You are on page 1of 146

Very Rare and Powerful Mantras

Very Rare and Powerful Mantras Shri Yogeshwaranand Ji +919917325788, +919675778193 shaktisadhna@yahoo.com www.anusthanokarehasya.com www.baglamukhi.info nh{kk i)fr ,oa

Shri Yogeshwaranand Ji

+919917325788, +919675778193

shaktisadhna@yahoo.com

www.anusthanokarehasya.com

www.baglamukhi.info

nh{kk i)fr ,oa xq:&p;u

nh{kk i)fr ,oa xq:&p;u

i)fr ,oa ,oa xq:&p;u

xq:&p;u

nh{kk i)fr

nh{kk

nh{kk ls rkRi;Z gS& xq: ds }kjk f'k"; dks fdlh nsoh vFkok nsork dk ea= iznku fd;k tkukA ,d xq: tc nh{kk iznku djrk gS rc og vius f'k"; dks iznku djrk gS& Kku flf) ,ao 'kfDr dk nkuA og vius f'k"; ds vKku] iki vksSj nkfjnz; dk uk'k dj nsrk gSA nh{kk rks ,d rstiqat gS] ftlls lk/kd ds vUnj fufgr vKku ,oa vfo|k dk uk'k gksrk gS] f'k"; ds 'kjhj dh vlqf);ka lekIr gks tkrh gSaaA

fcuk nh{kk ds f'k"; dks ea=&ti djrs gq, pkgs fdruk gh le; D;ksa u chr tk;s] mldh flf) dk ekxZ iz'kLr ugha gksrkA fdlh Hkh lk/kd dks ;ksX; xq: ds lkfu/; esa lk/kuk djuh pkfg,A xq: dk vkRenku vkSj f'k"; dk vkRe leiZ.k gh flf) dh izFke lh<h gSA izR;sd ea= izR;sd O;fDr ds fy, Qynk;h ugha gksrk gSA ;g rks xq: gh tku ldrk gS fd fdl f'k"; dks dkSu lk ea= fn;k tk;s rkfd og vius thou dky esa flf) izkIr dj ldsA

1111

vnhf{kr O;fDr ds HkfDriwoZd lglz mipkjksa }kjk vpZuk djus ij Hkh nsox.k mldh iwtk xzg.k ugha djrs] ftl dkj.k vnhf{kr O;fDr ds leLr dk;Z O;FkZ gks tkrs gSaA ;gh dkj.k gS fd vnhf{kr O;fDr i'kq ds leku ekuk tkrk gSA tks O;fDr iqLrdksa vFkok 'kkL=ksa esa fy[ks vuqlkj ea= dk ti djrk gS] mls Qy feyuk cgqr nwj dh ckr gSSAblhfy, fdlh Hkh egkfo|k dks xq: ls ;Ru iwoZd xzg.k djrs gq, mldh lk/kuk djsaA dqykpkj lEiUu O;fDr dks dqy xq: dgk tkrk gSA dqN yksx ;g ekurs gS fd tks xq: gekjh ihf<+;ksa ls pyk vkrk gS] ogh dqyxq: gksrk gSA okLro esa ,slk ugha gSaA dqykpkj ls lEiUu O;fDr gh dqy xq: gksrk gSA mlls nh{kk ysdj gh ea= ti djuk pkfg,A dsoy xq: gh mi;qDr gks] blls gh dsoy dke ugha pyrk cfYd f'k"; dks Hkh mi;qDr gksuk pkfg,A ea= dh xfr vkSj dEiu ds lkFk xq: dh vk/;kfRed 'kfDr f'k"; esa lapkfjr gksrh gSA tks xq: gS mlesa ;g 'kfDr&lapkj dh {kerk gksuh pkfg,A blds lkFk&lkFk f'k"; esa Hkh ;g 'kfDr&lapj.k dh {kerk gksuh pkfg,A ;fn cht mRre gks vkSj Hkwfe mfpr u gks rks lqUnj o`{k dh vk'kk ugha dh tk ldrh gSA ek= n'kZu&foKku&ppkZ vFkok xzUFkksa dk ikB djus ls ;g 'kfDr lapkj ugha gks ldrkA f'k"; ds izfr lEosnuko'k xqq: dh vk/;kfRed 'kfDRk dEiu fof'k"V gksdj f'k"; esa lapkfjr gksrh gSA tks O;fDr vius xq: dks dsoy euq"; ekurk gS] vius ea= dks dsoy 'kCn ekurk gS vkSj vius b"V nsork dks dsoy iRFkj dh f'kyk ekurk gS] ,slk O;fDr dsoy ujd dk ik= gksrk gSA ,d ln&f'k"; dks vius xq: dks firk] ekrk] Lokeh] nsork ekudj mudh iwtk djuh pkfg,] D;ksafd ;fn Hkxoku :B tkrs gSa rks xq: f'k"; dh lgk;rk dj ldrk gS] ysfdu ;fn xq: :B tkrs gSa rks Hkxoku Hkh

2222

lgk;rk ugha dj ldrsA blfy, vko';d gsS fd eu] opu] 'kjhj vkSj deZ ls vius xq: dh lsok djsaaA

vkids firk us vkidks ;g 'kjhj iznku fd;k gS] ;g ckr lgh gS ysfdu ;fn Kku gh ugha gS rks ;g 'kjhj fdlh dke dk ugha gSA D;ksafd Kku ds vHkko esa euq"; i'kq ln`'k gksrk gS] fQj i'kq rks i'kq gh gksrk gS] mldk D;k thuk vkSj D;k ejuk\ lnSo Lej.k j[ksa fd vius ea= dk R;kx djus okys dks vlkef;d e`R;q izkIr gksrh gsS] vius xq: dk R;kx djus okys dks nfjnzrk dh izkfIr gksrh gS] tcfd xq: vkSj ea= R;kxh dks jkSjo ujd dh izkfIr gksrh gsSA xq:nso ds fudV gksrs gq, Hkh tks fdlh vU; nsork dh iwtk djrk gS] og ?kksjrj ujdxkeh gksrk gSA mlds }kjk dh x;h leLr iwtk fu"Qy gksrh gSA vk/kqfud ;qx esa ,sls vusdkusd yksx gSa tks cqf) dh eyhurk ds dkj.k vFkok f'k{kk ds nsk"k ls] ;k fQj lkalkfjd nks"k ds dkj.k xq: dh egRrk dks Lohdkj ugha djrs gSaaA mudk ;g Hkh ekuuk gS fd nh{kk fgUnqvksa dk ,d laLdkj ek= gSA ,sls yksxksa dks ;g Hkh

le>uk pkfg, fd ,sls gh laLdkjksa dks ekudj fgUnq lEiznk;ksa

esa

ftrus yksxksa us Js"BRo izkIr fd;k gS] D;k fdlh vU; lEiznk; esa bruh vf/kd ek=k esa mRd`"V O;fDrRo ds yksx gq, gSa\ nh{kk ,d rstiqat gS] ftlls lk/kd ds eu esa fufgr vKku ,oa vfo|k dk uk'k gksrk gS] mlds 'kjhj dh v'kqf);ka lekIr gks tkrh gSaA blesa xq: ds }kjk Kku lapkj ,oa vkRenku dh izfdz;k gksrh gSA

lkekU; :i ls nh{kk ds rhu Hksn gksrs gSa 1- 'kkDrh 2- 'kkEHkoh ,oa 3- ekU=hA 'kkDrh nh{kk esa dq.Mfyuh tkxzr dj mls czãukM+h esa ls gksdj lglzkj esa fLFkr ije f'ko esa feyk ysus dh izfdz;k dh tkrh gSA

3333

Jh xq:nso viuh izlUurk ds {k.kksa esa n`f"Vikr vFkok Li'kZ ls f'k"; dks Lo;a tSlk gh cuk nsus dh izfdz;k dks 'kkEHkoh nh{kk dgk tkrk gSA

ea=ksins'k ds }kjk xq:nso }kjk f'k"; dks tks Kku fn;k tkrk gS] mls eka=h nh{kk dgk tkrk gSA bu rhuksa ds vfrfjDr nh{kk ds vusd Hksn 'kkL=ksa esa fufgr gSa ijUrq mudk mYys[k djuk vko';d izrhr ugha gksrk gSA mijksDr ifjis{; esa ,d ek= bruk dguk gh i;kZIr gS fd lkk/kd dks ;ksX; xq: ds lkfu/; esa gh lk/kuk djuh pkfg,A xq: dk vkRenku vkSj f'k"; dk vkReleiZ.k& bu nks /kkjkvksa ds feyu ls gh flf) dh izkfIr gksrh gSA fcuk xq: ds thou O;FkZ gSA tks lk/kd xq:

ds fn;s opuksa dk ikyu djrk gS] xq: lsok esa yhu jgrk gS] og fu'p; gh thou esa lQyrk izkIr djrk gSA

ikB fo/kku

izfrink vFkkZr~ uojk= ds izFke fnol ls p.Mh&ikB vFkkZr ~ nqxkZ lIr’krh dk ikB vkjEHk fd;k tkrk gSA dqN lk/kd izfrfnu lEiw.kZ nqxkZ lIr’krh dk ikB

djrs gSa] ysfdu dqN lk/kd le;kHkko d s dkj.k vFkok vU; fdUgha dkj.kksa ls lEiw.kZ nqxkZ lIr’krh dk ikB ugha dj ikrs gSa vkSj os uojk= ds lekiu rd nqxkZ lIr’krh iw.kZ djrs gSA ,sls O;fDr] tks lEiw.kZ uojk= esa dsoy nqxkZ lIr’krh dk ek= ,d gh ikB djrs gksa] mUgsa pkfg, fd os fuEukuqlkj vius ikB djsa& izfrink & v/;k; ,d dk ikB djsaA

f}rh;k

& v/;k; nks o rhu dk ikB djsaA

r`rh;k

& v/;k; pkj dk ikB djsaA bl fnu lkSHkkX; lqUnjh ozr j[ksaA

prqFkhZ

& v/;k; ikap] N%] lkr o vkB dk ikB djsaA

iapeh

& v/;k; ukS o nl dk ikB djds y{eh&iwtu djsaA

4444

NB

& v/;k; X;kjg dk ikB djsaA

lIreh

& v/;k; ckjg o rsjg dk ikB djsaA bl fnu egkfu’kk iwtu Hkh

djsaA

v"Veh

& bl fnu egk v"Veh dk ozr j[ksaA egk uoeh ozr] gou A bl fnu Jh jke uoeh dk ozr Hkh

uoeh

& j[kkk tkrk gSA tks lk/kd Hkxorh rkjk ds mikld gSa] mud s fy, rks ;g fnol fof’k"V LFkku j[krk gS] D;ksafd ml fnu ekrk rkjk dh t;Urh euk;h tkrh gSA

( viuh dqy&ijEijk vFkok vius ladYi ds vuqlkj lk/kd dks v"Veh

vFkok uoeh

dks vius }kjk fd;s x;s ikBksa dk n’kkal gou djds]

dU;k&iwtu djuk pkfg,) A ikj.k n’keh esa izkr%dky djsaA

Hkxorh nqxkZ dk /;ku ge prqHkqZth] v"VHkqth ,oa n’kHkqth ds :i esa djrs gSaA ukS fnu esa Hkxorh ds vyx&vyx Lo:iksa dk /;ku ,oa ti fd;k tkrk gSA ;fn lk/kd ds ikl le;kHkko gks rks og uhps fy[ks /;ku ,oa iz.kke ea=ksa dk ti dj ldrk gSA tks lIr’krh dk ikB djrs gSa] os Hkh bu /;ku ,oa iz.kke ea=ksa dk ti dj ldrs gSaA loZizFke eSa ;agk prqHkqZth nqxkZ dk /;ku Li"V dj

jgk gWWw%&

flagLFkk ’k’kh&’ks[kjk ejdr&iz[;S’prqfHkZHkqZtS%A ’ka[k pdz&/kuq% & ’kjka’p n/krh us=SfL=fHk% ’kksfHkrkAA vkeqDrkaxn&gkj&dad.k&j.kr~&dkaph&Do.ku~&uwiqjkA

nqxkZ nqxZfr&gkfj.kh Hkorq uks

jRuksYylr~&dq.MykAA

AA Jh prqHkqZtk&nqxkZ;SS ue%AA

Jh v"VHkqth nqxkZ

5555

fo|qn~&nke&le&izHkka e`x&ifr&LdU/k&fLFkrka Hkh"k.kke~A dU;kfHk% djoky&[ksV&foyln~&gLrkfHkjklsforke~AA gLrS’pdz&xnk·fl&[ksV&fof’k[kka’pkia xq.ka rtZuhe~A foHkzk.kkeuykfRedka ’kf’k&/kjka nqxkZa f=us=ka HktsAA AA Jh v"VHkqth nqxkZ;S ue%AA

Jh n’k Hkqth nqxkZ dkR;k;U;k% izo{;kfe] ewfrZa n’k&Hkqtka rFkkA =;k.kkefi nsokukeuqdkj.k&dkfj.khe~AA tVk&twV&lek;qDrke/ksZUnq&d`r&’ks[kjke~A ykspu&=;&la;qDrka] inesUnq&ln`’kkuuke~AA vrlh&iq"i&o.kkZHkka lqizfr"Bka izykspuke~A uo;kSou lEiUuka] lokZHkj.k &Hkwf"krke~AA lqpk:&n’kuka rn~&or ~ ihuksUur&i;ks/kjke~A f=Hkax&LFkku&lLaFkkuka] efg"kklqj&efnZuhe~AA f=’kwya nf{k.ks n|kr~] [kM~xa pdza dzekn/k%A rh{.k&ok.ka rFkk ’kfDra] okerks·fi fucks/krAA [ksVda iw.kZ&pkia p] ik’keadq’kew/oZr%A ?k.Vka ok ij’kqa ok·fi] oker% lfUuos’k;srAA~ v/kLrkUefg"ka rn~&on~] fo&f’kjLda izn’kZ;sr~A f’kjPNsrksn~Hkoa rn~&on~] nkuoa [kM~x&ikf.kue~AA g`fn ’kwysu fufHkZUua] fu;ZnU=&foHkwf"kre~A jDr&jDrh&d`rkax’p] jDr foLQkfjrs{k.ke~AA osf"Vra ukx&ik’ksu] Hk`dqfV&Hkh"k.kkuue~A l&ik’k&oke&gLrsu] /k`r&ds’ka p nqxZ;kAA

6666

AA Jh n’kHkqth nqxkZ;S ue%AA blds mijkUr uonqxkZvksa ds /;ku rFkk iz.kke ea= dk mYys[k fd;k tk jgk gS%&

oUns okafNr &ykHkk;] pUnzk/kZ&d`r&’ks[kjkaA o`"kk:<ka ’kwy&/kjka] ’kSy&iq=ha ;’kfLouhe~AA AA Jh ’kSyiq=h nqxkZ;S ue%AA

n/kkuk dj&in~ekH;ke{k&ekyk&de.MywA nsoh izlhnrq ef;] czã&pkfj.;uqRrekAA AA Jh czã&pkfj.kh&nqxkZ;S ue%AA

fi.Mt&izojk:<k] p.M&dksikL=dS;qZrk A izlkna ruqrs eá] pUnz&?k.Vsfr foJqrkAA AA Jh pUnz?k.Vk nqxkZ;S ue%AA

lqjk&lEiw.kZ&dy’ka]

:f/kjkIyqreso pA

n/kkuk gLr&in~ekH;ka] dw"ek.Mk ’kqHknk·Lrq es AA

AA Jh dw"ek.Mk nqxkZ;S ue%AA

flagklu&xrk fuR;a]

in~ekafpr&dj&};kA

’kqHknk·Lrq lnk nsoh] LdUn&ekrk&;’kfLouh AA AA Jh LdUn&ekrk&nqxkZ;S ue%AA

pUnz&gklksTToy&djk] ’kknwZy&oj&okguk A dkR;k;uh ’kqHka n;kn~] nsoh nkuo&?kkfruh AA AA Jh dkR;k;uh&nqxkZ;S ue%AA

,d&os.kh tikd.kZ&iwjk uXuk [kjkfLFkrkA

7777

yEcks"Bh df.kZdk&d.khZ] rSykH;Dr&’kjhfj.kh AA

oke&iknksYylYyksg&yrk&d.Vd&Hkw"k.kkA

o/kZu~&ew/kZa&/otk d`".kk] dky&jkf=HkZ;adjh

;adjh

;adjh

;adjh AAAAAAAA

AAAAAAAA Jh dkyjkf=&nqxkZ;S

Jh dkyjkf=&n qxkZ;S ue%AA

Jh Jh dkyjkf=&n

ue%AA

ue%AA

dkyjkf=&n qxkZ;S

qxkZ;S ue%AA

’osrs o`"ks lek:<k] ’osrkEcj&/kjk&’kqfp% A

egkxkSjh ’kqHka n|ku~] egk&nso&izeksnnk AA

AA Jh egkxkSjh&nqxkZ;S ue%AA

fl)

&

xa/koZ

&

;{kk|SjlqjSjejSjfi A

lsO;&ekuk lnk Hkw;kr~] flf)nk flf)&nkf;uhAA

AA Jh flf)nk&nqxkZ;S ue%AA

egkdky HkSjo ea=

bl ea= dk iz;ksx vius cSfj;ksa ds uk’k d s fy, fd;k tkrk gSA uk’k

dbZ izdkj ls fd;k tkrk gS] ftlds fo/kku Hkh vyx&vyx gSaAlkekU; fo/kku bl

izdkj gS&

fofu;ksx%&

¬ vL; Jh egkdky HkSjo ea=L; fojkV Nan%] Jh egkdky nsork gwa chta gzha

’kfDr%] Lokgk dhyda Jh egkdky HkSjo izhR;FksZ tis fofu;ksx% AA

gzha ls "kMax U;kl djs a A

/;ku

dksfV&dkykuyk&Hkkla prqHkqZta f=ykspue~A

’e’kkuk"Vd&e/;LFka eqaMk"Vd foHkwf"kre~AA

8888

iap&izsr&fLFkra nsoa f=’kwya Me:a rFkk A

[kM~x p [kiZja pSo oke nf{k.k ;ksxr% AA

foHkzra lqUnja nsga ’e’kku&HkLe Hkwf"kre~A

ukuk’koS dzhMekua dkfydk&g`n;&fLFkre~AA

yky;Ura jrklaDra ?kksj&pqEcu rRije~A

x`/k&xksek;q la;qDra Qsjoh&x.k&la;qre~AA

tVkiVy ’kksHkk<~;a loZ ’kwU;ky;&fLFkre~A

loZ ’kwU;a eq.M&Hkw"ka izlUu&onua f’koe~AA

ea=

¬ ueks Hkxors egkdky HkSjok; dkykfXu&rstls veqda ¼k=q dk dk dk uke½ es ’k=qa

uke½ uke½

¼’k=q dk uke½

¼’k=q

¼k=q

ekj;&ekj; iksFk;&iksFk; gqqa QV ~ LokgkAA

iiiizfrfnu zfrfnu zfrfnu zfrfnu ,d,d,d,d gtkj gtkj gtkj gtkj dh dh dh dh la[;k la[;k la[;k la[;k esa esa esa esa titititi djus djus djus djus ls ls ls ls 29292929 fnu fnu fnu fnu esa esa es esa a ’k=q ’k=q ’k=q ’k=q dk dk dk dk fuxzg fuxzg fuxzg fuxzg gksrk gksrk gksrk gksrk

gSAgSAgSAgSA

&&&&&&&&&&&&

¬ lekIr ¬

Jh foijhr izR;afxjk ¼lkekU; fo/kku½

;fn ’k=q fujarj vki ij vfHkpkfjd deZ dj jgk gks] fujarj

fdlh u fdlh :i esa vkidks vkfFkZd] ekufld] lkekftd] ’kkfjfjd {kfr igqapk

jgk gks vkSj vkids Hkfo"; dks pkSiV dj jgk gks] rc Hknzdkyh ds bl Lo:i]

vFkkZr foijhr izR;afxjk dk vkJ; ysuk loksZRre mik; gSA ftl fnu ls lk/kd

bl egkfo/kk dk iz;ksx vkjEHk djrk gS] mlh fnu ls gh Hkxorh Hknz dkyh

mldh lqj{kk djus yxrh gSa vkSj ’k=q }kjk fd;s x;s vfHkpkkfjd deZ nksxqus osx

9999

ls mlh ij ykSVdj viuk izgkj djrs gSaA blds vfrfjDr jktdh; ck/kk] vfj"V

xzg ck/kk fuokj.k esa rFkk viuk [kks;k gqvk in] vkfLrRo vksj xfjek izkfIr esa

Hkh ;g fo|k loksZRre ekuh tkrh gSA lk/kd dh vk;q] ;’k RkFkk rst dh o`f)

djus esa Hkh ;g fo|k cgqr mRre ekuh tkrh gSA

/;ku

[kM~xa dikya Me: f=’kwya]

lfEcHkzrh pUnzdyk oralkA

fiaxks/oZ&ds’kks&vflr& Hkhe&na"Vªk]

Hkw;kn ~ foHkwR;S ee HknzdkyhAA

vFkZ%& [kMx] [kMx] [kMx] [kMx] diky] diky] diky] diky] Me: Me: Me: Me: rFkk rFkk rFkk rFkk f=’kwy f=’kwy f=’kwy f=’kwy /kkj.k /kkj.k /kkj.k /kkj.k djus djus djus djus okyh okyh okyh okyh nnnnsoh soh soh soh HkHkHkHknnnnzz zz dkyh] dkyh] dkyh] dkyh] ftuds ftuds ftuds ftuds

eLrd esa ppppaannnaanzdyk

eLrd esa

eLrd

zdyk

zdyk

eLrd esa esa

zdyk lq’kksfHkr

lq’kksfHkr gS]gS]gS]gS] ftud dddds’k s’k s’k s’k ihyihyihyihyss ss rFkk

lq’kksfHkr

lq’kksfHkr

ftudss ss

ftud

ftud

rFkk mij mij mij dks mBs mBs mBs gq,gq,gq,gq, gSa vkSj vkSj vkSj

rFkk rFkk mij dks dks dks mBs

gSa gSa gSa vkSj

ftud ftud ftud ftudss ss nkar nkar nkar nkar cgqr cgqr cgqr cgqr gh gh gh gh Hk;adj Hk;adj Hk;adj Hk;adj rFkk rFkk rFkk rFkk vflr vflr vflr vflr jaxjaxjaxjax ddddss ss gSa]gSa]gSa]gSa] os os os os esjk esjk esjk esjk dY;k.k djsaA djsaA djsaA

dY;k.k dY;k.k dY;k.k djsaA

ea=&fo/kku fofu;ksx%& vius nk;sa vius vius vius nk;sa gkFk nk;sa nk;sa gkFk esa esa esa tytytyty
ea=&fo/kku
fofu;ksx%& vius nk;sa
vius
vius
vius nk;sa gkFk
nk;sa
nk;sa gkFk esa esa esa tytytyty yyyysdjsdjsdjsdj fuEufyf[kr fofu;ksx
gkFk
gkFk esa
fuEufyf[kr
fuEufyf[kr
fuEufyf[kr fofu;ksx i<sa+ i<sa+ i<sa+ %%%%&&&&
fofu;ksx
fofu;ksx i<sa+

¬ vL; Jh foijhr&izR;afxjk ea=L; HkSjo&_f"k%] vuq"Vqi NUn%] Jh

foijhr izR;afxjk nsork] eekfHk"V fl);FksZ tis ikBs p fofu;ksx%A

fofu;ksx

fofu;ksx

fofu;ksx i<+dj

fofu;ksx

i<+dj

i<+dj

i<+dj gkFk

gkFk esa esa esa esa fy;k

gkFk

gkFk

fy;k fy;k fy;k gqvk gqvk gqvk gqvk tytytyty Hkwfe Hkwfe Hkwfe Hkwfe ijijijij NksM+ NksM+ NksM+ NksM+ nnnnsaAsaAsaAsaA blds

blds blds blds

ckn U;kl djsa];Fkk&

ckn U;kl djsa];Fkk&

ckn U;kl

ckn

U;kl djsa];Fkk&

djsa];Fkk&

djU;kl%&

djU;kl%&

djU;kl%&

djU;kl%&

,sa ,sa ,sa vaxq"BkH;ka ue%A ,sa vaxq"BkH;ka ue%A vaxq"BkH;ka vaxq"BkH;ka ue%A ue%A cksydj vius nksus vxwaBksa
,sa ,sa ,sa vaxq"BkH;ka ue%A
,sa vaxq"BkH;ka ue%A
vaxq"BkH;ka
vaxq"BkH;ka ue%A
ue%A
cksydj vius nksus vxwaBksa
cksydj
cksydj vius
cksydj vius nksusakakakak vxwaBksa dk ddkk Li’kZ djsaA
vius nksus
nksus
vxwaBksa
vxwaBksa dk Li’kZ djsaA
Li’kZ
Li’kZ
djsaA djsaA
¬¬¬¬ gzha gzha gzha gzha rtrtrtrtZuhH;ka
ZuhH;ka
ZuhH;ka
ZuhH;ka ue%A
ue%A
ue%A
ue%A cksydj
cksydj
cksydj
cksydj nksuksa
nksuksa
nksuksa
nksuksa vaxwBksa
vaxwBksa
vaxwBksa
vaxwBksa dh dh dh dh cxyokyh
cxyokyh
cxyokyh
cxyokyh maxyh
maxyh
maxyh
maxyh dk dk dk dk Li’kZ
Li’kZ
Li’kZ
Li’kZ djsaA
djsaA
djsaA
djsaA
¬¬¬¬ Jh e/;ekH;ka ue%
Jh Jh e/;ekH;ka
Jh e/;ekH;ka ue%
e/;ekH;ka ue%A-------chp
ue%
chpchpchp dh maxyh
dh dh dh maxyh dks dks dks NNNNq,aAq,aAq,aAq,aA
maxyh
maxyh dks
¬ izR;afxjs vukfedkH;ka ue%A--- --- fjax fQfQfQfQaxjaxjaxjaxj dks
---
--- fjax
fjax fjax
dks dks dks NNNNq,aAq,aAq,aAq,aA
¬ eka j{k&j{k dfuf"BdkH;ka ue%A-----
----- lcls
-----
----- lcls NksVh
lcls
lcls NksVh
NksVh
NksVh mmmmaxyh
axyh
axyh dks NNNNq,aAq,aAq,aAq,aA
axyh dks
dks dks

10101010

¬ ee ’k=wu Hkat;&Hkat; djry&dj&i`"BkH;ka ue%AAAA ls igy

ls ls ls igy nksuksa

igy igy ss ss nksuksa gkFkksa gkFkksa gkFkksa dh

nksuksa nksuksa gkFkksa dh dh dh

gFksfy;ksa gFksfy;ksa gFksfy;ksa gFksfy;ksa dks dks dks dks vkil vkil vkil vkil esa esa esa esa feyk,a feyk,a feyk,a feyk,a fQj fQj fQj fQj mud mud mud mudss ss fiNy fiNy fiNy fiNyss ss Hkkxksa Hkkxksa Hkkxksa Hkkxksa dk dk dk dk Li’kZ Li’kZ Li’kZ Li’kZ djsaA djsaA djsaA djsaA

blh blh izdkj g`n; vkfn U;kl djsa& blh izdkj g`n; vkfn U;kl djsa& blh izdkj izdkj
blh
blh izdkj g`n; vkfn U;kl djsa&
blh izdkj g`n; vkfn U;kl djsa&
blh izdkj
izdkj g`n;
g`n; vkfn
vkfn U;kl
U;kl djsa&
djsa&
¬¬¬¬ ,aas g`n;k; ue%A cksydj g`n; dk Li’kZ djsaA
,aas ,aas g`n;k;
,aas g`n;k; ue%A cksydj g`n; dk Li’kZ djsaA
g`n;k; ue%A
ue%A cksydj
cksydj g`n;
g`n; dk dk Li’kZ
Li’kZ djsaA
djsaA
¬¬¬¬ gzha f’kjls LokgkA
gzha gzha f’kjls
gzha f’kjls LokgkA----
f’kjls
LokgkA
LokgkA----
----flj
----flj
flj
flj dk Li’kZ
dk dk dk Li’kZ djsaA djsaA djsaA
Li’kZ Li’kZ djsaA
¬¬¬¬ Jh f’k[kk;S o"kV
Jh Jh f’k[kk;S
Jh f’k[kk;S o"kV~A~A~A~A ---
f’k[kk;S o"kV
o"kV
---f’k[kk
--- ---f’k[kk f’k[kk
f’k[kk ---------
---------A
---------
---------AAA
¬¬¬¬ izR;afxjs dopk; gqaAgqaA---
izR;afxjs
izR;afxjs dopk;
izR;afxjs dopk;
dopk;
gqaAgqaA--- ---nksuksa ---nksuksa
nksuksa
nksuksa gkFkksa
gk gk gkFkksa Fkksa Fkksa ddddss ss ddddzklzklzklzkl okbZt
okbZt okbZt okbZt dddda/kksa a/kksa a/kksa a/kksa dk Li’kZ Li’kZ Li’kZ djsaA
dk dk dk Li’kZ djsaA djsaA djsaA
¬¬¬¬ eka j{k&j{k us=&=;k; okS"kV~A~A----
eka eka j{k&j{k
eka j{k&j{k us=&=;k; okS"kV
j{k&j{k us=&=;k;
us=&=;k; okS"kV
okS"kV
~A~A----
----us=ksa
----us=ksa
us=ksa
us=ksa dk Li’kZ
dk dk
dk Li’kZ djsaA
Li’kZ
Li’kZ djsaA
djsaA
djsaA
¬¬¬¬ eeeeeeee ’k=wu Hkat;&Hkat; vL=k;
’k=wu
’k=wu Hkat;&Hkat;
’k=wu Hkat;&Hkat; vL=k; QVQVQVQV~A~A---
Hkat;&Hkat; vL=k;
vL=k;
~A~A--- ---nkfgus ---nkfgus
nkfgus
nkfgus gkFk dh rtrtrtrtZuh Zuh Zuh vkSj e/;ek
gkFk
gkFk
gkFk dh
dh dh
Zuh vkSj e/;ek
vkSj
vkSj e/;ek
e/;ek
maxyh
maxyh ls ck;sa gkFk dh gFksyh ijijijij rhu ckj rkyh ctk;saA
maxyh ls ck;sa gkFk dh gFksyh
maxyh ls ls ck;sa
ck;sa gkFk
gkFk dh dh gFksyh
gFksyh
rhu
rhu ckj ckj rkyh
rhu ckj rkyh ctk;saA
rkyh ctk;saA
ctk;saA
fnXca/k%&
fnXca/k%&
fnXca/k%&
fnXca/k%& ¼viuh
¼viuh
¼viuh
¼viuh nnnnsgsgsgsg dh dh dh dh j{kk
j{kk
j{kk
j{kk gsrq gsrq gsrq gsrq fn’kkvksa
fn’kkvksa
fn’kkvksa
fn’kkvksa dk dk dk dk ca/ku
ca/ku
ca/ku
ca/ku djuk
djuk
djuk
djuk gksrk
gksrk
gksrk gSAgSAgSAgSA bld
gksrk
bld
bld
bldss ss fy,
fy, fy, fy,
fuEufyf[kr
fuEufyf[kr
fuEufyf[kr
fuEufyf[kr ea=ea=ea=ea= i<+rs
i<+rs
i<+rs
i<+rs gq,gq,gq,gq, n’kksa
n’kksa
n’kksa
n’kksa fn’kkvksa
fn’kkvksa
fn’kkvksa
fn’kkvksa esa esa esa esa ppppqVdh
qVdh
qVdh
qVdh ctk
ctk
ctk
ctka,A½ a,A½ a,A½ a,A½
ea=%&
ea=%&
ea=%&
ea=%&
¬¬¬¬ HkwHkZqo Lo% AAAA
HkwHkZqo
HkwHkZqo Lo% Lo%
HkwHkZqo Lo%
bld
bld mijkUr Hkxo
bld mijkUr
bldss ss mijkUr Hkxorh rh rh izR;afxjk
mijkUr Hkxorh
Hkxo
izR;afxjk
izR;afxjk
izR;afxjk ddddss ss ewyewyewyewy ea=ea=ea=ea= dk
dk dk dk titititi djsaA
djsaA djsaA djsaA

ewy ea=%& ^^¬ ,sa gzha Jha izR;afxjs eka j{k&j{k ee ’k=wu~ Hkat;&Hkat; Qs gqa QV ~

LokgkA**

,d,d,d,d ckj iqu% Hkxorh dk dk dk //;ku

ckj iqu% Hkxorh dk

ckj ckj iqu%

//;ku

;ku

iqu% Hkxorh

Hkxorh

;ku djd

djd djd djdss ss ea=ea=ea=ea= titititi djuk pkfg,A pkfg,A pkfg,A ;fn fdlh fdlh fdlh

djuk djuk djuk pkfg,A ;fn ;fn ;fn fdlh

fof’k"V iz;kstu ls blblblbl ea=ea=ea=ea= dk

fof’k"V iz;kstu ls

fof’k"V

fof’k"V iz;kstu

iz;kstu ls ls

dk titititi djuk pkgrs gSa rks rks rks vki eq>ls lEid dj dj dj

dk dk

djuk pkgrs gSa rks vki

djuk pkgrs

djuk

vki

vki eq>ls lEid

lEid

eq>ls

eq>ls

lEidZZ ZZ dj

pkgrs gSa gSa

ldrs gSaAgSaAgSaAgSaA

ldrs ldrs

ldrs

izR;afxjk ekyk&ea=

izR;afxjk ekyk&ea=

izR;afxjk ekyk&ea=

ekyk&ea=

izR;afxjk

¬ ¬ ¬ ¬ ¬ dqa dqa dqa eka lka [kka pka yka {kka ¬ gzha gzha ¬

¬ gzha oka /kka eka lka j{kka dq:A ¬ gzha gzaha ¬ l% gqa ¬ {kkSa oka yka /kka eka lka j{kka

dq:A ¬ ¬ gqa Iyqa j{kka dq:A

¬

ueks

foijhr

izR;kafxjk;S

fo|k&jkfK =SyksD;&o’kadfj

loZ&ihM+k&vigkfjf.k lokZiu&ukf’kfu loZ&ekaxY;&ekaxY;s f’kos lokZFkZ&lkf/kfu

eksfnfu loZ&’kkL=k.kka Hksfnfu {kksfHkf.k rFkk ijea=&ra=&;a=&fo"k&pw.kZ&loZ

11111111

iz;ksxknhuU;s"kka fuoZrZf;Rok ;Rd`ra rUes&vLrq dfyikfrfu loZfgalk ek dkj;fr]

vuqeksn;fr eulk okpk deZ.kk ;s nsok&vlqj&jk{kl&vkfLr&;ZxU;ksfu&loZ&fgaldk

fo:isda dqoZfUr ee ea=&ra=&;a=&fo"k&pw.kZ&loZ&iz;ksxk&nhukRe&gLrsu ;% djksfr

dfj";fr dkjf;";fr rku~ lokZU;s"kka fuorZf;Rok ikr; dkj; eLrds LokgkA*

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

uo egkfo|kvksa ds ea= ¼’k=q i{k ds lagkj gsrq½

¬ lUrkfifu LQzsa LQsza ee lifjokjdL; ’k=wu jkSnz;&2 gqa QV ~

LokgkA

¬ lagkfjf.k LQsza LQzs a ee lifjokjdL; ’k=wu lagkj;&2 gqa

QV ~ LokgkA

¬ jkSfnz LQzas LQzsa ee lifjokjdL; ’k=wu jkSnz;&2 gqa QV ~

LokgkA

¬ Hkzkfef.k LQzsa&2 ee lifjokjdL; ’k=wu Hkzke;&2 gqa QV ~

LokgkA

¬ t`fEHkf.k LQzsa&2 ee lifjokjdL; ’k=wu~ t`EHk;&2 gqa QV ~

LokgkA

¬ nzkfof.k LQzsa&2 ee lifjokjdL; ’k=wu nzko;&2 gqa QV ~

LokgkA

¬ {kksfHkf.k LQsza&2 ee lifjokjdL; ’k=wu {kksHk;&2 gqa QV ~

LokgkA

12121212

¬ eksfgfu LQasz&2 ee lifjokjdL; ’k=wu eksg;&2 gqa QV ~

LokgkA

¬ LrfEHkfu LQsza&2 ee lifjokjdL; ’k=wu LrEHk;&2 gqa QV ~

LokgkA

-------------------------------------------------------------------

Meditation of Maa vipreet Pratyangira:-

Khadgam kapalam damarum trishulam,

sambibhrati

chandrakalavatansa.

pingodharva kesho ashit- bheem danshtra, bhuyad vibhutyai mam bhadrakali.

Meaning:- The goddess Bhadrakali, who has sword, Kapala, damaru and Trishula in her hands, whose forehead is adorned with half moon, whose hair are yellow and in standing position, and whose teeth are yellow colored and seem very dreadful, that goddess may do my welfare.

Method of vipreet Pratyangira mantra.

At first do Viniyoga taking water in right palm :- Om asya shri vipareet pratyangira mantrasya Bhairav Rishi, anushtup chhandah, shri vipreet pratyangira devta, mamabhisht sidhyarthe jape patthe cha viniyogah. leave the water on land and later on do Karanyasa:

Aim Angushtthaabhyam namah. (Touch the thumbs) Om hreem tarjanibhyam namah. (toch the index fingers) Om Shreem Madhyamabhyam namah.(touch both middle fingers). Om Pratyangire anamikabhyam namah.(toch bot ring fingers).

13131313

Om mam raksha raksh kanishtthikabhyam namah (touch both little fingers with each other). Om mam shatrun bhanjay bhanjay kartal-kar-prashtthabhyam namah.( At first touch your palm with each other and later on touch their back part.) After doing kar-nyasa one should do Hraday-nyasa:- Om aim hradayay namah. (touch you hear with the help of thumb and ring finger, which is called tatva mudra). Om Hreem shirse svaha (Head) Om Shreem shikhaye vashata. (shikha) Om pratyagire kavchaye hum. (touch your sholders in crossing way) Om mam raksha raksha netra-trayaye- vaushat (touch your three eyes. Third eye is understood on the mid of forehead) Om mam shatrun bhanjay bhanjay astraye phat. ( rub you middle finger on thumb (Chutki) three times around your head and then clap on left palm three times with the help of index and middle fingers) Later on reading the mantra—“ Om Bhoor bhuva svah” make chutaki in every direction. Doing all these ceremonies recite the below

mantra----

“Om Aim Hreem Shreem Pratyangiray mam raksha raksh mam shatroon bhanjay bhanjay phay hum phat svaha.”

Mala Mantra

Om Om Om Om Om kum kum kum mam kam kham cham lam ksham om hreem hreem o mom hreem vam dham mam sam raksham kuru. Om hreem hreem om shah hum om

14141414

kshaum vam lam dham mam sam raksham kuru. Om om hum plum raksham kuru. Om namo vipreet- pratyangirayai vidhya-ragyi trailokya vashankari tushti-pushti-kari sarva-pida-apharini sarva- pannashini sarva-mangal-mangalyay shivay sarvarth-sadhini modini sarva-shashtranam bhedini kshobhini tatha par- mantra-tantra-yantra-vish-churn-sarva-pryogadinanyesham nirvartayitva yatkratam tanme-astu kali-patini sarva-hinsa ma karyati, anumodayati mansa vaccha karmana ye deva-asur- rakshasa-stiryag-yoni-sarva-hinsaka virupekam kurvanti mam

mantra-tantra-yantra-vish-churna-sarva-prayoga-dinatm-

hasten yah karoti-karishyati-kaarishyati taan sarvanyeshan

nivart-yitva paatay kaaray mastake svaha.

SARVA TANTRA NIVARINI

Shri maha Kali vipreet pratyangira stotram.

At first do viniyoga:- Om Om Om asya shri pratyangira mantrasya shri Angira Rishih, Anushtup cchandah, shri Pratyangira devata, hoom beejam, hreem shaktih, kreem keelakam, mamabhishta siddhaye patthe viniyogah. ANG-NYASA

Shri Angira Rishaye namah shirsi. Anushtup cchandse namah mukhe. Shri Pratyangira devataaye namah hradi. Hoom beejaaye namah guhye. Hreem shaktaye namah paadayoh. Kreem keelkaaye namah sarvange.

15151515

Mamabhisht

siddhaye

namah anjalaun.

paatthe

cha

jape

viniyogaaye

Meditation

Bhujaish-chaturbhir-dhrat teekshan baan, dhanurvara-bhishcha shavanghri yugma. Raktaambara rakta tanas-trinetra, pratyangireyam pranatam punatu.

Stotram

Om namah sahastra suryekshanaaye shri kantthanadi rupaye purushaye puru hutaye aim maha sukhaye vyapine maheshvaraaye jagat srishti karine eeshanaye sarva vyapine maha ghorati ghoraye om om om prabhaavam darshaya darshaya. Om Om Om hil hil, Om Om Om vidhyut-jivhe bandh bandh, math math, pramath pramath vidhvansaya vidhvansaya, gras gras piv piv, nashay nashay, trasay trasay vidaray vidaray mam shatrun khahi-khahi, maray maray, mam saparivaram raksh raksh, kari kumbh-stani sarvopadravebhyah. Om maha meghaugh rashi samvartak vidhyudant kapardini divvy kankambho-ruhavikach mala dharini, parmeshwar-priye! cchindhi-cchindhi, vidravaya vidravay, Devi! pishach nagasur garud kinnar vidhyadhar gandharv yaksh rakshas lokpalan stambhay stambhay, keelay keelay, ghatay ghatay vishvamurti maha tejase Om hram sah mam shatrunam vidhyam stambhaya stambhaya Om hoom sah mam shatrunam mukham

16161616

stambhay stambhay, Om hoom sah mam shatrunam hastau stambhay stambhay, Om hoom sah mam shatrunam padau stambhay stambhay Om hoom sah mam shatrunam hastau stambhay stambhay, Om hoom sah mam shatrunam padau stambhay stambhay Om hoom sah mam shatrunam kutumb mukhani stambhay stambhay, sthanam keelay keelay, gramam keelay keelay mandalam keelay keelay desham keelay keelay sarv siddhi maha-bhagay! Dharkasya saparivarasya shantim kuru kuru, phat svaha, Om Om Om Om Om, am am am am am, hum hum hum hum hum, kham kham kham kham kham, phat svaha. Jai pratyangiray! Dharkasya saparivarasy mam raksham kuru kuru, Om hum sah jai jai svaha. Om Aim Hreem Shreem Brahmani! siro raksh raksh, hum svaha. Om Aim Hreem Shreem Kaumari mam vaktram raksh raksh, hum svaha. Om Aim Hreem Shreem Vaishanavi mam kanttham raksh raksh, hum svaha. Om Aim Hreem Shreem Naarsinghi mamodaram raksh raksh, hum svaha.

Om Aim Hreem Shreem Indrani! mam naabhim raksh raksh, hum svaha.

Om Aim Hreem Shreem Chamunday! mam guhyam raksh raksh, hum svaha. Om namo bhagavati, ucchisht chandaalini, trishul, vajra-ankush dharay maans bhakshini, khatvang

17171717

kapaal vajrasi dhaarini! dah dah, dham dham, sarva dushtaan gras gras Om Aim Hreem Shreem phat svaha. Om danstraa karaali, mam mantra-tantra- vrandaadeen vish, shastra-abhicharkebhyo raksh raksh svaha.

Istambhini mohini chaiv kshobhini draavini tatha, jrambhini traasini raudri tatha sanhaarini cha. shaktayah kram yogen shatru pakshay niyojitah, dhaaritah saadhakendren sarv shatru nivarini. Om stambhini! isphrayn mam shatroon stambhay stambhay svaha. Om Mohini ! Isphrayn mam shatroon mohaya mohaya svaha. Om Kshobhini ! Isphrayn mam shatroon kshobhay- kshobhay svaha. Om Dravini ! Isphrayn mam shatroon draavay- draavay svaha. Om Jrambhini ! Isphrayn mam shatroon jrambhay- jrambhay svaha. Om Trasini ! Isphrayn mam shatroon traasay-traasay svaha. Om Raudri ! Isphrayn mam shatroon santaapay- santaapay svaha. Om Sanhaarini ! Isphrayn mam shatroon sanhaaray- sanhaaray svaha.

( At first recite this stotram 108 times within 7 days).

Jh izR;afxjk gou fof/k

18181818

¬ izk.kk; Lokgk] O;kuk; Lokgk] mnkuk; Lokgk] vikuk; Lokgk] lekuk; Lokgk ls ikap vkgqfr;ka nsdj ewy ea= ls vkgqfr;k a iznku djsaA mlds mijkUr bZ’kku dks.k esa cVqd HkSjo] vfXu dks.k esa ;ksfxfu;ksa] uS_SR; esa {ks=iky] ok;O; dks.k esa x.kifr] rnksijkUr Nkx cfy iznku djuh pkfg,A gou lkexzh dkeuk ds vuqlkj iz;ksx djsa A

nsO;qokp%

Jh izR;afxjk dop

Hkxou ~ loZ /keZK loZ’kkL=kFkZ ikjx A nsO;k% izR;afxjk;k’p dopa ;Rizdkf’krAA1AA HkSjo&mokp% J`.kq nsfo izo{;kfe dop a ijekn~Hkqre ~ AA2AA lokZFkZ lk/kua uke =SyksD;s pkfrnqyZHkEk ~ A loZflf)e;a nsfo losZ’o;Z&iznk;de ~ AA3AA iBukPN~o.kkUeR;Z% =SyksD;S’oHkkXHkosr~A lokZFkZ&lk/kdL;kL; dopL; _f"k% f’ko%AA4AA NanksfojkV~ijk ’kfDr&tZx)k=h p nsork A /kekZFkZ&dke&eks{ks"kq fofu;ksXk% izdhfRrZr%AA5AA

ikB

iz.koa es f’kj% ikrq okXHkoa p yykVde~A gzha ikrq n{k us=a esa y{ehokZea lqjs’ojhAA6AA izR;afxjk n{k d.kZs okes dkes’ojh rFkkA y{eh izk.ka lnk ikrq ca/kua ikrq ds’ko% AA7AA xkSjh rq jluka ikrq] daBa ikrq egs’oj%A Lda/kns’ka jfr% ikrq] HkqtkS rq edj/Okt%AA8AA ’ka[ka fuf/kdj% ikrq o{k% in~efuf/kLrFkkA czkãh e/;a lnk ikrq] ukfHka ikrq egs’ojhAA9AA dkSekjh i`"Bns’ka rq] xqáa j{krq oS".kohA okjkgh p dfV ikrq] pSanzh ikrq in };e~AA10AA Hkk;kZa j{krq pkeq.Mk] y{eh j{krq iq=dku~A banz% iwosZ lnk ikrq] vkXus¸;ka&vfXu nsorkAA11AA

19191919

;kE;s ;e% lnk ikrq] uS_ZR;ka fu_ZfrLrFkkA if’pes o:.k% ikrq] ok;O;ka ok;q nsorkAA12AA lkSE;ka lkse% lnk ikrq] pS’kkU;keh’ojks foHkq%A m/osZ iztkifr% ikrq] á/’p&vuar nsorkAA13AA jkt}kjs ’e’kkus p vj.;s izkarjs rFkkA tys LFkys pkarfj{ks] ’k=q.kka fuogs rFkkAA14AA ,rkfHk% lfgrk nsoh] prqchZtk egs’ojhA izR;afxjk egk’kfDr% loZ= eka lnkorqAA15AA bfr rs dfFkra nsfo] lkjkRlkja ijkRije~A lokZFkZ lk/kua uke dop a ijekn~Hkqre~AA16AA QyJqfr vL;kfi iBukRl|% dqcsjks·fi /kus’oj%A banz|k% ldyk nsok/kkj.kkRiBuk|r% AA17AA loZfl)h’ojk% lar% losZ’o;Ze&okIrq;q%A iq"ikatY;"Vda nRok ewysuSo ld`RiBsr~AA18AA LkaoRljkd`rk;kLrq iwtk;k% QyekIuq;kr~~A izhfreU;kUr% d`Rok deyk fu’pyk x`gsAA19AA ok.kh p fuols}D=s lR;a lR;a u la’k;%A ;ks /kkj;fr iq.;kReklokZFkZ&lk/kukfHk/ke~AA20AA dopa ijea iq.;a lks·fi iq.;orka oj%A loSZ’o;Z;qrks HkwRok =SyksD; fot;h Hkosr~AA21AA iq:"kks nf{k.ks ckgkS ukjh okeHkqts rFkkA cgqiq=orh HkwRok /kU;kfi yHkrs lqre~AA22AA czãkL=knhfu ’kL=kkf.k uSod`UrfUrrRruqe~A ,rRdopeKkRok ;ks tisRijes’ojhaAA23AA nkfjnz;a ijea izkI; lks·fpjkUe`R;qekIuq;kr~A

---------

ekr`dk&lEiqfVr foijhr izR;afxjk Lrks=

20202020

fdlh fdlh fdlh fdlh Hkh Hkh Hkh Hkh izdkj izdkj izdkj izdkj ddddss ss ’k=q ’k=q
fdlh
fdlh
fdlh
fdlh Hkh Hkh Hkh Hkh izdkj
izdkj
izdkj
izdkj ddddss ss ’k=q ’k=q ’k=q ’k=q ddddss ss fuokj.kkFkZ
fuokj.kkFkZ
fuokj.kkFkZ
fuokj.kkFkZ lk/kd
lk/kd
lk/k
lk/kdd dks dks dks dks fuEuf
fuEuf
fuEufyf[kr
fuEufyf[kr
yf[kr
yf[kr
Lrks= dk izfrfnu
Lrks=
Lrks= dk dk izfrfnu
Lrks= dk izfrfnu nlnlnlnl ck ckjjj ikB djuk djuk djuk pkfg,A
izfrfnu
ckj ck ikB
ikB
ikB djuk pkfg,A
pkfg,A pkfg,A

^^^^^^^^¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ va vka ba bZa ma Åa +_a _`a y`a y`a`` ,a ,sa vksa vkSa va

v% daa [ka xa ?ka ³a p a N a t a >a ´a Va Ba M a <a .ka ra Fka na /ka ua ia Q a ca Hka ea ;a

ja ya oa ’ka "ka la ga ya {ka ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ foijhr ijczã egkizR;afxjs ¬

¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ va vka ba bZa ma Åa +_a Ça y`a È`a ,a ,sa vksa vkSa va v% daa [ka

xa ?ka ³a pa Na ta >a ´a Va Ba Ma <a .ka ra Fka na /ka ua ia Qa ca Hka ea ;a ja ya oa ’ka

"ka

la

ga

ya

{ka

ee

lifjokjdL; losZH;%

loZr%

loZnk

j{kka dq:&dq:

ej.k&Hk;kiu&ikiu;&f=txrka ij:i&fork;qeZs lifjokjdk; nsfg&nsfg nki;&nki;

lk/kdRoa izHkqRoa p lrra nsfg&nsfg foÜo :is /kua iq=ku~ nsfg&nsfg eka lifjokjdL;

eka

i’;sRrq

 

nsfgu%

losZ

fgaldk%

izy;a

;kUrq

ee

lifjokjdL; ’k=q.kka

cy&cqf)&gkfua dq:&dq:

rku

l&lgk;ku~ Los"V nsorku ~ lagkj;

lagkj;

Lokpkj&eiu;k&viu; czãkL=kfnfu O;FkhZ dq: gwa gwa LQzsa LQzsa B% B% QV ~ QV ~ ¬A

**

--------------------

Jh dkyh izR;afxjk Lrks=

bl Lrks= dh jpuk Jh vafxjk _f"k us ekj.k gsrq dh FkhA bldk iz;ksx dHkh fu"Qy ugha gksrkA vPNh la[;k esa ti gks tkus ij bls fy[kdj nk;ha Hkqtk vFkok d.B esa /kkj.k djus ls ’k=qvksa dk uk’k gksrk gSA leLr vfu"V xzgksa dh ’kkafr] nq"Vksa dk enZu djus rFkk leLr ikiksa dk uk’k djus esa ;g Lrsk= vfr mRre ekuk tkrk gSA

d`".k i{k dh v"Veh ls ysdj vekoL;k dh jkf= rd ;fn izfrfnu

blds ,d gtkj dh l[a;k esa ikB fd;s tk;s rks lgt gh ’k=q i{k dk foy; gks

tkrk gSA

fofu;ksXk %& ¬ ¬ ¬ vL; Jh izR;afxjk eU=L; Jh vafxjk _f"k%] vuq"Vqi

Nan%] Jh izR;afxjk nsork] gwa chta] gzha ’kfDr%] dzha dhyda eekHkh"V fl);s ikBs

fofu;ksXk%A

21212121

vaxU;kl%& Jh vafxjk _"k;s ue% f’kjflA

vuq"Vqi NUnls ue% eq[ks A

Jh izR;afxjk nsork;S ue% g`fnA

gwa chtk; ue% xqás A

gzha ’kDr;s ue% ikn;ks%A

dzha dhydk; ue% lokZaxsA eekHkh"V fl);s ikBs fofu;ksxk; ue%

vatykSA

/;ku

HkqtS’&prqfHkZ&/k`Zr rh{.k ck.k] /kuqoZjk&Hkh’p ’kokaf?kz ;qXekA jDrkEcjk jDr rufL=&us=k] izR;afxjs;a iz.kra iqukrq AA

Lrks=

ue% lgLkz lw;sZ{k.kk; Jhd.Bkukfn :ik; iq:"kk; iq: gqrk; ,sa egk lq[k; O;kfius egs’ojk; txr l`f"V dkfj.ks bZ’kkuk; loZ O;kfius egk ?kksjkfr ?kksjk; ¬ ¬ ¬ izHkkoa n’kZ; n’kZ;A ¬ ¬ ¬ fgy fgy ¬ ¬ ¬ fo|qrfTtOgs cU/k&cU/k eFk&eFk izeFk&izeFk fo/oal;&fo/oal; xzl&xzl fio&fio uk’k;&uk’k; =kl;&=kl; fonkj;&fonkj; ee ’k=wu [kkfg&[kkfg ekj;&ekj; eka lifjokja j{k&j{k dj dqEHkLrfu lokZinz&osH;%A ¬ egk es?kkS?k jkf’k lEorZd fo|qnUr difnZfu fnO; dudkEHkks&:gfodp ekyk /kkfjf.k ijes’ojh fiz;s! fNfU/k&fNfU/k fonzko;&fonzko; nsfo! fi’kkp ukxklqj x:M fdUuj fo|k/kj xU/koZ ;{k jk{kl yksdikyku ~ LrEHk;&LrEHk; dhy;&dhy; ?kkr;&?kkr;

fo’oewfrZ egk rstls ¬ gwa l% ee ’k=w.kka fo|ka LrEHk;&LrEHk;] ¬ gwa l% ee ’k=w.kka eq[ka LrEHk;&LrEHk;] ¬ gwa l% ee ’k=w.kka gLrkS LrEHk;&LrEHk;] ¬ gwa l% ee

’k=w.kka

iknkS

LrEHk;&LrEHk;] ¬

gwa

l%

ee

’k=w.kka

x`gkxr dqVqEc

eq[kkfu

LrEHk;&LrEHk;] LFkkua dhy;&dhy; xzkea dhy;&dhy; e.Mya dhy;&dhy; ns’ka dhy;&dhy; loZflf) egkHkkxs! /kkjdL; lifjokjL; ’kkfUra dq:&dq: QV ~ Lokgk ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ va va va va va gwa gwa gwa gwa gwa [ka [ka [ka [ka [ka QV ~ LokgkA t; izR;afxjs! /kkjdL; lifjokjL; ee j{kka dq:&dq: ¬ gwa l% t; t; LokgkA

22222222

¬ ,sa gzha Jha czãkf.k ! f’kjks j{k&j{k] gwa LokgkA ¬ ,sa gzha Jha dkSekfj! ee oD=a j{k&j{k] gwa LokgkA ¬ ,sa gzha Jha oS".kfo! ee d.Ba j{k&j{k gwa LokgkA ¬ ,sa gzha Jha ukjflafg! eeksnja j{k&j{k gwa LokgkA ¬ ,sa gzha Jha bUnzkf.k! ee ukfHka j{k&j{k gwa LokgkA ¬ ,sa gzha Jha pkeq.Ms! ee xqáa j{k&j{k gwa LokgkA ¬ ueks Hkxofr] mfPN"V pk.Mkfyfu] f=’kwy otzkadq’k/kjs ekal Hkf{kf.k] [kV~okax diky otzkafl&/kkfjf.k! ng&ng] /ke&/ke] loZ nq"Vku ~ xzl&xzl] ¬ ,sa gzha Jha QV ~ LokgkA

Jh jkt&jkts’ojh&riZ.k&Lrks=

zLrqr Lrks= dk dk dk ikB Hkxorh ddddss ss riZ.k gsrq fd;k tkrk gSAgS gSAAA blblblbl

iiiizLrqr

zLrqr

zLrqr

Lrks= Lrks=

Lrks= dk ikB Hkxorh

ikB

ikB Hkxorh

Hkxorh

riZ.k gsrq fd;k tkrk gS

riZ.k gsrq gsrq fd;k

riZ.k

fd;k tkrk

tkrk

Lrks= Lrks= Lrks= Lrks= dk dk dk dk ikB ikB ikB ikB djrs djrs djrs djrs gq,gq,gq,gq, eka eka eka eka f=iqj f=iqj f=iqj f=iqj lqanjh lqanjh lqanjh lqanjh ddddss ss ;a=;a=;a=;a= vFkok vFkok vFkok vFkok fp= fp= fp= fp= ijijijij fujarj fujarj fujarj fujarj /kkjk /kkjk /kkjk /kkjk

izokfgr dh dh dh dh tkrh

izokfgr

izokfgr

izokfgr

tkrh

tkrh

tkrh gSAgSAgSAgSA ;fn

;fn ddddsoysoysoysoy ’kgn

;fn

;fn

kgn

kgn

’kgn vFkok

vFkok xaxkty

vFkok

vFkok

xaxkty esa esa esa esa ’’’’kgnkgnkgnkgn feykdj

xaxkty xaxkty

feykdj

feykdj

feykdj ;g;g;g;g

dkeuka, iw.kZ iw.kZ

/kkjk izokfgr dh tk;s rks bld ifj.kke Lo:i lk/kd dh lHkh dkeuka, iw.kZ

/kkjk izokfgr dh tk;s rks bldss ss ifj.kke Lo:i lk/kd dh lHkh dkeuka, iw.kZ

/kkjk izokfgr

/kkjk

izokfgr dh dh tk;s

tk;s rks rks bld

bld ifj.kke

ifj.kke Lo:i

Lo:i lk/kd

lk/kd dh dh lHkh

lHkh dkeuka,

gksrh gSaAgSaAgSaAgSaA yEch vk;q ddddss ss fy, ’kq)’kq)’kq)’kq) ?kh ls rriZ.k

gksrh gksrh

gksrh

yEch vk;q

yEch

yEch vk;q

vk;q

fy,

fy,

fy,

?kh ?kh ls ls

?kh ls

rriZ.k iZ.k iZ.k fd;k tkrk

fd;k tkrk

fd;k

fd;k

tkrk gSAgSAgSAgSA yEch chekjh

tkrk

yEch yEch yEch chekjh ls ls ls

chekjh chekjh ls

qqVdkjs ddddss ss fy, lk/kd dks nnnnw/kw/kw/kw/k ls riZ.k djuk pkfg, vvvvkSjkSjkSjkSj lHkh dkeukvksa dh

qqVdkjs

qqVdkjs

NNNNqqVdkjs

lk/kd dks dks

fy, lk/kd dks

fy, lk/kd

fy,

ls ls riZ.k

ls riZ.k djuk pkfg,

djuk pkfg,

pkfg,

riZ.k djuk

lHkh lHkh dkeukvksa dkeukvksa dh dh

lHkh dkeukvksa dh

iwfrZ iwfrZ iwfrZ iwfrZ ddddss ss fy, fy, fy, fy, fuR; fuR; fuR; fuR; izfr izfr izfr izfr ukfj;y ukfj;y ukfj;y ukfj;y ddddss ss tytytyty ls ls ls ls riZ.k riZ.k riZ.k riZ.k djuk djuk djuk djuk pkfg pkfg pkfg pkfg,A,A,A,A

loZizFke Hkxorh Jh jkt&jkt s’ojh dk /;ku djsa&

loZizFke Hkxorh Jh jkt&jkts’ojh

Hkxorh Jh Jh jkt&jkt

jkt&jkt

s’ojh

s’ojh dk /;ku djsa&

dk dk /;ku

/;ku djsa&

djsa&

loZizFke Hkxorh

loZizFke

/;ku

ckykdkZ;qr&rstla f=&u;uka jDrkEcjks&Yykfluhe~ A

ukukyad`fr&jkteku&oiq"ka ckyksMqjk`&’ks[kjke ~ AA

gLrSfj{kq&/kuq% l`f.ka lqe’kja ik’ka eqnk foHkzrhe~ A

Jh pdz&fLFkr&lqanjha f=txrkek/kkj&Hkwrka Lejsr~AA

23232323

ckykdZ&e.MykHkklka prqckZgka f=&ykspuke~ A

ik’kkadq’k&’kjkaÜpkia] /kkj;Urha f’koka HktsAA

mi;qZDrkuqlkj /;ku djus ds mijkUr Jh ;a= esa fLFkr eka Jh

jkt&jkts’ojh dk /;ku djds fuEukafdr Lrks= dk J)k iwoZd ikB ,oa riZ.k

djsa&

riZ.k&Lrks=

NUn%& ikn&;qxka fu:fDr&lqeq[kka f’k{kka p ta?kk&;qxka]

_Xosnks:&;qxka ;tqLrq l?kuka ;k lke&osnksnjke ~ A

rdZ &U;k;&dqpka Jqfr&Le`fr&djka dkO;kfn&osnkuuke~]

osnukUrke`r&ykspuka Hkxorh&Jhjkt&jkts’ojhe~AA1AA

dY;k.k;qr&iw.kZ&fcEc&onuka iw.ksZ’ojk&ufUnuhe~]

iw.kkZa iw.kZ&ijka ijs’k&efg"kha iw.kkZe`rk&Lokfnuhe~A

lEiw.kkZa ijeksRrlke`r&dyka fo|korh Hkkjrhe~]

Jhpdz&fiz;&fcUnq&riZ.k&ijka Jhjkt&jkts’ojhe~AA2AA

,dkusdeusd&dk;Z&fofo/kka dk;SZdafpn~&:fi.khe~]

pSrU;kRed&,d&pdz&jfprka pdzkad&,dkfduhe~A

HkkokHkko&foof)Zuha Hk;&gjka ln~&HkfDr&fpUrk&ef.ke~]

Jhpdz&fiz;&fcUnq&riZ.k&ijka Jhjkt&jkts’ojhe ~ AA3AA

bZ’kk/kh’oj&;ksfx&o`Un&fofnrka lkuUn&Hkwrka ijke]~

i’;Urha ruq&e/;eka foylrha Jh HkSjoh&:fi.khe~A

vkRekukRe&fopkfj.kha foojxka fo|ka f=&cht&=;he~]

Jhpdz&fiz;&fcUnq&riZ.k&ijka Jhjkt&jkts’ojhe~ AA4AA

y{;ky{;&fujh{k.kka fu:ieka :nzk{k&ekyk&/kjke~]

lk{kkr~ dkj.k&n{k&oa’k&dfyrka nh?kkZf{k&nh?ksZ’ojhe~A

Hknzka Hknz&oj&iznka Hkxorha Hknsz’ojha Hkfnz.khe~]

Jhpdz&fiz;&fcUnq&riZ.k&ijka Jhjkt&jkts’ojhe~ AA5AA

gzha&chtkfUor&ukn&foUnq&Hkfjrka ¬dkj&uknkfRedka]

24242424

czãkuUn&?kuksnjha xq.korha Kkus’ojha Kkunke~A

bPNk&Kku&fdz;korha ftr&orha xU/koZ&lalsforke~]

Jhpdz&fiz;&fcUnq&riZ.k&ijka Jhjkt&jkts’ojhe~ AA6AA

g"kksZUeRr&lqo.kZ&ik=&Hkfjrka ihuksUurk&?kwf.kZrke~]

gqadkj&fiz;&’kCn&czã&fujrka lkjLorksYykfluhe~A

lkjklkj&fopkj&pk:&prqjka o.kZkJek&dkfj.khe~]

Jhpdz&fiz;&fcUnq&riZ.k&ijka Jhjkt&jkts’ojhe~ AA7AA

loZKku&dykorha l&d:.kka lUukfnuha ufUnuhe~]

lokZUrxZr&’kkfyuha f’ko&ruqa lUnhfiuha nhfiuhe~A

la;ksx&fiz;&:fi.kha fiz;orha izhfr&izrkiksUurke~]

Jhpdz&fiz;&fcUnq&riZ.k&ijka Jhjkt&jkts’ojhe~ AA8AA

dekZdeZ&fooftZrka dqyorha deZiznka dkSfyuhe~]

dk:.;ka ruq&cqf)&deZ&fujrka fla/kq&fiz;ka ’kkfyuhe~A

iap&czã&lukruka ’ko&g`nka Ks;kax&;ksxkfUorke~]

Jhpdz&fiz;&fcUnq&riZ.k&ijka Jhjkt&jkts’ojhe~ AA9AA

gLrs dqEHk&fuHkka i;ks/kj&/kjka ihuksUurka ukSfe rke~]

gkjk|k&Hkj.kka lqjsUnz&fouqrka J`axkj&ihBky;ke~A

;ksU;kdkfjf.k ;ksfu&eqfnzr&djka fuR;ka p o.kkZfRedke]~

Jhpdz&fiz;&fcUnq&riZ.k&ijka Jhjkt&jkts’ojhe~ AA10AA

y{eh&y{k.k&iw.kZ&HkfDr&ojnka yhyk&fouksn&fLFkrke~]

yk{kk&jaftr&ikn&in~e&;qxyka czãk.M&lalsforke~A

yksdkyksfdr&yksd&dke&tuuha yksd&fJ;akd&fLFkrke~]

Jhpdz&fiz;&fcUnq&riZ.k&ijka Jhjkt&jkts’ojhe~ AA11AA

gzhadkjk;qr&’kadj&fiz;&ruqa Jh;ksx&ihBs’ojhe~]

ekaxY;k;qr&iadtkHk&u;uka ekaxY;&flf)&iznke~A

rk:.;ka rilkfpZrka r:f.kdka r=ksn~Hkoka rfRRouhe~]

Jhpdz&fiz;&fcUnq&riZ.k&ijka Jhjkt&jkts’ojhe ~ AA12AA

losZ’kakx&fogkfj.kha l&d:.kka losZ’ojha loZxke~]

lR;ka loZ&e;ha lglz&nytka lIrk.kZoksi&fLFkrke~A

laxklax&fooftZrka ’kqHkdjha ckykdZ&dksfV&izHkke~]

25252525

Jhpdz&fiz;&fcUnq&riZ.k&ijka Jhjkt&jkts’ojhe~ AA13AA

dkfn&{kkUr&lqo.kZ&foUnq&lqruqa Lo.kkZfn&flagkfluhe~]

ukuk&o.kZ&fofp=&fp=&pfjrka pkrq;Z&fpUrk&ef.ke~A

fpRrkUkUn&fo/kkf;uha lq&foiqyka :<&=;ka ’ksf"kdke ~

Jhpdz&fiz;&fcUnq&riZ.k&ijka Jhjkt&jkts’ojheAA14AA

y{eh’kkfn&fo/khUnz&pUnz&eqdqVke"Vkax&ihBkfpZrke~]

lw;sZUnzfXu&e;Sd&ihB&fuy;ka f=LFkka f=dks.ks’ojhe~A

xksI=ha xqfoZf.ka&xfoZrka xxuxka xaxk&x.ks’k&fiz;ke~]

Jhpdz&fiz;&fcUnq&riZ.k&ijka Jhjkt&jkts’ojheAA15AA

gzha&dwV&=;&:fi.kha lef;uha lalkfj.kha gafluhe~]

okekpkj&ijk;.kka lq&dqytka chtkorha eqfnz.khe~A

dkek{kha d:.kknZz&fpRr&pfjrka JheU=&ewR;kZfRedke~]

Jhpdz&fiz;&fcUnq&riZ.k&ijka Jhjkt&jkts’ojheAA16AA

AAJh vkfn ’kadjkpk;Z&fojfpra Jhjkt&jkts’ojh&Lrks=e~AA

Jh f=iqj&lqUnjh ra=&lk/kuk

lk/kdksa ddddss ss fgrkFkZ fgrkFkZ fgrkFkZ fgrkFkZ ftl ftl ftl ftl Lrks= Lrks= Lrks= Lrks= dk
lk/kdksa ddddss ss fgrkFkZ
fgrkFkZ
fgrkFkZ
fgrkFkZ ftl
ftl
ftl
ftl Lrks=
Lrks=
Lrks=
Lrks= dk dk dk dk mYy
mYy
mYy
mYys[k s[k s[k s[k eSa eSa eSa eSa ;agk
;agk
;agk
;agk djus
djus
djus
djus tk
tk tk tk jgk jgk jgk jgk ggggwW]wW]wW]wW]
ogogogog
Hkxorh
Hkxorh
Hkxorh
Hkxorh
Jhjkt
Jhjkt
Jhjkt
Jhjkt
jktjktjktjkts’ojh
s’ojh
s’ojh
s’ojh
dk dk
dk
dk
Lrks=
Lrks=
Lrks=
Lrks=
gS]gS]gS]gS]
ftls
ftls
ftls
ftls
^^
Jhyfyrk&ydkjkfn&’kruke&Lrks=** ddddss ss uke
uke
uke
uke llllss ss tkuk
tkuk tkrk tkrk tkrk gSAgSAgSAgSA blblblbl Lrks= dk dk dkss ss
tkuk tkuk tkrk
Lrks=
Lrks=
Lrks= dk
fof/k&fo/kku
fof/k&fo/kku ls ikB vkfn djus
fof/k&fo/kku ls ikB vkfn djus ijijijij """"kVkVkVkV~deksZa
fof/k&fo/kku ls ls ikB
ikB vkfn
vkfn djus
djus
~deksZa
~deksZa dk lk/ku gksrk gSAgSAgSAgSA yyyysfdu
~deksZa dk lk/ku gksrk
dk dk lk/ku
lk/ku gksrk
gksrk
sfdu
sfdu
sfdu ;g;g;g;g
vfr
vfr vko’;d gS
vfr vko’;d
vfr vko’;d gS fdfdfdfd lk/kd mRre
vko’;d gS gS
lk/kd
lk/kd
lk/kd mRre
mRre
mRre xq:xq:xq:xq: ddddss ss }kjk
}kjk nhf{kr
}kjk
}kjk nhf{kr gksuk
nhf{kr
nhf{kr gksuk pkfg,A
gksuk
gksuk pkfg,A
pkfg,A pkfg,A
Hkxorh
Hkxorh
Hkxorh
Hkxorh f=iqj
f=iqj
f=iqj
f=iqj lqUnjh
lqUnjh
lqUnjh
lqUnjh leLr
leLr
leLr ra=ksaa
leLr ra=ksaa
ra=ksaa
ra=ksaa dh dh dh dh vk/kk
vk/kk
vk/kk
vk/kkjHkwr
jHkwr
jHkwr
jHkwr ’kfDr
’kfDr
’kfDr
’kfDr gSaAgSaAgSaAgSaA ra=ksa
ra=ksa ra=ksa ra=ksa
esa esa esa mRd`""""VVVV lk/kuk
esa mRd`
mRd`
mRd`
lk/kuk
lk/kuk
lk/kuk HkSjoh
HkSjoh
HkSjoh
HkSjoh pdpdpdpdzz zz vFkok
vFkok
vFkok
vFkok Jhpd
Jhpd
Jhpd
Jhpd zz zz esa esa esa esa bUgha
bUgha bUgha bUgha egk’kfDr egk’kfDr egk’kfDr egk’kfDr dk dk dk dk ;tu&iwtu ;tu&iwtu ;tu&iwtu ;tu&iwtu
gksrk
gksrk gksrk
gksrk gSAgSAgSAgSA
• izLrqr ra=kRed Lrks= dk fo/kku fuEuor ~~ ~~ gS%&
izLrqr
izLrqr ra=kRed
izLrqr ra=kRed Lrks= dk fo/kku fuEuor gS%&
ra=kRed Lrks=
Lrks= dk dk fo/kku
fo/kku fuEuor
fuEuor gS%& gS%&
• futfutfutfutZuZuZuZu LFLFkku]
LFLFkku]
kku]
kku] ’e’kku]
’e’kku]
’e’kku]
’e’kku] futfutfutfutZuZuZuZu Hkou] f’koky;]
Hkou] Hkou] f’koky;] rkykc]
Hkou] f’koky;] rkykc] rkykc] rkykc]
f’koky;]
unh
unh
unh
unh ddddss ss fdukjs] ;k ,d&fyaxaxaxax ¼,d&fyax ml LFkku dks
fdukjs] ;k ,d&fy
fdukjs]
fdukjs] ;k ;k ,d&fy
,d&fy

26262626

dgk tkrk gS] ftl f’kofyax ds pkjksa vksj ikap dksl rd

nwljk f’kofyax u gksA½ esa ikB djus ls leLr flf);ksa

ikB djus ls leLr flf);ksa flf);ksa flf);ksa

ikB djus

ikB

djus ls ls leLr

leLr

dh izkfIr gksrh gSAgSAgSAgSA

dh dh izkfIr izkfIr gksrh gksrh

dh izkfIr gksrh

fdlh os’;k vFkok ekfld /keZ

fdlh os’;k vFkok ekfld /keZ ddddss ss le; L=h

fdlh os’;k

fdlh

os’;k vFkok

vFkok ekfld

le; L=h L=h

le;

ekfld /keZ /keZ

le; L=h ddddss ss iklikliklikl

cSBdj blblblbl Lrks=

cSBdj

cSBdj cSBdj

Lrks= ddddss ss ,d,d,d,d lkS vkB ckj ikB djus ls ;g;g;g;g

Lrks=

Lrks=

lkS vkB ckj ikB djus ls

vkB ckj ckj ikB

ikB djus

djus ls ls

lkS lkS vkB

fl)fl)fl)fl) gks tkrk gS vkSj Lej.k djus ek= ls flf);ka

gks tkrk gS vkSj Lej.k djus ek= ls flf);ka

gks gks tkrk

Lej.k djus

djus ek=

ek= ls ls flf);ka

flf);ka

tkrk gS gS vkSj

vkSj Lej.k

izR;{k gks tkrh gSaAgSaAgSaAgSaA

izR;{k izR;{k gks gks tkrh tkrh

izR;{k gks tkrh

,d,d,d,d fuf’pr vof/k esa

fuf’pr vof/k esa blblblbl Lrks= dh nlnlnlnl gtkj vko`fr;kaa aa

fuf’pr vof/k

fuf’pr

Lrks= dh

gtkj gtkj vko`fr;k vko`fr;k

gtkj vko`fr;k

vof/k esa esa

Lrks= dh dh

Lrks=

djus djus djus djus ijijijij ,d,d,d,d iqj’pj.k iqj’pj.k iqj’pj.k iqj’pj.k iw.kZ iw.kZ iw.kZ iw.kZ gksrk gksrk gksrk gksrk gSAgSAgSAgSA iqj’pj.k iqj’pj.k iqj’pj.k iqj’pj.k iw.kZ iw.kZ iw.kZ iw.kZ ggggksus ksus ksus ksus

ijijijij ;g;g;g;g fl)fl)fl)fl) gksdj lk/kd dh

gksdj lk/kd

gksdj

gksdj lk/kd dh leleLr

lk/kd dh dh

leleLrLrLr euksdkeuk,a euksdkeuk,a euksdkeuk,a iw.k

euksdkeuk,a iw.k iw.k iw.kZZ ZZ

djus esa leFkZ gksrk gsSAgsSAgsSAgsSA

djus djus esa esa leFkZ leFkZ gksrk gksrk

djus esa leFkZ gksrk

iqj’pj.k

iqj’pj.k ddddss ss mijkUr ;fn fdlh dk o’khdj.k djuk gks

iqj’pj.k iqj’pj.k

mijkUr ;fn fdlh dk o’khdj.k djuk gks

mijkUr ;fn

mijkUr

;fn fdlh

fdlh dk dk o’khdj.k

o’khdj.k djuk

djuk gks gks

rks rks rks rks blblblbl Lrks= dk ,d,d,d,d gtkj ckj ikB djsaaA

Lrks= dk dk

Lrks=

Lrks= dk

gtkj ckj ikB djsaaA

gtkj ckj ckj ikB

gtkj

ikB djsaaA

djsaaA

;fn fdlh Hkh yksd dh dU;k dk o’khdj.k djuk gks rks

;fn fdlh Hkh yksd dh dU;k dk o’khdj.k djuk gks rks

;fn

;fn fdlh

fdlh Hkh Hkh yksd

yksd dh dh dU;k

dU;k dk dk o’khdj.k

o’khdj.k djuk

djuk gks gks rks rks

fuR;izfr blblblbl Lrks= dk ikB djrs gq,gq,gq,gq, /krwjs

fuR;izfr fuR;izfr

fuR;izfr

Lrks= dk ikB djrs

Lrks= dk dk ikB

Lrks=

ikB djrs

djrs

/krwjs ddddss ss QQQQwyksa wyksa wyksa ls

/krwjs

/krwjs

wyksa ls ls ls

gou djsaA ,slk ddjus

gou djsaA ,slk

gou

gou djsaA

djsaA ,slk

,slk

ddjus jus jus ls N% N% N% ekg esa esa esa leLr yksdksa

ls ls ls N% ekg

ekg esa leLr

ekg

leLr

yksdksa

leLr yksdksa dh dh dh

yksdksa dh

dU;kvksa dk o’khdj.k gksrk gSAgSAgSAgSA

dU;kvksa dU;kvksa dk dk o’khdj.k o’khdj.k gksrk gksrk

dU;kvksa dk o’khdj.k gksrk

jksx uk’k ddddss ss fy, ihiy

jksx jksx uk’k

jksx uk’k

uk’k

fy, ihiy ddddss ss o`{k ddddss ss uhpuhp

fy, ihiy

fy,

ihiy

o`{k o`{k

o`{k

uhp cSBdj blblblbl

cSBdj

uhp ss ss cSBdj

cSBdj

Lrks= dk 108 ckj ikB djsaA

Lrks= dk 108 ckj ikB djsaA

108 ckj ckj ikB

Lrks= dk dk 108

Lrks=

ikB djsaA

djsaA

fdlh

fdlh futfutfutfutZuZuZuZu ?kj?kj?kj?kj esa cSBdj blblblbl Lrks= dk ,d,d,d,d gtkj ckj

fdlh fdlh

esa cSBdj

Lrks= dk dk

Lrks=

Lrks= dk

gtkj gtkj ckj ckj

gtkj ckj

esa esa cSBdj

cSBdj

ikB djus ls y{eh dh izkfIr gksrh gS vkSj leLr yksx

ikB djus ls y{eh dh izkfIr gksrh gS vkSj leLr yksx

ikB djus

ikB

djus ls ls y{eh

y{eh dh dh izkfIr

izkfIr gksrh

leLr yksx

yksx

gksrh gS gS vkSj

vkSj leLr

lk/kd ddddss ss o’khHkwrrr gksrs

lk/kd lk/kd

lk/kd

o’khHkw gksrs

o’khHkwr

o’khHkw

gksrs

gksrs gSaAgSaAgSaAgSaA

;fn dksbZ ’k=q vkidss ss fo:) dksbZ vuxZy okrkZyki

;fn dksbZ

dksbZ ’k=q ’k=q vkid

fo:) dksbZ

dksbZ vuxZy

vuxZy

okrkZyki

;fn dksbZ ’k=q vkid fo:) dksbZ vuxZy okrkZyki djds

;fn

vkid fo:)

okrkZyki djds

djds djds

vkidh eku&e;kZnk] in&izfr Bk] xfjek dks gkfu iagqpk

vkidh eku&e;kZnk] in&izfr""""Bk] Bk] Bk] xfjek dks gkfu iagqpk

vkidh

in&izfr

xfjek xfjek dks dks gkfu gkfu iagqpk iagqpk

vkidh eku&e;kZnk]

eku&e;kZnk] in&izfr

jgk gks rks eaxyokj ddddss ss fnu izsr&oL= ykdj mlmlmlml ijijijij

jgk jgk gks gks rks rks eaxyokj

jgk gks rks eaxyokj

eaxyokj

fnu izsr&oL= ykdj

fnu

ykdj

fnu izsr&oL=

izsr&oL= ykdj

mlmlmlml ’k=q dk uke fy[kdj mlesa ’k=q dh izk.k&izfr""""Bk Bk Bk Bk

’k=q dk uke fy[kdj mlesa ’k=q dh izk.k&izfr

’k=q ’k=q dk dk uke

uke fy[kdj

izk.k&izfr

fy[kdj mlesa

mlesa ’k=q ’k=q dh dh izk.k&izfr

djsa vkSj jkf=dky esa mlmlmlml oL= dks ’e’kku

djsa vkSj jkf=dky esa

oL= dks dks ’e’kku

oL=

’e’kku

djsa djsa vkSj vkSj jkf=dky jkf=dky esa esa

oL= dks ’e’kku HkHkHkHkwfewfewfewfe esa esa esa esa

nckdj mDr Lrks= dk oagh cSBdj nks gtkj ikB djsa

nckdj mDr Lrks= dk oagh cSBdj nks gtkj ikB djsa

nckdj mDr

nckdj

mDr Lrks=

gtkj ikB

ikB djsa djsa

Lrks= dk dk oagh oagh cSBdj

cSBdj nks nks gtkj

27272727

rks rks rks rks mlmlmlml ’k=q ’k=q ’k=q ’k=q dh dh dh dh thHk thHk thHk
rks rks rks rks mlmlmlml ’k=q ’k=q ’k=q ’k=q dh
dh dh
dh thHk
thHk
thHk
thHk ca/k ca/k ca/k ca/k tkrh
tkrh
tkrh
tkrh gS gS gS gS vkSj
vkSj
vkSj ogogogog xwaxk
vkSj
xwaxk
xwaxk
xwaxk vFko
vFko
vFko
vFkokkkk
xwaxs
xwaxs xwaxs
xwaxs ddddss ss leku gks tkrk gSAgSAgSAgSA
leku gks tkrk
leku
leku gks gks tkrk
tkrk
• ’e’kku Hkwfe esa
’e’kku
’e’kku Hkwfe esa blblblbl Lrks= dk ikapikapikapikap gtkj ckj ikB djuss ss
’e’kku Hkwfe
Hkwfe esa esa
Lrks=
Lrks= dk
Lrks= dk dk
gtkj
gtkj ckj ckj ikB
gtkj ckj ikB dju
ikB dju
dju
llllss ss leLr ’k=qvksa dk uk’k gks tkrk
leLr ’k=qvksa dk uk’k gks tkrk gSAgSAgSAgSA
leLr
leLr ’k=qvksa
’k=qvksa dk dk uk’k
uk’k gks gks tkrk
tkrk
• ;fn ’k=q dks e`R;q dk
;fn
;fn ’k=q ’k=q dks dks e`R;q
;fn ’k=q dks e`R;q dk xzklxzklxzklxzkl cuk
e`R;q dk dk
cukuk cuk gks gks gks rks ’kfuokj ’kfu ’kfuokj okj okj ddddss ss fnu fnu fnu
cukuk uk uk gks rks rks rks ’kfu
fnu
izsr&oL= izsr&oL= ykdj] ykdj] izR;sd izR;s uke uke uke ls lEiqafVr lEiqafVr lEiqafVr djd ’k=q ’k=q ’k=q dk
izsr&oL= ykdj] izR;s
izsr&oL= ykdj] izR;sddd uke ls ls ls lEiqafVr djd
djd djdss ss ’k=q dk dk dk
uke
uke fy[ksaA rnksijkUr mldh izk.k&izfr Bk djd eka Jh
uke fy[ksaA rnksijkUr mldh izk.k&izfr""""Bk Bk Bk djdss ss eka Jh
uke fy[ksaA
fy[ksaA rnksijkUr
rnksijkUr mldh
mldh izk.k&izfr
izk.k&izfr
djd djd eka eka Jh Jh
jkt&jkt
jkt&jkt s’ojh dh iwtk
jkt&jkt
jkt&jkts’ojh
s’ojh
s’ojh dh iwtk
dh dh iwtk
iwtk
dky /krwjs ddddss ss QQQQwyksa wyksa wyksa ls ls ls djsaA
dky
dkyss ss /krwjs
dky /krwjs
/krwjs
wyksa ls djsaA djsaA djsaA
jkf= jkf= jkf= jkf= esa esa esa esa mlmlmlml oL= oL= oL= oL= dks dks dks dks ’e’kku ’e’kku ’e’kku ’e’kku Hkwfe Hkwfe Hkwfe Hkwfe esa esa esa esa nckdj nckdj nckdj nckdj blblblbl Lrks= Lrks= Lrks= Lrks=
dk dk 108
dk 108 ckj ikB djsaA
dk 108 ckj ikB djsaA
108 ckj ckj ikB
ikB djsaA
djsaA
• eaxyokj
eaxyokj eaxyokj
eaxyokj ddddss ss fnu izsrizsrizsrizsr Hkwfe esa tkdj oagk ls fprk ds
fnu
fnu
fnu
Hkwfe
Hkwfe esa esa tkdj
Hkwfe esa tkdj oagk ls fprk ds
tkdj oagk oagk ls ls fprk
fprk ds ds
vaxkjs
vaxkjs
vaxkjs
vaxkjs yyyyss ss vk,a vkSj izsr&oL=
vk,a vkSj izsr&oL= esa esa esa yisV dj izsr&jLlh ls
vk,a
vk,a vkSj
vkSj
izsr&oL=
izsr&oL= esa yisV
yisV
yisV dj izsr&jLlh
dj dj
izsr&jLlh
izsr&jLlh ls ls ls
cka/k
cka/k
cka/k
cka/k
nnnnsaAsaAsaAsaA
mld
mld
mldss ss
mld
ckn
ckn
ckn
ckn
mls
mls mls
mls
blblblbl
Lrks=
Lrks= Lrks=
Lrks= llllss ss
nlnlnlnl
ckj ckj
ckj
ckj
vfHkeaf=r djdss ss
vfHkeaf=r vfHkeaf=r djd djd nnnnq’eu q’eu q’eu
vfHkeaf=r djd
q’eu ddddss ss ?kj?kj?kj?kj esa nck nnnnsAsAsAsA ddddsoysoysoysoy lkr
esa esa nck
esa nck
nck
lkr
lkr
lkr
fnuksa fnuksa
fnuksa
fnuksa ddddss ss Hkhrj gh
Hkhrj
Hkhrj gh gh gh mlmlmlml LFkku vFkok
Hkhrj
LFkku LFkku LFkku vFkok
vFkok vFkok inininin ls ’k=q ’k=q ’k=q dk
ls ls ls ’k=q dk dk dk
mPpkVu mPpkVu gks gks tkrk tkrk
mPpkVu gks tkrk
mPpkVu gks tkrk gSAgSAgSAgSA
• ddddqekjh
qekjh
qekjh iwtk djd J)k iwoZd
qekjh iwtk djdss ss J)k iwoZd blblblbl Lrks= dk ikB djus
iwtk
iwtk djd
djd J)k
J)k iwoZd
iwoZd
Lrks= Lrks= dk dk ikB ikB djus djus
Lrks= dk ikB djus
okyokyokyokyss ss lk/kd ddddss ss vlk/; dk;Z
lk/kd
lk/kd
lk/kd
vlk/;
vlk/; dk;Z fl)fl)fl)fl) gksrs
vlk/; dk;Z
dk;Z
gksrs
gksrs gSaAgSaAgSaAgSaA
gksrs
• ;q);q);q);q) Hkwfe] ’k=qvksa
Hkwfe]
Hkwfe] ’k=qvksa ddddss ss e/;] jkt&Hk; vkSj vdky ds
Hkwfe] ’k=qvksa
’k=qvksa
e/;] jkt&Hk; vkSj vdky ds
e/;]
e/;] jkt&Hk;
jkt&Hk; vkSj
vkSj vdky
vdky ds ds
le;
le;
le;
le; blblblbl Lrks= dk ikB djus ls ladV nnnnwjwjwjwj gksrk
Lrks=
Lrks= dk dk ikB
Lrks= dk ikB djus ls ladV
ikB djus
djus ls ls ladV
ladV
gksrk
gksrk gSAgSAgSAgSA
gksrk
• ’kksf/krk mRre L=h dks vius cka;h vksj fcBkdj titititi
’kksf/krk
’kksf/krk mRre
’kksf/krk mRre L=h dks vius cka;h vksj fcBkdj
mRre L=h L=h dks dks vius
vius cka;h
cka;h vksj
vksj fcBkdj
fcBkdj
llfgr
llfgr
fgr
fgr blblblbl LLrks=
LLrks=
rks=
rks= dk ikB
dk dk
dk ikB djus ls cgqr
ikB
ikB djus ls ls ls cgqr tYnh
djus
djus
cgqr
cgqr tYnh flf)
tYnh tYnh flf)
flf) flf)
izkIr gksrh gSAgSAgSAgSA
izkIr
izkIr gksrh
izkIr gksrh
gksrh

28282828

prqn Z’kh ddddss ss fnu dkfeuh

prqn prqn

prqnZ’kh Z’kh Z’kh

fnu dkfeuh ddddss ss lkFk tks nfjnzz zz O;fDr

fnu dkfeuh

fnu

dkfeuh

lkFk tks tks nfjn

lkFk

nfjn O;fDr

O;fDr

lkFk tks nfjn O;fDr 8888 ckj

ckj ckj

ckj

Lrks= dk ikB djrk gS]gS]gS]gS] ogogogog ddddqcsjqcsjqcsjqcsj ddddss ss leku /kuh gks

Lrks= Lrks= dk dk ikB ikB djrk djrk

Lrks= dk ikB djrk

leku leku /kuh /kuh gks gks

leku /kuh gks

tkrk gSAgSAgSAgSA ¼dkfeuh vFkok ’kksf/krk L=h dks HkSjoh Hkh dgk

tkrk tkrk

tkrk

tkrk gSA½

fuR;&izfr eka f=iqj lqUnjh dh iwtk ddjd

fuR;&izfr eka f=iqj lqUnjh dh iwtk

fuR;&izfr eka eka f=iqj

fuR;&izfr

iwtk

f=iqj lqUnjh

lqUnjh dh dh iwtk

ddjdjdjdss ss izR;sd uke uke uke ls

izR;sd izR;sd izR;sd uke ls ls ls

gou djus ls lk/kd dks foiqy /ku/ku/ku/ku dh izkfIr gksrh

gou djus ls lk/kd dks foiqy

gou

foiqy

gou djus

djus ls ls lk/kd

lk/kd dks dks foiqy

dh izkfIr gksrh gSAgSAgSAgSA

dh dh izkfIr

izkfIr gksrh

gksrh

blblblbl Lrks= ls eD[ku dks vfHkeaf=r djdss ss cU/;k L=h dks

Lrks= ls ls eD[ku

Lrks=

Lrks= ls eD[ku dks vfHkeaf=r djd cU/;k L=h dks

vfHkeaf=r djd

djd cU/;k

eD[ku dks dks vfHkeaf=r

cU/;k L=h L=h dks dks

f[kykus ls ogogogog iq=orh gksrh gSAgSAgSAgSA

f[kykus ls ls

f[kykus

f[kykus ls

iq=orh gksrh

iq=orh

iq=orh gksrh

gksrh

iq=iq=iq=iq= dh dkeuk djus okyh L=h dks blblblbl Lrks= dk ;a=;a=;a=;a=

dh dkeuk djus okyh L=h dks

Lrks= dk

dh dh dkeuk

dkeuk djus

djus okyh

okyh L=h L=h dks dks

Lrks= dk dk

Lrks=

cukdj xyxyxyxys]s]s]s] cka;h Hkqtk vFkok ;ksfu esa j[kuk pkfg,A

cukdj

cukdj

cukdj

cka;h Hkqtk

cka;h

cka;h Hkqtk vFkok ;ksfu esa j[kuk pkfg,A

Hkqtk vFkok

j[kuk pkfg,A

pkfg,A

vFkok ;ksfu

;ksfu esa esa j[kuk

ze&nh{kk ls ;qDr

ddddze&nh{kk

ze&nh{kk

ze&nh{kk

ls ls ls ;qDr lk/kd dks gh gh gh flf) feyrh gSAgSAgSAgSA ogogogog dY iksDr

;qDr lk/kd dks dks dks gh flf)

;qDr

lk/kd

lk/kd

flf)

flf) feyrh

feyrh

feyrh

dYiksDr

dY dY

iksDr

iksDr

flf);ksa dks izkIr dj ddddze’k%

flf);ksa dks izkIr dj

izkIr dj dj

flf);ksa dks dks izkIr

flf);ksa

ze’k% jkT;&oSHko dks izkIr djrk gSAgSAgSAgSA

ze’k% jkT;&oSHko dks izkIr djrk

ze’k%

izkIr djrk

djrk

jkT;&oSHko dks dks izkIr

jkT;&oSHko

ogogogog cz czããããkkkk ddddss ss s[k ;kfu

cz cz

yyyys[k s[k s[k ;kfu fdfdfdfd izkjC/k dks Hkh feVkdj lalkj&ca/ku

;kfu

;kfu

izkjC/k dks dks Hkh Hkh feVkdj

izkjC/k dks Hkh feVkdj lalkj&ca/ku

izkjC/k

feVkdj lalkj&ca/ku

lalkj&ca/ku

llllss ss wVdj lHkh flf);ksa dks izkIr djrk

NNNNwVdj

wVdj

lHkh flf);ksa

lHkh

flf);ksa dks dks izkIr

izkIr djrk

djrk

wVdj lHkh flf);ksa dks izkIr djrk gSAgSAgSAgSA

loZizFke nkfgus gkFk esa tytytyty yyyyssdj dj fofu;ksx fofu;ksx fofu;ksx djsa%&

loZizFke nkfgus gkFk esa

nkfgus gkFk

gkFk esa esa

djssdj fofu;ksx djsa%& dj djsa%&sa%&

loZizFke nkfgus

loZizFke

fofu;ksx%& ¬ vL; Jh yfyrk ydkjkfn ’kruke kruke Lrks= Lrks Lrks=== eU=L;

kruke Lrks

kruke

eU=L; eU=L; eU=L;

jkt&jkt s’oj ÇÇÇÇffff""""k%] k%] k%] k%] vUkq

jkt&jkts’oj

jkt&jkt

jkt&jkt

vUkq

vUkq

s’oj

s’oj

vUkq""""VqiVqiVqiVqi NNNNan% an% an%

an%

Jh yfyrkEck

Jh

Jh Jh

yfyrkEck nnnnsork]

yfyrkEck

yfyrkEck

sork]

sork]

sork]

/keZ&vFkZ&dke&eks{k izkIr;FkZs pppp """"kVkVkVkV~deZ

/keZ&vFkZ&dke&eks{k izkIr;FkZs

/keZ&vFkZ&dke&eks{k izkIr;FkZs

/keZ&vFkZ&dke&eks{k

izkIr;FkZs

~deZ ~deZ fl);FksZ ikBs fofu;ksXk%A

~deZ fl);FksZ ikBs fofu;ksXk%A

ikBs fofu;ksXk%A

fofu;ksXk%A

fl);FksZ ikBs

fl);FksZ

Ç";kfn U;kl%& Jh jkt&jkts’oj Ç"k;s ue% f’kjflA

vuq"Vi NUnls ue% eq[ksA Jh yfyrkEck nsork;S ue% g`fnA

/keZ&vFkZ&dke&eks{k lk/kus p "kV~deZ fl);FksZ ikBs fofu;ksx%A

blds mijkUr ^^,sa Dyha lkS%** chtksa ls dj&"kMax&U;kl djsa

vkSj iz;ksxksa esa blh dh ;kstuk djsaA

Jh yfyrk&ydkjkfn&’kr&uke&Lrks=

29292929

AAiwoZ ihfBdkAA

dSykl&f’k[kjklhua] nso&nsoa txn~&xq:e~A

iizPNs’ka ijkuUna] HkSjoh ijes’oje~ AA

AA Jh HkSjoh&mokpAA

dkSys’k! JksrqfePNkfe] loZ&eU=ksRreksRree~A

yfyrk;k ’kruke] loZ dke&Qy&izne~AA

AAJh HkSjo&mokpAA

J`.kq nsfo egkHkkxs!

Lrks=esrnuqRree~A

iBukn ~ /kkj.kknL;] loZ&fl)h’ojks Hkosr~AA

"kV~&dekZf.k fl);fUr] LroL;kL; izlknr%A

xksiuh;a i’kksjxzs]

AAfofu;ksxAA

Lo&;ksfueijs ;FkkAA

yfyrk;k ydkjkfn] uke&’krdL; nsfo! A

jkt&jkts’ojks Çf"k%] izksDrks NUnks·uq"Vqi ~ rFkkAA

nsork yfyrk&nsoh] "kV~&deZ&fl);FksZ rFkkA

/kekZFkZ&dke&eks{ks"kq] fofu;ksx% izdhfrZr%AA

okd~&dke&’kfDr ¼,sa Dyha lkS%½] dj&"kMaxekpjsr~A

kMaxekpjsr~A

kMaxekpjsr~A

kMaxekpjsr~A

iz;ksxs ckyk&ÿ;{kjh] ;kstf;Rok tia pjsr~AA

¹¹¹¹¹¹¹¹

AAewy Jh yfyrk ydkjkfn&’kruke Lrks=e~AA

yfyrk y{eh yksyk{kh y{e.kk y{e.kkfpZrkA ZrkA ZrkA

yfyrk y{eh yksyk{kh y{e.kk y{e.kkfp ZrkA

yfyrk y{eh

yfyrk

y{eh yksyk{kh

yksyk{kh y{e.kk

y{e.kk y{e.kkfp

y{e.kkfp

y{Ek.k&izk.k&jf{k.kh] ykfduh y{e.k&fiz;k AA1AAAAAAAA

y{Ek.k&izk.k&jf{k.kh] ykfduh y{e.k&fiz;k AA1

y{e.k&fiz;k AA1 AA1

y{Ek.k&izk.k&jf{k.kh] ykfduh

y{Ek.k&izk.k&jf{k.kh]

ykfduh y{e.k&fiz;k

yksyk ydkjk ykses’kk] yksy&ftààààkkkk yTtkorhA

yksyk ydkjk ykses’kk] yksy&ft

yTtkorhA

yksyk ydkjk

yksyk

ydkjk ykses’kk]

ykses’kk] yksy&ft

yksy&ft

yTtkorhA yTtkorhA

y{;k y{;k yk{;k yk{;k y{k&jrk] y{k&jrk] ydkjk{kj&Hkwf ydkjk{kj&Hkwf

y{;k yk{;k y{k&jrk] ydkjk{kj&Hkwf""""krk krk krk AA2AA

y{;k yk{;k y{k&jrk] ydkjk{kj&Hkwf krk AA2AA

AA2AA

AA2AA

yksy&y;kfRedk yhyk] yhykorh pppp ykaxyhA

yksy&y;kfRedk yhyk] yhykorh

ykaxyhA

yksy&y;kfRedk yhyk]

yksy&y;kfRedk

yhyk] yhykorh

yhykorh

ykaxyhA ykaxyhA

yko.;ke`r&lkjk p] yko.;ke`r&nhf?kZdk yko.;ke`r&nhf?kZdk yko.;ke`r&nhf?kZdk AA3AA

yko.;ke`r&lkjk p] yko.;ke`r&nhf?kZdk

yko.;ke`r&lkjk p] p]

yko.;ke`r&lkjk

AA3AA

AA3AA

AA3AA

30303030

yTtk yTtk&erh yTtk] yyuk yyu&fiz;k AAAA

yTtk yTtk&erh yTtk] yyuk yyu&fiz;k

yTtk

yTtk] yyuk

yyuk yyu&fiz;k

yyu&fiz;k

yTtk yTtk&erh

yTtk&erh yTtk]

yo.kk yoyh ylk] yk{kdh yyyyqC/kk qC/kk qC/kk ykylk AA4AA

yo.kk yoyh ylk] yk{kdh qC/kk ykylk AA4AA

yo.kk

ykylk AA4AA

ykylk

AA4AA

yo.kk yoyh

yoyh ylk]

ylk] yk{kdh

yk{kdh

yksd&ekrk yksd&iwT;k] yksd&tuuh yksy qik AAAA

yksd&ekrk yksd&iwT;k] yksd&tuuh yksyqik qik qik

yksd&ekrk yksd&iwT;k]

yksd&ekrk

yksd&iwT;k] yksd&tuuh

yksd&tuuh yksy

yksy

yksfgrk yksfgrk yksfgrk yksfgrk yksfgrk{khp] yksfgrk{khp] yksfgrk{khp] yksfgrk{khp] fyfyfyfyaxk[;k axk[;k axk[;k axk[;k ppppSoSoSoSo fyfyfyfyaxs’khAA axs’khAA axs’khAA axs’khAA5AA 5AA 5AA 5AA

fyfyfyfyax&xhfr

ax&xhfr

ax&xhfr

ax&xhfr fyfyfyfyax&Hkok]

ax&Hkok] fyfyfyfyax&ekyk

ax&Hkok] ax&Hkok]

ax&ekyk fyfyfyfyax&fiz;kA

ax&ekyk

ax&ekyk

ax&fiz;kA

ax&fiz;kA

ax&fiz;kA

fyfyfyfyaxkfHk/kkf;uh axkfHk/kkf;uh axkfHk/kkf;uh axkfHk/kkf;uh fyfyfyfyaxk] axk] axk] axk] fyfyfyfyax&uke&lnkuUnk ax&uke&lnkuUnk ax&uke&lnkuUnk ax&uke&lnkuUnk AA6AA

AA6AA

AA6A

AA6AAA

fyfyfyfyaxke`r&izhrk

axke`r&izhrk fyfyfyfyaxkpaxkpaxkpaxkpZu&izhrk

axke`r&izhrk

axke`r&izhrk

Zu&izhrk Zu&izhrk

Zu&izhrk fyfyfyfyax&iwT;kA

ax&iwT;kA

ax&iwT;kA

ax&iwT;kA

fyfyfyfyax&:ik

ax&:ik fyfyfyfyaxLFkk

ax&:ik

ax&:ik

axLFkk p] fyfyfyfyaxkfy

axLFkk

axLFkk p]

p] p]

axkfy axu&rRijk AA7AA

axkfy

axkfyaxu&rRijk

axu&rRijk AA7AA

axu&rRijk

AA7AA

AA7AA

lk/kd &rqf &rqf

yrk&iwtu&jrk p] yrk &&&& lk/kd &rqf""""VnkA VnkA VnkA VnkA

yrk&iwtu&jrk p] p] yrk

yrk&iwtu&jrk p] yrk

yrk&iwtu&jrk

yrk

lk/kd &rqf

lk/kd

yrk&iwtd&jf{k.kh] yrk &lk/ku& flf)nkAA8AA

yrk&iwtd&jf{k.kh] yrk &lk/ku& flf)nkAA8AA

yrk &lk/ku&

&lk/ku& flf)nkAA8AA

flf)nkAA8AA

yrk&iwtd&jf{k.kh] yrk

yrk&iwtd&jf{k.kh]

yrk &&&& x`gx`gx`gx`g &&&& fuokfluh] yrk&iwT;k

yrk yrk

yrk

fuokfluh] yrk&

yrk&

iwT;k

fuokfluh] yrk&iwT;k

fuokfluh]

iwT;k yrkjk/;k

yrkjk/;k

yrkjk/;k AAAA

yrkjk/;k

yrk&iq ik yrk&jrk] yrk&/kkjk yrk&e;hA9AA

yrk&iq""""ik ik ik yrk&jrk] yrk&/kkjk yrk&e;hA9AA

yrk&iq

yrk&iq

yrk&jrk] yrk&/kkjk

yrk&jrk]

yrk&/kkjk yrk&e;hA9AA

yrk&e;hA9AA

yrk&Li’kZu&lUrq""""Vk] Vk] Vk] yrk&vkfyaxuaxuaxuaxu gf

yrk&Li’kZu&lUrq Vk] yrk&vkfy

yrk&vkfy

yrk&vkfy

gf gf

yrk&Li’kZu&lUrq yrk&Li’kZu&lUrq

gf""""kZrkA

kZrkA

kZrkA

kZrkA

yrk&fo|k yrk&fo|k yrk&fo|k yrk&fo|k yrk&lkjk] yrk&lkjk] yrk&lkjk] yrk&lkjk] yrk&vkpkjk yrk&vkpkjk yrk&vkpkjk yrk&vkpkjk yrk&fuf/kAA10A yrk&fuf/kAA10A yrk&fuf/kAA10A yrk&fuf/kAA10AAAAA

yoax&iq i&lUrq""""Vk] Vk] Vk] yoax&yrk&e/;LFkkA

yoax&iq""""i&lUrq

i&lUrq Vk] yoax&yrk&e/;LFkkA

i&lUrq

yoax&iq

yoax&iq

yoax&yrk&e/;LFkkA yoax&yrk&e/;LFkkA

yoax&yfrdk&:ik] yoax&yfrdk&:ik] yoax&gkse&lUrq yoax&gkse&lUrq

yoax&yfrdk&:ik] yoax&gkse&lUrq""""VkAA11AA VkAA11AA VkAA11AA

yoax&yfrdk&:ik] yoax&gkse&lUrq VkAA11AA

ydkjk{kj&iwftrk] rk] rk] pppp ydkj&o.kksZn

ydkjk{kj&iwftrk] ydkjk{kj&iwft

ydkjk{kj&iwft

ydkj&o.kksZn

ydkj&o.kksZn~HkokA

ydkj&o.kksZn

~HkokA

~HkokA

~HkokA

ydkj&o.kZ&Hkwf krk] ydkj&o.kZ&:fpjk AA12AA

ydkj&o.kZ&Hkwf""""krk] krk] krk] ydkj&o.kZ&:fpjk AA12AA

ydkj&o.kZ&Hkwf ydkj&o.kZ&Hkwf

ydkj&o.kZ&:fpjk ydkj&o.kZ&:fpjk AA12AA AA12AA

ydkj&chtksn ~Hkok RkFkk ydkjk{kj&fLFkrkA

ydkj&chtksn~Hkok

~Hkok RkFkk ydkjk{kj&fLFkrkA

~Hkok

RkFkk

RkFkk ydkjk{kj&fLFkrkA

ydkjk{kj&fLFkrkA

ydkj&chtksn

ydkj&chtksn

ydkj&cht&fuy;k] ydkj&cht&loZLokAA13AA

ydkj&cht&fuy;k] ydkj&cht&loZLokAA13AA

ydkj&cht&fuy;k] ydkj&cht&loZLokAA13AA

ydkj&cht&fuy;k]

ydkj&cht&loZLokAA13AA

ydkj&o.kZ&lokZaxh] y{;&Nsnu&rRijkA

ydkj&o.kZ&lokZaxh] y{;&N snu&rRijkA

y{;&N snu&rRijkA

snu&rRijkA

ydkj&o.kZ&lokZaxh] y{;&N

ydkj&o.kZ&lokZaxh]

y{;&/kjk y{;&?kw.kkZ] y{k&tkisu&flf)nkAA14AA

y{;&/kjk y{;&?kw.kkZ] y{k&tkisu&flf)nkAA14AA

y{;&/kjk

y{k&tkisu&flf)nkAA14AA

y{;&/kjk y{;&?kw.kkZ]

y{;&?kw.kkZ] y{k&tkisu&flf)nkAA14AA

y{k&dksfV&:i&/kjk] y{k&dksf y{k&yhyk&dyk&y{;kA y{k&yhyk&dyk&y{;kA y{k&yhyk&dyk&y{;kA

y{k&dksfV&:i&/kjk]

y{k&dksf

V&:i&/kjk] y{k&yhyk&dyk&y{;kA

V&:i&/kjk]

yksd&iky sukfpZrk Zrk Zrk Zrk p] yk{kk&jke&foysiuk

yksd&iky

yksd&iky

yksd&ikysukfp

sukfp

sukfp

yk{kk&jke&foy

yk{kk&jke&foy

siuk

p] p] p] yk{kk&jke&foy siuk AA15A

AA15A

AA15AAAAA

siuk AA15A

yksdkrhrk yksik&eqnzk]zk]zk]zk] yTtk&cht&Lo:fi.khA

yksdkrhrk yksik&eqn

yTtk&cht&Lo:fi.khA

yksdkrhrk yksik&eqn

yksdkrhrk

yksik&eqn

yTtk&cht&Lo:fi.khA yTtk&cht&Lo:fi.khA

yTtk&ghuk yTtk&ghuk yTtk&ghuk yTtk&ghuk yTtk&e;h] yTtk&e;h] yTtk&e;h] yTtk&e;h] yksd&;k=k&fo/kkf;uhAA16 yksd&;k=k&fo/kkf;uhAA16 yksd&;k=k&fo/kkf;uhAA16 yksd&;k=k&fo/kkf;uhAA16AAAAAAAA

ykL;k&fiz;k y;&djh] yksd&y;k yEcksnjhA

ykL;k&fiz;k y;&djh] yksd&y;k yEcksnjhA

ykL;k&fiz;k

ykL;k&fiz;k y;&djh]

y;&djh] yksd&y;k

yksd&y;k yEcksnjhA

yEcksnjhA

yf?kekfn&flf)&nk=h] yko.;&fuf/k&nkf;uhA

yf?kekfn&flf)&nk=h] yko.;&fuf/k&nkf;uhAAA

yf?kekfn&flf)&nk=h] yko.;&fuf/k&nkf;uh

yf?kekfn&flf)&nk=h]

yko.;&fuf/k&nkf;uh

ydkj&o.kZ&xzfFkrk] yyyya&chtk

ydkj&o.kZ&xzfFkrk]

a&chtk

ydkj&o.kZ&xzfFkrk]

ydkj&o.kZ&xzfFkrk]

a&chtk yfyrkfEcdkAA17AA

a&chtk yfyrkfEcdkAA17AA

yfyrkfEcdkAA17AA

yfyrkfEcdkAA17AA

---------------------Qy&J

---------------------Qy&J

  • --------------------- ---------------------

Qy&Jqfrqfr---------------------

Qy&J

qfrqfr---------------------

---------------------

---------------------

31313131

bfrbfr bfr rs dfFkra nnnnsfosfo!]

rs rs dfFkra

bfr rs dfFkra

dfFkra

sfosfo!]!]!] xq xq xq xqááááknknknkn ~~ ~~ xq &rja ije~A

xq xq xqáááá&rja

&rja ije~A

&rja

ije~A

ije~A

izkr% &&&& dky pppp e/;kUgs] lk;kUgs pppp lnk fuf’kA

izkr% izkr%

izkr%

dky

dky

e/;kUgs] lk;kUgs

lnk fuf’kA

fuf’kA

lnk fuf’kA

lnk

dkyss ss

e/;kUgs] lk;kUgs

e/;kUgs]

lk;kUgs

;% ;% ;% iBsr~ lk/kd&J Bks] =SyksD;&fot;h Hkosr~AA1AA

;% iBsr~ lk/kd&Jss""ss""Bks] Bks] Bks] =SyksD;&fot;h Hkosr~AA1AA

iBsr~ lk/kd&J

iBsr~

lk/kd&J

Hkosr~AA1AA

=SyksD;&fot;h Hkosr~AA1AA

=SyksD;&fot;h

loZ &&&& iikfi

loZ

loZ loZ

iikfikfikfi &&&& fofueqZDr%]

fofueqZDr%] fofueqZDr%] fofueqZDr%] llll ;kfr yfyrk&ine~A yfyrk&ine~A yfyrk&ine~A

;kfr ;kfr ;kfr yfyrk&ine~A

’kwU;kxkjs f’kokj.;s] f’ko&n soky;s rFkkAA2AA

’kwU;kxkjs f’kokj.;s] f’ko&nsoky;s

f’ko&n

rFkkAA2AA

rFkkAA2AA

’kwU;kxkjs f’kokj.;s]

’kwU;kxkjs

f’kokj.;s] f’ko&n

soky;s rFkkAA2AA

soky;s

’kwU;&n s’ks rMkxs p] unh&rhjs prq""""iFksA

’kwU;&n ’kwU;&n

’kwU;&ns’ks s’ks s’ks rMkxs p] unh&rhjs prq

rMkxs p] p] unh&rhjs

rMkxs

unh&rhjs prq prq

iFksA iFksA iFksA

,d&fy axs ÇÇÇÇrq&Lukrk&xsgs

,d&fy ,d&fy

,d&fyaxs axs axs

rq&Lukrk&xsgs oS’;k&x`gs rFkkAA3AA

rq&Lukrk&xsgs oS’;k&x`gs rFkkAA3AA

rq&Lukrk&xsgs

rFkkAA3AA

oS’;k&x`gs rFkkAA3AA

oS’;k&x`gs

iBsn VksRrj&’kr&ukekfu loZ&fl);sA

iBsn

iBsn

iBsn""""VksRrj&kr&ukekfu

VksRrj&’kr&ukekfu loZ&fl);sA

VksRrj&’kr&ukekfu

loZ&fl);sA

loZ&fl);sA

lk/kdks okaPNka ;r~&d q;kZr~]~]~]~] rRrFkSo Hkfo"""";frAA4AA

lk/kdks okaPNka ;r~&dq;kZr q;kZr q;kZr rRrFkSo Hkfo ;frAA4AA

lk/kdks lk/kdks okaPNka okaPNka ;r~&d ;r~&d

Hkfo

;frAA4AA

;frAA4AA

rRrFkSo Hkfo

rRrFkSo

cz cz cz czããããkk.M&xksyd

.M&xksydss ss ;kp] ;k% dkf’pTtxrh&ry

.M&xksyd

kk.M&xksyd

;k’p] ;k% dkf’pTtxrh&ry dkfpTtxrh&ry dkf’pTtxrh&rysAsAsAsA

;k’p] ;k% ;k%

;k’p]

leLrk% fl);ksa sfo!] djkeyd&or~ lnkAA5AA

leLrk% fl);ksa nnnnsfo!]

leLrk%

djkeyd&or~ lnkAA5AA

djkeyd&or~

lnkAA5AA

leLrk% fl);ksa

fl);ksa

sfo!] djkeyd&or~ lnkAA5AA

sfo!]

lk/kd &&&& Le`fr

lk/kd lk/kd

lk/kd

Le`fr &&&& ek=s.k] ;koUR;% lfUr fl);%A

Le`fr

Le`fr

ek=s.k] ;koUR;% lfUr fl);%A

;koUR;% lfUr

lfUr fl);%A

fl);%A

ek=s.k] ;koUR;%

ek=s.k]

Lo;ek;kfUr iqjrks] tiknhuka rq dk dFkkAA6AA

Lo;ek;kfUr iqjrks] tiknhuka rq dk dFkkAA6AA

Lo;ek;kfUr

dFkkAA6AA

Lo;ek;kfUr iqjrks]

iqjrks] tiknhuka

tiknhuka rq rq dk dk dFkkAA6AA

v;qrkoRrZukn sfo!] iqj’p;kZ

v;qrkoRrZukn ~~ ~~ nnnnsfo!]

sfo!]

v;qrkoRrZukn v;qrkoRrZukn

sfo!] iqj’p;kZ····L;L;L;L; xh;rsA

xh;rsA

xh;rsA

xh;rsA

iqj’p;kZ iqj’p;kZ

iqj’p;kZ&;qr% Lrks=%] loZ&deZ&Qy&izn%AA7AA

iqj’p;kZ&;qr% Lrks=%] loZ&deZ&Qy&izn%AA7AA

iqj’p;kZ&;qr% Lrks=%]

iqj’p;kZ&;qr%

Lrks=%] loZ&deZ&Qy&izn%AA7AA

loZ&deZ&Qy&izn%AA7AA

lgL=a pppp iBs|Lrq] eklk/kZa

lgL=a lgL=a

lgL=a

eklk/kZa

iBs|Lrq] eklk/kZa lk/kdksRre%A

iBs|Lrq]

iBs|Lrq]

eklk/kZa lk/kdksRre%A

lk/kdksRre%A lk/kdksRre%A

nklh&Hkwra txr~&loZa] eklk/kkZn Hkofr /kzqoe ~AA8AA

nklh&Hkwra txr~&loZa] eklk/kkZn ~~ ~~ Hkofr /kzqoe~AA8AA

nklh&Hkwra

Hkofr /kzqoe

/kzqoe

~AA8AA

~AA8AA

nklh&Hkwra txr~&loZa]

txr~&loZa] eklk/kkZn

eklk/kkZn Hkofr

fuR;a izfr&ukEuk gqRok] iyk’k&d qlqeSuZj%A

fuR;a izfr&ukEuk gqRok] iykk&dqlqeSuZj%A

fuR;a izfr&ukEuk

fuR;a

izfr&ukEuk gqRok]

gqRok] iyk’k&d

iyk’k&d

qlqeSuZj%A

qlqeSuZj%A

Hkw&yksdLFkk% loZ&dU;k%] loZ&yksd&fLFkrkLrFkkAA9AA

Hkw&yksdLFkk% loZ&dU;k%] loZ&yksd&fLFkrkLrFkkAA9AA

Hkw&yksdLFkk%

Hkw&yksdLFkk% loZ&dU;k%]

loZ&dU;k%] loZ&yksd&fLFkrkLrFkkAA9AA

loZ&yksd&fLFkrkLrFkkAA9AA

ikrkyLFkk% loZ&dU;k%] ukx&dU;k% ;{k&dU;k%A

ikrkyLFkk% loZ&dU;k%] ukx&dU;k% ;{k&dU;k%A

ikrkyLFkk%

ukx&dU;k% ;{k&dU;k%A

;{k&dU;k%A

ikrkyLFkk% loZ&dU;k%]

loZ&dU;k%] ukx&dU;k%

o’khd q;kZUe.Myk/kkZr~]~]~]~] lllla’k;ks

okhdq;kZUe.Myk/kkZr

o’khd

o’khd

a’k;ks

q;kZUe.Myk/kkZr

q;kZUe.Myk/kkZr

a’k;ks uk= ffo|rsAA10AA

a’k;ks uk=

uk=

uk=

o|rsAA10AA

ffo|rsAA10AA

o|rsAA10AA

v’oRFk&ewy iBsr ~~ ~~ ’kr&okja /;ku&iwoZde~A

v’oRFk&ewyss ss iBsr ’kr&okja /;ku&iwoZde~A

v’oRFk&ewy iBsr

v’oRFk&ewy

iBsr ’kr&okja

’kr&okja /;ku&iwoZde~A

/;ku&iwoZde~A

rrrrrrrr~&{k.kkn ~&{k.kkn ~&{k.kkn ~&{k.kkn ~~ ~~ O;kf/k&uk’k’p] O;kf/k&uk’k’p] O;kf/k&uk’k’p] O;kf/k&uk’k’p] Hkosn Hkosn Hkosn Hkosn ~~ ~~ nnnnsfo! sfo! sfo! sfo! uuuu la’k;%AA11 la’k;%AA11 la’k;%AA11 la’k;%AA11AAAAAAAA

’kwU;kxkjs iBsr ~~ ~~ Lrks=a] lglza /;ku&iwoZde~A

’kwU;kxkjs iBsr Lrks=a] lglza /;ku&iwoZde~A

’kwU;kxkjs iBsr

’kwU;kxkjs

iBsr Lrks=a]

Lrks=a] lglza

lglza /;ku&iwoZde~A

/;ku&iwoZde~A

=SyksD;a =SyksD;a of’k of’k

y{eh izlhnfr /kzqoa] llll =SyksD;a ofk"""";frAA12AA

y{eh izlhnfr /kzqoa]

/kzqoa]

y{eh izlhnfr

y{eh

izlhnfr /kzqoa]

=SyksD;a of’k ;frAA12AA

;frAA12AA

;frAA12AA

izsr&oL=a HkkSes xzkááááa]a]a]a] fjiq&uke

izsr&oL=a HkkSes xzk

izsr&oL=a

fjiq&uke

fjiq&uke

izsr&oL=a HkkSes

HkkSes xzk xzk

fjiq&uke pppp osf Vre~A

osf""""Vre~A Vre~A Vre~A

osf osf

izk.k&izfr""""BBka BBka ka ka d`Rok rq] rq] rq] iwtka

izk.k&izfr

izk.k&izfr izk.k&izfr

d`Rok rq] iwtka ppppSoSoSoSo fgfgfgfg dkj;sr~AA13AA

d`Rok

d`Rok

iwtka

iwtka

dkj;sr~AA13AA

dkj;sr~AA13AA

dkj;sr~AA13AA

’e’kkus fu[kusn ~~ ~~ jk=kS] f}&lglza iBsr~ rr%A

’e’kkus fu[kusn jk=kS] f}&lglza iBsr~ rr%A

’e’kkus fu[kusn

’e’kkus

f}&lglza iBsr~

iBsr~ rr%A

rr%A

fu[kusn jk=kS]

jk=kS] f}&lglza

ftg ~ok&LrEHkuekIuksfr] l|ks ewdRoekIuq;kr~AA14AA

ftg~ok&LrEHkuekIuksfr]

ftg

ftg

ewdRoekIuq;kr~AA14AA

~ok&LrEHkuekIuksfr] l|ks ewdRoekIuq;kr~AA14AA

~ok&LrEHkuekIuksfr]

l|ks ewdRoekIuq;kr~AA14AA

l|ks

32323232

’e’kkus iBsr Lrks=a] v;qrk/kZa lq&cqf)eku~A~A~A~A

’e’kkus iBsr ~~ ~~ Lrks=a] v;qrk/kZa lq&cqf)eku

’e’kkus iBsr

’e’kkus

iBsr Lrks=a]

lq&cqf)eku

Lrks=a] v;qrk/kZa

v;qrk/kZa lq&cqf)eku

’k=q&{k;ks ’k=q&{k;ks Hkosr Hkosr l|ks] l|ks] ukU;Fkk ukU;Fkk

’k=q&{k;ks Hkosr ~~ ~~ l|ks] ukU;Fkk eeeeeeee Hkkf kre~AA15AA

’k=q&{k;ks Hkosr l|ks] ukU;Fkk

Hkkf Hkkf

Hkkf""""kre~AA15AA

kre~AA15AA

kre~AA15AA

izsr&oL=a ’kukS xzkááááa]a]a]a] izfr

izsr&oL=a ’kukS xzk

izsr&oL=a

izfr

izsr&oL=a ’kukS

’kukS xzk xzk

izfr&ukEuk

izfr&ukEuk

&ukEuk lEiqfVre~A

&ukEuk

lEiqfVre~A lEiqfVre~A

lEiqfVre~A

dkj;sr~AA16AA dkj;sr~AA16AA

’k=q&uke fyf[kRok pppp ]]]] izk.k&izfr Bka dkj;sr~AA16AA

’k=q&uke fyf[kRok

fyf[kRok

’k=q&uke fyf[kRok

’k=q&uke

izk.k&izfr""""Bka Bka Bka dkj;sr~AA16AA

izk.k&izfr

izk.k&izfr

rr% yfyrka lEiwT;] d` .k&/kRrwj&iq""""ididididS%AS%AS%AS%A

rr% yfyrka lEiwT;] d`"""".k&/kRrwj&iq

rr%

lEiwT;] d` d`

.k&/kRrwj&iq .k&/kRrwj&iq

rr% yfyrka

yfyrka lEiwT;]

’e’kkus fu[kusn ~~ ~~ jk=kS] ’krokja iBsr Lrks=e~AA17AA

’e’kkus fu[kusn jk=kS] ’krokja iBsr ~~ ~~ Lrks=e~AA17AA

’e’kkus fu[kusn

’e’kkus

’krokja iBsr

iBsr Lrks=e~AA17AA

Lrks=e~AA17AA

fu[kusn jk=kS]

jk=kS] ’krokja

rrks e`R;qeokIuksfr] so&jkt&leks····fifififi l%A

rrks e`R;qeokIuksfr] nnnnso&jkt&leks

l%A

l%A

l%A

rrks e`R;qeokIuksfr]

rrks

e`R;qeokIuksfr]

so&jkt&leks so&jkt&leks

’e’kkukaxkjeknk;] eaxyss ss ’kfuokjs okAA18AA

’e’kkukaxkjeknk;] eaxy ’kfuokjs okAA18AA

’e’kkukaxkjeknk;] eaxy

’e’kkukaxkjeknk;]

okAA18AA

eaxy ’kfuokjs

’kfuokjs okAA18AA

izsr&oL=s.k laos laos laos""""V;] V;] V;] c/uh;kr~ izsr&jTt qukA

izsr&oL=s.k izsr&oL=s.k

izsr&oL=s.k laos V;] c/uh;kr~ izsr&jTtqukA qukA qukA

c/uh;kr~ izsr&jTt

c/uh;kr~

izsr&jTt

n’kkfHkefU=ra d`Rok] [kusn oSfj&os’efuAA19AA

n’kkfHkefU=ra d`Rok] [kusn ~~ ~~ oSfj&os’efuAA19AA

n’kkfHkefU=ra d`Rok]

n’kkfHkefU=ra

d`Rok] [kusn

[kusn oSfj&os’efuAA19AA

oSfj&os’efuAA19AA

lIr&jk=kUrjs rL;ksPpkVua Hkzke.ka Hkosr~A

lIr&jk=kUrjs rL;ksPpkVua Hkzke.ka Hkosr~A

lIr&jk=kUrjs rL;ksPpkVua

lIr&jk=kUrjs

rL;ksPpkVua Hkzke.ka

Hkzke.ka Hkosr~A

Hkosr~A

qekjha iwtf;Rok rq] ;% iBsn HkfDr&rRij%AA20AA

qekjha

qekjha iwtf;Rok rq] ;% iBsn ~~ ~~ HkfDr&rRij%AA20AA

ddddqekjha

iwtf;Rok

HkfDr&rRij%AA20AA

iwtf;Rok rq] rq] ;% ;% iBsn

iBsn HkfDr&rRij%AA20AA

uuuu fdfdfdfdafpn

afpn ~~ ~~ nnnnqyqyqyqyZHka ZHka ZHka rL;] fnfo ok Hkqfo eksnrsA

afpn

afpn

ZHka rL;] fnfo ok Hkqfo eksnrsA

rL;] fnfo

rL;]

fnfo ok ok Hkqfo

Hkqfo eksnrsA

eksnrsA

nnnnqfHkZ{ks qfHkZ{ks qfHkZ{ks jkt&ihMk;ka] laxzkes oSfj&e/;dsAAsAA21AA

qfHkZ{ks jkt&ihMk;ka] laxzkes oSfj&e/;d

jkt&ihMk;ka] laxzkes

jkt&ihMk;ka]

sAAsAA21AA

21AA

21AA

laxzkes oSfj&e/;d

oSfj&e/;d

;=;=;=;= ;=;=;=;= Hk;a izkIr%] loZ= iziBsUuj%A

Hk;a izkIr%] loZ= iziBsUuj%A

Hk;a Hk;a izkIr%]

iziBsUuj%A

izkIr%] loZ=

loZ= iziBsUuj%A

r=r=r=r= r=kHk;a rL;] HkoR;so

r=kHk;a rL;] HkoR;so uuuu la’k;%AA22AA

r=kHk;a rL;]

r=kHk;a

la’k;%AA22AA

la’k;%AA22AA

la’k;%AA22AA

rL;] HkoR;so

HkoR;so