1.

0 PENGENALAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: ■ Pembangunan modal insan ■ Penghasilan pelajar celik minda ■ Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat ■ Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan untuk melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan KURIKULUM KEBANGSAAN “… SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN, KEMAHIRAN, NORMA, NILAI, UNSUR KEBUDAYAAN DAN KEPERCAYAAN UNTUK MEMBANTU PERKEMBANGAN SESEORANG MURID DENGAN SEPENUHNYA DARI SEGI JASMANI, ROHANI, MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK MENANAM DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL YANG DIINGINI DAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENGETAHUAN” [ AKTA PENDIDIKAN 1996 PERATURAN-PERATURAN (KURIKULUM KEBANGSAAN) PENDIDIKAN 1997 ]

Kurikulum Sekolah Rendah 1983 – Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) 1993 – Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 2003 – KBSR (Semakan) 2011 – Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

Latar belakang

Teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 - 2010 (PIPP) Dasar Membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni Matlamat Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi serta menerapkan nilai

Rajah 1. Latar belakang penggubalan KSSR 1

Ciri-ciri Modal Insan 2 . kreatif & Inovatif Percaya kepada tuhan.CIRI-CIRI MODAL INSAN Penguasaan Kemahiran Asas 3M Membaca Menulis Mengira Memahami & Menghayati budaya Nasional SEKOLAH RENDAH ■ Murid perlu mempunyai kemahiran asas untuk kehidupan seharian Jati diri & Semangat patriotisme Kesedaran kesejahteraan diri (fizikal & mental) Kemahiran menaakul. berakhlak mulia dan amalan nilai murni Rajah 2.

rohani. jasmani dan emosi ■ Berilmu Pengetahuan ■ Berketrampilan ■ Percaya kepada Tuhan ■ Berakhlak Mulia ■ Berkeyakinan ■ Murid yang Berdikari Warga Negara Bertanggung jawab ■ Berbudi ■ Bersatu padu ■ Patriotik ■ Adil ■ Penyayang ■ Berbakti TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM • • • • • • • • Falsafah Pendidikan Kebangsaan Dasar Pendidikan Kebangsaan Wawasan 2020 Rangka Rancangan Jangka Panjang Cabaran Abad Ke-21 Model Baru Ekonomi (MBE) Teori Pembelajaran 4 Pillars of Education (UNESCO) Global Player ■ Daya Saing ■ Daya Tahan ■ Kemahiran Berkomunikasi ■ Jati Diri Pekerja Berilmu ■ Inovatif ■ Kreatif ■ Dahagakan Ilmu ■ Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi ■ Pencipta Teknologi ■ Belajar Sepanjang Hayat Rajah 3. Teras Pembangunan Kurikulum 3 .HASRAT PENDIDIKAN Murid yang seimbang dari segi intelek.

TRANSFORMASI KURIKULUM Bentuk Bahan Organisasi KSSR Pengurusan Kurikulum Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan: Kandungan Pentaksiran Peruntukan Masa Pedagogi Rajah 4. Transformasi Kurikulum 4 .

Asas Penggubalan KSSR 5 .KONSEP KURIKULUM TRANFORMASI SEKOLAH RENDAH ASAS PENGGUBALAN KSSR Berasaskan Prinsip KBSR: • Pendekatan bersepadu • Perkembangan Individu Secara Menyeluruh • Peluang dan Kualiti Pendidikan yang Sama untuk Semua Murid • Pendidikan Seumur Hidup Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Rajah 5.

Nilai dan Sikap Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Kemanusiaan dan Persekitaran Sains Kajian Tempatan Kesenian dan Rekreasi Muzik Seni Visual Pendidikan Jasmani & Kesihatan Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup Rajah 6. Menulis dan Mengira) Bahasa Matematik MURID MANUSIA DENGAN ALAM SEKILILINGNYA PERKEMBANGAN DIRI INDIVIDU Kerohanian.BENTUK KBSR SEDIA ADA KOMUNIKASI Kemahiran Asas (Membaca. Bentuk KBSR 6 .

SIKAP & NILAI ■ Penghayatan amalan agama. ■ Pemupukan daya imaginasi. kreativiti. Bentuk Kurikulum Transformasi (KSSR) 7 . ■ Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan Rajah 7. sikap dan nilai PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA ■ Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri.BENTUK KURIKULUM TRANSFORMASI (KSSR) KOMUNIKASI ■ Penggabungjalinan kemahiran bahasa sama lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi KEROHANIAN. kemahiran dan sikap saintifik. negara dan global. KEMANUSIAAN ■ Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. kepercayaan. KETRAMPILAN DIRI ■ Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum. bakat dan apresiasi Insan Seimbang SAINS DAN TEKNOLOGI ■ Penguasaan pengetahuan sains. ■ Pengusaan pengetahuan dan kemahiran matematik ■ Penguasaan pengetahuan dan kemahiran yang berasaskan teknologi.

KEMAHIRAN NILAI TAMBAH BAHASA KEUSAHAWANAN NILAI MURNI ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) SAINS & TEKNOLOGI KREATIVITI & INOVASI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI PATRIOTISME PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rajah 8. Kemahiran Bernilai Tambah 8 .

Fokus Kurikulum Standard Sekolah Rendah 9 .FOKUS KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Rajah 9.

kemahiran dan nilai diukur dengan jelas. ■ Memberi fokus terhadap pelaksanan pengajaran dan pembelajaran ■ Mengenal pasti strategi penambahbaikan Rajah 10.KURIKULUM BERASASKAN STANDARD KSSR digubal berasas Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN ■ Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid perlu ketahui dan boleh lakukan dalam satu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. 10 . ■ Membolehkan pengetahuan. Mengapa penggubalan KSSR berasaskan Standard. ■ Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. MENGAPA STANDARD ■ Memastikan semua murid mencapai tahap yang ditetapkan dalam standard. kemahiran dan nilai.

Organisasi dan Peruntukan masa KSSR Tahap 1 11 .ORGANISASI DAN PERUNTUKAN MASA KSSR TAHAP 1 Rajah 11.

Organisasi dan Peruntukan masa KSSR Tahap 2 12 .ORGANISASI DAN PERUNTUKAN MASA KSSR TAHAP 1 Rajah 12.

Dokumen Kurikulum 13 .DOKUMEN KURIKULUM BAHAN KURIKULUM ■ Dokumen Standard Kurikulum BAHAN SOKONGAN KURIKULUM Buku Teks Buku Panduan Pengajaran Buku Panduan Kreativiti Buku Panduan Keusahawanan Buku Panduan TMK Rajah 13.

Pedagogi dalam KSSR 14 .PEDAGOGI DALAM KSSR Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran & Pembelajaran Belajar Cara Belajar Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran & Pembelajaran Pembelajaran Masteri PEDAGOGI Penggunaan Teknologi Maklumat & Komunikasi Pembelajaran Akses Kendiri Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Secara Konstruktivisme Rajah 14.

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM KSSR Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pelajaran Menggunakan kaedah penilaian pelbagai Bersifat autentik dan holistik Rajah 15. Penilaian Pembelajaran dan Pembelajaran dalam KSSR 15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful