SVEUILITE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET HR-5 1 000 Rijeka, I.

Filipoviáa 4 Telefon: 051/35 51 11 * Fax: 051/ 21 22 68

Kias. oznaka: 643-03/11 -11 /1 Urudtheni broj: 2170-57111 -1 1/1 1-1 Rijeka, 05. veIjae 2013.

Temeijem Ianka 65. Pravilnika ostudijima SveuôiIita u Rijeci, ëlanka 11. Pravilnika poslijedip!omskom sveuôiIinom doktorskom studiju ekonomije I poslovne ekonomije Ekonomskog fakultefa u Rijeci, Fakultetsko vijeáe Ekonomskog fakulteta u Rijeci no 111. sjednici odranoj 04. veljaôe 2013. godine donijelo je

0DL

KU

Prihvaáa se prijovo teme doktorskog rada pristupnika SAE AKSENTIJEVRA pod naslovom: MODEL EKONOMSKI ODR2IVOG SUSTAVA UPRAVIJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOU U MALIM I SREDNJIM PODUZEIMA,,

Predsjednik Povjerenstva zo PS I doktorate

6 .
DOSTAVITI: 1. Saa Aksentijeviá, Gornji Sroki 1250,51216 VRkovo 2. Prof. dr. sc . Zvonko Capko, Ekonomski fakultet u Rijeci 3. Pismohrani

sc. 1- Dragoijub Stojanov