Μαθηματικά

Περιγραφικά

Επαναληπτικό
διαγώνισμα στα
Προβλήματα
μαθηματικά

Ποιοτικά

Βαθμός
Παρατηρήσεις

Προπαίδεια

Τους ζυγούς αριθμούς ( που τελειώνουν σε 2, 4, 6, 8, 0) με χρώμα μπλε.

Τους μονούς αριθμούς (που τελιώνουν σε 1, 3, 5, 7, 9) με χρώμα άσπρο.

6x6=

1x1=

9x8=

3x7=

9x7=

9x9=

5x8=

9x9=

6x9=

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην προπαίδεια

1. Κάνω πρώτα τις πράξεις. Στη συνέχεια χρωματίζω με ξυλομπογιές:

2x9=
5x7=
4x6=
5x9=
7x10=
3x9=
6x5=
7x7=
4x8=

2. Ένωσε το σωστό :
3 x3

2x7

14

9

6x6

5x 5

25

28

4x7

36

Όνομα:________________________________________

10 x 10

100

8x3

10

Ημ/νια:___ /___ / 20___

5x2

24

Τάξη Β’

Μαθηματικά
3. Κάνε τις πράξεις:

5 x 7 =…
2 x 5 =…

3 x 6 =…

6 x 7 =…

7 x 7=…
9 x 3 =…

Προβλήματα
1.

Ένα αυτοκίνητο έχει 4 ρόδες. Πόσες ρόδες έχουν τα 6 αυτοκίνητα;
Ζωγραφίζω το πρόβλημα

Λύση

Απάντηση: _____________________________________________________________________________
2.

Ένας ανθοπώλης πούλησε 9 ανθοδέσμες και η κάθε ανθοδέσμη είχε 9
λουλούδια. Πόσα λουλούδια πούλησε;

Ζωγραφίζω το πρόβλημα

Λύση

Απάντηση: _____________________________________________________________________________

Όνομα:________________________________________

Ημ/νια:___ /___ / 20___

Τάξη Β’

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην προπαίδεια

2 x 10=…

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful