You are on page 1of 3

MANASTIR AOLIN

NAJZNAAJNIJA BORILAKA INSTITUCIJA SVIH VREMENA I VENI PUT ISKONSKIH RATNIKA MUDRACA

pie: Mirjana Prljevi

U ITAVOM SVETU NEMA NITA MEKE I SLABIJE OD VODE. A IPAK NEMA JOJ PREMCA PO NAINU NA KOJI DELUJE NA VRSTO. STARA JE IZREKA I TO SVAKO NA SVETU ZNA DA SLABO POBEUJE SNANO I DA MEKO POBEUJE TVRDO ALI MALO KO UME DA DELUJE TAKO. Lao Ce

112 VODI ZA IVOT

VODI ZA IVOT 113

telo|KINESKA LIGA IZUZETNIH DENTLMENA


rekli idealno jin i jang, suprotnosti na kojima poiva univerzum. Tokom duge kineske istorije teritorija dananja provincija Henan smatrana je za srce Kine upravo jer nije bilo znaajnijeg istorijskog dogaaja koji direktno ili indirektno nije bio vezan za ovu provinciju. Tu je ili sve poinjalo ili se sve zavravalo. Najrazvijenija regija provincije, ira okolina administrativnog centra Ding Dou, iji stanovnici sa ponosom istiu da su genetski isti Kinezi, oduvek je bila poznata po mudrim, hrabrim i dobro obuenim ratnicima, bez kojih ni jedan vojni pohod nije dolazio u obzir. Zbog blage i prijatne klime, lekovitih voda i nadaleko uvenih narodnih lekara, vidara i travara, na aolinskom platou su se jo od davnina okupljali ratnici. Vremenom, to je postao obiaj, pa se na relativno malom prostoru koncentrisala brojna skupina vrhunskih ratnika i strunjaka za borilake vetine. Pred sam kraj V veka u aolin dolazi indijski monah budistiki misionar Ba Tuo. Za razliku od svojih prethodnika koji su etiri stotine godina bezuspeno pokuavali da u Kini uspostave budizam kao religiju, Ba Tuo nije doao da propoveda, ve da se skloni od progona vlasti. Kao ortodoksni budista, vaspitavan na naelima ovekoljublja, blagosti i nenasilja, nije pokazivao interesovanje za vu u, ali su ga izuzetno zanimale teoretske rasprave majstora, kada je i sam ponekad uestvujuci u njima iznosio stavove velikog indijskog mudraca akjamunija. Pokazao im je usavrene tehnike budistike meditacije i tako je Ba Tuo stekao prve sledbenike, a srena je okolnost da su meu njima bila i dva najvea majstora vu ua toga doba: Hui Guang i Seng ou. Tako je u aolinu nastala prva budistika kolonija. U osnovi je imala filozofski a ne religiozni karakter. filozofskom kompromisu. Vebe vu ua je definisao kao praktinu aktivnost pogodnu za individualni razvoj linosti na putu ka prosvetljenju i postizanju perfekcionizma budinstva. Osim toga, fizike aspekte vu u tehnike, koji su ve dovedeni do nivoa virtuoznosti, oplemenio je filozofskom i mentalnom nadgradnjom uvodei nove, do tada neviene aspekte u borilake vetine. Bodidarma je konstatovao: Iako je Budin put molitva za duu, telo i dua su nerazdvojivi. Zato u vam pokazati metod kojim moete da razvijete moi i kultiviete fiziku snagu u dovoljnoj meri da budete sposobni da shvatite sutinu Budinog puta. Bodidarmin metod predstavljao je transformaciju i integraciju indijske joga prakse, budistikih principa i transcendentalne kineske psihologije. Konkretno, aolinske monahe je uputio u tajna mistina uenja, izmeu ostalih, u tajne budistike meditacije koja podie mentalne sposobnosti na nivo intuitivnosti i tajne joga uenja koje dovode do realizacije upotrebne vrednosti vitalne i energije. Uvoenjem Bodidarminih metoda uenja koncept vetine aolina je zaokruen.

PUT SAMOSPOZNAJE|telo

ednom kada zaronite u dubine aolinskog uenja, nema prestanka ni pauze. Mo rei, vebi, energije, misli, poruka i znakova koji vam se nau na putu, vode samo ka jednom: istinskoj samospoznaji. Koliko e ko na tom putu biti odvaan i radan, blagosloven da pronae pravog uitelja, svestan i posveen, to zavisi samo od njega. Poziv je uvek otvoren. Veni put je pred vama.

A sve je poelo
Zbog potrebe voenja brojnih ratnih pohoda, kineske dinastije su podravale i potpomagale razvoj nacionalnih borilakih vetina i njihovu popularizaciju u narodu. Pored vetina bez upotrebe oruja, potencirane su i vetine s orujem. U periodu dinastije Qin (221 207 godina p.n.e.) vetine su poprimile svoj prepoznatljiv oblik, a kineski boks, kinesko rvanje i rad s orujem uvebavani su u brojnim kolama. Za njih je uveden opti naziv vu u ratnike vetine. Meutim, svoju pravu sutinu dobile su tek nekoliko stotina godina kasnije. Manastir aolin, je smeten uz planinski masiv Song an, blizu grada Dengfenga u provinciji Henan, u nekadanjem srcu Kine. Mestu koje je oveanstvu podarilo najrafiniraniji filozofski sistem i metodologiju najubitanijih borilakih vetina. Drevni mudraci bi

Tako je moralo biti


verskih dogmi samokultivisanje kroz praksu, umesto izbavljenja prosvetljenje. Osnovno budistiko uenje dopunio je i povezao sa drevnim kineskim filozofskim teorijama, konfuijanizmom i taoizmom, i utemeljio novi filozofski pravac kineski an budizam. U aolinu je izgradio manastir i tu ostao do kraja ivota kao prvi patrijarh an budizma pod imenom Da Mo. Danas poklonici koji dou u aolin uvek obiu i Bodidarminu peinu. Svetilite gde se na kamenu pred kojim je Bodidarma meditirao duinama njegove meditacije osenio i njegov lik za sva vremena. Mada se ortodoksni budizam suprotstavlja svakoj vrsti destrukcije ivota, Bodidarma ne samo da nije sputavao vebanje vu ua, ve je i sam poeo da ga praktikuje, pronaavi reenje ove kontradiktornosti u Zbog borbene savrenosti, visokih etikih naela i politike nezavisnosti postali su najrespektabilnija ratna formacija u zemlji, van kontrole i uticaja centralne vlasti, pruajuci pomo svakom ko je bio na liniji patriotizma, pravednosti i napretka. To je prvi uvideo car Ven Di (kasna Sui dinastija kraj VI veka) pa je manastiru dodelio ogromna imanja u posed. Sledea carska dinastija im je dodelila carskim dekretom i status regularne stajae vojske. Taj primer su sledile i ostale dinastije te su postavljale aolinske monahe i njihove svetovne sledbenike na visoke savetnike poloaje u dravnoj administraciji i komandna mesta u vojsci. Za uzvrat, monasi-ratnici su se ukljuivali u skoro sva ratna dejstva, kako protiv stranih zavojevaa, tako i u meudinastike sukobe, prevrate, suzbijanje oruanih pobuna. Iz bitaka su izlazili kao pobednici, a

dinastija koja je imala podrku aolin manastira ostajala je na vlasti. Imajui to u vidu, pojedini istoriari strunjaci za Daleki istok, okarakterisali su ih kao sivu eminenciju kineske istorije u poslednjih hiljadupetstotina godina. Na alost, bilo je i perioda kada su bili u nemilosti. Manastir je vie puta spaljivan i zatvaran, ali se uvek veoma brzo obnavljao, u jo veoj moi i sjaju. Do dana dananjeg zadrao je status svetilita filozofije, kulture i naravno, borilakih vetina.

Vetine Shaolina
Ko uspe da dostigne Vu Hsin iliti ne-mislei um, odnosno, kosmiku nesvesnost, zna koliko se mudrosti krije u reima: najvanija bitka je ona dobijena bez borbe. To je umetnost ratnika mudraca koja se vekovima ve izuava u manastirskoj koli. Upravo to putovanje kroz trojstvo saznanja taoizma, budizma i konfuijanizma, uz redovno vebanje, vie je od duhovnog putovanja. To je istinski proces sazrevanja due. U ovom trojstvu ovek je centar konfucijanizma, Zemlja je centar taoizma, a Nebo je centar budizma. Harmonija uenja pravilnog usaglaavanja vas kao jedinke u odnosu na Zemlju i Nebo je sutina uenja koju morate savladati ako elite da pravilno krenete putem istinskih boraca kung-fu
Od stranih najviih zvaninika samo su predsednici SAD, Riard Nikson u pratnji Henrija Kisindera, i Rusije, Vladimir Putin zvanino i ceremonijalno doekani na ulazu aolina

Dalji koraci usavravanja


Trideset godina kasnije, tanije 527 godine, u aolin dolazi indijski filozof Bodidarma, 28 patrijarh budizma. Umesto religije ponudio je mudrost, umesto molitvi meditaciju, umesto

114 VODI ZA IVOT

VODI ZA IVOT 115

telo|IZMEU ZEMLJE I NEBA


Na prstima ili glavi, nenadmani u harmoniji sa prirodom i svojim telesnim sposobnostima

TAJNE AOLINA|telo
Tvorac Srpskog Shaolin-skog pravca, majstor Dragan M. Filipovi u drutvu Velikog majstora aolin-a, Shi Yong Xin-a

vetine. Kombinacija ova tri aspekta je razvijana punih 3000 godina u aolinu i pomenuto trojstvo jeste aolin. Manastir vie od manastira. U borbama aolinskog kung-fu-a ne pobeuje najjai po snazi, jer svako moe biti pobeen, a tajna pobede nekad moe biti u fizikoj, nekad mentalnoj a nekad duhovnoj snazi.
Drvo unutar zidina manastira na kome monasi praktikuju vebu probijanje prstima

Mesto koje je danas otvoreno i za javnost, za turiste ali i mesto na kome se uvaju znanja drevne vetine aolinskog kung fu-a, aolin je od svog osnivanja bio mesto na koje su dolazili najvei kineski majstori. Neki da bi uili od monaha, a neke su dovodili sami monasi da bi dopunili svoja znanja i unapredili nivo obuke. Tu je izvrena i prva sistematizacija borilakih vetina. Od poetnih 700 metoda do danas se zadralo u upotrebi 173. Obuhvaeni su zajednikim nazivom aolin vu u. Po osnovnim pravcima podeljeni su na vetine sa upotrebom oruja i vetine bez upotrebe oruja, a na osnovu tehnikih karakteristika, vetine bez upotreba

oruja podeljene su na vetine udarca i vetine hvata. Od vetina hvata najpoznatija je i najrasprostranjenija je aolin in na To je samoodbrambena defanzivna borilaka vetina koja prua mogunost nadvladavanja protivnika bez opasnosti da bude teko povreen, ili kako bi rekli stari kineski majstori: Pobediti neprijatelja ne nanosei mu bol je vrhunac borilakih vetina. Izuzetno je popularna u Kini i izuava se kao obavezan predmet na svim policijskim i vojnim akademijama. Ova drevna vetina je, osim u Kini, stekla popularnost i u celoj Aziji. Njena popularnost je posebno dola do izraaja u Japanu, gde je prihvaena kao nacionalna vetina i usavrena pod imenom iu icu.

Srbija u aolinu
Jedan od odabranih sa naih prostora koji se moe pronai u registru Evropske Kue slavnih i koji je tvorac metoda

samoodbrane kyokushinjutsu-a, Dragan M. Filipovi, najzasluniji je to kada posetimo manastir aolin, posetilac Srbin dobija posebnu ast i tretman. Otvaraju nam se vrata koja se retkima u svetu otvaraju. Majstor manastira aolin, gospodin Filipovi, autor je i dve fantastine knjige Budistiki manastir Shaolinsu i Sveta planina Wudang Shen, koja svakom od zainteresovanih za ovu drevnu vetinu borenja i ivljenja predstavljaju odline izvore saznanja, i ne samo da je retkost nai na Zapadu literaturu o istom, teko je i zadobiti pozicije kakve ima ovaj srpski majstor u aolinu. Pozicije koje otvaraju manastirske arhive, poverenje ivih nosilaca tajni drevne vetine i uvrtavanje u obrazovne aktivnosti kole porodice Liu koja od davnina postavlja Velikog majstora aolin-a. U Beogradu, njegovu metodu pronose i izuavaju njegovi majstori, na prvom mestu arko Ristevski i Nenad Blagojevi, koji su toliko snage, vetine i mudrosti uloili u osnivanje Saveza klubova Kyokushinjutsu-a na nivou drave Srbije, da i Kinezi odlaze da ih vide na delu. To su oni koji znaju kako se bori i bez borbe. To je istinski aolin u srcu Srbije i jugoistone Evrope.

Tri kljua aolina


TAOIZAM: PUT I NJEGOVA MO Dok etate aolinom obogauju vas reima Lao Cea tvorca knjige Tao te ing: Planiraj teko dok je lako, veliko uradi dok je jo malo. Najtee stvari na svetu valja uraditi dok su lake, najvee stvari na svetu moraju se initi dok su male. Iz tog razloga, mudraci nikad ne preduzimaju velike stvari i upravo zato ih oni uvek ostvaruju. KONFUCIJANIZAM: EST KLASIKA Konfuije, veliki kineski mudrac, mlai savremenik Lao Cea i generacijski pandan Bude Gautame, ponudio je put ka stvaranju plemenitog oveka ije e se ukupno ponaanje odvijati u skladu sa humanizmom i oseajem dunosti. On ukazuje na ovekovo neprikosnoveno pravo da sam misli i odluuje, kao i na uroenu ljudsku sklonost ka uenju i usavravanju istiui znaaj obrazovanja kao osnovnog usmeravajueg faktora koji treba da omogui dostizanje ideala individualnog i socijalnog savrenstva, a na tom putu: Nijedan ovek nije tvoj prijatelj, nijedan ovek nije tvoj neprijatelj, svaki ovek je tvoj uitelj. ANBUDIZAM: BODIDARMINE POUKE Bodidarmina peina se nalazi ispod Vrha Pet Nedara tano iznad aolin manastira. Njegove rei na tom putu su: Ko je vian voenju nije ratoboran, ko je vian borenju nije gnevan, ko je vian pobeivanju ne bori se.

Xu Shiyou (Su ijou, 1906 -1985) majstor Shaolina koji se od samog poetka ukljuio u Kinesku revoluciju. Ispoljivi veliku hrabrost i ratnike sposobnosti u nebrojenim bitkama postao je mitski junak kineske moderne istorije. Proglasen za narodnog heroja, pobedu revolucije doekao sa inom generala. Ovom prilikom pokazuje ratnicima Shaolin gongfu Bruce Lee (Brus Li, roen kao Lee Junfan, 1940 - 1973) legenda kineskih borilakih vetina uspean na Zapadu u industriji filma ali i kao osniva svog pravca kole Jeet Kune Do, iji su moto izreke Using no way as way i Having no limitation as limitation Li Lianjie (poznatiji kao Jet Li, 1963), glumac i vrhunski poznavalac borilakih vetina, majstor u nekoliko stilova Wu Shu-a baziranih na severnim stilovima Shaolin-a

116 VODI ZA IVOT

VODI ZA IVOT 117