UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Vojvode Mišića br.

52 Doboj

ZUPČANI PRENOSNICI Predstavlja mehanizam kojeg ćine dva nazubljena točka – zupčanika. Zupci zupčanika raspoređeni po obimu točka naizmjenično se dodiruju (sprežu) prenoseći na taj način obrtni moment sa jednog na drugo vratilo.

Slika 52. Zupčani parovi a)paralelne ose, b)ose koje se sijeku, c)mimoilazne ose

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Vojvode Mišića br.52 Doboj

Primjena ovih zupčanika je mnogostruka od najobučnijih prenosnika, reduktora, mjenjačkih kutija na automobilima, prenosnika na mašinama alatkama i slično.

Slika 53. Primjeri primjene cilindričnih zupčanika: mjenjači, reduktori

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Vojvode Mišića br.52 Doboj

Za vratila čije se ose sijeku koriste se konusni zupčanici čiji zubi mogu da budu pravi kosi i lučni slika 52b. Primjena ovih zupčastih parova je u diferencijalnim prenosnicima koda automobila , kamiona i na svim mjestima gdje se ose vratila sijeku Za prenos snage između mimoilaznih vratila koriste se hiperboloidni zupčasti parovi. Kinematske površine su hiperboloidi. Mogu da budu sa helikoidnim (zavojnim ) i hipoidnim zupcima, kao i pužni prenosnici koji se zbog svoje specifične konstrukcije često posebno klasificiraju Slika 55. Pužni i hipoidni prenosnik za vratila koja se mimoilaze

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTETDOBOJ Ul. Vojvode Mišića br.52 Doboj

Zupčasti prenosnici svih oblika imaju široku primjenu u tehnici od najobičnijeg sata (fini prenosnici) do reduktora mjenjača automobila velikih energetskih postrojena. Zajednička im je karakteristika mali gabariti za veličine momenata i prenosnih odnosa koje prenose, visok stepen iskorišćenja, trajnost, pouzdanost i konstantan prenosni odnos. Nedostatci su u buci, vibracijama naročito pri velikim brzinama i td.

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Vojvode Mišića br.52 Doboj

CILINDRIČNI ZUPČANICI su sastavljeni od tijela koja su različitog oblika, zubaca i međuzublja po obodu zupčanika. Korak zupca (p) predstavlja dužinu luka na podeonom prečniku između dva istoimena boka (profila) susjednih zubaca a jednak je zbiru debljine i međuzublja p= s+e. Ako sa (z) označimo broj zuba zupčanika tada je obim podeonog kruga dπ=p z odakle je d=z p/π =m z.Veličina m=p/ π =d/z je modul zupčanika kao najvažnija geometrijska veličina zupčanika ima jedinicu dužine i predstavlja polazni podatak kod proračuna konstrukcije , izrade i mjerenja zupčanika.

Slika 56.a) Zupci zupčanika, b)osbovne geometrijske mjere cilindričnih zupčanika

Vojvode Mišića br.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Standardni profil zupčanika . -Korak standardnog profila koji se mjeri po srednjoj liniji (pn =mn π) -standardni modul (mn ) -ugao nagiba standardnog profila ( αn =20° ) -visina pravolinijskog dijela standardnog profila (hn ) -faktor visine zaobljenog dijela standardnog profila (cn) -faktor visine pravolinijskog dijela standardnog profila (yn) -poluprečnik zaobljenja standardnog profila ( ρn) Slika 57.52 Doboj najvažnije veličine standardnog profila.

1. Veličina λ uzima u obzir tačnost izrade (λ = 10.. da =d -2 ha = m ⋅ z+2 ⋅m = m(z+2) Iz poslednjeg izraza za mjeru vanjskog prečnika zupčanika nalazimo brijednost modula Dužina zubca (b) koja je u većini slučajeva jednaka širini zupčanika se izražava u funkciji modula i podeonog prečnika manjeg zupčanika tj: b ≤ λ ⋅ m.30).6. Osno rastojanje dva spregnuta zupčanika. Vojvode Mišića br. Visina zupca je jednaka zbiru podnožne hf i tjemene visine ha h= hf + ha a razlika predstavlja tjemeni zazor c= hf – ha Po standardu ha = m i hf =1.4).52 Doboj Spregnuti zupčanici moraju imati jednake korake odnosno module koji su standardizovani i u dijapazonu veličina su od 0.2m = m(z-2. Uklasičnom mašinstvu koriste se veličine od 1 do 15 [mm]..5..2 m to su podnožni i tjemeni prečnici df =d -2 hf = m ⋅ z-2 ⋅ 1.3 do 75 [mm]..Odnos širina zubca i podeonog prečnika manjeg zupčanika b/d1 ≤ 0. odnosno rastojanje između njihovih osa je: da m= z+2 d 2 ± d 1 m( z 2 ± z 1 ) a= = 2 2 .UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTETDOBOJ Ul.

. Sve ove uslove najbolje ispunjavaju (rulete) krive koje opisuje neka tačka krive ili prave koja se kotrlja bez klizanja po drugoj krivoj. Jena od najboljih krivi za ovaj slučaj pokazala se evolventa i donekle cikloida. dovoljne radijuse krivina u tačkama kontakta. Profil zuba mora da zadovolji osnovni kinematski uslov da je prenosni odnos konstantan. potrebnu otpornost na savijanje i jednostavnost izrade.52 Doboj Prenosni odnos jednog zupčastog pare je ω1 n 1 d 2 z 2 i= = = = ω2 n 2 d1 z 1 Jednostruki prenisnici se koriste za prenosne odnose i ≤ 6. Danas se isključivo koriste evolventna ozubljena a cikloidni profil se zadržao kod satova. Ovaj uslov ispunjavaju mnoge krive ali pored toga profil zuba treba da ima male brzine klizanja. a cikloidu opisuje proizvoljna tačka kruga koji se kotrlja po pravcu. Zupčasta letva obezbjeđuje jednoznačnost svih mjera cilindričnih evolventnih zupčanika i naziva se osnovna zupčasta letva-profil .UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTETDOBOJ Ul. Ako bi se broj zubaca povećavao do (z →∞ ) zupčanik bi se transformisao u zupčastu letvu a evolventni profil bi postao pravolinijski te bi bio pogidniji za izradu i mjerenja. Evolventa nastaje kotrljanjem proizvoljne tačke tangente po krugu. Z a veće se koriste višestepeni pri čemu je ukupni prenosni odnos i = i1-2 ⋅ i2-3 ⋅ i3-4 . Vojvode Mišića br..

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Vojvode Mišića br. v2=O2M ω2=r2ω2. Osnovno pravilo sprezanja Pritisak između profila se prenosi po zajedničkoj normali (n) pa je projekcija brzna na normali jednaka v1 cos ψ1=v2cosψ2 odnosno ry1 cos ψ1 =ry2 cosψ2 .Taj uslov se može da iskaže kroz osnovno pravilo sprezanja koji glasi : zajednička normala u tački dodira dvaju spregnutih zupčanika mora uvjek da prolazi kroz dodirnu tačku dodirnih kinematskih krugova koja predstavlja trenutni pol brzinakinematski pol¸ Brzine profila zupčanika (1) i (2) u tački M su: v1=O1M ω1= r1ω1.52 Doboj Osnovni uslov koji zupčasti parovi moraju da ispune u topku rada je da prenosni odnos bude konstantan.

Vojvode Mišića br.52 Doboj Trouglovi O1CN1 i O2CN2 su slični a odgovarajuće stranice proporcionalne pa prethodna r cos ψ 2 odavde slijedi da je O Cω =O C ω . formula dobija oblik i = ω 1 = y 2 2 2 1 1 ω2 ry 1 cos ψ 1 Proizilazi da su brzine u tački C jednake u istoj nema klizanja i predstavlja trenutni pol brzina.Kroz tačku C se mogu povući kinematske kružnice i kada je prenosni odnos konstantan tačka C je nepomična. Tangentne komponente brzina u tački dodira su različite pa usled toga dolazi do klizanja za veličinu vk =v1sinψ1 – v2sinψ2. .UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTETDOBOJ Ul. Ukoliko bi se prenosni odnos mijenjao i trenutni pol bi se pomjerao prema O1 ili O2.

52 Doboj U toku perioda spregnuti profili se dodiruju od tačke A sve do tačke E slika 59 u kojoj se prekida kontakt profila i ciklično ovaj proces se ponavlja Geometrijsko mjesto dodira dvaju spregnutih profila u toku jednog dodirnog perioda. Dodirnica . naziva se dodirnica prava linija N1 N2 Dio dodirnice koji se nalazi između tjemenih krugova spregnutoh zupčanika (duž AE) naziva se aktivna dužina dodirnice.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Utoku sprezanja dolazi do klizanja i kotrljanja zuba po zubu. Ugao između dodirnice i tangente u kinematskom polu naziva se ugao dodirnice i ova veličina je standardizovana (αw =20°) Slika 59. Najveće klizanje je u tačkama A i E a u tački C je čisto kotrljanje. Vojvode Mišića br.

a taj uslov će biti ispunjen ukoliko je dužina dodirnog luka veća od koraka (ga >p) gdje je (ga ) dodirni luk po podeonoj kružnici.3 – 1.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTETDOBOJ Ul. Sa povećanjem stepena sprezanja poboljšava se kvalitet prenosnika.52 Doboj Da bi se obezbjedilo kontinuirano prenošenje obrtnog momenta bez udara neophodno je da u svakom trenutku bude spregnut jedan par zubaca. Stepen sprezanja ε α= ga/p je odnos dodirnog luka i koraka i vrijednost je uvje k >1.1 a najčešće u granicama ε α=1. . Vojvode Mišića br.8.

granično sprezanje i pomjeranje profila . Posledica ovoga je slabljenje zubca kao i skraćenje aktivne dužine evolventnog profila.52 Doboj Ako je broj zubaca zupčanika manji od graničnog (minimalnog ) dolazi do podsjecanja podnožja zuba na zupčaniku sa graničnim brojem slika 60.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Podsecanje zubi manjeg zupčanika se eliminiše sa pomjeranjem profila alata (korekcija zupčanika) kod izrade.koeficijent pomjeranja. Podsjecanje zubaca. 2 što za α =20° daje granični broj zubaca pri kome još nema podsjecanja z g = 2 sin α zg =17 Sa neznatnim podsjecanjem zg ≥ 14 zubaca Slika 60. Vojvode Mišića br. Odmicanjem alata od ose zupčanika za veličinu (xm) podsjecanje se eliminiše gdje je x.

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Prenosnici rade bučno sa udarima što im smanjuje vijek trajanja. manji granični broj zubaca. Slika 61.Cilindrični zupčanici sa kosim zubima . Sve ove negativnosti se eliminišu sa cilindričnim zupčanicima sa kosim zubima slika 61. Vojvode Mišića br. što znači da dva zuba prenose opterećenje i stoga isti nisu preporučljivi za prenos velikih obrtnih momenata. Poređenjem sa pravim zupcima ovi imaju veću dužinu zupca i veći stepen sprezanja zazim veći modul i debljinu zupca. Negativnisti zupčanuka sa kosim zupcima jeste aksijalna sila koja opterećuje vratilo i ležišta što se eliminiše manjim nagibom ili primjenom zupčanika sa strelastim zubima.52 Doboj Cilindrični zupčanici sa pravim zubima imaju relativno jednostavnost u izradi ali imaju određene nedostatke. veće dozvoljene brzine. Koeficijent sprezanja varira u uskim granicama.

Između normalnog modula mn koji odgovara normalnom profilu i koji je mjerodavan za proračun i izradu i čeonog odnosno bočnog modula mt postoji sledeći odnos mn m = mt = cos β Slika 62. Vojvode Mišića br.52 Doboj Profil u normalnoj ravni ( n-n ) je standardan i veličine su sa indeksom (n) dok u čeonoj ravni (t-t) koja je pod uglom β u odnosu na normalnu ravan veličine profila su označene sa (t).Osnovna zupčanica koso zubih zupčanika .UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul.

aktivna dužina dodirnice pαt .4mn -prečnik osnovne kružnice dtb = dt cosαt -osno rastojanje d t1 + d t 2 m n ( z 1 + z 2 ) gdje je: = a= 2 2 cos β ha = mn –tjemena visina zupca.čeoni korak b .UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTETDOBOJ Ul.52 Doboj Ostale geometrijske mjere cilindričnih zupčanika sa kosim zubima kada nema korekc -prečnik podeonog kruga dt= mt z = mn z/ cosβ -prečnik podeone kružnice dta= dt +2ha = dt +2mn -Prečnik podnožne kružnice dtf= dt – 2hf = dt -2. Vojvode Mišića br.stepen sprezanja pravih zubaca. hf = 1.čeona dužina zupca granični broj zubaca: Zgk = Zeg cos3β . εβ .dopunski stepen sprezanja helikoidnih zubaca αt .ugao dodirnice u čeonoj ravni .2 mn -podnožna visina zupca Stepen sprezanja helikoidnih zubaca je veći nego kod zupčanika sa pravim zubcima jednakih dimenzija g αt btgβ gdje je : ε = εa + εb = + p t cos α t pt εα .

Prenosni odnos na osnovu jednakih obimnih brzina je: i= ω1 n 1 z 2 d m 2 sin δ 2 = = = = ω 2 n 2 z 1 d m1 sin δ 1 Slika 63. spiroidnim) zupcima.52 Doboj KONIČNI ZUPČANICI Za prenos snage odnosno obrtnig momenta kod vratila čije se ose sijeku koriste se konični zupčanici. Osnovni i dopunski konusi koničnih zupčanika . Konični zupčanici se izrađuju sa pravim. stoga je izrada istih dosta teža u odnosu na cilindrične.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. kosim i krivim (lučnim. Vojvode Mišića br. Odlikuju se složenom geometrijom . Sa pravim zubcima se koriste za brzine do (3 m/s).

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Osnovne geometrijske veličine koničnog zupčastog para . Slika 64. Prečnik podeone kružnice je d=mz. Vojvode Mišića br. gdje je: m-modul na spoljnjem konusu.52 Doboj Osnovni parametri ozubljenja koničnog para su: modul na spoljnjom dopunskom konusu met (ili modul m) brojevi zubaca zupčanika z1 i z2 i ugao nagiba zubaca β.

Sile koje djeluju na bokove zubaca određuju se iz poznatih obrtnih momenata odnosno snaga i broj obrtaja T1 T1 2T1 Fn1 = = = rb1 r1 cos α d 1 cos α Fn 2 = T2 T2 2T2 = = rb 2 r2 cos α d 2 cos α gdje su: .52 Doboj OPTEREĆENJE ZUBA ZUPČANIKA U toku rada zupci pogonskog zupčanika potiskuju zupce gonjenog zupčanika u pravcu dodirnice. Vojvode Mišića br.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Time se prenosi obrtni moment sa jednog zupčanika na drugi.

Nm –odgovarajući obrtni momenti rb1 . a zatim radijalna iz čega se određuje normalna sila T 2T 60P = = r d πnd . d2 .UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTETDOBOJ Ul. m –poluprečnici osnovnih kružnica zupčanika d1 .52 Doboj T1. T2 . Obimna sila je jednaka Ft = Radijalna sila je u funkciji obimne i jednaka je Fr =Fttgα =0.prečnici podeonih kružnica zupčanika α . Radijalne sile su u smjeru prema centru obrtanja i teže da razdvoje zupčanike. m . rb2 .364 Ft Kod proračuna se prvo određuje obimna sila na osnovu obrtnog momenta i broja obrtaja.ugao napadne linije Između obrtnih momenata postoji zavisnoost za veličinu stepena iskorišćenja η koji je približno jednak (η=1 ) P2=ηP1 odnosno T2ω2= ηT1ω1 Između momenata zupčanika (1) i (2) postoji sledeća relacija T2= i ηT1 Normalnu silu razlažemo na dvije komponente –obimna u pravcu tangente Ft i radijalnu u pravcu radijusa Fr . Vojvode Mišića br. Smjer obimne sile je uvjek suprotan smjeru okretanja zupčanika kod pogonskog a kod gonjenog u smjeru sa obimnom brzinom.

52 Doboj .UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Vojvode Mišića br.

52 Doboj Kod cilindričnih zupčanika sa kosim zubima ukupna normalna sila leži u pravcu dodirnice u normalnom presjeku Slika 66. Vojvode Mišića br. Sile na cilindričnim zupčanicima sa kosim zubima .UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul.

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTETDOBOJ Ul. . Vojvode Mišića br. Eliminisanje aksijalne sile na zupčanicima sa kosim zubima se ostvaruje korišćenjem strelastih zubi gdje je Fa =0. I ovdje se prvo izračuna obimna sila a zatim ostale komponente: ′ F Ft Fn 2T ′ Fn = t = Fn = Ft = cos β cos α n cos α n cos β d ′ Fr =Fnsinαn = Fn tgαn = Ft tgα n cos β ′ Fa = Fn β =Ft tgβ sin Smjer aksijalne sile zavisi od smjera obrtanja zupčanika kao i od smjera bočnih linija i od toga dali je zupčanik pogonski ili gonjeni.52 Doboj Sila Fn se može rastaviti na radijalnu Fr i komponentu normalnu na bok zupca Fn ′ a ova komponenta se razlaže na aksijalnu Fa i tangentnu odnosno obimnu Ft.

52 Doboj Kod koničnih zupčanika sa pravim zubima takođe prvo određujemo obimnu silu Ft . Vojvode Mišića br.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Na bok u sredini zuba zupčanika djeluje normalna Fn i ista se razlaže na dvije komponente Ft = Fn cosα i F=F sinα ′ n n Slika 67.Sile na koničnim zupčanicima sa pravim zubima .

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTETDOBOJ Ul. 2T dm aksijalnom silom Fa = Ft tgα sinδ Ft = 2T 955P = d m2 d m2n 2 702P za P u [kW] odnosno Ft = d m2n 2 za P u [ks] Sile na zupčaniku izlažu vratilo naprezanjima što se mora uzeti u obzir kod proračuna kako vratila tako i uležištenja .52 Doboj ′ Ako osu zupčanika uzmemo kao osnovicu tada silu Fn ′ aksijalnu Fa = Fn sinδ = Ft tgα sinδ Prema tome konični zupčanik opterećuje vratilo silama: -obodnom silom Ft = ′ razlažemo na dvije komponente Fr =Fn cos δ = Fnsinα cos δ= Ft sin α cos δ = Ft tgα cos δ cos α -radijalnom silom Fr = Ft tgα cos δ Obimna (tangencijalna) sila se izračunava na osnovu obrtnog momenta T[kNmm] ili na osnovu snage P izražene u [kW] ili [ks] i broja obrtaja. Vojvode Mišića br.

.15°.52 Doboj Ugao nagiba (β ) kod cilindričnih zupčanika sa kosim zubima treba birati što veći optimalna vrijednost u granicama 10 . Vojvode Mišića br.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. .

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul.52 Doboj . Vojvode Mišića br.

52 Doboj .UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Vojvode Mišića br.

Kod proračuna se pretpostavlja da cjelokupno opterećenje prima jedan zubac opterećen silom Fn koja se može razložiti na dvije komponente F ′– u pravcu ose zupca i F″ – okomita na osu Naj nepovoljniji slučaj je kada sila Fn djeluje na vrh zupca a moment savijanja je M= F″ hf =Fn hf cosα = Ft fh mn b ⋅ fs ⋅ mn b ⋅ sf W= = 6 6 b ⋅ sf 2 W= 6 2 2 2 Slika 68. Opterećenje zupca sa naponima u podnožju . Vojvode Mišića br.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul.52 Doboj PRORAČUN ZUBA ZUPČANIKA Postoje različite metode proračuna zupčanika a najčešće se koriste dvije metode: provjera naprezanja u podnožju zubca i proračun na osnovu čvrstoće bokova zubaca.

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Vojvode Mišića br. b) opterećenja i naponi . Brazde na bokovima nastaju kada radni naponikontaktni pritisak pređe dinamičku izdržljivost materijala.52 Doboj Na opterećenim i brzohodnim zupčanicima posle dužeg rada na radnim površinama mogu se primjetiti tragovi trošenja zbog kontaktnog pritiska i trenja klizanja (gnječenja) . Slika 69. a) istrošenost bokova.

(2)trup.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Konstrukcioni oblici zupčanika .52 Doboj KONSTRUKCIONI OBLICI I NAČIN IZRADE ZUPČANIKA Zupčanik u principu ima tri funkcionalna dijela: (1) –vijenac . obod sa zupcima. Vojvode Mišića br. i(3) – glavčinu slika 70a. Slika 70.

Vojvode Mišića br. Slika 71.52 Doboj Zupci zupčanika se uglavnom izrađuju obradom rezanjem a postupci su glodanjem ili randisanjem . U zavisnosti od količine mogu da se koriste alati za pojedinačnu ili produktivniju proizvodnju. Osnovni postupci izrade zupčanika .UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul.

Konstruktivni crtež pužnog prenosnika (1)pužni vijak.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. U principu skoro redovno pužni vijak je pogonski a pužni točak gonjeni element. Ima sličnosti sa sklopom vijak – navrtka. (2) pužno kolo . koriste za velike prenosne odnose (5>i<70) Slika 72.52 Doboj PUŽNI PRENOSNICI Primjenjuju se za prenos snage između vratila koje se mimoilaze najčešće pod pravim uglom Na slici 72 dat je pužni prenosnik koji se sastoji od pužnog vijak (1) i pužnog točka (2). Vojvode Mišića br.

Vojvode Mišića br. Slika 73.90 u podmazanim uslovima) Postoje cilindrični i globuidni pužni parovi Češće su u upotrebi cilindrični pužni parovi zbog jednostavnije izrade a u zavisnosti od oblika pužnog vijka razlikuju se: arhimedov. arhimedov pužni par.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Oblici pužnih parova i profila navoja pužnog vijka . U korišćenju je češće prisutan cilindrični.52 Doboj Osnovni nedostatak je veliko klizanje i trenje usled čega imamo velike gubitke praćene velikom količinom toplote.evolventni i konvolutni profil. stepen iskorišćenja (0.

ω1 .UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. a hod navojnice pužnog vijka L=z1p =z1π m. gdje je:z1 – broj početaka pužnog vijka d m1 πn = d m1 1 [m/s] 2 60 Slika 74. Vojvode Mišića br. Ako je korak pužnog vijka p=π m.ugaona brzina n1 – broj obrtaja puža u minuti. Obimna brzina puža se može izraziti i u funkciji parametara navojnice puža.52 Doboj Obimna brzina puža je v t 1 = ω gdje je: dm1 – prečnik podeone kružnice puža. Presjek pužnog prenonika .

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTETDOBOJ Ul. Lω1 m ⋅ z 1 ⋅ ω1 = Obimna brzina puža u funkciji parametara zavojnice je: v t1 = 2πtgγ m 2tgγ m Aksijalna brzina pužnog vijka je: va1=vt1 tgγm =(dm/2) ω1 tgγm = L ω1 /2 π=( mz1 ω1 /2) tgγm Brzina klizanja (tangentna brzina) je vk=vt1/cosγm = L ω1 /2 πsinγm Obimna brzina pužnog kola je v t2 πd 2 n 2 d2 mz 2 = ω2 = ω= 2 2 60 pa je odnos obimnih brzina pužnog vijka i pužnog točka Uslov sprezanja je da aksijalna brzina pužnog vijka bude jednaka obimnoj brzini pužnog kola (va1=vo2) odnosno: v t2 = tgγ m v t1 . Broj početaka puža je u granicama (1<z1<6) zavisi od pužnog broja i prenosnog odnosa.52 Doboj Tangens ugla zavojnice na srednjem prečniku dm je tgγ m z1 = qm odakle je srednji prečnik d m = m tgγ m z 1 πm L = = πd m πd m gdje je: q= z1/tgγm pužni broj (standardna veličina u granicama (8<q<20). Vojvode Mišića br.

Opterećenje zupca pužnog vijka.52 Doboj U procesu kretanja i prenosa energije pužni vijak i pužni točak međusobno djeluju silom Fn u pravcu normale na površinu kontakta.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Ta sila se može rastaviti na tri međusobno upravne komponente Slika 75. opterećenje puža i pužnog točka . Vojvode Mišića br.

η= Ft 2 v t 2 Fa1 v tgγ m = ⋅ t2 = Ft 1 v t1 Fa1 tg( γ m + ρ) v t 1 tg( γ m + ρ) . Vojvode Mišića br.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTETDOBOJ Ul.52 Doboj Aksijalna sila pužnog vijka koja je po intenzitetu jednaka obimnoj sili pužnog točka Ft1 2T2 2µT1 η Fa1 = Ft 2 = = = d m2 d m2 tg( γ m + ρ) Obimna sila na pužnom vijku jednaka je intenzitetu aksijalne sile na pužnom zupčaniku Ft1 = Fa 2 = 2T1 2µT1 η = = Fa1 tg( γ m + ρ) d m1 dm2 Radijalne sile koje teže da razdvoje pužni vijak i pužni točak: Fr1=Fr2=Ft2tgα= Ft 1 tgα tg( γ m + ρ) Koeficijent iskorišćenja pužnog prenosnika jednak je odnosu snage na pužnom točku prema snazi na pužnom vijku.

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Vojvode Mišića br. [W] . Pužni vijci se ipak izrađuju sa manjim uglom zavojnice (γm <27° ) jer se u oblasti većih uglova koeficijent iskorišćenja nešto povećava.ρ/2.52 Doboj Koeficijent iskorišćenja pužnog para raste do svoje maksimalne vrijednosti koja se postiže pri γm =45° . a s drug strane otežava se izrada i imaju manji prenosni odnos jer su obično višehodni. Veliki gubitci snage kod pužnih prenosnika su usled trenja čiji rad se pretvara u toplotu koja zagreva ulje je: Q1=(1-η )P1.

Iz graničnog uslova Q1=Q2 može se odrediti radna temoeratura ulja ili snaga P1 koju prenosnik može trajno da prenosi a pri tome ne dođe do prekoračenja temperature. Vojvode Mišića br. Uslov dobrog hlađenja je da stvorena količina toplote bude manja od odvedene količine Q1≤Q2.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Slika 76. b) uticaj rebara. a) Približno određivanje površine kućišta prenosnika. c)vazdušno hlađeni prenosnik .52 Doboj Često se kućišta izrađuju sa rebrima na površini koja povećavaju površinu hlađenja i ista se postevljaju prema smjeru kretanja vazduha.

52 Doboj Količina toplote koja se odvodi sa površine kućišta prenosnika u okolnu sredinu određuje se iz formule: Q2= αA(Tu-To)..... [W] gdje je: α .209 [W/m 2 K] A – površina kućišta koja je spolja u dodiru sa vazduhom a iznutra sa uljem Tu – maksimalno dopuštena temperatura ulja izma se 353K (80°C) To – temperatura okolnog vazduha Površine kućišta se određuje približno tako što se kućište aproksimira sa geometrijskim tijelom .28 [W/m 2 K] i pri hlađenju sa tečnpšću α=116.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTETDOBOJ Ul.. Vojvode Mišića br..koeficijent prelaza toplote sa kućišta na okolinu kod prirodne konvekcije α=12.19 [W/m 2 K] a kod prinudne α=21.

Takvi prenosnici se zovu planetarni jer im je kretanje slično kretanju planeta Slika 77. Vojvode Mišića br.52 Doboj PLANETARNI PRENOSNICI Često se u praksi sreću prenosnici kod kojih je najmanje jedan zupčanik sa pokretnom osom.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Planetarni prenosnici .

Vojvode Mišića br. .52 Doboj Planetarni prenosnici se dijele u dvije vrste: epicikloidne i diferencijalne. Epicikloidni planetarni prenosnici su jednostavnije konstrukcije i imaju jedan stepen slobode.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTETDOBOJ Ul. Postoji nekoliko metoda za analizu kinematike planetarnih prenosnika među kojima je naj rasprostranjenija metoda Vilisa. Kod diferencijalnih prenosnika sva vratila su slobodna i prenosnik ima dva stepena slobode gdje se brzine mogu da slažu ili razlažu. Analiza kinematike planetarnih prenosnika se svodi na određivanje kinematike čalanova prenosnika ( ugaone brzine i prenosnog odnosa ).

Na primjeru prenosnika na slici 78a primjenjujući metodu Vilisa imamo i (d ) 13 z3 ω1 − ω d =− = z1 ω 3 − ωd gdje su: ω1.52 Doboj Prenosni odnos se označava sa tri indeksa.ω3. obično je ω3 =0 pa je prenosno odnos stvarnog prenosnika i ( 3) 1d z3 ω1 (d ) = = 1 − i 13 = 1 + ωd z1 Slika 78. Primjeri planetarnih prenosnika sa dva stepena slobode kretanja .ωd -ugaone brzine zupčanika (1). Vojvode Mišića br.brojevi zubaca zupčanika (1) i (3) dok znak (-) označava da se u redukovanom mehanizmu članovi okreću u suprotnom smjeru.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Dva donja indeksa označavaju članove između kojih se računa prenosni odnos a gornji indeks označava koji je član nepokretan odnosno koji član ima ugaonu brzinu jednaku nuli.z1. (3) i držača (d).z3 .

Slika 79. Kod kretanja u krivini točkovi prelaze različitu putanju i zupčanici (1) i (2) nemaju istu ugaonu brzinu a što se postiže preko zupčanika (5) i (6) sateliti koji se istovremeno obrću oko ose zupčanika (1) a i oko svoje ose diferencirajući na taj način ugaonu brzinu zupčanika (1) i (2).UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Diferencijalni prenosnik motornog vozila . Vojvode Mišića br.52 Doboj Diferencijalni prenosnik kod motornih vozila slika 79 omogućava da se vozilo kreće kroz krivine bez klizanja zadnjih točkova.

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Principjelna šema talasnog prenosnika .15 .. Pored dobrih prednosti ovi prenosnici imaju svojih i nedostataka odkojih su relativno mali vijek trajanja (mali moduli 0.0 mm).2.. ne smeju da prenose velike ugaone brzine (max n=3500 o/min) Slika 80.52 Doboj Talasni prenosnici imaju visoku kinematsku tačnost zbog toga što je veliki broj zubaca istovremeno u zahvatu za (i=100) istovremeno je u zahvatu 80 zubi i stoga je povećana sposobnost i prenosa većih opterećenja. Vojvode Mišića br.

ova razlika može da bude vrlo mala. dvo i tro talasni prenosnik. . zupčanik (F) se kotrlja bez klizanja tako da je rzlika obimnih kružnica πdc-πdf =π2wo .) Prenosnik se sastoji iz tri osnovna kinematska člana: generatora talasa (H) elastičnog zupčanika (F) i krutog zupčanika (C) čiji je prečnik veći od elastičnog zupčanika (F) za veličinu (2wo)gdje je wo – radijalno pomjernje elastičnog zupčanika ili veličina deformacije dc-df= 2wo. Pri okretanju generatora (H) talasa za jedan obrt vođeni član se obrne za ugao koji odgovara razlici brojeva zubaca (zc-zf).52 Doboj Talasni prenosnici mogu da budu zupčasti i frikcioni ali zupčasti su našli daleko veću primjenu u transportnim sredstvima gdje se zahtjevaju mali gabariti (avioni. zf – broj zubaca elastičnog zupčanika. rakete. Vojvode Mišića br. a time i ugaona brzina zupčanika (C) pri nepokretnom (F) ili obrnuto. Za sličaj da se elastični zupčanik (F) ne obrće i (h ) hc dc dc zc ωh = = = = ω c 2w 0 d c − d f z c − z f gdje je: zc –broj zubaca krutog zupčanika. Član (H) se naziva generator talasa i može da bude jedno talasni. konvejeri. Pošto se radi sa zupčanicima.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTETDOBOJ Ul. motorna vozila itd.

dizalicama i svim drugim mjestima gje je potrebna redukcija brzine. (i<10) jednostepeni (10<i<60) dvostepeni (50<i<500) trostepeni Slika 81.52 Doboj EDUKTORI predstavljaju zupčaste mehanizme u vidu zasebnih agregata koji služe za smanjenje (redukciju) broja obrtaja a time povećanje obrtnog momenta.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Konstrukcioni oblici zupčanih reduktora . kamionima. Vojvode Mišića br. Za razliku od varijatora imaju konstantan prenosni odnos i nalaze široku primjenu u transportnim sredstvima .

Primjena im je kod letilica i i transportnih mašina.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul.Planetarni (planetary )reduktor .52 Doboj Zbog svojih prednosti u odnosu na ostale prenosnike (mala masa i veliki prenosni odnos) koriste se planetarni prenosnici slika 82 a postoji više ratličitih šema ovih reduktora za prenos različitih snaga i do 1000 kW a za prenosne odnose do 100. Slika 82. Vojvode Mišića br.

Vojvode Mišića br. Slika 83.52 Doboj U novije vrijeme sve veću primjenu nalaze različita rješenja talasnih reduktora koji prevazilaze planetarne prenosnike u pogledu malih masa i velikog prenosnog odnosa i velikog momenta.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Prikaz konstrukcije talasnog (billowy) reduktora .

Vojvode Mišića br.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul.52 Doboj Danas veliku primjenu imaju konstrukcije motor – reduktor gdje je elektromotor kruto spojen za reduktor Slika 84. Primjeri motor reduktora .

Prikaz jednostavnog mehaničkog mjenjača sa četiti stepena prenosa . Najčešće u primjeni su stepenasti reduktori (mjenjači) Slika 85.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Vojvode Mišića br.52 Doboj Mjenjači su prenosni mehanizmi kod kojih se prenosni odnos i obrtni moment izlaznog vratila mjenjaju u toku vremena stepenasto ili kontinuirano Imaju veliku primjenu kod transportnih sredstava posebno vozila i svih drugih mašina koje zahtjevaju promjenu broja obrtaja ili momenta.

Mehanički stepenasti mjenjač sa sinhro spojnicama.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Ul. Vojvode Mišića br.detalj sinhrona .52 Doboj Kod novijih konstrukcija zupčanici su stalno uzubljeni a uključivanje stepena prenosa se ostvaruje pomoću sinhro spojnica (sinhrona).Zadatak sinhrona je da izjednači brzine elemenata koji se spajaju tako da se spajanje zupčanika ili vratila ostvaruje bez udara i bezšumno Slika 86.

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTETDOBOJ Ul. Vojvode Mišića br.52 Doboj .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful