HÓDOLAT

A NAPNAK
A ciprusi mágus bölcsessége Kyriacos C. Markides

MANAS

2

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Homage to tbe Sun – The wisdom of the Magus of Strovolos Penguin Books, Arkana 1987 Fordította: Balikó Nándor

Copyright © Hungarian edition © Hungarian translation ©

1987 by Kyriacos C. Markides Bulletcom Inc. Balikó Nándor, 2002

Minden jog fenntartva!

ISBN 963 86309 1 4 Felel s kiadó: Nyomdai el készítés: Nyomda: Felel s vezet : Bulletcom Kft. Nagy Gábor Szegedi Kossuth Nyomda Kft. Gera Imre

3

A szerz r l
Kyriacos ű. Markides ciprusi születés , a szociológia professzora a maine-i egyetemen, az Egyesült Allamokban. Felesége, Emily J. Markides szintén Cipruson született, Famagustában. Két gyermekük van, űonstantine és Vasia. A szerz A ciprusi mágus – egy spirituális gyógyító különleges világa cím m vével vált közismertté, amelyben Daskalosnak, a misztikus beavatottnak és médiumnak az életér l számol be. Ezt a történetet folytatja két további kötetében, a Hódolat a Napnak, illetve a Lángoló szívben.

4

Tartalom

A szerz megjegyzései.............................................5 A gyógyító ...............................................................7 Örültek és misztikus beavatottak ..........................29 A három test ...........................................................57 Szent korongok – a csakrák ...................................75 Thorisis és Rasadat ................................................93 Testen kívül ..........................................................111 Földönkívüli látogatók .........................................131 Véd angyalok ......................................................151 A misztikus beavatása ..........................................173 Helyes gondolkodás .............................................197 Álmok és fantáziaképek .......................................229 Szómagyarázat .....................................................257
Emilynek

akik még csak most ismerkednek Daskalos kifejezésmódjával. 1984-es és 1985-ös évek nyári hónapjainak gy jtései teszik ki. Ugyanakkor önálló tanulmányként is megállja a helyét. vagy ha erre nem volt lehet ségem. Az anyagot úgy gy jtöttem. A fenomenológia módszerével közelítettem Daskalos világához. de a jelen kötet anyagát javarészt az 1983-as. hadd mutassa be maga a tudományát. továbbá az 198ő-86-os tanév során szerzett . sem másik megoldás nem m ködött. akkor részletesen jegyzeteltem. hogy minden egyes beszélgetésünket magnószalagra rögzítettem. 1998) cím m vemnek. vagy amelyek az els könyv megjelenése óta eltelt id ben részletesebben ki lettek dolgozva. egyszer en emlékezetb l próbáltam a lehet legpontosabban visszaidézni az elhangzottakat. több tekintetben is folytatása A ciprusi Mágus (Édesvíz Kiadó. Daskalosszal való kapcsolatom 1978 nyarán kezd dött ugyan. anélkül. A könyv végén található szójegyzék hasznos segítséget nyújthat azoknak. Akik viszont már olvasták Daskalos kalandos világáról szóló el z írásomat. mint el z tanulmányomban. amik eddig még nem jelentek meg.5 A szerző megjegyzései A könyv. ahol sem egyik. amelyet a tisztelt Olvasó most kezében tart. úgyhogy azok is bátran belekezdhetnek az olvasásába. hogy abba én a legcsekélyebb módon is beleavatkoznék elméleti ismereteimmel. Az írás folyamán igyekeztem ugyanazt az írói technikát és semleges néz pontot alkalmazni. azaz hagytam. akik esetleg a fent említett kötetet nem ismerik. Ott. azok ebben a könyvben olyan új tanításokat ismerhetnek meg.

és Eileen űampbellnek. hogy folyamatosan segítették ezirányú kutatásaimat. örökre hálás maradok. hiszen tanítványai és tisztel i így szólítják a mestert. szeret gondoskodásért. Stephen Marks és Michael Lewis személyesen is közrem ködtek és szüntelenül támogatásukról biztosítottak Daskalosszal és köreivel folytatott munkám során.6 emlékezetes élményeim. irodalmi ügynökömnek. A Daskalos név ugyanakkor szintén valódi. és mindazokkal. Szívet melenget érzés. hogy tanártársaim és közeli barátaim közül néhányat név szerint is megemlítsek: professzor Steve Cohn. aki megengedte. Köszönöm továbbá Sue McLaughlinnek és Eva Maynnek a kézirat begépelésében nyújtott segítségüket. hogy a szigeten töltött hosszú id k során mind jómagam. szerkeszt mnek a Ruthledge & Kegan Paul Kiadónál. vagy „mester”. az iskolaigazgatókat és a papokat szólítják így. amikor is a maine-i egyetem nagylelk en tudományos alkotószabadsáot engedélyezett nekem. mind családom számára a legmesszebbmen kig biztosították az alkotáshoz szükséges tökéletes élet. aki valamilyen módon maga is részévé vált ennek a m nek és ezáltal életemnek. szakmai kiválóságukért és azért a kivételes. A m ben el forduló nevek nem valódiak. illetve azokért az ösztöndíj-támogatásokért. A görög nevekkel kapcsolatban ugyanazt az eljárást követtem. akiknek sokszorosan is köszönettel tartozom ennek a könyvnek a megszületésében nyújtott segítségükért. Legels sorban természetesen Daskalos. a legfelemel bb élményt jelentették nekem. Végül hadd köszönjem meg szinte szívvel ciprusi rokonaimnak és barátaimnak. Mindezekért. hogy Michael kiváló spirituális m vészetének alkotásai szerves részévé váltak A ciprusi mágus és a Hódolat a Napnak köteteknek is. Köszönöm továbbá kollégáimnak a maine-i egyetem Szociológiai és Szociális Munkásképz Karán. . A szó a görög nyelvben általánosan elterjedt. amivel írásaimhoz viszonyultak. mint bármilyen tudományos elismerés. Szó szerinti jelentése „tanár”. Kapcsolatom ezzel a nagyszer mesterrel. Hosszú lenne mindazokat felsorolni. sokkal többet annál. kivéve a történelmi személyek és családtagjaim nevét. aki a nyomdokaiba lépett –. amiket ezeknek az írásoknak köszönhetek. De fogadja mindenki szívb l jöv szinte hálámat. mint A ciprusi: mágusban: Daskalost megszólító esetben Daskalként írtam. hogy megkezdett munkámat befejezhessem. Köszönet Marlene Gábrielnek. Engedjék meg. amiket szintén ez az intézmény folyósított számomra. hogy írjak róla és tanításairól. akik közel állnak hozzá – például Kostasszal.és munkakörülményeket.

7 A gyógyító Az évek során volt alkalmam meggy z dni arról. az idejétmúlt babonák utolsó csökevényének tituláltam ket. a pszichoanalízis és a „felvilágosodás” térhódításának köszönhet en végleg feledésbe merül illúzió. a gyógyításokat. a testen kívüli utazásokat. pozitivista hagyományok szerint. Úgy tanultam. egy a tudomány. Mint a szociális tudósoktól általa . Korán. hogy a társadalom saját fenntartása érdekében teremtett magának isteneket. ezért amikor az emberek isteneikhez imádkoznak. gyenge és rakoncátlan elmék fantáziaszüleményének. már egyetemi éveim kezdetén megtanultam. Pusztán elméleti feltevésekre és módszerekre épül tudományommal mit sem tudtam kezdeni a Spyros Sathi-féle „jelenségekkel”. gondolkodásmódomat a modern világi és racionális kultúra eme csúcsteljesítménye határozta meg. s t kés bb tanítottam is. hogy „Isten halott”. így azokat jobb híján figyelemre sem méltattam. és hogy a vallás nem más. Pedig eleinte kételkedve fogadtam állítólagos csodatételeinek hírét. Szociológiát végeztem. ezek egyike sem gy zött meg személyesen. a telepatikus és egyéb „paranormális” jelenségeket. Bár megbízható szemtanúk esetleírásait olvastam. tulajdonképpen álruhába bújtatott társadalmukat bálványozzák. mint a tudattalan félelmek neurotikus kivetítése. vagy igyekeztem a tündérmesék szintjére lealacsonyítani. hogy a különleges szellemi képességekkel megáldott Spyros Sathi valóban nem a véletlennek köszönheti hírnevét.

t lem is elvárták. meditációs gyakorlatokba fogtam. ahogy el adott. léptem hát be Daskalos világába. Vonakodó hozzáállásom ugyanakkor talán nyitottabbá is tett Daskalos magyarázataira. ahogy Spyros Sathit követ i és tanítványai szólították. vagy vallási gyökerekhez. hogy fejlesszem lelki-szellemi képességeimet. ahogy vagyok. hogy hasonló sorsra jusson. nemcsak hogy elfogadta kételyeimet. és lassan magam is alkalmazkodtam nyelvezetéhez. puszta kitaláció. emberi természet nem létezik. múló szeszély. hogy „ha Isten nincsen. Egyszer en csak figyeltem t gyógyítás közben. A tudományos materializmus mindig is távol állt t lem. „hitetlen Tamás”-ként. ahogy beszélt. Eszerint a szabadság eszméje. A 20. hogy alapigazságként fogadjam el a kijelentést. miszerint a vallás nem más. vagy egyéb olyan szociális kényszerít er k határozzák meg mindennapjainkat. A kortárs kultúra élharcosai elragadtatással zengték a tudat sírfeliratát. megnemesítve ezzel énemet. amiket ajánlott. a szó legszorosabb értelmében. de agnosztikussá igen. szkeptikusan. amiket képtelenség tudatosan irányítani.8 ban. olyan emberré. amit a modern szellemi életért cserébe fizetnünk kell. szent megvilágításba helyezte a valóságot. de úgy gondoltam. ez az a tragikus. aki új. az Ember következett. Résztvev jévé váltam az életének. Ezzel az intellektuális el képzettséggel felvértezve – amit csak tovább súlyosbított saját bizonytalanságom –. mint a társadalom lenyomata. aki minden képességb l gúnyt z. és talán elkerülhetetlen ár. A bens mben ott szunnyadt az a kezdetleges dosztojevszkiánus érzés. ami gyakran az elnyomott és tudatlan tömegek szórakoztatására szolgál csupán. jelentette ki egy ünnepelt francia philosophe. ha nem is kellett egyértelm en ateistává válnom. Daskalos úgy fogadott el. Vagy a „kondicionálás”. Azt mondták. amit csak akar. de olykor még bátorított is. vagy ahogy humoros kedvében szeretett hívni. azaz a Mesterébe. hogy abba elméletileg alig-alig tudtam belekötni. „Az ember is halott”. és módszeresen elemezzem önmagam. Annak érdekében. Istennel együtt. spirituális. hallgattam. aminek a legcsekélyebb köze is lehet a misztikus. akkor minden mindegy”. S t. század közepére a Homo sapiens üres lappá változott. amire a társadalom azt firkálhat. És mihelyst Istent halottá nyilvánította és maga alá temette a pozitivista tudomány. ismeretelméleti kategóriáihoz. hogy az értelmiség ifjú úttör i között tartsanak számon. átalakítva. . ráadásul úgy.

ami nem magyarázható egyszer szuggesztióval. hogy tanuljon meg együtt élni a betegségével. hanem két emberi szellem. akit állítólag démonok kerítettek a hatalmukba. Egy napon . hogy a hölgy teljesen megszabaduljon a problémájától. A hölgy otthonában hiába keresett fel pszichiátereket és rabbikat. vizsgálj meg mindent. az az volt. vagy más hagyományos orvosipszichológiai elmélettel. miután felmérte a helyzetet. mert ezen kívül mást nem tehetnek érte. Ugyanakkor Daskalosnak egyéb képességei is voltak. hogy a n „megszállói” nem démonok. hogy ilyen hirtelen. amikor alkalmam nyílt személyesen is megfigyelnem t munka közben.9 Egyszer például a következ t javasolta: „Semmit se higgy el els re! Lángoló kérd jel legyél. hogy mivel a hölgy maga sem igazán hitte. Elnémultak a kísérteties hangok. ahol szintén volt szerencsém szemtanúként jelen lenni. amik fokozatosan egyre közelebb vonzottak különleges világához. senki sem tudott segíteni rajta. De a „démonok” csak tovább gyötörték t. Egy másik alkalommal Daskalos egy középkorú ciprusi n t gyógykezelt. még tornázni is tudott velük. Ezután az epizód után. Daskalos viszont csak megérintette és megnyomogatta a hátát. kijelentette. már aludni sem tudott. És ami még különösebbé tette ezt a gyógyítást. Az egy héttel korábban készült felvételeken világosan látszott a sérülése. Els alkalommal egy fiatal zsidó n t gyógyított meg a szemem láttára. Csigolyái újra a helyükre kerültek. de az újakon már egy tökéletesen egészséges. Miután lebénult. még aznap elment megröntgeneztetni a hátát. s mindig az önuralom legyen az irányt d!” Kételyeim Daskalos nagyra becsült képességeit illet en hamarosan szertefoszlottak. hogy végül teljesen munkaképtelen lett. hogy Daskalos nem mindennapi gyógyer vel rendelkezik. és egy percre sem lehetett magára hagyni t. és pár perc múlva az asszony felkelt az ágyából. akik Hamburg bombázásakor vesztették életüket”). Egy rövid id re még elmegyógyintézetbe is került. orvosai Cipruson és külföldön egyaránt azt tanácsolták neki. egészen addig a pontig. egészen pontosan két náci („férj és feleség. normális gerinc volt látható. amit az utóbbi hat hónapban képtelen volt elhagyni. Daskalos. s ördög z szertartásba kezdett a Kabbala formulái alapján. meggy z dtem róla. amit persze még több más is követett. ilyen csodálatos módon meggyógyult. akinek súlyos gerincbántalmai voltak. és visszatérhetett normális életviteléhez. Ez az egyetlen találkozó elég volt ahhoz.

el kel stílusában többször is tolmácsolta. vagy a telefonról. az olasz Alpokba tett hegyi kirándulás alkalmával megharapta a lábát egy németjuhász kutya. a feleségemnek megfájdult a jobb térde. a seb meglehet sen lassan gyógyult. hogy valami baj van Emily jobb térdével.” Viccesen még azt is hozzátette. hogy kézhez kaptuk Iacovos levelét. ha a feleségem felkeresi a doktort. hadd vessen egy pillantást is a sebére. Kiderült. „Emilynek orvoshoz kellene mennie. alig bírt autóba ülni. az amerikai keleti partvidék egyik legel kel bb egyetemének nyugalmazott professzora. nehogy egyszer hasra essünk a lépcs n. hogy aggódott az egészségéért. hogy és Daskalos felfedezte. hiába nyugtatgatták az olasz orvosok. három napon belül megsz ntek. aki éppen egy „interkommunális m hely”-et szervezett a sziget görög és török lakosai közti kölcsönös megértés elmélyítésének reményében. hogy már többször is „meglátogatott” minket az Allamokban. Halványan emlékezett Daskalosszal folytatott kutatásaimra. Daskalos egyik fiatal tanítványától. Ezért is tudott hát a részletekr l. akadémiai megbecsültségem felett érzett . és bár k maguk már mindent megtettek a gyógyításáért.10 együtt utaztam vele.” – jegyezte meg úgy mellékesen – „van karaktere. Emilynek. Nem véletlen hát. és én sem meséltem neki soha házunk belsejér l. Mivel már id s korban járt. amikor ismételten hosszabb id t tölthettünk el Cipruson.” – olvastuk sürget sorait. hogy megvizsgáltassa a térdét. és fennállt az elfert z dés veszélye. „Amikor intenzíven rám gondolsz. ahol csörög. „fantomtestben”. Egy szép napon levelet kaptunk Iacovostól. azt követ en. Daskalos szokatlan képességeinek újabb megfigyelésére 1984 nyarán nyílt lehet ségem.” – magyarázta. Amikor aztán bicegve a szigetre érkezett. egy pszichológus. hogy talán az orvosok mellett érdemes lenne felkeresnie Daskalost. legalábbis testi mivoltában nem. azért nem árt. s egyszer csak részletesen mesélni kezdett maine-i otthonunkról. Pedig Daskalos sosem járt nálunk Maine-ben. Emily fájdalmai. A levélben leírta. Kegyetlen fájdalmak kínozták. mellékesen megjegyeztem neki. testen kívüli állapotban. behajlítani sem tudta a lábát. hogy fel kellene szereltetnünk egy telefont az emeleti hálószobában. „Tetszik a házatok. Szerencsétlenségére azonban közvetlenül űiprusra érkezése el tt egy. Egy jó barátunk érkezett hozzánk látogatóba. lefelé futtában a konyhába. Amikor aztán hazatértem Maine-be. veled vagyok. mintegy atyai jó szándékkal. és a maga kifinomult.

hogy Daskalos világát pusztán fenomenológiai jelleggel szoktam tanulmányozni. hogy „efféle témákba” ártom magam. Bemutatott minket tanítványainak. Egy világhírnévnek örvend szociálpszichológus. Szerencsére a professzor nem az a törékeny lélek. mindenféle propagandista szándék nélkül. hogy találkozzon „a gyógyítóval”. önmagunkra is figyelmet kell fordítanunk. Augusztus els napjaiban történt.” – mondta Daskalos energikusan – „hogy nem tanulmányozzák önmagukat. Nem elég a kutatást és a megfigyelést másokra korlátozni. miután tanúbizonyságot tett a témában való tökéletes jártasságáról. mondván. vagy az értelmiségi pálya hagyományait kezdje védelmezni. S t mi több. nemtetszését fejezte ki a hagyományos pszichológia iránt. Némi habozás után kollégám törte meg a csendet. Akadémikus elégedettséggel bólogatott. valamelyes még egyet is értett vele. ahogy azt a reakcióiból meg tudtam ítélni. amelynek karrierjét és elismertségét köszönhette.” Daskalos utolsó szavai közben felemelte az ujját. . amit a „bels kör” tagjainak tartott. Daskalos házának egyik hátsó szobájában. Pedig az embernek önmaga legmélyére kell hatolnia. és egy kávé mellett beszédbe elegyedtünk vele. Sokkal inkább érdekelték Daskalos nézetei. hogy Strovolosban. Daskalosszal bementünk a nappaliba. azt a szakterületet. évtizedes helyszíni felméréseinek minden tapasztalatával a háta mögött sokkal jobb hallgatónak bizonyult. mint gondoltam. Még valamennyien ott voltak a Stoában.” – mondta rám célozva. egy szerda délután. A lélektani ismeretek aktuális állapotáról folytatott rövid eszmecsere után Daskalos. „A pszichológusok és a pszichoanalitdkusok legnagyobb hibája az. „Pszichológus vagyok. és játékos fenyegetéssel a barátomra mutatott. mintsem hogy saját tudományát. nem vette sértésnek Daskalos tiszteleden megjegyzését a munkáját illet en. érdekl dést mutatott arra. ahol rendszeres találkozóikat és meditációikat rendezték. és egyenként elhagyták a Szentélyt. bizonyos szempontból tehát közös az érdekl désünk. a páciensekre. akik közben kibújtak fehér palástjukból. Miután mindenki távozott. Melegen üdvözölt minket. hogy az még mindig „gyerekcip ben jár”. és miután röviden vázoltam neki kutatásaim addigi eredményeit. Nicosia egyik külvárosi negyedében meglátogattuk Daskalost.11 aggodalmát amiatt. és hogy hozzáállásom korántsem egyezik az igaz hív kével. Biztosítottam róla. miután éppen akkor ért véget egy összejövetel. ahogy nevezte Daskalost.

12 Daskalos azzal folytatta. az nem más. hogy az az éterikus energia. mert nem látjuk a hidrogént.” – szólalt meg a professzor megfontolt lassúsággal. az még nem jelenti. hogy a mi laboratóriumunk sokkal tágasabb. szintén anyagi. hogy szélesebb értelemben tekint a valóságra. igen. Hasonlóképpen. annak is arra a területére. Mesmer állati magnetizmusára. a legszorosabban részét képezi a természetnek. hogy mi az anyag? Megértésüket korlátozza az a tény. ami szintén anyagi természet . hogy a világ. hogy ne létezne. Metafizika mint olyan. Ezért is hívjuk magunkat az Igazság Keres inek. mint koponyába zárt durva anyag.” – mondta a barátom. mint az elektromosság. „Amit ön agynak nevez. amire Daskalos utalt.” – felelte Daskalos. a magamfajta ember is csak annyiban tér el másoktól. mint ami egy generátor és az elektromosság között. és használjuk is a telepátiában. amivel mi foglakozunk. Pedig számunkra legalább annyira valóságos. a Tudatról!” „Óh. Azért. ha jól értem. amely közönséges érzékekkel ugyan már nem észlelhet . és gondolataiba merülve dörgölte meg az állat. hiszen az a terület. de aztán érthetetlen módon elvetették a létezését. „A magukat materialistáknak nevez tudósokhoz képest mi anynyiban vagyunk mások. „Értem. Reich orgone energyére. és . Valamikor régen az étert is a hagyományos tudomány fedezte fel. A leveg is anyag. de amely még mindig eléggé kézzelfogható az azt kutató számára. azt akarja mondani. „Minden megmagyarázható a fizika segítségével. ezért „tudományát” korántsem lehet metafizikának nevezni. De vajon tényleg tudják-e.” – mondta Daskalos.” „Egy pillanat!” – felelte Daskalos. vagy a hinduk pránájára.” Űarátomnak itt közbevet leg megjegyeztem. „Ugyanaz. több tekintetben is hasonlít Bergson élan vitaljára. Az elektromosság mindenhol megtalálható. Én másról beszélek. amelyben él és dolgozik. széles mosollyal az arcán. – „hogy mi pszichológusok tulajdonképpen azzal az emberi aggyal foglakozunk. ön szerint mi a különbség a kett között?” – kérdezte a professzor. És nem véletlen mondtam durva anyagi szintet. „Szóval. Manapság a legtöbb tudós materialista. nos. hogy kizárólag a durva anyagi szinttel foglakoznak. nem is létezik. bármennyire is láthatatlan.

Folyamatos kapcsolatban van ezekkel a magasabb világokkal. A létezés negyedik dimenziójában találhatók a pszichikai világok. „anyagi” természet . csakhogy különböz ek a rezgésszintjeik. kezdetét veszi az emberi lét. ahol az általunk ismert tér már nem létezik. A Tudat az a „szuperszubsztancia”. a durva anyagit ismeri el létez nek. Azon túl még magasabb szellemi világok húzódnak meg. amit az emberek hétköznapian Istennek neveznek. amib l az „univerzumok” teremt dnek. az eszköz az. Halhatatlan énünk el ször szellemtestbe öltözik. hogy az említett magasabb dimenziókról való ismereteit saját tapasztalatából merítette. amikor is az én egy új „jelen személyiséget” alkot magának. ahol a tér mellett már az id is transzcendenssé válik. miszerint minden anyagi a Tudat megnyilvánulása. Kifejtette. „Halott anyag” nem létezik. lelki és durva anyagi testtel. új szellemi.” Daskalos azzal folytatta a magyarázatot. amiben a hagyományos tudomány gondolkodik. De a Tudat nem azonos az Abszolútummal. az „archetípusok” és a tiszta formák világai.” Daskalos azt is közölte. amin keresztül a megnyilvánulatlan Abszolútum megnyilvánítja Önmagát. különböz formájú „rezgésekben”. amivel minden egyes ember rendelkezik. legalábbis egészen a következ inkarnációig. „A hagyományos tudomány tragédiája – beleértve a pszichológiát is – az. vágyakat és gondolatokat hordozó lelki burokban – teljes tudatossággal tovább él ezekben a dimenziókban. „De a gép. A Tudat az az eszköz. hogy ezek közül a testek közül csak egyet. és az emberi természetr l. amely megmutatja számunkra a létezését. Daskalos szerint a testi halált követ en a szellem – az érzéseket. hogy a durva anyagi világ. Daskalos. Ez a három test. a Tudat legalacsonyabb rezgésállapotai egyikének felel meg.13 szélesre tárt karokkal körbemutatott. Az egyik ilyen archetípus az Ember Ideája. kollégám figyelmét próbára téve magyarázott tovább. hogy az elektromosságot a gép teremti. A bels önvalón. valamint az énr l alkotott minden tudományos elmélet a létezésnek kizárólag eme legdurvább szintjére korlátozódik. hogy kifejtette. avagy az „állandó személyiségen” . Ha egy „Szent Monász” emanációja áthalad ezen az archetípuson. Azt viszont mégsem mondhatjuk. ahol több „láthatatlan segít társával” és mesterrel együtt dolgozik. az ötödik dimenzióban pedig ott a szellemi világ. s végül a fogantatással és a születéssel egy durva anyagi testet ölt. mint „jelen személyiség”. majd egy lelki burkot vesz magára. azzal.

„Vegyük a természetfeletti érzékel képesség felmérésére szolgáló egyik hagyományos kísérletet. mint ahogy örök büntetés sincsen. majd párszor megköszörülte a torkát. az „Egységen belüli egyediség” kifejlesztése. vagy ha úgy tetszik. azaz az ok és okozat törvénye révén az én egészen addig gyarapodik szellemiségben. aki Daskalos testét használja arra.” – kezdte. „Valamit szeretnék megtudni a parapszichológiáról. míg végül eléri a Mindentudás állapotát. hogy maga is szerves részét képezi Istennek. Ezt követ en az ember kiszabadul a létforgatag kényszeréb l. Daskalos bátorítóan biccentett. egyszer en csak kíváncsi vagyok a gondolataira. A professzor további kérdéseire válaszolva Daskalos elmagyarázta. hogy a „b n” mint olyan. „Nem azért. a durva anyagi síkra. hogy az inkarnációs körforgás célja a tapasztalatszerzés. Daskalos hangsúlyozta. sem csalódottságnak a nyomát nem lehetett látni rajta Daskalos kozmológiai elképzeléseinek hallatán. . nem létezik.” Krisztus példázata a Tékozló fiúról jelképesen tárja az emberiség elé önnön sorsát és végzetét: a visszatérést a szeret atya palotájába. azok a lények. Szerinte a világ a „túloldalon” lév mesterekt l ered. a tudás és a bölcsesség bels vé tétele révén el bb-utóbb minden emberi szellem letörleszti adósságait. Csak tapasztalatok vannak. azaz felismeri. mintha tesztelni akarnám önt. míg Daskalos újabb látogatókat fogadott és látta el ket családi tanáccsal. Tegyük fel.” – azzal úgy tett. a jellemformálódás. azaz János apostol. mintha a kis dohányzóasztalon kiteregetné a lapokat. A Karma.” „Rajta. hogy rajta keresztül adja át tanításait az emberiségnek a valóság és a létezés valódi természetér l. „A ma gyilkosa holnapra akár a megvilágosodás mesterévé is válhat. az Istennel való tudatos egységet. Rövid. akik már elérték a Theózist. negyed órás szünet után. A Karma törvénye. barátom egy merész kérdést szegezett neki. és keresztbe fonta a karjait. mire a professzor folytatta.14 keresztül pedig minden korábbi élet tapasztalatainak esszenciális kivonata átörökít dik az új inkarnációba. ki vele!” – mondta Daskalos mosolyogva. de sem meghatottságnak. hogy van öt kártyánk. Ezt követ en Daskalos kozmológiai nézeteinek magyarázatába kezdett. s már nem kell feltétlen alászállnia az „elkülönülés világaiba”. k a forrása. az Abszolútumnak. a földi életek megpróbáltatásai és szenvedései után. Közülük is kiemelkedik Yohannan. Hetvenöt éves barátom érdekl déssel figyelt.

van módszerünk arra. „Mindez azt bizonyítja. akik képesek rá. Továbbá tudományosan elfogadott. mintsem hogy azt a véletlenre lehetne fogni. és vannak. számtalan kísérletb l tudjuk. ez tehát mind anyagi. ebben megegyezhetünk.” „Mit ért a tudat fegyelmezése alatt?” – kérdezte barátom. azaz legfeljebb 20-25 százalékos hatékonysággal találná el.15 „Az egyiken egy kör van.” – tette hozzá Daskalos mosolyogva. hogyan m ködik ez az információátvitel. „Igen. kedves professzor úr. és ezeket felfoghatjuk anyagként is. sem senki más nem tudja. elképzelhet nek tartja-e. A parapszichológia még ugyancsak gyerekcip ben jár. Mi nem öncélúan szeretnénk lelkiszellemi képességeket kifejleszteni. sem ön. „Hadd fejezzem be! A parapszichológusok szerint egyes emberek statisztikailag sokkal jobban teljesítenek annál. „Ráadásul azt is tudjuk. akik képesek megmondani. hogy a rádióhullámok átterjednek a falakon. Mi gyógyításra akarjuk használni ezeket az er ket. Ugyanakkor azt sem mi. akik nem.” „És azok is »anyagiak«.” „Én tudom!” – tiltakozott nevetve Daskalos. miközben hangjába egyre több izgatottság vegyült. legalábbis abban az értelemben. Ön. Nos. melyik lapot tartom a kezemben. hogy ha találomra kihúzok egyet. el kell mondanom. csak a csoda kedvéért. hogy a dolognak lehet valami köze az anyaghoz. lesznek olyanok. Ez pedig már tényleg nem lehet a puszta véletlen m ve!” – mondta kollégám. Vannak. hogy ezek a parapszichológiái képességek tudatosan kialakíthatók?” „El ször is. hogy miközben én itt ülök és látom magát. önr l fényhullámok ver dnek vissza hozzám. a másikon egy négyzet. hogy efféle képességeket fejlesszenek ki magukban. Azt hiszem. De a téma szakirodalmában szerzett ismereteim szerint a parapszichológusoknak még soha egyetlen embert sem sikerült megtanítaniuk a természetfeletti érzékelésre. hogyan tanítsuk meg az embereket fegyelmezni a Tudatukat. hogy a természetfeletti érzékelés valóban létezik. és el reszegezte mutatóujját. hogy az ön által felvázolt kísérletet meglehet s butaságnak tartom. igen. hangjában némi iróniával. és így tovább.” – bólintott Daskalos. gyakorlati tapasztalatai birtokában. arra. addig ezek a többiek 70-80 százalékos eséllyel. hogy ezzel is embertársaink szolgálatára lehessünk! De hogy a kérdésére válaszoljak.” „Valóban. . Míg egy átlagember várhatóan ötb l csak egyszer. hogy mi van a lapon.

a figyelem nem irányul egyetlen pontra vagy képre. A mi célunk az. vagy bármi más adást. A rádióhullámok is léteznek. hogy közben bármiféle más gondolat megzavarná ezt az állapotot. de közben egyik sem rögzül. hogy melyik állomásra hangoltuk be a rádiónkat. Ennél érthet bben nem tudom kifejezni azt az állapotot. egyfajta képesség. mit jelent valóban koncentrálni.” „És mi a helyzet a tudósokkal?” – kérdeztem. a tudósoknak is. hogyan kell igazán meditálni és abszolút megzavarhatatlanul. „ k sem képesek a koncentrációra?” „Nem. ezt a formátlan szuperszubsztanciát. de az koncentrációjuk csupán az a fajta. hogyan uralhatnák a Tudatot. egy imaginációs kép bizonyos id re szóló megrögzítése a tudatban anélkül. hogy koncentrálnak. hogy miként fejlesszék ki lelki-szellemi er i . ami másoknak. akkor a kreativitásuk azonnal a tízszeresére növekedne. Ezért az emberek képzésekor nemcsak arra fordítunk figyelmet.” „De ha valaki elsajátítja ezeket a képességeket. mikor egyik gondolat követi a másikat. vagy mentális képekké. akkor fogni tudjuk a zenét. és ha valaki tisztánlátó képességgel rendelkezik.” „Na és hogy teszik magukat erre alkalmassá?” „Különböz koncentrációs és meditációs gyakorlatok segítségével. mi is az a – megismerési roham.16 „Nézze. akkor nem válik veszélyessé önmaga és mások számára is?” – vetettem közbe. „Természetesen igen. Ezt pedig nem könny megvalósítani! Sokan a tudósokra is azt mondják. az elementálok – anyagiak: Tudatból állnak. Az a koncentráció. a Tudat egy mindenhol jelenvaló szuperszubsztancia. Akkor megtapasztalhatnák. aszerint. hogy közben spirituálisán is fejlesztené önmagát. egészen más dolog. A gondolati formák – vagy ahogy mi nevezzük ket. és hogyan alakítsák azt gondolati formákká. hogy megfelel vev készülékké alakítsuk magunkat a gondolati hullámok vételére. Ezek az emberek egy percre sem képesek koncentrálni. évek k kemény munkájába kerül. Az átlagemberek – folytatta Daskalos – nincsenek tisztában azzal. és ha megfelel vev készülékkel rendelkezünk. akár láthatja is ket. méghozzá anélkül. amir l én beszélek. a figyelem legkisebb kihagyása nélkül koncentrálni. Ha a tudósok tudnák. mint azt már mondtam. még a tudósok sem tudják. Legtöbbjük tudatossága alig érte még el egy embrió fejlettségi szintjét. amikor az ember egyetlen pillanatba s r södve mindent megért. Megtanítjuk az embereknek. hogyan kezeljék a Tudatot.

ami a hagyma kiváltotta könnyekb l hiányzott. „Az emberek azt hiszik.” „Teljesen egyetértek a kollégája hipotézisével. de úgy gondolom. csak a n knek. ha szomorúak. a kezüket és a lábukat mozgatnák. mondjuk úgy. hogy élnek. például hagymapucolás közben kibuggyanó könynyek vegyi kompozíciója eltér a bánatunkban hullatott könnyekét l. hogy a testükkel tör dnének. félig alvó állapotban élnek. hanem arra is. és mestereivé válnának a világnak!” – és hogy szavainak jelképes nyomatékot adjon. és ahelyett. Ez persze egyel re még csak elméleti feltevés. hogy a folyamatos önelemzés segítségével hogyan kerekedjenek felül egoizmusukon. amikor a figyelem a küls tárgyakra irányul. a Tudatot. Mivel társadalmunkban a férfiaknak nem szabad sírniuk. Nos. „A könnyek. ha ahelyett kihasználnák isteni örökségüket. hétköznapi emberek egyfajta félig hipnotikus. de ez valójában nem igaz rájuk. teljesen mechanikusan. és hogyan tisztítsák meg a tudatalattijukat az ártalmas gondolatoktól és vágyaktól. nekem hamarosan mennem kell. „Nos.” – felelte Daskalos. és közben az illet megfeledkezik saját bels valójáról. az ismer söm elmélete a következ . és az vérzik. szemben a férfiakkal. nos. talán önt is érdekelheti. miután eltöprengett Daskalos iménti szavain. akiknek »férfimód« illik viselkedniük. illetve mivel valószín leg ez a méreganyag felel s a gyomorfekély kialakulásáért. A bánat könnyeiben valódi méreganyagot tudott kimutatni.” Daskalos szerint a „normál” tudatállapotú. ezért azt feltételezi. és efféle jelentéktelen apróságokra pazarolnák a drága idejüket. hogy a gyomorfekély el fordulási gyakorisága a férfiaknál magasabb lesz.” Daskalos szerint a tudatosságnak eme hiánya – az eredend önvalótól való elidegenedés – robotokká teszi az embereket. . hogy a mesterségesen el idézett. és rögtön hozzáf zte saját álláspontját. Daskalos ökölbe szorította a kezét. A n k sokkal könnyebben ki tudják fejezni az érzelmeiket.17 ket. Az illet a könnyek kémiai összetételét kutatva megfigyelte. mint a n knél. Csak akkor fognak ténylegesen életre kelni.” – szólalt meg barátom. „Normál tudatállapotnak nevezem. s ezzel a méreg is könnyebben kiürül a szervezetükb l. hogy valaki elvágja az ujját. egyfajta átlátszó vér. A sírás tehát hasonlít a vérzéshez. Tegyük fel. akik ezáltal a küls és leginkább ártalmas képzetek áldozataivá válnak. ha felfedezik önmagukat. „De el tte még szeretném elmesélni önnek egy ismer söm felfedezését. Nagyon is jó nyomon jár. mint aki épp most ragadja meg a kínálkozó lehet séget.

vagy düht l vibráló. hogy az önelemzés és a megfelel meditációs gyakorlatok segítségével csak és kizárólag jóindulatú elementálokat teremtsenek. Daskale. Amikor viszont mintát vettek a fiú nyálából. amikor egy úgynevezett »rosszfiú« mérgében megharapta a társát. A nyál kémiai összetétele tükrözi az emberek. Ez is igazolja a gondolat hatását az anyagra. néhány kutató azt állítja. aki addigra már megnyugodott. . nemcsak a könynyekre és a vérre. nem tudták kimutatni a mérget. aki ett l vérmérgezést kapott. Ha éppen megrázkódtatás érte.” Daskalos hozzátette még. hogy a szentelt víz vegyi összetétele is más. Tudok egy megtörtént esetr l.18 A vér kémiai összetétele függeni fog az illet aktuális lelkiállapotától. azok egyszer vissza fognak térni hozzánk.” „Gondolom. aki kivetítette ket. „Gyakorlatilag minden gondolat és minden vágy egyfajta lelkiszellemi energiatöltet. amit a környezetünkbe sugárzunk. hogy az ember állandó összeköttetésben marad az összes elementális lénnyel. békés körülmények között tesztelnénk t. vetítsünk ki magunkból bármilyen elementálokat.” – vetettem közbe – „ugyanez a helyzet az agtasynavú.” „Elmagyarázná. ami azonos frekvencián rezeg azzal az illet vel vagy csoporttal. így m ködik a Karma törvénye. kérem.” „Valóban. Amikor ezek az »elementálok« kikerülnek a külvilágba. A dühkitörés hatására a nyál szó szerint méreggé változott. mint amit az ismer se a könnyek terén fedezett fel. akár elkövetkez inkarnációink valamelyikében. Az elementálok bárkit és bármit befolyásolni tudnak. mint a közönséges vízé. s t az állatok lelkiállapotát is. ami lehet nyugodt és békés rezgés . mit ért pontosan »elementálok« alatt?” – kérdezte barátom Daskalost. akiket minduntalan teremt. Úgy tudom. Éppen ezért az Igazság Keres inek kötelessége. akár mostani életünkben. minden egyes gondolatunkkal. olyanokat. akiket mi emberek folyamatosan teremtünk. a szentelt vízzel is. mint ha nyugodt. Ráadásul el kell még mondanom. és felel séggel tartozik értük. vagy haragos. Űármilyen gondolatunk vagy vágyunk legyen. vérképének kémiai jellemz i teljesen mások lesznek. formát öltenek és önálló életre kelnek. Hogy miért? Mert az anyagot az éteri energia kormányozza. Hasonló ez ahhoz. A víz tulajdonképpen azoknak az elementáloknak a közrem ködése révén változik meg. de a vizeletre és a nyálra is: összetételük az egyén kedélyvilágától függ en változik. amelyek üdvére vannak a többi embernek. hogy mindez a többi testfolyadékra is igaz.

úgyhogy most jól fogja érezni magát. – „megengedné nekem. hogy vessek egy pillantást a lábára? Kyriacos említette. mosollyal a szája szögletében. Amikor végzett. Kerülnie kellene az alkoholt!” Kollégám látszólag ügyet sem vetett Daskalos figyelmeztetésére. „A mesmeriánusok azt mondanák erre. ha ovoshoz kell mennem. s újabb kérdéseket intézett hozzá. mondván.” – jelentette ki – „fert zést l nem kell tartani. talán csak egy kissé kábának. hogy viszszakötözze a sebet. és össze-rázkódott.” A barátom eleinte semmi hajlandóságot nem mutatott arra. Kifejezetten idegesnek t nt. és szedel zködni kezdtünk. Ma éjszaka. és megkérte. Kés bb elmesélte. s közben er sen koncentrált.” – jegyezte meg játékosan. Daskalos leült mellé. nehogy a kés bbiek folyamán szívelégtelenséget okozzon. „Professzor úr. hogy csak képzel dik. Feloldódott az a vérrög. De Daskalosnak még járt valami a fejében. miel tt elindulnának. hogy magnetizáltam önt. hogy már meggyógyult?” . „Feltöltöttem magát az éteritásommal. „A gyógyítás megtörtént.” – mondta a barátom. s most azt „dematerializálja”. Daskalos többször egymás után elhúzta a kezét a sérült terület fölött.” – tette hozzá. Majd anélkül. El van fert z dve. hogy tegye a lábát az ölébe.” – mondta Daskalos magabiztosan. „De hát máskor is kábán érzem magam.19 Ezután az elementálokról folytatott eszmefuttatás után barátom köszönetet mondott Daskalosnak. hogy kikötözze a sebét.” – tette hozzá némi szigorral – „a mája nem a legjobb állapotban van. vagy valóban valami energia áramlott át beléje Daskalos testéb l. Hiszen hozzá sem ért. Görög szavakat mormolt. De figyelmeztetnem kell. és maga azt mondja. Jobb lesz a vérkeringése. alvás közben érezni fogja majd a hatását. de nem volt biztos benne. megengedte a professzornak. hogy hozzányúlt volna a sebhez. de egy vérrög aggasztja még. Jól érzem magam. mit is csinált pontosan az imént? A lábammal. „Elmagyarázná. miután Daskalos befejezte a kezelését. De némi unszolásra végül csak letekerte a gézt. hogy a seb rendbe jön. mint aki meg sem hallotta az alkoholfogyasztási tilalmat. továbbra is ott tátong rajta egy hatalmas lyuk. hogy egy kutya megharapta önt.” Majd barátom fejére tette a kezét. és pár percig éterikus energiát „árasztott” belé. egyfajta melegség árasztotta el a testét. hogy miközben Daskalos a feje fölött tartotta a kezét.

belelátok a páciensembe – magába is. szóval. energiának. pár nap alatt. De említhetném akár Freudot is. Csak egy valamit hiányolok. Nevezheti éteritásnak. minden seb magától meggyógyul. Istennek. hogy önhöz hasonlóakkal találkoztam. ami a gyógyulást el idézi.” – közölte kollégám egy kis szünet után. aminek csak akarja. hozzájuk képest ön annyiban más. – persze még csak pár órája ismerem magát –. aki önben lakozik.20 „Hát jó. és bármi legyen is a testében. természetesen csak ha a Karma törvényei szerint is engedély van rá. ezért csodálom magát. hétköznapi dolgokról beszél. mondjuk. jobban mondva a szellemét. Ez az. Név szerint William McDougalra gondolok. el bb-utóbb. hogy ezzel már mások is rendelkeztek. hogy birtokában van ennek a Weltanschauuungnak. Ön átlátja az egész világot. És ez az egész egy jól szervezett gondolati rendszert alkot. akkor a gyógyulási folyamat felgyorsul. Megalkottam a formát. Amikor ránézek egy sebre. egy angol professzorra. Istenre. A németeknek van erre egy jó szavuk: Weltanscbauung. és a sebesült helyére illesztettem. ön abban különbözik t lük. aki filozófus. és feltöltöttem éterikus életer vel. „Még csak nem is kétlem. hogy az ön valóságról alkotott képe teljesnek t nik. Szent Szellemnek. hogy az én énségemmel az ön b rébe bújok.” „Próbálom felfogni mindazt. ha én meg tudom kétszázszorozni ezt az energiát. magnetizmusnak. akik szintén azt hangoztatták. Na mármost. Az egyik pillanatban még egészen egyszer . kicseréltem a sebesülttel. hogy a lába meggyógyult. Bevallom. Akarati er mmel arra összpontosítottam. hogy igaza van. Csodálom. elmagyarázom. láttam. pszichológus és doktor is volt egy személyben. Tudja. életem során volt már rá alkalom. húsz nap alatt. hogy nem fert z dik el. Egyszer matematika az egész. azt képes vagyok megvizsgálni. mint például a sebr l a lábamon. Honnan tudhatnám akkor . Na mármost. és a rezgéseit a sebre összpontosítom. de aztán hirtelen átvált a túloldalra.” – felelte Daskalos határozott hangon. A problémám csak az.” – magyarázta fellelkesülten Daskalos. – folytatta – belelátok. hogy náluk van az igazság. amikor egy gyógyítónak lehet sége van a beavatkozásra. amit mond. Ez azt jelenti. hogy gyógyuljon meg a lába. „Tulajdonképpen ez történik tehát. Amikor pedig az el bb becsuktam a szemem. a mögöttesre. A seb percek alatt begyógyulhat. egy ép láb mentális képét. és a többi. De vajon mi okozza a gyógyulást? Valami a testen belül. „Ha feltételezzük. Gondolatban felépítettem egy egészséges láb mentális képét.

” – felelte barátom lassan.. hogy adva van három kémikus. három különböz feltevéssel. Én sosem állítottam magamról.« Végül a harmadik megjegyzi:” – folytatta barátom.. és ne vegye sértésnek. hogy mint emberi lények. Személyiségük és egoizmusuk gyakran összemosódik az igazságról alkotott elképzeléseikkel. magát az Abszolútumot soha. mint ez az asztal itt el ttünk. Engedje meg. hogy mit is mondjon hirtelen.. hiszen mindegyiknek ott van a maga laboratóriuma. az abból felfogható részeket érthetjük meg. ön gondolatban már el ttem jár. amit akár meg is tapogathatok. mire céloz. eleve csak relatív igazságokat ismerhetünk meg.. – „de tudja. Az egyik kémikus” – azzal barátom egy képzeletbeli tudósra mutatott Daskalos szobájának egyik sarkában – „azt mondja: »Két rész hidrogénb l és egy rész oxigénb l gáz keletkezik. amikr l én beszélek. minket arra tanítottak. hogy mindig keressük az igazolhatóságot. Igazuk volt.. Semmiben sem lehetünk teljesen bizonyosak. mint aki habozik. szerény halandó. vizsgáljuk azt bármilyen alaposan.” – azzal Daskalos el rehajolt. „Látom. Ezért sem szabad soha megmásíthatatlan végkövetkeztetéseket hoznunk. hogy az ön által említett személyeknek nem volt igazuk. hogy kinek van igaza?” Daskalos mosolygott. azt kell hogy mondjam. azok a realitások.” „Már hogy lehetne. S t. mert ezek az elemek nem lépnek kölcsönhatásba egymással. a magunk korlátjaival. apró porszem Isten sz l skertjében. magát az Igazságot nem! Csak az Abszolútum megnyilvánulását. hiszen az túl van az emberi felfogóképesség határain. az én intellektuális hagyományaim. « A másik kémikus” – s most egy másik sarok felé bökött – ”erre azt mondja: »Semmi sem fog történni. Ez pedig helytelen. „Tisztelt professzor úr. szóval. De vegyük a legegyszer bb kémiai képletet: rendeljünk egymás mellé két rész hidrogént és egy rész oxigént. nem mondhatnám. és eltöprengett barátom szavain. Pedig higgye el.” – vágott a szavába nevetve Daskalos.. értem. „Azt hiszem. és a szobának egy harmadik sarkába . és ujjaival megkocogtatta a kis dohányzóasztalt. számomra még kézzelfoghatóbbak. hogy birtokomban lenne az igazság. De az emberek mindannyian saját nevükkel felelnek a saját igazukért. találjunk bármit. én tisztelem magát. hogy egy újabb elméleti példát vessek fel ennek szemléltetésére: mondjuk.21 én. mindig nyitva kell hagynunk egy kiskaput az esetleges korrekciókra.

„A mi körünkben igyekszünk komolyan venni Krisztus figyelmeztet szavait: »És megismeritek az igazságot. mert leírva látom. Röviden. hogy hogyan lehetne kibékíteni ket. és még egyszer szeretném leszögezni. abból víz keletkezik.« (Jn. s mint ilyenek. legalábbis a legtöbben nem képesek rá. mert azt gondolom. hogy amikor magát hallgatom. nem voltam túlzottan udvariatlan és nagykép . Például. Ezt a hibát senkinek sem szabadna elkövetnie.” Azzal Daskalos még egyszer hangsúlyozta. hogy a szigeten él törökök és görögök harcolnak egymás ellen. pillanatnyilag ez a kérdés foglalkoztat.” – szóltam bele a beszélgetésbe – „több transzperszonális pszichológus kutatta már mélyrehatóan ezt a területet. hogy tévedett. akkor fontosnak tartom az igazolhatóságot. amit mondtam. és az igazság szabadokká tesz titeket.)” „Daskale. az igazolhatóság problematikája. De a másodiknak sem lesz igaza. hogy és a tanítványai az Igazság Keresőinek tekintik magukat. mit felel neki Daskalos. és várta. mert én mondtam! Inkább jöjjön velem. „Ezért van az. nem helyes. egyszer en csak azért.” Azzal barátom hátrad lt a karosszékében. Hadd legyen ez az utolsó kérdésem önhöz. Beigazolódott a feltevése. A harmadik tudósnak lesz igaza. ami szintén igazolhatatlan. mert nem gáz keletkezik. „Sokszor elmondtam már.22 mutatott – „»Ha összeteszünk két rész hidrogént és egy rész oxigént. én most Cipruson vagyok. hogy Földünkön rengeteg fontos dolog akad. a valóság természetének lehet legszabadabb vizsgálatát támogatják. Semmit sem hiszek el csak azért. Az els kémikus” – és ekkor újra az els sarok felé intett – „belátja. aki azt jósolta. és talán sikerül igazolnom az elméletemet. hogy minden elismerésem az öné! Remélem. Mindennek utána kell járnunk magunknak is. nem pedig hív knek. hogy semmi sem fog történni. Persze tudom. az igazolhatóság akkor is nagyon fontos. Azért utaztam ide.” A professzor külön kihangsúlyozta az utolsó mondatot. Éppen ez a gond a láthatatlan szellemmel – azt nem lehet igazolni. és keressük meg együtt a válaszokat! Én csak a kezemet nyújtom az emberek felé. Van egy elképzelésem arról. 8:32. A tudományban megvan a dolgok .« Azzal rögtön ki is próbálják a dolgot a maguk kis laboratóriumában.” – felelte Daskalos – „most önnek is elmondom: semmit se fogadjon el abból. vagy mert ett l vagy attól a mestert l hallottam. mert az elemek igenis kölcsönhatásba lépnek egymással. vagy bárki mástól olvasok valamit saját értelmiségi berkeimen belül. aki szerint víz keletkezik.

Ha tehát önök hajlandók követni az általam el írt lépéseket. amerikai. beleértve a durva anyagi testünket is. azzal a hasonló típusú eredménnyel. mint bárki más. ebben a laboratóriumban – azaz önmagunkban – ugyanazokra a relatív igazságokra fog bukkanni. hogy a megfigyeléseink megfelelnek-e a valóságnak. misztikusok és guruk” – folytattam a gondolatmenetemet – „valami ilyesmit mondanának: »Nézzék.« De ha valaki nem végzi el ezt a speciális tréninget. akik nem követték feltétlenül egy szigorú képzés menetét. a mi módszereink is tudományosak.” „Pontosan. bizonyos gyakorlatok el írásszer végzésével tesz szert. A gyakorló misztikus megelégszik a valóság megegyezésen alapuló megerősítésével. ha saját kutatásaink alapján megál . De a misztikusok módszerei – szemben a tudományos kutatókéval – mégis csak az élményekre. Amint azt már mondtam. ha ugyanazokat a gyakorlatokat végzi. Teljesen mindegy. csak a laboratóriumunk tágabb: mi magunk vagyunk azok. „Érzékszervileg gy z dnek meg a dolgok valódiságáról!” – tette hozzá sietve a professzor. hogy oly sok orvos található a körünkben? Nos. amire a hosszú kiképzés során.” – kiáltott fel Daskalos. ha önök a mi szemszögünkb l szeretnék megtapasztalni a világot. Ebbe pedig beletartozik a visszaigazolás – a hasonló kutatásokat folytató tudósok leellen rzik. akkor keresztül kell menniük egy szigorú képzésen. Mit gondolsz. Ezért a különböz értelmiségi hátter emberek gyakran nagyon nehezen értik meg egymást. hogy valaki ciprusi. Kyriaco. ahogyan a feltevésekt l eljutunk az eredményekig. „Az igazi mesterek.23 hagyományos menete. angol vagy japán.” – bólogatott Daskalos. akkor nem szerezheti meg a szükséges tapasztalatokat. Az pedig kifejezetten boldogsággal tölt el minket. és ezekb l levonhatják a megfelel következtetéseket. mivel magyarázható. láttak ezt-azt. nem pedig a laboratóriumban igazolható kutatási tapasztalatokra épülnek. aki szintén hosszas tanulmányokat folytat annak érdekében. hogy elsajátítsa a fizika törvényeit. képesek észlelni a mesterek tetteinek kihatásait. hasonlóan egy fizikaprofesszorhoz. s ez elég bizonyíték volt nekik. mint ahogyan azt ma mi magunk is megfigyelhettük.« – mondaná a mester – »akkor a kívánt eredményre juthatnak. „De hadd jegyezzem meg. akit láthatóan leny gözött hosszúra nyúlt eszmefuttatásom.” „Nagyszer . k is szemtanúi voltak a gyógyításoknak. ha ugyanazokat a formulákat használja. hogy azok is. avagy csak a fantáziánk szüleményei.

amelyeket olyan nagy mesterek tartottak követend nek. Annyi mindenkivel találkozik. hogy sajnálatos módon fert z májgyulladást kapott. Emlékszem. de nyilván nem ez történt. hogy Daskalos bizony el re figyelmeztette a fenyeget problémára. hogy az általunk használt vagy felfedezni vélt formulák megegyeznek azokkal. hogy csak az emlékezetem csal. Pontosan úgy történt minden. lehet. Lehet. ahogyan azt Daskalos el re jelezte: a májgyulladás nem volt igazán komoly. mintha egyszer magamban kinevettem volna valamiért. miért is emlékeznél erre a jelentéktelennek t n epizódra. akkor az figyelemreméltó észrevétel volt. miután megvizsgált engem. Miután leültünk. és a betegségér l kezdett beszélni. amit mondott. és úgy postáztam a kazettát. amikor beszámoltam a rossz hírr l. és ez esetben Daskalosnak igaza volt. hogy vigyázzak a májammal. Amikor újra találkoztunk a szigeten. Három hónap múlva arról értesített. Következ levelében maga emlékeztetett hát az esetre: „Be kell vallanom neked valamit a hepatitisemmel kapcsolatban. Legutóbb. mint Krisztus vagy Buddha!” Kollégám augusztus vége felé hagyta el Ciprust. és folytatni tudta űipruson a béke érdekében tett er feszítéseit. ugyanis az orvosom szerint ennek a májbetegségnek a lappangási ideje akár hatom hónap is lehet. így most csak készítenem kellett a felvételr l egy másolatot. hogy megigyunk egy csésze kávét. barátom rögtön a tárgyra tért. De ha mégis mondott volna ilyesmit. hogy bejelöltem rajta azt a helyet. ahogyan az már Daskalosnál szokássá vált.24 lapítjuk. hogy jómagam is csak képzel döm. szándékosan nem kérdeztelek. látni akartam. Én. de mintha Daskalos els megjegyzése az lett volna. mert el van fert z dve. ahol Daskalos említést tesz barátom májáról. de egy árva szóval sem említettem. úgyhogy a következ nyárra a kollégám teljesen felépült betegségéb l. talán már .” Szerencsére annak idején magnószalagra rögzítettem a Daskalosszal folytatott beszélgetésünket. ami nekem. Emlékszel-e ilyesmire? Persze nem valószín . olyannyira képtelenségnek t nt akkor az állítása. hogy meglátogathassa „a gyógyítót”. válaszlevelemben csak együttérzésemr l biztosítottam t. „Szeretném elmesélni a múlt év során önt l szerzett tapasztalataim eddigi eredményeit. nos. mivel addigra teljesen megfeledkeztem a Daskalosszal folytatott beszélgetésünk részleteir l. az egyik legh bb vágya volt. hátha neked is magadtól ugyanaz jut legel ször az eszedbe.

hogy el fogja kapni. és k el voltak képedve. tényleg teljesen felépült. „És ön már a lappangási periódusban észlelte a hepatitis lehet ségét?” „Tudtam. akkor átviheti rá a betegséget. nevezetesen a májammal kapcsolatban.” „Pontosan így van. és kényelmetlenül mocorgott a karosszékében Daskalos ominózus kijelentésének hallatán. Egyel re ugyanis nincs olyan orvosi m szer. „Hát akkor nem értenek egyet. És valóban.25 nem is emlékszik. „De a vírus ott maradt a szervezetében. Akkoriban elengedtem a fülem mellett ezt a megjegyzését. De ugyanakkor említett még valamit. tilos volt például alkoholt fogyasztanom. „És igaza is lett. „Említettem az orvosaimnak. Egyszer en el kellett kapnia a betegséget. és nem mutatkoztak rajtam egyéb tünetek sem. de azt hiszem. mivel Kyriacos azt állította. hogy meggyógyultam. hogy ha a vére valaki másnak a vérével érintkezik.” „Nos. hogy mit mondott. és bár ön immúnissá vált a betegséggel szemben. fel nem foghatták.” – hümmögte Daskalos a gondolataiba merülve. Nem sárgultam be. s hangjába némi huncut irónia vegyült.” „Igen. mást még megfert zhet vele.” – felelte a professzor. mert az orvosaim szerint a betegségnek hosszabb lappangási ideje van. De a vírusnak már valóban bennem. Ujabb és újabb vérvizsgálatokat folytattak.” – mondta Daskalos. az orvosok megtiltották. miel tt tünetileg is megjelenne. „Én nem lehet ségr l beszéltem. igen. és szavainak nyomatékaként Daskalosra mutatott. Amíg fert z májgyulladásom volt. hogy ön esetleg tud segíteni a lábsérülésemen.” – felelte a barátom. úgyhogy valóban úgy érzem. a májamban kellett lennie. az orvosok ezúttal nem értenének egyet önnel. De ma már újra azt csinálhatok. orvosi szempontból mára teljesen meggyógyultam.” „Már elnézést kérek.” – felelte Daskalos. mégpedig azt. a lábam azóta rendbe is jött. amikor önnél jártam. amivel el zetesen ki lehetne mutatni az efféle problémát.” – helyesbített Daskalos.” – hagyta rá Daskalos. tavaly mint közönséges érdekl d jártam önnél. míg újra normálisnak nem találták a véremet. és így tovább. hogy fert zött. „Én csak azt mondom. hogy bizonyos dolgokat tegyek. maga honnan tudta el re. amihez csak kedvem van.” „Pedig én láttam.” . mi fog történni velem. egészen addig.

de higgye el. és ezáltal jobban fel tudom mérni az egészségi állapotukat.” „Azt mondták?” – kuncogott Daskalos. ami egyszer a vérébe került. ahogy eszébe jutott a dolog. és hozzátette. mint a röntgen! Minden szervnek megvan a maga sajátos színe – a tüd . élénk fényt sugároz magából.26 „Nézze. Miután ily módon szerencsésen helyreállt Daskalos szavahihet sége. amib l meg tudom állapítani. Daskale. és így tovább. a hasnyálmirigy. azt elég nehéz lesz elmagyaráznom. Ha egyszer elkapta. Elképzelhet . Azt hiszem. „Úgy van. az orvosok valóban azt mondták. attól még a vérével átörökítheti másokra. sosem pusztul ki onnan többé. Daskalos mosolygott. A dolog több év gyakorlást. és megvizsgálnák a vérét.” – er sködött a professzor – „de amit ön állít. mint a röntgensugarak. hogy másokat megfert znék. de aztán visszatért mély tónusú hangjához. és behatolni a testébe. Én jelenleg ott tartok.” – próbáltam tisztázni a helyzetet – „hogy csak vérátömlesztés esetén áll fenn a fert zés veszélye?” „Csak a vérével adhatja át a betegséget. amikor még fennállt a hepatitis.” – szólt Daskalos – „pontosan ezt próbáltam az el bb elmagyarázni önnek.” „Azt akarja ezzel mondani.” „Óh. „A vírus ott lappang önben. gyakran még jobban is belelátok az emberekbe. Az. de azért megpróbálom. pedig a lehet ség mindenkiben benne szunnyad.” – magyarázta Daskalos. én nem vagyok orvos. kollégám Daskalos ismereteinek szokatlan módozatairól szeretett volna újabb adalékokat megtudni. lehet.” – er sítette meg el bbi állítását Daskalos. hogy . Talán egy egész élet is kevés efféle képességek kifejlesztéséhez. „Hogy mit honnan tudok. Az ön fert zését is az aurájában láttam. igen. hogy mondja. igen. és belekezdett a válaszadásba. hogy megsz nt a probléma. hogy soha többé ne adjak vért senkinek!” – kiáltott fel izgatottan a barátom. a szív. azt az én orvosaim akkor hangoztatták. hogy képes vagyok önre koncentrálni. ha valami baj közeleg. örökre a hordozója marad.” – hebegte a professzor. koncentrációt és meditációt követel. Ezt jól jegyezze meg! Ha elmenne egy vérátömlesztésre. akit láthatóan leny göztek Daskalos orvosi ismeretei. Most viszont már azt mondják. „Most. az orvosok is felfedeznék a passzív fert zést. hogy tökéletesen egészségesnek néz ki. mindegyik jellegzetes. Azaz többé nem kell attól tartanom. hogy maga közben immúnissá vált a betegségre.

azt saját magamon látom. E nélkül nem létezhetnének él szervezetek. mert akkorára nagyítom. attól tartok. Az én ismereteimmel összevetve a tudósok nem túl sokat tudnak ezekr l a vírusokról. amire koncentrálok. aki Amerikában él. el tte már a fizikai test éterikus másán is megmutatkozik. hogy megvizsgálhassam. májgyulladást. Tudjátok. Meditációs és koncentrációs gyakorlataink mind arra irányulnak. Tegyük fel.” – folytatta Daskalos – „amit látok. Még azt is meg tudtam állapítani. aki aznap szintén velünk tartott. amekkorára csak akarom.27 miel tt egy betegség megjelenne durva anyagi szinten. Ez egy újfajta képesség. s a távoli jöv ben az egész emberiség kifejleszti majd. ami formáját tekintve szinte azonos a fizikai testtel. hogy megérintem a fotót. a színek. . ami minden durva anyagi testet életben tart. hogy minek nevezzük? Attól tartok. hogy ez közelg betegséget jelent. amivel kapcsolatba lépek. Az alakjukból pedig már könnyedén rájövök. minden vírusnak megvan a maga egyedi alakja. Már csak az a kérdés. kapcsolatba kerülök az illet aurájával. hogy ön idead nekem egy fényképet valakir l. nem igaz? Meg tudnád mondani pontosan. bár a csírái minden emberben megtalálhatók. hogy a bennünk szunnyadó képességeket kifejlesszük. vagy amekkorára szükséges ahhoz. mifélék. tükörré változom. pedig számtalan egyéb betegség is szóba jöhetett volna. Azáltal. Tapasztalatból tudom. amiket más mikroszkóppal sem lenne képes. ami önt tükrözi. egyel re nincs még rá megfelel kifejezésünk. „Hepatitist diagnosztizáltál.” „Mit szólna az érzékeken túli érzékeiéihez?” – próbálkozott Emily. Eggyé válók vele. hogy a professzor májával van a baj? A színek segítettek? Vagy valami más?” „Igen. mib l jöttél rá. „Amikor magára koncentrálok.” – szólalt meg az addig gondolataiba mélyedt professzor. hogy a kórokozó egy ausztrál vírus volt. Én pedig az olyan dolgokat is látom. Mi ez a tükör? A megtisztított Tudat. „El tudnád magyarázni még részletesebben az adott esetet?” – kérdezte Emily. ami bármit visszatükröz. a májban észrevettem egy aprócska barna pöttyöt. a felségem. Önmagamban látom azt. igaz?” „Valóban. és a testén belülre koncentráltam. Az éterikus más az az energiamez . Tükörré változom. ami érintette az epét. hogy igaza van. Amikor tavaly megvizsgáltam a professzor úr lábát.

amire éppen koncentrál. „Túl sok benne az »érzékelés«. érzékeken túli érzékelés. amíg csak testi mivoltáról van fogalma. Ez a képesség ugyanis nem a testhez. hogy egyel re nincs rá jó szó. Mondtam. Mint mondtam. ami egyfajta tükörként funkcionál. a megtisztított Tudatról van szó. és azt tükrözi vissza. hanem a szellemhez kapcsolódik! Mindaddig.28 „Lássuk csak. Az ember eggyé válik vele. az érzékszervekhez. Ezek a képességek túl vannak a durva anyagi testen. de aztán csalódott grimaszt vágott.” – ízlelgette a szavakat Daskalos.” . addig nem képes kifejleszteni ezeket az er ket. ami miatt mintha az egész a fizikai testhez köt dne. míg az ember nem ébred rá önnön énjének szellemi valójára.

„Ha bármikor ilyesmir l szeretne beszélgetni. „Próbáljuk megmenteni szegényt. Kés délután volt. Hisztérikusan üvöltözött képzeletbeli ellenségeivel. akik állítólag összeesküvést sz nek ellene. Neveket is emlegetett.” – mondta Daskalos.29 Örültek és misztikus beavatottak Egy héttel kés bb. Akkor Daskalos azt tanácsolta neki. és egyébként minden más téren teljesen normális. amikor a házához értem. meg az amerikai CIA-t. türelmesen végighallgatta t. miután a barátom hazautazott az Egyesült Allamokba. felkerestem Daskalost.” – javasolta a betolakodónak. míg a hívatlan látogató bele nem fáradt az ordítozásba. köztük Ronald Reagent és más világnagyságokat. egyik fiatal tanítványával együtt találtam rá. Daskalos nyugodtan. nehogy elmegyógyintézetbe kerüljön. „Kiváló matematikus. Miután a férfi ígéretet tett arra. mit is jelent rültnek lenni. mert még rültnek hiszik. szó nélkül beszállt vadonatúj Volvójába. Iacovosszal. gyújtson meg egy gyertyát. és emiatt az állása is veszélyben forog. Leültünk beszélgetni. . jöjjön el bátran énhozzám. hogy legközelebb óvatosabb lesz. hogy menjen be a Szentélybe.” Azzal Daskalos magyarázni kezdte nekem. hogy a nyilvánosság el tt ne viselkedjen így. Daskalos rögtön arra kérte Iacovost. és egyszer csak hirtelen egy húszas évei közepén járó férfi rontott a házba. nehogy valami baleset érje az úton ilyen lelkiállapotban. és „burkolja be” az illet t áttetsz fehér fénnyel. és elhajtott. De id nként rohamszer en rátör ez az rület. és az életére törnek.

mégis f nek-fának azzal dicsekedett. A kupakja viszont megvolt. ami azonban az esetükben nem más. hogy talán Iacovos akart megviccelni így. a sz nyeget az ágy köré tekerte – alig lehetett ráismerni a szobámra! Amikor hazaértem. mintha csak ezzel akarta volna jelezni: »Én vittem el!« . és iszonyatos felfordulást csinált. Kés bb észrevettem. mi történt volna vele.” Úgy döntöttem. a hálószobámba. akiket szeretnek. Egyszer. mert nem képesek különbséget tenni a valóság. mint a rajongás eltorzult formája. akinek korábban gerinctörése volt. amit ajándékba kaptam egy barátomtól. Hogy egy konkrét esetet említsek. s ezalatt betört a házamba. és rögtön kiderült. akit pillanatnyilag az a bátyja gondoz. például egy arany toll. hogy járhatna-e az óráimra. és hogy mindenféle titkokat tanítottam meg neki. s még élvezte is. hogy felvegyük t a köreinkbe. Nem volt megfelel egészségi állapotban ahhoz.30 „Figyeld meg. miután megvert valakit. Régebben. Szóval ez az illet – egyébként karate-bajnok – mellém szeg dött és kezdett rendszeresen látogatni. de aztán beszéltem vele. attól. skizofréneknél – gyakran tapasztalni a rosszindulat jelét. Kés bb azt a pletykát terjesztette rólam. megütötte az egyik dandártábornokot. egy pillanatra megfordult a fejemben. de én nemet mondtam neki. de én nem vettem róla tudomást. és Isten tudja. Hogy miért karatézott? Mert az agresszivitás beépült a viselkedésébe. elkezdem megfigyelni a fiút. és eldicsekedett a h stettével. ha mi nem avatkozunk közbe! Többször is megkérdezte t lem. A bátyja elmesélte nekem. hogy egyes rülteknél – vagy ahogy a pszichiáterek hívják ket. ha bánthatott valakit. mit m velt? Egy alkalommal el kellett utaznom itthonról. felborította az éjjeliedényemet. ott hevert pontosan az ágyam melletti asztalka közepén. hogy már fiatalon is meglehet sen vereked s volt. és saját fantáziaszüleményeik között. ki volt a tettes. idejött hozzám. gyermekkora óta hordott álarcának része volt. A rajongás és a gy lölet összekeveredett a tudatában. Felment az emeletre. Széthajigálta a könyveimet. hogy ellesné a tudományomat. Erre képzeld. így próbálta kifejezni felém irányuló rajongását. hogy a tanítványom. van egy férfi. amit Iacovos is jól ismer. Az ilyen emberek kóros hazudozóknak t nnek. Az ilyen emberek szeretik megalázni azokat. hogy bizonyos tárgyak elt ntek. és a földhöz vágta. még a hadseregben. mert félek t le. hogy azért nem akartam a tanítványomul fogadni t. Leakasztotta a falról a Szent Sz z ikonját. Valószín leg el z inkarnációiból hozta magával ezt a hajlamot.

31

És ez még mind semmi! – mennydörögte Daskalos. Az egész falut körbejárta, hogy elhíresztelje rólam, hogy homoszexuális vagyok, és a szeret mnek szerettem volna t, de visszautasított. Feltételezem, ha a betörésének a híre eljutott volna a rend rségre, vagy az orvosok tudomást szereztek volna róla, akkor a bolondok házában köt ki. Egy szép napon épp a bankba tartottam, amikor útközben találkoztam vele. Megálltam, és a szemébe néztem. Mozdulni sem tudott. Próbált ugyan mondani valamit, de egy árva hang sem jött ki a torkán. Teljesen lebénult el ttem. Végül megsajnáltam, és hagytam, hadd menjen! Pár nap múlva visszajött hozzám, és a következ ket mondta: »Téged akarlak! Tudom, hogy te is akarsz engem!« Mire én azt feletem: »Te rült vagy, fiacskám! Eredj innen!«„ „Almai voltak,” – mondta most Iacovos, aki láthatólag minden részletét ismerte az esetnek. „Többször is megjelentem neki álmában, mint homoszexuális, akinek az ismer seivel van viszonya. Ebben az álomvilágban élt, egy téveszmének a fogságában.” „De valóságosan hitt ezekben az álmokban,” – hangsúlyozta Iacovos. „Óh, igen,” – folytatta Daskalos. „Néha nem hajlandó meghallgatni sem, ha hozzá beszélek. Iacovost is gy löli. Nem lepne meg, ha egyszer megtámadná t.” „Miért, mit tett ellene Iacovos?” – kérdeztem. „Semmit. űsak irigyli t. Ha nem segítek ezen a fickón, valószín leg a diliházban köt ki. De a magam módján mindent megteszek érte.” „Mit és hogyan?” „Megfelel elementálokat küldök neki a távolból, hogy észhez térjen. Egyszer jól megverték, de elvonszolta magát a házamig, és a segítségemet kérte. Amikor észrevette Loizost, aki éppen velem volt, úgy nézett rá, mint egy közönséges b nöz re. »Na mi az, lecserélted a szeret det?« – kérdezte. Segítettünk neki levenni az ingét. A teste tele volt horzsolásokkal, és négy vagy öt csigolyája elmozdult a helyér l. Lefektettük a padlóra, és Loizos segítségével meggyógyítottam t. Ez úgy délután négy-öt óra tájt lehetett. Utána értésére adtam, hogy ne kerüljön többet a szemem elé. Hatékonyabban tudok dolgozni rajta, ha távolabb van t lem. De hajnali egykor arra ébredtem, hogy valaki zörget az ajtón. Lejöttem, hogy

32

megnézzem, ki az. Megint volt, kenyeret kért. »Éhes vagyok,« – mondta – »tegnap óta egy falatot sem ettem!« A ruházatából ítélve azóta nem járt otthon, hogy t lem elment. Már éppen el akartam zavarni, amikor Yohannan atya közbeavatkozott. Ott állt ez a fickó az ajtóm el tt, hajnali egykor dörömbölt, hogy engedjem be, és a Mesterem azt mondta nekem: »Ne mérgel dj! Űánj vele kedvesen !« Pedig bármit odaadtam volna érte, csak hogy egyszer s mindenkorra elkotródjon végre a házamtól!” „Úgy hallod Yohannan atyát, mint egy hangot?” – kérdeztem közbe. „Érzem t, beszél hozzám. Igen, hallom a hangját. Na szóval, volt itthon egy fél kenyerem, három tojás, némi kolbász és szalonna. Ezeket megsütöttem neki. Úgy falta fel az egészet, mint aki még sosem evett! Aztán odasétált a h t szekrényhez, és nemes egyszer séggel kiszolgálta magát: ivott egy kólát. Amikor végzett az evéssel, a következ t mondtam neki: »Ide figyelj, cimbora! A cselekedeteid számomra értelmetlenek. Nem akarok bajba kerülni miattad, ráadásul a jelenléted sem kívánatos. Kérlek, a jöv ben próbálj meg elkerülni, és ne zavarj folyton!« Miel tt elment volna, megragadta a kezemet, és vadul csókolgatni kezdte. És képzeld, mit mondott? Azt mondja: »Nagyon szeretlek!« »Én viszont jobban szeretném, ha nem szeretnél, és békén hagynál végre!« – válaszoltam. Erre még egyszer megismételte, hogy nagyon szeret, és elment. Biztos vagyok benne, hogy tényleg érzett irántam valamit, de az inkább a következ volt: »Tönkreteszem t, aztán amikor már mindenki más elhagyta, észre fogja venni, hogy csak én tör döm vele igazán!« Mindig is volt ehhez hasonló problémám bizonyos emberekkel. Többször is megpróbálták már lerombolni a tekintélyemet annak érdekében, hogy kisajátíthassanak maguknak. Egy ilyen ember a rajongásig szerethet, de ha azt látja, hogy mások is a közelemben vannak, bármit megtenne azért, hogy megmérgezze a kapcsolatunkat. Mindent elkövet, hogy megszégyenítsen, hogy a sárba tiporjon, és a saját tulajdonának kiáltson ki. Hat ilyen esetem is volt már olyan személyekkel, akik egyébként teljesen normálisak. Ha egy ideig megfeledkeztem róluk, és nem figyeltem oda eléggé, biztosan tettek valami rültséget csak azért, hogy újra velük foglalkozzam. Talán neurotikusoknak, vagy skizofréneknek kellene hívnunk az ilyeneket? A török megszállás óta épp elég nehéz egyetlen épesz t is találni Cipruson...”

33

„Még mi is rültek vagyunk egy kicsit!” – nevetett Iacovos. „Hát persze, hogy azok!” – tódította Daskalos. „Egy kicsit szadisták, egy kicsit mazochisták, egy kicsit skizofrének.” „Inkább egy kicsit neurotikusak, nem igaz, Daskale?” – kérdeztem én is nevetve. „Miért, mi a különbség egy neurotikus és egy skizofrén között?” – kérdezett vissza Daskalos, s a pszichiátriai szóhasználattól az arca gunyoros grimaszba rándult. „Nos,” – próbáltam visszanyerni a komolyságomat – „a skizofrének hangokat hallanak.” „Miért, mi nem?” – csapott le rám azonnal Daskalos, és hangos hahotázásban tört ki. Azt vettem észre, hogy Daskalos mindennapjainak legjavát az efféle pszichiátriai esetek kezelése töltötte ki, és újra meg újra csodálattal adóztam sikereinek, amiket a legjobb amerikai elmeorvosok is megirigyelhettek volna. A két fenti példa mindenesetre jó alkalmat szolgáltatott arra, hogy részletesebben is megvitassuk az elmebetegségek természetét, ugyanis mint szakmabelit, különösen foglalkoztatott ez a téma. A maine-i egyetemen tartottam egy kurzust az elmebetegségek szociológiai vonatkozásairól, és saját tanulmányaim alapján tisztában voltam vele, hogy maga az „elmebetegség” szó mennyire meghatározhatatlan, hogy értelmezése micsoda vitákat vált ki szakmai körökben. Maguk a specialisták is csak nehezen jutnak közös nevez re a gyengeelméj séget, és különösen a skizofréniát illet en. Egyre több az úgynevezett „anti-pszichiáter”, akik a hagyományos elmegyógyászat állításaival szembehelyezkedve fennhangon hirdetik, hogy a gyengeelméj ség alapvet természetér l szóló ismeretek tárháza a középkor óta szemernyit sem növekedett, és hogy a tudományos szakkifejezések csak arra jók, hogy kényelmesen meg lehessen bélyegezni velük az arra méltó m veletleneket. Daskalos láthatóan azoknak a táborába tartozott, akik osztották ezeket a nézeteket. „A pszichiáterek semmit sem tudnak arról, hogy mi az elmebetegség,” – mondta határozott komolysággal, úgyhogy Iacovosszal együtt feszülten figyelni kezdtük minden szavát. Daskalos hosszú elbeszélésbe kezdett. „Ahhoz, hogy megértsük az elmebetegséget, el ször is meg kell vizsgálnunk a szokások kialakulását. Amikor valami bevés dik az ember tudatalattijába, próbál a felszínre törni onnan: addig igyekszik megismétl dni, míg nem tudatosodik. Hogy a saját nyelvünkre

34

fordítsam le a dolgot, ez azt jelenti, hogy valaki kivetít egy elementált, ami aztán egyszer csak visszatér a forrásához, hogy energiát merítsen az illet éterikus másából, és újra meger södjön. Ebb l lesznek a szokások és a rögeszmék, amik tudat alatt beíródnak a finomabb testekbe. Ha az elementálok rezgése túlzottan feler södik, akár agykárosodást is okozhatnak. Ezek azok a következmények, amikkel általában az úgynevezett elmebetegségek és a skizofrénia járnak. Ha viszont a lélek és a szellem rezgése lecsillapodik, az agy is megnyugszik, és az egyébként gyengeelméj illet normális embertársaihoz hasonlóan kezd viselkedni és gondolkodni. Megfigyelhet például, hogy az elmeosztályokon a súlyosan zavart személyiségeknek is vannak tiszta, tudatos pillanataik, de ez csak addig tart náluk, míg a tudatalattijukban újra be nem indul az örvénylés. Na mármost, tegyük fel, hogy egy ilyen ember meghal, és mi találkozunk vele a szellemvilágban. Ott is rült lesz-e vajon? Nem! Kérdezhetitek, hogy ez hogyan lehetséges, hiszen a zavaró rezgés része az öntudatos személyiségnek, amit a finomabb testek hordoznak Az egész személyiség zavaróan rezeg, de a fizikai test és az agy börtönén kívül mégsem tapasztalható bomlottság. A zavaró rezgések ugyanis önmagukban még nem vezérnek rülethez. Az rültség a fizikai agy és a napfonat, a solar plexus képtelensége arra, hogy kifejezésre juttassák a finomabb testek bels állapotait. Néha megfigyelhet , hogy miel tt valakinek idegrohamai támadnának, el tte gyomorfájdalmakra panaszkodik, összegörnyed, és hányni kezd. Az a rezgés ugyanis, ami kibillenti az egyensúlyából, a solar plexusból is kiindulhat.” „Azt akarod ezzel mondani,” – kérdezte Iacovos – „hogy minden gyengeelméj embernek biológiailag is károsodott az agya?” „Nem. Legalábbis nem feltétlenül. Egyszer en csak arról van szó, hogy a fizikai agy képtelen levezetni ezeket az intenzív rezgéseket.” „Ezek szerint ez az állapot bárkinél el fordulhatna?” – gondolkoztam hangosan. „Természetesen igen. Hányszor lehettünk már szemtanúi, hogy valaki hirtelen dührohamot kapott, és idegességében hebegni-habogni kezdett? Ilyenkor a fizikai agyuk felmondja a szolgálatot, és képtelenek megszólalni. Vagy hányszor kapnak az emberek agyvérzést, esetleg szívrohamot egy-egy hirtelen rájuk tör , intenzív érzelemhullámtól?” „Daskale, több tudathasadásban szenved beteg állította már, hogy hangokat hall, amik kötekednek velük, és kínozzák ket. Mik ezek a hangok?” – kérdeztem.

35

„A skizofrének a szellemvilágból érkez hangokat hallják.” „Az egyik tanulmány szerint, amit nemrégiben volt szerencsém olvasni,” – vetettem közbe – „a skizofrén személyiségek általában kétféle hangról számolnak be, egy gonoszról, aki gyötri ket, mint a kisördög...” „Ezek a negatív elementálok,” – szólt közbe Daskalos. „...és nagy ritkán egy jóindulatú hangról, aki megnyugtatja ket,” – fejeztem be a mondatot. „Igen, ezek pedig az angyali elementálok. A skizofrén személy felkészületlenül és akaratlanul lép a szellem birodalmába. Ehhez képest egy misztikus beavatott be tud lépni ugyanoda a meditáció segítségével.” „Csak nem azt akarod ezzel mondani,” – szóltam nevetve – „hogy van egy olyan közös pont, ami összekapcsolja a nagy misztikusokat a közönséges rültekkel?” „De igen,” – felelte Daskalos teljes komolysággal. „A beavatottak, ha megnyitják a rezgések magasabb érzékelésének kapuit, azaz meghallják a hangokat, azokat teljesen uralni tudják. Továbbá a beavatottak képesek megkülönböztetni a durva anyagit a szellemi dimenzióktól. k nem keverik össze a kett t, és mindkét világban könnyedén mozognak. Ugyanakkor egy tudathasadásos személy a zavaró körülmények hatására nyitja meg a magasabb érzékelés kapuit, s már el is veszett! A hangoktól teljesen összezavarodik, és ki van szolgáltatva azok kényének-kedvének, hiszen számára azok valóságosak! Hogy mi módon? Hallani annyit tesz, mint rezgéseket felfogni, amik a hallóidegen keresztül ingerként a fizikai agyba jutnak. Tulajdonképpen ezt a folyamatot nevezzük »hallás«-nak. Ugyanez a helyzet a »látás«-sal is. A rezgéseknek viszont nem feltétlenül kell küls forrásból eredniük ahhoz, hogy a hallóideg továbbítsa ket. Közvetlenül a lelki és szellemi világokból is származhatnak.” „Ha jól értem, akkor a skizofrének olyan elementálokkal kerülnek kapcsolatba a magasabb világokban, amiket mások teremtettek.” „Pontosan.” „Tehát nem maguk a skizofrének vetítik ki ezeket az elementálokat?” „Néha el fordul, hogy k maguk hozzák létre a hangokat. Ha valaki megnyitja a fizikai és az éteri agyközpontok kapuit, azonnal hangokat fog hallani. A hangok, amiket egy rült hall, nem hallucinációk – teljesen valóságosak, még akkor is, ha mások nem hallják

és saját rezgéseiket érvényesíteni az illet n. pszichoterápiái kezeléseid arra épülnek. hogy általuk megváltoztasd a páciensek életfelfogását. hogy a modern humanisztikus gyógyászatban a pszichológusok és a pszichiáterek már igyekeznek azt elkerülni. a megszállás idején volt egy katona. ölest. Amikor elkezdtem foglalkozni az esetével. mint azt hiszi. hanem koncentráljon inkább a jöv jére. mondván. másoknak a belei lógtak ki a testükb l.” – magyarázta közbevet leg Iacovos. De olyan gyilkos képeket is látott.” „Ha jól értem. amivel Daskalos egyet is értett. hogy a végeredményük a magasabb érzékelés kapuinak bezáródása. a pszichoanalízist választottam terápiaként. amelyek ellensúlyozzák az negatívjaikat. hogy káros mellékhatásaik lehetnek a testre. próbáltam elmagyarázni neki.36 ket. Ha sikerül az illet re ráhangolódni. Űeszéltem neki a Karma törvényér l. te hogyan segíted gyógyuláshoz a skizofréneket?” „Pozitív elementálokat teremtek. illetve kapcsolják ki az elementálokat. és hozzá továbbítottak telepatikusán. amit egyszer átélt. Mindenütt csak vért látott. Petros bele rült a látottakba. Ugyanakkor kitartott amellett. bizonyos Petros – egyébként Iacovos is jól ismeri t –. hogy ne ragadjon bele a múltjába. hogy amiket látott.” „Újra és újra azt látta. azaz megpróbáltam a leikéb l felszínre hozni és elemezni az t kínzó eseményeket. Ugyanakkor be is lehet zárni a magasabb érzékelésnek ezeket a kapuit. mészárlást. „Daskale. A pszichológusok néha elektrosokkot használnak erre a célra – tulajdonképpen ezzel zárják vissza a kapukat. Sok gyilkolást és vérontást látott – legjobb barátjának a feje a szeme láttára robbant szét egy lövedékt l... aki az els sorokban harcolt a fronton. „Úgy van. vagy a végtagjaikat veszítették el.” „Tudnál erre konkrét példát mondani?” „Amikor láttam a tudatalattijában a vérontás képeit. akiknek ett l kezdve nehezebb lesz visszatérniük. más is meghallhatja ugyanazokat a hangokat. s akkor a hangok elhallgatnak. Egy alkalommal például. azok nem olyan tragikusak.” .” Az elektrosokk hallatán elmeséltem Daskalosnak. hogy megfelel gondolatokkal és tettekkel irtsa ki magából az t gyötr elementálokat. hogy az ellenkez jüket ültethessem el benne. amiket mások tapasztaltak. arról nem is beszélve. és azt tanácsoltam. Próbáltam rávenni. és egy id re elmegyógyintézetbe zárták. hogy ezek a módszerek valóban embertelenek.

hogy azok a döntések már az én küls közbeavatkozásomnak az eredményeként születtek meg benne. és elméjét kibillentették az egyensúlyából. megfelel körülményekre van szükség. amik az általa látottakat tárolták. A szeretet minden emberben természeténél fogva benne rejlik! Én csak felébresztem bennük. hogy valaki megértse ezeknek az elementáloknak a jelentését. Ezért pozitív elementálokat teremtettem a tudatomban. A seb begyógyulhat ugyan. hogy maga hozza meg a döntéseit. képes vagy olyan szituációt el idézni gondolatban. de ezzel kimentettem t a bolondok házából. mára legfeljebb álomnak t nik a számára. hogy tudatában lett volna annak. de nem az egyetlen. Imaginációval megte . A szomorúság egyszer s mindenkorra Petrosra ragadt. Én csak olyan feltételeket teremtek.37 „Igen. miközben aludt. és azokat képes legyen kivetíteni. és azokat átültettem belé. Petrosra például ezzel nem igazán tudtam hatást gyakorolni. mesélje el. amit használok. „Kicseréltem a gy lölet és az ellenséges hadakozás elementáljait a szeretet. az. amelyek felszínre hozzák ezt az érzetet. Aztán arra kértem Daskalost. hogy er s és épít elementálokat tudjon létrehozni az ember. De hát nem ugyanez a helyzet manapság az egész emberiség háromnegyedével?” – zárta le beszámolóját Daskalos. hogy átvegyék az uralmat a romboló elementálok felett!” „Azt mondod. „De ahhoz. az Igazság Keres inek mi másért kell gyakorolniuk a vizualizációt? A tudatos képalkotás pontosan azt a célt szolgálja. Azt hiszem. hogy milyen jóindulatú elementálokat teremtett és ültetett át Petrosba. hogy azt a páciens szeretetként élje át?” – kérdeztem. és nem hagyják. E nélkül talán még most is bent csücsülne! Muszáj volt nála a feledés homályába burkolni a kínos incidenseket. Ezt az egyet tudtam tenni Petrosért. hogy olykor boldognak és felszabadultnak t nik. de a heg örökre megmarad. hogy továbbra is észrevétlenül szunnyadjon az illet bens jében. ez is egy fontos módszer. mindenféle valóságalap nélkül. „Nem én keltem a szeretet érzését – az az illet n belül van. amelyek ellentétesek voltak az t napközben és álmában kínzóakkal. Lehet. Petros esetében gondolatilag olyan eseményeket idéztem el . amik megestek vele. „Talán még többel is!” – próbáltam elviccelni a dolgot. Mit gondolsz. Aztán hagytam. Próbáltam elfedni az emlékezetében azokat a területeket.” – felelte Daskalos. de az öröm csak átmeneti nála. a béke és a megértés elementáljaira. De az efféle esetekben sajnos még így sem lehet teljes a gyógyulás. anélkül. ami az emlékeib l maradt.

Ezzel mindenféle kellemetlenséget indít az útjára. De aztán hamarosan rájöttem. hogy az eset . majd visszajuttatja a fizikai testébe.” Niciforos egy hatvan éves üzletember volt. és én a következ t javaslom neki: »A te helyedben én nem tettem volna ilyet. ahogy én ajánlottam neki. és Daskalos egyszer en csak élvezi az öreg társaságát.” „Hadd magyarázzam el! Tegyük fel. életének részévé válhat a jó cselekedet. ezt már alig tudom követni. hogy valaki részegen hazatér és megveri a feleségét. Meg kell érteni. más néven asztrális síkon kezeli t. hogy maga oldja meg a problémáját. Aztán éjszaka álmában találkozik velem. és a fia elvesztése óta csak tovább mélyült ez a jellemvonása. aki meglehet sen goromba ember hírében állt. és a pszichikai. Ha úgy viselkedik.” „Hogy szinte legyek. Én megpróbálom t eljuttatni oda. Daskalos kifejezetten figyelmes volt Niciforosszal. ahová én szeretném. hogy régi jó barátok. Pár perc szünet után a következ kkel folytatta: „Ahhoz. hogy ezt a látszatot keltse. még ha úgy is tett. akinek egyetlen fia az 1974es török megszállás els napjaiban t nt el nyomtalanul. hogy egy elmeháborodott ember lecsendesítését úgy oldja meg. és aszerint kell eljárni vele. hogy Daskalos látogatásainak a hátterében nem a társasághiány állt.. és az adott illet höz kell igazítanunk a kezelés módszerét és technikáját. hogy észrevenné. és az eset után hosszú ideig naponta látogatta t. Utánozza a jót és a rosszat.38 remtem azokat a jóindulatú elementálokat. Daskalos egyszer teljes komolysággal elmesélte nekem. néha el fordul. Hozzátette még. anélkül.. Szinte már elválaszthatatlanok voltak k ketten.” Daskalos azt mondta. Általában a feleségén töltötte ki a haragját. El ször azt gondoltam. hogy valakin segíthessünk. Én próbálom megértetni vele. Hiszen az egész értelmetlen!« Tudod. az ember sokszor nem más. mit l »kattan be« az illet . az rossz. Vegyük például Niciforos esetét. amik az illet tudatalattijában m ködésbe lépnek. hogy amit tett. így hasznára válik a dolog. aztán hagyom. Valójában gyógykezelte Niciforost. Erre reagál valahogy. de részletesebben már nem tért ki a módozatokra. hogy az illet t kiemeli a testéb l. hogy azt egy küls esemény tette számára lehet vé. akit már úgyis ismersz. hogy máskor nem kellene így viselkednie. az adott esethez. mint egy utánozó majom. hogy az egész folyamatot többféleképpen is el lehet idézni.

miszerint az rülteket hagyni kell. Laing szerint a pszichiáternek nincs is más dolga.” „Niciforos esetében nagyon türelmesnek kellett lennem.39 azért is bír különös jelent séggel a számára. a dolog szellemi magyarázata az lehet. Néha még kellemes is számára ez az állapot. Ha valaki hallotta volna. és olyan mélyen behatol saját rületébe. mintha magad is rült lennél. néha neked is úgy kell viselkedned. semmi eredményt nem értem volna el nála. A tapasztaláspolitikájában kifejtette. amikor egymás között voltunk. de amikor elmeséltem neki. „El fordulhat. mint a normálisnak nevezett emberek. hogy „utazásaikból” bölcsebben és kiegyensúlyozottabban térnek majd vissza.” – mondta bizalmasan – „akkor is tartozom neki annyival. úgy kell beszélned. hogy gyógyszerekkel. hogy segítsek a férjén. „Ha más okom nem lenne rá. Továbbá elmagyaráztam neki Laing gyógyászati módszerét. „Ha segíteni akarsz egy rültön. „Ez egyáltalán nem biztonságos!” – mondta Daskalos komolyan. hogy a beteg így teljesen kibillen az egyensúlyából. mint megfelel környezetet teremteni a páciens skizofréniás rohamainak kiéléséhez. Le kellett ereszkednem az szintjére.” Megkérdeztem Daskalost. aki gyakran lelte örömét abban. akkor úgy elkezdett nevetni. mint egy »Mester«. Daskalos még sosem hallott Laingr l. hogy az egész teste belerázkódott. akik kapcsolatban állnak a Valósággal. mint Niciforos – szókincsük leginkább egy trágár kocsiséval vetekedett. pedig Daskalos . különösen ahogy azt legvitatottabb könyvében.D. hogy beszélgettem vele. hogy a szerz szerint a skizofrének azok. bizonyára sokkot kapott volna!” Daskalos ugyanis olyankor ugyanúgy káromkodott. anélkül. hogy bármiféle hatást elérjek nála. vagy bármilyen más módon megpróbálná leállítani ket. Ha Niciforosszal úgy bántam volna. ismeri-e R.” „Szerintem pedig nem!” – ellenkezett Iacovos.” „Feltételezem. remélve. Laing elméletét a tudathasadásról. és az illet nem tudja kontrollálni az energiáikat. s közben a fejét csóválta. hiszen ilyenkor megszabadulhat minden felel sségét l. mert Niciforos felesége egyik korábbi inkarnációjában Daskalos édesanyja volt az si Egyiptomban. hogy onnan már nem képes visszatérni. hogy eljátssza a kisördög szerepét. legalábbis sokkal inkább. hadd tombolják ki magukat.” „Pontosan így van. hogy az rültek csakrái túl korán. aki elítéli és magasról lenézi t. id el tt felnyílnak.

40

egyik legjobb tanítványának tartotta t. „Úgy beszéltek, mintha az illúziók megtapasztalása egyenl lenne a csakrák megnyílásával.” „És vajon mik azok az illúziók?” – kérdezte Daskalos szónokian. „Itt van például az az rült matematikus,” – mondta Iacovos, heves türelmetlenséggel a hangjában – „aki mindenkit azzal vádol, hogy homoszexuálisnak tartják t. Mi alapján? Ezt magyarázd el nekem! Hát süket az az ember? Süket!” – hagyta helyben saját állítását. Daskalos viszont leszögezte, hogy hiba lenne az rültek világát ennyire illuzórikusnak tekinteni. „Én például tudom róla,” – célzott a matematikusra – „hogy sok-sok évvel ezel tt, amikor még gyerek volt, egy homoszexuális zaklatta t. Még ha végül tényleges tapasztalatokra nem is tett szert e téren, de látensen lehetett benne valamilyen hajlam, s amikor ez a felszínre akart törni, egy bels hang figyelmeztette t. Érted, mit akarok mondani? Ezek nem illúziók.” „De az csak illúzió,” – ragaszkodott álláspontjához Iacovos – „ha valaki azt képzeli, hogy ezeket a gondolatokat mások küldik feléje?” „A helyzet az, hogy a gondolatait maga küldte magának, a többieken keresztül,” – magyarázta Daskalos. „Szerintem mégis inkább a többiek gondolkodtak róla úgy, mint homoszexuálisról,” – jegyezte meg Iacovos. „Honnan veszed?” – kérdezte Daskalos. „Elvileg mindkét eset fennállhatott volna: hogy más küldi felé ezeket az elementálokat, vagy hogy maga használja a másikat, kivetít rá egy elementált, ami aztán visszapattan rá az illet aurájáról.” Egy darabig elképedve hallgattam kettejük párbeszédét, aztán kérdésemmel akaratlanul is másra tereltem a szót. „Azt akarod mondani, Daskale, hogy minden csak az elementálokon múlik?” „Minden,” – felelte nyomatékosan Daskalos. „Ezek az elementálok az elme szüleményei?” „Pontosan! Mint ahogy semmi sincs ok nélkül, úgy semmi sincs elementálok nélkül sem! És hogy akkor honnan szedte össze ez a matematikus a homoszexualitás elementálját? Nos, lehet, hogy saját maga gy jtötte be saját magának, de az is lehet, hogy a múltból hozta, vagy a környezetéb l vette fel ket. Végül is nem számít, hogy volt, a lényeg, hogy az ember semmi olyat nem tapasztalhat, aminek a hátterében ne egy elementál húzódna meg.” Ezt követ en legalább egy perc telt el néma csöndben, amíg Daskalos egy almát rágcsált, amit az imént hozott neki Iacovos. Végül én szólaltam meg újra.

41

„Daskale, egyszer azt mondtad nekem, hogy már a születésed pillanatától fogva tudatosan éltél a szellemi birodalmakban. Ugyanakkor úgy n ttél fel, hogy senki sem akadt a környezetedben, akivel megoszthattad volna a tapasztalataidat, senki, aki vezethetett, irányíthatott volna. Űevallom, azóta is csodálkozom, hogy ebbe nem rültél bele és nem kerültél elmegyógyintézetbe!” „Voltak mestereim, csakhogy a »másik oldalon«, a szellemvilágban. k utat mutattak, megmondták, mikor mit tegyek vagy mondjak.” Azzal Daskalos egy másik almát kezdett harapdálni, de közben folytatta mondanivalóját: „Szerencsére nem ártó szellemek hatása alatt álltam, akik kibillenthettek volna az egyensúlyomból. Az egyetlen baklövés, amit akkoriban elkövettem az volt, hogy beszéltem az élményeimr l. Ett l még saját anyám is megijedt, és rimánkodott, hogy ilyesmiket ne emlegessek, mert még bolondnak hisznek az emberek.” Jól emlékszem például arra a napra, amikor megszülettem. Kés bb, amikor már nagykorú lettem, részletesen elmeséltem a szüleimnek születésem körülményeit. Teljesen megrökönyödtek, az apám egyszer en csak legyintett rám, és azt mondta: »Mindig is furcsa voltál, fiam, a születésed pillanatától kezdve!« Azóta sem változott meg a véleménye rólam, – mondta Daskalos, és nevetésben tört ki. „Pedig emlékszem, a születésemkor ott voltam a mennyezet alatt, és mindent hallottam és értettem, amit beszéltek. Egyszerre voltam odafent,” – mutatott Daskalos a plafonra – „és egyszerre anyám hasában,” – bökött a köldökére. „Hogy emlékezhetsz a szül szobai beszélgetésre? Honnan ismerted a nyelvet?” „Hogy honnan? Nos, el z életemben orosz voltam, úgyhogy nem ez segített! Közvetlenül a jelenlev k gondolataival tudtam kommunikálni, ezért nem is volt szükségem nyelvtudásra. Összhangban voltam a gondolatrezgéseikkel. Abban a pillanatban, amikor a világra jöttem és felsírtam, még mindig ott voltam a plafonon, de már az újszülöttben is. Fentr l észleltem, hogy sírok, és jeleket küldtem lenti önmagámnak, hogy nyugodjak meg, mire a baba abba is hagyta a sírást.” Daskalos újra nevetni kezdett, és jobb kézzel megveregette a térdemet. „Kinek is mesélhetnék efféle történeteket anélkül, hogy bolondnak ne néznének? Harmadikos iskolás koromban egyszer készületlenül mentem órára. Nem csináltam meg a matematika házi feladatot, és az

42

el érzetem azt súgta, hogy a tanár velem akarja majd megoldatni a táblánál. A félelmem be is igazolódott. »Tanár úr, tegnap nem éreztem jól magam, és nem készültem el a házi feladattal,« – jelentettem neki, de ragaszkodott ahhoz, hogy kimenjek a táblához. Akkor megéreztem egyik láthatatlan segít m jelenlétét. Dominico atya volt az, ott állt mellettem, a jobb oldalamon. »Gyere, fiacskám, oldjuk meg azt a feladatot közösen!« – súgta lágyan a fülembe. Kiálltam hát az egész osztály elé, fogtam a krétát, és írni kezdtem. Dominico atya fogta a kezem, és vezetett az írásban. Egy percbe sem telt, kész volt a megoldás. A tanár persze értedenül találgatta, miért kellett azt állítanom, hogy tegnap nem készültem. Én meg bevallottam neki: »De tanár úr, nem én oldottam meg a feladatot, hanem Dominico atya, az egyik láthatadan segít m,« – és odamutattam a leveg be a jobbomon. »A te kicsodád?« Megismételtem, amit az el bb mondtam, mire a tanárom dühbe gurult. Azt hitte, nevetségessé akarom tenni t az osztály el tt. Megragadott a fülemnél fogva, úgy vonszolt el az igazgatóhoz, aki szerencsére maga is látó volt, így miután végighallgatta a történteket, magához vont, és figyelmeztetett, hogy másoknak ne beszéljek arról, amiket látok és hallok. A többség mit sem sejt az effélékr l, és még kórházba küldenének. Viszont megígérte, hogy a szünetekben meglátogathatom, ad tollat, meg papírt, és neki azt írok le, amit csak akarok. Aztán gondosan tanulmányozta a m veimet. Nagyon jó volt velem.” Daskalos elmondta, hogy egész élete során láthatadan segít k támogatták t a problémás helyzetek megoldásában. Egyszer még az is megesett vele, hogy szóló zongorakoncertet adott a Varázspalotában, a régi Nicosia egyik színházában. Akkoriban fels éves gimnazista volt, és amikor rá került a sor, az egyik láthatadan segít je mozgatta az ujjait. Az el adás olyan virtuózra sikeredett, hogy a közönség felállva tapsolt és éljenzett. „Eltelt egy kis id , mire rájöttem, hogy másoknak nincsenek az enyémhez hasonló élményeik, hogy k nem olyanok, mint én. De amint látod, a szellemvilággal való kapcsolattartás nem feltétlenül vezet paranoiához vagy tudathasadáshoz.” „De el fordult, hogy valaki azért rültnek nevezett téged?” „Hát persze, többen is!” „És hogyan reagáltál erre?” „Egy szót se szóltam. Emlékszem, egyszer még gyerekkoromban otthagytam a társaim és visszavonultam egy eukaliptuszfákkal ben tt

43

patakocska partjára. Ott játszottam a virágok természetszellemeivel, akik olyanoknak t ntek nekem, mint kisfiúk és kislányok. Kés bb az egyik barátom megkérdezte, mit csináltam annyi ideig egyedül, mire én megmondtam, hogy »velük« játszottam, és rámutattam a természetszellemekre. »Kikkel?« Az osztálytársaim persze semmit sem értettek. Azt gondolták, elment az eszem. Egyszer aztán mentek, és jelentették az igazgatónak, hogy magamban játszok és beszélek. Szerencsém volt, hogy olyan mesterek vezettek, mint Dominico, vagy Yohannan atya. k megtanítottak arra, hogy ne erezzem magam megbántva, hogy ne keseredjem el, és ne támadjak vissza. Azt javasolták, hogy az élményeimr l ne beszéljek olyanoknak, akik nem megért k velem. Ha gonosz hajlamaim lettek volna, és ezek a láthatadan mesterek nem irányítanak, nagyon könnyen vonzhattam volna magamhoz rosszindulatú szellemeket és elementálokat. Abba tényleg bele rültem volna!” „Azt akarod ezzel mondani, hogy ha valaki alacsonyabb szinten rezeg, akkor nagyobb az esély arra, hogy pszichopatává váljon?” „Igen. Bevonzza a gonoszt. Például mit gondolsz, mi a kleptománia? Nem más, mint egy »Ezt elveszem, ezt a magaménak akarom!« elementál. A kleptomániás egyszer en nem tud uralkodni önmagán. Ahhoz, hogy megszabadítsa a negatív elementáltól, a gyógyítónak azzal ellentétes elementálokat kell teremtenie. Szóban vagy gondolatban az illet értésére kell adni, hogy a lopás nem szükségszer . Meg lehet például kérdezni t, hogy szeretné-e, ha t le is ellopnának valamit. Amikor Jézus azt mondta, hogy ne kívánjuk mások tulajdonát, tulajdonképpen mást sem tett, mint elementálokat teremtett a tolvajlás ellen!” Már kés estére járt, Daskalos elfáradt, nagyot ásított. így aztán befejeztük a beszélgetést, és megegyeztünk abban, hogy másnap újra találkozunk. Addig is volt id m, hogy átnézzem és rendszerezzem mindazt, amir l addig szó volt. A folytatásban Daskalos leghaladóbb tanítványa, s egyben önmaga mestere, Kostas is csadakozott hozzánk. Daskalos azzal összegezte az el z napi beszélgetést, hogy nemtetszését fejezte ki a pszichiátria elmebetegségekre vonatkozó szakszókincsét illet en. Azt mondta, a pszichiáterek azért nincsenek tisztában azzal, hogy mi is az a skizofrénia, mert csak az eredményeket tanulmányozzák, de nem hatolnak bele az okokba. „Egyszer megkérdeztem egy jól ismert angol pszichológust, hogyan jellemezné az Ujtestamentum gonosz elementáloktól szenved

44

alakjait. »Paranoid skizofrének« – válaszolta. »Úgy gondolja?« – kérdeztem.” Azzal Daskalos elkezdte felvázolni az elmebetegség különböz fokozatait a saját álláspontja szerint. „El ször is, vannak, akik biológiai agykárosodásból, vagy sérülésb l ered en betegek. Aztán ott vannak azok, akik gonosz elementáloktól szenvednek. Tudjuk, ezek az elementálok hogyan teremt dnek, hogyan távolodnak el az illet t l, és hogyan térnek vissza hozzá. Jézus néma és süket szellemeknek, nevezte ezeket a lényeket. A skizofrének túlnyomó többsége ilyen elementáloktól szenved; az sokkal ritkább, hogy valakit démonok vagy az elhunytak szellemei kísértsenek. Ha véletlenül egy halott ember szelleme belép egy él testébe, abból még nem feltétlenül következik, hogy az illet idegösszeomlást kap,” – tette még hozzá Daskalos. „Hogy lehetséges ez?” – kérdeztem. „Tegyük fel, hogy én meghalok, és mint szellem, csatlakozom Iacovoshoz, Kostashoz, vagy akár hozzád. Alit gondolsz, mi történne? Kellemes ellazultságot ereznél, és folyamatosan rám gondolnál. Persze felmerül a kérdés, mi van akkor, ha egy halott b nöz szelleme köt dik össze egy él személy testével. Ez vajon nem okozna elmezavart? De igen. Viszont a szellem csak akkor csatlakozhat be, ha az illet vele egy hullámhosszon rezeg! Egyébként nincs engedély az összekapcsolódásra. Amikor például én el adást tartok, Yohannan atya gyakran teljesen birtokba veszi a testemet. Az el adás idejére az szuperintelligenciájával koordinálom magam, és közben határtalanul boldog vagyok. Vajon egy démon is csatlakozhatna hozzám? Soha! Senkinek sem kell attól tartania, hogy ártó szándékú szellemek szálljak meg, hacsak nem rezeg velük azonos hullámhosszon. A hasonló a hasonlót vonzza. Értitek már? Egy halott b nöz szelleme csak egy él b nöz höz csatlakozhat be, de bármi, amit az él b nöz elkövet, hajlam szerint benne van, és adott körülmények hatására elkövetné a megszállottságtól függetlenül is. De tudok például egy esetr l, amikor egy elhunyt b nöz szelleme beleköltözött egy él b nöz testébe, és megóvta t attól, hogy elkövessen egy b ncselekményt. A halott szelleme emlékezett felakasztására, és segíteni akart az illet n, aki éppen b nözni készült. Ez a megszállottság tehát kifejezetten jól végz dött. De még egyszer hangsúlyoznám, hogy az úgynevezett kriminálpszichiátriai betegségek az esetek többségében elementálok hatására

hogy szelleme keresztülhaladt az Ember Ideáján. vagy az agysejtek. Az agya nem sérült meg. Amit a pszichiáterek pszichoszomatikus betegségnek tartanak. nehogy z rzavar támadjon az illet kifejez készségében. ha elmebetegséggel állunk szemben? El ször is meg kell állapítanunk. amik elegend ek a teljes gyógyuláshoz. akár a halálát is okozhatnánk! Ezért mindig nagyon óvatosnak kell lennünk. mígnem egyszer úgy döntött. a lép felett. hogy semmi sem válik be a kezelésb l. többször is megjárta már a zártosztályt. Persze kérdés. hogy a jelenvaló személyiség mindazoknak az elementáloknak az összessége. hogy sikerrel járunk-e. és jól fizetett állása van. az idegek. az általában az elementálok oly mérték felszaporodása a személyiségben. és csak sz l t volt hajlandó magához venni. hogy az embert halottak szellemei vagy démonok szálljak meg!” „Mi a teend tehát. Sajátos módszerünket alkalmazva – gyógyító elementálokat küldve neki – azonban sikerült ezt a károsodást is kiküszöbölnünk. Ugyanakkor azzal is tisztában kell lennünk.” „Úgy van. a máj. amiket az illet azóta teremtett magának. Egy magasan fejlett Igazság Keres je különböz színekkel még ez esetben is képes olyan feltételeket teremteni. nehogy öszszezavarodjon jelen személyisége. de azóta visszatért a rendes táplálkozáshoz. amibe viszont kés bb belehal az illet . hogy abbahagyja az evést. hogy véghezvigyünk egy csodaszámba men gyógyítást.” „Gondolom. Néha a legreménytelenebb esetben is hihetetlen sikert lehet elérni.” . akit a minap láttál. szexuálmániások esetén a nemi szervek felett is. máskor pedig egy látszólag egyszer ügyr l kiderül. hogy ha egy személyt minden zavaró elementáltól megszabadítanánk. Hogy volt-e már erre személyes példám? Nem is Qgyl De azt sosem tudhatjuk el re.” – próbálkoztam a válaszadással – „ez az illet karmájától függ. Persze teljesen legyengült. Az a fiatalember például. Nem szabad tehát valakinek a jelen személyiségét alkotó elementálok nagy részét felszámolnunk csak azért. Mit tehetünk az ilyen esetekben? Ha minden gyógyító tisztánlátó lenne. nem pedig amiatt. hogy sérült-e a fizikai agy. A saját maga által teremtett elementálok kínozták. látná az elementálokat és ki zné ket az illet b l. ami már veszélyezteti a fizikai agy m ködését: az elementálok átveszik az irányítást az idegrendszer.45 alakulnak ki. hogy mindig van-e erre engedély. bár némelyik agysejtje részleges bénulást szenvedett. s t. és ott jó magaviseletet tanúsított. Tudjuk.

azt sem tudtam. hogy nem vagyok biztos benne. bevizelt és maga alá piszkított. hogyan is beszélhettem volna önnek ilyen csúnyaságokról? Látja. mihez kezdjek hirtelen. a homoszexualitás. s t. a kábítószerét és a szerencsejátékét is. az alkohol. Amikor a szülei elhozták hozzám. kés bb inni is kezdett. így hát. hogy tegyek meg mindent. De még miel tt nagyobb baj történhetett volna. akik elhozták hozzám t űiprusra. »Én figyelmeztettem magukat!« – mondtam. Aztán belekóstolt a szerencsejátékba. aki egészen fiatalon kényszeresen maszturbálni kezdett. feltéve. mint egy újszülött csecsem . Mi jót tettem hát vele? Hat hónap múlva újra elhozták t hozzám. miért titkolták el el lem. hogy ne hagyják folyton aludni a fiút. de az apa ragaszkodott hozzá. ha vonakodva is. és melyek ellen vegyem fel a harcot. vagy a kábítószer elementáljaihoz? Hihetetlen izgalmakat okozott nekem az ügy! Úgy döntöttem.46 „Volt már ilyen esetre példa?” „Igen. és a személyisége totális romhalmazzá változott. és hamarosan homoszexuális hajlama is megmutatkozott. hadd illeszkedjen vissza a társadalomba. hogyha minden problémájától megszabadítjuk a fiút. hogy egy kis ételt tukmáljanak belé. Megkérdeztem. Az önkielégítés és a homoszexualitás elementáljai személyiségének szerves részévé váltak. hamarosan már a kábítószert is használta. Egyszer elvállaltam egy athéni fiatalember gyógyítását. Nem voltam biztos benne. Ezek mind különböz elementálok voltak. Mondtam. úgyis észrevette magától is!« Figyelmeztettem ket. hadd fejezze ki önmagát. »És most mit tegyünk?« – kérdezték. Kokosnak hívták. hogy nem nyúl újra . és mivel elég gazdag volt ahhoz. Az apa zavartan válaszolt: »Én szégyelltem magam. Úgy kellett t felkelteni. majd sorban a többi lényt is: az alkoholét. amiért az iskolában a többi fiú rendszeresen megverte. mely elementálokat hagyjam érintetlenül. keltsék fel. és hangja feler södött az önvádtól. a maszturbáció. elveszítette minden vágyát. a szellemi síkon lév Mestereim megállítottak. de eltávolítottam a homoszexualitás elementáljait. a szerencsejáték. hogy még az LSD-t is megengedhesse magának. a nap nagy részét átaludta. és magára vállalja a felel sséget. „Amikor visszavitték t Görögországba. S hogy mi maradt szegény Kokosnak? Semmi!” – mondta Daskalos. kárt tehetünk benne. Étvágytalan volt. szintén beszélek Kokos apjával és az orvosával is. hogy a fiúnak a homoszexualitással is problémái vannak. De arra ösztökéltem ket. Vajon mihez kellene nyúlnom els dlegesen.

Nem tudnám.” „Azt akarod mondani.47 az alkoholhoz és a kábítószerhez. fogadja el olyannak. Ha a csírákat is eltávolítottam volna bel le. hogy végz dött az eset? Visszatért a homoszexualitáshoz. Intelligens fickó! Csak segítenem kellett megváltoztatni az érdekl dési körét. hogy nem tudnám-e ett l a problémájától is megszabadítani. amilyen. aki 35 éves gimnáziumi tanár volt – meglehet sen intelligens. „Kémkedtek a fiuk után. „Nem. Egyszer egy id s házaspár jött el hozzám a fiukkal. Az alkohol. . Miután elélvezett. hogy újakat teremtsen magának. Alecosszal. visszajött. A szülei majd meg rültek t le. A homoszexualitása civilizált formát öltött: a korábbiakhoz képest sokkal józanabb és körültekint bb lett. Mit gondolsz. – mondta Daskalos teljes komolysággal az arcán. Érted? így van ez rendjén. Persze megkérdezhetnéd. a lámpaburát mindenhová magával cipelte a hóna alatt. »Nézze. Mondtam az apjának. hogy felfigyeljen a zenére: magától megtanult zongorázni. és azt mondta: »Daskale. hogy visszatérítetted hozzá a homoszexualitás elementáljait?” – kérdeztem. de az újra kicsírázott. Én csak kigyomláltam a gazt. »Ülj le. Aleco. miközben mi alig tudtuk visszafojtani a nevetésünket. meghalhatott volna. ki volt ez a »szeret «? Egy kerozinlámpa üvegbúrája! Akárhová ment. megtisztogatta a lámpaburát. hiszen minden más téren rendbejött. és maszturbálni kezdett. Az apa szerint talán jót tett volna neki. a pénz és a prostitúció helyett most ott van neki a zene. akihez hozzámenne?« Végül. De volt egy gyengesége. de arról lebeszéltem. Szerencsére már nem iszik és nem kábítószerezik. egy »szerelme«. Ezeknek az elementáloknak a csírái ott voltak benne. és visszahelyezte azt a bársonydobozába. Csak hagytam. és nem is szabadna! Ezzel várni kell egy következ inkarnációig. megcsókolta.« – mondtam neki – »lássuk. magunkra zárta az ajtót. és többször egymás után meglesték t. uram. van egy szeret m! Ért engem?« Ha szexuális izgalomba jött. A csírákból aztán újra kisarjadtak a hajlamok. bezárta ket az autójukba. milyen áldozatot követelne ez attól az emberi lényt l. hogy mostantól próbálja meg tolerálni a fiát. olívaolajba mártott kis szivacsokat helyezett a »szeret jébe«. mi a helyzet veled?« Kikísérte a szüleit a házamból. Még azt is elértem Kokosnál. a drogok. egy bársonydobozban. ha kiházasították volna. mit gondolsz. Vagy itt egy másik eset. és minden tekintetben normális.

amelyek leginkább az illet múltbeli tapasztalataira összpontosítanak.48 Alecosnak már hat éve tartott ez a »viszonya«. aki egy hétre rá belehalt bánatába. és a segítségét kérték. »Aleco. ahogy csak akarod!« – üvöltözött a fiával. hogy egyszer elvegyem t le!« így is tett: összetörte a lámpaburát..” „Hatalmas elementált teremthetett az évek során. hogy rültséget beszélsz!« – mondtam neki. hogy a mentális betegségekben szenved pácienseinél alkalmazott gyógymódja mennyire eltér a klasszikus pszichoanalitikus eljárásoktól. „Akár bele is halhatott volna!” – helyeselt Kostas. Körülbelül negyed óráig tartott. »Ha a szeret m meghalna. Id re lett volna szükségem. »Hát eltörik!« – felelte. megcsörrent a telefon. „Olyan dolgokat hozhatnak ezzel a felszínre. „Nem adtak nekem elég id t a gondolkodásra. hogy az efféle autoszuggesztió nagyon veszélyes lehet. miért olyan biztosak abban. mi azért hoztuk ide a gyerekünket. Azért kellett meghalnia. „Fel tudod fogni. amit sokkal jobb lenne mélyen elfelejteni! Erre nem gondolnak?” . Egyáltalán nem adtak nekem id t!” Daskalos sajnálkozva ismételte önmagát: „Azt mondták. „Az az idióta apja eltörte a lámpát! Pedig miel tt elmentek volna t lem. tudod. amelyik a lámpaburához kapcsolódott!” „De Daskale. »Már hogy halhatna meg egy lámpabura?« – kérdeztem t le. Athénból hívták t. A fiú egyébként tökéletes egészségnek örvendett. Megjegyeztem. nehogy ezt tegyék. hogy ez a módszer használ?!” – mondta Daskalos. Erre az apa kifakadt nekem: »Nézze. nem tehettél volna valamit ez ellen?” – kérdeztem.” – folytatta Daskalos – „milyen óriási ereje lehet egy elementálnak? Mert Alecót az az elementál ölte meg. »Most aztán úgy baszhatod az üvegedet.. és folytattuk a beszélgetésünket. hogy maga meggyógyítsa t! Akkor most miféle badarságról beszél? Úgyis megtalálom a módját. mert az apja rült módon eltörte a lámpaüveget.« – mondta nekem. „Nem értem.” Azzal Daskalos elmagyarázta. egy hét alatt én is utánahalnék. hogy kisüssem. Amikor befejezte. míg tanácsokkal látta el a telefonálót. és a szilánkjait otthagyta a padlón. direkt figyelmeztettem ket. már hat éve tartott a fiuknál ez a probléma. visszaült a karosszékébe.” Amikor Daskalos befejezte a mondatot. uram. mit tehetnék.” – dünnyögte Kostas. „Valóban ez történt!” – mérgel dött Daskalos.

sokszor akaratlanul is egyfajta fél-hipnotikus állapotba juttatja t. De nagyon óvatosnak kell lennünk! Ez a módszer csak feler síti azokat a káros elementálokat. ami bárkin. vagy a mi módszerünket szeretné alkalmazni. Addig kell segítenünk neki. hogy alkalomadtán. hogy leássunk a múlt gyökereiig.« Aztán ha egy kicsit is fogékonyabbá válik. amelyik kínozza t. Tudjuk. akkor nagy bajt okozhat. nyakon csíphessük az elementálját. de hisz nem tudtad. Hibát követtél el. lerombolja ket. hogy az ember kártékony elementálokat hoz a felszínre. Nem érdemes bánkódnod miatta. ami a problémáját kiváltotta. és közben elmagyarázzák. Ha felelevenítik a régi emlékeket. nem?” – vetette közbe Iacvovos. aztán hirtelen felébreszti az illet t abból a bizonyos fél-hipnózisszer állapotból. Bármelyikünkkel megeshetett volna a dolog. megtörtént. hogy az kényszerítette. hogy a beteg hogyan bánjon ezekkel az emlékekkel. függetlenül attól. akár a legzseniálisabb tudósokon is eluralkodhat. amelyek ott szunnyadnak mélyen eltemetve az illet tudatalattijában. hogy nem szándékosan tetted. Ez egy pszichopatológiai állapot. Részeg voltál. De ha az orvos csak hagyja. míg elenyészik az elementálok ereje. Tulajdonképpen nekünk gyógyítóknak is mindig ezzel kellene zárnunk a napunkat. s amúgy sem kerülhette volna el az adott cselekedetet. amit l rendkívüli b ntudata támad. Rosszabb is lehetett volna a helyzet. hogy újból és újból elköveti ugyanazt a tettet. különben felemésztik t a negatív elementálok. Gyógyítóként résen kell lennünk tehát. ami történt. „Ez igaz. hogy ilyen esetekben az illet gyakran úgy próbál enyhíteni a lelkiismeretén. míg figyelmesen hallgat vagy jegyzetel. Amikor az orvos felméri a beteg állapotát. hogy valaki részegen elkövetett valami olyasmit. hadd beszéljen a betege a problémáiról. lehet.49 „Néha azért csak szükség lehet arra. testvér. miel tt elaludnánk! Elemeznünk kell önmagunkat. akkor a pszichoanalízis is hasznos lehet. és ezáltal meg kell próbálnunk .” „Hogyan?” – kérdeztem. amikor a beteg éppen belemerülne a b ntudatába. Társalognunk kell vele. Ilyenkor tulajdonképpen az történik. mit teszel. „Például mondhatjuk az illet nek a következ ket: »Ide figyelj. Egyébként észre fogod venni. A beteget felfalhatják a felébresztett szörnyetegek! Tegyük fel. hogy aztán a hagyományos pszichoanalízist. akár a Karma törvényér l is beszélhetünk neki. és a helyes életet szolgálókkal helyettesíti ket.

megfoghatókká.” – feleltem – „eltekintve attól. S t. akiknek több problémájuk van. mint a betegeiknek együttvéve!” . de az egyes elementálok teljesen eltér k lesznek. Ez is egyfajta pszichoanalízis ugyebár. ha már egyszer itt tartunk. elemezhet kké válnak a számunkra. kutatnia kell a gondolatait és az érzéseit. Az Igazság Keres jének folyamatosan fürkésznie. Egy tisztánlátó észleli.50 legyengíteni azokat a negatív elementálokat. hogy maszturbáljanak. az az erejük: hol. hogy igyanak. hogy a mai pszichiáterek legtöbbje általában nem veszi észre. hogy mit tegyen. Hogyan is tudhatná egy modern lélekelemz . Ugyanakkor azáltal. amire folyamatosan szükségünk is van a gonosz lényekkel szembeni harcban. hogy az »elementál« szóval megnevezzük ket. amelyek szeretnének elhatalmasodni rajtunk. Formát és er t adunk nekik. „Teljesen mindegy. hogy a betegeiket gyötr rögeszmés gondolatok fokozatosan az tudatalattijukba is beleivódhatnak. igazi gyógyító csak tisztánlátó lehet. sokakat ismerek. vagy megpofozzák a feleségüket. másokat arra. mert ha nem így teszünk. illetve hogyan pusztíthatjuk el ket. ami amúgy is a természetük.” „Mondjuk rögeszmés gondolatokat mondanának helyettük. és a páciens tudatalattijának legmélyére képes hatolni. hogy ezeknek a lényeknek mind megvan a maga egyedi alakja. hogy akadna pszichoanalitikus. miben lakozik. vagy dicsekedjenek. akinek teljesen érintetlen és ép maradt az elméje? Én bevallom. Hány olyan pszichiátert ismertek. milyen kárt okoz. Az elementálok formájukban. energiájukban és erejükben térnek el egymástól. Daskale.” – próbálkozott Iacovos. Ezeket mind vehetjük rögeszmés gondolatoknak. hogy a sötétben tapogatózna. vagy verekedjenek. hogy k nem elementáloknak hívnák ezeket a lényeket. hadd jegyezzem még meg. hogy ott szüntesse meg a probléma kiváltó okát! A hagyományos orvoslás ezért nem tud felmutatni jelent sebb sikereket. aki vitába szállna veled ezen a téren. minek nevezzük ket. ha egyszer en csak »rögeszmés gondolatok«-nak nevezi ket? Vannak. s a velük való bánásmódot is eszerint kell megválasztani. valóban megérti a természet törvényeit. konkrétakká. azok kíméletlenül befészkelik magukat a tudatalattinkba!” „Nem hiszem. Ami minket érdekel. ha maga sincs tisztában a betegét kínzó elementális lény természetével? Azt gondolom. akiket a rögeszmés gondolatok arra késztetnek. aki ahelyett. Mármost hogyan lenne képes kategorizálni ket egy pszichoanalitikus.

A végzetes lövedék barátai rémült szemei láttára egy pillanat alatt végzett vele. Ehelyett mit csinálnak? Tudok olyan pszichiáterekr l. akkor hogyan akar segíteni a páciensein? Az egyik kedves ismer söddel történt egy ehhez hasonló eset: hangokat hallott.. aztán azzal menteget znek. és a fronton harcolt a sziget 1974-es török megszállása idején. családunk egy régi barátjáról. amikor rájött. . és bevesznek egy marék nyugtatót. de id nként el tört bel le a fenegyerek. Amikor a törökök el retörése alábbhagyott. meg tudnák védeni magukat. A pszichoanalitikusoknak speciális képzést kellene kapniuk. Aspasia teljesen magára maradt a világban. hogy Daskalos Aspasiáról beszél. mit is jelent hangokat hallani. hogy valaki ezt vagy azt suttogja nekik? Ha az orvos maga nem tisztánhalló. A szülei vigasztalhatatlanok voltak. akinek a tragédiájáról még azel tt értesültem. illetve megfelel meditációs gyakorlatok segítségével ki tudnák tisztítani magukból ezeket a lényeket. „Ha ismernék az elementálok természetét. és orosz rulettet játszott. és szó szerint összeroskadt a gyötrelmek alatt. hogy bemutatja halált megvet bátorságát: el vette a pisztolyát. ha a betegek arról mesélnek az orvosuknak. hogy nem került elmegyógyintézetbe. tehát ha meg akarunk érteni egy másik személyt.. akkor tisztánlátókká kell válnunk. Hiába élt túl egy véres inváziót. A fájdalom lassan túlterhelte az apa szívét. és hogyan lehet a hallottakat leellen rizni. hogy csak a munkájuk miatt volt az egész. és az önelemzés. aki a ciprusi hadsereg tisztje volt. A hölgy különös körülmények között veszítette el 27 éves fiát. visszatért Nicosiába. hogy megismerjék a Valóságot. akik rendszeresen megverik a feleségüket. elveszítették a fejüket. Az egyetlen gyermeküket veszítették el. Kis híja volt. hogy Daskalosszal el ször találkoztam volna. zsoltárok zengenek a fülükben. Vagy mi történik. talán bele is rült volna a fájdalmába.51 „Ki mivel bánik. a saját butaságának áldozatául esett. A bánatukat pedig csak tovább súlyosbították fiuk halálának szerencsétien körülményei. A Valóság ugyanis túlmutat a fizikai világon. Jó természet embernek tartották. Egy este éppen a tiszttársaival iszogatott egy helyi kávézóban. és életbe lépett a fegyverszünet. Nem is tudom. azzá válik!” – szellemeskedett Iacovos. aki egy hónap múlva maga is összeesett és meghalt. Ha nem Daskaloson múlt volna a dolog. hogy hangokat hallanak. valaha beszélt-e neked err l?” Rájöttem. azaz fogalma sincs.

52 „Aspasia felkeresett egy pszichiátert. hogy hozzá csatlakozzon. mert azok csak súlyosbítják a helyzetét. aki nyugtatókat írt föl neki. csatlakozz ahhoz. Eközben hatalmas szenvedéseket élt volna át. El sem tudod képzelni. Vágyakat ébresztett benne. A szellem arra akarta rávenni Aspasiát. »Elég id d van arra. mire sikerült meggy znöm ezt a szellemet. hogy hagyja békén t! Folyton kínozta szegény asszonyt! Esténként. ami óriási fájdalmakkal jár majd neki. azonnal tudtam. Ezáltal egy emberi szellem. hogy eltávozzon?” „El ször is átvettem t magamba. joga van hozzá csatlakozni. hogy leszüless hozzájuk. ha fentr l is áldásukat adják erre. mert különben még az rületbe kergeti a szegény asszonyt. micsoda fáradságomba került. éppen akkor. és arra kértem. lefekvés után beszélni kezdett hozzá. hogy különböz férfiakkal szerelmeskedjen.« – mondtam neki. lehet séget talált arra. olyan elementálokat teremtett.” – mesélte Daskalos. amit a fia és a férje elvesztésének következtében átélt. A sokk hatására. hogy rajta keresztül újra lejuthasson a Földre.” „Nem veszélyes ez? Szinte már fekete mágiának t nik a számomra!” . »Ennek a n nek nincs férje. úgy ítélte meg. és azzal együtt egy lelki börtöncellába vetettem volna t arra az id re. örült. hogy a régi jogaidat majd a jöv ben éld ki. hogy hagyja abba a gyógyszerek szedését. ha nem teszem?« Kénytelen voltam el húzni az utolsó adumat: megfenyegettem. akivel elvállalhatnák. amikor erre a legkevésbé volt felkészülve. Elmagyaráztam neki. míg meg nem jön a jobbik esze. A végcélja az lett volna.« Megkérdezte: »Es mi van. és vége-hossza nem volt a követeléseinek. amelyek megnyitották a csakráit. „Amikor aztán végül hozzám is eljött. »Az ügyet ezzel le is zárhatjuk! Csak nem akarnál törvénytelen gyerekként a világra jönni? Hagyd abba! Semmi esélyed nincs nála! Keress magadnak egy születend szellemet. már csak a múltbéli együttlét miatt is. Éjszakánként tapogatta.« – magyaráztam neki. hogy ez esetben kénytelen leszek ki zni t a n testéb l. hogy zavarja Aspasiát. és ezzel teljesen bevadította t. akivel Aspasia egyik el z életében együtt élt. Neki fel sem t nt ez a változás. hogy végre valaki intenzíven kommunikál vele.” „Hogyan sikerült rávenned a szellemet arra.” „Ezt hogyan csináltad volna?” „Teremtettem volna egy elementált köré. hogy el kell hagynia t. Nem volt tudatában annak. mi történt vele. és olts testet úgy.

Daskalos leültetett. de csak tiltakozást váltott ki bel lem. A könyvtárában halomban álltak Freud és mások írásai. Transzállapotban kommunikált velük Aspasia jelenlétében. Tragédiáját és gyógyulását követ en elkötelezett tanítványa lett Daskalosnak. hogy beszélhessen szeretteivel. és t ártalmatlanítja. meg a szellemi világokról kezdett beszélni nekem. Elmesélte. mert sikerült meggy znöm a szellemet.” Aztán Daskalos kapcsolatba lépett a „fiúkkal”. csak úgy falta a pszichológiai témájú könyveket. De szerencsére itt erre sem került sor. Úgy t nt. Eleinte nem igen értettem. „Ezt követ en rendszeresen járni kezdtem az el adásaira. illetve az a vágya. Egy szavát sem értettem. Rengeteget kellett küszködnöm. de megérte: Aspasia azóta tökéletesen rendbejött!” Kés este volt már. józan földi bölcsességével. s ez meggy zte az asszonyt arról. mire Iacovos. Daskalos eseteinek a száma végtelen. és jó humorával. aki éppen egy gyilkosságot fontolgat. hogy kínozza az illet t. és elbeszélgettem vele Daskalosszal kapcsolatos élményeir l. hogy önszántából hagyja ott a n t. leny gözött hihetetlen nyugalmával. Amikor Daskalos felmérte a helyzetét. „Lesújtó volt az idegállapotom. nyolc általános végzettséggel. A lehet leghalványabb nyoma sem látszott rajta idegi problémának. Csak akkor számítana annak. ahogy Aspasia nevezte elhunyt férjét és gyermekét. az nem tekinthet fekete mágiának. Amikor nála jártam. és a karmáról. rengeteget olvasott. Közben felvettem a kapcsolatot Aspasiával. még ha akkoriban meglehet sen szkeptikus is volt ezen a téren. lehet vé téve ezzel a megszállását. de fokozatosan annyira . S t. és nem bírtam abbahagyni a sírást. Ha az ember egy b nöz t csíp nyakon. hogy három nap múlva újra találkozunk. Ő9 éves varrón volt.53 „Ebben a konkrét esetben nem beszélhetünk fekete mágiáról. és folytatjuk a beszélgetést az elmebetegségek természetér l. megpróbált segíteni rajta. mire megérttettem a szellemmel. hogy szerettei valahol egy másik világban tovább élnek. miket magyaráz. és örömest megosztja velünk tapasztalatait. Kostas és jómagam búcsút intettünk Daskalosnak. hogy annak idején kínzó fájdalma zte Daskaloshoz. ha valaki egy ártatlan szellemet tartóztatna le és csukna lelki börtönbe azzal a céllal. Azután elégettem azokat az elementálokat. Csak jártam az utcákat céltalanul. Megegyeztünk. éppen Eric Frommot olvasott: „Elb völ ez a könyv!” – lelkendezett nekem. amelyek megnyitották Aspasia csakráit. hogy mi a helyzet.

anélkül. hogy idegi kiegyensúlyozottságát és egészségét veszélyeztetném vele. Tudod. és gondosan gyakoroltam azokat a meditációs technikákat. hogy jobban erezd magad?” Biztos voltam benne. hogy már magam is átéltem szellemi élményeket. Egy id után eljutottam addig a pontig. Fáradhatadanul olvastam. hiszen mindennek célja van.54 belejöttem. hogy már különbséget tudtam tenni a durva anyagi világ és a szellemi sík között. amilyen. egész eddigi életemben! Azel tt tudatlanságban éltem. és bármikor érintkezésbe lépni velük. Tudom. Milyen kézzel fogható bizonyítékod volt arra. Ugyanakkor el sem vetem. „Ma már tapasztalatból tudom. sokat szenvedtem. hogy moralizálnék rajta. Minden az Isteni Terven alapszik. aztán elmentek. amire szükségük volt. Csak egy egyszer átalakulás. hogy azért vagyunk itt. és türelemmel és bölcsességgel fogadjunk bármit. Azért vagyunk a világon. Ma tudok!” . Menniük kellett. amit a sorsunk elénk tár. Felszabadultam t le!” „Mit jelent neked felszabadultnak lenni. Aspasia?” „Azóta nem bolondulok szenvedélyesen az anyagért. Az idejük lejárt. ezek az el adások meglehet sen elméleti jelleg ek. mégis azt kívánta. hogy a tudatalattimban zavar támadt volna. akiket szeretünk. A fiúk is leszülettek. hogy Aspasia lelkiállapota elég er s ahhoz.” „Amennyire én tudom. hogy amir l Daskalos beszél – a szellemi világ léte –. Olyannak fogadom el a világot. A halál többé nem probléma a számomra. „Máskülönben egy magamfajta m veleden varrón honnan is tudhatná. anélkül. hogy a szeretet sosem vész el! Ez a felismerés teljesen megváltoztatott engem. S bár szerette a munkáját.” Aspasia elmesélte. hogy mikor melyik könyvet olvassa. hogy tapasztalatokat szerezzünk. – folytatta mosolyogva – de megkaptam érte a jutalmamat – a tudást! Sosem éreztem magam ennél jobban. vagy ítélkeznék a dolgok felett. bárcsak több ideje jutna a tanulásra. hogy elviselje a kérdésemet anélkül. az nem csak azért hangzik meggy z nek a számodra. és megtanuljuk szeretni egymást. „Daskalos tanításai felébresztették bennem a tudás iránti vágyat. hogy képessé vált szeretteinek a rezgésére hangolódni. amiket Daskalos kijelölt a számomra. hogy ki a csuda volt az a Freud?” – mondta nevetve. Állítása szerint a fia adott neki tanácsokat. mert eleve szerettél volna hinni benne. begy jtötték. hogy egymás segítségére legyünk. ideiglenes fizikai elválás azoktól.

Amikor aztán belátta. Aspasia említette. és azokat a gyógymódokat alkalmazza. Daskalos tökéletesen kiegyenesítette a lány gerincét.55 Aspasia felhívta rá a figyelmemet. Már csak meg kellett gy zni t arról. és már azt fontolgatja. Tudott járni! Els találkozónkat azóta több is követte Aspasiával. „Engem úgy kellett erre az útra lökdösni!” – mondta. és elindult egyenesen el re. A mester mellett is többször segédkezett már. hogy tanítványai közül néhányat átad neki. és az egyik lába centikkel hosszabb volt a másiknál. Daskalos szerint Aspasia olyannyira jól haladt. hogy lassan önálló gyógyítóként is megállja majd a helyét. akinek születése óta gerincferdülése volt. hogy krónikus problémája végleg megsz nt. amiket Daskalos tanított meg neki. Szabadidejében az aszszony már amúgy is szociális munkásként tevékenykedik. hogy meggyógyult. Mi több. hogy ehhez egy személyes tragédiát kellett volna átélnem. mert el ször maga sem akart hinni a szemének. hogy a tanulmányaim révén léphettem a tudás útjára. milyen szerencsés is vagyok. Jó barátok lettünk. amikor Daskalos meggyógyított egy 22 éves larnacai lányt. volt az. miel tt Iacovosszal és Kostasszal közelebbi viszonyba kerültem volna. így a lábai is rendbe jöttek. kutatásaim kezdeti fázisában. lábra állt. hogy egy alkalommal volt szerencséje jelen lenni. akin keresztül Daskalosszal is sikerült tartanom a kapcsolatot. és újfent csak nevetett. anélkül. .

56 .

Daskalos elmondta neki az igazat.” – mondta a férfi – „hogy ne avatkozzunk közbe.” „Szóval azt feltételezed. Egy középkorú férfi – a családf – teljesen le volt sújtva valamit l. vagy sem. hogy hónapokkal ezel tt a család észrevette. „A rend rség letartóztatta t.57 A három test Amikor megérkeztem Daskaloshoz. Miután bemutatott. Vívódom önmagámmal. Bevallom. és fogalmam sincs. A felesége és a lánya lelkében láthatóan hasonló érzelmi vihar tombolt. ki a tettes. mitév legyek. és leültem Kostas mellé. csöndesen félrehúzódtam. éppen látogatói voltak. hogy igazságtalanul bánt velem!” – fakadt ki a látogató. tény. aki szintén jelen volt. vagy sem.” – jelentette ki Daskalos. „Bizonyított tény!” „És mi a bizonyíték?” – kérdezte Daskalos. „Azt tanácsoltad nekünk. hogy a tolvaj nem más. hogy gyógyszertáros és Daskalos köreihez tartozik. hogy a megbocsátás a gyengeség jele. hogy megtudakolja t le. hogy tanúskodom-e ellene. és most rajtam áll. mint saját mostoha . hogy igazságtalanul bánt veled. szinte teljesen tönkretett anyagilag. „Nem csak feltételezem. akik láthatóan a krízis szélén álltak. akir l megtudtam. Kostas halkan elmesélte nekem. Most aztán tessék.” – közölte a férfi. hogy nagyobb összegek és készletek hiányoznak a gyógyszertárból. egy család. hogy megbocsássak-e neki. gyakran azt képzelem. hanem szeressük és értsük meg t. Akkor a férj eljött Daskaloshoz. és a könnyeivel küszködött.

a szomszéd boltjába is betört. hogy valaki egy marék szemetet lop. Daskalos azt tanácsolta. Hiszen tudod. A helyzet jogilag úgy alakult. vajon a fiút kiengedik-e a börtönb l. Lehet. én mit tennék a helyedben. mert sértve érzed magad. vagy sem. aki úgy gondolta. így az eset végül a rend rség elé került. a tetteink eleve magukban hordják az értük járó büntetést. ami a helyes útra terelné t. mint amekkorává már így is tette önmagát. remélve. Azt nem mondhatom meg. az jogosan megilleti t. hogy amit elvett. Az tönkretenné t. és biztosítanám a szeretetemr l. hogy megváltozzon?! Mi a helyzet a törvénnyel? Hiszen vétett a társadalmi rend ellen. s ez talán felébresztené a tudatát. hanem inkább legyenek türelmesek és szeressék t. A rend rségen nem vallanék ellene. akinek ne lenne tudata. A mostohafiú azonban folytatta a gyógyszertári kassza és a raktárkészlet fosztogatását.” – szólalt meg ekkor egy férfi. s t. ahogy elítélik?” „Ez a kiszabott büntetés mértékét l függ. Aztán adnék neki két hatalmas pofont. hogy ne forduljanak a fiú ellen. hogy az végleg tönkretenné t. hogy most a mostohaapán múlt. hogy mit kellene tenned. vagy egy egész zsákra valót?” – förmedt rá Daskalos. „Hadd kérdezzek t led valamit: szereted a mostohafiadat?” „Szerettem t. hogy b nh dnie kellene annak érdekében.” – mondta keser en a férfi –”hogy vajon vallomást tegyek-e ellene? Lehet. hogy ez észhez téríti t. Ha én a te helyedben volnék. „Folyton azt kérdem magamtól. a gonosztettei ellenére! Ez lenne számára a legnagyobb büntetés. Nincs olyan ember.” .” – helyeselt Daskalos – „de nem a társadalom. vagy nézzem végig.” „De Daskale. Mutassatok szeretetet feléje. aki elkísérte a családot – „hiszen a fiú százezreket lopott!” „Mit számít az. hogy önmagadnak ártasz?« Ezzel lángra lobbantanám a szívét. hanem önmaga ellen!” „Akkor most legyek a b nrészese. csak azt mondhatom el. Ha háborút indítasz a fiú ellen. vagy jutalmat. négyszemközt beszélnék a fiúval. miel tt még túl kés lenne! Nem veszed észre. majd a gyógyszertáros felé fordult.58 fia. megölelném és megcsókolnám t. nem?” „Valóban vétett. térj már észre. csak még nagyobb gonosztev t faragsz bel le. és azt mondanám: »Te szamár.

hitvány semmirekell lett. „Azt hiszem. Ezt jelenti nekem a szeretet! Persze megkérdezhetné valaki: »Hol mutatkozik meg a mi világunkban ez a szeretet?« Nos. hogy megn sül.” Ezután megköszönte Daskalosnak a rájuk szánt id t. és egy lehetetlen lányt akar elvenni. Az apa annyira dühös volt a fiára. szép . az önmagát adja. hadd történjenek a dolgok a maguk menetrendje szerint. „Nem fogok tanúvallomást tenni ellene. és úgy neveltem fel. hanem adást jelent. bocsáss meg neki!” – vigasztalta szelíden Daskalos. hogy szereti t! »Képtelenség! Maga sosem szerette a fiát! Csak önmagát szerette. miközben vendégei elhagyták a házat – „sosem fog megnyugodni. és nagy áldozatokat hoztak érte. azóta a »doktor bácsiból. „Szerettem t. hogy a saját tükörképében gyönyörködhessen!« Remélem. bárcsak meghalnék!” – fakadt ki a férfib l. Azt mondták. azt ajánlom. mintha a sajátom lenne. szeretik t. de mióta a fejébe vette.” – szólt újra a férfi. barátaival együtt távozott.” – suttogta Daskalos Kostas felé. majd csak kifejl dik. Hosszú percek teltek el némán. ha hagyom. hanem . míg az apa. miután megnyugodott és az utolsó könnycseppet is letörölte az arcáról. anya és lánya a szemüket törölgették. egy napon kiterítve viszik el el ttem a hordágyon!« – mondta nekem. az lesz a legjobb. miután visszaült a székébe – „egy ismer s házaspár panaszkodott nekem a fiukról. A szeretet számomra nem kapást. és sikerül kibékítenem ket egymással. »Remélem. és családjával. úgy kiáltottam rá: »Azonnal hagyja abba! Meg rült?« És még képes volt azt állítani. és alig bírta visszatartani a könnyeit. és nem tudta többé visszatartani a sírását. ezért a fiát tükörré változtatta. hogy az egyetemen orvosnak tanulhasson. – folytatta Daskalos. azóta már nagypapa lett. „Ha nem bocsát meg neki. Nem a fiú fog szenvedni. egyik napról a másikra hálátlan gazfickó.” – mondta a gyógyszertáros eltökélten. Legszívesebben felpofoztam volna. »a család szeme fényé«-b l egyszeriben. „Azt kívánom. „Egészen kisgyerekként fogadtam t örökbe. Most pedig mit tett ellenem? Szándékosan megpróbált tönkretenni!” „Ha vissza szeretnéd szerezni a nyugalmadat.59 „De most szereted-e?” – ismételte meg a kérdést Daskalos nyomatékkal a hangjában. „Aki szeret. hogy csak úgy fröcsögött bel le a rosszindulat: a saját gyereke halálát kívánta.” „A minap” – szólalt meg újra Daskalos.

S t. és a ciprusi táj most kezdett éledezni a hosszú. hogy akár az utolsó jöttment alakkal is szóba álljon. mint ahogy a helyi és a nemzetközi politikai helyzetet ítéli meg. Nem egyszer fordult el . hogy maga olyan megszállott misztikus lett volna. és még miel tt elértük volna Nicosia külvárosát. dörgött és villámlott. Daskalost hidegen hagyta az elemek vad összecsapása. – „lenne kedved velünk jönni Larnacába?” „Miért.” – fordult hozzám Daskalos. hatalmas felh szakadás zúdult alá. Közben magunk mögött hagytuk Nicosiát. különösen. de – tiszteletlenségemre fittyet hányva – szívb l nevetett célzásomon. megjegyeztem neki. Egyszer. az állandósuló válságállapotról.” Azzal Daskalos. Bár Daskalos néha igyekezett meggy zni minket a térid jelenségeinek örökérvény ségér l. a hajlam. Az égen súlyos. mint egy mennyei díszszalag! November elején jártunk. amikor elindultunk a tengerparti város felé. aki csak szellemi témákkal hajlandó foglalkozni. „Kyriaco. Igenis érdekelték a hétköznapi. egy hajtásra kiitta a pohár vizet. Régesrég volt már. félig tréfásan. ha azok azonnali és minden különösebb er feszítés nélkül elérhet megvilágosodást ígértek a követ iknek. azt azért mégsem foghattuk rá. talán épp ez a „földhözragadtság”. és most újra megrohantak a múlt nosztalgikus emlékei. űsodaszép látvány volt.60 fokozatosan! Pillanatnyilag még meg vagyunk zavarodva. és a látóhatár szélén felt nt egy szivárvány. ahogy letette az üres poharat az asztalra. mi lesz ott?” – kérdeztem. amikor elállt az es : a felh k felszakadoztak. Gyakran az a megmagyarázhatatlan érzésem támadt. hogy lerombolja a személyét körülleng „tökéletes mester” nimbuszát. mint aki lezárta a témát. hogy Daskalos készakarva mutatja magát gyengeségekkel küzd közönséges halandónak. és már közeledtünk Larnaca felé. száraz nyarat követ en.” Kés délután volt. annak az élénk vitának a fonalát vetette fel újra. tette t elérhet vé barátai számára. fekete fellegek gyülekeztek. . amikor utoljára éreztem a ciprusi sz közeledtét. csak azért. hogy nemtetszését fejezte ki a más misztikus hagyományokra jellemz személyi kultusz iránt. amit korábban folytattunk a helyi politikai helyzet alakulásáról. „Találkozónk van az ottani közösséggel. földi dolgok. hogy a metafizikai világról való tudása és szellemi jártassága azért sokkal meggy z bb számomra. amit Kostas hozott neki az imént.

Mégis Lympiában fogadott minket a legsiralmasabb látvány. „Igazságot Ciprusnak!”. Kostas meggyújtott egy fehér gyertyát. A falvak bejáratánál az autósokat mindenütt angol nyelv tiltakozó táblák fogadták. amelyek most mind északról érkezett menekültekkel voltak tele. hogy a külföldi látogatókat meghassák velük: „Haza akarunk térni!”. a huszonévest l a hetvenévesig. aminek a harangtornyán egy török zászló lengedezett tüntet leg. és a tésztákból falatoztak. a falvakat. kávéval. Daskalos tanítványai egyenként érkeztek. aki hangulatos régi. kitörni készül vulkánt. hatvanas éveiben járó asszonysághoz. A csókok és ölelések után helyet foglaltunk az antik bútorokkal zsúfoltan berendezett nappaliban – relikviák. lejjebb az úton pedig egy ciprusi görög hazafiakból verbuválódott nemzeti gárda posztolt. „Menekültek vagyunk a saját hazánkban!” – hirdették a feliratok. és távcs vel kukkolták megközelíthetelen otthonaikat. és a jeles alkalomra saját kez leg készített süteményekkel várta vendégeit. a harmadik pedig két sötét. hagyott feleségére. valamikor szintén Daskalos-tanítvány. Daskalos bels körének tagjához. amit egy parti sétány és pálmafák sora szegélyezett. A Larnacába vezet út párhuzamosan futott a „zöldhatárral”. leültek közénk. Az egész kép a szigeten uralkodó béke törékenységére emlékeztetett. A falu és a török er dítmény között m ködött egy ENSZ megfigyel állomás. miközben Daskalos élménybeszámolóit és humoros anekdotáit hallgatták. hogy vasárnaponként felmásztak a hegyekbe. Alatta homokzsákokból épült barikád mögül török katonák kémlelték a völgyben elszórt görög házakat.61 Útközben több görög falucska mellett hajtottunk el. egy kis fémdobozban elégetett pár templomi . a másik egy cikláment. egy élettel teli. egy srégi zongora fölött három festmény díszelgett. A „zöldhatár” közelében él menekültek közül sokaknak szinte mazochista szokásává vált. A tanításra átvonultunk egy nagyobb szobába. Este hatra érkeztünk meg Theanóhoz. amiket a költ férj. A falu fölé magasodó hegy tetején állt egy Illés prófétának szentelt kis templom. amik a választóvonaltól északra estek. Theano szokás szerint limonádéval. Fél nyolcra körülbelül harminc ember gy lt össze. nyilvánvalóan azzal a céllal. Daskalos alkotásai: az egyik egy kaktuszt ábrázolt. tengerre néz házában fogadott minket. a törökök által megszállt északi és a ciprusi görögök fennhatósága alatt maradt déli országrész között húzódó természetes sávval. A falon.

amiket eddig az ember éterikus másának és három testének természetér l tanultunk. egy alsóra és egy fels re különíthet el. de rezgésszáma már jóval magasabb.” Daskalos tanítása szerint minden ember a létezésnek három síkján él egyidej leg: a durva anyagi (fizikai). ennek megfelel en az egyén sokkal szabadabban mozoghat és cselekedhet. fejét kissé el rehajtotta. és tenyereit felfelé fordította. ahogy mormolni kezdte a Miatyánk ismer s sorait. mint a másik két dimenzióban. Daskalos behunyta a szemét. A rövid ima után helyet foglaltunk. Itt már sem térr l. sem id r l nem beszélhetünk. Valamennyien lesütött szemekkel hallgattuk. és Daskalos belekezdett el adásába. az egyén tehát pillanatok alatt óriási távolságokat tud bejárni. Az ötödik dimenziójú mentális világra megint más törvényszer ségek vonatkoznak. „Ma újra felelevenítjük és összefoglaljuk mindazokat az ismereteket. és a szellemi vagy mentális (noetikus) síkokon. A háromdimenziós világban fizikai testünkkel élünk. a lelki vagy asztrális (pszichikus). A három világnak megfelel en minden ember három testtel rendelkezik. amely érzelmeinket és vágyainkat hordozza. A bal oldalon Iacovos állt. Itt már megsz nik a tér. A rezgések sokkal ritkábbak. nyugodtan tegye majd fel. Eszerint maga a Föld bolygó is egy él lény. mint tiszta öntudatosság. Az ötödik dimenzióban található mentáltestünk. és amely két részre. Ez a három test együttesen alkotja jelenvaló öntudatos személyiségünket. aminek ne lenne meg a maga megfelel je a magasabb síkokon. Az asztrális dimenziót uraló törvények különböznek a háromdimenziós fizikai világban érvényesül kt l. és odaállt Daskalos jobbjára. hogy Daskalos kedvelt szavajárásával éljünk. vagy atom. itt megtapasztalható mind a tér. amely „halott” lenne. mind az id – azaz a „topo-krónikus” feltételek. A négydimenziójú asztrális világ szintén anyagi. Nincs olyan tárgy. Ugyanakkor az ásvány-. de rezgéseik eltér ek. Mindhárom univerzum anyagi természet . Daskalos szerint a durva anyagi világban semmi sem található. Közben bárkinek bármilyen kérdése támad. A negyedik dimenzióban asztráltestünkkel létezünk. A háromdimenziójú fizikai világ rezgésszáma a legalacsonyabb. hanem az id ben is ide-oda ugorhat.62 füstöl t. egyetlen pillanat alatt nemcsak óriási tereket képes áthidalni a Föld két pontja között. amely konkrét és elvont gondolataink kifejezését teszi lehet vé. Az egyén. növény- .

ha kilép bel le. Az asztráltest id vel ugyanúgy átmegy a halálon. és mint ilyen. Az öntudattal rendelkez szellem minden egyes inkarnációban új mentál. mint ahogy a fizikai test is meghal. Az ember elhagyhatja a fizikai testét. ahogy azt néhány eszement tudós állítja. teljesen örökkévaló lény. se nem az ásványokból. hogy önmagát kifejezhesse.és fizikai testet ölt magára. hogy keresztülhaladt az Ember Ideáján. az érzéseit és vágyait hordozó asztráltestén keresztül még mindig teljesen tudatos maradhat az asztrális világban. Ez utóbbi viszont önálló létre is képes. teljes tudatossággal m ködni. amelyek a fizikai testt l függetlenül is m köd képesek lennének. a növényekkel és az ásványokkal. Ezt a három testet. hogy egyik inkarnációról a másikra haladva kifejezésre juttassa tudatos önmagát. a jelen személyiséghez! Az ember azáltal keletkezett.és mentálteste visszahúzódik a szellemi világokba. majd kilépett asztráltestéb l is.” – hangsúlyozta Daskalos. hordozója lehet. s mint ilyen. aki árnyékokat vet az alacsonyabb világokba. Hasonlóképpen. . mint tette azt a fizikai síkon. de csupán annyiban. mint köpönyegeket viseli a szellem annak érdekében. és a mentáltest is lebomlik. űsak az emberi szellem tekinthet örökkévaló entitásnak. Utóbbi ugyanis örökkévaló és túl van mindennem megnyilvánuláson. Daskalos szerint a legtöbb ember emiatt gyakran észre sem veszi az átmenetet egyik állapotból a másikba. Ugyanez lehetséges a mentáltesttel is: a mentális világban az is képes önállóan. sem a szellemmel. Az egyén halálakor asztrál. A jelen személyiséget alkotó három test egymástól függetlenül is képes létezni. ahol az illet ugyanúgy folytatja életét.” Daskalos megjegyezte. „Az emberi öntudat nem az állatvilágból fejl dött ki. az öntudatos szellem teljes kifejez désének járm ve. Az állatok nem rendelkeznek öntudattal.63 és állatvilágban a különböz testek asztrális és mentális megfelel i nem alkotnak külön testeket. Ezen árnyékok egyike a jelen személyiség. asztrál. az asztráltestben is mindig benne van a mentáltest. hogy az asztráltest nem egyenl az ember pszichéjével. A durva anyagi testben ugyanakkor mindig megtalálható a másik kett . De az állatoknak és a növényeknek semmi köze az ember bels valójához. miután az ember el bb elhagyta fizikai testét. „Az ember persze összeköttetésben áll az állatokkal. hogy anyagi testünk fenntartása érdekében bel lük kell táplálkoznunk.

kezet rázhat velük. és a törvények és okok tartoznak fennhatósága alá. durva anyagi teste van-e. hogy tudatos jelenvaló személyisége folyamatos összhangban van a szellemével. képes az akaratával asztráltestet teremteni. Ami konkrétumnak látszik. vagy elállíthatja azok vérzését. vagy csak asztrál-. képe mégis azonos az asztrál.” – jegyezte meg valaki.” – kérdezte valaki – „mi a különbség a fels és az alsó mentáltest között?” „Az alsó mentáltestnek alakja és formája van. ha már levetette durva anyagi és asztrális testét.” „Ha jól értem. az csak a jelenségek szintjén valódi. aki élhet akár csak a mentális szférákban. hogy egy ilyen magas szinten lév beavatottnak nem feltétlenül kell örökre elhagynia fizikai testét ahhoz. esetleg mentálteste. Az ember utazhat ebben a testében. Mindegy. hogy efféle tetteket hajthasson végre. . hogy abban látható alakot öltsön a fizikai síkon.és a fizikai test képével. aminek ugyanolyan sajátosságai lehetnek. „Pontosan! Három tükör torzít el minket: a fizikai anyag. és segíthet a sebesülteken. Űelemosolygunk a tükörbe. többé már nem akarjuk majd a tükröket összetörni. mint fizikai testének. Az árnyékainkat hisszük valóságnak. Bár az alsó mentáltest más dimenzióban létezik. segédkezhet nekik. Ugyanakkor legyünk tisztában azzal. A magasabb mentális világban létezik. az asztrális anyag és a mentális anyag. Materializálhatja magát mondjuk egy csatamez n. és a visszatükröz désünkr l gondoljuk azt. ezek szerint a fels mentáltestben közelebb vagyunk a valósághoz. beszélhet hozzájuk. mint alacsonyabb testeinkben.64 „Egy magas szint beavatott.” „Daskale. más tulajdonságjegyekkel bír. mentáltestben. az mindhárom testnek a mestere. A fels mentáltest ugyanakkor alaktalan. De igazi valónk egészen más! Ha azt felfedezzük. Továbbá akaratától függ en létrehozhat magának fizikai testet is. aki már elérte azt a pontot. Az ilyen szint beavatott tehát azután is képes folyamatos kapcsolatban maradni az alacsonyabb síkokkal. A fels mentáltest azoknak a rezgéseknek az együttese. mivel mindháromnak tökéletesen ura. Ez az az absztraktum. melyik világban él. hogy önmagunk. Egy ilyen beavatott. ezért az adott testben mindhárom világban képes kifejezésre juttatni önmagát. és materializálni magát az asztrális világokban. amelyek az alacsonyabb szinteken fenntartják a formák és a képek közti kohéziót. ami a valóság. Képes például megjelenni más emberek el tt.

eltárolhatjuk az éteri másokban. amit az indiaiakpránánaSL neveznek. mert azonosak az adott testekkel. szó szerint sejteket tud materializálni és dematerializálni. hogy az élet fenntartásához nélkülözhetetlen éteritásnak négy alapvet jellemz je. hogy az emberi testek életben maradjanak. azok egyszerre. A test és éterikus másának kapcsolata talán az elem és a benne tárolt elektromosság párhuzamával szemléltethet leginkább. hanem életadó éteritásra is. és tetszés szerint felhasználhatjuk gyógyítás céljából. Az éteri energia alkotó funkciója teszi lehet vé . négy funkciója van: mozgató. Ez mindhárom testre és azok éteri mására igaz. Mindegyik testet körbeveszi és áthatja egy életadó éteritás. egyek azokkal.” Daskalos ezek után elmagyarázta. Mély légzéssel ugyanakkor ilyenkor is megfelel mennyiséghez juthat az ember. ezért napközben az atmoszféra tele van vele. amely életben tartja azt. Az éterikus más minden atomja és sejtje telítve van e négy sajátossággal. az éteri mások csakraközpontjain keresztül veszi fel az ember. Egy magasan fejlett beavatott. A testet az éteri más tartja életben. érz . ily módon gyógyítva például rákos daganatokat. Azért nevezzük ket éterikus másoknak. „Az éteritás alkotó. ennek sem az éjszaka.65 A jelen öntudatos személyiséget alkotó három test – folytatta Daskalos – megfelel éteri másaikon keresztül egymáshoz kapcsolódik. a test elkezd felbomlani. Ezért rosszabbodik sok beteg állapota éjszakánként: a testek ilyenkor kevesebb életadó éteritást tudnak magukba szívni. Ezt az energiát megfelel meditációs gyakorlatok végzésével tehetjük a magunkévá. Abban a pillanatban. hogy az éterikus más elszakad a testt l. ezért az a Szent Szellem és a Krisztus-Logosz közvetlen irányítása alatt áll. de anyagi szerkezetük mégis más. Az ember három teste ezeken az éterikus másokon keresztül kapcsolódik egymáshoz. Az éteri energia vagy prána egyik forrása a Nap. és hat egyik a másikra. napnyugta után viszont csökken a mennyisége. teremt tulajdonsága a legfontosabb. Ráadásul létezik az éteri energiának egy finomabb fajtája is. vagy meghosszabbítva egy rövidebb lábat. aki mesterévé válik ennek a tulajdonságnak. és vezeti bele a testekbe. bevés és alkotó. egy id ben is mind m köd képesek. nemcsak táplálékra. Ezt az energiát. sem semmiféle anyagi tárgy vagy égi test nem állja útját. Ahhoz. ami egyenesen az rb l érkezik. oxigénre és vízre van szükségük.

hogy az alakja és a m ködése. Az ugyanakkor észrevehet rajta. a szívverés. és mint önálló testet teljesen külön használja azt? Nem. hogy mindenki más még a gondolataiba merült – „vajon az éterikus más is a fizikai testhez hasonlóan öregszik?” „Nem. miután láttam. Egy id s személy éteri másán például nem látszanak ráncok. szintén változásokon megy át az id k során. persze a többi funkcióval együttm ködve. Ezáltal pedig a vegetatív idegrendszereteket is képesek lesztek tudatosan irányítani. és a test bomlásnak indul. mint ahogy egy fiatal lány éteritása sem azonos egy id söd asszonyéval. Ilyenkor a fizikai test éterikus mása már feleslegessé válik. ha az illet fizikai teste tele van velük. amiken az éterikus más átmegy. A magzat éteritása nem azonos egy feln tt férfi éteritásával. azaz lehet vé teszi magát a gondolkodást. A halált követ en az illet az asztrális világokban él tovább. Na mármost. vajon lehet-e szó arról. amiben egy csecsem és egy id s személy éterikus mása eltér egymástól: az alakja és a m ködése. így jut el a b r felszínét ért inger az agyközpontba.66 a test felépítését és fenntartását. magasabb testeiben.” „Az éteritás érz tulajdonsága” – folytatta Daskalos – „felel s az érzéki tapasztalatok létéért. és feloldódik. az emésztés. illetve az olyan jelenségeket. Az éteritás mozgató tulajdonságát különböz gyakorlatok segítségével uralni lehet. Ez az. hogy a változások. mint az elektromos áram a vezetékben. a járás. De még egyszer hangsúlyoznám.” – vetettem fel. hogy hallgatóságának legyen ideje kérdéseket megfogalmazni a hallottakkal kapcsolatban. mint a telepátia. a durva anyagi testre kifejtett hatása megváltozik. a légzés. hogy valaki lekapcsolja durva anyagi testér l az éterikus mást. . Az éteritás úgy áramlik az idegrendszerben. „Daskale. vagy a testen kívüliség. Az éteritás bevés tulajdonsága képessé tesz minket a képalkotásra. kérdem én. soha! Az éteri más a fizikai test szerves része.” Daskalos pár pillanatra megállt. mind mozgatást igényel. nem tekinthet ek öregedési folyamatnak. Az éterikus más. az érzésekért és a vágyakéit. nyilvánvalóan azért. amin mint hordozón belül a fizikai test növekszik. akkor beáll a halál. A mozgató funkció nélkül például nem létezne az élet. de ezt nem nevezhetjük öregedésnek. még akkor sem. Nincs fiatal vagy id s éteri energia. Gondoljatok csak bele. amit meg fogok tanítani nektek. a telekinézis. és így tovább. Ha az éteri más lekapcsolódik a durva anyagi testr l. a vérkeringés.

majd felállt. Ezután önként jelentkez ket kért. senkin sem maradt nyoma a beavatkozásnak. azaz inkarnációs körforgásának kezdete óta teremtett elementáloknak az összessége. jobb kézzel felvette a t t.” Daskalos ezek után megemlítette azt. Daskalos mindannyiszor sikeresen megismételte az eljárást. Erre én is összeszedtem a bátorságomat. Iacovos vállalkozott els ként. és egy hirtelen mozdulattal jobb kézzel átszúrta saját húsát. Daskalos egy meglehet sen szokadan szemléltet módszerhez folyamodott. hogy a szomszéd szobából hozzon neki egy hatalmas zsákvarrót t. Annak érdekében. hogy az éteritás létezésér l szóló elméleti fejtegetéseit még kézzelfoghatóbbá tegye. Hadd tegyem még hozzá. akit a hallgatóság több tagja is követett. márpedig az egyén személyiségét a mentáltest és az asztráltest határozza meg.” Azzal er sen koncentrálni kezdett. jellemvonásait tekintve ugyanis mindenki egyedi. és lágy mozdulatokkal gyorsan megdörzsölte a karját. mintha csak egy darab b rt varrna – a t áthatolt Daskalos karján. és megkértem Daskalost. mindenféle altató gyógyszer nélkül. hogy az én . Majd megkérte Iacovost. ugyanakkor az emberek asztrál-és mentáltesteinek éteri mása teljesen eltér . nevezetesen. Arcán azonban nyoma sem volt a fájdalomnak. Karakterét és személyiségét. Egyáltalán nem vérzett.67 Az éteri más tulajdonképpen az a folyamatosan változó hordozó. és bal karján felt rte az inge ujját. hogy csippentse össze bal karján a csupasz b rt. Akár még meg is lehet operálni a beteget anélkül. amit már többször is hallottam t le. így az mindig az adott életciklusnak megfelel törvényeknek engedelmeskedik. hogy a durva anyagi test éterikus mása nagyjából mindenkinél hasonló. majd kihúzta azt. Körülbelül egy percig a b rében hagyta a t t. Amikor ezt befejezte. Senkiben sem ébredt fájdalom. hogy a jelen személyiség az öntudattal rendelkez emberi lény élete során szerzett tapasztalatainak és az illet által az anyagba való leszállás pillanatától. Megkérte Theanót. hogy mindenki megvizsgálhassa. és néhány er teljes kilégzéssel „sterilizálta” azt. A mentális és az asztrális anyag összetétele egyénenként jellegzetesen különböz . és még csak halvány nyoma sem maradt a „m tétnek”. hogy bármilyen fájdalomérzet eljutna az agyközpontjáig. „Az érz éter visszavonásával” – magyarázta – „érzésteleníteni lehet a test egyes részeit pusztán a gondolat erejével. és jobb kezét többször egymás után lassan elhúzta bal karja fölött. amin belül maga a fizikai test felépül.

68

karomon is mutassa be, mit tud. Ha másért nem, hát már csak azért is, gondoltam, mert kutatási feladatomnak tekintettem, hogy mint a találkozón megfigyel ként résztvev , kipróbáljam a dolgot. Természetesen épp elégszer láttam már Daskalos különleges képességeit megnyilvánulni ahhoz, hogy legalább minimális bizalom legyen bennem az iránt, hogy semmiféle komoly sérülésveszély nem fenyeget. És mint a többiek, én sem éreztem fájdalmat, s az én karomon sem maradt nyoma a t szúrásnak. „Ha nem távolítanánk el a karból az érz étert, fájdalmat éreznénk, és a szúrás helyén vérezne a kezünk. Szeretné valaki így is kipróbálni?” – kérdezte Daskalos pár perc csend után. Senki sem jelentkezett. Én kézbe vettem a t t, közelebbr l is megvizsgáltam, és megböktem vele a karomat. Fájt. Eszem ágában sem volt újabb kísérletnek alávetni magam Daskalos el zetes „mágiája” nélkül! Daskalos biztosította a tanítványait arról, hogy egy napon maguk is képesek lesznek efféle mutatványokra, feltéve, ha rendszeresen gyakorolnak és végzik az általa kijelölt meditációkat, amik el segítik, hogy mestereivé váljanak a különböz éteri tulajdonságoknak. Ha pedig elsajátították a megfelel képességeket, azzal ma még „csodaszámba men ” gyógyításokat is véghez tudnak majd vinni. Daskalos ezután megkérte Kostast, hogy mutasson be egy másik kísérletet, aminek során mindenki meggy z dhet az éterikus más különböz jellemz inek m ködési elvér l. Daskalos azt tanította, hogy az Igazság Keres je, aki már uralja éteri energiaáramlásait, képes „kivetítésekre”, azaz koncentráció útján energiát tud átadni egy másik személynek, aki megérzi azt, függetlenül attól, hogy az energiaadó személy milyen távol van t le. Tulajdonképpen ezáltal válik lehet vé a távolból való gyógyítás. Kostas odaállt az els ember elé. „Hunyd be a szemed,” – mondta a harmincas éveiben járó n nek – „és próbáld meg kitalálni, mit csinálok veled! De közben ne less!” „Rendben,” – felelte a n , kihúzta magát, becsukta a szemét és kezét lazán az ölébe ejtette. Kostas el rehajolt, és jobb kezét elkezdte lassan húzogatni pár centiméterrel a n jobb karja fölött. Látszott rajta, hogy er sen koncentrál, a keze is beleremegett az er feszítésbe, de arra különösen ügyelt, nehogy megérintse a n karját, vagy a ruháját. „Nos, mit csinálok?” – kérdezte Kostas, miután jó párszor elhúzta kezét a n karja fölött. A n azt válaszolta, hogy egy meleg energiaáramlást érez a jobb karjában, fel-le.

69

„Na még egyszer!” – mondta Kostas, miután a n kinyitotta a szemeit, s már lépett is a következ hallgató széke elé. Ebben a kísérletben mindenki részt vett, jómagam is. Kostas hol az illet jobb, hol a bal karja fölött jártatta a tenyerét, véletlenszer en, úgyhogy megjósolhatatlan volt, kinek melyik karját választja koncentrációjához. Gondosan megfigyeltem a történteket, mint mindenki más is, és számoltam a jó válaszokat. Mindannyian, akik helyes választ adtunk, hasonló kifejezésekkel írtuk le tapasztalatainkat, mint fel-le áramló melegség-érzetet. Statisztikai szempontból a kísérlet egészen meggy z volt: a 32 jelenlév b l 26-an rögtön els re jó választ adtak, ráadásul semmiféle „csalásra” nem gyanakodhattam. A találati arány túl magas volt ahhoz, hogy puszta találgatás eredménye lehetett volna. Kostas er s gyógyító er vel rendelkezett, s ennek megfelel en nagy tiszteletnek örvendett Daskalos spirituális körein belül. Arról, hogy Daskalos éteri energiáról szóló tanításai igazak, és hogy az éteri kezelés hatásai érvényesülnek, máskor, más körülmények közt is volt szerencsém meggy z dni. A New York Times 1985. március 25.-ei számának tudományos rovatában olvastam, hogy kutató orvosok gondosan ellen rzött kísérleti körülmények között vizsgálták a betegápolásban az úgynevezett „kézrátételnek” a gyógyhatásait, ami, idézem, „a betegeknek az adott kezelés hatékonyságába vetett hite miatt bekövetkez gyógyulás placebo-effektusán jóval túlmutató eredményre vezetett. Mint azt más tanulmányok is meger sítették, a terápiás érintés akkor is pozitívan befolyásolta a páciensek egészségi állapotát, ha a gyógyító közvedenül nem érintette meg ket, illetve akkor is, ha a betegeknek fogalmuk sem volt arról, hogy mi célt szolgál ez a fajta eljárás.” A kutatók szerint a gyógyulás kulcsa abban rejlett, hogy a gyógyító a betegre „koncentrált”, de hogy a koncentráció miért m ködött, arra nem tudtak b vebb választ adni. Amikor Kostas befejezte a gyakorlatot, Daskalos megkérte t, hogy tanítson meg nekünk egy másikat, amellyel elsajátítható az éterikus er érz , mozgató és bevés tulajdonsága. Kostas utasított minket, hogy helyezkedjünk el kényelmesen, csukjuk be a szemünket, lazítsuk el izmainkat és lélegezzünk mélyen, könnyedén. „El ször az éteritás érz erejének megtapasztalását fogjuk gyakorolni! Koncentráljatok a lábatokra, és érezzétek mindkét talpatokat! Csak a talpaitokat!” – mondta Kostas lassan, igéz hangon, és még

70

egyszer megismételte szavait. „Csak a talpaitokat érzitek. Testetek többi részére nem fordítatok figyelmet. Két talpatokba helyezkedtek. Enyhe rezgést éreztek a talpaitokban, de csak ott.” Pár perc csend következett, majd folytatta az utasításokat, ugyanabban a lassú tempóban, ugyanabban a fél-hipnotikus hangnemben. „Most pedig lássuk a mozgató er t! Haladjatok lassan fölfelé a bokátok irányában! Az éteri energia érz erejével érezzétek át a testeteket a talpaitoktól a bokáitokig!” Körülbelül fél perc telt el így, majd Kostas folytatta. „Most újra a mozgató éter! Haladjatok fokozatosan a bokátoktól a térdetekig! Érezzétek a lábatokat a talpatoktól a térdekig! Testetek többi része ne zavarjon titeket! Az éteritás érz tulajdonságát alkalmazzátok, érzitek a lábatokat a talpaktól a térdekig. És újra a mozgató éter! Haladjatok lassan felfelé a combotokon át egészen odáig, ahol a lábatok csatlakozik a medencétekhez! Az érz éterrel erezhetitek mindkét lábatokat a talpatoktól a medencétekig. Ne feledjétek, testetek többi részére most nem fordítatok figyelmet! Most pedig, – folytatta – vegyük el az éteri energia bevés erejét! Nézzétek, ahogy a lábatokat fehér fény veszi körül! Fehér ragyogás burkol be titeket egészen a talpatoktól a medencétekig! Gondolatban akarjátok er sen, hogy lábatokban eluralkodjon az egészség! Éteri energiátok mozgatásával haladjatok ismét fölfelé, a csíp tökön és a hasi részeken át a mellkasotokig! – folytatta Kostas nagyjából fél perc szünet után, mi pedig még mindig csukott szemmel követtük az utasításait. „Gyakoroljátok az éteritás érzését, egészen a mellkasotokig, de ne feledkezzetek meg el z testrészeitek átérzésér l sem! Érezzétek a testeteket a talpatoktól a mellkasotokig, koncentráljatok ezekre a területekre! És most használjuk még egyszer a bevés tulajdonságot! – zengte Kostas egy perc elteltével. „Figyelmeteket irányítsátok befelé, a hasatok tájára! Gondolatban küldjétek oda egy kívánságot, hogy durva anyagi testetekben teljes egészség uralkodjon! És megint az éter mozgató ereje!” – hallatszott Kostas hangja újabb egy percnyi csönd után. „Töltsétek be energiával egész mellkasotokat, az érz er vel érezzétek át mellkasotok minden porcikáját, a bevés er vel pedig vizualizáljatok magatoknak egy fehérrózsaszín fényt, ami ködfátyolszer en kívül-belül beburkolja a mellkasotokat!” Nagyjából megint fél perc telt el így, mire Kostas újra megszólalt: „Gondolatban kívánjátok azt, hogy asztrális testeteket

71

tökéletes egészség hassa át! Fogalmazzatok meg magatokban egy er teljes kívánságot, hogy érzelemvilágotokat járja át a béke és a nyugalom, s ez az érzés töltse be jelen öntudatos személyiségeteket!” Ujabb perc telt el, majd Kostas folytatta: „Mozgassátok az éteri energiát fel a vállatokig, majd fokozatosan lefelé a karjaitokban, egészen a tenyeretekig, és az ujjaitok hegyéig! Az érz éter segítségével érzitek a két karotokat, a vállaltoktól az ujjaitokig. Most a bevés er vel képzeljétek el, hogy a két karotok fehéren ragyog. Terjesszétek ki ezt a ragyogást a lábaitokra is! Kezeteket és lábatokat vibráló fehér fényesség öleli körül. Kívánjátok, hogy mindkét kezetekben tökéletes egészség uralkodjon, hogy ezek a kezek gyógyító eszközei lehessenek embertársaitok fájdalmainak! Most haladjatok a mozgató éterrel ismét felfelé, – mondta Kostas egy perc után – egészen a pajzsmirigyig! Az éter bevés tulajdonságát kihasználva vizualizáljatok azt, hogy a pajzsmirigyetek tájékát egy tojás alakú, fehér-narancssárgás fény tölti ki. Ködfátyolként beburkolja pajzsmirigyeteket ez a fehér-narancssárga ragyogás! Kívánjátok újra azt, hogy fizikai testeteket egészség járja át!” Ezúttal nagyjából fél perc csönd után szólalt meg újra: „Használjátok az éter mozgató tulajdonságát, és lassan lépjetek be vele a fejetekbe! Az érz éterrel érezzétek a fejeteket, a bevés éterrel pedig figyeljétek meg, ahogy fejeteket kívül-belül beburkolja egy arany szín ködfátyol, hogy egész fejetek fehér-arany fényben fürdik! Ha akarjátok, mentáltestetekben is szétárad az egészség! Fogadjátok az érkez gondolatokat isteni ajándékokként, és használjátok azokat helyesen! Legyen az a kívánságotok, hogy helyesen gondolkodjatok! Most – folytatta Kostas ismét, ezúttal valamivel hosszabb hallgatás után – minden egyes porcikátokban, durva anyagi testetek minden egyes sejtjében benne vagytok. Fejeteket fehér-arany fény övezi, mellkasotok fehér-rózsaszín fényben ragyog, a hasi tájékon ragyogó kékesfehér szín dominál, karjaitok és lábaitok fehéren fénylenek. Képzeljétek azt, hogy körbevesz titeket egy tojás alakú, vibráló fehér fényesség, s ti ennek a ragyogásnak a közepében helyezkedtek el. Figyelem, ez nem valami tömör anyag, hanem mindent betölt fehér fény, s ti benne vagytok tet t l talpig! Kívánjátok azt, hogy ez a tojásdad aura megvédje jelenvaló személyiségeteket minden küls támadástól, bármit l, ami sérülést okozhatna nektek! Ha akarjátok, ez a ragyogás képes semlegesíteni és feloldani mindent, ami ártó szándékkal jelenvaló személyiségetek ellen irányul. Ne

72

feledjétek, semlegesítésr l van szó, nem pedig az ártó szándék visszajuttatásáról a feladóhoz! Legyetek óvatosak! Kívánjátok azt, hogy tökéletes egészség uralja jelen öntudatos személyiségeteket! Hát ennyi volt,” – mondta Kostas befejezésül, s mi lassan visszatértünk meditatív állapotunkból: kinyitottuk a szemeinket, és nagyot nyújtózkodtunk. Az órámra néztem – az egész gyakorlatsor nem tartott tovább fél óránál. Daskalos megköszönte Kostas segítségét, majd utasított minket, hogy a következ hónapban naponta végezzük el ezt a gyakorlatot. „Ezzel az éteri energia négy tulajdonsága közül hármat elsajátíthattok, ráadásul mindhárom testetek jó egészségnek fog örvendeni,” – mondta. Ezt követ en Daskalos legtöbb tanítványa eltávozott. Theano és a larnacai kör egy másik tagja viszont egy kis ünnepséget rögtönzött Daskalos tiszteletére, amire mindannyiunkat meghívtak, akik nem a városban laktunk: Iacovost, Kostast, a bels kör egy másik tagját, aki velünk tartott Nicosiából, és jómagámat. Mint kiderült, a havonkénti larnacai találkozót mindig egy kis rituális vacsora követte, ami Daskalos tanításainak még bens ségesebb folytatásának bizonyult, s amib l nem hiányzott a vidámság és a jó humor sem. Alig hogy befejeztük a vacsorát, hallottuk, amint a ház el tt egy autó áll meg, majd siet s lépteket hallottunk az ajtó irányába. Lisa volt az, Daskalos nicosiai tanítványainak egyike. Nagyon lesújtó volt az ábrázata. Lisa a család jó barátja volt, akinek Daskalos bens séges titkairól is tudomása volt, s akir l már többször hallottam, jól ismertem t. Számtalan csésze kávét ittunk már meg együtt, miközben a legkülönböz bb témákról cseverésztünk, kamasz lánya problémáitól kezdve az Istennel való egység megvalósításáig. Lisa szinte a megtévesztésig hasonlított Leonardo da Vinci Mona Lisajára, ezért gyakran utaltunk rá viccesen, mint a „La Gioconda”. „Még-hogy Mona Lisa,” – nevetett egyszer velünk együtt Daskalos is, aki különösen szerette Lisát – „sokkal inkább DeMona Lisa!” – tréfálkozott, a n dinamizmusára és éles elméjére utalva. „Daskale,” – mondta most Lisa zihálva – „a fiam megverte a húgát, és ha csak rendbe nem jönnek a dolgok, nem is tudom, mi lesz!” Azzal idegesen kotorászni kezdett a tárcájában, el húzott egy fényképet a gyermekeir l, és elmagyarázta, mi is történt. Fia, a ciprusi hadsereg tisztje elvesztette a rangjelzéseit, mert azt állítólag a húga odaadta egyik unokatestvérüknek. A lényeg, hogy elvesztek. A fiú pedig dühében megütötte a lányt. Megijedt a katonai törvényszék

hogy el kerültek fia rangjelzései. emlékezetes élménnyé varázsolták az utazást. az Volvójában. Azért telefonált. amelyek Daskalos különleges képességeir l szóltak. az utat szegélyez ciprusi fák és a zene megnyugtató. amiknek Lisa is szemtanúja lehetett. hogy olyan történeteket mesélt nekem. Hogy valaki emiatt kocsiba üljön. és rangjelzés nélkül jól megnézhetné magát! A Ciprusi Görög Nemzeti Gárdánál ugyanis elég komoly volt a fegyelem ahhoz. amikor hazaindultunk Nicosiába. azokról a csodákról. hogy Daskalos segített neki beazonosítani a fia sírját. hogy a hadsereg még aznap éjjel berendelheti szolgálatra a fiát. Alig volt már forgalom az utakon.73 esetleges büntetését l. szellemi tanulságokban b velked esténket. Azon kívül. hogy Daskalosnak volt köszönhet . és suttogóra fogták a hangjukat. aki a katonai rend rségen dolgozik. Jóval elmúlt már éjjel tizenegy óra. amikor egyszer csak megcsörrent a telefon. a már említett nicosiai körbe tartozó tanítvánnyal együtt. akik így hármasban átvonultak egy másik szobába. Lisa megkönnyebbülten sóhajtott fel. El ször Iacovos és Kostas kezébe adta a fényképet. onnan pedig Daskalos. s mintegy megkoronázta együtt töltött. a rangjelzések elvesztése még nem okozhatott volna ekkora családi perpatvart. Egyikünknek sem volt már kedve beszélgetni. s nem egyszer fordult el . híres volt arról is. hogy Daskalosnak hatalmában volt az ilyesmi. mert úgy gondoltuk. és minden rendbejött. tisztánlátónak és szellemi mesternek számított. Egyszer egy asszony elmesélte nekem. hogy ez aggassza a családot. hogy tudtunkra adja. aki a sziget török megszállása idején t nt el nyomtalanul. négyszemközt megkérdeztem t le. ami azzal jár. amely így tökéletes keretbe foglalta. Mozartot hallgattunk hát az állami rádióadón. azt gondolja-e. Lisa azzal érvelt. az eset súlyát tekintve teljesen feleslegesnek t nt. A következ egy óra azzal telt. hogy Daskalos és a többiek Lisát nyugtatgatták. Magasra emelte a kezét. a többieknek az egész jelenet meglehet sen abszurdnak tetszett. megtalálták a rangjelzéseket. Limassolig Kostas vezetett. A maga módján már évek óta figyelte Daskalost. és a szégyent l. Miel tt hazaindult volna Nicosiába. Lisát nagyon elkeserítette a házukban dúló viszály. majd átnyújtotta Daskalosnak. Nekünk. hogy Daskalos elismert gyógyítónak. úgy válaszolt: „Ezt csak Isten tudja!” Lisának kétsége sem volt afel l. hogy elveszett tárgyakat tudott megtalálni. . és Nicosiából Larnacába hajtson. Iacovos és én folytattuk utunkat a f városig. A telihold. Lisa férje volt az.

74 .

amiben közöltem vele. Daskalos hiába meditált értük. hogy nem közösítették ki t.” . mit beszél. Daskalosnak folyamatosan szembe kellett néznie az efféle véleményekkel. Theophanis. Daskalos kapott egy üzenetet. képtelen volt elsimítani a nézeteltéréseiket. És ami még szomorúbbá tette a helyzetet. amikor Emilyvel beállítottunk hozzá. válni készül. hogy a felettesei közül többen is a tanítványaim. Csak diplomáciai ügyességén és a klérus fels bb köreivel való jó kapcsolatán múlt. „Ehelyett levelet írtam neki. Karmikusan nem volt rá engedélye. Arra ösztökélte a gyülekezetet. akit szinte n véreként szeretett. amikor arról érdekl dtünk. de aztán meggondoltam magam. „Annyi a z rzavar mindenfelé!” – fakadt ki Daskalosból. S hogy a problémák még jobban betet z djenek. hogy messzire kerüljék el Daskalost. hogy mi történt. Még azt is hozzátettem. hogy bepanaszolom az öreg bolondot. egyik közeli barátja és több mint 40 éve tanítványa hallgatta keser szavait. „El ször arra gondoltam. a férje is Daskalos köreihez tartozott.” – mondta Daskalos egykedv en. hogy nem tudja. Elmesélte.75 Szent korongok – a csakrák Daskalos szomorúnak t nt aznap reggel. hogy az egyik közeli tanítványa. és legalább olyan közeli barátjának számított. akit „az ördög eszközé”-nek titulált. miszerint a helyi pap el z vasárnap az istentisztelet során heves kirohanásban pocskondiázta t.

Az ak kori érsek. Azok az élmények már nem okoztak fájdalmat Daskalosnak. amikor az emberek ilyen undorító pletykákat terjesztenek rólam?” „Daskale. és pár perc múlva már vissza is tért életteli jókedve. amiket tanítasz.” – felelte Daskalos némi tiltakozással a hangjában – „engem nem az zavar. hogy helyreálljon az önértékelésem. akik egyébként hozzám fordultak volna segítségért. de mivel már régóta távol tartózkodott a szigett l. S t. Mivel aznap reggel éppen egyetlen látogatója sem érkezett. újra készen állt a vég nélküli beszélgetésekre és a humoros anekdotákra. De ha az efféle tudatlanok hazugságokat terjesztenek rólam. s biztatólag megveregette Daskalos bal vállát. „Már hogy ne lenne. mondván. éppen ellenkez leg. hogy Lucifer egyik apostola. talán azok is távol maradnak t lem.” – szóltam közbe – „Theophanisnak igaza van. ha azzal megkönnyebbülést érhetett el másoknál. karizmatikus jelleméhez. Daskalos az a fajta ember volt. és . Olyan tulajdonsága voli ez. a püspökök elérkezettnek látták az id t arra.” Biztosítottuk Daskalost arról. aki szorult helyzetét l függedenül sosem mulasztott volna el egy viccet sem. Nincs szükségem mások támogatására. Makarios atya jóban volt ugyan Daskalosszal. ami nagyban hozzájárult elragadó. görög teológusok nyomására a püspökök egyszer már megpróbálták t kiközösíteni. hogy évekkel ezel tt. ahogy mások megítélnek. Erre Daskalos lassan megnyugodott. nem jöhetsz zavarba csak amiatt. „Az alexandriai pátriárka értesült a püspökök cselszövésér l. hogy leszámoljanak „a Mágussal”. felelevenítésük derültséget és hangos nevetést csalt el bel le. Mindazok alapján. hogy a segítségét kérje. mint hatékony gyógyító. pedig nemigen volt a szavak embere. A vele folytatott korábbi beszélgetéseimb l tudtam.76 „Nincs okod keseregni!” – szólalt meg Theophanis. mert holmi tudatlan fickó helytelenül ítél meg téged! Hát nem állsz fölötte ezeknek?” „Kedves Kyriacóm. hogy a rajta keresztül megnyilvánuló tanításokat nem lehet csak úgy elnyomni ilyen alantas módszerekkel. Daskalos az unszolásomra elkezdte részletesen ecsetelni el ttünk a helyi egyházzal való ádáz kapcsolatát.

„Ijedtében alig jutott szóhoz. meg egy országalmát. nekem nincs félnivalóm T le!« – feleltem neki. hogy ismerjék el a fennhatóságát űiprus felett. hogy ellenálljanak a pátriárka követelésének. fiam. »Térdeljünk le.mtiokhiai követelésnek így minden alapja odalett. a ciprusi egyház alapítójának a mellkasára. és hogy a tervükkel alááshatják a ciprusi egyház tekintélyét. A császár hálájának jeléül teljes autonómiával ruházta fel a ciprusi egyházat. Tisztában voltam azzal. És mégis. s ezzel jelent s befolyással bír a sziget szociális és politikai életére nézve.” – folytatta Daskalos. a bizánci birodalom akkori uralkodójának. törekvésük valószín leg kudarcba fulladt volna. hogy megbocsásson nekünk!« – hebegte. hogy a nevét vörös tintával írja alá. – folytatta Daskalos a kávéját szürcsölve – hogy az érseknek hátsó szándéka van velem kapcsolatban: arra akart felhasználni engem. ellentmondást nem t r teológiai érvekkel alátámasztottan bizonyítva egyházának apostoli eredetét – azt követelte. Továbbá engedélyt kapott a királyi bíbor körgallér viselésére. és imádkozzunk Istenhez. és arra. Anthemiosnak. kérje az Úr bocsánatát. mivel az antiokhiai pátriárka barátja volt Zénónak. Paphos püspökének. »Térdeljen le maga. »Én szeretem az Isten!« . Ciprus akkori érsekének látomása támadt. s csupán néhány el jogot tartott meg a mindenkori bizánci uralkodónak. amikor a szentet eltemették Cipruson az els század derekán. nincs joguk kiközösíteni engem.77 írta. A ciprusi érsek ezüstb l és aranyból készült birodalmi jogart kapott. hogy a hatalmát kiterjessze a ciprusi egyházra. A ciprusi püspökök és egyházf k természetesen mindent elkövettek. és ajándékként átadták azt a császárnak. de a ciprusi érseknek még mindig megvannak ezek a kiváltságai. Az . ami a patriarchátusnak évszázadok óta nem sikerült. Azóta tizen. hogy apostoli alapítású. tetején drágakövekkel kirakott kereszttel.” Az ötödik század elején Antiókhia pátriárkája – súlyos. Egy jól id zített „csoda” azonban megmentette a ciprusi egyházat. A látomás szerint Márk evangélista helyezte azt Szent Barnabásnak.öt évszázad telt el. A megtalált evangéliummal egy ciprusi delegáció utazott konstantinápolyba. hiszen a ciprusi egyházról is kiderült. „Megmutattam a levelet Gennadios atyának. amelyben Máté apostol evangéliumának egy elveszett példányának a lel helye tárult fel el tte.

hogy az asztalon „megtáncoltatta” a tányérokat. hogy mit terveznek távollétében a püspökei. Az érsek ezoterikus tanítások iránti érdekl désével magam is tisztában voltam. A klérus nagy része Daskalosellenes volt. amikor Daskalos is ott tartózkodott néhány tanítványával. bizonyos Anthimos. hogy mutassa meg. Egyszer éppen akkor toppant be az egyik kávéházba. rövid gúnyverset szerkesztett róla. és elkezdte fennhangon ecsetelni „a ciprusi mágussal” átélt testi gyönyöreit. Sokkal inkább foglalkoztatták a spirituális kérdések. leállította a szervezkedést. és meditációs gyakorlatai révén kezdtek kibontakozni magasabb szellemi képességei.78 „Az a levél mentett meg a kiközösítést l?” – kérdeztem. amiben valóban mint természetfeletti. és már hosszú ideje próbálták aláásni gyógyítói és tisztánlátói képességével szerzett tekintélyét.” Daskalos ezek után elmesélte. az egyikük. hogy homoszexuális. A riporter szerint Makariost nem érdekelte a politika. aki annak idején a űiprusi Köztársaság els elnöke lett. hogy a környékbeli kávéházakban elterjessze Daskalosról. Sajnos azonban visszaélt ezekkel az er kkel – állítólag el fordult például.” – mondta Daskalos. Mivel az illet persze még sosem találkozott vele. hogy az érsek már jó ideje kézhez kapta a Daskalos tanításairól készült magnófelvételeket. amikor államügyekben Indiában járt. a helyiségben tartózkodók közül kicsoda Daskalos. Az egyik arkimandrita például pénzt ajánlott egy férfinak azért. Amint az érsek. aki tányérokat táncoltat. hogy egy banketten azzal akarta leny gözni a jelenlév püspököket. Akkor a tanítványok meg . mivel egyszer. hogy miel tt a püspökök megpróbálták t kitaszítani a papi rendb l (kés bb aztán éppen Makarios tagadta ki ket az egyházból egy hosszan elhúzódó válság lezárásaként). Az iromány szerint Makarios egy jógitól tanulta el ezeket az ördögi képességeket. „Nem teljesen. Daskalos tanítványai megkérték t. Makarios atya értesült arról. nem tudta azonosítani t. Tudtam. „Az közbeavatkozása nélkül a köreinket valószín leg már réges-régen feloszlatták volna. amelyek több ponton is hasonlítottak Daskaloséra. még 1977-ben bekövetkezett végzetes szívinfarktusát megel z en alkalmam nyílt elbeszélgetni egy külföldi újságíróval. beszélgetés közben felhívta az újságíró figyelmét a rózsakeresztesek tanításaira. mágikus er k birtokosa tündökölt. aki éppen egy hónappal azel tt készített vele interjút. Elképedve hallgattam Daskalos beszámolóját Makariosról.

« . Theophanis személyesen adta át a kazettát Makariosnak. hogy ki bízta meg gyalázatos feladatával. Az éterteste volt jelen. amiben rámutatott arra. se a szigetet nem szállták volna meg. ha megért bb lettél volna politikai ellenfeleddel szemben. de ha eloltják is. és rögtön bocsánatot is kért érte. de én ragaszkodtam hozzá. hogy a házamba jöjjön. mint a faszén. és kikényszerítették bel le. mint egy bárányt!« – fenyeget zött. azt felelte: »Nincs miért szabadkoznod. a lelkiismeretem szól most hozzám!« Halála után Makarios szelleme azonnal felkeresett engem. aki mindenféle b ntudat és habozás nélkül közölte velük. Pár másodpercre szembefordult velem. de a te fehér palástodon egy légypiszok is meglátszik.79 ragadták t az inggallérjánál fogva. »Ha a középkorban lennénk. majd a következ kkel folytatta: »Mi szerzetesek olyanok vagyunk. megsütnélek. hogy meg ne égessem magam!« – feleltem neki. aki az oltár el tt térdepelve imádkozott. – folytatta Daskalos – de amikor Makarios meghallgatta a felvételt. mivel még nem lépett át az asztrális síkra. ég. amikor megéreztem t a Szentélyben. Ha meggyújtják. Hátrasiettünk a Sztoá-ba. és azt mondta: »Spyro.” „Csak nem akartál kárt okozni benne?” „Természetesen nem! Csak én is odapiszkáltam neki.” Daskalos ezek után tovább mesélt Makarios érsekkel való kapcsolatának alakulásáról. hogy valóban bérelte fel a fickót a rosszindulatú pletyka terjesztésére. hogy végre békén hagyjon. mert túlontúl kritikusnak és sért nek érezte a hangvételemet.« – mondtam neki a felvételen – »se zendülés nem tört volna ki ellened. „A tanítványaim aztán felkeresték az arkimandritát. Azt mondta nekik: »Olyan eszközökkel harcolok a mesteretek ellen. amilyennel csak lehet!« Akkor kapott t lem egy id pontot. hogy haladéktalanul postázza azt.« Emlékszem. Emlékszem. rám adod a fehér palástot? A mi fekete köpenyünk sok mocskot eltakar. „»Ha kevésbé viselkedtél volna önz módon. azaz a szigetország török megszállásáért az egyházf vállát terheli a legnagyobb felel sség. Theophanis nem akarta eljuttatni hozzá a kazettát. tovább parázslik!« »Majd vasalt talpú cip t húzok. éppen a nappaliban ücsörögtem a vejemmel és Theophanisszal. Az 1974-es tragikus eseményeket követ en küldött egy kazettát Makariosnak. hogy a katasztrófa bekövetkeztéért. és szemt l szembe nekem is elismételje szavait. és valóban ott találtuk Makariost.

és öltse magára a fehér köpenyt. iróniával a hangomban. „ maga kért meg rá.” – felete Daskalos. „Ezért lóg hát a képe a nappalitok falán?” – kérdeztem nevetve. szintén nevetve. aki egészen eddig velem együtt elképedve hallgatott. mert tudta. hogy vegye át az érsek szerepét. esztend ben. milyen kritikusan szemléltem a néhai érsek politikai karrierjét. tegyük fel. Még az arcvonásai is átalakultak arra a kis id re.” – szóltam közbe. hogy egyik korábbi inkarnációjában Spyridon néven ciprusi egyházf volt. majd ismételten megjegyezte.80 Azonnal hozzáláttam a ceremóniához.” – kérdeztem – „ha Makarios. vagy nem tudott volna közbenjárni az érdekedben. Halálos komolysággal azonosította magát a sziget egyik szentjével.” Daskalos pár pillanatra elhallgatott. s ezért életeken át keményen megfizetett! Spyridonként való inkarnációm sokkal inkább spirituális bukásnak volt nevezhet . „Hogyhogy te voltál a ciprusi egyház egyik tartóoszlopa?” Daskalos erre teljesen magától értet d en elmesélte. vagy sem. és kiközösítenek? Akkor elfogadtad volna az alexandriai pátriárka segítségét?” „Nem. a niceai zsinaton történt. Nem tudtam. ami már a kezdetek óta .” „Hogy érted ezt?” – kérdezte Emily. hogy egyáltalán nem viccelt. Mintha maga Makarios állt volna el ttem. hogy jelenvaló személyiségének hiányosságai ellenére Makarios nagyszer lélek volt. egyáltalán nem! Egyszer fekete mágiához folyamodott. „A Krisztus utáni 32ő. hogy el ne feledkezzem róla. Az érsek szelleme abban a szempillantásban beleköltözött a vejembe. „Hidd el nekem. Megkértem a vejemet. „Csak nem Szent Spyridonra gondolsz?” – nyögtem leny gözve a csodálkozástól. akit ortodox keresztény körökben mindmáig nagy becsben tartanak. De hamarosan rá kellett jönnöm. szent volt?” – kérdezett vissza Daskalos huncut mosollyal a szája szögletében. Daskalos többször is hangsúlyozta ezt nekem.” – vágott bele a történetbe Daskalos – „hogy az egyházatyák összegy ltek megvitatni egy teológiai konfliktust. semmi esetre sem! Hogyan is kockáztathatnám a ciprusi egyház autonómiáját? Hiszen annak idején magam voltam az egyik támpillére!” „Ezt nem értem. „Es mi lett volna. nem akart. „Azt gondolod. hogy komolyan vegyem-e Daskalost.

Szavaival sok támogatót szerzett. hogy Jézus csupán egyike volt a nagy mestereknek. és mivel nem volt más választásuk. fehér palástot öltöttem magamra. hát felvettek a hajójukra. bármilyen hihetetlenül is hangozzon egy-egy történet az avatatlanok számára. Kyriaco. és kezükben ezüst pálca volt. levitáció. „A tengerészek rettegtek. tetejükön kett s kígyó díszítéssel. nem a hajótokban! Vegyetek fel a fedélzetre!«„ „Hogy. azért voltak képességeim. természetesen díszes kiséterrel érkezett. meghiúsítva ezzel részvételemet a niceai zsinaton. a leveg be emelkedtem. és minden esélye megvolt arra. ezért elfogadtak egy indítványt. Isten inkarnációja. De nekem nem volt szükségem ezüst kígyókra. hogy mostanára már hozzászokhattam volna. Mi ebben a meglep ?” – felelte Daskalos. a fejemre pedig egy vessz b l font kosarat húztam. a Logosz.. hogy részt vehessek a sorsdönt niceai találkozón. hogy semmin se lep djek meg. A vitában két részre szakadt a társaság: azokra. aki mellesleg m velt szónok is volt. hogy a maga javára döntse el a vitát. és széttárta a karjait. mi. mit csináltál?” – kérdeztem. mármint Spyridon.. akik szerint Krisztus egy ember volt. tettetett türelmetlenséggel.. és a kiköt be repültem egy hajó fölé. Én azonban. a protestálók vezet je. S bár akkoriban még írástudatlan voltam. „Levitáció. amikor megpillantottak a fejük fölött. s ezzel egy új tantételt vezessen be az Egyház tanításaiba. Számomra minden ellenérv istenkáromlásnak t nt. ezzel is jelezve. egy urbánus származású teológus. királyi pompába öltözött. amiben megtiltották nekem. hogy Krisztus maga volt a megtestesült Ige. elleneztem a tanítását. A kezemben saját faragásommal díszített botot tartottam. A többi egyházi méltóság. Indulásom el tt pénzzé tettem arany koronámat. aki megistenült. ahhoz.81 fert zte az Egyházat. és ragaszkodtam Krisztus isteni feljebbvalóságához. illetve azokra. Kiterítettem a köpenyem a földön. aki hivatalos volt a zsinatra. és a sziget jelent sebb egyházf inek többsége viszont Arius mellett állt. ráültem.. így szöktem el űiprusról. Én mestere voltam az él álla . Egyetlen hajó sem vehetett fel a fedélzetére. Paphos [város Ciprus délnyugati részén] kormányzója. A ciprusi egyházatyák legtöbbje is az pártján állt. onnan szóltam le a legénységnek: »Itt vagyok. Arius. azzal érvelt. mint például Buddha is. akik ragaszkodtak Krisztus isteni származásához. és mint egy varázssz nyeggel. hogy elhagyjam a szigetet.

és te valóban az igazság ellensége vagy. és pontosan úgy cselekedtek. hogy elvileg nincs esélyem a vita megnyerésére. Arius persze kigúnyolt: »Kit érdekel egy közönséges tégla? Nem k m vesek vagyunk mi!« Erre óriási hibát követtem el: megátkoztam t. hanem a képességeimmel igyekeztem megvalósítani.82 toknak. Mindenki szeme láttára felkaptam a földr l egy téglát. Ha egyszer megszegtük a Karma törvényét. akik szó szerint vették a motyogásomat. összemorzsoltam azt. mind a püspökeit. ahogyan én tanácsoltam: felkoncolták mind a kormányzót. a kormányzóra és a püspökökre gondolva. vízzé és földdé változott a kezemben. a kormányzó és a többi ariánus. még ha a teológiai tantételeit illet en nem is volt igaza. majd visszatért az el z történethez. „Spyridonként Tremedousia faluban hirdettem az igét. és az élet ment tovább. beleértve a püspöki kart is. Tudtam. azért fizetnünk kell!” – mondta Daskalos lassan. Én persze új püspököket nevezem ki. mire az t zze. Több fanatikus hívem szeme láttára hurcoltak börtönbe. A többi résztvev t kellett meggy znöm arról.” „Vajon hogyan?” – kíváncsiskodtam. A nemesi származású Arius nem átallott »büdös parasztnak titulálni engem. elrendelték a letartóztatásomat. „Elvesztettem Erene lányomat. Az angyalok hangját gyakran mások is meghallották. hát mégiscsak nekem volt igazam!” – mondta nevetve Daskalos. A mindenségit. de hát egyházi hivatásom mellett akkoriban ténylegesen pásztorkodtam is. aki ebben az életemben id sebb lányomként inkarnálódott. s ezt nem szavakkal. lerogyott a földre. én angyalokkal énekeltem együtt. és szaglottam a birkák miatt. iszonyú fájdalmak közepette összegörnyedt. »Ha Isten hallgat rám. Persze hozzá képest valóban m veletlen tuskó voltam. keményen meg kellett fizetnem. Mivel a kántor meglehet sen megbízhatatlan ember volt. akkor forduljanak ki a beleid!« „Arius azonnal a gyomrához kapott. és meghalt. és így sokszor elkésett a mise kezdetér l. Arius csodálatos szónoki képességeivel nem vehettem fel a versenyt. »A fejükre sem érdemesek. Ragaszkodtam ugyanis a szertartás pontos kezdéséhez. . aki kint dolgozott a földeken. de azonnal hozzátette: „Soha többet nem követnék el még egy ilyen ballépést! Alig hogy visszatértem Ciprusra. amit Ariusszal m veltem. De azért. amit a nyakukon hordanak!« – motyogtam magamban. de ezzel mintha csak feltüzeltem volna a követ imet. hogy Arius érvelése téves.

. akik gyertyát gyújtanak a tiszteletére és imádkoznak hozzá. tulajdonképpen becsapják önmagukat. ahol a résztvev k szintén hangokat hallanak. Arról nem is beszélve. hogy egyik el z életében maga volt Origenész. De Spyridon árnyéka mindig a Kozmikus Emlékezetben marad. Érted már. aki már nem Spyridon többé. hogy Origenészként miért kellett levágnod a nemi szervedet?” – felettem. de aztán csak addig kérdezgettem. mert többek között a reinkarnációról és arról is tanított. „Ha Spyridon nem volt szent. De azt már korántsem. hogy továbbra is ezt a témát feszegessük. ahogyan azt állítod. ezek után azt még csak értem. hogyha a hozzá fordulók azt szeretnék. amikor az életed összefonódott az ortodox egyházéval?” – kérdeztem rövid szünet után. Az egyházatyák eretnekként kiátkozták t a soraikból. hogy el bb-utóbb minden ember üdvözül. jelenleg Daskalosként él. amit mind a mai napig énekelnek a templomokban a ciprusi szent tiszteletére. aki az ortodox kereszténység meg rzéséért szálltam síkra. amit maguk teremtettek gondolataikkal és érzéseikkel. több hasonló életem is volt.” Azzal Daskalos bizánci görög nyelven elszavalta Spyridon himnuszát. Spyridonként. akik hozzá fordulnak segítségért.” „Nagyon kíváncsi lennék azokra is!” Daskalos els re nem látszott valami lelkesnek. a híres neoplatonista filozófús. a korai keresztény misztika atyja. A hív k Spyridon elementáljához imádkoznak. Ennek megfelel en pedig mindenképpen jótékony hatást érnek el. „Origenészként a szellem embere voltam. Spyridon mint öntudatosság többé nem létezik. míg végül bevallotta. vagy sem. miért vagyok a híve annyira az ortodox vallásosságnak?” „Nos. hogy Spyridon valódi szent volt-e.” „Nem az számít. hogy olyasvalakihez imádkoznak.83 Manapság hasonló jelenségeket figyelhetünk meg bizonyos szeánszok alkalmával. ami tulajdonképpen azonos minden más vallás alapvet . s közben próbáltam komoly maradni.” „Ez volt az egyetlen inkarnációd. lényegi mondanivalójával. ami bármikor aktiválható és feltölthet gyógyer kkel. és aki annak idején is boszorkánypraktikákat zött. hanem magának a Kereszténységnek az esszenciáját.” – mondtam félig viccesen – „akkor az emberek. „Nem. Persze »ortodox« alatt nem a papok múlandó dogmáit értem. és így tovább.

Ha valaki elér egy bizonyos magasabbrend tudatosságot. és hogy természetesen jelen leszek. Távozásunk el tt még figyelmeztetett. Ezért csak sz k körben. mire elhagytuk Daskalos házát. A Szent Spyridonról és Daskalos el z életeinek állítólagos emlékeir l szóló élménybeszámolók mindig is élénken foglalkoztatták a fantáziámat. akkor képes részletesen emlékezni azokra a „szerepeire”.” – magyarázta Daskalos – „hogy Origenész tette abszurd ostobaságnak t nik. nehogy megfeledkezzem a nicosiai tanítványi kör kés délutáni gy lésér l. az kétségtelen. amit a történészek feltételeznek! Annak idején vallási ellenz i azzal próbálták tanait hiteltelenné tenni. Űiztosítottam t. csak úgy rázkódott. Egyik történész barátom. „az élet színházában” korábban játszott. a korai kereszténység szakért je egyszer egy közös beszélgetésünk alkalmával elmondta nekem. hogy emlékszem az id pontra.84 Daskalos hangosan elnevette magát. Azért vágta hát le a nemi szervét. hogy megvádolták t ártatlan n k meger szakolásával. amiket a Földön. Hónapokkal kés bb történt. hogy számára is felfoghatatlan. hogy az efféle történetek csak bajt hoznak az ember fejére. Az egyik lehetséges magyarázat az volt. A történészek szerint ugyanis Origenész – ismeretlen okokból – valóban levágta a nemi szervét. miközben éppen a ciprusi szent élettörténetének feldolgozásán fáradoztam. hogy Origenésznek voltak problémái a személyiségével. hogy Origenész azért követte el ezt a hallatlan tettet. „Nos. hogy az embernek lehetnek emlékei el z életeir l. és az események egy érdekes fordulatának köszönhet en jómagam is belebonyolódtam a történtekbe. hogy ezzel is megvédje tanai igazát. . amire engem is elvártak.” Daskalos minden kétséget kizáróan beszélt arról. legközvetlenebb tanítványai el tt emlékezett el z életeire. a Maine Egyetemen. ezzel is szerette volna elkerülni a test csábításait. és korántsem az. De hidd el nekem. mert mint kifejezett aszkéta. jó oka volt rá. Jómagam könnyedén nagyzási hóbortban szenved rültnek titulálhattam volna. Persze mondhatjuk. Daskalos sohasem beszélt el z életeir l a nyilvánosság el tt. Tudatában volt annak. de a tanításai attól még igazak voltak. Oronóban. Szerinte pedig teljesen természetes. mi okból követhetett el egy ilyen képtelenséget. mint Origenész. ha nem ismertem volna t hosszú ideje közelebbr l is. Közelgett a dél. hogy annak idején Origenészként öltött testet. hogy egy olyan felvilágosult gondolkodó.

Végül feladtam. hogy Ariusnak és követ inek eretnek tanításai valójában ördögi intrikák. hogy nem. el ttem halmokban állt kutatómunkám összes feljegyzése. és úgy döntöttem. A Spyridon tiszteletére szerzett bizánci görög nyelv himnusz fordításával próbáltam megbirkózni.. err l a „ökumenikus lángelmér l”. ahogy nevezte. a kezem is remegett. Abban a pillanatban. egy görög teológus. (. mivel (. Víz és T z. eleddig mégis eredménytelen nemzetek közötti tárgyalássorozatnak. Végre leültem egy karosszékbe. dicshimnuszokat zengett Spyridonról. u. amikor szembekerült az eretnek Ariusszal.. amely szokás szerint rövid hírekben tudósított ciprusi eseményekr l is. Érdekl déssel kutattam.. és elolvastam a cikket.. és átsétáltam a könyvtárba. Ennek ellenére. „Szent Spyridon mély benyomást gyakorolt a zsinat résztvev ire. Szent Spyridon összemorzsolta a téglát. Ezzel a csodával felelt meg azoknak. levelet írok egyik barátomnak. annál is inkább. a szent keze közül lángok csaptak ki. Spyridon kikezdhetetlen hitével bebizonyította. vajon van-e valami pozitív fejleménye annak az oly régóta húzódó. Hogy. amely a ciprusi válságot volt hivatott kezelni. A szívem vadul kalapált. 325-ös niceai zsinattal foglalkozott. aki a Ciprusi Szociális Kutatóközpontban dolgozott. amit Daskalos adott el nekem. de aznap valamiért az egész újságot végiglapoztam. Szent Spyridonról szóló újságcikken. és egyszer csak megakadt a szemem egy egész oldalas. és puszta föld maradt a tenyerében. A delegátus azt felete: Föld. hogy milyen összetev i vannak a téglának. Közben tartottam egy kis szünetet..) írástudatlan volt.85 Az irodámban ültem. egy görögamerikai kiadású hetilap.) Szent Spyridon egy téglát vett a kezébe. hátha rendelkezésemre tudna bocsátani egy hivatalos egyházi fordítást. A cikk legnagyobbrészt a Kr. és megkérdezte az egybegy lteket.” . s abból víz csörgött a padlóra. hogy átböngésszem a napilapokat. akik kételkedtek (.) a Szentháromság összetételében. amit Daskalos diktált le nekem. a Hellén Krónika legfrissebb száma akadt a kezembe.. Szokásom szerint általában csak a címlapot és a tartalomjegyzéket futottam át. de nagyon nehezemre esett a dolog. mivel a több oldalas helyi hírek nem nagyon érdekeltek. aki tökéletesen jártas volt az egyházjogban és kortársaira is nagy hatást fejtett ki. Hideg verejték csörgött végig a gerincem mentén. Egy percre mintha teljesen elkábultam volna. A szerz . és a leírás szinte szóról szóra megegyezett azzal.

Olyan téma volt ez. Mert imáidban angyalok segédkeztek néked. aki Megdicsőített téged. megkérte Daskalost. Ó Szent Életű! Dicsőség az Úrnak. Istentől inspirált Spyridon. Amikor rájuk fókuszáltam a figyelmemet. amelyben Daskalos és néhány közeli tanítványa élt. a „szent korongok” – természetér l és szerepükr l. vajon az a tudatos világ. újra kellett értékelnem magának a „véletlenének a fogalmát. amik forgó korongokként . kérdések merültek fel bennem. a te szavadra holtak Támadtak fel.86 A cikk Szent Spyridon himnuszának hivatalos egyházi fordításával végz dött. hogy meséljen a csakrák – vagy ahogy nevezte ket. józan ésszel fel nem fogható er pontosan arra a helyre vezetett volna engem. ahol megkaphattam a számomra szükséges információt. aki egyébként folyékonyán beszélt görögül. a maga egzotikussága és a mi hétköznapi világunktól való eltérései ellenére nem sokkal valóságosabb-e? Véletlenek nem léteznek. és amit Daskalos is elszavalt nekem. Egy pillanatra úgy éreztem. amit aztán a jelenben Arthur Koestler és több ünnepelt „kvantumfizikus” dolgozott ki részletesebben. amit névünnepén máig is recitálnak a templomokban. dicsőség a Magasságosnak. Délután. hogy az emberi testnek és annak éterikus másának több energiaközpontja is van. Daskalos megkérdezte. Már éppen megszólaltam volna. van-e bárkinek valamilyen kérdése. és kígyók lettek aranyossá. Mióta Daskalosszal megismerkedtem. amikor egy örmény származású. nem ez volt az els eset. Aki megkoronázott. aki Általad mindannyiunkat meggyógyít!” Leny gözve tettem le az újságot. a menetrendszer összejövetelen. ötven éves üzletember. Ezen az alapon dolgozta ki sok vitát kavart „szinkronicitás-elmélet”-ét. mintha valami láthatatlan. „Ó Szent Atyánk. amit már az emberiség nagy bölcsei is mind megfogalmaztak: az egész univerzumban nincsenek véletlenek. dicsőség Istennek. Aki az első zsinaton csodát műveltél és Győzedelmeskedtél. miután befejezte a rövid imákat. Daskalos azt tanította. ahogy állították magukról. mondja Jung. hogy ilyen különös egybeesés történt az életemben. szintén bevallom.

Ezeken az energiaközpontokon. mint egy-egy apró pénzérme. az agyközpontban.” „Daskale. akkor szinte teljesen az eszét veszti. Abban a pillanatban. de a gyermek növekedési ütemében folyamatosan gyorsulnak. hogyan táplálkozik az embrió? Ugyebár a köldökzsinóron keresztül. ilyenkor a fej fölött található csakra pontosan az ellenkez irányba forog. Mit gondoltok. Mozgásuk az adott energiaközpont érettségét l függ.” – szóltam közbe – „minden csakrának azonos a sebessége a születés pillanatától kezdve?” „Nem. a türelmetlenség. Ha aztán az illet megnyugszik.87 mutatkoznak meg a látó el tt. Egyébként az összes többi csakrának is ez a normális forgásiránya. a csakra is visszanyeri eredeti. a viselkedésük pedig állandóan gy lölköd . Nos. Nos. Az ezzel öszszeköttetésben álló csakra nagyjából 15 centiméterrel a fej fölött kering. agresszív. szemernyi jóindulat sincs bennük. és velejéig romlottan gonosz. Daskalos habozás nélkül belevágott a válaszba: „Az éterikus más két legfontosabb központja közvetlenül egymás mellett található. A beavatottak mind arra törekszenek. és ehhez hasonlók. Vannak olyan egyének is. ha az illet bizonytalan gondolkodású. Ez a csakra tulajdonképpen már magzati korban. hogy amikor valaki ilyen lelkiállapotba kerül és magával ragadják ezek az érzések. a csakrákon keresztül veszi fel magába a test a kozmosz éteri energiáit. mihelyst valaki a világra jön. hogy „megnyissák” ezeket a csakrákat. . hogy az illet mentális és érzelmi állapotától függ en a csakra megváltoztatja a forgásirányát. mint például a harag. Az ilyen ember általában nem képes megfelel en érvelni. éppen ez az a pont. Az ilyen emberek szíve a legsötétebb. az óramutató járásával megegyez irányban. ingatag életvitel . aminek a maradványa a köldökünk. ahol a solar plexus csakrája elhelyezkedik. és újra »észhez tér«. Az éterikus más els ként mozgásba lendül központja a solarplexus. Néha azonban el fordul. az összes csakrája beindul. és ki van téve az olyan káros lelki rezgéseknek. akiknek mindig minden csakrája a normálishoz képest ellenkez irányba forog. Figyeljétek csak meg. hiszen az a tisztánlátás és más szellemi képességek kialakításának az el feltétele is egyben. Nagyon lassan forognak. az órajárásnak megfelel forgásirányát. a napfonat. vagy ahogy a hindu beavatottak nevezik. az anyaméhben forogni kezd. a két agyfélteke és a nyúltagy között. szeszélyes. A csecsem knél a csakrák még úgy néznek ki. a gy lölet. Ez történik például akkor.

amikor a csecsem megtanul fókuszálni. mint egy hófehér lótusz. hirtelen az anyja is fájdalmat érez. ha egy csecsem nek valamije fáj. megszületésünket követ en a tüd k mozgatásához szükséges energiaellátást is biztosítja. és figyelni. számtalan szirommal. és úgy néz ki.” – kérdeztem – „hogy id nként ez a két szemünk között elhelyezked homlokcsakra is helytelenül m ködik?” „Természetesen igen. Amint a küls csakra belehúzódik a sorar plexusba. hol a másik irányba forog. még az anya méhében. Amikor az újszülött világra jön.88 Az igazat megvallva a magzatban ugyanabból a központból kiindulva még két csakra kering. A Szent Szellem közvetlen. Egy másik csakra ugyanakkor kívül található. Daskale. „Nagyon lassan már a születés pillanatában forogni kezd. lehet vé téve ezáltal a testi létet. Ez id alatt a csecsem még telepatikus összeköttetésben marad az édesanyjával. az indítja be a mozgásukat. pontosan ott. A fejtet nél található csakra ugyanakkor olyan. Egy tisztánlátó ezt mind látja. ahol a köldökzsinór becsatlakozik a magzat testébe. Persze még eltart egy darabig. A csecsem aztán megnyugszik – a fájdalmat telepatikusán átadta az édesanyjának. mint egy ötforintos. ahol elnyeli t a másik szent korong. mint egy sokszirmú. Például amikor valaki összpontosítani próbál. ott. annál intenzívebben és harmonikusabban fog forogni a csakrája is. hogy gyakran megesik.” „Lehetséges-e. A kett közül el ször a szemek közötti csakra. „A szívcsakra a napfonat csakrával egyidej leg kezd el forogni. ahol a solar plexus. Az egyik körülbelül akkora. a homlokcsakra lép m ködésbe. amikor a gyermek megtanul . a két szem között. forgó virág. és elvágják a köldökzsinórját. de igazán csak akkor indul fejl désnek. mindentudó felügyelete alá tartoznak. A személyiség kialakulásáért és az öntudat felébredéséért a fejnél található két csakra felel s. Az orvosok megfigyelték például. Az egyik az orrt nél helyezkedik el. akkor ez a csakrája felváltva hol az egyik. az újszülött megkezdi önálló életét.” „És mikor lép m ködésbe a fejtet csakra?” – kérdeztem tovább. A szívcsakra és a napfonat csakra teljesen függetlenek a jelenvaló öntudatos személyiségt l. ez a csakra visszahúzódik a hasüregbe. Ez a két csakra felel s az életünkért. míg a két szent korong teljesen eggyé válik. és a magzat hasüregén belül található. A szívcsakra kés bb. Minél többet gyakorolja ezt a csecsem . de sehogy sem sikerül neki. Ez már a születést l fogva viszonylag nagynak számít.

mondom. ha csak az anyagra. megfigyel képességük és önuralmuk segítségével tökéletesen kifejlesztették ezt a csakrájukat anélkül. ha ötvözi az önelemzést és a meditációs gyakorlatot. Azt vettem észre. . óramutató járásával megegyez irányban. a fizikai létre képes koncentrálni. Ez akkor következik be. Néha éppen ez lenne a hatékonyabb megoldás. értelmük. De anélkül is fejl dhet. amik természetüket tekintve a Szent Szellemmel állnak összefüggésben. ha az ember önmagát elemzi. Voltak például emberek. Utóbbi kett t a Szent Szellem irányítja. hogy valaha is hallottak volna annak létezésér l. vagy valaha is megpróbálták volna tudatosan nyitogatni azt. akkorára sorvad össze. Morális el relépés nélkül viszont mit sem ér el! S t. Néha el fordul. mint amekkora a születés pillanatában volt. Ha valaki megtanul tudatosan kilépni a testéb l. akik erkölcsi tisztaságuk révén. lótuszszirmai kinyílnak. De a materialista emberek esetében ez a csakra elcsökevényesedik. értelmesen és megfelel erkölcsök szerint él. ami kedvez tlen kihatással lehet jelen személyiségére. hogy a forgása teljesen diszharmonikus volt. hogy az ember tudatosan törekedne erre. és felpörgeti a csakráit. lehet.89 koncentrálni és gondolkodni. hogy egy Igazság Keres je hall ezekr l a csakrákról. A fejtet csakra fejlesztésének legbiztonságosabb módja az. akkor a csakra növekedésnek indul. hogy egy illet az egész életét úgy éli le. gondolkodásmódjától. gyakorolni kezd. hogy a legtöbb embernél ez a csakra szinte alig mozdul meg. mindenkinél mozog egy kicsit. »Szinte alig«. hogy a fejtet csakrája sosem m ködött megfelel en. hiszen valójában mindig. A fejen található csakrák a személyiség fejl désével összhangban m ködnek. A fejtet csakra megfelel meditációs és koncentrációs gyakorlatokkal fejleszthet . Az Igazság Keres je azzal érheti el a legjelent sebb eredményeket. Ugyanakkor az is el fordul. szellemiséghez való hozzáállásától függ. hogy túl korán nyitja meg az energiaközpontjait. a csakra teljesen felpörög. a normális. függetlenül az egyén mentális és spirituális fejlettségét l. és forgása harmonizálódik. azok mozgásába az öntudatos személyiségnek semmilyen közvetlen beleszólása nincsen. szemben a szívcsakrával és a napfonattal. Ha az illet megfelel en használja a gondolkodási er ket. elolvassa a témába vágó keleti könyveket. és minden színe láthatóvá válik. ha az illet t túlságosan lekötik a földi dolgok. A fejtet csakrának a fejlettsége az egyén tudatossági fokától.

90 Figyeljétek meg. Az. hogy az illet jó hasznát veszi-e ennek a csakraközpontnak. Amikor a látás és a tisztánlátás átalakul tudássá és megértéssé. vagy az asztrális világokból venni kezdi a képeket. amiknek a központjai egymás mellett találhatók. függetlenek egymástól. és kinyílik. A szerepét szinte teljesen a fejtet csakra veszi át. a magasabb világokkal. ami a hétköznapi látás számára akadályt jelent. Ebben az állapotban az egyén képes megérteni a Valóság természetét. mint egyfajta tévékamera. ahol a homlokcsakra már alig játszik szerepet. átalakul. hogy az alakzatok megfelel módon tükröz dhessenek. aki elérte ezt az extatikus állapotot. Némelyik beavatott. amikb l kiindulnak. mint egy tükör. az agyban érintkeznek egymással. és általában így is végzi be az életét – a tükre sohasem tisztul meg. A koncentrációs gyakorlatok segítségével a homlokcsakra felszíne kitisztul. mégis hatással vannak egymásra. Az ilyen ember sosem tanult meg összpontosítani. Az átlagember így kezdi. azt képzeli. Tulajdonképpen akár azt is mondhatnánk. Hadd mondjak erre egy szemléletes példát! A látás kialakulását a homlokcsakra teszi lehet vé. és az ember tisztánlátóvá válik. hanem a magából a csakrából. A homlokcsakra olyan. Az extázisban az egyén eggyé válik az Istennel. amivel egy felmerül mentális képet minden más zavaró gondolattól mentesen képes az ember megtartani az elméjében. koncentrálni. Pedig a homlokcsakra megfelel m ködéséhez éppen a koncentrálóképességet kell fejleszteni. Amikor pedig a beavatott még tovább fejl dik. hogy a két feji csakra. akkor a fejtet csakra harmonikus mozgásba kezd. az egész bolygóról. egy olyan extatikus állapotba kerül. A tisztánlátás idejére a hagyományos látás bezárul. milyen fejlett a jelen öntudatos személyisége. az ember nemcsak a küls tárgyak visszaver déseit pillantja meg benne. A közönséges ember tükrét éteri homály fedi. hiszen a központjaik. annak belsejéb l kiinduló képeket is. aki megpillantotta Istent és az Örök Fényt. De ez . azt az er t. ami nem engedi. hogy a homlokcsakrának még van némi szerepe a látásélményben. Amikor ugyanis a tükör kitisztul. az attól függ. Ez is egyfajta tisztánlátás. hanem a tisztánlátást is. »Látás« alatt persze nemcsak a normális látást értem. és lehet vé teszi a képek tiszta visszatükrözését. amikor is a tisztánlátó. hogy gyakorlatilag egy agyközpontból erednek. De vajon lehetséges-e a látás gondolkodás nélkül? Nem! Ezért is köt dik a két csakra ugyanahhoz a közös agyközponthoz. és egy bels koncentráció kezd dik. Ekkor a tér.

ami felfut a gerinc mentén. Miután eléri az agyközpontot.” „Miért. mint egy kígyó. A farka a nemi csakránál található. a fejtet feletti lótuszba áramlik. amint képes tudatosan „mozgatni” a Kígyót. A könyökötökön támaszkodjatok. azt látja. mivel most hallottam t le el ször ezt a kifejezést. ami a tüzet és a h t szimbolizálja. amiben Herkules megfojtja a kígyókat. „A homlokcsakra összes energiája felfelé áramlik. nagy sebességgel forog. ugyanakkor a homlokcsakrája teljesen lelassul. pontosan a gerinc tövénél.” – felelte –”amit az indiaiak Kundalininek neveznek. mint amikor valaki feléleszti a Szent Tüzet. magyarázza el a „Szent T z” jelentését. Mihály arkangyalnak a lángoló fényes kardja jelképezi. Ha ebben az állapotban egy másik látó szemügyre veszi az illet t. mindaddig. a vállatoktól egészen a tenyeretekig. és a jobb könyökötöket tegyétek az asztalra. és a csontvel n keresztül áttételesen az összes többi szervet is. hogy amint valaki mesterévé válik a Kundalininek. Néha hívják Szent Kígyónak is.91 nem így van. hogy meditációik rendszeres gyakorlására buzdította a tanítványait. amik a hétköznapi halandók számára különleges csodaszámba mennek. még az extatikus elragadtatást megel z en.” Megkértem Daskalost. s közben elnyeli a homlokcsakra többletenergiáját. onnan kiindulva kúszik kígyó módra felfelé a gerinc mentén. „Ez az. olyan tettekre lesz képes.” Daskalos szerint a Szent Kígyó sötét vörös szín . hogy a fejtet csakrája szépen. Daskalos azzal fejezte be a találkozót. az ujjaitok hegyéig. ha az elkövetkez egy hónapban” – mondta – „a következ ket gyakorolnátok. Az ortodox vallásban a Szent Tüzet a t z mesterének. mi történik ilyenkor?” – kérdezte az egyik hallgató. Érezzétek a jobb karotokat. ami az intenzív koncentráció révén gyülemlett fel. hétszeres spirálban tekeredve. hogy az alkarotok . Daskalos úgy tanította. úgy. miközben fénye energiával tölti fel a nemi szerveket. Maga az extázis csak rövid ideig tart. A nemi csakraközpont egyfajta hatalmas energiaraktár. csukjátok be a szemeteket. amit a Szent Szellem és más entitások – a Törvény szellemei – tartanak ellen rzésük alatt. míg a jelen öntudatos személyiség az állandó személyiséggel teljes összhangban és egységben tisztán a magasabb világokra irányul. Üljetek le egy fehér abrosszal borított asztal elé. mert tényleg úgy néz ki. A feji csakrák egyéb funkcióiról egy következ alkalommal ejtek majd szót. Ez a nagy igazság rejtezik a mögött az si mítosz mögött is. „Szeretném.

Anélkül. különös figyelmet fordítva a saját magatok és mások viselkedésére. és gondolatban. mintha csak a fizikai kezeteket emelgetnétek! Végezzétek ezt a gyakorlatot minden nap. Közben folyamatosan érezzétek az egész karotokat. és ebb l vonjátok le a következtetéseiteket. lassan. gondolataitokat. ami elengedhetetlenül fontos a szellemi fejl dés érdekében! Idézzétek fel emlékezetben az aznapi történéseket. Krisztusnak a szeretete legyen veletek. próbáljátok meg felemelni csak a fehér. házatok népével.92 végigfeküdjön az asztal lapján. és szemléljétek a fehér fénykart is a fizikai kar belsejében. ne tagadjátok meg jelenvaló személyiségeteket! Ne legyetek mazochisták! Ragaszkodás nélkül figyeljétek a történteket. Ezt is ismételjétek meg ötször egymás után. a lehet legrészletesebben. – tette hozzá Daskalos – elalvás el tt mindenki végezzen el egy rövid. majd ugyanolyan lassan és könnyedén engedjétek le. viselkedésmintáitokat. Ötször ismételjétek meg a karmozgatást. És ne feledjétek. objektíven. legalább tíz percig. er lködés nélkül. Ezután lassan emeljétek fel a fizikai kezeteket. és vizualizáljátok azt. Ezt követ en hagyjátok a fizikai kezeteket az asztalon. közben folyamatosan koncentráljatok az éteri kezetekre. és a tenyereteket tegyétek a vállatokra. Éljétek át ket újra. s a tenyeretek felfelé nézzen. nem válhatunk mesterekké. öt perces önelemzést. Úgy kell ereznetek azt. és érintsétek meg vele a vállatokat. Tanulmányozzátok az eseményeket. részrehajlás nélkül. De ne ítélkezzetek önmagatok fölött. bele a fizikai kezetekbe. megfigyelve felmerül érzéseiteket. fehér fényb l álló kéz. és nem fejleszthetjük szellemi képességeinket sem! Az Atya legkedvesebbjének. majd eresszétek le a karotokat újra a kiinduló helyzetbe. éteri fényb l sz tt kezet. vissza az asztalra. Figyeljétek a kezeteket. és az egész világgal!” . hogy a fizikai kezeteken belül el t nik egy azt átható. könnyedén. Ez a gyakorlat segít megismerni egótok erejét. hogy kipucolnánk magunkból az egoista önzés utolsó nyomát is.

„Attól tartok. beszélgettek és kávét iszogattak a mesterrel. és az orvosok nem sok esélyt láttak a felépülésére. Theophanis és Iacovos volt ott. A sógorának agytumorja volt. egy teológus pap szokott róla mindenféle pletykákat terjeszteni.. mondván: „A Sátán is angyalb rbe bújhat!” Inkább gyertyákat gyújtott hát véd szentje. A n anyja viszont hevesen tiltakozott az ellen. hogy a férfit Daskaloshoz hozzák: szigorú vallásos volt.?« Látjátok. Még azt is tudom. hogy a Szent Nectarios alapítvány igazgatója. hogy Daskalos segítségét kérje. és azokkal játszott odakint. kedves Spyróm. hát hogy vagy. látszólag olyan kedves velem: »Ó.. nagyapja kertjében. Szent Nectarios ikonja el tt. és egy percre becsukta a szemét.93 Thorisis és Rasadat Kora délután érkeztem Daskalos házához. amikor egy fiatal n kopogtatott be.” – mondta Daskalos kissé szomorkásán – „az tudata már megmerevedett velem szemben. „Pedig amikor találkozunk. és er sen kételkedett „a ciprusi mágus”-ban. az anyja továbbra is csak tiltakozott. „Ne is akarja megváltoztatni az anyja véleményét rólam.” – szólalt meg végül – „az eset valóban . A fiatalaszszony hiába állította neki. ki ültette el ezeket a gondolatokat a fejében!” Daskalos gyorsan elmesélte. amit az egyik barátjuktól hallott. A kis Marios. Alig ültem le közéjük. id nként nem is olyan kellemes dolog belelátni mások gondolataiba!” Daskalos kézbe vette a beteg férfi fényképét. Daskalos unokája csigákat gy jtött. hogy Daskalos képes lehet meggyógyítani a sógorát.

ha csak a távolból hatunk a sógorára. Az anyja szereti a sógorát?” „Igen. hogy aztán igazából megmutathassa. nagy beavatott. Daskalos már többször említette nekem. te mit látsz ezen a képen?” Marios megfogta a képet. komoly ábrázattal nézegette. Az elképedt orvosok persze rögtön Daskalost kezdték hívogatni.Jó.” – mondta Daskalos – „mert attól tartok. a többiekkel együtt folytatni fogja Daskalos megkezdett munkáját a tanítványokkal. drágám. mire képes!” „Remélem. és szó nélkül visszaszaladt a kertbe a csigáihoz.” „Miért?” – kérdeztem kíváncsian. forgatta.” – felelte a fiatalasszony. de a többi már Istenen múlik. drága kis unokám. és letette a fotót az asztalra. Persze megtesszük. míg a teste kifejl dik. hogy egy ciprusi kisfiú meggyógyította t. Mi több. hogy b vebb felvilágosítással szolgáljon az esetr l. „És mondd csak. Amikor a n visszatért Görögországba és felkereste az orvosait. Még az is kérdéses. mintha minden lehetséges szögb l szerette volna szemügyre venni. „A természet micsoda iróniája.” – mondta az unokájának – „mondd csak. aki ha feln . hajlandó lennél segíteni nekem. hogy arról bárkinek tudomása lenne. amit lehet.” – kérte Daskalos szintén – „mit látsz?” A kis Marios válasz helyett csak sóhajtott egy nagyot. nincs már szüksége erre a fényképre. nagyon. hogy már eddig is segített a nagyapjának: egy athéni n nyaki daganatát állítólag ketten együtt távolították el. akik meger sítették a diagnózisát. el kell égetnem. . Az sokat segít.94 reménytelen. meggyógyítani ezt a bácsit?” A kisfiú bólintott. hogy az unokája el z életében lengyel püspök volt. ezúttal az lesz a legjobb.” Azzal Daskalos odaadta a fényképet Iacovosnak és Theophanis-nak. vajon megéli-e a következ fél évet. „Gyere csak.” – mondta nekem egyszer Daskalos az unokájára mutatva – „itt ez a hatalmas mester. anélkül. olyan híreket is hallottam suttogni a kis Mariosról. akinek várnia kell mindaddig. Daskalos még a kis Mariost is behívta a házba. „Mondd el nekünk. asszonyom. . de nem szólt semmit. „Ezek szerint ez a válaszod!” – mondta Daskalos lassan. Azt hiszem. örömmel mesélte nekik.

„A ráknak nem ez az oka. hogy elégjenek a rákos sejtek. hogy az Egyesült Államokban a rákos megbetegedések aránya éppen New Jersey területén a legmagasabb. Iacovos ott állt mellettem. hogy törlesszék az adósságaikat. még miel tt . és mindannyian együtt halnak meg egy légi szerencsédenségben. hogy egyre több gyerek betegszik meg rákban?” „És minél inkább szennyezzük a környezetünket. és azzal vágjam le a kígyó fejét. aki szokás szerint szódanul figyelt. múlt éjjel különös álmom volt. Amikorra visszaértem a ház hátuljából. mostanában kezdenek viszszaszületni a Földre. Figyeljétek csak meg ezt a véres 20. hogy valaki éppen egy környezetszennyezés sújtotta helyen találja magát. és ott rákot kap. neked kihullik az összes fogad? Na engedd el szépen a karomat!« De minél inkább könyörögtem neki. akit láthatóan nem igen hatott meg szociológiai éleslátásom.” – fojtotta belém a szót nyomatékosan Daskalos. maga a kígyó is lehullott rólam. ami egyben az ország legszennyezettebb vidéke is. amikor odaszóltam neki: »Te buta állat.” – felelte Daskalos. századot: megéltünk két világháborút. „Észrevettétek például. – folytatta Daskalos. „Na de Daskale. a látogató már távozott. és barátjához fordult. mint ahogy az sem véleden. hát nem tudod. „A rákos megbetegedéseknek karmikus okai vannak.” – próbálkoztam egyféle magyarázattal. és megkért. Értitek? Theophani. hogy a rákos megbetegedések aránya Cipruson és világszerte is lassan már járványszer méreteket ölt. hogy kerítsek egy fejszét. annál mélyebben vájt a húsomba. Erre hirtelen megráztam a karomat. s t. hogy hozzam a t z-elemmel. ha emberek egy csoportja repül gépre száll. – váltott témát hirtelen Daskalos. Nem véletlen. mert nem ez a f oka.” – er sködtem – „tudjuk. „Egy hatalmas zöld kígyó próbálta elnyelni a jobb karomat! Már majdnem a teljes karomat bekebelezte. Daskalos megjegyezte. hogy a rák f kiváltó oka a környezetszennyezés? „ „Egyszer en azért. közvetlenül a Krisztus-kép elé. Sokan azok közül. hogy ha csak megrázom a kezem. annál többen fognak ezután is megbetegedni. huncutul mosolygó ifjú tanítványára mutatva – és arra próbált rábeszélni. akik annak idején részesei voltak a háborús kegyetlenkedéseknek. és tényleg kiestek a fogai.95 „Érintkezésbe kell. Miért ne mondhatnánk hát.” – szólt Daskalos. hogy a képet tegyem be a szentélybe.

lelked legmélyér l. már akkor is ugyanolyan rült volt. »Mert nem akarod észrevenni« – mondta Iacovos. amikor hét éves voltam. hogy bánjak már el vele. az „ rültsége” miatt sok ártatlan ember vére folyhat még a szigeten. Leonidas egy félig földalatti fegyveres mozgalom vezet je volt. Döbbent tekintetem láttán pedig csak ennyit mondott: »Ne aggódj. mint most!” „Iacovos azért gy zködött. hogy mit akart vajon mutatni nekem. addig felkapott egy fejszét. mire a kígyóra bökött: »Hát ezé a Leonidasodé! Nézd csak meg. »Nem tehetem. »Meg kellett volna ölnöd az átkozott kígyóját!« Persze nem tettem. Én azonban nem akarok emiatt visszaélni a szellemi er mmel. »En megmondtam!« – mondta Iacovos álmomban. és ezzel valahogy elterelte a figyelmemet. és Daskalos attól tartott. mert Leonidas folytonosan zavar minket. Daskalosnak volt egy unokaöccse. amivel most kell szembenéznem. Amíg én azt kerestem. „Egyszer azt vetette a szememre. Nem azért tettem akkor ígéretet. és újra elkezdte elnyelni a karomat.« – mondtam neki – »nem nyakazhatom le szegény párát!« Erre a kígyónak valóban visszan ttek a fogai. hogy 6Ő évvel kés bb semmibe vegyem ket egy olyan probléma miatt. és megrázta a fejét. »Hát nem volt még elég? Nem tanultál a leckéb l?« – kérdeztem a kígyótól. Ekkor Iacovos az ellenkez irányba mutatott. a te Leonidasodnak a feje is visszan majd!« »Miféle Leonidasomé?« – kérdeztem t le. hogy eresszen el. megnéztem. csak újból megráztam a karomat. függetlenül attól. amit Yohannan adott meg nekem. és kettéhasította az állat fejét. hogyan viselkednek k veled szemben. hogy feldúlta fiatalabbik lánya családi életét. pontosan olyan a feje. Kedves Iacovóm. de megint csak hiába rimánkodtam neki. és a kígyó megint elhullajtotta a fogait. mint Leonidasé!« Én erre fogtam a kígyó fejét. de semmiféle Leonidast nem láttam benne. s aki valóban sok kellemetlenséget okozott Daskalosnak azzal.«„ .” „Az álmod olyan világos. Nem szeghetem meg az Igazság Keres inek hétszeres fogadalmát. akit Leonidasnak hívtak. Leonidas egyik el z életében állítólag Daskalos fia volt. „Szerencsétlen. hadd emlékeztesselek téged is az ötös számú fogadalomra: »Szeresd és szolgáld embertársaidat szinte szívvel. Az idióta!” – mondta Daskalos.96 annak visszan nek a fogai és újra belém mar. hogy »elterelem a tömegek figyelmét a valódi problémákról«. hogy ennél világosabb már nem is lehetne!” – jegyezte meg Theophanis.

Mintha csak összen tt volna az aurájuk. „Nagyon könnyen félrevezethetik ugyanis az embert. hogy megmutassam az embereknek az Istenben rejl szépséget. hogy amit az egyikük megtapasztal. hogy és Iacovos lelkileg olyannyira egymásra vannak hangolódva. amit a közeli étteremb l hozattunk – „mindig leny göz.97 „Daskale. hogy k maguk voltak az illet . milyen könnyedén tudsz visszaemlékezni el z életeidre. hogy Daskalosnak nincs programja estére. Daskalos szinte sosem utasította vissza a válaszadást. Sokakkal találkoztam már. néha közvetlenül tapasztalja a dolgokat. fantáziaképek vagy hallucinációk?” „No akkor kezdjük a dolgot a legelejér l!” – mondta Daskalos teljesen magabiztosan. hogy betekintést nyertek el z életeikbe.” – jegyezte meg Theophanis.” „Úgy értem. és elköszönt. és Iacovos is bólogatott. Iacovos tényleg ott volt veled?” „Persze hogy ott volt!” – felelte. azt a másikuk is átéli. és egyensúlyt teremtsek az értelem és az érzelem között. hogy az el z életeidb l hozott emlékeid nem csupán szép illúziók.” – kezdett hozzá most is. hogy egy adott életben zenészként. akinek most állítod magad? Honnan veszed. én pedig Iacovosszal együtt feszült figyelemmel hallgattam t – „hogy szolgáljam embertársaimat. az volt a célom. Rajongásuk és ragaszkodásuk a régmúlt egy alakjához oda vezetett. hogy ráhangolódtak az elhunyt elementáljára.” – kezdtem bele. és már így is kés délután volt. Daskalos elmagyarázta. aki meggy zte ket arról.” – kérdeztem – „ez az álom egyfajta testen kívüli élmény volt?” „Természetesen.” – szakítottam félbe – „honnan tudhatod biztosan. de a magam módján én keresztülláttam az illúzióikon. hogy annak idején az voltál. mert mint „helyszínel kutatónak”. „Daskale. mint ki jól végezte dolgát.” Azzal. Teljesen mindegy volt. Én örömmel hallottam. . vagy orvosként tevékenykedtem. „Én általában szimbolikusan szoktam. miután vacsorára elfogyasztottunk egy sült csirkét. „Az ember testen kívül néha szimbolikusan. íróként. Három órás autóút várt még rá hazáig. fest ként. Paphosig. akik azt állították magukról. felállt. „El z életeim közös vonása mindig az volt. Kíváncsi lennék még néhány hasonló élménybeszámolóra!” Persze szerencsém volt ezen a téren.” „Daskale. úgyhogy folytathattuk a beszélgetést.

egy-egy életszakasz vizsgálatakor mindig ugyanazokat a képeket látja. ahhoz túl kés volt. Amikor megpróbáltam megfékezni ket. akikr l azt gondolta. Minden jelent sebb történés benne él az ember emlékezetében. S bár a tanítványom jó szándékú volt. amik valóban megtörténtek velük. űsak nagy . egyrészt a kolostornak sem ment valami jól. Az emberei azonban valójában közönséges b nöz k voltak. Egyiküknek éppen akkor villant be egy emlékkép. az túlságosan megviselte t. Én a karjaimba vettem. hogy azok megszerezhessék a drágakövet.” „Mire jött rá?” „Arra.” Nem hagytam annyiban a dolgot. Daskalos egyre kíváncsibbá tett. és bevezette ket a templomunkba. hogy osszam szét a kolostor minden vagyonát a szegényeknek. és volt az egyik tanítványom. Amikor most ennek az egész történetnek az emléke felelevenedett benne. a születés pillanatától kezdve egészen a halálig.98 Az ember csak akkor lehet teljesen biztos egy el z inkarnáció-jának valódiságában. A tanítványom is hiába próbált már közbeavatkozni. Ha becsukom a szemem. Sok tanítványomról tudom például. és magára öltötte testvériségünk fehér palástját. egy teljesen tudatos életútra tudok visszaemlékezni. csupán képzel dtek?” – kérdeztem. Én elleneztem a tervét. másrészt nem láttam be. Kapcsolatba lépett valakikkel. vajon a Buddha-szobor homlokát díszít drágak hogyan lenne képes segíteni a szegényeken. aki azt követelte t lem. hogy mások. Az ilyen eseteket nem lehet teljes bizonyossággal eldönteni. „Mesélnél többet is err l az esetr l?” „Évszázadokkal ezel tt történt. ha valaki tényleg minden részletre emlékszik. s ha az adott inkarnációra összpontosít. leszúrtak. Akkoriban tibeti láma voltam.” „Azt akarod ezzel mondani. akik csak részleteket pillantottak meg el z életeikb l. szemben azzal. amikor beavatást nyert. „Nem feltétlenül. ha képes annak az adott életnek bármelyik pillanatát elevenen felidézni. és zokogni kezdett. erényemmel és gyengeségemmel együtt látom magam. hogy bizonyos töredékeket újra megtapasztaltak már el z életeikb l. hogy mi történt közte és énközöttem abban az életben. A földre roskadt. hogy mit követett el. de nagyon makacs. öngyilkos lett: levetette magát egy szakadékba. hogy forradalmárok. és próbáltam megnyugtatni t. Amikor rádöbbent. annak minden részletével: minden hibámmal. Mindent elsöpr er vel jelentkezett nála a felismerés.

” „Azt hittem.99 nehezen sikerült lecsillapítanom t: »Hát nem látod. hogy ki vagyok. s ahogy most feln ttél. a születésem pillanatától.” – igazított ki Daskalos némileg csalódottan. hanem az egész életre. hogy még mindig nem értettem meg tökéletesen. és megnézni.” – kérdeztem pár percnyi elmélyült hallgatás után – „amikor el ször tudatosodtak benned el z életeid?” „Kezdett l fogva tudtam. Tudom. „Ezt elég nehezemre esik elképzelni! Hogy emlékezhet egy két-három éves kisbaba tudatosan az el z életeire?” – kérdeztem meglehet sen zavarodottan. az ember már nem fokozatokban emlékezik. „Márpedig ez a fajta emlékezoképességem már el z életeimben is megvolt. azel tt pedig megint valaki másként inkarnálódtál. hogy fel tudd idézni el z életeid emlékeit?” .” – mondta Daskalos teljes szinteséggel. „Ezzel azt akarod mondani. De már képes behatolni el z életeibe.” „Nem.” „Nem.. mert túlontúl ragaszkodik jelenlegi inkarnációjához. és Daskalos ifjú tanítványa felé böktem. amit mondani . élek és virulok!«„ „Hány éves voltál.” – mondta Iacovos teljes komolysággal. „És neked.« – mondtam neki – »itt vagyok. egy az egyben. nem..” „Ez igaz.” – felelte. aki láthatólag jól szórakozott eddigi párbeszédünkön. Azon a ponton. Daskale. Azokon kívül még számtalan testet öltésem volt. „Iacovosnak még át kell hidalnia az emlékezeti szakadékot. de amelyik nem érdekel. „Csak azokra emlékszem. azzal nem foglalkozom.” – próbáltam összefoglalni tapasztalatának milyenségét – „egyfajta érzésed volt. ezek az emlékek fokozatosan térnek vissza.” „Szóval amikor leszülettél erre a világra. amelyek érdekelnek.” – kérdeztem – „koncentrálnod kell azért.” „És mi a helyzet Iacovosszal?” – kérdeztem. ki volt korábban.Jelenlegi szintemen nekem már nincs szükségem külön koncentrációra. folyamatosan feltámadtak benned ezeknek az életeknek az emlékei. legutóbb például egy si Egyiptombeli életének töredékeire emlékezett vissza. hogy korábban egy bizonyos illet ként éltél már itt. nem pontosan. hogy ismered minden eddigi inkarnációdat?” – csaptam le rá türelmetlenül. ahol én tartok.

Csak meg kellett várnom. megnyomva minden szót. mint amekkorának beállítanak. hanem tudom!” „De volt-e valaha saját szubjektív tudatosságodon kívül bármiféle egyéb bizonyítékod arra. és reggel felkelsz. „Gondolom. mert az voltam. Állította.” – mondta lassan. a Spyridonként elkövetett tetteidre gondolsz. mindenféle képzés.” Daskalos azzal folytatta.” „De hát honnan tudhatná egy két éves gyerek” – tiltakoztam újra felemelt hangon – „hogy ki volt Spyridon. Két éves koromban persze még nem tudtam magam kifejezni. Némelyik inkarnációmban egészen felmagasztaltak. „Az egész nem az emlékezet kérdése. hogy ki vagyok. és a nyomaték kedvéért megütögette a térdemet – „honnan tudom ezeket a nyelveket. „Mit gondolsz. Nem emlékszem arra. „Igen. vagy akkora szent. ahogy most teszem. amikor rám terítették szent palástomat. de a hibáimról mára elfeledkeztek. s t. vagy Origenész. öniróniával a hangjában. hogy nyelvismerete is el z életeinek köszönhet . Én tudom. ugyanez a helyzet velem is. Ezt nem könny elmagyarázni. mégis beszélte a nyelvet. vagy tudatosan tudod. akiket említettél?” „Ha a gyerek ezeknek az embereknek az inkarnációja. vajon ébredés után csak emlékszel arra. Amikor este lefekszel aludni. akinek állítod magad?” – kérdeztem.100 akart nekem.” – mondta. „Persze korántsem voltam olyan jó. el z életeimben. és tudott egy keveset olaszul is. ki voltam korábban.” -szólaltam meg. Természetesen az anyagi test bizonyos szempontból korlátozza tökéletes önkifejez désünket. hogy ki voltam annak idején. De bels leg tudtam. hogy te vagy Kyriacos? Látod. amikor ne lettem volna tisztában azzal. hogy ebben az életében soha nem tanult oroszul. vagy bárki más. mert legutóbbi inkarnációjában orosz író volt.” – felelte. De ugyanígy beszélt örményül. hogy valóban az voltál.” – kérdezte t lem. . nem volt olyan pillanat az életemben. azokra. akkor tud róluk. hogy Kyriacos vagy. míg ez a testem feln . „A legtöbb úgynevezett szent ember” – kuncogott Iacovos – „inkább varázsló volt. vagy nyelvtanulás nélkül? Úgy hoztam magammal a képességet. „Tudom. hogy úgy tudjam kifejezni magam. még apróbb b neimet is elnézték nekem. ki voltam. De hidd el nekem.” – idézte vissza a múltat Daskalos. akik gyakran fordultak a fekete mágiához.

amikor és Iacovos is Aton templomában szolgáltak. . hogy te lennél az egyetlen emberi lény a Földön. hogy most visszaidézze. magam is elképedve egyre hihetetlenebb beszédtémánktól. Állítólag ez volt az egyik legintenzívebb testet öltése. mint én?” „Igen.” „Nem. Tudsz követni? Nemcsak egyes jelenetek rémlenek.101 „Persze. akik egyes részletekre emlékeztek. mint a nagy misztériumokba beavatott papok. Csak olyan emberekkel. amit én »az Akása Krónika olvasásá« -nak hívok. vagy amire büszke lehettél. hogy ugyanolyan mélységig.” „És honnan veszed.” – szólt lágyan Iacovos. „Úgy érted. hátrad lt a karosszékében. hogy részletesen felidézi egyik korábbi inkarnációját az si Egyiptomból. aki hozzád hasonló módon képes volt visszaemlékezni el z életeire?” – kérdeztem. ha egy el z élet minden egyes apró részlete világos. meg tudom különböztetni a fantáziát attól. Nem is ismerem a Föld összes lakóját!” -mondta Daskalos viccel dve. maga volt az illet . hajlandó vagyok mesélni róla. Még sosem találkoztam. és mindketten ifjú tanítványára szegeztük a tekintetünket. „Nem bánom. közben begy jtve ugyanazokat a tapasztalatokat. attól. hanem az öszszes érzés is.” „Ez azt jelenti. minden elhibázott vagy jó szándékú cselekedet. amiket menet közben átéltem. amiket egyetlen könyv sem említ. eddigi társalgásunk jó alapot nyújtott ahhoz. hogy egyszer már megígérte nekem.” „Találkoztál-e valaha olyasvalakivel. akkor semmi kétség. rengeteg!” „Mint például?” „Olyan helyeket. minden gyengeség. hogy ezek az utcák nem csak a képzeleted szüleményei?” „Nem lehetnek azok. „Ha Iacovos is beleegyezik. amit újra átélek el z életeimb l. Úgy gondoltam. és belekezdett elbeszélésébe. mire Daskalos mély lélegzetet vett. konkrét utcákat ismerek. Úgy értem. amit l elszégyellted magad.” -mondta Daskalos. Emlékeztettem t. Hidd el. akinek ilyen képesség adatott?” „Ezt nem mondtam. Ha valaki teljes mértékben képes visszaemlékezni egy múltbéli személyiség életére. mi is történt annak idején a fáraók földjén.

akit űhapsitounak hívtak. A párnak született egy gyermeke. és eltörölték az emberáldozatokat. Az illet ma is ugyanolyan alattomos. Amikor feln tt. amit a setonok. és hasonlókról. Rasadat apjához költözik. meditáló pózban. Rasadat apjának volt egy unokan vére. és egy 2Ő éves újonc. a mai szudániak ellen vívtak. magával hozott és örökbe fogadott egy fekete gyermeket. . hogy elhagyja az apai házat. Rasadat és Thorisis tisztánlátók voltak. az lesz az utód – így szólt a szabály –. s Rasadat egy év múlva követte t. és nagybátyjához. Iacovos csukott szemmel ült. beleláttak mások gondolataiba. Amint megpillan . Egyiptomban átélt tapasztalatait. még miel tt a mester egyáltalán feltette volna a három kérdést. Tulajdonképpen legel ször Thorisis lépett be Aton templomába. Thorisis. nem beszélve a cápákról. Aki a legkielégít bb választ adja mindhárom kérdésre. A két testvér a megszólalásig hasonlított egymásra. úgyhogy már jó el re tudták a válaszokat. mintha Daskalos igéz el adásmódja újraélesztette volna benne Rasadat si. aki nemrégiben tért át Aton hitére. csak vádaskodott Thorisis ellen. Két fia született: az id sebbiket Rasadatnak hívták. egy Istent tiszteltek. mást sem tett. aki három kérdést tett fel a vállalkozóknak. hogy ki váltsa majd fel a templom beavató mesterét. Amon-Ré hívei a fizikai Napban hittek. a krokodilokról. Aton követ i ellenezték ezeket a praktikákat: k a szellemi Napot imádták. aki a fáraó hadseregében szolgált. ott találta Rasadatot. versenyt hirdettek. hogy Rasadatból Aton misztériumainak beavatottja legyen. s a mester a gy ztes fehér köpenyes beavatottat fogja majd felövezi egy arany övvel. aki a sorára várt. emberáldozatokat mutattak be. Rasadat. Amikor Thorisis kilépett a templom folyosójára. Thorisis volt az els vizsgázó. Mindhárom kérdésre kiválóan felelt. úgyhogy Thorisis végül is úgy döntött. Thorisis. t a 24 éves újonc követte.102 „Ekhnaton fáraó idején hatalmas összet zés robbant ki Amon-Ré és Aton követ i között. és egy kutyaszer istenséget imádtak. Három jelentkez akadt. Úgy t nt. Az apa id vel templomi szolgálatra adta a fiát. akit a foglyok között talált. azaz jómagam. Kettejük között szoros barátság alakult ki. s akinek egy Arész nev görög férfi volt a férje. Amikor Arész visszatért az egyik háborúból.” Miközben Daskalos a történetbe mélyedt. mint abban az életében. Aton dics ít inek egyik el futára a fáraó unokaöccse volt.Amikor Thorisis 18 éves lett.

»Mester. amire felelnetek kellett?” „Az els a létezés természetére vonatkozott.« – mondta a mester. és meg is felelt azokra. és így felelt neki: »Megint egyek lettünk hát. de Iacovos mindig is megmaradt gondolkodó. és Iacovosra nézett. a szeretet tartja fenn . de a másodikat megválaszolatlanul hagyta. A második kérdés a szeretet természetére utalt. „Mi volt az a három kérdés. derékon ragadta t. és közölte. és hallottam.” – folytatta Daskalos kissé szomorkásán. hogy a fizikai Nap mögött egy szellemi Nap található. s Rasadat valóban fel is övezte Thorisist. Daskalos többször hangoztatta már nekem. hogy tudja a kérdéseket. Daskale!” – mondtam. Erre Thorisis felkiáltott: »Nem igazság! Kint a folyosón Rasadat azt mondta nekem.103 totta Thorisist. érzelmi oldalt képviselte. aki továbbra is csukott szemekkel meditált.« – mondta Rasadat – »de bárcsak erezném is!« Rasadat ugyanis nem volt képes átérezni az egységet. és engedelmével magához ragadta az övet. mit beszéltetek. A mester mindhármukat maga elé hívatta. Be kellett bizonyítanunk Aton valódiságát.« Thorisis tovább tiltakozott. hogy Thorisis nyeri el a tisztséget. és azt egyik helyr l a másikra transzformáljuk. azt. A következ t feleltem rá: »A szeretetb l teremt dik az anyag. aki az els és a harmadik kérdésre helyes választ adott. Miért ne válaszolt volna hát helyesen? Miért tett volna ilyet?« »Azt hiszem. Közben a második jelentkez is befejezte a vizsgát. hogy nem hajlandó elfogadni az arany övet. az ember és Aton kapcsolatára. magam is kint voltam veletek a folyosón. és kijelentette. mivel nem adott kielégít választ a kettes számú kérdésre. hogy el re tudja a kérdéseket és a válaszokat. én tudom az okát. pontosan olyan jól. mint ahogy én tettem. hogy Iacovos és duállelkek. övezd fel Thorisist. hogy tüzet élesszünk a gondolatunkkal. »Amikor a második jelöltet vizsgáztattam. hogy Rasadat sem felelt meg. mégpedig sikertelenül. megcsókolta t. Én követni foglak téged!« Akkor Thorisis megölelte Rasadatot. úgyhogy szólították Rasadatot. majd így szólt hozzá: »Járd a magad útját. vagy én magam teszem meg!« »Tedd hát!« – mondta a mester. Ezzel tulajdonképpen mindkett jük jelenlegi életét is tökéletesen jellemezte. A feladat része volt az is. míg Daskalos inkább a szentimentális. Abban a pillanatban Rasadat megcsókolta a mester kezét. mindig is egyek leszünk!« »Tudom. és kijelentette. „Nagyon kíváncsivá tettél. Úgy látszott hát. intellektuális félnek.

annak ellenére. hogy szellemi képességek birtokában vagyunk. vagy az iszlám elkötelezettjei. hová lettem. Görög származású lévén a görögök és az egyiptomiak isteneiben is hitt. Emlékszem. és nyolc másik templom vette körül. és meglátogatott a templomban. t zként. amit l lángra lobban és szikrákat hány a fa. finom rezgések formájában meg kellett tudnunk teremteni szavaink jelentésének szellemi képét. A szeretet maga a Nap. azaz Egyiptom földje ellen. ami melegével éltet. legyenek akár keresztények. hogy a szeretet maga az élet. Az alacsonyabb világokban mint vonzódás jelentkezik. vagy saját lábunkon. azonnal fröcskölni kezdte t – úgy játszottak. Rasadat mennyire szeretett elnyújtózni az udvar fehér márvány kövezetén úgy. A nagy igazságok elvesztek a szavak között. Azokban az id kben a vallási vezet knek még valódi hatalma volt.« Amikor Set követ i. Ma már bezzeg csak az átlagember rövidlátásával rendelkeznek. hogy szeretet nélkül nincs élet. apám örökbe fogadott fia már feln tt volt.« A harmadik kérdés a szeretet és az élet közti különbségre kérdezett rá. Be kellett mutatnunk. de ezúttal már átváltott els személybe – az apám megtudta. és meglátogatom anyámat. hogy mindketten feln tt beavatottak voltak. A szeretet tüzének füstje könnyeket csal az ember szemébe. Eközben – folytatta Daskalos az elbeszélést. Én már Atonhoz tartozom. Bizonyságot kellett tennünk arról.104 az univerzum egységét és harmóniáját. A tanoncok otthonai ezeken a környez szigeteken épültek. Egy napon felgyújtották Árész házát. ami éget. és a templomaink ellen vonultak. de ugyanakkor a szeretet fény is. ragyogó fény. ott. de aztán visszatérek a templomba. hanem földjeink . – folytatta Daskalos – a templomunk a Nílus egyik kis szigetén állt. elmegyek. akár buddhisták. hogy azt a beavató mester is átélhesse. A szigetek közt vagy csónakokkal közlekedtünk. Emlékszem. a vallás puszta üzletággá silányult. hogy közben a Nílus vizébe lógatta a lábát! Ha Thorisis a közelébe merészkedett. Azt mondtam neki: »Atyám. ahol a víz térdig sem ért. a szudániak háborút indítottak Kami. és támadó honfitársai mellé állt. Thorisis és Rasadat folyton együtt voltak. ígérem. egy házban laktak. mint a gyerekek. Természetesen nem volt elég pusztán szavakkal megválaszolnunk a kérdéseket. Mindeközben nekünk mint beavatottaknak nemcsak az ima és a vallási élet szervezése tartozott a feladataink közé.

én is látom t. de Rasadat apja jelzett. mert ahogy mondta.« »Nem megyek sehová!« – zokogtam. »Tudom.« – suttogta. – folytatta Daskalos – és tudtuk. és én. a gonosz csak egyre gonoszabb lesz!« És valóban. hogy megtagadjam a hitemet. aki Aton követ it okolta a háború kitöréséért. és Rasadat keresésére indultam. hogy észhez térj! Feküdj a csónak fenekére. hogy Rasadat apja ma Theophanis. nem hagyom. én csak szótlanul rámutattam Rasadat testére. vagy bármit is csinálni. hamarosan engem is a fáraó elé hurcoltak. hogy ne is nézzek a fiára. és megtaláltam a szandálját: csöpögött bel le a vér. fiam. Talán érdekel. hogy észre ne vegyenek minket.« »Ne légy bolond!« – torkolt le az apja. hátha elkaphatnám. És akkor megpillantottam Rasadat apját. A templom nagymestere ígéretet tett. fiam. Rasadat holttestét láttam magam mellett. gondolod. Tele volt késszúrásokkal. és hosszasan sírtam. s bár felszínesen úgy tettem. hogy megmenekültünk. Éppen látogatóba készült a fáraóhoz. A folyó mentén hamarosan elértük a következ templomot. az iránta érzett szeretetem lassan már kezdett bosszúszomjas gy löletbe fordulni. hogy el készítsék a bebalzsamozásra. hogy hagyjam békén. úgy kell áttörnünk a papirusznád s r jén. hogy ott élelmet oszszak. ha elmondom. »Erre most nincs id nk. Amikor értesültem a történtekr l.105 m velése és a terményfelesleg szétosztása is a nép körében. Mély álomba zuhantam a h s márványkövezeten. Rasadat holtteste pedig a Nílus vizén lebegett. azonnal hazasiettem. hogy a sorsomat viseli. »Odaúszom. Amikor felébredtem. Rasadat apja kérlelt. En azonban ellenálltam. a vízbe lógattam a kezem. Amikor odaért hozzám. mintha . amikor éppen az északi falvakba utaztam. ezért is vannak k ketten Iacovosszal olyan közel egymáshoz ebben az inkarnációjukban is. hogy csak úgy elsodorja Rasadat tetemét a víz. »Már látom a jöv nket. fordítsak hátat Atonnak és kövessem Amon-Rét. aki egy csónakban evezett felém. A Nílus sodorta idáig.« – mondta nekem. a támadók megrohamozták és felégették házainkat a templomok mellett. és a papok kihalászták a vízb l. »Még a végén téged is megölnek! az én fiam volt. az ellenség még mindig a környéken ólálkodik és gyújtogat. Átkutattam a házunk romjait.« Emlékszem. a nádasban egyszer csak egy sikló úszott el mellettünk. Egy napon. »Meglásd. szállj be a hajóba. Gyere. nekem kisebb a fájdalmam? Azt akarom. ahogy ott feküdtem a csónak alján. Képtelen voltam gondolkodni. Osszeroskadtam.

Alasia ásatásán dolgozott. amibe persze bele is halhattam.” Daskalos ezután rátért ciprusi életének el adására. aki újszülött csecsem jét akarta a vízbe vetni. késével szabályosan kibelezett. Atonra. hogy aztán maga is utána ugorjon. Ok persze azonnal szentségtör nek kiáltottak ki. Hercegi rangomra hivatkozva azt követelték. hát legyen. Aton más titkos követ ivel együtt. akinek a Rames nevet adtam. az összes krokodilt megöltük. Templomi szolgálatra rendeltek. hogy felfalják ket a krokodilok. A templom belsejében volt egy hatalmas arany korong. akik belevetették magukat a szent tóba. hogy vegyek részt egy beavatási szertartáson. és nekem arra kellett felmásznom. s miután a beavató mester kijelentette. a harmadik fokára. Szülei helyett én neveltem fel a fiút.106 behódolnék. Amon-Ré követ i összeesküvést sz ttek ellenem. remélve. hogy kiragadjam a gyermeket a kezéb l. és a korong egyenesen rám zuhant. „Amikor visszatértem Egyiptomba. Még halálomban is úgy bán . valójában sosem lettem h tlen Atonhoz. hogy Amon-Rének áldozzak. A ceremónia során Amon-Ré papjai gondolataik erejével eltépték a hatalmas bálvány láncait. egy szép napon emberek érkeztek a templomba. hogy mostani inkarnációjában el z életének ciprusi tapasztalatai révén tudott segíteni egy európai archeológusnak. legalább örökre emlékezni fogok az egyetlen Istenre. Még éppen idejében sikerült odaérnem hozzá. a napisten ítélt halálra engem. emlékszem. A krokodilok martaléka lett. ami a Napot jelképezte – a mennyezetr l lógott alá. Aztán. Azokban az si id kben űiprus híres volt rézbányászatáról. hogy a ciprusi termékeket – f leg rezet és búzát – Egyiptomba hajóztassa. s tulajdonképpen a nevét is a rézr l kapta. Egy n is volt köztük. hogy a túlvilágon viszontláthatja halott férjét. hogy javarészt kereskedelemmel foglalkozott. aki »jutalmul« ciprusi gyarmataira szám zött. ami annyit tesz: »akit megtévesztett Aton«. Daskalos azt állította. aki egy Salamis si romjainak közvetlen közelében felfedezett városka. Gondoltam. ráadásul pillanatnyilag minden ellenállás hiábavalónak látszott. A korong alatt állt egy k létra. ha így kell lennie. Az volt a dolga. Rasadat elvesztése és templomunk elpusztítása lelkileg teljesen összetört. s ezáltal a »paradicsomba« kerüljenek. hogy maga Ré. és Thorisisról Korratonra változtatta a nevemet. Ezzel persze sikerült magamra haragítani a fáraót. kiderült. de t magát már nem tudtam megmenteni. Kés bb.

” „De hát miért tették ezt veled. Egy éjszaka Rames. széttárt karokkal a síromra borulva. és puszta kézzel kiemeltem még dobogó szívüket. miután elérték a nyolc éves életkort. Amint ott zokogott. pedig azóta megtanított minket ellenségeink szeretetére is!” Daskalos elbeszélése szerint többször egymás után testet öltött az aztékok között. miért vacakol annyit a szívem? Azóta minden egyes inkarnációmban szívelégtelenségben szenvedek. Egy k késsel felnyitottam a mellkasukat.” „Daskale. és állva temettek el. sorra feláldoztam a háború istenének. De mindez még a Legszeretettebb eljövetele el tt történt. az aztékok között öltöttem újra testet. a hasamat trágyával töltötték meg. „Ennek a fekete mágiának a segítségével 200 évre sikerült bebörtönözniük engem a túlvilágon. mint katolikus pap és nagy mester. Mit gondolsz. Rasadat oda is követett engem.107 tak velem. Amon-Ré híveit. a helyszínen azonnal a halálával fizessen a tettéért. Az az életem egy szellemi bukás volt. mint istentelennel: kihurcoltak a templom elé. de ezért mind a mai napig keményen megfizetek. hogy parázsló szénen süssem meg azt. Azték áldozópapként bevonzottam egyiptomi életem ellenségeit. egy dárdával t magát is odaszögezték. . „Valóban kegyetlenül bántam velük. aki Korraton sírjánál gyászolni merészel. aki id közben feln tt férfivá érett. Látod. hogy Rames most Dominico atyaként ismert. aki Egyiptomban Ramesként inkarnálódott. hogy meggyászoljon engem. „Miért temettek téged trágya közé?” „Ez egyfajta fekete mágia volt: foglyul akartak ejteni az éteri világban. akiket. Annak idején volt a gyermek Daskalos egyik láthatatlan segít je. Ráadásul hoztak egy rendeletet: bárki. aki jelenleg a szellemvilágban tartózkodik. a tiltás ellenére meglátogatta a síromat.” Daskalos elmondta. legutóbbi földi testet öltése során Dominico atya néven élte le életét. Abban az életemben is papi beavatást kaptam. s még ma is az. és vallási szokásainknak megfelel en emberáldozatokat mutattunk be. Daskale?” – kérdeztem. hogy ne tudjak újra inkarnálódni. Ugyanaz a szellemiség tehát. a régi vallási vezet k még ilyesféle hatalommal bírtak! Amikor sikerült börtönömb l kiszabadulnom. hogy tehettél ilyet? Mint egy közönséges hentes!” – háborogtam forgó gyomorral. egy házikószer gödörben. amit szintén trágyával béleltek ki számomra. s ezáltal a spanyol hódítók érkezésére is emlékezett.

„A karmának köszönhet . Az ötven éves. hogy most a bels kör tagja lehet. hogy szabadon engedjük t. nehogy a Fehér Istent öljék meg véletlenül. és az aranyra éhes. mint a Fehér Istenre.” – magyarázta Daskalos. akik úgy tekintettek rá. aki Daskalos bels tanítványi köréhez tartozik. A bolondok addig ragaszkodtak ehhez a mítoszhoz. teljesen elvesztették az eszüket. törékeny könyvel t nehéz volt elképzelni nevetés nélkül mint rettegett spanyol konkvisztádort. aki a vízvezeték-hálózatért volt felel s. hogy megmutassam nekik az aranyat. neki is miken kellett keresztülmennie.” Daskalos azt is elmondta. a folyton mosolygó. alacsony emberkét. Iacovos akkoriban Daskalos másik unokaöccse volt. De amikor megpillantották a kincseket. szemüveges. mire törölte azokat a negatív elementálokat. Olyan átéléssel mesélt a spanyol hódítók igazságtalan gaztetteir l. és alkut kötöttem a törzs rmesterrel: »Ha élve visszakapom t. igyekeznem kellett. némi távolságtartás azért megmaradt közöttünk.108 Egyik inkarnációjában a spanyolok partra szállásakor uralkodott azték király. hogy a „törzs rmester” ma az a Prasi-nos úr. aki a legenda szerint egyszer majd visszatér. hogy azt hittük. Daskalos iszonyodva beszélt a spanyol konkvisztádorról. elutazott. hogy nem fogják tartani magukat a fogadalmukhoz. hogy szinte magam el tt láttam megelevenedni az azték kultúra végnapjait. amikor Theophanis. Krisztus a mennybemenetelt követ en az aztékok között is megjelent. engem is lekaszabolt. igaz. a régi sebhelyek azért még nem t ntek el végérvényesen. Amikor Daskalos bemutatott minket egymásnak. Montezuma unokatestvére volt. Montezuma testvérének. Tudod. és Iacovost is. a spanyolok letartóztatták Iacovost. A törzs rmester el rántotta a kardját. Az aztékok ezért is nem öltek meg egyetlen fehér embert sem. Én próbáltam megmenteni t. amiket spanyol hódítóként teremtett! De mára szeret testvérré lett. bármennyire is szeretjük t. „Csak Isten tudja. kapzsi spanyolokról. „Egy nap. a spanyolok is igazodnak az általunk megszokott morális értékrendhez. hogy az arcomon semmi ne látszódjon. Amikor a spanyol katonákat bevezettem a templomunkba. Hosszú-hosszú kor . a „barbár” űortezr l. a testsúlyának megfelel arannyal fizetek érte.« A tiszt a szavát adta: »Jézus Krisztus nevében ígérem. Theophanisnak a fia.« Olyan naivak voltunk. míg a spanyolok az utolsó szálig le nem mészárolták ket. persze fel sem merült bennem. Bármennyire is a testvérünknek tekintjük.

milyen mély hatást tett rám kijelentésével. arra kényszerítve. „Hogy nevezhetsz egy inkarnációt a legjobbnak. legalább 20 inkarnáció-ban. a legjobbnak?” – kérdeztem. vajon mennyire volt értékes eddigi teljes létem. amikor Thorisisként éltem.” „Az összes inkarnációd közül melyikre emlékszel vissza a legszívesebben.” – t n dtem hangosan. állandó vágyódásom és ellenérzéseim szül hazámmal. Daskalos mondása oly mélyen megérintett.” – felelte habozás nélkül.. hogy végigvizsgáljam. duálpárjával. minden átvillant a tudatomon. Daskale? Melyiket tartod a legsikeresebbnek. »Iacovos vagyok. . hogy felejtsem már el Rasadatot. hogy könnyek gy ltek a szemembe. hogy minél inkább megismersz valakit egyik inkarnációról a másikra. hogy megfeledkezem magamról. míg az efféle sebek mind begyógyulnak. mennyi ideig tartott. és Iacovost Rasadatnak szólítom. és az arcomba üvöltötte. hazám keser sorsa felett érzett aggodalmaim. de lelki kapcsolatunk sosem vált még egyszer olyan szorossá. Szavai továbbra is ott keringtek a fejemben. „Azt.” – mondta Daskalos felemelt hangon. hogyan távozol az él k sorából. űiprussal kapcsolatban.109 szakoknak kell még eltelnie mindaddig. ami újra és újra ismételte önmagát: „Nem az számít. amikor az olyan tragikus halállal ért véget?” „Nem az számít. hogyan élted le az életed!” Pár másodpercig kábán hallgattam. nekem valamiért mindig az volt az elképzelésem. h siesen csillogó szemekkel – „hanem az. míg kikecmeregtem ebb l a furcsa állapotból. hanem az.. Thorisisként való testet öltése során alakult ki – folytatta elbeszélését – a legszorosabb és legfelemel bb érzelmi köt dése Rasadat-tal.” „Érdekes. „Néha el fordul. mint amilyen Egyiptomban volt. Nem is emlékszem biztosan. Azóta is rendszeresen találkoztam vele. De abban biztos vagyok. Amerikában töltött éveim. Az egyik ilyen alkalommal két keze közé fogta a fejemet. mint akinek váratlanul behúztak egyet. akivel arra rendelteitek. hogyan távozol az él k sorából. annál inkább közel kerülsz az illet höz. hogy Daskalos észrevette. mint egy mozivásznon. hogy a Theózisban újra egyesüljenek majd. hogyan élted le az életed!” Egy szempillantás alatt az egész életem lepergett el ttem. nem Rasadat!« – kiabálta. mintha csak egy mantrát ültetett volna el bennem.

aki már visszatért meditatív állapotából. nem értem. Aki megtalál. érzelmileg kissé eltávolodtok egymástól. »Aki keres. Aki megismer.” – mondta Daskalos. . megtalál engem.« „Most már érted?” „Nem. akarja így.” – felelte Iacovos mosolyogva. mire megemésztettem. amit egy indiai mester hagyott hátra. Úgy egyeztünk meg. s már jócskán kés re járt.110 „Ez nem feltétlenül van így. akit hazafuvaroztam és kitettem a házuk el tt – „el tudnád magyarázni nekem. amikor elbúcsúztunk egymástól. beletelt némi id be. és elhajtottam. azt megölöm. A kett nk közötti távolságtartás ötlete egyébként nem t lem származott.” – feleltem némileg sért dötten. amit szerettem volna tisztázni Daskalosszal. Hidegzuhanyként ért a válasza. hogy szellemileg közelebb kerülsz valakihez. hogy feltegyem. és szavainak nyomatékául Iacovos felé mutatott. Iacovo. de ugyanakkor lelkileg. El fordulhat. miért öltek meg titeket annyiszor?” Bizonyos szempontból teljesen tudatában voltam kérdésem abszurditásának. megszeret engem. „Mondd csak. mind a mai napig. hogy másnap reggel újra találkozunk. „Elmondok egy aforizmát. megismer engem. és csöndben hallgatta tovább a társalgásunkat. Akit én megszeretek. hiszen még rengeteg kérdés ott motoszkált bennem. ugyanakkor Daskalos világnézete szerint teljesen jogosnak is éreztem.” – kérdeztem barátomat. Közben észrevétlenül elrepült az id .

és valakinek a hangját hallottam.” – folytatta. de én szabadkoztam. „Nem veszek fel semmit. amikor az ajtóban hirtelen felbukkant Iacovos. gondoltam meglepetten. Leültünk hát. „Szeretem Papaioannout. Papaioannou beszél a parlamentben. mint a többiek. Daskaloshoz hasonlóan. A nappaliban égett a villany. Már éppen készültem leülni az el szobában. nyitva találtam a bejárati ajtót.” Nocsak. a ciprusi képvisel ház szokásos heti ülésnapja. akit elkápráztat a sziget vezet kommunistájának szónoki képessége! . „ két lábbal áll a földön. és nem csak mellébeszél. De Iacovosnak.111 Testen kívül Kora este értem Daskalos házához. egyik kedvenc vessz paripája volt a politikai pletykálkodás. és hanghordozásommal próbáltam érzékeltetni. Daskalos épp magnóra rögzíti az egyik el adását tengerentúli tanítványai számára. még mindig semmi válasz. hogy ott várakozzam. Azért bekopogtam. és egy oldalpillantással igyekezett felmérni reakciómat. Azt gondoltam. de nem jött válasz. Üdvözöltük egymást. hogy semmi kedvem a politikáról társalogni. „Micsoda nagyszer találmány ez a kazettás magnó.” – feleltem fanyarul.” űsütörtök volt. „Nincs kedvencem. Csak bajt csinálnak.” – mondta nemegyszer elb völten – „úgy megkönnyíti a munkánkat!” Újból kopogtattam.” – felelte – „a rádiót hallgatom. és hallgattuk a közvetítést. „Neked ki a kedvenc politikusod?” – kérdezte váratlanul Iacovos. és beinvitált. egy keresztény misztikus. nem akartam megzavarni a felvételt.

” – suttogta Daskalos – „ne emlegesd Iacovosnak. gondoltam. amikor Daskalos lépett be az ajtón. ett l teljesen rendbe jössz majd. minden rendben. hogy feltölt dtél éteri energiával.Jó estét. A fejem kitisztult. és láthatólag továbbra is a politikáról beszélt volna. ha róla beszélnek. jó?” Daskalos Iacovos néhány személyes élményére és gyógyítására utalt. amit Iacovos. egyik legközelebbi tanítványa ne hallhatna? „Kérlek. ha csak maga nem kér meg rá. Legnagyobb meglepetésemre Daskalos „varázslata” tényleg m ködött. h lt helye lesz a megh lésednek!” – jelentette ki. míg Daskalos le nem engedte a kezeit – körülbelül hét percig. a fejemt l a köldökömig. Készen álltam egy hosszú beszélgetésre. Amikor utolértem. jó estét. kérlek. megfázhattam a minap. és a fejem fölé tartotta két kezét. „Gyere velem egy pillanatra. a levertségem elillant. becsukta magunk mögött az ajtót. mi olyat mondhat nekem Daskalos.?” – kérdezte angolul.” „Na gyere csak. ha közbe nem szólok. meglásd. amit korábban az unokájának készített. s egészen addig tartott. ülj át ide.” – biztatott. „Idd meg ezt. „Daskalos itthon van?” – kérdeztem. Nem szereti. és a konyhából hozott nekem egy csészével abból a forró csokoládéból. Szinte még be sem fejeztem a mondatot.K. amit tegnap meséltem róla. Megígértem neki. „Minden O. Mindenkinek megvan a maga bogara.” – feleltem illedelmesen – „leszámítva ezt a makacs fejfájást. ebbe a székbe. és kisétált a nappaliból az el szobába. Mintha enyhe áramütés bizsergett volna végig a testemen. ami már napok óta kínoz. „Most. . próbálva szellemibb vizekre terelni a beszélgetésünket. Daskalos mögém állt.” – áradozott kezeit dörgölve. hadd lássuk azt a makacs fejedet!” – hunyorított rám.” – intett felém Daskalos. hogy egy szót sem szólok ezekr l mind .112 „Lyssarides” – tette hozzá Iacovos – „hozzá képest csupa széls ség! Nem is tudom. Különös. mondani akarok neked valamit. ahogy mondta. Igen különös érzés volt. Azt hiszem. mi alapján nevezi magát szocialistának!” Iacovos a rádióm sor hallatán egyre jobban belemelegedett a témába. tartsuk ezt tiszteletben. „Igen. Úgy tettem.

” – kérdeztem hát most is. ahol az unokája már türelmetlenül várta t. Egyszer Yohannan is figyelmeztetett. mire Iacovos félénk mosolyra húzta a száját. mint amit Iacovos tud tanítani neked. Hangjában a tanítványság minden tapasztalata csengett. Az ifjú mesterpalánta mintha már várta volna a kérdésemet. Vele. De még túl fiatal. Iacovosnak jó lehet sége van arra. Daskalosszal. hogy maga is mester legyen. De éppen ez a kedélyes hangulat könnyítette meg leginkább kutatómunkámat. hogy hogyan teremt dött a világ.” Kérdésem azon nyomban felélénkítette t -lassú. Beszéde tekintélyt parancsoló volt. hogy ne kérdeztem volna t lük valamit. általános iskolás koromban filozófiai és vallási kérdések foglalkoztattak. Szüleim ateizmusa ellenére én hittem egy Fels bbrend Lény létezésében.113 addig. Hogy hasznosan töltsük az estét.” Amikor visszatértünk a nappaliba. Iacovost Daskalosszal való kapcsolatáról kezdtem kérdezgetni. hogy ne várjak túl sokat t le. „Iacovo. Ayios Georgiost. míg Iacovos a beleegyezését nem adja. de még mindig suttogó hangon folytatta: „Tudod. ráadásul nem is csupán azért.” – szólt Daskalos fennhangon. El bb fel kell n nie. készséggel hajlandó volt válaszolni. hogy segítsen neki megoldani a matematika házi feladatát. Daskalos ezzel meg is elégedett. mégsem volt hivalkodó. A többiek »okostojásnak« csúfoltak emiatt. egyszer en csak éreztem az Abszolútum jelenlétét. Iacovos csendben ült a helyén. Nem. aki annak idején a török megszállás miatt kénytelen volt elhagyni szül faluját. még ha id nként viccel dtek is velem kíváncsi természetem miatt. vagy hogy milyen lenne emberek nélkül. vagy Kostasszal töltött id mben egy percet sem mulasztottam el. késedelem nélkül belekezdett a válaszadásba. k pedig szerencsére jó beszélget partnereknek bizonyultak. és ez aggaszt engem. „Már egészen fiatalon. Az rt próbáltam megragadni. mint ahogy azzal is tisztában voltam. megfontolt hangon. De azzal Daskalos már magunkra is hagyott minket – felsétált az emeletre. mert mindenáron ellenkezni akartam velük. hogyan találkoztál el ször Daskalosszal. és meg kell érnie a feladatra. De engem érdekelt. amint kényelmesen belehuppantam az egyik fotelba – „kíváncsi lennék rá. „Magam sem tudnék sokkal többet hozzátenni ahhoz. hogy egy szép napon . már nyoma sem volt a fiatal menekültnek. Láthatólag cseppet sem zavarta Daskalos velem folytatott magánbeszélgetése.

Kifejezetten élénken emlékszem az si Egyiptomra. Ahogy meghallottam. és aki megváltoztatja majd az életem. és elfogtak. ahol a törökök el ször partra szálltak. „Azel tt sosem hallottam a reinkarnáció'szót. és a daganat felszívódott. hogy keressük fel azt az embert. Akkoriban az egyik bácsikám valami »fakírt« emlegetett. hogy már tizenkét évesen hittél a reinkarnációban. és érezted. amiket akkor egyt l egyig újra átéltem.” „Mit ereztél. mintha már találkoztunk volna. Egyik el z életem háborús emlékei folyton kísértettek. Amikor most a törökök a hajóikra tereltek minket. és az arcukra kiült a kétségbeesés. Ez a jelenet az én tudatomban hasonló fogságok emlékeit idézte fel. hogy ki . a mi falunkhoz közel. Amikor bebörtönöztek. függetlenül a körülöttem zajló z rzavartól.” „Azt akarod mondani. milyen érzés is fogolynak lenni. a piramisokra.114 találkozom majd valakivel. mir l beszél. A megszállás korai szakaszában ez sokakkal meg is történt. hogy bármelyik pillanatban kivégezhetnek minket. Ett l teljesen megnyugodtam. de az orvosok semmit sem tudtak kezdeni vele. mintha már évek óta ismernénk egymást. Attól a naptól fogva rendszeresen járni kezdtem az el adásaira. Korábban említettem már neked. Tizenkét éves koromban az apámnak egy daganat n tt a nyakán. de a konkrét emlékek csak fokozatosan tértek vissza. éppen ott.” . fiatalon fogok meghalni. hogy elhurcoljanak. tudtuk. Úgy éreztem. Iszonyatos fájdalmai voltak. mindannyian elveszettnek éreztük magunkat. rögtön arra ösztökéltem apámat. aki szerinte talán képes lett volna meggyógyítani t. Abban az évben Daskalos havonta egyszer járt a mi vidékünk felé. hogy mindez egy ezt megel z életemben történt. az emberek sikoltoztak. hogy egy el z életedb l ismered Daskalost?” – kérdeztem. a Nílusra. hogy útban Törökország felé megéreztem a Logosz jelenlétét – fehér fény formájában hozzám kapcsolódott. de azt biztosan tudtam. Órákon át nevettünk azon az els estén! Valahol legbelül már akkor megéreztem. Ma már tudom. a templomokra – felejthetetlen élet volt! A templomban támadtak ránk. sokáig attól tartottam. hogy már éltem korábban. akit már régóta ismerek. Egy maroknyi hallgatóságnak tartott el adásokat. úgyhogy nem a jelenlegi életemben tapasztaltam meg el ször. Daskalos csak rátette a kezét apám nyakára. amikor el ször találkoztatok?” „Beszélgetni kezdtünk.

Attól kezdve folyamatosan velem volt. hogy egy füledbe sugdosó hangot hallottál?” „Nem. és Iacovos segítségére szorult. míg hazakíséri az unokáját.” Amikor Iacovost elengedték. Egyszer en lelohadt volna a kezdeti lelkesedésem. és közölte velem. hogy már tárgyalnak a szabadon engedésünkr l. félrevont a többiekt l. hogy csatlakozzon a bels körhöz. gondolatok bukkantak fel bennem. A nappali szoba ajtaja rázkódni kezdett. szinte szárnyaltam a gyönyör ségt l! Általa információkat kaptam a ciprusi történésekr l. Végül magunkra hagyott. ami szabadon bocsátásom után be is igazolódott. és mint annyian mások. Túler ltetik a diákjaikat. Végül sikerült!” „Hogy csináltad?” – kérdeztem. hol és hogy vannak a szüleim. Körülbelül tíz perc múlva hármasban sétáltak le a lépcs n. aki kigyógyította t az öthónapos kínszenvedés során szerzett sérüléseib l. els útja Daskaloshoz vezetett. mégis feladtam volna.115 „Volt-e a megszállást megel z en egyéb kontaktusod is Daskalosszal?” – kérdeztem. Azt is el re tudtam. De ha nem lettek volna a tudatalattimban emlékeim el z életeimr l. . akiknek a házi feladaton kívül semmi másra nem marad idejük. Ha elcsendesítettem a tudatomat. Amikor Törökországban börtönbe kerültem. „Iacovo. rülteknek nevezte ket. Képzelheted. mert mindenki másnál jobban csinálom a gyakorlatot. és hazatérhetett Ciprusra. mintha csak valaki próbált volna bejutni rajta. Daskalos panaszkodott a tanárokra. Az els naptól fogva. valami elképeszt en furcsa dolog történt. és ezt közöltem is fogolytársaimmal. hogy szellemi kapcsolatba lépjek Daskalosszal. amikor meditálni kezdtünk. „Igen. Daskalos aztán meghívta t. én sem folytattam volna a megkezdett utat.” „Ez azt jelenti. és egyszerre megéreztem t magam mellett. Mihelyst kilépett a házból. Attól kezdve Iacovos Daskalos egyik legközelebbi tanítványa lett. mindent megpróbáltam. és emiatt nem lettem volna fogékony az efféle szellemiség iránt. „Rá irányítottam a figyelmemet. hogy sokat vár t lem. Amikor elkezdtem járni az el adásaira. Tudtam például. hadd folytassuk a beszélgetésünket. Ezzel teljesen felvillanyozott.” – hallatszott ekkor Daskalos hangja odafentr l – „tudnál segíteni? Feljönnél pár percre?” Daskalosnak nyilván nehézsége támadt az unokája számtanfeladataival. rögtön els re ismer snek t ntek a tanításai.

amikor valakit a szellemi síkon gyógyítottam meg. hogy részletesen ismerek egy helyet. bátorítást nyújtva a sebesülteknek. Vagy egy reggel nagyon idegesen ébredtem. és ott folytattuk megkezdett beszélgetésünket. de aznap este teljes szélcsend volt. Az rezegted az ajtót. és folytatom a kezelését.” – nyugtatott meg Iacovos – „ez csak az éterikus másunk kisugárzása. Csodálkozó szemekkel meredtem Iacovosra. részletesen leírta nekem a helyet. tudja-e. amikor visszatértem bele!” „Miért?” . valószín leg az efféle jelenségeket nevezik szellemjárásnak. minden ablak. Kés bb.” Pár perc múlva a „remegés” valóban megsz nt. Az efféle élményeim id vel rendszeressé váltak. Ezek szerint te is képes vagy ilyesmire?” „Természetesen. Iacovos testen kívüli élményeir l mesélt. s közben arra gondoltam. hogy minden ilyen megtapasztalásom csakis a véletlen m ve lenne! Rengeteg tudás. Az els testen kívüli élményem után” – emlékezett vissza Iacovos – „csak úgy remegett a testem. és Daskalos mindegyiket igazolta nekem. Gondolatokat ültettem a ment alakulat tagjainak a tudatába. és én próbálom t meggyógyítani. Láttam a testeket a romok alatt. „Nem. Olyan emlékeim is vannak. mintha mi sem történt volna. Egy pillanatig azt képzeltem. Földrengés volt. hogyan igazolta önmagának. „Megkérdeztem Daskalost. ahol abbahagytuk. Hitetlenkedve megcsóváltam a fejem.” „Nem lehet. és egyébként is. Romániában. hogy merre keressenek az él k után. „Ne aggódj. és a küls bejárati ajtó is csukva volt. hogy képes kilépni a testéb l. ahol azel tt sosem jártam. és hogy mit láttam ott. egy beteg fényes nappal odajön hozzám. és elutazni a világ bármely pontjára. talán a szél volt az. hol jártam aznap éjszaka. hogy az egész csak egy közönséges álom volt?” – kérdeztem.” „Az hogy lehet?” „Tegyük fel. arról. aminek ma a birtokában vagyok. testen kívül én is meglátogatom t. Libanon bombázásakor például rendszeresen jár röztünk azon a vidéken. „Egy reggel arra ébredtem. nem álom volt!” – hangsúlyozta Iacovos. hogy azok nem puszta illúziók voltak.116 Ugyanakkor rajtunk kívül senki más nem volt a házban. a létezés más síkjairól származik. Nem hinném.” „Daskalos azt állítja. ha jól emlékszem.

Egyszer például Larnacába tartottak egy kisbusszal. hogy mir l társalgunk. még azt hihetik. és csak az asztrál-teste vagy mentálteste él tovább. rült vagyok?” Szemei szikráztak a sötétben. „Ha itt meghallják. hogy vacsorázzunk vele. Persze a távolabbi utazásnak is megvan a maga módja. Daskalos emlékeztetett rá. ahová engem is szeretettel várnak. bekapunk valamit az egyik közeli étteremben. kilenc óra is elmúlt már. amivel csak bajba keveri önmagát. hogy Daskalos néha megfeledkezik magáról. úgyhogy ma már nem fordul el velem. de arra csak a leghaladottabb mesterek képesek. amikor Daskalos hazaért. nehogy a többi utas megütközzön bizarr beszélgetésükön. vigyorogva.” – mesélte könnyed stílusban. mint a kerületének a hétszerese?” – kérdeztem. hogy halkítsa le a hangját. és olyanokat mond. és a fizikai test meghal. „Úgy van. ami ott lógott konyhája faláról.” Kés re járt. de pár perc csöndes falatozás után hirtelen újra megszólalt. megéheztünk. Gondoltuk. természetesen Iacovosszal együtt. Ha nincs „ezüst szála”. a fizikai testet és a magasabb testeket egy „ezüst szál” köti össze. ami alapján megállapítható. és marasztalni kezdett minket. nem is egy. A remegés a magasabb és az alacsonyabb testek találkozásából adódik. Iacovos szerint az ember „ezüst szála” akkorára nyúlhat. hogy most szöktünk a szanatórium elmeosztályáról!” Elmesélte.” Mint Iacovos mondta.és a mentáltest visszatér a fizikai testbe. Már éppen indulófélben voltunk. Ellenkez esetben az ezüst szál elszakad. Miel tt elhagytuk volna a házat. Miközben szuvlakinkat falatoztuk és kortyoltuk hozzá a sörünket. hogy másnap lesz tanítványainak szokásos heti összejövetele. „Daskalos néha olyan ártatlan tud lenni!” – zárta le a témát Iacovos. hogy ott folytassuk a beszélgetésünket. vagy fizikai léttel is bír. amikor Daskalos nosztalgikusán elkezdte felidézni el z közös életeik emlékeit. „Gondolod. hogy hétszer körbeéri a Földet.117 „Amikor az asztrál. arcán . és kóstoljuk meg jóféle falusi kolbászát. Iacovost továbbra is Daskalosszal való kapcsolatáról faggattam. „Ezek szerint magasabb testben sem lehet messzebb utazni a Földt l. akkoriban három évvel id sebb voltál nálam. „Emlékszel. Mi mégis inkább a shishkebab vendégl t választottuk. akkor az illet halott. az idegrendszer túlfeszített állapotba jut. Id vel aztán úrrá lettem ezen a remegésen. „Csak halkan!” – figyelmeztetett suttogóra fogott hangon. és Iaco-vosnak kellett rászólnia. hogy egy adott emberi lény vajon csak a szellemvilágban él-e.

” Az utcán vettük csak észre. folytattam kérdéseim sorát a testen kívüli élményeket illet en. Űár err l a témáról már számtalanszor beszélgettünk. ami megment minket a többi tudománytól. a semmib l felbukkant egy taxi. hétnyolc kilométerre Daskalos házától. Iacovos Aglantziában lakott. hogy hazafuvarozzon minket. Én a konyhában voltam. itt az id . hogy a különböz asztrális síkok domináns eleme a víz.” – biztosítottam t – „épp ellenkez leg! Kérlek. Kíváncsi zavarodottsággal pillantottam Iacovosra. akik a segítségét kérték. folytasd!” „Ne hidd. hogy szavai talán megbotránkozást váltottak ki bel lem. hogy jutunk haza.. Aznap ugyanis nem kocsival érkeztem Daskaloshoz. de most Iacovos és Kostas társaságában úgy éreztem. ilyen kés n pedig már nem jártak a buszok. hogy elvihet-e minket. és Daskalos tanításai közt sok párhuzamot fedeztem már fel. szerinte a taxi azért került el . és fogalmunk sem volt.118 fürkész mosoly játszott. olyan információk. Valahonnan egy taxit kellett volna kerítenünk. Micsoda véleden egybeesés. újra Daskalosnál. ezért megy könnyebben a test . mert látogatói érkeztek. de telefonfülke sem volt a közelben. miközben már a számlánkat fizettük – „metafizikai jelleg ek! Semmi sem metafizikai! Mindent tudományos hozzáállással kell megvizsgálnunk! Fizikai és matematikai tanulmányaim. egy napon segíthetünk majd kialakítani egy olyan spirituális alapokon nyugvó tudományágat. egy fekete Mercedes. Persze Iacovosnak ez egyáltalán nem okozott problémát. Daskalos el ször is röviden elmagyarázta. egyáltalán nem. amik addig rejtve maradtak el lem. Remélem.. hogy részletesebben kikérdezzem t a dologról. Arra gondolhatott. Aznap nem adódót rá lehet ségem. Ám ekkor hirtelen. és a sof r megkérdezte. hogy a témák. hogy újra felvessem a témát. amikor felfigyeltem Daskalos hangjára. gondoltam. el ttem mindig újabb és újabb érdekességek merültek fel. Azt mondta. Nicosia munkásnegyedében. Végül jobb híján a séta mellett döntöttünk. éppen kávét f ztem. mert gondolatban elég er s vágyelementált teremtettünk. az éjszaka kell s közepén egyszer csak el ttünk terem egy fekete Mercedes. párás id ben könnyebb az embernek kilépnie a testéb l. Pár nappal korábban is véletlen fültanúja voltam Daskalos és Kostas beszélgetésének – a testelhagyásról tárgyaltak. amiket ma este megvitattunk.” -vágott bele Iacovos. hogy hívjunk egyet. „Nem. hogy már majdnem éjfél felé járt. Másnap.

vagy egy kisugárzás felnagyítása. A testb l való tudatos kilépés elsajátítása állítólag hosszú képzést és speciális. ami a kívánt tapasztaláshoz segíti a misztikust. alapvet meditációs technikákat már elsajátítottak. a csakrákra irányuló koncentrációt és meditációt igényel. azaz én mint kívülálló sem tanulhattam meg ket. Meg kell különböztetnünk a két fogalmat! A telepátia egyszer en egy elementális lény kivetítése. hogy az évekig tartó gyakorlással mindenki képes lesz tudatosan kilépni a testéb l. ugyanaz a személy marad. amikor más. aki volt. Daskalos ezért csak a beavatott. aki azonban ezalatt mindvégig durva anyagi testében marad. mert „a víz atomi kisugárzása” – ahogy fogalmazott – segít neki könnyedebben kilépni a testéb l. mint ahogy ugyanaz . ugyanaz a jelenvaló. mintha csak fizikai testünkben lennénk jelen az adott helyen. A testelhagyás ugyanakkor egyfajta transzállapot. amikor is – mint azt a neve is mutatja – az illet kilép a testéb l. Ne feledd. „A testelhagyás és a telepátia egy és ugyanaz?” „Nem. amelyeket aztán bolygónk bármelyik részére kivetíthet. a fizikai.119 elhagyás párás id ben. A tanítványokat csak bizonyos szellemi fejlettségi szint elérése után avatják be ezekbe a praktikákba. hogy meg kell különböztetnünk az öntudatos ént. és annak ruháit. azaz a homlokcsakrát kell aktivizálni az orrgyök fölött. A telepátiához a harmadik szemet. attól még ugyanaz a személy marad. Az Igazság Keres inek leghaladóbbjai aztán még egy második testelhagyásra is képesek: kiléphetnek asztráltestükb l is. hogy mindig tart egy pohár vizet az ágya mellett. a legküls réteget –. Ha pedig ezt megvalósítottuk. már bárhová utazhatunk a Földön. Iacovos hozzátette. a szellemet. tudatszintemnek megfelel en leegyszer sítve a dolgokat. az el z ekhez hasonlóan meg rizve teljes és csorbítatlan tudatosságukat. de azért az elméleti hátterükr l Daskalos hajlandó volt elbeszélgetni velem. az asztrál. Daskalos ezt követ en hosszas magyarázatba kezdett a testen kívüliségr l. fehér palástot visel testvéreknek és a legbels kör tagjainak tanított ezekr l a speciális meditációs gyakorlatokról. Persze az is kitartó gyakorlást és koncentrációt igényel. De még így sem volt feltétlen garancia arra. hogy valaki mesterévé váljon olyan szilárd és hatékony elementálok teremtésének. megtartva teljes tudatosságunkat. öntudatos személyiség. egyáltalán nem. Amikor a beavatott átlép az asztrálvilágba. és szellemükkel átléphetnek a mentális síkra.és a mentáltestet! Ha valaki leveti magáról valamelyik ruhadarabját – mondjuk.

Ilyenkor az én vigyázza az asztráltestet. hogy materializáljuk magunkat az asztrálvilágban. Ezt hívjuk második testelhagyásnak. ezesetben nem elég kilépni a fizikai testb l. Összegy lik egy állandó atomban. hogy valaki még nagyobb mozgásszabadságra vágyik. a bes rített éteritás feloszlik. Egyszer csak úgy visszakerülsz oda. belezsugorodik a mentáltestbe. és az asztrális sík éteri er it kell magunkba fogadnunk. Amíg testen kívül. és mindkett megtörténhet. Atomnyi méret lesz az örök. Ez még nem jelent teljes materializációt. „Mindkett lehetséges. az asztrálvilág lényei látják t. szemben a hideg zuhannyal. Az asztráltest. Az efféle materializációt olyan érzés kíséri. öntudattal rendelkez énen belül. mint egy mikrofilm. Mihelyst a gondolatunkat másra irányítjuk. kivéve ha nem csökkentjük le a rezgésszintünket annyira. Persze ilyenkor a fizikai síkon él k nem látnak minket. ahonnan indultál. ami minden jelenvaló személyiségben megtalálható. hogy láthatóvá váljunk a közönséges tekintet számára.” „Milyen érzései vannak az embernek efféle materializáció közben?” – érdekl dtem. De tegyük fel. vagy szeretne láthatatlanná válni más. Mi ilyenkor a teend ? Nos. mintha h s leveg venne körül. ha a második és a harmadik réteg ruhát is levetk zi. mintha az Egyenlít táján a legnagyobb forróságban egyszer csak vennél egy hideg zuhanyt.” „Testelhagyáskor az anyagi világ éteri másába kerül át az ember. akkor le kell csökkentenünk a mentáltestünk rezgésszintjét. „Ez már sok misztikusnak fejtörést okozott az évszázadok során. de aztán közben alig érzel valamit. amikor az ember már csak a mentáltestében tartózkodik. „Olyan. úgyhogy amikor . Ha aztán a mentáltestünkben úgy döntünk. Ugyanez a helyzet a testelhagyással is – a szellem mindvégig meg rzi teljes tudatosságát.120 a személy marad akkor is. a válasz nem. Nagyon kellemes! Ezzel kezd dik a materializáció.” „És mi történik az asztráltesttel a második testelhagyás közben?” kérdezte Iacovos. azaz nem gy jtünk magunk köré elég éteri anyagot ahhoz. az asztrálsíkon tartózkodik az ember. azaz ezúttal az asztrálsíkra. de el kell hagyni az asztráltestet is. szintén az asztrálsíkon tartózkodó emberek el tt. vagy magába a szellemvilágba lép át?” – kérdeztem. Vajon visszatér a durva anyagi testhez? Nos. Ezt megvalósítani persze még az els testelhagyásnál is jóval nehezebb. és nem is tartható fenn sokáig.

mint hogy el készítse a szükséges asztrális és mentális anyagokat. Kiléptünk ugyan a testünkb l. Nem mi vagyunk a fizikai testünkben. Ha összehangoljuk magunkat jelenvaló személyiségünk éber tudatosságával. Ezt követi a második halál. hanem a fizikai testünk van mibennünk. és belép állandó asztrális atomjába. és amikor lecsökkentjük a rezgésszintünket.121 a mentáltest rezgésszintje lecsökken. Az embernek megsz nik a kapcsolata a durva anyaggal. űsak ezután kerülhet sor az új inkarnációra. amikb l majdan új élet keletkezhet. ami viszont bizonyos szempontból már nem is nevezhet testelhagyásnak. A második testelhagyás során asztráltestünk – függetlenül tökéletességi szintjét l. mint annak éteri mása. Ha nem ez lenne a helyzet. akkor atomnyi méret b l újra kibontja önmagát. és lefedünk egy adott teret. és szellemi képe egy asztrális atom formájában a mentáltestbe kerül. érezhetjük magunkat. A jelenlegi asztráltestben sehol és mindenütt egyszerre létez örök asztrális atomba zárva ugyanis rögzültek el z életeink élményei. illetve attól. fizikai testünkön kívül egyszerre több helyr l is érnek minket benyomások. és nem emlékezne semmiféle múltbeli tapasztalattá. az úgynevezett szupertudatos testelhagyás. csakúgy. de tudatos énünkben minden egyes testet öltéskor magunkkal hozzuk el z életeink összes tapasztalatát. és visszanyeri teljes életenergiáját. Érzelmi élete összeomlana. saját testünket is. Tulajdonképpen magunkkal visszük a mentális világba. maga az ember is feloldódna. az asztráltest újra rögtön ott van. Semmi nem lett hozzáadva. legyen az kicsi vagy nagy. hogy éppen melyik asztrális régióban rezeg – automatikusan összezsugorodik. amiket szupertudatunkkal vagyunk képesek felfogni. amikor asztráltestünk összegy lik. Halálunk után fizikai testünk feloldódik. Az asztráltestr l való gondoskodás tulajdonképpen a tudatos én dolga. Amikor az ember kilép a fizikai testéb l. Amikor kiterjesztjük magunkat. ahol hagytuk. és a Szent Szellem felügyelete alá kerül. de az továbbra is gy jti a benyomásokat: mindent érzékelünk magunk körül. elhagyja a materiális világot. nemcsak mai . az érintetlenül hátramarad.” – kérdeztem – „van-e másféle testelhagyás is?” „Igen. megsz nne létezni. ott. semmi nem lett elvéve bel le. Az egész csodálatos! A második testelhagyás során a Szent Szellemnek nincs más dolga. A fizikai test elemeire hull szét. érintetlenül és teljesen.” „Daskale.

és bevezette a lányt a fák közé. a lány pedig csak zokogott. amit azel tt még sosem osztott meg velem: egyszer testelhagyás segítségével úgy mentett meg egy kislányt. de mégis megkülönböztethet k!” Daskalos ezután elmesélte egy olyan élményét. egy pulóvert kötött. »Meg kell t állítanom!« A férfi az erd szélén parkolt le a kocsijával. »Ma este senki ne zavarjon!« – vetettem oda neki hirtelen. a mellkasomat és a kezemet látta. Készült t leteperni. eleinte a lány önként követte t. amikor meglátta a kezemet a férfi arcán. a mellét harapdálta. csak az arcomat. és hazáig kísérte a lányt. otthon olvasgattam a dolgozószobámban. de aztán amikor újra rám nézett. vagy csak álmodta ket. »Miért avatkoztál közbe és fosztottál meg engem az élvezett l?« »Hát nem szégyelled magad? A saját lányaid is ugyanolyan korúak. még csak tizenöt éves volt! Nem nézhettem tétlenül. mint az a kislány! . Materializált kezemet a képébe nyomtam. mintha már mosolygott volna. „Éjjel tizenegy volt.« – magyaráztam neki. és elkezdtem tolni t befelé az erd s r jébe. A kett t ugyan egyként érzi az ember. »És egy ujjal se merj hozzányúlni!« Azzal egy közeli ösvényre mutattam. amikor képes megkülönböztetni kett s természetét. és mint tudatos szellemet. és intettem neki. Az Igazság Keres inek egyik legnagyobb öröme talán éppen az. Az illet nicosiai volt. amin igencsak elcsodálkozott – mi üthetett belém? »Egy férfi becsábított egy fiatal kislányt a közeli eukaliptusz-erd be. De akkor is. hogy materializálta magát a vele er szakoskodni próbáló id sebb férfi el tt. hogy mit tesznek vele! Kiléptem hát a testemb l. ennél többet nem is s rítettem be magamból. hanem mint leend szupertudatosság is. »Vigyázz. a nyomodban leszek!« A lány el ször újabb sírógörcsöt kapott. Zavartnak t nt. értetted?!« – parancsoltam rá szigorúan. »Most azonnal hazaviszed a lányt. Amikor észrevett. lerángatta a lány ruháját. Pár nap múlva meglátogatott.” „Meg akarta er szakolni?” – kérdeztem. és materializáltam magam a férfi el tt. „Nem tudom. fogdosta t. hogy a történtek valóságosak voltak-e. és ismert engem. csak a feleségem volt még ébren.122 állapotunkban. feltennék neked egy kérdést!« »Kit érdekel. és azt mondta: »Barátom. mint aki nem biztos benne. önmagát mint jelenvaló személyiséget. hogy arra menjen. A gyerekek már aludtak. A férfi követte az utasításaimat. Odaállt elém. nem vagyok a barátod!« – vetettem oda neki kurtán. a lélegzete is elakadt.

amit tettél. hogy meg kell tanulnia uralkodni az indulatain. hogy nem az hibájából történt a dolog.” „Materializáltál egy láthatatlan kezet?” – kérdeztem tátott szájjal. Én kint álltam a járdán. A férjnek már rég felt nt felesége csalárdsága. A férfi rám nézett. „A minap a szomszéd kávézó mellett jövet arra lettem figyelmes. hogy kikezdj azzal a szegény lánnyal. hogy közönséges kurva? Mondd csak. „Igen. és veszekedni kezdett a sógorával. Erre a vendégek is felocsúdtak.” – felelte Daskalos ártatlan arcot vágva. Te vadállat! Gondolj a saját lányaidra!« A fickó erre sírva fakadt.« »Akkor most nesze!« – azzal jól képen töröltem.” Daskalos nevetett. De ami engem illet. A többi vendég megjegyzései csak tovább tüzelték az amúgy is forró hangulatot. közönséges halandók hozzászoktunk. A férj hiába próbálta leereszteni a kezét. De hát ilyen az élet. és megragadtam vele a férj karját. és sógorának a mellkasába akarta döfni azt. Én viszont azon nyomban materializáltam egy kezet. néha kifejezetten durván kell fellépnünk. hogy az erd ig rohanjak. de kitartott amellett.123 Azt képzelted tán. s a két férfi aznap épp összefutott a kávézóban. nem könny manapság! Ebben az esetben azért kellett materializálnom magamat. Egy házas ember sógorának viszonya volt az illet feleségével. mert már nem volt id arra. vagy pedig fizikai testében teszi meg ugyanazt. . hogy odabent heves vita folyik valakinek a h tlenségér l. „Úgy gondolod? Szerintem nem. amikhez mi. és belekezdett egy másik materializációs történetbe – nyilvánvalónak t nt. Akkor a feldühödött férj felkapott egy éles kést az asztalról. odaugrottak hozzá. képtelen volt rá. hogy azon mindenki meglep dött. és csak döbbenten állt. »Látom. ellentmond minden természeti törvénynek.” „Szerintem fényévek választják el a két dolgot egymástól!” – jegyeztem meg. pofon vágtalak aznap este?« »Nem. mert ellenkez esetben az nyaka körül fog szorulni a hurok. A sógor végül bevallotta titkolt kapcsolatát. hogy egy adott tettet valaki testén kívül visz véghez. és elvették t le a kést. »Az én lányaim tisztességes gyerekek!« »Es nem gondolod. hogy az a kislány is az?« – kérdeztem t le mérgesen. „Márpedig mindaz. materializálva önmagát. én nem látok különbséget aközött. az eszed még mindig azon jár. hogy kimeríthetetlen repertoárja volt az efféle egzotikus kalandokból. Az egész olyan hirtelen történt. és megkérdezte: »Miért fogtad le a kezemet?« Azt feleltem neki. Látod.

akkor el fordulhat. és ha az illet véletlenül állandó asztrális atomjából felszínre hozza el z életeinek emlékeit. Tegyük fel. Megfogadta a tanácsomat. és tényleg elutazott egy afrikai rokonához. „Amikor az ember mély álomba merül. Ekkor a Szent Szellem felügyel a testére. Tudatos testelhagyás közben – tette hozzá Daskalos – az embernek roppant figyelmesnek kell lennie. amiket az napközben elszenvedett. és hagyja el Ciprust. csak nem tudatosan. hanem az alvó nyugalmát és egészségét is. Testelhagyás közben a szellemi rezgések sokkal er sebbek. amikor valami veszéllyel kellett szembenézned. az emberek visszatérnek a testükbe. hogy olyan állapotokat idéz el önmagában. hogy a katasztrófa bekövetkezett volna? A Szent Szellem bölcsessége az. Alvás közben tehát minden ember átéli a testelhagyás élményét. s amelyek ezért ártalmára lehetnek. vannak veszélyei a testelhagyásnak. hogy valaki asztráltestében átél egy zuhanást. hogy másnap reggel üljön fel az els gépre. Persze kérdezhetnéd.124 »Gondolj a gyermekedre!« – mondtam. Hány olyan álmodra emlékszel te is. és a földhöz csapódik. igen. amik alvás közben. ami visszaparancsol a fizikai testedbe.” „Vannak-e veszélyei a testelhagyásnak?” – érdekl dtem némi szünet után. hogy túlzottan fogékonnyá vált jelenlegi vagy elmúlt inkarnációjának emlékeire. de még azel tt felébredtél. Felébredve testén is megjelennének a zúzódások. nehogy a sok veszélyes csapda közül belesétáljon valamelyikbe. ez tulajdonképpen annak köszönhet . amelyekre még nincs felkészülve. Amikor egy adott illet letargikus állapotba kerül. Ezt magad is észrevehetted már személyes tapasztalatodból. hogy miért helyezi az illet t a Szent Szellem ebbe a letargikus állapotba? Nos azért. az átíródhat a fizikai testébe is. álmában érhetnék.” . hogy megóvja az embert a kellemetlenségekt l. A Szent Szellem lép közbe annak érdekében. mintha meghalt volna. és korrigálja azokat a sérüléseket. A sógornak ugyanakkor azt tanácsoltam. mert bármilyen tapasztalat érte az ember asztráltestét. akkor tulajdonképpen a testén kívül tartózkodik. De hogy a kérdésedre visszatérjek. Csakhogy a Szent Szellem nemcsak a teljes fizikai testet és annak életfolyamatait felügyeli. mégpedig a fizikai testre és a személyiségre nézve egyaránt. Amikor aztán a Szent Szellem befejezte a feladatát.” – kezdte Daskalos – „ami gyakran olyan. még miel tt bármi bajod származna az álmodból.

Azt mondom magamnak: »Nem érheti testemet támadás.Attól tartok. akár keresztények voltak.125 „Mire gondolsz pontosan?” – kérdeztem. akár muzulmánok. Ha ezt megtettem volna. és csak bízzam rájuk.” . nem értem. Míg én a testemen kívül tartózkodtam. Bármikor. amiért mindkét vallás híveivel egyformán bántunk.” „Magyarul megölték ket. Felkaptam egy törölköz t. hogy visszatérhessenek a testükbe. hogy leállítják ket. míg rajta kívül tartózkodom!« Egyszer Theophanist is megsebesítették valami kuruzslók a karján. hogy csak az igaz-hit muzulmánokkal foglalkozzunk. Persze mihelyst megéreztem a fájdalmat. azonnal visszatértem a testembe. miel tt kiléptem volna a testemb l. hadd intézzék el a dolgot muzulmán módra. „A legjobb lesz. teremtenie kell egy elementált. így is fogalmazhatsz. . hogy az távollétében megvédje t. Mit jelent ez?” „Néhány indiai mester – egyébként muzulmán szufik – felfedezte a libanoni varázslók mesterkedéseit. és haragosan ránk támadtak. és megakadályozták.” „Azt hiszem. ha mondok egy személyes példát. Pedig én szigorúan figyelmeztettem szufi barátainkat. Néhány helyi mágus felfedezte. A libanoni polgárháború idején próbáltunk segíteni a sebesülteken. De k azt mondták. hogy k muzulmánok. és úgy döntöttek. és kifejezetten elleneztem.” – mondtam némileg meghökkenve. Felhívtam a sógoromat. k ellátogattak hozzám. aztán dematerializálták a gyilkos szerszámot. »Nem engedhetjük. és gyengéden áttessékelték ket az asztrálvilágba. „Egyszer közbeléptek indiai testvéreink. Azt akarták. ha az ember tudatosan elhagyja a testét. hogy bármit is ártsanak a libanoniaknak.” „Kíváncsi lennék.” „Na és hogy kell ilyen elementált teremteni?” „Er s önszuggesztió segítségével. belém döfték azt a combom és a nemi szervem között. és elállítottam a vérzést. Gondolati úton leállították a fekete mágusok szívverését. de szerencsére a sebe nem volt komoly. hogy mit csinálunk. aki átjött hozzám segíteni. A leped csurom vér lett alattam! Tudod az történt. mi történt azokkal a libanoni fekete mágusokkal azóta!” – mondtam. a libanoni varázslók nem tudtak volna ártani nekem. bes rítettek egy éteri kést. hogy folytassák gonosz kis praktikáikat!« – közölték. hogy elfelejtettem véd elementált teremteni magam köré.

mígnem rájött. hogy az élménye egyedülálló. hasonlóan „egzotikus” élményeit is. Az ismer söm nem akarta megbántani ket. pedig évekig titokban tartotta. míg nem kés . a törzs tagjai elszomorodtak. hogy mi történt vele. Az antropológus legnagyobb megdöbbenésére és rémületére az adott tiszt valóban „eszét vesztette”. „Errefelé túl sok az es !” – panaszkodott. A kollégái ugyanis valószín leg rültnek titulálták volna t. Antropológus barátom azt feltételezte. itt Afrikában a birtokában vagyunk!” És hogy bemutassa varázshatalmát. és már elhagyni készült Afrikát.” – mondta nekem – „épp csak hogy táncolni kezdtek. „Arról nem is beszélve. ha a sátrad körül elállítanánk az es t. „Ha csak ez a probléma. aki a következ ket adta a tudtára: „Nektek európaiaknak fogalmatok sincs azokról a rejtett er kr l. hogy tanulmányozzon egy bennszülött törzset. de fejjel lefelé. Amikor antropológus ismer söm befejezte a kutatásait. és kérlelni kezdték. és csak az erd ben hagynánk. Amikor Afrikába érkezett. az én sátram körül elállt az es !” A barátom meg volt gy z dve róla. Az illet véletlenül szólta el magát egyszer a jelenlétemben. hanem tényleg elállt az es a sátra körül. hogy jómagam is egész . azzal kérkedett. nehogy akadémikus hírneve szenvedjen csorbát miattuk. Különös és félelmetes dolgok történtek az antropológussal. és hiteltelennek min sítették volna addigi tudományos kutatásait is. Kyriaco. és hogy nem csak hallucinált. Az antropológus. igyekezett összebarátkozni a „boszorkánydoktorral”. hogy mentse az életét. aki Afrikában végzett terepmunkát. hogy ezzel jelképesen próbálják visszájára fordítani a természeti folyamatokat. a helyi orvosságos ember ellenségesen fordult felé. és már másnap kórházba kellett szállítani. hogy képes meg rjíteni a térségben szolgálatot teljesít katonák egyik magasrangú tisztjét. hogy a hatalmát félt kuruzsló áll a megmagyarázhatatlan esetek hátterében. hogy azért kell Európába utaznia. és gyökerest l tépdesték ki a növényeket. és bár az erd ben továbbra is megállás nélkül zuhogott. és más. Mégis titokban tartotta ezeket az emlékeket.” – felelték a törzsbeliek – „mit szólnál hozzá. hogy tovább essen?” Azzal a bennszülöttek vad táncba kezdtek a sátra körül. sámánok. hogy maradjon még. amiknek mi. pedig egészen addig semmiféle „mentális zavar” nem mutatkozott rajta. mert egészségileg szárazabb klímára van szüksége. majd visszaültették azokat. ezért azt a kifogást eszelte ki. „Alig hittem a saját szememnek.126 Daskalos beszámolója élénken emlékeztetett egy bizonyos antropológusra.

Pénz nélkül pedig hogyan is harcolhatnánk? Fegyverekkel? Nem. és ön aláássa az ellenük folytatott harcot azzal. mi olyan meglep ezekben az esetekben. és szeretnék kikérni Daskalos véleményét. akkor jöjjenek vissza másnap. és négyszemközt akartak beszélni Daskalosszal. hogy kiutalja a valutát az országból. „De mindaddig. hogy szóljon pár jó szót az érdekében. jobb. Miután elmentek. mi volt a házaspár problémája. hogy éppen el adást tart. hogy emiatt gyanúba keveredett. és a következ fél órában Daskalos a látogatóival értekezett. és megkérte látogatóit. elveszítheti az állását. Daskalos viszont ismert néhány befolyásos embert a banknál. Daskalos bizalmasan elmesélte nekünk. ha mások egyenesen hazaárulásnak min sítenék a tettét!« – mondtam a férfinak. az nem volt becsületes. amikor az ehhez hasonló témákkal is tudományosan lehet majd foglalkozni. Az üzletember szerint viszont roppant sürg s természet dolog miatt jöttek: egy életbevágó döntést kellett meghozniuk másnapra. „»Országunk szomorú helyzetét tekintve nem lepne meg. mikor el adtam neki a történetet. míg nem érünk el megfelel spirituális fejlettséget. »Szigetünk felét idegen csapatok bitorolják. Daskalos azt felelte. Űorzasztó idegesnek t ntek. Egy 45 éves férfi érkezett. csak kárt okozunk magunknak és másoknak egyaránt!” Testelhagyásról folytatott beszélgetésünket ekkor egy kopogtatás zavarta meg. Túl öreg vagyok én már a változáshoz! Te még fiatal vagy. . ha ezek a képességek rejtve maradnak el ttünk!” – szavalta egyik kedvenc jelmondatát. „Ezek az er k minden emberi lényben ott szunnyadnak!” Szerinte csak meg kell tanulnunk helyesen. elegáns zakóban. az egyetlen esélyünk. és attól tartott. Elmagyaráztam neki.” – mondta szomorúan. a férfi tehát arra kérte t. „Persze nem egyeztem bele. A férfi jól fizetett banki alkalmazott volt. nem kevésbé jól öltözött feleségével. hogy ha csak nem kifejezetten sürg s az ügy. Kostas és én elhagytuk hát a szobát. talán a te életedben egyszer még eljön az id . hogy amit tett.127 életemben racionális képzésben részesültem. A helyzet úgy alakult. ha sikerül fenntartanunk saját gazdaságunkat. Iacovos.” – mondta Daskalos szigorú hangon.” – szólt Daskalos. „Ha nem tudunk úrrá lenni az egoizmusunkon. „Nem értem. ezért tapasztalataim ellenére sem igazán tudtam mit kezdeni az efféle csodákkal. aki illegálisan külföldi valutát csempészett ki a szigetországból. gyógyászati célokra használni ezeket az er ket.

” „És mit tanácsoltál neki. akit védelmez tulajdonságokkal ruháztak fel. „Csak még egy utolsó kérdés. A végkielégítéssel.” Az Anastenarides egy t zönjárókból álló szekta neve volt. szemben az Anastenarides-hív kkel. hogy az Anastenarides-követ k állításai nem igazak. és új életet kezdhet a családjával. Minden a tudatalatti irányítása alatt áll. miel tt búcsút intettünk volna. „Figyelembe véve a körülményeket. még mindig belevághat valamibe. hogy bármiféle égési sérülést szenvednének. hogy indulunk haza. mit tegyen?” – kérdeztem. akik szerint a Szent Szellem védi meg a lábaikat.” Az est hátralev részében politikáról beszélgettünk. akik évente egyszer. ilyen formában sosem gondoltam!« – sajnálkozott a férfi.128 és politikai eszközökkel.« »Erre még. azt találtam a legkevésbé fájdalmasnak a számára. hogy egy angol turistát kórházba szállítottak Észak-Görögországban. „A minap azt olvastam az egyik újságban. miközben izzó parázson próbált meg átsétálni. Azt akarta bebizonyítani. még miel tt tényleg lebukna. pogány rituálénak min sítette. ha benyújtja a lemondását. aztán szedel zködni kezdtünk. er s hitüknek köszönhet en. Az antropológusok körében az efféle t zönjárás kiterjedt dokumentációval rendelkezik -nem csak Görögországból. Tudtommal azonban mindez ideig nem szolgáltak tudományos magyarázattal err l a különlegességr l.” – mondtam játékos hangon. A hívek rendszeres évi összejövetelükkel megteremtették Szent Konstantin elementálját. vallási szokásaiknak megfelel en mezítláb táncolnak az izzó parázson. mezítláb járkálni és táncolni kezdenek a parázson anélkül. ami jár neki. de Afrikából és Ázsiából is jelentettek hasonló szertartásokat. hogy ebben az esetben ugyanaz a szellemi elv érvényesül. tárgyalások útján igyekszünk rendezni a helyzetet. mert megégette a lábát. A hivatalos görög egyház sátánista. mihelyst belekezdenek a rituáléba. mint ami a levitáció során. Különben nem is volt más választása: ha marad. kezükben Szent Konstantin ikonjával. a börtönben végzi. Ez az elementál hat rájuk a tudatalattijukon keresztül. „A testelhagyásról majd legközelebb!” – nyugtatott még meg Daskalos.” – mondta Daskalos -”hogy tudattalanul egy éteri energiaréteggel burkolják be a lábukat . El bb csak a t z körül ropják. „Tulajdonképpen az történik velük. és miután megfelel pszichés állapotba kerülnek. Daskalos elmagyarázta.

folyton kérdez sködtem és magyarázatokat követeltem. benyomásaik mennyire voltak egyez ek. és amibe Daskalos vezetésével betekintést nyertek. Tudtam.129 és a testüket. nem holmi fantáziaszülemény csupán. Ez a fajta ellen rzés a részükr l csak meger sítette bizonyosságukat arra nézve. látva elképedt arcomat. és megállapítsák. De most már tényleg ideje indulnotok. hogy ezzel is igazolják maguknak testelhagyásos tapasztalataik valódiságát. az izzó parázs között. „Mindketten ugyanazt éltétek át?” – kotnyeleskedtem kérdésemmel. úgyhogy mindhárman el is indultunk haza. de mára már hozzászoktam Daskalosnak ehhez a furcsaságához. azt akarom. . akik „láthatadan segít kként” közrem ködtek a gyógyításban. Űólogattak. mire gondol. hogy az a világ. amelyben élnek. ami szigetel ként m ködik a b rük és a t z. hanem éppenséggel a valóságnak egy a fizikainál sokkal igazabb vetülete. a szükségben szenved k megsegítésében. hogy éjfélre ágyban legyetek!” – szólt oda Daskalos Iacovosnak és Kostasnak. Szüksége volt a tanítványaira éjszakai testen kívüli utazásaihoz. és jót nevettek. Nemrég véletlen fültanúja voltam egy beszélgetésnek Iacovos és Kostas között: suttogva mesélték el z nap éjszakai élményeiket. Daskalos még utánunk kiáltott: „Ma éjjel dolgunk van!” Már meg sem lep dtem az efféle kijelentésein. mint egyfajta „asztrális test rökre”. Amikor el ször hallottam ilyesmiket.

130 .

Mint korábban. hogy nekem . a csakráknak és a keleti Kundalini-kígyó elméletnek a bonyolult összefüggésrendszerér l beszélt. most is engedélyt kaptam arra. Ugyanakkor nem voltam biztos benne. Kostas elmagyarázta. sem annak okáról nem értesítettek. illetve hogy mik történtek még el adás közben. egyszer az is el fordult. amit egyébként csak a leghaladóbb tanítványok látogathattak. hogy jelenlétemben nem volt-e Daskalos kifejezetten óvatos. az áttetsz fehér fény el tt. vibrált a fejük felett. hogy a szokásos szerda délutáni összejövetelt azon a héten hétf n tartották meg. semmi olyasmit nem tapasztaltam. a szélesebb közönségnek még nem közölhet k. hogy bizonyos igazságok. amik a bels kör tagjai el tt már feltárhatók. Ugyanakkor nem volt szabad sem magnóra rögzítenem. mert veszélyesek lehetnek a beavatatlan átlagemberre nézve. Érdekes módon én az alatt a néhány alkalom alatt. Mindenki térdre ereszkedett el tte. s engem sem az id pontváltozásról. Daskalos ezúttal Krisztus tanításainak. ami ott lebegett. Daskalosnak – és különösen Kostasnak – ugyanis az volt a véleménye. az el adás ideje alatt egyszer csak megjelent a szobában a Logosz.131 Földönkívüli látogatók Az el adás véget ért. nehogy olyan titkokat fedjen fel. hogy éppen aznap. S t. hogy részt vegyek a tanításon. amikor efféle el adáson jelen lehettem. Kés bb aztán elmondták nekem. amik tényleg csak a kivételezett keveseknek volt a tudtára adható. ami a legcsekélyebb mértékben is veszélyesnek t nt volna a számomra e téren. sem lejegyzetelnem az elhangzottakat.

amikor. Kostas és jómagam a konyhába mentünk kávét f zni.” „Sokaknak nehezére esik felfogni azt. Megkértem. koncentráltabb formában jelenik meg. hogy a Krisztus-Logosz születése a Földön éppen akkor ment végbe. hogy Krisztus »megszületett«. A végtelen térben számtalan naprendszer létezik. hogy képes legyen magába fogadni az Ige kifejez dését. fejtse ki. A konyhai munka közben vitába keveredtem Kostasszal Krisztus isteni mivoltának jelent ségét illet en. ahol akár már évmilliókkal ezel tt megtapasztalhatták Krisztus születését. ez esetben a Logosz egy sokkal kézzelfoghatóbb. Amint tehát az el adás véget ért. ráadásul úgy . Daskalos – szokásához híven -átsétált a nappaliba.” „Amikor azt mondod.” „l£en. és olyan naprendszerek is létezhetnek. amit Aspasia. miközben a kávéscsészéket tette tálcára – „hogy a Krisztus-Logosz születése csak a mi bolygónkon történt meg egy adott id ben és helyen. ami kiváltotta a Logosz megtestesülését. „Nos. „Talán azért.” – felelte. hiszen a definíció szerint az Ige minden emberi lényben benne van.132 valószín leg egyel re még nem kellett megtapasztalnom mindezt. Vajon mi err l az Igazság Keres inek a véleménye? „Néhányan azt feltételezik. és felszeleteltük a süteményt. kényelmesen elhelyezkedett az egyik fotelban. univerzális Ige közönséges halandó képében öltött testet. amelyben Krisztus testet öltése ne ment volna végbe. de az örök jelen id tlensége szempontjából nem létezik olyan id . ahol a Krisztus-Logosz még nem nyilvánította ki Önmagát.” – kezdett bele Kostas. a legfrissebb beavatott hozott otthonról. és tanítványaitól körülvéve könnyed társsalkodásba fogott velük. miközben Theano széles mosollyal hallgatta párbeszédünket. a fényt és az igazságot. mit is jelent az. Ez az állítás a mi id be vetett létezésünk miatt helyénvaló is. abban az id pillanatban az egész emberiség közös szükséglete volt az. Akkor. és nem az emberiség valamely korábbi korszakában?” – kérdeztem. s közben igyekeztem segíteni neki – „hogy a mindent betölt .” „És miért feltételezed. akkor gondolom. mert az emberi tudat a történelemnek abban a pillanatában ért el egyfajta érettséget ahhoz. hogy a Logosz „leereszkedett” közéjük. Ezalatt Theano. a bels kör legújabb tagja. ez alatt szó szerint a Logosz emberi testben való inkarnálódását érted.” – mondtam Kostasnak.

már legalábbis ami az Igazság Keres jét illeti?” „Tulajdonképpen nincsen. vagy pedig úgy. ha ráadásul más alakban. magadévá téve ezt az igazságot. mint az Abszolútum Logoszaspektusának megnyilvánulását. mit mondott Daskalos – „Krisztus nem azért jött erre a világra. míg Kostas és Theano még a konyhában tett-vett. a Theózist.” „Szeretném. és kikiabáltam neki a konyhába.Azt még csak elfogadják. de azt már nem feltétlenül látják be. egészen addig.” – szólaltam meg – „az imént vitába keveredtem Kostasszal Krisztus isteni mivoltát illet en. nem feltétlenül. ha ezt Kostas is hallaná!” – vidultam fel némileg önz módon.” – közölte Kostas. vagy hogy meg . Még a komoly spirituális úton járók közt is akad ilyen gondolkodású illet .” – szólalt meg aztán. „De el bb-utóbb úgyis feltárul a keres el tt az igazság. „Mi az. mi lett volna hát akkor. aki Daskaloshoz hasonlóan hangsúlyozta. . még ha egyébként a másik út is célravezet lehet. hogy Jézus nem egymást követ testet öltései révén érte el az Istennel való tökéletes egység állapotát. kinek-kinek a kérése alapján. „Daskale. Kyriaco. miután elmeséltem neki. mivel cukorbeteg. hogy magának az Abszolútumnak az inkarnációja lett volna.” – felelte Daskalos habozás nélkül. mint isteni inkarnációt. De a megvilágosodás felé haladva. És mi 2000 év elteltével még mindig alig értjük t! El tudod képzelni. még csak nem is hozzánk hasonló emberként jelent volna meg közöttünk?” Én persze tovább „kötözködtem” Kostasszal Krisztus inkarnációjáról. hanem maga volt az Isten inkarnációja – „azért öltött emberi testet. megfelel számú kockacukorral. nagyobb boldogságot élsz át. ahogy kezében süteményekkel megrakott tálcával belépett a szobába. mi történt?” – kérdezte. a szellemi úton járás szempontjából teljesen mindegy.” „Ezért olyan fontos hangsúlyozni ezt az álláspontot? Nem veszélyes ez? Még a végén szigorú dogma lesz bel le!” „Nem. míg az összes csésze kávé el nem készült. „Félre ne érts. hogy spirituális rendszereket töröljön el. Én úgy látom. mint egy b nöz . Szerinted van különbség. hogy valaki úgy fogadja el Krisztust.” „Krisztus. Daskalos cukor nélkül itta a kávét. Körbehordoztam a tálcát a nappaliban. hogy megértesse velünk Magát. úgy szolgáltam fel mindenkinek a saját feketéjét.133 halt meg a kereszten. hogy az emberré lett Krisztus elérte a tudatosság létez legmagasabb fokát.

misztikus beavatott számára még nem válnak többé puszta bálványoknál. Jól figyelj! Tegyük fel. de a végcélomat azért még elérhetem. de semmiképpen sem fogod tudni megalkotni Istent magát! Az emberek azért harcolnak egymással. annál könynyebben haladhatok befelé önmagámba. én azt fogom mondani rá.” – azzal el re nyújtotta jobb kezét. mert eltér ek a bálványaik. agyaraikkal?! Ett l számomra. amelyekkel nem lehet végtelen magasságokba emelkedni! Hadd magyarázzam meg. közönséges földi faragványoknál. áttételesen. vagy csak néhány halvány utcai lámpa pislákol mellette. amiben az emberek tévelyegtek. Legyen az szörny séges kinézet . hogy az a te istened. hogy Krisztus maga volt a testet öltött Ige.” – tette hozzá Kostas. amiket önmaguk teremtettek önmaguknak. a sötétséget. Erékelhetem ugyan esztétikai érzékenységedet. hogy ezt az utat végtelen fényár ragyogja be. akár úgy látja valaki Krisztust. annál kevésbé tudom a dolgokat a maguk részletességében megfigyelni. . észérvekkel vagy meditatívan megragadva t. hanem csupán képek és alakzatok formájában. torzonborz hajukkal. az út még ugyanaz marad. el ttem az Út. ostoba. milyen szép volt Hermész. hogy utam során többé vagy kevésbé láttam tisztán. „Akár így. vagy Apolló. ahogy azt Szent Pál megfogalmazta. Utóbbi esetben a biztonságérzetem lecsökken ugyan.” „Ezt értem.134 változtassa az Utat.” „Persze minél sötétebb van. hogy megszabadítson minket a tévképzeteinkt l!” „Pontosan!” – szólt közbe Daskalos. akik szerint Krisztus mint beteljesedett mester a tökéletes bölcsesség hordozója volt. Mi különbség van a két nézet között?” „Egy pillanat!” – csapott le rám azonnal Daskalos. A végs elszámolásnál teljesen mindegy. De kérdem én. nem a bels fényében látja t. ha a te istened. De legalább ilyen könnyedén igazat adok a másik fél véleményének is. Földi isten. és hogy fényével mindent bevilágítson! A sötétséget jött eloszlatni. »De hisz milyen szépre sikeredett!« – mondhatod erre te. Akár még azt is el tudom fogadni. „így igaz!” – helyeselt Daskalos. „Függetlenül attól. és milyen csúnyák más istenek. hogy kitöltse a hiányzó részeket. nem pedig egy acsarkodó. a te m alkotásod szépre sikeredik. mire gondolok! Tegyük fel. „Minél több a fény. De az emberi gondolatok er dén szárnyak csupán. vagy éppenséggel szépségesen szép bálvány. vicsorgó fogaikkal. Azért jött. sz rös torzszülemény lesz bel le. hogy te teremtesz magadnak egy istent.

vagy a Legfels bb Ragyogás. akik a történelem során saját elképzeléseiket védve másokat mészároltak le ártatlanul. és utolsó mondatát hangsúlyozandó. hogy önmagában találja meg Istent!” – fejezte be Daskalos az eszmefuttatást. ezen a szinten. Közben valószín leg eszébe juthatott még valami. hogy feltétlenül saját álláspontja mellett kardoskodik-e. vagy keresztény hit vagy?« »Muzulmán. hogy te magad lényegesnek tartod-e. Pont. Melyiküknek van .«„ Azzal Daskalos. közülük hányan ismerték valóban Istent? Az igazi misztikus éppen ezért befelé kezd el kutatni. vagy sem. mint a legtöbb megrögzött keresztény hív ?” „Pontosan!” – felelte Daskalos. „Egy zen szerzetes. hogy ki melyik álláspont mellett vagy ellen érvel. hogy a segítségükkel mint szárnyakkal a biztos ismeret magasságába emelkedhessünk. milyen korán fanatikussá válhat az ember! Az én kisunokám a Miatyánkot imádkozza. türelmet és ragaszkodásmentességet gyakorol. hogy egy zen buddhista szerzetes sokkal közelebb van Krisztushoz. Krisztus a Szeretet. aki a maga »nyolcrét nemes ösvényén« halad. kényelmesen hátrad lt. hogy kihangsúlyozzuk Krisztus isteni természetét. mint számos dogmatikus pap vagy teológus.” – feleltem – „de szerintem mégiscsak felesleges dogmatikai kérdés. jelent ségteljesen a szívére mutatott. Daskale.” „Más szavakkal. próbálja legy zni a gonoszt. isteni mivoltát. Angolul megkérdeztem t le: »Muzulmán. – folytatta Daskalos – hogy Isten a fény. mint ki jól végezte dolgát. Tapasztalat nélkül pedig nem létezik tudás! Csak ismételni tudom Yohannan atyát. de közülük még senki sem látta ezt a fényt. hogy különbséget tegyünk e téren?” „Nem. ami azt jelenti: »Muzulmán. Sokaktól hallom. és mindezeket igyekszik tudatosan beépíteni a mindennapjaiba. és sokkal következetesebben halad a krisztusi úton. Istennek legyen hála!« Ebb l is látszik. Szeretném tudni.135 De közülük. Isten tényleges megtapasztalása nélkül valóban mellékes. mert hirtelen új élménybeszámolóba kezdett. aki az egyik el adásomon a következ t mondatta velem: »A gondolatok és az elképzelések túlságosan gyöngék ahhoz. ishallah!« – felelte. ezt a ragyogást. amit mondasz. „Ertem. Abból is látszik. hogy valaki valóban ismeri-e Istent. imádkozik és meditál. „Egyszer egy libanoni fiút hoztak el hozzám. sokkal inkább nevezhet krisztusi útkövet nek. lehet. vagy egyszer en az isteni bölcsesség hordozójának tartjuk t. és az utolsó csöpp kávéját is kihörpintette.

nagyapó!« – felelte. nagyapó! Hogy kicsoda Isten és hol van O? Te tudod. ahogy visszaemlékezett – foglalkoztatni kezdték t az efféle kérdések. akit láthatóan büszkeséggel töltött el unokája bölcsessége.« – mondta erre a kisunokám.« – jött oda hozzám egy napon – »hol van Isten? Kicsoda ?« »Hogy Isten? No gyere csak. el re látta a kialakuló z rzavart. hogy kicsoda Isten és hol van .« – mondta erre. ha idehoznék egy halottat. »Nézd azt a csodálatos mandulafát! Pár hete még csak a csupasz ágai meredeztek. »Daskale apó.136 inkább igaza? Én azt mondanám. Yohannan atya a maga tökéletes bölcsességével igazgatja a dolgokat. Megcsiklandoztam. és kivezettem t a kertbe. hadd mutassam meg neked. minden. Isten az élet. Teljesen mindegy. „A Mesterünk. is nevetne?« »Nem. és odaállítottam a tükör elé.« – kuncogott a kis drágaságom – »hiszen azok csak csiripel madarak. buddhisták vagy muzulmánok vagyunk. mindketten a maguk útját járják. a többi apostol közt fellép nézeteltéréseket csakúgy. ezúttal már teljes komolysággal. se én nem tudjuk megmondani. és így folytatta: »Ide hallgass.« És mondom. Ok az élet. – fakadt mosolyra Daskalos. De se te.” – folytatta Daskalos. és mandulát terem majd. hogy keresztények. hogy kicsoda Isten? Amikor öt éves volt. Miel tt megírta volna evangéliumát. Mindezt Isten m veli a fával. k Isten. a te mosolyod. hadd magyarázom el neked másképpen! Látod azt a sokféle madarat? Szépen csicseregnek. ekkor még csak öt éves volt!” – fejezte be a történetet Daskalos. aki a Földre születik!« . drágaságom.« »De nagyapó. meg virágzó fák.« »De te nevetsz. mivel élsz. de most tele van virágokkal! Kis id múlva pedig levelei n nek. és tovább kacagott. és t is megcsiklandoznám. az ott a tükörben a nevet Marios. De melyik ez az Isten? Vajon Marios el tudja-e most magyarázni. »Drágaságom. »Na. ami körülöttünk van!« »De nagyapó. most ki csiklandozza a nevetgél Mariost?« »Hát te. drágaságomé Azzal kézen fogtam. „Mindegy. Isten benne van a mandulafában!« »De Daskale apó. rakta le a kereszténység alapjait. bevezettem a szobába. az én kis Mariosom pedig a kereszténység Istenében.« »Gyere velem!« -mondtam neki erre. hogy a libanoni fiú Allahban hisz. és én is tudom. mire nevetni kezdett. mint szám zetését Patmosz szigetére. nem pedig Péter vagy Pál! Ahogy maga mondta: »Minden és mindenki felett a Logosz rendelkezik! Az Ige fénye világosít meg minden embert. – »hiszen ez csak egy virágzó mandulafa!« »Igen? No akkor ide figyelj.

hogy legyek Jonathan tolmácsa. ahol Jézus feltámasztotta Lázárt. nem csak a keresztényekben! A Krisztus-Logosz az a szellemi er . amikor harcba indultak a bolgárok ellen. egy bizonyos Jonathan nev egyetemistával. minden emberben benne van. egy görögül is tudó. Keleten a gyilkos Kálit istenítették. és megkérdeztem t le: »Akkor hát kicsoda ez a Jézus Krisztus?« »Egy zsidó.« -magyarázta Jonathan. amir l igazából fogalmunk sincsen? Isten gondolatokkal nem megragadható. csak a szívben lehet átélni t! Ha engem kérdeznek – »Mi az Abszolútum. de rendíthetetlenül folytatta: »Ez itt a Getsemáné-kert. mint félállású idegenvezet . Isten természetér l – mesélte fellelkesülten Daskalos rövid hatásszünet után. A görög katonák például úgy tekintenek a Szent Sz zre.. Pompás fickó volt!” – folytatta Daskalos.137 Krisztus. mindannyian Istenek vagyunk. »Ez az a kis falu. A f nöke.« – felelte. és Zeuszt. Manapság azt kérdezgetik: »Kicsoda Isten?«. Az évszázadok során – folytatta Daskalos.. salonicai származású zsidó ember engem kért meg. nyugaton Kirkét. miután lecsillapodtunk és a szobában elült a nevetés. illetve a szenteket. és ha szükséges. hogy korlátok közé próbáljuk szorítani Istent a magunk egyéni felfogása szerint. akiben a keresztények hisznek. a Mindenható gyermekei. aki a Szentföldre tett zarándoklatunk során volt a kísér nk. tudatunk sz klátókör ségéb l adódóan. a Szent Szellem. ahol Jézus borrá változtatta a vizet. ami az emberi fejl dés folyamán felébresztette bennünk az öntudatot. ez pedig Betánia. Mi értelme olyasmi miatt harcolni. Minden ember saját tudatszintjének.« Nevetnem kellett. a maga villámaival. Az ige által lett a vademberb l egyedi énnel bíró isteni lény. ahogy ezt mondta. túl kell tennünk magunkat azon. hogy legyen id nk megemészteni a hallottakat – egy zsidó idegenvezet vel folytattam eddig a legjobb párbeszédet. mintha lenne csapataik f parancsnoka. . miközben mi minden szavát feszülten lestük – »Isten« szavunk jelentése eltorzult. mert féktelen fantáziálásaik közepette egyszer állítólag látni vélték a páncélba öltözött Sz zanyát a seregeik élén. »Most Kánában vagyunk. szellemi fejlettségének és éberségének megfelel en képes felfogni Istent.« Meredten néztem rá. Beszálltunk a buszunkba. kicsoda Krisztus?« – azt felelem: a Szeretet! Ha racionálisan szeretnénk megközelíteni a dolgokat. „Én csak bámultam rá tovább. vagy a féltékeny Hérát. és a következ ket mondtam neki: »Kérdeznék valamit! Jézus Krisztus azt mondta. fordítsak angolról görögre. de senki sem tudja definiálni t! Apollót és Artemiszt is istennek nevezték.

« De Jonathan közbevágott: »Nem. hogy Krisztus Isten fia volt?« »Természetesen igen. azt követ en. uram.138 Mindannyian. »Hiszen mindannyian Isten gyermekei vagyunk. On is Isten. akit felkeresett. idióta. támadás érte a személyét. a mi Isten-testvérünk. míg ön és én nem ismerjük még magunkat sem. aki nem átallja teológusnak nevezni magát?” – kérdezte fennhangon Daskalos.. pontosan úgy. miután sikerült újból elfojtanunk a nevetésünket – „az egyik zsidó barátom. A barátom persze nem fogadta meg ezt a tanácsot. Manapság a legtöbb ember fejében csupa kavalkád van!” . úgyhogy megkérdeztem t le: »Hiszen te zsidó vagy. valóban rendelkezett látóképességgel. s t. de csak Jézus ismerte az Atyát. Amikor beléptünk a Szent Sírba. mint sok rült. ezt el ször Dávid jelentette ki. akkor megsz nnek a problémái.” Még miel tt azonban befejezhettem volna a történetet. egy kifejezetten vallásos öregúr. Ön a mi országunk vendége!« Elnevettem magam. én is Isten vagyok. aztán keresztet vetettem. is jött velünk.” – szólaltam meg. »Minden nemzetnek tisztelnie kellene Istent!« – jelentette ki. és hátrad lt a székében. leny gözve néztem rá rövid szónoklata hallatán. zsidó barátod pedig talán csak más néven ismerte ugyanazt a Krisztus-Logoszt. ami nagyon bántotta t. és imádkozzon Jézus Krisztushoz. hogy kicsit összezavartam önt. akkor Krisztus csak megismételte Dávid szavait. mondjuk úgy hitt benne. Az illet jól ismert médium. Jézus Krisztus. Jonathan a maga vallási szokásainak megfelel en megérintette a fejét. hogy jelenéseket látott. hogy csak üljön le. Jézus csak megismételte Dávid szavait. De abban csak egyetértünk. még ha egyébként meg is volt gy z dve arról. Daskalos közbevágott: „Mindketten tévedtek! A médium tudatában egy saját elképzelésének megfelel Krisztus élt. és megcsókoltam az oltárképet. ön és én testvérek vagyunk az Úrban. hogy Izraelben vagyunk. hogy a tanácsát kérje. felkeresett egy látót Maine-ben.« Emlékszem. „Daskale. az egyedüli. aki azt javasolta a barátomnak.« »Rendben.. majd így folytatta: »Tudom. hogy a keresztény médium. akinek holmi személyes jelleg problémái adódtak. úgy érezte. hogyhogy belépsz ide?« »Ne feledje. hát nem közelebb jár az igazsághoz ez a zsidó egyetemista.« Most mondjátok meg. de higgyen nekem. fanatikus balfácán. mint legmagasabb rend Szeretetben. aki ismerte az Atyát. ahogy ön és én is!« – felelte Jonathan.

Szó sincs tehát arról. hogy Szeretete teljesen kitöltsön. függetlenül attól. „Azt hiszem. amilyet az adott egyén képes tudatilag befogadni. ki menynyire fejlett spirituálisán. hogy egy látomásban megjelent neki maga Krisztus. mint bármelyik tévéadó. Krisztus mindenki el tt olyan alakban jelenik meg. Nem létezhet olyan kilátástalan helyzet. aki vigyázott rá. hangjában némi iróniával. hogy oldja meg minden problémánkat. aki csak a Földre születik. Azt mondtam volna neki: »Az Atya. „»Köszönöm a Szeretetedet!« – mondtam Neki hangosan. majd belekezdett egy történetbe. Egyszer en csak összehangolódom Vele.139 „Te milyen tanácsot adtál volna akkor az én zsidó barátomnak. a Tudat isteni örökség. ki mennyire képes ráhangolódni a benne él Krisztusra!” . vagy sem. hogy keresztény-e. Hisz az emberek az eszüket használva már a Holdra is eljutottak! Vajon a te problémáid bonyolultabbak az rutazásnál?« Ezt kérdeztem volna t le. „Manapság az emberek félremagyarázzák. és nem várhatjuk el T le. hogy értelmük. hogy ki-ki a maga módján képes lett volna felfogni t. amikor a lábát operálták. Miért is zavarnánk minden kis apró-csepr problémánkkal Istent magát?” – nevetett Daskalos. helyes gondolkodással ne lehetne megoldani. vagy tudomásul sem veszik azt a tényt. A megfelel antennával a Föld bármely pontjáról bárki befoghatja ugyanazt az adást. az intenzív osztályon. hogy a keresztények kivételezett helyzetben lennének másokhoz képest! Az emberek vallásos hite e tekintetben mellékes dolog. hogy képes legyél megoldani a problémáidat. Olyan ez. ezért mindenki képes ráhangolódni. kihez beszélek. vagy mint Mózes a zsidó. megérteni! Krisztus Igéje minden emberben benne van. Emiatt persze nem okolhatjuk Istent. mire az egyik n vér megkérdezte. és hagyom.” – fejezte be Daskalos mosolyogva. vele ugyanolyan jól megérttettem volna magamat. Látod. És személy szerint sosem kérem Isten segítségét. Csak az számít. a hinduknak Krisnaként. A kórházban történt vele. netán mint Mohamed a muzulmán hit eknek. mindannyiunk Istene felruházott téged az értelemmel. amit megfelel értelemmel. A buddhistáknak megjelenhetett volna Buddhaként. ha téged keresett volna fel?” – kérdeztem. mint Jonathannal. abban a pillanatban Krisztus millió más embernek is megjelenhetett volna olyan formában. még a legnehezebb helyzetekben sem.

Daskale. fekete szerzetesi csuhába bújtatott engem.140 „Azt akarod mondani. hogy aztán kés bb kínozzanak azokkal a borzalmakkal. csakis a magasabb. Ahogy véget ért a tanév. Én csak azt hangsúlyoztam. és belekezdett egy történetbe. Amikor elcsendesedtünk. fenn a hegyekben. Éppen akkor újították fel az épületet. ami szintén vele esett meg annak idején.” – kérdezte űhariklia. vagy óvta meg t egy-egy súlyos balesett l. már tud róla!” Daskalos ezután élménybeszámolóba kezdett: több olyan esetet sorolt fel. már említettem nektek. a bels kör harmadik hölgy tagja – „hogy akkor imádkozni is felesleges?” „Nem. mint a két szemünk egymáshoz. ki hogyan és hányszor menekült már meg hasonló módon a közvetlen életveszélyb l. és figyel ránk. biztosan ott haltam volna meg a helyszínen! Nem voltam tudatában a történéseknek. Aznap Yohannan atya mentette meg az életem. azt egy szóval sem mondtam! Éppen hogy az ima lehet az egyik módszer arra. az ottani kolostorban. és miel tt egyetlen gondolat is tudatosodna bennünk. úgy mormoltam magamban: »Köszönöm. Alig tettem meg két-három lépést hátrafelé. majd még humorosán. amit saját megnyugtatásomra a homlokomra tettem. ne félj. hogy a nagybácsikám volt ott az apát. hogy tartja a kezem. „Fiatal koromban a nyarakat rendszeresen Stavrovouniban töltöttem. újra Daskalos ragadta magához a szót. így teltek a nyári vakációim. megjelent Nicosiában. amik mostanában történnek körülöttünk. amikor magasabb er k azonnali beavatkozása mentette meg az életét. amikor egy hatalmas. ahol annak idején a kormánytagok klubja m ködött. hogy Krisztus folyamatosan itt van a közelünkben. Közelebb van hozzánk. vissza!« – sürgetett. és magával vitt. hogy összhangba kerülj azzal. isteni er k közbelépésével. „Egyszer a Ledra utcán sétáltam. Istenem! Köszönöm a Szeretetedet!« És ez csak egyike az efféle történeteknek. Azt hiszem. hogy segítsenek. a fejét rázva hozzátette: „Ha szükségük van rád. amit nem lehetett máshogy magyarázni. tudjátok. . Ereztem t. aki hátrafelé rángatott: »Vissza. Hirtelen megéreztem Yohannan atyát.” – fejezte be Daskalos hangosan kacagva. k akartak megvédelmezni. hogy védjenek meg!” Szavai hallatán egyszerre mindenkib l kitört. ajtónyi méret üvegtábla zuhant elém a járdára. Nem kértem. ami benned van. folyt az építkezés. k tudják a módját. Ha nem hátráltam volna azt a pár lépést. mert dolgod van.

ahogy neveztek. Emlékszem. Ott álltam mezítláb. A templom hirtelen megtelt világossággal. Biztos vagyok benne. de én az egészb l semmit nem éreztem. csakúgy. de az túl régi volt már.141 Akkoriban a stavrovouni szerzetesek jobbára még írástudatlanok voltak. és beléptem a templomba. míg odakint ítéletid tombolt: olyan borzalmas vihar kerekedett. Emlékszem. úgy térdeltem és imádkoztam a padlón. egy harmadik szerzetes. egyszer kívülr l megtanítottam velük az Exapsalmost. bár azt nem érte t z. aztán folytattuk a vecsernyét. teljesen leégett a lábamról. a szomszéd kolostorban. mint Sawas atya. Szenteste felvettem a fekete csuhát. »a kis Spyraki«-t. és szorosan átölelt. úgyhogy a villám egyenesen becsapott az ablakon át a templomba. ami szintén az felügyeletére volt bízva. Egyszer aztán karácsonykor is a kolostorban voltam. s én abban a pillanatban különös. míg fel nem kel a Nap. Alig láttuk egymást az oltáron pislákoló pár gyertya fényében. aminek volt ugyan egy villámhárítója. Aztán ugyanolyan hirtelen koromsötét lett. megmagyarázhatatlan boldogságot éreztem. akinek szintén elt nt a villámlásban a lábbelije. hogy jól be legyenek csukva. A többiek a bácsikámmal tartottak Szent Űarbarába. minden fényárban úszott. hogy a tudósok mindenféle magyarázattal tudnának el állni. Vasalt talpú cip ben voltam. Még a hajam is megperzsel dött egy kicsit. Végignéztük az összes ablakot. Amikor hozzáértem maradék öltözékemhez. A bácsikám aznap épp Szent Barbarában misézett. mintha a nagyapáim lettek volna). Négyen imádkoztunk hát. Minden éjjel vecsernyét tartottak. és próbáltam ket megtanítani olvasni a szent szövegeket. Segítettem nekik a földeken. Az üveg ripityára tört. Hirtelen egy villám csapott a kolostorba. amiben korábban a mez n dolgoztam. és én. az is elporladt az ujjaim között. ezért nagyon szerettek engem. hiszen nem ritkák az ilyen villám-jelenségek. mint ahogy a nagyja ruhám is hamuvá lett. De hogyhogy nekem a legkisebb bántódásom . A cip mnek nyoma veszett. hogy folytassák az imádkozást. hogy együtt ünnepeljek a bácsikámmal. úgyhogy Stavrovouniban csak négyen maradtunk: Sawas és Mattheos atya (akik olyanok voltak nekem. és süketít zaj támadt. A villám végül Sz z Mária ikonjába csapott bele – máig is rzik még azt a félig megégett képet –. és már napfelkelte el tt újból ébren voltak. Sawas atya sietett oda hozzám. és a villám ott cikázott el közvetlenül el ttem. mintha csak az özönvíz zúdult volna le az égb l. cip nélkül.

de talán még az övénél is hátborzongatóbb esetet: egy vak ember Maine-ben úgy nyerte vissza a látását. ha itt lesz az ideje!« – morfondíroztam magamban. Eleinte az egyik tanítványomra gyanakodtam. Amikor összegy ltünk a beavatásra. . hogy bár a űsorba hegy kard hiányzik. és az esetleges beavatások folytatását. egy id re szüntessem be köreink tevékenységeit. évekkel ezel tt akadt némi problémánk a hivatalos egyházzal. Aztán megkérte Kostast. azzal elvette a kardot Kostastól. Akkoriban a űsorba hegy kard” – folytatta Daskalos. de a többiek hiába noszogattak. és az orrom alá dugta a szent tárgyat. megemelve azt el ttem – „különös módon elt nt az oltárról. hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. hogy a kardot ellopta-e valaki. nehogy valamelyik beavatatlan. mind szellemi fejl désünket magasabb intelligenciák irányítják. gondosan bezártam az ajtaját. aki több galibát is okozott már. A dolog már több éve történt. s én úgy fogom megáldani Theophanist. s t.« Amikor kiléptem a Szentélyb l. A helyzet annyira kiélez dött. én mégsem aggódom. »Talán Yohannan atya majd utasít. és hogy mind anyagi.. hogy egy villám csapott a fejébe! Daskalos erre elmondta. hogy nyomozzak utána a történteknek. és ha igen. Arra kért. hogy Yohannan atya arra utasított. Yohannan atya pedig id közben újból engedélyezte a tanulócsoportok felállítását. „Nézd meg ezt!” – szólt oda nekem. elmondtam a többieknek. vegyem fel a legbels bb kör tagjai közé Theophanist. »Majd csak történik valami. „Tudod. Gondolkodóba estem. még csak meg se ijedtem. ez az illet volt-e a tettes. hadd tartsa meg a kardot. és eltettem a kulcsot.142 sem esett. Szóval továbbra sem voltunk teljesen biztosak abban. kifejezetten boldognak éreztem magam?” Daskalos el adása után magam is megemlítettem egy hasonló. Talán még meg is világosodik t le. hogy hozza el a Szentélyb l a űsorba hegy kardot. hiszen az nélkülözhetetlen kelléke volt a szertartásnak. kíváncsi természet tanítványom illetéktelenül betegye oda a lábát. talán hat-hét év is eltelt azóta. nem teszem. hogy világunk tele van élettel. amivel Daskalos a beavatási szertartásokat szokta celebrálni. amikor egy-egy új tagot vesznek fel a bels tanítványi körbe. hadd öltse magára is a fehér palástot. ha nála van. hogy fogom megoldani a beavatást a kard nélkül. Én úgy döntöttem.. és vonjam kérd re az illet t. hogy puszta kézzel folytassam le a ceremóniát.

Csak álltam ott a Szentélyben. a döbbenett l földbe gyökerezett lábakkal. „Igen. észrevettem. hogy az amúgy is pattanásig feszült politikai helyzetben egy efféle kiadvány akár még kegyetlen vérengzést is kiválthatott volna. de még ki sem nyomtatták. hogy nem én hagytam égve legutóbb. Akkor meghallottam Yohannan atya hangját: »Az elmúlt években nem volt rá szükségetek. Azzal beléptünk a Szentélybe. amint Daskalos materializált egy röplapot.” És tényleg. hogy magunkra öltsük fehér palástjainkat. Ráadásul amúgy sem ez volt az els ilyen eset. Azután visszajuttatta a röplapot oda. és a saját kezében materializálta újra. Daskale. hogy ezzel a karddal avassam fel t. „A Szentély ajtaja napokig zárva volt.« Megkérdeztem Theophanist. Két nap múlva aztán – ahogy az orvos ismer söm mesélte – valóban ellepték Nicosia utcáit a röplapok. pontosan abban a formában. mintha eleve komolytalan kérdést tettem volna fel. úgyhogy hozzáláttunk a szertartáshoz. és el adta neki a készül röplap tartalmát. majd amikor újra eljött a beavatások ideje. Tisztában volt ugyanis azzal. Magam nyitottam ki az ajtót. és elkezdtünk imádkozni. hogy az oltáron ott nyugodott a űsorba hegy kard! Ez a kard – folytatta Daskalos emelkedett hangon – hat éven át dematerializált állapotban volt. és aztán nem csempészte vissza a Szentélybe?” – kérdeztem.” „Biztos vagy benne. amit az egyik helyi széls séges csoport készült kiadni. aztán egyszerre mindannyian letérdeltünk. egy kormánytisztvisel t. teljesen biztos vagyok!” – felelte Daskalos felb szülve. Yohannan atya materializálta azt. mint a fele olaj hiányzott bel le. mert több. hogy senki sem lopta el a kardot. És ahogy jobban körülnéztem. teljesen komolyan mesélte nekem egyszer. hogy jegyzeteket készítsen róla. nem fél-e attól. ahonnan eredetileg dematerializálta azt. . visszahoztam neked. amit még aznap este dematerializált a szerz asztaláról. amikor azt Daskalos materializálta. ahogyan akkor nézett ki. miel tt bezártam volna. Határozott nemmel felelt. a kulcsot én riztem. Daskalos különleges képességei segítségével „meglátta” a röplap egy kézzel írott változatát. hogy újra van. de most. hogy szemtanúja volt. Ezt követ en tájékoztatta egyik magasrangú barátját. hogy mit hogyan tegyünk. Űiztos voltam benne. és mit láttam? Az oltár el tt égett a mécses! Ráadásul már jó ideje meggyújthatták.143 Yohannan atya majd ellát minket a megfelel tanácsokkal. Daskalos egyik tanítványa. egy belgyógyász szakorvos.

hogyan lépett érintkezésbe ezekkel a lényekkel.” – felelte Kostas. hogy azok a bolygók sokkal fejlettebbek a mi Földünknél? Mondd. és bevallottam Daskalosnak.” – tette hozzá Daskalos – „hogy a manapság elképzelt formában sosem fognak életet felfedezni ezeken vagy más bolygókon. Mi alapján mondanád hát. miközben Daskalosnak csak úgy rázkódott a teste a fojtott nevetést l – „de fejlettség alatt mi azoknak a szellemi lényeknek a fejlettségét értjük. akik sokkal intelligensebbek annál. most már teljesen összezavarodtam!” – szóltam leverten. mint bolygónk rz i. mi több. a Marson. „Követni sem tudom. Én mondom neked. pedig az élet mindenhol jelen van. hidd el. amir l a Földön tudomásunk sincsen. Kosta! Hisz tudományosan bizonyított tény. akiknek az adott bolygók szolgálnak otthonukul.” Korábbi beszélgetéseink során Daskalos egyszer már hosszasan magyarázta nekem. Kostas megjegyezte: „És képzeld. akik szerinte Istenhez hasonlóan fölötte állnak id nek és térnek. Daskalos és a többiek csak mosolyogtak vallomásom hallatán. még a Nap is tele van élettel. akikkel néhányan mi magunk is kapcsolatban állunk.” „Ezért van az. Kyriaco. A mai ismeretek szerint a Mars és a többi planéta is csupán halott anyag. mi alapján?” „Fejlettebbek. hogy az efféle „földön-kívülis” történetek az én szerény értelmi képességeimhez mérten meglehet sen hihetetlenek. se erd k. Kyriaco. mint ami a közönséges emberek számára megszokott lenne.144 „Világegyetemünk számtalan életforma otthona. hogy naprendszerünk többi bolygóján nincsenek megfelel körülmények az élet kialakulásához és fennmaradásához. Nem vagyunk egyedül! Földünk fejl dését egy magasabb értelem irányítja – számunkra ezek a lények olyanok. talán hogy még tovább sokkoljon. Most vettem magamnak a bátorságot. az izzó Napban. egyébként logikusan és bölcsen felépített rendszeréb l számomra kifejezetten kilógnak azok a „túlzó” állítások. naprendszerünk többi bolygójához képest a Föld még meglehet sen alacsony fejlettségi szinten tart!” „Na ne. mesterei az anyagnak. s t.” – ismételte meg kérésemre Daskalos korábbi kijelentését – „olyan létez ké is. és ennek megfelel en bármikor képesek materializálni vagy dematerializálni magukat. miszerint Földünk belsejében. amit mondasz. mégpedig szerves élettel! Nem . még olyan környezetben is. se másfajta természeti szépség nem található a felszínükön. vagy bárhol máshol az rben intelligens lények élnének. Se vizek.

Oxigénre sem lesz szükségünk a légzéshez. vagy a Nap belsejébe. ahol ráadásul – mint mondtam – az ott él lények még sokkal fejlettebbek? Mentáltestben csupán egy óra az odaút. Már foglalkoztatják a tudósokat az efféle jelenségek. amin megint csak mindenki jót nevetett. vagy a Föld ma ismert természeti környezetére. hogy itt tanítsak. hogy bár földi értelemben vett életfeltételek a Marson valóban nincsenek. számomra a Föld lett kijelölve. hogy a t z elem megégetne minket. hogy az élet mindig egy és ugyanazon formában jelenjen meg mindenütt. de még nem képesek megmagyarázni ket. Nem csoda. hogyan utazhatnak az úgynevezett ufók akkora sebességgel. vagy a tisztánlátás. mesterei az anyagnak.145 gondolod. ahogyan a mi Földünkön? Jusson eszedbe. A durva anyag akkor már nem jelent majd akadályt számunkra. a telepátia. visszafelé pedig alig tizenöt perc. k is emberi lények abban az értelemben.” „Ha ez igaz. Ami engem illet. Persze más bolygókat csak azok a mesterek képesek meglátogatni. hogyan észlelhetné akkor más bolygókon.” . hogy tudásomat átadjam. ha úgy akarjuk. akkor hol vannak a városaik. miért feltételeznénk. soha nem fogunk találni semmit. Akaratuk szerint öltenek fizikai testet. „Te látod azokat az épületeket. Ha pedig a hagyományos tudomány erre sem képes. és hogy jelenhetnek meg vagy t nhetnek el a mi dimenziónkban. Az ott él szellemiségek sokkal fejlettebbek. hogy kissé egoista dolog lenne azt elvárni. és szervezett társadalmuk van. és ott az általunk jelenleg ismert élet után kutatunk. Képesek leszünk pillanatok alatt a Föld legmélyére utazni. hogy nem értik hát azt sem. vagy vetk zik le azt. a házaik?” – kérdeztem villámgyorsan. hogy áthaladtak az Ember Ideáján. mint például a t zön járás. anélkül. amekkorával. ezért újra meg újra ide térek majd vissza. a fogalmak és ideák világába. Hozzánk hasonló alakjuk van. Ha tehát most naprendszerünk más bolygóira utazunk. A fizikai test visszahúzó hatása ugyanis még ezt a hihetetlen sebességet is képes felgyorsítani. amelyek bolygónk szellemi dimenzióiban léteznek? Na mármost. ha a közönséges halandó a saját bolygóján sem képes észlelni az ilyesmit. Addigra ugyanis az elemeknek is az urává válunk majd. akik már túlléptek a mentális világon is. amikor többé nem lesz már szüksége durva anyagi testre. hogy a hagyományos tudomány még az olyan egyszer eseteket sem tudja megmagyarázni. azért ott élet sem lehetséges? Az emberiség fejl dése végén szintén eléri majd azt a fokot.

Daskalos megjegyezte. A teste tulajdonképpen alig mozog. ezért bár van vérkeringésük. A szívük viszont megint csak más. Urai az anyagnak – akaratuk szerint képesek materializálni vagy dematerializálni magukat. mint a földi emberi testé. de egyébként nincsenek helyhez kötve. emberi lények.” „Van fizikai testük?” „Néha testet öltenek. ahova dolgozni jár. Amikor legtöbbször repül csészealjra emlékeztet rhajóján belép a Föld ionoszférájába. amit csak akar. a testét hátrahagyja. s néha olyan testhezálló ruhát ölt.” „Ha egy marslakó a Földre látogat. S bár az adott test lakója ilyenkor távol van a »házától«. magasan fölöttünk állnak. mézszín . egyszer en magába szívja fogalmainkat és azok jelentését. mire mindannyian jót nevettünk. akár zakót is hordhat. Legalábbis ezt a képzetet kelti az általa koncentrált éteri energia. mint minket. a végtagjaik pedig nagyjából a mi kezeinkre és lábainkra emlékeztetnek. Mivel a testük nem valami bonyolult. a másik a mellkasnak felel meg.146 „Ha egyszer mégis meggondolnád magad. hogy bár sosem utazott a Marsra. de a bolygó lakóival összehangolva saját rezgéseit. én szívesen elröpítelek a Marsra!” – szúrta közbe Kostas a sarokból. Egy marslakó sokkal inkább házként kezeli a testét: ugyanolyan könnyedén jár ki-be a testébe. de nem olyat. és nem is ny gözi le ket annyira a testiség. Éppen ezért testük leépülése sem ugyanabban a tempóban történik. Ha pedig úgy dönt. „Szóval azt mondod. mintha az összen tt volna az alakjával. gondolati úton azt teremt magának. Csak rá kell hangolódnia a földi emberek gondolkodásmódjára. A derekuk nagyon kicsi. „Igen. a vérkeringése azért fennmarad. az egyik a fejnek. mint a miénk. mintha csak a lény munkahelye lenne. A mi vérünk tizenhárom perc alatt cirkulál végig a testünkben. már sok mindent megtudott róluk. mint mi a házainkba. A Mars emberlényei sokkal fejlettebbek nálunk. Az fizikai testük leginkább két háromszögre hasonlít. az artériás és a vénás erek száma jóval kevesebb. Egy marslakó vére egy teljes nap alatt teszi meg ugyanezt. ezek a marslakók hozzánk hasonló emberi lények?” – kérdeztem. Akaratával képes alakítani az anyagot. emberalakot vesz fel. mint a miénk. és vizuális képzel erejénél fogva aztán már . de nem hasonlítanak ránk. Ugyanakkor a miénkhez hasonló öltözetben is képes megjelenni. mint a földi embereké. hogy materializálja magát a Földön. és a vérük is sokkal s r bb. földlakókat.

mert a marslakók elkerülték a találkozást.” „Nem. hogy most is kapcsolatban állok velük. De egyszer eljön majd az ideje. rendelhet magának egy csésze feketét. és k ne tudnának. hogy efféle témákról társalogjunk velük? Ki hinne nekem. és eldiskurálhat a helybeliekkel. hogy egymásra vagyunk hangolódva? Ki adna igazat nekem?” Daskalos ezután elmesélte egyik élményét ezekkel a lényekkel kapcsolatban. Én inkább azt mondanám.” – próbáltam kitartani saját elképzelésem mellett –”az amerikai Mars-expedíció nem talált életjelet a bolygón. hogy . Ne feledd. k is csak olyan örök élet létez k. Ok már felülemelkedtek a Gonosz ideáján.” – szóltam. hogy k a barátaim. csak sokkal magasabb fejlettségi fokon. hogy sokat tudok róluk.” „De ha ez így van. Éppen testen kívül voltam. ezért mindenr l tudomása lehet. akár besétálhat egy kávéházba is. hogy mi történik a Földön. mi másért látogatnak minket rendszeresen?” „Van valami befolyásuk a Földünkre?” „Azon igyekeznek. hogy én kapcsolatba léptem ezekkel a lényekkel. mint mi magunk. ami a házunk fölött lebegett. hogy k urai a materializációnak és a dematerializációnak. ha azt mondanám. S ha már egyszer szépen felöltözött. és az emberek angyaloknak vagy épp isteneknek látták ket. és az rhajójuk közelébe merészkedtem. hogy sokkal szélesebb nyilvánosság el tt fedjék fel jelenlétüket. akkor azt is tudják. „Megéreztem a jövetelüket.” „Szerinted ma alkalmas lenne rá a nagyközönség. hogy nem állnak kapcsolatban egyikünkkel-másikunkkal?” „De Daskale. A marslakók ugyanakkor járm vük belsejéb l figyelmeztettek. hogy mindezidáig még nem fedeztük fel ket?” „Ki mondta. nehogy újból elpusztítsuk! Az évszázadok és évezredek során mindig is ellátogattak Földünkre. Mivel egy hullámhosszon rezeg az emberi gondolatokkal.” „És hogy lehet az. amir l a földieknek. és hogy nincs olyan dolog.147 bármit képes materializálni magának. lévén. és egyébként sem feltétlenül van fizikai testük. „Természetesen tudják is! Mit gondolsz. Tudatilag képesek olyan feltételeket teremteni. amit én tudok. A dolog 1969-ben történt. hogy az amerikai m szerek egyszer en képtelenek tudomást szerezni a létezésükr l.

de persze mi is azok vagyunk. mindenr l tudnak. igaz. hogy a törökök támadták meg a szigetet. a mi tudatos együttm ködésünk nélkül. igen. egy fénygömböt. így születnek.” Erre megkérdeztem. „Ezt nem tudom. mint a kígyóké. és szeretetükkel csábítják el egymást. mint a földi emberek. hogy amit lát. Amikor visszatértem. amit alig lehetett megkülönböztetni a b rükt l. de azonnal ki is köpték a falatot – azt mondták. Lekapcsoltuk a lámpákat. De a Mars lényei uralják testüket. Gondolati úton kommunikáltunk egymással. és újat teremtenek maguknak. Miel tt elmentek volna. mint nekünk?” „Azt hiszem. egy id s hölgy.” „Meghalnak valamikor?” „Nem. hallottam ám. Elmagyarázták nekem. hogy képesek mindig az adott bolygó lakóinak a jellegzetességeit magukra ölteni. de mondanom sem kell. ami beragyogta az egész szobát. az értésünkre adták. egyszer en csak feloldják régi testüket. mondván. űsakhogy k már elérték a Theózist. k hogyan táplálkoznak. A gondolataik révén cselekszenek. Végül aztán magára hagytam. férfiaknak néztek ki. Kés éjjel azonban visszatértek. hogy ett l egy cseppet sem lett nyugodtabb szegény. és k kozmikus fényt vonzottak magukba. hogy a szomszédom. Aztán megmutatták. Ketten közülük materializálták magukat a házamban. A földi emberek szaporodási folyamatai a Szent Szellem fennhatósága alatt állnak. Ezüstös ruhát viseltek. Örök élet istenek k. mert még véletlenül elégetik az éteri másomat. hogy a létezésüket egyel re még nem kívánják felfedni a nagyközönség el tt. és hogy szexuális egyesülés útján szaporodnak-e. és most saját arkangyali létformájukat élik. ami történik velük.” „Vajon van ezeknek a földönkívülieknek családja. és azt hitte róla. Képesek például alászállni a Föld . megistenültek.148 térjek vissza a testembe. és abban a pillanatban mindent tudtak. hogy másképpen szaporodnak. túl sok volt benne a föld elem. idegen lényekkel a fedélzetén. Megboldogult feleségem egy kis saját sütés baklavával kínálta ket. Lehet. amit én. ami lüktetve sz kült és tágult. hanem ufó. az nem török rakéta. Beléptek az aurámba. túl keser volt nekik. Próbáltam lecsillapítani t. Megérintettem ket – olyan volt a tapintásuk.rhajó. éktelenül jajveszékelt: »Jönnek a törökök!« Látta ugyanis az rhajót. addigra az ufó is elt nt. vajon ugyanúgy szülnek-e náluk is. és bementem a házba. A testük elnyelte a fényt.

és magukra ölteni a t z angyalainak a képét. de én inkább a séta mellett döntöttem. a Columbia Egyetem elméleti fizika professzora. azon kevés helyek egyikén. ahol abban az évben laktunk. Theano és Chariklia Larnaca irányába. és Róbert Shapiro. hogy Daskalos mindig sokkoló történetekkel rukkol el ! Ráadásul folyamatos megtapasztalásaim fényében még a legabszurdabb és leghihetetlenebb elképzelések is lassan beleilleszkedtek a képbe. és átvágtam az Angol Iskola eukaliptuszokkal ben tt tágas telkén. a űity University of New York biokémikusa.149 belsejébe. mint a csillagközi r molekulafelh iben jellegzetes életformák alakulhatnak ki.) a csillagok belsejében ugyanúgy.. a maine-i egyetem könyvesboltjában a tudományos könyvek polcát böngésztem.” „De ha egyszer ilyen tettekre képesek. amikor kezembe akadt egy monográfia: Élet a Földön túl (Morrow..az élet a Földön kívül nagyon is elképzelhet . még ha maguk az életformák és az él helyek teljesen másak is lehetnek. Hát igen. Még maga a Föld is rejtegethet el lünk eleddig felfedezetlen él lényeket. amir l Daskalosszal elbeszélgettünk. Hónapokkal kés bb. idézem: . hozzászokhattam volna már. miért van egyáltalán szükségük anyagi testre?” „Talán mert örömüket lelik benne. Ahogy keresztülvágtam a kültelkeken.. Aspasia felajánlotta. és a lemen nap színeit. vagy a Jupiter (. Krisztus isteni mivolta. amikor elbúcsúztunk egymástól. ufók és más földönkívüli lények kavarogtak a fejemben. mint amihez emberi léptékekkel szokva vagyunk (. s közben próbáltam rendszerezni mindazt. Kostas elhajtott Limassol felé. ... a Nap belseje. Saját naprendszerünkben a Titán bolygó felszíne.) mind-mind lehetséges helyszínei lehetnek az életnek. Theophanis pedig Paphos felé. Gerald Feinberg. úgyhogy újra meg újra felül kellett kerekednem szkepticizmusomon. Az Acropolis-negyed felé vettem az utamat. Strovolos szomszédságában. 1980.. Élveztem a kés délutáni szell t. hogy hazavisz. Ugyanakkor hozzáteszem. csak kevesen hódolnak efféle kedvtelésnek.). A könyv szerz je két elismert tudós. amely még érintetlen maradt a nagyra tör és túlbuzgó nicosiai „területfejleszt k” bulldózerei el tt. de természetesen bármelyik másik elem képét is. akik a következ álláspontot hirdették.” A nap már lemen ben volt.

hogy szinte már alapjaiban ingatták meg racionális kétkedésemet. még ha más világok és más dimenziók lényeivel való találkozásairól beszélt is. és egyre inkább aláásták Hitetlen Tamás-mivoltomat. Egyre inkább nehezemre esett nem komolyan venni Daskalost. .150 Az efféle tapasztalatok és véletlen egybeesések Daskalosszal való találkozásom óta olyannyira rendszeressé váltak.

. és a következ kkel biztatta hallgatóit: „Használjátok a saját eszeteket. hogy ezzel esetleg kockára tenném jó kapcsolatomat akár Daskalosszal.” Számomra mint megfigyel számára ez a pozíció tökéletesen megfelelt. Daskaloshoz aznapra már bejelentkeztek páciensei.” – mondogatta gyakran. Indulásunk el tt Daskalos megjegyezte: „Mellesleg én nem hiszek a nirvánában. és nagyfokú könnyebbséget jelentett. menjetek csak. a legelképeszt bb dolgokat is nyíltan feszegettem. hogy még az el rehaladottabb tanítványoktól sem követelte meg. hogy két jógi érkezett Ciprusra. A tervek szerint Daskalos egyik tanítványának házában készültek el adásokat tartani a „nirvánáról”. akár tanítványaival. egyenesen Indiából. Bárkit l bármit kérdezhettem. hogy csak és kizárólag az rendszerében higgyenek. és mégsem kellett soha attól tartanom. hátha ragad rátok valami. úgyhogy nem ért rá. hogy megnézzük magunknak az új jövevényeket.151 Védőangyalok A városban az a hír járta. De hát ti tudjátok. Engem is elfogadtak. így aztán szabadságomban és jogomban állt. így lesz bel letek az Igazság Keres je. keresztbe tett lábakkal – meglehet sen szokatlan . A hosszú szakállú. de én és Iacovost úgy döntöttünk. mint az Igazság Keres jét.. turbános jógik földig ér rózsaszín palástjukba burkolózva ültek. hogy a számomra legmegfelel bb eszközöket vegyem igénybe kutatásaimhoz.” Számomra éppen az volt Daskalos tanításainak egyik vonzereje. „Nem félek az összehasonlítástól. hogy felmérjék a terepet és esetlegesen egy központot alakítsanak.

éppen szanszkritul oktatta Iacovost. bejelölve rajta a csakrapontokat. mi a baj a göröggel?” – kérdeztem. úgyhogy ott is hagytuk ket. míg fiatalabb társa a vegetarianizmus el nyeir l. meg kellett volna tanulnia görögül. itt-ott néhány más szimbólummal vagy ábrával kiegészítve – például egy emberalak körvonalaival. valójában tényleg nem is volt köze Indiához – zsidó származású volt. hogy valaki megfejtse. Iacovost rájött. De ha megfordítjuk. Egyikük. semmi. úgyhogy Iacovosnak azért is meg kell tanulnia.” – felelte Daskalos. leginkább csukva tartotta a szemét. de a szanszkrit ábécé bet ivel írva. és Kaliforniából. amiben vörös tintával szanszkritul írt sorok kígyóztak. Santa Barbarából érkezett. A szöveg tulajdonképpen görögül volt. ahogy azt általában az indiai jógikról képzelné az ember. Mint kiderült. úgyhogy ahhoz.” – tette hozzá még Daskalos – „hogy a szanszkrit szent nyelv. a mantra-jógáról és a nirvánáról beszélt. „Arról nem is beszélve. amikor nyilvánvalóan kiderült róluk. aki tipikusan úgy nézett ki. Hangjában nyoma sem volt az indiai akcentusnak. Amikor a jógik azt kezdték bizonygatni. és b rszíne is sokkal világosabb volt annál. akkor az ördög jelképévé válik. és megmutatta saját jegyzetfüzetét. egy sötétebb b r alak. de ha a jegyzetei netán illetéktelen kezekbe kerülnének. és csak szótlanul ült.” Erre Iacovos rögtön megragadta az alkalmat. és megérte Daskalost. hogy nem képesek tudatosan kilépni a testükb l. Iacovost egyáltalán nem ny gözte le az el adás. hogy talizmánokat tudjon készíteni. és ismernie kellett volna a szanszkrit írást is. Amikor olyan . Megegyeztünk. Amikor megérkeztem Daskaloshoz. hogyan kell amuletteket és talizmánokat készíteni. akkor sem bírnák kibogarászni. hogy mondja el. „A talizmán alapja minden esetben egy hatágú csillag. hogy a betegek gyógyítása ellentmond a Karma törvényének.” „Miért?” „Mert az ötágú csillag a földet és az emberi testet szimbolizálja. mint ami egy keleti gurutól „elvárható” lett volna. „Meg kell tanulnia szanszkritul jegyzetelni!” „Miért. hogy az el adók amat rök.152 látványt nyújtottak. Ráadásul még tovább csökkent szemében a két guru szavahihet sége akkor. Sohasem lehet ötágú. „Semmi. hogy délután találkozunk Daskalosnál. hitetlenkedve rázta a fejét.

Azzal Daskalos hozzálátott. majd egy fekete filctoll és a űsorba hegy kard segítségével megrajzolt egy hatágú csillagot. megkérdezte t lünk. akkor a legveszélyesebb – ilyenkor a fekete mágus ezzel próbálja megölni az illet t. ami szintén hármas tagozódású. kék ötágú csillagot teremtenek az illet aurájába. Amikor ezzel elkészült. amit már láthattatok t lem: ki zöm az ördögöt az illet b l. A felfelé mutató háromszög az ember isteni részét jelképezi. Ha az ötágú csillag fekete szín . hogy az lenne a legegyszer bb. a magasabb ént. és keresztülvezetem a lángon. egy pohár vizet tett az asztalra. A lefelé mutató háromszög ugyanakkor az anyagba süpped alacsonyabb ént szimbolizálja. miközben Iacovos becsukta az ablakokat és meggyújtott egy füstöl t. Mindketten bólogattunk. de az nem halálos. Akkor egy vörös filctollal a hatágú csillag legfels sarkába belerajzolt egy keresztet. az aurájukban mindig ott látom a feje tetejére állított ötágú csillagot. szeretetét és bölcsességét. A sötétbarna árnyalat szintén ártalmas gonoszságot jelöl. mint energiasugarakat. A háromszög három éle jelenti az Abszolútum teremt erejét. hogy elmesélje. Daskalos beleegyezett. Magára öltötte fehér palástját és leült az asztal elé. hogy képes lesz megbirkózni az effélékkel – mondjuk úgy fogják majd fel ezeket a szellemi dolgot. hogyan is készül egy talizmán a hatágú csillagból. és el hozta a űsorba hegy kardot. tulajdonképpen semmilyen negatív hatása nincsen. hogy feloldódjon az isteni szellemben. El ször is kezeit az ég felé emelte és magában imádkozott. Szerencsére ez a csillag az egészségre nézve teljesen ártalmatlan.” Daskalos ezután hozzálátott.153 betegeket hoznak hozzám. és középpontja közös a magasabb én középpontjával. Piszkos zöld szín ötágú csillag pedig az irigységt l keletkezik. mi pedig feszülten figyeltük minden mozdulatát. ami magába zárja összes vallásos babonájukat és agresszivitásukat. és hozzálátott el készíteni a szükséges eszközöket: fehér papírt és filctollat vett el . Akkor aztán gyertyát gyújtok. ha rögtön készítenénk is egy ilyen talizmánt a családom számára. Az egyházi kiközösítéskor a papok is egy fejjel felfelé fordított. ami hármas tagozódású. hogy meg vagyunk-e keresztelve. bal oldalára pedig a n i princípium. Iacovos felvette. majd a csillag jobb oldalára a férfi. gyertyát gyújtott. és hozzálátok ahhoz a szertartáshoz. „az . Egy napon talán majd a tudomány is eljut arra a szintre. akiket valamiféle fekete mágiával rontottak meg.

„Na. ami annyira leny gözte t. Ez egy nagyon er s talizmán. „Már hogy láthattál volna ember nagyságú arcot egy gyertyalángban?” – kérdeztem hitetlenkedve. hogy igyunk meg egy pohár vizet. amikor egy-egy megszálló lényt zött ki pácienseib l. Aztán a hatágú csillagra rárajzolt egy kígyót – fentr l kezdte. mára elég lesz!” – szólalt meg végül. A csillag alá görög nyelven. lehet leg a családi oltárotokra. Mint megtudtam. Amikor Daskalos befejezte a talizmánkészítést. Vigyázzatok. tenyerét elkezdte jobbra-balra húzogatni. mintha csak így beszélgetett volna vele. szeretne „elégetni” pár elementált. Bölcsesség. hogy ezúttal kifejezetten komolyan beszél. . jól becsüljétek meg!” – mondta Daskalos. Ezt követ en Daskalos szanszkritul a csillag belsejébe írta négy nk nevét: feleségemét. Egészség jólét. majd a kígyó fölé egy vörös cikcakkot. de szanszkrit írással a következ mondatot írta: „Az Ur legyen kegyes alázatos szolgáihoz: Szeretet. két gyerekünkét és az enyémet. ha van olyanotok. „Égjetek. „Hármat is elégettünk. Daskalos úgy kényszerítette át az elementálokat a gyertya lángján. és látszott az arcán. Ezután tekintetét a gyertyalángra szegezte. és egy kék szalaggal szorosan körbetekerte. illetve Mihály arkangyal ember nagyságú arcát. és úgy haladt lefelé a kígyó fejéig –. azt mondta. Szükség esetén hozzájuk fordulhattok segítségért. Iacovos segített neki a koncentrációban.” – utasított Daskalos. és ahogy azt már máskor is láttam t le. a farkával. mit látott a t zben. „Varrjátok ezt bele egy kék szín anyagba. hogy az egész kényelmesen elfért a tenyerében. Sz z Mária és Mihály arkangyal fog védelmezni titeket. hogy az elementális lények kiszökjenek a lángok közül. majd holnap folytatjuk!” Megkérdeztem Iacovost. amelyek egyik ismer sének a családját kínozták. mintha villám sújtana az állat fejébe.” Végül háromszög alakban összehajtogatta a rajzot akkorára. mintha csak azt próbálta volna megakadályozni. Emilyét. kis ördög alakú elementálokat. körülbelül fél méternyire a lángtól. és átnyújtotta nekem a kék talizmánt – „és tegyétek el biztos helyre. égjetek csak!” – kiáltotta Daskalos. különösen Sz z Máriához. és úgy mozgatta kezeit a t z körül. a kígyó jelen esetben a gonosz elementálokat jelképezte.154 anyaság és a harmónia” jelképét. nehogy egyszer is rálépjetek véletlenül! Krisztus. a tüzes villám pedig Mihály arkangyalt. Befejezésül megkért minket. Azt mondta.

a fiú.« – a másik vállad ». A három ujj a Szentháromságot jelképezi.... ahol az energia összpontosul. Most csináld te is utánam!” Követtem Daskalos mozdulatait.” Azzal megmutatta. Majd újra megérintem a homlokom.” „Van-e a talizmánokon kívül más módja is annak. az Id k végezetéig.. Megállsz egyenesen..155 „Nem a fizikai szememmel láttam.és a Dics ség. több is! Attól függ. miután levetette fehér palástját és Iacovos visszavitte a űsorba hegy kardot a Szentélybe. és minden étkezés el tt is ezt mondom el.. és a Dics ség..a Hatalom. a kezemet leengedem a szívem el tt egészen a nemi szervig. Daskalos fennhangon szavalta az imát: „Mert Tiéd az Ország.. és a Szent Szellem nevében. az Atya.....« – figyeld.. hogy szükség esetén ezentúl azonnali védelmet kérhessek a pokoli csábítások ellen.« – végül a nemi szerv -». amit aztán magammal viszek az . melyik vallási hagyományt követi valaki... Most és Mindörökké. miközben mentálisan kimondja a „varázsigét”.«. és egy képerny jelenne meg el ttem.« – azzal Daskalos három ujjával megérintette a homlokát». A szív Isten Dics sége és az Örök jelen. De ezzel az imával fekszem is – elalvás el tt ez az utolsó gondolatom.« aztán következik a szív – ».« – erre a kezemet újra felhozom a szívemig..Amen!« – és visszatérsz a szívedhez.az id k végezetéig. a Fiú és a Szent Szellem nevében. onnan folytatod – ».« – azzal megérinted az egyik vállad – ».. beleértve a napfonatot is – ». tudod?” – kuncogott Iacovos.Az Atya... „Egy képerny jelent meg el ttem. te is mindig ezt a szöveget mondod... „Összeteszed a három ujjad – a katolikusok négyet... de ez most nem számít.. „Persze. hogy az ember megvédje magát a lelki-szellemi veszélyekt l?” – kérdeztem Daskalost. az Abszolútum hármas természetét..Most és Mindörökké....” Iacovos kedvence volt ez a tévéképerny s hasonlat a tisztánlátásra. azon láttam. Ámen!” „Daskalos.. s befejezésül megint a szíved elé emeled a kezed. hogy egy speciális keresztet vet. és ott megállók egy pillanatra. ha veszélyes helyzetbe kerülsz?” „Nem csak akkor! Az ember tulajdonképpen folyamatosan ezt mondogathatná. és folytatom a szöveget: ». a Hatalom. Jómagam minden reggel ezzel ébredek. egy keresztény ember hogyan védheti le magát a külvilág ártalmaival szemben úgy. amit így magyarázott: „Amikor »látok«. olyan.... és azt mondod magadban: »Mert Tiéd az Ország. mintha a hétköznapi látásom visszahúzódna. és próbáltam rögzíteni azokat.

hogy a segítségét kérje. és biztosítottam róla. hogy menjen ki a fürd szobába. vagy egyszer en maga sem tudott ellenállni annak. Én vettem fel a kagylót – egy n i hang szólt bele tört angolsággal. egy görög barátjára támaszkodva – a jobb lába szorosan be volt fáslizva. és közöltem vele. ha egy nyakláncon arany keresztet hord. Daskalos átvette a telefont. Pár nappal korábban Görögorszában járt. hogy minden rendben lesz. azon nyomban beszámolt a hívásról.” Mihelyst Daskalos befejezte a beszámolóját. Egy keresztény hív számára nem az a legértékesebb talizmán. és jót vigyorgott azon. az éteri kezem. Elmondtam neki. hogy enyhe remegést fog érezni a vaginájában. hogy többé nem kell majd aggódnia a problémája miatt. hogy kikerekedtek a szemeim. hogy meggyógyuljon. Több orvost is felkeresett már a bajával. aki Irakból telefonált neki. azzal odatettem a kezem. és Daskalost kereste.” Beszélgetésünket a telefon csörgése szakította félbe. „És te meggyógyítottad t?” – kérdeztem.” „Hogyan csináltad?” „Megkértem. „Szóval az éteri kezemmel egy éteri burkot vontam a nemi szervére. . hogy meg ne ossza velem az örömét. hogy hagyjuk magukra ket. az éteri kezem!” -tette hozzá sietve Daskalos. A héberek esetében ugyanez a helyzet a hatágú Dávid-csillaggal. Kíváncsiságomat legy zve tapintatosan próbáltam csendben maradni. mert a menstruációja lassan egy éve nem akart megsz nni. és nem kérdez sködni a külföldi hölgy kilétét illet en. Mondtam neki. Azt mondta.156 asztrálsíkra. hanem ha harmóniába hozza önmagát az Isteni Kereszt erejével. „Valószín leg igen. Megköszönte a segítségemet. Kimentünk a konyhába kávét f zni. Az éteri szint gyógyítás mellett tehát egy er teljes szuggesztiót is elültettem benne. kedves Kyriacóm.. vele akart beszélni. és öltözzön át. közben elégedetten mosolygott és rázta a fejét. egy angol hölgy érkezett hozzá bicegve. betessékelte a két n t a nappaliba. és elment. onnan látogatott el Ciprusra Daskaloshoz. de azok nem tudtak mit kezdeni vele. Legalábbis most éppen ezt köszönte meg nekem a telefonban. Azóta teljesen elállt a vérzése. hogy helyezze magát kényelembe az egyik fotelban. Daskalos mintha már várta volna ket. és Iacovosszal megkért minket. a hölgy egy magas és szemrevaló arab fiatalasszony. De Daskalos megérezhette a kíváncsiságomat. és röviden válaszolgatott..

hogy szeretteinket megoltalmazzuk?” „Természetesen van. miután a látogatók elmentek. ha az ember megalkot és életre kelt egy véd angyalt. vagy egy asztrális látó olvasni a kávéscsésze alján megszáradt maradék cseppekb l. hogy soha többé nem olvasol a kávéscsészéb l! Nem akarom. „Pedig csak a barátaim szórakozására csináltam ilyet. annak tudatalatti rezgései szimbolikusan rögzülnek a kávé maradékában. űipruson a kávéscsészéb l olvasást jobbára „babonás öreglányok” kedvtelésének tartották. „Meg kell ígérned. és azt kívánta. Aki ugyanis iszik a csészéb l. magyarázta. hogy jósoltassanak maguknak. A minap is úgy küldött el két aszszonyságot. hogy képes legyen használni a lábujjait. lacovos ugyanakkor féltette Daskalos jó hírnevét. és csöndben iszogatta tovább a kávéját. nem csinálnál nekem is egy kávét? Úgy megszomjaztam!” „Csak egy feltétellel!” – felelte lacovos.157 aztán leültünk az el szobában. . félig viccesen. huncutul vigyorogva. és köszönetet mondott Iacovosnak. hogy a mesterem lealacsonyodjon a közönséges jövend mondók szintjére!” „Igenis. Öt perc múlva lacovos visszajött. De miel tt belekezdenék a részletekbe. hogyan képes egy misztikus. az képes bel lük levonni a megfelel következtetéseket. Távozásuk el tt az angol hölgy odajött hozzánk. hogy koncentráció útján fehér fénnyel vonta be a n lábát. és amúgy sem vették komolyan.” – tértem vissza korábbi témánkhoz.” – felelte Daskalos – „mégpedig azáltal. „Daskale. uram!” – válaszolt angolul Daskalos. lacovos annak idején egyszer el is magyarázta nekem. és mi újra kényelembe helyeztük magunkat a nappaliban – „az amulettkészítésen kívül van-e valami egyéb módja is annak. „Mit csináltál odabent?” – kérdeztem t le kíváncsian. és jól megnyomva az „uram” szót. Egyszer-kétszer nekem is volt már szerencsém jelen lenni azokban a meghitt pillanatokban. amit azel tt nem tudott használni a hölgy. amikor Daskalos. Iacovo. „Nem is tartott sokáig az egész!” – jegyezte még meg. hogy menjen be. de Daskalos válaszolt helyette: „Megmozgatta a lábujjait.” – tette hozzá szinte bocsánatkér leg. odaült mellém.” lacovos elmagyarázta. efféle könnyed szórakozással múlatta az id t. ott várakoztunk. és intett Iacovosnak. és megjósolni a közeli jöv t. Egyszer csak Daskalos ránk nyitotta az ajtót. és aki ért ezeknek a szimbólumoknak a nyelvén. közeli tanítványai társaságában. akik azért jöttek volna Daskaloshoz.

mondhatom azt is. „A születésünkt l fogva mellénk rendelt véd angyal az auránkhoz kapcsolódik. igaz? És mivel valójában az ember is arkangyali lény. hogy szeretteink megóvása céljából véd angyalokat teremtsenek. semmint esztelen babonaságnak. Es ha egyszer képesek vagyunk erre. „Szóval. „Mert ha jól értem. Praktikájuk sokkal inkább t nt hát egyfajta népi jelleg pszichoterápiának. azt állítod.” „De akkor mi értelme annak. középre helyezek egy zsámolyt. úgyhogy már alig vártam a válaszát. hogy állandó segítségére lehessen az adott személynek. hogy felébresszük ezt az angyalt. El ször is félrevonulok egy üres szobába. hogy belelássanak az emberi kapcsolatokba. Ezt pedig úgy érhetjük el. „Alit is mondtunk korábban az angyalokról?” – tette fel a szónoki kérdést Daskalos. hogy örökkévaló arkangyali lények kivetítései. Az ember karmája miatt nem tud folyamatosan közbelépni a sugallataival. az Igazság Keres inek teljes jogában áll. hogy egyszer en megduplázzuk az illet védelmi rendszerének energiáit. „Majd arra is sor kerül. hogy megy ez!” – mondtam. és láttam. és meggyújtok egy fehér gyertyát.” „Nagyon szeretném tudni. miután Iacovos átnyújtotta Daskalosnak frissen f zött kávéját.158 Személyes megfigyelésem alapján ennek ellenére mégis azt mondhatom. és ott egyfajta félig hipnotikus állapotban van. füstöl t égetek. hogy mi is teremtsünk egyet?” -kérdeztem közbe rögtön. hogy szeretnék egy véd angyalt teremteni. hogy is kell véd angyalt teremteni?” – kérdeztem. Ittuk Daskalos minden szavát! „A Földön minden emberi lény születését l fogva rendelkezik egy saját véd angyallal. . miért ne tennénk meg? Tegyük fel. Eddig érthet ? Na már most. és már válaszolt is: „Azt. ne félj!” – felelte Daskalos magabiztosan. Igaz ez?” Egyel re fogalmam sem volt. mondjuk egy újszülött számára. mennyire vegyem komolyan Daskalos korábbi kijelentését. ezért lehet ségében. hogy az efféle jóslásra „specializálódott” n k általában kivételes tehetséggel és intuícióval voltak megáldva ahhoz. hogy Iacovost legalább ugyanúgy érdekli a dolog. hogy mi magunk is teremtünk egy angyalt – vagy ha úgy jobban tetszik.” – kezdett bele Daskalos – „akit Isten rendel az ember mellé. a mi célunk az. s t. hogy az emberek képesek angyalokat teremteni.

és ennek mintájára – mint egy szobrász – megalkotom a véd angyalt. amit a . „Gondolj az unokámra! Most majdnem tíz éves. akár kékesfehérbe. Akkor magam mellé veszem a fehér gyertyát. Folyamatosan látom magam el tt a véd angyal-elementált. Olyan anyagból építem fel. úgy tizenhat év körüli lány vagy fiú képére formálom. hogy csinálod?” – kérdeztem ámuldozva. mintha modell módjára ott ülne a szoba közepén a zsámolyon. pontatlan?” „Az nem számít. Ugyanez a helyzet akkor is. de fényt sugároz. akkor legfeljebb az arcvonásait nem dolgozom ki gondolatban részletesen. Az ellenkez je azonban sosem fordulhat el – a véd angyal nem lehet ellenszenvesebb vagy rondább annál. Mindig fiatal. „Amikor megalkotom a véd angyalt. mint akire vigyázni fog. akinek a részére teremtem. Újszülött esetében próbálom elképzelni. ha már egy id sebb személy számára teremted a véd angyalt: el kell képzelned. Amikor Iacovos számára teremtettem egy véd angyalt” – tette hozzá Daskalos viccesen – „az sokkal jókép bb lett!” „Csak nem?” – kacarászott Iacovos. ha a vizuális kép. amit megalkotsz. amivel feltöltjük a teremtményünket. hogy a véd angyal sokkal csinosabbra sikeredik. akkor pedig magam is megismerhetem az illet fiatal vonásait. Tulajdonképpen nem a vizualizáció pontossága a lényeges. milyen lehetett 16-17 éves korában. mint amennyiben az illet személy valójában. El fordulhat például. majd ráhangolódva felöltöztetem akár hófehérbe. A gyakorlat során majd magatok is rájöttök erre.159 Aztán er sen koncentrálok. Úgyis felveszi majd a kívánt alakot. Ha fogalmam sincs. Ez nem mindig megy könnyen!” „Mégis. milyen lesz majd az illet tizenéves lányként vagy fiúként. hanem sokkal inkább az az energiamennyiség. akkor a lehet legrészletesebben kidolgozom. hogy nézhetett ki az illet . és tudatom erejével megteremtem az angyalt. ami egy m anyag zacskóra emlékeztet. hiszen az illet re hangolódva felveszi annak képét. és felruházom azokkal az arcvonásokkal. El ször is elképzelem ezt a lánykát vagy fiúcskát. vagy rózsaszínbe. akár fiú képében – az adott személy nemének megfelel en –. magától hozzáidomul majd az illet valódi kinézetéhez. Nem nagy ördöngösség elképzelni t pár évvel id sebbnek!” „De mi van akkor. és mélyeket lélegzem.” – váltott újból komoly hangra Daskalos – „akár lány. és pótlódnak a hiányosságok.

és szeretni fogom az illet t. hogy a fizikai veszélyekt l megvédelmezd. és tíz napon át megismétlem a gyakorlatot. hogy eközben bármilyen más gondolat megzavarná az elmémet. Ezesetben ugyanis az illet karmikus helyzete olyan. anélkül. – »védelmezd az illet t. Ekkor megadom neki az utasításaimat. hogy a védelemre lehet ség van. az angyal akkor sem hallgatna rám. az azt jelenti. Ha önz módon tovább er ltetném. ha küls támadás fenyegeti szellemi síkról. akinek a védelmét rád bíztam. az elementál a szemét kinyitva a következ ket mondja: »Nem fogadom el a felkérést. hogy elfogadod-e ezt a felkérést.160 gondolataimmal életre hívtam. és összhangban vagy velem. és hajlandó vagy-e megvédelmezni az adott személyt?« Erre a véd angyal-elementál behunyja a szemét és mélyeket lélegzik. Nevet adok neki. Jobban teszem. majd a következ ket mondom neki: »Ezennel életre keltelek! Űens dban a Szent Szellem isteni erejét hordozod. kérlek. A hetedig napon az elementál elkezd feltölt dni anyaggal. majd másnap ugyanabban az id ben folytatom a m veletet: öt percig az elementálra koncentrálok. »Helyes. elfogadom a felkérésedet. nehogy véletlenül megbolygasd a karmáját. Én folytatom az energiával való feltöltését. mindig ugyanabban az id pontban. hogy megváltoztasd a jellemét.« Ezután szerz dést kötök az elementállal. Azt akarom t led. akit védeni fog. hogy teljesen felébredjen. hogy kérdésem hallatán mosolyogni kezd. Ez id alatt úgy tekintek az angyal-elementálra.« Én szabom meg az elementálnak. Persze ha azt veszem észre. Az els napon negyed órán át töltöm így. feloldom t. úgyhogy akár már meg is szólalhat és önálló életet élhet. Életre kel és megmozdul. vagy a szellemi fejl dését.vagy a mentáltestét. Ilyenkor az elementál a következ képpen válaszol: »Igen. hogy hangolódj rá arra az illet re. és minden egyes kilégzéssel feltöltöm energiával. A tizedik napon megadom neki a végs simításokat. Ha a védend személyt túl sok karmikus adósság terheli. űsak az lesz a feladatod. az asztrál. mintha élne. és esetleg kés bb újra próbálkozom. Nem tehetek hát mást. de ne avatkozz bele a személyiségébe! Nem engedem. hogy saját. abbahagyom a dolgot. születését l fogva meglév és fél-hipnotikus állapotban aurájához csatolt véd angyalán kívül más szellemi er hatás nem befolyásolhatja t. jelezd nekem. hogy mit tehet és mit nem.« – mondom neki. illetve közbelépj akkor. annak a nevét. oldj fel engem!« Ha így áll a helyzet. így ha az illet . Kérlek. ha azonnal feloldom.

Az elementál csak védelmezheti a rábízott személyt. úgy is fel kell oldani t. Nem gy zöm hangsúlyozni. hogy a véd angyal teremtésekor fokozott óvatosságra van szükség! Az angyal teremt jének tulajdonságait és személyiségjegyeit öltheti magára. s egy új véd angyalt lehet megalkotni helyette. Azt azonban még hozzáf zhetem neki: »Ha az illet nek összezavarodnának a gondolatai és érzései. amivel efféle véd angyalelementált tud kivetíteni. az illet nek saját útját kell járnia. Sajnos azt kell. De kényszerít er vel sosem avatkozhatsz bele az illet életébe!«„ „Daskale. Annak érdekében. ami mentes mindennem féltékenységt l. önz ségt l. Egy id után aztán így is. amit mi magunk helyesnek vélnénk a számukra. ellenkez esetben a véd angyal pusztító démonná alakulhat át.” – kérdeztem – „adódhat-e bármi veszélye egy ilyen véd angyal-elementál teremtésének?” „Természetesen igen. hogy ha egyszer elsajátította a képességet. hogy tisztábban lásson és meghozza saját döntését. hogy ha a misztikusban. Annak is fennáll a veszélye. akkor azt felhasználhatja embertársai gondolatainak és cselekedeteinek a korlátozására! . karmájának megfelel en.161 gondolatai vagy érzései révén új tapasztalatokra tesz szert. segíts neki. a teremt jének id nként vissza kell t rendelnie magához. az angyal semmiképpen sem fog közbeavatkozni. azok szerint a sugallatok szerint. és egyéb negatív rezgést l. akkor az elementál fokozatosan átveszi az uralmat az rzésére bízott személy felett. de nem avatkozhat bele az életébe. még önz vágyak m ködnek. hogy az karmájuk szempontjából épp olyan tapasztalatra van szükségük! Nem szabad hát az általunk helyesnek vélt utat önz módon rájuk er ltetni. hanem démonokat teremtettek!” „De hogyan sikerülhet félre a jó szándék annyira. hogy mondjam. hogy beszámoltassa végzett feladatáról és megtisztítsa t az esetlegesen rárakódott önzést l. az Igazság Keres i közül néhányan nem angyalokat. Nagyon óvatosnak kell tehát lennünk – az elementál felépítésekor tökéletes lelki békét kell fenntartanunk magunkban. ami a megóvni kívánt személy számára akár katasztrofális kihatással is lehet. De lehet. hogy a véd angyal valóban ne befolyásolhassa a gondjaira bízott személy jellemét. aki az angyalt életre kelti. amiket az Isten által mellérendelt angyal ad neki. Senki se higgye.” – kérdeztem – ”hogy egy Igazság Keres je pusztító démont teremt?” „Saját jó szándékunkat ráer ltetni egy másik emberre ugyanúgy hiba! Néha szeretteink is letérhetnek arról az ösvényr l.

mire felépül. és úgy viselkednek. Amikor el ször meglátott. mint áldás. hogy amikor megmutatták nekem a fényképét. és megéreztem a rezgéseit. Iacovos aztán el vett egy szivacsbetétet. aztán Daskalos arra kérte a páciens rokonait. Az állapota csak rosszabbodott. A kezelés nagyjából 25 percig tartott. hogy nem most találkoztunk életünkben el ször!«” . Abban viszont nagyon er sen bízik. „A fickó autóbalesetet szenvedett. Ehhez nincs jogunk! Nekünk. amelyek materializálódnak.” – magyarázta Daskalos a távozásuk után. aki megkért minnket. hogy én meg tudom gyógyítani t. ha inkább meghalna. még egy kezelésnek lehettem a szemtanúja. úgy fektették fel rá a beteget.” „Azt mondod. hogy két hét múlva látogassanak el hozzá ismét. valamiért az a furcsa érzésem van. Most pedig a karmája révén hozzám került kezelésre. azzal leterítette az immár üres asztalt. hogy már amúgy sem el ször jártak Daskalosnál. a beavatott mágusok képesek olyan elementálokat teremteni.” Miel tt esti találkozónk véget ért volna. „Ez a fiatalember valaha. Látszott rajtuk. ha egyáltalán felépül valaha. mintha élnének?” „Igen. és egy nyílvessz vel súlyosan megsebesített a nemi szervem közelében. Rokonai egy félig lebénult fiatal férfit hoztak Daskaloshoz. de csak félig sikerült materializálniuk ezeket az emberszer lényeket. rögtön azzal kezdte: »Tudja. azt gondoltam. „A gerince annyira összetört. jobban járna. és megrázta a fejét. ha ezáltal embertársaink üdvére lehetünk. Daskalos Iacovos segítségével masszírozni kezdte a férfi gerincét. Én meg is teszek minden t lem telhet t. azték inkarnádóim egyikében egy ellenséges törzs vezére volt. de még így is hosszú-hosszú id be fog telni. mint az Igazság Keres inek csak pszichoterápiás és gyógyászati célokkal szabad elementálokat kivetítenünk és materializálnunk. hogy a nappaliban pakoljunk le mindent a nagy asztalról. A karma útjai kifürkészhetetlenek! – sóhajtott Daskalos.162 Nem! Véd angyalt csak és kizárólag szeretteink megóvása céljából teremthetünk. de ez inkább átok. De valami külföldi követségi ismer sük révén KeletEurópába küldték gyógykezelni – persze hiába. sohasem egyéni érdekb l! A középkorban” – folytatta Daskalos – fekete mágusok megpróbáltak saját céljaik megvalósításához humanoid robotokat teremteni.

akik felkerestek téged. hogy az elhunytakat nem szabadna háborgatni. és egy szegény lányt vett el feleségül. mindenféle szépítgetés nélkül.163 Amikor másnap délután befutottam Daskaloshoz. aki rögtön azzal kezdte. tolmácsoljam én az üzenetét. gyakran maguk az elhunytak keresik a kapcsolatot – s állításának alátámasztására felidézett egy konkrét esetet. azért a kapcsolatot továbbra is fenntartotta mostohafiukkal.” – kérleltem Daskalost. amit négy festményéért kapott cserébe. és a zongora mell l áttelepedett kényelmes karosszékébe. s emiatt képtelen magasabb szellemi szférákba emelkedni. hogy szó szerint tolmácsolom a mondanivalóját. hogy legyek a közvetít je. különböz csoportokban. hadd végezzék csak a saját feladataikat. hogy Daskalost nemcsak az él k látogatják. Halála után a férfi tudomást szerzett a viszonyukról – látta. „Több mint harminc látogatóm akadt. hogy legyen annak. hogy az ujjai már nem mozognak olyan fürgén. éppen egy Beethoven-szonátát játszott vadonatúj zongoráján – házának legnagyobb becsben tartott bútordarabján –. A feleségével akart beszélni. és id nként virágot visz a sírjára. „Komoly oka kell. A férfi életében gazdag volt. hogy nem tud belenyugodni a történtekbe. hogy az él ket kapcsolatba hozzuk a halottakkal!” Azt állította. „Ha nem vigyáz az ember. aki még férje életében viszonyt kezdeményezett az ura sof rjével. hogy segítek valóra váltani a kívánságát. és összekeverheti a különböz tudatszinteket. még templomi gyászszertartást is rendezett megboldogult férje emlékére. hogy finoman szólva is enyhe túlzásnak tartottam Daskalos megjegyzését a több mint harminc látogatóról.” – mondta nekem egyszer – „könnyen megfeledkezhet magáról. hogy bár az asszony feketében jár. mint fiatal korában. hogy milyen feltételek mellett engedélyezett a halottakkal való kapcsolatfelvétel. Beleegyeztem. saját mostohafiával. mondván. Mégis. mert láttam rajta. úgyhogy sietve felvilágosított. aki éppen a szeret jével volt. „Egy nemrégiben elhunyt férfi keresett fel a minap. Végül is azok annyira hasonlítanak egymásra!” „Szeretnék többet megtudni azokról a halottakról. „Fárasztó nap volt ez a mai!” – dörmögte Daskalos az orra alatt. aztán felkerestem a n t. mégpedig azért. teljesen kimerítettek!” Kostasnak felt nt. hanem a holtak is. míg Daskalos abba nem hagyta. és megkért. Iacovos és Kostas hallgatta a zenét. és magam . Szavamat adtam neki. és panaszkodni nem kezdett. A halott férj szólalt meg bel lem.

ett l még szeretlek téged. Megboldogult feleségével például maga is állandóan kommunikál. Vagy itt egy másik történet. aki épp öngyilkosságot készült elkövetni. olyan trágárul üvöltött: »Te rohadt kis kurva! Úgy vakartalak ki téged a szarból. úgyhogy rám mint közvetít közegre már nem volt szükség többé. amit a párnád alatt rejtegetsz. már meg is tettem a dolgot. és hazahoztam a házunkba. A halott apja megmentette az életét. de te sose tudtál« Ekkor már az aszszony is látta halott férjét. nagy dáma lett bel led. úgyhogy felültettem t magam mögé a motorra. és könyörgött halott mostohaapjának. de belé szerelmes vagyok! ki tud elégíteni. Ezután a nagyjelenet után a halott férj is megnyugodott. úgy zokogott. Az apa akkor távozott az él k sorából. hogy beszéljem le a kisebbik lányunkat a dohányzásról.” „A motorkerékpárodra?” – hahotázott Kostas a fejét rázva. Szegény tényleg úgy megijedt. hogy ne hagyjam egyedül. azóta megn sült és két szép gyereke van.164 is zavarba jöttem a hallottaktól. egyenesen a házukhoz. vegyem el a pisztolyodat. Alig jutott szóhoz. és képes voltál megcsalni saját mostohagyerekünkkel?!« Erre a n is kifakadt: »Értsd meg. de én képtelen vagyok rá. és a párocska is folytatta viszonyát. Segítettünk neki megoldani a problémáját. hogy ne gyújtson rá! A feleségem persze nem képes felfogni. fiú-e vagy lány. A mostohafiú térdre esett. Űelöktem a bejárati ajtót. pedig nem is látta az elhunytat. „Sok évvel ezel tt egy halott apa keresett fel. mert fél. – folytatta Daskalos pár perc után. hogy észre térítselek! Arra kért. úgy dadogta: »Ki-ki-kicsoda maga?« »Az apád küldött. Felpattantam a motorkerékpáromra. és arra kért. hogy mentsem meg a fia életét. »Tudod. amikor a fia még csak hat éves volt. „Mostanában folyton arra akar rávenni. Akkor arra kért. Mégsem adhatom neki parancsba. hogy azt sem tudta. hogy a látók képesek kapcsolatba lépni az elhunytakkal. hogy bocsásson meg neki. és ott találtam a fiút egy asztal el tt – éppen a búcsúlevelét fogalmazta..” Daskalos azt állította. hogy változnak az id k. a Velencei Fallal körülvett nicosiai óváros egyik bels kerülete. Ezt .” – folytatta Daskalos zavartalanul – „és Trachonasba hajtottam. „El nem tudlak képzelni téged egy motorbicikli nyergében!” „Szóval felpattantam a motoromra.. A halott útmutatásai alapján találtam el a házukhoz. és hajítsam a pöcegödörbe!« – s még miel tt a fiú szóhoz jutott volna. hogy nagy-nagy rültséget forgatsz a fejedben?« – kiáltottam rá.

Bár hozzáteszem. Én mondom magának. „Hogy mégis legyen valami fogalmad. »Drága jó Spyro uram. hogy lefeküdjön a lányommal! Éjszakánként hallom.« – siránkozott az asszony – »higgye el.” – szólalt meg mégiscsak Daskalos – „er teljes gyógyhatással bíró elementálokat szoktam teremteni. hogy egy er teljes gyógyhatással bíró elementált teremtesz mások gyógyítása céljából. Maritsa. „így igaz. a saját szememmel láttam t a kertünkben! Nem szól soha egy szót sem. „Feltételezem. hogy képtelen tanítványai számára élményeit szavakba önteni. nem halt meg! Az a pimasz fráter visszajár a lányomhoz. mint amikor véd angyalt keltesz életre. viszszajönnek hozzám. ami nemrég történt meg velem. és jelentést tesznek nekem a páciensek állapotáról.165 egyszer en nem érti! Néha felkeresi Reát (a kisebbik lányunkat). hogy tudsz nap mint nap egyszerre ennyi ügyesbajos dolgot kezelni!” „Majd megérted. mire szupertudatos énedet kifejleszted! Addig nem is érdemes ezzel gyötörni az agyadat. amik aztán sokkal inkább szigorú rend rök. néha az ember kénytelen olyan angyali elementálokat is teremteni.” – mondtam. visszajár.” Daskalos szavai hallatán Kostas folytonos panaszkodása rémlett fel bennem amiatt. Aztán hagyom.” – nevette el magát Daskalos. Mintha csak felolvasnának egy közleményt.« – azt mondja – »a papunk szerint rült vagyok. míg végül a fickó egy autóbalesetben az életét vesztette. és azokat a segítségre szorulókhoz továbbítom. amikor azt mondod. feltöltekeznek energiával. orvoshoz kellene mennem. de ezzel csak idegesíti t!” „Daskale. akkor ez azonos. abból majd megérted!” – felelte Daskalos és belekezdett. de az csak nem vette t feleségül. vagy legalábbis hasonló folyamat ahhoz. amikkel elmagyarázhatnám neked. de csapkodja az ajtókat. de higgye el. „Egy szép napon felkeresett egy halálra rémült falusi asszony. semmi baja az eszemnek!« A lánya hat évig jegyben járt a v legényével. hogy az elementálok dolgozzanak rajtuk. »Drága jó Spyro úr.” – szokta mondogatni. Egyszer en nincsenek rá szavak. Olyan ez. mintha én magam kezelném ket. „A nyelv nagyon kezdetleges eszköze a megértésnek.” – szólaltam meg pár percnyi hallgatás után – „számomra szinte felfoghatatlan. semmint kisangyalok módján járnak el!” „Ezt hogy érted?” „Hadd meséljek el egy konkrét esetet. Amikor az elementálok lemerülnek. hogy nyögdécselnek! .

Amint bemászott az ablakon át a házba. hogy halott v legénye megragadta t a hajánál fogva. hogy hallgasson rám. Félálomban ücsörögtem egy széken. „Hogy mások láthatták-e t. »De nem veszi észre. úgyhogy más módszerhez kellett folyamodnom. Azon nyomban teremtettem mellé két elementált. Láthatatlan segít im megtanították nekem. Aznap éjszakára velük maradtam. majd haza Maritsáékhoz. Én magam is velük tartottam. Ne haragudjon. és belehajította a kútba. mégis rend röknek látta ket. »Igen. és hagyja békén a lányt!« Persze esze ágában sem volt. és belevágta azt a kezembe!« Megnéztem a sebét. ki maga?« »Csak üljön le egy percre!« – parancsoltam rá szigorúbb hangon. benne három utassal. és utasítottam ket. azt nem tudom. »Drága jó Spyro úr. Aztán meghallottuk a sikoltásait – a kútjuk fenekér l kiabált. megkérdeztem t le: »Elnézést. el bb a kórházba. hogy én láttam. hogy menjen kórházba. amikor hirtelen az ablak nyikorgására lettem figyelmes. láttam. . ahová tartozik. A lányát sehol sem találtuk. a másikat a bal oldalára. egyiket a jobb. de abban biztos vagyok. És mit láttak szemeim? Az az átkozott gazfickó materializálta magát!” „Szóval bárki más is láthatta volna t?” – kérdeztem. megfenyegetett. hogyan. hogy kiátkoz!« Aztán egy este – tíz óra is elmúlt már – egy autó állt meg a házunk el tt. aki a könnyeivel küszködött. visszatarthat?« – kérdezte. Kérdésünkre el adta. Maritsát hozták hozzám. »Nem megy sehova!« – kiáltottam rá. és nem csak hiszem. amire a fényképet szoktuk akasztani. hova megy ilyenkor. és kérjen egy tetanusz injekciót. »Azt hiszi. üljön ide mellém!« »Minek? És egyáltalán. mit akar attól a szegény lánytól?« »Ö hat éven át az enyém volt!« – felelte. S bár én szokás szerint bájos kinézet angyalokat teremtettem. »Mondja.. éjnek évadján? Jöjjön.. de legnagyobb meglepetésünkre maga teljesen száraz maradt. de mit képzel. hogy magával vigye. hogy kísérjék ezt az alakot át az asztrális világba. Azonnal utasítottam t. hogy életben szeretne maradni. hogyan kezeljem az ilyen eseteket. de sírt és rimánkodott. hogy er sen vérzett. már megint a lányomnál van! Hát még mit tett velem?! Amikor meglátott.166 Amikor a papunknak elmondtam. »Kényszeríteni akar? Az nem fog menni!« – és már fordult is volna ki a házból. hogy Isten szent akarata ellen cselekszik? Kövesse a maga útját. uram. tudom is!« – feleltem neki. hogy eljövök magához. máig sem értem. kirántott a falból egy szöget.

Az ügy annyiban érintett engem is. hogy hetek óta egy hangot hall belülr l.” – sopánkodott nekem. hogyan avatkozott közbe Daskalos egy Őő éves n esetében. A család élete ett l kész rémálommá változott. három fiukkal együtt átköltöztek Athénba. úgyhogy azóta békében él ott. Ezt még az orvosaim is kimutatták. bel le máris kitört a felháborodás valami miatt – egyszer en képtelen volt ellenállni a bels hang hatalmának. Stella egy sikeres üzletemberhez ment hozzá. s Daskaloshoz is én vittem el t. mintha egy madarat nyeltem volna le élve!” Stella elmesélte. hogy nem leszek hosszú élet .. Több pszichiátert is felkeresett a problémájával. Daskalos azonban fekete mágiaként diagnosztizálta a problémáját. és a gyomrom – valami nincs rendben az epémmel és a beleimmel. lassan bele rülök! Ez a hang azt súgja bennem. Kik ezek a zsernyákok. „Azóta is veszekszem velük. A menyasszonya is visszatérhetett normális életviteléhez. Stella tehát rendszeresen utazgatott Ciprus és Görögország között. „Bezzeg ha a családom nincs jelen. fel-alá ugrált bennem. hogy személyesen is végignézem. akiket rám szabadított?« Biztosítottam. mert az udvarukon rendszeresen . hogy veszekedjen a férjével és a gyerekeivel. pedig semmi okom rá. mihelyst fiaik befejezik egyetemi tanulmányaikat. anyagilag nyugodtan megengedhették maguknak ezt a luxust. de azok mind egészségesnek találták t. Ennek ellenére a hang csak nem hallgatott el benne. az rület szélén álló hölgy régi barátja volt családunknak. A múlt éjjel is olyan gyomorgörcsöm volt. hogy végleg viszszaköltöznek. Férje ott új vállalkozásba kezdett. Úgy érzem. Két hét múlva ezek az angyali elementálok jelentették nekem. ha jól viseli magát nem lesz t lük bántódása. és azt tervezték. akit a pszichiáterek valószín leg tipikus skizofrénnek kiáltottak volna ki. Stella egyik hazalátogatása során panaszolta el nekem. amely folyamatosan arra készteti t. hogy Stella. akkor kutya bajom! Csak a fejem fáj borzasztóan. de ugyanakkor fenntartották ciprusi háztartásukat is. Ha csak összegy lt a család.167 »Mit képzel?!. a házasságuk is felbomlik. Ciprus megszállását követ en. akivel 1974-ben. nem élvezhetem majd a gyermekeim társaságát. Stella már attól tartott.” Pár nap múlva lehet ségem nyílt arra. hogy az illet az asztrálvilágban rátalált néhány rokonára és jó ismer sére. hogy már az is felötlött benne.. hogy valaki esetleg fekete mágiát használ ellene.

Ezt magával is hozta. „Daskale. „Uh. A minap például egy fehér fátyolba botlott. téged súlyos támadás ért!” – szólalt meg aztán. amit szanszkrit karakterekkel felírt a lapra. Stella ugyanis alig pár kilométerre lakott Daskalostól. Épp csak azt nem sejtette. és az segítségét kérje. hogy megmutathassa Daskalosnak. A gyomrodat. Útközben a Mercedesben tovább taglalta a helyzetét. a mellkasodat és a . amiket anélkül eltüntetett. S t. de nem ellenezte. Továbbá volt még a szatyorban egy kék anyag. meg egy tollat. mert a családban már amúgy is pattanásig feszültek az indulatok. éppen a találkozásunkat megel z napon egy újabb m anyag szatyrot talált a házuk el tt. Daskalos szokásos barátságos modorával üdvözölt minket. mint az efféle okkult dolgokban jártas szaktekintélyr l. hogy pár évvel korábban. A kertben találtunk rá. ahogy a problémáját el adta nekem. hogy felkeresse Daskalost. hoztam neked egy vásárlót. A ház alapozása közben például szappandarabokra bukkant. miközben építkeztek. olyanokkal. hogy bárkinek szólt volna róla. A férje nem volt hív ugyan. hogy Daskalos is láthassa. mint a szentképeken. de el bb még otthon magához vette a csirkemájas zacskót. Kerüljetek beljebb!” – és intett. Stella nemrég rájött. Még aznap. mi ez az iszonyat?” – dünnyögte a fejét rázva. „Hagyd csak idekint. ami át volt szúrva egy t vel.168 talált erre utaló különös tárgyakat. és már rengeteget hallott róla. benne kék szalaggal átkötött csirkemájakkal.. s benne egy májat.. „S t. hogy a küszöbükön talált egy nylonzacskót. majd kés bb elintézem. „Gyermekem. Stella röviden felvázolta a problémáját. ami egy fejet mintázott. gyerekei és saját nevét is. Erre Daskalos el vett egy papírlapot. De olyan is el fordult már. rajtuk minden valószín ség szerint feleségének. a homlok körül szabályos glóriával. amiket a koszorúkészítéshez szoktak használni. hogy Daskalos valóban foglalkozott a fekete mágia kivédésével. Strovolosba hajtottam vele Daskaloshoz. Végül is a n vérem tanácsára állt rá. a virágait öntözte. és megkérte Stellát. a férje is talált különös tárgyakat az udvaron. Stellának a hajszálaival. hogy kövessük t. „Valaki fekete mágiát alkalmazott ellened és a férjed ellen. egy kis csirkemájat is hoztam!” – és jól láthatóan felemeltem a szatyrot. hogy bet zze le férje. szerencsére a gyerekeket békén hagyta. rajta fehér szalagok lógtak. ha úgy adódott. és tele volt t zdelve papír virágokkal.” – azzal bemutattam neki Stellát. hogy felkeresse Daskalost.

mert azon nyomban hozzálát a helyzet megoldásához. Cipruson elszaporodtak a varázslások és rontások. már az is megteszi. Iacovos már várt ránk. és betessékelt a nappaliba. úgyhogy fogtam magam. Stellának pedig azt tanácsolta. Az viszont sokkal fontosabb. de még miel tt válaszolhatott volna. Kés bb Iacovos elmagyarázta. és mindketten távoztunk.” – mondta. Végül megnyugtatta Stellát. ez megkönnyíti a dolgunkat.” Azzal Daskalos felém fordulva még hozzátette: „Mennyi bajunk van ezekkel a libanoni boszorkánymesterekkel!” Korábban már beszélt nekem arról. hogy kérdez sködni kezdjek a hét gyertya és a telihold jelentésér l. azzal béküljön ki. A látó látja ezeket a csakrákhoz ragadt szellemeket vagy elementálokat. Daskalos meggondolta magát. és akárki is legyen a gyanúsítottja. A szellemek vagy elementálok ugyanis az ember csakráihoz köt dnek. és elkísértem Stellát a belvárosba bevásárolni. Azt javasolta. „Mostantól nincs mit l tartanod. ahol Stella . amikor a Hold asztrálteste érintkezik a Föld asztráltestével. hogy vigye a hét gyertyát a Szentélybe. Daskalos megkérte t. hogy hét fehér gyertya az illet hét f csakráját volt hivatott megidézni. gyermekem!” Stella megköszönte Daskalos segítségét. hogy mostantól nem lesz mit l tartania. és valahonnan szerezzetek nekem hét fehér gyertyát! Ma éjszaka telihold lesz. úgyis mindegy. nem az a legalkalmasabb pillanat. akik fekete tudományukkal igyekeztek pénzt keresni. „Ha csak a ruhád belsejére felt zöl egy kis feszületet. név szerint kicsoda a gonosztev . hogy ezentúl hordjon keresztet. hogy inkább ne is mondjon semmit. hogy gyanakszik-e valakire. Ilyenkor a Hold asztrális lényei besegítenek a folyamatba. és azon keresztül fejtik ki hatásukat az illet asztráltestére és fizikai testére.” Akkor úgy éreztem. Mire visszaértünk. hogy mióta Libanonban kitört a polgárháború.169 fejedet vették célba olyan elementálokkal. azaz telihold idején. Daskalos megkérdezte Stellát. és megbocsásson az illet nek. hogy fényük feloldja a fekete mágiával rajtuk keresztül el idézett rontást. Az édesanyja nyitott nekem ajtót. A több ezernyi libanoni menekült között több „hatékony” mágus is akadt. és közölte. hogy Stella minden gy löletes gondolatot kiirtson a fejéb l. de eltávolításukra csak akkor van mód. Három nap múlva meglátogattam Stellát fény z házukban. amiknek a hatása az ördögi megszálló lényekére emlékeztet. „Eredjetek be a belvárosba. hogy gondolkozzon el a dolgon.

jobban tette volna. és azóta sem tért vissza. Aztán megkérte az asszonyt. még talált az udvaron egy fekete mágiás tárgyat: egy pikk hármas kártyalap volt t vel átlyuggatva és bekenve valószín leg egy temet b l származó sárral. és a nyakában egy hatalmas kereszt lógott. mondván. Pedig két nappal azután. hogy pár nap múlva visszarepül Athénba. és nem ezért kellett egyszer újra ellátogatnia hozzá. hogy Daskalosszal való találkozása óta nem hallotta a hangot. így meglátogatta Daskalost. Kostos és én –. hogy az elmúlt hónapban furcsa tárgyakat talált az udvarukon. hogy a segítségét kérje. hogy valaki fekete mágia segítségével megpróbálta megrontani a férjét. amikor egy zavaros tekintet . hogy Daskalosszal való találkozása óta teljesen megsz ntek a problémái. Egy napon például hármasban beszélgettünk – Daskalos. Valaki megpróbálta elválasztani önöket egymástól. aki ismételten sikert ért el – a fiú fejfájása nyomtalanul elmúlt. ha elhozta volna hozzá azokat a tárgyakat. Ő0 év körüli n állított be Daskalos házába. és a férjével is rendbejött a kapcsolata. Bevallotta. mint a püspök!” – vigyorogtam. csak attól tartott. Daskalos szerint ez nem volt valami bölcs dolog a részér l. akkor esetleg kiújulnak a problémái. hogy . akinek a viselkedése egy id óta bizarrá és agresszívvé változott. Stella esete óta többször is láttam Daskalost olyan problémákat orvosolni. Stellában akkor megint felmerült a fekete mágia gyanúja. Stella elmesélte. hogy utoljára láttuk egymást.170 egy kényelmes fotelba süppedve fogadott. ahol a férjével vakációzott. hogy ha eltávolodik Daskalostól. Hosszú fehér ruha volt rajta. Daskalos igazolta az asszony gyanúját – valóban fekete mágiával álltak szemben. és a túlméretezett keresztre mutattam. Örömmel hallottam. sem lelkileg. „Úgy nézel ki. Megnyugtattam.” A n sírva fakadt. hogy régóta érezte már ezt. az esküv je napján iszonyatos fejfájás gyötörte. Vidáman mosolygott rám. amikor felhívott Miami Űeachr l. amelyek fekete mágiás rontásból eredtek. Akkor már én is visszatértem az Egyesült Allamokba. Amikor a legid sebb fiuk megházasodott. hogy Daskalos tanításai szerint a földrajzi távolság nem játszhat szerepet a szellemi gyógyításban. De már ez sem tudta felkavarni. sem testileg. Az volt a gyanúja. Legutóbb akkor beszéltem Stellával. „Önt és a férjét hatszor támadták meg. Azt tervezte. Módszerét és az „ördög zés” technikáját minden esetben az adott személyre szabva választotta meg. de mindet elégette. amivel az orvosok sem tudtak mit kezdeni.

A Csorba hegy kardot vonalzónak használva rajzolt egy hatágú csillagot. és szanszkritul ráírta a hölgy és családtagjai nevét. Akkor Daskalos el vett egy fehér papírt. és távozott. hogy a férjének egy ideig viszonya volt egy másik n vel.171 adjon neki valamilyen tárgyat. és az egészet újra összehajtogatta háromszög alakúra. Aztán a zsebkend re rátette a lapot. feltételezésem szerint ezzel jelezte a fekete mágus által megidézett gonosz elementálokat. reszket kezekkel kotorászta végig a zsebeit és a pénztárcáját. Daskalos odasúgta nekünk. az ex-szeret úgy gondolta. fehér lapot és filctollat keresett el . és egy fekete mágushoz íordult ez ügyben. Ahogy kiért a házból. hogy „látta”.” – jelentette halkan páciense pillanatnyi lelkiállapotát. de miután szakítottak. Elmondott egy rövid imát. de akkor Daskalos hirtelen elhallgatott. Daskalos felfelé fordította a két tenyerét. mire a n úgy is tett. és az egészet összehajtotta háromszög alakban. és leült az asztal elé. bosszút áll rajta. A csillag közepébe további szimbólumokat rajzolt. és is mormolni kezdett egy imát. és közben koncentráljon a gyertyalángra. vegyen egy mély lélegzetet. aki a hatágú csillag köré hat kígyót rajzolt. megköszönte Daskalosnak. „Most már nyugodtan hazamehet. Aztán a kezeit elkezdte mozgatni a láng körül. hogy el készítse a szükséges kellékeket. amit érte tett.” – mondta. most azonnal fel kell oldanunk a rontást!” Erre Kostas rögtön talpra ugrott. Aztán piros filccel villámokat rajzolt a kígyók fejéhez. legyen az akár egy fénykép. meggyújtott egy gyertyát. hogy a tüzet szimbolizálja ezzel. Kostas ezután egy zöld filctollat adott Daskalos kezébe. majd . és fújja ki a leveg t a zsebkend be!” – mondta Daskalos. „Nem várhatunk. „Most sír. Amikor végzett a tüzes m velettel. ami a férjéhez tartozott. és felemelt egy fekete filctollat. aminek a sarkaiba barna színnel beleírt egy-egy keresztet. „Az a n még mindig nagyon szenved. és a Szentélyb l el hozta a űsorba hegy kardot. mintha próbálta volna megragadni azt. Ezután megkérte Kostast. a n zsebkend jével letakarta a rajzot. amit Daskalos kért t le. Szegény aszszony idegesen. Továbbá kért még egy zsebkend t. Ezután úgy fél órán át cseverésztünk tovább. mire el kereste mindazt. és a rajza fölött nyitotta szét a tenyerét. minden rendben lesz! Feloldjuk a férjét a varázslat alól!” A n nagyot sóhajtott. de azokat nem ismertem. „Kérem. Daskalos ezalatt magára öltötte fehér palástját. P2gy pohárba vizet töltött. hogy kezdjen el recitálni egy bizonyos mantrát.

„Most már rendben lesznek!” – mondta Daskalos magabiztosan. mi zajlott le most!” . hogy teljesen elégesse. „Egy napon te is megérted majd. Kostas átvette az ég csomagot.172 meggyújtotta azt az egyik csücskénél. és kibújt fehér palástjából. és kivitte a házból.

saját tanításainak mond ellent vele.” – felelte ismét Stephanos. „Nem. ha végignézed az éteri mását?” „Nem.” – felelte Stephanos nyugodtan. milyen betegségben szenved valaki. pedig az egyetlen b ne az volt. „Meg tudod állapítani. hogy Londonban tíz éven át tanulmányoztad a misztikát? És mondd csak. Theophanist. hogy szeretett volna találkozni vele és megtudakolni. szúrós szemekkel vizslatva látogatóját. mire Daskalos bosszankodva tárta szét a karjait. Daskalos közeli barátját és munkatársát. mi több. ami számomra szükségtelen és igazságtalan támadásnak tetszett a barátom ellen. mennyi drága id t elvesztegettél az életedb l?!” Teljesen megdöbbentett Daskalos agresszív viselkedése – úgy támadt Stephanosra. ugyanakkor láthatóan hidegen hagyta mindaz. és hangja egyszerre volt csüggedt és ironikus. hogy léphetsz ki a testedb l?” – kérdezte Daskalos. hogy fogja vissza magát. mint közönséges b nöz re. mert amit csinál. „Milyen kár. az teljesen értelmetlen.” „Legalább meg tudsz gyógyítani egy sebet gondolati úton?” „Nem. megtanultad. aki szintén jelen volt. hogy csatlakozhatna-e Daskalos köreihez.173 A misztikus beavatása „Szóval azt állítod. „Akkor mi a csodát tanultál az alatt a tíz év alatt ott Londonban?” – kérdezte Daskalos. és rászóltam volna Daskalosra. Legszívesebben Stephanos védelmére keltem volna. De aztán valami felderengett .

hogy még sohasem találkoztak. hogy Daskalos csak próbára teszi Stephanost. Negyvenöt éves volt. Stephanos megkönnyebbülten nézett vissza rá. Ouspensky és egy hindu mester munkáira épültek. aki kivezethetné onnan. és különösen a m veltebb nagyvárosi közönség számára bírtak nagy vonzer vel. hogy korán nyugdíjba vonuljon. az utóbbi tíz évben ezért is szentelte szinte minden idejét annak. egyetemi tanulmányait is ott végezte. próbálva megvédeni magát. és egykedv en t rte Daskalos provokatív kérdéseit. Der sen és higgadtan válaszolgatott. „Hát akkor fel vagy véve! Szeretettel köszöntünk testvéreink között!” – szólt Daskalos hirtelen ellágyult hangon. és öreg barátjához fordult. el ször mosolyogva rá látogatójára. és úgy érezte. míg bele nem vágtam kutatásaimba. valamilyen számomra felfoghatatlan okból kifolyólag. nem találkozhatna-e Daskalosszal. annak ellenére.174 bennem: lehet. szüksége volna egy személyes mesterre. válaszokat keresve az t foglalkoztató egzisztenciális problémákra. a néha kifejezetten arc .” – felelte Theophanis. A „gyakorlati filozófusok” köre nem állt közvetlen kapcsolatban Daskalos köreivel. hogy egyik spirituális mestert l a másikig járjon. hogy Stephanos egész id alatt tökéletesen nyugodt maradt. „Mit gondolsz. Stephanos ott szerzett tudomást kutatásaimról. akit mintha készületlenül ért volna a kérdés. Stephanos húsz évet töltött Londonban. Theophani?” – kérdezte nyersen Daskalos. majd elég pénzt gy jtött ahhoz. űipruson. talán Daskalos lehetne ez a mester. és megérdekl dte. A kínvallatás. Azt remélte. és megrántotta a vállát. és egészen addig nem is hallottam róluk. Az legalábbis mindenképpen felt nt. Daskalos ugyanakkor továbbra is támadóan kérdezgette Stephanost. „Felvegyük a sorainkba?” „Fel lem. közülük kerültek ki újabb és újabb tagjai. de akkor hamarosan világossá vált el ttem. és kényelmesen letelepedhessen eredeti hazájában. s attól kezdve nevethetnékemmel küszködve hallgattam minden egyes szavát. még vagy fél órán át. hogy Ciprus-szerte egyre népszer bbek. Állítása szerint ugyanis az általa követett szellemi úton zsákutcába jutott. Érdekl désének középpontjában az érzékfeletti dolgok álltak. aki mindvégig csöndben ült az „el adás” alatt. hogy csakis színészi szerepet alakít. Csoportjuk tanításai Gurdjieff. Addigra viszont nyilvánvalóvá vált számomra. „gyakorlati filozófiát” tanított egy spirituális szervezet londoni központjában. amin az imént keresztülment.

ahhoz képest.” – felelte magabiztosan – „hogy csak tesztel engem.175 pirító kérdések láthatóan szemernyit sem vetették vissza abban. hogyan zajlik a misztikusnak a négy elembe történ beavatása. Mindenesetre az els találkozást követ en Stephanosnak szemernyi kétsége sem támadt Daskalos hitelességét illet en. „Szóval ezért hozott engem is a lehet legkényelmetlenebb helyzetbe Daskalos annak idején. hogy Daskalos meg is hívta Stephanost másnap tartandó beszélgetésünkre. Másnap délel tt tíz órakor együtt indultunk Strovolosba Daskaloshoz. „Fontos munkát végzel. hiszen azáltal még több ember szolgálatára lehet. hogy alig pár perce még kategorikusan kijelentette. holott ez a téma egyébként csak „haladóknak” szólt. és engedje meg nekem. S t. hogy tanítványa legyen Daskalosnak. aki a tanítványuk szeretne lenni. Látni akarta a reakcióimat. mint egyfajta beavatási szertartás. hogy eddigi tanulmányai és tapasztalatai alapján tisztában volt azzal. hogy a mesterek direkt viselkednek így. hogy Daskalos valóban hiteles mester. amikor el ször találkoznak egy komoly törekv vel. mit gondol Daskalosról. gondoltam. és mindketten nevetésben törtünk ki. számomra úgy t nt. de Daskalos azt javasolta neki. hogy fogadjon tanítványává. ahol azt tervezte. hogy Daskalos jellemében is akad néhány sötétebb folt. Űarátom ezt követ en jelezte.” – mondta. Daskaloshoz ugyanis sohasem kellett el zetesen . Kés bb megkérdeztem Stephanost. nem érdekli. hajlandó elszakadni eddigi csoportjától. amib l ihat. hogy a vezeték itt-ott rozsdás egy kicsit!” „Micsoda hasonlat!” – lelkendeztem. Daskalos er szakossága mintha még er sítette is volna Stephanos-ban az érzést. nem lenne bölcs dolog feladni!” – mondta Daskalos teljes komolysággal. Jó fél órát kellett rá várnunk az el szobában. mire aktuális látogatói távoztak. „Ha az embernek csak egy vízcsapja van. nem számít.” Aztán hozzátette még. hogy ha szükséges. miszerint Stephanos tíz éves szellemi útkeresése csupa id pocsékolás volt! Most bezzeg már tökéletesen elfogadja és támogatja t – olyannyira. hogy Iacovosnak és nekem el adja. hogy könyvet írjak róla!” – hasított belém a felismerés. „Tudod. az egóm kitöréseit. amin Stephanosnak keresztül kellett mennie. Végül is az egész ceremónia olyan volt. hogy inkább rizze meg ottani pozícióját is. „Hogy sikerült meg rizned a nyugalmadat annyi provokáció hallatán?” „Tudtam. amikor megkértem. miel tt testvérré avatták volna. Micsoda pálfordulás.

hogy tökéletesen legy zze magában a hozzájuk való ragaszkodást. hogy természetesen Krisztust sem véletlen feszítették keresztre: a kereszt ugyanis a Mindenséget betölt Logosz jelképe. hogy egyeseknek többször is vissza kellett jönniük.176 bejelentkezni. – folytatta Daskalos. éjjel. Stephanos. Aztán ellen riztem a diktafonomat. mint más orvosoknál. Azt mondta. El ször magával a négy elemmel kezdte. amelyek világunkat alkotják. Krisztus pedig maga az elemek Ura. mire rájuk került a sor. ennek pedig az a feltétele. miután kényelmesen elhelyezkedett a karosszékében. nyugodtan felkereshette t. A misztikus feladata. A kereszt a négy elemet szimbolizálja. Ez a folyamat pedig akár évszázadokat. ne csörrent volna meg a telefon többször is – a sziget legeldugottabb csücskeib l. az alsó szára pedig az anyagi síknak. hogy biztosan m ködik-e. nem véletlen. Az is el fordult. „A fels szára az éter. hogy legalább az állandó hívásokkal ne zaklassák feleslegesen. ezért az a négy elem szintézisét és egyensúlyi állapotát jelképezi. a tüzet és az étert. a föld elemnek felel meg. azaz hogy uralni tudja ket. . Daskalos pedig. Iacovos és én pedig pisszenés nélkül hallgattuk t – „négy elemet különböztethetünk meg: a földet. A négy elem a kereszt középpontjában összefut. akár a legváratlanabb id pontokban is. bevonultunk a nappaliba. és rajzolni kezdett az el tte hever papírlapra. a vizet. hogy megszerezze az uralmat ezek fölött az elemek fölött. Miel tt helyet foglaltunk volna. felajánlottam. nyilván segített Daskalosnak az iménti gyógyításban. Valamikor a héber misztikusok úgy tekintettek Jehovára. azok természetér l beszélt. nappal. hogy míg nála voltunk. Nem véletlen. Akárkinek akármikor volt rá szüksége. Miután a látogatók elmentek. belekezdett el adásába a misztikus négy elembe történ beavatásáról. a vízszintes vonal két vége jelenti a vizet és a tüzet. Iacovos már ott volt. ugyanis az si héber szó bet i [YHWH] megfeleltek a négy elem kezd bet inek. hogy beavatást nyerjen ezekbe az elemekbe. vagy évezredeket is igénybe vehet! „A durva anyagi világban” – kezdte mondókáját Daskalos. a misztikus célja az. nem emlékszem olyan alkalomra. És bár a telefonszáma nem volt nyilvános. hogy mindenkinek f zök egy kávét. hogy a héberek éppen Jahvénak vagy Jehovának hívták az Istent. mint a világot alkotó négy elem Urára és Istenére. hogy a kereszt oly fontos szerepet játszik a Teremtésben!” Kérdésemre Daskalos hozzáf zte. s t Görögországból is rendszeresen hívták.

ami magát a teremtést jelentette. kezdve az aztékoktól. Ugyanez a helyzet a víz hidrogénjével is. de be is tudod majd s ríteni. amib l az elemek a világra jönnek.177 „A keresztet több si civilizációban használták jelképes értelemben. a föld elem 1 és 10 közötti hullámhosszon rezeg. sajátos jellegét?” – kérdeztem tovább. A példa kedvéért azt mondhatnánk. a víz 10 és 20 között. „A Tudat. A négy elem két általánosabb nagy csoportba sorolható: aktív. Erezni viszont lehet ket.” „Az éter is érzékelhet hasonlóképpen?” – kérdezte Stephanos. Az Igazság Keres je azt követ en léphet be ide. Ugyanakkor magasabb szinten maga a föld és a víz is t znek min sül. ezt a jelentését használták ki illetéktelen módon. az anyaméh.” „Hogyhogy?” – kérdeztem közbe. és azt megmozgatod az arcod el tt. az éter pedig 30 fölött. ami a teremtésben. Erted már?” „De akkor mi adja meg az elemek egyedi. Itt találjuk meg az ideákat. abból t z szabadul fel. miután a négy elem természetét illet en már minden szükséges tapasztalatot megszerzett. „Csak és kizárólag a rezgésük frekvenciája. . okát és célját. A föld és a víz szabad szemmel is látható. az egyiptomiakig. energiatermel elemnek számít a t z és az éter. fels korlát nélkül. a leveg jelenléte például csak mozgásában észlelhet . akkor ez alatt Istent érted?” – kérdezte Stephanos. „Természetesen.” „Amikor azt mondod. Ezekben a kultúrákban a kereszt a mozgatóer t szimbolizálta. mint pártjuk jelképe. egy id után nemhogy csak érezni fogod. meg is tudod majd szilárdítani azt!” „Van-e valami a négy elemen túl?” – kérdezte ismét Stephanos. az inkákon át. a helyes mozgatóer t. Bármi. szemben a passzív földdel és vízzel. mozgásban van és egyensúlyra törekszik. Ha veszel egy papírlapot. a formavilágokban megjelenik. a t z 20 és 30 között. „Ha kettéhasítasz egy földatomot. Ez mindennek a forrása. de maguk az elemek mint energiahullámok láthatatlanok. a Teremtés törvényeit. érezni fogod a leveg t. Ahogy el rébb haladsz majd a gyakorlataiddal. ami a négy elem egyensúlyban tartásából ered. szemben az eredeti forgásiránnyal. A szvasztika ugyanis a pusztítást és a feloldást jeleníti meg. »Tudat«. feloldódik és újjáalakul. forgásirányát megváltoztatva a nácik is. mint szuperszubsztancia.

az adott tárgy felforrósodik. A h t magát nem tekintjük önálló elemnek. Amikor aztán a fa elpusztul. Ebb l a néhány példából is látható. miáltal a benne lév elemek felszabadulnak. ha valami vagy valaki megfelel frekvencián rezeg. szemben a felhalmozódott t z elemmel. a négy elem valamilyen arányú ötvöz déséb l áll. Ha megfelel arányban éri napfény. hogy elfogadja t mint a tökéletes bölcsesség. amit tehet az ember. Űizonyos tárgyak csak kevés tüzes rezgést bírnak elnyelni. Valójában csak akkor fogjuk megismerni Istent. ami a természetben létezik. Ne keverjük össze magát a Teremt t azzal az anyaggal. ami a többi elemhez hasonlóan ott vibrál az rben. hogy minden. ezért beindul benne a h termelés – bels égéssel rothadásnak indul. Az a parányi magocska bizonyos lehet ségeket és valószín ségeket rejt magában. A száraz fán kívül alacsony gyulladáspontja van még az olívaolajnak. ha eggyé válunk vele. felfogható-e egyáltalán valamilyen formában?” „Mihelyst az ember valamilyen képet teremt magának Istenr l. és egy bizonyos ponton túl meggyullad. amelyek csak kis mennyiség t z elemet tartalmaznak – mint például a vas vagy általában a fémek –. és lángra kap. . és hátramarad a föld és a t z elem. Én úgy tekintek Istenre. ahol mint láttuk. Vegyünk például egy eukaliptuszfa-magot. hanem csak egy képmás Róla. egy kevés földet. a víz elem mennyisége igen alacsony. Azon túl nincsenek Rá szavaink. amin túl a t z elem rezgéseinek kitéve nem bír tovább ellenállni a keletkez h nek. Akkor viszont micsoda Isten?” – értetlenkedett tovább Stephanos. mint Életre és Szeretetre. „Az anyagi világ a négy elem különböz kombinációiból és elegyedéséb l tev dik össze. Mivel a halott fa anyagában felhalmozódnak a t z elem rezgései.” Azzal Daskalos visszatért a négy elem tárgyalására. és indul meg bennük az elemek felszabadulása. vagy a benzinnek. Ez utóbbiakat akár »folyékony t znek« is nevezhetnénk – víz elemet. az már nem Isten. és sok-sok tüzet találunk bennük. föld és leveg . A többnyire föld és víz elemb l álló tárgyak viszont. amib l a megnyilvánult világ teremtetett!” . csak hosszas hevítés után érik el kritikus pontjukat. Minden esetben. „Ugy értem. akkor hatalmas fává növi ki magát. máris meggyulladnak: ilyen például a száraz fa. víz. Minden anyagnak megvan a maga kritikus pontja. azaz a Theózisban. Ha egy tárgyban a t z elem rezgésszáma megemelkedik. Az egyetlen dolog. h keletkezik. a víz elem elpárolog bel le. szeretet és hatalom megnyilvánulását. az csak a t z elem hatására keletkezik.178 „Nem.

A valóság minden síkján léteznek. de Stephanos megel zött: „A négy elem csak a durva anyagi síkon létezik?” „Nem. Mégis. A föld elemet az asztrálsíkon is szilárdnak érzékeljük.179 Ezek olyan fizikai törvényszer ségek. a többi elem vezet lényét pedig Gábrielnek. Amikor az asztrálvilágban találod magad. úgy sétálhatsz az asztrális tárgyak között. és a fels mentális világé az éter. hogy kihangsúlyozzák. pedig a föld elem rezgései asztrálsíkon egészen mások. Rafaelnek és riéinek. A fizikai világban a föld elem jut els dleges szerephez. nem holmi halott gépezet. „Hadd magyarázzam el! Az asztrálvilágban a négy elem más-más tulajdonságokkal rendelkezik. Mind a négy elem egyetemes.” „Miért volt szükség a nevekre? Miért kellett emberi tulajdonságokkal felruházni az elemeket?” – kérdeztem. hogyan is nyilvánul meg a magasabb világokban a föld elem!” – jegyeztem meg. hogy Daskalosnak milyenek voltak az efféle tapasztalatai. nem élettelen bábuk módjára engedelmeskednek a törvényeknek. A gondolatformákat is azért hívjuk »elementáloknak«. még ha az . Egy napon. Az isteni intelligenciájuk az. és így tovább – egyszóval az asztrális világba magaddal viszed a föld elem szilárdságának a képzetét. amelyben élünk.” „Nehezen tudom elképzelni. mert a négy elemb l állnak. hogy a négy elem halott anyag lenne csupán! Világegyetemünk. olyan érzésed van. Az asztrális világ domináns eleme a víz. mintha azok is kézzelfoghatóak lennének. mint a mentális világ alsó és fels régióiban. mindenhol valamelyik elem dominál. „Talán azért. ahol atomok ütköznek atomokkal! Nem véletlen. mint a fizikai síkon. Egy közös pont azonban akad a két dimenzió között. az alsó mentális világé a t z. De ne higgyétek. de a másik három is megtalálható. ti magatok is igazolni tudjátok majd ezt a tényt saját tapasztalatotok alapján!” Már épp rá akartam kérdezni. hogy az si id k misztikusai és az els egyházatyák konkrét nevekkel ruházták fel az elemeket irányító intelligenciákat: a t z urát Michaelnek hívták. de különböz arányokban mindig keveredik a másik három elemmel. megérintheted ket. mintha szilárd talajon sétálnál. ami a természetet egyensúlyban tartja. miszerint az egyes elemek mögött intelligens lények húzódnak meg. Igaz. akik nem vakon. amiket a misztikusnak gondosan tanulmányoznia kell. a fizikai és az asztrális világban csakúgy. már mint mesterek.

Asztrálsíkon a t z elem víz elemmel alkotott bizonyos kombinációi mint különböz érzelmek jelennek meg. megn a pulzusa. De vegyük most szemügyre a t z elemet az alsó mentális világban! Mit gondoltok. ami nem más. az értéküket. hogy ezeknek az érzelmeknek bármi köze is lenne a t z és víz elemhez? Nos. haragként. az Igazság Keres inek tanulmányoznunk kell az elemeket. De ugyanígy tisztában kell lennünk negatív oldalukkal is: tudnunk kell. és elkezd gondolkodni. Ha például valaki feldühödik. gondolkodó lényekké! És ahogy a Nap képes felszárítani egy mocsarat a fizikai síkon. mint a fizikai síkon tapasztalt. azt mondjuk rá. amik az emberi testre is hatással vannak. ami azt mutatja. agresszióként. ami a víz elemmel való összefüggésre utal. kreatív energiáknak egyfajta megnyilvánulása. milyen kárt okozhatnak. Ugyanakkor a haragos embernek a szívverése is felgyorsul. megint csak többet értek a szó alatt. koncentrálni? Nos. A gondolat t zb l és éterb l áll. féltékenységként. és az extatikus jelenségek ismeretét is magában foglalja. De a t z elem teszi lehet vé a spontaneitást is. mint t znek és fénynek az elegye. A t z és a víz elem bizonyos kombinációja a mentális és az asztrális világokban például önz séget és .180 teljesen más szilárdság is. Persze kérdezhetnétek. A mentális világ t z eleme tesz minket értelmes. A két dimenzió azonban e téren átfedi egymást: a föld elem fogalmához hozzá tartozik a szilárdság. mint a teremt . de leginkább mégis az alsó mentális szférában dominál. az állapotok. »gondolat«. Ezek ugyanis mind az éternek és a t znek a megnyilvánulási formái. és kreatív hasznosítási lehet ségeiket. és mindent meg kell tennünk. mint puszta mentális képek: a gondolat a jelentések. mi történik. Hasonlóképpen érzékelhetjük a másik három elemet is az asztrális világban: a t z elem például az egész világ rben szétterül. Nekünk. mi bizonyítékunk van arra. ha leül az ember. úgy a helyes gondolatok segítségével – mint egyfajta bels tüzes napsugarakkal – el lehet oszlatni az ártalmas gondolatokat. A harag tehát megemeli a test h mérsékletét. testh mérséklete ez esetben is megemelkedik! A gondolat ugyanis nem más. amikkel önmagunknak és másoknak is csak kárt okoznánk. »forr a vére«. hogy ezt elkerüljük. ezek az érzelmek befolyásolják az adott elemeket a fizikai testben. az ideák. Persze amikor azt mondom. fel kell mérnünk az erejüket. hogy az érzésnek köze van a t z elemhez.

„Egyszer Yohannan atya magával vitt Földünk kell s közepébe. hogy a t z különböz megnyilvánulási formáival szembesítik ket: a tanítványoknak át kell hatolniuk a t z elemen ahhoz. hiszen e nélkül nem mozoghat szabadon a magasabb világok különböz régiói között. hagy a misztikus el ször a magasabb világok t z eleme fölött szerezze meg az uralmat. amelyek segítenek neki túljutni az elemek jelentette korlátokon. olyan tapasztalatokat kell szereznie. hogy megtapasztalják. Hatalmas sárga és narancssárga lángnyelveket láttam. és a mentális világokban is. aki egyszer magával vitte t egy utazásra a Föld belsejébe. Ehhez persze az szükségeltetik. hogy az elemek urává váljon. Az ellentétek világában az elemeknek is két felhasználási módja lehetséges: teremthetünk. Csak az átfogó tudásnak a birtokában leszünk képesek átalakítani ezeknek az elemeknek az energiáit úgy. hogy a misztikusnak ahhoz. A Nap sugarai életadóak és gyógyítóak. csak azután következhet a fizikai sík tüze. amit mesterének. Megeshet például. addig a fizikai láng sem fog neki engedelmeskedni. amilyet a földfelszínen sehol sem találni. és találkozhassam azokkal az arkangyali lényekkel. hogy hozzászoktassák ket az elemek természetéhez. elmesélte egy személyes élményét. hogy új feltételek teremt djenek egy új teremtéshez. mégpedig nemcsak a fizikai síkon. köztük valami szokatlan vörössel. de le is lehet égni alattuk. Mindaddig. Mik ezek a próbák. Az igazi misztikusnak – folytatta Daskalos – el kell érnie egy bizonyos pontot. vagy napszúrást is kaphatunk t lük. nem égnek el. Meg kell tanulnia uralni ket.” Daskalos ezek után. hogy megtapasztalhassam a t z elemet. hanem az asztrális.181 magamutogatási hajlamot gerjeszt. akik a t z mögött húzódnak meg. bizonyos próbákat kell kiállnia. ezek a tapasztalatok?” „A mesterek gyakran teszik próbára újonc tanítványaikat.” – vetettem közbe – „kicsivel korábban valami olyasmit mondtál. míg a misztikus nem uralja tökéletesen a mentális és az asztrális világ tüzet. Szagokat nem éreztem. Ugyanakkor az elemek pusztító hatása is csak azt a célt szolgálja. Ezekben a ragyogó színekben pompázó. lángba borult termekben pedig leírhatatlanul csodás lényeket láttam! Többször is .” „Daskale. kívül kell kerülnie az elemek b vkörén. vagy pusztíthatunk általuk. hogy érdekl désemet még tovább csigázza. amin túl az elemek kísért hatásai már nem befolyásolják. hogy azokat aztán valami hasznos és szép cél érdekében mozgósíthassuk. Yohannan atyának köszönhetett.

hogy kövessem t. Szent Szellemmel és T zzel keresztel majd titeket!« Vajon hányan értik az emberek közül ezeket a szavakat? Mit jelent nekik a »T zkeresztség«? Én is csak most kezdem kapizsgálni. hogy fizikai testet ölthess. majd egy kézmozdulattal egy hatalmas t zfalat varázsolt elém. hogy a bels körben tulajdonképpen lépésr l lépésre a t zkeresztségen esünk át. hogy a vérkeringésed szabályos legyen. miközben mormol néhány érthetetlen szót! A beavatás egy folyamat. jobb lesz kielégíteni. akár évszázadokig is elhúzódhat!” E súlyos kijelentés után pár pillanatra néma csend ülte meg a szobát. és éles pillantást vetettem felé. . mára már épp eleget beszéltem olyan dolgokról. de aki utánam j . a legapróbbaktól a leghatalmasabbakig. Ahogy Yohannan atya mondta: »Te magad is közéjük tartozol. de a mesterek mindeddig nem adtak rá engedélyt nekem.« Yohannan atya intett. de vörös vérsejtjeinkben is megtalálhatók. Iacovos szerint talán túl sokat is. Te is egyike vagy ezeknek az arkangyali lények-nek!« »Mester. és rajta kívül. Űenne élnek a Napban.. Földünk belsejében. hogy egyszerre vagyok benne. miért is szokott Yohannan atya a bels kör tagjainak tartott el adások alkalmával »a Szent Szellem. De akkora volt bennetek a tudásszomj. Az embernek fokozatosan tárulnak fel ezek a nagy igazságok. észrevettem. gondoltam. Talán majd egyszer. hogy nézek ki ebben a pillanatban. k teszik lehet vé. Ártatlan arccal. már magatok haladhattok rajta tovább. s ha egyszer megvilágosodik el ttetek az út.182 meg akartam már festeni ket. amik nem tartoznak az avatatlanokra. a Világosság és a Fény gyermekei«-nek szólítani minket. Iacovo?” – ugrattam barátomat. amit aztán Daskalos mély hangja tört meg ismét: „Azt hiszem. ami a szellemi fejl dés ütemét l függ en évekig. s t. akik benned m ködnek azért. Keresztel János szavai is értelmet nyertek el ttem: »Én vízzel keresztelek. hogy a mester kardjával megérinti a beavatandó vállát és feje tetejét. mint a t z arkangyalainak egyike. Úgy álltam ott. »Nézz és láss!« – mondta.« – szólaltam meg erre én – »szeretném tudni. mosolyogva nézett vissza rám. A misztikus beavatása nem pusztán abból áll. akik az anyag mindennem megnyilvánulási formájáért felel sek.” „Hallod ezt.« Ezek a lények Michael emanációi.. Szóval. Ahogy a t zbe bámultam. Yohannan atya így szólt hozzám: »Ok a te szolgáid. mint k! Abban a pillanatban megértettem. pontosan úgy néztem ki. amikor észrevettem ezeket a lényeket.

és gy zd le a félelmedet. elveszítik az egyensúlyukat. hogy alattunk a hajók akkorák csak. az egyszer en nem tarthatja fogva t. . aki elárulta. hogy már átestél a föld és a víz elem megtapasztalásán. talán azért ilyen merész. honnan veszi a bátorságot. és egy földrengés következtében beomlik a barlang bejárata. Nincs kiút. Vagy a víz elem hasonló megtapasztalása érdekében az óceán mélyére vethetik t. „Iacovos talán szintén emlékszik hasonló tapasztalatokra. Nem tudom. hogyan készítik fel a mesterek a leend beavatottat a különböz elemek feletti uralom megszerzésére. E nélkül a kés bbiek folyamán hogyan is vigasztalhatná az ember. Nehéz féken tartanom t. Ilyenkor jobb híján úgy nyugtatom meg ket. és szeretne mindenáron kikerülni szorult helyzetéb l. k is beijednek! Egyedül a kisunokám elég bátor ahhoz. A mesterek olyan tapasztalathoz juttatták. akik – teszem azt – hajószercncsétlenség-ben fulladtak meg?” „Amikor el ször éltem át ezt az élményt. nem használ neked a szép szó! De ugyanígy Theophanist és Kostast sem tudom jobb belátásra bírni. Ez biztonságérzettel tölti el ket. Talán ezért is vallották a misztikusok évszázadokon át. A többieken viszont általában úrrá lesz a rettegés. Hiába noszogatlak. s t egy kicsit a t zén is!” – bökött Iacovos felé Daskalos. Csapdába esettnek érzi magát. hogy nézz le. mint egy kis gyufásdoboz. hogy bár az imént felidézett eset valóban ebben az életében történt meg vele. és megfeledkeznek a félelmeikr l.” – jegyezte meg mosolyogva Iacovos – „ijedtemben majd meghaltam! Azt hittem. Attól tartanak. hogy játékosan a mélybe vesse magát. amelynek segítségével az illet beláthatta. „Egy éjszaka például arra ébred az illet . és egészen a tenger szintjéig alászálljon. Iacovos bólintott. hogy onnan küzdje fel magát a felszínre. Daskalos pedig további példákkal állt el . megijedsz. hogy az ötágú csillag a testelhagyás szimbóluma. „De a t zt l és az étert l még mindig félsz! Amikor testen kívüli állapotban az étertestünk ott lebeg az égen. hogy nem köt dik a föld elemhez. és odabújsz a hónom alá. hogy egy barlang mélyén fekszik. mert még kicsi. hogyan is segíthetné át az asztrál-világba azokat a lelkeket. hogy teremtek egy fényes ötágú csillagot. és abba helyezem ket. azonnal meg fogok fulladni!” „Ugye mondtam én. Aztán hirtelen a barlangon kívül találja magát.183 Ezután kérdésemmel újra Daskaloshoz fordultam.” – tette még hozzá. de el z életei során már mind a négy elem beavatásán átesett.

hanem együttm ködési lehet séget nyújt a misztikusnak arra. mint mondtam. Az én felszabadítása el feltétele annak.” – helyeselt Iacovos teljesen komolyan. Addig viszont az anyag olyan. mosolyogva – bevezettelek titeket a bels kör misztériumaiba. aki személyes törekvése révén elért egy bizonyos fokú szellemi fejlettséget!” „Amikor azt mondod. addig a mester már felülemelkedett ezeken a kísértéseken. A misztikus id vel eléri azt a szintet. és úrrá kell lennie fölöttük. akire ráragasztják ezt a nevet. és vitassátok meg ezeket a dolgokat. hogyan teremthettek imaginációs képalkotással testetek különböz pontjai köré ötágú csillagot. Úgy értem. Vagy ugyanígy. hogy a misztikusnak úrrá kell lennie a négy elem fölött. akkor ezt úgy érted. mint egy eszköz. Üljetek majd le vele. Él szóban ugyan még sem hallotta az err l szóló tanításokat. de mégis tudja ket.” . amiket a fizikai síkon még sohasem hallott. hogy azzal megvédjetek magatokat. de egy misztikus nem harcol a négy elem ellen. „Nem. hogy megmutassa nektek. hogy természetesen azért a misztikusnak is vannak fizikai szükségletei. hogyan hagyjátok el magát az ötágú csillagot. „Nem az számít misztikusnak. a görög istenn : disznóvá változtatja az embereket. hanem elvágja azok kötelékeit.” Daskalos kifejtette még.” „Ez igaz. fel kell szabadítania magát a fizikai test rabszolgaságából. mint minden embernek. hogy csak annak jelentésén belül maradjatok. a szexualitás sem pusztán az öncélú vágyak kiélését szolgálja. az igazi misztikusnak le kell gy znie a négy elem varázsát. hogy az ember ellenáll az elemek csáberejének. a formát. hanem az. hogy az Abszolútum munkatársaként részt vegyen a teremtés folyamatában.” – ismételte Daskalos. Az asztrális világban tartott el adásaink révén már olyan dolgokat is tud. Testén kívül tanulta meg ket Yohannan atyától és t lem. Az érzékek elnyomása csak azt jelenti. ami testének életben tartásához szükséges. „Szóval. hogy közben el kell nyomnia az érzékeit?” – kérdezte Stephanos. ünnepélyes hangon. amikor az elemek már engedelmeskednek neki. de míg a közönséges halandó nem tud ellenállni testi vágyainak. hogy valaki mesterévé váljon az anyagnak. „A haladó misztikus számára az étel például nem egyéb. akit az emberek annak tartanak. mint Kirké. Ezt követ en arra is megtanít majd titeket. Mostantól engedélyezem majd Iacovosnak.184 Ezennel – folytatta Daskalos halkan.

az teste nem termel annyi hormont. »minden az enyém«. Amikor a virágok szépségét csodálom. Továbbá. én pedig nem követelhetem t letek. Ne higgyétek. nagyon szegénnyé teszi magát. hogy amit Daskalos a szexualitásról mondott. hogy saját virágaim legyenek. nem kell ahhoz birtokolnom is az adott dolgot. anélkül. hogy a testi vágyak csupán illúziók. csak arról van szó. mérhetetlen gazdagságra tesz szert!” . amennyi általában kiváltaná a szexuális vágyakat. „Nektek még szükségetek van rá. amivel körülvesszük magunkat. hogy élvezhessem a virágok illatát. „Nem úgy értettem.185 Erre megjegyeztem. ha ti még arra éheztek. de akinek még szüksége van rájuk. Valójában bármit sajátomnak tekinthetek. amit csak látok. az számomra úgy hangzott. Mihelyst az ember megragad valamit. Ti még létezéseteknek abban a fázisában tartatok. egy korábbi beszélgetésünk során Daskalos bevallotta nekem. Értitek? Mondhatjuk. a világ összes kertje az enyém. Nem beszélhetlek le titeket arról. Ugyanakkor ha széttárja a karjait és azt mondja. hogy birtokolni akarnám ket.” – tiltakozott Daskalos. anélkül. hogy a szexuális vágyakat el kell fojtani. Nem az az igazi tulajdonunk. „Persze semmi esetre sem akarom. hogy a testemet életben tartsam. amikor még szükségetek van a nemiségre. „Egy aszkéta csak elnyomni igyekszik a vágyait. hogy a kézzelfogható dolgokra korlátozná saját tulajdonát. űsakis a nemzés céljából n sült meg és lett az apja két lánygyermeknek. hanem ami önmagunkban található. hogy engem nem ny göznek le. férfiakkal és n kkel egyaránt. hogy én lebecsülöm a testi vágyakat. de nem emelkedik fölül rajtuk úgy.” Egyszer. amelyek segíthetik abban. hogy ínycsiklandozó ételeket készítsetek magatoknak. mint egy haladó mester. mint kötelez el írás az aszketikus életre. hogy félreértsetek. hogy az illet harmonikus és kiegyensúlyozott kapcsolatot tartson fenn embertársaival. nem kell. és azt higygyétek. – folytatta Daskalos – az igazi misztikusnak le kell gy znie magában mindennem birtoklásvágyat. és kijelenti róla. hogy maga sohasem vágyott szexuális örömökre. hogy az az »övé«. A fizikai tárgyakhoz való ragaszkodás hátráltatja a szellemi fejl dést! Ahhoz. Azt mondta. hogy váljatok önmegtartóztatóvá. ha én magam beérem kenyérrel és f tt búzával. még akkor sem.” – sietett tisztázni az esetleges félreértéseket Daskalos. Nekem az is elég. annak hasznos és szép illúziókat jelentenek.

„Lehetséges-e. de tudat alatt mégis biztos lesz abban. Nem biztos ugyan. az asztrális világ domináns eleméhez köt dik. A beavatás második lépcs fokán a misztikus megpróbálja áthidalni a szakadékot jelenvaló és állandó személyisége közt. Az ezt követ beavatásokat aztán általában már olyan mesterek adják. testének és személyiségének urává válik. és szeretne felülemelkedni az anyag csábításain. beavatásának els fokán kifejlesztett magában. hogy az ember különböz er k birtokába jut. s t. hogy egy földi mester nem folytatott le vele semmiféle el zetes szertartást?” – kérdeztem. ha az illet nek valóban komolyak a szándékai. A beavatás els fokán a misztikus kifejleszti a türelem és a tolerancia erényét. amikre részletesen emlékezni fog. Az újoncot. Az Igazság Keres jének a bels tanítványi körhöz való csatlakozásakor tett hetes fogadalma is tulajdonképpen már része az els beavatásnak. A misztikus itt felismeri. hogy önmagát mások szolgálatába kell állítania. A beavatás második szintje azzal kezd dik.” „És mi történik aztán az alsó mentális világban. A fogadalomhoz tartozik továbbá a megnyilvánult világ és az egyén tudatos énje mögött meghúzódó Abszolút Intelligencia létének felismerése és elfogadása. amikor az ember beavatást nyer a t z elembe?” – érdekl dtem. hogy mikor álmodik – álmában felébred a tudata. azoknak az alapvet erényeknek a kifejlesztésére. az is tudatosul benne. hogy a testén kívül is életképes. ami a víz elemhez. „Természetesen igen. . akik nem tartózkodnak a fizikai síkon. Életszer álmai lesznek. hogy rögtön els re képessé válik a testelhagyásra. az els állomás a föld elembe történ beavatás. Ekkor kezdi gyakorolni azokat a különböz erényeket. Továbbá tudatosul benne. önelemzésre irányuló megfigyelések révén földi mestere segíti abban. hogy valaki úgy fogjon hozzá a második szint beavatás megszerzéséhez. és felülemelkedik a haragon. amelyeket korábban. Mint mondta. Az asztrálsíkon már nagyobb intenzitással érvényesülnek ezek az erények: feler södik a tolerancia. hogy fizikai testén kívül is tökéletesen tudatos tud maradni. hogy ezeket az erényeket elsajátítsa.186 Daskalos ezután visszatért a négy elembe történ beavatás fokozataira. megn a koncentrációs képesség. Ez ugyanis az illet jellemfejl désére irányítja a figyelmet. amik elengedhetetlenül szükségesek akkor. mint ahogy a bels körbe való tagfelvételre is „fölülr l” adják áldásukat. Ez ugyanis már a második szint beavatás része. különböz testgyakorlatok és lelki.

„Nem. Gyakran megesik. a Logosz. és így egyszerre több személynek is a szolgálatára lehetek. Persze ez még mindig nem a teljes szabadság. Krisztus nem ember volt. térbeli korlátok nélkül. A harmadik szint beavatás végén a misztikus már közeledik az Istennel való tudatos egység. Krisztus magának az Abszolútumnak az igei aspektusa volt. gondolkodásra. A harmadik szint beavatást követ en tudatosságom még tágabb területekre terjed ki. Egyre magasabb létállapotok tudatosodnak bennem. amelyek a durva anyagi világból erednek. maga volt a testet öltött Isten!” – jelentette ki Daskalos szokásához híven kategorikusan. szellemi gyakorlataim révén egyre több olyan benyomást tudok emlékezetembe idézni. tulajdonképpen egyszerre tapasztalok mindent. A szememen keresztül érnek bizonyos ingerek. A harmadik beavatást követ en. van még valami a harmadik szint beavatás után?” – kérdeztem.” „Miért. aki csakis egyetlen egyszer öltött testet a Földön. akik inkarnációk sorozatán keresztül érték el a tökéletességet. hogy valaki egyszerre dolgozik mindhárom beavatási fok megvalósításán. Buddhával és a többi nagy mesterrel ellentétben. egyszerre tudok mindenr l. ráadásul az embernek megn a lelkiereje. A második fokú beavatást követ en szabadon mozoghatok az asztrális világ különböz régióiban.187 „A korábban szerzett erények még inkább kiteljesednek. akkor fejleszti tökélyre tudati képességeit. „Minden tanítványnak azonos módon kell átesnie ezeken a beavatásokon?” – kérdeztem. de ezeknek csak a töredéke tudatosodik bennem. . amekkorát a szememmel képes vagyok befogni. akinek el kellett érnie a Theózist. Miután átestem az els fokú beavatáson. és folyamatosan egyre több tapasztalat és benyomás ér. „A megvilágosodott továbbhaladás a végtelenbe!” „Krisztus is keresztülment ezeken a beavatásokon?” – kérdezte Stephanos. A harmadik szintre eljutott misztikus az eddigieknél is magasabb szint koncentrációra. megértésre és akarati er re tesz szert. testen kívül aztán még inkább kiszélesedik a látóterem. a Theózis átéléséhez. Hadd magyarázzam el egy példa segítségével! A fizikai síkon arra a tájra tudok koncentrálni. hiszen már nem köt döm az öt fizikai érzékszervemhez. A második szint beavatástól kezdve. Az azonban elengedhetetlen. „Nem. a mentális világokban teljesedik csak ki igazán az ember hatalma.

ami mindannyiunk valódi természete! A szív tisztasága nélkül. persze el zetes bölcsességre és megértésre van szükség. és onnan tér vissza aztán az asztrális világba.” „Ezek szerint a megdics ülés.188 hogy az ember a föld elem beavatásán menjen keresztül els ként. „Hogyne! Az emberiség nagy vezet inek sem földi tanítóik voltak! Ha összhangban vagy a Logosszal. hogy valaki megkapja ezeket a beavatásokat anélkül. Akár tud róla. El tte el kell érnie az állapotot. Ennek a tudásnak semmi köze a misztikus harmadik szint beavatásához!” „Van-e mód arra. nincs szükséged földi mesterre!” .« De ezzel megint csak nem helyezte az érzelmeket az értelem fölé. Ahhoz. Az emberek mindennapi élete során felmerül szituációk mind-mind azt a gyakorlati célt szolgálják. semmi más. A beavatás harmadik szintjén fellép helyes gondolkodás azonban nem azonos az okossággal vagy a csavaros észjárással – a helyes gondolkodás valójában az Igazság ismeretének szeretetét rejti magában! Az az intelligencia. amely megvilágosítja t. Kivételes esetben el fordulhat. amikor szívében tudatosodik saját tisztasága. hanem a képmutatástól és gazemberségt l mentes ártatlanokat! Nem az okosság.” „És mégis azt állítod. hogy az Igazság Keres inek soraiba lépett volna?” „Minden Földre született emberi lényben benne él a fény. hanem a tiszta szív! »Boldogok a tiszta szív ek. A szív tisztasága a Szeretetre utal. akár nem. az ember nem ismerheti meg Istent. hogy a szív önmaga tudatára ébredjen.« – mondta Krisztus – »mert k meglátják az Istent. amit a misztikus a harmadik szint beavatás során valósít meg. ahogyan azt néhányan gondolják. nem a mennyiségi tudás felhalmozása vezet önmagunk felismerésére. a megistenülés elérhet földi mester vezetése nélkül is?” – kérdeztem tovább. azaz a t z elembe történ beavatás felette áll a víz elembe történ beavatásnak?” „Hogy is mondta Krisztus? »Boldogok a lelki szegények. és amelynek nevében emberek ezreit hajlandóak eltaposni. mint az emberben lév sátáni vonás megnyilvánulása. mestere és vezet je ott ragyog mindenki belsejében. hogy a víz elembe is beavatást nyerjen. amire sok tudós oly büszke. hogy a harmadik szint . hogy felismerje saját isteni mivoltát.« De ez alatt nem a bolondokat vagy az idiótákat értette – ahogy azt néhány naiv lélek feltételezi –. hogy az adott illet ket közelebb juttassák ezekhez a beavatásokhoz. és csak utána lépje meg a többi lépcs fokot. hogy valaki az els beavatás után el bb a mentális világ harmadik szint beavatására ugrik.

míg Daskalos családi tanácsokkal látott el egy házaspárt.” „Nem fordulhat el . „Természetesen. míg meg nem valósítja azt. hogy ki volt el z inkarnációiban. és fel kell számolnia minden kételyt.” „Ha egyszer valaki visszaemlékezett arra. hogy ezáltal szabadon beléphessen a fels mentális síkra. Ismeri az életet és az élet jelenségeit. de valamiért mégiscsak a feledés homályát borítja saját öntudatosságára?” – érdekl dött tovább Stephanos. Amíg az ember nem válik önmaga és az élet jelenségeinek urává. Tulajdonképpen ebben rejlik az ereje: tisztában van azzal. az ideák és törvények világába. „Természetesen igen. addig nem válhat bel le haladó misztikus. S t. Mindezek megvalósításához azonban egy élet nagyon kevés! Haladó misztikusként az ember egyszer csak elér majd egy olyan állapotot. és szerezheti meg a tudást arról. hogy kicsoda. hogy kicsoda valójában. hanem azt is tudni fogja. és hogy mi célból született le a Földre. onnantól kezdve folyamatosan tudatában van ennek?” – kérdezte Stephanos. Addig is bíznia kell önmagában. amikor nemcsak arra fog emlékezni. hogy mi a célja létezésének. Ezt a célt már évmilliárdokkal ezel tt kit zték elé. meg kell tanulnia tudatosan maga mögött hagyni nemcsak a fizikai. hogy az ember belépjen az ideák világába?” – kérdezte Stephanos jó fél órás szünetet követ en.” „Miféle kételyekre gondolsz. Ahogy Krisztus mondta: »En vagyok az Út. . kapkodás. Tudja. amely akadályként merülhet fel útja során. mert már nem kételkedik. merre tart. és azóta is minden testet Öltésekor türelmesen és nyugodtan terelgetik az útján. »Meg tudom-e csinálni? Ha egyszer sikerült. az Igazság és az Élet. 14:6. hogy kicsoda valójában.és a mentáltestét is. vajon valóban meggyógyult-e egyik vagy másik páciense. hogy maga válik az Úttá. hanem az asztrál. hogy mi értelme van ezeknek a jelenségeknek. vajon sikerül-e legközelebb is?« A haladó misztikusban efféle kérdések már nem merülnek fel. Daskale?” – vágtam a szavába. Sok kezd misztikusban felmerül a kérdés. vagy sem. Ezzel a tudással minden nehézségen képes felülemelkedni. „Az ember saját képességeibe és gyógyító erejébe vetett kételyekre.) így emelkedhet az ember a térid jelenségei fölé. hogy bár valaki tudja. A misztikusnak ugyanakkor uralnia kell fizikai testét. bizonyosan tud.189 „Vajon a testi lét akadályozó tényez -e abban.« (Jn. ugyanakkor késedelem nélkül.

ez azt jelenti. »Szóval azt gondolod.« – felelte. és egyre jobban felvágott a képességeivel. hiányzik a komolyság. ez vagy te?« – kérdeztem. amelyekkel látszólag különleges. hogy mondtad a neved. Végül hagytam. A felejtés nem-tudást jelent. még ha az évezredekkel ezel tt történt is. mert a misztika terén k még csak gyerekcip ben járnak. gyerekes játékok csupán. de mindez azért van. ki is vagy valójában. »Emlékszem. hadd tegye le elém megint. Az igazi misztikus arra is emlékszik. Mindabból. hogy az illet haladó misztikusnak számít?” „Nem. hogy el ször csak bizonyos részletek villannak fel a tudatukban. de a fele vizet már kilötyögtette. . hogy ilyenekkel meríted le az étertestedet?« Erre kifakadt.« – mondtam neki – »mi értelme annak. de addigra teljesen kimerült. Erre összetéptem a névjegyét és kihajítottam a szemétbe. Megkértem. de hiába. Azok az er k.” – kérdeztem – „ha valaki olyan képességek birtokában van. El vette a névjegyét. több évet töltött egy keleti jógi mellett. ismételje meg a mutatványát még egyszer. próbálkozásaim csak feldühítették. A gondolatai erejével felemelt egy pohár vizet az asztalról és letette azt elém a földre. aki efféle képességekkel akart leny gözni engem. De magam is több ilyen önjelölt misztikust ismerek. amin szerepelt. úgyhogy csak ne vonjam kétségbe az képességeit! Akkor rákérdeztem: »Ki vagy te?« »Nem emlékszik? Hiszen bemutatkoztam^ – felelte. hátha akkor igazán megtalálod önmagád. egyáltalán nem. Tudatilag ugyanis létrehoztam egy ellentétes er hatást. A kezd kkel persze el fordulhat. tedd ezt a többivel is. azt mondta. vagy egyenesen természetfelettinek t n dolgok megtételére képes. tegye vissza a poharat az asztalra.« Próbára akartam tenni t. úgyhogy meg sem bírta mozdítani a poharat. »Igen. úgyhogy még egyszer megkérdezném: ki vagy te?« Erre újra önmagát kezdte dics íteni. hátha elkápráztat a tudásával. Nem is olyan rég például felkeresett egy illet .” „Daskale. »Kedves barátom. »Azt ajánlom. másodszor már semmire sem ment. hogy hat éven át a Himalájában tanult jógi mesterekt l. amit elsajátítottál. amiket ma bemutattál nekem.190 „Nem. amit l izgalomba jönnek. Még ezt is megoldotta valahogy. de engem nem az érdekel. mert pillanatnyilag még fogalmad sincs arról. de hiába er lködött. mikor szállt alá az anyagi világba legel ször. Akkor megkértem. vajon mennyire sikerült legy znie önmaga jelenvaló személyiségére irányuló csodálatát.

és miután átnyújtottam neki a csészét. és sírva fakadt. »Most engedjen elmenni. hogy értem. el ször is fel kell ismernünk önmagunkat.« – tette hozzá. hogy a halványunktól megszabaduljunk. hogy megszabaduljak a bálványomtól. »Attól. mi már találkoztunk. együtt majd összetörjük azt a halványt. Képzeljétek el.” Megkérdeztem Daskalost. és közben folytatnánk a beszélgetésünket?« – próbáltam csitítani. »Próbálok szeretni. a szemembe nézett. mire akar kilyukadni? Azt akarja. amelyek visszatükrözik a »bálványunkat«. szavaid azt sejtetik velem. még mindig sírva. ha észhez térnél!« Ez rosszul esett neki.« – feleltem neki – »de pontosan azért.« »A lecke egyre csak keményebb és keményebb lesz. megcsókolta. hátha azalatt sikerül szétzúznia azt a bálványt.« – sóhajtotta. gyere vissza hozzám.« – szipogta.« »Úgy érzem. A képmásotok élesen kirajzolódik a víz felszínén. felemelte az egyik palástot. mit is ért pontosan bálvány alatt. hogy továbblépj. nem kellett volna eljönnöm önhöz. addig a tükörkép is elmosódott és homályos lesz. . és megakadályozza. De ha a legkisebb hullámzás megzavarja a tó tükrét.” – felelte. hogy törjem darabokra saját bálványomat!« »Ha megvan hozzá a bátorságod. azt. ami most még kínoz téged. mester. pedig magára öltheti a fehér palástot. és letörölte vele a könnyeit. a kezemet a fejére tettem. „A jelen személyiségünket alkotó fizikai testünk. a saját árnyékodat?« »Igen. és akkor felavathatom. Jobban tennéd. már nem látjátok benne magatokat. hogy meginduljon felé. mert szeretlek!« Egy napon majd összetöri a halványát. »Még nem vagyok rá kész. és felfedezed mögötte igazi arcodat?« »Erre még nem készültem fel!« – felelte teljes komolysággal. nyugodt viz tó partján álltok. és hogyan lehet megszabadulni attól. hogy maradjon mellettem pár hétig.« »Mi lenne. »Mit. Űe is lépett a Szentélybe. Amíg ezek a tükrök piszkosak. gondolataink és érzelmeink azok a tükrök.191 »Kedves barátom. és akkor is ilyen kemény leckét kaptam önt l. hogy te belehabarodtál az anyagba. F ztem neki egy jó er s kávét.« »Ha egyszer felkészültnek érzed magad. tedd meg. ha meginnánk egy csésze kávét. hogy addig is illúziók kápráztatják el t! Pedig látja a fényt. de nincs elég bátorsága ahhoz. »Hát nem látja.« »De félek!« »Mit l?« – kérdeztem. Milyen kár. „Ahhoz. hogy egy tiszta. Felajánlottam neki. akkor megtalálhatod valódi önmagád. és mérgében így kiáltott: »Hibáztam. hogy lerántod magadról a maszkot.

hogy szabályos háromszögét kiegyensúlyozza. A makrokozmoszban és a természetben ez a háromszög mindig egyensúlyi állapotban van. ahhoz. az egyfajta sátáni összetételnek felel meg. hogy nem tehet túl sokat. ilyen esetben magasabbra kerül a mérce. az ugyanúgy egyensúlytalanságot. Az ilyen személy. és egy „prózai” kérdéssel visszatereltem a szót a bálványokra. a tökéletes er nek és a tökéletes szeretetnek. aki még csak most fejezte be az általános . „Össze kell-e zúzni a bálványt ahhoz. de hiányzik bel le a szeretet. ha valakiben a szeretet és a bölcsesség van jelen. puszta figyelmedenségb l. annál közelebb jut önmaga felismeréséhez. hogy azok minél tisztábban igazi önvalónkat tükrözhessék vissza.192 Nekünk misztikusoknak az a feladatunk. s t. hogy az illet beavatása csak arra szolgál. de bölcsesség nem. félkész isten. és helyreállítsuk a háromszöget. De a háromszög persze még az esetében sincs egyensúlyban. Nem lehet egy kalap alá venni azt. hogy majd összetörjük ezeket a torz tükröket. hogy megistenüljön!” Daskalos szabályos háromszög-hasonlata meglehet sen élénk szópárbajt váltott ki közte és Stephanos között. amin aztán egyre tovább haladva fokozatosan felfedezheti önmagát.” „Helyreállítsuk a háromszöget?” „Igen. hogy általa elinduljon a helyes ösvényen. talán nem is egyenl oldalú. Mint azt már korábban is mondtam. mint tökéletlen. csak fokozatosan válik azzá. Vegyünk egy példát! Ha valaki bölcs és er s. – folytatta Daskalos képszer példája után – hogy egyensúlyba hozzuk gondolatainkat és érzéseinket. de ereje nincs az illet nek. A végs cél persze az. és ott mindenféle képességekre tett szert. Mindegyik éle megfelel az Abszolútum egy-egy tulajdonságának: a tökéletes bölcsességnek. kellemeden. mert ekkor »csak« az a probléma. hogy aztán valaki magára ölthesse a fehér palástot?” „Nem feltétlenül. Pedig minél közelebb kerül valaki ahhoz. Lehet. hogy hat évet töltött a Himalájában. és ezáltal z rzavart okoz. hogy lecsillapítsuk a vizek hullámait. De ha valaki azzal jön oda hozzám. Űennünk azonban felborult. akkor az adott illet vel szemben több lesz az elvárás. de végül közbeszóltam. az Abszolútum egyik szimbóluma egy egyenl oldalú háromszög lehet. Egy démon tulajdonképpen nem más. hogy megtisztítsuk a tükreinket. Ha valakiben szeretet és er lakik. vagy akár tragikus kimenetel helyzeteket idézhet el a környezetében. Még az a legártalmatlanabb összetétel. s mindezt annak érdekében.

„Természetesen hatnak rám. Az évmilliárdok során egyszer en képtelenné váltam a gy löletre. „Természetesen. hogy tudom. ki vagyok. hogy mit tehetek és mit nem. De mi haszna mindennek. csakis a szeretet. mégpedig valódi énjük. aztán továbbra is maguk el tt tartják. hiszen én is a térben és az id ben létezem. Se egy nevet.” „Daskale. bárkib l lehet médium. Nem a paranormális képességek tesznek valakit misztikussá. hogy minél magasabbra kerültök a ranglétrán. hogy mindig készen kell állnia a többiek szolgálatára. mert tudom. Tudnotok kell. se egy címet nem mondhatok. akkor nemcsak a hozzám közelállókat értem ez alatt. van valami a maszk mögött. annál több és több mindent átláttok ugyan. még nem jelenti. mint egy álarcot. ha közben az ember szellemi fejl dése leáll? A lelkier fejlesztése párhuzamosan kell. még ha az a szeretet olykor nagyon is földi jelleg . hanem az illet szellemi fejlettségi szintje! Asztrális szint képességek könnyedén kialakíthatók.” – firtatta még tovább a helyzetet Stephanos. hogy az illet átpártol a fekete mágia oldalára. rád mint emberre sohasem hatnak a pillanatnyi történések? – kíváncsiskodott Stephanos. Erre egyszer en nincsenek szavaink.” „Feltételezem. hogy eredetileg nincsenek is tudatában. de a felel sségetek is ezzel egyenes arányban n !” „Nem fokozatosan töri össze az ember a halványát?” – kérdezte Stephanos. hogy ki vagyok. hogy felel sséggel tartozik embertársai iránt. hogy szeretem az embereket. Még ha akarnék. hogy tudják.193 iskolát. Amikor az ember rádöbben erre az igazságra. hogy haladjon a szellemiekben való növekedéssel! Ellenkez esetben könnyen el fordulhat. Ok legalább arra a szintre eljutottak. akik úgy szabadulnak meg t le. azzal. hogy azt szavakba is tudom önteni úgy. Azon kívül semmi más nem befolyásolhat! És amikor azt mondom. aki már egyetemi diplomát tud felmutatni. hogy azt más megértse. az is tudatosul benne. hanem az úgynevezett »ellenségeimet« is. hogy a megértés csak két azonos szinten álló ember között jöhet létre. sem tudnék senkit sem gy lölni. . hogy térben és id ben létezni tudjanak.” „Ezek szerint a »Ki vagyok én?« kérdés konkrétan megválaszolható?” – kérdezte Stephanos némileg összezavarodva. Csakhogy én messzebbre látok önmagámban! Engem már semmi más nem motiválhat. „Vannak. Persze az.

hogy a Nap honnan. Ha valaki igazán ismeri önmagát. Talán a kevesek egyike.” „Persze. és kész. mert számukra ehhez a kifejezéshez földi jelentések tapadnak. de ez csak akkor áll fenn. de ett l még biztos vagyok benne. Ezekkel az emberekkel már évezredek óta együtt élek és dolgozom. „Kedves. persze. Igaz. De addig is. de hiszem. mert már tegnap is láttam.« Ez mindenképpen jobb annál. az Szeretet-himnusza mindig megindít!” „Daskale. amin szólítjuk egymást. hogy a Nap újra felkel majd. ki vagy.” „De ki végzi az önelemzést? Saját tökéletlen énem?!” – ellenkezett Stephanos. hogy igazán megtudd. mint ha azt mondaná az ember: »Sosem fogok tudni. hogy az önismeretnek semmi köze nincs a min ségi kategóriákhoz. „Nem. de annyi ilyen emberrel találkoztam . Nekünk.194 „Pontosan így van! Csak nagyon kevesen tudják rólam. nem lenne jobb mégiscsak a »Nem tudom«-mal kezdeni. mit is jelent valójában ez a szó? Amikor ezen a néven szólítjuk egymást. már nem érdeklik többé az álarcok. hogy most sötét van. hogy ki is vagyok én valójában. Ű ven elég. hogy »tud« valamit? Nem csak egy újabb álarc ez. ha valaki kijelenti önmagáról. aki vagyok.” „Mi ez a név?” – kíváncsiskodtam. ha csak azt mondom magamról. ami mögé kényelmesen elrejt zhet az illet ?” „Nem. hogy vagyok.« Tudom például. „Az Igazsággal az emberek általában csak felnagyítják saját énjüket. egymást ismer knek közös nevünk van. Fel tudjátok fogni. aki helyesen tudta értelmezni ezt a szót. az még korántsem elég!” – felelte Daskalos.” „Számomra úgy t nik.” – jegyezte meg Stephanos. az ember énje nem tökéletlen! Csak az Igazság Keres jévé kell válnia!” „Az Igazság!” – legyintett lemondóan Stephanos. hogy az ember kikerülje az esedeges veszélyeket?” „Akkor már jobb a következ kkel nekivágni: »Egyel re még nem tudok. elemezned kell ezt a »vagyok«-ot – erre szolgál az önismeret. hogy fogok tudni. amikor valaki már tökéletesen »tud«. A tudás tulajdonképpen a tapasztalatok alapján szerzett bizonyosság. pedig cseppet sem nagy »Én«-ek! Annyi.” – szólalt meg közbevet leg Stephanos – „nem veszélyes az. melyik irányból fog felkelni holnap. az emberek gyakran félreértenek minket. Szent Pál volt. „Ahhoz. mindenféle jelz nélkül. „Nem.

Ezek azok a kategóriák. Útközben minden egyes létrafokra szükségem volt. hogy fokozatosan egyre nagyobb er vel tudjak lesújtani a bálványomra. és így tovább. Az embert mindenütt csak bálványok és bálványok veszik körül. hogy valóban az vagy. nemde?” „Nem. Érted már. De csak mert elértem egy bizonyos szintet. hogy eggyel feljebb kerüljenek. és elértem a legfels fokot. Az osztályozás ahhoz segít hozzá. hogy az efféle osztályozásnak sem lehetsz a híve. a tudás szele. és még jobbak. se meglepni nem fogom t. Szerintem ebb l az következik. hogy mit akarok mondani? Kyriacosnak egyszer már elmeséltem. akinek hiszed magad?« Ezzel se sokkolni. még nem kezdem el tönkretenni az alsóbb fokokat! Másoknak még ugyanúgy szüksége lehet rájuk. jobbak. küzdenek azért. tegyük fel. akik azt mondták. a kitartást és a céltudatosságot!” . ha látom. Vannak jó emberek. amik az álarcok mögött meghúzódnak.195 már. Én pedig boldog vagyok. és arra biztatom az illet t. hogy haladjon tovább! Aztán felteszem neki a kérdést: »Biztos vagy benne. De én még ezt a semmit. hogy felmásztam egy létrán. hogy a testvéreim. de a kijelentésük mögött érezhet en semmi sem volt.” „Rendben. és amiket egy szép napon félresöpör majd a felismerés. akik pillanatnyilag még csak valamelyik alacsonyabb fokon tartanak. »Én vagyok«. Értékelem a törekvéseiket. Erted?” „Az el bb azt mondtad. hogy egyszer k is feljussanak a csúcsra. értékelem bennük a komolyságot. hogy a bálványokat össze kell törni. ezt az illúziót is elfogadom.

196 .

a tudatommal van baj. egy vékony. Egyikük. hogy Daskalos szándékosan nem fedte fel látogatójának valódi állapotát. hogy egyedül megtartsa a poharat. ezzel próbálva meggy zni magát valamir l. miután a férfi az utolsó csepp vizet is kiitta.” – szólalt meg Daskalos. „Azt tanácsolnám önnek. hogy nem igaz. magukba roskadva ültek vele szemben. aztán a beteg kért egy pohár vizet. önnek a tudatával van problémája. hogy a fejét is alig bírta egyenesen megtartani. Mivel arra is képtelen volt. látva a beteg állapotát. és kényelmesen visszasüppedt . egy hétf i napon.197 Helyes gondolkodás Amikor legközelebb Daskalosnál jártam. Mit tehetnék ellenük? Bele kell tör dnöm. k pedig folytatták a beszélgetésüket. amivel készségesen kiszolgáltam t. felesége és apósa némán. én segítettem azt a szájához emelni. Tudtam.” – szólt Daskalos a pácienséhez. mintegy meger sítend Daskalos diagnózisát. „Mint mondtam. a házban meglehet sen nyomott hangulat uralkodott.” – sóhajtotta a férfi is.” – helyeselt a feleség. én igencsak elképzelhetetlennek gondoltam. amit bevallom. „Igen. amir l szíve mélyén tudta. „Rossz gondolatok járnak a fejemben. Helyet foglaltam a beteg mellett. ötvenes férfi úgy ült az egyik fotelban. igen. Maga Daskalos is komoran mutatott be három vendégének.” Pár percig csöndben ültünk így. Nehezen lélegzett. „Felejtse el azokat a beteges gondolatokat!” „Igen. törékeny testalkatú.

úgyhogy másról kezdünk beszélgetni. hogy aztán egy ital mellett kellemesen elbeszélgessünk. és kerülje el a negatív gondolatokat!” Végül megnyugtatta t. hogy „a maga módján” csökkentette a betegséggel járó fájdalomérzetet. Ezzel befejezettnek is tekintette a témát. „Daskale. hogy mondhattad ennek a beteg embernek. hogy az értelmiségi körök érdekl dést mutattak tanításai iránt. rengeteg kérdése van Daskaloshoz. miután visszatértem a nappaliba. Emilyn és jómagámon kívül Neophytos meghívta még Stephanost és feleségét. és beszélni kezdett. Űoldoggá tette t. Délel tti találkozásunkhoz képest este egy sokkal szeretetteljesebb légkörben futottunk össze ismét. hogy a férfi „tet t l talpig” rákos. és segítettem az asszonynak beültetni a férjét az autójukba. Daskalos szerint semmi értelme sem lett volna szembesíteni t a valósággal. hogy minél . különösen ami saját szakmáját is érinti.198 a fotelba – „hogy szedje tovább a gyógyszereit. fél lábbal már a sírban van szegény!” – háborogtam. Daskalos már sokkal nyugodtabb volt. csak ült a karosszékében. Katerina tett egy futó megjegyzést a munkájáról. Eratót is. Daskaloson. hogy hamarosan megjavul az állapota. és töprenkedett. mondván. „Ideje indulnunk!” – pattant fel hirtelen a feleség. Megköszönték Daskalos tanácsát. Katerina gyakorló klinikai pszichológus volt a helyi kórház elmeosztályán. hogy csak a tudatával van valami kis problémája? Nekem úgy t nt.” Daskalos persze nem hagyta szó nélkül ezt a kijelentést – a maga megszokott stílusában azonnal lecsapott rá. Barátom. „Vizsgáljuk csak meg közelebbr l ezt a dolgot! Ha idegesség alatt azt a felpörgetett tudatállapotot érted. miszerint: „Az ember mindig ideges egy kicsit. Daskalos szomorúan csóválta a fejét. azt mondta. Miután mindannyian helyet foglaltunk a nappalijukban. Katerina hívott meg minket vacsorára. csupán annyit. Már semmit sem tehetett érte. Daskalost mintha kicserélték volna reggel óta: kifejezetten der s hangulatban volt. és meg vannak számlálva a napjai. mert a beteg nem volt rá felkészülve. Daskalos ki sem kísérte ket. és már régóta tervezgette ezt az estét. miközben a betegei problémáival foglalkozik. és felesége. Neophytos. ami segít abban. megtörve ezzel a percekig elhúzódó újabb feszült csöndet.

legel ször is fel kell mérnünk. most hogy végre el ször találkoztak.” Daskalos mondandóját az ajtócseng berregése szakította félbe. amik normál állapotban esetleg elkerülnék a figyelmedet. intellektuálisan és pszichikailag milyen fejlettségi szinten áll az illet . Yiannis. úgy folytatta. amire semmi szükség. csak kárt okozni!” „Két ember sohasem lehet teljesen egyforma. mondván. Daskalos folytatta a mondókáját. ha összeszedett maradsz. A gyógyító sohasem alkalmazhatja ugyanazt a módszert minden betegére. legyen a betegünk híres tudós. de csak ezáltal lehetünk sikeresek. . olyasmiket is. De ha idegességedben elveszíted az önuralmadat. elkel egy kis idegesség. Neophytos bemutatta nekünk az újonnan érkezettet. „Ha segíteni szeretnénk valakin. és kinek nem. akkor aláírom. Ez alapján kérdezik ki a betegeiket. rá kell ereznünk. Enélkül képtelenek leszünk segíteni neki. váltott még pár szót Katerinával. ehhez ragaszkodnak. mindenkinek ugyanazokat a kérdéseket teszik fel.” Daskalos megemelte a hangját. ha bárkinek is segíteni szeretnénk az életben! Űárki keressen is fel minket. Ez a feltáró munka nagy türelmet és komoly odafigyelést igényel. micsoda rültség ez: „így nem lehet gyógyítani. aki Stephanoshoz hasonlóan a „gyakorlati filozófia” iskolájához tartozott. hiszen minden ember egyedi. kinek segítünk.199 jobban összpontosítani tudd a figyelmedet. Fel kell térképeznünk az illet t. hogy páciens és páciens között sohasem tehetünk különbséget! Nem választhatjuk meg.” – emelte fel két ujját Daskalos. „El ször is tisztázzuk. úgy mennydörögte. meg kell ismernünk t. Yiannist. ezt alkalmazzák lépten-nyomon. el ször elemeznünk kell a személyiségét. hogy már „oly sokat” hallott fel le.” Daskalos ezután hátrad lt. Az els esetben. hogy állandóan ugyanazokra a végkövetkeztetésekre jutnak. nem csoda hát. és Neophytos jó házigazda módjára sörrel kínált minket. vagy akár az utolsó dokkmunkás. majd az orvos és betege között fennálló kapcsolattal folytatta a témát. mert azáltal bizonyos állapotokat képes vagy jobban szemügyre venni. úgyhogy minden esetben az adott egyénre szabottan kell meghatározni a kezelésmódot. Ezt mindig észben kell tartanunk. Miután a felbolydulás lecsendesedett. Sajnos sok pszichoanalitikusnak és orvosnak csak egy jól bevált módszere van. akkor az egy jellembeli hiányosság. boldogan üdvözölte Daskalost. egy 43 éves üzletembert. nem árt egy kis idegesség.

hogy maguk az orvosok lesznek a felel sek egy olyan áldatlan állapot kialakulásáért. Meg kell vizsgálnia. ahol pácienseik tudatalattijában beteges gondolatok vernek gyökeret. Például szeretik eltúlozni fájdalmaikat. hogy kibeszélje a problémáját? Szerintem ez nem megy máshogy!” „Nincs igazad. meghallgatni a betegét és megérteni. nevezetesen arról. ahogy fogalmazott.” Ezzel kapcsolatban több kérdése is felmerült a társaságnak. Végül már én is elveszítettem a türelmemet. hogy a betegeik „kieresszék magukból a g zt”. nekem lenne egy kérdésem az önámítással kapcsolatban. mint kóros önámítás. és rászóltam: »Doktor úr. figyelmeztetett Daskalos. „A pszichológusnak meg kell tanulnia reagálás nélkül hallgatnia. amir l az imént beszéltél. lágy hangon. amikre Daskalos készségesen válaszolt. Tudatlanságukból kifolyólag pedig el fordulhat. Az ilyen embereket nem szabad hagyni. betegeik milyen er vel képesek önmagukat is becsapni. Ez pedig néha kifejezetten ártalmas lehet. Ismertem például egy orvost. Azt mondtad. mert maguk az orvosok sincsenek tisztában azzal. amiket operációjuk közben éltek át. milyen sérülések érték. Ekkor Emily szólalt meg: megkérdezte Daskalost. . olyan elképzelések. az Isten szerelmére. miszerint az orvosok manapság tendenciózusan hagyják. hogy folyton err l beszél? Mit akar elérni vele? Hogy sajnáljuk magát?« »Igaza van. ha nem hagyom.200 „A pszichoanalitikusnak nemcsak kérdeznie kell megtanulni. hogy akadnak emberek.« – felelte nekem – »erre még sosem gondoltam. akik szívesen vájkálnak múltjuk kellemetlen élményei közt. amikt l épp az orvosoknak kellene megszabadítaniuk a betegeket. hogy belelovallják magukat a negatívumokba. hát mi maga. Ez pedig nem más. csak arról. mert lehet. „Ne feledkezz meg egy dologról. hogy közben csak saját magukat is becsapják. a betegeknek nem szabadna »kiereszteniük magukból a g zt«. hogyan m ködik a szuggesztió és az önámítás. majd azzal a kritikával folytatta. de aztán minden tisztázódott. hanem hallgatnia is. de másról sem tudott beszélni. és a megfelel módon kell alkalmaznia azokat. milyen tapasztalatokat szerzett az illet élete során. és így tovább. De hát hogyan segíthetnék valakin. mazochista? Élvezi.” Ezen a ponton az addig a többiekhez hasonlóan csöndben figyel Neophytos közbevágott: „Daskale. aki átesett egy kisebb m téten.«„ Némi kis vita még akadt köztünk az esetet illet en.” – felelte Daskalos halk. hogyan reagált azokra.

„Nem gondolod. ha azt láttam volna rajta.” Daskalos korábban többször is panaszolta már nekem. talán egy pár hete. a rengeteg szövettani eredmény mind tévedés volt? A bátyjának már csak napjai vannak háttá. ezt kellett volna tenned. mi lett volna az adott esetben a leghelyesebb. De nézzük csak. ma elküldte hozzám a bátyját a feleségével és az apósával. de a n el ször nem akarta elmondani. a hasnyálmirigye. hogy megbizonyosodhasson testvére egészségér l. hogy járni is alig bírt. hogy meghal-e.” – felelte Daskalos – „épp ma volt egy ilyen esetem. különösen ha halálos betegségr l van szó. az orvosok hülyék? Ennyire nem lehet naiv! Vagy azt képzelte. hogy mi vár rá. „Furcsa. azt gondolom. aminek a férjed is tanúja volt. »Es mit mondott az az orvos?« »Az most mindegy! Mi az ön véleményét szeretnénk hallani!« »Hát akkor ide hallgasson. „Márpedig nem!” – emelte fel a hangját Daskalos. mit láttam? A férfi teste egy csupa rákos daganat volt! A mája. Csak annyit ígérhetek. akkor elárultam volna neki. hogy mi lehet a probléma. mit gondoltok. és türelmesen. hogy ha megtudja az igazat. mikor?” „Nos. látta már orvos a bátyját?« »Igen. hogy bár szerinte nincs túl nagy baj. Illetve csak annyit árult el. s ez mélységesen bántotta t. Én pedig azt láttam. hogy csak pár napja van háttá?” „Igen. hogy meggy z djenek tisztánlátó képességér l. asszonyom. a bátyjáról mutatott nekem egy fényképet. . hogy a betegnek joga van megtudnia. hogy ne érezze. az a sok vizsgálat. Most mondjátok meg.« De ez még mindig nem volt elég az asszonynak. De az adott pillanatban el bb mindig fel kell mérni az igazság napvilágra kerülésének esetleges következményeit. „Amikor a fényképet a kezembe vettem. mir l is van szó! A minap felkeresett egy asszony. hogy a magam módján leállítom a fájdalmait. maga sem tudva biztosan. a tüdeje. hogy az emberek gyakran fordultak ehhez a trükkhöz. Ezen kívül semmi mást nem tehetek. mi történik a testében. semmit. az erei. asszonyom! Azt hiszi.201 vajon lehet-e olykor terápiás célzattal hazudni egy betegnek. azért szeretné kikérni az én véleményemet is. hogy feln tt ember módjára képes fogadni a hírt. mit mondhattam volna neki? Talán azt. és ha igen. Próbáltam kikérdezni t. és az egész már húzódott föl az agyára is! Annyira le volt gyengülve. nyugodtan elfogadja a sorsát.” – motyogta maga elé Emily. »Mondja.« – felelte semmitmondóan.

” „Ezek szerint az ismétl dés törvénye a karma egyfajta kifejez dési formája?” – kérdezte Stephanos. Nem mások ezek. . hamarosan nagyon jól fogja érezni magát. és visszatért eredeti témájához. sem a paraszt. sem a tudós. Azt követelte volna. nem hazudtam. „Űizonyos szempontból igen. amik az emberi m ködést szabályozzák. de aztán visszatér. hogy megégessük vele embertársainkat!” Daskalos ezután ismét Katerina felé fordult. Ebb l automatikusan keletkezik egy gondolata. „Nem. míg mi idegesen nevetgéltünk azon.202 akkor hisztérikusan üvöltözni kezdett volna. Minden fájdalma megsz nik. és utolsó leheletéig kínozta volna a körülötte lév ket. és próbál az illet részévé válni. igaz?” – kérdezte ismét Stephanos. A szent ember a mantrái ismételgetésével például folyamatosan a hitet szuggerálja önmagába. – szólt Emilyhez Daskalos. „Hogy gyógyítóként miként is lehet minden esetet különböz módon kezelni? Nos. amikor egy gondolatunk támad. amiket minden egyes pillanatban teremtünk.« Hogy hazudtam-e? – kérdezte Daskalos. hogy kiváltson bel lünk. Ez alól senki sem lehet kivétel. ami boldogtalanná tette volna t? Nagyon óvatosnak kell lennünk! Az igazság t z. Ilyen például az ismétlődés törvénye. sem a szent. és a gyengesége is a múlté lesz. ha felfedem el tte az igazat? űsak még elviselhetetlenebb alakká tettem volna t hátralév napjaira!” Egy lélegzetvételnyi szünet után Daskalos megváltozott hangon folytatta: „Egyébként pedig mégis elárultam neki. aztán kétségbe esett volna. az orvosi munkához.” „Akkor viszont az ellenkez irányú ismétl dés beindítása segíthet megszabadulni a káros gondolatoktól. Akkor meg mi értelme lett volna elmondanom neki azt az igazságot. hogy mi vár rá. Az ismétl dés törvénye minden pillanatban megnyilvánul. Az ember például hisz valamiben. sem a b nöz . mint elementálok. ehhez el ször meg kell tanulni néhány alapvet törvényt. ami sokkal inkább szomorú sajnálatot kellett volna. heves gesztikulációval kísérve szavait – jól tettem volna-e. hogy a fiai térjenek haza Amerikából és Londonból. A b nöz mindennapi viselkedése és gondolkodásmódja ugyanakkor a b nöz hajlamot er síti az illet ben. Azt mondtam: »Ide hallgasson. és nekünk nem mindig van rá jogunk. Na most mondd meg. A fájdalmai valóban meg fognak sz nni. jóember. ami el bb elhagyja t.

illetve azokat a gondolatainkat. és azt vettem észre. Ha az önszuggesztióval sikerül meggy znöm magam valamir l. . hogy egy fejünkben forgatott gondolat káros. ha sikerül egyfajta apátiával viszonyulnunk hozzájuk. De ha közömbösek maradunk velük szemben. hogy az ember hozzáállásától függ en vagy energiát pumpál a hozzá visszatér elementálba és ezzel újra életre kelti t.Jó kérdés! Sokat foglalkoztam már ezzel a témával. ez alatt azt érted. avagy épp ellenkez leg. Ezután az elemzés után pedig levonhatjuk a megfelel következtetéseket: vajon hasznos-e.” „Nincs ennek az energiamegvonásnak valamilyen következménye. hogy segíteni tudjunk magunkon és mások kezelésében is.” „Ezek szerint az ismétl dés törvénye mindkét irányban m ködik. és az ismétl dés törvénye révén azt kellene er sítenünk? Ha rájövünk. Abba belebukunk. „Na. meg kellene teremtenünk a gondolat ellentétes el jel párját.203 . vagy milyen kárt okozhatnak. akkor a visszatér elementál egyszer még fejen találja kólintani hátulról!” „Épp erre gondoltam én is!” – felelte Stephanos. akkor önszuggesztió segítségével ezt tudatosítanunk kell magunkban. akkor az eredeti gondolat teljesen elveszti energiáját. valami.” – jegyezte meg Stephanos. „Na de akkor mit értsünk apátián és közömbösségen?” „Hogy mit értsünk apátián?” – ismételte meg a kérdést Daskalos. hogy a figyelmünket fordítsuk valami másra?” – érdekl dött Stephanos. hogy az elementálokat úgy nem lehet leépíteni. hogy harcolunk ellenük. vagy pedig megfosztja maradék energiájától is. és így megszabadulhatok az adott elementáltól. és az ismétl dés törvényének megfelel en újból és újból energiával töltjük fel. ami mégis megmarad?” – kérdezte Stephanos. akkor nyert ügyünk van!” „Amikor azt mondod. hogy gondolataink mennyire ártalmasak vagy jó szándékúak. hogy mi célt szolgálnak. „Ennek a megértéséhez helyes gondolkodásra van szükségünk! Helyes gondolkodás segítségével elemeznünk kell vágyainkat. hogy az a hasznunkra váljon. Ezáltal megbizonyosodhatunk arról. viselkedjünk közömbösen. Ezt az utóbbi hozzáállást kell elsajátítanunk ahhoz. Az egyik el adásomban már rámutattam. amikb l ezek a vágyak fakadnak. „Pontosan! Az ismétl dés törvényét úgy is kihasználhatjuk. azért csak óvatosan! Ha az ember folyton csak elfordítja a fejét. ha az adott gondolatot életben tartjuk.

a helyes gondolkodás valódi természetével kapcsolatban maga Jézus Krisztus mutatta meg nekünk az utat! Ne feledjük el ezt a nagy tanítást.204 „Még ha marad is valami. hogy az ember engedelmeskedik az ok-okozat törvényének. De honnan tudhatnánk. Az »helyes gondolkodásuk« annak az el zménynek az egyenes következménye. hogy az adott elementál tönkretegyen minket?” – felelte Daskalos. vajon a helyes úton járunk-e. mint ha hagynánk. Daskale. a kereszténység alaptételét! Mit is jelent helyesen gondolkodni? Azt jelenti.” „Értem. hogy szabadulhat meg az ember saját csapdájából. hogy jogukban áll elfoglalni a sziget északi felét. a ciprusi török katonai vezet k például azt állítják. Hogy egy szemléletes példát mondjak erre. az valóban az-e. Éppen ezért olyan kaotikus ma a társadalom élete!” . amit szeretnél. hiszen az ember minduntalan abban a hiszemben él. hogy mikor gondolkodunk helyesen. hanem egyéni érdekeken. hogy az.” „Ett l viszont még nem nevezhetjük a dolgot helyes gondolkodásnak! Annál is inkább. A maga egoizmusát mindenki igyekszik észérvekkel elfedni. nem jobb így. hogy helyesen gondolkodik. másokkal se tedd!” Vagy ha így jobban tetszik: „Csak azt tedd másokkal. ami rugalmasan állítható bárki kívánsága szerint! Hogy is fogalmazott Krisztus? „Amit nem szeretsz. „Az el bb beszéltél a helyes gondolkodásról. a megszállás éve el tt a ciprusi görögök ugyanúgy embertelenül bántak velük. amit helyes gondolkodásnak tartunk. ami alapján bármikor eldönthetjük. az nem az ok-okozat törvényén alapszik. attól a téveszmét l. ami mindenkire egyformán vonatkozik. avagy csak álruhába bújtatott egoizmusunk. hogy annak idején. nemde?” – kérdezte Neophytos.” – felelte Neophytos – „de még mindig nem látom. hogy »helyesen« gondolkodik? Szociológiai tény például. 1974. mindenkinek megvan a maga sajátos értelmezési módja a »helyes gondolkodás«-ról. és ki zni otthonaikból a görög lakosokat. amik aztán már az emberek aktuális cselekedeteit l függetlenül megvalósulnak. hogy k is megtegyenek veled!” Azt hiszem. Ez alapján mindig megítélhetjük. hogy bizonyos érdekek egész gondolatrendszerek kiépülését vonják maguk után. amivel mások érdekeit sértjük. ez elég egyértelm és megbízható szabály. Az ok-okozat törvénye nem holmi egyéni mérce. mire mi többiek jót kacagtunk a kérdésén. amit mondasz. mert amit említettél. „Nos.

A tudatosság az tudatosság! Tegyük fel. Daskale. „De te is tudod. amikor nagyon nehéz eldönteni. ez egyszer és világos eset. Cselekedeteink és gondolataink mögött minden esetben ott kellene állnia a tudatosságnak!” „De a tudatosság egy elemzési folyamat eredménye. „Ha jól értem. hogyan is fogjon hozzá az egészhez?” – vetette fel Neophytos. „Mégis így van! Ellenkez esetben az emberiség már rég elérte volna szellemi fejl désének csúcsát! De a hétköznapi ember – magunkat is beleértve – még sehol sem tart. ha minden cselekedetünk tudatos döntés eredménye lenne!” „Daskale. hogy mazochista módon önmagunkat ostorozzuk. „Tegyük fel. hogy amin egy adott pillanatban átmegyünk. Daskale. . ami. ki is akar törni ebb l az állapotból.205 „És mi van akkor. hogy az ember elkövet egy hibát.” . Az lenne az igazi. hogy jót cselekszik. amit az imént mondtál. alvás közben megszólal majd benne egy bels hang. ha nem tudja. hogy. míg végül magát is meggy zi saját igazáról.. mindenféle ügyes kibúvót keres.. hogy így legyen. De éjszaka. hogy vannak ennél sokkal kacifántosabb dolgok is.” – er sködött Daskalos. hogy száz munkást dolgoztat. aki ne lenne tisztában azzal. m veltségét l és pozíciójától függetlenül..” – vágott Emily szavába Daskalos. ami által a jöv ben egyre helyesebben gondolkodhatunk majd. Ennek a hangnak kell hinni! Sokat töprengtem már a tudatosság természetér l. az mindig valami olyan tapasztalathoz segít minket.” – jegyezte meg Emily.” „Egy pillanat! Van-e a hétköznapi emberek között bárki is. és azt fogja mondani.” – szólalt meg Stephanos is – „Neophytos szerint a helyes gondolkodás csapdája abban rejlik. hogy egy gyártulajdonos élete kemény munkájával odáig viszi.” – szólalt meg Neophytos.” – szólt közbe Emily. de Daskalos megint csak belefojtotta a szót.” „Pedig nem kellene. az lopásnak számít?” „Na persze. de túl gyönge hozzá. Ehelyett azt kellene észben tartanunk.” „Majd arra is kitérek. hogy még sincs igaza. hogy azt mindenki szubjektíven ítéli meg. mert fogva tartja t saját csapdája. Hogy ezt palástolja. de ennek az ellenkez jével sem. „Természetesen a helyes gondolkodást nem azzal kell kezdenünk. Szerintem meg lesz gy z dve arról. hogy ha valamit a másik tudta nélkül elveszek t le. nekem még mindig van egy kis problémám azzal.. ha az egyén felismeri ezt. hiszen száz családnak biztosít megélhetést.

és mit is értek helyes gondolkodás alatt az adott szituációban! El ször is elemeznünk kell a gyártulajdonos és a kommunisták valódi motivációit. ami adatott neki. hogy nekik és a tulajnak is csak két szeme van. ugyanúgy. hogy életük végén és a tulaj is elhagyja majd a Földet.” – tette hozzá Neophytos. Két különböz élethelyzetet látunk tehát. mintha ez olyan magától értet d lenne. akik szerint a tulajdonos csak kizsákmányolja a munkaerejüket.206 „Igaza is lesz!” – helyeselt Daskalos. hogy a folytonos lázongás helyett bels békéjük megteremtése érdekében azt mondják: »A tulajdonos gondoskodik rólunk és a családunkról. amije van. „Tudjátok. egyszerre mégis csak egy ágyban alhat. A kommunisták azt fogják állítani. most száz család éhezne!« – és a saját szemszögéb l neki ugyanúgy igaza lesz. Elnyomottaknak érzik magukat. „Nekik is igazuk lesz!” – mondta Daskalos. mire is akarok kilyukadni. és ha nem így tettem volna. de hiába van tizenöt hálószobás lakása. A gyártulajdonos ugyanakkor a következ ket mondja magában: »En teremtettem ezeket a munkalehet ségeket. Éppen ezért mindkét félnek még idejében el kell kezdenie helyesen gondolkodni!” – fejezte be eszmefuttatását Daskalos. de ezek mindegyike megfelel tanulságokkal szolgálhat az adott személyeknek. akkor biztosan felhangzik benne Krisztus intése az anyagi javak birtoklásának hiábavalóságáról. rájöhetnének. mit l lesz a helyes gondolkodás helyes gondolkodássá? A Szeretet erejét l!” Daskalos hanga a lelkesedést l újra feler södött: „A kommunistáknak szeretniük kell a munkaadójukat. a munkaadónk milliomos. jól megfizet minket. hogy a tulaj kizsákmányolja ket. úgysem viheted magaddal!« Ha nem hallgat a szép szóra. majd gyorsan tisztázta a látszólagos ellentmondást: „Nézzük csak. mint mi.« Ha a kommunisták helyesen gondolkodnának. és hangosan felnevetett. az övé a gyár. Ha pedig a gyáros odafigyel arra. amin keresztül megcsodálhatják a világot. az évek során csak gy lik majd benne az idegesség.« Ugyanakkor a . hogy a százból húsz munkás kommunista. Hogy mifélékkel? A kommunisták például gondolhatnák a következ t: »Rendben van. és a saját szemszögükb l. Megvan a lehet ségük. „De tegyük fel. illetve Papapioannou [a ciprusi kommunista párt elnöke] szemszögéb l igazuk is lesz. Űels hangja azt súgja majd neki: »Mi értelme milliókat felhalmozni? Ha elhagyod a Földet. és egyre feszültebbé válik. Pár percnyi hallgatás után lágyabb hangon folytatta.

„Akkor talán az lenne a legjobb. a Szeretett l!” „Ehhez a belátáshoz viszont óriási er feszítések szükségesek. ha bármelyiküknek álmadan éjszakái vannak. az kard által is vész el. vagy a Karma törvényére hagyatkozunk. mert aki kardot ragad.« – még akkor is. Ha tehát akár a kommunisták. ha egyébként Krisztusnak a tanítványa! A Karma törvénye alól senki sem bújhat ki! Függetlenül attól. hogy igazságtalanul cselekszik.” „Ha nem lenne lehet ségünk arra. saját gondolatainak helyes útra terelésére. „De igen. De ha kinyitja a szemét. Akkor az lelki békéjével sem lesz probléma. és színr l színre látja a dolgokat.” – folytatta Daskalos – „rájön. ami az id múlásával egyre inkább tisztul bennünk. hogy az ember tisztában van-e azzal. honnan származik mindez? Saját magukból!” – azzal Daskalos a szívére mutatott.” – próbálkoztam felvetésemmel – „hiába is keresnénk az Igazságot!” „Igazad van. amelyek pillanatnyilag még elzárják az utat a helyes gondolkodás el l?«„ Azzal Daskalos hosszas magyarázatba kezdett arról. a helytelen tettek következményeit el kell szenvednie. nem igaz?” – kérdezte Stephanos. hiszen még nem gondolkozik helyesen. Krisztus ezzel kapcsolatban a következ t tanította az emberiségnek: »Ki mint vet. úgy arat. hogy többé-kevésbé ésszer tlen. akár a gyártulajdonos nyugtalankodik. „Ha valakinek sikerül tisztán átlátnia a helyes gondolkodás valódi természetét. vagy sem.« De Pétert is így figyelmeztette.” – folytattam gondolatmenetemet – „ha kezdetben minden ember azt feltételezné magáról. amit saját állítása . hogy az nem a földi körülményekt l függ. Ha azonban az ember nem hajlandó ezekre az er feszítésekre. hogy a világot nem egy irracionális Abszolútum kormányozza. akkor helyes következtetésekre jut: ráébred. akkor a karma fogja ostorcsapásokkal kikényszeríteni bel le a megfelel lépéseket. és jól kell megfizetnie a munkásait. hogy helyesen gondolkodjunk. miután gondosan tanulmányoztuk azokat a tényez ket.” „Már miért feltételezne ilyet? Nem lenne jobb. csak belevesznénk az élet s r jébe!” – helyeselt Daskalos. ha ehelyett azt mondanák maguknak: »Meg kell próbálnunk tisztábban gondolkodni. hanem az egyetlen valóságtól. Életünk során leckéink megoldására mindig két út kínálkozik: vagy a helyes gondolkodást választjuk. amikor az levágta a római katona fülét: » Vigyázz.207 gyárosnak a maga részér l valóban gondoskodónak kell lennie.

És én mondom nektek. a gondolatok és érzelmek beérése. Mindegy.208 szerint sosem gy zött elégszer hangsúlyozni. általában hagyják. a teste büdös lesz. Erre minden embernek szüksége van. A közönséges halandók. hogy az Igazság Keres inek rendszeres napi szokásukká kell tenniük gondolataik és cselekedeteik objektív és ragaszkodásmentes megfigyelését. De mi a helyzet az asztráltestünkkel? Nos. hogy seink Konstantinápolyban a Szent Szófia székesegyház bejárata fölé a következ ket vésték: NIΨON ANOMHMATA MH MONAN AΨIN (Ne csak az arcodról mosd le a gonoszt!) A helyes gondolkodás – folytatta Daskalos – tulajdonképpen nem más. fizikai testünk megtisztításához egy magasabb szint közvetít közegre. vagy filozófusok.” . Egy bizonyos h mérséklet fölött például minden ember izzadni kezd. mindannyian megfogadtuk magunknak. mint az asztráltest és a mentáltest feln tté válása. hogy nagy tudósok vagyunk. mint ahogy asztráltestünk tisztántartása is mindannyiunknak elengedhetetlenül fontos – rendszeresen meg kell tisztítanunk azt egoista vágyaink alacsony rezgéseit l!” A mondat végére Daskalos – a nyomatét kedvéért – felemelte a hangját. Fizikai testünket egy magasabb szint közvetít közeggel tehetjük tisztává. Pontosan erre van szükségünk ahhoz. mint ahogy a magasabb tudatszinten állók helyes gondolatai is irracionálisnak t nhetnek a közönséges emberi tudat számára. akik még nem váltak az Igazság Keres ivé. De az Igazság Keres je éppen azt tanulja meg. mint a helyes gondolkodás! Amikor az Igazság Keres inek útjára léptünk. hogy asztráltestünket tisztán tartsuk. a vízzel. hogy a helyes gondolkodás révén. nevezetesen. a vízre van szükségünk. hogy »ellen rzésünk alatt tartjuk vágyainkat«. s ha pár napig nem mosakszik. hogy vágyaik – az ismétl dés törvénye következtében – gyökeret verjenek a tudatalattijukban. ez pedig nem más. „Mindannyian ugyanazoknak a törvényszer ségeknek vagyunk kitéve. az asztrális szemét. azt egy még magasabb szint közvetít közeggel tisztíthatjuk meg. „Mint mondtam. mint a mosdatlan test! Nem véletlen hát. az önelemzés segítségével hogyan tisztítsa meg rendszeresen az asztrál-testét. vagy utcasepr k. Az emberek által helyesnek vélt gondolkodás egy magasabb tudatossági fokról nézve gyakran irracionálisnak t nik. a fékevesztett vágyak még sokkal jobban b zlenek.

meg tudjon szabadulni t lük. hogy a következ pillanatban t rt rántanak. hogy sosem engedik meg neki. Ha valaki mérgében pofon ütött egy másik embert. ha nem ütött vissza a pofozkodónak. és az erre hasonló módon reagált. hogy aztán figyelmen kívül hagyva ket. A zsidó törvények »szemet szemért« elvéhez képest viszont a »fordítsd oda a másik orcádat is« teljesen értelmetlenül hangzott. ami csak további gy lölködéshez és kegyetlenséghez vezetne.” – kezdte – „a metafizika elleni egyik legf bb kritika az. és hogy az individuum elnyomása részben éppen abból ered. A helyes gondolkodás egyensúlyt teremt a gondolatok és az érzelmek között. jó esélyei voltak arra. Gyakorlatilag tehát jobban járt az ember. Végül Emily törte meg újra a hallgatást. késekkel. még semmi haszna nem származik. mit is mondtam korábban? Hiszen ugyanerr l beszéltem! Abból. se kevesebb. hogy az embernek fel kell fedeznie vágyait. hogy elavult néz pontokat igyekszik fenntartani. ez id alatt Neophytos újratöltötte söröspoharainkat. hogy »fordítsuk oda a másik orcánkat is«. abból. Érzelmi oldalról nézve ugyanakkor ez a mondás megfelel egy másik jézusi tanításnak: »Szeressétek ellenségeiteket!« Mert hisz kik is az ember ellenségei? Azok a testvéreink lennének. és esetleg megpróbálják megölni. hogy tisztába jöjjön saját vágyaival. akik éppen irracionális késztetéseik áldozatául estek? Nem. Jézus mondásában pedig ez az egyensúlyi állapot jut érvényre.” „Emlékezz csak. a helyes gondolkodás az egyetemes szereteten alapul. . A gondolkodás oldaláról nézve a mondás azt jelenti. Se több. hogy az ember elnyomja a vágyait. mint helyes gondolatot? Azokban az id kben az emberek még kardokkal. hogy az embernek fölül kell emelkednie a gy löleten. igaz? Hogyan értelmezhetjük Jézus mondását mégis úgy. „Daskale. Végs soron alul marad majd.209 „Mondanál egy példát az utóbbi esetre?” – kértem meg Daskalost. Ennek ellenére a »fordítsd oda a másik orcádat is« felhívást mégsem tekinthetjük pusztán passzivitásra való intésnek. mit értesz metafizika alatt. ahogy azt maga a testet öltött Ige tanította nekünk.” Daskalos szavait pár percnyi csend követte. Tulajdonképpen már azt nem értem. Éppen hogy meg kell ismernie azokat. és egyéb fegyverekkel jártak. hogy harcolni próbál ellenük.Jézus Krisztus azt tanította. . A modern pszichológia álláspontja ezzel szemben – ha jól értem – az.

Kezét maga elé lendítve.” „De ha egymást el is fogadják. és még sorolhatnám.210 Milyen szövegkörnyezetben használod ezt a szót? Az igazat megvallva szerintem metafizika. a társadalmi igazságtalanságok valahogy majd megsz nnek közöttük. Más szóval. mit szültek ezek?” „Ezek szerint nem harcolhatunk a változásért. Erre te azt mondtad. Valójában azonban minden a Természet részét képezi. nemde?” „Hol látsz te igazságtalanságot abban. ahol a társadalmi igazságtalanságokat guillotinenal próbálták orvosolni. amit a hagyományos tudomány eszközeivel eddig még nem sikerült megértenünk. mint valami olyan m ködési elv. Daskale. Fizika és metafizika. Aztán volt orosz forradalom.” – kérdezte Daskalos kíváncsi tekintettel – „hogy az emberek megtanulják szeretni egymást. hogy ez csak utópia. és egyéb összecsapások csak még több kegyetlenséget szülnek. hogy a nézeteiket megváltoztatva az adott pillanatban elfogadják egymást. mint olyan. az nem más. Ami . abból a sajnálatos tényb l kifolyólag. vallás és tudomány közt pusztán mesterséges határvonal húzódik. és még mindig emelt hangon folytatta: „A szeretet fog valódi változást el idézni! Az öldöklés. És mondjátok. fennhangon így szólt: „Egy pillanat! Ti tudtok jobbat? Volt már francia forradalom. A változás minden pillanatban benne van. „Neophytos az el bb felvetette a kommunista munkások és a gyártulajdonos esetét.” – felelte Daskalos. Daskale?” – kérdezte Emily Katerinát megel zve.” – próbálta tisztázni Daskalos álláspontját Emily – „ett l a helyzet még változatlan marad. és eközben a különleges képességekkel megáldott kevesek segítik a többséget?” „Nem gondolod. hogy az emberiség ügyet sem vet a valóság igazi természetére. „Nekem a következ a problémám. aki szintén valami hasonló ellenvetést szeretett volna tenni. nem is létezik!” Daskalos többször is rámutatott már arra. a társadalmi egyenl ségért? Az a tény..” „A társadalmi igazságtalanságok nem t nnek el. hogy amit mi metafizikának hívunk. a háborúk. azt jelenti. magyar forradalom. de Daskalos megel zte t. Én csak azt mondtam. ha megt rök egy igazságtalan rendszert..” – szólalt meg újra Emily. azzal csak alátámasztom a jogosultságát. hogy alapjában véve nincs különbség köztük: amennyiben a szeretetre hallgatnak. hogy ezek a forradalmak elbuktak. hogy a fennálló viszonyok helyénvalóak?” „Ilyesmit sosem állítottam.

” „Nem. mert tudjuk. Valójában mindegy. Hihetjük-e például. Azt látjuk például. ez az igazság. a változás kikerülhetetlen. Természetesen mindannyian szeretnénk változásokat elérni. holott az afrikai ország alig valamivel nagyobb Ciprusnál.” . hogyan m ködik a politika gépezete!” – felelte Emily. a változás azonnal be is következik. és b nöz ket pénzelnek le. vagy két nemzet. az csakis a szeretet és az évezredes spirituális fejl dés. jó. A fenti példára visszatérve. hogy helyesen gondolkodjon. akkor azt látjuk. hogy Nicaragua veszélyezteti az Egyesült Allamokat. hogy az igazságtalanság egyre inkább terjed ben van. hogy két személy viselkedik egymással önz módon. és keresztbe tett kézzel hátrad lt. amilyenek. hevességével leny gözve a többieket. de van jobb ötleted a szeretetnél?” – kérdezte Daskalos. mint elfogadni a dolgokat olyanoknak.” – felelte Daskalos. És mit csinálnak az amerikaiak? Aknákat telepítenek a nicaraguai kiköt kbe.” – próbálta tisztázni a helyzetet Neophytos – „mint amilyenek manapság Nicaraguában zajlanak. Daskale?” – kérdezte még mindig hitetlenkedve Emily. „Talán akad néhány kivétel. Személy szerint a szeretetre épül elfogadáson kívül más utat nem látok a változásra. Ez a titok nyitja.” „Emily talán az olyan eseményekre utal. hogy aszerint. az eredmény ugyanaz. úgy várta Emily válaszát. mihelyst a két fél szeretni kezdi egymást.Jó. hogy a nagyhatalmak elnyomják a kisebb államokat. hogy azok embereket öljenek. nincs más lehet ségünk. Az ország lakossága megszabadult a diktátor Somozától. De ha a társadalmi valóság.” . ahol mindkét fél elég tudatos ahhoz. amit korábban állítottál. mint határtalan egoizmus és rültség. „Csak azt mondhatom.211 eredend változást hozhat. „Számomra az úgynevezett politika nem más. mihelyst a dolgozó és a munkaadó egymás szolgálatára áll. a szociális szerkezet mai állása szerint nézzük a helyzetet. hogy a nagyhatalmak és az elnyomott kis államok kapcsolatában valaha is megvalósul a szeretet és az egyetértés?” „Miért is ne?” „Hát azért. ami a valódi változáshoz vezet!” „Tényleg így m ködnének a dolgok. „Ez a te véleményed. mire a Reagenkormányzat kijelentette. és afrikai falvakat gyújtsanak fel. ahol a munkás és munkaadó közti kapcsolatban m ködik a szeretet.

hogy id vel nem ismeri fel az igazságot. és meggátolja a még súlyosabb következményeket. Ez a haladás. hogy megakadályozzam a további vérontást. Természetes. hogy az embernek a zavargások közepette nincs is más választása. hogy attól kuncognunk kellett. örömömre szolgált. önmagam ellenére is. Én magam is részt vettem ilyen harcokban. Továbbra is azt tartom. és összekulcsolta két kezét – ”hogy sosem tapadt vér a kezemhez. Azt hiszed. és fellázad. Lehet. ha megtanulják szeretni egymást. hogy szövetkezni fog a társaival. hogy Omorphita körül jár rözhettem. és fellázad.” . hogy boldogtalanok.” – helyeselt Daskalos olyan ártatlan hangon. hogy másokat kimentsen bel le. hogy kegyetlenséggel és fegyverekkel semmit sem lehet megoldani. „Engedelmeskednie kell a körülményeknek. vagy szövetkezik a társaival. ami el mozdíthatja a problémák megoldását. kivéve a sajátomat. és harcolnia kell. vajon a nicaraguaiak helyre tudják-e hozni a kialakult helyzetet azzal. és próbálhattam megvédeni állásainkat a törökök támadásaitól? Mégis megtettem. Megtettem. míg felragyog országa felett az igazság napja. megpróbál ellenállni az elnyomásnak. amikor megsebesültem. és nem is folyhat a végtelenségig.” – mondta Daskalos. Ebben egy olyan új tényez t látok. és köszönettel tartozom Istennek. amelyeket nem tud megváltoztatni.212 „Ez igen szomorú. hogy harcolni kell. Az emberi jogok nyilatkozata például nagyon pozitív kezdeményezésnek számít e téren. De ez még nem jelenti azt. hogy ezeknek a körülményeknek egyszer véget kell vetni. „Na most. „Két választása van: vagy leül és megvárja. lehet. Erted? Nem maga a harc fogja kiváltani a kívánt hatást. Az embernek néha be kell hatolnia a forgószél közepébe. élveztem? Azt hiszed. De egy valamiért boldog vagyok. hogy elkezdik szeretni az amerikaiakat?” – kérdezte Neophytos. hogy a harc nem tud. De hosszú távon mind az amerikaiak. s közben elnézi. mind a nicaraguaiak csak úgy tudják majd megoldani a problémáikat. hogy a gyerekei éheznek. megpróbál ellenállni az elnyomásnak. hogy egy nap majd nem a szeretet és a megértés fogja helyrehozni a dolgokat.” – mondta Daskalos.” „Vegyünk egy nicaraguai születés férfit.” „Ez esetben az illet nek nincs választása. „Pillanatnyilag nem valószín . ha ezzel elkerülhet egy még nagyobb gonosztett. de azt tudnia kell.” – szólalt meg Katerina. még ha az embernek nincs is más választása.

hogy gyógyítsa meg a n vérét. nem állhattam meg.” – válaszolta Stephanos. . hogy felrázták az alvó emberiséget. „Nem az ellenfelet láttam a török katonában. Egyébként pedig. forradalmaknak. Daskalos a török n fényképe alapján felállította a diagnózist. közvetít útján megkérte t. akkor természetes. hogy viszont szeretik t. és megüzente a török oldalra. most is az történt. hogy a háborúknak. az már számítás. a szeretet egyfajta csere.213 Daskalos egyszer elmesélte nekem. A szeretet a szív spontán kifejez dése. akik ismerik t. vagy pedig csak önmagunk adása?” „A szeretet az önkifejezésre törekv emberi természet. majd mintegy alátámasztandó az eddig elhangzottakat. miszerint az egyik elfoglalt város. aki még korábbról ismerte Daskalost. amikor az ember úgy erezhetné. és rávilágítottak a Valóság természetére.” – vonta le a következtetést Daskalos – „hanem a n vére egészségéért aggódó embert!” Amikor el ször hallottam Daskalost török kapcsolatairól beszélni. az már nem szeretet.” Daskalos ezek után elmesélt egy konkrét esetet. hogy mindennem probléma ellenére továbbra is szereti a ciprusi törököket. „Daskale. hogy ne jusson eszembe. hogy az általam túlságosan is elrugaszkodottnak tartott példákat kés bb más történések igazolták. ha nem szeretnének viszont?” – kérdezte Stephanos némi iróniával a hangjában. igen. „Nem. és azok. míg be nem áll egy egyensúlyi állapot. vagy egy ember árasztja önmagából?” „Ha így gondolkodsz a szeretetr l.” „De két ember közt folyamatosan cserél dve m ködik. hogy tapasztalatszerzési és tanulási lehet séget biztosítson a testet öltött emberiség szellemi fejl désének el mozdítása érdekében. ha az ember szereti az embertársait. „És nem bánnád. hogy azonnal vigyék az asszonyt Angliába eml eltávolításra. A történelmi tragédiák gyakran azt a célt szolgálták. De mint máskor. A karma m ködése nyilvánul meg így történelmi szinten. különböz társadalmi összet zéseknek és hasonló szörny ségeknek mindig kedvez végkimenetele van. viszonozzák a szeretetét. Érted?” „Remélem. „Te hogy látod. hogy igazságtalanság érte.” Daskalos helyesl én bólogatott eme megjegyzés hallatán.” – szólalt meg pár másodperces csend után Stephanos. talán túloz. Kyrenia török katonai kormányzója. lenne egy kérdésem a szeretettel kapcsolatban. „Ezek alapján tényleg soha nem adódhat olyan helyzet. kijelentette.

Bennünk van. Daskale?” – kérdezte Katerina. hogy megöljék a másikat. hogy k ketten az ismétl dés törvénye alapján megtanulják ellenségként gy lölni egymást. S t mi több. az egyiket – egy ciprusi törököt – nevezzük el Ahmetnek. mondván. hiszen Daskalos annyira népszer a ciprusi törökök körében. Ha ugyanakkor hagynák. Az 1974-es török megszállás óta igencsak ritkaságszámba men ciprusi görögtörök találkozók egyikén az egyik török vendég megjegyezte nekem. pedig azt eltakarta a nadrágja! is csak meger sítette Daskalos jó hírét a ciprusi törökök között. Tegyük fel. hogy megnyilvánulhasson. Csak engednünk kell.” – válaszolta Daskalos pár másodperc hatásszünet után. „A szeretetet meg kell tanulnunk. és teljesen természetesnek veszik.” „Hogyan tanulhatjuk ezt meg?” – kérdezte újból Katerina. „Akkoriban. a török oldalon is tartottam el adásokat. a másikat – egy ciprusi görögöt – pedig Andreasnak. hogy helyesen járnak el. hogy a helyes gondolkodás révén felszínre törjenek valódi emberi érzelmeik. azaz a szeretet. és nem is lehet más.214 A törökök Daskalos iránt érzett rajongását meglehet sen különös körülmények közt volt alkalmam megtapasztalni. k szentül meg lesznek gy z dve arról. amikor rájött. mégpedig arról. Erre egy másik török vendég. akkor a lövöldözés helyett akár jót focizhatnának vagy teniszezhetnének egymással.” A szemléletes példa után Daskalos egy ténylegesen megtörtént esetr l is beszámolt. aki fültanúja volt beszélgetésünknek. hogy Daskalos görög illet ség . még a harcok kezdete el tt. kicsit csalódott. hogy egészen addig úgy hitte. hogy „ az egyetlen görög. miután végére értünk az 197Ő óta egymástól elválasztva él görög és török ciprusi lakosság elkeserít helyzete fölött kirobbant kisebb szócsatánknak. félig viccesen még azt is hozzátette. prominens török vendéghallgatók jelenlétében. befejezésül megkérdeztem a jelenlév ket: »Tegyük fel. hogy mi történt annak idején egy nicosiai el adásán. „Nem. Amikor aznap végére értem a tervezett témának. amit a város törökök lakta felében tartott. Legyen ez bármily irracionális. Sathi úr török származású. izgatottan arról számolt be nekem. „A helyes gondolkodás révén. akit a törökök szeretnek”.” – felelte Daskalos – „a Szeretet az ember természete. „Hogy mi a helyes gondolkodás? Vegyünk két alakot. hogyan látogatta meg egyszer Daskalost. hogy . aki „mindent” elmondott neki – még a sebesülésér l is tudott a jobb lábán.

hogy miként lehet ezt megtanítani az emberekkel. Az egyik okosabb fickó azonban visszakérdezett: »Rendben van. függetlenül attól. most tegyük fel.« – feleltem neki én is.-ét ünneplik [a görög függetlenség napja]. ami. hogy te is megtanítod ezt az igazságot a törököknek!«„ Daskalos példázata hangos hahotát váltott ki bel lünk. azután összehívom a világ összes szufi bölcsét.« – vágta rá valaki azonnal a hallgatóság soraiból. Isten sem a mecsetet. ez a helyes gondolkodás!” – folytatta Daskalos. hogy ez így van rendjén. hogy térdeljenek le és imádkozzanak egy álló napig. felvonulásaikkal. hogy egyiküket Ahmetnek hívják. a ciprusi görögök jellegzetességeit testesíti meg. ami magnetizálja az atmoszférát. Daskale. Az Isten benne lakik mindkett jükben. „Nos. azt gondolva. a helyiek vezet je erre felállt. Amikor tehát az emberek az egyik vagy másik oldalon hazafias érzéseket táplálnak magukban. . hogy saját hazafiságuk csak úgynevezett ellenségeik hazafiságát táplálja.215 megrongálom a helyi mecset egyik sarkát. amikor a hazafiság eszméje mintegy átokként nehezedik a vállukra. hogy a fer zés veszélye egyik esetben sem áll fenn. »De hadd folytassam most a saját kérdésemmel! Tegyük fel. de Ahmet és Andreas teste Isten temploma. hogy térdeljenek le és imádkozzanak egy álló napig.« – feleltem. Vajon begyógyulnak-e a sebeik?« »Természetesen igen. Az orvosok megállapítják. „Az már más kérdés. hazafias érzelmeikkel olyan elementált teremtenek. és azt mondta: »Teljesen igazad van. hogy megrongálom a helyi templom egyik sarkát. A hazafiság tulajdonképpen egy elementál. és azt mondom nekik. miután lecsillapodtunk. mondjuk így. Daskale! Kérlek. megtanítom. azután összehívom a világ összes püspökét és érsekét. és azt mondom nekik.« – feleltem erre én – »ha te meg ígéretet teszel arra. sem a templomot nem fogja újjáépíteni. Mi jogon ölnék hát meg akkor egymást k ketten?« Ali bég. emberi kéz közbeavatkozása nélkül?« »Természetesen nem. »Nagyszer '. Az emberek nem veszik észre. tanítsd meg ezt a görögöknek!« »Rendben van. De ennek az elementálnak az aurája azután a ciprusi törökökre is kiterjed. akik ennek megfelel en – a görögöket leutánozva – szintén hazafias lépéseket tesznek. Vajon helyreáll-e magától a mecset. Amikor a görögök március 25. Vajon helyreáll-e magától a templom?« »Természetesen nem. a másikukat meg Andreasnak. hogy egy baleset során Ahmet és Andreas lába is megsérül. dobpergéseikkel és zászlólengetéseikkel. »Szóval.« – felelték.

és fanatikusán rajonganak saját isteneikért. mennyi szörny séges elementált teremtenek nap mint nap a »hit és hazaszeretet« nevében?! Ha az emberek megértenék az elementálok m ködését. mindenki más is ki lesz téve a hatásainak.” „Hogyan lehet semlegesíteni ezeket az elementálokat. Mivel a gonosz önmagával is harcban áll. Ha tudnátok. Aki gy lölködik. hogy helyreálljon az egyensúly. mint amilyen er sek a történelmi hagyományok következtében kialakult er szak. Egyik jó viszont er síti a másikat. A ciprusi törököket mi görögök tettük törökökké. ha egyszer olyan hatalmasak és er sek?” – kérdeztem. Az ember nem élhet vissza az ok és okozat törvényével. amelyben mindannyian benne úszkálunk! Mihelyst valaki hazafias rezgéseket kelt. rájönnének. a rezgéseknek ezt a végtelen óceánját. A gy lölet kimeríti a gy löletet.” „A mi esetünkben. Ha ez így folytatódik. hogy semlegesítsük azokat a szörnyeket. a mentális képek kivetítésének módját.” „De vajon tudunk-e tényleg olyan er s szeretet-elementálokat teremteni. így m ködik a Karma törvénye.és gy lölet-elementálok?” „Szerencsére a természet rendje az. elkerülhetetlen lesz a katonai összet zés.” . „Megfelel nagyságú és erej szeretet-elementálok kivetítésével. hogy a jó gy zedelmeskedik a gonosz felett. mint a katonai felvonulások. Ugyanez a helyzet a vallással is. hogy amit tesznek. amelyek más csoportok hazafias érzéseit keltik életre és táplálják. A szeretet er síti a szeretetet. parádés díszszemlék. Számomra semmi sem t nik nagyobb rültségnek és b nnek. ami megakadályozza a konfliktus békés rendezését. és ünnepségek! Minden nap azért küzdünk.216 tulajdonképpen negatív hatást váltanak ki. és ett l mind a ketten szenvedni fognak. itt Cipruson. az a másikban is gy lölködést kelt. – folytatta Daskalos – amiket az emberiség a maga fanatizmusával fáradhatatlanul teremt. attól tartok.” – vetettem fel – „mindkét oldal negatív elementálokat teremt. a Karmával! Nem gyalázhatja meg folyton következmények nélkül a Tudatot. az végeredményben a saját fejükre fog visszahullani. Ráadásul ugyanez az elv nem csak a hazafiság eszményére érvényes. Egy adott csoport hazafias érzései olyan éteri rezgések. Az emberek templomokba és mecsetekbe járnak imádkozni. ezért el bbutóbb a gonoszságok kölcsönösen kifullasztják egymást. amiért kölcsönösen megbüntetik egymást.

A szeretet. hogy valaki b nöz -e. Én mondom neked. hogy az török. Istenünk. Akkor most ki pusztul bele a harcba?” „Maga a gonosz. hogy ellensúlyozza a rengeteg rültséget és bolondságot.” – folytatta Daskalos – „a szellemi világokban ugyanúgy. és ez megmásíthatatlan. hogy rutinszer en szeretet-elementálokat teremtsen. libanoni. A karma majd ítélkezik felettük. nekünk. Mint azt már többször is mondtam. örmény.” . ami a szigeten zajlik. mindenkié!” „Az el bb azt mondtad. Ez a törvény.217 „Pillanatnyilag épp azzal vagyunk elfoglalva. Hiszem. görög. azaz egyik negatív elementál kioltja a másikat. Amikor felkeltjük ezeket a rezgéseket. De akinek fizetnie kell. vallási és faji korláton. egyformán kezeljük ket. ha a karmád nem engedi. adj békét a magasabb síkokon. amit kiárasztunk magunkból.” – szólaltam meg újra – „hogy a gonoszság önmaga ellen is harcol.” Daskalos ezután el adta. Ezért is kántálták régen az ortodox görög egyházatyák – akik Daskalos szerint még „tudtak a fenti történésekr l” – a liturgia szerint a következ szöveget: „Urunk. vagy szent ember. hogy a földi síkon jelentkez háborúk a szellemi világban zajló összecsapások tükröz dései. és szabadítsd meg szellemünket!” „Egyel re mindenütt. akkor sem történik veled semmi. láthatatlan segít knek a munkája túlmutat mindenféle etnikai. Számunkra mindegy. nem nézzük. hogy a bels kör tevékenysége dönt en hozzájárul a béke fenntartásához azáltal. Mi nem teszünk megkülönböztetéseket! Ha inni adunk a szomjazónak.” – reagált felvetésemre Daskalos – „hogy mindkét oldalon a lehet legtöbb negatív elementált semlegesítsük. Minden és mindenki az Abszolútum tökéletes bölcsességének védelme alatt áll. hogy tudnák az okát.” „Hogyan?” „Testen kívül kitágítjuk magunkat a sziget fölé. és beborítjuk azt a szeretet hófehér-rózsaszín ragyogásával. mint a durva anyagi síkon. könyörögve kérünk. amiket aztán az egész sziget fölé kiterjesztünk. anélkül. tudat alatt még a legfanatikusabbak is lecsendesednek – törökök és görögök egyaránt –. vagy amerikai származású. De végül mégis a szeretet diadalmaskodik. kerülhetsz te a legkegyetlenebb öldöklés kell s közepébe. hogy történjen. az megfizet. minden szinten a gonosz dominál. Ezek az elementális összecsapások ugyanakkor a Földön háborúkat eredményeznek. A bels tanítványi kör egyik feladata.

” – jegyezte meg Neophytos – „de mára rájöttem. két falat közt – „mintha az igazság napját felh k takarnák el.” „Magam sem tudom. hogyan értessük meg másokkal az igazságot. hogy a küzdelmek és a harcok még ennél is kevesebb sikerrel kecsegtetnek.” – kezdett bele egy . függetlenül attól.” – válaszolta Daskalos lassan.” – tette még hozzá Daskalos – „már rég testvérekként kezelnénk a ciprusi törököket!” „Azt javaslom. mert egyel re még nem tudjuk. Mi azt reméljük.” „Épp ez a tragikus a dologban!” – helyeselt Neophytos.” – felelte Daskalos egy vállrándítással. „Az emberi kapcsolatokban és a politikai életben is ugyanez a helyzet! Engem igazából az érdekelne.218 „Már csak amiatt is. az még nem jelenti. valaki hogy juthat el a helyes gondolkodásig. hogy a szeretet minden problémánkra gyógyírt jelenthet. Daskalos újra felvette a beszélgetés fonalát: „A dolgok mai állása szerint.” „Egyszer részt vettem egy fogadáson. Egy valaki hiába gondolkodik helyesen. avagy más szavakkal. mosolyogva – „de csupán azért.” – jegyezte meg Neophytos – „még mindig nem látom. hogyan juthatunk túl a mindenkori akadályokon? Hogyan gy zhetjük le szubjektivitásunkat. hogy a szeretet képes megoldani társadalmi és nemzetközi problémáinkat. de pusztán a felh k miatt még nem veszítjük el a hitünket a Nap létezésében!” „Eleinte kételkedtem abban. egyel re függesszük fel a témát. hogy mások szeretnek-e vagy sem. Egyel re még nem érezzük ugyan a napsugarak melegét. amit az el bb említettél. ahol az orosz nagykövetség egyik magas rangú küldötte is jelen volt. úgyhogy nem is nagyon kérettük magunkat. hogy mi nem szerethetnénk.” „Ha nekünk görögöknek lenne egy kis eszünk. míg megérnek erre. hogyan gondolkodhatunk mindenkor helyesen?” „A szerétet és a helyes gondolkodás egyel re olyan. ki-ki jól megrakta a tányérját. Ugyanakkor ett l még mindig nem vált meggy z désemmé. Daskale. akkor sem biztos.” – szólalt fel Neophytos – „és üljünk asztalhoz! A vacsora tálalva van!” Az ebédl asztal csak úgy roskadozott a helyi ételkülönlegességekt l. ha valaki tisztában is van az igazsággal. a felh k hamarosan szertefoszlanak. Miután hozzáláttunk a vacsorához. és juttathatjuk kifejezésre a szeretetet. hogy azt minden akadályoztatás nélkül meg tudja valósítani. a többieknek id kell.

te még radikálisabb vagy. mint azoké a nyugati országoké. hogy valóban nincs megkülönböztetés a különböz munkakörök értéke között. akinek három gyereke van.« – mondta – »ahol tudtommal vannak emberek. Oroszországban senki sem éhezik. ami egyáltalán nem a szívb l fakad.«„ „Daskale. Mi. »Erre vonatkozik a mondás: Szeresd felebarátodat. hogy nem egyéni. hogy egy két gyermekes orvos vagy mérnök kevesebb pénzt vihet haza a családjának. mint tenmagadat. azzal az egyetlen különbséggel. »A mi rendszerünk jobb. akkor valóban nem lenne megkülönböztetés. elgondolkodva a történeten. mint mondjuk egy vízvezeték-szerel . Ha azt látnám. az azt jelentené.«„ „És mint mondott erre az orosz vendég?” – kérdezte kíváncsian Neophytos. Ha az országukban azt látnám. mint az amerikaiaké vagy az angoloké. fivérei és n vérei házában. kedves barátom. A külügyi tag azt mondta. mint az a közönséges gyári munkás. De az önök rendszere. »A kegyetlenség szerintem semmi esetre sem elfogadható módszer a dolgok megváltoztatására. Az önök Oroszországában felállítottak egy hatalmi rendet. „»Jézus Krisztus a közösségalkotás terén is megmutatta nekünk a helyes utat. hogy az orvos a saját gyerekeivel ugyanúgy bánik. és azzal olyan feltételeket kényszerítettek az emberekre. Űeszélgetésbe elegyedtünk. senki sem hal éhen. még ha kegyetlen harcok árán is. hogy fültanúja lehessen társalgásunknak. akiket említett.« – mondtam az orosz diplomatának. az orvos pedig felügyelné mindannyiuk egészségi állapotát. Az orvos egyszer en csak másért lenne felel s. „Az illet meglehet sen értelmes volt. akkor elégedett lennék. Ez dicséretes lenne. mint a kommunisták.” – jegyeztem meg félhangosan. de jobb társadalmat hoztunk létre. hanem állami szinten m ködik. akik az utcán alszanak. A vízvezeték-szerel elvégezné a szükséges javításokat embertársai. még tapsolnék is önöknek. Ha így lenne. de hozzátette. hogy mindezek megvalósítása még hosszú id t vesz igénybe. a téli hidegben is. mint a vízvezeték-szerel ével. Másnap aztán kaptam egy névtelen . Ehhez mit szól?« »Egyáltalán nem vagyok leny gözve!« – feleltem neki.219 számomra eddig még ismeretlen történetbe Daskalos. „Igazat adott nekem. illetve hogy a vízvezeték-szerel szintén egyformán szereti valamennyiük gyerekeit. folyékonyán beszélt görögül is. és hamarosan népes társaság vett körül minket. tulajdonképpen ugyanolyan kapitalizmus.

ha egy bizonyos illet különös vonzalmat ébreszt bennünk. vajon mi rosszat mondhattam?” – tréfálkozott Daskalos. „Én egyszer en érzem magamban a szeretetet. Ez azt jelenti. de még magának Krisztusnak is volt kedvence. hogy az ember kicsikarja általa saját megelégedését a másikból!” – felelte Daskalos. Még mindig azon gondolkozom. János apostol. mondjuk. szintén szólva gyakran töprengem azon. ugyanolyan mértékben kellene szeretnünk. igen is. fel sem ismerné a vallást. hogy jó lenne. amit adott nekünk!” „Daskale. Én szegény szerencsétlen. vajon beszélhetünk-e szeretetr l anélkül. mert neki magának több szeretetre van szüksége t lünk. a püspökök és a bíborosok azonnal börtönbe záratnák t!” „Azonnal!” – er sítette meg Daskalos. még nem jutottam d l re.” „Ezek szerint” – vetette fel Emily – „mindenkit egyformán. Persze mindenkit egyformán kell szeretnünk. a szeretett tanítvány. hogy az valami határtalan érzés?” „Nos. az egyensúlyi állapotra törekvést te nem tartottad valódi szeretetnek. hogy kommunista vagyok. és hagyom. hogy az kiáradjon bel lem. hogy m ködik akkor mindez a gyakorlatban! A hozzánk hasonló közönséges halandókban minduntalan ott parázslik a vágy. ha vele azonos hullámhosszon rezgünk?” – kérdezte ismét Emily. anélkül. Ugyanakkor teljesen érthet . hogy a szeretet akkor ébred fel bennünk valaki iránt. ezt még megértem. azzal vádoltak benne. de bevallom. hogy a szeretetnek nincsenek is fokozatai. . „Feltételezem.” „Nem lehet.” – szólalt meg Stephanos is. gyalázkodásokkal és átkokkal volt tele. Ez elkerülhetetlen. „Mi több.” „Nos. miután vacsorája végeztével félretolta üres tányérját – „valami még mindig nem teljesen világos nekem a szeretettel kapcsolatban. „De arról már fogalmam sincs. hogy viszonzást vagy bármi jutalmat várnék érte cserébe. hogy ha megnyílunk valaki felé. hogy kik is vagyunk. akkor az viszonozza a mi nyíltságunkat. vajon tudjuk-e egyáltalán. Valaki nyilván fél füllel hallotta a beszélgetésünket az orosz diplomatával. meg nem is. ha szeretnének?” „A szeretet nem arról szól.” – folytatta Stephanos. Sokat tanulmányoztam már ezt a furcsaságot.220 levelet. ha ma a világunkba jönne.” – szólt Neophytos – „ha ma Jézus a világunkba jönne. Mert ha jól értettem. és mi is az a szeretet?! Itt vagy például te. Te nem érzed úgy néha. igaz?” „Igaz. és ártatlanul vonogatta a vállát. hogy az nem egyfajta csereként m ködne két fél között.

ami az egész életét megváltoztatta. hogy nekem sem mindig sikerül. jó. hogy a saját unokádat nem szereted jobban a többi hasonló korú gyereknél?” „Nos. vagy mert azonos az érdekl dési körötök?” – faggatózott tovább Emily. és van. hogy bizonyos embereket mégis jobban szeretsz. A környezetem rezgései rám is kihatnak. „Nem. „Elvégre én is az anyagba zárva élek. és nem is tehetek különbséget ember és ember közt! Ugyanúgy kell szeretnem az utolsó csavargót. Mindannyiukban a bennük lév Istent szeretem. Nincs más választásom. Azt akarod mondani. Daskale. hogy állítása szerint azóta nincs olyan ember. amely megvilágosít minden embert. . De egy napon fel kell majd szabadítanunk magunkat ezek alól a kényszerít rezgések alól. akár tetszik ez nekem. „De nem lehet. aki egyszer elmesélte nekem. de legalább megpróbálom. és amíg az autójára várt. akit kevésbé szeretsz?!” Felkiáltása mindannyiunkból hangos hahó tát váltott ki. hegyére állított tojásba burkolóztak volna. mert olyan tulajdonságaik vannak. Ahogy mondta. hogy az ember egyszerre minden hullámhosszon rezeg. Nem teszek. mint neked.221 „A szeretet azt jelenti.” „Bevallom.” – adta meg magát Daskalos. Most még én sem tartok ott.” – felelte Daskalos. akár nem.Jó. egy különleges extatikus élményben volt része. Az egész dolog szépsége olyan kitör boldogsággal töltötte el t. mint a legjobb barátomat!” Daskalos kijelentése egy maine-i asztrális gyógyító ismer sömet juttatta eszembe. hogy ezt tökéletesen megtegyem. lehet. aki a Földre születik«. Nem vagyok tökéletes. beismerem. akit jobban. De ez nem jelenti azt. Szeretem »a fényt. ezt nehezen hiszem. mintha egy ragyogó. nem is lehetek az. A körülmények kényszerít ereje rám is hatással van. „De biztos vagy abban. hogy épp a kocsiját vitte szerel höz. akit ne tudna szeretni. Én legbelül minden emberben Istent látom.” Erre már Stephanos is felkapta a fejét: „Tehát mégiscsak van. hirtelen mindenkit vakító fehér fényesség vett körül – úgy jöttek-mentek körülötte az emberek. különben nem kellene alászállnom a durva anyagi síkra. hogy mai állapotunk meggátoljon minket a helyes gondolkodásban! .” – kérdeztem – „hogy mindenkit egyformán szeretsz? Csak kell különbséget tenned!” „Megpróbálok nem diszkriminálni.

Viszont szexuális kapcsolatot – ideális esetben – mégis csak egy valakivel létesíthetünk. Ez a kor minden erkölcsi határt ledönt. Szeretni ket. hogy az id végtelenjében. Ugyanakkor minden vele egykorút testvéreként kellene kezelnie. de most heves vitát váltott ki a társaságból. de ez azt jelenti. és kényelmesen hátrad lt a székén. hogy lassan az összes szabály megd l. a tanítványomat kevésbé szeretem. és minden nála fiatalabbat a saját lányaként. akivel családot alapít és gyerekeket nevel fel. aki eddig mindvégig hallgatagon figyelt. A dolog azzal indult. azt. „Csak a magam nevében válaszolhatok.222 Ha úgy döntünk. Nem mintha én minden ma fennálló szociális konvencióval egyetértenék. hogy eltöröltek néhány zsarnoki korlátot. „Ami engem illet. Ha ezt tennénk. legalábbis ami engem illet. De aztán pár perc után folytatta. az univerzum teremt erejét kiaknázva családot alapítsanak. mi lenne akkor a természet harmóniájával? Igen. mint amit Theano iránt érzek? De a felségem mégiscsak a feleségem! A kapcsolatunk révén két gyermek született erre a világra. mint saját lányaimat? Vagy ha a feleségem élne. Különben is. még ha a mai társadalmi rend erre lehet séget is ad. hogy a férfi és a n között egy különleges szeretet bontakozhasson ki. De feleségként mégis csak egyet szerethet az ember. és most tényleg kizárólag csak a saját tapasztalatom alapján beszélek. az embernek minden nálánál id sebb n höz úgy kellene viszonyulnia. de a végén az lett bel le. mintha az édesanyja lenne. Vegyünk egy példát! Gondoljátok. miért nem szerethetünk mindenkit ugyanúgy?” – kérdezte Yiannis. hogy valamennyit egy csapásra eltöröljük. mintha a feleségünk lenne. hogy Theanót. valamikor a távoli jöv ben ne alakulhatnának ki olyan alternatívák a nemek kapcsolatrendszerében. de azzal sem értek egyet. Ezt pedig nem lehet egyszerre tíz n vel m velni. ahol a poligámia keretei között is . hogy valakivel szeretnénk leélni az életünket. ha minden nekünk tetsz n re úgy tekintenénk. akkor az iránta érzett szeretetem más lenne. hogy együttm ködve.” Daskalos az esetleges félreértések elkerülése végett hozzátette még. szeressünk minden n t egyformán. mindenütt eluralkodna a káosz. hogy nem zárja ki a lehet ségét. attól kezdve miért kell csak azt az egy valakit szeretnünk. úgyhogy valahol mégiscsak más a vele való kapcsolatom. „Véleményem szerint az ember azért köt házasságot.” – fejezte be Daskalos.” – mondta Daskalos. hogy mindannyiukat a szívünkb l szeressük.

káprázat. hogy a házastársi kötelékeket szentté tegyék. „A házasság szent dolog. ha nem az évszázadok során ismétl d inkarnációkra?” – f zte hozzá Daskalos. „Daskale. Éppen ezért az erotikus szeretet elveszítette szépségét. Szerinte az si egyházatyák még tudatában voltak ennek az igazságnak. szeretetet és elkötelezettséget jelent két ember között. ha együtt élnek és szeretik egymást. „Mi a véleményed a házasság szentségér l?” – kérdezte Stephanos pár perc csend után. Uram. hogy érted ezt a dolgot?” – kérte Stephanos. elvileg mit sem érnek. ami inkarnációk hosszú során keresztül fejl dik ki. azaz csak a monogám jelleg kapcsolatokban valósult meg az a fajta szeretet. el fordulhat.” „Mivel egy házaspár egy élet alatt átlagosan 30-40 évet élhet együtt.” – kérdezte Katerina a házasságkötés érvényessége körül kialakult vita elcsendesedése után – „mi az erotikus szeretet?” „Bárcsak tudhatnám!” – kuncogott Daskalos. vagy ahogy Platón mondta. a görögkeleti házasságkötési szertartás során ezért is imádkozza a pap a következ ket: „Áldd meg ket. hogy ez idáig – beleértve el z inkarnációit is – még nem tapasztalt ilyet. „Én csak azt látom.223 megvalósulhatna a valódi szeretet. amelyek arra hivatottak. Ugyanakkor kitartott amellett. amit az mércéjével mérve igazinak nevezhetnénk. míg mi hatalmas hahotában törtünk ki. az meg is találja! . egoista megnyilvánulás. hogy egy pár „hivatalosan” házasságra lépett ugyan egymással. „Vajon csak fantáziálás. S t mi több. hogy Isten szemében két ember akkor tekinthet „házasnak”. hogy számára a „házasság” közelséget. De az igazi szeretet létezik. add áldásod h ségesküjükre. de isteni szempontból mégsem tekinthet k házasfeleknek. majd rámutatott arra. eredeti jelentése elhomályosult. jártukban-keltükben. ahol csak saját érdekeik mozgatják ket. A társadalmi konvenciók és szokások.” – felelte Daskalos – „ahol az emberek illúziókat kergetnek. és aki azt keresi. hogy ma egy olyan társadalomban virágzik az erotikus szeretet.” – felelte nyomatékosan Daskalos – „de nem feltétlen a templomi ceremóniát értem ez alatt! A házasságkötést nem a papok hallelújái szentesítik!” „Részleteznéd kicsit. az id k végezetéig! Ámen. ezért mi másra is vonatkozhatna ez az ima. valami nagyszer és mélyr l jöv dolog?” – kérdez sködött tovább Katerina. Daskalos elmagyarázta.

És most nem arról beszélek. mint az Istent.” – magyarázta Daskalos. saját vágyaikat hajszolják – ez itt a bökken ! Mindenki a saját mércéje szerint él. mindvégig tör dtem vele. hogy mostantól csak mint testvéremet szerethetem t. aki gyerekeket szült nekem. de csalódást okozott nekem. de végül eltávozott. Azt mondta. és a szívére mutatott. Az utolsó pillanatig a karomban tartottam t. mert folyamatosan vérzései voltak. de én szerettem t. volt életem társa. szerelmes belém. de sosem n sültem újra. hiszen annak idején az els feleségedt l elváltál. aki aztán ellágyult hangon szólalt meg újra: „Igen. nagyszer érzést. Azóta sok év eltelt. mire hajlandó voltam feleségül venni az általuk kiszemelt lányt. „Még most is szeretem t! Néha szellemi úton kapcsolatba lépek vele. hogy nem szerethettem volna meg t is. mégis más férfiakkal járkált ide-oda. mint a feleségemet. Ezt nem tudtam megemészteni. és halálom után is meg fogom tartani. aki két gyermekkel ajándékozott meg. Eddig is megtartottam a h ségeskümet. még ha az utolsó tíz évben nem is élhettünk szexuális életet. Mégsem fosztottam meg t soha a szeretetemt l. „Még csak tizenhét éves voltam. Tíz évig boldogan éltünk együtt. „Mindenfélékkel áltatják magukat. de az els feleségem nem az enyém volt. ahogyan és ami szerint máig is élek. míg meg nem betegedett. A betegsége alatt sokat szenvedett. Hogy ne szeretném . Én így látom a dolgot.224 A mai kor férfiai és n i romlottakká lettek. A szexualitás sosem volt központi téma nálam. egy rövid id re gondolkodóba ejtve Daskalost. Ezt hívom én szeretetnek!” – mondta Daskalos elérzékenyülve. Akkor nagy er feszítések árán sikerült életben tartanom t még további tíz évig. amiket az ember a könyvekben olvashat! Saját tapasztalataimról beszélek. Nem estem rült szerelembe egy új n vel sem. és is szeretett engem. hogy úgy szeret.” „Te voltál valaha szerelmes?” – kérdezte Stephanos. „Igen. mint az els . Persze nem mondom. és jó pár pofont kaptam az apámtól. – folytatta Daskalos. így értem a szerelmet. én azt is elfogadtam. de én mindvégig mellette álltam. űsak hét évvel ezt követ en ismertem meg és vettem el az igazi feleségem. nem?” – firtatta a dolgot Emily.” „De Daskale. emberi mércék szerint. se olyan gazdag. a feleségembe. arról. Ezt jelenti nekem a szeretet! És amikor az orvos az egyik operációt követ en azt mondta nekem. A feleségemet szeretem. ezt a hatalmas erej . ugyan nem volt olyan szép. Hat hónappal az esküv után elváltam t le.

Számomra a legnagyobb jutalom annak a felismerése. ha nem. mint bárki másét.” – kérdezte hirtelen vendéglátónkat Daskalos – „hát létezik-e nagyobb jutalom az életben annál. mert önz életkörülményeikkel és számítgatásaikkal elnyomták önmaguk szeretet-természetét. ha megbetegszenek. De a legtöbb ember mégis küszködik azzal. hogy megvalósítsa ezt az állapotot. Ahogy a napsugarak az én arcomat ugyanúgy megcirógatják. „Azzal. úgy szívem napsugarával nekem is mindenkit meg kell érintenem! Ahogy a Nap sem szabja meg. hogy kifejezésre juttassa magát. tényleg úgy érzek irántuk. és a »lányom«-nakszólítom t. Mint azt már mondtam nektek. minden pillanatban férfiakkal és n kkel vagyok körülvéve. odajön hozzám és elmondja nekem aproblémáit. Mellettük állok. különös nyomatékkal a hangjában. a fény. hogy felismerem. úgy viszonyulok hozzájuk. mint én magam. mint hogy az embernek lehet sége adatik arra.Jó. mire célzói. hogy ki élvezheti a melegét és ki nem. nagyon sokakat! És k is szeretnek engem. mint szeretetet? Mi másra vágyhatna ezen kívül bárki is?” „Értem. Hiszen bennem van Krisztus. akkor rákérdeznék. az érzés sosem fakad lentebbr l. én megfogom a kezét. hogy már maga az is megelégedéssel tölt el. „Természetesen a helyes gondolkodás segítségével!” – felelte Daskalos. . ha baj éri ket. ha kinyilváníthatom magam. mintha az édesanyáim.” „Azért. csakis a szívemb l! Ha egy n . a testvéreim vagy a lányaim lennének. mint szeretet. s ha akarja.” „Mégpedig mások hozzáállásától és elvárásaitól mentesen!” – tette hozzá Neophytos. Higgyétek el. Neophyte. aki keresztezi az utamat. Mondd csak. Ezért is boldogtalan a mai társadalom!” – közölte Daskalos. Mert szeret. ezt a mindenféle hátsó szándéktól és számítástól mentes érzést. Ha rájuk gondolok. egyfajta folytonos áradás. hogyan lehet felszínre hozni ezt a szeretetet?” – érdekl dött Neophitos.225 a n ket? De igen. amely megvilágosít minden Földre született emberi lényt! Miért is ne árasztanám hát szabadon a szeretetemet? Aki pedig így tesz. az békében és nyugalomban él. úgy szívem melegét nekem is szabadon meg kell osztanom bárkivel.” – felelte elgondolkodva Neophytos – ”hogy a szeretet az emberi szellem természetes kifejez dése. akivel azel tt még sosem találkoztam. akik pontosan ugyanolyanok. Ezt nevezem én szeretetnek. pedig megfogadja a tanácsaimat. mintha a saját gyerekeim lennének. elégedett lesz. .

idiótának. Koholt vádakat terjesztett rólam. átöleltem és homlokon csókoltam t. „Ez nem megbocsátás kérdése! Szeretem t. de botrányos viselkedésükkel mindenki mást is az rületbe kergetnek. és leültünk kávézni egyet. hogy mostantól folyton bocsánatot kérj!« A volt feleségének is azt javasoltam. Ugye tragikus? Számomra mégis oly emberi – el bb-utóbb ráeszmél majd arra. Erre ismer seim.. Mélyen legbelül még nem bánta meg a dolgot. majd ha tényleg észhez tért. és átkokat szórt a fejemre. Úgy érezte. hogy . nem köthetjük azt feltételekhez! Szeretnünk kell. aki miatta vált el.« – mondta – »egy vadállat. persze.” – f zte hozzá Neophytos. és kész. »Akkor miért nem pofozol fel.226 „Természetesen! Néha saját gyerekeinknek is vannak elvárásaik velünk szemben. »Hagyd már abba végre ezt a felesleges önkínzást!« – mondtam neki.« »Sokáig akarod még ezt folytatni?« – kérdeztem t le szigorúan. miért nem rúgsz belém? Vagy elképzelhet . „Akkor fog csak igazán szenvedni.” „Valójában akkor megbocsátottál ennek az illet nek. és kész!” „Persze. Még mindig azt panaszolta. Kés bb aztán ez a bizonyos személy szenvedni kezdett a tettei miatt. És tudjátok. mert nem tudod. »Semmi szükséged arra. Van egy szeret je. de emiatt még nem foszthatjuk meg ket a szeretetünkt l. s t még a tanítványaim is. ki volt ez az illet ? Az egyik legközelebbi tanítványom férje! Elváltak. mit tettem ellened!« »Azt hiszed?« – kérdeztem vissza.” – jegyezte meg Neophytos. mint akinek elment a józan esze. hogy képes vagy megbocsátani nekem?« Erre felálltam. és így tovább. fel kell keresnie engem. amiket a férje elkövetett ellene. »Elvégre attól még a gyerekeitek apja marad!« – figyelmeztettem t. elkezdték kevésbé szeretni t. Nemrégiben egy hozzám közel álló személy – minden emberi norma szerint – nagy igazságtalanságot követett el ellenem. hogy ne mérgezze a szívét gy lölettel azok miatt. »Becstelen gazember vagyok. Hálátlannak. hazugnak bélyegezték az illet t. most is úgy viselkedik. Űorzasztó dolgokat m vel. mert azel tt verte a feleségét. de azért megbánást tanúsított múltbéli tettei miatt.. az egyik volt barátjának a felesége. A minap felkeresett. vele mutatkozik úton-útfélen. mennyire becstelenül viselkedett. »Csak azért mondod. „Még csak nem is feltétlenül!” – felelte Daskalos. hiszen szeretlek!«„ – idézte fel saját szavait Daskalos. minden ismer sük bosszantására. »Nem kell megbocsátanom neked. majd így folytatta: „Erre keservesen sírva fakadt.

és pár perc gondolkodási id t adott Emilynek. nem így van?” „És a férjet tartod b nösnek emiatt. ahelyett hogy dühbe gurultam volna. a szegény áldozattal?” – kérdezte Emily együttérzéssel vegyes tiltakozással a hangjában. hogy az kérjen bocsánatot. majd folytatta: „Nos. Épp akkor állított be Theophanis egy paphosi barátjával. csak nevettem: »Te bolond!« – gondoltam magamban. hogy a válófélben lév apa legyen a kísér je? űsaládi tanácsot hívtak össze. ugye?” „Miért. hogy ki kísérje a menyasszonyt az oltár elé. „Ki beszélt itt áldozatról és b nösr l?” – vágott vissza Daskalos. Theophani. hogy a volt feleség áldozat-szerepbe kényszerült. a n vagy a férfi?” – kérdezte Daskalos. és akkor fájdalmasan megb nh dik mindenért. ahogy magányosan ücsörgött az egyik sarokban. már nem szerethet igazán. Ezt nevezem én szeretetnek! Mihelyst valaki számítgatni kezd. semmi ilyesmi. hogy lányát az oltárhoz vezesse. Én is ott voltam a meghívottak között. mintha direkt bosszantani akart volna. Egyszer még az én házam el tt is elkocsikázott azzal a n személlyel. Egyszer en csak fájdalommal töltött el a látványa. Mihelyst valaki megbántva érzi magát és azt követeli a másiktól. hogy megvitassák a dolgot. Ha azonban holnap újra meglátogatna netán. én pedig azt javasoltam. míg a lánya el nem készült a menyasszonyi ruhájával. de hiába. a rokonok azon kezdték törni a fejüket. aki együtt kávézott a násznéppel. „Én csak emberi lényekr l beszéltem. hogy mi is történik velük. „Mert szeretem t! Amikor magamban »bolond«-nak tituláltam.” „Hogyhogy nem dühödtél fel?” – kérdezte Neophytos. pillanatnyilag azt képzeled. hogy a szokás szerint az apa kötelessége. hogy elkávézgasson velem. vagy dühített volna. elnehezedett a szívem. mintha mi sem történt volna. de ha csak ránéztem az örömapára. Nem mintha haragudtam volna rá. melyikük szenved többet ebben a percben.227 mit tett. úgy bánnék vele.” „És mi a helyzet a feleséggel. amikor a lányuk az esküv jére készült. Vajon rendjén valóe. De én. akik nem gondolkodnak helyesen. és elhatározásra jussanak. és különbséget tesz egyik vagy másik ember közt. Ezzel mindenki egyet is értett. úgyhogy azonnal megkértem t egy szívességre: »Kérlek. Hadd tegyek fel neked egy kérdést. Akkor kikérték az én véleményemet. akik nincsenek tisztában azzal. Emily! Ha nem tévedek. hogy meggondolatlanul felesleges szenvedést okoz magának. akkor is csak arra céloztam ezzel. menj oda . már nem szerethet igazán. úgyhogy végül meghívták az apát. igaz? De mit gondolsz.

de én rászóltam: „Ne tedd ezt. mintha még mindig a köreinkbe tartoznak »De csak a te kedvedért. Ha pedig egyel re nem szolgálja a javát. A szertartás alatt a férfi rám nézett. hogy egy másik alkalommal majd folytatjuk a beszélgetést. és Daskalos bölcs szavait. amit l az est végére mindenki emelkedett hangulatba került. hogy gyakrabban össze kellene ülnünk. mert mindennapjaink rohanásában néha bizony nem épp jó irányba sodródunk. mert tudatilag még amúgy sem készült fel arra. „Nem tudom. nem sért dhetünk meg. Ne higgyétek. Daskale!« – felelte erre Theophanis. értetted?« Hát most mondd meg. de hiába. és nagyon józanul csak ennyit mondott neki: »Hagyd abba a sírást. akkor minek is vonjam felel ségre?” Daskalos ezzel befejezettnek tekintette el adását. Próbáltam lecsendesíteni. Emily. csak szerethetjük embertársainkat. hogy efféle szeretetteljes üzeneteket hallhassunk. hogy most a fejére koppintok? Jobban járna. mintha csak azt kiáltaná: »Istenem. egyszer en csak úgy éreztem. kérlek! Nem helyes így gondolkodni! Én csak azért nem megyek oda hozzá magam. a másikuk pedig áldozat? Mindketten áldozataik saját gyengeségeiknek és butaságaiknak. Ez a szeretet ereje. hogy még tetézzem is a fájdalmait azzal. és a megindultságtól majdnem elcsuklott a hangja. mit tehetnék?« „Az életben meg kell tanulnunk feltételek nélkül szeretni! Senki fölött nem ítélkezhetünk.228 hozzá. Akkor odajött a felesége. elkezdte verni a fejét a zongorába. melyikük szenvedett jobban. és csókold meg t úgy. a felesége vagy ? Miért lenne akkor az egyikük b nös. hogy fogadta Theophanis ölelését. ugyanis menet közben észrevétlenül elröppent az id . ha csak még nagyobb b ntudatot ébresztenék benne? Nem akarom kínozni t! Annál is inkább. Már majdnem éjfélre járt. fizikálisán képtelen lennék rá. de miel tt a nászmenet elindult volna a templomba. Megköszöntük Neophytos és Katerina szíves vendéglátását. és zokogott. és a szeméb l sütött a szomorúság. Én is csak ember vagyok!” – sóhajtott Daskalos. ne csinálj jelenetet! A lányunk férjhez menni készül. legalábbis az én megítélésem szerint. nem neheztelhetünk a másikra. amit mondhatnék neki. hogy megértse. Megegyeztünk. Yiannis felvetette. Egyetért én bólogatva intettünk búcsút egymásnak. hogy a férj egy napon nem fog kell képpen megfizetni a gyengeségeiért! Mi értelme lenne hát. . és te az oltár elé vezeted t. mert még meghasad a szívem!« Nem mintha nem akartam volna odamenni hozzá.

229

Álmok és fantáziaképek
Évekkel ezel tt, amikor Daskalosszal kapcsolatos kutatásaimba belevágtam, azt t ztem ki célomul, hogy saját nyelvezetét és világnézeti kereteit használva minél közelebbr l nyerjek betekintést különös világába. Munkám során azonban többször is felmerült bennem a kérdés, vajon sikerül-e fenntartanom szociológusi objektivitásomat és ragaszkodásmentességemet, ahogyan azt a szakmám megkívánná? szintén szólva nem egyszer el fordult velem, hogy eltöprengtem, vajon igazából én is egy misztikus vagyok, aki id legesen egy szociológus álruháját öltötte magára, avagy els sorban vagyok szociológus, és csak másodsorban, átmeneti jelleggel játszom a misztikus szerepét annak érdekében, hogy kutatásaimat folytatni tudjam? Bevallom, minél inkább közel kerültem Daskaloshoz, annál inkább foszlott le rólam eredeti kételkedésem, annál inkább váltam feltétlen hívévé, és feledkeztem meg kívülálló, tárgyilagos megfigyel mivoltomról. Még az is felötlött bennem, hogy a feltétlen objektivitás, amit az empirikus tudományágak megkövetelnek, nem csupán egy homályos üveglap-e, ami épp azt takarja el a szemünk el l, amit vizsgálni szeretnénk, meggátolva a kutatót abban, hogy a lehet legteljesebb képet kapja a valóságról? Saját tapasztalataimat leszámítva nem ítélhetem meg Daskalos világának hitelességét. Nem tudhatom, tényleg vannak-e magasabb intelligenciák, akik Földünk fejl dését felügyelik, nem tudhatom, vajon Daskalos valóban Origenész, Szent Spyridon, vagy bárki más

230

reinkarnációja-e. De a csodaszámba men gyógyításokat nem tagadhatom, hiszen szemtanúja voltam az eseteknek, mint ahogy azokat a véletlen egybeeséseket sem hagyhatom figyelmen kívül, amikr l többször is beszámoltam, és amelyek gyakoriságuk miatt arra késztettek, hogy megkérd jelezzem, vajon tényleg puszta véletlenekr l volt-e szó. Végül de nem utolsósorban, Daskalosszal való kapcsolatom áloméletemre is jelent s mértékben kihatott, olyannyira, hogy egyszer megjegyeztem Emilynek: „Tulajdonképpen mindegy, napközben mennyire igyekszem fenntartani szociológusi mivoltomat, éjszakánként akkor is misztikussá változom!” Egyszer álmomban megjelent el ttem az ördög maga. Fekete volt, vörös szeme és zöld nyelve, meg szarva volt neki, annak rendje és módja szerint. Iszonyatosan megijedtem t le, de aztán nyomban eszembe jutottak Daskalos instrukciói – gondolatban teremtettem egy fehér fénykeresztet, szorosan az ördög képe elé tartottam azt, és zihálva ismételgettem, hogy »Jézus Krisztus, ments meg! Jézus Krisztus, ments meg!« Ezt a kis imát még nagynénémt l tanultam, aki miközben engem fürdetett, mindig ezt motyogta. (Lehet, hogy álmomban „regresszálódtam”?) Ahogy kimondtam ezeket a szavakat, az ördög arcképe elmosódott, majd végleg szertefoszlott. Arra ébredtem, micsoda büszkeséggel tölt el a tudat, hogy legy ztem a Sátánt! Amikor beszámoltam az álmomról Daskalos-nak, szokásához híven csak jóíz en nevetett egyet, és azt mondta, legközelebb, ha sátáni elementálokat akarok elkergetni magamtól, az is elég, ha csak rájuk parancsolok, és k elkotródnak el lem. Az egyik este mérges lettem Constantine-ra, a fiamra, mert rájött a bolondóra. Nem volt hajlandó lefeküdni, és minket sem hagyott aludni. Aznap éjszaka aztán borzasztó rémálmom volt. Egy hatalmas, bálnaszer szörny támadt rá alvó fiamra. Abban a pillanatban Constantine rémült kiáltozására ébredtem. A szobájába siettem, és igyekeztem megnyugtatni t, de fogalmam sem volt, mit l ijedhetett meg annyira. Korábban még soha nem viselkedett így, nem hisztizett álmából ébredve. Ű ntudatom támadt, mert arra gondoltam, hogy mérgemben – valamilyen különös, megmagyarázhatatlan módon – megteremtettem azt a hatalmas szörnyet, amelyik megtámadta t. Ugyanakkor persze egy sokkal egyszer bb magyarázat is eszembe jutott, nevezetesen hogy el bb meghallottam a fiam kiabálását, és utána hozzáálmodtam a szörny ségeket, amire aztán felébredtem. Nem tudtam dönteni, melyik elképzelésem az igazi, de

231

kés bb Daskalos meger sítette, hogy nem én teremtettem a szörnyet, hanem csupán „összehalásztuk” fiammal az asztrális világban lebeg negatív elementálokat, és mindketten ugyanazt az álomképet konstruáltuk bel lük. A legvarázslatosabb és legelképeszt bb álmaim azonban, amiket Daskalosszal való találkozásom óta álmodtam, a következ k voltak. Azt álmodtam, hogy valahol Latin-Amerikában vagyok, és egy tengerparti városrészben sétálgatok. Befordultam egy zsákutcába. Az út végén egy magas fal állt, rajta egy ajtó. Késlekedés nélkül benyitottam rajta, és egy hosszú, keskeny folyosón találtam magam. Abban a pillanatban tudatosult bennem, hogy álmodom – ahogy Iacovos kés bb elmagyarázta nekem, az ajtó az asztrális világba vezet átjárót szimbolizálta. Nagyon izgatott lettem, mélyeket lélegeztem, a szívverésem felgyorsult. Csúcse/mé^ryvóit, a szó pszichológiai értelmében. Minden egyes porcikámon éreztem, hogy élettel van tele. Eszembe jutott, vajon ezt nevezi-e Daskalos tudatos testelhagyásnak. Lassan lépkedtem, próbáltam kideríteni, hol is lehetek. A folyosó rózsaszín re volt kifestve, és halvány vöröses fény világította meg. Kissé távolabb a folyosó mindkét oldalán ajtók sorakoztak, amin – tisztán kivehet en – félmeztelen n k, vállukról félig lecsúszott pongyolában járkáltak ki-be. „A fenébe is,” – gondoltam vigyorogva – „hát nem pont egy asztrális bordélyházba kerültem? Vajon mit szólna ehhez a jó öreg Freud?” Az egyik lány észrevett, és intett, hogy kövessem t. Amint beléptem a szobájába, vetk zni kezdett, pedig már így is alig volt rajta valami. Aztán megállt, és várta, hogy mit csinálok. Az a felismerés azonban, hogy az asztrálvilág-ban vagyok, olyan fokú izgalommal töltött el, hogy az felülmúlta minden egyéb vágyamat. A lánynak csodaszép alakja volt, de az arca sápadt volt és szomorúság tükröz dött rajta. „Tudsz róla, hogy nem élsz?” – kérdeztem t le. Zavartan nézett rám, és eltakarta az arcát. Az asztrális világ természetér l kezdtem neki szónokolni, arról, hogy az emberek szabadon alakíthatják saját asztrális környezetüket. Úgy éreztem, sietnem kell, mert tudatában voltam, hogy az id m véges, és bármelyik percben felébredhetek. Ott álltam a szoba közepén, nyakig begombolkozva, s csak hadartam tovább a szövegemet, miközben a lány lefeküdt az ágyára, és befordult a fal felé. Látszott rajta, hogy zavarja a kisel adásom, legalábbis én azt hittem. Akkor hirtelen megéreztem a jelenlétét egy jól megtermett,

232

nagyszakállú férfinak, amint épp belépni készült a szobába, hogy igénybe vegye a prostituált szolgáltatásait. „Hogy szabadulhatnék meg t le?” – zakatolt az agyamban a kérdés. Tudtam, hogy minekutána teljesen fel vagyok öltözve, és eszem ágában sincs lefeküdni a lánnyal, ha a fickó bejön, nekem mennem kell. De akkor bevillant, hogy mit is tanított nekem Daskalos: „Ha a negyedik dimenzióban tudatosan rákoncentrálunk valamire, az megvalósul.” És már meg is született bennem a megoldás: „Mást se kell tennem, mint megjelennem az ajtó el tt meztelenül, és akkor a pasas áll majd odébb.” Abban a szempillantásban, ahogy ezt kigondoltam, már ott is álltam az óriás termet fickó el tt, anyaszült meztelenül. „Elnézést, uram,” – szólalt meg zavartan, és elsétált egy másik ajtó irányába. Én, mint ki jól végezte dolgát, megfordultam, és folytattam beszédemet, de egyértelm volt, hogy a téma teljesen hidegen hagyta a lányt. Én azonban nem adtam fel, mert éreztem, hogy egyre fogy az id m, és hátha még idejében „megvilágosodik” nekem, hátha segíthetek neki, hogy sanyarú életét feladva kilépjen a bordélyházból. De akkor váratlanul felébredtem. A szívem egy ideig még hevesen kalapált. Az ébredés csalódottsággal töltött el, mintha elveszítettem volna valamit. Álombéli tapasztalataim abban a pillanatban sokkal valóságosabbnak t ntek számomra, mint az a világ, amiben felébredtem. Egy másik alkalommal azt álmodtam, hogy az utcán sétáló ismer seim között repkedem. Teljesen tudatában voltam, hogy álmodom, és mindenkinek azt mondogattam, hogy nem kell gyalogolniuk, hiszen az asztrálvilágban vannak, és repülni sokkal élvezetesebb. Szavaim alátámasztására akrobatikus mutatványokkal igyekeztem elkápráztatni ket. Aztán észrevettem egy ajtót, és azt gondoltam, benyitok rajta, megnézem, mi van a túloldalán. „Várjunk csak egy másodpercet!” – ötlött fel bennem. „Hisz itt a remek alkalom, hogy leteszteljem Daskalos állítását az asztrális világról!” Daskalos el adásaiban többször is tanított arról, hogy ezen a síkon a tárgyak nem jelentenek valódi akadályt, úgyhogy az ember át is hatolhat rajtuk, ha úgy tartja kedve. Becsuktam a szemem, és bár rettegtem a félelemt l, nekirohantam a falnak. Pár pillanatra úrrá lett rajtam a pánik. Úgy éreztem, valami borzalmas dolog történik velem, és soha többé nem fogok tudni visszatérni a testembe. Semmit sem láttam magam el tt, csak egy s r , fényes fehér ködöt. De aztán hirtelen a köd kezdett kitisztulni el ttem, és egy citrom- és

233

narancsfákkal zsúfolt udvarban találtam magam. Tipikus ciprusi táj volt, úgyhogy teljesen megnyugodott t le a lelkem. Az udvar falai fehérre voltak meszelve. Sütött a nap, és a levelek között felnézve láttam a kék eget. Az udvar egyik sarka különösen nagy fényárban úszott; egy id s házaspár napoztatta ott magát. A férfi szürke nadrágot és fehér inget viselt, sz haja volt, és méretes bajszát pödörgette nagy élvezettel. A n talpig feketében volt, mint általában a hagyományos viselethez szokott görög nagymamák. Bemutatkoztam nekik, és kérdezgetni kezdtem ket, vajon mit tudnak saját állapotukról. „Na tessék, még itt is!” – jutott eszembe, és nevethetné-kem támadt. „Az asztrálsíkon is tudományos kutatást végzek!” Legnagyobb sajnálatomra azonban ez volt az utolsó gondolat, ami még átsuhant a fejemen, miel tt felébredtem volna. Egy másik álmomban, egy ragyogó, napsütéses napon boldogan sétáltam az utcán, annak a háznak a szomszédságában, ahol feln ttem. Teljesen felvillanyozott a tudat, hogy a „testemen kívül” vagyok. „Persze bármikor visszatérhetek bele,” – jutott eszembe. „Be is bizonyítom, és felébredek!” Szinte még végére sem értem a gondolatnak, felébredtem, és szidtam önmagam, hogy miért kellett ezt tennem. Egy ehhez hasonló álmom volt azt megel z en is, hogy elhagytuk volna Ciprust. Egy egyetemi könyvtárban találtam magam, tisztán láttam magam körül az asztaluk fölé hajolva tanuló egyetemistákat. Megszokott látvány volt ez a számomra. Legnagyobb meglepetésemre azonban hirtelen szemt l szemben álltam valakivel, akir l tudtam, hogy halott. Ekkor döbbentem csak rá, hogy az asztrális világban vagyok – felismertem, hogy álmodom. Még meglep bb volt számomra, hogy az illet , akivel összefutottam, annak idején az egyik szomszédunk volt. Szívinfarktus vitte el, miközben az apámmal kávézgatott. Gyerekkoromban sokszor játszottam a fiával, de azon kívül nem sok közöm volt hozzá. Almomban egészen fiatal volt, huszonéves, pedig gyerekként csak mint öregembert ismertem t. Kicsit meg is illet dtem azon, hogy egyáltalán felismertem t ilyen fiatalon. Rám mosolygott, de aztán sebesen távolodni kezdett t lem. „Várjon, kérem!” – kiabáltam utána. „Beszélni akarok önnel! Rengeteg kérdésem lenne err l a világról, amelyikben ön él. Sokat tanulhatnék magától. Egyáltalán, miért éppen magával találkozom itt, ebben a nagy seregiéiben?” „Mert szobatársak voltunk Leedsben,” – kiáltott vissza, de csak egyre távolodott. Akkor fel sem fogtam, mit mond, de kés bb rájöttem, hogy Angliában van egy

már mentem is. és a kezemet nyújtottam felé egy kézfogásra. olyasmi volt. és utána megyek. és kisiettem a moziteremb l. „Minek is küszködöm itt? Hiszen Daskalos azt tanította. de úgy éreztem. amikor észrevettem egy különös kinézet alakot a leghátsó sorban. „Na. Még miel tt azonban hozzáértem volna. de miféle sületlenségeket hord itt össze nekünk?” – kérdezte a madaras fickó. A jobb vállán egy hatalmas. És még a végére sem értem a mondatomnak. er lködés nélkül!” – mondtam magamban elszántan. meg akartam tudni t lük. Már éppen elhagyni készültem a termet. Közben leoltották a villanyokat. „Megindulok. Teljesen leny gözött. aki addig messzir l bámult engem. öregem. ha most leülnék. Úgy döntöttem hát. könnyedén. ez aztán végképp nem érdekel!” – gondoltam. ahol pár diák éppen egy mozifilmet készült megnézni. Űenyitottam rajta. minden nehézség nélkül. és egy kis vetít teremben találtam magam. vagy csak én kreáltam azt?” – töprengtem. Türelmetlenül indultam neki. csak az id met vesztegetném veled. nem akarlak bántani!” – . „Már elnézést. akit követtem. milyen érzés halottnak lenni. de mintha valami visszatartott volna. mint egy túlméretezett holló. de sajnos menet közben elveszítettem szem el l az alakot. mígnem egy ajtó el tt találtam magam. és a vásznon peregni kezdett egy színes film. Űemutatkoztam. én pedig perceken belül felébredek!” – gondoltam magamban. hogy olvas a gondolataimban. Próbáltam utána futni és elkapni t. hogy jelenlegi álmomban képes vagyok korábbi álmaimra visszaemlékezni. „Még hogy nem létezünk! Az agyára ment valami?” Valójában egy szót sem szóltam hozzá. A légzésem is normalizálódott. mit és hogyan csináltam akkor. „Egy pillanat!” – hasított ekkor belém. és el tte még emberekkel akartam beszélgetni. „Még hogy az asztrálvilágban mozizásra pazaroljam a drága id met?! Nem érek én rá ilyesmire!” Tudtam. „Na ide hallgass. Alig kaptam leveg t. visszarántotta a kezét. ronda fekete madár gubbasztott. hogy hamarosan fel fogok ébredni. hol is vagy. hogy el adjam neked. hogy végre meginterjúvoljak pár emberi alakot az asztrálsíkon. Órákba telne. Els re egy lányhoz léptem oda.234 egyetem Leeds városában. hogy az asztrális világban a tudatommal megteremthetem a saját valóságomat!” Abban a minutumban felrémlettek el ttem korábbi álmaim tapasztalatai. uram. azzal sarkon fordultam. mire felfognád. „Lehetséges ez? Valóban ott egy madár. és iszonyodva csak annyit mondott: „Te nem tartozol a mi világunkhoz!” „Ne félj. hogy körbesétálok a könyvtárban.

mint az a világ. illetve amikor egyetlen egyszer eszembe jutott a lehet ség. Közben többen is körénk sereglettek. hogy gondolkodom. amibe behatoltam. töltsék ott mégoly élvezetes perceket. Miután átestem az els ilyen tudatos álmodáson. Nemcsak hogy mindegyik álomban tudtam. A fenti álmok. és a légzésem elmélyült. és kíváncsian találgatták. ki lehetek. hogy minél több tapasztalatot szerezhessek és hozhassak át éber nappali . intenzív örömérzetet keltettek bennem. valahogy sokkalta valóságosabb. hogy felidéztem magamban Daskalos tanításait a gondolatok és az asztrális világ természetét illet en. amiben aztán felébredtem. mintha egy oxigénmaszkot tartottam volna az orrom elé. Másodszor. Ebben a tekintetben az els tudatos álmom mintegy megadta az alaptónusát a soron következ tudatos álmok bizonyos élményeinek. Ezért is szerettem volna minden alkalommal a lehet legtovább nyújtani az álom-állapotot. Maslow pszichológiai szakkifejezésével élve mindegyik álom csúcsélményt jelentett. Az álom idejét egyedül azért szerettem volna meghosszabbítani. pánikba estem t le. de ezen álmok közben a szívverésem felgyorsult. élénken megmaradtak az emlékezetemben. Tökéletesen különbséget tudtam tenni az álomállapot. Ezeket a hasonlóságokat az alábbi pontokban összegeztem. hogy megnyugodjon. Min ségük és jellegzetességeik – tartalmi eltéréseikt l eltekintve – alapvet en azonosak voltak. Ez a vágy sosem merült fel bennem. Akár a megtapasztalás természetéb l kifolyólag. és a tudatos ébrenlét közt. hogy az az álomvilág. A szívem hevesen vert. mind a négy álomban olyan érzésem volt. több hasonló álommal egyetemben. hogy álmodom. Olyan érzésem volt. Teljesen összetörtén ültem fel az ágyamban. Harmadszor. akár mert mindig az újdonság erejével hatottak rám. a közben szerzett tapasztalataimat képes voltam átvinni a következ álmokba is.235 feleltem lágy hangon. El ször is. Az ébrenléti életemben hozzám közel álló személyek iránt érzett szeretetem minden vágyat elnyomott bennem aziránt. Álom közben minden porcikámat élet hatotta át. Abban a pillanatban felébredtem. Semmi máshoz nem fogható. még ha nem is akartam végleg abban maradni. és kivert az izzadság. hogy lakhelyemet esetlegesen hosszabb távra felcseréljem az asztrális világra. mind a négy fent idézett álomban teljesen tudatában voltam annak. de még az élményeimet is magam irányítottam bennük azáltal.

Tapasztalataidat olyan sorrendbe állítottad. mint a nappali éber állapotban tapasztalt világot. Miután el adtam utolsó álmomat Daskalosnak. hogy minden dimenzió tulajdonképpen ugyanannak a háznak más-más szobája csupán. Negyedszer. hogy az álmokra való visszaemlékezéseim pontosak. úgyhogy továbbra sincs más választásom.” . aki most tette meg az els lépéseit. Daskalosszal és közeli tanítványaival ellentétben. Hiszen átléptél az asztrális síkra. Feltételezem. A képek olyan élénken éltek bennem. mintha eljátszanám Hitetlen Tamás-szerepemet. Akkor rájössz majd. Többek között az álmok is szóba kerültek. mint hogy eljátsszam. „Egy totyogó csecsem re emlékeztetsz. és ott akaratod szerint kapcsolatot létesíteni az adott dimenzió lényeivel. ahogyan az számodra kedves volt. hogy az 1986-os szi félév kezdetére visszatértem volna Maine-be. teljesen váratlanul jelentek meg. vagy legalábbis úgy tegyek. Amiket megtapasztaltál. az már a te kreációd. és ott bizonyos benyomásokat szereztél. és újrarendezted ket úgy. Nem sokkal azel tt történt mindez. hogy valóságosabbnak. sokkal inkább illene rájuk egy másik név. hogy egyáltalán nem esett nehezemre tisztán és világosan felidézni ket. és hangosan felnevetett. Igaz. és az egész estét kötetlen beszélgetéssel töltöttük. mondjuk nevezhetnénk »az asztrális világ átélésé«nek. megrázta a fejét. akkor sokkal nagyobb lett volna a kísértés. számomra ezek az álmok saját szándékaimtól függetlenül. az a kellemes érzés. „Egy nap képes leszel majd bármely magasabb világra ráhangolódni. A visszatérés mindig lelombozott. vagy legalább olyan valóságosnak tartsam ket. mint ahogy most velem beszélgetsz. ha tudatosan tudtam volna el idézni ket.236 tudatomba. De szerencsére a tudatom reménytelenül hozzáköt dik a háromdimenziós léthez. A fent idézett utolsó álmot követ en Emilyvel együtt meglátogattuk Daskalost. hogy képesek akaratlagosan belépni ezekbe az állapotokba. hogy megfeleljenek a kívánságaidnak. amit ezeknek a bevés dése okozott neked. akik azt állították. és ett l borzasztó nagy izgalomba jött!” – kacarászta. kétségem sem volt afel l. Végezetül pedig. Valószín leg több darabra törted a szellemi képeket. mert az ébredés utáni tapasztalatokhoz képest az álom-állapot minden esetben sokkal élménydúsabb volt. azok nem egyszer »álmok« voltak. Úgy kommunikálhatsz majd velük.

csak a fantáziám szüleményei?” – kérdeztem. De ha rendesen gyakorolsz. akikkel találkoztam. az már a saját elképzelésed volt róluk. az lehetett a helyzet. „Nagyon is valóságosak voltak. hogy meggy zzenek téged más dimenziók létezésér l. hogy az álombéli alakok valóságosak voltak. csak nem megfelel összeállításban. aki elborzadt. is fiatalabb formát ölt magára. és hogy azok valóságosak. Daskalos tehát meger sített. hogy kapcsolatba léptem az igazi személlyel. hogy léteznek más dimenziók. A lány esetében. nem létezhettek volna. ahogyan azt Daskalos állította. Daskalos szerint asztrális élményeim valódiságának másik fényes bizonyítéka az. hogy az anyagi sík utáni vágyódása túlzottan korán ébredt fel benne miattam. a tamáskodhatnék. Pedig az álombéli tapasztalatok élénken éltek bennem tovább. ha nem lettem volna Daskalos tanítványa. azonnal el tört bel lem a kételkedés. hogy az álmok ideje alatt teljesen biztos voltam benne. az álomban az asztrális sík lényei mindig fiatalon jelennek meg. és a kezd kkel általában megesik. és a három dimenzió súlya újra ránehezedett a vállam-ra. a kezd kkel általában ez történik. mert nem voltam teljes egészében ráhangolódva. Mert még kezd vagy. Azt mondta. Szerinte az a tény. De mihelyst „visszatértem a testembe”. ha sosem találkoztam volna Daskalosszal. hogy felismertem apám barátját.” Bevallottam. hogy összekeverik a dolgokat. Gyakran elgondolkoztam azon. minden részletükre tisztán emlékeztem. és az a fajta észjárás és beszédmodor. és . hogy álmomban képes voltam gondolkodni. De ne aggódj. hogy azok a lények. azt már mások is átélték.” „Hogyhogy nem megfelel összeállításban?” – értetlenkedtem. azt mutatja. vajon álmodtam volna-e valaha is tudatosan akkor.237 „Ezzel azt akarod mondani. aki csak azért futott el el lem. amik álmomban jellemeztek. igazából nem voltak valóságosak. Egyel re pedig valószín leg ezek a korlátozott élmények is elegek voltak ahhoz. és kívánságod szerint képes leszel ilyen tapasztalatokat szerezni. akit egyébként csak öregemberként ismertem. Amikor egy id s ember meghal. hogy álmaim megélése. „Most mondtam. Valódi tapasztalatok ezek. de ahogy az agyadba levetítetted ket magadnak. Amit te megtapasztaltál. épp úgy. Teljesen nyilvánvaló volt számomra. amikor a kezemet nyújtottam felé. egyre tisztábban emlékszel majd.

Mint az Igazság Keres jének. Mihelyst a figyelmünket valami olyasmi ragadja meg. Ilyenkor el fordulhat. hogy a megfelel pillanatban aktivizálódjon. hogy a jelen öntudatos személyiség minden eddigi és mostani inkarnációjában is folyamatosan elementális lényeket teremt. illetve az emberi tudatalatti kialakulásának menetét. A jelen személyiség tulajdonképpen ezen elementáloknak az összessége. hanem csupán azok tapasztalati összességét hordozza. amire felépíti új személyiségét. persze még meg kell majd tanulnom teljesen tudatosan élni abban a világban. ami a bennünk lév elementálokhoz köt dik. mint hajlamot. amely annak idején létrehozta ket. amit mások álomnak neveznek. A figyelem és az összpontosítás az. Valójában minden emberi tapasztalat. és hozzá hasonló imaginációs képek vetülnek ki a szellemi világba. „A haladó mesterek tudatosan és folyamatosan élnek egyszerre a létezés minden dimenziójában. Tudatalattinkban milliónyi elementál lappang. és elérik tudatalattink felszínét. mintha a tudatalattinkban egy mikrofilm lenne. Vegyünk egy példát. mondjuk egy zenehallgatót! Tételezzük fel. hogy a hangok rezonanciája az illet tudatában például olyan távoli tájakra tett utazások emlékeit ébreszti fel. hogy magukat a múltbeli elementálokat hozza magával. Korábban elmagyaráztam már neked. hogy újra azok szerint viselkedjen. az tulajdonképpen sehol sem létezik. nem pedig annak az adott történésnek a részletei vagy képei. Ha az új inkarnációban megfelel körülmények adódnak. arra várva. a régr l tárolt elementál energiái aktivizálódnak. különböz formájú álom csupán. azok mozgásba lendülnek. Amit az emberek valóságnak hívnak.” – mondta Daskalos – „úgyhogy számukra az álom ugyanolyan valóság. Amikor egy ember megszületik. Az álmok természetének megértéséhez – folytatta Daskalos – tanulmányoznunk kell a fantáziák világát. Az elementálok energiamin sége vés dik be tehát az ember tudatalattijába. amik az elementált életre hívták. Minden álom. s azok felszínre bukkanását nevezzük fantáziának. Olyan ez. amik valamilyen módon a zenéhez köt dnek. ami életre kelti az elementálokat. . rajta az összes elementál energiájának a lenyomatával. annak az er nek a képével. Ez persze nem azt jelenti. akár a durva anyagi síkról is. magával hozza el z életeib l azt az alapanyagot. pedig valójában semmi közük a zenéhez. származzon az bármelyik dimenzióból.238 aszerint alakítani az álom menetét. hogy az illet ben rengeteg elementál köt dik az adott zenedarabhoz.

amely olyan hatalmas er vel bír. hogy a szellemi világban léteznek is ilyen elementálok. zavarodottságot. és megalkotják bel le a űerberust. hogy hátha a baleset megismétl dik. Ha ez így történik. akkor mi a különbség a kett között? Nos. akkor a fantáziálás a tudat kegyetlen zsarnokává is válhat. csak mint elementál. és efféle kellemetlen érzéseket válthatnak ki az illet b l. a szellemi régiókban. ami el zetesen ne létezett volna már a tudatalattijában. ezért a megteremtett mentális képeket nem tudjuk irányítani. Az emberiség számtalan efféle sosem létezett. A fantáziaképek dühöt. olyan lényeket. az is el fordulhat. kátrányos füstöt okádó pokoli bugyrot és szörnyeteget teremtett a fantáziája révén. Vagy vegyünk egy másik példát! Kígyók is léteznek. hogy a terület elektromos töltéséb l képes anyagot magába s ríteni. a fantáziálás során az akaratunk szinte semmilyen szerepet nem játszik. ezúttal netán a családjával. De az ember semmit sem képes teremteni. Az emberek aztán összekeverik ezt a négy dolgot. hogy tovább ne .239 Ha a fantázia szárnyra kap. amik a fizikai síkon nem is léteznek. ördögi szellemet. démont. De ilyen kollektív fantáziaszülemény a Loch Ness-i mitikus szörny elementálja is. Persze most kérdezhetnéd. És hogy mi motiválja az embert a fantáziálásra? Általában a gyönyör ség. fehér színt és szárnyakat. hogy ha a fantáziánk segítségével ugyanúgy mentális képeket teremtünk. és az önelemzés segítségével meg kell próbálnia felszámolni ket. amely az orrlikain keresztül tüzet okád.” „És mi a helyzet a kellemetlen fantáziaképekkel?” – kérdeztem. „No igen. vagy a Cerberus. és még sorolhatnám. ami azt jelenti. tüzet. Az Igazság Keres jének tudatosítania kell magában ezeket az érzéseket. Az emberi fantázia az id k során sokszor veszedelmes és értelmetlen elementálokat is teremtett. és már készen is van egy repül ló. A kép a tudatában egy hasonló múltbeli emléket ébreszthet fel. hogy valakinek rémálomszer fantáziái támadnak. és félig materializálódni. amikr l az indulás pillanatában nem is álmodtunk volna. Tegyük össze ezt a négy dolgot. Az sid kben sok fantasztikus szörnyeteg született így. rémiszt elementált. Nem tudunk a megteremtett tárgyra fókuszálni anélkül. Pedig ez a lény nem is létezik. mint a kreatív gondolkodásunk révén. Vegyük például a Pegazust! Mindenki látott már lovat. tüzet és fogakat is látott már mindenki. Például egy balesetet lát az illet . mint például a Pegazus. ami ahhoz a félelemhez vezet. olyan helyekre is elröpíthet minket. kutyák is.

azt tisztán észlelik ugyan. hogy a pszichometria az a képesség. A gyógyítás sem a fantáziálás. Egy korábbi beszélgetésünk során Daskalos elmagyarázta. hanem a koncentráció és a teremt gondolkodás révén m ködik. Amit észlelnek. mint amennyi figyelmet valaha is szenteltél egy fizikai narancsnak. de nem tudnak különbséget tenni fantázia és valóság között. Például arra kérlek. hogy saját fantáziánk mennyire eltorzíthatja észlelésünket .” Daskalos miután kifejtette a fantáziálás és a koncentrálás közti különbségeket. Sokkal teljesebben lehet koncentrálni erre a narancsra. és megeheted. ha felismerjük. hogy egy narancsot tartasz a kezedben. Pusztán a fantázia segítségével ez lehetetlen volna. Ez különösen a „pszichometriában” jelent problémát. anélkül. hogy fantáziáinak. Megnézheted kívülr l és belülr l egyaránt. megszaglászhatod. A mentális képek teremtésére szolgáló gyakorlatok segítenek a koncentrációs képesség fejlesztésében. Ha eléred a mesteri szintet. amikor az ember egy tárgyra koncentrál. Ha például az adott tárgyról egy csatajelenet jut eszébe. azzal folytatta. hogy sok médium beleesik a fantáziálás csapdájába. amik nem is léteznek. megtapasztal vele kapcsolatban. jól fogsz lakni t le. hogy bárminem végcélja lenne. ami megváltoztatja az ember észlelését. hogy csukd be a szemed. mert minden tárgyhoz elementálok tartoznak. és a nélkül kell rátekintenie. Akár meg is hámozhatod. Fantáziálás közben a tudat egyik élményr l a másikra ugrik. A pszichometriába sajnos gyakran belevegyül a fantáziálás. és képzeld azt. ezért az illet a legkisebb zavaró tényez hatására visszatér oda. azt úgy kell végignéznie a legapróbb részletességgel. A médiumok gyakran abba a hibába esnek. ami csak hozzá köt dik. A teremt gondolat ugyanakkor célirányos. és mindent. amiket menet közben maga teremt. hanem saját vágyképeiket. Megszorongathatod. hogy kiszínezné a látottakat azokkal az elementálokkal. a legapróbb részletekig. „A pszichometrikusnak rá kell hangolódnia a tárgy rezgéseire. A pszichometria azért lehetséges. amit hétköznapi módon valóságnak nevezünk. Persze a pszichometria nehézségei rögtön érthet vé válnak. amit már bárki elfogyaszthat. és olyan dolgokat „lát”. hogy eközben szubjektíven egyáltalán ne befolyásolják a látottak. amiket az emberek teremtettek köréjük. és nem a valóságot látják.240 kalandozna a gondolatunk. az általad megteremtett narancs materializációs alap lehet igazi narancsok teremtéséhez is.

” A kreatív gondolkodás és a fantáziálás közti különbségek megbeszélésébe ezen a ponton fél óra szünetet iktattunk. Addig kiabált a kis Marios után az utcán. Akár fantáziálunk. hogy élvezzem a vidéki tájat. Ha aztán megkéred ket. a mesternek közbe kell avatkoznia. hogy elmegyünk kirándulni. hogy ahányan vannak. akár koncentrálunk. mennyire nehéz lehet tisztán látni a múltban? Ezért is olyan fontos. hogy engedje szabadon a madarat. El tudod akkor képzelni. hogy másvalaki ezekre a dolgokra abszolút nem figyel oda. és le kell állítania a tanítványát. saját fantáziavilágának az áldozata. hogy mi íródhat be a tudatalattinkba.241 még a leghétköznapibb szituációkban is. úgyhogy egész id alatt a természet szépségében. Daskalos szép szóval rávette. Mondok egy hétköznapi példát! Tegyük fel. aki valahol elcsatangolt a szomszédságban. „A legtöbb ember. aztán megsimogatta Marios sz ke fürtjeit. Lehet. hogy mondják el. Tegyük fel. hogy az egy lépést se tegyen tovább a helytelen irányba. miután Daskalos kényelembe helyezte magát. imaginációs képeket vésünk a tudatalattinkba. amit ajándékba kapott Daskalos egyik tanítványától. akkor a koncentrációban siklunk félre. hanem csak a . vagy az építészeti alkotásokban fogok gyönyörködni. Bizonyos mértékben mindannyian áldozatai vagyunk ennek a betegségnek. „A fantázia a jelen személyiség tökéletlensége. annyiféleképpen fogják átszínezni a történetet saját fantáziaviláguk alapján. „Hogyan kapcsolódik a fantázia az álmokhoz?” – kérdeztem. de ha állandóan azt próbáljuk megszabni. Egy fürjet szorongatott a kezében. akkor a fantáziának esünk áldozatul. és nagy er feszítéseket követel. Ha ez mégis megtörténne. hogy a koncentrációs gyakorlatok segítségével kifejlesszük asztrális és mentális képességeinket!” „Lehetnek-e veszélyei a fantáziálásnak a jelen személyiségre?” – kérdeztem. Egy mesternek ezért is kell nagyon nagy figyelemmel kísérnie tanítványai gyakorlatait. aki elmegyógyintézetben köt ki. Ha az érdekl désünk és a gondolataink zavarosak. hogy emberek egy csoportja megnéz egy tévéfilmet. és mi nem. és visszatértünk eredeti témánkhoz. Én tudatosan felkeltem magamban az érdekl dést. garantálom. azaz teremt módon gondolkodunk. hogy kigyógyuljunk bel le. míg a fiúcska fel nem bukkant az egyik szomszéd narancsligetéb l. míg Daskalos el nem kerítette az unokáját. mit láttak. nehogy az asztrális és mentális képek teremtése közben a koncentrálás fantáziálásba csapjon át.

de teljesen összekavarodva. hogy az asztrálsíkon csak a folyót látta. de mivel ezeknek a képe is ott élt benne. hogy maga a valóság is zavaros lenne.” „Hogyan emlékezhetünk az álmainkra efféle összezavarodás nélkül?” – kérdezte Emily.242 csúfságokat és kellemetlenségeket fogja észrevenni az út során. ha egyik dimenzióból a másikba akarjuk áthozni az információkat. Ez persze nem azt jelenti. mind a diófa szekrény tapasztalati képe. amit már eleve benne tárol. akár az asztrális. A természetben minden a helyén van. Ezzel szemben egy fantáziáló ember benyomásai és tapasztalatai rendszertelenül csaponganak ide-oda. csak így íródott rá a fényérzékeny papírra. lehet. hogy nem feltétlen képes az álom-állapotban tapasztaltakat a fizikai agyba ugyanígy átvinni.” – próbálkoztam. A minap valaki elmesélte nekem a következ különös álmát: az illet egy szépen berendezett szobában találta magát.” „Nem lehet. Az Igazság Keres jének álmai megfelel sorrendben logikus öszszefüggésrendszert alkotnak. hogy amit látott. abból egy folyó tört el . mi mindent látott. mind a folyó. Mihelyst kinyitotta a szekrény ajtaját. nem holmi zagyvalék! A fantázia a jelen személyiség passzív állapota. ahol egy diófa szekrény állt. vagy a mentális síkról. és mint ilyen. mintha egy kisgyereknek a kezébe adnánk egy fényképez gépet. összefüggéstelenek és zavarosak lesznek. Ha pár órányi autókázás után megkérdeznéd t. éppen ezért az álmai is groteszkek. . ezért valahogyan asszociálta ket a folyó látványával. Ha aztán el hívjuk a negatívat. talán azt felelné. zöld hernyókat és diófa szekrényt egyáltalán nem. a probléma csak az. beszéljünk akár a fizikai. ennek következtében irányíthatatlan. aki csinál egy nagyszer felvételt egy csodaszép tájról. vagy a még azon is túli szellemi szférákról. Ami szimbolikus. Minden ember csak azt képes tudatának a felszínére hozni. hogy semmi különöset. totális értelmetlenséget. A szimbólumok nem groteszkek. az szimbolikus. azt szimbolikusan kellene értelmezni. és úgy fotóz tovább. azaz így vés dött be az agyba. Na mármost. Mi történhetett? Az illet tudatalattijában létezett mind a zöld hernyók. a vízb l pedig zöld hernyók másztak kifelé a szobába. nemhogy szimbolikus jelent sége lenne! A valóság nem egy nonszensz látomás! Álmodás közben az ember mindent a helyes sorrendben lát. „Nem. Olyan ez. nyomasztó látványt eredményez. azon minden rajta lesz ugyan. de aztán elfelejti továbbtekerni a filmet. Nehézségek csak akkor merülnek fel.

el bbutóbb el fogod tudni dönteni. Az embernek tehát magának kell megítélnie tapasztalatainak valódiságát. Érdemes feltenni magunknak a következ kérdést: »El fordulhat-e. semmint képzeletbeliek. amit már eleve benne tároltak. egy id ben egyszerre már nem csak egy élmény fog bevés dni neki. a jelenhez vagy a jöv höz. vagy tényleg az asztrális síkon jutottam valódi élményekhez?« Ha erre a kérdésre rákoncentrálsz. hogy folyamatosan végezzük a megfelel meditációs gyakorlatokat. az jelezheti. hogy a valósággal áll szemben. Ha például emberekkel találkozol az asztrális világban.” „Mi a célja az álmoknak?” – kérdezte váratlanul Emily. . mint bármely dimenzióból származó benyomások rögzítése a tudatalattiban. Az álmo-dáshoz tulajdonképpen nincs is szükség alvásra. Nem akarom kisebbíteni az álmodás jelent ségét. hogy k vágynak a kommunikációra. hanem az örök most pillanatában játszódnak majd. hiszen minden érzékelhet az álomnak egy bizonyos formája. hanem mondjuk ténylegesen az asztrálsík lényeivel találkoztunk?” – érdekl dtem. az nem csupán a fantáziánk szüleménye. „Természetesen igen. és azt az információt szerzi be. az is azt jelezheti. hiszen az álmodás nem más. hogy amit álmunkban látunk. hogy eggyé vált az állandó személyiséggel?” – kérdeztem. amikor már eggyé váltunk öntudatos szellemünkkel?” „Pontosan így van! Persze addigra az álmaink már nem köt dnek majd a múlthoz. amit csak akar. Ha valaki eléri ezt a szintet. Gyakran megesik. és k elegyednek szóba veled. Lehet.243 „Azáltal. hogy egyenesen k hívják fel magukra a figyelmedet. vagy csak a fantáziád szüleményei. hogy valóságosak. amire hétköznapi tudatállapotban nem figyelt volna fel. A mesterek képesek megkülönböztetni a kett t. Ha valami olyasmire jön rá az ember. „A fantáziavilág és a valóság közti különbségtételre csak a tapasztalatok taníthatják meg az embert. hogy én magam teremtettem a látottakat önmagámból. A közönséges emberek általában csak azt képesek el hívni a tudatalattijukból.” „Na és hogyan tudjuk megállapítani.” „Álmodik-e a jelen személyiség azt követ en is.” „Szóval még azután is álmodni fogunk. hogy az agyunkat fegyelmezetté tegyük. hogy tapasztalataid eredetiek-e. A mester ezzel szemben kiterjeszti magát a valóságban. és sikerül mindvégig fenntartanod a képüket. és felkészítsük a benyomások helyes felvételére.

Ilyenkor a bels én siet az ember segítségére. hogy közönséges emberi értelemmel fel lehessen fogni. hogy egy zuhanást követ en a földnek ütköztök.” – szólalt meg pár perces gondolkodás után Emily – „azt állítod.244 „Ha megmondod nekem. Röviden. de a mester mindig együttm ködik a tanítvány bels énjével. de mindig a jelen személyiségnek kell arra törekednie. annak érdekében. a mester. hogy miért álmodik az ember. de azt most nagyon bonyolult lenne elmagyarázni úgy. hogy az beavatást nyerjen a különböz elemekbe?” „Gondolom. hogy felébreszti t. és pánikba esel. mivel létezik. és vajon ki ébresztett fel? Tudjátok. a bels én minden esetben felügyeli a jelen személyiség álmodását.” – válaszoltam. ami a tudatalattinkba be van íródva. hogy zuhansz valahonnan? És hányszor csapódtál bele a földbe?” „El tte mindig felébredtem. mint ahogy ugyanez a helyzet a többi elembe történ beavatáskor is. hogy a bels énnel felvegye a kapcsolatot. esetleges fájdalmaktól és sérülésekt l kell megmenteni a jelen személyiséget. Az elemekbe történ beavatás élményén a bels én segít át! Amikor például a föld-beavatáskor egy sz k lyukban találod magad.” „Na.” – felelte Daskalos mosolyogva – „én is megmondom neked.” „Vajon bels énünk játszik-e valamilyen szerepet az álmodás során?” – érdekl dött Emily továbbra is. „Valóságos. és minden létezés valóság. ki segédkezik az Igazság Keres jének. azt valóságosnak tapasztaljuk?” „Mert valóságos is!” – felelte Daskalos nyomatékosan. Ha nem így lenne. ha egyszer azt is megálmodnátok. ha rémálmok kellemetlen következményeit l. Minden embert saját bels énje védi meg az efféle kellemetlenségekt l azáltal. igazad van. „Igen. hogy a szükséges tapasztalatokra szert tegyen. akkor aznap reggel sérülésekkel kelnétek fel az ágyból. mint egy szeret anya a gyermekét. Ugyanakkor a bels én folyamatosan felügyeli a jelen személyiséget. hogy minden.” „Ha jól értem. Természetesen van célja. hogy az olyan irracionális legyen. Daskale. „A bels én adja a szabadságot a jelen személyiségnek ahhoz. A bels én csak akkor avatkozik közbe. Vagy mit gondoltok. Hányszor álmodtad már például azt. hogy tudatalattink nagy-nagy raktárkészletét . amilyen csak akar. egyszeriben már kint is vagy bel le. hogy hogyan fogsz kiszabadulni onnan. nem lenne mód arra. hogy te mi célból születtél.

feltéve persze. Pedig a fizikai sík alkotásai pillanatok alatt elpusztulhatnak. Ami haláláig benne volt. és ezek alapján papírra vet egy új tervet. hogy a megfelel eszközök rendelkezésére állnak. hogy egy fizikai síkon él építész telepatikusán felvegye vele a kapcsolatot. és bármikor a felszínre törhet. amit papírra vetett! Ha maga a fizikai épület oda is vész. Persze kérdezhetnéd. bár durva anyagi testben megsz nik létezni. hogy az ideák világa a fels mentális világ. El hozza tudatalattijából tanulmányútja során szerzett tapasztalatait. Az emberek mégis valóságosaknak tartják ket. mert azok kézzelfoghatóak. vagy mint valóság?” – kíváncsiskodott tovább Emily. Elképzelhet például. az fizikai halálát követ en is benne marad. tapasztalatokat cseréljen a halott építésszel. mert megérinthetik a házfalakat. amit halott társa átlát.” „Ez esetben mondhatnánk. a törvények és okok találhatók. az asztrális világokban továbbra is teljes életet fog élni. kérdezhetnéd újra. az sképek. vagy percek alatt örökre megsemmisülhetnek egy földrengés következtében. az ideák világa az más. Aztán amikor a halott építész újra inkarnálódik. ha netán az építészt megölik? Nos. . amin az egész létezés alapszik. és a látottakat elraktározza a tudatalattijába. „Nem. és teljesen valóságos dolog. A fizikai síkon az épületek felrobbanhatnak. magával hozza minden korábbi építészeti és egyéb tapasztalatának szubsztanciáját. hogy mi bizonyítja ezt? Hadd mondjak erre egy példát! Vegyünk mondjuk egy építészt. aki városról városra járva tanulmányozza a különböz építészeti stílusokat. Hogy minek a fényében lát az él építész az asztrális síkon? Egyrészt a halott építész tudatalattijának. Tudatalatti alatt ezzel szemben az ismeretek és tapasztalatok összességét értem. Alkotásának alapanyaga önmaga belsejéb l származik.245 b vítsük. Kapcsolatba is lehet lépni vele. hogy a »tudatalatti« tulajdonképpen nem más. mint az ideák világa?” – kérdezte Emily. a másikuk pedig mint egy vev készülék. ami elraktározódik az emberben. Evek múltán aztán egy szép napon nekiül. mint egy rádióadó. és felidézi magában a látottakat. szemben az építészmérnök tudatában él eredeti elképzeléssel. Többször is mondtam már. az már sosem vész el.” „Felszínre törhet mint idea. hiszen ami egyszer beíródott az ember tudatalattijába. De mi van akkor. az építész még számtalan másikat emelhet a helyébe. másrészt saját tudatalattijának fényében – az egyikük olyan lesz. ahol az archetípusok. és átlássa mindazt.

mint maguk a tárgyak. a negyedik dimenzióban minden atomnak. Az ideák viszont elpusztíthatatlanok. a felszínüket. ami visszaver dne az . Na mármost. De az asztrális világban beleköltözhetek a székbe. itt rejlik maga a valóság. de az éteri kezünkkel úgy áthatolhatunk rajta. hogy ne támaszkodjanak az evilági kincsekre. Ott a tárgyakat nemcsak a közönséges látás útján tapasztalhatjuk meg kívülr l. mint a röntgensugarak. azonosulhatunk a rezgéseikkel. Nincs szükség tehát külön fényforrásra. akkor is csak a külsejüket.” „Pontosan! De vajon milyen fény vetül az asztrális világ tárgyaira. A tárgyaknak nem kell kézzelfoghatóaknak lennie ahhoz. szigorú értelemben véve tehát nem valóság. Eletünknek a fizikai világban. mint személyes létnek bármikor vége szakadhat. Valójában minden kézzelfogható tárgy csupán téves felfogásunk terméke. Ezt fejezte ki Krisztus is. minden anyagi részecskének saját fénye van. Ha azonban kinyújtjuk éteri kezünket. hogy valóságosak legyenek. vagy amiket a tolvajok ellophatnak. tulajdonképpen az éteri és az aztrális világ jelenségeit tapasztaljuk meg. amiket megérintünk velük. ezért valóságosak. elveszhetnek. Itt raktározódnak a mi kincseink. minden irányból egyszerre érzékelhetem. azonosulhatok vele. A szilárd tárgy ett l persze még szilárd marad.246 „Miért. Egyszerre minden oldalról átélhetjük ket. és minden szögb l. hanem beléjük is hatolhatunk. Az éteri és magasabb szellemi világokban viszont teljesen más a helyzet. Kezeink ugyanazon a hullámhosszon rezegnek. »A ti kincsetek a Menynyekben vagyon!« – mondta . nem tudhatom meg. mi a különbség? Amit az emberek általában valóságnak neveznek. és ez alatt a tudatalattinkat és a tudatfelettinket értette. hová lesz ilyenkor a kézzelfogható és szilárd valóság? Az anyagi világban csak akkor látjuk a tárgyakat.” „Ez azt jelenti” – jegyeztem meg hangosan – „hogy ha ránézek egy székre a fizikai síkon. azzal áthatolhatunk a szilárd tárgyakon. mert egyszerre csak egy néz pontból látom. minek a fényénél válnak láthatóvá? Nos. ha fény vetül rájuk. Ezért t nnek a fizikai síkon a tárgyak szilárdnak. azokra. amik megsemmisülhetnek. amikor azt mondta a követ inek. pusztán egy id leges létezés. Vagyunk. mi van mögötte. de attól mi még szellemileg tovább létezünk.” Egy rövid kávészünet után Daskalos a következ kkel folytatta: „Amikor álmodunk. Vajon valóságosak-e ezek az álmok? A válasz egyszer : mivel megtapasztaltuk ket.

amik sem az asztrálsíkon. „Igen. Tulajdonképpen innen ered ennek a világnak az elnevezése is – a középkor misztikusai nevezték el »asztrálsík«-nak. és így tovább. Az utóbbi kett t együtt magasabb szellemi világoknak is hívjuk. Persze ha az embernek kedve tartja. . ott ráhangolódhat egy tárgyra és megtapasztalhatja azt a maga totalitásában. Ha az ember átlép a negyedik dimenzióba. Ezeknek is megvan azonban a mentális megfelel je. vagy bármi mást. A három világ közül a mentális a legvalóságosabb. asztrális és mentális megfelel je. „Így is van! Megtalálható ott minden. ami a fizikai síkon létezik. hogy az asztrális világban látni tudjunk. Még a hozzá kapcsolódó érzéseket is átélheti. Olyan anyagi szint megnyilvánulás azonban. Úgy értem. mint egy üres papírlap.247 asztrális tárgyak felszínér l. akár a mentális síkon jelen van. ami asztrálsíkon megjelenik. ami formába önti. de valójában nincs szükség napsütésre ahhoz. hiszen amit asztrális anyagnak nevezünk. Még egyszer. de azon minden ott tükröz dik. aminek ne lenne éteri. annak megvan a maga éteri. sem a fizikai síkon nem találhatók meg.” „Számomra úgy t nik. Egyébként az adott dolog nem létezhetne. Vegyétek észre. amin csak akkor tükröz dik vissza valami. az örömet. mert az asztrális világ önmagában nem létezhet. Az asztrálvilág olyan. mindennek.” „Ezek szerint az asztrális anyagnak végtelenül képlékenynek kell lennie!” – tettem hozzá. de durva anyagi szinten nem találkozunk velük. a pokoltól a paradicsomon át a purgatóriumig! De mindezek csak azért létezhetnek az asztrális világban. ami akár a fizikai. egyszer en nem létezik. amik az asztális világban léteznek. asztrális és mentális megfelel je. teremthet napot. mint egy nagy tükör. Vajon képes-e az ember asztráltestén keresztül is megérteni egy tárgyat? Ehhez az szükségeltetik. hogy minden. kell. a fájdalmat. azaz a megértés tulajdonképpen a mentáltesttel történik. olyasmi. az a mentális világból nyeri el a formáját és a színét. Természetesen akadnak dolgok. hogy meglássa a tárgy mentális természetét. létezik tehát a fizikai. ha az kapcsolatban áll önmaga mentális világbeli megfelel jével. mert az ket megteremt ember a fizikai és mentális síkon egyaránt jelen van.” – jegyezte meg Emily. az asztrális sík olyan. az asztrális és a mentális világ. Szigorúan véve tehát minden asztrális megnyilvánulás kívülr l nyeri el a formáját. szellemi er vel. És végül léteznek dolgok a mentális világban. hogy legyen egy mentális oldala is.

A mesterek folyamatosan és tudatosan élnek a fizikai. az ideák világában – mint skép létezik. de át is élheti ket. saját tapasztalataimra utalva. hogy az ember tudatosan van jelen az adott síkon. hogy te ebb l automatikusan tudni fogod.” „Miért. mint ez a poros és piszkos világ. minduntalan leny göz az asztrális és mentális világok színeinek sokfélesége. azt tisztán az asztrális világban látja-e. mikor melyikben tartózkodnak. asztrális és mentális világokban. A tiszta észlelés az asztrális világban sem jön ám magától!” „Mit jelent akkor tudatosan álmodni?” – kérdeztem. Ha egy szép napon ti is tudatossá váltok az asztrális világban. különösen. Engem. Hosszú képzés el zi meg azt. Tudatában vannak az egyes világok különbségeinek. A színek. „Mint azt már mondtam. A fizikai és az asztrális világ csupán tükröz felületek. amiben élünk!” „De honnan tudhatnánk ezt.” – vetettem közbe – „hogy amit éppen lát. úgyhogy az ember nem csak látja. enélkül nem létezhetne. De miért hívod »álom«-nak? Nevezzük inkább »egy másik dimenzió valóságaival való kapcsolatba lépés«-nek! Az ember fokozatosan válik teljesen tudatossá a magasabb világokban. vagy a fizikai sík asztrális vetületével áll szemben?” . amíg nem tapasztaltuk meg?” – kérdezte Emily. A magasabb szellemi szférákban a színek sokkal élénkebbek. mire az ember képes lesz megérteni. A színek ott életre kelnek. mint egyébként minden más is. mint fest t. különböz hullámhosszú rezgések. mint korábban a fizikai síkon. és ugyanúgy éltek tovább. Nehogy azt hidd.248 Az alacsonyabb síkokhoz képest a mentális az els dleges. mint a fizikai világ színei. amikben visszaver dik mindaz. „Egy nap majd erre is sor kerül. Higgyétek el nekem. az úgynevezett »álmok« világa százszor valóságosabb. és még véletlenül sem keverik össze ket. minden anyagi dolognak megvan a maga asztrális és mentális megfelel je.” „De honnan tudhatja az ember. akik még ott is kitartottak istentagadó álláspontjuk mellett. Tudják. ami a mentális világban – vagy ahogy az el bb nevezted. mi is történik vele. hogy mi történt veled! Sok olyan ateistával találkoztam már a magasabb világokban. meg tudjátok majd különböztetni azt a fizikai sík asztrális vetületét l. ha gyakorol az ember! Tegyük fel. „Azt jelenti. hogy a fizikai tested átmegy a halál élményén. mi a különbség a kett között?” – kérdezte Emily.

ez nem jelenti automatikusan azt. hogy találkozzon Daskalosszal. el ször materializálnom kell a kezeimet. földrengések. Ha meg szeretném állapítani. megpróbálom megmozdítani a tárgyakat. tegyük fel. Ha odaértek. nem pedig a fizikai sík asztrális kivetülésében. hogy megemeljem ket. hogy a fizikai világ asztrális vetületében tartózkodnak. Láthatatlan segít kként.” – . mindent. Úgy ébrednek majd. ami elválaszthatatlan t le.” „De ha egyszer az ember már képes kilépni a testéb l és távoli helyekre utazni. és materializálnom kell azt. ahová akartak. hogy a fizikai világ asztrális kivetülésével van dolgom. amikor megcsörrent a telefon. A mesterek rendszeresen m velnek efféléket. csakis amiatt tenné meg az utat Athéntól idáig. Ha viszont könnyedén arrébb tudom rakni a széket. Az emberekben néha túlteng a szolgálatkészség. Ilyenkor tudattalanul kiléphetnek ugyan a testükb l.249 „Nos. mert csak így tudom bekötözni a sebeit. csak így tehetem odébb a széket – természetesen a maga asztrális megfelel jével. „Nem feltétlenül. Ha úgy találom. vagy egyéb katasztrófák sújtotta rászorulóknak. Általában ez történik a médiumokkal.” Daskalos épp hogy befejezte a mondatot. „Szóval azt mondja. a tárgyakat. tudják. hogy materializálni is képes magát?” – értetlenkedtem. vagy csak a fizikai világ asztrális vetülete. hogy én testen kívül meglátogatom a saját szobámat. hogy találkozzunk. amely körülvesz. hogy ebben az esetben ténylegesen arrébb rakhassam a széket. az ember ilyenkor látja a többieket. hogyan materializáljátok magatokat az asztrális világból. hogy túl nehezek ahhoz. az állatokat. Ha azonban segíteni akarok egy sebesültön. hogy asztrális környezetben vagyok. hogy segítsenek a háborúk. furcsa életszer álmuk volt. az azt jelenti. akkor semmit sem tehetnek. és még aznap vissza is repüljön az Egyesült Államokba. el bb le kell csökkentenem asztrális kezem rezgésszámát. tisztán asztrális eredet -e. és egy ismeretlen helyen találhatják magukat. hogy azt gondolják. Tapasztalatból mondom. hogy a környezet. A szék asztralitása ugyanis nem mozdítható el külön. Egy napon majd ti is megtanuljátok. Athénból jött a hívás. Én vettem fel. de ha nem képesek a materializációra. aztán már fordulna is vissza Amerikába. Ahhoz. a növényeket. csak a székkel együtt. egy vezet görög napilap washingtoni tudósítója szeretett volna Ciprusra látogatni. testükb l kilépve távoli helyekre utaznak. az azt jelenti.

. volt az els tudós. Talán nem volt elég ideje ahhoz. „Freud azt mondta ki. Freud. ezzel még csak az ábécé els bet jénél tartott. hogy milyen elengedhetetlen a személyes élmények figyelembe vétele. A maga idejében és a maga helyén Freud els rangú tudósnak számított.” – szólaltam meg – „Emilynek lenne pár kérdése Freudról. hogy Freud sem érzelmileg. hogy mélyebbre ásson az emberi természet megfigyelésében. ha jól tudom. Amikor tudatalattiról. de ez még mindig csak a kezdet. A pszichológusok egyel re csak az óceán felszínét tanulmányozzák. ezért az emberi személyiség megismerése hiányos maradt. és karba tett kézzel helyet foglalt a karosszékében.250 hallottuk Daskalos kérdését a telefonba. hogy semmibe vette a metafizikát és a misztikát. ahogy nevezte Freudot. hogy a tanításaim a széles nyilvánosság elé kerüljenek. különösen ami az emberi tudattalanra vonatkozó elméletét illeti. Személyes problémái rányomták a bélyegüket a valóság megértésére. a parapszichológia úgyszintén – nem képes megmondani.” Még miel tt azonban Emily kinyithatta volna a száját. nem pedig saját tapasztalataik alapján.” – er sködött Emily. „Talán valami különös véletlen folytán elérkezett az ideje. És arról se feledkezzünk meg. „Tudja mit? Hívjon fel. de mondom. de elkövette azt a nagy-nagy hibát. miután letette a kagylót. A pszichológia – s ha már itt tartunk. de tisztában kell lennünk azzal. arról. és a legtöbb pszichológus azóta is. de nem a vizek mélységeit. azt mindig saját tapasztalataink fényében tesszük. amit az adott korban tudni lehetett. sem más módon nem örvendett tökéletes egészségnek. „Talán igen.. „Ez rendben is van. Daskalos már mondta is a véleményét „a pszichoanalízis atyjáról”. tudattalanról és tudatfelettir l beszélünk. De hol is tartottunk?” – kérdezte. „Daskale. Tudása a pszichológia akkori ismeretanyagának összességét felölelte.” „De hisz a huszadik század óriási elméleti el retörést hozott a személyiségfejl dés frontján!” – jegyezte meg Emily. Ráadásul. ha leszállt a reptéren!” „Ki tudja?” – hümmögte Daskalos. mások tanulmányozása révén von le elméleti következtetéseket. önelemzés segítségével. hogyan alakul ki a személyiség. hogy ez a tudomány még a mai napig is csak az embrionális fejlettség szintjén tart. aki valaha így nyilatkozott.” „Ennek ellenére maga Freud is beszélt a szubjektivitás fontosságáról. Számunkra a .

mir l is szól az óceán. Erre épül az. egy keleti és egy nyugati egymás mellett bandukol. aki rámutatott arra. mi is van valójában odalenn. létezésünk alapja. meglep dve hallgatva Daskalosszal folytatott vitáját. „Amikor tudatalattiról beszélsz. amit tudatosságnak hívunk. A tudattalanság ugyanakkor az az állapot.” „Hiszen Freud volt az els . A tudatalatti. mígnem odaérnek az útkeresztez désbe. De ehelyett csak elméleteket gyártott a mélyr l a vízfelszín vizsgálata alapján. megtudja. De ett l még nem lett bel le búvár! Ha lemerült volna a víz alá. Valójában persze nincs különbség a kett között. Ilyen állapotot lehet el idézni .” – kötötte az ebet a karóhoz Emily. hogy egyáltalán létezik a tudattalan. az „El adások a Mennyországról” irányába. amit Amaury de Riencourt említ Síva szeme cím munkájában. „De hisz képes-e bárki is pontosan definiálni. és az áll rajta. Daskale. mit is ért tudattalan alatt. hogy mi is az a tudattalan?” – vágott vissza Emily. hogy jó mélytengeri búváraivá váljunk tudatalattink óceánjának!” Daskalos hasonlata Freudról egy anekdotát juttatott eszembe. hogy éppen nem vesz fel benyomásokat. hogy az óceánnak mélységei vannak. A feliratok elolvasása után a nyugati utazó balra fordult. amelyekb l a jelen személyiség felépül. de a misztikusok évezredek óta tisztában voltak ezzel!” „Talán Freud elmulasztotta pontosan definiálni. mint mondtam. Egész létünk erre épül. Az Igazság Keres iként mi viszont épp arra törekszünk. és a „Mennyország” felirat olvasható rajta. „Remek! A modern tudomány számára valóban volt az els . A tudatalatti azoknak az elementáloknak az összessége. „El adások a Mennyországról”.” – próbáltam Emily segítségére sietni. aztán egyszer csak lenézett. míg a keleti utazó jobbra kanyarodott. mint olyan. maga sosem merült alá. hogy mint búvár. amikor az ember azt tudatosítja magában. rájöhetett volna. a keleti és a nyugati gondolkodásmódbeli különbséggel kapcsolatban. és felfedezte. Egy útkeresztez désben két útjelz tábla áll: az egyik jobbra mutat. míg a másik balra mutat. Két utas.” – kérdeztem rövid töprengést követ en – „akkor abba beleérted a tudattalant is?” „Nem. „Hát persze!” – felelte Daskalos a maga megszokott magabiztosságával.251 tudatalatti jelenti a jelen személyiség alapvet esszenciáját. és egyenesen a „Mennyországéba jutott. „Mit is vitt véghez Freud? Egy csónakban ült. belelógatta a kezét a vízbe.

hogy a »tudatosság«-gal azonosítod. mint a tudatalatti. mert nincs rögzített pontja.” „Képzeljük el az énünket mint egy gömböt. ezek csak nevek. A jelen személyiségben felébred a fontosságtudat. Ami nekem tudatos. az neked tudatalatti. amin az embernek dolgoznia kell.252 például morfiuminjekciókkal. és meg kell tanulnia uralni ezeket a területeket. Szellemünk tudatos része tulajdonképpen a tudatalatti térid beli megnyilvánulása. az ember mindent megismer! Miért tulajdonítasz akkora jelent séget a »megismerés«-nek azáltal.” „De hisz végtére a jelen személyiség lesz a megismer !” „Igen. az a tudatalattijába íródik be. és ami .” „És mit értesz akkor jelen személyiségünk tudatos része alatt?” – kérdeztem. Valójában csak egy állapot létezik. és saját szellemi fejl désünket hátráltatjuk. amit teljesen meg szeretnénk ismerni. azzal csak feler sítjük jelen személyiségünket. Miért fektetnénk hát akkora hangsúlyt arra a kicsire. mikor fogod megérteni. amit az emberek tudatos résznek neveznek? Ha így teszünk. azt tulajdonképpen tudattalanul teszed. „Majd ha nem veszed annyira komolyan a jelen személyiségedet. pedig semmivel sem fontosabb. amit tudatosan észlel az ember. és hátrad lt a székén. „Nincs tudatos része. Az éntudaton belül aztán rengeteg külön terem van. hogy most valamit tudatod felszínére hozol. mint azt a sejtelmes képzetet. „Pillanatnyilag még csak egy kis részét ismerjük ugyan. Külön tudatos részr l már csak azért sem beszélhetünk. az tudatosulhat. miért tekintenénk a jelen egy pillanatát fontosabbnak a többinél? Ami az egyik pillanatban még a tudatalattiban van. Számomra a tudatalatti is tudatossá válik. nevezzük mondjuk éntudatnak. de emiatt még nem feltétlenül kell átengedni neki a kormányrudat! Miért szám znénk a tudatalattit alacsonyabb szintre. amit az adott pillanatban ismerünk. amit magyarázok neked? – kérdezett vissza Daskalos. De a tudattalan állapotok nem igazán érdekelnek. de miért ne nevezhetnénk ezt a részt a tudatos résznek?” „De ki az. Bármi. akinek bármi tudomása is van? A jelen személyiség. Vedd észre. mintha az fels bbrend lenne a tudatalattinál? A tudatalattid te magad vagy! Tudod. mivel tudatosan vések belé mentális képeket.” – próbálkoztam egy hasonlattal. És miért ne zárná magába a bels én a jelen személyiséget? Hiszen ha a kett eggyé válik. Amikor te azt mondod magadnak.

egy olyan állapotnak. amit a kezetekbe adtam!« Mit értett ez alatt? Azt. hogy folytassa külföldi tanulmányait. az elveszhet a tudatalattiban. Én sokkal inkább hívnám gondolataid irányultságának. de utána addig faggattam Kostast. . és mikor szól rajta keresztül Yohannan atya!” Továbbá elmesélte. amit bár személyesen megtapasztaltam. Legyen ez a kiállítóterem a tudatalatti. mikor beszél maga Daskalos. hogy szárnyalja a térid beli korlátokat! Ki tudná ma megmondani. hogy egy szép napon a saját galériája. mégsem tudom szavakba önteni.Jézus azt mondta: »Sokszorozzátok meg azt a pár talentumot. hogy amikor megérezte . mint puszta képzel dés. Amit az átlagember tudatos résznek hív. míg végül hajlandó volt válaszolni: „Kyriaco. Ha úgy döntesz. ha az ember egyszer tudatosan átlátta egész kiállítótermét. nem csak egyszer en Daskalos. és Daskalosszal együtt egyenes képvisel je Yohannan atya tanításainak. egy szép napon. hogy szemrevételezed a festményeket. te magad fogod bevilágítani az egész termet! Ezt nevezem én tudatfeletti éntudatnak. Ezt a zseblámpát nevezed te önmagád tudatos részének. azt követ en már a kozmosz galériájába is beléphet. aki ezáltal felel se lett a nemzetközi tanítványi köröknek. aki jelentésének mélyére ásott volna. rajtad áll.” – mondta magabiztosan mosolyogva és a fejét rázva – „hidd el nekem. amikor öntudatra ébredsz. múlandó álomkép. A tudatalatti viszont a fizikai test felbomlása után is megmarad.” „Feltételezem. hogy melyik sarokból indulsz el. Ez id alatt Kostast a bels kör egyik gy lésén kinevezték »földi mesternek«. az számomra nem más.253 tudatos. S bár ma még csak kis részét látod át az egész galériának a zseblámpa fényénél. De a képeket csak akkor láthatod.” Elutazásom el tt még többször találkoztam Daskalosszal és Kostasszal. Tegyük fel. nagyon jól tudom. mégis alig akadt egy is közülük. ami minden ember számára ugyanaz. – folytatta Daskalos – hogy van egy csodaszép galériád. ha egy zseblámpával megvilágítod ket. hogy vajon tényleg maga Yohannan atya nevezte-e ki t. azaz a tudatalattija nem válik-e urává akár egy egész bolygónak is? A keresztények számtalanszor hallották már Jézus példabeszédét az évszázadok során.” – próbáltam a hasonlatot Jung kollektív tudattalanjára kiterjeszteni. hogy az emberek gondolkodásmódja túl kell. Iacovos ekkor már elhagyta Ciprust. Sajnos ezen a speciális alkalmon én nem lehettem jelen. tele száz meg száz remekm vel.

Az esettel kapcsolatban tudomásomra jutott még. Daskalos saját állítása szerint nagyon elégedett volt a fejleményekkel. amikor a szavak elkezdtek el törni a szájából. hogy a felel sséget érzékeltesse. ifjú tanítványának ért irányítása alatt. Mögöttem Akamas vadregényes tájai. kirázta a hideg és minden sz rszála az égnek állt. hegyet másszunk. mi történik majd aznap. hiszen így a tanulócsoportok távozása után is biztosan folytathatják majd a megkezdett munkát. Daskalos kés bb megemlítette. hogy a táj érintetlen maradhasson az olajmágnások és más pénzes területfejleszt k betonszagú elképzeléseit l. „magától a forrástól” volt képes befogadni a tudást és a bölcsességet. és közvetlenül. ráadásul újabb és újabb tanítványi köröket alakított. és Kostast nevezték meg a tanulócsoportok felügyel jének.254 Yohannan atya jelenlétét. akik a terület védett nemzeti parkká nyilvánítása mellett kardoskodtak. el ttem a határtalan észak-ciprusi tenger. vissza Maine-be. hogy a „csodaszámba men ” gyógyításokat már ne is említsük. így maga is meglep dött. ússzunk. hiszen megdolgozott érte. olyannyira. hogy mint misztikus. Végül. hogy Kostas teljesen megérdemelte a kinevezést. Keresztbe tett lábakkal ültem az apró kavicsos tengerparton. hogy minden évben felkeressük ezt a félrees vidéket. Hazautazásom el tti utolsó napomat a családommal. hogy egyre többet vállalt át magára id s mestere feladatai közül. Perceken át bámultam a . Persze rögtön hozzátette. a bels kör tagjai emelkedett állapotban megölelték és megcsókolták Kostast. kedvenc ciprusi nyaralóhelyünkön. Fejl désében elérte azt a pontot. Daskaloshoz hasonlóan hiteles csatornájává vált Yohannan atya tanításainak. és elraktározzuk magunkban a táj fenséges pompáját. miel tt sor került volna a hosszú és fáradságos repül útra. hogy fogalma sem volt. hogy „súlyos keresztet rakott a vállára az a szuper-intelligencia”. hogy állhatatosán segítik majd t nehéz küldetésében. mondván. hogy amikor Daskalos szájából elhangzott a kinevezés. kedvenc szavajárásával zárta le a témát. Emilyvel és két gyermekünkkel töltöttem Akamasban. ezzel is elkötelezve magukat. Magunk is csatlakoztunk a természetbarátoknak és ökológiai szempontok szerint gondolkodóknak azon köréhez. Szinte már rituális szokásunkká vált. hátamat egy sziklának vetettem. Kostas tulajdonképpen már e nélkül is meglehet s hírnévre tett szert a szigeten. és a tanítások egyenes ági továbbadójának.

kipróbálom azt a testelhagyás képességének kifejlesztésére szolgáló meditációs gyakorlatot. úgyhogy kicsit nyugtalankodtam. épp csak az utolsó sugarak csillogtak még a messzeségben egy felh fodrain. hogy megvitassam vele ezt a különös élményt. amit Daskalos tanított meg nekem. Körülbelül tíz percnyi intenzív légzés után rátértem magára a meditációra. Még sokkal tovább ebben az állapotban tudtam volna maradni. de arra intett. Lassan.255 lemen napot. El ször vettem magamnak a bátorságot. Vasia kiáltásait. jó mélyeket. aki valahonnan föntr l. Emily sétálni ment a gyerekekkel. Daskalos azt állította. amint épp elmerülni készült a habokban. és a harminc méterrel el ttem a kavicsos partra kigördül hullámok – mint egy gigászi áradat – minden irányból valami különleges életenergiával töltenek fel. hogy a légzés kifáraszthat. Teljesen felélénkültem. felálltam. és nagyot nyújtózkodtam. egy kis. hogy effélébe belevágjak. Az a furcsa érzésem támadt. már a nap is lenyugodott. . Kinyitottam a szememet. és egy kicsit meg is rémültem azonnali sikeremt l. és magamban megjegyeztem. ritmikusan kezdtem lélegezni. hol vagyok és mit csinálok. fel a hegyre. Legalább fél órán át meditáltam. hová vezet majd ez az egész. nem tudtam. ahogy azt Daskalostól tanultam. ahová a legenda szerint az id k kezdete óta rendszeresen járt fürdeni az istenn . ezért is adózott hódolattal a napnak a hajnali és a koraesti órákban az évszázadok folyamán minden sámán és misztikus. ahol Emily és a gyerekek vártak rám. Úgy éreztem. Űecsuktam a szemem. eukaliptuszfákkal övezett forráshoz. a mögöttem emelked hegy tetejér l a papát szólongatta. feltétlen beszélnem kell Daskalosszal. és úgy határoztam. Rápillantottam az órámra. mint még soha addigi életemben! Teljesen tudatában voltam. és a tenger kommunikálni próbált volna velem – tökéletes nyugalom és szeretet áradt szét bennem. és csak a gyakorlatra összpontosítsak. Teljesen egyedül voltam. ha meg nem hallom hétéves kislányom. megállt az id . és hamarosan olyan élményben volt részem. hogy gy rjem le az álmosságot és az ásítási hajlamot. mintha tudatom egy része eggyé vált volna a vízzel. hogy a felkel és a lenyugvó nap sugarai különösen kedvez hatásúak. Felkapaszkodtam a hegyre. hogy miel tt elhagynám Ciprust. Figyelmeztetett. „Afrodité Fürd jé”-hez. amit „Afrodité Fürd jé”-nél átéltem.

256 A Csorba hegyű kard .

A durva anyagi test központja a napfonat csakra.257 Szómagyarázat Állandó személyiség: Énünknek az a része. Asztrális világ: A negyedik dimenzió. és örökít dnek át egyik életünkb l a másikba. A tisztánlátók a csakrákat forgó korongokként észlelik. Az Ember Ideája: Örök archetípus az Abszolútumon belül. Elementálok: Gondolatformák. Durva anyagi test: A jelenvaló öntudatos személyiséget alkotó három test egyike. Az asztráltest az asztrális világban. amelybe inkarnációs tapasztalataink vés dnek. hogy gondolatait és érzéseit kivetíti. Az elementálok az ket kivetít illet t l függetlenül önálló életet élnek. minek következtében az ott él emberi lény egy szempillantás alatt óriási távolságokat képes bejárni. érzéseink és érzelmeink teste. amiket az ember azáltal teremt. Az emberi személyiség a csakrákon keresztül veszi fel a fenntartásához szükséges éteri energiát. Ez énünk legalacsonyabb szint kifejez dése. Központja a szívcsakra. Amikor egy Szent Monász kisugárzása áthalad ezen az sképen. A magasabb szellemi er k megszerzése érdekében a misztikus – megfelel koncentrációs gyakorlatok segítségével – csakrái megnyitására törekszik. ahol megsz nik a tér. azaz a negyedik dimenzióban található. kezdetét veszi az emberi lét. . Asztráltest: A jelenvaló öntudatos személyiséget alkotó három test egyike. Csakrák: Az emberi testen található magasabb szellemi központok. az ember fizikai teste. azaz a solar plexus. képe megegyezik a másik két test képével.

amely meghatározza következ létállapotait. Az emberi test minden egyes részecskéjének megvan a maga éterikus mása. Az okok és törvények világa. Logosz (Ige): Az Abszolútumnak az éntudatot és a szabad akaratot lehet vé tev része. Jelen személyiség: Az ember általánosan ismert jellegzetességeinek összessége. Karma: Az ok és okozat törvénye. szemben az állatokkal. asztrális és fizikai testb l áll. Az ember. a Theózis elérése érdekében túl kell lépni a karmán. folyamatos fejl dés révén az állandó személyiség irányába törekszik. amely minden létezés alapját biztosítja. egyszerre Igével és Szent Szellemmel áthatott lény. az asztrális és mentális világokban él mesterek. hiszen az energia átadható egyik embert l a másikig. Ez teszi lehet vé a gyógyítást is. Az ember teljes mértékben önmaga felel s saját karmája. mint örök létez . A világegyetem tele van éteri energiával. Láthatatlan segítők: A fizikai szem számára láthatatlan. saját sorsa megteremtéséért. Felső mentális világ: Az ideák és sképek világa. azstrál. Egy ember cselekedeteinek. akikben csak a Szent Szellem van jelen.258 Eterikus más: Az ember három testét – a fizikai. ami a csakrákon keresztül szívódik fel. akik testelhagyásra képesek. és segítik az embereket a különböz létsíkokon. és mint önmagunk legalacsonyabb szint megnyilvánulása. Mentális.és mentáltestet – életben tartó és azokat egymáshoz köt energiamez . . gondolatainak és érzéseinek az összessége. Az Istennel való tudatos egység. Közéjük tartoznak azok a fizikai világban él mesterek is.

. amit az ember sorozatos inkarnációi révén ér el. ahol mind a tér. A mentáltest központja a fej. amelyek különböz sképeken áthaladva formát és létet nyernek. Minden a Tudat. min ségét tekintve tehát egy az Abszolútummal. Ha egy ilyen sugár áthalad az Ember Ideáján. Theózis: Az Istennel való tudatos egység átélése. Sohasem született és sohasem hal meg. Szent Monászok: Az Abszolútum alkotórészei. A mentális világ lakója egy szempillantás alatt képes bármely térbe és id be elutazni. A szellem túl van az Ember Ideáján. Szent Szellem: Az Abszolútum hatalmának megnyilvánulása.259 Mentális világ: Az ötödik dimenzió. Testelhagyás: Az a képesség. mind az id megsz nik létezni. mint személytelen szupertudatosság. a koronacsakra. A mentáltest a mentális világban. Szellem: Az ember azon része. amikor az ember akaratlagosan kilép a testéb l. A testelhagyás közben szerzett élményekre az ember utólagosan emlékszik vissza. azaz az ötödik dimenzióban létezik. amely tiszta és érintetlen marad a földi élményekt l. amelyen keresztül a létezés minden dimenziója létrejön. Mentáltest: A jelenvaló öntudatos személyiséget alkotó három test egyike. megteremt dik egy emberi személyiség. Az én fejl désének legvégs állapota. Képe megegyezik a két alacsonyabb test képével. Az Abszolútum dinamikus része. miután az anyagi világba vetetten megszerezte a szükséges tapasztalatokat. ami által a világegyetem teremtése bekövetkezik. Minden egyes Szent Monász sugarak millióit árasztja ki magából. az a szuperszubsztancia. Tudat: A megnyilvánulatlan Abszolútum megnyilvánulásának eszköze. majd onnan újra visszatér a testébe. fölötte áll minden megnyilvánulásnak. tudatát átemeli a magasabb szellemi dimenziókba. Az ugyanazon Szent Monász kisugárzásából keletkezett emberek között különös vonzódás figyelhet meg. a gondolatok teste.

azaz János apostol között.260 MANAS HÓDOLAT A NAPNAK A Ciprusi Mágus. amikor Krisztus fizikai testben köztünk élt. Közel kétezer év óta folyamatos a kommunikáció közte és Yohannan atya. A szintén ciprusi születés Kyriacos C. amelynek jelen kötetét és rövidesen megjelen folytatásait minden szellemi úton járónak szívb l ajánlunk figyelmébe! A Kiadó www. Daskalos már hosszú ideje tudhat maga mellett egy mestert a szellemi világból. Markides.manas. akivel együtt élte végig azt az áldozatos id szakot.hu ISBN 963-86309-1-4 . Mostani inkarnációjában Daskalos ismét megújította kapcsolatát Yohannannal. akinek spirituális tanításait földi mesterként adta át az Igazság Keresőinek. a szociológia professzora maga is tanítványa volt Daskalosnak így született meg a mester életét és tanításait bemutató könyvsorozata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful