You are on page 1of 2

USTANOVA ZOOLOKI VRT GRADA ZAGREBA SKLONITE ZA NEZBRINUTE IVOTINJE GRADA ZAGREBA Franjevieva 43, Dumovec, 10 361 Sesvetski

Kraljevec OIB 69262261098

VOLONTER/KA Ime i prezime:____________________________________________________ Kontakt tel./mob.:_________________________________________________ Adresa:__________________________________________________ OIB:____________________________________________________ Maloljetni volonter (zastupan po roditelju/skrbniku) Ime, prezime, datum roenja i OIB:________________________________________ ___________________________________________________________________ UGOVOR O VOLONTIRANJU lanak 1. Sklonite za nezbrinute ivotinje Grada Zagreba kao organizator volontiranja (u daljnjem tekstu: Sklonite) i volonter/ka ovim Ugovorom ureuju status volontera/ke te meusobna prava i obveze volontera/ke i organizatora volontiranja. lanak 2. Volonter/ka se ovim Ugovorom obvezuje dobrovoljno ulagati osobno vrijeme, trud, znanje i vjetine kako bi organizatoru volontiranja pruio/la volonterske usluge u razdoblju od ________(datum) do _______ (datum) 2012. godine, bez postojanja uvjeta isplate novane nagrade ili potraivanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje. Mjesto volontiranja je ________________________. Organizator volontiranja prihvaa volonterske usluge volonter/ke u navedenom razdoblju te potvruje da poslovi koje e volonter/ka obavljati nemaju obiljeja poslova za koje se osniva radni odnos sukladno Zakonu o radu, niti struno osposobljavanje za rad u smislu lanka 41. Zakona o radu. lanak 3. U pruanju volonterskih usluga iz lanka 1. ovog Ugovora volonter/ka se obvezuje i ovlauje obavljati aktivnosti koji se odnose iskljuivo na pomo pri hranjenju i timarenju pasa i maaka koji su smjeteni u Sklonitu, iskljuivo na nain, u vrijeme i po postupku kako e odrediti voditelj sklonita odnosno od njega ovlatena struna osoba. Aktivnosti koje e obavljati maloljetni volonter/ka su opisane u dodatku Ugovoru o volontiranju pod nazivom Izjava roditelja. Opisane aktivnosti primjerene su dobi, tjelesnom, psihikom i moralnom stupnju razvoja i vjetinama maloljetnih volontera i ne predstavljaju rizik za njihov razvoj i uspjeh u izvravanju kolskih obveza.

lanak 4. Prije poetka obavljanja navedenih aktivnosti ili tijekom obavljanja istih Sklonite e osigurati volonteru/ki prikladnu edukaciju/prikladno upoznavanje s aktivnostima. Volontiranje maloljetnih volontera obavlja se iskljuivo uz nadzor i podrku organizatora volontiranja, zakonskih zastupnika maloljetnih volontera te drugih odraslih osoba. lanak 5. Volonter/ka se obvezuje pruati volonterske usluge odgovorno i ozbiljno te sukladno opisu posla i u skladu s uputama koje primi od voditelja Sklonita odnosno od njega ovlatene osobe jer u protivnom odgovara za svaku tetu koja bi proizala iz njegovih/njezinih postupaka. Svako postupanje volontera/ke suprotno uputama ovlauje voditelja Sklonita ili ovlatenu strunu osobu usmenim nalogom udaljiti volontera/ku i zabraniti joj/mu daljnje aktivnosti i boravak u sklonitu. lanak 6. Volonterske usluge iz l.3 volonter/ka prua na vlastitu odgovornost lanak 7. Organizator volontiranja nee osigurati naknadu trokova prehrane, prijevoza i smjetaja volonteru. Organizator volontiranja e osigurati naknadu trokova prijevoza, prehrane, smjetaja te materijala potrebnog za volontiranje u sluaju potrebe i u prethodnom dogovoru s pojedinim volonterima, a ovisno o opsegu volontiranja. lanak 8. Volonter/ka, a za maloljetnog volontera/ku roditelj ili skrbnik, izjavljuje i svojim potpisom potvruje da ne postoje okolnosti koje mu/joj onemoguuju ili ga/ju bitno ometaju u obavljanju aktivnosti iz ugovora o volontiranju ili koje ugroavaju ivot i zdravlje osoba s kojima e tijekom volontiranja dolaziti u kontakt. lanak 9. Ugovorne strane zadravaju pravo na sporazumni raskid ugovora (koji treba biti najavljen najmanje etrnaest (14) dana prije raskida). U sluaju da jedna od ugovornih strana ne ispunjava obveze preuzete ovim ugovorom, isti e takoer biti raskinut. Svi eventualni sporovi izmeu ugovornih strana nastojat e se rijeiti mirnim putem, u protivnom spor e se rijeiti primjenom relevantnih propisa pred nadlenim sudom. lanak 10. Ugovorene strane potvruju da su upoznate s pravima i dunostima temeljem Zakona o volonterstvu i temeljem Ugovora te ih svojim potpisom prihvaaju. Ugovor je napravljen u dva (2) istovjetna primjerka od kojih po jedan zadrava svaka ugovorna strana. Zagreb, ___________________2012.godine Volonter/ka _____________________________ Roditelj ili skrbnik za maloljetnog volontera/ku Ime i prezime Organizator volontiranja _________________________ Tatjana Zajec, dr.med.vet. Zamjenica voditelja sklonita