You are on page 1of 18

 

Platon og Aristoteles 
Rousseau, Sokrates (den første 
  – la grunnlaget for   
kjente progressivist ‐ den 
den tradisjonalistiske 
sokratiske metode). 
tenkningen.

Skinner 
Dewey 

Omgivelsene kan forme  Elevenes interesser i 
individet gjennom påvirkning  sentrum, læreren som 
og overføring av kunnskap.  veileder og tilrettelegger. 

Positivismen / 
Pedagogisk grunnsyn  Progressivismen
tradisjonalismen 

• Målstyrt – noe i stedet for noen  • Elevsentrert – noen i stedet for noe 
• Undervisning er overføring av  • Elevenes interesser i sentrum for 
kunnskap  undervisninga 
Fokus på kontraster!  • Aktiv elev – læring gjennom å 
• Autoritær og aktiv lærer 
oppdage og konstruere 
• Stille og passive elever  • Mindre vekt på kunnskapstesting 
• Disiplinering  • Læreren tilrettelegger, veileder og 
• Skolen skal forberede for  motiverer 
samfunnet  • Sammenheng mellom skolens innhold 
• Fagfokusering  og samfunnet utenfor 
 

  Tradisjonalisme/positivisme   Progressivisme

 
Behaviorisme (fram til 1950)  Sosial (og kognitiv) læringsteori Konstruktivisme (fra 1950)  Sosiokulturelt læringssyn (fra 1970) 
   

  Pavlov, Watson, Thorndike, Skinner, Bandura 
  Piaget, Bruner Vygotsky, Dewey

 
Senere Bruner, Lave, Wenger, 
  6 forskjellige  3 hovedretninger  Greeno & Moore, Cole m.fl. 
hovedformer for 
  undervisning 

 
De instruerende  De meddelende  De spørrende  Dialogen  De bearbeidende  De praktisk orienterte 
 
Arbeids ‐ Forelesning,  Klasseroms ‐ Samtale ‐ Casearbeid, storyline,  Virksomhetsbesøk, 
 
instruksjon,  foredrag,  undervisning,  undervisning,  gruppearbeid,  ekskursjoner og 
  demonstrasjon,  fortelling.  overhøring,  samtaleforedrag,  prosjektorientert  praksisbesøk. 
instruksjon.  veiledning.  diskusjon ledet  undervisning, seminarer, 
  diskusjon,  simulering, 
paneldiskusjon,  situasjonsspill, rollespill, 
 
brainstorming,  spontanspill, PBL og 
  veiledning.  samarbeidslæring. 

 
Lærerstøttet 
Mennesket konstruerer sin egen  undervisning som er 
  kunnskap gjennom aktivitet og  tilpasset elevens 
subjektive prosesser som  utvikings – og 
   
resulterer i læring.  mestringsnivå og som 
Kunnskap kan ikke overføres, den  skjer på initiativ fra, og er 
må konstrueres av det enkelte  styrt av eleven selv. 
individ.  John Dewey – en av de første 
som la vekt på aktiv 
medvirkning i 
læringsprosessen, ved å hevde 
at man ikke lærer utelukkende 
fra ytre stimulering, men ved 
å høste erfaring fra egen 
Konstruktivisme  virkelighet. 

Individuell konstruktivisme – Piaget (også  Sosial konstruktivisme ‐ 
kalt kognitiv konstruktivisme og psykologisk  Vygotsky. (Sosiokulturell teori 
konstruktivisme).  om læring) 

Sentralt – setter den sosiale 
Sentralt – individet i  samhandlinga som individet er 
sentrum av læringa.   en del av i sentrum av læringa. 

Fokuset på aktørene.  Fokuset på samhandlinga mellom aktørene, og ikke på 
selve aktørene. Dette utelukker likevel ikke at det 
skjer individuelle kognitive prosesser, men disse kan 
ikke studeres uten å ta hensyn til kulturen det skjer i. 
1. skjema om mykt og hårete dyr = 
Kunnskapen organiseres 
 
Adaptasjonsprosessen =  Skjemaene er i  hund. Da er katt og sau også hund.  
i kognitive strukturer = 
  endre og utvide sine skjemaer  utgangspunktet enkle. 
skjema.   Assimilasjon = når vi forstår alt 
  det nye ut fra det vi allerede kan. 

  Stadietenkning 
Operativ kunnskap 1896 ‐  Drivkraften/ motivasjonen 
  for å lære oppstår når det ikke er 
1980 
  likevekt mellom ens skjemaer og 
Resultat av en læringsprosess 
ny erfaring – kognitiv konflikt. 
bestående av 
  assimilasjon  Piagets kognitive 
og akkomodasjon. 
 
Relatert til skjema og dermed 
læringsteori (individuell 
mer anvendbar og varig. Slik 
  konstruktivisme)
kunnskap kan en operere  Ubalanse – 1. Skjema stemmer ikke, katt og 
 
med i nye sammenhenger.  sau er ikke det samme som hund.  
Figurativ kunnskap
 
Akkomodasjon = tilpasse den nye 
Kjernetanken: kunnskap 
  kunnskapen til den gamle for å oppnå 
Eks. når elevene greier å  overføres ikke. Den må 
Fakta, detaljer, informasjon  likevekt. Endre det gamle skjemaet slik at 
knytte de formlene de 
  konstrueres av det enkelte 
som ikke er relatert til  virkeligheten passer inn. For at det skal 
bruker i matematikk til  individ.  
skjema. Dette er kunnskap  skje læring må vi akkomodere. 
 
virkeligheten. 
som kan gjentas, men ikke 
  anvendes i nye situasjoner. 
Pugg. Eks. når elevene lærer formler i 
  matematikk, uten å se dem i   
forhold til virkeligheten. ”Skal vi 
   
gange eller dele her?” 
 

  Den som skal lære må handle aktivt i forhold til  Eleven skal lære gjennom selvstendig 
lærestoffet slik at eksisterende skjemaer utvides og  studering. Piaget så på eleven som en liten 
  forsker. 
endres gjennom assimilasjon – og 
  akkomodasjonsprosesser. 

Pedagogens oppgave
   –  Piaget var ikke særlig opptatt av den 
legge forholdene til rette slik at  sosiale siden av læringsmiljøet – 
 
elevene kan utforske  betydningen av å samhandle med andre. 
omgivelsene. 
 

  Piaget i klasserommet
 
Vektlegger egenaktivitet som må utgå 
 
fra barnets interesser. 
Både Piaget og Dewey
   – en aktivt 
lærende elev som selv løser problemer og 
 
konstruerer kunnskap med læreren som 
tilrettelegger og inspirator. 
 
En Dewey – inspirert praksis vil likevel 
  legge mer vekt på samarbeid og samtale  Dette betyr ikke at barnet får gjøre   
mellom elevene.  alt det vil, heller at ”det vil det det 
   
gjør”. 
 Kritiserer både behaviorismen og   ”Intelligente handlinger” kan  Grunnleggende inspirert av teoretikere 
kognitivismen for deres vektlegging  ikke forstås ut fra en analyse av  som John Dewey, George Herbert Mead, 
av læring som en individuell akt.  individet alene, men i relasjon  Lev S. Vygotsky, Bakhtin.    
mellom den som lærer og de 
omgivelsene læringen foregår i. 
Kunnskapen blir til i interaksjon med 
andre, og må derfor forstås som et  Lærerrollen:
sosiokulturelt fenomen. 
• Fremtre som en tydelig leder for 
Sosiokulturelt  læringsfellesskapet og den enkelte elev. 
• Deler kunnskaper og erfaringer 
læringsperspektiv  kontinuerlig med sine lærerkollegaer. 
• Mestrer ulike arbeidsmåter tilpasset 
Klasserommet som  ulike læringskontekster. 
læringsfellesskap:  • Opprettholder en klar og tydelig ledelse 
av et læringsfellesskap hvor ansvar og 
• Problem – og aktivitetsorientert 
Elevrollen: disiplin opprettholdes gjennom klare 
undervisning.  regler og kontrakter. 
• Økt selvstendighet og refleksjon. 
• Systematisk arbeid i grupper.  • Tydelig på forventninger. 
• Deltakelse og problemorientering. 
• Tett relasjon til elevenes kulturelle  • Ulike roller: lærer, veileder, 
• Lage egne mål/ ta initiativ. 
bakgrunn og forkunnskaper.  prosjektleder, kommentator. 
• Tilrettelegge/ overblikk over stoff. 
• Aktivitetene tett relatert til materiale  • Katalysator, inspirator for elevenes 
• Vurdere tidsbruk/ styre tid. 
som konstrueres av elevene selv og  læreprosesser. 
• Kommunikativ kompetanse. 
som kan manipuleres.  • Guide for bruk av internett/kildekritikk. 
• Samarbeidsevne. 
• Tilgang på informasjon som må  • Formidler av relevant fagkunnskap. 
• Ansvar for å følge de regler/ 
omformes gjennom refleksjon i  • Fleksibel samarbeidspartner. 
kontrakter som gjelder for 
læringsfellesskapet. 
læringsfellesskapet. 
Det aktuelle 
 
Læring er avhengig av menneskene i  utviklingsnivået – 
barnets omgivelser. Barns kunnskaper, 
  det eleven kan her og nå. 
Har utviklet mye av tankegodset i 
ideer, holdninger og verdier utvikles i  Her kan eleven løse 
  den sosiokulturelle 
samhandling med andre.   problemer selvstendig 
læringsteorien. 
uten hjelp av noe slag, 
 
men lærer ikke noe nytt. 
 
1896 ‐ 
  1934 
Den viktige faktoren i læring er 
 
språk.  Språket bruker vi til å 
Vygotskys  Den potensielle utviklingssonen 
kommunisere med andre, og 
  – det området mellom det eleven kan 
dermed utvikles tenkningen  sosiokulturelle  klare alene og det han/hun kan greie med 
 
videre gjennom språklig  hjelp fra andre. 
læringsteori (sosial 
samhandling.  
  konstruktivisme)
    Læring skjer i samhandling 
med andre, og språket er  Lærer må opptre som 
  støttende stillas. 
redskap for tenkning. 
  (Bruner). 
  Læreren skaper et støtende stillas 
gjennom måten han tilrettelegger 
  undervisningen på, eks.  I den potensielle utviklingssonen kan ikke 
Ut fra denne tenkningen vil elevenes  metodebruk, involvere elevene i  eleven løse et problem alene, men kan klare 
 
læring bli lite effektiv hvis de blir  måloppnåelse osv.  det med hjelp fra andre med mer 
  overlatt til å tenke på egen hånd.  kompetanse enn eleven selv. 

 
 
Læring skjer i det sosiale menneskelige 
 
samkvem, spesielt gjennom språklig aktivitet – 
Læreren kan bygge stillaser for 
  derfor naturlig å betrakte samspillet i 
enkeltelever eller grupper av elever, og 
undervisningen som det beste utgangspunktet 
 læreren kan legge til rette for at elevene  for læringen. 
kan ha stillasfunksjonen for hverandre. 
 

 
Læreren må legge til rette slik at  Vygotsky i 
elevene kan ta i bruk sine 
 potensielle utviklingssoner. En  klasserommet
forutsetning blir da å kjenne 
 
elevenes nivå og å velge ut og 
 hjelpe til å løse oppgaver som  Gruppearbeid, prosjektarbeid 
innholdsmessig peker framover.  gjennomført i gruppe, 
 
plenumsdrøfting. 
 

  Læringsstrategier – nære forbindelser 
mellom Vygotskys ide om den proksimale 
  utviklingssonen og læringsstrategier. 

 
 
Læringssyn – all læring finner sted i 
tilknytning til aktivitet (learning by doing). 
 
Ekte kunnskap – ikke formidlet, men et  1896: The Laboratory scool 
  resultat av erfaring. Læring skjer i en  (Deweys forsøksskole) 
sosial sammenheng og har personlig vekst    1. Bringe skolen I nærmere kontakt 
og utvikling som mål.  med hjem og nærmiljø. 
  2. Gjøre fagene mer livsnære og 
meningsfulle for barna (bl.a 
 
gjennom temaundervisning). 
  3. Binde skolefagene sammen med 
Kunnskapsideal – Det livsnære og  barnas egen erfaringsverden. 
 
nyttige. Vekt på hvordan skaffe seg 
John Dewey  4. Omsorg for det enkelte barn 
kunnskap  mer enn på kunnskap i seg selv.  gjennom undervisning i 
 
smågrupper. 
 

 
Drivkraften/ 
 
motivasjonen for læring –  Opplæring gjennom  Dewey sin problemmetode:
 
oppleve en vanske som  problemløsing. 
1. Å bli konfrontert med et 
 
krever forklaring.  problem/utfordring/vanske. 
  2. Kartlegging/avgrensing av problemet og 
definering av ei problemstilling. 
  3. Innsamling av informasjon og hypoteser 
om forklaringer/løsninger. 
 
4. Utprøving/gjennomføring av 
løsningsforslagene.   
5. Vurdering (godtakelse eller forkastelse). 
Definisjon: ”Prosjektarbeid er en arbeidsform der 
elevene med utgangspunkt i et problemområde, ei   
Utformet prosjektmetoden som 
problemstilling eller en aktuell oppgave definerer   
en videreutvikling av Deweys 
og gjennomfører et målrettet arbeid fra idé til ferdig 
  problemmetode. 
produkt, konkret resultat eller ferdig løsning”. 
 

 
W. H. Kilpatrick sin prosjektmetode:
 
Kjennetegn ved et prosjektarbeid:
 
1. Initiativ 
1. Basis i elevens interesser/undring. Derfor vide rammer for aktuelle problemområder. Elevene får selv 
  2. Planlegging 
velge hva de konkret vil arbeide med. 
  3. Handling/gjennomføring  2. Prosjektarbeidet bør være problemorientert, dvs. ha utgangspunkt i ei problemstilling, 
4. Vurdering 
gjerne i spørsmålsform. 
 
3. Et problem dekker gjerne flere fag, derfor gjerne tverrfaglig. 
  4. Det sosiale; arbeidsdeling og samarbeid viktig, derfor gjerne gruppearbeid. 
  5. Deltakerstyring og elevaktivitet sentrale tanker, derfor læreren mer som rettleder og 
Faser i et prosjektarbeid:  rådgiver (men også inspirator og ressursperson). 
 
1. Valg av emne/problemstilling  6. Det eksemplariske prinsipp. Den valgte problemstillinga tjener gjerne som et eksempel for å 
  kaste lys over et bredere kunnskapsområde. 
2. Planlegging/organisering/metodevalg 
3.
  Gjennomføring  7. Et prosjektarbeid bør være livs – og praksisnært. Handlingskompetanse og forberedelse 
4. Presentasjon  til yrkes – og samfunnsliv ofte sentrale læringsmål. Derfor metodikk som går ut over 
 
5. Vurdering 
læreboka og klasseromssituasjonen. 
 
8. Arbeidet skal munne ut i et produkt som skal presenteres for ei målgruppe, derfor 
    framlegging/presentasjon og/eller rapport. 
9. Vurdering felles ansvar, derfor foretar både elevene og læreren vurdering. 
   

Bruner betraktet ikke fagstoff som noe fast som  Tanken bak spiralprinsippet:
skulle innprentes, men derimot noe smidig som 
En og samme ide kan gjentas flere ganger 
kunne tilpasses elevenes forståelsesformer. 
ettersom barnet blir eldre, bare i en stadig 
mer avansert form. 

Bruners spiralprinsipp
(konstruktivist)

Kunnskapen bygges i små biter, men hvis 
spiralen ”snurrer for fort”, blir resultatet 
det stikk motsatte av intensjonen, nemlig 
Lærestoffet i seg selv kan gis en form som  løsrevne kunnskapsbroker. 
harmonerer med elevenes utviklingsnivå.  ”Learning by discovery” 

Støtende stillas 

Oppfant begrepet i tilknytning til 
såkalt oppdagende undervisning 
og problemløsning. 
  De tidligste teoriene støttet seg 
  Klassisk betinging Drivkraften – hedonisme ‐ 
på naturvitenskapen. Atferden  (assosiasjon) ‐  hvilken  dreier seg om at mennesket har 
skal studeres vitenskapelig. S – R  respons kan en forvente av  en medfødt trang til å søke lykke 
– teorier. Betinget stimulus gir  det rette stimulus? (bygde  og unngå ubehag.   
betinget respons.  på eksperimenter med dyr). 

Mennesket lar seg 
forme av omgivelsene 
gjennom stimulus – 
Neobehaviorismen – ser også på  respons forbindelser. 
betydningen av en sosial situasjon og hvordan 
den enkelte kognitivt tenker og reagerer. 

Stimulus og respons:
Forsterkning – forsterke  Behaviorismen  Påvirkning  individ    respons 
ønsket atferd, unngå å  Stimulus  individ    respons 
forsterke negativ atferd.  Middel     elev    mål 

Operant psykologi avløste den enkle 
Straff – liten plass i teorien  stimulus – respons psykologien – 
fordi det e en forsterker  Menneskets handling er et 
Operant betinging:  S – O – R 
som fungerer negativt.  resultat av påvirkninger 
Det som er viktig er det som skjer etter avgitt 
utenfra. 
respons. Båndene mellom stimulus og 
respons styrkes om de etterfølges av noe 
Atferdsmodifikasjon – utslokking – bruker 
positivt, men svekkes om de etterfølges av 
for eksempel ignorering i stedet for straff – det 
noe negativt. 
skjer en utslokking. Finne noe positivt å 
forsterke. 
 
Ivan Pavlov Klassisk betinging S ‐ R 
 

 
• Etablerte den psykologiske retningen behaviorismen. 
John B. Watson
  • La vekt på observerbar atferd hos mennesker og deres reaksjoner, i 
stedet for de indre mentale tilstander hos disse menneskene. 
 

 
Hvordan forklares læring gjennom klassisk betinging?
 
• De første systematiske studiene av læring konsentrerte seg om klassisk betinging, først med Ivan Pavlovs 
 
oppdagelser av betingede stimuli som utløser responser. Hans eksperimenter viste hvordan betingede responser 
  kunne skapes og utslukkes hos laboratoriedyr.  
• John Watson utvidet denne forskningen til hvordan barn lærer frykt, i eksperimentet med lille Albert. Senere har 
 
denne forskningen vist hvordan vi lærer mange følelsesmessige reaksjoner ved klassisk betinging. Klassisk 
  betinging er en helt grunnleggende læringsform, der medfødte reflekser blir koblet sammen med et nøytralt 
stimulus som da senere utløser den samme responsen. 
 

 
Edward Lee Thorndike  Amerikansk psykolog og pioner innen forskning på læring – effektloven.
   

 
  Burrhus Frerdric Skinner Operant betinging
  Positiv og negativ forsterkning av atferd. 

 
Atferdsmodifikasjon i klasserommet
 
Hvordan læres ny atferd ved operant 
  betinging? 
Bygger på Skinners teori 
  om styrking av atferd 
• Prøving og feiling ble først studert av Edvard 
gjennom belønning. 
    Thorndike, som fant virkningsloven.  
• Skinner utviklet dette videre, og kalte denne 
læringsformen operant betinging. Han studerte 
positive og negative forsterkere, straff og forming av 
9 grunnprinsipper: 
atferd, der det var konsekvensene av atferden 
• Belønne det positive.  som gjorde at læring skjer. Ved operant betinging er 
• Analysere elevenes atferd.  belønning og straff konsekvenser av atferd som enten 
• Velge realistiske mål.  øker eller reduserer sannsynligheten for at denne 
• Bruke belønning som virker.  atferden vil bli gjentatt i fremtiden.  
• Negativ forsterkning kan brukes.  • Vi vet alle at konsekvensene av våre handlinger har 
• Positiv forsterkning er best.  betydning for om vi gjentar disse handlingene. 
• Symbolsk belønning og atferdskontrakter.  Oppnår jeg en gevinst etter å ha kjøpt et skrapelodd, 
• Reduser uønsket atferd gjennom  vil dette høyst sannsynlig medføre at jeg kjøper flere 
utslukking.  skrapelodd i fremtiden. Omvendt, hvis en handling gir 
• Vær varsom med straff.  konsekvenser jeg ikke liker, vil jeg sannsynligvis bli 
mindre motivert til å utføre denne handlingen. 
Kjernen i dette er at atferdens konsekvenser (utfall) 
påvirker sannsynligheten for atferden.  
• Neobehaviorist 
 
• Den første som tok et oppgjør med den  Den klassiske behaviorismen anerkjente kun positiv og 
    ensidige forklaringen om ytre  negativ forsterkning (belønning/straff) mellom stimulus ‐ 
Tolman  påvirkning (stimulus –  responssituasjonen, mens neobehaviorismen (de 
responsmodellen) som grunnlag for 
behavioristiske teoriene vi har i dag) anerkjenner 
læring. 
• Mennesket er også i stand til å tenke og  også fenomener som ikke er observerbare. 
ha indre forestillinger.  Her har menneskets forventninger fått en sentral plass i 
• Både behaviorist og kognitivist – vi kan  læringsprosessen. Begrep som behov, driv, motiv har 
lære oss uten ytre stimuli. Vi skaper oss  etter hvert også fått innpass på denne arenaen. 
forventninger om hva som skal skje. 

Albert Bandura Sosial (og kognitiv) læringsteori Neobehaviorist Bygger bro mellom klassisk behaviorisme 


og kognitiv teori. 

• Utvidet teorien om operant betinging ved å innføre ”indre” kognitive  Bandura mener læring først og fremst finner sted i en 
fenomener og begrep som forventning, intensjon, tolking etc.  kontekst der det skjer kommunikasjon og 
• Læringsprosessen kan altså ikke bare forklares av ytre faktorer (stimulus – 
sosialt samspill (= sosial læring). 
respons), men også av forhold i personens indre (kognitive og emosjonelle 
forhold). 

Sjølforsterking/sjølmotivering
Bandura mener at konsekvens/forsterking ikke bare har med det ytre miljø å gjøre. Om en person for eksempel setter seg et mål og 
presterer i forhold til det, vil den indre gleden han da opplever, fungere som en belønning (forsterking) som vil bidra til at personen gjerne 
gjentar handlingen/prestasonen. 
I noen sammenhenger er det viktig å bygge 
  kunnskapen steg for steg. Viktig når noe skal 
Hovedpunkt i denne teorien: læres grundig. Læring av viktige prinsipper 
   
må vi gjenta og gjenta så de sitter. 
All ny læring står i et hierarkisk forhold til 
ting som er lært fra før. 

Gagnes ”bottom – up” –
strategi 
Kunnskap bygges opp automatisk fra  (Neobehaviorist) 
grunnen omentrent som murstein legges 
oppå hverandre til en mur. 

Noen kritiske merknader: 

Ut fra det vi kan om andre læringsteorier blir 
den hierarkiske mursteinstenkende måte å 
Dette må få konsekvenser for  tenke læring på for enkel 
tilrettelegging av lærestoffet. 

Med referanse til Piaget kan vi hevde at læring  Noen hevder at vi ikke lærer små 
skjer gjennom et komplisert samvirke mellom  kunnskapsbiter i det hele tatt. 
Loven om førnødvendig læring –  nytt og gammelt – vi stabler ikke bare nytt oppå  Det vi tolker er helheter.  
grunnlaget må være i orden før en går  det gamle. Kanskje er det først og fremst det  Barnets forståelse springer ut fra 
videre. Det må ikke være hull i  gamle som endrer karakter under påvirkning av  en helhetlig forståelse av 
kunnskapen.  det nye.  totalsituasjonen. 
  Behaviorismen i dag 
 

 
Straff og belønning i 
  • Enkel læring, reflekser, 
assosiasjoner.  dagen skole
  • Enkle bevegelser, motoriske 
  ferdigheter. 
• Enkel begrepslæring som tall, 
  farger, form og størrelse. 
• Karakterer. 
• Riktige leker (men kan også  Karakterer
  • Å bli sendt til rektor. 
plasseres under andre teorier 
– bruker man ”riktige leker”  • Igjensitting. 
 
som stimuli for å oppnå  • Belønning i form av 
  ønsket resultat, eller bruker  leketimer og lignende. 
man ”riktige leker” slik at  • Belønning ved å slippe ting  • En belønning for de flinke 
  de ikke har lyst til. 
barnet kan oppdage, forske  – straff for de svake? 
  og konstruere?).  • Mister de mindre flinke 
• Indre fenomener som  motet? 
  forventninger, behov, driv og  • Premieres dyktighet 
motiv.  framfor innsats? 
   
• Kan få følger for videre 
  utdanning og jobbtilbud. 

   
Kilder: 
• Notater fra Elsas forelesninger. 
• Imsen – Elevens verden. 
• Lyngsnes og Rismark – Didaktisk arbeid. 
• Mattias Øhra (Høgskolen i Vestfold) – div. nettdokumenter. 
http://mix.hive.no/~lenelu/pedagogikk/andrearet/laering/laering.htm