Anexa nr.

4

I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE DENUMIRE / NUME, PRENUME COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ DOMICILIUL FISCAL JUDEŢ STRADA ET. FAX II. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL DENUMIRE / NUME, PRENUME COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ AP. COD POŞTAL SECTOR LOCALITATE NR. TELEFON E-MAIL BLOC SC RO

III. Cifra de afaceri din anul precedent, obţinută sau, după caz, recalculată

lei

IV. Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere că nu am efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

Numele persoanei care face declaraţia Funcţia Semnătura Ştampila

Se completează de personalul organului fiscal Organ fiscal Număr înregistrare Numele persoanei care a verificat Cod MFP: 14.13.01.10.11/t MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 32/15.I.2010 Data înregistrare / /

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful