You are on page 1of 4

A.D.

Novi Pazar - put Dynamics NAV u funkciji razvoja preduzea


Poslato: maj 2012.

Za nedovoljno upuene, A.D. Novi Pazar put je samo jedno u nizu putarskih preduzea u Srbiji. Bolje upueni rekli bi da je to preduzee sa pola veka dugom tradicijom, prisutno na svim znaajnijim gradilitima u zemlji, koje se bavi izgradnjom i odravanjem puteva, ali i drugih objekata niskogradnje, da poseduje i samostalno odrava veliki vozni i mainski park, proizvodi asfalt, beton, kamene agregate... A.D. Novi Pazar put je sve to, ali je pre svega izuzetno dobro organizovano i voeno preduzee. Samo zahvaljujui ovom poslednjem, zamena dugo korienog poslovnog reenja, odnosno skupa raznorodnih i nedovoljno povezanih poslovnih aplikacija, iako odavno tehnoloki i funkcionalno zastarelog i prevazienog, te stoga nesposobnog da odgovori naraslim potrebama kompanije, mogla je biti godinama odlagana, bez krucijalnog uticaja na najvanije poluge upravljanja i poslovanja. Odlaganje zamene postojeeg sistema nije bilo rezultat vere u mogunost njegove reanimacije, ve elje i potrebe da novo poslovno reenje u potpunosti, ili bar u najveoj moguoj meri, pokrije poslovne potrebe za dugi niz godina. Svesno koliko je ozbiljan i zahtevan proces izbora novog reenja i partnera koji e ga implementirati, rukovodstvo kompanije je tokom 2009. i delom 2010. godine, uz intenzivno prikupljanje informacija o gotovo svim reenjima u ponudi, u zemlji ali i regiji, elelo i da, u vidu posebnog projektnog zadatka, potpuno jasno i precizno definie sve zahteve koji e biti postavljeni pred novo reenje i partnera i za to angaovao najiskusnije i najstrunije ljude u firmi. Osnovna ideja projektnog zadatka je bila da novi sistem obuhvati sve poslovne procese u jednoj graevinskoj firmi. Prvi problem je nastao prilikom odabira reenja, jer je elja bila da se svi procesi nalaze u jednom sistemu potpuno integrisani, ali na tritu nije postojalo ERP reenje koje u potpunosti integrie procese u graevinarstvu. Na osnovu ovako detaljne analize potreba i ponude odluka je pala na ERP reenje Microsoft Dynamics NAV, a za implementatora je, na bazi prezentovanog iskustva, naroito u reavanju najteih i najkompleksnijih zadataka i problema, ozbiljnog i profesionalnog pristupa poslu, izabrano beogradsko preduzee NPS d.o.o. Projekat je realizovan tokom 2010. godine. Implementirano reenje permanentno se dograuje i usavrava, u skladu sa potrebama naruioca, kao i zahtevima drugih kompanija koje rade u istoj delatnosti.

NPS d.o.o. Goce Del eva 44, 11070 Novi Beograd, Serbia P: +381 11 2609 850; F: +381 11 2601 692; info@nps.rs www.nps.rs

Pregled preduzea
A.D. Novi Pazar put je preduzee sa pola veka dugom tradicijom, koje se bavi izgradnjom i odravanjem puteva i drugih objekata niskogradnje. Poseduje veliki vozni i mainski park, pogone za proizvodnju asfalta, betona, eksploataciju kamena i proizvodnju kamenih agregata. Monu i skupocenu
mehanizaciju preduzee odrava sopstvenim snagama. A.D. Novi

Pregled reenja
Profil korisnika A.D. Novi Pazar - put Lokacija: Srbija Delatnost: Izgradnja i odravanje putevi Poslovna tradicija duga 50 godina, hiljade kilometara izgraenih i briljivo odravanih puteva u najnepristupanijim i klimatski najsurovijim delovima Srbije, domainsko poslovanje i upravljanje, odlina organizacija, lanstvo u Putevi group, najmonijoj putarskoj organizaciji u zemlji te zdravi meuljudski odnosi sve je to A.D. Novi Pazar - put danas. Poslovna situacija Rast i organizacija preduzea su prevazili mogunosti lokalnog, funkcionalno i tehnoloki zastarelog reenja. Potreba za racionalnim i efikasnim upravljanjem kompleksnim poslovnim procesima i skupim resursima nametnula je potrebu uvoenja novog, savremenijeg i fleksibilnijeg informacionog sistema. Reenje Implementirani su gotovo svi moduli standardnog ERP reenja Microsoft Dynamics NAV, kao i brojne standardne nadgradnje u vidu NPS Add-On reenja (napredni obraun proizvodnje, HRM i Obraun zarada...). Ipak, najvei izazov predstavljali su veoma specifini procesi koje standardno reenje nije moglo da pokrije. Reenje je pronaeno u razvoju tri potpuno nove vertikale: Graevinska operativa, Tehnika priprema i Upravljanje mehanizacijom. Na izradi ovih reenja uestvovali su struni timovi naruioca i izvoaa. Softver i usluge Microsoft Dynamics NAV

Pazar put ima u proseku oko 550 zaposlenih, od ega preko 450
stalno zaposlenih i deo je Putevi (Uice) grupe.

Poslovni izazov
Iako je A.D. Novi Pazar put lan najmonije putarske

grupacije u zemlji i aktivan na gotovo svim vanijim gradilitima u Srbiji, rukovodstvo kompanije, svesno potrebe permanentnog investiranja u unapreenje poslovanja, ali i injenice da sve prisutnija meunarodna konkurencija raspolae mnogo savremenijim alatima i sistemima za upravljanje projektima, resursima i kompletnim poslovanjem, odluuje se za uvoenje novog, savremenog poslovnog reenja, sposobnog ne samo da pokrije sve, pa i do tada potpuno nepokrivene segmente poslovanja, ve i da doprinese daljem napredovanju, rastu i razvoju preduzea u celini.

Ozbiljno smo pristupili itavom procesu, od samog izbora novog reenja i partnera, preko implementacije, do faze stabilizacije i nadgradnje sistema, u kojoj smo sada. objanjava Ertan Ljaji, IT menader A.D. Novi Pazar put, i nastavlja: Na projektnom zadatku radilo je preko 50 iskusnih i strunih ljudi iz nae firme. Definisali smo funkcionalne i tehnoloke zahteve, ali i poslovne ciljeve. Paralelno smo prikupljali informacije o reenjima koja koristi naa konkurencija, traili ona koja nude kompanije sa naih prostora, svesni koliko je znaajna kvalitetna lokalna podrka. U toj potrazi smo doli do saznanja da ni jedna graevinska u Srbiji i regionu nije uspela da implemenira infomracioni sistem kojim e pokriti skoro sve poslovne procese, niti da takav sistem uopte i postoji. Zbog sloenosti poslovnih procesa u graevinarstvu ni jedna od graevinskih firmi u Srbiji se nije usudila ni da pokua da implementira takav sistem. Mnoge od graevinskih firmi su imale neuspene implementacije informacionih sistema ak i kod

BI4Dynamics NAV
Partner NPS

standardnih poslovnih procesa (finansije, komercijala, HR, proizvodnja). Tada nismo znali da e samo mali broj reenja i implementatora moi da realizuje sve ono to smo definisali projektnim zadatkom. I sa svim tim saznanjima odluka o implementaciji nije bila ni malo laka. U fazi izbora novog reenja, kao i nakon konane odluke za ERP reenje Microsoft Dynamics NAV i kompaniju NPS Beograd, razmatrane su brojne opcije nadgradnje standardnog ERP reenja specijalizovanim modulima

NPS d.o.o. Goce Del eva 44, 11070 Novi Beograd, Serbia P: +381 11 2609 850; F: +381 11 2601 692; info@nps.rs www.nps.rs

namenjenim preduzeima iz segmenta graevinarstva, kako onim koje su kreirali drugi Microsoft Dynamics partneri, tako i vie eksternih, nezavisnih reenja. Vrlo brzo se odustalo od integracije specijalizovanih reenja iz oblasti graevinarstva sa ERP-om, jer se na takav nain ne bi dobila puna integracija sistema i osnovni poslovni ciljevi ne bi bili ispunjeni. Konana odluka, da se krene u razvoj nedostajuih modula, odnosno itavih vertikalnih reenja, bila je bazirana na svesti da naruilac raspolae timom strunih, iskusnih inenjera i tehniara, sposobnim da precizno definiu zahteve, procedure i procese, a NPS jednako iskusnim i strunim timom konsultanata i programera, sposobnih da tako definisane zahteve pretoi u savremeno, mono i funkcionalno reenje, u potpunosti integrisano u globalno ERP reenje Microsoft Dynamics NAV. Rezultat ovakve zajednike odluke u kombinaciji sa dodatnim istraivanjima o poslovnim procesima u graevinskoj delatnosti je izrada tri potpuno nova, parametrizovana vertikalna reenja, koja e nakon okonanja procesa sertifikacije (CfMD) posredstvom globalne mree partnera biti ponuene svim preduzeima iz segmenta graevinarstva, ne samo u regiji i Evropi, ve i na svim ostalim kontinentima.

Reenje
U sprezi sa NPS-om implementirali smo najvei deo funkcionalnosti koje nudi standardni NAV, kae Ertan Ljaji. Ipak, sutina naeg poslovanja i problema sa ranije korienim reenjem morala je biti reena dodatnim razvojem, odnosno specifinim i specijalizovanim modulima. Tek kada smo u sistemu

Gradnja, Tehnika priprema i Mehanizacija nikada, do uvoenja NAV-a, nisu koristili informacioni sistem. Danas, kada raspolaemo specijalizovanim reenjima, to nam svima izgleda nemogue i nezamislivo.

imali sva gradilita, sve predmere i predraune, identifikovali i premostili sva uska grla i povezali sve nae radne jedinice i procese, zakljuili smo da su ispunjeni svi ciljevi implementacije. Ovo praktino znai da danas raspolaemo sistemom koji nam omoguava aurno planiranje, praenje i knjienje realizacije i trokova na svim gradilitima i da u sistemu sada imamo sve ono to je ranije bilo nezamislivo: i obraunske listove graevinske knjige, i situacije, i obraun cene kotanja gotovih proizvoda, i kompletno praenje svakog pojedinanog sredstva mehanizacije... I sve je potpuno integrisano i u najveoj moguoj meri automatizovano.

Prednosti poslovanja

Za nama je zaista veliki posao, kae Aleksandar Totovi, voa NPS konsultantskog tima i voa ovog projekta na strani NPS-a. Ali ni mi, ni struni tim naeg klijenta ne mislimo da je itav posao zavren danom potpisivanja dokumenta o primopredaji. Implementacija ovako monog i kompleksnog poslovno-informacionog sistema je proces koji se nikad ne zaustavlja. Na

trenutni fokus je unapreenje sistema za planiranje, analizu poslovanja i


Ertan Ljaji IT menader A. D. Novi Pazar put

izvetavanje.
Potpuno se slaem, nastavlja Ertan Ljaji. Neke je zahteve i potrebe mogue ispravno formulisati tek naknadno, u fazi korienja reenja, a nekih potreba ili nedostataka ne moete ni biti svesni pre starta novog sistema. Samo permanentan rad na edukaciji korisnika sistema i podizanju njihove efikasnosti u radu rezultuje generisanjem novih potreba, novih ideja... Ovo je impliciralo promene u internoj organizaciji, kao i formiranje potpuno nove slube za praenje i kontrolu gradilita, zahvaljujui kojoj danas imamo mnogo aurniji unos podataka, odnosno trokova i realizacije po svakom gradilitu, a

uvoenje savremenih alata za poslovno izvetavanje (BI4Dynamics) omoguilo nam je da praenje i analiza
NPS d.o.o. Goce Del eva 44, 11070 Novi Beograd, Serbia P: +381 11 2609 850; F: +381 11 2601 692; info@nps.rs www.nps.rs

gradilita postane automatizovana. Ipak, svesni smo da je jo uvek dug put pred nama i da e nam biti potrebno jo vremena i truda dok ne uspemo da u potpunosti ovladamo sistemom i doemo do eljenog nivoa praenja poslovanja firme.

Za vie informacija o preduzeu A.D. Novi Pazar put, posetite Web lokaciju: www.np-put.rs Za vie informacija o kompaniji Putevi Group posetite Web lokaciju: www.putevi.com Za vie informacija o proizvodima i uslugama kompanije NPS posetite Web lokaciju: www.nps.rs Za vie informacija o ERP reenju Microsoft Dynamics NAV posetite Web lokaciju: http://www.microsoft.com/dynamics/sr-latn/rs/products/nav-overview.aspx

NPS d.o.o. Goce Del eva 44, 11070 Novi Beograd, Serbia P: +381 11 2609 850; F: +381 11 2601 692; info@nps.rs www.nps.rs