20!

3 a demarat cu câteva mäsuri fiscale
destul de controversate. £rau ele cele mai
recomandate pentru situa(ia de astäzi a Ro-
mâniei?
Adela Cristea: Economia României e ca un
autoturism care se dep|aseaza cu motoru| gri-
pat. Se chinuie din rasputeri, are potentia|, dar
totusi, undeva e o fràna pusa care·| b|ocheaza
din drum.
Masuri|e necesare pentru a deb|oca eco-
nomia nu sunt de|oc comp|icate, dar vizeaza
càteva reforme profunde, de sistem, respectiv
o viziune pe termen |ung. Ce ne propunem noi
ca tara sa fim¹ Cum ¨ne vindem" investi-
tori|or |oca|i sau straini pe care vrem sa·i
convingem ca aici e un mediu propice
pentru banii |or¹
Din pacate acest gen de viziune a |ipsit
comp|et si permanent Romàniei in u|timii
ani. La fe| ca in aproape toate domenii|e de
activitate |uam masuri punctua|e, de regu-
|a reactive, si fara nici un fe| de constructie
so|ida pentru viitor.
$i atunci care ar fi prioritä(ile pentru o
reformä realä a fiscalitä(ii româneçti?
Prioritati|e deriva din 3 directii de baza
pe care Romània ar trebui sa |e adopte in
momentu| de fata, orientate spre a |ichidi-
za economia, a genera ru|aje, respectiv a
reduce drastic birocratia si costuri|e siste-
mu|ui pub|ic.
Ìn opinia mea, aceste directii vizeaza:
¡. a|inierea taxarii |a tari|e din regiune pen-
tru a crea atractivitate si pentru a genera
crestere economica, 2. reducerea drastica
a birocratiei si eficientizarea sistemu|ui pu-
b|ic si 3. e|iminarea b|ocaje|or si arierate|or
fisca|e
Ce-a(i propune, punctual, pentru fieca-
re din cele 3 direc(ii?
Sa |e |uam pe rànd. Ìn prezent avem ce|
mai ridicat nive| a| taxarii comparativ cu tari|e
din juru| nostru Cßu|garia, Serbia, Ungaria, Rep.
Mo|dova sau Ucraina), ceea ce ne face neatrac-
tivi pentru investitori.
Prime|e masuri care se impun cu privire |a
taxare pentru a genera atractivitate sunt redu-
cerea impozitu|ui pe profit |a ¡0% si reducerea
1VA |a 20%.
Romània are insa nevoie si de f|uxuri de ca-
pita| motiv pentru care un e|ement important
este si cuantumu| impozitu|ui pe dividende.
Acesta se situeaza in prezent |a ¡6% nive| supe-
rior a|tor tari din regiune: de ex. b% · ßu|garia,
sau ¡0% Serbia, etc. Mai mu|t, actua|a cota este
discriminatoriu negativa pentru investitorii
romàni. Ìn baza conventii|or pentru evitarea
dub|ei impuneri, majoritatea cetateni|or pro-
venind din tari a|e Uniunii Luropene p|atesc
doar b% sau ¡0% impozit pe dividende|e obti-
nute in Romània, in timp ce antreprenorii |oca|i
p|atesc ¡6%.
1otodata, pentru ca Romània sa redevina
o destinatie pentru investitii|e productive este
imperativa reducerea cuantumu|ui taxe|or si
contributii|or socia|e. Aceasta trebuie rea|izata
gradua|, pe parcursu| urmatori|or b ani, avànd
ca tinta un cuantum tota| de taxe si contributii
de aproximativ bb% · max.60% on top of the
net, comparativ cu 8b% in prezent.
Ce facem pentru reducerea birocra(iei çi efi-
cientizarea sistemului public?
Lxista mu|te masuri pe care Romània ar
trebui sa |e ia imediat pentru scaderea costu-
ri|or aferente asietei fisca|e si crearea unui me-
diu antreprenorial.
O prima masura vizeaza crearea unui sis-
tem de compensare automata a taxe|or de p|a-
ta cu ce|e de primit, indiferent de natura con-
tributiei si de instutitie, in baza codu|ui fisca| a|
contribuabi|u|ui Csau CNP |a persoane|e fizice).
Asta ar genera nu doar un mecanism de |ichidi-
zare ci si o reducere substantia|a de costuri a|e
mecanismu|ui birocratic a| statu|ui.
De fapt avem nevoie de crearea unui sis-
tem de e·Covernment eficient si conso|idat.
£conomia la relanti,
cu motorul gripat
S·au investit de·a |ungu| ani|or mi|iarde de
euro in sisteme informatice |a nive| nationa|,
dar in continuare institutii|e pub|ice nu au o in-
formatie conso|idata, iar contribuabi|u| nu are
acces rapid, on·|ine, |a informatii|e pub|ice care
i| privesc, respectiv |a traiectu| cereri|or trimise
spre so|utionare. Aceasta genereaza opacitate
a sistemu|ui, coruptie, respectiv un mod greoi,
costisitor si ineficient de administrare.
O a|ta idee |a care tin foarte mu|t este in-
troducerea unui act normativ care sa interzica
institutii|or pub|ice sa ceara contribuabi|u|ui
documente care se e|ibereaza de o a|ta insti-
tutie pub|ica Cex. certificat fisca|, cazier judiciar,
cazier fisca|, etc). si pe care in fapt si |·ar putea
genera singura prin informatizarea si eficienti-
zare sistemu|ui pub|ic.
L nevoie si de crearea unui sistem perfor-
mant de co|ectare a taxe|or si impozite|or. Ìn
prezent, pe mu|te categorii de impozite si taxe
costu| asietei fisca|e este mai mare decàt cuan-
tumu| impozitu|ui co|ectat, situatie absurda si
generatoare de ineficienta.
1oate acestea ar trebui core|ate cu o sim-
p|ificare si stabi|izare a |egis|atiei fisca|e.
Se impune o rescriere a Codu|ui fisca| care
sa ing|obeze toate masuri|e adoptate in
u|timii ani intr·un singur act normativ, pen-
tru e|iminarea confuzii|or si oferirea unei
sigurante fisca|e contribuabi|u|ui. Acesta
ar trebui sa prevada si o reducere a numa-
ru|ui si frecventei raportari|or contabi|e.
Cea de-a treia direc(ie la care fäcea(i
referire viza eliminarea blocajelor çi
arieratelor fiscale. 5e tot vorbeçte des-
pre asta în România, însä färä rezultate
vizibile.
Ìn Romània vorbim mu|t si actionam
putin. Avem nevoie de o procedura rapi-
da |a rambursarea 1VA Cprob|ema care
a fost totusi imbunatatita in u|timii ani),
interzicere popririi conturi|or Cmasura |e-
ga|a abuziva, deoarece statu| isi insuseste
prin poprire un bun a| contribuabi|u|ui,
fara a avea o sentinta judecatoreasca) si
introducerea unei singure metode de pe-
na|izare Cdobànda sau pena|itate) a|iniata
cu nive|u| dobànzi|or bancare. Ìn p|us, se
impune introducerea unui sistem eficient
de esa|onare a datorii|or pub|ice pentru
societati|e care pot prezenta un sistem vi-
abi| de redresare.
De mu|te ori incapacitatea de p|ata a
societati|or comercia|e a fost generata, in mod
paradoxa|, tocmai de proasta po|itica a organe-
|or fisca|e, care au determinat aceste b|ocaje.
Nu sunt prea multe mäsuri? Putem schimba
fundamental sistemul dintr-odatä?
Nu sunt mu|te. Sunt chiar prea putine, fata
de nevoi|e rea|e a|e economiei noastre. L prea
tàrziu ca Romània sa mai ia doar masuri repa-
ratorii, sa càrpeasca pe ici pe co|o, incercànd sa
ajunga din urma o tara sau a|ta. Singura sansa
a României de a se ridica din mediocritate e ca
pe viitor sa·si propuna sa devina campioana. Ìn
opinia mea, e nevoie de masuri atàt de radica|e
incàt sa fie aproape de neacceptat, sa socheze.
Abia atunci am incepe sa facem diferenta!
Cea nal puternlca lenele dln consultanta llnanclara
ronaneasca ìntrun lntervlu excluslv pentru MONlY Ma¸azlne

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful