TCDN

HVTC

BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIÊN TÀI CHÍNH
Khoa Tài chính doanh nghiệp

BẢN KẾ HOẠCH THỰC TẬP
CÁ NHÂN

Đơn vị thực tập
Sinh viên thực tập
Lớp
Giáo viên hướng dẫn

: Công ty cổ phần GP9 Hà Nội.
: Phạm Thanh Tùng.
: CQ47/11.02
: TS. Phạm Thị Vân Anh.

___________________________________________________________________________
Phạm Thanh Tùng 47/11.02
1

TCDN

HVTC

BẢN KẾ HOẠCH THỰC TẬP CÁ NHÂN

Công ty thực tập
Trụ sở giao dịch

: Công ty cổ phần GP9 Hà Nội.
: Số 9 Đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nôi.
Ngành nghề kinh doanh : xây dựng dân dụng và hạ tầng.
I. Mục đích:
Bản kế hoạch thực tập cá nhân trình bày tổng thể nội dung cần đạt đươc và
chi tiết những công việc dự kiến sẽ thực hiện trong suốt giai đoạn thực tập ở cơ sở
và hoàn thành luận văn kịp thời theo quy định của trường.
Đồng thời, thông qua bản kế hoạch cũng giúp cho giáo viên hướng dẫn có
thể chỉ dẫn cho sinh viên Phạm Thanh Tùng điều chỉnh kế hoạch còn nhiều vương
mắc, gặp nhiều khó khăn tại cơ sở nhằm hoàn thiên kiến thức và vận dụng thực tiễn
để tập dượt, rèn luyện và tham gia lao động trong công tác quản trị tài chính doanh
nghiêp.

II. Đề tài dự kiến :
Vốn lưu động và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của
công ty cổ phần GP9 Hà Nội.

III. Phương pháp thu thập dữ liệu:
Trong quá trình thu thập dữ liệu, có rất nhiều phương pháp để tập hợp dữ
liệu một cách nhanh trong và hiệu quả. Sau đây là một số phương pháp thường sử
dụng và các phương pháp đó cũng bổ sung lẫn cho nhau tăng hiệu quả quá trình thu
thập dự liệu:

___________________________________________________________________________
Phạm Thanh Tùng 47/11.02
2

TCDN

HVTC
Phương pháp quan sát: Là phương pháp ghi lại có kiểm soát các sự

kiện, hoạt động hoặc các hành vi ứng xử của con người, sự vật. Thông qua quá
trình thực tập tại cơ sở, bản thân sinh viên có thể quan sát các hành vi , thái
độ, cách sử lý công việc của nhân viên tại cở sở thực tập để học hỏi, rút ra
kinh nghiệm cho bản thân.

Phương pháp phỏng vấn: thường là phỏng vấn gián tiếp hoặc trực

tiếp để tiếp cân được đối tượng trong doanh nghiệp nhằm tạo thiện cảm, chân
thành để thu thập được dữ liệu nhanh chóng, hiệu quả.
Ngoài ra, chúng ta còn phải sử dụng và kết nối các phương pháp khác như:
ghi chép, chọn mẫu, thiết kế thang đo,…Mặt khác, mục đích thu thập dữ liệu là tìm
được các số liệu, thông tin một cách chính xác, tiết kiệm thời gian thì việc áp dụng
công nghệ thông tin thông qua internet, báo chi, tạp chí,… để có thể đánh giá một
cách hiệu quả nhất tình hình tài chính của cơ sở thực tập.

IV. Phương pháp nghiên cứu/ khảo sát
Phương pháp khảo sát thực tế: là việc mà đến thực địa( cơ sở thực tập) để
nghiên cứu cách thức làm việc, tuân thủ kỷ luật tại cơ sở thực tập và thu thập số
liệu một cách chính xác:

Phương pháp chuyên gia: là phương pháp mà người thực hiện

nghiên cứu( sinh viên ) cần phải xin lời tư vấn, tham khảo từ những người có
chuyên môn như: GVHD; kế toán viên , kế toán trưởng và những người trong
ban tài chinh- kế toán của doanh nghiệp thực tập.

Phương pháp định tính: là phương pháp tiếp cận mà sinh viên thực

tập nhằm tìm cách mô tả và phân tích đặc điểm văn hóa và hành vi của cán bộ,
công nhân viên trong cơ sở thực tập để nghiên cứu và phân tích đặc điểm, văn
hóa của công ty, hành vi của các thành viên trong công ty. Từ đó, có thể đưa

___________________________________________________________________________
Phạm Thanh Tùng 47/11.02
3

TCDN

HVTC

ra được các kết luận cần thiết giúp cho đánh giá tình hình tài chính một cách
khoa học, thấy rõ sự cần thiết của công tác tài chính trong doanh nghiệp.

V. Phương pháp phân tích dữ liệu :
Đê phân tích dữ liệu sau quá trình thu thập dữ liệu, chúng ta có thể sủ dụng
một hay tổng hợp các phương pháp sau:

Phương pháp đánh giá: bao gồm các kĩ thuật: so sánh, phân chia,

liên hệ đối chiếu và xếp hạng, đồ thị.

Phương pháp phân tích nhân tố: Phương pháp thay thế liên hoàn,

phương pháp số chênh lệch, phương pháp cân đối, phương pháp phân tích tính
chất của các nhân tố.

Phương pháp dự báo: là phương pháp phân tích tài chính doanh

nghiệp sử dụng để dự báo tài chính doanh nghiệp gồm có các phương pháp
chủ yếu sau: Phương pháp toán xác suất, phân tích độ nhạy để dự báo, phương
pháp hồi quy, phương pháp quy hoạch tuyến tính, sử dụng mô hình kinh tế
lượng.

VI. Nội dung bản kế hoạch chi tiết:
Thứ
tự
1

Thời gian

Nội dung

27/12/2012 + Nghe hướng dẫn đề cương thực tập và
phân công giảng viên hướng dẫn.

HT 700.

2

12/1/2013

HT 700.

3

14/1/2013

4

18/1/2013

+ Gặp mặt giáo viên hướng dẫn và nghe
phổ biến kế hoạch thực tập.
+ Nghe báo cáo thực tế tại HVTC.
+ Nộp bản thu hoạch Nghe báo cáo thực tế .

Địa điểm

+ Đến cơ sở thực tập gặp mặt cán bộ công Phòng Nhân
nhân viên, lãnh đạo và thông báo về thời sự - Hành
gian thực tập tại cơ sở.
chính.

___________________________________________________________________________
Phạm Thanh Tùng 47/11.02
4

TCDN

HVTC

5

21/1/2013

6

23/1/2013

7

25/1/2013

8

28/1/2013

9

30/1/2013

10

1/2/2013

11

3/2/2013 –
17/2/2013

12

13

+ Bắt đầu thực tập tại cơ sở.
Phòng Nhân
+ Tìm hiểu thêm thông tin về công ty thực sự - Hành
tập: quá trình hình thành, lich sử phát triển,
chính.
lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh trong
giấy đăng ký kinh doanh
+ Tìm hiểu tình hình, đặc điểm tổ chức hoạt Phòng Sự
động kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý
nghiệp sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy quản Hành chính.
lý tài chính kế toán: sơ đồ, chức năng
nhiệm vụ của từng phòng ban.
+ Tìm hiểu lực lương lao đông của cơ sở Phòng Nhân
thực tập, bố trí nhân sự tại các phòng ban, sự - Hành
trình độ lao động.
chính
+ Tìm hiểu địa bàn các xí nghiệp đang thực Phòng kinh
hiện thi công, doanh thu từ các hợp đồng
tế - kế
xây dựng, khả năng canh tranh của doanh hoạch, Kế
nghiệp.
toán – Tài
chính.
+ Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất và Phòng kinh
cơ sở vật chất kỹ thuật: trình độ trang thiết
tế - kế
bị, công nghệ, máy móc sản xuất.
hoạch, các
+ Tìm hiểu tình hình cung cập vật tư, địa xi nghiệp
bàn cung ứng vật tư cho doanh nghiệp.
liên quan.
+ Thông qua đề cương đề tài luận văn và kế
hoạch thực tập với công ty.
+ Đề tài dự kiến: Vốn lưu động và giải
pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu
động của công ty cổ phần GP9 Hà Nội.
+ Nghỉ Tết Nguyên Đán.

Phòng Kế
toán – Tài
chính.

18/2/2013

+ Tìm hiểu tình hình tài chính về kế hoạch
đấu thầu, công tác chuẩn bi khởi công các
dự án sắp thi công.

Phòng Kế
toán – Tài
chính.

19/2/2013

+ Tìm hiểu những thuận lợi khó khăn trong
quá trình hoạt động của công ty: bên trong
và bên ngoài doanh nghiệp.

Phòng kinh
tế - kế
hoạch, báo
chí và

___________________________________________________________________________
Phạm Thanh Tùng 47/11.02
5

TCDN

HVTC
+ Xem xét khái quát các chỉ tiêu chủ yếu về
tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
trong 1 số năm gần đây: doanh thu, doanh
thu thuần, lợi nhuận trước và sau thuế, tỷ
suất lơi nhuận trước thuế và lãi vay( ROAE), tỷ suất lợi nhuân vốn kinh doanh(ROA),
tỷ suất lợi nhuân vốn chủ (ROE), nộp
NSNN, cổ tức và thu nhập trên một cổ
phiếu (EPS)… dựa trên báo cáo tài chính
của công ty trong 1 sô năm gần đây.
+ Xem xét tình hình đầu tư vào hoạt đông
sản xuất kinh doanh: đòn bẩy kinh doanh
của doanh nghiệp, phương pháp đánh giá và
lựu chon dự án.
+ Xem xét tình hình huy động vốn của
doanh nghiệp: xác định chi phí sử dụng vốn
bình quân, hiêu quả và tác động đòn bẩy tài
chính sử dung.

internet.
Phòng Kế
toán – Tài
chính.

14

22/2/2013

15

25/2/2013

16

27/2/2013

+Xem xét tình hình vay nợ và chính sách
vay nợ, lãi suất vay vốn, phương thức trả lãi
và hoàn trả vốn gốc; chính sách mua chịu,
chính sách chiết khấu của nhà cung cấp mà
doanh nghiệp được hưởng.
+ Xem xét tình hình vốn chủ sở hữu, tình
hình huy động vốn : phát hành cổ
phiếu( loại cổ phiếu, hình thức, ) và quy
mô, tỷ lệ lợi nhuận tái đầu tư trong thời
gian qua.
+Tìm hiểu tình hình phân phối lợi nhuân, tỷ
lệ và hình thức phân chia cổ tức.

Phòng Kế
toán – Tài
chính.

17

1/3/2013

+ Tìm hiểu chính sách sử dụng vốn và tình
hình thực hiện sử dụng vốn hiên hành:
chính sách quản lý vốn bằng tiền, khấu hao
tài sản cố định, trích lập các khoản dự
phòng.
+Tìm hiểu tình hình lập kế hoạch tài chính,
cách lập kế hoạch vốn bằng tiền: kế hoạch
doanh thu, chi phí và lợi nhuận; nhu cầu

Phòng Kế
toán – Tài
chính.

Phòng Kế
toán – Tài
chính.

___________________________________________________________________________
Phạm Thanh Tùng 47/11.02
6

TCDN

HVTC
vốn và nguồn vốn; kế hoạch vay vốn và trả
nợ; kế hoạch lưu chuyển tiền tệ; bảng cân
đối kế toán dự kiến.

18

Chuẩn bị và viết Báo cáo thực tập.

19

3/3/2013 –
9/3/2013
10/3/2013

20

11/3/2013

21

14/3/2013

22

19/3/2013

23

21/3/2013

24

26/3/2013

25

28/4/2013

+ Xem xét đánh giá cụ thể cơ cấu TSLĐ và
vốn lưu động, những nhân tố ảnh hưởng
đến cơ cấu TSLĐ và VLĐ của công ty.
+ Tìm hiểu phương pháp xác định nhu cầu
vốn lưu động của công ty. Trình tự thời
gian nội dung lập kế hoạch nhu cầu VLĐ
của công ty. Nguồn VLĐ của công ty và
các phương thức huy động.
+ Tìm hiểu tình hình thanh toán và khả
năng thanh toán của công ty; hiệu quả sử
dụng VLĐ của công ty; tình hình vay vốn,
trả nợ của công ty; các biện pháp quản lý
vốn tồn kho dự trữ, các khoản phải thu,
phải trả.
+ Tìm hiểu công tác kế toán TSLĐ, nghiên
cứu các hình thức, phương pháp trình tự
hạch toán và các chứng từ sổ sách biểu mẫu
kế toán có liên quan đến công tác quản lý
và hạch toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng
cụ.
+ Xem xét tình hình biến động doanh thu,
chi phí, lợi nhuận về tỷ trọng, tỷ lệ tăng
giảm năm 2012 so với năm 2011 theo từng
hoạt động và toàn bộ các hoạt động dựa vào
BCTC của 2 năm tác động gì tới vốn lưu
động(VLĐ) trong doanh nghiệp.
+ Xem xét lưu chuyển tiền tệ của công ty:
dòng tiền vào, ra của hoạt động kinh doanh
chính, hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư
và biến động vốn bằng tiền, chính sách vốn
bằng tiền trong 2 năm gần đây dựa theo
BCTC tác động như thế nào đến vốn bằng

Báo cáo thực tập lần 1 và nộp Báo cáo thực
tập.

Hội trường
103, 104,
105.
Phòng Kế
toán – Tài
chính.
Phòng Kế
toán – Tài
chính.
Phòng Kế
toán – Tài
chính.

Phòng Kế
toán – Tài
chính.

Phòng Kế
toán – Tài
chính.

Phòng Kế
toán – Tài
chính.

___________________________________________________________________________
Phạm Thanh Tùng 47/11.02
7

TCDN

HVTC

26

1/4/2013

27

4/4/2013

28

6/4/2013

29

8/4/2013

30

10/4/2013

31

12/4/2013

32

14/4/2013

27/4/2013
2/5/2013

33

tiền của doanh nghiệp để từ đó xác định
mức độ ành hưởng tới vốn lưu động( VLĐ)
và đánh giá tính hợp lý.
+ Xem xét về sự biến động các khoản phải Phòng Kế
thu, chính sách bán chịu trong 2 năm gần toán – Tài
đây dựa theo BCTC tác động như thế nào
chính.
đến quản lý khoản phải thu của doanh
nghiệp để từ đó xác định mức độ ành hưởng
tới vốn lưu động( VLĐ) và đánh giá tính
hợp lý.
+ Xem xét về sự biến động hàng tồn kho, Phòng Kế
chính sách dự trữ hàng tồn kho trong 2 năm toán – Tài
gần đây dựa theo BCTC tác động như thế
chính
nào đến vốn tồn kho của doanh nghiệp để
từ đó xác định mức độ ành hưởng tới vốn
lưu động( VLĐ) và đánh giá tính hợp lý.
+ Tổng kết công tác quản lý và sử dụng Phòng Kế
VLĐ, hiệu quả sử dụng VLĐ và các biện toán – Tài
pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ của
chính.
công ty về vốn bằng tiền, khoản phải thu và
hàng tồn kho trong những năm qua.
+ Nhận xét sơ bộ về tình hình tài chính của Phòng Kế
công ty 2012: những kết quả đạt được toán – Tài
(thành công), những hạn chế và tồn tại cần
chính.
khắc phục. đề ra 1 số giải pháp để xem xét.
+ Tìm hiểu số liệu của 1 vài công ty tiêu
Trên báo
biểu trong ngành: cơ cấu vốn và nguồn vốn, chí, internet.
các hệ số hiệu suất hoạt động, hệ số sinh
lời….đồng thời nhấn mạnh vào chỉ tiêu
VLĐ, các nhân tố ảnh hưởng tới vốn lưu
động để so sánh và đánh giá.
+ Đánh giá và đưa ra kết luận, nhận định về Phòng Tài
tình hình sử dụng vốn lưu động. giải pháp chính – Kế
và hướng đi cho năm 2013.
toán.
Hoàn thiện luận văn tốt nghiệp .
Thông qua luận văn tốt nghiệp với lãnh đạo
cơ sở thực tập.

Phòng Tài
chính – Kế
toán

___________________________________________________________________________
Phạm Thanh Tùng 47/11.02
8

TCDN
34

HVTC
6/5/2013

Nộp luận văn tốt nghiệp.

Văn phòng
khoa TCDN
(Học viện
Tài chính)

Trên đây là toàn bộ bộ bản kế hoạch cá nhân mà bản thân em dư định sẽ tiến
hành trong đợt thực tập này. Tuy vẫn còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được
sự góp ý của cô để em có thể thực hiện kế hoạch thực tập và hoàn thiện luận văn
đạt kết quả tốt nhất. Em xin chân thành cám ơn cô.
Người thực hiện :
Phạm Thanh Tùng

Công ty thực tập
Trụ sở giao dịch

: Công ty cổ phần GP9 Hà Nội.
: Số 9 Đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nôi.

Ngành nghề kinh doanh : xây dựng dân dụng và hạ tầng.

___________________________________________________________________________
Phạm Thanh Tùng 47/11.02
9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful