P. 1
Петър Гюзелев спира тумора с лимон и хлебна сода.doc

Петър Гюзелев спира тумора с лимон и хлебна сода.doc

|Views: 20|Likes:
Петър Гюзелев спира тумора с лимон и хлебна сода
Петър Гюзелев спира тумора с лимон и хлебна сода

More info:

Published by: Крум Кошаревски on Feb 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2014

pdf

text

original

Петър Гюзелев спира тумора с лимон

и хлебна сода
16.02.2013 07:37; 24 Часа; 9450; 2;
1
• Вярата в Бог пренарежда ценностите и !и !ове" да прави до#ро$ с%ята
&еци '()е*ев.

Вярата в Бог пренарежда ценностите и !и !ове" да прави до#ро$ с%ята &еци
'()е*ев.
+о),!ният т%ор на &ет,р '()е*ев е спря* да расте. -ова по"а)ват
и)с*едванията преди дни в #о*ница ./в. 0ван 1и*с"и.. 'о*е%ият %)и"ант
с%ята$ !е е %ного рано )а генера*ни )а"*(!ения$ но ре)*татите от ядрено2
%агнитния ре)онанс )асега са #*агонадеждни. .3анните от "*ини!ните
и)с*едвания 4е и)прати% в #о*ницата в 5ос 6ндже*ис$ ",дето се *е"ва7
спе8но преди 3 години.$ "а)а .4рец,т..
В,в 9ор%ите на .24 !аса. !итате*и вярват$ !е до#рите новини о"о*о него
идват "ато ре)*тат от д7а и вярата на '()е*ев в до#рото и в :риста. -о;
)нае8е *е"арс"ата прогно)а от ное%ври$ "оято )в!е8е "ато про"о#а 2 остава*и
% 4 %есеца живот. В%есто да ние$ "итарист,т трои си*ите си да прави до#ро
на 7ората. /ред тя7 #е и #о*ен "о*ега. '()е*ев % по)в,ни и попита: .<а" %ога
да по%огна= >тс"оро пия 7раните*на до#ав"а от 1сия$ де;ства %и %ного до#ре.
0с"а8 *и да я в)е%а от апте"ата и да ти я донеса=. <о*егата се втре4и 2
*е"арите с*агат *и%ит на живота %$ а '()е*ев
го ра)дава на дргите до пос*едно. 3ните % сега %инават в сре4и с #о*ни и
и)падна*и в несрета 7ора$ на "оито 4е подаде р,"а и де*и"атно 4е по%огне. 0
в%есто на него да даде% "раж$ то; все"и ден дава на дргите от своя.
?а '()е*ев се о#аждат с,народници от страната$ от @атите$ от <анада$ от
?орвегия 2 все"и с,при!астен да по%огне. Читате*с"ите от)иви с*ед
п#*и"ация в .24 !аса. са )апри*и!а*и на огро%ен рецептрни" в #ор#ата %
сре4 ра"а.
Aдни препор,!ват диетата$ с "оято д2р Bоанна Бдвиг е по#еди*а ра"а и по
!и;то %етод от 2006 г. е от"рит п,рвият 'ер%анс"и 7о*исти!ен ра"ов цент,р$
"*ини"и по %етода ; *е"ват ра" о4е в 0спания и /6@. .'2н '()е*ев$ не ви
по)нава% *и!но$ но с,% отрас,* с %)и"ата на .@рците.. Cивея в @атите и не
)нае7 )а )дравос*овния ви про#*е%. >#,рнете вни%ание на Bоанна Бдвиг. -я е
направи*а своето от"ритие пре) 502те години на %ина*ия ве"$ но *е"арс"ата
%а9ия не е допсна*а то да по*!и п#*и!ност.$ пи8е по!итате* на &еци
'()е*ев. <нигата ; .1а",т 2 про#*е%,т и ре8ението. е но%инирана 7 п,ти )а
?о#е*ова награда. 32р Бдвиг становява$ !е "р,вта на ра"ово #о*ните е с
де9ицит на 9ос9атиди и *ипопротеини и а"о те се на#авят )а о"о*о три %есеца
т%орите се свиват и жи)нената енергия се в,)становява.
-я препор,!ва все"и ден да се в)е%а с%ес от 45 г *енено о*ио и 120 г прясно
сирене и*и и)вара$ "ато )а#ранява %есото$ с*ад"ите$ "о*#асите$ "онсервите.
?е;ната проста природна 9ор%*а е 4ит сре4 ра"а$ атерос"*еро)ата$ инс*та$
ин9ар"та$ я)вата$ простатита$ артрита и е")е%ите.
3анните от 50 години на)ад по"а)ват$ !е диетата на Bоанна Бдвиг и%а 90D
спе7 при на;2ра)*и!ни видове ра" с ра)се;"и и в ра)*и!ни стадии. E&,*ната ;
диета се на%ира в интернет.F
3рги препра4ат '()е*ев ",% "анадс"ата #и*"ова 9ор%*а A/06< EGHHIJKF$
ра)ра#отена пре) 1922 г. от сестра 1и;н <е;с.
.'()е*ев$ поинтересва;те се )а %етода на Lев!ен"о. &ред о!ите %и до#,р %о;
прияте* види%о се подо#рява. Mповава;те се и на на8ата о#и! и надежда да
о)дравеете нап,*но. / вас с,%N 3ано и Бог е с вас.$ пи8е по!итате* на
%)и"анта. ?и"о*а; Lев!ен"о и)по*)ва сре4 ра"а с%ес от нера9инирано
с*,н!ог*едово %ас*о 2 30240 %*$ и 15216 %* !ист 962градсов спирт. &ие се по
с7е%а три п,ти на ден$ правят се по!ив"и с*ед вся"а десетднев"а и т.н.
.0)#ира;"и едно с,#итие$ %оже да и)#егне8 дрго с,#итие$ &еци.$ пи8е
с,народни" от !ж#ина и % препор,!ва терапията на д2р 3авид /ерван2
Lра;#ер$ пре#ори* се с т%ор в %о),"а.
3рги препра4ат на %)и"анта 9и*%!ета в (т# "а" се прави %ас*о от
%едицинс"и "ана#ис$ "оето *е"ва*о ра" дори в тер%ина*ен стади;. 0 %
посо!ват адреса на "*ини"а в 0)рае*$ "оято *е"ва с това %ас*о т%ори.
+)и"ант от ?орвегия се о#ади* на '()е*ев да си пре%ести *ег*ото$ т,; "ато
това #и*о при!ината )а )а#о*яването. 6 един просто % припо%ня д%ите на
:ристос: .0с"а;те и 4е ви се даде; т,рсете и 4е на%ерите; 7*опа;те и 4е ви се
отвори.. 0*и п," +о*итвата )а и)це*ение.
.6"о ня"о; %и #е "а)а*$ !е то*"ова 7ора 4е %и се о#адят с*ед с,#отното
интерв( в .24 !аса.$ ня%а8е да повярва%. &и8ат и )в,нят #,*гари от ця* свят$
все"и ис"а ня"а" си да по%огне. 6 а) !ета %ного все"и ден$ интересва %е %оже
*и да противоде;ства%
на #о*естта.$ "а)ва &ет,р '()е*ев.
&ис%а$ %е;*и и те*е9онни ра)говори *етят с,с с,вети и рецепти ",% &ет,р
'()е*ев. .?е %ога да опитва% вси!"и %етоди на *е!ение$ тря#ва8е да се спра на
един2два.$ при)нава "итарист,т на .@рците..
/и*ите и жи)нения си тонс &еци '()е*ев "репва от два %есеца с
7раните*ната до#ав"а$ и)в*е!ена от #од*ивия 7раст OIPPQPRJS TRJUVQIWSH.
6 сре4 т%ора се #ори с,все% по народно% 2 с 7*е#на сода и *и%онов со".
-а)и рецепта е и)вестна в ця*а Aвропа$ и%а я на по!ти вси!"и е)ици. &одо#на е
теорията на ита*ианс"ия !ен -*ио /и%он!ини )а *е!ение на )*о"а!ествени
)а#о*явания. /поред него те се при!иняват от г,#и!"и и *е!ението е %ного
просто 2 ра)твор от натриев #и"ар#онат и "*енов сироп. >т 20 години д2р
/и%он!ини не е при)нат. /,4евре%енно стотици негови пос*едовате*и
ра"а)ват$ !е са се от,рва*и от ра"а .!дотворно.. 0та*ианец,т препр,!ва три
8естици$ т.е. с*ед все"и 6 *е!е#ни дни да се по!ива с,4о 6 дни и това да се
редва 6 п,ти.
Вся"а стрин &ет,р '()е*ев прави едно просто не4о 2 и)стис"ва по*овин
*и%он$ до#авя ",% него равна !аена *,жи!"а сода #и"ар#онад$ до#авя %а*"о
топ*а вода$ ра)#,р"ва и и)пива. .Все едно пие8 до%а8на *и%онада. :#аво е$
но не е )ад,*жите*но$ ",% и*а!а да се до#ави наст,рган "орен от джинджи9и*
и с%*яно *енено се%е.$ "а)ва &ет,р '()е*ев.
-а)и рецепта се ра)пространява "ато .преда; натат,". в интернет. .5и%он,т
#ива ра"овите "*ет"и и е 10 000 п,ти по2си*ен от 7и%иотерапия. ?о ня"ои
ня%ат интерес да )нае% това. 6 %ожете да по%огнете на прияте*$ "о;то и%а
нжда от това )нание 2 да се пие со" от *и%он с %а*"о сода #и"ар#онат )а
предотвратяване на )а#о*яването. Бе) )а7ар и*и подс*адите*и$ в"с,т е приятен
2 натра*на *и%онада. 0$ ра)#ира се$ не преди)ви"ва жасните е9е"ти от
7и%иотерапията.
В не%с"ите са;тове се то!нява$ !е по2до#ре е да се в)е%е от апте"ата !ист
натриев
#и"ар#онат 2 XJYTIZUR[WTQ\SVKJT]QVJY EXJO^_3F$ )а4ото ня%а ни"а"ви
при%еси. &о)нат е о4е под и%ето натрон. /одата #и"ар#онат$ "оято се продава
по %ага)ините$ %оже да с,д,ржа 9ос9ат и*и а*%иниеви с,единения$ "оито в
с*!ая да не са осо#ено по*е)ни.
0нститт,т на на"ите )а )дравето в 0та*ия E`VHYIYZYQ WS ^ISVKIJH WS aJ bJaZWF
о#яви$ !е с*ед пове!е от 20 *а#ораторни тестове$ и)в,р8ени от 1970 г. досега$
данните со!ат$ !е
*и%он,т ни4ожава )*о"а!ествените "*ет"и в 12 типа ра"$ в"*(!ите*но на
де#е*ото !ерво$ г,рдите$ простатата$ #е*ия дро# и пан"реаса. Ве4ества от това
д,рво )а#авят растежа на ра"овите "*ет"и и о"а)ват 10 000 п,ти по2до#,р е9е"т
от 7и%иотерапията. 0)ненадва4ото е$ !е простото *е!ение с е"стра"т от *и%он
и натриев #и"ар#онат ни4ожава са%о )*о"а!ествените ра"ови "*ет"и и не
)асяга )дравите "*ет"и.
3ано по%огне на &еци '()е*ев$ "о;то %е!тае$ нап" на *е"арс"ата прогно)а$ да
и)даде о4е два а*#%а до "рая на 2013 г.
---------------------------
Тази публикация не трябва да се използва като наръчник за лечение. Тя само
информира за източници, които се осланят на нетрадиционната медицина, и в
никакъв случай не трябва да се тълкува като указания за диагностициране или
терапия. При най-малкото съмнение за заболяване непременно се
консултирайте първо с вашия доктор.
Музикантът мисли за фондация в помощ на
бедните болни
&ет,р '()е*ев не ис"а прияте*и да органи)ират "онцерти$ )а да с,#ират
средства )а *е!ението %. .3а органи)ира8 "онцерт$ )а "о;то да п*ати8 )а*а$
те7ни"а и о)в!аване$ е нее9е"тивно предприятие. -ря#ва да се пснат #и*ети
по 10212 *в.$ !е да остане ня"а"ва с"ро%на с%а. 6 7ората живеят #едно$ )а4о
тря#ва да ис"а% по%о4 от тя7= -е ведн,ж се прите"о7а и с,#ра7а парите )а
*е!ението %и в /6@. +а"ар и #еден и с живот в недои%,"$ #,*гарин,т винаги
подава р,"а. cатова с%ята%$ !е пове!е от *ев не тря#ва да се ис"а$ "о*"ото )а
един и)пратен bdb. /ега %е!тая да основа с,с с,%и8*еници 9ондация$ "оято
да по%ага на #о*ни$ "оито ня%ат средства )а *е!ение. 6) #я7 на тя7ното %ясто и
)на% "а"во го*я%о с,#итие е !ове8"ата с,при!астност. <а"вото остане от
дарите*с"ата с%ет"а$ ис"а% да го да% )а та)и "а)а. ?о Бог ре8ава "а"во 4е се
с*!и.$ "а)ва %)и"ант,т.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->