Fizica Produce Re a Si Utilizarea Curentului Continuu2009

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 1 - curent

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 001

Se consideră sarcina electrică elementară e = 1,6 ⋅ 10 −19 C

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Energiei electrice de 3,5 kWh , exprimată în funcţie de unităţi din S.I. îi corespunde valoarea: a. 3,5 ⋅ 103 J b. 12,6 ⋅ 103 J c. 0,21⋅ 106 J d. 12,6 ⋅ 106 J (2p) 2. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică, U ⋅ ∆t poate fi scrisă în forma: unitatea de măsură a mărimii R W J a. b. W c. d. J (5p) V V 3. Două conductoare confecţionate din acelaşi material au raportul lungimilor 1 / 2 = 4 . Raportul diametrelor celor două conductoare este d 1 / d 2 = 2 . Raportul rezistenţelor lor electrice are valoarea: a. 4 b. 2 c. 1 d. 0,5 (2p) 4. Formula matematică de calcul a rezistenţei electrice echivalente a grupării serie a n rezistoare este: a. R e =

∑R
i =1

n

i

b. R e =

∑R
i =1

n

1
i

c.

1 = Re

∑R
i =1

n

1
i

d.

1 = Re

∑R
i =1

n

i

(3p)

5. La bornele unui generator electric cu E = 100 V , r = 10 Ω se leagă un consumator. Intensitatea curentului electric prin circuit este I = 2 A . Valoarea rezistenţei electrice a consumatorului este: a. 10 Ω b. 20 Ω c. 30 Ω d. 40 Ω (3p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL II – Varianta 001
Rezolvaţi următoarea problemă: Un număr N = 10 generatoare identice cu tensiunea electromotoare E = 2,4 V şi r = 0,4 Ω se leagă în serie la bornele unui circuit, ca în figură. Rezistorul care are rezistenţa electrică R 0 = 6 Ω este confecţionat dintr-un fir metalic cu lungimea = 50 cm şi aria secţiunii transversale S = 0,1 mm 2 . Determinaţi: a. rezistivitatea electrică a materialului din care este confecţionat rezistorul; b. rezistenţa echivalentă a grupării de rezistoare când comutatorul K este închis; c. intensitatea curentului electric prin circuit când comutatorul K este deschis; d. tensiunea electrică între punctele A şi B când comutatorul K este închis.

(15 puncte)

Proba E, F: Probă scrisă la Fizică

C.1

C. Producerea şi utilizarea curentului continuu

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL III – Varianta 001

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Două becuri cu puterile nominale P1 = 100 W şi, respectiv P2 = 60 W , legate în serie, sunt conectate la bornele unei surse cu t.e.m. E = 100 V . Puterea electrică furnizată de sursă are valoarea P = 200 W . Ambele becuri funcţionează la parametrii nominali. Determinaţi: a. valoarea rezistenţei interne a sursei; b. valoarea tensiunii la bornele sursei; c. valorile rezistenţelor electrice ale filamentelor celor două becuri; d. randamentul circuitului.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 2 - curent

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 002

Se consideră sarcina electrică e = 1,6 ⋅ 10 −19 C

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Precizaţi care dintre mărimile fizice de mai jos este mărime corespunzătoare unei unităţi de măsură fundamentale în S.I.: a. rezistenţa electrică b. tensiunea electrică c. sarcina electrică d. intensitatea curentului electric (2p) 2. Dependenţa intensităţii curentului electric printr-un rezistor de tensiunea electrică aplicată la bornele acestuia este reprezentată în graficul alăturat. Rezistenţa electrică a rezistorului are valoarea: a. 5,0 Ω b. 3,6 Ω c. 1,8 Ω d. 0,2 Ω (3p) 3. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură a mărimii fizice exprimată prin produsul I ⋅ ∆t poate fi scrisă sub forma: a. J ⋅ V b. J ⋅ V -1 c. V ⋅ Ω d. W (5p) 4. Trei generatoare electrice identice sunt grupate în paralel. Tensiunea electromotoare a unui generator are valoarea E = 12 V , iar rezistenţa internă a acestuia r = 3 Ω . Tensiunea electromotoare echivalentă şi rezistenţa internă echivalentă a grupării, au valorile: a. 3 V; 1Ω b. 3 V; 3 Ω c. 12 V; 1Ω d. 12 V; 3Ω (3p) 5. Un bec are la temperatura de 00C rezistenţa electrică R0 = 37,5 Ω . Dacă la bornele lui se aplică tensiunea este U = 60 V atunci becul consumă o putere P = 30 W . Considerând cunoscut coeficientul de temperatură

al rezistivităţii filamentului α = 10 −3 grad−1 şi neglijând modificarea dimensiunilor filamentului cu temperatura, temperatura filamentului este egală cu: a. 2600 0 C b. 2500 0 C c. 2400 0 C d. 2200 0 C (2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL II – Varianta 002
Rezolvaţi următoarea problemă: Porţiunii de circuit cuprinsă între A şi B i se aplică o tensiune electrică variabilă. Dependenţa de timp a acestei tensiuni este redată în graficul alăturat. Valorile numerice ale mărimilor ce caracterizează elementele circuitului sunt: E = 4,5 V, r = 1 Ω, R1=2 Ω, R2 = 6 Ω, R3 = 3 Ω. Determinaţi: a. rezistenţa echivalentă dintre punctele M şi B; b. intensitatea curentului electric prin R2 la momentul t = 10 s; c. momentul de timp la care intensitatea curentului ce străbate rezistorul R1 se anulează; d. intensitatea curentului prin sursă dacă între punctele A şi B se conectează un fir cu rezistenţa neglijabilă.

(15 puncte)

Proba E,F: Probă scrisă la Fizică

C.1

C. Producerea şi utilizarea curentului continuu

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL III – Varianta 002
Rezolvaţi următoarea problemă: Se consideră circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată. Se cunosc: E = 24 V , r = 2 Ω , R1 = 10 Ω şi valoarea intensităţii indicate de ampermetrul ideal (R A ≅ 0 ) , I 1 = 1,5 A . Conductoarele de legătură au rezistenţa electrică neglijabilă. Determinaţi: a. energia consumată de către rezistorul R1 în intervalul de timp ∆t = 5 minute; b. rezistenţa electrică a rezistorului R 2 ; c. randamentul circuitului electric; d. puterea disipată în circuitul exterior.

(15 puncte)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 3 - curent

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 003

Se consideră sarcina electrică e = 1,6 ⋅ 10 −19 C

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Unitatea de măsură a mărimii egale cu produsul dintre tensiunea electrică şi durată este aceeaşi cu a mărimii egale cu raportul dintre: a. energie şi intensitate; b. putere şi tensiune; c. energie şi tensiune; d. rezistenţa electrică şi intensitate. (2p) 2. Pentru a alimenta un aparat electronic portabil sunt folosite trei baterii identice cu t.e.m. 4,5 V fiecare şi rezistenţe interioare neglijabile, conectate în serie. Dacă, din neatenţie, unul dintre elementele galvanice a fost montat cu polaritatea inversă, tensiunea furnizată aparatului va fi: a. 0 (zero) b. 1,5 V c. 4,5 V d. 9 V (3p) 3. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică, rezistenţa electrică a unui conductor poate fi determinată cu ajutorul formulei: a. R = ρ ⋅ ⋅ S −1 b. R = ρ ⋅ −1 ⋅ S −1 c. R = ρ ⋅ ⋅ S d. R = ρ −1 ⋅ ⋅ S (5p) 4. Înmulţind rezistenţa echivalentă a grupării în serie Rs a două rezistoare ohmice R1 şi R2 (R1 > R2) şi rezistenţa echivalentă a grupării rezistoarelor R1 şi R2 în paralel Rp obţinem Rs·Rp = 18 Ω2, iar împărţind aceste rezistenţe echivalente obţinem Rs:Rp = 4,5. Rezistenţa R1 a primului rezistor este: b. R1 = 9 Ω; c. R1 = 18 Ω; d. R1 = 36 Ω. (3p) a. R1 = 6 Ω; 5. Un generator de t.e.m. continuă alimentează un circuit electric a cărui rezistenţă electrică poate fi modificată. Atunci când rezistenţa echivalentă a circuitului este egală cu rezistenţa internă a generatorului: a. intensitatea curentului care parcurge circuitul are valoarea maximă. b. tensiunea la bornele generatorului are valoarea maximă. c. puterea electrică debitată de generator în circuitul exterior are valoarea maximă. d. randamentul circuitului electric are valoarea maximă. (2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL II – Varianta 003

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul alăturat conţine: un acumulator A cu t.e.m. E0 = 12 V şi r0 = 2 Ω , o baterie formată din două generatoare G1 şi G2 având t.e.m E1 = 24 V şi E2 = 32 V şi rezistenţele interioare r1 = r2 = 4 Ω, precum şi un reostat cu cursor (vezi figura alăturată). a. Calculaţi rezistenţa internă echivalentă re a grupării celor două generatoare G1 şi G2. b. Determinaţi valorile intensităţii curenţilor electrici care se stabilesc prin generatoarele G1 şi G2 dacă între bornele a şi b conectăm un conductor cu rezistenţa neglijabilă. c. Stabiliţi t.e.m echivalentă a grupării generatoarelor G1 şi G2. d. Determinaţi valoarea R a rezistenţei reostatului, astfel încât intensitatea curentului prin acumulatorul A să fie egală cu 1 A.

Proba E,F: Probă scrisă la Fizică

C.1

C. Producerea şi utilizarea curentului continuu

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL III – Varianta 003

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul a cărui schemă electrică este reprezentată în figura alăturată este format dintr-un acumulator şi un reostat cu cursor având rezistenţa maximă R m = 30 Ω . Pentru o anumită poziţie C a cursorului tensiunea la bornele reostatului este U ab = 9 V , puterea disipată de reostat este P = 13,5 W , iar puterea disipată în interiorul acumulatorului este Pint = 4,5 W . Determinaţi: a. puterea dezvoltată de acumulator, Pacumulator când cursorul se află în poziţia C; b. t.e.m. a acumulatorului E; c. randamentul transferului puterii de la acumulator către consumator, când cursorul se află în poziţia C; d. rezistenţa interioară a acumulatorului.

e. 2160 J c. 3600 J d. 6R / 4 d. Proba E. (3p) 3.m. a mărimii fizice exprimate prin produsul dintre tensiune şi intensitate este: J W a. adică: A.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Dintr-o sârmă de cupru de rezistenţă R se confecţionează un pătrat. intensitatea curentului electric I 1 prin rezistorul R1 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. tensiunea la bornele generatorului are valoarea maximă. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 1. b. Bateria se conectează la bornele unui rezistor de rezistenţă R = 10 Ω . 21600 J (3p) 5. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.m.F: Probă scrisă la Fizică C. 360 J b. J (2p) s s 2.Ministerul Educaţiei. continuă alimentează un circuit electric a cărui rezistenţă variabilă este egală cu rezistenţa internă a generatorului. b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. d. Rezistenţa echivalentă dintre bornele A şi B este egală cu: a. rezistenţa internă r = 1 Ω . iar rezistorii din circuit au rezistenţele electrice R1 = R 4 = 3. ştiind că puterea disipată în interiorul generatorului este de 19 ori mai mică decât puterea disipată de consumator. 3R / 4 c. E = 12 V şi rezistenţă internă r = 1 Ω legate în serie. Temperatura la care rezistenţa firului de cupru devine egală cu 34 Ω are valoarea: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. . c. Valoarea coeficientului de temperatură al cuprului este egal cu 4·10-3 grd-1. d. 8200C d. determinaţi: a.3 Ω . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Rezistenţa electrică a unui fir de cupru la „rece” (00C) este egală cu 10 Ω. caracterizate de t. Determinaţi: a. b.m. C. Energia dezvoltată de rezistor într-un minut este egală cu: a. 6000C c.1 C. 3R / 16 b. d. În această situaţie: a. intensitatea curentului care parcurge circuitul are valoarea maximă. intensitatea curentului electric indicat de un ampermetru ideal (R A ≅ 0 ) conectat în serie cu rezistorul R 2 . R 2 = R 3 = 2 Ω .toate profilele. tensiunea electrică la bornele grupării paralel. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 4 . EXAMENUL DE BACALAUREAT . filiera vocaţională . rezistenţa electrică R a consumatorului.2009 Proba scrisă la Fizică C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 004 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. SUBIECTUL II – Varianta 004 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul din figura alăturată sursa are tensiunea electromotoare E = 22 V .toate profilele şi specializările. c.e.I.e. rezistenţa electrică echivalentă a circuitului exterior. rezistenţa electrică R1 a conductoarelor de legătură. intensitatea curentului electric prin consumator. puterea electrică debitată de generator în circuitul exterior are valoarea maximă. R / 4 (5p) 4. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. b. SUBIECTUL III – Varianta 004 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un aparat electric consumă puterea P = 76 W atunci când este conectat la bornele unui generator prin intermediul unor conductoare având rezistenţa electrică totală R1 . Un generator de t. Dacă 5% din tensiunea U se pierde pe conductoarele de legătură. 5200C b. B. Tensiunea la bornele generatorului este egală cu U = 80 V . c. c. unitatea de măsură în S. 8750C (2p) Ministerul Educaţiei. randamentul circuitului electric are valoarea maximă. R 5 = R 6 = 3 Ω . t. J ⋅ s d. a generatorului. MECANICĂ. O baterie este formată din 10 surse identice. D.

R = 8 ⋅ r b. R 2 = 6 Ω.m. t. prin acestea circulă curenţi având intensităţile. puterea consumată de rezistorul R1 . Între rezistenţa circuitului exterior R şi rezistenţa interioară a sursei r există relaţia: a. ρ = d. Intensitatea curentului prin ramura principală este I = 1. A c. respectiv. 10 A. d. electronii şi ionii pozitivi (3p) 3. D. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. intensitatea curentului electric prin surse dacă întrerupătorul K este închis.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. adică: A.toate profilele. energia electrică disipată de rezistorul R 2 în intervalul de timp ∆t = 20 min . Scurtcircuitând pe rând trei acumulatoare electrice. ρ = c. Purtătorii liberi de sarcină electrică în conductoarele metalice sunt: a. rezistenţa internă a generatorului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.Ministerul Educaţiei. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 005 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. electronii şi ionii negativi c. rezistenţa echivalentă a grupării rezistorilor R1 . R = 4 ⋅ r c. ρ = ρ 0 (1 + α ⋅ t ) b.1 C. (15 puncte) Proba E. 30 V d. Determinaţi: a. intensitatea curentului prin rezistorul R 2 .F: Probă scrisă la Fizică C. 10 V b. Utilizând notaţiile obişnuite din manulele de fizică. Randamentul unui circuit simplu are valoarea η = 80% . Simbolurile mărimilor fizice fiind cele folosite în manualele de fizică. 24 V c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. R 3 = 3 Ω şi un generator cu tensiunea electromotoare E = 12 V . MECANICĂ. V ⋅ m (5p) 2. dependenţa de temperatură a rezistivităţii electrice a unui conductor metalic este dată de relaţia: ρo ρ (1 + t ) 1+ α ⋅ t a.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Considerând că întrerupătorul K este deschis determinaţi: a. B. R = 2 ⋅ r d. (15 puncte) . 8 A.e. ionii b. unitatea de măsură a mărimii q exprimate prin raportul este: ∆t a. C. 12 A. a bateriei astfel formate este: a. fiecare având tensiunea electromotoare E = 6V şi rezistenţa electrică internă r = 0.2009 Proba scrisă la Fizică C. c. ρ = 0 (2p) 1+ α ⋅ t α ρo 5. Dacă rezistenţa internă a grupării în paralel a celor trei acumulatoare este 1. filiera vocaţională . R 2 şi R 3 . c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. d. C ⋅ s d.2 A . C m b. SUBIECTUL III – Varianta 005 Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul a cărui schemă electrică este reprezentată în figura alăturată conţine trei rezistori cu rezistenţele electrice R1 = 3 Ω.3 Ω . SUBIECTUL II – Varianta 005 Rezolvaţi următoarea problemă: Reţeaua electrică din figura alăturată este alcătuită din trei rezistori cu rezistenţele electrice R1 = 7 Ω. b. tensiunea electrică la bornele lui R 2 .2 Ω. R 2 = 4 Ω şi R 3 = 6 Ω şi două generatoare electrice identice.toate profilele şi specializările. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 5 . R = r (2p) Ministerul Educaţiei. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. electronii d. EXAMENUL DE BACALAUREAT . intensitatea curentului electric prin latura ce conţine rezistorul R 3 . b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 36V (3p) 4. 1.

valoarea rezistenţei interne a sursei.1 C. randamentul de transfer al energiei de la acumulator la consumator fiind 50%. 1. SUBIECTUL II – Varianta 006 Rezolvaţi următoarea problemă: La bornele unei surse de tensiune electromotoare se conectează un consumator a cărui rezistenţă electrică poate fi modificată. energia dezvoltată pe unul dintre rezistorii de rezistenţă R în timpul ∆t = 30 s . . Un reşou electric cu rezistenţa R = 100 Ω este alimentat la tensiunea U = 200 V un timp ∆t = 1 h Căldura degajată în acest timp are valoarea: . b. Un acumulator având rezistenţa interioară 0. având rezistenţa interioară 0. B. c. 1 44 ⋅ 10 6 J b. t.44 ⋅ 10 2 J (3p) Ministerul Educaţiei. randamentul circuitului electric.m.I. în forma: a. U = R ⋅ I (3p) 4. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. J ⋅ s −3 ⋅ A (2p) 2. În figura alăturată este reprezentată dependenţa tensiunii electrice măsurate la bornele sursei de intensitatea curentului prin sursă. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .F: Probă scrisă la Fizică C. 4 V (oricare ar fi n) c. 2.e. d. 60% d. d. E = 22 V . intensitatea curentului debitat de sursă pe un circuit exterior de rezistenţă nulă. c.10 Ω. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. determinaţi: a.44 ⋅ 104 J d. adică: A. U = R 2 ⋅ I 2 d. (4 V)·n b. Generatorul de t. numărul electronilor de conducţie care trec în unitatea de timp printr-o secţiune transversală a conductorului.toate profilele şi specializările. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. R = 60 Ω . 30% c. MECANICĂ.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Dacă rezistenţa internă a bateriei este 3 Ω. U = R 2 ⋅ I c. Un consumator conectat într-un circuit electric are rezistenţa electrică R şi este parcurs de un curent având intensitatea I . J ⋅ m −1 ⋅ A −2 b. tensiunea electromotoare a sursei. b. Scurtcircuitând bornele unei baterii de n (n este un număr întreg. Unitatea de măsură pentru tensiunea electrică se poate exprima în funcţie de alte unităţi de măsură din S. a bateriei este: a. SUBIECTUL III – Varianta 006 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un circuit electric este alcătuit din trei consumatoare de rezistenţe egale. puterea electrică totală dezvoltată de consumatorii din circuit. n > 1) acumulatoare electrice grupate în serie. J ⋅ s −1 ⋅ A −1 c. puterea totală a sursei.m. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 6 .6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.e. 7. prin aceasta circulă un curent cu intensitatea 12 A.40 Ω alimentează un consumator. Calculaţi: a. EXAMENUL DE BACALAUREAT .2009 Proba scrisă la Fizică C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 006 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. filiera vocaţională . U = R ⋅ I 2 b. 25% b. D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 4. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Folosind datele din grafic.toate profilele. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. atunci când tensiunea la bornele sursei are valoarea de 30 V . J ⋅ s −1 ⋅ A −2 d. C. a.22 ⋅ 105 J c. (15 puncte) Proba E. Tensiunea electrică aplicată la bornele consumatorului are expresia: a. continuă. 80% (5p) 3. Dacă înlocuim acumulatorul cu altul. legate în paralel. care alimentează circuitul are rezistenţa internă r = 2 Ω . randamentul de transfer al energiei de la noul acumulator la acelaşi consumator devine: a. 36 V (oricare ar fi n) (2p) 5.Ministerul Educaţiei. (36 V)·n d.

F: Probă scrisă la Fizică C. S d. SUBIECTUL III – Varianta 007 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată se cunosc: E1 = 6 V . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 80 kJ (3p) Ministerul Educaţiei. Rezistenţele interne ale surselor se neglijează. Determinaţi: a. R = 4 Ω . intensitatea curentului creşte la I S = 10 A . Proba E. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 007 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. rezistenţa electrică a circuitului exterior este: P E2 E a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. a coeficientul de temperatură al rezistivităţii unui conductor metalic este: a. P c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. P d.e. dacă se scoate din circuit sursa cu t. d. 0. 0. c. Randamentul circuitului electric este: I −I 2I − I S I − IS I −I a. intensitatea curentului prin rezistorul R . Un circuit electric conţine o sursă cu t.m. fie că sunt grupate în paralel. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Rezistenţa electrică R a circuitului exterior este: a. Prin rezistor trece un curent de intensitate I 1 = 1.1 C. S b. raportul 1 al puterilor dezvoltate în cele două rezistoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E 2 = 4 V . Un fier de călcat are puterea nominală P = 1400 W . R = 2E 2 Pmax d. adică: A. R = r / n (3p) 2.I. .Ministerul Educaţiei.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. R = 0 d.8 A . La bornele unui generator electric având intensitatea de scurtcircuit I S = E / r se conectează un consumator.e. Ω (2p) 3. R = max c. 54 kJ d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. C. MECANICĂ.m. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . R = (2p) 4Pmax Pmax 2E 5. (5p) 2I IS IS I 4. Determinaţi: a. tensiunea electrică la bornele sursei. Prin circuit se stabileşte un curent electric de intensitate I . B. rezistenţa internă a sursei. E1 .2009 Proba scrisă la Fizică C. unitatea de măsură în S.toate profilele. D. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.m E şi rezistenţa internă r şi un consumator a cărui rezistenţă electrică poate fi modificată.4 kWh b. tensiunea electromotoare a sursei. Energia consumată de fierul de călcat dacă funcţionează neîntrerupt timp de 30 min este: a. Dacă se scurtcircuitează bornele sursei. Un număr n de generatoare electrice identice având fiecare rezistenţa internă r debitează acelaşi curent electric printr-un circuit exterior ce conţine un rezistor de rezistenţă R . R = r b. rezistenţa internă pe care ar trebui să o aibă sursa de t.e. căldura dezvoltată în rezistorul R în timpul t = 1min . SUBIECTUL II – Varianta 007 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O sursă de tensiune electrică alimentează un rezistor format dintr-un fir de lungime = 8 m .toate profilele şi specializările. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 7 . fie că sunt grupate în serie. R1 = 2 Ω . pentru ca puterea dezvoltată în noul circuit exterior să fie maximă.7 kWh c. R = b. Dacă puterea debitată în circuitul exterior este maximă ( Pmax ). filiera vocaţională . secţiune S = 1 mm 2 şi rezistivitate ρ = 4 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m . rezistenţa circuitului exterior. c. E 2 . b. grad −1 b. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. R = nr c. V ⋅ A d. EXAMENUL DE BACALAUREAT . 1. Ω ⋅ m c.

Determinaţi: a. Rezistenţa circuitului exterior unei surse cu t. O sursă având rezistenţa internă r.03 Ω d. în S. 3 Ω d.3 Ω c. R1 / r b. D.1 C. c. alimentează o reţea formată din trei rezistoare cu rezistenţele R1 = 6 Ω .6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. rezistenţa internă echivalentă a grupării celor două surse. R 2 = 6 Ω şi R 3 = 1Ω .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică.toate profilele şi specializările. puterea electrică disipată pe rezistorul R 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 2 Ω c.toate profilele. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ω (5p) 4. Ω m c. 0. 0. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. b. R1r c.02 Ω (3p) 5. (15 puncte) Proba E. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. E = 1. 1. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 0. Dacă tensiunea la bornele sursei este U = 1 V.m. B. r 2 / R1 (2p) Ministerul Educaţiei. Ω d. c.I. V c.. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.e. MECANICĂ. rezistenţele interne ale surselor r1 = 2 Ω şi r2 = 2 Ω şi rezistenţa circuitului exterior R = 10 Ω . b. pentru rezistivitatea electrică. E = 6 V şi rezistenţa internă r = 4 Ω fiecare. adică: A. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. V (3p) 2. căldura disipată de rezistorul R 3 în intervalul de timp ∆t = 1h .F: Probă scrisă la Fizică C.Ministerul Educaţiei.2009 Proba scrisă la Fizică C. O baterie cu E = 12 V are intensitatea curentului de scurtcircuit ISC = 40 A. d. Ω ⋅ m b. 1 Ω b.e. U unitatea de măsură a mărimii fizice este: I a. A d. Rezistenţa internă a bateriei este: a. ca în figura alăturată. J b. intensitatea curentului prin rezistenţa R. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 8 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. căderea de tensiune pe rezistenţa R. SUBIECTUL III – Varianta 008 Rezolvaţi următoarea problemă: Două surse cu t. SUBIECTUL II – Varianta 008 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată se cunosc tensiunile electromotoare E1 = 30 V şi E 2 = 20 V . filiera vocaţională . intensitatea curentului prin sursa 1. 3. Calculaţi: a. Unitatea de măsură. tensiunea la bornele rezistorului R1 . 4 Ω (2p) 3.m. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 008 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. randamentul circuitului. Sursa va disipa aceeaşi putere pe o rezistenţă electrică a cărei valoare poate fi calculată cu ajutorul expresiei: 2 a.5 V este R = 2 Ω. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. C. rezistenţa internă a sursei este: a. disipă pe o rezistenţă R1 o putere P. r / R1 d.3 Ω b. d. este: a. (15 puncte) .

cu aria secţiunii transversale de 1 mm 2 .AB. I = b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.5 Ω d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 009 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.toate profilele şi specializările. R 2 = 3 Ω . R1 = 8 Ω .m. W ⋅ Ω −2 d. . Intensitatea curentului electric prin consumator este: nE E nE E a. intensitatea curentului electric prin firul metalic în situaţia în care întrerupătorul K este deschis. după închiderea întrerupătorului K. c. E = 24 V şi cu rezistenţă internă r = 0.5 V . I = d. în situaţia în care cursorul se află în punctul B. r1 = 0. 1. confecţionat din aluminiu ( ρ Al = 2. unitatea de măsură a raportului P / R este: a. 27. MECANICĂ. căldura degajată în rezistorul R1 în timpul t = 5 min . 3. I = (3p) R+r R+r R + nr R +r /n Ministerul Educaţiei. Determinaţi: a. Determinaţi: a. R 4 = 5 Ω . 1. V ⋅ A −2 c. de lungime −8 = 100 m . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. conectate în serie.6 ⋅ 10 3 J b.F: Probă scrisă la Fizică C. Dacă tensiunea electrică aplicată la bornele unui rezistor este de 1.275 Ω b. 3.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică.6 ⋅ 10 6 J c. R 3 = 6 Ω . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. omogen. SUBIECTUL II – Varianta 009 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În figura alăturată este reprezentată schema un circuit electric format dintr-un generator de curent electric continuu cu t. d.75 Ω c. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior în situaţia în care întrerupătorul K este închis. 275 Ω (2p) 5. filiera vocaţională . randamentul unui circuit simplu format din sursa 2 şi rezistorul R 4 . 1500 A (3p) 4.6. adică: A.2009 Proba scrisă la Fizică C.1 C.6 ⋅ 10 12 J (2p) 2. SUBIECTUL III – Varianta 009 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul reprezentat în schema din figura alăturată se cunosc: E1 = 20 V . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. d.5 A c. 1.5 mA b. b. Rezistenţa unui conductor liniar. are valoarea: a.e.75 ⋅ 10 Ω ⋅ m ).6 ⋅ 10 9 J d. puterea disipată în rezistorul R 4 .5 Ω . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 2. iar cursorul se găseşte în poziţia pentru care AC = 0. având fiecare tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r. intensitatea curentului electric care îl străbate este: a. D. intensitatea curentului electric prin ramura ce conţine sursa de tensiune. 666. V ⋅ Ω −1 b. b.25 Ω . B. C. E 2 = 12 V . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. într-un interval de timp oarecare ∆t . Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei.toate profilele. iar rezistenţa electrică a acestuia de 1 kΩ . tensiunea electrică U AB la bornele reostatului în situaţia descrisă la punctul d.7 A d. r 2 = 0. EXAMENUL DE BACALAUREAT . 0. I = c. expresia energiei disipate în interiorul sursei în situaţia descrisă la punctul c. Energia de 1 MWh exprimată în funcţie de unităţi ale SI corespunde valorii: a. A 2 (5p) 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 9 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 3. Proba E. un fir metalic având rezistenţa R1 = 10 Ω şi un reostat a cărui rezistenţă electrică măsurată între capătul A şi capătul B este R2 = 30 Ω .75 Ω . c. 3. Un consumator cu rezistenţa electrică R este alimentat la o baterie formată din n generatoare electrice. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.

d. R 2 = 20 Ω. E − I (R + r ) b. Calculaţi intensitatea curentului electric prin una dintre surse dacă la bornele acesteia se conectează un fir conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. fiecare ramură conţinând 3 surse grupate serie.F: Probă scrisă la Fizică C. I 2R d.Ministerul Educaţiei. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele folosite în manualele de fizică. Determinaţi: a. Calculaţi tensiunea electrică la bornele unei sursei. ampermetrul indică un curent de intensitate I 2 = 3 A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Temperatura de incandescenţă atinsă de filamentul becului are aproximativ valoarea de: a. 1 / 12 (2p) 2.2009 Proba scrisă la Fizică C. 2000 0 C c. 2200 0 C (2p) 5. cu filamentul de wolfram ( α = 5 ⋅ 10 −3 K −1 ). 1980 0 C b. Rezistenţa filamentului becului la temperatura de 0 0 C este 11 Ω . b. Bateria astfel formată alimentează patru rezistori cu rezistenţele R1 = 10 Ω. intensitatea curentului ce străbate circuitul şi timpul cât circulă curent prin circuit d.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. −E − I (R + r ) (3p) Ministerul Educaţiei.1 Ω . 1 / 16 d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. MECANICĂ. D. B. Sursele sunt legate astfel: 2 ramuri legate în paralel. În acest ultim caz. c. C. EXAMENUL DE BACALAUREAT . d. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 1 / 18 c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.produsul dintre tensiunea electromotoare a sursei. c. Două conductoare confecţionate din acelaşi material au lungimile în raportul 1 : 8 . Puterea furnizată de un generator circuitului exterior este egală cu: a.rezistenţa electrică a rezistorului R 2 . Proba E.randamentul circuitului electric în cazul în care întrerupătorul K este închis. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL II – Varianta 010 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O baterie este formată din 6 surse identice caracterizate de valorile E = 2 V şi r = 0. Desenaţi schema circuitului electric.toate profilele şi specializările. Determinaţi valoarea intensităţii curentului prin ramura principală a circuitului.produsul dintre tensiunea electromotoare a sursei şi intensitatea curentului ce străbate circuitul c. intensitatea curentului ce străbate circuitul şi timpul cât circulă curent prin circuit b. R 3 = 4 Ω şi R 4 = 8 Ω .tensiunea electromotoare şi rezistenţa internă a generatorului. Pentru porţiunea de circuit reprezentată alăturat.5 A când întrerupătorul K este deschis. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Raportul rezistenţelor acestora are valoarea: a.produsul dintre tensiunea la bornele sursei şi intensitatea curentului ce străbate circuitul (5p) 4. . c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. (3p) ∆t U R 3. cele două grupări paralel fiind înseriate. expresia tensiunii electrice UAB este: a. SUBIECTUL III – Varianta 010 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată rezistorul 1 are rezistenţa R1 = 6 Ω iar ampermetrul ideal (15 puncte) (R A ≅ 0 ) indică un curent de intensitate I 1 = 1. b. E + I (R − r ) c. Dacă întrerupătorul este închis.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Aceştia sunt legaţi astfel: R1 şi R 2 în paralel. −E + I (R + r ) d. este construit pentru a funcţiona alimentat la o reţea cu tensiunea de 110 V . 1 / 32 b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 010 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. 2020 0 C d.produsul dintre tensiunea la bornele sursei.puterile transmise pe circuitul exterior în cele două situaţii. filiera vocaţională . Diametrele secţiunilor transversale sunt în raportul 3 : 2 . Un bec având puterea nominală de 100 W .1 C.toate profilele. b. 1. precizaţi care din următoarele expresii are aceeaşi unitate de măsură cu sarcina electrică: I W U2 ∆t a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 10 . R 3 şi R 4 în paralel. a. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior este egală cu rezistenţa internă a generatorului. adică: A.

d. SUBIECTUL II – Varianta 011 Rezolvaţi următoarea problemă: O baterie formată din 5 acumulatoare grupate în serie are tensiunea electromotoare E = 9 V . D.5 V . 6 Ω (5p) 3. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 011 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.F: Probă scrisă la Fizică C. MECANICĂ. singur. d. Determinaţi: a. raportul puterilor consumate de rezistoarele R2 şi R3 . c.toate profilele. EXAMENUL DE BACALAUREAT . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. I c. Dacă se aplică aceeaşi tensiune electrică unui alt fir metalic din acelaşi metal.1 C. 4I (3p) a. coulombul d. 6 V c. I = d. rezistenţa echivalentă între bornele A şi B este: a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 2 V b. Intensitatea curentului electric prin acest consumator este: E 2E 2E E b. rezistenţa internă a unui singur acumulator.I. SUBIECTUL III – Varianta 011 Rezolvaţi următoarea problemă: În figura alăturată este reprezentată schema unui circuit electric în care se cunosc R1 = R 2 = R 3 = R 4 = 3 Ω . 11 Ω c. este: a. valoarea rezistenţei electrice a unui consumator care ar trebui conectat. b. adică: A. intensitatea curentului electric prin acest fir este: b. voltul c. Energia electrică totală. (15 puncte) Proba E. 2 Ω d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. I = (2p) a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 11 . 22 Ω b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior.2009 Proba scrisă la Fizică C. indicaţia unui voltmetru ideal (RV ≅ ∞ ) conectat la bornele bateriei în condiţiile punctului c.Tensiunea electromotoare a generatorului ce alimentează circuitul este: a. filiera vocaţională . ca în figura alăturată. C. disipată într-un circuit electric parcurs de un curent cu intensitatea de 5 A . b.10 V d. 2I d. intensitatea curentului electric prin generator. Tensiunea la bornele bateriei este U = 7. I / 2 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E = 12 V şi r = 1 Ω . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Rezistorii identici din figura alăturată au fiecare rezistenţa electrică R = 6 Ω . la bornele generatorului. 1. astfel încât să preia de la generator puterea maximă. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei.toate profilele şi specializările. amperul b. Determinaţi: a. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu aceeaşi lungime. În aceste condiţii. Un consumator cu rezistenţa electrică R este alimentat de la o grupare serie de două generatoare având fiecare tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r. este de 216 kJ în timp de 2 h .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. (15 puncte) . La bornele acesteia este conectată o grupare de becuri identice de rezistenţe R = 3 Ω fiecare. 12 V (3p) Ministerul Educaţiei. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. c. Unitate de măsură fundamentală în S. dar cu diametrul de două ori mai mare. indicaţia unui ampermetru ideal (R A ≅ 0) care s-ar lega între bornele M şi N. I = 2R + r R+r R + 2r 2R + r 2.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. valoarea puterii maxime debitată pe circuitul exterior în condiţiile punctului c. I = c. ohmul (2p) 4. La capetele unui fir metalic se aplică o anumită tensiune electrică astfel încât el este parcurs de un curent cu intensitatea I .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 12 - curent

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 012

Se consideră sarcina electrică elementară e = 1,6 ⋅ 10 −19 C

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Prin convenţie, sensul curentului electric este: a. de la „+” la „-“ prin interiorul sursei b. de la „+” la „-“ prin circuitul exterior sursei c. sensul deplasării electronilor în circuitul interior d. sensul deplasării electronilor în circuitul exterior sursei (3p) 2. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia de mai jos care are dimensiunea unei energii este: b. IRt c. IR 2 t d. U 2t / R (2p) a. URt 3. Puterea electrică a unui consumator cu rezistenţa R = 2Ω la capetele căruia se aplică o tensiune electrică U = 20 V este de: a. 10 W b. 40 W c. 200 W d. 400 W (3p) 4. Tensiunea electrică între punctele A şi B ale circuitului deschis din figura alăturată are valoarea: a. ER / r b. Er / R c. E (5p) d. 0 5. O baterie are tensiunea electromotoare E = 100 V şi rezistenţa internă r = 0,1 Ω este legată la bornele unui rezistor având rezistenţa R = 10 Ω . La bornele rezistorului se conectează un voltmetru având rezistenţa RV = 990 Ω . Tensiunea electrică indicată de voltmetru este: a. 90 V b. 95 V c. 99 V d. 100 V (2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL II – Varianta 012

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: În figura alăturată cele două reostate identice au cursoarele C şi C’ cuplate rigid printr-o tijă de rezistenţă electrică neglijabilă, mişcându-se solidar, astfel că întotdeauna în dreapta se află rezistenţa x, iar în stânga R-x. Rezistenţa electrică totală a unui reostat este R =10 Ω . Determinaţi: a. expresia rezistenţei echivalente a circuitului exterior conectat la bornele sursei ( E = 30 V, r = 1 Ω ), în funcţie de x; b. valorile lui x pentru care sursa este scurtcircuitată; c. intensitatea curentului prin sursă când rezistenţa echivalentă a circuitului exterior R AB = 2 Ω ; d. căderea internă de tensiune pe sursă când rezistenţa externă este egală cu rezistenţa internă a sursei.

Proba E,F: Probă scrisă la Fizică

C.1

C. Producerea şi utilizarea curentului continuu

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL III – Varianta 012
bateriei este U = 30 V , iar puterea consumată de rezistor P = 15 W .

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: O baterie având tensiunea electromotoare E = 32 V alimentează un rezistor R . Tensiunea la bornele a. Calculaţi energia disipată pe rezistor într-un interval de timp ∆t = 1min ; b. Determinaţi valoarea intensităţii curentului prin circuit; c. Calculaţi rezistenţa internă a bateriei. d. Considerând că în paralel cu rezistorul R se leagă un al doilea rezistor cu rezistenţa electrică R1 = 30 Ω , precizaţi dacă randamentul circuitului creşte, scade sau rămâne constant. Justificaţi răspunsul vostru.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 13 - curent

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 013

Se consideră sarcina electrică elementară e = 1,6 ⋅ 10 −19 C

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Unitatea de măsură a mărimii fizice egale cu produsul dintre intensitatea unui curent electric şi durată este aceeaşi cu a mărimii egale cu raportul dintre: a. energie şi tensiune; b. putere şi tensiune; c. intensitate şi tensiune; d. rezistenţa electrică şi tensiune; (2p) 2. Pentru a alimenta un aparat electronic portabil sunt folosite 6 elemente galvanice identice cu t.e.m. 1,5 V fiecare şi rezistenţă internă neglijabilă, conectate în serie. Dacă, din neatenţie, unul dintre elementele galvanice a fost montat cu polaritatea inversă, tensiunea furnizată aparatului va fi: a. zero b. 1,5 V c. 6 V d. 7,5 V (3p) 3. O baterie de acumulatoare alimentează un consumator a cărui rezistenţă este 3 Ω, randamentul de transfer al energiei de la acumulator la consumator fiind 50%. Dacă înlocuim consumatorul cu altul, a cărui rezistenţă este 1 Ω, randamentul de transfer al energiei de la acumulator la consumator devine: a. 25% b. 30% c. 50% d. 60% (5p) 4. Rezistenţa echivalentă a grupării în paralel a două rezistoare ohmice este de patru ori mai mică decât rezistenţa echivalentă a grupării acestor rezistoare în serie. Dacă primul rezistor are rezistenţa 224 Ω, rezistenţa celui de al doilea rezistor este: a. 56 Ω b. 168 Ω c. 224 Ω d. 672 Ω (2p) 5. O creştere a tensiunii electrice aplicate la bornele unui circuit electric ohmic determină o creştere direct proporţională a: a. rezistivităţii circuitului; b. intensităţii curentului în circuit; c. rezistenţei circuitului; d. tuturor celor trei mărimi fizice de mai sus. (3p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL II – Varianta 013
Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul din figura alăturată este alcătuit din două generatoare identice cu t.e.m. E1 = E2 = 24 V şi rezistenţele interioare r1 = r2 =2 Ω, un acumulator A cu t.e.m. E0 = 12 V şi r0 = 1,2 Ω, precum şi un reostat cu cursor. Determinaţi: a. rezistenţa internă echivalentă r e a grupării celor două generatoare G1 şi G2; b. tensiunea electromotoare echivalentă a grupării generatoarelor G1 şi G2; c. valoarea R a rezistenţei reostatului, astfel încât intensitatea curentului prin acumulatorul A să fie de 1 A; d. intensitatea curentului electric prin generatorul G1, în condiţiile punctului c.

(15 puncte)

Proba E,F: Probă scrisă la Fizică

C.1

C. Producerea şi utilizarea curentului continuu

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL III – Varianta 013
Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată este format dintr-un generator şi un reostat cu cursor având rezistenţa maximă R max = 30 Ω . Pentru o anumită poziţie C a cursorului intensitatea curentului electric care se stabileşte prin circuit este I 1 = 1,5 A , puterea electrică a reostatului este P1 = 13,5 W , iar randamentul transferului de putere de la generator către reostat este η 1 = 75% . a. Determinaţi puterea dezvoltată de generator, Pgen , atunci când cursorul se află

(15 puncte)

în poziţia C; b. Calculaţi t.e.m. E a generatorului; c. Calculaţi valoarea intensităţii curentului care ar trece printr-un conductor de rezistenţă neglijabilă conectat accidental între bornele a şi b. d. Se înlătură conductorul conectat între bornele a şi b. Determinaţi de câte ori scade puterea transferată de generator reostatului când cursorul acestuia este deplasat din poziţia C până în poziţia în care rezistenţa

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 14 - curent

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
Se consideră sarcina electrică elementară e = 1,6 ⋅ 10 −19 C

SUBIECTUL I – Varianta 014

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1 Unitatea de măsură a rezistenţei electrice poate fi scrisă sub forma: b. V ⋅ A c. V ⋅ A −1 d. A 2 ⋅ W −1 (2p) a. W ⋅ A 2 2. Un generator de t.e.m. continuă alimentează un circuit electric a cărui rezistenţă echivalentă variabilă este egală cu rezistenţa internă a generatorului. În această situaţie: a. intensitatea curentului care parcurge circuitul are valoarea maximă; b. tensiunea la bornele generatorului are valoarea maximă; c. puterea electrică debitată de generator în circuitul exterior are valoarea maximă; d. randamentul circuitului electric are valoarea maximă. (5p) 3. Un consumator conectat într-un circuit electric are rezistenţa electrică R şi este parcurs de un curent cu intensitatea I . Energia electrică disipată de consumator are expresia: b. W = R 2 ⋅ I ⋅ t c. W = R 2 ⋅ I 2 ⋅ t d. W = R ⋅ I 2 ⋅ t (3p) a. W = R ⋅ I ⋅ t 4. O sârmă de rezistenţă R este tăiată în trei părţi egale. Una dintre bucăţi se îndoaie sub formă de cerc şi apoi cele trei părţi se montează ca în figură. Rezistenţa echivalentă a grupării este: R R 3R b. c. d. R (3p) a. 3 2 4 5. Două surse electrice cu parametrii E1, r respectiv E 2 , r , E1 ≠ E 2 sunt conectate ca în figură. Între bornele A şi B este conectat un conductor de rezistenţă electrică neglijabilă care este străbătut de curentul de intensitate I . Tensiunea electrică între punctele A şi B este: c. U AB = E 1 − E 2 d. 0 (2p) a. U AB = 2Ir + E1 − E 2 b. U AB = E 2 − E 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL II – Varianta 014

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă : În circuitul din figura alăturată se cunosc: E1 = 25 V , E 2 = 15 V , R1 = 100 Ω , R 2 = 75 Ω . Rezistenţele interne ale surselor sunt neglijabile, iar aparatele de măsură sunt ideale (R A ≅ 0, RV → ∞ ) . a. Determinaţi tensiunea electrică indicată de voltmetru când întrerupătorul K este deschis. b. Dacă întrerupătorul K este închis, determinaţi valoarea intensităţii curentului electric măsurat de ampermetru. c. Determinaţi valoarea tensiunii indicate de voltmetru în condiţiile punctului b. d. Presupunem că întrerupătorul este deschis şi printr-o metodă oarecare se micşorează continuu valoarea rezistenţei R2. Determinaţi valoarea rezistenţei pentru care voltmetrul indică o tensiune electrică nulă.

Proba E,F: Probă scrisă la Fizică

C.1

C. Producerea şi utilizarea curentului continuu

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL III – Varianta 014
Rezolvaţi următoarea problemă: Un rezistor de rezistenţă R este conectat la bornele unei surse de curent continuu cu parametrii E şi r. În figura alăturată este reprezentată dependenţa puterii disipate pe rezistor de rezistenţa electrică a acestuia. Determinaţi: a. valoarea intensităţii curentului electric din circuit atunci când R = 2 Ω; b.rezistenţa internă a sursei; c. valorile rezistenţei rezistorului pentru care puterea disipată pe el este jumătate din puterea maximă; d. puterea disipată pe rezistor în cazul în care bornele sursei se leagă printr-un fir ideal.

(15 puncte)

Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . intensitatea curentului electric care îl străbate are valoarea de: a. R = ρ b. Între rezistenţa circuitului exterior şi rezistenţa interioară a unei surse există relaţia: a. puterea electrică pe care o consumă împreună rezistoarele R1. adică: A. W ⋅ s (2p) a. Q1 / Q2 = 9 (5p) 3.28 m şi rezistivitatea electrică ρ = 3 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m se confecţionează prin tăiere în părţi de lungime egală un număr N = 10 rezistoare identice care se conectează în paralel la bornele unui generator având t. unitatea de măsură a mărimii fizice I 2 R se poate scrie în forma: b. Determinaţi: a. (15 puncte) .9 mA b. Q1 / Q2 = 1 / 9 b. R = r / 3 d. Sursele de tensiune sunt ideale (r=0). SUBIECTUL II – Varianta 015 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Dintr-un conductor cu diametrul d = 0. iar rezistenţa electrică a acestuia de 5 kΩ . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Intensitatea curentului electric ce trece prin rezistorul R 3 are valoarea I 3 = 2.5 V . Se neglijează variaţia cu temperatura a dimensiunilor firului din care este făcut rezistorul. 22. MECANICĂ.8 A . 0. Q1 / Q2 = 1 / 3 c. B.1 mm . fie că sunt conectate în paralel.5 mA c. R 2 si R 3 . energia electrică pe care o consumă rezistorul R 3 în timpul ∆t = 1min . 0. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. lungimea L = 6.m. J ⋅ s c. 22.5 A (3p) 5.2009 Proba scrisă la Fizică C.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică.9 A d. corespunde temperaturii de 0 0 C . C. R = c. dependenţa rezistenţei electrice a conductorului de natura materialului din care este confecţionat şi de dimensiunile sale este dată de relaţia: S a. D. astfel: se leagă câte 5 rezistoare în serie. 1.toate profilele şi specializările.Trei surse identice având fiecare tensiunea electromotoare E şi rezistenţa interioară r furnizează un curent de aceeaşi intensitate unui circuit exterior de rezistenţă R fie că sunt conectate în serie. Dacă tensiunea la capetele unui rezistor este de 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 15 . R = ρ d. Cantităţile de căldură degajate în cele două rezistoare în acelaşi interval de timp verifică relaţia: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. iar coeficientul termic al rezistivităţii este α = 2 ⋅ 10 −3 grd −1 .Ministerul Educaţiei. c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.1 C. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. b. EXAMENUL DE BACALAUREAT . d. rezistenţa electrică R a unui singur rezistor. intensitatea curentului electric prin generator.toate profilele. Proba E. iar grupările astfel obţinute sunt legate în paralel la bornele generatorului.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 015 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. R = ρS (3p) ρS S 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. R = r c. filiera vocaţională . valoarea intensităţii curentului electric prin rezistorul R1 . E = 1 V şi rezistenţa internă r = 1. R = r / 2 b.6 Ω . valoarea tensiunii electromotoare E 2 . J/s 2.e. R 2 = 40 Ω. W/s d. c. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. R = 3r (3p) Ministerul Educaţiei. d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. valoarea rezistenţei electrice R100 a unui rezistor la 100 0 C dacă valoarea R obţinută la punctul a. Două rezistoare având rezistenţele electrice R1 şi R 2 = R1 / 3 se leagă în paralel la o sursă de tensiune electrică având rezistenţa internă neglijabilă. Q1 / Q2 = 3 d. SUBIECTUL III – Varianta 015 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată se cunosc: E1 = 100 V. R1 = R 3 = 20 Ω. b. intensitatea curentului electric prin generator dacă cele zece rezistoare împreună cu generatorul formează un nou circuit electric.F: Probă scrisă la Fizică C. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Determinaţi: a.

Determinaţi rezistenţa electrică echivalentă a grupării formate din rezistorii R1 şi R 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.0 Ω b. R1 = 8 Ω . 2Ω d. 2 ⋅ 10 18 d. Dacă notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică.toate profilele. având tensiunea electromotoare E = 24 V fiecare. 1Ω (2p) Ministerul Educaţiei. U / I 2. Determinaţi: a. Rezistenţa electrică a filamentului unui bec electric la 0 0 C are valoarea R0 = 2. expresia care are dimensiunea unei puteri electrice este: b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 16 . dacă tensiunea indicată de acesta ar fi mai mare. este: a. Dacă rezistorul este parcurs de un curent de intensitate I = 4 A .toate profilele şi specializările. 4 Ω b.5 Ω c. V b.0 Ω d. puterea electrică disipată de rezistorul R 2 . a. sunt legate în paralel la bornele unui rezistor de rezistenţă R = 5 Ω . 1. I 2 = 0. 5 ⋅ 10 17 c. B. Proba E. SUBIECTUL III – Varianta 016 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Se consideră circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 25. Rezistenţa electrică a conductoarelor de legătură se neglijează. R2 = 30 Ω . R 2 ⋅ I c. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Determinaţi valoarea tensiunii electrice dintre punctele A şi B. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. 32. Ω c. Se cunosc: E = 60 V . adică: A. . E 2 = 36 V . în fiecare secundă. C. a mărimii fizice US exprimată prin relaţia este: ρ a. Se înlocuieşte voltmetrul cu altul având rezistenţă electrică finită. Ω ⋅ m d. R2 = 36 Ω . energia electrică consumată de rezistorul R1 în intervalul de timp ∆t = 20 minute. egală sau mai mică decât tensiunea U indicată de voltmetrul ideal.5 Ω (3p) 5. 2 ⋅ 10 17 b. Precizaţi. R3 = 80 Ω şi valoarea intensităţii curentului indicată de ampermetrul ideal (R A ≅ 0 Ω) . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. c. filiera vocaţională . Calculaţi valoarea intensităţii curentului care străbate generatorul. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Numărul de electroni care trec. D.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 016 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 27. prin secţiunea transversală a unui conductor străbătut de un curent electric a cărui intensitate are valoarea I = 32 mA . b. valoarea E1 a tensiunii electromotoare a generatorului din ramura care conţine rezistorul R1. rezistenţa internă a unui generator este: a. iar coeficientul de temperatură al rezistivităţii filamentului este α = 5 ⋅ 10 −3 grad −1 . unitatea de măsură în S.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Dacă se neglijează modificarea dimensiunilor filamentului cu temperatura. 30. justificând răspunsul vostru. intensitatea curentului electric prin rezistorul R3 . SUBIECTUL II – Varianta 016 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Se consideră circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. A (5p) 4. MECANICĂ.Ministerul Educaţiei. Două generatoare identice. 3 Ω c. U = 50 V . R1 = 20 Ω . Se cunosc: r1 = 2 Ω .5 Ω . c. r2 = 4 Ω .5 A . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. U / R (2p) a.1 C. d. U 2 / R d. b. R3 = 8 Ω şi valoarea tensiunii electrice indicate de voltmetrul ideal (RV → ∞ ) .F: Probă scrisă la Fizică C. 5 ⋅ 10 18 (3p) 3. comparabilă cu cea a circuitului exterior. rezistenţa electrică a filamentului becului la temperatura de 2000 0 C are valoarea: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. d.I. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. Conductoarele de legătură au rezistenţa electrică neglijabilă. Sensul lui I 2 este cel indicat în figură.2009 Proba scrisă la Fizică C.

Rolul generatorului electric într-un circuit electric este: a. noua valoare a rezistenţei electrice a rezistorului astfel încât puterea debitată de sursă în circuitul exterior să devină egală cu 25. este: n r b. Rezistenţele au valorile R1 = 2Ω . Intensitatea curentului de scurtcircuit este I sc = 40 A . d. Cele două surse sunt identice. astfel încât un ampermetru ideal (R A ≅ 0 ) montat între punctele A şi B să indice un curent nul. A (2p) 2. Tensiunea la bornele rezistorului este U = 30 V . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 17 . în condiţiile de la punctul c. Unitatea de măsură în S. de a transforma energia electrică în căldură (2p) 5.7 Ω . P = RIt d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.I.1 (15 puncte) C. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.2009 Proba scrisă la Fizică C. 43. b. Rezistenţa echivalentă a unei grupări de n rezistori identici. Ω b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. tensiunea electrică între punctele A şi B în condiţiile punctului anterior. de a produce electroni b.toate profilele şi specializările. filiera vocaţională .toate profilele. c. B. 0.2 Wh b. d. rezistenţa internă a bateriei.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. valoarea rezistenţei R4 . de a menţine o tensiune electrică nenulă la bornele circuitului c. adică: A. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Energia degajată de rezistor într-o oră are valoarea: a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . expresia puterii totale a unei surse este: a. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Proba E. 1. Determinaţi: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. intensitatea curentului prin surse dacă rezistenţa rezistorului R4 este R4 = 2 Ω . O baterie cu E = 12 V este conectată la bornele unui rezistor având rezistenţa R = 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. D. R2 = R3 = 3Ω . (3p) a. Ω ·m c. C. de rezistenţe r fiecare. de a închide circuitul d. MECANICĂ.F: Probă scrisă la Fizică C. legaţi în paralel. 432 J (3p) 4. .6 W .432 kWh c. intensitatea curentului electric prin rezistorul R4 . r r n Ministerul Educaţiei. V d. iar puterea consumată de acesta este P = 6 W . SUBIECTUL II – Varianta 017 Rezolvaţi următoarea problemă: Se consideră circuitul din figura alăturată.0. nr d. P = RI (5p) 3. c. P = EI c.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 017 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. intensitatea curentului din circuit. c. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. pentru tensiunea electrică este: a. energia consumată de rezistor în t = 10 minute .Ministerul Educaţiei. având fiecare E = 2 V şi r = 1 Ω . P = rI b. SUBIECTUL III – Varianta 017 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: La bornele unei baterii având tensiunea electromotoare E = 32 V este conectat un rezistor. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.432 J d. Calculaţi: a. b.

b.e. I. E2 = 6 V . a sursei E1 . b. pentru rezistenţa electrică poate fi scrisă sub forma: J A V V a.toate profilele. rezistenţa internă r1 = 1Ω şi t. 12 ⋅ 10 17 d. U = 4. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.e. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. c. 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 18 .5 V . 4 Ω c. filiera vocaţională . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . b. Calculaţi intensitatea curentului electric prin sursă. d. R 5 = R 4 = 5 Ω . Determinaţi intensitatea curentului electric prin latura care conţine rezistorii R 1 şi R 2 . D. Calculaţi t. Se realizează o grupare paralel de 3 rezistori identici având. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 018 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Determinaţi rezistenţa electrică a rezistorului ştiind că puterea preluată de acesta de la cele două surse este maximă. 12 ⋅ 10 21 (3p) 4. 200 W d. MECANICĂ. Determinaţi randamentul transferului energiei electrice de la surse la bec. I = 0. R 3 = 20 Ω . a.25 Ω b. Un consumator la bornele căruia se aplică o tensiune electrică U = 20 V este parcurs de un curent electric de intensitate I = 500 mA . . Rezistenţa echivalentă va fi: a. Identificaţi grupările serie. (15 puncte) Proba E. c. intensităţile curenţilor electrici I = 2 A şi I 2 = 0. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. EXAMENUL DE BACALAUREAT .m.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică.Ministerul Educaţiei.2009 Proba scrisă la Fizică C. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Se înlocuieşte becul cu un rezistor. 12 Ω d. Tensiunea electrică la bornele unui conductor cu rezistenţa electrică R = 5Ω este U = 25 V . I = 125 A (5p) 3. I = 5 A d. Determinaţi rezistenţa electrică totală a circuitului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Unitatea de măsură în S. 1. 12 ⋅ 10 −21 b. 2 (2p) V W A V 5. c. d. rezistenţa electrică R = 12Ω . fiecare. SUBIECTUL II – Varianta 018 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric din figura alăturată sursa are tensiunea electromotoare E = 220 V şi rezistenţa internă r = 0. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. SUBIECTUL III – Varianta 018 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul reprezentat în figura alăturată se cunosc: valoarea tensiunii electrice la bornele becului. 2 ⋅ 10 15 c.2 A b. d. iar rezistorii au rezistenţele electrice R1 = R 2 = 10 Ω .m. I = 50 mA c.1 C. B. indicând rezistorii care fac parte din fiecare grupare serie. 36 Ω (3p) Ministerul Educaţiei. Intensitatea curentului electric prin conductor are valoarea: a. adică: A. Determinaţi valoarea rezistenţei interne a sursei E 2 .5 Ω . 10 W b. C. a. Puterea consumată de acesta este de: a. Numărul de electroni care trec prin secţiunea transversală a unui conductor străbătut de un curent electric cu intensitatea I = 3200 mA în timpul t = 10 min este: a. 40 W c. 400 W (2p) 2.toate profilele şi specializările.5 A .F: Probă scrisă la Fizică C.

înseriat cu gruparea radiatoarelor.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 019 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. caracterizate de t.5 Ω . b.toate profilele. 6R / 4 d. Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică.Ministerul Educaţiei. Bateria se leagă la bornele unui consumator de rezistenţă R = 1. d. Rezistenţa rezistorului este egală cu: a. c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 20 Ω Ministerul Educaţiei. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. SUBIECTUL III – Varianta 019 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Trei radiatoare electrice identice au valorile nominale ale tensiunii şi intensităţii curentului U = 220 V şi respectiv I = 2 A . Intensitatea curentului prin acesta este: a. MECANICĂ. 1. c. d. (2p) s C A V 2. de pătratul tensiunii aplicate rezistorului.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. d. 1. dacă acesta este conectat la bornele sursei în paralel cu un rezistor de rezistenţă R = 2. c. rezistenţa echivalentă a grupării serie bec . Determinaţi puterea electrică a unui radiator. În graficul din figura alăturată este redată dependenţa puterii dezvoltate de un rezistor conectat la o sursă de tensiune.F: Probă scrisă la Fizică C.1 C. rezistenţa internă a sursei are valoare maximă. 10 Ω d. rezistenţa circuitului exterior are valoare maximă. B. a mărimii fizice exprimate prin produsul U ⋅ ∆t este: J J J J a. valoarea rezistenţei ce trebuie înseriată cu becul pentru ca acesta să funcţioneze normal.2 A b. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Puterea transferată de la un generator către circuitul extern este maximă când: a.2009 Proba scrisă la Fizică C. Considerând că se conectează cele trei radiatoare în paralel la bornele unei surse ce asigură o tensiune electrică U = 220 V . .1 Ω b. SUBIECTUL II – Varianta 019 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pe soclul unui bec electric sunt inscripţionate următoarele valori: 6 V şi 2 A . 6 A c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. b. Presupuneţi că cele trei radiatoare se leagă în serie la bornele sursei care asigură tensiunea U 1 = 760 V .e. b. 10 A d. Determinaţi: a. (3p) 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar (5p) C.5 Ω .m. filiera vocaţională . unitatea de măsură în S. Determinaţi intensitatea curentului electric ce trece prin ramura principală în condiţiile precizate la punctul anterior. EXAMENUL DE BACALAUREAT . d. Comentaţi rezultatul obţinut. în condiţii normale de funcţionare.rezistor. 12 A (3p) 5.I. Rezistenţa echivalentă dintre bornele A şi B este egală cu: a. rezistenţa internă a sursei este egală cu rezistenţa circuitului exterior. Dintr-o sârmă de cupru de rezistenţă R se realizează un cerc. rezistenţa internă a sursei este egală cu jumătate din rezistenţa circuitului exterior. 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. adică: A.2 Ω c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .toate profilele şi specializările. 3R / 4 c.9 Ω . O baterie este formată din N = 10 surse identice legate în paralel. Becul este alimentat de la o sursă de tensiune având tensiunea electromotoare E = 12 V şi rezistenţa internă r = 0. b. în condiţii normale de funcţionare. intensitatea curentului electric prin bec. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. D. rezistenţa electrică a becului. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Proba E. c. E = 12 V şi rezistenţa internă r = 1 Ω . Determinaţi valoarea rezistenţei unui rezistor care. R / 4 (2p) 4. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3R / 16 b. 0. C. le asigură funcţionarea normală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 19 . a. determinaţi valoarea energiei electrice consumate de cele trei radiatoare în timpul ∆t = 20 min .

B. 2. c. este valabilă relaţia: a. MECANICĂ. numărul de fiare de călcat identice celui descris mai sus care pot fi alimentate în paralel de la priza multiplă. 1 Ω 5. Să se determine: a. tensiunea electromotoare echivalentă grupării de generatoare când comutatorul K este închis. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 2 Ω c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. (15 puncte) Proba E. c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 020 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. indicaţia unui ampermetru ideal ( R A → 0 ) legat la bornele grupării generatoarelor în cazul comutatorului K deschis. J ⋅ A 2 2. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. pentru un fir conductor. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.5 V şi rezistenţa interioară neglijabilă): (5p) 4. intensitatea curentului prin rezistor în cazul de la punctul b. unitatea de măsură pentru tensiunea electrică poate fi scrisă în funcţie de alte unităţi de măsură din S. Fiecare fier de călcat are puterea P = 2420 W . puterea electrică maximă care poate fi extrasă prin priza protejată cu siguranţa fuzibilă. Ω ⋅ A c. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. a. J ⋅ Ω ⋅ A (2p) a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. filiera vocaţională . D. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.. b. r = 2 Ω ) . Energia electrică consumată în acest timp are valoarea: .toate profilele şi specializările. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. iar priza care urmează să fie folosită pentru alimentarea fiarelor de călcat este protejată cu o siguranţă fuzibilă de I maxim = 50 A .Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 20 . .44 ⋅ 10 5 J d.44 ⋅ 10 6 J c. d.1 C. 1.25 A. un rezistor având rezistenţa R = 8 Ω şi comutatorul K.I. b. Un bec electric cu rezistenţa R = 100 Ω este alimentat la tensiunea constantă U = 200 V un interval de timp ∆t = 10 h . Consideraţi că în cursul exploatării rezistenţa electrică a fierului de călcat nu variază şi determinaţi: a. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. adică: A. ρ = R −1 ⋅ ⋅ S (3p) 3. rezistenţa echivalentă va fi: b. C. tensiunea electromotoare ehivalentă grupării de generatoare când comutatorul K este deschis. SUBIECTUL II – Varianta 020 Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul din figură este format din patru generatoare identice (E = 10 V. Doi rezistori identici au rezistenţa echivalentă a grupării serie de 4 Ω. energia electrică folosită de un fier de călcat care funcţionează timp de o oră. ρ = R ⋅ −1 ⋅ S −1 c. Dacă vor fi conectaţi în paralel.2009 Proba scrisă la Fizică C.e. 4. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 1 44 ⋅ 10 7 J b. ρ = R ⋅ ⋅ S d. E = 1. d. Un consumator cu rezistenţa de 6 Ω funcţionează la parametri nominali când este străbătut de un curent electric cu intensitatea de 0. 2. 4 Ω (2p) a. Acestea sunt conectate în paralel la o priză multiplă cu tensiunea U = 220 V .44 ⋅ 10 3 J (3p) Ministerul Educaţiei. în forma: b. ρ = R ⋅ −1 ⋅ S b.m. SUBIECTUL III – Varianta 020 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un atelier de croitorie se folosesc fiare de călcat .toate profilele.F: Probă scrisă la Fizică C. Consumatorul va funcţiona la parametri nominali la închiderea întrerupătorului K din circuitul (sursa are t. valoarea rezistenţei electrice a unui fier de călcat. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 3Ω d.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. J ⋅ s ⋅ A −1 d.

adică: A.01 Ω d. d. puterea totală dezvoltată de sursă. SUBIECTUL II – Varianta 021 Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul electric din figura alăturată conţine o sursă electrică cu t. 100 kJ b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.Ministerul Educaţiei. N = b. de rezistenţa electrică a rezistorului este ilustrată în graficul din figura alăturată. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. r = 10 Ω b. 360 ⋅ 10 6 A ⋅ V ⋅ s (2p) 5.I. c. E = 1 V. 250Ω c. furnizează unui rezistor de rezistenţă R conectat la bornele grupării un curent de intensitate I P . d. b. E = 10 V. (5p) (2p) 4. R4 = 4 Ω . numărul de electroni care trec prin secţiunea transversală a conductorului în intervalul de timp t este: Ut eR Rt etR a.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 021 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. c.toate profilele.F: Probă scrisă la Fizică C. intensitatea curentului prin sursă. E = 1 V.2 Ω . SUBIECTUL III – Varianta 021 Rezolvaţi următoarea problemă: Un circuit electric este format din două rezistoare de rezistenţe R1 = 30Ω . N = c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Aceleaşi surse grupate în serie furnizează aceluiaşi rezistor conectat la bornele grupării un curent de intensitate I S . conectate ca în figura alăturată şi alimentate de o baterie cu tensiunea electromotoare E = 90 V şi rezistenţa internă r = 6 Ω . Determinaţi: a. filiera vocaţională . R3 = 2. grupate în paralel. (15 puncte) Proba E. 125Ω d. Pe soclul unui bec electric este scris: 220 V − 100 W . E = 24 V şi rezistenţă internă r = 1 Ω şi rezistoarele R1 = 8 Ω . 484Ω Ministerul Educaţiei. d. sarcina electrică ce străbate rezistorul R 4 în timp de 10 s . N = (3p) eR U Ut Ue 2. EXAMENUL DE BACALAUREAT . E = 10 V. MECANICĂ. c. Rezistenţa becului în timpul funcţionării la parametri nominali este: b. raportul căldurilor degajate pe rezistorii R 2 şi respectiv R1 în acelaşi interval de timp. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 21 . Dependenţa inversului intensităţii curentului electric ce străbate rezistorul. r = 10 Ω a. rezistenţa circuitului exterior. r = 0. 36 ⋅ 10 6 A ⋅ V d. r R + 2r 2R + r R 3.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. La capetele unui conductor metalic de rezistenţă R se aplică o tensiune electrică U .1 C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 44Ω (3p) a. 1. Două surse electrice identice de rezistenţă internă r . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. este: a. 3600 ⋅ 10 6 J c. (15 puncte) .e. Raportul intensităţilor curentului prin rezistor în cele două situaţii I P / I S este : R+r R R + 2r 2R + r b. Întrerupătorul K este închis. B. Pe baza datelor din grafic se poate afirma că tensiunea electromotoare a bateriei E şi rezistenţa sa internă r au valorile: a. Dacă e este sarcina electrică elementară. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.toate profilele şi specializările. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .m. intensitatea curentului prin rezistorul R1 . dacă întrerupătorul K ar fi deschis. tensiunea electrică la bornele sursei. D. La bornele unei baterii este conectat un rezistor cu rezistenţa electrică R variabilă. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Energia electrică de 100 kWh exprimată în funcţie de unităţi de măsură din S. C. respectiv R 2 = 20Ω . r = 1Ω c. randamentul circuitului electric. b. Determinaţi: a.2009 Proba scrisă la Fizică C. R2 = 12 Ω . N = d.

Cel de al doilea rezistor are rezistenţa electrică R2 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Ştiind că rezistivitatea electrică a unui conductor metalic la 0°C este ρ0 iar coeficientul termic al rezistivităţii este α . SUBIECTUL II – Varianta 022 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul electric reprezentat în figura alăturată conţine trei surse electrice identice cu t.2009 Proba scrisă la Fizică C. D.1 C. d.5 V d. EXAMENUL DE BACALAUREAT . unitatea de măsură în S. raportul dintre căderea de tensiune electrică pe rezistorul R şi căderea de tensiune pe firele de legătură în situaţia descrisă la punctul b. Determinaţi: a.02 V (3p) 4. energia electrică consumată de cei doi rezistori în timp de 10 minute. a mărimii E2 este: fizice exprimate prin raportul r 2 a. Rezistenţa echivalentă a celor trei becuri legate în serie RS are valoarea: a. A c. b. filiera vocaţională . c. E = 24 V şi rezistenţa internă r = 1Ω . tensiunea electrică la bornele rezistorului este de: a.F: Probă scrisă la Fizică C. Un generator electric disipă în circuitul exterior aceeaşi putere electrică dacă la borne sale se conectează un rezistor având o rezistenţă electrică de 1.e. A b. rezistenţa electrică a celui de-al doilea rezistor R2 pentru ca primul rezistor să absoarbă puterea maximă admisă. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. intensitatea curentului electric prin rezistorul R dacă se neglijează rezistenţa conductoarelor de legătură.m. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.2 V c. 48 Ω (2p) 5. Dacă intensitatea curentului electric printr-un rezistor este de 0. 20 V b.5 Ω sau un alt rezistor cu o rezistenţă electrică de 6 Ω . d. valoarea maximă a tensiunii electrice care poate fi aplicată la bornele rezistorului R1 fără a-l distruge. 36 Ω d. valoarea maximă admisibilă a intensităţii curentului prin rezistorul R1 . o putere maximă P1 = 32 W . 1. 30 Ω b. 20 Ω c.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. c. 4 Ω b. ρ = ρ 0 (1 + αt ) b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 12 Ω d. 12 Ω c. W d. SUBIECTUL III – Varianta 022 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două rezistoare legate în serie sunt alimentate de un generator electric cu t. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. ρ = ρ 0αt c. ρ = ρ 0 (1 − αt ) d. în condiţiile punctului c.toate profilele şi specializările. fără a se distruge.e. Determinaţi: a. Un rezistor are rezistenţa electrică R1 = 8Ω şi poate absorbi. MECANICĂ. Rezistenţa echivalentă a trei becuri identice legate în paralel este RP = 4 Ω .m. E = 24 V şi rezistenţă internă r = 3 Ω care alimentează un rezistor având rezistenţa electrică R = 9 Ω . B. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Rezistenţa internă a generatorului are valoarea: a. 0. intensitatea curentului electric printr-o sursă în situaţia descrisă la punctul b.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 022 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.toate profilele. intensitatea curentului electric prin rezistorul R dacă se consideră că rezistenţa fiecărui conductor de legătură care uneşte punctele A şi B cu bornele rezistorului este R fir = 1 Ω . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. J (2p) 2. Proba E. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. rezistivitatea acestuia la temperatura t este dată de expresia: a. 0. . C. 3 Ω (3p) Ministerul Educaţiei. ρ = ρ 0 (1 + αt ) (5p) 3. b.01 A iar rezistenţa electrică a acestuia este de 2 kΩ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 22 .Ministerul Educaţiei. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. adică: A.I.

10 Ω d. R = 0. I1 = 1. tensiunea electrică la bornele a şi b ale grupării. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.e.toate profilele. R4 = R5 = 6 Ω.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. E 0 = 12 V şi rezistenţa interioară r0 = 2 Ω. SUBIECTUL II – Varianta 023 Rezolvaţi următoarea problemă: R1 I1 Consideraţi porţiunea de circuit din figura alăturată.toate profilele şi specializările. R4 N b.2 A. c. a mărimii fizice exprimate prin produsul R ⋅ ∆t este: J J J W b. filiera vocaţională . Din N surse identice se formează două baterii prin legarea surselor în serie.I. C. (15 puncte) . Bateriile astfel formate se conectează la bornele unui consumator de rezistenţă R . b. (2p) 4. intensitatea I2 a curentului prin rezistorul de rezistenţă R2. În acestă situaţie rezistenţa electrică a conductorului: a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. creşte de două ori. unitatea de măsură în S. 0.2009 Proba scrisă la Fizică C. precum şi intensitatea curentului prin rezistorul de rezistenţă R1. Calculaţi: a. b. tensiunea UMN indicată de un voltmetru ideal (RV → ∞ ) conectat între bornele M şi N. (2p) a. SUBIECTUL III – Varianta 023 Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul din figură este alcătuit din: o sursă electrică cu t.5 Ω. iar intensitatea curentului electric stabilit printr-un acumulator este I0 = 2 A. d. c. 0. adică: A. (15 puncte) R3 B R5 Proba E. 2020 0 C d.1 C. 20 Ω (5p) Ministerul Educaţiei. MECANICĂ. EXAMENUL DE BACALAUREAT .e. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. relaţia corectă dintre rezistenţa consumatorului şi rezistenţa internă a unei surse este: a. creşte de patru ori. d. Rezistenţa „la rece (0 0C)” este egală cu 11 Ω. Dacă în ambele cazuri intensitatea curentului prin consumator este aceeaşi. 110 V.m. Calculaţi: A I2 a. pentru care M se cunosc valorile rezistenţelor celor cinci rezistoare: R1 = 6 Ω. R2 R2 = 3 Ω. legată în serie cu un reostat. s s A A 2. şi două acumulatoare conectate în paralel la bornele a şi b ale grupării formate din sursă şi reostat. R3 = 2 Ω. 2 c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Fiecare acumulator are t. 2200 0 C (3p) a. şi R3). scade de două ori.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 023 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.5R d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. d. c.5r c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 23 . R2. În graficul din figura alăturată este redată dependenţa puterii dezvoltate de un rezistor conectat la o sursă de tensiune.Ministerul Educaţiei. intensitatea I a curentului prin sursă. 1980 0 C 3.m. Pe un bec sunt înscrise valorile 100 W. R = r b. rezistenţa electrică R a reostatului. 1. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . d. Intensitatea curentului care străbate un conductor termostatat scade de două ori. D. Temperatura filamentului în timpul funcţionării becului este egală cu: b. 2000 0 C c. de pătratul intensităţii curentului ce-l străbate.F: Probă scrisă la Fizică C.1 Ω b. Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică. rămâne constantă. energia disipată sub formă de căldură în întregul circuit în timpul ∆t = 100 s . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. respectiv în paralel. r = 0. E = 24 V şi rezistenţa interioară r = 0. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. R = nr (3p) 5. B. Coeficientul termic al rezistivităţii wolframului este α = 5 ⋅ 10 −3 grad -1 . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.2 Ω c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Rezistenţa rezistorului este egală cu: a. rezistenţa echivalentă RAMB a ramurii superioare (formate din gruparea rezistoarelor R1. rezistenţa echivalentă RAB a porţiunii de circuit considerate.

Rezistenţa electrică a acestui rezistor este: a. 20Ω. adică: A. Trei acumulatoare electrice identice sunt legate în paralel. Proba E. 10 mΩ c. tensiunea electromotoare şi rezistenţa internă a generatorului. Tensiunea nominală a becului este U n = 12 V . 30Ω (2p) Ministerul Educaţiei. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. intensitatea curentului prin conductorul metalic devine: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. filiera vocaţională . d.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. EXAMENUL DE BACALAUREAT . b. de întregul circuit. atunci când este parcurs de un curent de intensitate I = 1 A . în funcţie de cea a intensităţii curentului electric.F: Probă scrisă la Fizică C. unitatea de măsură pentru puterea electrică. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior în condiţiile punctului anterior. iar valoarea corespunzătoare a rezistenţei reostatului este R = 10 Ω .1 C.Ministerul Educaţiei. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. ambele fiind considerate ideale (R A ≅ 0. rezistenţa electrică echivalentă a sistemului este RS = 50 Ω . 20Ω. Rezistenţele electrice ale celor doi rezistori sunt: a. valoarea intensităţii prin circuit în cazul funcţionării becului la tensiunea nominală. rezistenţa filamentului becului electric în condiţii normale de funcţionare. Circuitul este străbătut de un curent electric de intensitate I = 1 A . 30Ω. curentul prin acesta are intensitatea de 36 A. este: A2 V2 b. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. R = r (3p) r 2 4. Ω Ω 2.2009 Proba scrisă la Fizică C. 30Ω d. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. D. SUBIECTUL III – Varianta 024 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un bec electric cu puterea nominală P = 120 W funcţionează la tensiunea nominală fiind alimentat de la reţeaua de curent continuu. atunci când tensiunea la bornele generatorului este nulă. C. MECANICĂ. Determinaţi: a. pentru măsurarea intensităţii prin circuit şi un voltmetru pentru măsurarea tensiunii la bornele generatorului. La conectarea în serie a doi rezistori. 18 A d. La conectarea în paralel a aceloraşi doi rezistori.I. 1 mΩ b. R = 2r b. În circuit se conectează un ampermetru. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. d. tensiunea electrică nominală a becului. prin conductori de legătură cu rezistenţa totală R = 4 Ω . numărul de electroni ce străbat o secţiune transversală a conductorilor de legătură în intervalul de timp ∆t = 2 min 40 s . V 2 ⋅ Ω 2 (3p) a. b. 40Ω c. 16 A c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 24 . c. energia consumată de la reţea. 1. O sursă de curent continuu disipă pe un rezistor de rezistenţă electrică R puterea maximă pe care o poate transmite circuitului exterior. A 2 ⋅ Ω 2 d. în timp de o oră. B. SUBIECTUL II – Varianta 024 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: La bornele unui generator electric se conectează în serie un bec şi un reostat. 12 A b. 40Ω b. . 10Ω. c. rezistenţa echivalentă are valoarea R P = 12Ω . exprimată în unităţi din S. 10 Ω d. R = c. Graficul din figura alăturată exprimă valoarea tensiunii măsurate de voltmetru. Conectând între borna pozitivă şi cea negativă a grupării un conductor metalic de rezistenţă neglijabilă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 100 Ω (2p) 3. Determinaţi: a.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 024 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. RV ≅ ∞ ) . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.toate profilele şi specializările. 24 A (5p) 5. Între rezistenţa internă a sursei şi rezistenţa R există relaţia: 1 r a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Căderea de tensiune pe un rezistor este U = 10 V . R = d. energia consumată de bec în timp de 1 minut. Dacă deconectăm unul dintre acumulatoare. c.toate profilele.

Proba E. Circuitul este modificat prin conectarea voltmetrului în serie cu rezistorul şi ampermetrul. 3R / 2 (2p) a. C. filiera vocaţională . B.toate profilele şi specializările. Unitatea de măsură în S. d. 3R / 4 d. I = R+r R +r /2 R+r R + 2r 4. Două baterii. b. Ω ⋅ m c. Desenaţi schema circuitului. Ω −1 ⋅ m (2p) a.F: Probă scrisă la Fizică C. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. puterea electrică disipată în rezistorul cu rezistenţa R1 . ρ = ρ Ministerul Educaţiei. tensiunea electromotoare E a sursei. c.m. MECANICĂ. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. determinaţi: a.e. a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. RV → ∞ ) sunt folosite pentru a determina intensitatea curentului din circuit. (15 puncte) . ρ = ρ 0 (1 + αt ) d. E = 10 V şi rezistenţa internă r = 2 Ω şi un rezistor cu rezistenţa R = 8 Ω . SUBIECTUL II – Varianta 025 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un circuit este format dintr-o sursă de tensiune cu t. D.2009 Proba scrisă la Fizică C.Ministerul Educaţiei. Ω ⋅ m2 d. Un ampermetru şi un voltmetru considerate ideale (R A ≅ 0. ρ = ρ 0 (1 − αt ) c. adică: A. Determinaţi căderea internă de tensiune a sursei. I = c. Calculaţi tensiunea indicată de voltmetru. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. respectiv tensiunea la bornele rezistorului R. c.e. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.1 C. b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Puterea maximă care poate fi transmisă circuitului exterior de o sursă cu tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r are expresia: E2 E2 E E a. Când tensiunea este aplicată între bornele A şi B. 4R c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 25 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. b. a rezistivităţii electrice a unui conductor este: b. EXAMENUL DE BACALAUREAT . 1.toate profilele. E şi rezistenţă internă neglijabilă şi trei rezistoare având rezistenţele electrice R1 = 20 Ω . energia disipată în circuitul exterior în timp de 20 minute. Specificaţi noile indicaţii ale voltmetrului şi ampermetrului. E şi rezistenţa interioară r sunt conectate în paralel şi debitează pe un consumator cu rezistenţa electrică R.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 025 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.m.m. 4R / 3 b. fiecare rezistor are rezistenţa electrică R. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. c.e.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . d. tensiunea electrică dintre punctele M şi N. ρ = ρ 0αt b. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. (5p) 4r 2r R+r 4R 5. I = d. SUBIECTUL III – Varianta 025 Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul electric a cărui schemă este ilustrată în figura alăturată conţine o baterie cu t. Cunoscând că intensitatea curentului prin sursă este I = 2 A . rezistenţa echivalentă a reţelei este: a. având fiecare t. R2 = 60 Ω şi R3 = 60Ω . I = (3p) a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Ω ⋅ m −1 2. dependenţa rezistivităţii electrice a unui conductor de temperatură este dată de relaţia: 0 (3p) 1 + αt 3. d.I. Intensitatea curentului electric prin consumator este: E E 2E E b. În reţeaua din figură.

SUBIECTUL II – Varianta 026 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un circuit conţinând un reostat cu cursor ( 0 ÷ 35 Ω ) este alimentat de o sursă cu E = 18 V şi r = 1Ω . b. Numai o sursă ideală ar putea dezvolta aceeaşi putere pe doi rezistori având rezistenţe diferite. P = W ⋅ ∆t b. d. P = c. valoarea I1 a intensităţii curentului corespunzătoare valorii maxime a rezistenţei electrice a reostatului. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. O sursă având rezistenţa internă r poate dezvolta aceeaşi putere pe doi rezistori diferiţi dacă rezistenţele lor satisfac relaţia r = R1 ⋅ R2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. adică: A. d. B.toate profilele şi specializările. Determinaţi valoarea puterii disipate de consumator ştiind că randamentul circuitului devine egal cu η 2 = 50% . O sursă având rezistenţa internă r poate dezvolta aceeaşi putere pe doi rezistori diferiţi dacă rezistenţele lor satisfac relaţia r = R1 ⋅ R2 . d.3 mm .2009 Proba scrisă la Fizică C. E = 14 V şi rezistenţa internă r = 3 Ω . Determinaţi valoarea R1 pe care ar trebui să o aibă rezistenţa R a fiecăruia dintre cele patru rezistoare din grupare.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 026 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Ω (2p) a. d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 26 . Se înlocuieşte gruparea de rezistoare conectată între punctele M şi N ale circuitului cu un consumator având rezistenţa electrică R 2 . 5. c. fiecare având rezistenţa electrică R = 4 Ω . c. (5p) 4. Rezistivitatea materialului din care este confecţionat rezistorul este egală cu: a. V⋅A V Ω 2. având rezistenţa egală cu 2Ω . filiera vocaţională .15 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m b. Se neglijează variaţia rezistenţei cu temperatura. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Determinaţi: a. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. b. a.Ministerul Educaţiei. EXAMENUL DE BACALAUREAT .85 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m d. tensiunea electrică la bornele reostatului al cărui cursor este poziţionat acum la jumătatea înfăşurării. Cunoscând faptul că toate rezistoarele din montajele de mai jos sunt identice. D. b. expresia puterii electrice consumate de un rezistor este: I2 U2 a.F: Probă scrisă la Fizică C. Nicio sursă cu rezistenţa internă r nu poate dezvolta aceeaşi putere pe doi rezistori diferiţi. 1. 3. lungimea înfăşurării totale a reostatului ştiind că acesta este confecţionat dintr-un fir de nichelină ( ρ = 42 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m ).toate profilele. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. pentru ca randamentul circuitului să devină egal cu η 1 = 75% .46 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m (3p) Ministerul Educaţiei. Proba E. montajul a cărui rezistenţă echivalentă între punctele marcate pe figură are valoarea de 3Ω este: a. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. tensiunea la bornele sursei corespunzătoare situaţiei în care rezistenţa electrică a reostatului are valoare minimă. c. 7. d. Unitatea de măsură a mărimii fizice egale cu raportul dintre intensitatea curentului electric şi tensiunea electrică este: 1 Ω 1 b. c. Un rezistor cu rezistenţa electrică R = 2 Ω este construit dintr-un fir metalic cu lungimea = 2 m şi diametrul d = 1 mm . P = U ⋅ I ⋅ ∆t d. Alegeţi afirmaţia corectă: a.42 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m c. . Calculaţi puterea consumată în circuitul exterior. P = (2p) R R 5. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. b. MECANICĂ. La bornele sursei se conectează o grupare de rezistoare identice. c. (3p) 3. Determinaţi căderea de tensiune UMN între punctele M şi N ale circuitului. SUBIECTUL III – Varianta 026 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Sursa de tensiune din figura alăturată are t. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. C.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică.m.e. 9.1 C. cu diametrul d = 0.

e. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Rezultatul obţinut de un elev în urma rezolvării unei probleme este 10 . 14. SUBIECTUL III – Varianta 027 Rezolvaţi următoarea problemă: Graficul alăturat prezintă variaţia intensităţii curentului electric debitat de o sursă pe un rezistor. determinaţi: a. este independentă de timpul cât circulă curentul electric prin rezistor (5p) 4. întodeauna egală cu unu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.120 Ω sunt conectate în paralel. având fiecare t. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. filiera vocaţională . acest rezultat poate reprezenta valoarea unei: a. MECANICĂ. rezistenţe electrice (2p) 2. d.2 V şi rezistenţa interioară 0. Valoarea puterii electrice disipată pe un rezistor la bornele căruia se aplică o tensiune constantă: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.valoarea intensităţii curentului prin circuit dacă se scurtcircuitează bornele generatorului printr-un conductor de rezistenţă internă neglijabilă. energii c. 0 V şi 120 A c. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Valoarea numerică a raportului dintre tensiunea la bornele unei surse cu rezistenţa interioară nenulă şi tensiunea electromotoare a sursei este: a. 1. iar tensiunea la bornele grupării de becuri are valoarea U bec = 9 V . b. este racordată la un generator de curent continuu cu E = 12. puterea disipată de sursă pe rezistor atunci când rezistenţa acestuia este egală cu R1 = 3 Ω . d. întodeauna mai mică decât unu. Ştiind că generatorul debitează un curent I = 10 A . pe o rezistenţă R = 5 Ω . determinaţi: a. Q = 1800 kJ c. aria secţiunii transversale a conductorilor de alimentare. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. sarcini electrice d. întodeauna mai mare decât unu.25 Ω .F: Probă scrisă la Fizică C. Căldura disipată în timp de 1 oră. Proba E. nu depinde de rezistenţa electrică a rezistorului b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. având rezistivitatea electrică ρ = 42 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m . C. EXAMENUL DE BACALAUREAT .m. parcursă de un curent de valoare I = 10 A este: a. valoarea rezistenţei electrice a unui bec.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 027 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. putere maximă debitată de sursă pe circuitul exterior.1 C. c. tensiunea la bornele grupării şi intensitatea curentului care străbate unul dintre acumulatoare vor avea valorile: a. este invers proporţională cu intensitatea curentului care circulă prin rezistor c. formată din N = 10 becuri identice conectate în paralel. prin conductori de lungime = 3 m fiecare. Un număr N = 10 acumulatoare identice. Legând la bornele bateriei un conductor de rezistenţă practic nulă.toate profilele şi specializările. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 27 . dependentă de sensul curentului prin sursă.4 V şi 1440 A (3p) 3. Simbolurile unităţilor de măsură A fiind cele utilizate în manualele de fizică. (15 puncte) .5 V şi rezistenţă internă r = 0. c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. tensiunea electrică la bornele generatorului.toate profilele. b. depinde de sensul curentului prin rezistor d. 1. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. 0 V şi 10 A b. V 1. tensiunea electromotoare a sursei. Q = 500 kJ d. energia consumată de rezistor într-un interval de timp t = 5 min dacă rezistenţa acestuia este egală cu R 2 = 8 Ω . Q = 5000 kJ b. c. SUBIECTUL II – Varianta 027 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O instalaţie de iluminat. D. adică: A. b. Folosind datele din grafic. puteri b. d.Ministerul Educaţiei.2 V şi 120 A d.2009 Proba scrisă la Fizică C. (3p) 5. Sursa are tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r . în funcţie de rezistenţa electrică R a rezistorului. Q = 50 kJ (2p) Ministerul Educaţiei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 28 - curent

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
Se consideră sarcina electrică elementară e = 1,6 ⋅ 10 −19 C

SUBIECTUL I – Varianta 028

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele folosite în manualele de fizică, nu este unitate de măsură pentru rezistenţa electrică: b. A ⋅ V −1 c. W ⋅ A −2 d. W −1 ⋅ V 2 (3p) a. V ⋅ A −1 2. Trei surse caracterizate de parametrii (E,r), (2E,2r), (3E,3r) sunt legate în serie. Gruparea este scurtcircuitată printr-un conductor de rezistenţă electrică neglijabilă, ca în figura alăturată. Intensitatea curentului de scurtcircuit a sursei echivalente este egală cu: E E 2E 22E b. c. d. (3p) a. 6r r r r 3. Puterea transferată de o sursă electrică circuitului exterior este maximă când: a. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior este minimă; b. intensitatea curentului este minimă; c. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior este egală cu rezistenţa internă a sursei; (2p) d. tensiunea la borne este maximă. 4. Tensiunea la bornele unei surse cu tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r , la bornele căreia este conectat un rezistor de rezistenţă R , se poate exprima prin relaţia: E ER Er Er b. c. d. (5p) a. R (R + r ) R+r R+r R 5. O grupare N rezistoare legate în paralel este conectată la bornele unei surse de tensiune. Afirmaţia corectă este: a. rezistenţa grupării scade atunci când rezistenţa unui rezistor creşte; b. rezistenţa grupării este mai mică decât rezistenţa oricărui rezistor din grupare; c. intensitatea curentului prin sursă creşte dacă se scoate un rezistor din grupare; d. prin fiecare rezistor trece acelaşi curent. (2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL II – Varianta 028
Rezolvaţi următoarea problemă: Patru becuri identice notate cu 1,2,3,4 sunt montate ca în circuitul din figură. Sursa de tensiune are rezistenţa internă neglijabilă şi tensiunea electromotoare E = 12 V. Ampermetrul ideal (R A ≅ 0 ) măsoară un curent de 0,3 A. a. Determinaţi rezistenţa echivalentă a circuitului; b. Calculaţi rezistenţa electrică a unui bec; c. Calculaţi tensiunea la bornele becului 2; d. Între punctele b şi c se leagă un fir conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. Se consideră că niciun bec nu se va arde în urma modificării montajului. Stabiliţi care dintre becuri luminează mai puternic. Justificaţi răspunsul.

(15 puncte)

Proba E,F: Probă scrisă la Fizică

C.1

C. Producerea şi utilizarea curentului continuu

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL III – Varianta 028

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Doriţi să folosiţi un calorifer electric şi să-l conectaţi la o priză cu tensiunea U = 220 V . Caloriferul are puterea P = 4840 W , iar priza care urmează să fie folosită pentru alimentarea caloriferului este protejată cu o siguranţă fuzibilă de I maxim = 25 A . Consideraţi că în cursul exploatării rezistenţa electrică a caloriferului nu variază şi determinaţi: a. valoarea rezistenţei electrice a caloriferului; b. puterea electrică maximă care poate fi extrasă prin priza protejată cu siguranţa fuzibilă; c. numărul de calorifere identice celui descris mai sus care pot fi alimentate în paralel de la această priză. d. energia electrică folosită de un calorifer în timp de o oră.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 29 - curent

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
Se consideră sarcina electrică elementară e = 1,6 ⋅ 10 −19 C

SUBIECTUL I – Varianta 029

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. La bornele unei baterii formată din patru generatoare electrice identice, conectate în paralel, fiecare având tensiunea electromotoare E şi rezistenţa interioară r , se leagă un rezistor cu rezistenţa electrică R . Expresia intensitatăţii curentului electric prin rezistor este: E 4E E E b. c. d. (2p) a. r R + 4r R + 4r R+r R+ 4 2. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură a mărimii U I poate fi scrisă în forma: a. J ⋅ A −2 ⋅ s −1 b. J ⋅ A −1 ⋅ s −1 c. W ⋅ A −2 ⋅ s −1 d. W ⋅ A −1 ⋅ s −1 (5p) 3. Printr-un conductor cu rezistenţa electrică de 10 Ω trece o sarcină electrică de 360 C . Tensiunea electrică la capetele conductorului este de 30 V . Intervalul de timp necesar trecerii sarcinii electrice are valoarea: a. 1 min b. 2 min c. 3 min d. 4 min (3p) 4. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică, expresia dependenţei de temperatură a rezistenţei electrice a unui conductor metalic dacă se neglijează modificarea dimensiunilor conductorului cu temperatura este: R0 R0 a. R = R 0 (1 − α ⋅ t ) b. R = c. R = d. R = R 0 (1 + α ⋅ t ) (2p) 1+ α ⋅ t 1− α ⋅ t 2 5. Rezistenţa electrică echivalentă între punctele A şi B ale montajului din figura alăturată este: a. R / 3 b. R / 2 c. 5R / 8 d. 2R / 3 (3p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL II – Varianta 029
Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată, R = 5 Ω , iar intensitatea curentului electric prin generator are valoarea I1 = 3 A când comutatorul K este deschis şi I 2 = 3,5 A când K este închis. Determinaţi: a. rezistenţa electrică a grupării de rezistoare conectată la bornele generatorului când comutatorul K este deschis; b. rezistenţa interioară a generatorului electric; c. tensiunea electromotoare a generatorului electric; d. tensiunea electrică la bornele generatorului când K este închis.

(15 puncte)

Proba E,F: Probă scrisă la Fizică

C.1

C. Producerea şi utilizarea curentului continuu

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL III – Varianta 029
Rezolvaţi următoarea problemă: Sursa de tensiune reprezentată în figura alăturată are t.e.m. E = 12 V şi rezistenţa internă r = 1,5 Ω . Iniţial întrerupătorul K este închis, iar tensiunea la bornele becului este egală cu tensiunea sa nominală U bec = 6 V . Tensiunea dintre punctele a şi b ale circuitului este egală cu U ba = 9 V . Cunoscând că R 2 = 2 Ω şi considerând că întrerupătorul este închis, determinaţi: a. rezistenţa electrică a rezistorului R1 ; b. puterea electrică consumată de bec; c. randamentul transferului de putere de la sursă la bec. d. valoarea pe care ar trebui să o aibă rezistenţa electrică a rezistorului R 2 x pentru ca becul să funcţioneze la parametrii nominali dacă se deschide întrerupătorul K.

(15 puncte)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 30 - curent

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
Se consideră sarcina electrică elementară e = 1,6 ⋅ 10 −19 C

SUBIECTUL I – Varianta 030

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică, expresia corectă a rezistenţei electrice a unui conductor liniar este: ρ ρ S b. R = c. R = d. R = (2p) a. R = ρS ρ S S 2. Bornele unui generator electric, de tensiune electromotoare E = 12 V , se pun în legătură prin intermediul unui conductor de rezistenţă neglijabilă. Intensitatea curentului electric care străbate conductorul are valoarea I = 4,8 A . Rezistenţa internă a generatorului are valoarea: a. 57,6 Ω b. 16,8 Ω c. 7,2 Ω d. 2,5 Ω (3p) 3. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică, P unitatea de măsură a mărimii 2 poate fi scrisă sub forma: I V a. b. V ⋅ A c. V ⋅ Ω d. J (5p) A 0 4. Valoarea rezistenţei electrice a unui conductor din aluminiu, la temperatura de 40 C , este R = 22,88 Ω . Coeficientul de temperatură al rezistivităţii conductorului este α ≅ 3,6 ⋅ 10 −3 grad −1 . Valoarea rezistenţei electrice a conductorului la temperatura de 00 C este: a. 33 Ω b. 20 Ω c. 4 Ω d. 2Ω (3p) 5. La bornele unui generator electric se cuplează un rezistor a cărui rezistenţă electrică este R1 = 18 Ω . Se înlocuieşte rezistorul R1 cu un alt rezistor, a cărui rezistenţă electrică are valoarea R 2 = 8 Ω . Puterea disipată de rezistoarele, R1 respectiv R 2 este aceeaşi. Valoarea rezistenţei interne a generatorului este: a. 2 Ω b. 10 Ω c. 12 Ω d. 26 Ω (2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL II – Varianta 030

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric a cărui schemă este ilustrată în figura alăturată, se cunosc: E = 15 V , r = 1Ω , R1 = R 2 = R 3 = 6 Ω . Conductoarele de legătură şi ampermetrul se consideră ideale (R A ≅ 0; R conduct. = 0 ) . Determinaţi: a. intensitatea curentului electric care străbate rezistorul R1 când întrerupătorul K este închis; b. tensiunea la bornele generatorului când comutatorul K este închis; c. valoarea intensităţii curentului electric indicat de ampermetru când întrerupătorul K este deschis; d. valoarea intensităţii curentului electric care străbate rezistorul R 2 când întrerupătorul K este deschis.

Proba E,F: Probă scrisă la Fizică

C.1

C. Producerea şi utilizarea curentului continuu

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL III – Varianta 030

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Doriţi să folosiţi o maşină de gătit electrică şi să o conectaţi la o priză cu tensiunea U = 220 V . Maşina de gătit are cinci ochiuri (plite), care atunci când funcţionează simultan sunt legate în paralel, fiecare folosind puterea P = 4840 W . Priza care urmează să fie folosită pentru alimentarea maşinii de gătit este protejată cu o siguranţă fuzibilă de I maxim = 100 A . Consideraţi că în cursul exploatării rezistenţa electrică a plitelor nu variază şi determinaţi: a. valoarea intensităţii curentului electric printr-o plită atunci când acesta funcţionează normal; b. puterea electrică maximă care poate fi extrasă prin priza protejată cu siguranţa fuzibilă; c. numărul de plite ale maşinii de gătit care pot fi folosite simultan, utilizând această priză; d. energia electrică folosită de o plită în timp de o oră.

• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. tensiunea la bornele sursei are valoarea: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. MECANICĂ. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . D.2 Ω . R = r c. Un fir conductor omogen. poate fi pusă sub forma este: A2 a. R = 2r b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 031 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Determinaţi valoarea intensităţii curentului ce străbate un fir de rezistenţă neglijabilă ce leagă bornele grupării de generatoare.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. c. valoarea tensiunii indicate de un voltmetru ideal legat între punctele B şi D .25 V (3p) 3. de 4 ori mai mare d. de 4 ori mai mică (5p) 4. U = 0. Determinaţi valoarea intensităţii curentului din circuit. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E = 1. U = 10 V b. Dacă rezistenţa internă a sursei este r = 0. Rezistenţa circuitului exterior al unei surse cu t. (15 puncte) .F: Probă scrisă la Fizică C. de secţiune constantă şi de lungime . I sc = 15 A (3p) 5. b.5 V este R = 1Ω . fiecare de lungime 2 . R = r 2 d.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. SUBIECTUL II – Varianta 031 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O sursă cu tensiunea electromotoare E = 12 V şi rezistenţa internă r = 1. O sursă având rezistenţa internă r disipă puterea maximă pe un rezistor de rezistenţă R conectat la bornele ei. Calculaţi: a. rezistenţa electrică c. U = 1V c. B. a. d.5 V d. Dacă firul conductor se taie în două bucăţi egale.1 C. c. Bornele bateriei sunt scurtcircuitate prin intermediul unui conductor de rezistenţă electrică neglijabilă.5 Ω . Se consideră că R1 = R 4 = 1Ω şi R 2 = R3 = 2 Ω . b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. valoarea puterii maxime pe care o poate debita bateria conectată la bornele unui circuit de rezistenţă variabilă. c. de 2 ori mai mare b. rezistivitatea electrică (2p) 2.Ministerul Educaţiei. C. puterea electrică d. SUBIECTUL III – Varianta 031 Rezolvaţi următoarea problemă: La bornele unei baterii cu tensiunea electromotoare E = 12 V şi rezistenţa 1 internă r = 0. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.I. căldura degajată de rezistorul R3 în intervalul de timp ∆t = 1 min . tensiunea electrică b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. I sc = 5 A c. este conectat la bornele unei surse cu rezistenţă interioară neglijabilă. filiera vocaţională . adică: A.m. faţă de cea furnizată iniţial: a.2009 Proba scrisă la Fizică C. I sc = 1A b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. W ⋅m 1. Calculaţi tensiunea de la bornele unei surse în cazul descris la punctul c. R = r 3 (2p) Ministerul Educaţiei. Între cele două rezistenţe există relaţia: a. EXAMENUL DE BACALAUREAT .e. Proba E.toate profilele şi specializările. Intensitatea curentului electric de scurtcircuit al bateriei este: a. intensitatea curentului furnizat de sursă devine.2 Ω este legată la bornele unui circuit şi se constată că tensiunea la borne este de n = 3 ori mai mare decât căderea de tensiune internă a sursei. care se leagă în paralel la bornele aceleiaşi surse. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 31 . puterea debitată de sursă pe circuitul exterior. Calculaţi valoarea rezistenţei circuitului exterior. Mărimea fizică a cărei unitate de măsură în S. I sc = 10 A d.16 Ω ( ≅ Ω) este legat un ansamblu de patru rezistenţe ca în 6 schema electrică reprezentată în figura alăturată. de 2 ori mai mică c. O baterie cu E = 10 V are rezistenţa internă r = 1Ω .toate profilele. U = 0. Se conectează la bornele circuitului o grupare paralel formată din 3 surse identice având E = 12 V şi r = 1.

Scrieţi expresiile legilor lui Kirchhoff particularizate pentru reţeaua electrică din figura alăturată. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. EXAMENUL DE BACALAUREAT . W c.F: Probă scrisă la Fizică C.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 4. c. 22 A d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 032 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.intensitatea curentului prin conductoarele prizei de alimentare de la reţea. b. (15 puncte) Proba E. d. R 3 = 2 Ω . b. Intensitatea curentului electric prin circuit este: a. Calculaţi intensitatea curentului I 1 . .0 ⋅ 10 −5 Ω ⋅ m d. 120 W c. 2 W b.1 C. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Un consumator care este conectat la reţea un timp t = 10 min consumă energia W = 1200 J . ρ = 2. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Un circuit simplu este format dintr-un rezistor cu rezistenţa electrică R = 19 Ω conectat la un generator caracterizat de E = 220 V şi r = 1Ω .25 ⋅ 10 3 Ω ⋅ m 3. adică: A.toate profilele. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 12 Ω d.toate profilele şi specializările. intensitatea curentului electric prin rezistenţa electrică a frigiderului.5 m şi secţiune S = 2 mm 2 are rezistenţa electrică R = 5 Ω . R1 = R 2 = 1 Ω . V (3p) a. c. filiera vocaţională . rezistenţa electrică a cuptorului cu microunde. A d. d. Determinaţi valoarea tensiunii la bornele sursei E 2 . prin intermediul unei prize multiple. C. 4 Ω c. SUBIECTUL III – Varianta 032 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: La reţeaua de 220 V se leagă în paralel. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.0 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m (5p) a. 1.4 kA (2p) 5.2009 Proba scrisă la Fizică C. 36 Ω (3p) Ministerul Educaţiei. Puterea electrică a acestuia este: a. 0.0 ⋅ 10 −2 Ω ⋅ m c. Rezistivitatea materialului din care este confecţionat este: b. J 4. Calculaţi căderea de tensiune pe rezistorul R 3 . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 32 . energia electrică pe care o consumă frigiderul în timpul t = 15 min .I. Un conductor de lungime = 0.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 20 A c. ρ = 2.Ministerul Educaţiei. B. 720 kW d. SUBIECTUL II – Varianta 032 Rezolvaţi următoarea problemă: În reţeaua electrică din figura alăturată se cunosc: E1 = 24 V . 11 A b. a. un cuptor cu microunde de putere nominală P1 = 800 W şi un frigider de putere nominală P2 = 500 W . MECANICĂ. Se realizează o grupare serie de 3 rezistoare identice având fiecare rezistenţa electrică R = 12 Ω Rezistenţa echivalentă a grupării va fi: a. E 2 = 20 V . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. a mărimii fizice descrisă prin relaţia 4r b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. ρ = 1. 12000 W (2p) 2. D.25 Ω b. Rezistenţele interne ale surselor se neglijează. ρ = 2. E2 este: unitatea de măsură în S. Calculaţi: a.

datorită atingerii unor spire ale reşoului. b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 033 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. c.2009 Proba scrisă la Fizică C. V (2p) 2. .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. E şi rezistenţa interioară r.2 V şi rezistenţa interioară r1 = 0. J d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Mărimea fizică egală cu produsul dintre tensiunea electromotoare a generatorului şi intensitatea curentului din circuit se poate exprima în forma: E 2R E2 E 2r E a. noua valoare a puterii consumate de reşou. . W / I b.I. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 6 V c. SUBIECTUL III – Varianta 033 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O baterie de acumulatoare este alcătuită din n =20 elemente. raportul dintre puterea electrică disipată în interiorul bateriei şi puterea consumată de reşou. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. pentru mărimea fizică egală cu raportul dintre puterea electrică şi intensitatea curentului electric este: a. Pt d. b. Determinaţi: a. c. EXAMENUL DE BACALAUREAT . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. C. MECANICĂ. apoi între bornele C şi D. d.Ministerul Educaţiei. Ω b. Raportul R a R b dintre valorile rezistenţelor celor două rezistoare este: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. se cunosc valorile tensiunilor electrice UAB = 12 V. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. intensitatea curentului prin ramura AB atunci când gruparea este conectată la tensiunea U între bornele C şi D. UCD = 6 V. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 33 . Bateria alimentează un reşou. d. d.toate profilele. Fiecare rezistor are rezistenţa R = 10 Ω . Gruparea este alimentată la tensiunea U = 220 V prima oară între bornele A şi B. intensitatea curentului prin fiecare element dacă legăm la bornele bateriei un conductor metalic de rezistenţă neglijabilă. SUBIECTUL II – Varianta 033 Rezolvaţi următoarea problemă: În figura alăturată este reprezentată o grupare de mai mulţi rezistori identici. Într-o reţea electrică considerăm un ochi determinat de laturile AB. Rezistenţa electrică echivalentă a grupării în serie a două rezistoare a şi b (având rezistenţele Ra ≥ Rb ) este 18 Ω. rezistenţa electrică a reşoului. . unitatea de măsură din S. UI (3p) 5.5 (2p) Ministerul Educaţiei. UCB = 24 V. b.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Determinaţi: a. valoarea rezistenţei echivalente între bornele C şi D. legate în serie.5 c. Tensiunea la borne este 20 V. la bornele căruia este conectat prin conductoare de legătură de rezistenţă electrică neglijabilă un reostat având rezistenţa R. B. dacă. 1 b. − 42 V d. intensitatea curentului prin ramura AB atunci când gruparea este conectată la tensiunea U între bornele A şi B. E1 = 1. expresia care are aceeaşi unitate de măsură ca şi sarcina electrică este: a. rezistenţa acestuia scade cu 20%. BC.e. (3p) (R + r )2 (R + r )2 R+r (R + r )2 3. adică: A. (15 puncte) Proba E. D. iar rezistenţa echivalentă a grupării lor în paralel este 4 Ω. − 6 V b. 42 V (5p) 4 Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. Un circuit simplu este format dintr-un generator cu t.1 Ω.m. filiera vocaţională .e.F: Probă scrisă la Fizică C. 1. A c.toate profilele şi specializările. c.1 C. . . W / E c. fiecare având t. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . CD şi DA.m. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. 2 d. valoarea rezistenţei echivalente între bornele A şi B. Tensiunea UAD are valoarea: a.

Se realizează o grupare serie de 3 rezistoare identice având fiecare rezistenţa electrică R = 12 Ω .5 A . SUBIECTUL II – Varianta 034 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Doi consumatori electrici sunt confecţionaţi din nichelină cu rezistivitatea ρ = 42 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m . c. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Determinaţi: a. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. 0.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. r 2 = 0 Ω . tensiunea electromotoare a generatorului. c. unitatea de măsură în S.toate profilele. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.toate profilele şi specializările. intensitatea curentului devine I 2 = 0. având lungimile egale = 100 m şi secţiunile diferite S1 = 21 mm 2 . b.I. J/s d. Energia electrică consumată de către o sursă având tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r într-un interval de timp ∆t . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .1Ω b. R 2 şi R 3 . lungimea conductorului b. 1. 36 Ω (2p) a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Determinaţi: a. energia electrică consumată de către rezistorul R 3 în ∆t = 5 min . La conectarea consumatorului de rezistenţă R1 la un generator de curent continuu. respectiv S 2 = 7 mm 2 .2 Ω c. R1 = R 3 = 8 Ω. (3p) R+r r ∆t ∆t Ministerul Educaţiei.F: Probă scrisă la Fizică C. de lungime egală cu a celor doi consumatori. filiera vocaţională . adică: A. B. b. 0. 1 Ω (5p) 4.1 C. Proba E. A ⋅ s (3p) a. R 2 = 5 Ω . C.64 A . Dacă se înlocuieşte R1 cu R 2 . prin acesta trece un curent cu intensitatea I 1 = 0. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.2009 Proba scrisă la Fizică C. 0. 0. C ⋅ s 2. aria secţiunii transversale unui conductor confecţionat dintr-un metal cu rezistivitatea ρ1 = 6 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m . atunci când bornele sursei sunt scurtcircuitate printr-un conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. puterea totală disipată pe rezistoarele R1. este dată de expresia: rE 2 E E 2 ∆t (R + r )E ∆t a.8 Ω d. E 3 = 30 V. Rezistenţa electrică a unui conductor este invers proporţională cu: a. valorile R1 şi R 2 ale celor două rezistenţe. aria secţiunii transversale a conductorului c. valoarea tensiunii electromotoare E 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.Ministerul Educaţiei. c. b. d. care ar fi echivalent cu rezistenţa serie a acestora. valoarea rezistenţei interne a generatorului. SUBIECTUL III – Varianta 034 Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru reţeaua din figura alăturată se cunosc: r1 = r 3 = 1Ω. 4 Ω c. Intensitatea curentului electric prin rezistor are valoarea I = 2. Rezistenţa echivalentă a grupării va fi: b. (15 puncte) . rezistivitatea materialului din care este confecţionat conductorul d. Un rezistor de rezistenţă electrică R = 4 Ω este conectat la bornele unui generator având tensiunea electromotoare E = 12 V . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 34 .25 Ω 5. Intensitatea curentului electric prin rezistorul R 3 are valoarea I 3 = 3 A . d. temperatura conductorului (2p) 3.24 A . A c. d. 12 Ω d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 034 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. a mărimii definite prin raportul dintre sarcina electrică şi timp este: b. Rezistenţa internă r a generatorului este: a. MECANICĂ. EXAMENUL DE BACALAUREAT . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E 1 = 6 V. D. intensitatea curentului prin rezistorul R 2 .

Calculaţi energia disipată în timp de un minut pe rezistenţa internă a unei surse.Ministerul Educaţiei. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 035 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Rezistenţa electrică a becului are valoarea: b. Un generator de t. unitatea de măsură a rezistivităţii electrice poate fi exprimată în forma: V V A V m b. conectate în serie. b. (2p) 5. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. În această situaţie: a. (15 puncte) Proba E. . I ⋅ S = ρ −1 ⋅ −1 ⋅ U d.F: Probă scrisă la Fizică C. MECANICĂ. dacă acest consumator ar fi conectat la bornele unei surse cu tensiunea electromotoare E = 110 V şi r = 10 Ω . d.6 d. I ⋅ S −1 = ρ −1 ⋅ ⋅ U 3. determinaţi: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. c. η = 0. SUBIECTUL II – Varianta 035 Rezolvaţi următoarea problemă: În figura alăturată este reprezentată dependenţa intensităţii curentului care parcurge un consumator de tensiunea electrică măsurată la bornele sale.e. Calculaţi puterea electrică disipată pe consumatorul din circuit.e. intensitatea curentului care parcurge circuitul creşte când rezistenţa consumatorului scade. Un voltmetru ideal ( RV → ∞ ) conectat la bornele sursei indică 8 V. η = 0.m. valoarea rezistenţei electrice a consumatorului. 484 Ω Ministerul Educaţiei. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . d. continuă alimentează un consumator cu rezistenţa variabilă. I ⋅ S = ρ ⋅ −1 ⋅ U (5p) a. tensiunea la bornele generatorului scade când rezistenţa consumatorului creşte. adică: A. I ⋅ S −1 = ρ −1 ⋅ −1 ⋅ U b. a. tensiunea la bornele generatorului creşte când rezistenţa consumatorului scade.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. intensitatea curentului prin circuit.Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.toate profilele. Folosind datele din grafic.5 mm . intensitatea curentului care parcurge circuitul creşte când rezistenţa consumatorului creşte. O baterie având tensiunea electromotoare egală cu 10 V este conectată la bornele unui rezistor. η = 0. b. C. Un bec electric cu puterea nominală P = 100 W este alimentat la tensiunea nominală U = 220 V . numărul de electroni care trec prin secţiunea transversală a consumatorului în unitatea de timp atunci când tensiunea aplicată la bornele sale este de 30 V . c. Determinaţi randamentul circuitului electric. A Am m A 2.2009 Proba scrisă la Fizică C. B. pentru un fir conductor parcurs de un curent electric de intensitate I atunci când la bornele lui se aplică o tensiune U este corectă relaţia: c. Calculaţi puterea totală a generatorului echivalent. D. d. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c. Randamentul ciruitului are valoarea: a. SUBIECTUL III – Varianta 035 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un consumator electric cu rezistenţa R = 20 Ω este alimentat de două generatoare identice de t. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 35 . (2p) a.4 c.8 (3p) 4.toate profilele şi specializările.1 C. = 125 m şi Consumatorul este construit dintr-un fir având lungimea diametrul d = 0. 220 Ω d. 100 Ω (3p) a. filiera vocaţională . b. d. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. rezistivitatea materialului din care este confecţionat consumatorul.2 b. c. E = 22 V şi rezistenţa internă r = 1 Ω .m. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 363 Ω c. 1. η = 0.

tensiunea electrică la bornele generatorului. J ⋅ s c. Rezistenţa porţiunii din circuit pentru care a fost trasat graficul este: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. prin două conductoare de lungime = 36 m fiecare şi rezistivitate ρ = 1. 1. conectat la o sursă de tensiune.toate profilele şi specializările. 0. C. Dacă tensiunea la bornele becului se reduce la jumătate şi admitem că rezistenţa electrică a becului nu se modifică. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. În figura alăturată este reprezentată dependenţa intensităţii curentului de tensiunea aplicată la capetele rezistorului. rezistenţa echivalentă a becurilor rămase în circuit dacă se deşurubează jumătate din becuri. randamentul electric al circuitului dacă se deschide întrerupătorul K . P / 2 c. d. SUBIECTUL II – Varianta 036 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un consumator format din 100 de becuri identice grupate în paralel este conectat la bornele unui generator electric cu tensiunea electromotoare E = 144 V şi rezistenţă internă r = 0. d.1 C. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. puterea consumată de bec devine: a. adică: A. 6 (3p) Ministerul Educaţiei. d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Un circuit electric ce conţine un rezistor este alimentat de un generator electric. c. iar prin rezistorul unui alt reşou trece o sarcină electrică de 30 C în timp de 10 s . 3 c.Ministerul Educaţiei. P / 3 d. Între intensităţile curenţilor ce trec prin cele două reşouri există relaţia: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 036 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. P / 4 (5p) 4.toate profilele. Determinaţi: a. Proba E. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.1 V şi rezistenţa internă r = 0. având fiecare tensiunea electromotoare E = 2.4Ω . Prin rezistorul unui reşou. 4 d. B. Numărul de elemente din care este formată bateria este: a. 1Ω c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. I 1 = I 2 b. Un bec montat într-un circuit electric consumă puterea P . P b. intensitatea curentului prin fiecare bec. iar rezistenţele electrice au valorile: R1 = 2 Ω .22 Ω . trece o sarcină electrică de 720 C în timp de 4 minute. I 1 = 5I 2 d. intensitatea curentului ce trece prin rezistorul R1 . W ⋅ s (2p) a. I 1 = 2I 2 c. MECANICĂ. Determinaţi: a. s s 5. (15 puncte) . SUBIECTUL III – Varianta 036 Rezolvaţi următoarea problemă: O sursă cu tensiunea electromotoare E = 24 V şi rezistenţa internă r = 1Ω alimentează un circuit format din rezistoare grupate ca în figura alăturată. 2 b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.1Ω . R 3 = 1Ω şi R 4 = 4 Ω . 40 Ω (2p) 3.2009 Proba scrisă la Fizică C. b.75 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m . I1 = 10I 2 (3p) 2. Iniţial întrerupătorul K este închis. unitatea de măsură a mărimii fizice exprimate prin produsul E ⋅ I ⋅ ∆t poate fi scrisă sub forma: J W b. 10 Ω d. O baterie formată din n elemente identice legate în serie. EXAMENUL DE BACALAUREAT . c. energia disipată pe întregul circuit în timp de un minut. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . b.F: Probă scrisă la Fizică C.8 A . filiera vocaţională . iar tensiunea la bornele consumatorului este U C = 120 V . Prin rezistor trece un curent de intensitate I = 1.R 4 . se conectează la capetele unui rezistor de rezistenţă R = 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 36 . Curentul debitat de generator are intensitatea I = 60 A . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. D. aria secţiunii conductoarelor de alimentare.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.1Ω b. R 2 = 3 Ω . puterea disipată pe gruparea rezistoarelor R 3 .

B. 64 mC . intensitatea curentului electric ce trece prin sursă atunci când comutatorul k este închis. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. filiera vocaţională . (3p) 4. tensiunea maximă care se poate aplica grupării serie a celor două rezistoare. cu rezistenţele electrice de 3. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. 2 Ω c. Considerând că valorile rezistenţelor electrice nu depind de temperatură. Rezistenţa echivalentă între punctele M şi N ale ansamblului de rezistoare identice.toate profilele.I. şi valoarea rezistenţei electrice R = 5 Ω .e. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior când comutatorul k este închis. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. SUBIECTUL II – Varianta 037 Rezolvaţi următoarea problemă: În montajul alăturat între intensităţile curenţilor electrici ce trec prin sursa de tensiune când comutatorul k este deschis ( I 1 ) şi respectiv închis ( I 2 ) există relaţia I 1 = 0. 8 mC b. Puterile electrice maxime admisibile pentru cele două rezistoare sunt Pm1 = 27 W şi respectiv Pm 2 = 96 W . rezistenţa internă a sursei.F: Probă scrisă la Fizică C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 37 . b. Valoarea sarcinii electrice care trece printr-o secţiune transversală a conductorului în intervalul de timp cuprins între t1 = 0 s şi t 2 = 8 s este egală cu: a. intensităţile maxime admisibile ale curenţilor ce trec prin cele două rezistoare. b.2009 Proba scrisă la Fizică C. tensiunea maximă care se poate aplica grupării paralel a celor două rezistoare. 8 Ω (2p) 5. Un circuit electric este compus dintr-o baterie cu rezistenţa internă r = 2 Ω şi un rezistor cu rezistenţa electrică R1 = 1 Ω pe care se debitează puterea P. V ⋅ A ⋅ s c. J ⋅ s −1 2. J . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. tensiunea electrică la bornele sursei când comutatorul k este deschis.m. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 037 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.1 C. 32 mC d. 3 Ω c. 3 Ω d. 20 V c. 2 Ω d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. d. O sursă cu t.Ministerul Educaţiei.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 100 V (3p) Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL III – Varianta 037 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două rezistoare au rezistenţele electrice R1 = 3 Ω şi respectiv R2 = 6 Ω . c. Variaţia intensităţii curentului printr-un conductor în funcţie de timp este prezentată în graficul alăturat. Cunoscând tensiunea electromotoare a sursei E = 12 V . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . pentru puterea electrică poate fi scrisă în forma: b. Se înlocuieşte rezistorul R1 cu un alt rezistor R 2 pe care sursa debitează aceeaşi putere P. Rezistenţa electrică a rezistorului R 2 este: a. 1.2 Ω fiecare. V ⋅ A −1 ⋅ s −1 d. D. (15 puncte) Proba E. 1Ω b.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. (5p) 3. C. este: a. determinaţi: a. 4 Ω b. determinaţi: a.75 ⋅ I 2 . 50 V d. c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. EXAMENUL DE BACALAUREAT .randamentul circuitului electric obţinut prin conectarea unui generator electric cu rezistenţa internă r = 2 Ω la bornele grupării serie a celor două rezistoare. MECANICĂ. . E = 110 V şi rezistenţa internă r = 1 Ω furnizează un curent electric cu intensitatea I = 10 A .toate profilele şi specializările. Tensiunea U la bornele sursei are valoarea: a. 16 mC c. (2p) a. grupate ca în figură. 10 V b. d. adică: A. unitatea de măsură în S. 5 Ω .

. E = 24 V . filiera vocaţională . Proba E. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. intensitatea curentului electric I 2 indicată de ampermetrul ideal atunci când ambele comutatoare sunt închise. 50% c. 20% b. C.1 Ω 4. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 038 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 38 . omogen. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 75% d.1 C. pentru rezistivitatea electrică este: b.toate profilele şi specializările. 0.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.2009 Proba scrisă la Fizică C. valoarea rezistenţei electrice R2 dacă puterea debitată de sursă pe circuitul exterior este aceeaşi în cazurile în care comutatorul K este deschis sau închis. rezistenţa internă a sursei. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. căldura degajată în rezistorul R1 în timpul t = 20 min atunci când comutatorul K este deschis.e. d. Rezistenţa echivalentă a grupării este: b. 80% (3p) Ministerul Educaţiei. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. rezistenţa internă r = 6 Ω şi rezistenţa electrică R1 = 12 Ω . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. intensitatea curentului prin sursă dacă bornele acesteia sunt scurtcircuitate prin intermediul unui conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. rezistenţa internă r şi rezistorii cu rezistenţele electrice R = 30 Ω şi R1 = 15 Ω .toate profilele. Rezistenţa electrică a unui conductor liniar. 1. 1 Ω c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. O sursă de tensiune electromotoare E = 20 V debitează în circuitul exterior puterea maximă cu randamentul de: a. P = (3p) a.e. c. SUBIECTUL II – Varianta 038 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul din figura alăturată conţine: o sursă cu t. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. E = 36 V .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. b. b. 100Ω (2p) a. dacă rezistenţa internă a sursei este r = 1Ω . adică: A. unitatea de măsură în S. menţinut la o temperatură constantă.I. Determinaţi: a. Se leagă în paralel n = 10 rezistoare având fiecare rezistenţa R = 1 kΩ . expresia puterii electrice debitate de un rezistor R conectat la bornele unei surse având E şi r se poate exprima astfel: E2 ER E 2R b.Ministerul Educaţiei. (5p) 5. cu secţiunea transversală constantă. Ω ⋅ m c.m. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. d. Ω 2. Determinaţi: a. b. 1 0 Ω d. EXAMENUL DE BACALAUREAT . B. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . c. P = E ⋅ I c.m. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. depinde de lungimea a conductorului conform reprezentării grafice din figura: a. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior. Ampermetrul ideal (R A ≅ 0 ) indică o intensitate a curentului electric I1 = 1. dacă ambele comutatoare sunt închise. randamentul transferului de putere de la sursă spre circuitul exterior în situaţia descrisă la punctul a.5 A atunci când comutatorul K este deschis şi K1 este închis. Ω −1 ⋅ m −1 d.F: Probă scrisă la Fizică C. P = 2 R+r (R + r ) (R + r ) 2 3. valoarea maximă a puterii pe care o poate transfera sursa unui circuit exterior a cărui rezistenţă electrică poate fi modificată. c. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. MECANICĂ. d. SUBIECTUL III – Varianta 038 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată se cunosc: t. D. P = d. Ω −1 (2p) a.

este: E 2t b.Ministerul Educaţiei.m. D. Ω ⋅ m 2 d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. unitatea de măsură în S.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. EXAMENUL DE BACALAUREAT . C. În aceste condiţii. direct proporţional de aria secţiunii transversale a conductorului d. b.e.I. E = 2 V şi rezistenţa internă r = 2 Ω . Generatoarele sunt grupate câte două în paralel iar cele două grupări paralel sunt conectate în serie. a. Determinaţi t.8 Ω şi trei rezistoare având rezistenţele electrice: R1 = 7 Ω . 2 Ω b. a rezistivităţii electrice a unui conductor este: a. SUBIECTUL III – Varianta 039 Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul electric a cărui diagramă este ilustrată în figura alăturată conţine două surse identice având fiecare t. Rezistorii identici din figura de mai jos au fiecare rezistenţa electrică R = 12 Ω . Ω −1 ⋅ m (2p) Ministerul Educaţiei. având fiecare t. Ω ⋅ m c. adică: A. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 39 . puterea electrică consumată în circuitul exterior. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Rezistenţa electrică a unui fir conductor omogen depinde: a. Calculaţi rezistenţa electrică a circuitului exterior. Două generatoare având fiecare tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r sunt conectate în paralel şi debitează pe un consumator cu rezistenţa electrică R.m. I = c. Determinaţi: a. 11Ω c. I = d. Proba E. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. rezistenţa echivalentă între bornele A şi B este: a. 1. direct proporţional de lungimea conductorului (5p) 4. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.e. (15 puncte) . I = (2p) a. Calculaţi aria secţiunii transversale a unui fir conductor care are rezistenţa electrică R1 = 3 Ω .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 039 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. W = R+r 5. Intensitatea curentului electric prin acest consumator este: 2E E 2E E b.e. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. b.2009 Proba scrisă la Fizică C. filiera vocaţională . E = 36 V şi rezistenţa internă r = 1. invers proporţional de intensitatea curentului care-l străbate b. randamentul circuitului electric. Ω ⋅ m −1 b. d. B. c. 22 Ω d. W = UIt d. R 2 = 3 Ω şi R3 = 6 Ω . intensitatea curentului prin rezistorul R3 .m. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Determinaţi intensitatea curentului prin ramura principală. căldura disipată prin rezistorul R3 în timp de 5 minute.1 C. Bateria alimentează un circuit format din rezistorul R1 = 3 Ω legat în serie cu gruparea paralel a rezistoarelor R 2 = R3 = 6 Ω . 72 Ω (3p) 3. W = rI 2t (3p) a. direct proporţional de tensiunea electrică aplicată c. c. Expresia energiei electrice totale furnizate în timpul t de o sursă de tensiune cu parametrii E şi r care are conectat la borne un rezistor de rezistenţa electrică R parcurs de curent electric de intensitate I. W = RI 2t c. lungimea = 90 m şi este confecţionat dintr-un material cu rezistivitatea ρ = 10 −7 Ω ⋅ m . MECANICĂ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. I = r R+r 2R + r R + 2r R+ 2 2. SUBIECTUL II – Varianta 039 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O baterie este formată din 4 generatoare identice. echivalentă şi rezistenţa interioară echivalentă a bateriei.toate profilele şi specializările.toate profilele.F: Probă scrisă la Fizică C.

Acesta este conectat la bornele unei grupări paralel formate din 5 surse identice cu t. C. D. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.5 V şi rezistenţă internă r = 0. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. d.m e = 1.e.F: Probă scrisă la Fizică C.toate profilele şi specializările. 50 µC c. La bornele unei surse de tensiune este conectată între punctele A şi B o grupare de rezistori ca în figură. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 2R d. poate fi sub forma: b. Dacă se dublează temperatura absolută a unui conductor metalic conectat la o sursă de tensiune constantă şi se neglijează modificarea dimensiunilor conductorului cu temperatura: a. Calculaţi intensităţile curenţilor electrici prin cele trei ramuri ale circuitului. 110 µC 5. c.I. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. J ⋅ s −1 ⋅ A −2 d. Determinaţi puterea electrică totală furnizată de sursă. rezistivitatea acestuia se dublează c. 9R / 2 (2p) (3p) Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 40 . b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.7 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m are aria secţiunii transversale egală cu S = 1.25 Ω fiecare. E = 32 V şi rezistenţă internă neglijabilă. (15 puncte) . Calculaţi rezistenţa conductorului. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 040 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. c. rezistenţa acestuia se dublează b. Sarcina totală ce străbate secţiunea transversală a conductorului în intervalul de timp cuprins între t1 = 3 s şi t 2 = 11 s este egală cu: a. I = U R+r (2p) 3.1 C.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 80 µC d. a.7 mm 2 şi lungimea = 200 m . MECANICĂ. Determinaţi tensiunea electrică la bornele grupării de surse.m. (5p) 4. Un conductor este străbătut de un curent a cărui intensitate variază în timp ca în graficul alăturat. J ⋅ s ⋅ A −1 2. 30 µC b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. R = U I c. intensitatea curentului electric prin conductor creşte. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 1. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică expresia legii lui Ohm pentru o porţiune de circuit are expresia: a. adică: A.Ministerul Educaţiei. W ⋅ s −1 ⋅ A −1 c. a.e. Rezistenţa electrică echivalentă a grupării între punctele A şi B este: a. SUBIECTUL III – Varianta 040 Rezolvaţi următoarea problemă: Reţeaua electrică din figura alăturată conţine o sursă cu t. Calculaţi rezistenţa circuitului exterior. I = U R b.toate profilele. Calculaţi energia consumată în timp de 30 min de către rezistorul R 3 . d. I = E R+r d.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. R b.2009 Proba scrisă la Fizică C. B. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Cele trei rezistoare sunt caracterizate prin rezistenţele electrice R1 = R 3 = 200 Ω şi R 2 = 300 Ω . Determinaţi intensitatea curentului electric pe care ar indica-o un ampermetru real (R A = 1 Ω ) înseriat cu unul din cei patru conductori. Proba E. în condiţiile precizate la punctul c. Din acestea se realizează o grupare paralel care se conectează la bornele grupării celor cinci surse. Se taie conductorul în patru părţi egale. Determinaţi valoarea tensiunii electrice între punctele M şi N. W ⋅ s ⋅ A −1 (3p) a. SUBIECTUL II – Varianta 040 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un conductor confecţionat dintr-un material cu rezistivitatea ρ = 1. 3R / 2 c. b. intensitatea curentului electric prin conductor scade d. unitatea de măsură a rezistenţei electrice în S. filiera vocaţională .

m. R = . 4V . b.e.5 ⋅ U .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. D. (3p) 2. . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. V 2 (2p) 4. Proba E. Puterile electrice furnizate de surse când asigură alimentarea radiatorului la parametrii nominali sunt: P1 = 300 W şi respectiv P2 = 120 W . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. t. a generatorului electric echivalent cu gruparea serie a celor două surse. MECANICĂ. Aparatele de măsură şi firele de legătură sunt ideale. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Calculaţi intensitatea curentului măsurat de ampermetru când întrerupătorul K este deschis. 1. randamentul transferului energiei electrice de la surse la radiator. d. a. Calculaţi tensiunea indicată de voltmetru când întrerupătorul K este deschis. Calculaţi rezistenţa echivalentă a circuitului exterior.I. adică: A. relaţia de definiţie a rezistenţei electrice este: ρ U ρS a. R1 = 60 Ω şi parametrii sursei E = 12 V şi r = 1 Ω. 0.5Ω d. dacă conductoarele de legătură ar avea rezistenţa electrică totală R c = 7 Ω . exprimată în A şi tensiunea aplicată la bornele sale. Dacă dintr-o grupare paralel de rezistoare identice conectată la o sursă de tensiune continuă se scoate un rezistor. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Neglijând rezistenţa electrică a conductoarelor de legătură.Tensiunea electromotoare şi rezistenţa internă a sursei au valorile: a. R = UI (2p) S I 5. Dependenţa puterii disipate într-un rezistor de intensitatea curentului care îl străbate este reprezentată corect în figura: (3p) Ministerul Educaţiei.5 Ω b. Relaţia între intensitatea curentului care îl strabate. R = c. rezistenţa creşte şi intensitatea curentului scade. V d. rezistenţa electrică internă a generatorului echivalent cu gruparea serie a celor două surse. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Justificaţi răspunsul. rezistenţa şi intensitatea curentului cresc d. rezistenţa scade şi intensitatea curentului creşte c.Ministerul Educaţiei. Precizaţi care va fi indicaţia ampermetrului dacă întrerupătorul K este închis.2009 Proba scrisă la Fizică C. c. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. filiera vocaţională . determinaţi: a. exprimată în V este I = 2 − 0.1 C. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. 2 Ω (5p) 3. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. R = b.toate profilele şi specializările. se conectează la bornele sale două surse legate în serie. W este: unitatea de măsură în S. a expresiei R ⋅t a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. A 2 c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 041 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. 0.toate profilele. 2 V . A b. rezistenţa şi intensitatea curentului scad b. 2 Ω c. rezistenţa echivalentă şi intensitatea curentului prin sursă se modifică astfel: a. cu cât s-ar modifica puterea disipată de radiator faţă de puterea sa nominală. b. C. 2 V .6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 4 V . SUBIECTUL III – Varianta 041 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru a asigura funcţionarea unui radiator la tensiunea nominală U = 200 V şi puterea nominală P = 400 W .F: Probă scrisă la Fizică C. La bornele unei baterii cu tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r se leagă un consumator ohmic a cărui rezistenţă electrică poate fi modificată. EXAMENUL DE BACALAUREAT . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. d. SUBIECTUL II – Varianta 041 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată se cunosc: rezistenţele rezistorilor R = 20 Ω. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 41 . iar rezistenţa electrică a radiatorului ar rămâne constantă. B. d. c.

RAF.5 Ω d. b.2009 Proba scrisă la Fizică C. Legând la bornele bateriei un conductor de rezistenţă practic nulă. EXAMENUL DE BACALAUREAT . 2 V şi rezistenţa interioară 0. Într-un nod N al unei reţele electrice sunt conectate patru ramuri. E şi rezistenţa interioară r. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 5 A (dinspre N). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Ω c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. c.5 V şi rezistenţa interioară r = 0. d. 0. 11 A (spre N) (5p) 4.e. adică: A. d. 1. d. W b. având rezistenţa R = 210 Ω fiecare. B. O baterie de acumulatoare este formată prin legarea în serie a 12 elemente având fiecare t. de câte ori scade puterea transmisă consumatorului dacă. 11 A (dinspre N) d. RAD.m.4 kΩ b.5 A. b. în mod accidental. bornele bateriei sunt scurtcircuitate printr-un conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. 0 V şi 16 A. un reostat având rezistenţa R şi conductoare de legătură de rezistenţă electrică neglijabilă. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 42 . E1 = 1. c.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 042 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. D.toate profilele şi specializările. d.2 Ω. rezistenţa echivalentă R1 a ramurii ABCD.e. 4 A (spre N). ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.toate profilele. 135 Ω c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.F: Probă scrisă la Fizică C.I. A (2p) 2. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. rezistenţa echivalentă a reţelei între bornele A şi D.125 Ω. 24 V şi 0 A. fiecare având t. mărimea fizică egală cu produsul dintre tensiunea la bornele generatorului şi intensitatea curentului din circuit se poate exprima şi în forma: E 2r ER 2 E 2R Er 2 a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. tensiunea la bornele bateriei şi intensitatea curentului care o străbate vor avea valorile: a. 0 V şi 0 A. 1. 24 V şi 16 A.66 Ω (2p) Ministerul Educaţiei. . V d. intensităţile I1 şi I2 ale curenţilor prin ramurile ABCD şi AOD dacă la bornele A şi D aplicăm tensiunea UAD = 126 V. valoarea raportului dintre puterea absorbită de circuitul exterior şi puterea disipată în interiorul sursei. noua valoare a intensităţii curentului electric prin baterie dacă. (15 puncte) Proba E.e. În timpul funcţionării normale.Ministerul Educaţiei. (3p) 5. se inversează polaritatea unui element al bateriei. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Un consumator alimentat la tensiunea U = 90 V consumă o putere P = 60 W . b. 1 A (dinspre N) b. SUBIECTUL II – Varianta 042 Rezolvaţi următoarea problemă: Reţeaua electrică din figura alăturată este formată din rezistoare identice. Rezistenţa sa electrică este: a. pentru mărimea fizică egală cu raportul dintre putere şi tensiune este: a.m. c. din eroare.1 C. prin primele trei ramuri trec curenţi electrici având intensităţile: 2 A (spre N). (3p) 2 2 2 (R + r ) (R + r ) (R + r ) (R + r )2 3. unitatea de măsură din S. c. legate în serie. rezistenţa echivalentă a reţelei între bornele A şi F. Într-un circuit simplu format dintr-un generator cu t. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. filiera vocaţională .m. rezistenţa electrică a consumatorului. SUBIECTUL III – Varianta 042 (15 puncte) Un consumator este alimentat de un număr n = 6 elemente galvanice. MECANICĂ. C. intensitatea curentului printr-un element este egală cu I = 0. b. Despre valoarea intensităţii curentului prin cea de-a patra ramură şi despre sensul acestui curent se poate afirma că sunt: a. 1 A (spre N) c. Determinaţi: a. Determinaţi: a.

toate profilele şi specializările. Se leagă bornele sursei la capetele unui diametru al cercului. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele folosite în manualele de fizică. ∑E = ∑ R Ii k k =1 i =1 n m d. SUBIECTUL II – Varianta 043 (15 puncte) =1 m Rezolvaţi următoarea problemă: Un fir conductor confecţionat dintr-un material cu rezistivitatea electrică ρ = 10 −7 Ω ⋅ m . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 43 . filiera vocaţională . puterea electrică disipată pe rezistorul R 4 .5 A timp de 1min . ρ = 1 + α (t − t 0 ) ρ0 b. 6 c. Din firul metalic se realizează un contur de formă circulară. intensitatea curentului electric prin rezistorul R 2 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. a. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele folosite în manualele de fizică. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. (15 puncte) . 2R. expresia matematică a celei de-a doua legi a lui Kirchhoff aplicată unui ochi de reţea care conţine atât surse de tensiune cât şi rezistori este: a. ρ = ρ 0 [1 + α (t − t 0 )] c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. d. J ⋅ m ⋅ A −2 ⋅ s −1 (3p) a. d.toate profilele. ρ = ρ 0 [1 − α (t + t 0 )] d. Se neglijează rezistenţele interne ale surselor. tensiunea electrică între punctele A şi B. cu lungimea 2 şi aria secţiunii transversale S = 0. energia degajată sub formă de căldură de rezistorul R1 în ∆t = 10 min . SUBIECTUL III – Varianta 043 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată se cunosc: R1 = R 2 = R 3 = R 4 = 4 Ω .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 043 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. J ⋅ m −1 ⋅ A −2 ⋅ s −1 4. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. b.Ministerul Educaţiei. 1. J ⋅ m ⋅ A 2 ⋅ s −1 d. c. ρ = 1+ α t0 + t ( ρ0 ) (5p) 3. 30 J b. E1 = 12 V şi E 2 = 8 V . adică: A.02 mm se leagă la bornele unui generator electric cu rezistenţa electrică interioară r = 1 Ω . Calculaţi tensiunea electromotoare a generatorului electric dacă rezistenţa firului metalic este R = 5 Ω .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. ∑E = ∑I R k i k =1 i =1 n m i b. B. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. dacă rezistivitatea electrică la 0 0 C are valoarea ρ 0 = 10 −7 Ω ⋅ m . Raportul dintre rezistenţa echivalentă a grupării serie şi cea a grupării în paralel a rezistoarelor R. 3R este: a. Printr-un rezistor cu rezistenţa electrică 4 Ω trece un curent electric de 0. ∑U = ∑ I R k i k =1 i =1 n m i c. Calculaţi intensitatea curentului electric prin generator în acest caz. 5 b. Determinaţi: a.1 C. Proba E. cele două capete fiind sudate între ele. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. dependenţa de temperatură a rezistivităţii electrice poate fi exprimată prin relaţia: a. 36 (3p) Ministerul Educaţiei. Notaţiile fiind cele folosite în manualele de fizică. 11 d. EXAMENUL DE BACALAUREAT .2009 Proba scrisă la Fizică C. C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. MECANICĂ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Determinaţi rezistenţa electrică a conductorului metalic.F: Probă scrisă la Fizică C. fiind parcurs de un curent electric cu intensitatea I = 2 A . unitatea de măsură a rezistivităţii electrice poate fi scrisă în forma: b. Coeficientul termic al rezistivităţii este α = 2 ⋅ 10 −3 K −1 . Energia degajată de rezistor sub formă de căldură are valoarea: a. D. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . J ⋅ m ⋅ A −2 ⋅ s c. 120 J d. c. b. 60 J c. 1200 J (2p) 5. Determinaţi rezistivitatea electrică a materialului din care este confecţionat conductorul la temperatura t = 200 0 C . i ∑I R i i =1 m i =0 (2p) 2.

tensiunea electromotoare a generatorului. R3 . d. intensitatea curentului electric prin rezistorul R devine: a. I1 = 0. J ⋅ s d.6 V (3p) 3. R 2 = 9 Ω . împreună. W ⋅ s b. Conductoarele de legătură au rezistenţa electrică neglijabilă.57 m  ≅ m  .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 0. Proba E. U1 = 9 V . 10. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 100 mA d.3 mm şi lungimea Ministerul Educaţiei. R1 = 16 Ω . identic cu primul.e. 15 W b. La bornele unui generator electric. r 2 = 1Ω r 3 = 3 Ω .0 V d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. W s c. adică: A. E1 . 450 W (3p) 5. R1 = 75 Ω . SUBIECTUL II – Varianta 044 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În schema electrică din figura alăturată se cunosc: r = 5 Ω . 1. SUBIECTUL III – Varianta 044 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Se consideră circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată. 150 W d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Tensiunea la bornele generatorului este egală cu: a. Se cunosc: E1 = 12 V . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 044 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. E 3 = 3 V . R 2 . de către rezistoarele R1 şi R 2 . 200 mA (2p) d = 1. 45 mA b. Intensitatea curentului electric prin rezistorul R este I = 90 mA . La capetele firului se aplică o tensiune electrică U = 3 V . J s (5p) 4.F: Probă scrisă la Fizică C. intensitatea curentului electric care străbate rezistorul R1 . La bornele unui generator electric de rezistenţă internă r = 4 Ω se conectează un rezistor de rezistenţă electrică R = 16 Ω . ρ = ρ 0αt b. d. MECANICĂ. . R 2 = 40 Ω .0 V b. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică ( ρ 0 fiind rezistivitatea la 0 0 C ). 24. energia consumată. unitatea de măsură a mărimii fizice exprimate prin produsul E ⋅ I ⋅ ∆t poate fi scrisă sub forma: a. R 3 = 120 Ω . R 4 = 90 Ω şi valoarea tensiunii indicate de voltmetrul ideal (RV → ∞ ) . filiera vocaţională . Determinaţi: a.8 V c. intensitatea curentului electric care străbate rezistorul R 2 . elementară e = 1. valoarea E 2 a tensiunii electromotoare a generatorului 2. Un fir electric confecţionat din cupru (de rezistivitate electrică ρ ≅ 1. Rezistenţa electrică a conductoarelor de legătură se neglijează. puterea electrică totală furnizată de generatorul cu t. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.  2  Puterea electrică disipată de conductor este egală cu: a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. tensiunea electrică dintre punctele M şi N. r1 = 2 Ω .6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.Ministerul Educaţiei. Dacă în paralel cu generatorul se conectează încă un generator. în intervalul de timp ∆t = 20 minute. 6. şi valoarea intensităţii curentului electric indicate de ampermetrul ideal (R A ≅ 0 ) . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. ρ = a.25 A .toate profilele. D. EXAMENUL DE BACALAUREAT . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 44 . b. c. b. se leagă un rezistor de rezistenţă electrică R = 18 Ω . de tensiune electromotoare E = 12 V şi rezistenţă internă r = 2 Ω .toate profilele şi specializările.2009 Proba scrisă la Fizică C. dependenţa de temperatură a rezistivităţii electrice a unui conductor metalic se exprimă prin relaţia: ρ0 ρ0 c. rezistenţa echivalentă a grupării formate din rezistoarele R1 . 45 W c. Determinaţi: a.69 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m ) are diametrul  π  = 1. C. ρ = ρ 0 (1 + αt ) (2p) αt 1 + αt 2. Sensul curentului I 1 este cel indicat în figură.m. 50 mA c.1 C.6 ⋅ 10 −19 C • ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. ρ = d. c.

intensitatea curentului prin circuit. d. b. mărime fizică adimensională este: a. I1 + I2 I2 I1 + I2 Ministerul Educaţiei.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 045 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. d. 1 b. SUBIECTUL II – Varianta 045 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul reprezentat în figura alăturată cele două surse au tensiunile electromotoare E1 = 10 V . R = r c. sunt grupate. EXAMENUL DE BACALAUREAT . b. Proba E. 3/4 (5p) 4. R = 0 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. . (2p) 2. filiera vocaţională . Determinaţi: a. 1. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 45 . d. respectiv E 2 = 20 V şi rezistenţele interne r1 = 2 Ω . c.Tensiunea la bornele sursei este egală cu tensiunea electromotoare dacă: b.toate profilele şi specializările. R → ∞ (3p) a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. 16/3 c. rezistenţa grupării serie formată din cei doi consumatori. puterea electrică disipată pe gruparea serie formată din cei doi consumatori.2 mm 2 şi rezistivitate ρ = 80 nΩ ⋅ m . b. Determinaţi: a. Două rezistoare. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. intensitatea curentului prin consumatori. (3p) I R I U 3. SUBIECTUL III – Varianta 045 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Doi consumatori având fiecare tensiunea nominală U 0 = 120 V şi puterile nominale P1 = 60 W . Intensitatea curentului electric printr-o sursă de tensiune cu rezistenţă internă neglijabilă este I1 când la bornele sursei este conectat un rezistor de rezistenţă electrică R1 şi I 2 când la bornele sursei este conectat un rezistor de rezistenţă electrică R2 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Consideraţi că rezistenţele electrice ale celor doi consumatori sunt constante. c. c. d. valoarea sarcinii electrice care trece prin rezistorul R într-un interval de timp egal cu un minut. respectiv r 2 = 1 Ω . este egal cu: Rp a. Dintre mărimile fizice de mai jos.1 C. B. sunt legaţi în serie şi conectaţi la o tensiune U = 180 V . o dată în serie. Dacă cei doi rezistori R1 şi R2 sunt legaţi în serie şi conectaţi la bornele sursei. I1 − I2 d. MECANICĂ.2009 Proba scrisă la Fizică C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. tensiunea. expresia de mai jos care are dimensiunea unei rezistenţe electrice este: I U U U2 a. C. 1 2 (2p) a. respectiv P2 = 40 W . apoi in paralel.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. s . valoarea pe care ar trebui să o aibă rezistenţa circuitului exterior pentru care tensiunea la bornele primei surse se anulează. b. 1 c. lungimea conductorului de secţiune s = 0.F: Probă scrisă la Fizică C.toate profilele. ale căror caracteristici tensiune-curent sunt reprezentate în figura alăturată. R = 2 r d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.Ministerul Educaţiei. D. randamentul. Rezistenţa electrică a rezistorului din circuitul exterior este R = 12 Ω . adică: A. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. din care este confecţionat rezistorul R . sarcina electrică. 4/3 d. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. energia degajată pe cel de-al doilea consumator într-un interval de timp t = 1min . Un rezistor având rezistenţa electrică R este legat la bornele unei surse de tensiune având rezistenţa internă r . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Raportul rezistenţelor R echivalente ale celor 2 grupări. intensitatea curentului prin sursă este: I II b. rezistivitatea.

exprimat în minute. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. rezistenţa echivalentă R p a grupării paralel. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. c. Raportul rezistenţelor electrice ale rezistoarelor R1 şi R2 este 3.1 C. E 2 = 20 V . intensitatea curentului devine I 2 = 3 A . căderea de tensiune în interiorul primei surse. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Rezistenţa echivalentă a grupării rezistoarelor în serie este: a. R 3 = 6 Ω . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.I. exprimat în unităţi ale S. r1 = 1Ω . (15 puncte) . adică: A. intensitatea curentului prin sursele de tensiune. b. d. SUBIECTUL III – Varianta 046 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul a cărui schemă electrică este reprezentată în figura alăturată se cunosc R1 = 2 Ω . 16 Ω. Puterea consumată este egală cu: a. Ω A 3. Raportul dintre valoarea rezistenţei electrice a celui de-al doilea conductor r2 şi valoarea rezistenţei electrice a primului conductor este: a. = Ω (2p) a. P = 0. V ⋅ Ω = J c. 9 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Doi conductori cilindrici. exprimată în jouli.2 W b. R1 = R 2 = 54 Ω .Ministerul Educaţiei.5 c. SUBIECTUL II – Varianta 046 Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul din figura alăturată se cunosc: E1 = 10 V .F: Probă scrisă la Fizică C. Determinaţi: a.25 b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. puterea dezvoltată în rezistorul R 3 . 48 Ω. B.6 Ω şi intensitatea curentului electric prin rezistorul R 2 are valoarea I 2 = 3 A Determinaţi: a. d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 46 . J ⋅ s = W d.toate profilele şi specializările. C. MECANICĂ. de aceeaşi lungime şi realizaţi din acelaşi material au razele secţiunilor r transversale în raportul 1 = 2 . Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. (15 puncte) Proba E. (3p) Ministerul Educaţiei. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 2 2. Dacă la bornele unui generator de rezistenţă internă neglijabilă se conectează un consumator R1 . P = 300 W d. relaţia corectă între unităţile de măsură este: A2 V ⋅s = J b. 0. este 48. intensitatea curentului electric are valoarea I 1 = 6 A .toate profilele.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 0. 24 Ω. c. în funcţie de intervalul de timp în care acesta a fost parcurs de curent electric. R 2 = 4 Ω . tensiunea electromotoare a sursei.5 c. Dacă se înlocuieşte consumatorul R1 cu un alt consumator R 2 . 4 (5p) 5. iar produsul dintre rezistenţa echivalentă a grupării în serie a acestora şi rezistenţa grupării lor în paralel. r = 0. P = 5 W c. În graficul alăturat este reprezentată energia consumată de un rezistor. 1. EXAMENUL DE BACALAUREAT . b. b. 2 d. Raportul dintre rezistenţa electrică a primului consumator şi rezistenţa electrică a celui de al doilea este: b. 18 (3p) a. tensiunea electromotoare echivalentă a grupării celor două surse. filiera vocaţională .2009 Proba scrisă la Fizică C. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. 8 Ω. c. P = 18 kW (2p) 4. d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. puterea furnizată circuitului exterior.. r2 = 2 Ω . 0. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. D. intensitatea curentului I 1 prin circuit.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 046 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.

toate profilele. η = c. 2 A d. randamentul circuitului simplu format prin conectarea la bornele generatorului a unui rezistor cu rezistenţa electrică R = r .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 047 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. dacă aceasta furnizează puterea P2 = 2. 0. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Diametrul firului este de aproximativ: b.Ministerul Educaţiei.15 mm c. 0.2009 Proba scrisă la Fizică   d. D. 0. adică: A. conectat singur la bornele sursei. O baterie are tensiunea electromotoare E = 6 V şi rezistenţa internă r = 2 Ω . expresia randamentului unui circuit electric simplu este: R R R r b.20 mm d. intensitatea curentului electric prin baterie este: a. b. 0. care legată în serie cu gruparea celor patru surse nu va produce modificarea valorii intensităţii curentului prin rezistor (15 puncte) Proba E.3 A b. SUBIECTUL II – Varianta 047 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric reprezentat în schema din figura alăturată se cunosc: E1 = E 2 = E 3 = E 4 = 3 V. b. η = r 4r R+r R+r 2 a. 1. C. 3 A (2p) 4. 2 V. b. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. valoarea t. c. d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Iρ 2   t (3p) S S S S  3. r1 .e. Determinaţi: a.toate profilele şi specializările. Puterea consumată de către circuitul exterior este aceeaşi în ambele cazuri. 0. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. tensiunea electromotoare echivalentă a grupării de surse. Ţinând cont de notaţiile uzuale din manualele de fizică.m. SUBIECTUL III – Varianta 047 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: La bornele unui generator electric se conectează pe rând o grupare serie. 1 V (5p) 2. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. tensiunea electrică la bornele rezistorului R. Dacă bornele sunt scurtcircuitate prin intermediul unui conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. η = (2p) a. t.10 mm 5.75 A c. B.e. C.72 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m are rezistenţa electrică R = 1Ω .25 W rezistorului R2 . este: EXAMENUL DE BACALAUREAT . intensitatea curentului de scurtcircuit al sursei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 47 . 5 V. 1. 0. . MECANICĂ. I 2 ρ c. Valoarea tensiunii care se stabileşte între punctele C şi D ale montajului electric. Determinaţi: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.5 V d. respectiv paralel formată din două rezistoare având rezistenţele electrice R1 = 1Ω şi respectiv R 2 = 4 Ω . Expresia căldurii degajate la trecerea unui curent electric de intensitate I printr-un conductor rectiliniu de lungime . c. Se dă montajul din figura alăturată.1 C. η = d.m E0 a unei surse. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. intensitatea curentului electric ce parcurge sursa E1. d. cu rezistenţa internă r0 = 1Ω . Un fir de cupru de lungime = 1 m şi rezistivitate ρ = 1. I 2 ρ t Ministerul Educaţiei. a sursei. Iρ t b. rezistenţa internă a sursei.F: Probă scrisă la Fizică C. atunci când între bornele A şi B se aplică tensiunea U AB = 3 V este: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c.25 mm (3p) a. având secţiunea transversală S şi rezistivitatea ρ . filiera vocaţională .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. r1 = r2 = r3 = r4 = 1Ω şi R = 2 Ω .

b.5 V şi rezistenţa internă r = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 48 . energia consumată de rezistenţa electrică R într-un interval de timp ∆t = 10 min . c. scăderii intensităţii mişcării de agitaţie termică a ionilor din nodurile reţelei cristaline. c. creşterii numărului de electroni din unitatea de volum. Se consideră că rezistenţa becului nu se modifică în  6  timpul experimentului.1 C. Isc = 1 A b. SUBIECTUL III – Varianta 048 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru a realiza un circuit electric. Determinaţi: a. O baterie cu E = 10 V are rezistenţa internă r = 1 Ω . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . B.F: Probă scrisă la Fizică C. 2 d. I sc = 10 A d. (3p) 3. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Intensitatea curentului electric de scurtcircuit al bateriei este: a. Proprietatea conductoarelor de a se opune trecerii curentului electric este caracterizată de rezistivitate. tensiunea la bornele rezistorului R2 . E 2 = 14 V. dacă circuitul este alimentat de trei baterii înseriate. r2 = r3 = 1Ω . SUBIECTUL II – Varianta 048 Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul din figura alăturată se cunosc: E1 = 16 V. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. b. C. intensitatea curentului electric prin rezistorul R1 . valoarea intensităţii curentului electric prin bec. b.2009 Proba scrisă la Fizică C.toate profilele. 4. Două rezistoare având rezistenţele R1 = 2 Ω şi R 2 = 4 Ω sunt conectate succesiv la bornele unei surse de tensiune. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. b. numărul minim de baterii pe care trebuie să le folosescă elevul şi modul de legare al acestora. dilatării termice a conductorului. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. dacă se deschide comutatorul. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. d. intensitatea curentului electric care va trece prin rezistorul R 2 . comutatorul K este închis. Ω ⋅ A. Creşterea rezistivităţi electrice a conductorului odată cu creşterea temperaturii se datorează: a. d. Ω ⋅ m2 d. R 2 = 4 Ω. Energia transmisă de sursă consumatorului în ∆t = 5 min .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 12 V d. Isc = 5 A c. R1 = 6 Ω. 3 V b. d creşterii frecvenţei ciocnirilor dintre electronii de conducţie şi ionii din nodurile reţelei de cristaline.toate profilele şi specializările. 10 4 J 3 ⋅ 10 4 J 5 ⋅ 10 4 J 7 ⋅ 10 4 J (2p) Ministerul Educaţiei. Tensiunile la borne sunt: U1 = 6 V şi respectiv U2 = 8 V. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 18 V (2p) 5. D. unitatea de măsură a mărimii fizice exprimate RS prin raportul este: Ω c. în condiţiile punctului c. c. Sursa cu tensiunea electromotoare E1 are rezistenţa internă neglijabilă. Tensiunea electromotoare a sursei este: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Proba E. Ω ⋅ m b. Pe soclul becului sunt inscripţionate valorile nominale U = 12 V şi P = 36 W .Ministerul Educaţiei. adică: A. este: a. MECANICĂ. Iniţial. pentru ca becul să funcţioneze la parametri nominali. în cazul funcţionării la parametri nominali. EXAMENUL DE BACALAUREAT . tensiunea la bornele sursei E2 în condiţiile precizate la punctul c. Isc = 15 A (3p) a. valoarea unei rezistenţe electrice R care trebuie legată în serie cu becul pentru ca tensiunea la bornele U becului să devină U ′ = . 6 V c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 048 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Determinaţi: a. filiera vocaţională . În graficul alăturat este reprezentată dependenţa de timp a puterii debitate de o sursă de tensiune pe un consumator. Fiecare baterie are tensiunea electromotoare  1  E = 4. un elev are la dispoziţie un bec şi cinci baterii identice. (5p) m 2.167 Ω  ≅ Ω  . 1. c. Bornele bateriei sunt scurtcircuitate prin intermediul unui conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. (15 puncte) E 3 = 12 V .

tensiunea la bornele generatorului creşte când rezistenţa consumatorului scade.Ministerul Educaţiei. E = 54 V şi rezistenţa internă r = 2 Ω alimentează un consumator a cărui rezistenţă electrică este egală cu R c = 6 Ω . Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 049 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. D. b. .1 (15 puncte) C. d. η = 0. c. tensiunea electromotoare şi rezistenţa echivalentă a bateriei. 8 Ω (3p) a. Caracteristicile acumulatoarelor ce formează bateria din circuit sunt E = 9 V şi r = 0. unitatea de măsură pentru puterea electrică se poate scrie în funcţie de alte unităţi de măsură din S. puterea electrică furnizată de sursă.toate profilele şi specializările. Ω ⋅ A 2 ⋅ s (2p) a. 2 Ω Ministerul Educaţiei. α = c. Pe soclul unui bec electric sunt înscrise valorile 24 W. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.85 b. 2 A. 4 Ω c. α = d.75 c. continuă alimentează un consumator a cărui rezistenţa electrică poate fi modificată. EXAMENUL DE BACALAUREAT .50 (3p) 4.intensitatatea curentului prin circuit dacă se scurtcircuitează gruparea celor trei acumulatoare legate în paralel printr-un fir de rezistenţă neglijabilă. coeficientul termic a unui conductor metalic la care se neglijează variaţia cu temperatura a dimensiunilor are expresia: ∆R R0 t ∆R b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. C.2009 Proba scrisă la Fizică C. randamentul circuitului. Ω ⋅ V 2 c. b. intensitatea curentului care parcurge circuitul creşte când rezistenţa consumatorului creşte. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. tensiunea la bornele consumatorului. valoarea rezistenţei echivalente circuitului exterior. Un consumator conectat într-un circuit electric simplu are rezistenţa electrică de trei ori mai mare decât rezistenţa internă a sursei de alimentare. V ⋅ A d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Ω ⋅ A 2. α = (5p) a.m. Rezistenţa electrică a becului în regim de funcţionare este egală cu: b. 1.65 d. intensitatea curentului prin ramura principală a circuitului. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. filiera vocaţională . B. Determinaţi: a. MECANICĂ. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . tensiunea la bornele generatorului scade când rezistenţa consumatorului creşte.toate profilele. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică şi ∆R = R − R0 . intensitatea curentului care parcurge circuitul creşte când rezistenţa consumatorului scade. determinaţi: a. valoarea R x pe care ar trebui să o aibă rezistenţa totală a reostatului astfel ca la deplasarea cursorului reostatului între a şi b să fie atinsă valoarea maximă a puterii pe care sursa o poate debita în circuitul exterior. d. Un generator de t.9 Ω .I. SUBIECTUL III – Varianta 049 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul reprezentat în figura alăturată sursa având t. d. b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. c. în forma: b. η = 0. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Proba E. η = 0. La bornele bateriei sunt conectaţi doi consumatori de rezistenţe R1 = 10 Ω şi R2 = 15 Ω . (2p) 5. 6 Ω d. η = 0.m. c. SUBIECTUL II – Varianta 049 Rezolvaţi următoarea problemă: O baterie este realizată prin conectarea mai multor acumulatoare.e. Schema electrică a circuitului este redată în desenul alăturat. adică: A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 49 . Prin intermediul unui reostat cu cursor având rezistenţa totală a firului conductor R = 24 Ω se poate modifica tensiunea la bornele consumatorului. În această situaţie: a.F: Probă scrisă la Fizică C. Randamentul acestui circuit electric este egal cu: a.e. Ştiind că iniţial cursorul C al reostatului se află la mijlocul firului conductor. α = ⋅ R0 ⋅ R0 ∆R ∆R ⋅ t t R0 ⋅ t 3.

6 m (2p) Ministerul Educaţiei. 25 A d. lungimea firului. 1. (15 puncte) . d. Prin secţiunea transversală a unui conductor parcurs de curent electric de intensitate constantă trece o sarcină electrică de 5 C în timp de 5 s . 288. dacă firul are rezistenţa R2 = 30 Ω la temperatura t = 1000°C . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. SUBIECTUL II – Varianta 050 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: La bornele unei baterii formată din n = 20 elemente legate în serie. 1. coeficientul termic al rezistivităţii metalului din care este confecţionat firul fiind α = 4 ⋅ 10 −3 K −1 . filiera vocaţională . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .5 V şi rezistenţa internă r = 0.45 A (3p) 3. Raportul puterilor consumate de cele două reşouri. Rezistivitatea electrică a materialului din care este confecţionat firul are valoarea ρ = 5 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m .4 m c. este egal cu: a.Ministerul Educaţiei. Tensiunea aplicată la capetele unei porţiuni dintr-un circuit electric este U = 10 V . 2. d. SUBIECTUL III – Varianta 050 Rezolvaţi următoarea problemă: Un generator cu tensiunea electromotoare E = 27 V şi rezistenţă internă r = 1Ω alimentează un circuit format din rezistorii de rezistenţe electrice R1 = 6 Ω. randamentul electric al circuitului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. căldura degajată în timp de o oră pe circuitul exterior. intensitatea curentului electric este aceeaşi prin fiecare rezistor d. 240.4 kg . O sârmă din cupru. rezistenţa echivalentă este mai mică decât oricare dintre rezistenţele rezistoarelor din circuit b. Două reşouri sunt conectate în paralel la bornele unei surse.7 ⋅ 10 3 kg/m 3 . adică: A. Determinaţi: a. R 2 = 6 Ω şi R 3 = 24 Ω conectaţi ca în figura alăturată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 50 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Energia necesară pentru a transporta un număr N = 10 20 electroni pe acea porţiune de circuit este egală cu: a. EXAMENUL DE BACALAUREAT . fiecare având tensiunea electromotoare E = 1. rezistenţa firului la temperatura t 0 = 0°C . are rezistenţa electrică R = 10 Ω şi masa m = 0. cu rezistivitatea ρ = 1. c. 500 J (3p) 4. Determinaţi: a. În regim de funcţionare primul reşou are rezistenţa de 60 Ω iar al doilea reşou are rezistenţa de 24 Ω . Proba E. La gruparea rezistoarelor în serie: a. B.toate profilele şi specializările.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 050 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. valoarea pe care ar trebui să o aibă rezistenţa circuitului exterior pentru ca puterea debitată pe acesta să fie maximă. b.1 C. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.15 Ω . c. b. C. D.5 c.5 (5p) 2.F: Probă scrisă la Fizică C.2009 Proba scrisă la Fizică C. Lungimea firului are valoarea: a. tensiunea electrică la capetele firului. 1 b. 164. 5 A c. rezistenţa echivalentă este egală cu suma inverselor rezistenţelor rezistorilor grupaţi c. 2 d. 160 J c. Densitatea cuprului este d = 8.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. intensitatea curentului ce trece prin rezistenţa echivalentă este egală cu suma intensităţilor curenţilor ce trec prin fiecare rezistor (2p) 5. Se neglijează modificarea dimensiunilor firului la creşterea temperaturii. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.1 A b. P2 / P1 .8 m d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.toate profilele. Valoarea intensităţii curentului electric este: a.7 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m . Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. se conectează o grupare paralel formată dintr-un rezistor cu rezistenţa R1 = 20 Ω şi un fir de rezistenţă R2 = 30 Ω şi secţiune S = 3 ⋅ 10 −7 m 2 . MECANICĂ. 250 J d. 86 m b. 100 J b. sarcina electrică ce trece prin rezistorul R1 în timpul t = 2 s . puterea consumată de rezistorul R1 .

c. rezistenţa interioară a generatorului.4 s] este: a. căldura degajată în 2 minute dacă la bornele generatorului sunt legate. d. cu aceeaşi secţiune. adică: A. E e = 3E şi r e = r / 3 5. cele două fire (firul iniţial şi cel având lungimea dublă). EXAMENUL DE BACALAUREAT . E = c. Notaţiile fiind cele utilizate în manuale. 1. SUBIECTUL III – Varianta 051 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: La bornele unui generator cu tensiunea electromotoare E = 4. 2 mA d.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 051 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.F: Probă scrisă la Fizică C. B. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 10 mC b. 1 mA c.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. R = U ⋅ I (2p) I U S 2. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .1 C. D. iar puterea consumată de fir este P = 2 W . tensiunea între punctele a şi b . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Determinaţi: a. intensitatea curentului prin acesta devine I sc . este echivalentă cu o singură sursă având tensiunea electromotoare echivalentă E e şi rezistenţa interioară echivalentă r e date de: a. MECANICĂ. dacă rezistenţa echivalentă a circuitului exterior generatorului este R e = 6 Ω . b. puterea electrică disipată într-un fir din acelaşi material. E = max b. b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.toate profilele şi specializările. E e = 3E şi r e = 3r c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. . r = 1 Ω şi R = 4 Ω . dacă intensitatea curentului prin generator este I = 1 A . conectate în paralel. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. d. R = d. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior generatorului. în paralel. Intensitatea I a curentului electric care intră în nodul A este: a. 0 mA b. 3 mA (3p) Ministerul Educaţiei. 20 mC c. 30 mC (5p) d. Sarcina electrică transportată prin conductor în intervalul de timp t ∈ [0 s. Puterea maximă pe care o poate debita generatorul în aceste condiţii este Pmax . C. E e = E şi r e = r 3 d. Tensiunea la capetele firului este U = 4 V . rezistenţa electrică a firului.toate profilele. E = (3p) I sc I sc I sc I sc 4. Intensitatea curentului care străbate un conductor variază în raport cu timpul aşa cum se vede în graficul alăturat.Ministerul Educaţiei. Tensiunea electromotoare a generatorului este: 4Pmax 3Pmax 2Pmax P a. În figura alăturată cifrele indică valorile intensităţilor curenţilor electrici prin laturile corespunzătoare. formula de definiţie pentru rezistenţa electrică este: U I a. R = ρ c. indicaţia unui voltmetru ideal (cu rezistenţă interioară infinită) conectat la bornele sursei. măsurate în mA . filiera vocaţională . Dacă se scurtcircuitează din greşeală bornele unui generator printr-un conductor de rezistenţă neglijabilă.2009 Proba scrisă la Fizică C. E = d. R = b. SUBIECTUL II – Varianta 051 Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul din figura alăturată se cunosc: E = 7 V . E e = 3E şi r e = r (2p) b. 40 mC 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 51 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.intensitatea curentului debitat de sursă. Determinaţi: a. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. dar de lungime dublă. iar săgeţile sensurile curenţilor.5 V se cuplează un fir conductor. (15 puncte) Proba E. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. care l-ar înlocui pe primul. c. O grupare de 3 surse identice având fiecare tensiunea electromotoare E şi rezistenţa interioară r .

energia electrică degajată de un rezistor termostat la trecerea unui curent electric continuu prin rezistor are expresia: b. Dacă simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică.8 V d. J (2p) a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Tensiunea electromotoare E a sursei de alimentare este egală cu: a.25 m b. în care: între bornele A şi B se aplică tensiunea electrică U AB = 9 V .99 Ω (5p) a. J/A c. . Un rezistor este confecţionat din sârmă de crom-nichel ( ρ ≅ 11. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. b. iar căldura pe care apa din vas trebuie să o absoarbă pentru a ajunge la fierbere este egală cu Q = 37. E = 4. Dacă raportul dintre intensitatea curentului electric în condiţiile date şi intensitatea de scurtcircuit este 1/ 10 . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .4 V (2p) 5. dacă 80% din energia furnizată de încălzitor este preluată de apă. filiera vocaţională . intensitatea curentului electric ce trece prin încălzitor. mărimile fiind exprimate în unităţi SI. rezistenţa electrică a rezistorului R3 este necunoscută. U / (R ⋅ t ) 4. Ele alimentează un încălzitor electric. a cărui putere este egală cu P = 18 W când tensiunea la bornele sale are valoarea U = 9 V . tensiunea U AB rămânând constantă. r ≅ 1.65 m c.22 Ω c.2009 Proba scrisă la Fizică C.5 ⋅ U . b. R ⋅ Ι ⋅ t (3p) a. E = 2. c. conductoarele de legătură au rezistenţa electrică neglijabilă. r ≅ 1. U ⋅ Ι 2 ⋅ t d. r ≅ 0. U 2 ⋅ t / R c. rezistoarele R1 şi R2 sunt identice şi au aceeaşi rezistenţă electrică R = 18 Ω .56 m d. Lungimea rezistorului este: a. r ≅ 199 Ω 3.F: Probă scrisă la Fizică C. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.75 mm . Determinaţi tensiunea electrică la bornele grupării R2 şi R3 . Un consumator a cărui rezistenţă electrică poate fi modificată este conectat la bornele unei surse având tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r . ≅ 9. V ⋅ A 2.Ministerul Educaţiei. randamentul circuitului.1 C. Proba E. Determinaţi intensitatea curentului electric ce străbate rezistorul R1 . E = 4. intervalul de timp în care încălzitorul poate aduce la fierbere apa dintr-un vas. c. adică: A.20 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m ) cu diametrul d = 0.8 V b. E = 3. În cazul în care becul electric se arde. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.11Ω d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 52 . D. tensiunea electromotoare a generatorului echivalent cu gruparea generatoarelor din circuit. Un circuit electric simplu este format dintr-o sursă cu tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r şi un rezistor având rezistenţa electrică R = 10 Ω . 1. b.toate profilele. Determinaţi: a. în rezistor se disipă puterea P = 600 W . SUBIECTUL II – Varianta 052 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Se realizează montajul reprezentat în figura alăturată. SUBIECTUL III – Varianta 052 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Generatoarele electrice din circuitul reprezentat în figura alăturată au rezistenţele interne r1 = r 2 = r 3 = 2 Ω . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manuale. Justificaţi răspunsul.46 m (3p) Ministerul Educaţiei. d. d. becul electric funcţionează normal la valorile indicate pe figură.toate profilele şi specializările. EXAMENUL DE BACALAUREAT .4 − 0. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. unitatea de E2 poate fi scrisă în forma: măsură a mărimii fizice exprimată prin raportul 4r b. rezistenţa internă a sursei este: . C. ≅ 7. MECANICĂ. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 052 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. A 2 ⋅ s d. Dacă i se aplică tensiunea electrică U = 120 V . Calculaţi valoarea rezistenţei electrice R3 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Intensitatea curentului electric prin consumator în funcţie de tensiunea la bornele acestuia este I = 2.5 V c. ≅ 8. precizaţi dacă intensitatea curentului electric în circuitul principal creşte sau scade. a. B.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 8 kJ . de rezistenţă electrică R . ≅ 6.

d. adică: A. Se cunoaşte valoarea rezistenţei rezistorului 2 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. căldura degajată în rezistenţă într-o oră de funcţionare. Sarcina electrică ce străbate consumatorul în intervalul ( 10 ÷ 20 ms ) are valoarea: a. 30 mC (3p) 3. MECANICĂ. c. rezistenţa circuitului exterior celor două generatoare b. conectaţi la o sursă de tensiune constantă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. R rezistenţa circuitului exterior şi r rezistenţa interioară a generatorului. U b = u (3p) 4. filiera vocaţională . U b = 0 c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Pentru ca becul să funcţioneze la parametrii nominali atunci când este alimentat la o sursă cu tensiunea U = 220 V trebuie introdusă o rezistenţă în serie. 1. Pe soclul unui bec sunt înscrise valorile U n = 60 V şi Pn = 75 W .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 053 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 53 . noile valori ale intensităţii curentului electric prin generatoare dacă se deschide întrerupătorul K . 168Ω (2p) Ministerul Educaţiei. nu se poate preciza (2p) 2. 128Ω d. rămâne constantă c. Generatoarele sunt identice. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1 C.m e = 10 V şi rezistenţa internă r = 0. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. intensităţile curenţilor electrici prin fiecare rezistor . În graficul din figura alăturată este reprezentată dependenţa de timp a intensităţii curentului ce străbate un consumator. aria secţiunii firului din care este confecţionat rezistorul. E U r R 5. Intensitatea curentului prin sursă: a. creşte b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. având fiecare E = 10 V şi respectiv r = 0. scade d.2009 Proba scrisă la Fizică C.2 Ω . (5p) a. Firul din care a fost confecţionat rezistorul are lungimea = 18 m şi este confecţionat din alamă ( ρ = 80 nΩ ⋅ m) . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. fiecare generator electric este parcurs de un curent electric cu intensitatea I = 1 A .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. dacă întrerupătorul K este închis. Valoarea acestei rezistenţe este: a. atunci expresia randamentului circuitului electric simplu este: U E R R+r b. R 2 = 12 Ω . La bornele acesteia se conectează un rezistor. i se adaugă în serie încă un rezistor. rezistenţa electrică a rezistorului 1 . 48Ω b. (15 puncte) Proba E. 30 C d. randamentul circuitului electric. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. b. 60 mC c.toate profilele şi specializările. E tensiunea electromotoare a generatorului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Unei grupări serie de rezistori având rezistenţe egale.Ministerul Educaţiei. c. B.4 Ω .F: Probă scrisă la Fizică C. 88Ω c. C. Determinaţi: a. SUBIECTUL III – Varianta 053 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O baterie este alcătuită din 5 elemente galvanice legate în serie fiecare având t. c. d.e. U b = E b. SUBIECTUL II – Varianta 053 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric reprezentat în figură. . Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. EXAMENUL DE BACALAUREAT . tensiunea la bornele unei surse scurtcircuitate este egală cu: a. Determinaţi: a. D. 60 C b. U b = E + u d. intensitatea curentului de scurtcircuit. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . d.toate profilele. identic cu primii. care este străbătut în timp de 10 min de o sarcină electrică totală q = 3 kC . Dacă U este tensiunea la bornele unui generator electric.

Proba E. C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.m. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. SUBIECTUL III – Varianta 054 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Cinci baterii identice având t.m.1 A b. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Puterea maximă care poate fi debitată în circuitul exterior de o sursă cu t. 2. 3. 2 c. Determinaţi: a. valoarea rezistenţei R1 . c. sunt conectaţi ca în figura alăturată.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. MECANICĂ. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 54 . 4. b. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.2 A c. constatându-se că puterea disipată de consumator în ambele situaţii are aceeaşi valoare P = 250 W . Primul circuit conţine un rezistor de rezistenţă R1 = 3Ω . unitatea de măsură a mărimii fizice exprimate prin produsul U ⋅ I este: d.e. (2p) a. iar al doilea circuit un rezistor de rezistenţă R 2 = 8Ω . iar rezistenţa echivalentă între bornele A şi C este R 2 . Intensitatea curentului prin ramura principală a circuitului are valoarea a. conectat corespunzător. d.toate profilele şi specializările.e. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Determinaţi: a. J b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. legate în serie la bornele consumatorului. adică: A. numărul de baterii identice care. a unei baterii considerând că rezistenţa electrică a consumatorului are valoarea R = 10 Ω . 1. O baterie cu rezistenţa internă r = 2 Ω alimentează pe rând două circuite.Ministerul Educaţiei. W c. c. filiera vocaţională . R 2 = c. d. 1. b. Ω 3. Patru rezistori identici. în paralel cu un alt rezistor având rezistenţa electrică R 2 = 10 Ω prin care trece un curent cu intensitatea I 2 = 1 A . SUBIECTUL II – Varianta 054 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un circuit are un generator de rezistenţă interioară r = 1Ω . valoarea indicaţiei unui ampermetru real având rezistenţa internă R A = Ω .toate profilele. . 8 (3p) 5. E şi rezistenţa internă r se leagă succesiv în serie şi apoi în paralel la bornele aceluiaşi consumator. R 2 = 1 b. 4 d.3 A d. E şi rezistenţa interioară r este: E2 E2 E2 2E 2 b. valoarea tensiunii electromotoare a generatorului. c.2009 Proba scrisă la Fizică C. intensitatea curentului ce trece prin rezistenţa R1 . Rezistenţa echivalentă între bornele A şi B este R1 . t. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. La bornele acestuia se leagă o rezistenţă R1 prin care trec 6 ⋅ 10 21 electroni în 8 minute. B. D. R 2 = d.4 A (5p) Ministerul Educaţiei.m. La reţeaua de 220 V se leagă în paralel un reşou cu puterea de 484 W şi o pernă electrică cu puterea de 242 W . determină ca puterea disipată de acesta să fie egală cu Pn = 160 W . R 2 = 3R1 (3p) 3 4 3 2. 2 d.1 C. 4r 2r r r 4. A (2p) a.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 054 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Între R1 şi R 2 există relaţia: 2R1 4R1 R a. 1 b. relaţia dintre rezistenţa internă r a unei baterii şi rezistenţa electrică R a consumatorului. puterea disipată de consumator dacă la bornele sale este conectată o singură baterie.F: Probă scrisă la Fizică C. Raportul intensităţilor curenţilor ce trec prin cele două circuite I 1 / I 2 este: a. EXAMENUL DE BACALAUREAT . de rezistenţe R . 3 pentru măsurarea intensităţii curentului prin ramura principală a circuitului.e. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.

I. intensitatea curentului debitat de sursă. aşa cum se vede în figura alăturată. puterea electrică totală furnizată de sursă. R+r r 2r R+r 5.F: Probă scrisă la Fizică C.m. V 2 ⋅ A ⋅ s d. unitatea de măsură a energiei electrice disipate de un consumator poate fi scrisă în funcţie de alte unităţi de măsură din S. V ⋅ A ⋅ s c. I 2 < I1. B. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. când întrerupătorul K este deschis. MECANICĂ. filiera vocaţională .5 s c. În circuitul din figura alaturată sursa şi aparatele de măsură sunt ideale. noile valori măsurate I2. PRODUCEREA ŞI UŢILIZAREA CURENTULUI CONŢINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. I 2 > I 1. C. d. P = (3p) a. Cercetării şi Ţineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 55 . intensitatea curentului debitat de sursă. adică: A. U 2 > U 1 c. dar rezistenţe interne diferite. I 2 = I 1. b. când întrerupătorul K este deschis.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. d.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 055 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. determinaţi: a. Intervalul de timp în care becul este străbatut de o sarcină electrică de 1 C este : b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. D. EXAMENUL DE BACALAUREAT . dacă intensitatea curentului debitat de sursă este I = 3 A . P = P1P2 c. c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.1 C. c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Rezistenţele au valorile: R1 = 3 Ω şi R2 = 6 Ω. E care are conectat la borne un rezistor de rezistenţă electrică R. U2 vor fi: a. 1. Puterea maximă pe care o poate debita primul generator pe un circuit exterior este P1. când întrerupătorul K este deschis. Un bec cu rezistenţa de 100 Ω este conectat la tensiunea de 50 V. respecţiv U1 când întrerupătorul k este dechis. 2 ⋅ 10−3 s (3p) a. în forma: a. Cele două generatoare conectate în serie pot debita circuitului exterior o putere maximă: 4P1P2 P1P2 b. Căderea de tensiune pe rezistenţa interioară r a unei surse cu t. randamentul transferului de putere de la sursă la circuitul exterior. c. (2p) a. P = d. este: ER ER ER Er b.toate profilele şi specializările. .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. iar puterea maximă pe care o poate debita al doilea generator pe un circuit exterior este P2. U 2 < U 1 d. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Determinaţi: a. rezistenţa echivalentă a circuitului. 0. b. Ştiind că bateria furnizează circuitului exterior o putere electrică P = 270 W . intensitatea curentului prin ramura ce conţine sursa.2009 Proba scrisă la Fizică C. Ampermetrul şi voltmetrul indică valorile I1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 2 ⋅ 10−4 s d. energia consumată de bec în timpul t = 2 h . U 2 = U 1 (5p) 3.toate profilele. SUBIECTUL II – Varianta 055 Rezolvaţi următoarea problemă: Gruparea de rezistoare din figura alăturată este conectată la o sursă cu tensiunea electromotoare E=36 V şi rezistenţa internă neglijabilă. V ⋅ A b. U 2 > U1 b. dacă intensitatea curentului debitat de sursă este I = 3 A . Două generatoare au aceleaşi tensiuni electromotoare. dacă se închide întrerupătorul K . (15 puncte) Proba E.e. SUBIECTUL III – Varianta 055 (15 puncte) În circuitul exterior al unei baterii de curent continuu cu rezistenţa interioară r = 2 Ω se conectează în serie un bec şi un rezistor. 2 s 4. Ω2 ⋅ A ⋅ s (2p) 2. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Tensiunea la bornele becului este U 1 = 30 V . I 2 > I1. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. tensiunea Uab. iar rezistenţa rezistorului R 2 = 20 Ω . P = P1 + P2 P1 + P2 P1 + P2 Ministerul Educaţiei. Dacă se închide întrerupătorul. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. d.

SUBIECTUL III – Varianta 056 Rezolvaţi următoarea problemă: Sursele din circuitul reprezentat în figura alăturată au tensiunile electromotoare E1 = 6 V şi respectiv E 2 = 4. şi din rezistorul de rezistenţă R = 10 Ω . tensiunea electrică b. B.toate profilele şi specializările. 3 V b. iar intensitatea curentului electric ce trece prin consumatorul din circuit are valoarea I = 2 A . intensitatea curentului electric ce trece prin bec va fi cea mai mare în circuitul reprezentat în figura: (3p) 4.75 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m . C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.3·10-7 m2.e. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. MECANICĂ.4 V d. SUBIECTUL II – Varianta 056 Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul din figură este format din cinci generatoare identice caracterizate de tensiunea electromotoare E = 5 V şi rezistenţa internă r = 1Ω . puterea electrică d. tensiunea la bornele rezistorului. 2. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Un bec electric poate fi alimentat cu două baterii identice aşa cum se vede în montajele de mai jos. Ştiind că rezistenţa electrică a becului este mai mare decât rezistenţa interioară a unei baterii. Energia electrică disipată de acest conductor sub formă de căldură în timp de 10 min este W = 12. a bateriei are valoarea E = 120 V . D. lungimea firului din care este construit rezistorului dacă secţiunea lui este egală cu 0. indicaţia unui ampermetru real (RA=2 Ω) montat pe ramura principală a circuitului. b. EXAMENUL DE BACALAUREAT . 1. d.5 ⋅ 10 −3 K −1 (2p) Ministerul Educaţiei. puterea electrică furnizată circuitului de sursa cu tensiunea electromotoare E 2 = 4.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 056 J A2 ⋅ s (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 6 ⋅ 10 −3 K −1 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 56 . are valoarea: a.m. mărimea fizică pentru care unitatea de măsură în S. Apoi se introduce spirala de alamă într-un vas cu apă la temperatura de 40 0 C şi se constată că rezistenţa este cu 6% mai mare decât în primul caz. E = 3 V şi având rezistenţa electrică de 1. intensitatea curentului electric ce străbate firul de cupru. filiera vocaţională . Tensiunea la bornele unui bec alimentat la o baterie cu t.15 kJ . c. coeficientul termic al rezistivităţii alamei are valoarea: a.toate profilele.Randamentul de transfer al energiei electrice de la o baterie la un consumator conectat la bornele ei este η = 75% . poate fi pusă sub forma este: a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. iar rezistivitatea materialului din care este confecţionat este egală cu 5·10-7 Ω·m.2009 Proba scrisă la Fizică C. P = 100 W (5p) 5. 1.8 V (3p) 3. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. (15 puncte) .5 ori mai mare decât rezistenţa internă a bateriei. Puterea electrică a consumatorului este egală cu: a. P = 180 W b. Rezistenţa electrică a rezistorului R1 are valoarea R1 = 5 Ω . Pentru determinarea coeficientului termic al rezistivităţii alamei. P = 120 W d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. tensiunea electromotoare echivalentă a grupării de generatoare. secţiunea firului de cupru. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. T.5 V . se măsoară rezistenţa electrică a unei spirale de alamă la temperatura de 0 0 C şi se notează valoarea obţinută. energia electrică disipată de rezistorul R1 în timpul ∆t = 1min .5 ⋅ 10 −3 K −1 d. rezistenţa electrică c.1 C. confecţionat din cupru cu rezistivitatea electrică ρ = 1. Determinaţi: a.I. b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .e.m.Ministerul Educaţiei.F: Probă scrisă la Fizică C.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. iar rezistenţele lor interne sunt neglijabile.5 ⋅ 10 −3 K −1 b. adică: A.5 V . 7. Să se determine: a. 1. Neglijând variaţia cu temperatura a dimensiunilor firului de alamă. (15 puncte) Proba E. c. d. 2. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. 4. Conductorul de rezistenţă electrică R este un fir cu lungimea = 4 m .7 V c. energia electrică (2p) 2. P = 150 W c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.

P = ⋅R c.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 250 mA c.toate profilele şi specializările. V 2 ⋅ Ω −1 3. Calculaţi rezistenţa electrică a rezistorului la temperatura t = 100 0 C dacă valoarea R = 20 Ω corespunde temperaturii t 0 = 0 0 C . (15 puncte) . Intensitatea curentului ce străbate conductorul are valoarea: a. 2 A (2p) 2. 0. tensiunea la bornele sursei când se deschide întrerupătorul K. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. b. dacă este acesta este parcurs de un curent electric cu intensitatea I 2 = 1. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică unitatea de măsură a mărimii I 2 r poate fi scrisă în forma: b.92 A . D. Puterea dezvoltată de sursă pe rezistor este dată de relaţia: 25E 2 5E E2 E a. P = ⋅R d. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Rezistenţele electrice ale rezistoarelor sunt: R1 = 10Ω . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. V ⋅ A −1 (5p) a. adică: A.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 057 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1 A d. SUBIECTUL II – Varianta 057 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un număr de 20 generatoare electrice identice cu tensiunea electromotoare E = 10 V şi rezistenţa electrică internă r = 1 Ω se conectează în două moduri la bornele unui rezistor cu rezistenţa electrică R = 20 Ω . energia electrică ce se consumă în 10 min pe întregul circuit când K este deschis. Rezistenţa electrică echivalentă a grupării între bornele A şi B este: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a. Determinaţi căderea interioară de tensiune pe un generator electric în primul caz. J ⋅ s c. iar în al doilea caz se leagă câte 4 generatoare în serie şi se formează 5 ramuri identice dispuse în paralel. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.4 cm . Un conductor cilindric de lungime = 31. b. filiera vocaţională .875 Ω (3p) Ministerul Educaţiei. 100 mA b. În primul caz se leagă câte 5 generatoare în serie şi se formează 4 ramuri identice care se dispun în paralel. 8 Ω c. R 2 = 8Ω şi R 3 = 24 Ω . 2 A (3p) 4. MECANICĂ. 21Ω b.2009 Proba scrisă la Fizică C. Se va neglija variaţia dimensiunilor rezistorului cu temperatura. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .1 C. valorile rezistenţelor electrice sunt R1 = 5 Ω . rezistivitate ρ = 500 µ Ω ⋅ m şi diametrul secţiunii transversale d = 1 mm este conectat la o tensiune U=100 V. Un generator electric cu tensiunea electromotoare E = 2 V şi rezistenţa interioară r = 1Ω este legat la bornele unui rezistor cu rezistenţa electrică R = 7Ω . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. W ⋅ s d. P = ⋅R (2p) 2 r 2 r R + 5r (R + 5r ) (R + ) (R + ) 5 5 5. Cinci generatoare electrice cu tensiunea electromotoare E şi rezistenţa electrică interioară r se leagă în serie la bornele unui rezistor cu rezistenţa electrică R . SUBIECTUL III – Varianta 057 Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul electric din figura alăturată este alimentat de o baterie cu tensiunea electromotoare E = 36 V şi rezistenţa interioară r = 2Ω . B. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. iar coeficientul termic al rezistivităţii este α = 3 ⋅ 10 −3 grad −1 .5 A c. Proba E. 500 mA d. P = ⋅R b. 3 Ω d. R 2 = 4 Ω şi R 3 = 12 Ω . Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.F: Probă scrisă la Fizică C. În circuitul electric din figură.toate profilele. d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 57 . d. 1. C. Determinaţi intensitatea curentului electric prin rezistor în cele două situaţii. Calculaţi sarcina electrică ce trece prin rezistor în timpul ∆t = 10 s . Intensitatea curentului electric prin circuit are valoarea: a. c. 1. puterea electrică disipată pe circuitul exterior când K este închis. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. c. 5 mA b. intensitatea curentului electric prin rezistorul R 3 când întrerupătorul K este închis.Ministerul Educaţiei. Determinaţi: a.

R1 = 15 Ω . C. b. respectiv r = 2 Ω . Ω d.F: Probă scrisă la Fizică C. Rezistivitatea electrică a materialului din care este confecţionat conductorul are valoarea: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. d. Energia consumată. Precizaţi care dintre unităţile de măsură de mai jos este unitate de măsură fundamentală în S. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 58 . Determinaţi: a.1 A . are valoarea W = 1800 J . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. EXAMENUL DE BACALAUREAT . R 2 = 20 Ω . b. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.I. iar rezistenţa internă a acestuia r . Tensiunea electromotoare a generatorului şi rezistenţa sa internă au valorile E = 30 V .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 058 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 2R + 3r 2R + 3r 2R + 3r R + 3r (2p) Ministerul Educaţiei. împreună. D. Intensitatea curentului electric care străbate consumatorul are expresia: 2E 3E 4E 3E a. expresia randamentului unui circuit electric simplu este: R R+r R r a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .toate profilele şi specializările. 405 J b.57 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m c. R 3 . Se cunosc: r = 4 Ω . d. A b. Dependenţa rezistenţei electrice a unui conductor liniar în funcţie de lungimea acestuia este reprezentată în graficul alăturat. intensitatea curentului electric care trece prin rezistorul R 2 . SUBIECTUL II – Varianta 058 Rezolvaţi următoarea problemă: În schema electrică din figura alăturată se cunosc: E = 12 V . 4860 J (3p) 5. SUBIECTUL III – Varianta 058 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Se consideră circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată. 1620 J c. W (2p) 2. filiera vocaţională . Energia consumată de rezistorul R în intervalul de timp ∆t = 2 minute este egală cu: a. MECANICĂ. c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.28 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m (5p) 4.2009 Proba scrisă la Fizică C. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică.14 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m d.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. R 3 = 50 Ω . adică: A. B. R 2 = 40 Ω . puterea electrică disipată de gruparea formată din rezistoarele R1 şi R 2 . η = d. tensiunea electromotoare a generatorului.1 C. randamentul circuitului electric. tensiunea electrică la bornele rezistorului R 3 . c. V c. şi R4 . b. 1.57 ⋅ 10 −9 Ω ⋅ m b. . În circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată toate generatoarele sunt identice. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.toate profilele. R1 = 20 Ω . rezistenţa internă a generatorului. (15 puncte) Proba E. d. 1. 3. de către rezistoarele R1 şi R 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Rezistenţa electrică a conductoarelor de legătură se neglijează. 1. rezistenţa echivalentă a grupării formate din rezistoarele R 2 . intensitatea curentului electric care trece prin rezistorul R1 . Rezistenţa electrică a consumatorului este R . η = (3p) r R R+r R 3. R 4 = 100 Ω şi valoarea intensităţii indicate de ampermetrul ideal. η = c. în intervalul de timp ∆t = 1 minut. η = b. 6. Diametrul conductorului are valoarea d = 1 mm .: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 3240 J d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. I 3 = 0. Un rezistor de rezistenţă electrică R = 18 Ω este cuplat la bornele unui generator. Determinaţi: a. c. Tensiunea electromotoare a unui generator este E .Ministerul Educaţiei.

c. C.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 059 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. adică: A. d. η = c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. d. acesta indică U1 = 24 V când întrerupătorul k este deschis. MECANICĂ. 1 A b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. intensitatea curentului electric prin sursă când întrerupătorul k este deschis.toate profilele şi specializările. sursa este parcursă de curent electric de la borna pozitivă la cea negativă b. Conectând între punctele A şi B un voltmetru ideal (RV → ∞ ) . Ţinând cont că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. Randamentului unui circuit electric simplu NU poate fi exprimat cu ajutorul relaţiei: U R IR Ir b. sursa este parcursă de un curent electric de intensitate egală cu intensitatea de scurtcircuit c. scade de patru ori. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . iar pe cel de rezistenţă R2 . t. scade de două ori. creşte de două ori.toate profilele. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 59 . filiera vocaţională . P2 = 108 W. J b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. rezistenţa circuitului exterior. c. intensitatea curentului electric care trece prin generatorul echivalent. intensitatea curentului electric prin rezistorul R2 . unitatea de măsură în S. V d. B. η = borne E E R+r E . 10 A (3p) Ministerul Educaţiei. a sursei d. d.e.e. căderea de tensiune pe sursă este mai mică decât t. b.Consideraţi porţiunea dintr-un circuit electric a cărui diagramă este reprezentată în figura alăturată. Când k este închis.I. legate în paralel. SUBIECTUL III – Varianta 059 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un circuit electric este alimentat de două baterii identice. A (15 puncte) V R1 k B R2 Proba E. 5 A c.e.Ministerul Educaţiei. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Determinaţi: a. rezistenţa electrică a rezistorului R1. A c. b. 1. (3p) 4. Bateriile debitează pe două rezistoare legate în paralel. I2 = 9 A şi I 4 = 5 A .2 Ω. D. Ω (2p) 2. rezistenţa electrică rămâne aceeaşi dacă lungimea firului: a. η = 1 (5p) a. Intensitatea curentului I 5 are valoarea a.2009 Proba scrisă la Fizică C. poate fi mai mare decât t.F: Probă scrisă la Fizică C.m a acesteia atunci când: a.Ir 5.1 C.m. rezistenţa sursei este mai mare decât rezistenţa circutului din care face parte aceasta (2p) 3. Micşorând de două ori diametrul unui fir metalic.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. SUBIECTUL II – Varianta 059 Rezolvaţi următoarea problemă: Sursa electrică din circuitul redat în figura alăturată are E = 24.1 A.6 V şi r = 0. rezistenţa electrică a rezistorului R2 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. creşte de patru ori. prin sursa electrică trece curentul de intensitate I 2 = 4. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 9 A d.m şi rezistenţa generatorului echivalent. Tensiunea la bornele unei surse electrice. b. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Puterea disipată pe rezistorul de rezistenţă R1 este P1 = 36 W. c. a mărimii fizice care are expresia PR este: a. incluse într-o reţea electrică. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. η = d. . rezistenţa circuitului exterior când întrerupătorul k este închis. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Determinaţi: a. fiecare având E = 24 V şi rezistenţa interioară r = 2 Ω. Intensităţile unora dintre curenţii care circulă prin fire sunt I1 = 1 A .

d. 12 A b. intensitatea curentului electric prin circuitul din figura alăturată.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 060 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.6 kJ d. intensitatea curentului prin circuit este I1 = 1 A . E = 2 V. E = 6 V. R = d. P = d. O sarcină electrică Q = 120 C trece prin secţiunea transversală a unui conductor. r = 1Ω c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.4 kJ c. W=2. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică.toate profilele.e. Intensitatea curentului electric prin rezistorul R1 este I1 = 2 A .Ministerul Educaţiei. b. Determinaţi: a.toate profilele şi specializările. EXAMENUL DE BACALAUREAT . tensiunea electromotoare E a generatorului. Intensitatea curentului I 1 este egală cu: a. 48 A (5p) 4. Energia dezvoltată de rezistor în timpul t are valoarea: b. c. r = 1Ω b.2009 Proba scrisă la Fizică C. MECANICĂ. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Determinaţi: a. c. având rezistenţa electrică egală cu R=10 Ω în timpul t = 1min . P = c. iar valorile rezistenţelor electrice sunt R1 = 10 Ω . R 2 = 8 Ω . Pentru porţiunea de circuit din figura alăturată. W=4. P = b. tensiunea electromotoare echivalentă şi rezistenţa internă a grupării formate prin legarea în paralel cu generatorul dat a încă patru generatoare. D. Notaţiile fiind cele utilizate în manualele de fizică. 1. P = (3p) r R R R+r Ministerul Educaţiei. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . dacă se înlocuieşte rezistorul R1 cu un rezistor având rezistenţa electrică R 2 = 2. adică: A. E = 6 V şi rezistenţa internă r = 3 Ω .2 kJ 5.m. B. d.5 Ω . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. randamentul circuitului electric. identice cu primul. Proba E. rezistenţa electrică a unui conductor liniar poate fi determinată cu ajutorul relaţiei: I U2 a. E = 3 V.8 kJ (3p) a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 60 . (15 puncte) . intensitatea curentului devine I 2 = 0. R3=10 Ω. 24 A c. filiera vocaţională . r = 9 Ω d. R = U ⋅ I (2p) U S I 3. R2=20 Ω. r = 1Ω (2p) 2. SUBIECTUL II – Varianta 060 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Dacă la bornele unui generator electric se conectează un rezistor cu rezistenţa electrică R1 = 1Ω . puterea electrică consumată de rezistorul R1 . W=3. SUBIECTUL III – Varianta 060 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul din figura alăturată t. R 3 = 24Ω . 36 A d. rezistenţa internă r a sursei. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. b. energia electrică consumată de circuitul exterior în timpul t = 10 min . fiecare având t. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Caracteristicile generatorului echivalent. C. care înlocuieşte cele trei generatoare identice sunt: a. a sursei este E = 34 V şi rezistenţa internă r . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. R = ρ c. puterea electrică consumată de rezistorii R 2 şi R 3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. se cunosc: I 2 = 12 A . Generatoarele din figura alăturată sunt identice.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. expresia puterii electrice debitate de un generator electric pe întregul circuit este: U2 U2 E2 E2 a.1 C.5 A .F: Probă scrisă la Fizică C. E = 6 V.m. W=1. R = b.e.

b.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Ω 3. 0 V c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Notaţiile fiind cele din manualele de fizică. EXAMENUL DE BACALAUREAT . C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 61 . I = 2 A şi R = 9Ω . energia totală furnizată de sursă în ∆t = 5 min de funcţionare. randamentul de transfer al energiei de la sursă la circuitul exterior format din cele două rezistoare. s d. adică: A. Determinaţi: a. SUBIECTUL II – Varianta 061 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric din figura alăturată bateria conţine n = 6 elemente identice având fiecare tensiunea electromotoare E = 1. % (5p) a. R 2 = 16R1 (2p) a. iar raportul diametrelor secţiunilor transversale este d 1 d 2 = 8 . iar circuitul exterior este compus din rezistorii cu rezistenţele electrice R1 = 1 Ω. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.Ministerul Educaţiei. intensitatea curentului electric prin baterie. O sursă de tensiune electrică debitează putere maximă circuitului exterior. b. R1 = 16R 2 2.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 061 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Tensiunea electrică U AB dintre punctele A şi B are valoarea: a. Prin tăierea conductorului în bucăţi identice de lungime = 25 m fiecare. R1 = R 2 / 4 d. R 3 = 6 Ω . filiera vocaţională . D. intensitatea I 2 a curentului electric prin rezistorul cu rezistenţa R 2 . MECANICĂ. Doi astfel de rezistori se montează în paralel la bornele unei surse care are tensiunea electromotoare E = 6 V şi rezistenţa internă r = 1Ω . V b. d. Proba E. SUBIECTUL III – Varianta 061 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un conductor electric omogen. legea de variaţie a rezistivităţii electrice a metalelor în funcţie de temperatură este: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. atunci între rezistenţele electrice ale celor două fire există relaţia: b. ρ = ρ 0 (1 + αt ) (2p) Ministerul Educaţiei.toate profilele.5 V şi rezistenţa internă r = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 20 V (3p) 5. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.5 Ω . intensitatea curentului electric prin sursă. Determinaţi: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.1 C. Pentru porţiunea de circuit alăturată se cunosc următoarele valori numerice: E1 = 20 V şi r = 1Ω . 50% d. A c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. numărate de la A spre B. tensiunea U ' măsurată cu un voltmetru ideal (cu rezistenţă internă infinită) conectat între punctul A şi un punct de conexiune dintre elementul al 4-lea şi al 5-lea. ρ = ρ 0 ⋅ α ⋅ t d. tensiunea electrică U CB pe rezistoarele conectate în paralel. R 2 = 3 Ω . . Randamentul electric al circuitului este: 75 b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. filiform şi foarte lung are rezistivitatea electrică ρ = 4 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m şi aria secţiunii transversale S = 1 mm 2 . 50 3 % 3 4. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Dacă raportul lungimilor celor două fire este 1 2 = 4 . ρ = ρ0 α ⋅t b. c. 10 V d. se confecţionează rezistori electrici de rezistenţă R . c.F: Probă scrisă la Fizică C. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. d. 1. 75% c. R 2 = 4R1 c. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. W unitatea de măsură a mărimii fizice exprimate prin raportul 2 este: I R (3p) a.2009 Proba scrisă la Fizică C. lungimea 0 pe care ar trebui să o aibă unul dintre cei doi rezistori astfel ca puterea debitată de sursă pe circuitul exterior să fie maximă. ρ = (1 + αt ) ρ0 c. Doi conductori electrici cilindrici liniari sunt confecţionaţi din acelaşi material. −20 V b.toate profilele şi specializările. B.

c. (15 puncte) . ochiul de reţea este un contur poligonal deschis format din laturi ale reţelei c. Dacă prin secţiunea transversală a unui conductor trec electroni de conducţie cu sarcina electrică Q = 600 C în intervalul de timp ∆t = 10 min . I = b. conductorii sunt fire metalice care fac legătura doar între consumatori d. reprezintă latura reţelei (3p) 5.F: Probă scrisă la Fizică C. 1 = 1 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 62 . 1 = 1 2 η 2 R2 (R1 + r ) η 2 R2 (R1 + r ) η 2 R1(R1 + r ) η 2 (R1 + r )(R2 + r ) Ministerul Educaţiei. Raportul randamentelor a două circuite electrice. (15 puncte) Proba E.0 A c. valoarea rezistenţei electrice a ampermetrului RA. R 2 = 4 Ω .5 A d. iar voltmetrul ideal (RV → ∞ ) conectat la bornele rezistorului R1 indică U1 = 4 V . obţinute prin conectarea succesivă a două rezistoare având rezistenţele R1 şi respectiv R2 .Ministerul Educaţiei. Ampermetrul real indică I = 2 A . A ⋅ V d. adică: A. I = (2p) d. Determinaţi: a. E 2 = 22 V . E 2 = 2 V. Ω (5p) V 4. 0.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 062 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1 = 2 2 d. 1. MECANICĂ. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. noua indicaţie a ampermetrului dacă se inversează polaritatea sursei 1.toate profilele şi specializările.2009 Proba scrisă la Fizică C. W c. SUBIECTUL III – Varianta 062 Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul din figură se cunosc: E1 = 9 V. legate în paralel. se poate afirma că: a. valoarea intensităţii curentului electric este: a. b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.toate profilele. 1 = (2p) a. un curent electric cu intensitatea: 4E 4E E E a. D. Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică unitatea de U este: măsură a mărimii I A a. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. I = c. Patru generatoare electrice identice. Despre elementele constitutive ale unei reţele electrice ohmice.5 A (3p) 2. b. valoarea rezistenţei electrice a rezistorului R1. porţiunea de circuit dintre trei sau patru noduri succesive.1 C. SUBIECTUL II – Varianta 062 Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul din figura alăturată se cunosc: tensiunile electromotoare ale surselor E1 = 10 V.5 A b. nodurile sunt puncte din reţea în care se întâlnesc cel puţin trei conductori b. C. R3 = 3 Ω . debiteză print-un rezistor cu rezistenţa electrică R . I = r R+r 3R + r R + 4r R+ 4 3. 1. puterea electrică disipată pe rezistenţa internă a sursei E 2 . tensiunea electrică dintre punctele A şi B . 1. d. energia electrică disipată pe rezistorul R1 în intervalul de timp ∆t = 5 min . rezistenţele lor interne r1 = r2 = 1 Ω şi valorile rezistenţelor rezistorilor R2 = 6 Ω şi R3 = 3 Ω . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. valoarea intensităţii curentului electric prin rezistorul R3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B. căderea internă de tensiune pe sursa E2 .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. c. r2 = 1Ω R1 = 2 Ω . este dat de relaţia: η η η R (2R1 + r ) R (R + r ) R1R2 R (R + r ) η b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. la aceeaşi sursă având tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r. având tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r . EXAMENUL DE BACALAUREAT . filiera vocaţională . Determinaţi: a. 2. d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . r1 = 1Ω .

PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. 1. (3p) d. prin secţiunea transversală a conductorului din care este confecţionat consumatorul. iar această grupare este legată în paralel cu al treilea generator. ∆R = 0 d. puterea electrică disipată de consumatorul din circuit. c. ampermetrul se conectează în paralel şi voltmetrul se conectează în serie cu consumatorul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. V ⋅ A 2. din figura alăturată. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. valoarea rezistenţei interne a generatorului. 0.toate profilele şi specializările.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 063 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. filiera vocaţională . D. V 2 ⋅ Ω ⋅ s d. SUBIECTUL II – Varianta 063 Rezolvaţi următoarea problemă: Graficele (1) şi (2) din figura alăturată redau: (1) – dependenţa intensităţii curentului printr-un consumator în funcţie de tensiunea electrică măsurată la bornele sale şi (2) – dependenţa intensităţii curentului prin circuit de tensiunea măsurată la bornele generatorului care îl alimentează. în forma: b. c. c. Rezistenţa echivalentă RAB a grupării de rezistoare identice ce au rezistenţa electrică R. 242 Ω c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. are valoarea: a. . SUBIECTUL III – Varianta 063 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un consumator electric cu rezistenţa R = 14 Ω este alimentat de o grupare formată din trei generatoare având fiecare t. determinaţi: a. Pe soclul unui bec electric sunt înscrise valorile tensiunii nominale U = 220 V şi puterii disipate P = 100 W . V ⋅ Ω ⋅ s (2p) a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . EXAMENUL DE BACALAUREAT . Valoarea rezistenţei electrice a becului în regim de funcţionare este: a.m. A 2 ⋅ Ω ⋅ s c. b. Folosind datele din grafic. B. randamentul circuitului simplu format din consumatorul cu rezistenţa R alimentat de un singur generator. d. ampermetrul şi voltmetrul se conectează în paralel cu consumatorul.5⋅R. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 63 . ∆R = R0 ⋅ α ⋅ t b.I. 968 Ω (3p) Ministerul Educaţiei. valoarea rezistenţei electrice a consumatorului. c. 484 Ω d. ∆R = 0 (5p) t α α ⋅t 3.e.6⋅R.2009 Proba scrisă la Fizică C. Pentru măsurarea tensiunii la bornele unui consumator şi a intensităţii curentului electric prin consumator: a. ∆R = 0 c. MECANICĂ.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică.2⋅R. 1. tensiunea la bornele consumatorului. b. C. continuă E = 24 V şi rezistenţa internă r = 3 Ω . se exprimă prin relaţia: R ⋅t R ⋅α R a. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. Determinaţi: a.9⋅R. ampermetrul şi voltmetrul se conectează în serie cu consumatorul. 0. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. b. unitatea de măsură pentru energia electrică se poate exprima în funcţie de alte unităţi de măsură din S.1 C. valoarea tensiunii electromotoare a generatorului. 121 Ω b.F: Probă scrisă la Fizică C. b. variaţia rezistenţei electrice ∆R = R − R0 a unui conductor metalic cu temperatura. adică: A. 1.Ministerul Educaţiei. numărul de sarcini electrice elementare ce trec în unitatea de timp. valoarea intensităţii curentului care străbate cele două generatoare legate în serie. d. conectate astfel: două dintre ele sunt legate în serie. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. dacă se neglijează modificarea dimensiunilor acestuia.toate profilele. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. ampermetrul se conectează în serie şi voltmetrul se conectează în paralel cu consumatorul. (15 puncte) Proba E. 4. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. (2p) 5. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. d. dacă tensiunea la bornele consumatorului este egală cu 3 V .

Numărul de electroni ce traversează secţiunea conductorului în intervalul de timp ∆t = 10 s este: a.1 C. rezistenţa internă a sursei electrice. Coeficientul termic al rezistivităţii pentru metalul utilizat este: a. Două reşouri electrice cu rezistenţele electrice R1 şi R 2 având aceeaşi tensiune nominală au puterile electrice nominale de 500 W şi respectiv de 200 W . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL III – Varianta 064 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un circuit electric conţine un generator şi un rezistor R1 care are rezistenţa de 5 ori mai mare decât rezistenţa internă a generatorului.5 a. Proba E. I = ρ (3p) d. Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit poate fi scrisă astfel: a. aflat la temperatura de 25°C . înseriată cu un rezistor de rezistenţă R 3 = 1. respectiv R2 = 6Ω . rezistenţa R2 a unui alt rezistor care. filiera vocaţională . B. I = R R+r U R (2p) Ministerul Educaţiei. d.toate profilele şi specializările. 2 ⋅ 10 20 c. Intensitatea curentului prin sursă are valoarea I = 2 A . R 2 şi R 3 . rezistivitatea electrică c.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 064 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. căldura degajată în interiorul generatorului în timpul t = 5 minute. c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. b. 1. b.6 Ω . SUBIECTUL II – Varianta 064 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O sursă electrică alimentează un circuit format dintr-o grupare paralel a două rezistoare de rezistenţe R1 = 4Ω . intensitatea curentului electric b. R 2 = 1. conectat la acelaşi generator ar consuma aceeaşi putere ca şi rezistorul R1 . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 ⋅ 10 −4 grad −1 (3p) 4. R 2 = R1 b.Ministerul Educaţiei. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.5R1 c. valoarea intensităţii curentului electric din circuit devine I ' = 1 A .5R1 (5p) 2. 10 20 b. rezistenţa electrică d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. puterea totală furnizată de generator circuitului. C. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 64 . adică: A. d. Dacă se deconectează rezistorul R 2 . MECANICĂ. ' . ca în figura alăturată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.2009 Proba scrisă la Fizică C. 12 ⋅ 10 −4 grad −1 d.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Între rezistenţele electrice ale celor două reşouri există relaţia: a. tensiunea la bornele sursei după deconectarea rezistorului R 2 . randamentul electric al circuitului format dacă în serie cu rezistorul R1 se leagă un alt rezistor de rezistenţă R2 = 4 Ω . Tensiunea electrică la bornele generatorului este U = 20 V iar raportul E / r = 24 A . mărimea fizică egală exprimată prin relaţia reprezintă: S a. rezistenţa echivalentă a grupării rezistoarelor R1 . Intensitatea curentului electric ce trece printr-un conductor legat la o sursă electrică este I = 3. U = RI 2 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. este cu 15% mai mare decât rezistivitatea electrică a acelui metal la temperatura de 0°C . EXAMENUL DE BACALAUREAT . R 2 = 2. Determinaţi: a. 8 ⋅ 10 20 (2p) 3. D. tensiunea electrică 5. 3 ⋅ 10 20 d.2 A . tensiunea electromotoare a sursei.toate profilele. 6 ⋅ 10 −3 grad −1 b. Rezistivitatea electrică a unui metal. I = U2 R c. Determinaţi: . c. 8 ⋅ 10 −3 grad −1 c.F: Probă scrisă la Fizică C. R 2 = 2R1 d.

R = 10 Ω (3p) Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL III – Varianta 065 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Se consideră circuitul electric din figura alăturată. u = E / 4 d. r1 = 1. R = 60 Ω b.2009 Proba scrisă la Fizică C.Ministerul Educaţiei. J c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.toate profilele şi specializările. Intensitatea curentului electric prin fiecare rezistor este 1.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 065 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Dacă în paralel cu cei doi rezistori se mai conectează încă un rezistor identic. E 2 = 9 V . 60 W ) . energia disipată de rezistorul R în timpul t = 10 minute. u = E / 8 (5p) a. 1. R1 = 20 Ω . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.5 V . d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 65 . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. r2 = 0.toate profilele. u = E / 2 3. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. b. sunt alimentate de la o sursă de 220 V printr-un cablu. u = E / 3 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 1. MECANICĂ. parametrii generatorului echivalent (E echiv . unitatea de măsură a mărimii U ⋅ I ⋅ t este: b.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică.4 A d. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . SUBIECTUL II – Varianta 065 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Se studiază circuitul electric reprezentat în figura alăturată în care se cunosc: E1 = 4. D. conectate în paralel. rezistenţa electrică a cablului trebuie să fie egală cu: a. intensitatea curentului electric indicat de ampermetrul A . C d. Determinaţi: . Pentru ca becurile să funcţioneze normal. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.8 Ω . Un circuit electric simplu format dintr-o sursă cu tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r alimentează un rezistor cu rezistenţa electrică R = 2r . r = 0 ) . 2. EXAMENUL DE BACALAUREAT . valoarea intensităţii curentului electric prin fiecare rezistor devine: a. Proba E. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. R2 = 6 Ω . η = 95% (3p) 4.2 A c. . E 2 = 15 V . η = 90% d. d.4 Ω . rezistenţa ampermetrului R A = 2 Ω . R3 = 12 Ω .r echiv ) .F: Probă scrisă la Fizică C. numărul de electroni care intră în nodul M într-o secundă. puterea electrică dezvoltată pe porţiunea de circuit alcătuită din cele două rezistoare R1 şi R2 dacă sursa de tensiune electromotoare E 2 este scoasă din circuit. 2. Determinaţi: a. a. η = 75% c. filiera vocaţională .lungimea unui conductor din constantan cu secţiunea S = 1 mm 2 şi rezistivitatea ρ = 5 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m care ar avea rezistenţa electrică egală cu a rezistorului R1 . R1 = 4 Ω . Doi rezistori identici se conectează în paralel la bornele unei surse ideale (E. Un generator electric debitează în circuitul exterior puterea utilă maximă. în care se cunosc: R = 8.1 C. c. Zece becuri identice (120 V.4 A b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.2 Ω . B. r 2 = 3 Ω . Ω 2. b. Randamentul electric al circuitului este egal cu: a. c. cât din puterea disipată pe circuitul exterior este consumată de ampermetru. C.2 A (2p) 5. R2 = 24 Ω . W (2p) a. adică: A. η = 50% b. R = 20 Ω d. 1. tensiunea electrică la bornele rezistorului R1 . E1 = 6 V . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Căderea de tensiune pe rezistenţa internă a sursei este dată de relaţia: b.2 A . R = 40 Ω c. r1 = 2 Ω .

puterea electrică disipată este P2 = 600 W . c.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 066 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. aria secţiunii transversale a firului din care este confecţionată spirala reostatului dacă rezistivitatea Proba E.m. a. Rezistenţa rezistorului la temperatura de 2000 0 C este egală cu: a. determinaţi timpul necesar acestui proces. invers proporţională cu intensitatea. (3p) 3. Se consideră N surse identice (E. b. Intensităţile de scurtcircuit ale celor două baterii astfel formate satisfac relaţia I p = 10I s . Rezistenţa electrică a spiralei reostatului are valoarea R1 = 20 Ω iar lungimea spiralei este L = 20 m . direct proporţională cu intensitatea curentului prin rezistor. a mărimii fizice exprimate prin raportul este: ∆t V2 V2 c. EXAMENUL DE BACALAUREAT . R s < R p d. 15 d. respectiv α 2 . 1. b.5 Ω . se foloseşte un reostat cu cursor. Dacă R 01 şi R 02 reprezintă rezistenţele la temperatura de 0 0 C ale celor doi rezistori. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. direct proporţională cu rezistenţa electrică. d. E = 24 V şi rezistenţa internă r = 2. C. b. Numărul N de surse ce formează o baterie este egal cu: a. (∀n ) c.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. puterea electrică disipată de acesta este P1 = 450 W .I. Când conectăm rezistorul de rezistenţă R1 la o sursă care asigură la borne o tensiune constantă U = 210 V .toate profilele şi specializările. Dacă 80% din energia furnizată de reşou în cazul conectării la tensiunea U a rezistenţei R 2 este preluată de apa dintr-un vas. R s = R p . d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Se consideră n rezistori care se grupează în serie şi apoi în paralel. d. tensiunea la bornele rezistorului R 2 în condiţiile punctului a. D. W (2p) J W V 2. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior sursei când cursorul se află la mijlocul spiralei reostatului. iar coeficienţii termici ai rezistivităţilor electrice ale materialelor din care sunt confecţionaţi rezistorii sunt α 1 . dacă intensitatea curentului debitat de sursă este I = 1. 10 c. c. Determinaţi: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 66 . c. R p = nR s (5p) a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Alegeţi relaţia corectă dintre rezistenţele echivalente ale celor două grupări: a. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. MECANICĂ.F: Probă scrisă la Fizică C.2009 Proba scrisă la Fizică C. Când se conectează la bornele aceleiaşi surse al doilea rezistor de rezistenţă R 2 .22 kΩ 180 kΩ (2p) Ministerul Educaţiei. Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică.Tensiunea electrică măsurată la bornele unui rezistor a cărui rezistenţă electrică nu se modifică este: a. Ministerul Educaţiei. b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. B. r ) care se grupează în serie şi apoi în paralel formându-se două baterii. intensitatea curentului debitat de sursă. adică: A. unitatea de R măsură în S. Determinaţi valoarea rezistenţei R1 .. iar apa are nevoie de energia W = 420 kJ pentru a fi adusă la fierbere. d.5 Ω . c. SUBIECTUL II – Varianta 066 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru a varia tensiunea la bornele rezistorului R 2 având rezistenţa electrică R2 = 30 Ω din circuitul reprezentat în figura alăturată. Producerea şi utilizarea curentului continuu electrică a materialului acesteia are valoarea ρ = 44 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m . constantă indiferent de valoarea intensităţii.1 C. 5 b. dacă rezistenţa circuitului exterior sursei este R = 17.Ministerul Educaţiei. R s > R p b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .e. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Determinaţi intensitatea curentului electric debitat de sursă dacă la bornele ei se leagă în paralel cele două rezistenţe R1 şi R 2 . Circuitul este conectat la un alimentator de tensiune continuă cu t. 4. d. 20 Ω 180 Ω 3. W 2 b. SUBIECTUL III – Varianta 066 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un reşou electric are două rezistoare de rezistenţe R1 şi R 2 . Graficul dependenţei rezistenţei electrice a unui rezistor în funcţie de temperatură este redat în figura alăturată. filiera vocaţională . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 20 (3p) 5.toate profilele.2 A .

Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. respectiv R 2 = 20 Ω .5 Ω şi R 2 = 7. R 2 = R p . c.5 kΩ c. B. rezistenţa echivalentă a circuitului conectat între bornele a şi b. iar rezistenţele electrice ale rezistorilor au valorile R1 = 30Ω . EXAMENUL DE BACALAUREAT . raportul dintre puterea disipată pe rezistenţa ampermetrului şi puterea disipată pe circuitul exterior sursei dacă R = 9 Ω şi comutatorul K este închis.Ministerul Educaţiei. 0. Ω ⋅ A c. η = (2p) I I I sc I sc 4. filiera vocaţională . c. η = sc b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 0.2009 Proba scrisă la Fizică C. Randamentul acestui circuit simplu poate fi exprimat prin relaţia: I I I I a.2 Ω . Proba E. V 2 ⋅ Ω −1 (2p) a. Se cunosc intensitatea curentului electric dintr-un circuit electric simplu I şi intensitatea curentului de scurtcircuit a sursei din acel circuit.8 A când K este închis. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. V ⋅ A −1 2. Numărul de electroni ce trec printr-o secţiune tranversală a unui conductor metalic într-o secundă este 5 ⋅ 10 19 . V ⋅ A −2 d. Aparatele de măsură se consideră ideale (R A ≅ 0.toate profilele. 8 A b. Determinaţi: a. tensiunea electromotoare a sursei. d.F: Probă scrisă la Fizică C. valoarea rezistenţei R . Intensitatea curentului staţionar ce trece prin conductor este egală cu: a. ştiind că în cazul în care K este deschis energia dezvoltată de acesta în timp de 10 minute are valoarea 1.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 1. . SUBIECTUL II – Varianta 067 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Voltmetrul din circuitul reprezentat în figura alăturată indică tensiunea electrică U = 24 V . respectiv valoarea I 2 = 0. d. adică: A. dacă R = 9 Ω şi comutatorul K este deschis. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. I sc . Doi rezistori de rezistenţe electrice R1 şi R 2 sunt grupaţi în paralel.5 Ω . puterea disipată în rezistorul R1 în cazul în care comutatorul K este închis şi R = 9Ω .toate profilele şi specializările. 0.Rezistenţa electrică a rezistorului pentru care a fost trasată caracteristica curent tensiune alăturată are valoarea: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 67 .R1 (3p) 3. 2 Ω d.R1 c. R 2 = R p R1 R1 − R p b. 8 mA (5p) 5. indicaţiile celor două aparate de măsură dacă se scurtcircuitează gruparea celor două rezistoare. unitatea de măsură pentru puterea electrică poate fi scrisă sub forma: b. D.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 067 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. η = 1 − sc c. SUBIECTUL III – Varianta 067 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul din figura alăturată se cunosc valorile rezistenţelor electrice R1 = 2. R 2 = R p R1 R p . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.2 Ω (3p) Ministerul Educaţiei. MECANICĂ. Rezistenţa electrică R 2 poate fi exprimată în funcţie de R1 şi de rezistenţa electrică echivalentă R p a grupării paralel prin relaţia: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. iar rezistenţa internă a ampermetrului este R A = 1Ω . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . R 2 = R p . 2 kΩ b. η = 1 − d.8 A c. Curentul înregistrat de ampermetru are valoarea I1 = 1A când comutatorul K este deschis. C. raportul lungimilor firelor metalice din care sunt confecţionate cele două rezistoare dacă au aceeaşi grosime şi sunt din acelaşi material. b. intensitatea curentului prin sursă. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. b. RV → ∞ ) .5 W ⋅ h .1 C. Determinaţi: a. Rezistenţa internă a sursei are valoarea r = 0.R1 R p R1 d. 80 mA d.

.I.96 kJ. putere electrică c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. energie electrică d. Schema unui circuit electric este redată în figura alăturată. d.9 V c. Rezistenţele rezistoarelor au valorile: R1 = 5 Ω. intensitatea curentului electric care parcurge rezistorul R1 . Grafitul are rezistivitatea (15 puncte) E1. iar gruparea celor două înseriată cu rezistorul R1 . b. rezistenţă electrică (2p) 2. Determinaţi: a. tensiune electrică b.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. filiera vocaţională . egală cu energia electrică debitată pe circuitul interior b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. adică: A. r 2 = 2 Ω. c. MECANICĂ. r1 = 1 Ω.6 Ω d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . conectat la o tensiune electrică constantă. având fiecare t.valoarea pe care ar avea-o intensitatea curentului electric din circuit dacă sursa cu tensiunea electromotoare E1 = 12 V îşi inversează polaritatea.e. C.1 C. 0. b. r2 R ρ = 60 ⋅ 10 -6 Ω ⋅ m. c. este dată de expresia: αθ αθ αθ 1 + αθ a. intensitatea curentului electric din circuit.m E şi rezistenţa interioară r = 600 m Ω. intensitatea curentului electric prin rezistorul de rezistenţă R2 .1 V d. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.m şi rezistenţa generatorului echivalent (cu care poate fi înlocuită gruparea celor două generatoare).2 Ω (5p) 4. R2 = 6 Ω. EXAMENUL DE BACALAUREAT . 0. 0.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 068 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 68 . r1 E 2 . sunt grupate în paralel formând o baterie ce alimentează o grupare de trei rezistoare. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică.3 Ω c.toate profilele. Întrerupătorul k este deschis. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Intensitatea curentului electric care trece printr-un conductor ideal legat la bornele sursei respective are valoarea Isc = 40 A.Ministerul Educaţiei. t.toate profilele şi specializările. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. puterea electrică totală furnizată de o sursă circuitului electric.e. O sursă electrică are tensiunea electromotoare E = 24 V. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Un fir din cupru. R3 = 4 Ω. dacă se neglijează modificarea dimensiunilor firului cu temperatura.F: Probă scrisă la Fizică C. sub forma V ⋅ A ⋅ s se numeşte: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. mai mică decât energia electrică debitată pe circuitul interior (3p) 3. SUBIECTUL III – Varianta 068 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un număr n = 6 surse de tensiune identice. E 2 = 24 V. Determinaţi: a. mai mare decât energia electrică debitată pe circuitul interior d. 0. Energia electrică disipată în rezistorul R 2 în timpul ∆t = 1 min este W2 = 12. SUBIECTUL II – Varianta 068 Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul electric reprezentat în figura alăturată sunt cunoscute valorile: E1 = 12 V. Energia electrică consumată de către un rezistor legat la bornele unui generator de tensiune electromotoare E şi rezistenţă internă r NU poate fi: a. 11. egală cu energia electrică totală debitată de generator în circuit c. Rezistorul R este un baston de grafit având raza secţiunii transversale r = 1 mm şi lungimea = 15. mărimea fizică a cărei unitate de măsură exprimată prin unităţile din S. B. − (2p) αθ 1 + αθ 1 − αθ 1 + αθ Ministerul Educaţiei. 0 V b. 12 V (3p) 5. c.15 Ω b.2009 Proba scrisă la Fizică C. d. D. b. intensitatea curentului electric ce străbate una dintre sursele de tensiune. Variaţia relativă a intensităţii curentului electric prin fir datorită încălzirii. Un voltmetru conectat la bornele rezistorului va indica: a. se încălzeşte în timpul funcţionării de la 0°C la până la temperatura θ . 1. Rezistenţa internă a sursei este de: a. d. rezistenţa rezistorului R. Coeficientul termic al rezistivităţii cuprului la 0°C este α . Rezistoarele sunt conectate astfel: rezistorul R2 legat în paralel cu rezistorul R3 . 1. Proba E.7 cm (≅ 5 π cm).

5 Ω d. 4 Ω c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. I ⋅ (2p) a. se înjumătăţeşte (3p) 5. filiera vocaţională . d. fiecare având rezistenţa electrică R . c. A d. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. voltmetrul V1 indică 6 V . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. voltmetrul V1 indică 5.Ministerul Educaţiei. iar ampermetrul A indică 2 A . b. tensiunea electromotoare şi rezistenţa internă a sursei. intensitatea curentului când tensiunea pe rezistor atinge. I ⋅ d. Când tensiunea la bornele rezistorului scade de la 12 V la 6 V. r R R+r R 2. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . C.toate profilele şi specializările. iar. valoarea de 3. 10 Ω (3p) 4. intensitatea curentului: a. I ⋅ r +R r + n ⋅R r +R n⋅r +R Ministerul Educaţiei. c. J c. se măreşte de 4 ori d. Ω (2p) 3. Rezistenţa unui rezistor de cupru (α=4·10-3 grd-1) variază cu temperatura conform graficului din figura alăturată.I. Determinaţi: a. practic. SUBIECTUL II – Varianta 069 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul din figura alăturată. B. Rezistenţa rezistorului la temperatura de 00C are valoarea: a. căderea de tensiune în interiorul a generatorului în cazul în care comutatorul este închis. Dependenţa tensiunii aplicate la bornele rezistorului de rezistenţa sa este reprezentată în graficul din figura alaturată. EXAMENUL DE BACALAUREAT . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. (15 puncte) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 69 . d. (15 puncte) Proba E. relaţia cu ajutorul căreia se poate determina tensiunea la bornele unui rezistor cu rezistenţa electrică R.F: Probă scrisă la Fizică C. c. I ⋅ c. iar ampermetrul este real având rezistenţa electrică R0. 1. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. valoarea tensiunii pentru care puterea transmisă circuitului exterior are valoarea maximă.5 V . rezistenţa electrică a ampermetrului.6 V . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică U2 ⋅S unitatea de măsură în S. Un generator cu tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r alimentează un circuit format din n rezistoare legate în serie.toate profilele. Voltmetrele sunt considerate ideale ( RV → ∞ ). numărul de electroni ce străbat o secţiune transversală a rezistorului în ∆t = 5 min . La închiderea întrerupătorului K . Utilizând notaţiile din manualele de fizică. Determinaţi: a. 1 Ω b. Un rezistor cu rezistenţa constantă este conectat la o sursă a carei tensiune la borne poate fi variată.1 C. W b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. d. SUBIECTUL III – Varianta 069 Rezolvaţi următoarea problemă: O sursă de tensiune cu parametrii E şi r este conectată la un rezistor de rezistenţă electrică variabilă. Intensitatea curentului electric care străbate rezistorul în acest caz este: r + n⋅R r +R n⋅r +R r +R b.6 V.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. rămâne aceeaşi b. voltmetrul V2 indică 4. D. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. b. a mărimii fizice desrise de relaţia ρ ⋅l a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. valoarea intensităţii curentului din circuit când rezistenţa este R = 1 Ω . Intensitatea curentului electric prin circuit este I . rezistenţa electrică R a rezistorului.2009 Proba scrisă la Fizică C. (5p) a. adică: A. se dublează c.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 069 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Se înlocuieşte gruparea celor n rezistoare cu un singur rezistor de rezistenţă electrică R . MECANICĂ. conectat la o sursă de tensiune cu parametrii E şi r este: ER E (R + r ) ER Er b.

R → ∞ (3p) 5. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Relaţia corectă între valorile rezistenţelor este: a. Determinaţi: a. R2 . R 2 < R1 < R 3 c. este: b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 70 . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. energia WR disipată pe rezistorul R într-un interval de timp egal cu un minut. puterea consumată de rezistorul R1 . E 2 = 25 V . unitatea de măsură pentru sarcina electrică. Intensitatea curentului electric printr-un conductor este numeric egală cu: a.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. filiera vocaţională . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. R = 0 b. expresia puterii dezvoltate de un rezistor parcurs de curent este: a.F: Probă scrisă la Fizică C. R1 < R 2 < R 3 b. SUBIECTUL II – Varianta 070 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O sursă de tensiune electromotoare E = 20 V şi rezistenţă internă r alimentează doi rezistori legaţi în serie având rezistenţele electrice R1 = 4 Ω şi R 2 = 5 Ω . SUBIECTUL III – Varianta 070 Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul electric reprezentat în schema din figura alăturată se cunosc: E1 = 30 V . d.toate profilele. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. c. R = r c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. R 2 I d. intensitatea curentului prin circuit. A ⋅ m d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. (15 puncte) . c. Cunoscând tensiunea la bornele primului rezistor U 1 = 8 V . R1 = 9 Ω . tensiunea U la bornele rezistorului R . tensiunea la bornele rezistorului R 2 .toate profilele şi specializările. sarcina electrică ce trece prin secţiunea transversală a conductorului d. RI 2 c.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 070 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. sarcina electrică ce trece prin secţiunea transversală a conductorului în unitatea de timp (2p) 4. d. Valoarea intensităţii curentului prin rezistorul R este egală cu 2 A .Ministerul Educaţiei. RI b. raportul dintre tensiunea la bornele sursei şi căderea de tensiune din interiorul sursei. B. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. MECANICĂ. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. R 3 de tensiunea electrică aplicată la bornele fiecăruia dintre aceştia. A ⋅ s −1 c. A ⋅ s 2. adică: A. RU (3p) 3.1 C. Un rezistor având rezistenţa electrică R este legat la bornele unei surse de tensiune având rezistenţa internă r . rezistenţa internă a sursei. R = 10 Ω . b. numărul de electroni care trec prin secţiunea transversală a conductorului b. b.Tensiunea la bornele sursei este nulă dacă: a. Graficele din figura alăturată redau dependenţa intensităţii curentului prin trei rezistori având rezistenţele R1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. R1 < R 3 < R 2 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. numărul de electroni care trec prin secţiunea transversală a conductorului în unitatea de timp c. R = 2 r d. determinaţi: a. exprimată în funcţie de unităţile de măsură ale mărimilor fundamentale din SI. R 3 < R 2 < R1 (5p) Ministerul Educaţiei. r1 = 1Ω . Proba E. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. 1. D. A ⋅ m −1 (2p) a. C.2009 Proba scrisă la Fizică C. puterea totală PE2 debitată de sursa E 2 .

d. 0. R2 = 6 Ω.2 Ω c. b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.F: Probă scrisă la Fizică C. 1.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 071 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. având fiecare t. 0.e. E ⋅ R 4. R3 = 1Ω şi R4 = 4 Ω . R ⋅ I 2 c. c.5 Ω d. Intensitatea curentului electric atunci când becul funcţionează la parametrii nominali este egală cu: a. D.22 A b. Pe un bec electric sunt înscrise valorile P = 100 W. U ⋅ I (3p) a.2 A c. 0.1Ω b. Prin rezistor circulă un curent cu intensitatea I = 1. filiera vocaţională . dintre următoarele expresii. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică.5 Ω alimentează o grupare de rezistoare cu rezistenţele R1 = 2 Ω. intensităţile I1 şi I2 ale curenţilor ce parcurg rezistoarele R1 şi. 0. La bornele unui rezistor având rezistenţa electrică variabilă este conectată o sursă având t. Determinaţi: a. valoarea intensităţii curentului debitat de aceasta devine I sc = 21 A . Determinaţi: a. În graficul din figura alăturată este reprezentată tensiunea electrică la bornele sursei în funcţie de intensitatea curentului electric din circuit. Intensitatea curentului electric prin rezistor are valoarea: a. Rezistenţa interioară a sursei are valoarea: a.45 A d. tensiunea electromotoare a bateriei. este legată în serie cu un rezistor cu rezistenţa R = 6. d. 5 A (3p) Ministerul Educaţiei. R2. B. La bornele unui rezistor cu rezistenţa electrică de 2 kΩ se aplică o tensiune electrică de 10 V. cea care nu reprezintă o putere electrică este: b.e. adică: A. MECANICĂ. randamentul circuitului electric.m.1 C. SUBIECTUL III – Varianta 071 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O baterie cu t. s −1 c. 5 mA c. energia disipată prin rezistorul R3 în timp de 10 minute.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 5 µA b. 2. EXAMENUL DE BACALAUREAT .m. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. lungimea firului conductor cu rezistenţa R. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.4 Ω . 0.m. montate ca în figura alăturată.5 A d.Ministerul Educaţiei. Dacă la bornele bateriei se conectează un conductor cu rezistenţa rezistenţă electrică neglijabilă. rezistenţa internă a unui element. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. tensiunea electrică la bornele bateriei dacă la bornele acesteia este conectat rezistorul R . unitatea de măsură a coeficientului termic al rezistivităţii este: b. respectiv. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . SUBIECTUL II – Varianta 071 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O baterie formată din 6 elemente grupate în serie. 5 A (5p) 3. E ⋅ I d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.e. 3 Ω (2p) 5. 1. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. E şi rezistenţa interioară r. puterea totală a sursei.8 A . b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 71 . format dintr-un fir conductor cu secţiunea S = 1 mm 2 şi rezistivitatea electrică ρ = 4 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m . c. grad 2. grad −1 (2p) a. U = 220 V . . Ω ⋅ m d. E = 14 V şi rezistenţa interioară r = 0. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.toate profilele. C.toate profilele şi specializările.2009 Proba scrisă la Fizică C. E şi rezistenţa interioară r. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Proba E.

W b. Rezistenţa echivalentă între punctele A şi B ale montajului format din cele trei rezistoare de rezistenţă R din figura alăturată este: a. E e = nE şi r e = nr c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.I.2009 Proba scrisă la Fizică C. C d. Ω 2.e. E 2 = 30 V şi rezistenţa internă r 2 = 5 Ω .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 072 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.m.1 C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. intensitatea curentului debitat de sursă. respectiv R 2 = 30 Ω . c. dacă rezistenţa echivalentă a circuitului exterior generatorului este R e = 15Ω . c.2 A . MECANICĂ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 72 . a mărimii fizice exprimată prin produsul U ⋅ I este: (2p) a. suma dintre tensiunea electromotoare şi căderea interioară de tensiune. D. R 3 c. d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .2 V . Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Q = t (3p) R R R 5. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. b. . având rezistenţele electrice R1 = 15 Ω . SUBIECTUL II – Varianta 072 Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul din figura alăturată se cunosc: E = 3. Intensitatea curentului electric ce străbate rezistorul R1 are valoarea I1 = 2 A . r = 1Ω şi R = 10 Ω . în paralel. filiera vocaţională . energia furnizată circuitului de gruparea a două surse în intervalul de timp ∆t = 5 min dacă se conectează. b. b. conectate în paralel. E e = nE şi r e = r n (2p) Ministerul Educaţiei. puterea electrică disipată pe rezistorul R1 . adică: A. (3p) 4. R (5p) 3. 3R b. intensitatea curentului electric ce străbate sursa. d. căderea de tensiune pe circuitul exterior. 2 R 3 d. Determinaţi: a. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior generatorului. E e = E şi r e = r n d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. B.m. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ministerul Educaţiei.toate profilele şi specializările.e. căderea de tensiune pe rezistenţa internă a sursei.toate profilele. dacă intensitatea curentului prin generator este I = 0. E e = nE şi r e = r b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Gruparea astfel formată se conectează la bornele unei surse electrice având rezistenţa internă r1 = 5 Ω . c. d. O grupare de n surse identice având fiecare tensiunea electromotoare E şi rezistenţa interioară r . Q = R 2 It d. Q = t c. căldura degajată la trecerea curentului electric printr-un rezistor de rezistenţă R se determină cu ajutorul relaţiei: U U2 I2 a. este echivalentă cu o singură sursă având tensiunea electromotoare echivalentă E e şi rezistenţa interioară echivalentă r e date de : a. tensiunea electromotoare a generatorului. C.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. se leagă în paralel. acesta va indica: a. unitatea de măsură în S. Dacă la bornele unui generator care furnizează energie electrică unui circuit se conectează un voltmetru ideal (cu rezistenţă internă infinită). J c. cu generatorul de t. tensiunea între punctele c şi d . Q = 2 t b. indicaţia unui voltmetru ideal (cu rezistenţă internă infinită) conectat la bornele sursei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. tensiunea electromotoare E1 a sursei. E1 o a doua sursă având t. SUBIECTUL III – Varianta 072 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două rezistoare. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele folosite în manualele de fizică. Determinaţi: a. EXAMENUL DE BACALAUREAT . (15 puncte) Proba E.F: Probă scrisă la Fizică C.

intensitatea curentului de scurtcircuit a sursei echivalente. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. SUBIECTUL III – Varianta 073 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric reprezentat în figura alăturată se cunosc: E = 10 V . B. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2 b. r1 = 3 Ω r 2 = 2 Ω . care alimentează un consumator. d. de secţiune constantă şi de lungime . Simbolurile mărimilor fizice fiind cele din manuale. de 2 ori mai mică c. Utilizând notaţiile din manualele de fizică. de 4 ori mai mare d.2009 Proba scrisă la Fizică C. fiecare de lungime 2 . faţă de cea furnizată iniţial: a. de 4 ori mai mică (3p) 4. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. d. E 2 = 48 V . d.5 (5p) (3p) Ministerul Educaţiei. tensiunea electrică U 0 la bornele grupării de surse. (2p) J V J A 3. intensitatea curentului ce parcurge rezistorul având rezistenţa electrică R = 2Ω . c. 3 c. Dacă firul conductor se taie în două bucăţi egale. R1 = 2 Ω şi R2 = R3 = 4 Ω . poate fi exprimată sub forma: W ⋅s W A⋅s s a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . care se leagă în paralel la bornele aceleiaşi surse. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. C. filiera vocaţională . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. de 2 ori mai mare b. R 3R R R 5. este conectat la bornele unei surse cu rezistenţă interioară neglijabilă.toate profilele. unitatea de măsură ce corespunde randamentului unui generator electric. Determinaţi: a.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 073 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. la funcţionarea în gol a acesteia ( R → ∞ ). 1. b. I = c. SUBIECTUL II – Varianta 073 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul din figură se cunosc: E1 = 8 V . MECANICĂ.Ministerul Educaţiei. este: a. expresia legii lui Ohm pentru o porţiune de circuit este: U E2 a. c. b. adică: A. intensitatea curentului electric ce parcurge rezistorul R1 . având fiecare rezistenţa electrică R. b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 73 . (15 puncte) . căldura degajată de rezistorul R2 în trei minute. şi R = 2 Ω . b. 4 d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. I sc (R → 0 ) . în cazul circuitului electric din figura alăturată. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. c. Determinaţi: a. Raportul dintre tensiunea la bornele sursei electrice şi căderea interioară de tensiune pe sursa electrică. tensiunea electrică între nodurile A şi B. c. Un fir conductor omogen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. valoarea puterii maxime debitate de sursă în circuitul exterior. d. Puterea dezvoltată de cei patru rezistori este dată de relaţia: 4U 2 U2 8U 2 9U 2 a. 4. valoarea rezistenţei pe care ar trebui să o aibă un circuit conectat la bornele sursei pentru ca puterea preluată de acesta de la sursă să fie maximă. r = 1Ω .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică.F: Probă scrisă la Fizică C. în condiţiile punctului c.toate profilele şi specializările.1 C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. R = R 0 (1 + α ⋅ t ) d. intensitatea curentului furnizat de sursă devine. R = ρ b. În schema din figura alăturată cei patru rezistori sunt identici. D. (15 puncte) Proba E. I = (2p) R+r S R 2. Aplicăm între bornele A şi B o tensiune U. EXAMENUL DE BACALAUREAT .

a rezistivităţii electrice este: C.e. 2. C. Cercetării şi Inovării a. 2 b. P = E2 (R1 + R 2 + r )2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT . E2 R1 + R 2 + r 2 d. P = R1R 2 c. Determinaţi: a. 3. 1. A ⋅ m −1 d.5 V este conectată la bornele unui rezistor cu rezistenţa R = 2 Ω . b. Dacă se înlocuieşte rezistorul R1 cu altul având rezistenţa electrică R 2 = 8 Ω . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. r = 3 Ω c. În figura alăturată este redată dependenţa tensiunii la bornele unei porţiuni de circuit de intensitatea curentului electric prin aceasta. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Determinaţi: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. se constată că putere electrică furnizată de sursă circuitului exterior este aceeaşi.5 A (3p) Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. r = 1Ω . unitatea de măsură în S. rezistenţa internă a sursei. puterea electrică debitată pe gruparea serie a celor 2 rezistoare conectate la aceeaşi sursă de tensiune. Dacă tensiunea la bornele sursei este U = 1 V .toate profilele şi specializările. rezistenţa internă a sursei este: a.. R1 = R 2 = 3 Ω şi R 3 = 1 Ω . P = (R1 + R 2 ) . valoarea pe care ar trebui să o aibă rezistenţa internă a sursei pentru ca puterea debitată de aceasta pe cele două rezistoare grupate serie să fie maximă.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 074 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.F: Probă scrisă la Fizică C.Ministerul Educaţiei. Puterea debitată de sursă circuitului exterior este dată de relaţia: E2 a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. d.m. r = 2 Ω d. R c. 0.toate profilele.1 C. În circuitul din figura de mai jos rezistoarele au aceeaşi valoare a rezistenţei electrice R. (R1 + R 2 + r )2 b. SUBIECTUL II – Varianta 074 (15 puncte) b. Doi rezistori de rezistenţe electrice R1 şi R 2 sunt legaţi în serie la o sursă de tensiune având tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r. c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. d. 4R . filiera vocaţională .valoarea tensiunii electromotoare a unei surse dacă se înlocuieşte gruparea paralel a celor două surse de tensiune cu o singură sursă având rezistenţa internă r1 = 0. tensiunea la bornele rezistorului R1 . intensitatea curentului electric prin rezistorul R 3 . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. r = 5 Ω b. 1 A c. Proba E.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. D.I. iar valoarea intensităţii curentului prin rezistorul R 3 devine egală cu 0. MECANICĂ. 2R (2p) d.2009 Proba scrisă la Fizică C. c. V ⋅ m (2p) a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . P = (R1 + R 2 ) E2 R1 + R 2 + r (5p) 4.5 A . (3p) 2. Ω ⋅ m c. . rezistenţa echivalentă a circuitului exterior. SUBIECTUL III – Varianta 074 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: La bornele unei surse având tensiunea electromotoare E = 20 V se conectează un rezistor cu rezistenţa electrică R1 = 2 Ω . B. randamentul circuitului electric în situaţia de la punctul b. Rezistenţa echivalentă a circuitului între bornele A şi B este: R a. O sursă de tensiune cu t. Tensiunea electrică la bornele porţiunii de circuit este U = 6 V dacă intensitatea curentului are valoarea: Ministerul Educaţiei. r = 2 Ω . Ω ⋅ m −1 Rezolvaţi următoarea problemă: În montajul alăturat se cunosc (valorile mărimilor caracteristice componentelor): E = 3 V . 2 A d. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.5 A b.5 Ω . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 74 . E = 1. adică: A.

230 Ω d.I. d. Rezistenţa electrică montată în circuit are valoarea R = 6 Ω . r = R / 2) alimentează un circuit electric format din trei rezistori conectaţi în serie având rezistenţele electrice R1 = R / 2 . J ⋅ A 2 ⋅ s c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. tensiunea la bornele ansamblului fiind U = 7 V . 1. S ≅ 0. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. C. Calculaţi valoarea rezistenţei R2 pentru care curentul prin sursa E1 este nul. filiera vocaţională . S ≅ 0. Rezistenţa electrică din care este confecţionat reşoul este alcătuită dintr-un fir de lungime = 12 m având rezistivitatea la temperatura de funcţionare ρ = 1.toate profilele.178 mm 2 c.090 mm 2 d.55 A . 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B. Exprimaţi intensitatea I1 . Proba E. rezistenţa electrică a becului.m E1 = 1. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Două rezistoare de rezistenţe electrice R1 şi R2 sunt legate în serie.2009 Proba scrisă la Fizică C.2 A b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. iar rezistenţa electrică R2 este variabilă. Un reşou electric disipă o putere P = 600 W când este alimentat sub tensiunea U = 220 V .1 C. SUBIECTUL III – Varianta 075 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul electric a cărui diagramă este ilustrată în figura alăturată conţine sursa cu t. Tensiunea la bornele rezistorului R2 este U 2 = 2. O baterie (E . iar intensitatea curentului electric prin bec este Ι 1 = 0.e. . Calculaţi puterea electrică disipată pe rezistenţa R0 pentru o valoare a rezistenţei electrice R 2 = 24 Ω . S ≅ 0. intensitatea curentului electric prin rezistenţa R este egală cu zero. 1. S ≅ 0. Aria secţiunii transversale a firului încălzit este: a. Rezistenţele electrice R0 = 49 Ω şi R1 = 50 Ω sunt constante. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 200 Ω (5p) 3.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. adică: A.Ministerul Educaţiei.e. intensitatea curentului electric prin baterie în situaţia în care U = U1 . a curentului electric care străbate sursa E1 în funcţie de R2 . R3 = 2R . b. a. EXAMENUL DE BACALAUREAT . MECANICĂ. b. bateria este ideală având tensiunea electromotoare E constantă şi rezistenţa internă nulă. η = r / (R + r ) c. d. În aceste condiţii intensitatea curentului electric va avea valoarea: a.275 mm 2 b. valoarea tensiunii electrice U pentru care intensitatea curentului electric prin baterie este nulă. unitatea de măsură în S. expresia randamentului unui circuit electric simplu este: b. Intensitatea curentului electric din circuit este Ι = 1 A .2 ⋅ 10 −6 Ω ⋅ m . SUBIECTUL II – Varianta 075 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Se consideră montajul electric din figura alăturată în care tensiunea electrică U poate fi modificată. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. D.5 V şi rezistenţa internă neglijabilă.5 V şi rezistenţa internă r0 = 1Ω şi sursa cu t. 1.toate profilele şi specializările.4 A c. c. tensiunea electromotoare E a bateriei. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Pentru o valoare a tensiunii U egală cu U 1 = 3 V . J ⋅ A −2 ⋅ s −1 b. η = (R + r ) / R d. W ⋅ A −2 ⋅ s −1 (2p) 2.040 mm 2 (3p) Ministerul Educaţiei.F: Probă scrisă la Fizică C.Determinaţi energia electrică dezvoltată în timpul t = 10 min pe rezistorul R2 pentru o valoare a rezistenţei electrice R2 = 25 Ω . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Determinaţi: a. c.8 A d.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 075 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manuale. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 75 . Ω ⋅ m d.m E 0 = 4. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . a rezistenţei electrice poate fi scrisă sub forma: a. 700 Ω b. R2 = R . η = R / (R + r ) 4. Din circuit se elimină rezistorul R3 . 430 Ω c. η = (R + r ) / r (3p) a. Rezistenţa electrică a rezistorului R2 are valoarea: a.3 V iar rezistorul R1 are rezistenţa electrică R1 = 470 Ω . 2 A (2p) 5.

20 Ω (3p) (2p) (5p) Ministerul Educaţiei. I 1 − I 4 − I 2 = I 5 − I 3 c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . filiera vocaţională . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. variaţia tensiunii electrice la bornele bateriei ca urmare a conectării celui de-al doilea fir în locul primului. 16 Ω d. poate fi pusă sub forma: este: Ω⋅s a. intensitatea curentului electric b.toate profilele şi specializările. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Pentru intensităţile curenţilor care se întâlnesc în nodul de reţea reprezentat în figura de mai jos se poate scrie: a. D.2009 Proba scrisă la Fizică C. mărimea fizică a cărei unitate de măsură în J S. tensiunea electrică d. d. B.8 mm2 şi rezistivitatea ρ = 49 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. energia disipată prin efect termic de rezistorul R 3 în timp de 1 minut. c. valoarea t. SUBIECTUL III – Varianta 076 Rezolvaţi următoarea problemă: Becul din circuitul reprezentat în figura alăturată are puterea P = 40 W .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Două baterii identice cu t. a bateriei. tensiunea electromotoare E 2 a celei de-a doua surse. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 76 . lungimea a primului fir. 1000 K d. puterea furnizată circuitului de sursa cu t. a primei surse este egală cu E1 = 18 V . iar rezistenţele electrice ale rezistoarelor au valorile R2 = 6 Ω . (15 puncte) . 0 b. Un voltmetru ideal (cu rezistenţă internă infinită) conectat între bornele A şi B va indica o tensiune egală cu: a. are valoarea: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. conductorul fiind parcurs de un curent de intensitate I = 1 A . C. 10 Ω c. E d.e. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.e.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 076 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. I 1 + I 2 − I 4 = I 3 + I 5 (3p) d. b. intensitatea curentului debitat de baterie scade cu 16% faţă de valoarea avută în primul caz. I 1 + I 4 − I 2 = I 3 + I 5 b.m. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. rezistenţa internă a bateriei.m. E / 2 c. Cele două surse din circuit au rezistenţele interne neglijabile. secţiunea S = 9. E şi rezistenţă internă neglijabilă sunt conectate ca în figura alăturată. Neglijând modificarea dimensiunilor filamentului cu temperatura. temperatura la care este încălzit filamentul.e. Rezistenţa electrică a filamentului din wolfram al unui bec are valoarea R1 = 10 Ω la temperatura de 0 0 C . E1 . Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. iar tensiunea la bornele lui are valoarea U = 10 V .F: Probă scrisă la Fizică C.e.Ministerul Educaţiei. b.1 C. respectiv R3 = 8 Ω . lungimea . d. 2 ⋅ E 5. MECANICĂ. Determinaţi: a.m. 1. SUBIECTUL II – Varianta 076 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: La bornele unei baterii se conectează un fir conductor din constantan cu rezistenţa electrică R = 8 Ω . Determinaţi: a. 500 0 C b.m. c. EXAMENUL DE BACALAUREAT .toate profilele. adică: A. rezistenţa electrică c. având aceeaşi secţiune. 800 K c. Coeficientul termic al rezistivităţii wolframului are valoarea α = 5 ⋅ 10 −3 K −1 . Dacă se înlocuieşte firul conductor cu un alt fir din constantan. dacă rezistenţa lui electrică devine R 2 = 85 Ω . t. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manuale. Proba E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. puterea electrică (2p) 2. Un consumator preia 80% din energia furnizată de o baterie cu rezistenţa internă r = 2 Ω . I 1 + I 4 − I 2 + I 3 − I 5 = 0 3. dar lungimea cu 25% mai mare decât a primului fir. 1500 0 C 4. 8 Ω b.I. Rezistenţa electrică a consumatorului este egală cu: a. intensitatea curentului electric ce trece prin bec.

E e = E / n. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E = max b. E = (3p) I sc I sc I sc I sc 4. SUBIECTUL II – Varianta 077 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul electric din figura alăturată se cunosc tensiunile electromotoare ale generatoarelor E1 = 6 V . randamentele de transfer al energiei de la generator în circuitul exterior pentru cele două situaţii. E 2 = 4 V . EXAMENUL DE BACALAUREAT .2009 Proba scrisă la Fizică C. În figura alăturată cifrele indică valorile intensităţilor curenţilor electrici prin laturile corespunzătoare. intensitatea curentului electric este I sc . 10 3 W 3600s b. 4 s] este egală cu: a. r e = r d. Determinaţi: a. 20 mC c. Energia electrică de 1 kWh exprimată în funcţie de unităţi de măsură în S. E e = nE . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. re = nr b.e. O grupare de n surse identice având fiecare t. −4 mA c. b. dacă generatorul are tensiunea electromotoare E = 4. B. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. E e = E . 36 ⋅ 10 5 J d. C. tensiunea electrică la bornele generatorului cu tensiunea electromotoare E 2 . 6 mA Ministerul Educaţiei. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. puterea maximă pe care o poate furniza generatorul unui circuit exterior cu rezistenţa electrică aleasă convenabil. cunoscând I 2 = 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. P = 3 W . b. determinaţi: a.1 C. 10 3 W s c. 40 mC 3. 36 ⋅ 10 6 J (2p) 2. E = d. 4 mA (3p) d. cu întrerupătorul K deschis şi cu întrerupătorul K închis. 1. intensităţile curenţilor I 1 . I 2 şi I 3 prin ramurile circuitului.5 Ω . SUBIECTUL III – Varianta 077 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată. c. E = c. d. tensiunea electrică între punctele A şi B . Tensiunea electromotoare a generatorului este egală cu: 2Pmax 3Pmax 4Pmax P a. dacă rezistenţa interioară a generatorului este r = 1. . E şi rezistenţa internă r . MECANICĂ. tensiunea electromotoare a generatorului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 77 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.2 A . Tensiunea electromotoare echivalentă şi rezistenţa internă echivalentă grupării se determină cu ajutorul relaţiei: a. valoarea intensităţii curentului prin rezistorul R3 dacă punctele A şi C ale circuitului se leagă printr-un fir de rezistenţă neglijabilă Proba E.m. corespunde valorii: a.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Sarcina electrică transportată prin conductor în intervalul de timp t ∈ [2 s. D. E 3 = 2 V . Cunoscând R1 = 1Ω şi R 2 = 3 Ω . Acelaşi generator poate transfera circuitului exterior o putere maximă Pmax . măsurate în mA . Dacă se scurtcircuitează bornele unui generator prin intermediul unui conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 30 mC (5p) d. 10 mC b. Intensitatea curentului care străbate un conductor variază în raport cu timpul conform graficului alăturat.5 Ω . iar săgeţile sensurile curenţilor. c.2 A . d.toate profilele. −6 mA b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. r e = r (2p) 5. adică: A.Ministerul Educaţiei. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. E e = E . indiferent dacă întrerupătorul K este deschis sau închis.F: Probă scrisă la Fizică C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 077 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. rezistenţele lor interne r1 = r2 = r3 = 1Ω precum şi rezistenţele rezistorilor din circuit R1 = R2 = R3 = 2 Ω . cunoscând I1 = 0. Intensitatea I a curentului electric care iese din nodul A este egală cu: a.toate profilele şi specializările. filiera vocaţională . puterea debitată de generator circuitului exterior este aceeaşi.I. r e = r / n c.5 V şi rezistenţa interioară r = 1. se conectează în serie. rezistenţa interioară a generatorului.

ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .5 Ω.i c. unitatea de masură în S. tensiunea la bornele rezistorului R 2 când comutatorul K este închis. d. atunci puterea dezvoltată de sursă este egală cu: a. Determinaţi rezistivitatea materialului din care sunt confecţionate firele de legătură. D. r1 = r 2 = 5 Ω şi rezistenţa electrică R 2 = 30 Ω . b.2009 Proba scrisă la Fizică C. Pentru deplasarea electronilor de conducţie încărcaţi cu sarcina electrică q prin circuitul exterior este necesară energia We iar pentru deplasarea aceloraşi electroni de conducţie prin circuitul interior energia Wi . B. rezistenţele interne ale generatoarelor. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. puterea electrică disipată de rezistorul R1 atunci când comutatorul K este închis.toate profilele.5 Ω c. Proba E. MECANICĂ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 78 . d. E1 = 60 V şi E 2 = 45 V . b. ∑±I i =1 n i = 0. intensitatea curenţilor care intră în nod scade şi a celor care ies creşte. Dacă tensiunea la bornele sursei are valoarea U = 4 V. (3p) 3. 20 Ω (5p) a. Ω -1 ⋅ m d. Conform primei legi a lui Kirchhoff. . 30 W (2p) Ministerul Educaţiei. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.4 mm 2 şi rezistenţa electrică R f = 1. prin intermediul a două conductoare identice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 1.25 Ω 5. c. C. Tensiunea electromotoare a sursei poate fi exprimată cu ajutorul relaţiei: W -W W W W W a. 1. rezistenţa electrică a rezistorului R1 . E = q (We + Wi ).5 Ω. c. intensitatea curentului ce trece prin circuit atunci când comutatorul K este deschis. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Un fir metalic de secţiune constantă şi rezistenţă 20 Ω se taie în patru părţi egale. O sursă electrică are t. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. a mărimii US este: fizice care are expresia I a. Determinaţi tensiunea electrică la bornele sursei. E = e . Sursa electrică ce alimentează un circuit simplu are parametrii E = 6 V şi r = 0. b.toate profilele şi specializările. V ⋅ Ω b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. aria secţiunii transversale S = 0. Ω ⋅ m (2p) 2.1 C. (3p) q q q q q 4. filiera vocaţională .Ministerul Educaţiei.F: Probă scrisă la Fizică C. Rezistenţa grupării paralel a celor 4 părţi este egală cu: b. Fiecare conductor are lungimea = 2 m . a. într-un nod al unei reţele electrice: a. Când comutatorul K este deschis randamentul de transfer al energiei electrice de la cele două surse la rezistorul R1 este egal cu η = 80% . 12 W c.e. SUBIECTUL III – Varianta 078 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul reprezentat în figura alăturată se cunosc: tensiunile electromotoare ale generatoarelor. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. E = e + i d. suma algebrică a intensităţilor curenţilor care se întâlnesc în acel nod este nulă. Calculaţi rezistenţa echivalentă a circuitului electric exterior. Ω c. 4 W b. 1. Determinaţi intensitatea curentului electric din circuit. 5 Ω d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. adică: A. E = e 2 i b. Determinaţi: a. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. c. 24 W d. intensitatea curenţilor care intră în nod creşte şi a celor care ies scade. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. d.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 078 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. numai dacă laturile care se întâlnesc în nodul dat nu conţin surse electrice. SUBIECTUL II – Varianta 078 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: La bornele unui consumator cu rezistenţa R = 6 Ω este conectată o sursă electrică având parametrii E = 100 V şi r = 1 Ω.I.m E.

Ω ⋅ m b. Neglijând rezistenţa firelor conductoare. ρ = ρ 0 (1 + αt ) b. R 2 = 4 Ω şi R3 = 8 Ω .4 A (3p) 2. Puterea disipată pe rezistorul R 2 este P2 = 16 W . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. tensiunea la bornele sursei 1 (a cărei t. astfel încât rezistorul R1 să nu fie parcurs de curent electric. dependenţa rezistivităţii electrice de temperatură este dată de expresia: a. 144 W d. tensiunea electrică între nodurile A şi B. 0. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. B. bateria cu t. r1 = r 2 = 1Ω . D. ρ = ρ 0 (1 + αT0 ) d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 72 W c. adică: A. filiera vocaţională . valoarea pe care ar trebui să o aibă rezistenţa R1 (toate celelalte elemente de circuit rămânând neschimbate). tensiunea electromotoare a bateriei. (2p) Ω V V 4. EXAMENUL DE BACALAUREAT .toate profilele şi specializările. Utilizând simbolurile unităţilor de măsură utilizate în manualele de fizică.m. . Dacă notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. unitatea de măsură pentru intensitatea curentului electric poate fi scrisă în forma: W W Ω a. 2.5 A b. SUBIECTUL II – Varianta 079 Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată se cunosc: E1 = 24 V .m. iar rezistoarele au rezistenţele electrice R1 = 12 Ω . b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Căldura disipată în timp de o jumătate de oră de un conductor cu rezistenţa electrică R = 500Ω prin care trece un curent electric având intensitatea I = 10 mA este egală cu: a. R1 = R 2 = 5 Ω şi R 3 = 12 Ω . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 288 W (3p) 3.F: Probă scrisă la Fizică C. E 2 = 18 V . O sursă de tensiune eletrică cu t. 1. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. E are rezistenţa internă r = 3 Ω . 1. determinaţi: a.e. c. c. E = 24 V şi rezistenţa internă r = 1 Ω . intensitatea curentului ce parcurge rezistorul R 3 .e. intensitatea curentului electric va avea valoarea: a. 0. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. intensitatea curentului electric prin circuit are valoarea de 1 A . E şi rezistenţa internă r = . d.5 A c. SUBIECTUL III – Varianta 079 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric reprezentat schematic în figura alăturată. C.6 A d.Ministerul Educaţiei. valoarea pe care ar trebui să o aibă E1 (toate celelalte elemente de circuit rămânând neschimbate). Dacă din circuit se scoate rezistenţa 2R . 4.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 079 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. În acest caz. ρ 0 = ρ (1 + αt ) (2p) Ministerul Educaţiei. ρ = ρ 0 (1 + αT ) c. R 1.toate profilele.8 J d. Determinaţi: a.1 C.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Un acumulator de autovehicul are valoarea t.9 J (5p) 5.m. 24 W b. 180 J b.m. c.2009 Proba scrisă la Fizică C. astfel încăt puterea furnizată de sursă circuitului exterior să fie maximă. 90 J c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . d. are valoarea E1) (15 puncte) Proba E.e. Puterea maximă pe care o poate transfera circuitului exterior este egală cu: a. MECANICĂ. d. b. are conectată la borne o grupare 4 serie de doi rezistori cu rezistenţele R şi 2R . intensitatea curentului prin rezistorul R1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.e. valoarea raportului dintre puterea debitată de sursă pe circuitul exterior şi puterea disipată în interiorul sursei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 79 .

b. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică.5 Ω. 4. B. filiera vocaţională .temperatura filamentului becului.5 A (5p) 4.Ministerul Educaţiei. c. Dacă se scurtcircuitează bornele sursei prin intermediul unui conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. iar coeficientul de temperatură al rezistivităţii metalului din care este confecţionat filamentul are valoarea α = 5 ⋅ 10 −3 grd−1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.8 A d. 0. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b.F: Probă scrisă la Fizică C. întrerupătorul k este deschis. E = 5 V poate furniza circuitului exterior o putere maximă de 9 W.m. tensiunea electromotoare E 2 a sursei 2.2009 Proba scrisă la Fizică C. 4. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.6 A a.5 A b.e. W ⋅ A −1 ⋅ s −1 (3p) a. întrerupătorul k este închis.m. iar indicaţia maximă a scalei este de 1 A . circuitul exterior are rezistenţa R = r . R 3 = 1. Determinaţi: a.5 Ω .1 (15 puncte) C. iar valoarea maximă a rezistenţei electrice a reostatului este de 20 Ω . J ⋅ A −1 ⋅ s −1 3.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. în forma: b. intensitatea curentului electric în circuit. Becul şi reostatul consumă împreună 200 W când rezistenţa reostatului este maximă. R2 = 2. conectate în serie la bornele unui generator cu t. I = d. 5. rezistenţele interne ale celor două surse r1 = r 2 = 1 Ω .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 080 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 7. Tensiunea la bornele becului este de 60 V.5 Ω . Scala ampermetrului are 100 de diviziuni. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Acul ampermetrului s-a oprit în dreptul diviziunii 20. EXAMENUL DE BACALAUREAT . SUBIECTUL II – Varianta 080 Rezolvaţi următoarea problemă: Se consideră circuitul din figură pentru care se cunosc: tensiunea electromotoare a sursei 1 E1 = 4. SUBIECTUL III – Varianta 080 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un bec şi un reostat sunt legate în serie într-un circuit electric alimentat la o sursă cu rezistenţa internă r = 10 Ω . rezistenţele celor trei rezistori R1 = 2 Ω. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. C. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. O sursă cu t.2 A 5. Determinaţi: a. I = (2p) R R R R+r 2. Proba E. d. MECANICĂ. Intensitatea curentului care trece prin circuit are valoarea aproximativă: a. d. 6 A c. D. b. (2p) Ministerul Educaţiei. d.5Ω . energia consumată de bec într-o oră.toate profilele şi specializările. c. Ampermetrul montat în circuit este real având rezistenţa internă R A = 0. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. 1. I = c. legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit are expresia: U2 E U E a.5 V . Voltmetrul ideal (RV → ∞ ) conectat la bornele generatorului din figură măsoară tensiunea electromotoare dacă: a.I. I = b. generatorul se scurtcircuitează. E=18 V şi rezistenţa internă r = 2 Ω .e. puterea consumată de reostat dacă becul este scos din circuit. . rezistenţa echivalentă a circuitului exterior. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. adică: A.12 A d. dacă rezistenţa sa la temperatura de 0 o C este R 0 = 2. intensitatea curentului prin rezistorul R1. unitatea de măsură a tensiunii electrice poate fi exprimată cu ajutorul altor unităţi de măsură din S. iar cursorul reostatului se află la jumătatea înfăşurării reostatului. indicaţia unui voltmetru ideal (RV → ∞ ) conectat la bornele sursei 1.toate profilele. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 80 . A ⋅ J −1 ⋅ s −1 d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . c. J ⋅ A −1 c. Se consideră un sistem de n=4 rezistoare identice de valoare R = 2r fiecare. 1 A c. 1. valoarea intensităţii curentului electric prin sursă (curentul electric de scurtcircuit) devine: (3p) b.

d. 10 b. Determinaţi: a. Determinaţi: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.Ministerul Educaţiei. b. SUBIECTUL II – Varianta 081 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul electric a cărui schemă este ilustrată în figura alăturată conţine două generatoare cu t. Dacă intensităţile curenţilor prin rezistor în cele două cazuri respectă relaţia I s = 10I p . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. α c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a mărimii fizice exprimate prin produsul P ⋅ ∆t este: a.e. 2 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. V d. SUBIECTUL III – Varianta 081 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul electric reprezentat în figura alăturată se cunosc: E1 = 10 V . Rezistorii au rezistenţele electrice egale. d.F: Probă scrisă la Fizică C. 11 c. este: a. E 2 = 20 V .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 081 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Bateriile astfel formate se leagă pe rând la bornele unui rezistor de rezistenţă R = 109r . 1. W c. câte opt ore pe zi. . R 0 ⋅ α ⋅ t (2p) Ministerul Educaţiei.toate profilele şi specializările. E1 = 1 V.I. b. atunci numărul de rezistori este: a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. dacă R1 = 4Ω . J b. având parametrii (E. rezistoarele având rezistenţele electrice: R1 = 1 Ω . 3 d. 72 MWh (2p) 3. tensiunea electrică dintre borna pozitivă a sursei E1 şi cea negativă a sursei E 2 dacă prin prima sursă circulă un curent de 1 A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. căldura degajată de rezistorul R1 în timpul t = 2 h . energia preluată de la reţeaua de alimentare în 30 de zile de funcţionare în regim nominal.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. R 0 ⋅ α d. c.5 Ω . unitatea de măsură în S. Proba E. energia disipată în interiorul generatorului 2 într-un minut. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 4 (5p) 4. conectat la bornele grupării de surse în locul celor două rezistoare. D. rezistenţa electrică echivalentă a sistemului de rezistori R1. Panta dreptei este egală cu: a. 3 MWh d. intensitatea curentului electric printr-un circuit în care cele două surse legate în serie debitează curent pe o rezistenţă exterioară R 4 = 3 Ω . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 81 . 72 kWh c. B. A (2p) 2. 3 kWh b. valoarea rezistenţei electrice a unui rezistor care. Se grupează un număr n de rezistori mai întâi în serie şi apoi în paralel.2009 Proba scrisă la Fizică C. 13 (3p) 5. E 2 = 3 V şi rezistenţe interne r1 = r 2 = 0. C. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. R 2 = 3 Ω şi R3 = 6 Ω . 12 d. MECANICĂ. r ) care se grupează în serie şi apoi în paralel. c.toate profilele. r1 = r 2 = 0. R 0 b. EXAMENUL DE BACALAUREAT . intensitatea curentului de scurtcircuit a sursei echivalente din circuitul prezentat în figura alăturată . adică: A.1 C. randamentul unui circuit electric simplu format din sursa 1 şi rezistenţa R2 .R2 şi R3 . preia o putere maximă de la surse.m.5 Ω . Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Rezistorul R2 având rezistenţa electrică R 2 = 10 Ω consumă o puterea egală cu 40 W . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. atunci numărul de surse este egal cu: a. Sursa unui calculator personal are o putere nominală de 300 W. Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică. filiera vocaţională . Dacă rezistenţa echivalentă a grupării serie este de patru ori mai mare decât cea a grupării paralel. în funcţie de temperatură. În graficul din figura alăturată este reprezentată dependenţa rezistenţei electrice a unui rezistor. 1 b. Se consideră n surse identice.

dacă rezistenţa interioară a sursei de curent continuu este r = 11Ω . c. R1 ≠ R 2 ≠ R 3 d. b. iar raportul diametrelor secţiunilor transversale este d 1 d 2 = 2 . SUBIECTUL III – Varianta 082 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un radiator electric este format din două rezistoare. U ab = I (R1 + R 2 + r1 + r 2 ) − E 1 + E 2 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 82 . Căldura dezvoltată în cele două rezistoare în timpul t = 1min 40s este Q = 44 kJ . Între rezistenţele echivalente R1 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. R1 = 8R 2 d. R1 ≠ R 2 = R 3 c. RI∆t 2 Ministerul Educaţiei. d. D. Energia electrică transformată în căldură în timpul ∆t de către un rezistor cu rezistenţa R . U ab = I (R1 + R 2 − r1 + r 2 ) + E 1 − E 2 c. legate în paralel. randamentul de transfer al energiei de la sursă la cele două rezistoare. c. C. atunci între rezistenţele electrice ale celor două fire există relaţia: a. R1 = R 2 = R 3 (5p) 3. realizate fiecare din câte 5 elemente identice legate în serie. unul cu rezistenţa R1 = 2 Ω . Randamentul de transfer al puterii de la sursă la circuitul exterior este egal cu: b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. rezistenţa echivalentă a ansamblului celor două rezistoare. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . EXAMENUL DE BACALAUREAT . cu rezistenţele R1 şi respectiv R 2 . Determinaţi tensiunea la bornele bateriei. Tensiunea U ab dintre cele două puncte ale porţiunii de circuit din figura alăturată se determină cu ajutorul relaţiei: a. legate în paralel şi alimentate de la o sursă de curent continuu sub tensiunea U = 110 V . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1 C. 1. Intensitatea curentului prin reostat este I 4 = 10 A . R 2 = 2R1 c. un reostat cu rezistenţa R 4 = 3 Ω . U ab = I (R1 + R 2 − r1 + r 2 ) − E1 + E 2 (3p) 5. MECANICĂ. unul având rezistenţa R 5 = 10 Ω . iar celălalt R 6 = 15 Ω . R 2 şi R 3 ale celor trei grupări există relaţia: a. B. intensităţile curenţilor electrici prin fiecare din cele două rezistoare. . SUBIECTUL II – Varianta 082 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O baterie electrică este formată din 2 surse identice de curent continuu. poate fi scrisă în forma: RI∆t b.toate profilele şi specializările. U ab = I (R1 + R 2 + r1 + r 2 ) + E 1 − E 2 b. c. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Calculaţi tensiunea electrică aplicată grupării celor două reşouri. intensitatea curentului luat de la sursă de cele două rezistoare. d. 25% (3p) a. Ştiind că 1 4 din această căldură se degajă în rezistorul R1 şi 3 4 din ea în rezistorul R 2 . (2) şi (3 ) din figura de mai jos au aceeaşi rezistenţă electrică R . iar celelalte două cu rezistenţele egale R 2 = R 3 = 4 Ω . RI 2 ∆t (2p) a. R1 = R 2 ≠ R 3 b. R1 = 2R 2 b. Două fire conductoare (1) şi (2) sunt confecţionate din acelaşi material.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 75% c.F: Probă scrisă la Fizică C. a. determinaţi: a. 50% d. Fiecare element are tensiunea electromotoare E . adică: A. Toţi rezistorii din cele trei grupări (1) . 100% 4. Determinaţi intensităţile curenţilor prin fiecare bec. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. R 2 = 8R1 (2p) 2. b.2009 Proba scrisă la Fizică C. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Realizaţi schema electrică a circuitului. Cele trei grupe de consumatori sunt legate în serie . filiera vocaţională .Ministerul Educaţiei. parcurs de un curent electric de intensitate I . Proba E. Dacă raportul lungimilor celor două fire este 1 2 = 2 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. O sursă de tensiune debitează putere maximă circuitului exterior. .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 082 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 2RI∆t d. două reşouri legate în paralel.toate profilele. Circuitul exterior bateriei este format din trei grupe de consumatori: trei becuri legate în paralel.

e. 4.m. Se consideră divizorul de curent din figura alăturată. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. E = 120 V şi rezistenţa internă r = 4 Ω şi patru rezistoare având rezistenţele electrice R1 = 6 Ω . E = 100 V şi rezistenţa r = 5 Ω debitează pe un consumator de rezistenţă R = 75 Ω . pentru ca puterea electrică debitată de sursă în circuitul exterior să fie maximă. E 2 (R + r ) b. filiera vocaţională . R 2 = 2 Ω . d. D.e. c. puterea consumată de circuitul exterior în condiţiile punctului b. unitatea de măsură pentru rezistivitatea electrică este: b. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Dacă rezistorul R1 este parcurs de un curent electric cu intensitatea egală cu 40% din intensitatea curentului din ramura principală. Ω 2. B. Neglijând rezistenţa electrică a firelor conductoare din circuit. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. R 3 .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 083 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. O rezistenţă de 8 Ω disipă o putere de 72 W . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 83 .F: Probă scrisă la Fizică C. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . E şi rezistenţa internă r şi un consumator R . printr-o secţiune a conductorului trece o sarcină electrică egală cu: a. Intensitatea curentului electric care trece prin rezistor este egală cu: a. 3 A b. intensitatea curentului electric din ramura ce conţine bateria. Ω ⋅ m c. Puterea disipată în sursă se poate determina cu ajutorul relaţiei: rE 2 a. 1 3 b. RI 2 d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. valoarea pe care ar trebui să o aibă rezistenţa rezistorului R 4 (toate celelalte elemente de circuit rămânând neschimbate) pentru ca bateria să debiteze în circuitul exterior un curent electric cu intensitatea I 4 = 10 A . rezistenţa electrică a rezistorului echivalent cu ansamblul rezistoarelor R1 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. căderea de tensiune Uab pe rezistorul cu rezistenţa electrică R 2 . adică: A.Ministerul Educaţiei.m. b. d. 3 4 c. Ω −1 ⋅ m −1 d. Ω ⋅ m −1 (2p) a. Un circuit de curent continuu conţine un generator cu t. .e. în paralel cu consumatorul de rezistenţă R . Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. 1. puterea totală furnizată de sursă în condiţiile punctului b. Determinaţi: a. EXAMENUL DE BACALAUREAT .1 C. SUBIECTUL II – Varianta 083 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă Circuitul electric a cărui schemă este ilustrată în figura alăturată conţine o baterie cu t. E ⋅ I c. SUBIECTUL III – Varianta 083 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O sursă de tensiune continuă cu t. 6 C c. determinaţi: a. R 3 = 4 Ω şi R 4 = 3 Ω . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 10 A (3p) 3. Proba E. 8 A c. (3p) (r + R )2 Ministerul Educaţiei. 12 C b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.2009 Proba scrisă la Fizică C. MECANICĂ. valoarea unei rezistente R1 care trebuie conectată în circuit. b. 3 C (2p) 5. C.m.5 C d. R 2 . ca în figura alăturată.toate profilele şi specializările. atunci raportul R1 R 2 este egal cu: (5p) a. energia consumată de rezistorul R în timpul ∆t = 8 min . 9 A d. 5 3 4. c. Intensitatea curentului electric printr-un conductor creşte liniar în timp.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 3 2 d. În primele 2 s . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.toate profilele.

mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. tensiunea electrică la bornele sursei este 4. Intensitatea curentului electric prin sursă este I = 150 mA . EXAMENUL DE BACALAUREAT . iar când comutatorul K se închide. voltmetrul indică U ′ = 4. rezistenţa R a conductorului ohmic.1 C. Proba E. 4.45 A d. Două rezistoare. 600 mA ) . W ⋅ s −1 c. Un cablu electric din cupru ρ Cu = 17 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m are rezistenţa electrică a unităţii de lungime r0 = 17 . se conectează în paralel la bornele unei surse de curent continuu. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică unitatea de măsură a mărimii (R ⋅ I ) poate fi scrisă sub forma: a. 660 Ω (5p) 5. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.F: Probă scrisă la Fizică C. Prin închiderea întrerupătorului k . Secţiunea transversală S a cablului are valoarea: a. b. J ⋅ A −1 d. a. Măsurând experimental intensitatea curentului electric şi tensiunea electrică la bornele unei surse se trasează caracteristica liniară curent-tensiune a sursei. Determinaţi tensiunea electrică între punctele B şi D. b. Rezistoarele conectate în circuit au rezistenţele electrice: R1 = R4 = 47 Ω şi R2 = R3 = 23 Ω .85 V . 1. c.85 A (2p) a. Se consideră montajul electric din figura alăturată. D. în locul grupării date. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . într-un interval de timp t = 10 min . Determinaţi valoarea rezistenţei electrice a unui singur rezistor care ar trebui conectat între punctele A şi C. intensitatea curentului electric de scurtcircuit Ι sc .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. d. 440 Ω c. filiera vocaţională . tensiunea electromotoare E a sursei. puterea electrică furnizată de sursă: a. 0. Calculaţi energia electrică disipată în circuitul exterior. Rezistenţa electrică a rezistorului R2 este: a.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 084 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 550 Ω d. (15 puncte) . 4. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. în care sursa are rezistenţă internă neglijabilă.25 A c. nu se modifică.50 mm 2 d. SUBIECTUL II – Varianta 084 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În montajul electric din figura alăturată. MECANICĂ. voltmetrul indică U = 4. scade deoarece scade rezistenţa electrică a circuitului. Determinaţi: a. Când comutatorul K este deschis. cu rezistenţele electrice R1 = 330 Ω şi respectiv R2 . adică: A. Dacă se scurtcircuitează bornele sursei printr-un conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. creşte deoarece scade rezistenţa electrică a circuitului. 2 mm 2 ( ) Ω .85 A 3. Se constată că dacă intensitatea curentului electric preluat de circuitul exterior este 200 mA . b. B. sursa electrică are tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r necunoscute. SUBIECTUL III – Varianta 084 Rezolvaţi următoarea problemă: O sursă de tensiune cu tensiunea electromotoare E = 24 V şi rezistenţa internă r = 5 Ω alimentează un circuit electric conform schemei reprezentate în figura alăturată.toate profilele şi specializările. O altă pereche de valori găsită pentru aceeaşi sursă este ( 3. intensitatea curentului electric prin sursă Ι sc este egală cu: b. RV → ∞ ). c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 84 . Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.2009 Proba scrisă la Fizică C. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. km (3p) 4. Calculaţi intensitatea curentului electric prin circuitul principal. 5. d. J −1 ⋅ A ⋅ s −1 (2p) 2. J ⋅ A −1 ⋅ s −1 b. C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Ampermetrul şi voltmetrul montate în circuit se consideră ideale ( R A ≅ 0. precum şi valoarea puterii electrice maxime. 1. pentru ca puterea electrică disipată în circuitul exterior să fie maximă.62 V . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 1 mm 2 c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. c. (3p) Ministerul Educaţiei. d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. rezistenţa internă r a sursei. 330 Ω b.3 A . 3.Ministerul Educaţiei.toate profilele. iar intensitatea curentului electric prin rezistorul R2 este I 2 = 50 mA .75 mm 2 b.25 V .11 V şi ampermetrul indică Ι = 0. devine nulă deoarece sursa nu are rezistenţă internă.

toate profilele şi specializările. Randamentul circuitului este în acest caz: a. 1. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. filiera vocaţională . c. SUBIECTUL III – Varianta 085 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: La bornele unei surse de tensiune se conectează un consumator a cărui rezistenţă electrică poate fi modificată. 50% (3p) 5. ideal (cu rezistenţă interioară nulă) este 16 A . 75% d. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică expresia intensităţii curentului ce străbate un rezistor având rezistenţa R care dezvoltă o putere P este: a. c. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. secţiunea conductorului. Când întrerupătorul K este deschis. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Tensiunea aplicată între bornele a şi b ale montajului din figură este constantă. tensiunea electromotoare a sursei. C. 16 A . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.I. În graficul din figura alăturată este reprezentată dependenţa de rezistenţa consumatorului a puterii debitate pe acesta.. lungimea şi secţiunea conductorului. MECANICĂ. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Intensitatea curentului prin sursa de tensiune este I 1 = 1 A când comutatorul K este deschis şi I 2 = 2 A când comutatorul K este închis. tensiunea electromotoare a sursei. determinaţi: a. 1 4 A . SUBIECTUL II – Varianta 085 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul din figura alăturată rezistoarele au rezistenţele R1 = 9 Ω şi R 2 = 10 Ω .F: Probă scrisă la Fizică C. intensitatea curentului electric prin sursă dacă bornele acesteia sunt unite prin intermediul unui conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. a. O sursă de curent continuu debitează putere maximă pe un consumator. rezistenţa internă a sursei şi valoarea puterii maxime debitate pe consumator. Rezistivitatea electrică a unui conductor depinde de: a. 80% c. b. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică. ampermetrul ideal va indica: .1 C. unitatea de măsură pentru tensiunea electrică. valorile rezistenţei consumatorului corespunzătoare cărora puterea disipată de acesta ar fi egală cu jumătate din valoarea puterii maxime.toate profilele.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 085 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. PI 2 (3p) 3. Folosind datele din grafic. b. d. PI d. natura materialului din care este confecţionat conductorul. c. lungimea conductorului. Dacă se închide întrerupătorul K . . (15 puncte) Proba E. PR c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 85 . P / R b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . rezistenţa circuitului exterior când comutatorul K este deschis. rezistenţa internă a sursei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. d.2009 Proba scrisă la Fizică C.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 100% b. exprimată în funcţie de unităţi de măsură din S. b. D. J −1 ⋅ A ⋅ s d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b. d. Determinaţi: a. (5p) 4.Ministerul Educaţiei. J ⋅ A ⋅ s (2p) a. 18 A (2p) Ministerul Educaţiei. B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. J ⋅ A −1 ⋅ m 2. adică: A. c. este: b. 12 A . d. indicaţia ampermetrului . EXAMENUL DE BACALAUREAT . J ⋅ A −1 ⋅ s −1 c. variaţia tensiunii la bornele sursei la închiderea comutatorului K .

SUBIECTUL III – Varianta 086 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două becuri pe soclurile cărora scrie: 120 V. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 86 .e. . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. (n − 1)R n 4. SUBIECTUL II – Varianta 086 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul din figura alăturată se cunosc: E = 120 V .F: Probă scrisă la Fizică C.6 Ω d. R c.m E şi rezistenţă internă r. intensitatea curentului electric ce trece prin rezistorul X . η = d. I = c. η = R+r R+r R+r R+r 3. Randamentul unui circuit electric simplu format dintr-o sursă cu tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r şi un rezistor cu rezistenţa R este: r E R−r R b. (3p) a.toate profilele. η = (2p) a. V b. R 2 = 20 Ω şi intensitatea curentului electric ce trece prin rezistorul R1 . r = 1 Ω . Dacă se scurtcircuitează bornele unei baterii având t.3 Ω b. 1.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. intensitatea curentului prin baterie este I sc = 80 A .03 Ω c. B.Ministerul Educaţiei. MECANICĂ. d. A c. Rezistenţa internă r a bateriei este: a. 60 W se conectează în paralel. η = c. a. b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Determinaţi: a. Determinaţi valoarea rezistenţei electrice R a rezistorului astfel încât becurile să funcţioneze normal. unitatea de măsură în S. I = r nR + r R + nr nR + r R+ n Ministerul Educaţiei. Proba E. vor debita în circuit un curent electric a cărui intensitate I are expresia: nE nE E nE b. I1 = 5 A . b. La bornele circuitului se aplică o tensiune U=220 V. filiera vocaţională . Presupunând că intensitatea curentului ce trece prin rezistorul R1 devine ' I1 = 4 A în urma legării în serie a rezistorului X cu un rezistor Y şi admiţând că (15 puncte) X = 5 Ω . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.06 Ω (5p) 5. c. grupate în serie la bornele unui rezistor cu rezistenţa electrică R. Determinaţi rezistenţele electrice ale celor două becuri în regim normal de funcţionare. d. D. respectiv 120 V. rezistenţa electrică a rezistorului X . r = 0. determinaţi cu cât creşte tensiunea la bornele rezistorului R 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT . r = 0. R1 = 19 Ω . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. E = 24 V prin intermediul unui conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. I = d. Ω 2. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Dacă notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. tensiunea la bornele rezistorului R 2 . r = 0. C. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 086 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. a mărimii fizice US exprimată prin raportul este: ρ d. Se consideră n surse identice cu t.1 C. adică: A. nR (3p) a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. iar în serie cu gruparea astfel formată se leagă un rezistor. 40 W. Calculaţi energia consumată de cele două becuri într-un minut de funcţionare.e. I = (2p) a. Determinaţi indicaţia unui ampermetru ideal (R A ≅ 0) conectat în serie cu rezistorul R.toate profilele şi specializările. r = 0.2009 Proba scrisă la Fizică C.I. Ω ⋅ m . c. Rezistenţa echivalentă a unei grupări paralel formate din n rezistoare identice de rezistenţă R fiecare este egală cu: R b.m. d. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.

SUBIECTUL II – Varianta 087 Rezolvaţi următoarea problemă: La bornele becului din circuitul reprezentat în figura alăturată sunt conectate două baterii. 1. 30 min b. Dacă rezistenţa unuia dintre cele două rezistoare este egală cu 750 Ω . 4 ⋅ P (5p) a.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 087 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 87 . b. c. Se leagă un fir conductor de rezistenţă neglijabilă la bornele primului bec. filiera vocaţională .m.e. r 2 = 0.m. montat între bornele A şi B.e. determinaţi: a. se leagă în serie la bornele unei baterii cu t. 2. 0 5. Se neglijează modificarea rezistenţei becului cu temperatura şi admitem că becul nu se arde. a sursei E1 . C. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. B.e.e. lucrul mecanic necesar deplasării unităţii de sarcină electrică în circuitul exterior. d. 900 Ω 2. Consideraţi că rezistenţa electrică a becului are valoarea R = 4. P c.5 V şi rezistenţele interne r1 = 1.5 Ω . SUBIECTUL III – Varianta 087 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Becul din circuitul reprezentat în figura alăturată funcţionează la puterea sa nominală Pb = 40 W . de la borna „–” la borna „+” în circuitul interior c. Un fier de călcat cu rezistenţa electrică R = 40 Ω este conectat la o sursă cu t. b. D. tensiunea la bornele rezistorului R . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E = 220 V şi rezistenţa internă r = 4Ω . Două becuri de lanternă identice. puterea electrică debitată de sursa E 2 .e. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Bateriile au t. Cunoscând rezistenţele interne ale celor două surse.5 kΩ d. 1 h d. determinaţi coeficientul termic al rezistivităţii electrice a metalului din care este confecţionat filamentul becului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 45 min c. lucrul mecanic necesar deplasării unităţii de sarcină electrică în circuitul interior. Considerând că filamentul becului are rezistenţa electrică R 0 = 3Ω la temperatura (15 puncte) t 0 = 0 0 C . iar la temperatura t = 100 0 C rezistenţa devine R = 4. determinaţi cu cât creşte tensiunea la bornele becului faţă de situaţia iniţială. 2 ⋅ P d. Proba E. c. rezistenţa electrică a celuilat este egală cu: b. adică: A. a. Se va neglija variaţia cu temperatura a lungimii şi secţiunii filamentului. 1000 Ω c.m. Determinaţi rezistenţa electrică a becului. 1.5 Ω .2009 Proba scrisă la Fizică C. Determinaţi intensitatea curentului electric ce trece prin bec. Presupunând că se grupează în serie cele două baterii şi se conectează la bornele becului.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. rezistenţa electrică a becului fiind R b = 10 Ω . EXAMENUL DE BACALAUREAT . E şi rezistenţa internă neglijabilă. E1 = 6 V . produsul dintre tensiunea la bornele circuitului şi căderea de tensiune internă (2p) 4. 1. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. de la borna „–” la borna „+” în circuitul exterior b.m. MECANICĂ. Tensiunea asigurată de cele două baterii la bornele becului are valoarea U = 4.Ministerul Educaţiei. b. având fiecare rezistenţa electrică R . acelaşi cu sensul deplasării electronilor în circuit (2p) 3.m. d. E1 are valoarea P1 = 72 W . valoarea pe care ar trebui să o aibă rezistenţa rezistorului R 2 pentru ca la deconectarea rezistorului R .5 Ω . Puterea electrică disipată de al doilea bec devine: b. r1 = 2 Ω .F: Probă scrisă la Fizică C. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . de la borna „+” la borna „–” în circuitul interior d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.1 C. Tensiunea electromotoare a unui generator este numeric egală cu: a. E 2 = 4. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. lucrul mecanic necesar deplasării unităţii de sarcină electrică în întreg circuitul. Sensul convenţional al curentului electric într-un circuit simplu este: a. . r 2 = 3 Ω şi rezistenţele electrice R = 8 Ω şi R 2 = 45 Ω .5 V . Puterea electrică debitată de sursa de t.toate profilele. Timpul după care energia electrică consumată prin utilizarea fierului de călcat devine egală cu 1 kWh este egal cu: a.5 kΩ (3p) a. Rezistenţa electrică echivalentă a unei grupări paralel formate din două rezistoare are valoarea egală cu 500 Ω . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.5 h (3p) Ministerul Educaţiei. c.75 Ω . Puterea disipată de al doilea bec este P . t.toate profilele şi specializările. becul să funcţioneze la puterea sa nominală Pb = 40 W .

este parcursă de un curent (1) electric de intensitate I = 1. determină degajarea unei călduri de 4 J în timp de o secundă. MECANICĂ. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 200 (2) R2 b. b. r 600 electrică. d. conectat între punctele A şi D. Se poate afirma că amperul este: a. EXAMENUL DE BACALAUREAT .e. o unitate de măsură fundamentală. intensitatea curentului care străbate un conductor de rezistenţă 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 88 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 0.5 r c.e. produsul dintre tensiunea la bornele sursei şi intensitatea curentului ce străbate circuitul. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. filiera vocaţională . valoarea rezistenţei R1. de rezistenţă internă r = 1 Ω . (3p) 2. valoarea rezistenţei R2 . Generatorul echivalent cu gruparea mixtă astfel obţinută are t. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. în locul grupării consumă aceeaşi putere ca şi gruparea de rezistori. c. prin secţiunea transversală a conductorului trec electroni de conducţie care transportă o sarcină electrică egală cu: a.Ministerul Educaţiei. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. 4 mC c. rezistenţa R0 a unui alt rezistor care. tensiunea electromotoare a sursei. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.5 Ω atunci când la borne i se aplică o tensiune de 2 V. tensiunea electrică dintre punctele C şi D. tensiunea la bornele sursei electrice. d. În porţiunea BC se dezvoltă puterea electrică PBC = 36 W.2009 Proba scrisă la Fizică C. 1. fiecare având t. Sursa E. 0.m E şi rezistenţa r. Se formează 4 grupări serie de câte 8 generatoare fiecare. Intensitatea curentului electric printr-un conductor metalic variază în timp aşa cum se arată în figura alăturată. intensitatea curentului care. intensitatea curentului ce străbate circuitul şi timp (2p) 3. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. iar circuitul exterior rezistenţa R. În intervalul de timp t ∈ (2 s ÷ 6 s). E.m şi rezistenţa internă: a.r . A B C D b.m.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică.toate profilele. produsul dintre tensiunea electromotoare a sursei şi intensitatea curentului ce străbate circuitul. respectiv pentru rezistorul de rezistenţă R2 (2). c. b.e. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Determinaţi: 400 R1 a. u = r (5p) r+R r +R r +R r+R 4. 2 r b. E şi rezistenţa internă r . 2 r (2p) 4 3 2 1 Ministerul Educaţiei. produsul dintre tensiunea la bornele sursei. u = E c. Proba E.toate profilele şi specializările. adică: A. 4 E. Puterea furnizată circuitului exterior de un generator este egală cu: a. pentru un circuit electric simplu în care generatorul electric are t. 6 mC d. Calculaţi: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. U = R b. O 6 12 18 d. U(V) c. produsul dintre tensiunea electromotoare a sursei. SRezistenţa internă a sursei este r = 5 Ω. 2 mC b. I= d. SUBIECTUL II – Varianta 088 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În figura alăturată este reprezentată schema circuitului electric şi graficul dependenţei intensităţii curentului funcţie de tensiunea aplicată la borne pentru gruparea paralel a I(mA) rezistoarelor (1). 4 E. Se consideră 32 generatoare identice.5 r d. numeric egal cu sarcina electrică a electronilor de conducţie ce străbat secţiunea transversală a unui conductor în timp de un minut. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 8 E.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 088 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. c. 8mC I (mA) t (s) (3p) O 2 4 6 8 5.1 C. Cele patru grupări se leagă apoi în paralel.5 A. căldura degajată în porţiunea AD în timp de 1 min. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale.F: Probă scrisă la Fizică C. C. D. străbătând un conductor de rezistenţă 2 Ω. d. 8 E. intensitatea curentului ce străbate circuitul şi timp. NU este corectă relaţia: E E E E a. tensiunea electromotoare a sursei. SUBIECTUL III – Varianta 088 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Rezistoarele din porţiunea de circuit redată în figura alăturată au aceeaşi rezistenţă R = 18 Ω.

B.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 089 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 3 V c. MECANICĂ. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică. SUBIECTUL III – Varianta 089 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un generator furnizează circuitului exterior aceeaşi putere electrică egală cu 36 W dacă la bornele sale se conectează un rezistor cu rezistenţa R1 = 4Ω . .5 Ω . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. R = ρ c. R = ρ b.1 (15 puncte) C. energia electrică d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. c. SUBIECTUL II – Varianta 089 Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul din figură conţine o sursă de t. filiera vocaţională . W ⋅ s este unitatea de măsură pentru: a. 10 kΩ d. două rezistoare cu rezistenţele electrice R1 = 6 Ω . d. În circuitul reprezentat în figura alăturată se cunosc R = 1.e. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. randamentul unui circuit c. r = 6R (3p) 5. b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 89 . D. R = (3p) S ρ 4.Ministerul Educaţiei. prin care se închide circuitul. E = 3 V şi r = 0. Determinaţi: a.toate profilele şi specializările. corespunzătoare transferului de putere în cele două cazuri. raportul randamentelor η1 . Tensiunea U AB are valoarea: a. r = R b. c. valoarea rezistenţei interne a sursei. adică: A. tensiunea electrică (2p) Ministerul Educaţiei. C. pe care trebuie deplasat cursorul. expresia dependenţei rezistenţei electrice de natura conductorului şi de dimensiunile sale este: S S a. Două surse de tensiune identice debitează aceeaşi putere pe un rezistor cu rezistenţa electrică R. rezistenţa echivalentă a grupării rezistoarelor R1 şi R 2 . r = 4R d. având rezistenţa electrică R = 6 Ω . În figura alăturată este redată dependenţa intensităţii curentului electric ce trece printr-un rezistor de tensiunea aplicată la capetele rezistorului. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Determinaţi: a.F: Probă scrisă la Fizică C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. astfel încât tensiunea între punctele A şi C să fie U AC = 15 V . tensiunea electromotoare a sursei. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . η2 d. E = 40 V şi rezistenţă interioară r = 1Ω .toate profilele. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.2009 Proba scrisă la Fizică C. 1. Valoarea rezistenţei electrice este egală cu: a. 1 V (2p) 2. distanţa x = AC .m. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. 100kΩ (5p) 3. fie că sunt montate în serie. fie în paralel. Între rezistenţa internă a unei surse şi rezistenţa rezistorului există relaţia: a. valoarea minimă a intensităţii curentului prin circuit.5 Ω . rezistivitatea metalului din care este confecţionat firul metalic. şi un fir metalic AB cu lungimea = 0. 2 V d. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Pe firul AB se deplasează cursorul C. 1 kΩ c. fie un rezistor cu rezistenţa R 2 = 9Ω . respectiv R2 = 12 Ω .8 m . Proba E. puterea electrică b. R = ρS d. 10Ω b. 4 V b. b. r = 2R c. dacă aria secţiunii transversale este S = 1 mm 2 . valoarea puterii maxime pe care o poate furniza sursa unui circuit exterior cu rezistenţa aleasă convenabil.

toate profilele. Se consideră două surse identice având fiecare t. Tensiunea la bornele bateriei este U b = 30 V iar energia consumată de rezistor în t = 10 min este de 3. E = I (R + r ) (2p) 2.Ministerul Educaţiei.e. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. În acest caz. SUBIECTUL II – Varianta 090 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul electric a cărui diagramă este ilustrată în figura alăturată conţine o baterie cu t. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 0. d. I = (2p) R + 0.4 Ω sunt conectate ca în figura alăturată. valoarea pe care ar trebui să o aibă rezistenţa rezistorului R 4 (toate celelalte elemente de circuit rămânând neschimbate) pentru ca tensiunea electrică la bornele bateriei să fie U = 40 V . D. căderea de tensiune Uab pe rezistorul cu rezistenţa electrică R 2 . unitatea de măsură a mărimii fizice descrise de expresia U ⋅ I ⋅ t este : a.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 1. EXAMENUL DE BACALAUREAT . b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale.m. d.e. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. R 2 .7 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m .m. Neglijând rezistenţa electrică a firelor conductoare din circuit.1 Ω b. −1.5r R+r R + 2r R + 2r Ministerul Educaţiei.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 090 n n m (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. I = c. dacă secţiunea lui este S = 0.4 V (5p) 4. 0.toate profilele şi specializările. W c. Rezistenţa internă a generatorului are valoarea: a. realizaţi schema electrică a circuitului.e. rezistenţa internă a bateriei. La bornele unui rezistor cu rezistenţa electrică R se conectează în paralel două surse identice având E şi rezistenţa internă r. intensitatea curentului electric din ramura ce conţine bateria. b. rezistenţa electrică a rezistorului echivalent cu ansamblul rezistoarelor R1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E = 1 V şi rezistenţa internă .m. 1.2 V b. B.0 Ω d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. J s b. Determinaţi: a.e. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. 2 V d. Proba E. determinaţi: a. c. intensitatea curentului electric prin rezistorul R are expresia: E E E 2E a. R 2 = 2 Ω . ∑R I k =1 k k = ∑E i =1 i c. E = 120 V şi rezistenţa internă r = 2 Ω şi patru rezistoare având rezistenţele electrice R1 = 6 Ω . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . filiera vocaţională . .2 de r = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 90 . I = U R d. C. timpul în care trece prin circuit sarcina electrică Q = 720 C .m continuă depinde de intensitatea curentului din circuit conform figurii alăturate.1 C. 3.3 Ω c. 2.2009 Proba scrisă la Fizică C. 0 c. N ⋅ m C d. Valoarea tensiunea U AB este: a. J (3p) 3. Tensiunea la bornele unui generator de t. c. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale.F: Probă scrisă la Fizică C. adică: A.6 kJ . pentru un nod de reţea este valabilă relaţia: a. E = 32 V şi alimentează un consumator cu rezistenţa electrică R . SUBIECTUL III – Varianta 090 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O baterie are t.0 Ω (3p) 5. ∑I k =1 k =0 b.17 mm 2 şi rezistivitatea electrică a materialului din care este confecţionat este ρ = 1. R 3 = 4 Ω şi R 4 = 6 Ω . lungimea firului din care este confecţionat rezistorul. I = b. MECANICĂ. I = d. R 3 şi R 4 .

Rezistenţa echivalentă a trei consumatori identici legaţi în serie este R = 18 Ω .1 C. 0.75 Ω d. 32 mC (2p) 5. Proba E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 1Ω c. intensitatea curentului electric I prin rezistorul R . unitatea de măsură în S. d.I. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.2009 Proba scrisă la Fizică C. fiecare având t. 1. c. alimentează un consumator cu rezistenţa R . b.5 Ω . (5p) πd πd 2 πd 2 πd 2 3. Rezistenţa internă a sursei are valoarea de: a.25 Ω în timpul de t = 2 min 49s . C.m. curentul are valoarea de 40 A .toate profilele. E = 2 V şi rezistenţă internă r = 25 mΩ . V/Ω b. B. realizat dintr-un material cu rezistivitatea ρ . de rezistenţă R = 12. 0. 0. c. SUBIECTUL III – Varianta 091 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O sursă formată din n = 10 elemente grupate în serie. a mărimii U2 este: fizice exprimate prin raportul R a. rezistenţa consumatorului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 91 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. intensitatea curentului electric prin circuit. Se neglijează rezistenţa conductoarelor de legătură. La funcţionarea în gol a unei surse (circuit deschis).e.5 Ω b. 3 Ω (3p) a. d. 0. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.m. a sursei E = 3 V . tensiunea electrică pe care o va indica un voltmetru având rezistenţa internă R conectat la bornele rezistorului de rezistenţă R . adică: A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.F: Probă scrisă la Fizică C. SUBIECTUL II – Varianta 091 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric a cărui schemă este ilustrată în figura alăturată se cunosc: t.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 091 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.25 Ω . 20 mC c.5 Ω c. Determinaţi: a. rezistenţa internă r = 1 Ω şi rezistenţa electrică a rezistorului R = 4 Ω . Determinaţi: a. pierderile în interiorul sursei fiind de f = 2 % din energia totală produsă de sursă (se neglijează rezistenţa firelor de legătură). MECANICĂ. 24 mC d. filiera vocaţională .25 Ω b.Ministerul Educaţiei. 1 Ω (3p) 4. tensiunea la borne este de 10 V .16 mC b.5t (mA ) . Dependenţa de timp a intensităţii unui curent electric continuu printr-un conductor este dată de legea I = 2 + 0. Ministerul Educaţiei. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică.e. b. . dacă rezistenţa totală a firelor de legătură este R fire = 0. D. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c. Rezistenţa electrică a unui conductor liniar de lungime cu secţiune circulară de diametru d . d. 2 Ω d. unde t este exprimat în s. iar la funcţionarea în scurtcircuit. este dată de relaţia: ρ⋅ ρ⋅ 2ρ ⋅ 4ρ ⋅ b. intensitatea curentului electric prin sursă. puterea disipată pe circuitul exterior. Sarcina care trece prin conductor în intervalul de timp de la t 1 = 4 s la t 2 = 8 s are valoarea: a. în situaţia în care la bornele sursei se leagă în serie două rezistoare identice de rezistenţă R .toate profilele şi specializările. W / Ω (2p) 2. EXAMENUL DE BACALAUREAT . V ⋅ A c. Rezistenţa echivalentă a celor trei consumatori legaţi în paralel are valoarea: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. intensitatea curentului electric prin sursă dacă punctele A şi B se unesc printr-un fir conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. J/Ω d. energia disipată pe o rezistenţă exterioară R = 12.

2009 Proba scrisă la Fizică C.e. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Dacă cei doi rezistori R1 şi R2 sunt legaţi în paralel şi conectaţi la bornele sursei. Neglijând rezistenţa electrică a firelor conductoare din circuit. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. determinaţi: a. 40 Ω şi 10 Ω . între bornele generatorului.F: Probă scrisă la Fizică C. R 2 = 2 Ω . I1 − I 2 d. J −1 ⋅ s ⋅ A 2 b. d. Considerând că rezistenţele celor doi rezistori nu se modifică cu temperatura. Proba E. între bornele generatorului. b. intensitatea curentului prin sursă este: II I b. MECANICĂ.1 C. C. puterea maximă care poate fi consumată de un montaj format din cei doi rezistori conectaţi în serie.toate profilele. în întreg circuitul închis b. c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 92 . V 2 ⋅ s ⋅ J −1 d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Puterea maximă pe care o poate furniza generatorul circuitului exterior este: b. intensitatea curentului electric din ramura ce conţine bateria. R 3 = 4 Ω şi R 4 = 1Ω . Intensitatea curentului electric printr-o sursă de tensiune cu rezistenţă internă neglijabilă este I1 când la bornele sursei este conectat un rezistor de rezistenţă electrică R1 şi I 2 când la bornele sursei este conectat un rezistor de rezistenţă electrică R2 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL III – Varianta 092 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un rezistor admite o tensiune maximă la bornele lui U 1 = 10 V şi corespunzător un curent de intensitate maximă I1 = 2 A . Un alt rezistor admite o tensiune maximă la bornele lui U 2 = 6 V şi corespunzător un curent de intensitate maximă I 2 = 3 A . R 2 . rezistenţele electrice ale celor doi rezistori. I1 + I 2 I2 I1 + I 2 4. între oricare două puncte ale circuitului exterior (2p) 2. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. J 2 ⋅ A ⋅ s −1 c.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. d.m. 1. puterea maximă care poate fi consumată de un montaj format din cei doi rezistori conectaţi în paralel. 1 2 (2p) a. 30 Ω şi 20 Ω b. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manuale. Caracteristicile curent-tensiune pentru montajul serie (S ) şi pentru montajul paralel (P ) sunt reprezentate în figura alăturată. 45 Ω şi 5 Ω .I. căderea de tensiune Uab pe rezistorul cu rezistenţa electrică R 2 . filiera vocaţională . D. c. V ⋅ s ⋅ A (3p) 3. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. (5p) d. valoarea pe care ar trebui să o aibă rezistenţa rezistorului R 4 (toate celelalte elemente de circuit rămânând neschimbate) pentru ca tensiunea electrică dintre punctele b şi c ale circuitului să fie nulă. unitatea de măsură în S. . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c. B. în circuitul interior generatorului d. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Rezistenţele electrice ale celor doi rezistori au valorile: . puterile maxime care pot fi consumate de fiecare dintre cei doi rezistori. 35 Ω şi 15 Ω . adică: A. rezistenţa electrică a rezistorului echivalent cu ansamblul rezistoarelor R1 .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 092 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 75 W c. 25 W (3p) a. Ministerul Educaţiei. Tensiunea electromotoare a unui generator de curent continuu este numeric egală cu lucrul mecanic consumat pentru deplasarea unităţii de sarcină pozitivă: a.toate profilele şi specializările. R 3 . Se realizează un montaj format din doi rezistori conectaţi în serie şi apoi un montaj din aceeaşi doi rezistori conectaţi în paralel. E = 120 V şi rezistenţa internă r = 3 Ω şi patru rezistoare având rezistenţele electrice R1 = 5 Ω . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pentru rezistenţa electrică a unui rezistor poate fi exprimată în forma: a. 50 W d. determinaţi: a. în circuitul exterior generatorului c. 100 W 5. SUBIECTUL II – Varianta 092 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul electric a cărui schemă este ilustrată în figura alăturată conţine o baterie cu t. R 4 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 1 c. a. b. Dacă se conectează pe rând la bornele unui generator un ampermetru ideal (cu rezistenţă interioară nulă) şi un voltmetru ideal (cu rezistenţă interioară infinită) acestea indică I = 20 A şi respectiv U = 10 V .

unitatea de măsură în S. E1 = 2 V şi t. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.5 W ⋅ h . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. C. a rezistivităţii electrice poate fi scrisă sub forma: a. Sursele electrice sunt ideale (rezistenţele interne ale surselor sunt neglijabile) având t. E ⋅ r / R (3p) 4. D. dacă indicaţia ampermetrului este Proba 75 diviziuniscrisă la Fizică C. 1. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 93 . 49. a. Când comutatorul K este deschis.F: Probă . un rezistor cu rezistenţa electrică R şi un ampermetru de rezistenţă R A = 250 Ω (vezi figura).5 A d.toate profilele şi specializările. E ⋅ r / (R + r ) b. Aria secţiunii transversale a firului de cupru ρCu = 1. valoarea rezistenţei electrice R X . 0. d. Determinaţi intensitatea curentului electric indicată de ampermetru când comutatorul K este închis. Calculaţi puterea electrică dezvoltată în rezistorul R3 când comutatorul K este închis.5 A b. Pn = 450 W în serie cu aparatul de sudură se introduce o rezistenţă. ampermetrul de rezistenţă R A = 1 Ω . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 0. adică: A.e. rezistenţa electrică R . o baterie cu t. Puterea totală absorbită de la reţea de circuitul astfel realizat este: a. Intensitatea curentului electric din circuitul principal este egală cu: a.e. Dacă se unesc bornele 1 şi 2 printr-un fir conductor de rezistenţă electrică neglijabilă se constată că indicaţia ampermetrului este Ι M = 1 mA şi corespunde valorii maxime a scalei.toate profilele.2 C .5 Ω . MECANICĂ. E 2 necunoscută. Producerea şi utilizarea curentului continuu N1 = E. Căderea de tensiune pe rezistenţa internă a sursei este: a. 1000 W (3p) ( ) Ministerul Educaţiei. R2 = 7. 900 W d. În acest caz. J ⋅ m 2 ⋅ A −1 ⋅ s c. Montajul electric din figura alăturată conţine conductorii ohmici cu rezistenţele electrice R1 = 10 Ω . 600 W c. Pentru ca acesta să funcţioneze în condiţii nominale: U n = 110 V . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 2 A (5p) 3. E ⋅ R / (R + r ) c. Tensiunea reţelei este U = 220 V . timpul în care trec prin circuit electroni de conducţie cu sarcina electrică totală Q = 7. 450 W b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b.5 Ω . Determinaţi: a. între două borne 1 şi 2 . 50 mm 2 (2p) 5. c.6 Ω .1 C.47 mm 2 d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. 1. J ⋅ m ⋅ A ⋅ s d.5 Se conectează în serie. R4 = 7.Ministerul Educaţiei.99 mm 2 c. Calculaţi tensiunea electromotoare E 2 a sursei 2 . energia ce se dezvoltă în rezistorul R în timpul t = 10 min este W = 1. B. Un circuit electric simplu format dintr-o sursă cu tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r alimentează un consumator cu rezistenţa electrică R . b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. R2 = 6 Ω . R 3 = 4 Ω . filiera vocaţională . Dacă se conectează între bornele 1 şi 2 un conductor ohmic de rezistenţă electrică R x ampermetrul indică un curent electric de intensitate Ι . E / (R + r ) d. J ⋅ m −2 ⋅ A −2 ⋅ s 2 (2p) 2. situată la o distanţă L = 45 m de receptor.m.I. J ⋅ m ⋅ A −2 ⋅ s −1 b. atunci când acul ampermetrului indică N = 100 diviziuni . Calculaţi rezistenţa electrică a rezistorului R .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 093 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1A c. R3 = 3 Ω . Ministerul Educaţiei. . iar căderea de tensiune pe linie este de 3% din tensiunea de alimentare.2009 Proba scrisă la Fizică C. La o reţea cu tensiunea U = 220 V se conectează un aparat de sudură. EXAMENUL DE BACALAUREAT . d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.7 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m utilizat este de aproximativ: a.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. c.e. Un receptor cu o rezistenţă electrică R = 50 Ω trebuie alimentat de la o reţea. ampermetrul indică valoarea Ι = 1 A . rezistorii R1 = 2. 0. Tensiunea aplicată între punctele A şi B are valoarea U AB = 10 V . E = 1 V şi rezistenţa internă r = 1Ω . SUBIECTUL II – Varianta 093 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: . raportul (Ι / Ι M ) în funcţie de rezistenţa R X . Ampermetrul are scala de N = 100 diviziuni .56 mm 2 b. SUBIECTUL III – Varianta 093 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Montajul electric din figura alăturată conţine rezistorul cu rezistenţa electrică R .m.m. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manuale.

r 2 . R1 . ρ = ρ 0 (1 + αt ) d. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. intensitatea egală cu: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 32 mm 2 (5p) 4. a sursei are valoarea: a.9 A c. Calculaţi puterea electrică debitată de sursa cu tensiunea electromotoare E1 = 10 V . (15 puncte) Proba E. 3 V c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . d. indicaţia ampermetrului. ρ = ρ 0αt c. Determinaţi: a. C.1. fiecare. SUBIECTUL II – Varianta 094 Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul a cărei schemă este redată în figura alăturată se presupun cunoscute următoarele mărimi fizice E1 . Cunoscând că materialul a.La trecerea unui curent electric intens printr-un rezistor.8 A (3p) 5. J b.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 094 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Calculaţi energia electrică consumată de rezistorul R în timp de un minut. iar în serie cu sursele se conectează un ampermetru real având rezistenţa R A . R 2 . tensiunea electromotoare echivalentă a grupării de generatoare. d. D. Se mai leagă în paralel cu ei încă un rezistor identic. Între bornele A şi B se conectează un voltmetru ideal (RV → ∞ ) . Puterea totală a unei surse de curent continuu variază în funcţie de intensitatea curentului din circuit.F: Probă scrisă la Fizică C. 1.1 C. 2 V d. ρ = ρ folosit pentru confecţionarea cablului are o rezistivitate electrică egală cu 4 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m . 4 mm 2 b.5 V (2p) Ministerul Educaţiei.2 A d.m.Ministerul Educaţiei. 20 mm 2 d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. V ⋅ A (2p) a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. La bornele unei surse de tensiune ideale (r = 0) sunt legaţi în paralel doi rezistori identici.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manuale. b. c. Curenţii care vor trece prin cei trei rezistori vor avea.toate profilele. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. C A 3. T. Rezistivitatea electrică a materialului conductorului depinde de temperatură conform legii: 0 (3p) 1 + αt 2. 16 mm 2 c. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 94 . E 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. unitatea de măsură a mărimii U2 poate fi scrisă în forma: fizice exprimate prin raportul R N⋅m V c. filiera vocaţională . indicaţia voltmetrului atunci când este montat în serie cu rezistorul de rezistenţa R1 .2 A . . prin fiecare trecând un curent electric de intensitate 1. indicaţia voltmetrului. r1 . MECANICĂ. EXAMENUL DE BACALAUREAT . d. secţiunea cablului are valoarea: a. ρ = const b. a. adică: A. c.8 A b. b. Determinaţi intensităţile curenţilor care străbat cele două surse. Această variaţie este ilustrată în figura alăturată. Se cunosc: tensiunile electromotoare ale celor două surse E1 = 10 V respectiv E 2 = 5 V şi rezistenţele lor interne r1 = 0. SUBIECTUL III – Varianta 094 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două surse de tensiune continuă conectate în paralel alimentează un rezistor cu rezistenţa electrică R = 2 Ω . acesta se încălzeşte.e.10 V b. 1. Desenaţi schema electrică a circuitului. 0.toate profilele şi specializările. 0. Un cablu metalic de lungime = 200 m are o rezistenţă electrică de 0.5Ω şi r 2 = 1Ω . 1.5 Ω .2009 Proba scrisă la Fizică C.

9 Ω d. d. 4Ω d.25 A d. se măsoară în Ω m . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 95 . 0. D.m. de 12 V sunt scurtcircuitate prin intermediul unui conductor cu rezistenţa neglijabilă. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Determinaţi: a. 2 Ω (3p) 5. B. R = d. este Q = 55 kJ . b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.indicaţia ampermetrului. rezistenţa internă 2 Ω şi un bec cu rezistenţa R. 0. c. este independentă de temperatură. în timpul t = 100 s . c. relaţia de calcul a rezistenţei electrice a unui fir cilindric conductor este: I b. Cunoscând că randamentul de transfer al energiei de la sursă la bec este de 80%. 8 Ω b. d. d. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior. 6 Ω c.15 Ω c. Rezistenţa internă a acumulatorului este: a. indicaţia ampermetrului dacă acesta se montează între punctele A şi B. SUBIECTUL III – Varianta 095 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două rezistoare cu rezistenţele R1 şi R 2 sunt legate în paralel şi alimentate de la o sursă de curent continuu sub tensiunea U = 110 V . b. de 12 V.3 Ω b. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Se consideră un circuit simplu alcătuit dintr-un generator electric având t. R 3 = 6 Ω şi un ampermetru ideal (R A → 0 ) . b. trei rezistori cu rezistenţele R1 = 1Ω . MECANICĂ.e. iar restul în R 2 . respectiv E 2 = 2 V şi rezistenţele interne r1 = r 2 = 1Ω . creşte întotdeauna cu temperatura. adică: A. Curentul electric pe care gruparea îl debitează pe o rezistenţă R = 10Ω are valoarea: a. Cantitatea de căldură dezvoltată în cele două rezistoare. Rezistivitatea electrică a unei substanţe oarecare: a. 0. .50 A b. determinaţi: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. R = UI (2p) a. 0. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . depinde de natura substanţei. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.30 A c. intensitatea curentului din ramura principală. Ştiind că o fracţiune f = 1 5 din această căldură se degajă în rezistorul R1 . 0. R 2 = 3 Ω .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 095 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 0. 0. C.F: Probă scrisă la Fizică C. 75 mΩ (3p) 3. (2p) Ministerul Educaţiei. tensiunea electrică dintre punctele C şi D. intensitatea curentului prin fiecare rezistor.1 C.15 A (5p) 4. rezistenţa echivalentă a grupării celor două rezistoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. rezistenţa becului în regim de funcţionare are valoarea: a. R = R o (1 + αt ) c. 1. intensitatea curentului electric este I sc = 40 A . Proba E. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică.toate profilele.m. c. filiera vocaţională . Atunci când bornele unui acumulator cu t. SUBIECTUL II – Varianta 095 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată este alcătuit din două generatoare cu tensiunile electromotoare E1 = 8 V .toate profilele şi specializările. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. Cinci generatoare identice având fiecare o tensiune electromotoare de 3 V şi o rezistenţă internă de 10Ω sunt legate în paralel. R = ρ S U 2.2009 Proba scrisă la Fizică C.e. valorile rezistenţelor R1 şi R 2 .Ministerul Educaţiei. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.

calculaţi energia consumată de acesta în intervalul de timp ∆t = 1min Rezistenţa electrică a firului este egală cu R1 = 2.7 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m (3p) 4. b. 2 Ω c. 32. iar lungimea unei spire este L = 4 cm . 3.e.toate profilele. SUBIECTUL III – Varianta 096 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două fire conductoare de lungimi diferite.e.25Ω . sarcina electrică transportată de electroni prin conductor c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 60 V c. variaţia intensităţii curentului electric prin rezistorul R 3 ca urmare a închiderii întrerupătorului. d. (2p) 5.e. t. iar puterea consumată de circuitul interior al sursei este P3 = 2 W . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Randamentul de transfer al energiei de la sursă în circuitul exterior este egal cu: a. 50 V d.2009 Proba scrisă la Fizică C. Tensiunile la bornele firelor au valorile U 1 = 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 96 . EXAMENUL DE BACALAUREAT . filiera vocaţională . În figura alăturată este redată dependenţa tensiunii la bornele rezistorului R1 şi respectiv a tensiunii la bornele rezistorului R 2 de intensitatea curentului electric ce trece prin fiecare dintre aceste rezistoare. 1Ω b. D. a generatorului şi tensiunea la bornele circuitului exterior. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.8 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m b.F: Probă scrisă la Fizică C. 65 V b. tensiunea electromotoare a generatorului şi rezistenţa sa internă.2 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m d. R 2 = 10 Ω şi R 3 = 15 Ω . Rezistenţa electrică a grupării paralel a celor două rezistoare este egală cu: (3p) a.5 V (5p) Ministerul Educaţiei. sarcina electrică transportată într-o secundă de purtătorii de sarcină care trec printr-o secţiune transversală a conductorului (2p) 2. Rezistivitatea electrică a manganinei este egală cu: a. b. având aceeaşi secţiune. Dacă intensitatea curentului din circuit are valoarea I = 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Puterea disipată de conductoarele de legătură este P2 = 3 W . Proba E. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.Ministerul Educaţiei. d. SUBIECTUL II – Varianta 096 Rezolvaţi următoarea problemă: În montajul din figura alăturată intensitatea curentului electric debitat de generatorul 5 cu t. Numărul de spire este N = 500 . 3 Ω d.4 Ω este înfăşurat pe un cilindru din ceramică. respectiv U 2 = 3 V . c.5 V . rezistenţele circuitului exterior în situaţiile în care întrerupătorul K este deschis ( R e1 ) şi respectiv închis ( R e 2 ).toate profilele şi specializările. lucrul mecanic efectuat pentru deplasarea unităţii de sarcină electrică prin conductor b. raportul dintre tensiunea la bornele conductorului şi rezistenţa internă a sursei din circuitul electric în care este conectat conductorul d. Determinaţi valoarea raportului dintre intensităţile curenţilor electrici care trec prin cele două fire.3 A .m. confecţionate din acelaşi material. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.m. raportul dintre puterea consumată de circuitul exterior şi puterea furnizată de generator. 2. 4.66 A ( ≅   A ) când 3 (15 puncte) întrerupătorul K este deschis şi I 2 = 2 A când întrerupătorul K este închis.m. raportul dintre t. Determinaţi: a. Puterea electrică disipată în circuitul exterior are aceeaşi valoare în ambele situaţii. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. MECANICĂ. Calculaţi rezistenţa internă a bateriei presupunând că rezistenţa electrică a primului fir este R1 = 2. raportul dintre rezistenţa internă a generatorului şi rezistenţa circuitului exterior.1 C. 6 Ω 3. E şi rezistenţa internă r are valoarea I 1 = 1. raportul dintre energia disipată în circuitul interior sursei şi energia disipată în circuitul exterior. b. B. 3. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. a. Rezistenţele electrice ale rezistoarelor din circuit au valorile R1 = 5 Ω . tensiunea la bornele rezistorului R1 când întrerupătorul este închis. Intensitatea curentului electric printr-un conductor este egală cu: a. Determinaţi valoarea raportului dintre lungimile celor două fire conductoare. c. Un bec conectat la o sursă electrică prin intermediul a două fire conductoare consumă o putere P1 = 60 W . adică: A.25Ω . C. a sursei este egală cu: a. . c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. dacă R e1 = 7. Un conductor din manganină cu secţiunea S = 4 mm 2 şi rezistenţa electrică R = 2. sunt conectate pe rând la bornele unei baterii. d.6 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m c. Presupunând că se conectează la bornele bateriei primul fir. 1. comentaţi rezultatul obţinut.5 Ω şi R e 2 = 6 Ω .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 096 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.

Dacă bornele unei surse cu t. U 1 = 8 V şi U AB = 10 V . Ω ⋅ A d. MECANICĂ. J ⋅ s c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 97 . C. desenaţi circuitul echivalent folosind simbolul cunoscut pentru rezistori. D. Proba E. Dacă se neglijează modificarea dimensiunilor firului cu temperatura. R1 < R 2 < R 3 b. intensitatea curentului prin sursă are valoarea I sc = 40 A . R1 = 4Ω . E = 12 V sunt scurtcircuitate prin intermediul unui conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. C. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.m. Determinaţi: a. α = R 0 (1 + t ) d. 1. Un conductor omogen în formă de cerc este conectat la bornele unei surse prin punctele A şi B . determinaţi poziţia punctelor A şi B astfel încât rezistenţa circuitului exterior să fie minimă.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.toate profilele şi specializările. Justificare. c.4 Ω d. Ω ⋅ V (2p) 5. α = b. rezistenţa internă r a sursei.F: Probă scrisă la Fizică C. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manuale. Dintr-un fir de cupru ρ = 17 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m de secţiune S = 0. α = ⋅ c.I. respectiv R 0 la temperatura de 0°C . B. energia consumată de rezistorul R 2 într-un interval de timp de 10 minute. SUBIECTUL II – Varianta 097 Rezolvaţi următoarea problemă: . unitatea de măsură în S. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.2009 Proba scrisă la Fizică Proba E: Specializarea: matematică-informatică. V ⋅ A b. aşa cum se vede în figura alăturată. c. este: a. R = 23. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.1 C. R = 11. pentru care intensitatea curentului electric prin circuitul exterior devine I = 1 A . calculaţi valoarea rezistenţei echivalente a circuitului exterior. puterea electrică totală furnizată de sursă.e.toate profilele. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Q ACB Q ADB = 1 3 d. determinaţi valoarea intensităţii curentului prin generator dacă între punctele A şi B se leagă un fir fără rezistenţă.7 Ω c.1Ω (5p) 3. (15 puncte) . Între valorile rezistenţelor electrice există relaţia: a. a puterii electrice poate fi exprimată sub forma: a. R 2 < R1 < R 3 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.curent SUBIECTUL I – Varianta 097 EXAMENUL DE BACALAUREAT . Q ACB Q ADB = 3 c. R1 < R 3 < R 2 2. Producerea şi utilizarea curentului continuu ( ) Ministerul Educaţiei. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . adică: A. se cere: a.Ministerul Educaţiei. conectată la aceeaşi sursă de tensiune. coeficientul de temperatură al rezistivităţii materialului conductorului poate fi exprimat prin relaţia: R − R0 1 R ⋅t R 1 a. intensitatea curentului electric prin circuit. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. d. α = ⋅ (2p) R − R0 R0 t R0 t 4. În figura alăturată sunt reprezentate grafic caracteristicile curent-tensiune pentru trei rezistoare diferite.17 mm 2 se realizează un cerc de raza r 0 = 0. R = 35. R = 0. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL III – Varianta 097 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată se cunosc: E = 12 V . b. filiera vocaţională . Un fir conductor are rezistenţa electrică R la temperatura t. Q ACB Q ADB = 4 b.314 m care se conectează la bornele unui generator ca în figura (15 puncte) ( )  alăturată    ACB ADB = 1  . Cunoscându-se tensiunea electromotoare a generatorului 2  E = 10 V şi rezistenţa internă r = 1Ω π 2 ≅ 10 .3 Ω b. Valoarea rezistenţei electrice R. Q ACB Q ADB = 1 4 (3p) Ministerul Educaţiei. b. astfel că unghiul AOB este 90 0 . R 3 < R 2 < R1 (3p) d. d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Raportul căldurilor degajate în cele două arce ACB şi ADB în acelaşi timp este: a.

se conectează un rezistor. EXAMENUL DE BACALAUREAT . În figura alăturată este reprezentată dependenţa de intensitate a puterii 2 electrice disipate de un rezistor. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 0. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . tensiunea electrică între punctele P şi N. pentru o reţea dată. şi rezistenţa internă a sursei echivalente cu bateria dată. . rezistenţa rezistorului.2009 Proba scrisă la Fizică C.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 098 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. este o consecinţă a legii conservării sarcinii electrice (2p) 4.toate profilele şi specializările. 1. Tensiunea la bornele sursei fiind U . I1 I12 Intensitatea unuia dintre ceilalţi curenţi este: I 31 a. filiera vocaţională . furnizează un număr de relaţii independente egal cu numărul ochiurilor din acea reţea c. omogen şi de secţiune constantă. I 31 = 1 A 3 I3 I b. căderea de tensiune internă pe sursa electrică atunci când între punctele P şi N se conectează un rezistor de rezistenţă R 2 = 8 Ω. C (2p) 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 98 . B. b. rezistenţa circuitului exterior se poate calcula conform relaţiei: 4. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. J d. I 3 = 3 A 23 c.m E şi rezistenţa r. Valorile 1 unora dintre intensităţile curenţilor din circuit sunt: I1 = 1 A. 0. R = .I. Puterea disipată în rezistor este P = 360 W. Coeficientul termic al rezistivităţii aluminiului este α = 0.5 Ω d. E i = 6 V şi rezistenţa internă ri = 0. Ţinând cont că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică.5 Ω. Determinaţi: a. nu se poate aplica decât ochiurilor de reţea fundamentale d. d.e. d. 1 Ω c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. V c.e.1 C.25 Ω 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.toate profilele. Schema unei porţiuni dintr-o reţea electrică este redată în figura alăturată. valoarea puterii totale furnizate de baterie dacă în paralel cu rezistorul existent în circuit se conectează unul identic. a mărimii P fizice care are expresia ∆t este: R a. intensitatea curentului electric. c. Determinaţi: (15 puncte) a. este confecţionat din aluminiu şi are rezistenţa electrică R1 = 32 Ω. fiecare având t. Privitor la legea a II-a a lui Kirchhoff se poate afirma: a. I 3 = -1 A (3p) 2 3. R = + r b. SUBIECTUL III – Varianta 098 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: La bornele unei baterii formate din n = 20 surse electrice legate în serie. A b.m. C. MECANICĂ. iar căderea interioară de P (W) tensiune u . D.004 grd-1. rezistenţa conductorului la temperatura θ = 100 C.e. I 23 = 6 A I2 d. Un circuit electric simplu conţine un generator cu t.Ministerul Educaţiei. I 2 = 2 A şi I12 = 4 A . 2 Ω b. SUBIECTUL II – Varianta 098 Rezolvaţi următoarea problemă: Un generator electric având parametrii E = 80 V şi r = 8 Ω este conectat la un circuit ca în figura alăturată.5 I (A) O 1 2 3 Ministerul Educaţiei. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. considerând că valoarea R1 este măsurată la Proba E. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.m. R = -r c. randamentul circuitului electric. unitatea de masură în S.5 E E -u E E -U (5p) a. Rezistenţa rezistorului este egală cu: (3p) a. Contactul C împarte conductorul AB în raportul AC / CB = 1 / 3. C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. este o consecinţă a legii conservării energiei într-un circuit electric b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. parcurs de un curent electric de intensitate I. b. R = -r I I I I 5. t.F: Probă scrisă la Fizică temperatura θ 0 = 0 C.r d. Conductorul AB. c. adică: A.

n + 1 (2p) a. În montajul din figura alăturată se cunosc intensităţile curenţilor: I = 0. (3p) d. Puterile becurilor la tensiunile la care funcţionează normal sunt respectiv P1 = 60 W . intensităţile curenţilor care străbat becurile B1 şi B 2 . b. intensitatea curentului debitat de aceasta este I sc = 21 A . 5. adică: A. B.F: Probă scrisă la Fizică C. d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. kWh (3p) 3. unitatea de măsură în S. Rezistorul R1 din acest montaj are rezistenţa electrică de: a. 50 Ω (2p) d. prin aplicarea legii I a lui Kirchhoff. pentru mărimea fizică R a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. W c. D. Pentru ca aparatul să nu se ardă.Ministerul Educaţiei. EXAMENUL DE BACALAUREAT . MECANICĂ. c. 30 Ω b. R3 = 15 Ω . Determinaţi: a.toate profilele. n d. I 2 = 0. c. tensiunea la bornele bateriei. este: b. d. b. 60 Ω 4.5 Ω Ministerul Educaţiei. iar un al treilea bec B3 pentru a funcţiona normal la o tensiune U ′ = 200 V . tensiunea electromotoare a bateriei. Dacă se scurtcircuitează bornele bateriei. rezistenţa interioară a unui singur element al bateriei .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. se asigură funcţionarea normală a celor trei becuri la reţeaua cu tensiunea U 0 = U ′ = 200 V . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. puterea consumată de rezistorul R . b. 40 Ω c. Dependenţa puterii P luată de circuitul exterior de la o sursă de tensiune continuă în funcţie de intensitatea curentului I debitat de sursă este reprezentată în graficul alăturat. Conectând la bornele bateriei un fir metalic de lungime = 16 m . în paralel cu aparatul un rezistor cu rezistenţa RV (n − 1) . determinaţi: a. n − 1 c. c.1 C. Numărul de ecuaţii independente care se pot obţine într-o reţea electrică cu n noduri. Dacă se utilizează un rezistor auxiliar de rezistenţă R . . b.8 curent electric de intensitate I = 1 A . kW d. SUBIECTUL III – Varianta 099 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două becuri B1 şi B 2 au fost construite pentru a funcţiona normal la o tensiune U = 100 V . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. valoarea tensiunii electrice la bornele sale trebuie micşorată de n ori. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Un voltmetru cu rezistenţa internă RV suportă o tensiune electrică maximă mai mică decât tensiunea de măsurat. în paralel cu aparatul un rezistor cu rezistenţa RV ⋅ (n − 1) . 1. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . trebuie să conectăm: a. în serie cu aparatul un rezistor cu rezistenţa RV (n − 1) .2009 Proba scrisă la Fizică C. 0. Notaţiile fiind cele din manuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Proba E. 125 Ω (5p) a. conectat aşa cum se vede în figura alăturată. când la bornele ei este conectat firul metalic de rezistenţă R. filiera vocaţională . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 99 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.8 mA . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.4 Ω . Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. P2 = 100 W şi P3 = 200 W . 0. bateria debitează un . Rezistenţa interioară a sursei este: . Neglijând rezistenţele firelor de legătură. SUBIECTUL II – Varianta 099 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O baterie electrică este formată din n = 6 elemente identice grupate în serie. n − 2 U2 ⋅ t este: 2. intensitatea curentului luat de la reţea de montajul astfel realizat. rezistivitatea metalului din care este alcătuit firul. rezistenţa electrică a becului B3 . secţiune S = 1 mm 2 şi rezistenţă electrică R = 6.I.toate profilele şi specializările. J b. 1Ω d.3 mA şi rezistenţele electrice R2 = 20 Ω . în serie cu aparatul un rezistor cu rezistenţa RV ⋅ (n − 1) .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 099 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.75 Ω c. În acest scop. C.

d.m. 1260 kJ 4. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.e. E = 24 V şi rezistenţa internă neglijabilă. SUBIECTUL III – Varianta 100 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un generator debitează în exterior aceeaşi putere dacă i se conectează la borne. C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 35kW ⋅ h d. Intensitatea curentului electric prin rezistor are valoarea: a. tensiunea electrică la bornele rezistorului R 2 . C C⋅A 2. în care R1 = 4 Ω . Neglijând rezistenţa conductoarelor de legătură. determinaţi: a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . conectat la bornele unei surse de tensiune cu rezistenţa internă r şi tensiune electromotoare E . filiera vocaţională . unitatea de măsură în S. şi un rezistor cu rezistenţa R.Ministerul Educaţiei.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. c. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. r = (2p) a. Un consumator cu rezistenţa electrică R . EXAMENUL DE BACALAUREAT . valoarea energiei consumate ar fi: b. r = R d. η = (3p) r R+r R+r r 5.toate profilele. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. B. 0. şi R 2. c. Randamentul unui circuit format dintr-o baterie.1 C. determinaţi: a.. energia electrică disipată pe rezistorul R 3 . R 2 = 100 Ω . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. O lanternă are un bec pe care sunt inscripţionate valorile 3.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 100 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. cu t. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. intensitatea curentului prin sursă. 3.2009 Proba scrisă la Fizică C. adică: A. 1. este egal cu: R E R E a. c.I.5 A b. E şi rezistenţă internă r. este alimentat la o baterie cu valoarea t. MECANICĂ. b. d. D. Ω ⋅ m −1 d. La bornele unui rezistor cu rezistenţa electrică R = 5 Ω se aplică o tensiune electrică U = 10 V . R = r 4 3. cu rezistenţa electrică R 3 = 2Ω . în intervalul de timp de o oră. pentru rezistenţa electrică poate fi exprimată sub forma: J⋅m J b. Dacă R1 = 0.toate profilele şi specializările. în locul rezistorilor R1. 20 A d. noua valoare a intensităţii curentului electric prin sursă dacă bornele a şi b se leagă prin intermediul unui conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. va prelua o putere electrică maximă dacă este îndeplinită condiţia: R b. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică.01Ω . r = 4R c. dacă. η = c. pe rând.5 V şi 100 mA . la borne este cuplat un alt rezistor. valoarea rezistenţei interne a sursei. η = . SUBIECTUL II – Varianta 100 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul din figură. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 100 . 126J c. randamentul sursei. R 2 = 2 Ω şi R 3 = 6 Ω . . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.5 ⋅ 10 −4 kW ⋅ h (5p) a. d.F: Probă scrisă la Fizică C.e.50 A (3p) Ministerul Educaţiei. Dacă aceasta ar funcţiona la parametrii nominali timp de o oră. η = b. dacă rezistenţa acestuia are o valoare convenabil aleasă.2 A c. valoarea maximă a puterii pe care sursa o poate debita în circuitul exterior. un rezistor de rezistenţă electrică R1 . în condiţiile punctului b. iar valoarea puterii electrice consumate de fiecare rezistor este P = 4 W . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Proba E. b.m. V ⋅ A (2p) a. rezistenţa electrică echivalentă a circuitului. sau un rezistor de rezistenţă electrică R 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful