You are on page 1of 292

PKOHSZKA OTTOKR SSZEGYJTTT MUNKI

GYJTEMNYES

DSZKIADS

PROHSZKA OTTOKR SSZEGYJTTT MUNKI


SAJT AL RENDEZTE

S C H T Z ANTAL

II.

KTET.

SZENT

ISTVN-TRSULAT KNYVKIADJA

AZ A P O S T O L I S Z E N T S Z K BUDAPEST

PROHSZKA OTTOKR

A KERESZTNY BNBNAT
S

BNBOCSNAT
A BUDAPESTI KTB. M. TUDOMNYEGYETEM HITTUDOMNYI KARA LTAL A HORVTH-FLE JUTALOMMAL KITNTETETT PLYAMUNKA

SZENT AZ A P O S T O L I

ISTVN-TRSULAT KNYVKIADJA

SZENTSZK

NEGYEDIK

KIADS.

Fenntartunk

minden jogot,

a fordts jogt Budapest.

is.

Copyright

by Stephaneum

Nihil obstat. Nr. 2650. Dr. Theophilus Klinda, censornm praesea. Imprimatur. Strigonii, die 8. Octobris 1927. Dr. Jidius Walter, vic. cap.

Kiadja a Szent Istvn-Trsalat. S T E P H A N E U M NYOMDA S K N Y V K I A D E . T. Budapest, VIII., Szentkirlyi-utca 28. Nyomdaigazgat: Kohl Ferenc.

BEVEZETS.
H o r v t h Jzsef, 1837-ben m e g h a l t kalocsai kano nok a l a p t v n y r a , m e l y n e k a n n y i jeles m v t kszn heti a m a g y a r h i t t u d o m n y i irodalom, a P z m n y e g y e t e m H i t t u d o m n y i K a r a 1889 decemberben els zben, r e g y vre m s o d z b e n p l y z a t o t h i r d e t e t t a B n b n a t szentsgnek t u d o m n y o s , de e g y b e n sz lesebb krknek sznt trgyalsra. A 800 forintos plyadjat a Kar 1893 j n . 16-i lsben e g y msik, sokkal terjedelmesebb m v e l s z e m b e n odatlte a Poenitet et facto torqueor ipse meo jeligs m n e k ; szerzjl k i t n t P r o h s z k a Ottokr dr. esztergomi theolgiai tanr, aki m g t t akkor mr t z v e s irodalmi m u l t llott, m e l y j t a r t a l m v a l s h a n g j v a l egyre szlesebb h u l l m g y r k e t v e t e t t a Magyar Sion cent rumbl. K i s f a l u d y A . B l a d o g m a t i k a - t a n r (kinek u t d j a l e t t Prohszka az e g y e t e m i katedrn 1903-ban) h i v a talos brlatban azt m o n d j a rla : Flfogasa s tr gyalsi m d j a m i n d e n b e n pen ellenkezje az elbb m l t a t o t t p l y a m n e k . Felleli ez is az egsz p l y a t t e l t , de n e m a szoksos iskolai k e r e t b e n ; a t r g y t illet i r o d a l m a t ez is ismeri s fl is hasznlja, de n e m m o n d a t o k a t idz rf szmra, h a n e m az a d a t o k a t s e s z m k e t dolgozza f l ; az alrendelt krdsek fejtege t s t ltalban rvidre fogja s vgre n e m c s a k lve zetes n y e l v e n , de oly e m e l k e d e t t s egyszersmind t m t t stlusban, a koncipils annyi nllsgval dolgozik, h o g y i r o d a l m u n k b a n szinte meglepets s z m b a megy. T b b e t m o n d h a t o t t v o l n a . Hisz els t e k i n t e t r e fltnik e m b e n a sziv mlysgeinek, legfinomabb m o z d u l s a i n a k is s z o k a t l a n belerzssel v a l m e g l t s a s megrajzolsa, m e l y i t t a theolgit c s a k u g y a n a s z k e t i k v , a d o g m a t i k t lelki o l v a s m n n y a v a t j a :

VI

BEVEZETS

v a l a m i egszen jszer plasztikai er, m e l y a szraz s z v e g m a g y a r z s o k b a , theolgia levezetsekbe, st iskols v i t k b a is meleg letet t u d nteni, s a m u l t a t g y t m a s z t j a fl, h o g y az let kzvetlensgvel szl. A m i t az elszban igr : Klnsen pedig arra treked t e m , h o g y a keresztny b n b n a t m i n t a v e z e k l szel l e m valsgos lete d o m b o r o d j k ki a trtnelem adataibl, azt fnyesen b e v l t j a . S ez az letszersg, m e l y a theolgit m i n t t a l n P z m n y ta soha m a g y a r n y e l v e n , e g y b e n v o n z o l v a s m n n y teszi, sehol n e m csorbtja a m t u d o m n y o s rtkt. Ma s e m t a l l o k errl a krdsrl a t h e o l gia vilgirodalmban jobb sszefoglal monogrfit. S p e k u l a t v trgyalshoz nincs m i t hozzadni a m a i t u d s n a k s e m ; s az u t o l s v t i z e d e k b e n fradhatat lanul dolgoz trtneti s irodalmi kritika is csak jelen t k t e l e n kiigaztani v a l t tall (lsd a k t e t v g n a j e g y z e t e k e t ) . A lngelme i t t a kutats s az a d a t o k gyrebb vilgnl is csodlatos biztonsggal l t o t t . Meg is volt a megfelel irodalmi sikere. 1894-ben l t o t t n a p v i l g o t az els k i a d s ; 1902-ben a msodik, 1908-ban a harmadik (mind a hrom B u z r o v i t s Gusz t v n l E s z t e r g o m b a n ; teljesen egyforma s z v e g g e l ) . 1924-ben Sebes Ferenc dr. piarista theolgiai t a n r kiadsban a Szent I s t v n K n y v e k kzt m e g j e l e n t e g y r v i d t e t t kiadsa. Szorosan theolgiai k n y v n l ez az jabb m a g y a r knyvtr'tanetben elg ritka je lensg. B u d a p e s t , 1927 s z e p t e m b e r 15. Schtz Antal.

TARTALOM.
Oldal

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX.

Bevezets Elsz A bnat blcselete A Messis bnbocst hatalmat hozott s hagyott maga utn A bnbocst hatalom bri hatalom Az egyhz bnbocst hatalma flttlenl szk sges s ltalnos A hallos bnk a szentrsban s az skeresztnysgben A bns az egyhz lbainl A bnat theolgija Az ersfogads A bnbevalls megrendt hite s gyakorlata ... A gyns s a gynsi titok A gynsi parancs A gyns haszna A feloldozsban feltnik a keresztny penitencia szentsgi mltsga Kik kthetnek s oldozhatnak bnket az egy hzban? Mikor adta meg az egyhz a bntl val fel oldozst? Az elgttel A knoni penitencia trtnete A II. ezredv knoni penitencija s a bcs... A knoni penitencia sorsa s az elgttel szelleme a X I I I . szzadon tl A penitenciatarts kiszolgltatsnak szertartsa
A kiad jegyzetei

V 1 3 21 37 44 60 75 83 113 118 144 157 164 176 203 209 218 236 258 268 274
281

ELSZ.
A keresztny bnbnat s bnbocsnat kpezi e knyv nek trgyt. A b n b n a t b a n magasra dagad az Istenkeress vilgrama s csak a keresztny bnbocsnatban simul el vigasz talan. A sebzett lelkek, miutn hiba kerestek gygyulst, a kinyilatkoztatsban arra bredtek, hogy a bnbocsnat kegyelem. De a kegyelem mer szabadakaratbl foly, ter mszetfltti tny ; hogy mikpen adatik, mily flttelek alatt nyujtatik, mikp nyljk meg az emberi szv, hogy kely hbe fogadhassa az gnek h a r m a t t : mindez a kegyelmez Isten szuvern rendelkezstl fgg. Teht mer tny, mer trtns a bnbocsnat s a bntrleszt kegyelem trtnete. A kegyelmi intzmnyek nem nnek a termszet talajn, hanem a termszetfltti rendbe valk ; de br nem nnek ki a termszetbl, mgis a termszetre vannak reptve, mint a dm a sziklra. Kbl, a szikla tredkeibl val a dm, de kveibe egy fensbb rend gondolata s rtke v a n bevsve ; pgy a keresztny bnbocsnat az emberi szvek vgyain s gondolatain emelkedik, de a termszetfltti rend lete s rtke van beljk oltva, melyek miatt az Isten kirasztja a llekre a bocsnat kegyelmt. Ez okbl a bnbocsnat fejtegetsben alkalmasabb el jrst nem kvethetnk, mint a synthetikus rendszert, melyben k khz, pillr pillrhez, oszlophoz fejezet, alapfalhoz vezet sorakozik, mg vgre elll a fnsges egsz. gy tettem n. A vilg feldlt szntern megjelenik a bns, bocsnatot keres ember, s kzeledik felje az irgal mazni s bocstani ksz Isten ; bmulatos intzmnyben meg rkti hatalmt, a bnbocst hatalmat, melyhez a lelkek svrogva lpnek. Mi ltal kzelednek? gondolat s rzelem vezet Istenhez ; kzelednek t e h t bnatuk, bnvallomsuk, elgttelk ltal. Az Isten a szv e termszetes kitrseit ter mszetfltti kegyelmvel nemesiti s pozitv rendszablyokkal igaztja tba, melynek vgn a bnbocsts hatalmi szava
Prohszka ; Bnbnat.

PROHSZKA OTTOKR szabadt meg terhnktl. E trtnsben szentsegret, ismernk ; a bnbocsnat <tszentscgt>. A szentsg ldsval lelknkn mg eleget kell tennnk s az elgttel eszmje belthatlan trt nyit meg elttnk, melyen 19 szzad engesztelse jtszdik le a knoni penitencia s ltaln az elgttel trtnetben. A mnek ez eszmemenetbe van besorozva minden egyb bevg krds. Klnsen pedig arra trekedtem, hogy a keresztny bnbnat mint a vezekl szellem valsgos lete domborodjk ki a trtnelem a d a t a i b l ; mert a keresztny bnbnat s bnbocsts folytonos let s gyakorlat v o l t ; a keresztnysg legmelegebb s legbenssgesebb lete. hajtand, hogy lehet sgess ttetnk valamennyi szentsgnek ilyetn ismertetse ; ezltal bevezettetnnek az olvask a valsgos keresztnysgbe, mely inkbb trtnet mint tan, inkbb cselekvs s let mint gondolat, mert trtneti folytatsa annak a Krisztusnak, ki maga is a megtesteslt l Isten, az l Istenember, a legtelje
sebb keresztnysg.

A bnat blcselete.
Van az emberisgnek egy rgi neke, mely blcsdals s bcsztatja is, mely nincs k o t t k r a szedve, hanem a szv rzelmeiben hangzik ; ez a dal az elveszett paradicsomrl szl nek. Az ember keresi az Istent fltartztatbatlanul; keresi, mert elvesztette s hogy elvesztette, az fj neki. E fj dalom oly szles s mly, mint az rtelmes lt e fldn ; ez a fjdalom a legmlyebb alaphullm, mely vgig vonul az elesett ember letn ; a csatk, harcok, politikai tvlto zsok csak a fellet fodrai s kariki, alattuk trhetlenl emelkedik s szll e nagy theolgiai s pszicholgiai ram. A bnat ily ltalnossgban egy nagy trtneti tny, vezredeken trezg elgia, melyet tagadni nem lehet, csak rtelmezni; az egymst kvet korok, a nzetek s tve dsek rlehelik jellegket, de el nem n m t j k ; elnmtani csak az elveszett, de jra megkerlt paradicsom brn. E b n a t egy nagy ltalnos fjdalom ; nincs rajta kifejezve vilgosan, hogy b n b n a t , de valsgban az ; az egyes embe rekben azutn ez a nagy vilgbnat konkrt alakokat nyer, s ez a tulajdonkpeni b n b n a t . Vilgbnat... s az egyed bnbnata, mindkett a bnbl val. Ezek a bnatok keresik azt, amit elvesztettek ; szabadulst keresnek. De ki adja azt meg nekik? Az ember meg a k a r t a szerezni; gondolkozott, lmodozott, s vgl kifogyott a ksrletezsbl, s az erkl
csinek s isteninek tagadsa al vonta meg magt. Ez a modern

korszellem ; a materializmus kiterjesztette flje vd pa lstjt, s el a k a r t a csittani az ember rgi vgyait s pana szait, s jelenleg nagyban csodlkozik azon, hogy mikp lehet mg a X X . szzadban tredelemrl, Isten-engesztelsrl, penitenciatartsrl rni, s remlni, hogy ez eszmkre fltmads vr. De a materializmus ez mulsa nagyon is jellemz, mert ltni val, hogy nincs tisztban a vilggal 1 Valamint a pretoriamis, ki nhny v eltt mg az izauri

PROHSZKA OTTOKR

hegyek kzt stor alatt lakott, s azutn czrr kiltatott ki, a vilgbirodalom rdekeitl, gyeitl, bajaitl krlznlve rzi, hogy a storon s kardon kvl ms is figyelemre mlt : gy ez a modern szellem a materializmus gisze alatt vezr szerepre hivatva bmul, hogy oly dolgok mozgatjk a vilgot, amelyekrl semmit sem tud. Ily vilgot mozgat elem a bnat, a tredelem. A bnat filozfijt, vagyis mly rtelmt s megokadatolst az ethika, s a vallsok trtnete adja elnk ; mindkett, amily mly, s kiirthatlan valsg : oly mly be pillantst enged a bnat valjba, gykereibe s cljaiba ; e bepillantsra szntuk e fejezetet. Elemezzk elszr a tnyt, hogy minden vallsnak lesen kifejlett jellemvonsa s elvlaszthatlan ksrje a
bnat.

AbinMavajim'

Alig van valami ltalnosabb s megdbbentbb a tr tnelemben, mint az emberisg szomja s bnkdsa Isten utn. E szomj s bnkds nem mindig az igazsg forr saibl mertett, st legtbbszr a tvely zavaros vizeibl ivott, a prfta szavai szerint : elhagytak engem az l vz forr st, s ll, zavaros vzre gdrket stak maguknak Az em ber az Istent mindig emberileg kpzelte, emberi gondolatok kal nzte, de nem volt szerencss benne ; mert ugyanakkor, midn az istent akarta kifejezni rajta, szrnyeket alkotott, ijeszt blvnyokat s nem fradt bele alkotsaiba. Vgzetes termkenvsgge) lptette a vilgba isteneit. Ez a termkeny sg vigasztal a tvelv borzaszt alakjaival szemben ; ltiuk ugyanis, hogy a bns lelkiismeret nem fordul az atheizmushoz, hanem engesztelst keresett ; alkotott magnali miszt riumokat ; orgikat lt ; ldozatokat mutatott be. Ne hara gudjunk r ; hanem sajnljuk. Mik ezek az orgik s rette netes misztriumok? rdgi szakramentumok, melyekbl a sttsg erejt szvtk magukba a meghasonlott emberek. Szomor bmulattal olvassuk a mitholgikat, s az eltnt nemzedkek hajmereszt k u l t u s z a i t ; krdezzk, hogy mikp uralkodott a babona azokon az embereken, kik hozznk ha sonlk voltak vgyaikban, remnyeik- s rmeikben? kik oly magas mveltsg llamokat alkottak? kik Marathon meze jn a legnrzetesebb aspircikrt ontottak vrt? a felelet ugyanaz mindig : a bnatos vgy az Isten utn. ez hevtette, ez kergette ket. A rgi tradicik visszhangja el nem halt, sokkal m lyebben irt az s hagyomny hullma a npek letnek tengerben, semhogy a felleten lubickol, a trsadalmi s

A BNAT BLCSELETE

r,

az llami ltei: zavar, vagy lnkt hullmzstl eltilt volna. A grg filozfinak dacra, mely tbb tekintetben fenye gette a babona tonnit, rintetlen maradt a lormkba tvedt, s a tvedsekbe belekeseredetl valls bnatos szelleme. Az ember lelke nem szabadulhat a hrokli, amelyek ki vannak fesztve benne, s midn az Isten keze visszavonult, az ember az rdgt szltotta fl, hogy a pokol kultusznak ritmusait csalja ki bellk. Jelenleg a ilozfia sokat prblkozik a valls s nz ethika problmival. A kritika magasra dagasztja mindent elspr rjt, s mgis benne s kvle is mindentt ugyan azt a vgyat, ugyanazt az istent keres bnatot venni szre. Krdezd meg az ikori gondolat vezreit, a vilgvalls herophantit. gyeld meg ket sikereik, vvmnyaik, vilg nzetk sszegezsben : s bmulatodra j tormkban tallod a rgi bnatot Isten utn Kritikjuk sztszedett m i n d e n t ; a mindensg trvnyeit rendszerekbe foglalta : de miutn min dent megtett, fradtan megll ; nz a vgtelenbe, s mondja : szomjazom Faust modern kiadsai pgy, mint a beduin s az egyptomi hierarchia thebai fpapja bnatosan rebegik, mindenki a maga imdsgt. Honnan e vgzetes szksg szersggel bell tnemny? A tudomny sivr s befejezetlen valami, a llek ignyeit ki nem elgti; biztos alapokat vet a hitnek, pt alulrl flfel ; de csak bizonyos magassgig, azontl ms boldogt, erteljes valsg kezddnk, mely fellrl nylna le hozznk ; mi vrjuk is, hogy lenyl ; a s ttsgben tapogatzva keressk azt az des vezrkezet, s mert nem talljuk, tpeldnk, s a kpzelet szrnyaira bz zuk gynket. Ez izgalmakban folytonos ksrnk a bnat, mintha azt keresn az ember, amit birt egyszer, de azutn elvesztett. Vgre a X I X . szzadban neki gyrkztek, s mondtk : alkossunk vallst, melyet be ne rnykoljon a b n a t ; ez most a jelsz ; foly a munka ; nagyban dolgoznak az sz v l l a s a m ; vallson dogmkkal bnat nlkl. Kantnak is ^ J * ^ . van bnat nlkl val vallsa : Isten, szabadsg, halhatatlan- .1^1 a t o m o t s g . . . ez a minimuma a vallsnak, gy ltszik a fagy pontja. E minimumon is tladtak mr a szabad kzsgek*, mert ezek azt akartk csak megtartani, ami az ark igazsg alapjn* nyugszik. Egy a szkseges. mondja az Evang lium, s ez az egy a szabad kzsgek* alaptja szerint az igaznak, szpnek s jnak* orszga ; bnat nem lesz benne ! Lm ezek a vajdk, midn bnat nlkl akarnak vallst
1

PROHSZKA

OTTOKR

teremteni, a tvely Procrustes-gyba szortjk az e m b e r t ; e mtt knozza a szveket; ezrt egy rszk a Cogitans>>-ok vallsos egyeslett alaktja, oly egyesletet, mely egyrszt az rtst s tudst teszi a kultusz trgyv, msrszt az emberi mltsgon s emberi szereteten kvn felplni. Ez volna az emberisg e g y h z a ; ebben az egyhzban helyet kell adni neknek, zennek, nneplyes felvonulsoknak; szimbolika, egyhzi ruhk, fogadalmak, szentelsek, dobok, spok, orgona, harangsz, mindez emelje az emberisg egy hzt . . ., hogy elnmtsa a bnatot. Nekik a keresztny sg csakgy, mint a pognysgnak eddigi alakjai alacsonyak, sttek, killhatatlanok, mint amilyenek a sasnak a kszn bnya alagtjai ; a bnat felhit, amelyekbl es hull, el akarjk oszlatni, s rk dert hinteni az emberisg egre. B n a t , tredelem, magbaszlls, flre e ksrtetekkel az sz vallsbl* ! Die Leiden u n d Jammerpoesie des Christen tums, das Bettelprincip des Christentums s ms ha sonl kifejezsek, melyeket az jkor filozfusainl olvasunk, jellemzik ez irnyt, s azoknak, akik ily sznt vallanak, r mt gondatlansgt. Strauss Dvid sem akar tudni semmit a keresztny magbaszllsrl; a cl, melyet az ember el tz, mindig csak a knyelmes fldi let, minl t b b s fino mabb lvezettel. Neki s az hveinek b n a t r a s magba szllsra nincs szksgk ; k plnek azltal, hogy fog kony llekkel rdekldnek az emberisg nagy rdekei, kl nsen a nemzeti let irnt. Hazafias rzelmeiket trtnelmi olvasmnyok ltal fejlesztik s amellett termszettudomnyi ismereteiket is tgtjk. S vgre nagy kltink irataiban s nagy zenszeink remekmveinek eladsn lelkestjk a sz vet s az s z t ; tallunk t p o t kpzeletnknek s humorunk nak, melynl jobbat nem kvnunk ; so leben wir, so wan deln wir beglckt. gy szoktak lni s rni azok, kik midn oly szerencssek, hogy az let bankettjn v a n szmukra tertk, elvesztik az rtelmet s az rzket az emberisg nagy rdekei s a npek szellemi szksgletei irnt, s az l vezet arisztokrcijnak tzezrvel mondjk so leben wir, so wandeln wir beglckt. Hol marad vallsos rzletkbl a bnat? Azonban az emberisg az j valls-alaptk e beszdjt nem rti. Nyomorsgnak rzettl hajtva a inagbaszlls karjaiba r o h a n ; neki bnat kell. A pnz s az lvezet arisz tokrcijnak vallsa s o h s e fogja kiszortani a nyomorultak v a l l s t ; a nyomorultak pedig mindazok, kik sszel s szv-

A BNAT BLCSELETE vei Istenhez trnek, s kiknek e trekvskben a szv bna tossga nem rmk, hanem rangyaluk. Mg ms oldalrl is kszl tmads a vallsok bnutossga ellen. A tbingeni botanikus kertben egy 41 ves, ersen kopasz, nyilt tekintet frfi stl, ki a hall csirjt hordja magban ; csak minap operlta t Bruns, de nem segtett r a j t a ; egy rnyas helyen lel s e sorokat rja felesg nek : a botanikus kertben jra tolvastam Schiller ,die Knstler' cm kltemnyt. Nem mulasztottam el azokat a verseket, amelyek mindig kivl tetszsemmel tallkoztak, magamra vonatkoztatni :
Mit d e m Geschick in hoher Einigkeit Gelassen h i n g e s t t z t auf Grazien u n d Musen, Empfngt er d a s Geschoss, das ihn bedrut, Mit freundlich dargebotenem Busen, V o m sanften Bogen der Notwendigkeit.

Lehet-e a keresztny megads gondolatt a filozfia nyelvn szebben, s amellett lendletesebb kltszettel kife jezni? ! gy r 1882-ben Lange, a materializmus trtnetrja. Teht a dolog egy, csak a nyelv klnbz : nme lyek keresztnyl beszlnek megadsrl, bnat- s magba szllsrl, msok ugyanazt a filozfia nyelvn gy fejezik k i : rk szksgessg. De csak az utbbiaknak van igazuk ! A valls s az ethika eltnik, helybe lp a fizika. Iszony m e r n y l e t ; az emberisg flkelt, s munkhoz ltott, hogy erlkdsei, titni harcai rn a fizikbl kimagyarzza a kt egyszer fogalmait: Uram, hiszek s remnylek s sze retlek t g e d e t ; hogy a fizikbl kimagyarzza vgyd b n a t t a srtett, rejtz Istennel szemben ; hogy fon tokkal, mterekkel kiszortsa elszorul szvbl azt a kegye letes s z t : Atyam vtkeztem*. Ez irnyban halad most a modern emberisg vallasa: minden ethikus fogalmat fizi kai kifejezsre kell hozni, azltal meg lesz fejtve s ugyan akkor el is tntetve. Az auktoritst erszakbl, klbl, gazdasgbl szrmaztatjk; a jogot a fizikai erbl, melyet kezdetben paragrafusokban fejeztek ki, de most mr m M ^ u kilogrammokban. A lelkiismeret s a bnat az alacsonyabb funkciknak a magasabbakkal szemben val szgvenlse. (Ueberweg.) A valls csak szemlyestett fizika ; az istenek anthropomorfizlt, borzalmas vagy jtev termszeti erk, me lyek lassankint ethikus jelentsget nyernek. A szellemi hala ds kifejti alakjait, a kltszet s szobrszat testet ad a
11t07tllisa

PROHSZKA OTTOKR

trekiek
S!

iita,<js4 i

fogalmaknak. A materializmus sztszedi a szomjat, a vgyat, a b n a t o t is a t o m j a i k r a ; s mik azok az atomok? a fliin, a szenvedlyessg, az rzkisg, a kpzelet, a t v e d s ; ezek sszejtszsbl, s a termszetes ethikus fogalmaknak a ter mszetflttiekre val truhzsbl szrmazik a valls. Azonban mindez csak res sz. A materializmus sehol se fejt meg semmit, annl kevsbb itt. A materializmus min dent sszezz, atomizl, s midn sszezzta porr az rt, akkor gondolja, hogy megrtette ; meggeti a bkkft, fel fogja prit, fstjt, megmri melegt, sszespri hamujt, s odall elnk : m e g v a n ; most rtem, mi a b k k ; nzztek ! A kznsg lmlkodik ily rvidltson, amit filozfinak hvnak, azonban szvesebben tartja meg praktikus rzkt, azt gondolvn, hogy igazabb a dolog akkor, amikor van, mint amikor nincs, s azt, hogy aki rteni akar dolgokat, rte nie kell a valsgot, nem a semmisgei A valls nem fizika s nem mechanika ; az elet sem az ; az ethika, a lelkiismeret, az rm s a bnat sem a z ; de ltalban semminem alak sem az ! Elttem fekszik hengerded ceruzm, mellette oll, ks, gyufatart, t o v b b egy alaktalan ivadarab a Vezuvbl; az alak vagy alaktalansg a testet magt nem r i n t i ; a testben csak sszetarts s hatroltsg van ; a testben csak egyms mellett val pontok vannak ; hogy n az egyik ponthalmazra azt mon dom : kspenge, a msikra lvadarab, ezt az egysget s egszsget csak a szem s az sz fogja fl . . . ; h a sszezzom, nincs kspenge, nincs henger, nincs kszlk, nincs kr; ^ sszezzom, nincs egsz ; t e h t henger, kr, szval az alak valami ; ha pedig valami, hol vannak atomjai? s az igaz sg, pldul ez, hogy 2 x 2 = 4, vagy ez, hogy a hromszg ben mindig 2 R. van, ez micsoda? ezt is lehet atomizlni? 1 T e h t az anyag llhat atomokbl ; de ami nem ll atomokbl, mit nyernk abban az atoniizlssal? Tnkre tesszk, de meg nem rtjk 1 Az igazsgok nem llnak atomokbl. Az Isten lte s irgalma, az erny s a b n Krisztusnak, az Isten finak helyettest, ldozati halla nem llnak a t o m o k b l ; s mit akar ezekkel az atomizl materializmus? az az ato mizmus, amely poly tehetetlen a belvederi Apollval, mint a falevllel szemben. Mit akar atomizlni azon benssgben, amely ezt a szt krti atyam? mit azon mly sgben, amely a lelket elnyeli, midn azt nygi vetkeztem az g ellen s t e ellened*? mit azon felemelkedsben, midn
a

A BNAT BLCSELETE azt remli, hogy az az Isten megbocst? s e bnkd s lelkesl rzletben nekli bymnusait, pti dmjait, ontja vrt a keresztes zszlk alatt, senyved feledtetve, tr szegnysget, s hozza ldozatait! A vilgtrtnelemben a bnatos valls rendletlen hata
lom ; az emberi lleknek mterekben ki nem lenzhet ereje;

tendencia a vgtelenbe, amely meg van adva a llek ter mszetvel, mint a nehzkeds az anyagg). Akik rzelgss finomtjk, azok kvetkezetesen a mathematikt is relatv rtknek mondjk ; akik hatsait kicsinylik, azokat a vr tansg fnyvel v a k t j a ; kontinenseket rendt meg a mohamedanizmus erszakoskodsval; mormonokat ker get a sstavak pusztasgba s az lltlag inkbb majom, mint ember-ppukat gy flemeli, hogy egy-kt vtized mlva lenyaik Sydneyben postatisztekk s tvirszokk lesznek ! Pedig ha valamikor, most ltszott elrkezettnek a pil lanat, hogy az emberek szttpik azt, ami csak ltszat s kprzat; hogy a pozitivizmus iszony inkvizitorknt vgig vonul majd s a szv kpzeletds redibl pgy, mint a templomoknak babona ltal megszentelt homlybl kizi a
A

ksrteteket : a

bnatos

vallst

vallsos

bnkdst,

mint ahogy t e t t Szent P l , aki r m o n d t a az egsz Olymp u s r a : idolum nihil est. S mi trtnt? Comte gost j
vallst alaptott, de a bnat megmaradt benne.

Az rendszere szerint a vallasnak, amely srni tud jon, sokkai tgabb tr nylnk egyeseknek s egsz npek nek letben. Naponknt kt teljes rt sznna azontl az emberisg imra. A nyilvnos istentisztelet 84 nnepet lne venknt, s kilenc szentsget szolgltatna ki. Emel lett a legpozitvebb Angliban oly eszmk uralkodnak, ame lyek bizarrsgukban a rgi idk gnsztikusaira figyelmez tetnek, valsggal pedig nem egyebek, mint a bnkd, tpreng emberisgnek vajdsai. Teht minden hiba. A filozfia, amely hecceken fell ll, percig sem ktelkedett azon kzdelmek, vajdsok, ksrletezsek kimenetele irnt, amelyek a vallst hagyom nyos bnatossgbl kivetkztetni, a flelmes, szent homlyt eloszlatni, s a bnat felhi helybe rk dert, s mosolyg napot akartak az emberisg egre t z n i ; t u d t a , hogy a vallasi rzk, amely mint tvely frikat teremtett ma gnak, kiknek felbomlott hajzatban s ostort forgat kez ben, amellyel vgig korbcsoljk a bnst, az elfordult

10

P R O H S Z K A OTTOKR

istennek haragjt j e l e n t e t t e ; hogy az a v llsi szfn, amely a nemezis kpt a vallsi felfogs szksges posztultumul oly mlyen beleltette lelkbe, hogy azt onnan semmi lrv ki nem emelhette : ez a filozfia t u d t a , hogy ez a vallsos rzk, ez az sztn, ha az Isten azt a term
szetfltti rendbe helyezn is t, srs kl meg nem l. nlkl, bnat nl

AMmtsiykeie.

Mi mr most e bnatot engesztelni akar, az ldoza tok borzalmban, a misztriumok riszkban, a szertartsok meseszer szimbolikjban vigalmat, rt keres vallsoknak, csodlatos, mlysges gykere? mirt akarnak mind srni s bnkdni? ! A feleletet e vilgtrtneti problmra a bnat pszi
cholgijbl mertjk.
a z a m r o s s z a

A bnat a vtkez

szabadakaratnak

tulajdonsga, kivltsga s dsze. Hogy valaki megbnhassa \ t oi a b ^' ' t t e t t , az csak oly pszicholgiai szksgessg, viui mint ez a msik, hogy aki szabad, az felels cselekedeteirt. Hogy a bnat gykereit lssuk, be kell pillantanunk azon pszicholgiai trtnsekbe, amelyek azt a gyszos effectust hvjk ltbe, melyet Szent goston defectus-nak hv, a bnt. Amily egyszernek ltszik az akars, poly kompli klt ; sokfle szlak futnak benne ssze. Az els kellk az akarshoz : az ismeret. Az ismeret nem vilgtja meg az akaratot, mert az akarat vak, s vaknak hiba vilgtanak ; de abban az ismer llekben, amely egyszersmind akar llek, az ismeret minmsge szerint rzelmek v l t a t n a k k i ; kezd izegni, mozogni, ezek az elementris rzelmek ta sztjk vagy vonzzk a lelket, amely akarhat, de mg nem Auw-see, gj^jjj, ^ z akarat mondja Szent goston, ha nincs semmi, ami gynyrkdtesse s vonzza t, meg nem indul hat. (De div. quaest. ad Simpl. c. I. 9.) Gynyr s von zalom, flelem s borzalom, szval rzelem indtja az aka ratot, aszerint amint az rtelem jt vagy rosszat tkrztet. Amit t e h t az sz mint jt vagy rosszat felfog, azt az indu lat mindjrt befuttatja meleg vagy hideg szneivel; jtszik krltte mint a lng, mint a lubickol hullm s csalogatja a szabadakarat elhatrozst. Ez indulatjtk ereje a trgy tl s a llek gerjedelmessgtl fgg; milyensgre nzve pedig vagy rzki, ha testi gynyr kpe vetdik a llekbe, vagy inkbb szellemi, ha pldul egy plyattel sikeres megoldsrl lmodozik, s a nyomban jr dicssg kpzete s rzelme melengeti.

A BNAT BLCSELETE

11

Ezen ekkp felbresztett gerjedelmekre azonban reagl a llek ; valamint a szell ltal fodrozit fellet liulltnocskira s karikira reagl a vz folysa : gy felel e klns rzelmekre s gerjedelmekre a llek n t u d a t a s pedig azon viszonynak ntudata, melyben a llek a logikus s ethikus trvnyekhez ll. A logikus s ethikus rend ismeretnek n t u d a t a oly ber valami, a lelkiismeret oly frge isme ret, hogy a jelentkez klns kpzeletekre s indulatokra rgtn flbred s felel. Akinl pedig nem bred fel, arrl azt mondjuk, hogy erklcsi rzke nincs nevelve, vagy pedig el van fojtva. A termszet nehzkessge is hatroz a gerjedelmessgben pgy, mint a lelkiismeretessgben; egyiknl kpzet s rzelem kzt, sz s szv kzt gyors, grdlkeny a kzlekeds, msnl lass ; az egyiknl a reak ci rgtn beD, msnl ksik ; szval a billenty-szerkezet m s ; a kivlts a benyoms s felfogs kzt s msrszt a felfogs s annak alkalmazsa kzt nagyon-nagyon klnb zik. A benyomsra s a kivltott gerjedelemre teht vissza hat az ltalnos erklcsi rzet, amely bennnk valami lland llapotfle ; ha ugyanis a benyomsok megegyeznek erklcsi rzsnkkel, akkor hasonulnak hozz s eggy olvadnak v e l e ; a llekben nemes lelkeseds t m a d , kellemes meleg terjed s az rtelem ltal lnkbe lltott j valdi megk vnhat jnak fnyben tnik fel. Ellenkezleg, ha a benyo ms s a kivltott klns gerjedelem ellenkezik a llek erklcsi ktelessgrzetve!, akkor a kpzet s a gerjedelem elutasttatik, s mint csalka, ltszatos ] a ksrts blyeg vel jelenhet mr csak meg elttnk. De azrt melengetse t a r t . hzelg szava hangzik, gerjedelmes vonzsa egyre folytatdik s az akarat, ha akar, hozzfordulhat, s benne gynyrkdhetik. Az ltalnos erklcsi rzet s a lelkiismeret harcba keveredik a klns benyoms ltal bresztett gerjedelmekkel; mindkett srgeti az akaratot t e t t r e ; az akarat egyideig habozhat, inoghat, azutn elhatrozza magt. A tapasztalat mutatja, hogy legtbbszr az ersebb mot vumok szerint dl el tlete, ha a gynyr nagy, neki h d o l ; h a az erklcsi-rzet ers, nemes s kifejlett, ehhez szegdik ; mindkt esetben azonban szabadon t e s z ; brmit tesz, m a g b a n hordja a ktelessg s a felelssg kiirthatat lan rzett. Az antagonizmus teht a tilos gynyrrzet s a kte lessgrzet kzt egy elementris tny, s a ktelessgrzet veresge: a bn. Az akarat lvez, de a fullnk benne van,

12

PROHSZKA OTTOKR

amelyet a jnak hordozja, a lelkiismeret krhoztat tlete vg bele : a llek ennek kvetkeztben rzi : vtkeztem ; rzi gyengesgt: rzi szegynl ; rzi, hogy az igazsg trhetetlen ; hogy nmaga kizkkenhet az rk szksgessg v g n y b l ; de csak sajt rovsra, hogy sszezzassk. rzi, hogy a magasabb rdekek, az erny, az rk szentsg nek emberi lelken rezg sugara, a valdi dicssg, s aki attl elfordul, magamagt krhoztatja szennybe, r o n g y b a ; csoda-e ezutn, ha kitr benne a vgy ? ha szomorsgnak borj bl elvillan a vtek beismersnek sugara, s magval ragadja ismt azt a lelket a maga termszetesen ki nem hal von zalmaival a j s szp fel V csoda-e, hogy az a llek u t n a megy s elnygi: szeretnem, ha nem tettem volna. Nem akarok valamit, ami iehetetlen, hisz azt akarni nem l e h e t ; nem akarom, hogy a tny, amely megtrtnt, meg nem tr t n t t legyen ; de akarom, hogy a bnssg terht magamrl lerzzam, hogy a bnhds ell megmenekljek, hogy a ha rag, a bossz tettemrt elsimuljon. A bnat csak az ethi kus rendben forog; a bn a fizikban nem ltezik ; s kvetkezleg a bnat is csak ott keres, ahol v e s z t e t t : mert csak ott tallja, amit nlklz, A bnat az akarat tnye ; szomorkods, utlat, elfor duls, vgyds, s mindez a gerjedelem az igaz s j fel irnvul. Kszakarva nem mondom, hogy a bnat rzelem ; mindenesetre az emberben tbbnyire rzelem is lesz, mert hiszen az az rtelmes s akar llek rzkileg rzelmes is, s ez a kt irny : az rtelmes akars s az rzki hajlam (appetitus) olyan, mint kt egymsba csapd hullm, az egyiknek csapkodst tveszi a msik ; de mgis lehet rtel mes, valsgos bnat, klns rzki gerjeds nlkl is. Az angyalokban is lehet bnat, ha megdicslsktl eltekintnk, amint van bennk rm, flelem, buzgalom, vgy. A b natba zrt szomorkods, utlat, elforduls, vgyds pedig valsgos erny, amit Aristoteles s Szent t a m s kvetkez vilgos rvelssel bizonyt S u m m a theol) 3, q. 85. a. 1.): a bnat oly akars, mely szszer megvlaszts nyomban j r ; m r pedig az ily akars ernyes; teht a bnat erny. Ki ktelkednk arrl, hogy a bnat szszer megvlasztssal jr ? Az sz akarja, hogy bnkdjunk, amint bnkdni kel) s pedig okkal-mddai s egyszersmind clszeren; a bnbn bnkdik ; bnkdik szszeren s clszeren azon szndk kal t. i., hogy a b n t magtl tvoltsa, l h t az ily b n a t valsgos erny ; de oly erny, amelyet buks elz ; az ily

A BNAT BLCSELETE

13

bnat valsgos er, de amely vgzetes gyengesgnek ir nyomban


Ez a bnat elmaradhatatlan ksri az emberisgnek.

A mly, de kzvetlen filozofikus rzk, amely az ember hozomnya, okvetlenl rtallt a tredelemre. Ez rzk ell meg kell htrlnia minden ellenvetsnek, minden eltr n zetnek. A lelkiismeret akarja bnni az b n e i t ; ez poly kvetelmnye, mint amilyen a leveg az lre nzve. Meg lni a lelkiismeretet azt mg sem akarhatjtok ; hiszen ez hordozza az emberi l e t e t ; ha pedig nem akarjtok meglni, adjatok neki valamit, ami szomjt oltja, knnyeket. Mert szomja bnatknnyek u t n mindig lesz; nem futhatja be ugyanis tjait esetleges botls n l k l ; de ha elesett, fel akar ^S'a'bXwt kelni, ha srlst szenvedett, legalbb srni akar. Hla Isten nek, hogy oly kzel fekszik gygyszere 1 Magban hordja, mint az ikrbl kiszk halacska nemcsak lett, hanem ele sgt : mert az erklcsi let hordozja, az eleven vizek ichthys-e, a lelkiismeret, nemcsak ers letet s rzket kapott a termszettl, hanem ert is, hogy jjszlessk. S kellett nki ; mert ellensgeinek szma lgi, feladata belthatlan, csoda-e, hogy esik ? de oldala mellett ll hsges ltetje, mely kbulsbl flserkenti: a bnat ; valahnyszor rzi a szegny llek nyomorsgt s bnt, nincs msa, kihez forduljon: srni kezd s jl teszi, ez jl esik n e k i ! B n a t a ltal a trvny elhanyagolt, eltiport szzatt s elvlhetvn jogt elismeri, s a trvny megsrtett Urt megkveti. H a azutn ez rnak bnssge t u d a t b a n templomokat pt,
a bnatos magbaszlls dmjait pti elszeretettel; hogyha

hozz kzeledni akar, nem felejti ki rzletbl, imdsgbl, knyrgsbl azt, ami a szegny bnshz legjobban illik : a bnatot. Azrt a vallsok, mivel a bnsk vallsai, bnatos rnyalatak, s az emberek mind, amennyiben vallsosak, srni s zokogni a k a r n a k ; azok pedig, kik a bnat szentit ktelme all fl akarjk szabadtani az emberisget, lmo doznak ; vakmersg szl bellk ; mert elbb el kellene tntetnik a bnt, vagy a lelkiismeretet.
me az ember bnssge kpezi alapjt a vattsok bnatos-

sgnak I S ez a gynyr vons szeld rnyat vet a keresz tnysg arculatra is. Ismerjk a kinyilatkoztatsnak bnatos m o t v u m a i t ! Lgyan hangzik a zsoltrok neke irgalomrl s enge3ztelsrl, mint a fisz-harmonium szeld, mla dallama az rflmutats a l a t t : Isten, n Istenem, t e hozzd bredek v i r r a d a t k o r ; utnad szomjhozik az n lelkem, szintoly

* " *

,,i

14

P R O H S Z K A OTTOKAR

nagyon vgydik u t n a d az n testem is. (Zsolt. 62, 2.) Szomjuhozik lelkem az ers l Istenhez, mikor jutok el, s jelenek meg az Isten szne eltt.o (Zsolt. 41, 3.) Az engesztelds remnye a prftk szenvedlyes, fn sges ltomsaiban a biztos bnbocsnat elnyersig emel kedik, amelyet rzkileg is ldozataik, bnvallomsaik, tisz tulsaik t n t e t t e k fel. De mindez inkbb kp, mint valsg v o l t ; az emberi nyomor mlysge, s az isteni igazsg fn sge kdbe bortotta az engesztelds remnyt, ha mg oly eseng, mg oly knnyesszem volt. Oly nagy nehzsg ez : hinni, hogy az ember eleget tehet, hogy Istennel kibklhet, hogy bne elvtetik. Mert ht ki tant meg arra, hogy a vg telen Isten mg egyszer knyrletesen fog rm tekinteni, s hogy t b a igazt-e, hogy mikp engeszteljem? Az knyrl, aki a k a r ; akar-e az Isten knyrlni? , ki maga vgtelen gyllete a bnnek, s ki vgtelensge slyval nehezedik ez egyetlen ellensgre? lehet-e annak, kire rnehezedik, kire neheztel, ms vge, mint a legsttebb tok s a legboldogtalanabb krhozat? Hol keressnk t e h t kegyelmet? ki volna kztnk, aki el nem esett, hogy engesztelnk lehetne a ha ragv Istennel szemben? n i n c s ; csupa szgyenletes, tkos essekbe bonyoldott ember, ki maga is legszvesebben el bjik, mint a prfta m o n d j a : s bemennek a ksziklk barlangjaiba s a fld hasadkaiba az r flelmnek szne eltt s az felsgnek dicssge eltt, mikor flkel a fldet megverni*. (Iz. 2, 19.) Hogyan szabaduljunk az Isten harag jnak nyomban jr enyszettl? E vszkilts megrendtette az erklcsi vilgra borul jt s egy elhagyatott, kopr barlangban, csendes jflben [ r t a > i K i J b megtrtnt a bnbocsnatnak, az engesztels misztriumnak >12i*5K!!i kinyilatkoztatsa. jfl, barlang . . . tvedez vilgossg, rat 'tetirT'" *n egy j pokoli misztrium? t n rjngk vizii ? t n a mlysg gzeitl ittas pythik lma? Nem . . . hanem az Isten, a mi d v n k ember lett, testvrnk lett, mienk l e t t ; az irgalmas, a knyrletes, az engesztel szeretet magra v e t t e testvreinek gyalzatt s rovst. gy szerette Isten e vilgot, hogy egyszltt fit ad.o Ezta t r t n t a nagy fordulat a vilgban, megszabadultunk, flllegeztnk, amit remltnk, amirl lmodoztunk, amit sirattunk . . . az teljesen mienk lett. Az ember nagy b n a t a s nagy vgya az engesztels u t n kisrja magt a jszol eltt. Minden bjt s gondjt ez isteni kzbenjrra ruhzza, s agglyos tpelds helyett
A

A BNAT BLCSELETI-:

15

ezentl az isteni irgalom s szeretet himnuszt zengi: Misericordiae Domini, quia non sumus consumpti 1 Confitemini Domino 1 Ez a keresztnysg 1 A keresztnysgben a bnat panaszhangja el nem hal, el nem tnik . . . de bz, szeret fjdalomm vlik ! E szeretet mindenestl Krisztusra irnyul, benne sszpontosul. A keresztnysg nem egyb, mint annak a nagy, Istent keres, irgalmat s engesztelst szomjaz vgy nak Krisztusban val teljeslse; az irgalom, a knyrlet, a bnbocsnat kdkpei konkrt, l alakot nyertek, s ez az alak Krisztus. A teljes meghdols, a flttlen hozzsimuls csak kvetkezmnyei a mi gyengesgnknek, s ms rszt Krisztus mindent meghalad elssgnek. Tvelygsnk ben, amelyen a filozfia nem segtett, Krisztus lett az igazsg n a p j a ; a bnben, melynek rvnyeibe remnytelenl elslyedtnk, Krisztus lett engesztelsnk; a fejetlen sgben, amelybe hanyatlottunk, Krisztus lett kirlyunk. Ily ragyog valsg lebilincsel szvet-lelket, s teljesen igzet nek varzskrbe szort; csendesen lelnk lbaihoz Mag dolnval, hogy halljuk mit beszl ; fggnk mzdes ajkain ; flderl lelknk e nagy tant szavain : Unus est magister vester. . be mlyen rezzk e boldogt, hozz utal szksgessget.
me a bnbocsnat mint valsg; me a bn

bocst Isten emberi alakban ; me a haragv Isten helyett testvrnk ; s testvri ajkrl halljuk, emberi szval, des anyai nyelvnkn az Isten bnbocsnatt s b n a t u n k tiszta szeretett s rmm vltozik; bke s benssges boldogsg tlti el a sivr, ijeszt, remnytelen bnkds helyett szveinket. Mi lett az emszt, kietlen bnatbl? az istenorszga,
mely bke s rm. (Rom. 14, 17.) S ez a kzvetlen bocs

natnyers Krisztustl most is f olytattatik. Krisztus az tekin tlynek s hatalmnak rk orgnumot alkotott az egyhz- " ban, melyre h r m a s hivatalt : a tanti, papi s kirlyi tisztet ruhzta, e hatalom ad lelket s rvnyt a tanti, papi s kirlyi egyhz cselekedeteinek . . . s midn ez az egyhz b n t bocst, Krisztus b o c s t j a ; midn tant, Krisztus t a n t ; midn kormnyoz, Krisztus kormnyoz. Sehol sincs megsza k a d v a az sszekttets, a kzlekeds Krisztus s az ember k z t ; n kzttem, az n elesett, beteg lelkem kzt, s annak knyrletes orvosa kzt. me a keresztnysg derje a rgi borongs helyn! me a pusztban kilt bnat kielglttetse! H a v a n rajta valami szenved vons, ezt is tszelleniesti az a bke s

16

P R O H S Z K A OTTOKR

r m : ha tkletlen fldi ltn v a n is valami ftvol, s hogy ne voina, mikor mo az rk haza vgytl terhes szve; de mindazon a Krisztus irnti szeretet uralkodik, ki neknk mindennk lett. ki vltsgunk l e t t ! Az ember meg lehet elgedve, hogy a bnat, mely engesztelst keres, ily megoldst t a l l ; az elkeseredettsg, a ktsgbeess, a vad, szilaj szenvedlyessg, a tehetetlen sge fltt rzett bosszsg, mind tvelveknek bizonyultak ; s a Krisztushoz, mint egyetlen engesztelhz val jrulsban ismertk fel azt, ami a szvnek is, az sznek is eleget tesz. A vihar, mely fkvesztetten tombolt, mely k a v a r t a a tengert, s sziklkat trdelt, e l l t ; a kietlen, remnvtelen s azrt nha vadul tombol bnat e l t n t ; a lgy hullmve rs azonban, mely a p a r t o k a t csapdossa, s az elevent szell jtka s nygdcselse t o v b b t a r t , s fog t a r t a n i mindvgig ; az engesztel bnat, a bizalomteljes, b r knnyes szemek esd tekintete fl a Krisztushoz ki nem h a l ; az megmarad, mg ember l Azrt a keresztnysgben is rendthetlen alappal br
mindig a bnat, az engesztels, a tredelem; a keresztny

Aker.bnat ba kritikusai,

sg is az ^engesztels vallsa*; csakhogy ez a bnat az rk boldogsgnak, t e h t az rk kiengesztelsnek remnytl ihletett fjdalom, s azrt fnsges ! A keresztnysgnek van nak b n a t o s imi s nekei, vannak knnyes zsoltrai, van nak gtikus egyhzai, de mindezekben a bke leng. Mily kevss rtik ezt azok, kik a keresztny b n a t o t kritizljk ; kik benne a szenveds kltszett nevetik ; kik mg gtikus egyhzait is szemre hnyjk, s egy j s derlt ptszetet s j, bnat nlkl val kltszetet . . . j vallst kvetelnek? Milv vaksg kell ahhoz, hogy valaki ne
" to-'

lssa a bunt, s az engesztels szksgessgt az emberen? es ignorlni akarja azt a megmsthatlan viszonyt, mely a megtrds s az leten vgigvonul stt rnyak kzt fnnll? Hogy pthetnk mi bnsknek templomokat vgsgra, s kifelejtenk bellk a tredelem kpolnit? Bnat s tre delem azon jvnek egyhzbl fog csak hinyozni, melyben nem gyertyk, hanem az Isten baranya fog vilgoskodni 1 Addig pedig a tredelem ignorlsa vallsokat alapt, amelyek senkinek sem kellenek, s nzeteket terjeszt, amelyek a moralits tagadsra s romlsra vezetnek. Most mg nhny szt egy hajtrst szenved filoz finak nehzsgeirl 1 Vannak emberek, kik azt krdik : mirt kell a rosszat

A BNAT B L C S E L E T E

17

bnni, s ezeket is filozfusoknak hvjk. Aki ennek bizonyi- * ^ ^ < tst kveteli, annak szszeren elbb a j s rossz kzt, XeTtJSl* a lt s nemlt kzt, az igazsg s valtlansg kzt fnnll klnbsg bizonytst kell kvnnia. Ezt pedig bizony tani nem lehet, amint hogy a ragyog napot sem lehet gyer tyval megvilgtani; mert aki a kzvetlen belts vilgt, az igazsg renk rad fnyt az argumentci sokszorosan megtrt sugaraival akarja emelni, annak az argumentci csak homlyt, s nem vilgot nt a lelkre. Hogy a rosszat bnni kell, azt ne akarjuk bizonytani, klnben elhomlyoso d i k ; viseltessnk tisztelettel rtelmnk s az evidencia i r n t i Br ettl a szgyenletes skepszistl tovbb is srni s bn kdni fogunk, lesznek mgis, kik a msik, ugyancsak beteges s . x m krdst vetik fl: mire j a bnat? s ez is filozfia lesz. A bnat a rosszat eltl, sajt nyomort belt, az Istent engesztelni kvn lleknek tlete, akarsa s rzelme : egy elementris valsg, melynek minden darabja kzvetlenl vilgos, mint az analitikus igazsgok, s ppen azrt a b n a t sok mindenflre nagyon is j lesz? J lesz azzal az alap vet jsggal, melynek erejben az emberi species fnn ll s melybl kihajtja a csald, a trsadalom, az llam sarjait, ltest t u d o m n y t s erklcst, ernyt s ldst. J a bnat s pedig azon logika erejben, mely a mi ltn ket s haladsunkat biztostja. Klnben ez ellenvetsben, hogy mire j a bnat, a j alatt ktrtelmsg rejtzik. J alatt a hasznosat sze retik r t e n i ; a mire j azt jelenten mire hasznos? E felfogs egy gyszos vilgnzet idtlen gyermeke, mely a morlis vilgrendben az utilitarizmus s az egoizmus elvt, egy piramidlis tvelyt a k a r irnyadul fllltani; nyom ban tnkremegy az erklcs, a jellem, az erny ; az akarater pedig elundorodva e gyszos szolgasgban nmagtl, ^ beteges lemondsba, inaszakadt ttlensgbe hanyatlik. Ha a j csak az, ami pnzt hoz, ami nzsnket, peng rc cel kiszmthat rdekeinket elmozdtja: akkor a bnatra s ltalban az ernyre bors idk nehezednek, s az embe rek bnkdni s srni elfelejtvn, majd llati sztneik, kegyet lensgk, hrvgyuk trvnyeststl sem ijedeznek vissza. Eddig ez sztneiket titkoltk, bns kitrseiket s i r a t t k ; azonban, ha eddigi bneiket ernyeknek nyilvntja a filozfia: bnni ugyan tn megsznnek ; de mi lesz a vilgbl? 1 Napjainkban rja a hajtrttek egyike rettegs tlti el az embert, midn ifj kortrsait piruls nlkl ltja hirbtanl? 2

Prohanzka : Binbanat

18

PROHSZKA OTTOKR

ietni, hogy k felvi csak az rdeket, s Istenl csak az eredmnyt ismerik el. Ezen ifj Machiavellik csakhamar a trsadalom intziv vlnak, s az ember nmagtl k r d i : mivel ajndkozhat meg az sz, midn a levelek m r tavaszszal srgulnak? A hsz ves keblek mr semmi meleg gel sem brnak. A gyermekek regen jnek a v i l g r a ; t u d nak szmolni, mieltt szerethetnnek, s gy ltszik bszke megvetssel viseltetnek minden ellen, ami nem h s s rc. (Marchai V. : Az ember bens letnek befolysa trsadalmi helyzetre. 8. I.) A modern kor moralisti Ueberweg, Strauss, Buckle szemre hnyjk Krisztusnak, hogy az egoizmust a kzs sgi elv al, a szeretet al, az lvezetet az nmegtaga ds al rendelte. m e a gondolat elanyagosodsa ; u t n a rg
t n az a krds vetdik f e l : mibe kerl, s mit r a bnat?

De a keresztny mveltsg e srsival nem trdnk s o k a t ; mi tudjuk, hogy Krisztus jl tett, midn az ernyt s az erklcsi it nem font s rf szerint mrte. be il t e t t ;
J

A/, oi\z$ Jogos

fc^VSST

r a

J * emelkedik a keresztny erklcs s mveltsg. Kellett volna t a l n kln buzdtani az egoizmust trfoglalsra, bir tokszerzsre, lvezetre, nrzetessgre? Amennyiben a birtok szerzs erny s kulturlis elv : annyiban azt Krisztus maga sajt pldjval t a n t o t t a s elvl is elfogadta a talentumok rl szl pldabeszdben ; s klnsen jvhagyta az ^ s z vetsgi) trvny rkrvny tteleinek elfogadsa l t a l ; mert az jszvetsg nem j alapokon val hozzpts, hanem a trvny tkletestse; folytatsa a nagy pedagginak, melyet a kinyilatkoztatsban folytatott s bevgzett az r . Az Isten egyszer eszkzkkel nagyot mivel. Az emberi kul t r n a k kifejldse is csak gymlcst kpezi azon trvny nek, melyet Isten adott : arcod verejtkvel eszed kenyeredet . . . E flhvst Krisztus el nem t r l t e ; szl pedig e
flhvs az embernek, kit arra hv, hogy az Isten ltal vetett alapokon tovbb fejlessze a mvet, a szzadok m u n k j a ltal

ptse fel a kultrt. A szellemi s anyagi halads nagy tr vnyt lds alakjban is r r t t a az emberre : nvekedjetek s sokasodjatok'). Az egoizmus megrontja e nagy m u n k t ; a keresztnysg fejleszti azt, az Isten szavval hvn fel az embert, hogy uralkodjk tengeren, hegyeken, tvolsgokon, szikln, erdn, villmon . . . dominamini. Meg v a n t e h t a keresztnysgben va az nzs jogos rdeke i s ; de azrt az erklcsi jt nem a hasznossg, nem az anyagi rdek m r i !

A BNAT B L C S E L E T E

19

Lehet t e h t b t r a n s r n i ! Srjunk, ha nem is hajtanak a knnyek m a l o m k e r e k e k e t ; de hatalmasabban mkdnek, mint az elevtorok . . . emelik az llatiassgbl magasra fl . , . az embert. Mire j a srs? Erklcsi elvek, ame lyek az embert habr knnyes szemmel, de a megelgedett sg des rzetvel emelik a polcra, a legfbb szolglatot tettk az embernek. Klnben pedig nagyobb szernysg gel, s mlyebb tisztelettel kellene viseltetni mindenkinek a lelkiismeret knnyei irnt, s tisztelni bennk az erklcsi bre dst, klnsen most, midn a legdurvbb felfogs a lelki ismeretet a bizantinizmus rdekben elhanyagolja, s azt ezzel ptolni akarja. Mert ha a mer hasznossgot vesszk is tekintetbe a knnyek filozfija tbbet eszkzl a vilg dve krl, mint valamennyi trvny. A vas erejre tmaszkod ember magas lhtrl szokta nzni a bels vilg erit. Pedig ez erk tartjk a vilgot ; amint hogy minden ami v a n , bellrl t a r t a t i k ssze, s nem kvlrl ; a bels romls belltval sem pnt, sem kapocs, sem sodrony nem t a r t j a fnn az ala kot, gy a trvnyek is olyanok, mint a vaspntok az l fn, ha ez a fa korhadni kezd, vaspnt dacra is elpor lik. Mert a lelkiismeret b n a t a a rendnek leghathatsabb restaurcija; re kell bzni a jvttelt, tle vrni a j fordulst. A lelkiismeret b n a t a valamennyi essnek ran gyala ; a javuls blcsjt ez ringatja. Fjdalmasan rint, hogy e t a n o k a t vdennk kell, de e fjdalom is j rv a bnat knnyei mellett. H a fjhat, s senki sem hnyja szemnkre, hogy fj, az t r t e t t igazsg megvettetse; mirt nem fjhat mltn a legszentebb emberi rdek nek, az erklcsinek s isteninek tiportatsa? Mit veszt a fj dalom knnyei ltal az ember, amelyekben a hrom theolgiai erny tkrzdik : a hit, remny, szeretet? ezek egyszer smind szocilis ernyek, nlklk a npek csordk, amelyek a ltrt kzdenek, s egymst felfaljk, melyek csak esznek, isznak, lveznek s flfordulnak, ahelyett, hogy meghaljanak. Semmi sem vsz el a morlis vilgban, mondja Joubert, valamint az anyagi vilgban sem vsz el semmi. Gondola taink s rzelmeink itt csak kezdetei oly gondolatoknak s rzelmeknek, amelyek egy ms vilgban nyerik befejezett sgket. A b n a t rzelme is csak kezdet, hogy mire j. azt majd az erklcsi vilg teljes harmnijban egy ms vilg ban*) fogjuk ltni. De hogy szksgnk van re, azt a gon dolat vilgosan ltja, s az rzelem sejti*.

20

PROHSZKA OTTOKR

kor-

Legyen ennyi elg a bnatrl s annak filozfijrl. E gondolatokat vgl egy csodlatos ember letrajzbl vett megjegyzsekkel akarom bezrni. 1889-ben megjelent Gordon Kroly Gyrgy, hrneves generlisnak, ki Khartiunban vr t a n k n t halt meg, letrajza Butler Yilliam ezredestl. Hal lrl Butler ezeket rja: Nem a vak esetlegessgbl zrdott gy a nagy szomorjtk, nem az emberek megliasonlsa, vagy a termszetes akadlyoktl val flelem, s a rossz KO zlekeds t a g a d t a meg tle a segtsget. Nem, hanem e csodlatos letnek hsies halllal kellett vgzdnie A tanul sgnak mlyen be kell vsdnie, lngol rssal megrkt tetnie, hogy mindenki lssa dacra a prtdulakodsnak s ktelynek. p letnek vgs jelenetei oly sznezetben lp nek fel, hogy a mveletlen is felfoghassa a mlyebb jelen tsget. lete mr vek t a folytonos protestci volt ked venc elveink ellen. Az angol hivatalnok-vilg (s vele nagy rszt a modern ramlat tiszavirgos exisztencii) azt mondja :
a hsg gyengesg; minden szolglatnak joga van jutalomra: a

nyilvnossg az igazi dicssg. Praxisunk az volt, hogy egy reportert vigynk magunkkal tbori strunkba s kajiitnkbe. Gordon megtantott minket arra, hogy becsletet keressnk s ne magas polcokat, hogy tanuljunk btorsgot alzattal, knyrletet ervel p r o s t a n i . . . Becstelensg kpezi gykert a jelenval bajoknak . . . Szemeiben semmi sem brt beccsel e vilgon ; mert a vilg tisztelete csalka, ck-mkja hitvny s tnkeny- Csoda-e, hogy az ily vilg kptelenn, teszi magt, hogy megrtse az ember erklcsi rdekeit, s hogy szemeiben rtket nyerjen a szeretet s a bnat? Gordon kem nyen tl : Nem hiszek nektek . . . a t i keresztnysgtek szellemtelen, elernyedt s semmire se j. Az angolok inkbb trdnek ebdkkel, mint brmi m s s a l ; higgye el, csak kevesen vannak, kik az Istentl sztnztetve melegen rdek ldnek s dolgoznak . . . a tbbi azt mondja : h az borzaszti), s rgtn u t n a azt krdezik : nem vesz mg a lazacbl?*) gy rez a vilg jelenval erklcstelen ellapulsval szemben a szzad egyik legnemesebb jelleme, ki mg sok fog lni az utkor emlkben. Ily frfiak a becsletnek s bnatnak mindmegannyi fnyes apolgii; vrtani halluk rn is azt drgik a vilg flbe: emberek, a trsadalomnak
get szksge van a magbaszllsra; elvesznek fogalmaitok

is az ernyrl s az erklcsi jrl, amint elveszett mr er


nyetek s erkicsisgtek ! Bnat kell a vilgnak!

II.

A Messis bnbocst hatalmat hozott, s hagyott maga utn.


A bnat a vallsok elmaradhatlan motvuma s az erkl csisgnek gyngesgnkben s botlsainkban szszer, rend fenntart, javt, vigasztal ernye! A bnat a kinyilatkoztats rendjben, abbl a pedaggibl, hol Isten lett az ember tantja, abbl a vilgra szl ekonmibl, melyet a ter mszet megrendlt alapjain az Isten jra szervezett, ki nem m a r a d h a t o t t . St amit az ember mshol hiba keresett, itt meglelte : tallt bocsnatot. A hamvas bnat, mely vgigksrt a fldn, s inkbb ijeszt, mint bkltet, a termszetfltti rendben nyer szszersget; mert tudja, hogy amit bn, a bn, b n a t a ltal m e g s z n i k ; egyedl a kinyilatkoztats bnatn rezg a kiengesztels sugara ! Mshol az sz biztat s ksztet a bnatra, de nem nyjt kzvetlen bizonysgot a bocsnatrl; flveri a bnat csendjt a ktsg : htha nem bocst meg az Isten ? h t h a vtkeim mr meghaladtk trelmnek mrtkt, s azontl fejem fltt haragos, lmos az g? Hiszen az, ami forrst kpezi vigaszainknak, hogy az Istent embernek gondoljuk, ugyanaz egyszersmind rvnye ktsgeinknek ; aki elgondolja a szeret Atyt, az ugyanazon logikval elgondolja az engesztelhetetlen, bosszll tlbirt 1 Ez t k a s befejezetlensge a fl igazsgnak vagy az elferdtett igazsgnak, hogy megindt s azutn magunkra hagy ; hogy flig megvilgtja az u t a t , s rvnyeit fel nem t n t e t i , hogy l z t . . . cltalanul. Csak a kinyilatkoztats fonaln emelkedtnk ki ez ijeszt izgalmakbl; megtudtuk, hogy a bnbocsnat kszen ll szmunkra Vannak-e emberi nyomort jellemzbb, s dlt kebleket nyugtatbb szavak, mint a prfta szavai? Te A ^ , t e h t , ember fia, mondd Izrael hznak : gy szlottatok, "^m?,* mondvn : a mi gonoszsgaink s bneink rajtunk vannak, s
l

22

PROHSZKA OTTOKR

mi azokban elepednk, hogyan lhessnk l h t ? Mondd nekik: lek n ! gymond az r Isten, nem akarom az istentelen hallt, hanem hogy megtrjen az istentelen az tjairl s ljen. Trjetek meg, trjetek meg a ti igen gonosz utaitokrl. Mirt halntok meg Izrael hza? Ez. 33, 11, 12. Ha pedig az istentelen bnbnatot t a r t minden bneirl. . . lvn l s nem hal meg. Vajjon akarom-e az istentelen hallt? gymond az r Isten, s nem inkbb, hogy megtrjen tjairl s ljen? Ez. 18, 2123. me megtudjuk, hogy a srtett Isten vgydik ut nunk . . . , hogy sajnlkozik rajtunk, hogy a b n t terhnknek nzi, amelytl fel akar szabadtani. Hogy mi ez a vgy annak a vgtelen Istennek lnyben, azt nem tudjuk ; hogy az Isten vgya mily alakban fog ldlag elnk lpni, el nem gondolhatjuk ; hacsak ugyanaz a kinyilatkoz t a t s a bnbocsnatot magt nem lltotta volna vigasztal valsgban szemeink el. Azon vesszk szre magunkat, hogy a Megvlt, az Isten irgalmnak megtesteslse, a b n m i a t t jn. Bmulva csodljuk e kifejlst. Az ember az bnkd vallsval, mely a bntl szabadulst keres, s az Isten az Messisval, kit a bn m i a t t ad neknk, tall koznak. Az szvetsg evanglistjnak szemben Jehova szolgaja a fajdalmak ferfia, ki betegsegeinket viseli s fjdalmainkat hordozza, vagyis aki azt az egsz gyszos rksget, azt a lelki s testi nyomorsgot, mely a bnben s a bnbl rajtunk nyugszik, magra v e t t e ; megsebesittet e t t a mi gonoszsgainkrt, megroncsoltatott b n e i n k r t ; a mi bkessgnkrt van rajta a fenvtk s az kksgvel gygyultunk meg>>. Iz. 53. A bnbocsts a Messis sugrfnye. Az egsz sz vetsgen t, a messisi fogalom elksztsn s kifejldmTatt ii sn vgig, a bnbocsts egyike a legmlyebb eszmknek. Az els gret is, mely a Megvltra irnytja az elesett s bnhd ember hitt, az asszony ivadkt)) mint a kgy fejnek megtrjt emlti, kinek jv kell tennie a ksrt ltal az emberen ejtett krt, a bnt. A ptrirkk ivadka a npekre rasztandja ldst, hogy levegye azt az tkot, amely a npeken a bn miatt sttlik. A hsvti brny ldozat, Izrael ldozatai ltalban, a jvend Messis reflexei, tkrzsei; szemlltetik a mdot is, amelyben a Messis Izraelt megvltja*. Mert mifle megvlts kell Izraelnek? Az ldozatok hirdetik : Izrael nem ismer ms ldozatot, mint ldozatot a bnrt, s ha naponknt meg is jtja ldozatt,
S lll

A BNBOCST HATALOM

2.*?

de megjul bne is ; a b n nem enysz: el ez ldozattl, hanem mlyebben s rzkenyebben veszi bele magt az n t u d a t b a ; maguk az ldozatok fokozzk a keserves tapasz talst, nyomstjk az ember tehetetlensgt. E megvilg tsban azutn jobban rtette meg prftit, s gyengdebben simult remnyeiben hozzjuk. Az Messisa a fajdalmak ferfia, aki megsebesittetik gonoszsgairt*, szenvedve, ldo zatul hozva n m a g t ; ((Megvltnkk* lesz, mert az ural kodik rajtad, ki tged teremtett, seregek Ura az neve ; s a te Megvltd Izrael szentje, az egsz fld Istennek neveztetik. Iz. 5, 45. Dniel, a vgyak s remnyek embere, tudja, hogy 62 vht u t n megletik a Krisztus, hogy hallval vget rjen a b n , eltrltessk a gonoszsg s elhozassk az rk igazsg*. 9, 24 E nhny vons, melyet a Messis alakjn kiemeltnk, magyarzza azt a t n y t , hogy az idk teljben Izrael a Messist, mint Megvltt a bntl dvzli. Zacharias, a bol dog apa, dvzli f i t : s t e gyermek a Magassgbeli pr ftjnak fogsz hivatni, mert az r szne eltt jrsz majd, * M . % . J hogy kzld npvel az bneik bocsnatt). L u k . 1, 76. ugv-i*' Az angyal is eloszlatja Jzsef ktsgt, Fiat szl pedig, kit Jzusnak fogsz nevezni, m e r t 6 szabadtja meg npt bneith. Mt. 1, 21. Ker. sz. J n o s mr ujjal m u t a t r arra, ki
elveszi a vilg bneih.
A M - ^ I U I . ; ,

Zsid s pogny, az egyik a kinyilatkoztats fnyben, a msik az elferdtett hagyomny s a ki nem elgtett szv sejtelmeivel rmondjk : ez kell neknk, ezt v r t u k ; bn
bocsnat! ez a Messis ldsa s hatalma; nincs oly sz, mely

a Messis erteljes s vigaszos nyelvt jobban jellemezn, mint e z : bzzl fiam, megbocsjitatnak a te buneid. Mt 9, 2. E z isteni szzatba belerendl az i n a s z a k a d t ; lelkben szll m e g elszr az abszolci olajgval a galamb, azon inaszakadt lelkben, kiben az emberisg lelki s testi nyomo rsga jelkpeztetik oly tallan, oly hven, hogy a Megvlt vele val tallkozsban ismerte fel a pillanatot legnagyobb cljnak kinyilatkoztatsra, s az lelkt vlasztotta ki arra, hogy b n a t n a k s nyomornak mlysgben els fogja fl a vigasznak hatalmt, mely e szavaibl a vilgba ered. Emberi szval, t e h t azokon a hangokon, melyekkel panaszkodunk s srunk, melyekkel az Isten knyrletet ostromoljuk, halljuk meg egyszersmind a z t : megbocsttatnak bneid. Hogy pedig tudjtok, ne csak higgytek, h a n e m tudjtok, hogy a bnbocsnat h a t a l m a mr kztek szllt, hogy er-

PROHSZKA

OTTOKR

klcsi vilgtokban mint rgi szmztt kegyelemmel teljesen megjelent; hogy tudjtok, hogy az ember finak halaima vagyon a fldn a bnk bocsnatra, monda az inaszakadt nak : Kelj fel, vedd gyadat s menj. Az emberfia meg bocstja testvreinek a bnket. Neki hatalma van r ; emberi akarattal, emberi sznalommal, emberi szval kzli velk a bnbocsnat kegyeimt. Boldog bnsk, bennetek megnyugvst tallt a vilgon reszket nyugtalansg ! Mi kell nektek ms, mint a Magdoln hoz intzett sz : meni s ne vtkezzl 1 bneid meg vannak bocstva, a pokoltl megszabadultl, adssgod trlesztve v a n . . . 1 De az emberfia testvrnk neknk i s ; az emberi termszet valamennyi viselje r v a n utalva ; hatalma a fl dn a bnk bocsnatra, nem efemer, hanem rk. Meg vltul adatott a raboknak s gyengknek ; a gyengknek az igazsgban, mint tant ; a gyengknek a jban, mint bntrleszt, ldoz ; a gyengknek az elszigeteltsgben s visszavonsban, mint vezr, parancsol, kirly! Ez a hrmas tekintly folyik ssze Krisztusban ; ezt a hrmas tekintlyt hagyta az Isten hzban*, az Isten kzsgbem, az Isten l templomban*, melyben m r nem Izrael npe lakik, hanem minden np s nemzet. Ezt az Isten hzt* egy hznak hvjuk ; ennek a nagy testnek Isten a lelke s Krisztus a feje, s ezen boldog kzssg t a a fej s a tagok kzt, van
neknk bnbocsnatunk. irgalmas

Istennek gy tetszett, hogy a bnbocstst egy szent


sghez ksse. E rendeletben befejezst nyerte az Isten

terve a bnbocstsra nzve, s pgy kielgtst nyert a kt. ked ember bizonytalansga. Az temberfianak folyton kell bneinket bocstania; mi mindnyjan akarjuk haa!mt rezni, mindnyjan akarjuk h a l l a n i : bzzl fiam . . . me ez a kiirthatlan, s kvetkezetes vgyds ugyanaz, mely hajdan csak bocsnatot k e r e s e t t ; most, miutn a bocsnat Krisztus szavaiban hangzik : ezt a Krisztust keresi. Az egyhz szent sgei a mindig l Krisztusnak velnk val kzlekedse. H a Krisztus neknk minden, ha Krisztusnak v a n hatalma jj szlni, talaktani, tpllni az e m b e r t ; ha Krisztusnak van hatalma a fldn megbocstani a b n t : a hv llek az esz s a szv logikjval keresi ezen ld hatalomnak kzvet
lensgt ; keresi Krisztus bnbocst tevkenysget. E kz

vetlensg s e krisztusi tevkenysg a szentsgekben nyilvnul. A szentsgek annak az rsbeli fogalomnak a Krisztus helyette stsrl gynyr alkalmazsai. Krisztus orgnumokat lit

A BNBOCST HATALOM

25

fel, amelyekben s amelyek ita vgzi azt, amit hajdan maga vgzett. Az apostolok s az apostoli hivatal klnfle hordozi, mind Krisztus helyettesei, kik Krisztus helyett keresztelnek ; Krisztus helyett bnt bocstanak, Krisztus helyett tantanak, a hivatal csak rny, a szubstancia a Krisztus ; a helyettes ember aktusa csak rny, a szubstancia Krisztus cselekedete; az ember szava csak burok, a benne rejl igazsg a Krisztus tana. Krisztus helyett jrunk el kvetsgben, gy mint az Isten intvn : mi altalunk. Krisztus mi ltalunk; ez minden cselekvs, minden sz, minden jel rtelme . . . ez a szentsg fogalma: Krisztus mi ltalunk bocstja meg a b n t . . . ez a penitenciatarts szentsge 1 Mily mlyrehat flrertse a keresztnysgnek a taga ds, amely a szentsgek, s nevezetesen a penitenciatarts szentsge ellen is irnyul. Hogy megakasztja a keresztny gondolatnak Krisztusrl, s a keresztnv rzelemnek s vgy dsnak Krisztushoz, kifejlst! Megszaktja az sszektte tst, a boldogt emberi viszonyt Krisztus s a llek kzt ; s midn tel attl, hogy Krisztus s maga kz idegen, lanvht tnyezt cssztat be, szszertlenn s kegyetlenn vlik. S nem fl-e attl, hogy Krisztus embersge szintn kz az Isten s ember kzt? s midn nem fl attl, hogy Krisztust Isten s ember kzt kzbenjrul elfogadja ; midn ellenkezst nem tall abban, hogy az Isten az emberi termszetet magra v e t t e , s hogy e hozznk val hasonulsban, ez emberi test ben, ez emberi gondolatokban, szavakban az ltalunk meg nem kzelthet Istennek leereszkedst s velnk val ssze kttetst eszkzlte : mirt nem akarja szszernek s szvszernek elismerni, st az sz s a szv kvetelmnyl elfo gadni azt, hogy ez a Krisztus most se legyen tvol tlnk ; hanem hogy mindazon pontokon, melyeken letnk legfbb rdekei felemeltetst s megdicslst vrnak, melyeken Isteni kzbelpsre szmtunk, maga tegyen, maga ldjon, maga nyugtasson? I Ezt a szentsgek ltai teszi. Katholikus keresztnysg, tied a gyzelem, te megrtetted az embert, t e megrtetted Krisztust I Az ember kvnta az Istent test vrnek . . . ez a megtestesls, ez a K r i s z t u s ; az ember kvnt Krisztussal emberi viszonyban lenni, vele emberileg kzlekedni, emberi szavai ltal o k t a t t a t n i , emberi szavai ltal szvt megnyugtatni, s t e benne megtallod ezt is 1 Te a Krisztus tekintlyvel tantasz, Krisztus helyett keresztelsz... Krisztus helyett, oldozasz, Krisztus helyett fenvtsz. Te nem szaktottad szt az embert ; t e a keresztnysget nem ltna-

2f

PROHSZKA OTTOKR

imt Etill.

ftlan hitbe, szraz, vigasztalan, ertlen absztrakcikba l t z t e t t e d ; kezeidben van az igazsg, nem mint angyali, hanem mint emberi; egyszval mint istenemberi; az ember es Isten-fia. Engedjnk e beltsnak, fnye meglep. Krisztushoz is sereglettek emberek, szegny bns, terhelt emberek ; emberek, kiknek a szgyen volt keresetk, kik a gyalzat plyjn h a l a d t a k ; azok leborultak eltte, srtak eltte, nyomorsguk ntudata vagy nyilvnos gyalzatuk vdolta e s Krisztus hozzjuk fordul, vigasztalja ket, megbocst Kt nekik. Hol v a n az igaz keresztnysg? Nem lesz-e ott, ahol
ugyanazt teszik azok, kik Krisztus helyett jrnak kvetsgben?*

A I u'mt ie bDbccBatc ba,alc,m EBrl,iz

Az r Jzus vilgosan gy rendelkezett s ezt akarta. A legmlyebb pszicholgival van ez megrva Szent J n o s evangliumban 20, 2 1 . ekesseg nektek. Amint engem kldtt az Atya, n is kldelek titeket. Ezeket mondvn
J

i.ony.u

rejok lehel s monda nekik: Vegytek a Szentlelket. Akiknek megbocstjtok bneiket, megbocsttatnak nekik; s akik nek megtartjtok, meg lesznek tartva. Gynyrkdjnk e szavak vigaszos igazsgban ! E szavak fllebbentik az egyhz organizmusnak alap gondolatt. Krisztus, a vilg dvssge, az dvzt h a t a l mat, az dvzt munkt, mint az lds folyamt mutatja be neknk, mely az Atybl kiindulva a Fiba ramlik, s a < Fibl az apostolokba. A munkt, az Istenfia mvt ismer> jk ; ez az a messisi m : a bn eltrlse. E m , e cl kizr egyszersmind minden ktsget a bnk rtelme irnt. Vjjon bntetst rt-e Krisztus, vagy ldozatot a bnrt? ldozatot bizonyra nem, mert ldozatot oldozni vagy ktzni nem szoks ; de bntetst sem rt Krisztus kizrlag : mert Krisz t u s b n t jtt trlni, ezt bizonytja a Messis fogalma ; ezt bizonytja az jszvetsg lnyege, mely nem a kls meg igazulst v e t t e clba, mint a zsid trvny, hanem a belst; m e r t o t t t t o n g a seb, melyre r t nem tallt a szv a kpek ben, az llat-ldozatokban s mosakodsban; ezt bizonytja vgl a bntetsnek s bnnek sszefggse, mert rk b n tetst elengedni, s a b n t el nem engedni, ez lehetetlen. Az Isten bartjv lenni, s tle elvlasztottnak, eltkozott nak lenni, szintn ellenmondsba vezet. Aki bntetst t u d megbocstani, az t u d bnt is elengedni; h a t e h t Krisztus hatalmat ad a bnbocsnatra, valban a bn alatt magt a llek foltjt, az Isten-srelmet rti. Ez az a pratlan hatalom, mely az emberjia hatalma, amelyet nem adhatott nki a vilg ;

A BNBOCST HATALOM

17

hanem (5 hozta a vilgra - ezt a d t a nelu az Atya. Krisztus ezt hordozza I Most pedig rruhzza apostolaira a Llek l t a l ; szve melegt, szeretett, az lelkt kzli velk ; azt a Lelket, mely ltal lnk, melybl jjszletnk ; amelyet a lelkileg holtakra gy raszt, mint ahogy Ezekiel ltomsban Isten rasztja lelkt a szraz csontokra s a holtak lni kezde nek 1 Az apostolok eleventink azon szavak erejben : akik nek megbocstjtok bneiket, meg lesznek bocstva. me Krisztus s az apostolok egy mvn, egy clra dolgoznak ugyan azon hatalom erejben ! T e h t :
Egy hatalom, egy tekintly, egy kldets ltezik, mely az

embereket boldogtani fogja: a kldets s hatalom fllrl. Krisztus kldetik az Atytl azzal a hatalommal felruhzva, amely az embereket megszentelje s megigazultakk tegye, mely bneiket megbocsssa s ket az d v tjn vezesse s gondozza; Krisztus pedig kldi t a n t v n y a i t ugyanazon hatalommal, ugyanazon munkra, ugyanazon clra. Amint engem kldtt . . . az Atya : n is kldlek titeket ! Teht az Isten erejvel eszkzltt lds csak a valdi kldttl jn : Krisztusban v a n e hatalom s lds, mert az Atya apostoia ; a Fi apostolai, vagyis kldttei pedig brjk ezt a hatalmat s ldst, mert Krisztus kzli veink. E kldetsen alapt az egyhzi hivatal; az egyhzi hivatal valsgos h a t a l o m ; minden npakarattl fggetlen. E kldets s e hatalom ere jben intzi az egyhazi hivatal s az egyhazi szolgalat Krisztus kzsgt. megtrtek nem avgre lptek az egy hzba, hogy o t t parancsolgassanak, hanem hogy engedel meskedjenek. Nagy nyomatkkal adtk rtskre, hogy k tagjai lesznek a testnek ; eszerint t u d t k , hogy nekik, mint tagoknak, mr a dolog termszetnl fogva szksgkpen ktelmkk vlt az egyhzi test felsbb szerveitl ered sz tnzseknek engedelmeskedni. A kldttek hatalmuk n t u d a t b a n voltak. Szent Pl, Pter, J n o s az leveleikben nagy nyomatkkel emelik ki az apostoli mltsgot s hatal m a t , melynek a hvektl, b r mrskelten s nagy elnzssel, flttlen meghdolst kvetelnek, k brtk s gyakoroltk a h a t a l m a t , s t a d t k maguk u t n msoknak. Miknt az r monda apostolainak : Nem t i vlasztottatok engem, hanem n titeket*, gy mondtk azt az egyhz tisztviseli a kzs geknek : Mi vagyunk, kik mint Jzus kveti s eszkzei titeket tantottunk, megtrtettnk, megkereszteltnk ; ra gaszkodjatok hozznk, mert neknk monda Krisztus : bizony mondom nektek, amiket megktztek a fldn, meg lesznek

t M i k

%^Mjt%'J "
e7biz

28

PROHSZKA OTTOKR

A .imtoiom.,

ktve a mennyben it; b amiket eioidoztok a fldn, fel lesznek oldozva mennyben is. Mt 18, 18. S e hatalmat rszletezte s meghatrozta: akiknek megbocstjtok bnei ket . . . Az apostolok Krisztus egyhzban, az Isten hz ban, Krisztus szolgi s Isten titkainak sfrai gyannt* lltak. A tbbinek mind hozzjuk kellett csatlakozni; a hivek Isten titkainak sfraink magukat sohasem tekint hettk ; mert nem rendeltettek Krisztustl ; s ennek kvet keztben mindig alrendeltsgben maradtak. Az segyhz lelke az apostolok hivatala s az ltaluk behelyezett szilrd, emberi nknytl ment szolgalat, mely azltal lteslt, hogy az apostolok truhztk teljhatalmukat msokra, mint Szent P! Timotheusra s Titusra, kiknek feladatuk volt, hogy tantsanak s rkdjenek a tantmny tisztasga fltt, tegyenek elljrkk s prezbiterekk ismt msokat, s a tle hallott tannak derk s alkalmas frfiak ltal val ter jesztsrl gondoskodjanak : ez mind a Szentllek erejben trtnik ; mert Szent Pl mondja a Miletbe hvott ephesusi elljrknak : ((Vigyzzatok a nyjra, . . . melyen titeket a Szentllek pspkkk t e t t az Isten egyhznak kormny zsra, melyet maga vrvel szerzett*. Aki e hivataltl el szakadt, mst tantott, vagy fellzadt: az mind, pp ezltal az egyhzon kvl volt. na. Hatalom . . ismtlem, ez a dnt sz 1 Az apostoli egy hzban voltak hivatalok, szolglatok, hatalmak ; az apostoli e hivatalok s szolglatok ktttek, oldoztak; szval az apostoli egyhz brt At' s old hatalommal Krisztus helyeit s Krisztus nevben, s ha ezt elfogadjuk, nincs nehz sgnk a bnbocst hatalom elfogadsban. A szentrs pedig vilgosan emlti a ktst s o l d s t ; kt helyen mondja Pternek Krisztus, hogy oldhat, kthet, mint akinl van az orszag hatalma* ; s az egsz apostoli kollgiumnak, melyben Pter is volt, ugyancsak hatalmat ad Mrmit oldani s ktni.
A rgi egyhz szervezete szolgltatja neknk e szavak legvilgo

sen, magban fog-

*trt

"egyhzban

sabb kommentrjt s a filolgiai sovnysgok, melyeket arra nzve felhoznak a protestnsok, hogy ktni s oldani* kittel nem jelent valsgos jogot-, trvnyt-, bntetst-szab, kormnyz hatalmat, a szzadok letvel szemben csak gynge dngicslsekl tnnek fel. De a filolgia is hangosan bizonytja, hogy a zsid nyelvszoks a legrgibb rabbinoknl tlag, midn parancsrl, tilalomrl, trvnyhozsrl vagy kormnyrl s trve nyel trlsrl van sz, ez igket hasznlja ; a grg szentrsban csak kt helyen jelentenek annyit,

\ BONBOCST HATALOM

2!)
6 1
,L taUlmit

mint megengedni, megtiltani, parancsolni. . . mshol min- L , M S '" " dentt hatalmat jelentenek; e jelentst a profn graecitas * ' " ' is fnntartja s szemetszr plda r Isis kirlynnak siciliai Diodor ltal emltett srirata : n vagyok ez orszg kirly
nja Isis . . . amit n megktk; azt fl nem oldja senkh. Ez Isis

kirlvni hatalma ! Klnben eltekintve a ktni s oldani ltalnos s elvontan vett jelentstl, ez a kifejezs cbnt oldani sohase jelent mst, mint b n t bocstani, akr a szent, akr a profn rsban. Lehetne t n mg egy trgyi nehzsg e kthatalom jelentse irnt. Azt krdezhetni ugyanis, mit jelentsen az :
bnt ktni, bnt meg nem bocstani? mifle hatalmi a k t u s ez'?

Ennek is van kifogstalan s hatrozott rtelme. A bnk meg ktse jogrvnyes dnts, melynl fogva a bns bnben, annak t k a s terhe alatt elmarasztaltatik ; a feloldozs kegyelmre mltatlannak tltetik ; ugyancsak dnts, mely ^ g " ? ^ , * kiszabja neki a fltteleket, az eljrsi mdot, a bnhdst, s megtartja s lekti t e hatalomtl val fggsben, hogy kijtszsval vagy mellzsvel a bocsnatot meg ne szerez hesse. Azonkvl minden bnssel szemben is gyakoroltatik a kt hatalom az elgttel kiszabsban; mert mint a sz maga m o n d j a : ktni annyit tesz, mint ktelezettsg al vetni, valakit valamire jogervei ktelezni s pedig i t t nem ads-vevs, vagy msfle szerzds ltal, hanem egyene sen a fnnhatsg rvn. Midn az egyhzi hatalom minket bizonyos cselekedetekre ktelez, kt hatalmt gyakorolja. Szval: akr old, akr k t : erklcsi s termszetfltti hatalmval l, amelyet Krisztus adott neki. Krisztus szava, s az imnt adott magyarzat e hatalmat isteninek nyilvntja. A farizeusok nehzsge, hogy kicsoda e bocsthatja meg a bunt, hacsak nem az Isten, a legkezdeti i \ i. i , , , .

v .
*MMHU

azt az emberrel,

legesebb jogi fogalmak kvetkezmnye; azrt termszetes, hogy az apostolok e hatalmat attl nyerik, aki, t. i. Istentl. Ember nem bocsthatja meg az Isten srelmt. . . minden esetre nem, a maga mer jszntbl s k e d v b l ; de hiszen e nehzsg nem egyb, mint flrertse az egsz, egyhazi szolglatnak* s a szentsegek lnyegnek ; mert az ember pgy nem moshatja meg a lelket a bntl, amit keresztsgnek hvnak, mint ahogy b n t nem bocsthat meg egyszer bri kijelents ltal s a keresztsgt mgis az jjszlets szentsgnek mondjuk. Mondjuk teht e bnbocstst is szentsgnek s a nehzsg eltnik. A bnbocsnat szavai Krisztus nevben, Krisztus helyett mondatnak, s a bfin-

P R O HSZK A OTTO KR bocsts szavai szentsegi szavak*. lltsuk prhuzamba e hatalmat ms, Istentl nyert hatalommal ; holtakat fel Lii'jju il az egy tmasztani, isteni hatalomnak mve ! mit tesz az az ember, hz) emberek inteni hatalma? akinek e hatalom jutott? semmi mst, mint amit mskor tesz : akar! gy pldul : mi trtnik, mikor jrni akar valaki? az akarat elhatrozza magt, s egy akarati mkdst ltest, mely determinlja a jrsi hatalmat* ; s mi trtnik, ha a holtat feltmasztja a szent? akaratban egy elhatrozs k l : akar, s ez akarat determinlja a holtakat feltmaszt e r t ; de ez nincs benne ; ez az Isten ! me az Isten gy rendelte, hogy e kegyelemmel kitntetett ember akaratnak megfelel jen az isteni ernek e tette. pen gy vagyunk a szentsgek kel. Krisztus rendelte, hogy az nevben eszkzlt cseleke detek, s a helyette mondott szavak ksretben mkdjk az isteni er. Mt 18. Az ember folyton iparkodik gyengteni az istenit. Gravi tl az Istenrl val gondolataival is a szkkrfl s lapos n kzpontjba. Nem vesz magnak btorsgot, nincs elg szve, hogy merszen nzzen bele az isteni gondolatokba. Az 'isteni- ell Hol tapasztaljuk ezt inkbb, mint a theolgiban? Az ember racionalistk. kicsinyhitsge visszhangzik azokban a csr-csavart magya rzatokban, melyekkel az Isten Fia szavait, hogy apostolai bnket bocsssanak, gyengteni akarjk. Taln csak kije lentik, hogy meg vannak bocstva ; taln csak buzdtanak, hogy meg fognak b o c s t t a t n i ; taln e szavak nem mon danak mst, mint azt, hogy a keresztsg kiszolgltatsa ltal bocsttatnak meg a bnk ; s mirt mindez? mert nehz el hinni, hogy Isten embernek ily hatalmat a d o t t ; de ha adott . . .? ! F. lapos gondolat nem ] ; de mg rgibb Krisztus szavai nak kzvetlen rtelmhez val ragaszkods. A bnbocsts fnsges hatalmban val hitet az egyhz hagyomnya, mindennapi lete, kzdelmei, fjdalmai, knnyei bizonytjk. Ugyanazon rvekkel lt, amelyekkel m i ; hatalmt Krisztus szavaibl Pterhez: neked adom a mennyorszg kulcsait . . . (Mt 16, 19) s a tbbi apostolokhoz intzett megbzsbl . . . (Mt 18, 18) s Jnosnak oly vilgosan lnkbe adott vers bl . . . (Jn. 20, 21) bizonytotta. Fllzadt ellene Montanus, A tradci \ ^oaan bizonyltja kvette Novatianus. A montanistk elismertk, hogy v a n i Jzavaii igaz az egyhznak bnbocst hatalma, de tagadtk, hogy ez a rtelmt. hatalom minden bnre kiterjed; klnbztettek ugyanis bnk kzt, amelyeket az egyhz feloldozhat, s olyanok kzt, amelyektl fel nem oldozhat Az Istenhez utastt ik a bnst;

A BNBOCST HATALOM

31

elvlasztottk Krisztust egyhztl; nem brtak flemelkedni a szeretet kvetelshez, mely az Isten t e t t e i t s szavait az egyhzban megtesteslve akarja ltni. A stt Tertullin, ki kezdetben az egyhz minisztriumt a bnbocst hatalom mal felruhzva tisztelte, ha azt gondolod, rja hogy mg zrva v a n az g, emlkezzl r, hogy az r Pter nek, s ltala az egyhznak hagyta a kulcsokat* (De poenit. c. 10.), ksbb Zefirinus p p t gy szltja meg : Mutasd ki, apostoli frfi, a prftai csodatetteket, s akkor n is elisme rem, hogy isteni hatalmad v a n , s hogy mltn tulajdontasz magadnak bnbocst hatalmat. (De pudicitia c. 21.) Tertullin rosszul a r g u m e n t l ! Nem a prftai csodatettek ltal, hanem a kulcsok hatalma ltal nylik meg az g. Novatin is az Istenhez utastotta a b n s k e t ; nem mondta, hogy ne bnjk meg bneiket, s hogy ne vezekeljenek ; de tvol tar t o t t a magt minden t l e t t l ; nem akart oldozni, de nem is akart k t n i ; a bnsk m a g u k r a m a r a d t a k , nztek az gre, kiltottak, s nem k a p t a k feleletet; nem reztk, hogy Krisz tus testben vannak 1 Novatian s hivei pedig, a tisztak, xa&ocpoi, bertk tisztasgukkal, s meghagytk a tiszttla nokat mocskaikban.

De az egyhz fel nem a d t a az apostoli gondolatot, hogy Krisztus helyett old s k t ; nem k t t t velk bkt azon magyarzattal, hogy hiszen a bnbocsts csak buzdts, csak kijelents, hogy az Isten megbocst. Nem ; h a gy rti ^ g ^ a keresztnysg Krisztus szavait, akkor a paracletus Mon- J*> * t a n s , Prisca s Maximilla prftk, Novatin, az elkel, in. tiszta, katharos kznsg, a szellem arisztokrcija, mind kezet fognak vele ; de megmaradt hite mellett, s ez ellenke zse biztos rvl szolgl, hogy az jkori ktkedk Montntl s Novatintl vettk Tertullin szavai szerint mint az spis kgyk a vipertl, a mrget. E hitbl kell magyarzni a zsinatok s p p k knon jait, amelyek a bnk minsge szerint klnbz bntet seket szabnak a bnskre. Szent Cyprian rnk m a r a d t ira tainak nagyrszt a szorgossg rta, hogyan, mint kell az elesettekkel b n n i ; hogyan kell az dvssg elvesztsnek veszlyben forg lelkeket a penitencia keserves gyakorlatai u t n az Istennel kibkteni, nekik a bkt megadni*. A bnk kel bbeld, s az rtk jr bntetseket szorgosan mrlegel eljrs felnylik az apostoli korba. Rmai Kelemennek tulajdontott iratokban csak oly kitteleket olvasunk, mint akr egy jkori pasztorlisban. Nyssai Gergely, a theolgus.

32

P R O H S Z K A OTTOKR

az knoni levelben a bnket bocst egyhz figyelmt s okossgt s krltekint mrsklett tkrzteti ; a gondolat mindig ugyanaz : aki ltalatok fenyttetik, rszorulvn a bnhdsre vtkei miatt, az a halhatatlan letbl s dics sgbl is ki van zrva, a hvek szemben becstelen, s Istentl el v a n vetve>>. Hov akarunk appelllni, midn ltjuk, hogy a II. sz zadbeli Montanussal les ellenttben ll egyhz bnket bocst? Taln az els szzadhoz? hogy az sszekttets nincs egy ponton sem megszaktva, azt Ilermasnak Pasi. u & i a d B u tor-a, Kelemen valdi levele, s a kvetkez fejezetben lta" i za a " lnk ecsetelend apostoli egvhz llapota bizonytjk. Vagy ^ tn. T taln a trtneti folytonossg megengedsvel, inkbb a bnbocsts t a g a d h a t a t l a n tnvnek ms rtelmet adnak, azt ugyanis, hogy az egyhz nem bocstotta meg a b n t , mint Isten megbntst, hanem a bnt, amennyiben az egyhzi kzsg hrnevt s szentsgt srtette? Voltak, akik azt llottk, hogy az egyhz midn bnbocaanat oet a ket bocstott*, nem t e t t mst, mint hogy elengedte a knonok z "Seimeta? ltal szabott bntetst, vagy a killott bntets u t n kien" " " gesztelte a bnsket a kzsggel. Megengedik, hogy v a n az egyhzban egy klso forum, mely az egyhz srelmeit, ivn a bn egyszersmind az egyhz parancsainak megsze gse, s kvetkezleg az tekintlynek megsrtse is, megtorolja ; de tagadjk a bels forum ltezst, mely az Isten eltt latba es vtket, magnak az Istennek srelmt, eltekintve minden egyhzi s trsadalmi viszonytl, megbocstan. A katholikus t a n e kifogsokban csak a trtnelem vilgtl ssze-vissza tjrt, fogyatkos ftyolt lt, melyet a hamis t a n sajt ktked arcra bort. A krds teljesen tltsz, amelyet nem is tehet zavarni I A klso forum ellen Tertullin egy bett sem irt v o l n a ; mert Montanus tagadsa bizonyra nem vonta ktsgbe az egyhznak, hogy gy mondjam kzjogi kvetelst, amellyel minden trsulat s egylet brt, hanem a bnbocstst, amelyet az apostolok gyakoroltak, kik Jzustl isteni hatalmat nyertek. A ke resztsg bntrleszt hatalmt elismerte; ugyanezt a bntrleszt hatalmat ms alakban, a keresztsg utn elesett lela bcc aS - kkre nzve, t a g a d t a . E l t t e a keresztsg ltal megszentelt t z 7 . e z g e telkek, ha megint bnbe estek, bocsnatot jra az egyhznl SS b ad.ta kereshettek ; a keresztsg ltal az egyhz egyszer mr megadta nekik a b o c s n a t o t ; ms hatalma nincs neki. Nem rtett-e valsgos bnbocstst, amely Isten eltt megAI
S5
8

a b

, B

A BNBOCST HATALOM

33

gazultt tesz? A mg katholikus rertullin az egyhzi kz felfogsnak ad kifejezst, midn a penitenciatartst a kereszt sggel szemben msodik penitencinak (bnbnatnak) hvja ; teht a penitenciatarts gy trli el a b n t , mint a kereszt sg, vagyis Isten e l t t ; gy tartja ezt alexandriai K e l e m e n ;
T i i -1' i 11 . . ,

pe<nea.M
Breimnek el-

ms helyen, ugyancsak lertullian, a pemtencit az dv msodik pharosnak mondja. Alexandriai Kelemen vonat kozssal a szentrsra, mely a keresztsgt jjszletsnek hvja, a penitenciatartst msodik szletsnek m o n d j a ; szval a penitenciatartsrl, mint bnbocst hatalomrl szl felfogst visszhangoztatja az egsz rgi egyhz. Kereszt sg s penitencia egyarnt az dvzls s a menekls kapuja, az elsn a hitetlen bnsk, az utbbin a keresztelt bnsk vonulnak fel. Mindkett Krisztus vre erejben ll fnn, Krisztus vre pedig a bns llekre szivrog le. Krisztus vre csak az Istent engeszteli, a b n t megvltja Krisztus vre, vagy a keresztsgben, vagy a penitenciatartsban, mely
hasonmsa a keresztsg kegyelmnek az dvzt kimond-

msta*.

hatlan knyrletnl fogva; mondja Szent Jeromos (Diai. 1. adv. pelag. n. 33.). Ez utbbi gondolatokban a penitenciatarts szentsgi mltsga is fel van t n t e t v e , de ezzel most nem foglalko zunk. A deciusi ldzsek ltal megrendtett egyhz ugyan csak t u d t a , hogy mily penitencit szolgltat; szksge volt r hittagado gyermekei szmra*. S mit r Cyprian ezekrl a szenvedlyes, a floldozst rohamosan kvetel elesettek rl : mielott bneikrt, eleget tettek, mieltt vtkkrt penitencit t a r t o t t a k , mieltt a haragv Isteni az elkvetett bnkrt meg [nem] engeszteltk, a bke kiktjbe gondolnak vonulhatni, melyet nmelyek hamisks szp szval grget nek*. Azrt korholja Therapius pspkt, aki valami Viktor nev szuszpendlt prezbiternek mielott penitencit t a r t o t t s az rnak, ki ellen vtkezett, eleget t e t t , korn s sietsen a kiengesztelds kegyelmt megadta* (Epist. ad Fidum.). Mr pedig, ha a penitencia arraval volt, hogy az Isten hnt srt eleget tegyenek, hogy a bnsk Istent megengesztel jk ; ha a penitencit azrt kellett t a r t a n i , mert e nlkl a kiengesztelds Istennel, mely csakis tle fgg s amelyet az egyhz ad, meg nem trtnik : vilgosan kvetkezik, liogy a bnnek bocsnata alatt csak az Isten srelmnek, s nem az
egyhz megbntsnak bocsnatt rthettk, amelyet tulaj donkp

maga Isten ad, midn annak kiszolgltatst az nevben, az hatalmval az egyhz eszkzli. A rgiek fogalma szerint
ProhAszka : Bnbnat. 3

34
fiJ'tc^ml 7,'
e

P R O H S Z K A OTTOKR

Krut ehr i

a? egyhz Krisztus folytonos teste, az egyhzban van a Krisztus ; keresztel, old ; ha a szentsgi tan mg nem is volt kifejlesztve, de az egyhzi n t u d a t b a n s letben, mint kz vetlen gyakorlat folyton rvnyeslt; az egyhz oly kzel ll Krisztushoz, hogy bizonyos cselekedeteket Krisztus ltala vgeztet; az egyhz ministerialiter kegyelmez s eliti; Krisztus teszi, de az egyhz kezvel, A klnbztets KriszUis s az egyhz kzt sohasem szaktja meg ezt a bens ssze fggst ; tartsuk ezt jl szem eltt : a szentatyk, midn valamit az old s kt hatalomban csakis Istennek tulajdo ntanak, ez soha sincs az egyhz kizrsval mondva, mert az egyhzzal Krisztus old s k t : amiket megktztk a fldn, meg lesznek ktve a mennyben. Ha teht goston azt mondja, hogy az egyhz azrt endelte a penitencia idit s llomsait, hogy a bns eleget tegyen az egyhznak is, ez teljesen igaz, s nem szrmazik belle semmifle ellenkez vlemny ; mert az egyhz, mikor tl, kell, hogy ismerje, vjjon a bns igazn bnja-e bnt, s midn a bns ezt a penitencia gya korlata ltal nyilvnvalv teszi, ezltal az egyhznak is eleget tesz.
A keresztsg s penitencia kzt val klnbztets, ez a

udnboctt

izonos a kereszt-

" "'

Hs

nagy elszeretettel fejtegetett prhuzam bizonyra szemeink el lltja azt is, hogy a bnbocst hatalom, melyrl itt sz van, nem volt azonos a keresztsggel. Az eretnekek kislelksge sohasem szllt oly mlyre, hogy a keresztsg erejt is tehetetlennek tartsa brmily enorm bnkkel szemben; nem ; a keresztsg minden b n t trl mg a ktked ember szemben is ; ktkedsk csak ott kezdett ksrteni, ahol a keresztsg u t n kezddik a bn, s ahol az elesett keresztny nek biztatsul r m u t a t az egyhz a kulcsok szimblumra, a hatalomra, mely old s kt, melynl fogva, akiknek meg bocstja bneiket, meg lesznek bocstva, s akiknek megtartja, meg lesznek t a r t v a . . . E szavak hallatra a benyoms kz vetlensge kizrja a lehetsgnek mg rnykt is, hogy Krisztus itt a keresztelst rti. Ki zavarhatja ssze a kereszt sgt oldssal s ktssel? Kicsoda a moss szertartst er klcsi ktelkek jogrvnyes megszntetsvel vagy meg erstsvel? Itt hatalomrl van sz, melynek kt klnll aktusa van, mely gyakoroltatik akkor is, ha old, akkoi is, ha kt. Senki sem gyakorolja a termszetfltti, ktsi hatalmat, mikor nem keresztel; a keresztelsi hatalomnak nincs kt a k t u s a : keresztelni s nem keresztelni; de igenis, aki nem oldja fl a bnst, hanem megkti, az termszetfltti.

A BNBOCST HATALOM krisztusi tnykedst vgez. Azonkvl mltn krdezzk : mirt korltozzuk Krisztus szavait i g y : amely pognyoknak megbocstjtok bneiket, t . i. a keresztsg ltal, meg lesznek bocstva ? ha Krisztus, mint azt e magyarzk megengedik, igazn bnbocst hatalomrl beszl, s ha e h a t a l m a t sehogy sem korltozza, sem a szemlyeket illetleg, mert azt mondja akiknek, sem a bnket illetleg: mirt korltoznk akkor mi ekkp, hogy csak a pognyokat rti ? s mirt csak a pog nyokat, s mirt nem a keresztnyeket? vagy taln ez utbbiak htrnyosabb hetyzetben legyenek? Valban klns 1 Krisztus az egyhznak annyi kegyelemszert, annyi eszkzt adott a hvek dvnek elmozdtsra, mely dvssget
egyesegyedl a bn gtolhatja ; s a bnnel szemben, mely mr a kebelben lv lelket nyomja res kzzel ll az egyhz,

nem segthet nyomorultjain; gygyszerei az idegeneknek szolglnak ; gyermekeivel szemben vigasztalan s tehetetlen ! Ha pedig az egyhznak valban van hatalma Krisztustl arra a clra, melynek Krisztus szolglt; ha az egyhznak valban kell folytatnia Krisztus mvt, mely a b n rontsa : akkor e hatalmat a keresztelsre szortani nem l e h e t ; e hata lom sokkal tgasabb, ltalnosabb, kzvetlenebb lesz, s fel fogja magn tntetni Krisztus szvnek, a lelkek dvzt jnek, szeretjnek, orvosnak hatalmt. Hatalom ... ez a jelsz. A keresztels nem felei meg a specifikus egyhzi fogalomnak a h a t a l o m r l ; e hatalommal br mindenki, e hatalommal bir a pogny, a zsid i s ; nincs az egyhzban ms hatalom? legynk meggyzdve, a montanizmus ltet idege ugyanaz, mely a reformciban erjedsbe ment, s Krisztus testnek nagy romlst v o n t a maga u t n . A bnbocst hatalom tagadsa csak rszlet abbl a nagy tagadsbl, melv az egyhzban minden apostoli h a t a l m a t , minden klnll, a laikusoktl megklnbztetett papsgot, mely e hatalom hordozja, t a g a d [ j a ] : a hatalom nem kell ne kik! Azrt a rgi egyhz az vitiban egymsutn citlta e hrom i d z e t e t : Mt 16, 18. Mt 18, 18. J n o s 20, 2 1 ; . . . s midn bnbocst hatalomrl volt sz : appelllt a mennyorszg kulcsaira, vagyis a hatalomra, mellyel meg kthet mindent, s oldhat mindent gy, hogy meg lesz ktve, illetleg fl lesz oldva a mennyben i s ! S nem hiba mondja Tertullin Zefirinus pprl (de pudit. c. 21.) nec imperio praesidere, sed ministerio sortitus es, a t e dolgod nem ural kodni, hanem szolgim ; t e nem az uralom, hanem a szolglat elssgt n y e r t e d ; mondom nem hiba m o n d j a ; mert br
3

36

PROHSZKA OTTOKR

igaz rtelme is v a n e szavaknak, de itt a tendencia az, ami nyom a latban, s nem a sz. Tertullin j montanista lett, s midn bnbocst hatalmat vonakodik az egyhzban elis
merni, tagadja tlag az egyhzi hatalmai.

Teht a Messis bnbocst hatalommal jtt le a fldre ; ilyen Messis kellett az emberisgnek ; s ezt a bnbocst hatalmat truhzta msokra, gy, hogy ez ldsthoz hata lommal szemben ll minden bns szv, s nem kell a Messis korba visszavgydnia, egsz a vilg vgig.

III.

A bnbocst hatalom biri hatalom.


A bnat filozfija knnyen meggyz rla, hogy az irgalmat keres embernek semmi sem szlt oly behatan szvhez, mint az egyhz azon fnsges jellege, melyet az old s kt hatalom nyomott homlokra. A messisi gon dolat a bnk bocsnatrl megvalsulst s folytatst nnepelte az egyhz e hatalmban, melynek cmerben a kulcsok nem hinyoztak. Isteninek bizonyult ez az egyhz, midn ez gbemered ignnyel tpett jel, hogy bnt bocst. A termszetfltti tekintly, mellyel Krisztus felruhzta, a nyelv ajndkban, a csodkban, a llek kzlsben, a vr tansg erejben n y i l v n u l t ; de mindezeknl nagyobb a bnbocsts hatalma, s m l y r e h a t b b ; mert e hatalom ltal hozz van fzve az egsz bels let, utolrhetetlen er vel indul meg benne a szellemi s erklcsi tevkenysg; kezeibe vannak letve a szivek s senki sem nylhat azokba oly gyengden s oly hozzrtleg, mint a szabadts ez angyala, ki a megktzttet oldja, s az rjngt m e g k t i ; mindkettt csak azrt, hogy el ne vesszen. Innen e hatr talan, vonzalmas bizalom ; lbaihoz borul nknt a np ; nygve emeli kezeit az g r e ; knnyes szemmel vallja be b n t ; tetteit, szavait, gondolatait fltrja; elpanaszolja gonoszsgnak krlmnyeit; amit msutt sznlelt, itt fl trja ; amit rejtett, itt szintn bevallja ; reszket, hogy taln valamit titkol benne az nszeretet; a bnrt jr bntetst k r i ; elengedst gyanakodva s bizalmatlanul v e s z i ; vgre hajtst pontosan eszkzli felgyel, tan, poroszl nlkl. E tnemny eltt bmulva ll meg a kutat sz ; ez a Llek, a szellem ereje, ez az let hatalma 1 Ms megfejtst nem adhatni 1 E csodlatos tevkenysg az egyhz old s kt hatalmbl indul ki.
A kt s old hatalom a legbensbb plazmja az egyhzi

^^^f^
> >i
to bb

el,e

e -

organizmusnak,

ebbl lti magra jellegt a nagy test minden

PROHSZKA OTTOKR tagja, minden szerve; ez t a r t ssze mindent, ez hatol ei minden kpzdmnybe, ezen mri magt fejldse s h a n y a t l s a ; azrt okvetlen szksges ez old s kt hatalom
nak, s klnsen a bnbocst hatalomnak termszetbe mlyebb pillantst vetni. zt lltjuk, hogy a bnbocst hatalom bri szken l; trvnyszk az fruma; hogy tevkenysge akr kts, akr olds legyen, bri tlet, valsgos jogrvnyes dnts.

,iulom"^l

"='

'r^"iSis

np..

Semmi sem adhat errl tzetesebb felvilgostst, mint a rgi egyhz kpe. Az egyhz az Isten kzsge, amelyben a hvek laktak ; keresztnyek voltak, de Antiochiban laktak ; volt Rmjuk s Korinthjuk, Carthagjuk, Melitinjk. Vol tak foglalkozsaik, vilgi gyeik ; jrtak alexandriai utckon, s gyalogoltak az appiai ton ; voltak villik Bajaeben, Tusculumban ; volt Caesarjuk, s Prefektusuk ; t u d t k , hogy hny rakor kezddik a trvnykezs a frumon, s mikor vannak ' eladsok Pompejus vagy Marcellus sznhzban ; volt keresetk, fizettek adt s szolgltak a hadseregben ; voltak plebejusok, gazdatisztek, kereskedk, eunuchok, amint jtt, hisz a vilgbl valk voltak ; de e mellett s min den egyb viszonyukat rendezve s uralva volt ms letk is, melyen lelkk csggtt, volt ms hatsguk is, melybl kz vetlen az Isten akaratt vettk ; volt ms frumuk, ms brskodsuk, mely nem a csszri trvnyt m a g y a r z t a ;
s z m

volt ms letk, . . . ez az Isten kzsgnek

lete.

Fegyelem s szent let, trvny s kegyelet des ssz hangban egyeslt az Isten kzsgeinek letben. A kzsg ben szeretet l e n g e t t ; de organizmusa a felttlen tekintly kifejezse volt. z egyhz kt s old hatalma mindjrt
kezdet ta magra lttte a Krisztus nevben eljr atribunah

minden mkdst. Az egyhzban az apostolsg egy forum volt, s az apostolok kzfltevse ltal az isteni tekintllyel alr " e flruhzott prezbiterek s pspkk folyton a bri hatalua " I M m rvnyestettk ; forum, amely a Caesar frumt meg haladta s minden gyet maghoz ragadott. Az egyhzi forum el tartozott minden gyk, minden bajuk, preik, ellen sgeskedseik, meghasonlsaik. A keresztny kzsg az Isten csaldja v o l t ; a hvek nem voltak testvrek rvasgban . . .
n

atyai hatalom n l k l ; hanem testvrek az atyai hatalom s

tekintly alatt. E hatalomnak a szeretet s a buzgalom volt poroszlja s felperese. A testvrek nemcsak a maguk dvt munkltk, hanem egymst s az egsz csaldt, s pgy az apostoli tekintly nemcsak az egyesekre, hanem az egszre

BIRGT HATALOM

.39

is kiterjedt. Minden tveds kettt r i n t e t t : a tvednek lelkiismerett s a kzsget. A kzsget ismt ketts mltat lansg rte, midn valaki v t k e z e t t : a kzsg belsejben a ront plda botrnyt okozott, mely ellenhatst, elgttelt vagy legalbb ertlenitst kvetelt, klre pedig a hvek vtke csorbtotta a kzsg j hrnevt s beszennyezte azt a kegyelmi fnyt, mellyel az egyhz szentsge a hitetleneket maghoz vonzhatta. Az egyhzi hatalom teht kzbelpett s kizrta a bnst az egyhz kzssgbl mindaddig, mg a nyilvn elkvetett botrny viszont nyilvnosan, a vtek ntudata s a lelklet megvltoztatsnak ktsgbevonhatlan jele ltal meg nem sznt, s gy nmagtl jtt ltre mr az apostoli egyhz ban a nyilvnos bnbnat. Idejrult azonkvl mg, hogy min denkinek nmagt gy kellett tekintenie, mint Krisztus test nek az egyhznak tagjt s olyannak t a r t a t n i a mindenki tl. Egy keresztny sem vtkezhetett kizrlag a maga k rra : Ha az egyik t a g valamit szenved, egytt szenvednek minden tagok. I. Kor. 12,26. Egy keresztny sem mondhatn keresztny t r s n a k : mi kztk hozz, ha n vtkezem? Az Apostoli Konstitcik errl nagyon kemnyen tud nak rni (Constit. 1. 2. c. 1 8 . ) : Keves kovsz nagy tmeget erjeszt meg, egy tolvaj hrhedtt teszi az egsz kzsget, s holt legyek bdss teszik az illatos olajat. . . H a t e h t a bns embert az egyhzbl ki nem zrjuk, az Isten hzt latrok barlangjv alacsonytjuk.* A keresztnyek tpreng lelkiismeretessggel vigyztak, nehogy istentelenekkel ele gyedjenek, s azoknak kizrsn fradoztak, mg mlt peni tencia s feloldozs ltal kiengeszteltettek. Minden kzsg arra volt hivatva, hogy tagjai kzsen szolgljanak az Istennek ; jegyes volt az, kit az r magnak kivlasztott s elksztett; az egyesek vtkei meggyng tettk a szolglatot, bemocskoltk a menyasszonyi rnht. gy teht minden kzsgnek s az egsz egyhznak rdekben fekdt, hogy a bnsk lakoljanak, hogy vtkeiket el ne tit koljk, hanem tredelmesen elismerjk s bocsnatot nyer jenek. Erre szolglt a kt s old hatalom; megkttte a bnst, tlt fltte, kizrta, bnhds al vetette . . . fel oldozta, levette lelkrl a terhet s Isten s a kzsg eltt kegyelembe s kzssgbe visszahelyezte. E hatalom sohase
sznetelt, e hatalom lelke a kzsgnek; folytonos nevels behatsa alatt tartja a hveket s erklcsi erejvel minden tagot megjelel mdon s mrvben tjr, tiszttja s megszenteli a bnst is, s ellenslyozza hatlyosan a hallt hoz rosszat.

40

PROHSZKA OTTOKR

A hatalom folytonos, mindenre kiterjed joghatsgot gyakorolt, minden bnre, bajra, botrnyra. Azrt ha valaki titokban is vtkezett, e bntnyrt ms ltal bevdoltatha tott. Szp Szent gostonnak e szoksra clz, s a tiszta let asszonyokhoz, kik uraik hzassgtrst eltrtk, int zett szava a 49. s 56. homiliban: Ne legyenek elnzssel a keresztny asszonyok, hanem lpjenek fel uraik ellen, nem a testi vgy, hanem azok lelke m i a t t . . . Ne engedjtek parznlkodni frjeiteket; adjtok fel az egyhznak. Nem mondom a kzbrknak, a prokonzulnak, a helytartnak, a comesnek, az imperatornak . . . S midn goston buzdt, hogy titokban utastsuk rendre a titkosan vtkezt, akkor
sem zrja ki az egyhzat

Semmi sem vonja ki magt e hatalom all. Szent Pl szigoran megtiltja a korinthusiaknak, hogy prikkel, vilgi gyeikkel, pnzbeli ktes kvetelseikkel a vilgi trvnyszk el menjenek. Az Apostoli Konstitcik szintn gy fogjk fel az egyhzi tekintlyt, mint trvnyhoz, bri, esetleg fenyt hatalmat. E felfogsbl kell eredeztetni a pspkk nek a ksbbi impertorok ltal elismert brskodsi hatal mt. Nagy Konstantin ugyanis hrneves ediktumban, ame lyet a theodosiusi kdexben olvasunk, mindenkinek meg engedi, hogy brmily gyben a pspki frumhoz appelllhasson. Ugyanezt tettk a frank kirlyok s rmai csszrok, Nagy Kroly, J m b o r Lajos. A szzadok folyamn a polgri gyek s kriminlis prk, a nyilvnos bnk maguk utn vontk a pspki joghatsg ketts, egymstl lesen meg klnbztetett frumt : az egyik a kls forum, hov a nyilvnos, polgri s kriminlis gyek, egyhzi fenytkek, kikzstsek tartoznak ; a msik a bels forum, a lelkiismeret fruma. Ez a llek gyeit kezelte, Istenhez val viszonyt, adssgait, sebeit gondozta. Nem lltom ezltal azt, hogy az apos oli egyhz taln a lelkiismeret bajait is nyilvn trk!, rorjm gyalta volna ; nem, az egyhz bnbocst hatalma magban vve IM",wzOTyitja mindig titokban gyakoroltatott; csak annyit hozok le, hogy ez ' " az old s kt hatalom annyira bri hatalma az egyhznak, hogy e tekintlynek gyszlvn tltengsbl szrmazott az a trtneti jog, melynl fogva a polgri gyeket s a kriminlis prket, nemcsak az egyhziakt, de a vilgiakt is a tkt s
A
, L 1

old hatalomnak vetettk aln. E trtneti ki)ejls hatrozottan r

mutat a hatalom bri minsgre, mivel mindig tlt legelrejtet tebb s legknyesebb g y e k b e n . . . a lelkiismeret gyeiben i s : azrt rruhzta a bizalom s a gyakorlat a vilgi gyeket is,

bri

hatalom

41

Ha a kt s old hatalom kls trvnykezsi frumm tudott fejldni, lthatjuk, mennyire volt bri hatalom a lelki gyekben. Nehz elkpzelnnk e bri hatalomnak kezdetleges gyakorlst ; annyi tny, hogy joghatsgt az egyhzi tekin tly minden b n fltt, legyen az kis vagy nagy vtek, titkos vagy nyilvnos bntny, Isten helyett s Isten nevben gyakorolta. Nem volt ms, aki kikzstett, ms, aki a bntl feloldott; hanem ugyanazon elljr, akr prczbiter, akr pspk. A legrgibb idben ezt a pspk t e t t e a prezbitriumtl krlvve, nemcsak a nyilvnos bnkben, hanem a titkos vtkekben is, melyeket a bns maga mindjrt nyilvn bevallott, vagy a titkos gyns u t n a gyntat tancsra nyilvntott, vagy melyet a prezbitrium eltt a hvek rbizo nytottak. Mert, amint emltettk, a szoros kzssgnl fogva a hvekre az a ktelessg hramlott, hogy tvede.z testvreik nek botlsait a prezbitrium eltt bejelentsk. A tvedez testvr azutn, ha nem is akart, a prezbitrium el citltatott, s ha b n rbizonyult, penitencia al v e t t e t e t t . A pspk, vagy a gyntatsra kikldtt prezbiter s prezbiterek brs kodsa mindezt klnbsg nlkl sszefoglalta. me a kezdetleges, testvri kzssgben l egyhz, . . . a csaldos ember hza, s a trtnetben nyilvnul, nagy Isten
orszaga ; egyikbl sem lehet kiirtani az atyai tekintly s a bri

hatalom folytonossgt, melyet kezdetben mg a csaldi szoros sszekttets s rdekkzssg gyengd vonsai von zv tesznek. Az evangliumi kpek a hzrl, csaldrl s orszgrl testet ltttek benne s a kt s old hatalom egy rszt, a kegyelet s odaads msrszt, kpezik azt a kt sarkot, mely krl az egyhzi let forgott. A zelus az segyhz gynyr vonsa . . . e buzgalom a bnt ldzte, s a bnvesztje az utols forum v o l t : die Ecclesiae. Az Ecclesia pedig a b n t enyitette, oldotta, kttte, amint jnak ltta, mert magra v e t t e Krisztus szavait i s : amit loldoztok, fl leszen oldva, amit megktztk, meg leszen ktve. Kedves . . . s erteljes tekintly ! Krltte, mint kz pont krl jegecedik az egyhzi let. E tekintly szent, s a hvek n t u d a t b a n mindig meg tartja sszekttetst Krisztussal, a brval, aki eljvend tlni az eleveneket s h o l t a k a t ; azrt fl Jeromos tletet mondani . , ,,
A bfri hatalom

azokrl, kik Krisztus testet szavaik erejvel a kenvr szne ^' *"> al idzik, s akik kezkben t a r t v n a mennyorszg kulcsait,

42

PROHSZKA OTTOKR

bizonyos rtelemben az tlel napja eltt tlnl. Azrt ltja Chrysostom, hogy a papnak tlszke mennybe van helyezve, s hogy mennyei joghatsg al tartozkat tl. Ki mondja ezt? krdezi magtl, maga az g k i r l y a : mert amiket megktztk a fldn, meg lesznek ktve a mennyben. Mit lehetne e tisztt) sszehasonltani? Az g indul a fldn gyakorolt tlet nyomaiban.* (Horn. V. in Isai.) Halljuk csak : iteloszek, itelet napia, itelet nyomai: kellenek-e vilgosabb kifejezsek? de fltve mg azt is, hogy az egyhzi gyakorlat az letet teremt hitnek kzvetlensg vel, s az atyk s rk az egyenes kijelentseikkel nem is bizonytank, hogy a kt s old hatalom s in specie a bn bocst hatalom, tl, bri hatalom : a szavak maguk, amelyekkel Krisztus a bnbocst hatalmat az apostolokkal kzli, nem rthetk mskp, mint tl, bri hatalomrl. Mert ime Krisztus, az egyhz alaptja, az apostolokban s utdaik' ban hatalmat llt fl s e hatalom abban ll, hogy a bnsl beltsuk szerint felszabadtsk a rajta nyugv ktelezettsg tl s tehertl, vagy tartsk t meg alatta, vagy vgl szab janak r, rjjanak r jogrvnyesen, amit clravezetnek ismernek, s mindezt tegyk az illetnek rdemei szerint : mi pedig ily hatalom s eljrs a bri igazsgszolgltats, A bri hatalom lnyege ugyanis abban ll, hogy valaki azon tekin tlynl fogva, melynek hordozja, dnt tletet hozhasson a jogsrelmekben s pedig vagy felment, vagy krhoztat t l e t e t ; s hogy ez tletnek meghdoljon necsak az, aki akar, hanem mindenki, akinek e bri hatalom krbe es gye van. Ilyen az apostoloknak j u t t a t o t t hatalom ; abban a trsasg ban, mely az Isten kzsge, az tletk dnt, hathats, s mindenkinek, aki bnbe keveredik, e hatalomhoz kell folya modnia ; nincs kerl t, nincs ms t ; minden t a mennybe akar vezetni, de csak egy kapun, s errl azt mondja Krisztus : neked adom a menny kapujnak kulcsait! tletk oly dnt s hathats, hogy a llekbe hat, s az gbe h a t ; oly szellemi s les, hogy ahov semmi sem r, ez oda r. ltala a bns feloldatik ktelktl; ktelk a bn, mely a lelket az rdg rablncra fzi, ktelk a bntets iszony s rk s vltozhatlan szksgessge. Iszony ktelkek ezek, erejk s mrvk mutatjk, mily nagy, nemes, elkel az a llek, melyre ily ktelkeket lehet r a k n i . . . boldogsg ban p gy, mint rabsgban mutatja, hogy isteni. Isteni ktelkek, ami az ert illeti. . . rdgi ktelkek, ami a sze rencstlensget illeti; de brmint vtessenek : isteni lesz minik

bri

hatalom

43

dig az a hatalom, mely azokat oldja, s isteni lesz, mely azokat k t i ; azon klnbsggel, hogy midn kt, nem maga kti le az Isten gyllete al s a pokolhoz a megtrni nem akar, s azrt m r a bkkban leledz lelket ; hanem megtartja azt, s nem oldja fl e gyszos ktelezettsg bkibl, s rrja azt a ktelessget is, hogy jra vesse al magt e hatalom tlet nek, s penitencit ad gy a floldozottnak, mint az elitltnek. S ez utbbi megjegyzs, hogy az old hatalom a bnst rtatlann teszi, s a kt hatalom, amint az most gyakorol tatik, a megrgzttet sem igen bnteti, m u t a t j a a vilgi s a lelkiismereti forumok klnbzsgt. Rgen ugyan
i i _ . i i . f i

Apoigiris.wkismereti fornu. kiT.tes-

a kt hatalom t g a b b trben m o z g o t t ; mert a kikzsts a nyilvnos bnkkel rendszerint ssze volt ktve, s a nem nyilvnos bnsk is, kik knoni penitencit t a r t o t t a k , ki kzstve voltak ; most azonban ilyen rvnyeslsei nincse nek. A vilgi trvnyszk egszen ms irnyban m o z o g ; tl az is, de tlete nem teszi a bnst rtatlann, s akit rtatlannak tl, arrl flttelezi, hogy valban az ; akit pedig vtkesnek ismer, azt eltli, krhoztatja. A kt trvny szk klnbsge oly nagy, mint az isteni hatalomnak az emberitl val tvolsga. Az isteni hatalom p azrt, mert vgtelen, a rosszbl jt varzsol, s a romlottbl Isten temp lomt p t i ; azon clbl lltja fl trvnyszkeit, hogy a b n t igazsg szerint elengedje, s nem azrt, hogy azt bosszulja; a vilgi hatalom, mely a trkeny emberi trsa dalmat vja, s nem a vgs cl, hanem egy kzbevetett, egyelre elrend cl szerint igazodik : arra lltja fl tlszkeit, hogy a trsadalmi letben a rosszat bntesse, s a jt vja. Jllehet a liberlis, tlhajtott eszmk befolysa alatt mr szinte nem is akar bntetni, hanem javtani, s e tl zsban oly feladatokat affektl, amelyeknek meg nem fe lelhet. A lelkiismereti forum brja arrl tl, rdemes-e ez a bns az Isten kegyelmre ; a vgi forum brja arrl tl,
rdemes-e ez a vdlott a bntetsre >, szval a lelkiismereti

forum tendencija a kegyelem ; a vilgi bntets.

IV.

Az egyhz bnbocst hatalma fltt lenl szksges s ltalnos.


Trvnyszk, mely rdem szerint a bnt akarja meg bocstani : ez az Isten trvnyszke a fldn. Valban mlt az Istenhez! Az Isten bocstani akar . . . Ki ne volna hls ezrt 1 De az Isten r is . . . irgalmban is r ; gy irgal maz, ahogy akar, gy bocst, ahogy akar. E bocsnatra tlszket lltott fl ; llthatott volna fel m s t ; ms jel ltal a d h a t t a volna tudtul irgalmt. De, hogy mit tehetett volna, az mind medd s termketlen g o n d o l a t ; a dnt az, hogy mit t e t t ? ! me mit t e t t : neked adom a mennyorszg kul csait ; amiket megktsz a fldn, meg lesznek ktve a menny ben . . . akiknek megbocstasz, megbocstok n. A bneivel vajd, az irgalmat keres teremtmny termszetes rz kvel kitallja, hogy teht erre kell m e n n i e : itt nylik meg a bnbocsnat t j a ; szve is, mely az Istennel val kzle kedst keresi, a vgy sztnvel a kulcsok hatalmhoz tere ldik. S az sz? 1 Az sz nha kifogsokat emel; pedig a bnnel szemben tlag a szvnl keres tancsot, s e tancs igazabb, mint amit a hideg megfontols kigondolhatott volna; de azrt abban a nyugtalan szben mgis t m a d h a t az ilyen
ktked gondolat : htha mshol is lehet bocsnatot nyerni ?

gy adta-e Isten az egyhznak a kulcsokat, hogy m s kul csokat az ember nem tall az Isten orszgba? Szksges-e okvetlenl alvetni magunkat, vagy pedig csak gy adta-e Krisztus a hatalmat, hogy aki akar, hasznlja fel ez old
hatalmat, aki pedig nem akar, az lpjen a npek bnbocsnatot

keres svnyre? Mert hisz akik nem keresztnyek, azoknak is csak t n megbocstja Isten az bneiket? vagy nem? Ki llithatn ezt ugyanakkor, midn az Isten irgalmrl beszl. Tvol legyen I Ez irgalomra mg csak gyorsan t n rnykot sem vetnk 1 Az Isten bizonyra adott mdot, hogy

A BNBOCST HATALOM SZKSGES

45

j nem keresztnyek is bnbocsnatot nyerhetnek, s az egy hz mgis fnntartja az kvetelst, hogy az Isten monda : neked adom a mennyorszg kulcsait ; nincs ms kulcs ; fg getlenl tlem, kulcsaim nlkl senki sem mehet be. Enym a bocsnat, n oldok, n bocstok, senki ms ! Nzztek e klns tnemnyt I Az egyhz akar bnt bocstani, de e hatalmat kizrlag magnak kveteli! Kve telse rendletlen, felttlen, elengedhetlen. Mindenkinek, aki nek bne van, ha kegyelmet akar, itt kell azt keresnie. Nz znk jobban szembe e fnsges hatalomnak. Az a szeld, a slrnkozval sir, a bnkdval bnkd, az Isten irgalmt a bnssel leesd egyhz, mely szelldsgben az Isten nagy sgt utnozza, k i nem ereszti kezbl az igazsg jogart, ^a't&Lie, ki nem lki maga all az tlszket. A zsoltros szavai szerint: justitia et pax osculatae s u n t ; ez a justitia ott van az egyhzi hatalom fnsges homlokn, s az isteni jelleghez ill komoly sznezetet lehel azokra a klnben mosolyg, irgalmas vonsokra. A kulcsokat kezbl soha ki nem ejti, a bnsknek alvetst hajthatlanul kveteli. Ez a lelkiisme reti frum olyan, hogy a bn tle fggetlenl soha meg nem bocsttatik, mg akkor sem, ha a bns e fggst nem ismeri; a fggs azrt tny, a trgyi rendben megvan, valamint a trgyi rendben megvan a vrkerings, s ltala lnk, mg akkor is, ha rla semmit sem tudnnk.
e r , z b e n

Krisztus igy akarta, szavai bizonytjk : akiknek meg bocstjtok . . . vagyis : h a ti megbocstjtok, megbocstom n is, ha ti megtartjtok, megtartom n is . . . senki se gondolja pedig, hogy ez Krisztushoz nem mlt alrendeltsg ; nem alrendeltsgrl van itt sz, hanem csak azon ltalnos tr vnyrl, hogy az Isten a msodrend okok ltal hajtja vgre szndkait, azrt adott nekik erket, azrt adott apostolai nak is bnbocst hatalmat. Mit tehet az apostol e hatalmnl fogva? megtarthatja a bnt, flteszem mindig, hogy rdem szerint tl, mert ha nem itl rdem szerint, hanem n knybl, akkor nem is l az Istentl adott hatalommal, teht megtarthatja a bnt, s igy azt eszkzli, hogy a bns nek a bocsnatot ismt nla kell keresnie, s e hatalomtl fggetlenl bntl nem szabadul. Ha ugyanis volna ms t is a bnbocsnat elnyersre, akkor a bnt hatlyosan megtartani nem lehetne; a bns ugyanis azt gondolhatn magban : az egyhzi hatalomtl nem nyertem bocsnatot, sebaj ; van mg ms t ; majd azon boldogulok. A bnmeg tart hatalom semmis volna, inkbb formalitss vkonyod

B ^ K U J - I U L

* *

ut

46

PROHSZKA OTTOKR

XllZi. '

nk. Ha teht valban van az egyhzban hatalom a bn megtartsra, akkor e hatalomtl kell fggnie a bocsnatnak is ; kell, hogy az egyhzi hatalom a bnbocsnatnak egyetlen eszkze legyen ; kell, hogy tle fggetlenl a bn meg ne bocsttassk. Vagy taln csak azon bnk megtartsa krl legyen hatlyos az egyhzi hatalom, amelyek az tlete al ter jesztettek, a tbbi pedig keresheti a bocsnatot, ahol akarja? Mi e megklnbztetsrl semmit sem t u d u n k , sem a szentfsbl, sem a dolog termszetbl s p azrt azt egysze ren elvetjk. A szentrsban Krisztus kzli az Lelkt, s vele az hatalmt a bnboesnatra s bnmegtartsra. Kzli szeretetbl ; s a bnk fltt tl frumot is csak a hvek javra lltja fl. Ki akarja elgteni az irgalmat keres szvet: termszetnknek megfelel nyugtatst akar adni em beri szval, amely sz az v legyen, krisztusi absolvo legyen; valamint krisztusi a hatalom is, melynek erejben kimondjk. De ha e frum nem elkerlhetetlen szksges, ha van ms t is a bnbocsnatra, fogja-e vonzani az embe reket egy oly brskods, mely eltt fel kell trni a szv legtitkosabb gondolatait, lbbal kell taposni fensbb hsies sggel a termszetes szgyenrzetet, meg kell alzni magt, mg ha csikorog is bele lelknk? Fogja-e vonzani az embereket az ilyen eljrs, fleg, ha meggondoljk, hogy gyis jrhatnak, hogy m e g t a r t a t n a k bneik, s kvetkezleg jra knyszerlnek tesni a vizsglaton s tleten? Nem . . . 1 kttt apostoli bnbocst hatalom a rgi buzgalom letn
tvel szintn tevkenysgen kvl helyeztetett volna mr! ha volna ms biztos, Krisztus ltal is helybenhagyott tja a akkor a gynssal, megalzassl ssze

vtta

C O ILAO

i*o8it6\t*toat bocsnat elnyersnek,

Maga az a sz : akiknek megtartjtok . . . elg, hogy az embe rek ne itt keressk a bocsnatot, hanem m s u t t ; hiszen a fltt szerint van egy ms biztos eszkz keznkben, mit folyamod nnk ahhoz, amely oly nehz s erszakos? Klnben is bn bocst hatalom csak akkor lesz szszer, ha vagy szksges a hatalomnak magt alvetni, vagy ha ez knny s pen azrt knnyebb mdja a bnbocsnatnak, mint az a msik, melyrl fltesszk, hogy v a n . Mert ha nem szksges, s hozz mg nem is knny, hanem terhes s kellemetlen: senki sem fogja ignybe venni. Ez egy 1 De v a n mg ms nehzsg i s ;
bnbocst s egyben mg bnmegtart hatatom ellenmonds nlkl csak gy kpzelhet, ha alja van vetve minden bn;

ha nlkle meg nem bocsttatik egy sem.

A BNBOCST HATALOM SZKSGES

47

S ez a szavak rtelme ; a bnbocst hatalom a kulr-sok hatalmnak egy rsze; de osztozik annak ftulaidonsgaiban : ltalnos . . minden bn alja van vetve ; egyet len . . nincs ms eszkze a bnbocsnatnak ; valamint Krisz tus bnbocst hatalma ltalnos s egyetlen. Mindenkinek csakis nla kell keresni irgalmat. Neked adom a mennyorszg kulcsait, amiket megktsz . . . lehet-e e szavakkal szemben lmodni arrl, hogy igen, neked adom a kulcsokat, de
azrt boldogulhat nlkled is, aki akar'
J

A gondolat, hogy minden bnt al keli vetnnk, s hogy a kulcsok hatalmtl fggetlen bnbocsnat nincs, az egyhzban csorbttatJanul fennllt. Az eretneksgek e gynge s beteges disztinkciba, hogy az egyhz hatalmn kvl ms IJAf n'L"' fggetlen bnbocst eszkz ltezik, nem ereszkedtek. Hason lt hozz Montan tana, ki a kisebb bnk bocsnatt az egyhznak engedte t ; de a nagy bnkt az Istennek t a r t o t t a fnn. De erre sem mrne a logiktlansg, a bels ellentmonds oly csapsokat, mint az elbbire. Szent goston 392. beszdben az egyhz ntudatbl beszl, midn a kul csok hatalmt ltalnos, egyetlen eszkznek mondja a bnb o c s n a t r a : Senki se mondja, titokban tartok penitencit, Isten eltt tartok ; tudja , aki megbocst nekem, hogy mi van szvemben. Teht hiba mondatott : miket megoldoztok . . .? Teht hiba adattak t a kulcsok az egyhznak? Mes akarjuk taln histani az Isten evangliumt? rtelmetlenekk tenni Krisztus szavait?* Igy beszlnek a gyenge lelkek, kik komo lyan nem akarnak, kikben a bnat elhal ; mert nincs ereje, hogy klsleg nyilvnuljon. S mit tesz goston? goston az evangliumban nem ismer penitencit, ha mg oly bens sges s tkletes volna, amely a bnst felmenten az egyhz kulcsainak ignybevteltl. gy rzet az egsz egyhz. Minden bnre kiszabta a penitencit, s e penitencia al v e t e t t e mindazokat, kik engesz tels s bkt kerestek ; nemcsak, hanem knyszertette krt md L ol ne a ia penitencira. Azon buzgalom, mellyel a prezbiterek s a test- btm, a l jal a l ia a vrek egyms dvt kerestk, csak akkor pihent meg, midn a tvedt az egyhzi penitencia alatt ltta. Aki az egyhz ltal kitztt l'i teleket meg nem t a r t o t t a , annak a bocsna tot megtagadtk, s t az oltrtl eltil ottk. Ez ltalnos praxis csak azon meggyzdsbl szrmazhatott, hogy minden bns kizrlag az egyhz tjn nyerheti el bnei bocsnatt. Nem elg a bnat, nem elg a pen t e n c i a . . . feloldozs kell, s ezt az egyhz adhatja csak. H a az egyhz ismert volna egy
t ttdI,ak

48

PROHSZKA OTTOKR

ms utat is a bocsnat elnyersre, akkor a bnbnkat bizo nyra nem tartja mltatlanoknak az r asztalra; ha pedig dacra annak, hogy ismer ms eszkzt, mgis valamennyit a kulcsok hatalma al szortja, s a szentsgeket is csak ezeknek szolgltatja, fiaiul csak ezeket ismeri e l : akkor nknyleg s rvnytelenl jrt el, mert a bnbocsnat kizrlag Krisz tus hatalma, s Isten gy bocst, ahogy akar. Azonban e gyannak mg rnykval sem tallkozunk! A hvek tehetetlensgk n t u d a t b a n mind csak annak az egyhznak kebelre vgynak, s ajkairl lesik a bnbocsnat kegyelmt Visszatarthatlan ramknt tdul az egyhzi penitencihoz a sebzett szvek zne ; egy gynge sejtelem sem bukkant fl ez rbl, hogy t a l n mshol is lehetne bocsnatot nyerni 1 Nem tehet; teht ostromoljk az egyhzat, mint a hajbl kiesettek, az letsztn rohamossgval kapaszkod nak ktelkeibe. Megrendt ltvnyt nyjt ez az elementris vgyds, amellyel a rgi egyhz hvei az egyhz bnbocsna t t leesdik ; lelkk sr e nagy kegyelem utn s senki sem feleli, kivve a kishit monfanistkat : menjetek mshov. Nem, ne menjetek mshov mert ezt s kegyelmet mshol meg nem nyeritek : maradjatok, krjetek, srjatok, hogy bocsnatot nyerhessetek 1 Kegyelem a penitencia, kincs a bnbocsnat h a t a l m a ; a kegyelmet krni kell, a kincset keresni s becslni kell. Tiszteletremlt, gyengd segyhz, mely e felfogsbl s rzelembl lsz, mennyire klnbzl tlnk ! Tudjuk, hogy elssorban a nyilvnos penitencia u t n vgyik ez az segyhz, mert klnbztetett a nyilvnos s titkos b n b n a t kzt, melyrl ksbb szlunk, e klnbztets azonban most trgytalan, midn azon szksgessgrl van sz, melynek ntudatban a hvek a bnbocsnatot az egyhznl keresik. Ez a szksgessg nagyszeren nyilvnul az egyhz rgi fegyelmben ! nyilvnos penitencit a msodik s harmadik szzad ivek ido t. egyhza nehezen adta. Azrt a templom kapui eltt lltak azok, akik a nyilvnos penitencit krtk, ahol zskot ltve, "'grotiffik ' hamut hintve fejkre, a templomba lp hvek lbaihoz borul5'yMzbat. " t a k s knyrgve krtk ket, hogy necsak Isten eltt legye nek kzbenjrik, hanem a pspkt, a prezbitereket s az egsz kzsget ostromoljk krseikkel, hogy a penitencia nekik feladassk. Az apostoli szokst az Apostoli Konsti tcik* msodik knyvben olvassuk. Azokra, akik nyilvnos bneik miatt az egyhzbl kizrattak, a diaknusok vigyz tak, hogy a templomba be" nc lpjenek ; ha pedig meg akar2 6

A BNBOCST HATALOM SZKSGES

49

nak trni, krjk rtk a pspkt, hogy a penitencihoz bocsassa E parancs tzetesebb meghatrozst a 39. feje zetben olvassuk valamint a pognyoknak, kikkel nincs kzssgnk mg meg nem keresztelkednek : gy a bnsk nek is, kik a pognyok hasonmsai, megengedjk, hogy a tempiomba jjjenek nehogy vgleg elvesszenek ; de ne legyen rszk az imban, hanem tvozzanak a trvny, a prftk s az evanglium felolvassa utn, hogy tvozvn, letket meg avtsk s megtrjenek, s gy azutn mialatt az egyhzat ltogatjk s imdkoznak, valamikor k is a kzsgbe fel vtessenek*. Akik penitencit akartak tartani, azoknak nem hittek tstnt, hanem a kny gseik ltal megindtott hvek jrtak kzbe rtk Igy tettek Rmban, gy Afrikban. Tertullin szerint a prezbiterek lbaihoz kellett e bb borulniok, az Is en kedveltjei el trdelnik, a testvreket mind eszkz haszna niok, hogy krsk meghallgattassk. Mindez csak a penitencia megkezdsre Ilik, k egyelre csak kny rgtek, hogy legyen szabad nekik azon tra lpni, melynek vgn brmily id s sanyargats kzbevetsvel kegyelmet s bkt nyernek. Krtk k azutn is a testvreket ; de csak arra, hogy imdkozzanak t k : a penitencia megku ttst krve, bnbn lelkletket hoztk volna gyanba. De ha t n a forr vgy a teljes kibkls u t n ezt is megengedi, tny mgis, hogy elssorban ma t a penitencit lel kende, ve kr k. Ezt vrja, ezt kvnja, ezt kikri*, all a kapu eltt s sajt megblyegzettsgvel msoknak int pldul szolgl ; ki akarja magnak csikarni a testvrek knnyeit, s inkbb sznalmat szerez, mint bocsna ot ; csupa tertullin kifeje zs az segyhz szoksrl, melyekben mg nem lp fel a montanista szigor ; ha ennek rideg lehelett kvnjuk rezni, a knnyeket meddknek, az irgalom kiltst hibavalnak kell gondolnunk ; a montanista Tertullin igy r : a hzassgtrkt s parznkat a kapuk el lltjk, ott sirhatnak sovny, termketlen knnyeket, melyek bkt rjuk nem hoznak, ott v r h a t n a k , s nem nyernek mst, mint csak azt, hogy bneik s gyalzatuk nyilvnvalv lesz. (De Patient, c. 5.) Csodatev Gergely s Szent Vazul knonjai e knyrgst s rimnkodst mr a nyilvnos penitencia stcii kzt eml tik ; jllehet elbb nem volt az; Novatus eltt az egyhz kapui eltt lltak azok, kik a vezeklst mg meg nem kezdtk, csak krtk. Amit gy szvk knnyebblst keresve nknt tettek, azt ksbb mint a nyilvnos vezekls egyik gyakor latt vgeztk.

P o z a B n a. r h sk ; b n t

50

P R O H S Z K A OTTOKR

cyprisnjtim6,ii,r',i mir* kern!.

De a penitencinak a: egyhznl val keresst, a kzkd szveknek mly hitt, hogy csakis t kei s lehet k, gyeimi nnern, msutt sehol, legvilgosabban megvilg tjk Cyprian

iond ai. iratainak nagy sze az a'rikai egyhz azon nagy sebt gondozza, melyet a dciusi ldzs vgott rajta. Dciusnak trnraiptt hossz bke elzte meg. Azalatt okan sereg lettek az egyhzba akik ugyancsak nem szmtottak a vr t a n g plmjra. Grdt ztek, finom hlgyek, eunuchok, kereskedk lptek be a keresztny egyhzba. Midn 249. februr 22-n a nikomdiai kaledralis kapuit erszakkal fel trtk, a misn jelenlvket sztvertk, s midn u t n a a hsvt reggeln a csszr ediktuma a legvrengzbb ldzst jelz : bizony akkor csak gy megrendlt a hvek szve, mintha most t m a d n a valahol v a d , vrszomjas cscselk a templom kznsgre. Megernyedt a harmadik szzad hossz bk ben a kre ztnysg le ke ; voltak akkor m r pspkk, kik mint Samosatai P ' Zenobihoz val viszonyban inkbb a mut szzad abbire, mint vrtankra emlkeztetnek. A dciusi ldzs pusztt villmcsaps gyannt zgott le Afrikra . . . s ln nyomban rmt pusztuls. Cyprian s a rmai klrus (a ppa szk akkor resedsben vo t sszecsap jk kezket, s tancsot krnek egymstl, hogy m i t tegyenek. Az elesettek, kik a hitet nyltan, vagy titokban, egyenesen vagy kerl u t a k o n megtagadtk borza zt essktl el iszonyodva, bnbocsnatot s visszafogadst krtek. Keres tek kzbenjrkat, hoztak a vrtanktl, kik lncokba verve tmlckben nygtek, s v r t k a hallt, rst, mely ben esdekelnek rtk, flajnljk rtk sebeiket, vrket, halluk rdemeit. Az elesettek szenvedlyesen kopogtak az egyhz ajtajn, szinte nem is krtek bebocsttatst, hanem kveteltek. S az a fnsges anyaszentegyhz, br a fajdalom megtrte, nem engedett semmit mltsgbl, semmit ntudatossgbl ; kezben t a r t o t t a a kulcsokat, s h a g y t a srgni, forrongani a htlen gyermekeket. Hov menjenek szegnyek?
Tudtk, hogy csak itt kell keresni, krni, kopogni, s az az anya szentegyhz is tudta, hogy csak segthet rajtuk. De ez a segtsg,

amint egyetlen volt s isteni, gy azt krni kellett. Vrjanak, volt Cyprian s a rmai klrus vlasza, mg rnk derl a bke ; addig ljenek buzgn s i tenesen. Azonban k nem akartak vrni, dhngtt mg az ldzs, sebaj ; k csak krtek, ese deztek. Cyprian szksgesnek t a l t a m e g i n t e n k e t : kopogjanak, de ne trjk be az a j t k a t ; kzeledjenek, lpjenek a kszbhz, de ne lpjk t. Virrasszanak a mennyei tbor

A BNBOCST HATALOM SZKSGES

51

Bejrsa eltt, de ne ltzzenek ki a szernysgbl, mely ket figyelmeztesse, hogy szkevnyek. Hangoztassk imik har sonjt, de ne zengjenek harci r i a d t . . . Sokat hasznl majd nekik a szerny krelem, az alzatos krs, az elkerlhetlen megalzds s a sikerthoz, a termkeny trelem. Knnyeik fegyenek kveteik, kzbenjrik legyenek a szivk mlybl leikzd shajok, melyek tanstsk az e kvetett bnk fltt rzett szgyenket s bnatukat*. Ki ne indulna meg a bnatos, megsrtett, de mg mindig szeret anynak e mltsgieljes kinyilatkoztatsn. Castius s Aemilius is elestek * a knok kzt, a vrz sebek kzt megingott erejk, , megtagadtk a hitet. Sebeikkel testkn, az elejtett vrtani koszorval lbaik eltt, mit t e t t e k ? penitencit krtek ! Cypnn ler a e vrtankbl lett hittagadk knyrgst, kik szellemmel kezdtk, de testtel vgeztk ; jra fl akarnak jutn a nsges polcra : E edeztek ir a rluk Cyprian nem a knnyek, hanem a ttong sebek knyrletre indt erejvel, nemcsak a panasz hangjn, hanem az elknzott test s a fjdalom nyszrgsvel. Knnyeiket felvltotta a vr csepegse, nemcsak szemk, hanem flig megszenesedett testk is srt>>. Ily knyrgsre meghajlott az egyhz, t u d v n azt, hogy bocsnatra rdemesek. Az ily esetben gyorstjuk a bocsnat megadst, az ily mentsg irgalomra mlt.* De klnben hagyta ket nyomorukban, hogy rezzk ; s azok
mlyen reztk, mert tudtk, hogy ha az egyhz nem segt rajtuk,

mshol nincs mit keresnink. Bnkdjanak teht, s kisrtsk meg alzatos bnattal a bocsnatot kieszkzlni. Ha ked veseid kzl valaki meghal, nygsz s srsz, gyszba ltzl, bozontos hajjal, bnatos arccal, lesttt szemekkel jrsz krl, gyszolsz. Lelkedet nagy siralmasan elvesztetted, meg halt ... Nem siratod-e hevesen, nem gyszolod-e keservesen?... Kell forrbban imdkoznod, nappalaidat bortsd gyszba, jjeleidet virraszd t, srj, tltsd ki iddet knnyes panaszok kal, fekdj hamura, lts vezekl vet, ne mosakodjl, ne akarj ms ltzetet, mint a Krisztus ltzett, amelyet elvesztettl.* Ez valban a hitnek tr hetin ereje, s a lelkesls szava ! Az a nagy kegyelem, az a nagy hatalom, melynek alkalmazst magukra vrtk, szemeikben flrt minden ldozattal. Gyszba ltztek, szrke, hamvas, szennyes ruhkban egsz csaldok, rokonsgok, mert nemcsak azok, akik a bnbe estek, kerestek gy irgalmat, hanem velk sok ms, ki nem vtke zett, szintn zskot lttt, hogy hathatsabban kzbenjr hasson 1

4*

52

PROHSZKA OTTOKR

Mily megrendt jelenetek ezek a II s I I I . szzadbeli templomok ajtaja e l t t ; az l, br mr helyenknt s gyak ran is botl hitnek remek keretei. Az egyhz szomorodott szvnek jl estek e jajok ; ha mr nem lhetett diadalokat e gynge gyermekeinek vrtansgban, legalbb gyzni akart bnatukban. Azoktl is, kik kezket nem szennyeztk be a blvnyok el dobott tmjnnel, s akik az ldozati lakomk ban nem vettek rszt, de bizonytvnyt eszkzltek ki maguk nak a hatsgoktl, hogy ldoztak, azt vrja az egyhz, hogy fokozott hvvel krjenek. Nem szennyezte be sem kezt, sem ajkt, de beszennyezte lelkiismerett ; srjon az is, mert a pokolban nincs bnvalloms s floldozs; akik teljes szivkbl bnkdnak s knyrgnek, azokat az egyhzba kell
ismt felvenni, s az kebelben kell ket az Isten szmra meg-

riznh. Mshol teht nem lehet! S hogy nem lehet bocsnatot nyerni, csak itt, azt egyrszt reztette velk az egyhz, s az llhatatossguk a krsben, ugyanezt fnyesen bizonytja. Az segyhz trtnelme gynyr pldkat szolgltat a kul csok hatalmnak kizrlagos rvnyrl; st azt mondhatni, hogy minl htrbb megynk a szzadok folyamn fl az egyhz blcsjhez, annl egyszerbb s lesebb e hitnek kife jezse. Ilyen vons az, melyet zsb emlt trtnelmnek V. knyvben. Rmban trtnt Zefirin ppa alatt, midn a stt Tertullin hite megmerevlt a szigorsgban, s szraz gknt letrt az egyhz fjrl, hogy egy Natalius nev keresztny, ki a hitrt mr sebeket s brtnt eltrt, a hamis tvelyg atyafiaktl, kik vlogattak az apostolicus Zefirinnek tanban, s p azrt vlogatknak, haereticusoknak mon dattak, elbdtva : flcsapott nluk pspknek. Azonban Krisztus, ki nem t r t e , hogy az vrtanja vgleg eltntorod jk, sok csods ltomnyban figyelmeztette t a visszatrsre. Egy ideig ersebb volt a pnz s a vilgi tisztelet horga, mint a lelkiismeret vonzalma ; mg vgre ugyanazon naiv elbeszl szerint, az angyalok egy jjel Nataliust vesszkkel s ostorok kal gy megdolgoztk, hogy a fjdalom hathatsan felnyitotta szemeit, s megtrt. Brmint trtnt is ez, minket nem rde kel ; de rdekel az, amit a trtnet szerint Natalius ily lla potban t e t t : Reggel flkelt, vezekl vet s zskot lttt, fejre hamut hintvn, bnatos arccal s knnyes szemekkel Zefirin ppnak lbaihoz borult s nemcsak a prezbitrium, de a laikus testvrek eltt is letrdelt, gy, hogy az irgalmas Krisztus egyhznak megesett a szive rajta, s vele egytt srt, jajgatott az egsz gylekezet. S mgis ez a Natalius, br sokat

A BNBOCST HATALOM SZKSGES

53

szvszaggatan knyrgtt, s sebhelyeit is mutogatta, csak nehezen vtetett fel az egyhz kzssgbe). Ezek u t n lelknk el lp Krisztus szavainak mlv felR

rfenceio nagyszer') hak

fogsa, mely az egyhzban irt nyert, s brmifle ms bn- a ^f- i bocsnatnak leghalvnyabb remnyt sem i s m e r t e : Neked "^iSf adom a mennyorszg kulcsait . . . akiknek megbocstjtok bneit . . . ; minden bn fltt t i gyakoroltok hatalmat, br mit ktztk, meg lesz ktve ; brmit megbocstotok, meg lesz bocstva ; ha ti megbocstotok, n is megbocstok ; ha ti megtartjtok, n is megtartom. Termszetesen, hogy mersz, pratlan szavak 1 de hiszen azrt isteniek, s az egyhz soh'se engedte letpni homlokrl e dszt, hogy isteni. Az isteni hatalmat nagy mltsggal kezelte; reztette hveivel, hogy e hatalom nagy k e g y e l e m ; de azrt sehol se ksett, s fleg a haldoklknak megadta e legnagyobb v i g a s z t ; legalbb annyit adott, amennyi elg volt, hogy dvzljenek : bnbocsnatot! Ebbe is bele kellett tanul nia, hogy hogyan, mikp adja e bocsnatot. Nha ktelyei voltak, nem engedkeny-e n a g y o n ; s akkor a szv tancsot krt az sztl; a pspkk egymshoz fordultak, s a nyugati egyhzban kivlt Cyprian a tanakod hullmzsnak kzpontja. Az 53. levelbl megtudjuk, hogy h a t pspk azon krdssel fordult hozz : lehet-e azokat, kik a vrosi hatsgtl s a np dhtl sebeket, knokat szenvedtek, de azutn a prokonzul el cipeltetve, a borzaszt fjdalmak kzt elernyedtek s elestek, lehet-e ezeket hrom vi penitencia u t n teljes bocsnatban rszesteni? Cyprian felel: Most hsvt v a n s a pspkk, kikkel ez gyben konferlni akarnk, hozzm nem jhetnek ; vrjatok teht, s ne hatrozzatok, mg a krds megrik. Ami az n vlemnyemet illeti, gondolom, az oly elesett vrtannak hrom vi penitencia u t n btran meg lehet adni a bocsnatot. Ez a szvssg, ez a tpreng gon dossg, mely agglyoskodik, hogy taln nem jl tesz, csod
latos megvilgtsba helyezik az egyhztl s senki mstl jr

s vrhat bnbocsnatot. S nemcsak Afrika rzett gy, nem 1 a rmai klrus a ppai szk res volt pgy tpreng, pgy rzi fltkenyen a nagy kincset, az isteni hatalmat, s fl, hogy taln tved. A rmai klrus levele Cyprian aggodalmai nak visszhangja : Mi e fltte fontos krdsben veled egy vlemnyben v a g y u n k : <meg kell vrni az egyhz bkjt, s azutn a pspkk, prezbiterek, diaknusok s laikusok szne eltt hatrozni kell az elesettek gyben. Mert gylletesnek s terhesnek ltszik, hogy egy oly gyben, melyben oly sokan

54

PROHSZKA

OTTOKR

rszesek, kevesen dntsenek, s hogy egy tljen abban a bn ben, melyet oly sokan elkvettek ; mert gy ltszik, hogy nem lehet az szilrd s lland vgzs, melyhez nem jrultak sokan. Midn vgre a bke bellt s sszejhettek, Cyprian kr sereglettek az afrikai pspkk s a szentrs tbb ked vez s kedveztlen helyt meghnyva, a mrsklet tjra trtek, abban llapodva meg, hogy ktsgbeessbe ugyan ne kergessk az elesetteket; de azon evangliumi fegyelmet se laztsk meg, hogy hamarosan kiengeszteltessenek ; hanem tartsanak hossz penitencit, s krleljk meg bnatosan az Isten i r g a l m t ; vtessenek birlat al az egyesek esetei, szn dkai, s a ksztets nehzsgei, s gy hozassk rluk tlet. Ily szorgosan jrt el Cyprian az ldzs u t n ; hasonlt tettek a pspkk ; mrsklettel, diszkrcival meghnytak m i n d e n t ; nem volt gy, mely tletket kikerlte ; kln eljrsi uta stst adtak ki, melyet a pspkk s prezbiterek a penitencia feladsban kvettek. Azalatt a ppai szkre Kornl l p e t t ; Cyprian nem nyug szik, s nehogy kevsbb nyoms legyen az afrikai pspkk egyetrt tlete, Kornl kollgnknak is rtunk Rmba, ki zsinatot t a r t v n a krnykbeli pspkkkel, hasonl fon tossgot tulajdontott a krdsnek, nem kevesebb mltnyos sggal magnak vallotta nzetnket. (Epist. 52.) A rgi zsinatok knonjai mind a bnknek az egyhz tekintlye al val flttlen terjesztst kvetelik; mindmegannyi rszletes trvny az egyes bnkrl. Az eliberisi s ancyrai zsinatokra ezrt jttek ssze a pspkk. a rssi nstnatok Az eliberisi zsinatnak v a n 81, az ancyrainak 25 knonja. la'SuhzSr Nhny kivtelvel, mind a bnkre rovand bntetsekrl szl; a bnk nemei, azok krlmnyei, a vtkezk lelklete, a ksztets, az alkalom hatalma birlat al kerlnek, s minden bnre a slyosbt krlmnyek hozzadsval vagy az eny ht krlmnyek betudsval penitencit rnak. Hasonlk az Apostoli Knonok ; tbb mint felk csak bntetsekkel foglalkozik a klerikusok s laikusok vtkeirt. Mg nagyobb joggal llthatni ezt az arlesi I. zsinatrl, melynek 25 knonja ismeretes. Mindezekbl ktsgtelen a lehozs, hogy a rgi egyhz pspkeinek els gondja volt, a bnktl vni az elre kiszabott penitencik ltal, s a prezbitereket utastani, hogy mikp kel! az elkvetett bnket fenyteni. me az egyhztrtnelem kesszl tansga 1 szl belle meleg kzvetlensggel az let, melyben a dogmk praxiss vltoznak, s az elvont igazsg testet ltve jrt-kelt. Szinte

A BNBOCST HATALOM SZKSGES

55

flslegesnek t a r t a n m e cikk tovbb fzst, h a a rgi egyhz letvel val kzssgnk nem leszten bennem a vgyat, hogy kpt mg lesebben kidombortsam. A keleti egyhzban magasan kiemelkedik Csodatev Gergely, nem annyira iratai miatt, mint inkbb szem yisgnek erteljvel. Gergely mindig az shit elementris hatalmaval rendelkezik. A keleti egyhzak szemben gy nylik alakja, mint a Pharos a hajdani Alexandriban. Trtnt, hogy az ntudatra bredt zsiai npek, a gtok s hozztartozik elpuszttottk Pontust, s a szomszdos v i d k e t ; a rettegs s a harcok e borzalmas korban a keresztnyek kzl sokan nagy bnkbe estek ; a barbrokkal kezet fogva raboltak, puszt tottak, hazarulk lettek. A pspkk Gergelyhez Eordulnak, aki Euphrosinus prezbitert kldi hozzjuk levllei, melyben egyes penitencikat hatroz meg ; nhny risi vtket illet leg pedig azt javalja, hogy vrjanak, ne hatrozzanak, mg a pspkk tancskozsra sszegylnek ; addig pedig zrik ki a vtkeseket. Azert kldm hozztok Euphrosinus test vrnket s prezbitert, hogy azon utasts szerint, melyet thoz, lsstok, kiket kell kegybe fogadni, s kiket visszautas tani . . . Felek ugyanis, nehogy, mint az rs mondja, a gonosz krhozatba sodorja magval az igazat is. Jl esik ismt kzvetlenl meggyzdnnk, hogy Csodatev Gergely s a pontusi prezbiterek s pspkk nem ismernek ms utal a kiengesztelsre, mint az egyhz kulcsainak hatalmt; a krhozat tl szabadtjk meg az igazat a gonosz kizratsa ltai ; a penitencia ezeket a krhozatba hanyatl gonoszokat meg mentheti ; hogy mi mentse ket ms, az Kiszsiban ismeretlen. A ragyog Alexandria s a Nilus bbjos, titokzatos vid kei az egyhzi fldrajzban megklnbztettek Afriktl. Mikor a dciusi ldzs villma lecsapott a fnyes Alexandria elkel urai s hlgyei kz, sok magasrang keres tny ta gadta meg a hitet. A bnbocsnat Al xandriban is csak az egyhz kezei kzt volt fllelhet. Alexandriai Pter ptrirka s vrtan 14 vezeklsi knont adott ki, melyben a hitet megtagadk bneirl hoz t l e t e t ; az egyes knonokhoz hossz megokols van tzve, melybl a rgi keresztnyek nzetei vilglanak ki. Szent Athanz rvid levelet intz Ruffinianhoz, aki szintn t a n csot krt tle a bnbnat mrtkben ; a fldet bejrt Athanz a nyugati zsinatok hatrozatait flemlti levelben, s azutn fltrja Ruffinian eltt a vezrelvet, mely e krdsek helyes megbrlsra kpest

A keleti egyhi
mer aTa"bocsi-

'

a,ra

Alexandria

PROHSZKA OTTOKR

Azonban a legterjedelmesebb okirat e nemben Nagy szent Vazul levele Amphilochushoz. Vazul s Nyssai Gergely egy ritka testvrpr, kik az elhal grg mveltsgnek fnyoldatait a mg erteljes kiszsiai np jellembe oltottk, s igy nmagukon az erteljes jellemet a legsimbb grg formlis kpzettsggel szerencss sszhangba hoztk. Vazul levele 85 knont sorol fel, amelyek mind csak a penitencikat szablyoztk. Azrt flsorolja a bnk majdnem valamennyi f a j t ; mindenikre kirjja az rtejr peniten cit. Amphilochus Iconiumi pspk volt, s a nagyhr Vazultl akarta megtudni, hogy mely bnket mily bntet sekkel kell fenyteni. S midn ezt teszi, a katholicizmus vezr elvt, a hagyomnyt teljes rvnyben mutatja be : Mivel krdseid minket azeltt nem foglalkoztattak, knyszerltem az gyet komoly vizsglat al fogni s amit seinktl veitnk, vagy ami hasonlt, s ezzel sszefggt tanultunk, emlkeze tnkbe visszahvni*. Azutn flsorolja azt, ami elbbi hat rozatokban mr bennfoglaltatik . . . ugyanis mindkettt szem eltt kell tartani, azt is ami vltozatlan jogi kvetels, s azt is, amit a szoks t h a g y o m n y o z ; mert amiben rs nem rendelkezik, abban a hagyomnyhoz kell ragaszkodni*. S azutn nagy gonddal tli meg a klnbz bnket, de semmit sem mer hatrozatba hozni, mint amit vagy a meg lv knon, vagy az egyhzi szoks rendel Szent Vazul hozz mlt testvre Nyssai Gergely hasonl kp levelet r Letojus Melitine pspknek, s a szomszd pspkknek felszltsra. E levlben sszegezi s rendezi azt, amit a penitencia gyben a rgi knonokbl, s a szoks bl merthetett. Elljrban a trgy nehzsgre reflektl, mert ugyancsak nehz szeld s jzan tletet hozni a bnk rl. Valamint ugyanis a testi bajok a legklnbzbbek, minden egyes ms s ms eljrst ignyel: gy a lelki beteg sgek is nagyon vltozatosak s aszerint kell hozzjuk mrni a tall orvossgot*, a rgiek nyomn h a l a d t ; beszl a haragrl, a fsvnysgrl, a srok megraboltatsrl; minden ben a hagyomnyt kvetvn. Az atyk feleleteibl, s az ancyrai zsinat hatrozataibl t e h t az az egy napnl is vil gosabb, hogy a legrgibb idktl kezdve, kzvetlenl az egy hz blcsjtl, a kulcsok halalma minden bnre rtette a kezt; e szomor kopr mez kizrlagos, szerencss mvel jnek t a r t o t t a magt, s azrt hegyitl tvire hatrozatokat h o z o t t ; vezeklsi knyveket, vezrfonalakat adott pspkei s papjai kezbe, szval azt a gondossgot fejtette ki, mely

A BNBOCST HATALOM SZKSGES

57

vilgosan s nagy nyomatkkal ntudatra hozza minden kutatnak, hogy az egyhzi felfogs szerint nincs ms bn bocst hatatom. E meggyzdsbl folyt szszeren az a hit, s az a gyakorlat, hogy az egyhz minden b n t megbocsthat, s tnvleg meg is bocstott, hogy teht bnbocst hatalma , ., -. . j_ i i-i . i-i . . . . , egyhz Mltalnos s ezzel az rtekezsnk msodik rszhez rtnk boeit uataim
, , , , , , , , , . , , minden bnre ki*jed.

Egy bn sincs kivve a kulcsok hatalma aiol . . . mert gy fzhetnk tovbb okoskodsunkat ha ki volna vve valamelyik, akkor alighanem volna az egyhz bnbocst h a t a l m n kvl ms t is a visszatrsre; hiszen az Isten az ily b n t is meg akarja bocstani*. De ez az okoskods lgbe v a n ptve ; mert az egyhz mindig hangslyozta, hogy minden b n t megbocsthat, s gyakorolta is korltlanul e h a t a l m a t . Lssuk ezt kzelebbrl' Van egy komor, majdnem stt pont az egyhztrtnelemben, melyet e trgy kifejtsnl el nem mellzhetnk. Jl tudjuk, hogy az eretneksgek elbb lteznek az egyhzon bell elhintve, elrejtve, s csak azutn lpnek fel teljes ki fejlettsgben s szaktvn az egyhzi tekintllyel, magukra ltik a herezis jellegt, a pertincit, a konok kevlysget; vagy ha a tvtan nem is ltezik, de ltezik hellyel-kzzel oly gyakorlat, melyrt aki skra szll, t v t a n t cssztat a gyakorlat al, hogy ert s llandsgot biztostson neki. A montanizmus s novatianizmus szintn gy keletkezhetett. Alighanem volt itt-ott az egyes egyhzakban egy szigorbb ramlat, mely nmely bnktl a feloldozst megtagadta. Nem lltjuk, hogy az egsz egyhz s kivlt az az els egyhz, melyben Irenaeus szerint a herezis soh'se t t t e fel fejt, valamikor a bnbocsnatot az igazn megtrdtt bn sktl megtagadta volna, vagy ami mg tbb, s ez volna csak tulaj donkpen herezis, hogy a rmai egyhz s vele kzvetlen rintkezsben llk azt gondoltk volna, hogy, bizonyos bnket meg nem bocsthatnak ; de annyi tny, hogy a szigorsgban a korok is, az egyhzak is klnbztek, s hogy nem lehetetlen, hogy egyes pspkk s prezbitriumok bizonyos krlmnyek kzt, kivlt ismtld esetekben, a bnket meg nem bocstottk. E szigorbb vonsok nem lpnek fl az apostoli egy hzon, mely a penitencia megadsban nem nehzkes; hanem a II. s I I I . szzadban kezdenek fel-feltnedezni. A montanistk s novatianusok erklcsi nyomst gyakoroltak az egyhzra, s a szeld s engesztelkeny anya gyermekeinek

edete'.'

2inu

"

58

PROHSZKA OTTOKR

knnyelmsge ltal is kesertve szigorbb lett. Cyprian Antnihoz rt levelben gy vlekedik, hogy akik lik vilgukat s bnben fetrengve a penitencival nem gondol nak s a bnbocsnatot nem keresik, azoknak nem kell a kzssg s bke remnyt megadni, mg hallukban sem; mert akkor nem a bnat, hanem a hall flelme srgeti ket. I. Ince ppnak Exuperius pspkhz intzett levele s az I. arlesi zsinat, mely Nagy Konstantin alatt az eg sz "USSOM^S egyhz teljes bkltetse utn t a r t a t o t t , szintn oly kifeje zseket emlegetnek, melyek legalbb is gyanttatjk, hogy voltak egyhzak, melyekben a konok bnsknek ltk vgn sem adatott bocsnat, mg ha krtk is. A dolog nem hihetetlen ; a fegyelem az egyhzakban vltozott, s a penitenciatartsban a floldozst megadni, vagy meg nem adni csak fegyelmi krds. Franciaorszgban egsz 1396-ig nem oldoztk fl a hallratlteket, amint hogy most sem ldoztatjk meg ket. Lehet, hogy amit I. Ince p p a emleget az a commum'o, viaticum maxim necessariumi>, hogy az szentldozst j e l e n t ; de a szavak hasznlata vltozik, communio floldozst is jelenthet. Az I. niceai zsinat 13. knonja viaticum alatt bizonyra a floldozst r t i ; jelenleg pedig viatikumnak a szentldozst hvjuk. Mi tisztban vagyunk azirnt, hogy az egyhz tlag e borzaszt szigort nem vallotta. Az isteni hatalom hordozjnak volt rzke azirnt, hogy hozz csak kifogyhatian trelem, s oly nagy szv illik, mely nem szab hatrt az isteni irgalomnak. Az imnt emltett niceai zsinat knonja akarja, hogy azokra nzve, kik a hallos gyon vannak, tartassk meg a rgi knoni trvny, hogy a haldoklkA meam Unat ti ne vonjuk meg az utols s legszksgesebb viaticum-ot.
11

a rmai egyh/u 5iir,r arfgort.

-,

..

.,

. . .

Hogyha pedig az ilyen, miutn a communiot vette, fl gygyul, lljon azok kz, kik csak az ima kzssgben lnek, mg letelik ideje. ltalban vve pedig, mindenkinek szolgltassa ki a pspk az eucharisztiat, aki haldokolva vgydik u t n a . Celesztin ppa a vienne-i s narbonne-i egy hztartomnyok pspkei eltt borzalmnak ad kifejezst a penitencia megtagadstl. Hallottuk, hogy a haldoklktl megtagadjtok a penitencit. . . Elborzadtunk, hogy van oly elvetemlt ember, aki az Isten knyrletrl ktelkedik, mintha nem segthetne meg brkit, aki valamikor hozz futamodik, s a bnk slya alatt fuldokl embert nem men ten meg terhtl. Mi ez ms, mint a haldoklt meglni, s a lelket kegyetlenl, hogy floldozni mr ne lehessen kr hozatba dnteni? Mikor az Isten mindenkit ksz megsegi-

A BNBOCST HATALOM SZKSGES

5i>

teni, s penitencira hv, biztostvn ; a bnsnek, brmikor tr hozzm, nem tudom be bneit . . . Elrabolja teht az ember dvssgt az, aki a hall eltt a penitencit megtagadja s ktscgbevonja az Isten knyrletet, aki nem hiszi, hogy egy pillanat alatt nem fordthat a bns sorsan. Valljuk be, mint ngy tavaszi lehelet, mely a vetseken lejt, s a fk rgyei kztt suttog, s szthinti i l l a t u k a t : olyan Celesztin ppnak ez idzete. Ez az s, apostoli egyhz szel leme, mely gyz a szigor fltt, s gyz nemcsak a szv, hanem az sz logikjval. S e logika miatt hoztam fel, mint tr gyunkhoz tartozt, az egyhz diszciplnjnak e szigor kilengst, hogy t. i. nmelyeknek nem kegyelmezett; mert br goston szerint non desperatione indulgentiae, sed rigore disciplinae viselkedett g y : mi rmmel ltjuk, hogy az a meggyzds, melynl fogva nincs fggetlen bnbocsnat az egyhzi hatalomtl, visszaszortotta a szigor diszciplnt. Celesztin panaszaibl p ez a meggyzds szl hozznk. Mi ez ms, mint meglni a haldoklt, a lelket krhozatba d n t e n i . . ., hogy floldozni m r ne lehessen . . . Ha van ms penitencia, ha a bnbocsnatnak v a n ms, rvnyes, Krisz tustl kijellt mdja : akkor ezt mind nem lehetne mondani. S ez az oka, hogy az egyhz nagyjban erszakos s egszsg telen eljrsnak gondolta a bnbocsnatnak valakitl val megtagadst. sz s szv egyarnt felszlaltak : az egyik kvetkezetlensgnek s tlhajtsnak, a msik kegyetlensg nek m o n d o t t a ; s a keresztny rzk feltallja tjt, s nem hagyta magt megzavartatni a montanistk s novatianusok szemre igazolt, de az Isten irgalmval ellenkez ramlata ltal. Tertullin termszetesen erre mg inkbb azt m o n d t a volna, hogy mollissima disciplina, elpuhult, elernyedt fe gyelem ; de neki az is mollissima disciplina volt, h a az egy hz a gyilkossgot, parznasgot, blvnyozst is megbocstotta. Ismteljk a gondolatot, melyet e hossz fejtegets vltozatos keretbe illesztettnk : az egyhz kt s old ha talma nincs hatrolva, ltalnos s p azrt minden bnt alja kell vetni; tle fgg a kegyelem; mindenkinek nla kell azt keresni.

!a

V.

A hallos bnk" a szentrsban s az skeresztnysgben.


Az egyhz ez impozns hatalomtl soh'se rmlt meg, soh'se ijedezett a belle levont kvetkeztetsektl ; a szentrs ltszatra ellenkez helyei az stradiei lnybe helyezve nem szolgltattak nehzsget ; kivlt azrt nem, mert oly dogmra vonatkoztak, mely folytonos gyakorlatban llt, melynek min den szla, ze az lettel volt egybeszve. Mr a legrgibb egy hzi rk emlegetnek bnt, mely nem volt me bocsthat: < a < hallos bn*, a Szentlelek elleni bn, az isteni igazsg ama ntudatos tagadsa s megvetse, mely a gonoszsgban meg rgztt, a beltst elhomlyost akaratnak, megkemnyedett rzelemnek gymlcse*. (Dli inger : Keresztnysg s egyhz. 317. 1.) Szent Mt emlti e b n t : minden bn s kromls megbocsttatik az embereknek, de a Llek elleni kromls nem bocsttatik meg. s ha valaki az ember Fia ellen szl, megbocsttatik neki, de aki a Szentllek ellen szl, nem bocsttatik meg neki sem e vilgon, sem a jvendn*. (12, 31.) Mi nagyon jl tudjuk, hogy mit korholt a zsidkban, midn szemkre veti, hogy mindig a Szentlleknek llanak ellen, mint atyik, gy k is. A zsidk vtke abban llt, hogy a szembetl bizonytkok s tulajdon jobb meggyzdsk ellenre azt, amit a Szentllek Krisztusban munklt, a gonosz lleknek tulajdontottk. Krisztus az Isten Lelke ltal zi ki az rdgket*; az Isten Lelke nyjtja a vilgos, begyz bizonytkokat, s megrteti a bels vilgossg rdertse ltal az emberrel, hogy mi az igazsg. Ez rts ell szemet hunyni, a jt rossznak mondani, a rosszakaratban megtalkodni, a Szentllek kegyelmnek ellenszeglni... ez a tuiajdonkpeni halalos bn*. Ezt megbocstani nem iehet, mert a bns
, ,
n

nett

*
eSoxilv

*a.ios bn!,

bocsnatot nem akar. Az egsz theolgia kzmegegyezssel fogadja e magyarzatot, hogy nem a bn miatt, hanem a bns megtalkodottsga miatt megbocsthatatlan a Szent lelek elleni vtek*.

A HALLOS BNK

BS

A jeles Pacian pspk, aki a Novatin elleni harcokban tekintly, meglep vilgossggal lltja oda Ml verseinek azta teljesen megszilrdult rtelmezst. Nincs bn, melyet az egyhz meg nem bocsthat, azt lltja vltig Sempronianus frater e l t t ; a nehzsgl flvetett idzetre azt feleli: olvashatod fljebb, hogy midn az r az rdgket szval kizte, s sok csodt rendkvli ernyilvntssal mvelt, azt mondtk a farizeusok : ez Belzebub erejben hajtja ki az rdgt. Ez teszi azt wtkezni a Szentllek eilen; kromolni, rdgieknek mondani a Szentllek cselekedeteit. A tbbi bnkbe vagy tvedsbl esnk a flelemtl legyzetve ; vagy a test gyarlsga kvetkeztben hanyatlunk. D e ez a b n maga a megvakuls, hogy ne lssuk, amit ltunk s a Szent llek mveit az rdgnek tulajdontsuk, s magt az rnak dicssgt, mely az rdgt is megtri, az rdg hatalmnak nzzk*. (Epist. ad Sempronianum.) A ksbbi felfogs bizo nytkait, mely teljesen fdi a modern theolginak nzett, felhozni szksgtelen ; de annl kedvesebb s rdekesebb visszanylni a legsibb emlkek kz. A szisztmk, a ksz rendszerek bartja nmi idegenkedssel nz krl, midn Hermas Pastor-nak, az Apostoli Konstitucioknak, Szent J u s t i n s Irenacus iratainak lgkrbe t v e d ; szinte flti hitt, gondolja, ms v a n itt, mint amit tantanak ksbb ; pedig semmi ms, ugyanaz minden. Az sisg a hatrozatlan sgnak s kezdetlegessgnek jellegt le nem trlheti magrl, nem a praxisban, hanem a tan absztrakt jormulzsban. A tan ugyanaz ; de itt ez a t a n a gyermeknek naiv, hatrozatlan, fejletlen archoz hasonl, mely ksbb les, rendes, hatrozott fiziognomit lt. A kezdetlegessg e homlyossga s naivsga vonzan lp fel a hres Hermason, Pastor>>-nak szerzjn. Hermst, Pl t a n t v n y t , nem gyzik citlni a latin s grg atyk ; majdnem kizrlag a penitencirl s a bnbocsnatrl r ; minden bnt megbocst szerinte az e g y h z ; de egyet kivesz. Hasonlatokban r ; III. knyvnek 6. hasonlatban olvassuk . a nagyon vg s szkdcsel juhok azokat jelk pezik, kik az rtl rkre elvltak s a vilg kvnsgainak estek ldozatul. Azok szmra nincs a penitenciban v i s s z a t ; mert tbbi vtkeikhez azt is hozzadtk, hogy az r nevt hallatlan kromlssal illettk*. A 9. hasonlatban gy szl: az els stt hegyen vannak azok. kik hittek s a hitet elhagytk, kik az Urat iszonyan kromoljk s az Isten szolgit el ruljk. Ezekre a hall s nem a penitencia vr.D Kis v r t a t v a azutn k r d i : Miert kzeledhetnek msok a penitencihoz.
4

P R O H S Z K A OTTOKR

* .haiioa tan. *7. Ayoatoli Kontitacikun

s ezek nem? hisz ezek is majdnem csak gy vteliek? . . . mert azok a msok szenvedlybl vtkeztek csak; azrt van sz mukra penitencia) Hinyzik itt mg a tiszta, preciz meg hatrozs ; de azrt a praxisban nagyon is jl megtlhettk, hogy melyik az a bns, kinek szmra penitencia nincs. Bizonyra az az. aki megtalkodottsgban a penitencit nem krte, aki a vilgba s annak lvezeteihez visszatrt, aki ekkcp elszakadt az egyhztl. Hermas nem hatrozza meg, hogy mirt nincs szmra penitencia ; nem mondja, hogy azrt nincs, mert az egyhznak nincs erre bocstsi hatalma, vagy mert az ilyen bnt nem szokta megbocstani ; st oly kifejezsekkel l, melyek sejtetik, hogy a bnsben van az ok, hogy mirt nincs szmra penitencia. Hermas ugyanis nehz nek gondolja, s v a n oka r, hogy egy elprtolt, a vilg kicsapongsaiba visszamerlt llek komolyan megtrjen. De azrt, mert nehz, bizony nem lehetetlen. Klnben Hermas a szeld egyhznak, a bnket jra meg jra bocst disz ciplnnak rja s vdje, ugyancsak szemet szrt Tertullinnak, ki t <a parznk hitelt nem rdeml psztornak)) mondja, alludlva a knyv Pastor cmre. Ugvanezt kell mondani az Apostoli Konstituciok szerr

zjrl; a II. knyv 23. fejezetben tagadja, hogy bnatot nyer, aki a csatasort elhagyva, Istent kisrti, azzal hiteget vn magt, hogv nem b n t e t i a gonoszokat; jllehet biztat gatja m a g t : segtsen meg az r, midn lem vilgomat*. A tny bizonyos, az ilyen bocsnatot nem nyer ; de az okot nem ismerteti, hogy taln azrt nem nyer bocsnatot, mert az egyhz ezt meg nem bocsthatja, vagy megbocstani nem szokta ; az ok fnnll s ez : a bns bnathinya. E kettt nem szabad egymstl elszaktani; az atyk hirdetik, hogy minden bn megbocsttatik ; ez folyton szrja s srti Montanust s a novatinusokat, s azrt haragusznak rjuk ; emellett azonA .himl,, . ban van egy hatrozatlan, klnflekp krlrt b n , melyet nem v'ft"teSflegels szzadokban nem lehet tulajdon nevn m e g r a g a d n i ; mert mg nincs terminusa, s ez meg nem bocsthat. Mirt oly hatrozatlan ez a bn? mert inkbb llapot, hangulat, mint egyszer tny. Ami rossz, gonosz cselekedet, azt mind meg lehet b o c s t a n i : a parznasgot, a blvnyozst, a gyil kossgot ; nincs nagyobb bn, mint a blvnyozs, mert vtek egyenesen az isten ellen, s mgis megbocsttatik az igaz bnbnat ltal, mondja a Konstitcik* szerzje (2. k. 23. fej.); de v a n aztn valami, ami meg nem b o c s t h a t ; mi legyen az? a penitencitlansg.
b0n a

A HALLOS B N K

63

Ltszatra Szent Pl is ismer bnt, melyet nem lehet meg bocstani, a zsidkhoz rt levelnek 6. fejezetben: mert lehetetlen, hogy azok, kik egyszer megvilgosttattak s megegy ihal^lv bn-

zleltk a mennyei ajndkot s rszesek lettek a Szentllekben, nemklnben megzleltk az Isten j igjt s a jvend vilg erejt . . . s mgis elestek . . . ismt megjuljanak a b n b n a t ltal, m i u t n jra megfesztettk, amennyire raj tok llott, az Isten fit s csfot ztek belole. Nmelyeknek tetszett Szent P l t a penitencia szentsgrl rteni, mintha azon nagy, megtalkodott bnskrl, kiknek megtrse nagyon nehz, lltan, hogy megtrsk lehetetlen; amint erklcsileg lehetetlennek szoktuk mondani azt, ami nagyon nehz ; a szentatyk azonban Szent Pl e szavait a kereszt sgrl rtelemzik. Grgk s latinok megegyeznek abban, hogy Pl a keresztsgrl szl; a keresztsgt s az elemi tantst ugyanis e versek eltt elljrban emlegeti, s mondja, hogy azok, kik a keresztsg flvtele utn, t e h t mint keresztnyek vtkeztek, nem tisztulhatnak meg a keresztsgt megelz b n b n a t , s az utna flvenni szokott keresztsg ltal. E lehetetlensgnek tbb okt adja : mert meg vilgosttattak vagyis megkereszteltettek (a keresztsg <prao|is-nak, illuminatinak h i v a t i k ) ; mert megzleltk a menynyei ajndkot, az E u c h a r i s t i t ; rszesek lettek a Szentllekben a brmls ltal, s amit leginkbb srgetnek : azrt nem lehet jra keresztelkedni, m e r t ez annyi volna, mint jra megfeszteni Krisztust s csfot zni belle ; azt pedig tenni nem lehet. S mirt volna az annyi? mert megfeszteni a Krisz t u s t annyi, mint nmagn jelkpezni Krisztus hallt, amit akkor tesznk, midn megkeresztelkednk ; a szentrs ugyanis mondja: nem tudjtok-e, hogy mind, akik meg kereszteltettnk Krisztus Jzusban, az hallban keresz t e l t e t t n k meg? R o m . 6, 3. Mivel pedig Krisztus egyszer halt meg, egyszer vehet fel a keresztsg is. Azrt teht lehe tetlen a keresztsg ltal megtisztulni jra a b n t l ; nem lehet attl mr oly knnyedn, oly tkletesen szabadulni, mint a keresztsgben, amikor bjt, sanyargats, fradalom nlkl teljesen kiengeszteldnk Istennel. A keresztsg u t n hossz, kemny penitencira v a n szksgnk, mert Szent Cyprian szerint: ms az, a bnktl hossz knban gyt rdve tisztulni, s ismt ms, azokat vrnket ontva trlesz teni ; azok az tlet napjn az r ajkairl vrjk sorsukat, ezek rgtn koronztatnak* (Ep. 5 2 . ) ; az els mdja a tisz tulsnak a penitencia, az utbbi vrtansg s keresztsg.

'

64

PROHSZKA OTTOKR

Ms thalAlos. bnk.

A (hallos b nkre* kinni penitencia volt kiszabra.

S mg gy sem helyez vissza a penitencia ugyanazon llapotba, melybe a keresztsg; mert aki bnatot tart, az megsznik v t k e z n i ; de megtartja a sebhelyek orradsait ; aki pedig megkereszteltetik, az leveti a rgi embert ; termszetflttileg megjul, mintha jjszletnk a Llek kegvelmbl*. (S. than, ad Serapion.) A szentrs tbbi helyei szintn csak a megrgztt lelkek remnytelensgt ecsetelik, mely rajok borul nhibjuk m i a t t ; elvesznek, mert elveszni akarnak ; s akarnak azrt, mert mint Istvn megkvezi bedugjk fleiket, krlmet letlenek lvn szvkben s lelkkben, ellenllnak a Szent lleknek Az egyhz szive a szentrs ez embersges s kny rletes melegben dobogott ; minden bnt megbocstott. Bizonyos szent iszony vett itt-ott rajta ert e hrom bn tl, melyeket kivlan hallosaknak neveztek : a parznasg, gyilkols, blvnyozstl A rgi theolgia ugyanis a bn ket hrom osztlyba sorozta: az elsbe tartoztak a felsorolt hrom bn, s azok kzvetlen kigazsai; a msodikba a tbbi, melyeket most is hallosaknak neveznk, mivel rk hallt hoznak a llekre, ha penitencit nem t a r t ; a har madikba a bocsnatos bnk. A felsorolt hrom bnre volt kiszabva a knoni, nagy, siralmas penitencia. Midn a penitencit, amint az egyhzban konkrt ala kot lttt, itt elszr rintjk, nem bocstkozunk lersba ; vonsai oly gynyrek s nemesek, hogy gyors ttekin tsben nem tennk meg rnk azt a mly benyomst, ame lyet kegyelemnek t a r t h a t u n k , ha rznk ; jelenleg elg, ha megjegyezzk, hogy az egyhzban voit nyilvnos, knoni, nneplyes, s volt titkos b n b n a t ; volt nyilvnos bn valloms, volt titkos gyns. A hrom hallos bn a knoni bnbnat al e s e t t ; ksbb ms bnket is az els osztlyba soroztak ; hogy azonban a knoni penitencia ne vljk nagyon gyakran eiviselhetlenn, szokss lett, hogy nem minden esetben volt nyilvnos, ksbb mg engedkenyebb fegyelem lpett f e l ; bizonyos, hogy csak a nyilvnos bnk bntettettek nyilvnos penitencival ; a titkos bnkrt pedig csak titkos b n b n a t volt kiszabva. Azonban a knoni bnbnat nincs meg az apostoli egy hzban. Megvan a nyilvnos bnbnat, de nincsenek mg bnbnati knonok. Nem is csodlkozunk rajta ; hiszen id kellett ahhoz, hogy rszletes rendeletek szablyozzk a bn bnatot. De a rgi egyhzban igenis dvott a penitencia, ame-

A HALLOS BNK

65
* ^nont E teDcia nem volt

lyet ksbb ismertetnk, s dvott korltlanul minden bnre : mert az apostoli egyhz minden bnt megbocstott. Szent Pi megbocstja a korinthusi vrlertztetnek bnt, Szent J n o s pedig megtrti s az egyhz kebelbe visszafogadja az ifjt,kit egy zsiai pspknektadott, hogy tantsa, megkeresz telje, megbrmlja, s az Ur flelmre oktassa ; de az ifjbl szrny lett, s a vtkek fertjbe hanyatlott, st vgl rabl banda vezrnek csapott fl. Szent Jnos a szmzetsbl visszatrve, bejrja az zsiai kzsgeket, s hrt vve az el tvelyedett ifjrl, u t n a jr, megnyeri lelkt, visszavezeti t a kzsgbe, leborul eltte, s a rablnak vrrel s erklcsi szennye! bemocskitott kezt, mint amelyet a penitencia vize megmosott s megtiszttott, megcskolja, s nemsokra visszafogadja t az egyhzba. Gyakran imdkozik azontl rte, bjtl, s vezekel vele egytt, az isteni blcsesg igi vel, mindmegannyi enyht szerrel, szeldti, lgytja, s nem megy el elbb onnan, mg az egyhzzal ki nem engeszteli.* gy r Alexandriai Kelemen zsbnl (lib. 3. c. 23.). A kt
* *. i * i i i ' i i *

hz megbocatotta a halalom bnket,

apostol nyomban indul az e g y h z ; s csak az apostoli szokastl val eltrs rn fszkelte be magt itt-ott a kegyet lenebb bnsmd, vagy pen a hajthatatlan fagyaszt szigor. Szent Irn nem t u d rla semmit, hogy az egyhzi fegyelem bizonyos bnket meg nem bocst ; mert midn Marcus nev gnosztikus, piszkos, s a test vgyainak felszabadtsra vall tetteirl emlkezik, s elmondja, hogy sok keresztny nt ejtett meg, s a tiszttlansg minden fajt kvette el rajtuk, hozzteszi, hogy e Magdolnk megtertek s az Isten egyhzban bevallottk, hogy mintegy varzsitaltl mmo rosan irnta val szerelemre gyulladtak, s ltala megbecstelenittettek; gy jrt egy zsiai diaknus is, aki t hzba fogadta, A diaknusnak szp neje v o l t ; a bvsz ennek is beszennyezte lelkt s testt, s elcsbtotta, gyhogy sokig kvette t az asszony, mg vgre a testvreknek sikerlt t nagy nehezen megtrteni, s akkor azutn az egsz idt penitenciban tlttte, srva s jajveszkelve flpanaszolta roml st.* (lib. 1. c. 9.) A legrgibb egyhz azt gondolta volna, hogy az apostol nyomait elhagyja, ha ezeknek is nem kegyelmez. S ez irny uralkodik a fegyhzakban; a rmai, karthgi, s a keleti nagy egyhzak minden b n t megbocstottak. Az Apostoli Knonok, valamint az Apostoli Konstitcik szerzje flttelezik a kivtelt nem ismer egyhzi bnbo cstst ; az elbbiek a gyilkossgot s a hzassgtrst nem is t a r t k legnagyobb bnknek ; mert ms bnket mg sziProhszlja : Bnbnat. 5

66

P R O H S Z K A OTTOKR

bonyuKbsT

"m/b'ASt
.gbocitotu.

gorbban tlnek el. A Konstitcik szavait pedig mr idz tem : Nincs nagyobb bn a blvnyozsnl . . . Hogy t m a d h a t o t t fel Tertullin a bnbocstsi fegye lem ellen? E t m a d s el volt ksztve. A msodrend egy hzak szigorbbak voltak ; nmely pspk azt t a r t o t t a a bnk megakadlyozsban clravezetnek, ha a bnsk az egyhz kebeltl el, kzvetlenl az Istenhez utasttatnak. A montanistk e gykrbl fakadtak, A herezis mindig a leglesebb megvilgtsa az egyhzi tannak ; a montanista Tertullin is szolglja az igazsgot; e katholikus tan, hogy az egyhznak van bnbocst hatalma, Tertullin tagadsaibl gyzelmes megvilgtst n y e r ! Az egyhzi fegyelemre a konok karthgi prezbiter azt fogja r, hogy az egyhz parznasgot megbocstotta, de a blvnyozst s gyil kossgot nem bocstotta meg. Tertullin ez ellen rvel, s kimutatpa, hogy ha e kt vtket eltli az egyhz s meg nem bocstja: hasonlkpen kell a parznasggal tennie : Mit mvelsz lgy s knyelmes fegyelem? Mert vagy mrj egyenlen mindenkinek, vagy csatlakozzl hozznk. A blvnyozt s gyilkost eltled, a parznt pedig kiveszed? azt, aki a blvnyoznak jr nyomban, s a gyilkosnak el hrnke, mindkettnek pedig trsa? . . . gy r Tertullin de pudicitia c. knyvben, melyet mr montanista kor ban adott k i ; s ezt sokszor ismtli. Azonban a krds irnt nincs k t s g ; a katholikusok gy rvelnek Tertullin ellen, hogy abbl nemcsak a parznasg, de a gyilkossg s bl vnyozs megbocstsi fegyelmre is kell kvetkeztetnnk. Tertullin maga de poenitentia cm mvben, melyet mg mint katholikus rt, a klnbztetst nem ismeri. Min den bnnek akr testi, akr lelki legyen, akr tettleg, akr szn dk szerint kvettetik el, kiltsba helyezett az Isten bnte t s t az tletben, bocsnatot a penitenciban, azt m o n d v n a npnek: bnkdjl s dvztelek majd; s ismt: lek n, gymond az r inkbb bnbnatot, mint hallt akarok. S a nyolcadik fejezetben hatrozottan kijelenti, hogy a bl vnyozst s a parznasgot is megbocstja az egyhz, s azrt buzdtja ket a b n b n a t r a : (vtkeztl, de kiengeszt e l t e t h e t e l ; eleget tehetsz annak, aki akarja is, hogy tgy. H a ktkedel, sd fei, mit mond a Szentllek az egyhzak nak? az efezusiakra panaszkodik, hogy megszntek szeretni; parznasgot s blvnyozst vet szemkre a thyatiraiaknak ; a sardok visszatetszenek neki, hogy tkletl enek cse lekedeteik ; a pergamoniakban kifogsolja, hogy tvtanokat

A HALLOS BNK

fi7

hirdetnek . . . s mgis valamennyit penitencira buzdtja, s mg rjuk ijeszt. Pedig nem ijesztene, s nem ngatna peni tencira, ha nem akarna megbocstani.* Tertullin tan r de pudicitia cm mvben, hogy a katholikusok a montanistk ellen mindig azt srgettk, hogy minden bnrt kell penitencit tartani, hogy minden felvllalt egyhzi penitencinak feloldozs is jr ; mert klnben minek egy hzi penitencit tartani, ha feloldozst az egyhztl nem nyernk, s vgl, hogy az egyhz adja ezt a bocsnatot. Mit kell ezen elzmnyekbl okvetlenl levonni? azt, hogy a gyilkosoknak, blvnyozknak is bocsnat adatik az egy hztl, mert penitencit is r ki rjuk. A montanistk meg engedtk, hogy mltn t a r t a n a k penitencit, a katholikusok pedig levontk a k v e t k e z t e t s t : ha mltn t a r t a n a k , akkor mltn fl is oldoztatnak. Azonkvl e katholikus t a n bizony t s b a n hivatkoznak Hermasra, ki nemcsak a parznknak, de mindennem bnsnek egyhzi feloldozst gr s kve tel. Hermas nagy tekintly volt az egyhzban, Damasus p p a szerint I. Piusnak, ki 158-ban lett ppa, ccse v o l t ; tekin tlye ellen Tertullin is csak gy vdekezik, hogy iratait a Pastor>>-t, mely a parznkat kivllag kedveli*, apokri foknak mondja. Gynge kifogs, mely rfogss minsl, ha meggondoljuk, hogy Irn s Alexandriai Kelemen mg Tertullin eltt, s maga Tertullin is, midn mg katholikus volt, mennyire becslik a Pastor-t, s hogy majdnem a szentiratokkal lltjk egy sznvonalra. Midn pedig a legrgibb emlkek teljes hatrozottsg gal amellett tanskodnak, hogy a rmai egyhz, s vele a egyhzak minden b n t megbocstottak : szabad-e ezen vil gos felismerssel szemben egyes nehzsgekre oly slyt fek tetni, hogy miattuk a hatrozott kijelentseket is ktsgbe vonjuk? Zefirin p p a dekrtuma bizonyra gondolkodba ejt, de nem az irnt, vjjon a rmai egyhz megbocstotta-e a hrom fbnt ; hanem az irnt, hogy mifle krlmnyek kzt, s milyen krdsben adhatott Zefirin ily vlaszt, hogy a parznknak megbocst? mert ebbl az kvetkeznk, hogy eltte meg nem bocstottak nekik, s hogy a blvnyozk<nak> s a gyilkosnak sem bocst meg. Tertullin leg albb gy adja el a dolgot de pudicitia cm m v b e n : hallom, hogy megjelent egy dnt rendelet, mert a legfbb pap, a pspkk pspke kimondja, hogy ,n a parznk nak is megbocstok, ha penitencit tartanak . , rendelet, mely nem jl t e t t ! S hol fogja gyakorolni e kegyessget?
5 1

attmnutru

""

5*

G8

P R O H S Z K A OTTOKR

Cyprian viselteMMkk,"zeS'
be

'

Gondolom, magnak a kjnek hajlkban! Fleg Ter tullin e szavaibl kiltszik, hogy Zefirin elbb nem bocs tott meg a parznknak ; mert klnben minek az j rendeset'? Annl valsznbb lesz e feltevs; mert tny, hogy Cyprian eltt is. a mi eldeink korban voltak ez egyhztartomnyban pspkk, kik leioldozsi nem adtak a parznknak, s a b n b n a t o t elzrtk a hzassgtrk ell. De azrt pspk trsaik kzssgbl ki nem lptek, s a katholikus egyhz egysgt akr szigorukkal, akr megrgzttsgkkel szt nem szaktottk. Nem trtnt, hogy mivel msok a hzassglrkt feloldoztk, az, aki fel nem oldozta ket, az egy hzbl kizrassk.o (Ep. 52.) Jllehet, gy hullmzott a diszciplna, s Zefirin ppa is az rendelete eltt a szigorbbakhoz ltszik tartozni, s azutn vltoztat eljrsn : mgsem fogadhatjuk el a katho likus tudsok egy rsznek e felfogst. Meglehet, hogy Zefirin nem lett engedkenyebb, hanem szigorbb e ren deletben a parznk irnt, hogy akiket elbb tn knnyen feloldoztak, azoktl most azt kvnja, hogy csak a peniten cia elvgzse utn oldoztassanak tel. Mivel nem tudjuk az gy llst, melyben Zefirin ppa dnto rendelete mrv ad : nem m o n d h a t u n k teljesen biztosat. Egszen mskp tnik fel Cyprinnak lltlag szintn ktes s vonakod szerepe az elesettek feloldoztatsi gyben. Cyprinhoz a valssban ktsg nem fr, csak a krlmnyeket kell fon tolra vennnk, arnelvek kzt maga, s akikhez tancsrt fordult, a rmai klrus, s ksbb a zsinat is elrendeli, hogy az e/cse//eA-nek, akik pnzen vettk meg a magisztrtus ltal killtott bizonytvnyt a vgzett ldozatrl, bocsnatot adjanak; de akik tnyleg ldoztak, azokat csak hallos gyukon oldozzk tel. Mert e rendelet nem valami jat llt fel, m i n t h a elbb az <<elesettek>>-et fel nem oldoztk v o l n a ; hanem fkezi e szerencstlenek rohamossgt, mellyel a ki engesztelst srgettk. A dolog gy llt. Fel kell-c venni az elesetteket minden elz penitencia nlkl? ezt krdeztk az egyhzban. Az el esettek, szmukra val tekintetbl is azt srgettk, hogy igen. t prezbiter, ki maga is elesett, tzelte fktelensgket. Nhny pap engedett is kvnsguknak; felvette ket s feloldozta. Az t prezbiter azalatt, ltvn a heves ellenkezst, melyre bukkantak, s nem remlvn, hogy visszafogadtassa nak, Novatushoz szegdtek, ki ^ksbb) azt hirdette, hogy az elesetteket sohasem lehet feloldozni.

A HALLOS BNK

r9

Az elesettek kzt is voltak szernyebbek, kik nem k vntk, hogy minden b n b n a t nlkl felvtessenek ; hanem a vrtankhoz, vagyis a m r megknzott, vagy brtnk ben hallukat vr hvekhez fordultak, kik rtk kzben jrjanak. Ezekre tmaszkodva kveteltek visszafogadtatst. A visszautasttats esetn azt hangoztattk, hogy az egy hz nem ket, hanem a v r t a n k a t veti meg. Mit tett mr most Cyprian s a rmai klrus? Kvetelik, hogy vrjanak a legkzelebbi zsinatig, mely gyket rendezi, s penitencijukat megszabja; azalatt pedig ne trtnjk jts, ha nem tartsk meg a rendes b n b n a t o t , melynek befejeztvel a feloldozst a pspk s a papsg kzrttele ltal meg fog jk nyerni. Azonban az elesettek e rendelettel nem voltak megelgedve, fenyegetztek; lzadstl, st szakadstl lehetett flni. Cyprian az leveleiben szorongatott szivnek panaszait nti ki a meghborodott, gynge testvrek fltt, s nem akarn, hogy az elesett szlk az rtatlan gyermeke ket is magukkal ragadjk a schizmba. De msrszt az egy hzi diszciplna megernyed, h a penitencia nlkl feloldozst nyernek az elesettek. Azrt Cyprian is, a rmai klrus is, csak a hallosan betegeket rendeltk kiengeszteltetni az egyhz zal. E zavarok a leghosszabb ideig t a r t a n a k ; vgre ecius meggyilkoltatik; Cyprian eljn rejtekbl, s Rmban Kornl lp a ppai szkre. Mindketten zsinatot tartanak, s elrendelik, hogy akik tnyleg ldoztak a blvnyoknak, a teljes nagy penitencit t a r t s k ; akik pedig kieszkzltek maguknak bizonytvnyt arrl, hogy ldoztak, br azt meg nem t e t t k , azok az ldzs kzben vgzett penitencin kvl jjal ne terheltessenek, s feloldoztassanak. A v i t a teht nem akrl forgott, feloldozza-e az egyhz a hittagadkat vagy nem, hanem akrl, vjjon a nyilvnos penitencia nlkl oldoztas sanak-e fl vagy nem? A rmai klrus kt levele e klnbztetst vilgosan lnkbe a d j a : Csodalkoztunk, rjk, hogy az elesettek annyira vetemednek, hogy oly szenvedlyesen, oly nehz s rvid idkzben, oly borzaszt bnben, nem annyira krik, mint inkbb kvetelik a feloldozst, s hirde tik, hogy az gben azt m r el is nyertk*. Azutn Cyprinhoz f o r d u l n a k : Te pedig testvrnk, nagy szeretetednl fogva t o v b b r a is mrskeld az elesettek indulatossgt, s a tvely gknek nyjtsd az igazsg gygyszert, jllehet a beteg ke dly sokszor nem szvesen veszi a gondozk jakaratt. Sajog mg az elesettek sebe, mg gyulladsban van a kels, s azrt meg vagyunk gyzdve, hogy idvel, ha majd meghl

70

P R O H S Z K A OTTOKR

urdMrj"-'

nek ok.

s z

flindulsuk, hlval lesznek majd azrt is, hogy a hossz penitencira u t a s t t a t t a k , fltve, hogy nem lpnek kzbe ismt izgatk, kik nvesztkre tzelik, s helytelen magyar zattal az elnyjtott, de dvs penitencia helyett a gyors tott kiengesztels mrgt erszakoljk ki szmukra.* (Ep. 30, 31.) Cyprian igen zokon veszi az papjaitl, hogy az elesette ket feloldozzk ; de csakis a md ellen van panasza. Elszr azt veszi zokon tlk, hogy nlkle tettk, holott a nyilvnos penitencit tart bnsket a pspk oldozta vagy oldoztatta fel ms ltal, s msodszor nehezre esik, hogy ezeket a nagy bnsket minden penitencia nlkl oldoztk fl. Ms valamirl i t t sz sem volt. Az kesszl s lelkesls mele gt lehel Cyprian levelei l tansg r, hogy a karthgi s rmai egyhz minden bnt megbocst, mert vlemnynk szerint senkit sem szabad az elgttel ldstl s a kibkls remnytl eltni, midn a szentrsbl tudjuk, hogy Isten maga buzdtja a bnsket a penitencira, s hogy akik bn kdnak, azoktl a bocsnatot meg nem tagadja.* gy r Cyp rian a novatianusok ellen . . . bnbocsnat minden vtkez nek , .. de csak a bnbnnak: ez volt a jelszava ! A hrom nagy bnnek elklntse a tbbitl az egy hzban ltalnos, mg a kzvetlen apostoli korban is, mely ben a penitencia bnk szerint kiszabva nem volt. A rgi szentatyk e bnk ily kln osztlyba val sorozst l g ^ j d trvnyre, s azutn a keresztny egyhz ntuda tnak szentsgre vezetik vissza, amely ily bnktl vgleg elborzad. A zsidsg is e h r m a t t a r t o t t a legnagyobb bn nek, s az egyhz flrtette, hogy ez nem a mzesi trvny klnlegessge, h a n e m az Istent szolgl erklcsisgnek kve telmnye. S mgis e bnket is kezeli az egyhzi fegyelem, st a nyilvnos bnbnat elszr kizrlag, s ksbb els sorban e bnkre van szabva. E bnk miatt volt az egy hzban a nyilvnos penitencia, mint azt Szent Pl is gyako roltatta a vrfertzvel; m r pedig penitencia az egyhzban csak annak adatott, akit az egyhz floldozni is kpes volt. Penitencit tartani s floldozst nem adhatni, nevetsgesnek ltszott a rgi keresztnysg eltt. A nyilvnos penitencia fe gyelme t e h t , mely kezdetben e hrom bnnel van egybe ktve, szintn vilgos bizonytka, hogy az egyhz minden b n t megbocstott. Van a rgi penitencinak egy klnsen hivatott s ava t o t t hirdetje; ez Pacin barcelonai pspk. Pacin Nagy Konstantin fia, s azutn Julin, Jovinin s Valentinian
r a

A HALLOS BNK

71

impertorok alatt virgzott, s nagyon elhaladott korban Theodozius alatt halt meg. Pacin egy parenzist rt a penitencira. A hrom nagy bnt a hossz, siralmas penitencinak trgyul t n t e t i fel ; e fegyelmet apostoli szoksnak mondja, s az apostolok rendeletbl eredezteti. Pacin az egyhz akkori szoksnak hivatott kpviselje, a novatinusok ellen folytatott harcoknak egyik hse, mindenek eltt a bnk kzt k l n b z t e t : melyek azok, amelyek miatt a siralmas penitencit fel kell vllalni s melyek azon bnk, a gyarl emberi termszet rnykszer ksri, amelyek miatt nyilvnos penitencit t a r t a n i nem kell? A krds megfejtsben a mzesi trvnyre utal : Mozesnel, s a rgiek eltt a kisebb bnk elkveti slyosan b n h d t e k : a szom bat megszentsgtelenti, s akik tiszttalant rintettek, a tiltott tkek lvezi, vagy a zgoldk, kik szennyes ruh ban mentek a templomba, vagy ily llapotban az oltrt rin tettk . . . mindezek egy krhoztatsba estek, hogy szinte knnyebbnek ltszott az gbe feljutni s kvnatosabbnak meghalni, mint mindezt m e g t a r t a n i . , . Mindezektl meg szabadtott minket a Krisztus vre, s gy knnyebb szerrel rheti el mindenki az cljt. Meg van e szerint knnytve feladatunk ; vannak azonban bnk, melyekre most is siral mas, hossz penitencia vr. Lssuk, melyek ezek? Az r szenvedse u t n , az apostolok tancskozsra gylve, levelet intztek a pognysgbl megtrt keresztnyekhez, mely le vlnek t a r t a l m a a kvetkez . . . Ez az jszvetsg fogla latja . . . A tbbi bnrt a jcselekedetek gyakorlsa ltal eleget tesz az e m b e r ; de e hromtl gy kell futnunk, mint a basiliscus lehellettl, mint a mregpohrtl . . . Mit tegyen az istentagad, mit a vrtont? Mihez fordul a parzna? Vjjon megengesztelheti-e az Urat, ki t elhagyta, vagy meg vhatja-e sajt vrt, ki a mst ontotta, vagy visszaadhatja-e szentsgt az Isten templomnak, ki azt megfertztette? Ezek a fbenjr, ezek a hallos bnk. Azutn figyelmez t e t r, hogy ezeket a trvny halllal b n t e t t e : Tehat, mondja majd valaki, mi is elvesznk? s hol v a n az az irgal m a s Isten, ki a hallt ki nem tallta, s nem tallja rmt az lk vesztn? Meghaljunk-e bneinkben? S t e pap, mit tehetsz ez ellen? Hogy fogod kiptolni az egyhz vesztes gt? Rajta, vegytek a gygyszert, ha m r majdnem kt sgbeestetek ; ha nyomorultaknak rzitek magatokat, ha fl t e k . . . ! Hozztok fordulok testvrek, kik bnbeesstek utn j penitenciti iszonyodtok.*

70

P R O H S Z K A OTTOKR

til'rdMarjte."

ck OH.

s z

flindulsuk, hlval lesznek majd azrt is, hogy a hossz penitencira u t a s t t a t t a k , fltve, hogy nem lpnek kzbe ismt izgatk, kik nvesztkre tzelik, s helytelen magyar zattal az elnyjtott, de dvs penitencia helyett a gyors tott kiengesztels mrgt erszakoljk ki szamukra. (Ep. 30, 31.) Cyprian igen zokon veszi az papjaitl, hogy az elesette ket feloldozzk; de csakis a md ellen van panasza. Elszr azt veszi zokon tlk, hogy nlkle tettk, holott a nyilvnos penitencit t a r t bnsket a pspk oldozta vagy oldoztatta fel ms ltal, s msodszor nehezre esik, hogy ezeket a nagy bnsket minden penitencia nlkl oldoztk fl. Ms valamirl itt sz sem volt. Az kesszl s lelkesls mele gt lehel Cyprian levelei l tansg r, hogy a karthgi s rmai egyhz minden bnt megbocst, mert vlemnynk szerint senkit sem szabad az elgttel ldstl s a kibkls remnytl eltni, midn a szentrsbl tudjuk, hogy Isten maga buzdtja a bnsket a penitencira, s hogy akik bn kdnak, azoktl a bocsnatot meg nem tagadja. gy r Cyp rian a novatianusok ellen . . . bnbocsnat minden vtkez nek . .. de csak a bnbnnak: ez volt a jelszava ! A hrom nagy bnnek elklntse a tbbitl az egy hzban ltalnos, mg a kzvetlen apostoli korban is, mely ben a penitencia bnk szerint kiszabva nem volt. A rgi szentatyk e bnk ily kln osztlyba val sorozst elg j ( j trvnyre, s azutn a keresztny egyhz ntuda tnak szentsgre vezetik vissza, amely ily bnktl vgleg elborzad. A zsidsg is e h r m a t t a r t o t t a legnagyobb b n nek, s az egyhz flrtette, hogy ez nem a mzesi trvny klnlegessge, h a n e m az Istent szolgl erklcsisgnek kve telmnye. S mgis e bnket is kezeli az egyhzi fegyelem, st a nyilvnos b n b n a t elszr kizrlag, s ksbb els sorban e bnkre van szabva. E bnk miatt volt az egy hzban a nyilvnos penitencia, mint azt Szent Pl is gyako roltatta a vrfertzvel; m r pedig penitencia az egyhzban csak annak adatott, akit az egyhz floldozni is kpes volt. Penitencit tartani s floldozst nem adhatni, nevetsgesnek ltszott a rgi keresztnysg eltt. A nyilvnos penitencia fe gyelme teht, mely kezdetben e hrom bnnel van egybe ktve, szintn vilgos bizonytka, hogy az egyhz minden b n t megbocstott. Van a rgi penitencinak egy klnsen hivatott s ava t o t t hirdetje ; ez Pacin barcelonai pspk. Pacin Nagy Konstantin fia, s azutn Julin, Jovinin s Valentinin
r a z s 0

A HALLOS B N K

71
a

impertorok alatt virgzott, s nagyon elhaladott korban J, Theodozius alatt halt meg. Pacin egy parenzist rt a peni- " tencira. A hrom nagy b n t a hossz, siralmas penitencinak trgyul t n t e t i fel ; e fegyelmet apostoli szoksnak mondja, s az apostolok rendeletbl eredezteti. Pacin az egyhz akkori szoksnak hivatott kpviselje, a novatinusok ellen folytatott harcoknak egyik hse, mindenek eltt a bnk kzt klnbztet : melyek azok, amelyek m i a t t a siralmas penitencit fel kell vllalni s melyek azon bnk, a gyarl emberi termszet rnykszer ksri, amelyek m i a t t nyilvnos penitencit tartani nem kell? A krds megfejtsben a mzesi trvnyre utal : Mozesnel, s a rgiek eltt a kisebb bnk elkveti slyosan bnhdtek : a szom bat megszentsgtelenti, s akik tiszttalant rintettek, a tiltott tkek lvezi, vagy a zgoldk, kik szennyes ruh ban mentek a templomba, vagy ily llapotban az oltrt rin tettk . . . mindezek egy krhoztatsba estek, hogy szinte knnyebbnek ltszott az gbe feljutni s kvnatosabbnak meghalni, mint mindezt m e g t a r t a n i . , . Mindezektl meg szabadtott minket a Krisztus vre, s gy knnyebb szerrel rheti el mindenki az cljt. Meg van e szerint knnytve feladatunk ; vannak azonban bnk, melyekre most is siral mas, hossz penitencia vr. Lssuk, melyek ezek? Az r szenvedse u t n , az apostolok tancskozsra gylve, levelet intztek a pognysgbl megtrt keresztnyekhez, mely le vlnek t a r t a l m a a kvetkez . . . Ez az jszvetsg fogla latja . . . A tbbi bnrt a jcselekedetek gyakorlsa ltal eleget tesz az e m b e r ; de e hromtl gy kell futnunk, mint a basiliscus lehellettl, mint a mregpohrtl . . . Mit tegyen az istentagad, mit a vrtont? Mihez fordul a parzna? Vjjon megengesztelheti-e az Urat, ki t elhagyta, vagy meg vhatja-e sajt vrt, ki a mst ontotta, vagy visszaadhatja-e szentsgt az Isten templomnak, ki azt megfertztette? Ezek a fbenjr, ezek a hallos bnk. Azutn figyelmez t e t r, hogy ezeket a trvny halllal b n t e t t e : Tehat, mondja majd valaki, mi is elvesznk? s hol v a n az az irgal m a s Isten, ki a hallt ki nem tallta, s nem tallja rmt az lk vesztn? Meghaljunk-e bneinkben? S t e pap, mit tehetsz ez ellen? Hogy fogod kiptolni az egyhz vesztes gt? Rajta, vegytek a gygyszert, ha m r majdnem kt sgbeestetek ; ha nyomorultaknak rzitek magatokat, ha fl tek . . . ! Hozztok fordulok testvrek, kik bnbeesstek utn a penenciti iszonyodtok.9
atif

72

PROHSZKA OTTOKR

E hrom bn kpezte a keresztnysg nyilvnos penitencijnak els trgyt. A herezis innen csapolt t a tvelybe. Tertullin szintn az apostoli els levlbl akarja bizonytani, hogy az egyhz e hrom b n t meg nem bocs totta, hanem csak azon volt mindig, hogy e gyszos bns ket a bnbnatra indtsa. Tertullin ezt olvasta ki a levl bl : Elg az hozz, hogy itt is a parznasgot a blvnyozs s a gyilkossg kz heiyezik. Mert, ha vrhez nylni tilos, mennyivel inkbb embervrhez. Mr pedig milyeneknek tn tetik fel az apostolok a bnket, melyeket egyes-egyedl t vesznek a rgi trvnybl, amelyektl val tartzkodst oly kizrlagosan hangoztatjk? Nem mintha a tbbi bnt meg engednk, hanem ezeket mint megbocsthatlanokal emltik fel, s a tbbit a pognyokra val tekintetbl megbocsttatni mondjak. Tertullin korban teht az egyhz e hrom bnt vetette a nagy, siralmas penitencia al, s e szokst az aposto loktl eredeztette. A montanistk szintn az apostolokra hivatkoznak, s a bnk nyomatkozsban azok megbocsthatlansgra ismertek. Katholikusok s montanistk ki rttk rjuk a nagy p e n i t e n c i t ; de a katholikusok a peni tencia vgeztvel feloldoztk ket, a montanistk fl nem oldoztk, s p azrt voltak montanistk. Tertullin kivllag a parznasgri disputl ; mert az apostoli frfi*, Zefirin ppa, ezeknek a nagy penitencit, gy ltszik, megknny tette. S mivel a nagy penitencia klnsen e hrom bnrt t a r t a t o t t , s ezek a nyilvnos penitencit tartk mondattak poenitentes-nek; ebbl megrtjk, hogy mirt mondtk egyltalban, hogy a montanistk s novaiinusok a bnbn kat el nem fogadjk. A tbbi bnt, akr hallos, akr bocs natos legyen, gyns s titkos kisebb sanyargatsok ltal bocstottk meg a montanistk csakgy, mint a katholiku sok. A montanistk ezt a bnbocstst nem hvtk tulaj don kpen penitencinak; azrt beszlnek ketts penitencirl; az egyikben ember bocsthatja a b n t ; msikban csak az Isten ; ehhez tartoztak a felsorolt bnszrnyek i ^Sj. Nyssai Szent Gergely Letoju s Melitine pspkhez rt um-. levele ugyancsak errl tanskodik' hogy a legrgibb egyhzi fegyelem a knoni, nyilvnos penitencit csak e hrom bnre szortotta. Gergely e szokst nem az apostolok levelbl ere dezteti ; hanem ethikai s pszicholgiai alapon kimutatja, hogy az a hrom bn a legnagyobb, s azrt gondozza azokat az egyhz kln bnbnati knonokban. Az atyk e bnket legnagyobbaknak t a r t o t t k , s azrt ezeket hosszabb, fajdal-

A HALLOS BNK

73

masabb penitencia itai keli megvltani. Ha teszem azt, a keresztny a zsidsgba vagy pognysgba tr, vagy a manicheusokhoz szegdik, aki ezt szabad elhatrozsbl tette, s azutn magba tr : egsz letn t penitenciban legyen. Soha se vegyen rszt az ldozati imban (mystica o r a t i o ) ; hanem a nptl elklntve imdkozzk, s a szent sgek vteltl eltvolttassk. Halla rjn azonban vehesse az r testt (sacramentum communionis). Ha pedig kilbolna betegsgbl, ugyanazon tlet alatt ljen, s a szentsgekben lte vgig ne rszesljn. E levlbl az segyhznak, a kz vetlen apostoli korszak ta szigortott fegyelmi szelleme leng. Az apostoli egyhz, mint emltem, nem voit ily szigor ; sem Szent Pl, sem Hermas, sem Kelemen, akr a rmai, akr az alexandriai, mg nem ismerik e szigort. Ha valaki knzats kzben megtagadta a hitet, az irnt kegyesebbek voltak. Szent Gerge y a hzassgtrs alatt sszefoglal minden kls cselekedetet a tisztasg ellen; zoophthoria, paiderastia ter mszetesen a parznasghoz tartoztak. A harmadik bnrl ezeket rja : Hatra van, hogy a lleknek trekv (irascibilis), indulatos termszetre is reflektljunk, midn az ember a haragnak klnben hasznos szenvedlyben mrtket nem t a r t v a vtkezik. Mivel pedig a haraggal sokflekp vtkeznk, gy tetszett atyinknak, hogy ne nagyon rszletezve s meg klnbztetve jrjanak el, s ne fogjk knoni bntetsek al az egyes v t k e k e t ; jllehet az rs nemcsak az lst s sebestst, hanem a veszekedst s gyalzst is tiltja ; az atyk csakis a gyilkossgot vetettk knoni bntetsek al. me van teht sokfle hallos bn a haragban, de az atyk ezek kzl csak a gyilkossgot vetettk bntets al; . . . termszetesen knoni bntets al; s miutn valaki e knoni bntetst killotta, feloldoztatott. Szemnk el lp immr vilgos kpe a knoni penitencinak, a tulajdonkpeni penitencinak ! Csak a nagy bnkre volt kln bntets mrve . . . ez a knoni penitencia. Ezek a bnk idvel szaporodtak, s gy a knoni penitencia is rszl e t e z t e t e t t ; mr Nyssai Gergely kzjk sorozza az uzsort, a rablst, a srok feltrst, a szentsgtrst; de ezen bnk mindig azon hrom fbn kigazsainak tekintettek A knoni penitencia teht a legfbb penitencia; ezenkvl van a ren des, kisebb bnkrt gyakorolt bnbnat ; ha az egyhz nem bocstott meg valami bnt, gy ez csak a knoni peni tencia bneirl volna mondhat: mr pedig a knoni peni tencinak koronjul, a sirnkozknak s szomorkodknak

74

PROHSZKA OTTOKR

biztatsul, mindig a jetoldozs. a npax*. a commnnionis sacramentunn szerepel. Nincs ktsg, hogy az segyhz nem ismer ms peniten cit, mint azt, mely feloldozst keres s vr 1 Mg egy meg jegyzst teszek, br nem tartozik szorosan a krdshez, amelyet most fejtegetek ! Megklnbztetnk ez idzetek fonaln elszr ktfle p e n i t e n c i t : a knonit s kznsgest, A knoni ismt ktfle, a nyilvnos s a nem nyilvnos. Mert lehet a knoni penitencit nem a nyilvnossg eltt, nem az egyhz szne eltt is vgezni. Azutn meg vgezhetett nyilv nos penitencit az is, ki arra nem volt ktelezve, mint azt az egyhztrtnelem szmtalan pldja bizonytja, csupa buz galombl s tisztulsi vgybl. Mg egy megklnbztets szksges : a nyilvnos knoni penitencinak volt bizonyos idben nneplyes ritulja ; mskor pedig nem volt, mint ahogy a katechumenek klns nnepsggel megkeresztel tettek a hsvt szombatjn, jllehet mskor is szabad volt keresztelni, de olyankor nem tartozik a szertarts mintegy a nap, az idkr hangulatba. A nyilvnos penitencit nne plyesen lehetett vgezni, gyszlvn: szertartsosan, vagy nem nneplyesen, mintegy magnyosan ; az nnep lyes, nyilvnos penitencia a b n b n a t n a k teljes kifejlettsge; szertartsos feladssal stcikkal s nneplyes feloldozssal. Ez az nneplyes nyilvnos penitencia kpezi egyik gynyr jellemvonst az segyhzi letnek, szn pomps kivirgzst a bels, buzgalmas szellemnek.

VI.

A bns az egyhz lbainl.


Az elz fejezetek kidombortjk az egyhz bnbocst hatalmt, mint egyetlent s kizrlagost. Kvle bnbocsnat nincs, oly rtelemben, hogy aki ezt t u d v a s akarva megveti, az az Istentl sem nyer bocsnatot. E bnbocst hatalom nak al van vetve minden b n s az egyhz tnyleg minden A z m e v p. i a bnt megbocstott, a legfbb bnket, a blvnyozst, gyil kdeebr fnoj e a a bi t ht o ml a m a kossgot, parznasgot sem vve ki. Lssuk mr most, mikp ;3tzmle . a se bn felelt, hogyan vlaszolt a bn terhtl elknzott emberisg az egyhz e csodlatos hatalmnak bemutatsra, mely egy rszt hangoztatta ugyan, hogy neki adattak a mennyorszg kulcsai ; de amellett oly szeld, oly rsztvev szeretettel t e t t e azt, mint aki szeretn mer knyrlett vltoztatni hatalmt. Az elknzott emberisg eddig vigasztalan s nagyrszt sikertelen bnatval, elgttelt ajnl kszsgvel, nmagt krhoztat bnvallomsval nmagn bosszt vev igazsgrzetvel az egyhz lbai el borult. Ez az sztn sugallatbl trtnt 1 A tenger belezdul az rvnybe, mely eltte nylik s az emberi szv meghajlik az isteni hata lom eltt, mely neki bocsnatot igr. Bnni b n t . . . ahhoz r t e t t ; hiszen az az elpusztthatlan emberi jravalsg a bnnel szemben nem folyamodhatik mshoz, mint a bnat hoz. Elgttelt adni, gy ahogy tud, bocsnatkrs, megalzs, szent, bosszul elszntsg ltal, ehhez is rtett. Mindezt a termszet sugallatbl t a n u l t a ; . . . de st mg a b n t beval lani gyalzatt, alvalsgt napfnyre hozni, . . . mg ezt is megtette nha ; csak bocsnatot n y e r n i . . . errl ktel- ^ ^ j j g J t kedett. Hogy a bnsnek magnak kell valamit tenni, o^nLoTkL. hogy a bnbocsnat elnyersre okvetlen a szvnek munkja, epedse, trekvse szksges; mindez termszetes eltte. Midn t e h t a bns az egyhzban ltta a bnbocsnat kere sett s ldott hatalmnak megszemlyestst: azzal a bnt becsmrl, utl, elgttelt felajnl szvvel az egyhz lbaie a DWviI,ult

76

PROHSZKA OTTOKR

hoz borult. Az egyhz nem kvnt tle tbbet, mint amit mr a termszet sugallt. Az egyhz azt kvnta, hogy a bns bnja meg, vallja be s bosszulja meg bnt. Taln meglep s nem indokolt e hrom kellknek fllptetse? Nmelyiknek taln gy lt szik, hogy e hrom rszben csakis pozitv keresztny rende lsre kell ismernnk ; azonban ez nincs gy. A bnbn a termszet rohamossgval, az sztn hibzhatlansgval e hrom aktusban tr k i ; termszetes a bnat, termszetes a bnbevails, termszetes az elgttel. Fnnakadunk tn azon, hogy a bnbevallst is termszetesnek mondjuk? Annak mondjuk, de csak a heves, a leiket mlyen tjr bnatrl lltjuk azt. A szenved s keserg llekbl kitr a bnbe vails i s ; vallomsa ltal, azt gondolja, hogy megenyhl. Valamint a szenved azrt sr, mert enyhlst tall knnyei ben : gy a hevesen, a szenvedlyesen bnkd is knnyeb blst tall abban, hogy bneirl msok eltt magt vdolja. Ne csodlkozzunk e z e n ; az ember sztnszeren a msokkai val rintkezsben keres seglyt, tmutatst, enyhet, vigaszt; azt gondolja, hogy knnyebb a szve, h a msnak is meg mondja, hogy szintn rez ; ha nem takargatja, nem leplezi, hanem szegnysgt s meztelensgt msoknak bemutatja ; tletkben, rszvtkben, vigaszukban jra magra lti az ernynek titokban levetett ruhjt. Hogy mennyire term szetes a bnbn szvnek e hrom aktusa, azt a tapasztalat s a trtnet is bizonytja. A keresztny penitencia e tekintetben a termszetnek tszellemtse s kitqitsa volt. A kinyilatkoz t a t s szentsgi mltsgra emelte az emberi szv nemes sz tneit s szablly a szenvedlyes bnatnak kitrsi mdjt. Csak a szenvedlyes bnkd panaszolja el b n t : s me a keresztnysg szenvedlly a k a r t a fokozni a b n a t o t s azrt bnbevallssal kttt ssze minden bnbocsnatot. Bnat, ers fogadssal egybektve, - gyns, elgttel, ezek a bnstl megkvnt kellkek ; e kellkekbe elmlyed llekre rborul az Isten kegyelme a feloldozs ltal, . . . ebben ll a penitenciatarts szentsge. Vegyk sorba, amit az ember, s amit Isten tesz a llek tisztulsban, s vonz kpben tnik majd szemeink el a keresztny penitencia, melyben a kegyelem, a szentsgi er rejlik. Az ember mindenek eltt bnja bnt. A bnat a termszetes sznek kvetelmnye. Elmozd tani, amennyiben rajtunk ll, az Isten haragjnak okt,

A BNS AZ EGYHZ LBAINL

77

visszavonni a srelmet, amennyire lehet, ezt kveteli a dolog t e r m s z e t e ; mivel pedig azt, ami trtnt, meg nem trtntt sehogysem tehetjk ; mivel az a rpke akars, mellyel Isten ellen lzadtunk, most mr nem ltezik, s kvetkezleg physice megkzelthetlen : a morlis visszavonst kell esz kzlnnk, kell a t e t t e t eltlnnk, megutlnunk, ellen kez cselekvs ltal jvtennnk : ms szval bnat kell. B n a t nlkl nincs bnbocsnat. Vjjon az Isten meg bocsthat-e b n a t nlkl, ezt az emberisg soha sem kereste ; bnatval fukarkodni nem akart, s nem l t t a be, hogyan krdezhetn a szv, mely enyhls utn eped, a z t : ht n is tegyek valamit? ez termszetellenes gondolat. Tegyen meg az ember mindent, amit t e h e t ; s mit tehetne knnyebben s termszetesebben, mint ha bnja s utlja vtkeit? 1 Hogy mi a bnat, ahhoz nem kell definci. Mindenki tudja, ha nem is birn definilni. A b n a t bels, t e h t kzvet lenl n t u d a t u n k b a lp tny s mindenki rzi, hogy az a mlt nak menutlsa s fjlatsa. Az rs nem forgatja ki a term szetes fogalmakat, nem hamistja meg a legkzvetlenebb rzelmeket; pedig csak e ketts mernylet rn lphetett Luther az emberisg el azon gyenge, beteges, ertlen, ter mszetellenes fogalommal, hogy a b n a t tulajdonkpen j flttel. N e m ! ne fosszuk meg alzatos hangulattl, rzel mes melegtl a b n a t o t ; a bnat fjdalom s nern flttel elssorban ; a b n a t b a n bennfoglaltatik a flttel, de a b n a t nem flttel. Az apostol is emlti, hogy a bnat fjdalom s szomorsg. (2. Kor. 7, 910.) Az egsz szentrs a bnatot srsnak, nygsnek mondja : Senki bnatot nem t a r t bn rl, mondvn : mit tettem). (Jer. 8, 6.) A zsid szveg szerint: senki nem sr bne felett. me az rs fogalma a b n a t r l : knnyek, utlat, elszrnykds, ez a b n a t ! fleszml a szegny e m b e r ; elgondolja vtkt, s a gondolat s ismeret vilgban mulva elborzad: Istenem, mit tettem? Joel prfta hangoztatja az r n a k penitencira hv s z a v t : Azrt mondja most (mieltt a fenyegets beteljesedik) az r : trjetek hozzm teljes szvetekbl, bjttel, srssal s jajga tssal s szaggasstok meg sziveteket, nem pedig r u h t o k a t s trjetek a ti Uratok Istenetekhez ; mert kegyes s irgal mas, bketr s nagy irgalm s legyzi a gonoszsgot*. (2, 1213.) Ez indulatos szavak meggyznek minket arrl, hogy a b n a t a szv fjdalmas hullmzsa ; bnkd akarat, mely undorral, gyllettel fordul el a beismert, sajnos, hozz bilincselt rossztl, s midn szabadulni akar tle, kitr a fj-

f ^["^" ,
e 0

78

PROHSZKA OTTOKR

dalmas vgyban : Uram : szeretnem, ha nem tettem volna. Ennyit m o n d h a t ; tbbet nem tehet. Ez a b n a t ! A gyengesgnek s tehetetlensgnek szavai ezek ! Mert mit vltoztathatnl azon, amit tettJ, azzal az juldoz vgyg y a l : szeretnm, ha nem tettem volna? hiszen ezltal ma gad bevalld ertlensgedet; t e csak akarnd, szeretnd visszavonni a bnt, de nem vagy r kpes! te nem rheted el, amit elvesztettl; t e nem kzeledhetel oda, ahonnan l e b u k t l ; msnak kell elsimtania fjdalmad redjt: a megsrtettnek. De az a szeretnem mgsem valami mer akarhatnmsg, nem ; van benne pozitv mag, s ez a gyllet; t e gylld azt az llapotot, mely annak a bnnek a kvet kezmnye s szomorkodol, hogy hozz vagy lncolva, s e gyllet az irnt, amit elbb szerettl s amely szeretetnek rn Istentl elfordultl, jra Istenhez fordtja akaratodat s a szomorsg afltt, amin elbb rltl, s amely rm rn Istent eladtad, rvnyre emeli benned ismt az Isten nagyra becslst. S ezt kvnja az Isten. A bnat ntudatos kifeje zst kpezi az ember vgyd tehetetlensgnek s e vgyd tehetetlensgnek beismerse az Isten knyrletnek alapja. Igy rez a bnatrl a termszet s a kinyilatkoztats egy arnt. A kinyilatkoztats a benssges, gyermeki szeretet hevvel zavarta fel a szvek bnatt. Azon biztatssal lpett elnk, hogy az Isten bocsnatot ad, de annl magasabbra nyomta fel a bnat hullmait. Kezbe vette a emberi bn kds ktsgbeesett gyt s minden embert rszortott a bnatra Krisztus szavaival: ha penitencit nem tartotok, elvesztek. Az egsz keresztnysg nagy agitcival tartja bevonulst ; az Apostolok Cselekedetei visszhangzanak jel szavtl : poenitentiam agite (2, 3 8 . ) ; s azta folyton hul lmzik, folyton pezseg ez ramlat, melyet Isten megindtott s ers csapsokkal egyre mozgsban tart. A trienti zsinat szerint: fuit quovis tempore ad impetrandam veniam hic contritionis motus necessarius (sess. 14, c. 4 . ) ; minden id ben szksges volt a bnat a bnbocsnatra. A ptrirkk kornak p gy vannak bnbni, mint megtalkodott kt sgbeesett bnsei. A lngol pallos angyal s az pl brka penitencira hiv fel. Penitencitlansg miatt lesz Kin fldnfutv, s a Noe korabeli np ktsgbeesse a vzznbe ful. Quovis tempore . . . ; a zsidk s a pogny npek bnata a kinyilatkoztatst rz ember s a tvedez sz homlyosabb vagy derltebb ntudatbl val. De sehol annyi bnat, mint az egyhzban. Az egyhz a bank-

A BNS AZ E G Y H Z LBAINL

79

dk egyhza. Azzal a mltsggal, mellyel a kulcsokat kez ben t a r t o t t a : srgette, kvetelte a hivek b n a t t ; kecseg tette, bztatta a bnst az Isten kegyelmvel; a szomjaz haldokl fejt felemelte, s ajkaihoz illesztette az let serle gt ; a beteg szvet enyht balzsammal knlta ; rm tett, ijesztett, srt, bnkdott vele e g y t t ; vele srt, rlt, remlt Mlyen szvnkbe hat az egyhz vgya, buzdt, esdekl szava a penitencira 1 Kirezzk belle Jzus szvnek leg nagyobb s leggyengdebb g o n d j t : a lelkek tisztulst a bnbnat ltal. Lelkes, mly, sr, esdekl szomorkod b natot kvn hveitl. K i [ne] olvasn mly megilletds nlkl Szent Pl a korinthusiakhoz rt II. levelnek msodik fejezett? Az apostol Jzus szvnek legsajtosabb rzelmeivel r akkor, midn a vrfertznek bnatrl r. Valamint hromnegyed v eltt szvnek nagy kesersgbl s szorongatsbl* rt sok knnyhullatssal*, csakhogy az eltvedt s mlyre slyedt keresztnynek b n a t t felbressze: gy most des atyai szorgossggal r j a : elg annak, ki ilyen vala, ez a J**2j$' fedds, mely sokaktl lett; elg annak a kzsgbl val kizrs -, elg volt neki, m e r t magba szllt s pedig anynyira, hogy az apostol nyomban inti ket, hogy szeretettel bnjanak vele s vigasztaljak t, netaln a felettbb val szomorsgtl megemsztetnk* ; azrt krlek titeket, hogy erststek meg irnta a szeretetet.* Gyengd, apostoli egy- Szent i a l hz, mily komolyan veszed a b n t s mgis mily gyengd vagy l tadod a stnnak a bnst a test megfenytsre, hogy a llek dvzljn; olyan vagy, mint a kedves test vr*, aki gyengd kzzel t a r t j a s nem ereszti el a beteget, mg az orvos frszeli csontjt, metszi inait, sszevarrja sebeit; miutn ez megtrtnt, letrli knnyeit s biztostja, hogy lni fog. Igy tesz az a p o s t o l ; visszatr rmhez : most rlk, nemhogy megszomorkodtatok, hanem hogy bnb natra szomorkodtatok meg* ; mert az Isten szerint val szo morsg llhatatos megtrst szerez dvssgre, a vilg szo morsga pedig hallt szerez*. 2 . Kor.> 7, 9.) Azon b n a t o n rl az apostol, mely nagy szorgoskodst breszt tibennetek, st magatok mentsgt s boszankodst is. st flelmet s kvnsgot is, st buzgalmat s bntetst is* ; szval hullmzik s forr szv s llek s az egsz ember b n a t b a n vigaszt leli az apostol Bnatot kvn Szent J n o s eltvedt fitl, kirl fntebb . , . megemlkeztnk, bnatot, hogy sirassa! s szomorkodssal
ziM riI 0a

80

PROHSZKA OTTOKR

Hrm

'u.tta

Tertuwin

tle telhetleg eleget tegyen* s a knnyek vizvel msod szor megkereszteltessk*. Az srgi Hermasnl az egyhz ugyanazon vgyd szor gossgval tallkozunk minl szintbb s mlyebb peniten cia utn : n tudom,* mondja az angyal a bns keresz tnyekrl, hogy szvk mlybl tartanak penitencit. De taln azt gondolod, hogy gy mindjrt megszabadulnak b neiktl ? Nem megy az olyan h a m a r ; hanem a bnbnnak fjdalommal kel) eltelnie, mindenben megalzdnia, sok min denfle bajt elszenvednie; s miutn mindent killt, ami re volt rva, akkor azutn majd csak megknyrl rajta az, ki mindent teremtett*, (lib. 3- simil. 7.) A keresztny apolginak ptrirkja, Jusztin vr tan, Tryphon zsidval folytatott prbeszdben az - s jszvetsg bnseinek bnata kzt nem klnbztet. Az elesett sziveknek gre csap, szabadulst keres ramlata rgen is a bnat volt, amint most is az. A keresztny egyhz mr Jusztin idejben a nagy bnsnek s bnkdnak, Dvidnak pldjt lltja bnbn gyermekeinek szemei el. Ennek bnt elengedte az r, mert sirt s jajgatott ; mint ahogy rva van rla. De ha az ily nagy frfinak Isten csak peni tencia ltat bocstott meg, miutn m r annyit kesergett; ha az ily nagy kirlynak s prftnak Isten csak a bnbnat utn bocstott m e g : mikp remlhetnek bocsnatot a tisz ttlan s gyarl emberek, hacsak nem keseregnek, sirnak s vezeklenek*'? A korban halad egyhz, minl gyszosabb tapaszta latokat knyszerlt t e n n i : annl gyengdebben s szorgosabban hivta fel gyermekeit a bnatra. Nincs e rszben klnb sg kzte s a montanistk k z t ; alrja Tertullin szavait is, ki a bels szvbeli bnatnak kls nyilvnust is srgette s a penitencinak kls szertartst exomologesis-nek nevezi. Mi az az exomologesis? Gyakorlat, melyben az ember fldre borul s magt megalzza, . . . ruhjt s tkez st megvltoztatja, zskba ltzik s hamuban l , . . . bjttel tmogatja imjt, nyg, sr, jjel-nappal kesereg Urhoz Istenhez*. (De poenit. c. 8, 9.) me az egyhz vigasza, a peni tencia ; szemeink eltt kidomborodik Tertullin kemny tolla a l a t t ; ltjuk, hogy mit kvnt s srgetett az az egyhz, elksztsl a b n b n a t r a : azt, hogy gyermekei Istenhez trjenek; szivkben kimondhatlan nagy fjdalmat breszszenek, melybl knnyek, jajjok, fohszok trnek el ; azt, hogy fjdalmat kelt, vezeklsi gyakorlatokkal foglal-

A BNS AZ EGYHZ LBAINL

81

kozzanak ; nemcsak azrt, hogy Istennek eleget tegyenek, hanem azrt is, hogy az egyhz rismerjen bennk gyer mekeire s ket bizton feloldozhassa. Necsak rezzk, de kiltsk i s : Atyam 1 vtkeztem, mr nem vagyok mlt fiadnak hvatni. Vtkeztem Isten ellen s veszlyben forog rk dvssgem ; azrt most lelkendezem, knzom, gytrm magam, hogy az Istent, akit megsrtettem, megengeszteljem*. Nem volt ez ellen kifogsa Cyprinnak ; st a dciusi ldzs szomor tapasztalata a szigor Tertullinnak szavait a d t a Cyprian ajkaira is 1 rti, hogy Castus s Aemilius hsiesen kzkd, de azutn hitevesztett elesetteknek penitencijban lehet b z n i ; mert jllehet a test legyzte ben nk a lelket, midn az ostor brket szaggatta, a bottsek csontjaikat trdeltk, a knpad kifesztette idegeiket, a ge reblye felszaggatta hsukat ; deht most, most nemcsak knnyeikkel, de sebeikkel rimnkodnak, nemcsak panaszos szval, hanem a felszntott test fjdalmval krnek bocs natot. Knnyek helyett vrt ontanak ; vr mlik a flig sz ks tagokbl szemk harmata helyett. S azrt okoznak neki oly gondokat azok, kik a bnsket, ahelyett, hogy mly, szvbeli bnatra vezetnk, knnyedn fioldozzk. Az egyhznak nem kell ily knyrlet; nem, az egyhz b natot k e r e s ; csak ha a bnssel egytt srhat, akkor oldozza fel t szvesen. Mit hasznl klnben hatalma a lelkeknek '? lds helyett tkot hoz rjuk. Aki a bnst cirgatja, mondja Cyprian, az rossz vgyait leszti; nem veszi le rla bneit, hanem inkbb nveli. Aki pedig kemnyebb sz val pirongatja s oktatja, az lelke dvt elmozdtja. Akiket szeretek, gymond az r, azokat fenytem s gytrm. gy kell az r papjnak is t e n n i ; ne vezesse t v t r a a bnst engedkeny, elnz m o d o r r a l ; hanem lssa el dvs vsze rekkel. Tudatlan az az orvos, aki a sebek gyl redit knyes kzzel r i n t i ; fl kell nyitni a sebet, ha j a g a t , ha kilt, ha panaszkodik is a beteg. Cyprian panaszai akkor a keresztny-vilg panaszai vol t a k ; visszhangoztak a rmai papsg levelben. A felold ha talom ugyanis bnathoz volt szokva ; ha bnatot nem ltott, mg a vrtank kzbenjrsval sem rte be ; mg az is kl ssg ; az Isten orszga pedig, a kegyelem, a bke az valami oly benssges, hogy ahhoz okvetlen mly, benssges bnat kell. Ltjuk, hogy a megtrs az egyhz kezei kzt nem vlt formalitss, nem bvsbjos s pp azrt hvsgos sablonn ; a kulcsok hatalma tehetetlenl llt, ha a szvek magukba nem
Prohszka: Bnbnat. 6

82

PROHSZKA OTTOKR

trlek ; a penitencitlan szveket meg nem nyithattk, csak a bezrt eget. A bnbocst hatalomnak nha skrupulusai is voltak ; de e ktelyek, ez agglyok mind csak akrl rajza nak : Istenein, van-e a szvekben szinte, keserves peniten cia, van-e bnat? lelkes, mly, szenved banal? A herezisnek ms ktelyei voltak : floldozhatom-c a megbnt b n t ? Az egyhznak nincs ilyen agglya ; az szvn csak a vil gias hvek penitencitlansga vagy gynge, gyarl bnata fekszik. Tartsatok penitenciat, volt a jelsz ; mert sem vilg, sem egyhz nem segt, ha a llek meg nem indul. Terjnk az rhz teljes szvbl, rja Cyprian, s b neink b n a t t mly fjdalomban kifejezve, krjk az Isten irgalmt. Eltte boruljon le a llek ; neki tegyen keser vben eleget; benne bzzk. Az Isten maga oktat r, hogyan esedezznk : terjetek vissza hozzm teljes szvbl . . . Teht vissza az rhz teljes szvbl! Haragjt, srelmt bjttel, srssal, megkvetssel engeszteljk. Ha valaki szvbl imd kozik, h a szvbeli igaz b n a t n a k knnyeivel s fohszaival nyg, ha bnbocsnatra az Urat rdemes, szent cselekede tekkel hajltgatja : az ilyennek bizonyra jr knyrlet. (De lapsis.) Teht az egyhz bnatot szomjazott bns gyermekei ben ; a kulcsok hatalma enlkl teher volt neki.

VIT.

A bnat theolgija.
Midn az egyhz a bnatot akkp leikarolta, szksgt nyomatkozta, hevessgt kls gyakorlatok ltal is t z e l t e : nem trt el a termszet sztnszer sejtelmtl s a nveked kinyilatkoztats ismtelt grettl, hogy a bnatnak bn bocsnat jr. Igen, de milyen bnatnak? A prftk s az jszvetsgi szentrs, az egyhzi hagyo,mny, amint az a IL, III., IV. szzad bnatban gynvr vonsokban kiemelkedik, nem sokat distingvlnak. A szent rs ltalban sokat distingvlni nem szokott. Az rs mindig a nagy rzelmek kifejezse s kisszer gondolatokkal nem bbeldik. Az rs bnata mindig az Istent tartja szem eltt. gy el van telve Istennel, hittel s rk remnnyel, hogy bnt, vtket, prttst mindig csak Isten ellen lt irnytva. H a sr s sirat, mindig csak hitbl veszi indtokait. Mit is bbe ldnk ms bnattal, mellyel telve van a vilg? bnattal, mellyel az reg kor siratja ifjsga vtkeit, mert erit elpaza rolta s most kiaszott velvel s szrad tdvel tengdik rm telen hossz napokon s mg hosszabb jszakkon? Mit gon dol az rs bnattal, mellyel az zvegy siratja eltvedt lenyt, kit rosszul nevelt, hisgra s bnre oktatott? Az rs nem trdik bnattal, mellyel a gyilkos siratja szen vedlye kitrst, . . . most midn csrg bilincse ; . . . nem trdik bnattal, mellyel a rszeges bnkdik a m m o r b a n ' elkvetett k r o n ; az rs csal? az Isten megbnta st sirat szemeket nevezi b n a t o s a k n a k ; csak az Istennek, az Ur nk, a Megvltnak, a lelkek szeretjnek srelmt nevezi bnnek s a b n t mint Isten srelmt megutl, fjlal akara tot hvja bnatnak. Az rs teht a bnben csak az Isten srelmt, s a b n a t b a n a termszetiltti indtokokbl fakad bnatot rti. A vilgnak is vannak b n e i ; [a] bnt legalbb n h n y a t a vilg is utl s megvet. Vannak, vagy mondjuk,
6*

84

P R O H S Z K A OTTOKR

TermsiUMtti tanatoiwvi>M

m e

AbntkM<>DfJ

lehetnek filozfiai bnk s kvetkezleg lesz filozfiai bnat is, meiy a megroncsolt fiziolgibl, az crszakoit pszichol gibl, a megsrtett eszttikbl, a felforgatott szociolgi bl, az illemtanbl szedi bnatnak indtokait: ez a term szetes bnat. Ez az apostol ltal emlegetett s a wilg szomor sgnak* nevezett kategribl val. A filozfiai b n alatt pldul a lopst rtem, h a azt nem mint az Isten trvnynek megszegst, s az megsrtst, hanem mint az igazsg s a termszetes rend megbolygatst tekintem ; e szempontbl is a lops csnya, utlatos t e t t ; ami csnya s utlatos, azt g | bnni ; de ha valaki a lopst csak gy s csak ezrt bnja, b n a t a a vilg szomorsga*, mely nem ltet. A bnat t e h t mindig a bnnek Istennel val ellenkezst szemlli; a trvnyt nem elvontan, hanem az Isten akaratnak tekinti ; a rendet az Isten ujja vonsnak tartja ; ami csnya, ami rossz, abban mindannyiszor az Isten szvnek fjdalmt rzi. S ez tlag a magt kinyilatkoztat Istennek kzvetlen sge, melybe a hit ltal belpnk, mg az sz s a t u d o m n y kvl marad s didereg; rt valamit, hall v a l a m i t ; az orkn ban, a szlzgsban, a tenger morajban hall rthetetlen hangokat ; a hit pedig Istennel emberi nyelven beszl, emberi fogalmakkal kzeledik hozz ; srtseirl, fjlalsrl, vgyai rl beszl s a bnben is kzvetlenl Isten srtst ltja s gy bnja, mint ahogy rz, nemes, nagy szvnek srelmeit, m soknak ellene irnyul hltlansgt bnni szoks. Ennek a termszetfltti b n a t n a k sokfle indtoka v a n ; az egyik nemesebb lesz a msiknl, gyengdebb, m lyebb ; a bnat is az indtok tkletessge szerint majd tkletesebb, majd tkletlenebb. Indtokai lehetnek : az Isten irnt val szinte szeretet; midn gy t u d u n k hozz simulni, mint a gyermek anyjhoz, a bart bartjhoz, a jegyes jegyeshez, s e tiszta szeretet sztnvel utljuk s siratjuk azt, ami Istent srti, neki fj. Kiindulhatunk a remny szneibl, az rk boldogsg vgybl, melyet Istentl remlnk, s a b n ltal megtrve ltunk. Megutlhatjuk, megsirathat juk a bnt, ha sszeszorul szvnk s lelknkre szakad a boldogtalan rkkvalsg flelme. Ki ne rezn ez indtokok bl kinv b n a t n a k klnbz hangulatt s rnyalatt? a szeretet gyengdsge, a remny vgydsa, a flelem nyomott, szabadulst keres rzelme, mindezek majd melegebben, majd hidegebben sznezik s lnktik a szv bnatt. Ez mind termszetfltti bnat, mert indtoka hitbl val. Vannak ezeken kvl ms indtokaink is ; az istene n e t

A BNAT THEOLGIJA

85

tisztelet ernye, az az szszer, a belts s gyakorlat ltal fejlesztett hajlam az Istennek, mint felttlen, imdand Urunknak t sztelett kveteli; kveteli, hogy neki hdoljunk, alrendeltsgnket mindenben kifejezzk s p azrt a bnt, mint az Isten srelmt, az imdsnak s tiszteletnek csff ttelt, velnk megutltatja s megsiratja. Az Istennek tr engedelmessg s a hla rzete szintn b n a t r a hangolnak ; gyszos sznekben emelkednek az ntudatban a szv ezen leg nemesebb, s a bn ltal elktelentett ernyeinek romjai ; az elgletlensg, a jogos vd panaszokra kszteti a leiket ; a lzad szv ismt engedelmeskedni s a hltlan gyermek ismt hls kvn lenni, s azrt megutlja s fjlalja a bnt, a lza dst s hltlansgot. A theolgusok ezeken kvl mg egy indtokot ismernek, mely a bn termszetnek trtsbl ered. A bn ugyanis jogtalansg; a bn Isten ellen elkvetett, alval mernylet, amely az Isten jogait srti. E jogtalansg krptlst kvn. e meggyalzs megkvetst kvetel. A bns az Isten srtett jogainak rvnyt akar szerezni s amit elvett, azt visszaptolni kvnja. Az elgttel termsze tesen nem lehet ms, mint a bnsnek aktusai s ezek kzt els h e l y e n : a bnat. Igaz, hogy az ember elgttele mindig gynge s arnytalan, magban vve rtktelen, h a csak Krisztus rdemt nem zrja magban ; de hisz ez az rdem szmunkra kszen ll, csak le kell foglalnunk. A bns llek teht az Isten srtett jogainak bosszuljv csap fel, elgttelt, krptlst kvetel bnatban, bnhdsben, megalzdsban az isteni felsg szmra. E hangulatban a theolgusok klnll ernyt, a bnatnak klns motvumt ltjk, s ezt virtus poenitentiae-nek, a bnat erklcsi ernynek mond jk. Az akarat teht ez indtokok brmelyikbl term szet ltti, igaz b n a t r a emelkedhetik; minden egyes oknak gykerbl kivirgoz htik a tulaj donkpeni penitencia ; ezt a trienti zsinat az elkvetett vtek (jlalsnak s meguttsnak mondja, mellyel egytt jr a jvre nzve a vtek elkerlsnek ersfogadsa. A theolgia ezzel a ht indtokkal sznezi a b n a t indu latt s a penitencinak e gazdag vltozat szivrvnyban ismeri fel az dvt, bkt s engesztelst hoz fjdalmat. Fls leges megemltenem, hogy ez bels szvbeli fjdalom. A fjda lom forrsa csak a szv ; az ajkak csak szeglyei annak az ednynek, melybl kicsordulnak a cogitationes malae, pgy, mint a cogitationes pacis*. Azrt a prfta is hangoz hatja : trjetek hozzm teljes szvetekbl; nemcsak szval,

PROHSZKA OTTOKR

\ i*nt..IM,.

szjjal, knnyel, hanem szvvel. Ha a knny, ha az ajk pa nasza el is m a r a d ; ha a fjdalom csak az akaral fjdalma, mely habfodrot nem vet az rzkisg vizein : akkor is elgsges bnata van a szvnek, mert mi legyen ms a bnat, mint az akarat bankrisa? A bns teht nyissa meg szvt Ezechiel tancsa szerint : facite vobis cor novum>> ; amit szerettetek, azt most ne szeresstek ; amihez hozznttetek, attl sza kadjatok el ; az rzkisg, a meleg vr lehe helyett az Isten szeretet tze rassza szt tisztt h e v t ; hajlamaitok slya ezentl az Isten, a vgtelen fel terelje bolyg lelketeket; ezen elhajls hozzon rtok j tavaszt, inclinate corda vestra ad Dominum. (Josue 24, 28.) Nagy er ez, mely mikor bevo nul : repeszt, dnt, szakt a szveken : scindite corda vestra (Joel 2, 13.), s neve is contritio sszetrst jelent. Minden egyb, mit enlkl tennnk, haszontalan. Az nvd, a bnbevalls sem vltoztatja meg a szvet, hanem a megvltozott szv teszi a bnbevallst dvss. goston a szvek nagy ismerje szerint Saul is, Dvid is bevalljk bnket. Saul elpanaszolja vtkt Smuelnek : vtkeztem, thgtam az r t r v n y t ; jjj, segts, hogy lefegyverezzem h a r a g j t ! De Smuel mintha nem is mltnyoln a szv ltszatra dvs panaszt, csak azt feleli : elvetett tged az r. Ellenben Dvid azt mondja : ^vtkeztem az r eilen s N t h n bizto stja t : levette lelkedrl az r a t e vtkedet*. Honnan a kt prfta ily klnbz viselkedse? Honnan a kt. itszatra egyforma b n b n a t klnbz megtlse? goston felel r : similis vox, dissimile cor; Dvid szive megvltozott,Saul nem. Dvid kiszaktotta szvbl a bn szeretett s a szeretet helybe gylletet ltetett ; Saul gyllete s szeretete a r g i ; b n a t t csak a trn elvesztsnek flelme keltegeti. Ennl a szj beszl, a szv h a l l g a t ; ott a szv beszl. Ezen bels, termszetfeletti bnatnak leggyengdebb s leghathatsabb neme az, mely a szeretet indtokbl ered. Ezt a theolgia tkletes bnatnak, a tbbit mind tkletlennek mondja. A tkletes bnat rgtn kibkt az Isten nel, a tkletlen csak a tredelem szentsgben. Az ember mly megilletdssel veszi szre a szeretet gyzelmes h a t a l m t ; t u d t a , hogy a szeretet nagy hatalom, hogy minden szenvedlynek gykere; t u d t a , hogy a sze retet oly er, melynek minden knny ; de hogy az Isten nel szemben is, az egyetlen szeretet az, melynek erejben flemelkedik a porbl az elesett ember s szvt az Isten szivhez fzi, ez meglepi. Teht annyira nemes, annyira

A BNAT THEOLGIJA

87

hatalmas a szeretet, hogy az Isten ezt az emberi rzelmet tartja maghoz mltnak? Csodlkozsunk azonban el oszlik, ha meggondoljuk, hogy a szeretet az emberi llek heve, rtke, v i r g a ; ha teht az Isten a lelket maga szmra teremtette s rajta tetszst t a l l h a t : szeretetben fogja leg inkbb magnak ismerni. A szeretet az isteni szikrnak kigyulladsa, a holt energinak flbredse. Szeretetben lesz btor a gyenge ; szeretetben vlik hss a llek. Rossz irnyba terelve, a hsies szeretet borzasztv lesz s a szen vedly ijeszt torzkpeiben ksrt a boldogsgot keres embe rek k z t ; vrig lztja, tzeli, hallba kergeti ket. Neme sebb alakjaiban csodlatos; mily mlysg van az anyai sze retetben? az emberisg nagyobb fele gyenged nemnek neveztetik ; ha v a n valami lelki is ez elnevezsben : gy azt csak fogkonysgnak kszni a szeretet irnt. Mg nem szeret, nz, hi, kevly; mita szeret, azta odaad, ldo zatksz, alzatos, h ; a Byroni versek szerint:
N N N N az let e l s tpforrsa ; t a n t az els d a d o g s r a ; t r l az arcrl l e g t b b k n n y e t ; v i r r a s z t hallos gyad mellett.

Ez a mer termszetes szeretet a hit ltal termszet flttiv v l i k ; gyengdsgbl mitsem vesztve mg neme sebb, hatalmasabb impulzusok cikznak t rajta ; a szeretet valamennyi jogcmt az Istenben flleli, s fnntarts s kt keds nlkl gy tudja szeretni az Istent mint anyjt, mint jegyest, mint szvnek legbecsesebb kincst. E szeretetbl kifoly bnat gyz az Isten szvn. Az szvetsgnek nem volt bnbocst szentsge ; de volt bnbocsnata a szeretet ltal. A szeretetbl kifoly bnat ez a npek nagy szentsge! Mzes (Deuteronom. 4, 29.) hirdeti a bnatos szeretet h a t a l m t : mikor keresni fogod a te Uradat Istenedet, meg tallod t, ha teljes szvedbl keresed s lelkednek teljes kesersgbl)). A szentrs teljes szivet csak a szeretet ben ismer; szeretet nlkl res, sivr a szv; teljes kesersg)), mely keres s reml, csak szeret szvben lehet, mely mindent vesztett. Csodljuk az rs mly igazsgait, kifejezseinek tallkonysgt s teljt, br nincsenek benne distinkcik s szubszumpcik. Ezechiel is, Joel is ezt a teljes b n b n a t o t emlegeti: ha az istentelen bnbnatot t a r t minden bneirl, melyeket cselekedett s megrzi minden parancsomat s tletet s igazsgot cselekszik: lvn l s nem hal meg. (18, 21.) Nem tudjuk magukbl e szavakbl,

npek
S2e

ts

88

PROHSZKA OTTOKR

MowMab.iMt ^ A j S S t T '

hogy mifle bnat ez? de ha van bnat, mely erre kpes, a leggyengdebb bnat lesz, mely a szeretetbl val. Teht a trvny ben is az, ami leglelkibb, legszellemibb, megmaradt rv nyben s az jszvetsgben nem hogy elvesztette volna erejt, hanem az ntudat legmagasabb fokra, a fejlettsg, a kivirgzs stdiumba lpett. Az jszvetsgben is a szeretetbl foly, vagyis tkletes bnat rgtn bocsnatot tall. A szentsgek, az egyhz nem akadlyozzk fut st, valamint a kereszt sem zrja el az Istenhez vezet utat, hanem inkbb emeltyje a szveknek s tmasza s botja a fldi vndoroknak. Az evanglium a bnatos szeretetrl lltja, hogy ltala lesz az ember Isten bartjv, s fogadott fiv. Szent Jnosnl (14. 23.) olvassuk: Ha ki engem szeret, az n beszdemet megtartja s Atym is szereti t, s hozzja megynk s lakhelyet szerznk nla>>. A szeret szvben teht az Isten lakik 1 Hogy mikp lakik, ez a theolginak egyik mehz krdse ; de hogy a szeretet ltal borul rnk a Szent llek rnykolsa, az irnt ktsg nincs. Szent Pl pedig a szeretetrl kvetkezkp r : az Isten szeretete kintetett szveinkben a Szentllek ltal, ki neknk adatott. (Rom. 5, 5.) Az apostol kzvetlenl az idzett szavak eltt az rk remenyrl beszl, mely meg nem csal, mivel az Isten szerekezeskedik rla. Mit rtsnk ez Isten-szeretet alatt? Nmelyek az Istennek hozznk val szeretett rtik alatta ; de ez az rtelem elgtelen s nem okadatolja elgg Szent Pl gondolatmenett: legalbb azt kell mondanunk, hogy mindenesetre azt a szeretetet is rtjk alatta, mellyel mi Isten irnt viseltetnk ; hiszen mikor az ember kszsggel fogadia a hozz betr Istent, mind a kt szeretet, t. . az Isten szeretete az emberhez s az ember szeretete az Isten hez, mindig egybe van kapcsolva. Az Isten a szeretet ltal tr be a llekbe ; azrt a szeretet kizrja a flelmet s azt, ami flelemmel jrja t velnket s csontjainkat, a bnt. Igy rtelmezi Szent Pl szavait a trienti zsinat is. (Sess. 6., c. 7.) S valban az apostol a mi szeretetnket rti Isten irnt, s nem az Istennek irntunk val szeretett; azon szeretet ltal ugyanis lakik bennnk az Isten s szvnk a vilgossg s a fny otthonv vlik ; azon szeretet ltal kizratik leiknk bl a bn s belje tr az a szeld, gyengd columba, melyrl a szentatyk annyi rzssel szeretik m o n d a n i : res delicata Spiritus sanctus. Ez a szeretet eszkzl teht b n b n a t o t ; mert azon szeretetnl fogva, mellyel az Istent szeretjk,
t e t e

A BNAT THEO LG TJA

89

vannak rk remnyeink, melyek meg nem szgyem'tenek. Tan r a buns asszony Szent Lukcsnl (7, 37.) aki bkvel mehetett*, (.megbocsttattak sok bnei, mert igen szereteth. Az asszony bnkd szeretete nem t v e d e t t ; szive sztnvel eltallta az u t a t Jzus szvhez. Magdolna eped ajakkal cskolta a megbntott Istennek lbt ; szivnek reszket fjdalma knnyeiben trt magnak u t a t : a szeretet az nfeledettsgig vakk t e t t e minden egyb irnt, csak t ltta, akit engesztelni sietett. S Magdolna nem c s a l d o t t ; a szeretet gyz; higgynk hatalmban s bzzunk erejben; ha mlyre slyedt a llek a szenvedly szerelmben, kiemel kedik az rvnybl a bnat szeretetben. Ez az evanglium szelleme ; Szent Jnos a kinyilatkoztatsnak s az j trvny nek fnsget a szeretetbe helyezi. A szeretetbl lnek a lelkek, mert a szeretet Istentl val . . . s aki szeret, Istentl szletett s ismeri az Istent. (1 J n . 4, 7.) Hogy a llek a b n lmbl felbredjen, szeretnie kell ; mert ha szeret. Isten gyermekv lesz. Az Isten gyermeke pedig vtket nem ismer ; mert aki Istentl szletett, b n t nem cselekszik. Szent Pl pedig, ki arrl panaszkodik, hogy a rgi trvny semmit tkletessgre vinni kpes nem volt>>, a szeretetrl azt mondja, hogy ez a ((tkletessg ktelke*. Ktelk, mely a Krisztus testnek tagjait egysges, l szervezetbe kti ssze, az sszekttt tagok l tagok ; az az let pedig szeretetbl val ! De ha az jszvetsgi szentrs nem is biztostana arrl, hogy a szeretetbl foly bnat bnbocsnatot erde mei, gy sem ktelkedhetnnk benne. Nem iehet kinyilat koztats, mely a termszet legnemesebb s leggyengdebb rzelmt ignorlja. A kinyilatkoztatsnak, ennek a nagy pedaggus-nak irnyzata a llek legnsgesebb rvnyesl sre tr. A szeretet az jszvetsgben nem vesztette el mlt sgt s rdemt, st kimondhatlan mlyebb tzet s ltetbb meleget n y e r t ; ha teht a zsidnak s az skinyilatkoztats fnybl ld pognysgnak ntudatban a bnatos szeretet bnbocsnatot nyert s ez ntudatban nemestette legkivlbban azokat a bns lelkeket: mennyivel inkbb kellett a szeretet e tiszta sugrfnyt lesztenie az jszvet sgnek, melynek lelke, flnye, fnsge, hatalma, titka s lete a szeretet. A keresztnysg jellege, a szeretet erejbe vetett hit s bizalom, credere caritati. Minden szentsg, minden ima s kegyelem, istentisztelet s tants azt veszi clba, hogy bennnk a szeretetet megteremtse ; midn a sze retet szrnyaira kel a llek, minden trvnyt s parancsot

k ^ e ^ m ^ t

TsI^eWt.

90

PROHSZKA OTTOKR

teljestett; ha szeretsz s meg nem keresztelkedhetek amire az istenszeretet srget tged s ily llapotban meghalsz, d vzlsz; ha vtekben vagy s nem gynhat!, dc szeretsz s meghalsz, dvzlsz. A szeretet ptol minden szentsget; az Isten-szeret szv a legnagyobb s legdvsebb emberi valsg! Ezt tantja az rs a bnatos szeretet erejrl. E t a n amint szvekhez szl: gy a szvektl tkletesen megrte tik ; mert mindenki tudja, mit tesz szeretni s mit tesz szere tetbl bnni. De a termszet szeretetnl fogva mindig indu latos nyelven beszl s tbbet kvn, mint amennyit elbr ; magasabbra tr s meg nem l l : plus affectat, quam valet, mondja rla az apostol. Ez indulatos hullmzs zavarba hozta azokat, kik az indulatot tzisekbe s a gerjedelmeket szillo gizmusokba zrni akartk ; ktsgk t m a d t az i r n t : mily fok legyen a tkletes szert!? E z a krds tulaj donkpen nevetsges; mert mifle fokokat lltanak majd fel? azt mondtk : legyen a bnat olyan, amilyet az ember teljes megfeszlssel magban bresz teni kpes ; msok azt mondtk : legyen a bnat olyan, hogy keservesebben essk a kegyelem elvesztse, mint br mely minket rhet csaps, kn vagy vesztesg; ismt msok annak az ldott, tkletes bnatnak polct oly utolrhetlen magassgba emeltk, hogy az ember elkezdte hinni, hogy tulaj donkpen nem t u d szeretni, mert olyan szere tete neki nincs, mely trelmesen l, rmmel hal meg s elfojt magban minden ragaszkodst a teremtmnyekhez* ; ellen kezleg akkor is, midn szvnk szintesgben mondhat juk, hogy szeretjk az I s t e n t : lelknk tele van rzkenysg gel s rzkisggel, szvnk mint buja gykr mindenbe bele ereszti szlait, tkarol, simul; fj neki, ha vesztenie, ha vlnia kell. Szvnknek annyi redje, annyi larca van ; annyi rny, annyi csalka fny jtszik benne ; buzdulsunk hevben fl ajnljuk letnket, a brd al hajtanok fejnket s nhny perc mlva taln mr kihl a tzes zsartnok s mi nemcsak rvendetesen meghalni, de mg trelmesen lni sem vagyunk kpesek. St minl nagyobb a szeretet, annl inkbb rezzk u t l a t o s s g u n k a t ; e vilgossgnl nmagunktl borzadunk s ki lesz az az ember, aki az ily szeret lleknek bebizonytsa, hogy az Istent gy szereti, amint csak legnagyobb megfesz lssel, legmlyebb trzssel, a leggyengdebb rokonszenve s s e l teheti. 'ne hov tvednk? Ha a tkletes szeretetet ily jell-

A BNAT THEOLGIJA

91

gekkel hatrozzuk m e g : megeszls, trzs, rokonszenvezs . . : meglepetve krdezzk, vjjon az a tkletes bnatos szeretet az akarat vagy az rzkisg indulata? E zavarokra szavak adtak okot. Az egsz theolgia, midn a bnatos szere tetrl beszl, legnagyobb, mindenekflit val fjdalmai emleget, dolor summus, dolor super omnia; az evanglium is ex toto corde, ex tota anima, ex tota virtute s fleg ex omnibus viribus foly szeretetet kivan ; a prfta is visszatrsre buzdt in toto corde vestro ; a szv szvesen elhiszi, hogy reznie is kell, radnia, dagadnia is kell attl a nagy fjdalom tl, mely oly mltnyos, oly ill ; s me ksz a baj ; a tlzs elragadja nhny, kivlt francia tudsnak theolgijt I De az igaz, a jzan theolgia, melynek Szent Tamsnl nagyobb kpviselje nem akadt, klnbztet a lnyeg s az esetkek k z t ; klnbztet a szeretetnek rzsben keltett hullmzsa s a szeretetnek mint rtelmes, akarati aktusnak lnyege kzt. az az rzs, az a gyengd, finom rzs, mely sokszor az rzkies illetsre, mint a legrezgbb nyrfalevl a szell langy legyintsre idegesen rzkdik, s mint a nyri dlben a srna t t k r e a leggyengbb lehelettl is fodrait borzasztja, rz ketlen s indulatlan marad az rzkisget nem illet, csak az sz s a hit szemei eltt feltrul valsgok benyomsaira. Az rzs alsbbrend tehetsg, mely jllehet csupa let s reak ci a maga krben, a fensbb szfrkkal, az rtelmi vilggal zemben nagyon nehzkes. Igaz, hogy a mly megrendls a fensbb. az rtelmi vgy tehetsgben elveti hullmait az alsbb, az rzki vgydsba is, s magval ragadva azt, az rzsnek, a gerjedelemnek szneivel lnkti, illataival fsze rezi, vizeivel ntzi sajt rtelmi indulatait, kicsattan a lelki rm az arc prjban, flragyog a szem mgikus fnyben s g, tzknt g az ajkon s pihegve dolgozik a tdben ; de az akaratban lehetnek szellemi indulatok is, melyeknek nincs oly mly fenkhullmuk, nincsen hevk az arcon, nincsen knnyk a szemben. Azrt ezek az rtelmes indulatok valk, ha nem is rzkiek. Lehet teht akaratunkban indulat, mely kveteli az sz szavt s tkarolja a t r g y a t azon mrtk szerint, melyet az sz annak rtkr) felllt ; tkarolja az Istent gy, ahogy tl, hogy ez a legfbb j; utlattal fordul el, mg pedig legnagyobb utlattal a bntl, mert ez a leg fbb rossz ; s mgsem brja e fjdalmat s e szeretetet gy rezni, mint mikor desanyja lbe borul, vagy kitn s forrn szeretett bartjnak koporsja eltt letrdel. Azrt az a szeretet, s az a fjdalom mgis csak legnagyobb, mert a mi

92

PROHSZKA OTTOKR

btcslsnk szerint mi az Istent legnagyobb jnak tartjuk, s leginkbb tkaroljuk : s a bnt legnagyobb rossznak tljk s attl legelszntabban elfordulunk. A mlysg megvan ez indulatokban, de a hullmzs nem olyan izgatott s erszakos ; ezt a theolgia appretiative summus dolor>>-nak hvja ; az izgatott, az indulatos az rzkisg hatalmt felcsigz bnatot pedig intensive summus-nak mondja. E helyes megklnbztetshez kommentrul szolgl min den egyes emberi kebel. Szivnket az rzki rm s fjdalom oly knnyen villanyozza ; a vonzalom s ellenszenv oly ter mszetes ramok, melyek ha a lelket nem is ragadhatjk fel ttlenl, de hullmzsukat, apadsukat s daglyukat, hidegket s hevket okvetlenl kzlik vele Az rzki indu latok trgyai oly szinpompval, oly delejessggel vannak felruhzva, hogy h a t h a t s a i b a n ingeriik mg a fradt ide geket is, mint az elvont, a gondolkozs magas lgkrn t szrd fny Nem csoda, ha a benssg s az let melege hat hatsabb s izgatottabb az rzki szeretetben s fjdalomban, mint a lelkiben. E rgi s kztapasztalati pszicholgit rja le Szent Tams (Suppl. l , q . 3, a. 1.): Az alsbb tehetsgeket trgyaik hevesebben mozgatjk, mint az rtelmi vilg val sgai ; s azrt minl kzelebb fekszik az rtelmi magaslat az rzk krhez, vagyis minl alacsonyabb : annl inkbb hozza mozgsba az rzket i s ; rzkenyebb teht a fjdalom, mely a test sebeibl rad, mint mely a leiekibl, s ha a rosszat tnyleg nem rzkeljk, hanem csak elgondoljuk, jobban ijed fel lelknk az rzki baj fogalmtl, mint a lelki vesztesg megfontolstl. gy lehet rteni, hogy az a fjdalmas megrezdls, mely az rzkbe that az rtelmisgbl, mely a bnt eltli s megutlja, kevsbb heves, mint ms, az rzkben otthonos bnkds, mr csak azrt is, mert ezt a bnatot mi gondolkozs ltal, szabadakaratunkbl keltjk fel, melynek nincsenek hatalmban az rzkisg gerjedelmei, hogy csak akarjon s felzgjon a szenvedlyes fjdalom vihara*. Mi kvetkezik ebbl? az, hogy az rtelem vilgban, a dolgok lnyegnek becslse szerint lehet nagy, legnagyobb fjdalmunk, s rzki kifejezst neki mgsem adhatunk ; s megfordtva : lehet heves, knnyekben kitr, szenvedlyes bnatunk, mely az elkesereds lenya s mgsem lesz az a leg fbb, legnagyobb bnat, melynl fogva mindennel szaktani, mindentl elvlni kszek volnnk Istenrt. S azrt az rzki meginduls, akr knnyes szembl nz is ki, nem a legjobb kritriuma a degnagyobb bnatnak*, hogy szerinte btran s

A BNAT THEOLGIJA

03

csalhatlanul tlhetnnk. Nem ; az intenzv bnat, a genedelmes fjdalom nincs megparancsolva, mert nincs hatalmunk ban ; Isten ajndka az, mellyeJ felcsigzhatjuk a szv meg olvadsig rzelmeinket: de ha nem rezzk melegt, ne gondoljuk, hogy nincs bnatunk. Az rs a bnkd szeretetrl szl ; szl az rzelmes ember lelknek flkavarodsrl, s azrt knnyeket, srst, jajgat bnatot emleget; nem mintha bnat e nlkl nem lehetne ; nem mintha tagadn, hogy van bnatos szv knnyes szemek n l k l ; hanem mert az rs mindig nagy rzelmekrl beszl, melyek mint a vihar nem maradnak a hegytetkn, hanem lezgnak a vlgyekbe ; a llek rtelmes akaratbl leereszkednek a gerjedelmek vlgyeibe . . . t. i. az rzkisgbe. A kinyilatkoztatsban nem folynak ssze az rtelmes akarat s az rzki gerjedelmessg klnbsgei. Az egyik nem a m s i k ; az rtelmes vgyd er fjdalma szksges, a msik, az rzkisg gerjedelme esetkes; kisri sokszor az elbbit, de ennek szrnyai lelkiebbek, s azrt szrnyra kelhet akkor is, mikor az rzki indulat ttlenl borong. H a a szentrs parancst szeresd Uradat Istenedet teljes szived bl* az rzki indulat legfbb fokrl rteimeznk, az a parancs lehetetlensget kvetelne; kemny, kivihetetlen, konkrt megvalsulsok nlkl eszmnyi magassgban lebegne ; de ha a teljes szv, a teljes llek alatt azt rtjk, hogy az Istent szivnkben minden teremtmnynek elbe tegyk, semmi nem vonzalmat s hajlamot az Isten-szeretet rovsra akaratosan ne tplljunk ; minden egyb szeretetet szleink, bartaink irnt e szeretetnek alrendeljnk s tle fggv tegynk : akkor ez a parancs szent, szszer, emberi szvek nek val. De akkor rtelme a kvetkez. A szeretet az akaratnak indulata ; ezt az akaratot jel- ^''^JS! kpezi a szv. Az ember cselekvse hrom elvbl indul k i : az rtelembl mens; az als, rzki vgybl anima, s a kls exekucit megindt erkbl vires omnes. Az els s legnagyobb parancsolat azt kveteli, hogy akaratunk Istenre irnyuljon, rtelmnk neki hdoljon, rzki hajlamainkat szerinte fkezzk s hogy cselekvsnkben Isten nek engedelmeskedjnk. Ez annyi, mint teljes szvbl, rte lembl, llekbl, erbl szeretni*; mindennek megfelelnk, ha Istent appretiative, az rtelmes akarat indulatval az els helyre tesszk. Az Isten ugyanis azt akarja, hogy szi vnk ne legyen megosztva kzte s a teremtmnyek k z t ; akarja, hogy egszen az v legyen ; de egszen az v oly
sKietoi?

PROHSZKA OTTOKR mdon, hogy mindig csak t szeressk, rgondoljunk, utna epedjnk, nem lehet; a teijes szv* s a teljes !lek>> s a minden er ez rtelmezsben lehetetlensget llt; azonban lehet az v gondolkozsunk, rzletnk, szoksos irnyt tekintve, hogy t. i. elje soha semmit se helyezznk. Szent Bonaventura is ktfle szv- s szteljessget klnbztet; szvteljessget, mely abban ll, hogy az Isten szeretetvel ellenkez, kszakaratos indulataink ne legyenek, hogy Isten nl jobban semmit se szeressnk ; msik szvteljessg, hogy egyltalban Istenen kvl semmit, senkit se szeressnk ; az utbbi gondolat utpia, az elbbi szszersg s theolgia. Klnben is flsleges e parancsrl itt emltst tenni s azt nehzsg vagy rv gyannt hasznlni a bnat intenzv, magas foknak szksgessgre nzve; mert hiszen e parancsot semmi esetre sem lehet mint kellket a bnbocsnatra vonat koztatni. Krisztus e parancs hangoztatsakor nem mondja, hogy a bnbnnak bnei bocsnatnak elnyersre szksges az Isten-szeretetet teljes lelkbl flkeltenie. Tegyk fl, hogy valamikor kell az Isten-szeretetet teljes szvbl* s llekbl flkeltennk : kvetkezik-e abbl, hogy pen a bnbocsnat elnyerse vgett kell ezt tennnk? ltalban az Isten els s nagy parancsa nem valami egyszer aktusnak elrsa; hanem az egsz trvny s let irnya ; magban foglal min dent, de nem rszletez semmit; rszben slyos bn alatt ktelez, midn fontos dologrl van sz, rszben bocsnatos bn alatt, midn kisebb jelentsg trgyakra vonatkozik ; nem mondja, hogy mikor kell ezt a parancsolatot teljesteni; kell-e azt mindig vagy csak nha tenni s vgre kell-e azt a parancsot p a bnbocsnat elnyerse cljbl teljesteni? Mr pedig Krisztus errl semmit sem szl ; teht ne tssuk benne a bnkd szeretet legintenzvebb nyilvnulsnak srgetst. Csak szinte, igaz, bnkd szeretet kell; hogy mily fokban legyen meg, az kicsinyes krds. A kicsinyessg meg van nha a theolgiai iskolkban, de soha az egyhz tanban. Azokban a zsinati defincikban olyan a mrsklet, a krl tekint, szivet-lelket egyarnt jtevn rint kegyessg, hogy szinte rezni rajtuk a Szentllek kenett. A trienti zsinat (sess. 14, c. 4.) gy szl: Jollehet, ez a bnat, a szeretet ltal nha tkletes bnatt vlik s ilyenkor az embert, mg mieltt a penitenciatarts szentsgt tnyleg felvette, Istennel kien geszteli, mgis . . .* A zsinat beszel a szeretet ltal tkletess lett bnatrl*; nem klnbztet intenzv s langyosabb bnat kzt, nem hossz vagy rvid ideig tpllt bnat k z t ; ezek

PROHSZKA OTTOKR mdon, hogy mindig csak t szeressk, rgondoljunk, utna epedjnk, nem lehet; a teljes sziv s a teljes llek* s a minden er* ez rtelmezsben lehetetlensget llt; azonban lehet az v gondolkozsunk, rzletnk, szoksos irnyt tekintve, hogy t. i. elje soha semmit se helyezznk. Szent Bonaventura is ktfle szv- s szteljessget klnbztet; szvteljessget, mely abban ll, hogy az Isten szeretetvel ellenkez, kszakaratos indulataink ne legyenek, hogy Isten nl jobban semmit se szeressnk ; msik szvteljessg, hogy egyltalban Istenen kvl semmit, senkit se szeressnk ; az utbbi gondolat utpia, az elbbi szszersg s theolgia. Klnben is flsleges e parancsrl itt emltst tenni s azt nehzsg vagy rv gyannt hasznlni a bnat intenzv, magas foknak szksgessgre nzve; mert hiszen e parancsot semmi esetre sem lehet mint kellket a bnbocsnatra vonat koztatni. Krisztus e parancs hangoztatsakor nem mondja, hogy a bnbnnak bnei bocsnatnak elnyersre szksges az Isten-szeretelet teljes lelkbl flkeltenie. Tegyk fl, hogy valamikor kell az Isten-szeretetet teljes szvbl* s llekbl flkeltennk : kvetkezik-e abbl, hogy pen a bnbocsnat elnyerse vgett kell ezt tennnk? ltalban az Isten els s nagy parancsa nem valami egyszer aktusnak elrsa; hanem az egsz trvny s let irnya * magban foglal min , dent, de nem rszletez semmit ; rszben slyos bn alatt ktelez, midn fontos dologrl van sz, rszben bocsnatos bn alatt, midn kisebb jelentsg trgyakra vonatkozik ; nem mondja, hogy mikor kell ezt a parancsolatot teljesteni; kell-e azt mindig vagy csak nha tenni s vgre kell-e azt a parancsot p a bnbocsnat elnyerse cljbl teljesteni? Mr pedig Krisztus errl semmit sem szl; t e h t ne lssuk benne a bnkd szeretet legintenzvebb nyvnulsnak srgetst. Csak szinte, igaz, bnkd szeretet k e l l ; hogy mily fokban legyen meg, az kicsinyes krds. A kicsinyessg meg van nha a theolgiai iskolkban, de soha az egyhz tanban. Azokban a zsinati defincikban olyan a mrsklet, a krl tekint, szivet-lelket egyarnt jtevn rint kegyessg, hogy szinte rezni rajtuk a Szentllek kenett. A trienti zsinat (sess. 14, c. 4.) gy szl: (Jllehet, ez a bnat, a szeretet ltal nha tkletes bnatt vlik s ilyenkor az embert, mg mieltt a penitenciatarts szentsgt tnyleg felvette, Istennel kien geszteli, mgis . . . A zsinat beszl a szeretet ltal tkletess lett bnatrl*; nem klnbztet intenzv s langyosabb bnat kzt, nem hossz vagy rvid ideig tpllt bnat k z t ; ezek

A BNAT THEOLGIJA

nem rintik a dolgok lnyegt ; id s fokozat nem vltoztl; azon. hogy a bnat tkletes-e, vagy nem. Aki az Istenhez tr szeretetbl, megigazul; amikor tr, akkor igazul m e g ; azon napon quacunque die>>. Teht bnatos szeretet s szeret bnat kell, msrl a zsinat emltst sem tesz. A szentrs is, br a prftk hevlse nha az rzki fjdalom zivatart is emlti: mshol csendesen foly bnatrl beszl; szeretetrl, mely nem hnykoldik az rzelem izgal maiban, de. azrt mgis szinte, igaz bnatot ad. Ha valaki szeret engem, szerettetni fog az Atyatol ; aki a szeretet ben marad. Istenben m a r a d ; aki szeret, Istentl szletett; gy beszl az rsban a Szentllek s ez minden szeretetre illik, ha heves, ha langyos. Az igazsg s szentsg mrsklete jel lemzi e felfogst; az ellenkez llts pedig tlzsokba s ktsgekbe zavarja bele a lelket. Bizonyra a keresztny morlis sem kvnja a cselekedet termszetfltti rvnyhez, hogy azt az indulat leghevesebb kitrsvel vgezzk ; nem kvnja, hogy a kegyelemmel gy mkdjnk kzre, hogy jobban ne lehessen ; elg ha j szndkkal s Isten irnt val szeretetbl mkdnk k z r e ; elg ha a trvnyt megtartjuk, ha nem is azzal a buzgalommal, melyrl azt kelljen mondani : jobban nem lehetne. gy vagyunk a bnkd szeretettel is ; h a nem is feszl meg gy, hogy ne maradjon szvnkben izom, mely ne dolgoznk, s ha nem is erlkdik gy, ahogy csak l e h e t : azrt mgis szeretet marad, elvonja a lelket a bntl s odatereli az Istenhez. A theolgia ebben tlozni nem e n g e d ; a tlzs nem teremn meg a nagyobb bnatot, hanem pen a bnatnak, mr mint annak a nehz s lehetetlen bnatnak megvetsre vezetne. Ellenben megszabva a bnat termkeny talajt s az igazsg lgkrbe terelve a lelkeket: megnyitjuk a bnat tlcsor dul forrst. Nem kell tlozni, hogy a bnatot fokozzuk ; ismertessk azt meg az emberekkel azon alakban, mrvben Isten azt az egszsges szvektl elvrja ; s megltjtok, hogy az gre csapnak fel lngjai. Hiszen a buzdts, a forr szeretet, a vgy az elveszett mennyorszg utn, melyben Istent szeret hessk, nem elgszik meg az als fokokkal; mindig magasab bakra tr. Hogy is lehetne a szeretetet flteni, hogy kislelk lesz s a legkevesebbel beri? nemde a szeretetnek, a bnkd szeretetnek is az a szelleme, melyet Szent Pl e m l t : plus affectat, quam valet. A szeretetnek e szellembl indulnak ki az atyk, midn a bnsket minl nagyobb penitencira buzdtjk ; midn az indulatok hullmait egyre kavarjk s

9G

PROHSZKA OTTOKR

korbcsoljk, s tlag keveslik, amit az emberek tesznek. Ezek buzdtsok s nem parancsok 1 Mshol meg, ahol folyton tk letesebbre srgetnek, nem a szeretetbl foly bnatrl beszl nek, fianem ms indtokokrl, vagy a knoni vezeklst, teht az elgttelt rtik. Ezeket szem eltt t a r t v a , nem botrnkozunk meg az algk rohamossgn s magas bnbnati ignyein, st jl esik neknk ltni a szvek<nek> ezt a sugrz melegt. Az letnek gyis arra van szksge, nem rheti be az absztrakt szksgessg mrtkvel, mert akkor a sznvonal alatt marad, neki leszteni kell az indulatokat, sztania kell a tzet, hogy az emberi szvek meg ne fagyjanak. Igy tesznk mi is, midn lelkesteni akarunk, gy tettek az atyk ; st az egyhz buzgalmas szellemnek tavaszban utolrhetetlenl fellmltak minket. Halljak azok, rja Szent Ambrus (1. 2. de poenit. c. 6 c. 10.), kik penitencit t a r t a n a k , hogyan tartsk meg azt, milv buzgalommal, mily indulattal, mily tisztult szndkkal, a szv mily megrtsvel. Uram, hallgass meg s lsd kilt jk mert szorongattatom, srsomtl megfordult bennem a szv. Ismered a llek szndkt, ltod szvem rzlett; lsd bnatos klsmet is . . . elvonulok a vilgtl, megkur ttom lmomat, felriadok belle zokogva, megszaktom foh szaimmal s imimmal ; legyrom magamban az let kve teimenyeit, megtagadom magam s megvltozom. Ne rjk be rpke, sovny knnyel. hanem radoz zokogssal er szakoljuk ki a feloldozast. Ha gy bnkdol, hogy a lelked nek keser az, ami elbb des volt s ami gynvrkdtette rzkedet, az most knozza lelkedet , ha igy b n k d o l : akkor az Isten fel tart fohszod.* Akik megtrnek, azoknak minden megbocsttatik.* Igy beszlnk mi most is Szent gostonnal, ebben ll a b n a t ; de azrt qoston bizonyos nagy, hallos bnkrt ms penitencit kvetel. Vannak azonban nagy, hallos bnk, melyek csak a megalzdott szv leghevesebb gytrelme, szvtredelem s vezekls ltal bocsttatnak meg.* (Serm. 34.) goston nyilvnvalan megklnbzteti a knoni peni tencit a kznsges b n b n a t t l ; ami mlyebb, hathatsb penitencit kvn, az csak arra vonatkozik, hogy a nagy bnkrt nagy elgttelt kell adni s a szv pszicholgija diktlja, hogy aki ezekbl megtr, jobban fog bnkdni. Ezek a nagy bnk hangos panaszokra, nygsre, knnyekre szorulnak ; srva keli az Istenhez kiltani, jajgatnunk kell szivnk fjdalma miatt. Valamint a halottat siratjuk, gy

A BNAT THEOLGIJA

07

sirassuk a megholt ielket s valamint az anya megtrt s z v vel siratja fit, gy kell bnkdnunk egyetlen lelknk fltt, de nem remnytelenl.* A hres Caesarius, arlesi pspk <is> gy fejezte ki a korabeli, keresztny Gallinak meggyzdst arrl, hogy mily fjdalommal, mily bnkdssal kell ezeket a nagy bnket fjlalni. S mily mltnyossg s termsze tessg van abban, hogy valamint a nagyobb bnkrt na gyobb knoni penitencia rovatott k i : gy nagyobb, lesebb bnatot is kveteltek; hiszen klnben ktelkednik kellett volna, hogy fj-e annak a nagy, hrhedt bnsnek a szive, aki dacra annak, hogy penitencit tart, oly hidegnek s kznysnek ltszik. A szentatyk t e h t minl nagyobb, hevesebb b n a t o t kvntak a bnsktl; de jl vigyzzunk 1 a szentatyk nem rtak dogmatikus thziseket, hanem gyszos essekrl, meg rendt botlsokrl s bnatokrl rtak ; s mikor rtak, akkor srtak i s ; srva oktattk srsra s kesergsre azokat, kik nek minl lnkebb ntudatra akartk hozni bneiket. Mi sem rnnk mskp, mint ahogy Cyprian rt, ha a deciusi borzalmak ltal megingatott egyhz szomorkod fiaihoz rnnk ; mi sem rnnk mskp mint Szent Ambrus, ha egy Istennek szentelt szzhz rnnk, ki elvesztette fejnek koszorjt: Legyen szved mint az olvad viasz, zaklasd magad bjttel, hnyd szemedre sokszor: mirt dltl romba tiszta, flsges lelkem? rzkeidet knozd, mert von zalmaik erejben engedtl az ellensgnek. Az ily let, az ily bnat, ha nem is remlheti, hogy visszanyeri elvesztett koszorjt, mgis vrhatja bnei b o c s n a t t ; mert az r m o n d j a : trjetek hozzm s n majd hozztok fordulok*, (ad Virg. laps. c. 8.) gy rnak a fjdalomtl tjrt atyk, midn gyermekeiket nagy rzelmekre, nagy ldozatokra tantjk. A szv indulata nem kr tancsot az sztl; az sz csak azt mondja : bnni kell szeretetbl! a tbbi a szv ; gyen gdsgn, hevn, buzgalmn kigyulladnak majd az rzel mek vakt sznei. H a pedig nagyon kigyulladtak, akkor az egyhz elengedte a hossz, knos penitencit is. gy trtnt, hogy csak egy pldt emltsek, a nyolcadik ltal nos zsinaton, melyen a rmai egyhz hres knyvtrnoka, Anastasius is, kitl e zsinat aktinak rgi fordtst brjuk, jelen volt. Nagyon slyos penitencit v e t e t t ki a zsinat azokra, kik Igncot, a konstantinpolyi ptrirkt szktl megfosztottk, s maguk az impertorok knyrgnek, hogy engedtessk meg, hogy Ignc mindazoknak, kik nagy megProhszka: Bnbnat. ^

o**.

98

PROHSZKA OTTOKR

trdssel bnkdnak, a penitencit rszben elengedje. Az apostoli szentszk kvetei hajlanak is a szra s a "zsinat el hatrozza, hogy Szentseged a bnat buzgalma szerint eny htheti az egyesek bnhdsb). Van azonban a szeretetbl foly bnatra nzve mg egy ms nagy nehzsg. A szeretetet Szent Pl a tkely ktelknek mondia ; erejt, Isten eltt val rdemt mindenek fl emeli, gyermekeinek szivt s tekintett re irnyozza, mint vgyaik s trekvseik cljra, s mgis gy ltszik, hogy az
hatalma most,

mint

roitr e
8

egyhzban alrendeli szerepe van a szeretetnek s nincs meg az a t i , ami rgen volt. Ugyanis dacra a tiszta szeretetbi flkeltett bnatnak, a bnt mgis meg kell gynni, al kell vetni a kulcsok hatalmnak. S gy azt krdezhetnk : teht a szeretetbl foly bnatnak most nincs meg rgi ereje? H a pedig megvan, s a tkletes bnat folytn megbocsttatik bnnk : minek azt meggynni, ami mr meg van bocstva? Vagy ha a tkletes bnat u t n is kell gynni, mit bocst meg az egyhz, mit oldoz fel. mikor nincs mr mit megbocs tani, nincs mit feloldozni? Felelet: a szeretetnek hatalma, rdeme, kedvessge a rgi. Azok a lelkek, melyek szeretetben halnak meg, ha meg nem gynhatnak, szeretetk mrtke szerint a dicssg ma gas fokra emelkednek ; teht a szeretet bocst bnket most gy, mint r g e n ; s mgis kell gynni, azoknak a pre desztinlt lelkeknek is, kik a szeretet tzben egyenesen a mennybe ragadtatnnak, ha a veszlybl kiszabadulnak, gynniok kellene. Mert micsoda a szeretet? mlysges, benssges, indulatos fggse egyiknek a msikon, egyesls, egyetrts, egyet-akars; akarni egyet, ugyanazt, amit a kedvelt akar, gy ahogy akarja, amirt, amikor akarja. Gyengdsg a szeretet egsz a legrzkenyebb szrevevsig, hogy mit gondol, mit kvn a kedves, min jr tetszse. Ez a szeretet az r Jzussal ll szemben. Mi sze retjk t s is szeret minket, de mennyire szeret 1 Ez a szeretet irntunk adatott vele neknk egy j, des anyt, akinek kezre bzta lelknket, gyengd szeretetre bzta lelki sebeinket, nem engedte, hogy magunkra maradva, taln elvaduljunk, taln rla megfeledkezznk ; kvnta, hogy lelknk nemes, btor, ldozatksz legyen; kvnta, hogy hsk legynk, de ugyanakkor akarta, mert fltett, g y gyermekek maradjunk ; kvnta, hogy szvnk a ke reszt szeretettl hevlve, lehetleg csak szeretetbl tegyen s ljen ; de ugyanakkor akarta, hogy a szli hzban s ne
n a a m a n

A BNAT T H E O L G I J A

99

azonkvl szeressen ; akarta, hogy szeretetnket tekintly vezesse, nevelje, s hogy attl fggetlenl ne is szerethessnk. Ismerte a szvek hajtrseit, ismerte az indulatok szirtes tengert, kvnta, hogy a tenger hullmozzk s re keljen nagyremnyn a llek ; de akarta, hogy rbzza magt s hajjt a biztos szem s kez kormnyosra, az isteni tekin tlyre. E szent gymsgot, mely minden nemest nevel s pol, s csak a salakot szedi le rla ; mely sztja a szv tzt, csak a szurtos, kormos fstt tartja tvol t l e ; mely nagy lelkeket nevel, de nem ereszti nfejk s nknyk szabad p r z r a : az egyhz, ez az desanya gyakorolja; lbaihoz kell letrdel nnk, trdeire kell fejnket hajtanunk s nagy szvnek inspi rcijn kell lednnk mindnyjunknak, a szeretknek is, a szeretetbl bnkdknak is ; igy akarta Krisztus, s mivel akarta, mivel ily szeret szvvel a k a r t a : azrt szeretet e szn dk nlkl, e vgy nlkl, hogy neki e tekintetben is megfe leljnk, jelenleg nincs. Ne mondjuk, hogy a szeretet elvesz t e t t e hatalmt, mert most gynni kell, elbb nem kellett ;* nem ; inkbb azt mondjuk, mert nincs szeretet e szndk n l k l ; a szeretet meg akar felelni Krisztusnak s Krisztus oly nemes, szent szndkbl akarta gy. valban ! flsges, csodlatos, benssges viszonyt teremtett meg Krisztus az egyhz s a llek k z t ; a teljes odaads, a gyermeki fggs, az anyai dessg v i s z o n y t ; nincs bennnk titok, mit r ne bznnk ; nincs irnyzat, melyben igazt szt tle el ne fogadnnk : s gy bneink is . . . ez az egsz, gyszos gye szvnknek csak re van bzva. Az Isten irnt val szeretet szabadon rad a szvben, ami bnt tall, elmossa ; de az Istent szeret gyermeknek ktelessge megmondani anyjnak, hogy h n y a d n v a n bnvel, be kell vallani s meg kell bnni az anya szne eltt is, amit mr megbocstott az atya, az Isten ; mert gy akarta. De a nehzsg msik rsze mg teljes erben l l : mit <* bocst meg az egyhz, mit oldoz, ha semmi sincs megktve? Van w S t r mg a szeret lelkekben is egy ktelk, nehezedik rjuk egy ktelezettsg, mely a bntl szrmazott, s ez az, hogy az r Jzus ktelezett minket, hogy minden bnnket az egy hz hatalma al vessk ; aki bneit szeretetbl megbnta, de mg nem gynt, azon ez a ktelezettsg mg rajta v a n ; ennek eleget kell tenni. Azonkvl azt sem szabad szem ell tveszteni, hogy a bnt sokszor lehet megbnni s ugyan annyiszor feloldozni; mert mindannyiszor lehet a kesergt, aki engem megbntott, biztostani jindulatomrl, bartMto

7*

100

PROHSZKA

OTTOKR

Sgomrl; mindannyiszor lehet rla tletet hozni, hogy mlt a bocsnatra s hogy ezt meg is adom neki. Mindig igaz marad, hogy vtkeztnk s kvetkezleg mindig bnkdhatunk s bocsnatot krhetnk a bnrt s pgy az Isten is mind annyiszor megbocst, elengedi kvetelst arra nzve, hogy bnhdjnk. Ez a bocsnatads pedig mindig rvnyes, min dig hatsos, mert kegyelmet nt szvnkbe, mely ha tall, ha nem tall bnt, megszenteli a lelket. rvnyben marad teht a szeretet; diadaltja most is nyilt s egyenesen az Isten szvhez vezet, habr az jsz vetsg kegyelmi intzete, az egyhz, gondozza is most sz vnknek minden adssgt, minden bnt. rljnk neki, hogy gondozza, hogy Krisztus a penitenciatarts szent sge ltal oly knnyv oly bizalmat, des bizonyossgot bresztv t e t t e a bnbocsnat legfontosabb gyt. Mert most nem szksges a bnbocsnathoz okvetlen a szeretetbl foly bnat ; elg, ms indtokbl fakad fjdalom, hogy bneink bocsnatt a penitencia szentsgben megnyerhessk. Ez a kegyelem szignatrja az jszvetsgben ; az jszvetsg a kegyelem szvetsge, azon knnysgnl fogva, mellyel a kegyelmet bsgesen megnyerhetjk s azon eszkzk soka sgnl fogva, melyek a kegyelmet nem nehz flttelek alatt lelknkbe rasztjk. A Legknnyebb s legldsosabb esz kz az egyhz bnbocst hatalma a penitenciatarts szents gben. E szentsgben tkletes bnat, bnat, mely szeretetbl folyik, nem szksges ; elg brmilyen termszetfltti indtokbl eredt fjdalom. A trienti zsinat ezt vilgosan hirdeti azon gynyr fejezetben, mely a megigazulsrl szl. A V I . fejezetben ltalban a j, dvs bnatrl rtekezik ; nem klnbztet attritio s contritio k z t ; nem klnbztet kln bz motvumok kzt s ezt az dvs bnatot egy szval contritionak mondja, melyet mi gy fordtunk, hogy bnat. A bnat, mely a bnbnnak aktusai kzt els helyen all; mert mr az elz fejezetben felsorolta, hogy a bnsnek hrom kellket kell megteremtenie: a bnatot, gynst s elgttelt. Ezt a hrom kellket a szentsg rszeinek, quasi materi-jnak mondja; t e h t a bnat a szentsg rsze s quasi anyaga s gy a bnatnak fajai is a szentsgnek rszei, akr a tkletes bnat, melyet a szeretet leszt, akr a tk letlen, mely a bn undoksgnak s az rk krhozatnak meg fontolsbl ered. Azrt ezt a tkletlen bnatot az Isten ajndknak, a Szentllek indtsnak mondja, melynek se-

A BNAT THEOLGIJA

101

glyvel a bns u t a t nyit magnak a megigazulasra s azutn folytatja: s jllehet a penitenciatarts szentsge nlki ez az attrito nem teheti megigazultt a b n s t ; de diszponlja t arra, hogy az Isten kegyeimt a penitenciatarts szentsgben elnyerhesse*. me a ktfle bnat ; bnat mind a kett ; j, szent mind a kett ; de az egvik csak a szentsg ben teheti megigazultt a lelket; a msikrl mr hallottuk, hogy szentsg nlkl' trleszti a bnt. A trienti zsinat hat rozottan lltja, hogy a bnat ugyan a megigazulsnak fl ttele, s kellke; de ismer bnatot, mely mellett a bns, bnkd llek elveszhet; pedig a zsinat vilgosan mondja, hogy a szeretet ltal tklyestett bnat a bnst megigazultt t e s z i ; beszl teht oly bnatrl is, mely nem tesz meqiqazuttt, mely nem a szeretetbt folyik, mely a penitenciatarts szentsg ben eszkzli, hogy a feloldozs hatsos, de a feloldozs nlkl a lelket a krhozattl nem menti meg. Ez az a tkletlen bnat, az attritio. H a a penitenciatarts szentsghez mindig tk letes bnattal kellene j r u l n i : senki sem veszhetne el azrt, mert a feloldozst meg nem kapta ; teht a trienti zsinat a tkletes bnatot is elgsgesnek tartja a penitenciatarts szentsgben. Azonban maga az egyhz bnbocst hatal mnak fogalma kveteli, hogy a tkletes bnaton kvl a tkletlen is elgsges legyen a feloldozsra ; mert e hata lom kiengeszteli a bnst az Istennel ; valsgos, kiengesz tel h a t a l o m ; de h a tkletes bnat nlkl a b n t meg nem bocsthatja, tulajdonkpen sohasem bocstja meg azt ; azt mindig mr elre a szeretet eszkzli s a bnbocst hatalom mintegy csak jvhagyja, amit az vgzett. A hatalom e fogal mt rendletlenl vdte az egyhz a novatinusok ellen; hisz ezek mindig csak azt akartk, hogy magnak a bnbn nak dispozicija teszi t majd megigazultt ; az atyk nem voltak ezzel megelgedve; valamint az Isten megbocstja tnyleg a lelkeken sttl b n t : gy az egyhz i s ; de ha a szeretet elljrban mindig szksges, akkor nincs bn s nem is ltezhetik, melyet az egyhz megbocssson. Ez a klnbztets az attritio s contritio kzt az egyhzi gyakorlatban folytonos tny. A legnehezebb krdsek s bonyo dalmas disputk fzdnek az attritihoz a kzpkori skolaszti kusoknl ; els tekintetre gy ltszik, mintha a skla a contri tio szksgessgt srgetn a feloldozs rvnyessghez. A rgi egyhz vilgosan mutatja, hogy ntudatban lt az attritio elegendsgnek a szentsgek felvtelhez. Tjkozta tsul azonban meg kell jegyeznnk, hogy az attritio nv

102
A

PROHSZKA OTTOKR

'bnt

a theoHgiaban.

LafeSsa
jiisk^groai,.

jelentette a dolgot, melyet most rtnk alatta, oly kizrlagos hatrozottsggal; lassan a nyelvszoks vszzados munkja utn trtnt a megllapods. Az eszmk ama bmu latos pontossga s szabatossga, mely az egyhz hittant jellemzi s klnbsget tesz a tkletlen s tkletes bnat kzt s az elbbit attritinak, az utbbit contritinak mondja kizrlag, mg nem tkrzdtt vissza a terminolgiban. Contritio, attritio alatt felvltva bnatot rtettek, mely az dvssghez v e z e t ; mr most hogyan, mily krlmnyek kzt vezet oda, az a tovbbi magyarzatnak volt fnntartva ; mert a szbl magbl ki nem hozhat. Atterere s conterere, br az egyik ersebb mint a msik, de ki gondoln, hogy aki atteritur, hogy az magbanvve nem elgg bn kdik ; igen, aki eonteritur, az bizonyra inkbb v a n ssze zzva, mint az, aki atteritur; de azrt ez utbbi llapot is a kegyelembl val. Jelenleg az attritio kizrlag tklet len bnatot jelent, s a contritio szembelltva az attritioval jelzi a tkletes bnatot. Azonban ismtlem : mindkett a kegyelem m v e ; mert kegyelem a flelem, kegyelem a b n undoksgnak beltsa, az Isten srelmnek trzse s ezek az attritio indtokai, . , . kegyelem a szeretet, st virga a kegyelemnek. Hasznlunk mg egy ms szt is, mely mg inkbb kifejezi, mg tisztbban lltja el a foga lom rnyalatt s ez a compunctio. Megfesztst jelent Jzus sal, rszvevst sebeiben s szenvedsben; ez a leggyeng debb, legtisztbb, legmlyebb fjdalom 1 Teht az attritio s contritio terminusok kzt val klnbztets nem nylik vissza a rgi e g y h z b a ; de a terminusok ltat jelzett indulatok klnbsgt hatrozottan ismerte a rgi egyhz. H a ugyanis az attritio nem volna elgsges kellk akr keresztsgnek, akr a penitencinak flvtelben: akkor a szentsgek hathatsgnak tana nem domborodnk ki annyira a rgi egyhzban. Pedig a szentsgek erejrl lelkeslve szl nak az atyk ; hatsokat tulajdontanak nekik, melyek csupa let, kegyelem s feltmads; hatsokat, melyek ltal renk derl a vilgossg, sztrad lelknkben az let melege, kivirul a szv elszradt virga. Ezen rtelemben oszlatja el a rgi egyhz gyermekeinek ktsgt is, mely a llek dvrt reszket szvekben t m a d t akkor, mikor lttk, hogy a hal dokl nem kszlhetett oly g fjdalommal, melyet a szere t e t t u d o t t volna megteremteni, a szentsgek flvtelre. Legyetek nyugton aggd szvek volt az egyhz vlasza, a szentsg dvzti a tkletlenl bnkd telket is.

A BNAT THEOLGIJA

03

Ferrandus diaknus elpanaszolja Szent Fulgentiusnak, hogy mily aggodalomban vannak ; trtnt, hogy egy szere csen szolgjuk, kit oly gondosan ksztetlek el a keresztsg szentsgnek felvtelre s ki a hsvt eltt mr nyilvnosan elmondta a hitvallst s a fltte elmondott exorcizmusok ltal az rdg hatalmnak vgleges megtrsre kszlt, mieltt megkeresztelhettk volna, nkvletbe e s e t t ; mit volt mit tennik? megkereszteltk. Most mr gytri ket a kt sg : dvzlt-e az a llek? mert bizonyra az eredend bnn kvl volt sok ms bne is, s mit hasznl neki az, hogy megbnta bnt, mikor a keresztsgt csak nkvletben vlte fel? Fulgentius felelete ktsgenkvul helyezi azt, hogy ha a bnat ltal nem is igazult volna meg a szerecsen, meg igazult a keresztsg ltal. Szavaibl kivilglik, hogy a bn bocst keresztvzhez elg oly bnattal jrulni, mely, ha a szentsg elmarad, a krhozattl meg nem ment, a kegyel met pedig az ilyen tkletlen llekbe is a szentsg rasztja. Ezrt vgydtak oly gyengd szenvedlyessggel hal los gyukon a katechumenek s a penitensek a keresztsg, illetleg a penitencia u t n ; mirt? bizonyra az egyhz azon hite miatt, hogy a szentsgben megigazul az, aki mg bns ; teht aki mg nem br azzal a legtkletesebb bnattal. gy ltszik, hogy az segyhz e megnyugvst az irnt, hogy ] a tkletlen bnat, hogy j, ha rmt minket az Isten igazsga, vonz s lelkest az erny szpsge, ne mes bosszval tlt el az Isten srelme s elgttelre s kr ptlsra indt, hogy mondom, ezt a hitet nem zavarta meg a ksbbi ktely, mely a flelemben, a pokoltl val iszonvodsban nem ismert oly gykrre, melybl az Isten eltt irgalmat tall, br tkletlen bnat sarjadzhatik. Az s egyhz nem distingvlt s o k a t ; minden mdon flzavarta gyermekeinek lelkiismerett; nem vetette meg a flelmet, a bossz, a krhozat iszonyt, de nem is maradt meg nla, hanem nemesebb rzelmekre tantotta hiveit. A skolasz tikusok sokat distingvltak; sztszedtk azt, ami elbb ^^ egy folytonossgban, a tkletlenen kezddtt s a tkle- * ' '' tesbe kivirgzott; meglltak minden egyes indulatnl s kr deztk : elgsges-e ez vagy az egymagban s mi kell mg hozz? Kivltkpen a krhozattl val flelem . . . ez volt a botrny kve; tmadhat-e belle igaz, szinte s a szentsghez elgs ges bnat? E hullmzs nem sznt meg soha egszen, ha nem is zavarta meg az egyhz szentsgeinek kiszolglta tst, de nem is simult el hullmvetse. Luther szenvedlyes
4 0 n Ms

104

PROHSZKA OTTOKR

bbeszdsggel ostromolja a vlemnyt, hogy a pokoltl val flelem megigazultt tehet a gynsban ; mert ez az indulat egyltalban rossz, inkbb farizeusokat nevei, mint bnkdkat ; szeretet kell, ez az az j teremtmny, mely nlkl akr zsid, akr pogny, mind a krhozat fia : hiszen aki fl s csakis azrt gyll valamit, mert fl, az ugyan azt szeretn, mihelyt a bntets, a krhozat lenni megszn nk ; s hogyan lehet a bnt igazn gyllni, ha valaki az Istent, a bnnek ellenttjt nem szereti? Lehet az Istent flni, igen, st kell ; de aki az Istent fli, az mr elbb szereti t ; a szere t e t indtja az embert a flelemre is. Nagy emberismerettel jegyzi meg Luthernek e szenvedlyes egyoldalsgrl Fisher pspk s vrtan : Tbbszr vettem n azt rajtad szre Luther, hogy midn valamit kt vagy tbb ton-mdon lehet elrni, te csak egyet ragadsz meg a kett vagy tbb kzJ s azt lltod, hogy csak ez a j, s helyes . . . Ez gyben is gy jrsz ei, mert br a bnatot flkelthetjk a flelem vagy szere tet inditokaibl : te a fleiem tjt elzrod s csak a szerete tet hagyod nyitva a bnsk szmra*. Luther nyomban jrt Jansen ; ez a furcsa egyveleg, mely a manicheusok stt, komor nzeteire, a novatianusok kathari-jra, a reformtusok embertelen tl zsaira emlkeztet; csupa tlzs, csupa tlmegleszts, csupa elknzott, felcsigzott trekvs szentsgre, tkletes sgre, mely elnyomortja a termszetet, ahelyett, hogy neme sten. De Jansen mindig katholikus akart l e n n i ; Szent gostonra s a trienti zsinatra tmaszkodik. Az szemeiben a trienti zsinat sohasem volt kpes ily kegyelem-ellenes, zava ros indulatokra utalni, milyenek a bntetstl val ltelem. Mert a fielem csak a kls cselekvstl tartztat, a lelk leten pedig mit sem v l t o z t a t ; hiszen kit a flelem ijeszt, az knyszerbl cselekszik ; maga a bntetstl val flelem mer nzs ; mit flt az ilyen ember? flti brt, azrt nem vtkezik ; s azrt ez indulatot nem a kegyelem, inspirlja, hanem a termszet, s pedig a termszet a nemesebb indu latok rovsra.* A janzenistk mg flni is csak szeretetbl akartak. A flelmet rendetlen indulatnak blyegz nzetek tlag azon elnyomortott fogalmakbl rveltek, melyeket a katho likus mrsklet megvetsvel az emberi termszetrl magnak a herezis tkttt. Argumentumaik inkbb blcseletiek, mint theolgiaiak. A manicheizmus akr a reformtorok, akr a janzenistk kiadsban az embert gykerben s minden z-

A BNAT T H E O LG IJA

105

ben elromlott lnynek tartja ; az ember lelkileg k a n n i b l ; az emberisg lelkileg az cenia szigetn l, legdurvbb s termszetbl kivetkztt vad trzshz hasonlt, melyen nem lehet segteni; minden m u n k a a klsre irnyul a reform ciban, vagy egy melygs, tlfesztett benssgben akar rt s gygyulst szerezni a janzenizmusban. Az ember nem csodlkozhatik elgg azon mrskleten, mellyel az egyhz e tlzsok ltszlagossgval szemben az embert s a keresztnyt egymssal mindig kibkti s a termszetet a kegyelem alkalmas talajnak nzi. A tvtanok deklamcii nem ejtik zavarba. A szentsgnek rvnyes felvtelre elgsgesnek vli azon bnatot, amely vagy a bn utlatossgnak megszvlelsbl, vagy a pokol s a bntetstl val flelembl ered, ha a jvben val vtkezsi szndkot kizrja s a bocsnat remnytl hordoztatik (sess. 14, c. 4.). E bnat elgsges a feloldozs rvnyessg hez. Aki a 14. ls 3. s 4. fejezett olvassa, annak errl semmi ktsge sincs. A zsinat kimondja, hogy a szentsgek felvte lre szksges a pennens rszrl a bnat is ; e bnatrl pedig azt lltja, hogy az a llek fjdalma s undora a bntl, azon ers flttel ksretben, hogy tbb nem vtkezik. A zsinat tovbb nem elemezi e fjdalom s undor motvumait, t e h t mi se klnbztessnk; mihelyt a bn fltt termszet fltti, hitbl fakad fjdalom ered, mihelyt bocsnatot s irgalmat keresve s remlve tudjuk a b n t bnni s tle szabadulst krni, megvan bnatunk, mely a szentsghez kvntatik. Mintha csak nem ismernk az emberi szvet, mely oly mlyen, oly benssgesen t u d flni, oly grcs sen, oly boldogsgot szomjazva t u d r e m l n i : gy trnek pl ct fltte, flelmei s remnyei fltt, gyanstjk, hogy szolgallek indulatai ezek, hogy larcot vonnak szinte sgre. Mintha csak a stoikusokt tanulnk az emberi szv s a keresztny kedly indulatainak becslst. Mi a szentrs bl tanuljuk megismerni, hogy mi j, mi rossz, mi nemes, mi n e m t e l e n ; abbl az rsbl, mely jllehet mindig term szetfltti indulatokban tallja kedvt, az emberi szv ter mszetfltti hullmzst is a termszetes indulatok analgi jban mutatja be neknk. Az r s rmt m i n k e t ; akarja, hogy fljnk ; szemeink el trja a bntetst s indtani akar ltala a bnbnatra . . . : mg negyven nap s Ninive romhalmazz lesz, ha penitencit nem t a r t 1 S me az emberek szve ssze szorul a kirlytl a vlyogvetig s sietnek megragadni a gyorsan t n perceket, hogy a borzalmas negyvenedik nap

106

PROHSZKA OTTOKR

kszletlenl ne tallja meg ket. A zsoltros is bizonyra Istennek tetsz indulatokban panaszkodik lmatlan jjele ken t a flelemnek, az Isten haragjtl retteg szvnek hang jn ; elmondja, hogy mi sztnzi s biztatja t a szent letre, nem sznleg folytatand, hanem a llek s a szv legmlyig hat vltozsval berendezend letre? a flelem s a remny. De az embertelen gyan azt suttogja : a szv csalrd 1 ltjtok, hogy meghzza magt, mert fl ; de ha bntets nem volna, nem flne ; t e h t nem is bnkdnk ; beri-e Isten az ily hipokrita bnbnkkal?* Beri, mert nem hipokritk. Hiszen ha hipokritk volnnak, nem meneklnnek a krhozattl ; pedig k komolyan meneklni akarnak. A nehzsg a logikus s ontologikus rend sszezavarsn fordul meg. Az rzelmek szintesgnl dnt a szubjektv nzet s hangulat. Azt m o n d j t o k : ha bntets nem volna, nem flne ; t e h t nem is bnkdnk ; meglehet; mi kznk hozz, hogy mi volna, mi nem? Istenem, mi minden lehetne, ms kp 1 H a ms rend volna, azok, kik most szeraf-szvvel fgg nek rajtad, olvad lelk, szz jegyeseid a gyalzat s az undor lenyai lehetnnek ; de szvkben most a szeretet g s az elg, a mennybe ragadja ket. Okoskodjunk u g y a n g y : a mi szegny, tkletln bnseinknek szemre vetjk : ti hipokratk vagytok, ti gy vagytok hangolva, hogy ha a bntets nem lteznk, vtkezni szeretntek I A mi szegny bnseink felkutatjk szvket . . . hallottak k is sokat a szv csalrdsgrl; de hogy k, mikor a pokol borzaszt ltvnyn bneik fltt reszketnek s undorukban juldoz nak, hogy mondom, k akkor vtkezni akarnnak, annak semmi nyomra sem akadnak. N e m ; k csak flnek s e fle lemtl zetve meneklnek a bntl, minden bntl, attl a gondolattl is, hogy k klnben vtkeznnek, ha bntets nem volna . . . hisz ez is b n volna s k a b n t kerlik, mert flnek a bntetstl. Ezenkvl s tvol rzelmeinktl meg marad az ontologikus rend, a maga stt svnyeivel, a pre desztinci szfinxeivel, melyek azt krdezik : mi volna kln ben? Minek azt krdezni, hogy mi volna klnben? Az Isten az tleten csak azt krdezi, hogy mi volt s mi van? Aki bneit bnja, mert fl, hogy a pokolba jut, az sohasem mondja magban : vtkeznm, ha pokol nem volna ; mert ez r n t a n t p a pokolba ; nem ; a mi bnbnink csak azt mondjk : iszony a bn, soh'se akarok tbb vtkezni; mert klnben lejutok a krhozat knes rvnyeibe. De lehet tn flelem a pokoltl, a krhozattl, mely

A BNAT THEOLGIJA

107
r

nem szent s dvs? Lehet. Ki brn szemmel tartani a szv hullmzst, melyet a klnfle gondolatok tmasztanak ' benne? Egyik kivltja a m s i k a t ; gondolat az rzelmet, rzelem a gondolatot. szvnek sajtos aktusa, mely a pokolba merl gondolatot ksri, a flelem a bntetstl ; utna s kzbe flcikzik az rtelem tlete, hogy a bntets bor zaszt baj, hogy a legnagyobb rossz, vagy nem a leg nagyobb rossz ; kzbe reszket az nszeretet, mely vagy gy fl a bntetstl, mint a legnagyobb rossztl, vagy gy, mint mely ugyan megfagyasztja vrt, de mgsem tartja ezt a legnagyobb rossznak. Az sz s szv e hullmzsban j s rossz kavarog egyben. A flelem maga igen j s dvs, de az tlet s nszeretet rossz irnyba terelheti, ha a bnte tst legnagyobb rossznak lltja oda. Aki a bntetstl mint legnagyobb rossztl fl, aki a bntetst gy lltja oda, mint egyetlen s kizrlagos tekintetet, aki a sajt szaba dulst vgclnak tekinti, melyet Isten dicssgnek elbe tesz, az termszetesen bnsn fl, ezt tiimor servilier servilisttnek hvja a theolgia. De aki a bnt bnja ; mert a bntets ti retteg, anlkl azonban, hogy kroml tletekkel csf tan el szndkt, az jl fl, dvsen fl. A trienti zsinat azrt fzte magyarzatul a flelembl ered bnat ajnls hoz : ha a vtkezst szndkot kizrja s a bocsnat remnytl hordoztatik. A zsinat flelembl ered bnatrl beszl, oly bnatrl, mely az Isten kegyelmt keresi. Van szolgailag szol gai flelem, melyrl a theolgusok beszlnek, mely a bntl vissza nem t a r t ; midn a bns retteg, de kvnja, br csak ne volna pokol, hogy amit szeretek, abban szenvedlyeim teljes fktelensgvel gynyrkdhetnm. Utlom a poklot, rettegek tle, de azrt g ajkam a szomjtl, a bn kelyhnek szomjtl ; des vagy t e nekem, nem taposlak el rte. Ez t kos flelem ; de ez nem nevel hipokritkat, hiszen ezek a bn tl el nem llanak. ltalban bn-utlsban hipokritasg nem ltezhetik; sznlelsnek csak ott van helye, hol bels s kls elem forog s z b a n ; sznlels van a mosolyg ajkon, mely keser rzelmet dest; de ahol csak a bels indulat forog szban, hol lehet ott sznlels? A bn [a] bels i n d u l a t ; kvl termszetesen nincs bn, a bn az akaratban van. Mit csinl az, aki a bntl tartzkodik a pokol flelme miatt? tartzkodik minden indulattl, az akarat minden moccan stl, mert hisz ez a bn ; ezt ltja az Isten s eszerint tl. Mi a szolgailag szolgai flelmet nem vdjk ; ez a jelz szolgailag oly gykvons, mely a flelembl kivon minden

108

P R O H S Z K A OTTOKR

jt s benne hagy minden rosszat, a szolgailag szolgai fle lem nem az az Istent keres s irgalmat vr flelem, mely a szv termszet adta s kegyelem indtotta indulata, mely oly termszetes, mint a rendezett nszeretet. Vagy tn rossz-e az nszeretet? a janzenizmus goston egy szavbl, a caritas-bl rgeszmt alkotott magnak, melyben vgleg megfeneklett. Neki csak Isten-szeretet kell. Mint a hipnotizlt csak a szuggesztornak sugallataira reagl: gy ez az elfintortott vallsi nzet csak a caritas-ra moc can, csak arrl t u d mondani dicsretest s jt. J az nszere tet, de Isten-szeretetbi, j a flelem, de Isten-szeretet!,? ' Y)Q\ folyjon ! Ezek rgeszmk ! vtkezik-e az, ki a tzbl ki ugrik, de nszeretetbl s nem Isten-szeretetbl, s lehet-e Istent szeretni anlkl, hogy elljrban nszeretetnk milli aktusaival erre ne kszljnk? s magba abba az Isten szeretetbe a renk, az nre val tekintetet bele ne foglaljuk? Lehet-e ez ellen valakinek kifogsa? csak azoknak, kik Luther, a gnsztikusok, a manicheusok nyomaiban a bn stt rmei tl zetve, a pozitv tudomnyok megnevettetsre a theolsiban az embernek oly kpt alkotjk meg, mely bele illik orientlis mesnek, beleillik beteges, flhevlt kpzelet szlemnynek, de nem valsgnak.
zer

Az nszeretet j, nem rossz ; nszeretet ltal l az em ber ; anlkl nem llekzik, nem ennk, nem melegednk ; nszeretet hajtja azokat a sejteket, melyek miridjai alkot jk testnket mozgsaik labirintjnak rendezsben, az elemeknek minden percben val flvtelre s cserjre, minden srelmnknek kiigaztsra. Azonban ne menjnk bele a fiziolgiba ; a termszet sztne s ntudatunk elg vilgossgot nyjt e trgyban. Az Alkot fnntart erl adta az nszeretetet, az dvzt pedig az nszeretetet pldakpl lltja fel a termszetfltti, felebarti szeretet nek. Ez nszeretet indt arra, hogy a bntets miatt kerl jk a b n t , s az Isten is azrt ismertette meg velnk a bnte tst, hogy a b n t kerljk. Az nszeretet teht eszkz az Isten kezben s aki az Isten akarata szerint tesz s rez, az bizo nyra jl cselekszik. A flelembl ered b n a t ellenei mindig gyanakodtak ez rzelemre ; azt mondtk : nem lehet meg valami rendetlen indulat n l k l ; mert a flelem nemtelen, szolgai llekre vall rzlet, a flelem emberhez nem mlt hangulat. De a megfenekls e krdsben v i l g o s ; k oly flelmet kpzelnek maguknak, melynek mi nem foghatjuk p r t j t ; k a priori

4 BNAT THEOLGIJA

109

okoskodsokkal kimutatjk, hogy van benne helytelen, ren detlen i n d u l a t ; de ez okoskodsokra mi csak azt feleljk : ezek nem illetnek minket, mert a mi flelmnk nem ilyen. Lehet flni s mgis v t k e z n i ; ha a bns fl, de mgis elkveti azt, ami vtek ; br bizonyos ellenkezssel, v o n t a t o t t sggal, de mgis csak vtkezik. Lehet flni, de gyngn s hatstalanul s ez inkbb velleitsokat fog szlni, mint el hatrozsokat. De lehet flni oly flelemmel, mely nem zr magba semmi rossz indulatot s az akaratot egszen elfor dtja a bntl. S ebben valban nem ltunk lehetetlensget. Valamely fenyeget bajtl val flelem indthat minket arra, hogy a baj okt elszntan s hatrozottan ne a k a r j u k ; mert ez a szabad akarat termszete, hogy szabadon determinl hatja magt az eszkzkre, miutn a clt minden ron el akarja r n i ; szabadon elsznhatja magt, hogy a fenyeget bajnak minden gykert elmetszi, mivel semmi ron sem akarja a bajt magra zdtani. s a konkrt esetben az aka rat elsznhatja mag^t, hogy semminem bnt elkvetni nem akar, miutn a b n bntetst von maga u t n ; semmi nem bnt, akr kls, akr bels ; semminem aktulis vonzalmat a bnhz, a trvnynek semminem gyllett ; mert ez mind bn. Hiszen e vonzalmak, az aktusok hatalmunk ban vannak s kvetkezleg ez aktusokat teljesen kizrhatjuk. Az a f, hogy a flelembl kiindul b n a t b a n nincs aktulis vonzalom a bnhz ; hogy mi mindent lehet a bntetstl val flelembe belemagyarzni, mit lehet vele sszektni, az minket nem r d e k e l ; mi csak azt lltjuk, hogy a flelem vtkes indulattl tiszta lehet, s kvetkez leg belle Isten eltt kedves b n a t eredhet. Ha valaki azt mondja, hogy aki a bnt a bntetstl val flelembl bnja : az inkbb a bntetstl, mint a bntl fl; annak azt felel jk, hogy aki a b n t a krhozattl val flelembl bnja, az nem tl, hanem bnkdik s utl, az nem okoskodik, hogy a bntetstl jobban fl mint a bntl. Igaz, hogy azt se mondja, hogy a b n t a bntetsnl is jobban utlja, s gylli; de ez mind flsleges j a k a r a t ; elg az hozz, hogy kszebb mindent eltrni, kszebb mindentl meg vlni, kszebb brmely lvezetre val hajlamnak ellentllni, mintsem vtkezni. A mi szegny, tkletlen bnsnk, nem veheti r szvt, hogy azt mondja : Istenem, inkbb a po kol knjt akarom elszenvedni, mintsem vtkezni* s ez a gyarlsg valban nem fogja elzrni elle az rk boldogsg Vapuit. Mert aki nem akar vtkezni, annak nem kell flni,

VIII.

Az ersfogadsrl.
Az ersfogadsrl kevs mondani valnk van. Rendesen kln soroljk fel azt a penitencia rszei kzt. De a dogma tika az ersfogadssal kln nm foglalkozik ; a trienti zsinat is a bnattal egybefoglalja s mintegy az igaz, val tredelem jellemvonsnak mondja : dolor ac detestatio cum proposito , non peccandi de caetero,i> mirt? mert a bnatban bennfoglaltatik az ersfogads. A bnat a mltba s jvbe nz Janusarc ; a multat siratja, a jvbe komolyan s buzdulva nz 1 Az elbbi jelleg teljesen ki van fejezve rajta ; az utbbi csak rejtzik benne s nem lp eltrbe. De hogy benne van val sggal, ki ktelkednk arrl? 1 Nzztek csak a szeret bnkdkat, kik mly alzatuk ban lehajtva fejket, csak azt az egyet hajtogatjk olvadoz szvvel: mirt nem szerettelek Uram eddig? hogy fogsz szvedre fogadni engem htelent? vtkeim 1 br tehetnm, hogy a perceket, melyek emlke hozztok fz, letembl kitrlhetnm*. Ezek a szeret lelkek srva s zokogva keresik koszor jkat, mely lehullt fejkrl; krdezztek meg ket, hogy mikp vannak hangolva a jvre nzve? Rtok mersz- t a r t ^ tik szemket s felelik: Hogyan vagyunk hangolva? mire val e krds? ht akarhatunk-e ezentl mst, mint Istent szeretni s a b n t gyllni lelknk teljes szenvedlyessgvel? I S ez vilgos ; amily lngol szeretetk, amily les bnatuk : oly ers, oly elsznt, s minden bnre kiterjeszked az ers fogadsuk. St p ez ersfogadsuk csak ms alakja szvk bnatnak, melyben fllp a vgy, flhevl a szinte haragos buzduls, hogy inkabb meghalni, mintsem vtkezni*. Parati simus mori magis, quam patrias Dei leges praevaricari, monda a hrom babiloni ifj, s velk mondja minden igazn, bnkd llek.
Probszka: Bnbnat,

Waatb nbenn

114
mint a tkitlc

P R O H S Z K A OTTOKR

Nincs b n a t ersfogads nlkl. Sarjadjon br az a b nat a flelem gykern, az sem lesz ersfogads nlkl. St pen az nem. Isteni elszntsgra tesz szert az a llek, mely a pokolba pillant. A krhozat ijeszt ismerete mint stt, felhs gbl leszakad tzfolyam robog t rajta, s lelknk benne mint a delej, jaj 1 hogy gytrdik, szinte sztolvadna, megszakadna, ha lehetne ! Ez ismeret fellzt szt, kpzeletet, emlkezetet, rzelmet, termszetet s juldozva kiltja: csak b n t ne soha I Flbred a termszet sztne s vdekezni szll; idegei, izmai aclsodronyokk vlnak, melle pajzsknt domborodik, s szvbl s szemeibl kigyl a nagy, szent el hatrozs : nem, soha semmi b n t 1 a b n t utlni, rja egy buzg llek, gyllni oly mlyen, hogy a gyllet gy kert ki ne szakthassa orkn. s tenni, tenni, mindentt tpni, mindentt irtani. Gyermeteg rzkenysggel, de amel lett aclizmos karral. T e h t a b n a t mindig ersfogadst zr magban, mely a jv eslyeiben vdi azt, amit most knnyel szerzett s tevkenysgre szltja az ember minden erit, hogy vakod janak az alkalomtl, kerljenek veszedelmeket s ernyes buzdulssal feledtessk el a m u l t a t oly let ltal, mely az jre fnyt dertsen, s a gyalzat uralma helybe az Istennek emel jen trnt. Szent T a m s az ersfogadst gy jellemzi (1., II., 9., Si " " ' propsitum optime manifestatur per Operationen!, s hogy ez a trekvs, cselekvs mit clozzon, kimondja: ut homo puniat in se, quod commisit; u t fugiat peccata et occasionem peccatorum ; u t t a n t u m studeat ad bene agendum, q u a n t u m studuit ad male operandum. Megtrje a vtkes szokst, a rendetlen hajlamot, ez az egyik jellem vonsa ; kerlje az alkalmat a bnre, ez a msodik ; s vltoz tasson letn olyformn, hogy valamint elbb a b n t ddel gette, gy most irtsa mindenben mg gykereit is, ez a har madik jellege az ersfogadst tv lleknek. A keresztny erklcstan nagy szeretettel fejtegeti az ersfogads e jeliemvonsait; a dogmatika pedig vdi test vrt, a morlist, fleg a janzenistk ellen. Aki gyns u t n A i s m r e o M i k vtkezik, annak nem volt ersfogadsa, mondjk a janzenis.ro o sa. ^ . hogy is lehetne a fogads ers, ha nemsokra sztmllik? Lssuk t e h t ers-e? prbljuk k i ; ne oldozzuk fel j sokig a bnst, mg ki nem szortja fejbl a bnnek mg kpzett is s nem egyengeti hajlamait szigor elgttelben. H a pedig mg azutn is elesik, mi lesz akkor? nem lesz-e jobb, h a eg szen elmarad az oltrtl s nkntes kisebb excommunicati
e ad4 a B

AZ ERSFOGADSRL

115

ban vrja hallt, amikor aztn mltn feloldozhat s meg ldoztathat, mert hisz halla u t n mr nem vetkezik. A rigorizmus mindig rossz filozfus volt. Nhny fana tikus llekben tall ugyan szinte kvetkre ; a nagy kzn sg azonban gy segt magn, hogy a szigor elvekhez knynyelm letet fz. A fogads az akarat aktusa. Hogy milyen a fogads, az attl fgg, hogy milyen most az akarat elhatrozsa. Ksbb az akarat megvltozhatik, feszlsbl enged, megernyed het ; a hangulatok jtka csiklandozza s amit elbb nagyon akart, ksbb kevesebb erllyel a k a r h a t j a ; st lehetnek zavaros, lazult pillanatai, midn azon veszi magt szre, hogy lesiklott a lejtrl, melyen elbb ugyan ersen megvetette lbt, de megernyedvn figyelme, elvesztette egyenslyt. Ki t u d n festeni az akarat hullmzst, ki t u d n kategrikba osztani a hangulatok sznjtkt ? Vannak lgy, vannak szvs akaratok ; v a n n a k mlysges jrs, de nehz kesen mozg lelkek ; vannak msok, melyek elhatrozsai, mint a nagyjban sznt eke barzdi, seklyek, knnyen elsimthatok. Vannak nemes, szinte felttelek, de a lelkek, melyekben t m a d n a k , mg nem fegyelmezettek, knnyen inognak, szvesen elernyednek. A lelkek alkata valban nagyon klnbz ; ersfogadsaik kzt is nagy lesz a k lnbsg ! Pszicho-fizikai kpletek nlkl is tudjuk, hogy a lelkek elfradnak, s letrnek az svnyekrl, melyekre nagy szvvel lptek. Apostoli frfiak is elfradtak mr sokszor s akara t u k nagy kilendlse a restsg trvnynek ldozott. Vannak a llekben slyedsek, melyek alig szrevehetk s mgis ele gendk arra, hogy a legvgs szlssgekbe ragadjk a sz vet. A pszicholginak tengere vszes s szirtes s a bels idjrsok, szlvszek s ciklonok csak oly kevss sorolhatk ltalnos szablyok al, mint a meteorolgia tnemnyei. Minden szv, minden llek ms s ms v i l g ! Mit hozunk le mindebbl? Azt, hogy a bekvetkez ess nem bizonytja az elz fogads csalrdsgt s gyengesgt. Bizony n e m ; bizonytja a k i t a r t s hinyt, de nem tagad hatja a k i i n d u l s t ; sokszor a legszintbb kiinduls gyszos folytatsra s remnytelen vgre tall, mert ezer s egy akadly tarktja az akarat vltozatainak tjt. Kiindulni jl s kitartani sok, e kett kztt nagy a klnbsg; az egyik buzg kezdetet mond, a msik hozz mg llhatatos, szvs kitartst fz ; mondhatni-e, hogy a kezdet nem volt j csakis
8*

Az

M^.
fokai.

T^J*;
t t!lnk

116

PROHSZKA OTTOKR

azrt, mert az akarat ksbb megernyedt? Semmikpen. A ki tartshoz sok ms kell, amit a kiinduls nlklzhet. Kl nsen szksges hozz folytonos figyelem, harc, vatossg, fegyelem, ima, miltal a ksrtseket legyzzk s a hangulat sivrsgn s az objektv nehzsgeken tlemelkednk. Teht legynk igazsgosak 1 Az ersfogadsok kzt oly klnbsg van, mint a napfny rnyalatai kzt az erdben ; minden egyes elt a msiktl. Fladatunk abban lland : a mi ersfogadsunkat folyton tettekben eleventeni, aka r a t u n k a t fegyelmezni s azt az elbbi szoksokkal ellenkez idozatok ltal ruganyossgban megrizni, ut tantum studeat ad bene agendum, q u a n t u m studuit ad male operandum. Tallunk e rszben gyzelmes pldkat, melyek a janzenistk buzgalmt t v t r a vezettk s nem klnbztetve a j s a tkletes kzt, a bodza s a cdrus kzt, ki mondattk velk, hogy akinek nincs oly ersfogadsa, mint volt Cortonai Margitnak akkor, mikor az r Jzus e bn kd Magdolnja borotvval akarta levgni orrt s fels ajkt, hogy arct elcsftsa ; s ismt, aki nem tesz gy, mint b. Colombini Jnos, aki egyiptomi Mria leit tol vasvn, mindenben ellenkezjt t e t t e bmulatos kitartssal mindannak, amit addig m v e l t : annak nincs ersfogadsa, hanem csak gynge akarsa, mely nem dvzt 1 Mintha bizony a szentek s annl inkbb a kznsges halandk nem klnbznnek egyik a msiktl, gy mint az g ragyo gbb s halvnyabb csillagai. Ily kvetelsek lehetetlenn teszik a szentsgek flvtelt, meghistjk a leereszked r Jzus szndkt, melyet az egyhz gy fejezett ki, hogy sacramenta propter homines. A janzenista felfogsban a szentsg felvtele szinte clszmba ment, s fleg a szentldozs gy szerepelt, mint a tkletes lelkek Istennel val vgleges egyeslse. Az egy hz azonban a Szentlleknek, az igazsg lelknek rzkvel brvn, megegyeztette azt, amirt a janzenizmus rajongott, azzal, amitl undorodott. Megegyeztette a tklyt azzal, ami tvol esik tle, de ami elg arra, hogy a kegyelem llapotba jussunk. Legyen szinte a mi ersfogadsunk ; terjedjen ki minden b n r e ; legyen hathats, hogy annak kvetkezt ben kerljk a bn alkalmait, reflektljunk gyngesgnkre s vjuk magunkat szoksos ellensgeinktl -, minl inkbb szokunk ehhez, minl inkbb fegyelmezzk esznket, kpze letnket, indulatainkat, annl kihatbb s kitartbb lesz foga dsunk. De ne zavarodjunk meg, ha mindennek dacra esnk ;

AZ ERSFOGADSRL

U7

ne gyanakodjunk nmagunkra tlsgosan : hanem kikelve romjainkbl verjk le az akarat, a gerjedelmek s indulatok sppedkeSj laza talajba elhatrozsaink piltit: gy emel kedhetnek srszigeteken is tndrpalotk, Aki ersen s lelkesen akar, annak ersfogadsa olyan lesz, mint a szentek ; a gynge lelkek nem lesz ilyen ; de azrt szintn ers l e h e t : ers . . . gyngesgkhz viszonytva 1

IX.

A bnbevalls megrendt hite s gyakorlata.


,-. gondolatot ti . luniTkD'

Az rs szavait ismerjk gyermekkorunk t a ; a szentsg nimbusza veszi azokat krl szemeinkben, de legtbbszr gondolatlan, merben tradicionlis tisztelettel adzunk nekik. Nem ktkednk igazsgukban, de nem is fogjuk fel mlyebben jelentsket. H a ksbbi korunkban hallank meg elszr e csodlatos kijelentseket, melyekben a naiv, szinte rzelem a legmagasztosabb blcsesggel prosul, t n ms kp rtenk meg mint m o s t ; gy azonban tlag gyermeki fogalmaink hj jt hordozza magn a szentrsrl val isme retnk. Lpten-nyomon ldz minket e nehzsg! Emltik pl. elttnk a mennyorszag kulcsait, melyeket Krisztus Pternek adott, s a prftai szzat visszhangjt halljuk ben nk : David kulcst rakom le vllaira, nyitni fog, s nincs ki bezrja, zrni fog, s nincs aki kinyitja*. . . ; de mg sem fogjuk fl elg lnken, hogy mi ez a kt s old hatalom a fldnV E nehzsggel szemben uz s, apostoli egyhz trtnel mhez kell folyamodnunk, mely n t u d a t u n k r a hozza a tnyek, az let mozgalmassgval a szavak rgi, elvlhetlen rtelmt ; azt az rtelmet, melyhez csak reflexi kell, hogy a szavak burkbl ellpjen, azt az rtelmet, melyet a rgi s azta melegt folyton sugrz hit, kzvetlenl megra gadott, s melynek az egyhz letben vonzalmas, megindt kifejezst adott. A rgi egyhz lete nemcsak rvl szolgl arra, hogy mit tant, mit nem tant a h i t ; hanem inkbb fklya, melyet az rs fl t a r t u n k , hogy a szoksossgtl elzsibbadt szemet ttlensgbl felriasszuk. Az olvas ez okbl is, midn a gyns isteni intzmny rl, e megdbbent fnsges gyakorlatrl szlok, szvesen kisr el az segyhz t e m p l o m a i b a ; azok a jelenetek, azok a

A BONBEVALLS

119

kpek, melyek ott feltrulnak, eloszlatjk az ellenkezst, melyet a racionalizmushoz hajl korok fia a gynssal szem ben el nem t i t k o l h a t ; azonkvl pedig letet lehelnek az el vontabb bizonyts szrazsgba. Lpjnk be a nicomediai vagy a karthgi kzsg temploV . , . ,
u

utam rsi keresmny nyeleswctn*.

mba. A templom apsisaban van a pspki szek, amelyen helyet foglal a kzsg feje, psztora, a keresztnyek minden gynek elbrlja, a pspk. Minden vrosban van pspk ; ennl fordul meg a keresztnyek lelki-testi, rk s ideiglenes gye-baja. Minden vasrnap sszegylekeznek a hvek, ez a synaxis; e gylekezetre ki van ntve a Szentllek minden ereje; minden itt trtnik : ldozat, penitencia, megrovs, ints, krs, vigasz, brskods, kibkls ; szval itt gygyt t a t n a k a kzsg s a lelkek sszes srelmei. Aki kzlnk e templomba belpne, meglehet, nem min denen p l n e ; a formalitsok mg nem szilrdultak meg, s kvetkezleg a vltozatossg s a szabadsg nagyobb volt. A hvek eladjk bajaikat, testvreik hibit bejelentik, orvos lst keresnek meghborodsaikban ; elterjesztik priket, kiengeszteldnek. Bnbnk jelentkeznek s msok, akik nem jelentkeznek, bejelentetnek ; t a n k llnak el, kik rbizonyt jk, hogy az illet ezt meg azt telte, s ez esetben kemnyebb penitencia vettetik ki r. Vannak, kik maguk krik a peni tencit s mindjrt a hely szinn zskba ltznek s vezekl vvel ktik krl derekukat. Ez az, ami minket most kiv lbban rdekel; az egyhz a bnbevallsnak, az tletnek, az elgttelnek volt sznhelye. A bnsk javarszben a pspk hz csdlnek, mert a pspk a kzsgben Szent Ignc vr tan szerint, a Krisztus. Azonban a kzsg npes volta kny szerti a pspkt, hogy a prezbiterek kzl nhnyat e hiva talra segtkl kitzzn. A prezbiterek az apsis eltt a prezbitriumban foglalnak helyet. A pspktl elvlaszthatlanok ; rluk rja Szent Ignc a smyrnai kzsghez: Kvessetek mindnyjan a pspkt, mint Krisztus kvette az A t y t ; a prezbitereket pedig gy mint az apostolokat; a diaknusokat pedig gy tiszteljtek, mint Isten rendelsbl fllltott szolgkat*. Az efezusiaktl azt kvnja, hogy a pspknek s a prezbitereknek alvetve legyenek s Magnesia kzsge eltt pedig dicsr egy diaknust azrt, mert a pspknek gy engedelmeskedett, mint az Isten kegyelmnek s a prezbiteriumnak pedig gy, mint a Krisztus trvnynek*. Fordtsuk szemeinket az apsistl s a prezbiteriumtl el a templom hajjba; tekintsk meg a gylekezetet. Senki

120

PROHSZKA OTTOKR

sem hinyzik, mert vasrnap van vagy valamely vrtannak nnepe. A prezbitrium s a haj hatrn ll az ambo, sz szk-fle emelvny, melyrl a lektorok s a diaknusok olvassk a szentknyveket. Ez ambo mgtt a templom fala hosszban llnak a nyilvnos penitenciban elhaladott hvek s a kezd katechumenek ; az ambo eltt a hajban vgig a hvek s a harmadik fok bnbnk, a teljesen kifejlett bnbnati fegyelem ngy fokot ismer, errl ksbb szlunk, azonkvl i t t llnak a pognyok s zsidk, mert ezek is bemehettek a keresztny templomokba; vgl a templom pitvarban s a pitvar eltt a szabad g alatt sirnkoz alakokra akadunk, kiket szvk be az oltrhoz vonzott, de bnssgk rzete visszatartott. Megkezddik a mise, a katechumenek misje ; zsoltrnek, az egyhz imi -, fellp az ambra a lek tor, utna a diaknus s olvas a szentrsbl egyes alkalmas rszeket; a pspk az r s t magyarzza s beszde u t n kitt a t n a k a kezd katechumenek s vezeklk. H t r a v a n a tulajdonkpeni kzsg s a bnbnk vgs osztlya, kik az ldoza ton jelen lehettek. A kzsg a Krisztus teste, most ennek gondozzk sebeit. H a a hvek kzt van valaki, aki nyilvnos botrnyt kve tett el, ezt az egyhz szne eltt bevallja, azutn a hvek kzssgbl kizratik s a bnbnkhoz sorakozik. Ezalatt a pspk a bnrl, s annak utlatossgrl s a vezekls nagy hasznrl beszl, a np pedig hangosan vagy nmn knyrg a bnsk megtrsert. Vannak msok, kiknek titkos bnk terhelik lelkket, ezek is a pspkhz s a prezbitriumhoz jrulnak s azokat nekik titokban bevalljk s a pspk enge delmvel nha nyilvnosan is meggynjk ; st gyakran meg trtnik, hogy a fjdalom s a bnat rohamban megkrdezs nlkl hirdetik bneiket s mindnyjuk lttra vezekl vet, zskot ltenek s knnyeikkel krik bneik bocsnatt. Ezek utn az ambo mgtt ll pspk a klrussal az elhaladt vezeklk fejeire t e t t e kezeit s a diaknusok a frfiakat, a diakonisszk pedig a nket kivezettk, a kapukat bezrtk s a pspk elkezdte a hvek, a tisztk, a teljes kzssgben lk misjt. Egy idegen sem volt jelen, hacsak nem hozott a pspktl ajnl levelet, mert a kzsg felve volt, nem ele gyedni a gonoszokkal. Ez a rgi istentisztelet k p e ; fszerepet jtssza benne az Eucharisztia s a penitencia. Ez a penitencia a leggetbb s legsrgsebb rdeke a kzsgnek s azrt folyton eltrben ll. Eusebius VI. knyvben olvassuk, hogy Novatus kveti

A BONBEVALLS

121

kzl hogyan trtek vissza sokan az egyhzba. Kornl rmai pspk elmondja, hogyan fogadta k e t : midn ezek Novatust jobban megfigyeltk, ravaszsgt, tkozdsait, hazug sgt, durva modort, mely minden illemet srtett s megbzhatlan, rkajellemt szemgyre vettk, elhagytk Novatust s az egyhzba trve, minden cselfogst, tvtant, bbjos sgt fltrtk a pspk, papok s laikusok eltt s srva, jajgatva, nagy fjdalmasan b n t k essket, hogy azt a ravasz s kegyetlen bestiat br csak rvid ideig is kvettk*. Ugyanezt t e t t e a hrom pspk, aki lerszegttetve, Novatust o r d i n l t a : ezek kzl egy rja Kornl nem sokra r, srva s jajveszkelve, nyilvnosan bevallotta bnt, s ezt az egsz np knnyei kzt a laikusok kz fl vettk*. E jelenetek bizonyra megrendtennek m i n k e t ; ezek a sirnkoz bnatos bnsk s az rtk knyrg, kzbenjr hvek ; srs, zokogs, buzgalmi flkiltsok tltik el a temp lomot. Azonban az anya-szent-egyhz fnsges szentsge ezzel be nem ri 1 Vannak bnsk, kik vtkeztek s nem jelentkez nek nknt a bnbnatra. Segtenek rajtuk msok. Az egyhz Krisztusnak oly makula nlkl val, rzkeny teste, hogy a vtket nmagn nem t r i ; minden keresztny a test tagjnak t a r t o t t a magt, s ha az egyik t a g vtkezett s megsebeslt, azt a msik rezte s segtsgre sietett. Mindenkinek kze v a n ahhoz, hogy a msik mit csinl, vjjon szentl vagy bn ben l-e? z des, szoros testvrisg egy anynak, egy szent anynak gyermekei kzt oly lnk ntudatban lt a hvek nek, hogy ktelessgknek, ismertk az rs szavai szerint a testvrrel, aki parzna, fsvny, megszl, rszeges, foszto gat volt, nem rintkezni, vele egy asztalnl nem enni, hanem gondoskodni, hogy megtisztuljon, hogy penitencit tartson, hogy a seb az egyhz testn beforrjon. Ezrt fl kellett t j e l e n t e n i ; aki nem t e t t e , oly penitencit kapott, mint maga a bns. Nagy szent Vazul rja : Barmit kvet el valaki, azt jelentse be a pspknek ; jelentse be maga vagy msok, akik tudjk, de gygytani nem birjk . . . Senki se rejtegesse testvrnek bnt, nehogy a szeretet helyett, mellyel neki tartozik, veszedelmet hozzon r*. Szent goston az r paran cst a testvri megintsrl sok helyen magyarzza ; korholja az asszonyokat, kik frjeik hzassgtrst elhallgatjk s az egyhznak fl nem jelentik. Ne engedjtek ket vtkezni, mondjtok meg az egyhznak . . . Nem a kzbrnak, nem

122

PROHSZKA OTTOKR

a prokonzulnak, a helytartnak, az ispnnak, nem az mperatornak. Azonban arra is figyelmezteti ket, hogy ezt oko san s mrsklettel tegyk, nehogy tbbet rtsanak vele mint hasznljanak. E szoks sokig dvott az egyhzban. A testvrisg, az sszetartozs gyengd rzetnek, a buzgalmi szellemnek hanyatlsval lpst t a r t o t t e szoksnak tnedezse I Van Szent Ambrusnak egy gynyr knyve, ad virginem lapsam; az Istennek szentelt szz csfosan elesett; b n e titkos v o l t ; azonban mr valaki bejelentette bukst s akkor azutn lte vgig szabtk r a penitencit. Szent Ambrus gy r e mvnek V I I I . fejezetben : Ketseget nem szenved, hogy nem oly slyos a bn, ha az ember azt nknt bevallja s megbnja. De ha bneit titkolva, akarata ellenre kztudomsra kerl botlsa, az ilyen bnt slyosbnak tartjuk. L m ez t r t n t meg veled, nem tagadhatod s azrt jobban kell bnkdnod, mert nagyobb a rovasod. De e nyilvnos korhols sohasem trtnt meg mskor, csak a nyilvnos bn bevalls vagy a b n rbizonytsnak esetben. Az jkor embernek ajkrl e rgi fegyelem szemlls nl a bmulat rpke jajja lebben e l ; szdl bele, oly nehz visszahelyezkednie azon korba, midn az a kzsg oly szent, oly fltkeny volt, hogy minden tagjt ktelezte nemcsak sajt, de beteg testvre lelknek gondozsra; midn nem csak a nyilvnos bnket kellett a bnsn kvl msoknak is feljelentenik, de mg a titkosakat is, azon kiktssel, hogy megelzleg a bnst magt intsk meg s csak h a megtrni nein akarna, akkor menjenek az egyhzhoz. S ki volt ez az egyhaz? Az Apostoli Konstitcik, Ignc, Tertullin, Cyp rian, a legrgibb zsinatok, s Eusebius adatai bizonytjk, hogy az i t t rtett egyhaz a pspk s a prezbiterek v o l t a k ; a np pedig mint rsztvev kznsg s mint t a n szerepelt, s sok szor nem a bnsre val tekintet, hanem a np knnyei s sirnkozsa enyhtette az tletet. Igy Natalius Zefirin ppa lbaihoz borul, azutn pedig nemcsak a papok, hanem a hvek lbait is tkarolja. Igy tudja ezt Tertullin is, ki az Exomologesis, vagyis a bflnbnatnak aktusai kzt felsorolja : A prezbiterek el trdelni, a hvek lbai el borulni, a test vreket krni, hogy imikkal kzbenjrik legyenek. (De poenit. c. 4.) E szoksra utal Cyprian, ezt rja le meghatan Szent Ambrus. E z az a kp, melyet az segyhz gylekezetei elnk tr nak. E kpben nincs egyetlen nknyes v o n s ; mozaikhoz

A BUNBEVALLS

123

hasonlt, melyet a rgi rk tansgaibl lltottunk sszee kpnek alaphangja, bnatos, de mgis meleg sznvegylete, a bnnek az egyhz el val terjesztse. Ki ktelkednk errl, ha a rgi rkat csak nagyjbl is olvassa s bepillant a hvek gylekez helybe, mely flig templom, flig trvnycsarnok ; flig oltr, flig bri szk ; flig ldozat, flig tlet? Ez a szentek kzssge; az Isten gyermekeinek csaldja, melynek homlokn az erny dereng, s melyet az a szeld, ers hatalom nevel. Az egyhz mindig a nagy nevel intzet; gondossga szeld anyai karral leli gynge, gyarl gyermekeit; Isten bizta r a lelkeket s kivehette volna-e pen bneiket? Hogyan gondolhatjuk ezt? Az r Jzus hatalmval flruh zott desanya eltt megnylt az emberi szv ; sztne erejvel kirezte, hogy ha isteni hatalommal Isten helyn ll az egy hz, az embernek bneivel s remnyeivel kell lbaihoz borul nia. Megtkzni a gynson, ez annyi lett volna, mint ktel kedni azon, hogy ez az egyhz az r Jzus helyettese ; az pedig gynge, halvny gondolat, mely a rgi keresztnysg erteljessgben mg nem jelentkezhetett ; s azrt senki sem tkztt meg a gynson, hanem kitrta titkait, a szv titkokat, melyeket szegyeit, de a szgyenrt cserbe engesz telst s bkt nyert. csak rtsk meg az els egyhz gy nyr szervezett, a hvek gyermekded, szinte vonzalmt s ragaszkodst, s akkor megrtjk az Atyk buzdt, int szzatainak mlysges erejt. A keresztnynek a gyermeki viszony rzelmessge sugallta, hogy bensejt kisrja; msok pedig ugyanazon mly benssg s testvrisg rzettl t hatva, gondoskodtak, hogy e bevalls, engesztels, megigazuls csakugyan megtrtnjk. Ezek elrebocstsa u t n trgyunkkal tzetesen foglal kozhatunk : gyntak-e a rgi egyhzban titkos bnket is? s gondoltk-e, hogy Krisztus rendelsbl meg is kell azokat gynniok, h a bocsnatot akarnak nyerni? ez a krds. Origenes a 37-ik zsoltrrl rt msodik homiliiban
, ,V .
J

t 0 n t e

^^f^'f ^ ; i terle,

"*>
nyitsa a USrtnel e m M 1

smerteti a II. szzadbeli alexandriai egyhz bnbevallsi fegyelmt. Kiolvassuk belle, hogy a hvek titkos bneiket is meggyntk : Fontold meg jl, hogy kinek valljad be bneidet. Vlaszd ki az orvost, aki eltt fl kell t r n o d gyen glkedsed okt, aki tudjon srni a sirnkozkkal, hogy m i u t n ily gyes s irgalmas szv orvostl tancsot s tba igaztst kaptl, annl szvesebben indulj utna. Ami pedig azt illeti, hogy a kzsg szne eltt is valld be bneidet, azt jl megfontolva s gyes, hozzrt lelkiorvos tancsra lehet

124
Ai.ind,.,

PROHSZKA OTTOKR

csak m e g t e n n i ; fogja azt megtlni, vjjon lelked dvre vlik-e s vjjon meglesz-e annak az a hatsa, hogy msok is pljenek s te magad is fleplj. A llek titkos bajairl van itt sz s nem nyilvnos botrnyokrl, melyek miatt gyszt lttt a szentsgben megsrtett egyhz ; az emberek vtkei rl, a szegny halandk kznsges bneirl beszl Origenes, melyek lelkket nyomjk. Halljuk csak folytatlag: ne tit kold a b n t szvedben ; mert vatlamint azok, kiknek gyomrt terheli az emsztetlen tel, vagy az lettevkenysget meg akaszt nylka, erszakosan kiadjk azt, ami bennk v a n : gy azok, akik vtkezlek s vtkket titkoljk, folyton rzik az erltetst s a llek fuldoklst. Gyntak teht a fnyes Alexandriban nemcsak nyilv nos bnket, hanem a szv rejtekbe zrt, a szgyen, az nrzet fltkeny hatalma ltal letartott vtkeket. A nyilv nos bnkrl nem is lehet ktsgnk ; st pen az alexandriai egyhz erlyes ptrirki nagyon is kveteltk, hogy minden, ami a nyilvnossg el akr mint ksz botrny, akr mint gyans jel lpett, nyilvnos bnbevalls al essk. Alexandriai Dnes beszli H e r a d a s eldjrl, hogy szoksa volt az eret nekeket s mg inkbb az eretneksggel gyanstott embereket a kzsgbl kizrni, s brmennyire rimnkodtak s knyrg tek neki, addig vissza nem v e t t e ket, mg az eretnekektl hallott mindennem t a n t s nzetet nyilvnosan be nem vallottk. Ktsg t m a d h a t n a az irnt, vjjon Heraclas s Dnes eljrsa igazi bnbocsnat miatt vgzend gynst ad-e elnk, vagy taln csak a kls fegyelem szokst mutatja be, melyet ms trsulatok is kvethetnek, hogy t . i. aki elle nk vtett, az nyilvnosan bocsnatot krjen. A ktsg azon b a n elesik, h a Origenest olvassuk. Heraclas s Dnes fegyelmi eljrsn kvl ugyanis Origenes a titkos bnnek bevalls rl beszl ; vja a bnst, hogy vlassza ki az orvost, kinek megmutassa sebeit, klnsen azrt, hogy ez kell mrsk lettel tlhessen arrl, hogy mit gynjk meg a titkos gyns u t n nyilvnosan is, mit ne. De a nyilvnos gyns elmarad h a t o t t ; csak a titkos az el nem maradhatott, mert a lelkek nek is orvos kell, h a lni akarnak ; kell tbaigazt, vezeto; minek rejtegetni a sebet, mikor az hallt hoz? Titkos gyns nlkl nincs l e t ; ezt hirdeti az egsz segyhz 1 Rmai Kelemen gy r : mig e vilgban vagyunk s idnk van hozz, bnjuk meg teljes szvbl bneinket, hogy az Isten dvztsen minket. Mert ha e vilgbl kimltunk, tbb

A BNBEVLLS

125

bneinket be nem vallhatjuk s penitencit nem tarthatunk*. (Ep. 2. ad Cor. n. 8.) Tertullin rja : (de poenit. c. 9.) ha s, iS. resteled a bnbevallst, gondolj a pokolra, melyet az kiolt*. Origenes (hom. 2. in Levit.) a katechumeneket oktatvn, fel sorolja a bnbocsnat eszkzeit; ez eszkzk a vezekls kln fle gyakorlatai; aztn gy folytatja : van mg egy hetedik, fradsgos s fjdalmas mdja a bnbocsnatnak, midn a bns knnyeivel ntzi fekhelyt, midn sirs lesz jjel nappal tele s itala s nem szgyenkezik feltrni bneit az r papjnak*. Lactantius szerint az az igaz egyhz, mely ben bnbevalls s penitencia van, mely a bnt, a llek sebeit, az emberi gyarlsg ez rkt, dvsen gygytja*. (Div. Inst. 1. 4.) Nagy szent Vazul, a klasszikus mveltsg caesareai pspk, ki a grgrmai szellem valamennyi gyn- '"""^J" ' gyt s a rgi filozfia fonnyadni kszl borostynjait Krisz tus koszorjba fz, pen gy r, mint Origenes fnti idzet ben ; kiknek kell gynnunk? e krdsre azt feleli 288-ik regu ljban : necessario iis peccata aperire debent, quibus credita est dispensatio mysteriorum Dei*. Szent Jeromos a titkos b n t a kgy titkos harapshoz hasonltja, melyrl senki se tud, csak az, aki snyli ; ha pedig ez a titokban szenved sebt testvrnek s tantjnak megmutatni confiteri* nem akarn, nem segthetni rajta. Nagy szent Gergely 36. homilijban fejtegeti az evanglium szavt Lazare veni foras*, s akzben a bnskhz fordul: mirt zrjtok el vtkeiteket szvetek rejtekben? Hozztok ki napfnyre a bnbevas ltal. Jjjn ki, ami holt, vagyis valljtok be bneiteket s a pap fl fog oldozni bneitek ktelktl*. E citcik szmt brki nvelheti 1 Aranyszj szent Jnossal vgezzk be a szentatyk flsorolst, aki kereken kimondja, pedig nem volt oly szigor, mint V a z u l : aki bnt be nem vallja a gyntatnak : nem kerlheti el a szgyent, hogy az egsz vilg szne eltt ki ne nyilvnttassk lelknek llapota* (hom. 33. in Joan.). Azonban ha az atyk igazan ily flrerthetetlen vilgos sggal tanskodnak a titkos bnk bevallsnak szksges sgrl : honnan t m a d h a t t e h t fel a nehzsg, honnan merl fel a ktsg, hogy kellett-e vagy nem a rgi egyhz ban a titkos bnket is meggynni? 1 Erre is megfelelnk 1 Tallni az atyk s a zsinatok nyilatkozataiban ltsz lag ellenttes helyeket, melyeket azonban knnyen meg egyeztetnk egymssal, ha a gynst a knoni penitencitl megklnbztetjk. St ezenkvl, mr itt kell megemlt9

126
4 a t y a fi-

PROHSZKA OTTOKR

SniMos'r,.

r i n l , hogy klnbztetni kell a gynstl eltekintve a vezeklsben magban nyilvnos s knoni penitencia k z t ; mindkettben a bns kizratott az Eucharisztia vtelbl s az ldozatbl; mindkettben testi sanyargatst gyakorolt s a penitencia vgeztvel fl oldoztatott; de most jn a klnbsg: a penitencia kiszabsa ugyanis vagy a knonok ltal trtnt, melyekben meg volt hatrozva az id, a gya korlat, a penitencinak ritusa, mdja vagy pedig a gyntat hatrozta meg kln-kln, hogy mit tegyen a vezekl ; ha a knonok ltal hatroztatott meg a penitencia : akkor k noni volt, akr nyilvnosan, akr titokban vgezte azt v a l a k i ; ha a gyntat maga rendelkezett beltsa szerint, vagy a bns sajt buzgalmbl rtta ki magra az elgttelt: akkor nem volt knoni. Lehetett teht knoni penitencia, mely nem volt nyilvnos, s lehetett nyilvnos penitencia, mely nem volt knoni. A megklnbztetst szem eltt t a r t v a megrtjk, hogy az atyk s zsinatok nem minden b n t vetnek knoni peni tencia al s kvetkezleg gy ltszik, hogy nem kell minden bnt, fleg a titkos bnket meggynni. De ez a kvetkez tets egszen h a m i s ; a szentatyk olyankor a knoni penitencirl beszlnek s oly bnkrl, melyekrl a knonok nem intzkednek, termszetesen azt mondjk, az ily bnkrt knoni penitencit nem szoks tartani. Klnben nem rthetnk a fnt idzett atyk szavait a titkos sebekrl, a szgyenletes, takargatott, rejtegetett bnkrl, melyeknek gygyulst csak a penitenciban gr nek. Ilyenkor a gynsrl szlnak s szksgessgt ktsgen kvl emelik; mskor a knoni penitencira buzdtanak, melyet a gynssal sszetveszteni nem szabad. Az jabbkori rgszeti tanulmnyok tiszta fnyt dertenek e krdsre. Minden hallos bnt, ha nyilvnos, ha titkos, az egyhzi penitencia fruma el utastanak az atyk. V a n azonban mg egy megjegyzsnk : a halalos bn nem br mindentt ugyanazon jelentssel. Ez a terminusok kzs sorsa ; a fej letlen, hatrozatlan llapotbl tmennek a preciz, hatrozott jelentsbe. Mi a hallos bn alatt oly vtket rtnk, mely a megszentel malaszttl s ezltal a mennyorszgra val jogunk tl megfoszt. A legrgibb penitencia halalos bnei azok, melyek a knoni vezekls al estek ; kezdetben a blvnyozs, parznasg, gyilkossg, ksbb a velk sszekttt vtkek mind. A halalos bn itt nem br azon specifikus jelen tssel, mellyel a mi halalos bnnk b r ; de az apostol se

A BONBEVALLS

127

jelzi a knoni penitencia halalos bnt, mikor felsorolja, hogy kik nem birandjk az Isten orszgt; lm az apostol halalos bn alatt mindazt rti, amit mi rtnk a mostani nyelvszoks szerint, t. i. az Isten trvnynek slyos dolog ban val szndkos megszegst akr gondolattal, szval, tettel, akr titokban vagy nyilvnosan. E feloszts, h a nem is volt mg jelezve egy terminus technikussal, mindig megvolt az egyhzban s e feloszts szerint hatroztk meg, hogy mit kell az egyhz szne eltt megbnni, mit nem. Minden ilyen a szentrs szerint hallos bnrt az egyhznl kell keresni b o c s n a t o t ; minden egyest kell bevallani s ez fj, ez szgyen; de a szgyent le kell gyzni. me a rgi egyhz thzise s praxisa 1 Haromfele penitencia v a n az egyhzban gymond Szent goston, melyet t i nagyon jl ismertek, hiszen folyton gyakoroljtok. Az els j embert szl, midn ltala a llek a keresztsgben minden bntl m e g t i s z t u l . . . A m sikat vgig e gyarl let eslyein kell gyakorolnunk . . . A harmadik az, melyet azon bnkrt kell felvllalnunk, melyeket a tzparancsolat ellen elkvettnk . . . Ebben a penitenciban nagyobb szigort kell nmagunk ellen alkal maznunk, hogy megtlvn nmagunkat, Istentl meg ne tltessnk.* (sermo 351.) me minden hallos bnt, a titkosat is az egyhzi penitencinak kell alvetnnk ; az egyhzi peni tencia pedig a titkos bnkre nzve azt vonta maga utn, hogy a titkot kzljk, a titkos sebeket fltrjuk*, s ne szegyenkezznk. goston is azt t a r t j a ; mert a 117-ik be szdben a zsoltr e szavait Confitemini Domino, quoniam b o n u s . . . gy kommentlja: Siessnk e confessiohoz, sze retett testvreim, melyet ne csak ajakkal, de szvvel s tettel is vgezznk. Senki se rstelje sebeit fltrni, mert bevalls nlkl nem tr meg egszsge. A vilgi trvnyszk eltt a bevallott bn l, itt a titkolt bn . . . Ne is rsteljen senki bnkdni, aki nem rstelt v t k e z n i ; mert ha embertrsaink tl szgyenkeznk, mit tesznk majd azon tleten, melyet Krisztus, a br, az angyalok s a szentek szne eltt fog tar tani, midn szvnk titkait fltrja? Vagy nem rltsg-e rzkenykedni a bflnbevallsbl rnk hrul, tnkeny zegyennel szemben, s nem trdni a krhozat rk fjdal mval?* (Mai: Nova Bibi. P P . t . I. s. 171.) Tertullinnl is tallkozunk a bnk bizonyos feloszt sval s a titkos bnk bevallsnak flreismerhetetlen szk sgvel. Nem lesz flsleges, rja (de poen. c. 3. s c. 4.)

128

PROHSZKA OTTOKR

sc.-tai^n,

megemlteni, hogy ktfle bn van : kls tettel elkvetett vtkek s az akarat titkos bnei. Mert minden bnt vagy csak gondolatban, vagy tettleg is elkvettnk. Aki a bflnkre, legyenek azok klsk vagy belsk, tnyleg vagy gon dolatban elkvetett vtkek, bntetst rtt, ugyanaz bocs natot is igrt, ha megbnjuk . . . A templom torncban ll t o t t a fel a penitencia llomst, mely azoknak, kik krik, megnylik.* me a titkos bnket a penitencia llomshoz utastja. Ez az lloms szgyent hozott a bnsre, oly sz gyent, melyet titkolzs ltal elkerlhetett, de jaj neki, ha ez eszkzhz fogott. Honnan ez a szgyen ? a gynsbl! jl vigyzzunk : nem a nyilvnosan vgzett penitencibL hanem a bnbevallsbl, mint ezt rgtn kimutatjuk. Azonban az emlegetett szgyenre vonatkozlag mg kell valamit meg jegyeznnk. Tagadhatlan, hogy az segyhz a nyilvnos bn bevallst szvesen ltta az okossg s mrsklet hatrai kzt, h a egybknt a bns azt szvesen m e g t e t t e ; mert e gya korlatban az szinte bnbnat jelt adta. Nmely egyhzak b a n e rszben tlzsok trtntek, melyek ellen, mint ksbb ltni fogjuk, Nagy szent Leo emelte fl szavt. Az ember, kinek a titkos gyns is nehz, sztnszeren irtzott a nyil vnos bnbevallstl. Lssuk mr most, mikp nyilatkozik errl Tertullin, s mikp Cyprian s ez utbbinak szavaibl azt is ki fogjuk venni, hogy az az elkerlhetlen szegyen sem a knoni penitencibl, melyet szentek is vgez hettek, sem a nyilvnos gynsbl, mely elmarad h a t o t t , ha a bns nem sznta r magt, nem szrmazott, hanem a titkos bnbevallsbl, mely szksges volt a bn bocsnathoz. Tertullin, aki az emberi gyarlsg irnt kegyel met nem ismer, lesen kikel azok ellen, kik nyilvnosan gynni nem akarnak : sokan vannak, akik a bnbevallst vagy kikerlni, vagy halogatni akarjk, mert inkbb a sz gyenre van gondjuk, mint lelkk dvre ; hasonlan azokhoz, kik titkos sebeiket msoknak megmutatni szgyenkeznek, s gy a szgyenkezstl elvesznek. Mltn t a r t h a t n k ezt nehzsgnek, h a gnyoldok krben kellene e vallomst tennik, ahol az egyik a msik krn nevet, ahol a fldre borul embert tapossak. De testvrek s szolgatrsak kzt, ahol minden kzs, flelem, fjdalom, rm, szenveds, mit gondoljanak k mst mint te? Mit flnl tlk, mintha b neidet nevetni akarnk. A test nem vigadhat egyik beteg tagja fltt sem, szenved az egsz s gygyulni kvn. Hidd el, amit az ember ezeknek bevallani nem akar, azt az Isten

A BNBEVALLS

129

eltt is titkolni szeretn. Jobb-e, ha msoktl fl nem ismerve, a krhozat fiaiv lesznek, mint ha nyilvnosan bneiktl floldoztatnak?* (de poenit. c. 10., c. 11.) gy ltszik, hogy Tertullin e szavaiban a nyilvnos bnbevallst sr geti, s ebben a szgyen termszetesen mg nagyobb lesz. De ez a szegyen nem az az elkerlhtlen szgyen, mely a titkos gynsban hrul a llekre, s azt kell mondanunk, hogy Tertullin e kt szgyent sszefoglalja, mert nemcsak a szksges jt, hanem az ernyes jt is ki akarja csikarni penitenseitl ; mshol e kt szegyent nagyon lesen meg klnbztethetjk kifejezett sajtos jellemvonsaikkal egytt. Igy pl. Cyprian buzdtja az szegny elesettjeit, kiknek titkos bnk volt, hogy valljk be azt nyilvnosan. Buzdtja ket azok pldjval, kik br a bnt kls cselekedettel vghez nem vittk, de meginogtak, megrendltek, s hite hagyst kvettek el llekben; szvk e titkos gyvasgt a papnak meggyntk s azutn mg nyilvnosan is bevallottk. Mennyivel jzanabb s dvsebb azoknak hite s flelme, rja erre vonatkozlag Cyprian, kik br az ldozattal, vagy a rla szl hatsgi bizonytvny megszerzsvel be nem szenynyeztk lelkket, de mivel erre gondolatban kszek voltak, ezt a bnket az r papjai eltt bnatosan bevallottk, s azutn mg nyilvnosan is beismertk, lelkk terht kitrtk, s gygyulst kerestek arnylag kisebb sebeikre.* S mily borzalmas csodkrl t u d beszlni, melyekkel Isten a titko ldz bnsket a vilg eltt megszgyenti. Cyprian e szavai aranyat r n e k ; mert flreismerhetlenl feltntetik az s egyhz fegyelmben azt a szokst, mely szerint az esetleges nyilvnos bnbevallst elszr a titkos gyns elzte meg ; voltak ugyan a buzgalom hevtl elragadt lelkek, kik bnatuk rohamban, elzetes titkos gyns s megkrdezs nlkl, nyilvnosan vallottk meg b n e i k e t ; de ezek kivtelek.

w"*

Ne higgyk, hogy a bnbevalls szksgessgt csak a vltoz fegyelem hozta az egyhzban flszlnre, mely esetleg ms krlmnyek kzt ismt kimehetett a szoksbl, s ami kor dvott is, inkbb csak buzgalmi gyakorlatnak, mint elengedhetlen kellknek t a r t a t o t t . K o r n t s e m ; ez a gyan nem bredhet fl abban, ki az segyhz emlkeihez tartja m a g t ; A Mr.ber.-uii hanem csak abban theti fl fejt, aki a pozitv adatoktl S ' S / S eltekint s mer lehetsgek flhordozsban keresi elszeretettel flkarolt nzeteinek megokolst. A trtnelmi emlkek ben vilgosan ki van mondva, hogy az egyhz mirt ismerte szksgesnek a gynst; azrt, mert nelkle elvsz a llek*,
tatott

Prohszka

Bnbnat.

130

PROHSZKA OTTOKR

elkarhozik, meghal titkolt bajttan* ; nlkle a karhozat fia*; jobb megszgyenlni, mint az dvssget elveszteni*; jobb floldoztatni, mint fl nem ismertetve elkrhozni*. Ezek az atyk buzdtsai; sehol sincs ennek az abszolt szksgessgnek flfogsa megszaktva, sehol ez ntudat elhomlyostva 1 Legyen mg oly szgyenletes a bn, nincs r segtsg msban, mint az szinte bevallsban. E gondolat vgigjrja a szentatyk parenziseit, intelmeit, buzdt, lelke st leveleit nyugaton s keleten; tallkozunk vele Origenesnl, Nagy szent Vazulnl, Jeromos s gostonnl; a szr egyhzatyk terjeng, epithetonos rmodora poly elszere tettel karolta fl e hitcikkelyt, mint a merev toll s lelk Tertullin. Az egyhzi tan e hatrozottan kifejtett keretben sze mnk el lp a keleti s nyugati segyhz gyakorlati lete. Irn keresztny, bnbn asszonyokrl r (1. 1., c. 9.), kiket a gnosztikus Mrk elcsbtott s bvs italokkal szerelemre gyullasztott; mit tettek az asszonyok, mikor megtrtek? bevallottak az egyhzban, hogy Mrk mi mindent adott be nekik . . . minek kvetkeztben szerelemre gyltak irnta s meggyalztattak testkben ltala* ; s gy Asin diaknusnak elcsbtott szp felesge is nem sznt meg bneit meg gynni, bnkdvn a gyalzaton s knnyeivel mosogatvn lte vgig lelknek foltjait*. Ezek bizonyra titkos bnk voltak. Az egyhz termszetesen mg desebb vigaszt tallt akkor, midn ltta, hogy hvei leborulnak s bneiket nyilv nosan bevallvn, a jelenlevket trdenllva krik, hogy rtk imdkozzanak. S mit csinlt e jelenetben a testvri szv? velk knnyezett, velk jajveszkelt. Ismerjk e knnyes szem, fnsges egyhznak gyntatit is. Szent Ambrus maga rja le szvnek hangulatt, midn a bnst lbai eltt ltta : Valahanyszor egy szegny bns vtkeit fltrja, csupa rsz vt vagyok ; nem rivalgok r, de gyszolok s srok vele e g y t t . . . taln egy gynge lny esett el a bnreviv alkalom csbjai k z t . . . Istenem, vtkeznk mi regebbek is. Ne szgyeljk teht bevallani, hogy nagyobb a mi bnnk mint az, kit megrovandnak t a r t u n k ; mert J d s is (Jkob fia), midn Thmrt okolta, meggondolvn nvtkt, m o n d a : Thmr megigazult mr, de n nem. Paulin prezbiter is, ki tantjnak, Szent Ambrusnak lett lerta s Szent goston nak ajnlta, ezt a szp vonst klnsen dicsri benne : hogy valahnyszor valaki Ambrusnak gynt, a szent gy srt, hogy a gynt is srsra indtotta, mintha csak is a szegny bns-

A B N B E V LLS

131

sei elbukott volna. Arlesi szent Hilrrl is azt olvassuk : Valahanyszor a penitencit kiszolgltatta vasrnapi napon : hozzznltt a np, hozzsereglett, hogy ltala bntettes sk ; knnyzporban tisztultak s az Isten tlettl megr mlve oly srs s jajgats hangzott fel, hogy egsz testnk ben megborzadtunk*. (Vita Hil. Arelat. c. 13.) Az Apostoli Konstitcik is alig beszlnek msrl, mint a bnbnkkal val eljrsrl. Nyilvnos s titkos bn kzt az egyhzi forum illetkessgre s kvetkezleg a gyns szksgessgre nzve klnbsget nem tesznek. A 20-ik fejezetben a pspkhz fordul az r e szavakkal: keresd fel az eltvedt juhot, hvd vissza. Mert hatalmad van vissza hvni s a bnbnkat kegyelemben elbocstani. ltalad mondja ugyanis az dvzt a bnkben snld inaszakad t a k n a k : megbocsattatnak bneitek* s a z t : hitetek meg gygytott titeket*. Titkos s nyilvnos hn kzt sohasem klnbztetnek. Ha meggondoljuk, hogy mennyi vita folyt a montanistk, novatianusok s katholikusok kzt a penitencirl ; tovbb h a megfontoljuk, hogy e clbl mennyit klnbztettek a bnk k z t ; s mindennek dacra sehol sem tallkozunk a nyilvnos s titkos bnk megklnbztets vel, st e klnbztets teljes ignorlsval egyformn beszl nek a bnbnat, az exomologesis szksgessgrl: minden ktelyt kizran beltjuk, hogy a titkos bnk bocsnata is a bnbevails tjra volt terelve. Teht a bnbevalls a rgi penitencinak egyik meg rendt aktusa. Ezt tagadni nem lehet, legfllebb rtelmezni I A trtnettudomnyoknak tansga ebben e g y e t r t ; a refor mci maga az aktust ktsgbe nem vonta, csak szksges sgt t a g a d t a s a gynst az htat buzgalmi gyakorlatul fogta fl. A ktszer hitehagyott, ravasz Gibbon, hrneves f J ^ J J " " trtnelmben, melyet a rmai birodalom buksrl irt, azt m o n d j a : A hozzrt ember nem llhat ellen a trtnelmi evidencia risi slynak, mely tisztn kimutatja, hogy a gyns egyik f cikkelye a rgi egyhz hitvallsnak az els ngy szzadban*. A reformci e kelletlen t n y t bizalomnak *t**w * vesii s nem bnbocsnati kellknek; azonban tvesen s nknyesen. Egy tekintet az idzett helyekre meggyzi az olvast, hogy a gyns nem mint egyszer, szabadakaratunk tl fgg gyakorlat ajnltatik, hanem mint fltt, mint kel lk, mely nlkl megbocsts n i n c s ; a szgyen l, a kr hozatba dnt*, ez a refrnje az atyk buzdtsainak ; kem nyen feddik s knnyes szemmel krik a gynni vonakodkat,
oi 8

9*

132

PROHSZKA OTTOKR

gy nzik ket, mint a vgveszly lejtjn sikl lelkeket. Nagy Leo ppa is (ep. 108. ad. Theodorum episc. Forojul) elengedhetlen kellknek ismeri, midn rja : az Isten sokfle irgalma gy viseli gondjt az emberi gyarlsgnak, hogy nem csak a keresztsg kegyelme ltal, hanem a penitencia gygyintzmnye ltal is az rk let birtokba juthatunk . . . azon ban az isteni jsg azt rendelte, hogy bocsnatot csakis a papi imdsg ltal nyerhessnk. A papi imdsg alatt, mint ksbb bebizonytjuk, a floidozs szavait rti. A bns a beteg, a pap az orvosa ; ha a bns hozz nem fordul, m e g h a l ; pen gy a penitencilis knyvek egsz sora a bnbevallst elmaradhatlan kellknek t n t e t i fl. Honnan vette az skeresztny egyhz e hitet? Krisztus tl ; ms forrst nem ismer. Nyilvn hirdeti, hogy a kulcsok hatalmt) azokkal szemben gyakorolja, kik bneiket meg valljk ; hogy a bnket azok eltt kell bevallani, kikre a titkok kiszolgltatsa) b z a t o t t ; nyilvn r m u t a t goston nal Krisztus szavaira : senkise mondja, titkon tartok bn bnatot)), Isten szne eltt tartom* . . . Tehat hiba monda tott : amiket floldoztok afldn, fl lesznek oldozva a menny ben is? Teht hiba adattak az egyhznak a mennyorszg kulcsai? Meghistjuk az evangliumot; rtelmktl fosztjuk meg Krisztus szavait h E nagyszer tradci nmaga elg a gyns isteni erede tnek bebizonytsra. Ne fosszuk meg rtelmktl Krisztus szavait. Melyeket? Akiknek megbocstjtok bneiket, meg lesznek bocstva.* Klttem fekszik egy vakbuzg anabaptis tnak levele: *a gyns gy r nincs a szentrsban; mert a katholikusok a gyns szksgessgt csak egy versbl" eredeztetik, amit tenni nem szabad s mg azt sem rtik t, mert nem hisznek teljes szvkbl egy Istenben ; nem krik a Szentlelket s segtsgt s gy az magtl nem is jtt az elvetemlt ppra, aki a gynst elrendelte*. Valban Laktancius, Origenes, Kelemen, Cyprian, Ireneus, Pacin, Jero mos, Vazul, goston, a keleti Gergelyek, Leo s a zsinatok homlokegyenest ellenkeznek az ifj a n a b a p t i s t v a l ! A gyns szksgessgt bizonytjuk, ha tetszik egy vers bl ; ha tetszik t b b l ; minden egyesbl, mely az egyhz hatalmt, a kt s old hatalmat a mennyorszg kul csait, a bnbocsts s fnntarts hatalmt nyomstja. E versek mind azt kvnjk, hogy a bns vesse al magt az egyhz hatalmnak s tle nyerjen b o c s n a t o t ; mr pedig ' " " ms alvets nem kpzelhet, mint valamifle bnbevalls
M,

A BONBEVALLS

133

Azt mondom valamifele, t. . vagy ltalnos valloms, mint Pter t e t t : menj ki tlem Uram, mert bns ember vagyok), vagy tbbb-kevsbb tzetes bevalls, vagy vgre egszen pontos, az egyes bnkre kiterjed gyns. Ms alvetst kpzelni sem lehet! Kitl szrmazzk ugyanis az az alvets, ha nem a bnstl, midn a bn maga az akarat bels tnye, s midn ezt mg a kls, vtkes cselekedetekben is csak az ember maga ismerheti? s mire volna j ms alvets, esetleg kny szer tjn, mikor a bn csak annale engedhet el, aki azt hajtja? Teht a b n t csak a bns vetheti al a kulcsok hatalmnak* ; mert csak ismeri a bnt s csak az jakara tbl lesz a bnbevalls kedves Isten eltt. E jtakar, bocs natot keres vallomst teht a bnsnek kell megtennie; ezt kvnja Krisztus. Krisztus ugyanis a bnbocst hatalmat mint biri hatalmat lltotta fl az egyhzban s e hatalomtl fggv t e t t minden b n t ; tle fggetlenl egyetlen egy sem bocst tatik m e g ; az ily hatalom megkveteli, hogy valamennyi bn tzetes bevallsa terjesztessk fruma el. . . gy, ahogy lehet. Mirt kell valamennyi bnt meggynni? Mert minden bn, legyen egy vagy szz, a bri hatalom gyakorlsa ltal bocsttatik meg ; a bri hatalom gyakorlsa pedig flttelezi, hogy a br ismeri az gyet, melyben tl. gy fogja fel a bri hatalmat az egsz v i l g ; h a ktni kell vagy oldani, ha bn tetni kell vagy szabad lbra lltani rdem szerint, szval, ha tlni kell, akkor a brnak okvetlenl ismerni kell az g y e t ; ha nem ismeri s szentenciz : ezt nemcsak igazsgos tlet nek, de egyltalban tletnek nem mondhatni. Krisztus bizonyra, mikor azt mondta : amiket megktendesz a fldn, meg lesznek ktve a mennyben*, s ismt: akiknek megtart jtok bneiket, meg lesznek tartva*, nem az nknyre bzta a kegyelem kiszolgltatst, hanem a legjobb beltsra, mely ugyan szintn tvedhet, szintn igazsgtalan l e h e t ; de leg albb vja az emberi mltsgot, a bns rzelmeit s az rk, igazsgos brnak ignyeit. Vegyk a brt, aki ltat lanba t l ; krdezzk : mirt tartod meg ennek bneit s mirt bocstod meg a msikt? Krdezzk : mirt rovod ki r azt az elgttelt, mirt nem mst? azt fogja taln r felelni s a reformci sem felelhet m s t : nem tlek ltatlanba, mert ltom megtrdttsgt, ltom b n a t t ; n pedig Krisz tustl nyert hatalommal p arrl tlek : rdemes-e valaki a Mirt bocsnatra vagy nem? Nem kell ahhoz tzetes bnbevalls!

134

PROHSZKA OTTOKR

Ha valaki megtrdve, meggrnyedve leborul elttem s mondja: Uram, bns ember v a g y o k ; bocssd meg vtkei met ; mert szvem keser a bnattl s lelkem eped az r irgalma utn ; megbocstok neki s mltnyosan jrok el, mert megrdemli. me a bri hatalom mltnyos s szszer gya korlsa tzetes gyns nlkl 1 Honnan teht a ktelezs min den bnnek kln val bevallsra? E nehzsg nagy fnyt nt az egyhzi gyakorlatra s kezdet ta az evanglium ezen idzett helycinek felfogsra. Hiszen a mi haldoklink, a mi nagy betegeink is csak gy gynnak ; ha nygnek, ha nyelvk csak azt rebegi: vetkeztem ; ha homlyosod szemkbl az irgalmat keres llek egy sugara reszket bele rsztvev szvnkbe : me nem kv nunk t b b e t ; nem faggatjuk bnbevallssal ; berjk e gynssal . . . Pter gynsval, melyet a Genezrethi t tkrn vgzett: Uram I bns ember vagyok. S ha nem is volna megbnulva a nyelv, de ha hborogna az orkntl flkavart tenger, s a haj recsegsbe belevegylne sok ember bnatos vallomsa : Uram 1 vtkeztem ; irgalmazz lelkemnek, ha mr e mlysges rvnyben kell elveszni letemnek* ; vjjon k vnnnk-e tzetesebb gynst? Soha 1 Az elmerl Cymbria ^fSA ^ utasnak, a hajtrst szenved Utpia 1000 lelknek >g " k g a . nem kellene ms gyns, csak ez : Uraml vtkeztem ellened; knyrlj rajtam I s rgtn rjuk adn a katholikus pap az abszolucit. A morlis theolgia pedig rszletezi mindezeket az eseteket s arra tant, hogy csak annyit kvnjunk a gynsbl is, amennyit lehet. Gynyr tan ez I isteni s e m b e r i ; az rk szszersg sugrzsa ; soha tbbet, mint amennyit lehet. Micsoda a bn bevalls? bizonyra emberi, teht erklcsi cselekvs, s mint ilyen fgg az rtelem mlysgtl, a felfogstl, az emlkezet lnksgtl, fgg az akaratertl, a megfeszlstl, fgg mg a nyelvismerettl, s a nyelvnek s az ajkaknak hajl konysgtl 1 Hol kell alkalmaznunk nagyobb mrskletet, mint az erklcsiekben? Valsggal minden embernek kln erklcsi fogaimai vannak ; nem az elvont elvekben, hanem az elvek konkrt alkalmazsban ; az evanglium pedig soha sem merev, hiszen mer let. Hogyan egyeztetjk meg teht a tzetes bnbevailsnak ltalunk hirdetett szksgessgt e sokfle kvetkezetlen sggel? 1 Ne beszljnk kvetkezetlensgrl; hogy a gykr sz lakat hajt, az g pedig leveleket, az nem a fa kvetkezetlen-

A BNEBVALLS

13

sge, hanem letkpessgnek klnbz alkalmazkodsa. A bri hatalom kvnja, hogy az gyet ismerje, melyrl tl. Aki valamit megbocst, attl csak mltn krdezzk : mit bocstasz meg? Hiba felelik : mi afltt tlnk, rdemes-e a bns bocsnatra vagy nem s nem a bn fltt s kvetkez leg nem kell a bnt ismernnk ; mi erre azt feleljk : a br [az] valban arrl tl, hogy rdemes-e valaki a bntetsre vagy szabadonbocsttatsra, de azrt mgis csak kell ismernie magt a tnyt, mellyel a vtkest vdoljk ; mi is bnt bocs tunk vagy megtartunk, s azrt a kzvetlen termszetes fel fogs kvnja, hogy ismerjk azt, amit bocstunk vagy meg tartunk.* Azonban ez csak elvont szemllse a bri s neveze tesen a bnbocst hatalomnak ; tulajdonkpen pedig ott abban a gyntatszkben rtjk meg csak a tzetes bnbe valls szksgessgt. Abbl a tzetes bnbevallsbl ismeri meg csak igazn a br, az a gyntat, hogy kivel van dolga ; abbl ismeri meg, a bnat hevesebb kitrseit kivve, ksz-e az a llek mindent t e n n i ; megtudja, hogy mit kell a bnsnek esetleg mg elbb megtennie, hogy bocsnatra mlt legyen. Hozzuk csak le az elvont, magas rgikbl a bnbevalls szksgessgt a praktikus letbe s megrtjk, hogy mily termszetes, tapintatos s mltnyos ez az egyhzi tan, mely tzetes gynst kvn, amikor a bns gynhat, de beri ltalnosabb gynssal is, ha mskp nem lehet. Elsimtja a ltszlagos kvetkezetlensget; mert szerinte szksges a gyns, mivel azt a bri tlet termszete megkvnja; de msrszt a gyns az embernek aktusa s azrt az erklcsi lehetsg hatrait tl nem lpheti, gy, hogy a bns tze tesen kteles gynni, amikor teheti, s elg, hacsak ltalnos sgban gynik, amikor mskp nem teheti. A br pedig, t. i. az a gyntat ltja, hogy ez' a nyomorg ember most megtett mindent, amit tehetett s kvetkezleg rdemesnek tli a floldozsra. Ez lesz az az alvets a kulcsok hatalma* al, melyet a bns itt s most eszkzlhet; alveti bneit, melye ket itt s most alvethet s gy veti al, ahogy tle telik ; a tbbire nzve, vagyis a tzetes alvetsre nzve megmarad a ktelezettsg, hogy azt mskor, az akadlyok megszntvel eszkzlje. H a pedig a gyntatnak az ilyen ltalnossg ban vgzett gyns u t n ktelye volna, vjjon igazn rde mes-e a bns a floldozsra, akkor flttelesen oldozza t fel; amit klnben kln megjegyezni szinte flsleges, mert ezek az tletek, melyek az rk igazsgossg eltt is kell, hogy rvnyesljenek gyis mindig flttelesek, azon klauzulv)

ges akkor meg*


;

k6r

'

lM

iL

J36

PROHSZKA OTTOKR

vannak ugyanis elltva : ha Isten eltt is gy van, ha gy ltunk, amint Isten l t ; mert igazsgtalan floldozs, az rdemetlennek feloldozsa Isten eltt gyis semmis. Igy egyeztetjk meg a ltszlagos kvetkezetlensget, melynl fogva, amikor fizikailag s erklcsileg kivihet, minden b n bevallst k v n j u k ; mskor meg, ha nem lehet tzetesen gynni, ltalnos vallomssal is berjk. A tzetes gynst rendes krlmnyek kzt kveteljk, mert minden egyes bn brilag bocsttatik meg s azrt termszete sen az a br t u d n i is akarja a b n t ; azonkvl pedig azrt sem elg egyikt-msikt meggynni, mert egy bnt sem bocst meg az Isten anlkl, hogy valamennyi bnnket el ne veutfcsHct.' g e d j e . H a teht valaki minden bnt a katholikus erklcstan ltal elismert okbl meg nem gynhatja, azokat a bnket, melyeket meggyn, brilag bocstja meg az egy hz, tl rluk az irgalom tletvel; a tbbi b n pedig, melyet meg nem gynhattunk, megbocsttatik a kegyelem ltal, mely lelknkbe rad s az Isten eltt kedvess teszi. A bnbocs nat ugyanis mint ksbb ltni fogjuk a megszentel malaszt ltal trtnik ; az pedig kizr minden bnt. Hogy mikor mentetik fl valaki egyik-msik bnnek bevallstl vagy ltalban bneinek tzetes, egyenknt val felsorol stl, azt a katholikus erklcstan hatrozza meg. Nemcsak a fizikai lehetetlensg ment fl a tzetes gynstl, hanem bizonyos morlis tekintetek is, mint pl. ha az atya vagy anya gynik szksg esetn finak, vagy ugyancsak kikerlhetlen alkalomban olyannl gynik valaki, aki a bevallott bn bl harmadik, hozz kzel ll szemly becstelensgre k Felment okok a tzetes gytSrs- vetkeztetne, vagy ha olyan helyen, oly tolongsban gyn ti. nk valaki, hogy msok is meghallank esetleg szgyenletes b n e i t : ez esetekben a gyns nem lesz teljes azon rte lemben, hogy szm szerint minden bnt meggynn az illet, de teljes lesz azon rtelemben, hogy meggynja mindazt, amit i t t s most meggynhatott. A katholikus morlis, mely a jzansg s a mrsklet erklcstana, tbbet nem k v n ; az elvekbl semmit sem enged; a tzetes gynsnak isteni rendelst fnntartja ; de fnntartja az aktusnak erklcsi jel legt is, melynl fogva lehetsgesnl tbbet sohasem kve tel. Rviden sszefoglalva az i t t rintett szempontokat, azt mondjuk : a bri hatalom a kzfelfogs szerint, melyben termszete tkrzdik, kvnja, hogy tudja, mirl tl, s azrt rendszerint a bnket egyenknt b e kell v a l l a n i ; de nem kvnja ezt a tzetes gynst oly fizikai vagy pen metaen u

A BN BEVALLS

137

fizikai szksgszersggel, hogy ha be nem vallunk tzetesen mindent, egyltalban nem volna gyakorolhat e hatalom ; hiszen ez a bevalls emberi, erklcsi tny, s gy az erklcsi fogalmak s ltalnos erklcsi elvek szerint igazodik; a felv pedig az : csak annyit tenni, amennyit lehet. Hogy pedig mirt bocsttatik meg az a bn is, melyet erklcsileg meg nem gynhatunk, ha igaz az, hogy minden bn brilag bocsttatik meg, arra azt feleljk : a megszentel malaszt, melyet a j gynst kvet feloldozshan nyer a bns, nem fr meg semminem hallos bnnel s pen azrt azt a bnt is eltrli, melynek meggynstl kimentetnk ; megmarad azonban a ktelessg, hogy meggynjuk mskor, mikor ezen akadlyok mr elestek. A tzetes gynsnak fogalma csak oly keresztny, mint ltalban a gynsnak. Az atyk buzdtsai csak a bnknek egyenknt vai felsorolsrl rthetk ; az egyes bnk azok a sebek s betegsgek, melyeket az orvosoknak be kell mutat nunk, h a kedves letnk. Szent goston lelkiismeret-vizsg latot kvn tlnk, mely a tizparancsolatban foglaltakra terjeszkedik k i ; ltalnos elvk az atyknak : nem szabad semmit sem titkolnunk* ; hogy segtsenek rajtunk az egyhz szolgi, h a nem trjuk fel szintn bajainkat?* Vgl a bnknek egyenknt val meggynsra vonatkoznak a vezeklsi knonok, melyek a bnkre kln-kln bntetst szabnak, s a titkos penitenciban pgy rvnyben voltak, mint a nyilvnosban. A szentrsbl val levonsok ellen azt a kifogst emel- *'t sy* hetik, hogy elismerik a logika erejt, de nem fogadjk el azt, hogy ezek a levonsok hitcikkelyek erejvel brjanak ; ilyen nel ugyanis csak azon igazsgok brnak, melyek az isteni kinyilatkoztatsban vagy kzvetlenl advk, vagy h a kz vetve bennfoglaltatnak, akkor egyszer kimagyarzs ltal, de nem szbeli rvek s okoskods ltal legyenek kimerthetk. E kifogs theologice alapos s ha csakis a logikra tmasz kodtunk volna, bebizonytan azt, hogy a gynst isteni ere detnek ez ton nem mondhatnk ; de a mi eljrsunkban a hagyomny tanskodik rla, hogy amit a logika kvetel, azt Krisztus valban elrendelte s az magyarzatban, me lyet e szavakrl ad, ismerjk fel a gyns isteni eredett. A hagyomny folytonos t a n a visszatkrzdik az egsz egyhz gyakorlatban. Melia Rafael ez impozns gyakorlatot szzadrl-szzadra sszelltotta Trattato della confessione auriculare* cm npszer mvben. A hvek gyntak, ha

ins
tlrtoX/aS.

PROHSZKA OTTOKR

' ~

ata

impertorok, kirlyok, kirlynk voltak, vagy a trsadalom brmely rteghez tartoztak lgyen. zsb beszli egyhztrtnetnek VI. rszben a 34. fejezetben, hogy Babyla hrneves antiochiai pspk Marcus Filippus impertort, midn ez nagyszombaton a templomba belpni akart, be nem eresz tette, mg bneit meg nem gynta. Damiani Pter IV. Henrik anyjrl, gnesrl emlti, hogy az apostolok srjnl egsz letre k terjed gynst vgzett. Mabillon a bencs szentek aktiban emlti, hogy a V I I I . s I X . szzadban a bencsek voltak az uralkodk gyntati. Harlemond, mansi pspk Pipinnek volt gyntatja ; Szent Corbinian, Freising els pspke, Grimoald bajor herceg. A deric s Antonin Lajost (!e debonnaire) gyntattk. I. Ott csszr Uidarik, augsburgi pspknl, Constantia Rbertnek, X I . zzadbeli frank kirlynak felesge egy Istvn nev orleansi papnl szoktak volt gynni, a X I I . szzadban I. Henrik angol kirly Ateldulf, szent-osvardi perjelnl. Gyntak a hadseregekben; Nagy Kroly hres Capitulare-i parancsoljk, hogy minden hadnagynak legyen egy papja, aki a katonkat gyntassa. Arnulf kirly ostromol v n Rmt 895-ben, maga s katoni meggyntak, mint a fuldai vknyvek beszlik. Malmesburi Vilmos a IX. szzadban dicsri a normannokat, hogy jjel, mieltt az angolokkal megtkztek, gyntak. K o n r d 955-ben, mieltt a magyarokkal megtkztt, mist hallgatott s a szent ldozst Olderik, gyntatjnak kezbl vette. Alcuin egyik levelben figyelmezteti bartjt, hogy mieltt csapatval harcba vonulna, erstse meg lelkt a gyns ltal. Gyntak a nagy veszedelmekben; gy olvassuk, hogy Saint-Omer vrosnak polgrai a normannok ltal ostrom al fogatva, mind meggyntak s megldoztak. Gyntak a szentldozsra val elkszletl. Sinai Ana stasius a VI. szzadban rja, hogy aki ldozni akar, tvoz zk a rossztl, tiszttsa meg magt a szennytl, trlje le a vtket knnyei s a gyns ltal. Gyonjatok meg t e h t b neiteket Krisztusnak a papok flbe.* (Horn. de synaxi.) Aquileja ptrirkja Paulin a V I I I . szzadban hirdeti, hogy aki az ldozshoz akar jrulni, az gynjk s tartson peni tencit. Ugyanakkor Szent Firmin va inti a hveket, hogy aki nagy bnbe esett, ne merjen az r asztalhoz jrulni, mieltt meg nem gynt s nem t a r t o t t penitencit a papok rendelsbl. Vannak ezen szzadokbl vezeklsi kny veink, melyek a keresztnyeknek egyszersmind lelkiismeret;

A BNBEVALLS

139

tkrl szolgltak; Szent Fulgentius ilynem tmutats ban a tbbi kzt ezt is olvasni: vdolom magamat, hogy ml tatlanul jrultam az r asztalhoz elzetes gyns nlkl. Ugyancsak gyntak a hvek a brmls flvtele eltt. Erald, toursi rsek a IX. szzadban rendeletet adott ki, hogy aki a Szentllek ajndkt venni akarja, tiszttsa meg elzetesen lelkt a gyns ltal. Kvltkpen a nagybjtben s a f nnepeken gyntak. Chrodegang metzi pspk, aki 767-ben halt meg, elrendelte, hogy a szerzetesek minden szombaton, a np pedig a hrom negyvennapi bjtben gynjanak ; akkor ugyanis hrom negyvennapi bjtt tartottak : hsvt, Szent Mihly napja, s karcsony eltt. Reginon, a trieri egyhzmegyben fekv, hres prum-i aptsg aptja, aki 909-ben halt meg, idzi egy roucni zsinat vgzst, mely sze rint az egyhzmegynek hivatalos ltogatsakor a tbbi kzt azt is kell t u d a k o l n i : van-e a kzsgben ember, aki az ven t nem gynt, taln mg a hsvti bjtben sem? Gyntak mindazok, kik j letet akartak kezdeni. A VII. szzadban Solignac-i szent Tillonrl rjk, hogy midn elhat rozta magt, hogy szent akar lenni, ifjsga ta elkvetett bneit meggynta. A tiszteletremlt Beda, egy korabeli Adaman nev emberrl rja, hogy j letet akarvn kezdeni, ifjkora nagy bneit meggynta. Szent Bavon, Gent vdszentje, ki 589-ben szletett, Szent Armand prdikcijra megtrt s nla meggynt. Gyntak a slyos betegsgben knldok. Szent Samson, VI. szzadbeli pspk letben olvasni, hogy atyja hallos beteg sgbe esvn, meggynt oly bnt, melyet addig eltitkolt. Bonifc, Nmetorszg apostola, a V I I I . szzad elejn azt rja Etobald kirlynak, hogy kirlyi eldje, Ceslred, mivel peni tencit nem t a r t o t t s nem gynt, elkrhozott. Vigbert, fritzlri apt letben olvassuk, hogy ki-kijrogatott a kolos torbl, gyntatni a betegeket, kik t magukhoz krtk. Matild, IV. Henrik neje, Vilmos mainzi rseknek gynt, mieltt meghalt. Toursi Gergely tansga szerint Chilperik, frank kirly alatt a hallra tltek, mieltt kivgeztettek, meg gyntak. Az egyhzi gyakorlat minden rend s rang hvekben s minden korban a gynst elkerlhetetlenl szksges eszkz nek hirdeti az dvssgre. A pldkbl mindenesetre az a meggyzds sugrzik ki, hogy a gynsnak emberileg szlva nehz s slyos igjt az isteni trvny hajthatatlansgbl eredeztetik s Krisztus rendelsre ismernek [fl] benne.

140

PROHSZKA OTTOKR

A trtnelem mg ms rven is rlelteti meg bennnk ezt a meggyzdst. Tny, hogy a legrgibb keleti szektk, a nestorianus kaid hegyi lakk, az eutychinusok, kik mr 1400 v eltt szakadtak el a rmai egyhztl, teljes rvnyben megriztk a gyns gyakorlatt. Imaknyveik s ritulik, melyeket a nagytudomny Assemani gyjttt ssze, az 1500 v eltt virgzott katholikus egyhz t a n n a k csodlatra .j=kt- ragad tani. (Bibi. orient. t. I I I . 1. II.) Nincs ktsg benne, hogy e hitfelekezetek nem elszakadsuk u t n fogadtk el a rmai egyhz d o g m i t ; ami katholikus jelleg t a n u k s gyakorlatuk van, az mind az segyhz roncsa ; st a szektk gyszos slyedse, a tudatlansgnak intzmnyeket hamist stt hatalma, mely a meglvt is elferdtssel fenyegette, j ert klcsnz rvnknek ; a gynsnak ugyanis, melyet oly hven megriztek, ugyancsak vilgosan apostolinak s isteni nek kellett lennie, hogy ellenslyozza a tvely s szenvedly erejt. Az rmnyek Szent Gergely (illumintor) ltal trt tettek meg Szilveszter ppasga alatt 314-ben s hvek marad tak az egyhzhoz kt szzadon t. Narses ptrirka alatt 520-ban elszakadtak ; ezek is a gynst hvsgesen meg riztk, br a papok egyiptomi sttsge tbb oda nem tar toz fogalommal zavarta meg ez isteni intzmnyt. Az rm nyeknl div feloldozsi alak a kvetkez : irgalmazzon neked az Isten, aki szereti az embert s bocsssa meg bneidet, melyeket meggyntl s azokat is, melyeket elfelejtettl, s n azon hatalomnl fogva, melyet az egyhzi rendbl Krisztus szavai szerint mindaz, amit floldoztok, fl lesz oldva vet tem : ugyanazon szavakkal feloldozlak minden bneidtl, melyeket gondolattal, szval, tettel elkvettl az Atynak s Finak s Szentlleknek neveben. A I X . szzad egyhzt a grg egyhzszakads hom lyostja ; a grgk a rmai egyhznak kezdet ta ingerlkeny vetlytrsai, ksbb nyilt ellensgei voltak ; de azrt srtet lenl t a r t o t t k meg a gyns isteni parancst. Hasonlkpen az orosz egyhz is, mely a grg schizmnak lenya, megvta a gyns dogmjt s kteles gyakorlatt. Mg a protestns felekezetek is igazat adnak a katholikus egyhznak, midn a gyns szksgessgt hangoztatja, mert itt-ott fnntartottk s ajnljk gyakorlatt. Az angiikn egyhz elrendeli hvei nek, hogy gynjanak kt esetben : elszr midn az r asztal hoz kszlnek jrulni s nem rzik magukat tisztknak ; msod szor hallos veszedelemben. A szavak is, melyeket papjaik hasznlnak a gynsban, hasonlk a katholikus abszolucihoz:

A B N B E VALLS

141

Az r Jzus Krisztus, ki hatalmat adott egyhznak a benne hiv s megtrdtt bns eloldozsra, bocsssa meg nagy irgalma szerint bneidet s a nekem adott hatalomnl fogva n tged feloldozlak az Atya, Fi s Szentlleknek neveben. Ebbl kvetkezik, hogy az anglikn egyhz vallja a gyns isteni eredett ; vallja, hogy e szoks az r szavain p l ; hogy a papok Krisztustl vettk a feloldozs h a t a l m t ; hogy a bnsk ktelesek meggynni; hogy egyenknt kell bevallani a hallos bnket. rdekes megtudni azt is, hogy I. J a k a b angol kirly s vele az egsz angol pspki kar, nmely valls jtknak azon indtvnyt, hogy a gynst trljk el, visszavetette s nneplyesen hirdette, hogy a gyns az apostoli egyhz intzmnye s isteni eredeten alapszik s pen zrt, nemcsak hogy el nem trlik, de megerstik. Ez trtnt 1604-ben a Hampton Court-i konferencin. A legjabb korban pedig a puseystk felekezete a gynst minden izben visszalltotta, s a tuds Pusey maga lelkes szszlja s el mozdtja volt a bnbevallsnak. Igy gondolkoztak a rgi luthernusok is ; az gostai hit valls IX. cikkelye gy szl: a gyns minlunk, a mi templo mainkban nincs eltrlve ; mert mi nem adjuk az r testt csak olyanoknak, kiket megvizsgltunk s akik megnyertk a floldozst). A dn s norvg luthernus szvetkezet rituljban van egy fejezet, mely a gynsrl szl s ugyanott olvassuk a floldozsi formt is Maga Luther tvol a gyns eltrlstl, vdte szksges J ^ . ) ^ voltt s isteni eredett. 1744-ben megjelent Eislebenben egy kis mvecske: Luther katholicizmusa cmmel, mely katekiz mus alakjban Luthertl vett idzetekkel felel a krdsekre ; van ott a tbbi kzt ez a krds : Szksges-e a gyns?- s a felelet r : ((ktsgkvl szksges a bnk meggynsa, mert Isten rendelte. A titkos gyns, amint az most dvik, nagyon tetszik nekem s nemcsak hasznosnak, de szksgesnek is l tom*. A protestantizmus, amint az Luther kezbl kikerlt, nem vetette el a gynst, s ksbb, midn a vallsi forradalom sorvaszt lza a gynst is fenyegette, Nrnberg luthernusai kvetsget menesztettek V. Kroly csszrhoz, krvn t, hogy rendelettel llaptsa meg a gyns ktelez voltt. Strassburg prdiktorai a tancshoz beterjesztett krvnyk ben ugyanezt srgettk 1670-ben. A protestantizmus valban nem t u d t a kiindulsakor, hogy rombol elvei mit hagynak meg a rgi keresztnysgbl,

142

PROHSZKA OTTOKR

mit n e m ; korifeusai oly intzmnyeket, oly hitgazatokat prtoltak, melyeket a ksbbi korok ugyanazon evangeliumi igazsg ntudatban* elvetettek. Ezen korifeusok keresz tnysge nem egyezik meg a most fnnll protestantizmus sal. A modern reformci poly eretneksg a korifeusok keresztnysgvel szemben, mint amilyen az els reformto rok prttse volt az egyhzzal szemben ; termszetesen nem az elvet, hanem a hitigazsgokat tekintve. Onnan az a tny, hogy a reformtorok a gynssal mst akartak, mint ami ksbb b e k v e t k e z e t t ; rvnyben akartk fnntartani. l kn Luther nyilatkozik a babiloni fogsg* cm mvben : a szoksos titkos gyns nagyon tetszik nekem, hasznosnak s szksgesnek ltom*. (Opera Luth. tom. I. edit. latina Wittenb. 1546.) Klvin szerint (lib. III. Inst. c. I V . ) : a rszletes gynsban bocsnatot nyernk azoktl, kiknek Krisztus m o n d a : amit megbocstotok a fldn, meg lesz bocstva a mennyben*. L u t h e r s Klvintl nem t el Melanchton (tom. II. Inst. p . 4 5 0 . ) : a feloldozs, mely a kulcsok ha talmbl elengedi rszletesen s titokban a bnket, j s rvnyes Isten e l t t ; s mivel ilyen, fnn kell t a r t a n i a gynst, melyben a floldozst krjk.* Dumoulin egy oly mben, melynek cme : De la nouveaut du papisme*, gy r : a rsz letes gyns, melyet a pap eltt vgznk, nagyon rgi s mita csak fennllt a nyilvnos penitencia, a bnsk elbb rszletesen meggyntak psztoraiknak, akik rdemk szerint disponltk ket, vagy a nyilvnos vezeklsre vagy pedig nem kteleztk ket arra*. Andrews, anglikn pspk, magya rzvn Krisztus szavait akiknek megbocstjtok bneiket, meg lesznek bocstva*, ezeket mondja :ez lvn Isten ren delete, nem vltoztathatunk rajta. Hromfle szemly forog itt sznyegen : elszr a bnsk, ezen sz a l a t t : akiknek ... Msodszor Isten rtend ott, ahol mondatik : meg lesznek bocstva*. Vgl a papokrl szl, midn hozzjuk fordul: megbocstjtok. Ahol pedig hrmon fordul meg az gy, ott kett nem elg*. (Serm. preached to the Court of J a m e s I.) m e a protestantizmus satyi szerint nem elg gynni Isten nek, miutn Krisztus elrendelte, hogy gynjunk az embernek, vagyis a papnak. Slig Vollstndige Historie der Augsburger Confession c. mvben (II. B . 8. c. 7. . S. 297.) beszli, hogy az augsburgi nagyobb konferencin, melyet katholikus s protestns megbzottak az egyesls trgyban t a r t o t t a k , Melanchton rsban a d t a be a penitencirl szl v l e m n y t ; hrom rszt

A BNBEVALLS

143

- gymond Melanchton, lehetne a penitenciban meg klnbztetnnk : a bnatot, a gynst, melyben klnsen a feloldozsra kell slyt fektetni s abban hinni, s az elgttelt, hogy mlt gymlcseit hozzuk a bnatnak*. Ezek utn mltn mondhatjuk, hogy a gyns nem tar tozik azon keresztny igazsgok s intzmnyek kz, melyek rl Dalgairns angol ir mondja : a rgi emlkek nem mutatjk be a katholikus tanokat kln-kln, sajt formulzsban, de annyit mindenesetre mondanak, hogy a rgi egyhz nem volt sem a protestns, sem az anglikn felekezetek hasonmsa, hanem hogy katholikus volt; a gynsra nzve, mondom, ezen klnben jeles nyilatkozatot nem alkalmazhatjuk ; mert a rgi emlkek a gyns intzmnyt a leglesebb meghat rozsban lltjk szemeink el.

X.

A gyns s a gynsi titok.


A tredelmes szvnek bnvallomsa a rgi egyhzban oly ltalnos s megrendt jelensg, hogy nincs ember, ki ezzel szemben a mer tagads szempontjra helyezkedjk. A tradci nimbusval krtett intzmnyt megtmadni nem lehetett kzvetlenl, anlkl, hogy a keresztny bnbnat tiszteletet parancsol szelleme a tmadsra a felletessg s a herezis blyegt ne sttte volna : megtmadtk teht kerl utakon, flremagyarztk a gyns titkos jellegt; azt lltottk, hogy a rgi egyhzban a bnbevalls rendesen nyilvnos v o l t ; bogy e nyilvnos bnbevalls ksbb elt rltetett, s eltrltetse u t n a titkos gynsnak nincs semmi joga a lthez ; gy lett a gyns az emberi tallmnyoktl elrttott keresztnysgnek csfos, fjdalmas gyermeke, akin azok is elverik a port, akik klnben tisztelettel viseltetnek az segyhz gynsai irnt. A katholikus tan mindezzel szemben azt hangoztatja, hogy a gyns nemcsak a termszeti, hanem az isteni jog szerint titkos gyns ; hogy az dvzt a penitenciatarts szents gnek szerzsben jogot adott a bnbnknak, hogy vallom,a7Lu,[y- suk titokban maradjon s kvetkezleg, hogy a gyntatok '"^-yLir ktelessge a gynsi titkot mindenron megrizni; a term" ' szeti s isteni jogcmekhez hozzjrul vgl az egyhz is, s rendeleteiben a gyns t i t k t a leghatsosabban bizto stja. A gynsnak t e h t magban vve sohasem kell nyil vnosnak l e n n i ; a bns termszetesen bevallhatja bneit a botrnytl eltekintve msnak is, kihirdetheti azokat, de nem ktelezhet r, hogy nyilvnosan gynjk. Az segyhz nyil vnos gynsai s a ( t i t k o s ) gyns kzt nincs ellentmonds ; a krds ugyanis nem az, hogy gyntak-e rgen tbbszr nyilv nosan vagy nem, hanem arrl van sz, ktelezett-e valakit az egyhz a nyilvnos gynsra s ktelezhetett-e? ha nem ktelezhetett, akkor a bnsnek joga volt a titkos gynsra,
a tra

A GYNS

145

joga volt a gyns titknak megrzst kvetelni, s ha joga volt hozz, akkor a gyntatknak ktelessgk volt a gynsi titkot szentl megtartani H o n n a n mr most a gynk e joga? a dolog term szetbl-e, vagy pozitv isteni rendeletbl, t. i. Krisztusnak, a gyns szerzjnek akaratbl? Mindkettbll Elszr is vilgos, hogy a dolog termszete a gynsi titok megv st szigoran megkveteli, hiszen lelknk llapota a legk- E U * a tenoea*. nyesebb, a legfontosabb gynk ; a szvnek benssgbe val b e a v a t s oly bizalom, melyet a termszetes erny a vgletekig terjed titoktartssal jutalmazhat meg csupn. Undort ellentt, mely a b n blyegt viseli magn, lp fl a vigaszt keres bns bizalma s a bizalmat rtul lbbal tapos knnyelmsg kzt, a bnsnek knnyes szem vallomsa s a fecsegnek indiszkrcija kzt, a szgyent lekzd szintesg s a szv nagy nemes harcait mltnyolni nem t u d sznlels kzt. Ez okbl mondjuk a termszetjog kvetelmnynek, hogy a bnsnek szve t i t k r a joga van s hogy a termszet sztne is sejteti s az sz pedig vilgosan kimutatja, hogy aki a bns szv t i t k t a bns vallomsbl megismerte, azt hven megrizze. Megszntette-e az r Jzus a bnsk e jogt, jobban mondva : kivnta-e, hogy ez l dozat rn szerezzk meg az Isten bocsnatt, errl van most tulajdonkpen sz. szentrs e tekintetben nem ad flvilgostst; igy t e h t nem marad ms htra, mint az egyhz letbl tisztzni a krdst. Az egyhz sohasem volt n t u d a t b a n annak, hogy a A pozitv letej bnsket nyilvnos gynsra ktelezheti. Pillanatnyi esz- * " ' t i T " " * mls u t n beltja mindenki, s e beltsbl az segyhzat sem vehetjk ki, hogy a bnk nyilvnos bevallsa a lehe tetlensgek kz tartozik ; mert ezltal nemcsak az emberi termszet ijedne vissza a penitenciatartstl, hanem szm talan botrny hramlank csaldokra s kzsgekre; az egyttlt, a trsadalmi ktelkek lazulnnak s a vilgi igaz sgszolgltats is kapva kapna rajta, hogy a titkos vtsgek ily knny felfedezst hasznra fordtsa. S vjjon szol glna-e a kzsg plsre a titkos, tiszttlan bnk nyil vnos bevallsa, mely ahelyett, hogy elrettentene, a gonosz vgylak szkt lngra lobbantan s sokrl, mit takarni elgg soha nem lehet, flvilgostst adna. Ezen termszetes okos kods ellen nehzsgkpen llithatni a rgi nyilvnos peni tencit s in specie a nyilvnos bnbevallst. Mi volt ugyanis a rgi egyhz szoksa, s hogyan egyeztethet meg
Prohszlcs : Bnbnat. 10

146
StVefizd " " ' M
s

PROHSZKA OTTOKR

'

ez Jlitsunkkal az itt-ott emlttetni szokott nyilvnos bnbevalls? Az segyhzban a nyilvnos penitencia egszen a pspk kzvetlen jogkrhez tartozott, hatrozott afltt, vjjon itt s most tartson-e valaki nyilvnos penitencit, vagy n e m ; tlt afltt, vjjon a nyilvnos penitencia ezen krlmnyek kzt nem fogja-e elrulni a bns t i t k a i t ; vjjon nem tmadnak-e a nyilvnos vezeklsbl botrnyok a csaldban, mert a csaldatykat, anykat, lenyokat, ifjakat, kenyrkeresket nyilvnos penitencia al fogni akkor is annyi nehzsggel jrt, mint jrna most. Annl inkbb pedig a pspkket illette hatrozni arrl, bevallja-e valaki nyilv nosan bnt vagy ne ; mondom bnt, nem bneit, mert nem is lehetett erklcsileg minden b n t nyilvnosan meg vallani. Az ilyen bnsk t e h t elzetesen gynst vgeztek akr a pspknl, akr ms prezbiternl s csak azutn ke rlt szba, valljk-e be egyik-msik bnket nyilvnosan is. Errl azonban mindig a pspk s ksbb a presbyter poenitentiarius t l t ; a gyns u t n , ha nem vgeztk ezt a ps pknl vagy a presbyter poenitentiarius-nl, ezek egyikhez mentek s dntlt, gynjanak-e nyilvn vagy ne. Mind ehhez a ktsgnek rnyka sem fr. H a mr most valaki azt krdezi, alapszik-e a gynsi t i t o k t a r t s isteni jogon, annak azt feleljk: mindenesetre; mert Krisztus a titkos gynsra ktelezte a bnst, a nyil vnosra nem ktelezte, akarata szerint a gynsnak titokban kell maradnia, jogot adott t e h t a bnsnek, hogy gynsnak titokban-tartst kvetelje ; st maga kveteli azt, mi dn a szentsgi bnbevallstl kvnja, hogy titokban vgez tessk s titokban maradjon. Igaz, hogy nmely egyhzakban hajlandk voltak a nyilj bnbevallst knnyen megengedni vagy pen srgetni, de ez a szoks csak tlhajtott s rendetlen szigorsgra vall. A rendes, ktelez feladata a bnsnek t e h t az v o l t : titokban gynni, vagyis gynst vgezni; a nyilvnos gyns pedig kivtel volt, ez inkbb mr az elgttel-szmba men vezekishez tartozott s a buzgalmas bnat rendkvli jelentkez snek t a r t a t o t t . Szent Leo p p a Campania, Picenum, Samnium psp keit rja meg az egyhzi fegyelem ilynem flrertse miatt. Elrendelem, hogy azt az apostoli rendelettel ellenkez viszszalst, melyrl minap hallottam, hogy nhnyan az egyes bnk sszert lajstromt nyilvnosan 1 elolvastatjk, minden ron beszntesstek, mivel elg a bns ntudatot a papok
n o s

Nmely rgi egytaji aD

A GYNS

147

eltt titkos gynsban feltrni. Mert br az az erteljes hit, mely az Istent flve nem szegyei az emberek szne eltt pirulni, dicsretes; de mivel vannak bnk, melyeket a bnbnk kinyilvntani flnek, hagyjuk el az ily ktes haszn szokst, nehogy sokan, kik szgyenkeznek vagy ^ ^ ^ ellensgeiktl felnek s titkos cselekedeteiket, melyeket a vilgi trvny is fenythet, bevallani nem akarjk, a penitencitl elessenek. Elgsges az a gyns, melyet elszr Isten, azutn a pap eltt vgznk, ki a bnbnk vtkeirt kzbenjrul lp fel, mert akkor vrhatjuk, hogy sokan sznjk r magukat a vezeklsre, ha a np eltt fl nem trul a bnsnek lelkiismerete.* Az egyhz bizonyra soha sem parancsolt olyasmit, ami az apostoli rendelssel ellen kezik : s Leo ppa nem rta volna, hogy a minap hallott a visszalsrl, ha szoksban lett volna valamikor a nyilvnos bnbevalls. A szent ppa szavai krdsnkben megbecslhetetlenek. Vilgosan mondja, hogy az apostolok meghagysval ellen kezik s visszalsnek blyegzi a szokst, mely nhol elhara pdzott, hogy a vezeklket nyilvnos gynsra szortottk. Leo p p a rvei a dolog termszetbl mertvk; de lkn az apostoli hagyomnyra hivatkozik; az apostolok nem a nyilvnos gynst hirdettk Krisztus szerzemnyl, st a nyilvnos gyns ellenkezik az apostoli rendeletekkel. Onnan rthet, hogy a fegyhzakban mindig lnken nyilvnult ez a kegyeletes rzk, mely a nyilvnos gyns ktelez vol t t az evangliummal sszeegyeztetni nem t u d t a ; onnan az egyhz szentjeiben, a rgi szentatykban az a helyes tapintat, mely folyton csak a titkos gynst hangoztatja, mely gostonnal szernyen dicsekszik, hogy nem rulja el, nem altatja el a lelket, hanem titokban feddi, s az Isten ^ t o t t a t * tlett helyezi szemei el, rmti a bns lelkiismeretet, s rviszi a penitencira; ugyanezt az apostoli tradcit hangoztatja Aranyszj szent Jnos, nem vezeti ki a bnst a szntrre, hol minden szem rforduljon, hanem csak titok ban vallatja be a b n t * ezt az apostoli tradcit Arany , szj szent Jnos annyira nyomstja, hogy a gyns titkos voltnak hangoztatst nmelyek mg a pap kizrsra is magyarztk . . . soli Deo. A titkos gynst a nyilvnos gynstl megklnbz teti Origenes, megklnbzteti Cyprian, s mindkettnek sz mos idzetbl kivesszk, hogy a nyilvnos bnbevalls kvette a gynst, s hogy a diskret gyntatnak s a pspk10*

148
rlfslf^et'i r.koriM roit.

PROHSZKA

OTTOKR

nek tletre volt bzva, kinek mikor lehet egyik-msik bnt nyilvnosan is bevallani, l h t a rendes, nlklzhetlen. kikerlhetlen bnbevalls a titkos gyns v o l t ; a nyilvnos pedig csak egy gyakorlata volt a nyilvnos penitencinak. H a a klnbztetst szem eltt tartjuk, sztfoszlanak u * k n S r S t Malvin trtneti ellenrvei, melyekkei a gyns j kelett, s az segyhzban a nyilvnos gynsnak szokst bevitatni akarja. )e mirt akarja Klvin vitatni, hogy az segy hzban csak nyilvnosan gyntak s titkon nem, mikor oly les ellensge s nem vlogatott szav cenzora a gyns nak? Azrt, mert szerinte Nektrius, konstantinpolyi pt rirka, a nyilvnos gynst e l t r l t e ; de ha Nektriusnak sikerlt a gynst eltrlni s pedig oly sikerrel, hogy az egsz oriens a ptrirka nyomaiba l p e t t : nem mondhatjuk, hogy a gyns isteni eredet. Klvin ekkp tnyleg a gyns vagyis a titkos gyns ellen hadakozik, mert a nyilvnos gynsrl mi is mondjuk, hogy csak buzgalmi gyakorlat volt, melyre Krisztus nem ktelezett minket. D e h t eltrlte-e Nektrius a gynst, ez pen a krds. Nektarin. a t e . Nektrius esete a kvetkez : egy asszony nyilvnosan bevallotta, hogy a konstantinpolyi egyhz egyik diaknu sval parznasgot kvetett el. E gyalzatos flfedezs bot r n k o z t a t t a s izgalmas hullmzsba hozta a konstantinpolyiak kzvlemnyt s az egyhzra stt rnyat v e t e t t . A bot rnkozs s mltatlankods a b n t n y , valamint annak nyil vnos bevallsa fltt oly mrveket lttt, hogy az akkori ptrirka, Nektrius, 390-ben a presbyter poenitentiarius tisztt eltrlte s u t n a tlag az egsz keleten megsznt ez a hivatal s vele egytt a nyilvnos penitencia gyakorlata, mg a nyu gati egyhzban a V I I V I I I - d i k szzadig dvott. Azta Nektrius mindenkinek lelkiismeretre bzta, milyen peni tencia u t n jruljon az Eucharisztihoz. E z Sokrates s Sozomenus elbeszlsnek rvid kivonata. Az elads hi nyos 1 Sokrates s Sozomenus eltt mindenesetre vilgos volt, mint akik jl t u d t k , hogy mi a presbyter poenitentiarius hivatala, hogy m i t t e t t v a g y ki t e t t i t t tulaj donkp rosszul, s hogy m i t trlt el Nektrius. Sokrates s Sozomenus el adsbl vilgos, hogy a presbyter poenitentiarius a nyilv nos penitencinak intzje volt. Szerintk ez a prezbiter azt t e t t e Konstantinpolyban, amit R m b a n a pspk tesz ; m r Sozomenus hivatkozik a rmai nyilvnos penitencira s mshonnan is tudjuk, hogy a gynsok kihallgatsa csak kezdetben volt a pspk hivatala, ksbb a papok ltalban
a M

10

A GYNS

14

mind g y n t a t t a k ; a pspknek s nhol a presbyter poenitentiriusnak, ki a pspkt helyettest, csak a nyilvnos penitencia volt fnntartva. Sozomenus klnben vilgosan mondja, hogy a hvek azrt gyntak, hogy feloldoztassanak ; ez az asszony is egyenknt elmondta bneit s a prezbiter a bnbnkat feloldozta (TtXos) s penitencit rtt ki rjuk. Mi volna ez ms, mint a tulajdonkpeni gyns, a titkos gy ns? Mit trlt el teht Nektrius? Nem az isteni intzmnyt, a titkos gynst, hanem az egyhzi s szabadon felvllalhat gyakorlatot, a nyilvnos bnbeoallst trlte el. Ugyanis Nektrius azt trlte el, ami a botrny oka volt; a titkos gyns pedig a botrnynak oka nem lehetett. Nektrius megszntette a presbyter poenitentiarius hivatalt, aki meghatrczta, hogy ki mit gynjk nyil vnosan ; de a titkos gyns hivatalosan nem tartozott a presbyter poenitentiarius el, azt brhol elvgezhettk. Nem tudjuk, ki volt tulaj donkp hibs a nektriusi botrnyos esetben. A kt trtnetr egyes szavai klnfle, bizony t a r k a magyarzatokra is szolgltattak alkalmat. Azonban az erl kdsek valban flslegesek ; az archeolgia jelen llsban nem kell erszakra, a templomban vghezvitt gyalzatos t e t t r e gondolnunk ; maga Sokrates s Sozomenus mondja, hogy a prezbiter hivatalnak eltrlse u t n az emberek nem vdaskodhattak egyms ellen, nem hurcoltk meg egyms l e t t ; erre ugyanis a titkos gyns sohase a d o t t alkalmat. Azontl t e h t Nektrius a nyilvnos penitencit nem kve telte, hanem az egyesek lelkiismeretre s tetszsre bzta, akarnak-e anlkl az oltriszentsghez j r u l n i ; de sz sincs rla, hogy azontl megengedte, hogy a penitenciatarts szentsge nlkl, a titkos gyns nlkl jruljanak az Cr asztalhoz. Aranyszj szent J n o s Nektrius kortrsa volt s u t d a a konstantinpolyi szken ; ez eset nem h a g y t a rintetlenl az lelkt; fjdalmasan v e t t e tudomsul a b o t r n y t s nem ellenkezett azzal, hogy Nektrius a presbyter poenitentiariust s a nyilvnos penitencit eltrlte. Beszdeiben tbbszr elhozza, hogy nem knyszerti a bnst, hogy a kzsg eltt vallja be buneit, nem mondom n, hogy embernek valld be bneidet*, nmagadat vizsgld m e g ; nem mondja az rs, hogy ms vizsglja meg az embert, hanem nmagU, nem vezetlek n a b n b n a t b a n mintegy zsfolt sznhz el s hasonlk. E kifejezseket a klvinistk a gy ns ellen magyarzzk. Mindenesetre azt kell mondanunk,

150

PROHSZKA OTTOKR

hogy ha a gynsrl rtendk, bizonyra ellene szlnak; a f dolog t e h t az lesz, kitudni, hogy mit akar Aranyszj szent Jnos kizrni, midn csak az Isten elott, embernek nem s hasonl megszortsokkal vgzett bnbevallsrl beszl. E kifejezseket minden katholikus hasznlhatja, hacsak ill helyen t e s z i ; minden egyesnek van igaz rtelme ; rthet jk egyikt-msikt a mindennapi penitencirl; rthetjk a bocsnatos bnkrl ; rthetjk a hallos bnkrt val, de tlnk fgg bnbnatrl, melyben senki msra nem szoru lunk, s rthetjk vgl a nyilvnos bnbevallsrl is. Lehet, hogy Krizosztom a konstantinpolyi b o t r n y behatsa alatt eltli a nyilvnos bnbevallst, de tny, hogy nem krhoz tatja a nyilvnos penitencit, mely mg Nektrius kora u t n is dvott Antiochiban ; annl kevsbb tli a titkos gynst. Aki Szent J n o s vlemnyt a titkos bnbevallsrl ismerni akarja, olvassa el, hogy r a papok bnbocst hatalmrl (De Sacerd. 1. I I I . c. 5 . ) : ezen hatalom ignybevtele nlkl nincs d v , nincs boldoguls 1 Oly hatalomrl r pedig ott, mely nem a keresztsg eltt elkvetett bnket bocstja meg, hanem a keresztelt emberek vtkeit trleszti. H a pedig van az egyhzban ily hatalom, nem elg Istennek meg gynni, hanem a pap eltt kell megvallani a bnt. Amint beszlt, gy t e t t is. Izsk pspk ad Quercum t a r t o t t zsi n a t b a n vdolja Krizosztomot, hogy a bnsk irnt tlsgos engedkeny, mert azt h i r d e t i : ha jra vtkeztl, jra t a r t s penitencit s ahnyszor vtkezel, mindannyiszor jjj hoz zm s n meggygytlak. Teht Krizosztom oly penitencit ismer, melyet a papnl kell vgezni, aki orvosa a bnnek, aki meggygytja a beteget. ltalban nem ismtelhetjk elgg, hogy a szentatyk, zsinatok rendeletei s nyilatkozatai az segyhz tzetes isme rete nlkl olyanok, mint a fk s bokrok, melyeket a kp zelet a levegben lt ltet talaj nlkl. Az atyk az egyhz ban ltek s t a n t o t t a k , tantsuk eleven sszefggsben volt az egyhzi gyakorlattal, ha k penitencira intenek s nem hvnak fel gynsra, abbl bizonyra nem kvetkezik, hogy k a gynst nem ismerik ; hiszen azon penitencira hvnak fel, melyet az egyhzban gyakorolni szoktak ; tesznek k mshol a gynsrl is e m l t s t ; de viszont lehetne-e azt kvetkeztetni, hogy midn a gynsrl szlnak, a penitencit kizrjk? [bizonyra ezt senki sem lltan Theodoretusrl 1] * Ha az atyk hromfle penitencit klnbztetnek : a keresztsg eltt vgeztetni szokott, a mindennapi s a nyilvnos

A GYNS

151

penitencit, ezltal sem zrjk ki a g y n s t ; mirt? mert a nyilvnos penitencit is megelzte a titkon vgzett gyns ; gynni mindenkinek kellett, mert ott dlt el tbbnyire az tlet, vgezzen-e a bns nyilvnos penitencit, vagy sem? E felfogsnak hiteles tanja Szent goston, ki a bnsrl ezeket rja : s miutn a bns kimondta maga fltt az t letet, jjjn az egyhz elljrihoz, akik ltal gyakoroltatik a kulcsok hatalma s mint aki kezd j, engedelmes fi lenni, megtartvn az anyaszentegyhz sort, a szentsgek kiszolgltaijil fogadja az elgttel kivetst, hogy a megtrdtt szv ldozatban necsak azt tegye, ami az dvre szolgl, hanem msoknak plsre is val. Ha tudniillik bne nem csak az 6 lelki krvallsa, hanem msoknak botrnyra is szol glt s a pspk az egyhz hasznra szolglnak tartja, ne vona kodjk sokak ellt, si az egsz np eltt penitencit tartani, ne mrgestse el a szgyennel a hallos sebeh. (Serm. 351.) me gos ton a penitencia harmadik nemrl beszl, nem a minden napirl, hanem arrl, melyet a hallos bnkrt kell tartani, quae legis decalogus continet, ezen penitenciban is els helyen llt a titkos gyns; miutn e gynst elvgezte, kvet kezett a nyilvnos penitencia, vagy a privt elgttel. Ugyanezen nehzsget a szentrsbl is lehetne ki emelni 1 Az apostolok nem buzdtanak a gynsra, teht az apostoli egyhz nem ismerte a gynst. Szent Jnosnl Krisz t u s szavai: akiknek megbocstjtok bneiket . . . valamennyi apostolhoz voltak intzve s az egsz segyhz a legimpozn sabb hagyomny alakjban tan r, hogy a kt s old hatalomtl a gyns elvlaszthattam Azonban, ha a trienti zsinat csakis Szent Jnos 20, 2 1 . helyt citlja, vannak az egyhzban zsinatok s atyk, kik az rs ms helyeit is a gy- ^ ^ ^ " ^ nsrl r t e t t k : a chalons-i zsinat 813-ban: Sacerdotibus **" esse confitenda peccata, quia secundum institutionem apo stoli confiteri debemus alterutrum peccata nostra et orare pro inDicem, ut salvemun. A chalons-i zsinat Szent J a k a b 5, 16. versre reflektl: valljatok meg t e h t egymsnak bneite ket s imdkozzatok egymsrt, hogy dvzljetek*. E sza vakat Origenes (hom. 2, in Levit. n. 4.) s Krizosztom ( D e Sacerd. 3, 5.) a gynsrl rti s a rgi theolgusok e szavak ban a gynsi parancsnak kihirdetsre ismertek. S mltn, m e r t J a k a b az elzkben az utolskenet flvtelrl szl, s kzvetlenl ezeket m o n d j a : Valljatok meg teht*; meg elzleg azt r j a : s ha mg bnkben vagyon, megbocst t a t n a k neki*; mi ltal? a kenet l t a l ; ha mg bfinkber
4

152

PROHSZKA OTTOKR

vagyon kifejezs jelzi, hogy a bnbocsnatnak tulajdonkpeni mdja nem az utolskenet s ez alkalombl a tulajdonkpeni mdra utal : valljatok be egymsnak bneiteket*. Hasonlt kell mondanunk Szent Pl apostol szavairl: Vizsgalja meg azrt magt az ember s gy egyk e kenyr bl s igyk ama kehelybl. (1. Kor. 11, 28.) Szent Pl nem mondja, hogy gynjunk ; s mit mond Szent Pl, azt-e, hogy vizsgljuk meg lelkiismeretnket s mst ne tegynk? Szent Pl oly vizsglatot akar, mely az embert mltv teszi a szentsg vtelre; azt a keresztnyek nagyon jl tudjk, hogy milyennek kell azon vizsglatnak lenni, minthogy a klvinis tk is tudjk, hogy az ember nem lesz mlt a vizsglat ltal. Szent Pl t e h t tisztulst r t ; tisztuls utn igyk s egyk az ember az Eucharisztibl. A grg szt Boxtu-aCstw, mely itt vizsgalattal fordttatik, a szentrk az rcek megtisz ttsrl is hasznljk (1. Pter 1, 7. Pld. 17, 3 . ) ; t e h t lelki llapotunknak nem csupn kifrkszse az, hanem egyszer smind megtiszttsa, s pedig olyan, milyet Krisztus rendelt, teht megtiszttsa a bnbnat szentsge ltal. E n n y i t a rgi egyhz flfogsrl, amennyiben azt flrerteni l e h e t n e ! Az egyhzban olyannyira meg volt gykerezve a hit, hogy Krisztus titkos gynsra s nem nyilvnos bnbevallsra ktelezi a vezekl embert, hogy titkos vtkekrt mg nyil^JIiVS" ^ penitencira sem knyszertette a bnst. Mindennfari. kpen vakodtak attl, hogy a titkos gyns valahogy ki ne tuddjk a nyilvnos penitencia ltal, s ha valaki a nyilv nos penitencit buzgalombl megtartani kvnta, akkor is gy intztk, hogy rossz hrbe ne kerljn. Az egyhztrtnelem e sokfle adataibl ktsgtelenl kiemelkedik a meggyzds, hogy az isteni parancson alapul gyns a titkos gyns ; hogy Krisztus a gynst titok leple alatt akarta megriztetni s maga szentestette pozitv isteni rendelettel a vezeklk termszetes jogt arra, hogy bevallott bneiket titok fdje. Ez ltalnos termszeti s isteni jognak az egyhz kln megerstst adott s a IV. laterni zsinaton McT'Stto atrozottan k i m o n d j a : ((Vigyzzon a pap, hogy akr szval, ronjra. j j ^Jtal, vagy brmi ms mdon el ne rulja a bnst .. aki a neki meggynt b n t kibeszli, az nem csak elfggesztetik minden papi tnykedstl, hanem b n b n a t - t a r t s vgett szigor kolostorba zratik* (cap. Omnis utriusque sex.). Nem klnbztet hallos s bocsnatos bn k z t : egyszeren az mondatik, hogy a meggynt bnt kibeszlni nem s z a b a d ; legyen az kicsi vagy nagy, mihelyt gynsbl tudja, Krisztus
v n o s
e

A GYNS

153

akarata szerint, ez rteslst msokkai szemben sohase hasznlja fel. A gyns titknak isteni rendelst mg mlyebben felfoghatjuk, ha hozztesszk, hogy a gyns titkos volta s a gynsi titok megrzsnek ktelme nem valami eset kesen a gynshoz hozzjrul, kln ll isteni rendelet; hanem oly isteni parancs, mely a gynsnak szinte term szetes, velejr kellkt kln kiemeli. A gyns termszete, A gyns titknak irnya, szelleme kveteli, hogy titkos legyen s titok alatt " maradjon, s amit a gyns termszete megkvn, azt a gy ns szerzje kln elrendelte. Ha a gyns cljt tekint jk, rgtn szrevesszk, hogy a lelkiismeret szentlybe hatol, a llek legbensbb gyeit s viszonyait rendezi, melyek ben ez az teremtjvel s Urval ll. Az emberi llek dve e kt sarkon fordul m e g : Isten s n, minden ms ki van itt zrva, s ha az r Jzus mgis az Isten hatalmt az nagy pedaggusval, az kitn nevel-intzetvel, az egyhzzal kzli, ha jogt, mellyel , az r, a lelkiismeretek titkai fltt is rendelkezik, msra ruhzza : ez az truhzs, ez a hatalomkzls termszetszerleg megkvnja, hogy olyan legyen, mely a trgynak s a clnak lehetleg megfeleljen. Igy teht az egyhz bnbocst hatalma bevonatik a lelki ismeretek bizalmassgba s titokzatossgba, magra lti azokat a kellkeket, melyek kpestsk, hogy a lelkiismeret gyeit kezelje. Ne csodlkozzunk teht azon, hogy az r J zus, a szivek nagy ismerje, ki a lelkeken segteni akar anl kl, hogy erszakot vegyen rajtuk ; ki hajltani akarja a sz veket anlkl, hogy megtrjenek . gynst akar, de titkos gynst, gynst, hogy a szvnek legyen gygyulsa, mely kegyelembl val : titkos gynst, hogy a kegyelem ne ember fltti s termszetellenes, hanem kmletes s embersges mdon kzltessk vele. Mg e g y ms vonst is emelhetnk ki. A bnbocst M8 dm bereknek hatalom nem a trsadalom, nem az emberek srelmeit, ha- im." Joga a gynem csak az Isten megbntsait van hivatva rendezni; ez " az embernek gye Istennel, kizrlag vele s senki mssal. H a teht az Isten e jog srelmeinek elintzst egyes embe rekre bzta, csak azok, akikre bzta, illetkesek e srelmeket ismerjii s megtlni; a tbbi ember, a trsadalom rluk sem mit sem tud, semmi kze hozzjuk. Ezt fejtegeti Szent Tams (in IV Sent. dist. 26. q. 3. a. 1.): A szentsgekben a kls tnykeds jele annak, ami belskp vgbemegy : azrt a gyns, mellyel magt valaki a gyntatnak alveti, jelenti
,m me utoU >t

1 5 4

PROHSZKA OTTOKR

a bels megalzdst, mellyel Istennek hdol. Az Isten azon ban a bnbnnak elfdi, eltakarja vtkt. Azrt a penitenciban ezt is kifejezsre kell h o z n i ; mirt is a penitencia t a r t s szentsge okvetlenl megkvnja, hogy a gyns titok ban maradjon, s aki azt elrulja, a szentsget magt megtri. A gyntat a b n t nem mint ember ismeri, hanem mint Isten, rtem, mint az Isten szolgja, az helyettestsben, az nevben, az hatalmnl fogva, kvetkezleg rteslsei a gynsbl a bnkrl az embert s a trsadalmat egylta lban nem illetik. Hozztehetjk mg azt is, hogy az embe rek azrt gynnak, azrt valljk be, ha mg oly keservesen is bneiket a papnak, mert Isten parancsolja ; m s hatalom ugyancsak nincs a fldn, mely ket erre rszorthatn, s pen azrt ezek a titkok a gynsban Isten titkai s a bnkd lelki ismereti ; ms nem rendelkezik rluk. A gyns pszicholgija valban oly flsges, oly tiszteletet parancsol, hogy az az em ber, kinek lbai el embertrsa borul s fltrja eltte azt, amit szegyei s titkol, megrendlve s megilletdve lelke mlybe zrja, lepecsteli a szentsgi pecsttel, az isteni akarat pecst jvel s rangyalul odalltja a termszeti, isteni, egyhzi jog kvetelte silentium-ot. S az isteni gondvisels is gy intzi a dolgok folyst, hogy a gyns t i t k a srtetlen maradjon. Nem mondhatjuk ugyan azt, amit nhny dogmatikban olvasunk, kS*'?''"" y gynsi titkot pap eddig el nem r u l t a . Vannak gynsi titlet, eklatns pldk, melyek a gynsi titok srelmt stt sz nekben tntetik fl s a kzlet bizonnyal szintn t u d n a errl egyet-mst mondani. Wildt lltsa szerint alig v a n 67 hitelesen bebizonytott eset. Flhozza Chaubard, egy Toulouse melletti falu plbnosnak bnt, kit egy meggyilkoltnak fiai halllal fenyegettek, ha ki nem vallja, hogy ki atyjuk gyil kosa ; gy vettk ugyanis szre, hogy Chaubard t u d r l a ; megnevezte vgre a gyilkost, ki a gynsban bnt beval lotta, s azok vrbosszt vettek rajta. A vilgi trvnyszk nem merte a meggyilkoltnak fiait hallra tlni, mert a np prtjukat fogta, csak szmkivetsbe kldte k e t ; a szeren cstlen papot azonban kerkbe trette s azutn mg elevenen meggettette. Ez a X V I I I . szzad elejn trtnt.
n o a 11

Hasonl borzalmas trtnetet Binterim emlt 1695-bl. A Codex Gandaviensis 813-bl emlti, hogy Aachenben nyo mozst indtottak azirnt, vjjon val-e a hr, hogy Austrasiban a papok elruljk a rablkat, kiket a gynsokbl ismernek. A nyomozs eredmnyrl nincs sz! g egy fltte rdekes krds vetdik i t t fel, vjjon a
M

A GYNS

155

bns megvallhatja-e a tvollev gyntatnak rsban bnn, hogy azutn ugyancsak a tvolbl floldoztassk. Ha valaki a krdst gy teszi fel, annak vilgos feleletl idzhetjk V I I I . Kelemen rendelett, ki 1662-ben k r h o z t a t t a a kvet kez t t e l t : licere per litteras seu internuntium confessario absenti sacramentaliter confiteri et ab eodem absente absolutionem obtinere. Teht annyi bizonyos, levlben gynni s ugyancsak a tvolbl floldoztatni, az nem jrja ; ez az egy hz dntse s utvgre is rajta ll, meghatrozni, hogy mely alvetse a bnsnek mehet szentsgi gyns szmba s mely ^ M ".iten floldozs lesz trvnyszer s kvetkezleg rvnyes. AzonScl ban magnak e rendeletnek szvegezse huzamos, heves vitkat tmasztott a theolgusok kzt s szigoran theolgiai majd ismt egyhztrtnelmi rtekezsek s kutatsok ra d a t t indtotta meg. E harcok kivl alakja Suarez Ferenc, ki rgtn a rendelet kibocstsa u t n azt gy rtelmezte, hogy a k r h o z t a t o t t llts rtelme az, hogy nem rvnyes a floldozs, ha mind a kt aktus, tudniillik a gyns is, pldul levlben, s a floldozs is a tvolban megy vgbe ; teht, hogy a p p a ezt a kettt sszekti s ily sszekttets ben krhoztatja ; ha azonban valaki levlben gynik s azutn a gyntathoz megy s floldoztatik, vagy ha a gyntatnak meggynik s azutn, mikor mr ki tudja merre jr, abszol vltatok, . . . ezen eseteket a rendelet Suarez szerint nem rinti. A felek a ppkat is belevontk h a r c a i k b a ; V I I I . Kelemen s V. Pl vlemnyei is sokszor idztettek. E z utbbi sszeegyezhetetlennek tartja Suarez lltst V I I I . Kelemen ren deletvel ; e privt vlemnyek azonban nem akadlyoztk a theolgusokat abban, hogy szabadon csatlakozhattak Suarezhez, vagy ellene foglaltak llst. Suarez kivllag han goztatta a gyakorlatban szmtalanszor elfordul esetet, hogy egy beteg gynni akar s papot hivat, de mire az meg jn, m r alltan fekszik ; mit tegyen vele a gyntat? fl oldozza ; me ez a beteg ltalnossgban, mintegy hrnk ltal megvallotta, hogy bns, a tvolbl meggynt, fl oldozhat-e? V I I I . Kelemen kijelentette, hogy ezen esetre sehogyse volt szndkban kiterjeszteni a krhoztat rende letet, s tnyleg fl is oldozza az ilyet minden gyntat. Igaz, hogy msok azt mondjk, flsleges ezt az esetet i t t pldul felhozni, mert a skotistk majd azt mondjk, hogy a penitenciatarts lnyeges anyaga s alakja a floldozs, te ht, hogy a vgszksgben gyns nlkl is teljes a szentsg; msok meg azt vetik ellen, hogy a betegnek shajai, pihegse,

456

PROHSZKA O T T O K R

nyszrgse is gyns szmba mehet ; de tagadhatlan, hogy a legtalpraesettebb Suarez gondolata, hogy az ilyen a tvoibl gynik s azutn a megjelent gyntattl feloldoztatik. Tny, hogy az egyhzban e beteget minden gyntatnak fl kell oldoznia, Mi lesz azonban a msik lehetsggel, hogy valaki sz val meggynik lelkiatyjnak, de mert pldul a papnak nincs joghatsga, eltvozik, s a pap azutn megszerezvn magnak a joghatsgot, a mr tvollev gynt floldozza? Erre itt feleletet nem adunk, hanem azt ms alkalmasabb helyre, hol a floldozsokrl s azok mdjairl szlunk, halasztjuk. Mg csak azt emltjk, hogy lehet rsban is g y n n i ; ha valaki pldul sehogysem brn a szgyentl bneit beval lani, akkor lerhatja azokat s a gyntatnak t a d v n a lapot, kijelentheti: ezek az n bneim ; azonban ez valsgos gy ns, melyet a jelenlv gyntat eltt vgeznk. Minden esetre helyes, hogy Busenbaum, Liguori s ltalban u t n u k mindnyjan a gyns kellkei kzt azt is felsoroljk, hogy voklis legyen ; a gyns valban szemlyes bnbevalls, mely a jelenlv br eltt legtermszetesebben sz ltal trtnik,

XI.

A gynsi parancs.
Aki vtkezett hallosan, annak gynnia kelJ ; Isten gy akarja. De mikor kell gynnia? Mikor ktelezi Isten a bnst a gynsra? 11 krds a gyns elvgzsnek tzetesebb meghatrozsra szlit fel. A keresztny rzk, mely nein a szraz jog s kte lessg csontvzt, hanem a lelket szolglja, a buzgalom szzadaiban penitencival futtatta be az egsz l e t e t ; a penitencia s az Eucharisztia mint inds, lombos tke krl folyja a keresztnysget; rnykban pihennek az elfradt, kzkd lelkek, s gerezdjeibl szvnak tzet s ert 1 A keresztny buzgalom korban nem t n t fel a krds, hogy a gyns mikor ktelez ; a t a n b a n a bnrl s kegyelemrl, a bntetsrl s az rk letrl benn rejlett ugyan a felelet ltalnossgban s az apostoli tradci e t r g y b a n minden esetre szintn lt az egyhz ntudatban, hiszen e t a n s e tradci hordozta a b n b n a t , gyns, vezekls, ldozs, szval az erny buja n v n y z e t t ; de nem volt szksg r, hogy a szellemet knonokba, trvnyekbe szedjk. A gy nsi parancsnak az a szerepe volt, ami van a sziklknak ; hordozzk a fldet s a rajtuk dszl erdket, de maguk lthatlanok ; csak m i u t n elpusztul az erd s a vz lemossa a fldet, bjnak el siralmas meztelensgben. Igy llunk az egyhz letvel i s ; a szigor ktelessg, az a kemny, hajUthatlan jog s az egyhz buzgalma, mely nem krdi, hogy mit parancsol a trvny, hanem hogy mit kvn a szeretet, olyan, mint a szikla s a rajta Ulatoz erd ; kezdetben a jog s a ktelessg u t n nem krdezskdnek, mg a szellem l dsa leng a trsadalom fltt , amily mrtkben vsz azon ban a szellem termkenysge, oly mrvben bvik el a szi gor jog, a kemny parancs, s amit elbb folyton tettek parancs nlkl, azt most a szoros ktelessg rzetvel nha gyakoroljk.

SJj^JSJ^
ttUI

<"

M0,!

158
;divS'
F

P R O H S Z K A OTTOKR

<w?

A jus divinum ktelezi a keresztelt bnst a gynsra. f j krdezed : mikor? a szentsg szksgessgbl kiindulva, azt felelem : amikor a tiszta szv nlklzhetlen ; t e h t bizo nyra hallos veszedelemben vagy elbb is, ha ltja, hogy a halogats ltal a gyns ktelmt kijtssza. Klnben pedig msfle ktelessgeink is ksztethetnek gynsra ; gy pldul ha a szentldozst kell magunkhoz vennnk, vagy h a hzas sgra lpnk, vagy ms szentsget mint papok kiszolgltatunk; igaz, hogy ez utbbi esetekben a tkletes bnat is elg, s gynni csak akkor kellene, h a valaki a tkletes bnatot fl indtani nem brn ; de az Eucharisztia vtele eltt a hallos bnben snld lleknek, ha pap ll rendelkezsre, meg kell gynnia ; csak akkor rheti be tkletes bnattal, ha nincs kznl gyntat s az ldozs vagy a miszs elkerlhetetlenl szksges. A papnak azonban mg az ily esetben is csakhamar kell keresni gyntatt a trienti zsinat ( X I I I . c. 7.) quam primum szavai szerint, amit a theolgusok hrom napra magyarznak : intra triduum, post celebrationem. E felelet bl kivesszk azt, hogy a gyns magban vve a bnsre ktelez a hall veszedelmben vagy az eltt is, ha ksbb lehetetlenn vlnk, ms alkalmakban pedig akkor ktelez, midn a krlmnyek vagy a gynst kzvetlenl, vagy csak a tiszta szvet kvnjk, amelynek megszerzsre a gyns eszkz ugyan, de nem az egyetlen.
a

Nem hiszem, hogy e felelet kielgtse a keresztny r z k e t ; szinte rthetetlennek ltszik, hogy a bns ms k rlmnyektl eltekintve, csak halla eltt tartoznk g y n n i ; mSy.' ' addig t e h t hallos b n b e n ljen s gynsra egyedl ezrt szorthat ne legyen. S mgis Szent T a m s azt tantja, hogy a gyns nem ktelez valakit mindjrt a bnbeess u t n csak azrt, mert bnbe esett. Szent T a m s prhuzamot von a gyns s a keresztsg kzt, s ez utbbibl rvel az elb bire ; mindkt szentsgre szksge van a b n s n e k ; a keresztsgre mindenkinek, a penitencira minden keresztny bnsnek. De megkereszteltetni bizonyra nem kteleztetik valaki azonnal s nem mondhatni, hogy bizonyos idn tl elhalasztvn a keresztsgt, hallosan vtkezik ; ppen gy vagyunk a penitencival. Igaz, hogy az embernek meg kell tennie azt, ami az dvssgre szksges, de hogy rgtn-e vagy minl elbb, s hogy a mulaszts mikor lti magra a bn jellegt; azt meg lehet hatrozni a krlmnyekbl, de a dologbl magbl aligha. H a a keresztsg flvtelre re flektlunk, amint az a rgi egyhzban dvott, mg inkbb

A GYNSI PARANCS meggyzdnk, hogy a halaszts magban vve nem min sthet bnnek. Szent Tams teht e vlemnyhez hajlik, hgy gynni per se az isteni trvnynl fogva csak hal los veszedelemben keil s mg Szent J a k a b szavaiban is tall tmaszt, ki midn a slyos beteg teendirl r s azt ajnlja, hogy ha valaki beteg, hvja el az egyhz szolgit s imdkozzanak fltte megkenvn t olajjal az r nev ben, kzvetlen hozz teszi: valljatok meg t e h t egyms nak bneiteket*. (5, 16.) E szavakban a gynsi tr vny kihirdetsre ismernek a theolgusok s az utols kenetnek a gynssal val sszekttetsbl kvetkeztet nek, hogy isteni trvnynl fogva a gyns is csak akkor ktelez, mikor az utolskenet. Azonban e rszben a keresztny-rzk prtjn ll majd- ^"* " ' nem az egsz theolgia, s a sententia communissirna sze rint az isteni trvny nha az letben ktelezi a bnst a gynsra, eltekintve minden egyb krlmnytl, melyek kzt a fentiek szerint is termszetesen gynni kellene. A fbizonytka e vlemnynek az az okoskods, melynl fogva fl kell tennnk, hogy Krisztus ezt akarja s az egyhzra bzta a hatrid kijellst gy, hogy tnyleg az egyhz hat rozza meg a gynsi ktelessg idejt, de ebben Krisztus szndka szerint jr el. S valban e felfogs kitnnek bizo nyul ; mert ha az emberek vlekedsre hagyjuk a gynst, a gondatlansg s lhasg knnyen megfosztan az embe reket azon kivl ldsoktl, melyek a gyns szentsgbl radnak ; nem hihet, hogy midn Krisztus a gyns intz mnyt, a lelkek dajklst, leghathatsabb nevelst szer zett, ne tette volna le az egyhznak kezeibe azon szn dkkal, hogy klnsen gondozza, kezelje s a lelkek dvre hasznlja. Szinte nem felel meg az egyhzi szervezet irny nak, mely az atyai hatalomban a gyermek fltt brja hason mst, hogy Krisztus Jzus a bnbocst hatalomhoz val fordulst egszen a beltsra bzta s az embereket hozz csak oly lazn ktzte volna. Okvetlenl r kell mondanunk, valban Krisztus akarata az volt, hogy az emberek gynjanak, mint azt a szksg megkvnja, aminek hiteles elbrlst az egyhzra hagyta. Ez a gondolat nyer kifejezst a trienti zsinat idevg nyilatkozatban (sess. 14. de paen. can. 8. et can. * ">'
A8 < u 1

r-v

- i l

\_

. . . . .

, *

szerint 4 pyysi t**


v y

5.), hol az egyhzi gynsi parancs sszekttetsbe helyeztetik az isteni trvnnyel olyformn, hogy az egyhzi parancs csak meghatrozsa az isteni trvnynek. Nem is lehetne azt az isteni trvnyt oly annyira elvontan kp-

160

PROHSZKA

OTTOKR

zeim a keresztnysg lettl, liogy egyszer s mindenkorra adassk meg, tekintet nlkl a korok ignyeire s szksg leteire. Ha van e rszben isteni trvny, gy ez egytt ntt, fejldtt, alkalmazkodott az dv veszlyeihez, a keresztny let szksgleteihez. Kezdetben az a trvny nma volt, nem volt kodifiklva, midn a buzgalom teljesen megfelelt a gondoskod Isten minden szndknak ; ksbb az egyhz magyarzta az isteni akaratot s kiadta parancsait, hrom, kt, vgre egy gyns elvgzsre ktelezvn venknt gyermekeit. Abban a korban, melynek keresztnyeirl semmit sem t u d u n k oly biztosan mint azt, hogy minden misben ldoz tak s kvetkezleg amikor csak nmi szksgt reztk a szivtiszttsnak, gyntak, abban a korban, mondom, a gynsi parancsnak semmi nyoma ; minek is volna? ! A gya kori ldozs szoksa az els szzadokon mint a szellem verfnye nyugszik, s messze elnylik a hetedik s nyol cadik szzadba. Tny, hogy Nagy Kroly korban a j keresztnyek hetenknt l d o z t a k ; de ugyanakkor m r egy risi klnbsget szlelnk a j keresztnyek s a nagy keresztny-trsadalom k z t t ; mert az Agde-i zsinat msrszt azt parancsolja, hogy a keresztnyek venknt hromszor ldozzanak. Nagy Kroly szigoran megparancsolja a heten knti ldozst gy, ahogy a trvnyek a j letet paran csolni szoktk ; t. i. azrt, mert nagyon is rszorul m r a trsadalom az ilyen parancsra. Elgondolhatjuk, hogy a np vndorls borzaszt szzadaiban, mikor minden intzmnyt s alkotmnyt a flforgats veszedelme fenyegetett; mikor a csszrsg s a kirlysgok romba dltek, s az let legke gyetlenebb gondjai alatt mintegy bdultan t n t o r o g t a k a nemzedkek: a szentldozs gyakorisgt a kzdelmek s futamodsok lncolata v l t o t t a fl. De ez eslyek u t n az egyhz kzpkori hatalmnak fnybe lpett s klns, hogy a legfnyesebb zsinaton, melyen kirlyok hdoltak s hatal massgok borultak I I I . Ince p p a lbaihoz, a IV. laterni zsi naton 1215-ben hozta meg a most is rvnyben lev gy nsi parancsot a 2 1 . k n o n b a n : Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua solus peccata saitem semel in anno fideliter confiteatur proprio sacerdoti, et injunctam sibi poenitentiam propriis viribus studeat adimplere: alioquin vivens ab ingressu Ecclesiae arceatur et moriens christiana careat sepultura. Azta a gynsi ktelessg vltozatlan, de e trvny ki-

A GYNSI PARANCS

161

indulsnak kora s a kor szelleme megrdemel egy-kt reflexit. Teht az egyhz hatalmi llsnak deleln nti n nem ^ "
e

10 a

tta.
e r e

j.

A .

A -Ii

nlsl parancs
Ms

kvetelhetett tbbet evenknt egy szentgynsnl; azeltt voltak egyhzi trvnyek, melyek ktszer, hromszor hv t k a hveket a szentldozshoz ; azon korban pedig, midn minden hdolt az egyhznak, arra kellett ktelezni a hve ket, hogy legalbb egyszer gynjanak. E meglep tnynek pszicholgijt Dalgairns abban keresi, hogy kevesebb ve szllyel jrvn akkor a keresztny let, a gyns s szent ldozs is, mint a veszedelmek s a bajok ellenszere, gyrebb l e t t ; tnyleg azonban azt ltjuk, hogy bajbl, bnbl, vesze delembl, romlott termszetbl s annak mrges hajtsaibl j u t o t t az akkori trsadalomnak is b v e n ; hanem az embe risg rszint a durva szoksok, rszint a klssgekre val hajlamnl fogva mg nem tallta el az u t a t a keresztny szellem benssgnek ez elhagyott forrshoz. A kzpkor szentjei sem voltak megbzva azzal, hogy az Eucharisztival hassanak a kedlyekre; mg Szerafikus szent Ferenc le* tben sem szerepel a gyns s ldozs oly elementris ervel, amilyennel ksbb Neri szent Flp s az jkor szent jeinek lett s kihatst elrasztja. Az jkor szentjeinek szerelmt az Eucharisztia irnt a kzpkori nmet misztikus iskolnak Taulernek, F"erreri szent Vincnek lelkeslse s munki s fradalmai elzik meg, kik mintha csak j keresz tes harcokat vvtak volna Krisztus elfeledett testrte, oly mozgalmat kezdtek meg az egyhzban az Eucharisztia rde kben. Az jkorban a szentsgek gyakori vtele lett a buzgalmas hitlet jelszava s t e r e ; de gy e fellendls, mint a X V I I I . szzad stt rigorizmusa nem v l t o z t a t o t t semmit a gynsi parancson ; a IV. lat. zsinat trvnye rvnyben v a n most is, melyet a trienti zsinat (sess. 14. can. 8.) meg erstett ; mert aki azt mondja, hogy a felnttek nem tartoznak legalbb egyszer egy vben gynni, tok alatt legyen. A zsinat t e h t azt akarja, hogy saltem semel in anno gynjunk ; hogy mikor, azt nem hatrozza meg, de a kzp kori szokst tekintve, mely a nagybjtt kivl vezeklsi idriek t a r t o t t a ; nemk'nben szem eltt t a r t v a azt, hogy a zsinat a gynst a hsvti ldozssal hozza sszekttetsbe suscipiens reverenter adminus in paschate eucharistiaim: azt kell kvetkeztetnnk, hogy a zsinat a gynsi Probszka: Bnbnat, parancs teljestst a hsvti idre gondolta. A hsvti ldo11

rnca hiia-jtkur

162

P R O H S Z K A OTTOKR

zst a IV. lat. zsinat kln megparancsolja s mltn, mert akinek bne nincs, annak gynnia nem k e l l ; br kteles l dozni. Midn bnkrl van sz: omnia peccata, csak hal los bnk rtendk, akinek t e h t nincs hallos bne, az gynni nem tartozik. Nmelyek a bocsnatos bnket is akar tk rteni e kifejezs a l a t t : omnia peccata; azonban t vesen, mert a penitencia szentsge kzvetlenl a hallos bnkre vonatkozik ; a bocsnatos bn csak msodsorban, mintegy kiegszitskpen tartozik a kulcsok h a t a l m a al ; mert hiszen fnn nem tarthat s bocsnatot a ((bocsna tosrt*, mint a magyar sz elgg hangoztatja, a szentsg nlkl is nyerhetni. A zsinat azonkvl azt kvnja, hogy proprio sacerdoti* gynjunk ; az egyhz proprius sacerdos-a a ppa, a rszleges egyhzakra nzve a pspk s mindazon papok, kiket a p p a s a pspkk kijellnek, nekik advn a szksges joghatsgot. rgibb egyhzjog szerint a proprius sacerdos alatt a p p t , a pspkket, a pl bnosokat s az ezektl deleglt papokat rtettk s gy a h vekre nzve kzvetlenl s a gyakorlatban a plbnos volt a sacerdos proprius. A laterni zsinat knonja ktsgkvl elssorban a plbnosokat rti, mert a gyns trvnyben azrt kti a sacerdos proprius-hoz a hveket, hogy ez ket megismerje s velk rintkezsben legyen, valban lelki atyjuk, psztoruk legyen. A kzpkori jog e viszonyt na gyon hangoztatta s vta annyira, hogy Szent T a m s (Suppl. 3. q. 6. a. 3.) szerint annak is, k i nem vtkezett hallosan, a laterni zsinat gynsi parancsnl fogva jelentkeznie kell a plbnosnl s tudomsra hozni, hogy nincs mit gynnia s pedig azrt ktelezi az ilyet is a plbnosnl val jelent kezsre, mert szerinte a laterni zsinat gynsi parancsnak msodrend clja a lelki sszekttets vsa psztor s nyja kzt. A viszonyok vltoztval a plbnosok lassan-lassan megszntek oly kizrlagos rtelemben sacerdotes proprii lenni, ami nagy harcokat v o n t maga u t n . T a g a d h a t l a n ugyanis, hogy a p p a tulaj donkpeni sacerdos proprius minden hvre nzve s kvetkezleg, hogy a gyntatsban mindazok, kiket a p p a expresse arra flhatalmaz, val sggal sacerdotes proprii, amint ezt V I I I . Kelemen 1592-ben a koldul-bartokrl, a jezsuitkrl s ms kivltsgos ren dekrl kijelentette. Voltak, kiknek ez nagyon is vissza tetszett, s midn a laterni zsinat trvnyt a rgi rtelem ben fnntartani akartk, a szentszkkel sszetkzsbe jttek.

A GYNSI PARANCS

163

Legalbb azt akartk megvdeni, hogy csak a klnsen, expresse flhatalmazottak jhetnek sacerdotes proprii szmba ; azonban ez is t a r t h a t a t l a n llapot volt. X. Kelemen ezekkel szemben is kimondta, hogy a szerzeteseknek nem kell expressz flhatalmazs; brki gynhatik brmely szerzetesgyntatnl hsvtkor is. Most a proprius sacerdos a klnben rvnyes laterni trvnyben egszen trgytalan ; minden approblt papnl vgezhetjk a hsvti gynst.

11*

XII.

A gyns haszna.
V a n a fjdalomnak sajtos kesszl nyelve, a b n a t nak s bnak termszetes kifejezse, s ez a knny I A knny a szv hangos kiltsa, melyet gyakran csittani sem l e h e t ; oly valloms ez, mely feltrja, amit nha t a k a r g a t n i sze retnnk, titkolt rzelmeinket, vagy legalbb des hatal mukat. De az rzelmek ily rulkk csak akkor vlnak, ha h a t a l m a s o k ; minl hatalmasabb az rzelem, annl rulbb ; minl hatalmasabb, annl sztradbb, kzlbb ! E z t a lelki szksgletet sokfle alakban megtalljuk nmagunk ban ; trlmetszett alakja az is, hogy a keserg s szen ved llekbl nemcsak knnyben, de szban is kitr a bn valloms. Ez a bnvalloms lehet bizalmas, melyet csak h bartnak tesznk, lehet ijeszt, melyet a magval nem br lelkiismeret a vilg piacra dob, mindenesetre visszatkrzteti a szvnek sztnt, mely kitallja azt, hogy mi j neki. Az trzett mly bnatnak j a g y n s ; az szinte bnkdra ldsos a bnbevalls. Mily alapon mernm ezt lltani? a pszicholgia alapjn. Igaz, hogy ez teljes mrvben csak nagy bnkre, a lelkiismeretet alapjban flkorbcsol indulatokra l l ; de a kznsges bnkre is igaz, fleg ha azokat a hit hallosaknak t n t e t i fel, a vgveszedelem komor, stt httervel. A bnbevallsban mintegy flszabadulst dvzli a gytrd lelkiismeret; knnyebbltnek rzi m a g t ; megszabadul terhtl. S honnan e vigaszos rzs a bnval lomsban? mert bevallvn bnt, mintegy eltli a z t ; bevallv n bnt, bosszt vesz rendetlen nszeretetn s elgttelt nyjt a megsrtett rendnek. Valban mindenki rzi, hogy a gynsban magban, a bnbevalls aktusban mr bennfoglaltatik valami nemes, az elgttel; az elesett ember, mihelyt bevallja bnt, flkel ; jra rzi, hogy nyilt homlokkal jelenhetik meg az emberek

A GYNS HASZNA

165

e l t t ; nem jtssza elttk a sznlel utlatos szerept; ami mrget s mtelyt t a k a r t szve, azt kiadta s meggygyult. S a megbntott emberek viszont hdolnak a bnbevalls ez elegettev hatalmnak, mert dhk, bosszjuk megenyhl, s mg a szenvedly sztnvel kegyetlenebbl bntetik a vt kest, ki megrgztten hallgat s tagad, szinte fjdalmasan s jzan mrsklettel illetik s rjk meg azt, aki vall. Ktelkedhetnnk ez llts igazsgrl, h a nem ltnk 4 r S L y a vilgtrtnelemben a bnbevalls gyakorisgnak meglep " tnemnyt, melybl okvetlenl azt a kvetkeztetst vonjuk : gyntak, mert jt t e t t nekik. Bacchus, Venus, Adonis miszt riumaiban el volt rva a bnbevalls, s a papok vllukon kulcsot viseltek, mely a titoktartst jelkpezte. Kivlt pedig az eleuzi misztriumokban sokfle prbn s tisztulson men tek t a jelltek. Marcus Aureliusrl tudjuk, hogy mieltt b e a v a t t a t o t t Ceres titkaiba, meg kellett gynnia; Grg orszg s Kis-zsiban a lelkiismeret furdalsaitl knzott emberek, bels gytrelmeiktl azltal szabadultak, hogy al vetettk magukat egy papnak, kit kihallgatonak hvtak ; eltte t r t k fl bneiket s a bns nem nyerhetett fel oldozst, mieltt meg nem fogadta eskvel, hogy megjavul. E z adatokat vgnlkl halmozhatnk a rgi pognyok trt netbl, nemklnben a most is div pognysg letbl, gy pldul mg szoksban van, hogy a knai csszr ldozat- " erw* k>bemutats kzben rsbl halkan felolvassa j s rossz csele'' kedeteit, kifejezi bnatt, ers fogadst tesz s meggeti az rst. A legsttebb Tibetben is nemcsak a kzs letet l bartflk, hanem a laikusok is vdoljk magukat b neikrl s floldozst is nyernek ; a dalai Lhama is, mieltt a gylekezeten megjelen, meggynik annak, akire lelkiisme retnek igazgatst bzta, s betrvn a templomba, valamenynyinek ajnlja, hogy bneiket bevalljk. A perzsa mgusok t osztlynak egyike a gyns kihallgatsra van rendelve. Az indinok vallsi t a n a szerint a gynnak megbocsttatik vtke. Ekiam nev ldozatnl a szertartsok fnknek fele sege gynik; minden bnt s azok szmt is kteleztetvn meggynni. A japn pognysg egy borzalmas misztrium ban a seglyt keres bnst magas sziklrl az rvny fl akasztjk ktlen s ez llapotban bevallja minden b n t ; a nphit szerint a ktl elszakad, ha a bns egyetlenegy b n t is elhallgatja. De legltalnosabb a gyns szksgnek hite a zsid 8 r ^ . i d o k . rabbinusoknl, kik a rgi szentrsnak klnbz helyeit akr
t a(s
A

16

PROHSZKA OTTOKR

Mzes (Num. 5, 6.), akr a Pldabeszdek (28, 13.) s az Ecclesiasticus (4, 31.) knyveiben, egyszeren bnbevallsrl, az ember s nemcsak az Isten szne eltt rtik, jllehet azutn sokat klnbztetnek, hogy mit kell gynni, mit nem szabad gynni s mikor, mily krlmnyek kzt kell vagy nem kell. Buxtorf Jnos lltja, hogy a zsidknl jelenleg is nagy a hajlandsg hallos gyukon bevallani bneiket azon klnb sggel, hogy a tudatlanabbak ltalnos, a vallsban jrtasab bak pedig rszletes gynst vgeznek. E zsid felfogs a gynsrl megerstst nyer a Tizenket patriarcha vgrende lete* cm zsid knyvben, melynek ismeretlen szerzjt Kr. u, a II. szzadba helyezik a tudsok ; J k o b fiai e knyv szerint hallos gyukon a tbbi kzt minden bneiket rszletesen bevallottk. A npek vallsos sztnnek ez ltalnos jelensgt Krisztus Urunk ktelezv t e t t e ; a szvek e knnyebblst a kegyelem rendjbe vonta s a termszetet ez irnyban is legfbb kifejezsre emelte. Az sztn sugallta gynsban ta lljk a vgyd, gytrd lelkek nemcsak enyhlsket, hanem ott lelik a kegyelemnek gyngyt is. Ne csodlkoz zunk pedig azon, hogy mikp mondhat termszetesnek, ami gyakran oly nehz ; hiszen vannak termszetes fjdal mak s a megsebzett ember szvesen engedi kimetszeni a golyt vagy kihzni a nyilat, mely testbe frdott s csak kn rn tvolthat el onnan. Mennyivel inkbb enyhl pe dig a szv a szentsgi gynsban, midn Jzus knyrletes szvre b o r u l ; midn tudja, hogy az rtnk s helynkbe lltott nagy bnbnnak, ki magra vette s vrben elt rlte bneinket, irgalmas, knyrletes szeretetvel tallkozik s hogy ily szinte, tredelmes bevalls ltal, melyet Krisztus nak a p a p szemlyben tesz, tbbet r el, mintha keser b n a t b a n , vezeklsben megszlne s knnyeiben kioltan szemevilgt. A gyns a knyrletes vilgbrnak ideiglenes tr vnyszke ; de e szknek jellemz vonsa s csodkat var zsol hatalma az a zsmoly, melyre a vdlott trdel, s mely rl elsuttogja azt az deskeser s z t : mert flttbb vtkez t e m gondolataimmal, szavaimmal s cselekedeteimmel*. Megszllja ezeket a gyn bnbnkat a vrtani szellem; oly nyugodtak, hogy mg a hall sem reszkettetn meg tekin t e t k e t ; oly kimagaslk, hogy a vilg hullmzsa csak mint tvol megtrt zgs jn meghalni fleikbe ; mirt? mert kintve szvket a szentsgi gynsban, lelkk az rk bke

A GYNS HASZNA

167

des elzt lvezi s maga u t n vonja az rzki ember hangu latait ; mert nemcsak a llekbe zrkz hit, hanem az ember is hallotta, hogy n tged floldozlak az Atynak s Finak s Szentlleknek neveben. S akkor a llek eltt risi mrvekben fltrul az isteni knyrlet ez intzmnynek nagysga, mint egy vilgraszl Bethsaida-tnak oszlopcsarnokai, melyekbe znlik az erklcsi vilg nyomorultjainak nagy serege, kiknek nincs emberk, a sziv sebeinek gygytsra, azrt Istent keresnek s tallnak. Hogyne tallnnak? hiszen vrakozik rnk s tesz szemrehnyst neknk, hogy nem sietnk. Azutan jjjetek s panaszkodjatok rm, gy mond az r, ha bneitek leendnek mint a karmazsin, mint a h megfehrednek ; s ha pirosak leendnek is mint a bibor, lesznek mint a fehr gyapj*. (Izaj. 1,18.) Kinek sz vben tallnak azonban e sorok lnkebb visszhangot, mint a gyntatkban ; k, kiknek kezeit cskoltk bnben meg szlt frfiak oly benssggel, mintha els szerelmk cskja lett volna ; k, kik eltt meghajoltak az let kzdelmeiben hnya t o t t s a nyomorti s vihartl iszonyan megviselt, hajtrtt exisztencik; k, kik a legjobban belenztek az rtatlansg kellembe s az elesett bnbnk keservbe; kik tudjk, hogy milyen balzsamos a tavaszi virg illata, de egyszersmind az si, meghasadt fnynek g y a n t j a . . . k estik meg leg jobban azt is, hogy mily lds, mily vigasz, mily enyhls az elesett emberisgnek a gyns. Mialatt pedig ezt rom, eszembe jut, hogy v a n irataim kzt egy ifjnak rm m a r a d t naplja s e naplban lapozgatva, e sorokra b u k k a n t a m : Aug. 21. Ma gyntam egsz letemrl. Nem p oly sok vem szma, de szvem s szenvedlyem mindig mly volt. Lelkem teht mai gynsomban flszabadult; kikelt nyomornak s tehetetlensgnek bilincseibl, fejletlensgnek gubjbl; felllekzett a lelki szabadsg tavaszi fuvalmn. Ez az a fennklt lelklet, ez az az illatos hangulat, mely nagyot fogalmaz kben, rcben, ecsettel, t o l l a l ; ez az a boldogt bke, mely Jzus szve sebbl rad ltet csermely gyannt, cseveg az let rnyas partjainak tekervnyei kzt, kering, karikzik, szkik, nem erszakos, nem bskomoly, csak vidm szava van, mely nem fogy ki a j k n ; reggel a hajnal, lal, jjel a csillagos ggel, nappal a hozz lehajl kk, piros, szke virgfejecskkkel elfecseg. , ha a sziv tele van, hogy hmezi brndjai ftyolt, hogy szvi boldogsgnak meny asszonyi ruhjt, hogy kti csendes rmeinek koszorjt; azutn kzd is, harcol, amikor kell. Tartsd meg e teli szivet,

168

PROHSZKA OTTOKR

melyet des bke, szent szeretet koszorz s nyomd magadba n lelkem e virgfzr tviseit, a szent let nehzsgeit s kzdelmeit; minden sebzs j forrst nyit s minden sebe j virgot kelt a Jzus-szeretet s az rte kzd szv nrzetben. Csk alakjban lehelem egsz rtatlansgom s boldogsgom hevt a keresztre ; r lehelem azt a telidesteli lelket s azt mondom : ^magasztalja az n lelkem az Urat, mert nagyot t e t t rajtam, velem s bennem az, ki hatalmas. rezzk-e, hogy mi csap meg e sorok olvassnl? a lelkek szabadsg nak lehelete. Azonban nemcsak a szvek bkje s enyhlse nylik a szentsgi gynsban, hanem a haladsnak, a tklesblsnek, a szentsgnek legtapintatosabb iskolja. Aki a szv szvedkbe beletekintett, aki ltta a felfogsok, indulatok, rokon- s ellenszenvek, az elfogultsg s nszeretet szlainak kuszltsgt, bizonyra elrmlt a feladat nagysgtl, mely abban ll, hogy ezeket a szveket ernyre, tkletessgre A 6n!u u e J k . S br van az emberisgnek sok emeltyje, br a kics Mkiesb- nevels egsz erdt mutogat eszkzkbl, k n y v t r a k a t rend szablyokbl ; br az j filozfok a nevetsgesig nyomultak mr elre nevelsi rendszereiknek kiptsben, 3 ugyanakkor diszkreditlsban ; b t r a n mondhatni, hogy ernyre, szolid s nem kpzeletes erklcsre kitnbb, hathatsabb t a gynsnl nincs. Jl tapogatztak a rgi blcsek. Pythagoras, Plat, Seneca, kik a gynst, vagyis hibinknak tapasztalt, jzan b a r t u n k eltt val bevallst ajnltk. Nem irtz t a k ez les s mly metszst eszkzlni az nszeretet csemet jn, hogy beoltsk az erny oltvnyt. K i fogja a lelket kiemelni az nszeretet csalka vil gbl? ki fogja oly les, oly metsz tletre segteni nmag rl, mely ntudatra breszti; n t u d a t r a annak a sok tk letlensgnek, mtsnak, csaldsnak, annak a sok titkos szptgetett rugnak, mely cselekedeteit ernyeknek lltja oda, valsggal pedig a ltszat jtkai? Az nrzetes Seneca 53. levelben kzkdik e nehzsggel, melyet az emberi ter mszet dob oda a filozfinak oly kemny diul, hogy bizony azt fel nem tri soha. Quare vitia sua nemo confitetur? quia etiam nunc in illis est. Somnium narrare vigilantis est et vitia sua confiteri, sanitatis indicium est. Expergescamur ergo, u t errores nostros coarguere possimus. A nagy bnknl is fllelhet ez a siralmas somnium, mennyivel inkbb az emberi szv kznapi vilgban, indtokaiban, ernyeiben s hibiban, flelmei- s remnyeiben? Nzztek a filozfia
e m e i
y r

A GYNS HASZNA

169

nagy nehzsgt megoldva, nzztek, hogyan rntjk le magukrl a mi filozfjaink, tga s pallium nlkl, a leg egyszerbb emberek, nnikk s gyermekek az nmts f t y o l t ; hogyan mernek belenzni szivkbe ; flidzik mlt juk emlkeit; hogyan veszik szmon bneiket, hltlansgukat, hisgukat, nszeretetket s beszlnek mamoraikrl, nmltsaikrl, kpze!dseikrl ; me ezek bred nek, ocsdnak. Buzdt Seneca expergescamur ergo; val ban, de mily nehz ez ; mikor a szv oly kifrkszhetetlen, elrejtve van szemeink el) s mozdulatai oly szrevehe tetlenek, mint vrnk keringse. Hullmzst nem is rez zk, mert mr megszoktuk. Folytonos mozgsa oly sebes, hogy nyugodni ltszik, mint a gyorsan hajtott kerk. Elmnk gondolatai oly szmosak, mint az g csillagai, szvnk r zelmei pedig oly szmithatatlanok, mint a tenger hullmai. Az akarat mkdsei oly vltozkonyak s llhatatlanok, mint a szl gyorsasga s irnya. Csalrd a sziv mindenek fltt)). E z az a rgi panasz Manning bboros ajkn a Themse partjn, melynek a Forum mrvny paloti kzt a Tiberis mellett, 1800 v eltt Seneca kifejezst adott. Ha ltjuk e vallsossg kinvseit, hogy a gonosz kertn a lourdesi Szz Mria szobra eltt lmpt get s meg v a n gyzdve istenes lelkletrl, hogy a kegyetlen kemnyszv fsvny nha knnyet nt Krisztus keresztje eltt s szentnek tartja
a

^
mwruMttM.

mfi^akacmt uie^to terveinek

magt, flkilthatunk az apostollal: Quis nos liberabit a corpore mortis huius? hol v a n az a szigor, kmletlen kz, mely kijzantsa a szvet ncsaldsaibl? Plat Gorgiasban ajnlja, hogy napfnyre kell hozni a b n t s nem takargatni. Az ember folyton takargatja, sz ptgeti, mentegeti m a g t ; bmulatos lelemnyessggel, kes szl fordulatokkal tudja bneit leszlltani s lket, mellyel lelkiismeretnket sebzik, tomptani. Nemo judex in sua causa, s pgy nemo medicus in sua infirmitate ; flni kell magunk tl s feltrni kell lelkiismeretnket msnak, hogy dntsn, teljesen elfogulatlanul s mutassa meg tletnek tkrben igaz brzatunkat. Hol trtnik ez inkbb, mint a gyns ban, hol tapasztalt, rszrehajlatlan brnak mutatjuk be ma gunkat, aki r m u t a t nyomoraink okra, fllebbenti esseink veszlyeit, gyarlsgunk mulasztsait, s megismerteti velnk azt, amire nmagunkkal tpeldve soh'se jutunk. Flre az nmts t a r k a jtkval, idegen ftyoltalan szemet engedj bepillantani szvedbe, a gyntat h, rsztvev lelkt. Mindezt a gyns hozza magval. S azrt azt brki megengedi, hogy

170

PROHSZKA

OTTOKR

e szempontbl a gyns nagy ldsa az emberisgnek, hogy zloga, biztostka haladsnak, hogy nyilt iskolja az al zatos, szolid, nrzetes jellemeknek mr a termszetes sz vilgossgban is, de hatsainak, az nismeretnek, kijza nodsnak, locsudsnak, a szolid ernyre val trekvsnek utvgre is tulajdonkpen a kegyelem, mely a gynssal ssze fgg, ad rtket s az koronzza is meg azokat. ^"Sun'A A- gynsrl mint szentsgrl is kell szlni s nem mint ' mer pedaggiai eszkzrl; a beltst, melyre segt, a kegyelem fnye lvelli; a flocsudst, melyre breszt, a keresztre fesztett Krisztus pldja s szeretete nveli; j vilgossgban kezdnk jrni, melyben a hibt is utlatosnak, a tkletlensget is sznalomra mltnak s nmagunkat pedig, ha treksznk, sok rszben gyarlknak, gyvknak, tehetet leneknek, kvetkezetleneknek, htleneknek ltjuk. gy aztn t r t foglal szvnkben valami szent elgedetlensg, mely soha se nzi azt, ami mgtte van, h a n e m mindig csak arra vgyik, ami eltte fekszik; trt foglal valami fltkeny, szent tp rengs, mely soha sincs vgleg megnyugodva cselekedeteinek, szndkainak tisztasga i r n t ; flbred benne egy les tekin t e t , mely szreveszi a kisebb tkletlensget, s az az ember, ki m a g t elbb szentnek t a r t o t t a , a csalka rzelem jrszalagn, most a szvnek, lleknek gynsban val, gyakori, hozz rt kintse u t n , utlat s alvalsg sajt szemeiben ; az ember meg van t r v e ; az n m r nem blvny, h a n e m az Isten szolgja ! jynioaan ^ gyns a keresztny let valamennyi ernyt, az erkl csisgnek valamennyi rdekt kitn mrvben mozdtja el s csak Isten a megmondhatja annak, hogy az emberisg mennyi megjulst mertett belle, hogy jcselekedeteinek, melyekkel dicsekszik, gykerei mily mlyen nyomulnak e szentsg talajba. W. F . Faber, anglikn prdiktor korban, 1844 jl. 14-n ezeket rta egyik bartjnak : Nem leszek nnel, kedves b a r t o m , addig megelgedve, mg nem rteslk arrl, hogy a szent letnek egyetlen alapjt letette, rtem a szentsgi gynst. Minl t o v b b lek, s minl t b b tapaszta latra teszek szert a lelkek vezetsben, annl inkbb meggyz dm, hogy korunkban ez az egyetlen vszer az nmts ellen. A testi vezeklsek vele ssze sem hasonlthatk, ami az ntkletesedsre valsgot illeti. A buzgalomnak is v a n n a k elfajulsai; vau egy brndos h t a t ; az rzelemnek megvan nak l z a i ; ezeken keresztl hogyan jussanak clhoz a lend letes lelkek, ha nem gyns ltal? Az ifjsgban a tisztasg

A GYNS HASZNA

171

mint erny s nem mint szerencss krlmnyek eredmnye, gyns nlkl fel nem lelhet; a harc, a kzdelem, a szenvedly ellen, a keresztnek vgleges kitrse, az ldozatos szeretet nagyszer nyilvnulsai, ha igazn szolid alapon s nem lt szaton plnek s ha ernyes indtokokbl s nem a vilg szmtsbl erednek, a gyns szellemnek gyermekei. Amit kvl ltni az ernybl s erklcsbl, az a bels akaraternek csak nmi, szegnyes hajtsa. Vannak meg trsek, kiemelkedsek a posvny mlybl, llek- s szv tvltozsok, melyek a gynsnak legfnsgesebb parenzisei. H a ember, ki mlyre slyedt, csaldatya, kit korcsmbl jttekor otthon sr asszony s hes gyermekek fogadnak, hajadon, ki rvasgt a bn rmeivel destette s jobb per ceiben ijedten nzi fonnyadt koszorjt, jra a becslet tjra akar lpni, hol tall erseb kart, gymoltbb kezet, mint a gyns szentsgben, hol knnyei nem szi es, hanem tavaszi h a r m a t s ltaluk virgzs s let pezsdl meg a re mlni elfelejtett llekben. Fleg pedig az let nagy probl mjnak, legnehezebb rsznek rksei, a nagy szenvedk tudjk, hogy mi a gyns. Az erklcsi s fizikai bajok slya legrnyeszti a csaldanyt, kit frje gyll s fltucat gyermek knoz, faggat, s sokszor kzel llt mr ahhoz, hogy a D u n n a k menjen, de az ily bnatos bolyongt az Isten is klns gond viselssel kisri, s ha hitt a gondolat halvnysga a modern mveltsgben el nem fonnyasztotta, elvetdik elbb-utbb a gyntat szkbe ; hogy ott mi trtnik, sejtem, de el nem tallom egszen; csak azt tudom, hogy azt nyerte, amit ^J f bknek hvnak. E z t viszi haza magval. T r i Istenrt keresztjt, nem panaszkodik, nem f e l e s e l . . . a frj csodlkozik, gondolkodba esik, meg is szereti, nha nyomba is lp. De ha ezt nem is teszi, s az asszony t r tovbb, st ha frje ezen mg inkbb flhevl s keresztje nagyobb lesz : nem csodl kozunk-e ezen a trelmen s e trelem varzsszern, a gynson mg inkbb, mint h a pldjval frjt megtrten? visel tessnk mly tisztelettel a szvek gyengdsgnek, buzdulsnak, btorodsnak, tisztulsnak e nagy szentsge, a bnk hitbl foly, bnatos bevallsa i r n t ! Sokszor olvasni az jsgokban egyes nagyobb krtr tsekrl, melyeket a meglepett kereskedk, urasgok, isme retlen'kzbl vesznek. De mi az a parnyi semmisg azon titokban vgzett restitucival szemben, melyet a zaklatott lelkiismeretek eszkzlnek s kivllag a gyntat tlete s tmutatsa szerint vghez visznek. Minden misszi, mely
y

172

PROHSZKA OTTOKR

falun s vrosban tartatik, a kisebb-nagyobb restitucik z nt vonja maga utti s itt kzel mihozznk, Hont megynek egy kis, szegny falujban, midn a misszionrius lazarista a zsid korcsma eltt elhajtatott, megllttatta a lovakat, leszllt, belpett a zsidhoz e szavakkal: ez az n, v e g y e ; tbbet ne krdezzen*; ezzel a kocsira lt s elhajtatott, a zsid pedig a nagyobb bankt fejcsvlva dugta zsebre. A nmet parlamentben Schorlemer-Alst nyilvnos rendri jelentsek bl k i m u t a t t a , hogy a misszik az erklcsisg tern mit mvel nek ; a misszik pedig nem cloznak msra, mint a j, ltalnos gynsraMily vltozs llna be a vilgon, lia az emberek jl, bna tosan gynnnak? <A trvnyeknek s a csendrsgnek nem akadna mr dolga. Ezen egy trvnnyel, hogy legalbb egy szer egy vben meggynol, jj lehetne alkotni a trsadalmat s meglltani a forradalmakat*, mondja Segur. Hogy a reformtorok mint vlekedtek a gynsrl, mr emltettem. Az anglikn egyhzban kivltkpen nagy a gynsra val hajlandsg s a fnt emltett Faber William nem kivtel, hanem a hasonrzelmek szzaival dicsekedhetik. 1868-ban maghoz a parlamenthez is krvnyeztek 483-an a prdiktorok kzl, hogy a gynst trvny ltal behelyez zk ; s 1877-ben az anglikn egyhz egyik gylekezetn mr 800 lelksz nyatkozott hajlandnak a gyns meghonos tsra. Leib nitz szinte sejtette a reformci ezen nagy hinyt, mert systema theologicum cm mvben ki nem fogy a dicsretbl: Nem tagadhatni, hogy a gyns intzmnye g [i i egyebek mellett bizonyra kivllag dics sgre vlik a keresztnysgnek, amit a japnok s knaiak is megbmultak. Sokakat, kik mg nem fsultak, elijeszt a vtkezstl a gyns szksge, akik pedig elestek, azoknak nagy vigaszul szolgl; ennlfogva n a buzg, szentlet, okos gyntatt az Isten kitn eszkznek t a r t o m a lelkek dvre ; hasznt veszik tancsainak a szenvedly fkezsben, befoly a llek minden bajainak enyhtsbe s h a h bartnl ember drgbbat nem tallhat, mennyire kell becslnnk azt a h bartot, kit a szentsgi titok ktelez hsgre s a szentsg mltsga mindennem seglynyjtsra!
e s z e n
s en

Ht TL*ky tekatiyek ismerik I.

e s

Szmtalan kitn protestns nyilatkozott hasonl rte lemben. Nyilatkozataikon megrzik a belts ksztet szk sge s az elvesztett kincs u t n val panaszos vgyds. Pestalozzi (Smtliche Werke, V I I I . k., 5. 1., stuttgarti kiads) ekkp r : A gyns nagy erket rejt magban, me-

A GYNS HASZNA

173

lyek alkalmasak a npek nevelsre. A reformci feloldozta a kapcsot, mely a npet lelkipsztorhoz fzte, s nem tagad hatjuk, hogy a lelkipsztorkods alapflttele, melyet a hvek lelkillapotnak ismerete kpez, a gyns beszntetsvel mindinkbb vsz s vele a benssges lelki viszony a papok s a hvek kzt. A papokbl nagyrszt (a protestnsokat rti) tuds prdiktorok vltak, kiket a np nem rt, s p azrt mindenki nevet. Haliam, angol r Introduction c. mvnek 318. lap jn ezeket olvassuk : A katholikus egyhz leters fegyelme, a forrs, melybl annyi lds rad, a gyntatszkben rejlik. I t t rzik a kulcsokat, i t t g a lmpa, mely sugarait az egyhzi let t g mezejre szerte-szjjel szrja. Minden egyhz, mely e hatalmi ignyrl lemondott, eo ipso kptelenn t e t t e m a g t az emberi szveken gyakorland uralomra, amely egyhz pedig a bnbocstst tnyleg gyakorolja, az h a t a l m t az emberi szvek fltt el nem vesztheti*. Mariensen, dn theolgus Christliche Dogmatik* (Kiel, 503.1.) c. mvben gy r: Fol kell panaszolnunk, hogy a titkos gyns megsznt. Mert ezltal elveszett az alap, melyre azok llanak, kik lelkket terhtl megszabadtani, szvket a bnbocsnat vigaszban rszesteni akarjk*. Az ltalnos gyns, rja az angol Steffens, (Die Gegenwrtige Zeit stb. Berlin, I. k., 63 1.) nem is gyns. A gyns csak akkor vigasztal, ha ltala az egyhz bizal masan megosztja velem b n a t o m a t s knomat s behatolva titkos nyomoromba, kiment a zrzavarbl. Minden nvizs glat esetleg folytatlagos n m t s ; a flelem s a remny egymst puszttjk el klcsnsen ; de aki az egyhzra bzza gyt, az nem nyugszik, mg az egyhz minden epedst ki elgtette, minden ktelyt eloszlatta, minden gonosz tettt eltrlte.* Wagner J. J. Religion, Wissenschaft, K u n s t u. Staat c. mvnek 279. lapjn olvassuk: Hogy a kultusz az egyesek letnek velejig hasson, arra a gyns a legtermszetesebb eszkz. A gyns fogalma a b b a n ll, hogy az ember vallsos s erklcsi nmagbatrsben nmagt szemllje, s e szem llett mssal kzlje, aki azt fellvizsglja s kiigaztsa, s j hatst a szemlld emberben biztostsa . . . A gynsnak titkos, rszletes gynsnak kell lennie s a trhetlen titoktar t s blyegvel dicsekednie. Ne is mljk ki senki a vilgbl gyns n l k l . . . Aki gyns nlkl hal meg, az nem szmolt le a vilggal s nmagval*. gy r a nmet filozfus!

174

PROHSZKA OTTOKR

Vilmar is (Theologie der Tatsachen stb. 88. 1.) a bn bocstsnak szentsgi jelleget kvetel. A protestnsoknl divatos ltalnos bnbocsnat-kihirdetssel nem ri be a bns ; sajt szemlynek szl kln bocsnatot keres, keres egy kzeget, melynek joga s hatalma van bnket bocstani.* Ezt keresi a llek sztnszeren ; e keressrl a protes t n s Wichern a brmai egyhzi zsinaton 1852-ben kijelen t e t t e , hogy szeles krkben gy vannak meggyzdve, hogy a titkos, rszletes gynst vissza nem lltjk ; azonban azt tartja, hogy igenis vissza fogjk azt lltani idvel, mert az ltalnos lelki szksglet megteremti a hivatalos formb>. Wichern e remnyben nagyon c s a l d o t t ; a lelki szksglet nem teremthet pozitv isteni intzmnyeket; csak azt teheti, hogy bnatosan visszatr oda, ahonnan elszakadt. A N eudietendorfi protestns prdiktor-gylekezet ugyan csak 1852-ben a kvetkez hatrozatot h o z t a : A titkos gyns az a cl, melyre a protestns egyhznak trekednie kell. Dresdenben pedig ezt vlemnyeztk: A titkos gy nshoz s a kln-kln adand abszolucihoz visszatrni dvs, st szksges*. A Berlinben megjelen Germania* 1893 pril 2. sz mban tall flvilgostst nyernk arrl, hogy az angol pro testnsok mit tartanak a katholikus titkos gynsrl. A leve lez ugyanis azt rja, hogy egy szp napon egy angol hlgy lpett be hozz, a katholikus paphoz s gynni akart. A pap krdezi tle, hogy katholikus-e, s a hlgy feleli, hogy ugyan protestns, de midn hazjbl elutazott, a protestns lelksz szvre k t t t e neki, hogy Nmetorszgban a szentsgeket ne protestns prdiktoroktl, hanem katholikus papoktl vegye. Sajnos, hogy a derk hlgyet a katholikus pap meg nem g y n t a t h a t t a . Ezek ugyancsak rdekes vonsok, a meghasonlott, kzkd lelkek vilgbl. H a mr most a gyns intzmnynek vilgra rad ldsaival szemben valaki ez intzmnnyel val visszalsre figyelmeztet, gondolom, hogy nem az igazsg rdekben, hanem flrertsbl vagy gyllsgbl beszl. A gyntats emberekre van bzva ; visszalhetnek a legszentebbel, de e visszalsek tnyleg elenysz cseklyek. Vannak flnk, tpreng lelkek, kik gy mennek gynni, mintha knpadra vinnk ; e lelkek tloznak, agglyosak ; tisztk ugyan, de az a nagy bajuk, hogy nincs jzan tletk. Akarnak valamit,

A GYNS HASZNA

J75

mit ember el nem r ; akarnak gynni gy, mint ahogy a leg lesebb esz kerub gynnk ; nincsenek megelgedve bn vallomsukkal, b n a t u k k a l ; tprengskben a gyntatszk rjuk oly benyomst tesz, mint a nrnbergi vrtorony knzkamrja. Ismtlem, jt akarnak, de nem jl gondolkoznak; elvesztik szemeik ell azt a nagy igazsgot, hogy ember csak emberit tegyen s hogy az Isten a penitenciatarts szentsgben sem kvn tlnk mst, mint emberi lelkiismeretvizsglatot, emberi b n a t o t ! Aki pedig sokalln azt a reflexit s magba trst, melyet az let cljai s az utnuk val trtets meg kvn, annak ugyan a kznsges gyns is tlsgos nehz lesz, de az olyan azt is tartozik beismerni, hogy komoly mun kban nehzsgek nlkl lenni, szintn legalbb is nem relis gondolat. Minden sznl hathatsabb a kzvetlen t a p a s z t a l a t ; t lni azt, amit t u d u n k , ez a t u d s legteljesebb alakja. ld t a gynst, s megsznnek nehzsgeid ; t a r t s komoly lelkiisme retvizsglatot, indts fel m a g a d b a n mly, lelkes bnatot s ersfogadst s valld be bneidet gy, ahogy megismerted s megltod, hogy mi az a gyns ; megltod, hogy mily tiszte lettel krtsd azt az intzmnyt, mely az embereket nisme retre s bneik fltt b n a t r a indtja. A hitet s erklcst s benne az emberisget tmadja az, ki mindkettnek gazdag forrst a gynsban tnkre silnytani kvnn. S ha hitetlen is az ember, de tiszteletbl a nagy irnt, ki nem vetkzhetik ; mert okvetlenl beltja, hogy nem annyira a kzlekeds, fuvar, vasti srgs-forgs, mint inkbb hsg s becslet ltal, nem gyri zakatols, hanem szvmegnyugvs ltal, nem a hzak fnye, h a n e m a lakk ernye, nem a pnz forgalom, hanem inkbb a pnz helyes elosztsa, vagyis igaz sg ltal emelkedik, halad az emberisg. Ki ne hajolna meg ez ernyek mesteri iskolja eltt, mely a gynsban trul fel szmunkra ?

XIII.

A feloldozsban fltnik a keresztny penitencia szentsgi mltsga.


B n a t , ersogads, gyns a bnkd bnst ki nem elgti, nem ri be velk ; hisz nem azrt keres, hogy keres sen ; nem azrt bnkdik, fogad, vall, hogy kitltse szvt; hanem bocsnatot k e r e s ; azt pedig magamagnak meg nem adhatja. A bns szv ez rzelmei s tettei csak elkszlet, csak a szv megnyilatkozsa a kegyelemre; de befejezst, kielgtst, megnyugvst csak a bnbocst hatalom tlet ben tall. Az egyhzi hatalom, a kulcsok hatalma, nyitja meg a zrgetnek, a rimnkodnak a k a p u t ; ha rimnkodik, de nem nyitnak neki, nem trhet be s h a nem rimnkodik, akkor termszetesen a megnyugvstl mg tvolabbra esik. E hasonlatbl azonban kizrunk minden n k n y t ; mert t u d juk, hogy aki szvbl megbnja bneit, annak, ha a pap esetleg fnn is t a r t a n vtkeit, az Isten m e g b o c s t ; de jra kellene azokat meggynnia, mert egyrszt nem is tudja egszen biztosan, van-e tkletes b n a t a , msrszt pedig a tkle tes b n a t b a n benn van a vtum, hogy azokat az egyhz kulcsainak alveti. Teht a befejezs, megnyugvs, a kielgts a papi feloldozstl j n ; feloldozs nlkl nincs teljes penitencia t a r t s . A papi tlet teszi befejezett, egssz ezt az egsz folyamatjt a penitenciatartsnak, mely h a feloldozssal vg zdik, teljesen megnyugtatja a lelket! megtallta mr azt, amit k e r e s e t t ; ha pedig fnntartssal, akkor j tletnek val alvetst, j s jobb keresst nyit meg neki. Azrt a papi tlet a penitencia formjnak mondatott, mert az ad neki befejezettsget, az hatrozza meg egssz, teljess, bevgzett. Eszerint a bnsre a bocsnat a feloldozs rvn rad, melyet az egyhz kezel. De midn az ember e h a t a l m a t

' S S L t '

trieze,

A FELOLDOZS
. . ! . t r Ii*-

177
1

kezelni kszl; midn aikaira veszi s vontatva s gondolkozva

m o U o a >< dbbent ha-

kimondja e s z t : n tged feloldozlak, szinte elrml l Istew. nem I rk tok, krhozat, bnbocsnat, kegyelem, rklet, csupa isteni h a t a l o m ; hogyan vegye ember ajkaira e szt? s hogyan higgye, hogy e szavak eszkzlik azt, amit jelente nek ? A skla csak gy mint a hitetlensg, Novatus gy mint Klvin . . . szval a frksz, emberi gondolat mulva llanak meg e szavak eltt s belemlyedve jelentsk rv nyeibe, k r d i k : mi legyen ez? Kp-e vagy valsg? 1 Az emberi gondolat e vgzete a hitetlensget mosolyra, Novatust s Klvint tagadsra . . . . a skolasztikusokat pedig e krds fltevsre indtotta, hogy mit tesz a pap, mikor feloldoz, mi az 6 tnykedsnek hatsa? ugyanezt ms szval k r d e z t e : mit tesz az Isten s mit tesz a pap a bns feloldozsban? Mit tesz a pap, mikor feloldoz? furcsa krds 1 A szentrs azt mondja, hogy megbocst s megtart bnket, hogy feloldoz s k t ; az segyhz u t n a mondta ugyanezt az rs nak, nem distingvlt. Igaza v a n e rszben P a c i n n a k : Nostri nihil ultra disputavere majores. Nuda est apud nos ipsa securitas. Krisztus felold, bnbocst hatalma rvnyesl a papi feloldozsban. A kulcsok hatalma a pap ltal kezeltetik ; ^ , az Apostoli Konstitcik ezt sok helyen jelentik k i ; a II. <"><" k. 11. fejezetben olvassuk: Ulj az egyhzban, pspk, beszlj mint kinek hatalma v a n tlni azok fltt, kik vt keztek. Mert nektek, pspkknek m o n d a t o t t : amiket megktztk a fldn, stb. tlj t e h t pspk, hatalmadra tmaszkodva Istenhez hasonloan. Aranyszj szent J n o s de sacerdotio cm knyvben szintn elssorban a pspk rl m o n d j a : azokra bzatott az giek kezelse, kik a fldn laknak ; azoknak a d t a Isten a hatalmat, melyet nem a d o t t angyaloknak s arkangyaloknak Mert nem szlt ezekhez igy : amiket megktztk, stb. Van a vilgi fejedel meknek is kt hatalmuk, de az csak a testekre vonatkozik ; a papok hatalma pedig a lelket illeti s az gbe r oly m don, hogy amit a papok a fldn eldntenek, azt az Isten megersti s szolginak tlethez jrul az r i Mi ms ez, mint tengedse az gi hatalomnak? Lehet-e annl nagyobb hatalom? Az Atya minden hatalmat tadott finak, ugyanezt a hatalmat t a d t a a Fi a papoknak. Mintha m r az gbe volnnak thelyezve s az emberisgbl s a kznsges let bl kiemelve, gy lesz e hatalom osztlyrszk. A dolog vilgos. H a a kirly valamely alattvaljt azzal tiszteli meg,
Prohtzka: Bnbnat. 12

178

PROHSZKA OTTOKR

hogy h a t a l m a t ad neki brkit a brtnbe vetni vagy onnan kiszabadtani, azt boldognak s irigylsre mltnak tartjk. S vjjon arrl, ki annyival nagyobb hatalmat nyert, amennyi vel az g a fldet s a llek a testet fllmlja, kevsbb meg tiszteln gondolkoznnk? Tvol legyen tlnk az ily eszte lensg 1 Mert ugyancsak esztelensg volna kicsinyleni e hatal mat, mely nlkl sem dvssgnket, sem a meggrt javakat el nem rhetjk*. Az segyhz a feloldozsban vagy a bnk megtart sban bri tletet ltott, melyet az Isten jvhagy, azrt volt oly gondja r, hogy szablyszeren, igazsgosan trtn jk. Ez az segyhz egsz theolgija e pontrl, s mindenki eretnek volt, aki a papi feloldozstl bnei elengedst nem vrta, aki ez tlet hatsossgban ktelkedett, vagy aki csak klnbsget is t e t t abban, hogy valamit megbo csthatnak, de nem mindent, vagy hogy megbocsthatjk a bocsnatos bnket, de nem a hallosakat. Az segyhz nem distingvlt sem bnk sem bocstsok kzt, minden bn megbocsttatott a papok bri tlete folytn. A novatin eretneksg tagadja, hogy az egyhz a nagy bnket megbocstja; az egyhz pedig soha se trt ki e t m a d s ell olyformn, hogy azt m o n d t a v o l n a : igen, a b n t Isten bocstja meg s nem az egyhz. Pedig gy egyezhetett volna ki teljesen Novatussal. Novatus nem ellenezte a bnatot, gynst, csak feloldozst nem adott, helytelenl tisztelven az Istent*; a katholikusok pedig a gynkat feloldoztk bneiktl. A np mindig a katholikus penitencit kereste, nem a Novatust. E z agglyos srgsnek, e tpreng keressnek t a n i az egyhztrtnelem megindt jelenetei. A hvek gondoltk, hogy elkrhozhatnak, h a a papoktl feloldozst nem nyer nek ; nagy megprbltatsaikban szvk kesersgt csak az enyhtette, hogy az egyhz szentsgeiben az isteni irgalom zlogait veszik. Midn rjuk borult az ldzs rmes j e : tolong a hvek apraja-nagyja a templomba ; ezek meg akarnak keresztelkedni, azok bnbocsnatot keresnek, msok ismt esedeznek, hogy a nyilvnos penitencit t a r t h a s s k ; mind nyjan vigaszt keresnek s a szentsgek u t n htoznak. Ha pedig papok nincsenek, folytatja Szent goston, mily veszly fenyegeti azokat, kik a vilgbl keresztsg nlkl mlnak ki, vagy feloldozatlanul. Milyen nagy a hvek b n a t a , hogy papjaik a hallban nincsenek velk 1 Mily nagy mind nyjuk zokogsa s nha tkozd zgoldsa a papok tvol-

A FELOLDOZS

179

lte fltt. (Epist. 180. ad Honoratum.) Minek krnk anynyira a feloldozst, ha a feloldozstl a bnbocsnat nem fggne? Minek a buzdtsok, hogy knnyes szemmel, meg alzott fejjel krjk, s ha elhalasztatnk a feloldozs, sok szorostsk a penitencit, mg vgre csak elmondja majd Krisztus az szolgi l t a l : megbocsattatik sok bne, mert sokat szeretett ? Minek az egyhzi penitenciban Krisztus nak olyatn fellptetse, mint aki vgigmegy a penitensek sorain s kijelenti, hogy kinek kell feloldozst adni, s hogy mit eszkzl ez a feloldozs b e n n e : Midn bnbeessed u t n ltja sokak knnyeit, k r d e z i : hov t e t t t e k t? vagyis a penitensek mely osztlyba? H a d d lssam, akit sirattok, hogy knnyen meginduljak n is. A np felel: jjj s lss. Mi az a jjj? Az annyi, hogy jjjn a bnk bocsnata, a holtak lete, az elhunytak f l t m a d s a ; jjjn el a bnsbe is a te orszagod. (De poenit. 1. 2., c. 7.) Halljuk a feloldozs csodlatos hatsainak felsorolst : bnk bocsnata, holtak lete, elhunytak fltir.adsa, Isten orszga! A novatin penitencia s a katholikus penitencia kzt a feloldozsban volt a klnbsg. Novatus penitencira buz dtotta a bnsket, de nem adott nekik feloldozst; a katho likus Cyprian, Novatus els ellenfele, szemre lobbantja, hogy a penitencia, melynek nincs feloldozsa, nem a katholikus penitencia. Azt mondani a testvrnek : srj, hullass knnyeket jjel-nappal nygj, bnd trlsre bsgesen s szorgalmasan dolgozzl, de mindezek u t n az egyhzon kvl fogsz meg halni . . , ami engesztelsedre szolgl, t e d d meg, de soha ki nem fogsz engeszteltetni Istennel. . . kicsoda nem fog ilykp elveszni? ki nem esik ettl ktsgbe? . . . Ellenben ha meg gyzdnk, hogy a penitencitl senkit sem kell eltni, s hogy azoknak, kik irgalmat krnek, az Isten az irgalma s knyrlete szerint a papok ltal kegyelmez : szvesen kell fogad nunk a sirnkozk bnatt.* (Cypr. ep. 52. ad Antonianum.) Mikor a novatin eretneksg u t n ltjuk azt, hogy a rgi skolasztikusok s pen gy bizonyos j theolgia mifle fogai, makkal llnak el az abszoluci hatsrl, hogy mily elgazk j ^ ^ " vlemnyeik a tkletes bnatnak magban a gynsban *> val szksgessgrl: szrevesszk, hogy a theolgia, ternszetesen csak egyesekrl van sz, kerl utakon, a szubtilis kutats rvn odakerlt, hol a rgi novatin herezis llt. A novatin herezis, mint emltettem, nem ismer felol dozst, s kvetkezleg bnbocst hatalmat. A katholikus feloldozs ltal a lelket rtt bn itt s most levtetik rla,
Egyea
, o k

bMl6ti>
u

,*'

12*

180

PROHSZKA OTTOKR

a bns kiengeszteltetik Istennel; most, a feloldozs ltal lesz Isten fiv s bartjv. A novatinusok azt mondtk : ezt csak az Isten t e s z i ; a katholikusok lltottk : ezt amit az Isten tesz, megosztotta az egyhzzal. Valamint az Isten a lelket valsggal megszabadtja az t sorvaszt bntl, gy tesz a pap itt s most. Isteni hatalom trleszti a b n t ; ezt a hatalmat nyerte az egyhz ! S * ^ E hatalomtl megijedt bizonyos theolgia is : hogyan rntnmesabDt bocsthatn meg a pap az szavai erejben a b n t ; nem lehet az, a bnket Isten bocstja meg, a papi feloldozs csak kveti mr a bnbocsnatot; amikor az hangzik, akkor mr meg tisztult a llek ; s hogy a feloldozs bnbocst, isteni hatal mt tomptsa, de Novatushoz se knyszerljn szegdni, ms szval, hogy az egyhzban feloldozs is legyen s mg se legyen, a tkletes bnatot kvetelte szksges kellkkp minden gynsban ; e bnat miatt tisztul a llek ; ha pedig tkletes b n a t a nincs, Isten meg nem bocst s gy a papi feloldozs sem eszkzlhet semmit. Szval a papi feloldozs feloldozs ugyan, de b n t sohase tall a lelken, azt m r elzetesen lemosta az Isten keze a tkletes b n a t knnyeiben. Teht a feloldozs b n t sohase oldoz; a bnbocsnat b n t sohase bocst. me a gynge novatinus gondolat 1 Mire val akkor? Novatus logikusan azt felelte : semmire, t e h t flsleges adni azt, vrjk az I s t e n t l ; <ezek> a katholikus theolgusok ezt 6i uvatttDimroa. nem mondtk, de tnyleg hatstalann tettk azt. A janzenista theolgia sttebb s vilgosabb rnyalatai a novatinizmus fliit kpezik, kezet foghatnak egymssal. Ide tartoznak mindazon vlemnyek, melyek a tkletes b n a t szksgessgt vitatjk a penitencia szentsgnek rvnyes sgben. Nhnyat kzlk elsorolok. . Az els vlemny, mely a gynsban mindig tkletes bnatot kvetel s amellett a feloldozst bnbocst rvny nek mondja, kvetkezkp okoskodik: A feloldozs nem h a t s t a a n , br mindig kell, hogy meg elzze azt a tkletes bnat; m e r t a feloldozsra val tekintetbl nyerte meg a llek a bnbocsnatot. A tk etes b n a t b a n benn v a n a vgy, hogy az illet bnkd alveti magt a feloldozsnak s gy a feloldozs' l fggetlenl nem nyeri el bnei bocsnatt. Ez a legtekintlyesebb magyarzat, mely a tk letes b n a t szksgessgt fnntartja s a feloldozs hatst vni akarja. Tny eg azonban ez a feloldozs semmit sem eszkzl; m e r t igaz marad, hogy a feloldozs sohasem tall hat m r a lelken b n t s kvetkezleg azt sajt erejbl meg1

A FELOLDOZS

181

bocstani sohasem birja ; msodszor a penitenciatarts szent sge csak akkor eszkzlhetne valamit, mikor n i n c s ; mert a tkletes b n a t flkeltsc u t n adatik a feloldozs, midn a bn a llekrl levlik ; amikor a feloldozs adatik, amikor teht a penitencia szentsge van, mr semmi h a t s a ; har madszor a szentsg felvtelnek vgya nem a szentsg maga, hanem csak penitens bels aktusa s kvetkezleg ami hatsa van a penitencia aktusnak, az nem szrmazik a szentsgbl, mely mg nem ltezik, hanem azt a hatst egszen [teljesen] a penitens aktusa eszkzli. E szerint a feloldozs b n t sohse tall s ezen tekintetben mindenkor hatstalan, a megigazuls pedig a tkletes bnat mve 1 Hiszen ltnival, hogy a szentsg abban a tkletes bnattal sszekttt vgyban csak azrt szerepel, hogy emlts trtnjk rla 1 Mert minek a vgy egy feloldozs utn, mely a tnyleges b n t sohse bocstja meg? Ilyen szentsget lltott fel az r, mely csak az intencionlis rendbl, teht mikor csak ideban van, akkor hat? A katholikus t a n b a n a votum sacramenti okvetlenl folyik azon thzisbl, nogy bnbocsnatnak rendes eszkzlje a feloldozs, hogy minden bn al van vetve a kulcsok hatal mnak, mg az is, melyet a tkletes b n a t b a n lemosunk lelknkrl; termszetes, h a e lttben a tkletes b n a t n a k v a n bnbocst ereje, ez az er nem lesz fggetlen a kulcsok hatalmtl, s magban foglalja majd a kszsget az alve tsre. De h a a bnat mindent tesz s a feloldozs sohasem trl bnt, minek a feloldozst vgyainkba foglalni? Hol van i t t az opus operatum? A tkletes b n a t sajt erejbl, melyet Istea eltt br, m m t szoks mondani ex opere operantis megbocstja a b n t s az opus operatum, vagyis a feloldozs, sohasem tall s nem is tallhat terminust, mely krl hasson. Milyen er az, melynek nem lehet soha tere s alkalma a hats eszkzlsre, t e h t melynek soha sincs hatsa?! E g y msik vlemny szerint szintn szksges a bn bocsnathoz a tkletes b n a t s azrt a feloldozsnak mgis v a n r v n y e ; a b n t ugyan a tkletes bnat miatt bocstja meg az Isten, de mivel a bnat alkatrsze a szentsgnek, mltn mondhatjuk, hogy a szentsg trleszti a bnt. H a gy ll a dolog, megint csak azt kell mondanunk, hogy a fel oldozs t e h t nem szabadt meg a b n t l ; e hipothzisben mi nem oldozunk fel s e n k i t ; a feloldozst eszkzli a szeretet, a tkletes b n a t ; tegyk fel, hogy a tkletes szeretetbl bnkd meghal, mieltt feloldoztatott: megszabadult bn tl? bizonyra. S mondhatni-e azt, hogy ez az tklete*

182

P R O H S Z K A OTTOKR

b n a t a rsze a szentsgnek? hiszen a szentsg nem ltezik ; lehet ugyan a bnatot azon szndkkal felkelteni, hogy a szentsg rszl tekinteni kvnjuk ; de mg a szentsg nem ltezik, nem tulajdonthatjuk neki a tkletes b n a t ltal elrt hatst. Msok mg jobban trnek el a katholikus fogalmaktl, s mg a bnbocsnat gondolata is elvsz okoskodsaikban. Szerintk ugyanis a feloldozs nem a bntl, h a n e m az ideig lenes bntetstl s z a b a d t ; t e h t a feloldozs bnbocsnatot nem eszkzl; msok arra tvednek, hogy a feloldozst az egyhztl nem az Isten srelmei bocsnatnak veszik ; ismt msok lltjk, hogy a szentsg nveli a tkletes b n a t ltal elnyert kegyelmet, s ez az jabb kegyelem is bizonyos kien gesztelds az Istennel, mert ltala mg kedvesebb a llek az Isten eltt. Mind e vlemnyek nmagukat tlik e l ; a kvetkeztets egy s ugyanaz : h a a tkletes b n a t mindig kell, akkor tl hatalom nincs az egyhzban ; akkor a feloldozs csak kveti s nem eszkzli a bnbocsnatot. me j novatinizmus 1 a leplezett ktely a papi feloldozs hathatssga irnt 1 Hihetet len, hogy ez a leplezett ktely mily szvssggal kisri a dogma magyarzatt s mihelyt a feloldozs hatsrl sz van, mihelyt a theolgia ezt a krdst veti fel, hogy mit eszkzl t e h t a p a p a floldozs ltal, rgtn valamikpen jelentkezik. ; Ez a krds nagyon rgi 1 Mr a szentatyk krdeztk nmaguktl, hogy mit csinl az Isten s mit a pap a bnbocs n a t b a n . Szent goston, Szent Ambrus, Szent Gergely e kr dsre adand feleletben szeretnek Lzr feltmasztsra, Cyprian a latrok kezbe es, Jeruzslemtl Jerikba utaznak esetre hivatkozni. E hivatkozsok s fejtegetsek t a g a d h a t a t l a n sok flrertsre szolgltattak alkalmat, s a feloldozs hatsossgnak becsmrli bsges forrsokat nyitottak bennk rvelsknek. A kriptonovatinusok gy okoskodtak : Lzrt az r tmasztja fel, s az apostolok csak ktelkeitl oldoztk f e l ; a rablk kezbe esett ember is lt, a szamaritnus csak sebeit gygytotta : t e h t az r tmaszt fel, az r l t e t ; a papok a mr lnek oldozzk fel ktelkeit s a mg lnek gondozzk sebeit; t e h t az tnykedsk is csak valami ese dkes krl forog. Azonban a hasonlat rtsre, termszete sen az illetnek, ki a hasonlattal l, nzeteit kell ismernnk, hogy megtlhessk, mit akar a hasonlat alatt rteni. Szent goston s Szent Gergely e hasonlattal fel akarjk t n t e t n i , hogy az Isten kelti s lteti segt malasztjval a bnst, aki

FELOLDOZS

183

ezen felvilgost, biztat sugallat nlkl semmire se menne. A b n s t e h t valamikpen l. l termszetfltti aktusaiban, hitben, b n a t b a n , u t l a t b a n ; de ha nincs tkletes szere t e t e , gy ez lete mg nem a megszentel malaszt llapota, s ez lettl ugyan tl a sron az rk hallra hajtja szenved fejt. Msok, mint Jeromos, e hasonlattal csak azt nyomatkzzk, hogy a bnst a papok igazn oldozzk, s hogy azt n e m nhatalmlag s nknyleg teszik, hanem Krisztus sza vra. E z m i n d igaz s ez rtelemben a hasonlat ugyancsak nem m o n d ellen a katholikus tannak. De e fejtegetseknek s klnbztetseknek m r nem is patakja, hanem valsgos tenger rja a skolasztikus theolgival indult meg, midn a distink cik s okoskodsok nagymestere, Aristoteles, kezdett szere pelni a theolgiban. Tertullin nyilatkozata a dialektikrl cseppet s e m feszlyezte a skolasztikusokat. k jkedvvel hozzlttak, s hogy az abszoluci hatlyossgt tisztzzk, k r d e z t k : mit csinl az Isten s mit a feloldoz pap? Szentviktori Hugo s Rikrd emlts tesznek nmelyek vlemnyrl, kik azt tantottk, hogy a b n t Isten bocstja m e g s a p a p csak hivatalosan kinyilvnt'a, hogy a bns nek m e g v a n bocstva a bne. Mi az ms, mint a trienti zsinatot kvet idkben a tkletes bnatot kvetelni a penitenciatarts szentsghez? rdekes azonban a rgi skolasztikusok llsfoglalsa ; mer ezt valamennyien vissza vetik. D e b r ezt v'sszavetik, ms ettl ugyancsak messze n e m ll t a n o k a t hirdetnek. Vannak ugyanis, kik a tklees b n a t o t kvetelik, h a cz megvan a bnsben, ezen lelkileg s n e m ajakkal vgzett gyns utn feloldoztatjk t az Istentl. Mireva akkor a papnak vgzett gyns s tle nyerend feloldozs? arraval; feleltk, hogy brilag, tlet k p e n kinyilvnttassk, hogy a bnsnek megbocst az I s t e n ; a z u t n arraval, hogy penitencit rjjon ki r a pap s annak elvgeztvel Krisztus testnek l tagjv tegye, v a g y i s a szentsgekhez bocsssa s vgl, hogy nagy bnltrt kikzstse s azutn visszavegye. Ez a vlemny kezet fog a theolgusokkal, k i k a trienti zsinat u t n a tklete b n a t o t k v e t e l t k , s n e m tagadhatni, hogy voltak skolasztiku sok, kik e z t t a n t o t t k ; kivlik kz k Biel Gabriel a X V . szzad profundissimus theolgusa. Msok azt lltottk, h o g y az Isten engedi el a b n t s az ember a b n t e t s t ; msok, h o g y a feloldozs h a t s a 'genis a bnk eltrls e irnyul, d e a z t i s m t ktflekp m a g y a r z t k ; nmelyek a feloldozst kzvetlen bnbocsnatnak v e t t k , msok a z t
12 t

184

P R O H S Z K A OTTOKR

-tTS

t I 1

'L"

gerf

mondtk, hogy kzvetlenl ugyan nem bocstja meg a bnt, de a lelket alkalmas teszi, valamifle buzdtst nt bele, hogy bnbocsnatot nye jen. ^ utbbi kt rszre o zl vlemny hol vilgosabban, hol homlyosabban ura kodott a trienti zs'nat eltt a theolgiban ; mert a tbbi vlemny kvet: sem llnak mereven vele izemben, st oly nyilatkozatokat tesznek, melyekbl nemcsak az vilgos, hogy ez a krds mg sehogyse forrta ki magt tel s tisztulsig, hanem okvetlenl azon kvetkez tetsre jutunk, hogy az auktorok mind tbb-kevsbb odahajlanak, hogy a penitenciban nem <kell> kvnni oly leik h a n g z a t o t , oly b n a t o , mely feloldozs nlkl bnbo csnatot szerez ; el enk zleg tbb-kevsbb mindnyjan megengedik, hogy a papi feloldozs ltal elnyerend bn bocsnathoz nem kell az a tkletes s a gynson kvl megkvetelt bnat. Onnan az a theolgia axima : attri us v i r t u t e clavium fit contrltus, mely a trienti zsinat eltt elgg talnos rnyeiv volt a klnfle iskolkban. Mit jelentsen e/. axima mst, mint hogy a tkle len bnat, ha a feloldozs jrul hozz, ugyanazon llapotot teremti meg a l kben melyet a tkletes b n a t eszkzl. Ezen theoigiai ingadozsoknak jelemz vonsa az is, hogy b a tkletes bnat hvei a feloldozs hatsossgt pen a contrltihoz ktttk, de az rt bertk az oly bnattal, melyet vaaki tkletesnek rtott, ha valsgban nem is volt az ; m r pedig ez a fe ogs elgg mutatja, hogy mit t a r t a feloldozs erejrl s hatsrl? a feloldozs ereje ugyanis oly nagy, hogy a tkletlen bnat esetben is bnbocsnatot eszkzl. Azonkvl tekintettel kell lenni, hogy a tkletes bnatot mily ind okbl : zrmaztatjk ; me t h a eg z a jelen ko ba benylik a vita, vjjon a hls szeretet, a jttemnyek ltal felbresztett szeretet, az a szeretet, mely az Istent azrt szereti, m e r t elbb szeretett s a hallba szeretett, elgsges, tiszta indtoka-e a tk etes bnatnak, s nem kell-e hozz az az indtok, mely valamennyi ima knyvben olvashat, hogy szeretlek, mert t e vagy a leg bb j s vgtelen tklyed lta vgnlkl szeretetremlt ; ha mondom a tkletes bnat kvalifikcija krl a mai napig (z a vita dvik, br bartsgos s vonz alakban : nem ehet'k-e l nagyon s knnyen, hogy a skolasztikusoknl is, kik a tkletes b n a t o srgettk, k l n l e indtokok szerepeltek az lltlagos tkletes bnat felbre ztsben, s gy az ltaluk emlegetett tkletes bnat nem a szorosan
z

A FELOLDOZS

185

vett tkletes bnat. S valban tallkozunk magyarzkkal, kik tkle cs bnat ala t a t rtik, ha valaki bnja bneit azrt, mert gaztalanul, bee m rl'eg, jogta'anul b n t el az Istenn ; ez bizonyra nem a tkletes b n a t ! vagy h a valaki azrt bnkdik, hogy bneive az Istent, a jutal mat, az rk jt elvesz et e. Szemben ezen ingadozsokkal, szemben a tkle es b n a t e bizonytalan vagy legalbb t g meghatrozsaival azon meg gyzdsre jutunk, hogy az ellenttek nem oly nagyok, mint els tekintetre ltszank, s br a sztvlaszt krds, hogy mit csinl az Isten s mit a pap a bnbocsnatban, sok flre rts e s oly szerencstlen tletekre adhat alkalmat, melyekrl az ember azt mondan : kr volt ez a krdst gy feltenni, m a r a d t a k volna meg az egyhzatyk rendletlen hitnl, a feloldozs hatsrl*. . . mgis vgs eredmnyben tiszt zsra vezet. Mit csinl az Is en s mit csinl a pap? e krds a rsi f f,**V '1 Ml le , a f6

vetett krdsre az

skolasztikusokat fl:evezette s azt m o n d t k : mst tesz az Isten s mst esz a pap . pedig nekik azt kellett volna felelnik: ugyanazt, amit az Isten tesz, ugyanazt teszi a pap 1 Szent Leval s a tbbi szentatykkal egyszeren azt kellett volna felelnik : ha valami a mi szolglatunk tal ltesttetik, nem ktelkednk, hogy az a Szentllek kegyeimb trtnik*. S br sokszor vetik fl ugyanezt a k dst, a felelet is ugyanaz. S mondhatunk-e mi mst? ! Amit papjai, ltal tesz Krisztus, az az hatalma*, hirdetjk Pacinnal. Az Isten a bnbocst, az Isten vesz le a llekrl a b n t ; az ad megigazulst; de ezt papjai ltal teszi; vagyis a pa pok, a szentrs szerint rninistri, szolgak*, tnykedsk ministerium, szolgalat, kvetkezleg az az tlet is, a feloldozs szavai a bnbocsnatnak miniszterilisD oka. k kzremkdnek, mint eszkzk causae instrumentales, eszkzei az isteni ernek, kzremkdnek mint Krisztus s z o g i : de az eredmnyt va sggal Isten hozta ltre k csak eszkzk az Isten kezben. Mg vilgosabban : az ember, amennyiben K r szlus szolgja s Krisztus nevben !p fl, kimondja a feloldoz tletet s ezen cselekmnye miatt Isten megbocstja a bnt. A Krisztus nevben, Krisztus szemly ben Jiozott feloldoz tlet pen Krisztus rdemeire val tekintetbl arra indtja az Istent, hogy a bnt megbocsssa. E pontnl azonban a kutatssal fel nem hagyhatunk, s pen innen vesznk lendletet azon a h i t vilgtl derlt s magasztos igazsgok krbe, melyek az Isten irT

186
^tSettariT ''galmt ^ W J B wltaagra. J
1

P R O H S Z K A OTTOKR

is s a bnbocsnat kegyelmt a maga fnyben s teliben lelknkkel megismertetik ; ltni fogjuk, hogy ezek
r i /

fejtegetse kzben a bnbocsnat szentsegge magasztosul ismeretnkben. Mondtuk, hogy a pap jeloldoz tlete miatt Krisztusra todsnat " ^ tekintetbl megbocstja Isten a bnt. Most azt krdezzk : miben ll e bnbocsnat? A bnbocsnat nagy, h a m ' n t a megsrtett Isten haragra s bosszra val jognak el engedst v e s s z k ; de nagyobb, h a a mdot ekintjk, melyben az eredmny a llekben fllp. t i m v f ^ s S Az Isten a b n t megbocsthatta volna gy, mint az otu rteim. g ^ e r felebartjnak megbocstani szokott. Megbocsthatok srtmnek anlkl, hogy bartsgom meghittsgbe vonjam, anlkl, hogy lelkem felv tegyem s hogy szeretetemet s letemet a szv-, a llekkzssgig megosszam vele. Az Isten is gy t e h e t e t t v o l n a ; megbocsthatott, levehette volna a b n t s a bntets rk terht, anlkl, hogy a z t a lelket istentse, maghoz emelje, lett vele megossza. Bizonyra szvesen veszi az r s z a v a i t : bneid meg v a n n a k bocstva, menj bkvel, . . . h a nem is kzli vele az Isten az term szett, az hasonlsgt; m s szval a bns bern, h a e szavak n e m jelentennek mst, mint amit emberi nyelven jelentenek. D e a dolog nincs g y ; e szavak i t t jelentsket Krisztus meghatrozsbl s n e m az emberi tehetetlensg s szegnysg szlsmdjbl v e s z i k ; Krisztus az emberi nyelv szegnyes jeleit tviszi a termszetfltti rendbe, s ervel, lettel tlti k i ; beszl bocsnatrl, de a bocsnat ez az emberi sz annyi utlrhetlen ldst s letet rejt, mint amennyi fnyt sejttet velnk az a gyarl sz, mely a Tbor tndklst akarja jelezni, az a h, tamquam nix, lateo j.ierJe a \ Isten a jelen termszetfltti rendben a b n t a
MUl W v a

bnt

n megszenmaia,zt utal

tu

megszentel malaszt ltal t r l e s z t i ; midn b n t bocst, szentt tesz a lelket. Nincs t e h t bnbocsnat bels tvl tozs, Istenhez val hasonuls nlkl 1 A bnbocsnat ugyan ms, mint a z Istenhez val hasonuls, s megtrtnhetnk, anlkl, hogy a llek j termszetfltti letet nyerjen, de az Isten az nagy, irgalmas gondolataiban a bnbocs natot maghoz val benssges, valsgos hasonuls ltal a k a r t a eszkzlni; valamint az a r a n y a t lehetne a salaktl m s vegyiszerek ltal is megtiszttani s nem kellene fnyt az izzsig emelni; de ha az izzsig emelik fnyt, ha tzz fokozzk ragyogst, akkor bizonnyal a salaktl is meg tisztul : gy v a n a llekkel, az Isten levehette volna foltjait

A FELOLDOZS

187

egyszer a k a r a t i tnye ltal, mely csak klsleg rinti a lelket s bels tvltozst nem j u t t a t n e k i ; de az Isten nem igy tett, hanem a kls folt letnt azon fnynek zne ltal, mely a lelket bellrl t h a t o t t a s klre sugrzott tehetsgei bl ; a betegsg eloszolt azon utlrhetlen, egyetlen, isteni letnek kzlse ltal, melybl azontl a llek l ; ms sza v a k k a l Isten a b n t a jelen termszetfltti rendben mindig a megszentel malasztnak kzlse ltal trleszti s gy nem adatik bnbocsnat kegyelem nlkl. A kinyilatkoztats e t a n a sokkal fnsgesebb, semhogy k n n y e n megvljunk tle, annl is inkbb, mert a feloldozs hatsossgt s a hatsossg mdjt legtallbban jellemzi; ettl fgg ugyanis, vjjon a feloldozs szentsg-e vagy nem? Midn a z r Jzus e szavakat monda : megbocsattatnak b n e i d * ; akkor az inaszakadt lelke oly vltozson ment keresztl, melynl fogva idegen lett a fldn ; oda nem tartoz az egsz vilgegyetembe ; fellll, kiemelked minden virg, llat, rtelem, akr emberi, akr angyali er, tehetsg, szp sg fltt. Mindez azonban gynge s halvny, b e eges s juldoz szbeszd, mindez csak kpletes, mindez csak a vg telennek milliomszor, n e m vgtelenszer ismtelt dilcija. K i akarn sszehasonltani a fnyt, a hajnalprt az tisztasgban Istennel? hiszen ez mind anyag, s brmily messze lljon a napsugr a mocsrban rothad tzeg f l t t : sszehasonlthatlanul messzebb ll a kegyelem a napfny s hajnalpr fltt. Napfny, hajnalpr, szz-arc h a m v a , liliomharmat, csattogny d a l a ; de st mg a lelkes, alegtzesebb szem, melybl a legmelegebb rzelem sugrzik, vagy a
g y e r m e k n y i l t , s z i n t e t e k i n t e t e , mindez a termszet krben

m o z o g ; t o v b b m e g y e k a legfnsgesebb angyal, a ragyog k e r u b v a g y a z o l v a d szeraf m i n d e n szpsge s b j a a kegyel e m ltal k i m o n d h a t a t l a n u l tszelleml, t z e t n y e r , mellyel s z e m b e n elbbi r a g y o g s a m i n t a h o l t s z n , s f n y r a d a t b a m e r l , m e l l y e l s z e m b e n e'bbi f n y e olyan, m i n t a villanyos

Ml

a megszentel
"" *"
M

l m p k sodronya a z izz folyam nlkl. V a n t e h t ktfle f n y : isteni s termszetes, ktfle szpsg: vgtelen s v g e s , ktfle let -> l t : t e r e m t e t t s nmagtl val ; a
k e g y e l e m isteni, m i n d e n t e r m s z e t e t meghalad let, ny s s z p s g , . . . m i n d e z azrt, m e r t i s t e n i 1 A kegyelem t e h t a z isteni let e l v e , i s t e n i l e t , i s t e n i tevkenysg, isteni szent sg, i s t e n i s z p s g l e l k e ; m i k o r ez az er megszllja a l e l k e t , l e t e t a d neki, f e n s b b i s m e r e t e t r t e l m b e , . . , h i t e t ; . . . tzesebb szeretetet szvbe . , . Isten-szeretetet; kigyullad

188

P R O H S Z K A OTTOKR

arcn az let prja, g szemben mlysgesen a llek rzse, szzies tisztasgot raszt lelkre, mely szebb, mint a liliom s ragyogbb, mint a h ; ezek ugyanis ermsze , az termszetfltti, s a feltmadsban ugyanez a kegyelem a testre s kira ztja visszafojtott erejt, tizztja, tszellemesti, flmagasztalja azt. A kegyelmet a fnnyel szeretik ssze hasonltani, mely a kristlyra esvn, villm , sziporkz fnyznnel bori'ja lap ait r, tjrja a ' a i t ; sz rtik ssze hasonltani ; zzl, mely a fehr izzsig, a tndk'sig emeli a hideg rcgrngyket: de "egtallbb sszehasonltsra a llek szolgltatja az alapot, az emberi letnek elve, mely az elemekbl szervezetet varzsol, az zket en s lettelen e'emeket az let sznes, hangulatos, harmonikus, lvezetes, rm ittas krbe eme ; gy tesz a kegyelem, az isteni let elve a lekben; a termszetes szpet, bjost, kellemest, a lelki fnyt s tzet, az let melegt s gerjedelmt tviszi a ter mszetflttinek, az isteninek, a megkzelthetlen fnyessg nek, a kimerthetlen boldogsgnak, az rk ltnek, mely van, a Jehovah-nak, mely nmagnak elg, a Sadda-nak krbe 1 E z t teszi a l'ekkel az Isten, midn bneit megbocstja,... megszenteli a lelket, lteti a 'elket, tvltoztatja a lelket, egyesl vele. E z t megigazulsnak hvjuk ; a meg'gazuls t e h t nem kls kijelents, melynl fogva a bnsnek nem keli rnr f nie az Isten haragjtl, hanem a megigazuls letteljes, benssges tszellemls, istenls. Kimondhatatlan kedves, szeretetremlt, az Isten szvhez forrott lesz ezltal a llek, az Isten szeretete, m i n t ksz mederbe a tenger, gy r a d bele a llekbe . . . szereti t. De ez nem mond mg eleget. Istenre alkalmazzuk ! szereti t, azt mondtuk . . . de hogyan sze eti? Szereti stenileg ! Az isteni szeretet nem olyan, mint az emberi, csak analgikban, hasonlatokban, kpletekben szll le hozznk. Aki szeret, az msnak jt a k a r . . . Legyen a szeret akr Isten, a k r e m b e r ; de az ember, hogy szeressen, fltte'.ezi a jt s a szpet, me t e ek csaljk ki rzelmeinek szikrit; mg ellenben az Isten szeretete alkotja a jt s a szpet, megteremti azt, akit szeret s minl jobban, minl bkezbben szeret, annl zebb s tndklbb a llek, mely kezeibl ellp ; az szeretete alkot, teremt akarat, jaka rat, s jakaratnak mrtke meghatrozza a llek lnyegt, ehetsgt, ragyogst s rzelmnek zt. Mit gondoljunk mr most az Isten szeretetrl, midn a kegyelmet teremti bele a Jelekbe? az t-e, hogy jt akar neki?

A FELOLDOZS

189

azt-e, hogy boldogg kvnja lenni? emberi, gynge, halovny gondolatok ezek ; azt-e, hogy a j ton fenn akarja t a r t a n i s az erny hsv tenni? s p clok, do I ten tbbet akar. I ten nemcsak Jv, ernyess, kitnv akar minket t e n n , hanem az Isten istenileg akar szeretni, s azrt is eniv akar tenni, usteni termszetnek rszeseiv*; Isten fiaiv, ak k nem csk tmenben, percnyi fleszmlsben, idkznknti flgerjedsben lvezik jakaratt a segt kegyelem cikz villmai ' t a l ; I en nem akar m nket csak nha felvi'gos! ani mint a stt jben ll, virraszt szemet a vil m fnye, hanem fnyesekk, lette'jesekk, a fnyt s az letet, Isten fnyt letit magukban hordozkk kvn tenn ; Isten nem akar minket nha-nha mikor cselekedni kell a jra indtani, hanem Isten a szentget, a korrektsget mint foly ton ragyog llapotot akarja bennnk megteremteni. E z t mind a kegyelem ltal eszkzli, kegyelme ltal i teniekk szere tetnek hordoziv, fiaiv tesz minket ! A kegyelem valsgos j j t e r e m t s ; Krisztus szerint jjszlets ; a llek bens vltozs ltal azon llapotba lp t, melyben Isten szeretetre mlt, s mlt azrt, mert Isteni; ez llapotban L t e n azon szert lel szereti a l e k e t , melylyel nmagt, melyre nem mlt semmi szpsg, arc, intelli gencia, erny, jsg, ha angyali, h a emberi, de ha nem steni. me az 'steni lelkek, az istenlt l e l k e k , . . . a kegyelem mel felruhzott elkek, az kteni lettl t j t lelkek, melyek ezen bens erejknl fogva isteni aktusokkal bi nak ; rtel mkben isteni ismerettel vagyis ismerettel, mellyel csak Isten b r , . . . vgyaikban remnnyel, isteni vggyal, mellyel Isten megkvnja n m a g t . . . szeretetkben isteni szeretettel, melylyel Isten s er ii azt s pedig szksgkpen szereti azt, ami isteni; szksgkpen kedves eltte, szksgkpen boldo gtja, szksgkpen drga, becses eltte. me a kegyelem bl l llek bele v a n vonva az istensgbe ; nem teheli, hogy ne szeresse t az Isten ; nem teheti, hogy szivhez ne szortsa, hogy szerelmes finak ne vallja, kiben neki kedve t e l t ; nem csak jt akar n e k i : egy magasabb szert ben leli , mely szeretetben a jegyes oly sokat olvas ki jegyesnek lelkbl, mely szeretetben megrti, hogy a llek nemcsak az Isten prtfogoltja hanem az sten kincse, vlasztottja, egyetlen s szerelme. mily titok a kegye'em llapotban l llek: Ha azt mondom, hogy drga kvekbl, magnetikus fnyben g koronja van, kls dszt mondtam; ha az mondom, hogy
;

190

PROHSZKA OTTOKR

feioidoti. sz.ik

riik"a ]<c?'>
l

""

4 r

Sk at '

i e

lnybl s i'latbl v a n szve ruhja, keveset mondtam; csak ha azon ogalmakhoz rulok, melyek egy bels letet, az isteninek az let legmlyebb es i jb va' el rst je lentik, h a Krisztusra gondolok a Tboron, kinek arca az istenfisgtl fnylett, mint a nap ; s ha a kegyelem tztl ragyog arcra gondolok Istvn vrtannak, kinek arca ragyogbb, mint az angyal arca : csak ha az Apokalipszis k p r e gondolok, melyek az izz fmek bels hevt, klre sugrz fnyt s sznei', a drgakvek mly fnyt szedik ssze, hogy megteremtsk alakjaikat s hogy zpsgkei a bellrejtz er kisugrzsnak tntessk fi : akkor ragadom meg nmileg, b r in speculo et aenigmate, a l'.ek szpsgt s nemes g!! Amely llekbe az steni letnek ez r a m t nti az Isten, annak a lleknek minden foltja, szeplje, de mg hallos, szks sebe is eltnik, helyt d a termszetfltti isteni let nek. A b n is, a hall e sttsge, az Istentl val e for dul nak jeges, termketlen, az rk hallba hajl llapota eltnik az isteni kegyelemnek letet, lelket, fnyt, ht raszt valsgval szemben; s e mdot vlasztotta ki az I^ten a bnnek trlesztsre, a legnagyobb bajt, a legsznalmasabb nyomort eloszlatja sz lettnek legmagasztosabb s legbol dogabb kzlse ltal, melynl tbbet tenni nem lehet, mert ha a teremtmny isteniv lesz, miv legyen mg azon kvl? Most trgyunkra trnk ! A feloldozs megbocstja a b n t ; a feloldozsnak krisztus' nye miatt az Isten eltrli a llekrl a b n t ; mivel pedig a bn trlesztse a megszentel malasztnak lelknkbe val ntse ltal eszkzltetik, azrt a feloldozs zava' j e l e n i k a lleknek kegyelem llapotba val helyezst. E teht a feloldozs szavainak termszet fltti, Krisztus Jzustl szrmaz rtelme; ez az rtelem az az erteljes, letteljes jelents, melyet csak a kinyilatkoztatsbl ismernk. Kzvetlenl t e h t ezen szavak : n tged eloldozlak jelentik a bntl val feloldozst; trgyilag pedig jelen tik a megszentel malasztot, mely ltal a b n trlesztetik. Mondtam, hogy jelentsk erteljes, m e r t laluk az Isten a kegyelmet valsggal a 'lekbe n t , s nti mindannyiszor, ahnyszor e szavak Krisztus nevben, Krisztus szndkai szerint alkalmas, elkszlt lelkek fltt elmondatnak. H a a llek nem rdemes r, akkor a : zavak hatstalanok ; de ha rdemes, kigyullad nyomukban a fny s az let, a megszent l malaszt, mely nvnden b n t kizr. A feloldozs ltal teht Isten lelknkbe nti a megszentel malasztot; e szavak hatsa a malaszt!

A FELOLDOZS

191

Ez igazsgbl tbb "ontos s vilgossgot teremt kvet keztetst vonunk ! Megrtjk elszr is azt, hogy mikp lehet
bnt tbbszr i<s

egy b n t tbbszr is megbocstani s pedig valsgos, hatsos " (eloldozssal. Szoktk ugyanis a bnt ktelkkel, folttal ssze hasonltani, amely hasonlatbl p azrt, mert anyagi, t e h t a szellemi folyamatokra teljesen t nem vihet, az a nehzsg , tmad, hogy ha a b n igazn folt, s a bn rleszts a foltot eltrli, hogyan lehet egy foltot tbbszr is letrlni? mikp lehessen ktelket tbbszr is oldani? valban, ha a folt le van trlve, azt jra etrlni nem l e h e t ; a b n t azonban tbbszr lehet megbocstani; mert a bnbocsts nem mecha nikus trleszts, hanem tekintve a megsrtett flt, megengesz telt akaratnak egy bens tnye; tekintve pedig a hatst, a meg szentel malasztnak kzlse; mr pedig mindkett akrhny szor ismtelhet. jra meg jra ismtelhetem ersthetem, hogy mindent megbocstok, amint azt az emberek is szoktk t e n n i ; a megszentel malasztot is vgnlkl ntheti az I ten a llekbe ; h a ez a malaszt nem tall tnyleg bnt a llekben, ez a krlmny semmiben sem cskkenti vagy vltoztatja a malasztnak hatst, megszenteli ugyanis a lelket; ha bnei vannak, megszenteli elszr; ha nincsenek, megszenteli az ltal, hogy fokozza benne azt az letet, mely a b n t kizrja. Megrtjk msodszor azt is, hogy mi a kzvetlen, mi JS,* "f""SJ" a kzvetett bnbocsnat. A kzvetlen bnbocsnatot a feloldozs eszkzli azon bnktl, melyeket tnyleg meggy nunk ; a kzvetett bnbocsnat azon bnket illeti, melyeket meggynnunk nem kell, vagy nem lehet, termszetesen nem a szgyenre, hanem ms okokra val tekintetbl, ezek is eltrltetnek, jllehet megmarad ktelezettsgnk azoknak ksbbi meggynsra ; eltr ttnek pedig a feloldozsban nyert megszentel malaszt ltal. Aki jl gynik, s bnt megbnja, h a feloldoztatik, megszerzi a megszentel m a l a s z t o t ; mindenki jl gynik, aki megvallja azt, amit itt s most t u d , s ms fensbb tekintetekbl e l m o n d h a t ; lehet azonban, hogy valamit elfelejtett; lehet, hogy most nincs kpessge, fizikai ereje a bevallshoz; lehet, hogy nem vall hatja be, mert ms is meghallja, vagy mert finak gynik, s az, ily gynsban a piets szgyenletes bnk bevallstl flment; lehet, hogy nem gynhat meg valamit, mert azltal okvetlenl ms szemly becslett a pap eltt tnkre t e s z i ; ezek a bnk teht, melyeket egy j gynsban elfelejt, vagy nem gynhat meg, kzvetve trltetnek e l ; a meg szentel malaszt ugyanis beradvn a llekbe, b n t ott nem
e

m e e k t

, M M l ?

192

PROHSZKA

OTTOKR

M <

i Irj(''

argV'e^M^S oidotBi formirl,

e z

tr, a bnnel meg nem ir s a lleknek a termszetfltti letet klcsnzi. A szentatyk, az egyhz praxisa tnyleg mindig ezt hirdette ; a feloldozs ltal szabadultak meg a lelkek az s egyhz buzgalmas, izz lgkrben a h a l l t l ; ltala bred tek Krisztusban l e t r e ; de az segyhz nem magyarzta meg, hogy mikp trtnik ez s nem distingvlt, nem fejtette ki e szavak termszetfeletti rtelmt rszletesen; ez a kifej ts jelenleg teljes : a feloldozs szavai hatsosan jelentik vagyis eszkzlik a megszentel malasztot, s ezltal trlesztik a bnt. A feloldozs szavai a latin egyhzban a kvetkezk : cn tged feloldozlak bneidtl az Atynak s Finak s Szentlleknek neveben ; a keleti egyhzban klnfle formulkkal tallkozunk ; melyek inkbb esedezk, mint tletet kijelentk: bocsasson meg neked az Isten, engedje el bneidet*. Hallja meg mindezt, amit meggyntl, az Isten, elengedvn minden tartozsodat.* Te magad Isten, kegyelmezz* ; bocsasd meg szolgd vtkeit* ; trld el szavaim ltal lelknek foltjait*, s ms hasonlk. Jeles rk azt lltjk, hogy a rgi egyhzban ltalnos volt ez az esedez alakja a feloldozsnak s hogy csak a X I I . sz zadban ltni nyugaton a jelent md hasznlatnak n y o m a i t ; e flfedezsket pedig deskesernys megjegyzsekkel szok tk ksrni a skolasztikusokra, mint akik a priori* okos kodsokkal s nem pozitv trtneti kutatsokkal kvntk t a dolgot tisztba hozni. Ezek a polmik nagyon kedves benyomst hagynak az olvas lelkben, mert mindenki meg gyzdik rla, hogy egyrszt a v d nincs a levegbl kapva ; de ugyanakkor msrszt azt is knytelen bevallani, hogy a szegny skolasztikusok nagy rsze bizony nem t e h e t rla. E vdaskodsok gy tnnek fel elttnk, mintha kt, nagy korklnbzetben ll testvr ktekednk, kik kzl a fiatal tele v a n elismerssel s bmulattal az regebb vvmnyai s rdemei irnt, de nha, mikor szembe tnik, hogy az regebb mg se t e t t mindent, st nha olyasmit t e t t , amit a kezdemnyezs gyarlsgban el nem kerlhetett, s most msknt tenne, zsrtldik vele. A rgi skolasztikusok a theolgia szisztematizlsval lvn elfoglalva, bizony nem sokat k u t a t t a k a rg sgekben ; arra egyszeren r nem r t e k ; k az okoskodsokban annyira elmerltek, hogy nem vizsgltk nagyon, vjjon minden gy volt-e mindig az egyhzban, vagy legalbb egyik msili apostoli egyhzban, mint ahogy volt, mikor k t r a k t a -

A FELOLDOZS

193

tusaikat rtk. Ez sok idbe kerl, s a szubtilis fejek nem is igen zeretik azt az let s trtnet kerl utain feltallni, amit k nagy knnyen, okoskodva elteremthetnek. Pedig a szentsgekben nem kell sokat okoskodni; ezek pozitv rendelsen alapulnak s anyaguk alakjuk, kiszolgltatsuk Istentl fgg. Azt pedig a hagyomnybl vesszk, s azrt a sklval ktekedni szeretk azt mondjk : tbbet r e rsz- ben valamely apostoli egyhz biztos hagyomnya, mint akr hny skolasztikus tetszets okoskodsa. Tagadhatatlan, hogy van valami a dologban. A skia srgette a feloldoz pap bri hivatalai; a bn bocsnat az egyhzban bri tnykeds, m e . t a bnbocs tsi hatalom bri hatalom ; mr pedig a bri tletet jelent mddal s nem ktmddal vagy hajtmddal kell kifejezni; teht a feloldozst ki kell egyenesen je enteni s nem imdsg kpen, esedezskpen adni. Ez az okoskods roppant vilgos, de azrt senki se fogja belle a kvetkeztetst v o n n i : t e h t az esedezskpen adott feloldozs rvnytelen ; a grammatika nem tiszta logika, s a logikban p azrt v a n egy roppant fontos fejezet a sz hasznlatrl de suppositione terminorum, hogy vigyzzunk r, mit jelent a sz a klnbz helyeken. Lehet tletet hozni esedezskpen i s ; a vilgi tlszkek is gy tlhetnek s nhol tlnek is a kirly nev ben, hogy a kzvetlen br szemlye nem is emlttetik s az egsz tlet szenved alakban mintegy szemlytelenl esik m e g : felsge a kirly nevben N. N. elmarasztaltatik pen gy az esedezskpen adott feloldozs Isten bocssson meg, midn nemcsak vgyat, hanem a miniszterilis, instru mentlis kzremkdnek hatrozott a k a r a t t jelenti, pedig ezt jelentheti, akkor szszoros rtelemben v e t t tlet. A pap azonban a penitenciatarts kiszo glta tsban nemcsak a br hanem az orvos szerept is viszi s tny, hogy az segyhzban a br sehogy sem szortotta httrbe a lelkiorvost, br tudta, hogy a kulcsok hatalma bri, tl hatalom. A bnk az szemkben sebek voltak, melyeket nagy hozzrtssel kell kezelni; a penitencik orvosszerek voltak, melyeket a baj s beteg termszete szerint meg kellett vlasztani. A rmai Rituale figyelmezteti a papot arra, hogy ne vesztse szembl, hogy a brnak s orvosnak tisztjt viseli. Ez a felfogs oly ltalnos, hogy minden cenzrt gygybntetsnek t a r t a n a k a kanonistk ; bntets, mely gygytson; igazsg szerint kell tlni, de a mi igazsgszolgltatsunk gy van berendezve, hogy bn13

Prohszka: Bnbnat.

13

194

PROHSZKA OTTOKR

tetsei mind gygybiintetsek s azrt brink is mind orvosok. Mr pedig mi telel meg a lelki orvosnak jobban, mint ha a lelki-krok gygytsrt Istenhez folyamodik? a szr Naaman, blpoklos, Elizeushoz fordul, hogy gygytan meg t ; Elizeus rparancsol, hogy frdjk meg htszer a J o r d n b a n : Megharagudvn Naaman, visszaindul vala, mond vn : azt vltem, kij hozzm s megllvn, segtsgl hvja Ura Istene nevt s megilleti kezv a poklossg helyt s meggygyt engem. (IV. Kir. 5. fej. 11.) Igy gondolta el magban Naaman, hogy Elizeus gygytson. Isten segtsgl hvsval segtsen rajti Nem csoda teht, ha az atyk, kik a bnt a llek sebnek nztk, az abszolucit knyrgs, esdeklskpen mondtk el a bns lltt. Azonkvl, hogy mirt vlasztottk inkbb ezt a vgyd alakot hatrozott szn dkuk kifejezsre, arra van mg akrhny ms ok is. Ki akartk fejezni az Istennek a causa primanak mkdst, hogy e h a t s Istentl jn s nem mitlnk ; azonban a causa prima mkdsnek kifejezse ltal sehogy sem t a g a d t k A rgi egyhzban sajt kzremkdsket; hiszen ha valaki egy beteget deti aiakia <ii- imja ltal gygyt meg, az az ima ugyancsak nem tagadja * "' meg az imdkoznak kzbelptt. Az ima mindkettt jelenti, az imdkozol s az Isten ! Azonkvl a kegyelem oly fnsges hats, az a malaszt, mely a llekre a feloldozsbl rad, valami oly isteni eszkzls, hogy br mi is szereplnk ltes tsben, de alzatunk szvesen ragadja meg az hajt ki fejezsmdot : S gy a rgi egyhzi felldozs inkbb ima volt, mint kijelentsl Nem tallunk ugyan az atyk irataiban s a I X . szzadot meg nem halad latin Ritulkban sehol hatrozott feloldozsi alakot, mert amely a latin Ritulkban olvashat, Nines hatrozn az a zldcstrtkn adatni szokott abszoluci ; errl a vle""r^I" * menyek nem egyeznek ; nmelyek az egyhz szne eltt r vnyes, a bnt nem illet, csak a vgzett penitencill val mintegy hivatalos felmentsnek veszik azt a feloldozst, msok szoros rtelemben vett bnbocsnatnak. Hogy a szentatyk irataiban mirt nem tallunk szentsgi alakokat, annak o k a a disciplina arcani, mely a szen'sgekre elssorban kiterjedt. Irataik kzkzen forogtak, s azrt azokban tze tes meghatrozst nem olvasni. Ismeretesek I. In e p p a szavai, aki krdeztetvn a gubbii pspktl, vjjon a prezbitereknek szabad-e a gyermekeket brmlni? azt felelte: ez csak a pspkknek szabad ; a szavakat pedig nem mondhatom, hogy ne ltszassam inkbb rulnak, mint tancs0 6 14

A FELOLDOZS

195

adnak. Jllehet ily tartzkodk az atyk, kifejezseik mgis inkbb az esedez feloldozsokra utalnak, azt rjk ugyanis, hogy a bnk az egyhz imi ltal bocsttatnak m e g ; hogy a bnsk a papok esedezse ltal szabadulnak meg terhktl. Igy lehet rteni Szent J a k a b szavait is: valljatok meg teht egymsnak bneiteket*, (c. 5. v. 16.) E szavakat Ori genes (Horn. 2. in Leo.), Chrysostomus (L. 3 de Sacerd.), Callixt ppa (Burchardnl 1. 18. c. 2.), Szentviktori Hug, Szent Bernt, Szent goston mvei kzt foglalt de visitatione infirmorum* cm knyv szerzje, a gynsrl rtik ; ugyanigy rtelmezi az jabb szerzk belthatatlan s o r a ; ha pedig gynsra rtik, akkor az az orate, az a deprecatio alkalmasan a feloldozst jelzik. Alexandriai Kelemen elbeszlse a rablv lett neofit nak Szent Jnos apostol ltal trtnt megtrtsrl ugyan erre a kvetkeztetsre utal. gri Szent Jnos, hogy imi ltal kieszkzli neki a bnbocsnatot; amint Evangliumban is buzdtja az egyhzat, hogy imdkozzk azokrt, kik nem vt keztek peccaium ad mortem, bnt, mely mintegy menthetlenl az rk hallba vezet. A bnbocsnat az egyhz, vagyis a papok imjnak, knyrgsnek ksretben a d a t o t t ; imd kozva oldoztk fel testvreiket a bntl. Ugyanezt bizonytja a kzfelttel is, amellyel a feloldozst adtk. Mert a kegye em truhzst jelent k z f e t t e t az egyhzban mindig ima ksrte. Legvilgosabban szl errl Szent goston, midn rja (de baptis. 1. 3. c. 15.) Quid est aliud manus impositio, nisi oratio super hominem? Kzfelttel ima nlkl jelentktelen, ertlen tnykeds, azrt, h a kzfelttelrl van sz, az imt kln nem is emltik. Az segyhz teht alighanem mindentt esedezskpen oldozta fel a b n s k e t ; srt a srnkozkkal, esedezett az esedezkkel; szentsgi alakjai is nemcsak hatsukban, hanem fogalmaztatsukban is imaszerek voltak l hatalmnak n t u d a t t azrt sohasem v e s z t e t t e ; csak alzatnak, ministerium-nak adott kifejezst az esedezskpen fladott abszoluciban; azrt nem disputlunk vele, hanem plnk rajta, plnk keservn is, mely szvt elfogta, midn hatal mt esedezseiben s alzatban Novatus s Montanus flre ismerte. Foglaljuk ssze rviden e fejezet gondolatmenett, hogy abbl a legfontosabb kvetkezmnyt levonhassuk. A feloldozs " hatsosan elengedi, megbocstja a b n t : nem kell hozz tkletes bnat, elg a tkletlen i s ; azonban bnbocsnat
A

* " *
e te

bimbocsnJt

13*

196

PROHSZKA OTTOKR

a termszetfltti rendben nincs megigazuls n ' k l ; a fel oldozs szavai nem kls eredmnyeiben s denominatiiban trlesztik a bnt, hanem az let, a fny zne indul meg ltaluk az Istenbl a llekre s tformlja, lnyegben flemeli, istenti a lelket; megszentel malasztot kzl vele. Mltn vonjuk le mr most ezt a kvetkeztetst: ieht az egyhz llal eszkzlt bnbocsnat valsgos szentsg! Kls jelek, szavak ltal hatsosan kegyelmet adni Krisztus rendelsbl, . . . annyi, mint szentsget kiszolgltatni. Ne csodlkozzunk azon, hogy Isten kls jelekhez kti a kegyelmet; az emberi szvek vgya az Isten kegyelmnek rzkelhet alakban s bizonysgban val megragadsa. Az Isten a lnyeget elrejti; a termszetben az llagot az esetkek al, a termszetfltti ben a kegyelmet a jelek al ; a fldi fejletlen ltnek megfelel e viszony a valsghoz ; az apostoli sz videmus nunc per speculum in aenigmate sokfle vltozatban termszeten s termszetflttin vgig jellemzi az embert s lett. 'lSn A bnbocsnatnl e jel, ez a kls cselekvs : az tlet. " " A keresztsgben a moss, az azt jellemz s meghatroz szavak ksretben, hogy n tged megmoslak, megtiszttlak, szepltelenn, kedvess teszlek s ezltal az Istenbe thelyez lek, beleptelek, beleoltlak, . . . kpezi kls jelt a kegye lemnek. A brmlsban s az utolskenetben az olajjal, krizmval val megkens s annak termszetfltti rtelmt meg hatroz szavak, az Eucharisztiban az tel s evs, mely a lelket tpllja, az egyhzi rendben a hatalom kzlse a kzflttel ltal a hzassgban maga a vgbemen szer zds, az az rzkelhet, szent cselekmny ; a penitenciatarts szentsgben pedig egy sajtsgos tlet jtszdik le elttnk. A megtrdtt, bneit bevall, nmagt vdol, knyrletrt esdekl ember . . . s az Isten nevben tl br, aki feloldoz vagy megkt, llnak szemkzt. Igaz, hogy ez kegyelmes tlet, mert clja is kegyelmet, a legnagyobb jt kiosztani, kiszol gltatni az arra rdemes lleknek; de mgis csak tlet, hol a bns alveti magt s kirovatik r az elgttel is. A szentsg t e h t az az egsz klsleg vgbemen folya mat : a bns alvetse, megadsa s a brnak tlete. Az elbbi elem kezdetleges s befejezetlen; az utbbi elem pedig azt befejezi s egy egssz hatrozza meg a klnfle cselekvseket. A peripatetikus filozfibl klcsnztt msza vakkal, melyek klnben az emberi felfogs ltalnos irnyt s nem egy blcseleti rendszernek sajtos fogalmait jellem zik : azt, ami ms ltal meghatroztatik s vele egy egszet
ie

A FELOLDOZS

107

kpez, materinak, ami pedig a materit valamiv, pldul a ft asztall teszi s pedig nem mini a fejsze, mely a desz ka': vgja, hanem mint a fval kzlt s a fn kifejezett meghatrozs, azt formnak hvjuk. Tze es meghatrozsok kedvrt a skolasztikusok e fogalmakat tvittk a szents gekre, melyekben kvetkezleg szintn kt alkatelemet klnbztetnk : materit s formt. Anyag a keresztsgben a vz s az azzal val moss, alak a mosst ksr sza vak ; pen gy a penitenciatarts-szentsgnek anyaga, a bnsnek bnkd nvdja, alakja pedig a feloldozs szavai. S mik a fnntarts szavai? a fnntarts szavai nem kpezik "'^'S^-.' alakjt a szentsgnek; tletet mondanak ugyan s pedig Krisztus hatalmbl, de ez az tlet nem ad kegyelmet soha s kvetkezleg nem kpez szentsget. gy j u t o t t u n k a penitenciatarts szentsgnek skolasz tikus sszelltshoz, a matria s formhoz. Ezt a kt rszt a rgi egyhz ily felfogsban s fogalmazsban term szetesen nem i s m e r t e ; csak ahhoz ragaszkodott, hogy a bnsnek be kell vallani tredelmesen, bnkdva bneit, hogy eleget kell tennie s h a mlt r, feloldoztatik ; a fel oldozs ltal pedig Isten gyermekv vlik ; de hogy a gy nst, bnatot, elgttelt anyagnak, a feloldozst pedig alaknak hvjuk, azt mg nem is gyant'ta. A X I I . szzad ta azonban a rendszeres gondolkods s ismeret rdekben mindnyjan a penitenciatarts szentse- , * '&l*ak gnek materijrl s formjrl is szlnak. Midn ez a hatrozatlan materia sz tved tollnk al, knnyen gon dolhatn valaki, hogy a szentsg anyaga maga a bn. N melyek a meggynand bnket valban materinak hv jk, de hozzteszik, hogy a bnk materia circa quam s non ex qua. Csak a sznak tg rtelme juttathatja esznkbe ez tletet, hogy a b n t a szentsg materijnak mondjuk. A szentsg ugyancsak szent j e l ; a szentsg anyaga az, amibl a szentsg flpl, ami a szentsget alkotja; mr <most> a bnt mondani a szentsg alkot rsznek, teht annak, ami a msik rsszel sszejtszva a kegyelmet, a megszentelst eszkzli, esszen bizarr s mltatlan gondolat. A szentsg *
A ny 2

tT

anyaga a ezen s nek.


S

szent; a bn nem a z ; kvetkezleg nem is rsze a szentsgnek. Azonkvl a szentsg arra val, hogy a b n t eltrlje; a b n t e h t mint megsemmistend terminus ll a szentsgekkel szemben, amely annl teljesebb s hathatsb lesz, minl inkbb megsznik a b n minden szlkjval s gyknkjvel e g y t t !

198

PROHSZKA OTTOKR

Kpezik-e a szent s e ; anyagt a bnbnnak aktusai?

A bnt eszerint teljesen ki kell zrni a szentsg anya gnak fogalmi krbl; ott csak a bnbn aktusairl, gy ns, bnat, elgttelrl lehet sz. Kpezik-e rszt, nvszerint materijt a penitenciatarts szentsgnek a bn bn aktusai? ez a krds! E rszben a theolgusok kzt nzeteltrs uralkodik. Scotusnak, a hres ferencrendi theolgusnak iskolja a bn kd bns aktusait nem akarja a szentsg anyagnak tekin teni, s maga Scotus vilgosan kijelenti, hogy a bnat, gy ns s elgttel semmikpen se kpezik rszt a penitencia t a r t s szentsgnek* (III. D. X V I . 9. 1.). Azonban e ki jelents a trienti zsinat u t n t a r t h a t a t l a n ; mert e zsinat (14. ls 3. fej.) azt mondja, hogy a bnat, gyns, elg ttel, a szentsg teljes, tkletes volthoz, a bnk teljes, tkletes megbocstshoz Isten rendeletbl szksges s e tekintetbl a penitencia rszeinek mondatnak*; mshol is quasi materinak* nevezi azokat. Scotus t e h t tbbet mon dott, mint kellett v o l n a ; msrszt azonban tny az is, hogy a trienti zsinat Scotus vlemnyt krhoztatni nem akarta ; tantvnyai teht azt mondjk : a trienti zsinat szerint a bnbnk aktusai ad integritatem* a szentsg befejezett sghez t a r t o z n a k ; ebbl azonban nem kvetkezik, hogy lnyeges rszeit teszik, melyek nlkl nincs szentsg; mert a dolog lnyege s kvetkezleg hatsa is elgg biztostva van, ha nincs is minden, ami ksz s befejezett volthoz kellene 1 Pedig ht csak arrl van sz, hogy mi alkotja meg a maga nemben a szentsget m a g t ; nem pedig arrl, hogy mi kell hozz, esetleg elkszlet s flttkpen; utvgre mg a b n t is lehetne a szentsg anyagnak mondani, ha valaki a mer flttet is materinak mondja. A vita szzadokon t hzdik ; mondhatni, hogy mind kt flnek j rvei vannak. gy ltszik, mintha e v i t a medd s skolasztikus szrszlhasogats v o l n a ; azonban Scotus egyik argumentuma s ez argumentummal szemben val llsfoglals egyszerre a praxis kell kzepbe veti a kt ellenkez felfogs rvnyeslst. A skotistknak nagyon kedvez a gyakorlat, legalbb a mostani. Mi mindenkit abszolvlunk, ha nkvletbe esik, ha nem is adhatja bnbnatnak legcseklyebb j e l t ; st ha egyltalban nyoma sincs annak, hogy gynni kvnt, me, mondjk a skotistk, hol vannak a bnbnat rzkel het nyilvnulsai, melyek a szentsgbe alkot rszl be folyjanak? ! ha pedig nincs meg az egyik lnyeges alkot rsz,

iz a krds gyakorlati.

A FELOLDOZS

199

lehet-e akkor szentsgrl egyltalban sz? minek abszol vljk az ilyet? gy ltszik teht, hogy praxisban mindny jan skotistk vagyunk, mint ahogy a praxisban senki se tanitja a praemotio physict, senki a praedestinatit ante praevisa merita 1 St e gyakorlat kifejlse, a fordulat e vlemny szerint val eljrsban mg inkbb nyomsitja a skotista vle mny rvnyt. A XVI., X V I I . szzadban tlag tagadtk a theolgusok, hogy abszolvlni lehessen oly beteget, ki n kvletben fekszik s semmi jelt sem adja b n b n a t n a k . Hivatkoznak a rgi egyhz praxisra, amely abszolvlta ugyan az ily szerencstlent, de csak akkor, ha legalbb voltak t a n k r, hogy az illet gynni kvnt. A tbbi hasonl eset az egyhztrtnelembl nem tartozik ide ; mert akr Fulgentius katechumenje, aki rzketlenl fekszik s mgis megkereszteltetik, akr goston hzassgtri, kik letjelt nem adnak s mgis megkereszteltetnek vagy feloldoz tatnak, tnyleg, az llapotuknl fogva, tudniillik mert katechumenek voltak vagy mert a nyilvnos penitencit tartot tk, tnyleg, mondom, krik a szentsget. Mg gy lltak az gyek, mondhatni nem volt nagy ki lts a skotista vlemny rvnyeslsre. Ksbb azonban fordulat llt be a gyakorlatban. Kezdtk abszolvlni azokat is, kik nem krtk az abszolucit; elhagytk azt a felttelt is, ha ugyan keresztny letet lt; s e gyakorlat lta lnos lett s most senki se krdi a krlllktl, akart-e az illet gynni vagy n e m ; hanem miutn a gyntat meg tett s megksrelt minden vele lehett, feloldozza; igaz, hogy flttelesen, de errl szlni is flsleges, mert minden feloldozs fltteles, tudniillik ezen felttel alatt adjuk : h a rdemes r az illet. Ez mr az aktus sajtossgbl kvet kezik. Akik a bnsnek b n a t t , gynst a szentsg val sgos, alkot rsznek tartjk, azok avval llnak el : van az ilyen betegeknl is bnatuknak s alvetsknek mindig kls jele, esetleg a piheg llekzet, shajok, fohszok, szemeik esd pillantsa, jllehet ezeket a gyntat tn nem rti! Mennyire mondhat az ilyen szre nem vett bnat rzkelhetnek, arra kr szt pazarolni I Elg az hozz, hogy a praxis ez s mindkt vlemny igyekszik e praxisban rv nyesteni vagy legalbb hozz alkalmazni felfogst. Mi t e h t minden rzstl megfosztott, nkvletben fekv beteget feloldozunk s a trienti zsinattal mgis azt tartjuk, hogy a bnat, gyns s elgttel a szentsgnek

200

P R O H S Z K A OTTOKR

rszeil, a szentsg anyagul tekintendk. Hogy mily rte lemben kpezik anyagt a szentsgnek, arra nzve zavar talanul t o v b b folyik a pro s contra rvels; hiszen minden szentsg lnyegileg m s s m s j e l ; ms a moss, az tkezs, a szerzds, az tlet s az ily dispart dolgok anyagnak meghatrozsban bizonyra nagy fogalmi kilengsek lesznek szlelhetk, anlkl, hogy a dogma rtelmt csorbtank. Ami a fkrdst illeti, melynek trgyalsban a kit rsre alkalom nylik, hogy a penitenciatarts valsgos szentsg, az el nem homlyosul az ilyen theolgiai elmlye dsek s eltrsek ltal ; a katholikus igazsg kezdet ta ragyo gott a theriban s praxisban, hogy a feloldoz tlet ltal, melynek a bnkd bns alzattal veti magt al, meg szabadul lelke a bntl s brmikp fogtk is fel a megiga zulst, s ha mg oly fejletlen volt is a grcinak, mint habi tusnak felfogsa, annyit t u d t a k , hogy a feloldozs ltal vissza nyerik azt, amit a keresztsgben nyertek, az jjszlets valsgt, szvkben kirad a szeretet az Isten lelke ltal, aki bennnk l a k i k ; beleoltatnak Krisztusba s az rk letre rdemes cselekedetek gymlcst hozzk, melyet elbb nem hozhattak 1 Ismtlem, ez a rgi egyhz fogalma a peniteuciatartsrl, mely fogalomnak a skolasztikus theolgia azt a nevet adta : Sacramentum . . . Szentsg. E fogalom klnsen vgig ksri az egyhznak kez dettl mig kedvelt prhuzamt, melyet a keresztsg s a penitencia kzt vont s von. A keresztsg s a penitencia t a r t s rdemre, rvnyre, hatsra, szksgessgre nzve kt szemben ll isteni rendels. Krisztus vrnek ereje gygyt bennk hallos sebeket. Ha a katechumen meggyilkolt vala kit, b n t a keresztsg trleszti; ha a keresztny a gyilkos, a penitenciatartsban s a feloldozsban tall dvt. (gost. De conjug. aduit. 1. 2. c. 16.) Azrt a penitencinak ki szolgltatsa is olyan misztrium, mely csak az egyhz szolgit illeti. Az apostol szavt, hogy k dispensatores mysteriorum Dei, az egyhz a penitencirl csak gy r tette, mint a keresztsgrl; az Isten misztriumai els sorban a hatalmak, melyeket Isten a bnbocsnatra adott, olyan pedig kett van, ms s ms u g y a n : a keresztsg s a penitenciatarts. Innen az a szp szoks, mely zld cstrtkn a dogmnak kifejezst adott, hogy a diaknus az offertrium u t n a pspkhz vezette a katechumeneket s a nyilvnos b n b n k a t ; azokat, hogy megkeresztelje ;

A FELOLDOZS

201

ezeket, hogy vgleg feloldozza; ez alkalombl gy szlt a pspk : Szaporodunk az jjszlttekkel s erben nvek sznk a megtrtekkel; mos a vz, mos a knny is s Szent Simpliciusrl olvassuk, hogy hrom rmai bazilikban ki jellt papokat a bnbnk s a megkeresztelendk szol glatra. Mltn fejezzk be e fejezetet a penitenciatarts nevei- a'S-fiVo'f; vei, melyek szentsgi erejt s mltsgt h i r d e t i k : Tertullinnak s Alexandriai Kelemennek ez a msodik segly nyjts, ez az dv msodik pharusa vagy mint nmelyeknek tetszik mentdeszkaja ez a masodik kegyelem*; Nazianzi Gergely szemben ez a fradalmas keresztsg*; ez a msodik ^jjszlets*. Theodoret szerint, s Jeromos szavaival lve, a masodik kapuja az egyhznak* ; a keresztsg az egyhzba-lps k a p u j a : a bnbnat az egyhzba val visszatrs ajtaja*. Mindkt szentsgben az Isten lelke mkdik ; mindkett szksges az dvssgre a bnsknek, az egyik a pogny, a msik a keresztny bnsknek. Hogy egymstl klnbznek, azt nem kell mr bebizonyta nunk, elg hogy bebizonytottuk, hogy egyek egy termszet fltti, Krisztus ltal rendelt speciesben, mely azt mondja, hogy m a szentsg?* A keresztsg szentsg, a penitencia tarts is az. Igaz, hogy siralmasabb, fradalmasabb, s nem oly gykeres hatsaiban a penitenciatarts, mint a ke resztsg, de azrt minden bnt trleszt, melyet a kereszt sg utn elkvettnk s visszalltja a lelket azon rdemeinek birtokba s a megszentel malaszt azon fokra, mely a bn beess eltt rsze volt. Ezt a theolgia reviviscentia meri, torum-nak hvja, s egyike azon igazsgoknak, melyek az "SSg^"* Isten knyrletet legragyogbb vilgtsban tntetik fel a vgyd bns lelke eltt. Mert Isten megtehetn, hogy a bn folytn a llek elvesztse minden elbb szerzett rdemt, * amint elveszti a megszentel malasztot, ha mg annyira bvelkedik is benne ; de az Isten sehogy sem akarja a bn nyomait az rdem elvesztsben megrkteni. Elfogadta * Sar^''' kegyelmessgben az ember termszetfltti cselekedeteit rdeml az rk letre, meg is adta volna ez rdemnek jr jutalmat, ha az ember ez llapotban meghalt volna ; de ime kzbejtt a bn, a kegy elemveszts; mi lesz mr most, ha a bns jra visszatr az Isten kegyelmbe, azokkal az rde mekkel? A theolgia azt feleli: az Isten szne eltt azok az rdemek ismt fllednek, mert a b n csak akadlyul szol glt, hogy ne jutalmaztassanak, de nem eszkzlte azt,
Mit ad T l M M lii:,dm t

202

P R O H S Z K A OTTOKR

hogy megsznjenek. Igy t e h t a penitenciatarts ltal fl led minden elbbi rdemnk s mivel az rdemnek megfelel a kegyelem foka is, flled az a megszentel malaszt, melylyel elbb brtunk. A b n t e h t minden rkkval kvetkez mnyeiben kivsz, zsartnoka elalszik, pusztulst az letnek teljes, elbb brt foka vltja fl; nem marad semmi, ami figyelmeztetn az rkkvalsgban, hogy az Isten valamit elvont tlnk, amit mr elbb a d o t t ; nem . . . dona Dei sunt sine poenitentia; Isten nem von vissza abbl semmit, amit szeretetben egykor j u t t a t o t t neknk, csak a b n ne akad lyozza t, hogy megldjon irgalmnak bsge szerint.

XIV.

Kik kthetnek s oldozhatnak bnket az egyhzban?


Alig van vilgosabban s lesebben kidombortott jel lege az egyhznak, mint az Istentl nyert hatalom ntudata, , melynek hordozi az apostolok s nem az sszegyhz. Minden ""^"oi, * hatalom s tekintly, mely Istentl az egyhzra tszrmazott, az apostolokban van letve. Azrt nem csodlkozhatunk azon sem, hogy a bnbocst hatalom is teljesen s kizrlag az apostolokban van s azokban, kikre az apostolok hatalmukat truhztk. E gondolat, mely az segyhz trtnetbl nknt kiemelkedik, elegend volna annak bebizonytsra, hogy a bnbocsts az egyhazi szolglat* gyakorlata. Valamint az apostolsgot Isten adta minden h a t a l m v a l : gy a bnbo cst hatalom is Istentl van s az apostolok tudjk jl, hogy k semminem h a t a l m a t vagy szabadalmat sem nyernek a kzsgtl. Az apostolok mindent kzben tartanak ; a hvekkel val kzs munkssgnak semmi nyoma a hatalom s a szolglat* rendeleteiben. Pter egyhazi szolgatrsakaU ismer s a prezbiterekben oly frfiakat lt, kik hozz hasonlan a testvrek tan tsban s vezetsben fradoznak. A zsidk kzt hasznlatos venek itpea-repoi, a pognyok kzt divatosabb s7ucrxo7ro> kifejezsek alatt az apostoloktl fllltott egyhazi szolglatot* rtettk. Ez az egyhazi szolglat* kezelte az egyhazi hatalmat* s e hatalom pedig merben az aposto loktl szrmazott t a presbyterekre s episkoposokra. Akr pspkk voltak legyen mindezek, akr mind csak papok, ezirnt nincs a tudsok kzt megllapods, k k titek, k oldottak, kormnyoztak, rendelkeztek, szval k kpeztk a papi rendet. Az egyhazi szolglathoz* tartoz nak a diaknusok is, kiknek tisztt s hatalmt a szentrs s az egyhzi gyakorlat hatrozta meg.
11 16

A bnbocst hatalmat a diaknusoktl megklnbz-

204
taSm ^ g y . a*i szoisbt..

P R O H S Z K A OTTOKR

t e t e t t papok, sacerdotes kezeltk, kik alatt a pspkj^g^. egyszer papokat rtjk. Ez lltsunk bebizony tsra elgsges volna az apostoli egyhazi szolglatra* hi vatkozni, mely az egyhz szervezetben a leglnyegesebb s p azrt az egyhz letben a leglesebben kiemelked intzmny. Krisztus a bnbocst h a t a l m a t kizrlag az apostoloknak a d t a s az apostolok az ket nyomban kivlt egyhazi szolglatra* ruhztk ; az egyhazi szolgalat fnn llsa pedig indirecte azt bizonytja, hogy Krisztus a bnbocstssal az apostolokat kizrlag bzta m e g ; mert ha nem volt volna az apostolsgnak maradand s kizrlagos funkcija, akkor nem llhatott volna az apostoli tiszt a me rev tekintly llspontjn a kzsggel szemben s nem tar t o t t a volna szksgesnek e merev tekintly truhzst a kzsgtl lesen elvlt szolgalatra. Mr e flig dogmatikus bizonytsba is belejtszik az egyhztrtnelem, melynek vilgnl mg fnyesebben ismer t k fel a katholikus t a n t , hogy a bnket csak a papok bocs t o t t k meg. Brkihez forduljunk, akr Origenes foliansaiban, akr Cyprian leveleiben, vagy az Apostoli Konstitcik ktes
s a z

bizonyts.'

szerzj, de nagytekintly lapjain keressk a bnbocsts kezelit, mindentt papokkal tallkozunk. Kinek valljk be Cyprian elesettjei bneiket? az Isten papjainak*; s az ale xandriai knyes kznsgnek ki eltt nem kell szgyelnie szvnek sebeit? az r papja eltt*, (in Levit. hom.) Az egyhzban dl tvtanok az igazsgnak oly szol glatot tesznek, mint a hbors idk jjeleiben g vrosok s falvak ; nemcsak pusztulst hirdetnek, hanem fnyt is rasztanak ; gy vagyunk e krdsben is a klnfle be vg eretneksgekkel s h a r c o k k a l ; tanskodnak az egy hz ltalnos s ktsgbe nem vont hite mellett, hogy a bnbocst hatalom kizrlag a papok kezben van. Aerius herezise tagadja a klnbsget a pspki s a prezbiteri hivatal kzt, de vitiban flttelezi a papsg bn bocst hatalmt. Egyformk ezek, gymond Aerius, hatal muk, tisztjk ugyanaz. Nem gy van, felelik r az atyk, a kulcsok hatalma igen mindkettjk a bnbocstst illet leg, de a pspk papokat szentelhet, a prezbiter pedig nem. Tudjuk, hogy Szent Jeromosnak is vannak nyilatkozatai, melyek egyes pspkk tlkapsai ellen irnyulnak ; Jeromos nagyban kiemeli, hogy pspk s prezbiter egyarnt b n t bocst, s azrt mindkett nagy az egyhzban.

K I K OLDOZHATNAK?

205

A papi hivatal nagysgnak s fensgnek legkesszlbb rvt a szentatyk a kulcsok hatalmbl mertet tk, mely a papsg kezeibe van letve. Az els pap mindig
... . I ir o

1!* nem oldozhat.

a puspok; o az E u c h a n s z a n a k s a pemtencinak papja ; utna jn mindjrt a prezbiter, ki a pspkt mindket tben helyettesti; kvlk a kulcsok hatalmt ms nem kezelheti: mivel bizonyos s ktsget nem szenved, hogy a diaknusok fel nem oldozhatnak, nem lvn nluk a kul csok hatalma, mely a papsgnak adatott, gy szl a poitiers-i zsinat 1280-ban. Emlkezznk Aranyszj szent Jnos De Sacerdotio cm m v r e ; angyal, arkangyal eltrpl a sznoki r eltt, midn prhuzamot von kztk s a papok kztt, s ltja, hogy ezek nemcsak a vilgbl me rednek ki, hanem az gben is angyaloknl hatalmasabbak nak bizonyulnak a kulcsok hatalmnl fogva. Ujabb bizo nytkoktl b t r a n elllhatunk, mert brki szvesen megen gedi, hogy a kzpkori egyhz a kulcsok hatalmt kizrlag a papsgnak vindiklja. Vannak azonban egyes nehzsgek, melyek azt lt szanak bizonytani, hogy legalbb szksg esetn nem-papok is megbocsthatjk a bnket. E nehzsgek a rgi s a kzp kori egyhz szoksaibl erednek s a trtnelmi tanulm nyok jelen magaslatairl szemllve azokat, kdd foszlanak. A rgi egyhzban kivllag Cyprian szorgos intzke dsei lljk utunkat. 12, levelben azt rja a karthgi papoknak s diaknusoknak : Mivel most mg nem jhetek hozztok, s a nyr is rnk fordult veszlyes lzaival, d vsnek t a r t o t t a m elrendelni, hogy elesett testvreink, kik a vrtanktl ajnl leveleket kaptak s Isten eltt azok nak rdemei ltal kegyelmet nyernek, betegsg esetn ne vrjanak R n k ; hanem brmely prezbiternl, vagy ha prezbiter nincs jelen s a hall srget, a diaknusnl exomologesin facere delicti sui possint, u t manu eis in poenitentiam imposita, veniant ad Dominum cum pace. Minden azon fordul meg, hogy mit jelent exomologesin facere, gynni-e a bnbocsnat elnyerse vgett, g y valami vezekl szertartst s a bntetstl val teljes feloldozst, t e h t teljes bcst? Mert tudjuk, hogy a rgi egyhz a penitencitl, vagyis az ideiglenes bntetstl is szokta volt gyermekeit feloldozni, mg azon esetben is rejuk tvn kezeit s feloldva ket a kisebb excommunicatiotl, ha a knoni penitencit killottk. Az Eucharisztia vtele, ez az pax-a. mely nlkl fjt neki elereszteni gyermev a

Kcuntvt.

j?'t
t

PROHSZKA OTTOKR k e i t ; s ezek is forrn vgydtak a vgleges feloldozs utn, H a pedig nem ezen vgs feloldozsrl van itt sz. mely egyszeren bcs-engediyezs volna, hanem valsgos gynsrl a bnk bocsnatnak elnyerse v g e t t : akkor azt kellene mondanunk, hogy az ilyen gyns s feloldozs nem volna szentsg, hanem az htat egy gyakorlata, mely a szorongatott bnst arra sztnzi, hogy vgs szksg ben minden eszkzt megragadjon, magt minden lehet mdon megalzza, bneit testvreinek s mg inkbb az oltr szolginak, a diaknusoknak bevallja, hogy igy fo kozottabb bnat s megtrds utn lnkebb remnnyel jruljon az rhoz. A diaknusokat illetleg itt-ott zavarok llottak el s a nekik t e t t bnvallomst knnyen szentsgi gynsnak minsthette a np ; tallkozunk is ilyfle trek vsekkel, mert a diaknusok tlkapsai mg a misre is ki terjeszkedtek. Az arlesi zsinat 15. knonja tiltakozik a misz diaknusok ellen, s gy ltszik, hogy keleten is fordultak el hasonl visszalsek. H a pedig a miseldozat bemuta tst magukhoz is ragadtk nhol a diakonok, annl hihe tbb, hogy gyntatsukat a prezbiterek funkcijval egy sznvonalra emeltk. Azonban, amint mondtam, ez a gyns nem szentsgi gyns, hanem annak ptlka, alzatos bn bevalls, melyet laikus eltt is, s mg inkbb a diaknus eltt vgezhetett a szorongatott bns. E megragad szo ksnak szmos nyomaival tallkozunk, kivlt a nyugati egy hzban ; a haldoklk, ha pap nem volt kznl, brkinek gyntak s az egyhzi sznokok s rk buzdtjk a hve ket, hogy a laikus gyonast gyakoroljk. Szent goston beszli, hogy egy hajn, mely vgveszlyben forgott, az utasok egyike nagyon vgydott az Istennel val engesz tels utn, de csak ketten voltak a hajn keresztnyek. Egymsnak gyntak teht s az egyhz vigasztaldva v e t t e tudomsul a trtnteket. Mert ltalnos volt a vlemny : oly nagy a gyns ereje, hogy ha nincs pap kznl, gyn junk felebartunknak. Sokszor ugyanis megesik, hogy a bns nem gynhatik papnak . . . s jllehet annak a gyn tatnak nincs felold hatalma, de a gyn megnyeri bnei bocsnatt vgyd lelknek rdembl*. (Cap. 16. de vera et falsa poenit.) Ez idzetben tisztzva van az egsz k r d s : ki van mondva, br nincs neki felold hatalma, mgis . . .; ms szval, br nem vesz fel szentsget, a b nat tkletessge szerzi meg neki a bocsnatot. Ily rtelem ben rnak a skolasztikusok is. Ktelkednek, vjjon zsidnak
18

!,f*M-ty6u..

KIK

OLDOZHATNAK?

207

is gynhatna-e valaki s kell korltozssal rmondjk, hogy igen, mg annak is, ha nincs ms. Szent Tams sem veti meg e gyakorlatot, st ajnlja (suppl. q. V I I I . a. 2 . ) ; tegyen a bns tle telhetleg min dent, amit tehet, gynjk, akinek lehet, az illet t ugyan fel nem oldozhatja, de a bocsnatot e rven knynyebben s biztosabban rheti el, mintha ezt elmulasztja ; ezek Szent T a m s gondolatai. Mit remltek ugyanis a laikus gynstl? mlyebb, tkletesebb bnatot. Igaz, hogy e szoks gyakorisgbl itt-ott visszalsek is tmadhattak, s hogy a szentsgi gyns nhol elveszthette nimbust az ily helyettestsek ltal ; de azrt az egyhz jl t u d t a , hogy a laikus gyns csak ertlen kpe a bnbocsnat isteni er vel flszerelt szentsgnek ; jvhagyta, hogy a diakonok s a vilgi hvek szksg esetn gyntathatnak, de h o z z t e t t e : fei nem oldozhatnak, mert nincsenek kulcsaik*. E szoks j sokig t a r t o t t a fnn magt. A lovagias I X . Szent Lajos afrikai expedicijban Jonville J n o s is fltntet hasonl esetet. A szaracenek kivont karddal rohantak a fog lyok hajjba, hol Jonville is tartzkodott. A foglyok a papok hoz siettek gynni, Bellinoi Guido pedig, a nmet rend nagy mestere, ki szintn ott volt, Jonville lbaihoz borulva gynt, ki nem volt pap. Ksbb V. Mrton a wicleffitktl bekve telend hitvallsba betette e k r d s t : hiszi-e, hogy a keresztny, ha van is tredelme s pap is ll kszen szolgalatjra, ennek s nem brkinek gynni tartozik?* A kzpkor buzgalmassgbl teht herezis ntt ki. Azonban a bnbocst hatalom hordozinak e megszrttsa mg nem elgsges. Nem minden pap gyntathat S b o t ' ^ n X g ^ oldozhat fel brkit, brhol ; hanem az rvnyes feloldozshoz " joghatsgra van szksge. A kt hatalom : a papi rend s a joghatsg egybefolyva, tallkozva egy szemlyben, flavat jk az illett a penitencia kiszolgltatsra. A papi rendet a felszentelsbl veszi, a joghatsgot a legfbb pap Istentl, a tbbi az illetkes egyhzi felsbbsgektl nyeri. A papi rend megszenteli s a szentsgnek, amennyiben az ltalban szent, szentsget eszkzl jel kiszolgltatsra flavatja a p a p o t ; a joghatsg a szentsg flvtelre alkalmas hveket jell ki, s a szentsgi hatalom gyakorlatra trt nyit. Joghat sg nlkl a papi rend bnbocst hatalma nem egsz, nem teljes, bels lnyeges hinyban szenved. Mirt? mert a bn bocst hatalom bri hatalom, a penitenciatarts szentsge tlet; maga a szentsg nem ll fnn, ha nincs helye az tlet

208

PR0HSZKA0TT0KR

nek, a szentsghez t e h t mindaz megkvntatik, ami az tlet megejtshez szksges ; ahhoz pedig, ha szabad e hasonlattal lnem, nem elg a bri kvalifikci, hanem kell, hogy a br, a legfbb br helyett lljon ott, s az nevben hozza tleteit. me ezt az odalltst az alkalmas, arra flavatott embereknek, ezt a misszit joghatsgnak hvjuk. Mivel teht a penitenciatarts brskods alakjban tletkpen szerezte t e t t Krisztustl, elkerlhetetlen szksges hozz a joghat sg. E z a trienti zsinat rvelse (sess. 14. c. 7 . ) : miutan a brskods termszete azt hozza magval, hogy tletet csak alattvalink gyben ejthetnk, mindig lt az egyhzban a meggyzds s a zsinat is ugyanazt ersti, hogy mitsem r az a feloldozs, melyet a joghatsggal nem br pap adott. Ez az egyhz t a n a , mely a brskods termszetbl egyszer kvetkeztets rvn folyik, mint azt a trienti zsinat is ersiti; legflebb azirnt lehetne ktsg, hogy nem adja-e az egyhz a joghatsgot magt a flszentelsben. Mi a latin egyhzban tudjuk, hogy a joghatsgot a pspkk kln adjk ; de magban vve adhatnk az ordinciban is. Azon ban ezltal elbbi lltsunk csorbt nem szenved, mert azon esetben is nem a felszentelsben truhzott papi rend nl fogva oldozhatna, kthetne az jmiss, hanem a felszen telstl klnbz pspki rendelkezs nyomn. Amennyire ez a rendelkezs terjed, annyira terjed az alantas papnak old s kt hatalma ; a pspk kivehet szemlyeket, kivehet bnket, magnak t a r t v n fnn ezek krl a joghatsgot. A papok pedig, kiknek joghatsga korltozott, a korltokon tl pen semmit sem tehetnek, s ha tesznek, ha oldoznak, tnykedsk hatlytalan, semmis.

XV.

Mikor adta meg az egyhz a bntl val feloldozst?


Tbb helyen knlkozik ez rtekezsek folyamn alka lom a feloldozsrl szlni; de mivel sokfle krds vetdik fel e trgyban, jnak l t t a m a legfontosabbakat itt kln sszefoglalva az olvas el terjeszteni. A keresztny trtnetrst s a theolgit egy krds sem rdekli annyira, mint az, hogy mikor adta a rgi egyhz a bn tl val (eloldozst. Kpzeletnk elragad magval s midn az vekre terjed penitencikra gondolunk s az egyhznak ezekben hven tkrzd u t l a t r a bntl s vtektl, haj landk vagyunk elhinni, hogy a feloldozs csak vek mlva, vagy pen csak a hallos gyon a d a t o t t meg. De e hajlamunk H a t r o z a t l a n az segyhzzal szemben legalbb is gy veszi ki magt, mint ^ L K * ntudatlan megszls, mint gyansts, mely jindulat, de rosszul rteslt lelkekben t m a d . K i akarn elhitetni magval, hogy rti annak az er- s szellemteljes, annak a gyengd s buzg egyhznak lett, ha a holt knonok nh nyt ltalnostja, ha terjedelmket mereven kitgtja s ha a betnek szkkeblsgbl az let gazdagsgnak tagadsra kvetkeztet? E m l t e t t k mr, hogy az egyhz vezeklsi fegyelme kezdetben mily szeld, rsztvev s elnz v o l t ; emltettk azt is, hogy ksbb szigor l e t t ; a gyengd ifj anynak szeld arcn nhny szigorbb rnyalat lpett fel; a roszszabbul, nehezl let gondjainak rnya. Ne csodlkozzunk, hogy az a szende arc a gnosztikusok, kainitk lealacsonyodsai kzt, Marcus s Marcion kicsapong hereziseinek hrre Ingadozsok as komorabb lett s hogy nemcsak Tertullin, de a rmai H y p - ^ ' ^ ^ f ' ' politus is a romls ellen val trekvskben az egyhzat a szigor vgleteire akartk ragadni. De az egyhz a vgle tekbe nem csapott t ; azok az egyszer rmai pspkk le
1

Prohszka : Bnbnat.

14

210

PROHSZKA

OTTOKR

fe/Afem'Suct'
tot

von.

i tta
z

alkalmad,

nem vettk szemket a bnsket szeret Krisztusrl s sz vesen osztoztak a neki j u t o t t szemrehnysokban, hogy bnket bocsat s a bnskkel trsalog*. Lett lgyen br a III. szzadbeli ppa a rmai Piscina publicban stort t t t pnzvltnak szabadosa s Hyppolit elkel r s sima, grg platonikus, se baj : t u d t a azt Callixt ppa, hogy ha szigorbbnak is kell lennie, mint Szent Plnak Korinthusban, nem szabad a bnsket eltasztania. Ez az egyik megjegyzs. A msik a kvetkez. A fegyelem nem volt egyfle. A rgi egyhzak e dologban lehetleg nllak voltak s fe gyelmkbe nemzeti szoksaikat, vrmrskletket, trad ciikat belevettk. Az afrikai egyhz nagyon szigor volt : a tzes, v a d vrmrsklet az afrikai keresztnyeket majdnem arra ragadta, hogy a hitehagyottakat sztmarcangoljk ; az aposztatknak nyilvnos penitencit engedni, errl hallani sem akartak. S az a sr Cyprian, hogy trekszik megpuhtani fldiit, s mg se tagadhatja meg, hogy forr, afrikai vr lktet ereiben, midn azokat az elesetteket, kik csak hallos veszedelemben fordulnak az egyhzhoz s kegyelmet esdenk, feloldozni nem akarja. Mit mondannak a paprl, ki a X X . szzadban Cyprint utnozni akarn? A rgi vezeklsi fegyelem t e h t okvetlenl nagyon k lnbz v o l t ; megengedjk, hogy szigor volt sok helyen, megengedjk, hogy Carthagban s a P o n t u s b a n a bnsket sokszor fel nem oldoztk, hogy a t a r t o m n y i zsinatok knonjait ha olvassuk, borzalom futja t idegeinket s azt rebesgetjk : szent tiszta jegyese Krisztusnak, mily kegyet len szp voltl! Azonban valaki mr most azt k r d e z h e t i : az volt-e az egyhz fegyelme, hogy a feloldozst sohasem a d t a meg, csak a borzalmas, hosszas, ltetl vezekls vgn? s ha a bns vgre lelte, lesrta rovst s jra vtkezett, taln ismt a remnytelen, rmtelen vezeklsi vek lnco lata nylt meg eltte s feloldozs nlkl epesztette, emsz t e t t e magt? Feloldozs, be vigaszos sz ; de ht mindig kzbelpett a fjdalmas gyns s a feloldozst sugdos rm hre kz az vek s letek penitencija? ez a krds. E krdsre mly meggyzdssel csak azt felelhetjk : az egyhz vezeklsi fegyelme mer let s szellem; csupa alkalmazkods s jzansg, clratrekvs s engedkenysg 1 l t igenis szoksban a feloldozst csak a penitencinak vgn adni, de ez nem trtnt oly gyakran, mert annyi tekin tet, akadly, kellk, flttel jtszott kzbe a feloldozsnak hogyan, miknt val megadsban, hogy a borzalmas kno-

MIKOR ADTK A FELOLDOZST?

211

nok alkalmazsa a legdiszkrtebb s legjzanabb volt. Aki azt gondolja, hogy minden gyns u t n elbb a vezeklst kellett vgezni, s azutn jtt r a feloldozs, az teljes meztelens gben lttatja jratlansgt a rgi egyhz trtnelmben. A legtbb bnt, t e h t a legtbb gynst felvltotta a fel oldozs ; mihelyt a bns a prezbiter lbaihoz borulva be vallotta bnt, megkapta a feloldozst. A prezbiter adta fl neki beltsa szerint az elgttelt; mert a knoni penitencia az els hrom szzadban csak a blvnyozsra, parznasgra s gyilkolsra volt kivetve s az egyes egyhzak csak idvel terjesztettk ki a penitencit ms hasonl vtkekre. Azon kvl felvetdik az a fontos krds, vjjon ha valaki akr ezeket a nagy vtkeket is, titokban kvette el, kirttk-e r a nyilvnos penitencit? E z t tlnyom szmban tagadjk . 7^* * a theolgusok ; szerintk csak ha nyilvnos volt az eses vagy nyilvnoss lett, jrt rte a knoni vezekls ; mskor nem knyszertettk a vezeklsre a hveket. Gondolom, hogy valban az a legtallbb kifejezs, hogy nem knyszeriettk a hveket; mert hogy a hvek szvesen t e t t k s nszn tukbl krtk a titkos vtkekrt is a nyilvnos peniten cit, nagyon valszn ; st azt is megengedem, hogy egyes egyhzak s zsinatok a titkos bnkrt is nyilvnos vezeklst rendeltek. Mr most ha valaki m e g t a r t o t t a a knoni penitencit, minden jel arra ltszik utalni, hogy a feloldozst az ilyennek rendesen csak a vezekls vgn a d t k . Ismerjk lltsunk ^a'^eki.' nehzsgeit, de gy ltszik neknk, hogy e nehzsgek m i a t t nem tagadhatjuk magt e nzetet, hogy azoktl megszabadul junk, hanem alkalmazsrl kell helyes fogalmat szereznnk. A szentatyk, az Apostoli Konstitcik, H e r m a s , Szent Pl t a n t v n y a , a knoni vezeklst gy t n t e t i k fl, m i n t amely a megigazulsra elvezet; vezekls nlkl nem t a r t j k a bnst kellen disponlva; az rdg szolgasgt ltjk fltte s lelkn foltot, sebet, nehz nyavalyt siratnak. Azt hiszed-e, rja Hermas (1. 3.), hogy rgtn eltnik annak a bne, aki penitencit t a r t ? Nem bizony, hanem a vezeklnek meg kell trdnie lelkben, sok mindenfle gytrdst killania, s miutn mindent, amit rctrttak, kiszenvedett, akkor taln az, ki t alkotta, irgalomra hajlik iranta. Ugyanez a Hermas a I X . knyvben rja : Miutan az Isten ltta szinte vezeklsket, eltrlte vtkeikeh. A Tertullintl aposztrflt Zefirin p p a pedig azt m o n d j a : n a parznasg bnt is megbocstom a bnsknek, miutn penitencit tartotlak,
M rt D a d k 17

l't*

212

PROHSZKA OTTOKR

<tpoeniteniia fanctis. Cyprian buzgalmas panaszai a knoni vezekls szksgessgrl, valban imelygs tlzsoknak bizonyulnak, ha fltesszk, hogy a vezekls a rgi egyhzban elssorban nem azrt tartatott, hogy a bns Istennl ke gyelmet, vagyis feloldozst nyerjen. Mltn mondhatni azt is, hogy okvetlenl cskkent volna a penitencia buzgalma, ha a gyns u t n a bnsket tstnt feloldozzk s az atyk minden kesszl erlkdse egy pszicholgiai lehetetlen sgre lett volna pazarolva; de igenis rtjk, hogy ugyancsak lehetett sztani a penitencia tzt, ha a vezeklnek szemei eltt az a nagy cl, a bntl val szabaduls lebegett, melyet el kellett rnie. Sozomenus (1. 7. c. 16.) lerja a rmai egyhz szoksait a vezeklsi fegyelemben, s miutn flemltette a templomokban vgbemen srst s megalzdst s a pspk imjt, gy folytatja: Otthon pedig mindegyik bjtl, nem mosakodik, vagy ms rrtt gyakorlatok kzt vrja a ps pktl a meghatrozott idt. Eltelvn vgre ez, a vtkes, ki mr mintegy kifizette adssgt, bneitl feloldozlatik s az egyhzban a hvekkel egyesl*. A vezekls ltal lesznk alkalmasakk a feloldoztatsra s pedig a bntl val fel l doztatsra . . . ez az a benyoms, mely a rgi emlkek olvassa kzben megszll. Azonban mit szljunk az atyk azon nyilatkozatairl, melyekben rgtn, t s t n t bell bnbocstsrl v a n sz? Az nem nehzsg; a tkletes b natrl val t a n t hirdetik azokban, s ezt vigaszul hozzk fel a bnsnek ; de a tkletes bnat hitgazata nem llt tj ban a rgi egyhz gyakorlatnak ; mert br az Istent sze retni kezd llek, abban a kezdetben, abban az instansban megigazul : vjjon nem kell-e rendszerint e boldog pil lanat elksztst hosszas, fradalmas, pszicholgiai folya matokkal eszkzlni? vjjon nem termszetes-e a magas latra flfel haladva s folyton haladva rni? igaz t e h t mind kett, az is, amit Szent Ambrus m o n d : poenitentia si de vero animo est, hoc est, si correptus statim in animo doleat, protinus habet fructum (in 2. Epist. ad Corinth. c. 2.) s az is, amit fnt Hermas hangoztat. Mi t e h t azt vljk, hogy nmely theolgusoknak az a viselkedse, melynl fogva egyltalban tagadjk, hogy a rgi egyhzban a feloldozst sohasem adtk a vezekls vgn, ha vekig is tartott, elfogultsgbl indul ki, s nze teik tarthatatlanok ; nem a trtnetbl, hanem rendszerkbl szrmaznak. H a vannak nehzsgek a feloldozsnak ilye tn gyakorlatban, azokat ugyancsak mskp kell megoldani.

MIKOR ADTK A FELOLDOZST?

213

A nehzsgek ilyenek : hogy trhette az egyhz, hogy v szmba bnben sinldtek penitensei? S mit t e t t a peniten cia vgn? jra meggyntatta, vagy az vekkel ezeltt vgzett gynsra adta most az abszolucit? stb. . . . E nehzsgekkel szemben be kell hatolni a rgi knonok keze- " " ^ J * lsnek szellembe. Szellem volt a knon s nem bet ; haj lkony, alkalmazkod, engedkeny ; sok kivtelt t r t meg, mint minden ltalnos trvny s annl tbbet, minl vlto zatosabb, gazdagabb, egyenltlenebb volt tere s trgya. S mi volna annyira ilyen, mint az ember s bne? Azrt most a kivtelek jobban mondva a knon-alkalmazsok egsz sort kell felemltennk, melyek azt a zord bett az let jzan alkalmazsban trhetv tettk. Novatus herezise utn a vezeklsek nagyon megnyl tak ; azrt az egyhz nem vrakozott a vezekls vgig, hogy feloldozst adjon, hanem mihelyt a consistentes kz lpett a bns, megkapta a feloldozst. H a hallos * veszlyben forgott, vagy lelke dvt nagy ksrts, az aposztazia vagy msfle baj kerlgette, azonnal feloldoztk a gyns utn. Fiatalok egyltalban kizrattak a knoni vezeklsbl s Labb szerint van egy klns hagyomny, hogy senki negyvenedik ve eltt nyilvnos penitencit nem t a r t h a t o t t . A hzasok mind, csak a msik fl bele egyezsvel vehettk magukra a penitencit. ltalnos elvl fogadta el a rgi egyhz, hogy a klerikusokat nem kell a nyilvnos penitencia al vetni s annak is, ki legslyosab ban vtkezett, megengedtk, hogy az abszoluci u t n mindjrt ldozhatik. Azt is tudjuk, hogy a IV. szzadtl a VIII-ig a vezeklk felhagytak rendes foglalkozsaikkal; h a a mesterember elhagyta volna mhelyt, a keresked boltjt, a szolga u r t . . . mi lett volna akkor a kenyrkeresvel? Mindezek a nyilvnos penitencia ltalnossgt ugyancsak megszortjk, s azon kvetkeztetsre ksztetnek, hogy a knoni penitencia mgse t a r t o t t le annyi embert, mint ahogy azt a rgi egyhz hatrozatlan kpeiben mi gondoljuk, s k vetkezleg, hogy a feloldozs egyes eseteiben a vezekls vgn, msokban s risi tbbsgben, mindjrt a gyns utn, mskor meg gy s akkor adatott, amiknt s amikor azt a krlmnyek javaltk. Tagadhatatlan, hogy az egyhz jl rtette, hogy em berekkel van dolga s hogy egyiktl ezt, msoktl azt kve telheti ; rtette, hogy vezeklsi fegyelme is csak eszkz, eszkz a szvek tisztulsra, a dizpozicira, mely a felold-

214

P R O H S Z K A OTTOKR

SA"

zst v r j a ; t u d t a mr akkor, hogy sacramenta propter homines s hogy az emberektl emberit kvnhat csak S azrt ltjuk azt az emberit mindentt rvnyeslni, hatni, mdo stani ; eljrni a vrtankhoz s azok ltal is kegyessg ben alkalmaztatni a szigor knont. Igazak s gynyrek Dalgairns szavai (die hl. Communion 303. 1.): A praxis szempontjbl elg vilgos bepillantsunk van a rgi egyhz fegyelmbe. Dacra az elmleti nehzsgeknek, melyek a knonok magyarzatban krlvesznek, elkpzelhetjk ma gunknak, hogyan vgzi egy fiatal ember, kinek sok nagy bne van, a IV. vagy V. szzadban gynst. Nem knyszer tettk nyilvnos vezeklsre s magn-penitencijnak ideje tlag a gyntat jellemtl fggtt. Ha Szent Vazulnl gynt, alighanem j hossz id mult, mg feloldoztatott. H a milni ifj borult Szent Ambrus lbaihoz, akkor a szent srva fakadt, mintha vtkezett volna, hogy knnyeivel a feloldozsra alkalmass tegye. H a Aranyszj szent Jnoshoz ment, az alighanem azt mondta n e k i : fiam; t a r t s peniten cit ; jjj nhny nap mlva vissza s feloldozlak s megldoz hatok. De akr Caesareban, akr Konstantinpolyban gynt az ifj, ne gondoljuk, hogy a vezekls knonjait rttk ki r. Ilyen volt rgen az egyhz fegyelme a feloldozst illetleg. A janzenistk a rgi egyhz fegyelmre hivatkoztak s lltottk, hogy a bnst az elgttel elvgzse eltt fel oldozni nem lehet. A zrzavarban, mely a rgi egyhz fogal mrl uralkodott, s sznoki tlzsok hatalmval sikerlt nekik elbdtani a szigorbb kedlyeket. Most midn a rgi fegyelmet ismerjk, a janzenizmus trekvseit anachronizmusnak s rszben trtnethamistsnak tekintjk. Janzenistk mindig v o l t a k ; Tertullin s Hypp olit egy hron pendl Arnaud A n t a l l a l ; bszke emberek, kik a morlist nem rtik s azzal a szentszkkel is, akr Zephirin s Kallixt, akr Inck s Kele menek lnek rajta, oly mltatlan s srt jtkot folytat nak. Azonban a galamb vrcsv, hjv nem vltozik. A galamb az egyhz ; nha ijedve flrebben s msokat is ijeszt, de nem l. Ez a mi vlemnynk a bntl val feloldozs idejrl. Msok ellenben azt lltjk, hogy a feloldozst a bntl az egyhz mindig, a knoni penitencia esetben is, rgtn a gyns utn adta, s hogy az a feloldozs, melyet a vezekls vgn adtak, elssorban feloldozs volt a b n t e t s t l ; br msok megint gy akarjk, hogy feloldozs volt mind a ketttl, t. i. bntl s bnt tstl.

M I K O R ADTK A F E L O L D O Z S T ?

215

A knoni penitencinak sajtos feloidozsai nem tar toznak ide ; mert nem feloldozsok a bntl, hanem a vezeklstl val felszabadtsok s az azonkvl felmaradt bntetsek eltrlsei. D e szlnunk kell mg a tvollevknek adott feloldozsrl. Morini s sok ms a rgibb theolgusok kzl lltjk, hogy az egyhz nemcsak az els szzadokban, hanem egsz ^ " ' S a kzpkorba bele szokva volt a tvollevket is bneik tl feloldozni. Msok ezt hatrozottan tagadjk. A nzet eltrs a feloldozs sokflesgn alapszik ; az elbbiek azt mondjk a rgi trtnetbl felhozott e s e t e k r e : nzztek, ezek valsgos, bntl val feloldozsok ; az utbbiak pedig azt lltjk, hogy csak bntetstl val feloldozsok, vagy legalbb nem szentsgi feloldozsok, h a n e m imaflk. Valban el kell ismerni, hogy az segyhz felfogst nem szabad egyszeren a theolgia thziseibl magyarzni, h a n e m az egyhz trtnelmn kell ft-lpitennk lettelies hitnek s szoksainak gynyr rendszeri ; de msrszt vakodni kell attl, hogy a trtnelmet dogmatika nlkl kezeljk ; Z^iSlT^'l mert a trtnelemben sokszor hinyzik a precz foglalat s . kvetkezleg egyik-msik szoks irnt, annak szelleme s rtke irnt ktsgben m a r a d h a t n n k . A trtnettudsok engedkenyebbek lesznek; a theolgusok ragaszkodbbak. A trtnettudsok, midn az egyhzi szoksok ragyog emlkein elandalognak, knnyebben megengedik, hogy a rgi egyhz tvollevket is a b s z o l v l t ; az jkori theolgusok kzl pedig alig lesz, aki azt megengedn. Ki vehetn rossz nven a trtnettudsoknak, mikor az alexandriai Serapion esetben a tvollevnek adott abszolucira, b n b o c s n a t r a ismernek? Serapion, aki a blvnyoknak ldozott, alzattal kri, hogy az egyhzba befogadtassk, de senki sem hallgat Sermion esete, r ; slyosan beteg. Negyednapja, rja Dnes, alexandriai pspk, Fbinnak, kiss j o b b a n rezvn magt, unokjt hvja s gy szl h o z z : Meddig t a r t o t o k i t t vissza? siess krlek s eresszetek t r a 1 Hvj papot hozzm*. A gyerek s i e t ; a prezbiterhez megy, de gyban tallja. Mit csinl a prezbiter? A gyermeknek az Eucharisztia darabkjt adja, hogy azt megnedvestve az regnek szjba t e g y e * ; a gyer m e k elvitte az E u c h a r i s z t i t ; b e a d t a az aggnak, ki azutn r meghalt*. A trtnet valban gynyren jellemzi a rgi egyhz buzgalmas naivsgt; a kvetkeztets azonban, melyet belle
Mit kvetkeztet-

vonnak, nem szoros. Kpzelhetni-e, hogy a prezbiter fl nem

ek

eso

"

21

P R O H S Z K A OTTOKR

^ is. "
02

Ez eseteit nem
bizonytana*.

oldozta a tvolban nyomorg s vgyd reget? ha az Eucharisztia a keresztnyek legutols tikltsge s az egsz peni tencia arra volt irnyozva, hogy azt mltn vehesse a bns? Lehet, hogy feloldozta, lehet, hogy n e m ; h a n e m megtette, amit tehetett. Igaz, hogy a rgi egyhz irtzott az Eucharisztia knnyel m kiszl gltatstl, s ha b nskkel volt dolga, kik mg eleget, nem tettek, megadta nekik a legszksgesebb tikltsget)), t. i. a feloldozst, de megtagadta az Euchariszt i t ; azonban az alexandriai prezbiter t n azt t a r t o t t a , hogy ha nem adhatja meg neki, mivel el nem mehetett hozz, a legszksgesebb viatikumot, megadja neki legalbb azt, amit elkldhetett, ha maga nem is mehet, t. i az Eucharisztit. Vannak zsinati okiratok a V I I I . , IX. szzadbl, melyek ben a tvollevk gynsrl s ugyancsak feloldozsukrl v a n sz; Rbert (ep. Coenomanensis) levlben gynik a Duciani zsinat atyinak, mert slyos betegen fekszik otthon. Halljuk, ^ felelnek neki az atyk : Quapropter frter et consacerdos noster tibi peccata t u a confitenti, per ecclesiasticam apostolicae auctoritatis potestatem, quam Dominus noster Jesus Christus tradidit discipulis et apostolis suis d i c e n s : Accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata . . . et per apostolos successoribus suis, quorum vices licet indigni tenemus, etsi non merito tarnen nomine atque officii susceptione, eandem potestatem donavit et in se fideliter credenti dixit. fiat tibi secundum fidem t u a m , gratia et potentia sua, v i r t u t e S. Spiritus, qui est remissio omnium peccatorum, dimittat tibi omnia peccata t u a , liberet t e ab omni malo, conservet in omni bono, et perducat t e ad v i t m aeternam, et ad sanctorum sacerdotum consortium. Amen. De ht nem gynt-e meg Rbert otthon, gyhogy ez a levl inkbb a kzsgi s testvri szeretet kifejezse, mint valsgos abszoluci a bntl? Meglehet. V I I . Gergely ppa feloldozza a lincolni pspkt, hozz intzett levelben (lib. I. epist. 34.) absolutionem peccatorum t u o r u m sicut rogasti, auctoritate apostolorum Petri et Pauli f u l t i . . . tibi mittere dignum duximus. Hogy keveset mond junk, meglep s nem vilgos emlkei ezek a rgi egyhz szoksainak; tnyleg azonban nem bizonytjk be szorosan, ^ gy haj danban bnbocsnatot tvollevknek is adtak. Ellen kezleg azt kell gondolnunk, hogy az egyhz a feloldozs rvnyessge s annak kellkei irnt mindig tisztban volt s hogy ahhoz azzal a hagyomnyos szivssggal ragaszkodott. Igaz, hogy nem ismerte a szentsgeknek azt a rendszeres
m w

MIKOR ADTK A FELOLDOZST?

217

alkatt, melyet a skolasztikus theolgia a matria es ionn tanval azokban feltallt; de annl hvebb volt kiszolglta tsukhagyomnyos, szoksos mdjban. Amostanitheolgusok ezt a ktsget, hogy rgen tvollevknek is adatott-e az abszoluci, a szentsgekrl szl tannal rgtn eloszlatjk ; mert azt mondjk: a penitencia lnyeges rsze a feloldozs, me lyet a gyntat a bnshz intz: n tged feloldozlak*. A ve zeklsi knyvek mindig ezt emlegetik, hogy a gyntat e szavakat mondja; mikor az instrukcik arrl beszlnek, hogy mikp kell a szentsgeket kiszolgltatni, egyetrtve hangoztatjk, hogy mondja ki ezen vagy azon szavakat. Azon kvl e szavak krlbell mindig azt fogjk jelenteni: n tged feloldozlak*; a gyntatnak teht ezt kell kimondania: *n tged feloldozlak*: de lehet-e szszeren ezeket kimondani, ha az a te tvol van ; hiszen e szavak egy kzvetlenl jelenlevhz intztetnek s rtelmk kvnja, hogy az itt jelen legyen. Ha nem is lltotta ssze a rgi egyhz az szent sgeit matria s formbl; de trhetetlenl ragaszkodott ahhoz, amit az szszer szoks, a szavak mly trtse tle kvnt. Meglehet, hogy nhol azt gondoltk, hogy tvol levket is abszolvlhatnak ; de ez a gondolat alighanem csak ily rtelm v o l t : tegynk, amit tehetnk ; htha meg bocst neki az r !

XVI.

Az elgttel.
Atiiiwitf rn e . e .
a z e

A kzrzet sztnszersgvel nyilvnul az Isten ke keressben az elgttel vgya. A bns nem bnn bnt, ha nem akarna eleget tenni rte. H a ktsgben volna azirnt, tegyen-e vagy ne eleget, ktelkednie kellene szinte bnatrl. Az egsz bnat, az egsz engesztels nem ms, mint elgttel. A b n b n a t trtnete t a n r, hogy b n t bnni s eleget tenni gy viszonylanak, mint az rem kt oldala 1 St azt kell mondani, a jakarat els rzelme s a bns lelkiismeret els sugallata az elgttel. A bn az l Isten srtse s e srts kvetkezmnye az haragjnak renk val l e v o n s a ; jvtenni az elst, s t v o l t a r t a n i a msikat, ez a vdekez ember szndka, mikor azt mondja : eleget teszek. A szentrs a llek e nemes rzelmt bosszankodsnak hvja s valban a kiengesztels szellemnek els jellemvonsa : a nemes harag s bosszankods. Bosszankodunk msok vt kein, kik lealacsonytottk rokonsgunkat, csaldunkat vagy t e s t l e t n k e t ; bosszankodunk az nzs r t vtkein, melyek kel ember tapossa embertrsnak j o g t ; bosszankodunk a hltlansgon; bosszt, megtorlst lihegnk egyes kiltbb garzdasgokrt s igazsgrzetnk az ntelt, res, szvtelen ggt, a rt fennhj zst vasmarokkal szeretn megalzni! m e a termszetes rzlet nyilvnulsai l Akit megsr t e t t n k , annak kiengesztelsre tljk m a g u n k a t ; a hlt lansgrt, a jogtalansgrt krptlst adni, a vert sebet be hegeszteni kvnjuk. Hogy mily mrtkkel mrjk elg ttelnket, az szvnk nagysgtl s szeretetnk gyengdsg tl fgg 1 A lzads, a jogtalansg, a hltlansg, mely a bn ben rejlik, oly nagy, mint az Isten vgtelensge; csak rzk kell hozz, mely szrevegye; irtzzk s ezutn bosszankod jk. Azonfell nemcsak az Isten megszomortsa s fensg nek megrablsa sztnzi a lelket, hanem szent akaratnak

gy^]^^^

AZ E L G T T E L

219

szeretete s imdsa, letnk, idnk, Istentl nyert tehet sgeink elpazarlsa, a j alkalmaknak, kegyelmeknek s szent sgeknek elhanyagolsa, mindez ha azon termszetfltti vilgossgba lp, melyet az isteni jelenlt raszt, ha a szeretet azon melegvel h a t szivnkre, melyet Jzus imdand meg testeslse s szenvedse breszt, okvetlen szgyenre s boszszankodsra indt s felkelti bennnk a vgyat, megalzni, megbntetni magunkat, bosszt llni nmagunkon. Azrt bnbnatot tartani s eleget tenni, szinte egy jelents fogal mak ! Azonban e helyen nincs szndkunk a b n b n a t o t mintegy csak ms oldalrl, vagyis mint elgttelt bemutatni, hanem fladatunk a penitenciatarts szentsgnek mint szoks mondani kiegszt rszvel az elgttellel foglal kozni. A trienti zsinat az elgttelt a szentsg rsznek, fJUaSi van itt S matrijnak* m o n d j a ; ezen a szentsget kiegszt elg ttelrl v a n i t t most sz. Ezt nem szabad szem ell veszteni. Utvgre, mint az imnt kifejeztem, az egsz penitenciatarts nem egyb, mint elgttel; az a bnat, az a gyns, az a megalzds mi az ms, mint elgttel, a megsrtett Istennek flajnlva ; de a bnaton, gynson kvl s a bnat s gyns eltt elvgzett vezeklseken s sanyargatsokon kvl bri tl hatalom ltal renk r t t fradsgos, nmegtagad gyakor latokat illeti tulaj donkp ez a specifikus nv, elgttel, melyeket az esetleg m r feloldozott s az Isten kegyelmben lev embernek is kell elvgezni. Van t e h t ktfle elgttel : elgttel, melyet magunk- " nak szabunk a bnrt s a vele jr bntetsrt, midn keser gnk, rimnkodunk, sanyargatjuk, vdoljuk m a g u n k a t ; s elgttel, melyet az egyhz old s kt hatalma r ki rnk a gynsban ; az egyik a buzgalmas szv sztnbl val, a msik a joghatsg dictatumja; mindkett ugyanegy clra trekszik : jvtenni, krptolni a k i h g s t ; de az egyik csak a llek rdembl h a t , a msik a szentsg erejben. Mind kett ugyanazt akarja, amit Isten akar. Mit a k a r a bnne szemben az Isten? nemcsak kegyelmt vonja el a bnstl, hanem jv is kvnja tenni a fldlt jogrendet a bntets ltal. Az elgttel siet megelzni az Istent, megragadni kar j t ; siet nmagra kiszabni azt, amit az isteni igazsg k i szabba r, s amit kiszabna r t n m r i t t ; de klnsen a msik vilgban. Mert o t t v a n a kiegyenlts helye s ideje s azrt az isteni elgttel, melyet Isten vesz magnak, o t t jt szdik le. Pedig ott a szigor igazsg mrtke, a bn s a bnte ts tkletes egyenslya uralkodik ; i t t az irgalom jtszik
K(t<f ( V!i

2>0

PROHSZKA OTTOKR

Az elgttel tzet e b o sog.

bele mindenbe, mg az elgttelbe is s a hallt kivve minden bntets medicinlis, gygyt hats. A mi elgtteleink, ha mg oly szigorak, csak rnykpei az igazsg kvetelte elg ttelnek ; de mivel Isten azokat elgttelnek elfogadja, val sgos s az igazsgnak elegettev lerovsok szmba mennek. Az elgttel ezen fogalma durva s szgletes, jobban kell mlyeibe hatolnunk. Az Isten, az rk szksgessg s igazsg lelke mindig elgttelt szerez magnak ; az erklcsi rend megzavart egyen slyt helyrelltja. A llek, amely vtkezik, nemcsak bnss vlik, hanem adss, a bntets adsv ; ezt le kell fizetnie, j j^j] bntets, kihgs s elgttel, egymsnak teljesen megfelel fogalmak. Mikor az ember eleget tesz, azt mveli, amit Isten mlvelne rajta ; jv teszi a k i h g s t ; az Isten bntetsben venn meg rajta az adssgot, az ember nmagt bnteti s szenvedst ajnlja fel adssgainak trlesztsre. Azt mondhatn t e h t valaki, ha az elgttel valamifle szenveds s trs ; ha az elgttel bntetst felttelez s Isten magnak elgttelt mindig csak bntets ltal szerez : azt kellene gondolnunk, hogy minden elgttel bntetsnek felel meg, s kvetkezleg, ahol nincs semmi bntets htra, ott elgttelnek sincs helye. Azonban ez a fogalom nem egszen h e l y e s ; n eleget tehetek a megsrtettnek, ha el is engedte minden adssgomat, ha megbocstotta bnmet s elengedte
e r n i a B u n s

ElSgtlel mint a ncme m i e t

. ,

,'

&

"

6a

"w^"

az erte jaro b n t e t s t ; mert en nemes elszntsggal megbosszulhatom magamon a rajta elkvetett srtst s senki sem fog azrt oktalansgrl vdolni. Ilyen lelklet mer erny s nem ktelessg; ktelessg akkor volna, h a a srtett fl nek volna velem szemben valami jogignye. Midn minden penitenciban elgttelrl van sz, ez ktelessg s nem tlrad nemeslelksg. A trienti zsinat az elgttelt mint a penitencia lland rszt emlti: ha valaki tagadja, hogy a bnk teljes s tkletes megbocst shoz a bnbnban hrom aktus a szentsg quasi materiajul kvntatik, . m. bnat, gyns s elgttel, melyek a peni tenciatarts hrom rsznek mondatnak stb. Mindenkinek kell eleget tenni, annak is, kinek bnei megbocsttatnak, m e r t ez is penitencit kap, vagyis elgttell bizonyos gyakorlato kat. Mr pedig ilyen, mindenkit ktelez elgttel nem adat nk, h a ez elgttel alapjul nem szolglna az Isten rszrl formlis jogigny, szoros kvetels s h a az embernek e tekin t e t b e n valsgos adssga nem volna.

AZ E L G T T E L

221

Teht a penitenciatartsban az elgttel tnyleg egy mg renk hruland bntetst felttelez. Foglaljuk ssze az eddig m o n d o t t a k a t : A lelken sttlik vszterhes elliknt a bn s nmagban rejti villmt, a bntetst. Az ember megrendl, esedez, kr, vezekel, szenved, bnkdik, gynik . . . me az eleget tev ember erlkdsei; hogy ezen cselekedetek mind csak a segt malaszt gykern fakadva lehetnek Isten eltt kedvesek, flsleges emlteni. Ez az ember megkapja a feloldozst, levette rla Isten a bnt, s az rk bntetst, ezt rte el vezeklsvel. Most mr me^ igazult, Isten bartja s gyermeke, s me mintha a b n rnya nem t n t volna el s maradand ket vert volna az Isten s a bns kz : ez a bns, midn a feloldozst krte, ksz volt tovbb eleget tenni, s a feloldozs ksretben kln tlettel rerovatott egy j elgttel; jnak mondom, mert ez az elg ttel itt az old s kt hatalom kifolysakp lp fl. Ez a szent sgi elgttel t Most lpnek fl a klns nehzsgek, melyek keznkbe adjk a trgy tmkelegbe szolgl vezrfonalat. Mire val ez az elgttel? Hiszen Isten elengedte a b n t s annak bntetst? Mikp terjeszkedhetik ki az egyhz hatalma az elgttelre, mg a feloldozs u t n is? mert hogy a feloldozs eltt, mint a rgi egyhzban szoks volt, kiszab a kt s old hatalom bntetst, mintegy felttell, mely alatt adja a feloldozst, azt rtem ; de feloldozssal egytt bntet seket s z a b n i ; mire vonatkozzanak ezek? ! vagy vgl mirt kell brmily feloldozssal mg elgttelt is egybekapcsolni?
1

AttttMs

pszicholgijn,

MMi.'"

A protestantizmus kemnyen t m a d t a meg az elgttelrl szl t a n t ; szszertlennek, kvetkezetlennek, flsleges nek, a szentrssal ellenkeznek mondotta. Az egyhz pedig azzal az egyszeren gyermeki hivsggel s ugyanakkor rend letlen logikval vdte azt az alapot s praxist, mely a rgi keresztnysgbl rmaradt s melynek birtokban a rgi egy hzzal a legbensbb sszekttetsben rezte magt. Az elgttel klnben sem protestns fogalom, nemcsak a szentsgi, hanem a szentsgen kvl val is 1 Ellenkezik az erklcsi rendnek durva felfogsval, mely annyira veteme dett, hogy az emberben az egyni szabadsgot is tagadtk, msrszrl, hol e szabadsgot nem tagadtk, legalbb rv nyeslst lehetetlenn tettk. Mit tegynk eleget, midn Krisztus bsgesen eleget t e t t mr rtnk? Mit bnhdjnk, mikor Krisztus elgsgesen bnhdtt a bnrt? m e a sza vak varzsa t k, kik a skolasztikusoknak szemre hnyjk, hogy betrgk, lettek a betk szolgi. Krisztus rdeme

j J "

222

P R O H S Z K A OTTOKR

csak az erklcsi emberben rvnyeslhet; akaratunk, szivnk, lelknk hozzjrulsa nlkl nem hasznl neknk r> "Zlni"e' semmi, sem Krisztus, sem rdeme, sem kegyelme, sem bn hdse ; hanem igen, Krisztus rdeme ltal lesz a mi tehe tetlen, gyarl erlkdsnkbl rdem, vergdsnkbl Isten szne eltt val elgttel. Igy rvnyesl Krisztus ltal az egyn, az erklcsi ember. Mikor mi a megrmlt embert az Isten igazsgnak g t a t vetni ltjuk s tehetetlen sgben az t mr-mr sszezz isteni kart f n n t a r t a n i : fl t m a d bennnk a krds, honnan az ember eleget tev ereje, van-e cselekedeteinek ily kihatsa? Egyszeren azt kell r felelni, hogy az ember sajt erejbl eleget nem tehet.valamint sajt rdembl soh'se szerezheti vissza az Isten kegyel mt, bartsgra magt cselekedetei ltal nem rdemestheti. A kegyelem kegyelem; jog, igny, mltnyossg, pozitv rtermettsg vele szemben nem adatik az emberben, brmily angyali legyen s az angyalban sem adatik, br Mihly ark angyal legyen. Azonban jllehet az ember vissza nem sze rezheti az Isten bartsgt, a segt kegyelemtl tmogatt a t v a , tehet valamit, ami ltal visszanyeri azt. pen gy ember Istennek a bn srelmert elgttelt soh'se a d h a t ; lehetsges azonban, hogy az Isten elfogad valamit elgt tell, amit az ember adhat. Mr pedig Isten valban elfogadja az embernek termszetfltti cselekedeteit elgttell. s a szentrs? A szentrs egyes helyeit tzetesen a szentsgi elgttel ellen lehetne felhozni s nem az elgttel fogalma ellen ltalban. Szent Pl (Rm. 8, 10.) vallja, hogy semmi krhoztatsuk nincs t e h t azoknak, kik a Krisztus azeour. Jzusban vannak, kik nem test szerint jrnak*; gy ltszik, ""tttei."* hogy tagadja s pedig egy hossz okoskods zrmondatban, melyrl a tebt tanskodik, hogy aki Krisztus Jzusban van, vagyis aki megigazult, akinek bnei megbocsttattak, annak valamifle krhoztatsa legyen. H a bntetse volna mg htra, akkor volna krhoztatsa, pedig mint emltettem, a szentsgi elgttel flttelez valami htraval bntetst. Azonban, h a az apostol szavait a szvegbl magya rzzuk, nincs fnnakads. Az apostol ott azokrl beszl, kik megkereszteltettek Krisztus Jzusban*, kik eltemettettek vele egytt a keresztsg ltal a hallba*; ezekrl mondja, hogy nincs krhoztatsuk. Azt pedig mi mindnyjan elfo gadjuk ; a keresztsgben ugyanis nemcsak a b n s az rk bntets engedtetik el, de minden nven nevezend bnte ts, t e h t a klnfle ideiglenes bntets is. Aki a kereszts

AZ E L G T T E L

223

sg u t n meghal, az egyenesen boldogul, nincs krhoz tatsa. Nem gy ll az, ki a penitencia ltal szabadul a b n t l ; az ilyennek nincs rk krhoztatsa, de v a n ideiglenes; honnan tudjuk? azt csakis a kinyilatkoztatsbl tudhatjuk s tnyleg tudjuk is, mert minden az isteni fel sgtl fgg, hogy mikp bocst, mennyit bocst? elenged-e mindent, megtart-e valamit, mindez rajta ll. Mr pedig gy bocstja meg a bnt, hogy az rk krhozatol elengedi, de az ideiglenes bntetst nem engedi; mit hasznl ez ellen az okoskods? ! Pedig eltekintve a szentrs kt-hrom helytl, melyek a keresztsgre vagy Krisztus ldozatra vonatkoznak, okoskodsbl akarjk kimutatni, hogy az ideiglenes bntetst Isten fnn nem t a r t h a t j a , m i u t n az rkkvalt megbocstotta. De ez az okoskods gynge s egyoldal. Mit b n t e t n mondjk k Isten a bnt, ha megbocstotta? Mit bn tetn azokat, kik mr bartaiv, gyermekeiv lettek? Azon ban mit bizonyt ez mind? Mi az Istennek elgttellel tar tozunk ; ha az Isten a b n t s az elgttelt is, amennyiben rk krhozat, elengedte, nem kvetelhet-c valami elgttelt? ellenkezik-e a barti kibkls fogalmval, hogy valaki min den ignyrl le nem mond? az igazsgot a bartsg, a szeretet bizonyra el nem t n t e t i , ki nem puszttja ; Isten az igazsg, a jog nevben fnntartja az elgttel ktelessgt. Mi is kib klhetnk bartunkkal s amellett kvetelhetjk, hogy szolgl tasson neknk valami elgttelt. Tartsuk szemeink eltt e hasonlatot, jllehet minden tekintetben csak hasonlat, analgia; mert Isten nemcsak bartunk s trsunk, hanem legfbb Urunk, vgtelen flsg kirlyunk s azrt benne ms szempontok is lpnek fl, melyeket albb emltnk majd fl; mgis mondom, e hasonlat is elg a nehzsg megoldsra. Azt mondjk ugyanis tovbb : nem lehet azt mondani, hogy a b n valban meg van bocstva, ha mg bntets jr r t e ; nem lehet azt mondani, hogy az Isten nem gylli, hanem szereti az embert, h a mg rosszat akar n e k i ; s ms efflket. Azonban ez mind csak fogalomzavarra utal s mst nem bizonyt. A bn valban meg v a n bocstva, ha a srtett fl kvn is nmi elgttelt; mert ms a bn, ms az elgttel. Az elgttel jogosultsghoz elg, ha igaz, hogy valamikor v t k e z t n k ; nem kell hozz, hogy a b n most is l e g y e n ; teht a bn mr nem ltezik, de valamikor l t e z e t t ; ez a tny elg ahhoz, hogy n nemes indulatbl elgttelt ajnljak

e,

tdW eI1 ;

">

'MJM

Nehz? gek,

224

PROHSZKA OTTOKR

AZ

elgttel

fl s vgezzek i s ; ha pedig ez az erny nem szszertlen, nem lesz szszertlen az Isten kvetelse, hogy br a b n t megbocstotta, nmi elgttelre mgis szmot t a r t . S mit szljunk ahhoz, hogy az Isten, akit bntet, gyll? Nem, az helytelen kifejezs ; az nem gyllet; az Isten akar neknk valami rosszat, de ezt a rosszat is nagy, nemes, fnsges r d e k e k b l : ily eljrst nem hvunk egyszeren gylletnek. A vges, tkletlen teremtmnyt nem lehet mindentt rzss gyba f e k t e t n i ; tkletlensge kvnja, hogg nha szenvedjen. De azt m o n d h a t n i : ez mgsem az a legteljesebb bocs nat, h a az Isten, br ideiglenesen is, de mgis b n t e t i a b n t . Legven t e h t ; az Istennek vannak okai, hoey mirt nem adja azt a teljes bocsnatot, melyben a legkisebb ideiglenes bntetst is elengedn. Elengedi vgtelen irgalombl a b n t s a poklot teljesen, legteljesebben; de az ideiglenes bn tetst fnntartja szeretetbl; a bocsnat a teremtmnyre nzve valban teljes . . . mert j, dvs neki. Mert mi legyen az a teljessg, ha krunkkal jrna? me az ideiglenes bntets fnntartsnak filozfija 1 Valaki csodlkoznk azon, hogy mifle kvetkezetessg ez, hogy az Isten megbocstja az rk bntetst s fnntartja az ideiglenest, melynek a szentsgi elgttel felel meg? elen gedi a vgtelent s fnntartja a csipetet? Nem kisszer gon dolat-e ez? Azonban ne hagyjuk csodlkozni elleneinket; csodlkozzunk inkbb mi ez szszer eljrson. Az Isten leereszkedst az emberhez minden lpten-nyomon a nagy pedagogia jellemzi, melyet Szent Pl apostol emleget. Az Isten neveli az embert jra, ernyre. Kinyilatkoztatsa, egy hza, szentsgei, rendeletei mind ezt clozzk : nevelni az embert a jra. Ez a nevels alkalmazkodik a gyermekekhez. A szentsgekben is szrevesszk e nevelsi m o m e n t u m o k a t ; kivli ag pedig maga a gyns a legtkletesebb pedag gia, melyet az Isten az emberisg erklcsi emelsre ren delt. E pedaggikus intzmny egyik alkatrsze, az elg ttel, szintn gy v a n kiptve, kipontozva, hogy az embert az ernyre, a buzgalomra serkentse. Az rk bntetst a bnnel egytt elengedi az I s t e n ; mert mit rne el vele az ember emelse krl, ha el nem engedi? Mit is m o n d t a k Cyprian s kortrsai a novatinusoknak? minek a srs, az nsanyargats, a bjt, az ima, ha bizonytalan a bnbocs nat? De az ideiglenes bntetst el nem engedi az Isten mg azoknak a szeret Magdolnknak sem, szvkbe szrja azt a kis tvist, mely folyton emlkeztesse ket, hogy honnan

AZ E L G T T E L

225

emelkedtek az Isten fiainak therbe, mely folyton szrja ket s serkentse az ernyre, odaadsra, ldozatos lelk letre ; mert nagy indtok a jra, tudni azt, hogy van mg adssg, melyet le kell rnunk ; nagy, hatalmas, les fegyver a testi restsg s elernyeds ellen, melyet gyarlsgunk tmogatsra gy kell fogadni, mint szorult, helyzetben a hv szvetsgtrsat. Ez az ideiglenes b n t e t s fnnmaradsnak s a rajta pl szentsgi elgttelnek filozfija. A tnyre magra pedig, hogy az ideiglenes bntetsek valban fnnmaradnak a bnbocsnat u t n , a kinyilatkoztats tant. Az adatokon knnyen tsiethetnk, mindnyjunk eltt t ^ ^ ' ^ j j ^ ismeretesek. Dvid hzassgtrst s embergyilkossgt is^ ' merjk. Ez okrt folytatja N t h n prfta a fegyver nem tvozik hzadtl mindrkk, mivelhogy megvetettl engem. (2. Kir. 10.) Ez elbeszlsbl kivilglik, hogy a fl sorolt bntetsek, melyek tnyleg Dvidra hrultak, az emltett bnkrt sjtottk t. Pedig e bnket megbocstotta neki az Isten. Az r is elvette bndet* . . . mindazltal . . . b n t e t . . . fiad halllal hal meg.* Megbocstotta b n d e t . . . de bntet tged. Mzes ktelyt ismerjk, s mi t r t n t ? Mivel nem hittetek nekem monda az r Mzesnek s ronnak hogy megszenteljetek engem Izrael fiai eltt, vagyis, hogy megdicstsetek engem; nem viszitek be a npet ama fldre, melyet nekik adni fogok.* Mzes meghalt mint az r szentje s bizonyra penitencit t a r t o t t bneirt s mgis bntette t az r : nem ment be K n a n b a . Adatul felhozzk nmelyek Szent Pl (1. Kor. 11, 30.) szavait, melyek rdekessgknl fogva megrdemlik, hogy felhozassanak. Szent Pl a mltatlan ldozsrl azt mondja, hogy ezek m i a t t v a n Korinthusban sok betegsg s hall eset. A szveg vilgosan lttatja, hogy az apostol e bajokat bntetsekl sorolja fel. Mr most hogyan haltak meg azok, kiknek hallesetk bntets volt? tredelmetlenl vagy tre delmesen. Nincs semmi ok r, hogy azok mind tredelmet lenl haltak legyen meg ; az apostol legalbb is nem t u d h a t j a e z t ; lehettek azok kzt olyanok, st tlag voltak, akik tre delmesen haltak meg. Hogyan m o n d h a t t a mr most az apostol, hogy a bnrt haltak meg, ha azt elbb megbntk? ezt nem m o n d h a t t a csak azon flttel alatt, hogy a bnbo csnat utn is maradhat fnn bntets 1 Ez adatokra ptjk okoskodsunkat, hogy a bnboa n U A 3

Prohszka: Bnbnat.

15

226

P R O H S Z K A OTTOKR

csnat u t n is van mit trleszteni, t. i. az ideiglenes bn.' tetst. Ltjuk, hogy az Isten azokra, kik vtkeztek, de azutn bocsnatot nyertek, ideiglenes bntetst rtt k i ; mr pedig, h a az Isten azt ezekkel t e t t e , teszi azt msokkal is, akik vtkeznek. Mi e kvetkeztets oka? mert Isten a bnnel szemben az igazsgos br szerept viszi, aki a jutalmazs b a n pgy, mint a bntetsben ltalnos elvek szerint indul, megadvn mindenkinek azt, ami neki jr, akr rossz, akr j legyen. S ezt az egyenlsget a brskodsban vltig hirdeti az rs s ki nem fogy annak erstgetsbl, hogy az Isten igazsgos s nem vlogat. H a teht a bn elen gedse u t n Isten bnteti ideiglenes bntetssel a b n s t : bizonyra megrdemli azt, s ha megrdemli az egyik, meg rdemli a msik s meg is kapja mrtkt. Igy az Isten el jrsbl nmelyek irnt, flismerjk az ltalnos trvnyt, hogy az Isten ideiglenesen b n t e t i a b n t Az ideiglenes bntetsek elgttel ltal val elhrt snak gondolata a zsidsgban gy, mint a keresztnysg ben folytonos. Ne gondoljuk, hogy ez egyike a theolgia elvont fogalmainak, hogy egyike azon lehozsoknak, melyek hez a vallsi rzken kvl plti vagy aristotelesi blcselet kvntatnk ! Nem, ez egyike a valls praktikus igazsgai nak, melyeket az ltalnos vallsi rzk kzvetlenl megra gad. Mikor pedig az ember gondolkozik arrl, hogy honnan szrmazik e meggyzds, rjn, hogy gykere a szentrs egyik-msik helyben van, melyek az els ltszatra nem vezettek e flfogsra ; de az illetvel, aki azt, amit olvas, gyakorolja, megrtetik, hogy az elgttel valami, aminek a bnbocsnat u t n is kell megfelelnnk. Igy midn Joel buzdt (2, 12.) : terjetek hozzm teljes szvetekbl)), hirdeti azt, ami szksges, hogy bnbocsnatot nyerjnk, mert ahhoz nem kell ms, mint hogy a bns brmely nap megtrjen (Ezech. 18, 2 1 , 2 2 . ) ; midn pedig hozzteszi, hogy a meg trsen kvl, mely a szvben megy vgbe bojttel, srssal s jajgatssal)), ccszrzskban s h a m u b a n t a r t s u n k penitenciat (Mt 11, 21.), olyasmit emleget, ami az elgttelre vonatko zik. Ezltal teljesen kiengeszteljk az isteni igazsgossgot. Azrt nem nlklzi a penitencia, a bnbocsnat keresse sehol az elgttelt, s pedig jegyezzk meg jl az elg ttelt nemcsak a bnbocsnat megnyerse eltt, hanem az elg ttelt a bnbocsnat utn. A hv zsidk s keresztnyek fel fogsa szerint Isten bnteti a bnt a bnbocsnat utn is, s e bntetsnek elejt vehetjk, ha nmagunkat bntetjk.

AZ E L G T T E L

227
Kf reiKl re

Azrt a protestantizmusnak e krdsben is be kell "* ltnia, hogy szaktott az ltalnos vallsi fogalmakkal, s hogy rendszere kvetkezetlen s ellentmonds nmagban. Vltoztat-e ezen valamit Klvin vallomsa, st nem mutatja-e mg lesebb megvilgtsban ez ellentmondst, midn gy r az elgttelrl: Keveset adok r, amit az elgttelrl a rgiek irataiban lpten-nyomon olvasni. L t o m ugyanis, hogy egynhnyan, st, hogy szintn szljak, valamennyien vagy teljesen tvedtek, vagy legalbb szvtelen! s kem nyen irtak. (Inst. 1. I I I . c. 4.) Bizonyra az elgttelrl szl t a n sehol se lphet fl oly impozns ervel, mint pen a keresztnysgben, mely az elesett Isten-gyermekeket fnsges polcukra a penitenciban emelte vissza. A keresztnysg elementris t r t e tse, gyzelmes rohama az Istenbe, a penitenciban feszlt meg s az elgttelben lptette fel a trekv bns nrzett. Hogy mi volt a rgi egyhz felfogsa az elgttelrl, azt a trtnelmi bizonyossg leglesebb evidencijval fl ismerjk. Szemei eltt lebegett gostonnak s Gergely pp nak, Cyprian s Pacinnak a bnhd Dvid pldja s a A g y M z legnagyobb egyetrtssel az elgttelrl magyarztk Pl " apostol szavait, ki a vrfertzrl rja, hogy adassek t a stnnak a test veszedelmre, hogy a llek dvzljn*. {1. Kor. 5, 5.) A legrgibb atyk a test veszedelmt* a peni tencia gyakorlatairl magyarzzk, miltal elg ttetik I s t e n n e k . Tan r Tertullin, ki ez ltalnos felfogst nem akarja elismerni; mert szerinte a vrfertz nem tehet ele get Istennek gy, hogy az egyhz ltal feloldoztassk 1 Vele szemben pedig a tbbi mind azt lltotta, hogy a test ve szedelme ltal, mely nsanyargatsban, megalzdsban, trsben, szenvedsben ll, az Isten kiengeszteltetik s a llek dvzl. Az egyhz az apostol e pldjra tmaszkodva, mindentt a bnskre kirtta penitencijt, vagyis az elg ttelt s sztotta bennk a vgyat, a szent tzet, hogy br minl teljesebben tehetnnek a megsrtett isteni felsgnek eleget! Ki birn a szentatyk kesszlst e rszben kvetni, azt az kesszlst, mely ki nem fogy annak hangoztats bl, hogy mily dvs, mily h a t h a t s , mily kegyelmes az elgttel gyakorlata I Tertullin, m i u t n bven lerta a peni tencia fjdalmas gyakorlatt, t u d a t j a velnk a clt, melyet uz egyhz magnak ezekben k i t z t t : mindazt azrt
z

15*

228

P R O H S Z K A OTTOKR

teszi, hogy rettegvn a vgveszedelemtl, megkrlelje az I s t e n t ; hogy a bnskre kiszabva a bntetst, az Isten haragjnak elejt v e g y e ; hogy ideiglenes szenvedssel nem mondom megsemmistse, de helyettestse az rk b n t e t s t * . . . Mondd, vtkeztem az Isten ellen s veszlyben for gok, hogy rkre elveszek. Azrt most reszketek, szenvedek, sanyargatom magam, hogy Istent megengeszteljem, akit vt kemmel megsrtettem.* Ha flsz a penitencitl : t e k i n t s a gehennba, melyet a penitencia kiolt s fontold meg a bntets nagysgt, hogy vissza ne riadj az elgtteltl.* (De poenit. c. 9. c. 11., c. 12.) Hogy vdi Cyprian az elgttel rtkt s szksgessgt, hogy szinte ktsge van, mit rne az olyan penitencia, mely elgttel nlkl folyt le 1 Az emltett Fortunatus s Felicissimus, karthgi prezbiterek ellen nem gyz szavakat tallni, kik elgttel nlkl szolgltatjk ki a feloldozst; mennyi jtl fosztjk meg ezek az elesetteket! mert mit tesznek ezek mst, mint hogy tban llnak, hogy ne krleljk meg az Istent, aki magrl hirdeti, hogy nagy az h a r a g j a ; megakad lyozzk, hogy esedezssel s elgttelekkel meg ne engeszteljk Krisztust. Trekszenek, hogy az isteni irgalom ne gygytsa az elesettek sebeit ; fradnak, hogy elgttelekkel, srs, jaj gatssal bneiket ne tegyk jv, hogy knnyeikkel lelkket meg ne mossk. (Epist. 55. ad. Cornel. episc.) E helyett m s tancsokat ad, szeretn a szeretet mnijba tzelni a bn sket, hogy az elgttel mveit gyakoroljk. Szavait mr tbbfle vltozatban kzltk : Gondolod-e, hogy knnyen engesztelheted meg az Istent, kit megtagadtl? Azt hiszed, hogy egyknnyen kegyelmez, kit t e eltasztottl? Imdkoz nod, esedezned kell, a napot szomorkodva tltened, az jet tvirrasztanod, iddet srsba s bnatba temetned ; h a m u legyen fekhelyed, zskba s piszokba ltzkdjl ! Krisztus kntst elvesztvn, min r u h t akarsz mg? rdgi vend geskeds u t n bjt jrja ; vgezz jcselekedeteket, melyekkel, bneidet trleszd; osztogass alamizsnt, ezltal szabadul meg a halltl a llek*. (De lapsis . . . sok helyen.) Igy beszlnek valamennyien 1 Pacin parenzisben fel kilt : Tzet hozok mg az apostoli tzhelyrl 1 A mi Urunk Jzus Krisztus nevben, egybegylvn ti s az n lelkem, a vrfertz adassk t a stnnak, a test veszedelmre, hogy a llek dvzljn. Mit szltok ehhez ti b n b n k ? Hol v a n a ti testetek veszedelme?* Fradozzatok, knldjatok, szen vedjetek 1 minek? hogy eleget tegyetek ! Ha valaki frdbe

AZ E L G T T E L

229

hv, ne fogadd el, ha valaki ebdre hv, mondd n e k i : ez boldog embereknek val, n pedig vtkeztem s az rk kr hozat veszlyben forgok 1 Mit nekem a vendgsg, ki az Urat megbntottam ! Szortsd a szegnyek kezeit, krd az zvegye ket, borulj a prezbiterek lbaihoz, krd az egyhz kzben jrst ; mindent ksrelj meg, hogy el ne vessz. Ne csodlkozzunk azon, hogy a rgi keresztnysg az elgttel kvetelsben oly szigor s hajthatatlan v o l t ; hi szen e szigornak vannak fzisai; de akr az apostoli idket, akr a I I I . s IV. szzad szigort vagy a ksbbi penitencia enyhbb alakjait tekintsk, a fgondolat vltozatlan ; ember, bns, eleget kell tenned; ne hitegesd, ne mtsd magad ! Kez detben az egyhz Tertullinnal botrnkozott azokon, kik a szgyenen kvl mg a testi szenvedsben is talltak vissza riaszt a k a d l y t ; (De poenit. c. 11.) hogy mosdatlanul, pisz kosan, szomoran kell lnik, hogy a szrzsk s a hamu ridegsgben s a bjttl kiaszott arccal tengodnik. De Ambrus sem enyhbb, a megesett szzrl rt knyvben buz dtja a frfit: zrkzzl nknt brtnbe, lgykodat lnccal vezd, letedet kesergssel s bjttel sanyargasd 1 krd a szentek kzbenjrst*; s az egsz egyhzi diszciplna kl nsen vigyzott s felgyelt a bnbnkra, vgzik-e pontosan s buzgn, ami elgttelt kirttak rjuk. H a buzgk voltak, akkor a pspk megrvidthette penitencijukat. gy intz kedik mr az I. nie. zsinat (c. 12.); I. Ince ppa (Epist. 1. c. 7.) rja : klnben a bnk slyossgrl a papnak kell tlnie s legyen figyelemmel a bnbn vallomsra, srsra s vezeklsre s akkor szntesse meg penitencijt, midn az elgttelt mr elegendnek vli*. Cyprian is tekintettel volt azon elesettekre, kik a hitrt szenvedtek s vreztek ; azrt bocstott meg egyhamar Castulus s Emiliusnak is, kik br elestek, de elgttell verket s szks, gsi sebeiket ajn lottk fel! Ltnival, hogy igaza v a n Klvinnak, hogy az elgttel rl val t a n az egyhzban ltalnos volt s hogy a penitencinak intzmnyt teljesen t h a t o t t a . Azonban azt lehetne ellentvetni: a rgi elgttel, nem az az elgttel, melyet a modern egyhz a szentsgben kir. A rgi egyhz az elgttelt nem fogta fel gy, hogy ez a bn bocsnat u t n fennmaradt ideiglenes bntetsek trlesztsre A rgi egylia val, hanem azt gondolta, hogy az az elgttel mindig csak a k e u w ^ e u M i " . . bnat lesztsre, s az isteni felsgnek olyatn engesztelsre ' szolgl, hogy bneinket megbocsssa. Hajlik, igen hajlik az
bbt U

2 3 0

P R O H S Z K A OTTOKR

e i , fco? feildoatassaual; a bonti.

Isten az elgttel ltal, de nem lltlagos ideiglenes bnte tsek trlesztsre, hanem magra a bnbocsnatra. Azrt trtnt a rgi egyhzban az, hogy a penitencit, az elgttelt mindig elbb el kellett vgezni s csak azutn a d a t o t t a fel oldozs. i t t kt krdst kell megklnbztetni. Az egyik meren t r t n e t i : Milyen volt a rgi egyhz fegyelme az elgttelt illetleg? kvnta-e, hogy az elgttelt elbb vgezze el a bnbn s csak aztn nyerjen feloldozst? a msodik krds pedig az : mirt kvnta ezt, ha kvnta? Azrt-e, mert az elgttel csak a bnbocsnat kirdemlsre val s kvetkez leg a megnyert feloldozs u t n magban vve cltalan? ha ez volt a rgi egyhz felfogsa, akkor valban vltozott a tan, vagy legalbb j hozztoldsban rszeslt. Az els krdst illetleg sztgazk a trtnettudsok nzetei. A nzeteltrsnek oka a rgi terminolginak hat rozatlansga, mely nem tartja szt elgg e kt fogalmat: feloldozs a bntl s feloldozs a knoni vagy az nneplyes pemtenciatl. Tudjuk, hogy a penitencia fegyelme az os18

egyhzban olyan, mint egy serd, mely bujn hajt. Kiszol gltatsa, stcii, menete, mdozatai, ritulja helyek, idk szerint vltozik : exomologesis, confessio, penitentia, pax, viaticum, manus impositio, mind jelentik az a k c i t ; de hogy mit jelentenek mindannyiszor tzetesen, azt meghatrozni nem lehet. Mennyire kell vigyzni, hogy a confessio publica s a poenitentia canonica, publica, solemnis kzt jl kiismerjk magunkat. Mr most a kifejezs e bizonytalansga miatt kt fvlemnyt szlelnk. Nmelyek azt mondjk, hogy a bntl val feloldozs nem a d a t o t t elbb, csak a hossz, fradamas penitencia vgn. H a a rgi rkat olvassuk, nem zrkzha t u n k el a benyoms ell, hogy az valban szoksban volt ; de van sok ms adat iratainkban, melyek kivltkp jkori theolgusokkal azt a vlemnyt fogadtatjk el, hogy az a fel oldozs, mely a penitencia vgn a d a t o t t , nem a bntl val feloldozs, hanem magtl a penitencitl; jogi nyelven szlva, a cenzrtl val felments voll. Meglehet, hogy egyik msik egyhzban valban szoksban volt a bntl val fel oldozst csak a penitencia vgn a d n i ; hiszen egyik-msik egyhzban voltak novatin szoksok, hogy a hrom b n t fel nem oldoztk ; voltak egyhzak, melyek a nyilvnos gynst kveteltk s t b . ; st azt is lehetne mondani, hogy ltalban voltak mindentt esetek, melyekben a feloldozst a penitencia vgn adtk ; de ltalban azt mondani, hogy a bns bneitl

AZ E L G T T E L

231

mindig csak a penitencia vgn oldoztatott fel, az egyszeren lehetetlensg. Mert gondolhatni-e azt, hogy a feloldozs tbb vvel kvette a gynst, vagy hogy taln emiatt ktszer kellett gynni, az elejn s a vgn? Ha pedig erre soha sehol nem kteleztk a bnst, feloldozhatta-e az a pap egy-kt v mlva penitenseit? S mi trtnt, ha a pap esetleg akzben meghalt? gy rvelnek azok, kik azt lltjk, hogy a bntl val feloldozst a rgi egyhzban mindig a gyns utn adtk, s hogy azutn kezddtt a penitencia, melynek vgeztvel nneplyesen feloldoztk a bnbnt vagyis az egyhzba tkletesen flvettk, a hvek minden jogaiba, melyekbl a penitencia alatt ki volt zrva, visszahelyeztk. A mi vle mnynk az, hogy rendesen nem oldoztk fel rgtn a gyns utn azokat, kik a knoni penitencit t a r t o t t k , hanem majd elbb, majd utbb, amint jnak l t t k ; a tbbit azonban, akik a knoni penitencit nem vllaltk fel, tbbnyire mind jrt a gyns u t n feloldoztk, de sokszor ezeket is vezekls ltal disponltk. Ezen els krdstl fggetlen a msik. Mirt tette ezt az egyhz, ha tette? S erre dogmatikjnak szempontjbl valamennyi katholikus tuds, brmily vlemnyt vall is \f^ f magnak, hatrozottan azt feleli, hogy a feloldozst nem tinV"" azrt halasztotta el, mert azt gondolta, hogy elz elgttel nlkl nincs bnbocsnat. A tnylls vilgos. Ha nem lehetne feloldozni bntl elzetes penitencia nlkl, akkor a feloldo zst sohasem adta volna meg olyanoknak, kik az elgttelt mg nem vgeztk ; mr pedig megadta. Maga a hosszadalmas fraszt penitencinak legkesszlbb s leghevesebb vdje, midn a dciusi ldzsben a hitehagyott bnbnk szzait s ezreit ltta, va intette ugyan prezbitereit s az afrikai pspkket, hogy hossz elgttel nlkl ne vegyk fel azokat, de hozzteszi, ha azon ban betegsgbe esnnek s letk veszedelemben forogna: akkor igen oldozztok fel, ha nem tettek is mg eleget, s hat okot hoz fel, hogy mirt kell az ilyeneket feloldozni. Ugyanily eljrst kellett kvetnik az afrikai s rmai papoknak a penitensekkel, midn j ldzs borult az egyhzra ; fel kell oldozni a penitenseket; teljes, keresztny felszerelsbe kell ltztetni ket, hogy btorsgosabban llhassanak meg. St Cyprian a hat ok kzt elsnek azt hozza f e l : fel kell oldozni, ha nem is tett mg egszen eleget, mert klnben a skizmhoz prtolnak t tbben. Hozzjrul, hogy a grg egyhzban Nektrius ptrirka ta hatrozottan tudjuk, hogy a gyns
t l

2 3 2

PROHSZKA OTTOKR

u t n rgtn kvetkezett a bntl val feloldozs s hogy e feloldozst kvethette a legszigorbb elgttel, mely az r testnek vteltl is eltiltotta a bnbnt. Azonkvl azt krdezte tbb latin egyhz, mit tegynk a penitencit t a r t bnskkel, ha slyos betegsgbe esnek, s a vlasz az volt : oldozztok fel ket, s ha esetleg felgygyulnak, akkor foly tassk b n b n a t u k a t . Ebbl kvetkezik, hogy a rgi egyhz flfogsa szerint, a penitencia nemcsak arra irnyult, hogy bnbocsnatot szerezzen, hanem arra is, hogy a bntetstl mentsen. Lehetett bnbocsnatot nyerni, s mgis m a r a d t a lelken valami f o l t ; m a r a d t valami adssg, melyet a meg tisztult, a feloldozott llek is trleszthetett. Mindezt a knoni vezeklsre nzve mondjuk ; mert a kznsges hallos bnket, mint fnt emltettem, esetleg minden elzetes elg ttel nlkl, mskor megint rvid, kis penitencia elvgzse u t n oldoztk fel. T e h t nincs ktsg benne, hogy a modern egyhz t a n a az elgttelrl egszen azonos a rgi egyhz felfogsval. Az egyhz trtnete hangosan hirdeti a tnyt, hogy a keresztnytyTw^h'ijTz sgnek n t u d a t b a n lt az elgttel szksgessge, mint a tenciatarts b n eltrlhetlen kvetkezmnye. De a keresztnysg nem'""rlf "* csak e szksgessget hirdeti, hanem az szemeiben ez az elgttel-kivets az egyhzi kt s old hatalom aktusa, s az Elgttel maga vagy legalbb az szinte akarat s kszsg az gttelre, a penitenciatarts szentsgnek egy rsze. H o n n a n van ez, krdezhetjk mltn? hiszen az ember sajt szntbl is t e h e t eleget; nem kell azt kln kivetni, az elgttel lehet a magnbuzgalomnak aktusa, nem kell a szentsg rsznek lenni? E z okoskodsban v a n logika, lssuk t e h t , mirt szentsgi rsz az elgttel? F e l e l e t : nem msrt, mint Krisztus pozitiv rendelete m i a t t . a d t a az egyhznak a kt s old h a t a l m a t , rajta llt t e h t meghatrozni, hogy ez a kt hatalom mikp s mennyiben gyakoroltassk. 0 rendelte az egyhzat a bns lelkiismeret gondozjul; tle fgg, hogy mi mindenre ter jeszkedik ki e gondoz, e trleszt, e gygyt hatalom. A bns ketts teherrel szvn menekszik az egyhz h a t a l m a al ; a b n s a bntets n y o m j a ; a bntets pedig ketts i s m t : rk s ideiglenes; a kt s old hatalom tnyleg gyakoroltatik a b n s az rk b n t e t s k r l ; fog-e gyakorol tatni az ideiglenes bntets krl is? az a hatalom kiosztjn l l ; a kt hatalom bizonyra b n t e t hatalom is, gy rti azt az egsz emberisg; de fog-e ez a kt hatalom az ideig1

AZ E L G T T E L

233

lenes bntetsek krl is gyakoroltatni? bntetheti-e ideig lenesen a bnt? vagy inkbb tvltoztathatja-e legalbb nmileg az ideiglenes bntetst ms vezekl gyakorlatokk? Az egyhz ltalnos s folytonos gyakorlata bizonytja, hogy kt hatalmt az elgttel krl gyakorolja ; ntuda tban van annak, hogy az egsz terht a bns szvnek
,
ni

Az egyhz a bzlv

kezeli, hogy hatalma a b n t is s a bntetst is illeti; hogv tlete kiterjed a bnrt val elgttelek kirovsra s hogy aki magt e bri hatalomnak alveti, az alvetettje lesz az elgtteleket kirov tletnek is. Itt azonban meg nem llhatunk, hanem tovbb bizo nytjuk, hogy az egyhznak kell elgtleleket kiszabni s hogy e kiszabs bnbocst hatalmnak gyakorlathoz tartozik. t ' S t e i gy lesz az elgttel a penite.ncinak rsze, melyet elhagyni nem szabad, hanem ha lehetsges, mindig ki kell rni. Azrt mondjuk ha lehetsges*, mert nha nem lehet, pldul, h a valaki ntudatlan llapotba hanyatlik, alig hogy a bneit e l m o n d t a ; az ilyennek nem lehet penitencit a d n i ; de igenis lehet t abszolvlni; mert a szentsg lnyeges aktusa a bn bocsts, az ideiglenes bntetstl fggetlen. Az elgttel szksgessgnek ezen meghatrozsa kidombortja az elg ttel jellegt, melynl fogva a penitenciatartsnak T C S Z C ugyan, de nem lnyeges, hanem kiegszt rsze. S valban sok helyen van alkalmunk csodlni azt a logikus s szisztematikus kvetkezst, melyben az egyhzi dogmk, mg a legkomplikltabbak is alkatrszeikbl ssze tevdnek. A penitenciatarts szentsgnek is van anyaga s alakja, mint a skolasztikusok distingvlni szoktk; anyaga mint mondjk a bn, de nem olyan, melybl a szentsg pl, hanem amely krl forog; anyaga, mint alkatrsz a bnat, gyns s elgttel; de ezek a rszek sem llnak egy vonalon ; az elgttel csak kiegszt rsz ; a bnat s gyns lnyeges rsz ; de lnyeges csak azon rtelemben, amennyiben valamifle alvetse a bnsnek a kulcsok hatalma al. Mr most, hogy az elgttel valban a penitencia rsze s hogy kvetkezleg minden gyntat kteles penitencit adni, mikor teheti, kivilglik a Krisztustl adott kt s old h a t a lom termszetbl. A kt s old hatalom ugyanis a bnk trlesztsre a d a t o t t Krisztustl; a bntrleszts pedig nemcsak az ember vtkessgnek megszntetse, hanem a bntetsnek is meg bocstsban l l ; ez a szentsg teht arra val, hogy trlessze a bnt mindenestl, a b n t nmagban s hatsaiban is,
t e

234

PROHSZKA O T T O K R

rkkval s ideiglenes bntetseiben. De hogy az ideiglenes bntetsekre kiterjeszkedjk, azt mskp nem teheti, csakis az elgttel l t a l ; ha t e h t az elgttel az ideiglenes b n t e t s eltrlsre val, termszetszeren kiegsztskpen oda fog tartozni a bntrleszt hatalomhoz ; ez a hatalom alkalmazni fogja ezt a m d i u m o t , h a ugyan kvetkezetesen akar eljrni, ha a b n t mindenben, nmagban s hatsaiban gykeresen akarja irtani. mde ez az okoskods inkbb csak azt mutatja, hogy igen termszetes, hogy a bnbocst hatalom megragadja s vindiklja magnak az elgttel kirovst, de nem mutatja, hogy azt valban kirnia kell 1 Ez vilgosabb lesz, ha jl bele talljuk m a g u n k a t a bnbocst hatalomnak szerepbe. A bnnel szemben Krisztus minden h a t a l m a t t a d o t t az egyhznak ; az egyhz kezeli az egsz bungyet ; tlete szerint dl el a bnbocsnat vagy bnfnntarts ; a bnsk t e h t egsz bnterhkkel az egyhz brsga al t a r t o z n a k ; elengedtetvn nekik a bnrt jr rk bntets, adsak mg az ideiglenessel; mit tegyen m r most a br az gy ezen rszvel; hagyja-e tekinteten kvl ez adssgot? Az a nagy szeretet, az a forr vgy, mely a lelkeket ki akarja emelni ktelkeikbl s bkikbl; mely rti, hogy mifle nagy baj ez az ideiglenes bntets is, nem akarta tlett hanyagul, d u r v n kezeltetni, akarta, hogy mivel ez is bk, ezt is oldja vagy ksse ; azonkvl pedig az az igazsgossg, mely azlsten helyett tl, az adst ezen tartozsban is megtli s kiszabja r a bntetst. Nem szabad megfeledkeznnk arrl sem, hogy a penitenciatarts szentsge tlet, brskods alakjban v a n
iz, elgttelben

eSt/pedag.
siila

ugyan rendelve, de az egsz egyhznak elsrend cljt, az emberi lelkek nevelst, gygytst osztja; azrt is kiegszttetik kivllag az elgttel ltal. A bntets ltal t a r t a t i k ugyanis vissza a llek a bntl. Az elgttel keserves gyakor latai lecsillaptjk a szenvedlyt; kijzantjk a h n y a t o t t , szorongatott l e l k e t ; megalzzk, megtrik a rossz szoksok uralmt. A rgi egyhz felfogsa szerint az elgttel oly szksges volt, mint a beteg lelkek gygytsa! A penitencia a lelkek betegsgnek kezelse ; a nagy Bethezda szmos portikussal. A lelkek pedig lassan gygyulnak ; onnan az vekre thzd elgttel, melyben a vezreszme, a cl az v o l t : megtiszttani, kiemelni, meggygytani a lelkeket. Ez a gygyts az elgttel ltal sok helyen jobban lp eltrbe, mint a penitenciatarts bri termszete.

AZ E L G T T E L

235

A szentatyk a penitencia kiszabst oly fontosnak tartjk, hogy a llek vgleges gygyulst ettl vrjk. Figyelmeztetik a gyntatkat, hogy minden egyes bns nek a nekival penitencit adjk, mely sebeinek behegesztsre, betegsgeinek gygytsra alkalmas leend. Azrt a vezeklsi gyakorlatokat is inkbb gygyszereknek, mint bn tetseknek hvjk s alkalmazsukat azon clbl ajnljk, hogy a lelek nemcsak tmenleg, hanem alaposan fl serkenjen. Aki ezeket elhanyagolja, az gy tesz, mint aki sebeit szkbe menni engedi, vagy mint a beteg, ki helyre ll egszsgt istpolni, vni, e mozdtani megsznik. Azrt a rmai klrus Cyprinnak (Ep. 31.) azon hittagadkrl, kik kell elgttel nlkl teljes bocsnatot akarnak, azt rja, hogy jonnan kitr sebeik nem is vrjk be a rgiek behegedst; elgttel nlkl, gyors feloldozssal meg nem gygyulnak; id kell hozz, mg a betegsg eltnik ; siet tetni, felfjni a dolgokat nem lehet. S ugyanazrt srgeti Cyprian is az elgttel m o m e n t u m t a penitenciban : Az Isten papja ne mtsa a bnst engedkenysggel, hanem segtsen rajta dvs gygyszerekkel. Oktalan az az orvos, ki a dagad sebeket sima kzzel melengeti s felgylemlti a bels genyet. Meg kell a daganatot nyitni s fl kell vgni s ers s gondos kezels al fogni. Kiabljon br s nygjn a beteg, majd megkszni, ha felgygyul. Mit hasznl, ha nincs trelmk meggygyulni s ha nem keresik a gy gyulst az elgttelben?* Kzzel foghat a rgi egyhz clja az elgttel kiro vsban ; lbra akartk lltani a bnst, hogy ne csak vtke ne legyen, hanem hogy a b n gykerei is lehetleg kiirtas sanak szszer, dvs elgttel ltal. S gy a szentsgi elgttel fogalma teljes: rszi k pezi a penitenciatarttsnak, de csak kiegszt rszt. Rszt azrt, mert a kt s old hatalom termszetbl folyik ; kiegszt rszt azrt, mert lehet bnbocsnat elgttel nlkl i s ; s azrt a szentsg tnyleg kiszolgltatik, h a a penitencit nem is lehetne feladni; annl kevsbb rt a szentsg valsgnak s rvnynek, ha a penitencit ksz sggel elfogadtuk, de azt el nem vgeztk 1 Vtkeztnk ezltal ksbb, amikor az elgttelt elvgezni kszakarva elmulasztottuk ; de a szentsget magt azrt mgis rv nyesen flvettk.

XVII

A knoni penitencia trtnete.


Az segyhz szellemnek erteljt nemcsak a szent sg s a vrtansg csodi, hanem a bnbnat hatalmas nyilvnulsai is hirdetik. Azok az emberek nagyobbak voltak nlunknl, mert h a t u d t a k is vtkezni gy, mint mi, de t u d t a k oly bnbnatot tartani, melytl a modern, finom kor gyermeke elborzad. Ez a b n b n a t az egyhz buzgalmnak tvbl fakad, majd gyengdebb, majd desebb, vltoz tatja alakjait, majd csendesen kesereg, majd a nyilv nossg rzelmeit is flzavarja, a szoks egyszer for mibl kikel, kodifiklja trvnyeit, s a knonok belthatlan soraival igazgatja e keserves, de letet s szellemet jjalkot diszcipnt. Az egyhz bnbnati fegyelmrl helyes fogalmat csakis az egyhztrtnet fonaln nyerhetnk. Midn sz van a rgi bnbnatrl, mi rendesen a nyilvnos vezeklst, a kzn sgesen flemlttetni szokott llomsokat, az vekre terjed bjtket, a nyilvnos bnbevallst, a penitensek zskba lt ztt, rongyos, mosdatlan sorait kpzeljk el magunknak, amint a torncban, vagy a tornc eltt a szabadban, es ben vagy fagyban llnak s a templomba be- s kijrkat krseikkel, sr panaszos hangon ostromoljk. E fogalmakat azonostjuk az segyhz bnbnati fegyelmvel, hogy mily joggal, azt a kvetkezkben ltni fogjuk. Az egyhz bnbnati fegyelmben tbb korszakot kell megklnbztetni; az elst legalkalmasabban Novatus eret neksgnek fllptvel hatroljuk. Ezen korszaknak is van bnbnati fegyelme ; magbl a szentrsbl ismerjk a korinthusi vrfertznek penitencijt, melyet Szent Pl apostol rtt ki r. Els levelben kiveti r a penitencit, hogy adassk t a stnnak a test veszedelmre; msodik levelben pedig m r azt r j a : elg annak, ki ilyen vala, ez a fedds, mely sokaktl lett, gyhogy viszont inkbb engedjetek meg neki

A KNONI PENITENCIA

237

s vigasztaljtok t, netaln a felettbb val szomorsgtl megemsztessk). (2. Kor. 2.) A kt levl kztt alig v a n egv vnyi idkz ; ezen egy v alatt t volt adva a stnnak, vagyis bjtlt, vezekl vet viselt, fldn fekdt, gyszruht v i s e l t ; legalbb ezt rtette ez alatt az egsz skeresz tnysg. Az ilyen szerencstlen ki volt zrva az egyhzbl; a kikzsts teht vilgosan apostoli eredet. Mondhatni, hogy a kikzsts s az azt ksr bntetsek a b n b n a t i fegyelemnek eredeti s kezdetleges alakja. A rgiek hromfle kikzstst ismertek, valamint a bnket is tbbnyire hrom osztlyba soroztk, ha nem is mindig szorosan ugyanazon fogalmak s defincik szerint. Voltak nagyon slyos bnk : ezek a gyilkossg, hittagads, p a r z n a s g ; a msodik osztlyba ezen hrmon kvl a tbbi hallos b n t a r t o z o t t ; a harmadik osztly pedig a kisebb vtkekre terjeszkedett. A rgi penitenciban tagad hatatlanul az els osztly ll eltrben s ezen els osztlyba vtettek fel azutn oly bnk is, melyek azzal a hrommal tbb-kevsbb sszefggtek. Azonban senki se csodlkozzk azon, hogy ez osztlyzatok nincsenek mindig s mindentt szigoran krlhatrolva; az a theolgia, mely szisztmba szortotta a vallsi fogalmakat s az egyhzi letet, sok sz zaddal ksbb csak a msodik vezredben ksznttt be a keresztnysgbe ; addig pedig az apostoli hagyomny, a buzgalmas j rzk, a szentatyk flvilgosult szelleme s a ksz sgesen engedelmesked npnek keresztny lete hordozta a dogmatikt s a morlist. Valamint hrom bnnemet, gy krlbell hromfle ki kzstst is szlelnk a rgi keresztnysgben. Az els a kisebb bnkrt jrta, s ez abban llt, hogy a hv nem 'nlta fel adomnyt az oltrra, s hogy nem v e t t rszt az r asztalban. A nagyobb vtkekrt jr kikzsts mr az ldozatban val rszvteltl is eltiltotta a bnst s azon kvl a stnnak adta t, vagyis bjtt s ms vezekl gya korlatokat rtt ki r. Az elvetemlteket pedig vgleg ki zrtk az egyhzbl, s velk minden sszekttetst meg szaktottak ; nem trdtek vele, hogy mit tesznek, mint lnek;, olyanok voltak az egyhz szemben, mint a zsidk s pognyok. Ezek a kikzstettek azutn vagy egszen elszakadtak az egyhztl, vagy magukba trve, sokszoros knyrgs, srs, vezekls u t n ismt visszafogadtattak. m e a legrgibb, az apostoli idket rint penitenci nak k p e ; a ksbbi, nagyszer, tagozott fegyelem most

Aku.02a.1ii
".r^^minu

'3ISJ*

2 3 8

P R O H S Z K A OTTOKR

legfeljebb durva, kezdetleges pontozsban jelenik meg. A terminus technikusoknak, melyek a negyedik, tdik sz zadban a penitencit tagozzk, milyenek : a fletus, auditio, substratio, consistentia, ezeknek mondom, se hre, se hamva. Az se volt megtiltva a hveknek, hogy a kikzs tettkkel rintkezzenek a polgri letben; ez csak azon eretnekekre nzve llt, kik a hvek hitt s erklcst fel forgathattk volna. Az Apostoli Konstitcik ismeretlen szer zje elgg bevezeti az olvast a legrgibb egyhznak e bn bnati fegyelmbe, oktatja a pspkket, hogy mi kp s mirt vlasszk el a bnst a hvektl, mikp vigyz zk meg s vjk akr a knnyelmsgtl, akr a ktsgbe esstl, gy a 13. fejezetben olvasni, hogy mit tegyen a pspk a rgalmazval : vesd ki t az egyhzbl mint testvr gyilkost, s azutn bizonyos id mlva, ha mondja, hogy bnja bnt, sanyargasd t bjttel s azutn rja tve kezeidet, fogadd t visszai). Tulajdonkpen teht ktfle bntetst szlelnk, mely penitenciaszmba j h e t : az Eucharisztiban val rszt nem vevst, s magtl az ldozattl s a hvek imdsgtl val eltiltst s k i z r a t s t ; a teljes kikzsts ugyanis nem mondhat penitencinak, mert azltal a hv megsznt az egyhz tagja lenni. Az Apostoli Konstitcik, Hermas, Tertullin, az eliberisi zsinat s Cyprian iratain t vilgosan lehet ksrni az spenitencia e kezdetleges a l a k j t ; Cyprian irataiban azon b a n mr tagozottabb vlik, mintha egy harmadik s negyedik fokot akarna itt-ott megklnbztetni. De Tertullin s az eliberisi zsinat, melynek knonjait ismerjk, hatrozott alak ban fnntartjk a penitencinak emltett kt kategrijt. A msodikban a penitens bjtl, vezekel, gyszol, elhanya golja klsejt, kri a templomba belpket, hogy esedezze nek rte. Tertullin lersai az exomologesisrl, mely sze rinte prosternendi et humilificandi hominis disciplina est, a msodik alakra vonatkoznak. Az exomologesisnek is vilgosan kt alakjt i s m e r t e t i : relegatio ab orationis communicatione et conventu ez az egyik, a prosternendi et humilificandi disciplina pedig a msik. Ugyangy az eliberisi zsinat nmelyeket az Eucharisztitl tilt el, msokat azonkvl mg penitencia al v e t ; ezt gy kell rtennk, hogy a penitencia els alakja csakis erre a bntetsre ter jedt ki, hogy valaki nem ldozhatott, a msodik pedig, mely kizrlag penitencinak hivatik, a hvek gylekezetbl val kizrson kvl, mg ms mindenfle prosternendi et humi-

A KNONI PENITENCIA

239

lificandi hominis gyakorlatokat tartalmaz. Az atyk ezt hvjk katexochn penitencinak ; az egyhzban div szo ks szerint kezdet ta azok neveztettek bnbnknak, kik nsanyargatssal akarjk m a g u k a t mltkk tenni az egy hzba val teljes visszafogadsra s ez egszen fggetlen a vezekls ksbb behozott llomsaitl, mert ezek az llo msok csak specifikltk az elbb egyben sszefoglalt szi gor gyakorlatokat. De akr lteztek azok az llomsok, akr mg nem lteztek, vagy mr megszntek, penitencia alatt sohasem rtik az Eucharisztitl val eltiltst egyma gban, hanem az egyhzbl val kitiltst, mely vezeklssel jrt. Voltak t e h t az egyhzban penitencik, melyeket mi azoknak hvnnk, milyen pldul mr a nagy bnkrt jr tvolmarasztals az Eucharisztitl; voltak kisebb vtkekrt ms, egyes prezbiterek ltal is kivethet penitenciai cen zrk, de ezeket a rgisg penitenciknak nem hvja. Vala hnyszor az atyk penitencira buzdtanak, nem rtik az egyszer megtrst, mely magbaszllsban s szinte b n a t s gynsban l l ; ez irnt senki sem volt rest s nehzkes; hanem rtik a fradalmas, keserves penitencit; mert ez volt nehz, ettl irtzott a kezdetleges keresztnysgben is az ember. Erre irnyultak a knonok s az egyhz buzgamas, lelkest szellemei Vilgosan kitnik ez Szent goslon 108-ik levelbl ad Teleucianum : az emberek a keresztsg eltt t a r t a n a k bnbnatot, gy azonban, hogy azutn ii is veszik a keresztsgt; gy trtnt ez m r Pter els be szde utn, mint az Apostolok Cselekedeteiben olvasni. Tar t a n a k a keresztsg u t n is bnbnatot, ha gy vtkeztek, hogy kikzsttetni s azutn visszafogadtatni rdemesek, mint ahogy a templomokban vezeklenek azok, kik tulaj don kp poenitentes nvvel illettetnek*. Teht akik legslyo sabban vtkeztek s a templombl, midn a tulaj donkpeni mise kezddtt, kitiltattak, azok t a r t o t t k a penitencit. A tbbi bnst nem mondottk penitenseknek s elgttelei ket sem h v t k penitencinak. Jval elbb, taln mg Cyprint is megelzve "ugyangy beszl a szigor eliberisi zsinat. Klnbztet nagy bnk kzt s br nhnyra azok kzl is kln bntetst szab, ezt nem hvja penitencinak. Azt mondja pldul, hogy az ilyen egy vig az ldozstl elmaradjon, de soha, hogy penitencit tartson. gy olvassuk a 21-ik k n o n b a n : ha valaki mint vrosi lakos hrom vasrnapon t a templomot elkerli, rvid ideig az ldozstl tartzkodjk s ezltal bn-

240

PROHSZKA OTTOKR

hdjk*. Nem szl penitencirl, hanem nmi bnhdsrl. A 14-ik knonban : azon szzek, kik szzessgket meg nem riztk, ha azokhoz mennek nl, kikkel vtkeztek, egy v mlva penitencia nlkl feloldoztassanak* ; reconciliari debebunt nem kell rtennk alatta a feloldozst a bntl, hanem a bntetsnek nneplyes beszntetst. A penitencia az eliberisi zsinat szerint fjdalmas vezeklsben llt, melyet a hvek az egyhz szne eltt a pspk kezeinek flttele u t n kezdtek s mely mindig kizrssal jrt. Folytatja a k n o n : ha pedig ms frfiakkal vtkeztek, t ven t penitencit t a r t a n a k s azutn vtetnek fel a kzssgbe*. Az elbbiek br bnhdnek, nem tartanak penitencit; az utbbiak, mer* b n k a legnagyobbak kz tartozik, penitencia al vettetnek Ki rten e klnbztets fltevse nlkl Tertullint? 1 Eltte e sz penitencia nem jelent mst, mint nyilvnos vezeklst. Amit De poenitentia* cm knyvben ir, az mind a nyilvnos penitencira vonatkozik. Mi marad htra a keresztnynek, h a vtkezett?* Collocavit in vestibulo (a templom torncban) poenitentiam secundam, quae pulsantius patefaciat ; sed jam semel quia jam secunda; sed amplius nunquam, quia proxime frustra. (caput 7.) Ez a nyilvnos, fjdalmas vezekls, mely csak egyszer engedtetett m e g ; ms b n b n a t meg volt engedve termszetesen tbb szr ; de az nneplyes, nyilvnos penitencia csak egyszer. Ez klnben csak kzbevetett s egszen j jellemvons, mely minket egyelre nem rdekel. Tertullin hatrozottan csak a nyilvnos penitencirl beszl hujus igitur poenitentiae secundae et unius . . . operosior probatio est, ennek a msodik s csak egyszer engedlyezett penitencinak elvgzse n e h z ; halljuk mirt? ut non sola conscientia praeferatur, sed aliquo etiam actu ministretur. Is actus, qui magis graeco vocabulo exprimitur et frequentatur, exomologesis e s t . . . Itaque exomologesis prosternendi et humilificandi hominis disciplina e s t . . . de ipso quoque habitu atque victu mandat, saeco et cineri ineubare. (caput 9.) Nem tallhatnnk vilgosabb ecsetelst 1 az a tulajdonkpeni penitencia, melyet gy hvnak, nemcsak magbaszlls, hanem exomologesis, vagyis egsz sorozata a klnfle megalz, megtr, bntet gyakorlatoknak. E z a nyilvnos penitencia 1 Tertullintl Cyprinra trhetnk. Cyprian alig hasz nlja e szt ms rtelemben. Valahnyszor a penitencirl r, mindig azokkal van baja, kik a bnsket be nem t a r t v a a nyilvnos vezekls menett, feloldozzk, vagy azokkal,

A KNONI P E N I T E N C I A

241

kik a nyilvnos vezekls utn sem bktik ki a bnsket Istennel s az egyhzzal. gy a 12. levelben : mert ha mr a kisebb vtkekrt, melyeket nem az Isten ellen kvetnek el, (Isten ellen elkvetett vtkek pldul hitehagys, eretneksg, blvnyozs) bizonyos ideig penitencit tartanak s az exomologesist folytatjk . . . s mg sem bocsttatnak az r asz talhoz, hacsak elbb a pspk s a klrus nem t e t t e fejkre kezt, mennyivel inkbb kelle borzaszt bnkben (rti a hitehagyst) mindent az egyhz fegyelme szerint intezni. Ugyanezen tisztn kivehet nyomokban haiadjnak] Pa cin ; eltte a poenitentes s a poenitentia terminusok min dig a gyszbabort, nyilvnos bnbnatot s bnbnkat jelentik ; hasonlkpen Ambrus, Vazul, Nyssai Gergely. Mivel ezek a bnbnk az egyhzi kzsgektl el voltak klnzve s ruhjuk s megjelensk ltal is magukon hordtk a bnbnat jellegt ; azrt imdkoztak nyilvnosan rtk minden mis ben, vigyztak rjuk, hogy llapotuk szellemvel ellenkezt ne tegyenek ; az atyk, a pspkk pedig megfesztettk kes szlsukat, hogy e nagy feladatra ket kpestsk, A legrgibb penitencinak jellemzsl mg fl kell eml tennk, hogy az kezdetben sokkal szeldebb, knnyebb s rvidebb volt, mint ksbb ; gy, hogy az apostoli idkben a penitencia inkbb hasonltott a modern egyhz elgtteleihez, mint a harmadik s negyedik szzadtl fl egsz a kzpkorba div bnbnati fegyelemhez. A.z egyhz lassankint szigorbb lett. Pl apostol, mint emltettk, nem volt oly szigor. Az Apostoli Konstitcik sem ridegek. FlemUtettk mr Szent Jnos evanglista eljrst a rablv lett ifjval szemben ; nincs ott sz vekrl, nincs sz egy borzalmas kiro vsrl, hanem csak srs, bjt, imrl s nem tvozik az apostol elbb onnan, mg t a kzsgbe fl nem veszi. Hermas, Szent Pl tantvnya sokat r a penitencirl, de semmit az vek szmrl; az angyal, aki Pastorban egyre beszl, s a peni tencia hirdetjnek mondja magt, semmit sem tud az vekre kiterjed penitencirl ; szavaibl inkbb csak rvidebb idre szl, igaz, mly penitencira kvetkeztethetnk. Ami tr tneteink vannak a rgi kor penitenscire vonatkozlag, azok ban mindig arnylag rvid a vezekls s Tertullin maga az egsz knyvben, mely a Poenitentirl szl, sohasem emlti az idt, hogy meddig tartson a bnbnat ; st eladsbl kivilglik, hogy nem pen sokig; a 10. fejezetben olvassuk : Midon a testvrek lbaihoz borulsz, Krisztust fogod, Krisz tust kred s midn k rajtad srnak, Krisztus szenved,
Prohnszka
:

A n

, teL*T4y-'
b b

"y

^<^b

Bnbnat.

16

2 4 2

PROHSZKA OTTOKAR

Krisztus kri Atyjt rted ; amit pedig Krisztus kr, azt knvnyen megnyeri. Ha ht vagy tz v kellene a bocsnat elnyer shez, mondhatn-e akkor Tertullin, hogy knnyen lehet azt megnyerni? Kzt a knny bocsnatot grte Szent Jnos evan glista is a rablnak, de ha tz-hsz vig, ha ltk vgig foly tatdnk a penitencia, ugyancsak nem mondhatnk knny nek ! Flhozza Tertullin azt is, hogy mit panaszolnak fel az emberek a penitencia ellen : hosy rm s vgsg nlkl kell eliennik, zskban s hamuban lnik, beesett arccal a bjt tl*, ez az emberek panasza ; dc ha vszmra kellett volna ezeket folytatniok, min panaszuk lett volna akkor? A bnbnati fegyelem ridegebb vonsokat kezd magra lteni Montanus here.zisnek fllpte utn. H a Tertullin meg nem rja knyvt De pudicitia, alig m a r a d t volna fnn emlke ""eo- Montanus a bnk bocsnatra vonatkoz tannak. Montanus ,b ett. tagadja, hogy a parznasgot, blvnyozst s embergyilkolst az egyhz megbocst hat ja. Tertullin, szzadnak legtud sabb s leghresebb embere a latin egyhzban sorompba lp Montanus tana mellett. Hz a tan az ernyed fegyelem tlhajtott korrektivuma, az segyhz szentsgnek vdekezse jakarat, de tlz s a praktikus lettel szmolni nem t u d rideg emberekben. Azon ban ha a montanizmus tlhajtott reakcija az egyhz szent sgnek a szaporod bn ellen, volt emellett a tlz vissza t e t t . " hats mellett ms jzan, buzgalmas reakci. A bnknek ismtldse kihvta az egyhz vdekezst. Ez az ram meg ltszott rajta ; az egyhz szigorbb l e t t ; Montanusti Isovat u s i g lassankint meghzza a fegyelem gyeplit ; azonban a klnbsg mg nem igen szembeszk. Hiszen az afrikai hite hagyottak, midn magukba trve a nyilvnos penitencia elkerlsvel kvetelik a kzssgbe val flvtelt, e krsk ben is tani annak, hogy ez a nyilvnos penitencia akkoriban tz-hsz vig nem t a r t o t t ; mert klnben hogyan gondolhat t a k volna arra, hogy azt oly knny szerrel kikerlik? ! El mentek a vrtankhoz, kik a hitrt sebeikben fekdtek br tnkbe zrva, vagy a bnykban dolgoztak, szolgasgra krhoztatva s krtk, ajnljk fl rdemeiket s szenvedsei ket rtk, s olv nagy volt a vrtank tekintlye, hogy akiknek ily rst adtak, azoknak nyilvnos penitencija megrvidt t e t e t t , vagy egszen eltrltetett. Okvetlenl arra kell kvet keztetnnk, hogy e penitencik nem lehettek hosszak, ha egyetlen vrtannak kzbenjrsra a sok elesettnek vagy gyilkosnak s parznnak bnhdst beszntethette.
1 4

20

A KNONI P E N I T E N C I A Cyprian lettrtnetbi vilgos, hogy a deciusi ldzs ben szerencstlenl jrt hitehagyottak, Decius halla u t n flkapvn nneplyes kzfelttellel a nyilvnos penitencit, azt ht hnapig folytattk. A rgi atyknl t e h t a peniten cia rvid v o l t ; Tertullin ta megnehezttetett, gy azon ban, hogy srgs okokbl elnzssel voltak. A bnbnk htata, buzgalma, bnata ugyanis oly mly, oly benss ges volt, hogy a szigort, mely a szveket hevtse, flslegess tette. Pl siet a vrfertznek a kzsgbe val felvtelvel, nehogy a b n a t flemssze t ; Pter apostol ezreket keresztel, mihelyt bnkdva hitet vallanak. Nagy, mly, elementris volt bnatuk, azrt rohammal vette be a knyrl Isten szvt; Szent Jeromos hatalmas szavt kell rjuk alkalmaz nunk : mg nem hlt meg Krisztus vre, azrt forr volt lelkk*. Mikor teht hlni kezdett, kivlt mikor Novatus eretneksge, mely t a g a d t a az egyhznak a nagyobb bnket bocst hatalmt, szerteszjjel terjedett keleten s nyuga ton, azta az egyhzban a penitencia intzmnye a leg kisebb rszletekig meghatrozott, nagyszer fegyelemm ntte ki m a g t ; a templomok lelki krhzakk lettek, hol a bnsket kln-kln lelki betegsgeik minsge szerint osztlyoztk ; az egyes bnkre klnbz penitencit szab tak, s a vezekls lefolyst, melyet eddig a magn buzga lom s a hagyomnyos szoks hatrozott meg, rendszeres fokozatokra osztottk. Novatus eretneksge u t n a nyilv nos penitencit tlag ngy osztlyra osztottk, melyeknek terminus technikusai a kvetkezk: icpaxAauocs, fletus, dbwaoic;, auditio, OTCrcwuotg, substratio, aaxaai? consistentia. E rendszeres, osztlyokba tagolt, nyilvnos peniten cia elszr a keleti egyhzban lpett fel klnsen Csoda tev Gergely, Nagy szent Vazul, s Nazianzi Gergely buzglkodsa folytn. me a novatusi eretneksg nyomban kifejlett, nyvnos vezekls. Krdezzk taln, nem volt-e meg azeltt is? s azt feleljk: megvoltak a gyakorlatok, melyek e nevekkel jelltetnek, de gy elklntve, felosztva, azon kiszabsokkal, hogy ki meddig marad az egyes fokokon, azt elrni nem volt szoksban. Azeltt is ki lettek utastva az egyhzbl, azeltt is lltak a kapuk eltt, srtak, knyrgtek, azeltt is zskba ltzkdtek s h a m u t hintettek fejkre, mint azt Tertullin vastollval l e r t a ; de ez a knnlls in area nem volt magnak a nyilvnos penitencinak meg szabott, rendszeres foka, hanem a kiutastott bnsk
16*

244

PROHSZKA OTTOKR

ott knn krtk a nyilvnos penitencinak flvevsi enge dlyt : ugyanezt kell mondani a tbbi fokozatrl ; tbbkevsbb mind megvoltak, de nem voltak rendes, az egy hzi tekintly ltal kijellt hatskrei s tjelzi a nyilvnos vezeklsnek. Az egyhz kzssgbl s a szentsgektl eltiltott bn bnk a Tzp6oY.lix.miQ llomsban knn a templom eltt nyilvnosan bnkdtak ; a bazilikba seregl hvek lbaihoz borulva krtk ket, hogy Isten eltt, a pspk, a klrus s az egsz egyhz eltt szszlik s kzbenjrik legyenek. Gyszos ltzetben fsletlenl sirattk az Isten kegyelmt; mert ha valakit kedveseid kzl elvesztett], bnkdva s i r a t n d ; mosdatlan a r c c a l ; elvltoztatott ruhban, tor zonborz hajzattal, szomoran tanstand fjdalmadat. Lel kedet immr elvesztetted . . . s nem srsz folytonosan'?* (Cyprianus : De lapsis.) Hogyne srtak volna? s velk sr t a k azok, kiknek lbait tkarolva t a r t o t t k . A megrendt ltvnytl bizonyra gykeret verne lbunk, hiszen most is mg megilletds vesz rajtunk ert s 1500, 1600 elmlt vnek hullmzsa sc brja elmosni azon benyomsokat, melyeket a nemzedkek a rgi lersokbl vettek s egyre foly t o n vesznek. Mr mikor hlt a Krisztus vre, Jeromos kifeje zse szerint, a laterni bazilika kapui eltt llnak a flentes, a srnkozk s egy ilyen sirnkozt megrktett maga Szent Jeromos (ad Oceanum epistola 30.). Lerja a rmai nemes hlgynek, Fabiolnak bnbnatt, aki elvlvn hzassgtr frjtl, mshoz ment nl, azutn megbnja t e t t t s nyilvnos penitencit t a r t . Olvassuk e megrendt penitencinak mesteri lerst. Ki hinn azt, hogy msodik frjnek halla u t n magba trve, midn klnben az zve gyek kiszabadulva a hzas let korltai kzl, felllegzenek, frdbe jrnak, utckon csatangolnak s kihivlag gyansan viselkednek, Fabiola szrzskot ltve, bnt nyilvnosan bevallja? s Rmnak szne eltt a penitensek soraiban, a pspk, a prezbiterek s az egsz np knnyei kzt megjelent, sztbontott frtkkel, mosdatlan arccal, piszkos, szennyes kezekkel s nyakkal? Van-e bn, melyet ez a srs le nem trlne? Nem szgyelte megvallani az Urat e fldn, az r sem fogja t megtagadni az gben. Fltrta mindnyjunk eltt bnt s a knnyez Rma ltta az ijeszt sebet ; ron gyos volt ruhja, fdetlen feje, nma ajka. Nem lpett be az r templomba, hanem Mzes nvrvel Marval a tboron kvl egymagban lt, hogy akit a pap kitiltott, ugyan

A KNONI PENITENCIA

245

visszahvja . . arct, mellyel msodik frjnek tetszett, marcangolta; gyllte a gyngyket s a finom szveteket ltni is tallotta ; minden dszt utlt ; gy bnkdott, mintha hzassgtrst kvetett volna el s sokfle orvossg ignybe vtelvel igyekezett behegeszteni lelknek sebt. gy srt Fabiola a Latern kapui eltt. A keresztny penitencia, mint ltjuk, megragadta az si, zsid szokst s klsben is utnozta Jbot s az szvetsg mlyen szomor alakjait. Ha kitlttte idejt a fletusban, hnapjait, esetleg veit . . az jtpaac? llomsba jutott 1 Audientes nv vel a legrgibb latin egyhzban a katechumenek illettettek. Az auditio-nak kln helye volt a rgi templomokban ; m ez a templom triuma, pitvara v o l t ; ide szabad volt bejnni " ' ^ * ' " a pognyoknak, zsidknak, eretnekek s skizmatikusoknak, a kezd katechumeneknek s az audientes bnbnknak. Mindezek i t t maradhattak a katechumenek misjben. A katechumenek misje klnfle, imkat, bnbnati kz feltteleket, a szentrs egyes rszeinek flolvasst s magya rzatt foglalta magban. Ezalatt szlalhattak fl a hvek kzl is nhnyan, ketten-hrman ; eladhattk az ltaluk szerkesztett himnuszokat, nemcsak az ott dv, hanem ide gen nyelven is. A hvek e misre hozhattak magukkal brkit, a pognyok s a teljesen kikzstett, keresztnyek is jhettek ; htha hasznukra vlik, gondoltk a keresztnyek. Mihelyt pedig az eucharisztikus ldozat a felajnlssal kezddtt, mindnyjan kitiltattak s a pognyokkal, zsidkkal fj szvvel tvoztak az audientes bnbnk is. A nyilvnos penitencinak tulajdonkpeni sznhelye, melynek a fletus s auditio mintegy lpcsl szolgl nak, mely az egyhzban a sz szoros rtelmben megvolt kezdet ta s a tbbi hrom llomsban csak kibvttetett, a Tc7rcwa'.9> substratio. Tertullin, Cyprian s az eliberisi zsinat exomologesise alatt a substratit rtjk. Disciplina prosternendi et humilificandi hominis. I t t trlesztettk a jK*' bnbnk Isten eltt felhordott adssgukat az egyhz imi s a rjuk rtt vezekls ltal. Azrt majdnem minden synaxison, vagyis sszejvetelben, az audientes kitiltsa u t n s az offertrium eltt a pspk sorba ment a trdenll substratusok kztt, rjuk tette kezt s imival az egsz egyhz egyestette esedezseit s knnyeit; ezek vgeztvel kiutastottk ket is s megkezddtt a hvek misje. A har madik fokon ll bnbnk bjtltek, sokat imdkoztak, alamizsnt osztogattak, az alzatos knyrletnek klnfle
4 l irJ

246

PROHSZKA OTTOKR

A u m * ! ne-

" "'

jjljjj^'

16

mveiben gyakoroltk m a g u k a t ; a bnbnatos llek, mely a fletus s az auditio llomsain alvalsgnak mly n t u d a t b a n vergdtt, a substratiban a tiszta, szinte megtrdttsg benssgbe hatolt, desen tapasztalhatta, hogy az az egyhz, mely elbb templomba sem eresztette be t, hanem a szabad g al, vagy legfllebb a torncba lltotta, most mr gondozza lelknek sebeit, leereszkedik hozz, sr, knyrg vele, beereszti hajlkba, hol az amboig sza bad neki mr b e h a t o l n i ; br fjdalmasan vlnia kell mind annyiszor a testvrek oltri kzssgtl. Igaz, hogy ez sokig t a r t o t t ; a penitencia legnagyobb rszt, az vek szmt itt kellelt tltenik ! I I I . Felix ppa 483-ban a vil giakat, kik jra megkereszteltettk magukat, gy rendeli b n t e t t e t n i : tribus annis inter audientes s i n t ; Septem autem annis subjaceant inter poenitentes manibus s a c e r d o t u m ; duobus autem annis oblationes mdis omnibus non sinantur offerre, sed tantummodo saecularibus in oratione socientur. Ez idzetben elfordul poenitentes nv a harmadik lloms ban bnhd vezeklket jelzi. Amint az imnt emltettem, hogy a substratio volt a tulajdonkpeni penitencia, itt mg a nv hasznlatbl is kitnik. A nyilvnos penitencinak negyedik szaka alzatos, csendes, buzgalmas vrakozs volt a teljes kzssgbe val felvtelre. Az ambotl a szently fel sorakoztak. Nem zte ket ki mr a diaknus ; jelen voltak az egsz misn, rszt vettek az ima kzssgben ; de nem ajnlhattk fel ado mnyaikat, s nem ldozhattak. A rgi egyhznak minden hve, hacsak nem volt talpig szegny, adomnyait minden svnaxisban az oltrra helyezte, e szoks a teljes kzssg jele v o l t ; aki ettl el volt tiltva, az nem lt az egyhz teljes kzssgben, s nem rszeslhetett az oltri ldozatbl. Ezen szoks j sokig t a r t o t t a fnn magt a nyugati egyhzban a hvek kitn, nagy kivltsgakpen. Az eret nekek, skizmatikusok, a vezeklk, a nyilvnos bnsk, a hrhedtek nem ajnlhattk fl adomnyaikat. Senkivel se tettek kivtelt. Nem vidul-e fl lelknk a szellem erejn, mely a hit magaslatrl nzvn a vilgot, mindent trpnek lt, cs szrt, konzult, udvari embereket, csak az Istent ltja nagynak s azrt Ambrus nem fogadja el Theodozius csszr felajnlst, br fogaikat csikorgattk a furak. Causa commotionis, mint Paulin rja, haec fit, quia munera Imperatoris, qui se sacrilegio commiseuerat, ab Ecclesia respue-

A KNONI PENITENCIA

247

bantur, ncc orandi illi cum Ecclcsia societas tribuebatur*. Nagy Vazul komoly, szent szellemtl t h a t o t t alakja oly mltsgos flsggel l az oltr mellett, hogy midn Valens rin rzlet impertor akarja az oltrra helyeztetni ajn dkait, a segdkez prezbiterek s diaknusok flnken s megzavarodva tekintenek Vazulra s e tekintet megtantotta ket arra, hogy mit tegyenek ; elutastottk az impertor oblatijt. Ltni mg itt-ott kivlt Franciaorszgban e rgi szoksra emlkeztet nyomokat. A consistentes bntetse t e h t ez a kizrats volt az oltri ldozatbl; mert aki be nem m u t a t h a t t a ldozatt, az nem rszeslhetett Krisztus testbl. Vgydva llottak az ambo krl a consistentes; kt-hrom vig hezve, szom jazva nztk az r asztalhoz jrulkat. Ott lltak azok, kik a vrosban laktak s mgis hrom vasrnapon t a synaxison meg nem jelentek*. (Concilium E l i b e r i t a n u m ) ; ott ll tak azon keresztny asszonyok, kik mint keresztny hajado nok, pognyokkal hzassgra lptek*; (Conc. Arel. cap. 11.) ott azok, kik valami uzsort vettek (Conc. Arel. cap. 1 2 . ) ; ott mindazok, kik a penitencia alsbb fokain hossz bnh ds utn vgre ide flkzkdtek. Ez a consistentia volt a !* ," ; * S ' kisebb excommunicatio, mely a communitl eltiltott, Krisztus testnek vteltl, de megmaradtak az ima kzss gben ; a tbbi penitens az ima kzssgbl is ki volt zrva ; nmelyek egszen, msok rszben. Igaz teht, hogy a rgi penitencia mindig valami excommunicatio* s hogy az apos toli id ta ktfle excommunicatit klnbztettek m e g : teljeset s rszlegest, a I I I . s IV. szzadban elllt peniten cia kifejtette s osztlyozta ezeket az excommunicatikat. Klnsen pedig meg kell emlkeznnk kt osztlyrl a consistentes-bnbnnknak, melyek jobban megismertelik velnk a nyilvnos penitencia rendszert. Ott lltak ugyanis azon kivlt elkel asszonyok, kik hzassgtrst kvettek el, nehogy ha az alsbb osztlyokba soroztattak volna, frjeik nagy bnkkel s kivlt hzassgtrssel gyanst h a t t k volna ket. Mert az alsbb fokokra, kivlt a substraciba senki sem helyeztetett, csak aki nagy bnket kve t e t t eV. Az apostoli idben ezen bnk szma, melyek nyil vnos penitencival b n t e t t e t t e k , a hrom nagy bnre, gyil kossg, blvnyozs s parznasgra szortkozott; ksbb ez a szm sokra rgott, mert a knonok lassankint a rokon bn ket is flvettk s megfelel nyilvnos penitenciban rszes tettk. Fia teht valaki oly b n t kvetett el, melyrl a kno< 1 s ( e s k

2 4 8

P R O H S Z K A OTTOKR

nok intzkedtek, akkor kirttk r a nyilvnos penitencit; ez a nyilvnos penitencia a knoni penitencia v o l t ; de lehe t e t t oly bnsknek is nyilvnos penitencit t a r t a n i , kiknek bneirl a knonokban nem volt sz ; ezek nem voltak kte lezve a nyilvnos penitencira, de t a r t h a t t k , h a gy tetszett nekik ; ez nyilvnos penitencia volt ugyan, de nem volt knoni penitencia. A knoni penitenciban ezenkvl is kell mg klnbz t e t n n k : van nneplyes knoni penitencia, melyet a pspk az egyhz szine eltt, szertartsok ksretben r fel a vezek<Wp , lre ; . . . s nem nneplyes, melyet csendben kezdenek. GonS q ' p S ^ dobhatjuk, hogy e klnbsgek a knoni penitencia ksbbi fejlettebb szervezsre utalnak. De ne gondoljuk, hogy aki nyilvnos penitencit t a r t o t t , hogy annak a bne is eo ipso nyilvnoss l e t t : semmiesetre. H a nyilvnos volt, akkor teljes szigorban alkalmaztatott re a knoni penitencia, nneplyes szertartsok kzt kezdte azt meg, klnfle kzfltevsek s imk ksretben. D e ha nem volt nyilvnos az bne, akkor azt a penitencibl nem lehe t e t t m e g t u d n i ; elszr azrt, mert sokan t a r t o t t a k nyilvnos penitencit, kiknek a knonok szerint nem kellett v o l n a ; msodszor azrt, mert a buzgalom tbbre sztnzte a hve ket, mint ktelessgk lett v o l n a ; harmadszor azrt, mert akik llsuknl fogva gyanba jttek volna, hogy ezt vagy azt a b n t kvettk el, azok knoni penitencija gy mdost t a t o t t , hogy abbl semminem gyan rjuk nem hramlott. Semmi kze t e h t a nyilvnos penitencinak a nyilvnos n ti,ino perj. gynshoz. A gyns sohasem volt nyilvnos az egyhzban. icncia e. nyiiv. j - i jtt-ott bevallottk nvilvnosan bneiket, azt csak elzetes s diskrt engedly u t n s mindig a gyns u t n tehettk. Az egyhz mindig vta a bnsk lelkiismereti t i t k t a leg gyengdebb elvigyzattal. Azrt mondja Szent Vazul (34. c . ) : A hzassgtr asszonyok neveit, kik vagy buzga lombl bevallottk bneiket, vagy mstl fljelentettek, kzz tenni tiltjk az atyk, nehogy halllal bntettessenek ; azon b a n megfosztottk ket az ldozstl, mg letelik penitencijuk ideje*. Hogyne ! hiszen h a a nyilvnos penitencival egytt jr a b n kzzttele, akkor mindannyiszor a vilgi trvny is beleavatkozott volna s a bnbocsnat fja elfonnyad 1 E z az egyik megjegyzsnk. A msikra alkalmul szolgl a consistens bnbnk vgs neme. lltak az ambo krl oly emberek is, kik egyszer mr elvgeztk a nyilvnos knoni penitencit; de azutn ismt hasonl bnkbe estek, melyekrt
trjes
y

A KNONI P E N I T E N C I A

249

nyilvnos knoni penitencia jrt v o l n a ; igen m, de ezek nek uem volt megengedve jra a knoni penitencit tartani, hanem ltk vgig az ldozstl eltiltva magukba trve bn kdtak. A X I X . szzad fradt szelleme errl nem is lmodott volna. Pedig valsg s nem lom. Az segyhz a knoni peni tencit nagy kegyelemnek t a r t o t t a I rtkt, kegyeimt egy hanglag hirdetik Hermas, Alexandriai Kelemen, Zefirin, t r ^ n S u Tertullin, Cyprian ; oly nagy e kegyelem, hogy csak egyszer ' " L S S f adatik. Valamint egy a keresztsg : gy egy az a penitencia, melyet nyilvnosan tartani szoktak ; mert a kznapi bnkrt naponkint kell b n k d n u n k ; de ezek kevsbb slyos b nk ; azok pedig nagy vtkek.* (De poenitentia. 2. c. 10.) Klnben ezt bizonytani flsleges; rgi rknl lpten nyomon tallkozunk e felfogssal. Az a penitencia xax' ^o^v*, az a nyilvnos nneplyes vezekls csak egyszer engedlyez tetett ; nehogy kznapiv vlvn, elvesztse a betegen erejt, mert hiszen annyival hathatsabb lesz, minl kevsbb vlik megszokott.* A szerzk ez sers felfogssal szemben kt prtra szakadnak. Nmelyek azt mondjk : az segyhz oly szigor vo.t, hogy az ilyeneknek bocsnatot nem adott, hanem az Istenhez utastotta ket, mint ahogy Montanus s Novatus tettk a nagy bnskkel mr els zben is. Msok pedig kln bztetnek nyilvnos penitencia s a bntl val feloldozs kzt, S szerintk a rgi egyhz nem engedte meg, hogy nyilvnos penitencit tartsanak ; de azrt a titkos gynsban feloldozta ket. Szivnk ezek prtjhoz vonz, br rti az ellenkez llts erejt is. Mert bizony fnsges s szigor volt az az egyhz. Tbb helyen a legnagyobb bnket sohasem oldozta fl. Az eliberisi knonok nmely bnsktl teljesen meg tagadjk a feloldozst. Cyprian tan r, hogy a parznasgot sok afrikai egyhz meg nem bocstotta. Az aposztatknak gyltszik nem kegyelmeztek azon esetben, ha csak hallos gyukon krtk a feloldozst. D e lehet e szoksokat az egyes egyhzaknak tulajdontani, azonban aligha az sszegyhznak s kivliag nem a rmai egyhznak. Klnben pedig azt kell hangoztatni, hogy a nyilvnos nneplyes penitencit, mely ben az egsz egyhz a bnssel egytt sr, egytt bnkdik, kegyelemkpen kellett krni, hogy erre rdemess kellett ma gt tenni, s vigyztak a pspkk, hogy k i t bocsssanak a nyilvnos penitencira, kit ne. Hiba mondjk, hiszen akkor annak, ki jra esett az ris bnkbe, jobb dolga volt, mint aki elszr vtkezett. Semmiesetre ; ha az, aki elszr vtkezett

250

PROHSZKA OTTOKR

nem volt rdemes a penitencira, nem vgezhette azt, csak ha j, ha buzg volt, akkor bocstottk oda ; aki pedig jra vt kezett, az sohase t a r t h a t t a a nagy nyilvnos penitencit; t e h t ez volt htrnyban ! Valban ez volt, mert midn itt htrnyrl vagy elnyrl van sz, nem tekinthetjk a tesli embert, hanem a lelkit; mr pedig ez, ha eltiltatott a nyilvnos vezeklstl, hatrozottan htrnyban volt. A V I I I . szzadban a nyilvnos penitencia nmi mdo sulst szenved. A nyugati egyhzban ltalnos rvnyt nyer ez az elv, hogy a titkos bnkrt nem kell nyilvnos vmfSS- vezeklst tartani, csakis a nyilvnosakrt. Ez jtst Theodor w fog. nev grg szrmazs kanturiai rseknek tulajdontjk 680 krl. gy ltszik, azrt intzkedtek gy, hogy a barbr keresztnyeket vissza ne riasszk a penitencia borzalmas szigorval. A keleti egyhzban a nyilvnos penitencia az V. szzadban kiment szoksbl Nektrius ptrirka alatt trtnt zavarok miatt. A nyugati egyhz azonban mg buzgalommal folytatta a nyilvnos bnk penitencijt; k i k u t a t t a , ldzte, knyszertette a nyilvnos bnsket a vezeklsre; t v e t t e a vilgi hatsg kezeibl a vtkest s kirtta r a bntetst. A knoni penitencia mindjrt a bn t e t s bri kimondsa u t n kezddtt, akr tetszett a bns nek, akr n e m ; J ellenkezse esetben a vilgi karhatalom is kzbelpett. Kivlt nneplyes knoni penitencii rdemelnek eml tst. A nagybjt kezdetn lenyrva, lekonytott fejjel jelen nek meg a vezeklk a kathedrlisok e l t t ; a pspk imd kozik flttk, fejeikre teszi kezeit, meghinti ket hamuval " S S t e l t vzzel, azutn kizrja ket az egyhzbl. A kizrats rendesen zldcstrtkig t a r t o t t . E napon a papok ismt bevezettk ket a templomba s fehrvasrnapig rszt vehettek az isteni tiszteletben. Igy trtnt ez vrl-vre, mg a penitencia t a r t o t t . A szoksok e rszben is termszetesen nagyon klnbztek. Nhol a rgisg ms nyomaira is a k a d u n k ; mikor ugyanis az egyhz ksbb megengedi a vezeklknek a temp lomba val lpst, a kapuhoz kzel, htul jelli ki helyket, s miutn ezt is killottk, akkor vegyltek ssze a hvekkel, de bizonyos ideig mg nem ldozhattak. E szoksokban mintegy hrom llomst vesznk szre: a teljes kizrst (fletus), a p i t v a r b a n val llst (auditio) s a kisebb kikz stst (consistentia). Azonban e hrom lloms t a r t a m a alatt e korszak penitencijt mindenfle eddig nem hallott
?c s z e n

A KNONI PENITENCIA

251

vezeklsi gyakorlatok jellemzik ; egy, kt, hrom negyvennapos bjtt t a r t o t t a k v e n k i n t ; mezitlb kellett jrniok, lovon, kocsin nem volt szabad mennik, bcst jrtak kivlt R m b a , Jeruzslembe s Compostellba, zarndok vagy bartcsuht l t t t e k ; ksbb szk brtnkbe zrkztak, hol csak fekdni l e h e t e t t ; ostoroztk m a g u k a t s ms hasonl vezeklsi gyakorlatokat vgeztek. gy szl pldul egy tribuni z s i n a t : nudis pedibus incedat, lineis non induatur vestibus, saecularia arma non portt. Nullo vehiculo utatur. Tudjuk, hogy a kzpkorban menny r e dvtak e penitencik ; az elkel hlgyek is vezekl vet hordtak ; vgrendeleteikben polgrok s nemesek, frfiak s nk elrendeltk, hogy bart, illetleg apcaruhban temet tessenek e l ; vgs akaratuk volt a puszta fldn, h a m u n fekve meghalni. A V I I I . s IX. szzad knoni penitencijban h i n y zik a gyakori kzfltevs szertartsa, mely a rgi substratio-ban olyannyira dvott s minden synaxis-ban gyako roltatott. szoks ugyanis lassan megvltoztatta a rgi penitencia menett. Nem trlte azt el, de a rgi knono k a t mdostotta. Ilyenek B u r k a r d s Iv ltal sszegyj t t t , Nagy- s Kopasz Kroly korabeli zsinatok knonjai, p l d u l : a gyilkos a templomba t vig be ne lpjen, ha nem a kapu eltt sirnkozzk ; t v mlva belphet, de nem ldozhatik, h a n e m a templom szgletben llhat>>. Aki a nejt meggyilkolta, a templomban a tbbitl kln vlva az ajt mellett bnkdjk : a ki- s bemenk kzben jrst krje ; ldozsra pedig az egsz leten t mltatlannak t a r t s a magat. Aki bestializmust kvet el, tizent vig lljon a templom a j t a j n l ; azutn t vig htul a templom ban jelen lehet az imkon s csak ezutn, vagyis hsz v u t n aldozhatik. Nagy Kroly kapitulriiban olvassuk, hogy akik a ht vi nyilvnos penitencit t a r t j k , a h t vi kivl gyakorlatban llt, azok egy vig vezekl vvel testkn krjk a templomba menk i m j t ; azutn hrom vig htul, a papok flvigyzata alatt lljanak s ott is, br nem fldn fekve, de alzatosan imdkozzanak s msok kzben jrsrt is esedezzenek ; a kvetkez kt ven t mg ne vegyenek rszt a szentldozsban s vgre a hetedik v nagy cstrtkn jruljanak az oltrhoz. Ms adatokbl is ltni, hogy a ht vi penitencit kivlan k e d v e l t k ; azrt tallkozunk ma is mg feltnen sok ht vi vagy ht quad-

f^g^

!i

2 5 2

PROHSZKA OTTOKR

:nc*tfaxi
ai-an.

'S

1 1 4

'

ragnai bcskkal, msszval ht nagybjtre terjed peni tencinak megfelel elengedesekkel, melyekrl ksbb sz lunk. A nagybjti penitencia kivltkpen divott. E z a peni tencia hamvaz szerdn v e t t e nneplyes kezdett. A rmai egyhz Sacramentariumt, melyet mg Nagy Gergely eltt hasznltak, ismerjk. A vezeklk, mint a legrgibb idben, gy a ksbbi korban is kzfelttel ltal a v a t t a t t a k fel a nyilvnos penitencira. A rmai Sacramentarium szerint: suscipis eum quarta feria mane in capite quadragesimae et cooperis eum cilicio, oras pro eo et inclaudis usquc ad coenam domini ; ez az utols mondat azon szoksra vo natkozott, mely szerint ezeket a vezeklket elzrtk ; ms Sacramentariumok elrjk, hogy hamuval hintessenek be a vezeklk. A hetedik szzad eltt nem tallkozunk e hres nagy bjti vezeklsekkel. Nmely vben ktszer, st hromszor negyvennapi bjtt rtak el ; teht a hsvt eltt val nagybjtn kvl mg ktszer kellett nagybjtt tartani, tbbnyire Szent Mihly s karcsony eltt. Reda Poenitentialeo-jban, Burkard, Iv knonjaiban tbb vre kirtt penitencikkal tallkozunk s minden v kln-kln majd hrom, majd kt, majd egy nagybjtt foglal magban, A zsinatok mind tzetesen foglalkoznak a penitencia meglla ptsval ; gondoskodnak, hogy kln knyvecskkben ki adassanak s minden gyntat prezbiternek keznl legyenek. Ezekbl kitnik, hogy a buzgalmas egyhz nem hagyott fel nyilvnos penitencijval egsz fl a X I . szzadig. A X I . szzadtl kezdve rohamosan hanyatlik a nyil vnos penitencia szigora s szigorval egytt csakhamar gyakorlata is. A zsilip meglazult, a nyilvnos penitencia fegyelme elernyedt s a rseken keresztl fltartztathat-' janul tdult a korszellem rja, mely a nyilvnos penitencit vgleg elsprte. Minden intzmnynek ez a sorsa, ha nem tartja meg eredeti szellemt, ha kivetkzik fnsgbl, h a a kufrkods rak magnak fszket ott, hov a szvek legszentebb rzelmei futamodnak, lelkendezve keresve rt, knyrgve irgalomrt: akkor a romls az intzmny velejben vdik, nincs ami fnntartsa. A nyilvnos peniten cit a szoksba jtt megvsrlsok r o n t o t t k meg. A peni tencia hanyatlsnak hrom okt hozzk fel a trtnetrk. Az els a nyilvnos penitencitl val megvlts. Mivel vltottk meg a rgi penitensek az vekre terjed penitencit?

A KNONI PENITENCIA A vezeklsben val buzgalmuk ltal ; a rgi zsinatok pgy, mint az egyhzi atyk egyetrtenek abban, hogy a szvk dvott iiz ejyh... lelkk mlybl vezeklknek, a bensleg megtrdtt bn- * ' sknek vezeklst meg lehet rvidteni. Azonban ez rgen volt gy ; most mskp trtnt. A IX. szzadban a penitencia bjtjeit, bcsjrsait, ms testi vezeklsi gyakorlatokat, a szegnyek tpllsra fordtott pnzzel, imkkal, miskkel s ""^"d*^ nha ostorozsokkal vltottk meg. Kezdetben csak egyei vezeklsi napokat lehetett megvenni; ksbb heteket, hna pokat, veket, gy, hogy vgre vlasztani lehetett a penitencia elvgzse vagy a megvlts kztt. Aki bjtlni nem t u d s van neki mdja, hogy megvltsa magt, h a gazdag, akkor 7 htrt 20 soldit fizessen ; ha kevsbb mdos, adjon 10-et; ha pedig igen szegny, adjon 3-at . . . Egy hnaprt, melyet kenyren s vizn kellene tlnie, trden llva 1200 zsoltrt nekeljen ; ha pedig nem akar t r d e l n i : akkor 1680-at. . . A knonok mindig figyelmeztetnek, hogy a megvlts mdival trtnjk, s hogy okosan s krltekinten engedlyez tessk. De brmint vnak is, a rgi penitencia szigorsga mr elvben meg volt trve ; a bnbnk alkudozni kezdtek s ha k nem engedtek, engedtek a gyntatok ; mg vgre eg szen a gyntat szabadsgra s beltsra bztk az egsz vezeklsi fegyelmet. A nyilvnos penitencinak ilyetn meg vltsa mly sebet ttt rajta ; mert ki az, aki knnyebb vgt nem fogn a dolognak s aki a bjtlstl, a fldn val fekvstl, az ostoroztatstl magt pnzen meg ne vltan? Azonkvl sebet ttt tekintlyn is ; mert elkeseredst szlt a szegnyek kztt, kik b tmettek vszmra, mert nem adhattak pnzt az egyhznak 1
lf ,k

E hanyatls mg ms tneteket is m u t a t . Kezddik a penitencinak 5060 vre, st szzadokra men kiszabsa; amelynek, brmennyire terjedjen is, megfelelnek azltal, hogy ms helyettestett gyakorlatokat, imkat vgeznek, vagy alamizsnt adnak. Honnan ez a szmts? Mert az egyes * f^j^fj . bnkrt kln-kln jr vezeklst sszeadtk. Az segyhz j^ * ezt az sszeadst s kivonst a penitencia fegyelmben nem ismerte; hiszen ez holt mechanizmusnak tltetse a fegye lembe, res formk rvnyestse a iegbuzga'masabb letben. Most teht trt foglal a soldikkal egytt az arithmetika a vezeklesben: ezen bnrt 6 v v a n kirva, azrt meg 7 v 5 hnap ; teht mindssze 13 v s 5 hnapig kell vezekelnie. A rgi egyhzban legfllebb az trtnt, hogy sok s nagy bnrt kirttk az lethossziglan tart penitencit;
1( t a n kisza

2 5 4

PROHSZKA

OTTOKR

mir
p z z

.zerenotuja gondolat a

most pedig nevetsges sszeads jtt divatba. Igy olvassuk Szent Rudolf, dms a t y a 'etben, hogy sokszor szz vi penitencit vllalt magra, melyet 20 nap alatt rtt e ; naponkint ostorozta magt s pedig addig, mg az egsz psalteriumot elmondta. Teht szz vi penitencit lehetett lerni a psalteriumnak ostorozs kzben hszszor val elmon dsa ltal. A msik figyelemre mlt jelensg abban ll, hogy az alamizsna ltal knnyen lehetett sok szz vet le rni ; ilyenkor a megajndkozott szegnyek sszecsdltek s k imdkoztak, bjtltek, ostoroztk m a g u k a t a gazdag bnbn h e l y e t t ; ebbl ismt az keletkezett, hogy a gazdagok formaliter flfogadtak msokat, kik az penitencijukat vgezzl-:. De ha e nevetsges elfajulssal csak nmely egyhzban tallkozunk ; azrt a penitencinak pnzzel val megvltsa mgis a lehetleg legszerencstlenebb gondolat az egyhz fegyelmnek tmenetben. S klns, hogy az srgi knoni
o-' ctj o

itS

6 I M 8

'

penitencia irnt az rzk annyira hanyatlott, hogy jeles theolgusok is mintegy kicsinyeltk s becsmreltk a szigor vezeklst s hajlandk voltak a megvltsokat tbbre be cslni. Igaz, hogy kevs volt ilyen, de az idk jele akr az egy prizsi Vilmos pspkn is kivehet, aki ajnlja, hogy a hvek a knoni vezekls helyett inkbb templomok, krhzak, hidak, utak ptsre adjanak egy-kt dnrt vagy 34 t o j s t ; a vezeklst <dormentorum, poenilentiarum carnificinao-nak hvja. A nyilvnos penitencinak ezen megvltsa eltemette rvid id mlva az egsz nyilvnos penitencit. Kezdetben nem volt ez gy ; mert a megvlts ritkn s nehz behelyettestsek rn trtnt, gyhogy szintemer behelyet testsnek mondhat, de idvel a meglazult fegyelmet a hvek lanyhasga a legnagyobb engedkenysgre szortotta s dn rokra, soldikra, tojsokra kerlt az alk. Br a nyilvnos szigor knoni vezeklsen rst t t t a megvltsok nvekv radata, ne gondoljuk, hogy a bn bocsts vgya, az emberi szivek azon rejtelmes sztne s vilgoshite az elgttelrl pihenre szllt volna ; rvnyeslt a kzpkor csodlatos mveiben s nagy, trtnelmi jelent sg mozgalmaiban. E mveket s mozgalmakat a penitencia szelleme alkotta meg ; egy mlysges, ldozatksz, elementris vgy s trekvs, az ptette azokat a dmokat, hidakat, aptsgokat, az t e t t e azokat az risi alaptvnyokat. Ugyan lmodhatta-e Mric, a sourezei volt parasztfi, ki koldul gatva tengette lett vgig az egsz theolgin t s vasszor-

A KNONI PENITENCIA

255

galma ltal az akkoi nagyhr prizsi egyetemen elsrang helyet vvott ki magnak, lniodhatta-e, midn a Loire partjn, mint fldhz t a p a d t szegny fi pihent, hogy t e m p lomokat, zrdkat, aptsgokat pt majd? s me Mric prizsi pspkk lett s pti fel a Notre-Dame-ot, alapt meg s gazdagon lt el ngy hatalmas aptsgot Prizsban 1 Honnan? a penitencik megvltsbl 1 A penitencia szel leme emelte Notre-Dame-ot. Az kor- s plyatrsa Cantor figyelmeztette t : jobban tenn, ha a Notre-Dame ptse helyett, a npet a penitencia vgzsre buzdtan 1 Ki ne volna Cantorral egy vlemnyen? Bmuljuk e hanyatlst s e hanyatlsban is e rendkvli nagy buzgalmat. De bmula tunk mindent meghalad, ha tekintetnket a knoni peniten cia megvltsnak msodik mdjra vetjk. A keresztes hadakat csak a kzpkor vezekl keresz tnysge kpes megfejteni. Ms tnyezk meg nem magya rzzk. Mltn mondhatni, hogy a X I . s X I I . szzad engesz. telsi vgynak fnsges s csodlatos nyvnulsa a keresz- ^J,2S tes hadak. Harcolni, vrt ontani, szenvedni szomjat, het a kereszt dics jele alatt, nagy, nehz m, a penitencia mve 1 Halljuk Clermontban II. Orbn ppt, mint ndtja meg a keresztes h a d a t : A lopst, rablst, gyilkolst, gyujtogatst s minden egyebet, ami Isten orszgbl kizr, Istennek tet szn vltstok meg, hogy htatotok gyakorlatai bneiteknek gyors bocsnatt kieszkzljk a szentek imival egyetem ben. Intnk teht s buzdtunk az rban s a bnk bocsnatjrt azt rjuk ki rtok, hogy keleti keresztny testvreink s az rklet rkseinek gyszos sorn megindulva, a hitet lenek garzdasgt kellleg megtrjtek.* (Guil. Tyrius ber I.) Hihetetlen a modern ember szemeiben, hogy e beszdre meg indult a f l d . . . penitencibl. Hsk, vaskar frfiak a bnk fertjbl a vezekls ltal val tisztuls remnyre bredve, feltztk ruhjukra a keresztet, s hatalmas had seregek teljes szabadsgban, csak az eszme varzstl vezet tetve indultak meg kelet fel. Szenvedni mentek a bnrt, mentek meghalni, vigasztalta ket a remny, hogy br idegen fldn vesznek el, lelkk kiengeszteldve szll az gbe. Ezek.a durva hsk, kik egy csapssal t u d t a k embert kett szelni szablyjukkal, ezek a vasas lelkek oly mlyen t u d t a k rezni, hogy Jeruzslem lttra fldre borulva knnyeztek s Krisztus srjhoz vrtl zva szrny ostrom u t n rve gy imdkoztak, hogy b n a t u k b a n megrepedt szvk ! A szv pszicholgija rejtly, flsges talny . . . egy
A tD00j penl t

Ut

25

PROHSZKA OTTOKR

irnyban merev s durva . . . ms irnyban lgy s gyengd lehet. A mi finom erklcseink a iegflletesebb vallsi s filozfiai rzlettel megfrnek; humanitsunk ideggyengu lgysga a legcseklyebb magbatrssel : ott pedig a dur vbb szoksok az engesztel bnat s szeretet leggyengdebb rzelmeit takartk s a gt dmok rvnyszer benssges vilgba ragadtk a lelket. A bnbnk hsies hadserege . . . a knoni penitencia utols s legragyogbb nyilvnulsa! rdericus Vitalis egyhz trtnetben az 1095. vrl igy r : a fldbirtok, mely addig t K J ? - * ^ drga volt, olcsn elkelt s a pnzen fegyvert vettek . . . tolva^ L t o i S l i T i ' zsivnyok, kalzok s az elvetemlt emberek hossz sorai a * mw-i^t " Szentllek kegyelme folytn bneik mlybl flkeltek, azokat bevallottk s megutltk s Istennek bneikrt eleget teen dk tra keltek. A blcs ppa pedig mindnyjokat, kik fegy vert foghattak, az Isten ellensgei ellen harcra buzdtotta s a bnbnkat az rban, melyben a keresztes hadra szntk magukat, bneiktl feloldozta s minden sanyargatst, bj tt s egyb nlklzseket kegyesen elengedett, mert nagyon jl t u d t a , hogy tkzben sok viszontagsgon s szenvedsen esnek majd keresztl, mindenfle esly, szorongattats ri ket, mi ltal Krisztus jindulat szolgi minden bneiktl megtisztulnak.* me a kereszteshadban val rszvtel helyettestette a knoni penitencit! Igy intzkedik a clermonti zsinat II. k n o n j a : Annak. ki nem pnzrt vagy kitnni vgybl Jeruzslem flszabadtsra siet, hanem csakis hitatbl, azt az utat teljes tkletes vezeklsl kell betudni. Ez a vezr gondolat valamennyi keresztes had-hirdetsben; akr II. Kallixt, akr I I I . Jen s I I I . Kelemen ppk alatt. A pr diktorok ezt hirdettk : aki a keresztet veszi, annak meg bocsttatnak bnei ; aki a keresztes hadban elvsz, egyenesen az gbe j u t ; Freisingi Ott rtszakll Frigyes keresztes hadrl, melyben is rszt vett, azt rja : Csoda, mennyi rabl s zsivny jtt ott ssze, gyhogy mindenkinek e hir telen vltozsban Isten ujjt kellett ltnia.* Azonban nemcsak a bnsk szegdtek a keresztes hadba, valamint rgen nemcsak azok t a r t o t t a k nyilvnos penitencit, hanem sokan buzgalombl; Szent B e m a r d 240. levelben rja : ^Kirlnek a vrosok s falvak s ht asszonyra alig jn egy frfi, mindentt megzvegylnek az asszonyok mg fr jeik letben.* Malmesburgi Vilmos (h. 4.) rja : nem voit ki a fldeket mvelje s a vrosokat lakja. Megszakad a rokoni
o l c
k 16

A. K N O N I P E N I T E N C I A

257

ktelk s elvsz a hazhoz val ragaszkods . . . rven deznek a tvozk, bsulnak a honnmaradtak. Szkek voltak az utak, keskenyek az svnyek, kifogyhatlan hossz sorokban tolongtak a csapatok. A kpzeletet is meghaladta a szm . . . S hogyan estek el ? rmmel mentek a hallba s a haldoklk megvallottak, hogy szve sen halnak meg s nem vgydnak haza, nehogy ismt vtkezzenek. E vilgra szl mozgalommai hanyatlik al a knoni penitencia! Valban, ha ez volt alkonya, gynyr sznek ben nyugodott le n a p j a ; ha ez volt temetse, nagyszer menetben ksrtk el srjhoz. Tnyleg gy volt. Kinek lehetne a penitencinak ily hsies ldozatokkal val meg vltsa ellen kifogsa? e megvlts felmagasztalja a knonok szigorsgt s semmit sem von le mltsgukbl 1 A buzgalom is, mellyel a hvek e penitencia megvltst vettk, az s egyhz izz szellemre emlkeztet; de az ignytelen, jelentk telen gyakorlatokkal val megvlts, mely nem volt mr helyettests, hanem tiszta elengeds, a knoni penitencit a X I I I . szzad vgn teljesen kiszortotta.

Prohszka: Bnbnat.

XVII.

A msodik ezredv knoni penitencija s a bcs.


A X I I . szzadban hanyatlik al a keresztnyek vezekl buzgalma. Mi az akkor dvott megvltsokban, mg ha a "^.".i,." keresztes hadba val sorakozssal vltottk is meg a knoni
engeds kzt K

labouetont.

Mikp k e n n t

eiatib:

penitencit, e penitcncitl val vonakodst ltunk, bizonyos idegenkedst, melyet a megvltsokban nyilvnul engedkenysg csak sztott; mindig silnyabb gyakorlatokka! helyettestette a szigor k n o n o k a t : mg vgre mr nem megvltssal, hanem elengedssel llunk szemkzt. Ez az elengeds a bcs. A protestnsok azt hirdetik, hogy a bcs a X I I I . szzadban brja keltt. Midn tuds, s mrskelt frfiak is csatlakoznak e vlemnyhez, okvetlenl fel kell tennnk, hogy van valami a dologban. S valban a knoni peaitencia trtnetnek eladsban mi is oly vltozathoz jutottunk, midn ezen eddig ltalunk nem hasznlt sz elengedes, bcs tollnk al tved, mintha csak igazat adnnk azok nak, kik a bcst a X I I I . szzadtl keltezik. A skolasz tikus theolgia hajnalprjban is kezd flvetdni az ltal nosabb relaxatio, redemptio helyett egy ms term nus, mely csakhamar megszilrdul, s ez az indulgentia. A X I . szzadban kezddik a knoni penitencinak elengedse klnfle jcselekedetekrt, pl. imrt, ala mizsnrt. Kezdetben, mikor a knoni penitencirt be helyettestett j gyakorlatok nagyon fradsgosak voltak, mltn beszlhetnk a kanoni penitencia megvltsrl* ; ksbb azonban a megvltsok oly cseklysgek krl forog tak, hogy a knon penitencinak megvltsrl tbb sz nem lehetett, hanem csak elengedsrl. A krds ez ll srl a skolasztika valamennyi doktora, ha nem is a skla eredsnek korban, mikor mg sok a zrzavar, de ksbb tisztban van ; azrt disputlnak ilyen s hasonl t m k r l :

A BCS

25>

van-e az egyhznak hatalma a knoni penitencit elengedni, gyhogy az Isten szne eltt is el legyen engedve az az elgt tel, m e l y e t a knoni penitencia ltal neki nyjtunk ? E sarka latos krdst sok ms hasonl k v e t t e : Hogyan enged tetik el ez az elgttel? Flajnl-e az egyhz helybe mst vagy nem? Mily szerepk van ez elengedskben azoknak a szent gyakorlatoknak, melyekhez az egyhz flttelkpen kti az indulgentiat? E krdsek sokig kavarogtak, mg vgre teljes hatrozottsggal fejezdtt ki a bcsrl szl egyhzi t a n 1 Mg mieltt a bcs mibenltnek fejtegetsbe bo cstkoznnak, unszol a trtneti fonl, melyet kvettnk s a felvett nehzsg, melyet a protestnsok tmasztanak, hogy a bcs ezen X I I I . szzadbeli fltnsnck krdsre vla- ; > t szljunk. Feleletnk a kvetkez : az ideiglenes bntetsnek olyan elengedse, milyen a bcs meghatrozsban szere' ' pel, mindig fltallhat az egyhzban, de tagadhatlan tr tneti tny, hogy br folyton gyakorlatban, mgis egszen httrbe szorult akkor, midn a knoni penitencia nagyban dvott s viszont eltrbe lpett, st tlsgosan terjeszkedett, mint azt a ppk vintzkedsbl ltjuk a X I I I . s kvetkez szzadokban, midn a knoni penitencia csillaga nyugaton is leldozott. Hogy ez lltsunkat bebizonythassuk, tisztba kell jnni azirnt, hogy miben ll a bcs ? Miben ll az eleiigedes indulgentia, melyet a X I I . s X I I I . szzad zsinatai s nagyon szken ppi engedlyeznek, midn pldul a IV. laterni zsinaton megersti I I I . Ince ppa, hogy aki a templomszentelsen bnbnlag rsztvesz, annak elenged tetik egy vi vezeklese? Az ilyennek knoni vezeklse egy vvel rvidebb l e t t ; de hogyan lett rvidebb? gy-e, hogy az ideiglenes bntets rovsa vltozatlanul lelkn maradt, vagy gy, hogy azt az ideiglenes bntetst magt engedte el az egyhz, melyet a vezekl egy vi bnhdse ltal tr^* lesztett volna 1 Nincs ktsg benne, hogy az elengeds nem "'^ .'" a puszta, klssges vezeklst rintette, hanem magt a bnsnek ideiglenes rovst Isten szne eltt. Valsggal ' ugyanis, a bcs az ideiglenes bntetsek elengedse ; vala mint a knoni penitencia is kzvetlenl a bnhdst, az elg ttelt clozza, s mikor a knoni penitencit elengedtk vagy kurttottk, tnyleg az ideiglenes bntetstl szabadtottk meg a b n b n t ; t e h t a bcs a knoni penitencia olyatn elengedsnek mondhat, mely gykerben magnak az
i e a

<

17*

260

PROHSZKA OTTOKR

ideiglenes bntetsnek elengedse az egyhz old s kl hatalmnl fogva. Ezirnt ktsg nem foroghat fnn. Az egyhz a bnnel szemben, mindig az rk rdekeket, a llek nek Istenhez val viszonyt rendezi, ha bnrl, bntetsrl, vagy ezek elengedsrl van sz, mindig Isten szne eltt val rovsaink rtetnek, s nem az egyhznl, mint emberi trsadalomnl val rdekeink. Isten szne eltt val rovsaink), ezek kezelse van a kulcsok hatalmra bzva. Vilgosan utal erre I I I . Ince ppa, midn panaszkodik a IV. laterni zsinaton, hogy tlsgos sok bcs ltal megvettetnek az egyhz kulcsai, azon kulcsok, melyek ktnek, oldanak gy, hogy Isten eltt legyen rvnyes rendelkezsk. ltalban az a csodlatos presztzs, melynek a kulcsok hatalma rvendett, mindig isteni, rk fnykrbe vonta, mindig termszetfltti ervel lptette fl a bn- s bntets bocstst ; ez maga az isteni bocsts v o l t ; Isten eltt tisz tult, Isten eltt knnyebblt a bns. Azrt a nyilvnos knoni penitencia az Isten eltt val bntetst helyettes tette ; s ha a knoni penitencibl valamit elengedtek, azt gy engedtk el, hogy magt az Isten szne eltt val rovst trlesztettk. Klnben mi haszna lett volna a knoni bnte ts elengedsnek? hiszen inkbb rtott, mint hasznlt volna, gy rvel mr Szent Tams is azok ellen, kik mondk, hogy az egyhz a knoni bntetsek elengedse ltal rintetlenl hagyja az Isten szne eltt val r o v s t ; ez a felfogs, mondja Szent Tams (Suppl. q. 25. a. 1.) elszr a Krisztustl Pternek adott kivltsggal ellenkezik, akinek mondotta, hogy amit a fldn elenged, el lesz engedve a mennyben. Azrt az az elengeds, mely az egyhz fruma eltt trtnik, az Isten fruma eltt is rvnyes. Azutn meg az ilyen elengedssel inkbb rtana, mint hasznlna, mert elengedvn neki a knoni vezeklst, a purgatrium sokkal kemnyebb bntetshez utastan ! Teht a X I I . szzad bnsnek elengedtetett bizonyos felttelek alatt a knoni bntetsnek egy rsze, nagyon ritkn az egsz s pedig gy, hogy ezltal maga az Isten szne eltt val rovsa trlesztetett egszen vagy rszben. Ez a bcs; az ideiglenes bntetsnek a gynson kvl a kulcsok hatalma ltal eszkzlt elengedse ; teht nem bnbocsnat, nem is mer elengedse az egyhzi fegyelem ltal megkvetelt vezeklsnek, hanem elengedse magnak az ideiglenes bntetsnek. S pen gy nern megvltsa.

Bniets eieose-

A BCS nem helyettestse a knoni penitencinak, hanem bizonyos flttelekhez kttt elengedse; mert azon cseppnyi jtatos gyakorlatok nem helyettesthetik a knonok szigor kvetel mnyeit, hanem csak alkalmul szolglnak az egyhzi hatalom kegyes gyakorlatra. A msodik krds, melyet a bcsrl flvetnk, kvet kez : Mikor nyerhette a bnbn a knoni penitencinak az elengedst? a bntl val feloldozs eltt-e vagy utn? E krds trtneti fejtegetse az segyhz homlyos szok saira utal, az abszoluci megadsban, melyekben egszen ""^^S^ vilgosan ki nem ismerjk magunkat. Valszn, hogy rgen a nyilvnos knoni penitenci nak az a felfogsa dvott, hogy ltala Isten irgalmt, kegyel mt kellett a bnsnek a binbocslsra kinyernie ; onnan az a nagy buzgalom, mert ha mr a bnbocstst meg nyertk, alighanem restebbekk s nehzkesebbekk vltak volna. Nem akarjuk azonban vitatni, hogy ez ltalnos szoks volt, st azt gondoljuk, hogy adtak feloldozst szk sg esetn kvl is a knoni penitencia bevgzse eltt. Mr most klnbsg van okvetlenl a ktfle bnhds k z t ; azon bnhds kzt, mellyel valaki eleget akar tenni az abszoluci eltt a bnrt s azon elgttel kzt, melyet az abszo luci utn ajnl fl Istennek. Az elbbi hallos bnben lehet mg, az utbbi mr megtisztult; az elbbi vezeklse a megszentel malaszt kirdemlsre vonatkozik s ltala kz vetve a bnhds trlesztsre, az utbbi egyenesen az ideig lenes bntets lerovst clozza. Az segyhz nem sokat distingvlt, hogy a vezekls mire vonatkozik ; t u d t a , hogy a bnn kvl a bntetst is kell lerni, t u d t a , hogy a bn bocsnat utn is lehet s kell nha eleget t e n n i ; nem volt oly tzetesen elvlasztva s szttartva, nem volt theolgikus szisztmba ntve az elgttelnek ez i r n y z a t a ; vezekelt, hogy Isten knyrljn rajta s el ne krhozzk. A bcsrl, mint tletrl, mint feloldozsrl szlva, htra van mg megemlteni, hogy mialatt az egyhz feloldja hveit bri hatalmnl fogva a bntetstl is, azalatt s mintegy elgttelkpen felajnlja az rnak Krisztus s a ' szentek rdemeit. A bcs e szerint nem mer feloldozs, ^m\tmr>A hanem m e g v l t s ; az egyhz ugyanis megvltja hveinek te&kma. adssgt, ideiglenes bntets-rovsukat Krisztus s a szentek killott szenvedseivel, elgtteleivel, bnhdsvel, melyek mint mondani szoks : le vannak tve az egyhz kincstrban in thesauro Ecclesiae*. Megcgyeztethet-e ez a kett? fel-

262

PROHSZKA OTTOKR

oldozni s megvltani? az egyik ugyanis a hatalom aktusa, a msikhoz, gy ltszik, semmi hatalom sem k e l l ; mert megitakrt " vltani megvlthat brki, akinek van mibl. Igenis megegyeztethet. Az egyhz a kulcsok hatalmnl fogva tnyleg elengedi a hvek bntetst, de ugyanakkor felajnlja rtk Krisztus Jzus elgtteleit. A megholt hvekkel szem ben mr egszen ms az helyzete ; azok nincsenek az hatalma alatt s kvetkezleg azokrl nem rendelkezik ; nem ktheti, nem oldozhatja fel ket ; csak esedezskpen fel ajnlhatja rtk is az rnak Krisztus rdemeit, hogy ha taln knyrl rajtuk s elfogadja azokat is rtk. L m az sszehasonltsbl merthetjk legtzetesebben a bcs engedlyezs helyes fogalmt. A bcs, mint bri hatalmi aktus, az alattval hveknek valsgos feloldozsa, melyet Isten jvhagy, br e feloldozssal egytt jr Krisztus rde meinek felajnlsa; ahol pedig nincs alattval s kvet kezleg hatalom sincs, ott a bcs nem adatik az illetknek, mr t. i. a megholtaknak kzvetlenl, hanem esedezskpen nyerhet csak meg szmukra, ami abban ll, hogy az egyhz b e m u t a t j a az Istennek az r Jzus keresztjt s knnyeit, s ezltal akarja t a tisztul lelkek bntetsnek bocstsra i n d t a n i ; az Isten pedig meglehet, hogy megbocst, meglehet, hogy nem bocst ; mg az l hveknek engedlyezett bcs b a n az egyhz tnyleg feloldoz s bntetsnk helyett Krisztus rdemeit ajnlja fl Igy nyerjk meg a bcsnak teljes fogalmt, mely szerint az valsgos feloldozs az ideiglenes bntetstl, melyet Isten rtt ki rnk s pedig a penitencia t a r t s szentsgtl klnll s Krisztus rdemeinek felajn lsval egybekttt feloldozs; e feloldozst az egyhz esz kzli a kulcsok hatalmnl fogva az Isten dicssgre s a lelkek dvre. Azrt a bcskat gy engedlyezi, mint a j sfr, kit az r megbzott, hogy okosan, clszeren kezelje j s z g t ; felttelekhez kti, melyek a lelket alkalmass tegyk az Istenhez val kzeledsre, alkalmakat szemel ki, melyek nneplyessgknl, emlkezetes, hangulatos voltuk nl fogva a hveket a kegyelemre kpestsk. Kell t e h t a bcsengedlyezshez megfelel ok ; ki sebb bcsrt kisebb, nagyobbrt nagyobb s pen gy, hogy oki-, ok. kevsbb vtkes ember bcst nyerjen, kevesebb kvn tatik, mint a nagy bnkben snldll. Ez az a megfelel ok, mely ha meg v a n s a b n b n teljesti a fltteleket, meg nyeri a bcst 1 Helyn lesz mr most bebizonytani, hogy az egyhznak
108 a

A BCS

263

van bcsensedlyezsi hatalma ; e hallom ismt arra a i i > s . b 4 4 font emltett kmcs-re vezet, s e kincs-hez fzd vitk a baw=. bcs skeresztny gyakorlsra vezetnek majd vissza. A bcsengedlyezs hatalma Krisztustl fgg; rajta ll meghatrozni, hogy az a sz : barmit megktendesz a fldn . . ., hogy az a brmi>> a bntetst is magba zrja-e vagy sem? Magbl ez idzetbl ezen el nem igazodnnk pen azrt, mert hatrozatlan s akr mindenre is kiterjeszthet ; pedig azt elre is gondolhatjuk, hogy nem vonatkozik min denre, hanem brmi-re bizonyos hatrok kzt. Hozz kell teht meghatrozsul venni Szent Jnos szavait, melyekben Krisztus teljes hatalmat ad az egyhznak a bnk krl. E teijes hatalom-bl rvelnk ekkp : Krisztus teljes hatal m a t ad az egyhznak a bnk k r l ; mr pedig a teljes h a t a lom a bntets-bocsnatra is kiterjeszkedik; teht az egy hznak hatalma van az ideiglenes bntetseket is elengedni. A hatalom teljessge irnt nincs ktsg; az a barmit flol dasz*, barmit megktsz* az Isten irgalma szerint a bn bocsnatban nyer rvnyt ; nem tudtuk, hogy hol barmit? s me halljuk, hogy akiknek megbocstjtok bneiket*: ebben teljes az egyhz hatalma. De ha teljes, folytatjuk, akkor az ideiglenes bntetsre is vonatkozik ; mert a bn s bntets olyan, mint a test s rnyka ; a bntets kveti a b n t . Aki a bn krl barmit tehet, az a bnt a bntetsben is elen gedheti ; mert ahol bntets van, ott a bn mg kvetkez mnyeiben fnnll. A szentrs is a bntets-bocsnatot bn bocstsnak h v j a ; s ha hozzvesszk, hogy az r Jzus a kulcsok hatalmban* hatalmat adott az egyhznak a hvek dvnek tjban ll minden akadly elmozdtsra, akkor e kulcsok megnyithatjk az eget azon szegnynek is, ki ugyan mr nincs bnben, de a bntets tartja vissza a mennyorszg tl. A kulcsok hatalmanak e gyakorlata a bcs ; de azrt j * ^ ez a feloldozs nem szentsg; mert a szentsgben mindig meg. szentel malaszt eszkzltetik, a bntets elengedshez pedig termszetesen nem kell megszentel malaszt. Lesz t e h t a kulcsok hatalmnak egyik-msik gyakorlata, mely nem szentsg. Most mg Krisztus s a szenteknek rdembl felhalmo zott kincsre kell reflektlnunk, melybl az egyhz a bcskat engedlyezi. Megtkzssel olvashatni Morinus jeles mvben az ingerked clzsokat, melyekkel a skolasztikban felmerl kincs-nek terminolgijt s taln fogalmt is illeti. Azt rja, hogy Nagy Albert volt az els, ki a kincs-rl emltst tesz,

264

PROHSZKA OTTOKR

s e kincset, gy ltszik flsleges (tallmnynak* tartja, mert gy adja el az egszet, hogy szinte zavarba is hozhat kznys szemll szerepvel ez jdonsg irnt. A skolasz tikusok, mintha csak megijedtek volna attl, hogy az egyhz oly szabadon s bsgesen osztogatja a bntets-elengedst, u t a t keresnek, s hogy elfogadhatv tegyk mgis e nagy kegyessget, kigondoltk, hogy Krisztus rdemeibl trtn nek az elengedsek. Morinus olvasja szinte ltja az izzad skolasztikusokat, akik trik a fejket, hogy mikp szabadul janak e perplexitsbl; a kincs fogalma vgre kiszabadt h a t t a ket a nehzsgbl. Aki gy r, az t u d h a t sokat a trt nelembl, s mgis helytelen kpet alkot a mult szzadok le trl s szellemrl. Mert val igaz, hogy a X I I . szzadban tallkozunk a kincs-nek tzetes meghatrozsval, az is igaz, hogy szrevenni a skolasztikban a <bcs fogalmnak kiptst s gy a tbbi kzt azt is, hogy mikp vezetik be a feloldozs jellegn kvl a (krptls* s a megvlts jellem vonst a bcs fogalmba ; de ez ltalnos s minden t u d o mnyban fllelhet folyamatok csak eszmetisztulsok. Krisz tus s a szentek rdemeinek kines-re a theolginak okvet lenl reflektlnia kellett, mihelyt a bcs fogalmt tze tesebben meghatrozni a k a r t a ; mert az egyhz az emberek rovst Isten eltt el nem engedheti, ha Krisztus elgttelt fl nem veszi, melyet az emberekrt Istennek felajnll, s melyre val tekintetbl engedheti el az egyhz a bnt s a bntetst s trlesztheti az ember is mindkettt. Valamint t e h t az egyhz csak Krisztus rdemeibl bocsthatja meg a bnt: gy ugyancsak Krisztus rdemeibl engedheti el a bnte tst is. Azt kell teht mondani, ha engedhet bntetst, akkor azt egyedl Krisztus rdemeinek felajnlsa ltal teheti. A kincs eszerint a bcs fogalmnak egy jele ( n o t a ) ; mihelyt e fogalom kidomborodott, ellpett minden vonsa, kztk a kincs is. A szentek rdemei mellkesek s msodrendek, hiszen mindenket Istentl vettk ; de tnyleg fennllnak, kvetkezleg Istennek felajnlhatok. H t r a van mg, hogy a bcs engedlyezst a rgi egyhz szoksai kzt fltntessk. A nv indulgentia, ter mszetesen nem fordul el mint terminus technikus, br a dolog, melyet jelez, gyakorlatban volt. Schoof s msok a bcsnak fejldsben s gyakor latban t korszakot klnbztetnek meg. Neknk e kln t . bztetsekre nincs szksgnk s nem is tartjuk azokat helye seknek. A knoni penitencia trtnetben beszltnk kln-

A BCS

2G5

fle megvltsokrl, melyekben a knoni penitencia gya korlatait ms gyakorlatokkal helyettesitettk; azonban e megvltsokat nem mondhatjuk bcsknak>>, t. i. elenged seknek, hanem inkbb cserknek. Hajlandk vagyunk ugyan ezt a nagy zarndoktakrl s a keresztes hadakrl is ll tani. Ez nem a tulajdonkpeni bcs ; a bcs ott lp fl, hol a bntets-elengeds kzzelfoghat, ott, ahol kis, apr gyakorlatokrt Krisztus szenvedsre val vonatkozssal el engedtk az ideiglenes bntetst Isten szne eltt Ez a tulajdonkpeni bcs a II. lyoni zsinat ta rvend ltalnos gya korlatnak ; azeltt pedig klnfle vltozatokban lelhet fel. A protestnsokkal szemben az rdekel m i n k e t : megvott-e a rgi egyhzban a tulaj donkpeni bntets-elengeds, t. i. a bcs. P. Palmieri a knoni penitencia vgn divatos abszoluci-bl, melyet a pspk adott mindazoknak, kik a knoni penitencit befejeztk, t e h t magbl a knoni penitenci nak gyakorlatbl bizonytja be a bcsnak gyakorlatt. Apspk ugyanis, mint aPoenitentialis liber fnnmaradt szm talan kiadsaibl vilgos, a knoni penitencia vgn, mely az egyhzban rendszerint zldcstrtkre esett, nneplyes feloldozst adott valamennyi penitensnek. A bntl val feloldozst bizonyra mr a gyns u t n nyertk meg leg albb nagyobb rszk ; a zldcstrtki feloldozs pedig, melyet a pspk mondott valamennyi fltt, feloldozs volt a bntetstl ; de hiszen killtk a bntetst* vethetn valaki ellen, vgre jrvn a knoni penitencinak. Igen, killtk azt, amit az egyhz knonai ltal meghatroz, de ki tudja, elg volt-e az az Isten eltt ; mert minden bn s minden szv ms s ms ; azrt a pspk feloldozza ket az esetleg fnnmaradt bntetstl, elengedi nekik a htra lv bntetst : ez a bcs. Azonban sokkal vilgosabb alakban lp elnk a bcs a pspkk hatalmban, melynl fogva a zsinatok hatroza tbl a buzg vezeklknek megrvidthettk knoni penitencijukat. Mi ez ms, mint elengedse a bntetsnek? mert amit elengedtek, azt Isten szne eltt, Krisztus frumban rvnyesen engedtk el ; erre mr fnt kiterjeszkedtem. A bcs ms rgi alakja a vrtank s hitvallk kzben jrsra vgbement bntets-elengeds. Ismt Cyprian gondjai s harcai kz tvednk. Szegny elesett)>-jei az ld zs izgalmaiban s a rgi egyhz gyermekeinek vgyd s buzgalmas forrongsban ltvn maguk eltt a hossz, Siralmas vezeklst, a knoni penitencit, melyet ki kellett

266

PROHSZKA OTTOKR

volna llniok, a brtnkben snld s hallukat vr hitval lkat krtk, esedezzenek rettk ; rjanak, ajnljk fel a pspknek izz hitket, megszenesedett, megsebzett tagjai kat : hogy a pspk nekik, az hajtrst szenvedett test vreiknek engedje el a bntetst, a knoni penitencit. A hit vallk s vrtank maguk el nem engedhettk elesett test vreiknek a knoni penitencit, de krhettk a pspkket, hogy engedjk el, enyhtsk vagy kurttsk meg k a knoni vezeklst az illet elesetteknek. A brtnktl a pspki krikhoz bcst jrtak az elesettek. Cyprian nem gyzi fkezni e trelmetlen, kislelk vezeklket, kik mint kis kor gyermekek erteljes testvreikbe kapaszkodnak, s ma guk minden nehzsgtl, minden ldozattl fznak. Fl, hogy a knnysg a knoni penitencia elengedsben, meg ernyeszti az egyhz hatalmas diszciplnjt; inti papjait s diaknusait, hogy srgessk a vezeklst, s ne adjk meg a feloldozst a knoni penitencitl, mert ezt csak a pspk teheti ; msrszt azonban nagyon jl tudja, hogy mrtkkel igenis el lehet engedni a vrtank kzbenjrsra a knoni penitencia egyes rszeit; tudja, hogy a vezeklket, kik a knoni penitencia bevgzse eltt mlnak ki a vilgbl, segiti a vrtank rdeme. (Ep. 12, n. 1 ; ep. 13.) A rgi egy hzban ugyanis a vrtank rdemeirl azt gondoltk, hogy bsge tsznnazik az egyhz szegny gyermekeire, akik meztelensgkben vele takardznak s vdekeznek az Isten igazsgossga ellen. Szpen kihmozdik e felfogs Tertullin tmadsaibl pgy, mint a vrtank aktinak megindt rszleteibl s mr a lyoni vrtank dicssgt hirdet neiklika a II. szzadbl, megjegyzi, hogy nem voltak bszkk elesett testvreik irnt, hanem rdemeiket, melyekben bvel kedtek, rejuk t s z r m a z t a t t k ; anyai j szvk volt s knnyzpor kzt krtk Istent a szerencstlenek dveert. A rgi egyhz e szent, szp szoksaibl kiemelhetni a bcs jogalmt: a bcs a bntets elengedse, melyet Isten szne eltt nyernk az egyhz kincseinek, Krisztus elgttelnek bemuta tsa llal; mr pedig gy engedtk el a pspkk a szentek rdemeinek tszrmaztatsa ltal az elesettek knoni peniten cijt : t e h t bcskat engedlyeztek. Az egyhz trtnelmnek tzetesebb tanulmnyozsa bizonyra nagyobb vilgossgot raszt majd lassan-lassan & bcsra vonatkoz krdsek zavarba. Az tmenet az els vezred vgn s a msodiknak elejn dv gyakorlatokbl a bcs-engedlyezs mostani alakjba sokfle bizonytalan-

A BCS

267

sgot t n t e t fel a terminolgiban, a magyarzatban s a gyakorlatban ; innen a flrertsek, melyekhez csatlakoznak


O
J

,. ,

'

Visszalsek v

a visszalsek is. Voltak hamis bcsk is, melyek ellen w c t * K w > i > . mr Cusai Mikls protestlt a magdeburgi zsinaton. rteni kell a kifejezst, mely a bntl s bntetstl* szabadt bcskat igr ; mert azt ugyan minden katholikus tudja, hogy a bcs a bntetsnek s nem a bnnek elengedse; bn tl csak a gyns ltal szabadulunk meg vgleg, amennyi ben pedig a gyns gyakran szksges a teljes bcs meg nyersre, annyiban t e h t a gynssal val sszekttets folytn mondhatni, hogy a bcs a bntl szabadt. Vannak azonkvl mg igen gyans kittelek, melyek ezer, szzezer vre szl bcskat emlegetnek; ezek mind tlag hamis bcsk. Az egyhz igenis enged tlies bcskat, melyek minden bntetstl feloldoznak s vekre, negyvenedekre (quadragenae) s napokra szl bcskat; ez utbbiaknak az az rtelme, hogy annyi bntetstl szabadtjk meg a lelket, amennyit az Isten engedne el neki, ha a knoni penitencit megfelel hossz ideig t a r t o t t a volna ; de a tlsgos hossz idre ter jeszked bcsk irnt mindig gyanakodnak s tartzko dnak kell lennnk. Klnben az egyhzi fegyelem azokat jelenleg feledsnek adja t. Tartsuk meg a fgondolatot a bcsban, azt t. i., hogy Krisztus rdemei miatt elengedtetnek az ideiglenes bntet sek, s meg fogjuk rteni a hv szvek mly tisztelett s nagy vgyt a bcs irnt. Az alak vltozik, de az irny ugyanaz : a bns szabadulni kvn terhtl, akr bn legyen, akr b n t e t s ; e vgya emelte a kzpkori dmokat, e vgya jrja be a templomokat s trdre borulva elmondja az egyszer bcs-imt.

XIX,

A knoni penitencia sorsa s az elg ttel szelleme a XIII. szzadon tl.


A bcsrl val tannak kzbevetsvel ttrhetnk a penitencinak llapotra a X I I I . szzadon tl. Az emberi lleknek egyik legszentebb, maradand rzelme, az a nagylelk vgy az engesztels utn. Ez az engesztelsi vgy a peniteneiatartsban szentsgi mltsgra van emelve; az elgttel ugyanis a szentsg kiegszt rsze. Ennek kvetkeztben maga a penitenciatarts szent sge fogja egyre folyton leszteni az engesztelsi vgyat, s a penitencinak szellemt az egyhzban. Azonban a penitenciatarts szentsgn kvl is lehet eleget tennnk. Az egyhz t a n a szerint a megszentel malaszt llapotban l llek eleget tehet Istennek bneirt termszetfltti s legalbb nmileg nmegtagad cselekedetei ltal ; mert ezek Krisztus rdemeibl valban megfelelnek Istennek s mltk hozz. Ha ugyanis a llek a megszentel malaszt llapotban van, akkor cselekedetei Isten eltt kedvesek, s az ilyen cselekedetek kvetkezleg visszaadjk Istennek azt a tiszte letet, melyet a bns tle vtke ltal m e g t a g a d o t t ; ha pedig valaki nincs a megszentel malaszt llapotban, de azrt mgis hitbl cselekszik s az Isten sugallatait flhasznlva bnkdik, kesereg, h a tri magt s vezekel: ez is mind elgttelszmba megy ; de ez az elgttel inkbb csak dispozici, a lleknek alkalmass ttele a bnbocst kegye lemnek minl teljesebb vtelre, amelynek nyomban azutn a bntets trlesztse is jr. Mert nem lehet bntets trlesztsrl sz, ha a lelken sttlik a bn; a llekben minden, ami trtnik, arra vgyik, arra tr, hogy az Isten vilgos sgba, az istengyermekek polcra, szeretetnek bvkrbe emelkedjk; csak miutn ezt elrte, repeszti a kegyelem, a szeretet az ideiglenes bntetsnek bkit,

Vgt"ttcKt ei ' SLT '


m m

AZ E L G T T E L A X I I I . SZ. TA

269

A szentsgi elgttel abban klnbzik a jszntunkbl s buzgalmunk sztnbl vgzett elgtteltl, hogy szent- , , segi rsz leven, a szentsg mltsgval es erejevei lep tel eiti. rdeknkben az Isten szne e l t t ; s gy tvol attl, hogy panaszkodjunk egyes szigorbb penitencik miatt, inkbb vgydjunk utnuk, hogy ltaluk minl hathatsabban s bsgesebben tehessnk Istennek eleget. Egy tekintet penitencinkra, imink, bjtjeink s nmegtagadsainkra, melyeket a modern lelkiatyk rnak ki rnk, ltnteti, hogy valsgos epignjaiv lettnk a regi keresztnysg engesztel szellemnek. Az apostolok, kik nagyon jl rtettk, hogy mit akar Krisztus mondani azzal, hogy mg a vlegny velk van, nem bjtlnek, ksbb, midn .a vlegny tlk elkltztt, az engesztelsnek lng jaiban gtek. Szent Gergely p p a Szent Pterrl azt rja, hogy mindig bjtlt s kevs saltval lt ; bnt pedig, a Krisztus-tagadst annyira siratta, hogy knnyei barzdt vjtak arcn. Szent Mt Alexandriai Kelemen tansga szerint hst sohasem e v e t t ; s ugyanott Philo dicsri a ke resztnyek nmegtagadott lett. Szent Epifn ugyanezt dicsri az egsz, kezdetleges keresztnysgen. Hogy az els vezred keresztnysge mily szvsan ragaszkodott a peni tencinak erteljes felfogshoz, azt elgg fejtegettk; azta, br az engesztelsi szellem mindig leng az egyhzban, az elgttelnek kls formiban a XIII. szzadtl fogva nagtj vltozs trtnt. Valamint az a gyengd anya, ki a legnagyobb eszmk kel teljes, le t u d ereszkedni gyermekeinek gyngihez : gy alkalmazkodott az egyhz az elgttel szellemben meg fogyatkozott korokhoz s midn nem vihette keresztl szigor penitenciit, engedkenny lett. Berte kevesebbel s egyre kevesebbel. H a csak az elgttel szellemt lesztheti, a for m t illetleg szvesen enged. A gyermek mskp tesz eleget, eiaM*. aui. mint a megtrt kalz ; de a lelkk, a szellemk egy lehet. <" Vigasztaldjatok ht s buzduljatok fel fradt korok gyer mekei, mondja neknk az egyhz, s ha fztok a knoni penitencia rideg elgtteleitl, szeressetek annl forrbban s buzgbban ; ha nem t u d t o k megfeszlni gy, mint atyi tok, legalbb iparkodjatok szellemk nyomaiban megmaradni! A X I I . szzadban mr meggyenglt a rgi penitencia ; de azrt mikor mr romokban ltta heverni knonjait, mg akkor is engesztelsre szltott. Robertus Pullus biboros 1144-ben gy ad kifejezst az akkori felfogsnak (1. sentent.
A
2

lm

270

PROHSZKA OTTOKR

p. 7. c. 3.) : Ha a bns nagyon gyarl, gyhogy el nem viselheti a knoni penitencit : keresni kell valami expedienst, ami erejt fell nem mlja, s t mgis sanyargassa. Van az elgttelnek oly mdja, melyet elbr az ember s mgis szigor, s Isten eltt annl kedvesebb, minl megalzbb : midn pldul a bns a pap lbaihoz borulva meztelen httal, megvesszzteti magt. Mindenekfltt pedig bjt ltal szoks az egyhz bns gyermekeit Istennel ki engesztel ni.>> Ezek Pullus szavai 1 me k mr nagyon haj landk elnzssel lenni a gyarlsg irnt 1 Mg ugyan buzdt jk a bnsket, hogy hallig tartsanak ki penitencijukban ; srgetik, hogy penitencijuk olyan legyen, hogy elrml jenek ltala a bnbe val visszaesstl ; de ha mskp clt nem rnek, megalkusznak a vonakod bnssel. Az egyhz mindig sszekttte penitenciival ezt az elrmtsi sznd kot ; gy Pacin s Ambrus a novatinusoknak, kik azzal lltak el, hogy az egyhz a bnbocsnat megadsa ltal a vtekbe val visszaesst knnyti, azt felelik : a katholi kusok a bnrt oly szigor penitencit adnak, hogy a bns nek elmegy a kedve jra vtkezni. Erre reflektl a trienti zsinat s katekizmusa (part. 2. a. 5. n. 5 5 . ) : Nincs ktsg benne, hogy a bntetsek tvol tartjk a lelket a bntl s fkknt zabolzzk, egyszersmind vatosabbakk s vigy zbbakk teszik a bnbnkat). A X I I . szzad mg nagyon szigor volt s ragaszkodott rideg penitencikhoz. Guid, a rmai alle t r e fontane aptja egyszer misekzben nem kevert vizet az ldozati b o r b a ; nagy bns ntudatban Szent Bernthoz fordul A xn. ,*m vigaszrt s ime mit felel ez n e k i : Nem tallunk rosszlelklei. * sget cselekedetedben; de hogy megnyugtassuk lelkiisme retedet, feladjuk neked, hogy leborulva htszer nekeld naponknt a ht bnbnati zsoltrt s htszer ostorozd ma gadat.* Szentviktori Hugo azon krdsre, hogy milyen legyen a mlt penitencia, azt feleli: mivel ezt nem t u d hatod, azrt mindig vezekelj ; eleget tehetsz, de flsen soha. Jobb, ha tbbet teszesz, mint ha kevesebbet. Azrt szorgos kodjl, trekedjl, buzdulj, hogy htatodnak vge sohasem lvn, bndnek legyen vge. Cantuariai Tams gyilkosaira mily nagyszer peniten cia rovatott 1 A kirly, II. Henrik kteleztetik a szentfldn 1200 katont sajt kltsgn fenntartani, az egyhz sza badsgval ellenkez trvnyeket visszavonni, a cantuariai egyhz elrablott birtokait kiszolgltatni, Szent Tams

AZ E L G T T E L A X I I I . SZ. TA

271

ldztt rokonait kegybe fogadni; maga pedig hborba menjen szemlyesen vagy a szentfldre, vagy Spanyol orszgba a mrok ellen. Ez volt mintegy nyilvnos penitencija ; magnletben pedig bjt s alamizsna legyen mindennapi gyakorlata. E kirovsra a kirly gy felel a ppai kveteknek : Ime kvet urak, testem kezeitek kzt van 1 Higgytek, hogy brmit is parancsoltok, megteszek mindent s akr Jeruzslembe, akr Rmba vagy Szent Jakabhoz Compostellba elmegyek. Ez volt a kirly penitencija! de mi trtnt a gaztett elkvetivel? Sokfle klnbztets s osztlyozs u t n a papok, kik a bnben rsztvettek, lettettek, egyhzi szolglattl eltiltattak, kolostorokba zrattak, hol t-ht vig nem volt szabad mg templomba se mennik ; a vilgiak pedig szintn szigor bntetsekkel illettettek. A penitencia ridegsge nem kivteles a X I I . szzad ban. 1178-ban elfogtak Tonlouseban Pter nev eretneket. Ez rszint meggyzdsbl, rszint a halltl val flelem bl az eretneksget ugyan nyilvnosan megtagadta, de azrt mgis kirttk r a penitencit: bevezetik a templomba a meztlb s csak vkonyan takart Ptert s egy oldalrl a toulousei pspk, ms oldalrl Szent Saturnin aptja mindaddig verik, mg az oltr eltt a legtus lbaihoz le nem borult. Birtokai eladattak s maga hrom vre Jeruzs lembe utasttatik a zarndokok szolglatra. Addig is, mg ezt kivihette, arra kteleztetett, hogy a toulousei templomo kat mindennap, magt ostorozva jrja be, az egyhz javait, uzsora ltal sszeharcsolt jszgait elosztogassa s hzt, mely az eretnekek gylhelyl szolglt, alapostl felfor gassa.* Blois-i Pter gncsolja azokat, kik knny penitencik kirovsra hajolnak; buzdtja ket, hogy a knonok s a szen tek pldja szerint igazodjanak. Ezt a szablyt mondja Pter a papok nem igen tartjk, s knnyen engedke nyekk vlnak. Szval azt kell mondani, hogy br a rgi szigor mr meg volt trve, tlag mg tallkozni mindenfle trekvsek kel a penitencia szigortsra. A X I I I . szzadban is kirttk mg a knoni penitenciJat; de aki sokalta, annak leszlltottk ; alkudtak addig, mg vgre a bnbn berte az eredmnnyel. Azonkvl annyi volt a penitencia elengedsre az alkalom, hogy azt a fnnmaradt penitencit knny szerrel vgezhettk. Majd

X11

272

PROHSZKA OTTOKR

itt, majd ott a d h a t o t t a penitens egy-kt dnrt templom vagy hd restaurlsra ; itt elengedtk a penitencia egy harmadt, ott egy negyedt s gy tovbb. Ilyen krl mnyek kzt nehz volt rvenni az embereket, hogy a hossz, knoni penitencit tartsk meg; ezek az emberek dicsrni, bmulni fogjk azt a fnsges penitencit, de radni magukat gyakorlsra, azt nem teszik. Ezen egsz szzad jellemzse grafikus vonsokban ll szemeink el Flammes burg Rbert, prizsi penitencirius vezeklesi knyvben*. Kvetkezkpen rja le eljrsi mdjt : a gynsban nemcsak bneit krdezem ki a gynnak, de jcselekedeteit is, hogy eszerint bntessem tbb vagy kevsbb. Azutn tekintetbe veszem a gyn krlmnyeit, kort, viselett, gazdagsgt, testi erejt s aszerint bntetem. Ha nem akarja elvllalni a knoni penitencit, buzdtom, hogy ne srtse lelkt s felajnlom neki n magam a penitencinak leszl ltst. Hromfle gyakorlata van ugyanis a penitencinak, ezek : a bjt, ima s alamizsna. Nha egyiket elengedem a msik miatt, hogy mivel az egyikt nem teheti, tegye meg a msikt. H a visszaesett ugyanazon bnbe, megnehe ztem elbbi, rgi penitencijt, kinyjtva azt hosszabb idre vagy ms gyakorlatokkal nvelem. H a sokszor esik vissza a bnbe s kislelk s fl, hogy egyre folyton nve kedni fog majd penitencija, nemcsak hogy a rginl mara dok, de nha mg enyhtem is a rgi penitencit. nha majdnem elengedem s csak azt srgetem, hogy ne vtkez zk*, gy biztattk, srgettk bnbnikat az okos gyntatok. A knoni penitencik az szemkben mr olyanok, hogy wix sit aiiquis, qui vei eas suscipere veli, vei imponere praesumati; de azrt krik a gynt : baratom ! kezdd meg, fogj hozz ; megsegt az Isten ; klnben pedig, ha nehe zedre esik, elengedek egyet-mst.* Hanem mind h i b a ; a kit sok v o l t ; a relaxatio knny l e t t ; a penitensek szma pedig egyre fogyott. Mit tegynk? krdeztk a X I I I . s X I V . szzad gyntati? s klns, hogy mindig azt feleltk : eny htsk a penitencikat 1 Mr poitiersi Pter, miutn elmondta, hogy mily bj tket r ki penitenciul arra, ki msnak kegyeimbl l s milyeket arra, ki arat s szretel, hozzteszi : valamint az orvosok mostanban hgtjk a gygyitalokat, gy mi a rgi penitencia knonjait ; mert nem brjuk elviselni azon idk bntetseit. Akkor ugyanis buzgk voltak a hvek, mert kzel voltak mg Krisztushoz s azrt birtak s akartak Krisz-

AZ E L G T T E L A X I I I . SZ. TA

273

tusrt rgs u t a k a t jrni. Ersebbek is voltak az emberek. Hibznak teht azok, kik keveset konytvn joghoz s theolgihoz, zsidsan ragaszkodnak a knon betjhez, hangoz t a t v n , hogy a gyilkos kolostorba zrkzzk, hogy senki bjti napon hzasfelvel ne ljen, hogy mindenki ven knt hromszor ldozzk, hogy keresztelni csak hsvt kor s pnksdkor szabad, hogy ldozst a hallos gyon sem keli adni bizonyos bnsknek*. me mily fogalmak ! mily modern panaszok s alkalmazkodsok 1 mily messze maradnak el attl, amit ajnlanak. S gy megernyedett a rgi fegyelem. Prizsi Vilmos s Nagy Albert mr nyilvn hirdetik, hogy a gyntatok belt sra van bzva a j)enitencia kiszabsa; vegye mindenki tekin tetbe a bnbnnak krlmnyeit. Nem mondtk ugyan ki, hogy a knoni penitencia rvnyen kvl helyeztetik ; de annyit enyhtettek, annyit vltoztattak rajta, hogy nem kellett azt k i m o n d a n i ; mindenki ltta, hogy az az egsz rgi fegyelem feledsnek indult rom. Az elzmnyek vilgosan megrtetik velnk, hogy a knoni penitencia korszaka vgleg letnt a legegyhziasabb kzpkorban, s hogy j letre kellett volna azt breszteni, ha az j korban vele tallkozni akarnnk- De vajmi nehz az ltalnos meglazulsbl, mely mr kzfelfogss vlt, a szigorba visszatrni. Hiszen mr Durandus azt rja az korabeli meglazulsokrl : aliqua uno tempore congruunt, quac aiio tempore nociva sunt ; s beltjuk azt mi is, hogy templomainkban a nyilvnos penitencinak nem egy jele nete mr nem plsre, hanem nevetsgre szolglna. A trienti zsinat is (sess. X X I V . c. 8. de reform.) br nagy mrsklettel, reflektl a nyilvnos penitencira, azt ren delvn, hogy a nyilvnos bntnyekrt nyilvnos penitencit tartsanak a vtkesek ; Borromaei szent Kroly flkeltette sok helyen a rgi, bnbn, vezekl szellemet, mely ksbb jra letnt, hogy vgre a janzenizmus hamis s idszertlen szigorban tallja fel pardijt. Azta a nyilvnos peniten cinak nyomai is elveszlek s a szvek benssgbe zrk zott az engesztels v g y a .
19

"utiT^'
1,12,1!

"

el8ttel

Prohszka: BflnMnat.

18

XX.

A penitenciatarts kiszolgltatsnak szertartsa.


Az alzatos, megtrdtt, bneit bevall hvre kiradt az abszoluci szavaiban az Isten kegyelme. A bnbevallsra, a bnat s ersfogads kifejezsre nem igen kellettek sza blyok ; a titkos gynsban trdelve vagy lve suttogtk a hvek b n e i k e t ; ami a bnbnk viselkedsben szablyok al esett, azt a knoni penitencia nagyszer fegyelme karolta fel, melyrl mr szlottunk. De mily szertartssal adtk meg a feloldozst? Nem volt-e az egyhz e csodlatos hatalm szavnak valamifle kls akcija? Errl kell mg egyet-mst mondanunk. A penitenciban a feloldozsok kt nemt kell meg klnbztetnnk. Volt feloldozs magtl a bntl; ez a tulajdonkpeni szentsgi feloldozs Azonkvl volt az egyhzban feloldozs, mely a bn bocsnattl klnllva, csakis a vezeklssel fggtt ssze. Minden vezekl, miutn killotta a knoni penitencit, akr nyilvnosan, akr titokban vgezte azt, vagy ha nem llotta ki egszen, dc az egyhzi hatalomtl, mely kizrlag ps pki volt, flmentst nyert, nneplyesen, illetleg titokban oldoztatott fel. Ez a feloldozs, ez a reconciliatio, pax, vagy brmi ms szval jelezzk is ezt, nem a bntl szabadtott fel, hanem a bntetstl. A nyilvnos vezekls egszen a pspk al tartozott, aki hatalmt a presbyter poenitentiariussal, kit mint tudjuk Nektrius s utna a keleti egyhzak eltrl tek, megosztotta. A pspk hatrozott meg mindent a nyilvnos vezeklsben ; mindenekeltt azt, hogy ki tartsa, ki nem, meddig, h o g y a n ; s kvetkezleg a feloldozst is, mely a nyilvnos vezeklsben nyilvnosan ment vgbe, csakis , vagy megbzottja a d h a t t a meg. A rgi egyhzi emlkek a pspkk joghatsgt e rszben folyton han-

Ktii.it*iidMj.

A P E N I T E N C I A SZERTARTSA

275

goztatjk. Mr az Apostoli Konstitcik, melyek kifogyhatlanok az utastsokban, hogyan kell a penitencit kirni, hogyan a bnst visszafogadni, mindig csak a pspkhz fordulnak. Nem is csoda, mikor a rgi egyhz korifeusa, az apostoli levelezs folytatja, Ignc szerint non licitum est sine Episcopo, neque baptisare, neque agapen facere ; sed quod utique ille probaverit, hoc est Deo beneplacitum, ut stabile sit et firmum omne quo agitur. (Epist. ad Smyr.) Ksbb a pspk tszrmaztatta e jogt a presbyter poenitentiariusra. A nem szentsgi /eloldozs ismertetsben klnbztettek wivsno.< ma. nyilvnos s titkos feloldozs kzt. A rgi Penitentialek, melyek Gelasius ppnak korba nylnak vissza, a vezeklsi eloldozsok jelenett izgalmas kpekben trjk szemeink el. A pspk a papsggal a kapu eltt l, antifonk nekel tetnek, az archidiakonus a pspk el vezeti s b e m u t a t j a a vezeklket, azutn bevonulnak. Nha np s papsg kln esdekel, knyrg a pspknek a vezeklkrt; azok pedig azalatt in cinere et cilicio in praesentia Episcopi, prostrato vultu vrjk szabadulsukat. A misnek orcija u t n kezd dik az ordo agentibus poenitentiam publicam, hol sokfle, hol ht, mshol tbb vagy kevesebb ima s kzflttel u t n kvetkezik a tulaj donkpeni reconciliatio poenitentium. Meghinti ket szentelt vzzel, tmjnezi s mondja : exurge, qui dormis 1 exurge a mortuis et illuminabit t e Christus. Azutn flllanak a vezeklk s a pspk buzdtja ket, hogy amit a vezekls ltal eltrltek, azzal jra be ne szennyezzk lelkket. A titkos feloldozst, mely a nem nneplyes vezeklst kvette, brmely pap megadhatta, egyszer szertartssal, mely abban llt, hogy a vezekl a pap eltt leborult, ez r t e t t e kezt s elmondta a feloldozsi imt. Ez az egyszer, titkos feloldozs nem volt idhz k t v e ; brmikor kezdhette a bns a privt penitencit, s a feloldozst is, mihelyt vge volt vezeklsnek, brmikor megkapta. De az nneplyes vezeklstl val feloldozst a rmai s tlag a nyugati egyhzban zldcstrtkn adtk. A vezek- ^ A ' S lsi feloldozs ugyanis a bnst teljesen visszahelyezte a hvek kzssgbe s e kzssgbe val [elvtelnek legdesebb jele az Eucharisztiban val rszesls volt. Krisztus az Eucharisztihoz az apostolait zldcstrtkn hvta s az egyhz is, vgyd, hez gyermekeit, hossz nlklzsek u t n e napon hvta asztalhoz a testvrisg lakomjra. A milni s
18*

2 7 6

PROHSZKA OTTOKR

spanyol egyhzakban a kiengesztelds nagy napja a nagy pntek volt ; a keleti egyhzak pedig majd nagypnteken, majd nagyszombaton fogadtk vissza kebelkbe a kizrt vezeklket. mulva reflektlunk itt az egyhz mai szoksra, mely zldcstrtkn a szentldozs eltt nneplyes Confiteort hangoztat diaknusa ltal, amire a pspk megadja esdekls alakjban a feloldozst. Hajdan, mint Morinus rja, kivlt a szkesegyhzakban, de mshol is, a diaknus a np nevben nemcsak Confiteort mondott, hanem felsorolta benne a leg klnbzbb bnket, melyeket valaki elkvethetett s a pspk viszont az egsz npnek, minden bntl feloldozst adott. Morinus korban ezen utbbi szoks mg Prizsban dvott. Nmelyek ezt a feloldozst is szentsgi feloldozsnak vettk, de ez sehogy sem egyeztethet meg az egyhznak gyakorlatval. Nem egyb ez, mint szentelt maradvnya a rgi vezeklsi fegyelem feloldozsi szertartsainak a rtu sok ereklyje, mely most csak formalits, csak emlk, hajdan let s valsg volt. Ms drga emlk a rgi penitencibl aligha m a r a d t rnk, mely mg most is gyakorlatban volna, ami pedig a gyns s a bntl val feloldozs rtust, t . i. kls mdjt illeti, az oly termszetes s mesterkletlen, hogy rgen csak gy mint most, a patriarchlis szoks s a szv sztne hat rozta meg ; az egyhz pedig nem vltoztatott rajta. Aki gynik, trdeire borul, s titokban bevallja bnt, kinti szvt az Isten szne eltt, kit helytartjban tisztel. A kegyelem e nyilvnval mkdstl megilletdtt prez biter pedig az erklcstan elvei s a termszetfltti okossg szablyai szerint tletet alkot magnak a gyn llapotrl, nvszerint: van-e igazi tredelmes bnata, ers felttele, kszsge a j r a ; akar-e minden ktelmeinek eleget tenni s miutn errl tlt, ezen tlete szerint igazodik el abban, vjjon megadja, megtagadja, vagy elhalassza-e a feloldozst. A feloldozs jelenleg e szavakkal trtnik a latin egyhzban : deinde ego t e absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. E szavakat megelzi az egyhz imja, mely a bns szmra elljrban mintegy kikri a feloldozst: Misereatur tui omnipotens Deus et dimissis peccatis tuis perducat t e ad vitm aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum tuorum tribuat tibi omnipotens et misericors Dominus. Amen. A rgi egyhz deprecativ formi kzt sokszor tallni ily kifejezseket, gy-

A P E N I T E N C I A SZERTARTSA

277

hogy ha a krlmnyeket, klnsen a nyugati egyhznak a deprecatv formtl val idegenkedst nem tekintenk, val sggal kt feloldozsi alakot tallnnk a mai gyakorlatban ; az egyik esdekl, a msik kijelent. Azonban kt formnak egy s ugyanazon feloldozsban val hasznlata rtelmetlen s fls s gy a tulaj donkpeni feloldozs a papnak azon kijelentse: ego t e absolvo a peccatis tuis, ami pedig ezt megelzi, azt egyszeren knyrgsnek vesszk. Ami pedig a feloldozst k v e t i : Passio Domini nostri Jesu Christi, merita beatae Mariae Virginis et omnium sanctorum, quidquid boni feceris et mali sustinueris, sint tibi in remissionem peccatorum, augmentum gratiae et praemium vitae aeternae. Amen, mindez ismt a bntets elengedsre, t e h t a bcsra emlkeztet; jllehet ez sem tulaj donkpen bcsengedlyezs, hanem az egyhz imja, mely Krisztus nak, a szenteknek rdemeit s a bnsnek jcselekedeteit s keresztjeit Istennek felajnlja, hogy ezltal szentsgi elg ttelei, melyeket a gyntat feladott, ptoltassanak. A rgi egyhzban minden feloldozst, volt lgyen az bntl v a g y bntetstl, kzflttel ksretben a d t a k : st azt mondhatni, hogy az egyhz megszentel, h a t a l m a t tru hz, ld imi tlag kzflttellel voltak sszektve; kz flttellel szenteltettek meg a katechumenek, energumenck, penitensek s az ordinandusok minden osztlya. Semmi sem nyomstotta annyira az egyhz imjnak benssgt s hat hatssgt, mint mikor kiterjesztette kezeit, rborult hveire, sajt lett kzlve a prftk mintjra a holtakkal s bete gekkel. E z t az egyhz Krisztustl s az apostoloktl t a n u l t a ; mert Krisztushoz vitettek a kisdedek, hogy tegye rjuk kezeit s imdkozzk* (Mt 19, 14.); s az apostolok a betegekre kezeiket teszik s meggyogyulnak. (Mrk 16, 18.) A szentrs nem ismer ms mdot a llek kzlsre, mint a kzflttelt s utna az egyhz Cyprian, Tertullin, az Apostoli K o n s t i t cik tansga szerint a lelket a kzflttel ltal rasztotta szt a hvekre. St mg a patriarchlis vezredekbe nylik vissza e szoks ; mert J k o b ptrirka Jzsef fiai fejre teszi kezt, midn megldani akarja k e t ; Mzesnek pedig mondja az r : vedd melld Nun fit, Jzsut, azon frfit, kiben llek vagyon s t e d d r kezedet s lltsd t Eleazr pap s az egsz sokasg el . . . s add neki dicssged rszt. (Num. 27, 18, 19.) Lelket, kegyelmet, radoz szvnek dicssgt a k a r t a megosztani az egyhz azokkal, kikre kezeit t e t t e ; s kinek lett volna erre nagyobb szksge, mint a vezeklknek?

Rgen i
2ast

M M *
1

"St

278

PROHSZKA OTTOKR

krfaiitei

Mnbinat

azrt kezeinek fltevsben bsgcsen rszest ket az egy hz. Mihelyt valaki a nyilvnos penitencira engedlyt kapott, kzflttellel a v a t t a t fel erre az egyhz. A substratio llo msban pedig, mely nha vekig is t a r t o t t s mely, ha a fletus s auditio>> llomsai el is maradtak, fellelte az egsz penitencit, folyton kzflttellel imdkozik vezekli fltt az egyhz. Substerni, genua flectere, manibus sacerdotum supponi, annyit tesz, mint poenitentiam agere. A I I I . toledi zsinat (c. 11.) gy szl: Parancsoljuk, hogy a rgi knonok szerint tartassk a vezekls ; vagyis, hogy a vezekl elszr kizrassk s gyakran kzflttelben rszesittessk s kitltvn az elgttel idejt, a papok tlete szerint a kz sgbe visszavetessek. Minden sszejvetelben ez volt a pspk egyik teendje, srs, zokogs, bnatra buzdt sz kzben vgigmenni a vezeklk sorain s rjuk tenni kezeit. Mikor pedig feloldoztattak akr a bntl, akr a bntetstl, a feloldozsi rtusban a kzflttel is szerepel s pedig nemcsak nyilvnos, hanem a titkos {eloldozsban is. A kzflttel ez ltalnos rtusnak lttra az a ktsg t m a d h a t n a bennnk, vjjon nem kpezi-e a szentsg anya gt, vagyis nem tartozik-e azon jelhez, mely a szentsget klsleg alkotja? Ezt annl inkbb krdezhetni, mert voltak tbben, kik mg a legjabb idkig kezeiket fltettk a gy nkra s mert e szoksra figyelmeztet a rubriknak az az el rsa, hogy mikor a pap a gyn fltt elmondja az indulgentiam s a tbbi imt, tartsa flemelve kezt s az abszolucit magt keresztvetssel ksrje. Azonban jelenleg egszen tisztban vagyunk a kzfl ttel ritusa i r n t ; a kzflttelrl ugyanis a rgi emlkekbl bebizonytjuk, hogy az segyhzban sem tekintettk lnye gesnek. A bizonyts igen egyszer. A hromfle kzflttel kzl, mely a rgi penitenciban dvott, egy sem t a r t a t o t t szksgesnek; t e h t nem kpezte rszben sem a szentsg anyagt. A nyilvnos vezekls elejn s kzben gyakorolt kz flttelek nem jhetnek t e k i n t e t b e ; mert ez alkalmakban nem adtk a bntl val feloldozst, hanem felavattk magra a vezeklsre a bnst s imdkoztak fltte minden synaxisban kzflttel ksretben. H a pedig esetleg az els kzfl ttel alkalmval megadtk volna a bntl val feloldozst, abbl sem kvetkeznk, hogy a kzflttel elmaradhatlan kellk volt, mert tudjuk, hogy a klerikusok ezen kzflttelek all mind ki voltak vve, vagyis nem volt nekik szabad nyil-

A P E N I T E N C I A SZERTARTSA

279

vnos knoni penitencit tartani ; mr pedig gynni csak gyntak s fel is oldoztattak, de a nyilvnos vezeklsnek sajtos kzfltteleiben nem rszesllek ; t e h t e kzflttelek nem lnyegesek. Az tdik karthgi zsinat ezt nyilvnosan vallja, (c. 11.) : A prezbiterekre s diaknusokra, ha b n bizonyult be rjuk s felfggesztetnek hivataluktl, nem sza bad kezeiteket fltenni, mint a penitensekre s a laikus hvkre szoks. Szent Leo ppa is megtiltja (epist. 92. ad R u s t . Narbon.) : ne presbyteri et diaconi per m a n u s impositionem remedium accipiant poenitendi s abbl azt a kvetkeztetst vonja le, hogy az ilyen bnsk titokban tartsanak peniten cit. Ezek a kzflttelek t e h t a nyilvnos vezeklsekre vonatkoznak, s a szentsg lnyeghez nem tartoztak. Ugyanezt kell mondanunk a kzflttel harmadik nem rl ; tny, hogy a bntl val feloldozst is tlag kzflttellel adtk, mg akkor is, ha titokban trtnt, vagyis, ha a gyns u t n a pap a bnst feloldozta ; de az egyhzi emlkekbl kivilglik, hogy az utols kzflttel tulaj donkpen nem a bntl, hanem a bntetstl val feloldozshoz volt ktve. Az egyhzi nyelvszoks szerint a kezfltetel simpliciter a bntetstl val feloldozst jelentette, gyhogy a kegyelmi llapotnak elnyerstl megklnbztetik a kzflttel ritusa. E z annyit jelent, hogy a bnkd ember az egyhztl nyert feloldozs ltal mr kiengeszteldtt Istennel, de a kzfl ttelt mg nem nyerte meg. gy a IV. karthgi zsinat a 7S. knonban azt mondja : a penitensek, kik betegsgkben az Eucharisztia tikltsgt vettk, ne tartsk m a g u k a t feloldozottaknak kzflttel nlkl azon esetre, ha a betegsgbl kilbolnak*. Az orange-i atyk is egy trvenyes ldozsrl beszl nek, mellyel szemben ksrtetben vagyunk egy trvenytelen-re is gondolni. Melyik a trvnyes ldozs? az, melyet a kzflttel u t n v e t t v a l a k i ; a trvnytelen pedig az volna, melyet a beteg hallos veszedelemben a vezeklsnek eleget nem tve, mert nem tehetett, fogadott maghoz. m e , i t t napnl vilgosabb vlik, hogy a rgi egyhz a kezfltetelt simpliciter nem a bntl val feloldozssal, hanem a nyilvnos penitencival kttte ssze. S azrt, ha nem is tagadjuk, hogy a kzflttel a bntl val eloldozsokban is szerepelt, de ms jelentse nem volt, mint az egyhz imjnak kls, buzgalmas kifejezse. A karthgi s az orange-i a t y k szavaibl biztosra vehetjk, hogy legalbb a betegek sine manus impositione oldoztattak fel. H a igaz volna, hogy rgen

280

P R O H S Z K A OTTOKR

a tvollevket is abszolvltk, akkor ebbl is merthetnnk rvet a kzflttel merben ritulis jelentsnek kidertsre, mg azon esetben is, ha az egyhz ez abszolucikat eltlte. Jelenleg a kzflttel nem hasznlatos, de megmaradt a kzflttel hatsa, t. i. a llek kzlse ; a gyntat keresztet vet a bnsre s ugyanakkor, midn halkan suttogja n tged feloldozlak . . . az Isten fia dicssgnek egy rszt, a kegyel met kzli vele.

A kiad jeg\rzetei.
Ezek a jegyzetek csak a szvegbeli, formai nehzsgeket vilgtjk meg, elssorban theolgiailag kevsbb iskolzott elmk szmra. A trgyi nehzsgeket illetleg az rdekld esetleg Schtz Dogmatikjt s Blcselett veheti el. 1. 5. lap : Dogmakkal bnat nlkta ; termszetesen nem a keresztny dogmkkal, hanem merben emberi tantmnyokkal. 2. 17. lap : Lehet azrt bizonytani; csak a bizony tsnak kevs gyakorlati haszna van. 3. 35. l a p : Hisz keresztelhet. 4. 48. lap : Az Apostoli Konstitcik c. m az jabb megllaptsok rtelmben nem az apostolok korbl val, hanem ismeretlen szr szerz mve a IV. szzad vge fel ; de sok rgi forrst hasznl, melyeknek nmelyike a II. szzad elejre megy vissza. 5. 67. lap : A Tertullianus emlegette episcopus episcoporum nem okvetlenl Zefirin ppa, hanem esetleg Agrippinus karthagoi rsek, vagy ms fpap. 6. 99. lap : Annyival inkbb, mert a fltevs nem is egszen tall ; gynni rgen is kellett; lsd albb IX. fejezet. 7. 101. lap : De nem a szentsg flvtelnek szn dka nlkl ! Lsd 99. s 178. lap. 8. 111. lap : Az sszefggsbl vilgos a szerz gondo lata : Igazuk van, mondjuk magunkban, mikor ellenvetsk abbl a sejtsbl tpllkozik, hogy kell a bnathoz valamilyen szeretet; deht van a bn gylletben... 9. 132. lap : Csak egy versbol. Ha egyszer tisztban vagyunk vele, hogy az rs Szenfrs, vagyis a Szentllek szava, nyilvnval, hogy akkor egy vers is a Szentllek kijelentse, teht, ha magban vilgos, elgsges a bizonytsra. 10. 148. lap : St tovbb ; lsd X V I I I . fejezet. 11. 154. lap : Ebbl nem szabad azt kvetkeztetni; Teht mgsem lehet egszen nyugodtan gynni. A bnsnek fdolga

282

JEGYZETEK

a bntl szabadulni. H a bnert Isten ideigval bajjal sjtan (betegsg, gynsi pecst megsrtsbl szrmaz alkalmatlan sg), azt viselnie kellene abban a tudatban, hogy jobb az embernek ideig szenvedni, mint rkre elkrhozni. 12. 183. lap : Mint a janzenistk tettk. 13. 193. lap : A skolasztikusok eljrsnak mltnyos megtlse vgett joggal azt is lehet mondani : Az egyhzi hagyomny benne van a mindenkori egyhzi kztudatban, amint az kifejezsre jut az Egyhznak egsz hitletben. Teht onnan is lehet azt merteni ; nem kell visszamenni az apostoli idkig. 14. 194. iap : Az jabb kutatsok nem tulajdontanak neki akkora szerepet. 15. 203. lap : Az jabb kutatsok szerint az apostolok a tlk alaptott egyhzak fkormnyzst maguknak tar tottk fnn ; a tlk rendelt s nekik segdkez prezbiterek kzl mr az idejkben kln nevet kaptak a diaknusok. A 60-as vek elejn mr mindentt egy elljrt tallunk az egyhzak ln, aki az els szzad vge ta kizrlag viseli a pspk nevt. 16. 206. lap : Ma bizonyos, hogy nem Szent goston mve, hanem az o neve alatt kszlt 100O krl. 17. 211. lap : Hermas nem Szent Pl tantvnya ; 160 krl lt. 18. 230. lap : Lsd XV. fejezet. 19. 273. l a p : Tiszta katholikus vidkeken itt-ott mg most is a templomban elklntett Armsnder-Bank) rzi a nevt s gyakorlatnak emlkt, 20. 242. l a p : Novatus itt s a kvetkez lapokon nyilvn elrs Novatianus helyett.