You are on page 1of 23

Kako registrovati vlastito preduzee?

Jednostavni vodi za registraciju preduzea

Autor: Amil Kamenica

SADRAJ:

POGLAVLJE I POETAK ........................................................................................................................ 3 UVOD ......................................................................................................................................................... 3 ZATO SE REGISTROVATI? .......................................................................................................................... 3 GDJE ZAPOETI?......................................................................................................................................... 3 MIKRO, MALI ILI VELIKI BIZNIS?................................................................................................................. 4 POGLAVLJE II REGISTRACIJA MIKRO BIZNISA......................................................................... 6 KORAK 1: ZAHTJEV ZA ODOBRENJE ZA RAD ............................................................................................... 7 KORAK 2: UVJERENJE O POSLOVNOJ SPOSOBNOSTI .................................................................................... 7 KORAK 3: DIPLOMA I/ILI POTVRDA O STRUNOJ SPREMI/KVALIFIKACIONOM ISPITU .................................. 7 KORAK 4: ODOBRENJE ZA POSLOVNI PROSTOR ........................................................................................... 8 KORAK 5: PORESKO UVJERENJE ................................................................................................................. 8 KORAK 6: OSTALI NEOPHODNI DOKUMENTI UVJERENJE O DRAVLJANSTVU, RODNI LIST I SL. ................ 8 KORAK 7: UVJERENJE DA NEMATE ZASNOVAN RADNI ODNOS .................................................................... 9 KORAK 8 : POTVRDA O NEPOSTOJANJU ZABRANE OBAVLJANJA OVE DJELATNOSTI .................................... 9 KORAK 9: OPINSKO RJEENJE POETAK POSLOVNE DJELATNOSTI ......................................................... 9 TABELA 1 POTREBNI DOKUMENTI I PROCJENJENI TROKOVI OSNIVANJE MIKRO BIZNISA .................... 10 POGLAVLJE III REGISTRACIJA PRIVREDNOG DRUTVA (PREDUZEA) ......................... 11 KORAK 1: ODLUKA O OSNIVANJU DRUTVA SA OGRANIENOM ODGOVORNOU (OSNIVAKA ODLUKA) 14 KORAK 2: UGOVOR O O OSNIVANJU DRUTVA SA OGRANIENOM ODGOVORNOU (UGOVOR IZMEU OSNIVAA) ............................................................................................................................................... 14 KORAK 3: OTVARANJE PRELAZNOG RAUNA U BANCI ............................................................................. 15 KORAK 4: PORESKO UVJERENJE ............................................................................................................... 16 KORAK 5: IZJAVA ..................................................................................................................................... 16 KORAK 6: OBRASCI ZA REGISTRACIJU PRIVREDNOG DRUTVA ................................................................. 16 KORAK 7: DOBIJANJE SUDSKOG RJEENJA O REGISTRACIJI ...................................................................... 21 KORAK 8: DOBIJANJE RJEENJA TRINE INSPEKCIJE ............................................................................... 21 KORAK 9: DODJELJIVANJE STATISTIKOG BROJA ..................................................................................... 22 KORAK 10: DOBIJANJE PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA ................................................................. 22 KORAK 11: OTVARANJE STALNOG RAUNA U BANCI ............................................................................... 22 KORAK 12: DODJELJIVANJE CARINSKOG BROJA ....................................................................................... 22 KORAK 13: POETAK POSLOVNE DJELATNOSTI ........................................................................................ 23 TABELA 2 POTREBNI DOKUMENTI I PROCJENJENI TROKOVI OSNIVANJE D.O.O................................... 23

Poglavlje I Poetak Uvod Nakon sati, dana i sedmica provedenih u razmiljanju i savjetovanju sa prijateljima i porodicom odluili ste se na najvaniji ivotni korak odluili ste se za osnivanje vlastitog biznisa. Kao prvo, estitamo vam na hrabrosti i elimo puno sree u buduim poslovnim poduhvatima! Kao i veina drugih preduzetnika, u inkubacionom periodu vae ideje, dok ste razmiljali o osnivanju vlastitog preduzea, vjerovatno niste razmiljali o tehnikim detaljima kao to su registracija preduzea, otvaranje rauna, knjigovodstvo. Stvar koje morate biti svjesni na samom poetku je da i ove (esto neugodne i frustrirajue) formalnosti ine sastavni dio vaeg budueg poslovanja. Zato se registrovati? Vjerovatno ste razmiljali i o tome da vae preduzee ne registrujete, ili ve poslujete i postojite na tritu ali nemate formalno registrovano preduzee. Neophodno je da izvrite registraciju. Zato? Razlozi su brojni. Poeemo sa onim najneugodnijim ukoliko poslujete a nemate registrovano preduzee i na vae poslovne aktivnosti ne plaate poreze inite krivino djelo poreske utaje. Poreska utaja predstavlja ozbiljno krivino djelo sa visokim zaprijeenim zatvorskim kaznama za izvrenje ovog djela. Nepoznavanje zakona ne predstavlja izgovor za injenje ovog krivinog djela i ne amnestira vas od odgovornosti. Sljedei bitan razlog je da ako poslujete na crnom tritu, na vaa primanja, kao i primanja vaih radnika ne plaaju se porezi i doprinosi. To direktno znai da ne uplaujete radni sta, ne obraunava vam se penzijsko osiguranje i da ni vi ni vaa porodica niste zdravstveno osigurani. U sluaju povreda ili potrebe za medicinskom intervencijom plaate visoke cijene medicinskih usluga. Poslovanje na crnom tritu vam zatvara vrata legalnog trita. Veina ozbiljnih (i sigurnih) poslovnih partnera ne posluje u gotovini, te kao neregistrovano preduzee nemate priliku poslovati sa njima. Vrlo bitan razlog je i nemogunost dobijanja kredita. Samo registrovana preduzea mogu pristupiti bankama sa zahtjevom za kredit, garanciju i sl. Sve navedeno, kao i brojni drugi razlozi, pruaju dovoljnu argumentaciju da pristupite procesu registracije. Gdje zapoeti? Prva stvar koju morate odluiti je oblik u kojem e vae preduzee postojati. Prije stupanja u proces registracije vaeg preduzea, za vae lino dobro bilo bi neophodno

napraviti poslovni plan. Poslovni planovi, iako su esto predstavljeni kao neto jako komplikovano, zapravo predstavljaju razradu vae poslovne ideje. Kako kau u naem narodu, sve je mnogo jasnije kad se stavi na papir. Va prvi poslovni plan moe predstavljati dokument napisan rukom na listu papira, ali bi jasno trebao da definie: a) b) c) d) e) vau poslovnu ideju (poslovnu djelatnost kojom ete se baviti) karakteristike vaeg proizvoda i/ili usluge vae trite (kupce vaih proizvoda i/ili usluga) konkurenciju finansijski plan vaeg poslovanja u prvoj godini

Npr. ukoliko je vaa poslovna ideja mala pekara, va poslovni plan moe sainjavati jednostavna izjava da je vaa poslovna ideja proizvodnja hljeba i peciva, zatim kratak opis vaeg asortimana (karakteristike vaih proizvoda), procjenu trita kojem prodajete recimo kvart u kojem ivite sa brojem stanovnika i brojem domainstava, da li postoje druge pekare u kvartu (konkurencija), te jednostavan finansijski plan u kojem prikazujete pretpostavljene (planirane) prihode od prodaje i pretpostavljene trokove koje ima vaa mala pekara. Ukoliko ste napisali sve navedeno, u rukama imate va poslovni plan. Naravno, poslovni planovi za zahtjevnije poslovne aktivnosti su obimniji, i prilikom njihove izrade dobro je koristiti strunjake za izradu poslovnih planova, ili ih bar konsultovati prilikom izrade, ako se odluite da plan piete sami. Poslovni plan vam nije potreban, niti predstavlja uslov za registraciju preduzea, ali je krajnje korisno da ga imate prije nego se odluite krenuti u biznis! Nakon to ste se definisali vau poslovnu ideju, moete odluiti vrstu organizacionog oblika vaeg biznisa. Mikro, mali ili veliki biznis? Definisanje poslovnog plana vam je iskristalisalo vae potrebe. Ako ste se odluili za registrovanje: a) dopunske djelatnosti (djelatnost za lica koja su u radnom odnosu - raunovodstvene usluge, vodoinstalaterske usluge, elektriarske usluge, ostale zanatske usluge i sl.) b) samostalne privredne djelatnosti (samostalna trgovinska radnja STR, samostalna ugostiteljska radnja SUR, samostalna zanatska radnja, samostalna prevoznika djelatnost i sl.) c) zadruge (stambena, poljoprivredna, zanatska, studentska i sl.) d) kune radinosti e) poljoprivredne djelatnosti onda je procedura vae registracije jednostavnija. Ovaj tip djelatnosti je manje sloen, te se stoga registracija vri u opini u kojoj namjeravate pokrenuti vau djelatnost. Procedura registrovanja je opisana u poglavlju II.

Ako ste se pak odluili na zapoinjanje privredne djelatnosti veeg obima, ili planirate proirivati poslovne djelatnosti u budunosti (npr. otvoriti lanac pekara), odluili ste se za registraciju privrednog drutva (preduzea). Vaa poslovna djelatnost registruje se na sudu. Procedura registrovanja opisana je u poglavlju III.

Poglavlje II Registracija mikro biznisa Nakon to ste razradili vau poslovnu ideju, odluili ste se da je najpogodniji oblik za registraciju vaeg biznisa: a) dopunska djelatnost (djelatnost za lica koja su u radnom odnosu - raunovodstvene usluge, vodoinstalaterske usluge, elektriarske usluge, ostale zanatske usluge i sl.) b) samostalna privredna djelatnost (samostalna trgovinska radnja STR, samostalna ugostiteljska radnja SUR, samostalna zanatska radnja, samostalna prevoznika djelatnost i sl.) c) zadruga (stambena, poljoprivredna, zanatska, studentska i sl.) d) kuna radinost e) poljoprivredna djelatnost. Registracija navedenih oblika se vri na opinskom nivou. Ovaj oblik organizovanja ima status privredne djelatnosti, i ne ubraja se u privredna drutva (preduzea). Korak 1: Zahtjev za odobrenje za rad Korak 2: Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Korak 3: Diploma i/ili potvrda o strunoj spremi/kvalifikacionom ispitu Korak 4: Odobrenje za poslovni prostor Korak 5: Poresko uvjerenje Korak 6: Ostali neophodni dokumenti uvjerenje o dravljanstvu, rodni list i sl. Korak 7: Uvjerenje da nemate zasnovan radni odnos Korak 8 : Potvrda o nepostojanju zabrane obavljanja ove djelatnosti Korak 9: Opinsko rjeenje poetak poslovne djelatnosti

Korak 1: Zahtjev za odobrenje za rad Zahtjev za odobrenje za rad je prvi korak u registraciji vaeg mikro biznisa. Zahtjev za rad je gotov obrazac, koji kao takav popunjavate i predajete uz ostalu potrebnu dokumentaciju u opinsku slubu odjel za privredu. Zahtjev za odobrenje za rad moete kupiti ili na alteru u opinskoj alter sali, ili u knjiari u opini. Cijena zahtjeva je oko 2 KM. Neke opine ovaj zahtjev ne naplauju. Popunjavanje zahtjeva je vrlo jednostavno. Uz zahtjev obino dobijate listu dokumenata koje je potrebno priloiti (uvjerenja i potvrde), Na zahtjev unosite vae line podatke, predmet poslovanja vaeg mikro biznisa (npr. trgovinska radnja na malo), sjedite poslovanja (adresu), te naziv vaeg mikro biznisa (ime radnje). Zahtjev ne predjete odmah, ve kad kompletirate cjelokupnu potrebnu dokumentaciju, onda kompletiranu dokumentaciju predajete u nadlenu slubu opine.

Korak 2: Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti izdaje Centar za socijalni rad vae Opine prebivalita (opine na kojoj imate prijavljeno prebivalite u linoj karti). Procedura je vrlo jednostavna, i slubenik Centra za socijalni rad vam izdaje potvrdu na licu mjesta. Naknade za ovu potvrdu se mogu razlikovati, a u principu kotaju izmeu 5 i 20 KM.

Korak 3: Diploma i/ili potvrda o strunoj spremi/kvalifikacionom ispitu Za registraciju i voenje vaeg mikro biznisa, neohodno je posjedovati dokaz o vaoj strunoj spremi. Ukoliko registrujete specifine djelatnosti, kao to je recimo samostalna prevoznika djelatnost, potrebno je dostaviti ovjerene fotokopije vae vozake i saobraajne dozvole, kako bi ste dokazali sposobnost za obavljanje iste. Obavezno provjerite da li posjedujete vozaku dozvolu za potrebnu kategoriju vozila kojom upravljate, te da li vae vozilo kao takvo moe obavljati navedene djelatnosti (npr. da li posjedujete vozaku dozvolu za C kategoriju vozila, ili da li vae vozilo ima dozvoljenu nosivost koja vam omoguava obavljanje djelatnosti koju registrujete). Za registraciju ostalih mikro djelatnosti, npr. vodoinstalaterske ili elektriarske usluge, potrebno je dostaviti ovjerenu kopiju diplome/dokaza o strunoj spremi ili poloenom kvalifikacionom (KV) ispitu. Kopiju diplome/uvjerenja moete ovjeriti u opini, uz predoenje orginala slubeniku koji vri ovjeru.

Korak 4: Odobrenje za poslovni prostor Ukoliko ste se odluili da iznajmite ve pripremljen poslovni prostor, tj. prostor koji ima odobrenje za koritenje kao poslovni prostor, i namjena mu je registrovana kao takva, onda vam ovo odobrenje nije potrebno, i umjesto njega prilaete ugovor o zakupu1 (ako iznajmljujete prostor), ZK izvadak (ako je prostor u vaem vlasnitvu) ili kupoprodajni ugovor. Nadlenom opinskom organu je neophodan dokument kojim se pokazuje osnov posjedovanja poslovnog prostora. Ako za va biznis namjeravate koristiti poslovni prostor u vlastitoj kui koji prethodno nije registrovan kao poslovni prostor, te ne posjedujete upotrebnu dozvolu za koritenje prostora, potrebno je da se obratite optinskoj slubi koja e vam izdati dozvolu. Za promjenu namjene poslovnog prostora iz stambenog u poslovni, potrebne su vam urbanistika saglasnost i graevinska dozvola. Nadlene opinske slube se uglavnom nalaze u okviru opinskog sektora za urbanizam. Poto ova procedura moe potrajati i nekoliko sedmica, preporuujemo da prvo pokrenete aktivnosti na dobijanju ovog odobrenja. Procedura je sljedea: nakon podnoenja zahtjeva za izdavanje Upotrebne dozvole za koritenje poslovnog prostora (urbanistike saglasnosti i graevinske dozvole), opinska sluba vam upuuje komisiju koja izlazi na teren, te sainjava zapisnik sa lica mjesta. Ako prostorija moe da zadovolji namjenu, opinska sluba vam izdaje odobrenje. Za ovo odobrenje se plaa naknada u ovisnosti od veliine prostora i lokacije, te namjene prostora. Jednu injenicu trebate imati na umu: prostor za koji traite saglasnost mora imati rijeene imovinsko-pravne odnose! To vrlo esto nije sluaj sa zajednikim prostorijama u zgradama, te se rjeavanje tog pitanja moe jako zakomplikovati. Korak 5: Poresko uvjerenje Poresko uvjerenje je neophodno kako bi se nadleni organ uvjerio da vi niste nesavjestan privrednik, te da nemate drugih poslovnih aktivnosti u kojima niste izmirili poreske obaveze. Poresko uvjerenje izdaje Poreska uprava vae opine. Opinska Poreska uprava je obino locirana u istoj zgradi kao i opina, tako da gotovo svu dokumentaciju moete dobiti na jednom mjestu. Nakon podnoenja zahtjeva, Opinska Poreska uprava vam obino izdaje rjeenje u roku od 24 asa. Korak 6: Ostali neophodni dokumenti uvjerenje o dravljanstvu, rodni list i sl. Uz ostale dokumente, neohodno je i da priloite uvjerenje o dravljanstvu i rodni list, te ovjerenu kopiju line karte. Ovim dokazujete vlastiti identitet, dravljanstvo te adresu prebivalita.

Ugovor o zakupu mora biti ovjeren u Poreskoj Upravi Opine u kojoj se nalazi poslovni prostor. Ugovori o zakupu koji nisu ovjereni u Poreskoj Upravi se ne mogu prihvatiti.

Za djelatnosti kao to su trgovina prehrambenim artiklima, neke opine zahtijevaju i ljekarsko uvjerenje ili kopiju sanitarne knjiice. Ljekarsko uvjerenje moete izvaditi u najbliem Domu zdravlja. Korak 7: Uvjerenje da nemate zasnovan radni odnos Uvjerenje da nemate zasnovan radni odnos, odnosno da nemate ve osnovanu samostalnu provrednu djelatnost, dobijate na dva mjesta u Fondu PIO i u Poreskoj upravi. Fond PIO vam izdaje uvjerenje da niste njihov osiguranik, a Poreska uprava uvjerenje da nemate registrovanu samostalnu provrednu djelatnost. U nekim opinama vam ovo uvjerenje nije potrebno, ili vam je potrebno samo jedno uvjerenje Fonda PIO ili Poreske uprave. Ovo uvjerenje je neophodno kako bi se dokazalo da samostalnu privrednu djelatnost obavljate kao osnovno zanimanje. Ukoliko samostalna privredna djelatnost nije vae osnovno zanimanje, ve dopunska djelatnost (zaposleni ste u nekoj drugoj firmi, a ovu djelatnost obavljate kao dodatnu-dopunsku), tretman vaeg mikro biznisa je drugaiji. I na Poresko uvjerenje i na uvjerenje od PIO se plaa taksa. Cijena takse za ovo uvjerenje je izmeu 10 i 20 KM. Korak 8 : Potvrda o nepostojanju zabrane obavljanja ove djelatnosti Potvrdu o nepostojanju zabrane za obavljanje djelatnosti koju namjeravate registrovati izdaje Sud za prekraje u Opini vaeg mjesta prebivalita. U nekim opinama, ovo uvjerenje izdaje MUP (Policijska stanica) vaeg mjesta prebivalita. Za izdavanje ovog uvjerenja se plaa naknada 5-10 KM. Korak 9: Opinsko rjeenje poetak poslovne djelatnosti Nakon prikupljanja svih navedenih dokumenata i uvjerenja, kompletnu dokumentaciju predajate u opinu sektor za privredu. U zavisnosti od veliine vae opine, broja predatih zahtjeva, kao i duine razmatranja vaeg zahtjeva, opinska sluba bi trebala rijeiti va zahtjev najkasnije u roku od 2 sedmice od dana predaje. Tek nakon izdavanja opinskog rjeenja/dozvole za poetak obavljanja djelatnosti moete poeti sa radom. Poetak obavljanja djelatnosti moe vam donijeti nepotrebne probleme i neugodnosti sa komisijama i inspekcijama, pa nije preporuljivo poeti sa radom prije dobijanja opinskog rjeenja/dozvole. U obavljanju svoje djelatnosti ponaajte se kao savjestan i poten privrednik, te uredno potujte i vrite plaanje svojih obaveza, to e donijeti korist i vama i drutvenoj zajednici u kojoj ivite i poslujete. Puno sree u buduem poslovanju!

Tabela 1 Potrebni dokumenti i procjenjeni trokovi osnivanje mikro biznisa Dokument 1 2 Zahtjev za odobrenje za rad Potvrda o poslovnoj sposobnosti Izdaje:
Opina Centar za socijalni rad opine prebivalita Opinska Sluba za urbanizam Poreska uprava Opina Fond PIO/ Poreska uprava Opinski Sud za prekraje /MUP Dom zdravlja

Cijena KM 1-2 5-20

Vrijeme izdavanja

na licu mjesta zavisno od statusa prostora na licu mjesta 24h na licu mjesta 1h-48h 1h-48h

3 4 5 6 7 8

Diploma/potvrda o strunoj spremi/KV Odobrenje za poslovni prostor Poresko uvjerenje Uvjerenje o dravljanstvu, rodni list, kopija LK Uvjerenje da nemate zasnovan radni odnos Potvrda o nepostojanju zabrane obavljanja djelatnosti Zdravstveno uvjerenje (ako je potrebno)

10-20 2 10-20 5-10

35-55

2h-4h

10

Poglavlje III Registracija privrednog drutva (preduzea) Odluili ste se na zapoinjanje privredne djelatnosti veeg obima, te ste odluili izvriti registraciju privrednog drutva (preduzea). Vaa poslovna djelatnost registruje se na nadlenom sudu. Zakon Bosne i Hercegovine poznaje etiri oblika privrednog drutva (preduzea): 1. 2. 3. 4. Drutvo sa ogranienom odgovornou d.o.o. Dioniarsko (akcionarsko) drutvo d.d. (ili a.d.) Komanditno drutvo Drutvo sa neogranienom solidarnom odgovornou d.n.s.o.

Krenuemo obrnutim redom drutvo sa neogranienom solidarnom odgovorniu je za osnivaa najnepogodniji oblik osnivanja. Osniva drutva sa neogranienom solidarnom odgovornou za obaveze firme odgovara cijelom svojom imovinom. Dakle, za gubitke i eventualne dugove vaeg preduzea, potraioci mogu polagati prava i na vau kuu ili privatni automobil. Zbog toga se poduzetnici jako rijetko odluuju na ovaj organizacioni oblik. U cijeloj Bosni i Hercegovini ima manje od 100 ovakvih preduzea2. Komanditno drutvo takoe predstavlja neogranienu odgovornost osnivaa. Osnivaki kapital komaditnog drutva je 50.000 KM. Dioniko (akcionarsko) drutvo je oblik pogodan za preduzea sa velikim kapitalom i veim brojem osnivaa. Osnivaki kapital dionikog (akcionarskog) drutva je 50.000 KM. Za osnivanje ovog tipa preduzea potrebno je pribaviti odobrenja/ saglasnosti Komisije za vrijednosne papire/ hartije od vrijednosti, i sam proces registracije je dui i komplikovaniji nego za drutvo sa ogranienom odgovornou. Iz navedenih razloga, najjednostavniji oblik organizovanja vaeg budueg preduzea je drutvo sa ogranienom odgovornou d.o.o. Od ukupnog broja preduzea u Bosni i Hercegovini, preko 90% preduzea je organizovano kao d.o.o.3. Osnivaki kapital za drutvo sa ogranienom odgovornou, u sluaju da ste vi jedini osniva, iznosi minimalno4 2.000 KM. U sluaju da se radi o dva ili vie osnivaa (dakle preduzee ne osnivate sami, ve sa partnerima) osnivaki kapital iznosi minimalno 10.000 KM. Osim u novcu, za ta se odluuje velika veina vlasnika, osnivaki kapital moete uplatiti i u mainama, robi ili slino, ali za tu vrstu uplate morate angaovati sudskog vjetaka koji vam izdaje potvrdu o vrijednosti vaeg uloga, koju prilaete umjesto potvrde/uvjerenja o uplaenom osnovnom kapitalu (vidi Korak 4).

Izvor: Statistike agencije Federalni Zavod za statistiku www.fzas.ba i Republiki Zavod za statistiku RS www.rzas.rs.ba 3 Izvor: Statistike agencije Federalni Zavod za statistiku www.fzas.ba i Republiki Zavod za statistiku RS www.rzas.rs.ba 4 Izraz minimalno znai da se radi o minimalnom iznosu osnivakog kapitala propisanog Zakonom o privrednim drutvima (preduzeima). Osnivaki kapital ne moe biti manji, a moe biti vei.

11

Iz razloga jednostavnosti i brzine osnivanja vaeg preduzea, pretpostavka je da ete se odluiti na osnivanje drutva sa ogranienom odgovornou. U daljem tekstu se detaljno opisuje proces osivanja ovog organizacionog oblika preduzea kroz korak-po-korak proceduru. Na samom poetku, iako se moe initi relativno nevanim, dobro je odluiti o imenu vaeg preduzea i logo-u, tj. zatitnom znaku. Neka imena, koja impliciraju dravni ili zvanini status vaeg preduzea, npr. bosanski, su pod zatitom, te ih ne moete koristiti za ime vaeg preduzea, jer time moete obmanuti poslovne partnere. Najbolje bi bilo da posjetite nadlenu slubu za registraciju preduzea u Sudu, i sa slubenikom provjerite da li je ime (i logo) vaeg preduzea prihvatljivo, te da li ga je neko ve iskoristio, kako bi ste utedili vrijeme na korekcije u kasnijem toku procesa registracije. Isto vai i za logo (zatitni znak) firme, koji moete upotrijebiti kod izrade peata. Logo preduzea nije obavezan, ali nije loe da ga vae preduzee ima, kako bi moglo i po tome biti prepoznato na tritu.

12

KORACI ZA OSNIVANJE PREDUZEA Korak 1: Odluka o osnivanju drutva sa ogranienom odgovornou (Osnivaka odluka) Korak 2: Ugovor o osnivanju drutva sa ogranienom odgovornou (Ugovor izmeu osnivaa) Korak 3: Otvaranje prelaznog rauna u banci Korak 4: Poresko uvjerenje Korak 5: Izjave (Izjava o neposjedovanju drugog privrednog subjekta i Izjava o prihvatanju dunosti direktora) Korak 6: Obrasci za registraciju privrednog drutva Korak 7: Dobijanje Sudskog rjeenja o registraciji preduzea Korak 8: Dobijanje rjeenja trine inspekcije Korak 9: Dodjeljivanje statistikog broja Korak 10: Dobijanje poreskog identifikacionog broja Korak 11: Otvaranje stalnog rauna u banci Korak 12: Dodjeljivanje carinskog broja Korak 13: Poetak poslovne djelatnosti

13

Korak 1: Odluka o osnivanju drutva sa ogranienom odgovornou (Osnivaka odluka) Odluka o osnivanju drutva sa ogranienom odgovornou (dalje: Osnivaka odluka) je osnovni dokument kod osnivanja vaeg preduzea. Odluku donosi osniva, tj. vi, i predstavlja formalno izraavanje volje za osnivanje preduzea. Odluka definie osnovne predispozicije za osnivanje i postojanje preduzea, kao to su naziv i sjedite preduzea, djelatnost preduzea, lice koje zastupa preduzee, osnovni kapital, odgovornost, podjelu dobiti i gubitka, podjelu odgovornosti, direktora drutva itd. U samoj osnivakoj odluci, kao i u Obrascima za sudsku registraciju (vidi Korak 3), odreujete djelatnosti vaeg drutva. Iako preduzee osnivate sa namjerom da uete u jednu vrstu djelatnosti, npr. proizvodnja, iz praktinih razloga je najbolje da preduzee registrujete za to vie, ako ne sve, djelatnosti. Nakon osnivanja vaeg preduzea moete se odluiti za proirenje asortimana, ili za promjenu djelatnosti. Ako niste registrovani za novu djelatnost, morate izvriti preregistraciju, to sa sobom nosi gubitak vremena i znaajne trokove. Na samom poetku, prilikom prvog osnivanja, vae preduzee moete registrovati za sve djelatnosti, osim za osiguranje objekata i lica (potrebno odobrenje Ministrastva sigurnosti), promet lijekovima (potrebno odobrenje Ministarstva zdravlja), promet orujem (potrebno odobrenje Ministarstva odbrane). Registracija ostalih djelatnosti na samom poetku sa sobom ne nosi nikakve dodatne trokove. Na samom poetku je takoe potrebno da odredite lice koje zastupa preduzee. Najee je to lice direktor drutva. Ako preduzee osnivate sami, kao osniva moete imenovati sebe za direktora. Iako to ljudima koji nisu pravnici moe izgledati nelogino, zakonski vi, kao osniva, imate pravo da imenujete isto lice, sebe, za direktora preduzea. Uz Odluku o osnivanju, potrebno je da priloite i Odluku o imenovanju direktora, kao i Ugovor o angamanu direktora, koji definie prava i obaveze direktora preduzea. Obrasce Odluke o osnivanje, Odluke o imenovanju direktora i Ugovora o angamanu direktora moete nai u prilogu prirunika. Korak 2: Ugovor o o osnivanju drutva sa ogranienom odgovornou (Ugovor izmeu osnivaa) U sluaju da ste vi jedini osniva vaeg drutva sa ogranienom odgovornou, nije vam potreban ovaj ugovor, te Korak 2 moete preskoiti. Ukoliko preduzee osnivate zajedno sa partnerima ili jednim partnerom, potrebno je napravite ugovor izmeu osnivaa. Ugovor izmeu osnivaa definie osnovne stvari, kao to su iznosi pojedinanih uloga osnivaa, da li su osnivaki ulozi u novcu, stvarima ili pravima, te stvari kao to su podjela rizika, gubitka ili dobiti od poslovnih poduhvata. Ove stvari treba na samom poetku dogovoriti sa vaim partnerima/partnerom. Ukoliko dva ili vie partnera ulau podjednako u preduzee, onda je uobiajeno da se dobit/gubitak dijeli na jednake dijelove. Meutim, ovo ne mora da bude pravilo. Ove stvari potrebno je definisati prije samog ulaska u registraciju biznisa.

14

Korak 3: Otvaranje prelaznog rauna u banci U sklopu registracije preduzea, potrebno je da priloite dokaz o uplaenom osnovnom kapitalu vaeg preduzea. Ako ste se odluili za registraciju drutva sa ogranienom odgovornou, va osnivaki kapital je 2.000 KM ako ste vi jedini osniva, odnosno 10.000 KM ako se radi o dva ili vie osnivaa. Sredstva koja deponujete kao osnivaki kapital vaeg preduzea deponujete na prelazni raun u banci koju vi odaberete. U prethodnom sistemu, ova sredstva su se deponovala u Zavodu (slubi) platnog prometa, a sa ukidanjem Zavoda (slube) platnog prometa, ova funkcija je prela na poslovne banke. Iako samo polaganje sredstava na raun banke koja e vam izdati potvrdu za to ne znai da e to biti i vaa poslovna banka kad otponete poslovanje, iz praktinih razloga najbolje je da se odmah na poetku odluite koja e biti vaa poslovna banka. Kao preduzee moete imati raune u vie banaka, ali iz praktinih razloga je najbolje (i najjednostavnije) koristiti jednu poslovnu banku u samom poetku poslovanja. Prilikom odabira banke, najbolje je da se vodite kriterijumima blizine, tj. da li odabrana banka ima poslovnicu ili filijalu u blizini vaeg preduzea, odnosno da li vam je pristup do banke brz i jednostavan. Takoe se moete raspitati kod vaih poznanika i prijatelja o usluzi i cijenama usluga kod razliitih banaka. Cijene usluga banaka, kao to su izdavanje garancija, uvjerenja ili potvrda se mogu dosta razlikovati, te je najbolje da pitate prijatelja ili poznanika koji ve posluje da vam preporui banku. Nakon odabira banke, dobijanje bankovne potvrde dokaza o uplaenom osnivakom kapitalu je jednostavna procedura koja traje 5 minuta i obavlja se na svakom bankovnom alteru. Potrebno je da u formular unesete ime i prezime, jedinstveni matini broj graana JMBG ili broj line karte, budui naziv firme, uplatite visinu osnivakog kapitala i 20 KM provizije. Za izdavanje bankovne potvrde dokaza o uplati osnovnog kapitala potrebno vam je: A. B. C. D. E. Ime i prezime Jedinstveni matini broj graana JMBG ili br. line karte Naziv firme (budui naziv vae firme) Osnivaki kapital 2.000 KM (odnosno 10.000 u sluaju da je vie osnivaa) Bankovna provizija od 20 KM (moe se razlikovati u nekim bankama)

Bankarski slubenik e vam na licu mjesta izdati potvrdu dokaz o uplaenom osnivakom kapitalu, koji sa ostalim dokumentima prilaete uz zahtjev za registraciju preduzea. U sluaju da odustanete od registracije, ili da va zahtjev za registraciju bude odbijen, uplaena sredstva za osnivaki kapital moete povui sa rauna. Bankovna provizija od 20 KM je nepovratna. Postoji mogunost i da osnivaki kapital ne uplaujete u novcu, ve u mainama, robi ili slino. U tom sluaju, potrebno je da u nadlenom sudu dobijete kontakte sudskog vjetaka koji e izvriti uvid i procjenu vaeg osivakog uloga, te vam za isti izdati

15

potvrdu/uvjerenje. Navedenu potvrdu prilaete sa ostalim dokumentima uz zahtjev za registraciju preduzea. Korak 4: Poresko uvjerenje Poresko uvjerenje je neophodno kako bi se nadleni organ uvjerio da vi niste nesavjestan privrednik, te da nemate drugih poslovnih aktivnosti u kojima niste izmirili poreske obaveze. Poresko uvjerenje izdaje Poreska uprava vae opine. Opinska Poreska uprava je obino locirana u istoj zgradi kao i opina, tako da gotovo svu dokumentaciju moete dobiti na jednom mjestu. Nakon podnoenja zahtjeva, Opinska Poreska uprava vam obino izdaje rjeenje u roku od 24 asa. Za ovo uvjerenje naplauje se taksa izmeu 10 i 20 KM. Korak 5: Izjava Uz dokumente koji su navedeni u koracima 1-4, potrebno su vam i dvije izjave - kao osnivau da na podruju Federacije BiH/Republike Srpske, nemate drugi privredni subjekt, te kao direktoru (izjavu potpisuje direktor drutva) Izjava o prihvatanju dunosti. Primjer izjave o prihvatanju dunosti moete nai u prilogu dokumenta. Korak 6: Obrasci za registraciju privrednog drutva Sudski obrasci za registraciju privrednog drutva (preduzea) zajedno sa Odlukama iz Koraka 1 i Koraka 2, prestavljaju osnov za Sudsku registraciju vaeg preduzea, tj. upis u Suski registar. Sudski obrasci se sastoje iz seta sljedeih obrazaca: Obrazac 1 Prijava za upis u sudski registar Obrazac 2 Evidencijski list Prilog 1 Podaci o firmi, nazivu, sjeditu i obliku subjekata upisa Prilog 2 Podaci o vlasnitvu subjekta upisa Prilog 3 Podaci o osnovnom kapitalu, ulozima, dionicama i udjelima Prilog 4 Podaci o djelatnosti Prilog 5 Podaci o vanjskotrgovinskom poslovanju subjekta upisa Prilog 6 Podaci o licu ovlatenom za zastupanje subjekta upisa u zemlji Prilog 7 Podaci o licu ovlatenom za zastupanje subjekta u vanjskoj trgovini Prilog 8 Podaci o podrunici koja ima ovlatenja u pravnom prometu Prilog 9 Podaci o licu ovlatenom za zastupanje podrunice u pravnom prometu Prilog 10 Podaci o spajanju dva ili vie subjekata u novi subjekt upisa Prilog 11 Podaci o pripajanju jednog ili vie subjekata upisa drugom sub. upisa Prilog 12 Podaci o podjeli subjekta upisa na dva ili vie novih subjekata upisa Prilog 13 Podaci o promjeni oblika subjekta upisa

16

Prilog 14 Podaci o prestanku sa radom subjekta upisa Prilog 15 Podaci o subjektu upisa koji se preregistruje Pomoni evidencijski list (nastavak stranice uz prilog broj 4) Obrazac 3 Popis lica ovlatenih za zastupanje subjekta upisa u pravnom prometu Obrazac 4 Izmjene popisa lica ovlatenih za zastupanje subjekta upisa u pr. prometu Obrazac 5 Zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju Obrazac 6 Izmjene popisa lica ovlatenih za zastupanje subjekta upisa u van. trgovini Obrazac 7 Uvjerenje o stanju podmirenih dospjelih poreza i doprinosa Obrazac 8 Rjeenje o upisu subjekta upisa u sudski registar (POPUNJAVA SUD!) Obrazac 9 Rjeenje o upisu promjena podataka o subjektu upisa u sudski registar (POPUNJAVA SUD!) Obrazac 10 Registarski list (CJELOKUPAN OBRAZAC POPUNJAVA SUD!) Prilog 1, Prilog 2, Prilog 3, Prilog 4 Obrazac 11 Oglas za objavljivanje upisa iz sudskog registra u slubenom glasilu Iako na samom poetku set sudskih obrazaca izgleda vrlo zahtjevno, naroito za osobe koje nisu pravnici, popunjavanje samih obrazaca nije komlikovano, i prestavlja unoenje linih podataka i podataka o kapitalu, te podataka lica koja su ovlatena za zastupanje preduzea. Obrasce 8, 9 i 10 (Rjeenje o upisu subjekta upisa u sudski registar, Rjeenje o upisu promjena podataka i Registraski list) popunjava Sud, tako da ih odmah moete odstraniti iz prijave (morate ih predati nepopunjene uz prijavu). Ako prvi put registrujete preduzee, nisu vam potrebni ni Obrazac 2 Prilog 10, Obrazac 2 Prilog 11, Obrazac 2 Prilog 12, Obrazac 2 Prilog 13, Obrazac 2 Prilog 14, Obrazac 2 Prilog 15, Obrazac 4 (Izmjene popisa lica ovlatenih za zastupanje subjekta upisa u pravnom prometu), Obrazac 6 (Izmjene popisa lica ovlatenih za zastupanje subjekta upisa u vanjskoj trgovini) i Obrazac 7 (Uvjerenje o stanju podmirenih dospjelih poreza i doprinosa), tako da i njih moete odstraniti iz prijave (predajete ih nepopunjene uz prijavu). Popunjavanje vae prijave sada se svodi na: Obrazac 1 Prijava za upis u sudski registar Obrazac 2 Evidencijski list Prilog 1 Podaci o firmi, nazivu, sjeditu i obliku subjekata upisa Prilog 2 Podaci o vlasnitvu subjekta upisa Prilog 3 Podaci o osnovnom kapitalu, ulozima, dionicama i udjelima Prilog 4 Podaci o djelatnosti Prilog 5 Podaci o vanjskotrgovinskom poslovanju subjekta upisa Prilog 6 Podaci o licu ovlatenom za zastupanje subjekta upisa u zemlji Prilog 7 Podaci o licu ovlatenom za zastupanje subjekta u vanjskoj trgovini Prilog 8 Podaci o podrunici koja ima ovlatenja u pravnom prometu Prilog 9 Podaci o licu ovlatenom za zastupanje podrunice u pravnom prometu

17

Pomoni evidencijski list (nastavak stranice uz prilog broj 4) Obrazac 3 Popis lica ovlatenih za zastupanje subjekta upisa u pravnom prometu Obrazac 5 Zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju Obrazac 11 Oglas za objavljivanje upisa iz sudskog registra u slubenom glasilu Sada sve izgleda manje obimno i zahtjevno, zar ne? Pristupiemo popunjavanju obrazaca, i to sljedeim redom: Obrazac 2 Prilog 1 Podaci o firmi, nazivu, sjeditu i obliku subjekata upisa Popunjavate rubrike 1, 2, 3 i 4, gdje unosite naziv fime, sjedite, skraeni naziv firme, te oblik subjekta upisa (drutvo sa ogranienom odgovornou d.o.o.). Obrazac 2 Prilog 2 Podaci o vlasnitvu subjekta upisa U rubriku 1 unosite podatke osnivaa, tj. vae podatke, a u rubriku 2 unosite broj odluke o osnivanju npr. Odluka o osnivanju drutva br- 01/2004 od 1.7.2004.god. Obrazac 2 Prilog 3 Podaci o osnovnom kapitalu, ulozima, dionicama i udjelima U rubriku 1 unosite slovima i brojem visinu upisanog kapitala, npr. 2.000,00 KM (dvije hiljade KM). U rubriku 2 unosite iznos uplaenog kapitala najee se radi o istom iznosu koji ste ve uplatili, tj. 2.000,00 KM. Rubrika 3 je za komanditna drutva, i istu moete preskoiti. U rubriku 4 unosite pojedinane iznose udjela lanova drutva sa ogranienom odgovornou, npr. Osoba XY, u novcu 2.000,00 KM (dvije hiljade KM). Obrazac 2 Prilog 4 Podaci o djelatnosti U ovaj obrazac unosite djelatnosti. Kao to je ve navedeno u koraku 1 (vidi Korak 1), dobro je unijeti to vie djelatnosti5 6. Poto vei broj djelatnosti ne moe stati na obrazac, moete se posluiti Pomonim evidencijskim listom, ili priloiti jo nekoliko listova na kojima su navedene djelatnosti, na kojima ete naznaiti da je to nastavak ovog obrasca.

Prema Zakonu, neke djelatnosti se ne mogu registrovati bez prethodnog odobrenja nadlenog Ministarstva. Navedeno se odnosi na sljedee djelatnosti: - Zatita lica i objekata (potrebno odobrenje Ministarstva sigurnosti ili Ministarstva unutranjih poslova) - Promet farmaceutskim proizvodima (potrebno odobrenje Ministrastva zdravstva) - Obavljanje ljekarske prakse (potrebno odobrenje Ministrastva zdravstva) 6 Za neke djelatnosti nije potrebno odobrenje nadlenog Ministarstva, ali imaju ogranienja drugog tipa, npr. broja zaposlenih. Firme koje se bave niskogradnjom moraju imati najmanje 5 zaposlenih, a firme koje se bave visokogradnjom moraju imati najmanje 10 zaposlenih.

18

Obrazac 2 Pomoni evidencijski list Vidi Obrazac 2 Prilog 4 Podaci o djelatnosti. Obrazac 2 Prilog 5 Podaci o vanjskotrgovinskom poslovanju subjekta upisa Ukoliko se namjeravate baviti vanjsko-trgovinskim poslovima, jednostavno unesite sljedee: uvoz i izvoz iz okvira djelatnosti Drutva usluge iz oblasti spoljnotrgovinskog prometa iz okvira registrovanih djelatnosti Drutva spoljna trgovina svih vrsta proizvoda iz okvira registrovanih djelatnosti Drutva.

Obrazac 2 Prilog 6 Podaci o licu ovlatenom za zastupanje subjekta upisa u zemlji Unesite podatke lica koje ovlaujete za zastupanje preduzea u pravnom prometu u zemlji. Lice koje zastupa preduzee u pravnom prometu u zemlji je najee direktor preduzea, mada moe da se radi i o drugim osobama. Ogranienja koja se postavljaju mogu biti razliitih oblika, npr. da lice moe donositi odluke do odreene visine sredstava, i sl. Ukoliko sami imenujete sebe za direktora, ili se radi o licu u koje imate povjerenje, imenovanje je bez ogranienja. Ako nema ogranienja, stavite bez ogranienja. Ako ih ima, eksplicitno navedite ogranienja. Obrazac 2 Prilog 7 Podaci o licu ovlatenom za zastupanje subjekta u vanjskoj trgovini Unesite podatke lica koje ovlaujete za zastupanje preduzea u vanjsko-trgovinskom prometu. Ako nema ogranienja, stavite bez ogranienja. Ako ih ima, eksplicitno navedite ogranienja. Obrazac 2 Prilog 8 Podaci o podrunici koja ima ovlatenja u pravnom prometu Ako vae preduzee osniva podrunice, poslovne jedinice, filijale ili slino, unosite podatke o istima firmu, djelatnost, sjedite itd. Ako ne osnivate iste, ovaj obrazac moete preskoiti.

19

Obrazac 2 Prilog 9 Podaci o licu ovlatenom za zastupanje podrunice u pravnom prometu Unesite podatke lica koje ovlaujete za zastupanje podrunice u pravnom prometu. Navedite funkciju koju lice obavlja u vaem preduzeu podrunici. Ako nema ogranienja, stavite bez ogranienja. Ako ih ima, eksplicitno navedite ogranienja. Ako ne osnivate podrunice, ovaj obrazac moete preskoiti. Obrazac 3 Popis lica ovlatenih za zastupanje subjekta upisa u pravnom prometu U Rubriku 1 unosite puni naziv preduzea i sjedite. U Rubriku 2 upisujete naziv i sjedite slube za ovjeru, npr. Kantonalni Sud Sarajevo. U Rubriku 3 unosite podatke osobe ovlatene za zastupanje preduzea u pravnom prometu u zemlji (vidi Obrazac 2 Prilog 6 Podaci o licu ovlatenom za zastupanje subjekta upisa u zemlji). Obrazac 5 Zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju U Rubriku 1 unosite puni naziv preduzea i sjedite. U Rubriku 2 upisujete naziv i sjedite slube za ovjeru, npr. Kantonalni Sud Sarajevo. U Rubriku 3 unosite podatke osobe ovlatene za zastupanje preduzea u vanjsko-trgovisnkom poslovanju (vidi Obrazac 2 Prilog 7 Podaci o licu ovlatenom za zastupanje subjekta u vanjskoj trgovini). Obrazac 11 Oglas za objavljivanje upisa iz sudskog registra u slubenom glasilu Za tekst oglasa moete uzeti sljedei obrazac: Osniva Osoba XY, iz ________ , je odlukom br. __ od __ 2004. godine osnovao Drutvo ____(puni naziv Drutva)___ Drutvo sa ogranienom odgovornou _______ . Skraeni naziv Drutva je ____ . Sjedite Drutva je ____ . Djelatnost Drutva je _____ (navedite sve djelatnosti, ako je potrebno, umetnite dodatne listove koje ete propisno oznaiti). Vanjska trgovina: spoljna trgovina svih vrsta proizvoda iz okvira registrovanih djelatnosti Drutva, uvoz i izvoz proizvoda iz okvira registrovanih djelatnosti Drutva. Osnovni kapital Drutva je ______ KM. Lice ovlateno za zastupanje Drutva u pravnom prometu u zemlji i u vanjsko-trgovinskom poslovanju je ______ , (funkcija osobe), nastanjen u ________ . Ovaj obrazac je potrebno predati u dvije kopije.

20

Obrazac 1 Prijava za upis u sudski registar U Rubriku 1 unosite puni naziv preduzea, U Rubriku 2 predmet upisa Osnivanje Drutva sa ogranienom odgovornou, u Rubriku 3 naziv i sjedite Suda kojem se podnosi prijava, npr. Kantonalni Sud u Sarajevu. U Rubrici 6 navedite sve dokumente koje prilaete uz prijavu Odluke, Izjave, dokaz o uplati osnivakog kapitala, Oglas u dva primjerka, Poresko uvjerenje. Kompletiran set obrazaca sa prilozima predajete u odjel suda koji je nadlean za registraciju preduzea. Vrlo vana napomena: Popunjene sudske obrasce za registraciju preduzea vrlo paljivo pregledajte. ak i najobinija greka u kucanju znait e povrat obrazaca i produenje procesa registracije za nekoliko sedmica. Prijava mora biti kompletna, dakle mora sadrati sve prethodno navedene elemente. Izostanak bilo kojeg od dokumenata ili obrazaca takoe znai vraanje prijave. Prije predaje paljivo provjerite da li je vaa prijava kompletna te da li ima greaka u popunjavanju.

Korak 7: Dobijanje Sudskog rjeenja o registraciji Nakon to ste dobili Sudsko rjeenje o registraciji, zavrili ste tek prvi dio procesa. Vaa administrativna procedura jo nije gotova. Nakon dobijanja Sudskog rjeenja, koje je zapravo Sudskim peatom ovjeren set obrazaca za sudsku registraciju (vidi Korak 6: Obrasci za registraciju privrednog drutva), slijedi vam izrada peata. Peat moete izraditi kod ovlatenih peatorezaca. Obino njihovu adresu dobijate u Sudu svaki sud ima listu ovlatenih peatorezaca. Naknada za izradu peata se kree od 20-50 KM. Kod zahtjeva za izradu peata, peatorescu morate dati Sudsko rjeenje o registraciji na uvid. Sada vam slijedi jo samo nekoliko koraka. Korak 8: Dobijanje rjeenja trine inspekcije Zbog postojanja odreenog broja fiktivnih firmi, ili firmi koje su bile prijavljene na nepostojeim adresama, uvedena je odredba potrebe izdavanja Odobrenja za rad. Odobrenje za rad dobijate u nadlenom Odjelu trine inspekcije, nakon to popunite obrazac, predate kopiju Sudskog rjeenja i izvrite uplatu takse. Nakon predaje zahtjeva, inspektori izlaze na lice mjesta i sainjavaju zapisnik, koji koristite za dalje korake u registraciji. Sve to vam je potrebno za ovo odobrenje moete dobiti u Trnoj inspekciji zahtjev, uplatnice i iro raune na koje trebate uplatiti 100 KM + 50 KM (ukupno 150 KM).

21

Korak 9: Dodjeljivanje statistikog broja Nakon dobijanja Sudskog rjeenja o registraciji preduzea, potrebno je i da se vae preduzee registruje u Registar preduzea kod Statistikog zavoda. U Sudu prilikom preuzimanja rjeenja moete provjeriti gdje se nalazi nadlena ispostava Statistikog ureda. Za dobijanje Rjeenja o dodjeli statistikog broja potrebno je da predate sljedee dokumente: Zatjev za dodjeljivanje statistikog broja (dobijate ga u statistikom uredu cijena 23 KM) ovjerena kopija Sudskog rjeenja o registraciji preduzea uplata na 100 KM

Nakon predaje Zahtjeva i priloga, na Rjeenje o dodjeli statistikog broja moete ekati do 7 dana. Korak 10: Dobijanje poreskog identifikacionog broja Sa ovjerenom kopijom Sudskog rjeenja i Dozvolom za rad Trine inspekcije, predajete Zahtjev za dodjelu poreskog identifikacionog broja u Poresku upravu. Poreska uprava vam obino u roku od 24 sata (obino se broj izdaje odmah) izdaje Poreski identifikacioni broj, koji je lina karta vaeg preduzea. Korak 11: Otvaranje stalnog rauna u banci Otvaranje stalnog rauna u banci, ukoliko ste postupili po preporukama navedenim u Koraku 3, predstavlja samo formalnost, i za istu nisu potrebni dodatni dokumenti i uplate. Banci predajete: kopiju Sudskog rjeenja o registraciji kopiju Rjeenja o dodjeljivanju statistikog broja kopiju Rjeenja o dodjeljivanju poreskog broja popunjen bankovni obrazac za ovlatena lica koja mogu raspolagati raunom dobijate ga u banci (prethodno se to nazivalo Karton ovlatenih potpisnika).

Va raun je operativan odmah, te moete raspolagati sa sredstvima na raunu, ukljuujui i sredstva koja ste uplatili kao osnivaki kapital. Korak 12: Dodjeljivanje carinskog broja Ukoliko je vae preduzee registrovano za obavljanje vanjsko-trgovinskih poslova, duni ste podnijeti zahtjev za dodjeljivanje carinskog broja u najblioj Carinskoj upravi. Ako

22

pak niste registrovani za obavljanje vanjsko-trgovinskih poslova, Korak 12 moete preskoiti. Za dodjeljivanje Carinskog broja duni ste: popuniti zahtjev (gotov obrazac dobijate u Carinskoj upravi) podnijeti ovjerenu kopiju Sudskog rjeenja o registraciji podnijeti ovjerenu kopiju Rjeenja o dodjeli statistikog broja podnijeti ovjerenu kopiju Rjeenja o dodjeli poreskog identifikacionog broja podnijeti kopiju rauna u banci uplatiti taksu u iznosu od 10KM.

U zavisnosti od Carinske uprave, na ovo rjeenje moete ekati od 24h do 30 dana. Korak 13: Poetak poslovne djelatnosti Nakon to ste zavrili registraciju vaeg preduzea u potpunosti, ostaje vam da vas i vae zaposlene prijavite u fond penzionog i zdravstvenog osiguranja. Podsjeamo vas da ste u obavljanju vae djelatnosti duni potovati zakone i propise, te bi za aktivnosti koje niste u mogunosti obavljati sami, npr. raunovostvene ili pravne poslove, najbolje bilo da angaujete struno lice. U obavljanju svoje djelatnosti ponaajte se kao savjestan i poten privrednik, te uredno potujte i vrite plaanje svojih obaveza, to e donijeti korist i vama i drutvenoj zajednici u kojoj ivite i poslujete. Puno sree u buduem poslovanju! Tabela 2 Potrebni dokumenti i procjenjeni trokovi osnivanje d.o.o. Gdje: 1 Osnivaki kapital Cijena KM 2.000
Moete ga upotrijebiti nakon registracije preduzea

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bankovna potvrda dokaz o uplati osnovnog kapitala Poresko uvjerenje Sudski obrasci Peat Sudske takse za registraciju preduzea Rjeenje trine inspekcije Dodjeljivanje statistikog broja Poreski identifikacioni broj Carinski broj

Banka koju vi odaberete Poreska Uprava Sud, knjiara Peatorezac Trina inspekcija Zavod za statistiku Poreska Uprava Carinska Uprava

Cca 20 10-20 Cca 20 20-50 400 + 100 100 + 50 100 10

23