You are on page 1of 1
ZA KRAJ NAJBOLJI SAVET KOJI SAM IKADA DOBIO Izbalansirajte sve u životu dr Dejan Eri Direktor

ZA KRAJ

NAJBOLJI SAVET KOJI SAM IKADA DOBIO

Izbalansirajte sve u životu

dr Dejan Eri

Direktor Instituta ekonomskih nauka

Najvažnie savete sam dobio od sta- rijih kolega. Jedan od njih je bio moj men- tor i čovek koji je mnogo uticao na moje oblikova- nje. To je profesor Mom- čilo Milisavljević koji je čitav svoj radni vek pro-

veo na Ekonomskom fakultetu. Mnogo su mi pomogli njegovi save- ti. Najvažniji među nji- ma možda je da u životu uvek treba težiti balan- su. Navodio je primer dobrog univerzitetskog profesora. Govorio je:

profesor mora da bude posvećen nastavi, ali ako preterate u nastavi niste za fakultet već za sred- nju školu; druga kom- ponenta je istraživanje, da bi mogli da napredu-

nje nego da ga primenite u praksi i ljudi ostvare neku korist od toga, ali ako pre- terate niste za fakul- tet nego za konsul- tantsku kuću. Dobar univerzitetski profe- sor je onaj koji ostva-

ri balans između te tri aktivnosti. Ako su izbalansirane, dolazi do simbioze tih aktiv- nosti i one vuku jed- na drugu. Ne može- te biti dobri u nastavi ako nemate istraživa- nje, a ne možete da budete dobar konsul- tant ako niste dobro teorijski potkovani. S druge strane istra- živanje i konsultant- ska aktivnost pomažu vam da bolje drži-

ZA KRAJ NAJBOLJI SAVET KOJI SAM IKADA DOBIO Izbalansirajte sve u životu dr Dejan Eri Direktor

Dobar univerzitetski profesor postaje samo onaj ko uspostavi pravi odnos između tri suštinske komponente tog posla:

nastave, istraživanja i konsaltinga. Dolazi to simbioze triju aktivnosti i one vuku jedna drugu

jete u struci morate ima- ti dobro istraživanje, ali ako preterate u tome niste za fakultet nego

te nastavu i da bolje istražujete jer imate uvid u realni život. To je trougao koji je

za institut; treća je konsultatnska uloga, da znanje koje imate ne ostane mrtvo zna-

jako povezan.

ZA KRAJ NAJBOLJI SAVET KOJI SAM IKADA DOBIO Izbalansirajte sve u životu dr Dejan Eri Direktor

MOJI

SAVETI

Ako radite u mojoj firmi čućete da kažem ...

66 | SVET OSIGURANJA I FINANSIJA mart 2009

VERUJTE U SEBE

NIKAD NE RECI

UVEK

Ni jedan uspeh

NE MOŽE

RAZMIŠLJAJTE

u životu ne može

POZITIVNO

se ostvariti ukoliko ne verujete da je to moguće. Čovek mora da radi na podizanju svojih sposobnosti, naročito na otklanjanju svojih slabosti

Često ljudi ima- ju otpor prema pro- menama. Tada kažu:

ne može to, ili, nika- da se to neće desiti. To je izgovor da ništa ne radite. Bolje je reći: to može, ali postoje odre- đeni problemi

Neki put kao da nas život iskušava. Slabi lju- di u takvim situacijama odustanu. Nisu sposobni da vide pravi smisao ruž- nih stvari koji se otkrije tek posle nekog vreme- na. Uvek treba razmšlja- ti pozitivno i reći „ko zna zašto je to dobro“