http://gudangsoalan.blogspot.com Section B Bahagian B [20 marks] [20 markah] Answer all questions.

Write your answers in the space provided. Jawab semua soalan. Tuliskan jawapan kamu dalam ruang yang disediakan. 1 Ahmad gathered the information about the number of species of fish in the river at Palong. The information was recorded in Table 1. Ahmad telah mengumpulkan maklumat tentang bilangan spesies ikan di sebatang sungai di Palong. Maklumat mengenainya telah direkodkan didalam Jadual 1. Year Tahun Number of the fish species Bilangan spesies ikan

2000 5 Table 1 Jadual 1

2005 8

2010 12

(a) State one reason (Inference) about the changes of the number of fish species based on the information in Table 1. Nyatakan satu seba b(inferens) tentang perubahan bilangan spesis ikan berdasarkan maklumat di jadual 1. ______________________________________________________________________ (1mark) (1markah) (b) Write one observation to support your reason (inference) in 1(a). Tuliskan satu pemerhatian untuk menyokong sebab ( inferens) anda di 1(a). ______________________________________________________________________ (1mark) (1 markah) (c) State Nyatakan (i) What is changed (manipulated variable) in this investigation? Apa yang diubah(pembolehubah manipulasi) dalam penyiasatan ini? _______________________________________________________________ (1mark) (1 markah) (ii) What is kept the same (constant variable) in this investigation? Apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini? _______________________________________________________________ http://gudangsoalan.blogspot.com (1mark) (1 markah)

Temperature of liquid T ºC Suhu cecair T ºC 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5 10 15 30 Diagram 1 Rajah 1 (a) What is the purpose (aim) of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ______________________________________________________________________ (1mark) (1 markah) http://gudangsoalan.com 35 40 45 Time/minutes Masa/minit . Rajah 1 menunjukkan keputusan suatu penyiasatan tentang pemanasan cecair T.blogspot.com What conclusion can be made from this investigation? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? _________________________________________________________________ (1mark) (1 markah) 2 Diagram 1 shows the result of an investigation about the heating of liquid T.blogspot.(d) http://gudangsoalan.

blogspot.http://gudangsoalan. (1mark) (1 markah) (c) What is the trend of changes in the temperature of liquid T? Apakah corak perubahan suhu cecair T? (1mark) (1 markah) (d) State the relationship between the time of heating with temperature of liquid T until 40 minutes? Nyatakan hubungan diantara masa pemanasan dengan suhu cecair T sehingga minit ke 40? (1mark) (1 markah) (e) Based on the investigation. ramalkan apakah cecair T? (1mark) (1markah) http://gudangsoalan.com .com (b)State one information gathered in this investigation. predict what is liquid T? Berdasarkan penyiasatan. Nyatakan satu maklumat dalam penyiasatan ini.blogspot.

com Time for the fish to last longer / days Masa ketahanan ikan / hari 15 30 (1 mark) . Kedua-dua ikan dilumurkan dengan kuantiti garam yang berbeza dan diletakkan dibawah matahari selama 3 hari pada masa dan tempat yang sama.com 3. _________________________________________________________________ __________________________________________________________________ http://gudangsoalan.http://gudangsoalan. Diagram 2 shows a group of pupils carried out an investigation about the time for the fish last longer. Fish A Ikan A 100g salt 100g garam Fish B Ikan B 200g salt 200g garam Diagram 2 Rajah 2 Result Keputusan Fish Ikan A B a) State the purpose (aim) of the investigation.blogspot. Nyatakan tujuan penyiasatan ini. Rajah 2 menunjukkan sekumpulan murid telah menjalankan satu penyiasatan tentang masa ketahanan ikan. Both of fish smeared with different quantity of salt and placed under the Sun within 3 days at the same time and place.blogspot.

beri satu kesimpulan yang sesuai. (1mark) (1 markah) (d) What is the trend of change in the time for the fish to last longer when the quantity of salt increase? Apakah corak perubahan masa ketahanan ikan bila jumlah garam meningkat? (1mark) (1 markah) Time for fish to last longer was affected by the temperature Masa ketahanan ikan dipengaruhi oleh suhu e) Based on the statement above.com .blogspot. Nyatakan satu maklumat dalam penyiasatan ini.blogspot.http://gudangsoalan. give one suitable conclusion.com (1 markah) b) What is kept the same (constant variable) in this investigation? Apakah yang ditetapkan (pembolehubah malar) dalam penyiasatan ini? _________________________________________________________________ (1mark) (1 markah) (c) State one information gathered in this investigation. Berdasarkan penyataan diatas. _________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (1 mark) (1 markah) http://gudangsoalan.

(1mark) (1 markah) (b) Write one other observation to support your reason (inference) in 4 (a). Rajah 3 menunjukkan tiga silinder R. Apabila hujung M dan N diangkat secara perlahan-perlahan didapati R jatuh dahulu diikuti S dan T. S and T were placed on a piece of board. Nyatakan satu sebab ( infrens ) berdasarkan permerhatian pada silinder R. S dan T diletakkan diatas sekeping papan. ______________________________________________________________________ (1mark) (1 markah) c) What is kept the same (constant variable) in this investigation? Apakah yang ditetapkan (pembolehubah malar)dalam penyiasatan ini? _________________________________________________________________ (1mark) (1 markah) http://gudangsoalan.blogspot. M N R S T Diagram 3 Rajah 3 (a) State one reason (inference) based on the observation on cylinder R.com 4.http://gudangsoalan.blogspot. R topples first followed by S and T. Tuliskan satu pemerhatian lain untuk menyokong sebab ( inferens) anda di 4(a). When the edge M and N are slowly lifted up. Diagram 3 shows three cylinder R.com .

blogspot.com Apa yang diubah (pembolehubah manipulasi) dalam penyiasatan ini? _______________________________________________________________ (1mark) (1 markah) (e) What conclusion can be made from this investigation? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? _________________________________________________________________ (1mark) (1 markah) http://gudangsoalan.d) What is changed (manipulated variable) in this investigation? http://gudangsoalan.blogspot.com .