VIJEĆE EUROPE EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL ODLUKA

Zahtjev br. 21139/05 Svetozar KARAN. protiv Hrvatske Europski sud za ljudska prava (Prvi odjel), zasjedajući 27. rujna 2007. godine u vijeću sastavljenom od g. C. L. ROZAKIS, predsjednik, g. L. LOUCAIDES, gđa N. VAJIĆ, g. A. KOVLER, g. E. STEINER, g. S.E. JEBENS, g. G. MALINVERNI, suci, i. g. S. NIELSEN, tajnik Odjela, uzimajući u obzir naprijed navedeni zahtjev podnesen 29. travnja 2005., uzimajući u obzir odluku o primjeni postupka na temelju članka 29. stavak 3. Konvencije da se dopuštenost i osnovanost predmeta ispitaju istovremeno, uzimajući u obzir formalne izjave o prihvaćanju prijateljskog rješenja predmeta, uzimajući u obzir djelomičnu odluku o dopuštenosti od 7. prosinca 2006. godine, uzimajući ou obzir očitovanja podnesena od strane tužene Vlade i odgovor na očitovanje podnesen od strane podnositelja, nakon vijećanja, odlučuje kako slijedi:

ČINJENICE
Podnositelj zahtjeva, g. Svetozar Karan, hrvatski je državljanin srpskog podrijetla rođen 1950. godine i trenutno se nalazi na odsluženju kazne zatvora u Kaznionici u Lepoglavi. Pred Europskim sudom zastupao ga je g. T. Vukičević, odvjetnik iz Splita. Hrvatsku Vladu predstavljala je njena zastupnica gđa Štefica Stažnik. Činjenice predmeta, prema navodima stranaka, mogu se sažeti kako slijedi. Dana 30. listopada 2002. godine podnositelj je uhićen i zadržan u pritvoru. Već sljedećeg dana Županijski sud u Gospiću otvorio je postupak istrage nad podnositeljem zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo ratnog zločina nad ratnim zarobljenicima. Podnositelj je optužen sa dvije optužbe za ratni zločin. U nekoliko navrata domaći sudovi su odobrili pritvor podnositelja do početka suđenja. Sudovi su ponavljali kako je podnositelj optužen za teško kazneno djelo za koje može biti osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju duljem od 12 godina. Nadalje su

naveli kako podnositeljeva kaznena aktivnost prekoračuje osnovna obilježja kaznenog djela, u opsegu i u broju žrtava te težini ozljeda koje su žrtve zadobile. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu protiv jedne od odluka Vrhovnog suda kojom mu je produljen pritvor, prigovarajući određivanju pritvora te žaleći se na činjenicu da je povrijeđeno njegovo pravo na presumpciju nevinosti. Dana 31. ožujka 2005. godine Ustavni sud Republike Hrvatske odbio je podnositeljevu tužbu, navodeći da su niži sudovi ispravno primijenili odredbe Zakona o kaznenom postupku. Neodređenog datuma u ožujku 2006. godine podnositelj je premješten u Kaznionicu u Lepoglavi kako bi odslužio ostatak zatvorske kazne.

PRIGOVORI
Podnositelj progovara na temelju čl. 5. Konvencije da su razlozi koje su domaći sudovi navodili prilikom produljenja pritvora bili nedostatni i irelevantni.

PRAVO
Dopisom od 19. lipnja 2007. godine Vlada Republike Hrvatske obavijestila je Sud da prihvaća prijedlog prijateljskog rješenja te da se obavezuje isplatiti podnositelju zahtjeva ukupan iznos od 5.000 EUR, kao potpuno i konačno namirenje, što uključuje i troškove i izdatke. Dopisom od 21. lipnja 2007. godine podnositelj je obavijestio Sud da prihvaća prijedlog prijateljskog rješenja te da se odriče bilo kakvih daljnjih zahtjeva protiv Hrvatske u odnosu na činjenice ovog zahtjeva. Sud bilježi da je između stranaka postignuto prijateljsko rješenje. Sud smatra da je sporazum postignut u skladu s poštivanjem ljudskih prava kako je to definirano Konvencijom odnosno njezinim Protokolima (članak 37. stavak 1. in fine Konvencije). U skladu s navedenim, članak 29. stavak 3. Konvencije ne treba više primjenjivati na ovaj predmet, a zahtjev treba biti brisan sa liste predmeta. Iz tih razloga sud jednoglasno, Odlučuje brisati zahtjev sa liste predmeta. Søren NIELSEN Tajnik Christos ROZAKIS Predsjednik

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful