ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ πρ.

ΦΛΓ)ΡΙΝΗΣ
κ. κ.

ΧΡΥΣοΣΤοΜοΥ

Σýντομοò καß πεqιληπτικÞ
πεqιγqαφÞ
τοý Ýκκλησιαστικοý

παλαιοημεgολογιτικοý
ßητÞματοò

ΕΚΔοΣιΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
ΑΘΗΝΑι 2012

¶φιεgοýται
ΣτÞ μνÞμη Ýκεßνων οß üποßοι στßò

10 Μαqιτßου

L924 ψÝ τÞν κqαυγÞ ««βÜò φqÜγκειραν» ÜνÝκοψαν τÞν

πιü ýπουλη ÝπιβουλÞ κατÜ τÞò ¼qθοüοξß.αò,
üσουò Üνδqε ιωμÝνο ι στ ßò

ÝπÜλξεò τοý ßεqοý

kα"t σÝ

Üγ þν οò,

πεοιüοουοοýν καß διασþζουν

+Ýχq, οÞμ.Qο τÞν γνÞσια ¼qθüδοξη ¸κκλησßα, απü
τÞν παναφrοη τοý Οßκουμενισμοý.
-

;{"

ο,¸ΛΔΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΚοΙΝοΤΗΤΑ
ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝΟ,
ΕΤοΣ ΙΔΡΥΣΕòΣ 1926
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ι4, ΚοΛΩΝοΣ - ΑΘΗΝΑ

,,----4

Ο ΑΟΙΔΙΜΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΗνΙΩΝ

f ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΤΡοΣ ΧΡΤΣοΣΤοΜοΣ

Απü τοý τüπου τÞò δευτÝòιαò αýτοý Ýξοqßαò
Ýν τÞ º. ΜονÞ τοý Τι{ηλοý τÞò ΜυτιλÞνηò τü 1951.
8στιχον εßò τüν Üοßδιμον ΠοιμενÜqχην Þμþν

¹ρrò ÜκλwÞò τÞò Üληθεßαò ÝφÜνηò

λο ò ¼ ρ θ ο δο ξ ßαò πÞ δαò κα ρ δ ßα τò Ý σ κο τ ισ μ Ýν α ιò
Πßστιν πατρφαν τÞ εýσεβεßφ στηρßξαò
'¼ντ ω ò Μητ
ρü ò ¸κκ λησ ßαò σ τý λο ò Ý δ ε ßχθηò
Χαßρων ÜπÞλθεò νßκηò φÝρων στÝφοò LσοκλεÝò τÞ δüξη Ýκλεκτþν,
β Ý

Ι πατρüò ΜÜρκου Χανιþτου

ΕßσαγωγÞ
Τü Διοικητικü Συμβοýλιο τÞ§ ¸λληνικÞò ΘqησκευτικÞò Κοινüτηταò Γνησßων ¼qθοδüξων Χòιιστιανþν Ýχονταò συναßσθηση ποßων Üγßων
πατÝòιων παQακαταθÞκεò θÝλει νÜ ýπηqετεß, πQοβαßνει

στÞν Ýκδοση σημαντLκþν

ßστοòιικþν

κειμÝ-

νων καß ντοκουμÝντων τοý ºεòιοý Αγþνοò γιÜ τÞν
διατÞqηση τÞò ¼qθüδοξηò πατqþαò παòιÜδοσηò.

Σ"Þr παòιοýσα Ýκδοση:
Αον) ¸πανεκδßδεται αýτοýσιο τü πüνημα τοý Üεν

μνÞστου Αqιχιεπισκüπου φ§ ¸κκλησßαò Þμþν, πqþην
Φλωqßνηò, κ. Κυòοý Χòιισοστüμου, μÝ τßτλο: «Σýντομοò
καß πεqιληπτικÞ πεqιγqαφÞ τοý Ýκκλησιαστικοý παλαιοη μεòιολογιτικοý ζητÞ ματοò» ΑΘΗΝΑ 1953

και Βσν) Δημοσεýεται' 1η πΕÜξη τÞò σι.rνεη,ßασηò τÞò
πqοσωqιιιÞò Δωικοýστ|§ ¸ππòιοπÞò
Κοινüτητοò ποý
"Þò
πφτματοποη9ηκε τÞν 15η /δ Δεκεμβqßου 196.

Το Δ.Σ.
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙ{ΤΟΣ
Γο.Χ.

ΣºΓΝΤΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ

ΚΑΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τογ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΤ
ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΚΟΤ
ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

¸δημιουqγÞθη Ýξ αττßοιò τÞò μονομεqοýò εLσαγατηò
Ýν τÞ ¼qθοδüξφ θεß+ λατqιεßα ýπü τÞò ºεqαqχßαò τÞò
ΑýτοκÝφαλου ¸λλην ιιφ § ¸κκλη σßαò τοý Γqηγοòι ιανοý
Þμεqολογßου. ΕßδικÞ ¸πιτòιοπÞ Ýκ Νομικþν καß Θεολüγων Καθη.ητþν τοý ¸θνικοý Πανεπιστημßου κατÝκQινε τÞν μονομεαÞ εLσαγωγÞν, þò δημιουqγοýσαν
ΣχLσψα Ý,
Καθüλου ¼qθοδüξω ¸κκλησÜ, þò κατα"Þ
στòιÝφουσαν τÞν Ýνüτητα και Üòιμονßαν τÞò ¸κκλησßαò,
καl þ ò Cη μ ιοýσαν σπουδα ßω ò lκaLL τü ¸ θν ικüν συ μφÝqον.
Συνεπεßq, τοý ποΕιßσματοò τοýτου, εLò ü κατÝληδεν
Þ ¸πιτqοπÞ αýτη, Ýξεδüθη τü Νομοθετικüν LιÜταγγα
τοý ΒασιλÝωò Γεωòιγßου τοý Β', δß οý καθωqßζετο Þ
εLσαγωγÞ τοý νÝου Þμεqολογßου δια τü ΚqÜτοòκαßτÜò
συναλλαγÜò αýτοý, δια. τÞν ¸κκλησßαν üμωò καß τÜò
ÝοòιτÜò ΑýτÞò Ýκυòιοýτο τü παλαιüν ºουλιανüν Þμεqολüγιον, καΘ' ü καθωòιßσθη και ü Ýοqτασμüò τÞò
¸θνικÞò Üνεξαqτησßαò, þò και α'ß ÞμÝqαι τÞò Üqγ*ò.

¹ μονομεqÞò εLσαγωγÞ τοý νÝου Þμεqολογßου Ýν τÞ
¼qθοδüξω ¸κκλησßφ ÜντßκεLταL εßò τοýò θεßουò καß

ßεqοýò Κανüναò τοýò διακελεýονταò τüν σýγχΕιονον
Ýοqτασμüν τþν Ýοqτþν και τÞν üμοιüμοqφον καß ταυτüχΕιονον τÞqησιν τþν νηστεþν, þòκαταt ÜποφÜσειò
Πανοòιθοδüξων Συνüδων (1583 καß 1593) Ýπߺεqεμßου
τοý Β', χαQακτηQισασþν τοýτο þò παγκüσμιον σκÜνδαλον, «þò καινοτομßαν τÞò ΠqεσβυτÝqαò Ρþμηò,
και þò αýθαßòιετον καταπÜτησιν τþν θεßων καß ßεqþν
Κανüνων». Τü νÝον ¸κκλησιαστικüν Þμεqολüγιον
Ýχαqακτηqßσθη þò Üντοqθüδοξον και πQοσηλυτιστικüν μÝσον τοý ΠÜπα, καß κατεδικÜσθη Συνοδικþò
ýφ' üλων τþν ¼qθοδüξων ¸κκλησιþν Ýπß ºωακεßμ
τοý Γ'ΟLκουμενικοý Πατqιαqχου (1902). ΤÞν μονομεqÞ
ÝφαqμογÞν τοý νÝου Þμεqολογßου Ýν τÞ ¼qθοδüξω
¸κκλη σßα κατ εδ ßκασεν ÝσχÜ τωò kaL τü Ο ßκου μεν ικüν
ΠατΕιιαqχεßον διÜ πατQια.QχικÞò και συνοδικÞò Ýγκυκλßου πQüò Üπqσαò τÜò Ýπß μÝqουò ¼qθοδüξουò
¸κκλησßαò, Ýν Þ ÜναφÝqοντατ Ýπß λÝξει τÜ ÝξÞò: «Βεραtωò Ýπß τßνων ßητημÜτων σπουδαßων διÜ τÜò ανܾκαò σÞμεqον τþν ¸κκλησþν, οßα τÜ (,ητÞματα τοý
Þμεqολογßου, τοý Πασχαλßου, τþν Γαμικþν κωλυμÜτων και εßτινοò Üλλον, δýναται Þ Πqοσýνοδοò γνωματεýσαι και πεΕιß ÜμÝσου και ýποχòιεωτικÞ§ ýπü τþν
¸κκλησþν ÝφαqμογÞò τþν σχετικþν ποΕιισμÜτων
ΑýτÞò, καß πqιü τÞò ýπü ΟLκουμενικÞò Συνüδου κυòιþσεωò αýτþν. ¶λλα τοýτο δýναται συμβÞναι μüνον
ýπü τüν Üπαqαßτητον üòιον üμοφþνον πÜντων τþν

Αντιπòιοσþπων σχετικÞò ÜποφÜσεωò. Ταýτηò δÝ
τυχüν μÞ ýπαqχοýοηò οý μüνον ýποχqÝωσßò τιò διÜ

τÜò ¸κκλησßοιò Ýκ τÞò Πqοσυνüδου οý δýναται πΕιοελθεßν, Üλλα καß ýπü οýδεμßαò ¸κκλησßαò βεραßι,ιò ÝπιχειqηθÞσεται Ýν τοιαýτη πεòιιπτþσει μονομεQÞò

ÝφαqμογÞ» (¼qθοδοξßα Ýτοò ΣΤον ΔεκÝμβqιοò 1"931
Τεýχοò 72).Παq' üλην üμ-ò τÞν Üποφασιν ταýτην τÞò
ΠατΕιιαqχικÞò καß ΣυνοδικÞò ¸γκυκλßου Þ ΑýτοκÝφαλοò ¸κκλη σ ια. τηò'ΕλλÜδοg ε Lò οýδÝν λογ(üμενη θ ε ßουò
kαt ºεgοýò Κανüναò, καß ÜποφÜσειò Πανοqιθοδüξων Συνüδων, καß πολιÜ θÝσμια τÞò ¼qθοδüξου
ΑνατολικÞò ¸κκλησßαò εLσÞγαγεν Üνευ συνεννοÞσεωò καß Ýγκqßσεωò τþν λοιπþν ¼qθοδüξων ¸κκλησιþν τü Γqηγοòιιανüν Þμεqολüγιον Ýν τÞ ¼qθοδüξω
θεßφ λατqεßα τÞ εLσηγÞσει τοý τüτε Αòιχιεπισκüπου
Αθηνþν Χòιυσοστü μου Παπαδοποýλου. Ση με ιωτÝον δÝ
üτικατÜ τÞν σýγκλησιν τÞò'Iεòιαòιχßαò (29 Μαßου1923)
Üπεφασßσθη μÝν κατ' ÜqχÞν Þ πòιοσαQμογÞ καß τοý
¸κκλησι.αστικοý Þμεqολογßου πòιüò τü πολιτικüν, καß
ÜνετÝθη εLò τüν Ιν{ακαqιþτατον Πqüεδqον Þ ÝφαqμογÞ
φò ÜποφÜσεωò ýπü τüν üqον üψ.ò, üπωò συμφωνÞσωσLν εßò τοýτο Üπqσατ αt Ýπß μÝqουò ¼qθüδοξοι
¸κκλησßαι,δτÜ τÞν συνεννüησιν τþν üποßων ÝξουσιοüοτÞθη ü Μακαqιιþτατοò ΠΕιοεδqοò. ¼ τελευταßοò
üμrυò οýτοò, Üπευθυνθεßò πqüò τÜò λοτπÜò ¼qθοδüξουò ¸κκλησßαò, καß μÞ λαβþν ÝνθαqqυντικÜò ÜπαντÞσειò, παQ' αýτþν, ÝξαιτησαμÝνων πQüò τοýτο τÞν
σýγκλησιν Πανοòιθοδüξου Συνüδου, þò μüνηò ÜQμοüßοιò ν α Üποφα ßνητα ι πεqß ζητη μÜτων πανοòιθüδοξου
κýòιουò κατ σημασßαò, Ýσπευσε νÜ θÝση διÜ μιÜò Ýγκυκλßου εßò ÝφαqμογÞν τü νÝον Þμεqολüγιον, θÝσαò Ýν
μοßqα Καqüò τÜò γνþμαò τþν λοιπþν ¼qθοδüξων

δÞ τÞν ¸κκλησßαν τοý ΟLκουμενικοý
ΠατΕιιαqιχεßου, üπεΕι, εýqεθÝν πòιü τετελεσμÝνου γεγονüτοò, ÞναγκÜσθη νÜ πΕιοσχþqηση καß τοýτο εßò τÞν
ÜποδοχÞν τοý νÝου ¸κκλησια.στ ικοý Þ μεqολογ ßου.

¸κκλησιþν,

ko.L

ΤÜ λοιπÜ üμα;ò ¼qθüδοξα Πατòιιαqιχεßα τþν κατ'
ÜνατολÜò ¼qθοδüξων ¸κκλησιþν, οý μüνον δÝν
πòιοσεχþQησαν εLò τü νÝον Þμεqολüγιον/ ÜλλÜ, kc'L
διεμαΕιτυqÞθησαν κατÜ τÞò αýθαιòιÝτου καß μονομεqοýò ÜποφÜσεωò τÞò ¸λληνικÞò ¸κκλησßαò δτÜ
τοý Üοιδßμου ΠατòιιÜΕιχου Αλεξανδòιεßαò Κυòιοý Φωτßου, üστιò εLò μßαν μνημειþδη ÝπιστολÞν του πòιßò
τüν Αqχιεπßσκοπον Αθηνþν Üποφαßνεται, üτι τü

Γqηγοqιανüν Þμεqολüγιον «Δογματικþò και Κανο-

νικþò οýκ' ÝòιòιωταL>>.
Τü üτι δÝκατüπιν τÜ δýο ΠατΕιιαòιχεßα. τG)ν κοιτ' Ανα-

τολÜò Üqχεγüνων ¸κκλησþν, Þτοι τü τÞò Αλεξανδqεßαò Ýπß ΠατqιÜΕιχου ΙνΙελετßου ΜεταξÜκη, τοý
Ý μπνευστοý τοýτου τÞò Þ μεqολογιακÞò καινοτομßαò,
καß τü τÞò Αντιοχε'ισ,ò, πòιοσεχþQησαν εLò τü νÝον Þμ.òιολüγιον. Τοýτο οý μüνον δÝν πòιοσδßδει εßò τÞν καινοτομßαν ταýτην τü ¸κκλησιαστικüν κýòιοò, ÜλλακαL
πòιοσθÝτει πεòιισσüτεQον βÜQοò εßò τÞν παqιανομßαν
καß τÞν αýθαßqετον Üντικανονικüτητα αýτÞò.
ΑλλÜ καß Þ ýπü τÞò ¸κκλησßαò τοý ΟLκουμενικοý
Πατòιιαqιχεßου ληφθεßσα Üπüφαστò πεòιß εßσαγωγηò
τοý Γqηγοòιιανοý Þμεqολογßου στεqε7τατ kaL αýτη

¸κκλησιαστικοý κýΕιουò, δωτι ÝλÞφθη αýτη ýπü μüνηò
τÞò 12μελοýò ΔιοικητικÞò Συνüδου, Þτιò οýδεμßαν κÝκτη τα ι Üq μοδ ιüτη τα ν Ü πqοβα ßνη ε ßò τΕιοποπο ßησιν θ ε-

σμοý/ πανοQθοδüξου κýòιουò και σημασßαò Üνευ τÞò
γνþμηò üλοκλÞqου τÞε ºεqαqχßαò τοý θòιüνου, μÞ Ýqωτηθεßσηò πQüò τοýτο και, üπεòι τü σπουδαþτεòιον, Üνευ
ΣυγκλÞσεωò πανοqθοδüξου Συνüδου, μüνη§ Üqμοδßαò
δια τÞν ΚανονικÞν lcal Ýγκυòιον λýσιν τþν ¸κκλησιαστικþν C,ητημÜτων γενικÞò ¸κκλησιαστικÞò ko.L πανοqθοδüξου σημασßαò.
Τbýτου Ýνεκα κα.ι ü μεταστÜò ε¸ τÜò αΚυνßουò μονÜò
ΠατqιÜqχηò, ü γενεσιουòιγüò οýτοò φs ÞμεqολογιακÞs
καLνοτομßαò ΜελÝτωò ΙνΙεταξÜτσlò, θεωΕιαιν τÞν Üνευ πανοqθοδüξου Σι;νüδου γενομÝνην μεταβολÞ, τοý ¸κτ<λησιαστικοý Þμεqολογßου þò στεΕιουμÝττην ¸κκλησιαστικοý κýqιουò εLò μßαν ÝπιστοΖ\Þν τοý πqüò τüν Οßκουμενικüν Πατqιαqχην Βασßλεων γqÜφει τÜ Ýπüμενα, λßριν
ÝνδεικτικÜ τÞò μÞ Ýγκυqüτητοò τοý νÝου Þμεqολσγßου.
«Εßχε γÜq Ýξ ÜqχÞò Þ ¸κκλησßα Αλεξανδqιεßαò, καß
Ýξακολουθεß Ýχουσα τÞν γνþμην üτιτÞν τοý Ýοqιτολογßου μετακßνησιν Ýδει γενÝσθαι Ýξ ÜποφÜσεωò Συνüδου, εýΕιυτÝqαò τÞò ÝπαqχιακÞò καß πqüò διατÞqησιν
τοý Συνοδικοý γνωqßσματοò τÞò ¸κκλησßχò, kα.L πQüò
μεßζονα Ýπß τοý πλÞθουò τþν πιστþν ÝπιβολÞν, Εß δε
τßò ε'ß,ποτ, üτι ÝγÝνετο τοιαýτη Σýνοδοò, τü Ýν
Κων) πüλε ι πανοΕι θüδοξον Συν Ýδòι ιον δ ε ικνýò, Üποκqι ινüμεθα Þμεßò, οß αýτÞν τÞν τιμÞν τÞò ΠqοεδQßοò σχüντεò/ καß μεΘ'Þμþ., τοý Συνεδqßου τÜ πqιακττκÜ, üττ
τ9ι.αýτην σημασßαν, οýτε τü γqÜμμα τÞò συγκqοτÞσεωò αýτοý, οýτε τü ΣυνÝδΕιιον ÜνεγνþΕιισεν εLò τÞν
¸κκλησιαστικÞν ταýτην ΣυνÝλευσιν, οýδÝ ÝτηqÞθη
ü,τι τü ΣυνÝδqιιον, þò ψÞφισμα τÞò ¸κκλησßαò πòιοÝτ ε ιν εν»» (¼qθ οδοξ ßα Α θÞνα τ 2,Lθ37 σελßò 262, 263).

Τοýτων οýτωò Ýχüντων, ÝξÜγετατ ÜδÞqιτον καß
ÜδιÜσειστον τü συμπÝΕιαοβα, üτι Þ εßσαγωγÞ τοý
Γqηγοqιανοý Þμεqολογßου Ýν τÞ ¼qθοδüξω θεßφ λατqεßφ Ýν ταßò ¸κκλησßαιò τοý Οßκουμενικοý ΠατòιιαΕιχεßου τÞò Αλεξανδòιεßαò καß τÞò ΑýτοκεφÜλου
¸λλην ικÞò ¸κκλησ Lαò, στεqιεßτα ι ¸κκλησιαστ ικοý
κýòιουò καtκατα τÞν üμολογßαν τþν πΕιοκαθημÝνων
Ýν ταßò ¸κκλησßαιò ταýτατò.
Αλλ' Ýν τÞ πεòιιπτþσει ταýτη α't μÝν þò Üνω
¸κκλησßατ, εLσαγαγοýσαι μονομεqþò καß αýθαιqÝτωò τü νÝον Þμεqολüγτον Ýν τÞ ¼qθοδüξω θεßφ λα-

τòιεßα, εýΕιßσκεται Ýν τÞ αýτÞ παqανομßφ καt
Üντικανονικüτητι, εßò Þν εýqÝθη καß κατεκqßθη και ü
ΠÜπαò Γqηγüqιοò, αß δε ¸κκλησßατ, αº LστÜμεναι Ýπß
τοý πατòιßου Þμεqολογιακοý καθεστþτοò εýqιßσκονται Ýν τÞ Κανονικüτητι.
Διü καß Þ Κqατοýσα ¸κκλη σß.α", üπωò Üποφýγη τÜò
συν ε π ε ßαò τÞ ò Þ μεqολογ ιακÞ ò κα Lνοτο μ ßαò, δ ιθσχυΕι ß-

ζετατüτι δÝν πqοσÝλαβε τü Γqηγοòιιανüν Þμεqολüγιον,
Ü^^Ü δþqθωσε τü ºουλιανüν τοιοýτον, καß üτι τÞν
πΕιωτοβουλßαν τÞò Þ μεqολογιακÞò μεταQQυθμßσεωò
εßχε τü ΟLκουμενικüν ΠατΕιιαòιχεßον, πQüò τÞν σχετικÞν Üπüφασιν τοý üποßου συνεμοQφþθη, þò þφειλε,
καß Þ ¸λληνικÞ ¸κκλησßα. Α^λÜ καß τüν Ýωλον τοýτον
καß üψιμον διßσχυΕιισμüν διαψεýδει αýτÞ αýτη Þ οχ.τικÞ Üπüφασιò τοý Οßκουμενικοý Πατqιαqχεßου, ÝξÞò
ÝξÜγετατÜqιδÞλωò οýχßÞ Ýννοια τÞò διοqθþσεωò τοý
ºουλιανοý Þμεqολογßου, Ü^λ'Þ Ýννοια τÞC ÜντικαταστÜσεωò τοýτου δια τοý Γqηγοqιανοý τοιοýτου.
Ι0

μßαν ÝπιστολÞν τοý Οßκ. ΠατqιÜqχου
Γqηγοqßου τοý Ζ' πQüò τüν τüτε Αòιχιεπßσκοπον
Αθηνþν Χòιυσüστομον/ παQα-πονοýμενον διÜ τÞν διστακτικüτητα τοý Πατòιιαòιχεßου νÜ Ýνδþση εßò τÞν
πεqß ÜλλαγÞò τοý ¸κκλησιαστικοý Þμεqολογßου πQü¸φ' þ kc.L

ι

Ιι

ε'τò

ÜναφÝòιονται Ýπß
τασLν τÞò ¸λληνικÞ§ ¸κκλησßαò,
λÝξει τÜ ÝξÞò : «ΔÝον ÜγαπητÝ Ýν Χòιιστþ ΑδελφÝ, νÜ
πqοσÝξωμεν πολý, καß νÜ σκεφθþμεν σοβαqþò πεΕιß

τÞò πqοτεινομÝνηò ÞμεqολογιακÞò μεταqΕιυθμßσεωò
τοσοýτω μÜλλον, üσω δι'αýτÞò πQοσχωQοýμεν εßò τü
Γqηγοqιανüν Þμεqολüγιον, τοýΘ' δπεq θÜ ÞχÞση
κ.ακþò εLò τÜ þτα τþν χΕιιστιανþν Þμþν. ¼τι δÝ Þ ηοQαοχÞ τοý Γqηγοòιιανοý Þμεqολογßου ýπü τÞò ¸λληνικÞ§ ¸κκλησßαò Üποτελεß λüγον Σχßσματοò, τοýτο
üμολογεß και εßò τþν διαπòιεπþν ºεòιαòιχþν καß Κανονολüγων τÞò Κqατοýσηò ¸κκλησßαò ü Μητqοπολßτη§
Λαqßσστlò κ. Δωqüθεοò ΚοτταòιÜò, üστιò εßò μßαν διατqιβÞν πεqß Þμεòιολογßου, δημοσιευθεßσαν εLò τü Ýν
ΑθÞναιò Ýκδιδüμενον Αòιχεßον τοý ¸κκλησιαστικοý
και Κανονικοý Δικαßου (Ýτοò 6ον τεýχοò Αον σελßò 8η
ÜναφÝqει τÜ ÝξÞò :) «'Η παqαδοχÞ τοý Γqηγοòιιανοý
Þμεqολογßου ÜντßκεLταL εLò τοýò ºεòιοýò Κανüναò και
τÜò ºεqÜò παòιαδüσετò, Ýτι δÝ πλÝον καθιστÜ τÞν
¸κκλησßαν ýπεýθυνον Ýνþπιον αýτþν και πα.Qalκaτιüν. ¶, Þ ¸κκλησßα ÜπεδÝχετο τü Γqηγοqιανüν, þò
φòιονοýσιν οß κýΕιιοι Καθηγηταß τÞò ΝομικÞò ΣχολÞò
τοý Πανεπιστημßου, θÜ Üπεσχtζετο Αýτη ýπü τοý Σþματοò τÞò ¸κκλι σß-αò, καß τÞò μετÜ τþν λοιπþν ¼qθοδüξων ¸κκλησιþν κο ινων'ιαò»».

ΙΙ

¿στε και αýτüò ü Κανονολüγοò τÞò Κqατοýσηò
¸κκλησßαò üμολογε9 üτι Þ παqαδοχÞ τοý Γqηγοqιανου Üποτελεß λüγον Σχßσμ ατοò, ü δε διßσχυqισμüò
του, üτι Þ ¸κκλη σtα δÝν Ýλαβε τü Γqηγοòιιανüν,
Ü^^α διþqθωσε τü ºουλιανüν, στεòιεßται παντüò λογικοý και Κανονικοý Ýòιεßσματοò, þò Ýκ τþν πQüσθεν πεòιιτòιÜνωò Üπεδεßχθη. Τοýτου Ýνεκα καß τü
δευτεòιοβÜθμιον πνευματικüν ΔικαστÞòιιον τÞò Kqaτοýση§ ¸κκλησßαò ÝστÞqιξε τÞν καθαßòιεσßν τþν
¸πισκüπων Κυκλ Üδων, Μεγαqßδ οò καß Διαυλεßαò
kat εLò τüν λüγον, üτι οýτοι πòιοσεχþ8ησαν εßò τü
Σχßσγα τþν Παλ Ιγκþν, εLò δÝ τü 'Τπουòιγεßον τþν
ΘòιησκευμÜτων oL παλ/γßται πεòιιλαμβÜνονται εßò
τü ΤμÞμα τþν Ýτεqοδüξων, þò Σχισματικþν! Συνεπþò Þ Κqατοýσα ¸κκλησßα οýδεμßαν δικαιοδοσßα
και δοσιδικßαν δýναται νÜ ÜσκÞση Ýπß τþν ΠαλΙτþν,
οßτινεò γqαπτþò καß πqοφοòιικþò διÝκοψαν πÜσαν
ÝκκλησιαστικÞν Ýπικοινωνßαν μετ' ΑýτÞò.
¸κ πÜντων τοýτων ÝξÞεταιτü συμπÝQασμα, üτι οß

παλΙ γ τται δ ιÝκοψαν τÞν ¸κκλησιαστ ικÞν Ý π ικο ινων Üτν
μετÜ τÞò Κqατοýοηò ºεqαqχßα ò διüLλüγουò ¸κκλησιαστικοýò Ýπφαλλüμενουò ýπü τηò θòιησκευτικÞò αýτþν
συν ε ιδÞ σ εωò, kc',L συν ε πþò Ýπανσ αν Ý ξαqτþ
μÝνο ι Üπü

τÞν Κòιατοýσαν ¸κκλησßαν, Þτιò, κηqýξασα αýτοýò
Σχισματικοýò, καß καθαφÝσασα τοýò Κληqικοý ò των,
Üπþλεσε πÜσαν δικαιοδοσßοιν Ýπ'αýτþν, και οýδεμßαν
δýναται νÜ ÜσκÞση Αýτη δοσιδικßαν καß Ýπß τþν
λοιπþν Ýτεqοδüξων χQτστ ιανικþν ¸κκλησιþν.
ΤÞν αýτÞν γνþμηυ üτι δηλαδÞ Þ Κqατοýσα ¸κκΛησ ßοι ßτφ Þò
Þ μÝqα ò οß παλαιοη μεòιολογßται ÝδÞλα;σαν ε ßò
Ι2

ΑýgÞν üτ ι δ ια λüγουò θòιησκευτ ικιlò συνε ιδÞσεωò δ ια.κüπτουν πÜσ αν ¸κκλη σιαστ ικÞν Ý π ικο ινων ßαν μετ' ΑýτÞ §,
οýδεμßαν πλÝον δικαιοδοσßριν καß ΚυqιαòιχικÜ δικαþγαταδýναταιΑýτη νÜ ÜσκÞση Ýπ'αýτòον, Üπεφλιθη κ.αι
Þ εtδικÞ ¸ππqοπÞ Ýκ τþν Kuqiruv Γιδοποýλου ΕßσαγγελÝωò, ΒαμβÝτσου Δικηγüqου καß τοý Θεολüγου Καθη-γητοý ΧqÞστου Ανδòιοýτσου ('δε σχετικÞ Ýκθεσιν).
¸πειδÞ τÞν αýτÞν γνþμην ÝξÞνεγκεν Ýν τÞ ΒουλÞ
κατÜ, τÞν συζÞτησιν Ýν αýτÞ τοý παλΙγιτικοý ζη"Þματοò/ ü ¸λευθÝòιιοò ΒενιζÝλοò εLπþν üτι, οß παλατοημεΕιολογßται εßναι Ýλεýθεqοι κατÜ τü ΣυντÜγμα νÜ
τελþσιν Üκωλýτωò τÜ τÞò λατΕιεßαò αýτþν κατÜ, τÜò
ý παγοq εýσε ιò τÞ § Θòιη σκευτ ικÞ ò αýτþν συν ε ιδÞ σεωò,
πòιοσθÝσαò γÜλwτακαß τοýτο : üτι τü ΚòιÜτοò, Üν οß
παλΙγ7ται Üδυνατοýν ÝλλεηΡε, χQημÜτων νÜ κτtσω-

σLν Lδßαò ¸κκλησßαò, πòιοσφÝΕιεται νÜ βοηθÞση

αýτοýò χQηματικþò πqüò τοýτο. IνΙÝ τÞν γνþμην δÝ
τοýτου συνεφþνησαν καß üλοι οß Αqχηγοß τþν τüτε
ΚομμÜτων Π. ΤσαλδÜqηò, ΑνδqÝαò Μιχαλακüπουλοò
και Παπαναστασßου Α. μηδÝ τοý Γ. ΠαπανδqιÝου,
'Τπουòιγοý τüτε τþν ¸σωτεòιικþν ÝξαιqουμÝνου, üστιò
ÝζÞτησεν, üπωò oL ΠαλαιοημεqολογΚατ, ßνα διακòιßýονται τþν νεοημεΕιολογιτþν Κληqικþν, θÝσωσιν Ýν
διακqιιτικüν εßò τü Ýνδυμα των.
ΚατÜ ταýτα Þ ΚυβÝqνησιò, üταν διþκη τοýò παλα ιοη μεòιολογ ßταò, σφqαγßζουσα τÜò ¸κκλη σ ßαò, καß
απÜγουσα τοýò θòιησκευτικοýò αýτþν λειτουΕιγοýò
εßò τÜ ΑστυνομικÜ ΤμÞματα, Ýνθα Üποσγlματßζονται πQüò καταòιòιÜκωσιν τοý κýòιουò τÞò ¸κκλησßαò,
ι3

τ

«ºß«τ"ºισχýνην τοý ¸λληνικοý Πολιτισμοý καß τÞò
Ýλευθεqßαò, διαπòι Üττετ
ψݾαÜδßκημη οý
κατ'
α!γþν, θεωòΙουμ:1'" þò μÞ ¸λλÞνων μüνον
ýπηκüων,
Ü^^Ü, ko.L κατα τοý Συντ Üγ
τοý
δ ιακηqýßαντοò
γατοò,
τÞν Ýλευθεòιßαν τÞò ΘqησκευτικÞ§ συνειδÞσ εωò,
þò
ßεòιÜν κατ Üπαqαβßαστον
Σφqαγßζομεν τÞν παòιοýσαν διασÜφηστν τοý
ζητÞγατοò, και τÞν δικαßτν διαμαφτυqßαν Þμþν μÝ τÞν þαθεqÜν πεποßθησιν καß τÞν
γλυκεqÜý Ýλπßδα, üτι Þ
παòιοýσα ΚυβÝqνησLò, þò ÝπηγγÝλθη δ,Ü τοý
πανε κ^ÜμπQου ΣτòιατÜòιχου καLΠòιοÝδqου αýτÞò Α. ΠαπÜγου
τÞν Ýπανüòιθωσιν ηÜοηò Üδικßοιòκαß τÞý κατοχýòιωσιν
τÞò ΣυνταγματικÞò Ýλευθεq ßαò, θα
εýÞκþν τü
".ß.rη
οýò εßò τÜ δßκαια παòιÜπονα
ürο"Ýλοýμεν
Þμþν,
"«ß
μετ' ÝξαφετικÞò τιβÞò καß Üφοσ þσεωòπQüò
ΑýτÞν.-

Σημ., ¸ν Ýτει 2012, μετÜ 59 Ýτη Üπü αýτü τü
πüνημα,
δÝν Ýλπßζομεν πλÝον στουò κυβερνþνταò,
ÜλλÜ μüνον
εßò τüν Θεüν.

Ι4

/g2,f,

{

μ

Γιρd,Ý,

Ý * ß{ »;,«r_, Ü, rτ ", þ 7 α r-/ι χ α* 2υ /ο, b ß *α ιτι ε ßßr,«,ι,.τα
7 «Ι ? r*Þαα αω ,}7,ν,' 7r*. ιο ,,οι«,| ,fu τý,Üß νÜ ßΙrß *8"-, ft{φ,**-ß
"fr,
**-"t, .r97 * * *"rυÜ ¶) rυ!σοοΖοα,αÞmισ;αηe
? * "τ'ßο & γ''*' *,*
'
βrρ }r Ý" Ι,φr,g*n"a*. η,α; * f"*r", Ýr Ιψ-, Ýττ.Jοßε*,ιοο,αßυαΡ
τ* 2;
)*, , οß ,g1 Ý. .+, ,7{,*;r,*r.ι ,.ψ/ο%.λÝοr*7*ß"ι, αταρßταιι»?ò*bυ.υ
Ι-,;": Ý r*ρ *, Ý οοl-. ff«,
;, .υυ ι6rr,τ gr*ir* ß, ;tr- .ßλ, r'
=
»,
Θ/
f
*, ^!iS-,,.,-"ω, Ýψ -Þη;r"*, οf,rο,r7.,Α.,9ýο* -g""-.
'

_

οΖ,

g!,*,,H; .¶ατ;,

ßτ-

,

iΤ,r.,t

¶αγßο"τ.

Ý|"fr? S,JZ|,",

-fu"/-'9,οεßfαΙ α-;77γ-*rλε.
ßο φ
σfrr,** j.-r,"r- *r.lß
"ι γ b υ-º ?
6, 3,ιýßrr,ι, ο?
27ß*-,Ζr-ν-ò|α;,,d"ß4 ;*.'7-.,|

-' ) }6 οΖ lbrλ *,ε"τ,αr*7γφ εα',ιh,ιγ

'7ι,ητιrßι

,η""'θrη/-r-rι

τη,ι r+gvcιηa-!,

-}r» ;, .r¾** !"-- *#.

"

.πj

Priau

,ιrρÝrΖ*.φ"Ηα ,^,!

&^_
ýοζ

-"/7-. ,

*ffitr?---

nh-,77

.ι.fl ειι.εφιακιι-τ,

Ý";d»"

ο'ε,ι;ξ;;;

«} ο..ιο

.

4

ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΙΔΡΤΤΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ

ΕΝ ΕΤΕΙ

1926:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ: (Ýμποqοκτηματßαò)
ΧΑΡΑΛ. Ý. ΤΙΙερΠΣ: (φοιτητÞò ΝομικÞò καιÞδη δικηγüqοò)

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ: (ΚαπνÝμποQοò)
ΧΑΡΑΛ. ΜΑΤΡΟΜΑΤΗΣ:

ιομÞχανοò)

ΣΤΑΜ. ΚΑΤΣΟΤΡΗΣ: (ΒιομÞχανοò)
ΦΡΑΓΚ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΤ: (Κτηματßαò)

ΓΕΩΡΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΟΣ: (Δικηγüqοò)
ΣΤΤΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΤΣΗ:

(Κτη μ ατιαò)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΡΛΗΣ: (Κτη ματßαò)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ: (Δικηγüqοò)
ΧΑΡΑ^ΑΜΠΟΣ Δ. ΜΠΟΤΛΟlºνΙΠΑΣΗΣ:

μποφýπÜλληλοò)

ΜΕΛΕΠΟΣ ΚΑΠΕΙΑΝΑΚFΣ: ºοφανßτ¸ ºεφκιφlξ/Σητγqαφεßξ

Αßωνßα

τουò

η μνημη

16