Problema protecţiei florei şi faunei Republicii Moldova este astăzi la scară naţională o chestiune de prim-ordin, întrucât există

o tendinţă de reducere sau chiar de dispariţie a mai multor specii de plante şi animale. Scopul acestei lucrări, revăzute şi completate, luându-se în considerare cele mai recente cercetări şi ultimele cerinţe şi realizări în domeniu, în conformitate cu standardele inter-naţionale, este, în primul rând, a pune la dispoziţia cercurilor ştiinţifice, factorilor decizionali de mediu, practicienilor şi a opiniei publice un document de bază pentru studierea profundă a biodiversităţii şi elaborarea acţiunilor în vederea restabilirii şi conservării ei. Este bine ştiut faptul că activitatea umană are un impact decisiv asupra mediului înconjurător, îndeosebi asupra regnului animal si a celui vegetal Impactul respectiv a luat o amploare deosebită în republică mai ales în ultimii 20-25 de ani. Valorificarea excesivă a terenurilor agricole poluarea resurselor acvatice si a solului, reducerea suprafeţelor cu vegetaţie naturală, inclusiv a celor forestiere, au provocat fragmentarea, limitarea ariilor naturale, agravarea condiţiilor de viața, limitarea ariei de răspândire a multor specii de plante si animale si, drept consecinţă, reducerea numărului lor si chiar dispariţia unora dintre acestea Comparând numărul actual al speciilor de animale si plante vulnerabile, periclitate si critic periclitate cu cel de acum 15-20 de ani, putem ajunge cu facilitate la concluzia că starea ecologică a multora a devenit critică. Dacă prima ediţie a Cărţii Roşii includea 29specii de animale si 26 specii de plante, apoi ediţia de fată cuprinde 126 specii de plante si 116 de animale Situaţia respectivă reprezintă un semnal alarmant si demonstrează necesitatea întreprinderii unor acţiuni urgente si eficiente în scopul conservării, protejării si restabilirii ecosistemelor si, în special a speciilor de plante si animale rare ameninţate cu dispariţia sau pe cale de dispariţie Soluţionarea urgentă a acestor probleme de primă necesitate este stipulată în documentele Conferinţei ONU de la Rio de Janeiro (AGENDA XXI 1992), în Convenţiile si Acordurile internaţionale, în Legea Republicii Moldova privind protecţia mediului înconjurător (1993) Legea privind regnul animal (1995), în Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat(1998) etc. În baza celor menţionate mai sus Cartea Roșie a Republicii Moldova urmăreşte nu numai să caracterizeze si să prezinte starea ecologică actuală a speciilor de animale si plante vulnerabile, periclitate şi critic periclitate, dar propune şi acţiunile strict necesare pentru conservarea, reproducerea si valorificarea raţională a acestora

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful