You are on page 1of 8

Banghay-Aralin sa Hekasi VI (Unang Markahan) Inihanda ni Gng. Luningning R.

Racasa, Master Teacher I-VPES Pagpapahalaga at Paniniwalang Nagbubuklod sa mga Pilipino

I. Layunin: 1. Nakikilala ang mga pagpapahalaga at paniniwalang nagbubuklod sa mga Pilipino. 2. Naiisa isa at naitatala ang mga pagpapahalaga at paniniwalang nagbubuklod sa mga Pilipino. 3. Nakalalahok nang masigla sa pangkatang gawain.

II. Paksang- aralin 1. Pagpapahalaga at Paniniwalang Nagbubuklod sa mga Pilipino. 2. Batayan: BEC I-B 2 p. 16 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6 pp. 44 45 Ang Bayan Kong Mahal pp. 56 Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bansa pp.32-46 Kultura, Kasaysayan, at Kabuhayan pp. 32-38 4. Mga Kagamitan Mga larawan na nagpapakita ng mga pagpapahalaga at paniniwalang nagbubuklod sa mga Pilipino. Tsart 5. Integrasyon: Edu. sa Pagpapahalaga - Pagpapahalaga sa mga paniniwalang nagbubuklod sa mga Pilipino

III. Mga Gawain / Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1.Pag-uulat 2. Balik aral Anu-ano ang pangkat etniko sa bansa? Paano nagkakatulad ang mga hilig at paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino?

3. Pagganyak: Nakakita na ba kayo ng mga mamamayang nagtutulong-tulong upang ilipat ang isang bahay? Ano ang tawag sa ganitong gawain? Ano ang ipinapakita ng bayanihan sa mga mamamayan? Paano ito masasabi na isa sa mga pagpapahalaga ng mga Pilipino? Paano nito nabubuklod ang mga Pilipino?

B. Panlinang na Gawain: 1. Pagbubuo ng Suliranin: Anu-ano ang mga pagpapahalaga at paniniwalang nagbubuklod sa mga Pilipino?

2. Pangkatang Gawain: a. Idikit sa paligid ng silid-aralan ang mga sumusunod na larawan: Pamilyang Nagsisimba Bayanihan All Souls day Pamilyang Nagtutulungan

Bayaning Nakikipaglaban para sa Kalayaan Mamamayang Nakikipagtulungan sa Pamahalaan Pamilyang Nagdadamayan kung may kasalan, namatayan, at iba pang okasyon

b. Isang makabayang awitin ang pakikinggan

c. Pagsimula ng tugtog, pupunta ang bawat grupo sa mga larawang nakadikit sa bawat paligid ng silid-aralan d. Pag-aralan ang pagpapahalaga at paniniwalang nagbubuklod sa Pilipino na ipinahihiwatig ng mga larawan. 3. Pag-uulat ng bawat pangkat. 4. Pagtatalakayan: a. Paano nabubuklod ang mga Pilipino sa bayanihan? Kasalan? Pagdiriwang ng araw ng patay? Pasko? Bagong taon? Pananalig sa Diyos? Pagpapahalaga sa Demokrasya at kalayaan? b. Alin sa mga pagpapahalagang ito ang ginagawa ng inyong pamilya? Bakit? c. Sa palagay mo, alin sa mga pagpapahalaga natin ang dapat panatilihin at hindi? Bakit?

C. Pangwakas na Gawain:

1. Pagbubuo ng kaisipan sa pamamagitan ng graphic organizer Anu-anong pagpapahalaga at paniniwala ang nagbubuklod sa mga Pilipino? 2. Paglalapat: Sa inyong barangay sa ngayon, alin-aling pagpapahalaga at paniniwala ang nakikita o isinasagawa pa ? Paano nyo ito sinasagawa? Nakatutulong ba ito upang ang mamamayan sa inyong lugar ay magkabuklod? Bakit?

3. Pagpapahalaga: Mahalaga ba na panatilihin natin ang ating mga pagpapahalaga at paniniwala? Bakit? Paano mo maipapakita ang iyong pagpapahalaga sa ating mga paniniwala? Bilang isang mag-aaral, paano mo mapapalaganap at mapapahalagahan ang mga magagandang pagpapahalaga at paniniwala ng ating lahi?

IV. Pagtataya: Basahin ang mga pangungusap. Isipin kung anong pagpapahalaga ng mga Pilipino ang ipinahihiwatig ng bawat isa. Piliin ang sagot sa kasunod na talaan. 1. Naghimagsik ang mga Pilipino laban sa mga dayuhang nais na sumakop sa kanila. 2. Ang mga mamamayan ang pumipili ng mga pinunong mamamahala sa bansa. 3. Magkakatulad sa mga tinatamasang karapatan at kalayaan ang mga mahihirap at mayayaman. 4. Hindi tumatanggap ng anumang regalo o suhol ang mga pinuno at kawani ng pamahalaan sa mga serbisyong ibinibigay ng mga ito sa mga tao. 5.Sinisikap ng tao na na gumagawa ng mabuti sa kapwa habang siya ay nabubuhay. 6. Kapag minamahal natin ang ating mga kapwa gumagawa tayo ng kabutihan sa kanila. 7. Pinararaan natin ang pagkakataong makapagpapa-unlad sa kabuhayan, huwag lamang malayo sa pamilya. 8. Ginagawang dekorasyon sa tahanan ang diploma ng mga anak na nagtapos sa pagaaral.

Paniniwala sa kabilang buhay Pagkakapantay-pantay Demokrasya Edukasyon Maayos na pagtanggap sa bisita

Kalayaan Katapatan sa paglilingkod Pag-ibig sa kapwa Pagkakabuklod-buklod ng Mag-anak

V. Takdang aralin: Gumupit ng mga larawang nagpapakita ng mga pagpapahalaga at paniniwala ng mga Pilipino. Idikit ito sa bond paper at ilagay sa folder.

Lesson Plan in Sibika at Kultura


April 7, 2006 9 Comments Uncategorized

I.Layunin: A.Nakikilala ang magagandang tanawin at pook pasyalan ng sariling pook/bansa. B.Nailalarawan angmagagandang tanawin at pook pasyalan ng sariling pook/bansa. Naiguguhit ang magandang tanawin ng Bulkang Mayon. Pagmamalaki at Pagpapahalaga II. Pinag-isang Tema: Pilipinong Makabayan Paksa: Pilipinas ang Magandang Bansa Kaisipan: Mahalin at Ipagmalaki ang bansa Sanggunian: Sibika at Kultura1 PELC1.B.8 III. A.Panimulang Gawain: Balik-aral Ipakita ang larawan ng Talon ng Pagsanjan at Hundred Islands. Saan matatagpuan ang Talon ng Pagsanjan? Bakit marami ang dumarayo roon?

B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak Nakakita na ba kayo ng bulkan o isang larawan nito? Maganda ba ito o nakakatakot? 2. Paglalahad: a. Sa saliw ng awiting iparirinig ay ganyakin ang mga batana ipikit ang mga mata at magkaroon ng imaginary trip sa isang magandang pook. Anong pook ang inyong narating? Ilarawan ang mga bagay na inyong nakita sa inyong isip. b.Sa pamamagitan ng larawan ay magpakita ng ibatibang magandang tanawin o pook pasyalan. 3. Pagtatalakay Ipakita ang mga larawan ng mga batang nagkaroon na ng pagkakataong makapunta sa mga pook na ito.

Bakit ito dinarato ng mga Pilipino at dayuhan? Ano ang nadama nila sa pagkakaroon ng Pilipinas ng magandang tanawing ito? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Pumili ng isang larawan at hayaang magsabi ang mga bata kung bakit napili ang larawan ng tanawin o pook pasyalan. 2. Paglalapat: a. Dapat mo bang ipagmalaki ang magagandang tanawin sa Pilipinas? Bakit? b. Iguhit ang paglubog ng araw sa isang puting papel. IV. Pagtataya: Isulat sa patlang ang T kung tama ang pangungusap at M kung mali. 1. Dinarayo ng mga turista ang ating magagandang tanawin. 2. Matatagpuan sa Albay ang Bulkang Taal. 3. Sa Quezon matatagpuan ang Talon ng Pagsanjan.

4. Ang Banawe Rice Terraces ay ginawa ng mga Ifugao. 5. Dapat nating ipagmalaki ang magagandang tanawin. V. Takdang Aralin Maghanap ng larawan ng paglubog ng araw at idikit sa bond paper. VI. Karagdagang Gawain: Gumuhit ng isang magandang tanawin ng bansa na gusto mo.