Platon og Aristoteles  – la grunnlaget for    den tradisjonalistiske  tenkningen.

Rousseau, Sokrates (den første  kjente progressivist ‐ den  sokratiske metode). 

Skinner  Dewey  Omgivelsene kan forme  individet gjennom påvirkning  og overføring av kunnskap. 

Elevenes interesser i  sentrum, læreren som  veileder og tilrettelegger. 

Positivismen /  tradisjonalismen 
• Målstyrt – noe i stedet for noen  • Undervisning er overføring av  kunnskap  • Autoritær og aktiv lærer  • Stille og passive elever  • Disiplinering  • Skolen skal forberede for  samfunnet  • Fagfokusering 

Pedagogisk grunnsyn 

Progressivismen

Fokus på kontraster! 

• Elevsentrert – noen i stedet for noe  • Elevenes interesser i sentrum for  undervisninga  • Aktiv elev – læring gjennom å  oppdage og konstruere  • Mindre vekt på kunnskapstesting  • Læreren tilrettelegger, veileder og  motiverer  • Sammenheng mellom skolens innhold  og samfunnet utenfor 

                                    De instruerende  Arbeids ‐ instruksjon,  demonstrasjon,  instruksjon.  De meddelende  Forelesning,  foredrag,  fortelling.  De spørrende  Klasseroms ‐ undervisning,  overhøring,  veiledning.  Dialogen  Samtale ‐ undervisning,  samtaleforedrag,  diskusjon ledet  diskusjon,  paneldiskusjon,  brainstorming,  veiledning.  De bearbeidende  Casearbeid, storyline,  gruppearbeid,  prosjektorientert  undervisning, seminarer,  simulering,  situasjonsspill, rollespill,  spontanspill, PBL og  samarbeidslæring.  De praktisk orienterte  Virksomhetsbesøk,  ekskursjoner og  praksisbesøk. 
6 forskjellige  hovedformer for  undervisning  3 hovedretninger 

Tradisjonalisme/positivisme

 

Progressivisme

Behaviorisme (fram til 1950) 

Sosial (og kognitiv) læringsteori

Konstruktivisme (fra 1950)  Piaget, Bruner

Sosiokulturelt læringssyn (fra 1970) 
 

Pavlov, Watson, Thorndike, Skinner, Bandura   

Vygotsky, Dewey Senere Bruner, Lave, Wenger,  Greeno & Moore, Cole m.fl. 

 

Mennesket konstruerer sin egen  kunnskap gjennom aktivitet og  subjektive prosesser som  resulterer i læring. 

 

Kunnskap kan ikke overføres, den  må konstrueres av det enkelte  individ. 

Lærerstøttet  undervisning som er  tilpasset elevens  utvikings – og    mestringsnivå og som  skjer på initiativ fra, og er  styrt av eleven selv.  John Dewey – en av de første  som la vekt på aktiv  medvirkning i  læringsprosessen, ved å hevde  at man ikke lærer utelukkende  fra ytre stimulering, men ved  å høste erfaring fra egen  virkelighet. 

Konstruktivisme 
Individuell konstruktivisme – Piaget (også  kalt kognitiv konstruktivisme og psykologisk  konstruktivisme). 

Sosial konstruktivisme ‐  Vygotsky. (Sosiokulturell teori  om læring) 

Sentralt – individet i  sentrum av læringa.  

Sentralt – setter den sosiale  samhandlinga som individet er  en del av i sentrum av læringa. 

Fokuset på aktørene. 

Fokuset på samhandlinga mellom aktørene, og ikke på  selve aktørene. Dette utelukker likevel ikke at det  skjer individuelle kognitive prosesser, men disse kan  ikke studeres uten å ta hensyn til kulturen det skjer i. 

Kunnskapen organiseres    i kognitive strukturer =    skjema.     

Adaptasjonsprosessen = 
endre og utvide sine skjemaer 

Skjemaene er i  utgangspunktet enkle. 

1. skjema om mykt og hårete dyr =  hund. Da er katt og sau også hund.  

Assimilasjon = når vi forstår alt 
det nye ut fra det vi allerede kan. 

Operativ kunnskap
    Resultat av en læringsprosess  bestående av assimilasjon    og akkomodasjon.    Relatert til skjema og dermed  mer anvendbar og varig. Slik    kunnskap kan en operere    med i nye sammenhenger.      Eks. når elevene greier å  knytte de formlene de    bruker i matematikk til    virkeligheten.         

 

Stadietenkning  1896 ‐  1980 

Drivkraften/ motivasjonen 
for å lære oppstår når det ikke er  likevekt mellom ens skjemaer og 

Piagets kognitive  læringsteori (individuell 
konstruktivisme)

ny erfaring – kognitiv konflikt. 

Figurativ kunnskap Kjernetanken: kunnskap 
Fakta, detaljer, informasjon  som ikke er relatert til  skjema. Dette er kunnskap  som kan gjentas, men ikke  anvendes i nye situasjoner.  Pugg. overføres ikke. Den må  konstrueres av det enkelte  individ.  

Ubalanse – 1. Skjema stemmer ikke, katt og  sau er ikke det samme som hund.  

Akkomodasjon = tilpasse den nye 
kunnskapen til den gamle for å oppnå  likevekt. Endre det gamle skjemaet slik at  virkeligheten passer inn. For at det skal  skje læring må vi akkomodere. 

Eks. når elevene lærer formler i  matematikk, uten å se dem i  forhold til virkeligheten. ”Skal vi  gange eller dele her?” 

 

              Pedagogens oppgave –  legge forholdene til rette slik at    elevene kan utforske  omgivelsene.            Vektlegger egenaktivitet som må utgå  fra barnets interesser.  Piaget var ikke særlig opptatt av den  sosiale siden av læringsmiljøet –  betydningen av å samhandle med andre.  Den som skal lære må handle aktivt i forhold til  lærestoffet slik at eksisterende skjemaer utvides og  endres gjennom assimilasjon – og  akkomodasjonsprosesser.  Eleven skal lære gjennom selvstendig  studering. Piaget så på eleven som en liten  forsker. 

Piaget i klasserommet

Både Piaget og Dewey – en aktivt   
lærende elev som selv løser problemer og    konstruerer kunnskap med læreren som  tilrettelegger og inspirator.          En Dewey – inspirert praksis vil likevel  legge mer vekt på samarbeid og samtale  mellom elevene. 

Dette betyr ikke at barnet får gjøre  alt det vil, heller at ”det vil det det  gjør”. 

 

 Kritiserer både behaviorismen og    kognitivismen for deres vektlegging  av læring som en individuell akt. 

”Intelligente handlinger” kan  ikke forstås ut fra en analyse av  individet alene, men i relasjon  mellom den som lærer og de  omgivelsene læringen foregår i. 

Grunnleggende inspirert av teoretikere  som John Dewey, George Herbert Mead,  Lev S. Vygotsky, Bakhtin.    

Kunnskapen blir til i interaksjon med  andre, og må derfor forstås som et  sosiokulturelt fenomen. 

Lærerrollen:

Sosiokulturelt  læringsperspektiv 
Klasserommet som  læringsfellesskap: 
• Problem – og aktivitetsorientert  undervisning.  • Systematisk arbeid i grupper.  • Tett relasjon til elevenes kulturelle  bakgrunn og forkunnskaper.  • Aktivitetene tett relatert til materiale  som konstrueres av elevene selv og  som kan manipuleres.  • Tilgang på informasjon som må  omformes gjennom refleksjon i  læringsfellesskapet. 

Elevrollen:
• • • • • • • • Økt selvstendighet og refleksjon.  Deltakelse og problemorientering.  Lage egne mål/ ta initiativ.  Tilrettelegge/ overblikk over stoff.  Vurdere tidsbruk/ styre tid.  Kommunikativ kompetanse.  Samarbeidsevne.  Ansvar for å følge de regler/  kontrakter som gjelder for  læringsfellesskapet. 

• Fremtre som en tydelig leder for  læringsfellesskapet og den enkelte elev.  • Deler kunnskaper og erfaringer  kontinuerlig med sine lærerkollegaer.  • Mestrer ulike arbeidsmåter tilpasset  ulike læringskontekster.  • Opprettholder en klar og tydelig ledelse  av et læringsfellesskap hvor ansvar og  disiplin opprettholdes gjennom klare  regler og kontrakter.  • Tydelig på forventninger.  • Ulike roller: lærer, veileder,  prosjektleder, kommentator.  • Katalysator, inspirator for elevenes  læreprosesser.  • Guide for bruk av internett/kildekritikk.  • Formidler av relevant fagkunnskap.  • Fleksibel samarbeidspartner. 

  Læring er avhengig av menneskene i 
barnets omgivelser. Barns kunnskaper,    ideer, holdninger og verdier utvikles i    Har utviklet mye av tankegodset i  den sosiokulturelle  læringsteorien. 

Det aktuelle  utviklingsnivået – 
det eleven kan her og nå.  Her kan eleven løse  problemer selvstendig  uten hjelp av noe slag,  men lærer ikke noe nytt. 

samhandling med andre.  
   

  Den viktige faktoren i læring er    språk. Språket bruker vi til å  kommunisere med andre, og    dermed utvikles tenkningen    videre gjennom språklig  samhandling.         Læring skjer i samhandling  med andre, og språket er    redskap for tenkning.              Ut fra denne tenkningen vil elevenes  læring bli lite effektiv hvis de blir  overlatt til å tenke på egen hånd. 

1896 ‐  1934 

Vygotskys  sosiokulturelle  læringsteori (sosial 
konstruktivisme)

Den potensielle utviklingssonen 
– det området mellom det eleven kan  klare alene og det han/hun kan greie med  hjelp fra andre. 

Lærer må opptre som 

støttende stillas.  (Bruner). 
Læreren skaper et støtende stillas  gjennom måten han tilrettelegger  undervisningen på, eks.  metodebruk, involvere elevene i  måloppnåelse osv. 

I den potensielle utviklingssonen kan ikke  eleven løse et problem alene, men kan klare  det med hjelp fra andre med mer  kompetanse enn eleven selv. 

      Læreren kan bygge stillaser for  enkeltelever eller grupper av elever, og   læreren kan legge til rette for at elevene  kan ha stillasfunksjonen for hverandre.        Læreren må legge til rette slik at    elevene kan ta i bruk sine  potensielle utviklingssoner. En    forutsetning blir da å kjenne    elevenes nivå og å velge ut og    hjelpe til å løse oppgaver som  innholdsmessig peker framover.                Læringsstrategier – nære forbindelser  mellom Vygotskys ide om den proksimale  utviklingssonen og læringsstrategier.  Læring skjer i det sosiale menneskelige  samkvem, spesielt gjennom språklig aktivitet –  derfor naturlig å betrakte samspillet i  undervisningen som det beste utgangspunktet  for læringen. 

Vygotsky i  klasserommet
Gruppearbeid, prosjektarbeid  gjennomført i gruppe,  plenumsdrøfting. 

     

Læringssyn – all læring finner sted i  tilknytning til aktivitet (learning by doing).  Ekte kunnskap – ikke formidlet, men et  resultat av erfaring. Læring skjer i en  sosial sammenheng og har personlig vekst 
og utvikling som mål. 

1896: The Laboratory scool  (Deweys forsøksskole) 
  1. Bringe skolen I nærmere kontakt  med hjem og nærmiljø.  2. Gjøre fagene mer livsnære og  meningsfulle for barna (bl.a  gjennom temaundervisning).  3. Binde skolefagene sammen med  barnas egen erfaringsverden.  4. Omsorg for det enkelte barn  gjennom undervisning i  smågrupper. 

   

Kunnskapsideal – Det livsnære og    nyttige. Vekt på hvordan skaffe seg  kunnskap mer enn på kunnskap i seg selv.   
   

 

John Dewey 

Drivkraften/    motivasjonen for læring –    oppleve en vanske som    krever forklaring. 
   

Opplæring gjennom 

Dewey sin problemmetode:
1. Å bli konfrontert med et  problem/utfordring/vanske.  2. Kartlegging/avgrensing av problemet og  definering av ei problemstilling.  3. Innsamling av informasjon og hypoteser  om forklaringer/løsninger.  4. Utprøving/gjennomføring av  løsningsforslagene.  5. Vurdering (godtakelse eller forkastelse). 

problemløsing. 

   

Definisjon: ”Prosjektarbeid er en arbeidsform der 
Utformet prosjektmetoden som  en videreutvikling av Deweys  problemmetode.  elevene med utgangspunkt i et problemområde, ei     

problemstilling eller en aktuell oppgave definerer 
og gjennomfører et målrettet arbeid fra idé til ferdig  produkt, konkret resultat eller ferdig løsning”. 

   

  W. H. Kilpatrick sin prosjektmetode:     1. Initiativ    2. Planlegging      3.     4. 5.

Kjennetegn ved et prosjektarbeid:
1. Basis i elevens interesser/undring. Derfor vide rammer for aktuelle problemområder. Elevene får selv  velge hva de konkret vil arbeide med.  2. Prosjektarbeidet bør være problemorientert, dvs. ha utgangspunkt i ei problemstilling,  gjerne i spørsmålsform. 

3. Handling/gjennomføring 
4. Vurdering 

Faser i et prosjektarbeid: 
  1.   2. 3.   4.   5.       Valg av emne/problemstilling  Planlegging/organisering/metodevalg  Gjennomføring  Presentasjon  Vurdering  6.

Et problem dekker gjerne flere fag, derfor gjerne tverrfaglig.  Det sosiale; arbeidsdeling og samarbeid viktig, derfor gjerne gruppearbeid.  Deltakerstyring og elevaktivitet sentrale tanker, derfor læreren mer som rettleder og  rådgiver (men også inspirator og ressursperson).  Det eksemplariske prinsipp. Den valgte problemstillinga tjener gjerne som et eksempel for å 
kaste lys over et bredere kunnskapsområde. 

7. Et prosjektarbeid bør være livs – og praksisnært. Handlingskompetanse og forberedelse  til yrkes – og samfunnsliv ofte sentrale læringsmål. Derfor metodikk som går ut over  læreboka og klasseromssituasjonen.  8. Arbeidet skal munne ut i et produkt som skal presenteres for ei målgruppe, derfor  framlegging/presentasjon og/eller rapport.  9. Vurdering felles ansvar, derfor foretar både elevene og læreren vurdering. 

 

 

Bruner betraktet ikke fagstoff som noe fast som  skulle innprentes, men derimot noe smidig som  kunne tilpasses elevenes forståelsesformer. 

Tanken bak spiralprinsippet:
En og samme ide kan gjentas flere ganger  ettersom barnet blir eldre, bare i en stadig  mer avansert form. 

Bruners spiralprinsipp
(konstruktivist) Kunnskapen bygges i små biter, men hvis  spiralen ”snurrer for fort”, blir resultatet  det stikk motsatte av intensjonen, nemlig  løsrevne kunnskapsbroker.  ”Learning by discovery”  Støtende stillas 

Lærestoffet i seg selv kan gis en form som  harmonerer med elevenes utviklingsnivå. 

Oppfant begrepet i tilknytning til  såkalt oppdagende undervisning  og problemløsning. 

  De tidligste teoriene støttet seg    på naturvitenskapen. Atferden  skal studeres vitenskapelig. S – R  – teorier. Betinget stimulus gir  betinget respons. 

Klassisk betinging
(assosiasjon) ‐  hvilken  respons kan en forvente av  det rette stimulus? (bygde  på eksperimenter med dyr). 

Drivkraften – hedonisme ‐ 
dreier seg om at mennesket har  en medfødt trang til å søke lykke  og unngå ubehag.   

Neobehaviorismen – ser også på 
betydningen av en sosial situasjon og hvordan  den enkelte kognitivt tenker og reagerer. 

Mennesket lar seg  forme av omgivelsene  gjennom stimulus –  respons forbindelser. 

Stimulus og respons:
Forsterkning – forsterke  ønsket atferd, unngå å  forsterke negativ atferd. 

Behaviorismen 

Påvirkning  Stimulus  Middel   

individ    individ     elev   

respons  respons  mål 

Straff – liten plass i teorien  fordi det e en forsterker  som fungerer negativt. 

Operant psykologi avløste den enkle 
stimulus – respons psykologien –  Operant betinging:  S – O – R  Menneskets handling er et  resultat av påvirkninger 

Atferdsmodifikasjon – utslokking – bruker 
for eksempel ignorering i stedet for straff – det  skjer en utslokking. Finne noe positivt å  forsterke. 

Det som er viktig er det som skjer etter avgitt  respons. Båndene mellom stimulus og  respons styrkes om de etterfølges av noe  positivt, men svekkes om de etterfølges av  noe negativt. 

utenfra. 

  Ivan Pavlov      

Klassisk betinging

S ‐ R 

John B. Watson  
     

• Etablerte den psykologiske retningen behaviorismen.  • La vekt på observerbar atferd hos mennesker og deres reaksjoner, i 
stedet for de indre mentale tilstander hos disse menneskene. 

Hvordan forklares læring gjennom klassisk betinging?
 

• De første systematiske studiene av læring konsentrerte seg om klassisk betinging, først med Ivan Pavlovs  oppdagelser av betingede stimuli som utløser responser. Hans eksperimenter viste hvordan betingede responser  kunne skapes og utslukkes hos laboratoriedyr.     • John Watson utvidet denne forskningen til hvordan barn lærer frykt, i eksperimentet med lille Albert. Senere har    denne forskningen vist hvordan vi lærer mange følelsesmessige reaksjoner ved klassisk betinging. Klassisk  betinging er en helt grunnleggende læringsform, der medfødte reflekser blir koblet sammen med et nøytralt    stimulus som da senere utløser den samme responsen. 
     

Edward Lee Thorndike 
   

 

Amerikansk psykolog og pioner innen forskning på læring – effektloven.  

     

Burrhus Frerdric Skinner

Operant betinging
Positiv og negativ forsterkning av atferd. 

Atferdsmodifikasjon i klasserommet
        Bygger på Skinners teori  om styrking av atferd  gjennom belønning.   

Hvordan læres ny atferd ved operant  betinging? 
• Prøving og feiling ble først studert av Edvard  Thorndike, som fant virkningsloven.   • Skinner utviklet dette videre, og kalte denne  læringsformen operant betinging. Han studerte  positive og negative forsterkere, straff og forming av  atferd, der det var konsekvensene av atferden  som gjorde at læring skjer. Ved operant betinging er  belønning og straff konsekvenser av atferd som enten  øker eller reduserer sannsynligheten for at denne  atferden vil bli gjentatt i fremtiden.   • Vi vet alle at konsekvensene av våre handlinger har  betydning for om vi gjentar disse handlingene.  Oppnår jeg en gevinst etter å ha kjøpt et skrapelodd,  vil dette høyst sannsynlig medføre at jeg kjøper flere  skrapelodd i fremtiden. Omvendt, hvis en handling gir  konsekvenser jeg ikke liker, vil jeg sannsynligvis bli  mindre motivert til å utføre denne handlingen.  Kjernen i dette er at atferdens konsekvenser (utfall)  påvirker sannsynligheten for atferden.  

9 grunnprinsipper: 
• • • • • • • • • Belønne det positive.  Analysere elevenes atferd.  Velge realistiske mål.  Bruke belønning som virker.  Negativ forsterkning kan brukes.  Positiv forsterkning er best.  Symbolsk belønning og atferdskontrakter.  Reduser uønsket atferd gjennom  utslukking.  Vær varsom med straff. 

    Tolman   

• Neobehaviorist  • Den første som tok et oppgjør med den  ensidige forklaringen om ytre  påvirkning (stimulus –  responsmodellen) som grunnlag for  læring.  • Mennesket er også i stand til å tenke og  ha indre forestillinger.  • Både behaviorist og kognitivist – vi kan  lære oss uten ytre stimuli. Vi skaper oss 

Den klassiske behaviorismen anerkjente kun positiv og  negativ forsterkning (belønning/straff) mellom stimulus ‐  responssituasjonen, mens neobehaviorismen (de  behavioristiske teoriene vi har i dag) anerkjenner 

også fenomener som ikke er observerbare. 
Her har menneskets forventninger fått en sentral plass i  læringsprosessen. Begrep som behov, driv, motiv har  etter hvert også fått innpass på denne arenaen. 

forventninger om hva som skal skje. 

Albert Bandura

Sosial (og kognitiv) læringsteori

Neobehaviorist

Bygger bro mellom klassisk behaviorisme  og kognitiv teori. 

• Utvidet teorien om operant betinging ved å innføre ”indre” kognitive  fenomener og begrep som forventning, intensjon, tolking etc.  • Læringsprosessen kan altså ikke bare forklares av ytre faktorer (stimulus –  respons), men også av forhold i personens indre (kognitive og emosjonelle  forhold). 

Bandura mener læring først og fremst finner sted i en  kontekst der det skjer kommunikasjon og 

sosialt samspill (= sosial læring). 

Sjølforsterking/sjølmotivering
Bandura mener at konsekvens/forsterking ikke bare har med det ytre miljø å gjøre. Om en person for eksempel setter seg et mål og  presterer i forhold til det, vil den indre gleden han da opplever, fungere som en belønning (forsterking) som vil bidra til at personen gjerne  gjentar handlingen/prestasonen. 

   

Hovedpunkt i denne teorien:
  All ny læring står i et hierarkisk forhold til  ting som er lært fra før. 

I noen sammenhenger er det viktig å bygge  kunnskapen steg for steg. Viktig når noe skal  læres grundig. Læring av viktige prinsipper  må vi gjenta og gjenta så de sitter. 

Gagnes ”bottom – up” – strategi 
Kunnskap bygges opp automatisk fra  grunnen omentrent som murstein legges  oppå hverandre til en mur.  (Neobehaviorist) 

Noen kritiske merknader:  Ut fra det vi kan om andre læringsteorier blir  den hierarkiske mursteinstenkende måte å  tenke læring på for enkel 

Dette må få konsekvenser for  tilrettelegging av lærestoffet. 

Loven om førnødvendig læring –  grunnlaget må være i orden før en går  videre. Det må ikke være hull i  kunnskapen. 

Med referanse til Piaget kan vi hevde at læring  skjer gjennom et komplisert samvirke mellom  nytt og gammelt – vi stabler ikke bare nytt oppå  det gamle. Kanskje er det først og fremst det  gamle som endrer karakter under påvirkning av  det nye. 

Noen hevder at vi ikke lærer små  kunnskapsbiter i det hele tatt.  Det vi tolker er helheter.   Barnets forståelse springer ut fra  en helhetlig forståelse av  totalsituasjonen. 

                                 

Behaviorismen i dag 

• Enkel læring, reflekser,  assosiasjoner.  • Enkle bevegelser, motoriske  ferdigheter.  • Enkel begrepslæring som tall,  farger, form og størrelse.  • Riktige leker (men kan også  plasseres under andre teorier  – bruker man ”riktige leker”  som stimuli for å oppnå  ønsket resultat, eller bruker  man ”riktige leker” slik at  barnet kan oppdage, forske  og konstruere?).  • Indre fenomener som  forventninger, behov, driv og  motiv.   

Straff og belønning i  dagen skole

• • • •

Karakterer.  Å bli sendt til rektor.  Igjensitting.  Belønning i form av  leketimer og lignende.  • Belønning ved å slippe ting  de ikke har lyst til. 

Karakterer

• En belønning for de flinke  – straff for de svake?  • Mister de mindre flinke  motet?  • Premieres dyktighet  framfor innsats?  • Kan få følger for videre  utdanning og jobbtilbud. 

 

Kilder:  • • • • Notater fra Elsas forelesninger.  Imsen – Elevens verden.  Lyngsnes og Rismark – Didaktisk arbeid.  Mattias Øhra (Høgskolen i Vestfold) – div. nettdokumenter.  http://mix.hive.no/~lenelu/pedagogikk/andrearet/laering/laering.htm   

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times