A

EXAM
PREPARATION
PREPARING FOR THE A LEVEL (A1&A2) ENGLISH EXAM

IN SCHOOL

STUDENT’S BOOK

Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας» με κωδικό MIS 299908. Η ανωτέρω Πράξη υλοποιείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Practice Tests Student’s Book
This is one of a series of three practice test books written and designed for EFL teachers preparing their students for the national foreign language exams in English, leading to the state certificate of language proficiency (KPG). Work for this series has been carried out within the framework of the project entitled “Differentiated and Graded National Foreign Language Exams” (Greek acronym DiaPEG), which is co-financed by the European Union and Greece, with the purpose to support and further develop the national foreign language exam system of Greece. More specifically, it has been carried out as a deliverable of subproject 10, entitled “Linking foreign language education in school with the national language exams,” on the basis of which a similar series will be produced for the German and Spanish exams.
ISBN: 978-960-98961-2-2

© RCeL, 2012
Editors Bessie Dendrinos & Bessie Mitsikopoulou Test task writers Members of the RCeL test development team (with contributions from Antigone Bratsoli & Paul Bouniol) Test paper editing Alexia McConnell, Paul Bouniol & Jane Mandalios General editorial assistant Athina Harami Reading test editorial assistant Virginia Blani & Paul Bouniol Writing test editorial assistant Paul Bouniol & Maria Stathopoulou Listening test editorial assistant Elisabeth Apostolou Audio text speakers Sophie Athanasiadis, Marcia Israilidis, Nadia Kougkli, Jane Mandalios, Ian Robertson & Vasilios Zorbas Technical support Dimitris Paras Book cover design and interior layout Christina Frantzeskaki Practice tests design Christina Frantzeskaki & Christina Sifianou

Practice Tests Student’s Book Contents Practice Test 1 Module 1: Reading Comprehension Module 2: Writing Module 3: Listening Comprehension Module 4: Speaking 6 7 15 19 22 Practice Test 2 Module 1: Reading Comprehension Module 2: Writing Module 3: Listening Comprehension Module 4: Speaking 26 27 35 39 42 Practice Test 3 Module 1: Reading Comprehension Module 2: Writing Module 3: Listening Comprehension Module 4: Speaking 46 47 55 59 62 Practice Test 4 Module 1: Reading Comprehension Module 2: Writing Module 3: Listening Comprehension Module 4: Speaking 66 67 75 79 82 Practice Test 5 Module 1: Reading Comprehension Module 2: Writing Module 3: Listening Comprehension Module 4: Speaking 86 87 95 99 102 Practice Test 6 Module 1: Reading Comprehension Module 2: Writing Module 3: Listening Comprehension Module 4: Speaking 106 107 115 119 122 English in school 4 .

Practice Tests Student’s Book Practice Test 7 Module 1: Reading Comprehension Module 2: Writing Module 3: Listening Comprehension Module 4: Speaking 126 127 135 139 142 Practice Test 8 Module 1: Reading Comprehension Module 2: Writing Module 3: Listening Comprehension Module 4: Speaking 146 147 155 159 162 English in school 5 .

English Language Certification Ministry of Education & Religious Affairs. Culture & Sports Practice Test 1 .

E. I need some new clothes. as in the example. And a pair of _____ for Uncle Jim! English in school 7 . A. skirt gloves EXAMPLE: Let’s go shopping. 3. 5. D. clothes socks B.Practice Test 1 Module 1 ACTIVITY 1 Read the bubbles in the comic strip and match gaps 1-5 with options A-F below. 2. Good idea! I need some new sports _____. And I need a new _____. 1. jacket shoes C. And a pair of _____ for Aunt Jessie. Διάβασε τα λόγια των ηρώων στο παρακάτω κόμικ και συμπλήρωσε τα κενά 1-5 με μια από τις λέξεις που σου δίνονται (A-F). To wear with your new _____! 4. F. όπως στο παράδειγμα.

50 € 1€ 1. 08. Σε μαθητές ή επισκέπτες σε ένα σχολείο. Αντιστοίχισε τις πινακίδες A-G με τις επιλογές (6-10). There is one sign you do not need. B A. Σε πελάτες σε ένα ταχυδρομείο. D. Σε ποιούς απευθύνονται οι παρακάτω πινακίδες. to Barnfields School School office on first floor WELCOME Evening performance at Stratford Theatre. Guy’s Hospital Patients without appointments go to Reception City Buses Stamp prices: Within Greece: Europe: 0. F. Υπάρχει και μια επιπλέον πινακίδα που δε θα χρειαστείς. E. Asia and Oceania: English in school 8 . 10. 09.00 C. 07.00-18. EX. NO BICYCLE RIDING IN THE PLAY AREA NO DIVING ALLOWED EXCEPT AT THE DEEP END OF THE SWIMMING POOL G. όπως στο παράδειγμα. as in the example.20 € Please have ready the exact fare for your ticket Africa. Σε κολυμβητές. Σε θεατές θεατρικής παράστασης. Σε ποδηλάτες. Σε ασθενείς σε νοσοκομείο.Practice Test 1 Module 1 ACTIVITY 2 Who are these signs addressed to? Match signs A-G with options (6-10). B. 06. Tickets at box office 16.

Practice Test 1 Module 1
ΑCTIVITY 3
3.1 Read the text below and choose the best answer (A, B, or C) for items 11-13, as in the example.
Διάβασε το παρακάτω κείμενο και διάλεξε την καλύτερη απάντηση (Α, Β ή C) για τις ερωτήσεις 11-13, όπως στο παράδειγμα.

EX. Το παρακάτω κείμενο είναι από A. διαφημιστικό φυλλάδιο. 11. Το κείμενο απευθύνεται A. σε ταξιδιωτικούς πράκτορες. 12. Το κείμενο δίνει πληροφορίες A. ιστορικές. 13. Η λίμνη Νες βρίσκεται A. στη Σκοτία.

B. περιοδικό. B. στο ευρύ κοινό. B. γεωγραφικές. B. στην Αγγλία.

C. λογοτεχνικό βιβλίο. C. σε παιδιά. C. για την πόλη κοντά στη λίμνη. C. στην Oυαλία.
EXPLORERS

Α

Loch Ness is a long, narrow loch with cold, deep water. It is more than 38 kilometres wide, 230 metres deep, and it is very big as it covers an area of 56 square kilometres. It is the second largest Scottish loch by surface area, but, because it is very deep, it contains more fresh water than all other lakes in England and Wales.

Β

In Scotland there are many lakes, which are called ‘lochs’. One of these is Loch Ness in the north of Scotland, 37 kilometres southwest of the city of Inverness.

The water in the loch is very cold and not very clear so it is difficult to see anything under the surface. Some people think there is a monster in Loch Ness, known as "Nessie”. Many have tried to see her, but there is no definite evidence yet that she exists.

C

DISCOVERMAG

26

3.2

Which part of the text contains the following information? Match parts A-C with statements 14-16 as in the example.
Ποιο τμήμα του κειμένου περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες; Αντιστοίχισε τα τμήματα A-C με τις προτάσεις 14-16, όπως στο παράδειγμα.

EX. 14. 15. 16.

Το μέρος όπου βρίσκεται η λίμνη. Το βάθος της λίμνης. Το διάσημο ‘κάτοικο’ της λίμνης. Το όνομα της πόλης που βρίσκεται κοντά στη λίμνη.

Α

English in school

9

Practice Test 1 Module 1
ACTIVITY 4
Read the text and for each gap (17-20) choose the best word (A-F), as in the example. There are two words you do not need.
Διάβασε το κείμενο και για κάθε κενό (17-20) διάλεξε την πιο κατάλληλη λέξη (Α-F), όπως στο παράδειγμα. Υπάρχουν δύο λέξεις που δεν χρειάζεσαι.

EX.

tired

A.

for

B.

back

C.

so

D.

to

E.

on

F.

got to

Dad, I’m (EX) tired and am going to bed. But I need a favour. I’ve (17) ______ have a notebook and a ruler (18) ______ my geometry class. Could you buy them for me on your way (19) ______ home this evening? I have ballet and tennis after school, (20) ______ I can’t get them myself and I really need them. Kisses Ann

ACTIVITY 5
Read descriptions 21-25 and fill in the puzzle, as in the example. The first letter is given.
Διάβασε τις περιγραφές 21-25 και συμπλήρωσε το σταυρόλεξο, όπως στο παράδειγμα. Το πρώτο γράμμα σου δίνεται.

FURNITURE PUZZLE! * FURNITURE PUZZLE! * FURNITURE PUZZLE!
EX. 21. 22. 23. 24. 25. You eat breakfast or dinner at it. You sit on it. You sleep in it. You can put a lot of books in it. You do your homework at it. Two to four people can sit on it. T C B B D S A B L E

English in school

10

Practice Test 1 Module 1
ACTIVITY 6
Read the note and choose the best word (A-E) for each gap (26-28), as in the example. There are two options you do not need.
Διάβασε το σημείωμα και για κάθε κενό (26-28) διάλεξε την καλύτερη λέξη (Α-Ε), όπως στο παράδειγμα. Υπάρχουν δύο λέξεις που δεν τις χρειάζεσαι.

EX.

from

A.

with

B.

into

C.

of

D.

for

E.

down

Steve, I’ve found some really amazing records! Here’s one! Darren Taylor, a man (EX) from Denver, Colorado set a world record by diving head-first (26)_____ a pool with only 3.6 metres of water. Taylor jumped off an 11-meter platform into a pool especially made (27)_____ young children in front (28) ______ a crowd with cheering fans. And read what he said after the jump: “The pain lasts for a minute, but the glory lasts for a lifetime”.

ACTIVITY 7
Match the statements 29-32 (COLUMN A) with the appropriate answers A-F (COLUMN B), as in the example. There is one answer you do not need.
Αντιστοίχισε τις προτάσεις 29-32 (COLUMN A) με τις απαντήσεις Α-F (COLUMN Β), όπως στο παράδειγμα. Υπάρχει μια απάντηση την οποία δεν χρειάζεσαι.

COLUMN A
EX. 29. 30. 31. 32. Oh, no! I can’t find my wallet! What’s the weather like today? What does your father do? Where is Mrs Parker? How many students are there in your class? A. B. C. D. E. F.

COLUMN B
He’s a fire fighter. It’s rainy and cloudy. Maybe you left it at home. Twenty. In the teachers’ office. On the shelf.

English in school

11

You can see it in a restaurant. You can see it in a post office. όπως στο παράδειγμα. as in the example. FREE TICKETS for children under five KEEP CLOSED AT ALL TIMES Tomatoes 2. E. Υπάρχει μια πινακίδα την οποία δεν χρειάζεσαι. You can see it in a museum. C. You can see it in a shoe shop. 35.50 € English in school 12 . Αντιστοίχισε τις προτάσεις 33-36 με τις πινακίδες A-F. You can see it in a greengrocer’s. There is one sign you do not need. Postcards 40 cents each or 3 for 1€ Shoes half-price until Saturday Special lunch until 2. Πού θα έβρισκες τις πιο κάτω πινακίδες. F.30 pm Only 3.Practice Test 1 Module 1 ACTIVITY 8 Where can you find these signs? Match statements 33-36 with signs A-F. E A. EX. 36. Albert Theatre FIRE DOOR B. 34. 33.50 € D.

Text D is probably from A. C. a teacher’s notes. C. the kind and the number of words people use. B. Mother’s Day (the 2nd Sunday of May): A day when mothers are honoured with flowers. gifts. Min. Διάβασε τα 4 κείμενα και διάλεξε τη σωστή απάντηση (Α. B. It includes. 65804. an advertisement. ‘thanks’. etc.Practice Test 1 Module 1 ACTIVITY 9 Read the 4 texts below and choose the best answer (A. 40. a school book with ‘special’ dates to remember. Halloween (October 31st): A day when people (mainly children) dress in scary costumes. B. C. the kind of words people use.. we usually use an average of approximately ten words. ΕX. or C) for items 37-41. C. school regulations or instructions. Text A is probably from A. A B When we speak. they seem to use only 850 words. Β ή C) για τα ερωτήματα 37-41. USA.000 words but in everyday life. a guide for tourists. B. B. as in the example. Another title for text B may be A. 37. English-speaking students. But when we form a sentence. Most of the songs will be familiar to everyone. C CALENDAR OF E VENTS April Fool’s Day (April 1st): A day when people tell jokes and play tricks on each other.Y. 39. The Scarlets’ 20 years of rock hits. students who speak at least 2 languages. Text A is about A. B. a grammar book. C. we usually use words with only one syllable. like ‘yes’. which soon established the band throughout the USA and Europe. B. THE SCARLETS – OUR HISTORY Sunhill College offers:     15 hours of General English per week Grammar and conversation classes Computer assisted language learning Small classes and personal attention from qualified teachers  A safe and friendly atmosphere  Visits to places of interest  Low tuition fees For a free DVD. The Scarlets’ 20 rock hits. play tricks. among other classics. Text D may be interesting to A. Text C probably comes from A. όπως στο παράδειγμα. a magazine. eat lots of sweets and play games. etc. Adults know some 10. a dictionary for children. C.000 to 15. N. from 1991 to 2011.272 Springfield. The Scarlets’ 2011 hits. “My mind”. students whose mother tongue is not English. 41. the number of words people use. write to: Sunhill College. It includes the history of the band and is a must for any CD collector. a dictionary. English in school 13 . 38. cards. etc. D The Scarlets’ new CD Our History includes all those rock pieces recorded at WILSON STUDIOS. “Here I go”. ‘no’.

warriors from Spain came and killed most of the Inca people. όπως στο παράδειγμα.. Lina’s home is not far from Machu Picchu. as in the example. carried Lina lives in Peru. built C.  More people use a blue (50) __________ (tooth) than a red one to clean their teeth!  Ten million bricks were used to build North America’s tallest (49) __________ (build) in 1931!  English people spend more money on (48) __________ (garden) than on any other hobby!  The most (46) __________ (relax) colours for people are green and blue!  The least (47) __________ (beauty) colours for kids are grey and black!  People say the most (EX) beautiful (beauty) flower in the world is the rose! Strange but true! Did you know. they (44)_____ huge blocks of stone to the top of the mountain and built temples and other buildings.? Strange but true! Did you know…? English in school 14 . destroyed E. If the weather is good. Without wheels or carts. the lost city of the Incas. The Incas (43)______ the city about 500 years ago.. found B. Llamas are animals that (EX) look like camels and they can carry heavy loads on their backs. There is one word you do not need. Lina’s family is very poor. ACTIVITY 11 Use the correct form of the words in parentheses in statements 46-50. but sometimes she can make extra money. she takes llamas up to Machu Picchu and tourists take their photos with the animals. όπως στο παράδειγμα. Her parents raise llamas in the Andes Mountains. look A. as in the example. Then. Υπάρχει μια λέξη την οποία δεν χρειάζεσαι. EX. Sometimes. a famous tourist attraction.Practice Test 1 Module 1 ACTIVITY 10 Fill in the gaps (42-45) with one of the words given (A-E). Συμπλήρωσε τα κενά (42-45) με μια από τις λέξεις που σου δίνονται (A-E). use D. They took the Inca's gold and silver and (45)_____ their empire. Χρησιμοποίησε τη σωστή μορφή των λέξεων σε παρένθεση στις προτάσεις 46-50. The people in Peru (42)_____ the llama wool to make blankets and coats. they even drink llama milk.

Practice Test 1 Module 2 ACTIVITY 1.1 Fill in this form to receive the new issue of Sports & Fun for free! Συμπλήρωσε το παρακάτω έντυπο για να σου στείλουν το νέο τεύχος του Sports & Fun δωρεάν! The Weekly Magazine for Teenagers! Help us and get the next issue of Sports & Fun for free! Simply answer the questions below and return this form to: Sports & Fun. How often do you practise it? ____________________________________ 3. How often do you buy or read Sports & Fun? _______________________ 7. When did you last buy or read Sports & Fun? _______________________ 5. Reading. RG 2. _________________________________________________ Thank you English in school 15 . Who told you about Sports & Fun? ________________________________ 6. What do you like to do at home in your free time? (Write 2 activities) _____________________________________________ 4. What is your favourite sport? ____________________________________ 2. Write 2 more free time activities you would like to find information about in Sports & Fun. Sports & Fun 1. UK.O. 7BD.Box 2885. P.

Nikos visit him Mario.2 Your friend Mario invites you to spend 2 weeks with him and his family in Italy..Practice Test 1 Module 2 ACTIVITY 1. Υπόγραψε ως Νίκος (όχι με το πραγματικό σου όνομα!) ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… TIPS ……………………………………………………………………………………………………………… him for the 1) Thank invitation ……………………………………………………………………………………………………………… why you want 2) Explain to ………………………………………………………………………………………………………………. 3) Tell him when you will English in school 16 . Χρησιμοποίησε τα παρακάτω tips.go Your friend from Greece. Write a letter (60-70 words) accepting his invitation. Use the tips below.. Sign as Nikos (not with your real name!) Ο φίλος σου ο Mario σε προσκαλεί να περάσεις 2 εβδομάδες με αυτόν και την οικογένειά του στην Ιταλία. Γράψε του ένα γράμμα (60-70 λέξεις) αποδεχόμενος την πρόσκληση.

2. όπως στο παράδειγμα. και φτιάξε τη δική σου ιστορία με φαντάσματα. some people don’t believe in ghosts. as in the example. 5.1 Complete the captions. 6. 1.Practice Test 1 Module 2 ACTIVITY 2. 3. EXAMPLE Some people believe that in Scotland a lot of ghosts . Because ghosts do not like daylight. you can see They say _________________________________! 4. to make your own ghost story. They think _____________________________! English in school 17 . They like to frighten _________________________! Of course. ____________. Συμπλήρωσε τα λόγια κάτω από τις εικόνες. BOO! B O O! B O O! They also say ghosts _______________________.

Υπόγραψε ως Άλεξ. Γράψε ένα μήνυμα (70-80 λέξεις) στη φίλη σου Ίνγκριντ να της πεις σχετικά με μια καταπληκτική εκδρομή που πήγες πρόσφατα με το σχολείο σου. What to say in your email Dear Ingrid. Helpful ideas • • • • where you went what you did there why you liked it so much ask her if she’s coming to Greece this summer English in school 18 . Φαντάσου πως σε λένε Άλεξ.Practice Test 1 Module 2 ACTIVITY 2.2 You are Alex Spyrou. Sign as Alex. Write an email (70-80 words) to your friend Ingrid to tell her about the fantastic excursion you went on recently with your school.

ΕΧ. A A A A A A F. One photo is used in the example. 5. D. English in school 19 . B. E. Άκουσε και ταίριαξε τα ερωτήματα 1-5 με τις εικόνες Α-F. C. 2. 1. 3. Μια εικόνα χρησιμοποιείται στο παράδειγμα. 4. A.       B B B B B B       C C C C C C       D D D D D D       E E E E E E       F F F F F F       Listen again and check your answers.Practice Test 1 Module 3 ACTIVITY 1 Listen and match items 1-5 with photos A-F.

an address. Άκουσε και διάλεξε την σωστή απάντηση (A. Συστήνει σε κάποιον να πάει κάπου. Ζητάει βοήθεια για μια εργασία. __________ 13. Εκφράζει την αγωνία του/της για κάτι. C. Jane wants A. B. 14. C. ACTIVITY 4 Listen and choose the best answer (A. Προσφέρει τη βοήθειά του/της για κάτι. English in school 20 . 11. 6. her friend’s advice. 9. help to make a painting. __________ Listen again and check your answers. ACTIVITY 3 Listen to items 11-13 and choose the best answer (A-D). __________ 12. C. friends. or C) for items 14-15. Υπάρχει μια απάντηση που δεν χρειάζεσαι. MENU EX. 10. A. 7. shop assistant and customer in a shop. Listen again and check your answers. D. Άκουσε τα ερωτήματα 11-13 και διάλεξε την σωστή απάντηση (A-D).Practice Test 1 Module 3 ACTIVITY 2 Listen and fill in gaps 6-10 with the right word. The speakers are A. B. There is one answer you do not need. Άκουσε και συμπλήρωσε τα κενά 6-10 με τη σωστή λέξη. waiter and customer in a restaurant. George: George: Emily: Nina: Father: Mother: omelette (lettuce) ______ and and and and and and bacon _________ _________ _________ _________ _________ ____________ ______ (soup) ____________ ______ (soup) Listen again and check your answers. B. DIALOGUE 1 DIALOGUE 2 15. B. B ή C) για τα ερωτήματα 14-15. 8.

The Scotts are always worried about money . The British hide their _____. Stereotypes  Stereotypes  Stereotypes  Stereotypes EX. Άκουσε και συμπλήρωσε τα κενά 16-20 με τη σωστή λέξη. 17. 18. English in school 21 .Practice Test 1 Module 3 ACTIVITY 5 Listen and fill in gaps 16-20 with the right word. The Greeks love to _____. 19. 20. Italians are the best _____ in the world. as in the example. όπως στο παράδειγμα. The French _____ a lot. Listen again and check your answers. The Germans _____ hard. 16.

Practice Test 1 Module 4 Activity 2 English in school 22 .

Practice Test 1 Module 4 Activity 2 English in school 23 .

Practice Test 1 Module 4 Activity 3 English in school 24 .

Practice Test 1 Module 4 Activity 3 English in school 25 .

English Language Certification Ministry of Education & Religious Affairs. Culture & Sports Practice Test 2 .

4. E. 2. Βλέπεις τι κάνει ο καθένας τους. Mr KPG is __________ food. sleeping cooking C. 3. Elena is __________ a song. A. Η οικογένεια ΚΠΓ βρίσκεται στην εξοχή. όπως στο παράδειγμα.Practice Test 2 Module 1 ACTIVITY 1 The KPG family is in the countryside. Robbie is __________ under a tree. and match pictures 1-5 with words A-F. James is __________ the guitar. playing singing EXAMPLE: Grandpa KPG is fishing. as in the example. 1. 5. Mrs KPG is __________ pictures. See what they’re doing? Read the captions. D. F. fishing taking B. English in school 27 . Διάβασε τα σχόλια κάτω από τις εικόνες 1-5 και συμπλήρωσε με μια από τις λέξεις που σου δίδονται (A-F).

Επιβάτες σε αεροπλάνο. Children under 4: Free D. Hellas Jet Airlines Passengers for international flights Check-in luggage here E. Υπάρχει και μια επιπλέον πινακίδα και δεν θα τη χρειαστείς. Τι λέει η κάθε πινακίδα. Μαθητές σε ένα σχολείο. There is one sign you do not need. Αντιστοίχισε τις πινακίδες A-G με τους ανθρώπους 6-10 στους οποίους απευθύνονται. όπως στο παράδειγμα. Επισκέπτες σε ένα μουσείο. as in the example. 08. B. Take two tablets twice a day Students arriving late must report to the teachers’ office No dogs are allowed in the park English in school 28 . Children 4-12: 5 €. E A.Practice Test 2 Module 1 ACTIVITY 2 What’s on each sign? Match signs A-G with each of people 6-10 they are addressed to. F. 09. Πελάτες σε ένα εστιατόριο. Remember every Friday! Greek dishes Free red wine Free home-made dessert Ticket prices Adults: 10 €. 07. To our visitors & customers Do not park in front of this gate G. 10. Natural History Museum C. Ασθενείς. 06. EX. Οδηγούς.

Το κείμενο απευθύνεται A. αδέλφια. όπως στο παράδειγμα. σε γιατρούς. Αντιστοίχισε τα τμήματα A-C με τις προτάσεις 14-16. or C) for items 11-13. He is only 74. Pingping has the Guinness World Record for the shortest man. σε παιδιά. C.2 Which part of the text contains the following information? Match parts A-C with statements 14-16 as in the example. 11. C. 13. He Pingping from China. 14. Ποιο τμήμα του κειμένου περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες. Το κείμενο δίνει πληροφορίες A. Ένα πρόβλημα που έχει ο ένας από τους δύο με ρούχα. 36. Pankratova said she likes her legs. Pankratova. διαφημιστικό φυλλάδιο. για την πλατεία Trafalgar. the book says. Pingping said Svetlana Pankratova's legs "are very beautiful. λογοτεχνικό βιβλίο. who is Russian but lives in Spain. legs. Woman with Longest Legs Meet A. the woman with the longest legs met in Trafalgar Square in London recently. Ο He Pingping και η Svetlana Pankratova είναι A. A English in school 29 . B. 12. C. B. για μια ασυνήθιστη συνάντηση. Το μέρος όπου συναντήθηκαν η Svetlana και ο He.61 cm. which will be in the bookstores this Wednesday. συνάδελφοι. όπως στο παράδειγμα. World's Shortest Man. 16." she said.Practice Test 2 Module 1 ΑCTIVITY 3 3. Sandy Allen. στο ευρύ κοινό. Pankratova isn't the tallest woman on record. B. holds the Guinness World Record for the longest 3. of Shelbyville. Indiana. B. Το παρακάτω κείμενο είναι από A. according to the book. who died recently. Το μήκος των ποδιών ή το ύψος τους. εφημερίδα. especially trousers. The two met to advertise the new "Guinness World Records". but "It's hard to find clothes. the world's shortest man and Svetlana Pankratova from Russia. C." C. EX. για τρία νέα ρεκόρ. B. B. Β ή C) για τις ερωτήσεις 11-13. Το λόγο που συναντήθηκαν η Svetlana και ο He. EX. Διάβασε το παρακάτω κείμενο και διάλεξε την καλύτερη απάντηση (Α. 15. Her legs are 132 cm long. as in the example. And Pingping is the shortest man who can walk. held that title. από διαφορετικές χώρες.1 Read the text below and choose the best answer (A.

Διάβασε τις περιγραφές 21-25 και συμπλήρωσε το σταυρόλεξο. 24. of C. It’s big and grey and lives in Africa and India. 25. but E. the male penguin brings her food. It is very clever. It has a thick coat. Υπάρχει μια λέξη που δεν τη χρειάζεσαι. of A. as in the example. many penguins come (18)____________ on the beaches of Antarctica. C S C E D D A N A R Y English in school 30 . It has got two legs and it can fly and sing. In winter. όπως στο παράδειγμα. EX. όπως στο παράδειγμα. It’s a water bird which lives in a pond or in a lake. as in the example. they swim a long way to find warmer weather. They can be (17)____________forty centimeters to more than one meter tall. There is one word you do not need. Το πρώτο γράμμα σου δίνεται. together B. (19)____________she doesn’t sit all the time because penguins can move with one egg between their legs. PENGUINS ANIMAL PUZZLE! * ANIMAL PUZZLE! * ANIMAL PUZZLE! EX. It’s big and grey. The first letter is given. He also does this when the baby penguins are born. eats grass and gives us milk and meat. 21. It can swim. They all live in the southern part of the world. She lays her eggs on the ground and sits on them to keep them warm.Practice Test 2 Module 1 ACTIVITY 4 Read the text below and choose the best word (A-Ε) for items 17-20. when There are seventeen different types (EX) of penguins. The female penguin has one or two eggs. (20)____________the female penguin is sitting on the eggs. ACTIVITY 5 Read descriptions 21-25 and fill in the puzzle. It’s got a very long ‘nose’. It’s small and yellow. from D. It’s a pet with four legs which catches mice. It lives in the sea. 22. In spring. Διάβασε το παρακάτω κείμενο και διάλεξε την καλύτερη λέξη (Α-Ε) για τα κενά 17-20. 23.

2001. for B. There is one answer you do not need. Where does the panda live? How often do you go to the cinema? How much time have you got? What are you doing now? How many brothers and sisters have you got? A. COLUMN B Usually every weekend. EX. Υπάρχουν δύο λέξεις που δεν τις χρειάζεσαι.Practice Test 2 Module 1 ACTIVITY 6 Read the email below and choose the best word (A-E) for each gap (26-28). B. 31. Jolie began working as a fashion model when she was 14 years old and has (26)______ appeared in many music videos. In China. California on June 4th. since Dear Jane. E. Υπάρχει μια απάντηση την οποία δεν χρειάζεσαι. Her film ‘Lara Croft: Tomb Raider’ in 2001 made her an international superstar. C. όπως στο παράδειγμα. about A. English in school 31 . as in the example. 32. Jolie does humanitarian work for people who need help in poor countries and has been a UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) Goodwill Ambassador (28)______ August 27. She’s got six children. There are two options you do not need. I’m washing my hands. Love. (27)______ her husband Brad Pitt and three are adopted. About twenty minutes. In the afternoon. when E. Sunny ACTIVITY 7 Match the statements 29-32 (COLUMN A) with the appropriate answers A-F (COLUMN B). also D. I know that you like Angelina Jolie. None. so here’s some information (EX) about her. as in the example. Αντιστοίχισε τις προτάσεις 29-32 (COLUMN A) με τις απαντήσεις Α-F (COLUMN Β). with C. D. She was born in Los Angeles. F. Three of them are her own. COLUMN A EX. 30. Διάβασε το παρακάτω email και για κάθε κενό (26-28) διάλεξε την καλύτερη λέξη (Α-Ε). όπως στο παράδειγμα. so she’s a Gemini. She is the daughter of actors Jon Voight and Marcheline Bertrand. I’m an only child. 29.

There is one sign you do not need. Αντιστοίχισε τις προτάσεις 33-36 με τις πινακίδες A-F.Practice Test 2 Module 1 ACTIVITY 8 Where can you find these signs? Match statements 33-36 with signs A-F. όπως στο παράδειγμα. Υπάρχει μια πινακίδα την οποία δεν χρειάζεσαι. Breakfast served 7. Πού θα έβρισκες τις πιο κάτω πινακίδες.00-10. B. You can see it in a school. as in the example. F. 3 pm – 5 pm only Adults – 3. C. You can see it in a hotel.00€ Children – 1. EX. 34. 36. A A. You can see it near a pool.00 Road closed until August 15 No lifeguard on duty! Swim at your own risk! No diving! English in school 32 . You can see it outside a school.00€ D. 33. TEACHING STAFF CARS ONLY EXAMS IN PROGRESS CITY ZOO OPEN AFTERNOONS Do not enter! E. 35. You can see it while you’re driving.

B. Β ή C) για τα ερωτήματα 37-41. B. How can that be possible? I have taken only 15 pictures on the 8GB card. DIET B 2. 20 different kinds of music. congratulates Amazon Songs. likes to eat or drink. B. a letter or an email. a recent movie with Spider-man. wants to learn the different meanings of words. C. The best title for text D is A. Διάβασε τα 4 κείμενα και διάλεξε τη σωστή απάντηση (Α. drink or enjoy. B. Text A may be interesting to someone who A. What you usually eat or drink. Amazon Songs – The best international radio station. B. C. C. ΕX. He is a normal human till the day a radioactive spider bites him. Free song lyrics from Amazon Songs. English in school 33 . as in the example. Something you often eat. my camera says my memory card is full. etc. advertises Amazon Songs. ex: This is the diet my doctor gave me to lose weight. to lose weight. I don't want to delete or lose them. ex: Sweets are not on my diet. B. 37. Text C probably comes from A. B. a new comic with Spider-man. όπως στο παράδειγμα.Practice Test 2 Module 1 ACTIVITY 9 Read the 4 texts below and choose the best answer (A. But I’ve got a brand new 8GB card. or C) for items 37-41. Text B tells the reader about A. lyrics. a dictionary.Man first appeared in 1962 in a comic called Amazing Fantasy. 39. Text D A. the latest music videos and the latest music news. Because he always wears a mask and a tightfitting costume. C. instructions in a manual. C 3. I have not tried anything to fix it. He suddenly becomes much stronger than anyone else and decides to fight criminals and burglars. a brochure or a catalog. 41. 38. an encyclopedia. A 1. every single day! AMAZON SONGS also gives you access to free song lyrics. Text A is probably from A. A fixed amount of food chosen for medical reasons. C. 40. Music. C. 24 hours a day. no one knows what he really looks like… AMAZON SONGS gives you easy access to more Every time I try to take a picture. a book with recipes. What can I do? than 50 international radio stations. who Spider-man is. wants to lose weight. Simply CLICK HERE to download the Music Toolbar. videos and news only from US! criticises Amazon Songs. ex: He had a diet of electronic games this summer! D Spider.

όπως στο παράδειγμα. end the party at the right time. parents TIME FOR A • • • • PARTY Are you having a party soon? • • • Helpful (EX) tips! First. food B. etc. Children and food: some tips… EX.Practice Test 2 Module 1 ACTIVITY 10 Read the text below and fill in gaps 42-45 with one of the words of the table (A-E). space C. 50. (You need space to enjoy yourself!) Always plan for different events: have 1 or 2 competitions. to keep everyone happy! Choose healthy (45) finger-_____ like cheese and tomato sandwiches. tips A. not to make others deaf! Make sure you have enough (44) _____ to enjoy yourself (2 hours are too little. some games. move any furniture you do not need. Χρησιμοποίησε τη σωστή μορφή των λέξεων σε παρένθεση στις προτάσεις 46-50. as in the example. You want to enjoy yourselves. Avoid sugary drinks like cola or lemonade! Remember what is ______ is not always ‘good’ (for your health)! Learn to eat __________ and never rush! Remember vegetables and fruit are very __________! Avoid too many _______ potatoes. Υπάρχει μια επιλογή που δεν χρειάζεσαι. There is one option you do not need. 46. Your (42) _____ or you? Think of the food or music you / they like! Make sure the (43) _____ is loud enough (but not too loud). jokes. EX. Choose boiled ones! Have a meal at least 3 to 4 hours before ______ to bed! (sugar) (taste) (slow) (health) (fry) (go) English in school 34 .. time D. 5 hours too much!) Then. 48. όπως στο παράδειγμα. as in the example. Διάβασε το κείμενο παρακάτω και συμπλήρωσε τα κενά (42-45) με την σωστή επιλογή (Α-E). Don’t risk spoiling it due to some angry neighbours! ACTIVITY 11 Use the correct form of the words in parentheses in the statements below (46-50). 49. music E. decide who will be responsible. 47. Finally.

What did you like to have for dinner? _________________________________ HELP US BECOME BETTER 8. Write TWO things that we should change next year? _________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ODYSSEY CAMP OFFERS KIDS MORE… FUN AND MORE OF EVERYTHING! Thank you! English in school 35 .1 Today is your last day at summer camp. Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα στην καλοκαιρινή κατασκήνωση.Practice Test 2 Module 2 ACTIVITY 1. Brighton. BN1 . UK Tel: (+ 0044) 01 366 8763 PERSONAL INFORMATION Age: (write the number in full) ___________________ Sex: EVALUATION CARD Tell us about your ODYSSEY SUMMER CAMP experience!  Boy  Girl TIME SPENT AT THE CAMP 1. 3DR. ODYSSEY SUMMER CAMP 285 Hillside Lane. Which of our fun and game activities did you like? _________________________ _________________________________ FOOD 5. Complete this evaluation card. Which of our sports activities did you like? _______________________________ _________________________________ 3. How long did you stay at our camp? _________________________________ 6. Which of our art activities did you like? _________________________________ _________________________________ 4. What did you like to have for breakfast? _________________________________ 7. What did you like to have for lunch? _________________________________ ACTIVITIES 2. Συμπλήρωσε αυτή την κάρτα αξιολόγησης.

Υπόγραψε ως Άλεξ. Dear Élise. Συμπλήρωσε το γράμμα (γράψε 50-70 λέξεις).2 Imagine your friend Elise from France is coming to stay with you for a month this summer. Alex TIPS  places you’ll visit  what you’ll do there  who else she’ll meet  clothes she’ll need to bring English in school 36 . I’m so happy you are coming! When you are here. we’ll go to ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Love. Sign as Alex. Φαντάσου πως η φίλη σου η Elise έρχεται από τη Γαλλία να μείνει μαζί σου ένα μήνα. χρησιμοποιώντας τα πιο κάτω TIPS.Practice Test 2 Module 2 ACTIVITY 1. Complete the letter (write 50-70 words) using the TIPS below.

3. I have superpowers! I must use my powers to save the world! 2.1 Complete the captions. to make your own Superman story. Συμπλήρωσε τα λόγια κάτω από τις εικόνες. ____ _____________________________. His father sent him to Earth. as in the example. όπως στο παράδειγμα. when he was a baby . και φτιάξε τη δική σου ιστορία για τον Superman. A farmer and his wife discovered him near their farm in Kansas and ___________________ Clark. 1.Practice Test 2 Module 2 ACTIVITY 2. English in school 37 . _______________________. Clark Kent became a reporter for the Daily Planet. He ______________ Lois Lane and _______________. 5. When he was older. What a sweet baby! EX: Superman was born on planet Krypton. When he was still a child. ___________________________. 4. They raised him as their own child. before Krypton’s destruction.

Practice Test 2 Module 2 ACTIVITY 2. Στείλε ένα μήνυμα στο φίλο σου Fernando να τον προσκαλέσεις στο πατρικό σου σπίτι σε ένα νησί. Helpful IDEAS! Invite Fernando to Symi this summer Tell him about: • Τhe house • The island and what is special about it • What you can do there English in school 38 . Γράψε 70-80 λέξεις και υπόγραψε ως Άλεξ (όχι με το αληθινό σου όνομα).2 Send an email to your friend Fernando to invite him to your parents’ house on an island. Write 70-80 words and sign as Alex (not with your real name).

Practice Test 2 Module 3 ACTIVITY 1 Listen and match items 1-5 with photos A-F. 2. 4. 1. One photo is used in the example. Football C. English in school 39 . 3. Cycling B B B B B B             C C C C C C       D D D D D D       E E E E E E       F F F F F F       Listen again and check your answers. Tennis B. Άκουσε και ταίριαξε τα ερωτήματα 1-5 με τις εικόνες Α-F. Swimming D. A A A A A A F. 5. Μια εικόνα χρησιμοποιείται στο παράδειγμα. A. Horse riding ΕΧ. Climbing E.

B. 7. “Superior” is the name of a great lake in ________. Άκουσε και συμπλήρωσε τα κενά 6-10 με τη σωστή λέξη. ACTIVITY 3 Listen to items 11-13 and choose the best answer (A-D). There is one answer you do not need. English in school 40 . This is one of Australia’s many national parks . Listen again and check your answers. __________ A. The wildlife is fantastic in _________. Flamenco is a Spanish _______. __________ 12. D. Listen again and check your answers. New York has many ________ buildings. 8. Ενημερώνει κάποιον για μια καθυστέρηση. Υπάρχει μια απάντηση που δεν χρειάζεσαι. 9. 10. 11.Practice Test 2 Module 3 ACTIVITY 2 Listen and fill in gaps 6-10 with the right word. __________ 13. Κλείνει ένα ραντεβού. Άκουσε τα ερωτήματα 11-13 και διάλεξε την σωστή απάντηση (A-D). Υπενθυμίζει σε κάποιον να φέρει κάτι. 6. C. Ακυρώνει ένα ραντεβού. Τhere are ________ churches in Greece. EX.

on the 14th of ________ 1502. but Nicaragua and El Salvador are ________ of Honduras. besides bananas and coffee? They also export _______. English in school 41 . or C) for items 14-15. In Central Honduras America. Άκουσε και συμπλήρωσε τα κενά 16-20 με τη σωστή λέξη. a man standing in a corner. 15. 18. όπως στο παράδειγμα. Listen again and check your answers. 20. C. teacher and student. 16. What language do they speak? They speak several languages but Spanish is their ________ language. Where is Honduras? In Central America. friends. B. EX. B. as in the example. Who discovered Honduras and when? Columbus. The speakers have just seen A. 19. 17. B. doctor and patient. What is the country’s population? Seven ________ people. Nicky’s boss. What do they export. a friend of theirs. The speakers are probably A. DIALOGUE 1 14. DIALOGUE 2 Listen again and check your answers. ACTIVITY 5 Listen and fill in gaps 16-20 with the right word. B ή C) για τα ερωτήματα 14-15. C. Which countries are Honduras’ neighbours? Guatemala is west.Practice Test 2 Module 3 ACTIVITY 4 Listen and choose the best answer (A. Άκουσε και διάλεξε την σωστή απάντηση (A.

Practice Test 2 Module 4 Activity 2 English in school 42 .

Practice Test 2 Module 4 Activity 2 English in school 43 .

Practice Test 2 Module 4 Activity 3 English in school 44 .

Practice Test 2 Module 4 Activity 3 English in school 45 .

English Language Certification Ministry of Education & Religious Affairs. Culture & Sports Practice Test 3 .

palace museum B. 4. we can go to the Natural History_____. market gallery VIENNA EXAMPLE: Which sights shall we visit in Vienna at Christmas? 1. café sights C. 2. F. And we mustn’t miss the famous king’s_____. E.Practice Test 3 Module 1 ACTIVITY 1 Read the bubbles in the comic strip and match gaps 1-5 with options A-F below. And a _____ for some famous Viennese chocolate! English in school 47 . Διάβασε τα λόγια των ηρώων στο παρακάτω κόμικ και συμπλήρωσε τα κενά 1-5 με μια από τις λέξεις που σου δίνονται (A-F). Well. A. We can buy beautiful things there. as in the example. όπως στο παράδειγμα. And the open-air _____. 3. Or we can go to the art _____. 5. D.

Επιβάτες σε ένα αεροπλάνο. Πελάτες σε ένα εστιατόριο. Υπάρχει και μια επιπλέον πινακίδα και δεν θα χρειαστείς. Πελάτες σε ένα κατάστημα ρούχων. Αντιστοίχισε τις πινακίδες A-G με τους ανθρώπους 6-10 στους οποίους απευθύνονται. There is one sign you do not need. EX. G. B. Πεζούς.71 Offer: £3. 09. E A. 06. Πελάτες σε ένα ξενοδοχείο. For your own safety You can leave valuable objects. όπως στο παράδειγμα. FREE C. 07. Ασθενείς. jewellery or money at the reception F. Look both ways and check for cars before crossing the road E.81 Valid until: 19/7/2012 The best price in town! English in school 48 . 10. 08. as in the example. Thai Airlines Use cream up to 4 times a day to reduce pain welcomes you on board and wishes you a pleasant flight! WALU 6 X 330 ml Price: £4. Τι λέει η κάθε πινακίδα.Practice Test 3 Module 1 ACTIVITY 2 What’s on each sign? Match signs A-G with each of people 6-10 they are addressed to. when you buy a shirt today D. Eduardo’s Choose a pair of socks Check with a waiter before sitting down as some tables are reserved.

Β ή C) για τις ερωτήσεις 11-13. B. C. Stonehenge is a large circle of stones. όπως στο παράδειγμα. Το πώς είναι κατασκευασμένο. Work started on Stonehenge around 1800 BC. Το παρακάτω κείμενο απευθύνεται σε A.2 Which part of the text contains the following information? Match parts A-D with statements 14-16 as in the example. C. πότε ανακαλύφθηκε. Την περιοχή όπου βρίσκεται το Stonehenge. κάποιο μνημείο. Την εποχή που χτίστηκε το Stonehenge. πως είναι. or C) for items 11-13. παιδιά. Το κείμενο αναφέρεται σε A. κάποιο μουσείο. B. Τις θεωρίες που υπάρχουν για το τι ήταν το Stonehenge. κάποια πόλη. Stonehenge A. 15. an outer one and an inner one. πληροφορήσει. The stones C. Maybe it was an ancient cemetery. όπως στο παράδειγμα. παιδιά και ενήλικες. C. ενήλικες. EX. Maybe it was a place where astronomers studied the stars and the planets. built four hundred years later. ψυχαγωγήσει. There are two circles of stones. πώς θα πάμε εκεί. EX. B. 12. a place for dead people. eight miles north of the town of Salisbury. 11. B. as in the example. Today visitors can walk around the monument from a short distance. Δίνει πληροφορίες για το A. 16. but the monument was D. in the outer circle are about 5 metres high and the stones in the inner circle are about 2 metres high. Ποιο τμήμα του κειμένου περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες. A English in school 49 .1 Read the text below and choose the best answer (A. Διάβασε το παρακάτω κείμενο και διάλεξε την καλύτερη απάντηση (Α. 14. διαφημίσει. they can’t touch the stones. 13. Nobody knows what it was. C. 3. Ο σκοπός του κειμένου είναι να A.Practice Test 3 Module 1 ΑCTIVITY 3 3. B. Maybe it was a place like a church where ancient people worshipped their gods. Αντιστοίχισε τα τμήματα A-D με τις προτάσεις 14-16. B. around 1400 BC. but .

at A. 25.m. όπως στο παράδειγμα. Το πρώτο γράμμα σου δίνεται. for B. JOB PUZZLE! * JOB PUZZLE! * JOB PUZZLE! * JOB PUZZLE! EX. Διάβασε τις περιγραφές 21-25 και συμπλήρωσε το σταυρόλεξο. etc.00 a. This person cuts. 23. as in the example. They like playing outside at break time when the weather is good. Διάβασε το παρακάτω κείμενο και διάλεξε την καλύτερη λέξη (Α-Ε) για τα κενά 17-20. όπως στο παράδειγμα. by C.. gives homework.15 p. The first letter is given. (18) ______ bus or their parents drive them there. Υπάρχει μια λέξη που δεν τη χρειάζεσαι. to D. British primary school students wear uniforms. EX. This person flies an aeroplane. This person works in a hospital. in E. and ends around 3. This person works in a school. about Here are some boys and girls (EX) at a primary school in Britain. This person makes bread and cakes.Practice Test 3 Module 1 ACTIVITY 4 Read the text below and choose the best word (A-Ε) for items 17-20. 21. Sometimes they also use their bikes. They go (17) ______ school on foot. Sometimes there is an extra ‘After school club’ (20) ______ working parents and children go home later. as in the example. This person fixes people’s teeth. Η A I R D P N T B D R E S S E R English in school 50 . There is one word you do not need. 22. Schools in Britain ACTIVITY 5 Read descriptions 21-25 and fill in the puzzle.m. 24. School starts at 9. corrects tests. (19) ______ the playground they can play games like football and hopscotch. washes and styles people’s hair.

I’m tired. I don’t know where it is. What can I do? I don’t want to lose my friend but I don’t want to be in her shadow. 29. There is one answer you do not need. C. 30. 31. B. COLUMN A EX. Please. Υπάρχουν δύο λέξεις που δεν τις χρειάζεσαι. help me! Unhappy Teenager I’VE GOT A PROBLEM ACTIVITY 7 Match the statements 29-32 (COLUMN A) with the appropriate answers A-F (COLUMN B). boring My friend gets all the attention! Whenever my friend Jenny and I go out together. There are two options you do not need. I’ve got a problem with my car. taking D. being E. όπως στο παράδειγμα. I start (EX) feeling that I’m a really (26)____________ person. όπως στο παράδειγμα. that’s great news! You should have some rest. Υπάρχει μια απάντηση την οποία δεν χρειάζεσαι. doing C. E. Διάβασε το σημείωμα και για κάθε κενό (26-28) διάλεξε την καλύτερη λέξη (Α-Ε). I can understand why everybody likes (27)___________around her. I passed with an A! I’m sorry. as in the example. I don’t know where Helen is. A. Well done. 32. some other time! Why don’t you call her on her mobile phone? English in school 51 . She’s better-(28)___________ than me and she’s smarter. Never mind. COLUMN B I know a good mechanic in Doyle street. I got my exam results yesterday. I feel so bad that I sometimes don’t want to go out with her at all. either. as in the example. feeling A. EX. I can’t go out tonight. looking B. Αντιστοίχισε τις προτάσεις 29-32 (COLUMN A) με τις απαντήσεις Α-F (COLUMN Β).Practice Test 3 Module 1 ACTIVITY 6 Read the note and choose the best word (A-E) for each gap (26-28). D. F.

35. B. 33. NO BALL GAMES ON GRASS For customers’ use only TELEPHONE Low prices on trousers and sporting equipment SUMMER SALE D. όπως στο παράδειγμα. 36.Practice Test 3 Module 1 ACTIVITY 8 Where can you find these signs? Match statements 33-36 with signs A-F. You can see in a park. as in the example. F. You can see it in a department store. B A. You can see it on clothes. Υπάρχει μια πινακίδα την οποία δεν χρειάζεσαι. To visitors & customers E. There is one sign you do not need. 34. Αντιστοίχισε τις προτάσεις 33-36 με τις πινακίδες A-F. You can see it in a gym. EX. C. Πού θα έβρισκες τις πιο κάτω πινακίδες. Keep this nightdress OLYMPIC SPORTS CENTRE Use Please switch off lights and engine while waiting your student card here away from fire! English in school 52 . You can see it in a car park.

37. C. They act instead of the actor in films when the scenes become too violent or involve too many risks. Stunt performers are quite A. isn’t it time they were recognized for the work they do? ΕX. B. do dangerous things. theatre lovers. You need to have many different skills and important qualities. Β ή C) για τα ερωτήματα 37-41. or C) for items 37. Dangerous industries. We never see their names or their faces. STUNT PERFORMERS THE ‘REAL’ SUPER HEROES Would you jump off a tall building? Would you run through a blazing fire? Would you ride a wild bull? Of course not! These are things we only see in movies. C. Of course. C. climbs cliffs. brave. well balanced.41. So. όπως στο παράδειγμα. actresses. C. 38. C. B. as in the example. are angry people. and they are the ones that make many films unforgettable. 39. rich. English in school 53 . B. receive awards. have you ever heard of the best stunt performer award? Since the film industry owes so much to stunt performers. no. are actors too. get paid. C. For example. B. stunt performers. The question is ‘Do actors do all these things?’ Well. and nobody gives them prizes or awards. It just looks as if the actor is doing it. The truth is it is stunt performers who do all these things for them. This text may especially interest A. Forgotten heroes. Another title for this text could be A.Practice Test 3 Module 1 ACTIVITY 9 Read the text below and choose the best answer (A. it’s not easy to be a good stunt performer. B. film directors. Stunt performers are usually brave. very well trained and strong. jumps over crocodiles or skydives. Awards for all actors. it is the stunt performer who jumps from roof-tops. 40. Dangerous movie scenes are usually played by A. happy. B. Stunt performers are the heroes who thrill and excite us all. 41. notice others. Although stunt performers are a ‘must’ for action films. when the right time comes. it is sad to know that they usually go unnoticed. movie goers. Διάβασε το παρακάτω κείμενο και διάλεξε την καλύτερη απάντηση (Α. actors. Stunt performers usually do not A. B. Stunt performers A.

etc. young The Golden Boy There aren’t many footballers like Michael Owen. ACTIVITY 11 Use the correct form of the words in parentheses to fill in the gaps 46-50. as in the example.. Χρησιμοποίησε τη σωστή μορφή των λέξεων στη παρένθεση για να συμπληρώσεις τα κενά 46-50. and how (48) _________ (comfort) it is! • Write a few words about your meals and how (49) __________ (taste) they are! • Describe something strange or (50) __________ (usual) you did there! • Finish off with a warm ending like “Wish you were here!" or "See you soon!” English in school 54 . Συμπλήρωσε τα κενά (42-45) με μια από τις λέξεις που σου δίνονται (A-E). There is one you do not need. όπως στο παράδειγμα. amazing B. as in the example. joined Liverpool when he was fifteen and Newcastle a few years later. όπως στο παράδειγμα. Michael was five when his father realized he had a(n) (43)__________ talent. He often scores some (EX) spectacular goals and has (42)__________ speed. local E. spectacular A. He started playing in the (44)__________ sports centre near his home. TIME FOR A POSTCARD? Do you want to send a postcard to your friends but don’t know what to write? Follow these tips! • Make your message short and write only the most important things! • Show your (EX) feelings (feel) and tell them how (46) ________ (thrill) you are! • Send a card with a photo of the place you are at. international D. not of any other place! • Write about the (47) __________ (interest) things you are doing and why you are enjoying yourself there! • Add a few words about your hotel. He played his first (45)__________ game against Chile when he was eighteen. EX. Υπάρχει μια λέξη την οποία δεν χρειάζεσαι.Practice Test 3 Module 1 ACTIVITY 10 Fill in the gaps (42-45) with one of the words given (A-E). natural C. the Newcastle star and top goal scorer.

Three reasons you like him or her (a)__________________________________________________________. Write two questions you want us to ask him or her. 5. Music World 1. 6.Practice Test 3 Module 2 ACTIVITY 1. Συμπλήρωσε αυτό το ερωτηματολόγιο για ένα καινούριο μουσικό περιοδικό. 4. Our magazine is planning to interview him or her. What _________________________________________________? When ________________________________________________? ΤΗΑΝΚ YOU Music World English in school 55 . (b)__________________________________________________________. THEIR FAVOURITE SINGER TEENAGERS & July Issue PERSONAL INFORMATION Name: ___Alex Petrou__________ Age: ___15_______________________ 3. 2. Send us your answers and we will choose the most popular singer.1 Complete this questionnaire for a new music magazine. Who is your favourite singer? ___________________________________________________________________. When did you first hear him or her sing? ___________________________________________________________. (c)__________________________________________________________. Where was he or she born? _____________________________________________________________________. How often do you listen to his or her songs? ___________________________________________________.

Sign as ‘Nikos’ or ‘Niki’ (not with your real name). TIPS • The title of the new TV series • How often you watch it • Why you like it English in school 56 . Υπόγραψε ως ‘Νίκος’ ή ‘Νίκη’ (όχι με το πραγματικό σου όνομα). Use the TIPS below. Γράψε ένα email (60-70 λέξεων) στην Ισπανίδα φίλη σου την Carla και πες της για ένα νέο τηλεοπτικό σήριαλ που σου αρέσει πολύ.2 Write an email (60-70 words) to your Spanish friend Carla about a new TV series you particularly like.Practice Test 3 Module 2 ACTIVITY 1. Χρησιμοποίησε τις παρακάτω ιδέες (TIPS).

Συμπλήρωσε τα λόγια κάτω από τις εικόνες. EXAMPLE When people first saw Gummy Bear on television in 2009. as in the example. Gummy Bear was also a great dancer. to make your own story of Gummy Bear. 2. English in school 57 . 6. Computer fans ____________________________.000. ______ ________________________________________. So. ________________________________________. The CD with his songs was soon a best seller. GUMMY BEAR… A SUCCESS STORY! 1.1 Complete the captions. they liked him very much ! 3. 4.000 people _____________________.Practice Test 3 Module 2 ACTIVITY 2. όπως στο παράδειγμα και φτιάξε τη δική σου ιστορία για τον Gummy Bear. About 1. People __________________________________. 5.

• • • • • What your project is about What / who it is for Why you have chosen her town Why you need her help What kind of information you need English in school 58 . Sign as ‘Nikos’ or ‘Niki’. για μια σχολική εργασία.2 Imagine you are Nikos or Niki. Write a short e-mail (70-80 words) to your friend Sofia asking her to send you some information about her home town. (Do not use your real name!) Φαντάσου πως σε λένε Νίκο ή Νίκη. for a geography project at school. Υπόγραψε με το όνομα ‘Νίκος’ ή ‘Νίκη’ (Μην χρησιμοποιήσεις το αληθινό σου όνομα!) Helpful ideas Dear Sofia.Practice Test 3 Module 2 ACTIVITY 2. Στείλε ένα σύντομο e-mail (70-80 λέξεις) στη φίλη σου τη Σοφία και ζήτησέ της να σου στείλει κάποιες πληροφορίες σχετικές με την πόλη της.

Maths       B B B B B B       C C C C C C       D D D D D D       E E E E E E       F F F F F F       Listen again and check your answers. 2. Άκουσε και ταίριαξε τα ερωτήματα 1-5 με τις εικόνες Α-F. Language B. One photo is used in the example. Environmental Studies D. 5. Music E. History C. 3. A.Practice Test 3 Module 3 ACTIVITY 1 Listen and match items 1-5 with photos A-F. English in school 59 . 4. Μια εικόνα χρησιμοποιείται στο παράδειγμα. Art ΕΧ. A A A A A A F. 1.

The fourth speaker loves taking __________. a music teacher. __________ A. B. Listen again and check your answers. C. ACTIVITY 4 Listen and choose the best answer (A. 8. The speakers are probably A. There is one answer you do not need. Listen again and check your answers. Άκουσε και διάλεξε την σωστή απάντηση (A.Practice Test 3 Module 3 ACTIVITY 2 Listen and fill in gaps 6-10 with the right word. B. The first speaker likes going to the ___________. English in school 60 . 15. B. DIALOGUE 1 14. Δίνει πληροφορίες για όποιον θέλει να πάει στον κινηματογράφο. B. C. 11. mother and daughter. The fifth speaker likes _______. The third speaker likes __________. DIALOGUE 2 Listen again and check your answers. The speakers are talking about A. strangers. Άκουσε και συμπλήρωσε τα κενά 6-10 με τη σωστή λέξη. The second speaker loves listening to __________. Δίνει πληροφορίες για τον καιρό. or C) for items 14-15. B ή C) για τα ερωτήματα 14-15. 7. __________ 13. 10. C. Άκουσε τα ερωτήματα 11-13 και διάλεξε την σωστή απάντηση (A-D). shop assistant and customer. buying a piano. Περιγράφει πως φτιάχνεις ένα φαγητό. Δίνει πληροφορίες για όποιον θέλει να πάει στο θέατρο. D. 9. Our citizens’ free time 6. taking piano lessons. __________ 12. ACTIVITY 3 Listen to items 11-13 and choose the best answer (A-D). Υπάρχει μια απάντηση που δεν χρειάζεσαι.

Practice Test 3 Module 3
ACTIVITY 5
Listen and fill in gaps 16-20 with the right word, as in the example.
Άκουσε και συμπλήρωσε τα κενά 16-20 με τη σωστή λέξη, όπως στο παράδειγμα.

EX. 16. 17. 18. 19. 20.

The first speaker’s pet is a(n) hamster. The second speaker’s pet is a(n) ________. The third speaker’s pet is a(n) ________. The fourth speaker’s pet is a(n) ________. The fifth speaker’s pet is a(n) ________. The sixth speaker’s pet is a(n) ________.

Listen again and check your answers.

English in school

61

Practice Test 3 Module 4
Activity 2

English in school

62

Practice Test 3 Module 4
Activity 2

English in school

63

Practice Test 3 Module 4 Activity 3 English in school 64 .

Practice Test 3 Module 4 Activity 3 English in school 65 .

English Language Certification Ministry of Education & Religious Affairs. Culture & Sports Practice Test 4 .

Sure. Διάβασε τα λόγια των ηρώων στο παρακάτω κόμικ και συμπλήρωσε τα κενά 1-5 με μια από τις λέξεις που σου δίνονται (A-F) πάνω από το κόμικ. I want to see the _____. bear tiger B.Practice Test 4 Module 1 ACTIVITY 1 Read the bubbles in the comic strip and match gaps 1-5 with options A-F below. 2. parrot dolphins EXAMPLE: Which animals shall we see at the zoo? 1. D. And I want to see the _____. 4. They’re very clever. όπως στο παράδειγμα. E. as in the example. And the Asian _____! English in school 67 . they say. but first we’ll go and visit the brown _____ in its cage. 3. A. turtle animals C. 5. And we mustn’t miss the sea _____. It’s beautiful. F.

Σε επισκέπτες σε μια παιδική χαρά. 09. Special offer! Buy 2 packets of AAA batteries F. as in the example. Fruit juices. Σε οδηγούς. Σε πελάτες ξενοδοχείου. No dogs in playground Fine of £ 20 Ancient Greek Art Section ROOM F : No photographs E. G. 07. C A. There is one sign you do not need. Υπάρχει και μια επιπλέον πινακίδα και δεν θα τη χρειαστείς. 06. B. Αντιστοίχισε τις πινακίδες A-G με τις επιλογές 6-10. 08. Sweets No alcoholic drinks served to anyone under 18 D. Ice creams. EX. Σε επισκέπτες σε ένα μουσείο.Practice Test 4 Module 1 ACTIVITY 2 Who are the signs below addressed to? Match signs A-G with options 6-10. Please leave your key at the reception desk! C. Σε ποιούς απευθύνονται οι παρακάτω πινακίδες. Σε πελάτες σε ένα σουπερμάρκετ. όπως στο παράδειγμα. 10. Σε πελάτες σε ένα μπαρ. Speed Limit 100 km/h Keep our park clean! Don’t litter! Get 1 more packet FREE English in school 68 .

EX. B. Harry Potter is the hero of seven fantasy novels written by British author J. Το κείμενο μιλάει για έναν A. Τους άλλους ήρωες των βιβλίων της σειράς εκτός από το Χάρυ Πότερ. τι τιμή έχει το βιβλίο. ήρωα ενός βιβλίου. ήρωα της Αγγλικής Ιστορίας. B. EX. The first five books have been made into a series of films by Warner Bros. as in the example. Ron Weasley and Hermione Granger. Β English in school 69 . who killed his parents. 14. “Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry’. C. Διάβασε το παρακάτω κείμενο και διάλεξε την καλύτερη απάντηση (Α. was published. 11. Το κείμενο είναι μάλλον από A. will be on cinema screens on 17 July 2009. Μια εγκυκλοπαίδεια. B. The sixth. ενήλικες. περιεχόμενο ενός βιβλίου. Τη χρονιά που εκδόθηκε το πρώτο βιβλίο ‘Χάρυ Πότερ’. Αντιστοίχισε τα τμήματα A-C με τις προτάσεις 14-16. the Harry Potter novels have sold more than 400 million copies and have been translated into 67 languages. 3. Δίνει πληροφορίες για το A. 13. B. Each book presents Harry’s adventures in one year in his life and most of the events take place at Hogwarts. Τη χρονιά που θα κυκλοφορήσει η επόμενη ταινία. when the first book. ένα βιβλίο Ιστορίας. ‘. παιδιά και ενήλικες.2 A. ένα περιοδικό. as in the example. B. Today.1 Read the text below and choose the best answer (A. Together with his friends from school. Β ή C) για τις ερωτήσεις 11-13. Harry struggles against the evil wizard Lord Voldemort. He is an orphan who discovers that he is a wizard and attends a boarding school for magic. όπως στο παράδειγμα. 15. παιδιά. όπως στο παράδειγμα. ήρωα μιας ταινίας. 12. Το παρακάτω κείμενο απευθύνεται σε A. C. ‘Harry Potter and the Half-Blood Prince’. Ποιο τμήμα του κειμένου περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες. or C) for items 11-13. 16. the Harry Potter novels have become very popular. Rowling. Since 1997.Practice Test 4 Module 1 ΑCTIVITY 3 3. τι εμφάνιση έχει ο ήρωας. K. C. C. Which part of the text contains the following information? Match parts A-C with statements 14-16. C. B. Σε πόσες γλώσσες κυκλοφορεί η σειρά των βιβλίων του Χάρυ Πότερ.

The ______ is a musical instrument. 21. Guy Fawkes tried to kill the people in the Houses of Parliament. 23. Today. There is one word you do not need. Το πρώτο γράμμα σου δίνεται. Actually. (17)____ those who don’t know. όπως στο παράδειγμα. for B onfire Night is a special celebration in Britain. Her father plays the piano and the guitar. (18)_____ the money they get. Υπάρχει μια λέξη που δεν τη χρειάζεσαι. children make a ‘guy’. They light and watch fireworks. όπως στο παράδειγμα. Do you know this______? It’s from Madonna’s latest CD. 24. as in the example. dress it in old clothes and take it through the streets asking for ‘a penny for the guy’. Διάβασε το παρακάτω κείμενο και διάλεξε την καλύτερη λέξη (Α-Ε) για τα κενά 17-20. It is (EX) on_ November 5th and the British celebrate the ‘Gunpowder Plot’. The first letter is given. of C. a kind of big doll. as in the example. 25.Practice Test 4 Module 1 ACTIVITY 4 Read the text below and choose the best word (A-Ε) for items 17-20. EX. (20)_____ eat hot dogs and burgers. Can you ______ the piano? Have you got a good voice? Can you ______? I like listening to my favourite music on the ______. in 1605. Everyone has fun on November 5th! ACTIVITY 5 Read descriptions 21-25 and fill in the puzzle. in D. 22. with E. Διάβασε τις περιγραφές 21-25 και συμπλήρωσε το σταυρόλεξο. to remember the event. MUSIC PUZZLE! * MUSIC PUZZLE! * MUSIC PUZZLE! EX. on A. he’s a ______. they have bonfire parties (19)_____ their garden. and B. G P S R S M U I T A R English in school 70 . But he was caught.

I don’t like the food there. There is one answer you do not need. Αντιστοίχισε τις προτάσεις 29-32 (COLUMN A) με τις απαντήσεις Α-F (COLUMN Β). EX. However. όπως στο παράδειγμα. Not a good idea. C. then. for instance. as in the example. then A. Υπάρχει μια απάντηση την οποία δεν χρειάζεσαι. 31. take any umbrella with you. it was (27) _____ 1926 that we had the first freezer for ice cream. please? How is Brenda today? It may rain! A. between D. E.icecream. too. D. Well. you can go to www. COLUMN B I’m sorry. with E. if B. 32. was very keen on ice cream and regularly mixed it (26) _____ fruit! Italian and French kings soon discovered ice cream. as in the example. There are two words you do not need. Υπάρχουν δυο λέξεις που δεν τις χρειάζεσαι. It was fantastic! The best I’ve ever read! She’s a little better.Practice Test 4 Module 1 ACTIVITY 6 Read the text below and for each gap (26-28) choose the best word (A-E). but we know that it was also popular in Rome.com/info. όπως στο παράδειγμα. F. Did you like the book? How about going to the cinema? Could I talk to Mr Perkins. Good idea! Which film shall we watch? English in school 71 . B. thank you. Nero. he’s out at the moment. COLUMN A EX. so The History of Ice cream… Did you know that ice cream was first made in China around 200 BC? People ‘invented’ it (EX) then . The first recipes were sold in the eighteen hundreds. 30. around C. (28) _____ you want to learn more about ice creams. ACTIVITY 7 Match the statements 29-32 (COLUMN A) with the appropriate answers A-F (COLUMN B). Διάβασε το κείμενο και για κάθε κενό (26-28) διάλεξε την καλύτερη λέξη (Α-Ε). But the kind of ice cream we have come to know today appeared in the USA around the middle of the 19th century. 29.

33. Υπάρχει μια πινακίδα την οποία δεν χρειάζεσαι. C A. όπως στο παράδειγμα. Πού θα έβρισκες τις πιο κάτω πινακίδες.00 € (0-5): Free! English in school 72 .00 € Children (5-15): 6. TOY SHOP NOW OPEN Adults: 8. E. 36. Αντιστοίχισε τις προτάσεις 33-36 με τις πινακίδες A-F. There is one sign you do not need. You can see it outside a place where you can eat.m.00 € ROAD CLOSED UNTIL December 23 Seniors (65+): 6. 34. Madonna concert on sale here from 6 p. Tickets for D. You can see it in a place children love. You can see it in the street. EX. Keep in fridge C. You can see it on food you buy.Practice Test 4 Module 1 ACTIVITY 8 Where can you find these signs? Match statements 33-36 with signs A-F. F. 35. as in the example. No animals in restaurant B. You can see it outside a theatre.

How to connect with people 38. A. When Mark Zuckerberg created Facebook he was A. only C. as in the example. site on the Internet. Only Facebook users who are ‘real Facebook friends’ can see a user’s profile data. C. but later students from other colleges could join it. Another title for this text could be: A. a university student. a high school student. 37. Your profile on Facebook is something _______________ can see. free-access website. At first only Harvard students could use the site. Mark Zuckerberg founded Facebook while he was a student at Harvard University. Today the website has at least 140 million active users worldwide. have to be a student. any university student or high school student could use it and. C. more than 41. όπως στο παράδειγμα. Later. anyone aged 13 and over could join them. Today. They can create profiles with personal information. everybody 39. only friends from Facebook B. They can also add friends and update their personal profile to let their friends know new things about themselves. too.Practice Test 4 Module 1 ACTIVITY 9 Read the text and choose the best answer (A. only your family C. Users can join to connect and talk to other people. have to pay. A. English in school 73 . finally. To be a Facebook user you A. and join groups of friends. Β ή C) για τα ερωτήματα 37-41. How to advertise and make friends B. B. Facebook is a popular. ΕX. or C) for items 37-41. B. less than B. electronic book. Facebook is a(n) A. B. _______________ 140 million people in the world use Facebook. How to be an active user and make money C. don’t have to pay. C. B. It is free to users and makes money from advertising. 13 years old. Διάβασε το κείμενο και διάλεξε την καλύτερη απάντηση (Α. 40. send and get private or public messages. add photos or lists of personal interests. e-mail address.

as in the example. There is one you do not need.uk English in school 74 . ______ (instruct) booklet and can be used with your MP3. A ________ (use) product from alto&alto! Do you have a question about our products? Email us now! alto&alto@tot.Practice Test 4 Module 1 ACTIVITY 10 Fill in the gaps (42-45) with one of the words given (A-E). όπως στο παράδειγμα. survivor B. 46. but it soon disappears. Χρησιμοποίησε τη σωστή μορφή των λέξεων σε παρένθεση στις προτάσεις 46-50. Jamaica. The Stylophone comes with head-phones. She then sees a pirate ship. they see a shipwreck with only one (44) ______________. the young Will Turner. neck It is a(n) 2003 (EX) adventure film with pirate Captain Jack Sparrow and blacksmith Will Turner who rescue Elizabeth Swann from the crew of the Black Pearl and its (42) ______________. adventure A. όπως στο παράδειγμα. The Curse of the Black Pearl Pirates of the Caribbean Crazy or beautiful ideas? The Stylophone Buy the Stylophone and write or play music with it! EX. Συμπλήρωσε τα κενά (42-45) με μια από τις λέξεις που σου δίνονται (A-E). The story starts as Governor Weatherby Swann and his twelve-year-old (43) ______________. An ________ (excite) invention for all! Spider Catcher!!! Do you want to catch that frightening spider in your bedroom or on the ceiling? 49. The ________ (great) gift for a music fan! 48. too. as in the example. get the spider and keep it at a safe distance! The Spider Catcher uses a soft brush to gently catch the spider and does not harm it! 50. Three different sounds to choose from. Elizabeth sail to Port Royal. Are you afraid of ________ (catch) it? Buy the Spider Catcher. Hector Barbossa. EX. ship D. ACTIVITY 11 Use the correct form of the words in parenthesis in the statements below (46-50). the Black Pearl. Elizabeth finds and hides a gold medallion she has found around Will's (45) ______________. Υπάρχει μια λέξη την οποία δεν χρειάζεσαι. daughter C. Simple to use: hold it like a pen and write or simply touch the notes of the Stylophone metal box to play your favourite (favour) music. captain E. 47.

........................... 1) ……………...................................1 Complete this questionnaire and you could win a ticket to visit THAMES Studios in London! Συμπλήρωσε αυτό το ερωτηματολόγιο και μπορεί να κερδίσεις ένα εισιτήριο για τα THAMES Studios στο Λονδίνο! FSEMAGAZINE 12 THAMES Studios 300 South Ave..............…………................................…………… 4 5 6 What nationality is your favourite actor or actress? ………..................................….... Why? ……………......................... 3 What kind of films do you like best? Write three.........……….................. 1) ………………...................……............................ Do you watch TV during the week? …..........… 2) ……................ 3) ……..... Do you prefer to go to the movies or watch TV at home? …….....……………... Thank you for your help! THAMES Studios English in school 75 ....... Lambeth London................. 7 What kind of TV shows do you like best? Write two.................... SE1 7RY................ ENGLAND SPRING 2010 Code number: EU .....................………………....................…………...0086843 SURVEY EUROPE FILM 1 2 How often do you go to the cinema? ……………………………….……........ How often? ……………................................................…. 2) …………….......GR ...... What is special about your favourite actor or actress? ………………………….Practice Test 4 Module 2 ACTIVITY 1.......

2 Copy the opening and complete this note to Inge (50-60 words)..... (Μην χρησιμοποιήσεις το αληθινό σου όνομα!) • • • • • Thank her for the invitation Tell her how happy you are about your trip to Austria Tell her when you leave home (22nd December) Tell her when you arrive at Vienna airport (6.... Include the information below and sign with the name ‘Nikos’ or ‘Niki’... (Do NOT use your real name!) Να αντιγράψεις την αρχή του σημειώματος και να ολοκληρώσεις αυτό το σύντομο γράμμα στη φίλη σου την Ίνγκε.. English in school 76 ...... Να συμπεριλάβεις τις παρακάτω πληροφορίες και να υπογράψεις με το όνομα ‘Νίκος’ ή ‘Νίκη’............................................... ........................ Just a note from your best friend in Greece...... tell her you will soon send her more information! November 8th Dear Inge.............. .... ............................Practice Test 4 Module 2 ACTIVITY 1............00 pm!) Finally...............

4. Με βάση τα πιο κάτω ερεθίσματα. English in school 77 . he wanted to become a magician .Practice Test 4 Module 2 ACTIVITY 2. The story of Larry Plotter 1. Use the example as an opening line. EXAMPLE When Larry was a young boy. But. 3. Every day. 2.1 Use the cues below to write the story of Larry Plotter. Larry ___________________. In his room _______________________________. Ξεκίνα με τη φράση του παραδείγματος. when he came home from school. When he was older. at a costume party _____________. ____ ________________________________________. γράψε την ιστορία του Larry Plotter. He read _________________________________. last year. 5. 6.

..................................................................................................... .. Φαντάσου ότι μόλις μετακόμισες σε μια άλλη πόλη με τους γονείς σου... Send an email (70-80 words) to your friend Ann to tell her about it...................................................................................Practice Test 4 Module 2 ACTIVITY 2........................ και πες της σχετικά με τη μετακόμισή σου.. Sign as Alex (not with your real name)....... .................. In your e-mail tell her: • • • which city you’ve moved to & where it is why your family had to move there if you like it & how you spend your free time English in school 78 .... ... ...........................................2 Imagine you have just moved to another city with your parents........................................ Στείλε ένα email (70-80 λέξεις) στην φίλη σου την Ann.... .............................. Υπόγραψε ως Alex (όχι με το πραγματικό σου όνομα)......................................................

Practice Test 4 Module 3 ACTIVITY 1 Listen and match items 1-5 with photos A-F. C. A. 4. 3. Άκουσε και ταίριαξε τα ερωτήματα 1-5 με τις εικόνες Α-F. One photo is used in the example. E. D. Μια εικόνα χρησιμοποιείται στο παράδειγμα.       B B B B B B       C C C C C C       D D D D D D       E E E E E E       F F F F F F       Listen again and check your answers. A A A A A A F. 5. ΕΧ. 2. 1. English in school 79 . B.

14. English in school 80 . have just been to a party. The girl liked _____________. Favourite school subjects 6. The speakers are talking about A. Claire and her friend A. __________ A. B.Practice Test 4 Module 3 ACTIVITY 2 Listen and fill in gaps 6-10 with the right word. B. B. Listen again and check your answers. There is one answer you do not need. B ή C) για τα ερωτήματα 14-15. how they can best work. __________ 12. C. The man liked _____________. Άκουσε και συμπλήρωσε τα κενά 6-10 με τη σωστή λέξη. Ενημερώνει κάποιον και του ζητάει να κάνει κάποια ψώνια. are going to a party. Listen again and check your answers. DIALOGUE 1 C. Listen again and check your answers. The woman liked __________. 15. Ζητάει από κάποιον να κάνει ένα τηλεφώνημα. Ενημερώνει κάποιον για μία παραλαβή. B. 11. ACTIVITY 3 Listen to items 11-13 and choose the best answer (A-D). The woman liked ____________. Άκουσε τα ερωτήματα 11-13 και διάλεξε την σωστή απάντηση (A-D). 10. 8. asking a friend for help. or C) for items 14-15. DIALOGUE 2 are speaking about a party. why they prefer to work alone. 7. Υπόσχεται να επισκεφτεί κάποιον σύντομα. 9. Υπάρχει μια απάντηση που δεν χρειάζεσαι. Άκουσε και διάλεξε την σωστή απάντηση (A. ACTIVITY 4 Listen and choose the best answer (A. __________ 13. D. The man liked __________. C.

Άκουσε και συμπλήρωσε τα κενά 16-20 με τη σωστή λέξη. English in school 81 . 16. 18. 20. όπως στο παράδειγμα.Practice Test 4 Module 3 ACTIVITY 5 Listen and fill in gaps 16-20 with the right word. 17. CELEBRATION QUIZ EX. NAME DAY C __ __ __ __ __ __ __ __ B __ __ __ __ __ __ __ E __ __ __ __ __ P __ __ __ __ W __ __ __ __ __ __ Listen again and check your answers. 19. as in the example.

Practice Test 4 Module 4 Activity 2 English in school 82 .

Practice Test 4 Module 4 Activity 2 English in school 83 .

Practice Test 4 Module 4 Activity 3 English in school 84 .

Practice Test 4 Module 4 Activity 3 English in school 85 .

Culture & Sports Practice Test 5 .English Language Certification Ministry of Education & Religious Affairs.

A. florist’s butcher’s B. Διάβασε τα λόγια των ηρώων στο παρακάτω κόμικ και συμπλήρωσε τα κενά 1-5 με μια από τις λέξεις που σου δίνονται (A-F) κάτω από το κόμικ. And some flowers. όπως στο παράδειγμα. E. Do you mean the shop next to the _____? English in school 87 . 4. We must buy some meat from the _____. And some bread from the _____. We can buy some at the _____. 1.Practice Test 5 Module 1 ACTIVITY 1 Read the bubbles in the comic strip and match gaps 1-5 with options A-F below. F. 3. I know. 2. as in the example. market bakery EXAMPLE: We need to go to the market. And tomatoes from the _____. 5. furniture shop greengrocer’s C. D.

There isn’t any coffee. Can you send it tomorrow? It’s on the table. Ζητά από τον παραλήπτη να στείλει κάτι ταχυδρομικά. tickets for tonight’s performance Sue. όπως στο παράδειγμα. Thanks. Ζητά από τον παραλήπτη να επιστρέψει κάτι που έχει νοικιάσει. Mona F. Peter G. Chris. E. There is one note you do not need. Thanks. EX.Practice Test 5 Module 1 ACTIVITY 2 What’s on each note? Match notes A-G with what people 6-10 are saying. Louise. Sheila English in school 88 . 10. Can you get some from the supermarket? I’ll be home late. Ζητά από τον παραλήπτη να αγοράσει κάτι. Mary phoned to say she bought at Park Theatre. B A. Please call mechanic. Order some pizza for dinner. There’s money on the kitchen table. I’m working late. Προσκαλεί τον παραλήπτη σε μια έξοδο. can you take the DVD back? It’s from the video club in Lincoln street. Τι λέει το κάθε σημείωμα. There’s money on the fridge. Gina D. B. I forgot to post the Christmas card to Aunt Margaret. Thanks Lisa C. 8. Danny. Ζητά από τον παραλήπτη να τηλεφωνήσει σε κάποιον επαγγελματία. I’m going to the cinema with Harry tonight. Υπάρχει και ένα επιπλέον σημείωμα και δεν θα το χρειαστείς. problems with TV again. Meet her outside theatre at 8. His phone number is 555-0834. 7. call me on 555-8765. 6. 9. as in the example.00 pm. Would you like to come too? If so. Ενημερώνει τον παραλήπτη για κάποιο ραντεβού που έχει. Αντιστοίχισε τα σημειώματα A-G το τι λένε οι άνθρωποι 6-10. Mona Mark. John.

EX. 12. Δίνει πληροφορίες για A. B. He survived by eating bats and some snakes he found in the desert. Ποιο τμήμα του κειμένου περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες. After 36 hours he had no more food or water. Το λόγο που τον έκανε να χάσει το δρόμο. την περιπέτειά του. Την απόσταση που έπρεπε να διανύσει ο Prosperi. Mauro Prosperi. περιοδικό. B. Αντιστοίχισε τα τμήματα A-C με τις προτάσεις 14-16. a Marathon runner. παιδιά. τις αθλητικές του επιδόσεις. Το χρόνο που έμεινε μόνος και χαμένος στην έρημο. wrong direction. B. 14. C. Τη χρονιά που διοργανώθηκε ο Μαραθώνιος. as in the example. By then. took part in the 1994 Marathon of the Sands. Το κείμενο μιλάει για έναν A. several hundred kilometres into Algeria. he was 300 kilometres away from his destination and 18 kilos lighter. C. EX. Το κείμενο είναι από A. ενήλικες. B. Διάβασε το κείμενο και διάλεξε την πιο κατάλληλη απάντηση (Α. Α English in school 89 . B.2 Which part of the text contains the following information? Match parts A-C with statements 14-16 as in the example.Practice Test 5 Module 1 ΑCTIVITY 3 3. όπως στο παράδειγμα. C. Incredible but true! The story of Mauro Prosperi A. το βάρος του. After nine days alone in the desert a nomad family found him and took him to an Algerian military camp and from there to a hospital. παιδιά και ενήλικες. B. 13. τουρίστα. ταξιδιωτικό οδηγό. αθλητή Ολυμπιακών Αγώνων. διαφημιστικό φυλλάδιο. C. a 6-day 233 kilometre event in the Sahara desert. Το παρακάτω κείμενο απευθύνεται σε A. μαραθωνοδρόμο. 15. όπως στο παράδειγμα. A sandstorm caused Prosperi to lose his way and he ended up running in the 3. or C) for items 11-13. 16. C. 11.1 Read the text below and choose the best answer (A. Β ή C) για τις ερωτήσεις 11-13.

(20) ________ it’s also very popular in India. as in the example. The first letter is given. όπως στο παράδειγμα. There are two teams (17) ________ eleven players on a grass pitch and they use bats and a leather ball. Διάβασε τις περιγραφές 21-25 και συμπλήρωσε το σταυρόλεξο. Family puzzle! * Family puzzle! * Family puzzle! * Family puzzle! EX. 21. όπως στο παράδειγμα. but B. for Cricket Cricket is a summer sport which people usually play (EX) between April and September. Your ______ is your father’s mother. in D. EX. ACTIVITY 5 Read descriptions 21-25 and fill in the puzzle. Mrs Brown is Mr Brown’ s________! Your sister is your father’s_______. 24. from C. 23. 25. Το πρώτο γράμμα σου δίνεται. Your ______ are your uncle’s children. Υπάρχει μια λέξη που δεν τη χρειάζεσαι. Your ______ is your mother’s brother. and players wearing white clothes is a traditional English summer picture. Your ______ is your mother’s sister. There is one word you do not need.Practice Test 5 Module 1 ACTIVITY 4 Read the text below and choose the best word (A-Ε) for items 17-20. Pakistan and Sri Lanka. A match can last (18) ________ several days. 22. as in the example. U C A W D G N C L E English in school 90 . between A. It is popular (19) ________ England and Wales. of E. Διάβασε το παρακάτω κείμενο και διάλεξε την καλύτερη λέξη (Α-Ε) για τα κενά 17-20.

Nice to meet you. it’s on my desk. COLUMN A EX. K. EX. There are two options you do not need. Sure. I’m Dan. I’m planning to visit London next weekend and go to the theatre. useful D. όπως στο παράδειγμα. 32. It is in Baker street. There is one answer you do not need. Αντιστοίχισε τις προτάσεις 29-32 (COLUMN A) με τις απαντήσεις Α-F (COLUMN Β). B. 29. My teacher’s name is Mr Bright and he’s really nice. beautiful Dear Pat. angry E. Rowling. angry B. as in the example. With best wishes from Julia ACTIVITY 7 Match the statements 29-32 (COLUMN A) with the appropriate answers A-F (COLUMN B). I’m studying at a language school in Kent. J. F. C. but they say it’s wonderful. I arrived here three weeks ago. Υπάρχει μια απάντηση την οποία δεν χρειάζεσαι. I want to watch “The Phantom of the Opera”.Practice Test 5 Module 1 ACTIVITY 6 Read the letter and choose the best word (A-E) for each gap (26-28). My best friend here is Lin and she’s from China. She is a good friend of my sister’s. 30. There are classes for five hours every day and we learn very (26) __________ things. I just love the Harry Potter books. Υπάρχουν δύο λέξεις που δεν τις χρειάζεσαι. as in the example. English in school 91 . It’s a(n) (28)________ story. right next to the post office. COLUMN B I’ll be sixteen next April. different A. The students come from (EX) different countries and I’ve made a lot of friends. I’ll tell you more when I come back to Athens on Friday. 31. E. όπως στο παράδειγμα. D. I’m Tina. Hello. sad C. He tells us jokes and he never gets (27)__________ when we make mistakes. Διάβασε το γράμμα και για κάθε κενό (26-28) διάλεξε την καλύτερη λέξη (Α-Ε). How old are you? Can I have a look at your dictionary? Where’s the nearest bank? Who’s your favourite writer? A.

E. 34. Wait here for your turn. όπως στο παράδειγμα. Open 24 hours a day B. St Claire’s College Film Club Every Tuesday 6. E A. Υπάρχει μια πινακίδα την οποία δεν χρειάζεσαι. EX. 36. 33.00 p. There is one notice you do not need. as in the example. We can fix them for you in a few minutes only.m. Children do not have to pay.00 € F. SHOES REPAIRED INFORMATION Children under 12 WHILE YOU WAIT FREE English in school 92 .Practice Test 5 Module 1 ACTIVITY 8 What do these notices say? Match notices 33-36 with their explanations A-F. We can answer your questions. WAITING ROOM C. You can see a movie. 35. Αντιστοίχισε τις πινακίδες 33-36 με τις εξηγήσεις A-F. Τι σημαίνουν οι παρακάτω πινακίδες. Adults 5. 24 In the DRAMA STUDIO 4 Ma y THE LION KING 11 Ma y MADAGASCAR D.

Her fans downloaded “A moment like this”. take part in The X Factor. in 2008. C. She was born on 3 April 1985 in London and became famous when she won the reality television show The X Factor. which was the biggest-selling single of 2007 in Britain and since then it has become the biggest ΕX. £1 million. It became the fastest-selling first album ever in both the United Kingdom and Ireland. The prize she received was a £1 million contract with Syco Music. It took her many years and a lot of effort until she decided to enter The X Factor at the age of twentyone. Β ή C) για τα ερωτήματα 37-41. € 1 million. twenty-one. Her prize for her win in The X Factor was A. C. A. Leona Louise Lewis selling single of the twentyfirst century by a woman. 39. B. fifteen. 41. 38. When she was fifteen years old. a few weeks after it was released. second single. B. B. she recorded a single and then went to the USA to try start a career. όπως στο παράδειγμα. "A Moment Like This" within thirty minutes after its release. a recording contract of £1 million. was released in Europe in 2007 and broke another record.Practice Test 5 Module 1 ACTIVITY 9 Read the text and choose the best answer (A. B. Canada. Leona Lewis is from A. Leona can play the guitar and the piano and has worked hard to write her own songs and receive people’s respect. She broke her first world record when over 50. receive a prize. ‘Spirit’. a big record company. as soon as it was on the Internet. ‘Spirit’ is her A. first album. B. first single. C. C. as in the example. Διάβασε το κείμενο και διάλεξε την καλύτερη απάντηση (Α. 40.41. She was the first woman to A. and won a number of talent competitions. 37. B. English in school 93 . She wrote her first song at the age of twelve. the USA. C. twelve. or C) for items 37. "Bleeding Love". becoming the first woman to win this show. Her first album. Britain. She wrote her first song at the age of A. is an English pop/R&B singer and songwriter. Her second world record came with her second single. win The X Factor.000 Internet users downloaded her first single. B. C.

όπως στο παράδειγμα. (43) __________ males may weigh 135 to 390 kilos and females may weigh 95 to 205 kilos. 50. You can’t do everything at once! Start with Avoid those who always want to pick a fight. VT. something boring and do the more ________ (interest) chores later. etc. When born. Do one thing at a time. blind B. tall The Greek brown bear (42) __________ animal that lives on the mountains of Pindos and Rodopi. Spend more time with people who are ________ (friend) and kind. Finally. as in the example. baby cubs can’t see and they weigh two or three hundred grams. The Greek brown bear is an (EX) endangered species. large E. 48. small D. but it also eats ants. όπως στο παράδειγμα. Υπάρχει μια λέξη την οποία δεν χρειάζεσαι. They can be up to two metres (44)__________. such as fixing a leak in the roof.. EX. Montville. Vermont. watching TV. Suffering from stress? Don’t worry! You can fight it! EX: Remember that a beautiful (beauty) day starts with a good night’s sleep! Montville Middle School 324 Holdridge Ave. adult C. end your day with your ________ (favour) activities. 42007 46. There is one you do not need. as in the example. fish and (45) __________ animals. endangered A. It has one or two babies (cubs) every two or three years. Make sure you tidy your room. A tidy room makes your parents happy and you a more ________ (relax) person. Χρησιμοποίησε τη σωστή μορφή των λέξεων σε παρένθεση στις προτάσεις 46-50. 47. listening to music.Practice Test 5 Module 1 ACTIVITY 10 Fill in the gaps (42-45) with one of the words given (A-E).com English in school 94 . Συμπλήρωσε τα κενά (42-45) με μια από τις λέξεις που σου δίνονται (A-E). It generally eats grass. there are only one hundred and eighty brown bears in Greece today. It is a(n) ACTIVITY 11 Use the correct form of the words in parentheses in the statements below (46-50). Unfortunately. like For more information & suggestions feel free to contact us at: mms@mmschool. Don’t expect to do everything on your own! 49. Ask for help when you must do something difficult or ________ (danger).

Συμπλήρωσε αυτό το ερωτηματολόγιο και μπορεί να κερδίσεις κουπόνια αξίας €500 για αγορές στα σουπερ μάρκετ B&A.1 Complete this questionnaire and you could win coupons worth €500 to spend at any B&A Supermarket. write it below) Yes ! __________ . c) _____________________________________________________. b) _____________________________________________________. _______________________________________________________.Practice Test 5 Module 2 ACTIVITY 1.: e-mail: . (OPTIONAL) YOUR NAME: Tel. 4 Write 2 other things you always buy from our super market: a) _____________________________________________________. 3 What kind of vegetables do you usually buy? (Write 3) a) _____________________________________________________. English in school 95 . b) _____________________________________________________. 2 a) _____________________________________________________. b) _____________________________________________________. c) _____________________________________________________. B&A SUPERMARKETS 1 How many times a week do you shop from our supermarket? Once a week What kind of fruit do you usually buy? (Write 3) . 5 6 How do you find our prices? _______________________________________________________. Is there anything you did NOT find at our super market today? (If so.

2 Write an e-mail (about 60 words) to your friend Berta about an English film you saw and loved. Sign as Billy. entitled ‘ADVENTURES BY THE SEA’. Γράψε μήνυμα (περίπου 60 λέξεις) στη φίλη σου την Berta για μια αγγλική ταινία που είδες και σου άρεσε πολύ. and include Information Points 1-3. NOT with your real name. Να αναφερθείς στα σημεία 1-3 πιο κάτω. με τίτλο ‘ADVENTURES BY THE SEA’. όχι με τ’ όνομά σου. INFORMATION POINTS 1) what kind of film it is 2) what the story is about 3) what you liked about it English in school 96 . Υπόγραψε ως Billy.Practice Test 5 Module 2 ACTIVITY 1.

Practice Test 5 Module 2
ACTIVITY 2.1
Complete the captions, as in the example, to make your own Harry Potter story.
Συμπλήρωσε τα λόγια κάτω από τις εικόνες, όπως στο παράδειγμα, και φτιάξε τη δική σου ιστορία για τον Harry Potter.

1.

2.

EXAMPLE

Harry Potter looks like a usual English boy, but he is not! At the age of 11, someone tells him he is a wizard! . 3.

Because he wants to learn some more magic, he decides _______________________________. 4.

He has adventures with monsters and bad people, but he always wins because ________________. 5.

Today, you can find seven Harry Potter books. All of them _______________and ______________! 6.

Because Harry Potter is the idol of millions of teenagers, you can see his picture everywhere: on _______, _______, _______ or even _______!

Yes, Harry Potter is a living hero! If you have not seen his films or read his books yet, _________ _______________________________________!

English in school

97

Practice Test 5 Module 2
ACTIVITY 2.2
Imagine you are Niki or Nikos. Send a message (70-80 words) to your friend Martha, who’s visiting you this summer for two weeks. Tell her what your typical days are like and what you will do together when she comes. Do NOT sign with your real name!
Φαντάσου πως σε λένε Νίκη ή Νίκο. Στείλε ένα μήνυμα (70-80 λέξεις) στη φίλη σου τη Μάρθα που θα σ’ επισκεφθεί το καλοκαίρι για δυο βδομάδες. Πες της τι κάνεις καθημερινά και τι θα κάνετε μαζί όταν θα έρθει. (Μην υπογράψεις με το αληθινό σου όνομα!)

Dear Martha, What to say in your email

IDEAS

• • • • •

What your daily routine is How you spend your free time What you do for fun with your friends What there is to see in your area (e.g., museums, exhibitions etc) What there is to visit in the nearby places

English in school

98

Practice Test 5 Module 3
ACTIVITY 1
Listen and match items 1-5 with photos A-F. One photo is used in the example.
Άκουσε και ταίριαξε τα ερωτήματα 1-5 με τις εικόνες Α-F. Μια εικόνα χρησιμοποιείται στο παράδειγμα.

A.

B.

C.

D.

E.
ΕΧ. 1. 2. 3. 4. 5. A A A A A A

F.

     

B B B B B B

     

C C C C C C

     

D D D D D D

     

E E E E E E

     

F F F F F F

     

Listen again and check your answers.

English in school

99

cooks. __________ A. Άκουσε και διάλεξε την σωστή απάντηση (A. Υπάρχει μια απάντηση που δεν χρειάζεσαι. Θέλει να κλείσει ένα ραντεβού. D. ACTIVITY 3 Listen to items 11-13 and choose the best answer (A-D). ACTIVITY 4 Listen and choose the best answer (A. B. Άκουσε και συμπλήρωσε τα κενά 6-10 με τη σωστή λέξη. C. The speaker is a s_ _ _ _ _ _ _ _. Άκουσε τα ερωτήματα 11-13 και διάλεξε την σωστή απάντηση (A-D). B. or C) for items 14-15. Sam wants to 14. 2 Listen again and check your answers. waitresses. Ζητάει από κάποιον να αγοράσει κάτι. C. DIALOGUE A. friends. The speaker is a m_ _ _ _ _ _ _. Listen again and check your answers. C. Ζητάει πληροφορίες για κάποιο αντικείμενο. 9. The speakers are probably A. 11. 8. 10. DIALOGUE 1 15. meet Ben tonight. get a message from Ben. 7. The speaker is a n_ _ _ _. There is one answer you do not need. Ενημερώνει κάποιον ότι κάτι είναι έτοιμο. 6. meet Ben the next day. B ή C) για τα ερωτήματα 14-15. __________ 12. The speaker is a f_ _ _ _ _ _. The speaker is a p_ _ _ _. B. English in school 100 . Listen again and check your answers. B.Practice Test 5 Module 3 ACTIVITY 2 Listen and fill in gaps 6-10 with the right word. __________ 13.

όπως στο παράδειγμα. Άκουσε και συμπλήρωσε τα κενά 16-20 με τη σωστή λέξη. EX.Practice Test 5 Module 3 ACTIVITY 5 Listen and fill in gaps 16-20 with the right word. 17. ΗEADMASTER B __ __ __ E __ __ __ R __ __ __ __ B __ __ __ __ D __ __ __ Listen again and check your answers. 18. 16. English in school 101 . as in the example. 19. 20.

Practice Test 5 Module 4 Activity 2 English in school 102 .

Practice Test 5 Module 4 Activity 2 English in school 103 .

Practice Test 5 Module 4 Activity 3 English in school 104 .

Practice Test 5 Module 4 Activity 3 English in school 105 .

English Language Certification

Ministry of Education & Religious Affairs, Culture & Sports

Practice Test

6

Practice Test 6 Module 1
ACTIVITY 1
Here are pictures of Nick that look the same. They are not. Read the statements below (1-5) about what is different in each picture and match each statement with pictures A-E. Picture F is used in the example.
Δες τις εικόνες με τον Νίκο που δείχνουν ίδιες, αλλά δεν είναι. Διάβασε για τις διαφορές τους (προτάσεις 1-5) και αντιστοίχισε την κάθε μια με τις εικόνες A-Ε. Η εικόνα F χρησιμοποιείται στο παράδειγμα.

EX. 1. 2. 3. 4. 5.

In this picture, there is a ruler on Nick’s desk. In this picture, Nick is wearing a T-shirt with a monkey on it. In this picture, there’s a map on the wall behind Nick. In this picture, there’s a window behind Nick. In this picture, Nick is wearing a watch. In this picture, there’s a box on Nick’s desk.

F

A.

B.

C.

D.

E.

F.

English in school

107

Practice Test 6 Module 1
ACTIVITY 2
What did these people order at the restaurant? Match options A-F with the content of each box (6-10), as in the example.
Tι παράγγειλαν στο εστιατόριο τα παρακάτω άτομα; Αντιστοίχισε τις επιλογές A-F με το περιεχόμενο του κάθε πλαισίου (6-10), όπως στο παράδειγμα.

A.

fish

B.

fruit

C.

salad

D.

meat

E.

vegetables

F.

soft drink

EX.

 B
For dessert? Well, whatever you’ve got. Have you got water melon? Or grapes?

6.


I ‘d like this dish you have in Greece with some tomatoes, green peppers, olives, cucumber and cheese but I can’t remember its name!

7.


No, I don’t want any fish really. I had some yesterday. Today I’d like something different, something like pork or beef! Do you have any?

8.

I heard your restaurant has excellent sea food, the best in town actually. So, what do you recommend me?

9.


I’m on a diet and trying to lose weight. So, I’d like some boiled potatoes or green beans and something else later!

10.


I’m terribly thirsty today! It’s so hot in Athens in August! Could I have an orange juice?

English in school

108

But they are very clever and have a great memory. They are about 0. or C) for items 11-13. Το κείμενο μιλάει για A. bright colours. green. Τα ζώα αυτά μπορούν να φτάσουν το ένα μέτρο σε μήκος.2 Which part of the text contains the following information? Match parts A-D with statements 14-16 as in the example.50 .60 metres long. Their bite is more like a bee sting. 14. B.Practice Test 6 Module 1 ΑCTIVITY 3 3. ακριβά ζώα. They can be warm. 12. D. as in the example. but also difficult pets. όπως ποντίκια. Chameleons: They can change the colour of their skin and be pink. EX. περίεργα ζώα. ζώα που ζουν στην Ελλάδα. 11. Τα ζώα αυτά μπορούν να αλλάζουν χρώμα. They eat small insects. Skunks: They have two wide. Scarlet kingsnakes are the most beautiful snakes. Τα ζώα αυτά είναι πολύ έξυπνα. Crazy pets A. B. They eat insects. ενήλικες. κτηνιατρικό βιβλίο. B. Ποιο τμήμα του κειμένου περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες. and are often quite beautiful. spiders and scorpions. Scarlet Kingsnakes: B. They are usually not dangerous. blue. πληροφορήσει τον αναγνώστη 13. They need a tree inside their cage and they eat insects. with beautiful. funny and loving. C. Το παρακάτω κείμενο απευθύνεται σε A. brown or yellow. 16. παιδιά. να διαφημίσει κάποια ζώα C. 3. να δώσει οδηγίες B. παιδιά και ενήλικες. black. white stripes on their backs and they smell very bad. like grasshoppers and crickets. Αντιστοίχισε τα τμήματα A-D με τις προτάσεις 14-16. Το κείμενο έχει ως βασικό σκοπό να A. διαφημιστικό φυλλάδιο.0. Τα ζώα αυτά τρώνε μικρά ζωάκια. They are very beautiful. 15. KIDSMAG | 23 C. C. Α English in school 109 . όπως στο παράδειγμα. Tarantulas: These hairy spiders are interesting and they are very cheap-to-keep pets.1 Read the text below and choose the best answer (A. orange. C. EX. B. They are harmless animals and eat baby mice and small snakes. Διάβασε το παρακάτω κείμενο και διάλεξε την καλύτερη απάντηση (Α. They can grow to one metre long. red. but they can also be demanding and stubborn. όπως στο παράδειγμα. περιοδικό. Β ή C) για τις ερωτήσεις 11-13. Το κείμενο είναι μάλλον από A.

You must buy this before you get on a plane. Like the (17) __________ Statue of Liberty and Brooklyn Bridge. world E. Διάβασε τις περιγραφές 21-25 και συμπλήρωσε το σταυρόλεξο. 21. it is a characteristic symbol of New York. amazing The Empire State Building The Empire State Building is a (EX) skyscraper in the heart of New York City. It is on Fifth Avenue. It is a very big boat.Practice Test 6 Module 1 ACTIVITY 4 Read the text below and choose the best word (A-Ε) for items 17-20. ACTIVITY 5 Read descriptions 21-25 and fill in the puzzle. 23. it was the tallest building in the (19) __________ for more than forty (20) __________. in 1931. The Empire State Building has 102 (18) _________ and when it was built. as in the example. The first letter is given. You buy this to remember your trip to a nice place. There is one word you do not need. EX. Διάβασε το παρακάτω κείμενο και διάλεξε την καλύτερη λέξη (Α-Ε) για τα κενά 17-20. years D. skyscraper A. όπως στο παράδειγμα. Υπάρχει μια λέξη που δεν τη χρειάζεσαι. όπως στο παράδειγμα. This person likes travelling to different places. Travel puzzle! EX. 22. Today it is the second tallest skyscraper in America and the ninth tallest in the world. Travel puzzle! Travel puzzle! C T A T S S A M E R A Travel puzzle! You can take photos of your holiday with this. as in the example. 24. the island of Manhattan. tiring C. Το πρώτο γράμμα σου δίνεται. floors B. between 33rd and 34th Street. This is where you go to get a plane. English in school 110 . 25.

first. όπως στο παράδειγμα. we tend to (28) ________ something and remember it when we are already in school. Sometimes. E. ενώ υπάρχουν δύο ακόμη λέξεις που δεν χρειάζεσαι. so (26) ________ what you can do on your own. not your parents’ or your friends’! ACTIVITY 7 Match the statements 29-32 (COLUMN A) with the appropriate answers A-F (COLUMN B). 29. before you ask for someone’s help. offer C. forget B. How much did you pay for the books? Are you coming to the party on Saturday? A. as in the example. D. but I must buy a new dress. understand A. What did you like best? I really enjoy science fiction books. 25 euros. What time? COLUMN B On November 6th.Practice Test 6 Module 1 ACTIVITY 6 Choose the best word (A-E) for each gap in the text below (26-28). Διάβασε το κείμενο και για κάθε κενό (26-28) διάλεξε την πιο κατάλληλη λέξη (Α-Ε). F. the longer the time before you can feel free. mark E. COLUMN A EX. English in school 111 . 31. enjoy D.  Remember that the more breaks you REMEMBER: Homework is your business. and there are two more words you do not need. Υπάρχει μια απάντηση την οποία δεν χρειάζεσαι. finish GOLDEN HOMEWORK TIPS Example: When you don’t (ΕΧ) understand what you have to do at home. Yes. EX. There is one answer you do not need. need!  Do the homework for your Monday class on Friday. I’ll meet you outside school. Η λέξη ‘understand’ χρησιμοποιείται στο παράδειγμα. make sure that this was all you had to do. The word ‘understand’ is used in the example. B. as in the example. C. 30. Αντιστοίχισε τις προτάσεις 29-32 (COLUMN A) με τις απαντήσεις Α-F (COLUMN Β). That way you can  Find a quiet room to work in and be sure that you have everything you  When you’ve completed the last assignment. 32. (27)________ your weekend and not worry about it. take. When is Ron’s birthday? I really enjoyed going to the zoo. always ask your teacher while he or she is still in class!  There’s always homework you can do by yourself.

35. Glendale Primary School Buy your class picture here B. Burlington Sports Camp ATLANTIC TUTORING COURSES FOR TEENAGERS How to dress No entrance without these! ₤5 each D. you must wear a track suit and trainers. You can go to this school if you are 13-19 years old. C. as in the example. EMPLOYEE ENTRANCE ONLY Riverside Running Club Open to everyone Join us No fees Brighton Aquarium OPENING TIMES 10.00 – 18. E. You can’t visit this place on Christmas Day and the day after Christmas.00 daily Except 25 and 26 December English in school 112 . Anyone can become a member. There is one notice you do not need. Υπάρχει μια πινακίδα την οποία δεν χρειάζεσαι. 36. This is where you can buy a photo. F. B A. Αντιστοίχισε τις πινακίδες A-F με τις εξηγήσεις 33-36. όπως στο παράδειγμα.Practice Test 6 Module 1 ACTIVITY 8 What do these notices say? Match notices A-F with their explanations 33-36. 33. 34. If you want to exercise here. EX. Τι σημαίνουν οι παρακάτω πινακίδες.

C. houses and churches. only about eight people died in the fire. Luckily. Paul’s Cathedral and put up fifty new churches. dirty and narrow 37. B. The fire burned for A. The new streets were wider and cleaner. tourists can see ‘The Monument to the Great Fire of London’ (or simply ‘The Monument’). after four days. tents. or C) for items 37. a lot of other buildings and the most beautiful church in London. On Tuesday evening the wind dropped and. A. The fire started A. The Great Fire of London destroyed about 13. a gap to stop the fire. Sir Christopher Wren. clean but narrow B. Paul's Cathedral. Διάβασε το κείμενο και διάλεξε την καλύτερη απάντηση (Α. stone houses. C. St. B. too. a stone column which is 61 metres tall at the place where the fire started. as in the example. on Wednesday 5th.41. Sir Christopher Wren __________ fifty new churches. five days. not wood. they put out the fire. C. B. many different buildings. B. The Londoners built a new city. The fire continued the next day and the next and the next…It burned house after house. in Fish street. people lived in A. building after building and people lost their houses and put up tents in parks for their families and any things they could save. όπως στο παράδειγμα. in Thomas Farrinor street. dirty but wide at Thomas Farrinor’s bakery. The houses were made of brick or stone. a famous architect. thousands of houses. C. Before the fire. ΕX. painted 41. Β ή C) για τα ερωτήματα 37-41. wooden houses. The Great Fire of London The old city of London was a dirty city with narrow streets and wooden houses. 39.Practice Test 6 Module 1 ACTIVITY 9 Read the text and choose the best answer (A. C. B. built English in school 113 . It was Sunday. three days. in Pudding Lane a little after midnight. C. 2 September 1666 when a fire broke out at Thomas Farrinor's bakery near Fish street. 38. 40. On Tuesday 4th they decided to blow up the houses to make a firebreak. Today. rebuilt St. Old London was a city with _________________ streets.500 houses. The fire destroyed A. four days. finally. A. destroyed B.

The word ‘blog’ is short for ‘web log’ and it’s a place on the Internet on (EX) which you can write (42) ________ you want. • (50)__________ (Final). Συμπλήρωσε τα κενά (42-45) με μια από τις λέξεις που σου δίνονται (A-E). it’s also a site (43) ________ people can make comments or chat. when Blogs A ‘blog’ is your own site and if you’ve got one. There is one you do not need. and (47)________ (natural) keep them away from children! • Don’t use too much of your cleaning products! They won’t make your home look cleaner or (48)__________ (good)! • Be very (49)__________ (care) and remember to have doors and windows open while using cleaning products. όπως στο παράδειγμα. όπως στο παράδειγμα. you are a ‘blogger’. Cleaning products: who said they are all safe? We all like to have a clean home. anything C. There are political blogs. Bloggers. as in the example. where D. use them as diaries and share their news with other people. But blogs are not only personal. You can find photographs. links to other Web pages or read texts on a blog. which A. wash your hands very well after using any of these products! English in school 114 . who B.Practice Test 6 Module 1 ACTIVITY 10 Find the right word! Fill in the gaps (42-45) with one of the words given (A-E). music. (44) ________ set up personal blogs. in a safe place. Χρησιμοποίησε τη σωστή μορφή των λέξεων σε παρένθεση στις προτάσεις 46-50. travel blogs. fashion blogs or education blogs and some of them are very popular. as in the example. not really! • Always wear gloves: some products are not very skin-(EX) friendly (friend)! • Breathing detergents may be (46)__________ (danger) to your health! • Keep products away from the sun. EX. But a blog is not just a site for people to read. videos. Bloggers (45) ________ blogs have become popular can put up advertisements and make money! ACTIVITY 11 Use the correct form of the words in parentheses in statements 46-50. whose E. Υπάρχει μια λέξη την οποία δεν χρειάζεσαι. But are all cleaning products safe? No.

Practice Test 6 Module 2 ACTIVITY 1. Give two reasons why you would like to visit the Fun Park again? a) _________________________________ b) _________________________________ English in school 115 . How did you find our restaurant prices? _____________________________________ Did you buy anything from the Fun Park shop? Yes! .1 Complete this questionnaire and you could win a family ticket to the Fun Park in London. what did you buy?) _____________________________________ Would you like to come back to the Fun Park? Yes! . (If so. Συμπλήρωσε αυτό το ερωτηματολόγιο και μπορεί να κερδίσεις ένα εισιτήριο για όλη την οικογένεια για τo Fun Park στο Λονδίνο! How many times have you visited the Fun Park? _______________________________________ Who did you visit the Fun Park with? a) ___________________________________ b) ___________________________________ What did you like about the Fun Park? ______________________________________ Did you like the food and soft drinks at the Fun Park restaurant? Yes! .

Practice Test 6 Module 2 ACTIVITY 1. give presents) English in school 116 . INFORMATION • • • • Who is having the party Time and place of the party What the pupils can bring to the party What will happen at the party (e. so you can pin it on your school bulletin board. eat. Ολοκλήρωσε (με 50-60 λέξεις) την πρόσκληση για να την αναρτήσεις στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου σου.2 Complete the invitation (50-60 words) to the party that your class is organising. Να συμπεριλάβεις τις παρακάτω πληροφορίες.g. Include the information below. dance.

In 1960. Colour televisions followed.1 Complete the captions. Yes! Television ______ ____________________! English in school 117 . και φτιάξε τη δική σου ιστορία της τηλεόρασης. Today. Συμπλήρωσε τα λόγια κάτω από τις εικόνες.000 television sets worldwide. 4. people could find TV sets in shops for the first time.400. όπως στο παράδειγμα.Practice Test 6 Module 2 ACTIVITY 2. 5. 2. LCD and LED televisions: they _______________________.000. 6. so some of them decided _____ __________________. that is why people __________ ________________________. Around 1938. to make your own television story. and recently. as in the example. The first programmes in 1940 had news and a few entertaining films. But scientists needed 60 more years to make better models 3. the quality of the picture was much better so even more people _______________________. 1. . EXAMPLE Television was invented in 1878. there are more than 1.

2 Imagine you live in Corfu and yesterday in the centre of town you saw your favourite actor/actress. Write the news for your facebook profile in English (about 80 words). Γράψε την είδηση να την ανακοινώσεις στο προφίλ σου στο facebook (γύρω στις 80 λέξεις). Helpful IDEAS! • Who it was • Where he or she was when you saw him/her • What he or she was doing • What he or she looked like (describe him/her) English in school 118 .Practice Test 6 Module 2 ACTIVITY 2. Φαντάσου πως ζεις στην Κέρκυρα και χτες συνάντησες στην κεντρική πλατεία τον/την αγαπημένο/η σου ηθοποιό.

4. 1. One photo is used in the example. D. 2. Άκουσε και ταίριαξε τα ερωτήματα 1-5 με τις εικόνες Α-F. A A A A A A F. ΕΧ. 5. 3. Μια εικόνα χρησιμοποιείται στο παράδειγμα. C.Practice Test 6 Module 3 ACTIVITY 1 Listen and match items 1-5 with photos A-F. E. B. A. English in school 119 .       B B B B B B       C C C C C C       D D D D D D       E E E E E E       F F F F F F       Listen again and check your answers.

only one of them liked. 9. Υπάρχει μια απάντηση που δεν χρειάζεσαι. Listen again and check your answers. food C. 6. C. ACTIVITY 4 Listen and choose the best answer (A. Listen again and check your answers.Practice Test 6 Module 3 ACTIVITY 2 Listen and fill in gaps 6-10 with the right word. English in school 120 . 11. music DIALOGUE 2 Listen again and check your answers. __________ 12. Ενθαρρύνει κάποιον να κάνει ένα τηλεφώνημα. D. ACTIVITY 3 Listen to items 11-13 and choose the best answer (A-D). B. service B. The man was at the __________. Άκουσε και συμπλήρωσε τα κενά 6-10 με τη σωστή λέξη. B ή C) για τα ερωτήματα 14-15. Άκουσε τα ερωτήματα 11-13 και διάλεξε την σωστή απάντηση (A-D). Ενημερώνει για κάτι. The speakers agree that the ____________ at the restaurant was awful. The little girl was at the __________. C. B. Υπενθυμίζει σε κάποιον μια υποχρέωση. that they both liked. The boy was at __________. The girl was at __________. or C) for items 14-15. __________ 13. B. The speakers are talking about a film A. A. The woman was at the __________. There is one answer you do not need. Συμβουλεύει κάποιον. 8. DIALOGUE 1 14. 15. 7. that neither of them liked. __________ A. Άκουσε και διάλεξε την σωστή απάντηση (A. 10.

Practice Test 6 Module 3 ACTIVITY 5 Listen and fill in gaps 16-20 with the right word. Mark Spitz is a(n) __________. 20. Άκουσε και συμπλήρωσε τα κενά 16-20 με τη σωστή λέξη. 19. English in school 121 . as in the example. Andrea Bocelli is a(n) __________. όπως στο παράδειγμα. 18. FAMOUS PEOPLE IN THE TWENTIETH CENTURY AND WIN OUR AMAZING PRIZES! EX. SOLVE THE QUIZ Helen Keller was a(n) writer Shirley Temple was a(n) __________. 17. Julia Gillard is a(n) __________. Listen again and check your answers. 16. David Randolph Scott is a(n) __________.

Practice Test 6 Module 4 Activity 2 English in school 122 .

Practice Test 6 Module 4 Activity 2 English in school 123 .

Practice Test 6 Module 4 Activity 3 English in school 124 .

Practice Test 6 Module 4 Activity 3 English in school 125 .

English Language Certification Ministry of Education & Religious Affairs. Culture & Sports Practice Test 7 .

sunny rain EXAMPLE: What’s the weather forecast for Athens tomorrow? 1. too. it’s going to be ______. weather cold C. That’ s a pity! It’s such a ______day. όπως στο παράδειγμα. It’s going to ______ 2. D. and it will be ______¸too. Διάβασε τα λόγια των ηρώων στο παρακάτω κόμικ και συμπλήρωσε τα κενά 1-5 με μια από τις λέξεις που σου δίνονται (OPTIONS A-F) κάτω από το κόμικ. as in the example. today! English in school 127 . E. 3. F. 5. And in Salonica? It’s going to ______ and 4. A. snow windy B.Practice Test 7 Module 1 ACTIVITY 1 Read the bubbles in the comic strip and match gaps 1-5 with options A-F below.

6. Kim C. όπως στο παράδειγμα. Can you come and help me. Susan B. Ζητά από τον παραλήπτη να πάει σπίτι της να τη βοηθήσει στη μαγειρική. Kelly. 7. Brian. Thanks. D. meet me outside Zana shop at 5. F. please e-mail me this afternoon. Ζητά από τον παραλήπτη να του απαντήσει εάν θέλει να δει μια παράσταση. Simon. Ε A. Would you like to come? Cathy Samantha. Mark has invited me to his party on Saturday and he says I can bring a friend. no later than 6. I want to buy some new trousers.00 pm. Ζητά κάτι από τον παραλήπτη για να διαβάσει για ένα διαγώνισμα. Mum. Can’t come to the cinema. if you want to come to the theatre tonight. Υπάρχει ένα επιπλέον μήνυμα που δεν θα χρειαστείς. Αντιστοίχισε τα μηνύματα A-G τις επιλογές 6-10. as in the example. Ζητά από τον παραλήπτη να δανειστεί ένα ρούχο του/της. Andrew and Betty are coming to dinner tonight and they want me to cook roast turkey. if that’s OK with you. please? Sophie Philip. can you lend me your notes from the History class on Wednesday? I was sick and wasn’t at school and I need them to study for the test. Sam E.Practice Test 7 Module 1 ACTIVITY 2 What’s on each e-mail? Match e-mails A-G with options 6-10. Προσκαλεί τον παραλήπτη σε ένα πάρτι.00 pm tomorrow afternoon. There is one e-mail you do not need. I have to work late tonight. Can I borrow your blue dress? My cousin George has a party on Saturday and I’ve got nothing to wear. Thanks. 8. bring it to me in the music class on Thursday. Kevin. Ζητά να ακυρώσει ένα ραντεβού. Maybe we can go on Tuesday. EX. If it’s OK with you. Τι λέει το κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα. Maria G. 9. Sorry. Can you come with me and tell me what you think? If it’s OK with you. 10. Sonia English in school 128 . but I don’t know how.

Eating can be a problem. Some things are easier in zero G. Διάβασε το παρακάτω κείμενο και διάλεξε την καλύτερη απάντηση (Α. You don’t need a bed. You can sleep anywhere. it flies away. Το κείμενο μιλάει για ______________________________ στο διαστημόπλοιο. but not in space. B. 12. παιδιά. τα προβλήματα και τα πλεονεκτήματα 14 A. Αντιστοίχισε τα τμήματα A-D με τις προτάσεις 14-16. Water doesn’t fall in space. παιδική εγκυκλοπαίδεια. B. Being an astronaut is not an easy job. ενήλικες.Practice Test 7 Module 1 ΑCTIVITY 3 3. 16.1 Read the text below and choose the best answer (A. τη ζωή B. You have to eat your food from a bag. 11. όπως στο παράδειγμα. παιδιά και ενήλικες. τα προβλήματα B. There is no gravity in space. Το κείμενο είναι από A. Το φαγητό σε ένα διαστημόπλοιο. When you try to cut the food. το φαγητό 13. You just fix your sleeping bag to a wall and go to sleep. because there is no up and no down. The astronauts need a special shower and toilet. C. Το παρακάτω κείμενο απευθύνεται σε A. B. εφημερίδα. 15. EX. C. τα πλεονεκτήματα C. 3. Living in zero G can be difficult. Ποιο τμήμα του κειμένου περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες. or C) for items 11-13. A. Α English in school 129 . Β ή C) για τις ερωτήσεις 11-13. You can sleep upside down in you want to.2 Which part of the text contains the following information? Match parts A-D with statements 14-16 as in the example. ALL ABOUT SPACE D. όπως στο παράδειγμα. C. as in the example. A. Having a shower is easy on Earth. It floats. Δίνει πληροφορίες για ______________________________ από την έλλειψη βαρύτητας. τα δωμάτια C. ταξιδιωτικό φυλλάδιο. EX. This is called zero G. B. Την έλλειψη βαρύτητας. 14. Τον ύπνο σε ένα διαστημόπλοιο. Το πλύσιμο σε ένα διαστημόπλοιο. You can’t put the food on a plate and cut it with a knife and fork.

όπως στο παράδειγμα. You can go and play football or ride your bike there. 25. 21. There are a lot of old or ancient things to see there. You can see a lot of different animals there. 24. a donkey goes (17) __________ him.Practice Test 7 Module 1 ACTIVITY 4 Read the text below and choose the best word (A-Ε) for items 17-20. The king of Duloc is a bad man called Lord Farquaad. Διάβασε τις περιγραφές 21-25 και συμπλήρωσε το σταυρόλεξο. as in the example. Shrek lives in a quiet forest in a land called Duloc. After a long time. C M P C Z B A S T L E English in school 130 . He tells Shrek to find a beautiful princess called Princess Fiona. as in the example. Διάβασε το παρακάτω κείμενο και διάλεξε την καλύτερη λέξη (Α-Ε) για τα κενά 17-20. Υπάρχει μια λέξη που δεν τη χρειάζεσαι. The king and the queen live there. There is one word you do not need. EX. In the summer you often go there to swim. for My favourite film. by Chris Donnelly My favourite film is “Shrek”. (19) __________ the princess tells Shrek her terrible secret. about A. It’s (EX) about a character called Shrek. 22. (18) __________ first Shrek doesn’t like her. The first letter is given. Το πρώτο γράμμα σου δίνεται. at B. then E. It’s a really funny film and the character I like (20) __________ is the donkey! ACTIVITY 5 Read descriptions 21-25 and fill in the puzzle. with C. You can watch a movie there. they find the princess in a dark palace. * Places in a city puzzle! * Places in a city puzzle! * EX. It’s a comedy and a cartoon. 23. όπως στο παράδειγμα. best D. Shrek’s friend.

COLUMN A EX. C. B. but I’ve only got it in blue. 2006. E. if you like.30 at the bus station. 26. 32.Practice Test 7 Module 1 ACTIVITY 6 Read the note and choose the best word (A-E) for each gap (26-28). όπως στο παράδειγμα. What nice sunglasses! Are they new? We can go together. longest D. Sure. Somebody put it in the water on 25 April 1914 and a fisherman found it on December 10. California. Αντιστοίχισε τις προτάσεις 29-32 (COLUMN A) με τις απαντήσεις Α-F (COLUMN Β). strangest Guinness Records EX. tallest C. F. 30. Διάβασε το σημείωμα και για κάθε κενό (26-28) διάλεξε την καλύτερη λέξη (Α-Ε). What’s the problem? Did you watch TV last night? Do you have this in a larger size? A. English in school 131 . The ____________message in a bottle spent 92 years 229 days at sea. There is one answer you do not need. lightest E. oldest B. 28. as in the example. Michel Lotito holds the record for the _________ diet. Υπάρχει μια απάντηση την οποία δεν χρειάζεσαι. 29. I bought them a few days ago. 31. D. I had to study for the test. not red. No. There are two options you do not need. Yes. Yes. Υπάρχουν δύο λέξεις που δεν τις χρειάζεσαι. He eats 900 grams of metal a day. EX. 27. ACTIVITY 7 Match the statements 29-32 (COLUMN A) with the appropriate answers A-F (COLUMN B). I take size five. COLUMN B I can’t understand this exercise. USA. όπως στο παράδειγμα. 10. Nico Surings holds the record for the fastest time to run 100m barefoot on ice. as in the example. The __________ rabbit ears are 79 cm and belong to a rabbit owned by Waymon and Margaret Nipper of Bakersfield. fastest A.

33.80 Special offer! Roses Carnations Daffodils Daisies ₤ 1 ₤ 1. 35. E. EX. as in the example. There is one notice you do not need.Practice Test 7 Module 1 ACTIVITY 8 Where can you buy these things? Match the products 33-36 with the notices A-F. 34.20 English in school 132 . Where can you buy jewelry? Where can you buy vegetables? Where can you buy meat? Where can you buy flowers? Where can you buy clothes? A A.50 Chicken ₤ 6. B. SKIRTS 30% OFF TODAY Sausages ₤ 7. F. όπως στο παράδειγμα. Πού μπορείς να αγοράσεις τα παρακάτω πράγματα.10 ₤ 1. C.25 ₤ 1. Rings altered Watches repaired Garden fresh carrots and peas Local potatoes HERE medicines without doctor’s prescription NO D. Αντιστοίχισε τα προϊόντα 33-36 με τις πινακίδες A-F. Υπάρχει μια πινακίδα την οποία δεν χρειάζεσαι. 36.

or keep in the fridge for at least 30 minutes. Text A is from A. This is a story about feelings and friends.. mix the dried fruits. C. B. Our cruise ships offer a great number of tours from €20. No one knows why. Everyone in school starts to wonder about him. 40. Start with one card and make sure you use your right hand. B. an advertisement. a recipe. B. Διάβασε τα 4 κείμενα παρακάτω και διάλεξε την καλύτερη απάντηση (Α. playing a card game. tourists. 39. a brochure. two teenagers. with your left hand take the hidden card from the middle of the table and place it on top of the first card. Written by Ernest Halley. Throw it up into the air and make sure it lands on the table in front of you. as in the example. Text A may be useful to A. Text B is probably about A. All four texts A. As you do this. English in school 133 . a new theatrical play. and half a cup of sweet wine. All are popular in the summer time. The best way to really enjoy the tropical beauty of the island is by booking a roundthe-island tour. The Silver Scarf Peter Ryan is an ordinary teenager who suddenly starts to bring a girl’s silver scarf to school with him every day.00 per person. 38.00 . doing a card trick. Then. a teacher and a student. … C. 41. using your hands. όπως στο παράδειγμα. so book as early as possible. C. 37. B. the apple bits. C. C. B. give a solution to a problem. and what sometimes makes people suddenly change. Text D gives information about A. an announcement. C. A. More info available at all hotel receptions. a poster. ship captains. B.Practice Test 7 Module 1 ACTIVITY 9 Read the 4 texts below and choose the best answer (A. B.. a recipe. Text C is A. Cover and wait for about 2 hours. In a large bowl. or C) for items 37-41. D. Β ή C) για τα ερωτήματα 37-41. C. are informative. ΕX.€60. Heat the orange juice for 1 -2 minutes. B. are only for kids. hotel receptionists. Hold the card between two fingers and have the face of the card towards the audience. Until one day. Pour it over the fruits.

sort out E. They invented the hot-air balloon. Of course. as in the example. last C. summer camps are the perfect place to make friends. At camp you learn how to share things –how to give and take. a very successful rap__________ (invent) (dance) (art) (paint) (science) (music) English in school 134 . Naturally. Eminem is the stage name of Marshall Bruce Mathers III. They (42)_____ you for life and help you (43)_____ skills you need as a citizen. prepare SUMMER CAMP FUN Who said that summer camps are not for YOU? Summer camps are ideal for you. 50. Alexander Fleming was a _____________. 46. Anna Pavlova was the most famous ballet__________of the early 20th century. you meet different sorts of people your own age. Famous people EX. The Montgolfier brothers were inventors. summer camps are an excellent opportunity! DON’T miss it! ACTIVITY 11 Use the correct form of the words in parenthesis in the statements below (46-50). Pablo Picasso was a ___________ who spent most of his adult life in France. one of the most important things you can learn is to like yourself –who you really are. Michelangelo was an ______________. Χρησιμοποίησε τη σωστή μορφή των λέξεων σε παρένθεση στις προτάσεις 46-50. Διάβασε το κείμενο και για κάθε κενό (42-45) διάλεξε την πιο κατάλληλη λέξη (Α-E). He discovered penicillin. develop D. όπως στο παράδειγμα. A. 48. if you want to change or enrich your life. Besides. He painted the Sistine Chapel (Cappella Sistina) ceiling. Υπάρχει μία λέξη που δεν χρειάζεσαι. 49. which may (45)_____ a lifetime! So. 47. There is one word you do not need. Some are sure to have similar interests as you.Practice Test 7 Module 1 ACTIVITY 10 Read the text and for each gap (42-45) choose the best word (A-Ε). follow B. too. it’s fun! You try new things every single day. You definitely learn how to (44)_____ instructions and maybe even how to become a confident leader.

1 Complete this questionnaire on kids’ health today.Practice Test 7 Module 2 ACTIVITY 1. write two you like. a) _____________________________________ b) _____________________________________ 4) Do you like eating fruit? Yes!______________ If so.) No!_________________________________ HEALTH School MAG 12 English in school 135 . SURVEY ON KIDS HEALTH TODAY 1) What is your favourite sport? _______________________________________ 2) How often do you practise this sport? _______________________________________ 3) Do you like eating vegetables? Sometimes! If so. etc. Συμπλήρωσε αυτό το ερωτηματολόγιο σχετικό με την υγεία των παιδιών σήμερα. write two you like. etc. a) _____________________________________ b) _____________________________________ 5) How many times a week do you eat meat? (beef.) _______________________________________ 6) What is your favourite soft drink? _______________________________________ 7) What do you usually have for breakfast? (Write two) a) _____________________________________ b) _____________________________________ 8) Do you like junk food? (hamburgers. chicken.

Use the INFORMATION POINTS below.2 Write an email (50-70 words) to your Swiss friend Monika about a new shopping centre she must visit when she comes to Greece this summer. English in school 136 . Sign as ‘Nikos’ or ‘Niki’ (not with your real name). INFORMATION POINTS • The name of the new shopping centre • Where it is exactly • What you can buy there • What you can also do there Dear Monika. Γράψε ένα email (50-70 λέξεων) στην φίλη σου την Monika από την Ελβετία και πες της για ένα νέο εμπορικό κέντρο που πρέπει να επισκεφτεί όταν έρθει στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Υπόγραψε ως ‘Νίκος’ ή ‘Νίκη’ (όχι με το πραγματικό σου όνομα!).Practice Test 7 Module 2 ACTIVITY 1. Να αναφερθείς στα σημεία πιο κάτω.

Its passengers ______________________________ . it left for New York.Practice Test 7 Module 2 ACTIVITY 2. και φτιάξε τη δική σου ιστορία για τον Τιτανικό. 5. At that time. όπως στο παράδειγμα. 1. 2.500 people lost their lives because most of them ________ and only 700 people ________! This was the worst ship tragedy ever and people _____________________________________! English in school 137 . it was the largest passenger ship in the world . to make your own story of the Titanic. 1. as in the example. But the captain was very calm: he told the passengers _______________________________. Συμπλήρωσε τα λόγια κάτω από τις εικόνες. 3. 6. Suddenly it hit an iceberg at night. 4. After a few days.1 Complete the captions.200 people ______________________________. More than 2. EXAMPLE The Titanic was built in Northern Ireland in 1912.

Λαμβάνεις μέρος σε ένα σχολικό διαγωνισμό και σου ζητείται να γράψεις σχετικά με τη χώρα σου. …”. …”. You have to start with: “I think my country is one of the most beautiful countries. too! English in school 138 . Θα πρέπει να ξεκινήσεις με την πρόταση: “I think my country is one of the most beautiful countries.2 You are taking part in a school competition and have to write about your country. I think my country is one of the most beautiful countries.Practice Test 7 Module 2 ACTIVITY 2. Γράψε περίπου 70-80 λέξεις. … Helpful ideas • Say why you think your country is so special • Say what people can do • Say where people can go • Say something about a great place you recently went to • Tell your readers to go and see it. Write about 70-80 words.

A A A A A A F.Practice Test 7 Module 3 ACTIVITY 1 Listen and match items 1-5 with photos A-F. D. Άκουσε και ταίριαξε τα ερωτήματα 1-5 με τις εικόνες Α-F. C. Μια εικόνα χρησιμοποιείται στο παράδειγμα. One photo is used in the example. 5. 2. A. 4. 1. B. 3. E. English in school 139 . ΕΧ.       B B B B B B       C C C C C C       D D D D D D       E E E E E E       F F F F F F       Listen again and check your answers.

ACTIVITY 4 Listen and choose the best answer (A. Άκουσε τα ερωτήματα 11-13 και διάλεξε την σωστή απάντηση (A-D). His favourite room is his __________. an expensive idea. His favourite room is the __________. an interesting idea. ACTIVITY 3 Listen to items 11-13 and choose the best answer (A-D). C. 15. 6. B. __________ A. English in school 140 . B. Υπάρχει μια απάντηση που δεν χρειάζεσαι. not a good idea. Her favourite room is her __________. Αρνείται μια πρόσκληση. __________ 12. strangers. or C) for items 14-15. Her favourite room is the __________. DIALOGUE 2 relatives. 11. B. Αφήνει μια παραγγελία για κάποιον. DIALOGUE 1 C. Listen again and check your answers. B. 14. Συμβουλεύει κάποιον να αποφύγει κάτι. __________ 13. C. Άκουσε και συμπλήρωσε τα κενά 6-10 με τη σωστή λέξη. Άκουσε και διάλεξε την σωστή απάντηση (A. The speakers are A. 10. B ή C) για τα ερωτήματα 14-15. Her favourite room is the __________. 9. 8. Listen again and check your answers. Mary thinks her friend’s idea is A. Υπενθυμίζει σε κάποιον να φέρει κάτι. friends. Listen again and check your answers. D. 7. There is one answer you do not need.Practice Test 7 Module 3 ACTIVITY 2 Listen and fill in gaps 6-10 with the right word.

17. 18. 20. Άκουσε και συμπλήρωσε τα κενά 16-20 με τη σωστή λέξη.Practice Test 7 Module 3 ACTIVITY 5 Listen and fill in gaps 16-20 with the right word. ANIMAL QUIZ! * ANIMAL QUIZ! * ANIMAL QUIZ! EX. English in school 141 . όπως στο παράδειγμα. as in the example. 16. 19. B I R D C __ __ D __ __ M __ __ __ __ __ R __ __ __ __ __ H __ __ __ __ Listen again and check your answers.

Practice Test 7 Module 4 Activity 2 English in school 142 .

Practice Test 7 Module 4 Activity 2 English in school 143 .

Practice Test 7 Module 4 Activity 3 English in school 144 .

Practice Test 7 Module 4 Activity 3 English in school 145 .

English Language Certification Ministry of Education & Religious Affairs. Culture & Sports Practice Test 8 .

He’s a ____________. όπως στο παράδειγμα.What does your father do? . F. 1. .She’s a __________________.What do you want to be in the future? . E. and my sister wants to be a ______________.Practice Test 8 Module 1 ACTIVITY 1 Read the bubbles in the comic strip and match gaps 1-5 with options A-F below.I want to be a __________________ 4.Well. . D. I want to be a __________________! English in school 147 . A. as in the example. 2. musician hairdresser C. Διάβασε τα λόγια των ηρώων στο παρακάτω κόμικ και συμπλήρωσε τα κενά 1-5 με μια από τις λέξεις που σου δίνονται (A-F) κάτω από το κόμικ. 3. taxi driver nurse B.And what does your mother do? . . We are going to work together. doctor footballer EXAMPLE: My father is a taxi driver. . 5.

Με χρήματα μπορούμε ν’ αγοράσουμε … EX. αλλά όχι χρόνο. F WHAT CAN MONEY BUY? Nothing important! A. With money you can buy a house but not a home. αλλά όχι ένα ζεστό σπιτικό. … βιβλία αλλά όχι γνώση. αλλά όχι τον ύπνο. Διάβασε τα αποφθέγματα (A-F) και αντιστοίχισέ τα με το νόημά τους στα ελληνικά (6-10). F. C. … σπίτια.Practice Test 8 Module 1 ACTIVITY 2 Read the sayings below (Α-F). … κάποιο κρεβάτι. With money you can buy watches but not time. αλλά όχι την αγάπη που χρειαζόμαστε. … ρολόγια. B. and match them with their meaning in Greek (6-10). D. … δώρα. 9. E. 7. With money you can buy a book but not knowledge. With money you can buy a bed but not sleep. 6. όπως στο παράδειγμα. With money you can buy warm things but not warmth. αλλά όχι ζεστασιά. 10. With money you can buy gifts but not the love we need. … ζεστά πράγματα. English in school 148 . 8. as in the example.

Α English in school 149 . C. as in the example. and fireworks. σχολικό βιβλίο. B. Το κείμενο μιλάει για μια παραδοσιακή γιορτή που γίνεται στην πόλη A. 16. 12. Το όνομα της γιορτής. C. Το κείμενο είναι μάλλον από A. C.000–40. Διάβασε το παρακάτω κείμενο και διάλεξε την καλύτερη απάντηση (Α.Practice Test 8 Module 1 ΑCTIVITY 3 3. όλους τους ανθρώπους. Tomatina. Louis Bertrand and Mother Mary and has been a tradition in Buñol since 1944 or 1945. B. 11. Some of them stay in Valencia. Δίνει πληροφορίες για A. About 20. ένα σημαντικό γεγονός της πόλης. 14. βιβλίο μαγειρικής.000 tourists come to the tomato fight. Thousands of people come from all over the world to fight by throwing tomatoes at each other. τον πληθυσμό της πόλης. Β ή C) για τις ερωτήσεις 11-13. C. B. EX. όπως στο παράδειγμα. Ποιο τμήμα του κειμένου περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες. Τη διάρκεια της γιορτής. Το παρακάτω κείμενο απευθύνεται σε A. Buñol. The ‘tomato fighters’ throw more than one hundred tons of tomatoes in the streets. and travel by bus or train there. Valencia. parades. La Tomatina A. B. La Tomatina is a food fight festival which lasts one week and takes place on the last Wednesday of August each year in the town of Buñol in Spain. δασκάλους. Τον αριθμό των επισκεπτών. There is also a paella cooking contest on the night before the tomato fight. There is music. Αντιστοίχισε τα τμήματα A-D με τις προτάσεις 14-16. a big city 38km outside Buñol. D.1 Read the text below and choose the best answer (A. dancing. The festival is in honour of the town's patron saints. 13. C. όπως στο παράδειγμα. το φαγητό που τρώνε οι επισκέπτες σ’ αυτήν την πόλη. But the Tomatina is not only about the tomato fight. 15. Την ποσότητα των ντοματών που ρίχνονται. μαθητές. B.2 Which part of the text contains the following information? Match parts A-D with statements 14-16 as in the example. EX. 34 3. or C) for items 11-13. αθλητική εφημερίδα. St. B.

It is also very cold and very windy. 23. School subjects puzzle! H G M H D P I School subjects puzzle! S T O R Y You learn about ancient people and wars. 25. Διάβασε τις περιγραφές 21-25 και συμπλήρωσε το σταυρόλεξο. like A. with B. that E. in C. EX. ACTIVITY 5 Read descriptions 21-25 and fill in the puzzle. Το πρώτο γράμμα σου δίνεται.Practice Test 8 Module 1 ACTIVITY 4 Read the text below and choose the best word (A-Ε) for items 17-20. A desert is a place (17)________________ it almost never rains or snows. There is one word you do not need. as in the example. You learn about other countries. You learn numbers. 22. The world’s largest desert is Antarctica (18)__________ the South Pole. because A cold desert A desert isn’t just a dry hot place (EX) like the Sahara as most people think. 24. 21. όπως στο παράδειγμα. English in school 150 . Υπάρχει μια λέξη που δεν τη χρειάζεσαι. You use it to find the meaning of words you don’t know. You do it at home every when you come back from school. Antarctica is called a desert (19)____________it gets very little rain. Διάβασε το παρακάτω κείμενο και διάλεξε την καλύτερη λέξη (Α-Ε) για τα κενά 17-20. όπως στο παράδειγμα. You sometimes work with other pupils in groups to do it. It is home to the penguins (20)____________ live near the South Pole. School subjects puzzle! EX. The first letter is given. where D. as in the example.

D. E. COLUMN B It’s usually hot and sunny. olives and lots of other stuff. C. pizza lovers want onions. make B. The idea was to (27)________ cooked tomato on top of flat bread. EX. Some people (26)________ it was first made in Greece. 31. 30. B. I can’t. I want my coffee black. όπως στο παράδειγμα. think C. About 200 years later cheese was also used. to (28) ________ it even tastier. while others believe that it is an Italian invention. He’s tall with black hair and green eyes. sell DID YOU KNOW? Pizza is not new! It seems pizza was (EX) invented more than 2000 years ago somewhere in the Mediterranean region. as in the example. COLUMN A EX. 29. order D. Αντιστοίχισε τις προτάσεις 29-32 (COLUMN A) με τις απαντήσεις Α-F (COLUMN Β). every Wednesday. around 1500 A. όπως στο παράδειγμα. What is the weather usually like in July in your country? What does your brother look like? How often do you play tennis? A. D. 32. There is one answer you do not need. I take size five. How much sugar do you take in your coffee? Let’s go to the cinema. I’m sorry. Generally. as in the example. I’ve got a lot of work to do.Practice Test 8 Module 1 ACTIVITY 6 Read the information below and for each gap (26-28) choose the best word (A-Ε). peppers. Διάβασε το παρακάτω κείμενο και για κάθε κενό (26-28) διάλεξε την πιο κατάλληλη λέξη (Α-Ε). Υπάρχουν δυο λέξεις που δεν τις χρειάζεσαι. put E. There are two words you do not need. English in school 151 . Nowadays. tonight. I don’t take any sugar. invented A. Υπάρχει μια απάντηση την οποία δεν χρειάζεσαι. The first pizza house opened up in Naples but nowadays you can enjoy pizza all over the world! ACTIVITY 7 Match the statements 29-32 (COLUMN A) with the appropriate answers A-F (COLUMN B). meats. F.

A A. Αντιστοίχισε τις πινακίδες A-F με τo τι εννοούν. F. 35. EX. The new Keep this medicine out of the reach of children Harry Potter novel NOW in stock! Fragile! Handle with care D. Υπάρχει μια πινακίδα την οποία δεν χρειάζεσαι. Tι εννοούν οι παρακάτω πινακίδες.Practice Test 8 Module 1 ACTIVITY 8 What do these notices mean? Match notices A-F with what they mean (33-36). You can buy this new popular book here. 33. Be careful because it can break easily! You can get three things and pay for only one. 36. PHOTOGRAPHS NO This week rent 3 DVDs FOR THE PRICE OF 1 DISCOUNT STORE Get the best designer clothes at half price English in school 152 . Don’t let children take this medicine in their hands. There is one notice you do not need. C. as in the example. όπως στο παράδειγμα. E. You can buy cheaper things to wear here. 34. B.

made for English readers. they can! This is what Wikipedia is all about. use this encyclopedia. don’t think that it can replace a real encyclopedia in the library or from an electronic site. as in the example. a history book. C. appeared thirty years ago. created by readers.Practice Test 8 Module 1 ACTIVITY 9 Read the text below and choose the best answer (A. C. Β ή C) στα ερωτήματα 37-41. Wikipedia is a free electronic encyclopedia with information about anything you can think of and you can find it on the Internet. 38. C. Wikipedia is amazing! Readers add information to it 365 days a year. Sometimes the information you find is not right because nobody checks to make sure that what readers add is correct. in no way complete. C. now it has more than ten million texts. Διάβασε το παρακάτω κείμενο και διάλεξε την πιο κατάλληλη απάντηση (Α. W I K I P E D I A Can readers write their own encyclopedia? Believe it or not. 40. B. So. in about two hundred and fifty languages! Two million of these are in English. or university professors. written by experts. 41. Wikipedia A. about 700 million visitors have actually used it. B. not lexicographers. όπως στο παράδειγμα. buy this encyclopedia.000 changes per hour. B. Today. The information in the encyclopedia is A. Up to now. B. there are more than seventy five thousand Wikipedia writers around the world and statistics show that they make about 1. an instructions leaflet. Born in 2001. 37. C. any time. never correct. or C) for items 37. Anyone can add anything. The people who write for it are people like you and me. for as many times as he or she wants. costs nothing. a teen magazine. in five languages. It is a ΕX. The text below is probably from A. teachers. B. Millions of people A. B. 39. 'live' encyclopedia but you need to remember that not all information you can find in it is correct. find this encyclopedia useless. add or correct information. Wikipedia is an encyclopaedia A. English in school 153 . To write. The Wikipedia texts are A. B. you simply click on the text and do it. C. always helpful. is an electronic game. in English.41. in different languages.

but they only wear them on formal occasions. 49. as in the example. could I ___________________ you something? 47. Excuse me. The shop won’t ___________________ until next Monday. The Yeoman Warders were established in 1485 as King Henry VIII's bodyguards. Συμπλήρωσε τα κενά (42-45) με μια από τις λέξεις που σου δίνονται (A-E). Υπάρχει μια λέξη την οποία δεν χρειάζεσαι. On 1 July 2007 a woman. I don’t need them any more.Practice Test 8 Module 1 ACTIVITY 10 Find the right word! Fill in the gaps (42-45) with one of the words given (A-E). I will ___________________ these old books! 50. όπως στο παράδειγμα. female Yeoman Warders One of the most (EX) popular attractions at the Tower of London is the Yeoman Warders or Beefeaters. Antonyms EX What time are you going to arrive in Barcelona? (leave) (answer) 46. EX. the guards of the tower. tour E. lovely D. There is one you do not need. όπως στο παράδειγμα. Visitors can see them at the Tower in the dark blue uniform with red trimmings designed for them at Queen Victoria’s time in 1858. I just __________this colour! Don’t tell me you’re thinking of buying this T-shirt! (love) 48. sold B. Moira Cameron. Don’t ___________________ to buy some bread on your way home from work! (close) (buy) (remember) English in school 154 . but they also act as (44)________ guides. They are responsible for keeping the British crown jewels safe. ACTIVITY 11 Use the opposite of the words in parentheses in the statements below (46-50). as in the example. They are (42)______known for their (43)______red and gold uniforms. best C. Χρησιμοποίησε το αντίθετο των λέξεων σε παρένθεση στις προτάσεις 46-50. popular A. became the first (45)_______ Yeoman Warder in the history of the Tower.

1 Complete this questionnaire and you could win a family ticket to go and see the amazing musical ‘Cats’. Why? _________________________________________ Who did you visit the Zoo with? _________________________________________ Is there anything you did not like at Townhill Zoo? Yes! (Sorry about that!) . If so.Practice Test 8 Module 2 ACTIVITY 1. . Would you like to come back to Townhill Zoo? Yes! . What were your favourite animals? (Write three) a) ______________________________________ b) ______________________________________ c) ______________________________________ Did you like the restaurant at the Zoo? Of course! Why? It was Did you enjoy your time at Townhill Zoo? Yes! . How did you find it? _________________________________________ Is this your first visit to Townhill Zoo? Yes! . what is it? (write only one thing) _________________________________________ English in school 155 . Συμπλήρωσε αυτό το ερωτηματολόγιο και μπορεί να κερδίσεις ένα εισιτήριο για όλη την οικογένεια για το καταπληκτικό μιούζικαλ ‘Cats’. .

…………………………………………………. και πες του πώς περνάς. …………………………………………………. Alex PLACE STAMP HERE INFORMATION • Tell him where you are. Yπόγραψε με το όνομα Νίκος’ ή ‘Νίκη’. and tell him some things about it. …………………………………………………. (Μην υπογράψεις με το πραγματικό σου όνομα!) Dear Lev. Στείλε μια κάρτα (50-70 λέξεων) στον καλύτερό σου φίλο από την Πολωνία. Hope you are well. Guess where I am! …………………………………………………. • Tell him what you do on the island. …………………………………………………. • Tell him what is so special about the island. …………………………………………………. Your friend from Greece. …………………………………………………. • Finally. tell him to also visit it in the future! English in school 156 . ………………………………………………….2 You are spending your summer holiday on a great island. τον Lev. Include the information below and sign the letter with the name ‘Nikos’ or ‘Niki’ (Do not sign with your real name!) Περνάς τις καλοκαιρινές σου διακοπές σε ένα καταπληκτικό νησί.Practice Test 8 Module 2 ACTIVITY 1. Write a postcard (50-70 words) to your best friend Lev in Poland. Να συμπεριλάβεις τις παρακάτω πληροφορίες.

to make your own ‘ballpoint pen’ story. και φτιάξε τη δική σου ιστορία για το ‘στυλό διαρκείας’. needed a pen to write on paper. όπως στο παράδειγμα. It rolls in ink every time you want to ___________ or __________.Practice Test 8 Module 2 ACTIVITY 2. big. cheap and safe. 2. _______ ________________________________________! English in school 157 . For some people the ‘ball point pen’ was one of . the greatest inventions 3. people soon carried one in _________. Its main characteristic is its very little ball. in 1938. shops sell all kinds of pens: small. _________or _________! 6. Συμπλήρωσε τα λόγια κάτω από τις εικόνες. as in the example. even with flashing lights.1 Complete the captions. 5. Because the ball point pen was very practical. if you need a pen. So. plastic and wood. 1. Today. EXAMPLE 1938 The idea belongs to a Hungarian who.1959 His invention was so successful in the 1950s that almost everyone _________________________. 1950 . He tried hard and _________________________! 4.

Στείλε ένα email (περίπου 70-80 λέξεις) στον καλύτερό σου φίλο (στην καλύτερή σου φίλη) με τον (την) οποίο αλληλογραφείς και πληροφορησέ τον (την) πες του (της) σχετικά. Μην υπογράφεις με το πραγματικό σου όνομα! Dear What to say in your email Helpful ideas • Say the title of the film • Say what kind of film it is • Say what it is about • Say who is starring in the film • Say why you think it is a great film English in school 158 . Do not sign with your real name! Μόλις είδες ένα πολύ ωραίο DVD. Send an email (about 70-80 words) to your best pen friend and inform him/her about it.2 You have just watched a great DVD.Practice Test 8 Module 2 ACTIVITY 2.

A. One photo is used in the example. C. 4. Μια εικόνα χρησιμοποιείται στο παράδειγμα. B. Άκουσε και ταίριαξε τα ερωτήματα 1-5 με τις εικόνες Α-F. 5. 1. 3. 2. A A A A A A F.       B B B B B B       C C C C C C       D D D D D D       E E E E E E       F F F F F F       Listen again and check your answers.Practice Test 8 Module 3 ACTIVITY 1 Listen and match items 1-5 with photos A-F. E. ΕΧ. English in school 159 . D.

Listen again and check your answers. LISTEN TO THIS DIALOGUE B. __________ A. C. is asking for advice. a _________ Grandma: a dress Grandpa: a sweater Susan: a _________ a T-shirt black ______ and ACTIVITY 3 Listen to items 11-13 and choose the best answer (A-D). a student and his mother. Θέλει να μάθει αν κάποιος θα πάει κάπου. B ή C) για τα ερωτήματα 14-15. __________ 12. Listen again and check your answers. ACTIVITY 4 Listen and choose the best answer (A. 15. English in school 160 . B. There is one answer you do not need. disagrees with the other speaker. B. C. a teacher and a student’s mother. Χρειάζεται έναν αριθμό τηλεφώνου. Mrs Harrison A. Listen again and check your answers. Άκουσε και συμπλήρωσε τα κενά 6-10 με τη σωστή λέξη. B. 8. D. C. 7. 14. Άκουσε τα ερωτήματα 11-13 και διάλεξε την σωστή απάντηση (A-D). The speakers are A. 10. Συμβουλεύει κάποιον για κάτι. Υπάρχει μια απάντηση που δεν χρειάζεσαι. 11. Άκουσε και διάλεξε την σωστή απάντηση (A. is offering help. __________ 13. Dad: George: Mum: Shirt __________ and and and and and jacket a black belt shoes __________ 6. or C) for items 14-15. EX. a teacher and a student.Practice Test 8 Module 3 ACTIVITY 2 Listen and fill in gaps 6-10 with the right word. Ενημερώνει κάποιον για κάτι και ζητάει μια χάρη. 9.

Fry the pancake on both sides until it’s (18) ________. όπως στο παράδειγμα. Mama’s Recipes PANCAKES Ingredients flour 1 egg some (16) ________ some oil some salt some sugar some lemon  Instructions   Mix the ingredients with a (17) _______. Roll your pancake up and enjoy it! Listen again and check your answers. Άκουσε και συμπλήρωσε τα κενά 16-20 με τη σωστή λέξη.Practice Test 8 Module 3 ACTIVITY 5 Listen and fill in gaps 16-20 with the right word. Put the pancake in a plate and sprinkle some (19) ________on it. English in school 161 .   Squeeze some drops of (20) ________. as in the example.

Practice Test 8 Module 4 Activity 2 English in school 162 .

Practice Test 8 Module 4 Activity 2 English in school 163 .

Practice Test 8 Module 4 Activity 3 English in school 164 .

Practice Test 8 Module 4 Activity 3 English in school 165 .

ISBN: 978-960-98961-2-2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.