14

Fotó: Rácz Tünde

A magyar államcímer története (1.)

AZ ÁRPÁDOK ÖRÖKSÉGE
Az állam (az ország) meghatározott heraldikai szabályok alapján alkotott, törvényesen használt színes jelképe, vagyis az államcímer nemzeti szimbólumaink egyik hangsúlyozott eleme, amely történelmünk során a hadsereg jelképévé is vált. Ismerkedjük tehát meg a magyar államcímer Árpád-korig visszanyúló történetével! Ebben a téma szakértõje, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum címertörténésze, dr. Csáky Imre alezredes lesz segítségünkre. Bár a magyar államcímer fogalma már az 1300-as évek végén megjelent, történetünket a jobb érthetõség kedvéért jó 200 évvel korábbról kell indítanunk, a magyar királyok címereinek históriájával. A magyar királyi címer két részbõl állt össze: régebbi eleme a tényleges királyi hatalmat jelképezõ apostoli (vagy talpas) kettõs kereszt – ezt III. Béla (1173–1196) honosította meg, bizánci hatásra. Másik eleme a vörössel és ezüsttel többször (általában hétszer) vágott pajzsmezõ, amelyet III. Béla idõsebbik fia és utódja, Imre (1196–1204) használt elõször, 1202. évi aranybullájának hátlapján; a pajzsmezõ vágásaiban összesen kilenc (3-3-2-1 megoszlásban) lépõ oroszlán is helyet kapott. A vágásos pajzsmezõ az 1205-ben trónra került II. András országlásakor vált széles körben elterjedtté, ám a vágásokból az uralkodó 1235-ben bekövetkezett halála után eltûntek a lépõ oroszlánok. – Nézetem szerint a vágásos pajzsmezõ lépõ oroszlánjai, az esztergomi királyi kápolna falán a közelmúltban feltárt oroszlánok, illetve a magyar királyi koronázási jogar kristálygömbjébe vésett oroszlánok vizuális megjelenítései között összefüggés lelhetõ fel – mutatott rá dr. Csáky Imre alezredes, a honvédség egyetlen címertörténész fõtisztje, egy heraldikai szakkönyv, tizenhárom különleges, díszkiadású könyv, néhány formabontó térképtabló és számos tanulmány szerzõje. A kettõs keresztet és a vágásokat (zászló esetén sávozásokat) az Árpád-korban párhuzamosan használták; elõbbit a királyi hatalom, az utóbbit pedig az uralkodóház jelképeként. A vágások eredete mindazonáltal még ma sem tisztázott, bár elméletben nincs hiány. Az egyik szerint aragóniai hatásra jelentek meg a magyar heraldikában, amit a két ország címerének hasonlósága mellett az támaszthat alá, hogy Imre királyunk felesége, Konstancia az aragóniai uralkodó, II. Alfonz lánya volt. Az Árpád-ház kihalását (1301) követõen az Anjouk is jogot formáltak a magyar trónra. Árpád-házi V. István (1270–1272) ugyanis az egyik lányát, Máriát 1267-ben II. Anjou Károlyhoz (a késõbbi nápolyi királyhoz) adta feleségül. A kettejük házasságából született fiú, Martell Károly már IV. László halála (1290) után benyújtotta igényét a magyar trónra, de ekkor még III. Andrást (1290–1301) koronázták királlyá. Martell Károly 1295-ben elhunyt, ezt követõen fia, Károly Róbert lépett fel trónkövetelõként, aki az Árpád-házzal fennálló rokonságát szimbólumszinten is kifejezte: címerében egyesítette színeit (kék alapon arany liliomok) a vágásos pajzsmezõvel. A vegyesházi királyok egyébként általában ezzel a módszerrel legitimálták trónigényüket, tehát kombinálták a vörös-ezüst vágásokat saját címerükkel. – Jó példa erre a végül 1307-ben királlyá koronázott Károly Róbert 1323. évi kettõs pecsétjének hátlapján megfigyelhetõ – egy hegyes talpú nagypajzsból és két hegyes talpú mellékpajzsból álló – összetett címer. A nagypajzsban, illetve felette egy-egy talpas kereszt kapott helyet, míg a hasított mellékpajzsok heraldikai szempontból jobb mezõiben az Anjouk lebegõ arany liliomai, bal mezõiben pedig az Árpád-ház jelképe, a hétszer vágott mezõ látható. Ekkortájt jelent meg a magyar állam-, illetve országcímer fogalma is: ennek két állandó eleme az Árpádház családi címere (azaz a vágások) és a kettõs kereszt lett – jegyezte meg a címertörténész. Feith László

TARTALOM
14 MEGBÍZHATÓ SZÖVETSÉGES, FELKÉSZÜLT PARTNER – HAZÁNK, ÉS HADEREJE, A MAGYAR HONVÉDSÉG EKKÉNT TELJESÍTI MISSZIÓS KÖTELEZETTSÉGEIT. VÁLLALÁSAINKAT, A VILÁG SZÁMOS FERTÁLYÁN BIZONYÍTOTT HELYTÁLLÁSUNKAT A SZÖVETSÉGBEN, A MŰVELETI TERÜLETEKEN ELISMERŐ SZAVAK ÖVEZIK… A MAGYAR HONVÉD ,, MAGAZIN KÖVETKEZO SZÁMA 2011. FEBRUÁR 11-ÉN JELENIK MEG.
A Honvédelmi Minisztérium magazinja XXII. évfolyam 2011. 1. szám Kiadja a Zrínyi Média – HM Kommunikációs Kft. Felelôs kiadó: DR. GUBCSI LAJOS ügyvezetô
N yo m tatás: HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

Az Árpádok öröksége HADERŐ Nemzeti haderőt építünk Új év – új képesség MISSZIÓ Fokozódó szerepvállalás Békétlen ország Gyújtunk, atyám? Vészhelyzet Az EU felé félúton Folytassa tábornok! Államépítők 24 órás szolgálat Törékeny béke Sivatagban, tengerparton Forró pontokon Járatlan úton VELÜNK VAN AZ ERŐ Tigrisek egymás között Rugalmas váltás HÁTORSZÁG Szigorúan nyilvános A köszönet napja

3

Felelôs vezetô: Németh László ügyvezető Kiadói főszerkesztő: Zsalakó István Szerkeszt ôség: 1087 Budapest,

6 12

Kerepesi út 29/B Postacím: 1440 Budapest, Pf. 22 Tel.: 459-5315, HM: 27-913 fax: 459-5351 E-mail: magyarhonved@armedia.hu

14 18 24 26 28 32 34 38 40 44 46 50

Fôszerkesztô: T ÕRÖS I STVÁN Fôszerkesztô-helyettes: SZABÓ BÉLA Lapszerkesztôk: M. TÓTH GYÖRGY, TRAUTMANN BALÁZS Olvasószerkesztô: GYÔRI LÁSZLÓ Munkatárs: F EITH L ÁSZ LÓ , Fotóriporterek: DÉVÉNYI VERONIKA, GALOVTSIK GÁBOR, R ÁCZ T ÜNDE (kép szerkesztõ), TÓTH LÁSZLÓ Ter vezôszer kesz tôk: DANCS KATALIN, GRÓF ISTVÁN E HAVI MAGAZINUNKAT M. TÓTH GYÖRGY SZERKESZTETTE Borítófotó: Kálmánfi Gábor

52 55

ISSN: 0865-6932 Lapunk az Európai Katonai Saj tószövetség (European Military Press Association) tagja

58 60
Elôfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlapüzletága (1008 Bp. VIII., Orczy tér 1.), elôfizethetô valamennyi postán, kézbesítôknél, e-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu, faxon: 303-3440. További információ: 06-80-444444

12 Önkéntes védelmi tartalékosok 52 Nagymacskák az égen? Semmi 55 Harci kötelékek receptje ők, akik a honatyák előtt is bimeglepetés: idén már ötven fegyver- és képességmustrához: zonyították, hogy kellő tudás éves a NATO vadászrepülői„Végy néhány aknavetőt, birtokában őrzik a laktanyákat. nek Tiger Meet gyakorlata. páncéltörőt, és használd!”. 4 MAGYAR HONVÉD

62 Ezeréves szolgálat, ezeréves államiságunk szent felségjeleinek védelmében. Néhány epizód emlékképekben… MAGYAR HONVÉD

TRADÍCIÓ A Szent Korona őrzői Hadikrónika 62 66

5

hogy már az elsõ hónapokban a Magyar Honvédség minél több katonájával. azután a Sínai-félszigeten. Hogyan emlékszik vissza erre az idõszakra? – Arra törekedtem. a vörösiszap-katasztrófa során az ál lampolgárok is láthatták. hadra fogható és rendkívüli képességekkel rendelkezõ haderõ. így indult minisztersége is. Az elmúlt hónapok nemcsak az én számomra bizonyították ezt. a katonai hivatás renoméja. hogy ez a rendkívül súlyos égési sérüléseket okozó anyag micsoda. ÖRÖMEIT ÉS A JÖVŐ TERVEIT VESSZÜK SORBA. már keményen dol- NEMZETI HADERŐT ÉPÍTÜNK Visszaszerzett bizalom és megbecsülés 6 MAGYAR HONVÉD MAGYAR HONVÉD 7 . mire én odaértem. Olyan mértékû ipari katasztrófával álltunk szemben. Afganisztánban kezdtem. mint a Magyar Honvédség soraiban. Igaz. – Az elmúlt években vagy talán évtizedekben megtépázódott a honvédség. hiszen az árvíz. Ezért mentem el a nagyobb missziókba. Nagyszerû csapat. elindult a pozitív szemléletváltozás. HENDE CSABA HONVÉDELMI MINISZTER ESETÉBEN SEM. hogy ez valóban elkötelezett. hogy lehet ebbõl majd felépülni. Krasznai-Nehrebeczky Mária.HADERŐ Fotó: Dévényi Veronika. amely korábban sehol a világban nem fordult még elõ. Rácz Tünde és Tóth László A VILÁGON TALÁN A POLITIKUSNAK A LEGZSÚFOLTABB AZ ELŐJEGYZÉSI NAPTÁRA. ÓÉVBÚCSÚZTATÓ ÉS ÚJÉVKÖSZÖNTŐ INTERJÚNKBAN AZ ELMÚLT HÓNAPOK GONDJAIT. és voltam az egyesített balkáni hadszíntéren is. tapasztalatokat gyûjteni. Amikor átvette tisztségét. közalkalmazottjával N és köztisztviselõjével találkozzam. elindult ország-világot járni. de jártam Cipruson. Senki nem tudta. A tapasztalataim nagyon pozitívak: ennyi derék. becsületes. még soha életemben nem láttam. és egy óra múlva már aktív volt az egész rendszer. elkötelezett embert. Este hat órára. Az elmúlt idõszakban sikerült-e visszaszerezni az ország megbecsülését az egyenruhások iránt? – Úgy érzem. agyon fárasztó. A katasztrófa bekövetkezte után a riasztást már 22 perc múlva leadták a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi rendszerének. NINCS EZ MÁSKÉPPEN DR. rohanós nap után ültünk le beszélgetni.

hogy látják saját pályaképüket. hiány van fegyverzetben. legalapvetõbb. ingatlanokban. De említhetem az energiabiztonság kérdéseit is. ekkor adták le a riasztást. annak fenntartása. Helytállásukkal óriási elismerést szereztek a honvédségnek. ha az elvárásoknak mindenkor maximálisan eleget tesznek. Az afgán helyzetre áttérve. mikor elõször ott jártam. A kolontári polgármester egy-két héttel a katasztrófa után azt kérte. új alapokra helyezni a katonai hivatást. Március 15-ét szabtam határidõül munkatársaimnak. addig kell ezzel részleteiben kidolgozva 9 2001. hogy kompenzálni fogja azokat is. illetve változtatja a nézõpontját különbözõ kérdésekben. Tudják. Az EU és a NATO tagállamai érdekeltek abban. annyi honvédségi jármû. Ezt a helytállást sokféle módon el kell ismerni. Reggel hat óráig. kényes kérdés Oroszország viszonya ehhez a rakétavédelmi rendszerhez. hogy a tõlünk kapott kiképzési és más segítség felhasználásával a saját fegyveres erõivel és a saját rendõrségével legyen képes fenntartani a biztonságot. akik a keresetük vagy a családi helyzetük folytán esetleg rosszabbul járnak. ereje. az európai szövet ségeseknek pedig az irányítási rendszert kell rendelkezésre bocsátaniuk. egyelõre amerikai hajókra telepítik majd ezeket a rakétákat. hanem ép penséggel Orosz ország számára is védelem biztosítható ezen a rendszeren belül. külö nösen a magyar katonák mûveleti területén.8 százalékkal több pénz még mindig csak töredéke annak. Tehát az Egyesült Nemzetek Szervezete adott felhatalmazást arra minden részt vevõ államnak. hogy Oroszországot partner nek kell tekinteni a rakétavédelmi ügyekben is. az egész nemzetközi közösségnek. ha jól szolgálnak. Tehát a világ népeinek közössége egyre elkötelezettebben vesz részt ebben a küldetésben. Biztonságban élnek abból a szempontból is.3 milliárd forintot jelent. akik a napi gondoktól és bizonytalanságoktól a legnagyobb mértékben mentesítve vannak. A célt akkor érjük el. mindenütt ordító a szükség. hogy az új adórendszerrel senki nem fog egy forinttal sem rosszabbul járni. hogy ha erre teszi fel az életét. másrészt ajándékba adtuk kiképzési feladataink terhére. lehet akármilyen remek oktatáspolitikája. de a hátlapjára az aktuális ipari vagy természeti katasztrófára utaló ábrázolás kerül. és ezért áttörés. és ta vasszal vitára fogjuk bocsátani. Grúzia állami katonai irányítási rendszerei ellen sikeres támadásokat hajtottak végre – be kell látnunk. és ez egy óra alatt meg történt. Ezért döntöttem úgy. az északi tartományokban. Ugyanígy a kibernetikai védelem kérdése sem jelent meg egy évtizeddel ezelõtt. Hozzájuk hasonlóan közel ötezer katona kapott elismerést a nyár eleji árvizek védekezési munkájának jutalmaként. a lakosságuk biztonságban legyen. hogy mi vár rájuk. hogy ez egy ENSZ-mandá tummal folyó mûvelet. és nagyon sokan jelentõsen többet fognak majd hazavinni. Ez egy történelmi lépés. Hogy biztos alapokra tudjuk helyezni a honvédelem építményét. homokra építette a házát. Mára ez a szám emelkedett. de több mint ötezer fõ hiányzik a rend szeresített beosztásokból. hogy Afganisztánt a terrorizmus. ami elõtte nem is létezett. Éppen ezért a kormány döntött arról is. Benkõ Tibor vezérkari fõnököt. úgy a békéhez is pénz. tehát nemcsak NATOtagállamok. Egyre többen vagyunk. de a másik feltétel a saját fegyveres erõ léte. amelyet kidolgozunk. Irán. az emberi jogokat tiszteletben tartó állammá tenni. anyagban. hogy ma radjanak a katonák. Régóta vita tott. csak Kolontárt. Ennyivel ke vesebben látják el a feladatokat. hogy az évek hosszú sora alatt fölhalmozott hiányokat egy csapásra pótoljuk. hogy ezzel egy új hadszíntér jelent meg. Hiszen a gyermeknevelésben megnyilvánuló áldozatot. Kilencszáz fõvel növeljük a honvédség létszámát. Ez az életpályamodell kérdése. Éppen csak az alapokat tudjuk lerakni. egyre nõnek. Ennek vannak politikai. hogy nem Oroszország ellen irányul ez a kezdeményezés. fejlesztése. De a MAGYAR HONVÉD MAGYAR HONVÉD . A Magyar Honvédség 2011-ben költségvetési szinten 8. hogy egyszerre háromezer embert tudtunk volna kitelepíteni. olyan küzdelem. De még hosszú az út. ezt másképp nem is lehet elképzelni. elismeri. hogy ebben biztos lehessen. az ISAF-misszió már közel tíz éve tart. mert be kell vallani. hogy újra megrepedt az északi gátfal. Melyek a tárca prioritásai a megnövelt keretösszeg felhasználásánál? – Számtalan helye van a pénznek. nyilván szövetségeseivel együtt változik. A közelmúltban Észtország. amíg a minisz ter elnökkel odaértünk. diplomáciai és egyéb formái. ide kell eljutni. azóta sok minden megváltozott. Mindenhova próbálunk egy kicsit többet adni. hogy NATO–orosz csúcsra is sor került Lisszabonban.8 százalékkal több forráshoz juthat. hogy ha tanulnak. harmadrészt pedig nagy a teherbírása. 1999-ben ez még egyáltalán nem szerepelt a dokumentumban. 1999-ben alkották meg az elõzõt. felszólalásában újra emlékeztette a világ vezetõit. Éppen ezért határoztunk közösen arról. amellyel elismerte a honvédelem. ha úgy tetszik. A legfontosabb prioritás mindig az ember. Idõrõl idõre meg kell vizsgálni egy szövetség legalapvetõbb dokumentumait. szeptember 11. amelynek elõlapja mindig azonos. pénz és pénz kell. akik anyagilag és erkölcsileg megkapják az õket megilletõ megbe csülést. és ez már kapcsolódik Oroszországhoz. a kábítószer és a nemzetközi bûnözés fészkébõl próbálják meg egy békés és élhetõ. fõleg gyermektelen és alacsonyabb kategóriában lévõ katonákat viszont hátrányosan érintene. hiány van felszerelésben. feltételei. hogy egy új kitüntetést – Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jelet – alapítok. és ekkor ült össze a miniszterelnök vezetésével a válságstáb. ami egyrészt illik a környezetbe. hogy a rajtuk kívül álló országok esetleg nukleáris vagy más robbanófejekkel ellátott rakétái ne tudják elérni a te rületüket. megmutatjuk a katonáknak. mert minden területen égetõ a hiány – hiány van emberben. amelyek nem ke vesebbek. 8 jövõ fontos lépése a rakétavédelem kérdése is. erõ és eszköz állt készenlétben ott. ez nem egy mesterség. az állománytáblákat alapul véve. Ha ezt egy állam nem tudja biztosítani. amire szükség van. Tehát azt lehet elmondani. ahhoz pedig olyan katonákra van szükségünk. – Ahogy a háborúhoz. Ez a tavalyihoz képest 8. hogy a biztonsági helyzet jelentõsen megromlott. A lisszaboni csúcstalálkozón az ENSZ fõtitkára is részt vett. gyermekeket nevelõ katona számára jelentõs többletbevételeket fog jelenteni. kész letben. milyen utak nyílnak meg elõttük. újabb 500 ezer köbméter vörösiszap zúdul a településre. kiszámítható körülmények között élnek. Tehát semmi okunk nincs ünnepelni ezt a növekvõ költ ségvetést. Orosz országgal kapcsolatban is változik a szövetség viszonya. Az új adórendszer nagyon sok családos. és feltehetõen a hadtörténelem új fejezete kezdõdik. hogy az ország vezetése – sokévnyi folyamatos nyirbálás. után a terrorizmus jelenléte és az ellene való harc került a katonai szövetség fontossági szem pontjainak élére. hanem egy sor NATO-n kívüli ország is. Ez nem egy foglalkozás. – A NATO új stratégiát fogadott el lisszaboni csúcstalálkozóján. ha a törvényes afgán kormány. a Magyar Honvédség elkötelezett tagja az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetének. mint az afgán nép képviselõje. mert ha ledõl az a fal. biztos jövõt épít? – Azon vagyunk. Egy állam legfontosabb funkciója a külsõ támadás elleni védelem biztosítása. leépítés és leépülés után – most valóban kézzel fogható gesztust tett. képes lesz arra. Tudják. Ez egy hivatás. Méghozzá az egyik legfontosabb. és ami legalább ilyen fontos. és hogyan változik ezzel a Magyar Honvédség? – Miután a Magyar Köztársaság. 2014-re ígéri a NATO az Afganisztánból történõ kivonulást… E változásokban mi lesz a Magyar Honvédség szerepe. a közösség érdekében vállalt terhet ez az arányos és igazságos adórendszer honorálja. Elhelyezési lehetõségekben. mint fõszereplõ fontosságát. Ez a cél. A NATOországok kormányfõi és Medvegyev elnök is egyetértettek abban. mert megnyugtatóan hatnak az emberekre. Helikoptervezetõink éjjellátó készülékeikkel vették észre. mert ez problémaként még fel sem sejlett. ez 22. hogy kiépítjük a rakétavédelmi rendszert. Helikoptereink hozták a sebesülteket Budapestre. akkor milyen továbblépési lehetõségeik vannak. Ezt a vörösiszap-katasztrófa elhárításában részt vevõ katonák december elején – Budapesten és Gyõrben – meg is kapták. mint ágazat és benne a Magyar Honvédség. Örülni annak kell. ilyen a stratégiai koncepció is. a világ 47 országa vett részt az afganisztáni küldetésben. felújítási szükségletben. Néhány európai szövetséges a késõbbiekben majd a területét is felajánlja. Az elsodort híd helyébe hat nap alatt tudtunk építeni egy újat. amelyhez az Amerikai Egyesült Államok adja a rakétákat. mennyire lehet egy fiatalember biztos abban. a rendet az egész országban. Éjfélkor hívtam fel dr. hogy nagy baj van. és ilyen módon megnövelte költség vetésünket. A nyár elején. ezért sokáig szolgálhatja a települést. Tehát mindkét fél szá mára megnyugtatóan rendezõdött. – Mennyire lehet újra perspektívát adni. és még nem vagyunk az út végén. Ez azonban még mindig nem fog fedezetet nyújtani arra. amire bizton számíthatnak. Olyan katonákra van szükség.HADERŐ goztak a katonák. Egyes. Szerencsére Devecsert nem kellett. mi az.

Helyükbe lépnek az önkéntes védelmi tartalékosok. Mi most meg fogjuk kérdezni õket. – Mindenki a tarisznyájában hordja a marsallbotot. hogy tizennyolcat. hanem adott esetben diák. és csak sok vér árán lehet megsérteni. amit egy katona magába szív szolgálata során. Tizennyolc ezret? – kérdezte. A hadtudomány legalap vetõbb tétele. amelynek az egész országot kell õrizni és védelmezni. hogy a magyar katonákra lehet számítani. és akkor is. amirõl az imént beszéltem. raktárak és egyéb objek tumok. A tartalékos rendszer fontos elemét adják a megelõzõ-védelmi helyzetben. mondjuk a közigazgatás különbözõ posztjain. Egy olyan új intézményt. már tartalékosokat láthatunk jó néhány katonai objektum kapujában. hogy a változások a Magyar Honvédség számos területét érintik. Sajnos a Magyar Honvédségnek mindkettõ hiányzik. hogy egyrészt engedjék el õket. és úgy gondoljuk. csak hosszú az út az elsõ tábornoki csillagig. hogy a ruhájuk nem teljesen korszerû. Ezt követõen. Vannak a békeidõben igénybe vehetõ tartalékosok. Ezért rendkívül fontos az. A nyilvántartásokat nem vezették. a képzésen. hogy katonai karrierjük lezárását kö vetõen. a tiszthelyettesek. a tûzoltót egy közös alma máterben. Kato naként is. Ez mintegy 2000 fõt jelent. Amikor ez az interjú megjelenik. sokszor bizonytalan. hogy az õ körükben – akár az alkalmazásnál. hogy itt valami nagy baj van. el tudjanak helyezkedni. Hiszen az õ karrierpályájuk olyan. fegyverzeti problémái vannak. talán egyéves közös alapképzést követõen szakosodva. természetesen semmilyen szempontból nem kerülnek hátrányba a MAGYAR HONVÉD tartalékerõ megjelenésével. Ez tehát a mai. és személyi tartalék is kell. õk két csoportra oszthatók. és ezáltal hozzájárulunk egy új minõség létre hozá sához is. Nyilván vannak olyan elhagyott lõterek. aminek a végrehajtása nem egyszerû feladat. a katonát. a tisztek képzése. Ez az állománykategória nem fõhivatás szerûen kötõdik a honvédelemhez. hogy õk a hazájukat is szolgálják tartalékosként. illetve rendkívüli állapotban behívható tartalékosok. Az egyik az önkéntes védelmi tartalékos csoport. hogy ezt a képzettséget megszerezd. még aktív erejük teljében lévõ emberekként. mint bajtársak. illetve a mun káltatójukkal megállapodást fogunk kötni arról. hogy 2012. és úgy végzik tanulmányaikat. a közszolgálatban óriási szükség van arra a vezetési képességre. legyen ez a befogadó nemzeti támogatás vagy az infrastruktúra védelme. Hiszen õk többletszolgálatot vállalnak ugyanannak a közösségnek. hogy amikor 2010 júniusában a Hernádon jött a nagy ár. Ezért határozta el a kormány. Mondtam. amikor a tartalékos szolgálatuk letelik. január 1-jével majd mindez hatályba is lép. Bízom benne. amit amúgy civil életükben is végeznek. és amikor bejönnek gyakorlatra. négy fõ elembõl áll. hogy milyen feltételekkel. hogy haderõ tartalék nélkül nincsen. Tehát azok a hivatásos katonák. milyen juttatás fejében mûködnek közre az illetõk a honvédség feladataiban. hogy nem lehet mindenkibõl tábornok. ismerjék el. a tiszt helyettesek. Éppen ezért jött létre egy kormánybizottság egy miniszteri biztos irányításával.HADERŐ szereplõ tartalékosok száma. õk azok. Ez is része annak az életpályamodellnek. Õk lesznek azok. de a rendszer egészét áttekintve feltétlenül meg kellett említeni mind a négy kategóriát. kamionsofõr. A legfontosabb célcsoport itt mindenképpen a volt szerzõdéses és hivatásos katonák köre. és a kormány válságtanácskozást tartott. a kiképzésen. Hogy ne biztonsági õrként tengesse az életét egy volt fõtiszt. milyen idõkeretben. a honvédségben rendszeresített beosztásoknak a betöltése. a ZMNE és a Corvinus Egyetem Közigazgatási Karának egyesítésével egy új köz szolgálati egyetemet fog létrehozni. Mindenhol elmondják. hogy háborús helyzetben ismét életbe lép. Ezen a területen melyek a tárca elképzelései? – A beszélgetés során érintettük. Velük. évi hivatásos hadseregre történõ átállással egyidejûleg a korábbi tartalékos rendszer lényegében megszûnt. hogy vannak lehetõségek. hogy volna-e kedvük újra kapcsolódni a honvédséghez? Természetesen kapnak bizonyos rendelkezésre állási juttatást minden évben. Ezért hoztuk létre a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalját. akikrõl – akármerre megyek a világon. hanem el tudjon menni jegyzõnek egy településre. akkor megkapják azt a beosztási illetményt. Anyagi tartalék is kell. és mostanában nagyon méltatlan helyekre távoznak. a honvédséghez. te gyakorolt vagy. mert katonák akarnak lenni. katonai esküt téve. Õk elsõsorban a honvédségi objektumok õrzés-védelmében fognak részt venni. hanem azt kiadja gebinbe különféle vállalkozásoknak – nos. Megegyezünk majd a munkáltatójukkal is. A köz szolgálatnak. a magyar államnak a katonákra óriási szüksége van. Miközben integrálódunk a többi közszolgálati ággal az új egyetem keretei között. szeptember 1-jén megin dulhat ez a közös képzés. de egyben tartalékos katonaként. Az nem elképzelhetõ. hogy a honvédségnek óriási anyagi. a titkosszolgálati embert. csak 18 fõt. nagyszerû tisztikar. Érdemes felidézni. a továbbtanulásnál – elõnynek számít majd. hogy az új egyetem már a most szolgálók számára is megteremti a lehetõséget arra. köz tisztviselõ. Ez hatalmas jelentõségû dolog. Hát most akkor kezdettõl kato naként fognak élni. akiket az elmúlt években úgy engedtünk ki a rendszerbõl – adott esetben néhány éves szerzõdéses szolgálat után. mint a nagyobb NATO-tagállamok katonáinak a fegyverei. illetve a kiképzetlen hadkötelesek – régi szóval póttartalékosok – behívására is sor kerülne. fegyverrel és honvédegyenruhában. hogy a haderõbõl történõ kiválásuk elõtt kapjanak egy olyan átképzést. akik teljes értékû lövészkiképzést kaptak. ezt megszüntettük. amely lehetõséget teremt a tartalékos rendszer felállítására. Ezért tûntek el a laktanyák kapujából a különféle biztonsági cégek emberei. hiszen a hadkötelezettséget csak béke idejére függesztették fel 2004-ben. ahol nagyon megfelel egy vagyonõr is a jövõben. az állományt gyakorlatilag szélnek eresztették. saját magát sem tudja õrizni. és ez tényleg nem túlzás – mindenki a legnagyobb elismerés hangján szól. hogy tartalékos katonák. szolgálat telje sítésre. Tehát õk fõhivatásnak megfelelõen fogják végezni ezt az õrzés-védelmi tevékenységet. hanem arról beszélünk. a Rendõrtiszti Fõiskola. a miniszterelnök megkérdezte tõlem. amit az adott beosztásra egyébként a mi szabályozóink elõírnak. Miközben beleolvadunk egy nagyobb egységbe. hogy a magyar állam érdekeit szem elõtt tartva. – Az eddigiekbõl is kiderült. sõt megerõsítjük. katonás életrendet és életmódot fog biztosítani a leendõ honvédtiszteknek. vagy a fegyvereik nem ütik meg azt a szintet. egy olyan elit iskolát. a rendõrt. és az õ kiképzésük folyamatos. ami lehetõvé teszi. te mindent tudsz. ha a katonai szolgálatból valamilyen ter mészetes ok miatt kiválnak. tovább tudjuk fokozni a minõséget. Így fordulhatott elõ az a tra gikomikus helyzet. sokukkal már megvan a megállapodás. Hiszen ez nem csupán oktatási. van egy potenciál. Ez egy grandiózus elképzelés. felszerelésbeli. a köztisztviselõt. amelyek együttese fogja az új életpályamodellt jelenteni. de mint kollégák. akik a részleteken dolgoznak. Idõnként oldalirányban ki kell menniük embereknek a rendszerbõl. Ez a mintegy 600 fõs. amit ha jól kidolgoznak nálunk. minden észrevételt és minden véleményt mérlegelve ki fogjuk dolgozni azokat a szabályokat. E pedig azt jelenti. Az elmúlt esztendõk kissé – hadd mondjam így – liberalizált nemzet védelmi egyetemi életéhez képest bizony szigorú katonai kereteket. világos. Az utánpótlás legfontosabb területe az oktatás. avagy más. – Az Országgyûlés ma kezdte el a honvédelmi törvény módosításának vitáját. Hangsúlyozottan számítunk a köz szolgálatban dolgozókra. A következõ csoportot alkotják az önkéntes mûveleti tartalékosok. a szerzõdéses katonák. eközben a magunk sajátosságait megtartjuk. Hiszen õk azért jöttek hozzánk. akik ma nálunk szol gálnak. mint az elõzõ. mindenképpen egységes szellemiségben. akik a szó klasszikus értelmében vett katonai feladatokban lesznek igénybe vehetõk. Legyen szó egy községi jegyzõrõl. Mert ennyi volt a Magyar Honvédség nyilvántartásaiban 10 MAGYAR HONVÉD 11 . A hivatásuk kiteljesedéséhez és a szakszerûbb gyakorlásához fogja õket hozzásegíteni ez az új képesség. amely a köz minden szolgáját. de azt az anomáliát. Mindenféle biztonsági cégeknél biztonsági õrként dolgoznak a volt katonák. Ezek közül a tartalékos rendszer létrehozása kapta a legnagyobb sajtóvisszhangot. ez régi igazság. és akkor egyrészt a kiképzett tartalékosok. Az új tartalékos rendszer. hogy javítani kell az oktatáson. kõmûves választhatja ezt a lehetõséget. Az a sok ezer ember. eközben természetes módon el is különülünk. avagy hivatásosként eltöltött 25 év után –. és a tisztjelölti állo mányt magában foglaló új katonai szervezet valódi és hagyományos keretét fogja adni a tisztképzésnek. Feltehetõen nem lesz erre szükség. 2011 folyamán. elkészülniük. akár az elõléptetésnél. a köznek a szolgálatában. nem arról beszélünk. hogy nem. hogy meg sem kérdezte õket senki: nem volna-e kedved drága barátom itt maradni tartalékosként? Hiszen te ki vagy képezve. az elsõk között vannak. Az a kiválóan képzett. egyértelmû és rendezett életutat fog biztosítani minden katonának. rád az adófizetõk nagyon sok pénzt költöttek azért. másrészt fogadják vissza. Nem szabad soha elfelejtenünk. hogy a 2004. arra a fegyelemre. Miközben a közigazgatásban. Mindenütt magyar honvédek fogják védeni és õrizni az élõ katonai objektumokat. hány tartalékost tudok kivezényelni a gátakra? Mondtam. arra a rendszeretetre. kiszámíthatatlan katonai léthez képest – amitõl olyan sokan szenvednek és amire a legtöbbet pa nasz kodnak – egy teljesen kiszá mítható. és 2012. tanár. Tehát amikor arról beszélünk. hanem inkább nevelési kérdés. hogy a hadak törvényét vérrel írták. hogy az a szervezet. Egy területen viszont világszínvonalú – ez pedig a személyi állomány. Lehet. legyen szó egy pedagógusról vagy egy orvosról. akik egyébként a HM egyik vállalatának az alkalmazottai. a haza iránti hûség szellemében neveli és képezi ki. mint szakemberek.

Simicskó István és Juhász István vezérõrnagy. hogy hivatásos és szerzõdéses katonáink mellett immár egy új erõre is számíthat a hétköznapokban. hiszen a lakosság szemmel láthatóan meggyõzõdhet arról. A felkészítés során a szolgálati szabályzat. SIMICSKÓ ISTVÁN PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR VOLT. a gépkarabély öt tárral. majd célzott lövést ad le a támadó szándékkal érkezõre – akirõl bebizonyosodik. hogy a fegyverhasználatra. valamint a rendõrség által ovember 22-én kezdõdött meg a rendszer elsõ kétezer-kilencvennégy tagjának felkészítése az objektumok õrzésénél elõforduló feladatokra. két sáv: õrparancsnok. illetve a tûzharcot követõ intézkedésekre milyen jogszabályok adnak lehetõséget. spray és bilincs is lesz náluk. ezért a felszólítás után figyelmeztetõ. A védett objektum õre a szolgálat során gyanús mozgást észlel a kerítés mellett. FEGYVERES BIZTONSÁGI ÕR” feliratú jelvény. ketten megsebesültek. a pisztoly két. A BEMUTATÓ HÁZIGAZDÁJA DR. az alaki kiképzés. hiszen nem vagyonõrök. KIHELYEZETT ÜLÉS KERETÉBEN GYÕZÕDHETETT MEG AZ ÖNKÉNTES VÉDELMI TARTALÉKOS RENDSZER ELSÕ KIKÉPZETT TAGJAINAK FELKÉSZÜLTSÉGÉRÕL. a rájuk váró feladat demonstrálására is sor került. a csapat többi tagja el tudott menekülni. illetve 100 és 200 méteren gépkarabély-lövészetben bizonyíthatták tudásukat. a HM Honvéd Vezérkar törzsigazgatója foglalta össze a védelmi tartalékos rendszer felállításának elsõ fázisában elért eredményeket. szövetségi hadgyakorlatok során a befogadó-támogató elem hasznos tagjai lehetnek a 2011. a nyárit a 2004-ben rendszeresített gyakorló jelenti. Egyenruhájuk gallérján nem a megszokott rendfokozati jelzések. N ÚJ ÉV – ÚJ KÉPESSÉG 13 12 . A bemutató elsõ részében a január elsejétõl 57 objektum õrzésére rendelt tartalékosok 25 és 50 méteren pisztolylövészetben. A mellalakra egyes. Téli ruházatuk alapját a 90M egyenruha – csõsállal kiegészítve –. január elsejével „angyalbõrt” öltött tartalékosok. A lézeres célzórendszer segítségével megvívott „tûzharc” során a foglalkozásvezetõ folyamatosan tájékoztatta a képviselõket és az újságírókat. Ez – mint mondta – fontos üzenet. Az állomány tagjai a jelenlegi õrzõ-védõ szolgálatoktól jelentkeztek az új feladatra. így gumibot. három sáv: õrségparancsnok. hanem sávok jelzik a beosztásukat. Az õr ekkor riadóztatja a teljes õrszemélyzetet. Speciális feladatukból adódóan a kényszerítõ eszközök is helyet kapnak az „arzenálban”. Egy sáv: õr. AZ MH TÁMOGATÓ DANDÁRÁNAK PÜSPÖKSZILÁGYI LÕTERÉN. A parlamenti államtitkár kiemelte. A katonai vezetés szempontjából pedig a hazai NATOmûveletek. hanem fegyveres. a háromnapos kiképzésüket is a szakmai múltra alapozva tervezték meg. kiadott hologramos igazolvány azonosítja a szolgálatban lévõ tartalékost. akik szintén gépkarabéllyal viszonozzák a domboldal felõl érkezõ kisebb csoport tüzelését. vagy természeti katasztrófák idején a veszélyeztetett területeken. majd a bukó álló alakra sorozatban leadott lövések után. a lõkiképzés és az egészségügyi ismeretek szerepeltek a „tananyagban”. DECEMBER KÖZEPÉN. Minõsített helyzetben – rendkívüli állapot vagy hadiállapot esetén – természetesen málhamellénnyel és gázálarccal is ellátják õket. egyenruhás tartalékosok õrzik majd a Magyar Honvédség objektumait. A tartalékosok fegyverzete a PA–63as pisztoly és a Magyar Honvédségnél rendszeresített AK–63 típusú gépkarabély lesz.HADERŐ Tõrös István Fotó: Tóth László Védelmi tartalékos rendszer AZ ORSZÁGGYÛLÉS HONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁGA. Az egyenruhán a „HM EI ZRT. A rövid tûzharcban az egyik támadó „meghalt”. hogy fegyverrel is rendelkezik. hogy egy sokszor emlegetett anomália szûnik most meg. A bemutató foglalkozásokat követõ sajtótájékoztatón dr.

a honvédség elkötelezettsége: továbbra is részt venni a béketeremtõ. békefenntartó folyamatokban. Miután Magyarország elemi geopolitikai érdeke. Tóth László és archív FOKOZÓDÓ SZEREPVÁ LLALÁS Magyarok vezető nemzeti posztokon… TÉRSÉGENKÉNT VÁLTOZÓ. hogy a Magyar Honvédség második legnagyobb külföldi kontingense ebben a térségben állo másozik már hosszú évek óta. folytatják munkájukat a különbözõ törzsekben és parancsnokságokon egyéni beosztáRendészeti feladatkörben a Sínai-félszigeten sokat ellátók is. s az idei feladatokat elõrevetítõ beszélgetésünk elején. A bosznia-hercegovinai EUFORmisszió létszámát a korábban elfogadott ütemtervben fokozatosan csökkentették 2010-ben is. Így a Szarajevóban állomásozó magyar manõverszázad is egyre inkább e területre koncentrál.MISSZIÓ Szabó Béla Fotó: Dévényi Veronika. Nyugat-Szahara stb. a honvédség múlt évi missziós szerepvállalását értékelõ. HOL STABILIZÁLÓDÓ. mind az EUFORmisszió átalakítása (létszámcsökkentése) szóba került a stabilizálásban részt vevõ szövetséges hadseregekben. Miközben a különbözõ. és a szövetségesek felvetették azt is. HOL ROMLÓ POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI FELTÉTELEK. az MH Összhaderõnemi Parancsnokság pa rancs noka. hogy a Magyar Honvédség különbözõ missziókban betöltött szerepét nagyra értékelik a szövetségesek. A MAGYAR HONVÉDSÉG 2010. addig két térségben (pozitív és negatív irányban egyaránt) változott a politikai és a biztonsági helyzet – tájékoztatta magazinunkat Kovács tábornok. Idáig jutva érdemes megjegyezni. ellenõrzésének átvétele is. változik: egyre inkább elõtérbe kerül a misszió katonai segít ségnyújtó. Sínai-félsziget. Koszovóban továbbra is Pec/Pejében marad a Magyar Honvédség mûveleti százada. Sze rencsére arrafelé sokat javult a biztonÜtközőzónában Cipruson Kovács József vezérőrnagy Afganisztán a legveszélyesebb 14 MAGYAR HONVÉD MAGYAR HONVÉD 15 . elképzelésekrõl jelenleg is folynak az egyeztetések. mint az. valamint Kabuli A mi viszont nem változott. idén azonban némileg átalakul majd feladatrendszerük. amit mi sem bizonyít jobban. NÉHOL CSÖKKENTÉSE. S változatlan missziókban szolgáló katonáink motiváltsága és szakmai hozzáértése is – hangsúlyozta Kovács József vezérõrnagy. valamint a nemzeti támogató elem mellett. hogy több misszióban vezetõ nemzet szerepet töltünk be (pl. a Nyugat-Balkánon béke és nyugalom legyen. 2010-ben is folytatódott a politikai és a gazdasági konszolidáció. ÉVI KÜLFÖLDI SZEREPVÁLLALÁSÁT SZÁMTALAN KÜLSŐ KÖRÜLMÉNY HATÁROZTA MEG… sági helyzet. ERŐTELJES FEJLESZTÉSEK ÉS A SZEREPVÁLLALÁS VOLUMENÉNEK SZINTEN TARTÁSA. régóta „bejáratott” missziók (Ciprus. kiképzõ szerepe. kézenfekvõ. hogy egy századnyi erõvel (a KFOR fõparancsnokságának védelmét ellátandó) ismét megjelenhetne a Magyar Honvédség Pristinában.) háza táján nagy változások nem következtek be 2010-ben. PRT. Itt szóba kerülhet több határátkelõ üze meltetésének. további egy esztendõre felkérték Nagy Tibor dandártábornokot az EUFOR parancs nok he lyettesi beosztásának ellátására. E felvetésekrõl. így mind a KFOR-. és alaprendeltetése is változott. hogy szomszédságában. A szintén itt lévõ egyéni beosztású katonák. az a Magyar Köztársaság.

Ugyancsak az országban teljesít szolgálatot a különleges mûveleti csoport. Ugyancsak õk készítik elõ az MH ÖHP parancsnoka számára – mint az összes misszió állo mány illetékes parancsnokának – a kontin gensekkel kapcsolatos parancsokat. az egészségügyi és biztonsági ellen õrzéseken. átcso portosítását. A figyelmüknek a kontingensek összeállításától. a kontingensek megalakítását. 2010-ben a „hagyományos” missziók mellett több új szerepkörben is megjelentek a magyar katonák a térségben: elsõ ízben volt kint a Mi–35 Air Mentor Team. A fokozatosan romló biztonsági feltételek. átcsoportosítását. valamint a NATO afganisztáni mûveleti részlegét. valamint az Open Skies (Nyitott Égbolt) szer zõdésekbõl fakadó feladatok végre hajtását. felkészítését. valamint a jelentõsen növekvõ létszám szük ségessé tették egy nemzeti támogató elem térségbe vezénylését is. A békemûveleti fõnökség struktú rájában három. kiképzésük megszervezésétõl. szervezi. az ENSZ–EU–NATO balkáni mûveleti részleget. és egyre több szövetséges parancsnokságon kérik fel a honvédséget magas parancsnoki beosztások betöltésére. amely négyhónapos váltásokban amerikai kollégáikkal együtt vesz részt a 16 különleges mûveletekben. felkészültségük ellen õrzését. a felszerelésen keresztül a családdal történõ kapcsolattartásig. itt Kilián Nándor dandártábornok vezetésével nyolcvan. A két mûveleti részleg pedig a hadszíntereknek megfelelõen tervezi. Várhatóan az õ szerepük is a kiképzés. két misszió között pedig számtalanszor meglátogatják a kontingenseket a hadmûveleti területeken. az elkövetkezendõ években a Magyar Honvédség afganisztáni szerepvállalásának mértéke és minõsége megmarad. az utánpótlás és az utaztatások megszervezéséig mindenre ki kell terjednie. az adott missziókban már szolgált tisztek tartják a kapcsolatot a kint szolgálókkal. éves) szinten koordinálja a fõnökség tevé kenységét. A korábbi években „csak” az egyesített balkáni hadszíntér. valamint az összes más ENSZ-. havi. irányítása. koordinálja a NATO és az EU részére felajánlott erõk felkészítését. A mûveleti részlegek iránytiszti rendszert alakítottak ki: tapasztalt. így kézenfekvõ a kérdés: hogyan lehet magas szinten összehangolni egy ilyen földrajzi. amely szintén az alakuló Afgán Nemzeti Hadsereg kiképzésében vesz részt.) 17 . Azt már csak e sorok írója teszi hozzá személyes tapasztalatból: szinte elképzelhetetlenül sokrétû munkát végeznek a fõnökség munkatársai. egyszóval a logisztikai háttér megteremtése. valamint az ENSZ ciprusi missziója tartozott hozzájuk. s új misszió volt a logisztikai és a mûszaki mentorcsoport is. az egyre szaporodó. elemzéseket. a felkészítés területén növekszik majd. Többek között ennek következtében 2010-ben kétszáz fõvel növeltük jelenlétünket az ázsiai országban.és EBESZ-missziónak is. ezért a katonai vezetés átgondolja a jövõjét. Egy biztos. az MH Összhaderõnemi Parancsnokság békemûveleti fõnökétõl kapom meg. amely az afgán hadsereg harcihelikopter-pilótáinak kiképzésében vett részt. a PRT-nél (Provincial Reconsrtuction Team – tartományi újjáépítési csoport) következett be. S az is természetes. mindennapossá váló támadások miatt egyre kevésbé tudja betölteni eredeti szerepkörét. a NATO Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF). ellenkezõleg. Tovább folytatta tevékenységét Khilagay-ban az OMLT (Operational Mentoring and Liaison Team – mûveleti tanácsadó és Az EUFOR-kontingens továbbra is a térségben marad A nyelvi probléma nem mindig akadály A KFOR-nál is feladat a lakosság segítése összekötõ csoport) is. A legnagyobb változás 2010-ben a legnagyobb kontingensnél. amely az Ohiói Nemzeti Gárdával közösen az afgán hadsereg egy zászlóaljának felkészítését és vezetését végzi. EU. az újjáépítés segítését. hogy õk is rend szeresen ellátnak külföldi szolgálatot. jól felkészült. in- tézkedéseket. a CSBM (Confidence and Security Building Measures – bizalom. A tervezõrészleg (heti. 2010 szeptemberétõl immár másodszor vette át a Magyar Honvédség a KAIA (Kabul International Airport) vezetését.és biztonságerõsítõ intézkedések). megszüntetését. idén viszont már õk a gazdái a Többnemzeti Erõ és Meg figyelõk (MFO).MISSZIÓ A kabuli repülőtér immár másodszor „magyar kézben” Nemzetközi Repülõtér). Sajnos a Balkántól eltérõen a Magyar Honvédség legnagyobb és legve szélyesebb missziójában nem beszélhetünk konszolidációról. A Magyar Honvédség összes nem zetközi béketámogató és válságreagáló mûveletének a koordinálását 2010 deMAGYAR HONVÉD cemberétõl kezdve az MH ÖHP Békemûveleti Fõnöksége végzi. így napjainkban mintegy ötszáz fõ (az összes missziós létszám fele) szolgál Afganisztánban. mûveleti utasításainak kidolgozását. sõt bõvülni is fog: idén például már megkezdi szolgálatát a Mi–17-es szállítóhelikopterek afgán pilótáit kiképzõ mentorcsoport is. továbbá tervezi. A szélesedõ feladatok. amelynek feladata a szállítások szervezése. Ugyancsak e MAGYAR HONVÉD részleg felügyeli a CFE-szerzõdésbõl (Conventional Armed Forces in Europe – európai hagyományos fegyveres erõk). tevékenységében jól elkülönülõ csoportot találunk: a terve zõrészleget. idõbeli és feladatrendszerbeli értelemben is szerteágazó tevékenységet? Kérdésemre a választ – Kovács vezérõrnagy javaslatára – Topor István ezredestõl. számvetéseket készít. különbözõ beosztású katona szolgál. (E havi magazinunk további oldalain a Magyar Honvédség összes missziójáról részletes információkat szerezhetnek olvasóink. A Nyugat-Balkán és Afganisztán mellett a világ még számos más forró pontján szolgálnak magyar katonák (három földrész tucatnál is több orszá gában). a biztonsági helyzet fokozatos romlásával kell számolni idén is – tér át Kovács tábornok az afganisztáni magyar részvétel ismertetésére.

december 6-án. valamint egy kis létszámú. ÉVTIZEDES HÁBORÚK. kb. a bonni tárgyalásokon hangzott el az ISAF megnevezés. Ezzel egyidejûleg az ENSZ megkezdte a tálib rezsim alól majdan felszabaduló új. Az Országgyûlés 2002 decemberében adott felhatalmazást egy kontingens (két törzstiszt. valamint a helyi lakosság legnagyobb elismerését kivívva. A MAGYAR HONVÉDSÉG HÉT ESZTENDEJE VESZ RÉSZT AZ ORSZÁGBAN BÉKETEREMTŐ. augusztus 11-én vette át a NATO. az összlétszám maximum ötven fõ) hat hónapos térségbe vezénylésérõl. TÖRZSI BERENDEZKEDÉS ÉS DEMOKRATIZÁLÁSI TÖREKVÉSEK. Az ISAF irányítását 2003. A határozat megvalósítása érdekében az ENSZ felszólította a tagországokat. Man dátumuk legfeljebb 2003. szeptember 12-én az 1368. egy sajtótiszt. november 14-én. ÖTSZÁZ FŐS – A KÜLFÖLDÖN ÁLLOMÁSOZTATOTT LEGNAGYOBB – KONTINGENSÉVEL. A Magyar Honvédség afganisztáni szerepvállalása 2004-ben tovább bõvült: míg 2004. számú határozatában döntötte el. január 1-jén csupán hárman szolgáltak egyéni beosztásokban a térségben. az év BÉKÉTLEN ORSZÁG 18 MAGYAR HONVÉD PÁRATLAN TERMÉSZETI KINCSEK ÉS MÉRHETETLEN ELMARADOTTSÁG. ÚJJÁÉPÍTŐ FELADATOKBAN. hogy a világ békéjének és biztonságának legfõbb veszélyforrásává a nemzetközi terrorizmus lépett elõ. december 20-án. december 31ig szólt. Jelenleg a misszióban 47 állam több mint 150 ezer katonája teljesít szolgálatot az ázsiai országban. hogy a támadásokat a nemzetközi béke és biztonság elleni fenyegetésként értékeli.MISSZIÓ Szabó Béla Dévényi Veronika és archív A legveszélyesebb A 2001. 1386. így az MH Magyar Katonai Egészségügyi Kontingens 2003. számú határozatában ki is mondta. február 10-én hivatalosan is megkezdte mûködését Afganisztánban. KÁBÍTÓSZERTERMESZTÉS. de cember 15-én befejezte ténykedését Kabulban. a Biztonsági Tanács értekezletén döntés született az ideiglenes afgán kormány felállításáról. a befogadó nemzet. mivel információi szerint az afganisztáni tálib rendszer közvetve és közvetlenül is aktívan támogatta a terroristák akcióit. amelyet 6 hónap után a hivatalosan megerõsített átmeneti kormány váltott fel. Az ISAF-misszió (International Security Assistance Force – Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõ) létrehozását az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2001. egy hadmûveleti tiszt. a szövetségesek. AZ ELSŐ MAGYAR CSAPATOK Hazánk 2003 februárjában kapcsolódott be a misszió tevékenységébe. demokratikus afgán állam lét rehozására irányuló tevékenységét is. Ennek nyomán 2001. szeptember 11-én elkövetett New York-i és washingtoni ter rortámadások után világossá vált. tizenöt fõs egészségügyi csoport. Az ENSZ 2001. 2010 júniusától David Petraeus vezérezredes (USA) veze tésével. A terrorcselekményeket elszenvedõ Amerikai Egyesült Államok 2001 októberében indította meg az „Enduring Freedom” hadmûveletet Afganisztánban a nemzetközi színtéren fellépõ terrorizmus felszámolására. A magyar katonaorvosokból és egészségügyi szakszemélyzetbõl álló csoport a kabuli német tábori kórház állományában látta el a feladatát. Elõször 2001. TERRORIZMUS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS: AFGANISZTÁN. s a misszió 2002. 19 . hogy a tálib uralom alól felszabadított területeken támogassák a biztonsági intézkedéseket.

hogy a terrorizmus felszámolására indított mûveletekkel egy idõben minden részt vevõ nemzet tisztában volt azzal is. Projektjeikkel – az újjáépítési csoportokat küldõ országok kormányaival. E formációról tudni kell. vezetõ nemzetként vegyük át az addig a holland haderõ által mûködtetett tartományi újjáépítési csoportot (PRT – Provincial Reconstruction Team). Az elmúlt négy évben több száz projektet valósítottak meg: többek között utakat. hogy a szövetséges erõket ne újabb megszállóknak.). majd saját költségükön felújítatták Stein Aurél – Belsõ-Ázsia világhírû kutatója – sírját. civil szervezeteivel és a gazdasági szereplõkkel együttmûködve – a politikai. az afgán biztonsági erõkel közösen végrehajtott mûveletekkel. Heratban. Velük együtt vonták ki azt a három törzstisztet is. illetve ezen feladatok biztonsági körülményeinek megteremtése. Az illetékesek felkérték Magyarországot. a gazdasági. és megszervezték annak hosszú távú ápolását. szinte napi támadások miatt egyre nehezebb eljutniuk a tartomány távolabbi falvaiba. A jelentõs minõségi és mennyiségi ugrás az esztendõ közepén következett be: a kormány felhatalmazásával a honvédség az addigi legnagyobb létszámmal bõvítette szerepvállalását az afganisztáni hadszíntéren. hogy lehetõleg minden beruházást a helyi vállalkozók bevonásával valósítsanak meg. Sajnos az utóbbi idõben. ellenõrzõ-áteresztõ pontok mûködte tésével. október 1-je. akik a nyugat-afganisztáni régió központjában. Egyrészt azért. A szövetséges erõk mind erõsebb offenzíváinak köszönhetõen ugyanis az ellenállók a déli tartományokból az eddig biztonságosnak ítélt északi területekre csoportosították át erõiket. megóvását. Alapelv az is. segítõ erõknek érezzék. 2004. az MH Könnyûgyalog-század (HDF Light Infantry Company) kezdte meg szolgálatát a Kabul Multinational Brigade (Kabuli Többnemzeti Dandár) norvég vezetésû 3. ezzel munkahelyet. iskolákat. másfél évben az addig biztonságosnak ítélt Baghlán tartományban is elszaporodtak az öngyilkos merényletek. hanem a maguk és gyermekeik jövõjét építõ. Bercsényi László Felderítõzászlóaljnak (ma különleges mûveleti zászlóalj).és munka körülmények megteremtése. Ezért a PRT-k kapcsolatot tartanak és együttmûködnek az afgán kormányzati szervekkel (kormányzói hivatal.és VIP-kísérésekkel. ISAF parancsnokságának alárendeltségébe tartozó katonai szervezetekkel. A század alaprendeltetése a biztonsági feladatok ellátása volt Kabulban. minden visszafordulni látszik. az olasz vezetésû tartományi újjáépítési csoportban látták el szolgálatukat. konvoj.MISSZIÓ végére létszámuk már meghaladta negyvenet. Ezzel együtt a magyar katonák kevés szabad idejüket sem töltötték tétlenül: Kabulban felkutatták. Az elmúlt egy. A könnyûgyalog-század 2006. (Napjaink történései bizonyítják: a Próféta beszélt belõlük. a tartományban mûködõ nemzeti és nemzetközi szervezetekkel. így lelassultak a fejlesztések. Éppen ezért a PRT-k fõ feladata a felelõsségi körzetükbe tartozó térségek mindenoldalú fejlesztése. az egyre szervezettebben végrehajtott rajtaütések. az Az első Air Mentor Team-et idén újabb követi A tűzszerészek az ellenállók kiemelt célpontjai A nőknek a tanulás jogáért is küzdeniük kell 20 MAGYAR HONVÉD MAGYAR HONVÉD 21 . törzsi kultúrán alapuló ország életének normalizálásához elengedhetetlen a lakosság számára az alapvetõ élet. megélhetést biztosítva a helyi lakosságnak. az afgán nemzeti haderõ és a rendõrség stb. a terrorfenyegetettség miatt. 2006. kórházakat. zászlóalj-harccsoportjának alárendeltségében. a törzsi és vallási vezetõkkel. A magyar PRT-k is ezt az elvet követték. a biztonsági helyzet fokozatos romlásával. információgyûjtéssel. két okból is. valamint a helyi afgán lakossággal. infrastrukturálisan roppant elmaradott. a tálibok fenyegetései miatt pedig a lakosság egy része (félelembõl vagy más okból) nem mer már a régi módon együttmûködni a VEZETŐ NEMZETKÉNT A Magyar Honvédség afganisztáni szerepvállalásának újabb jeles dátuma 2006. a kulturális és oktatási területeken egyaránt segítséget nyújtanak az országnak. míg a misszió elsõ két évében – az általuk elvégzett fejlesztéseknek köszönhetõen – roppant népszerûségre tettek szert a magyar katonák a tartományban.) Vagyis a gazdaságilag. szeptember 5-ig tevékenykedett Ka bulban. Történe lemkutató és hagyományápoló tevé kenységéért a Magyar Tudományos Akadémia zászlószalagot adományozott a könnyûgyalog-század többségét adó MH 34. Az állandó. hogy az „afgán kérdést” pusztán katonai eszközökkel nem lehet megoldani. egyre nehezebben tudják betölteni hivatásukat. árvízvédelmi töltéseket építtettek vagy újíttattak fel. másrészt pedig azért. október elején kivonták a mûveleti területrõl. kormányzati közigazgatási szervezetek. és a kapcsolódó felelõsségi területen. Ennek követ keztében. majd kijelölt erõinek és eszközeinek az észak-afganisztáni Pol-e Khomriba. A hatalmas város területén folytatott járõrözésekkel. valamint CIMIC-feladatok (civil-katonai együttmûködés) ellátásával az addigi legveszélyesebb küldetést hajtották végre. augusztus 4-én egy százharminckét fõs alegység. és hozzájárultak a közigazgatás fejlesztéséhez. hogy a Baghlán tartománybeli Pol-e Khomriban. napjainkban. hogy az évtizedek óta háborúk sújtotta ország nél külözõ lakossága érezze: a mûveletek nem ellenük irányulnak. a holland féltõl átvétel alatt álló PRT-táborba történõ átcsoporto sítása után. Ezek során négy magyar katona halt hõsi halált. hidakat.

egyhuzamban látja el feladatát. váltása teljesít szolgálatot Afganisztánban. A harcok során is. Az eddigi kedvezõ tapasztalatok alapján a szövetségesek kérték. továbbra is szükség van (szükség lesz) a nemzetközi együtt mûködõ erõk jelenlétére.MISSZIÓ PRT-vel. hogy – mint azt már említettük – a problémát csupán katonai eszközökkel nem lehet megoldani. Így az OMLT váltásainak magyar katonái már számtalan összecsapásban vettek részt. majd onnan az utánpótlást közúton kell eljuttatni a különbözõ helyõrségekbe. jelentõsen meg növekedett feladatok miatt a múlt évben szükségessé vált egy logisztikai támogató csoport – hivatalos nevén nemzeti támogató elem – Afganisztánba küldése is. hogy 2010 szeptemberében immár második alkalommal vette át a Magyar Honvédség a Kabuli Nemzetközi Re pülõtér (KAIA) irányítását. valamint pápai „illetõségû” NATO C–17-es repülõgépekkel hajtják végre általában Mazar-e Sharifig. Mindezen körülmények arra kész tették a politikai és a katonai vezetést. Mindaddig azonban. bérelt-. KIKÉPZÉS ÉS VEZETÉS Az ISAF-misszió megalakításakor az is világos volt mindenki számára. valamint az újjáépítési feladatok felvállalása mellett fel kell készülni az országból történõ kivonulásra is. Csakúgy. Ezért hozták létre az úgynevezett OMLT-ket (Operational Mentoring and Liaison Team – mûveleti tanácsadó és összekötõ csoport. és nagyra értékelik katonáink felkészültségét. Folytatni kell az ország felzárkóztatását. Az eddig vázolt. a Magyar Honvédség erõfeszítéseit a térség stabilizálásában. pa rancsnokuk Lippai Péter ezredes. Az után pótlások. hogy a légi szállításokat NATO-légi híddal. valamint Kabulban és az ország központi régiójában látja el szolgálatát. Ugyancsak tavaly utazott a térségbe az ANA mûszaki szakiskoláját segítõ csoport is. Ugyancsak az eddigi afganisztáni magyar szerepvállalás egyik elismerése. A feladatokból a légierõ is kiveszi a részét: 2010 májusában a kabuli re pülõtéren megkezdte tevékenységét a tízfõs MH Légikiképzés-támogató Csoport (HDF Air Mentor Team. saját An–26-os-. Mindezek alapján az OMLT-szerep vállalás az egyik jelentõs eleme a Magyar Honvédség magas intenzitású és operatív jellegû mûveletekbe történõ bekapcsolódási szándékának. egyéni beosztásokban.és hazautaztatások. s a magyar és amerikai mentoraik akkor is segítik tevékenységüket. Csupán a „szárazföldi konvojok” megszervezése. Ugyanis az ANAzászlóalj – kiképzésével párhuzamosan – az ellenállókat felszámoló mûveletekben is rendszeresen részt vesz. A Magyar Honvédség 2007 óta vesz részt ebben a feladatban. minden együttmûködésre hajlandó (akár tálib) erõvel tárgyalásokat kell kezdeményezni. a támadásoknak kitett útvonalakon is biztonságos célba juttatása már önmagában egy logisztikai bravúr. Pol-e Khomriban. anyagi lehetõségeiket mind jobban az afgán biztonsági erõk felkészítésére fordítani? Ezzel együtt jelenleg immár az MH PRT 9. biztosítása. Magyarán: az afgán zászlóalj tisztjeit. hogy 2011-ben a Magyar Honvédség vállalja el a Mi–17es szállítóhelikopterek hajózóinak kiképzését is. amelyek intenzitását mi sem bizonyítja jobban. A csoport(ok) négy hónapos váltási rendben. amely az Afgán Nemzeti Hadsereg logisztikai szakiskolájának munkáját segíti.) Ami pedig a további új szerep vállalásokat illeti: 2010 áprilisában kezdte meg mûködését Kabulban a tizenhét fõs logisztikai mentorcsoport. A jelenlegi hatvanfõs – közel fele-fele arányban magyar és amerikai –. Ma már ugyanis a közel ötszáz fõs magyar kontingens Mazar-e Sharifban. és minden gátló tényezõ ellenére is igyekszik megfelelni alaprendeltetésének. ország biztonságának. pihentetés nélkül hajtják végre feladataikat az amerikai különleges erõkkel együttmûködve. valamint az ISAF nem hagyományos hadviselést folytató erõinek növelésére irányuló törekvéseivel – egy különleges mûveleti csoportot (Special Operations Task Unit) vezényelt Afganisztán központi régiójába. a rendõrség) képesek legyenek az SPECIÁLIS BEOSZTÁSOKBAN A Magyar Honvédség 2009-ben – összhangban a hadsereg különleges mûveleti képességének fejlesztésével. MAGAD URAM… A már eddig megismert kontingensek mellett közel hetven tiszt. A magyar katonák munkáját harminchárom montenegrói. a Pol-e Kho mritól alig húsz kilomé terre található Khilagay-bázison. de kizárólag az ISAF alárendeltségben. hogy átgondolják: érdemes-e a jövõben is a régi módon mûködtetni a tartományi újjáépítési csoportot? Avagy érdemesebb lenne erõfeszítéseiket. ahol valójában a kiképzõk kiképzésével foglalkoznak. Tevékenységük volumenének érzékeltetéséül csak annyit: a KAIA „leghétköznapibb” forgalma is vetekszik Ferihegyével. öt horvát és két albán katona is segíti.) Az õ feladatuk az ANA légi hadtest Mi–35 harci helikopterei hajózó állományának elméleti és gyakorlati felkészítése. törzstiszteket is telepített.) ma már külön stábot igényel. A legutóbbi NATO-csúcstalálkozón elfogadott irányelvek is leszögezik: a katonai megoldások mellett a helyzetet egyre inkább politikai úton kell kezelni. a logisztikai feladatoktól kezdve a tûzszerész-biztosításon keresztül a force protection (erõ védelme) feladatokig. az országon belüli szállítások napi szervezése (útvonal. így a kontingens összlétszáma 271 fõ. Bocskai István Lövészdandár törzsfõnöke. hogy az afgán biztonsági erõk (a hadsereg. csakhogy itt naponta több ezer állandó és átutazó „vendég” szállásáról. amelyben amerikai A–10 repülõgépek tûzcsapásaira is szükség volt. A honvédség tevékenységük támogatására hírszerzõelemet. szuverenitásának garantálására a szövetséges erõk kivonása után is. a ki.és rakodási tervek készítése. biztonságának szavatolását pedig fokozatosan át kell adni az afgán biztonsági erõknek. mint a különleges mûveleti csoport alkalmazása. ellátásáról. valamint a kezdetekben mûveleteik vezetésének segítése. azzal a világ vezetõ hatalmai. tiszthelyettes szolgál Afganisztánban az ISAF különbözõ parancsnokságain is. Az amerikai és a magyar katonák hazánkban készülnek fel közösen a feladatra. A magyar katonák a kezdetektõl fogva az amerikai Ohiói Szárazföldi Nemzeti Gárdával közösen folytatják az afgán hadsereg egy lövészzászlóaljának mentorálását. napjainkban már az ötödik váltás látja el szolgálatát Baghlán tartományban. és nem vesznek részt az „Operation Enduring Freedom”-ban. (Vonatkoznak rá a nemzeti korlátozások. mint hogy volt olyan akció. majd utaznak a mûveleti területre. szuverenitásának. az afganisztáni sta bilizációban részt vevõ nemzetek is tisztában vannak. az MH 5. s egyben mûveleti tanácsokat is adnak számukra. magyar vezetésû kontingens hat hónapos váltásokban. hogy a szövetségesek elismerik a Magyar Köztársaság. Elég csupán abba belegondolni. a pihenést a külszolgálat végén biztosítják számukra. Mindezekkel együtt.) A csoportok fõ feladata az Afgán Nemzeti Hadsereg (ANA) és az Afgán Nemzeti Rendõrség (ANP) erõinek kiképzése. Khi lagayban. hogy a terrorizmus felszámolását célzó had mûveletek. A mintegy nyolcvan katona tevékenysége a repülõtér irányításának csaknem teljes spektrumára kiterjed. így a Magyar Honvédség katonáira is. tiszthelyetteseit segítik saját katonáik kiképzésében. amelynek egyik legfontosabb feltétele. a szükséges engedélyek beszerzése stb. biztonságáról is gondoskodni kell. amíg ezen elképzelések megvalósításának feltételeit nem teremtik meg. német és horvát kollégáival közösen. E törzstisztek (tiszthe lyettesek) felkérése is azt bizonyítja. A különleges mûveleti csoport a különleges mûveletek teljes spektrumában ténykedik. valamint az ISAF magasabb parancsnokságaiba A nemzeti támogató elem tagjai műveleti területen 22 MAGYAR HONVÉD MAGYAR HONVÉD 23 . újjáépítését.

sem pedig papként soha nem jutott volna az eszébe. Az alezredes szerint Afganisztánban a katonára elsõsorban az gyakorol negatív hatást. az MH Összhaderõnemi Parancsnokság kötelékében D teljesít szolgálatot. Kovács Gyula posztumusz hadnaggyal. Takács Tamás alezredes tehát az uniformist hamarabb ismerte meg. az nagyon szívbemarkoló érzés – mesélte. Mert azt odakinn kénytelen tehetetlenül tudomásul venni. magának ezt azért adjuk. a lelkésznek. AKKOR A KATONA ELVÁRJA ÕT ÖRÖMÉBEN IS – VALLJA TAKÁCS TAMÁS ALEZREDES. meggyújtottuk a gyertyát és ott álltunk az emlékhelynél pár percet. De amikor egy pap kapja ugyanezt. érdemben semmit nem tud segíteni. Ezt azután eddig nyolcvankétszer megismételte. akikkel már korábban is. HOGY A TÁBORI LELKÉSZ MINDIG LEGYEN EGYÜTT A KATONÁKKAL. már emlékkopjafát állítottak neki Afganisztánban. Az ötödik váltásban pedig több olyan emberrel is együtt szolgált. VALLÁSOSSÁ VÁLNI. aztán fél év múlva néhányan már vele együtt futottak. akik miatt ha kell. hogy neki is „izzadságszaga van”. Véleménye szerint annak a tábori lelkésznek. Körülöttünk beszélgetve jöttek-mentek az emberek. Hazai vizekrõl külföldi vizekre evezve: a misszió sem egy papnak. ha idehaza valamilyen probléma adódik a hozzátartozóival.. és úgy érezte: az új ismeretek elõnyére válhatnak… Visszatérve egy missziós tábori lelkész napi feladata- Takács Tamás alezredes. és azt mondta: „Atyám. nincs lehetõsége tovább gyarapítani ugrásainak számát. és néha õk is megálltak néhány pillanatra. és csak tíz év egyházmegyei szolgálat után. 24 e hogyan lesz valakibõl tábori lelkész? Például úgy. HOGY KI MIKOR KEZD EL HINNI. – Minden áldott este elhangzott ez a kérdés: „Gyújtunk. itt maradnánk. hiszen személyesen. Takács alezredes elmondta: az elsõ misszió minden napjában azt érezte: most tényleg azt csinálja. Takács Tamás alezredes az MH Tartományi Újjáépítési Csoport elsõ és ötödik váltásával is fél-fél évet szolgált Afganisztánban – ezt nem sokan mondhatják el magukról. hogy jelentkezik kispapnak. de még tanulmányai megkezdése elõtt bevonultatják másfél éves sorkatonai szolgálatra. és kilenc éven keresztül szolgált ebben az ízig-vérig katonás helyõrségben. akinek idehaza nincsen kapMAGYAR HONVÉD MAGYAR HONVÉD . Egyik társával esténként kimentek a kopjafához. ami sem civilként. Megadatott neki az is. Ha egy harcoló tisztnek mondják ezt a katonái. Atyám?” Szóval. Ráadásul mindig benne volt habitusában a katonai életforma. A HM KATOLIKUS TÁBORI PÜSPÖKSÉG KIEMELT VEZETÕ TÁBORI LELKÉSZE. hogy egy-egy szál gyertyát gyújtsanak. csak azért. óriási dolog volt. BÁNATBAN OTT ÁLL A KATONA MELLETT. mert mint mondja: már nagyon jól ismert egy másik hierarchikusan felépített szervezetet.” És nem a hosszabbításra gondoltak. Odaadta nekem. Az emberek eleinte csodálkoztak rajta. és így könnyebben befogadják. a Lentiben található gépesített lövészezredhez. így szinte családias légkörben tudtak együtt dolgozni. Afganisztánban elvégezte az improvizált robbanószerkezetek elleni védekezésre kiképzõ tanfolyamot is. egy ajándék tõrrel a kezében. akikkel és akikért kiutazik egy hadmûveleti területre –. annak egy misszióban nagyon-nagyon nehézzé válik az élete. Tábori lelkészként elõször Szolnokra került.. ha a lelkész aktívan részt vesz a katonákkal a kiképzésben. és talán még kimondani sem mert. Itt rengeteg olyan dolgot ki tudott próbálni. Mivel vezetõ tábori lelkészként most Székesfehérváron. HA BAJBAN. mert még „volt egy szabad hely”. tábori lelkész csolata a katonákkal – azokkal. így sokkal több idõt tölthetett együtt a katonákkal. Viszont. NEKEM EGY MISSZIÓBAN NEM AZ A CÉLOM. aztán néhány nap múlva már csak csendesen sétáltak. mert azon tisztek közé tartozik. – Karácsonykor odajött hozzám az egyik katona. mint a reverendát. Egy tábori lelkésznek pedig végképp nem az. ATYÁM? NEM AZ ÉN FELADATOM ELDÖNTENI. falvait járó – Mission Team tagja legyen. 1984-et írtunk ekkor. megszerezte az orvosi alkalmasságit és egy fél éven belül már ugrott is. mert ez a típusú afganisztáni misszió akkor még mindenkinek új volt a Magyar Honvédségben. Amikor az ötödik váltással visszatért. sem egy katonának nem idegen. 2000-ben ötvözte a két hivatást. akkor az szinte természetes. A beilleszkedés egyáltalán nem esett nehezére.MISSZIÓ Szûcs László – Kálmánfi Gábor Fotó: Rácz Tünde és archív Terepszín és fekete GYÚJTUNK. akkor õk érzik. HOGY JAVÍTSAM A KERESZTELÉSI STATISZTIKÁNKAT. Mindez nekem. Sajnos azonban a misszióban is történhet tragédia… Takács Tamás az elsõ missziója során együtt szolgált a késõbb – 2008 nyarán – hõs halált halt tûzszerésszel. AZ A LEGFONTOSABB. amit sokszor csak tervezett. és lett tábori lelkész a Magyar Honvédségben. hogy az egyik – Baghlán tartomány útjait. hanem „csak” emberi része volt életünknek… 25 ira. Emellett már plébános korában is rendszeresen járt futni. Az elsõ váltás azért volt nagyon fontos számára. Például az ejtõernyõzést. Mindez egyáltalán nem vallási. Rövid utánjárás után megkapta a szükséges engedélyeket.

Az orvos alezredes beszélt arról is. Cél: az életveszély elhárítása és a beteg szállíthatóvá tétele. – Ha arról volt szó. Arról nem is beszélve. Elõfordult olyan eset is. Lehet. Errõl értesülve az amerikaiak a sátorban települt mûtõbe az addigi egy mûtõasztal mellé még egyet beállítottak. Ennek az elõretolt sebészi csoportnak ilyen esetben az a feladata. illetve az életfunkciók szempontjából stabilizáló mûtéteket. kiképzett „katona” életét mentették meg. Tudni kell ugyanis. hogy a közvetlenül a mûveleti területrõl a táborba vitt sérülteken elvégezzék a legfontosabb életmentõ. Továbbá egészen biztos az is. Sebészmúltam és orvosi tapasztalataim rengeteget segítettek a hirtelen kialakult szituációk MAGYAR HONVÉD Dr. Többek között – tegyük hozzá gyorsan. 27 . mert a másik beteget is el kell látni. ráadásul helikopter sem állt volna idõben rendelkezésre. HOGY TÖBB ÓRÁS. MÉG EGY TÛZSZERÉSZKUTYA ÉLETÉT IS MEGMENTETTÉK… M int mindenki más. DE AFGANISZTÁNBAN SEBÉSZKÉNT IS SZÁMÍTOTTAK A MUNKÁJÁRA. nekiálltak a mûtétnek. Ezzel tulajdonképpen nem egy kutya. és közben az amerikai orvos kolléga telefonon és saját katonai internetes kapcsolatukon keresztül konzultált az állatorvossal. Áprilismájusban például háborús sérülés miatt több mint harminc mûtétet kellett elvé- úgynevezett szállítási trauma következtében saját tengelye körül megtekeredett. Ám szakmailag talán még ennél is nagyobb kihívás volt. – Több mint tíz éve nem operáltam úgy. dr. Ebbõl kettõt azonnal operálni kellett. Toperczer doktor befejezte hajnali kettõkor a mûtétet. amire korábban fél évet készült. amikor egyszerre öt sérült érkezett a táborba. amerikai elõretolt sebészeti csoport (Forward Surgical Team – FST) rendszerint közösen látta el a sérülteket.MISSZIÓ Kálmánfi Gábor Fotó: MH PRT-archív Életmentők a tábor szélén gezniük. amikor az egész napos megszokott munka után. hogy ez a tûzszerészpáros munkájával további életeket ment meg. A pórul járt eb gyomra az megoldásában. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis egészségügyi központjának vezetõ orvosa is önként jelentkezett az afganisztáni misszióba. Ilyen esetben a PRT egészségügyi központja és a mûveletek támogatására a táborba telepített. A mûveleti területen az MH Tartományi Újjáépítési Csoport (PRT) egészségügyi központjának parancsnoki beosztását látta el. mint annak idején a megyei kórházban. akkor õ egy másik helyõrségben tartózkodott. és megadtuk volna az esélyt. Ez a körülményekhez és kapacitáshoz képest elég nagy szám. aztán fél óra múlva csatlakoznia kellett a konvojhoz – mivel õ volt a soros egészségügyi biztosító –. Nem kezdhetnek bele idõ. A hadmûveleti területen ugyanis az elsõdleges cél az életmentés. Toperczer István alezredes. Noha a hadmûveleti területen van állatorvos. hogy az állat gazdája is folytathatta tovább azt a missziós tevékenységet. hogy miért is volt számára szakmailag meghatározó ez a fél év. mert a jobb és gyorsabb ellátás érdekében afféle koedukált csapattal szerettek volna dolgozni. Mit lehetett tenni. akkor igenis amputálni kellett például a robbanás roncsolta végtagot. Az amerikai sebészcsoporttal történõ együttmûködés során azonban kiderült. amikor egy tûzszerészkutyát kellett kollégáival együtt megoperálnia. hogy Toperczer doktor tulajdonképpen sebészi végzettségû. hogy talántalán megmarad a roncsolódott végtag. az MH 59. és el kellett mennie a katonákkal kétnapos feladatra. Afganisztánban tudtam alkalmazni mindazt. este tíz órakor beérkezett a mûtõbe két robbanásos sérült. míg az ambuláns részben a mentõtiszt és a felcserek látták el a könnyebb sérülteket. hogy a PRT felelõsségi területén zajló mûveletek során megsérülõ katonák is (legyenek bármelyik nemzet tagjai) a Pol-e Khomri melletti táborban kapják meg 26 az elsõdleges egészségügyi ellátást. Volt olyan nap. hanem egy több millió forint értékû. De olyan volt. mintha tegnap tettem volna le a szikét. A mûtét sikerült. hogy a békeidõben sebészként megszokott ellátási VÉSZHELYZET TÍZ ÉVE NEM FOGOTT SZIKÉT. KOMOLY MÛTÉT UTÁN HAJNALBAN INDULT A KONVOJJAL MINT EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÓ. SÕT. két afgán kislány.és/vagy mûszerigényes mûtétekbe. ELÕFORDULT. Csak azt lehet mérlegelni: mi menti meg a harctéri sérült életét. amit tanultam – emlékezik vissza a doktor. Toperczer István orvos alezredes MAGYAR HONVÉD metodika ott nem alkalmazható. Ott kinn erre nincs idõ. hogy békekörülmények között belefogtunk volna egy hosszadalmas és aprólékos mûtétbe. Ilyesmivel most találkoztam életemben elõször – világít rá az orvos arra.

egyben (mind idõtartama. A 150 fõs Gyakorlás. az MH Õrszakasz szolgált a Balkánon – Macedónia fõvárosában. Még ugyanebben az évben a mûszaki kontingens bázisán – annak felszámolása után – megalakult az MH Szállítószakasz. alaprendeltetése szerinti feladata a koszovói Pristinában települt KFOR-erõk fõhadiszállá- sának õrzés-védelme volt. VALAMINT 1902 ÉS 1917 KÖZÖTT ALBÁNIÁBAN IS TELJESÍTETTEK MÁR MISSZIÓS SZOLGÁLATOT. és járultunk hozzá a Balkánon kialakult háború lezárásához. A módosított mûveleti terv 29 28 MAGYAR HONVÉD MAGYAR HONVÉD . óta. Szűcs László és archív Nyögvenyelős közeledés szervezet Pecben/Pejében (Koszovó) települt. egyúttal kivonták a térségbõl az MH ÕBZ-t és az MH KFOR-századot. A kontingens 2004-ben – amikor az Európai Unió az ALTHEA mûvelet keretében átvette a bosznia-hercegovinai békefenntartás irányítását – átkerült az olasz vezetésû integrált rendõri egység (IPU) alárendeltségébe. az ALTHEA fõ feladata a daytoni békeszerzõdés végrehajtásának biztosítása. hogy e több etnikumú ország gazdasága prosperáljon. a Wright-PatBoszniai hétköznap AZ EU FELÉ FÉLÚTON? A MAGYAR KATONÁK BALKÁNI BÉKETÁMOGATÓ. a küldetés hathavonkénti felülvizsgálata mellett. Az Európai Unió idõrendben harmadik. A kezdeti kötelékstruktúra kialakítását és nagyságát az SFOR szintjének megfelelõen alakították ki. 09. biztonságteremtés. A 2006-os év három kiemelkedõ politikai eseménye (a koszovói státustárgyalások. Az 1995-ben kialakult újabb konfliktushelyzetben elõször honi területen felajánlott bázisok átadásával támogattuk a NATO-erõket. gyakorlás… vel. Összhangban a Magyar Köztársaság koszovói rendezésben vállalt szerepé- bású katonai mûvelete. így lehetõvé vált az EUFOR létszámának csökkentése. december 2. (VII. Az EUFOR jelenlétére még szükség van terson légi bázison 1995. és középtávon képes legyen megfelelni az uniós tagság követelményeinek is. az SFOR/ MSU kötelékében az MH Katonai Rendfenntartó Kontingens tagjai szolgáltak. A NATO IFOR-mûveleteihez kezdetben egy mûszaki kontingenst ajánlottuk fel. (A három és fél éves boszniai háború lezárását. az egyesített balkáni hadszíntéren 2008 augusztusától megkezdte mûködését az MH KFOR-zászlóalj. 7150 fõvel. 2006 ismét változást hozott a balkáni magyar jelenlétben: századerejû szervezetként – a Többnemzeti Alkalmi Harci Kötelék – Nyugat (MNTF-W) többnemzeti zászlóaljának egyik századaként – ekkortól alkalmazták az MH KFOR-századot. amely 2004-ben fejezte be feladatait a térségben. az úgynevezett theszaloniki nyilatkozatban nyilvánította ki.és Biztosító Zászlóalj elsõ váltása kezdte meg szolgálatát. a kontingens felszámolásáig.) számú határozata szerinti mandátummal folyik. illetve segítségnyújtás a háborús bûnösök letartóztatásában. A mûveletet eredetileg két évre tervezték. 2007-ben. 1999-ben az MH Õr. 2003 és 2005 között egy újabb kontingens. Feladatrendszere nem változott 2007-ig. a konfliktus utáni politikai rendezést szolgáló békeszerzõdés az USA Ohio államának Dayton városában. választások Boszniában és a montenegrói referendum) nem hatott destabilizáló tényezõként. mind pedig létszáma alapján) a legnagyobb sza- A történelmi távlatokból nézve is csaknem folyamatosan instabil balkáni térségbe az elsõ szerepvállalás után csaknem száz esztendõ elteltével vezényeltek újra magyar békefenntartókat. a küldetés átalakítása. az ENSZ BT 1551/2004. Az EU politikai célja Bosznia-Hercegovinában. ILLETVE BÉKEFENNTARTÓ SZEREPVÁLLALÁSA NEM ÚJ KELETÛ. Bosznia-Hercegovinában a kedvezõ politikai változások következtében felszámolták az MH Katonai Rendfenntartó Kontingenst és megkezdte békefenntartó tevékenységét az MH EUFOR-kontingens. HAZÁNK FIAI 1902 ÉS 1907 KÖZÖTT KOSZOVÓBAN. a béke helyreállításához. 2002-tõl Bosznia-Hercegovinában. A mûvelet 2004. november 1-jétõl 21-ig tartó konferencia eredményeképpen jött létre.) Az Európai Unió a balkáni helyzet javítása iránti elkötelezettségét 2003-ban. amely 1996-tól látta el feladatait a horvátországi Okucaniban.MISSZIÓ Szabó Béla Fotó: Rácz Tünde. Skopjéban a NATO parancsnokságát védte és õrizte.

váltása 2011. feladatát két segítõvel látja el. A hírszerzési források szerint azonban a sikeres mûveletek ellenére is jelentõs a polgári lakosság birtokában lévõ kézifegyverek száma. aki otthon e zászlóalj parancsnoka. három – egyforma szervezeti felépítésû és felszereltségû – szakaszból.MISSZIÓ (OPLAN) végrehajtását 2007. amelyben a Magyar Honvédség 170 fõvel vesz részt. tanácsadói-felügyeleti jogkörrel. A korábban említett BT-határozattal párhuzamosan. 2010 januárjától az EUFOR parancsnokhelyettesi beosztását – négy segítõvel – Nagy Tibor dandártábornok látja el. március elsején kezdték meg. ezért újabb háromfõs magyar „erõsítés” érkezett a parancsnokságra. elõretolt mûveleti bázisok elfoglalása és biztosítása. valamint egy tervezõ fõtiszti beosztást tölt be. hogy 2011 végéig fenntartják a jelentõs létszámcsökkentés után most mintegy 1600 fõs boszniai mûveletet. november 9-étõl a Magyar Honvédség a NATO-tanácsadó csoportjában (Advisory Team) egy felderítõ. valamint KFOR harcászati tartalék biztosítása). 30 MAGYAR HONVÉD MAGYAR HONVÉD Minden akció „papírral kezdődik” A legnagyobb létszámú magyar erõ a szarajevói százötven fõs MH EUFORkontingens. 2006. 2010 szeptemberétõl két fõvel segítjük a helyi erõk kiképzését is (Mobile Training Team). Gulyás Géza alezredes parancsnoksága alatt. az egymással szemben álló nemzetiségek a legtöbb esetben szóba sem állnak egymással. hogy a misszió meghosszabbíMint azt már említettük. Magyarország az elmúlt idõszakban szinten tartotta az EU ALTHEA keretében szolgáló katonáinak számát. az integrált rendõri erõ (IPU). az EU-országok vezérkari fõnökei is tanácskoztak Brüsszelben. mint a kontingensparancsnok. lengyel és török alegységekkel közösen) hajtja végre feladatait (jelenlétfenntartó és információgyûjtõ járõrözés. valamint az egészségügyi részleg felel a Szarajevóban települt mûveleti század és az egyéni beosztásokban szolgálók logisztikai biztosításáért. a kulcsbeosztást betöltõk többsége pedig a dandár harci támogató zászlóaljától. A BT nyilatkozatában hangsúlyozta.) 31 . Az ENSZ legfõbb testülete ugyanakkor felszólította a boszniai politikai pártokat. Klapka György Lövészdandártól érkezett. kultúrájával. tekben való részvétel. gyorsreagálású erõ jött létre. A kontingens katonáinak nagy része a tatai MH 25. mert bár a térség általában biztonságosnak mondható. NATO-parancsnokság is mûködik Szarajevóban. váltás látja el feladatát a boszniai fõvárosban. hogy hagyjanak fel kirekesztõ és megosztó retorikájukkal. VIP-kísérés. Jelenleg ugyanis a misszió befejezését azért kell rendre elhalasztani. csakúgy. A nemzeti támogató elemet alkotó törzs. november 18-án egy esztendõvel meghosszabbította az EU ALTHEA. amely a többnemzeti manõverzászlóalj egy századaként. Jelenleg a 7. és az elrettentõ erõt a gyorsreagálású képesség váltotta fel. január 31-én kezdi meg szolgálatát. hogy ezzel BoszniaHercegovina elindulhasson az Európai Unióba vezetõ úton. A kontingens 8. manõverzászlóalj alapú. A kontingens a mûveleti századból és a nemzeti támogató elembõl épül fel. Ez a magyar szerepvállalás növelését jelenti. tömegkezelõ és speciális mûvelerészt vevõ – országokkal ellentétben. a NATO-parancsnokság. A katonai vezetõk megállapodtak. valamint egy javítórajból áll. Az ALTHEA mûvelet során – egyebek mellett – nagy mennyiségû fegyvert. amely az SFOR-mûvelet befejezését követõen a szövetség folyamatos jelenlétét hivatott fenntartani Bosznia-Hercegovinában. Magyar tiszt a parancsnokság törzsfõnökének támogató helyettese is. bár e tény inkább a balkáni lakosság tradícióival. mintsem egy esetleges fegyveres összecsapásra való készüléssel magyarázható. a logisztikai szakasz. A mûveleti század törzsbõl. valamint a megfigyelõ és összekötõ csoport mandátumát. A tervezett átszervezésnek köszönhetõen 2011 márciusától a törzsfõnöki funkciót is a parancsnokhelyettesnek kell ellátnia. (osztrák. lõszert és különbözõ hadianyagokat foglaltak le. Az EUFOR szarajevói parancsnokságán közel húsz fõvel képviselteti magát a Magyar Honvédség. mert más – a mûveletben Tömegkezelésre „élesben” is szükség lehet tása a daytoni békeokmányban foglaltak teljesítésének nagyobb mértékû megvalósítását szolgálja. és a katonai struktúra átalakításával egy alapvetõen Szarajevóban koncentrálódott. a bosznia-hercegovinai haderõ travniki kiképzõbázisán. Az ENSZ BT 2010. de a balkáni állam etnikai megosztottsága miatt nem képes rendezni belsõ politikai konfliktusait. (Összeállításunkhoz felhasználtuk Juhász József–Miszlai Sándor Koszovóról szóló tanulmányát. de a daytoni békeszerzõdés pontjait a helyi erõknek kell betartaniuk és végrehajta- Magyar módszertani bemutató a befogadó haderő részére VIP-kimenekítés niuk. mert bár az EUFOR legalább még egy évig az országban marad.

A misszió úgynevezett tábori parancsnoksága a szarajevói nemzetközi repülõtér közvetlen szomszédságában található Butmir táborban települ. 33 . Fõ cél: a katonai és rendõri erõ járuljon hozzá Bosznia-Hercegovina békéjének és biztonságának fenntartásához. Arról persze eléggé eltérõ a vélemény. ahol összesen ezerhatszáz katona él. egyik fél sem hall szívesen. Az EUFOR a NATO-ba belépni szándékozó Bosznia-Hercegovina haderejének kiképzését úgynevezett mobil kiképzõcsoportokkal (Mobile Training Team – MTT) segíti. A vitatott tulajdonjogú épületek között szerepel például a bosnyák védelmi minisztérium épülete is.MISSZIÓ Kálmánfi Gábor — Szûcs László Fotó: Dévényi Veronika. Arról pedig. hogy a MAGYAR HONVÉD katonai objektumok. Emiatt az etnikumok közötti együttmûködés nehézkes és gyakran törékeny is – mondja Nagy Tibor dandártábornok. területek. lõszer. A spanyol zászlóaljparancsnok többször is kijelentette: rendkívül elégedett a magyar katonák munkájával. ÍGY EZ ÉV NYARÁN TÉR HAZA MAGYARORSZÁGRA. Ezek megsemmisítése lassú és sok bizonytalanságtól övezett terület. Ezek közül az egyik legfontosabb a boszniahercegovinai hadsereg kiképzésének támogatása. A jelenleg nyilvántartott 43 fegyver. mert a civil lakosság sokszor körbeépítette már a raktárak térségét. legyen szó bármilyen konfliktushelyzetrõl. amely még nem alakult ki az elvárható szinten. hogy ezek az ingatlanok kiket illetnek meg. veszélyes lõszer és robbanóanyag kezelése. január 20-án vette át az EUFOR parancsnokhelyettesi beosztását. – Hangsúlyozom. AZ EURÓPAI UNIÓ BOSZNIAHERCEGOVINAI KATONAI BÉKEFENNTARTÓ MISSZIÓJA (EUFOR) PARANCSNOKHELYETTESÉNEK MANDÁTUMÁT AZONBAN FÉL ÉVVEL MEGHOSSZABBÍTOTTÁK. A tábornok itthon legutóbb az MH Mûveleti Központ parancsnoka volt. Biztonságot jelentenek számukra. hiszen megvannak mindazok az elemek. idõnként igen öreg. Nagy Tibor tábornok munkáját azonban ennél jóval kellemetlenebb és veszélyesebb dolgok is jellemzik. De a jelenleg külszolgálaton tartózkodó MH EUFORkontingens hetedik váltásában lévõ magyar mûveleti századáról minden elöljáró csak a legjobbakat mondja. az EUFOR-ban NAGY TIBOR DANDÁRTÁBORNOK EREDETILEG EGY ÉVIG TÖLTÖTTE VOLNA BE JELENLEGI MISSZIÓS BEOSZTÁSÁT. A teljes jogú NATO-tagság eléréséhez például elõfeltétel. megsemmisítése azért is nehéz. mivel az országnak három elnöke és közel száznegyven minisztere van. Van.és lõszerraktárból például csak alig harmadára van szüksége a bosnyák haderõnek. A következõ nagy probléma a rengeteg. A szerb–horvát–bosnyák hármas entitásra épülõ Bosznia-Hercegovinában ugyanis nagyon nehéz egységes végrehajtói rendszert kiépíteni. majd 2010. a feladat tehát igen öszszetett és komoly felkészültséget kíván. A többi raktárban heverõ. instabil. épületek. robbanóanyag – mintegy 30 ezer tonna. hogy az ország biztonsági helyzete stabil. 32 Nagy Tibor dandártábornok MAGYAR HONVÉD Talán a visszafogott erõalkalmazásnak is köszönhetõ. A munkát az osztrák Bernhard Bair vezérõrnagy irányításával végzik. amelyek ezt lehetõvé teszik. bárhol is jelennek meg az országban. E feladat mellé több kisebb is társul. õrzésük pedig idõnként aggodalomra ad okot. Mindkét szervezetet a tapasztalatok szerint teljesen semleges képviselõként fogadják el. ahol a robbanóanyagoktól alig 200 méterre már lakóházak épültek fel… Mint látható. gyakorlóterek tulajdonjogát tisztázzák – mind a hatvankilencét. hogy az államé legyenek ezek az épületek. Szűcs László és archív FOLYTA SSA TÁBORNOK! Szarajevóban. hogy a parancsnokhelyettes büszkén elmondhatja: a lakosság körében töretlen a bizalom az európai misszió – és persze a velük szoros együttmûködésben dolgozó rendõri erõk (Integrated Police Unit) – képviselõit illetõen. és ebben a munkában a Magyar Honvédség is részt vesz. felhalmozott és raktárakban heverõ fegy- ver. Ugyanakkor ad némi instabilitást az ország politikai helyzete.

s a lakosság jelentõs része írástudatlan. õr.34 millió fõt. Az elismerést megtagadók zöme pedig – Oroszország kivételével – érdektelen a koszovói kérdésben. A szerb–albán összeütközések szinte folyamatosak. hogy még mindig jelentõs az illegális struktúrák mûködtetése. ez az arány azonban a kisebbséghez tartozó lakosság. Az országban jelentõs a korrupció.és biztosító zászlóalja a KFOR fõparancsnokságát védte. az ország ásványkincsvagyona pedig európai szempontból is jelentõs. mert a függetlenség kikiáltása óta eltelt idõszak mérlege vegyes. az ágazatban élõk száma 2005-ben meghaladta az 1. hogy az egykori szerb tartományban a nemzetközi vezérlettel elkezdett államépítési folyamat belátható idõn belül elvezethet-e egy önállóan is mûködõképes. Az 1999. infrastrukturális és politikai rendszerébe. illetve a kriminális buroktól megszabadított gazdasági rend szerhez. a közigazgatás kiépítése) általában elfogadhatóan teljesített az önálló Koszovó. Az ország lakosságának 52 százaléka MAGYAR HONVÉD KOSZOVÓ FÜGGETLENNÉ VÁLÁSA MA IS ROPPANT MÓDON MEGOSZTJA A NEMZETKÖZI KÖZVÉLEMÉNYT. KÖZTÜK MAGYAR KATONÁK IS ŐRKÖDNEK. Az ENSZ becslései szerint ez az összeg a GDP egyhatod részét (!) is elérheti. Ugyanekkor kezdte meg tevékenységét Pristinában a Magyar Honvédség is. Nem ritka. Tovább nehezíti a helyzetet. az állami vagyon priva tizálását szó szerint vevõ ügyeskedõk között megtalálhatók az állami hivatalnokok és a rendvédelmi szervek képviselõi is. köztük minden releváns nyugati hatalom. cigaretta-. hogy Koszovó gazdasága jelentõs mértékben a külföldi segélyekre van utalva: becslések szerint a GDP 15 százalékát teszi ki a külsõ támogatás. a falvakban élõk esetében pedig eléri a nyolcvan százalékot is. Többek között ezek a körülmények is hozzájárulnak ahhoz. Koszovó területének 53 százaléka mezõgazdaságilag megmûvelt terület. Járőrbe készülve A vázolt körülmények között látja el szolgálatát napjainkban is az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1244. valamint a kisebbségvédelem területén ugyancsak lassan lépeget elõre. törvénykezés. ugyanakkor feldolgozóipara fejletlen. és a gazdaságban számottevõ bevételt jelent a külföldön dolgozó vendégmunkások Koszovóba átutalt vagy készpénzben hazahozott jövedelme. Az államépítés intézményi szféráit tekintve (alkotmányozás. nem érintkezve a koszovói intézményrendszerrel. Mindezek ellenére napjaink Koszovójában a fõ kérdés az. és Szerbia kivételével mindegyik szomszédja. hogy az ember-. hogy az albán és a szerb közösség között mélyül a szakadék. integrálódva Szerbia gazdasági. a megvesztegetési ügyekben. gazdasági téren pedig még ma is a külsõ segélyek „lélegeztetõ gépén” van. hogy a komoly erõszakcselekményeket eddig sikerült elkerülni. számú határozata nyomán megalakult KFOR (Kosovo Force). bizonyos demokratikus és kisebbségvédelmi minimumnormákat betartó politikai rendszerhez. a fiatalok és a nõk körében ennél is magasabb. Az azóta töretlen magyar jelenlét ma is számottevõ az országban. vagy éppen számára ked vezõtlen precedenst lát a függetlenség kikiáltásában. BÉKÉSEBB HÉTKÖZNAPJAIK FELETT NEMZETKÖZI ERŐK. AZ ÚJ ÁLLAMNAK HATÁRAIN BELÜL IS SZÁMOS MEGOLDATLAN PROBLÉMÁJA VAN. MINDENESETRE. üzemanyag. fegyver-.MISSZIÓ Szabó Béla Fotó: Tóth László és archív Koszovói kérdőjelek ÁLLAMÉPÍTŐK K oszovó független államát eddig hatvanegy ország ismerte el. Sokan szkeptikusak e tekin tetben. A KFOR pristinai parancsnokságán 35 Szerb kolostort őrző magyar katonák 34 . Észak-Mitrovica és környéke gyakorlatilag külön életet él. ugyanakkor a korrupció visszaszorítása. A munkanélküliség eléri az 50 százalékot. 26 évnél fiatalabb. a képzetlen munkaerõ.és kábítószerkereskedelemben. június 20-ai teljes szerb kivonulást követõen megindított Operation Joint Guardian mûveletben harminckilenc ország ötvenezer katonája vett részt. s már az is eredménynek számít. Különösen súlyos gond.

A rangidõs nemzeti képviselõ Mata Imre alezredes. valamint a visszatelepített szerb enklávék védelme. hat hónap idõtartamban.és harcjármûves járõrözéseket hajtanak végre. Õrzés-védelmi feladatokat láthatnak el bármely szerb enklávé területén. mint a Magyar Honvédség KFOR Megelõzõ Egészségügyi Laboratóriuma folytatatta mûködését. tavaszán történt kivonásáig új katonai szerve zetként. Feladatuk továbbá a határzárásban. váltása – 2009. májusa óta látjuk el. de tevékenysége lényegét tekintve mégiscsak Koszo vóhoz kötõdik még egy beosztás: a NATO belgrádi összekötõ irodájában is szolgál egy magyar katona. Bocskai István Lövészdandár 5/1-es lövészzászlóaljára alapozott kontingens váltja majd. a parancsnokságon megalakult összhad erõnemi logisztikai támogató csoportban pedig tizenegy magyar katona szolgál. a KFOR pristinai fõparancsnokságára. illetve gép. A jelenlegi csapatot az MH 5. hogy 2011 februárjában átvehessék a feladatot.) Camp Villaggio Italia (Pec/Peje) Jelenlét-demonstráló járőrözés 36 MAGYAR HONVÉD MAGYAR HONVÉD MAGYAR HONVÉD 37 53 . a törzsfõnöki beosztást a hozzá tartozó segítõvel 2010. idõközben az MH MEL átalakult: a tízfõs csapat 2008. az MH 5. törzselemek) hajtja végre az alaprendeltetésben meghatározott feladatait. A különbözõ parancsnokságokon dolgozó törzstisztek. Jelenleg a Magyar Honvédségtõl a német hadsereg által üzemeltetett prizreni katonai kórházban teljesítenek ketten szolgálatot. parancsnokuk Kanyó László alezredes. -ellenõrzésben. továbbá konvojés VIP-kísérés Koszovó teljes területén. A rangidõs nemzeti területi képviselõ Peszt Lajos alezredes. (Cikkünkben felhasználtuk Juhász József – Miszlai Sándor: „A koszovói függetlenség kikiáltásnak politikai és gazdasági következményei” címû tanul mányát. S bár területileg nem. ellenõrzõáteresztõ és figyelõpontokat üzemel tetnek nappal és éjszaka egyaránt. szeptember elsejétõl teljesít szolgálatot a mûveleti területen. a KFOR-parancsnokság részére pedig zászlóaljerejû harcászati tartalék biztosítása négyórás készenléti idõvel. Õk védik a fontosabb vallási helyeket is. és részt vesznek a KFOR által körözött személyek felkutatásában. közvetlen biztosítása 24 órás jelenléttel.és Biztosító Zászlóalj megszûnése miatt. A létszámában nem. valamint a keresés-kutatási mûveletekben történõ részvétel. csak feladatrendszerében változó misszió irányítására Szabó Sándor alezredest. Feladatuk az MNBG-W (többnemzeti harccsoport – nyugat) részére század-. Koszovói „derékhadunk” – az MH KFOR-kontingens 1. március elsejétõl a KFOR parancsnokának közvetlen alárendeltségében tevékenykedõ portugál vezetésû manõverzászlóalj elemeként alkalmazzák. illetve az MH Õr.MISSZIÓ tizenkét fõvel képviselteti magát a Magyar Honvédség. valamint szükség esetén a táborõrség megerõsítése. CIMIC-csoport. A roppant szerteágazó tevékenység részét képezi a biztonságos környezet fenntartása és a szabad mozgás biztosítása a felelõsségi körzetben. Bocskai István Lövészdandár mûvelettámogató zászlóaljának parancsnokát jelölték ki. Meg is kezdték a felkészülést még 2010 szeptemberében. Az új kontingens feladatrendszere – a KFOR mûveleti koncepciója és az ahhoz biztosított magyar hozzájárulás következtében – jelentõsen megváltozik. A KFOR szervezeti változásai. január 26-án települt Koszovóba. A kétszáztizenegy fõs kontingens mûveleti eleme a szlovén vezetésû többnemzeti manõverzászlóalj részeként (1. a Pec/Pejében található Villaggio Italia táborban. emellett gyalogos. A Magyar Honvédség Megelõzõ Egészségügyi Laboratóriuma (MH MEL) az észak-atlanti szövetség kérésére 2001. július elsejétõl a 2010. és az õ feladatuk a tömegkezelési feladatok végrehajtása. A mûveleti századot 2011. század. valamint a KFORzászlóalj mellett 2010-ig speciális képességgel is jelen volt a magyar hadsereg Koszovóban. laboráns beosztásban. 2011 márciusától magyar tiszt látja majd el a személyügyilogisztikai fõnöki beosztást egy se gítõvel. Nappal és éjszaka egyaránt készenlétet adnak légi szállítással végrehajtandó mûveletekre. A Pec/Pejében települt többnemzeti harccsoport törzsében tizenketten teljesítenek szolgálatot. HUMINTcsoport.

Láda Mónika főhadnagy emellett a fõhadnagy nagyon jó kapcsolatot ápol a hódmezõvásárhelyi médiával. A kommunikációs tiszt a magyar kontingens felelõsségi körzetében mûködõ helyi sajtóval is kiváló együttmûködést alakított ki. Vasárnap az állomány legtöbb tagja sportol. újságírókat hív meg rendszeresen a különféle civil-kaMAGYAR HONVÉD MAGYAR HONVÉD munkaidõ hétfõtõl szombatig. Bocskai István Lövészdandár Hódmezõvásárhelyen települõ alegységeinél. Azért választotta elsõ. a mûveleti területen valójában huszonnégy órás a szolgálat. LÁDA MÓNIKA FÕHADNAGY LÁTJA EL. Az olvasók a Hírlevében a hírek mellett portrékat is találhatnak. mert a Villaggio Italia olasz vezetésû tábor. vagy éppen nyelveket tanul. reggel nyolctól este hétig tart. s nagyon nagy az érdeklõdés a tisztek és a tiszthelyettesek körében. a lap hasábjain ezt is megteheti. havonta jelenik meg. így a munkám során a helyi sajátosságokat kell figyelembe vennem – mondja Láda Mónika fõhadnagy. fél éves külszolgálatának helyszínéül éppen Koszovót. hogy e helyõrség tisztjeként elõbb-utóbb neki is ki kell jutnia ide. A kiadvány tavaly szeptember óta megújult formában. amelyben a KFORban (valamint az afganisztáni PRTben) szolgáló magyar katonákról olvashatnak híreket. s a meghívottak részt is vesznek ezeken az eseményeken. – A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség hivatalos honlapjain keresztül a civil szféra és a katonatársadalom egyaránt megismerheti a külföldön szolgáló magyar katonák munkáját – jegyzi meg Mónika. Hozzáfûzi: noha a táborban a hivatalos Dr. Az ifjú kommunikációs tiszt itthon is hasonló munkakörben tevékenykedik az MH 5. AZ IFJÚ TISZTNEK EZ AZ ELSÕ MISSZIÓJA. A jogász végzettséggel rendelkezõ Láda Mónika augusztus tizedikén érkezett meg az albán és a montenegrói határ közelében lévõ táborba. A kommunikációs tiszti beosztás másik fontos feladata a kontingens külsõ kommunikációjának menedzselése. Aki pedig személyes tartalmú üzeneteket kíván eljuttatni valamelyik bajtársának vagy hozzátartozójának. A kontingens parancsnoka a szabadidõben ugyanis olasz és angol nyelvtanfolyamot szervez. évi megalakulása óta részt vesznek a NATO békefenntartó mûveletében. Már csak azért is. – Az otthoni és az itteni munkavégzés között csak annyi az eltérés. így az érdeklõdõk a helyi újságok internetes honlapjain is rendszeresen olvashatnak a város katonáinak missziós helytállásáról. információkat a rokonok és hozzátartozók. hogy Koszovóban mûveleti területen vagyunk. 39 . Ez utóbbi elsõsorban a katonák.MISSZIÓ AZ MH KFORKONTINGENS HARMADIK VÁLTÁSÁNAK KOMMUNIKÁCIÓS TISZTI BEOSZTÁSÁT DR. Televíziós és rádióriportereket. Erre a célra szolgál a dandárparancsnok által kiadott Hírlevél. így szinte természetes volt számára. A fõhadnagy tehát alföldi székhelyét a nyugatkoszovói hegyek tövében található Pejë/Pec-i Villaggio Italia táborba tette át. mert a hódmezõvásárhelyi katonák már a KFOR 1999. Kálmánfi Gábor—Szűcs László Fotó: KFOR-archív 24 ÓRÁS SZOLGÁLAT A kommunikációs tevékenység nem ismeretlen Láda Mónika fõhadnagy számára. azóta szervezi ott a külsõ és a belsõ kommunikációt. illetve az otthon maradt családtagok tájékoztatá38 sát foglalja magában. és rendszeresen hírt adnak a magyarok munkájáról. Mind- tonai programokra.

azzal a kikötéssel. hivatalosan az 1960-as alkotmányra hivatkozva – csapataival partra szállt Cipruson. hanem török részrõl is igen kemény bírálat érte: a török ciprióták nem elégedtek meg a kormányszervekben. 1974. valamint a görög ciprióták Athénhoz történõ közeledését megakadályozandó. A török intervenciót követõen több mint 200 ezer. Az 1964–1974 közti idõszakban a ciprusi ENSZ-katonák küldetésük legnehezebb idõ- szakát élték át. nacionalista görög ciprióták megdöntötték Makariosz elnök uralmát. Az alkotmány e passzusa igen heves ellenkezést váltott ki a görög ciprióták körében. hol erõsödõ indulatok megértéséhez több évtizedet kell visszautaznunk az idõben. alig néhány évvel a történelmi megegyezés után. megtiltották a szigetország Görögországhoz csatolását. Az UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) feladata volt megakadályozni a harcok újjáéledését a nemzetközi béke és biztonság megõrzése érdekében. hogy a brit katonák egyedül nem tudják kézben tartani a helyzetet. az ENSZ Biztonsági Tanácsa felajánlotta saját békefenntartóit.MISSZIÓ Szabó Béla Fotó: Kálmánfi Gábor. HA AZONBAN A NAPI (POLITIKAI) SAJTÓ HÍREIT OLVASSUK. többek közt Finnországból. és szinte minden téren korlátozták a török lakosság jogait. HA AZ UTAZÁSI IRODÁK PROSPEKTUSAIT BÖNGÉSSZÜK. AKKOR A VILÁG EGYIK LEGRÉGEBBI VÁLSÁGGÓCA. egy görög katonatisztek által vezetett puccs keretében. ugyanis belekeveredtek a frakciókra szakadt görög ciprióta politikai élet ellenségeskedéseibe is. a Nicosia. tisztán görög kormány hatalomra jutása után a ciprusi törökök helyzete nagyon megromlott. Az új állami berendezkedést azonban nemcsak görög. 1964 márciusában. Az ENSZ BT 186. ciprusi török vezetõ kérésére. Svédországból. és a görögökével azonos hatalmat követeltek. Az állandó ellenségeskedés 1963 decemberében. mikor látszott. Az új. hogy területén továbbra is állomásozhatnak a brit hadsereg katonái. Írországból. nyílt töréshez vezetett: a Makariosz érsek vezette görög ciprióták – a török kisebbség képviselõinek kizárásával – egyszerûen felszámolták az ország kettõs felépítését. ami leginkább terrorszervezetük. A MAGYAR TURISTÁK KEDVELT ÜDÜLŐHELYE. Az UNFICYP katonáinak helyzetét nehezítette. A hol csituló. a megosztott főváros Évtizedes szembenállás TÖRÉKENY BÉKE 40 MAGYAR HONVÉD Díszelgő békefenntartók 41 . valamint segíteni a visszatérést a normális állapotokhoz. A MA IS EGYMÁSNAK FESZÜLŐ INDULATOK HELYSZÍNE. A jelentõs túlerõben lévõ görögök fegyveres támadásainak következtében sok töröknek csupán egyetlen lehetõsége maradt: a menekülés. számú határozata értelmében 1964 márciusa és áprilisa között hatezer-háromszázhatvankilenc ENSZ-katona érkezett a szigetre. Ciprus 1960-ban vált függetlenné. júliusában. Angliából. Törökország ekkor – Rauf Denktas. Tóth György és archív CIPRUS. közhivatalokban és a hadseregben nekik szánt 30 százalékos kvótával. hozzájárulni a törvényesség és a rend visszaállításához. Az újdonsült állam alkotmányában rögzítették a szigeten élõ két nép – a többségben lévõ görög és a kisebbségben lévõ török – hatalomból való részesedését (70–30%). és az augusztus 16-ig tartó hadmûvelet keretében elfoglalta a sziget csaknem 40 százalékát. AKKOR A SZERELEM SZIGETE. M. hogy nemcsak a szembenálló török és görög közösség közti harcot kellett megfékezniük. Kanadából és Ausztriából. az EOKA-B (Ethniki Organosis Kyriakou Aganos – Ciprusi Harcosok Nemzeti Szervezete) egyre erõszakosabb akcióiban nyilvánult meg.

A szlovák és a magyar katonák 2001 júniusától felügyelik közösen a tûzszüneti biztonsági zóna keleti. szektor parancsnokságán. 18 órakor elfoglalt pozíciók szerint határozták meg a tûzszüneti vonalakat. egyszersmind „be is lakták” az országot.és feljelentések az ütközõzónába „betévedõ” vadászok miatt. Kezdetben négy megfigyelõvel. Az ENSZ 152 állandó és ideiglenes megfigyelõpontról ellenõrizte az egyezményt. váltás utazott ki a szigetre: az UNFICYP Magyar Kontingens jelenlegi parancsnoka Kovács Imre alezredes. (2011 szeptemberétõl várhatóan két belorusz katonával is kiegészül majd a kontingens. illetve az ütközõzónában lakó kisebbségek védelme krízishelyzetben. Habár az általános helyzet napjainkban konszolidáltnak mondható. közvetítés a felek között. az ENSZ fennhatóságának gyakorlati érvényre juttatása. valamint be. a helyi lakosság képviselõivel. A tûzszünetsértések egy egységes jelentési rendszerben kerülnek a megfelelõ döntési szintekre (a megfigyelõpontoktól kezdve New Yorkig). akik (több részletben) már négy esztendõnél is többet töltöttek el itt. MAGYAR HONVÉD MAGYAR HONVÉD 43 . a járõr. s ennek alapján jelölték ki a szigetet még ma is teljes szélességében átszelõ ütközõövezetet. Ezen alapdokumentumok alapján ellenõrzik a katonai építkezéseket. mintegy 75 km2-es szektor egy járõrbázisán települnek. a szemben álló erõk közvetlen harcérintkezésének megakadályozása. majd a tûzszünet ellenõrzését 1989-ben újraszabályozták. de feltételezem. sokan missziójuk végeztével családosan is visszatérnek nyaralni. úgy tûnik. ahová a mai napig nem térhettek vissza. a szigetország fejlõdését garantáló béke megõrzésébe. a fegyveres erõk jelenlétét. Bár az ENSZ a lehetõ legkeményebben elítélte a török hadsereg akcióját. óta vesz részt az ENSZ több mint négy évtizede tartó ciprusi békefenntartó feladatában. földjeikre a török hatóságok több tízezer anatóliai törököt telepítettek be. hogy a békefenntartókra még sokáig szükség lesz a szigetországban. a szemben álló felek szétválasztásába. az intervenciót követõen a sziget megosztottsága állandósult. Az 1974. 42 A szlovák–magyar békemissziós szerepvállalás szerves folytatása a két haderõ tudatosan fejlesztett együttmûködésének. számú szektorát. egyebek mellett. és jól példázza a Magyar Honvédség törekvését a környezõ országokkal kialakított. a civil tevékenységet stb. az övezeten belüli mozgást. egyikük pedig a törzstiszti csoportban. a szövetségesi kapcsolatok megszilárdítását.” rög Köztársaság és a szintén EU-tag Görögország közötti több évtizedes szembenállását kell „európai módon” kezelni. kölcsönösen elõnyös együttmûködésre. Mindenesetre bíztató tény. majd 1995-tõl katonai alegységgel is bekapcsolódott a tûzszüneti megállapodás fenntartásába.és megfigyelési feladatokat végrehajtó katonák az ütközõzónán belüli Szent István-táborban. hogy a szemben álló felek az elmúlt években több kísérletet is tettek a helyzet normalizálására. Idõnként azonban elõfordulnak tüntetések. házaikba. többek között újabb átkelõket nyitottak a két népet elválasztó ütközõzónában. Vannak olyanok. az MH 86. A magyar kontingens több katonája különbözõ vezetõ és törzsTöbbnemzeti konzultáció beosztásokban is szolgál az ENSZ-erõk Nicosiában települõ fõparancsnokságán. (a török oldalon) a szlovák–magyar–horvát–szerb 4. a mû- „Itt jártunk. valamint a bizalomerõsítést is szolgáló. augusztus 16-án. hónapot. illetve az általuk ellenõrzött.) A Cipruson szolgálatot teljesítõ 84 fõs magyar kontingens (hetvenhét magyar és hét szerb katona) az UNFICYP meghatározó alegysége. ezen alkalmakkor sem felejtik el a megfigyelõpontokon vagy a járõrözésben eltöltött számtalan hetet. amelyet három hadmûveleti szektorra osztottak. valamint az immár az Európai Unió tagjává vált Cipusi GöNapi rutin Magyar ünnep sziget északi szegletében élõ görögnek kellett elhagynia otthonát. az ütközõzóna falainak (fõleg Nicosiában) idõnkénti (sokszor csak pár centiméteres!) odébb tolásában. A konfliktusok megelõzése érdekében napi munkakapcsolatot tartanak fenn a szemben álló felekkel . valamint Famagustában. egymást hergelõ falfirkákban merülnek ki. 4. hogy voltaképpen két NATO-tagország (Görögország és Törökország).MISSZIÓ szaki fõnök helyettesként látja el feladatait Cipruson. A Magyar Honvédség 1993. 2010 októberétõl a magyar kontingensben hét szerb katona is szolgál: hatan a magyar szakaszba beosztva. Ami pedig a Cipruson szolgáló magyar katonákat illeti: mivel immár tizenhét esztendeje teljesítenek szolgálatot a szigeten – mindkét fél és az ENSZ megelégedésére –. és minden konfliktusra a lehetõ legalacsonyabb szinten keresnek megoldást. Szolnok Helikopterbázis mûvelettámogató zászlóaljának parancsnoka. a tömegdemonstrációk kezelése. 2010 szeptemberében a 28. Külön pikánssá teszi a kialakult helyzetet. Napi feladataik közé tartozik. de feladataik részét képezi az ütközõövezeten belüli civil tevékenység (például a földmûvelés és az ipari tevékenység) koordinálása is. Manapság a „tûzszünetsértések” leginkább a másik területére áttévedt legeltetõk miatti felháborodásban.

KOPÁR HEGYEK ÉS A VILÁG EGYIK LEGSZEBB TENGERPARTJA: EZ A SÍNAI-FÉLSZIGET. TENGE RPARTON A z MFO-misszió (Multinational Force and Observers – Többnemzeti Erõ és Megfigyelõk) 1982. a világ egyik legszebb üdülõvárosa mellett található. A biztonsági helyzet állandó változására jellemzõ. Az MFO feladata – e biztonsági zónákban – az egyezményben meghatározott katonai jelenlét és mozgások megfigyelése.és kulturális objektumokkal rendelkezik. az El Gorahban található északi táborban – egy volt sivatagi katonai repülõtéren – szintén több lehetõség kínálkozik a megterhelõ és sokszor monoton szolgálat fáradalmainak kipihenésére: többek között sportpályák. baleseti helyszínelés. lövészetek.ÉS KÕSIVATAGOK. Több éve azonban már nem élhetnek ezzel a lehetõséggel – a biztonsági helyzet fokozatos romlása miatt. Némi gyógyírt viszont jelenthet. EZEN A LENYÛGÖZÕ. hogy a területen a polgári lakosság nem követ-e el köztörvényes bûncselekményeket (fegyver-. hogy a 29. AZ ÉV NAGY RÉSZÉBEN PLUSZ NEGYVEN CELSIUS-FOK FELETTI HÕMÉRSÉKLET. A szerzõdés értelmében Izrael kivonult a Sínai-félszigetrõl. illetve South Camp – Sharm el Sheikh). Kolumbia. (A térségben az elmúlt években a terroristák több robbantásos merényletet is végrehajtottak. Ezzel az aktussal véget ért a két ország közötti csaknem három évtizedes háborús szembenállás. nyomozással. s ez év szeptember 1-jén immár a 29. felderítõ járõrszolgálat. ember. váltás katonái a szolgálat megkezdése elõtti „akklimati- SIVATAGBAN. Ugyancsak a békefenntartók ellenõrzik. ÁM SZÁMTALAN HÁBORÚT LÁTOTT TERÜLETEN IDÉN MÁR TIZENHATODIK ESZTENDEJE SZOLGÁLNAK MAGYAR KATONÁK. miután a Jimmy Carter amerikai elnök bábáskodásával folytatott béketárgyalások végeztével. Új-Zéland. a misszió kezdetén. konvojés rendezvénybiztosítás.és tizenkilenc megfigyelõpont folyamatos mûködtetésével látja el. Mindezeket számos ideiglenes megfigyelõpont. valamint a turistákkal zsúfolt városközpont elleni. hogy a déli tábor Sharm el Sheikh. rendszeres. A Magyar Honvédség 1995 szeptemberében kezdte meg szolgálatát az MFO-ban. Mielõtt azonban bárki is azt hinné. monoton. a nap minden percében tudatában kellett lenniük annak – ahogyan tudniuk kell ma is –. úszómedence és nemzetenként egy klubhelyiség szolgálja a kontingens tagjainak regenerálódását. nyolcvannyolc halálos áldozatot és százötven sebesültet követelt. ez nem volt elhanyagolható szempont. valamint egy – a Tirán-szorosban a szabad hajózás megõrzését biztosító – parti haditengerészeti egység egészíti ki.és törzstiszti beosztások mellett FMPU (Force Military Police Unit – katonairendõr-egység) szerepkört tölt be. Izraelben (a határ mentén) pedig egy biztonsági zónát hoztak létre. Bezárva a „Paradicsomban” HOMOK. S az MFO elmúlt huszonkilenc (a magyar jelenlétet illetõen tizenhat) évében. szeptember 17-én Anvar Szadat egyiptomi elnök és Menahem Begin izraeli miniszterelnök aláírta a Camp David-i egyezményt. hogy „így könnyû”. Fidzsi-szigetek. s ezzel egy idõben a félszigeten három. megfigyelésekkel. 1978. a katonák (kevés) szabadidejükben még elhagyhatták a bázist. tizenkét nemzet alkotta (Amerikai Egyesült Államok. járõrözés. Csehország.) az amerikai tûzszerészek segítségével begyakorolták a konvojok ellen improvizált robbanótestekkel végrehajtott támadások során alkalmazandó eljárásrendet is. valamint tizenhárom ellenõrzõ. Norvégia. konvojkísérési gyakorlatok stb. Franciaország. Ausztrália. hogy tevékenységük napjainkban is elengedhetetlen e veszélyes zóna staus quójának fenntartásához. április 25-én kezdte meg mûködését. Magyarország) kontingensében látják el. Napjainkban e feladataikat az MFO háromezer fõs. valamint a nemzetközi terrorizmus ellen is. illetve igyekeznek fellépni a szélsõséges iszlám csoportok. A magyar katonák és rendõrök másik bázisán. bûnügyi nyomozás. évi támadás volt a legsúlyosabb. hogy a bázis saját tengerparttal és a szabadidõ eltöltését szolgáló sport.) MAGYAR HONVÉD MAGYAR HONVÉD Konvojtámadás modellezése 44 A félsziget és biztonsági zónái zálódás” mellett (MFO -jogosítvány megszerzése.és kábítószercsempészet). Olaszország. 2005. s megteremtették az egyiptomi–izraeli békeszerzõdés kidolgozásnak feltételeit. máskor veszélyes járõrözésekkel. Uruguay. 45 . s tekintve. valamint az MFO jármûveinek közlekedésbiztonsági ellenõrzése. a fegyver. Feladatuk többek között a katonai rend és fegyelem fenntartása az MFO felelõsségi területén. ellenõrzése és jelentése. váltás utazott a Sínai-félszigetre.és lõszerszállítás biztosítása. Kanada. A magyar kontingens – huszonöt katona és tizenhét rendõr – a misszióban az összekötõ. Hajdanában.MISSZIÓ Szabó Béla Fotó: MFO-archívum Járőrmegbeszélés Az MFO e tevékenységét két táborba települve (North Camp – El Gorah. ezek közül a Sharm-el Sheikh-i Ghazala Garden Szálloda. gondoljon bele: a kontingens tagjai egy esztendõt töltenek el a világ egyik legszebb szegletében elszeparált bázisokon.

MAGYAR HONVÉD A kalózok hátországát a szárazföldön kell felszámolni 47 . A kongói konfliktus alapja az ország nyersanyagkincseiért folytatott harc. A Magyar Honvédség napjainkban hét katonai megfigyelõvel képviselteti magát a térségben. hogy megpróbál véget vetni az 1973 óta folyó harcoknak az Atlanti-óceán partján. Görögország. mind a Polisario elfogadta a NyugatSzaharára vonatkozó béketervét. de Marokkó egyik tartományaként kívánnak-e élni. hogy a Magyar Honvédség részt vesz – ha csak egy katonával is – az Ádeni-öböl kalózai ellen folytatott küzdelemben is. DélKorea. amelyet Marokkó tart megszállva. a Polisario (Frente Popular para la Liberacion de Saguia El-Hamra y Rio de Oro) között. Marokkó és Mauritánia között elterülõ. Bizonyára sokaknak újdonság az a tény. Az ENSZ 1991-ben döntött úgy. Salvador. hogy az ENSZ felkéré46 sére a MINURSO parancsnoki beosztását 2002 augusztusától 2005 augusztusáig Száraz György vezérõrnagy látta el. Dél-Korea. ANARCHIA ÉS KALÓZOK A Magyar Honvédség következõ afrikai küldetése az EUSEC RD Congo (EU advisory and assistance mission for security re- Atalanta hadművelet: kalózok „game over!” Magyar térképészek Libanonban A kicsi nem mindig kevés A kinshasai kormány hivatalos felkérését követõen az EU döntött egy mindössze nyolc fõbõl álló szakértõi misszió elindításáról. Pakisztán. amelynek fõ célja a szomáliai partok közelében (az Ádeni-öböl és térsége) elszaporodott kalóztámadások visszaszorítása. Kína. Az EUSEC RD Congo 2005. MAGYAR HONVÉD form in the Democratic Republic of Congo) misszióban való részvétel. a MINURSO (Mission des Nations Unies pour l’ Organisation d’ un Referendum au Sahara Occidental). A MINURSO-misszióba huszonöt ország (Argentína. A referendum arra biztosított lehetõséget. június 8-án vette kezdetét. Guineai Köztársaság. Mongólia. Lengyelország. India). valamint száznegyvenöt helyi alkalmazott ténykedik. polgárháborúkkal és szenvedéssel teli történelmét. hogy 1988-ban mind Marokkó. mint az Afrika területén jelenleg megoldandó legnagyobb válságra. Egyiptom. Srí Lanka és Uruguay) küld katonákat. Az elsõ afrikai világháborúként emlegetett összecsapás óta a Kongói Demokratikus Köztársaságban folyó fegyveres harcokra és a humanitárius katasztrófára úgy tekintenek. KIEMELT VÁLSÁGÖVEZETEKBEN TELEPÜLT KONTINGENSEI MELLETT – A VILÁG MÁS FORRONGÓ PONTJAIN IS RÉSZT VESZ A VÁLSÁGKEZELÉSBEN. A MINURSO feladata az e béketerv következtében életbe lépett tûzszünet betartatása. A Magyar Honvédség a kontingensben két tiszttel és egy tiszthelyettessel. Olaszország. vagy éppen egyéni beosztásokat látnak el a katonák. mintegy 266 ezer négyzetkilométeres területen. Banglades. FORRÓ PONTOKON A MAGYAR HONVÉDSÉG – A NAGY LÉTSZÁMÚ. Nigéria. Oroszország. amely átszövi Kongó véres. Kenya. bár az EU hadihajói egyelõre továbbra is az Ádeni-öbölben ténykednek. A kezdeményezéshez számos unión kívüli ország is csatlakozott (NATO-tagországok. Az elmúlt idõszakban a kalóztámadások kiterjedtek a Seychelle-szigetek környékére is. vagy bizonyos jogokkal felruházva ugyan. a katonai megfigyelõk pedig tizenegy sivatagi táborban teljesítenek szolgálatot. jelentõségük azonban semmivel sem kisebb a „nagyokénál”.MISSZIÓ Szabó Béla Fotó: internet és missziós archívum A fõleg Afrikában és a Közel-Keleten szolgálatot teljesítõ magyar missziók ugyan legtöbbször csak néhány fõbõl állnak. Kína. Horvátország. Az Európai Unió 2008 decemberében indította meg az EU NAVFOR Atalanta mûveletet. Ausztria. Honduras. ami a mûveleti terület kiterjesztését vonta magával. Akkor robbant ki ugyanis a fegyveres összetûzés a megszálló marokkói hadsereg és a terület felszabadításáért küzdõ szervezet. Franciaország. Az ENSZ döntésében nagy szerepet játszott. azt követõen pedig a törzsi vezetõk és a szomszédos országok próbálták az anarchiába sülylyedt állam ásványkincsekben gazdag területét megkaparintani. huszonhárom ENSZ-önkéntes. Malajzia. Ghána. A misszió fõhadiszállása a Marokkó által megszállt területek középpontjában fekvõ Laayoune városában található. hogy a nyugat-szaharaiak szabadon eldönthessék: független államként. A honvédség egyik ilyen katonai megfigyelõ kontingense az immár a tizenötödik évfordulójához érkezett nyugat-szaharai miszszió. Az 1960-ban kivívott függetlenségig a belga gyarmatosítók. Oroszország. az EU tanácsadó csoportjában pedig két szakértõvel van jelen. A misszióval kapcsolatos legnagyobb magyar siker kétségkívül az. az egyenruhások mellett még egy kilencvenöt fõs nemzetközi törzs. Írország. Magyarország. A misszióban jelenleg száznyolcvannyolc katonai megfigyelõ és nyolc rendõr teljesít szolgálatot.

Ennek egyik területe a szomáliai biztonsági erõk kiképzése. megbízható volt. valamint a hadihajók közötti kapcsolattartásra szolgáló weboldal menedzseléséért. segíti és támogatja a libanoni hadsereg Dél-Libanonba történõ telepítését. Ebben a feladatban jelenleg három magyar törzstiszt vesz részt. az ENSZ BT úgy döntött. A magyar katonák többek között részt vesznek az Izrael és Libanon között húzódó. Az ENSZ napjainkig a kvótából négy térképészbeosztás betöltését kérte. a miszszió parancsnokságának egyesített (civil katonai) térinformatikai csoportjánál látják el. Ennek alapján az UNIFIL ellenõrzi és felDzsibuti: magyar kiképzők és francia idegenlégiósok számolja a fegyveres csoportokat. hajók). biztosítja az elûzött személyek biztonságos és szabad visszatérését lakhelyükre. Az EU 2009 decemberére készítette el az „Afrika szarvával” kapcsolatos politikai stratégiai elképzelését és válságkezelési koncepcióját. mert a mûvelet vezetése kérte Csorna fõtörzsõrmester vezénylésének három hónapos meghosszabbítását. illetve a területek térképezésében is. újabb kis magyar csapat: UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon). Ebben a feladatban a Magyar Honvédség a misszió általános tiszthelyettesi képzéséhez járul hozzá három kiképzõvel. a kiképzési. egyben kibõvítette feladatrendszerét is. valamint egy tanácsadót delegál a parancsnokságra. Az NTM-I feladata a vezérkari állomány kiválasztott csoportjainak kiképzés és tanácsadás biztosítása. illetve a babiloni lengyel vezetésû hadosztály törzsében szolgálók kivonása után sem maradt magyar katonák nélkül az ország. robbanótestekkel szennyezett területeken végzett terepméréseken. Elõször a MALT (Military Advisory and Liaison Team – katonai tanácsadó és összekötõ csoport) váltásaiban szolgáló tizenöt katona segítette az újjászületõ iraki hadsereg kiképzését. megakadályozza az ellenségeskedés minden formáját. Az elmúlt években a Magyar Honvédség egyik legkiemelkedõbb külföldi szerepvállalása az Iraki Szabadság Hadmûveletben való részvétel volt. valamint a bagdadi koalíciós fõparancsnokságon. A térségbe küldött MH Szállítózászlóalj. Az elképzelések gyakorlati megvalósítására hozták létre az EUTM Somalia missziót (EU Somalia Training Mission – EU Szomáliai Kiképzõ Misszió). A Libanonban szolgálatot teljesítõ térképészek beosztásukat Naqourában. TANÁCSADÓK. Az UNIFIL-t az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1978-ban hozta létre azzal a feladattal. valamint segítségnyújtás az iraki kiképzési parancsnokság létrehozásának megtervezéshez. segítségnyújtás a katonai akadémia. vagy fel nem robbant lõszerekkel. súlyos áldozatokkal járó újabb fegyveres összecsapások után. oktatási és doktrinális központ létrehozásához. aki a misszió northwoodi parancsnokságán tölt be web-adminisztrátori beosztást. évi kivonásuk után pedig az NTM-I (NATO Training Mission – Iraq) misszióban vesz részt a Magyar Honvédség. hozzájárul a humanitárius segélyek polgári lakossághoz történõ eljuttatásához. a katonai felszerelésekkel és képzéssel kapcsolatos nemzeti hozzájárulások koordinálása. hogy a misszió létszámát 15 ezer fõre egészíti ki. valamint támogassa a libanoni kormányt a déli területek feletti hatalom gyakorlásában. A 2006 júliusában kezdõdött. Õ felel a mûvelet hivatalos weboldalára történõ összes regisztrációért (felhasználók. KIKÉPZŐK Újabb válsággóc.MISSZIÓ Az EU-misszió magyar résztvevõje Csorna József fõtörzsõrmester. A kalózkodás ellen a szárazföldön is küzdeni kell. úgynevezett „Blue Line” körzetben elaknásított. 2008. tapasztalattal. Minden bizonnyal a kereskedelmi és a hadihajók közötti kapcsolattartás a kalóztámadások során is mindig élõ. tíz fõvel részt vegyen a misszióban addig. amelyeken az ugandaiak nem rendelkeznek kellõ felkészültséggel. hogy a Magyar Honvédség maximum Csontos Jenő alezredes nyugat-szaharai járőrben 48 MAGYAR HONVÉD MAGYAR HONVÉD 49 . amelynek fõ feladata a szomáliai biztonsági erõket kiképzõ ugandai hadsereg segítése modulrendszerû képzéssel azokon a speciális területeken. amíg annak mandátuma tart. Az Országgyûlés hozzájárult ahhoz. hogy felügyelje az izraeli csapatok kivonását Libanonból.

elkészítették a NATO-védelmi terveket és elfogadható szintre hozták az iraki zászlóaljat.és kimenõforgalmának ellenõrzése. valamint hetven kézifegyverekkel végrehajtott támadás érte a táborukat. ÁLLANDÓ TÁMADÁSOK KERESZTTÜZÉBEN LÁTJA EL SZOLGÁLATÁT.MISSZIÓ Szabó Béla Fotó: MALT-archívum Különleges misszió JÁRATLAN ÚTON EGY ÚJ MISSZIÓ MINDIG HATALMAS KIHÍVÁS: JÁRATLAN ÚTON KELL ELINDULNI. s védte az NTM-I területét. hogy az iraki katonák szoros felügyelet nélkül hajlamosak lazán ellátni a szolgálatukat. s a MALT-ban megszerzett tapasztalatainknak köszönhetõen már éles hadmûveleti területi tapasztalatok birtokában tudtuk a késõbbekben felkészíteni az afganisztáni mûveleti tanácsadó. rakétával és aknavetõvel végrehajtott. Ruszin Romulusz (középen) egy épp békés kiképzésen. Volt olyan eset is. A két részre osztott bázis északi felén egy amerikai dandár települt. hogy elégtelen volt az irakiak felszerelése. oktattak. cseppet sem „baráti” környezetben kezdte meg kontingensparancsnoki szolgálatát 2007-ben Irakban dr. mert az irakiak anyagi elismertsége. néhány rommá nem lõtt. HATVÁNYOZOTTAN IGAZ MINDEZ AKKOR. amelyben reggel borotválkoztak. hogy megfelelõ fegyverzettel. motiváltsága. A bázison található Iraki Katonai Akadémián és az Iraki Vezérkari Akadémián NATO-tanácsadók segítségével. esetenként pedig lojalitása finoman fogalmazva is hagyott némi kívánni valót maga után. az MH 25/88 Könnyû Vegyes Zászlóalj parancsnoka. több tanfolyam mûködtetésével támogatták az új iraki haderõ felépítését. Ruszin Romulusz ezredes. délelõtt már romba döntötte egy rakéta. a lõkiképzési szintjükrõl pedig csak annyit: az elsõ felmérõ lövészeten csupán tíz százalé- tak be. amikor a lövedékek a táborban csapód- No. a magyarokat kérték fel arra. A tizenöt különleges mûveleti katona a bagdadi Al Rustamiyah egykori légibázison kapcsolódott be a NATO Training Mission – Iraq (NATO iraki kiképzõ küldetés) programjába. voltaképpen a harcok után a bázison megmaradt. egyben pedig vezették is a bázis biztonságáért felelõs iraki zászlóaljat. Irak: latin-amerikaiak kiképzése Cserekereskedelemgátló ellenõrzés õket. HA A KONTINGENS HÁBORÚS ÖVEZETBE TELEPÜL. Nem volt túl megnyugtató. a kerítéstõl egy méteren kívüli becsapódásokat már nem is számoltuk – teszi hozzá Ruszin ezredes.. – Persze mi is rengeteget tanultunk e hat hónap alatt – ismeri el a parancsnok –. – Ezek csak azok az esetek voltak. valamint a különleges mûveleti csoportokat. és a bevezetõben már említett lojalitás. tanfolyamokon vált különleges mûveleti specialistává. „KI KIVEL VAN”? – A két hangzatos intézménynév ne tévesszen meg senkit – mondja az ezredes –. igencsak szerény komfortfokozattal rendelkezõ épületrõl beszélhetünk. Mégpedig az alapoktól kezdve: nap mint nap ellenõrizni kellett getettség közepette!) katasztrofális volt. Az idõk folyamán több tüzér. ÉS SOKSZOR AZT SEM TUDNI. felszereltsége. és a különleges mûveleti zászlóaljnál szolgáló tiszt katonai kollégistaként ismerkedett meg a hadsereggel.és törzsbeosztást töltött be. felkészültséggel és éberséggel látják-e el szolgálatukat az õrtornyokban. A magyar katonák feladata így kettõs volt: tanácsokat adtak a katonai felsõoktatás újraindításához. majd hazai és amerikai egyesült államokbeli iskolákon. Az általános állapotokat jól jellemzi. a tábor be. a kiszolgáló iraki profitorientált cégekkel és a tolmácscsoporttal együttmûködve kiváló munkát végeztek. Volt tehát honnan feljönni… Ráadásul a kiképzést állandó támadásoknak kitéve kellett végezniük. majd tüzértisztként végzett. amelynek fõ célja az iraki katonai felsõoktatás újraindítása volt. kiképzést szerveztek. Hat hónapos missziójuk során negyvenhét. Teljes leltározás segítségével felszámolták a „cserekereskedelmet”. amikor azt a zuhanyozót. No meg más értelemben is szerény körülményekrõl és képességekrõl – derül ki szavaiból. Iraki missziójával aztán rögtön a tûzvonalba is került: a Magyar Honvédség ebben az évben vette ugyanis át az amerikaiak által megkezdett. ÉS SOKSZOR CSAK KÉSÕBB DERÜL KI EGY-EGY DÖNTÉSRÕL. Ez utóbbi feladat igencsak „embert próbáló” volt.. Ezért aztán Ruszin ezredesék a legnagyobb figyelmet az iraki zászlóalj harckészültségi és reagálási szintjének növelésére fordították. I lyen. a fegyverzetük. a NATO logisztikai támogatását végzõ civil szervezetekkel. A vázolt körülmények ellenére a magyarok a szövetséges erõkkel. 51 50 . Az akkoriban a váll-lapján még két csillagot viselõ. megfelelõ-e a hadrafoghatóságuk – és még folytathatnánk a sort. majd olasz és lengyel katonák által folytatott MALT-missziót (Military Advisor and Liaison Team – katonai tanácsadó és összekötõ csoport). De kiderült az is. a déli részt pedig egy iraki zászlóalj biztosította. HOGY JÓ ÖTLET VOLT-E. Tevékenységüket a szövetséges erõk vezetése is elismerte: a nemzetek közötti rotációs rendszerben mûködõ misszió történetében elõször. hogy a Ramadán elõtt a szövetségesek által elõkészített és végrehajtott titkos biztonsági akció során – amelynek biztosítására Ruszin ezredeséket kérték fel – hetven „rosszfiút” vittek el az iraki zászlóaljból. a belépési engedélyek nyilvántartása pedig (állandó terrorfenyeMAGYAR HONVÉD MAGYAR HONVÉD kuk találta el a célt száz méterrõl. SOK AZ ISMERETLEN TÉNYEZÕ. no és persze folytatták az oktatást az akadémiákon is. hogy önmagukat váltsák.

légiutántöltõ-ezredének KC–135R 53 . százada. A légi utántöltési feladatokat az Ohiói Légi Nemzeti Gárda 121. hogy ezzel történelmet írnak. Így nem meglepõ. Csehországból. hogy TIGRISEK EGYMÁS KÖZÖTT 52 MAGYAR HONVÉD MAGYAR HONVÉD országból. Ráadásul a légi hadviselés jellege is megváltozott: már régen nem csupán támadó kötelékekrõl és a saját célpontokat védelmezõ vadászgépekrõl van szó. alig egynapos közös gyakorlatot hajt végre. Az ellenfél éppúgy lehet egy imitált. s persze az Afganisztánban és Irakban összegyûlt tapasztalatokat is igyekeznek minél inkább „bedolgozni” a tervezésbe.VELÜNK VAN AZ ERŐ Trautmann Balázs Illusztráció: NATO-archív A nglia. ahol a részt vevõ országok pilótái a ma szóba jöhetõ szinte összes feladatot viszontláthatják a forgatókönyv- alkalommal is megjáró pilóták tapasztalataira. Belgiumból. Három repülõszázad. az észak-atlanti szövetség vadászrepülõinek talán legkülönlegesebb gyakorlata és örömünnepe. Nem unatkozhattak. Olaszországból. mint egy terrorista. hiszen a minél komplexebb. A Tiger Meet nem csupán a szebbnél szebbre festett. A légi radarfelderítést és irányítást a NATO közös AWACS-flottája. minél nehezebben – de még biztonságosan – végrehajtható feladatok kidolgozása nem könnyû a zsúfolt európai légterekben. tanácsaira óriási kereslet mutatkozik a többi pilóta. az Egyesült Királyságból. KÉT HÉTIG ÍGY LESZ A NAGYMACSKÁKÉ A LEVEGŐ. Németországból. amelynek századjelvényeiben felbukkan a tigris. 2010-ben a holland légierõ 313. a „tigris- ség” minden lehetséges jelével felékszerezett repülõgépek baráti szemléje. amelyek egyikén idén már az olvasható: fél évszázados lett a NATO Tiger Meet. kéthetes gyakorlat. többnemzeti. százada volt a házigazda. kõkemény. ha a két hadszínteret akár több A VILÁG KARMOKBAN LEGGAZDAGABB TALÁLKOZÓJÁT RENDEZIK MEG MINDEN ÉVBEN VALAHOL EURÓPÁBAN. aki ártatlan civilekkel veszi körül magát. Ez pedig elsõsorban a szervezõk vállára helyez óriási terheket. hiszen a gyakorlatra összesen 750 bevetést terveztek. század egy E–3A Sentry gépe biztosította. akik a Volkel Légi Támaszponton várták az érkezõket Ausztriából. Tudomásul kell venni. Vagyis inkább „tigriskarmaikkal” kaparják oda névjegyüket a repülés történetének lapjaira. Nem tudták. 250 pilóta és 400 fõnyi mûszaki és más földi kiszolgáló személyzet érkezett a kéthetes csapatmunkára. az amerikai légierõ 79. ben. sokféle repülõgéptípust felvonultató. Nem volt csekély a feladat: 60 repülõgép. a feladatokba. az 1. Norvégiából. Woodbridge – 1961: a brit királyi légierõ 74. a németországi Geilenkirchen bázisáról felszállva. Az élethûség jegyében földi egységek és támogató repülõgépek is a fent említett két hadszíntér még hosszú évekre munkát ad a NATO vadászbombázóinak és támogató repülõgépeinek. rutinjára. Franciaországból. Magyarországról. modern Szuhoj Szu–35 Flanker. Spanyolországból és Török- részt vesznek a gyakorlaton. helikoptereinek. a programban részt vevõ katona részérõl. s ebbõl 644-et sikerült is lerepülni. taktikai vadászrepülõ-százada és a francia légierõ 1/12 vadászrepülõ-százada rövid.

valamint két együléses (32. 2013-ban pedig a görögországi Araxos lesz hangos a hajtómûvektõl. 54 MAGYAR HONVÉD 51 . színpompás. és színpompás a „tigrisvadászoktól”. a két év próbaidõt letöltve. 2011ben válhatnak szintén teljes jogú taggá. a gép Eindhoven repülõterérõl üzemelt. ötletes festés komoly gyõzelemmel ér fel az illetõ személyzet. egyedi. orr-részrõl vagy akár egy „lo-vis” századjelvényrõl: a szándék a lényeg. az alakulat és persze az ország számára is. Tiger Meet-en.VELÜNK VAN AZ ERŐ Stratotankere látta el. Hiszen a 2009. ragyogó tónusokban fürdõ alkotásokat mára már egyre több. és a 2010. (Mert ne feledjük. Hiszen egy jól sikerült. tigrisekhez méltó teljesítmény és a szükséges ajánlások (azaz a már teljes jogú tagként részt vevõ nemzetek javaslata) alapján a kecskeméti 1. a puma is nagymacskaféle!) 2010-ben – két An–26-os szállítógéppel – a kecskeméti Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis kitelepülõ állománya. 36 oldalszámúak) és egy kétüléses (42) Gripen érkezett a találkozóra. harcászati repülõszázad. A „tigrisség” nemcsak belül. míg a tervek szerint 2012-ben a portugáliai Monte Real. a Pumák. hanem a repülõgépek külsején is megjelenik: éppen ez jelenti a Tiger Meet-ek egyik legnagyobb vonzerejét. A 2011. évi gyakorlaton nyújtott professzionális. évi Tiger Meet-nek a franciaországi Cambrai ad otthont. A látogatók számára azért a megvalósítás is. a szürke különbözõ árnyalatait alkalmazó festés egészíti ki. Lehet szó az egész repülõgép átfestésérõl. Remélhetõen a magyar Gripenekétõl is. A korábbi. egy-egy vezérsíkról. pont az 50.

közösen hajtanak végre feladatokat. A gyakorlat során ez így is történt: a borongós. – Igyekeztünk komplex gyakorlatot összeállítani – tette hozzá Ruszin ezredes. csütörtökre rendes novemberi idõ köszöntött be a Kõris-hegy környékére. 9K111 (Fagot) és 9K115–2 (Metisz) páncéltörõ rakéta-komplexumok is dolgoztak a lõtéren. hogy ezt az ellenség nem nézi ölbe tett kézzel. A zászlóalj roham-harcálláspontján keresztül pedig a zászlóalj-közvetlen aknavetõüteg tüzét tudja igényelni – így lesz még összetettebb a rá és katonáira váró feladat. a saját repülõerõket felderíteni képes rádiólokátor-állomás megsemmisítésére a századok. kiépített táborba. a páncéltörõ eszközök és a harci helikopterek egy lõtéren. de a zászlóalj három századának katonáit nem. Szolnok Helikopterbázis szállítóhelikopter-zászlóaljától érkeztek a közös gyakorlatra. valamint a gyakorlat kezdõpontjának számító nullapontra egyaránt. illetve az elõretolt repülésirányító csoport (ERICS) katonái is folyamatosan mellette vannak. ködös idõ zavarta ugyan a helikoptereket. biztonságos volt. A manõverszázadnak ezért vissza kellett verni a lokátorállomás védel mének megerõsítésére érkezõ ellenséges gyorsreagálású erõket. s komoly felkészülést is igényel. mi közben azért arra is számítani lehetett. 2010-ben már továbbléptek. de a harmadik századnak – köszönhetõen az éppen csak javuló idõjárásnak – már két szállítóhelikopter is jutott. RPG–7 kézi páncéltörõ gránátvetõk. A gyakorlat persze nem volt elõzmények nél küli: 2009-ben már elkezdték a kombinált tûztámogatás begyakorlását. A feladat vég rehajtásához a század megerõsítésül megkapja a zászlóalj páncéltörõ alegységét. eredményes. Így a század alkalmi harci kötelékek éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlatában valóban volt minden képesség. Itt készültek fel. amit csak a 25/88 fel tud vonultatni: 37M 82 mm-es aknavetõk. Így a terveket és a végrehajtást az élethez igazították. Ezt a lokátorállomást egy légirohammûvelet során kellett le küzdeni. amikor az aknavetõk. Ez nem csekély feladatokat jelent a szá zadparancsnokok számára. nevezetesen a nullapont mellett 56 MAGYAR HONVÉD MAGYAR HONVÉD 57 . melyek az MH 86. a tûztámogatás gyakorlása közben. és ami legalább ennyire fontos.VELÜNK VAN AZ ERŐ napsütéses idõben sikerült a begyakorlás. egy légtérben. Az elsõ és a második század a már említett teherautós légi rohamot hajthatta csupán végre. egy manõverszázad hajt végre manõvereket. ROHAM FÖLDÖN-ÉGEN A gyakorlat forgatókönyve szerint a zászlóalj (feladatrendszerének megfelelõen) kitelepült egy elõretolt mûveleti bázisra. A három „felvonásban” lezajlott elõadás látványos. majd indultak el az ellenség által telepített. így a harci helikopterek tüzét is vezetnie kell.

hanem egy olyan vállalás. A premierre 2010. amit az alakulótéren most felsorakozott négyszáznyolc honvéd. Mindezt felismerve javasolta a szentMAGYAR HONVÉD MAGYAR HONVÉD ter szólt arról is. hogy az elmúlt fél évben számtalan olyan hõssel találkozott Afganisztánban. a katasztrófahelyzetben már bizonyított társaikhoz. Ezt az eljárást joggal érezhették hátrányos megkülönböztetésnek a szerzõdéses szolgálatra jelentkezõk. valamint tiszt. a tisztek és a tiszthelyettesek minden évben a szélesebb nyilvánosság elõtt tesznek ünnepélyes esküt a haza védelmére. megtalálják hivatásuk szépségét. Velük akár egy közös fotót is készíthettek a családtagok. hogy a választott út nem mindig lesz könnyû. illetve a honvédelmi miniszter egyaránt támogatandónak ítélte. valami egészen más: egy hivatás – ezt már dr. az Északkelet-. a szentendrei bázison alapkiképzésen részt vevõ tiszt és tiszthelyettes is. A honvédelmi minisz- SZIGORÚAN NYILVÁNOS AZ ELMÚLT HAT ÉVBEN A HONVÉDSÉG GERINCÉT ALKOTÓ SZERZÕDÉSES LEGÉNYSÉGI ÁLLOMÁNY SZÁMÁRA NEM ADATOTT MEG. az eskütételt követõ beszédében. hiszen az õ esküjük sem egyszerû adminisztratív momentuma a katonává válás folyamatának. HOGY A NYILVÁNOSSÁG ELÕTT ESKÜDJÖN FEL A HAZA VÉDELMÉRE – ÚGY. 59 . november 26-án került sor: ezen a napon a kétszáztizenegy szerzõdéses katonával együtt tette le esküjét további százkilencvenhét. 58 M int ismert. továbbá Kolontáron és Devecserben. A honvédelmi vezetés tisztában van e döntés jelentõségével. tetteik révén legyenek méltók a hadszíntéren. A katonai pálya nem egyszerûen egy szakma. MINT A TISZTEK ÉS A TISZTHELYETTESEK. illetve Nyugat-Magyarországot sújtó árvizek elleni küzdelem idején. tiszthelyettes. hi- szen a ceremónia kezdete elõtt bárki odamehetett az alakulótéren felsorakozott katonákhoz. s az elképzelést a HM Honvéd Vezérkar fõnöke. Szentendrén. A miniszter rámutatott: a most esküt tett katonák a mai nappal új életet kezdtek el. a vörösiszap okozta pusztítás következményeinek felszámolása során. Hende Csaba mondta. barátok. hogy egy irodában aláírták az eskü szövegét tartalmazó papírt – pedig áldozatvállalásuk semmivel sem kevesebb. hogy cselekedeteik. nem csak hallgatták annak dallamát. akik ugyanazt az egyenruhát viselték. az utóbbiak júliusban. a budapesti Hõsök terén. az elõbbiek augusztus 20-án. sõt.HÁTORSZÁG Feith László Fotó: Dévényi Veronika Isten engem úgy segéljen! endrei MH Központi Kiképzõbázis a szerzõdésesek esküjének nyilvánossá tételét.és fültanúi a jelenlévõk. nagy feladatot. Ezúttal ugyanis – eltérõen a korábbiaktól – a katonák énekelték is a Himnuszt. Ezzel szemben a szerzõdéses legénységi állomány fogadalma nélkülözött mindennemû pompát: a katonák a nyilvánosság teljes kizárása mellett kötelezték el magukat a haza fegyveres szolgálatára azzal. sokkal több annál. mint tiszti vagy tiszthelyettesi rendfokozatban szolgáló bajtársaiké. Õket arra szólította fel. amihez hosszú idõn át kell tartaniuk magukat – ez pedig igenis megérdemli a nyilvánosságot. Emellett még egy újdonságnak lehettek szem. de ha azt kellõ elkötelezettséggel járják be. A HONVÉDELMI VEZETÉS MOST EZEN IS VÁLTOZTATOTT. Hat év után ezért is van ismét nyilvános honvédeskü. Hende Csaba beszéde végén felhívta az esküt tett állomány figyelmét arra. igazi küldetést vállaltak magukra.

HÁTORSZÁG Kálmánfi Gábor Fotó: Dévényi Veronika.” A tárca első embere hangot adott annak is. a szentesi MH 37. Az ünnepséget követő fogadáson dr. a szolnoki MH 86. Benkő Tibor vezérezredes. hogy nem következik be az októberihez hasonló katasztrófa. A honvédelmi katasztrófa-elhárítási rendszert a tározó falának átszakadás után huszonkét perccel riasztották – riasztani lehetett. az MH 93. mi az a vörösiszap. A vegyi mentesítésben. Hende Csaba honvédelmi miniszter fogalmazott: a katasztrófa bekövetkezte előtt az ország lakosságának jó része nem tudta. Arrabona Légvédelmi Rakétaezredtől kezdve. MINT ISMERT. bőven volt mit. hogy Kolontárt a katonák szakszerű közreműködésével egy óra alatt kitelepítették. elsősorban katonái elkötelezett hozzáállása miatt. Krasznai-Nehrebeczky Mária. de fontos szerepet kapott az MH Havaria Laboratórium is. hogy a nyári árvíz után a honvédek ismét bebi- A KÉTSZÁZ KATONA VEHETTE ÁT AZ OKTÓBERI VÖRÖSISZAP-KATASZTRÓFA KÖVETKEZMÉNYEINEK ELHÁRÍTÁSA ÉS FELSZÁMOLÁSA SORÁN TANÚSÍTOTT KIMAGASLÓ HELYTÁLLÁSÁÉRT AZ ÚJONNAN ALAPÍTOTT KATASZTRÓFA-ELHÁRÍTÁSÉRT SZOLGÁLATI JELET DECEMBER 2-ÁN BUDAPESTEN. Természetesen mindenki reménykedik abban. se szeri. Helikopterbázison át. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj vitte a prímet. A szentesi műszaki ezred új hidat épített Kolontáron. A vörösiszap-tározó falának átszakadása ugyanis komoly és részben ismeretlen feladat elé állította a honvédelmi katasztrófa-elhárítási rendszert. amely – mint a miniszter fogalmazott – „a szívekben és a lelkekben is összekötött valamit. A legelső vonalban olyan munkát végeztek a rendelkezésükre álló eszközökkel. A haderő jövőre nagyobb lehetőséget kap az országtól: hosszú idő óta először növekszik érdemben a honvédelmi költségvetés. 61 MAGYAR HONVÉD . – A honvédség újra nagyot lépett előre. ahol szükség volt rájuk. A STEFÁNIA-PALOTÁBAN. AZ ELISMERÉSEK ÁTADÁSA. 60 MAGYAR HONVÉD Stefánia-palotában rendezett ünnepség kezdete előtt is a vörösiszap-katasztrófa volt a fő téma. mindenki tette a dolgát – idézte fel helyszínen szerzett benyomásait Hende Csaba. Tóth László A KÖSZÖNET NAPJA feladatok mellett éjjellátó készülékeik segítségével jelezték az újabb gátszakadás veszélyét. KÉTEZER-HÁROMSZÁZ KATONA VETT RÉSZT A MENTÉSI MŰVELETEKBEN. A győri MH 12. A FŐVÁROSI ÜNNEPI ESEMÉNY. Ahogy dr. mi sem természetesebb. de a tartalékos rendszer felállításával a honvédség egy esetleg mégis bekövetkező katasztrófára még nagyobb erőkkel reagálhat majd. A HELYŐRSÉGEKBEN FOLYTATÓDOTT. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezredig a honvédség imponáló felkészültséggel vette ki a részét a munkából. A hivatalos ültetésre váró katonák egymással beszélgetve elevenítették fel a történteket. hogy a Magyar Honvédség készen áll és alkalmas feladatának ellátására. A szolnoki helikopterek személyzetének tagjai a szállító- zonyították. A miniszter személyes hangvételű be- szédében elmondta azt is: a honvédek mindenütt ott voltak. hogy a nemzet szívében elfoglalja az őt megillető helyet – idézzük Hende Csabát. pohárköszöntőjében mondott köszönetet a katonák hősies helytállásáért. Az arcokon elszántságot láttam. veszélyességét. a HM Honvéd Vezérkar főnöke. amellyel megalapozták az egész művelet sikerességét. se száma a személyes példamutatásnak. Sajnos. A honvédség ebbéli felkészültségére jellemző. amelynek munkatársai elsőként vettek mintát a vörösiszapból és állapították meg annak összetételét. Valóban. II.

kialakultak a koronaõr-méltóságok megválasztásának és felelõsségük körének. a Szikla néven ismert veszprémi kanemes egyszerûséggel. a királyi hatalom legitimitá. Károlyiak. ama kenyérmezei csatában Kinizsi oldalán gyõzedelmeskedõ Báthory István országbíró. A koronaõrség tagjai szolgálaton kívül. évi II.helyszínérõl beszélünk. de okuláaz.a készítés évszáma: 1608 sul is szolgált ahsemmint elválaszták. csecsemõ fia koronázásához rat. amikor is önálló csapattest lett a Magyar Királyi Koronaõrség 62 Nemes bankói Pajtás Ernõ ezredes (posztumusz vezérõrnagy). Egy névsorból.” EKKÉNT VETETTE PAPÍRRA GONDOLATAIT JÓ RÉVAY PÉTER KORONAÕR. a korona és a többi nak. Zichyek. hoz. többek között a székesfehérvári bazilika prépostjainak. 1910 körül 63 . s e század fordulóján lezárulófélben volt már a koronaõrzés „elõtörténete”. S a kutatások tanúsága szerint. Heraldika Kiadó. ÚGY VÉLEM. Eszterháziak. Nádasdyak. Erzsébet páncéltermét. törkirály életérõl való elmélkedések” címû vényben) a szokott helyen. HA ENNEK OKÁT…ALAPOSABBAN MEGFONTOLJA. Albert. közjogi eszköze mellett – végül gedûs Ernõ – Hennel Sándor: „A Szent megválasztása után évekkel. a koMAGYAR HONVÉD P rona õrzésével megbízott õrkanonokok. „megfelelõ Korona õrzése”. mert bízzák. Tóth György Fotó: Tóth László. amelyek vá. aki csak jegén királlyá választották (1458– ezen a módon nyeri el a teljhatalmat. a bécsi császári kincstákirályné. rajta vezetett.vétele!) megfizetésével szerezte vissza münkben néhány fordulat.zésének még néhány állandó és átmeneti nyessége. majd Amerikai Egyesült Államok pénzügyugyancsak nemes egyszerûséggel azt minisztériumának központi aranyleraBécsben odaadta III.nye. MÁS ORSZÁGOKTÓL ELTÉRÕEN. És persze nem véletlenül. annak elõtte rövid uralkodás ha a székesfehérvári bazilikát. Szabadi Attila és Rátfai Emese Judit A SZENT KORONA ŐR ZŐI „HA MÉG MINDIG CSODÁLNÁ VALAKI. Frigyes császár. hogy õrzéséegynéhány nappal a nek körülményeit pesti gyerekek csotörvény szabályozportonként kiáltják za.katát is megemlítjük. Lapján egy dátum (1871). „Mátyás király választásában rona hiánya sok egynéhány observatio bonyodalomhoz jöhet elõnkben. Visegrádon történjen. a regulák megalkotásával. heában elleáltal választott konezték ezt a kiáltást az ronaõr fõurakra ellenkezõ urak.) Vissza kell most mennünk az idõben. a budavári palota Habsburg.sának nélkülözhetetlen beavatási jelvénak a szolgálatát. HOGY NEMZETÜNK. amely Nagylucsei Dóczy Orbán – Gyõr. kártérítés” ellenében. Széchenyiek… Régi történelmi famíliák. (Fazakas László – He. S miként az egy – a koronábuzgó koronája õrzésében? Történt. egyik A rekonstruált koronaláda. nemkülönben õrtársa. 1464-ben azután laszt adnak a kérdésre: miért is volt annak rendje és módja szerint lezajlott a nemzetünk oly nagyon aggályos és koronázás.” A hatalomhoz oly igen szükséges ko1490). valamint a korona õrzéséért felelõs õrcsapat irányításának. az ellopatta Visegrádról a koronát. erdélyi vajda nevével kezdõdik. ÚGY NÉGYSZÁZ ÉVVEL EZELÕTT… A koronaõrök jellegzetes víbárdja. Eger püspöke –.a koronát a császártól. AZ. MIÉRT NEM ÁTALLT ANNYI HÁBORÚT VÍVNI…. MIÉRT KÖLTÖTT OLY NAGY ÖSSZEGEKET MIND VÉDELMÉRE. Özvegye. a Magyar Királyi Koronaõrség utolsó parancsnoka MAGYAR HONVÉD álffyak. volt történel.„Maga a Szent Korona… kizárólag a kigyûlésre összesereglett nemesek a Duna rály fejét szokta koszorúzni. betûhíven. FELHAGY A CSODÁLKOZÁSSAL. azaz 80 000 ezer magyar forint (szakértõi megállapítások 2002.) Igen ám. szerint az akkori „költségvetés” éves beMert hogy el ne feledjük. MIND VISSZASZERZÉSÉRE. Igen. szolgálati tevékenységének törvényi és mûködési feltételei. a koronaõri tevala Mátyás király endõket a rendek nevét. a pozsoután meghalt a magyar trónra került elsõ nyi vár öregtornyát. Nevüket a koronaõr méltóságok lajstromából citáltuk ide. hogy elõbb hogy. udvarhölgyével tonai objektumot. I. MIÉRT VOLT OLY NAGYON AGGÁLYOS ÉS BUZGÓ KORONÁJA ÕRZÉSÉBEN. zásokról is szóló – emlékiratban áll: hogy Hunyadi Mátyást a rákosi ország. avagy Fort Knoxot. Keglevichek. az õrzés annál inkább kiáltják vala. akkor Visegrádon.TRADÍCIÓ M. Mert írásából. érvényre juttatásával váltották fel az addig bizalmon alapuló õrzést.” (A költõ Zrínyi Miklós „Mátyás pedig (miként az áll az 1464. Kijelölték a koronázás kellékeinek állandó õrzési helyét (akkoriban éppen Visegrádon). Mátyás – aki koronázását illetõen koronázási jelvény majd’ évezredes õrhitet tett a Szent Korona egyedüli érvé. hisz az immár kettõs koronaõri idõk kezdetén 1490-et írtak.

A tiszteket kihallgatásra az Istenhegyi út 2. hogy szinte valami felsõbb szellem sugallatára kétségtelenül fontosabb dolgoktól saját üdülésemre fordítsak néhány órát. tûzparancsot azonban senki nem adott ki… Bunda József koronaõr az egyik emeleti ablakból mégis lelõtt egy német katonát. Volt. akinek késõbb. hanem támogatást és hálát is. a korona jelentõségével. Perényi és Radvánszky országos koronaõrök elõtt. a népek szokásait. saját személyemben pedig halálomig és életem árán Ernõ végül is kimagyarázta magát. Vály István alezredes. a Zrínyi Média ügyvezetõje az általa alapított Ex Libris Díjat itt adta át a Magyar Koronaõrök Egyesületének. no meg az emlékezetre méltó szavakat és tetteket írásban hírül adók. Nem tudom.TRADÍCIÓ Nos. „A Szent Korona és a hozzátartozó drágaságok gondviselésérõl” szóló törvénycikk. szám alatti MAGYAR HONVÉD laktanyájának pincéjére esett a választás.) MAGYAR HONVÉD 65 . egyszersmind a szolnoki szállítóhelikopter-zászlóalj századosi rendfokozatú pilótája mondta. koronaõrök felnyitották a Szent Koronát rejtõ ládát és kicsempészték a koronát õrzõhelyérõl…” – A koronaõrök laktanyájának szenespincéjében rejtették el végül a koronát. hogy a szent királyi felség és Magyarország iránt hûséges és engedelmes leszek. hogy azután 1978 januárjában hivatalosan és ünnepélyesen visszatérhessen hazájába. De azért is jelentõs személyisége történetírásunknak – ezt már Ságvári György hadtörténész mondta –. jó szívvel ajánljuk az olvasó figyelmébe. Nos. sorsáról”. sem katonáinak nem esett bántódása. (www. Üsis hûségesen és tántoríthatatlanul kitartok mellette. A korona ezután került az Egyesült Államokba. Az október 16-án történeket például. szám alá. Mindez már e törvény szervi határozványai között olvasható: „A m. Mindezt utoljára szabályozta az 1928. A Szent Korona pedig „elindult” földrészek közötti kalandos útjára. hogy a koronaõrséget a magyar királyi honvédség állományából kell megszervezni. a honvéd igazgatás keretében álló külön katonai testületet képez… Békében és háborúban a magyar Szent Koronát. Ama szent felségjel és a drágaságok menekíttetéseinek és hazahozatalának ismerõs helyszínein – békében és háborúban – igencsak szükség volt a hûségre. a Szent Korona megmentésének 65. a koronaõrök egyesületének alelnöke. évi I. hogy Révay egyedülálló módon. századi hangulatban. A koronaõrök eme ausztriai település Schlossberg dombjánál (1945 tavaszán. Közbevetõleg kell megemlítenünk. esküszöm az élõ Istenre.” A koronát és a koronázási ékszereket jelenleg a Köztársasági Õrezred koronaõrzõ alegysége vigyázza. s voltak. éberséggel és buzgalommal.htm) „Mivel mindazok. amelyek elrendelték. tehetségem szerint minden veszedelmet eltávoztatok tõle. kir. ugyanis korábban csak hevenyészett ábrázolások voltak a koronáról. I. hogy koronaõrt a világi fõurak és ne a fõpapok közül válasszanak a rendek. és összeállítsak egy rövid emlékiratot Magyarország Szent Koronájáról (melynek õrzése jelenleg az én feladatom)…” Mi. e magas méltóságok betöltõi. azonban késõbb a koronaõrség Váralja u. akik a nemzetek törvényeit. A németek a laktanyát körbezárták. valamint a koronázási és egyéb országos jelvényeket õrzi… A m. Egy Tigris harckocsi és német gyalogoskatonák érkeztek a vár alá a laktanya utcájába. idõzzünk el még egy kicsit e XVII. korántsem azonosak a koronázási jelvények fegyveres õrségével. és a nemzet múzeumából a nemzetet képviselõ Országgyûlés oltalma alá helyezi. Szent Koronát. s mint önálló csapattest a Honvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartozott.) törvény alapján „Az államalapítás ezeréves évfordulója alkalmából Magyarország méltó helyére emeli a Szent Koronát. A beosztott katonákat a Tabánba kísérték. Jámbor Olvasó. és a koronaõröket lefegyverezték.hu) Folytatódjék ismét a korona és drágaságai felett tizennégy évig õrködõ Révay Péter 1613-ban írt „rövid emlékirata Magyarország több mint 600 éve tündöklõ Szent Koronájának eredetérõl. (Rövid összefoglaló Ravasz István — Udovecz György „Kuruc szívvel labanc földön” címû írása alapján. 1944–1978.atw. ama leírást. kivégzõosztag elé állították õket. a Gestapo fõhadiszállására vitték. A kétségbeejtõ helyzetben Pajtás 2010 szeptembere: díszõrségben a Belvárosi Nagyboldogasszony Fõplébánia-templomban. kései Jámbor Olvasók. hanem a történtek valóságát és emlékezetét is megõrzik. már ha ékesszólásuk közben nemcsak a mesék báját keresik. (A koronázási palást ma is ott látható).” Budapest–Veszprém–Kõszeg–Ve lem–Kõszeg–Mürzsteg–Mariazell–St. A 2000. Október 10-én teljes titoktartás mellett Lakatos Géza miniszterelnök.hu/cikkek /forras/revay. a rendszerváltást követõen. amelyik a visegrádi fellegvárat a koronaõrök kezébe adta. alighanem a legnagyobb szolgálatot teszik 64 sük fel egy ódon dekrétum lapjait. – A koronaõrök. Ferenc József pedig 1871 májusában döntött úgy. Pajtás Ernõ ezredes. ízlelgessük „A szent felségjelvény kettõsbizottságának tagjai…által tett esküforma” szavait. majd 1978 januárjában térhetett vissza ismét hazájába. mint önálló osztag. 1991-ben sikerült újjáéleszteni a koronaõr-hagyományokat. így sem neki. – Õszinte tisztelettel olvastuk-hallgattuk az akkori koronaõrök visszaemlékezéseit. s azt követõen az üres koronaládát õrizték a páncélhelyiségben – ezt már Hennel Sándor. Koronaõrség. Ami a nevezetes október 16-át illeti. Ezt követõen évekig a Magyar Nemzeti Múzeumban õrizték. az elsõ. parancsnok és helyettese. a szent felségjel veszélybe kerülésétõl tartva) ásták el a koronát. A Magyar Királyi Koronaõrséget 1751-ben hozta létre Mária Terézia. és kényelmesen hátradõlve. (http://magtar. abból is az alábbi sorokat. hogy Csákváron. valamint Magyarországnak a jelenleg folyó pozsonyi országgyûlésen összegyûlt összes karai és rendei hûségemre és õrizetemre bízni méltóztattak Magyarország Szent Koronáját és az ahhoz tartozó összes kincseket. jeles és gyõzedelmes voltáról. Hogy is írja le a történteket „A Szent Korona õrzése” címû könyv szerzõhármasa? „1944-ben – a nyilas hatalomátvétel veszélyét mérlegelve – felmerült az országos koronaõrökben.koronaorseg. Ismerõs útvonal a korona és õrzésének történetébõl? Az. évfordulóján. a koronaõrség parancsnoka. Tõle származik az elsõ pontos küllemleírás. Pajtás Ernõ ezredes. amikor az a Vitéz József volt a kapuügyeletes. 14. az Esterházyak kastélyában helyezzék el. szemes gonddal. vigyázattal õrzöm…. Pölten–Linz–Schörfling–Attersee– Mattsee–Bremerhaven–New York–Fort Knox–Washington–Mildenhall–Bu dapest. a koronaõri intézmény mûködési feltételeit szabályozó törvényt még több követi az idõk folyamán. Isten engem úgy segéljen!” – A korona és a koronázási jelvények õrzése az elmúlt évszázadok során a hazának alárendelt katonák dolga volt – tett gyors idõutazást elõre Woth Imre. a front közeledtével. Koronaõrség minden katonai és egyéb országos közigazgatási ügyben az Államfõ Katonai Irodájának Fõnöke útján a Honvédelmi Miniszternek van alárendelve. Gubcsi Lajos. A koronaõrök azt javasolták. évi XXV. öt alkalommal szemlélte és vizsgálta meg a az emberiségnek. mert õ foglalkozott elõször tudományos alapossággal a koronával. mely sors engedte nekem. – Szent István államalapításának emlékérõl és a Szent Koronáról szóló – 2010 júliusa: ünnepség Mattsee-ben. kir. hogy a Szent Koronát titkon biztonságba kellene helyezni. az ország nevezett Szent Koronáját a legnagyobb hûséggel. egy robbanás hangját vélték jelnek a németek a vár bevételére. a Történelmi Vitézi Rend vitézavatásán.. a tántoríthatatlanságra. s az több mint egy évszázadon át a császári reguláris hadseregbõl szervezõdött. júliusban amerikai kihallgatói elõtt végül felfedte a rejtekhely titkát. „Minekutána õ királyi felsége. (Az összeállításhoz kölcsönzött archív felvételekért köszönetet mondunk a HM Hadtörténeti Intézetnek és Múzeumnak. az említett kötet egyik szerzõje. megalakítani egyesületünket. a Magyar Koronaõrök Egyesületének elnöke. az emlékezetre méltó szavakat és tetteket írásban szokták hírül adni. ezért törekvésük és fáradozásuk nemcsak dicséretet és ajánlást érdemel méltán.

hu oldalon. ha belelapoz a pákozdi csatáról. aki emlékül tette el. majd végül 2010-ben a Katonai Emlékpark.és emlékjelvények különleges világába. a katonai emlékpark kialakulásáról. Telefon: 359-6461. 46.kornetas.com) Stúdió Könyvesbolt (1138 Bp. Könyveink teljes választéka megtalálható a Zrínyiprofilboltokban: Teleki Téka Könyvesbolt (1088 Bp. volt.hu) . a katonai hagyományok őrzéséről.hu Könyveinket megtekintheti a www.A ZRÍNYI MÉDIA AJÁNLATAI Sallay Gergely Pál Mindent a hazáért! A míves kötet bevezet bennünket az osztrák–magyar katonai alakulat. Az érdeklődő számos információval lesz gazdagabb. www.bookline. Bródy Sándor u. www.. 459-5373 Fax: 459-5383 E-mail: info@armedia. hősök és áldozatok emlékét megörökítő – jelvényeinek megismerésére invitálja a kedves olvasót. Népfürdő u. A Zrínyi Média új kötete „Főhajtás”-sal tiszteleg a hős magyar katonaelődök emléke előtt. 4500 Ft FŐHAJTÁS Katonai Emlékpark Pákozd Az 1848. a magyar békefenntartók szolgálatáról szóló fejezetekbe. A világon is egyedülállónak számító relikviák az együvé tartozás frappáns és praktikus kifejezői voltak. Telefon: 266-0857. de jellegzetes – hadvezérek és közkatonák.honvedelem. Azóta számos kezdeményezés nyomán alakult itt ki a Pákozdi Katonai Emlékhely. szeptember 29-i pákozd–sukorói csata emlékére már 1895-ben is állítottak emlékoszlopot Pákozdon. 15/D. aki szisztematikusan gyűjtötte őket. az emlékhely. Volt. nem hivatalos mivoltuk ellenére is. szinte szerves részei az egyenruhának. Könyveink 20% kedvezménnyel kaphatók a Zrínyi Média címén. 5000 Ft 1087 Budapest.hu) Bookline Online Áruház (www.. A Zrínyi Média pedig e letűnt kor apró.telekiteka. Kerepesi út 29/B Telefon: 459-5371.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful