You are on page 1of 37

GII THIU T NGUN POSTEF

1. M t chung
Ngun Postef c loi 200, 400 v 600 s dng cc module ngun ging nhau Ngun Postef mi s dng module ngun khc, nh hn v nh hn. Module ngun Postef c v mi u c dung lng l 50A DC ng ra/Rec.

2. Chng loi ngun Postef

Ngun Postef c Gm 3 loi : - 200 (1 dy Rec) - 400 (2 dy) - 600 (3 dy)

Ngun Postef mi (Board k l 1 module tch ri)

M T BN TRONG NGUN VPRS200 & VPRS400

02 CBs u Battery VDR CBs cp cho ti


Board iu khin hin th & cnh bo

CBs AC cp cho REC

Cc module REC

3.Board iu khin t Postef c

Hin th in p ang s dng - Nu n ACV sng : gi tr in p AC ng vo. Thng thng = 220V - Nu n DCV sng : gi tr in p DC ng ra. Thng thng = 54V - chuyn t ACV sang DCV v ngc li : nhn phm V-SEL

Hin th dng DC ang tiu th : - Nu n LDA sng : gi tr dng ti ang tiu th. - Nu n BTA sng : gi tr dng np cho accu. - chuyn t LDA sang BTA v ngc li : nhn phm A-SEL

xem cc thng s ci t ca t ngun, ta nhn phm F1 (Display). Gi tr s ln lt hin th cc trang sau

4.Kim tra in p t Postef


in p ti hin ang l 54V DC

Loi Rec l VPRS - 400

in p ti hin ang set l 54V DC in p np accu hin ang set l 54.5 V DC. Default = 56V. Gi tr ny lun phi > FL (in p ti) Ngng cnh bo in p cao (OV) v thp (UV) + in p shutdown

in p shutdown = - 58.8V DC

Ngng cnh bo in p cao (OV) v in p thp (LVA) = 48V. y l gi tr xut Power DC Dng np accu khi mi bt u Max = 600, min = 50. Default = 50 Dng np accu khi kt thc Max = 100, min = 2. Default = 10 Gi tr gii hn dng np accu Max = 400, min = 20. Default = 60 Gi tr ng ra ca tng module ngun Max = 110 (55A) , min = 40 (20A) Default = 100 (50A)

Cc ngn c xut cnh bo. Trong Vd ny Rec1 khng c my nn nn Rec1 = OFF, Rec 2 c my nn = ON. Tng t t 3 12.

Ngy thng nm hin ti

Ng vo l 1 pha / 3 pha. Nu ta set 1 phase th ch khi no pha1 (AC R) mt in th mi xut cnh bo AC (Power AC). Cn nu ta set 3 phase th ch cn 1 trong 3 pha mt AC th s xut cnh bo AC.

5. Chnh sa thng s ngun


Nhn F2 , F3, F2 bt u thay i cc thng s ngun. Nhn F2 n gi tr cn thay i
Nhn F2 Nhn F3 Nhn F2 li

Ta nn thay i ch yu cc thng s sau :


11

5.1 Batt Charge Current

- y l thng s dng np bt u ca accu. - i vi nhng khu vc no cn np nhanh accu th ta c th tng gi tr ny, ng thi cng phi tng gi tr Charge Limit Set. - Sau khi chnh xong gi tr ny, ta nn xem in p DCV ca mn hnh hin th l bao nhiu, nu trn 49V DC th l OK (sau khong 5 pht mi n nh). -Lu : gi tr ny nn < (tng s Rec ang hot ng) x 50 dng ti ca BTS. - Vd : BTS c 2 Rec, ti l 30A (LDA) th Batt Charge Current < 2 x 50 30 = 70A. iu ny c ngha l dng np bt u ca accu < 70A - i vi khu vc in p yu, khng n nh nn chn gi tr nh nht (min = 50A)

5.2 Batt Charge Limit

- y l thng s gii hn dng np accu. - i vi nhng khu vc no cn np nhanh accu th ta c th tng gi tr ny, ng thi cng phi tng gi tr Charge Limit Current. - Sau khi chnh xong gi tr ny, ta nn xem in p DCV ca mn hnh hin th l bao nhiu, nu trn 49V DC th l OK (sau khong 5 pht mi n nh). - Lu : gi tr ny nn < (tng s Rec ang hot ng) x 50 dng ti ca BTS. Vd : BTS c 2 Rec, ti l 30A (LDA) th Batt Charge Current < 2 x 50 30 = 70A iu ny c ngha l dng np bt u ca accu < 70A - i vi khu vc in p yu, khng n nh nn chn gi tr nh (min = 20A). Ta va chnh va xem gi tr in p DCV c t hay khng. Trng hp khi chy my n cng sut nh, ti cao th ta nn thay i thng s ny cho nh va m thi

5.3 Output Current Limit

- y l thng s gii hn dng ra ca tng module ngun, min = 40, max = 110. Vd : BTS c 02 Rec, nu ta set gi tr ny = 80% th dng ln nht ca t ngun ny = 80% x 2Rec x 50A = 80 A (dng ti a ca n s l 110% x 2 x 50 = 110A) - Khi set 02 thng s trn (Charge Curr v Charge limit) m ta thy gi tr DCV trn mn hnh vn cn thp (< 48V) th ta mi hy thay i thng s ng ra ca Rec. Ta s thay i t t xung gi tr 90, 80, 70, 60, 50. Ta nhn gi tr DCV > 49V l OK -Lu : ta phi set lm sao m tng dng ng ra ca cc Rec phi ln hn > LDA. Nu ta set nh hn th s dn n tnh trng khng np c accu m cn lm hng accu Vd : LDA = 60, BTS c 02 Rec th nu ta set Output Curr Limit = 80% c ngha l t ngun cung cp ng ra 80A l ti a, trong 60A dng cung cp cho ti BTS, 20A cn li dng np accu. Cn nu set Output Curr Limit = 50% c ngha l t ngun cung cp ng ra 50A l ti a, m ti dng 60A < 50A s dng accu b sung sau mt thi gian x ht accu m khng np c BTS chp chn do thiu ti, accu hng do khng c np
14

5.4 Thay i in p FL v EQ

- y l thng s thay i sau cng nn hn ch dng. - Khi no thay i tt c thng s trn m gi tr DCV vn cn thp hn 48 V th ta hy thay i thng s ny. Tuy nhin chng 1 2 ngy sau khi accu np in p khu vc n nh (bng cch gn n p) th ta nn tr v cc gi tr mc nh (FL = 54, EQ = 56). -Ta s thay i gi tr in p EQ v FL tng ng bng di, nu thy DCV > 48 V th dng li STT 1 2 3 4 5 EQ 55 54 53 52 51 FL 54 53 52 51 50

15

5.5 Set up cnh bo

- Ng vo l 1 pha / 3 pha. Nu ta set 1 phase th ch khi no pha1 (AC R) mt in th mi xut cnh bo AC (Power AC). Cn nu ta set 3 phase th ch cn 1 trong 3 pha mt AC th s xut cnh bo AC (dng phm F5 chuyn t 3 Phase sang 1 Phase, phm F4 chuyn t 1 phase sang 3 Phase, xong nhn phm F3 (ENTER) chp nhn, n s chuyn v mn hnh ban u) - d dng trong cng tc chy MN th i vi t ngun Postef c ny th ta nn set-up l 1 Phase i vi trm thng hay mt AC v ch s dng 1 pha AC ng vo in lc, REC 1 lun c module tt hot ng (nu hng th nn chuyn t khe khc qua m bo cnh bo AC lun ng khi mt hay c in, my n ch nn u ni vo pha 1 (AC R) ny m thi. Nu u ni ng nh trn th khi mt AC ch cn chy MN pha 1 th cnh bo AC s clear (nu set-up 3 Phase th trong trng hp s khng clear cnh bo AC mc d in p l OK v pha 2 v 3 khng c in)

5.6 Set-up cnh bo tng module

T ngun VSR 200 (1 dy) REC 1 (AC R) REC 2 (AC S) REC 3 (AC T) REC 4 (AC R)

T ngun VSR 400 (2 dy) REC 1 (AC R) REC 5 (AC R) REC 2 (AC S) REC 6 (AC S) REC 3 (AC T) REC 7 (AC T) REC 4 (AC R) REC 8 (AC S)

T ngun VSR 600 (3 dy) REC 1 (AC R) REC 4 (AC R) REC 7 (AC R) REC 10 (AC R)

REC 2 (AC S)
REC 3 (AC T)

REC 5 (AC S)
REC 6 (AC T)

REC 8 (AC S)
REC 9 (AC T)

REC 11 (AC S)
REC 12 (AC T)

17

Ta da vo s trn bit pha 1 cung cp in cho cc module ngun no. Vd : t ngun VSR 200 th pha1 (AC S) cung cp ngun cho cc Rec 1, 4; t ngun VSR 400 th pha1 (AC S) cung cp ngun cho cc Rec 1, 4, 7; t ngun VSR 600 th pha1 (AC S) cung cp ngun cho cc Rec 1, 4, 7, 10. ng thi da trn hnh v trn ta bit v tr ca tng REC c gn module ngun. Nu v tr no khng gn module ngun th ta set = OFF. Ta dng phm F6 chn n v tr REC tng ng cn chnh sa, nhn F4 chuyn t OFF ON, F5 chuyn t ON OFF. Xong cn nhn F3 (ENTER) chp nhn thng s thay i. Nu ta khng nhn F3 th gi tr m ta thay s khng c thay i khi ta xem li. Nu trng hp ta chy MN th ta c th chn REC no c cp ngun th ON, REC no khng c cp ngun th OFF. Tuy nhin khng nn lm v khi c in li ta cn phi set-up nh c li rt phc tp. Do nn hn ch dng trng hp ny.

18

5.7 Bypass accu


Trong trng hp accu hng, hay v mt vi l do g ta mun b qua khng cho np accu th ta c th m cnh ca t ngun, xem bn hng pha trong cnh ca t c cng tc bypass accu. Mun bypass th rt ln chuyn t Normal sang Open, khng mun bypass th chuyn t Open sang Normal
19

5.8 Trng thi REC


- Bnh thng : n Power ON sng; n STB v ALARM OFF. - Khi board iu khin OFF : n Power ON sng; n STB s tt v sng lun phin (flash). TH ny th REC vn tt. - Khi n STB sng vng lin tc, c ngha l REC ang hot ng qu ti, hay in p ng vo yu. Lc ny ta nn set gi tr Output Current Limit xung gi tr thp hn (90%, 80%, 70%) v theo di xem n STB cn sng vng na hay khng. - Khi n POWER ON, STB v ALARM u sng th REC hng, cn thay REC mi.
20

6. S u ni cnh bo ngoi:
T Dongah a ra cp cnh bo gm 12 si, th t mu dy u cnh bo ngoi nh sau: - Xm: AC en- Dng: REC Vng- Hng: LVA Tm- Nu: HVA

21

I.Board iu khin Postef mi

Cng tc ON/OFF board k Nt nhn thay i thng s ngun (mi tn xung, EDIT, ENT v mi tn ln)
22

in p DC hin ti ng ra t ngun = 54.5V

Ti hin nay ca t ngun = 10 A

S Rec ang hot ng OK = MAX/50 Trong Vd ny t ngun c 8 Rec hot ng tt

23

I.1 Kim tra AC vo t ngun cha T mn hnh chnh, ta nhn phm ENT

Nh vy, ta s thy nh hnh trn in p c 3 pha : Pha 1 (AC-R) = 220V, cung cp in cho REC 1, 4 (t tri sang phi) Pha 2 (AC-S) = 221V , cung cp in cho REC 2 Pha 1 (AC-T) = 220V , cung cp in cho REC 3 Sau ta nhn phm ENT ln na s xut hin thng s v dng np hay x ca accu, nhn mi tn xung ln na v mn hnh chnh Dng np (du +) accu hay x accu (du -). Trong vd ny accu ang np

Dng ti BTS

I.2 Xem hot ng tng Rec

Nhn mi tn xung

Mn hnh chnh

Thng tin v Rec 1 in p ng ra Rec1 = 54.5V Ti ca Rec1 = 10A Nhit ca Rec1 = 23

xem tip thng tin v Rec2, 3,. Th ta nhn tip mi tn xung (F1) Ghi ch : F1 l phm mi tn xung, F2 l phm EDIT, F3 l phm ENT, F4 l phm mi tn ln

25

I.3 Xem dng ti ca tng Rec


Nhn F1 cho n khi mn hnh hin th ra nh sau :

Nhn mi tn xung (F1). Tr v trc nhn mi tn ln (F3) in p ti in p np accu Nhn mi tn xung (F1). Tr v trc nhn mi tn ln (F3)

26

OV : in p cao UV : in p thp
Nhn mi tn xung (F1). Tr v trc nhn mi tn ln (F3) OV : in p cao nghim trng

Nhn mi tn xung (F1). Tr v trc nhn mi tn ln (F3)


OV : in p cao Shutdown

Nhn mi tn xung (F1). Tr v trc nhn mi tn ln (F3) OV : in p thp nghim trng Lc ny accu x gn ht Nhn mi tn xung (F1). Tr v trc nhn mi tn ln (F3)

in p x 50% accu

Nhn mi tn xung (F1). Tr v trc nhn mi tn ln (F3)

in p ng ra Ln nht = 105% = 105% x 50 A = 52,5 A

ang ch t ng np accu

Dng np accu u = 150A Dng kt thc np = 10A

Gii hn dng np accu. Lu nu v tr ny ghi OFF th rt nguy him v n khng gii hn dng np accu d nhy CB.

Dung lng accu = 440Ah.

Ngy thng nm hin ti Tr v mn hnh chnh

30

I.4 Gii thch thng s


Cc thng s ca Postef c v mi u ging nhau v ngha nn c th c trn hiu. Thay i cc thng s sau khi in p BTS khng n nh : Batt charge Current Batt charge Limit Batt capacity = 100 x dng np c th cung cp khi in p n nh (> 190V AC). Ta nn tng t 200 230 250 Ah cho n khi in p AC v DC n nh (AC > 190V, DC > 48.5V l c. Output current Limit : chn gim t t 100% 90% 50% th nn dng. Nu cc thng s trn gim m vn cha tt th gim n thng s FL (in p ti) v EQ (in p np accu) nh hng dn ngun Postef c. Tuy nhin sau nn tr li ban u sau 1 2 ngy. Lu : T ngun ny ch clear cnh bo AC khi c in cung cp c 3 pha. Khng c set-up clear cnh bo ca tng Rec.

I.5 Cch thay i thng s ngun

32

cn thay i gi tr

33

I.6 Module ngun

- Nhn nt xanh bt/tt REC - Bnh thng th ch c n PWR sng xanh m thi. -Khi c n MAJ th ta nn kim tra xem c ngun cung cp cho Rec khng hay Rec hng phi thay th.

34

Xa CB t ngun VPRS c
Trong khi ang ch : Main, Display hay Alarm, n F2

Mc nh mt khu l 000000, n F3 xc nhn, mn hnh hin th:

n tip F3 chuyn ti mc khac F4(UP) - Tng gi tr F5(DOWN) - Gim gi tr F1: Dch chuyn con tr sang tri F6: Dch chuyn con tr sang phi F3(ENTER) Khng nh nhp d liu Th t REC c nh s t tri qua phi, t trn xung di. Ngn no c s dng s t l ON, ngn no khng s dng hoc b hng REC s t l OFF. 2.Cch th c hin i vi t ngun VPRS c : Khi h thng ngun hot ng vi my pht in Khi h thng ngun hot ng vi my pht in cng sut nh: nu cn gim bt cng sut ngun c th thc hin vic tt bt ngn chnh lu bng cng tc ngun ca ngn chnh lu mt trc, khng cn phi rt ngn chnh lu ra khi h thng. Hoc c th gim in p u ra gim cng sut ra ca h thng

Thc hin theo cc bc iu chnh in p ra ca h thng trn ngn iu khin, in p ra ch FL hoc EQ (ch kim tra xem ngun ang hot ng ch no FL hay EQ) Trong khi hot ng trng thi tt bt ngn chnh lu s c cnh bo li ngn chnh lu, hin th trn mn hnh thng bo li MF# (# l s th t ca ngn chnh lu, v d MF01 l ngn chnh lu s 1 b li). xa li ny c th khai bo OFF ngn chnh lu trn ngn iu khin theo hng dn sau y. CH : Sau khi bt li ngun ngn chnh lu phi khai bo li v ON, nu khng khai bo, khi ngn chnh lu b li ngn iu khin s khng thng bo li.

Khi tho bt hoc gn thm ngn chnh lu vo h thng ngun Khi tho bt hoc gn thm ngn chnh lu vo h thng phi thc hin khai bo trn ngn iu khin theo biu hng dn di y. Trn ngn iu khin, n phm F2 (EDIT) iu khin yu cu nhp mt khu, mn hnh hin th mt khu mc nh l 000000, n phm F3 (ENTER), nu mt khu khng thay i n phm F2 cho n khi trn mn hnh hin th REC.MODULE ON/OFF. Nu tho ngn chnh lu, s dng phm F1 v F6 di chuyn con tr n v tr ngn chnh lu tho ra, sau n phm F5 (DOWN) chuyn sang OFF, sau n F3 (ENTER) khai bo tho ngn chnh lu ra. Sau khi khai bo xong n bo li tt, thng bo li trn mn hnh s c xa. Nu lp thm ngn chnh lu vo, s dng phm F1 v F6 di chuyn con tr n v tr lp thm ngn chnh lu vo, sau n phm F4 (UP) chuyn sang ON, sau n F3 (ENTER) khai bo lp thm ngn chnh lu vo. Sau khi khai bo xong n bo li s sng, bt cng tc ngun ca ngn chnh lu v trng thi ON, n bo li tt, thng bo li trn mn hnh s c xa. - Trng hp treo Card iu khin thc hin Reset bng cch tt bt cng tc iu khin nm bn tri mn hnh. i vi t ngun VPRS 400 mi: Khi rt v b sung REC iu khin ca t ngun t ng nhn bit. Trng hp treo Card iu khin thc hin Reset bng cch tt bt cng tc iu khin nm pha di mn hnh .