P. 1
Ampir

Ampir

|Views: 40|Likes:

More info:

Published by: Dejana Lazarus Lufkin Maros on Feb 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2013

pdf

text

original

novi stale` tra`i i nova obilje`ja. {iroka saznanja i zaplijenjena bogatstva iz zemalja kroz koje je pro{la Napoleonova vojska . 68 MOJ DOM JUNI 2006 . Tkanine preovladavaju u prostoru. tako da nastojanja za stvaranjem novih obi~aja. Tako u ovom periodu arhitekti postaju dekorateri prostorija postoje}ih dvoraca. Stil traje slu`beno koliko i Napoleonovo carstvo. Kraljevski krevet inspirisan je anti~kom klinom. ve} u prvim godinama iza revolucije.akad. a naziva se krevet brod (Lit en bateau). To bogato apliciraju u enterijerima palata protjeranog plemstva. kada uvodi carski stil ampir kojim obilje`ava i veli~a novu francusku imperiju. (kada je definitivno svrgnut s vlasti). Zamak Rambuje. klasicizam po uzoru na umjetnost rimskog carstva.jer njegovi oblici su prisutni u mnogo {irem razdoblju. u periodu. pomi~no ogledalo lijepog oblika. kartu{e i sl. Me|utim. U okviru {irokog tehni~kog. nastupa odmah po gra|anskoj revoluciji. zamak Malmezon. ovaj naziv mora pro{iriti svoje zna~enje . zatim nastupa etapa konzultstva. Doba direktorijuma (stil directoire). nije bilo mogu}e cjelovitije ostvariti. Osnovna nit osmi{ljavanja ampira poti~e od Napoleona i njegovih zastupnika.stvorili su uslove za usvajanje potpuno modernih ideja gradnji. kroz nekoliko stilskih faza. koji postaje Napoleonov dvorski slikar i arhitekti Percier i Fontain. AMPIR STIL NAPOLEONOVE IMPERIJE od nazivom ampir stil podrazumijeva se moda i stil u doba vladavine Napolena Bonaparte. do 1830. od 1795. u tim vremenima prevrata. Nova. sa tvrdnjom "… da i studij renesanse odgovara idejama vremena…". godine. Napoleon se proglasio za cara 1804. putem raznih spekulacija dolazi do bogatstva.. tehnolo{kog i umjetni~kog napretka koje je ovo doba promjena nosilo sa sobom. Svi oni su `eljeli svoje nove oznake: simbole. koja }e dati zna~aj doga|ajima smjene vlasnika dotada{njih nosioca sjaja feudalizma u francu- P UPOZNAJMO STILOVE Spava}a soba. Ovaj period je kratak.arh. mode i ure|enja prostora. od 1800. oboga}ena gra|anska klasa. do 1799. do 1804. a sam naziv stila sugeri{e njegovu ideju da umjetnost i arhitektura reprezentuje mo} i ovjekovje~i doba Carstva. dr Jelica Kapetanovi}. U tome mu teorijski poma`e slikar David (17481825).ENTERIJERI Pripremila: Prof. stvaranje urbanisti~kih planova na humanisti~koj Dekorativni pano na kome se vide motivi Carstva. 1799. Vidi se novi detalj opreme. prete`no pompejanski crvene boje. period u kome je Napoleon postao prvi konzul i svojom pozitivnom vladavinom uspio je o`ivjeti povjerenje u napredak i razvoj republikanske Francuske. skim palatama i dvoru. Ipak. dip.

. tako da se namje{taj ve} prodaje u buticima i salonima. Ampir stil poznaje veoma raznovrstan asortiman namje{taja. namje{taj. Dekorativne umjetnosti oblikuju umnogome ampir stil. omiljeni simbol ovog stila. Ipak. Vinjeta: grifon (lik lava-orla).. kao dekorateri. kada se ovaj progla{ava carem. ona izra`ava jedno novo shvatanje `ivota. radi razo~arenja. dekor".) koji tada posve}uje simfoniju "Heroika" Napoleonu .. Zanatstvo se razvija jer se {iri krug potro{a~a u novoj gra|anskoj klasi. gdje se isti~e Trijumfalna kapija (Carrousel) u Parizu. Ampir stil je omogu}io da u enterijeru preovladava duh pompeznosti Carstva.kasnije.-1827. muzi~ku ostav{tinu ovog perioda obilje`ava velikan evropske klasi~ne muzike Betoven (Ludwig van Beethoven. V. Muziku ampir stila ~ine razne prigodne revolucionarne pjesme kao {to je Marseljeza (himna Francuske). od laganih tkanina sa dekolteima i decentnim nakitom. {to se prihvata i kao stil mu{ke mode toga vremena i posebno je rado no{ena troroga kapa (sa kojom je prikazan Napoleon na mnogim slikama). "..STILOVI I MODA Salon ~etiri godi{nja doba." Fotelja ampir stila. `ivot kao borbu protiv neda}a `ivota. borbenom poletu koji je zajedni~ki svim velikim pjesnicima ovog perioda: Geteu i [ileru. osnovi.Heroika je zaista herojska. Napoleonovi arhitekti i slikari. sa posebno tkanim presvlakama u goblen tkanju. Moda i stil zahvata {iroke slojeve stanovni{tva. tako|e odu{evljeno daju nacrte za namje{taj i druge elemente enterijera za industrijsku proizvodnju.. Palata Boarne. Bajronu i Viktoru Igou. 1770. Mu{ka odje}a je prete`no vojna uniforma. MOJ DOM JUNI 2006 69 Ilustracije preuzete iz knjige "Stilovi.ko{uljice. Ovome doprinosi tehnolo{ki napredak alata i po~etna industrijalizacija proizvodnje namje{taja. Trgovi su obilje`eni memorijalnim spomenicima u slavu Napoleona. Odje}a ampir stila prati dva uzora. cijepa partituru. Odbacuju se krinoline i odje}a je u vidu haljine . koja je inspirisana rimskim slavolucima. Beograd. Restauracijom monarhije komponovana je profesionalna muzika raznih `anrova. Karad`i}. @enska moda ima uzor u anti~koj jednostavnoj tunici. 1972.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->