ΑΛΙΑΡΣΟ΢ 15/2/2013

Απ. Ππωη. : 1684

ΠΡΟ΢ΚΛΗ΢Η
Για ζςνεδπίαζη Γημοηικού ΢ςμβοςλίος
α) κ. Γήμαπσο Αλιάπηος
β) κ. κ Γημοηικούρ ΢ςμβούλοςρ

ΑΡΑΠΗΣ΢Α Γεψξγην
ΒΗΣ΢Ζ Αιέμαλδξν
ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Γεψξγην
ΓΚΟΤΜΑ Δπάγγειν
ΓΡΗΣ΢Α ΢σηήξην
ΕΤΓΟΓΗΑΝΝΖ Αζαλάζην
ΗΩΑΝΝΟΤ Ησάλλε
ΚΑΛΟΓΡΖΑ Αζελά
ΚΛΔΦΣΟΓΗΑΝΝΖ Ησάλλε
ΚΟΛΟΒΟΤ Γεσξγία
ΚΟΤΝΣΟΤΡΗΩΣΖ Παλαγηψηε
ΜΑΛΔ΢Ζ Κσλ/λν
ΜΑΝΗΚΑ Υξπζφζηνκν
ΜΖΛΗΟ Κσλ/λν
ΜΠΑΛΟΚΑ Ζξαθιή
ΜΠΟΓΡΖ Εαραξνχια
ΜΠΟΓΡΖ ΢ππξίδσλ
ΜΠΟΤΕΗΚΑ Κσλ/λν
ΝΗΑΡΟ Παλαγηψηε
ΞΤΓΩΝΑ Γεκήηξηνο
ΠΑΝΟΤ΢Ζ Δπάγγειν
ΠΑΠΑΓΗΑ Δπάγγειν
ΠΑΠΑΘΑΝΑ΢ΗΟΤ Αζαλάζην
ΠΔΛΩΝΖ Αξηζηεηδε
ΠΔΛΩΝΖ Υξήζην
ΡΑΥΟΤΣΖ Ησάλλε

΢αρ πποζκαλούμε να παπαβπεθείηε ζηην 4η Σακηική Γημόζια ζςνεδπίαζη ηος Γημοηικού
΢ςμβοςλίος ηην Σεηάπηη, 20 Φεβποςαπίος 2013 και ώπα 18:00 ΢ΣΗΝ ΑΙΘΟΤ΢Α ΢ΤΝΔΓΡΙΑ΢ΔΩΝ
ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ, με ηα εξήρ θέμαηα ημεπήζιαρ διάηαξηρ.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΘΔΜΑΣΟ΢
Πεξί ηνπ νξηζκνχ νξθσηνχ ινγηζηή γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ νηθ. Έηνπο 2012.
Πεξί ηεο ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο γηα αγνξά αθηλήηνπ.
Πεξί ηεο ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο γηα αγνξά αθηλήηνπ
Πεξί ηεο ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο πξνκεζεηψλ θαη αλάζεζεο ζε
πξνκεζεπηέο.
Πεξί ηεο ππνβνιήο πξφηαζεο γηα ΢ΥΟΟΑΠ Πεξηθέξεηαο ΢ηεξεάο Διιάδαο.
Πεξί ηεο πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο ηνπ Γήκνπ ζην έλζεην έληππν ηεο εθεκεξίδαο ΔΘΝΟ΢ .
Πεξί ηεο νηθνλ. ζπλδξνκήο ζηα ειεθηξνληθά κέζα.
Πεξί ηεο έγθξηζεο απφθαζεο ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο γηα ηελ πξφζιεςε πέληε γπκλαζηψλ
Πεξί ηεο παξαρψξεζεο δχν θαηνηθηψλ ηνπ Γήκνπ, ιφγσ άγνλνπ δηαγσληζκνχ.
Πεξί ηνπ θαζνξηζκνχ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηελ Σ.Κ Αιηάξηνπ , φπνπ ζα είλαη δπλαηή ε
αλάπηπμε δξαζηεξηφηεηαο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ.

11
12

13
14

Πεξί ηεο παξαρψξεζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πιεζίνλ Ο΢Δ, γηα αλάπηπμε δξαζηεξηφηεηαο
ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, ζηνλ ελδηαθεξφκελν Κν Μαθξή Γεψξγην ηνπ Κσλ/λνπ.
Πεξί ηεο έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 13/2013 γηα ηελ αλαλέσζε - ηξνπνπνίεζε άδεηαο ππαίζξηνπ
εκπνξίνπ γηα θαληίλα ηνπ θαηφρνπ Θενδσξνγηάλλε Σαμηάξρε ηνπ Κσλ/λνπ, ζηελ Σ.Κ. Αιηάξηνπ.
Πεξί ηεο αλαλέσζεο-ηξνπνπνίεζεο άδεηαο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ γηα θαληίλα ηνπ θαηφρνπ Υαηδή
Πεξί ηεο κεηαθνξάο πεξηπηέξνπ ζε λέα ζέζε, ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Λάκπξνπ Νηθνιάνπ, ζηελ
Σ.Κ. Μαπξνκκαηίνπ, ηνπ Γήκνπ Αιηάξηνπ.

15

Πεξί ηεο αλαλέσζεο άδεηαο άζθεζεο Τπαίζξηνπ Πιαλφδηνπ Δκπνξίνπ (ΗΥΘΤΟΠΩΛΖ), ηνπ
δηθαηνχρνπ Κνπηζνιάκπξνπ Θσκά ηνπ Βαζηιείνπ.

16

Πεξί ηεο Γεκφζηαο Κιήξσζεο Αδεηψλ Άζθεζεο Τπαίζξηνπ Δκπνξίνπ, πιαλφδηνπ (Σχπνπ Β΄)
θαη ζηάζηκνπ.

17
18
19
20
21

Πεξί ησλ αλακνξθψζεσλ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθ. Έηνπο 2013
Πεξί ηεο έγθξηζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ νηθ. Έηνπο 2013 ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΑΛ.
Πεξί ηεο επηινγήο Σξαπεδηθνχ Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο, γηα ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Αιηάξηνπ.
Πεξί ηεο απνδνρήο ηνπ πνζνχ ησλ 5.601,59 επξψ, απφ Φφξν Εχζνπ
Πεξί ηεο απνδνρήο ηνπ πνζνχ ησλ 20.046,05 επξψ, απφ πάζεο θχζεσο νθεηιέο ηνπ Διιελ.
Γεκνζίνπ.

22
23
24
25

Πεξί ηεο απνδνρήο ηνπ πνζνχ ησλ 8.874,67 απφ ΣΑΠ.
Πεξί ηεο απνδνρήο ηνπ πνζνχ ησλ 7.842,82 επξψ απφ έζνδα δηαθήκηζεο.
Πεξί ηεο απνδνρήο ηνπ πνζνχ ησλ 99.638,05 επξψ - ΚΑΠ Ηαλνπαξίνπ.
Πεξί ηεο ζπγθξφηεζεο ηξηκεινχο επηηξνπήο Γεκνηηθψλ ππαιιήισλ, κεηά ησλ αλαπιεξσηψλ
απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ
πξνκεζεηψλ, αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ δηαγσληζκψλ θαη απεπζείαο αλάζεζε πξνκεζεηψλ,
γηα ην έηνο 2013.

26
27

Πεξί ηεο θαηαλνκήο πνζνχ ησλ 162.150,00 επξψ, Β΄ θαη Γ΄ δφζε ΢ΑΣΑ 2012.
Πεξί ηνπ θαζνξηζκνχ ηέινπο έθδνζεο θαη αλαλέσζεο παξαγσγηθψλ αδεηψλ γηα ιαΐθέο αγνξέο,
έθδνζε, θαη αλαλέσζε επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ γηα ιατθέο αγνξέο, έθδνζε θαη αλαλέσζε
αδεηψλ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ θαη πιαλφδηνπ εκπνξίνπ (πιαλνδίσλ ή ζηαζεξψλ θηλεηψλ
θαληίλσλ, παξαγσγψλ εκπφξσλ)

28

Πεξί ηεο εθκίζζσζεο αγξνηεκαρίνπ θαη θαζνξηζκνχ φξσλ Γεκνπξαζίαο γηα ην ΒΥΖ ζηελ
πεξηνρή ηεο Κσπατδαο.

Η Ππόεδπορ ηος
Γημοηικού ΢ςμβοςλίος

ΚΑΣ΢ΙΦΗ ΒΔΝΔΣΙΑ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful