You are on page 1of 7

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Ahli Kumpulan: WONG JING SHUNG KONG HUI CHAN YING LIN VICTORIA NGU SHIAU HUI

• Tujuan falsafah ialah mencari serta membuktikan kebenaran dan memberi arah tuju atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan. perkataan falsafah boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar. . arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. • Falsafah pendidikan Pedoman. rasional dan bernas.Falsafah • Pada amnya.

berlandaskan daripada ideologi negara sebagaimana yang telah dimanifestikan dalam Laporan dan Dasar Pendidikan. . • Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini akan menjadi suluh yang memberi pedoman dan hala kepada segala usaha pendidikan sama ada di dalam institut pendidikan atau di luar institut pendidikan.• Falsafah Pendidikan Kebangsaan digubal daripada usaha berfikir yang rasional dan kritis. termasuk Rukun Negara.

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Falsafah Pendidikan Negara(FPN) “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. berketrampilan.” . rohani.

Sebagai suluh yang memberi panduan dan arah tuju kepada segala usaha mengembang dan memajukan pendidikan. Sebagai bimbingan untuk para pendidik semasa mereka melaksanakan tugas-tugas pendidikan. 4. Sebagai rujukan untuk membantu para pendidik memahami sistem pendidikan negara.Peranan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1. Menjadi dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan Matlamat Pendidikan Negara. 3. 2. .

bahan-bahan pelajaran dan strategi pengajaran dan pembelajaran. keraguan atau pertelingkahan dalam sebarang usaha melaksanakan tugas ataupun aktiviti pendidikan. . 6.5. Sebagai dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan kurikulum. Sebagai pengawal ke atas penyelewengan aktiviti daripada dasar pendidikan. 7. Menghapuskan salah faham.