Data creació: 17/02/2013

SENTIT COMÚ SOCIAL

Esborrany sense correccions

SENTIT COMÚ SOCIAL
1.DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA vs DEMOCRÀCIA REPRESENTATIVA

DEMOCRÀCIA REPRESENTATIVA

Motiu

REGENERACIÓ PARTICIPACIÓ ASSEMBLEA

1.1.1 1.1.2 1.1.3

Una nova forma de participació ciutadana emergeix de les bases Socials, amb un ànim regenerador, que cerca la Participació en totes les decisions de la col.lectivitat. La Societat culta, formada i madura, demana donar un pas endavant i deixar enrere formes autoritàries de Democràcia representativa. Avui el Sentit Comú vol trobar les formes participatives assembleàries, per estar sobre els problemes cada dia i no cada 4 anys.

2.-

3.-

4.-

5.-

DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA TRANVERSALITAT SOCIAL LLEIS OBERTES AL DEBAT RESPONSABILITAT COMUNA EDUCACIÓ i ÈTICA

Solució

MODELS ACCIÓ CIUTADANIA

1.2.1 1.2.2 1.2.3

Proposem models pre-dissenyats per les Associacions i Societat Civil a debat, per captar el "dia a dia" dels problemes i els reptes a superar. Proposem la Participació en xarxa social, per les vies de les Noves tecnologies i a través de totes les capes socials a "peu de carrer". Proposem crear un ordre rotatori a cada entitat, barri, associació, grup… de caràcter temporal que emeti el "pols ciutadà".

Acció

INFORMES DEBAT CÍVIC PARLAMENT

1.3.1 1.3.2 1.3.3

Elaborarem els Informes Socials vinguts de la Participació, per introduir en el Debat Parlamentari la veu i sentiment ciutadà. Generarem models seriosos i efectius de participació i resposta als grups socials que ho demanin i ho farem extensible al debat general col.lectiu. Definirem les estratègies Parlamentàries de Debat, en base al sentiment exposat desde el carrer i parlarem en boca del Poble al Parlament.

TRANVERSALITAT SOCIAL vs PARTIDISME DIVISOR

Motiu

FRONT ÚNIC DIVERSITAT EVOLUCIÓ

2.1.1 2.1.2 2.1.3

Un clam comú d'una Catalunya espoliada econòmica, cultural i socialment, reclama unificar forces de totes bandes, colors i sentiments. La nostra Societat plural vinguda del món sencer, viu i treballa a Catalunya i vol el millor pel futur dels seus. Les antigues formes ideol.lògiques no tenen cabuda avui en dia en un món d'escala global amb problemes locals.

PARTIDISME DIVISOR

Solució

APARTIDISME COMUNIÓ EUROPA

2.2.1 2.2.2 2.2.3

Proposem deixar de banda les ideol.logies partidistes i enfocar els propers anys en un objectiu comú social. Proposem activar la consciència transversal catalana des de totes les òptiques i escales socials, per responsabilitzar-nos-hi plegats. Proposem contactes amb els Pobles d'Europa per establir un ordre comú i diàleg social enfocat en la mateixa direcció.

Acció

ESPAI OBERT PLURICULTURALISME INTERNACIONALITZACIÓ

2.3.1 2.3.2 2.3.3

Treballarem conjuntament amb aquelles persones, al marge de la "proposta oficial de l'ideari partidista", que vulguin ser actors del futur. Inclourem en les nostres comunicacions tots els idiomes i cultures que a Catalunya són i seran benvinguts. Crearem estructures transnacionals de l'Europa Social que identifiquin els problemes generals i defensin els individuals, com a Nacions.

LLEIS OBERTES AL DEBAT vs LLEIS TANCADES AL PODER

Motiu

PRO-ACTIVITAT VEU POPULAR INFORMACIÓ

3.1.1 3.1.2 3.1.3

La Societat Catalana obligada a prendre la responsabil.litat que han perdut els seus representants, vol participar activament en la creació de lleis justes. La decadència actual i el Lobysme dels grups de Poder no democràtics han segrestat la voluntat del Poble i ens han deixat muts a la pràctica. La Desinformació parcial, partidista, interessada, ha de deixar de ser la tònica comuna i passar al Sentit Comú general explicat en profunditat.

LLEIS TANCADES AL PODER

Solució

COMPROMÍS EQUILIBRI CONEIXEMENT

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Proposem activar l'assemblearisme i el debat dels punts comuns d'una Societat activa i vital que precisa activar urgentment reformes en benefici de tots i totes. Proposem fer propostes de Llei justes i equilibrades, des de la vesant del creixement conjunt Social, no deixant al marge cap actor social. Proposem generar informes tècnics imparcials generats a les Universitats i Centres de Coneixement, per eval.luar l'impacte de les propostes de Llei.

Acció

LLEIS DE CONSENS PARTICIPACIÓ TÈCNICA PROFESSIONAL

3.3.1 3.3.2 3.3.3

Enviarem al Parlament Català les Propostes de Llei, vingudes del Debat Social, per ser tractades en clau Parlamentària segons les majories democràtiques vigents. Farem taules rodones amb les estructures socials partícips del desenvolupament comú i farem les millors lleis entre tots i totes pel benefici del col.lectiu. Crearem centres i estructures de coneixement general, tècnic, professional, per dotar de millores aquelles propostes que arribin a les portes del Parlament.

RESPONSABILITAT COMUNA vs INDIVIDUALITAT EGOÍSTA

Motiu

PACIFISME COMUNITAT SOCIALISME

4.1.1 4.1.2 4.1.3

En una Societat formada, culte, educada, no valen aquelles antagòniques formes individuals de caràcter bel.licista/agressiu. De ple al Segle XXI i amb les experiències del passat, avui la Societat demana avantposar els interessos comuns als individuals. Es demostra dia a dia, que tot allò en benefici de la col.lectivitat redunda en l'individualitat.

INDIVIDUALITAT EGOÍSTA

Solució

INTERÈS GENERAL RESPECTE CONEIXEMENT

4.2.1 4.2.2 4.2.3

Proposem encaminar totes les accions contra les particularitats dels interessos individuals i procurar sempre de vetllar pels generals. Proposem aplicar el coneixement adquirit per tots/es els nostres avantpassats i recuperar la història, per evitar les errades del present i millorar el futur. Proposem establir els mecanismes de voluntat popular per majories avaluades, seguint els preceptes del Sentit comú i les opinions qualificades.

Acció

RESPONSABILITAT SABIDURIA QUALIFICACIÓ

4.3.1 4.3.2 4.3.3

Totes les propostes de convivència social, hauran de ser validades per les estructures comunitàries des de la seva base ciutadana. Es tindrà especial cura i validesa en les opinions de les persones de més edat i experiència per tal de no cometre errades del passat. El món cultural, de coneixement, de sabiduria popular tindrà un paper de primer ordre i nivell a les exposicions i defensa de les opinions.

EDUCACIÓ i ÈTICA vs DESINFORMACIÓ CULTURAL

Motiu

FORMES DESÀNIM ESPERANÇA

5.1.1 5.1.2 5.1.3

Catalunya actualment ha perdut les essències del seu caràcter educat, ètic, moral pel que fa al caràcter públic i el privat està a l'espera de temps millors. Constant i diàriament com a col.lectiu som bombardejats amb les pitjors cal.lamitats que puguin sentir-se, desanimant el conjunt social. Tenim una història i avantpassats que han creat el què avui coneixem i sabem que podem tornar a ser actors del nou futur.

DESINFORMACIÓ CULTURAL

Solució

CARÀCTER POSITIVITAT RECORD

5.2.1 5.2.2 5.2.3

Proposem restablir els valors de seny i rauxa característics de les formes d'aquesta terra mediterrània i transportar-los fronteres enllà. Proposem eliminar les informacions negatives i transformar-les en voluntat de canvi i positivisme per eliminar el victimisme i inconformisme. Proposem recuperar la història passada, eval.luar-la i millorar-la, per aprofitar l'abans i generar un després millor.

Acció

ÈTICA MILLORA CONSELL

5.3.1 5.3.2 5.3.3

Cadascuna de les accions i propostes, passaran per un comitè social qualificat en votació popular per dotar-les d'una mateixa forma ètica. El consell de l'Audiovisual, deixarà enrere les ordres partidistes/parlamentàries i vetllarà pel positivisme i la cerca de la solució als problemes actuals. Restablir el "Consell de Cent", vingut de les bases Socials i amb una nova forma de Consell i Sabiduria, en base a les persones de més edat i reconeixement.

Página 1

Data creació: 17/02/2013

SENTIT COMÚ SOCIAL

Esborrany sense correccions

6.-

SERVEI SOCIAL OBLIGATORI vs DECENCÍS CÍVIC

Motiu

AIXECAMENT DESORDRE SOLIDARITAT

6.1.1 6.1.2 6.1.3

Actualment la Societat passa per moments de deixadesa moral i cívica desanimada per les estructures d'Estat corruptes. Les formes d'ajuda social, que passen per dotar de recursos minsos sense contraprestacions a la comunitat, estan lesionant greument la convivència. En el subconscient col.lectiu, apareix el Sentit Comú que demana formes d'activar el voluntariat social, pagat amb les prestacions del col.lectiu.

7.-

8.-

9.-

10.-

SERVEI SOCIAL OBLIGATORI SOCIETAT ECO-EFICIENT SALUT UNIVERSAL DRETS i DEURES PLANS NACIONALS

DECENCÍS CÍVIC

Solució

ÀNIMS EQUIPS REVERSIÓ

6.2.1 6.2.2 6.2.3

Proposem la consciència cívica i social responsable, com a forma de convivència conjunta vers el desànim provocat per els aparells mediàtics. Proposem la formació d'equips de treball en benefici de la col.lectivitat i les ajudes cíviques com a fórmula convivencial paral.lela de la Governamental. Proposem repercutir el benefici de les contraprestacions socials, cap a aquells/es que fan possible la seva pervivència.

Acció

PLURAL.LITAT ALTRUISME SERVEI

6.3.1 6.3.2 6.3.3

Grups socials de totes les escales, han de ser els protagonistes i actors principals de la responsabil.litat que suposa explicar la realitat diversa. Es crearan grups per portar el benestar i l'ajuda als més desfavorits, per tal de revertir allò que la Societat entrega a canvi d'algo positiu pel conjunt. Cada persona, en la mesura de la seva vàlua i capacitat, haurà de procurar un benefici en el col.lectiu, ja sigui en temps o altres serveis, per fer una Societat millor.

SOCIETAT ECO-EFICIENT vs ECONOMIA DEL PETROLI

Motiu

CONSUMISME ESTOÏCISME ECO-SOCIALISME

7.1.1 7.1.2 7.1.3

En uns moments de màxima necessitat d'optimització dels recursos de tota mena, cal pensar i actuar sobre noves formes de consum. Les corporacions venedores de petroli, afins als Governs de les Dictadures democràtiques actuals, fan l'impossible per no canviar res. Ens cal revertir el procés d'aturada obligada i peatge absurd, per tal de millorar les condicions del Planeta i les nostres en particular.

ECONOMIA DEL PETROLI

Solució

EFICIÈNCIA RACIONALITZACIÓ ECO-PREMIS

7.2.1 7.2.2 7.2.3

Proposem consumir de forma eficaç i racional, dotant d'informació i competitivitat alternativa de les noves formes de consum responsable i net. Proposem imposar reduccions impositives a les Societats que vetllin per unes polítiques i accions encaminades a la racionalització del consum. Proposem beneficis fiscals a les col.lectivitats que demostrin i proposin alternatives consumistes a l'actual dispendi incontrol.lat.

Acció

ECO-IMAGINACIÓ ECO-EMPRESA ECO-FUTUR

7.3.1 7.3.2 7.3.3

Creació d'incentius socials al menor consum dels derivats del Petroli, en forma de devol.lucions fiscals aportades al col.lectiu social de proximitat. Formació d'escales i nivells de puntuació de marca, en base a uns criteris de consum responsable. Creació de premis a l'innovació en la vesant del consum energètic i la racionalització dels recursos.

SALUT UNIVERSAL vs ÈLIT PRIVADA

Motiu

SALUT UNIVERSAL TRADICIÓ DÈFICIT SANITARI

8.1.1 8.1.2 8.1.3

Una Catalunya que ha viscut i treballat dur i sacrificadament, mereix una Salut Universal i de qualitat, sense les interposicions privades al benestar. Interessos privats vinguts d'enllà, no han de coptar les tradicionals formes catalanes i l'esperit de superació solidària que ens diferencien. Per respecte i fonaments socials, la nostra Societat demanada serveis, tècnica i qualificació pública sanitària de primer nivell.

ÈLIT PRIVADA

Solució

MÈRITS LABORALS QUALITAT SANITÀRIA COOPERACIÓ

8.2.1 8.2.2 8.2.3

Proposem una qualificació per punts i mèrits laborals, que permeti l'acostament als més alts nivells d'atenció personalitzada i medecina internacional. Proposem una Sanitat Universal Pública de qualitat contrastada al servei de la Societat en el seu conjunt, vinguda d'arreu que treballi a Catalunya. Proposem la combinació d'ambdós sistemes (el públic i el Privat), per aquelles persones i famílies que desitgin una atenció adequada a les seves necessitats.

Acció

ESCAL.LATS UNIVERSITAT LLIBERTAT

8.3.1 8.3.2 8.3.3

Creació d'escales i nivells, basats en la vida laboral i anys de cotització al règim de la Seguretat Social, inclús amb la capacitat de donar-la més enllà. Formació de les Universitats i Escoles de la Medecina i el coneixement sanitari, enfocades a la innovació i la recerca. Dotades de recursos públics/privats. Introducció d'incentius i/o desgravacions per evitar duplicitats entre la voluntat públic i privada. A escollir entre ambdós sistemes.

DRETS i DEURES vs ADMINISTRACIÓ INMORAL

Motiu

DRETS i DEURES DESGOVERN MALA ADMINISTRACIÓ

9.1.1 9.1.2 9.1.3

Tots els Catalans i Catalanes tenim uns Drets i Deures obligats vers la Societat en la que convivim i hem de ser conseqüents i equilibrats. La responsabil.litat delegada de la qual hem dotat als electes representats a les institucions, no ha estat degudament gestionada. Un caos administratiu que coarta les iniciatives personals i empresarials, està col.lapsant un ordre administratiu enquistat i obsolet.

ADMINISTRACIÓ INMORAL

Solució

AUTOGESTIÓ CAPACITACIÓ JUSTIFICACIÓ

9.2.1 9.2.2 9.2.3

Proposem l'autogestió dels Drets i Deures Socials, en base a la responsabilitat i auditoria col.lectiva de proximitat. Proposem aprofitar la vàlua dels tècnics/ques de l'Administració i fer-los responsables, eliminant els càrrecs polítics de representació. Proposem l'Administració responsable, aplicant-la amb posterioritat a la iniciativa i sota el criteri de legal.litat justificada.

Acció

AUDITORIES CONVOCATÒRIES AGIL.LITAT

9.3.1 9.3.2 9.3.3

Formació de les auditories de barri, per tal de dotar de Drets i Deures als/les voluntaris/es que vulguin contribuir a la millora social. Creació de convocatòries d'ascens a personal tècnic de l'Administració/Funcionariat basades en criteris de capacitació, antiguitat i mèrits. Creació de la figura administrativa del "Permís sota la seva responsabil.litat", amb el qual s'agilitzaran els tràmits amb l'Administració.

PLANS NACIONALS vs IMPROVITSACIÓ ELECTORALISTA
IMPROVITSACIÓ ELECTORALISTA

Motiu

CURT-PLACISME INTERÈS NACIONAL OFUSQUISME

10.1.1 Ens trobem immersos en la lluita partidista-electoralista de baix nivell i curt placista, que impedeix polítiques Nacionals de llarg recorregut. 10.1.2 Catalunya precisa de Polítiques de llarg Plaç enfocades als interessos Nacionals i guies de futur per a la seva Societat. 10.1.3 Únicament practicant la Democràcia Participativa, s'eliminarà el electoralisme i els interessos privats que mantenen un sistema fosc.

Solució

LLISTES OBERTES DEBAT ESTRATÈGIC INFORMACIÓ

10.2.1 Proposem la diversistat d'opinions dels representants parlamentaris (siguin del Partit que siguin), en base a les Llistes Obertes i la prohibició del sentit del vot. 10.2.2 Proposem el Debat general per crear estratègies Socials de futur, amb el acord i consentiment del conjunt de la ciutadania i col.lectius. 10.2.3 Proposem òrgans d'informació i debat constant, per tal de donar llum i informar de les estratègies i necessitats de País.

Acció

RIGOR ÈTIC AVANÇAR EL FUTUR EVOLUCIÓ

10.3.1 Creació de la mesa Parlamentària de control i rigor ètic, per vetllar a la càmera de polítiques de Partit i vetllar pels interessos de la ciutadania. 10.3.2 Capacitació tècnica, professional, social i ètica dels comitès cívics, per tal de copsar la realitat dels problemes presents i avançar polítiques de futur. 10.3.3 Formació de mitjans públics d'informació a disposició del Públic, per tal d'informar constantment de les Polítiques de futur i de llarg plaç.

Página 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful