E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme

UNIVERSITETI I PRISHTINES FAKULTETI JURIDIK PRISHTINE

Lenda: E Drejta Penale Pyetje dhe Pergjigje Pergaditur nga: Shqipron Krasniqi
Prill, 2012 Prishtine 1. Cka quajme veper penale?

Shqipron Krasniqi

sh.kras@live.com

1

E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme
Veprat me të cilat cenohet, dëmtohet apo asgjësohet vlerat juridike të njeriut dhe të bashkësisë së caktuar, në të drejtën penale quhen vepra penale 2. Cka nenkuptojme me termin e drejte penale? Me termin e drejta penale nënkuptojmë një degë të legjislacionit pozitiv të shtetit të caktuar dhe një degë të shkencave juridike. 3. Cka eshte e drejta penale, si dege e legjeslacionit pozitiv? Si degë e legjislacionit pozitiv, e drejta penale është sistem i normave ligjore me të cilat përcaktohet se cilat vepra të njerëzve konsiderohen vepra penale dhe far lloje të dënimeve apo të sanksioneve penale do t’u shqiptohen kryesve të tyre. 4. Cka eshte karakteristike themelore e te drejtes penale? Si karakteristikë themelore e së drejtës penale është se kjo është e drejtë ligjore. Është ligjore meqë kjo degë e drejtësisë i rregullon cështjet nga lëmi i saj vetëm me ligj, e jo me ndonjë akt tjetër nënligjor apo norma tjera juridike. 5. Cka eshte lende e se drejtes penale? Lëndë e së drejtës penale është vepra penale, kryesi i veprës penale dhe sanksionet penale. 6. Cka parasheh e drejta penale? E drejta penale parasheh se cilat vepra konsiderohen vepra penale dhe sanksionet penale qe mund t’u shqiptohen kryeresve te tyre. 7. Cka parasheh e drejta e procedures penale? E drejta e procedurës penale parashef normat me të cilat rregullohet veprimi dhe autorizimi i organeve shtetërore në procedurën penale. Me procedurën penale rregullohen marrëdhënjet midis gjykatave të larta dhe të ulta , raportet në mes gjykatës prokurorit, të fajsuarit , mbrojtësit, të dëmtuarve dhe subjektëve tjerë në procedurë sic janë: dëshmitarët , eksperti përkthyesi etj. 8. Cka percaktohet me normat e natyres materiale? Me normat e natyres materiale percaktohen se cilat vepra te njerezve konsiderohen vepra penale dhe cfare lloje te sanksioneve penale mund t’u shqiptohen kryeresve te tyre. 9. Cka rregullohet me normat e procedures penale? Me normat e procedures penale rregullohet procedura e gjykates dhe te organeve tjera shteterore per t’u konstatuar se a ka kryer ndonje person veper penale dhe se a jane plotesuar kushtet per shqiptimin e sanksionit penal. 10. Si ndahet e drejta penale? E drejta penale ndahet ne te: A) Drejten penale te pergjithshme dhe B) Drejten penale te posacme. 11. Cka eshte e drejta penale e pergjithshme? E drejta penale e përgjithshme është ajo e cila vlenë për të gjith qytetarët. 12. Cka eshte e drejta penale e posacme?

Shqipron Krasniqi

sh.kras@live.com

2

E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme
e drejta e posacme penale është ajo e cila vlenë për një grup qytetarësh që gjenden në marrëdhënje të caktuara apo i përkasin grupit të caktuar të shoqërisë( E drejta penale ushtarake, e cila aplikohet ndaj personave ushtarak, e drejta penale ndaj të miturve që aplikohet vetëm ndaj kryesëve të miturve të veprave penale. 13. Cka nenkuptojme me te drejten penale te rregullt? E drejta penale e rregullt aplikohet në kushtet normale, të rregullta të jetës shoqërore (gjatë kohës së paqës). 14. Cka nenkuptojme me te drejten penale te jashtezakonshme? E drejta penale e jashtzakonshme nënkupton normat penolo-juridike që nxirren dhe aplikohen në kushtet dhe rrethanat të jashtzakonshme( gjat luftës , apo rrezikut të drejtpërdrejt nga lufta). 15. Cka konsiderohet e drejte penale kombetare? E drejt penale kombëtare konsiderohet ajo e drejt penale apo legjislacion penal i një shteti të caktuar, që vepron apo zbatohet në teritorin e tij. 16. Cka eshte e drejta penale nderkombetare? E drejta penale nderkombetare eshte sistem i normave penale – juridike qe u dedikohet marredhenieve nderkombetare. 17. Cka eshte e drejta komparative? E drejta penale komparative merret me studimin e legjislacioneve penale të vendeve të botës. Shërben vetëm si metodë shkencore për njohjen e drejtave penale të shteteve tjera. 18. Cka eshte shkenca e se drejtes penale? Shkenca e së drejtës penale është sistem i nocioneve dhe i institucioneve të së drejtës penale. 19. Cila eshte detyra kryesore e shkences se te drejtes penale? Detyrë primare e shkencës së të drejtës penale është studimi dhe avancimi i së drejtës penale apo legjislacionit penal që është në fuqi në vendin e caktuar. 20. Shkencat e se drejtes penale, si ndahet? Shkencat e se drejtes penale ndahen ne : a) Pjesen e pergjithshme dhe b) Pjesen e posacme. 21. Cka eshte pjesa e pergjithshme e shkences se te drejtes penale? Pjesa e përgjithshme e shkencës së të drejtës penale studion parimet dhe institucionet themelore të së drejtës penale.Lidhur me cështjet që shqyrtohen në pjesën e përgjithshme të shkencës së drejtës penale ekzistojnë dy drejtime apo sisteme: Sistemi bipartit dhe sitemi tripartit. 22. Cka eshte sistemi i bipartit? Sistemi i bipartite eshte sistem tradicional i shkences se te drejtes penale. Kete sistem i pari e ka inauguruar Fojerbahu, te cilin me vone e kan pervetesuar edhe disa perfaqesues te shkolles sociologjike. Ne kete pjese shqyrtohen vetem dy nocione themelore : vepra penale dhe sanksioni penal.

Shqipron Krasniqi

sh.kras@live.com

3

E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme
23. Cka eshte sistemi i tripartit? Sistemi I tripartite eshte sistem I shkences se te drejtes penale i cili eshte shfaqur ne fillim te ketij shekulli. Sipas sistemit te tripartite, ne kete pjese, ekzistojne tri nocione themelore: vepra penale, fajtori dhe sanksioni penal. 24. Me cka merret pjesa e posacme e shkences se te drejtes penale? Pjesa e posacme e shkencës së të drejtës penale merret me studimin e veprave penale vec e vec, elemntet e tyre, formën e fajit me të cilën kryhen ato dhe sanksionet penale që mund t’u shqiptohen kryesve të tyre. Pjesa e posacme e shkencës së të drejtës penale i studion nocionet e veprave penale sic janë: vrasja, plagosja, vjedhja etj. 25. Si ndahen burimet e se drejtes penale? Burimet e se drejtes penale ndahen ne dy lloje, ato jane : a) Burimet material dhe b) Burimet formale. 26. Cka konsiderohet burime materiale? Burimet material konsiderohen të gjitha marrëdhëniet shoqërore–ekonomike dhe marrëdhëniet e tjera shoqërore, që e karakterizojnë një shoqëri, sitemin e saj shoqëroropolitik, ekonomik etj. 27. Cka jane burimet formale? Burimet formale të së drejtës penale janë normat juridike vec e vec dhe tërsia e tyre, ky është sistemi juridik i një caktuar. Burim kryesor duke u mbështetur në parimin nullum crimen nulla poena sine lege është Kodi penal, burimet tjera konsiderohen kushtetuta,konventa ndërkombtare etj. 28. Cka nenkuptojme me nocionin ligj penal? Me nocionin ligj penal nënkuptojmë cdo dispozitë ligjore me të cilën rregullohen cështje nga fusha e së drejtës penale. 29. Cka nenkuptojme me nocionin kod penal? Me nocion kod penal, nënkuptojmë ligjin të rëndësishëm në të cilin në mënyrë të tërsishme dhe të sistemuar përmblidhen dispozitat penalo-juridike. 30. Cka nenkuptojme me legjislacion penal? Me shprehjen legjislacion penal, nënkuptojm të gjitha ligjet penale , pra edhe kodin penale, si dhe tërë sistemin e ligjeve dhe dispozitave tjera penale, të cilat janë në fuqi. 31. Ne sa pjese ndahet Kodi Penal I Kosoves? Kodi penal I Kosoves ndahet ne dy pjese: a) Pjesen e pergjithshme dhe b) Pjesen e posacme. 32. Cka paraqet pjesa e pergjithshme e Kodit Penal? Pjesa e përgjithshme e kodit penale, paraqet një sitem të normave penalo-juridike me të cilat përcaktohen parimet e së drejtës penale si dhe nocioni dhe institucioent themelore të së drejtës penale, sic janë veprat penale, dënimet dhe llojet e sanksioneve penale , mbrojtja e nevojshme, nevoja ekstreme etj.

Shqipron Krasniqi

sh.kras@live.com

4

sh. vendi dhe koha e kryerjes etj. objekti I veprimit.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme 33.com 5 . Ky element i vepres penale ne te drejten penale njesohet me parimin e legalitetit apo te ligjshmerise . 38. ajo duhet qe para se te jete kryer te percaktohet me ligj si veper penale. pasoja. Cfare rendesi ka interpretimi i ligjeve? Interpretimi i ligjeve ka rendesi te madhe dhe eshte i domosdoshem ne te drejten penale. Si mund te percaktohet vepra penale? Vepra penale mund te percaktohet me detaje te shumta. Cka konsiderohet dispozitiv pershkrues? Dispozitiv pershkrues konsiderohen ato norma me te cilat caktohen tiparet e vepres penale. Percaktueshmeria e vepres ne ligj eshte edhe element I pergjithshem i vepres penale. Cka nenkuptojme me interpretim ne te drejten penale? Me interpretim ne te drejten penale nenkuptojme percaktimin e kuptimit te drejte te normes se caktuar penale – juridike. mjetet me te cilat mund te kryhet. dispozitivin dhe sanksionin. Cfare ceshtje rregullohen me normat e pjeses se pergjithshme? Me normat e pjeses se pergjithshme te Kodit penal rregullohen ceshtjet qe jane te perbashketa per te gjitha veprat penale dhe ndeshkimshmerine e tyre. 43. lidhur me veprimin e kryerjes mund te percaktohet menyra e kryerjes. Cka konsiderohet dispozitiv udhezues apo norme blankete? Dispozitiv udhezues apo norme blankete konsiderohet ajo e cila lidhur me disa tipare te vepres penale te caktuara. Sa lloje te interpretimeve njihen ne te drejten penale? Njihen 3 lloje te interpretimeve dhe ato jane : Shqipron Krasniqi sh. Ne dispozitiv percaktohen elementet e vepres penale (figura e vepres penale) kush mund te jete kryeres dhe cka konsiston veprimi i kryerjes. p. behet pershkrimi i tyre. 42. Cfare eshte karakteristike e normave penale-juridike te pjeses se posacme? Karakteristike e normave penale-juridike te pjeses se posacme eshte se cdonjera prej tyre i ka dy pjese. udhezon ne ndonje norme tjeter te Kodit penal. 34. 35. Cka nenkuptojme me dispozitiv te rendomte? Me dispozitiv te rendomte nenkuptojme ato norma me te cilat nuk percaktohen tiparet e vepres penale. 39. 41. Cka paraqet pjesa e posacme e Kodit penal? Pjesa e posacme e kodit penal paraqet sistem te normave penalo-juridike me të cilat përcaktohen veprat penale vec e vec si dhe sanksionet penale dhe masat e trajtimit të detyrueshëm që mund t’iu shqiptohen kryesve të veprave penale. 36. 40.kras@live. 37. ngase shumica e normave penale – juridike nuk mund te aplikohet ne rastin konkret para se te interpretohen – para se te percaktohet kuptimi i drejte i tyre. C’duhet bere per t’u konsideruar nje veper penale? Per t’u konsideruar nje veper veper penale. por vetem emertimi i tyre.

Ky lloj interpretimi nuk eshte i obligueshem per organet qe merren me aplikimin e ligjeve penale. 50. Cka eshte interpretimi gjyqesor? Interpretimi gjyqesor eshte interpretim te cilin e bene gjykate gjate aplikimit te ligjit ne rastin konkret. b) Interpretimi gjyqesor dhe c) Interpretimi doktrinar. ato jane : a) Interpretimi autentik. Sa lloje te interpretimeve njihen sipas subjektit qe mund ta bejne interpretimin ? Njihen tri lloje te interpretimeve. Interpretimi autentik si behet? Interpretimi autentik behet sipas procedures qe vlen nxjerrja e ligjeve. Cilat jane metodat e interpretimit? Metodat e interpretimit te ligjeve penale jane : a) Interpretimi gramatik b) Interpretimi logjik c) Interpretimi historik d) Interpretimi sistematik e) Interpretimi komporativ f) Interpretimi teologjik 51. c) Sipas vellimit. Si behet interpretimi gramatik? Interpretimi gramatik i normave penale – juridike te legjislacionit penal behet me Shqipron Krasniqi sh. Cka eshte interpretimi shkencor apo doktrinar? Interpretimi shkencor apo doktrinar i ligjeve penale eshte interpretim qe e ben shkenca e se drejtes penale. 48. Interpretimi gjyqesor nuk ka efekt te pergjithshem obligues por vlene vetem per nje rast konkret. 47. 45.kras@live. Per kete arsye quhet edhe interpretim ligjor apo i obligueshem. Interpretimit autentik duhet ti permbahen te gjithe organet shteterore. Andaj. Nxjerrja e ligjeve apo kodeve penale eshte ne kompetence te parlamentit. interpretimin autentik mund ta beje vetem parlamenti i shtetit. b) Sipas metodave. Cka konsiderohet interpretimi autentik? Interpretimi autentik konsiderohet me i rendesishmi dhe vendimtar. Gjithashtu edhe shpallet ne te njejten menyre sikunder edhe ligji.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme a) Sipas subjekteve qe mund ta beje interpretimin. Ky inkorporohet ne tekstin e ligjit dhe konsiderohet pjese perberese e tij prej momentit kur ligji hyn ne fuqi. interpretimi autentik konsiderohet pjese integrale e ligjit qe i dedikohet. 46.com 6 . 49. 44. Kush e ben interpretimin autentik? Interpretimin autentik e ben organi i cili e ka nxjerre ligjin qe interpretohet.

Sa lloje te interpretimeve kemi sipas interpretimit te vellimit? Sipas interpretimit te vellimit kemi dy lloje te interpretimeve: Shqipron Krasniqi sh. percaktimi I permbajtjes dhe kuptimit te ligjit behet me ane te te menduarit dhe nxjerrjes se konkluzave. Me ndihmen e ketij interpretimi.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme ndihmen e rregullave te gramatikes dhe sintakses. 58. 60. Cka eshte interpretimi sipas vellimit? Interpretimi sipas vellimit eshte atehere kur fjaleve. kuptimi i ligjit penal apo te normes se caktuar penale – juridike. 57. Cka percakton interpretimi sistematik? Interpretimi sistematik percakton permbajtjen dhe kuptimin e ndonje norme penale – juridike ne baze te vendit qe eshte rradhitur ne sistemin e ngushte dhe te gjere te legjislacionit penal si dhe lidhmerine e saj me normat dhe institucionet e tjera juridike – penale.kras@live. Kur aplikohet interpretimi krahasues? Interpretimi krahasues aplikohet edhe atehere kur me rastin e perpilimit te ligjit penal ne mase te konsiderueshme eshte marre parasysh ndonje legjislacion i huaj. percaktohet sipas kohes kur behet aplikimi i tij. mund t’u jepet kuptimi i ngushte apo i gjere. Ne interpretimin historik. sa lloje te interpretimeve njihen? Njihen dy lloje te interpretimeve : a) Interpretimi subjektiv dhe b) Interpretimi objektiv apo evolutiv. percaktohet sipas kohes qe eshte nxjerre sipas asaj qe ligjdhenesi ka synuar te arrije ne kohen kur e ka nxjerr ligjin. 54. qe eshte shpallur ne gjuhe te ndryshme. Si behet interpretimi logjik? Interpretimi logjik mbeshtet ne rregullat e logjikes. i cili kuptimin e tij synon ta percaktoje sipas qellimit te ligjit (ratio legis). 53. Cka eshte interpretimi krahasues apo komporativ? Interpretimi krahasues apo komporativ eshte metode e tille e interpretimit e cila kuptimin e ligjit e percakton duke e bere krahasimin e dy apo me shume teksteve autentike te ligjit te njejte. kuptimi i ligjit apo normes se caktuar penale – juridike. termave apo nocioneve qe jane perdorur ne tekstin e normave penale. Sipas interpretimit objektiv si percaktohet kuptimi i ligjit? Sipas interpretimit objektiv – evolutiv. 62. 56. duke i percaktuar shkaqet qe e kane kushtezuar nxjerrjen e normes. Ne cka konsiston interpretimi historik? Interpretimi historik konsiston ne percaktimin e kuptimit te norms penale juridike duke u mbeshtetur ne historikun e lindjes se saj. 55. 61. 59. 52. Si percaktohet interpretimi subjektiv? Interpretimi subjektiv. Cka eshte interpretimi sipas qellimit apo interpretimi teologjik? Interpretimi sipas qellimit apo interpretimi teologjik eshte metode e tille e interpretimit te ligjit penal.com 7 .

73.ndaj personave. 67.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme a) Interpretimi i ngushte apo restrektiv dhe b) Interpretimi i gjere apo ekstensiv.ne territor. ose ne rastet kur ligji i ri permban klauzole gjenerale me te cilen parashihet se pushojne se vepruari te gjitha dispozitat qe jane ne kundershtim me te. b) ------------------------. Kur ekziston interpretimi i gjere apo ekstensiv? Interpretimi i gjere ekstensiv ekziston atehere kur fjaleve. c) ------------------------. Ai vepron gjer ne diten kur hyn ne fuqi ligji i ri.com 8 . termave apo nocioneve qe jane perdorur ne ligjin penal u jepet kuptimi i ngushte. 63. Si abrogohet ligji ne menyre te heshtur? Ne menyre te heshtur ligji penal abrogohet atehere kur ligji penal i ri nuk permban dispozite mbi abrogimin e ligjit te meparme. i cili shprehimisht ose ne menyre te heshtur e abrogon ate te meparshmin. Kjo ndodh kur ligji penal eshte nxjerre me qellim qe te veproje vetem per nje kohe te caktuar dhe se me kalimin e asaj kohe ai pushon se vepruari. Cfare rendesie ka percaktimi i veprimit te ligjit penal ne kohe? Percaktimi i veprimit te ligjit penal ne kohe ka rendesi te madhe ne te drejten penale Shqipron Krasniqi sh. Si abrogohet shprehimisht ligji penal? Shprehimisht ligji penal abrogohet ne rastet kur ligji i ri parasheh dispozite te posacme me te cilin e abrogon ate te meparshmen.kras@live. 68. termave apo nocioneve te ligjit penal u jepet kuptimi i gjere. 64. mirepo ceshtjet i rregullon ne menyre te njejte apo te ndryshme. quhet vocation legis. 71. 66. Kur pushon se vepruari ligji penal? Ligji penal pushon se vepruari edhe ne rastet kur skadon afati per te cilen eshte nxjerre. 70. Kur vepron ligji penal? Cdo ligj penal vepron ne kohen e caktuar. ne territorin e caktuar dhe ndaj personave te caktuar. Sa lloje te veprimit te ligjit penal njihen? Njihen tri lloje te veprimit te ligjeve penale: a) Veprimi i ligjit penal ne kohe. 72. Si quhet koha prej shpalljes ne gazeten zyrtare e deri ne hyrjen ne fuqi? Koha prej shpalljes se ligjit ne gazeten zyrtare e gjer ne hyrjen ne fuqi. Kur hyn ne fuqi ligji penal? Zakonisht ligji penal hyn ne fuqi tete dite pas shpalljes ne gazeten zyrtare. Kur ekziston interpretimi i ngushte apo restrektiv? Interpretimi i ngushte apo restrektiv ekziston atehere kur fjaleve. Deri kur vepron ligji penal? Ligji penal vepron perderisa te abrogohet me ligjin e ri. 65. 69.

sa parime jane pervetesuar? Qe te mund te aplikohet legjislacioni yne penal edhe ne rastet kur veprat penale kryhen jashte territorit te Kosoves. perkatesisht kur ne vend te tij gjendet ne fuqi ligji i ri penal. ato jane: a) Parimi territorial. 79. sipas parimit real apo mbrojtes. 75. b) Parimi real. Kur shprehet parimi real apo mbrojtes? Veprimi i legjislacionit tone penal. Kjo ceshtje ka rendesi te posacme ne rastet kur vepra penale eshte kryer ne kohen kur ka qene ne fuqi nje ligj penal. Cka do te thote termi pushtet represiv? Termi pushtet represiv do te thote qe ai shtet me ligj te percaktoje se cilat vepra konsiderohen vepra penale dhe per to te parashoh sanksione penale. shprehet ne rastet kur Shqipron Krasniqi sh. e drejta jone penale i ka pervetesuar disa parime te natyres se pergjithshme. Ku veprojne ligjet penale? Ligjet penale te nje shteti veprojne ne territorin e shtetit ne te cilin edhe jane nxjerre. 78. Cka duhet te konstatohet per aplikimin e parimit territorial? Per aplikimin e parimit territorial duhet te konstatohet se vepra penale eshte kryer ne territorin e vendit. d) Parimi i personalitetit pasiv. ky parim i cili ne lemin penale – juridike emertohet si pushtet represiv i shtetit. c) Parimi i personalitetit aktiv. Sipas ketij parimi.com 9 . pa marre parasysh se a jane shtetas te tij. Per t’u aplikuar legjislacioni yne. 74. Cka eshte parimi territorial i veprimit? Parimi territorial i veprimit te legjeslacionit penal te Kosoves eshte parim themelor ngase per shkak te tipareve dhe dimesioneve te tij me se shpeshti aplikohet ne praktike. kurse kryesi gjykohet ne kohen kur ligji i meparme ka pushuar se vepruari.kras@live. 80. e) Parimi universal. Sa parime jane te aprovuara sipas Kodit Penal te Kosoves? Sipas Kodit Penal te Kosoves. shtetas te huaj apo persona pa shtetesi. Keto jane: a) Parimi real b) Parimi i personalitetit aktiv c) Parimi i personalitetit pasiv d) Parimi universal. 81.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme ngase prej kesaj varet se cili ligj penal do te aplikohet ndaj kryeresit te vepres penale. legjislacioni penal i nje vendi aplikohet ndaj te gjithe personave qe kryejne vepra penale ne territorin e tij. 77. 76. jane te aprovuara 5 parime. Ku aplikohet ligji apo kodi penal? Parimi se ligji apo kodi penal aplikohet ne territorin e vendit eshte manifestim i sovranitetit te cdo shteti.

91. 83. jane viktima te vepres penale. Ndaj kujt aplikohet parimi universal? Sipas parimit universal. 90.kras@live. 82. Sipas parimit te personalitetit pasiv. 85. Cfare kushti duhet plotesuar per t’u aplikuar parimi i juridiksionit? Si kusht qe duhet plotesohet per t’u aplikuar parimi i juridiksionit perfaqesues apo cedimi i ndjekjes penale. Pse quhet parim i personalitetit pasiv? Quhet parim i personalitetit pasiv ngase ne aspektin criminal qytetaret tane apo Kosova jane pasiv.kur aplikohet legjislacioni yne? Sipas parimit te personalitetit aktiv legjislacioni yne aplikohet ne rastet kur qyetaret e Kosoves kryejne vepra penale jashte territorit te Kosoves. eshte qe shteti i huaj te ndermarre ndjekjen penale dhe qe i huaji ne vendin tone te kete kryer vepren penale per te cilen eshte parapare denimi me burgim gjer ne dhjete vjete. Kur shprehet aplikimi i parimit universal? Aplikimi i parimit universal shprehet kur eshte fjala per vepra te renda penale te cilat i kryejne te huajt jashte vendit.com 10 . Sipas parimit te personalitetit aktiv. duhet qe shtetasi i huaj te haset ne territorin e Kosoves ose te ekstradohet. 84. legjislacioni penal i Kosoves aplikohet edhe ndaj te huajve te cilet jashte territorit te Kosoves kryejne vepra penale kunder qytetarit tone ose kunder vendit tone. Per cka eshte parapare aplikimi i parimit real apo mbrojtes? Aplikimi i parimit real apo mbrojtes te legjislacionit penal te Kosoves eshte parapare edhe per disa vepra penale shume te renda me te cilat rrezikohet siguria e Kosoves ose popullit te saj. ndaj kujt aplikohet legjislacioni yne? Sipas parimit te personalitetit pasiv. Kur behet ekstradimi? Ekstradimi me se shpeshti behet ne raste kur ndonje person kryen ndonje veper penale ne Shqipron Krasniqi sh. 87. 88. por me te cilat demtohen apo rrezikohen te mirat juridike te vendit tone apo te qytetareve tone. Si mund te aplikohet ky parim? Qe te mund te aplikohet ky parim. Me ane te ketij parimi qytetaret tane dhe Kosova mbrohen nga veprat penale qe kryhen jashte vendit nga shtetas te huaj. 86. me qellim qe kryeresi te denohet per vepren penale te kryer ose me qellim qe ndaj tij ekzekutohet denimi i shqiptuar me aktgjykim te plotefuqishem. 89. legjislacioni yne penal aplikohet edhe ndaj te huajit i cili kryen veper penale jashte territorit te Kosoves ndaj shtetit te huaj apo personit te huaj.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme veprat penale kryhen jashte territorit te Kosoves. Cka nenkuptojme me ekstradim ne te drejten penale? Me ekstradim ne te drejten penale nenkuptojme dorezimin e kryeresit te vepres penale prej nje shteti ne shtetin tjeter.

mirepo ekstradimi behet edhe ne raste kur ndonje person ne shtetin e huaj kryen veper penale kunder shtetit tjeter ose shtetasit te huaj. Cka nenkuptojme me figure te vepres penale? Me figure te vepres penale nenkuptojme teresin e elementeve te vepres penale te caktuar. Prej sa elementeve perbehet vepra penale? Vepra penale perbehet prej kater elementeve themelore apo te pergjithshme. politike qe ne piken e fundit kishin karakter progresiv.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme nje shtet dhe para se te zbulohet gjate procedures penale apo pasi qe. konsiderohen vepra te dobishme dhe progressive. b) Me ane te metodes eliminatore. eshte shqiptuar denimi. Ne kontraten per ekstradim per sa lloje te veprave penale behet dorezimi i fajtorit? Ne kontraten per ekstradim duhet cekur se per cilat lloje te veprave penale behet dorezimi i fajtorit. Cdo veper penale e parapare ne legjislacion penal posedon elementet e veta te posacme sipas te cilave ajo dallohet prej veprave te tjera penale.com 11 . d) Pergjegjesia penale e kryeresit (fajesia). keto jane: a) Veprimi i njeriut. Kjo behet ne keto 3 menyra: a) Me ane te metodes se enumeracionit. Kur eshte paraqitur e drejta e azilit? E drejta e azilit eshte paraqitur ne mesin e shek. 98. arratiset ne shtetin tjeter me qellim qe ti shmanget denimit. me c’rast lloj i veprave penale per te cilat behet ekstradimi caktohet sipas llojit te mases me te bute te denimit. 92. per interesin gjithmbarshem te njerezimit nuk konsiderohen vepra te denueshme. 93. Ne te drejten penale me azil nenkuptojme strehim e shtetasve te huaj apo personave pa shtetesi ne shtetin e caktuar qe ndiqen per shkak te aktiviteteve te tyre. me c’rast ceken llojet e veprave penale per te cilat nuk do te behet ekstradimi. XIX me qellim qe te mbroheshin kryeresit e veprave penale. 97. mundeson luftimin e krimininalitetit ne permasa nderkombetare. b) Kunderligjshmeria. c) Percaktueshmeria e vepres penale ne ligj. me c’rast ceken llojet e veprave penale per te cilat do te behet ekstradimil. po perkundrazi.kras@live. Kunder kujt jane te drejtuara veprat penale? Veprat penale jane te drejtuara kunder te mirave apo vlerave te cilat jane te mbrojtura me Shqipron Krasniqi sh. 94. 96. Cfare forme eshte ekstradimi? Ekstradimi eshte forme kryesore e ndihmes juridike midis shteteve ne fushen e se drejtes penale dhe ne mase te konsiderueshme. c) Me ane te metodes se klauzoles gjenerale. Cka nenkuptojme me azil ne te drejten penale? Termi azil rrjedh nga fjala latine asylum qe do te thote strehim. 95.

com 12 . 99. Objekti grupror i vepres penale perfshin disa objekte te posacme qe jane te ngjajshme mes veti. Cka eshte objekt grupor i vepres penale? Objekt gruperor i vepres penale eshte konkretizimi I ubjekteve te pergjithshme te vepres penale. ato jane: a) Objekti I pergjithshem dhe b) Objekti grupor i vepres. 100. politika etj.Psh. Si ndahet objekti i veprimit? Objekt i veprimit ndahet në : a) objektin sulmues dhe b) gramatik. te popullit ten je vendi dhe te komunitetit nderkombetare. integriteti i tij truperor. Cka e paraqet objektin e veprimit? E mira apo vlera juridike ndaj së cilës është e drejtuar vepra penale paraqet objektin e veprimit. rregullim shoqeror. siguria. 104. qytetari dhe sistemi kushtetues juridik si dhe siguria e vendit sipas legjislacionit tone jane objekti i pergjithshem i vepres penale. te vepra penale e vrasjes objekt veprimi është jeta e njeriut. te veprat penale prodhimi dhe vënja në qarkullim e parave të falsifikuar. Cka eshte objekti i vepres penale? Objekti i vepres penale eshte supstral material i cdo veper penale ngase me veper panel rrezikohet apo denohet ndonje e mire e cila per shkak te rendesise se saj shoqerore mbrohet nga e drejta penale. 106. Kush eshte objekt i pergjithshem i vepres penale? Objekti i pergjithshem i vepres penale marre ne teresi eshte njeriu dhe bahkesia shoqerore. 101. Cka jane objektet e vepres penale? Objektet e vepres penale jane te mirat apo vlerat vitale te njeriut. Cka eshte objekti sulmues? Objekt sulmues është lënda ndaj së cilës është drejtuar veprimi i veprës penale. lirite dhe te drejtat themelore te njeriut dhe qytetarit. jeta e njeriut. 103. Perkatesisht.te Shqipron Krasniqi sh. me cërast dëmtohet apo rrezikohet objekti që mbrohet nga e drejta penale. paqja. 102.Psh. Cka nenkuptojme me objekt veprimi? Me objekt veprimi nënkuptojmë personin apo vlerën tjetër juridike ndaj të cilit është ndërmarrë veprimi i kryerjes. 107. objekt veprimi është paraja e rrejshme. barazia. te vepra penale e vjedhjes objekt veprimi është snedi i lujtshëm. 105.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme sisteme juridike ten je vendit dhe me te drejten nderkombetare.kras@live. Sa lloje te objektit te vepres penale njihen me te drejten penale? Ne te drejten penale njihen dy lloj te vepres. Keto jane.

Si quhet personi qe kryen veper penale? Personi që kryen vepër penale quhet subjekt i veprës penale. ndahen në delikuentë të mitur.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme vepra penale e vjedhjes . Sa lloje te subjektesh te veprave penale kemi? Në të drejtën penale njihen dy lloj subjekesh të veprave penale edhe atë: a) subjekti aktiv dhe b) subjekti pasiv.com 13 . Cka konsiderohen veprat penale te pergjithshme? Veprat e përgjithshme penale janë ato vepra të cilat i kanë njohur gjithmon të drejta Shqipron Krasniqi sh.pen.vjecare. Cka eshte objekto gramatik? Objekt gramatik është lënda në të cilën kryhet veprimi kryerjes psh. 111. objekt gramatik është monedha e falsifikuar. 108. Me fjale te tjera subjekti aktiv eshte kryes I vepres penale.kras@live. 115. subjekt i veprës penale konsiderohen edhe shtyetsit. ndihmësit dhe organizatës kriminale. Sipas natyres se vepres penale si ndahen veprat penale? Sipas natyrës veprat penale ndahen në veprat: a) penale të përgjithshme dhe b) veprat penale politike.vjecare”. Persona madhor të rinjë konsiderohen personat prej moshës 1821 vjec. ngase edhe këta kontribojnë në kryerjen e veprës penale. kush konsiderohet objekt te vepres penale? Subjekt të veprës penale konsiderohen vetëm personat që mbushur moshën 14. 110. të KP. ai quhet edhe viktimë e veprës penale. te vep.par.personat nën moshën 14.2. falsifikimit të parasë. 109. ku thuhet:”Personi nuk konsiderohet penalisht përgjegjës nëse në kohën e kryerjes së veprës penaleështë nën moshën 14. Veprat penale te cilat mund t’I kryeje cdo subjekt quhen delicta communia. 112. 116. Kush eshte subjekt pasiv? Subjekt pasiv është personi që është dëmtuar apo rrezikuar me vepër penale. objekt sulmues është prona te sendi i tundshëm.vjecare janë jasht sverës penale kjo është paraparë shprehimisht në nenin 11. te vrasja është njeriu. Lidhur me moshen. Përvec atyre që drejtpërsëdrejti ndërmarrin vepprimin e kryerjes.Subjekt pasiv mund të jetë personi fizik dhe juridik. Kush konsiderohet subjekt aktiv? Subjekt aktiv konsiderohet personi I cili me veprimin e tij shkakton pasojen e vepres penale. 113. si të tillë konsiderohen personat prej moshës 14-18 vjec edhe këta ndahen në dy grupe të mitur të rinjë 14-16 dhe të mitur të rinjë 16-18 vjec. Ne te shumten e rasteve veprat penale mund ti kryeje cdo subjekt. Si ndahen subjektet e vepres penale? Subjektët e veprës penale. 114. te lajmrimi i rremë është personi i akuzuar rrejshëm.

vjedhja e armëve nga depoja ushtarke me qëllimqë të përdoren për kryengritje të armatosur.vrasja. kundër nderit dhe autoritetit. këto janë vepra speciale në raport me veprat penale të rëdnomta. 117. 119. kundër dinjitetit dhe moralit. kundër pavarsisë. . mirëpo të cilat paraqiten si mjet që do të shërbejë ndonjë të mirë politike. kundër pasurisë. veprimet të cilat e përbëjnë figurën e këtillë të veprës penale . dhënia e ushqimit apo veshmbathjes kryengritësve kundër sistemit juridik dhe sigurisë. Cka jane veprat penale politike? Veprat penale politike janë të drejtuara kundër të mirave politike dhe kryhen nga motivet politike. pa marrë parasysh rregullimin e tyre shoqëroro – ekonomik. Sipas teorise objektive cka konsiderohet veper penale politike? Sipas teoria objektive vepër penale politike konsiderohen ato vepra penale të cilat janë të drejtuara kundër shtetit dhe organizimit të tij.Vepra penale e përbërë jo e drejtë ekziston në raste kur figura e veprës penale është e përbërë prej dy a më shumë veprimeve . . mirëpo vetëm njëra paraqet vepër penale. 118. marrëdhënieve të tij me shtete tjera.Te veprat penale të përbëra të drejta. sigurisë. si vepër e këtillë është dhunimi( 193 KPPPK). 120. kundër të drejtave themelore të qytetarve etj. Cka konsiderohet veper penale formale? Veprat penale formale konsiderohen ato vepra të cilat sipas ligjit konsiderohen se janë Shqipron Krasniqi sh.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme penale e të gjitha shteteve. Cka jane veprat penale komplekse? Veprat penale komplekse janë veprat penale të rëndomta por që në rastin konkret paraqesin sulm ndaj rregullimit juridik apo ndaj ndonjë të mire tjetër politike. Cka jane veprat penale konekse? Veprat penale konekse janë vepra penale të rëndomta. Cka konsiderohet veper penale e perbere? Konsiderohet vepër penale e përbërë ngase me ligj është e paraparë se ajo mund të kryhet me ndërmarrjen e dy apo më shumë veprimeve dhe këto vepra penale mund të jenë si vepra penale të përbëra të drejta dhe jo të drejta. mund të paraqesin secila prej tyre vec e vec vepër penale të posacme vepër penale e përbërë e drejtë është psh grabitja. Sipas teorise subjektive cka konsiderohet veper penale politike? Sipas teoorisë subjektive për tu konsideruar një vepër penale politike. 121.com 14 . integritetit teritorial etj. figura e së cilës përbëhet prej dy veprave penale përdorimi i dhunës apo kanosjes dhe të vjedhjes. fyerja apo shpifja e kryetarit të shtetit apo funksionarve të lart shtetërorë. Si vepra të këtilla janë psh. 123. vendimtare janë motivet dhe qëllimi i kryesit. të mira politike konsiderohen tthemelet e rregullimit shoqërorë të një vendi.kras@live. Veprat penale jane te drejtuar kundër jetës dhe trupit . 122. integritetit teritorial. pavarsia dhe siguria e shtetit. ose paraqitet si përgaditje apo pasojë e veprës penale politike.

sepse nese e deshiron kete.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme kryer vetëm me faktin e mdërrmarjes së veprimit të kryerjes. po per tentative e vepres penale te caktuar.: privimi I kunderligjshmerise. Si vepra penale te ketilla jane: vrasja. 132. 124.: shkaktimi I rrezikut te pergjithshem. vrasja. Cka jane veprat penale permanente? Veprat penale përmanente janë ato vepra penale të cilat shkaktojnë pasojën që mund të zgjasin kohë të shkurtër apo të gjatë. plagosja. janë ato vepra penale të cilat konsiderohen se janë kryer nëse asgjësohet apo dëmtohet e mira jurdike që mbrohet me të drejtën penale vrasja.kras@live. Sa lloje te rrezikimit kemi ne shkencen e se drejtes penale? Kemi dy lloje te rrezikimit: a) Rrezikimi konkret apo I drejtperdrejte dhe b) Rrezikimi abstract 128. ndërprerja e palejuar e shtatzënisë. vjedhja. Si vepra penale permanente jane p. 127. cenimi i paprekshmërisë së banesës neni 166. 131. Cka jane veprat penale momentale? Veprta penale momentale janë ato vepra te të cilat pasoja shkaktohet menjehere pas përfundimit të veprimit të kryerjes. 126. Keto vepra penale konsiderohen se kryhen kur shkaktohet rreziku i drejtperdrejte per jeten apo pasurine e njerezve. Shumica e veprave penale te parapara ne legjislacionin penal jane vepra penale momentale. si lloj I vepres penale qe rrezikon. sikunder dhe veprat penale permanente. plagosja . Cka jane veprat penale qe rrezikojne? Veprat penale që rrezikojnë. grabitja etj. Mirepo. 125. kryesi nuk guxon te deshiroje demtimin apo asgjesimin e objektit te mbrojtur. Cka eshte rrezikimi abstrakt? Rrezikimi abstrakt. te veprat penale qe rrezikojne. etj.P jane p.sh.sh. Si vepra te tilla sipas K. mecërast kohzgjatja e pasojës konsiderohet element i figurës së veprës penale. edhe pse nuk është shkaktuar pasoja. konsiderohen se kryhen kur shkatohet rreziku ndaj objektit të mbrojtur. Cka jane veprat penale qe demtojne? Veprat penale që dëmtojnë. ekziston ne rastet kur ne kodin penal eshte percaktuar si mundesi apo gjendje e cila mund te shkaktoje rrezik konkret. fyerja neni 187 etj. moslajmrimi i veprës penale apo kryesit.com 15 . krijojne gjendje te Shqipron Krasniqi sh. janë ato vepra penale për ekzistimin e të cilave ligji parashef shkatimin e pasojës së caktuar psh. 130. atehere nuk mund te behet fjale per rrezikim. Cka jane veprat penale te gjendjes? Veprat penale te gjendjes. Cka eshte rrezikimi konkret? Rrezikimi konkret apo i drejtperdrejte ne figuren e vepres penale eshte percaktuar si mundesi reale e shkaktuarjes se pasojes. bigamia. dëmtimi i pendave etj. etj. neni 304. dëmtimi i sendit të huaj etj . 129. Cka konsiderohet veper penale materiale? Veprat penale materilae.

Cka konsiderohen krime. Me veprat penale me mosveprim cenohen normat të cilat urdhërojnë apo obligojnë që të ndërmerret veprimi i caktuar. kryhen me msondërmarrjen apo apstenimin nga veprimet që ka qenë i detyruar ta ndërmarrë dhe kjo është përcaktuar me nenin 31. të drejtës financiare . 137. Në kuptim penalo juridik. të drejtës së punës.: (denime me burg afatshkurter apo denime ne te holla). psh në të drejtë ushtarake. Si vepra te ketilla jane p. apo sic quhen ndryshe deliktet omnisive.par. te vepra penale e vjedhjes marrja e sendit të huaj etj). delikte dhe kundervajtje? Krime konsiderohen ato vepra penale per te cilat jane parapare denime te renda (denime me vdekje apo burg te rend). Si konsiderohet nje veprim relevant? Për tu konsideruar një veprim relevant në të drejtën penale. Me rastin e kryerjes së veprës penale me veprim personi vepron në kundërshtim me normën që e ndalon veprimin e caktuar( norma prohibitive) psh. 135.të KPPK i cili thotë:” Vepra penale kryhet me mosveprimi vetëm kur kryesi nuk i ndërmerr veprimin të cilin ka qenë i obliguar ta kryej”.com 16 .P. akoma vazhdon. pa marre parasysh se pasoja perkatesisht gjendja e kunderligjshme. 134.I vullnetshëm konsiderohet ai veprim i cili është ndërmar dhe është dirigjuar nga ana e personit të vetdijshëm dhe në bazë të vullntit të lirë. demtimi I sendit. mosdhënia e ndihmës nga neni 220 të KPPK. ai duhet të jetë i vullnetëshëm. Këto norma quhen norma imperative apo përceptive. (denimi me burg). 136. Delikte konsiderohen veprat penale per te cilat jane parapare denime me te lehta p. këto norma gjenden jo vetëm në legjislacion penal por eshe jasht sferës së tij. te vepra penale e incestit cenohet norma e cila ndalon marrëdhëniet seksuale në familje. Cka jane veprat penale te kryera me mosveprim? Veprat penale me mosveprim . 133. Veprat penale te gjendjes konsiderohen se jane kryer me krijimin e gjendjes se ketille. Sipas të drejtës penale nuk do të konsiderohen si veprime dhe nuk do të ndëshkohen sjelljet apo veprimet që ndërmerren apo shkaktohen pa vetdije. nën ndikimin e dhunës apo kanosjes.sh.: lendimi trupor.sh. të drejtën familjare etj. Cka nenkuptojme me termin veprim ne te drejten penale? Me termin veprim .E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme kunderligjshme.sh. Cka jane veprat penale te kryera me veprim? Shumica e veprimeve penale të parapara në legjislacion penal kryhet me veprim. apo te vrasja cenohet norma e cila ndalon që ndonjë person të privohet nga jeta.sh. mirepo kohezgjatja e gjendjes apo pasojes se kunderligjshme nuk eshte element i figures se ketyre veprave penale. kurse Kundervajtje konsiderohen ato vepra penale per te cilat jane parapare denime edhe me te lehta p. veprim është lëvizje trupore e vullnetshme e njeriut me të cilën kryhet vepra penale te vrasja shkrepja me armë.2. rastsisht . në të drejtën penale nënkuptojmë të gjitha sjelljet apo veprimet e njeriut që manifestohet në botën e jsashtëme dhe të cilat janë të përcaktuara me ligj si vepra penale. Shqipron Krasniqi sh.kras@live.

mirëpo në disa raste mund të kryhen me mosvperim. ngase në këtë rast pasoja ka mundur të shkaktohet në cdo vend tjetër. psh. Sipas kësaj teorie të gjitha elementet e e veprës penale qëndrojnë në lidhëhmëri reciprooke dhe kanë rëndësi të njëjt dhe nuk ka nevojë që vendi ku është ndërrmar veprimi të ketë prioritet në raport me vendin e shkaktimit të pasojës ose e kundërta. 146. 142. Si mund te ndahen veprat penale te kryera me mosveprim? Vepra penale të kryera me mosveprim mund të ndahen në dy grupe: a) Në veprat penale të drejta me mos veprim dhe b) Veprat penale jo të drejta të kryera me msoveprim. janë ato lloje te veprave penale të cilat dhe në kodin janë përcaktuar se mund të kryhen vetëm me mosveprim. si vend i kryerjes konsiderohet si vendi i ndërmarrjes së veprimit ashtu edhe vendi i shkaktimit të pasojës. andaj ky vend nuk është në kurfar lidhje kauzale me veprimin kryrës.mosdhënia e ndihmës personit. Cka jane veprat penale jo te drejta te kryera me mosveprim? Veprat penale jo të drejta të kryera me mosveprim janë veprat të cilat zakonisht kryhen me veprim. në rastin kur e ëma me qëllim që ta privoj nga jeta fëmiun e vet nuk e ushqim dhe fëmiu vdes. mirëpo mund të kryhet edhe me mosveprim. Psh. jeta e të cilit gjendet në rrezik të drejtpërdrejte neni 156 të KPPK. pa marr parasysh se ku është ndërmarr veprimi i kryerjes. b) Teoria e pasojes apo suksesit. Sipas teorise se veprimit ku konsiderohet vend I kryerjes? Sipas teorisë së veprimit si vend i kryerjes konsiderohet vendi ku është ndërmarr veprimi i kryerjes pa marr parasysh se ku është shkaktuar pasoja sipa skësaj teorie nuk do të ishte në rregull që vendi i kryerjes të lidhej me pasojën. nga se shpesh është rastësi shkaktimi i pasojës. 144. 139. Sa teori njihen per percaktimin e vendit te kryerjes te veprave penale? Njihen 3 teori te percaktimit te vendit te kryerjes te veprave penale ato jane: a) Teoria e veprimit. 141. ndërsa është dërguar në spital në një vend tjetër ku edhe vdes . Sipas teorise se ubikvitetit ku konsiderohet si vend I kryerjes? Sipas teorisë së ubikvitetit.Vepra penale e vrasjes zakonisht kryhet me veprim. c) Teoria e ubikvitetit 143. Sipas teorise se pasojes apo suksesit ku konsiderohet vend I kryerjes? Sipas teorisë së suksesit. si vend i kryerjes konsiderohet si vendi ku ka Shqipron Krasniqi sh.com 17 .nëse personi është plagosur në një vend.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme 138. Cfare rendesie ka percaktimi I vendit te kryerjes te vepres penale? Caktimi i vendit të kryerjes është e rëndësishme në aspektin e përcaktimit të kompetencës. 145.kras@live. 140. Ku konsiderohet si vend I kryerjes te veprat penale ne bashkepunim? Te veprat penale të kryera në bashkpunim. Cka jane veprat penale te drejta te kryera me mosveprim? Veprat penale të drejta të kryera me mosveprim. si vendi i kryerjes së veprës penale konsiderohet vendi ku është shkaktuar pasoja.

154. andaj ky është tipar edhe i delikteve penale-veprave penale. 149. ashtu edhe vendi ku sipas parashikimeve apo dashjes së kryesit pasoja është dashur të shkaktohet ose ka mundur të shkaktohet. Kur konsiderohet se vepra penale eshte kryer ne kohe? Sipas neni 32. 148. 150. është e domosdoshme që ai veprim të manifestohet me një shkallë të lartë të rrezikshmërisë dhe të jetë i përcaktuar me ligj si vepër penale. 151. duhet theksuar se në të drejtën penale nuk konsiderohet cdo vepër shoqërore e rrezikhme si vepër penale. përkatsisht ku është shkaktuar pasoja. Për tu konsideruar një veprim i rrezikshmë si vepër penale. 152. të KPPK.të KPPK. Kur konsiderohet koha e kryerjes te veprat penale qe jane kryer ne bashkepunim? Te veprat penale që janë kryer në bashkpunim. ndërsa cdo vepër penale është edhe e rrezikshme. në rast kur tentativa e veprës penale ndëshkohet.kras@live. Kur konsiderohet koha e kryerjes te veprat penale te vazhduara dhe kolektive? Për veprat penale të vazhduara dhe kolektive. Cka eshte rrezikshmeria? Rrezikshmëria është tipare sociale dhe element material i kundërligjshmërisë. Cka eshte kunderligjshmeria? Kundërligjshmëria është elemnt apo atribut i përgjithshëm i cdo vepre penale. si kundravajtje. Si percaktohet shkalla e rrezikshmerise? Shqipron Krasniqi sh. Ku konsiderohet si vend I kryerjes te veprat penale ne tentative? Sipas nenit 33.Kundërligjshmëria paraqet bazë juridike për përcaktimin e veprës penale. vepra penale konsiderohet se është kryer në kohën kur personi ka vepruar apo është dashur të veproj. nga kjo rezulton se cdo vepër e rrezikshme nuk është edhe vepër penale. 155. vendi i kryerjes konsiderohet si vendi ku është ndërmarrë veprimi kryerjes. pa marr parasysh se kur është shaktuar pasoja. si kohë ë kryerjes konsiderohet koha sa ka zgjatur gjendja e kundërligjshme. par. Rrezikshmëria është prezumim i veprës penale është pjesë përbërse e veprës penale. 147. Ekzistojnë një mori veprash tjera të dënueshme dhe të ndaluara me ligj. sipas natyrës së saj kundërligjshmëria është tipar i cdo delikti.2. 153. Kur konsiderohet koha e kryerjes te veprat penale permanente? Te veprat penale përmanente. delikte civile. Si konsiderohet nje veprim I rrezikshem si veper penale? Lidhur me rrezikshmërinë si komponente e kundërligjshmërisë.com 18 .E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme vepruar bashkpuntori ashtu edhe vendi ku vepruar kryesi. kohë e kryerjes konsiderohet kur bashkepunetori ka vepruar e jo kur kryesi ka ndërmarr veprimin e kryerjes. si kohë e kryerjes konsiderohet e tërë koha gjatë së cilës janë ndërmmar veprimet e posacme që e përbëjnë figurën e këtyre llojeve të veparve penale. por për shkak të rrezikshmërisë më të vogël nuk konsiderohen si vepra penale por fjala vjen.

Cfare rendesie ka percaktimi I rrezikshmerise se posacme? Përcaktimi i rrezikshmërisë ka rëndësi ngase me anë të saj bëhet dallimi midis veprave penale të njëjta.Psh. Me shpërdorim përvetson 50. përcaktohet pesha e veprës penale.Rrezikshmëria e posacme ka rëndësi edhe për matjen e dënimit. 159. Përcaktimin e rrezikshmërisë shoqërore në mënyrë të përgjithshme e bënë ligjdhënësi. mjetet me të cilat është kryer.Përcaktimin e shkallës së rrezikshmërisë së posacme të veprës penale të caktuar e bënë gjykata në cdo rast konkret. kur rrezikshmëria ishte më e vogel edhe vepra konsiderohet më e lehtë. Shkalla e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale shprehej edhe nëpërmjet të sanksionit penal.mos pagimi i borxhit është e kundërligjshme. mirëpo në mes të vjedhjeve megjithate ekziston dallime. Psh.000 €. Cka eshte rrezikshmeria e posacme? Rrezikshmëraia e posacme shprehet me kryerjen e veprës penale konkrete në kuadrin e llojit të njetë të veprave penale. Për veprat penale më të rrezikshme në ligj parashihej lloje dhe dënime më të ashpëra.150. sic është motivi nga i cili kryesi ka kryer veprën penale. në mënyrë të përgjithshme(abstrakte)për numër të pacaktuar të rasteve. Kshtu fjala vjen.Kjo ka edhe rëndësi praktike sepse cdo vepër e kundërligjshme nuk konsiderohet edhe vepër penale.Këtu edhe pse bëhet fjalë për vepër të njejtë penale rrezkshmëria shoqërore e veprës penale të personit B. duke marr parasysh veprën penale të kryer me tërë tërësinë e vet . Shkalla e rrezikshmërisë varte edhe nga vet kryesi(subjekti)i veprës penale. 158. por nuk është vepër penale. kur ne themi se vjedhja është vepër e rrezikshme shoqërore kemi parasysh vjedhjen në formën e përgjithshme. mjetet me të cilat është rrezikuar apo dëmtuar e mira juridike. koha e kryerjes. motivet apo qëllimet e kryerësit etj. jeta e tij e mëparshme a është recidiv apo jo.është më e madhe se ajo e personit A. së këndejmi kur rrezikshmëria është e madhe. 156. vendi dhe koha e kryerjes.sepse me ligj nuk është e paraprë si e tillë. me ligj është paraparë si vepër e kundërligjshme marrja e sendit Shqipron Krasniqi sh. sic është intensitetit i rezikimit apo dëmtimit të mirës juridike. edhe vepra penale konsiderohet më e rëndë dhe anasjelltas.Andaj duhet dalluar kundërligjshmërinë nga përcaktueshmëria e veprës penale në ligj. 157.com 19 . vendi i kryerjes. Cka eshte rrezikshmeria e pergjithshme? Rrezikshmëria e përgjithshme është ajo rrezikshmëri e veprës penale sic është përcaktuar në ligj. mjetet me të cilën është rrezikuar apo dëmtuar.Nëse nuk është e përcaktuar në ligj si vepër penale ajo nuk mund të jetë e tillë. Vetëm në rastet kur vepra e caktuar e kundërligjshme edhe me normat e legjislacionit penal është përcaktuar si vepër penale.kras@live. Shkalla e rrezikshmërisë shoqërore përcaktohet edhe duke pasur parasysh mënyrën e kryerjes së veprës. kurse personi B.000 €. Si konsiderohet nje veper e kunderligjshme si veper penale? Në të drejtën penale për tu konsideruar një vepër e kundërligjshme ajo duhet të jetë e përcaktuar në ligj si vepër penale.Nëse personi A. Duke u bazuar në shkallën e rrezikshmërisë shoqërore.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme Shkalla e rrezikshmëris përcaktohet edhe duke marr parasysh mënyrën e kryerjes së veprës.

meqë i sulmuar ka të drejtë ta zmrap sulmin e kundërligjshëm.real dhe të atcasshëm ndaj vetes ose ndaj një personi tjetër.duke e mbrojtur jetën e vet e privon nga jeta personin A. Si konsiderohet mbrojtja sipas teorise subjektive? Sipas teorise subjektive personi që kryen vepër penale në mbrojtje të nevojshme nuk duhet ndëshkuar meqë ai në momentin e zbrapjes së sulmit gjendet në gjendje të tronditjes së fortë shpirtërore e cila përjashton përgjegjësinë dhe fajësinë. 165. në kushtet e caktuara me ligj.Në këtë rast kundërligjshmëria përputhet me përcaktueshmërinë e veprës penale në ligj. në pjesën e tij të përgjithshme parasheh dy norma permisive.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme të huaj me qëllim të fitimit pasuror në mënyrë të kundërligjshme. konsiderohet se vepra penale nuk ekziston. mirëpo meqë vrasja është kryer në mbrojtje të nevojshme. Si shkaqe apo rrethana që e përjashtojnë kundërligjshmërinë sipas pjesës së përgjithshme të KPPK. 162. t’i shkaktoj ndonjë dëm të mirave juridike të sulmuesit. Cka eshte sulmi? Shqipron Krasniqi sh.par. Nga ky shembull rezulton se në situatën e përshkruar janë përmbushur të gjitha tiparet e veprës penale të vrasjes. Këto janë mbrojtja e nevojshme(neni 8) dhe nevoja ekstreme ( neni 9). Cka parasheh Kodi Penal ne pjesen e pergjithshme per perjashtimin e kunderligjshmerise? K. që duke zbrapsur sulmin e kundërligjshëm. 166. Si konsiderohet mbrojtja sipas teorise objektive? Sipas kësaj teorie. -shkaqet e përjashtimit të kundërligjshmërisë sipas degëve të tjera të drejtësisë.vepra e rëndësisë së vogël( neni 7) dhe urdhërat nga lart ( neni 10). 163. Kur do te ekziston mbrojtja e nevojshme? Mbrojtja e nevojshme do të ekzistojë psh. I sulmuari është i autorizuar. E sulmon me thik personin B. 161. 167. mirëpo personi B. me të cilat përjashtohet kundërligjshmëria në rast se përmbushen kushtet e caktuara. Cilat jane shkaqet me te rendesishme qe mund te perjashtojne kunderligjshmerine? Shkaqet më të rëndsishme që mund ta përjashtojnë kundërligjshmërinë i kemi ndarë në tri grupe: -shkaqet e përjashtimit të kundërligjshmërisë sipas pjesës së përgjithshme të Kodit penal. në rast kur personi A. Cka eshte mbrojtja e nevojshme? Në nenin 8. Sipas nenit 8.P.com 20 .par.” mbrojtja e nevojshme është mbrojtja e cila është e domosdoshme për të zbrapsur sulmin e kundërligjshëm.të KPPK.kras@live. me kusht që karakteri i mbrojtjes të jetë në proporcion me shkallën e rrezikut që paraqet sulmi”.2. janë edhe dhuna dhe kanosja.1 të KPPK thuhet shprehimisht se nuk është vepër penale ajo vepër e cila është kryer në mbrojtje të nevojshme. 164. Cilat jane elementet kryesore per te ekzistuar mbrojtja e nevojshme? Për të ekzistuar mbrojtja e nevojshme duhet të ekzistoj sulmi dhe mbrojtja.K. -shkaqet e përjashtimit të kundërligjshmërisë sipas pjesës së posacme të kodit penal dhe. 160.

njëri prej tyre mbush revolën apo nxjerr thikën nga kllëfi në këto situata konsiderohej se mbrojtja është e atcasshme me sulmin.Sulmi duhet të jetë i vërtet Për tu konsideruar se ekziston mbrojtja e nevojshme . Sulmi është i kundërligjshëm kur sulmuesi nuk ka kurfar autorizimesh juridike për veprimtarinë e vet. Ne keto raste mbrojtja mund të ndërmerret menjiherë dhe mund të zgjasë gjersa zgjat edhe sulmi. apo sic quhet ndryshe mbrojtja e nevojshme putative. mirëpo në cdo cast pritej të filloj. duhet të pushoj edhe mbrojtja. 2. mirëpo personi B.com 21 . kur ka filluar të veproj dhe gjersa zgjatë. nuk është i kundërligjshëm dhe kundër tij nuk është e lejuar mbrojtja e nevojshme. Në këto situata nuk ekziston mbrojtja e nevojshme. Cka eshte mbrojtja? Shqipron Krasniqi sh. Për të ekzistuar mbrojtja e nevojshme . Nëse ndokush gabimisht mendon se është sulmuar dhe duke qenë në lajthitje e lëndon apo e privon nga jeta “sulmuesin” . i mituri. Në erresirë e sulmon këtë me revole imituese (lodër). të kujtuar. atëhere në këso raste fjala është për mbrojtje të nevojshme fiktive. apo rastësisht. Mirëpo në jetën e përditshme më së shpeshti sulmohet jeta e njeriut integriteti trupor dhe pasuria. 4.1).(18. por në këto rrethana mund të bëhet fjale për lajthimin në fakt ( neni 18 të KPPK). Me qëllim tallje me personin B. apo kur sulmi refuzohet apo zotrohet . sigurisë apo integritetit teritorial të Kosovës etj. Sulmi mund të ndërrmeret nga cdo person. edhe pse ai akoma nuk ka filluar. Nga kushti që sulmi duhet të jetë i kundërligjshëm del se sulmi i cili e ndërmerr në bazë të ndonjë autorizimi ligjor. 168. Cilat jane kushtet që duhet të përmbushen me rastin e sulmit? Kushtet që duhet të përmbushen me rastin e sulmit jane : 1. Në momentin kur pushon së vepruar sulmi . nga personi madhor. sulmi duhet të jetë i vërtetë. kur veprimtaria e vet cenon sitemin juridik.kras@live. Sulmi mund të ndërmerret me qëllim. Psh në grindje e sipër midis dy personave. përkatesisht gjersa të përfundoj.p1r. 169.Sulmues duhet të jetë njeriu. që të ekzistoj realisht.Sulmi duhet të jetë i atcasshëm Sulmi është i atcasshëm kur në cdo moment pritet të filloj. Në të gjitha këto raste mbrojtja është e nevojshme.2) ndërsa nëse ka qenë në lajthim real të pamenjanuar nuk është penalisht përgjegjës. 5. sulmi duhet të ndërrmiret nga njeriu. nga fëmiu apo personi i semure psikik. nëse nuk ka qenë sa duhet i kujdesshëm mund të përgjigjet për veprën penale të kryer nga pakujdesia(18. Duke menduar se sulmi është i vërtet e vret atë. nga pakujdesia .E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme Sulmi është cdo veprim i njeriut i cili është i drejtuar në dëmtimin apo rrezikimin e ndonjë të mire juridike. menjiher.par. 3. Mbrojtja është e lejuar edhe nga personi që gezojne imunitet diplomatik.Sulmi mund të jetë i drejtuar kundër cdo të mire Sulmi mund të jetë i drejtuar ndaj të mirave juridike që i përkasin personit fizik. Sulmi konsiderohet se mund të pritet në cdo moment në rastet kur mund të filloj aty për aty.Sulmi duhet të jetë i kundërligjshëm. personave juridik.Personi A.

sepse i ka mundur ta zbraps sulmin pa shkaktuar vrasjen. Si perkufizohet rreziku? Shqipron Krasniqi sh.Mirëpo nuk konsiderohej se ekziston mbrojtja e nevojshme kur ekziston një disproporcion i madh midis dëmtimit i cili është shkaktuar dhe dëmtimit që është kanosur.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme Mbrojtja është cdo veprim i njeriut me të cilin dëmtohet apo rrezikohet ndonjë e mire e sulmuesit. kundër trupit. pasurisë etj). Psh.Një mbrojtje konsiderohet e nevojshme në rast kur konstatohet se sulmi nuk ka mundur të zbrapset pa i shkaktuar dëmtim sulmuesit. 173. mbrojtja e nevojshme ekziston edhe në rastet kur sulmi zmbrapset edhe nga personi i tretë. 2.Mbrojtja duhet të jetë proporcionale me intenzitetin e sulmit. jetës. Mbrojtja e nevojshme ekziston edhe nga përkufizimi i këtij institucioni. vrasja e fëmiut i cili po vidhte mollë etj. i cili nuk ka mundur të evitohet në ndonjë mënyrë tjetër.2. 3. Për tu konsideruar se ekziston mbrojtja e nevojshme.Përkndrazi konsiderohet se ekziston mbrojtja e nevojshme edh e kur e keqja e shkaktuar në rastin e zbrapsjes së sulmit është më e madhe se e keqja e kanosur. veprimet e mbrojtjes duhet të jenë të drejtuara kundër sulmuesit. ta zmbraps prej vetes apo tjetrit rrezikun e atcasshëm dhe të paprovokuar. 170.kras@live.Mirëpo nuk kërkohet një ekuivalencë në mes të intensitetit të sulmit dhe mbrojtjes përkatsisht në mes të keqës së kanosur dhe të keqës së shkaktuar. ngase mbrojtja në situatat e tilla nuk ka qenë domosdo e nevojshme. mjetet që i posedon sulmuesi). Psh. Cka eshte nevoja ekstreme? Nevoja ekstreme është rrethanë e dytë që e përjashton kundërligjshmërinë. kundër asaj të mire juridike të sulmuesit. Mbrojtja duhet të jetë domosdo e nevojshme për zbrapjen e sulmit. i sulmuar nuk mund të arsyetohej se ka vepruar në mbrojtje të nevojshme nëse atë e ka privuar nga jeta.Mbrojtja duhet të jetë e drejtuar kundër sulmuesit. 171.com 22 . Për tu konsideruar një mbrojtje si e nevojshme ajo duhet të jetë domosdo e nevojshme që personi prej vetes apo tjetrit ta zmbraps sulmin. 172. një i moshuar i moshës mbi 70 vjecare me një letfe e sulmon personin e ri dhe fizikisht të zhvilluar.( në proporcion me mjetet që i përdor sulmuesi. Sipas përkufizimit ligjor nevoja ekstreme ekziston kur vepra është kryer me qëllim që kryesi ta menjanoj .të KPPK). forcës fizike të sulmuesit. Cilat kushte duhet te permbushen me rastin e mbrojtjes (zbrapsja e sulmit)? Kushtet të cilat duhet të përmbushen me rastin e mbrojtjes (zbrapsja e sulmit) jane: 1. Për të qenë mbrojtja domosdo e nevojshme. e cila është e nevojshme për zbrapjen e sulmit (psh. Ose vrasja e klientit në kafene i cili po thente gota etj. Kur shprehet tejkalimi apo kapercimi I mbrojtjes se nevojshme? Tejkalimi apo kapërcimi i mbrojtjes së nevojshme shprehet në rastet kur mbrojtja nuk është proporcionale me sulmin apo kur mbrojtja ndërmerret pasi që është zmbrapsur ose ka pushuar së vepruar sulmi. ajo duhet të ekzistojë në proporcionalitet (përpjestueshmëri) midis intensitetit të sulmit dhe mbrojtjes. me kusht që e keqja e shkaktuar nuk është më e madhe se e keqja që është kanosur ( neni 9.par.

Ku dhe ne cilat raste shprehet tejkalimi i nevojes ekstreme? Te nevoja ekstreme mund të shprehet tejkalimi : a).kur rreziku ka mundur të menjanohet duke e dëmtuar në përmasa më të vogla të mirën juridike të personit tjetër dhe c). në bazë të rrethanave ekzistuese objektive. Kush jane te obliguar t’I ekspozohen rrezikut? Ekzistojnë disa kategori njerzish të cilët për shkak të detyrës . 2. mirëpo meqë vepra është kryer në kushtet e nevojës ekstreme.sh. nëse personi gabmisht mendon se rreziku ekziston atëhere fjala është për të ashtquajturën nevojë ekstreme putative. 174. vepra e tillë nuk konsiderohet vepër penale. 176. përjashtohet ekzistimi i veprës penale.com 23 . Kur konsiderohet menjanimi I rrezikut? Menajanimi i rrezikut konsiderohet veprimi që nërmerret me qëllim që të shpëtohet e mira juridike së cilës i kanoset rreziku. Nuk mund të konsiderohet se personi ka vepruar në nevojën ekstreme nëse me fajin e tij me dashje apo nga pakujdesia e ka shkatuar rrezikun.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme Si parakusht për ekzistimin e nevojës ekstreme është ekzistimi i rrezikut.kur dëmtimi i të mirës juridike të personit tjetër është bërë pasi ka pashuar . Vepra e cila kryhet me rastin e tejkalimit të kufijve të nevojës ekstreme konsiderohet vepër penale dhe nëse tejkalimi është bërë me dashje përgjigjet për dashje e nëse është bërë nga pakujdesia përgjigjet për pakujdesi nëse ligji parasheh përgjegjsi penale për pakujdesi. profesionit apo pozitës Shqipron Krasniqi sh.kur e keqja e shkaktuar është më e madhe se e keqja e kanosur. mirëpo në praktikë rreziku më së shpeshti është i drejtuar kundër jetës. pasi që ka kaluar rreziku. Cilat jane kushte duhet te permbushen me rastin e rrezikut? Kushtet që duhet të përmbushen me rastin e rrezikut jane: 1. 175.par. 3. me arsye supozohet se në cdo moment. P.Rreziku mund t’i kanoset cdo të mire Rreziku parimisht mund t’i kanoset cdo të mire juridike që është e mbrojtur në sistemin juridik. trupit. Me veprimin e menjanimit të rrezikut zakonisht realizohen tiparet e veprës penale të ckatuar.Rreziku nuk duhet të jetë i provokuar apo i shkatuar. në këto situatat përgjegjësia e tij zgjidhet sikur te mbrojtja e nevojshme putative. aty për aty. b).kras@live. Kodi penal në situata të këtilla bënë dallimin se rreziku është shkaktuar me dashje apo nga pakujdesia dhe nëse rreziku është shkaktuar nga pakujdesia. 177. Nëse ngasësi i automobilit duke vozitur me shpejtësi të madhe në rrugë i del fëmiu dhe ky për ta shpëtuar fëmiun del në trotuar dhe lëndon ndonjë person tjeter. Rreziku zakonisht përkufizohet situatë në të cilën. kryesin e tillë gjykata mund ta ndëshkoj më butë ( neni 9.Rreziku duhet të jetë i vërtetë Rreziku konsiderohet i vërtet kur ai realisht ekziston.3 të KPPK). është objektiv. në bazë të parimeve të përgjegjsisë penale të veprave të kryera në lajthim real apo faktik( neni 18). mund të dëmtohet e mira juridike e personit fizik apo juridik. shëndetit lirisë dhe pasurisë.

4. Cka eshte dhuna absolute? Dhuna absolute është ajo dhunë me të cilën personi në tërësi. duhet konstatuar se ajo nuk ka mundur të evitohet në ndonje mënyrë tjetër. Rojtari i ndonje objekti në kushtet e caktuar është i obliguar t’i ekspozohet rrezikut.personi A. Psh kryesi i drejton revolën sportelistitt të bankës dhe e detyron që t’ia komunikoj kodin sekret te shefit të bankës. një person me kontratë merr për obligim që të kujdest për personin e palëvizshëm). Dhuna është absolute në rast kur me përdorimin e dhunës.Me anë të deklaratave të ndryshme.të KPPPK.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme sociale që kanë në shoqëri. ai ndaj të cilit është përdorur dhuna. 181.kras@live. me gojë. duke thirrur në ndihmë apo duke ikur.Psh. 180. ndërsa sipas nenit 107. nga profesioni (zjarrfiksi është i obliguar t’i ekspozohet rrezikut për ta fikur zjarrin edhe nëse i kanoset rreziku). si dhunë konsiderohet edhe përdorimi i hipnozës ose mjeteve tjera dehëse me qëllim që ndokush kundër vullnetit të vet të vehet në gjendje të pavetdijshme ose të bëhet i paaftë për rezistencë. 178. Mirëpo Shqipron Krasniqi sh. nga marrëdhënia e punës ( p.10. E lidh punëtorin e e autorizuar të hekurudhës i cili nuk mund të jap sinjal që treni duhet të ndalet dhe kështu shkaktohet ndeshja e trenave me që rast shkaktohen viktima njerzish dhe dëm material.Dhuna apslolute ekziston edhe në situatën kur personi e hipnotizon tjetrin apo e detyron të konsumoj alkool dhe në atë gjendje e shtyen që të kryej vepër penale. është privuar që lirisht të vendos për sjelljet e veta. në tërësi ka qenë i privuar nga mundësia që të merr vendim për veprim apo mos veprim.par. por ajo mund të jetë edhe vis maior. me mbrojtje të nevojshme.sh. Rojtari në roje).par.. nga kontrata ( psh. Kanosja më së shpeshti kryhet në mënyrë verbale. Detyrimi për t’iu ekspozuar rrezikut mund të rrjedhë nga ligji (psh. ose nëse ka qenë i penguar që vendimin e tij ta realizoj.com 24 .i ekspozohen rrezikut ( neni 9. 179.Dhuna mund të jetë fizike apo mekanike. Cka eshte dhuna? Dhuna është përdorimi i forcës ndaj një personi me qëllim që ta detyrohet të ndërmarr apo të mos ndërmarr një veprim me të cilin realizohet tiparet e një vepre penale. Cka eshte dhuna kompulsive? Dhuna kompulsive shprehet në raste kur personi ndaj të cilit përdoret dhuna nuk është absolutisht i privuar nga mundësia për të vendosur mirëpo dhuna që aplikohet bënë presion të tillë që e shtrënfon të ndërmarr apo mos të ndërmarr veprimin e caktuar. Kur e perjashton dhuna compulsive ekzistimin e vepres penale? Për tu konsideruar që dhuna komplusive e përjashton përgjegjsinë penale. 182. nuk mund të thirren në nevojën ekstreme por janë të obliguar t. Cka eshte kanosja? Kanosja është deklarata e ndonjë personi me të cilën i bëhet me dije dikujt se do ta gjej ndonjë e keqe nëse nuk vepron ashtu si dëshiron personi që kanoset.të KPPK).

Të mira juridike personale konsiderohen psh. Kur ekziston vetelendimi? Vetëlëndimi ekziston në rastet kur një person e dëmton të mirën juridike. Do të përgjigjet penalisht ai i cili me qëllimqë t’i shmanget shërbimit ushtrak e plagos vehten. 187. 183. rrethanat në të cilat një vepër penale është kryer. Kushti i dytë që një vepër penale të konsiderohet e me rrezikshmëri shoqërore të parëndsishme. është e mundur që të ekzistoj vetëm një kusht dhe vepra të trajtohet e rëndësisë së vogël. por ai ndaj të cilit është e orientuar kanosja në bazë të situatës të rrethanave konkrete. Kur eshte vepra e rendesise se vogel? Vepra është e rëndsisë së vogël eshte kur rrezikshmëria e saj nuk është e rëndësishme për shkak të natyrës ose peshës së veprës.Për ekzistimin e kanosjes nuk është e domosdoshme që ai që kanoset ta realizoj kanosjen. Prej sa elementeve përbëhet pergjegjesia penale? Përgjegjësia penale përbëhet prej dy elementeve : 1. kërkohet që të mos jetë shkaktuar pasoja e ndaluar apo ajo të jetë e parëndesishme. të rrethanave në të cilat është kryer vepra. psh. të shkallës së ulët të përgjegjsië penale të kryesit të veprës ose për shkak të rrethanve personale të kryesit. një person konsiderohet penalisht përgjegjës nëse në kohën e kryerjes së veprës penale ka poseduar cilësi të caktuara psikike dhe nëse te ai ka ekzistuar një marrëdhënie e caktuar psikike ndaj veprës të ciën ai e ka kryer.Nga qëndrimi apo marrëdhënia e kryesit ndaj veprës që e ka kryer( nga fajësia). raporti psikik i kryesit ndaj vepërës (forma e fajit. integriteti trupor. në këto situata konsiderohet se personi i tillë ka kryer vepër penale shmangie nga shërbimi ushtrak duke e bërë vehten të paafte. I shkakton vehtes lëndime trupore apo e shkatërron pasurinë e vet.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme mund të kryhet me shkrim apo me veprime konkludante. Nuk është e nevojshme që të gjitha këto kushte të përmbushen ne cdo rast. pasuria individuale etj. Kur konsiderohet nje person penalisht i pergjegjshem ne te drejten penale? Në të drejtën penale. të fitoj bindje se kanosja do të realizohet.com 25 . 185. 184. Cilat kushte duhet plotesuar per tu konsideruar nje veper penale me rrezikshmeri te vogel shoqerore? Për tu konsideruar një vepër e rëndësisë së vogël përpos peshës së veprës.kras@live. Në të drejtën penale vetëlëndimi nuk paraqet vepër penale me kusht që mos paraqes rrezik për shoqërinë. qëllimi dhe motivi i tij) etj. Jeta. duhet plotesuar edhe kushtet tjera të cilat kryesisht kanë të bëjnë me mjetet me të cilat është kryer vepra penale. 186. Një person konsiderohet penalisht i përgjegjshëm nëse në kohën e kryerjes së veprës penale ka qenë i përgjegjshëm dhe i fajshëm. dmth.Nga vetitë e caktuara psikike të kryesit(përgjegjësia) dhe 2. Shqipron Krasniqi sh. të mungësës së pasojës ose pasojës të parëndsishme. liria e qarkullimit. nderi autoriteti. të mirën personale.

lindja. Marrëdhënia apo relacioni psikik i kryesit ndaj veprës në të drejtën penale quhet fajësi.shtatzania. faji ekziston atëhere kur personi është i vetdijshëm dhe e dëshiron ndërmarjen e veprimit .sh. Kur konsiderohet nje person penalisht i pergjegjshem? Në të drejtën penale një person konsiderohet penalisht i përgjegjshëm atëhere kur posedon aso veti apo aftësi intelektuale ( mendore) dhe volitive që i bëjnë të mundshëme të mendoj . Përgjegjshmëria përbëhet prej dy elementeve:elementit intelektual apo të vetdijes dhe elementit volitiv apo të dëshirës-vullnetit. mandej neurozat.com 26 . Cka eshte faji? Faji ëshë element subjektiv i veprës penale. apo njërën nga këto aftësi.1. pasojë kjo që në ligj ishtë e paraprë si vepër penale. dhe nëse ndaj veprës.th.konsiderohet “ Personi i cili ka kryer vepër penale konsiderohet i paaftë mendërisht nëse në kohën e kryerjes së veprës penale lëngonte nga ndonjë smundje mendore e përkohshme ose e përhershme. Një person konsiderohet se veprën penale e ka kryer me faj në rastet kur ka ditur se me veprimin apo mosveprimin e tij do të shkaktojë pasojë të ndaluar në botën e jashtme. nëse për shkak të smundjes mendore kronike apo të përkohshme.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme D. helmimet e ndryshme. çrregullimit mendor apo ngecjes në zhvillimin mendor. Kur ekziston faji lidhur me veprimin e vepres penale dhe te pasojes? Lidhur me veprimin e veprës penale . Përgjegjësia penale përbëhet nga përgjegjshmëria dhe fajësia. çrregullim mendor apo ngecje në zhvillimin mendor që ka prekur funksionimin e tij mendor dhe për pasojë nuk ka qenë në gjendje të kuptojë apo kontrollojë veprimet apo mosveprimet e tij apo të kuptoj se kryen vepër penale”.pasojës ka pasur aso marrëdhënie. çrregullimet endryshme organike. apo kur është i vetdijshëm dhe dëshiron të mos e Shqipron Krasniqi sh. tëia vëjë në barrë atë vepër. Shkaqe tjetra që mund të shpiejnë në përgjegjshmëri esenciale të zvogluar mund të jenë senileti i të oshuarve. Sipas nenit 12. Sipas K. Personi konsiderohet penalisht përgjegjës nëse është mendërisht i aftë dhe është shpallur fajtor për kryerjen e një vepre penale. neurastia dhe neuropatia. esencialisht e zvogluar. 192.P. i papërgjegjshëm. aftësia e kryesit që të kuptojë rëndësinë e veprës apo aftësia e tij që tëi kontrolloj sjeljet e veta ka qenë dukshëm . 188. në të drejtën penale konsiderohet i papërgjegjshëm. Kush e shkaktojne gjendjen e përgjegjshmërisë esenciale të zvogluar? Gjendjen e përgjegjshmërisë esenciale të zvogluar më së shpeshti e shkaktojnë psikopatitë. Cka eshte përgjegjshmëria esencialisht e zvogluar? Përgjegjshmëria esencialisht e zvogluar është gjendje e tillë e personit në kohën e kryerjes së veprës penale . të gjykojë. alkolizmi kronik.m. të vendosë dhe t’i kontrolloj sjelljet dhe veprimet e veta .të KPPK. Kur konsiderohet personi I papergjegjshem? Kryesi i veprës penale i cili nuk i posedon këto dy aftësi. 190. 189.par. 191. relacion e cila i bënë të mundshme gjyqit që t’ia ngarkojë. si sp. smundjet infektive etj. narkomania. 193.kras@live.

një person konsiderohet se e kryen veprën penale me fajin e tij në rast kur veprën penale e konsideron si të kundërligjshme. kryesi gjithehere konsiderohet penalisht përgjegjës.P? K. 199. 194. është dakorduar që të shkaktohet pasoja. Sa forma kryesore i ka faji sipas K. e cila shprehet me dashjedhe nga pakujdesia.të KPPK. Sipas dispozitave të nenit 15. Shqipron Krasniqi sh. 195.Në rastet kur vepra penale kryhet me dashje. teoria normative dhe teoria normativo-psikologjike. vepra penale është kryer me dashje kur kryesi ka qenë i vetedijshëm për veprën e vet dhe ka dashur që ta kryej.faji i ka dy forma kryesore : a) Dashja (dolus) dhe b) pakujdesinë (culpa). dëshiron që të shkaktohet pasoja e ndaluar në botën e jashtme.Sipas teorisë psikologjike. Cka eshte pakujdesia? Pakujdesia është formë më e lehtë e fajit dhe për veprat penale të kryera nga pakujdesiakryesi dënohet vetëm në rastet kur me ligj shprehimisht parashihet se do të dënohet edhe për veprat e kryera nga pakujdesia. por e ka pranuar.com 27 . Sa lloje te dashjes i njeh K.nenit 15. dashja konsiderohet si formë më e shpeshtë e fajit me të cilën kryhet vepra penale.kras@live.Sipas teorisë psikologjike-normative.P. Cka eshte dashja? Dashja është forma më e rëndë e fajit dhe më së shpeshti veprat penale kryhen me këtë form të fajit. Sa teori ekzistojne lidhur me fajin ne shkencen e se drejtes penale? Në shkencën e së drejtës penle lidhur me fajin ekzistojnë tri teori. dhe 16. kur me mosveprim kryhet vepra penale e caktuar. 1. vepër penale dhe e dëshiron kryerjen e asaj vepre. një person konsiderohet se e ka kryer një vepër penale me faj në rast kur janë shprehur elemntet e teorisë psikologjike dhe normative. 198. 3. 2. njeh dy lloje të dashjes: a) dashjen direkte dhe ate b) eventuale.P.Sipas teorisë normative . apo ka qenë I vetedijshëm se për shkak të veprimit dhe mosveprimti të tij mund të shkaktohet pasoja e ndaluar. 197. Cka konsiderohet dashja ne shkences e se drejtes penale ? Në shkencën e së drejtës penale dhe në praktikën gjyqsore.ajo psikologjike. faji është marrëdhënie(relacion) psikik i kryesit ndj veprës së vet dhe pasojës së asaj vepre. 196.? Sipas KPK. 200. Kur ekziston dashja direkte (dolus direktus)? Dashja dirkete (dolus direktus) ekziston atëhere kur kryesi është i vetdijshëm se me veprimin apo mosveprimin e vet do të kryej vepër të dëmshme.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme ndërmarr veprimin e caktuar.

Kur ekziston dashja e paramenduar dhe dashja e atçasëshme? Dashja e paramenduar ekziston në rastet kur vendimi për të kryer vepër penale lind mjaft kohë para se të kryhet ajo. 208. Psh. mirëpo me vetedije është dakorduar që ajo të shkaktohet. Por e godet personin C. Gjuan me gurë personin B. Cka eshte pakujdesia? Pakujdesia (culpa) është forma e dytë e fajit dhe për nga intensiteti i përgjegjesisë penale është fomë më e lehtë e fajsisë. Sa lloje te dashjes i njeh K.P.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme 201. kryesi me gakftohësi me mundësi të gjatë kohore ka menduar para se të kryej veprën penale. kjo formë edashjes përputhet në tëresi me dashjen direkte. çdo vepër penale që kryhet me dashjet supozohet se është kryer me qëllim të caktuar. 202. Kur shprehet dashja e caktuar (dolus determinatus)? Dashja e caktuar shprehet në raste kur kryesi i ka paraparë pasojat dhe tiparet e tjera të figurës së veprës penale. ai veprën e kryen me qëllim që të shkaktoj pasojën e cila në vetedijën e tij nuk është e përcaktuar konkretisht. 203. Cfare eshte dashja alternative (dolus alternatives)? Dashja alternative është një lloj i veçante I dashjes së papërcaktuar.dikush gjuan me gur dikend i cili mbanë në dorë vaze të çmueshme këtu alternativisht ekzistojnë dy mundësi: lëndimi trupor apo dëmtimi i sendit. Kur ekziston dashja eventuale? Dashja eventual ekziston atëhere kur kryesi ka qenë i vetedijshëm se për shkak të veprimit apo mosveprimit mund të shkaktohet pasoja e ndaluar. apo personi A. 207. 209.com 28 .K. d) dashja e paramenduar apo me paramendim dhe e) dashja e atçasshme e papritshme. 204. c) dashja alternative. Me pakujdesi shkatohet pasoja e dëmshme (vepra penale)e cila ka mundur të mos shkaktohet Shqipron Krasniqi sh.? Sipas K. Kurse dashja e atçasëshme ekziston atehere kur kryesi merr vendim në çast aty për aty (në afekt në situatën e dhënë).3. lloje e dashjes janë keto : a) dashja e caktuar. në situata të këtilla kryesi parashef mundësinë e realizimit të dy apo më shumë pasojave. 205.sh.par. (neni 15. përkatesisht kur pasoja shkaktohet kundër vulnetit të tij. Cka eshte motivi? Motivi është komponente psikologjike e jetës shpirtërore e cila e shtynë personin të ndërmarr veprimin e caktuar. b) dashja e përgjithshme.kras@live. Kur shprehet dashja e pergjithshme (dolus generalis) Shprehet në rastet kur kryesi e kryen veprën penale me një dashje të pacaktuar. dikush e qëllon dikend me nje mjet të fort nuk e din se çfare lëndimi do të ti shkaktoj të rënd apo të fort. Pakujdesia ekziston atëhere kur kryesi nuk e dëshiron pasojën e shkaktuar.P). mirëpo varesisht nga rrjedha e ngjarjes mund të realizohet vetëm njëra apo tjetra pasojë (njëra përjashton tjetrën) – p. Cka eshte qellimi? Qëllimi në fakt është një parafytyrim për pasojën e veprës penale.P. 206.

2. Si perkufizohet lajthimi juridik dhe ne sa forma shprehet? Lajthimi juridik ( error iuris) përkufizohet si lajthim mbi ndalueshmërinë e veprës. Nëse ky parafyturim i gabuar i përket ndonjë rrethana reale.kras@live.P? Lajthimi në fakt sipas dispozitave të nenit 18.Sipas kriterit Subjektiv.sh. që mund të ngelë edhe në tentativë dhe.të KPPK. Kur ekziston lajthimi ne fakt sipas dispozitave te K.Psh. 215. ajo vepër do të lejohet. Tentativa ekziston në rastet kur vepra penale ka filluar të kryhet . Sipas kriterit objektiv. jo i drejt për ndonjë rrethanë.Vendimi për të kryer veprën penale. 214. po ekzistonin ato faktikisht. Kur ekizston tentative sipas K.të KPPK.Kryerja e veprës penale (vepra penale e përfunduar). ekziston kur kryesi në kohën e kryerjes së veprës penale nuk ka qenë i vetdijshëm për ndonji nga tiparet e saj të caktuar me ligj.Veprimet pregaditore të cilat ndërmerren me qëllim të kryerjes së veprës penale. 211.polici i cili privon ndonji person nga liria.P? Sipas nenit 20 par. në bazë të urdhërit të eprorit të tij. 3. 210.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme po të ishte kryesi më i kujdesshëm. konsiderohet senjë person kryen vepër penale nga pakujdesia në rastet kur nuk i ka respektuar kërkesat e shoqërisë që të jetë i kujdeshëm edhe pse sipas aftësive mendore dhe fizike ka mundur të ishte i kujdesshëm dhe kështu të mos shkaktohej pasoja e ndaluar . Sa lloje te fazave të kryerjes së veprë penale dallohen ne literaturen juridike? Në literaturën juridike dallohen 4.ushtari gjatë kohës së luftës. apo kur gabimisht mendon se ekzistojnë rrethanat sipas të cilave . 2. 1. atëhere lajthimin e tillë e quajmë lajthim në fakt. Shqipron Krasniqi sh. Cka definohet lajthimi (error)? Lajthimi (error) rëndomt definohet si parafytyrim i gabuar apo. P. është e paraparë si vepër penale. 4. tentativa ekziston kur ndokkush me dashje ndërmerr veprime të drejtpërdrejta për kryerjen e veprës penale dhe vepra nuk është kryer ose elementet e veprës së qëllimshme penale nuk janë realizuar. nuk e din se vendimi mbi ekzekutimin e privimit të lirisë është nxjerrë në mënyrë të kundërligjshme.e dëmshme. Lajthimi juridik shprehet në dy forma: a) Forma e parë shprehet në rastet kur kryesi nuk e di se se vepra e tij është e kundërligjshme. Psh.1. mirëpo nuk është shkaktuar pasoja e dëshiruar. 213. 212. Si percaktohet pakujdesia ne te drejten penale? Në të drejtën penale pakujdesia përcaktohet sipas kriterit objektiv dhe subjektiv. faza të kryerjes së veprë penale: 1. b) Forma e dytë e lajthimit juridik ekziston në rastet kur kryesi gabimisht mendon se ekziston ndonjë rrethanë e cila përjashton kundërligjshmërinë dhe veprën e bënë të lejueshme.Fillimi I kryerjes së veprës penale. kryen krime të gjenocidit apo krime kundër njerëzimit(116 dhe 117 KPPK).com 29 . konsiderohet se nji person kryen vepër nga pukujdesia në rastet kur nuk i respekton kërkesat e shoqërisë që të jetë në masë të duhur i kujdesshëm.

personi A merr në shenjë personin B mirëpo nuk shkrep.par.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme Personi A. përkatsisht që të mos shkaktohet pasoja e veprës penale. kryesi mund të dënohet mësë tepërmi deri në ¾ (tri të katërtat) e maksimumit të dënimit të paraparë.kras@live. 217. mirëpo në fakt është është kryer figura e një vepre tjetër penale. Kur mund ta liroj gjykata nga denimi personin qe heq dore ne menyre Shqipron Krasniqi sh. Psh. Personi A shkrep nga revolja në personin B mirëpo nuk e godet. ndërsa për veprat tjera penale ku parashihen dënime më të lehta. për tentativë përsoni dënohet kur është fjala për veprat penale për të cilat është paraparë dënim me burgim më së paku tri vjet. Kur konsiderohet se ekziston tentativa e plote? Tentativa e plotë konsiderohet se ekziston në rastet kur veprimi i kryerjes ka filluar dhe e ka përfunduar. për tentativë ndëshkohet vetëm kur me ligj shprehimisht parashihet se edhe për tentativë dënohet. Cilat kushte duhet te permbushen per t’u konsideruar se eshte kryer tentativa? Për tu konsideruar se është kryer tentativa e veprës penale medomos duhet përmbushur këto kushte: 1.P? Sipas nenit 20. Sipas nenit 65. 219.3. 2. 3.par.të KPPK. 218. Shtinë me pushkë në personin B. P.com 30 . 222.Që veprimi të ndërmeret me dashje. mirëpo pasoja nuk është shkaktuar.par. veprat penale nga neni 263. Veprat e tilla ku me ligj shprehimisht thuhet se edhe për tentativë dënohet janë psh. pastaj marrja e pasurisë së lujtshme nga neni 258. keqpërdorimi i sigurimit.2.të KPPK. 221. 216.2. Kur ekziston tentativa e cilesuar? Tentativa e cilësuar ekziston në rastet kur me veprimin e ndërmarrë është tentuar të kryhet vepra penale. 220. në rastet kur vepra penale ka ngelur në tentativë. mirëpo i shkakton vetëm lëndim të rëndë trupor.par. Kur denohet personi per tentative sipas K.Që vepra të mos përfundohet . nuk ka mundur të shkaktojnë pasojën e veprës penale. Mirëpo nuk është qëlluar. Kur konsiderohet se ekziston tentativa e mete? Tentativa e metë.Që të ndërmerret veprimi i kryerjes. e cila është e caktuar me ligj si vepër penale e posaçme. Kur ekziston tentativa e papershtatshme? Tentativa e papërshtatshme ekziston atëhere kur mjetet të cilat janë përdorur për kryerjen e veprës penale apo objekti ndaj të cilit është ndërmarr veprimi i kryerjes.sh. personi A shkrep me armë në personin B me qëllim që ta privoj nga jeta. konsiderohet se ekziston atëhere kur personi e fillon veprimin e kryerjes por nuk e përfundon. Psh.1. etj.

Heqja dorë vullnetare nga tentativa e plotë. e ka ftuar mjekun. 225. 224. mirëpo para se të filloj të veproj helmi. Psh.Duhet të jenë kryer dy e më shumë veprash penale. psh. 2.kras@live.Që këto vepra të jenë kryer nga i njeti person dhe. megjithese është i vetedijshëm se. pushon së vepruari. nëse pas kryerjes së një vepre të tillë. 223. Nuk do të konsiderohet heqje dorë vullnetare nëse kryesi heq dorë për shkak të rrethanave të jashtme. Personi me një të shtënë. heq dorë ngase nuk mund ta thyej kasafortën apo heqë dorë nga kryerja e mëtejme e veprës penale sepse paraqitet roja e objektit. 226. të KPPK. Sa lloje te bashkimit te veprave penale ekzistojne? Ekzistojnë dy lloje të bashkimit : 1. zhbllokon pushkën por nuk shtinë. Kur konsiderohet e vullnetshme heqja dore nga vepra penale? Heqja dorë konsiderohet e vullnetshme nëse personi me vullnetin e tij të lirë abstenon nga përfundimi i vperës penale. ai mund ta vazhdonte veprën ose. ndërrmer veprimin tjetër me të cilin pengon shkaktuarjen e pasojës. 2. thuhet gjykata mund ta liroj nga dënimi personin që vullnetarisht heq dore nga kryerja e veprës penale të cilën e ka filluar. kryesi merr në shenjë viktimen. 3. Psh. Cilat kushte duhet te plotesohen per ekzistimin e bashkimit te veprave penale? Për tu konsideruar se ekziston bashkim veprash penale duhet të përmbuhsen këto kushte: 1. shprehet në rast kur personi pasi që ka ndërmarr veprimin e kryerjes. Psh.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme vullnetare nga kryerja e vepres penale? Në nenin 22. Kur shprehet heqja dore vullentare nga tentativa e mete dhe e plote? Heqja dore nga tentativa e metë shprehet në rast kur kryesi me vullnetin e tij të lirë ndal veprimin e mëtejshëm. njërit person i shkakton plagosje të lehtë trupore ndërsa personit tjetër plagosje të rëndë trupore.Bashkim real i veprave penale Bashkimi real i veprave penale ekziston në rastet kur një person me shumë veprime kryen Shqipron Krasniqi sh. në pajtim me të gjitha rrethanat .com 31 . Kur ekziston bashkimi I veprave penale? Bashkim veprash penale ekziston atëherë kur personi me një apo me më shumë veprime kryen dy apo më shumë vepra penale për të cilat në të njejtën kohë zhvillohetprocedura penale dhe për të gjitha veprat penale të kryera shqiptohet një dënim.Që për këto vepra të mos jetë gjykuar më parë. ai parandalon shkaktimin e pasojave. i ka dhënë helëm viktimës. 227.Bashkimi ideal i veprave penale Bashkimi ideal i veprave penale ekziston në rastet kur personi me një veprim kryen dy apo më shumë vepra penale për të cilat gjykohet në të njetën kohë. 2.

të cilat sipas natyrës së tyre janë deomos të lidhura dhe të kushtëzuar me njëra tjetrën. 229. Cka konsiderohet si veper penale e vazhduar? Si vepër e vazhduar penale konsiderohet rastet kur shumë vepra penale të kryera nga i Shqipron Krasniqi sh. Vepra penale e përbërë është një lloj konstrukcioni juridik i cili mund të caktohet vetëm me ligj. 230. Bashkimi fiktiv ideal ekziston kur personi me një veprim realizon tiparet e dy apo më shumë veprave penale. Cka konsiderohet veper penale e perbere? Vepra penale e përbërë konsiderohet vepra e përbërë prej dy a më shumë veprave penale. D. 232. ekziston ne rastet kur me shumë veprime kryesi kryen shumë vepra penale të njëllojta (psh. Sa lloje te bashkimit fiktiv njihen ne te drejten penale ? 1. Bashkimi fiktiv real ekziston atëhere kur me shumë veprime janë realizuar tiparet e shumë veprave penale mirëpo sipas ligjit konsiderohet se është kryer vetëm një vepër penale. Bashkimi fiktiv ideal i veprave penale ekziston në rastet kur në mes të figurave të veprave penale shprehet marëdhënia e 1. 228.Specialitetit.com 32 . Personi me një goditje i shkakton lëndim trupor një personi.Subsidiaritetit dhe e 3.Konsumcionit 2. me një veprim i shkakton plagosje trupore një personi kurse me veprimin tjetër e fyen personin tjetër. 231. Kur ekziston bashkimi fiktiv i veprave penale? Bashkim fiktiv i veprave penale ekziston atëhere kur në shikim të parë duket se me një apo më shumë veprime janë kryer shumë vepra penale.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme shumë vepra penale për të cilat në të njetën procedurë penale gjykohet dhe i shqiptohet një dënim unik për të gjitha veprat penale. Po qe se ligjëdhënësi nuk e bënë bashkimin e dy a më shumë veprave penale në një vepër.mth. mirëpo në aspektin e së drejtës penale nuk konsiderohet se janë kryer shumë vepra penale. vepra penale e grabitjes e cila përbëhet prej veprës penale të dhunës dhe vjedhjes. kolektive dhe të vazhduara. Bashkimi fiktiv real i veprave penale ekziston në rastet e veprave penale të përbëra. por për shumë vepra penale. mirëpo në të drejtën penale konsiderohet se është kryer një vpepër penale e jo shumë vepra penale. Në kete rast rezulton se eshte kryer nga dy vepra penale. atëhere në tëdrejtën penale nuk mund të bëhet fjalë për veprën penale të përbërë. plagosjes apo fyerjes. 2. Psh. Bashkimi real heterogjen. Si vepër penale e përbërë konsiderohet psh.me veprime të ndara kryehn dy e më shumë pasoja. vepra penale e dhunës dhe e vjedhjes.personi me dy veprime kryen dy vepra penale të vjedhjes. Kur ekziston bashkimi real homogjen dhe heterogjen? Bashkimi real homogjen. nuk është me rëndësi se sa kohë ka kalur dhe se a janë kryer veprat penale në një vend apo në vende të ndryshme.kras@live. ndërsa me goditjen tejtër i shkakton lëndime trupore personit tjetër. psh. ekziston në rastet kur personi me shume veprime kryen shumë vepra penale të llojit të ndryshëm.

ngase është e mundur situata që në kryerjen e veprës penale të marrin pjesë dy apo më tepër persona. atëhere këta dy persona nuk janë bashkepuntore të veprës Shqipron Krasniqi sh. kundër dinjitetit dhe moralit etj.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme njeti person brenda afatit të caktuar. Cilat kushte duhet te permbushen per te ekzistuar vepra penale e vazhduar? Kushtet që duhet të përmbushen për ekzistimin e veprës penale të vazhduar jane: 1. nuk mjafton që në kryerjen e veprës penale të marrin pjesë shumë persona. me drogë. Ku mund te shprehet vepra penale e vazhduar? Institucioni i veprës penale të vazhduar p. 235. 3. Dikush disa netë radhazi hynë në shtëpi dhe merr sendet pasi që familjarët janë në pushim. mirëpo megjithate të mos ekzistoj bashkepunimi. dhe personi i dytë. kundër nderit dhe autoritetit. nuk mund të shprehet te shumica e veprave penale kundër jetës dhe trupit.com 33 . 233. Vepra penale e vazhduar është konstrukcion juridik. kundër lirive dhe të drejtave të qytetarëve. e që mes veti janë ngushte të lidhura dhe sajojnë një vepër penale.Që veprat penale të kryera të jenë të njejta. duke i shfrytëzuar veprimet e të parit. kurse rral te disa vepra tjera penale. nëse një person tenton me thyerje të kryej vjedhjen.kras@live. Kur konsiderohet se ekziston bashkepunim ne te drejten penale? Për t’u konsideruar në të drejtën penale se ekziston bashkpunimi. me ç’rast elemnti që bashkon vepra në një është i natyrës subjektive. disa tentime të ndërprerjes së shtatzanisë ndaj të njetës grua. ndërsa veprat penale kolektive është konstrukcion ligjor. trafikimit me njerëz. ja arrinë që të depërtoj në lokal ku gjendet sendi i huaj i lujtshëm. 236. dikush dhunon të njejtin person disa here në një afat të shkurtër kohor. Cka nenkuptojme veper penale kolektive? Me veprën penale kolektive nënkuptojmë kryerjen e shumë veprave penale të njejta apo të llojit të njetë nga disa persona.sh.Që të jenë kryer shumë vepra penale. 4. Vepra penale e vazhduar më së shpeshti mund të shprehet te veprat penale . psh. arkatari i ndonjë ndërmarrje disa here nga kasa ka marrur para etj. Cilat vepra kryhen ne bashkepunim? Në bashkpunim kryhen veprat penale të terrorizmit. shitësi në një minimarket për çdo ditë vjedh nga një artikull etj. përkatsisht që të ekzistoj kontinuieti kohor. Cka nenkuptojme me termin bashkepunim dhe bashkepunetor? Me bashkepunim nenkuptojme pjesemarrjen e dy apo me shume personave ne kryerjen e vepres penale.Që të gjitha veprat penale të jenë kryer brenda një periudhe të caktuar kohore. 234. të cilat nëtë drejtën penale konsiderohet si një vepër penale. 237. mandej format e ndryshme të vrasjeve me motive politike apo për interes të pasurimit etj. Psh. 2.Që ato vepra penale të i ketë kryer i njeti person.Që at vepra penale të jenë kryer ndaj të njejtit person dhe 5. me armë. 238. kurse me bashkepunetore nenkuptojme cdo person i cili me veprimin apo me mosveprimin e tij ka marre pjese ne realizimin e vepres.

Veprat penale divergjente. kurse te bashkpunimi në kuptimin e ngusht nenkuptojme kur bashkpunorët nuk marrin pjesë drejtpërdrejti në Shqipron Krasniqi sh.shtytja . 2. 240.personi A shtynë personi B dhe ky i shakton lëndime personit C. rebelimi i personave të privuar nga liria. Psh. Lidhur me këtë duhet theksuar se nuk konsiderohet kryerës indirekt kur një person përdor tjetrin si mjet për të kryer veprën penale. kurse infermierja eventualisht si kryese e vrasjes nga pakujdesia. Bashkekryerja e domosdoshme ne sa grupe kryhet? Bashkekryerja e domosdoshme ndahet në dy grupe: 1.Vepra penale konvergjente. thyen xhamin e vitrinës.mjeku i cili dëshiron ta mbys pacientin. 245.bashkimin kriminal. Psh. 239.kras@live.bashkryerjen. Cka konsiderohet vepra penale divergjente? Konsiderohen ato vepra penale për kryerjen e të cilave gjithashtu është e domosdoshme pjesmarrja e shumë personave. Cka jane veprat penale konvergjente? Janë ato vepra te të cilat mund të kryhen vetëm me pjesemarrjen e shumë personave.pasi personi A. dhe i bashkangjitet personi tjetër edhe me veprimin e tij merre pjesë në kryerjen e asaj vepre penale. Bashkëkryerja.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme penale të vjedhjes së rëndë edhe pse ata në realitet kanë marre pjese në kryerjen e veprës penale. Cka nenkuptojme me bashkepunim ne kuptimin e gjere dhe te ngushte? Me bashkepunimin në kuptimin e gjërë.shtytjen. inetresat e të cilëve janë të kundërta psh. ndihma dhe bashkimi kriminal bien në bashkpunimin në kuptimin e gjërë ndërsa.veprat penale të bigjozit. I bashkangjitet këtij dhe së bashku kryejnë vjedhjen. 243. nenkuptojme kur aty dy e më tepër persona drejtpërdrejte marrin pjesë në veprimin e kryerjes se vepres penale. Psh. Cka nenkuptojme me kryes indirekt? Me kryes indirekt nënkuptojmë rastet kur një person shfrytëzon tjetrin si mjet për ta realizuar qëllimin e vet kriminal për ta kryer veprën penale.lloje të bashkpunimitedhe ate: 1. i cakton dozë të fortë helmi dhe këtë dozë ia jep infermierja me ç’rast shkaktohet vdekja e tij. ose kur bashkshorti duke e maltretuar në mënyrë të vazhduar bashkshortën e tij e detyron në vetevrasje. Sa forma te bashkepunimit njeh Kodi yne Penal? Kodi ynë penal (në nenin 23-37) njef 4.com 34 . 242. 2. 3. 244. ndihma dhe bashkimi kriminal bien në bashkpunimin në kuptimin e ngushtë. pastaj pjesmarrja në rrahje. Në këtë situatë mjeku konsiderohet kryerës me dashje i vrasjes. 241. Shtytja.ndihmën dhe 4. Kur shprehet bashkekryerja suksesive? Bashkryerja suksesive shprehet në rastet kur ndonje person është duke e kryer një vepër penale. vepra penale pjesmarrje në kryengritje të armatosur. personi B.

furnizimi me mjete. apo ndaj pjestareve që i përkasin ndonjë shoqate. Kur ekzistojne shtytja ne te drejten penale? Në të drejtën penale konsiderohet se ekziston shtytja edhe kur ajo është drejtuar ndaj rrethit të caktuar të njerëzve nga të cilët njëra prej tyre i ndikuar nga shtytja kryen vepër penale (psh. që zakonisht merren para se të filloj ose gjatë kryerjes së veprës penale.com 35 . shtytja kryhet ndaj njerëzve që janë në një lokal të caktuar. nëse vepra penale është kryer nën ndikimin e tij”. ndihma dhe bashkimi kriminal.K i cili thote “Kushdo që me dashje e shtytë tjetrin të kryej vepër penale. 248. 2. të tilla janë shtyetja. apo ndaj puntorëve të ndonje fabrike. 246. e asesi pas kryerjes së veprës penale.të K. (psh. Forma e parë eshte kur kryesi fare nuk ka vendosur që të kryhet vepra penale. Kur kemi te bejme me shtytje ideale dhe reale? Kur me një shtyetje ndikohet në dy apo më shumë persona për të kryer veprën penale kemi të bëjmë me bashkshtytjen ideale. Veprimet që janë ndërmarr Shqipron Krasniqi sh.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme veprimin e kryerjes së veprës penale. të vendosë për të kryer veprën penale (në formën e dytë inciativa për të kryer veprën penale nuk fillon nga shtytësi).P. Si eshte e parapare shtytja sipas K. por me veprimet e tyre. partie. përkatsisht kur vendimi i tij është i luhatshëm dhe personi tjetër me veprimet e t’ia ndikon që vendimi i tij të forcohet. Ndihmësi vepron para kryerjes së veprës penale ose gjatë kryerjes së veprës penale. 247. por i akoma nuk ka vendosur definitivisht. me veprime të caktuar ndikohet që ai të formoj vendimin (të vendos) të kryej veprën penale dhe. Penal? Kjo formë e bashkpunimit është paraparë në nenin 24.kras@live. Forma e dytë eshte kur kryesi ka ndërmend të kryej veprën penale. ngase me ndihmë kontribohet në shkaktimin e pasojës së ndaluar. Kur shtyetësi me dy apo më shumë veprime ndikon te i njeti person të kryej dy apo më shumë vepra penale kemi te bejme me shtytje reale. vetëm ndihmohet apo lehtësohet kryerja e veprës penale. dënohet sikurse ai ta kishte kryer atë vepër penale. konvikt. evitimi i pengesave) apo veprimet që ndërmerren gjatë kohës së kryerjes së veprës penale me të cilat lehtësohet kryerja e saj. ato veprime mund të kualifikohen vetëm si shtytje e jo si ndihmë. 250. e nëse ndihma jepet para se personi të ketë vendosur për të kryer vepër penale. 249. shkollë. Ne sa forma mund te kryhet shtytja? Shtytja mund të kryhet në dy forma edhe atë: 1. kazermë. Kur mund te kryhet ndihma? Ndihma mund të kryhet vetëm pasi që personi i caktuar të ketë vendosuar të kryej vepër penale. Cka eshte ndihma? Ndihma është ndërmarrja e veprimeve me të cilat një personi me dashje ndihmon tjetrin të kryej vepër penale. 251.

para se të ketë filluar kryerja e veprës penale>Psh. masat të cilat zbatohen ndaj kryesit të veprave të këtilla quhen sanksione penale. Ndihmë fizike konsiderohen: vënia apo dhënia në disponim kryesit mjetet për kryerjen e veprës penale dhe menjanimin e pengesave për kryerjen e veprës penale (psh. gjurmët e veprës penale . nuk mund të konsiderohet si ndihmë. larja e parave. Cka eshte bashkimi kriminal? Bashkimi kriminal është forma më e rëndë e bashkepunimit në kuptimin e ngushtë. do të konsiderohet ndihmë po q e se ndihmësi i premton kryesit se do ta fshehë atë dhe sendet e vjedhura.P. sigurimi i mjeteve. kryesin e saj.) Ndersa si ndihmë psikike konsiderohet dhënia e këshillave apo udhëzimeve si të kryhet vepra penale dhe premtimi se do ta fshehë veprën penale . vepra këto të cilat ndryshe quhen delicta preparata. liritë dhe të drejtat tjera shumë të rëndësishme. Me anë të sanksionit penal kryesit të veprës penale i kufizohen apo i merren të drejtat. me qëllim të mbrojtjes së shoqërisë dhe individit nga kriminaliteti. vënia në disponim e mjeteve aftësimi i mjeteve. terrorizmi. 254. korrupsioni. ndërsa konsistojnjnë në marrjen apo kufizimin e lirive dhe të drejtave të caktuara apo tërheqjen e vrjetjes kryesit se do t’i merren apo Shqipron Krasniqi sh. vepra kundër pasurisë në formë të grabitjes. bërja e rojës gjatë kryerjes së veprës penale etj. 253. Sanksionet penale janë masa shtrënguese që zbatohen me dhunë dhe paraqesin represion ndaj kryesit të veprës penale. Sipas K. si dhe krimet e kryera kundër njerëzimit dhe të drejtës ndërkombëtare gjatë konflikteve të armatosura apo lufterave në vendet e ndryshme të botës. shantazhe. Sa lloje te ndihmave mund te jene? Ndihma mund të jetë dyllojëshe Fizike dhe Psiqike.K. e nëse nuk i ka premtuar më parë ndërsa e fsheh atë. siç është liria e lëvizjes. pasuria etj. është paraparë me qëllim të inkriminimit të fazës më të hershme të kryerjes së veprës penale.kras@live. 252. Me këtë institutë në faktë ndëshkohen veprimet përgaditore. me njerëz. Cka jane sanksionet? Në të drejtën penale.com 36 . me kusht që të mos jetë premtuar më parë. Sanksionet penale janë masa të dhunshme penalo-juridike të cilat i shqipton gjykata në procedurën e përcaktuar me ligj ndaj kryesit të veprës penale. atëhere kemi të bëjmë me veprën penale të posaçme fshehja e kryesit të veprës penale. grup i personave. 255. format e rënda të vrasjeve. Kur eshte parapare bashkimi kriminal si institutit i pergjithshem? Bashkimi kriminal si institut i përgjithshëm i së drejtës penale. të cilët janë marre vesh për të kryer vepër penale. me armë. ose përfitimet që rrjedhin nga kryerja e veprës penale.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme pasi që është kryer vepra penale. në fazën e pregaditjes së veprës penale. dërgimi në vendin e caktuar etj. sigurimi i helmit. rrjeti i personave me qëllime kriminale si dhe format tjera të ngjashme të bashkepunimit për kryerjen e veprave penale. kriminalitetit komjuterik. siç janë trafikimi me drogë. me termin bashkim kriminal nënkuptohet organizata kriminale. E veçanta e krimit të organizuar është se nëpërmjet të bashkimit kriminal kryhen vepra shumë të rënda.

dënimet alternative.P te Kosoves? K.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme kufizohen liritë apo të drejtat nëse sërish kryen vepër penale. 259. -sanksionet penale mund t’iu shqiptohen vetëm kryesve të veprave penale. është e paraparë për vepra të lehta penale. Cka jane denimet alternative? Dënimet alternative në brendinë e tyre janë substitute. Cka eshte verejtja e gjykates? Vërejtja e gjykatës. Ndaj kujt shqiptohen denimet kryesore? Dënime kryesore shqiptohen ndaj personave madhorë. e nëse nuk i përmbush obligimet e caktuara. ky lloj i sanksionit është i karakterit parapenal. 3. Sa lloje te sanksioneve jane parapare ne K. Këto lloje të sanksioneve penale në fakt janë një lloj i posaçëm i masave parapenale. kryesve të veprave penale u merren apo u kufizohen liritë dhe të drejtat e tyre. kanë këto karakteristika themelore: -me anë të sanksioneve penale shoqëria mbron nga kriminaliteti vlerat më të rëndsishme të individit dhe të bashkësisë shoqërore. Cka jane denimet plotesuese? Dënimet plotsuese. spektri i tyre është mjaft i gjërë dhe i llojllojshëm. -ndaj kryesve të veprave penale mund të shqiptohet vetëm ai sanksion penale i cili është paraparë me ligj në momnetin e kryerjes së veprs penale.P te Kosoves janë paraparë katër lloje të sanksioneve penale këto janë: 1.dënimet plotsuese dhe 4. ku kryesi i veprës penale në vend që të dënohet i tërhiqet vërejtja dhe njeherit i caktohen obligime të cilat duhet t’i përmbush brenda afatit të caktuar.kras@live.dënimet alternative. këto dënime mund të shqiptohen vetëm së bashku me dënimet kryesore. dënimi me kusht dhe vërejtja gjyqësore. 262. Cfare karakteristika themelore kane sanksionet penale? Sanksionet penale.com 37 . 257. 263. 261. masat siguruese.vërejtja gjyqësore. Sa lloje te sanksioneve penale njihen ne te drejten penale? Ne te drejten penale njihen këto lloje të sanksioneve penale: dënimet kryesore.dënimet kryesore. të cilët janë penalisht të përgjegjshëm për veprën penale të kryer. 256. Cilat lloje te masave dhe sanksioneve ndaj te miturve mund te shqiptohen? Shqipron Krasniqi sh. -sanksionin penal mund ta shqiptoj vetëm gjykata në bazë të pocedurës të përcaktuar me ligj -me anë të sanksioneve penale. janë të karakterit sekondar dhe i plotsojnë dënimet kryesore. dënimet alternative mund të revokohen dhe të shëndrrohet në dënim me burg. dënimet plotësuese. 258. masat edukative. 2. 260. zevendesim i dënimit me burgim.

5. procedura gjyqësore që duhet tërespektohet për të mudur të shqiptohet etj. 3.K. -dënimi duhet të ketë qëllimin e caktuar/mbrojtja e shoqërisë dhe qytetarëve nga kriminaliteti.m. d. masat edukuese dhe burgimi për të mitur. kur konstatohet se dënimi është shqiptuar në kundërshtim me ligjin ai duhet të abrogohe (për shkak të lajthimit të gjykatës. i cili është i domosdoshëm për mbrojtjen e shoqërisë nga kriminaliteti dhe përmiresimin e kryesit (fajtorit). dëshmisë Shqipron Krasniqi sh. ai është i ndarë nëse mund të shqiptohet në masë më të vogël apo më të madhe. përbuzë delikuentin. Dënimi duhet t’i godas njësoj kryesit e veprave penale. Dënimi duhet të jetë proporcional me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të kryesit. Cilat jane elementet themelore te denimit? Dënimi posedon këto elemente: -sipas brendisë së tij dënimi duhet të paraqes një vlerësim negativ moralo-etik ndaj veprës penale dhe kryesit. -si masë e dhunshme dënimi duhet të paraqes një të keqe që e godet kryesin e veprës penale. Dënimi duhet të jetë legjitim. varësisht nga pesha e veprës penale. pa marr parasysh përkatësinë nacionale. 264. Dënimi duhet të jetë i revokueshëm. 265. mirëpo si do që të jetë ai i godet edhe anëtarët e ngushte të familjes së të gjykuarit. ligjshmëria me rastin e shqiptimit. Si percaktohet nocioni material i denimit? Përcaktohet duke pasur parsysh qëllimin e dënimit. 4. Cilat jane karakteristikat themelore te denimit? Karaktersitikat themelore të dënimit jane: 1. racore. dënimi është legjitim vetëm nëse gjyqi shqipton asi lloj dhe lartësie të dënimit.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme Ndaj kryesve të veprave penale të mitur mund të shqiptohen masat e divesitetit. -dënimi duhet të jetë i përcaktuar me ligj. 6. por edhe me Ligjin për ekzekutimin e sanksioneve penale garantojnë respektimin e personalitetit dhe dinjitetit të njeriut në procedurën penale edhe gjatë ekzekutimit të dënimit. nuk duhet ta mundoj apo ta poshtroj. 2. Dënimi duhet të jetë personal. qëllimi i dënimit është mbrojtja e shoqërisë nga kriminaliteti dhe preventiva me qëllim që kryesi në të ardhmen të mos kryej vepra penale dhe të përmiresohet si dhe ruajtja e disciplinës së qytetarëve. 7. politike socilae etj. fetare. Dënimi duhet të jetë i ndarë.com 38 . 266.kras@live. dënimi duhet ta godas personalisht kryesin e veprës penale. Dënimi duhet të jetë human. Si percaktohet nocioni forma i denimit? Nocioni formal përcaktohet duke pasur parasysh elementet juridike të dënimit siç janë përcaktueshmëria e tij në ligj. 267.th.P. organi i cili është kompetent për shqiptimin e tij. edhe me Konvente ndërkombëtare edhe me K.

Sipas nenit 54. Sipas nenit 38. 271. Dënimet plotesuese janë ato lloje të dënimeve të cilat mund të shqiptohen vetëm krahas dënimit kryesor apo alternativ. marrja e patentë shoferit. ndërsa shumë autor mendojnë se edhe dënimi me burg nëse është mbajtur është i papërmirsueshëm. 6. gjoba.com 39 . dhjetor 1999 me rregulloren e UNMIKUT 1999/24 270.të KPK.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme së rrejshme të dëshmitarit etj) 8. 5.P te Kosoves? Qëllimi i dënimit sipas të drejtës penale të Kosovës eshte: 1. parashihen këto dënime plotesuese: 1. heqja e së drejtës për tu zgjedhur. dënimi me gjobë. E drejta jonë penale nuk e njh dënimin me vdekje . dëbim i të huajit nga territori i Kosovës. -dënimin me burgim afatgjatë. dhe 2. aktiviteteve ose detyrës.41 dhe 54). 8. -dënimet alternative dhe -dënimet plotsuese. Dënimet kryesore (primare). Ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik. të KPPK dënimet kryesore janë: 1. -dënimin me burgim. Ne sa grupe ndahen denimet ne rradhe te pare? Në radhë të parë dënimet ndahen në ato kryesore dhe plotesuese (sekondare).Të parandalojë kryesin nga kryerja e veprave penale në të ardhmën dhe të bëjë rehabilitimin e tij. -dënimin me gjobë. 2. 3. Dënimi duhet të jetë i përmiresueshëm. Cili eshte qellimi i denimit sipas K. 268. Kodi penal i Kosoves sa denimet alternative i njeh? KPPK njeh pesë (5) lloje të dënimeve alternative dhe ate: Shqipron Krasniqi sh. Sa lloje te denimeve i njeh Kodi Penal i Kosoves? KPK i njeh pesë (5) lloje të dënimeve( neni 36. 7. ndalimi i ushtrimit të profesionit.Të parandaloj personat tjerë nga kryerja e veprave penale. Janë ato të cilat ligji i parasheh se mund të shqiptohen si masë kryesore e dënimit. dënimi me burgim afatgjatë. 4. urdhëri për publikimin e aktgjykimit dhe.kras@live. dënimet pasurore janë të përmirsueshëm. 269. ndërsa dënimi me vdekje nuk është i përmirsueshëm. dënimi me burgim dhe 3. marrja e sendit. edhe kjo duhet të shprehet kur është shqiptuar në kundërshtim me ligjin. ky dënim është abroguar më 12. 2.

njeh dy lloje dënimesh me burgim. dënimi me kusht neni 43. Sllovenia Kroacia njohin sistem të tillë ndëshkimor . Ndersa denimet kohore jane ato qe shqiptohen per nje kohe te kufizuar. dënimi me kusht me urdhër për punë në dobi të përgjithshme neni 52.1 të KPPK).E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme 1.2. dënimi me gusht me urdhër për trajtim të detyrueshëm rehabilitues neni 49.4 i KPK). ky lloj dënim është adekuat për t’i ikur dënimeve me burg afatshkurtër.) 274. 2. Dënimi me burgim është lloji i dytë i dënimit me heqje të lirisë i paraparë në KPK( neni 38). 4. Sa lloje te denimeve me burgim I njeh Kodi Penal i Kosoves? KPK. Dënimi me burgim afatgjatë në KPK. Cka eshte denimi me kusht? Dënimi me kusht është pezullimi i ekzekutimit të dënimit të shqiptuar për një kohë të caktuar dhe Shqipron Krasniqi sh. 2. Dënimi me burgim afatgjatë shqiptohet në kohëzgjatje prej 21-40 vjet. ku lartësia e dënimit me gjobë caktohet varësisht prej meditjes.Në këtë drejtim disa shtete Austria. është rrjedhojë e abrogimit të dënimit me vdekje në Kosovë.par.par. dënimin me burgim ( neni 37) dhe dënimin me burgim afatgjatë(37). 273.Gjermania. Me rastin e dënimit me gjobë duhet të kihet perasysh gjendja materiale e kryesit. dhe 5. kryesi i veprës penale detyrohet që brenda afatit të caktuar ta paguaj shumën e të hollave në dobi të shtetit.Personit të dënuar me burgim afatgjatë mund tëi jipet lirimi me kusht pasi t’i ketë mbajtur ¾ e dënimit (neni 37. Cka jane denimet permanente dhe kohore? Denimet permanente jane ato te cilat kryesit te vepres penale I shqiptohen per gjithe jeten te cilat ndryshe quhen denime te perjetshme. dënimi me kusht me urdhër për mbikçyrje nga shërbimi sprovues neni 50. Dënimi me burgim mund të shqiptohet prej 15 ditësh e deri më 20 vjet (neni 38.kras@live. Dënimi me burgim shqiptohet në vite dhe muaj të plotë ndërsa deri në gjashtë muaj mund të shqiptohet edhe në ditë të plota ( 38.par. Me anë të këtij dënimi.Suedia . 1. 272. 275. Cka eshte denimi me gjobe? Dënimi me gjobë bën pjesë në llojet e dënimeve pasurore. 3. Dënimi me burgim eshte denim kryesor dhe është paraparë për numrin më të madh të veprave penale. Dënimi me gjobë është lloji më i lehtë i dënimeve dhe shqiptohet për verprat penale të lehta mirëpo mund të parashihen edhe për veprat penale të mesme. gjysmëliria neni 53. ky lloj i dënimit mund të shqiptohet vetëm në vite të plota. sa fiton për një ditë punë. Dënimi me burgim afatgjatë .com 40 .

kurse personi i tillë nuk konsiderohet i dënuar. 2. 278.kras@live. në të kundër dënimi me kusht mund të revokohet dhe pseroni i dënuar ta mbaj dënimin.dënimi me kusht me urdhër për punë në dobi të përgjithshme. dënimi i shqiptuar nuk ekzekutohet. me ç’rast ligjdhënësi cakton llojin dhe lartësinë e dënimit me rastin e parashikimit të veprës penale. ky lloj dënimi u paraqit nën ndikimin e lëvizjeve për zevendësimin e dënimeve afatshkurtër me burg. plagosje.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme me kusht të caktuar. Sa lloje te denimeve me kusht i njeh Kodi Penal i Kosoves? KPPK. njeh katër lloje të dënimit me kusht edhe atë: 1. Cka nenkuptojme me matjen e denimit? Me matje të dënimit nënkuptojmë caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit te kryesit të veprës penale. Shqipron Krasniqi sh. të KPK janë përcaktuar rregullat e përgjithshme mbi matjen e dënimit të cilat duhet deomos të merren parasysh. vjedhje etj).dënimi me kusht me urdhër për mbikëqyrje nga shërbimi sprovues. Me rastin e matjes së dënimit duhet të merren parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese. Qëllimi i dënimit me kusht është resocializimi i delikuentit me anë të pezullimit të dënimit. në mënyrë që t’i caktohet ai lloj dhe masë dënimi i cili do t’i përgjigjet peshës së veprës penale dhe rrezikshmërisë shoqërore të kryesit dhe me të cilin më së miri do të arrihej qëllimi i dënimit.dënimin me kudht. Këtë lloj të matjes së dënimit e njeh edhe e drejta jonë penale. 4. dënimi me kusht është i përshtatshëm të shqiptohet në vend të dënimit afatshkurtër me burg për delikuentët e rastit dhe në përgjithesi për kryerësit e veprave penale të lehta. që janë shprehur në momentin e kryerjes së veprës penale. 277. Nëse personi brenad afatit të caktuar nuk kryen vepër penale dhe nëse i përmbush kushtet e caktuara nga gjykata.dënimin me kusht me urhër për trajtim të detyrueshëmrehabilitues. Dënimi me kusht për herë të parë është paraqitur në SHBA dhe në Angli me emrin “probatio” sprovim. Për nga natyra e tij. Matja e dënimit nga ana e ligjëdhënësit bëhet sipas rrezikshmërisë apstrakte të veprave penale (psh. 3.com 41 . ku në nenin 64. 279. 276. Vrasje. Nga kush behet matja ligjore e denimit? Matja ligjore e dënimit bëhet prej organit që e nxjerrë ligji. Ky është lloj i sanksionit parapenal. Kush e bene matjen gjyqesore te denimit? Këtë lloj të dënimit e bënë gjykata kur në procedurën penale konstatohet se kryesi i veprës penale së caktuar është penalisht përgjegjës për veprën e kryer.

i cili ka qenë i dënuar për vepër penale të mëparshme. pas denimit te shqiptuar apo te mbajtur per vepren penale te meparshme. Recidivi i pergjithshem ekziston kur kryesi. pa marr parasysh se ishte apo nuk ishte i dënuar. 283. 2. recidivi paraqet çdo kryerje të sërishme të veprës penale. Recidivi i shumëfishte (multirecidivi) konsiderohet se ekziston atëhere kur personi. kurse kohzgjatjen e cakton organi administrativ. sërish kryen vepër penale të re. pas denimit te shqiptuar apo te mbajtur per vepren penale te meparshme. Recidivi special.juridik) 2. 282. 282. serish kryen serish kryen veper penale te njejte apo te llojit te njejte. duke marre paraysh numrin e veprave penale te kryera? 1. serish kryen veper penale te llojit te ndryshem. duke marre parasysh natyren e veprave penale? 1. Cilat jane parimet themelore mbi ekezekutimin e sanksioneve penale? Shqipron Krasniqi sh.kras@live. (kuptimi penalo . Në kuptimin kriminologjik. me ç’rast gjykata e cakton vetëm llojin e dënimit. Cka eshte paraburgimi? Paraburgimi eshte mase penalo – juridike e parapare me kodin penal dhe me kodin e procedures penale. Në aspektin penalogjik recidivi ekziston kur personi që e ka vuajtur dënimin me burg. kur më parë ka qenë mësë paku dy herë i dënuar për vepra penale. Paraburgimi nuk eshte denim por mase e cila ne proceduren penale zbatohet me qellim qe te sigurohet prania e te pandehurit ne séancen kryesore dhe me qellim te sigurimit te mundesise se ekzekutimit te denimit. Ku mund te aplikohet matja administrative e denimit? Kjo matje e dënimit mund të aplikohet vetëm te dënimet me heqje të lirisë . 3.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme 280. nga personi i cili më parë ka kryer vepra penale. sërish kryen vepër penale tjetër.com 42 . ekziston kur kryesi. 2. apo i posacem. qe sipas dyshimit te bazuar do t’i shqiptohet. Sa lloje te recidivist kemi ne te drejten penale. Cka nenkuptojme me recidiv? Me recidiv nënkuptojmë rastet kur personi që ka qenë më parë i dënuar përsëri kryen vepër penale. 284. Recidivi i njefishte apo i rëndomte ekziston në rast kur personi. sërish vjen në burg se kryen vepër tjetër penale. 281. Sa lloje te recidivit kemi ne te drejten penale.

E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme Parimet themelore mbi ekezekutimin e sanksioneve penale janë: 1. 285. te dënimi me ksuht personi fare nuk fillon vuajtjen e dënimit. 3. Kur paraqitet parashkrimi. Institucioni i lirimit me kusht është i kohës së re për her të parë është paraqitur në Angli në gjysmën e shekullit XIX e më pas edhe në Francë. në mënyrë që të ruhet dinjiteti i tij njerëzor. shëndeti i tij fizik dhe psikik dhe në të njetën kohë sigurohet disiplina e nevojshme në entin ndëshkues përmirsues. 287. Së pari parimi i ligjshmërisë së ekzekutimit të sanksioneve penale konsiston në faktin se ndaj personit të dënuar mnd të ekzekutohen vetëm ai lloj i sanksionit penal. Parimi i riedukimit dhe resocializimit dhe 4.kras@live. 288. Cka nenkuptojme lirim me kusht? Lirimi me kusht nënkupton se personi i cili është duke e vuajtur dënimin lirohet në liri para se të ketë vuajtur dënimin në tëresi. Me kusht që deri sa të skadoj koha për të cilën i është shqiptuar dënimi mos të kryej vepër tjetër penale. 2. në të cilat thuhet se sjellja ndaj të dënuarve duhet të jetë njerëzore. i cili është i paraparë me ligj dhe i shqiptuar me vendimin e plotfuqishëm të gjyqit. 286. Cka eshte parashkrimi? Parashkrimi apo vjetersimi eshte institute juridik i cilie shpie ne shuarjen e sanksioneve penale per shkak te kalimit te kohes se caktuar me ligj. ndërsa te lirimi me kusht personi lirohet nga mbajtja e dënimit të cilin është duke e vuajtur. Ne sa aspekte manifestohet parimi i ligjshmerise se ekzekutimit te sanksioneve penale? Parimi i ligjshmërisë së ekzekutimit të sanksioneve penale manifestohet në dy aspekte: A). shteti humb te drejten e zbatimit te sanksioneve penale ndaj kryesit te vepres penale. Parimi i humanitetit. Me cka eshte parapare parimi i humanitetit? Parimi i humanitetit është paraparë edhe me dispozitat e ligjit për ekzekutimin e sanksioneve penale . Shqipron Krasniqi sh.com 43 . Së dyti parimi i ligjshmërisë së ekzekutimit të sanksioneve penale konsiston në ate se personit të dënuar mund t’i merren apo t’i kufizohen vetëm ato liri dhe të drejta të caktuara me ligj. Parimi i ligjshmërisë. Parimi i individualizimit. B). Lirimi me kusht është i ngjashëm me dënimin me kusht.

Koha qe duhet te kaloje per t’u bere parashkrimi. ato jane: 1). 2).E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme 289. Kur fillon afati I parashkrimit te ndjekjes penale? Afati I parashkrimit te ndjekjes penale fillon te ece nga dita kur eshte kryer vepra penale. 291. Rrethana apo situate te tilla jane p.imuniteti i deputetit te parlamentit. perkatesisht kur kryesi ka vepruar ose ka qene i obliguar te veproj.com 44 . quhet afati i parashkrimit. okupimi i territorit nga ana e armikut dhe rrethana e tjera te ngjashme te cilat e bejne te pamundshme punen e gjykatave. Sa lloje te parashkrimit I njeh e drejta penale? E drejta penale I njeh dy lloje te parashkrimit. Shqipron Krasniqi sh. semundja psikike e te pandehurit gjate procedures penale. kur nuk dihet vendbanimi i kryesit. 292.sh. Parashkrimin e ekzekutimit te denimit.kras@live. b) Pengesat juridike. Rrethana apo situata te tilla jane p. Sa lloje te pengesave njihen ne te drejten penale te cilat mund ta shkaktojne ndaljen e afatit te parashkrimit? Ne te drejten penale njihen dy lloje te pengesave te cilat mund ta shkaktojne ndaljen e afatit te parashkrimit: a) Pengesat faktike. per shkak te te cilave nuk mund te fillohet apo te vazhdohet ndjekja penale.sh. Parashkrimin e ndjekes penale. 290. arratisja e kryesit te vepres penale. 294. Ne cka konsiston parashkrimi i ndjekjes penale? Parashkrimi i ndjekjes penale konsiston ne ate se per shkak te kalimit te afatit i cili eshte parapare me ligj nuk mund te ndermerret ndjekja penale dhe personit nuk mund t’I shqiptohet denimi per veper penale qe e ka kryer. Kur ekzistojne pengesat juridike? Pengesat juridike ekzistojne atehere kur eshte fjala per ndonje rrethane apo situate te natyres juridike. Cka jane pengesat faktike? Pengesat faktike jane ato rrethana dhe situata reale te cilat e bejne te pamundshem fillimin apo vazhdimin e ndjekjes penale. 293.

Me amnisti kryesi i veprës penale mund të lirohet plotësisht apo pjesërisht nga dënimi. mirëpo parashkrimi i dënimeve plotesuese nuk shprehet në të njëjtën kohë si për dënimet kryesore dhe alternative.Me anë të faljes në favor të kryesit të veprës penale të ndrushohet çdo lloj i dënimit të shqiptuar. Ne baze te kujt jepet Falja dhe cilat vepra mund te perfshihen ne te? Falja jepet në bazë të ligjit të posaçëm (ligji mbi faljen). Falja nxirret në formë të vendimit me të cilin personat e caktuar emër për emër lirohen nga ndjekja penale.). hiqen apo u caktohet afat më i shkurtër i dënimeve plotsuese. Me ane te amnistise perosnat e pacaktuar me emër për emër lirohen nga ndjekja penale. 298. psh. dënimi i shqiptuar nuk mund të ekzekutohet. ashtu edhe për dënimet alternative dhe plotsuese.). Amnistia përfshinë ato vepra penale të kryera deri një ditë para shpalljes së saj. Cka eshte amnistia? Amnistia është akt.E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme 295. Me falje mund të përfshihen të gjitha veprat penale pa marr parasysh se ndjekja bëhet sipas detyrës zyrtare. 299.par. Ne cka konsiston parashkrimi i ekzekutimit te denimit? Parashkrimi i ekzekutimit të dënimit konsiston në ate se pas kalimit të kohës së paraparë me ligj.2. Cka eshte falja? Falja është akt të cilin e nxjerr kryetari i shtetit ose qeveria e shtetit. apo caktohet shlyerja e parakohshme e dënimit nga evidenca e të dënuarve.(96. zevendsohet dënimi i shqiptuar me dënim më të butë apo caktohet shlyerja e parakohshme e dënimit nga evidenca e të dënuarve. Parashkrimi i ekzekutimit të dënimit shprehet si për dënimet kryesore. 296. Me amnisti dënimi i shqiptuar me aktgjykimin e plotfuqishëm mund të zevendsohet me lloje të dënimit më të butë. të cilën në forme të ligjit e nxjerr parlamenti i shtetit. (96 par.com 45 . apo dëbimi i të huajit mga vendi. me përjashtim kur me aktin e amnistisë ëshë vendosur ndryshe. ose hiqen pasojat e caktuar juridike të dënimit. zevendsohet dënimi i shqiptuar me dënim më të butë apo me dënim me kusht. 297. dënimi me burgim afatgjatë zevendsohet me dënim me burgim.kras@live. me të cilin është përcaktuar procedura për zbatimin e saj.1. Si mund te fillohet procedura per falje? Procedura për falje mund të fillohet sipas deturës zyrtare(ex officio) dhe me iniciativën (lutjen) të Shqipron Krasniqi sh. Lirimi i plotë nga ekzekutimi i dënimit përfshinë si dënimin kryesor ashtu edhe dënimin plotesues.ndalimi i drejtimit të automjetit. lirohen pjesërisht apo plotesisht nga vuajtja e dënimit. psh. lirohen plotësisht apo pjesërisht nga ekzkeutimi i dënimit. apo dënimi me burgim zevendsohet me dënim me gjobë.

E Drejta Penale – Pjesa e Pergjithshme dënuarit apo anëtarve të familjes së tij.com 46 .kras@live. procedura per falje fillohet sipas detyres zyrtare vetem nese kjo nuk eshte inicuar nga i denuari apo anetaret e ngushte te familjes se tij. Ne rastet kur kryesit e vepres penale i eshte shqiptuar denimi me burgim afatgjate. Cka eshte Abolicioni? Abolacioni eshte forma me e gjere e aministise apo faljes dhe mund të jepet në të gjitha fazat e procedurës penale gjersa nuk është nxjerrë aktgjykimi i plotfuqishëm. me abolicion procedura mund të mos fillohet nëse është filluar ndalohet Shqipron Krasniqi sh. 300.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful