rE-_-:".

-:( -/'t"'"

\'a

./
LA LOBA NEGRA

(

rr fu,a- f frn*, ,n /

nadagdag-

pamahalaan na n"g"ing dahilan ng pamumulubi malalaking buws ay di nasisingil dahil sa suhulan'

AngMaynilaaYnagumonsanakabubuloknabisyongsugal'At p" iito ang katamaran at kapabayaan sa tungkulin ng ilang taong

ng pamahalaan"'"

Ang

ng lnilarawan ang Maynila (noon ay ang Intramuros ngayon) na bakod pader at natatalibaan ng mga kawal Kastila at mga katutubong kawal na kung tawagin aY mga BorneY.

sa kalagayang ito hinirang ng Haring Felipe V ng Espanya noong Marso -feriando ManuLl de Bustamante y Bustillo, dating pinunong 7, iT17 si Oo"n
utos ng hari: hukbo at naging alkalde ng llaxacala, Mehiko. Ganito ang

.....sapadgatingmosa,..Maynila,sikapin,mo,saparaangipapa|agay ay iyong mong pinakamaOisa Lt kailangan, na ang pananalapi ng bayan

na buwis mailagay sa ayos, sino man ang masasaktan. Lahat ng dapat masingil igalang at sundin ng ay sibugin at ang kapangyarihin nh lyong Kamahalan ay iyong mga sakoP."
siya lsa sa mga unang kautusan ni Gob. Hen Bustamante nang dumating At sa iglgsa|u-salong sa Maynila ay ipagba*a| ang mga piging par?.sa kanya. ng Agosto 1717 at tahasan isinagawa ntya sf Xanyanf paiasyJnoong ika-10 kura' niy.ni sinabing ipatutupad niya ang kautuian ng Hari. Nasartan ang mga Di na sila dumalaw sa heneral.

bughaw Ang asawa ni Bustamante, si Donya Luisa, ay Meh.ika.na, dug-?lg mamamayan na at may mataas na pagkatao. lginagalang siya ng mabubuting apat na, babae' -ng lianiling anak, 2 lalaki at karamihan ay rilipinoi Anim Dolores ang Pangalan ng Panganay' Antonio Torralba, Dinatnan ni Bustamante sa tanggapan ng Pananalapi si Ngunit alam niyang ang pangkatanatang taga-suri. Noon i"m'ang nito ito nakita' sa kanyang pag-iingat' dapat ay naka oiranlgolto dahil sa paglustay ng salapi
,,Hindi ba't nahatulan ka ng Piskal ng Hari na mabilanggo?'

:,,Kamahalan, narinig ko po iyon pero tugon ni Torralba.

di ako pinagsasabihang opisyal'"

wala' Pinabuksan Humingi ng mga ulat at kasulatan ang Kapitan-Heneral' lamang daw ang nasingil' ang kaha. Kaunting-kaunti lamang ang lamJn. lyon

lpinakadena ni Bultamante si Tonaiba ang mga pagmamaypinag-usig niya anj mga papeles-sa galyon up.006 na kanyang winatdas sa Fort Santiago' Pagkatapos ay Kabite. "Sino kaYo."*.t -suhol. Iniabot nitoLng kamay upang na nainis. si Torralba'Ngunit ang kutsero' ang kawahe nito qy magarang-magara at makisig tiyan na kura' Kausap Namataan ng gobernador ang isang may malaking pahagkan sa gobernador ito ng ilang empleyado.ri" i'on. ang ipiniit ni Bustamante hi Arsobispo cuesta (1707' Ang Diocese ng Maynila noon ay nasa ilalim ni Bustamante dahil sa paninira ng mga 1724).ng dumating Maliit lamang ang kita ng may pamilyang. Siya ay nrEng"toriat na kagali[ Pransiskano. Padre.CristodeBurgos.Maramrngopisya|ng sa Fort Santiago' pamahalaan. At ang J"tJ'n"f"an at simbahan . fr'rtiming natuklasang ang gawa ng mga PraYle.AkoangSuperyorngmgaPransiskanoatsabayangito'ykabutihang-asa| ang paghalik ng kamaY sa amin'' isang." Umalis ang kura' ay may naratnan Nang dumating si Bustamante sa kanyang tirahan "r"r"*ing intsik na may ilalang mga mamahaling regalo' siyang mga kura. Patiangnangakaraangdinabayaran. Padre?" tanong niYa' . . iyon' lpinaiagay niyang iyon ay mga Kinagalitan niya at pinauwi ang mga nilagdaan ang pahiniulot na ito'y Dumatingangkapitanngga|yongsto.Tinanggapniyaangmgakasu|atanmu|a tungkulin kina Hukom sa Hari. iba pa.ary matiyak kabulukan' kasama rito ari ng kargamenl.aypinasingi|. Noonay|umaganapnaangbisangpropaganlangpaghihiwalaysa ay nagkakagalit' Espanya..Hindiniya naiaiaoig sa Maynila hangga't di niya nakikita angmanipestongkargamentoniyon. Kasama roon ang papeles na nagbabalik sa isang nabilanggo matapo? Fermin Villa at t-uis y Sanios Tagle na kapwa "ngdin na pakikipag-usapin sa mga Dominiko at. tafo sa"pananalipi.. ltinatagubilin mahabang o siya ay ibilanggo sa pagmultahin si TJrra"lba ng P20. para matuto ng kabutihang-asal sa dahilan' Maaring madumi ang ako humahalik ng kamay nang walang bahid na ulos ng Hari at iniuutos kong inyong kamay N"aparito ako upang ipltupad ang "bago 'ako mipilitang gumamit ng lakas at lumisan na kayo nang mahusay kapangyarihan.kura' Di "Di ako naparito.

'si Totanes ang gumanap bilang Ngunit nang mapatay si Bustamante.Ngunitangkawa|atopisyalaykapanaligpalangmga p"i"tyo' N-apatay sa taga ng gulok at mga saksak ng prayle. Kapwa nakaluksa ang mag-ina' sa isang munting nayon ng cainta na di ginulo ng balitang pinatay si Matapos ang anim na araw. laban sa kanya nang magkaroon Gobernador sa pilipinas kaya't *"irng sumaksi ng paglilitis. it. Nagingusap-usapanangisangGobernadornademonyongnagkatawang tao 6 ng umaga' Tinugtog ang lka-11 ng oktubre. Nigsitungo tanit sa simbahan sandatahan.nomala|awangsumaksakkayBustamanteay Sup"ryor ng mga Pransiskano' walang iba kundi si F"ai" Sebastia"n de Totaneu.pagbabanggaanngda|awang labanan ang pangkat ng mga lakas.ay babielaw ang huling nangumpisal Padre Sta.sabay-sabay sa lahat ng simbanan.--ng San Agustin' Lahat ay Natrpon ang mga'tao.saliwanagngisangsigasamuntingbayanngMa|auegisang m"/ grlok at balaraw sa kanyang baywang' . kalayuan sa Maynila isang na dalagang 17 taon. ang cainta. Maulap ngunit payapa lkaang hudyat ng pagmimisa' batingaw --. kasama aig kanyang anak iakituioy sa isang bahay. sinabing ang mag-anak ni Inilibing ng marangya ang bangkay ng Heneral' Donya Luisa aY nagbalik sa Mehiko' AyonSamaramingsaksi. ang kura sa n"yon. NagtuloY sa PalasYo' ang pulutong ay Nang makita ito ni Bustamante ay iniutos niyang paputukanngkanyon. Ang pari ay slnaksat< sa diOOin sa mag-ina ngunit si Donya Natunton ang mag-anak na pinakituluyan ng ay nakaalis na Maria at Floreniina.ang lnuudYukan ng mga PraYle na maghimagsik hryain lamang ang Gobernador' sa kabilang dako. Nanawagan ii gustamante sa bayan na opisyal na bulok at mga ganid sa Prayle' lpinabi|anggongHeneralangArsobispongMaynilasasa|angkataksi|an. Manes.a."sakai ng kanilang karwahe' kaibang babae ang lumitaw --- lsanggabi. ang ginang na may 40 taon.ng loob ng kumpisalan sa kura. Napasox "ng balaraw si Bustamante. gumawa naman si Bustamante ng talaan ng mga opisyal at PraYle na iPadarakiP' Nagkaroonngmgagulosa|ansangansd.

gns rl"rrxlt"ni kura' Maria.g. siia'y gantimpalaan' ang diyo* na bawian ako ng r. Antonio . kirra si Frorentina.Panginoon. 11. Muting inalimura ang ng Panginobn ngunit isang "May satsat kang sagisag ng sinag :i:1" bik-tima ng iyong makahayop tl-g' tirignan 'ry kurang mamamatay tao f'fggy-o.anax' tumindis nans tuwid nitJng ugati mapagkun*"ri iii*ri r"* kitala siya ns ang kura... Maria Dolores' Nagpakilala sila bilang dalagita ay anak ?tiy""g'si Florentina....ffig Gamitin n.at gulok lsang batang babae ang ib?".tG" . and "Tingnann'yoako'isangputi'higitnamapaladkaysainyo'Angasawa sa bansans ito' lpinatupad niva .oi mo iin ba siya kirara. .til. "t ll"il"g nilrqria.q ]1?ki na may sibat Nakapaligid sa kanya puno .Ina|imuraang ltinanong n! Maria kung Ornil"Orry1O*ilan. Binihag nita Jng Utualde ng Vigan sa pamumuno ng ng pangkat na panugis an'g Mayor Nagpadala kriminal na lsangdakotnagintoanginihagisniyasaharapanngnagkakatipon."k""tandal sa isang malaking na si Da' Luisa at ang malungkot ang talumpati ng babae Siya at Da' Maapoy Da.Sakanilangpinagtaguanggubataykasama siko' NilapitansiyaniMariaatkinausapsiY?SaKastiIa." .i.. .anfing oin'go Av3* nt ma'Jhil sa akin' ngunit ako'y ko na ang katarungang ipinagkait lbig na marahi na isakamay buhay. Ngunit ang kamatayan nang maraming Tinatawagan k. ko. Xananayan laban sa mga KastilangsiJuanOiOuna'kasamasiPidreJuandelaGarsua' NakasagupanitoangpangkatniJuanMagpantayatmaramiangnapatay ang kurang si Padre Garsua' sa magkabilang panig' kasama gJpos hanggang nila si Padre UtuafOe na Naka|igtassinaMagpantay. ng ...oxuian ano ang 5"nyu ulit moa utos ng Harr. niya-sa na kasamaan! At iniharap binigyan ni Maria ng mag-asawang ng puri ng nro""iii'turing mandudurog samPal ang kura' ."i.]'iligii"i bi*t at tayo..d.atdinilaalamangkani|angginagawa!' usal ni P..y naskaroon Pinatay siya sa halip na ".PatawarinMosi|a. sinampal siya nang k.yo iyan sa ka6utihan ng mga walang sala sa sa kaliwa habang pumapatay mav hawak na krusipiho tulong ng sandata sa kanan' Juan Magpantay o Juan Magtatanga' Ang puno ng pangkat ay si ang pangkat sa Tuao' mga 15 milya gabing iyon ay sumalakay ang Noong ang kura na si Antonio de Nl"yo.

si "ltim na Aso" Noon naman ay napabalita ang isang tulisan sa pangalang ni na marami nang napatay na mga iura. ang si Utualde.iantaLnan mo bilang kanyang kumpesor' At kinuha mo na Xufi"bag-habag na sanggoi mo sa kanya. pananalasa si Asong Hindi inimbestiga ni de Cosio ang usapin. Alam Niya na dinudungisan mo puri ng aking anak na ito ang kanyang pangalan tulad ng pagkak-awasak mo sa pa sa akin nu"pin"g." mamatay sa kamay sa isang matandang babae?" Humihingal na isinakamay ni Maria ang isang punyal' . Kinatulong mo si Totanes ako ang "nd tong maka"pangyarihing orakulo upang lumapit sa akin no9l9 kinitata publiko kung di Unang Ginang ng Pif ipii"t . n" mga aping katutubo. Si Maria ay kinilalang isa nang puno ng pangkat' buksan ang isang Toribio Jose de C-osio'y Campo. .a. Madali niyang nakaibigan si pagkakapatay kay pang sinlui ni Totanes sa Gobernador na makatarungan ang Bustamante. Dala niya ang isang utos na parusahan ang lahat masusing pag-uusig sa pagkarapatay kay Bustamante at ng dapat managot. Patuloy sa Itim na karamihan ang pinapatay ay mga kura' "Asong ltim" ay naganap sa Ang mahabang talaang ito ng mga pinatay ni panahonngpamumunonicooernaoorCosioyCampo(1720-1725).y n4"i"V "iVL San Francisco.pan-g bantaan mo ako ng eskandalo sa iyo upang ako p"apay"g tlg"yo'y sinundan kita rito sa bayang pinaglipatan maningil at makaPaghiganti. SilJ r"*. isang liham nito ang tinanggap Bustamante' pumatay kay Gobernador de iosio n. n"gr"ra6ing si Totanes ang de bosio Hayagan Ngunit si Totanes ay tuso. Doon nalibing Magpantiy. Don Ang naging kapalit ni Bustamante ay dumating noongl!20 --.Narinig ito ni Maria Pagalit na nagwika ang babae' "Matalino ang Diyos na tinatawagan mo. nang sarili ang lsang ginoo na ipinadala rito ng hari upang mag-imbestiga Makalipas ang isang dumating. Kinopya niya ang mga liasrlatan ukol dito' sa pigtalXalason matapos mag-agahan sa kumbento ng bgwan .'Ano ang ginawa mo sa sanggol? Di ba't pinabayaan mo lamang siya ni Ngunit ng itatarak na lamang ni Maria ang balaraw ay pinigilan gagawa niyon.

halos orasyon ay napipilitang erehe.lo PinunaSaakdangitoanguga|lngilangdukhangmagsasakana sa mga may-ari ng lupa sukdang ang kabanalan Ang di ay para sa ]n"yryu*in tamang.si Don kung saan sila at ang anak nilang si"c-aimen.Dinalaw sila ng Arsobispo sa karangyaan ng pinapasok naman sila ng utusan. "Matagal na UJ kayo sa siyudad?'' Hindihumalikangmgaitosakamayngarsobispo. rji u"tio ng lahat Silangan' santibafiez. Noon ay panahon ng kasaganaan panahon ni Asong ltim' sa Galyon. lalo na ang dalagang NagbunYi ang Maynila. trielgar. nila ang mga katutubo na may sumalakay sa mga plnag-uusig.el'g. Matapos mag-ayos ng sarili ay lumabas ang tanong arsobispo. o sa Kanlurang MaitimsiMe|gar.Nabaghanang nito' "lilan pang buwan. Kamahalan'" . ay mga 13 tiong gutang. Noon ay mga epid"tnyi.u ay pinarar"i"ng"ng magdasal ang lahat. Naghahandang sumalakay Tatlong pangkat ng mga Kastila ang Maynila sina Asong ltir at-Magtatang-a. pinaratang""nlt"ng erei. 1726. nagbuhat. Nagluksa ang lnq: "Djlo-hlejnrhaha$n si Florentina. lto ay tinagurtang Mariwasa unJ rvr"vnila dahil sa kalakalan Reynang Lungsod sa Silangan' pagpapaupa ng r"tj*g . sa isang bayang malapit sa Agosto 14. Humanga ang arsobispo p"r. Ayon .Angasawa'ymaputiatmaganda.ay. ang a:awa niyang si Florentina . mga rebelde.Da|awangorassi|angnag|aban.Napataysi Asonq ltim. Nabig|aangmgarebe|de.Kapwapagatolsilang -ragaloi Maharlika kanilang pamumuhay' magsalita ng rartta at "ng ng Maynila ngunit di sa mga Nakisalamuna ang lalaki .g'-"n"li na-datagi ito-ng umaxca na prostitusyon sosyal' asawahin ng huli ang dalaga TinagurLn sa mayayaman' Ang paaralan walang asunto ng mahirap na naipanana.Olandes Noo'y Panahon ng Noon ay panahong sumasalakay ang mga sa komersyo. mag-ina. "y .a mitaai na lipunan Ang puno prayle." Meliiko. Bihirang lumabas "nrk at ng kalihim nito' Pinagtakhan ito ng lahat. o sa Antilyes.gayle' ng bahay ang mag-lna. Anang dalaga nang inilibing na ang habang Noongika-'lBngEnero.rrr.r-iU.isangmahiwagangmag-anakangnamahaysa "Emilio M.ilang matataas-na "g-ig-". Kas"ta lihim na mga sibat. sa nagsisidalo sa . sapilitan . daang Anda.

itJpinalabas pisngi.abuloyangginangparaSapistangSto.p. sinalakay kilabot Retona.gr".tulisanbi|angAsong|tim. at ito suPot.Dominiko.ng. Mehiko Sandugo ay nagtungo sa Napataysisarhento'Bitayatinilibings-akatabingpuntodngina'Si ang anak na dalagita' k""tn" ."Ano ang trabaho ng inyong asawa?" . Ang babaing puno ay teeg.i Bataan.gulokl NJgtanggot ng isang babaing ang mga kawal' Angmganadakip.V Angmagrasawaywa|angibakundiangki|abotnatulisa[sa|mus. Nagpasintabi . nf"ng plngkat hanggang "v Sarhento BitaY pangungulimbat na ginawa' Nagingki|abotsisarhentoBitaynamu|anoonaysunod-sunodang SiDonyaLuisadeBustamanteayrraging. "y ang supot' lniabot'ng babae sa arsobispo ang lsa' na pirasong gintong 16 na onsa lbinuhosngka|ihimanglamanngsupot. p.si patav' n mang t-Tll" ns t " ouf-ni-atntg_lljnxarnav-labi ##ilitu p"t" *gt-*man sa mayamang pook ng Dilaw' Ii nakasakay sa tiabayo..ara kumuha ng abuloy' sa Rosario sa Maynila. rnay o"'"nJ ang iba' llan ang numagsaX XaagaO' Nagsisuko At isinagawa ang pagsalakay sa pangunguna it'e at.ti Sarflento anak ay naging nita ang rjit"* lt dinuxot si Padre ding tulisang si sanougo.Di ang ginang . Srndrig o.ay n"" nakJkamkam ng maraming kayamanan' tinangay ng mga nagsisalaxrv pagkain at sandata Angmgakawalayinalisanngmgagapo:atpinaghuhulogsadagatna st nigtr. di ako nagtatanong sa " r Mehikana at si Melgar ay Kubano' Napakilala si Florentina na isang Hininganngarsobispo.gJ.|sangparesngbri|yanteatapat KinagabihanaydumatingsiMe|garkasamaangtat|ongsandatahang lalaki..Namimiltpoatnagbibilingmamahalingpaninda.kasamaangisangPadreManue|Retona. $Lqrltl" Si Sandugo .Ang Bitay' Naging' asawa siya ng kilabot 1ng tuf isan -."dr" di n.gt? daw ito ng arsobispo fiitll ng ina na dala ang munting nagtagal ay sumunod sa kanya ".i..Dikopogaanong kanya masabi..

Burgos . 18 Hulyo 1869 Jose A.Napatay sa sariling kumbento si Padre de Totanes. "Walang ganap na katarungan hangga't may mga taksil at kriminal na nabubuhay " Maynila.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful