You are on page 1of 338

PROHSZKA OTTOKR SSZEGYJTTT MUNKI

GYJTEMNYES

DSZKIADS

PROHSZKA OTTOKR SSZEGYJTTT MUNKI


SAJT AL R E N D E Z T E

SCHTZ ANTAL

x.

KTET.

SZENT ISTVN-TRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZK KNYVKIADJA BUDAPEST

PKOHSZKA OTTOKR

KORUNK L E L K E

Fenntartunk minden jogot, a fordts jogt is. Copyright by Stephaneum Budapest.

Nihil obstat. Nr. 2069. Dr. Theophus

Klinda,

censorum praesefl.

Imprimatur. Strigonii, die 10 Julii 1928. Dr. Julius Walter, vic. cap.

Kiadja a Szent Istvn-Trsulat. S T E P H A N E U M NYOMDA S KNYVKIAD R. T . Budapest, VTH., Szentkirlyi-utca 28. Nyomdaigazgat : Kohl Ferenc.

BEVEZETS.
P r o h s z k a r i t k a z s e n i a l i t s a s g o n d v i s e l s e s s z e r e p e a v t e s z n e k s a p o s t o l n a k s a j t o s , e r e d e t i e g y s g e . N e k i m e g a d a t o t t ismerni e k o r jellegt, rtelmezni jeleit a kinyilatkoztats rk igazsgainak vilgnl, u t a t m u t a t n i s n y i t n i a z l e t r e h i v a t o t t j v s z m r a . A K o r u n k lelke e n n e k a p r a t l a n v t e s z i k i v l sgnak egyik irodalmi t k r e . Az i t t sszegyjttt dolgo z a t o k b a n u g y a n i s P r o h s z k a f e l t r j a , r t k e l i s az rklet mrlegn megmri a z o k a t az eszmket, ind tkokat, rzelmeket, v g y a k a t , clokat, melyek ott l n e k s h a t n a k k o r u n k r a m l s a i n a k f e n k h u l l m a i k n t , m e l y e k m i n t llek a t e s t e t l t e t i k , k o r m n y o z z k , rtelemmel kestik ezt a kort. E z t a f e l a d a t o t i r o d a l m i l a g s g y a k o r l a t i l a g jl megoldani a legnehezebb dolgok e g y i k e ; ezrt az iro d a l o m s k u l t r t r t n e t l e g r i t k b b j e l e n s g e i k z t a r tozik. M r a h h o z is e g s z e n k l n s s z e n z r i u m k e l l , t e h t I s t e n a j n d k a , m e l y e t t a n u l m n y s g y a k o r l a t g y a r a pthatnak, de meg nem adhatnak, hogy valaki a trt neti valsgok szinte kozmikus a r n y n a g y vsrjbl b i z t o s fllel k i h a l l j a a v e z r h a n g o t , s h o g y g y m o n d juk, h keresztmetszett adja k o r n a k ; ahhoz pedig p e n s g g e l d i v i n a t r i u s l t s s r z k k e l l , h o g y v a l a k i a m g alaktalan, sokszor idtlen, a m u l t humuszval, s t g a z v a l s s z e k e v e r t s s s z e n t t j e l e n e s z m e c s r k bl kinzze a jvre hivatott, trtnelem-csinl tnyez ket. Egszen ritka irodalmi kvalitsok hjn lehetetlen e l r a j z o l s o k , t o r z t s o k s c s o r b t s o k n l k l r v i d d o l g o z a t o k b a n , s o k s z o r n h n y m o n d a t t a l s s z e m b e l l t s sal m e g j e l l e m e z n i e g y k o r t , m o z g a l m a t , i r n y t , n z e t e t . A p r f t k h i t e s k a r i z m j a n l k l s e n k i s e m v l l a l kozhatok arra, hogy a kavarg jelent, a jvre irnyul k z d s e k e t s r e m n y e k e t a z e g y e d l relis m r t k r e

VI

BEVEZETS

h z z a , a z e g y e d l d v s csillag a l l l t s a , v a g y i s az r k i s t e n i i g a z s g o k n a k i d b e n v a l v e t l e t e i t s fel a d a t a i t b i z t o s k z z e l k i e m e l j e b e n n k s b e l l k . S v g e z e t l az a p o s t o l n a k r e m n y e , t r h e t e t l e n b u z g s g a s n a g y s z v s z e r e t e t e n l k l m r a j e l z e t t p r f t a i feladatnak sem lehet megfelelni: nlkle lehetetlen a jelen trtnelem k h a o s z b a n megltni a jv kozmosz k r v o n a l a i t ; s termszetesen mg inkbb lehetetlen e k o z m o s z k i a l a k u l s t h a t h a t s a n m v e l n i s i r n y t a n i . E n n e k a ktetnek dolgozatai mind m a g u k o n hord jk a megvesztegethetetlen hv tjkozdsnak, az a p o s t o l i b u z g a l o m n a k s zsenilis l t s n a k m e g a l a k t s n a k ragyog jeleit. E g y i k sem annyira, m i n t A h b o r l e l k e . A k i a c m b l v a g y felletes r g i r e m i n i s z cencikbl ebben a g y j t e m n y b e n egy z a k l a t o t t id n e k p a s z t o r c i s t e r m k e i t sejti, a z t e l e v e v n o m kell a t r a g i k u s f l r e i s m e r s e s h e t s g e i t l . A k i u g y a n i s el m e r l A h b o r lelk-be, egyre n v e k v tisztelet t e l t e l i k el az a p o s t o l i p s p k i r n t , a k i t g y z e l m i m m o r s n e m z e t i f e l p e z s d l s m e g n e m t v e s z t e t t s a k i a h b o r zajbl elejtl-vgig k i h a l l o t t a az I s t e n tletnek kemny harsonaszavt. N e m gyzzk bmulni a t e l j e s k i f e j l e t t s g b e n s g a z d a g s g b a n p o m p z rt, aki i t t m e g a l k o t t a , a m i n e k h i n y t az t n e m ismerk vagy ismerni n e m akark felpanaszoltk : hogy a v i l g h b o r n e m t e r e m t e t t megfelel i r o d a l m i a l k o t sokat, melyekben mltan tkrzdnk a nagy idk n a g y lelke. S a szlesebb l t k r t a n u l m n y o z n a k lassan sejtelme kl, hogy itt egy p r a t l a n mlysg s e r e d e t i t r t n e t b l c s e l e t t e l k e r l t s z e m b e , m e l y n e k jelentsge messze tlragyog azon a kortrtneti tala j o n , m e l y b l e m e l k e d i k . A h b o r lelke n e m c s a k a szrny v i l g h b o r szne eltt, h a n e m l t a l b a n a t r t n e l e m s n a g y t r a g d i k s z n e e l t t flsgesen s d i a d a l m a s a n igazolja a k i n y i l a t k o z t a t s i r g a l m a s , l e l k e k e t k e r e s s s z e r e t r k I s t e n t . Trtnelemblcselet a j a v b l ez e n n e k a k t e t n e k r t k e s r t e l m e . I g a z , P r o h s z k a f r a d h a t a t l a n szellemnek nem a d a t o t t meg a szinthzis tuds nyu g a l m a b r A h b o r lelke v a l a m i f o r m b a n e z t is n y j t j a ; d e az e l m a r a d t s s z e f o g l a l s r t b s g e s e n k r ptol. E l t t n k , e kor gyermekei eltt kln rtket a d n e k i , h o g y az az r k l e t t r t n e t f i l o z f i a a m i

BEVEZETS

VII

k o r u n k n a k a n n y i r a l e s v g s p l d j n n t t s illuszt r l d o t t . A z a h r o m v t i z e d , m e l y e t fellel, u g y a n c s a k n e m s z e g n y e s e m n y e k b e n : ez a k o r l t t a m e g h a l n i a l i b e r a l i z m u s t s f u l d o k o l n i a k a p i t a l i z m u s t , l t t a e r s d n i a s z o c i a l i z m u s t s m e g t n t o r o d n i a d e m o k r a t i z m u s t ; m e g r t e a n a g y v i l g f e l f o r d u l s t s u t n a a b i z o n y t a l a n u t a k o n i n d u l s i m b o l y g j i d k e t . . . E n n e k a ktetnek az a n y a g a a berendezsben erltets n l k l h m a r a d t a z i d k s e s z m k ez e g y m s u t n jhoz. A hbort kvet idkben a vtesz Prohszkra j f e l a d a t o k v r t a k , m e l y e k r e e h a z b a n s r a j t a k v l is s e n k i g y fel n e m v o l t s z e r e l v e , m i n t . s a h a t v a n a d i k l e t v t m e g h a l a d o t t a p o s t o l n e m is t r t k i e l l e ; a z o n b a n g a z d a g lelke o l y b s g g e l o n t o t t a e z e k n e k a z idknek r a m b a az dvssg forrsait, h o g y iro dalmi leszrdsk kln k t e t e t t l t ki. Budapest, 1928 m j u s 14. Schtz Antal.

TARTALOM.
Oldal

Bevezets Keresztny breds. A liberalizmus utpia (1896) A tradici elve a nemzetben s egyhzban (1896) ... Az egyhz demokrcija (1897) Az autonmiai mozgalmak pszicholgija (1897) A keresztny breds nehzsgei Magyarorszgon (1899) A XX. szzad szelleme. A X I X . szzad szelleme (1899) Az engesztels szelleme (1901) A katholikus egyhz helyzete az Egyeslt-llamokban (1904) Az amerikai szellem (1904) A dcadence problmja (1907) A szvetkezs ethikai rtke (1909) Franciaorszg erklcsi jjszletse (1914) A latin s germn kultra a vilghborban (1917) ... A hbor lelke. Mi a harcok lelke? (1914) A hsiessg lelke (1914) A npllek kinyilatkoztatsa (1914) Stt idk, fnyes lelkek (1914) Hbor s valls (1915) Vilgossg s vigasz (1914) Ne aludjk ki l m p d ! (1914) Gsaldaink a hbors idben (1914) Szent Istvn kirly alakja 1914-ben (1914) A vilg hborja s a bke vilga (1914) Jjjn el a te orszgod! (1914) Vrtansg s szeretet (1914) x.

1 13 35 50 64

75 92 96 103 118 125 132 150

...

165 171 175 178 182 189 195 202 205 210 215 220

TARTALOM
Oldal

Hajnalodik-e mr? (1914) 228 Uram, n kitartok melletted (1915) 238 A hbor erklcsi kihatsai (1915) 241 A vallsossg jelentkezsei a vilghborban (1915)... 259 A hbor botrnykve (1915) 278 A hbor problmja (1915) 283 A hvnek magatartsa a hborval szemben (1915) ... 289 Mit mond a hs s mit a szent? (1916) 303 rzsvilgunk nyeresg- s vesztesgmrlege a vilg hborban (1918) 307 A kiad jegyzetei 325

KERESZTNY BREDS.

A liberalizmus utpia.
(1896)
1

A liberalizmus nlunk mg hitelkpes. A neve hatalom, s a nyrspolgrok valami csodadolgot gondolnak a l a t t a h a u g y a n gondolnak 1 Klnben minek o t t gondolni valamit, a k r kicsit, a k r nagyot, ahol a frzis v a n megbzva a gon dolatok t a k a r g a t s v a l ? Tnyleg azt ltjuk, hogy akrmit gondolunk is liberalizmus alatt, minden sikerl neki, a m i t kezbe vesz, m e r t v a hatalom s az orszg, no meg egy idre, mg Magyarorszg h t u l kullog s el nem ri a nyugat eurpai halads szekert, a dicssg is I Mgis azt gondolom, hogy zrzavaros fejek krlbell gy festik ki m a g u k n a k a liberalizmust: megjelenik a sznen egy elegns angol vagy francia gniusz; Sansculotte, m e r t p a n t a l o n b a n jr, n y a k b a n a m u l t szzad filozfijnak p a l l i u m v a l ; parfmje a nagy francia revoluci, s vgig j r t a t v a szemt a vilgon, h d t ; hdtsai egy nagy szzad v v m n y a i ; kezdetben radiklis s nem rti a t r f t : a copfot, a szzados lim-lomot az utca kvezetre d o b l j a ; herkulesi m u n k h o z fog, hegyeket m o z g a t ; a fejlds s halads alpes-slyt a vgyd, kzkd lelkekrl lehengergeti; j vilgot a l k o t : a szellem, az ipar, a halads szabadabb moz gsukat neki ksznhetik; a fejlds korltait csakgy, m i n t a ghettk utcalncait sztrepeszti; gyzelme kbt, s egy darabig eltagadhatlan hdtsainak trnjn fogadja a modern korszak vezet rtelmisgnek h d o l a t t ! Ilyen egy elvnek, egy rendszernek, egy i r n y z a t n a k gyzelmes megvalsulsa; ilyen a liberalizmus diadala ! A hdolat mg j a v b a n folyik n l u n k ; m s u t t m r kimegy a d i v a t b l ; gy nznek a liberalizmusra, mint a n m e t kzmonds szerecsenjre, aki megtette a kteless gt s most m r mehet, v a g y meghalhat tisztessgesen, vagy
Prohszka : Korunk lelke.

PROHSZKA OTTOKR

flakaszthatja magt, szval tehet brmit, a m i n t kedve tartja. Remljk, hogy nlunk is kiderl az eszmknek, a vilgos ltsnak kds ege, s eltnnek a liberalizmus m m o ros lovagjai, szsztyr dicsri, s mi is a liberalizmusban egy szellemi reakcit fogunk ltni, melyet lehet a trtnelem bl kimagyarzni, de amely nmagban tlzs, elveiben utpia, s kvetkezleg t a r t h a t a t l a n s kivihetetlen. Reakci s utpia: ez a liberalizmus k u r t a jellemzse ; a reakciban meg van mondva az irnyzat rthetsge, az utpiban pedig a tlhajts h b o r t j a ; a reakci jt, dicsretest hozott ltre itt-ott, de nem amennyiben hbort volt, h a n e m amenynyiben neve a l a t t oly r a m l a t haladt, amely szksges s clszer v o l t ; a rendszer pedig nmagban s egszben egy oldal tlzs, kpzelgs lomlts, t e h t utpia, melyet elszr megkedvelnek, a z u t n megunnak, a z u t n elfelejtenek. A liberalizmus t e h t elszr reakci, s pedig a szabad sg reakcija az elnyoms ellen ! Mivel reakci, termszetes, hogy mindazon elemek, melyek a valls, a t u d o m n y , a politika s trsadalom tern nyoms a l a t t lltak, a liberalizmus elvei ben, vagyis a korltlan szabadsg kimondsban nyilt zsilipre a k a d t a k , amelyen t fltartztathatlanul znlttek, s egy izgalmas, pezsg letben, egy kzdelmes versenyben sok jt, dicsretest teremtettek. Vjjon azrt az elv j-e vagy rossz, az m r ms lapra t a r t o z i k ; t n y , hogy a zsilip megnylt, s azon t znltt minden elnyomott, nyugtalan, fktelen, elgedetlen elem, nem sokat trdve vele, hogy a zsilip keretje milyen, s milyen zszl leng a zsilip fltt, a frigiai sapka vagy Szent J n o s koronja, a kereszt vagy a vakol van-e hegyibe szrva? A trtnelmi fejlds j vilgot srge t e t t ; az talakulsnak meg kellett t r t n n i e ; a trsadalom hajjt el kellett mozdtani a sziklrl, amelyen ttlenl megfeneklett; ezt a lpst pedig tnyleg a liberalizmus t e t t e m e g ; vjjon elvei helyesek-e, vjjon n e m hbortok-e, azt a reakci szksgessge nem dnti e l ; az majd ksbb fog kivilglani, mikor az elvek szrba, kalszba, illetleg bogncsba nnek. Akkor aztn azt, ami a trtnelmi fejldsnek kvetelmnye s clszer alakulsa, elvlasztjk a hamis elvek vagy rendszerek takarjtl; megklnbztetik a magot a hjtl; a magot kiszedik s elteszik, a hvelyt pedig oda adjk gyerekeknek, hogy jtsszanak v e l e ; vgre ezek is meg unjk a jtkot, s a hvely a szemtbe kerl. A liberalizmus hvelyben fllpett egy szksges

A LIBERALIZMUS UTPIA

trsadalmi fejlds; de a hvely nem a mag ; a magot az rtelmes emberek lassankint kis2edtk ; a hvelyt pedig kis s nagy gyermekek m u l a t t a t s r a t e n g e d t k ; ezek csinl nak az res dihjbl dorombolt vagy kelepelt, amely az elavult liberalizmusnak mint felebarati szeretetnek s ms ily frzisos semmisgnek dicsrett kelepeli vagy zmmgi. Ilyen a divat mg nlunk ! De a liberalizmus nemcsak reakci, amennyiben a reakci a liberalizmus therijval takarzott, de utpia i s ; s azt bebizonytani nem nehz. K i m u t a t h a t n m azt a vallsi liberalizmuson, k i m u t a t h a t n m a gazdasgi liberalizmuson, de legvilgosabban szemllhet ez a politikai liberalizmus trtnetn. A politikai liberalizmus fltnteti a sajt maga reakcis s utpis jellegeit; ltni trtnetn az ramlat forrst, ez ramlat v l t o z s a i t ; az igaznak, a valsgnak a mozgalomban rejl m a g v t s az idvel levl h v e l y t ; ltni a liberalizmust m i n t nagyremny ifjt, m i n t tevkeny frfit, ki sokat pt, sokat a l k o t ; ami j, m e g m a r a d ; ami rossz van mveiben, e l p u s z t u l ; azutn is reg lesz, s gy nz ki, m i n t egy kiszolglt, penzionnlt garibaldista. E n n e k fldertsre vegyk szemgyre a m u l t szzad ban a francia np helyzett. Rmletes llapotok e z e k ; megmerevlt s tehetetlen rjngsbe hajszolt llami organizmussal llunk szemben, melynek semmifle kiltsa nincs haladsra vagy meg vltsra. A kormnyforma az abszolt monarchia, melyet azonban a trsadalom szabadalmazott osztlyai teljesen a maguk hasznra s a tbbiek elnyomsra foglalnak le. Fll ll a nemessg s a p n z h a t a l o m ; az m i n t ggs, kivltsgos kaszt, ez m i n t fondorkod, pnzrt mindent megvev r m n y . A dolgok folysba csak az udvari nemessg, a fpapsg, az elkel finncvilg, a brokrcinak fejei n y l h a t t a k ; a tbbinek a trs, az elkesereds, a pusztuls j u t o t t . 15.000 szemly volt az u d v a r n l alkalmazva ; az llami jvedelmek egy tizedt, 40 milli livres-t, mai pnznkben 100 milli frankot fordtottak e ttlen tmegnek etetsre. A rangos llsokat a hadseregben s az llami tisztviselsekben mind a nemesek foglaltk le maguknak. 131 fpapnak venkint 14 milli livres, fejenkint 100.000 livres jvedelme volt. R o h a n , strassburgi bboros v e t t is Mria Antoinette-nek 1,400.000 livres-rt gymntnyakfzrt prezentbe. 1774-tl 1781-ig ajndkokra, kielgtsekre 228 millit a d t a k ki az l l a m k i n c s t r b l ; ebbl 80 millit a kirlyi csaldbeliek 1*

PROHSZKA OTTOKR

szmra. Calonne, finncminiszter, nhny vvel a forradalom kitrse eltt, dacra egy mess deficitnek, 15 millirt meg v e t t e St. Cloud kastlyt a kirlyn s a Rambouillet v r a t 14 millirt a kirly szmra. Mria Antoinette kedvenc csaldja, a Polignac-csald, 700.000 livres nyugdjat hzott. Polignac herceg ezenfell szemlyre mg 120.000 livres kegydjat lvezett, s hegyibe mg 1,200.000 livrest k a p o t t ajndkul, hogy vegyen m a g n a k egy u r a d a l m a t . A papsg r o p p a n t gazdag v o l t ; az egyhzi v a g y o n t 4000 milli livres-re b e c s l t k ; a tized krlbell 123 millit hozott venkint. A kolostorok gazdagsga mess volt. De v a l a m i n t az als nemessg szegny volt s elmehetett haramiskodni, ha jl a k a r t l a k n i : gy az alspapsg is nyomorsgban t e n g e t t e lett. A hivatalokat mind pnzrt a d t k , s a lakossgnak kellett a hivatalnokokra r o b o t o l n i ; s h a nem volt m i t eladni mr, csinltak j hivatalokat, milyenek pl. : a parkafelgye lk, a diszn- s malac-szemlszek, a vajzlelk, a falezk. A np pedig dolgozott, adt, tizedet fizetett, k i m o n d h a t a t l a n u l s z e n v e d e t t ; meg volt hatrozva, m i t hol szabad v e t n i ; g a r m a d i t a szntfldeken megszmtottk a tized s az ad m i a t t ; a nagyurak vadkanjai, farkasai, hzis vadnyulai, szarvasai s galambjai Franciaorszg fl ter mst t n k r e t e t t k ; a paraszttelkeket nem volt szabad besvnyezni! Franciaorszg mvelhet fldjnek egy negyed rszt nem s z n t o t t k ; kzvetlenl a forradalom kitrse eltt kilenc milli h e k t r t bortott a gaz 1 Kicsoda kzlnk nem t r t e volna ssze e szgyenletes, zsarnoki j r m o t ? K i nem llt volna azon zszl al, melyre az volt rva : szabadsg? ! Nem kell oda filozfia, nem kell hitetlensg s v a l l s t a l a n s g ; a reakci szksgszeren fl lp s elspri ezeket a szrnyintzmnyeket, s csinl egy j vilgot. A nemzedkek akkor csak erre a szuggesztira hallgat t a k : flszabadulunk, s elnyomott tengdsk, elfojtott d h k a teljes, korltlan szabadsgra e s k d t t ; gy gondolta szmzhetni a zsarnoksg r n y k t is I A m i t pedig a politikai egyenlsg s szabadsg tern ltestett, h a volt s v a n is kzte t l z s ; h a a liberalizmus maga is knyszerl egyre korltozni az egyes cgres szabadsgokat, s ezltal tanstja, hogy mveiben sok a kivetni val, sok a szenvedlynek sugallata : de azrt ez a fejlds tnyleg halads, s senki kzlnk nem vgydik a szellem lektttsgnek, az indi vidulis rvnyesls lehetetlensgnek lha s nevetsges korszakba.

A LIBERALIZMUS UTPIA A reakci, br iszony, br vres volt, tnyleg egy jobb vilgba terelte t a npek sorst. A politikai szabad sg s egyenlsg elve igazabb, m i n t a korona abszo lutizmusa ; a npeket ez intzmnyek csillagai a l a t t szmtalan bajoktl lehet megvni, amelyekben azeltt sinldtek, s tnyleg e v v m n y o k a t a liberalizmus hozta ajndkul a npeknek. Nem tagadja azt senki, hogy a m u l t szzadvgi reakci a npelnyoms ellen s az e szzadon vgigvonul szabadsgi trekvsek mind a liberalizmushoz fzdnek. Fzdnek, igen : m e r t szabadsgot keresett az emberisg, s a szabadsgkeressben kifejldtt egy szisztma, melyet liberalizmusnak hvnak. El volt nyomva a np ; gymsgban lefogtk minden erejt, elkoboztk minden j o g t ; szabad a k a r t lenni e j r o m t l ; szegny s kiprselt volt, minden er<bl> s izmbl csepegett a vertk, s azt msok fogtk fl s fogyasztottk e l ; szabadulni a k a r t t e h t e picktl, e lelketlen uzsors h a t a l o m t l ; s mivel bajainak okt a rendi, kivltsgos osztly trsadalomban l t t a , szttolta e trsa dalomnak falait, intzmnyeinek eresztkeit sztszedte, s trekvseinek homlokra rrta : szabadsg. E szabadsgi irnyzathoz csinltak s z i s z t m t : a teljes, korltlan szabadsg szisztmjt, a liberalizmust. Mr pedig brmennyire mltnyoljuk is a npek szabad sgt : ez a szisztma, a liberalizmus szisztmja kptelensg, utpia. Utpia, m e r t ideolgia ; utpia, m e r t az eszmnek tlhajtsa ; utpia, m e r t a relis viszonyokat n e m t e k i n t i ; t e h t utpia, m e r t kivihetetlen, s az ellenkezt ri el, m i n t a m i t igr. A liberalizmus utpis voltt nem nehz bizonytani. Bebizonytom elszr az esemnyek, az let val vilgbl, abbl a trtnelmi fejldsbl, melyet befutott, s melynek vgn nem szabadsgot, h a n e m szolgasgot hozott a vilg nyakra ; msodszor kimutatom magnak az elvnek helytelensgt. I. Az utpia egy ragyog eszme, mely egyoldal, a b sztrakt, kivihetetlen, s h a kivinni mgis megksrlik, az ellen kezbe csaphat t ; let helyett romlst, szabadsg helyett szolgasgot ad. A liberalizmus ilyen. Az ember szabadsgt hirdeti, csakis szabadsgot, fl fel Istennel, tekintllyel szemben ; jobbra, balra, politikai s szocilis irnyban ; lefel, a termszettel szemben. Az Istent most mellzzk ; de tekintjk az embert polgri s trsadalmi letben a liberalizmus gisze alatt. Mi lett ezen a tren a szabadsgbl?

PROHSZKA OTTOKR

Egyszeren kimondva : szolgasg; teht a liberalizmus utpia. Az embernek, hogy a trsadalomban szabad s ne szolga legyen, ktirny szabadsgra v a n szksge: politikai s szocilis szabadsgra. A liberalizmusnak teht, mely az em bert, a nemzetet szabadd akarja tenni, ezt a kt szabads got kell az ember s a nemzet szmra megteremteni. A poli tikai szabadsg abban ll, hogy mindenki rsztvegyen a kor mnyzsban, vagyis hogy a np nmagt kormnyozza ; mindenki rsztvegyen a trvnyhozsban, hogy ne ms, hanem a np diktlja magamagra a t r v n y t ; rsztvegyen az adminisztrciban, hogy a np maga vgezze gyeit, amennyiben vlasztott tisztviseli ltal, kik t e h t valahogyan tle fggnek, vgzi. E b b e n ll a politikai szabadsg. A szo cilis szabadsg pedig az egynnek s tehetsgeinek rvnye stsben, erinek kifejlesztsben, rdekeinek a trsadalom rdekeivel val harmnijban ll. Mindenki rvnyesl t e hetsgeinek megfelelleg sajt boldogulsra; ezt az indivi dulis, szabad erkifejlst szocilis szabadsgnak hvjuk. Eddig nem ltezett trsadalom, melynek szocilis sza badsga lett volna ; az emberek eriknek megfelelleg nem rvnyeslhettek; az egyik elnyomta a m s i k a t ; elfoglalta t e r t ; kiszortotta s munkjnak gymlcseit megette . . . egyszval az egyik elveszi a msiktl a meglhetst; az egyik elszedi a msiknak a pnzt. m e , ez a szignaturja a szocilis szolgasgnak ! Szegny sg, sok m u n k a m e l l e t t ; a m i t dolgozunk, azt msok lvezik, m u n k n k hasznt elveszik msok ; egynisgnk msnak szolgl; mi nem vagyunk szabadok. A szocilis szabadsg ennek a legvitlisabb egyenltlensgnek a megszntetst clozza ; mindenkinek visszaadni kszl azt, ami az v ; akkor lesz az egyn igazn szabad. Enlkl a politikai sza badsg csak rnyk s nem valdi s z a b a d s g ; m e r t szegny, kiszipolyozott emberek mindig mveletlenek, elmaradottak, s politikai elnyomsra, szolgasgra s kihasznlsra is alkal masak. A politikai szabadsg flszabadsg; csak elvben szabad sg, csak az eszme elvonsban szabadsg, s a konkrt vilgban sszefr vele a szolgasg, st t b b e t mondok, szolgasgra vezet. m e t e h t theoretikus szabadsg, mely p r a k t i k u s szolga sgra v e z e t ; az ilyen szabadsg utpia. Csak az ideolgiban, az a b s z t r a k t eszmevilgban ragyog mint szabadsg ; a val sgban szolgasgra vezet.

A LIBERALIZMUS UTPIA

A liberalizmus ilyen utpia. Ideolgiai szabadsg, valsgos szolgasg 1 Mirt? A liberalizmus vilgtrtneti misszija abban llt, hogy a kivltsgos t r s a d a l m a t megtrje, hogy a monopolista t r s a d a l m a t eresztkeibl kiemelje s a npet szabadd tegye. A npek azrt indultak nyomban, vagy t n nem is indultak u t n a , m e r t hiszen a tnyeket szisztmk nlkl is lehet vghezvinni, annyi bizonyos, hogy tnyleg a szabadsgot kerestk, a polgrok szabadsgt, az egyni rvnyesls jogegyenlsgt; hogy mindenkinek legyen s jusson az, ami az v. Ez risi mozgalom slypontja a szocilis szabadsg fel g r a v i t l t ; a npek flkeltek, m e r t nemcsak politikailag elnyomva, de mg inkbb, m e r t trsadalmilag nyomorultak, kiszipolyozottak voltak, m e r t szegnyek s koldusok voltak. Minden szabadsgharcnak clja az emberi jlt, a szocilis jogegyenlsg ! A francia forradalom lnyege sem llt a poli tikai szabadsgban, h a n e m a vagyonszerzs korltlan sza badsgban s ezzel e g y t t a munka, az ipar, a birtok szabad sgban. A politikai szabadsg kimondsnl meg nem ll h a t o t t , az csak egy oldala volt a mozgalomnak ; a fsly a szocilis szabadsgra volt fektetve ; enlkl az alkotmnyoz gyls minden rendelkezse s alkotmnyoskodsa sikertelen s a holdba val lett volna. Igen, csakhogy p e fladat megoldsban t n t ki a liberalizmus utpis volta. Mert a politikai szabadsgot gy ahogy nylbe tttk, de a szocilis szabadsg eszkzlsben a liberlis elv cstrtkt mondott, s a monopliumos trsa d a l m a t j alakban s vele a szolgasgot mg rmesebb ki adsban lptette a vilgba. A szocilis szabadsg ltests ben ugyanis egsz mkdse s kihatsa a vagyonszerzs kor ltlan szabadsgnak kimondsra szortkozott. Ez a libera lizmus kvintesszencija, de egyszersmind veresge. Mert ez ltal a liberalizmus a monopliumot, a kivltsgot nem t rlte el, hanem a rendi s llapotszer monopliumok he lybe a kozmopolitikus, mozg monopliumot, a tke mono pliumt lltotta. A liberalizmus t e h t ms alakban azt hozza a vilg nyakra, a m i t el a k a r t t r l n i ; azrt utpia! Azt gondoltk, hogy a vagyonszerzs kimondsval nyom ban flvirgzik a jlt s a mveltsg, a trsadalom minden eri szabadon rvnyeslnek, a kpessg u t a t tr magnak, a m u n k a flszabadul s jogos gymlcseit bkben lvezheti.

PROHSZKA OTTOKR

S me, mindennek ellenkezje llt be. Mert a keresethez nemcsak kpessg, hanem tke is kell, gy hogy a legszebb kpessg is pnz hinyban elvesz a tkvel val konkurrenciba. A gazdagok h a t a l m b a n ll a meggazdagods, mg a kzposztly koldusbotra jut. A gazdagot semmi sem aka dlyozza a szabad ipar talajn a tke elhatalmasodsval mindjobban elnyomni a szegnyt. Ezltal a mveltsg is, mely a jlttel rendesen lpst t a r t , elsatnyul, s a polgri szabadsg is az elszegnyeds erklcstelent behatsa alatt prostitultatik, olcs, elad portkv vlik. me, mennyire estnk el a cltl, a lehet legnagyobb szabadsgtl 1 Fl akartk szabadtani a m u n k t , s szol gjv t e t t k a t k n e k ; fl a k a r t k szabadtani a munkst, s vdtelenn tettk a hatalmassal s z e m b e n ; meg a k a r t k oldani a nemzetek bkit, melyek a fld rghez ktttk, s kivettk lbai all a gyknyt, a talajt, melyen lljon; ki a k a r t k emelni az ipart a chek copfos korltaibl, s leszaktottk a g t a k a t , melyek a pnz hatalma ellen az individulis tehetsget vdtk. S gy egy minl szabadabb np helyett egy elszegnyedett, erklcstelen s politikai sza badsgt rba bocst atomizlt tmeget nyert. A bke s jlt helybe a legdzabb harc lpett, s az apr-csepr monopolok helybe a npek velejt szipolyoz, nemzetkzi vampir l t : a tke monopolja. Kinek kell ez a liberalizmus? Szisztmja utpia, lom lts. A liberalizmus, mikor plyjnak kezdetn llt, brn dos hveket szmllt, s Turgot csak gy gett rte, mint L. Blanc a kommunizmusrt. De a lelkesls nem kpezi kritriumt az igazsgnak ; a lelkesls inkbb csak a clnak fnsgn s az eszmnek theoretikus szpsgn gyullad ki, s keser tapasztalatok s az let nagy kudarcai kellenek hozz, hogy a lelkeslst lehtsk s a hveket kibrndtsk. Ezeket a fzisokat futotta s futja be a liberalizmus is. A liberalizmusban a cl, az eszme szp, a theria arany kort i g r ; az elz korok monopolizmusban elkeseredett npek rajongva s rjngve dvzlik az j eszme aranyos h a j n a l h a s a d s t ; azutn kvetkezik egy szzad, vagy tn nem is egszen annyi, s az lom sztfoszlik, a theria ut piv lesz, s egy kivihetlen szisztma t k t nygik a tnkre ment exisztencik. A liberalizmus arra trekedett, hogy a polgri trsa dalom valamennyi tagjnak minl tbb szabadsgot bizto-

A LIBERALIZMUS UTPIA

stson. Ez oly cl, melynek mindenki szvesen szolglatba ll, ez oly feladat, melyet megoldani a politikai s szo cilis fejlds siet. A mai vilgban senki sem vehet komoly szmba, tartozzk az brmely prthoz, aki ezt a clt mag nak nem vallan. H a az ezzel ellenkez monopolizmusnak i t t - o t t mg tallkoznk hve, azt m r csak egy egsz fejldsi tape-pal elksett utasnak tekinthetk, akinek nemcsak a v o n a t a m e n t el m r rg, hanem mg a vastjt is elmosta az idk rja. Mikor t e h t orszg-vilgban mindinkbb hatal m a s a b b r a m l a t kszl a liberalizmust elsprni, az nem a cl ellen, a minl nagyobb polgri s szocilis szabadsg ellen, h a n e m a liberlis szisztma ltal e cl elrsre alkotott tr sadalmi, nevezetesen gazdasgi rendszer ellen i r n y u l ; mivel ez a rend a meglmodott szabadsgnak p ellenkezjt, a legtrhetlenebb szolgasgot teremti. Ismtlem : a liberaliz mus utpis v o l t t a n y o m b a n jr szolgasg hirdeti. I I . De hirdeti azt a liberalizmus elvnek egyoldalsga, a m i r t is azt megvalstani sohasem lehet. A liberlis elv, vagyis szabadsg a valsgos emberi termszetnek csak egyik oldala ; azrt azt a tbbi rdekekre val vonatkozs nlkl rvnyesteni nem lehet. Az emberi individualitst mindenesetre kell rvnyesteni s oly trsa dalmi rendet kell alkotni, amelyben r v n y e s l h e t ; de nem szabad rvnyeslnie msoknak rovsra, msok szabads gnak s individualitsnak letiprsra. Minl nagyobb sza badsg . . . 1 Helyes, ez j e l v ; mindnyjan elfogadjuk ; de csak gy, h a minl nagyobb szabadsga lesz mindenkinek, vagyis az egsz trsadalomnak, s nemcsak nhny h a t a l m a s s a tbbieket eltipr egynisgnek. Emberi szabadsg, trsadalmi s z a b a d s g ; ez a helyes e l v ; a kmletlen egyni szabadsg nem szabadsg, hanem csnya, lelketlen nzs. H l ' Istennek, e rszben a nzetek m r nagyon tisztul nak, s az emberek flhagynak az utpis liberalizmussal. Feuerbach, Hess, Grn ersen pengettk m r e h r o k a t ; de msrszt melygs tlzsokba estek. Igaz, nzeteik m r na gyobb elismersnek rvendenek : Nur als soziales Wesen ist das menschliche Wesen wahrhaft u n d wirklich lebendig, ezt rja Hess (Neue Anekdoten. 190. 1.); Grn pedig a trsas e m b e r t mondja menschlicher Mensch-nek. A liberalizmus embere nem menschlicher Mensch, ha nem rgeszme. Marx Kroly a politikai demokrcinak szemre veti, hogy az embert szuvernnek jelenti ki, de az embert in sei-

10

PROHSZKA OTTOKR

ner unkultivierten, unsozialen Erscheinung, den Menschen, in seiner zuflligen Existenz, den Menschen, wie er durch die ganze Organisation unserer Gesellschaft verdorben, sich selbstverloren verussert, unter die Herrschaft unmenschlicher Verhltnisse und Elemente gegeben ist, m i t einem W o r t e , den Menschen, der noch kein wirkliches Gattungswesen ish (Zur Judenfrage). Az ember trsas lny s nem a megtesteslt n z s ; a liberalizmus a megtesteslt nzs ; t e h t nem embernek val, h a n e m utpia I Azrt aztn a liberlis trsadalomban el zllik s kivetkzik embersgbl az e m b e r ; llatt lesz ke gyetlensgben az egyik, llatt lesz proletrsgban a msik ; ellensges hatalmassgokk szakad szt a trsadalom. A t r sadalom embertelen s tarsadalomtalan alakot l t ; eine unmenschliche und unsoziale Wirklichkeit. Igaz, hogy az embernek mint trsadalmi lnynek tzetes meghatrozsa s a lnyegbl foly kvetelmnyeknek kipontozsa tbb-kevsbb szabad kezet enged, m e r t nem emelhetjk ki ezt a fogalmat kszen s minden t e k i n t e t b e n meghatrozva a trtnelembl, ahol tbb-kevsbb elk telentve s elcsftva szerepel; h a n e m elvons ltal alkotjuk meg, s gy az egyni nkny e fogalomba majd nyrspolgri, majd proletr, majd szocialista, majd polgri vonsokat szhet b e l e ; de mindenesetre ez a fogalom olyan, amely a t r s a d a l m a t sztszed s fktelen nzs ltal szthast libe ralizmussal teljes ellenttben ll. Az abstrakcik veszedelmes s megbzhatatlan r n y a k ; ltnival, hogy m i t rlelt az embernek abstrakcija a m u l t szzad filozfijban ; a szabad sg, egyenlsg, testvrisg, ez a hrom fogalom a d t a az ember l n y e g t ; s m i t n t t t e k bele ebbe a formba? a pnz h a t a l m a t . A mi abstrakcink : a trsadalmi lny, der mensch liche Mensch; s mivel fogjuk mi kitlteni ezt a formt? meg vagyok gyzdve, hogy nagyon sok nyrspolgri, elmaradt, szgletes fogalommal. A moralizl humanizmus, amely szintn nagyra van a testvrisggel, egyenlsggel s szabad sggal, szpen megfr a liberalizmussal; vdi intzmnyeit s trvnyeit, s csak h a m r rmletesek az llapotok, akkor fog hozz a jajveszkelshez, anlkl, hogy a szisztma ellen emeln fl szavt. De a biztos alapot a trtneti fejlds szolgltatja; ott nem abstrakcikkal, h a n e m valsgokkal v a n dolgunk ; o t t kitnik napnl vilgosabban, hogy mi mozgatja a t r sadalmat s hogy mit kvetel az emberi termszet. Mg nincs

A LIBERALIZMUS UTPIA

11

szz ve, s a trtneti fejlds tern mris megrt a meg gyzds, hogy a liberalizmus a szolgasg j kiadsa, t e h t embertelen utpia. A tbbi is a trtneti fejlds dolga lesz ; az igazi halads el fogja sprni a liberalizmusnak minden intzmnyt a fldrl. A liberalizmusnak ez inszocilis, embertelen tendenci jval e g y t t jr a tbbi nyomorsgos t n e t e a mai trsa dalomnak. A hatalommal szemben ll a kizsarolsnak ki szolgltatott tmeg ; azrt a hatalom az abszolutizmus bika jegye al l l ; a tmeg pedig szervezetlenl, nrzet nlkl szolgl. A szervezetek megrontsval elvsz a fggetlensgnek, nllsgnak, az nrendelkezsnek, szval az llampolgrt megillet szabadsgnak minden ldsthoz eleme. Munksok, iparosok, kisemberek, gazdk, alkalmazottak egyarnt a ki szolgltatottsg t k a a l a t t nygnek. gyeiket, rdekeiket a hatalom intzi. T e h t nem trsadalommal, ethikai ktelkek ltal, kzszellem ltal sszekttt szerves trsadalommal van dolgunk, h a n e m az abszolt hatalom, a npakarattl fggetlen s fltte ll llamhatalom ltal sszetartott s ltala agyongytrt tmeggel. Mennyire igaz i t t is, hogy a libe ralizmus utpia, eine unmenschliche, unsoziale Wirklichkeit. Az nzs minden szervezetet diszgregJ s az abszolutizmusban nyeri politikai kifejezst. Ezek u t n mltn azt mondhatom, hogy a liberalizmus semmi ms, mint egy vgzetes tvely, melybe a reakci botlott bele, s melyet a moralizl humanizmus filozfiai keretbe foglalt, hogy imponlbb legyen ; de voltakp ez is csak arra szolgl, hogy utpis volta jobban szembe szkjk. Vallsi trre ez alkalommal a liberalizmust nem ksrjk el. A trtneti fejlds s a vallsi liberalizmus theorija egyarnt rvnybe visz. A vallsi liberalizmus ugyanis a npek letben a legdurvbb erklcstelensgbe, a hitetlensg s erklcstelen sg szabadsgba vezet, ahol az ernynek tisztelett a szkepti cizmus neveti, s az eszmk kultuszt aljas haszonless vltja fl. A trtnelem a vallsi liberalizmus k o r t <mint> a diszszoluci-, a bomlsnak korszakt m u t a t j a b e ; mivel pedig a npek nem lnek rothadsbl, azrt az ily korszakokra a tvely blyegt stik. A vallsi liberalizmus theorija az ember istentse. Engels a d o t t ennek a legvilgosabban kifejezst, mikor azt rja : (Az volt mindig a krds, hogy mi az Isten? S a nmet filozfia a z t felelte r : Az Isten az ember. Az embernek nincs ms fladata, m i n t nmagt megismerni, letviszonyait

12

PROHSZKA OTTOKR

nmaghoz mrni, sajt termszete szerint megtlni, a vilgot kvetelmnyei szerint berendezni, s akkor megoldotta korunk n a k talanyat (Die Lage Englands). Termszet, t e r m s z e t ! az egyik a termszetbl lehozza a liberalizmust, a msik a kzpkort, a h a r m a d i k a szocializ must, s az idk rja tovbb halad, viszi egy darabig a h t n a sok ck-mkot, azutn partra dobja a repedt szisztmk roncsait. A valsg kpezi kritriumt a szisztmknak ; a m a i vilgot, ezt a cudar valsgot, ezt az lland osztlyharcot aligha fogja ablakba kitenni a liberalizmus. De azrt t o v b b fog filozoflni. Azt feszegeti, hogy az ember sajt lnyt kivetti s hiposztatlja. A vallsban az emberi lnynek klre val kivettse az Isten, a politikai letben az llam, s a trsadalmi ltben a pnz. Ezek mind fggetleneknek gondolt, voltakp pedig merben emberi fantomok, melyeknek alapja a flreismert emberi termszet. Az Istent kls hatalomnak tartjuk, pedig nem az ; az llamot flttnk val, klnll hatalomnak tartjuk, pedig az sem a z ; vgl a m u n k t , a termelst egy csinlt, idegen lny hatalma al lltjuk, melyet pnznek mondunk. De ezek mind nem valsgos lnyek, hanem az emberi gondolatoknak s viszonyoknak targyasitasa. Das gesellschaftliche Wesen, das menschliche Gattungswesen war und blieb bis jetzt fr den Menschen ein mystisches, jenseitiges Wesen, das i h m im politischen Leben als Staatsmacht, im religisen Leben als himmlische Macht, theoretisch als Gott, praktisch als Geld m a c h t gegenberstand (Hess M. Neue Anekdoten. 190. 1.). E z beszd 1 mintha az ember fggetlen lny volna, s a t e r m szetbl foly oksgi viszonyok csak kpzeletes projekcii volnnak kobakjnak, a n n a k a legsttebb k a m a r a obszkurnak ! A liberalizmus fejldsnek ezen a fokn az idealista, kds, nmet filozfia tengerben sllyed el, s nincs, aki kihalssza. F a u s t Walpurgisnacht-ja vagy ez a filozofls az objektv gondolkozsnak ugyanazon fokn llnak. A libe ralizmus arrl a lpcsrl elszavalhatja : Kdbe vsz a n a p sugara, s m a r a d t , mi volt, a puszta leg. . . utpik.

A tradci elve nemzetben s egyhzban.


(1896)
2

Npeknek, orszgoknak, szzados testleteknek ltet lelke a tradici. Ez az az sszekt kapocs, ez az egysgnek sszeforraszt eleme, mely az emberltk szakadozott lnct egy felsbbrend egysggel s egszsggel ptolja. Az emberek ugyanis kidlnek, a csaldok kihalnak, a trzsek elkorhadnak, a szrmazsok erezetei sszekuszldnak ; de azrt e vltoz, alakot cserl tmegnek sszetartozst, a szjjelhz soka sgnak egysget klcsnz az, ami vltozatlan, ami folytonos, s mi legyen az? Az egysgnek, a vltozatlansgnak, a folytonossgnak ezt az elvt, elemt s erejt tradcinak hvjuk. Sohasem lehetne a tradcirl alkalmasabban szlni, mint most, mikor az ezerves Magyarorszgot nnepeljk ; mikor ezredves n n e p n k van. Mert hiszen az ezerv e l m l t ; emlkei romok s szentelt f j d a l m a k ; nemzedkeinek port tapossuk ; knnyeik k i a p a d t a k , s a knnyek r k t is behordta m r a feleds futhomokjval az idk rja ; a honfoglals zivatara m r oly rg ellt, hogy haldokl visszhangjra sem a k a d u n k ; a vres m u n k t flvltotta a nemzet letnek nem nap-szma, h a n e m szzad-szma, s e n a p - s szzad szmba belefogott minden kar, minden szv, hogy hazt ptsen s a nemzet lett fejlessze, s gy lett a h r m a s brc r n y b a n s a ngy folyam mentben e fldn ezerves Magyar orszg. E z t az ezerves Magyarorszgot lik meg szles ez orszgban tbbnyire harangzgssal s hlaimval, Buda pesten pedig nagy nemzeti killtssal. De krdem : ez a killts, ez-e az ezerves Magyarorszg, melyet nnepelni k v n u n k ? Ez a killts lpteti-e fl azt az ezerves letet, mely e fldn lejtszdott hsiessgvel, vallsossgval, trsadalmi s csaldi ernyeivel, szorgalmval s kzdelmeivel? gy-e soha? 1 T a r k a , kis kp ez a killts

14

PROHSZKA OTTOKR

s ez a nemzeti nnep a X I X . szzad Magyarorszgbl, de semmivel sem tbb. Mutogatja a X I X . szzadba beletrdtt m a g y a r letnek kls formit, hzait, falvait, s z o k s a i t ; m u t o g a t j a az ipar haladsnak jelenlegi fokt, s ezt mind csak tetszets, k p r z t a t oldalrl; ami csepp rgisg v a n ez elpuszttott fldn, azt is kipnyvzza : gipszbl s deszk bl pti V a j d a - H u n y a d v r t , s flteszi, hogy a killts ltogatja flnz s B u d a v r b a s szemgyre veszi a Mtys templomon a H u n y a d i a k holljt s a rgiek komoly vallsos sgt. S mikor e t a r k a kppel, melyben bizonyra tlsk lesz a csrda s a sr muzsikasz, flvidtott, m a g u n k r a hagy s azt mondja : most m r gondold el a t b b i t ; gondolj arra, a m i ezt a nemzetet ezer ven t bajban, b b a n , rmben, csapsban, visszavonsban, szthzsban eggy t e t t e , fnn t a r t o t t a , egysgestette. Vlassz magadnak, hogy mihez akarod ezt az ezerves Magyarorszgot h a s o n l t a n i ; vjjon szirthez, mely az idk tengerben rendletlenl ll s bszkn hordja ormn a m e n e d k v r a t s benne egy marknyi npet? vagy trzsks tlgyhz, mely sertl duzzad? v a g y t n i n k b b ahhoz a fnsges jelenethez, melyben a ht vezr karjaibl fnt l oszlopon emelkedik rpd vezr a magasba? S meg vagyok gyzdve, hogy a gondolkoz ember sem szirthez, sem tlgyhz, sem egy kimagasl, trtneti jelenethez nem fogja hasonltani az ezerves Magyarorszgot; h a n e m h a kell hasonlat, rtall arra, hogy hasonltsa milli szvben l, vgyd, hv nagy testhez, melynek sejtjei a csaldok, a nemzet fiai, feje a kirly, szve a nemzeti rzs s n t u d a t , vre az erny s az erklcs, melynek ezerv a l a t t sk kzdelme s viharja v o l t ; de agyban ugyanazon gondolatok, szvben ugyanazon rzelmek gtek ; elhalavnyodott flelmben s ki pirult rmeiben, v r t o n t o t t s v r t izzadt, de mindig tj kozdott azon a nemzeti rzken, azokon a nagy rhagyom nyozott eszmken ; eligazodott azokon az emlkeken, melyek krl seinek szellemei, a nemzeti rzs gniusza virrasztott, s ez thagyomnyozott nemzeti rzsben, ez thagyomnyozott szellemi javakban, ez thagyomnyozott s a trtnelem halha tatlansgval informlt emlkekben brta azt a zlogot, mely biztostotta, hogy a fik az apk nyomaiba lptek, s a nem zedkek egy vltozatlan, szellemi kzssget kpeznek. A nemzetnek ez az t h a g y o m n y o z o t t , szellemi egysge rzsben, gondolkozsban, letben t a r t j a fnn, vja meg, s rzi faji jellegt s folytonossgt a hall s a pusztuls krlelhetlen hatalmai kzt is, s ez a tradci.

A TRADCI ELVE

15

A nemzeti tradicik t e h t a npek lelke. Mondhatnm a tradcit a lelkek vrrokonsgnak. Mg a tradicik lnek, addig lnek a n e m z e t e k ; m e r t hisz csak addig v a n meg a llek vrrokonsga. Mihelyt pedig a tradicik rzsben, gon dolkozsban, szellemben, erklcsben megvltoztak : idegenen llnak egymssal szemben ugyanazon npnek fiai. A norvg np tradcii msok, m i n t a magyarok ; a kzs nagy gondo latok is mskp v a n n a k sznezve; a szzadok vei s az vek napjai mskp v a n n a k megjellve kalendriumaikban ; i t t piros bets ez a nap, o t t meg sttfekete; imik mskp hangzanak, a szp fjordok sznei s a meredek, sztroncsolt sziklafalak rmei vegylnek beljk ; emlkeik szent koron rl, h r m a s brcrl, vszthoz flholdrl semmit sem t u d n a k ; tradciik msok, m s a np. Igen, mennyire ms ez a magyar np, melyre az 1896-ik v hajnaln a szent korona a grbn ll kereszttel, a cmer hrom hegye az apostoli kereszttel ragyog le, s melynek ezervt nem ugyan a killts hzai, vrai, falui, korcsmi, fegyverei s nneplyei hirdetik, hanem hirdeti az ezer vet tlt alkotmny, az ezerves mvelds, az ezerves szent hit, az ezerves ragaszkods kirlyhoz, koro nhoz, fldhz, szabadsghoz, az ezerves lelkesls a szel lemi javakrt, milyenek : hit, szabadsg, alkotmny, fgget lensg, jlt, biztonsg, mvelds, boldoguls, erny, lova giassg, hsiessg, jellem. Ezeket a j a v a k a t srtetlenl meg rizni s fejleszteni, ezekrt a j a v a k r t az a p k pldja szerint kzdeni, ezeket nyomdokaikban diadalra j u t t a t n i , s az rtk val letben s harcban minden mezt, helyet, vrat, minden idt, vet, percet szentelt emlkekkel megnpes teni : ez jelent annyit, m i n t a nemzeti tradcikat megvni s erejkben a nemzetet felvirgoztatni. A millennium feleme t e h t a tradci ; ez az a sugr fny, mely megvilgtja a nemzeti nnepet. A killts s az nnep maga csak hvelye a szellemnek, ezerves letnek efe m e r kiadsa. A nemzeti tradicik lnk trzse ltal bele szivrog ez nnepbe minden k i n t t t vr, belesugrzik min den rm, belereszket minden fjdalom, s a nemzet gy rzi m a g t , hogy regebb lett ugyan, de a rgi m a r a d t ; rzi, hogy lete most <is> az, ami rgen v o l t ; rzi, hogy lte a tradicik fnyben vltozatlan, rk jelen. Azrt hangslyozom, hogy a tradici a nemzeti gniusz, amely rzi a nemzetet s polja, dajklja ; hangoztatom, hogy a tradici a n n a k az ezredves tlgynek, a m a g y a r nemzetnek a veleje s tengelye, mely kr minden szzad egy-egy gyrt

16

PROHSZKA OTTOKR

rak le, s egynek s folytonosnak csak addig marad, mg a t r a dci szelleme a nemzedkeket a rgi testbe flvenni s thasontani kpes. D e h a a tradci a nemzeti szellem, nincs-e neki valami orgnuma? nincs-e valami kzege, amely hordozza? ahol merteni lehetne s tisztasgban fllelni, ha elfogyott vagy elromlott? Igen, v a n valami ilyenfle. Az ember klnben is m i n t rzki lny legelvontabb gondolatait, leglelkibb rzelmeit is helyekhez, kvekhez, t r g y a k h o z kti. A nemzeti tradci k a t a trtnelem, a rendek, az intzmnyek, elssorban : az egyhz s az iskola h o r d o z z k ; msodsorban a trgyak s a helyek, melyeket a dics emlkek sugrzata vesz krl. Minl szvsabb egy np, s minl kevsbb sikerl kivetkztetni nemzeti jellegbl, annl lnkebbek s h a t a l m a s a b b a k trad cii ; fltte az id vesztegelni ltszik, m i n t h a nem is mlnk ; nagy alakjai kzvetlenl a np jelenjben llnak ; nem moho sak s nem fakulnak. E rszben az Oriens a tradci hazja. Az Oriens npei a tradcik h a t a l m a a l a t t lnek, m a gy, m i n t a ptrirkk korban. A beduinok m a olyanok, m i n t a m a d i a n i t k 4000 v eltt. A seik m a is bborkntsbe lt zik ; lovn s tevjn a r a n y s ezst nyakdsz v a n flholdbl, milyet az r s emleget a Brk k n y v b e n : Flkele Gedeon s megl Zebet s Szalmant, s elszed az kessgeket s bog lrokat, melyekkel a kirlyi tevk n y a k a i szoktak flkesttetni (8, 2 1 ) ; s szentrsunk jegyzete is hozzteszi: felholdkessgeket (saharonim), minket az arabok maiglan is akasz t a n a k tevik nyakara. A keleti npek fltt l s nem ml v ezredek lebegnek; az trtnetk, amennyiben szoks s let, nem m u l t el, h a n e m mindig ugyanaz, mg a nyugati npek elmlt szzadok stt emlkein borongnak. A rmaiakat s grgket rsaikbl s emlkeikbl ismerjk; a keleti npek lett pedig abbl a jelenkorbl, azokbl a szoksokbl, melyek kzt most is lnek. E u r p a a vltozsok szntere. Gyorsabb t e m p b a n ver i t t a civilizci t e r e ; nha oly ugrsokat vgez, hogy szak t a n i ltszik teljesen a mlttal, s ezltal szinte megvltoztatja a n p e k e t ; de a tradcikban l npek ezredves tlgyek, mindig u g y a n a z o k ; ugyanazon talajon l l n a k ; ugyanazon gondolatoknak l n e k ; bmulatos, elpusztthatlan szerve zetek. E z t a tradci szvssga s lnksge eredmnyezi. Mily remek vonsokban emeli ki a szentrs is a keleti tradiciknak

A TRADCI E L V E

17

kpt 1 E z a tradici rzi Makpelah barlangjt, nem kell flje m r v n y l a p , sem kbevsett r s ; hiszen a tradci k a t tisztel npnek hitbe s szvbe v a n ez belevsve. Sara gy s t t t e a hrom m r t k lisztbl pogcsit, m i n t ' a beduin asszony manapsg a parzson. b r a h m terebinthus fjt H e b r o n vlgyben mindenki ismerte, s Jozsue cserfjt, mely a l a t t megjelent neki az Isten angyala, Izrael tradcija rizte. Mily keleti p o m p b a n emelkedett az alkony aranyos htter rl az a plma Efraim hegyn ; ha krdezed az egymst vlt nemzedkeket, hogy mifle fa ez? elmondjk neked a ks kor unoki is, hogy e plmafa a l a t t lt a hsies asszony, Debora. Srok, kvek, plmk, cserfk kpezik mintegy osz lopait s sszekt kapcsait a n n a k az emlkekben gazdag, s a npek hitvel s remnyvel sszeforrt tradcinak. A magyar np nemzeti tradciinak egyik hordozja, m o n d h a t n m , szinte orgnuma a magyar szent korona. Ez az abroncs, mely szorosabban kti ssze a nemzetet, m i n t a vmfk, hatrkvek s fegyveres seregek; ez az aranyfogla lat, melybe bele van foglalva a npnek alkotmnya, s oldalaira r v a n zomncozva a t r t n e t minden nevesebb jelenete. A ' m a g y a r szent korona egy szimblum, melyhez a nemzet a l k o t m n y o s letnek valamennyi emlke fzdik ; r n y b a n letre bred az egsz t r t n e t , s a m a g y a r npnek ez a korona beszl egy ezredves nemzeti ltrl. Beszl klnsen arrl, hogy a korons kirly azt a trekvst jelkpezi, mely a nem zetet Szent Istvn ta az eurpai npcsaldnak mlt s egyenjog tagjv emeli, s a keresztnysg s a nyugati civili zci ldsaibl neki e fldn rszt kvetel. A szent korona r n y k b a n azonban v a n a nemzeti tradcinak egy mg elevenebb s kzvetlenebb hordozja, s ez a kirly. A m a g y a r np t r t n e t e m u t a t j a , hogy nagy, szent s igazsgos kirlyai meddig ltek a np emlkezetben, s hogy a z t a fnyt, melyet a nagy kirlyok lvelltek a koronra, az emlkezet mltatlan utdaikra is t s z r m a z t a t t a . A nemzet tisztelte a kirlyt, ki Szent Istvn, Szent Lszl s Mtys koronjt fejn hordozta. A szent korona alatt l t t a az elhunyt nagy kirlyok rnyt, s nem emelte fl kezt a flkent kirly ellen, m e r t tisztelte benne a nagy eldk u t d t . E z a gondo lat cseng a b b a n a b n a t o s nekben i s : Hol vagy Istvn kirly, tged magyar kvn I Hol vagy? br uralkodnl flt t n k ! Utdaidban lsz ugyan, de sokszor megshajtatja velnk emlkedet a szzadok t a p a s z t a l a t a .
Prohszka : Korunk lelke. 2

18

PROHSZKA OTTOKR

H a a m a g y a r nemzet tradicii, az a szzadokon keresz tl elvltozatlanul l kzrzs s kzllek mg lnkebbek volnnak, bizonyra minden kirlyban az els honalapt korons kirlyt ltn s tiszteln. A m i n t a vrbl szrmaz utdainak hsget eskszik, m e r t a b b a n a vrben t, a t o v b b lt ltja j meg j a l a k b a n : gy a tradcinak a leg csodlatosabb s leglnkebb nyilvnulsa a npnek az a felfogsa, hogy brki viselje a koront s a kirlyi mlts got, a k r vrrokona az els kirlynak, akr idegen, mind egyik az els, honalapt kirlyt helyettesti, mindegyik a vltozatlanul fnnmarad npnek atyja, vezre s ura. Ez a gondolat megint az Oriens tradciinak kisugr zsa. Az Oriens tradicii a np fejben mindig a npnek els atyjt, vezrt, u r t l t t k , vagyis ptrirkjt. A ptrirka hordozza a np hitt, r e m n y t ; hozz fz dik az gretek ldsa ; megszemlyestje a npnek, szletett kirlya, prftja s papja. A tradcik szellemnek legragyogbb megtesteslse : a zsidsg ptrirkja. Tallunk keleten mg ily ragyog, tradicionlis a l a k o t : a kalift. A kalifa a prfta helyettese. A kalifa nem kirly eurpai rtelemben, v a l a m i n t a ptrirka sem csszr v a g y republiknus elnk; a kalifa a prfta maga, egy ember, ki a prfta hivatst, greteit, fladatt telje sti Allah akaratbl. Allah egy prftt a d o t t ; ez megind t o t t a a nemzetet dicssgnek s boldogulsnak t j n ; a prfta a z u t n mint ember meghalt ugyan, de a prftnak hivatsa folytatdik egy m s emberben, a prfta helyette sben. E z emberhez fzdik a npnek kivlasztsa I s t e n t l ; ez emberhez kti Isten klns gondviselst a np i r n t ; ez ember szavaiban megtudjk p oly bizonyossggal, m i n t h a a prfta maga lne, Isten a k a r a t t ; azrt, mikor a prfta meghalt, a nemzet dicssgbl, hivatsbl, biztonsgbl, Istenhez val tartozsbl semmit sem vesztett, m e r t me kztk ll a prfta helyettese, szavaiban cseng a prfta parancsa, szerencsje s dicssge a prfta isteni csillaga : ez a kalifa ! Az eurpai npek elvesztettk a tradci ez eleven ide gt ; b e n n k a vltozatok jtka eltomptotta a m l t n a k s jelennek egyben val trzst, gyngtette a nemzet egy sgnek n t u d a t t s elhalvnytotta a ptrirka, a kalifa, a kirly ragyog k p t ; hacsak nem akarjuk azt mondani, hogy a francia kzmonds ugyanezt a rgi kalifa-gondolatot hangoztatja : le roi est mort, vive le r o i !

A TRADCI E L V E

19

Azonban tny, hogy a lovagias s eszmnyekrt lelkesl kzpkorban a kirlynak alakja ugyancsak ms sznekben rajzoldott a hazafi-lelkekre, m i n t manapsg. Amily kevs szer fordult el akkor a csszri-kiriyi vagy magyar kiralyi jelz kveken, tblkon, cskkon, cgreken : poly utolrhetetlen flsgben llt a kirlyi mltsg, amely fnsgnek a lovagok jelszava is a d o t t kifejezst: Un Dieu, u n roi, une dame ! Az sz, a szv, a kar hdolatt ajnltk fl neki. A trtnelem s a mvszet egyarnt megrktette a nemzetek ez eszmnyi irnyt, s rk tansgot ad az emberi sz hdolata a t u d o m n y , kltszet s mvszet legmagasabb rptben is arrl, hogy a npek nagysgnak, leterejnek s h a t a l m n a k delel p o n t j t a tradicionlis eszmnyek s az eszmnyi tradciknak ami egyre megy npszersge kpezi. Kevs az, a m i t Szchenyi mond, hogy nyelvben l a n e m z e t ; azt kellett volna mondani, hogy tradicionlis esz mnyeiben l a nemzet. H n y ember van most Magyarorszgon, aki a koront, h a gyalzat nlkl tehetn, szvesen eladn, akinek szem ben az a sok ezer forint, melyet rte k a p n a , kitrlne minden nagy, nemzeti emlket? Mennyire klnbznek legjobbjaink, kik a szent koront legfljebb valami jtatos meghatottsg gal s trtnelmi rzkk rdekldsvel nzik, azoktl, kik a nrnbergi vroshzi festmny tansga szerint nyilt pia con trdre borulnak, mikor a nmet csszri korona, jogar s kszer mennyezet a l a t t fnyes ksrettel a nrnbergi vrba v i t e t i k ? Ki borulna kzlnk trdre a korona l t t r a ? Bizarr tlzsnak ltszik m r maga a gondolat is ! L m , hogy mi m s emberek v a g y u n k ; nemzeti eszmnyeink halavnyak. A tradicik e vallsos tisztelete a legeszmnyibb hsies sgg emelkedett a legjobbakban ; jellemeket adott, melyek hajoltak, m i n t a damaszkusi pengk, de poly kemnyek is v o l t a k ; s ha kellett ldozat, vrfagyaszt br, meghoz t k , de az eszmnyen, a kereszten s koronn, az oltron s csaldi tzhelyen k r nem eshetett. A kzpkor lovagjainak eszmnykpe, I X . sz. Lajos francia kirly az egyiptomi szul t n n a k szvesen felajnlt volna tszokul fnemeseket, leg hvebb szolgit, biztostkul ldozott volna pnzt s kincse k e t ; de a szultn tle m s t k v n t ; k v n t egy konszekrlt kis ostyt. Ezt nem tehetjk, ha mindnyjan el is vesznk, volt Lajos felelete. Istent, Krisztust, oltrt eladni nem sza bad ; de Isten, Krisztus, oltr u t n az eszmnyek hossz ln2*

20

PROHSZKA OTTOKR

colata k v e t k e z e t t ; ezeket poly kevss szabad s p azrt nem lehet eladni 1 Ily npek ltk s virgzsuk t a v a s z b a n llnak ! K i ktelkednk, hogy a nemzeti n t u d a t a tradcik ele vensgbl sugrzik? A tradcik teszik egyntetv a npet idben, v a l a m i n t a fldrajzi sszetartozs eggy teszi a tr ben. S amily biztos, hogy a np, mely fldrajzilag szt v a n szaktva, elveszti idvel egysgt, p oly vilgos, hogy a tradcik szellemnek veszte a nemzeti fnnlls srjt ssa. L t n i ebbl, hogy a modern kor rzketlensge a t r a dcik eszmnyi javai i r n t mily fontos nemzeti rdeket krost. A idelok, m i n t a l t h a t r fltt pislog csillagok, a l a n t j r n a k s kdbe v e s z n e k ; a kzssg, a kzgy, a tes tlet, a haza hideg szavak, mindenki materilis rdekeinek l ; a testleti szellem vsz. A modern ember eltt egyltal ban nincs tradci ; kezdi s vgzi be a t r t n e t e t ; szkep tikus lelke nem fogad el semmit a mltbl, s nem t a r t rde mesnek semmit arra, hogy ksbbi kornak tadassk. A m o dern ember nem ismer folytonossgot jogban, h a g y o m n y ban, hitben, elvekben ; a nemzetet is practice s tnyleg csak a t o m o k n a k nzi, melyeket a szl hordoz. Morlis test letek i r n t ellenszenvvel viseltetik, s hozzjuk val hsg ben senki sem bizakodhatik. Azrt p t r i r k k nincsenek, h a n e m a vilg piacn forg, nemzetkzi tknek gensei a v e z r a l a k o k ; tekintlyek nincsenek; szenthelyek elv bl nincsenek ; enyvfzdt rakna a modern ember brhol, a k r a lourdes-i barlang alatt is. Jozsue cserfjt s Debora plmjt kivgta volna, h a olcsn k a p j a ; Mzes csipke bokrbl esernynyeleket fabriklt s gymlcsbl reklmos lekvrt fztt volna. A tradicik a szzadok dervel tisztes fejkn tisztele t e t s gyermeki hdolst k v e t e l n e k ; de a modern emberben p ebbl v a n legkevesebb; a gyermeki simuls szelleme el t n t . Mindenki dlleszti a mellt s fj nagyokat, m i n t egy dikttor. Egymaga el akarja intzni a vilg dolgt, szellem nek perspektvival tlti be a fldet, s a tradicik vlt lmai helybe hbortos tletek csinlnak a vilgban rks far sangot. A tekintlyes ptrirkk lelpnek a sznrl, s gyes bajazzk bukfenceznek helykn. Ily lelklet mellett ragaszkodsbl, lemondsbl, ldo zatkszsgbl tradcikrt s idelis j a v a k r t ugyancsak kevs j u t . A modern hazafi pnzt keres. Eladja a fldt akrkinek, s nem bnja, ha a m a g y a r fldet mindenestl kaftnos zsidk

A TRADCI E L V E

21

brjk. Befekteti pnzt, ha m a r a d t mg, vagy ha lopott a kzvagyonbl, gmundeni villkba vagy b a t u m i petr leum-forrsokba vagy strzsahegyi v e g h u t b a ; a kisebb kaliber hazafi is, a m u n k s is, pnzt k e r e s ; elmegy Ame rikba, vagy pt v a s u t a t Dorogtl Budig, azutn Szmirntl Efezusig, sziklt repeszt a Vaskapunl s vgre bell az indiai kigy-export trsulathoz pokrc-tisztogatnak. A modern let ssze-vissza hnyj a-veti a n p e k e t ; a tradicik vgleg letnnek ; a nemzetek haldokolnak. Hogy mi lesz mg? K i t u d n a z t megmondani. Vjjon tovbb folyik-e majd az atomizls munkja, vagy fnnakad nagy, trsadalmi revolucin, az a jv titka ; de ami nem titok, st napnl vilgosabb, az a trtnelmi s ethnografiai nagy tanul sg, hogy a npek lett nagy hagyomnyok hordozzk, hogy a lelkek vilgt tradicik villanyozzk, s kvetkezleg, hogy a nemzetek gniusza a tradicik szelleme 1 E n n y i t a tradcirl a nemzetek letben ; ttrek m r most a tradici szellemnek s hivatsnak ecsetelsre az egyhzban. H a van intzmny a fldn, mely hivatva volna a tra dci elvt a p t r i r k k s kalifk ezeregyj mesinek k p r z a t b a n fleleventeni: akkor az egyhz az ; csakhogy nem a mesk aranyporral b e h i n t e t t lgkrben ll, hanem az isteni kinyilatkoztats verfnyes ragyogsban. Hogy is lehetne az m s k p ? H a m r a nemzetek nagy testnek eleventsre a tradcinak nagy lelke v a n kpestve egyesegyedl: mennyivel i n k b b kell e nagy lleknek hivatva lennie arra, hogy a legnagyobb, legltalnosabb, legeszmnyibb testletet, az Anyaszentegyhzat informlja. Az egy h z n a k elevent lelke, tengelye s ereje nem lehet ms, csak a tradci, s pedig a tradici legeszmnyibb kiadsban, mely kitesz p t r i r k n s kalifn, s m a g t a megtesteslt Istent lpteti fl kznk, az rktl fogva szletett s a Szztl id ben t e s t e t v e t t e s z m n y t : K r i s z t u s t ; ez a kztnk l, foly tonos Krisztus a keresztny tradici. Tradici a l a t t ugyan elssorban m a g t az tha gyom nyozst m i n t tevkenysget rtjk, m e r t tradici latinul annyit tesz, m i n t t a d s ; msodsorban rtjk a l a t t a m a g t a dolgot, vagy t a n t v a g y megbzst, melyet szval vagy rsban t a d u n k ; de mikor a z t mondom, hogy a keresztny tradici maga a kztnk l, folytonos Krisztus, akkor a tradici a l a t t azt a kzeget, azt a szervet, azt az ajkat rtem, melynek szava Krisztus igazsgnak h a t a l m v a l lp f l ;

22

PROHSZKA OTTOKR

rtem azt a tekintlyt, mely Krisztus Jzus tekintlyvel j r kztnk, t a n t s eligazt a legfontosabb krdsekben. U t vgre is ezeket egymstl elvlasztani nem l e h e t : a keresz t n y eszmnyeket a megtestesls nagy tnyei s Krisztus U r u n k t a n a i adjk, s mi egyb mindez, m i n t az Istenfia tekintlyvel tant s vezet Krisztus? A folyton kztnk l Krisztus, a kztnk l isteni tekintly : ez a keresztny tradci A reformci gyngteni a k a r t a ez ers gondolatot. Tra dcinak t a r t o t t a a keresztny t a n o k a t , melyeket mindenki az rsbl m e r t h e t ; ezek a z u t n oly eszmnyek volnnak, m i n t a nemzeti nagy hagyomnyok, melyek mindig ragyog nak. Az eszmnyeket t e h t meghagyta, de az eszmnyeket hordoz tekintlyt t a g a d t a ; a jslatot elfogadta, de a jsl orkulumot t a g a d t a ; s flfogsnak jelkpl szolgl az a szk, mely a glasgow-i szkesegyhzban ll; a szk mennye zetes trn, de por lepi, nem l benne s e n k i ; vagy egy msik jelkp : a szentlyben ll, remek farags p u l p i t u s ; rajta fl van t v e a szentrs, de tpheti, m a g y a r z h a t j a b r k i ; az l, isteni tekintly, mely olvasn s m a g y a r z h a t n az hinyzik. A nemzeti tradcikrl szlva m o n d o t t u k , hogy a t r a dicik nagy elvek s nagy e m l k e k ; de hozztettk azt is, hogy ez elvek, ez emlkek trgyakhoz, helyekhez, szemlyek hez v a n n a k ktve. Hogyha pedig a tradcinak nagy esz m n y e maga is egy szemly : akkor a tradci leglesebb ki fejezse ennek a szemlynek kztnk val folytonos lete. A tradcinak ily eszmnyi kifejezst t a l l t u k a kalifban, kiben a prfta l ; s a tradcinak ugyancsak ily fnyes s eszmnyi kiadst t n t e t i fl nmagn a katholikus egyhz. Krisztus, az Isten fia, az emberisg papja, kirlya, vezre s prftja ; de hol v a n most a Krisztus? a kalifjban, a ppban. A p p a Krisztus kalifja. Az apostoli tekintly org n u m a s hordozja : ez a tekintly Krisztus tekintlye, s e tekintly soha el nem vsz ; k z t n k l ; a n n a k homlokn ragyog, ki a Krisztus helyett l l ; a n n a k szavban cseng, ki Krisztus helyett szl, s pedig gy, hogy aki t hallgatja, az Krisztust h a l l g a t j a ; aki t megveti, az Krisztust veti meg. m e az orientlis, ragyog tradci a m a g a valsgban s elevensgben kztnk ! A p p a Krisztus kalifja. A mosszuli pspk i t t j r t b a n megerstett e felfog somban. Biztostott, hogy a khald keresztnyek nagyon jl

A TRADCI E L V E

23

rtik, hogy kicsoda a p p a ; m e r t a kalifa fogalma, mely rvnyesl politikai letkben, egszen azonos a keresztny fogalommal, hogy kicsoda a ppa. A tradicinak ezt a leglesebb s legeszmnyibb kifejez st az egyhzban, szndkom most kiss illusztrlni. Mikor ezt az p oly nagy, amily egyszer krdst hall j u k , hogy mi a katholikus egyhz? azt feleljk r tzetesen : az l, apostoli tekintly s a hozz ragaszkod hvek. A kztnk l, apostoli tekintlyt elfogadni; hitvallsunkban a tekin tlyhez szegdni; kincseinket, milyenek : Isten, llek, hal hatatlansg, rk let, lelki let, kegyelem, szentsgek, e tekintly gondozsa al l l t a n i ; trekvseinket a hall u t n val letbe e tekintly vezetsre b z n i ; ezt az l tekintlyt a p p b a n s a pspkkben flismerni: ez tesz katholikusnak lenni. E z t tudja theolgia nlkl, az let gya korlatbl az egyszer hv is. Mikor a X V I I I . szzadban hossz ldzs u t n a katholikus hithirdetk ismt befrkz hettek J a p n b a , a ktszzv ta magukra h a g y o t t j a p n i keresztnyek, hogy megtudjk, vjjon igazn katholikusok-e a jvevnyek, azt krdeztk tlk : Hdoltok-e az apostoli frfinak R m b a n , ki a keresztnyek atyja? s miutn igen nel feleltek, t u d t k a japniak, hogy katholikusokkal v a n dolguk. me a katholicizmus tradcija, theolgija, filozfija s szociolgija egyben : elismerni a kztnk l apostoli tekin tlyt s hdolni neki. Minden ebben csomsodik ssze s ebbl fut ki szerteszt. Ez a tekintly a folytatlagos Krisztus ; Krisztus, a m i n t kztnk, trvnyes apostoli utdokban, a kalifkban l. S a katholikus egyhz minden korban nem egyb, m i n t az apostoli tekintlynek megtesteslse. Valamint ugyanis a llek emberi testet forml magnak, s azt lteti, fejleszti, kormnyozza, mltsgt vja, s jltt biztostja : gy az apostoli tekintly az egyhznak az a lelke, mely testletet alkot emberekbl, azokat fejleszti s igazgatja, tvedstl vja, hbortoktl s baklvsektl megrzi. E g y tekintet a trtnelemre bmulatosan megsegti a gondolkoz embert e problmnak vilgos flfogsban. E krdsre, hogy mi a katholikus egyhz Krisztus idejben? azt feleli a trtnelem : Krisztus s a hozz ragaszkod np, mely benne Urt, Messist ltta. Krdezzk tovbb : mi a katholikus egyhz Krisztus halla u t n ? felelet: az apostolok s a hozzjuk ragaszkod np, mely bennk az r

24

PROHSZKA OTTOKR

helyetteseit, a nagy prfta kalifit ltta, kik hatalommal t a n t a n a k mint a mester, s a mester nevben hdolatot k vetelnek sztl, szvtl. Trjnk t az els szzadbl a mso dikba s krdezzk i s m t : mi a katholikus egyhz a msodik szzadban? s azt a feleletet nyerjk : az apostoloktl fl lltott kivalo ferfiak (gy nevezi az apostoli utdokat Szent Kelemen I. levele a korinthusiakhoz), az apostoloktl fl lltott kivl frfiak s a hozzjuk ragaszkod np, mely ben n k az apostoli hivatal hordozit ltja, bennk a folyton l, apostoli tekintlyt tiszteli, melynek homlokn e szavak ragyognak : Ki titeket hallgat, engem hallgat. me a katholikus e g y h z : a folyton l, Krisztustl s az apostoloktl t s z r m a z t a t o t t apostoli tekintly krl m i n t tengely krl konszolidlt, hv kzsg. Szelleme, lelke, e l v e : a tradcinak legkzvetlenebb s legragyogbb alakja, az l tekintly. Hiszem a kztnk l apostoli tekintlyt, s hdolok neki; ime a katholikus hitvalls s a katholikus l e t ! S honnan az isteni s apostoli tekintly? mi hordozza? mi biztostja fnnmaradst? A t u d o m n y ? a filozfia? a mveltsg? a politika? a szerencse csillaga? Az isteni tekintly a vilg trtnelmben egy nagy pozitv tny, a kznk leereszkedett s megtesteslt Isten, Krisztus Jzus. Krisztus U r u n k a vilg kzpontja : kinek kegyelmbl? a tudomnybl-e vagy a politikbl? Nem ; Krisztus Urunk egy isteni tny, s a keresztny egyhz ez isteni tnynek folytatsa, vagyis Krisztus m i n t kzpont krl soha el nem l hullmverse a npek r a m n a k . Mikor egyhzrl szlunk, ne gondoljunk hatalmi trek vsekre, politikra, diplomcira, ne szent ligkra s kon kordtumokra, ezek mind csak a fellet kariki, csak t a r k a sznjtka a villog fnynek : hanem gondoljunk arra az eget kr trekvsre, mely Krisztus krl csoportosul 1900 v t a ; mely Krisztus tekintlyre eskszik; nevre rja r lelkt, remnyt s tle vrja dvzlst s vgl, mely az egyhzban trsadalmi kifejezst nyer. Azrt valamint az r Jzus egy nagy, imdand, pozitv, isteni t n y : gy a kztnk l, apostoli tekintlyt mint pozi tv, isteni t n y t kell tekintennk, melyet Isten rendelt k znk. E z t a k t termszetfltti, isteni t n y t elismerni s neki h d o l n i : ez a katholikus keresztnysg ! A katholikus keresztnysg klnben is a mer tny : Krisztus s a csodk, a nyomaiban jr hsies vrtansg,

A TRADCI E L V E

25

a filozfit megalz, keresztny e r n y ; ez mind csupa mer t n y ; a t a n e pozitv isteni tnyek keretben lp fl. A katholikus egyhz is egy mer, trtneti tny. Az egy hz nem tan, az egyhz nem blcsszeti iskola ; hanem az egyhz t r s a d a l o m ; az egyhz a Krisztushoz s csodkban ragyog utdaihoz ragaszkod, hv gylekezet. E trsadal mon bell v a n azutn a t a n ; de a t a n csakgy, m i n t a k e resztsg, m i n t az ldozs, a mise, a t a n s a szolglat, a hit valls pgy, m i n t a bnbocsts, az aposLoli tekintlyre v a n bzva, s mindenkinek els s fgondja legyen e trsadalomba belpni, vagyis az apostoli tekintlyhez szegdni. A trtnelem ez lltsomat fnyesen igazolja. Keresztnny lett mindenki nem a nagy rabbinak, Krisz t u s n a k t a n n val kedvtelse l t a l ; ily lelki csatlakozs ltal t m a d n a k platonistk, peripatetikusok, kantistk, de nem keresztnyek. Keresztnny lesz valaki nem rtelmi csatla kozs ltal Krisztus tanhoz, hanem a tnyleg l, apostoli tantkhoz val szegds l t a l ; azltal, hogy belp a keresz t n y gylekezetbe ; flavattatja m a g t keresztnynek a ke resztsg l t a l ; s az apostoli tekintlybl veszi a t a n t s az dvzls eszkzeit. m e uraim, ez mind mer t n y ; a keresztnysg tny, s nem absztrakt t a n . F o n t o s termszetesen tudni, hogy m i t mond a Mester, s hogy m i t kell h i n n n k ; de ezt a hitet kizrlag az l tradcibl, az apostoloktl s ksbb az apostoli frfiaktl kellett venni. Aki okosabb a k a r t lenni, vagy aki az apostoli tekintlyt megkerlve az rsbl a k a r t sajt beltsa szerint boldogulni, az megsznt a keresztny egyhzhoz t a r t o z n i ; azt heretikusnak hvtk s a kzsgbl kizrtk. Mltn ismtelhetem t eh t , hogy a katholikus hitvalls nem egyb, m i n t ez : Hiszem a kztnk l, apostoli tekintlyt s hdolok neki. Hiszem, hogy ez a lelkek frosza, melyet Isten ptett, s hivatsa : fnyeskedni s eligaztani a trekv embert. Vallom, hogy a katholikus egyhz a tekintly lnek trsa dalmi inkarncija. E z az j Isten velnk, ez az j Isten k z t n k ; ez az a hit, mely a ppban szentseges atyat tisztel Isten kegyelmbl, s t a n t tekintlyvel szemben gyermeki hdolatot lt Krisztusrt. Megragad, de a X I X . szzad naturalisztikus fiait visszariaszt gondolat az, hogy ltezik kztnk egy t a n t tekintly, mely nem a t u d o m n y , nem a tehetsg, nem e m -

26

P R O H S Z K A OTTOKR

beri kvalifikci erejben, de az Isten kegyelmbl t a n t egy kiapadhatlan igazsg k e g y a d o m n y v a l ; t a n t azzal a tekin tllyel, mellyel Krisztus s az apostolok tantottak, kik nem egyetemeken, nem Athnben, sem T h y a t i r b a n nem kvalifikldtak doktorokk, hanem az Isten tekintlybl, ki a npek tantja. A tudomny, a filozfia t e h t duzzog, mert ltja, hogy egy ms kathedra emelkedik fl a vilgon : az isteni tekintly. De h t mltn duzzog-e? s rez-e igazn hivatst a npek o k t a t s r a ? Nem jtszotta-e el szmtalanszor a bizalmat? S azutn oly dolgokrl van-e itt sz, melyeket re bzni lehetne? Minden egyes krdsre azt kell felelnnk, hogy a t u d o m n y s a filozfia kptelen az emberisg nagy rdekeit hordozni, s p azrt kellett egy ms hordoz, kellett egy ms orgnum, s ez az isteni tekintly. De ismt ms ellenvetst tmasztanak e flfogs ellen, azt t. i., hogy gy t van trve a termszetes halads lnca, m e r t a halads szvtneke termszet szerint az szre van bzva ; mg az isteni tekintlynek behozatala ltal egy idegen szer faktor csszik be a fejldsbe. Uraim ! ez az ellenvets is nagyon elfogult s szk lt krt rul el. Az isteni tekintly mindenesetre termszetfltti, teht, mondjuk ez rtelemben idegenszer tnyez ; de mi igaz abbl, hogy e tnyez ttri a termszetes fejlds ln colatt? E z mer frzis! Az isteni tekintly semmit sem tr t, m e r t nincs m i t ttrni. Az isteni tekintly ugyanis az els, seredeti szvtnek, mely az emberisg egn k i g y u l l a d t : nem volt az elbb t u d o m n y , nem volt filozfia ; h a n e m az Isten kinyilatkoztatta m a g t s tekintlynek rvn j u t t a t t a az emberisgnek a legfbb igazsgokat. Ami t u d s s filozfia ksbb flserkent, az, ha j csillagzat alatt kelt, gyis az seredeti tradcihoz tmaszkodott, s jl esett neki, hogy t m a s z k o d h a t o t t ; ha pedig a tvely lidrcfnyt kergette, akkor inkbb rla kell elmondani, hogy t t r t e az igazsg bks b i r t o k l s t ; de nem megfordtva. Tagadhatlan s nagyon is rthet, hogy ellenszenvek, bor zongsok s az idegenkeds rzelmei tltik el a naturalista hajlandsg korokat a kzvetlen kztk l, isteni tekintllyel szemben. D e az Egyhz ebben a rossz termszetet nem ddel getheti. Az els szzadbeli, apostoli egyhz is a zsidk soviniz musval s a grgk szellemi szupremacijvai szemben az isteni tekintly tnyt lpteti fl, s ugyancsak a X I X . szzad-

A TRADCI ELVE

27

ban, az emancipci s szekularizci k o r b a n hirdeti, hogy a t u d o m n y o n fell s a t u d o m n y o n kvl, pedig nagyon is fell s kvl, a npek oly igazsgbl lnek, melyet Isten kzl, s oly szereteten melegednek, melyet az r kegyelm nek hv. Sohasem tallt termszetesebb s nagyobb ellent llst ez a katholikus tan, m i n t pen most, mikor a modern kor nem a k a r msnak kegyelmbl l n i ; mikor azt a vil gossgot, mely nem az agyvel foszforencija, azt a tekin tlyt, mely nem a t u d o m n y tekintlye, kicsinyli, s boldo gulst termszetes erinek p r o d u k t u m u l tekinti. Kpzelhetni-e lesebb kontrasztot, m i n t amilyen van a csalhatatlan egyhz s a X I X . szzad modern eszejrsa kzt?! Az egyik, az egyhz, a tekintly elvt emeli fl az istensgig, a msik, a vilg, a tekintlyt tagadja a nihiliz musig. Az egyiknek elve, tengelye, lelke az isteni tekintly, a msiknak jellege a szabad, emancipalt sz ; az egyik alzatos hdolatot s bz csatlakozst kvetel fensbb hatal makhoz, a msik e csatlakozsban alval, lealz szol gasgot l t ; me szemben ll a X I X . szzad szelleme, s az isteni tekintlyt hangoztat s nmagn feltntet egyhz ! A X I X . szzad kevlysgvel szemben ll az apostoli tekintly, melynl fogva az emberek bizonyos lncolata, a jogszer pspkk, esetleg szemlyes rdem s kivl tehet sgek nlkl, anlkl, hogy a t u d o m n y b a n babrokat arat t a k s a vilgban kitntek volna, mgis az igazsg s a csalha t a t l a n s g kegyadomnyval keskednek s t a n t k k rendel t e t t e k Isten kegyelmbl)). Mirt nem akar a vilg elfogadni tnyeket Isten kegyel mbl))? A lngsz nem fny-e Isten kegyelmebol? S a virg nem dsz-e Isten kegyelmbl))? A sas nem lendl-e fl mersz vben felhk kz Isten kegyelmbl))? S egy gy nyr hang, mikor rces s ezstcsengs harmnikban folyik le a templomok vagy nem bnom, operk vei alatt, s szvnk utols sejtecskje is vibrl tle, nem rdemli-e meg a jelzt, hogy ez is a d o m n y Isten kegyelmbl))? Az emberisg let ben is nem vesszk-e szre az Isten kezt? Mikor frfiakat ad, szvvel, melyben milliknak van helyk, s sszel megldva, mely froszknt sugrzik stt korok jjelben, nem frfiak-e ezek Isten kegyelmbl))? pgy, m i n t mikor bmulatos ala kokat tmaszt, kik m i n t ll napok npek csillagait vonzzk s ktik le magukhoz, kik orkn g y a n n t zgnak vgig vilgrszeken s embervrbl tengereket korbcsolnak fl, milyen volt pl. Napoleon: krdem, h t a trtnelem nem

28

PROHSZKA OTTOKR

m u t a t - e fl tnyeket, melyek itt, szemeink eltt llnak, de eredetket Isten a k a r a t b a n brjk? Ezek mind tnyek Isten kegyelmbl))! A legnagyobb t n y Isten kegyelmbl)) Krisztus, az Isten megtesteslt blcsesge, s ennek a tnynek nem lett vge, hanem folytatdik az egyhzban, ahol a Krisztus blcsesge, tekintlye s h a t a l m a mint k i a p a d h a t l a n deposit u m riztetik, szervezve az egyhz magisterium-ban, m e r t : Aki titeket hallgat, engem h a l l g a t ; aki titeket megvet, en gem v e t meg. Az egyhz magisterium-a a folytatott Krisztus. E g y hatalom, mely termszetfltti rgikbl nylik le a fldre ; s z v a l : egy tny Isten kegyelmbl*. E n n e k a tekintlynek alvetett mindent, s boldogok, kik flrtik az erejnek fltte kitn nagysgt mibennnk. Annyira, hogy az apostol kln h l t ad rtnk, kik hisznk az h a t a l m a s erejnek hathatsga szerint, melyet Krisztusban megbizonytott, feltmasztvn t halottaibl s jobbjra helyezvn t mennyekben, minden fejedelemsg s hatalmassg, er s urasg s minden nv fltt, mely nevez tetik nemcsak e vilgon, h a n e m a kvetkezendn is. Mindent az lbai al v e t e t t s t t e t t e fejv az egsz anyaszent egyhznak, mely az teste, s teljessge annak, ki m i n d e n t betlt mindennel (Efez. 1, 1923). Krisztus tradicionlis, kztnk l tekintlyvel, a nagy tnnyel Isten kegyelmbl)) szemben ll az emancipci : az sznek, a testnek, a hzassgnak, az iskolnak emanci pcija a vilg romlsra ! Az emancipci azon kezdi, hogy nem akarja elfogadni a keresztny igazsgot normul a gon dolat vilgban, s minden tren trdeli a tekintly zsmolyai nak lpcsit. A h n y a v e t i termszet nyugtalan izgalmaiban vsz a gyermeki k e g y e l e t ; kialszik az alzatos hdolat r zke, a bz csatlakozs fensbb h a t a l m a k h o z ; sztfoszlik a szent flelem a szv beszennyezstl, szval mindazon rzelmek, melyek nemcsak a gyermek boldogulst, h a n e m haladsnak biztostkt is hordozzk m a g u k b a n . Az ember megsznik az Istennel szemben alzatos gyermek lenni, s lesz belle tekintlyt, Istent megvet, szilaj betyr. Trjnk m r most t azokra a reflexikra, melyek nem a szentrs szrazon o d a v e t e t t igit, h a n e m a tradci filoz fijt s t r t n e t t lptetik fl bizonytkul amellett, hogy csakis a tradcira, m i n t k z t n k l tekintlyre, lehet r bzva a keresztnysg. Bebizonytjuk, hogy a k r a keresztny-

A TRADCI ELVE

29

sg t a r t a l m t , akr az emberisg szksglett tekintsk, a nagy, az ltalnos igazsg, mely mindenkinek val s minden kinek flttlenl szksges, nem lehet msra rbzva, mint egy pozitv, isteni, kztnk l tekintlyre. Vegyk elszr a tartalmat. Az emberisgnek nemzetisgen, vrrokonsgon, gazda sgon, mveldsen kvl m s nagy rdekei v a n n a k , melyek rl sohasem m o n d h a t le. Akr a rgi Nilus partjain virgz trsadalom tagjai, a k r az elpusztult khald k u l t r a lvezi, a k r a nomd p t r i r k k storos cseldjei v a g y a modern komfort knyes gyermekei legynk : kiirthatlanul s elfojthatlanul lnek b e n n n k eszmk, melyek megteremtik b e n n n k a vallst. A valls nem t u d o m n y , nem ipar, nem mvszet, nem halads, nem mvelds, aminthogy a kosbor nem rzsa, a rzsa nem liliom I S v a l a m i n t szt nem lehet a k a r a t t a l p tolni s a rzst nem lehet liliommal megfejelni, lvn mind kett seredeti, egymstl fggetlen alak s tny : pgy nem lehet a vallst t u d o m n n y a l ptolni, az egyikt a m sikkal helyettesteni, az egyikt a msik m i a t t ignorlni. H a a valls babona, akkor igenis lehet azt t u d o m n n y a l flvilgostani; de hogyha a valls a halhatatlan, Istenhez vgyd llek funkcija, lehet-e azt akkor haland lt tnye zivel ptolni vagy pen kiirtani? A legfbb krdsek mint megannyi szfinxek lenznek az emberisg egymst vlt nem zedkeire. Eltnnek-e, ha ignorljk? s megoldatnak-e, ha a vilg struccpolitikt folytat velk szemben? B r m i n t tesz nek, semmit sem vgeznek ; m e r t ezek a szfinxek o t t lnek mltsgos nyugalomban, mg az emberisgnek sejtelme lesz a halhatatlansgrl, s mg rzke lesz a felelssg irnt. Az emberisg n m a g b a n hordja a valls nagy deposit u m - t ; kincsl az rtelmes embernek, sebz szigonyul a megvadult lleknek ; de mindenikben benn lappang, minden lelket krnykez, s a legtbbet geti is. Az ember minden korban ugyanaz m a r a d ezzel az kincsvel s depositum-val szemben. A biblia egyszer alakjai lnyegre nzve u g y a n azt a vallst hordozzk szvkben, m i n t m i ; az egyiptomiak bebalzsamozzk h a l o t t a i k a t s a halottak knyvt adjk melljk, hogy segtsk a b b a n a msik letben emlkezet ket. Ma sincs ms h i t n k s ms remnynk, mint amilyen volt J b n a k , ki lomlapokra a k a r t a rni s sziklafalakra vsni a fltmads h i t t ; s msok azt meg is tettk, bevstk s m a n a p is olvassuk F a r n vlgyeiben ; J b hitvallst olvas-

30

PROHSZKA OTTOKR

suk Fenicihan, E g y i p t o m b a n pgy, m i n t a keresztny srokon. S h a be nem vsik : ktelkednnk-e rla? Dehogy ! hisz szvnkbe v a n rva ! Az emberisgnek t e h t van egy szellemi, h a l h a t a t l a n lete s rdeke, mely a vallsban nyer kifejezst. E z t a szel lemi, h a l h a t a t l a n rdeket az Isten gondozta s gondozza ! A magt kinyilatkoztat Isten pedig meren a tekintly elve ! A t u d o m n y nem is gondozhatja a v a l l s t ; elprdlta volna m r rg, ha r lett volna bzva ; st most is, mikor nincs r bzva, m i n d e n t megtesz, hogy az emberisgnek Mephistja legyen. Az sz hullmzik ; sorsa, hogy az eszmk izgalmai b a n gjen s szrnyait leperzselje, m i n t az ji lepke ; lidrcfny eszmk ldozatv lesz minden korban s minden he lyen. Nha hdtsokra indul s kidlleszti mellt, majd kibrndulva a gyzelmi mmorbl, lekonytja fejt s azt suttogja, hogy ignoramus. Nagy greteket tesz rzss jv remnysgben ; szenvedlyeket kelt s romokat halmoz, s m i u t n kitombolta m a g t , fradtan megnyugszik, t e r m szetesen ad tempus. Ez a bukdcsol hatalom nem br hivatssal arra, hogy a llek rk rdekeit fejtegesse s gon dozza. A jeles Alvarez Boldizsr jzustrsasgi a t y a azt szokta volt m o n d a n i : Az ernyt egybe kell kapcsolni a t u d o m n n y a l . . . Ez az a kt vilgt mcs, melyet Isten g y j t o t t a lelkiember e g n ; a t u d o m n y a kisebb, az erny a nagyobb mcs. Helyesen ; a t u d o m n y mcse a luna mendax szerept jtssza, s b r m i n t vilgoskodik, j v a n ; az erny s ide tartozik elssorban az ernyt megalapt ter mszetfltti vilgossg, az isteni tekintly, a nap. Vagy ha akarjuk, mondjuk, hogy ez a kt vilgossg m i n t kt lng, melynek egybe kell c s a p n i a ; ha az a kisebb lng nem folyik egybe a nagyobbikkal s nll vezetsre vllalkozik, bizony akkor lidrcfny az, mely t v t r a vezet. modern vilg mosolyog vagy megvetssel fordul el effle kijelentsektl: Hogyan? krdi nrzettel, h t a lngsz hdoljon a csalhatatlanul dogmatizl egyhznak, mely minden gondolatvillmot kiolt s a szabad t u d o m n y t egy kanl vzben is megfojtana? H t hiszen nrzeteskedsbl k i j u t o t t a vilgnak m r j s o k ; ideje volna, h a a baklvsek hideg vzsugarai jza n a b b gondolkozsra hoznk. A tradci nem t u d o m n y , nem filozfia; a tradci egy szent depositum, egy szent viaticum, egy termszetfltti

A TRADCI E L V E

31

tny. Aki eddig e termszetfltti tnynek nekiment, rosszul jrt, s vtizedek elegendk voltak, hogy e fantasztikus vlla latoknak, ha mg oly nagy garral indultak is ki hdtani, kissk a fenekt. Az egyhzi magisterium nem ll a t u d o m n y a l a p j n ; homlokn nem ragyog az egyetemek babr koszorja, h a n e m a kegyelmek aureolja. Az Isten eligaz t o t t m i n k e t kinyilatkoztatsa ltal a lt rvnyei fltt, s az egyhzi elljrk egymsutnjra bzta ez rtelmi kincset, melyet n e m az okoskods tallt ki, h a n e m az Isten keze n y j t o t t le neknk az gbl. De h t azt mondjk nekem a theolgia mgis csak megkti a t u d o m n y szabadsgt? ! N e m k t i ; elszr is a theolgia per se nem a magisterium Ecclesiae; v a n n a k klnbz theolgiai iskolk, de csak egy magisterium. A z u t n m e g ltni, hogy a theolgusok nzetei sok r e t o r t n mennek t ; de h t hisz ezek a nzetek nem a magisterium hitdogmi. A theolgusok vajmi knyes pozciba j u t h a t t a k Galileivel szemben, aminthogy egyik-msik j u t o t t i s ; de az m r csak nem az egyhzi magisterium. Vgl az egyhzi magisterium nem t a n t sem asztronmit, sem fizikt, sem zoolgit; hanem tantja Istenhez val viszonyunkat, s ahol a flhozott t u d o m n y o k k a l rintkezik, o t t is mellkesen, aliud agendo, az akkori nzetek nyelvn szl, azrt, m e r t sohasem a k a r flvilgostani az irnt, hogy h n y srsdsi c e n t r u m keletkezett az skdben, sem az irnt, hogy az ontogenezis mikp rekapitullja a filogenezist, h a n e m az i r n t kvn felvilgostani, hogy minden Istenbl val, Isten s Istenrt v a n . Klnben a szabadsg nem biztostka az igazsgnak. Sokszor kell a szabadsgot lektni, hogy az igazsgnak ne rtson, Weber (Dreizehnlinden) szavai s z e r i n t :
Freiheit sei der Z w e c k des Z w a n g e s , Wie m a n eine Rebe bindet, D a sie, s t a t t i m S t a u b z u kriechen, F r o h sich in die Lfte windet.

A b o t r n y k mindig az, hogy az E g y h z arrogl mag nak dogmatizl tekintlyt, mellyel leti a szellem hseit. K r ilyesmivel elhozakodni. A szellemnek lltlagos hsei valdi haramik, kik erszakoskodnak intelligencijuk kal, s amennyiben az emberisg hagyomnyos igazsgai ellen trnek, annyiban nagyon is rszolglnak, hogy megktzzk ket. Aki a keresztnysget mint termszetfltti t n y t fl ismerte s az egyhz magisterium-ban e termszetfltti

PROHSZKA OTTOKR t n y n e k folytatst ltja, az sokkal jzanabban tli meg a szellemek hullmzst, s tapasztalatai folytn nemcsak el n e m tntorodik az isteni tradicitl, h a n e m ellenkezleg, mlyebben trzett megadssal vonul meg kathedrja al. Kitnek e rszben a jeles nmet jogsznak, Stahl-nak s z a v a i : Ha a filozfia oly u t a t tall, melyen keresztnysg nlkl megoldhatja a legfbb problmkat, rajta, vesse el a keresztnysget. De nem tall, s akkor h t fogadja el a k e r e s z t n y s g e t . . . A t u d o m n y megtartja a maga szabad k u t a t s t s sehol sem fogad el valamit v a k t b a n ; m e r t ha beltja, hogy van vilg, v a n trtnelem s evanglium, m r csak nem mondhatja senki, hogy e t n y e k e t v a k t b a n fo g a d t a el. Tnyeket nem szoks v a k t b a n elfogadni; az evang lium, Krisztus s az ltala alaptott magisterium csupa t n y . K a t h e d r j a mint fnsges dm, s e dmot nem vilgtja meg magnzival, villamvilgtssal vagy gzzal, hanem in signis e t portentis, a kegyelemnek csodival, ismt t e h t csupa tnnyel. E n n y i t arrl a bizonytkrl, hogy t e k i n t v e a kinyilat koztats tartalmt, az nem lehet rbzva msra mint egy pozitv, isteni, kztnk l tekintlyre. ttrek most a msodik pontra, t. i. arra, hogy mg inkbb kveteli a pozitv, kztnk l tekintlyt az emberisg nek pszicholgija. Az emberisgnek nincs ms iskolja, csak a tekintly kathedrja ; azt, ami mindenkinek kell, azt mstl nem veheti, csak a tekintlytl. A t u d o m n y ugyanis a felhk kzt l ; csak nhny embert sugroz be fnyvel; de vilgossgot, mely a sznget kunyhjba, a falusi hzikba, a Zambesi partjaira s a pagodk homlyba elhatoljon, gyjtani nem kpes. Kell ide egy meleg, mindenkitl rthet, szellemi h a t a lom, mely oly ltalnos legyen, mint a nap az gen ; s ilyen ms nincs, csak a tekintly. Hozzuk ezt az igazsgot n t u d a t u n k r a . Keresnk szel lemi h a t a l m a t , mely vilgokat mozgasson, s pedig mindig s mindentt. Keresnk tnyezt, mely ltalnos legyen ; oly katholikus, hogy sem a barbr mveletlensge, sem a meg kvlt knai kultra elfogultsga ne tehesse tl m a g t rajta ; ily ltalnos, szellemi hatalom csak a tekintly lehet. A levegt nem lehet a kmiai laboratriumokra bzni, hogy azt ellltsk, s a vizet nem lehet szrkben elterem teni ; a termst nem szabad veghzakbl vrni, s a vilgos-

A TRADCI E L V E

33

sgot l m p k b l ; az anyai szeretetet nem bzzk a felsbb lenynevel-intzetek gondjaira, s az erklcsisget nem az egyetemek produkljk ; h a n e m ms forrsokbl kell ezeknek a ltet ad elemeknek ramlaniok ! p g y az sszekttetst az Isten s az emberi lelkek kzt nem lehet a t u d o m n y r a , nem az egyetemi k a t h e d k r a b z n i ; a n n a k az azt eszkzl hatalomnak oly ltalnosnak kell lenni, m i n t a napvilgnak az gen, m i n t a levegnek a fldn. Fggetlenl kell azt fl lelnnk kultrtl, iskoltl, haladstl mindentt, m i n t a napvilgot, mely nem st Pesten jobban m i n t az serdk illatos csendjben ; st, ha a k a d tjba fst, gz s kd, inkbb a k u l t r a orszgaiban fog akadni, m i n t mshol. Ily tsgykeres, isteni hatalom a tekintly. Ez a szel lemi vilg napja, ez hegyekbl szakad Nlusa, ez tr neki kenyeret, annyit, amennyi kell. Tiszteljk a tekintlyben az isteni Gondvisels mvt, m e l y a termszetes rendben csak gy m i n t a termszetflttiben a tekintlyt lltotta fl tzoszlopul a szellemi j sttsgben botorkl emberisgnek. E g y patriarklis isteni tekintly t e h t re az idknek s az emberisg elidegenthetlen, szellemi javainak. E patriar klis tekintly krl ficnkol a modern kor. A modern ember rnz ez szbeborult, tisztes, patriarklis alakra, s mvel tebbnek s eszesebbnek t a r t j a m a g t . De a rpke korok mvelt sge, mely a vilg fizikjra, kmijra vonatkozik, nem r fl azokhoz az egyszer, rk igazsgokhoz, melyeket a patriarklis tekintly riz s melyekbl a npek l n e k ; vala mint a villamos v a s t a pesti krutakon nem ejt csorbt az szaki fny fnsgn, mely a sark jgmezi fltt ragyog. A trtnelem ezt fnyesen bizonytja. Tnyleg a tekintly hordozza az emberisg minden nagy eszmjt; monotheizmust s egsz civilizcijt. A tradici hordozta az szvetsgben is az emberisg minden nagy eszmjt: az Isten, a halhatatlansg s az rk boldogsg gondolatt. A npek hite s bz csatlakozsa a tekintlyhez kpezi az intelligencia s kultra folyamt az ember szellemi vilgban. Azrt a tekintly a legrgibb szel lemi hatalom, mely az e m b e r t mozgatja. Bizonyra rgibb mint minden t u d o m n y s filozfia. Hesiod s Homer m u t a t jk, hogy a blcsek ksn brednek. A nagy gondolatok filozfiai felltztetse visszanyl a VI. szzadba Krisztus eltt, Pherekides, P y t h a g o r a s tantjig. Pherekydes, syrus, primus dixit, animos h o m i n u m esse sempiternos (Cicero : T u s c . Quaest. 1. 1. c. 17). A filozfia nem is lendt sokat ez
Pi'jUs zka : Korunk lelke. 3

84

PROHSZKA OTTOKR

igazsgokon ; inkbb dilettns, mint komoly gyviv. A npek lelki szksglett sohasem fdzte; inkbb kivetkztette az embereket az egyetemek dlyfben a tekintlynek jr tiszteletbl; ki a k a r t a ket emelni abbl a nagy szellemi kzssgbl, melyben mindnyjan lnk, s mely pol, tpll s boldogtani is trekszik minket. Ez a tekintly a p t r i r k k tradcijban, a zsid np zsinaggjban s a keresztny, apostoli magisterium-ban nyer kifejezst. Az isteni tradciknak, melyekbl a lelkek lnek, nin csenek filozfusai; h a n e m v a n n a k ptrirki, Mzese, pr fti, Krisztusa, apostolai, ezek u t d a i : a p p a s a pspkk ! Ez a folyton l, lelkes apostolsg hordozza a hitet, nem a t u d o m n y nevben, hanem a nagy tnyek, a m a g t kinyilat koztat Isten csodinak erejben. A reformci el a k a r t a homlyostani ezt a nagy tnyt, hogy a npek religioj t a tekintly h o r d o z z a ; de nem rt clt, m e r t hiszen a reformci maga a keresztny egyhz tekintlybl veszi szentrst, veszi credo-jt. Az rs inspi rcijt m a g t a tekintly hordozza. Az Isten m a g t a szent rst a tekintlyre bzta. Az egyhz a pulpitus, rajta van az rs ! Az egyhz t a r t j a kezei kzt az rst s rtelmezi a k sbbi nemzedkeknek. S v a l a m i n t a csoda a revelcinak pecstje, s ha nincs csoda, nincs revelci, gy rtve azt, hogy nem ismerhetjk meg, ha volna i s : gy az egyhzi t a n t tekintly is rt ll az rs mellett, tartja kezben az rst, ha nincs, a knyv sztfoszlik, ronggy lesz. Mltn mondhatjuk t e h t , hogy a k r a kinyilatkoztats t a r t a l m t , a k r az emberisg rtelmi kvalifikcijt tekint jk, a tradicionlis tekintly hordozza a kinyilatkoztats k i n c s e i t ; az rzi, az viszi szerte-szjjel a vilgban. A tradi cik hordozzk a npek remnyeit s nagysgt nemzeti, llami szempontokbl is. Egyhz s nemzetek t e h t a tradcikbl lnek. Minl elevenebben s h a t h a t s a b b a n fej tik ki nmagukon a tradci e l v t : annl h a t a l m a s a b b a n nyilatkozik meg majd letk is. De hol v a n intzmny, melyben gy domborodna ki a tradci elve mint az egyhzban? Hol lett a tradcibl kztnk l, isteni tekintly? A ptrir k k s a kalifk csak rnykpei az egyhzi tradicionlis elv nek ; ha kpet keresek a m l t b a n , amelyhez hasonltsam a magisterium-ot, a felhoszlopon akadok f n n ; az is azt jelezte, hogy az Isten v a n velnk.

Az egyhz demokrcija.
(1897)
3

Az egyhz mindig konzervatv volt, vagyis iparkodott a fnnllt fnntartani s a meglevt megvdeni, s legtbb szr csak a halad kor erszakossgnak nyomsa alatt t r t el hagyomnyos intzmnyeitl s t e r e m t e t t jakat. De jl lehet konzervatv volt s m a is az, s az lesz tletnapjig, azrt mgis tmntelen vltozson s jtson esett t : dogmiban fejldtt, intzmnyeiben tkletesblt, szervezetben pe dig, - vonatkozom i t t elssorban a ppa primtusra utlrhetlen s mintaszer kifejlst rt el. Trvnyknyve gy j r t m i n t minden orszg corpus juris-a ; szmtalan benne az elvlt paragrafus, pergament lapjainl srgbb feleds vonta be sok rendelkezst; hasonlt ahhoz a fhoz, mely j meg j hajtst, gat, rgyet fakaszt ugyanakkor, mikor elg rajta a szraz s korhad g ; ezek letrnek s elporladnak, azok nnek s teremnek. N e m szabad t e h t az egyhz konzervativizmust oda magyarzni, hogy az semmi egyb, mint a fnnllhoz val merev ragaszkods, vagy pedig annak az let s fejlds k a t e griiban unalmasan hangz nihil innovero-nak ertlen hajtogatsa. A konzervativizmus egyltalban, ha nem akar sletlensg lenni, nem jelenthet mst, m i n t trtneti alapokon ll, szerves fejldst, szemben a liberalizmussal, mely elvont eszmket ltet t erszakosan, tekintet nlkl a trtneti fejldsre, s ezltal minden tren oktalan, erszakos s vesze delmes viviszekcikat produkl. H a a konzervativizmus azt jelenten, hogy semmit sem kell jtani, ellenkeznk az let, a fejlds s halads trvnyeivel, s poly szszertlen volna, mint a liberalizmus, mely szintn ignorlja, m e r t sztszaktja az letet, a fejldst, s szrke theorikba elfogulva, nem veszi tekintetbe, hogy az let nem mechanizmus, hanem organiz mus, hogy nem fa- vagy vascsapokkal v a n n a k egymsba il lesztve a trsadalom rszei, hanem eleven idegekkel, melyek nmagukban hordozzk az egsz alaknak trvnyeit. Az olyan 3*

36

PROHSZKA OTTOKR

konzervativizmus rncos arc trpkkel npesten be a vilgot, kiknek fejldse megakadt s elmlt gyermekvek formiba merevlt b e l e ; az olyan liberalizmus pedig hri horgas, holdkros, kimngolt lhtket lltana a vilgba, kik nem nttek, hanem akiket kinyjtottak, megfejeltek, megfoltoztak s hosszra mngoltak, kik nem brjk el fuvola csontjaikat s sszeroskadnak ressgk terhe alatt. A keresztnysg sokkal tsgykeresebb s lettelj esebb, semhogy ne volna az let, a fejlds s a halads h v e ; akik szellemt magukba szvtk s tudjk, hogy az a szellem nem a szk J d e n a k , hanem a szles vilgnak eleventsre van sznva, akik tudjk, hogy nem egy arasznyi id, hanem szza dok s ezredek folyamra plt az egyhz, az dvssg br kja, akik tudjk, hogy Krisztus a srbl kikelt azrt, hogy ljen, s a srt magt a pognynak engedte t, csak azrt, hogy ne a golgotai sziklasrban, lianem a halad, szellemtl lte t e t t emberisgnek eleven egyhzban keressk t : azok nem lehetnek maradiak, azok mind h a l a d i a k ; nem ragaszkodnak grcssen a mlthoz, hogy a n n a k rn azutn a jelent ne rtsk s a jvendt elvesztsk ; hanem a trtneti, termsze tes haladst srgetik ; ez kpezi talajt az egyn, a nemzetek s az egyhz szerencss fejldsnek s ldsthoz letnek. De ha a halads vezrcsillaga al ll az egyhz, akkor ffeladata megismerni a k o r t s szksgleteit, hinyait s b a j a i t ; ffeladata flismerni az irnyt, mely u t a t nyit a hala dsra, flismerni az eszmket, melyek uralkodnak, melyek megrtek a trtnelmi fejlds izz napsugarai alatt, hogy rett gymlcsknt ldsos intzmnyekben hasznra vlja nak az emberisgnek. Mert biztos, hogy a megrt eszmk szerint alakul a vilg, s az eszme-nyils irnyban indul meg a halads. Mi pedig a m a i kor megrt, ragyog eszmje? Merre fel t a r t a vilg haladsa? E z t az eszmt, ezt az irnyt egy sz val jelezhetem, s e szba v a n beleolvasztva a nemzeteknek, a politiknak, az egyhznak is sszes modern teendje ; ez a sz : gyernk a nphez. A demokrcia, ez kpezi a kor ragyog eszmjt; a demokrcia a halads zodiakusnak uralkod llatjegye; ez llatjegyben ll az emberisgnek emelked napja, s nincs hatalom a fldn, mely azt a napot meglltsa Jozsueknt, nincs er, amely azt irnybl el trtse. Valamint minden vilgteremtsi s fejldsi korszak nak v a n egy kzete, mely lassan halmozdott vastag rte gekk az skorszakok csendes cenjaiban : gy a nemze-

AZ E G Y H Z D E M O K R C I J A

37

tek, az emberisg trtnelmnek vannak szles, tg mezi; az egyik lesllyed, a msik emelkedik, s rajtuk megy vgbe mindaz, ami a vilgot mozgatja. Az emberisg legjabb s trtnelmn uralkod rtege most emelkedett ki egy hossz fejldsnek cenjbl, s ez a np s uralma, a demokrcia. A kzpkor volt a rendi alkotmny ; az jkor a demokrcia. A kzpkori egyhz sszentt a rendi alkotmnnyal s bele v e t t e m a g t sncaiba ; az jkori egyhz njn bele a demo krciba. Olvadjon fl a npben ; forrjon ssze, azonostsa m a g t a n p p e l ; fektesse bele erejt, szellemt, lelkt a np r d e k e i b e ; erjessze letkpes szervezett termszetfltti h a t a l m v a l a npek t m e g t ; fejtse ki ldsait i t t s most, hogy a modern korban is kivegye rdemt mint a npek emelje, dajkja, remnyknek lettemnyese, m i n t igazn isteni, t e h t legnpszerbb intzmny. E z t kvnja mindenekeltt az emberisg haladsnak trvnye. A vilgot Isten nem kivltsgos rendek kedvrt terem t e t t e , hanem az egsz emberisgrt, melyben minden lelket kln szeret s mindenkit egyarnt megvltott. Van a terem tsben, van az emberisgben klnbzsg ; a vltozatossg jtka znk, nemzetek, nyelvek, tehetsgek szerint tagolja az emberisget; a klnbzsg emeltyje a haladsnak ; a kzdelem kifejti a t e h e t s g e k e t ; de ez a klnbzsg csak eszkz s nem c l ; a cl az egyenlsg; a klnbzsg bnysz, fejt, fejleszt, gazdagt, de m i u t n a kincseket az anyagi s a szellemi vilgban elteremtette, megoldotta fel a d a t t , u t n a ms hatalom lp a sznre, mely a kincset kz kinccs, a v v m n y t kzhaszonn, a kivltsgot kzjv teszi. lvezze azt mindenki, akit a fld hordoz ; ne grnyed jen kizrlag az egyik, m e r t a msik kivltsgkp semmit sem tesz ; ne fizessen az egyik adt, m e r t a msik kivonja m a g t minden teherviselsbl; ne nyomassk el az egyik, hogy a msik ficnkoljon. Az emberi trsadalom haladsa ezen csillagzat a l a t t tr elre ; a rendi klnbsgeket tagadja ; a kivltsgos osztlyokat eltrli; a rendi trsadalom helyre a demokrcit lltja. Minden d e m o k r a t i z l t a t i k ; rendek nem lteznek, de ltezik a n e m z e t ; kivltsgos grfok, brk, nemesek nin csenek, de v a n n a k emberek. A rendek elnyomtk a n p e t ; nhny ezren millikat. A np egyltalban nem s z m t o t t ; jogbl, szabadsgbl s kultrbl ki volt zrva. Annl t b b ktelessge volt. Nein volt nll gazdasgi lete, s ki volt

38

PROHSZKA OTTOKR

szolgltatva a fldesurak nknyeinek s gazdasgi rdekei nek. A parasztsg a jobbgyi viszonyokbl foly szolglmnyokkal tartozott fldesurnak, melyeknek mrtke, ha meg is volt hatrozva, tnyleg nem korltozta a fldesurat, m e r t a paraszt nem rszeslt jogvdelemben. A paraszt brja mg a sajt gyben is, melyben mint fl szerepel, sajt fldes ura, t e h t az, kinek rdekben llt t elnyomni. paraszt nak nincs kzjogi s mg magnjogi szemlyisge sem. Mg perben is fldesura kpviselte ms br eltt. A paraszt nem az llamnak volt alvetve, h a n e m a kivltsgos osztlyok nak.))* Az llam a rendi a l k o t m n y b a n maguk a rendek. Az llam a rendekrt van ; minden az llamban a kivltsgos osztlyok m i a t t van, ezek pedig : a fpapsg, a fnemessg, s a nemessg; mshol a polgrsg hatalmas, kultrai tnye zv kzdtte fl magt, de nlunk sohasem ltezett er teljes magyar polgrsg ; hanem a nppel, a robotol paraszt sggal azonosult, mely tbb-kevsbb a rghz volt ktve s minden terhet s ktelezettsget hordott, gy a kzjogiakat, m i n t a magnjogiakat a fldesurak irnt. A paraszt fizeti a katonai adt, adzik a hzi pnztrba, a megyei kzigaz gats s igazsgszolgltats szksgeire, fizeti a nemessg kveteinek napidjait, a nemessg ltal megszavazott koro nzsi ajndkot, viseli a katonai beszllsolst, az el fogatok, a kzmunka terht, s mindezt nem is meghatro zott, igazsgos kulcs szerint, m e r t az adgyet s a szolglm n y o k mrtkt trvny nem szablyozza, hanem a m i n t a tisztvisel kedvezse vagy rossz indulata, vagy befolysos egynek rdekre val t e k i n t e t re szabja (U. o.). S m i t t e t t a nemessg? vdte az alkotmnyt, vagyis sajt kivltsgait, s megakasztott minden reformot, minden jtst, mely a npen segtett volna ; irtzott a rendi alkot m n y n a k minden megvltoztatstl, mely a np terheitl egy rszt a nemessg vllaira h r t o t t volna. A rendi alkotmny t e h t a kivltsgos osztlyok nagy rdekszvetkezete s a haladsnak s a np emelsnek s az emberisg fejldsnek megakasztsa volt. Egsz E u r p a a rendi alkotmny alapjaira emelte l l a m a i t ; a kzpkorban bizonyra megfelelt ez az llamforma a kor kvetelmnyei nek ; de az emberisg fejldse elsprte azt, m e r t akadlya jobb, fejlettebb trsadalmi alakulsoknak. A rendi alkot mny" eltt.% npek trzsekben l t e k ; a civilizci elsprte
Grnwald : A rgi Magyarorszg. 1 3 2 . 1.

AZ E G Y H Z D E M O K R C I J A a trzsszervezetet s trsadalmi osztlyokat t e r e m t e t t , me lyeknek rdeke volt gazdagodni, ersdni s az u r a l m a t meg szerezni, a tbbi osztlynak elnyomsval. Az uralkod osz tly biztostja m a g n a k a t r v n y h o z s t ; maghoz ragadja a kormnyzatot, iparkodik gazdasgilag kizskmnyolni az elnyomott osztlyokat, azrt a fldbirtokot magnak t a r t j a fnn, a tbbi osztlyt birtokszerzsre fl nem jogostja ; a jogokbl egyltalban kizrja s az llami let terheit mind rejuk hrtja. Ez kpe a kzpkori rendi alkotmnynak s trsadalom nak ! Nem vdoljuk, nem okoljuk ; de nem is ragaszkodunk hozz s vissza nem kvnjuk. jogrend, melyet a kzpkor trsadalma megalkotott, az akkori viszonyokon a l a p u l t ; mst nem t u d t a k t a l l n i ; akkoriban t e h t szolglatokat t e t t s trtnelmi tmenetet kpezett, amilyen t m e n e t v a n az emberisg letben elg ; amilyen t m e n e t volt a trzsszer vezet, u t n a a rendi alkotmny, u t n a a modern demokrcia, s nincs jogunk lltani, hogy a halads vonalnak vgre j u t o t t u n k ; csakhogy a jvt senki sem ismeri, s az emberek elfogultsgukban s a modern intzmnyekhez val ragasz kodsukban sem rzkkel, sem finomabb szimattal nem br nak a problmk miknt val megoldsa irnt. A trzsszer vezet emberei harcoltak Szent Istvn rendi a l k o t m n y a ellen, a rendek t u s a k o d t a k a demokrcia ellen, s a modern demokrcinak nyrspolgri rsze szintn prszkl minden szocilis talakuls ellen ; csakhogy sem az idk kerekt, sem a fejlds menett megakasztani nem lehet, az ezredik vben poly kevss, mint 1790-ben, 1848-ban, s biztos indukci alapjn llthatjuk, hogy 2000-ben sem. A rendisg helybe lpett t e h t a n e m z e t ; a partikulris rdekszvetkezet helybe a kzrdekszervezett t a l a k t o t t llam ; a kivltsgos s elnyomott osztlyok megszntek, a kzjogi korltok le v a n n a k trve. A jog, a haszon mindny junk ; a teher s ktelessg szintn. B t r a n m o n d h a t o m ezt, jllehet a politikai szabadsg csak fele az igazi jogegyenl sgnek ; a msik poly fontos, st taln fontosabb rsze a gazdasgi fggetlensg, amelytl eddig ugyancsak messze estnk. Mr most krdem, mi az egyhz fladata a nemzetek e demokratikus fejldsben? Fladata az, hogy szvvel-llekkel az emelked rtegek prtjra lljon. Az egyhz mint szellemi hatalom a halads nak lesz h v e ; a haladsnak irnya pedig a mveltsgnek, a

40

PROHSZKA OTTOKR

gazdasgi s politikai fejlettsgnek demokratizlsa. Nem szabad eldobnia magtl senkit, de rtenie kell a trtnel met, olvasni kell tudnia az idk j e l e i t ! Sokszor s sokig nem rtette, sokszor s sokig nem is r t h e t t e ; mirt? m e r t az eszmk mg nem rtek meg ; a tmegek nem erjedtek. A hala ds trvnyei, a trtnelem szelleme a m u l t szzadban mg nem voltak kimvelve, de most vilgosan s lesen emeld nek el a m l t n a k kdrl. Azrt az egyhz nem kapaszkodhatik bele a rendisg fnnmaradt trmelkeibe, nem sorakozhatik hv zsoldosknt a csupn trsadalmi elvet kpvisel arisztokrcinak zszlai al ; nem rokonszenvezhet a nemes sggel m i n t valami irigyletes i n t z m n n y e l ; neki egszen, teljesen a polgri trsadalom, mondjuk, a nemzet alapjra kell llni. E z a jelen kornak kzd p o r o n d j a ; i t t az alkots, i t t az rvnyesls tere. A fpapoknak nem lehet m a m r fnemeseknek lennik ; nem lehet a fpapsg kivltsgos rendjnek korltai mg hzdniok ; a kzjogban, igaz, van mg nhny lc a rgi korltszerkezetbl, de az is vajmi sz-ette s korhadt; de a trsadalmi letben se maradjanak rgi, elvlt hagyomnyaik nl ; a trsadalmi letben mg ma is rendet kpviselhetnek, de ez a rendisg nem letreval eszmkben, h a n e m i n k b b az egyni hisg csiklandozsban birja sszes ltokt. Mg az elvlt flfogsnak gyngesgvel lpnek fl, addig tbbkevsbb nem fognakbirni rvnyeslni; az emberek idegen kedve nznek rjuk, mint nem a mai korba val emberekre ; szavaik idszer t e t t e k hjval t r t n y i l a k ; egsz ltk s ki h a t s u k rnyszer. H a az egyhz idszern akar h a t n i manapsg, akkor vesse m a g t bele az eszmknek azon golf-ramba, mely az elnyomott osztlyok jegestengere fel tr egyre folyton, s azok javra rvnyestse sszes befolyst. Nem mondom n, hogy oktalan h b o r t o k n a k ) vagy a kinyilatkoztatssal csak tvolrl is ellenkez nzeteknek rabszjra fzze csalhatatlan s z i m b l u m t ; maradjunk mi meg az rk, keresztny igaz sg alapjn ; de tegyk kzkinccs mindazt, a m i t a keresz t n y mveltsg eddig a rendi korltok m i a t t csak kevesekn e k ' j u t t a t o t t . A j o g r e n d ' m s , nem a t a n ; s a megvltozott jogrendben hassunk, alkossunk a rgi t a n n a l . Mentsk ki az elszegnyeds rvnybl a gazdasgilag e l n y o m o t t a k a t ; legynk "bajnokai a magyar npoktats g y n e k ; fejlesszk azt, amennyire csak ernk engedi. A m a g y a r npoktats gyis zsiai sznvonalon ll, de mg inkbb ott ll az a nzet,

AZ E G Y H Z D E M O K R C I J A

41

hogy a np addig j, mg b u t a , hogy a paraszttal csak addig lehet birni, mg mveletlen, t u d a t l a n s vad. Ez a maradisg evangliuma, s p azrt mer tvely s korltoltsg. Fejleszszk a trsadalomban az erklcsi r z k e t ; m e r t a rendi tr sadalom egyfell a ggs megvetst s kegyetlensget, m s fell a hallos gylletet, a kegyetlen visszatorls vgyt lesztette az ellensges osztlyokban. A hivatsnak magas latn ll papsg nemcsak jogilag egyenlnek fogja maga magval tekinteni a n p e t ; nemcsak megsznja, hogy az urak megvetik azt, kinek kezt a m u n k a bepiszktotta; hanem a papok a legtisztbb s legnzetlenebb demokratizmus nevben pen ez erklcsileg, szellemileg s gazdasgilag gyenge osztlyok prtjra llnak, hozzjuk vonzdnak, segtik s prtoljk ket. gy fogjuk mi a papiros-demokrcit k z t n k l, npet boldogt intzmnny vltoztatni, gy lesznk mi a sz szoros rtelmben emberek, kik k o r u k a t rtik. S kik tehetik ezt knnyebben m i n t a p a p o k ? kik v a n n a k hivatva a np embereiv vlni? A trtnelem eddig azt m u tatja, hogy mihelyt a rendisg korltaibl kiszabadul az egyhz, m i n d e n t t demokratikus rzelm ; m i n d e n t t a fej ld, halad, jogairt kzkd npnek p r t j r a ll. T o t u s m u n d u s stultizat, rta a rgi, egyszeri tblabr a mult szzad vgn a divatos eszmkrl; az egyhzrl m l t n azt mond hatni : t o t a ecclesia democratizat, s ahol nem teszi, elmarad. Flsleges erre rtrnem ; elg, ha Kannegieser t a v a l y meg jelent munkjra utalok. A m a g y a r np ugyancsak rszorul, hogy flkaroljuk ; minden tren val h t r a m a r a d o t t s g a egy sokszoros vsz kilts, mely az uralkod osztlyoknak, s elssorban az egyhznak mulasztsait kiltja vilgg. A m l t szzadban a j emberek termszetesen azt gondoltk, hogy a kznp knyrletre mlt, de ki t e h e t rla utvgre is, mikor erre az osztlyra az Isten, a termszet s a t r v n y t e t t e r a szolgasagot; ma azonban a trtnelem szellemt t a n u l m nyoz ember jl tudja, hogy e szolgasgban, s kivltkp e szolgasgnak minl t o v b b r a minden ron val megrk tsben sem Istennek, sem a termszetnek, h a n e m csak az uralkod osztlyok rdekeinek van rsze. Ellenkezleg, Isten azt akarja, a m i t Berzsenyi Kazinczyhez rt V I . levelben m o n d : Nem lehet szentebb ktelessge egy blcsnek, m i n t a np boldogsgnak eszkzlse.)) Azeltt is a rendi mara disgban elrekedve vagy nagyon aranyosnak l t t a a np

42

PROHSZKA

OTTOKR

h e l y z e t t : mikor azt rja, hogy voltak vrmegyk, melyek megtiltottk a mesterembereknek, hogy tlsgos fnyes r u h t ne ksztsenek s az emberekrl a 100 forintos bun dkat, a 70 s 80 forintos kdmnket, szrket, 30 s 40 forintos kivarrott ngket s g a t y k a t pandrok ltal lehasogattatni parancsoltk; v a g y taln is a npnek jogtalan helyzett Isten a k a r a t n a k tulajdontotta ; de ksbb fl nylt a szeme, s a m a g y a r np elmaradottsgnak megtl srl azt m o n d t a : n a k k o r gy szltam, m i n t borzas bajsz magyar, de azta sokat elnyrtam bajszombl; m i t gondolsz, nem kell-e egszen lenyrnom?" Hej, h n y embernek kellene lenyrnia borzas b a j s z t ; h n y n a k kellene lemondania el m a r a d t nzeteirl s nem a m l t b a vgydnia, hanem a jelennek s a jelenben lnie, hogy a j v t biztostsuk. A msodik ok, mely m i a t t az egyhznak sszes rdekl dst, gondolatait, erit, trekvseit a npre kell terelnie, az, hogy a nppel e g y t t nem rz, bajaiban, kzdelmeiben rszt nem vev papsg ellen m i n d e n t t nagy ellenszenv t m a d , mely az egyhz mkdseinek idegeit is tmetszi. Mutatja azt a trtnelem, hogy mily knnyen k a p lbra az ellenszenv a klrus ellen. Oka e jelensgnek, egyes keresztny sgellenes ramlatoktl eltekintve, amikor az ellenszenv a keresztnysg gylletv is fokozdik, az, hogy a klrus isteni jogalapon a laikus elemtl el v a n klnzve, s gy llsnl fogva trsadalmilag is kln osztlyt kpez. Az osz tlyok kzt pedig harcok, srldsok, ellenszenvek knnyen t m a d n a k s mindig lesznek. Az isteni jog, mely a klrust a laikus elemtl megklnbzteti, az egyhz erejnek s szellemi erteljnek forrsa ; de nem szabad ez isteni jogi klnbsgbl trsadalmi korltokat csinlni; nem szabad a klrusbl egy rdekosztlyt alaktani, melynek m s rdekei s cljai vannak, mint a npnek. A npnek emelkedse a gazdasgi, az erklcsi s a szellemi tren nem v o n h a t megkln bztet vonalat a np s az egyhz kz, st ers egyhz nem lehetsges a rendi a l k o t m n y b a n , hanem igen, lehetsges az egyenjog, n t u d a t o s npben. Azrt t e h t , ha a papsg nem a k a r ellenszenvet breszteni nmaga irnt, lpjen ki a npemels, a npboldogts terre, s ne maradjon ttlen s veszteg. H a gyllettel tallkozunk, mely rnk mint elmaradt sttencekre, mint tdik kerkre tekint, cfoljuk meg az elfogultakat, hogy nincs igazuk. H a oly flfogst terjesztenek, hogy az egyhz s a papsg csak rg szerzett rdemekbl, s a rendi trsadalom keretben kifejtett tevkenysgnek

AZ E G Y H Z D E M O K R C I J A

43

emlkeibl l, mutassuk ki, hogy az egyhz nem fosszil-tlgy, hanem eleven fa, s hogy nem kesereg a rgi formk u t n , hanem a halad vilg gondolataiban, nzeteiben s intzm nyeiben is rvnyesl. A k k o r teljesl majd Arany J n o s szava :
K z t t n k l, ki a j e l e n n e k Aki k z t t n k k z d , szeret, l, reml.

H a hidegek s idegenek m a r a d u n k k o r u n k b a n ; ha ami mozgatja a vilgot, minket nem r i n t ; ha nem m o n d h a t j u k el, a m i t a nta t a r t , hogy mi neked fj, neknk is fj : csak h a m a r elszigetelten llunk majd a vilg ramaiban, vagy mint magasan sz felhk, haztlanul bolygunk a fld fltt s beteges lemondssal nzzk az idk fejldst. A h a r m a d i k ok, mely a demokrcit srgeti, az, hogy h t r a m a r a d t , elhanyagolt nppel semmire sem mehetnk. A kivltsgos osztlyok m a g u k szmra foglaltk le az emberi halads minden v v m n y a i t ; de azltal, hogy fltkenyen s kapzsian riztk a lefoglalt kincset, tnyleg megktttk a haladst. Megcsmrltt az emberisgben a llek, s a megmerevls s ttlensg kvetkeztben megundorodott n magtl ; azrt tr, r o n t a z u t n minden fnnllt, azrt indul ki j vilgot alkotni, m e r t a rgi formkbl kiveszett m r minden l e t ; a trsadalom s a rendi a l k o t m n y vn fjn^nem'nylhatott t b b j hajts. Nzznk csak haznk trtnelmbe, nzznk bele abba a poshad X V I I I . szzadba, hol a copfok s rizsporos parkk uralkodnak. A nemzet az let j jelensgeit nem ismerte s nem rtette ; hatszz v eltt kelt trvnyeket, ha jabb trvny hatlyon kvl nem helyezte, poly megnyugvssal idztek s alkalmaztak a jelenre, mint a l e g j a b b a k a t ; a jelent nem i s m e r t k ; a lleknek j tjai elttk zrva voltak, nzeteikkel, fogalmaikkal mindig csak a m l t b a n ltek. Merev formkban ltek. A kzjog volt az a vesszparipa, melyen a sttusfrfiak tekintlye lovagolt, de a halads gyakorlati problmit nem ismertk. ((Magyarorszgon a klgy, hadgy, pnzgy, a kzgazdasg, a kzoktats, az igazsgszolgltats s kzigazgats gyakorlati problminak ismerete nlkl is lehetsges volt jelentkeny llamfrfii tekintlyre szert tenni. A z r t n e m is m a r a d meg egyb a kz jogi formknl, a lnyeg m i n d e n t t elveszett (U. o. 328. 1.). S taln kizkkent m r az llamfrfii hrnv e sivr plyk bl? Nem, mg mindig ott mozog ; plda r a magyar parlat

44

PROHSZKA OTTOKR

m e n t s egy miniszterelnk, ki sajt vallomsa szerint a szo cilis krdsben nincs tjkozva. Formalizmus m i n d e n t t lehet. A forma megmarad, s a szellem kiesik. S a formalizmus ott foglal trt, ahol j ignye ket, j rdekeket nem ismernek, j jelensgeket szre nem vesznek, azokhoz nem alkalmazkodnak, hanem a rgi m l t n a k viszonyaihoz ragaszkodnak. Nincs halads vltozs nlkl, nincs alakuls simuls, alkalmazkods nlkl. H a ez a belts vezetn tevkenysgnket, nem szegd nnk a Horatiustl csrlott zsmbesekhez, nem volna tpu sunk a laudator temporis acti. Nem fznnk letet lehel jtsoktl, ert klcsnz szervezkedstl; hanem a keresz tnysg rkifj igazsgnak erejben s az isteni kegyelem ifjt ihletben t r t kvetelnnk s foglalnnk, mert tudjuk, hogy ahol let, igazsg, llek kell, ott az evanglium a legradbb forrs, s hogy minden np, kor s mveltsgi fok hls leszen ldsairt. Jeles frfiak sokszor illusztrltk ezt a gondolatot a francia klrusra val utalssal. Lehet, hogy igazsgtalansg tlag klrusrl beszlni; lehet, hogy csak nmely egyhz megykre vagy vidkekre illik a kifogsolt l l a p o t ; azt nem k u t a t o m s szemlyes tapasztalatombl nem i s m e r e m ; de amennyiben tnyleg igaz a kifogs, ugyancsak sajnlatra mlt. A eure o t t l a plbnin kolostori csendben, az u t a t a k a p u eltt f nvi be, haland rajta, a sekrestyst kivve alig jr ; de benn a szobban annl korszerbb a kp ; az asztalon a legjabb knyvek feksznek, az aszkzis bsgesen v a n kpviselve, az Univers s a Croix nemf hinyzik ; gy l s hal a eure; t a n u l t , mvelt aszkta ; de a vilg nem hedert r. Befolysa a npre n i n c s ; ami a npet mozgatja, abba a eure nem avatkozik, s ami a eure eltt fontos, azt np nem rti s nem becsli. Vjjon nem res jogi forma egy ilyen eure? a k o n k o r d t u m egy alakja, az apostolnak skeletje. Ismtlem, nem akarok rajok kvet dobni, mert viszonyai k a t nem ismerem. A francia forradalom Isten-kromlsa t n st h i n t e t t vidkenkint a francia egyhz romjaira ; a baj azonban az, hogy a feudalizmusba s a rendi alkotmnyba belemerevedett egyhz, miutn neki is kellett a rendi alkot m n n y a l romba dlnie, sehogy sem t u d t a visszahdtani az elvesztett trt, s oka ennek az, m e r t mindig csak vissza vgyik s visszasr a visszahozhatlan mltba s a jelen ig nyekhez alkalmazkodni nem t u d o t t . A csszr kegyelmbl

AZ E G Y H Z

DEMOKRCIJA

45

lt s nem kereste fl a npet. A np minden trekvseivel szemben hideg s fnsges szfinx m a r a d t . Nzzetek t Nmet orszgba, ott megltjtok a jelenkor minden rdekeit flkarol egyhzat, a gazdasgi, szellemi, erklcsi letet egyarnt els hatalom g y a n n t termkenyt modern keresztnysget. A negyedik okot, mely az egyhz demokratikus i r n y t srgeti, az segyhz trtnetbl veszem. Meglehet, hogy valaki m r e szavak hallatra is begombolkozik s kifogsolja azt, hogy a X X . szzad egyhzt a rgi m i n t a szerint mrem. Azonban a kifogs t r g y t a l a n ; nem akarom az segyhzat egyszeren abszolt mintakpl elnk lltani, h a n e m csak az irnyra utalok, mely a n n a k az egyhznak oly gyzhetetlen ert a d o t t . Valaki azt m o n d t a , hogy az skeresztnysg valsgos proletrmozgalom, s hogy a rgi keresztny kzsgek a fogyasz tsi szvetkezetek, jtkonysgi egyletek, temetkezsi t r sulatok s kzmveldsi egyletek keretben keletkeztek, a fradozk s terheltek megsegtsre. V a l a m i n t a mai szocialistk hirdetik, hogy nem lesz tbb sem r, sem szolga: gy az evanglium is mondja : egy a ti Uratok, a ti mesteretek; Krisztus ; ti pedig mindnyjan testvrek vagytok. Ennyire haladt az akkori kornak egyenlsgi-fanatizmusa.* Annyi mindenesetre igaz ebbl, hogy senki sem rtette meg az evan gliumot oly knnyen, mint a szegnysg, senki sem rezte m a g t annyira egynek a szenved Krisztussal, hogy vele megfeszttessk s fltmadjon, m i n t az, akinek klnben is szenveds volt az lete, s nlklzs a kenyere. Azrt voltak k mindnyjan testverek, s az egyenlsg rzete Jeruzs lemben egy idre m e g t e r e m t e t t e a legnagyobb egyenlsget, a birtokkzssgben. A testverek ez skzssge flvette a harcot az apo kalipszis llatval let-hallra. Az llat d h n g t t ; az egyhz eleven hsba vgta bele k a r m a i t s vres nyomokon jrt, s a czrok h a t a l m a vgromlssal fenyegette az egyszer ('fradoz s terhelt testvrleteket. Mi a d o t t h t akkor ezeknek a kzsgeknek ert ellentllni az allatnak? A szellem s a llek radoz ajndkai a prezbiteri s episzkoplis szervezet keretben. A prezbiterek s a pspkk a np emberei voltak, kik Krisztus helyett ll t a k . De Krisztus helye nem volt emelvny, nem volt trn lpcs ; a testverekkel egy talajon llt, velk jrt-kelt, t r t ,
Neue Zeit XV. I. 412.

46

PROHSZKA OTTOKR

szenvedett. Az segyhz szervezete az, ami a modern egy hz ; a rgi egyhznak is v a n n a k prezbiterei s p s p k e i ; de a szellem a testverek szelleme; a legtisztultabb demo krcia. Az a demokrcia, mely az isteni h a t a l m a t tiszteli a prezbiterekben s pspkkben, az a demokrcia, mely v r t ont s h a hallig a hdolsban, az engedelmessgben; de amely ezzel a hatalommal a rideg jog formiban, az elkel sg elszigeteltsgben sehol sem tallkozik. A hatalom kztk, velk lt; nem szott magas felhknt fejk fltt, s minden ron azon volt, hogy a testvereknek szolgljon. Az egyhz elvilgiasodsa akkor kezddtt, mikor a pspkk megszn tek a np emberei lenni, s lettek az udvar, a csszr szolgi. Tudjuk, hogy ez a fejlds elkerlhetlen volt, m e r t az egyhz azltal, hogy llamvalls lett s a csszrok kegyeit lvezte, eo ipso fggsbe kerlt az l l a m t l ; a r a n y a t s fnyt k a p o t t , aranylncokat, s jl mondja Pallavicini kardinlis a trienti zsinat trtnetben, hogy a szegnyeket vaslncokkal, a gaz dagokat aranylncokkal szoks bkba v e r n i ; csakhogy mg valaki a vaslncokban szabad marad, addig az aranylncok ban legtbbszr szolga lesz, a szerencss s ritka kivteleket leszmtva. Azta az egyhz irnya a hatalmi arisztokrcival halad, addig, mg ismt bell egy trtneti fordulat, mely a vilgjrs kerekn nagyot forgat, s ez a gykeres lendts jelen szzadunkban ment vgbe. I t t az id, hogy az egyhz rgesrgi tjaira trjen, hogy prezbiterei s pspkei ismt a np emberei legyenek; m e r t m a ismt a np a vezr csillag a t r t n e t egn. Az egyhz legfnyesebb tradciinak fonalt veheti jra kzbe, s nincs ktsg benne, hogy e fonl oly eleven idegg lesz, mely krl a keresztnysg rgi ereje jra testet lt. Avagy nem tartja-e kzben rgi h a t a l m n a k biztost k t ? Nem felel-e meg m a is az emberi lelkek sszes ignyei nek? Van-e hatalom, mely npszerbb lehet, m i n t az egy hz? Van-e tan, mely oly szilrd meggyzdss vlhatik, m i n t a keresztny hit? Van-e szeretet, mely annyira beol vaszthatja az ember egynisgbe az rk let rdekeit, hogy m i n d e n t ldoz rtk s isteni let u t n vgyik? Az egyhz ellenei csak sejtik, hogy mily ris hatalom ez, s rettegnek tle. Nha megcsapja ket e h a t a l o m szele; nnepei, meleg htatai, szentsgei mg rjuk is h a t n a k , kik pedig teljesen kivonjk m a g u k a t befolysa all. Kr, hogy az egyhziak maguk nincsenek mindig lnk

AZ E G Y H Z D E M O K R C I J A

47

ntudatban hatalmuknak, s befolysuknak a np lelkbe. Finom, rszletekbe behatol nevelst gyakorol az egyhz a n p r e ; ezt csak az tudja, ki a gyns lgkrt i s m e r i ; aki ismeri a bels ember megnyilatkozst, melybe az egyhz csepegteti a megnyugvs s a lelki javuls s tkleteseds kegyelmeit. Teremtsetek, kiltjuk feljk mltn, t e r e m t s e t e k ; mit lltok veszteg? Az letet legmlyebb alap jaiban ti rintitek. Nha taln bizalmatlankodtok hatalma tokban, midn a pajzn, kacag, fecseg, cslcsap nplet vonul el szemeitek e l t t ; midn a piacokon, mulathelyeken, vrtermekben megfordultok, sokan oly idegenszeren nz nek r t o k ; de ezek csak benyomsok. A llek azrt sok oldal, m e r t llek; azrt mly, mert szellem ; ugyanaz a llek, mely most kacag s pajkos, elnmul majd annakidejn s betr hozztok ; az a mulat np is leveszi kalapjt s hall gatagon szemlli aranyos templomaitokat, magba tr s i m d k o z i k ; errl mondta G u i z o t : l'eglise c'est l'cole du respect. Az let az embereket ellentmondsokba keveri, a politika zrr teszi, a bn megfertzteti; de a ke resztnysg rteszi e szenvedlyes emberekre kezt, s akkor k is fejkhz kapnak s jzanodni kszlnek. Az egyhz papjai, kik a np emberei, megnyerik a np bizalmt a gyermekek irnt val szeretetk ltal, s ugyan akkor lefoglaljk nmikp az egsz nemzedket. Nzztek, mily bizalommal jnnek a gyermekek h o z z t o k ; mintha reznk, hogy lelkileg ti szlttek k e t ; a keresztvz locscsanstl bredtek fl, s most szreveszik, hogy ez ltet hullmot ti terelttek rjuk. Gondozstok a l a t t nylik meg szvk s rtok leheli szeretetnek i l l a t t ; csak hozztok jn nek s pacsit a d n a k ; kezet fognak veletek, m e r t tudjk, hogy ti vagytok utdai a n n a k az isteni gyermekbartnak, aki pratlanul szerette ket. S ez emlkeket ki nem trli az let. Mi tbb, azon veszitek m a g a t o k a t szre, hogy e furcsa, fonk vilgban az evangliumi szerepek is vltoznak ; mert hajdan a szlk hoztk gyermekeiket az r J z u s h o z ; ma napsg pedig a buzg hitoktatk megfordtjk ezt a rgi trtnetet, s a jl o k t a t o t t s Isten-szeretetre hevtett gyer mekek hozzk vissza Krisztushoz s az egyhzhoz az elidege nedett szlket. Megnyeritek a np bizalmt buzgalmatok l t a l ! El szigetelt llstok menedkhelly lesz; az, hogy a profn vilgbl kiemelkedtek, pihenni hajtja hozztok a profn lelkeket. Ti bizalmasai v a g y t o k ; a gynsban nektek trja

48

PROHSZKA OTTOKR

ki szvt; ti vagytok meghitt t a n c s a d i ; s tzbe megy rtetek, ha a tnyekben ltja azt, hogy igazn Krisztus papjai vagytok. A vilg is a buzg papsg lbai el rakja le nemcsak a hagyomnyos tisztelet, hanem a legszintbb el ismers koszorit. Megnyeritek a np bizalmt a beteggynl I Flfogjtok a haldoklk lehelett, lezrjtok pillit. S ha tnyleg a bl cstl a srig t i vagytok tmaszai, vjjon megvethet-e tite ket? Ti hintitek be vigasszal t j a i t ; vjjon viszont tvist szrjon eltek? Ti szegitek be azzal az nkntes, bizalmas szeretettel svnyeiket; vjjon az ldozatos szeretet csak i t t ne legyen kpes hdtani s i t t tagadja meg diadalmas termszett? S h a most ezzel a tkvel, ezzel a hatalommal ll az egyhz a pusztul np kz, vjjon lehet-e ms, mint a sz legnemesebb rtelmben demokratikus? Ez irnt nincs egy csepp ktsg ; s h a a sz miatt t m a d n a flrerts, az mind ezek u t n magtl foszlik szt. Nem az elveket vltoztatjuk ; csak az elvekben lappang buzgalmat, odaadst akarjuk kivltani. Nem kvetjk Charbonelle abbt, aki szintn az evanglium demokratikus szellemre hivatkozik, s az egy hznak figyelmbe ajnlja a vilg morlis s szocilis meg jtst, ajnl neki tbb rintkezst a vilggal, hogy tolernsabb legyen, X I I I . Leo ppa liberalizmusnak oltalma alatt a papsg oly emancipcijt kveteli, mely mskor lzadsszmba m e n t volna ; az ilyen szbeszd csak r t az gynek, mert ami jt akar is, azt rosszul s tvesen fejezi ki. H a azt hirdeti, hogy ki a sekrestykbl)), fejn tallta a szeget Franciaorszgban; de ha liberalizmust ajnl az egyhznak, az nem demokrcia, hanem t v e l y ; nem np szeretet, hanem npgyllet. A npet szeret, a nprt f rad, a nppel sszeforrt egyhz, ez a mi demokrcink ; az a demokrcia, melynek alapjn Krisztus Urunk s az apos tolok lltak. A kor szenvedlycinek ellent kell llnunk vl tig, tvelyeit, zrzavarait ldznnk kell, m e r t hisz ezekbl szll fl az a mtely, mely a vallst, az erklcst s vele a npet is tnkreteszi. Oly demokratk, kik az egyhz el llnak s balra t-ot veznyelnek a liberalizmus, a dogma tikus tolerancia pusztasgaiba, azok a demokrcirt lelke slhetnek ugyan, de lelkeslskben sok a mmor, a tvely s a h b o r t ; azok a demokrcival a tekintlyt megrontani s az alzatot, erteljes hitet engedkenysg s modern racio nalizmus ltal vizenyss tenni kvnjk. A mi demokr-

AZ E G Y H Z D E M O K R C I J A

49

cink az apostolok s az apostoli frfiak demokrcija, vagyis alzatos hite, ldozatos lete, a vilg szellemnek megvetse, a np minden rdeknek emelse. E b b e n a demokrciban meg v a n va az egyhzias rzs s az egyhzhoz val rz keny ragaszkods, valamint eltrbe van lltva a kor min den szksgletnek s szellemi irnynak tekintetbevtele. Errl gondoljuk, hogy diadalra vezeti az jkorban, a demo krcia korban is a keresztnysg gyt.

Prohszka : K o r u n k lelke.

Az autonmiai mozgalmak pszichol gija.


(1897)
4

Mint villamos szikrk, gy cikznak most a gondolatok a magyar katholikus vilg egn, s mivel ahol szikrk cikz nak, ott a felhk nem hinyozhatnak, azrt van elg gond teli arc, ktelked fejcsvls, kasszandrai prftls, mely a szikrknak megfelel, stt h t t r t festi az autonmiai trekvseknek mindinkbb szorul lthatrra. Felh s villm, fny s rny, remny s flelem, biztonsg s ktely tarktja t e h t a magyar egyhznak jelenlegi izgalmas hely zett. E mozgalmas, vltoz eszme- s rzelemforrongsban egy gondolatnak kell felhk s villmok, remnyek s flel mek fl emelkednie, egy gondolatnak kell a vrakozs s megshajts magaslataibl leszllania s testet ltenie, s ez a gondolat az autonmia szksgessgnek meggyzdse. Ez irnt kztnk nzeteltrs nem lehet, s ha mg ebben sem egyeznnk meg, s a szthzsnak mg ennek a beltsnak hinya is adna t p o t : akkor valban nmagunkat jellemeznk s blyegeznk az elmaradottsg s a szellemi retlensg b lyegvel, s gy viselnk magunkat, mint akik korukat nem rtik s klns eszmei elszigeteltsgben inkbb a kurdi he gyekben l khald keresztny kzsgekre, de nem az eurpai empriumon l magyar katholikus egyhzra emlkeztetnek. Azaz, hogy majdnem sokat m o n d t a m taln, m e r t hiszen p az a baj, hogy nem vagyunk annak az eurpai empriumnak egszen a fnskjn, hanem csak kapaszkodunk a lej tjn s inogunk a peremn. De mg ha gy is volna, akkor is remljk, hogy az autonmia szksgnek beltsa ell el nem zrkzhatunk, s hogy azok az uralkod eszmk, me lyek az autonmia megalkotst srgetik, nlunk is meg trik a jeget, a bizalmatlansg, a ktsg, az agglyoskods fagyos rzett. Volt m r gyakran sz arrl, hogy az autonmit mi minden srgeti Magyarorszgban; emlegettek egyhzi, poli-

AZ A U T O N M I A I MOZGALMAK

51

tikai, jogi rdekeket, s alaposan begyztk, hogy az egyhz helyzete Magyarorszgon egy kzjogi a n a k r o n i z m u s ; n ebben a cikkben a kornak vezreszmibl s azok megvals t s n a k szksgessgbl indulok ki, s azt a k a r o m k i m u t a t n i , hogy az autonmia srgetse a kor uralkod eszminek egyik konkrt megnyilatkozsa, melyet eltussolni egy darabig lehet, sokig nem l e h e t ; melyet flreismerni nagy tjkozatlan sgra v a l l ; melyet elnyomni annyit tesz, m i n t egy mozgal m a t , mely dvs lehet, vszthoz irnyba terelni. Az emberisg nagy organizmusai folytonos fejlds a l a t t llnak ; az llamok egy bmulatosan tagozott szervezetet t n t e t n e k elnk, melynek funkcii fellelik az emberi trsas, t u d o m n y o s , gazdasgi, politikai letnek minden r d e k e i t ; egy idelis eszme u t n trekszenek, mely az egynnek tk letessgt a fntemltett irnyokban prostani akarja a kz nek lehet legfejlettebb llapotval. Nem disputlok most arrl, vjjon sikerl-e ennek a nagy problmnak megoldsa ; vjjon nem fogja-e elnyelni a kznek, az llamnak fokozott tklye, abszolutizmusa az egynt s a kzszabadsgot, vagy nem roppantja-e meg a kifejlett individualizmus az llam szervezetet ; mondom, errl most nem disputlok, csak azt az egyet lltom, hogy az emberisgnek s in concreto az llam n a k modern haladsa azon politikai formk behatsa a l a t t m e n t vgbe, melyek az egynt, a n n a k nrzett, a n n a k n llsgt s szabadsgt szolgltk. A fejlettebb egynisg, az nrendelkezs politikai formja, ez volt az a minta, melybe belentttk az emberisgnek erit s rtk el ltaluk a modern halads fokait. sszetrtk a rgi alkotmnyok rcszobrait, beledobtk a szobrok darab jait rszint az eszmk fehrizzsba, rszint a meleg vrtl prolg politikai forradalmak kohjba, s a megolvasztott tmegeket belentttk az uralkod individualizmus min tiba. Mindentt a l k o t t a k ily m i n t k a t : a politikai, a gazda sgi letben, st arra trekszenek s nem tudjuk, mi lesz ezekbl a trekvsekbl hogy tvigyk a gondolatot a szocilis trre is s o t t is megalkossk a fggetlen, nrendel kez egynnek tpust. Ne tljk el ez i r n y z a t o t ; minden irnyban v a n sok t l h a j t s ; minden irnyzat egyoldal, s kivlt a lelkeseds kezd korszakaiban a legmelygsebb tl zsokra engedi m a g t r a g a d t a t n i ; egyelre ismerjk el csak azt, hogy a modern halads tnyleg az egynisgnek erit fejlesztette ki, s a kifejlesztett egynisgek ltal magasabb politikai s trsadalmi formkat rt el. ltaluk rte el tech4*

52

P R O H S Z K A OTTOKR

nikai tklyt s ezltal a termelsnek bmulatos produkti v i t s t ; ltaluk rte el a fejlettebb kzmveltsget, s isko lira t b b e t ldozott szz v alatt, mint azeltt szzadok a l a t t ; ltaluk rte,el a jogi viszonyoknak s a szemly meg becslsnek magas fokt, s arra iparkodik, hogy az indivi d u u m o t minden tekintetben fejlett, ntudatos egyedd fej lessze. A trsadalmi, de meg a kzlet is, amennyiben tr v n y t hoz s igazsgot szolgltat, szintn az egyed fejlett sgt, fejlett becsletrzst s erklcsi ntudatossgt c lozza, a m i n t azt p a r l a m e n t n k egyik sznoka is kifejezte, midn gy s z l t : Van-e a trsadalomnak szilrdabb alapja, mint az llampolgrok becsletrzse s szolidaritsa becslet dolgban? Hisz ez a biztostk az angolok jogai szerint egy risi vagyon, egy ember mltjnak flhalmozott erklcsi kincse s tnyleg erklcsi, politikai, szocilis befolysa, gya rapodsa, exisztencijnak alapfelttele. Legjobban illuszt rlja rtkt az a pszicholgiai momentum, hogy abban az esetben, ha valakit becsletben, csaldja, hozztartozi be csletben t m a d n a k , egy varzstssel elveszti rtkt eltte minden ; vagyona, lete, jvendbeli tervei mind kz nyss v l n a k s m a r a d n a k addig, legalbb az nrzetes embernl, mg meg nem toroltatik a srts, mg vissza nem szerezte polgrtrsaival egyenjog polgrnak val elismer st. De nem mindnyjan oly nrzetesek az emberek. Vannak olyanok, kik bizonyos fatalisztikus megadssal veszik a sr tst, rszint m e r t nem bznak abban, hogy az llam judikaturja nekik elgsges satisfactio-t szolgltasson, rszint mert nem bellicosus termszetek. Ezekre is ki kell terjeszkednie az llam nevel gondoskodsnak, hogy fltmassza ket lethargijukbl, m e r t az llamnak kulturlis misszija meg kvnja, hogy minden llampolgrban lnk s ber legyen a becsletrzs (Emmer Kornl 1897. jn. 3-n). Ne gondoljuk, hogy ez a flfogs taln a b a r b r kor szaknak m a r a d v n y t , a prbajt vdi s helyesli; nem v d i ; h a n e m kifejezsre hozza az individulis trekvst, mely r gen s most az kljog prbajaiban s a kocsmk duhajkodsban n y i l v n u l t ; a mvelt trsadalomban pedig llami gondviselst s jogszolgltat vdelmet s elintzst srget. A modern korszak t e h t az egsz vonalon kifejleszti az egynisget, fejleszti, mveli az e m b e r t ; rdekldst, nll sgot, hozzrtst teremt a polgrban, s a fejlett, nll, hozzrt polgrok millii adjk az llami szervezetnek is tkletesebb formit, amennyiben m i n d e n t t nrendelke-

AZ AUTONMIAI MOZGALMAK

53

zst, nkormnyzatot, njudikaturt (eskdtbirsgok) t e remtenek, Az nrendelkezs, a k o r m n y h a t a l o m megosztsa, a trvnyhozsban val rszvt, mindezek csak folyomnyai a np fejlett egynisgnek ; s minl mveltebb a nemzet, a testlet, annl inkbb srgeti a jelszt, hogy non de nobis sine nobis. E z t a mveltsggel s ntudatos szemlyisggel lpst t a r t nrendelkezst mondom n tkletesebb politikai form nak. E forma rvnyeslst csak gy lehet megakasztani, ha a haladst m a g t akasztjuk m e g ; alkot erejt csak gy lehet megbntani, ha flrertjk az emberi termszetet s vagy vakon ragaszkodunk a m l t n a k intzmnyeihez, vagy sszezavarjuk a tkletesebb formt a n n a k kinvseivel; sem az egyikt, sem a msikt nem tehetjk ; ennek a fejl dsnek gpezett nem mi alkottuk, kerekei nem tleteink nek mvei, s ha nem is kenjk azokat, akkor is jrnak, s aka r a t u n k ellen srldva, csikorogva, szikrzva kotorjk az j idk r a m n a k medrt. Ahol a z t n mgis ez ntudatos szemlyisg rvnyes lst meg nem engedik, o t t a kzny s a fsultsg dermeszti meg a kzszellemet. Amely trsasgban a tmegeknek n rendelkezst megakasztjk, o t t a fejlettebb let szikrit oltogatjk ki hozz nem rt buzgalommal. gy v a n ez a m a g y a r egyhzban. K i trdik nlunk az egyhzzal? K i trdik a n n a k rdekeivel? nos-untalan hallja az e m b e r : az a papok dolga. A hveknek az egyhzban semmi rendel kezsk, semmi befolysuk ; az helyzetk inkbb magn jogi mint kzjogi ; [gy rtem azt, hogy dvzljenek;] azoktl a fladatoktl, melyeket az egyhz mint kzjogi intzmny kzjogi erkkel, kzrdekek szolglatban a moz gsba hozott tmegek slyval megoldhatna, a laikus tvol l l ; o t t ll a klrus, rsekek, pspkk, papok, s mgttk borong a hvek hlt helye. Azt m o n d h a t n i erre, ebbl csak azt ltni, hogy nincs keresztny letk a tmegeknek, s nem mozgatjk ket a keresztny eszmk. Nzzetek Belgiumra s Anglira ; o t t nincs autonmia, s mgis mily meleg rdek lds emeli s olvasztja eleven b s t y k k a hveket. E g y k u k k o t sem szlok az ellen, hogy bizony nlunk nincs ke resztny let, s poly nevetsges elttem az az llts, hogy az autonminak hinya okolja meg ezt a rszvtlensget a vallsos letben s az egyhz rdekeinek elmozdtsban ; de n azt mondom, hogy az egyhzi autonmia ltal bizonyra szorosabban ktdnek a hvek az egyhzhoz. H a lesz mi

54

PROHSZKA OTTOKR

fltt rendelkeznik, h a lesz ott valami tennivaljuk, minden esetre eltnik az a megcsontosodott nembnomsg minden egyhzi ggyel s rdekkel szemben legalbb a b b a n a rmt alakban, amelyben most kztnk ksrt. H a ez a vgleges nembnomsg eltnik, akkor mg nem t e r e m t e t t k meg a keresztny l e t e t ; m e r t ezt az letet nem az autonmia, nem az egynisg princpiuma hordozza, hanem a kegyelem su gallja s teremti meg ; de nem zrkzhatom el azon belts ell, hogy az emberisg haladsa a mi trtneti fejldsnk alapjn okvetlenl kvnja az nrendelkezsnek azt a for mjt, melyet autonminak hvunk. Elismerem, hogy lehet fejlett egyhzi let autonmia n l k l ; hiszen az imnt eml t e t t termszetfltti llspont tzetesen kveteli a z t ; de azt mondom, hogy lomhbb, eszme-restebb egyhzi kzllapo t o k b a n mirt nem mozgathatnk a kor uralkod eszmje fell is az egyhzi letnek rengeteg nagy fjt? Elfogadom a hivatkozsokat Anglira s Belgiumra, de gy fordtom meg azokat, hogy mennyivel szorosabb sszetartst s vasnl kemnyebb aclfalanxot teremtene meg az autonminak valamelyes formja az angol s belga katholikusok kzt is, ha a n n a k szmra olt tr nylnk? Neknk mint szellemben s lelki letben elmaradtabb egyhznak n y j t az Isten egy termszetes fesztrudat az autonmiban ; hasznljuk azt f l ; az idk jelei szortanak minket r. Az nrendelkezsnek mindennem alakjait ltjuk a fej lettebb s mveltebb letnek egsz vonaln, a trvnyhozs ban, a kzigazgatsban, a jogszolgltatsban; a mveltsg s halads rvnyesti az ember legnemesebb a t t r i b t u m t : a szabadsgot, s a trsadalom ennek a szabadsg foknak megfelelleg megteremti a maga jellemz kzintzmnyeit. Valamennyi kzintzmny, h a letre val, o r g n u m t kpezi a trsadalom szellemnek ; kihajt bennk bels trvnyszer sggel a trsadalom kpessge fejlettebb letre. Ne gondoljuk ezt nknynek, ne t a r t s u k vletlennek; hanem fogjuk fl gy, a m i n t kell, t. i. t a r t s u k trtneti ala pokon termszetes fejldsnek. A mveit, szabad szemlyisg, ez ennek a termszetes fejldsnek a csillaga, az irnya s veleje. E z a szabad individuum azonban oly keretekben l, melyek szabadsgnak trvnyt szabnak, nem erklcsi tr vnyt, m e r t az all sohasem emanciplhatja m a g t a mvelt, szabad ember, st minl mveltebb, annl inkbb ragasz kodik az erklcsi trvnyhez, hanem llami s egyhzi tr vnyt. llam s egyhz, kt jogi szervezet, s e szervezetek

AZ AUTONMIAI MOZGALMAK

55

keretben l a szabad ember. A trtnelem kimutatja azokat a harcokat, melyeket a szabad ember emancipcija v v o t t az llami jogrenddel. Mikor ez az llami jogrend m e g a k a r t csontosodni s megsznt fejleszthet organizmus lenni, akkor a fejld emancipci sztrepesztette a megkrgesedett s el fsult intzmnyeket, s alkalmasabbakat lltott helybk. Nem mondom, hogy tkleteseket alkotott, csak azt, hogy a l k a l m a s a b b a k a t ; arra az idre s azokhoz a krlmnyekhez szabott intzmnyeket teremtett. S jl tette, hogy nem t r t m e g l l a p o d s t ; br el kell ismernnk, hogy sokszor a sza badsg vgya pen az elnyoms m i a t t oktalansgokra engedte r a g a d t a t n i m a g t s tlzsokkal is nyomstotta azt a meg gyzdst, hogy a szabadsgot elnyomni nemcsak nem sza bad, de nem is lehet, s ha azt letartani s lefogni iparkodnak, a fltorld forrongsban egy mindent elspr znvizet nvesztenek a trsadalom romlsra. Megkeserltk ezt m r kormnyok s npek, melyek az llami jogrenddel a k a r t a k mindent elintzni s mindent jvtenni, kdexekkel siettek az erklcst ptolni, cenzrval a sajt kinvseit lenyesni, a haladst spanyol csizmkba bujtattk, s az isteni gond viselst llami gondviselsek ptoltk ; az abszolutizmus gy festett, mint az a kotls tyk, mely szrnyai al akarn gyjteni fiait, mg akkor is, mikor azok m r tbb nem srga csibcskk, hanem megtermett kakasok, tykok s kappanok. A plda kitnen vilgtja meg a sznyegen forg tr gyat. A csibk nem azrt trik szt a t o j s h j t , hogy rkk csibk m a r a d j a n a k ; pgy az ember sem val arra, hogy a fejletlensg kotls tylcjnak szrnyai a l a t t lzengjen ; csibe is, ember is fejldik, s a kotls tyktl emancipldni kvn kozik. S mikor az emancipls rja t, akkor a vezet h a t a lomnak is fl kell ismernie az alkalmas pillanatot s meg kell reformlnia intzmnyeit. Segtsgl kell hvnia a trsada lom magasabb foknak sajtos hatalmait s t r t kell nyitnia, hogy rvnyesljenek. Ez alapon vonja be az llamhatalom az llami letnek minden tern a trsadalmat, az llami megbzatst nem nyert trsadalmi tagokat, s az nkormnyzatban rjuk bzza nem csak a helyi rdekeknek, de az llami rdekeknek megvst is. Az eskdtbrsgok ugyanezt a gondolatot srgetik, hogy a bri funkcinak teljestsben is rszt vegyen a trsada lom a maga laikus elemei ltal, s minl tvolabb esik el egy mstl a formkba szorult llami jogrend a meggyzdsek,

56

PROHSZKA OTTOKR

a lelki harcok, a gondolat orszgnak evolcijtl, annl inkbb szorul az nkormnyzatnak intzmnyeire. m e ez adja a n n a k a modern t n e t n e k filozfijt, hogy minden tren az nkormnyzat, az nrendelkezs fel hala dunk, s aki az llami let tern az llami jogrend klssges s szkkr kiterjedst sszeveti a szellemi vilg vgtelen sgvel s e vilgnak a trsadalomba val szmtalan bekel dsvel : az be fogja ismerni azt is, hogy az nrendelkezs lpst t a r t a szellemi fejldssel, s hogy valamint ez utbbit fltartztatni hi s oktalan trekvs volna, gy az nrendel kezsi trekvseket fl nem ismerni szellemi vaksgba, s azo k a t elfojtani vagy megakasztani kvetkezetlensgbe sodorna. Mr most csodlkozhatunk-e azon, hogy az nkormny zat lgkrben felntt ember az egyhzban is autonmit kvn? s segtnk-e azon, ha az autonmikus trekvseket flreismerjk vagy diszkreditljuk? Nmelyek azt mondjk, hogy az autonmikus trekvsek a kornak a tekintly ellen val i r n y t t k r z t e t i k ; azt mondjk, hogy megrzik raj t u k a racionalisztikus, liberlis irnyzat, mely m a g t Isten, egyhz, trvny all emanciplni akarja. Hagyjuk a z t ; vagy fogadjuk el, hogy igazn megrzik rajtuk ; engedjk meg, hogy mint az 186970-i mozgalmak is elrultk, soknak fejben csakis a tekintly megtrsnek gondolata ksrt s az sztja s forralja fl ellenzki v r k e t ; de a filozfnak a tnetek mlyn fekv okot kell szem eltt t a r t a n i a s a sok fle tarkasgban az irnyelvet ber szemmel ksrnie; nem szabad neki a nmet kzmonds szerint a frdvzzel a gye reket is a kdbl kintenie. Mr pedig a mozgalmak mlyn fekv s rejl ok az individualitsnak s a szabadsgnak fejlet tebb llapota. A mostani irnyzat szerint ez termszetesen tltengsben v a n s mindenfle tlzsra vetemedik. A fke vesztett individualizmus a tekintlyt ignorlni kszl, s a csaldban vezrszerepet ignyelnek a felesg s a gyermekek a frj fltt. B o d n r Zsigmondnak e tekintetben teljesen igaza van ; legfljebb azt nem rtjk, hogy mirt a k a r az organizmusoknak e trvnyvel, mely a forma s matria, a vezetett s vezrelemek reaglsnak trvnye, oly nagy szelet csapni? Igaza van, ha azt lltja, hogy lelknkbl rajongunk minden oly tettrt, mely ki akarja terjeszteni a szabadsgot, minden oly irnyrt, mely vdi a szegny npet, jogokkal ruhzza fl az alsrend polgrt. De ez az irny a mveltsgnek, a jognak, a vvmnyoknak kzkinccs ttele ; e zszl alatt halad sokszor robban flfel a trsada-

AZ AUTONMIAI MOZGALMAK

57

lomnak kifejlesztett ereje, hogy azutn ismt a tekintly nek, az sszetart ernek, a formnak vaspntjaiban meg szoruljon, a fradt erket fldtse, a kar izmainak sejtjeit eleven ervel megtltse s a d o t t alkalommal jra eltrjn. Minden ilyen trtet kilps a szabadsgnak fokozsa s kiterjesztse; minden ilyen flforrs szerteszjjel gyrzteti a szabadsgnak s az elrt vvmnyoknak hullmait mind erszakosabb s szlesebb gyrkben ! Csakhogy termszete sen a realizmusnak ilyetn fllpse az idealizmusnak rom jain halad rendszerint, s a szabadsg szeretete a t r s a d a l m a t az eszmkkel szemben oly vak, fsult, lha lelkillapotba hozza, melynl fogva nlklk vagy pen ellenk is boldo gulni reml. A bizonyos fok, egszsges halads nagymrv bomlssal s sztmllssal prosul, s a fktelen individuumok a bnnek s a jellemtelensgnek alval, lelkiismeretlen szol giv vlnak, mg vgre jra rhasad a trsadalomra az erklcs s a valls, a becslet s tisztessg hajnala. Az autonmiban is rvnyesl az individualitsnak elve. nrendelkezst kvnnak a hvk az egyhzban. Mikor ezt kvnjk, a kor uralkod eszmjnek, a terjed szabad sgnak zszlajt lobogtatjk. De vjjon ez a zszl a rom bolsnak, a sztmllsnak, a fktelen individualizmus terje dsnek jele-e, vagy pedig a termszetes haladsnak s az ezzel karltve jr nrendelkezsnek zszlaja, azt onnan t u d juk meg, vjjon az egyhzi tekintlyt megdnteni akarja-e, vagy pedig t m o g a t n i ; azt onnan tudjuk meg, vjjon az egyhz rdekt, mely tnyleg a kzvlemnyben a papsg magn- s osztlyrdekv tprdik, kzrdekk akarja-e emelni. H a az autonmia az egyhz isteni jogait s trvnyeit respektlja, s az emberi eredet jogok keretben a k a r jat s idszert t e r e m t e n i ; ha okulva az 186970-i bka-egr harcokon, nem az egyhz isteni alkotmnyn kvl, de a knoni trvnyhozsnak alkalmasan megvltoztatott bstyi kz veszi fl az nrendelkez katholikus h v e k e t : akkor ez az irny, br tarktja is azt a tekintly ellen val animozits, nem tveszthet ssze az eszmket nlklz, elvtelen, lha realizmussal, hanem korszer irnyzat, melyet kinvseitl megtisztthatunk s a j gy szolglatra flhasznlhatunk. A tekintly ellen val animozits sok helyen t i fl fejt; de ezt a t n e t e t az okosabb s higgadtabb elemek, remlem, elszigetelhetik, gy hogy nagyobb k r t aligha fog t e h e t n i ; azonban az animozitst fergeteges szenvedlly fokozhatn

58

PROHSZKA OTTOKR

az egyhzi tekintlynek merev tartzkodsa, s emberi s magyar knonjogi hatalmi llsnak az egsz vonalon s min den p o n t b a n val megrgztse. Lehet-e vgleges, dnt argumentum g y a n n t azt mon dani, hogy ezt meg azt a knonjog tiltja vagy parancsolja? De tegyk fl, hogy a knonjognak trvnye a jelen viszo nyok kzt az egyhzra nem elnys, hanem h t r n y o s ; tegyk fl, hogy a knonjog egyes paragrafusainak megvl t o z t a t s t srgetik a krlmnyek, vjjon nem kell-e azokat ez esetben eltrlni vagy megvltoztatni? A helyes felelet megadsra nincs szksgnk jogtudsra, megadja azt a jzan s z ; megadja a fejlds, mely elspri azokat az intz mnyeket, melyek nem lpcsk, hanem tfogk, nem mr fldjelzk, hanem ttvesztk. S itt b t r a n utalok pen a legknyesebb pontra, az egyhzi b i r t o k r a ; nem az alapokat s alaptvnyokat rtem, h a n e m a klrus kezn lev birto kokat. Fltve azt a szomor esetet, hogy a katholikus egy hzi birtok a jelenlegi jogi formalitsok szerint nem volna biztostva a szekularizci ellen, melyik jogsz nem rtene abban egyet, hogy akkor meg kellene vltoztatni a jogi for mt, el kellene tekinteni attl, hogy eddig az egyhzi birtok birtokosa az illet jogi szemly, pspksg, kptalan, apt sg volt, s j trvnyt kellene hozni, mely szerint az egyhzi birtok birtokosa a katholikusok sszesge, melyet az auto nmia kpvisel. Lehetsges, hogy sokan azon nzeten van nak, hogy az az trats nem segt; azt gondoljk, hogy az isteni llamnak egszen mindegy, vjjon a pspkktl s kptalanoktl vagy pedig az autonminak reverendsokkal vegyest frakkos kznsgtl visz el v a l a m i t ! Jl van, gondoljk ; pedig tudom, hogy nincs igazuk ; de arrl van i t t sz, vjjon ha az autonmia megvdhetn, s a jelenlegi birtoklvezk meg nem vdhetnk a katholikus birtokot, ugyan mi volna akkor okosabb, tratni azt a birtokot s ezltal megmenteni, vagy t nem iratni s ezltal elvesz teni azt? De imhol az egyhzjog tiltakoz szava, mely azt mondja, hogy minden rendelkezsi jog a pspkt illeti, vagy legfon tosabb dolgokban a ppt, s a knonjogi rk nagyon id szern srgetik, hogy az egyhznak nemcsak csalhatatlan tant s papi h a t a l m a van, de van neki kormnyzsi hatalma; ennl a kormnyzsi hatalomnl fogva pedig, melyet nem a hvektl kapott, hanem Istentl, intzkedik az egyhz simpliciter minden dolgban s gyben, t e h t birtokainak

AZ AUTONMIAI MOZGALMAK

59

gyben is. A birtokok az egyhzi, s az egyhz dolgaiban pedig a pspk az r, nem lehet t e h t az autonminak a birtokokat illetleg sem intzkedni. Ez a knonjog szava. E z t a t a n t minden katholikusnak el kell fogadnia, s papi ember szgyelheti magt, ha az egyhzi tekintlynek ezt a h r m a s h a t a l m t egyenjognak, elidegenthetlennek nem t e k i n t i ; ha folyton pengeti az isteni tant s papi h a t a l m a t s egy k u k k o t sem szl a kormnyzi hatalomrl, s ez ltal ez u t b b i t a Csky-szalmjnak tekinti, vagy valami bitang jszgnak, melybe kivlt hbors idkben brki belelhet, csak azon legyen, hogy ki ne emeljk. Mi sem a k a r u n k e t a n t l egy hajszlnyira sem e l t r n i ; hitnket s dvssgn ket t e t t k r ; s mgis azt mondjuk, hogy abban az esetben, melyet fltteleztnk, t kellene iratni a katholikus hvekre az egyhzi birtokot s a knonjog paragrafusait a birtokosrl meg kellene vltoztatni. De most jn a p u n c t u m saliens : Ki rassa t ? s ki vl toztassa meg a knonjog paragrafust? Az autonminak vilgi tagjai s prezbiterjei? Nem, azok semmit sem tehetnek jogrvnyesen s dntleg e p o n t b a n ; azt a pspkknek kell tennik. v k a kormnyz hatalom az e g y h z b a n ; vk az okos s idszer kormnyzs dicssge is. Ok m o n d t a k le az sisgrl, a dzsmrl 1848-ban ; st ltalnostom ezt a gon dolatot, s azt mondom, a magyar rendi trsadalom, az a maroknyi ember szembelltva azt a nemzettel mon d o t t le minden eljogrl 1848-ban, nem knyszertette r ket a jobbgy, nem Dzsa-fle lzads ; h a n e m r v e t t e ket e lemondsra az igazsg hatalma, az rleld, fejlettebb esz mknek vasnl, kardnl, lncnl fltartztathatlanabb tr foglalsa, gy gyz a szabadsg, gy emel fl ember embert a jogok s szabadsgok szent kzssgbe. Csakis ez ton nyerhet a hvk sokasga befolyst az egyhz dolgaiba ; ez ton-mdon gyakorolta rgen az els szzadok hv serege befolyst az akkori egyhzra ; ez ton emelheti fl m a is a hvket a pspki kar a kormnyzsi hatalomnak, az emberi rszben megvltoztatott egyhzi alkotmnynak sncai kz. Azok, kik a h a t a l m a t jog szerint birtokoljk, azok e hatalom funkciit msokkal megosztjk ; rszestik ket az gyek kezelsben, amennyire azt az idk szelleme kvnja. E z t annl inkbb megtehetik, m e r t hiszen a trtnelem plda r, hogy a hveknek bizonyos dolgokban tbb-kevesebb befolys b i z t o s t t a t o t t ; a pspkket a nyugati egyhzban a np is vlasztotta. szrevesszk az idk folyamn azt az irnyzatot,

60

PR0HSZXA

OTTOKR

hogy a kzponti hatalom erstsre s a flburjnzott vissza lsek megszntetsre a np ltal gyakorolt jogok bevonat t a k . A kzponti, ers hatalom hordozta akkor a fejldst, s csak gy lehetett valami nagyot alkotni. Az jkorban pedig az ellenkez irnyzatot szemlljk ; a kzponti hatalom segt sgl hvja a trsadalom tagjait s az egyhzban a hvket, hogy truhzza rjuk vagy megossza velk kormnyzati, bri tnykedst. z llamban ez az irnyzat a m u l t szzad ta rohamosan terjed ; az egyhzban sokkal lassbb temp ban halad, rszben azrt, mert a tekintly elve az egyhzban a b s z o l t : rszben azrt, m e r t sokkal n y u g o d t a b b az egyhz lete, s a vltozsok konvulzii nem trnek ki rajta s benne oly knnyen, mint az izgalmas let llamban. De lgmentesen nem zrkozhatik el az egyhz lete a fejlds menettl, melyen az uralkod eszmk ltal vezetett vilg halad ; megrzi a nagy erklcsi nyomst, s ennek beha tsa a l a t t indul meg az egyhzi tekintly j intzmnyeknek megalkotsra. A hiv kznsg erklcsi nyomsa ez idben nem h i n y z i k ; a nagy rszvtlensg az egyhzi gyek irnt, a nagy ellenszenv a dsgazdag p a p o k ellen ugyancsak latba esik s a bajok orvoslst srgeti. Az elzrkzott papok s a vilg forrongsval nem trd s j a v a d a l m a i k a t lvez nagy urak nem rzik s nem ltjk annyira ezt a p u s z t u l s t ; de azok, kik az egyhzat nem barokk-stl, manzard-tetej, vn gesztenyefktl s hrsaktl bernykolt kastlynak nzik valahol a Garam vagy Ipoly vlgyben, hanem a vilg for rongsban ll s rvnyeslni vgy, isteni intzmnynek, s amellett azt ltjk, hogy nincs clja s fladatai irnt rdek lds a hvekben, nincs bizalom termszetfltti s termszetes eszkzei irnt, azok mondom nehz szvvel s lemondst nem tr llekkel nznek j kiltsok, j intzmnyek u t n , melyek taln segthetnek rajtunk. Ezek a bajok s ezek a vgyak fejtik majd ki a vezet krkre azt a h a t s t , mely nek kvetkeztben intzkedni fognak h a t a l m u k megoszt snak krdsben, k fogjk a hveket flruhzni az egyhz bizonyos gyeiben intzked hatalommal, k fogjk ket magukhoz emelni, nem hogy ezltal a tekintly gyengljn, hanem hogy megknnyebbljn s sokaknak kzremkd svel biztosabban kormnyozhasson.
1

Ez ton lehet megvalstani az nrendelkezs uralkod eszmjt s srget szksgessgt az egyhzon bell is. Mg egy ms tekintetet kell i t t kiemelnem. Az nrendelkezs httrbe ltszik szortani a t e k i n t l y t ;

AZ A U T O N M I A I MOZGALMAK

a hvk fltoljk magukat, hogy lhessenek a kurilis szk ben, s ez irnyzat pszicholgija ellenkezni ltszik azzal az nmegad alzattal, azzal az alzatos engedelmessggel, melyet a tekintly elve kvetel. E r r e nzve kvetkez a nzetnk. A tekintly elvt mlysgesen tiszteljk, de gy vagyunk vele szemben hangolva, hogy nem akarjuk annyira a jogi oldalt kifel fordtani, m i n t inkbb az erklcsit. E r n y az, ha valaki a rossz p a p b a n is tiszteli az isteni h a t a l m a t , ha valaki a mltsgrl megfeledkezett p a p b a n is tiszteli a t e k i n t l y t ; de valljuk be, hogy minl h a l a d o t t a b b s fejlettebb a trsada lom, s minl fltkenyebb kincseire, annl nagyobb nyomst a k a r gyakorolni az ilyen eltvelyedett vagy megrgztt em berre, s t l a d n i siet rajta a jogszer ton. St minl inkbb becsli s minl fltkenyebben vja eszmit, hitt s rem nyt, annl srgsebb eltte az, hogy sancta sancte, hogy a szentet szentl kell kezelni. Azt gondolom, hogy nrzetes t r s a d a l o m b a n a hivatalnoknak, a tisztnek is ugyancsak meg kell m a g t becslnie, s csak a muzsik hdolhat gondolat nl kl a rszeges, t u d a t l a n p p n a k . A trsadalmi nrzet fejl dsvel t e h t a trsadalom befolyst akar szerezni magnak a tekintlyre, befolyst a hivatalra ; nem azon rtelemben, m i n t h a a tekintlyt t a g a d n , vagy magnak fltte flnyt vindiklna, hanem erklcsi befolyst kvetel, ellenrzst gyakorol a tekintllyel szemben, srgeti a tekintlytl, hogy ktelessgeinek megfeleljen, s a gondolat s az eszmk vilg ban tletet l a magrl megfeledkezett h a t a l o m fltt. Ez az erklcsi funkcija mindig meglesz a trsadalomnak : nem jogi termszet, h a n e m teljesen erklcsi, s minl fejlet t e b b az erklcsi rzk, annl h a t h a t s a b b a n nyilvnul s annl k i h a t b b a n vgzi emltett funkciit. Eszerint a gondolkoz tmegben flbred s kifejlik egy erklcsi hatalom, amely a mer jogi hatalommal szemben ll, nem azrt, hogy ellen kezzk vele, hanem hogy segtse ; a jogi hatalomba erklcsi t a r t a l m a t s r g e t ; a hatsg tisztjt az erny tgjban szeretn ltni, s a jogi sly mellett, de nem helyett, erklcsi rtket kvetel. A rideg tekintly mellett manapsg ez az erklcsi elem a k a r rvnyeslni s m a g n a k az autonmiban jogi alakot teremteni. Termszetnl s irnynl fogva rvnyt a k a r szerezni az egyhzi trvnyeknek, st a papokat is kvnja rszortani egyhzi ktelessgeik teljestsre. Az llam az egyhzi hatsgon sok mindenfle befolyst g y a k o r o l t ;

62

PROHSZKA

OTTOKR

trvnyhozsban lnk tevkenysget fejtett ki az egyhzi let emelsre; a magyar trvnyhozs is elrendelte, hogy a pspk vente kt zben zsinatot t a r t s o n ; megtiltotta, hogy a preltusok azon nemesek ellen, kikkel perben lltak, interd i k t u m o t vagy exkommunikcit mondjanak k i ; megparan csolta, hogy a szerzetesek konventjeit vente ktszer lto gassa meg a p s p k ; meghagyta, hogy egyhziak, kik vilgi r u h b a n jrnak, egyhzi j a v a d a l m a t ne b r h a s s a n a k ; hozott a magyar kirly s az orszggyls oly trvnyeket is, melyek a knonok ellen voltak vagy azokon tlmentek, melyek ellen termszetesen az egyhz t i l t a k o z o t t ; egyszval volt az llam nak befolysa elg az egyhzra, s az egyhz b e l e n y u g o d o t t : hasonl befolyst engedhet meg az egyhz a hvk kzn sgnek is, az emltettem fejlett nrzetessgnek engedve, s ez az nrzetessg az egyhzi jogi faktorokban az erklcsi elemet fogja srgetni s ezltal az egyhznak legelevenebb idegbe letet nteni. Ez az nrzetessg egytt j r az nrendelkezst srget individualizmussal, mely a kornak jellegt kpezi s tulaj don kp az individualizmusnak csak egyik jellemvonst alkotja. Mivel az autonmia is csak az nrendelkezsnek egyik alakja, belthatjuk, hogy des ia-fia pen a jelen korszaknak ; azrt npszer, azrt szksges. De ne gondoljuk, hogy a kornak ez az irnya egszen rossz, melyet radiklisan kellene tagad nunk, m i n t h a nem jelezne semmifle haladst az emberisg fejldsben; tvednnk, h a azt g o n d o l n k ; az egyedisg fejldse is halads, s az egyedisg elvtl srgetett autonmia is haladst jelez majd, h a szigoran katholikus m a r a d , vagyis, h a a rgi elveket megvja, rvnyesti s alkalmas, idszer intzmnyekkel biztostja. T a r t s u k szem eltt mindig ezt a k e t t t : azt, hogy m i t tant a vltozhatlan isteni tan, s azt, hogy m i n t kell az idk szksgleteihez alkalmaznunk az isteni t a n n a k orgnumt, az egyhzat. Az idk jeleibl s a kornak eszmibl kivilglik, hogy a vilgiak is intzkedni kvnnak az egyhzban, kvn jk, hogy legalbb az a befolys, melyet a felekezetlen llam k o r m n y gyakorol az egyhzra, a katholikus polgrok kezeibe ttessk le. Mondjuk ki nyltan, hogy jl teszi, h a ilyesmit, st ha t b b e t is kvn. De m r most, ki alkotja meg azt az autonmit, vagyis ki szereli fl jogostvnyokkal? Vjjon azt mondjuk-e, amit Dek Ferenc m o n d o t t : A katholikus autonmia az egsz egyhzat illeti. A rmai katholikus egy hz pedig a rmai katholikus vallst kvet egyhziak s

AZ A U T O N M I A I MOZGALMAK

63

vilgiak sszesge. Ezen sszesgnek v a n joga az a u t o n m i t megllaptani s a n n a k jogait g y a k o r o l n i . . . vjjon mond hatjuk-e ezt? Nem ; s ez az az rok, melybe belebuknak a nem katholikus rzelm katholikusok. Az egyhz igenis sszesge az egyhziaknak s vilgiaknak, de az egyhziak azok, kik nek Krisztus a h a t a l m a t a d t a ; kvetkezleg az egyhzban rendelkezni, autonmit megllaptani, jogokat a kormny z a t b a n gyakorolni, ez nem a vilgiak, h a n e m az egyhziak dolga. De az egyhziak az idk s az eszmk s a krlmnyek nyomsa a l a t t meg fogjk llaptani az autonmit, meg osztjk jogaikat a vilgiakkal, s akkor, ha nem is a racionalista gondolkozs rvn, de mgis lesz autonmink, s mindny j u n k r a nzve ez a fdolog.

A keresztny breds nehzsgei Magyarorszgon.


(1899)
5

A keresztny vilgnzet hdt elnyomulst tagadni nem l e h e t ; agyon volt t v e egy ideig, ignorltk, elnyomtk ; de az ntudatlansg je immr foszlik s a feleds rnyai szt folynak a keresztny renesznsz emelked napjtl. Az j idk a trtet ramok erszakossgval s az ntelt fiatalsg ntudatossgval szaktottak a keresztny g o n d o l a t t a l ; valamikp elhalavnyodott szemkben igz szpsge; vn nek, kirtnek, tehetetlennek ltszott, s gondoltk, hogy leszerelhetik. Mg az a reflexi sem nyugtalantotta ket, hogy a halads tulaj donkp csak fejlds s nem alapoz j p t s ; a rgi gykrbl s a nemzeti let vaskos trzskbl kell a fejlds j gnak kisarjadzania : a fnnll alapokon kell a nemzeti letet t o v b b kiptennk ; k ezzel nem trd tek s az j korszakot m i n t kiszaktott s tmenetekkel nem kzvettett irnyzatot dvzltk. A m u l t szzad ilyenekben egyltalban nem skrupulizlt, hiszen egyik jellemvonsa a trtneti rzk elhomlyosodsa v o l t ; s azrt nem csoda, hogy amilyen megtvesztett volt rzke, oly szerencstlen volt k e z e ; szaggatta a trtneti sszekttets kapcsait, elmetszette a szellemi let kontinuitsnak idegeit s mozgat izmait. Nem annyira a politikt rtjk itt, m i n t inkbb a szellemi vilgot, a t u d o m n y t s elssorban a filozfit. jat akart, ami nincs kzvettve az unalmas, elcspelt flfogs ltal, s azrt efemert t e r e m t e t t ; ez az j t u d o m n y meg tvesztette a kzvlemnyt, megmrgezte a kzrzst, hitel vesztett t e t t e az emberisg vezet tekintlyt, s azon a tren puszttott leginkbb, hol a theria hibit a praxis kzvetlenl utnozza : a vallsos meggyzds, az erklcss let tern. A keresztnysg feledsbe m e n t ; hitele v e s z e t t ; nagy gon dolatai fnyes, de res illziknak t a r t a t t a k ; a keresztny irnyzat eliszaposodsnak indul laguna lett, melybl az let eleven ramai mindinkbb visszahzdnak.

A KERESZTNY BREDS NEHZSGEI

65

Az let t e h t elkerlte a keresztny elveket, szerette azokat t a k a r n i , ignorlni; vakodott azoknak ntudatossgot s rvnyeslst szerezni; a nemzeti let irnya a modern npeknl msfel t a r t o t t , s tny, hogy a keresztnysg tbbkevsbb sznhzi dszlet szerepre j u t o t t . Valami hagyom nyos relikvinak nztk, melyet ki nem dobtak, de melyet nem is tiszteltek, s a keresztnysg tnyleg belelte m a g t a vilgot tbb nem mozgat, csak rgi emlkekbl lskd, t r t exisztenciba; kuck lett a helye. Azonban a reakci nyugaton h a m a r bellt, s nem kis rszben p annak az elemnek rvnyeslse ltal, melynek elhanyagolsval okozta puszttsait a keresztnysg-ellenes t u d o m n y , rtem a trtneti rzk bredst. Az emberi szellem Jnus-arcval visszanzett a mltba ; visszafordult eleven, erteljes trtnelmhez, s mikor gy visszafordult s visszanylt, n t u d a t r a bredt az let foly tonossgnak ; trtnelmbl ugyanazonosnak ismerte fl m a g t , a m u l t a t a jelen talajnak, ltet talajnak, szikla szilrd tmasznak kezdte l t n i ; ettl elszakadni ngyilkossg nak rmlett, s ahelyett, hogy az j irnyokkal a rgieket le szerelni, vagy a flbresztett rgi nagy gondolatokkal az j korszakot meghamistani a k a r t a volna, arra hatrozta el m a gt, hogy a rgi elveket az j korszakba, a keresztny elveket a modern nemzeti letbe f e k t e t i ; a polgrsgot, az j eszmk e trtet hordozjt, rgi lelkeslsnek s h a t a l m n a k b v krbe, a keresztny eszme s let behatsa al helyezi, s az egyhzat is, rtem az a l a t t az emberi elemet, a mlthoz val ragaszkods gyengesgtl emanciplja, s a m u l t irnt val elszeretet helyett a jelen szeretetvel eltlti. Belemenni teljesen az j kor letbe, a nemzeti l e t b e ; belemenni t u d o m n y b a s szociolgijba; elsajttani s flkarolni mozgat eszmit, ez lett a jelsz, a keresztny breds jelszava : flre a zsombkkal, melyrl a tlnk t v o lod tengeri ramlatot nztk ; hajt ide, melyen a hullmz let tengerre szlljunk ; flre a hagyomnyossg elszigetel szkvel, mely tvol t a r t s a tlnk a modern let bizserg, villamos r a m a i t ; az elhzds, az elvonuls, a meghtrls, a gubbaszkods tves nzet, oktalan politika volt, melyet csak a srtett nszeretet t a l l h a t o t t ki, de melyet az egyhz vilgra s korszakokra szl nagy hivatsa nem approblhat. Valami ilyenfle az a mozgalom, mely jelenleg vgigiramlik a keresztnysg n t u d a t n E u r p b a n s Amerikban ; a fele d e t t vagy httrben ll keresztny vilgnzet s elv gyzelProhszka : Korunk lelke. 5

PROHSZKA OTTOKR

mesn halad elre, belenyomul az l e t b e ; rszt kr a koncert ben, s a keresztny mult jelenn val talakulsnak folyamat ban ll. Belgiumban, Nmetorszgban, Hollandiban, Francia orszgban s Angliban mindezt szinte knnyen megtehetik, ha a nem rgen mltba visszavonulnak. O t t a trtneti keresztnysg pihen mindenfel a t a r k a let arasznyi rtege a l a t t ; csak ezt a rteget kell elhordani, s a mltbl azonnal jelen lesz. Ott a m u l t el nem m u l t ; meg van rgztve s kz vetlenl szl hozznk a vrosok falai s memlkei nyelvn ; rveti rnykt a mosolyg letre ; ott az rintkezs a mult nagy gondolataival nincs tszaktva, s br a hitetlen filozfia kikezdte j alapokon az letet, a rgi alapokat el nem hordta, s csak a trtneti rzk bredse, a nemzeti let multbanjelenben val folytonossgnak ntudata kell hozz, hogy a nem kzvettett nemzeti let mmort, ezt a filozfiai pusztai ftamorgnt sztoszlassa. A keresztny-ellenes irnyzat radikalizmusa, mely ott harcokat provokl a kshegyig, el nysen segti a keresztny bredst. N l u n k a keresztny gondolat n t u d a t r a bredse p e kt ok hinya m i a t t lass s tapogatz, hatrozatlan s ertlen, s a tempnak gyorstsra jnak lttam, ha e fejte getsemben a m a g y a r keresztny mozgalom e h t r n y a i t kiemelem, s azokat m r ezltal is nmileg ellenslyozni ipar kodom. A modern keresztny renesznsz gy tesz, mint a mv szet renesznsza; a copfos jelenbl visszanylik dicssges mltjba, s megfesztve erit s teremt alkotsokra gyullasztva lelkeslst, a m u l t a t eleven, sznpomps jelenn varzsolja. De mi lesz ott a renesznsszal, ahol nincs mult? ott nem a renaissance gazdag, letcsirkkal behintett talaja terl el alattunk, hanem a naissance, a szlets, s elbb a teremts, az alkots nehzsgeivel kell megkzdennk. n gy ltom, hogy a magyar keresztnysg ez utbbi problma eltt l l ; nem renaissance, hanem naissance az fladata, nem jjalkots, de teremts, kikezd alkots vr r e ; mindez pedig azrt, m e r t mltjban nem tallhatja fl az letnek azon ismrveit s erit, melyeknek letbelptetse a jelenkor mozgalmaiban biztosthatn jvjt. Tekintsnk vgig a keresztny gondolat trtnetn Magyarorszgon. A mi kzpkorunkban az eszmk nem vjtak maguknak mlyebb m e d r e k e t ; mert csak a polgri, fggetlen osztly

A KERESZTNY BREDS NEHZSGEI

67

hordozza mint j vilgot alkot s elretrtet elem az esz mket, a hatalom s o h a ; a k r kacagnyban, a k r talrban jrjon. Neknk pedig polgri osztlyunk alig volt, st egy szeren azt mondhatnk, ha szorosan magyar polgri osztly rl beszlnk, hogy egyltalban nem volt. A kzpkor mly, vallsos rama Itlia, Franciaorszg, Belgium, Holland, Nmetorszg vrosaiban k a v a r t magnak mlysgeket. H m plygtt azokon a szk, stt utckon ; azok a magas, erk lyes, lpcszetes tzfal hzak voltak p a r t j a i ; mlyen leeresz t e t t ereszei rnykban j r n a k Szent Domonkos fehr gyapotkmzsj s Szent Ferenc rt csuhj fiai; minden bolt, min den mhely, minden csaldi tzhely, fl a hromemeletes hztet utols padlsszobcskjig a keresztny gondolatnak s a demokratikus rzsnek volt otthona. Szent Ferenc s Szent Domonkos mly kihatsa a vrosok polgrsgn t k rzdtt ; az a nyzsg, ntudatos, gazdag, vllalkoz, nr zetes polgri elem volt az Ecclesia militans talaja. Tudjuk, hogy Itliban a ppa is rjuk tmaszkodott. Ez a demokra tikus keresztnysg volt az erszakos hatalmaskods jg trje s a zsarnokoskods ellenslyozja. A hatalomnak, ha a szabadsg oltalmazja s a tekintly szerepben szolgja a k a r lenni, mindig ellenrzsre s ellen-nehezkre volt s van szksge. Ez a demokratikus keresztnysg volt az egyik ellen-nehezk. Vallsossgban az evangliumbl a szabad sg s fggetlensg eszmit olvasta ki s az egyenlsget mg a feudalizmus korszakban n t u d a t r a bresztette. Meztlb csoszogtak, vagy facipkben kocogtak a kvezett utckon a keresztny gondolatoknak apostolai; tiszteletet kveteltek az Isten Fia nevben az egyenlsgnek s testvrisgnek, k a fratik, a baratok; a zsarnoksgot nyltan k r h o z t a t t k . Van ppa, v a n feudlis fr, van pspk, nagy urak ; de ezek mind csak a tekintly hordozi, s kivltsgos helyzetk a tekintly tmaszul szolgl; a hatalom keretben pedig ott l a keresztny szabadsg, Krisztusnak egyenjog t e s t v r e i : a keresztny n p ! Ez a keresztny np a keresztnysg gerince! Nlunk nem igen voltak v r o s o k ; a tulaj donkpeni magyar np mindg szabadon l t ; a kfalakat nem szerette ; a falu, a puszta, a szlls az k e d v t e l s e ; o t t t a p a s z t srbl h z a t ; bevonul tlen ; nyron fdl sem kell neki. Az cmere az ekeszarva s a csiks ostora s pnyvja. Mg a X I I I . szzadbeli mly vallsos ram is alig hogy elvetdik hozznk, s csak nhny hullmfodorral szerepel. Szz sz. 5*

68

PROHSZKA OTTOKR

Margit az elmlyed s eszmld irnynak tpusa, kedves, fnsges alak a magyar keresztnysg egn, ki a koront leteszi, a hisgos ltzetet utlja, a cseh kirly kezt vissza utastja, s ahelyett Szent Domonkos fehr gyapj-ruhjt lti fl; m r az r s benne elmlyed. Rgi egyhzainkat elsprte a t a t r s a trk. Pedig a k, mikor kz faragja, nem k tbb, hanem eszme s gon dolat. K csak azrt, hogy kemny legyen s megrizze a benyomst, melyet azutn kisugroz szzadokon t. A fara gott kvek a rgiek hitt s szerett belekelik a modern vilgba. Valamint azok a dmok ott nyugaton bele v a n n a k foglalva a modern pletek keretbe : gy a benyomsok is, melyek a kzpkorbl rajtuk megrgzttettek, lefolynak rluk s belekeverdnek a modern letbe. S e stt, de fnsges falak, az gbenyl oszlopok, az eget hast cscsvek ssze ktik a rgi s az j korok hagyomnyait, egyestik a nemze dkek hitt s gbetr remnyeit. A falak rnyban n bele a rgi hitbe az j nemzedk, melyet e nagy s komoly emlkek oly szvhezszlan hirdetnek. Gyermekkora ta a nemzedk nagynak s fnsgesnek ismeri a h i t e t ; gyermekjtkai sem emancipldtak a gt tornyok vrosokat ural m a g a s s g t l ; srknyaik farkai a tornyok gain-bogain a k a d t a k f n n ; a gyermek szeme, mely a kzepest is nagynak nzi, a fnsges gt egyhzakban a hitet, a vallst titokzatosan nagynak s szentnek t a n u l t a ismerni. Nlunk ez mind nincs. A pusztuls krnykez. Alacsony, szegnyes krakatok, inkbb faluk, m i n t vrosok mindenfel ; a nagy eszmknek alkalmas emlkeivel, a nagy hagyomnyok kben l, kzvett kifejezseivel alig hogy tallkozunk. A kzpkor mlyen vallsos szzadai rnk nzve akrcsak nem is lteztek volna ; elmentek fejnk fltt, mint az t v o nul felh, rnykot vetettek s azutn eltntek. tvergd t n k rajtuk, s a m u l t szzad seklyes gondolkozsnak s pusztul lelki letnek mrfldjelz-kve lett a mi ntudatosabb letnk kezdetleges alapja. Nem szerencss kor, nem szerencss alap. A mly gondolatoknak mlysgek kellenek s nem k t y k s gdrk, s fleg nem egy gyorsan vltoz s seklyesen hullmz kznzet s kzflfogs. Pedig mai ntudatosabb fejldsnk egszen ebbe a seklyes, dilettns korba esik, melyben a valls s a keresztny eszmk halavny csillagok, s a rjuk pazarolt hivatalos elismers szaksarki napnak termketlen sziporkzsa t r t jglapokon. A liberalizmus olyan, mint a Jura-formcik tengerei..

A KERESZTNY BREDS NEHZSGEI

69

t g a k s seklyek, s krta-hegyek rtegesednek vizeikben ; nagy, hatalmas sziklartegek t m a d t a k a tengerek szerny mlysgeiben, kiemelkedtek ksbb tekintlyesebb m a g a s sgra, de falaik szitlnak, puhk, s az idjrs sztmllasztja felletket. Nhny csillog gondolat, nhny valdi vv mny, de sok retlen s fejetlen intzmny is lekttte az emberisg figyelmt, s a fllet s a ltszat kprzatval elfelej t e t t e velk a gondolatokat s az rzelem mlysgeit; knnyed, knnyelm gondolkozsmd, efemer lt, mely valamit kikezd, s a t b b i t az idre s a fejldsre bzza, i n t z m n y e k , melyek tkletlensge ad a b s u r d u m s annak kvetkeztben folytonos alakoskodsra s tettetsre vezetik az intz fr fiakat, szervezetek, melyeknek embris jellegk lpten nyomon kiverdik, kpezik a liberlis korszak szignatra j t . Gyors, szdt nvekvsben fejlik az emberisg, de csak gy, m i n t az eukalyptus-fa, flnylik a magasba, de sem gykere, sem dereka ; a vilg futhomok-puszta lett, akcfa virul rajta, a szabadkmvessg vkonyrnyk fja. A vrosok hzait is csak szz vre t e r v e z i k ; minek pteni s z i l r d a b b a n ; azt mondjk, hogy szz v alatt gyis ledntik, de ha nem is dntik le, h t ledlnek m a g u k t l ; cljuknak gyis tkletesen megfeleltek ; a beljk fektetett tkt bussan k a m a t o z t a t t k ; m r pedig ezrt pl hz, ezrt forog kerk, zakatol gp, ezrt dolgozik ember, l l a t ; az r a tke, a n n a k hajlik s feszl minden n, minden trd. Nem a k a r n a k alkotni m a r a dandt, s gy el is felejtik a m a r a d a n d alkotsok m d j t ; elszoknak az rkkvaltl, az elvlhetetlentl; csupa t n e mnyes, jtszi pajznsg, impresszis gondolat, szll-igk, izgalmas irodalom, knnyelm mvszet rajzik s imbolyog a szellemi vilg n a p s u g a r a i b a n ; az ember tisza-virgnak kszl. Ily rzelemkrben a keresztnysg idegen ; olyan mint a jvevny, ki le a k a r n a telepedni, de nem tall m a g n a k val h e l y e t ; olyan mint a pelyhes evezkn lghajz nvny mag, lesiklik mindenrl, tovahengeredik, nem t u d horgonyt vetni s meggykeresedni; olyan mint a gt templomot ter vez ptsz, aki alapot nem tall, csupa televny fldre akad, melyet az r hoz s visz, erre a dmot pteni lehetetlen. E z a pillangs, lengedi gondolatkr nem az hazja ; mg ilyen futhomok marad, nem boldogul v e l e ; meg kellene t e h t ktni ezt a f u t h o m o k o t ; komoly m u n k n a k kellene szvet keznie a csl-csap lelklettel, taln hogy az segthetne rajtunk. Komoly m u n k a a t u d o m n y s az irodalom.

70

PROHSZKA OTTOKAR

Nlunk az sem v o l t ; a t u d o m n y r a nzve merem ll tani, hogy nem v o l t ; st tbbet mondok, most sincs. Leg jabban is a t u d o m n y mg a plyzatoknl is szgyenkezni k n y s z e r l ; nagy port felver, hrneves plyzatok, 10.000 frtos ttelekkel, nem birtk flkelteni a t u d o m n y o s alkots kedvt, s gy nem is lettek ttri a magyar tudomnyossg nak, hanem pellengrjei t u d a t l a n s g u n k n a k ; nyilvnval lett az eredmnytelen plyzatokbl, hogy Magyarorszgon nem tanulnak. Haec schola me non capit, ezt rta egy meneklni ksztetett humanista a fuldai iskola ajtajra ; a t u d o m n y egyre ezt rhatja fl a magyar tudomnyossgnak res isko ljra. H a t u d o m n y t keresnk, fordtsokra akadunk, sok szor rosszul vlasztott, de a rossz vlasztshoz tallan ill, lvezhetetlen fordtmnyokra, melyek a t u d o m n y t r t korsjnak flt markolzzk. Filozfink a szkepszis s a vg kezdetn ll nyugati gondolat-romoknak utolsfoszforencijt fogja fl, erteljes, tudomnyos irnyzat nlkl. T u d o m n y u n k b a n nagyon gyenge a keresztny reakci ; a nmet s angol fordtsokon lskd t u d o m n y klnben is oly sekly, mint a velencei laguna ; importlt ru, st nha csempsz-ru. Nlunk keresztny romantika nincs. Nlunk Chateaubriand n i n c s ; az elnyomats s az breds klti egszen ms, kizrlag politikai s nemzeti hrokat pengetnek. Nem kicsinyls diktlja e megjegyzseimet, hanem a korszak sajtsgainak, mint vlem, helyes flismerse. Nincs roman tikus Chateaubriand-unk, az ifjkor lmaival s brndjai val ; de nincs is Grresnk az ntudatos frfiassg erejvel, ki Nmetorszg politikai lealzsbl szvta magba az el nyoms s a lelki leigzs ellen val gylletet, s aki ezt a gylletet a legeszmnyibb irnyzat szolglatban lelkes szeretett alaktotta t. Nincs Joubert-nk, nincs Jouffroy-nk, kik a materialista irnyzat ellen a szellem guerilla-harcait vvtk. A Sipka-szorosnl s Magyarorszgon minden csendes. S ugyan mirt? a tnylls vilgos, a modern let fenk hullmai nem grdlnek el f e l e t t n k ; mi csak eldugott, csendes blszmba jhetnk. Reakci csak ott van, ahol akci van ; minket nem zztak ssze, minket nem mngoltak le a racionalizmus s a revoluci vashengerei, s br a gondolat foszlnyait a mvelt nyugattl t szoktuk venni s kzdel meinek ktes plmit intzmnyeink keretbe foglaljuk, mgsem v a g y u n k aktv, hanem csak passzv szerepek. Nem v a g y u n k ttrk a kultra tern. A magyar nemzet

A KERESZTNY BREDS NEHZSGEI

71

viszonyai gy alakultak, hogy a k u l t r n a k zszlajt nem vihette Eurpban, mondja Samassa, s egyetrtnk vele ; ahhoz azonban, a m i t ebbl levon, hozz nem jrulhatunk, mert csak theoretikus rtkkel b r ; ez dicssgnek egy nemtl fosztotta meg folytatja az rsek, de ellenkez leg ezen krlmnybl risi elnyk h r a m l o t t a k re, h a azokat rtelmesen fl tudja hasznlni, mert meg v a n mentve mindazon tvedsektl, amelyeknek az ember rtelmi korl toltsgnl fogva ki v a n tve, midn mg a tretlen ton knytelen jrni. Azon elnye v a n ebbl Magyarorszgnak, hogy msoknak sok bajjal szerzett tapasztalatait a maga rszre id s er pazarlsa nlkl felhasznlhatja. H a nem lehettnk ttrk, kvessk az elttnk ll nemzeteket azon ponton, ahov azok a tapasztalatok szomor eslyei u t n jutottak (Samassa, a politikus, 45. 1.). Ezt az i t t eml t e t t elnyt szvesen odaadnk egy darab t t r s r t ; a t r t ton val knyelmes jrst, mibl azonban szintn nem igen jut, becserlnk az eszme forrongsrt; a passzivitst beval lank a k c i r t ; hogy a lendlet, az ttrs, a forrongs, az akci n y o m b a n az igazsgnak, az eszmnek reakcija pezsdten fl szellemi letnket. Az eszmk alaktjk az letet. H a irodalmunkban nem tallkozunk a keresztnysg lktetsvel, ha nem tallko zunk n t u d a t r a bresztett keresztny flfogssal, az onnan van, m e r t a keresztny n t u d a t alszik, s nincs aki felbressze. Tny, hogy nem volt flbresztve egsz hossz vszzadon t, st t n azt is m o n d h a t n m , hogy el volt temetve. A temet pedig oly fld, melynek nincs tavasza ; v a n n a k barzdi, de az tli sznts ; v a n n a k a barzdkban magvai, de nincs sarjadzsa ; a temet oly j, melynek a nagy nap eltt nincs hajnala, oly hz, melynek nincs tzhelye, nincs mcsese. Tekintve az eszmk tespedst, szabad e kemny hasonlatok kal lnem hiszen t u d o m , hogy csak hasonlatok, s hogy a temet, az szi sznts, az j, a lakatlan hz nem a remnytelen vgleges llapotot, hanem csak az lmos u n a l m a t jelentik. Veszedelmnk az, hogy nem brednk, s mostoha sor sunk az, hogy nem bresztenek. Flpanaszoljuk azt, hogy erszakkal nem tallkozunk trtnelmnkben, rtem a keresztny eszmket breszt e r s z a k k a l ; sem a nagy forra dalom erszaka, sem a hegeli llameszme erszaka nem j t t segtsgnkre. Valban, tekintsk meg a hit s az egyhz sorst a magyar kzlet utols vtizedeiben.

72

PROHSZKA OTTOKR

A m a g y a r kzletet az utols flszzadban Dessewffy Aurl, Szchenyi Istvn, Kossuth Lajos, Dek Ferenc s mg nhny jelesnk kpviseli. Ami mozgat s mozog ami fj s jl esik a m a g y a r lleknek a m i t szgyenlnk vagy bsz kn emlegettnk, bennk bredt n t u d a t r a . Az egy nisgkben szrdtt le a nyugati szellemi m o z g a l o m ; az eszmk az flfogsuk t k r n szrdtak rnk. A gazdasgi haladst megindtotta Szchenyi praktikus szelleme; a szel lemi let pedig a liberlis eszmk alakjban, a valls-szabadsg, a lelkiismereti-szabadsg, a vallsok egyenlsgnek kimon dsban folyt bele t r v n y h o z s u n k b a ; az egyhz elleni ellenszenv kiveszi rszt a liberalizmus rvn ; nha lesebben megnyilatkozik a mozgalomban, de erteljes kifejezst sehol sem tall. Az apostoli kirly, a kzszellem bklkenysge s a nemzeti nembnomsg gniusza letri az ellenszenv leit. Az ellenszenv sehol sem vlik erszakk ; az eszmk h a t a l m a nlunk erszakig nem fejlett; az llam sem lpett fl er szakosan ; nem gy m i n t Poroszorszgban, hol m r a szzad elejn Droste-Vischering klni rseket brtnbe zrja, hogy ugyanezt a 70-es vek kultrharcban rsektl le az utols kplnig megismtelje. Volt nlunk is ellenszenv elg az egyhz ellen; de az egyhz kzjogi llsa b s t y a volt a libe rlis kedvtels rjval szemben, s az apostoli felsg palstja palldium lett j darabig. Szval az eszmk erszakos forron gst s les ellentteket nem provokltak, s langyos, lanyha lettelensg foglalt t r t mindenfel. Llektanilag s a fejlds szempontjbl e l a n k a d t lelklet nem szolgl sem az igazsgnak, sem az ernynek. Az j pognysg rszrl rszben hinyzott az elsznt, kmletlen trtets, rszben ahol s mennyiben meglett volna, jsgos h a t a l m a k leszereltk s lefegyvereztk azt. Akci t e h t az j pognysg rszrl n e m volt, azrt nem is volt reakci a keresztnysg rszrl sem. Az eszmk nem g y j t o t t a k harci lngot, szenvedlyes l o b o t ; de a keresztny eszmk sem gyltak ki. A hitet s a kinyilatkoztatst enciklopdistk s pantheistk nem t a g a d t k n l u n k ; a kihv hitetlensg, mely Schillerknl Grgorszg isteneit siratta, s a rossz csert, melyben a sok szp dvt az egy keresztrefesztettrt oda a d t k , flhnyta, nlunk nem o n t o t t krokodilknnyeket. Nincs pogny Goethnk, de nem is m o n d t a nlunk ijedezve s ocsdva senki, ki a kzpkor szellemi letnek emlkmveit a lomtrakbl kivonulni l t t a azt, hogy auch hier gibt es Gtter.

A KERESZTNY BREDS NEHZSGEI

73

Oltrainkat le nem t r t k ; szkesegyhzunk foltrra sem Prizs, sem Mainz pldjra az sz istennjt)) nem emeltk ; nem t e t t k le az Istent, de nem is nylt meg szemk az elfeledett Isten jra flvillan nagysgtl s a flrertett keresztnysg fnsgtl. Oltraink a r g i e k ; maradisg, copf s ktelensg jellemzik ; a megszentsgtelentett oltrok helyn pedig a mvszet, a pompa, az eszme ragyog kifeje zse nnepel. Az egyhzat nem szereltk l e ; nem volt elnyoms. Az esztergomi rseket nem csuktk be ; de nincs is Grresnk ; nem volt kultrharcunk, de nincs is n t u d a t o s keresztny sgnk. Alszunk. De h t krdem, jobb volt volna-e, ha elnyomnak? h a a hitetlensg dl templomaink romjai kzt? ha rsekeinket s pspkeinket becsukjk? ha a k u l t r h a r c szgyene sti tr tnetnkre blyegt? Ne gy okoskodjunk, ne vessk fl a krdst ekkp ; rossz filozfoknak bizonyulnnk. Az elnyoms ugyanonnan val, ahonnan az breds ; a gyllet onnan, ahonnan a s z e r e t e t : az eszmei, lelkes irnyzattl. Azrt nem n y o m t a k el, m e r t hideg lakatosok voltak ; m e r t eszmikrt n e m elegendleg hevltek, s mi is hasonlkp azrt nem lel keslnk, azrt nem mozgunk, m e r t az eszmk a nemzet t g a b b s szlesebb rtegeit mozgsba, rdekldsbe vonni nem kpesek. Elhanyagolt s elnyomott nemzetek lelkn ki verdik a lemonds vonsa ; bizonyos fatalizmus a maga ttlensgvel, melynek alkotni s pteni nincs k e d v e ; a ktsgbeessre rendezik be dolgukat. Emlkezznk vissza az 50-es v e k r e ; pangs-tengs a nemzet letben. Kegyelemre s ttlensgre val berendezkeds." A vrosok ki voltak halva ; aki csak tehette, falura, pusztra vonult, s eltemetkezett a grngyk kz, m e r t a fld a fld mg m a g y a r volt. gy hevert Magyarorszg parlagon, m i n t pusztult csatatr, gy szban szomor, gylletben forr, ellentllsban kietlen, termketlen, nma, de megmsthatlan, m i n t a sivatag, egy vtizednl t o v b b , mely a l a t t az orszg trtnelme megllott, egy nemzedke meddnek odaveszett, de mely a l a t t az idegen uralom megtrtt (Asbth J n o s : lmok lmodja 58. 1.). E kitn jellemzst a keresztny eszmk trtnetre is alkal mazhatjuk, m e r t valban gy tetszik neknk, hogy nem sok kal ezeltt mg a keresztnysg magyarfldn az tvenes vek pszicholgijt fejezte ki magn. E l v o n u l n i . . . minl kevesebbet t e n n i . . . a lemondssal szimpatizlni. . . gy berendezkedni, hogy kzdelembl s dologbl minl kevesebb

74

PROHSZKA OTTOKR

jusson ; ugy-e ez volt a keresztnysg hangulata s lelklete minlunk? Igen, ez v o l t ; de csak volt, m e r t m r nem az. Igaz, hogy a fordulatnak csak kezdetn llunk, de nem kell az u t a t elbb befutnunk, hogy tudjuk merre megy, st hogy j darabra be is lthassuk futst. Dacra trtneti fejldsnk flsorolt h t r n y a i n a k , meg vagyunk gyzdve arrl, hogy az eszme nlunk sincs lektve, s hogy rvnyt szerez magnak a keresztny irny zatnak flmagasztaltatsban. Hdolni fogunk lelkesen a nagy keresztny eszmknek, rajongni fogunk intzmnyeink rt, s mozgat, hajt er g y a n n t bevisszk hitnket s rk gondolatainkat a kzletnek kis kaliber s kevs feszerej trekvseibe, hogy ezeknek is s a nagy nemzeti letnek a hit gondolataival nemcsak alapot, hanem lendletet is klcs nzznk. Rknyszert az id, r a keresztny eszmk hdt trtetse s alkalmazkodsa a modern, nemzeti lethez nyuga ton, rknyszert sajt szenvedsnk. Igen, mert sokat szenvednk : szenvednk, mert s e n y v e d n k ; killhatlan a haldokls s a mellztets llapota annak, ki vilgokat moz gat ert rez karjaiban ; lelknket szortja a termketlen s sivr trekvseknek szikla-grgetege. Szenvednk ; nem nyznak ugyan, de sszelaptanak; nem foly vrnk, de megesz a p o k o l v a r r ; nem, nem, ezt nem trhetjk. S me elttnk a nemzeti s szocilis problmkkal terhes vilg. Tartzkodtunk tlk ; haragudtunk rjuk, m e r t meg srtettek, flretoltak. Most mr megsznt az animozits ; szvesen l t n a k ; karolja fl az egyhz a modern nagy probl m k a t ; ne fljen t l k ; a legjobbak s legrtelmesebbek ujjongva dvzlik az rk eszmk hordozjt, a lelki vilg egyetlen, szerencss kez, ldott h a t a l m t . Nmetorszg, Belgium, Anglia plda r. A keresztnysg ott politikai, szo cilis, szellemi, mvszeti, nemzeti nagyhatalom ; gondoltk, hogy idegen ; de most ltjk, hogy nem idegen, st isteni, s hozz egszen emberi s nemzeti. A keresztnysg belefektetse a nemzetnek mindennem letbe, ez megdicslse magnak a keresztnysgnek, vissza foglalsa elvesztett llsnak, nyitnya nagy szellemt s valjt leghvebben visszatkrztet kihatsnak.

A XX. S Z Z A D SZELLEME.

A XIX. szzad szelleme.


(1899)
6

Aki a X I X . szzad szellemt ismerni akarja, a n n a k e szellemet termszetes kiindulsban, teljes kifej lsben s mris bekvetkezett hanyatlsban kell tekintenie. A sz zadok szelleme s lete olyan, mint a hullm, mely h a t a l m a s lendlettel kiindul, hegyben cscsosodik, hol gyakran mrges tarjt lt, azutn lefordul s elsimul, hogy j indtsoknak s kiindulsoknak kezdpontul szolgljon. A X I X . szzad szellemt a szabadsgi eszmk jellemzik, melyek a hitben mint racionalizmus, a filozfiban m i n t idealizmus, pantheizmus, materializmus, a mvszetben m i n t naturalizmus, a kzgazdasgban mint mancseszterizmus hdtlag lptek fl; az embert s a nemzetet sajt kpkre s hasonlatossgukra i d o m t o t t k t ; a theriknak intzm nyekben praktikus kifejezst a d t a k , hogy azutn az egyoldal sguk ltal t m a s z t o t t reakcin megtrve, tlzsaiktl szabaduljanak s a kijzanodott emberisget mrskeltebb svnyekre tereljk. H a e szzad arcba nzesz, kt jellemz vonson akad meg t e k i n t e t e d ; az egyik vons az any nak vonsa, ki e szzad szellemt s z l t e ; zrzavaros, szen vedlyes jelleg, csupa t z s csupa f s t ; hatrozatlan s k e g y e t l e n ; vad s mersz : a francia revoluci anyajegy; a msik vons a fejld s mg ftyolozott szpsg lehelete, a gondolkoz, a kzkd, a trekv emberisg jellege, mely j o b b , boldogabb vilgot akar a l k o t n i ; harmnit kvn teremteni az sz s a vgy, a szksgessg s a szabadsg huzavoni kz ; idelt keres ; vgiggzol lpon-sron ; ellenttek kzt mozog, j prftk evangliumra hallgat s szmtalan csaldson t vgre a megnyugvs csendesebb tjaira t r ; komolyabb lett, de a lelkesls szpsgt el nem vesztette^ A francia forradalomtl rklt anyajegynk stt, m i n t

76

PROHSZKA OTTOKR

a tvely s visszataszt, mint a t l z s ; megltszik rajta a katasztrfk erszakossga, a vakmersg, mely az letet hagyomnyaiban megakasztja s j therik szerint rendezi b e ; megltszik rajta a vrkeresztsg, mely az j rendet a nemze dkek nyakra kimondhatlan sok szenveds s csaps ksre tben rerszakolta, de e forradalmi szellemen tcsillan a nagy haladsnak fkrdse is, mely abban ll, hogy a mltnak mltatlan llapott, a trhetetlen trsadalmi rendet, az el p u h u l t s eltorztott letet az egsz vonalon lefjta, s j s jobb alakulsok szmra n y i t o t t trt. A m u l t szzadvg szellemi mozgalmnak hullmverse megy vgig a X I X . szzadon, mely a t u d o m n y n a k az ember rl, az egynrl val theriit minden irnyban megvalstani i g y e k e z e t t ; az autonm embert, kinek theolgija a racio nalizmus, mvszete a naturalizmus, morlisa a szenzualizmus, nemzetgazdasga a liberlis ekonomizmus, fllptette a vilg sznpadra, s ez eszmvel lzba ejtette a vilgot. Az egsz vilg flrebeszlt a lelkesedstl, beleszeretett ez eszmnybe s ostromrohamot intzett minden fnnll, minden hagyom nyos ellen. Elgondolhatjuk, hogy iszony tvedsek s t l zsok ksrik az ily szenvedlyes mozgalmakat, s hogy sok idbe kerl, mg a lelkesls a kijzanodsban s a theria a gyakorlat kptelensgeiben megtallja ellenslyt. Meg lehetnk azonban gyzdve rla, hogy biztosan megtallja, s akkor a z t n a tlzst elveti m i n t a szraz hvelyt, hogy megtartsa az emberisg szmra az igazsg aranyos m a g v t . A X I X . szzadon vgig ez a folyamat fejlik; az eszmk ki bontakoznak a kivihetlensg k d b l ; az intzmnyeken kiprbljuk val r t k k e t ; a tlzsoktl sem vonjuk meg elismersnket annyiban, hogy rsegtettek sokfle vv m n y r a , de a vvmnyoktl nem felejtjk el a nzeteknek hibs voltt s nem ragaszkodunk hozzjuk. Iparkodjunk t e h t mindenekeltt megrteni, hogy a X I X . szzad a francia forradalom anyajegyeivel arculatn mily eszmkbl indult ki, mily benyomsokkal jelent meg az idk sznpadn s mint v l t o z t a t t a meg az vtizedek folya m n nzeteit, hogy vgl sszellthassuk azt az inventrt, melyet a X X . szzadnak kezeibe szolgltat. A m u l t szzadvgi katasztrfban kt elemet kell meg klnbztetnnk : a flvilgosodottsg filozfijt s a npek nek kszsgt annak elfogadsra ; ez a k e t t egyttvve alkotja azt a mozgalmat, mely a X I X . szzadon tvonaglik.

A X I X . SZZAD S Z E L L E M E I.

77

Vegyk tekintetbe elszr az utbbi elemet s krdezzk : mirt voltak a npek oly kszsgesek a flvilgosodottsg szabad eszminek elfogadsra? Az e krdsre adand felelet fnyt v e t majd a X I X . szzadnak hangulatra is. Politikai tekintetben az eurpai npek egy megmerevlt, tehetetlen s mindent gymsg a l a t t tart llami organiz mussal lltak szemben, melynek semmi kiltsa sem volt arra, hogy a npek rdekben valami elismersremlt jt tehessen. A kormnyforma az abszolt monarchia volt, melyet a trsadalom szabadalmazott osztlyai teljesen a maguk hasznra s msok elnyomsra foglaltak le. F l t t k ll a nemessg s a p n z h a t a l o m ; amaz mint ggs, kivlt sgos k a s z t ; emez m i n t fondorkod, pnzrt mindenre ksz r m n y . A dolgok folysba csak az udvari nemessg, a f papsg, az elkel finnc-vilg s a brokrcinak fejei nyl h a t t a k ; a tbbinek a trs, az elkesereds, a pusztuls j u t o t t osztlyrszl. A npek undorral s gyllettel eltelve viseltk e j r m o t . Kicsoda kzlnk viselte volna e szgyenletes, zsarnoki j r m o t ? K i ne llt volna a zszl al, melyre az volt rva : szabadsg? Nem kell oda filozfia, nem kell hitetlensg s v a l l s t a l a n s g ; a reakci szksgszeren fllp s elspri ezeket a szrny intzmnyeket s csinl egy j vilgot. A nemzedkek azontl erre a szuggesztira h a l l g a t t a k : fl szabadulunk, mi is emberek vagyunk. Az elnyoms s a g y m sg jtszakjban ragyognak fl a legtndklbb fnyben a demokratikus e l v e k ; soha sem ltjk az emberek azt b e annyira, hogy egyenlk, m i n t mikor egyenltlenek; soha azt, hogy nekik is van joguk a m u n k a s a gniusz javaihoz, m i n t egykor fldhz t a p a d t koldusok. Azta a npek a politikai szabadsg s egyenlsg elvhez ragaszkodnak s a politikai liberalizmust nneplik, m e r t tnyleg a m u l t szzadvgi reakci a npelnyoms ellen s a X I X . szzadon vgigvonul szabadsgi trekvsek mind a liberalizmushoz fzdnek. E szabadsgi irnyzatbl csinl t a k s z i s z t m t : a tbb-kevsbb korltlan szabadsg szisz tmjt, a liberalizmust. Nemcsak a politikai let v e t t e szvesen a flszabadts szzatt, hanem a kulturlis let is, mg pedig az egsz vona lon. A flvilgosodottsg filozfijtl i t t eltekintek, hanem csak a kulturlis let egyb tereit t a r t o m szemmel. A francia

78

PROHSZKA OTTOKR

abszolutizmus nemcsak a npek zsebe, hanem zlse, szelleme, mvszete fltt is uralkodott. R l t a npek nyakra, mint egy hamufelh a Vezv olajfa-erdire ; a nemzeti rzs elhalt, t u d j u k m a g u n k r l ; a npek nrzete k i v e s z e t t ; az abszolu tizmus eltt ktrt, ha lehetett volna hromrt meghajolva, lemondtak nrzetkrl, n y e l v k r l ; a tucat-despotk a nagy despott utnozva, minden nemzetit megvetettek s a teremt gniuszt teljesen flreismertk. A versailles-i zls Eurpaszerte kpviseli a mvszetek tern a nemzeti szellem lealzst. Flledt leveg, sablon s szellemtelen keret minden fel, sehol szabad mozgs ; az individuum nem ltezik ; tulaj donkp a kz, a nemzet sem ltezik ; csak mint elnyomott, rugdalt, eltorztott trpe gnm az abszolutizmusnak lbai eltt. Ollztk, nyrtk a fkat a versailles-i kertben : gy nyirbltk a szellemeket i s ; elrontottk az rzket a mv szetben ; befalaztk a gt templomok r z s i t ; pufk gniu szokkal s guirlandokkal t a k a r t k el a szellemi szegnysget. E szgyenletes elnyoms magyarzza ismt a polgri forradalmi francia irodalomnak s mvszi zlsnek eurpai kihatst. Rousseau-nak Kantra s Schillerre, Diderot-nak Lessingre nagy befolysa volt, Winkelmann naponknt ol vasott Bayle-ben s Montesquieu-ben. A magyar nemzeti bredsnek francia eredete elgg ismeretes. nll nemzeti rzst, mvszetet, szellemet, ezt kerestk, kezdetben csak tapogatzva s kevs rszvttl ksrve; az udvari ches francia mvszetet pedig gylltk. A kor udvari, elknyeztetett s copfos kultrjval szemben a reakci a npeket a termszethez vezette vissza, melynek mly llekzst m r nem a mltnak letnt idegen szer trsadalmban, nem a n n a k mveiben, hanem az eleven jelenben vettk szre. A szocilis miljbl kell kiindulni a mvszetnek, a val rzsnek; a npletnek termkeny talajba kell gykereit bemlyeszteni; ha nem abbl n ki, akkor csinlt virg, hazugsg. Egyedl a termszet gazdag vgtelenl s kifogyhatlanul; egyedl neveli a nagy mvszt... Nem kell nekem tbb mester, tant, buzdt ; vjjon nem buzog-e szvem magtl is? mondja Goethe-Werther. Flre a parkval, a copffal; a gniusz az, amit nem iskolkban a d n a k ; azt nem lehet megtanulni, azt nem lehet t a n t a n i ; a gniusz a kathedra, s az uralkod zls a gniuszt gyllte ; de p azrt a viszontgylletre rett lett. A lektttsg s gymsg rborult az emberi let sszes megnyilatkozsaira s naggy nevelte a szabadabb mozgs

A X I X . SZZAD S Z E L L E M E

79

v g y t s azzal egytt a lzongst gegen ein unertrglich dumpfes und klglich gebundenes Philister-Leben. L o m h n s nehzkesen mozgott az let. Nemcsak a szabados, de az igazn tehetsges szellemek egyltalban reztk a krnyezet n y o m o r s g t ; filozfok, kltk szeretnnek kirgni a fnn ll, nevetsges gymkods ellen, s az let vgytl tzelve o s t r o m r o h a m o t intznek a meggmberedett kzgondolkozs s rzs ellen. De a X I X . szzad szellemnek legkihatbb, m e r t gya korlati rugja a jogok egyenlsge s a m u n k a szabadsga a X V I I I . szzad monopolizmusval szemben, melynek vas jogara al hajlott hossz szzadok emberisge. A monopoliz m u s nem t r egyenjogsgot, h a n e m trvnny emeli a kivlt sgot, nem t r szabadsgot s egyenlsget, h a n e m szksg kpen szolgasgra, egyenltlensgre, lektttsgre alapozza a l k o t m n y t . Flfogsa, gy ltszik, az, hogy az emberek rendeltetse nagyon klnbz, hogy nmelyek uralomra, msok szolgasgra, nmelyek lvezetre, msok m u n k r a szlettek. Jogaik kivltsgokbl rovdnak ssze, melyekhez nylni a n n y i t jelent, m i n t az Istentl fllltott rend ellen t m a d n i . Valban a legknyelmesebb mdja a monopolista rendszer vdelmnek, ha azt Isten a k a r a t n a k kijelentjk, s a kivltsgokat, melyek sem tehetsgen, sem rdemen, sem m u n k n nem szereztettek, az r ingyenes ajndknak t a r t j u k ; de vigyzzunk, hogy a monopolista trsadalom j a v r a az evangliumra ne h i v a t k o z z u n k ; tny, hogy a monopolizmus, mg a kzpkori is, inkbb a pognysgra, mint a keresztnysgre hasonlt. A X I X . szzad szellemtl bomlik a monopolizmus minden t r e n ; a politika tern pgy, m i n t a szocilis letben. Ktfle szabadsgot kell megklnbztetnnk : a poli tikai s a szocilis szabadsgot. A politikai szabadsg a b b a n ll, hogy mindenki rsztvegyen a kormnyban, vagyis, hogy m a g a m a g t kormnyozza ; rsztvegyen a trvnyhozsban, vagyis, hogy maga legyen trvnyhoz vlasztott kp viselk l t a l ; a szocilis szabadsg pedig az egynnek s tehetsgeinek rvnyestsben, erinek kifejlesztsben s amellett a trsadalom sszes tagjainak s rvnyeslsknek lehetleg teljes harmnijban ll. Mindenki rvnyesl tehetsgeinek megfelelleg sajt boldogulsra ; ezt az indi vidulis, szabad erkifejtst szocilis szabadsgnak hvjuk. A vilghelyzet egyenlett mindig ez a kt tnyez h a t -

80

PROHSZKA OTTOKR

rozza meg, s minden kor s minden szzad szellemnek jellem zsben ez lesz a dnt ; a kor fejlettsgnek nivjt, let kpessgt s e r t a r t a l m t ez hatrozza meg. A X I X . szzad vajdsa is e k t szabadsg krl forog, s br az egyiket m r megszlte, de a msiktl mg t e r h e s ; a politikai szabad sgot letbelptette, s egyre neveli e fktelen s neveletlen g y e r m e k e t ; de a msik szabadsgot, a szocilis szabadsgot mg mhben hordozza ; az mg nem szletett m e g ; az mg krds : a szocilis krds. Eddig nem ltezett trsadalom, melynek szocilis szabad sga nagyon is szk keretek kz ne lett volna szortva. A kzpkori trsadalom is monopolista, tudniillik kivltsgos; azrt rosszul tesznek, kik a kzpkort a keresztny elvek megtesteslsnek h i r d e t i k ; a keresztnysg elve, a t r s a dalmi egyenlsg, nem rvnyeslt benne. A liberalizmus vilgtrtneti misszija a b b a n llt, hogy a meggmberedett, kivltsgos, rendi trsadalom falait szt repesztette ; megavasodott szervezeteit eresztkeikbl ki emelte s ezt a m u n k j t a X I X . szzad folyamn t b b kevsbb m r m i n d e n t t bevgezte. A politikai szabadsgot gy ahogy megcsinlta, jllehet albb a liberalizmus m u n k j n a k szksges korrektvumaira mg utalni fogok; de a szocilis szabadsgot nem eszkzlte. A szocilis szabadsgra vonatkozlag nem t e t t mst, mint hogy letrte a chet, a sablont, a g t a t , a keretet s ^kihirdette a vagyonszerzs korltlan szabadsgt. De a korltlansg nem rend. Ez a kor ltlansg kpezi a X I X . szzad fejfjsnak fokt. Jl m o n d t a a lelkes lengyel Mickievicz dm, hogy a francia forradalom alapgondolata s ezt mondhatjuk a X I X . szzad legtbb vtizedeirl s leghatalmasabb irnyzatairl, a Code Civil birtokfogalmban tkrzdik : La proprit est le droit de jouir et de disposer des choses de la manire la plus absolue. Brr, ki fogja ezt a defincit elfogadni: maniere la plus absolue? mennyi t k o t , mennyi k n t hozott az abszo lutizmus, a k r a politikai, a k r a szocilis, az emberisgre ! A X I X . szzad, mely az abszolutizmust ldzte a poli tikban, rnk hozta a nemzetgazdasgban. A Constituante ta a kivltsgos, monopolista trsadalom tvltozik liberlis t r s a d a l o m m ; a politikai szabadsgot rnk dertette, de a szocilis szabadsg tern nem b o l d o g u l t ; a stabil monop liumokat i t t is eltrlte ugyan, de helykbe a mozg mono pliumot, a tke monopliumt lltotta. T e h t a politikai szabadsg rendje megvan, de a szocilis

A X I X . SZZAD S Z E L L E M E

81

rend hinyzik. me a X I X . szzad letnek leglesebb vonsa, de ez a vons . . . egy seb. S mirt nem sikerlt a X I X . szzadnak a szocilis szabadsgot^megteremteni? Bizonyra az uralkod osztlyoknak nzse m i a t t sem ; de nemcsak emiatt, hanem kivlt azrt, m e r t a szocilis rendet nem lehet megcsinlni t r v n n y e l ; a trvny csak gymolithatja vergdseit s segtheti gynge sgeit, de azt megteremteni nem k p e s ; azt nem csinljk, az n. A meglev birtokot lehet egy tollvonssal flszabad tani, az r b r t eltrlni, a msik tollvonssal lehet a fldeket felosztani, j a l k o t m n y o k a t t e r e m t e n i ; a kivltsgokat egy szavazssal, st kzfelkiltssal el lehet trlni, a testleti ktelkeket megszntetni, de egy szervezetet az letbe be vezetni, a fld termelkpessgt fokozni, az i p a r t emelni, a m u n k a viszonyait jjalkotni, a npet m v e l t t s szabadd nevelni, azt egy nap alatt nem lehet megtenni, st amennyire ltjuk, azzal a X I X . szzad sem lett ksz ; sok, nagyon sok hinyzik mg. Teht egy j vilg szletsi vajdsaiban llt a X I X . sz zad I Ne csodlkozzunk idegessgn, ne az rdekek harcn. H a r c t m a d t n y o m a i b a n ; harc, melybe belejtszott a theolgia, filozfia, a tmegek szenvedlyessge, az izgatottsgnak hamarsga s azzal egytt flletessge ; harc, melynek t m kelegeiben o t t ltjuk a kedlyek hullmzst, pitista s stt, ismt lni vgy s materialista t e n d e n c i k k a l ; rgi s j, egsz s fl-liberlisok, monopolistk, kommunistk, federalistk knldnak s vergdnek a problmk k r l ; kzvettsek s szakadsok t r t n n e k ; eszmk, prtok, irnyok egymst kergetik, m i n t felhk az gen a villamossg titokzatos admirlsga alatt. H a r c o t kellett vvnia m i n d e n r t : Istenrt, llekrt; tlzsok egymst rik egyik s msik irnyban ; reakcik llnak be a tlzsokkal szemben. Mindezen vajdsok s harcok kzepette pedig egy j vlsg mmora lelkesti az emberisget; vglegesen elgedetlenkedik a r g i v e l ; mindent diszkreditl, ami hagyomnyos ; s ily elvek mellett term szetesen amilyen rohamos, poly erszakos. Az erszak jellege tterel most egy m s gondolatirnyra, mely nem kisebb szerepet j t s z o t t a X I X . szzad kiindul sban s folyamban, mint maga a szabadsg eszmje, s amely kezet fog a m u l t szzadvg katasztrfjnak s a X I X . szzad szellemnek ltalam megklnbztetett msik elemvel: a flvilgosodottsg filozfijval.
Prohszka : K o r u n k lelke. 6

82

PROHSZKA OTTOKR

Az jvilg-alkotsra val kiinduls oly rohamos volt s a szellemek undora s gyllete oly szenvedlyes volt, hogy mikor jat a k a r t a k alkotni, nem voltak tekintettel a fnnllra, nem respektltk az e d d i g i t ; nem a k a r t a k fej leszteni, hanem a k a r t a k jat teremteni : elvesztettk t e h t a trtneti rzket. Kor, mely a trtneti rzket elveszti, gy jr, mint egy ember, kinek kisagybl kivgnk a tj kozdsi rzk szkhelyt; ennek az embernek nem volna biztos jrsa, ingadoznk, tmolyogna, fogdzkodnk minden szalmaszlba s sok fradsggal s erlkdssel tenn meg azt a nhny lpst, amelyet a normlis ember fl sem vesz. Gondoljunk m r most nem ingadoz embereket, de tmolyg n p e k e t ; mily borzalmak, mily zzdsok, mily essek ksrik ijeszt, de bizonytalan haladsukat. A X I X . szzad npei tmolyg npek, nemcsak az j vilg remnynek bdt behatsaitl, hanem a halads s fejlds alapozsnak, a szilrd talajnak hinytl, amely szilrd talaj a npek letben a trtnelmi folytonossg, az eddigi let, a szoksok, az intz mnyek, a t a p a s z t a l a t s gyakorlat korrigl hatalmai. R n t stok ki e talajt a npek lbai all, s megltjtok vergdsketl A francia katasztrfa ta a npek nem hogy elvesztettk a talajt, de elrgtk ezt lbaik a l l ; nekik nem kellett foly t a t s s fejleszts, nekik jsg, j vilg kellett. S ki inspirlta a npeknek ezt a m a g b a n rletes gon dolatot, s ki vitte r ket s hitette el velk, hogy pt lkot tallnak majd letrt, trtnetrt, gyakorlatrt ms valamiben? II. j csillagzat kelt fl a francia forradalomban az emberisg egn : az szelvsg; j vezet, minden eddigitl fggetlen hatalom : a tudomny, s ez a t u d o m n y mlyen meg volt gyzdve, hogy eddig minden el volt hibzva, hogy az ember nem ismerte fl helyzett, nem ismerte fl nmagt, nem az emberisget; meg volt gyzdve, hogy amit sznek t a r t o t t , az nem is sz, hogy amit hitnek t a r t o t t , az babona. K i t z t k az elvet, a flvilgosodott t u d o m n y vezrgondolatt, hogy ne fogadjanak el semmit, csak a m i t beltunk, s legyenek meggyzdve, hogy az sz kielgt minden ignyt, krptol minden hinyt, jv tesz minden h i b t ; hogy nem szorulunk senkire gen s fldn a tiszta, mer szen kvl. Az emberisgnek leghatalmasabb Sturm und Drang-

A X I X . SZZAD S Z E L L E M E

83

peridust az nerejben elbizakodott, bredsben fktelen t u d o m n y ksztette el s hordozta. Mindenre tallt ert s kpessget nmagban ; nem ijedt meg s e m m i t l ; nem tisztelt semmit. gy rez a fiatalsg csik-veiben : gy rzett a modern t u d o m n y vgig e szzadon, s csak hsz v ta hallunk nyomsabb hangokat, melyek a t u d o m n y modern kiindulsait szernysgre s nmagbatrsre intik. A h n y nv, annyi iskola, annyi rendszer. Kant idealizmust a nmet filozfiban Fichte, Hegel, Schelling pantheizmusa k v e t t e . Msok az egyoldal szocializmus mellett foglaltak llst, mely a szenzualistk, pozitivistk, Herbait, Comte, Spencer kiadsaiban az emberi gondolatot sztforgcsolta s fljogo stotta Schopenhauert, Hartmann-t, Nietzschc-t, hogy a kt sgbeess filozfijt tantsk, vagy hogy a fejetlen, m e r t e t h i k t nlklz, lapos, laposabb, leglaposabb materializmus ztonyain lubickoljanak Feuerbach, Marx, Engels, Vogt, Moleschoit, Bchner, Strauss Dvid s Haeckel trsasgban. A materialista filozfinak termszettudomnyos kiadsa, a darvinizmus mindezekutn vgigdcghetett a szzad zrzavaros zsibvsrn ; az tvenes s h a t v a n a s vekben elrte virgzsnak netovbbjt, s br v a n n a k kitn term szettudsok, kik a boszorkny tncot nem j r t k , mint Wiegand, Baer s msok, kik a diadalszekrrl mg jkor le szlltak, mint Dubois-Reymond, Virchow, Wundt, s ezrt a vn Haeckel-tl legutbbi mvben Die Weltrtsel, irnyzatos tudomnyossgnak h a t t y d a l b a n , komoly meg rovsra rdemesttettek: egszben vve mgis azt m o n d h a t j u k , hogy a t e r m s z e t t u d o m n y az tvenes vektl kezdve Darwin jegyben ll, s hogy csak hsz v ta kezd a darvinizmustl klnvlva, gyzelmesebben kiemelkedni az evolcinak addig csak sejtett s az uralkod materializmustl rosszul alkalmazott gondolata. A szzad ez ntelt s teljesen szelvi filozfija, mely elvbl v g t a el a termszetflttinek tjt, inspirlta a kor szak i r n y t ; nrzetet a d o t t neki, de nem vta meg foly tonos hullmzstl, nem emelte ki a h a t s s visszahats, a sztforgcsols s szakads kellemetlensgeitl megnyug v s t keres kedlyt. Azrt ltjuk, hogy a szzad szellemi lett minden irnyban a visszahatsok tarkasga jellemzi. A kritika sztvgta az alapot m i n t p u h a mszkvet a vz folys, s nyomban flsarjadtak a filozfiban pgy, mint a mvszetben spiritualisztikus, pietista, legsttebb n a t u ralista s materialista kinvsek, melyektl m r a mlt sz6*

84

PROHSZKA OTTOKR

zadban ld-brt k a p o t t Goethe von der tristen, atheisti schen Halbnacht. tlag azonban a mvelt s flmvelt krk a flvilgosodottsg befolysa a l a t t hallgatagon el fordultak, ha nem is az Istentl, de az Isten F i t l ; a m e t a fizika problmival szemben termszetes vallst s erklcst olvastak ki maguknak mg a szentrsbl is, klnben pedig szabadon lni s kizrlag anyagi s politikai rdekekkel t rdni, volt felvk. De brmennyire szerettk volna le nygzni a szellem megindtott tltetest, sehol sem szab h a t t a k h a t r t forrongsainak; a fiatal ris egyre flkelt merszen, hogy nemsokra leljn lemondssal; hitetlen kedett, s azon v e t t e m a g t szre, hogy romantikus l e t t ; racionalistnak csapott fl, hogy a racionalizmusnak is, mint elvlt s szegnyes irnynak tilaput kssn a talpraSkepticizmussal s materializmussal t m a d t a meg az egy hzat, s m i u t n romokkal bortotta be hazjnak fldjt, a romok kzt bolyong, panaszos llekk vedlett t ; fluk t u l t mersz szabadsg s teljes fggsg k z t ; a tiszta sz kritikja u t n ktelkedni kezdett, vjjon az sz egyltal ban flismerhet-e valamit (tradicionalizmus); habozott s nem t u d o t t vlasztani materializmus, pantheizmus s a szemlyes Isten kzt, herrnhuti s a trtneti Krisztus k z t ; mlyen vallsos mozgalmakat ltott, de amelyek Kant iskoljn vo nultak vgig Plat, Spinoza, Fichte bartsgban. Csoda-e, hogy ennyi ingadozs s habozs u t n a flvilgosodottsg is lapos s copfos l e t t ; a sok szszersg killhatatlan, unal m a s kznyssgre vezetett, s a fantzia vallsba, a vall sos romantikba meneklt, melyben Friedrich Schlegel sajt vgtelensgt lvezte? Novalis a vgtelensgbe merlve a protestantizmus temetje s R m a romjai fltt a mindent betlt Istensg egyhzt tervezte ! A racionalista t u d o m n y b a n tnyleg kt fzist vagy kt llektani jelleget kell m e g k l n b z t e t n n k ; sok kp viseliben, kivlt a 70-es vek vgig tbb-kevsbb mint csatls szerepelt a szzad izgalmas, szabados s a keresztny sget gyll i r n y z a t b a n ; famulus volt a hitetlen s lvsvr Don Jannl, aki pnzzel is gyzte, hatalommal is brt a szolglatoknak viszonzsra. E tekintetbl a flvil gosodott t u d o m n y csak az agitcinak volt eszkze. S j eszkz v o l t ; a burzsozia a szzad elejn skepticizmussal s materializmussal, ksbb darvinizmussal t m a d t neki a keresztnysgnek, kzbe-kzbe azonban szvesen meghzta a gyeplt, s ismt vallsrt, erklcsrt, trvny tiszteletrt,

A X I X . SZZAD S Z E L L E M E

85

auktoritsrt lelkeslt, s a t u d o m n y t is ez rdekek vdel mre indtotta addig, mg rdekei kvntk. A t u d o m n y n a k e fullajtr szerepn kvl v a n azonban egy ms, komoly irnyzata, mely kezdetben ugyan szintn nagyon szenvedlyes s zavaros volt, de amely az igazsgot akarja szolglni rdekkpviselet s haszonless nlkl. A X I X . szzad komoly t u d o m n y a ugyan szintn anyagias, m e r t a termszet erinek flkutatsra s az let szolglatra szentelte m a g t ; presztzse nagyon nagy, s irnyzata m i a t t a szelleminek visszaszortsra szolgl; de bzunk benne, hogy a termszet orszgban kivvott vvmnyok vgleg el nem bdtjk a szellemeket, s a termszet fltt val uralom az els lelkesls csillapulta u t n a szellemet szolgasgba nem fogja hajtani. A X I X . szzad t u d o m n y a eltt meg kell hajtani zszlnkat. A termszetrajz s -tan, a fldrajz s npisme hrneves flfdzk s fltallok nyomaiban ha ladt elre (Cuvier f 1832, Humbold f 1859, Ritter f 1859); a kmia e szzadban emelkedett ki a szigor t u d o m n y kathedrjra (Liebigf 1873, Pasteur f 1895), m i u t n a fizika m r a m u l t szzadban szakadt ki a filozfibl s most Rnt gen-sugarakkal s elektroid-dal (Richnowszky 1899) o p e r l ; a levegt hgfolyv s szilrdd s r t e t t e ; a spektroszkp u t n (Kirchhoff s Bunsen 1859), mellyel a csillagok krte reibe nz, a telektroszkpot akarja b e m u t a t n i az 1900. vi prisi vilgkilltson (Jan Szcepanik): a geolgia, paleonto lgia e szzadban a v a t t a t t a k t u d o m n n y ; az asztronmit m r uralja az g, s m i a l a t t a fld rtegeibl letre tmasztot t u k a geolgia ltal a fld rgi vilgait, fltalltuk a kulcsot az eltnt kultrknak s emlkeiknek megrtshez; Champollion magyarzta meg a hieroglifeket, Grotefend az krst. E gyzelmes halads a vilgot, st az emberi letet anyagi vonatkozsai szerint flkutatta ; nemzeti, trsadalmi, gazdasgi, fiziolgiai lett szmokba foglalta, s azt mint fggvnyt fogta fl a t r t n e t s termszet szmtalan tnyezinek, mint fggvnyt az lelemnek, klmnak, hegy nek, vlgynek, talajnak, tengernek, m u n k n a k ; a kzgazda sgot kivette az erklcs befolysa all, s a statisztikt mint a szocilis tmegekrl val t u d o m n y t (Wissenschaft von den sozialen Massen) lptette letbe. A t u d o m n y ez anyagias i r n y t sem a csdbe kerlt metafizika (Das Elend der Philosophie, Karl Marx), sem a mvszet nem mrskli. Az ptszet megtrte a barokk-

86

PROHSZKA OTTOKR

zlst s az gynevezett klasszicizmusba trt (Schinkel f 1841), lelkeslt a gothikrt s befejezte a klni d m o t ; azutn eklektikuss lett s nemzeti (magyart is) stlusokat k e r e s ; a szobrszat a tiszta grg irnyba tereldik; Canova (f 1822), Thorwaldsen (f 1844) mveiben r e m e k e l ; a festszetben is kivlt Franciaorszgban David ltal az antikba hajl iskola van flsznen, mg Horace Vernt (f 1863) s msok az eleven konkretizmust s individualizlst lltjk e l t r b e ; Nmet orszgban a mncheni (Cornelius f 1867) s a dsseldorfi iskolk vlnak ki, mialatt Overbeck (f 1869) R m b a n nmet rmai iskolt alapt. A mvszet s mipar fejlesztsre az eurpai nemzetek nemes versenyben intzeteket, mzeumo kat, killtsokat rendeznek s az llamok kultrfladataik kz sorozzk ezirny trekvseiket. Az irodalom hven tkrzteti a szzad kedvenc gondo latait, gyngit pgy, mint azok orvossgait. Hresek s kapsak csak azok a termkek, melyek mint hsges tkrk a szocilis miljnek embereit m u t a t j k be. Az irodalmi remekmvek, melyeket a kzvlemny olyanoknak ismer, nem szakadnak az gbl; az r oda van lncolva a trsa dalmi krhz, brmit tesz, nem igen fog szabadulhatni vala mifle befolysa all. Racine Agamemnon-)ba.n s Titusban a versaillesi udvaroncokra, Hugo Viktor nGennaro-} ban a prisi burzsokra kell ismernnk. Az irodalom nemzetiv s rzkiess lesz, m e r t a tmegnek az kell. Dogmatikja most az igazsag, a valosag, de sszes igazsga, hogy hangu latokat fest kimondhatlan sznekkel, s valsga annyira megy, hogy a trtneti alakoknl a krkogs s kpdss s orrfvs mikroszkopikus utnzsval)) is gynyrkdtet a naturalizmus Sudermann, Ibsen, Gerhard Hauptmann szn mveiben ; das ist die grosse Wirklichkeit, wie er sich ru sperte und spuckte. Azonban a tudomny, irodalom s kzszellem nem lehet sokig egyoldal s szgletes; a zrzavaros rvznek is le kell lepednie; a legkemnyebb alpesi k o v a d a r a b n a k is sima kaviccs kell formldnia a folyvizek ramban. Az let kpezi kritriumt az igazsgnak; a helytelen, br legragyogbb szisztmk is kudarcot vallanak, mihelyt az let mezejre intzmnyek alakjban tltettetnek. Ami a tudomnyt, mvszetet, kzszeliemet mozgatta, amirt lel keslt, a m i t szeretett s gyllt, mindannak az let valsg ban kell hitelesttetnie; ott tik r az igazsg vagy a tvely blyegt.

A X I X . SZZAD S Z E L L E M E

87

E rszben is a X I X . szzad utols vtizedei nagyszer kiltsokat nyitnak. Az let a vvmnyoktl, a ragyog hipothzisektl, a nagyhang rendszerektl csak egy darabig b d u l ; gy tesz, mint a vzess ; a szikla aljn mg zizeg, pezseg, forog, de azutn kisiklik a forgkbl s a rendes halads tjra tr. Tudomny, mvszet, kzszellem a X I X . szzad forgi bl immr szerencssen kiosonni kszl. Az atkos hamarsag nem az let t a k t u s a ; <ez> idbe kerl, de azrt meglesz. A tudo m n y komoly s szinte polsa s lelkes tovafejlesztse csak gy meg szokta teremni a maga bajainak korrektvumait, mint a gyakorlat s tapasztalat szokta kijavtani az intz mnyek hinyait. E folyamat kzben a t u d o m n y elveszti idegessgt s izgatott, tmad jellegt, s az llami s trsa dalmi lt intzmnyeiben gyz a jog s mltnyossg. Vedlsnek is nevezhetjk e folyamatot, mely az sdit, hasznavehe tetlent, a hinyosat s hibsat magrl leveti, sokszor ugyan csak azrt, hogy j hibkba essk, de a szndk s a termsze tes halads szerint utvgre is azrt, hogy a javts ne legyen rgi hiba. K i ne ltn az ltalnos vedlst? Vedlik a filozfia, s a nagyhang s z z a t : Zurck auf Kant r i t k b b a n hangzik m r ; vedlik a t e r m s z e t t u d o m n y ; a darvinizmus lelp, s ezentl m r csak tlhajtott anyagiassgnak nzzk rgi tr foglalst. Torzalakja volt ez az leterrl szl igaz filozfi nak ; gyerekes, szkkr, iskols flfogsa az isteni gondo latok kifeslsnek, mely j tagoknak az s- s trzsfajokbl val keletkezsben megy vgbe; de nem D a r w i n receptje szerint. A termszet egysges egsz; Isten alkotta ; az fek t e t t e bele az letert; ez az leter fejlik s sztgazik mint a foly, mint a fatrzs gakra, m i n t a napsugr szivrvnyos sznekre ; de az let nem mechanizmus, az csak a csontvza ; a termszetben nemcsak a mechanikus trtns, de clokok is v a n n a k ; s a tudomny p ez idben is drzsli szemeit, ki drzsli bellk az egyoldal mechanikus vilgnzet lmt. H a t a l m a s tekintlyek emelnek szt a t u d o m n y egyoldal sga ellen, s a mlyebb behatols meghozza az egymsnak megrtshez szksges mltnyossgot. Nagy hlval tartozik a theolgia s filozfia a termszet t u d o m n y n a k , nem azrt, mintha ksz t a n o k a t szolgltatott volna nekik, hanem azrt, m e r t a beltsnak a termszet nagyszer trtnetbe oly szerencss kzzel u t a t nyitott. Mg a termszettudomnyok kiskorsgban tengdtek, addig igen

88

P R O H S Z K A OTTOKR

sok, de mlyebb beltstl fgg eszmt el nem segthettek ; de mihelyt haladsukkal mlyebb beltsra s tgabb lt krbe segtettek, a legnagyobb szolglatokat nyjtottk a theolginak is s megknnytettk a theolgusoknak a meg vlst addig beczett, kiskor s gymoltalan nzeteiktl. Nzznk fl az gre. Mi ms vilgot t e r e m t e t t ott fnn Copernicus; olvassuk a Genezist, mi ms, mennyivel fnsgesebb az a flfogs, melyet a geolgiai s paleontolgii kutatsok ad nak, mint a betz, elfogult kommentrozs ! T e h t kezet fogni, s nem egyms ellen t m a d n i ; letrni a gyerekes animozitst s a flcseperedett tudomnyhoz nem ill agyarkod s t ; viszont nem rontani neki a tannak, vagy egy fl-flcsillan hipothzisnek a kikzsts buzognyaival: ez a ter mszettudomny s a theolgia csarnokaiban uralomra vergd szzadvgi h a n g u l a t ! Mily risi klnbsg van e rszben a X I X . szzad elej nek egygy materialisti, az tvenes vek rvidlt darvinisti s a szzadvgnek tudomnyos tlete kztt, mely azt a materializmust laposnak, ezt a darvinizmust az evolci fl nem-rtsnek jellemzi! Mg szembeszkbb a szzad szellemnek egyoldalsga s a korrektra szksgessge a praktikus intzmnyeknek, az let<nek> s a trsadalmi alakulsoknak tern. Minden trsadalmi alakulsban kt nagy rdeket kell egymssal megegyeztetni: a h a t a l m a t s a szabadsgot. A ha talom ne fojtsa el a szabadsgot s a szabadsg ne trje meg a hatalmat. Nincs szabadsg a hatalom ellenrzse nlkl ; a hatalomnak ellensly k e l l ; a szabadsg e garancijt a np kpviseletben talltk m e g ; a X I X . szzad llami rendje a npkpviselet alapjn ll. A npkpviselet a trvnyhozsnak egyik, mg pedig legfbb tnyezje, mely ellenrzi s ellen slyozza a vgrehajt hatalmat. De hogy a npkpviselet nem adja kplett a tkletes kormnyformnak, az m r abbl is vilgos, hogy a npkpviselet pgy elnyomhatja az llami vgrehajt s kormnyz hatalmat, mint ahogy a kormnyz, vgrehajt hatalom a kirlyi abszolutizmus korban elnyomta a npet. Folytonos a veszedelem, hogy a parlamentek hatalma az abszolutizmust j alakban lpteti fl. A np rzelmei ter mszetesen mindig a npkpviselet prtjn llnak ; a mozg, indulatos tmeg a npkpviselet h a t a l m t dagasztja s annak szmra iparkodik lefoglalni minden hatalmat. De a npkp viselet msrszt nagyon is tarka mozaik, s nem nyjtja sehogy a kszltsgnek, a trvnyhoz blcsesgnek azt az elenged-.

A X I X . SZZAD S Z E L L E M E

89

hetin tkjt, melynek komoly s lelkiismeretes m u n k b a val befektetsbl t m a d h a t n n a k a j trvnyek, mg kevsbb nyjtja a j kormnyzsnak s gyes kzigazgatsnak biztostkait: a folytonossgot, a hozzrtst s r t e r m e t t sget. Ne higgyk teht, hogy a parlamenti kormnyforma hamistlan kplete a tkletes llami rendnek ; k i m u t a t t a azt m r maga a X I X . szzad, melynek folyamn Franciaorszgban tizenkt alkotmnnyal boldogtotta m a g t a nemzet. Szz v a l a t t tizenkt a l k o t m n y v l t o z t a t s ! Valban gy ltszik, hogy a tkletes llamformnak kplete mg nem ksz 1 Bizony nem ksz ; amily igaz, hogy az let soha sem ksz, hogy nem jghegy, hanem folyam : poly igaz, hogy a trsadalom fejlik, s az llami rend vltozik. S ugyan merre jelzi a X I X . szzad alkonya a fejlds i r n y t ? A nemzetek lete s az letnek egyik lnyeges alakja, maga az llam, a szocilis irnyzatot kveti. Nem az alkotmny, hanem a gazdasgi rend kpezi a polgri let gerinct. Az alkotmnyos mechanizmusnak javt gatsai s foltozsai, diplomcia s politika nem kpes fel t a r t z t a t n i a forradalmakat, mihelyt a npek gazdasgi lete ellenttben van a polgri renddel. E z t az ellenttet meg kell szntetni szocilis reformok ltal, s az a l k o t m n y t a gaz dasgi fejldshez kell s z a b n i ; kiprblt, rk idkre val, legjobb alkotmnyok nem l t e z n e k ; j az, ami a nemzet letnek megfelel, s csakis addig j, mg megfelel. A francia forradalom clja volt a monopolista t r s a d a l m a t liberlis trsadalomm t v l t o z t a t n i ; m i t gondolunk, hogy ezzel vge a vilg folysnak? Dehogy van vge ; a liberlis trsadalom most tvltozik szocilis trsadalomm. A liberlis trsada lom szabadd t e t t ; az individualitst emanciplta, de a kzt, a trsadalmi szervezetet meg nem alkotta ; a szabadd s m veltt lett embert nemcsak jogban, de jban is rszesteni, ez a jv szocilis trsadalom clja, melyet a szocilis szellem trfoglalsa siettet. Mi legyen az a szocilis szellem? ntudata az emberek letkzssgnek; n t u d a t a az embe risg egysgnek, legmlyebb s legbensbb sszetartsnak. Az egsz minden szellemi s gazdasgi j ; az egsz alkot, teremt, mindnyjan kezet fogva. A nagy gondolatokat sem tekintjk kizrlag egyesek termknek ; az ihletett gniusz is a trsadalom ily magasfok mveltsgnek fszkben sz letett, s ezentl nem annyira az teremt erejben, mint

90

P R O H S Z K A OTTOKR

inkbb a trsadalmi s kultr-let sszesgnek kzremk dsben hisznk mr. Mi e flfogsnak eredmnye s kihatsa? Az, hogy az egyed impozns alakja helyett a trsadalmi sszlet lp elnk. Nem a hegyek gbemen koronit bmuljuk ezentl, hanem a hegy, vlgy, fnnsk, magaslat egybevg egszt. A hroszokban kevsbb hisznk, ahelyett a nemzeti let, a trsadalmak s az emberisg nagy lete foglalkoztat; fl akarjuk ismerni a szocilis let fltteleit, trvnyeit, a tmntelen sok tnyeznek egymsbafond tevkenysgt, hogy ne kill vagy mondjuk kimagasl rszeit, h a n e m az egszet rtsk. Onnan van, hogy most m r a trtnetrs szelleme is megvltozik. Senki sem gondolja, hogy a vres nagy verekedsek, melyeket csatknak hvnak, s az ember vad sztneinek tombolsa, melyeket a hadilet, a vitzsg llt elnk, kpezik a npek t r t n e l m t ; ezek csak llatiassgnak n y o m a i ; trtnelmt szellemi, gazdasgi, trsadalmi lete adja ; a trsadalmi let formi, a jog s erklcs sajt sgai, a csald, a valls nyjtja az eleven t r t n e t e t ; ez az a talaj, melyen a halads fja n. A nplet ll t e h t az el trben, a nagy letkzssg, s nem a hroszok, csszrok, politikusok ; a trsadalmi let lett a valsg, s nem a hbork s emberldklsek. Nem a nagy frfiak m i a t t v a n az embe risg ; hiszen k is csak virgai a nplet hatalmas, tereblyes fjnak, melyet t o v b b kell fejleszteni, hogy tkletesebb alakokat ltsn. Ez lvn a t u d o m n y mai napszma, lehetetlen, hogy a kzgondolkozsra ki ne hasson ; ha pedig kihat, okvetlenl meg kell teremtenie azt, ami a mai trsadalmi mozgalmat jellemzi. Minden egyes akar ember lenni. A kzssg rzete abban az n t u d a t b a n nyilvnul, hogy mindnyjan egyarnt lnk, dolgozunk, szmot tesznk ; hogy a trsadalom sszes j a v a i t kzs m u n k b a n teremtjk meg ; hogy egyik sem bol dogul a msik nlkl ; hogy egyik sem nzheti le a msikt, szorthatja le a msikt, hogy mindnyjan m i n d e n t egyms nak ksznnk. Kvetkezleg mindenki a k a r m i n t ember lni, m i n t ember dolgozni s szmot tenni, s a kzsbl a maga rszt, bizonyra emberi rszt kivenni. m e az id szellemnek ltet s breszt lehelete ; az ember rzi magt . . . nem mint llat, nem mint moh szrny, hanem m i n t a szel lemi s gazdasgi m u n k n a k egyik tnyezje, ki m a g t mini rszt flismeri, s kvetkezleg a kzjavakban, a trsadalmi m u n k n a k termkeiben rszeslni kvn.

A X I X . SZZAD S Z E L L E M E

91

m e az emberi j a v a k b a n val rszeseds kpezi a tova fej ls i r n y t ; ez az a folytonos trtets az igazi egyenlsg, a politikai szabadsgon tl a szocilis szabadsg u t n . A mo dern embert csak az ragadja meg, ami valamikp e nagy rdek, e nagy problma remnytl s aggodalmtl t van hatva ; ez kpezi rmt s knjt a haldokl szzadvgnek ; ezt a lelket, ezt a szellemet leheli bele a kvetkez szzadba. A X I X . szzadban az ember r lett a termszet eri fltt, de nem lett mg rr a sajt keblnek s az emberi letnek hatalmai fltt, melyeknek dz harca jobban gytri t. mint a termszet ellensges eri. Nem is oldhatta meg a X I X . sz zad a szocilis p r o b l m t ; az mg csak kezddik gazdasgi kialakulsban ; azonkvl pedig a lelklet sem volt meg az igazn nagy s harmonikus m n e k ltestshez. A X I X . sz zad anyagias, elfogult s nz volt, az erklcsit ki a k a r t a k szblni tudomnybl, eszttikjbl, plne mg nemzet gazdasgbl i s ; az ily rvidlt s szkkr szellem szo cilis teremtsekre alkalmatlan. Elbb meg kell hdolni az Isten s trvnye e l t t ; a kormnyrdhoz oda kell lltani az erklcst; tisztelni kell a nagy erklcsi intzmnyeket, elssorban az e g y h z a t : akkor aztn alkalmasak lesznk szocilis alkotsokra. Vagy rviden ms s z v a l : a X I X . szzad jr, fut, iramlik, trtet, de replni elfelejtett; keresi hozz a replgpet; de a gp nem segt, ha nincs leveg hozz ; leveg, melybl a lelkek lnek ; az pedig a hit, az igazsg, az erklcs, melyet az Isten segtsge hordoz, s az emberisg nem papron, de letben vall.

Az engesztels szelleme.
(1901)
7

Van tl a lelkekben is ; nha korszakokon keresztl egyre hl a szeretet s durvul a rokonszenveknek s a nemes rzsek nek vilga. Akik ily korszakokban lnek, a legtbbje nem is veszi szre, hogy mily srt s nyers ez a kzrzs; azok a kevesen pedig, kikben a szomor valsg rzss vlik, ha kzdenek is az ntudatlan nyersesg ellen, ritkn vltoztat h a t n a k rajta alaposan, s szrevtlenl is thajlik lelkletk az engesztel szeretetbe. Az engesztels szellemi vilgban kigyullad ismt szenvedlyes lngokba szeretetk, s krp tolva ltjk szent szenvedlyket egy ket meg nem rt vilgnak rszvtlensgert. A X I I I . szzadtl fogva a szeretet a keresztnysg szv ben lassan-lassan elvltozik engesztel szeretett, azon mr tkben, melyben a keresztny htat az Oltriszentsg fel irnyul. Nem, mintha azeltt nem szerettk s nem imdtk volna az Oltriszentsgben a kzttnk l K r i s z t u s t ; imd tk azt mindig ; a k a t a k o m b k htata a vrtank srjra helyezte az eucharisztit s erejt e szentsgbl m e r t e t t e ; de a vrtani, ifj egyhz az ldzsek nyomsa alatt inkbb az ldozatnak, mint az engesztelsnek szellemt mertette belle. Krisztus ldozat, vres l d o z a t ; ez lebegett eszmny kp a kzkdk eltt s kvetkezleg vgyaik s lelkeslsk erre fel szlltak: legynk mi is ldozatok. Szent T a m s elsznt szava tallt visszhangot lelkkben : gyernk s haljunk meg vele. A nagy egyhzatyk korban sem talljuk fl az engesz tels szellemt az eucharisztia krl. Van sok panaszuk, les, gncsol szavuk ; Nagy szent Gergely ppa elgedetlensg ben a vilg nehzkessge s szellemtelensge fltt mr az utols tlet kzeledtt vrja, s mg sem talljuk meg nluk az h t a t n a k azt a jellemz vonst, az engesztelst. A X . s X I . szzadban a penitencinak meleg ramai jrjk t a v i l g o t ; flrzzk a npeket s szent harcra lelke-

AZ E N G E S Z T E L S S Z E L L E M E

93

sitik Krisztus srjrt; meghalni indulnak az emberek bneik i t penitencibl, de br e lelklettl nem lehet eltagadni az engesztels szellemt, ez az engesztels csak az volt, amely a tkozl fi szavaiban is rezgett, s minden b n t bn llek ben fltallhat. A b n b n meg akarja engesztelni az Istent; bneire gondol, melyekkel megsrtette s haragra lobban t o t t a az U r a t ; e haragv Istent penitencijval, alzatval, b n a t v a l meg akarja engesztelni. De ez az engesztels nem az, mely a ksbbi egyhz h t a t b a n az Oltriszentsg krl mirtuskoszorknt fondik; az az engesztels a sajt maga bneit nzte s azokat le a k a r t a trlni. Az mg nem t u d t a az Oltriszentsgben a tviskoszors, l szvet l t n i ; a n n a k mg nem m o n d t a az r : nzd e szvet, mely annyira szeret, mely i t t szeret, s mely azt akarja, hogy i t t engeszteljtek azt meg, i t t az oltr eltt arcraborulva jjel 11-tl 12-ig; ide hozztok meleg szveiteket, m e r t f z o m ; hideg nekem ez a mostani vilg. Ez ms, ez tbb, m i n t az az engesztels, mellyel a bns No idejben pgy, mint most s a kzpkorban a megsrtett Istent engesztelni a k a r t a . Ez t b b ; ebben az engesztelsben a szeret lelkek a most megsrtett s tvisektl koszorzott szvet l t j k ; az r Jzus szenvedsei nem zrdnak le az flfogsukban a nagypntek dlutnjval, hanem valamikp vgigvonulnak a szzadokon t ; nem korltoztatnak az Olajfk-hegynek halltusjra, sem a Golgothn tszenve dett knokra ; az engesztel lelkek nem tekintenek a mltba, hogy mi volt egyszer, hanem a szeretet csalhatatlan kzvet lensgvel kirzik, hogy ennek a kztnk l szvnek, mely i t t rejlik, mely i t t mi kztnk jelen van, i t t s most v a n n a k srelmei, i t t mi kztnk v a n n a k t e h t szenvedsei is, s ezeket mi nem nzhetjk hidegen, nem rszvtlenl. Ez a most div engesztelsnek szelleme. Ne fljnk tle I Ne fljnk, hogy megzavarjuk Krisztus U r u n k n a k vgtelen boldogsgt, ha szenved szvre gondo lunk, mely most i t t mi kztnk is szenved; ne fljnk, hogy dicssgnek fnyznre felht bortunk, ha az Olajfk hegynek knos imjt oltriszekrnyeink tjn h a l l g a t j u k ; ne fljnk ettl. Non vivitur in amore sine dolore, nem lhetnk szeretettl lngadozva s tviskoszortl krl nem v e z v e ; nem, nem lhetnk szeretetben kn nlkl. Mg emberi szvnk lesz, s a fldn emberi szvek vvdnak s haldokolnak, addig azt az rzketlensgt a boldogsgnak el nem r h e t j k ; bn volna az s nem erny, lettelensg s

94

PROHSZKA OTTOKR

nem tkly. S a szenved rszvtnek e termszetes rzst tagadjuk el az isteni szvtl? Nem, az nem lehet. Jzus rszt vesz szenvedseinkben s boldogtalansgunkban, ez az tviskoszorja, melyet a megdicslt szven m u t a t o t t be Boldog Alacoque Margitnak. Ezen nem ktelkednm soha ; inkbb azt m o n d a n m , nem tudom, hogy hogyan lehet boldog s vgtelenl boldog, ha szenved ; nem t u d o m megegyeztetni a dicssg fnyznt a szenveds r n y k a i v a l ; inkbb ezt m o n d a n m , s meg hajtanm fejemet az rthetetlen eltt, de az Or Jzus szen ved rszvtben nem ktelkednm. S nem ktelkedtek ebben azok a galambszrny, szzies lelkek, kik nem szlltak a kereszteshadak hseivel, csak a kereszt karjaira kik nem ittasodtak meg szeretettl, csak a Krisztus sebeiben kik a szenved szeretetnek viszonzs ban nem szortkoztak a tviskoszornak s a szgeknek tisz teletre, hanem akik szvk sztnben egyenes replssel el talltak a szent Szvbe, az eleven, a megdicslt s mgis tvis koszorzott szvbe. E lelkek sort kikezdi boldog Retinnai Julianna, aki ltomsban ltja az egyhzi vnek holdjt el sttlni, mert az Oltriszentsgnek nincs kln n n e p e ; megjelenik neki az r s beszl vele a hl s fllesztend sze retetrl, melyet szve az Oltriszentsgben sirat. E jelens mozgalmat indtott meg a keresztny vilgban, mely az rnapot i k t a t t a be az egyhzi nnepek sorba, s az imd sze retetet az Oltriszentsg fel fordtotta. R. Julianna nyom ban jrnak az olasz extatikus szzek : Sienai szent Katalin, szent Julianna Falconieri, b . Kamilla Varano ; nem ktel kednek, hogy Jzus az Oltriszentsgben engesztel, rszt vev szeretetet vr, s az r biztostja ket, hogy az igaz htat biztos svnyn jrnak. Szent Magdolna Pazzis ltja, hogy Jzus oldalsebben a szeret lelkek vrr s vzz vlnak. Vrr a szeretet ltal, s vizz a szenveds l t a l ; s br a sze retet mindenek koronja, s br a fjdalom is, ha isteni, sze retetbl fakad, mgis Szent Magdolna szerint az Isten jobban szereti a lelkeket, melyek a fjdalom ltal, m i n t melyek az rvendez szeretet ltal vltoztak t benne. Jzus szvbe hatni s nem szenvedni, az annyit jelent, mint otthon nem lenni e szentsges szvben. S mg vilgosabban verdtt ki a tviskoszor az Oltri szentsgben rejtz isteni szven, s annak kvetkeztben az imd szeretet mg lelkesebben hevlt az engesztels rzel meitl, amita az r Jzus Boldog Alacoque Margitnak

AZ E N G E S Z T E L S S Z E L L E M E

95

m e g m u t a t La sajt dicssges szvi, s e dicssges szvnek tviskoszorja benyomdott Szent Margit lelkbe. Margit m r t u d t a , hogy mit tegyen t u d t a , hogy a tviskoszor mit jelent, s hogy a szv, ha dicssges is, a tviskoszor a l a t t mit rez t u d t a , hogy az r engesztel s rsztvev szere tetet keres. Igen, rsztvev szeretetet 1 S amire lelkes tekintete a tviskoszorzott szvre sztnszeren megtantotta, azt a kvetkez pillanatban Jzus ajkairl hallja : Nzd e szvet, mely az embereket annyira s z e r e t t e . . . melyet emberi kzny, hltlansg s alvalsg b n t ez a szv keres lel keket, kiken vigasza lehetne. Margit, szvemnek lenya, t e hozd szomor, megsrtett szvemnek a viszontszeretetnek s engesztelsnek vigaszt. Jjj ide az oltr el, kivlt a hnap nak els cstrtkn jflkor s engeszteld meg szvemet. m e a szv, mely nemcsak szeret, de vigaszt, engesztelst keres ! Ne emeljk ki ezrt a dicssges Jzust az Isten boldog sgnak h n b l ; ne gondoljuk, hogy szenvedseiben, pana szaiban, vgyaiban elveszti boldogsgt; nem veszti azt el. A szent Szv az Istenben ltja a bn s az erny kzdelmeit, a kegyelem s a szvtelensg h a r c a i t ; ltja a b u k o t t a t s ltja flkelst; ltja a v r t a n k szenvedst s ltja k o r o n i k a t ; ltja a knnyeket s ltja azt is, mint dicslnek meg ltaluk a lelkek ; szval: ltja a vilg vgkiiejlst s a dicssg him nusznak dallama sohasem csitul el egszen lelkben, s ez az boldogsga : Istent ltni dicssgben. De e boldog lts ban nem felejt el minket s rsztvesz, m e r t szeret, bajainkban s szenvedseinkben ; ez a lts nem oltja ki a dicssg fny znt, s Istenben boldog lelke tall rsztvev rzelmeket, melyekkel testvreit, kik szenvednek, rszvttel szeresse. gy van Krisztus U r u n k kztnk ; boldogsga velnk szemben nem vlt rzketlensgg. Azrt tudjuk oly kzvet lenl emberi indulatokkal szeretni Jzust az Oltriszentsgben, m e r t minden tekintetben az emberileg rz szvet tisz teljk krnkben ; ez az emberileg rz szv kelti fl az t sze ret lelkekben az engesztelsnek h t a t t . , lesszk magunk ban ez leters rzelmet; nem beteges tnet az, nem dogma tikus tvely, hanem eleven, val, igaz rzs azzal a szvvel szemben, mely tviskoszortl vezve mutatja be magt. Az engesztels szelleme leszti leghathatsabban az r Jzus Szve irnt val szeretetet, ldozatkszsget, nagylelksget, gy hogy ez rzelmeknek flforrsn is flismerjk, hogy az engesztels szelleme maga a szeretet gykerbl fakad.

A katholikus egyhz helyzete az Egyeslt-llamokban.


(1904)
8

Sokat rtak m r a katholikus egyhz llapotrl az Egyeslt-llamokban, s legtbben elragadtatssal. Ler saikbl dicshimnusz v a g y pen hskltemny vlt, s az llapot tulajdonkpen virgzsnak, hdt terjeszkedsnek^vagy diadalnak minslt. H a l l o t t u n k ekzben ms flszlalsokat is, melyekben nemcsak az elnyk, hanem a htrnyok, nem csak a nyeresgek, hanem a vesztesgek is szba kerltek, s ezeknek m i n t h a kijzant h a t s t rezte volna a szoksos dicsretektl egyoldallag befolysolt olvas. Mintha azzal t e t t e volna flre ilyenkor a c i k k e t : no lm, t e h t az jvilg sem m e n n y o r s z g ; baj, kzdelem, hiny van ott is elg. Magam is gyakran v g y t a m kiokosodni a sokfle infor mcibl s remltem, hogy valamikor majd szemlyes tapasz t a l a t a i m u t n igazodom el a klnfle nzeteken s szedem majd kifogstalan mrlegbe a plus s minust. E r r e meg is j t t az alkalom. F a t h e r Boehm, clevelandi m a g y a r plbnos meghvott h r m u n k a t , Izsf Alajos, Sebk Imre u r a k a t s engem, hogy nzznk el hozzjuk s t a r t s u n k hellyel-kzzel missit, mennyire azt a tvolsgok s a vakcinak szk kerete megengedik. Ez alkalommal mlyebben p i l l a n t h a t t a m be az amerikai viszonyokba, s gondolom, hogy tzetes tletet alkot t a m m a g a m n a k az amerikai egyhznak rtve ezalatt mindig csak az Egyeslt-llamok Amerikjt llapotrl. tletemet az amerikai egyhznak elnyeirl s nehz sgeirl a kvetkezkbe foglalom : Az amerikai egyhz nagy s h a t a l m a s mindenekeltt hveinek szmt tekintve. Impozns a katholikus egyhznak statisztikja, s gondviselsszerek a szmok, melyekkel fllp a vilg eltt, gondviselsszer a tmegek slya, melylyel az Egyeslt-llamok letben rvnyeslt. Hiszen 12 mil li hve s 24 pspksge s rseksge van, holott a X I X . sz-

AZ E G Y H Z A M E R I K B A N

97

zad elejn csak egy pspksget szmllt. New-York ezidszerint a legeslegnagyobb katholikus vrosok kz tartozik ; katholikus lakosainak szma ugyanis meghaladja a msfl millit. Gondviselsszer t o v b b a hitkzsgeknek erteljes s rohamos szervezkedse s fejldse, mert mihelyt a nemzeti sgek, az irek, belgk, francik, lengyelek, ttok, nmetek, magyarok egy-egy helyen n a g y o b b szmban sszeverdnek, azonnal hitkzsgek alaktshoz fognak, templomokat, iskolkat ptenek, plbnikat lltanak. V a n n a k nagy vrosok, hol kt, hrom, st t ugyanazon nemzetisg hit kzsg virgzik. New-Yorkban 100 katholikus templom v a n ; pedig Amerikban nem gy ptik a templomokat, m i n t R m b a n a szecesszi idejben : mvszi hajlamokbl.'hanem hitkzsgi szksgekbl. Az egyhznak trfoglalst s szel lemi elhatalmasodst elmozdtottk t o v b b az egyhzi rendek s trsulatok, a katholicizmusnak e kifogyhatlan er forrsai, melyek egyre fakadnak s vjnak vzereiknek gya k a t s folyamokk dagadnak. Szmtalan kolostor, kollgium, krhz, rvahz, nevelintzet, apcaiskola, t o v b b aka dmia s akadmikus kenyrkeres plykra kpest intzet, mondjuk university v a n Amerikban, melyeket tlag egy hzi rendek s kongregcik vezetnek vagy t a r t a n a k fenn. rzi az amerikai katholicizmus, hogy csak iskolk ltal ver het mlyebb gykeret a valls, s azrt az n t u d a t o s egy hzias sg, ha szereti is a szp t e m p l o m o k a t s millikat is klt azokra, mindenekeltt mgis az iskolkra fordtja figyelmt. Minden egyhzkzsgnek legyen iskolja ez az elv s a praktikus cl. Leghvebb bajnokai ez irnyzatnak a nmetek, kik Ameri k b a n is a legntudatosabb katholikusok s komolyan veszik a hitet. A templom kapuja az iskola, m o n d o t t a messze nyugaton, Omahban, a francisknus gvardin s nmet plbnos, ki, mellesleg legyen emltve, nagyon panaszkodott, hogy sok magyar-svb kivndorl mily kevss van kiok t a t v a a hitben. Az iskola-gyben is legeli llnak a nmetek. S azrt kifogsoljk gyakran az ir pspkket s papokat, hogy nem srgetik elgg ezt a ltflttelt, s elviselhetnek tartjk, ha a gyerekek h i t t a n r a az gynevezett sundayschoolba, vasrnapi iskolba jrnak, pedig ott nem is papok, hanem angol, airis missek t a n t a n a k , klnben pedig a public school-t ltogatjk. Ezek az llami iskolk azonban nagyban klnbznek a mi llami iskolinktl, m i u t n azokban egy ltalban nem t a n t a n a k semmifle h i t t a n t . Lehet, hogy az airisok e rszben knnyelmebbek, de ezt a kifogst nem szaProfrszka : K o r u n k lelke. 7

98

PROHSZKA OTTOKR

bad ltalnostanunk ; m e r t hiszen k is igen sokat ldoznak az egyhzi intzetekre, s a pspkk legtbbje nem b a r t kozik meg a public-school s a sunday-school kzt megosztott nevelssel. Msodszor, a katholikus egyhz ereje Amerikban a lelkes, mlyenrz, katholikus npeknek immigrcija. Amerika ugyanis a pnzt leszmtva, minden tekintetben az vilgbl l. Lel ket s vrt is onnan kap. A llek lassankint thasonul, a vr s az let tamerikaiasodik, a nemzetisgek idvel elvesznek, s a jvevnyekbl angolok vlnak : de eredetileg is, meg mg most is Amerika hitet, erklcst, t u d o m n y t , mvszetet az vilgbl nyer. Nagy elnye ily krlmnyek kzt a k a t h o likus egyhznak, hogy a katholikus immigrci tlag Eurpa keresztnysgnek legjavbl, az r-, nmet-, lengyel-, fran cibl val. Ezekhez hozzszmthatjuk a t t o t is, kik h s lelkes katholikusok, s i t t nemzetisgk n t u d a t n a k ki fejldsvel a katholikus egyhznak ntudatos hveiv neve ldnek. Amerikban a magyarok organizci tekintetben ssze sem hasonlthatk a t t o k k a l ; ezek nagy elnyben vannak. jabban az olasz immigrci is nagy, de mivel tlag Dl-Olaszorszgbl s Sziclibl indul ki, azrt hitvny ele mekkel terheli az amerikai katholicizmust. Az amerikai pspkk panaszkodnak a benyoms fltt, melyet a kzel Rmhoz s krnykbe val olasz katholikusok az ameri kaiak lelkre tesznek, s krlbell megegyeznek a boldogult Simor Jnossal, ki azt m o n d o t t a , hogy az risten a kt leg h i t v n y a b b npet vlasztotta ki a kt szvetsgnek hordo zjv : az szvetsgben a zsidkat, az jban az olaszokat. Az egyhz erejnek harmadik forrsa a legteljesebb sza badsg. Amerika tnyleg a szabadsg vilga. Szinte sok v a n belle, s nem hiszem, hogy az llam sokig megmaradjon ily laza szerkezetben. I t t nem proteglja az egyhzat az llam, de nem is bntja. Legalbb mint szervezetet nem, m e r t nem fr hozz. A katholikusok azrt mgis megrzik i t t is, ott is az llamban rvnyesl szabadkmvessget, kivlt hivatalokbl val kicseppensben. Szabadkmves sok van ; zsid is rengeteg, s azrt nem bzom e szabadsgnak tlhossz letben. Most azonban a szabadsg mondom mg teljes. Az egyhz llthat iskolt, t e m p l o m o t ; nevelhet n e m z e d k e t ; mindezt teheti, ha van pnze 1 Az egyhz megvlaszthatja pspkeit, plbnosait, ahogy akarja. A n e w yorki rsek arnylag fiatalember ; a saint-louisi 42 ves. Ezek vizitlnak, jrnak-kelnek, tesznek, ahogy s a m i t akarnak.

AZ E G Y H Z A M E R I K B A N

99

Igaz m o n d o m hogy nem is proteglja az egyhzat sem szolgabr, sem miniszter. De az amerikaiak nem is kvn n a k az llami protekcibl; m i n d e n t t ezt mondogatjk eurpai interjuvolknak I Az egyhznak negyedik elnye a np kzremkdsnek s az episkoplis abszolt hatalomnak valamelyes kombincija. A np alaktja meg az egyhzkzsget, az jr u t n a , ha vala hol sszeverdnek az atyafiak, az buzgalmuk adja az iniciat i v t az egyhzkzsgeknek alaktsra ; gyakran k szerzik meg m a g u k n a k az vilgbl a p a p o t is. A p n z t is k adjk ; a kollektorok a npbl valk, s az elszmols nyilvnos. De mindennek dacra a templom nem a n p ; nem a np ren delkezik bent, hanem az egyhz. In concreto, egyhzmegyei bizottsgnak nevre v a n betblzva, melynek a pspk is, meg a generlis vikrius is a tagja. H a ez a bizottsg vala hogy megbomlank becsletben, eladhatn a t e m p l o m o k a t . Az egyhzkzsg t e h t az embereknek terhe is, de alkotsa i s ; fizetnek r, de szeretik, hisz az vk ; nem a klrus ; s a jus canonicumon mgsem esik kr, st gy szortja rendre s a kell jogignyek korltai kz a hveket, hogy az ember csodlkozik. A katholikus egyhz tdik erforrsa: a pnz, a gazdagsg, melynek ezidszerint rvend Amerika. California, a RockyMountains, Alasca dntik az a r a n y a t , a v d v m vdi az i p a r t s azzal e g y t t a magas brtteleket. Amerikban tnyleg rengeteg sok a pnz s a k e r e s e t ; hozzfoghat nincs a vilgon. Hogy nha a gazdasgi viszonyok i t t is rosszabbra fordulnak s sztrjkok boronljk fl a gazdasgi egyenslyt, azon nem szabad csodlkoznunk, m e r t az kikerlhetetlen. Az egyhz pnz nlkl nem fejldnk ; nem pthetne templomokat, nem t a r t h a t n a fl iskolkat. Most tnyleg mindezt megteheti, m e r t sok pnzt k a p hveitl. Az airisok, a lengyelek s ttok, a nmetek nagyszer ldozatokat hoznak egyhzi clokra ; a magyarok szintn beleneveldnek ; legrosszabb fizetk az hes olaszok 1 A katholikus egyhz hatodik elnye: az ntudatos egyhzi fejldssel lpst tart buzg hitlet s a papsg rszrl az apostoli szellem. Elkpzelhet, hogy azok, kik jszntukbl lpnek be az egyhzkzsgbe s k i t a r t a n fizetik az egyhzi adt, nemcsak ragaszkodnak az egyhzhoz, h a n e m lnek is az egyhz parancsai szerint. Az egyhz ntudatos letre u t a l t papsg is r van szortva, hogy igazn k o r r e k t s apostoli legyen. N e m lehetnek i t t pictus-masculusok, hanem csak 7*

100

PROHSZKA OTTOKR

dolgoz papok, ssze kell t a r t a n i u k hveiket, gyakran nagy ldozatok s nagy megalztatsok rn is. A kls sszetart son kvl a bels let fejlesztsre kell gyelnik, m e r t hiba, a zsebhez a szven t j u t h a t n i . Llek kell az ldozathoz. Ez elnykkel s erforrsokkal szemben azonban r kell m u t a t n o m a nehzsgekre is. Ezek is risiak. Els nehzsg: a nagy erklcstelensg s vallstalansg. Mikor mi az amerikai egyhzrl beszlnk s a nagy szmokat emlegetjk, nem gondoljuk meg, hogy ez csak egyik oldala az remnek. De mit m u t a t a msik oldal? Nagy vesztesgeket. Az emigrcinak nagy rsze elvsz a katholikus egyhzra nzve. Sokan aposztailnak s felekezetlenek lesznek, kivlt, h a oly vidkekre kerlnek, hol a katholikusok kevesen,,van nak. Ugyancsak rossz sorsuk v a n a farmereknek is, kik az elvaduls veszedelmben forognak, templomok, iskolk nl kl. Soha sem t u d t a m lelkeslni a farmszisztmrt, mely pen a mvelds el grdt risi a k a d l y o k a t s az egytt rzst s a kztevkenysget sztforgcsolja. A katholikus emigrci ily krlmnyek kzt m o n d h a t n i hveinek felt veszti el, s h a most 12 milli hve van, tulajdonkpen 24 millinak kellene lennie. Ameriknak erklcsisge s vall sossga klnben is rendkvl szomor. A szektk, h a sz m u k milli is, de erejk sznalmasan gynge. Gondoljk csak el, t. olvasim, hogy Ameriknak 80 milli lakossgbl, 40 milli felekezetlen, s ezek kzt a keresztels nem is divat. Az erklcsisg s z o m o r ; a kt-gyerekrendszer l t a l n o s ; a prostitci borzaszt ; a hzassgi elvls mess. Ez valban nem a vallsossgnak s az erklcsi haladsnak talaja, melybe csak el kell vetni a katholicizmus magvt, s az magtl kalszba n. Msodik veszedelme az egyhz fejldsnek: az elamerikaiasods, rtem ez a l a t t az emigrlt nemzeteknek elangolosodst. Jelenleg a lakossgban sok a j, konzervatv elem, s ezeket az si tradicik keretben mindeddig mg a nemzetisgi n t u d a t s a honi nyelv is tartja. Az pedig nagy h a t a l o m . Ezek az immigrltak legnagyobbrszt mg nem amerikaiak, h a n e m eurpaiak ; hiszen vissza is trnek sokan. De akik vissza nem trnek, t o v b b az i t t szletett gyermekek, azok m r elamerikaiasodnak, elangolosodnak. Lehetetlensg, hogy a msodik vagy pen a harmadik nemzedk el ne angolosodjk. Azt meg kell bmulni a helysznn. S mi lesz aztn bellk? Amerikban nemcsak a szabadsg, de a szabadossg is nagy ; a nevels h i n y o s ; a tekintly tisztelete idegenszer, sdi

AZ E G Y H Z A M E R I K B A N

101

elem. Mit lehet a nevelsben s a nemzedkeknek ilyen krl mnyek kzt val talakulsban elrni? Azt majd a jv m u t a t j a meg ! D e hiszen gy-e azrt pit az egyhz annyi iskolt s annyi intzetet, hogy e destruktv irnyt ellen slyozza? Mindenesetre; de mgis fls, hogy az ameri kai nemzetsgek nagyon is megrzik a fegyelmezettsg hinyt. ' ' . Harmadik nagy nehzsg: a fluktals. Amerikban mg semmi sem llapodott meg ; n e m az llam, nem az egyhz, nem a nemzet, nem a trsadalom. A tradicik oly k u r t k , hogy azokkal npeket sszektni nem lehet. Az egyedli amerikai npktek ezidszerint a jobb lt, * a j kereset, a pnz. Tudom, hogy az amerikai zszl bszkn lobog, hogy a szabadsg bvs sz, hogy az amerikai sas elsznt, s nem csak szrnyait csattogtatja, h a n e m ragadoz csrvel vagdalzik is. Mindezek dacra azt mondom, hogy ezt a 80 milli embert elssorban a dollr t a r t j a egybe. A trsadalom s neve zetesen a kzgazdasgi llapotok most mg vulknon ll nak. A yankee-k ezt nem hiszik e l ; de majd tapasztalni fog jk, mihelyt a gazdasgi viszonyok rosszabbodnak, s a ltrt val kzdelem kegyetlenebb vlik. Azt m o n d h a t n i erre, hogy ez a gazdasgi feszltsg s bizonytalansg mshol is n a g y ; igaz, de mshol a trsadalmi intzmnyek megcsonto sodtak, s a trsadalom i n k b b elsorvad, semhogy trsadalmi gykeres elvltozsnak legyen ldozata. Nem gy Amerik ban. I t t a fahzakat csak gy lehet kalapccsal sztverni, mint az efemer trsadalmi alakulsokat. A kezdemnyezsnek s ki ne malakulsnak hullmzst megrezte az egyhz is. V e t d t t ide is sok szemt, a k r a npet, a k r a klrust vesszk. Sok dollr-vadsz zte i t t sza badon a d o l l r v a d s z a t o t ; sok megbzhatlan, haszontalan, veszeked pap halszott a zavarosban. Most is halsz egyn hny. Akik e jelesek kzl sszevesznek npkkel, azokkal mg csak elbnik a pspk ; de mit csinl azokkal, kik a np kegyt meg t u d t k nyerni, vagy gyes pnzmanipulcik kal zsebkben tartjk hveiket? ! Ha szuszpendlja vagy elteszi m s parkira, nem m e n n e k ; h a n e m skizmba ragadjk s sodorjk az egyhzkzsget/ E r r e is van i t t elg plda. Tovbbi nehzsge az amerikai katholikus egyhznak: me gint csak a dollr, de ms tekintetben. A npnek folyton fizetnie kell. Fizess s ismt fizess ! ez a jelsz. Fizess a templomban s fizess otthon, majd hogyha a pap a hzi kollektt meg-

102

PROHSZKA OTTOKR

tartja. Igaz, hogy a np tudja, hogy mire megy a pnz ; igaz az is, hogy fizethet, s hogy huncut gazember, akinek min denre kerl, csak a templomra nem ; igaz az is, hogy amerikai emberre ms benyomst tesz a folytonos perselyezs s koldu ls, m i n t r n k e u r p a i a k r a ; m i n d e n t sszevve, mgis azt gondolom, hogy az egyhzat a b b a a kelletlen rzelmi keretbe lltja majd bele ez a szoks hveinek szvben, melyben az llam ll az adkvetels folytn. A papokra nzve szm talan megalztatsnak forrst kpezi a kollekta ; a np gy nzi papjt, m i n t akit fizet s mint akitl kvetelheti, hogy is ezzel az n t u d a t t a l lpjen fl vele szemben. Nem mondom, hogy ez szably, s hogy gy trtnik tnyleg m i n d e n t t ; csak a t t l t a r t o k , hogy az amerikai egyhz knnyen bele evez a nppszicholginak e laguniba. E g y segthet rajta, az az egyetlen hatalom, mely az egy hzat m i n d e n t t tartja, s h a nem br rvnyeslni, hinya meg is b u k t a t j a , s ez a papsgnak igazn apostoli szel leme, mely nemcsak ltja a nehzsgeket, h a n e m meg is kzd vele. Ez elnyk s htrnyok, ez erforrsok s nehzsgek sszfoglalatbl alkotom meg n m a g a m n a k az amerikai egy hz helyzetnek kpt. Gondolom, hogy az rnykkal nem stttettem el a fnyt, s hogy a homly nem nyelte el kpe men a sznt. De msrszt megvtam m a g a m az egyoldalsg n a k tudatlansgtl s v a k s g t l : ltok 1 Nemcsak ltok, de bzom is. R e m n y e m van, hogy az amerikai egyhz hiva tsos, apostoli p a p o k n a k kzremkdsvel tgyrja a nem zeteket, keresztnyekk neveli a nemzedkeket s elsrend tnyezv vlik egy egysges Ameriknak megteremtsben, de addig mg vrt s verejtket izzad embert emszt m u n kban ! Impozns nagysgban ll eddig az egyhz Amerikban : nemcsat b e v e t t vallss lett, nemcsak t r t exisztencinak rvend, h a n e m tiszteletnek s elismersnek ! Szp s ers az amerikai egyhz 1 Tudom, hogy rngatznak az idegei is, t u d o m , hogy rnyk borul az szellemds arcra is, s szemeinek fnye gyakran knnyben trik m e g ; de az az egy sg, az a szentsg, az a katholikus, apostoli vons, mely Krisztus egyhznak jellege, el nem vsz rla. Egysge p r a t lan ; szentsgt az Eucharisztiban lak r Jzus inspirlja. A szektk vele szemben tehetetlenek, m e r t evangliumukat sztszedi a sztklnbzs, s templomaik resek. Beszlnek k is, de a szveket meg nem trik lelket elvltoztat peni-

AZ E G Y H Z A M E R I K B A N

103

tenciban. Nem gynnak, nem ldoznak. B m u l t a m azon, hogy mily h a m a r vesztik el els buzgalmukat s vlnak res formalitsokk a klnben lelkes szektk, amilyen pl. az anabaptizmus. New-Yorkban az a n a b a p t i s t k m r lehltek. Az egyhz pedig el nem v l t o z i k ; s ha hvei buzgalma le is hlt, de az oltr t i t k n ismt lngra gyl 1 Az Isten kegyelme, apostoli m u n k b a n kivltva, bizto stja majd az amerikai egyhznak szerencss tovafejldst.

Amerikai szellem.
(1904)
9

Azt rtk a minap nekem Amerikbl, hogy ha mg egy szer odamegyek, tbb ugyan vissza nem jvk, m e r t hogy meglincselnek; ezt a szvessget azrt tennk meg nekem, m e r t hogy hsgesen lertam ket az Alkotmny-ban. E fenyeget veszly dacra megint csak Amerikrl szl nekem, s a m. t. kznsg hihet szavamnak, m e r t Amerik ban a lincselsbl csak azrt j u t n a ki nekem, amirt i t t a szeldebb vilgban be szoktk trni az ember fejt, t. i. ha igazat mond. Mgis csak vonakodva a d t a m r mg be nem t r t fejemet e felolvassra. szrevettem ugyanis, hogy Esz tergom is ersen amerikaiasodik s gy tn lincselshez is szokik. S ugyan mi az a szembeszk amerikai vons s Esztergom legjabb arculatjn? T n bizony a villamosvil gts? Dehogy a z ; villamosvilgtsban a k r h n y szsz falu is tndklik o t t lent Erdlyben, s villamosvilgts lesz nemsokra zdon, Bolyokon, Cspnyon, ott Palciban. Vagy taln az let megifjodsnak vgya leng vgig Eszter gom fltt, mely a villamosvilgtshoz nem csatakot, h a n e m aszfaltot kvn, azon jeles esztergomi pota szavai szerint:
Szegny volt a vros, A m i t k a p o t t , azt falt, De most mr, h o g y gazdag, Kell neki az aszfalt.

S ismt egy msik szerint:


Fnytengerben frdik mr az egsz vros, Csak a h u p s talaj n e l e n n e o l y sros.

H a vonaglik is kultrlelkekben ilyenfle elfojtott shaj, a tnemnyes letmegifjlsnak mintja nehezen l ki a Vas kapu sttszrke sziklira, hogy lelejtsen hozznk a Kerek bereknek elsimul hullmvonaln. Vagy t n megindult a strzsahegyi veghuta zeme, s ablakaibl amgy amerikaiasan sugrzik az olvadt veg izzsa? Biz az sem indult meg

AMERIKAI SZELLEM

105

mg, h a n e m o t t gunnyaszt a novemberi kdben, s nveli esztergomi rszvnyeseinek vigasztalan s osztalktalan b b n a t t . Vagy t n flszktt amerikai h a l a d v n y b a n Eszter gom lakossga s nagyvross kszl lenni? Nem, n e m ; nem ezek az amerikai vonsok verdtek ki rajtunk, h a n e m sok sok mrtfldnyi drt s jkora erdre val pzna frdott s Esztergom a r c u l a t b a ; ezt nzem n vrosunk a m e rikaiasodsnak. Minden amerikai vros ugyanis csupa pzna s drt, drt s p z n a ; csakhogy mg Amerikban nemcsak res s termketlen sz rezgse s rossz kvezetet, fldbesp pedt hzakat, kihalt u t c k a t megvilgt villamossg iramlik a drtokon, hanem teremt igk vibrlnak s gpeket hajt er v g t a t b e n n k ; addig Esztergomban ez az amerikai vons h i n y z i k ; ezt meg kell teremtennk, ennek nagyra nevelsn sokaknak sokat kell fradozniok, s ez amerikai szel lem fejlesztsre irnyul flolvassom. E clzattal llok most ki a m . t. kznsg el. H t mi is voltakpen ez az amerikai szellem? Amerikt ugyanazon eszmk jellemzik, ugyanaz a t u d o m n y , technika emelik, melyek E u r p t . Hiszen Amerika voltakpen Eurp bl l ; innen k a p vrt, tehetsget, tudst, hitet, erklcst, gondolatot, eszmnyt. Innen k a p rzket s j zlst; a m vszetben pgy, mint az tlapot vve. St Eurpbl k a p t a a non-plus-ultra szakcsnt. Elrulhatom ugyanis, hogy New-Yorkban 4000 magyar szakcsn vitzkedik h a v i 8 0 90100 korona fizetssel. Fejldsnek energii, tavaszi vetsnek magvai ide, mihozznk valk, innen szakadtak k i ; de Amerika jl forgatott, szzies talajt nyjt e magvets nek, elsznt lelkeket, j krlmnyeket j u t t a t az energik n a k ; t r s a d a l m a t , t e h t szntfldet, az eurpai trsadalmi nehzsgek grngyei, rgei n l k l ; nemzedkeket a t r a dicik nyge nlkl, eurpai ert az eurpai letnek terhelt sge n l k l ; ez az j vilg, m e r t igazi j vilg, az rzsnek, a gondolkozsnak s a tevkenysgnek j vilga. Amerika mint jvilg nem a hegy-vlgy, a prairie-k, a Niagara, az desviz tengerek, Colorado, Yellowstone-park ; mindez geo grfia s nagyon is rgi vilg. Amerika nem a gyrak, az risi dinamk, a gpszrnyetegek v i l g a ; mindez technika s m r okozat, de nem ok. Epoly kevss m o n d h a t Ameriknak az r, lengyel, olasz, tt, cseh, knai, nger, magyar, francia, nmet nyzsg t m e g e ; az Babilon, de nem Amerika. Ame rika m i n t j v i l g : az amerikai szellem, vagyis az uralkod nzetek, a flfogs, az a k a r a t ^energija, a tevkenysgein-

106

PROHSZKA OTTOKR

dlete, az irnyzat rzsben s vgyban, a tendencik szve dke, mely leereszkedik a lelkekre, amely aclnl kemnyebb s pkhlszlnl finomabb erezetbe hlzza bele az egyni sget s talaktja amerikaiv. Az amerikai szellem <nem> a hideg nzsnek, nem a kegyetlen konkurrencinak szelleme kizrlag; hasonlkp az amerikai szellem nem a kmlet lensgnek s a durvasgnak lelke, br ebbl az esszencibl ott nagyon sok v a n ; hanem az a realisztikus irny, mely elssorban a m u n k r a , az zletre, a boldogulsra irnyul, s nyitva t a r t j a szemt, hogy minden pillanatban ers marok kal ragadja meg a szerencst. E szerencsnek egy fejld vilgnak kombincii kzt s az ers maroknak a vllalatok belthatatlan j t k b a n t g tere nylik 1 Milli s milli emberre v a n mg Ameriknak szksge, mg a Chicagtl n y u g a t r a fekv jvilg csak t r heten is benpesedik; vrosok kellenek neki, nagy, hatal mas, komfortos vrosok a b b a a geogrfiai rbe, melyet meg veten csak West-nek hnak a mvelt East-tel szemben ; e fladatok megoldsval pedig risi m u n k a jr egytt nagy kereslettel s az anyagi boldoguls j chance-aival. Teremt lehelet lejt vgig Amerikn, e lehelet daglytl feszti ki s csattogtatja az amerikai cmer sasnak s z r n y a i t ; az let lelke rad ki a mrhetetlen rnkra, s kulturlis m u n k b a n nti ki rjuk l d s a i t ; vilghdtssal llunk o t t szemkzt, melyet nem karddal, hanem ekevassal, nem buzognnyal, h a n e m kalapccsal eszkzlnek, s melynek n y o m b a n nem romok ijesztenek, h a n e m kalsz s virg fakad a pusztk mrhetetlensgben. E szellem tempja a gyors emelkeds; feszl, fakad itt minden. Sok embernek s mindig tbbnek van sok s mindig tbb s nagyon jl fizetett munkja. A vrosok oly gyorsan nnek, mint a gombk, s oly erteljesen, mint a tlgyek. Megltszik rajtuk a sietsg, az egyszersg, de sehol a szegnysg. Amerikban a szegnysg is csak i m p o r t ; koldus pedig nincs. Egy, st kt milli lakost szmll vros, milyen Chicago tven v a l a t t l e t t ; 6080.000 lakost szmll vro sok m r szernysgrl beszlhetnek. Nemde ez egy rohamos, erteljes gazdasgi fejldsnek szelleme 1 Mik vagyunk mi ez amerikanizmussal szemben? A mi vidki vrosaink alig v r o s o k ; kicsinyek, m e r t mg nem fejldtek ki, vagy kicsinyek, m e r t tprdttek s vissza fejldtek ; inkbb a m l t n a k adatai, m i n t az ers jelennek tnyezi. Amerikban a m l t b a n semmi sincs, csak v g t a t indin, mely fejbe klintja a spadt-arcot; nincs a m u l t -

A M E R I K A I SZELLEM

107

bari ms, m i n t Mohikn s b r h a r i s n y a ; de a jelen minden. Nlunk a jelen nmagban mg kevs s kicsiny. Amerik b a n a jelen dolgozik, s a m u l t nem ll t j b a ; nlunk is a jelen iparkodik, de a mult lpten-nyomon koloncokat vet lbai kz. Amerikban a vrosok fejlenek, nlunk Buda pesttl jvidkig s fl Pozsonyig alig van emelked vro sunk. Ott millik kelnek fl s azt mondjk : amerikaiak v a g y u n k ; a mi trvnyhatsgi vrosaink laki, h a Budapes t e t leszmtjuk, 1850-tl 1890-ig 500.000-rl csak 800.000-re, a rendezett tancsak pedig 739.000-rl 1,108.000-re sza porodtak ; ezalatt az egyetlen Chicago nagyobb haladst t e t t , m i n t Budapest s a trvnyhatsgi s a rendezett tancs vrosok sszevve. Ez az ifj ris 50 v a l a t t egy szerny telepbl k t milli lakos vross izmosodott! Ilyen fejldst nem ismer a vilgtrtnelem. Nem lehet hozzhasonltani Parist, nem Londont, a tbbi meg szmba sem jhet. Igazi vilgvros klnben is az egsz vilgtrt nelemben csak kett v a n : R m a s N e w - Y o r k ; az egyik az vilgban s az korban, a msik az jvilgban s az jkor ban. A rgi R m b a n is sszegyltek a nemzetek, s kln vrosrszeken laktak a zsidk, a szkithk, a szrek, a szarma t k ; gy v a n New-Yorkban i s ; itt kln laknak a zsidk, a knaiak, a ngerek, az elit-angolok, kln szedeldzkdnek, amennyire a gyrak engedik, a nmetek, magyarok, ttok, francik, olaszok, lengyelek, csehek, norvgek, szrek, s ott azutn hitkzsget s iskolt alaktanak : mind ott, l s senki sem bntja, s mindenki k a p m u n k t , ha nincs pen valami gazdasgi krzis, s h a rti a dolgt. St New-York elnyben v a n R m a fltt, m e r t a R m b a ksbb znl npek, a gtok, hunok, vandlok, longobrdok, herulok, mind csak gazdagodni mentek, de rabls ltal a k a r t a k g a z d a g o d n i ; New-Yorkba is znlik a vilg s gazdagodni akar, de csak m u n k a ltal. S i t t kis politikai kitrst engedek meg magamnak. A magyarok Amerikban, kik az jvilg fejldst szemllik s haznk maradisgval sszehasonltjk, kik si, de sdi s tprdtt vrosainkat az amerikai vrosokkal prhuzamba lltjk, s azutn azt a krdst vetik fl: mirt nincs ez nlunk, ez az let, ez a gazdasgi fllendls, egy szvvel szjjal azt kiltjk : azrt nem megynk semmire, m e r t nincs nll v m t e r l e t n k ; azrt bukdcsolunk i t t az idegenben, nehogy hen haljunk a hazban, mert iparunk nem emelkedhetik ; szval az amerikai magyarok, ha nem is fggetlen-

JOS

PROHSZKA OTTOKR

sgiek mind, de tlag az nll v m t e r l e t h v e i ; a gazda sgi, az ipari fejlds, a sok vllalat, a kifogyhatatlan m u n k a imponl nekik, s ha nem is haragusznak hazjukra, de meg sajnljk maradisgt s szegnysgt. Amerika mindez rzelmekkel nem trdik, hanem sz vesen fogadja be a tisztessges, munks npet, s j u t t a t neki nemcsak kenyeret, hanem pecsenyt s ltaluk egsz Eurp n a k tmntelen dollrt. Hogy meddig veszi szvesen Amerika a bevndorlst, arra a z t mondom : meg vagyok gyzdve, hogy csak addig, amg rdekei kvnjk. Mert n e m akarja gazdagtani Eurpt, s nem is hlbl anyja irnt, az vilg irnt, viseli el, hogy milli s milli dollr munkabr gurul jon el Olasz-, Magyar-, Nmet-, Csehorszgba, s legjabban m r a Libanonba, Szriba ; hanem azrt t r i ezt a vrvesz tesget pnzben, mert eddig rszorult az eurpai vrre m u n k a erben. Mr is rebesgetik, hogy az Egyeslt-llamok kor mnya t r v n y t hoz, mely szerint szabad a bevndorls, de csak gy, ha amerikaiv lesz a bevndorolt s tbb nem megy vissza. Mg gy sem lehetne a pnzlefolyst megakadlyozni. Annyi pedig bizonyos, hogy Amerika rszorul a bevndor lsra, s alig fog intzkedst hozni, mely a z t megcsappantja. A knait ugyan kitiltja vagy megszortja bevndorlst, m e r t az teljes elszigeteltsgben l, nem klt s mg tetemt is Knba kldi, de a tbbi nemzeteket szvesen ltjk, s nincs ellen szenvk ellenk; jabban legfljebb az olasz ellen fordul a kzhangulat anarchikus zelmei miatt. S remli-e Amerika, hogy flszvja ezt a sok tengernyi npet s tidomtja egysges nemzett? Sok ereszben a prfta pro et contra; nmelyek vgzetes zllst jsolgatnak, hogy n e m lehet e npvndorlsi zrzavarbl egysges nemzet, msok meg a npkeverkbl egy szebb, letrevalbb race-t reml nek. Amerikt ezidszerint ily gondok n e m igen zavarjk. A krds theorijval nem sokat trdnek, hanem azon van nak, hogy sszes erikkel, nevezetesen pedig a gazdasgi let hatalmas fllendtse rvn emeljk hazjukat, k gy o k o s k o d n a k : adjatok az embereknek enni, inni, j lakst, fesztelen letet, fejlessztek ki hatalmasan a gazdasgi vil got, s akkor biztosak lehettek rla, hogy az emberek nem szknek meg, hanem h amerikaiakk neveldnek. Ezid szerint is minden ez emelkedsen dolgozik, a gazdasgi fejl ds pgy, mint a nlklzhetetlen erklcsi erk, nevezetesen az embernek s a munknak nagyrabecslse s a korrekt zleti szellem. E z az zleti szellem gyors s erteljes temp-

A M E R I K A I SZELLEM bari mozgst gpet, embert, az emberben az agyat, a lbat, a k e z e t ; neki sok s siets dolga van. Mindentt rohan s fut, fnt, lent, oldalt, fld a l a t t s az elevated-vaston a levegben. Time is money . . . a time pedig rohan s meg nem ll, s a dollr is gurul s az idvel versenyt rohan ; az id a nagykerk, a dollr a kiskerk az amerikai zleti let velocipedjn, s ezen iramlik a yankee s a yankeev nevelt idegen. J e l s z a v a : gyorsan s okosan. R o h a n i t t m i n d e n : v o n a t , ember, lift. Nekik az expresszvonat m r lassan m e g y ; pla ktok hirdetik a new-yorki-chicagi diamond-expresszt, a g y m n t expresszt. Mikor a yankee az expresszen l, akkor is dolgozik, hirdetseket betz s reklmokat f a r a g ; s mikor a v o n a t megll, t o v b b rohan villamoson, velocipden; a velocipdrl is leugrik s a liftbe szalad, s az felviszi t a leg albb is nem szp, ha ugyan nem csnya sky-scraper, vagyis felh-karmol hznak 15-ik vagy 20-ik emeletre. Mindentt lift szolgl, s fizetni sem kell rte, s e rszben jobban j r u n k mi modern emberek New-Yorkban, mint Martialis pota R m b a n , ki a szintn magas rmai h z a k b a n 200 lpcsn iparkodott fl a kakaslre. De azrt az amerikai gyorsasg nem a fallstafi atkos hamarsag, s ne gondolja senki, hogy az embert Amerikban egyre h t b a s oldalba lkdsik s le gzoljk ; az is mese, hogy az amerikai oly pnzhajhsz dollrvadsz v o l n a ; hisz a t e m p e r a m e n t u m a hideg s jzan, hanem igen kivl zletember, ki nagy energival dolgozik s nyitva t a r t j a a szemt. De Ameriknak legfbb erklcsi ereje az embernek tisz tessges s becslt pozcija, a m i t n az amerikai trsadalom demokrcijnak hvok. Amerikban az emberek egyenlk. Nemcsak, hogy ott nincs se herceg, se grf, se br, se lovag, hanem ami a f : Amerikban nincs paraszt s nincs r. E z t egy echt-eurpai ember nem is rti, vagy azt m o n d j a : hisz nlunk is egyenl paraszt s r ; nincs paraszt s nincs r, hanem csak polgr. Igen nincs a papiron, a trvnyknyv ben, de igenis v a n a valsgban, az letben ; hisz mg a r u h a is klnbsggel v a n nlunk az r s paraszt kzt. Amerik b a n az nincs. De h t hisz Amerikban is v a n n a k fldmvesek, farmerek ! Igen v a n n a k ; csakhogy a farmer nem paraszt. A paraszt a kzpkori rendi trsadalomnak fogalma. E fogalmat tartalommal rzs s cselekvs tlti ki. A mi parasztunk n t u d a t a az, hogy paraszt s szolga s alattval s alval, s hogy az r r, s hogy a paraszt, az rra dol gozik, az meg hozztrli a csizmjt. Az egyenjogsgnak s

110

PROHSZKA OTTOKR

az egyenlsgnek a mi parasztunk rlni mg nem t a n u l t meg, m e r t mg nem tapasztalta. Hogy bnik nlunk paraszt tal finnc, csendr, erdr? Hogy b n n a k gyakran cselddel, szolgkkal az eurpai, kzpkori urak, s a kalauzokkal a vonatokon az utasok? ! Igen, de mi lesz mondjk h a a parasztnak, cseldnek, kalauznak megn a szarva? Ne njn meg n e k i ; de mi se dfkedjnk, m e r t akkor a mienk m r is m e g n t t ; ne legyen neki szarva, de neknk sem ! Amerikban, ebben az igazi demokrciban az llam nem az a szemlytelen istensg, melynek fl v a n ldozva, ki v a n szolgltatva minden : ember, rzs, tisztessg, boldo guls, vagyon, rdek. Nlunk az llam inkbb nyg a nya kunkon, adprs, a zsebnket nyz intzmny, a brnket s vrnket tekintve. Nem annyira oltalom, m i n t i n k b b veszedelem. A demokrciban az llam nem tlteng, st letet megobstrul hatalom, h a n e m vdelem s oltalom s a szabad mozgst biztost intzmny ! Demokrciban nincs brokrcia ; a brokrcia a legutlatosabb s a leg ostobbb formalits. Filozf oly ostobasgot ki nem gondolt, amilyet a brokrciban szemllnk. Amerikban nincs brokrcia ; o t t lehetleg kevs dolga akad az embernek vgrehajtval, szolgabrval, jegyzvel, pennkkal s kala mrisokkal ; inkbb a k a r n a k embert segt rendetlensget, m i n t embert agyonboldogt rendet. A demokrciban is v a n n a k gazdagok s szegnyek, de koldusok nincsenek. Hogy a flsges np a npflsg orszgaiban henhaljon, azt amerikai be nem v e s z i ; az csak eurpai valra v l t kptelensg. Amerikban koldus n i n c s ; csak a gpek ldozatai lehetnnek ilyenek; de azokat is hathatsan vdi a baleset ellen val biztosts. Hogy pedig Amerikban a demokrcit ily tisztn meg valstottk, annak oka az, hogy Amerikban nem volt kzpkor, s az vilgbl sem v i t t k t a kzpkort. Mert kezdet ta Amerikban fleg az let hajtrttjei, szerencse vadszok s kalandorok znlttek, az vilgnak elgedet lenked elemei, kik h t a t fordtottak E u r p n a k s sszes gytrelmeinek s knjainak, s nem hordtak magukkal m s vgyat, m i n t hogy csinaljunk egy jobb, egy j vilgot i t t Amerikban ; ne legyen i t t grf, br, nemes, jobbgy, lovag, hbres, kirly, p a r a s z t ; legyen a r u h n k is egy s a foglal kozsunk is egy, vagyis dolgozzunk 1 S m i u t n mind cvisek, vagy civilek vagyunk, h t egyms mellett lhetnk iskolban pgy, mint a vonaton, a milliomos fia a m u n k s fia mellett

A M E R I K A I SZELLEM

111

az iskolban, s a milliomos a munks mellett a vonaton. Azrt a vonaton is csak egy osztly van, nagy Pullmannkocsik, flkk nlkl, egy-egy t e r m e t alkotnak, s ktoldalt brsony lseken l a kznsg. Jegesvz s mosd m i n d e n t t a szolglatunkra ll, s a szappant nem kell venni 10 fillres automatkbl. Az ember tlagos letmdja is sokkal magasabb, mint nlunk ; nem mintha ott osztrigt s k a p p a n t ennk mindenki, de igenis, hst minden ember eszik n a p o n k n t ; egyflekp ruhzkodik, b r termszetesen az elegancia nem egyforma ; ki 10 dollros kalapot hord, ki 25 dollrosat. E magasfok letmdnak megfelel a nagy munkabr. Nem azrt nagy a munkabr, m e r t minden drga ; hisz az nem l l ; hs s zldsg sokkal olcsbb m i n t nlunk, s br a ruha s a laks sokkal drgbb, de nem ez az oka a magas djtteleknek, h a n e m oka az emberi m u n k n a k megbecslse kezdet ta, melyet most mg a konkurrencia meg nem csappantott s a vdvm mg ersen megvd ! Msodszor oka a nagy dj tteleknek a rengeteg pnz, melyet Colorado s legjabban Alaska aranybnyi dntenek. E magas djttelek mellett az emberek sokat szereznek, s sokkal jobban lnek s sokkal jobban rzik magukat, m i n t E u r p n a k megcsontosodott szervezet s sok helyen kiszipolyozott orszgaiban. T e h t Amerika demokratikus s nem rendi trsadalom, mely sokkal magasabb nivt t e r e m t az letnek, s mely arra trekszik, hogy nemcsak a fels tzezer, ki tlag nem dolgozik, hanem ljen s dolgozzk mindenki 1 Az let Amerikban is kn s vergds, m e r t kemny munkval jr, s jllehet sokkal magasabb az let nivja s a jobb meglhetsnek biztostva van mdja, mg az amerikai demokrcia is vgtelen messze m a r a d el a trhet lt idel jtl a nagy tmegre nzve. Amerikban is megvan az rvny a nehz, proletrmunka s a knnyebb zleti s irodai foglal kozs kzt. Mit akartok igazi demokrcirl lmodozni, mikor a proletr munksokra rnehezedik a nehz, vigasztalan m u n k n a k nyge? A m u n k a ltal elgytrt np nem rzi, hogy a np a hatalom s az uralom, az csak azt rzi, hogy az v a verejtkezs s a vigasztalan nygs. Az improbate labor a l a t t az ember szolga marad ; rr, hatalmass nem lehet. S az megltszik azokon az arcokon ; vigasztalan, remny telen knyszerhelyzet nz ki szemeikbl. A m u n k a nyg s iszony teher a pensylvniai b n y k b a n pgy, mint a chicagi olajraffinrikban s a Michigan-t piszkos partjain.

112

PKOHSZKA OTTOKR

Ettl a munktl szabadul, aki br ; ezt a m u n k t nem vgzi csak az, akinek k e l l ; ez a m u n k a nem nemest senkit, st trhetetlen kolonc a m u n k s nyakn, mely megakadlyozza mveldst. Mveltsgre ez az agyongytrt ember nem t e h e t szert. Az amerikai m u n k a pedig elgytr; a bnyk lakiban, a vasmvek s rckohk szurtos rabszolgiban az rzk a felsbb mveltsg irnt kivsz. Az elgytrt letnek megfelel a vasrnap, amikor gynevezett salon-okban, tulajdonkp pedig piszkos korcsmkban iszik s o r d t : az ordts kate grijbl pedig akkor sem emelkedik ki igazn, ha Hegelrl d i s p u t l ; az mindegy, brmirl disputl, az egsz folyamat lrma, zsivaj, ordts, durvasg, tobzds. E n n e k a np szellemnek nem vehetni rossz nven azt sem, ha verekedsben tr ki, mikor is a policeman bunkja kezd m k d n i ; de viszont a policemant is verik s kselik, s a demokrcia dics sgre venknt csak New-Yorkban magban 1520 rendrt lnek meg. Hasonl ellentmonds az is, hogy ahol az ember becs lete tlag oly nagy, ott az emberlet rtke, gy ltszik, igen csekly. Puszttja az embert gp s vonat, s kivlt ez utbbi valsgos emberveszt s pusztt intzmnny nvi ki magt. Az amerikai nemzetkzi kereskedelmi szvet sg most t e t t kzz egy nemzetkzi statisztikt az Egyeslt llamok terletn elfordult vasti balesetekrl. 1903-ban 9934 ember vesztette lett vasti szerencstlensg kvet keztben. Szembelltva az egy esztend hallos vg vasti baleseteinek statisztikjt az egsz spanyol-amerikai hbor ldozatainak statisztikjval, kitnik, hogy a v a s t egy esztend a l a t t tbb emberletet kvetelt ldozatul, mint az egsz hbor. A szrnyaskerk egy esztend a l a t t tbb hallt osztott, mint tbb-szz torpedlveg s kartcs. A szvetsg 1894 ta vezeti a vasti szerencstlensgek statisztikjt, s ez idtl kezdve 1903 vgig kilenc esz tend a l a t t 78.152 ember halt meg szak-Amerikban vasti baleset kvetkeztben. vrl-vre ntt az ldozatok szma, t a l n pontos arnyban a vast-technika tkletesblsvel. Jellemz megjegyzssel vgzdik a szomor jelents. Angolorszgban gymond a statisztika az 1903. vben egyetlenegy utas sem vesztette lett vasti szerencstlensg nl. s ezt irigyen s nagy szgyenkezssel valljk be az amerikaiak, akiknek vastja puszttbb a h b o r n l . . . I t t kell majd Ameriknak belenylnia a szabadverseny

A M E R I K A I SZELLEM

113

manipulcii kz s megktnie, szortania a vasti trsa sgokat. Amerikban ugyanis sehol sincs llami vast. llamibl ott egyltaln des-keveset ltni, csak a levlposta llami; m r a csomagszllts nem llami, s a pnzklds is igen meg van szortva a postn. A tvrda sem llami, annl kevsbb a telefon. Amerikban nem az llam, hanem a trsa dalom, az egyni iniciativa ll fll. A privt vllalatok pedig termszetesen csak kereskedelmi szempontok ltal vezettet nek a v a s t kezelsben, ami hatrozottan egy igen alacsony s nem szocilis flfogs. A kocsik gynyrek, tgasak, ruga nyosak, csupa Pullmann-kocsi; sehol semmifle kocsin nem l t t a m a flrst, hogy 40 ember, vagy 8 l, ami a n n y i t tesz, hogy egy l t ember ; ilyet csak az llami nagyzsban szen ved E u r p a mer kirni vasti kocsijaira. A mozdonyok impozns nagy gpek, mint nlunk az elsrend gyorsvona tokon ; rohannak is flsgesen, akr sznnel, a k r olajjal f t i k ; de sehol bakter az egsz v o n a l o n ; lehetleg kevs szolgaszemlyzet a p l y a u d v a r o k o n ; s gy a v o n a t rohansa is p r o b l e m a t i k u s a b b ; v g t a t az jbe, a bizonytalanba, ki siklik, leszalad a hidakrl, melyeknek pillreit almosta a zpor. E problematikus v g t a t s t mg komorabb teszi az az ijeszt, bg svlts, melyet a mozdony hallat, m e r t az nem ftty, hanem elbsult bugs, azutn az a harangsz, mely a v o n a t elindulst ksri, m i n t h a csak csendtennek, s vgl az a brd s frsz, mely veg mgtt villog felnk minden kocsiban. A szolglati szemlyzet hinyossgbl magyarzhatni azt a komikus dolgot is, hogy tehervonatokon utazik, aki fl tud kapaszkodni, vagy viaduktokrl az res kocsikba t u d ugrani. Magam l t t a m Granite City mellett, mint szaladt egy-egy m u n k s az llomsbl m r kiindult teher vonat fel s sikerlt is neki flugrania; ingyen utaztak Saint-Louisba. Ezek az utazk azutn a fllomsok eltt, hol a tehervonatok megllnak, leugranak a kocsikbl, mihelyt a v o n a t lasstja futst. Ilyfle fesztelensgeket s szabadsgokat bizonyra Amerika is megszntet majd, mihelyt rr kipteni szocilis s kulturlis intzmnyeit. E r r e pedig mg nem rt r ; nem rt r megszortani a szabadsgot a kzjra val t e k i n t e t b l ; nem rt r szervezni iskolagyt; nem rt r llami egye temek alaptsra s a kpestsnek ellenrzsre; nem rt r az gyvdi s orvosi diploma megszerzsnek lelkiismere tesebb ellenrzsre; ember s mindig tbb ember kellett a gtra, s azrt azutn derre-borra termeltek nemcsak
Prohszka : K o n m k lelke. 8

114

PROHSZKA OTTOKR

vasat s lakatot, bagt s gpet, hanem orvost s gyvdet. Amerika nem rt r a t u d o m n y n a k s mvszetnek fejlesz tsre s e m ; a szpsg s eszthtika Amerikban nem volt o t t h o n ; bagzott ott mindenki, elkel s kevsbb mvelt, r s hlgy, s bagzik ott mg most is sok-sok finom kalap s selyembluz hlgy, gyhogy m r mozgalom t m a d t a bagzs ellen, s kivlt a hlgyeket iparkodnak kapacitlni, hogy a fess amerikai frizurhoz sehogysem ll jl, ha az des bagrgsban jr a szjuk; inkbb anlkl j r j o n ; az mr eurpai sznvonal. Az amerikai realista szellemnek kell tulajdontanunk azt is, hogy a fik tlnyom nagy szma nem lp akadmikus plykra; elvgeznek nhny iskolt, s fut mindenki dolgozni s pnzt sze rezni. Gimnziumokba, gynevezett college-be jrni nem ameri kai passzi, gyhogy a toledi jezsuitk is panaszkodtak, hogy nehz a fikkal vgigjratni az 5 vagy 6, vagy 7 osztly college-t. Nmely college-ban ugyanis csak 5, m s u t t 6 vagy 7 osztly van ; de ez nekik mind tlhossz iskolzs ; a gyerek azt ki nem tartja ; mihelyt tud, szabadul s szalad zlet utn. Az ilyen kzszellemen nem uralkodik a s a b l o n ; erteljes alakt szellemen sablon nem uralkodik. A sablon gyngesg s kitaposott t, a sablon knyszer s nyg, vagy legjobb esetben emancipci a gondolat siniciativa all. nllsg, szabadsg, feszlytelensg jellemzi az amerikait egsz lnyben, fl fogsban pgy, mint kls viselkedsben. K a b t o t levetve rnak a kzhivatalokban, s elkel nagy vasti trsasgok irodjban a vast igazgatja, kinek 7080.000 korona fizetse van, ugyancsak ily kosztmben ad audiencit. Az angol tlfinom, de a keverk amerikaira nagyon rfrnek mg az illemszablyok. A finomodsra sem rt r, vagy lehet, hogy ez a race nagyobb hajlkonysgot nem is vesz be 1 De egy risi elnye van ennek a realista, spanyolcsizmt s knyszerzubbonyt nem ismer szellemnek; s ez az, hogy lelkkre mg ki nem lt az eurpai ktely, a gondolat halavnysga. A t u d o m n y mg le nem nttte ezt a frissen hajt, erteljes kedlyvilgot az egszsgtelen kritika vlaszt vizvel ; az emberekben ruganyossg, hit, bizalom, btorsg lakik 1 A kzszellem az ifj ernek lelklett t k r z i ; nem az iskola, nem a szraz tuds, hanem az let, a kereset nem a knyv, hanem a labda nem a kard, hanem az evez l a p t s kalapcs jellemzik i r n y t ; de ugyancsak nem a ktely s a blazirtsg, hanem az let szeretete s az energia lehetleg fokozott kifejtse intzik az letet.

AMERIKAI SZELLEM

115

Ebbe az jvilgba znlik npnk. Mily lds e npre, ha j befolysok al kerl. Maga az amerikai let tlag jl befolysolja npnket, ha ugyan van alkalma az angolszsz nppel rintkezsbe lpnie ; attl sok jt t a n u l ; komoly vilg nzetet, sok tekintetben komoly keresztnysget, m u n k a kedvet s ntudatosabb, jellemesebb viselkedst. (Amerikban kromkodst nem hallani mondtk csodlkozva magyar jaink ; az angolszsz race nem kromkodik. Az angolszsz race a maga nyugodtsga, jzansga, energija, kitart s cltudatos trekvse folytn vilguralomra szletett, s gy viszonylik a rgi rmaihoz, m i n t az jvilg s az jvilgi kultra az vilghoz s kultrjhoz : TyrusVelence, R m a London s New-York mlysges kapcsolatok. Ezekbl mer tenek a nemzetek ert s irnyt s okulst. Mindez rfr renk 1 De ez ltalnos j befolystl eltekintve, szksge van npnknek intzmnyekre, krkre, szvetkezetekre, szk sge van kzssgre, hol fltallja magt, s j tancsot s segtsget kereshet hol gy beszlnek, gy gondolkoznak, mint otthon hol eligaztjk, gymoltjk, anyanyelvt poljk, hazaszeretett sztjk, hitt vdik, erklcst fejlesztik. Tapasztalsbl tudom, m. t. kznsg, hogy az eurpai nemzeteket ott knn Amerikban nem a konzultusok, nem a segt-egyletek, nem az nkpz-krk, hanem elssorban s ptolhatlanul a hitkzsgek tartjk ssze, azok gondozzk s egysgestik. Aki a hitkzsgbe belp, az el nem zllik, kt-hrom felesget nem t a r t , hitt, erklcst el nem hanya golja, nemzetisgt s nyelvt el nem veszti. Azon imdkozik, nekel, azon t a n u l az iskolban, mert a templom mellett mindig iskola is pl. Templom s iskola kti t hazjhoz. Igen, igaz hazafi Amerikban tanulja megbecslni az egy hzat s a n n a k lelket ment, de nemzetet is fnntart m u n kjt. H a bemegyek egyszer templomaiba a mi templo maink ott mg igen egyszerek, fbl pltek, br mind fthet a npegyhznak kpe ll elm, a n n a k a kznsges apostoli egyhznak, mely a npeknek s nemcsak az elitetrsasgoknak anyja. De ez nem tesz rossz benyomst az amerikaira, s legfljebb a yankee nem tudja mltnyolni. E g y new-yorki angol hlgy gy mondta el e rszben benyom sait : ((Elhatroztam, hogy katholikus leszek ; elmentem t e h t a paulistkhoz, kiket a hres Isak Hecker alaptott, hogy oktatsban rszesljek. F l t n t az elfogad-szoba szegnysge: sznyegnek n y o m a sem v o l t ; egy asztalka, kt szk s egy keresztkp volt a szoba teljes butorzata. Tantottk, egy8*

116

P R O H S Z K A OTTOKR

szeren, behatan. Akkor azt gondolta, hogy elmegy bcszni az eddigi prdiktortl m e r t klnben jelentkezni o t t senkinl sem k e l l ; a trvny, az llam ott minderrl t u d o m s t sem vesz a prdiktor azzal fogadta : n egy elkel egyhzbl igazn kznseges egyhzba s egy tiszta ima hzbl piszkos templomba megy t ; hiszen a rmai templo mokba csak piszkos, rongyos pack jr. Uram, felei a hlgy, a bibliban olvasom, hogy Krisztus kldetsnek bizonytsul arra hivatkozott, hogy a szegnyeknek hirdeti az evangliumot. rlk, hogy van egyhz, hol a szegnyek otthon vannak. Ezzel e l m e n t ; de mg nem volt egszen elsznva. Trtnt, hogy egy alkalommal ismt a paulistknl jrt, mikor egy szegny asszonyt jelentettek, ki a pterrel beszlni akart. Ez rgtn flemelkedik s a msik szobba megy. A hlgynek ekkor az a gondolata t m a d t , h t h a ez a j ember csak irntam volt oly szves, m e r t gazdag vagyok, s a szegny asszonnyal majd mskp bnik. Nem llt ellen a ksrtsnek s odalpett az ajthoz hallgatzni. A pter p oly kegyesen beszlt a szegnnyel, mint vele. A hlgy megtrt. E flsges, hatalmas npegyhzban l az egysg; rajta kvl csupa zrzavar, meghasonls s szakadozottsg. Ame rika tele v a n szektval s titkos trsulattal, amely zrzavaros llapotot csak az angolszsz race hidegvre s jzansga br el anlkl, hogy erklcsisge megcsappanjon. Legalbb eddig ez nem t r t n t meg. De n nem bzom Amerika erklcsis gben ; a tisztessgtelen verseny, melyet a legjabb bevn dorls importl, a hitben val zrzavar, s az amerikai sangol lakossg szaporodsnak hinya, mely erklcstelensgre utal, nem biztatnak az angol npileknek szebb jvjvel. Egy sges mly hit s hiten plt erklcsisg alkotja a npfnntart, igaz idealizmust; ehelyett az angol comprehensiveness, vagyis a legbadarabb nzeteknek egy s ugyanazon hitben val eltrse s a napirenden lv hzassgi elvlsok ijesz tenek. Hromnegyed ra alatt lehet elvlni. Ezek ugyancsak sreg, rncos vonsok az amerikai npllek arcn, melyeket elsimtani igen nehz. A hit latitude-jnek megvilgtsra flhozok egy pldt. A vakok valamelyik intzetnek kpol njban az egyhztancs a kvetkez szentek kpeivel ren delte dszteni a szently falait: Kzpen l Krisztus, a vilg vilgossga, tle jobbra-balra Szent Jnos evanglista, Szent Hilda, Alfrd kirly, F r a Angelico, Caxton, Galilei, Szienai szent Katalin, E d u a r d Rushton, sir Philipp Sidney, Eleonra kirlyn, Langton Istvn, Wagner, Erasmus, Charles Darwin.

AMERIKAI SZELLEM

117

Ugyancsak klns egy trsasg. Eleonra kirlyn ugyan szvesen trsalog majd a canterbury-i prmssal, Langton-nel, de mit mondjon Szienai szent Katalin szomszdjnak, a republiknus filanthropnak, E d u a r d Rushton-nek? Hogy rzi magt Erasmus Wagner s Darwin kzt? S hogyan tekint vgl Darwin Krisztusra, s mikp nyerheti tle inspirciit? Comprehensiveness t e h t az a sajtsga az angliknizmus nak, hogy Szent Jnostl Darwinig mindent fellel. A vakok nak ugyan ezek a kpek nem rtanak, de a ltk megvakul nak tlk. Kivndorlink nem j u t n a k bele e lapos kznys irny zatba : felkarolja ket a kznsges, de rzsben, hitben paktlst nem ismer, igazn elit meggyzds anyaszent egyhz, hogy mialatt pnzt s a r a n y a t szereznek, azalatt a hit s az erklcs kincst el ne vesztsk. Elbb nem igen trd t n k velk, de most m r jobban gondoskodunk rluk, annyira, hogy ez utbbi nhny v a l a t t tbb t r t n t e tren, mint azeltt 30 ven t. gy is kell, hiszen testvri, br fjdalmas rzssel gon dolunk mi A m e r i k r a ; annyian v a n n a k ott, kik viszont szeretettel, b r panaszkodva gondolnak rnk. Meglehet, hogy mostohnak mondjk hazjukat, mely kenyeret nem adott gyermekeinek, s nem fogta le szeret keblre, mikor vndorbotot v g t a k az erdvgi cserjbl, melynek lombja a l a t t gyermeklmaikat a l u d t k ; meglehet, hogy nehz a szvk a hazra, de azrt visszasr, s egyre azt ismtelgetik: mirt is kellett h t oly messzire szakadnunk, s ktszeresen keserves verejtkkel idegen kenyeret ennnk? M. t. kznsg, mi bejrtuk Amerikt, buzdtottuk n p n k e t ; lttuk kzkdst, s megszerettk az idegenben taln mg jobban, mint itthon. Nem azrt j r t u n k a klfldn, hogy ltvn elmaradsunkat, lesajnljuk h a z n k a t s megvessk npnket, hanem hogy okulva, segtsnk bajain s ptoljuk ki hinyait. Meg vagyok gyzdve, a kivndorlk knnye elapad, a panasz elnmul, ha azt a praktikus, munkaszeret, egyszer, t e t t ers amerikai szellemet megszeretjk s magunknl meg honostjuk ; ha a m u n k a t r s a d a l m a t emeljk a rendi tradi cik trsadalmnak h e l y b e ; ha nem uraskodni, h a n e m dolgozni m e g t a n u l u n k ; ha Szchenyinek szavt, gazdagodjatok, gy rtjk, hogy csak m u n k a s nem m u n k t l a n pnz szerzs tjn gazdagodjunk; akkor a kivndorls daglya elapad, s a np visszasiet hazjba a klt hajval ajakn : Boldogulva, hon, hadd lssam npemet virnyidon !

A dcadence problmja.
(1907) K o r u n k b a n egy klns, idegenszer sz lett npszerv, s a hozzcsatolt gondolat immr kzrzst j e l e n t : ez a sz a dcadence. Dekadens a mvszet, a trsadalom, dekadens a filozfia, a gondolat, dekadens a politika, s dekadens maga az ember. A dcadence annyi, mint hanyatls. A kzfelfogs ezt a fogalmat csatolja a szhoz, a hanyatls, bomls, zlls gondolatt, mely mint knos, m i n t zrzavaros benyoms lakik millik lelkben ; e benyomstl fradt, levert, beteges, kedvetlen lesz az ember. E benyomshoz fzdik mg az az rzs, hogy e folyamat szksgszer s feltartztathatatlan, hogy e h a n y a t l s s haldokls a szellemi vilgban polyan, m i n t szkor a levlhulls; a nyirok fojt szaga mlik el az szi erdben, s az ember borzad s fzik tle, de nem vltoz t a t h a t rajta. Megszllja t e h t lelkt valami mlysges, bnatos rzs, az let estjnek melancholija, mely lelkeslst kioltja, m i n t az jfl a pislog psztortzeket, s a tehetetlen sg s ertlensg passzivitsba merti az embert. A dekadens ember szomor, ertlen, elknzott exisztencia. De hiszen szomor, ertlen, elknzott emberek mindig voltak, a klasszicizmus fnykorban pgy, m i n t a renesznsz vilghdt korszakban, a haldokl R m a falai kzt pgy, mint a francia forradalom tombol v i h a r b a n : betegsg, elhals, hanyatls, s stt, komor vg m i n d e n t t ksrt, ahol ember l, s dcadence mg sincs m i n d e n t t s mindig. T a g a d h a t a t lan, nem minden betegsg, elhals s hanyatls terjeszti ki a dcadence denevr szrnyait a virgz fld fl ; dcadence az a nagy betegsg, az a nagy elhals, amelytl nem egyesek, hanem k u l t r k betegek ; dcadence nem az egyesek-, h a n e m a vilgnzeteknek haldoklsa ; a dcadence-tl nem Rafael, hanem a mvszet irnyzatai halnak m e g ; t r s a d a l m a k n a k kultrknak, korszakoknak csendtenek b e n n e ; dcadence a nagy hall, melyben a legnagyobb aspircik, t i t n o k s

A DCADENCE PROBLMJA

119

korszakok adjk ki lelkket, s e nagy haldoklstl azutn beteg lesz s elgyngl, elkedvetlenedik s elundorodik min denki, szval dekadens lesz maga az ember 1 S ugyan mirt halnak el a kultrk, mirt fonnyadnak el s terlnek el szi nyirkos fekhelykre a szp t a v a s z b a n kivirgzott, erteljes korszakok? Honnan az reg estnek melanklija a pacsirtanekkel bred hajnalhasads u t n ? E krdsekre megfelel a trtnet a tnyre val utalssal, s a filozfia a tny oknak fldertsvel; hallgassuk meg mind kettt. A vilgtrtnetnek nagy tnye az, hogy a szlets, fejl ds s elhals m i n d e n t t rvnyesl, hol az let a trtnelem folyamn brmily alakban jelentkezik ; kivtelt az rk let kpez, mely azonban a trtnelmen tl ll. Minden eszme trfoglalsa, minden irnyzat bekszntse, minden gazda sgi rendszer s kultrirny, ha nem is foglalja el r o h a m b a n a vilgot, st nha keserves kzdelmek rn brja csak meg vetni l b t : mgis nagy erkszlettel s expanzv energival kezdi meg tjt, kzd, halad, fejlik, virgzik, hdt, pomp zik, diadalokat l, m m o r b a kerget, n e k e l ; de virgzsa nem rk, pompjn svok tnnek fl, diadala jzanabb lesz, neke el-elakad. Fl-fltnedeznek hinyok, kvnalmak, jelentkeznek kifogsok, hallatszanak zgoldsok, ignyek zajonganak, melyek nincsenek kielgtve, s a lelkesls helybe les kritika l, mely a m m o r t eloszlatja s a temetkezsi vllalatnak ajtt nyit, mondvn : itt nemsokra temets lesz. kszljetek. A kultrk e nagy hallt jelzi a rmai klt : Cernimus exemplis oppida posse mri. Nagy tnyek bizo nytjk, hogy llamok, k u l t r k elhalnak. Nemcsak er szakos halllal, milyennel Babilon, Ninive, R m a ; nemcsak kardlre h n y a t v a , amilyen hallt sirat a klt : Vagy jnni fog, ha jnni kell, a nagyszer hall, s a srt, hol nemzet tnik el, npek veszik k r l ; v a n n a k termszetes hallok vronts, kard, barbr buzogny nlkl is, hol nem npek, de a npek kultri, eszmnyei, trekvsei halnak meg ; hol temets van, melynek gysza minden lelken kinn l, s melytl senki sem szabadulhat. A trtnelem szntern gyakran vonulnak " e l i l y t e m e t s e k ; eltemettk a klasszicizmust, eltemettk a gtikt, a renesznszt, eltemettk a filozfikat, el a mvszi kultr k a t ; eltemettk a vilgnzeteket; vgig a trtnelmen voltak korok, melyeken meg lehetett rezni a haldokl kultrepochknak vgs rlktetseit s deliriumait meg lehe-

120

PROHSZKA OTTOKR

t e t t rezni, hogy a vg nincs messze, s hogy az letszikrnak utols lobbansa u t n stt j lesz, melynek egn j csilla gok kigylst, j hajnalok hasadst, j napok keltt ltni mg nem lehet. Oka az let ez elhalsnak, a k u l t r k e dekadencijnak: a k u l t r k a t hordoz gondolatnak, a mvszeteket fejleszt inspircinak vges energija. Ezek a nagy eszmk, ezek a vilgt szempontok, hol j vilg nzetek s j mvszi irnyok nylnak, egyoldalak ; egy darabig kpesek az emberek erit foglalkoztatni s termke nyteni ; kpesek inspircit s lendletet a d n i ; n y i t n a k tny leg j u t a k a t a gondolatnak, melyeken elretrtethet a tuds ; nyitnak j mezket az alakt gniusznak, hol a khaoszbl formt s a b u t a grngybl szpsget t e r e m t h e t ; de azutn kifogy erejk, s tbb nem kpesek lelkesteni, melegteni, nem t u d n a k anyagot adni a srgld m u n k a k e d v n e k ; sz val kiapadnak, mint a pusztul hegyek forrsai, vagy mint Salgtarjn k s z n b n y i ; k i a d t k erejket, vgk van. S e haldokls rveti m a g t a kor fiaira ; a haldokl nagy eszmk nem vonzanak, az emberek rjuk u n n a k ; a szrnya szegett nagy trtetsek diszkreditltatnak, s nem pezsdtik fl tbb a nemzedk v r t ; ez a vr p e t y h d t lesz, nem lk tet, nem gyl m e g ; vrszegny nemzedk vgzi napszmos m u n k j t a fldn blazrt fejjel, s rmtelen szvvel! Jhet nek akkor apostolok, prftk, jhetnek halott-tmasztk s gniuszok, meg nem rtik k e t ; a gondolat, mely bennk tz, a lelkekben m r kigett zsartnok ; hiba gyjtogattk, nincs ami gjen benne. Azt a nyelvet k m r nem rtik, s azok a harmnik m r nem t m a s z t a n a k bennk visszhangot. Nem t u d n a k lelkeslni, s nemcsak hogy azt nem t u d n a k , de maguk is durvbbak, srtbbek, alantasabbakk l e s z n k ; a haldokl kultrk ethikai, trsadalmi s gazdasgi kollzi fokozzk az ember idegessgt, a ltrt val kzdelemnek rohamosabb tempja sszetr sokakat, s a finomabb kedlyeket teljesen bizalmatlanokk teszi s a dekadencia karjaiba kergeti. Igaz, hogy jelentkezik az elhals s hanyatls ellen nagy reakci az erszakosabb s ellentllbb szellemekben ; s ezek, midn a rgi eszmnyek i r n t maguk is bizalmatlanokk lesznek, a lemondsnl meg nem llnak, hanem j eszmnyek keressre s j k u l t r k teremtsre indulnak ki. Ltjuk, hogy a dcadence-szal ssze v a n ktve egy j vilgnak vgya, s hogy sokan j erk, j tpusok, j rzsek u t n lt nak. Mikor a hittl elfordul az rzs, a t u d o m n y fel hajlik,
p

A DCADENCE PROBLMJA

121

lmait szabadsgrl s boldogsgrl e zna a l a t t remli t e t t v l t h a t n i ; s mikor ez az lom is sztfoszlik, ismt j idelok fel f o r d u l ; emancipcit keres j hitnl s j e s z m n y e k n l ; egyszer F a u s t , a s z a b a d k u t a t s s a t u d s , mskor a feminiz mus nidelja a vezet csillagzat, egyszer ott, mskor i t t keres az letnek k i m l y t s t ; egyszer a frfiassg harcaiban, mskor a ni rzs vilgban vli fltallhatni a termkenyebb let-remnysgek tjt. Szval a haldoklssal a letrhetlen leter tapogatdzsa], remnysgei s vgyai jellemzik a dcadence korszakt. Ez a dcadence megltszik a modern mvszetben, a t r sadalmi letben, politikn s erklcsn. Nem a b b a n nyilat kozik, hogy nincsenek tehetsgek; hiszen v a n n a k , de lzas b e t e g e k ; nem abban nyilatkozik, hogy nincsenek e r k ; van nak, de bizonyos elfajulsban nyilatkoznak meg. Tekintsk meg pldul a dcadence szellemi s trsa dalmi vilgt. Idegessg s t e t t v g y jellemzi, nagy, vilgos gondolatok nlkl. Az eszmkben hinni nem t u d , s j eredt mg nem ismer. Tolla, mellyel r, hegyes, les s m r g e s ; gonosz dmon l rajta ; tintja mreg, csnya, srga h a r m a t . Vsje, mellyel farag, csorba, siklik, kibicsaklik; ecsete szeszlyes s extravagancikat k a n y a r t a vszonra, melyeket szimblumoknak hv, de melyeket senki sem r t ; mskor szrt bocst ecsete, m i n t a meszel'. Aki pedig sem tollal, sem vsvel nem dolgozik, egszsgtelen sztnt erszakban, dinamitos, gyilkos kzzel dolgoz m u n k b a n rvnyesti ; nmelyek, kik a pnzt szeretik, szdelgs spekulciba, msok fktelen nemi letbe fojtjk bele letket s erejket. Jzusban sem hinni, az igazsgrl lemondani, az lvezetet az let egyetlen t a r t a l m n a k t a r t a n i . . . ime a legtbbnl a dcadence szellemi vilga. Az eszmnyek csillagos gboltja helyett sttsg terjeng flttnk, honnan fejleszt, vigasz tal, fakaszt fnysugr nem hatol hozznk. E sttsgben az ember gyri le az let rthetetlen napszmt, m i n t ahogy a bnysz szokta legyrni pislog mcse mellett, ez a mi m csnk rtelmnk volna, de amely csak sttsget vilgt meg. A munka, a lzas m u n k a azrt mgis folyik ; zakatolnak a gpek, j, szebb vilgrl beszlnek szerny prftk, de a m u n k a az letet nem t e t t e knnyebb ; nem hozott az ember nek bkt s rmt. E nagy hinyban a szenvedly szinte moh lesz, s fldet s lvezetet szomjaz ; letiporja a becslet s az erklcs korltjait, s a szabadszerelemmel s a szabadanya sggal l m o d i k ; nemcsak lmodik, de a lzas gondolatot

122

PROHSZKA. O T T O K R

t e t t vltja, s m s becsletet s ms erklcsi kdexet tz ki a nnek, mint a frfinak ; neki szabad minden, a n n a k n e m ; mg vgre a feminizmus azt hirdeti, hogy teljes az egyenlsg. A rgi erklcs helyett a szabadossg s az idelok i r n t kt sgbeesett szkepszis ksrt s pusztt krlttnk. Nmelyek a dekadencit nem fogtk fl ily tragikusan, s visszatrst a k a r t a k benne ltni a romantikhoz. De ez a romantika legfllebb az idegek romantikja. Mondjk a dekadensekrl, hogy finomabb, rzkenyebb, sokoldalbb a lelkk, sztneikben ers sztnk megnyilatkozst ltjk, mely a finomtott idelok mlysgeibe hz, s megvetst akar jk ltni a dcadence-ben az zleti szellemnek s a m a m m o n imdsnak. De ezek az optimistk eszerint egszen m s t ltnak, mint a m i t tnyleg a dcadence fltntet. Lovagiassgot s a cselekvs noblesse-t mi a dcadence-ben fl nem t a l l h a t j u k ; ellenkezleg siratnunk kell a lelkiismeretek elsatnyulst, s az erklcs rzknek elvadulsa jelzi a szocilis dekadencit. Ne menjnk messzire. Ne tekintsk az rzkisg igze tben sztmll francia t r s a d a l m a t ; nzznk krl itthon, mg pedig azon a tren, hol nem kell filozoflni, disputlni, hanem csak nzni s bmulni. Tekintsk meg m a g y a r trsa dalmi letnket. A felsznre j u t o t t ellenttek mindjobban kilesedtek, a trsadalmi osztlyok kztt a visszavons, az irigysg k a p o t t lbra, a nemzetisgek gyllkdse fokoz dott ; a politikai tren lszval, a sajt tjn pedig lesre hegyezett tollal dolgozik a tudatlansg, fontoskods, hisg, bosszrzs, zlltt gondolkozs. Megsnylette ezt trsa dalmi letnk a nemzet minden rtegben. A bizalmatlansg, kmletlensg, elzrkzottsg, az ellensges rzlet, az nzs, az eldurvuls, az elvaduls tnetei kerltek m i n d e n t t fel sznre. A hazafiassgrl azeltt osztlyklnbsg nlkl hres magyarban a haza irnti szeretet lanyhult, a kozmopolitizmusnak mind t b b nyilt szszlja akad, s hveinek szma szaporodik. A haza eszmnye j a n u r i napsugr lett, mely virgzst nem hoz a lelkekre. Ez a dcadence, mely ugyanilyen t n e t e k e t m u t a t a vilgnzet, a valls, az erklcs z n i b a n : stt s hideg min den ; s ugyan mi mr most a mi llsfoglalsunk a dcadenceszal szemben? Az, ami az egszsges ember llsfoglalsa a betegsggel szemben ; ltja, hogy beteg, tudja, hogy mi a baja, de nem fekszik le hozz, nem dl le mellje, h a n e m lvezi egszsgt, s dolgozik, frad, hogy a betegbl is egszsges ember vljk.

A DCADENCE PROBLMJA

123

A dcadence-rt lelkeslni, extravaganciirt, lzas lmairt, lzban ragyog szemeirt, prftai utpiirt el r a g a d t a t s t m a g u n k n a k szuggerlni nem lehet. Hiszterikusok tehetik, egszsgesek nem. A vrszegnysg lehet idel, a sensitiva amorosa lehet az az j rzk, mellyel az embert tovafejleszteni akarjk, de egy egszsges leny klnb s t b b Maeterlincknek mind a ht vrszegny kirlykisasszo nynl, s azzal az eggyel az emberisg t o v b b r, m i n t ezzel a.^httel. Aki ers termszetes idegzet alapjn ll s jzan eszt rzi, az a modern k u l t r a kpzeldseinek s egszsgtelen kros infekcijnak ellentll. N e m hiszi, hogy az rk esz mnyeket m s ideiglenes ptcikkekkel lehessen p t o l n i ; nem hisz egy j erklcstanban, mely prblkozsaiban kirgja lbai all a j s rossz kzti klnbsgnek eddig nlklzhetleii g y k n y t ; nem hiszi, hogy Isten, halhatatlansg, llek, Krisztus, heroizmus gynge s tves eszmnyek voltak, inkbb azt hiszi, hogy aki ezeket gyngesgeknek nzi, a n n a k szel leme beteg. Mly rszvttel viseltetnk az ilyen beteg irnt, mlyen megragad knja s gytrelme, de knjbl nem krnk. Nem csak hogy nem krnk, h a n e m az ellen az rk eszmk fl ttlen tkarolsval vdekeznk : mi hisznk, hogy e l l n e fajuljunk. T u d o m n y , mvszet, mveltsg nem fog megvni az elfajulstl, az rk eszmknek trdenll tisztelete s a vall sos meggyzdsnek benssge nlkl. Nem fog, m e r t a t u d o m n y gondolatokat, nzeteket kzl, de a szvet nem r i n t i ; a mveltsg a sablont, a formt, a mvszet a szpsget szol glja, melyrl nem tudjuk, hogy van-e t a r t a l m a ; de az erklcsi elemet, a bels letet ignorlja. gy a t u d s gondolat lesz, de nem l e t ; homri rny lesz, de nem szeret, meleg llek; a mveltsg szv nlkl a fejre irnyul, a szocilis let pedig organizl, szerveket alkot, intzmnyeket ltest, de az erkl cst, a felelssg rzett, a fegyelmet, a trelmet, az ldozatot nem ismeri. Neveli a megadst, a t a k a r k o s s g o t ; leszti az i s m e r e t v g y a t ; a trsadalommal bbeldik, de az emberrl megfeledkezik; akar t n t e t n i bajt, teremteni boldogsgot, de a bels talakulst nem s r g e t i ; formkon dolgozik, de a llek rk, elvlhetlen, kipusztthatlan vgyaival szemben sket. A dekadens emberen a keresztny gondolatoknak lelkes tlse segthet csak ! Modern ember m o n d o m neki mirt vagy lha? Ideljaidat mirt akasztod a kenyeres tarisznya s az rzki lvezetek vlyjnak alacsonysgra?

124

PROHSZKA OTTOKR

Mirt irtod ki m a g a d b a n a trtetst s mirt rgzted a gyilkos laplyt? Mirt nzed taposmalomnak az letet? Napsugr nlkl, csillagos gbolt nlkl, virgos fld nlkl nem lhe t n k ; lelki vilgunkba is kell napsugr, kell v i r g ; a n a p a llek egn az rkkval, szent, halhatatlan I s t e n ; a csillagok a vltozhatlan eszmnyek; a virgok a nemes letnek rmei. Maradj csillagok alatt s virgok kzt, s el nem fajulsz. Ne lgy pesszimista ; ha van is vihar az letben, mely sttsgbe bort idnknt, de a csillagokat nem spri l e ; ha v a n n a k is megrendlsek, s lavink grdlnek le a magasbl, s ssze trnek hzat, erdt, de a hegyek llnak, azok le nem jnnek. Neknk is bznunk kell egy erteljes erklcsi vilgrendben, melynek talajn mint libanoni cdrusok gykereznk, s viharoknak ellentllunk. E szempontbl remnysg tlti el lelknket magnak a dcadence-nek jvje irnt. R e m n y n k az, hogy a dcadencenak nincsen jvje. Lzas lom, juldozs, flkorbcsolt tenger, gomolyg kd, hisztria nem t a r t h a t rkk. A kd bl napok gylnak ki, a flkorbcsolt tenger elsimul, s iszap jbl j vilgok rtegei kpzdnek : nzetekre s flfogsokra, melyek tlfesztett idegszlakban s hiperkultrlis juldozsokban brjk alapjukat, jv nem vr. Tudjuk, hogy a rot hads s haldokls, a lemonds s tehetetlen megads vilgokat nem teremt. Vilgokat rk, eleven, friss isteni erk terem tenek ; npeket rk eszmnyek vonzanak ; az erk nha pihennek, az eszmnyek nha feledsbe m e n n e k ; de akkor is hol volna pihenjk msutt, mint a npeknek szvben? O t t v a n n a k eltemetve, ott vrjk f l t m a d s u k a t ; vrjk a ka kasszt, mely az bredsknek s trnfoglalsuknak hsvt napjt hirdeti, s mihelyt az megszlal, megrtik s megindul n a k ; huznak mint a v n d o r m a d a r a k , szebb, jobb hazba, a szabadsg s boldogsg zni al 1

A szvetkezs ethikai rtke.


(1909)
11

Mlyen tisztelt Hlgyeim s Uraim ! H a bemegyek az erdbe s megcsap az de termszetnek lehelete, nem vonha tom ki m a g a m a t belle; ha vgigmegyek a h a r m a t o s rten, zik a h a r m a t t l a r u h m : pen gy, ha belpek a szvet kezetek vilgba, megcsap engem az i t t leng mlysges erklcsnek, ethiknak lehellete ; m e r t szvetkezetet ethika, erklcs, szeretet, odaads, mlysges kzrzs nlkl el nem gondolhatok, st a levegje s a termkenyt harmatja a szvetkezsnek pen a mly erklcsi szellem, az ethika. Vonuljunk be, mlyen t. kznsg, a szvetkezetek vil gba, hogy ennek igazsgrl mlysgesen meggyzdjnk. Mi mindenekeltt a szvetkezsnek s a szvetkezeteknek lelke? A lelke a kzrzs. A termszet belnk oltotta a magn rdeket, de a termszetnek indt hatalmai kzt o t t van a kzrdek, s amint a magnrdek nlkl nincs vilg, pengy kzrdek nlkl nincs halads s nincs boldoguls. Az a kzrdek a maga legfinomabb s leggyengdebb szeretettel t i t a t o t t kiadsban m r ott jelentkezik a csaldban. A kz rdeknek a trvnyben, jogban val vasszervezete s kiadsa az llam. De gy-e, a csaldon s llamon tl ott van az, a m i t nagy vilgnak, letnek hvunk, s ezen a tren fel kell lpnie a n n a k a jogon s trvnyen tl rz finom kzrzs nek. A kultrllam minl t b b e t karol fel, annl inkbb kvnja, hogy az egsz trsadalom szve megdobbanjon a kzrzsnek szellemtl, hogy mindenki siessen a kzrde keknek terre, felkarolni azt a nagy problmt, amelyet egy magban senki el nem br, s kzremkdni mindazokban a felsges feladatokban, melyek megoldst a halads kveteli. De ha nincs trsadalom, amelyben ethika, kzrzs lngol, az llam maga nem boldogul. Mert az llam csont s izom, de a kzrzs az ideg, a vel. Az llam a jog s trvny, de a kzrzs a lelklet, az enthuziazmus, az ldozatkszsg ereje. s hogyha az llamban van er s hatalom s jog, de nincs

126

PROHSZKA OTTOKR

t i t a t v a az enthuziazmusnak, az odaadsnak szellemtl, akkor az katonai, despota llam. zsiai lehet, de kultrllam a sz nemes, igaz rtelmben nem lesz. Ami a kzrdeket illeti, a politika dolgban van abbl a m a g y a r b a n elg. A kzj, a politika, haznk gye irnt ugyancsak rdekl dnk. Ereszben m o n d h a t o m , hogy nem v a g y u n k a kultrnemzetek mgtt, hanem taln mg ell is j r u n k . De a kz rzsnek sokkal ontosabb kiadsa a politikn, az llami dol gokkal, az llami gyekkel val foglalkozson tl a kultrllamnak mindenfle nagy problmja. Ezekhez a problmk hoz pedig, ismtlem, llek, vagyis kzrzs kell. Ez a llek mozgatja azt az embert, hogy ldozni tudjon, hogy szeretni tudja t e s t v r e i t ; ez a kzrdek mozgatja meg az egsz npet, hogy lelkes, llekkel felavatott vezrembereknek n y o m b a n sajt rdekeit megismerni s azokat helyesen szolglni tudja, hogy rezni tudjon a kzzel, a kzrt. E kzzzs nlkl nincs nemzet. Ez rzs nlkl egyltalban nincs nagy hivats. Ltjk, t. kznsg, hogy valaki kirly legyen a javbl, ahhoz rzs k e l l ; hogy mvsz legyen, ahhoz rzs kell. Mikor Sault Smuel prfta felkente kirlly, Saul p a n a s z o l j a : Nem vagyok n kirlynak val, fldmves ember vagyok, nem korona val a fejemre, vllaimat nyomja a m u n k a igja. Ne trdjl vele mondja a prfta megszll tged az Isten lelke, s elvltozol ms frfiv ; sz s kirlyi rzs lesz reszed. Mikor Liszt bravrral, virtuozitssal jtszott, kr deztk tle, hogyan lehet ennyi rzssel jtszani? II faut l'avoir felelte. Aki mvsz, a b b a rzs kell, ez a llek ajndkja, a gniusz cskja ; akiben megvan, az r t i ; aki ben nincs meg, azt meg nem szerezheti, knyvbl meg nem tanulhatja. Nem belts, nemcsak felvilgosts kell neknk, h a n e m rzs s llek is kell belnk. Ahol ilyen rzs meg csapja a nemzeteket, felbrednek, feltmadnak, nagy fel a d a t a i k n a k n t u d a t r a brednek. O t t a Balknon az a sze gny Romnia olyan mohn veti m a g t a szvetkezeti trre, hogy szinte mrskelni kell a b u z g a l m t ; messze n y u g a t o n pedig a szerencstlen, szegny Irland bredezik, ahol az orszg hromnegyed rsze iratkozott m r be szvetkezetekbe. Gondoltam m a g a m b a n , hej ha ezen bredez nemzeteknek szele megcsapn kiss a mi hervad t u l i p n u n k a t 1 A szvetkezeteknek ethikai rtkt m u t a t j a msodsor ban a szvetkezs elflttele. A szvetkezsnek mezeje ugyanis a szenveds s remnysg. Szenveds s remnysg pedig gy-e az ethiknak tere? A szvetkezs mindig gyen-

A SZVETKEZS E T H I K J A

127

gesgbl val. A szvetkezsnek eleme, mintegy alkot sejtje az egyes, magra m a r a d t tehetetlen ember. Mikor az az ember rzi, hogy egymagban nem tu cl megkzdeni az lettel, mikor ltja, hogy a gazdasgi harcban eszkzk nlkl, a vilg mrkzsben hatalom nlkl tulaj donkpen mris akr csak a szlvszben leng repedt nd, krlnz s sztnszer leg is segtket keres. H a az a szegny ember a fld npbl val, akkor maga krl csak egy szegny, agyonnyomorga t o t t tmeget lt, melynek feje felett k u l t r a virgzik, mely bl a np des-keveset lvez ; lt maga felett trsadalmi rtegeket, kzvett kereskedst, nyerszkedsre, sokszor kizskmnyolsra utaz rdekszvetkezeteket, maga a l a t t pedig ltja azt az des, szegny fldjt, azt a fldet, amely folyton enni kr s akrhnyszor viszont enni nem a d ; ltja az hes, szomjas fldet, melynek mikor learatja termst, akkor sem boldogul, kitik kezbl ellensges hatalmak verejtknek l d s t ; krlnz s ltja, hogy az egyik is, a msik is, a szomszdja is ilyen nyomorult, ilyen szegny, ilyen koldus ; ltja, hogy ez a krnyk, ez a vidk, ez az egsz orszg mind snyli ennek az ldatlan llapotnak, ennek a keserves m u n k n a k t k t . Krdem, ugyan mi kellene ennek a szegny npnek? De vegynk egy ms trsadalmi rteget. Vegyk a m u n k s embert. Mit lt az a m u n k s ? L t egy tkeszegny, risi trsadalmi osztlyt, mely dolgozik, robo tol, amely a brt megint csak hs, kenyr, laks r b a n annak a hatalmas tknek szolgltatja t, ltja, hogy ez a trsa is, az a trsa is egyformn nygi a nyomorsgos i g t ; ltja, hogy ezren s ezren vannak, hogy brkaszrnya br kaszrnya mellett, m u n k s u t c a m u n k s u t c a mellett emel kedik. M. t. kznsg, ugyan mi kellene ennek a szegny m u n k s embernek? De vegynk szemgyre mg egy ms trsadalmi rteget, vegyk ltalban a fogyaszt kznsget, azt a kznsget, mely drgn vesz s olcsn ad, ha ugyan van mit eladnia, azt a kznsget, amely szreveszi az risi nagy rklnbzetet, amikor a marhbl hs, a gabonbl liszt, a mustbl bor lesz, s mikor vdekezni a k a r ez ellen, el zarndokolhat b r h o v a : trvny, frum nem segt rajta. K r d e m itt is, ugyan mi segtene ezen a tkeszegny fogyaszt kznsgen? A felelet krlbell m i n d e n t t egy s ugyanaz. De mieltt azt megadom, ki a k a r o m emelni, hogy mikor n a fld npt, a munksnpet, a fogyaszt kznsget emle getem, nem elvont kategrikkal dolgozom, hanem meleg lettel, m e r t ezek a kategrik tele v a n n a k rz szvekkel,

128

PROHSZKA OTTOKR

kzd emberekkel, gonddal, elkeseredssel, stt ethikval, s mit srgetnek s mi kellene nekik? A kegyetek szive meg adja a feleletet; lpjen a szvetkezs gniusza e stt sza kadkok el s mondja ki az egyetlen megvlt s z t : akarja tok ! A hatalomnak titka s nyitja a tmegben, a szmban rejlik, ne panaszkodjatok; nem panasz kell nektek, hanem tett, melyet a vilg s sajt ignyetek vr t l e t e k ; fogjatok kezet, szvetkezzetek ! I s m t l e m : akarjatok e g y e t ! Mikor bels jobb vilg megteremtsrl van sz, az evanglium is csak azt az egyet tudja a j n l a n i ; akarj ! akarj ! Elestl? fel kelsz, ha akarsz l Elsttltl? ltni fogsz, h a akarsz I Be szennyezdtl? tiszta leszesz, ha akarsz. S mikor nagy vilg reformrl, mikor vilg megszabadtsrl van sz, akkor is ugyanaz a sz hangzik, ugyanaz a gondolat cikzik villm gyannt vgig az emberisgen : akarjatok ! akarjatok ! A gaz dasgi pusztasg- s hanyatlssal szemben fellp a fnyes, meleg reakci, amelynek neve szvetkezs, s ment angyal nak ajnlkozik s biztostja a nyomorsgos trsadalmi rte geket : ha hisztek, kvessetek ; biztostalak, hogy a szvet kezs rvn gyzni fogtok. A szvetkezsnek s a szvetkezeteknek ethikjt jel lemzi a tagoknak gazdasgi helyzete s szorultsga is. Amint m r emltettem, a szvetkezs mindig gyengesgbl val, kvetkezleg az a gyengket szolglja. Fleg Magyarorsz gon, a mi magyar falvainkban szemnkbe tlik az az t t t kopott, segtsgre ugyancsak rszorult szegnysg. De hogyha nem is veszem a szegnysget a sz fj rtelmben, gy-e ltalban mikor a gazdakznsg a hatalmassal szemben szvetkezik, gyengesgrl s tehetetlensgrl llt ki bizo n y t v n y t ? Mr most a mi szellemds rnk, Pollk Ills, pesti gyvd, az mvben az ersek- s gyengkrl kifejti, hogy mi az erseknek s mi a gyengknek az ereje, s kihozza, hogy a gyengknek az ereje a bn, alattomossg, hazugsg, lops, csals. M. t. kznsg l Ez stt ethika, ez voltakpen az alvalsgnak a blyege. De mikor n a mi szvetkeze teinket nzem, a gyengk szvetkezst, nem az alvalsg nak stt blyegt ltom a lelkeken, hanem ltom, hogy ott bizalom kl, hogy sszetarts lelkesti a tagokat, btorsg hevti a lelkeket, hogy ott kezet fognak t e s t v r e k k n t ; ltom, hogy a szvetkezetek a np erklcsssgnek egye temei, ahol emberekk s testvrekk neveldnek a tagok a sz nemes rtelmben ; ahol a magyar np, ha van benne alattomos, alacsony jellemvons, kivetkzik a szegnysg

A SZVETKEZS E T H I K J A

129

alacsony termszetbl s magra lti az erklcsssgnek szp, tiszta, idelis vonsait. Mert a szocildemokrcia az osztlyharcval szintn embereket, ntudatos embereket akar a kzdtrre lltani, de az osztlyharcnak, a gyllsgnek ethikjval. A szvet kezetek ellenben szintn embereket akarnak lltani a gaz dasgi mrkzsnek porondjra, de nem a gyllsgnek, hanem a szeretetnek szellemben. S azutn nemcsak embere ket a k a r n a k a szvetkezetek nevelni, hanem a szvetkezs a testvrlsnek, a testvrisgnek is akar iskolja lenni. A rgi keresztnysg egy szv, egy llek, a szerets gyle kezete volt, melyben mindenki megtrte testvrjvel a kenye ret ; h t mi a szvetkezet ms, mint modern szervezet, mely ben a testvrek a gazdasgi kzremkds rvn egy keny ren osztoznak, ahol a kzj, a kzsg java, a kzjlt vezet, s gy az evangliumi szeretetnek s testvrisgnek a legmoder nebb kiadsa ! A szvetkezsnek ethikai rtkt szemeink el lltja t o v b b a szvetkezetek clja is. Termszetes, hogy a sz vetkezeteknek clja elssorban a gazdasgi boldoguls, s e rszben ha valaki azt mondan, hogy a szvetkezetek rdek szvetkezetek, ltalban ezt meg kellene engednem ; de ha ezeket az rdekszvetkezeteket pen az rdekek tekintet ben hasonltom ssze szvetkezeteinkkel, ltni fogjuk, hogy ezek mindennem kartellt, szakszervezetet s szvetkezst messze t l h a l a d n a k pen ethikai tekintetben, m e r t i t t az rdek a tisztes kenyr, a kzjlt, a m u n k n a k mltnyos, megrdemelt gymlcse, szval i t t az rdek a szegny dolgoz npnek joga s jussa. S gy-e, m. t. kznsg, a tisztes kenyr tele v a n e t h i k v a l ; m e r t akinek ki v a n ragadva szjbl a kenyr, az ugyancsak az ethiktlansg rvnyei fel j r ; akinek meg v a n mrgezve a kenyere az elkeseredsnek verej tkvel, a n n a k megmrgezdik a lelke, a bizalma, erklcsi rzke ; az az ember, aki ltja, hogy a trsadalom neki, a m u n k s n a k nem adja meg kenyert, nem igen lesz a trsa dalom embere s knnyen vlhatik a trsadalomnak, a haz nak ellensgv. A latinoknak igazuk volt, amikor azt mon dottk, hogy : ubi bene, ibi patria, hol jl rzem m a g a m a t , ott v a n hazm, abban az rtelemben is, hogy h a z m b a n jl kell m a g a m reznem ; legyen minden embernek olyan hazja, ahol nem koldus, ahol nincsenek oly llapotok, hogy dolgozva is sajt magnak s boldogulsnak csak a srjt vjja ; ott h o n t ilyen fldn fl nem ptheti.
Prohszka : Korunk lelke. 9

130

PROHSZKA OTTOKR

H a t e h t a kenyr is mr tele van ethikval, s kvet kezleg a szvetkezetek etnikaiak, m e r t kenyeret biztosta nak a m u n k s n p n e k : mennyivel inkbb fog emelkedni szemeinkben a szvetkezeteknek ethikai rtke, ha meg gondoljuk, hogy a kenyren kvl sok ms nagy s pen erklcsi rdek forog i t t szban, amilyen elssorban az, hogy a npnek bizalma legyen boldogulsa irnt. A szvet kezetek bstyi a np azon hitnek, hogy az ember dol gozva b o l d o g u l h a t : ugyancsak a szvetkezetek tzhelyei a munkakedvnek. Az az ember, aki nem ltja be, hogy rdemes lni, annak nincs munkakedve, s az ilyen azt sem ltja be, hogy rdemes dolgozni. H a az ember nzi a magyar npnek, fleg az als osztlyoknak lett, azt ltja, hogy ott sokfle elkesereds, panasz tri a jobb, elgedettebb let tendencijt, hogy ez a np alkalmas az erklcsi infekcikra, hogy lzas lmok gytrik, mert ez a szegny np vgre is des-keveset lvez, sokat kzd, faluja, hza, letmdja kevs rmt j u t t a t n e k i ; hza vlyog, tja sr, az egsz tjk pocstkban tk rzdik, s azok a mly barzdk a homlokn m i n t h a hhrktl foszlnyai volnnak. Ezrt nehz, ezrt nem rdemes l n i . . . Teht ptsk fel a szvetkezetekben annak az ers hitnek a bstyjt, hogy rdemes lni. S ez a bstya a szvet kezs. Szrjuk ie a np remnytelensgnek szraz fjt egy jobb fldbe, a szvetkezs fldjbe, hogy ez a szraz fa ki virgozzk, s ne csak kivirgozzk, hanem gymlcst is hozzon a szegny, fradt npnek. Mert nem hatalomrl van itt sz, hanem jltrl, nem tkehalmozsrl, hanem kenyr rl, nem kincsekrl, gazdagodsrl, hanem kznsges bol dogulsrl, tisztes letrl. Azt akarjuk, hogy az egoizmus le trjn s a kzrzs kerekedjk fell, hogy a t o m p a rezig nci helyett az let remnysge emelje az emberi lelkeket; azt akarjuk, hogy a magyar magyar fldn tnyleg azt rezze, hogy ez az hazja, m e r t erejnek, boldogulsnak talaja. S nem ltok Magyarorszgon egyetlen egy ms intz mnyt sem, amely annyira megvalstani kpes ezt az n remnyemet, mint pen a szvetkezet. M. t. kznsg ! Magyarorszgnak fggetlensg k e l l ; de a fggetlensg nem lehet csak prtcgr, vagy prtcm, a fggetlensg flttele elssorban egy erteljes npnek anyagi boldogulsa. Ez az a bzis, amelyen minden fggetlensg fel pl. Sokat beszlnek arrl, hogy kell magyar h a d s e r e g ; h t hogyne kellene ; de elszr adjatok nekem szvetkezeti had-

A SZVETKEZS E T H I K J A

131

seregeket, amely szvetkezeti hadseregek kpesek az llami nllsgot kivinni s biztostani. Jllehet meg vagyok gyzdve, hogy e rszben mind nyjan szvesen kezet fogunk, de miutn i t t a szvetkezet ni ligjval llok szemben, krem fleg a hlgyeket a sz vetkezeti eszme felkarolsra. Kegyeteknek finom kezk v a n , de a npllek pen a finom kznek illetsre val. A leg felsgesebb mremekeket is elszr agyagbl gyrjk finom kzzel, a z u t n vsik ki m r v n y b a . I t t az agyag a fld np nek, a magyar npnek szve ; meleg szv, gyengd szv, puha annak, aki szeretettel, lelkeslssel illeti. S gy-e a magyar nknek van az a finom kzilletsk, mellyel hozzfrkzhet nek a magyar npllekhez? H a a magyar hlgykznsg rdekldik a szvetkezeti eszme irnt, meg vagyok gyzdve, hogy boldogulunk, m e r t jllehet a szvetkezeti embernek szve, lelke sokszor elfogdik s bbnatos stt jbe szegdik szeme, mikor ltja, hogy a szvetkezetek hogy trnek le, egyik a msik u t n : de ha van trsadalom, amely rdekldik a szvetkezetek irnt, fleg ha vannak intelligens nk, akik rdekldsket e tren rvnyestik, akkor ez a sok remny telensg vgre is enged a flleds erteljes tavaszi lehelletnek, s lelkeslsnk s szeretetnk gyz majd a nyomorsgon. Van a m a g y a r nknek ers kezk is, m e r t gyengdebb az rzkk. Cfoljanak r k maguk arra a sok kifogsra, hogy a nk csak lhk, hogy kalapok, zsurok u t n futkos nak, hogy szerelik, ha udvarolnak nekik, hogy nevelsk alacsony s e l m a r a d t ; m. t. hlgyeim, cfoljanak re ezekre azzal a tettel, amelyet most Magyarorszg szegny npe vr a vezet trsadalomtl, karoljk fel a szvetkezeti gyet l E z t megrzi az egsz np, s hls lesz rte az orszg.

9*

Franciaorszg erklcsi jjszletse.


(1914)
12

A francia gniusznak a X V I I I . s a X I X . szzad vgn sajtszer s mindkt esetben egymshoz nagyon hasonl, vilg trtnelmi szerep jutott, melyet a flszabadts munkjnak nevezhetnk. A X V I I I . szzad vgn ugyanis a politikai sza badsgokrt h e v l t ; letrte a tehetetlen kirlysg nehz igjt s a feudlis osztlyok kivltsgait; kiterjesztette az alkotmnyos jogokat a np szlesebb rtegeire s talpra lltotta a harmadik r e n d e t ; a X I X . szzad vgn s a X X . szzad elejn pedig szintn valami hasonlt mvelt s mvel, mikor sszetri a szellemi vilgnak jrmt, mely a pozitivista s modernista filozfia alakjban li meg az eurpai gondolatot, mikor szt akarja szrni az irnyzatos materialista t u d o m nyossg varzst s meg akarja szabadtani Franciaorszgot s vele az egsz vilgot a monista tvelyektl s az ltalnos erklcsi bnulsnak veszedelmtl. Valban figyelmet rdemel ennek a kt ellenttes irny zatnak, egyrszt a politikai let fejld szabadsgnak s msrszt a szellemi let fokozd bnulsnak egy s ugyan azon idben val tallkozsa. A politikban egyre tbb sza badsgot kvetelnek, ugyanakkor pedig mechanizljk az letet; szabadsgrl lmodik a npntudat, s rla beszl halad s maradi ember egyarnt, ugyanakkor pedig a t u d o mny tagadja a szabadakaratot s kimondja, hogy a valsg nak s minden trtnsnek elve a szksgessg; hirdeti, hogy a t u d o m n y methdusa a szksgessg kimutatsa, s hogy a t u d o m n y tartalma s sikere a szksgessgnek flismerse. Nagy garral hirdeti, hogy a vilgnzetet is csak termszet tudomnyos alapon lehet konstrulni, s gy azutn egy s ugyanazon idben a politikban a szabadsgnak, a vilg nzetben s erklcsben pedig a szksgessgnek hdol. A tudomnyossgnak e szabadsgellenes dogmatizmusa uralkodott a szellemi vilgon az egsz X I X . szzadon vgig. A nagy tehetsgek is mind ez irnyzat bvkrben ltek s

FRANCIAORSZG J J S Z L E T S E

133

dolgoztak, s ami ezzel szemben megmozdult, az, ha igaza is volt, nem brt latba esni s mg kevsbb brt irnyt adni a szellemeknek. Manapsg azonban a francia gniuszon j tnetek verdnek k i ; szellemi vilgban megindult egy er teljes, idelis ramlat, mely az ifj Franciaorszgot lelkesti s hithez s hazjhoz visszatrti. rvnyesl ez r a m l a t b a n filozfia s tudomny is, de lelket e mozgalomba voltakp a francia gniusz letsztne ver, mely megijedt a nemzet hal doklstl s kirezte, hogy az az t, melyen haladtak, akr milyen tudomnyosnak hvjk is, helyes nem lehet, nem azrt, m e r t hallba visz. Azrt t e h t fllvizsglni akarja a t u d o m n y t ; szmon kri thziseit, hogy ellenrizze illetkessgt a nagy problmkhoz val hozzszlsban. Semmifle t u d o mnyos dogmatizmusrt nem engedi, hogy az let nagy eri s a morlis inspircinak forrsai kiapadjanak, s hogy a lel kesls s az ldozatkszsg helyt blazrt nzs s panamista rdekhajhszs foglalja el. Ez a generci meg akarja lltani a francia dcadence-t s le akarja rombolni a blvnyokat, melyekre nagy tehetsgek pazaroltk r szellemessgket s rvettk a francia kzvlemnyt, hogy trdet s fejet hajtson elttk. E z t az j genercit nagy hit s nagy optimizmus s ugyanakkor exakt t u d o m n y o s rzs hevti, amennyiben k szek szaktani akrmilyen t u d o m n y o s dogmval, ha a tapasz t a l a t bizonytja, hogy az let, a valsg benne el nem fr s hogy szellemi nyg s kolonc g y a n n t szerepel a haladsnak nyakban. A m u l t szzad tvenes, h a t v a n a s , hetvenes veiben s azon tl nem ez a szellem ltette a francia intellektuelleket, nem is emltve a kormnyon lev hatalmi rdekszvetsge ket, melyeket a politikai rdekek intzsben s a hagyom nyos hit s valls intzmnyeinek kezelsben szektrius gy llkds vezetett. E z t a rgibb genercit ers pesszimizmus s gyilkos fradtsg jellemzik, melynek ideolgija az a vigasz talan t u d a t volt, hogy minden trekvs hibaval, s melynek vallstalansgbl is kiveszett m r a radikalizmusnak izz gyllete. Hitetlensgk apathikus, lemond rzs volt, mely m r bntani sem akart s e n k i t ; minek is b n t a n a ? E gene rcit kpviseltk a vnhed Renan, azutn Taine a maga mindenre rnehezed mlj-theorjval, az rzelgs s exotikus Loti, az akkor mg fiatal Bourget, a szintn mg fiatal Barrs. Ez a kultra olyan volt, mint egy rgi vrosnak szk s magas hzaktl szeglyzett siktora, melyen semmit sem lehet vltoztatni, ha nem akarjuk az egszet lerombolni.

134

PROHSZKA OTTOKR

Kvlrl e kultrra legnagyobb befolysa Tolsztojnak s Turgenjeffnek volt, nemklnben a bayreuthi bvlnek, a skandinv irodalomnak, s vgl Nietzschnek, kinek ostora jl esett a petyhdt vrnek s elernyedt idegzetnek; legalbb ingerelte. Mindezek rdekldtek ugyan az let irnt, foglal koztak is problmival; de azt lni s alaktani nem brtk (Ritzenthaler : Das junge Frankreich). A determinista merevsg, mely sem ert, sem kedvet nem ad, jl illett az idk lemond hangulathoz is. A francia nemzet fradt v o l t ; ereje s dicssge csdt mondott a csata tereken ; belsejben az anarchinak sokfle tnete megrend t e t t e a hitet nmagban ; hinni kezdett sajt maga dekaden cijban, a magban pgy, mint a latin fajban, s ez a ha nyatls s elhals, sajt tehetetlensgnek ez az rzete szinte argumentumul szolglt a determinista tuds tteleihez, me lyek szerint omlik, bomlik i t t a fldn m i n d e n ; haldokolnak emberek s nemzetek, pusztul az egyes s pusztul a faj, s ez ellen hiba vdekeznk ; s nem is kell vdekezni, hanem meg kell magt adni s megadssal vrni a v g e t . . . a tudomny k e d v r t ! Azokkal az j trsadalmi elemekkel, melyeket a kormnyon lev radikalizmus emelt ki a mlysgbl, ezt a romlst meglltani nem lehetett. A demokrcia ugyanis a flmvelt s tudlkos trsadalmi rtegekbl sok retlen ele met lltott bele a kzposztlyba, melyek kiszakadva sajt trsadalmi miljjkbl, absztrakt ideolgival s iskols tudo mnyossggal a k a r t k kiptolni az erklcs s a tradicik, a magasabb kultra s az letblcsesg, a finomsg s a nevels rzelmi s kedlyi hinyait. gy volt ez, mint mikor a gzeke mlyebben sznt s humusz helyett termketlen fldtmegeket fordt ki a flsznre, melyek nem oda valk, s melyek nem csak nem szolgljk a termelst, hanem ellenkezleg csk kentik a hozamot. Bourget kitnen festi e tudlkos ideolgij s retlen rzs francikat a maga regnyeiben. Ez a lapos, empirista ideolgia, a t u d o m n y nimbuszba ltzkdve, sokkal puszttbb ellensge lett a francia np ileknek, mint a porosz-nmet hadsereg, s valamint msutt, fleg kultrtlan npek kzt, kolera s tfusz jelentkezik a csatk nyomban : gy i t t a szellemi, szrke hall borult a lelkekre, a hitetlensg s a lemonds kpben. Nem mintha azeltt ismeretlen lett volna, hanem most sokkal flelmete sebben lpett fl a lehangolt s nrzetben megrendlt nemzet lelkben. Csak az tudja, aki megtapasztalta, hogy mily silny s irrelis t u d lenni a m o n i s t a tudomny, mikor az agitci

FRANCIAORSZG JJSZLETSE

135

eszkzv sllyed, mikor vgan oldozgatja a lt problmit, s a t u d o m n y o s m u n k a alapossgt s lelkiismeretessgt me rszsg s nagykpskds vltja fl. Ez a t u d o m n y semmit sem ismert, a m i t tiszteljen ; nern volt rzke a lleknek nem fizikai, de azrt mgis nagyon relis, m e r t elfojthatatlan ignyei s szksgletei i r n t ; revidelt s lefejezett erklcsi t a n o k a t ; flszmolt tradcikkal, egyhzzal s hazval, s pen nem lett exakt, mikor a helyett, hogy a valsghoz alkalmaz kodott volna, m a g t a valsgot hzta szegnyes kaptira. Nem annyira a lelkesls hevtette ket a sajt t u d o m n y o s cljaikrt s elveikrt, m i n t inkbb a gyllet minden fnnll ellen, amibe sok anarchikus s antimorlis rzs s szenvedly keveredett. E rendszeres tlzs, ez irrealits s hazudozs ellen a reakcinak be kellett llnia ; nem a t u d o m n y ellen, hanem a vilgnzett flfujt s ezltal meghamistott tudomny ellen. Ez letl, hatalmi irnyzat ellen, mely a determinizmus rvn a llek idealista, regenerl erit senyvesztette el, pro testlt a francia llek letsztne, mely kirezte, hogy vala mifle nagy elnyomsban szenved. A mindent magyarz, de az letet fonnyaszt tudkossg ellen fllzadt az j, a mg fiatal Franciaorszg, mely lni a k a r t s semmifle tudomannyal sem akarta m a g t kivgeztetni. Minek ragaszko d o t t volna a determinista dogmkhoz, minek a materialistk s monistk definciihoz, mikor a hittl s vallstl, az erklcs tl s az idealizmustl pen azrt fordultak el atyik, m e r t mint dogmatizmust persziflltk e t a n o k a t ? ! Minek ragasz kodott volna az lni vgy, fiatal nemzedk oly dogmatizmushoz, mely hallba visz? Taln Taine vagy Renan ked vrt? Hiszen ezek is ktelyre s tagadsra vgre is nem be ltsbl, de rzsekbl, az akkori npllek sajtos orientls bl, az akkori szellemi milj befolysa a l a t t indultak ki. S folytassa-e az j nemzedk e szomor dogmatizmus srs munkjt, mikor vilgosan belttk, hogy vesztenek rajta? Az ifj Franciaorszg t e h t az let sztnszer intuciiban megltta a veszlyt, s inkbb ki akarta vgezni a soi-disant t u d o m n y t , mint nmagt. Cseppet sem csodlkozom, hogy ez a szerep rtem a monista vilgnzet elleni llsfoglalst a francia gniusz nak s nem a germn alapossgnak j u t o t t . Oka ennek az, hogy e flszabadtst is elssorban nem az intellektv munknak, hanem az letsztnnek kellett kzbe vennie. Meg kellett reznik, szre kellett vennik s megtapasztalniuk, hogy az

136

PROHSZKA OTTOKR

a szellemi irnyzat, brminek hvjk, a hallba vezet. Mind azt, aminek az j Franciaorszgban a mechanikai vilgnzet megtrsre dnt szerep jutott, a npllek sztnei inspirl tk. A npllek megmrgezse s az energik hervadsa elleni reakci sztnszeren is eltallta, hogy hol az ellensg, el tallta, hogy a rendszerben van a baj ; ez a mrgezs sugal mazta tudomnyos flfogsukat, ez a d o t t beljk ert s energit, hogy a gondolatjrsnak, mely az idealizmus rend szeres letrse volt, vget vessenek s kimondjk b t r a n : nem akarunk meghalni senki kedvrt, akr porosz, a k r tudomany legyen az ! Az olyan nagy trtnelm s lnk vrmrsklet npnl, amilyen a francia, a szellemi vilg kialaktsra bizonyra sok mindenfle tnyeznek van befolysa; de klnsen jel lemz az a nagy klnbsg, mely idelis gondolkozs, hit s valls tekintetben a tulajdonkpeni np s a vezet intelli gens osztlyok kzt szlelhet. Mialatt ugyanis ez utbbiak nl rendkvl ers a mozgalom a gyakorlati hitlet, t e h t a nagy francia tradcikhoz val visszatrs fel, addig a francia np nagy zme vallstalan, sokkal vallstalanabb, mint a X V I I I . szzadvgi forradalom idejben. A vallstalan sg hullmvonala a kznpben emelkedben van, mg az intellektulis osztlyoknl hatrozottan lefel szll. Ez a krlmny arra enged kvetkeztetni, hogy e vonal meg hzsban kezdet ta nagy szerepe volt a tudomnyos gon dolkozsnak ; nagy szerepe volt a X V I I I . szzadban, s ugyan olyan szerepe v a n a modern korban. Akkor a francia gniusz a filozfia nevben fordtott h t a t a vallsnak s az egyhz nak, s kikiltotta az emberi jogokat. A tudomnyossg nim busztl elkprztatva nemcsak hitetlen lett, de dhhel t m a d t a a nagy tradcikat s mar gnnyal s kezdetben ke gyetlenkedssel is lte ki a szvekbl a hitet s a h a l h a t a t l a n remnyt. A filozfia rvn a hitetlensg termszetesen elszr a mvelt krkben puszttott, mint melyek rrtek a filo zfival foglalkozni; csak azutn csapott t ez irnyzat a npbe a vallsellenes demokrcinak, ksbb a gyllkd antiklerikalizmusnak s legjabban a radiklis szocializmus nak alakjban. Hasonl t n e t e k e t vesznk szre a francia llek modern eligazodsaiban. Ers elhajlsokat szlelnk a divatos vallstalansgtl, de csak az intellektulis rtegek ben ; azonban a npben s a politikus klikkekben mg egylta lban nem. A npet ezidszerint mg teljesen h a t a l m b a n brja az antiklerikalizmus, s a np lelkre az egyhznak

FRANCIAORSZG JJSZLETSE

137

bizony mg nincs kihatsa. Mltn kvetkeztethetnk e jelek bl arra, hogy e sajtos modern megoszlsnak oka is abban rejlik, hogy oly ramlatok jelentkeznek az intellektulis vilgban, melyek a materializmus s monizmus dogmit meg rendtik s a hit s valls irnt val elfogultsgnak divatjt megtrik. Ezek az intellektulis ramlatok nagyon klnbzk s nmelyek messze visszanylnak. A rgebbieket vve, semmi esetre sem szabad ignorlnunk annak az idelis demo krcinak befolyst sem, melyet Montalembert kpviselt. Benne s trsaiban, kiknek szma nagyon csekly volt, a nagy katholikus tradicik ltek, s sok szimptival fordultak a modern szabadsgok s a demokratikus idelok fel; st Montalembert s trsai hittk, hogy a rgi hitnek s az egyhz nak szerencssebb rvnyeslst biztostanak majd az j idk politikai s szocilis kereteiben, mint a csszrsg vesze delmes, m e r t szabadsgokra fltkeny oltalma alatt. nem fltette a keresztnysget a demokrcitl; st naiv idealiz musban termkeny talajnak nzte a demokratikus szabad sgot, s azt hitte, hogy abbl az rk igazsgok j termkeny sggel zsendlnek majd k i ; emellett azonban Montalembertnek kevs rintkezse volt a pozitivista tudomnyossg gal s eszmivel is, s egyltaln az akkor mg czrokat kulti vl s czrokat szvesen vr Franciaorszgban keveset rt el. Nagyobb intellektulis kihatsa volt a trsadalomra a n n a k a trsadalomtudomnyi mozgalomnak, melynek Le Play, Leroy-Beaulieu, de Mun, de la Tour du Pin tevkeny sge s mvei a d t a k slyt, s mely sokban hozzjrult az egy oldal materialista vilgnzet megtrshez ; st voltak bizo nyra sokan, kiket ez a nemes, gyakorlati irnyzat kzelebb hozott az igazi s a szabadsgokat a szellemi vilg szabad sgait is tisztel demokrcihoz, mint msnem, filozfiai okoskods. Ez a nemes demokrcia legjabban a Sillon keresztnyszocilis mozgalmaiban igazn tavaszi szntst v g z e t t ; csupa sillon-t, vagyis barzdt v o n t a francia np llekbe. De azrt a francia, st az egsz modern vilg keresz tnyellenes gondolkozsnak bstyja mgis csak a poziti vista, monista tudomnyossg v o l t ; ez volt az a block, melyet az ellenflnek nmagban kellett kikezdenie, ha a szellemi vilg nagy fordulst siettetni a k a r t a . S ez volna voltakpen az n thzisem, hogy a modern Franciaorszgban a szellemek fordulst tulajdonkpen a

138

PROHSZKA OTTOKR

monista tudomny kultusza elleni reakci jellemzi, mely csak a legjabb idben lpett fl karakterisztikus irny zatossggal. Kszakarva mondok kultuszt s nem t u d o m n y t , mert, hiszen t u d o m n y t tagadni vagy t m a d n i vagy ktsgbevonni nyilvnval oktalansg v o l n a ; hanem igenis kultuszt mon dok, m e r t jelezni akarom az rzelmi elemet, jelezni az el fogultsgot s a szenvedlyt, mely az ilyen egyoldal sziszt mk irnt val llsfoglalsban szerepel, s mely bizonyos, klnben a maguk helyn teljesen igaz s senki ltal ktsgbe nem v o n t fizikai s mechanikai thziseket az anyagrl vagy az energirl metafizikai vilgnzetekk tgt ki, mely a klnben tiszteletremlt exakt t u d o m n y t illetkessgnek hatrain tlra terjeszti ki, mely oly krdsekben tulaj dont neki dnt szt s szerepet, melyekben p azrt, m e r t exakt t u d o m n y s tlag a kvantits krl foglalatoskodik, semmi szava sincs, s mely ezltal voltakp meghamistja thziseinek s hipothziseinek jelentst s jelentsgt. Ebben a fiatal, a materialista dogmatizmust megtr Franciaorszgban voltakp hrom ramlatot klnbztethe tnk meg, a forradalmi idealistknak, a katholikusoknak s a nacionalista pragmatistknak t b o r t ; a legpozitvebb s az irnyzat sszes jellemz jellegeit magn visel csoport ezek kzt az ifj katholikus Franciaorszg, melyhez szvesen csat lakoznak a klnben gyakran hitetlen nacionalistk is. Az irodalomban a nagy fordulatot, taln legfeltnbben Bourget Le Disciple c. m v e jelzi. Voltak kitn kltk is, milyenek Charles Guerin, Paul Claudel, kik a katholikus restaurci gyt nagy sikerrel szolgltk. Mg nagyobb erre k a p o t t e mozgalom, mikor a nacionalistk egyesltek a pozitv katholikusokkal, s mikor oly szellemek ragyogtak s dolgoztak soraikban, mint Maurice Barrs. De azrt mltn emelem ki a Disciple-t, mely szvn dfte a brgy determi nizmust s a nemzethalllal kibkl lemondst. E ponton vltak szt a genercik. Latom, az n idm hanyatlik s vghez kzeleg rja Taine Bourgetnek. De h t az ilyen fordulatnak gyakorlati rvnyeslshez is sok v, hosszabb id szksges. A kimondott katholikus irnyban nagy rde mei voltak Brunetire-nek. a mintafrancia ; paradigmja e korszak szellemnek s megtesteslse a francia npllek vgyainak. ltja, hogy Franciaorszg haldoklik azrt, mert br sokat tud s rt, de nem kpes a nagyra, az ldozatra, a honment tettre. Ltja, hogy p a determinista m m o r fokozta le az idelokat s t o m p t o t t a el a kedlyeket s ezzel

FRANCIAORSZG JJSZLETSE

13

t n k r e t e t t e m a g t azt az ert, mely a k u l t r t s a nemzeti aspircikat is leszti s szolglja. Brunetire a determinista v a s p n t o k a t a morlis probl m k duzzad erejvel roppantja szt. Az lelkt fleg az erklcs krdsei foglalkoztattk, melyek a vallstalan n p iskolra s tanknyveire val tekintetbl, gyors s ki nem tol h a t megoldst srgettek. Az erklcstan a pozitivista s ma terialista gondolkozs vilgban mint kormnynlkli haj az tletek s szeszlyek jtklabdja lett, s dacra a sok pr blkozsnak sem a filozfia, sem a pedaggia nem brt vele. Jules Ferry s kveti, a laikus hit s a laikus iskola hvei, a francia kzoktatst azon az alapon a k a r t k megszervezni, melyet ez irnyzat egyik hres kpviselje, Buisson gy jel lemez : ((L'instruction dit tre lalque, parce que, si nous voulons que t o u t enfant acquire les connaissances que la Convention appelait dja les connaissances ncessaires t o u t homme, nous n'avons pas le droit de toucher cett chose sacre qui s'appelle la conscience de l'enfant, parce que nous n'avons pas le droit, ni a u nom de l'tat, ni au nom d'une glise, ni au nom d'un parti, au nom de qui que ce sit enfin, d'empiter jamais sur le domaine de cett libert de con science, qui est le fond mrne et la raison de toutes les libertes (La foi laique, VIII). Ez llsponthoz azonban a politikai s a szektrius gyllkds nem volt h ; nagyon is belehatolt abba a szentlybe, melyet conscience de l'enfant-nak nevez ; nem vta meg az itt hirdetett neutralitst, hanem ki akarta zrni belle hamis, filozfiai dogmatizmussal a vallst, s oly fogalmazst a d o t t az erklcsnek s az erklcsi ktelessgek nek, melynek sem alapja, sem clpontja nincs, s gy az erklcs nlklzi az ers akars m o t v u m a i t s szankciit. E z a csinlt ideolgia nem kthette le s mg kevsbb elgthette ki a szellemeket. A llek poly kevss brja ki a bizonytalansgot, mint ahogy a test nem t r i az egyensly hinyt. Llek s test keresi a helyt. A bizonytalansg mint rzs jelentkezett az erklcsisgben s biztos elhelyezkedst srgetett. S ezt oly sokan reztk, hogy maga Buisson is ily kifejezst ad ennek a rossz rzsnek: Comment est-ce donc q u ' u n malaise, latent jusqu' alors, s'est manifeste? (i. m. 246.) Mintha csak egy ltalnos tengeri betegsgben szenvedett volna a francia kzszellem ! A pozitivista s naturalista vilgnzet elleni reakci Brunetifere-nl is hasonl rossz kzrzs alakjban jelentkezett. Nem az apriorisztikus vagy metafizikus elemek, nem a rend-

140

PROHSZKA OTTOKR

szeresen flptett tudomnyos bizonyts jellemzi Brunetir e - t ; hanem ez a r m u t a t s , hogy emberek, egsz filozfitok csak lyukas di, melybl let nem fakad. Hiba i p a r k o d t o k ; morlist ezeken az alapokon nem konstrulhattok)*. Mlyen meg volt gyzdve p a sok abszurd prblgats s sikertelen sg folytn, hogy a pozitivista filozfia e problmt nem kpes megoldani; ezzel szemben csodlattal szemllte a keresztny hit s a hv filozfia alapjn emelked erklcstant. Ez alapo k a t tisztelte ; ezeket a k a r t a megvdeni, ha bizonytsukkal kln-kln nem is foglalkozott. Az gyakorlati rve krl bell mindig ilyen : Neknk biztos, ers, h a t r o z o t t s inspircis morlisra van szksgnk ; ez a morlis oly szks ges s nlklzhetetlen, mint a mindennapi k e n y r ; m i u t n pedig ezt a morlist a dualista vilgnzet s a hit adja, ht tle veszem, m e r t elpusztulni nem akarok. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy ez volt az egsz keresztnysge s az egsz hitvallsa, n e m ; hiszen maga mondja, hogy neki intimebb s egyenibb motvumai is vannak a hitre ; de mind ezzel csak arra a gyakorlati, ers alapra akarok r m u t a t n i , melyen a jeles publicista s kritikus megvetette a lbt s mely kitn t m p o n t u l bizonyult a laikus erklcs zrzavarban. Szem eltt kell ugyanis t a r t a n u n k , hogy Brunetire nem ellensge a t u d o m n y n a k ; a jeles kritikusrl ilyesmit lehe tetlen fltennnk; de igenis ellensge a sarlatn tudosoknak, kik a tudomnyos haladsrl s a kiltsba helyezett vvmnyokrl tudsokhoz nem illen nyilatkoztak, kik ma guk sem voltak tisztban a tudomnyos ismeret korltai irnt s a flmvelt kznsget is alaposan sszezavartk, mg pedig a hit s az eszmnyek rovsra. A tudomny csdj rl vallott nzett is gy kell rtennk. Nincs az a t u d o m n y ellen mondva, m r csak azrt sem, m e r t csak rszleges csd rl (faillites partielles de la science), t. i. a n n a k a bizonyos, helytelenl m e r t irnyzatosan belltott t u d o m n y n a k csdjrl beszl; voltakpen pedig nem a t u d o m n y n a k , ha nem azoknak a tudosoknak csdjrl, kik mindent a t u d o mnytl vrtak, kik a vilgot tudomnnyal kimerteni, vgs alapjig s fenkig flszippantani remltk, s kik p azrt inkbb sarlatnok s lelkiismeretlen szjhsk, de nem t u d sok voltak. De az idealista renesznsz-ban a legjellemzbb mgis csak az, hogy az j-Franciaorszg e szellemi irnyt hatalomm nem a keresztny filozfok emeltk, kiknek kivlsgt s rdemeit ezzel cseppet sem vonom ktsgbe, hanem azok

FRANCIAORSZG J J S Z L E T S E

141

a mathematikusok, termszettudsok s nemkeresztny filozfok, kik a mechanikus vilgnzet sziklit sztrobbantva megint teret nyitottak a hitnek, az eszmnyek tiszteletnek s a transzcendentlis erklcsnek, kik a laikus t u d o m n y t nem mint klerikusok, hanem mint laikusok irnyzatossggal vdoltk meg s p a tudomny nevben kveteltk a szabad mozgst az idealista irnyban is. E z t a laikus mun k t Boutroux, Poincar, Bergson s trsaik vgeztk. Mily jttemny volt ez a francia intellektuellekre nzve, hogy a monista t u d o m n y irrelis mmorbl flocsudhattak s megrezhetlk a valsg egyenslyt, hogy flismerhettk az exakt t u d s termszetes korltoltsgt s a minden-meg rts babonjnak kptelensgt, ugyanakkor pedig az em beri llek idelis ignyei kielgtsnek szksgessgt! Eddig a b b a n a csepp-valamiben, amit vilgnak s abban a vgtelen semmiben hittek, ami a csepp-vilgot k r t i ; mostantl fogva azonban a csepp-valamit szintn lefogtk fizikjuk s kmijuk rszre, ugyanakkor pedig a bennnk fakad s minket kr nyez szellemisggel, a valsg rtelmi tartalmval is rint kezsbe lptek s kezdtek hinni nem a vgtelen hallban, ha nem a vgtelen letben. A monista t u d o m n y ugyanis j divat naiva. A skolasz t i k t nevette mint kzpkori naivat, aki mindent mondva csinlt erkkel s ttelekkel s leikecskkkei m a g y a r z o t t ; maga pedig megint a msik szlssgnek esett neki, s mindent atomokra, tmecsekre s lksekre vezetett vissza s az egszet a hg semmisgbe lltotta bele. H t hiszen rtjk e divat jrst. Az ember voltakpen mindig monizmusra hajlik, ahogyan hajlik monotheizmusra, s a mindensget valami egyre, h a nem Istenre, h t tzre vagy vzre vagy kncnyre, valamifle selemre vagy senergira akarja visszavezetni. Ennek az egysgest s mindent vilgoss tenni akar vagy legalbb vilgosnak kijelent hajlandsgnak egyik bemutat kozsa az volt, hogy azt mondtk, hogy tudomnyos kifeje zsre csak az van hozva, a m i t k v a n t i t a t v kifejezsre hoztak, s hogy annyiban van valamirl t u d o m n y u n k , amennyiben azt szmtani kifejezsre hoznunk sikerlt. Ez programm volt, mely abbl indult ki, hogy a vilgon csak szksgessg s mechanika van, s hogy az analitikai szk sgessg kimutatsa lesz a vilg tkre. A tudsok fl is osz t o t t k a vilgot mint a stt Afrikt a nagyhatalmak, s meg llaptottk a rangfokozatot, melyben a tudomnyok egy ms fltt llnak, s melyben a mechanikbl kiindulva fizikn,

142

PROHSZKA OTTOKR

kmin, biolgin, pszicholgin t az emberi ntudathoz rnk s mindentt csak szksgessggel tallkozunk. Egyikt a msikbl magyarztk, gy hogy vgre a k v a n t i t s lett minden, s a kvalits sztfoszlott. De mindez a mondvacsinlt tudomnyossg csak pozi tivista lmodozs volt. Mr csak azrt is, mert hiszen ezt a rangfokozatot meg lehetett fordtani s azt mondani, hogy a mechanika a legklssgesebb s a legflletesebb trtns, s p azrt csak valamit, mg pedig des-keveset mond a val sgrl. Azt lehetett s azt kellett volna mondani, hogy igenis van mechanika, de hogy a l a t t a van a fizika, hol m r nemcsak mechanikai mozgs, hanem sok ms a d a t s kvalits van, a m i t a mechanikbl kimagyarzni nem l e h e t ; gyszintn, hogy a fizika alatt van a kmia mg t b b szuvern s visszavezethetetlen tnyezvel; a kmia alatt v a n a biolgia jabb, kimagyarzhatatlan erkkel; alatta a pszicholgia egszen j vilgokkal, s azokban megint a szellemi vilg p u n c t u m saliens-e, a szabad n t u d a t 1 Mondom, meg lehetett s meg kellett volna fordtani ezt az egsz sort, s akkor a t u d o m n y nem azonosthatta volna m a g t a legszegnyebb tnemny nyel, a mechanikai mozgssal s nem kthette volna sorst hozz. Csakhogy mskp trtnt, s p az ellenkezje t r t n t ; a kpzelet ez esetben is elszaladt a neki fell pozitivizmus sal. Mr rg r voltunk hangolva e felletessgre. Descartes is hangolt r, mikor k i m o n d t a : Donnez-moi l'tendue et le mouvement et je vais faire le monde. Ez eltlet lett v szzadokon t a termszettudomnyos vilgnzetnek elve. K t szt lltott bele a gondolkozsba, s e kt szval, mely csak mathematikai vonatkozs volt, mindent t a k a r t , azt is, a m i nem volt mathematika, de mgis valsg volt. Az tendue al elfrt az egsz nagy termszet s a mouvement al az egsz fizikai, kmiai, biolgiai trtns, de ez a mouve ment csak absztrakt fogalom volt, melynek tltsz ltal nossgbl a termszeti trtns szbont sokflesge s gaz dagsga sehogysem volt lehozhat. Hogyan is lehetne az egy szerben az sszetett, pl. a mechanikban a biolgia? Nincs benne ; de igenis, az sszetettet mrni lehet az egyszervel, a sejtek mozgst mrni lehet mechanikus tsek s lksek mdjra, de nem lehet a mechanikbl kimagyarzni a fiziolgiai s biolgiai t r t n s t ! Boutroux r m u t a t o t t arra, hogy a fizikai s kmiai trtn sekben minden szksgszeren megy vgbe, s hogy nknyes vltozatoknak nincs helye, de maga ez a fizikai trtns csak

FRANCIAORSZG JJSZLETSE

143

tnyleges s csupa tnyszer, de nem szksgszer meghat rozsok keretben megy vgbe. Pl. igaz, hogy a vz 100 C-fok nl forr, de a melegnek ez a hatsa vgre is a vz sajtossgn, a henerginak ily mrtkben val befogadsi kpessgn fordul meg, s ez a sajtsg maga is egy sajtsgos tulajdon sg, mely a vizet a legmlyebb szerkezetben is jellemzi. Min den trgy gy van minstve ; mindegyik gy v a n kvalitsok kal tjrva, gy hogy mltn krdezhetjk : Comment dans ces conjonctures xiler la contingence pour introduire la ncessit? Ez a mozgs ily adatok kzt mindenesetre szk sges, de maguk az adatok nem szksgesek. S nemcsak az a d a t o k a t nem lehet szksgszereknek oda lltani, h a n e m a termszettudomny nem kpes az egyms tl sajtsgosan klnbz erket egymsbl kimagyarzni. A termszettudomny egyltalban nem br az erovel ; csak a lkst, csak az tst rti, azaz dehogy rti, hanem mri. Mr pedig a lks, az ts ugyancsak nem merti ki az er fogalmt. pen a gykerrl, a kiindulsrl nem mond semmit. A klnbz erk mozgsi egyenrtke hasonlt a kzs hadsereg mundurjhoz, melyet radnak magyarra, osztrkra, csehre, olaszra, romnra, ukrainistra ; a m u n d u r egy, de ami alatta van, a valsg, a faj, az egszen ms s ms. Sem ht, sem fnyt, sem villanyossgot nem lehet ma radk nlkl egymsra visszavezetni. Klnben is kr, hogy a termszettudomnyos vilgnzet nem csinlta meg az ellenprbt s nem vllalkozott a des cartes-i programm szerint az etendue s mouvement-bl apriori konstrulni a vilgot, konstrulni elemeket, kveket, fmeket, fldeket, gzokat, folyadkokat, fkat, fveket, llatokat, pszicholgikat; ez lett volna az rdekes! Mily fl sges bemutatkozsa lett volna ez a methdusnak, ha pi. az tendue-bl s a mouvement-bl konstrult volna oxignt s hidrognt, s ha elre meghatrozta volna, hogy e kettbl az a nagy jdonsg ll majd el, melyet vznek hvunk, mely se nem hidrogn, se nem oxign, mely nem gz, s nem repl szt. hanem folyik s mely oly lgy, hogy a gyer mek is belemrthatja az ujjt s oly sszeprselhetetlen, hogy rengeteg erk kellenek hozz, mg csak egy kicsit sszeszort hatjk, s hogy azt inni lehet, s hogy az szomjat o l t ! De kon strultak-e csak egy sajtsgot is? Egyetlen egy tulajdon sgot sem tudnak lehozni, egyetlen egy sajtsgot sem tud n a k k o n s t r u l n i ; h a n e m e helyett flaprzzk a dolgokat atomokra s az aprzs kzben eltntetik a sajtsgokat s

!44

PROHSZKA OTTOKR

belecsempszik a mechanizmust, nemcsak a fizikba, hanem a fiziolgiba s biolgiba is, s mechanizmussal maszkirozzk az eredeti s visszavezethettlen letfolyamatokat. Nem csoda teht, ha ez a kilt elgtelensg, ha ezek a hinyos s lyukas magyarzatok n t u d a t u n k r a j u t n a k , br mily nagy tudomnyos tekintlyekkel t a k a r d z a n a k is. E n nek a materialista tudomnyossgnak, melyet a balszrnyon Zola romantikja, a jobbszrnyon pedig Taine milj-therija t m o g a t o t t , pen fizikusok s mathematikusok drgltk ki szemeibl a m m o r t . Poincar k i m u t a t t a , hogy az exakt tudomnyok is kimagyarzhatatlan, nem-szksges tnyle gessgekkel dolgoznak, st a geometriban s a mathzisben is emberi konstrukcik (Conventions), t e h t tnyleges s nem szksges megllapodsok s szerkesztsek v a n n a k . Nem igaz teht, hogy a t u d o m n y b a n csupa analitikus igazsg s szksgessg s csupa szm s mennyisg szerepel, mely kvnja, hogy a dolgok mskp lehetnnek, s fleg nem igaz, hogy a vilgot csak k v a n t i t a t v kifejezsre, mondjuk szem ll megrtsre vezethetni vissza. Adva v a n a visszaverethetetlen, a tnyszer kvalitsokkal flszerelt valsg s benne az let s annak virga s csodja, az rtelmes s szabad n t u d a t , s a mi fiziknk s kmink, fiziolgink s biolgink krllljk e csodavalsgot s nzik az serej s folyton fakad s le nem foghat akcinak t n e t e i t ; azutn flosztjk egyms kzt e tneteket, figyelik, mrik s rendszerekbe k a p csoljk azokat, s az egyik csoportot fiziknak, a msikt kminak s gy t o v b b h v j k ; s azutn? A z u t n ktfle llspontot foglalnak e l ; ha okosak, akkor azt m o n d j k : lljunk meg itt s figyeljnk s mrjnk szorgalmasan t o v b b s hasznostsuk ismereteinket; h a pedig oktalanok, akkor azt mondjk : mindent rtnk m r ; rtjk az anyag, az er, az let s a szellem titkt, s t u d u n k mechanikbl csinlni fizikt, fizikbl kmit, kmibl biolgit, s nemsokra savas ntriumbl kiprdl kezeink kzt a punctum saliens, az l e t ! Mily filozfiaellenes s irrelis flletessget rul el ez utbbi llspont 1 Becsletre vlik a francia szellemnek, hogy ez inexakt flfogssal ki nem bklt s p a relis t u d o mnyos szellem nevben kvetelte, hogy miutn a termszet t u d o m n y o k fl nem karoljk az egsz realitst, h t hagyja nak helyet ms problmknak is, s szabadtsk fl az emberi szellemet ms ignyeinek kielgtsre is, melyeket mechanika s fizika nem kezelhet. E r r e nzve mondja Paul S a b a t i e r : L'evolution naturelle des ides amne la philosophie la plus

FRANCIAORSZG J J S Z L E T S E

145

laique, non pas conclure avec le sentiment religieux une alliance plus ou moins politique, utilitaire ou sentimentale, mais se rencontrer et a collaborer avec lui pour des raisons exprimentales et scientifiques (L'orientation rligieuse de la France actuelle. 119. 1.). A legkzvetlenebb s legkihatbb indtst az idealizmus fel mgis Bergson filozfija adta. Brmily kifogsokat emeljnk is e filozfia ellen, h a t s a mgis nagyszer volt. Errl mondja L o t t i : Bergson pszicholgija s Pguy morl kritikjnak befolysa a l a t t egyszerre recsegni s roskadozni kezdettek Taine szcientizmusnak s R e n a n intellektualizmusnak s K a n t moralizmusnak llvnyai. Kiszabadultunk a determinizmusbl s fllendltnk az Istenhez, kit megint megtalaltunk. S h o n n a n ez a nagy h a t s ? Bergson lesen megklnbzteti s szembelltja az anorganikus vilgot az l e t t e l ; ez a k t vilg annyira klnbzik egymstl, hogy szerinte az elbbiben csak az okoskod rtelem, a m sikban pedig az intuci az r. Az okoskod rtelem eligazt minket a trnek s az idnek kereteiben ; olyan az, m i n t egy j szemveg, mely segt, hogy rjunk, olvassunk, faragjunk, vagy mint egy sznhzi ltcs, mely be v a n lltva a sznhzi miljnek szemlletre ; de azzal a szemveggel s ezzel a lt csvel nem fogunk napfoltokat vizsglni; a gyakorlati leten tl ez eszkzk hasznavehetetlenek. Oda ms ismeret k e l l ; ismeret, mely nem szedi szt az egysgeket, hanem ssze foglalva, p osztatlan egysgessgkben szemlli a z o k a t ; ismeret, mellyel az egszet s a n n a k rtelmt megltjuk, mint ahogy a klt lt s szemll. E z t az ismereti formt Henri Bergson intuicinak hvja, s ezzel kell szerinte a kategris ismereten tl fekv vilgot, a lelket s lett megfogni s a sematikus t a r k a - b a r k a fogalmi lepellel l e t a k a r t valsgot s az a b b a n m a g t kinyilatkoztat, vgtelen Istent megkze lteni. A nagy szellemi fordulat jellegeit e filozfin flre ismerni nem lehet. A materialistk s mindenfle ms sznez e t m o n i s t k ugyanis nagyon knnyedn b n t a k el a valsg gal ; k a lelki let t n e t e i t s folyamatait az anyagi folya m a t o k mintjra m a g y a r z t k s a mechanika prokruszteszgyba gymszltk bele. Azok ugyan oda el nem frtek ; de hiba, a materialista s determinista dogmatizmus ked vrt a papiroson minden szpen elfrt oda, s ami sehogysem frt el, azt vgre is ignorltk vagy helytelenl magya rztk. De Henri Bergson zsenilisan r m u t a t o t t az let
P r o h s z k a : K o r u n k lelke. 10

146

PROHSZKA OTTOKR

si s jelenval eredetisgre ; a gondolatok s rzsek neki nem a t o m o k ; az asszocicik keletkezse s elvltozsa neki nem a tmecsek egyeslse s b o m l s a ; az letfolyam neki nem mechanikus llapotoknak ms llapotokba val t menetele ; az a k a r a t neki nem az asszocicik energijnak lkse ; a motvumokat, az ntudati llapotokat nem szabad gy elkpzelni, mintha a lelken kvl volnnak s azt lkds nk, hznk s mozgatnk, s m i n t h a a llek ezeknek a lk seknek akrcsak t b b er eredjnek irnyban indulna meg, mikor akar. gy az a k a r a t termszetesen nem volna szabad a k a r a t ; de ennl durvbb s darabosabb felfogst nem lehet elkpzelni, s ez teljesen hamis s fiktv belltsa a pszichol ginak (Essai sur les donnes immediates de la conscience). Henri Bergson az ilyen s ms hasonl nzeteivel a mecha nikus determinizmus ellen hangolta a francikat. Modernn tette a felfogst, hogy az let j, eredeti fakads, hogy a szabadakarati tny mindig egy j tny, egy jelenval tny, melyet nem lehet lehozni mindabbl, ami volt, akr ismeret nek, emlkezetnek, motvumnak, hangulatnak hvjk, s hogy azt megtapasztalni, friss fakadsban megrezni s megltni kell. E z t a filozfit a befejezett s a vilggal szerencssen el kszlt filozfiai rendszerek hvei termszetesen ers kritika t r g y v tettk ; de a kritika is nagy szolglatot t e t t a szel lem flszabadtsnak, m e r t kiemelte s minden ktsgen tl vilgtsba helyezte legalbb azt az egy fbenjr pontot, hogy a termszettudomnyok nem fogjk le a valsgot, hogy a termszettudomnyos methdus nem brja kimer teni a vilgot, s kvetkezleg nem lehet s nem szabad zokon venni, ha az ismeret ms irnyban is halad, s ha a lleknek ignyeit nemcsak egyszereggyel akarjk kielgteni. Voltakpen ez volt az exakt t u d o m n y o s llspont, s pen ezzel lendtett Bergson a spiritualizmuson. Hiszen Berg son nem katholikus, st a katholikus filozfia lnyegbe vg krdsekben pen az ellenkez llspontot foglalja e l ; de azrt Bergson mgis rendkvl nagy szolglatot t e t t a hit nek azltal, hogy megtrte a determinizmusnak s az egy oldal monizmusnak b v k r t ; szabad t e r e t n y i t o t t a tr melk s a zig-zugos falak kzt s ers lkst a d o t t a pszich szabad s nmagt megtall eligazodsainak. Ez az elfojtott idelizmus a z u t n mint praktikus katholicizmus fakadt ki a francia fldbl. A metafizikai irnyzat gy szokott gyakor lativ lenni a hitben. Rousseau deizmusa gy lett Chateau briand katholicizmusv ; William J a m e s indifferens vll-

FRANCIAORSZG JJSZLETSE

147

sossga gy lett az angol s amerikai szektk vakbuzgsgv. Nem szoktunk megmaradni a metafizikai felhk kzt, ha nem leszllunk a hit gyakorlati letnek tjaira. Akik ez ton ismt hvkk, mondjuk, Franciaorszgban buzg k a tholikusokk lettek, azok nem gondolnak arra, hogy a berg sonizmust a katholikus filozfival kibktsk, st thzisekkel egyltalban keveset trdnek ; frzsk az rm, hogy kiszabadultak a materializmus karjaibl. Eszkz e clra a bergsonizmus volt, negatv, vagyis az a k a d l y o k a t eltvolt rtelemben. E r r e nzve idzhetem mg P a u l S a b a t i e r t : Guyau, Bergson, Boutroux, William J a m e s n ' o n t aucun degr l ' a t t i t u d e de crateurs d'une doctrine rligieuse, arligieuse, ou antirligieuse. Malgr la diversit de leur manire de voir, il y a entre eux une analogie f u n d a m e n t a l e : les regards et l'effort de ces hommes s diffrents v o n t dans la mrne direction ; ils cherchent saisir l'volution rligieuse, l'interprter, on pourrait presque dire la servir (I. m. 91.). Ez az igazn e x a k t s mltnyos llspont h d t o t t a meg Bergsonnak a francia intelligencia rokonszenvt s i n d t o t t a meg az intelligenciban a vallshoz, a transzcendentlis er klcshz s az idelizmushoz val visszatrst. E z a filozfia n e m is a k a r t teljes, befejezett rendszert adni, fleg pedig nem a k a r t vallsi rendszert s hitbeli el igaztst adni, h a n e m berte azzal, hogy megfigyelje a szel lemi letet s hogy szolglja a lelket a maga sajtos fejlds ben s kvetkezleg vallsi ignyeinek kielgtsben is. Ismtlem, csakis gy s nem mskp kell elgondolnunk Bergson filozfijnak a katholikus hitletre val befolyst. rdekes, ha a francia kzlet jelesei nyilatkoznak e m o z g a l m a k r l ; Denys Cochin br pl. ezeket m o n d j a : A francia katholicizmus az utols vekben nagyot h a l a d t elre. Mert jllehet a vallsi kzny az orszg egyes vidkein emelkedett, de ezzel szemben Prizsban a vallsossg szm b a n is, intenzivitsban is gyarapodott. Utalok a munksok, a vasutasok katholikus szvetkezeteire, melyek ma szzezer nl t b b t a g o t szmllnak. Errl hsz v eltt lmodni sem mertnk. Vagy vegyk a vrosi tancsot. H s z v eltt 80 tancsos kzl h a t volt katholikus, ma a t a n c s fele ka tholikus. S nagyon sajtsgos jelensg, hogy a katholicizmus leginkbb az intellektulis krkben hdt. Mg a mi fiatal veinkben az ifjsg is materialista elveket fitogtatott, mg a 80-as vekben a katholikusok is kacrkodtak a darvinizm u s s a l ; addig a mai filozfiban a szraz racionalizmus helyi 10*

148

PROHSZKA OTTOKR

bizonyos intuicis irnyzat foglalja el, mely szerintem el nyre vlik a katholicizmusnak. Ezrt v a n az, hogy m a a leg felsbb rtelmi krk is szvesen foglalkoznak a valls krdseiveb. S utalok mg egy m s lelkes francira, aki ezeket rja : Mit t u d t o k ti (ez elssorban a nmeteknek, de a z u t n m i n d n y j u n k n a k , az egsz klfldnek szl), m i t t u d t o k ti Franciaorszgrl? K i t ismertek? T n kt-hrom t u c a t regny rt? E z a z t n v a l a m i ! A mai vilgban a t u d o m n y s a gya korlati let oly nagy t r t foglalnak el, hogy az irodalom a np gondolkozsnak legfelletesebb bemutatkozsa lett. S m a gbl abbl az irodalombl is leginkbb a sznirodalmat ismeritek, vagyis azt a nemzetkzi k o n y h t , mely a gazdag kozmopolita hotel-kznsg szmra fz. Azt hiszitek t a l n , hogy a mi komoly munksaink tudjk azt, hogy m i t jtsza n a k azokon a deszkkon? P a s t e u r egsz letn t tzszer sem volt sznhzban. Ti a mi regnyeinknek, boulevard-sznhzainknak, politikai intrikinknak tlnagy jelentsget tulajdontotok. M u t a t h a t o k nektek asszonyokat, kik soha sem olvasnak regnyt fiatal, prizsi lenyokat kik sohasem j r t a k sznhzba s frfiakat, kik sohasem foglalkoztak politikval, s mindezeket a szellemi elit-krkbl. Ti n e m ismeritek sem tudsainkat, sem kltinket. Ti nem l t t a t o k soha egyet sem a mi csendben dolgoz mvszeink k z l ; nem ismeritek a mi igazn nagy katholikusainkat s poly kevss a mi atheistinkat. A nprl nem is szlok. Nem ismeritek azokat a b t o r lelkeket, kik szegnyes laksokban, a prizsi m a n z r d o k b a n vagy a n m a vidken laknak, kiknek egsz lete nagy gondolatokhoz s folytonos lemondshoz szo k o t t ; nem ismeritek ezt a rteget, melyben Franciaorszg n a k lelke s ereje rejlik, llek s er, mely hallgat s k i t a r t , m i a l a t t azok, kik elit-nek hvjk m a g u k a t , folyton r o t h a d n a k s letnnek a sznrl, hogy j elemek lpjenek helykbe. Taln csodlkoztok, hogy v a n n a k francik, kik nem azrt lnek, hogy boldogok legyenek, h a n e m azrt, hogy meg gyzdsket gyzelemre segtsk s a jnak szolgljanak? N e m ismeritek ti a kisembert, azt a npet, mely dolgosn s takarkosan s csendben l, de melynek szvben lobog lng g! Ez a nma, ez a jobb Franciaorszg fl a k a r b r e d n i ; ki akarja drglni szemeibl a m m o r t ; ki a k a r emelkedni a materialista filozfia ltal re hozott jgkorszakbl. A de terminizmus merevsgben jgg, vagyis szksgessgg fa g y o t t az egsz vilg, jgg fagyott a tnyszersg, a kon-

FRANCIAORSZG JJSZLETSE

149

tingencia, a spontaneits, a szabadsg, az let. Ily jgkor szakok nem ritkk a szellemi vilgban ; volt a grg filozfi ban is ilyen ; az eleatk kezben is megfagyott a v i l g ; vol tak blcsek, kiknek szemben nem mozdult meg semmi, kik eltt a mechanikai mozgs is kptelensg volt. Jgkorszak volt Spinoza vilga is, ahol a statikus substantia volt a valsg lnyege, az a szksges minden ; jgkorszak volt Leibniz s Malebranche vilga, amennyiben a kauzalitst, a hatst, a cselekvst t a g a d t k s a monas-ok egyms mell sorakoztak, s ami b e n n k vgbement, azt a harmonia praestabilita rendezte gy el. Jgkorszak volt a pozitivista, termszettudomnyos vilgnzet korszaka is, a k r a materia lista Holbach, a k r a pozitivista Comte v a g y az evolucio nista Spencer s Haeckel kiadsban. S jgkorszaknak mon dom ezt, mert jllehet i t t mindent a mechanikai mozgssal a k a r n a k magyarzni, de tagadjk az igazi cselekvs gondo latt, az eredeti akcit, a spontn, a szabad letet. Ebbl a jgkorszakbl a k a r kiemelkedni a modern Franciaorszg, mely szakt a determinizmussal s a Le Disciple brgy logi kjval, ki a tudomany kedvrt minden alvalsgra s komiszsgra rkultivlja magt, de tnkremegy rajta. Flre e nagy betegsggel mondjk a modern idealistk, temes sk a holtakat, brkinek hvtk i s ; a k r Taine-nek, a k r Renan-nak, Anatole France-nak vagy Nietzsche-nek. Meg haltak ; nincs mit mondaniok neknk, kik lnk s kik meg halni sem a poroszok kedvrt, sem blazrt therik kedvrt nem a k a r u n k . Volt id, mikor a francia kzszellem bele fekdt a milj-theria s a determinista filozfik koporsiba s h i t t a hallban s a r o m n fajok vesztben ; most azonban fordult az id s az j Franciaorszg hisz a llekben s a sza badsgban s lni s tenni s gyzni a k a r ! E z mindenesetre van legalbb is oly filozfia, mint az a msik, s hl' Istennek, most ennek van divatja I E filozfinak n y o m b a n bred letre az erklcsi renesznsz. Rla rja Bergson : ((Minden esetre hiszek Franciaorszgnak valaminm erklcsi jj szletsben, s ami e rszben legjobban megragadja figyel m e m e t s j remnnyel tlt el ez jjszlets szimptomi irnt, az p az a krlmny, hogy e nagy fordulatot nemcsak az eszmk elvltozsnak kell tulajdontanunk, h a n e m az aka r a t t e r e m t erejnek is. Mr pedig az a k a r a t a t e m p e r a m e n t u m n a k a kifejezse, vagyis annak, ami legnehezebben vl tozik el. E szempontbl a mai fiatalsg fejldst valami csodaflnek nzem.

A latin s germn kultra a vilg hborban.


(1917)
13

Sokat beszlnek most a latin s germn kultrrl, nem annyira minlunk, mint inkbb az entente-nl, st a Briand-i, Sonino-i, Boselli-i, Asquith-i miniszteri dikcikban m r az egsz vilghbor tulaj donkpen a kultrrt folyik, s kultra alatt termszetesen csak a magukt rtik. A latin kultrn kvl, az belltsuk szerint, m s kultra nincs. A germn kultra meg pen nem szmt. Amit annak hvnak, az csak barbrsg, s gy a kultra a m g y igazban a latin kultra. Mindenesetre feltn, hogy mikor az egsz vilg tudja, hogy a hbor tzvszt Anglinak fltett vilguralma, azutn meg ms pen nem kulturlis hatalmak, amilyenek a gazda sgi hatalom utni vgy, a pnszlvizmus s francia revanche bossziihegse sztja, akkor az entente-hatalmak a k u l t r t fltik, rgyl a kultra vdelmt s a b a r b r nmet mili tarizmus letrst hasznljk a vilghbor megindtsra s a n n a k az sszezzsig mily kultrrzlet ez is val f o l y t a t s r a ! Az emberisg nagy rdekt ltnk abban, ha a germn kultrt letiporhatnk s a latin k u l t r t emel hetnk kizrlagos uralomra. Mg klnsebb pedig az, hogy ugyanakkor mi mindnyjan, kik az entente-tal szemben llunk, egy percig sem tagadjuk, hogy a francik, angolok, bel gk, olaszok kultremberek, st elismerjk nagy rtkeiket s fjlaljuk, ha azokbl brmi is elvsz. E z t a klnbsget le kell szgeznnk ; msrszt pedig hir detnnk kell, hogy ez a vilghbor nem k u l t r k r t folyik. Tisztra puffancsnak s frzisnak kell kijelentennk minden oly kiszlst, mely a hbor okt a fajok s k u l t r k kikerlhetlen sszetkzsben keresi s azt a rettenetes, v a d kz delmet a nemzeti gniuszok klnbzsgbl magyarzza. Senki sem tagadja, hogy v a n n a k faji s kulturlis klnbz sgek a hbors felek kzt, de napnl vilgosabb, hogy a vilg-

LATIN S GERMN KULTRA

151

hbor nem az ellenttekbl, hanem elssorban a gazdasgi rdekek tkzsbl szakadt n y a k u n k b a . Beigazul itt Bebel s z a v a : das ist der Kampf u m den Futterplatz s ezt a harcot a vlyrt ugyancsak nem a dolgos s szorgalmas Nmetorszg, hanem az elbizakodott s gazdasgi tekintetben hanyatl Albion kezdte meg. A latin s germn k u l t r a kzti klnbsgek teht, ha megvannak is, de rtatlanok a vilghbor flidzse k r l ; ezzel azonban nem mondom azt, hogy nem nyilatkoznak meg s nem rvnyeslnek benne, st azt t a r t o m , hogy a hbor, amint fakasztja sok jnak s rossznak, gy kinyilatkoztatja a faji pszichnek is. S e jellegek kzl egyikre-msikra r akarok most m u t a t n i . Elszr is ki kell emelnem, hogy lesznek a kultrnak lnyeges jellegei, melyek irnt nincs klnbsg a nyugati kul t r k k z t ; ezek t e h t egyarnt meglesznek gy a latin, mint a germn k u l t r b a n . Minden kultra valamifle emberi vilgot jelent, nem nomd tbort, nem cignyszekeret, nem vackot, h a n e m vilgot, melyet az ember t e r e m t e t t bele a nagy termszetbe, s ugyancsak vilgot, melyet a sajt lelkben s n t u d a t b a n pt fel. A kultra m v e eszerint ketts : krlttnk van s bennnk van, s az egyikt a msiktl elvlasztani nem l e h e t ; de jllehet e kett e g y t t jr, azrt a mveltsg foknak elbrlsban mgis tulaj donkpen az a krlmny dnt, hogy mily helyet vvott ki az ember n magnak s egynisgnek, s nem az, hogy mennyire gyzte le sszel s technikval a fldet s hajtotta uralma al a tengert s a levegt. Azon fordul meg a kultra rtke, vjjon az ember teherhordoz ja-e vagy ura s lvezje-e sajt k u l t r j n a k ; vjjon csak l kariatid lett-e belle, aki grnyedve tartja nteremtette vilgnak terht, vagy szabad ember, kinek a kls kultra csak piedesztl, hogy azon emelkedjk ki az egynisg? Az igazi k u l t r a slypontja nem lehet a tech nikban, a gpekben, nem lehet az intzmnyekben s a civilizciban, hanem csak sajt lelknkben. Sajt lelknk nemessgn s emelkedettsgn olvassuk le a kultra fokait. Hasonlkpen minden k u l t r b a n meglesz a trsadalom alakt, a trsadalmat tagoz s differencil i r n y z a t ; m e r t minl magasabbrend egy organizmus, annl tagozottabb is az. Meglesz benne az ember-megbecsls rzke s ugyanakkor a tekintly hatalma. Kik nllak, azok hdolni is t u d n a k m a j d ; hiszen az egsz trsadalmi szervezet clja a jobb s nemesebb ember, mg pedig minl t b b belle.

152

PROHSZKA OTTOKR

Ezen lnyeges s ltalnos sajtsgokon kvl azonban fl tallhatunk a kultrban s nevezetesen a latin s germn k u l t r b a n is sajtos r n y a l a t o k a t s klnbsgeket, melyek ezidszerint nagyon is latba esnek s jellemz vonsokul verdnek ki a germn s latin kultra arculatn. E sajts gokat rviden jellemzem, ha azt mondom, hogy ezek az let s a m a g a t a r t s azon klnbsgbl valk, melyet a germn s a kelta vrmrsklet s trtnelem teremtett meg s lltott a vilgba. Germn s kelta vrmrsklet... ez az, amirl tulaj don kpen sz lehet. Latin kultrrl kevsbb beszlhetnk, s ez az elnevezs, latin kultra flrertsre ad alkalmat. Latin a l a t t mgis csak a rmait kell rtennk ; s jllehet nyelv tekintetben helyesen j r u n k el, ha francit, olaszt, spanyolt s a rengeteg sok latin sz felvtele s meghonostsa kvetkeztben mg az angolt is ezt termszetesen a legkevsbb latinjellegnek t a r t j u k ; azonban a k u l t r b a n nem a nyelv a dnt elem, h a n e m inkbb a vr, s a m i t az hordoz, az rzlet s az l e t ; s ha gy lltom be a problmt s az gynevezett latin k u l t r b a n is a vr s faj sajtossgait keresem, akkor gy tallom, hogy a germn kultrval tulajdonkpen nem a latin, hanem a kelta kultra ll szemben, s amit most tlag latin kultrnak hvnak, azt kelta kultrnak kell mondanom, mert e kultra kialakulsban jellemz elemnek a kelta vrt tartom. T e h t germn s kelta kultra, ez a szembellts sokkal tallbb, m i n t amelyet h a n g o z t a t n i szeretnek, a germn s latin. A germn kifejezetten az az elem, mely leginkbb kln bzik a kelttl, ms fld, m s galj szltte. A germnok ere detileg szegnyes, nlklz nptrzsek voltak ; sivr krnye zetben, termketlen talajon, kds s bors g a l a t t vgtelen erdkben, melyeket tgzolhatlan mocsarak szaktottak meg, ltek. A lelkk kzdelmes ignytelensgre s szkssgre szort kozott, s mg egyrszt harcra s kzdelemre volt belltva, msrszt megint a vigasztalan s kemny krnyezettl el nmagba, a bels vilg lmai s eszmldse fel fordult. Az ilyen lmos g s kemny let termszetesen sokban gy moltalann teszi az e m b e r t ; hinyzik benne a hajlkonysg s knnyedsg, a lendlet s virtuozits, s valban a czrok a l a t t pgy, m i n t a kzpkor kezdetn a germnok i n k b b tenyeres-talpas m e d v k v o l t a k ; hatalmas testek, corpora plus q u a m humana, de sok n t u d a t l a n s g g a l ; lelkk ki volt hezve s szomjas volt Itlia kk egre, szpsgre s m v -

L A T I N S G E R M N K U L T R A

153

szetre, s nehzkessgvel s romlatlan egszsges rzkvel nagyon elttt az vezredek a l a t t kidolgozott s azutn elolaszosodott latin kultrtl. Itlia lett vgzete a germnsgnak. Figyelmt, erejt, vrt s h a t a l m t nemcsak a npvndorlsban, h a n e m mg a nmet-rmai birodalom idejben is folyton Itlira ford t o t t a , s nem rt r otthon hatalmas, nemzeti llamm lenni ; hadait egyre dl fel vezette a rgi czri lmok s vgyak irnyban, ahelyett, hogy a nmetsget egysgestette, fnt szakon a tengerre, keleten pedig a trfoglal szlvsg fel irnytotta volna. Ezltal folyton a gylevsz, itliai npeket tpllta s frisstette fel vrvel s bennk a tulaj donkpeni germnsgnak ellensgeket nevelt. A krmnfont talinok a z u t n meg is borotvltk ket szappan nlkl az llami s egyhzi letben egyarnt, s j hasznt v e t t k a germn vrnek s hatalomnak sajt dekadens fajuk fllesztsre. A nmet-rmai csszrok e nagy nemzeti ntudatlansgt tekintve, igazn germnoknak b i z o n y u l t a k ; auch sie gehr ten zum Volke der Dichter, kevsbb m o n d h a t j u k rluk e tekintetben : zum Volke der Denker. Mi m s vilg volna ma, ha Nmetorszg nem enged a nagy vilgtrtneti csbnak, Itlia varzsnak, s ha germn erejt ki nem szvgeti imperilis lmodozss, hanem ki pti azt szerves, nemzeti hatalmassgg ! Mi m s vilg volna ma, h a Nmetorszg vszzadokon t nem hull szt tizen hatod- s harminckettedrt Reuss-Schleiss-fle llamocskkk, s ha a nagy egysgests folyamata, mely Poroszorszgbl indult ki igazn s tetfokt eddig Bismarck ltal rte el, m r szzadokkal ezeltt indult volna meg 1 De ami ksett, az el nem m a r a d t , s most m r a nemzeti nmet birodalom ll E u r p a szvben, s az a krlmny, hogy ez a birodalom a legjabb kelet, nagy elnye lett a vilghborban is Nmetorszgnak, mely, gyszlvn, most rzi m a g t fiatalnak, mialatt a francia s angol nemzettestek m r szinte vnhednek. A nagy egysgnek rzete most jrja t a germnsg lelkt, mely eddig csupa szakads s szthzs volt, gyhogy nemcsak a dli nmet nzte idegennek az szakit, hanem a mult szzad elejn a kempteni vagy immenstadti svb gy beszlt Mnchenrl, mint mi a klfldrl. Ily trtnelmi viszontagsgokon esett t a germnsg, mely ha Poroszorszgban vegylt is szlv elemekkel s ksbb X I V . Lajos idejben francikkal, azrt mgis teljesen megvta, st kifejlesztette a maga sajtos szellemt.

154

PROHSZKA OTTOKR

Ezt a kultrt elszr is a kedly mlysge s az nmagba trs s ezzel kapcsolatosan komoly erklcsi rzs, nagy ktelessgtuds s felelssgrzs jellemzi. A germn kedly, mely szerny letviszonyokban s sztaprzott llami kzletekben nevel kedett, inkbb hajlik az eszmnyek s az eszmnyi rtkek tiszteletre s nagyrabecslsre. A kzpkori nmet misztika s az jabbkori nmet npllek, mely utbbi, hogy mst ne mondjak, a dalokban s npnekekben csendl meg, a kedly mlysgre s rzkenysgre m u t a t n a k . A germnsg nem a zsenik s az gynevezett ers szellemek hazja, st taln azt kell mondanunk, hogy a nagy ktelessgtuds inkbb prosul rtelmi kzpszersggel. nmet szellemet is nem az esprit s a virtuozits, hanem inkbb a mly rzs, az elmerls, a korrektsg, fegyelem s a ktelessgek szimmetrija jellemzi. Koszlophoz s nem lngoszlophoz hasonltanm. Ez a koszlop jl meg v a n vonalozva s elbrja a renehezed terhet, az ers l e t r e n d e t ; mg a lobog tzoszlop, b r szintn a magasba emelkedik, de llhatatlan s bizonytalan krvonal, s energijt inkbb a trtets, m i n t a rendletlensg jellemzi. A nmet filozfia is Leibnizen kezdve K a n t o n , Hegelen, Fichtn t Wagner Richardig ez filozfus is volt az idelis rtkek szolglatban ll, ami a lelki vilg s az erklcsi vilgrend irnt val rzkenysgrl tanskodik. E z t a lelkisget lehet azutn szentimentalizmuss fokozni, s akkor gyengesg lesz belle, de lehet nagyszer a k a r a t i energiv s erteljes idealizmuss is fejleszteni; lehet belle nyvog romantika, de lehet gt dmokat pt keresztnysg s a legelszntabb imperativus categoricus, mely a ver d a m m t e Pflicht und Schuldigkeit ridegsgt mly benssggel prosthatja, fleg ha a ktelessgteljestshez az ert nemcsak a b s z t r a k t eszmnyekbl s a romlatlan erklcsi rzsbl, hanem a kedly legmisztikusabb mlysgeibl, a vallsossgbl is merti. gy ltom, hogy ez meg is trtnt, m e r t a keresz tnysget is a legkomolyabban a germn npllek vette fl magba, s m s u t t is, ahol az jelentkezik, pl. Franciaorszgban, Angliban, st Olaszorszgban is, nem a kelta vrbl, h a n e m a germn szellembl kell eredeztetnnk erejt. I t t alkalmat veszek m a g a m n a k , hogy a germn llek ez imnt emltett kt sajtossgra kiirjek, a kedlyre, mely tud szentimen tlis s mely egyszersmind mlyen vallsos tud lenni, de amelyben a szentimentalizmust gyngesgnek, a vallsossgot pedig ernek kell tekintennk. E rszben a kultrtrtnetekben sok hebehurgyasggal s logiktlansggal tallkozunk.

LATIN S GERMN KULTRA

155

Nincs az a sajtsg, mely ne lehetne ktl fegyver, vagyis melynek ne volnnak elnyei s gyengi. gy v a g y u n k a germn kedllyel is. Ami a szentimentalizmust illeti, azt a npilekben a politikai sztszakadozottsg s az azzal jr s elszenvedett folytonos kiskorsg ugyancsak kifejleszt h e t t e . Mr az a szerencstlen krlmny is, hogy a germn sgot a politikai helyzet gymoltalansgra s tehetetlensgre szortotta, s a nagy nmetsget az szaki s Keleti-tengertl le Itliig s Elbtl az elszszi s lotharingiai s flamandi nyugati hatrokig fltkenyked, tehetetlen llamocskkra aprzta, valamifle siralmas beletrdst nevelt a germn npllekbe, mely n a g y n a k l t t a magt, s mgis trpnek s tehetetlennek kellett lennie. Krltte a nagy nemzeti llamok, maga pedig germn trzsek mozaikja, mellyel csak egyik-msik nagyobb n m e t csszr t u d o t t valamire j u t n i . E politikai copftl s tehetetlensgtl pen a mly kedly lesz lggy s a gazdag gyengv. pen a corpora plus q u a m humana, az risok vlnak sr gyermekekk kptelen helyzetekben. A nagy er mondja Dreismann az kultr trtnetben (Das K e l t e n t u m in der europischen Blut mischung) nehz helyzetekben s nagy sorscsapsok a l a t t ' a kelta-romn virtuozitssal szemben sokszor szentimentlis nfeladss vltozott, s a furor teutonicusbol lekvr lett. E r r e pldul felhozza m r a vandlok egyik vezrt, Gelimert, aki, midn Belizr t minden oldalrl krlzrta s menek lsre nem gondolhatott, oly lgy lett, hogy a diadalmas had vezrtl egy kenyeret krt, hogy hsgt csillaptsa, egy szivacsot, hogy knnyeit flszrtsa, s egy citert, hogy b n a t t elpanaszolja. Ily kedlyi visszaessekkel tallkozni a nmet trtnelemben gyakran, nevezetesen pedig a napleoni har cokban is, hol a flnyes kelta gniusszal szemben siralmas szerepet j t s z o t t a nmet kedlyessg s tehetetlensg. De az utbbi vtizedekben p az ellenkez irnyzat kere k e d e t t fell. A sok nmet trzs s kis llam egy h a t a l m a s nem zeti birodalomm kalapldott ssze, s a vr s vas embere, Bismarck, j tavaszt hozott a germnsgra. A khaotikus trpesgek tmkelege az egysges Nmetorszgnak a d o t t h e l y e t ; a npek s nemzetek Istene j lelket lehelt a germn tmegbe, a m a r a d i , szthz nptredkekbe, s a nagy testen tvillant az er rzete, v a s a k a r a t t a l s ktelessgtudssal prosulva. A germn llek megrizte kedlyt, de most m r nem pityergs. Msodik megjegyzsem arra vonatkozik, hogy lltsom szerint a legkomolyabb vallsossgot Eurpban a germn llek

156

PROHSZKA OTTOKR

fejti ki s tnteti fl nmagn. Igaz ugyan, hogy m a g t a keresz tnysget pen angolszsz s skt bencsek hoztk Nmet orszgba, onnan a skt bencs kolostorok tekintlyes szma Nmetorszgban, melyek kzl nmelyek, pl. a bcsi, mai napig is m e g t a r t o t t a nevt s Schotten-Stift-nek h v j k ; de az elmlyedst s az h t a t o t , a mly rzst s benssget a germnsg a keresztnysgbe a sajtmaga lelkbl vitte. S ezt cseppet sem csodlom. A nmet kedlyvilgban a keresz tnysg poly hatalmas s szerencss fejldst v e t t , amilyet a metafizikai eszmlds a nmet filozfiban. Ez a kedlyi mlysg s metafizikai rzs hordozza a germn vallsossgot, s azrt hihetetlen flletessgre vall s teljesen flrerti a valls kapcsolatt a kedllyel s a metafizikval, ha valaki a vallsos sgot m i n t pl. az emltett Dreismann is, a klvilg mostohasgbl szrmaztatja s azt m i n t ptlkot m u t a t j a be mind azrt, a m i t az ember a szegnysgben s szkssgben nlk lzni knyszerl. Szerinte a germn is azrt lett vallsos, m e r t a maga rideg, szegnyes vilgban jl esett neki meg ittasulni a jvend szebb vilg r e m n y t l ; ez ittassgban megfeledkezett a krnyezet mostohasgrl. Szval a szeg nyes germn llek mindenkpen alkoholra szletett, majd srre, amibl sok frt bele, majd msfle szellemi hasisra. Eszerint a mncheni Hofbruhaus s a klni dm b t r a n llhatnnak egyms mellett, m e r t egy llek szlttei, de akkor h a r m a d i k n a k lltsuk oda K a n t s Hegel filozfijt s t n Richard Wagner zenjt is. Ily komdis lesz a nmetbl, mikor kelta szellemessgre adja fejt! De elg ebbl ennyi. Az ily szellemeskeds bizonyra nem vltoztat azon, hogy a germn k u l t r t m i n t m o n d t a m elssorban a kedly mlysge, a komoly erklcsi rzs s nagy ktelessgtuds jellemzi. lltsuk m r most ezzel szembe a kelta k u l t r t s szelle met, mely mozgkony, ideges, pajkos, llhatatlan, hajlkony s knnyvr. Ez a vr s npszellem sszeelegyedett a np vndorlsban E u r p n a k majdnem minden rgibb npelem vel, i t t - o t t mg a szlvsggal is s a legvltozatosabb np keverkeket kpezte, fleg a rgi Galliban, Itliban s Britanniban. Mikor a nmet trzsek, nevezetesen a frankok Galliba s a szszok Britanniba nyomultak, ez orszgokban a kelta vr egyeslt a germn npelemmel, s majd legyrta azt, majd megint ez kerekedett fell rajta ; erre klasszikus pldul szolgl Franciaorszg s Anglia trtnelme. Francia orszgban is volt s v a n germn vr s virgzott a g t i k a ;

L A T I N S G E R M N K U L T R A

157

de ezek a z t n letrtek, s fellkerekedett a kelta szellem. Mindenesetre rdekes, hogy a francik a frankoktl, t e h t a legdurvbb s legkemnyebb germn trzstl vettk nevket, kik a npvndorlsban a Keleti-tenger fell n y u g a t fel vonultak s a mai Franciaorszgban az idegen kelta s latin npekbe oltdva, egy ideig uralkod szerepet j t s z o t t a k . A kelta s szsz, t e h t germn elem Angliban is egybe keveredett, mg pedig gy, hogy ott a germn vr s kultra m a r a d t ugyan fll, de azrt a kelta vr s a kelta szimptik mgis tlsgosan rvnyesltek Anglia trtnetben, mg vgre kialakult a jzan, gyakorlati, hidegvrnek m o n d o t t angolszsz polgrosods, mely Anglia mai h a t a l m t hordozza. Ezen a modern Anglin is sok a kelta vrkeverkbl val jellemvons, a francin meg pen elhatalmasodott a kelta jelleg. Mialatt a germn k u l t r a jellege az egyn morlis kvalitsossga, a ktelessgtuds, az ignytelensg, a korrektsg, a mrsklet s alapossg ; addig a francit sok zsenialits, bravurossg, tletessg s az invenci jellemzi. A francia gniusznak finom rzke v a n a nemes formk, a szpsg, a kellem irnt, de jtezi, bravros voltban nagyon alkalmas arra is, hogy magukkal ragadjk az j eszmk s vgyak r a m a i ; lelke gyulladsos s szereti a pthoszt s a nagy gesztust, b r e rszben az olasz mg tltesz rajta. A vilghborban is a francia az egyetlen np, mely az e l m a r a d h a t a t l a n pnzr dekektl eltekintve, melyek i t t is dnt szerepet jtszottak, nagyrszt mgis csak indulatbl, revanche-bl kzd. Nagyon rdekes, hogy az angolon is mikp verdik ki a kelta t p u s ; termszetesen egszen mskp, m i n t a francin ; de azrt mgis csak gy, hogy szembetlik az angol s a nmet gniusz klnbzsge, s azt kell m o n d a n u n k , hogy az angol, b r le gyzte m a g b a n a kelta elemet, azrt mgsem nmet. Az angol szellem egyrszt sajtsgosan konzervatv, msrszt esetlenl egyoldal, nyers s erszakos. A kvetkezetessg hinya s a spieen nagyon knnyen megkrnykezik lelkt. N e m akarok most vonatkozni a trsadalmi s polgri let formira, melyeket tapasztalsbl nem ismerek ; de fl a k a r o m emlteni azt a kvetkezetlensget a szellemi vilgban, melyen annyi az nknyes s logiktlan vons. E g y angol fejben kln llhat a hit, kln a filozfia vagy a termszettudomny, s h a valaki az egyikrl a msikra kvetkeztetni akar, azon veszi m a g t szre, hogy ez Angliban nem szksges vagy legalbb is nem szoks. Az angol intzmnyek nebntsvirg, s az eltt t u d o m n y n a k is, logiknak is becsapjk orra eltt az ajtt. gy

158

PROHSZKA OTTOKR

mindenesetre fl lehet t a r t a n i vszzados intzmnyeket s szoksokat, de msrszt ez a merev elzrkzottsg s el szigetelds egy sajtos s neknk egszen idegenszer lelk letre m u t a t . Ezzel kapcsolatos sokfle bizarrsg s nyersesg s egyoldalsg a tudomnyos s gazdasgi let tern is! A legtbb abszurditst, tlzst s a babont a hit vilgban is az angolok s amerikaiak termeltk. Gondolom, hogy nem tlzok, ha e jellegekre vonatkozva azt lltom msodszor a germn npilekrl, hogy az, ha nem is oly zsenilis s bravros, de hatrozottan szimmetrikusabb, logikusabb, kitartbb. Jellege az alapossg s megfeszls s a szervezs. Amire radja a fejt, azt szvsan s okszeren kezeli. Kevesebb pthosszal, de sok energival belll a dolgok rend jbe ; nekifekszik fldjnek, mely nem K n a n , iparnak, melyet voltakpen csak az utbbi tven v a l a t t fejlesztett ki, s ha kell, nekifekszik a hbornak, neki a vilghbor nak is, s bizonyra nem azrt, hogy hdtson, hanem azrt, hogy a k u l t r n a k a szabad tengert biztostsa, neknk pgy, mint a francinak, belgnak s olasznak. A germn szellem erklcsi jellegnek kidombortsa vgett sszehasonltom a germnt a magyarral is. A m a g y a r np h a t r o z o t t a n rtelmesebb, m i n t a nmet, s ahol el n e m r o n t o t t k gyriparral vagy nagy vrosokban, ott tiszteletremltan tisztessges is, de nincs meg benne a ktelessg t u d s n a k az az irnyzata, nincs meg a rend s a m u n k a szeretete, a trekvs sztne, az erkifejts vgya, legkevsbb pedig v a n meg benne a szocilis rzs \ S ez a szocilis rzs s a szerve zettsg, a n n a k kifejlett magas foka p az a msodik jellem vons, melyben nemcsak a magyar, de a kelta k u l t r a is nagyon klnbzik a germntl. A kelta kultra, tl-individualista lvn, nem lltja bele az individuumot gy az egszbe, a rendbe, a trsada lomba s az llamba, m i n t ahogy azt a germn k u l t r a teszi. A germn kultra mindent szervez, s szervezi azt az utols rszletekig. Akar ugyan s nevel is ers s n t u d a t o s individuumot, de azt a trsas m u n k n a k , a kzrdeknek szolglatba lltja. Kifejleszti az egyedet, de rendet akar, s lompossgot, rendetlensget, nknykedst nem t r . Term szetes, hogy ezzel jr a drill is, j r az engedelmessg, a fegye lem, no meg a Parade-Schritt s mindaz, a m i t nmet militarizmusnak hvnak. De hogy erre is mondjak m i n d j r t kdencit, krdezem : K i kmli jobban az emberanyagot, ki a k a t o n t ? Az angol, a francia, az olasz, and last, n o t least

L A T I N S G E R M N K U L T R A

159

ennyit szabad mg most is angolul beszlni az orosz, vagy taln bizony mi? A germn k u l t r n a k ugyancsak nem lehet szemre hnyni, hogy o t t az ember semmi, s csak a szervezet, a gpe zet v a l a m i ; hiszen ahol az egyed keveset r, ott a sokasgbl egyltalban nem lesz szervezet, hanem az inkbb csak tmeg m a r a d ; mg ellenben a germn k u l t r n a k jellemvonsa s tendencija az, hogy az egyest pgy, mint az egsz szer vezett nemzetet belelltja a kzs trekvsek egyre jabb formiba! p e n a gazdasgi let szolgl pldul a szervez m u n kra. Akr a fldmvelst, a k r az ipari letet vesszk, Nmetorszg m e g m u t a t t a , hogy mit lehet egytt s szer vezett erkkel elrni s hogyan lehet tven v a l a t t francit s angolt tlszrnyalni. Nmetorszgnak tlag silnyabb a talaja, de majdnem ktszer, st hromszor a n n y i t termel rajta, mint termelnk pl. mi a magyar K n a n b a n . De ezt csakis az egsz gazdatrsadalom szervezett munkja ltal rheti el, melyben az llam, a kzigazgats s fleg a gazdasgi k a m a r k segtik s irnytjk az egyesek termelst s a mez gazdasgnak fldjavt s hozamot szaport tevkenysgt. A magyar fldmvel llamban mg nincsenek gazdasgi kamark! Ipari tekintetben mg kirvbb s szinte p r a t l a n a gazdasgi szervezkeds sikere. Hiszen azt lehet m o n d a n u n k , hogy a X I X . szzad els felben Nmetorszg mg szba sem j h e t e t t Anglia mellett. Akkortjban mg csak filozfikat s kltemnyeket termelt, de gpeket nem ; azokat az ango loktl v e t t e ; most pedig gy ll a dolog, hogy politikai egy sgnek t u d a t b a n kifejlesztette m r a gyakorlati m u n k a tern is a germn szellemet. A X I X . szzad msodik felben a deutscher Michel, a germnsgnak mindaddig sztforg csolt s lmodoz lelke, flbredt, s oly m u n k t vgzett, melynek pen szervezettsgi tekintetben nincs prja a vilgon. Ahogyan elbb szisztmkat, vagyis sszefoglalsokat gyr t o t t a gondolatok vilgban, gy most ezt a szisztematizl, vagyis sszefoglal s szervez t a l e n t u m t sikerrel rvnye stette a valsg vilgban. A nmet azonban nemcsak gazdasgt szervezte, hanem szervezte llami kzigazgatst is. A munkateljests t u d a t a nemcsak a gyrba, hanem az orszg- s vroshzba is be vonult. Dolgozni, az idt jl felhasznlni, az erket clszeren belltani, a m i t kt ember vgezhet, azt tbbre nem bzni, a m i t hrom ra a l a t t lehet elvgezni, azt napszmm nem

160

PROHSZKA

OTTOKR

bvteni, de amellett a m u n k t jl m e g f i z e t n i . . . ez lett a jelsz. A szervezkeds gy elvv s valsgg lett a germn kzlet s m u n k a egsz vonaln. Teljesen igaz, a m i t Mezey Gyula N a u m a n n Frigyes eszmjrl s knyvrl mond, hogy a nmet tmeg szervezve kvn fllpni. Ez letelve. E b b e n az irnyban halad a technikus, a tant, a tanr, a tuds, az orvos s termszetesen elssorban a gazda s a munks. Ugyancsak igaz, hogy a nmet ember sszefoglal kpessge s fegyelmezettsge nagyobb, m i n t az angol. E n n e k tulajdonthat, hogy a sok egymssal kzd rdek kpviselet ellenre a nmet nagyszeren egysges np s ennek az j nmet tpusnak szl London s Prizs ellenszenve (A Cl V I I . vf. 9. sz.). A kelta vr ezt nem viseli el, st pen attl fl, hogy legyzi t a germn szervezettsg. A kelta tpus szabadabb, lazbb s e rszben individulisabb. Egyik jellege pen az, hogy az individuumot nem lltja bele az egszbe, legyen az llam vagy trsadalom, azzal a radikaliz mussal, mellyel azt a germn teszi. p ezrt, ha megbmuljuk a francinl s angolnl az egyni virtuozitst, akkor a germnnl a bravrt ha szabad azt m o n d a n o m inkbb a nemzetegyedben s annak erkifej tsben keit keresnem. Sohasem tapasztaltuk azt gy meg, mint a mai vilghborban. E b b e n a rettenetes mrkzsben az egsz germnsg egy test, egy llek; br a hadseregnek nagy rsze jl iskolzott kultregyed, s analfabta egylta lban nincs kztk, de e millikat egy flttlen a k a r a t ir nyozza, melynek t u d v a hdolnak s az egsz trsadalom egy test, egy szervezet, mely tbbet hezik, mint mi, de jobban engedelmeskedik. Most lttuk csak meg igazn a szervezett ris np p r a t l a n erejt s azt, hogy iskolzottsg s mveltsg mellett is, amilyennel eddig a vilgtrtnelemben nem tallkoztunk, hogyan lehet milliknak sszefogniuk, hogyan lehet a hegyeknek nekidlnik gy, hogy ropog janak s eltoldjanak, hogyan lehet a hegycscsokat rvid id a l a t t gykkal megspkelni, hogyan lehet a tengereket rknyszerteni, hogy ha nem hullmaikon, h t a mly sgeikben nyissanak u t a t a hajknak. Ez risi akcinak a lelke az ers akarat, de annak az ers a k a r a t n a k is test, orgnum kell, s ez az orgnum a jl szervezett trsadalom s hadsereg. Nem csinlnak ezek sem csodkat, hanem dolgoz nak ; nem boszorknyok s nem is bvszek azok a nmetek, hanem relis s munkateljest s megbzhat emberek. E g y magasrang magyar tiszt beszlte, hogy valahol az

L A T I N S G E R M N K U L T R A

161

erds keleten gykat kellett volna flszllitani egy nehezen megkzelthet hegycscsra ; prblkoztak a mieink e keserves m u n k v a l tbb napon t, de h t nem igen m e n t az az gy szllts, mert erds-szikls volt a hegyoldal, az gy meg nem cigarettahvely, hanem nehz j s z g ; a b b a h a g y t k h t az iparkodst. Ugyanabba az llsba ksbb nmetek kerltek s nagy csodlkozsra a m a g y a r ftisztnek, m s n a p m r az gyk a hegycscson villogtak. Hogyan t r t n t ez? H t csak gy, hogy a mrnkk mindjrt kimrtk s trassziroztk a hegyre vezet utat, a z u t n flosztottk darabokra s minden darabra kln-kln tbbszz m u n k s t lltottak b e ; az t 'gy y P alatt megvolt s este m r fnt lltak az gyk. Mily egyszer dolog ez ; ugyancsak nem boszorknysg, hanem szervezett m u n k a , melyet kinznek, kimrnek, meg fognak ezer meg ezer karral s elvgeznek egy napszmban 1 gy rtem n a n r a v u r t is, melyet emlegettem. Mindez nem is annyira bravr, mint inkbb relis egyszeregy ; nem zseniali ts, hanem higgadt s jzan munkateljests, mely nem azon kezdi, hogy ezt nem lehet megtenni, hanem tudja biztosan, hogy igenis lehet, de sszel s milli egybefogdz kzzel. , Ezzel szemben ll a z u t n az a lompossg, mely azonban m r nemcsak a kelta vrnek sajtja, hanem m s vrnek is, s melybl Lajtn innen s Lajtn tl is annyi van, hogy gy ltszik, m i n t h a a rgi kelta npvndorls nagyon is rezhet n y o m o k a t h a g y o t t volna kztnk. Mi is gy vagyunk, hogy nem vesszk komolyba a clokat s a rendeleteket s nem llunk bele radiklisan azoknak keresztlvitelbe. Az ltalnos lom possg a megbzhatatlansgbl s az erklcsi neveletlensgbl val, s az ilyen trsadalmi flletessgben, a ktelessgeknek mmel-mmal val teljestsben, s ami azzal sszefgg, az helyzet s az llapotok bizonytalansgban termszetesen a legersebb kez miniszter is, a leglelmesebb polgrmester is, no meg, a m i a legjabb, a zsr- s a k r u m p l i - d i k t t o r is tbb-kevsbb azt a sokszzados osztrk elvet vallja majd : man wurstelt weiter. Elhiszem, hogy ettl a lompossgtl lehet az let ked lyes, st mg humoros is, de annyi bizonyos, hogy nagyot gy elrni nem lehet, kivltkp pedig kptelensg valamely nagy szocilis akci. I t t azutn az egsznek sorsa a j szerencsre meg aztn arra van bzva, hogy a jajveszkelst s az llt lagos bajokat sem kell oly komolyba venni, m i n t ahogyan azokat vilgg kiltjk. Mert pen egy tekintlyes napilapunk rja, a m i t megint egy nmet fkatona m o n d o t t a nmet fe n a

P r o n s z k a : Korunk lelke.

<

11

162

PROHSZKA

OTTOKR

hadiszllson: Az nk hogy is mondjam kicsit nagy felletessge nha kellemes meglepetsekkel szolglhat. H a ugyanis mi nmetek egyszer azt mondank, hogy most m r minden fegyverfoghat embernk a fronton ll, a k k o r biztos, hogy egy szl k a t o n t sem hajtunk fel tbb az egsz biroda lomban. Ellenben nknl a k a d n a mg mindig egy msodik, harmadik, negyedik tisztessges kontingens. Vagy, ha m r azt mondjuk, hogy megrekvirltunk m r minden bzt, zabot, brt s rezet, akkor biztos, hogy nem tallni tbb belle egy verdungot. Ellenben, ha nknek elfogyna egyszer mindenk, legalbb is hromszor sszerekvirlhatnk mg azt, ami el m a r a d t ; s gy is volna belle jcskn. Az r hozzteszi, hogy gy taln j valamire a flletessg is. H t valamire igen, arra, hogy nmelyeknek mindenbl mindenk v a n , akkor is, mikor a msiknak, a nagy tbbsgnek m r semmije sincs 1 Megengedem, hogy ez is stlus, s lehet gy is exisztlni, de ennek magyarul lompossag, nmetl meg Schlamperei a neve, s nem hiszem, hogy az llamok fejldse ebben az irnyban k u l t r n a k nevezhet volna. A kultra mindig mrtk, r i t m u s s er - a k u l t r a trsadalmi munkatelje sts, rend s energia ! Mikor gy kiemelem a germn szellem elnyeit, gy a morlis rzket, t. i. a ktelessgtudst mint a szervezettsgi irnyzatot s fegyelmet, ezzel nem azt mondom, hogy a germn szellem szentsg, s hogy a nmetek szletett idelis emberek s mg kevsbb, hogy tlag szeretelremltak. Ez utbbi tekintet ben m r az olasz is s mg inkbb a francia tltesz rajtuk. Van a germn lelkletben is sok hiny, van nteltsg, kevlysg, kemnysg, ridegsg, durvasg. A finom modor s zls nem germn sajtsg. A szentrs ltal emlegetett hrom rkfene, a szemek kvnsga, a test kvnsga s az let kevlysgen minden kultrban igazi kultrtalajt tallt, st azt kell mondanunk, hogy m i u t n minden kultrban a modern irny zat az igazi lelki k u l t r t mg nem brja tlslyra s uralomra hozni, a kulturlis halads ezidszerint Nmetorszgban is nagyon is szolglja az lvezetvgyat, flszabadtja a rendetlen nemi letet, s a gazdagods rvn elpuhultt s raffinltt teszi az embert. Ez fleg a nagy vrosok divatja s t k a . E tekintetben az utols vtizedek a l a t t Nmetorszg is m r nagyot h a n y a t l o t t ; de mg gy is elnysen llja meg tlag a helyt gy erklcsi rzk, mint fegyelem s becsletessg tekintetben 1 Hol a vilgon van most nagyobb rend s hol

L A T I N S GERMN K U L T R A

163

kevesebb lompossg, m i n t Nmetorszgban? H o l rvnyesl flnyesebben a fegyelem, a megbzhatsg, a vasakarat, mint a nmet frontokon, s hol a szocilis rzs s a kitarts gy, mint a frontok mgtt a kiheztetsre tlt Germniban? Mi ragadja jobban csodlatra s mulsra lelknket, mint az az energia, mellyel Nmetorszg nekifekdt a tengernek, nem hogy a z t mint egy vmpr megszllja ez angol divat nem hogy egyes terleteket kizrlagosan sajt piaca szmra lefoglaljon ezt a nhny v eltti szak-afrikai piacokrt folytatott diplomciai tlekedsekben Franciaorszg tette, ugyancsak hossz id ta Anglia gyakorolja hanem hogy tengeralattjr hajival ttrje a blokdot s meghistsa az angol abszolutizmust a tenger fltt? A germn kultra minden tekintetben flnyesnek m u t a t kozott be, s a nemzeti, szocilis s hadszati munkateljestst vve oly ert fejtett ki, amelyet a trtnelem eddig mg nem lptetett fel. Ezzel nem vonok le semmit az gynevezett latin k u l t r a nagy rtkeinek elismersbl. H a azonban vlasztanom lehetne s szabadon gazdagthatnm kultrrtkekkel a magyarsgot, tbbet j u t t a t n k neki a germn mint a kelta kultrbl. N e m a nmet drillbol b r ebbl sem r t a n a valamicske nem a kmletlensgbl, mg a nmet iskolamestersgbl s tudomnyossgbl sem tl skat, h a n e m inkbb a komoly gondolkozsbl, a mlyebb erklcsi rzsbl s fleg a szervezkedsi szellembl. Kell ehhez termszetesen j iskola s ennek n y o m b a n nagyobb t u d o m n y o s kpzettsg i s ; de a j iskola is azt vallja, hogy non scholae, sed vitae discimus, hogy nemcsak tudni, hanem lni t a n u l u n k az iskolban. Teht az iskolnak elve is s clja is, hogy j, erklcss, tisztessges, m u n k s letre kpestsen. Ami pedig a tudomnyossgot illeti, annak is a legnagyobb rtke, ha hitnkkel sszefgg, nemes vilg nzetre s ennek rvn finomabb s jobb embersgessgre segt, s nem abban v a n rdeme, ha a npet jsgolvasv s levlfirklv,teszi. H a msfle tudomnyossgrl s kultrmohsgrl v a n sz, olyanrl, mely a slypontot az szbe s nem az a k a r a t fegyelmezsbe s a nemes, tiszta egynisg kialaktsba fekteti, akkor nem a szolid nmet tudomnyos sg, hanem inkbb a Tolnai Vilglap knyvjegyzknek egy hirdetse j u t eszembe, melyben a z t olvasom, hogy hat kil olvasni val hrom koronrt*. H t hiszen ezt a h a t kilt el lehet olvasni, de az ember az ilyen kilktl rendesen knynyebb, h a nem knnyelmbb vlik. 11*
(

164

PROHSZKA OTTOKR

Vgre pedig mg egy jzan megjegyzst: ismerjk meg, de ne lelkesljnk tlsgosan s egyoldalan a germn kult rrt sem, hiszen v a n azon is sok kivetni val, v a n sok, ami kzelrl nzve, nagyon is visszatetszik. A derk sgermnnak, Albn Stolz-nak mondsa beigazul i t t is, hogy es menschelt berall. A npek s nemzetek is kpzetek, mondjuk, szerveze tek, melyek fejldnek s virgzanak, de hervadnak s korhadnak is ; ilyen lesz bizonyra a nmet is ; hanem vegyk fel plda kpl a germn kultra j oldalait, melyek most ugyancsak ragyogan szemnkbe tnnek, s ptsk ki s alaktsuk ki ezek szerint sajtos nemzeti k u l t r n k a t a komolyabb erklcsi rzs, a ktelessgtuds, a munkateljests s a megbzhat lelkiismeretessg, nemklnben az erkifejts s nekifeszls irnyban. Ez irnyban haladva, nem fogunk elnmetesedni, hanem nmet pldn okulva, magyar kultrnpp vlunk.

A HBOR LELKE.

Mi a harcok lelke?
(1914)
14

Vannak, kik a hborval h a m a r vgeznek ; barbrsg nak, rletnek, sszes kultrnkbl val kivetkzdsnek, a halads snjeirl val kisiklsnak m o n d j k ; de rzem br ugyancsak nem vagyok a hbor bartja hogy aki gy vgez vele, az nem sokat r t e t t meg belle. Nem rtette meg s nem l t o t t bele e vilgtrtneti tnetek pszicholgijba; nem pedig azrt, m e r t azt gondolta, hogy megrt benne mindent, azt is, a m i t rteni nem lehet. Ez pedig nagy tve ds ; hiszen nemcsak a hborban, hanem minden egybben sok mindenfle van, a m i t rteni nem lehet. Mr pedig p a hborban van gy ltszik ebbl az rthetetlen elembl a legtbb 1 K i rti meg a napleoni hborkat, ki rti meg azt a lelkeslst, azt a sokszor letiport s mindannyiszor lbra p a t t a n t harci kedvet? S ki rti meg a napleoni szrny viadaloknak mostani jubilris kiadst s megismtldst, ezt a mostani vilggst? 1 Azt mondjk, hogy ez a pn szlvizmus s a k u l t r a harca ; azt mondjk, hogy a h a t a lomrt s a vilgpiacrt val tlekeds, vagy a vilguralom fltse, illetleg a n n a k megkvnsa ; mindenesetre lesz e vilggsnek ily racionlis akarom mondani elgondolt alapja i s ; lesznek a n n a k rtelmes rugi is, hiszen emberek gondolkoznak s tervezgetnek benne ; de mennyi van ez rtel mes mag mellett a hbornak rzelmes, irracionlis hatal mbl? 1 Mi az a lelkesls, mely itt lngol? Mi az a pthosz, mely i t t hevl s sugrzik? Mi az a tz, mely i t t az rzsek hevvel az ntudatok mlysgeibl gre csap fel? Mi az, mi az, ami ragadja s viszi a nemzeti rzst? Mintha petroleumlng volna, melyet a szl eltp, mely mint g szlvsz rohan s lobog vgig embertmegek s nemzetek fltt? I t t gondolatok

Jfi

PROHSZKA OTTOKR

gyltak meg ; i t t az let m i n t foly nem is h a n e m m i n t szlvszes t z v g t a t vgig a vilgon 1 S az rzs beszdes is lesz ; de ez a beszd, mint a frik zenje, m i n t a szlvszek muzsikja, mely gy tud flsikoltani s t u d azutn hevesen s keservesen srni. H t mi ez a nemzetkzi pthosz, mi ez a tz s u t n a ez a hamues? Mintha krterr vlt volna a vilg, mely kitrt, s m i n t h a villml fergetegg srsdtt volna a k u l t r a atmoszfrja; fergeteg, melyben megreng g-fld, melyben lba kel mindennek, ami eddig llt s ami ezerves gykrzettel mlyedt bele a trtnelembe, lba kl milliknak, csaldoknak, hzaknak, hazknak lba kl, s eltoldik hz s trn, fleg pedig lesiklik a hall lejtjn sok szzezer ifj l e t ! Ismtlem, ki rti ezt? Pedig gy is kell nzni ezt a vilg trtnelmi t r t n s t ; gy is kell nzni a szenvedlyek e kitrst, a szeretet s gyllet ez szbont fergetegnek villmlsait, s ha gy nzzk, akkor r kell jnnnk arra, hogy i t t valami csodlatos, elementris lelkesls dolgozik, az feszl, az knldik, az harcol s ldoz. H t mi ez a vilgo k a t mozgat lelkesls? I A lelkesls elszr is izz, hevl btor ntudat, n t u d a t , melybe egy ms, egy felsbb llek szllt bele s t h e v t e t t e azt, mint ahogy a villamos r a m szllja meg s hatja t a fekete sodronyt, gy, hogy hevl, izzik s vilgt. A lelkesls val sgos obsessio, vagyis megszlltsg, amikor valami ms, h a t a l m a s a b b llek, az Isten lelke, v a g y j vilgok, j v g y a k s megltsok lelke, vagy nagy trtnelmi fordulatok lelke szllja meg a nemzeteket s nha az egsz emberisget. Az ember, a tmeg, a nemzet, a hadsereg, az emberisg csak orgnuma e tmeg-lleknek; de oly orgnuma, mely idnkint megkvnja e llekjrst, m e r t klnben megpudvsodik, megbnul, st sztesik. Azrt v a n a lelkesls lelknek id szaki jrsa, melyet a fejlds s az esemnyek h a t r o z n a k meg. Renyhe s p u h a passzivitst semmifle let nem t r el. p azrt idnkint rszorul az er megnyilatkozsaira ; feszl nie, nyjtzkodnia kell, reznie kell magt. Egynek kell m a g t reznie millikkal, s a millik megmozdulsban s megfeszlsben kell megtapasztalnia azt az ert, mely kzs. A millik ereje azutn az egyesek lelkes n t u d a t b a n tr ki s csap fel az gre, mint az cen grdlete minden egyes hul lmban. A millik ez i n d u l a t t az esemnyek hozzk mozgsba ; az let vltozatai ingerlik az alv erket, azok gyjtjk ki.

MI A H A R C O K L E L K E ?

167

Dacra a testvrlsnek s a npbartkozsnak, kikerlhetlen az sszecsaps az alsbb s felsbb fajok kzt. Minden nemzet sajtos faji er, minden rassz mrkz s rvnyesl hatalom, s mindegyik iparkodik kiadni erejt s t r t a k a r foglalni. Ilyen kor t ki a hbor, m e r t ms eszkznk eddig az egyensly helyrelltsra nincs. Ugyanis ki foghatja le a felsbb, a tbbet r, ethnikus h a t a l m a k a t ? K i adhatja ki a parancsot, hogy eddig s ne tovabb a npgniusznak? K i brja mrs kelni sztns uralomra szletett zsenijket? Ki igazthatja el terjeszkedsi gravitcijukat? ! Eddig gy ltjuk, hogy a nplet ris organizmusait kdexek nem feszlyezik, s hogy az sztns, kiszmthatatlan erk s hajlamok r i t m u s t par lamenti kodifiktorok ki nem tippelhetik. Azutn meg a nemzeteknek s az egsz emberisgnek fejldsben knyszerllapotok is llanak el. Trhetetlen szocilis viszonyok, risi nagy gazdasgi bajok gytrik a n p e k e t ; m i a l a t t a szellemi vilgban nyomorult macskazglet tengdik, ahol nem vonz, nem hevt sem hit, sem t u d o mny, ahol lmos s avult s llott minden, s az eszmnyek a blazrt lelkekbl ingereket kivltani kptelenek, ahol lejrta m a g t egyhz, llam, s ahol p azrt csak gy lehetne seg teni, h a sztrobbantanak s sztvetnek mindent. De az let ilyen macskazgvilgban sem megy tnkre ; ilyenkor is van nak benne szunnyad e r k ; ilyenkor is jelentkeznek benne a jobb lehetsgeknek megsejtsei, kezdetben csak mint holdvilgos ksrtetek, ksbb m i n t breszt megltsok, vgre mint knyszert szksgletek s akkor azutn a macskazg-vilg forrongani kezd ; breszt hangok hallatszanak s visszhangoznak benne, s mint harsonasz drgi szzezrekbe az bredst az ernek s haladsnak angyala ; drgi, hogy vge az jnek, az lmossgnak s passzivitsnak ! Keljetek fl, feszlj etek,, robbantsatok s teremtsetek j o b b a t s szebbet a rgi rom helyn ! S az ilyen breds mindig nagy erk megrzsvel jr. Azrt is a lelkesls nemcsak breds, breds j napra s j nap szmra, hanem flbresztett ernek rzete is. A lelkesls maga a flbresztett er, mely tettekben kvn megtesteslni, t e t t e k kel a k a r beszlni; melynek t e t t a vgya s t e t t a kedve s akci a megjelentse. Nha csakis tettek kellenek s csak azok segthetnek, j, nagy tettek, j, vilgot elvltoztat tettek. Tettek kellenek, melyek a prokruszteszi g y a k a t sztfesztsk, melyek a macskazgos vilgot, hol minden utca zig-zg, minden hz kraks,

168

P R O H S Z K A OTTOKR

minden szoba brtn, mondom ezt a trhetetlen vilgot sztrobbantsk s az alaktsra s teremtsre szabad t r t nyissanak. H a pedig valaki azt mondja erre, hogy ezek az erk nem mltk az emberhez, m e r t rombolnak s hallt szr nak, s hogy barbr s kultrellenes hatalmak, melyek nem illenek bele rzskrnkbe s melyeket inkbb szgyenlennk kell, erre n azt felelem, hogy igaz, hogy nem illenek bele ; az is igaz, hogy irracionlis hatalmak, s ember n e m rti meg k e t ; de hiszen p ez a klns rajtuk, hogy meg nem rtjk s mgis szksgesek, s hogy a jobb vilg letsztne tr ki a felletre bennk, mely elszr rontani, rombolni s repeszteni akar, hogy a z u t n az pt s alakt erk lphessenek nyomukba. A harci lelkesls tettei, ha kzvetlen rzseinkkel ellen keznek is, mgis nagy pszicholgiai rtkkel b r h a t n a k . Ez az rtk nem gondolat s nem fogalom, hanem egszen ms valami, vagyis nem rtelmi t a r t a l o m . Egyszer emberek tetteiben is oly t a r t a l o m lehet, lehet oly szellemi rtk s flsg, hogy k a n n a k nemcsak szbeli kifejezst adni nem t u d n a k , de egyltalban fogalmaik sincsenek a n n a k a nemes rtknek kifejezsrc; csak nagy ltalnossgban tudjk, hogy ez j, hogy ez Isten a k a r a t a . Az ilyenek nem tudjk elgondolni, sem szval kifejezni tetteiket, de meg tudjk tenni, s ez a f. Nincs meg az rtelmi s a dialektikai mvelt sgk hozz, de megvan az ethikai. Azrt a t e t t k nem az eszk gondolata, h a n e m a lelkk kifejezse, ez a t e t t k ! H t a harcok pszicholgijban is ltok ilyen nem rtelmi, h a n e m azrt mgis valsgos, nagy ettbeli tartalmakat s rtkeket, s ismtlem, brmennyire is nem vagyok a hbor bartja s brmennyire irtzom is ez irracionlis h a t a l m a k tkzseitl, azrt mgis risi tett-rtkeket kell benne elis mernem. Ilyen pldul a hsiessg. Mennyire rokon ez a vallsos sggal s nevezetesen a keresztnysggel! Mikor j kedvvel, lobog zszlkkal vonul ki a nemzet ifjsga s a frfiaknak teljes erben ll korosztlya, s a z u t n egy h t m l v a haza vnszorog, ki lb, ki kar, ki szem nlkl mikor a fiatal letek hossz sora gy szakad le a fldre, mint a suhog kasza alatt a tegnapnak s a m n a k nyl mezei virga, mikor gy adjk oda letket, m i n t valamit, amit azokrt a nagy esz mnyekrt, amilyenek haza, nemzet, becslet, ktelessg, hsg s mindezek fenekn vgre is az Isten, odaadni term szetes, st annyira termszetes, hogy arrl ktelkedni sem

MI A H A R C O K L E L K E ?

169

l e h e t : h t nem ez-e az, a m i t az rs mond, hogy nein t a r t o m letemet becsesebbnek magamnal (Ap. Cs. 20, 2 4 . ) ; vagyis, hogy van i t t valaki, az a bizonyos nmaga, akit az letbl ki lehet hmozni, mint a csecsemt plyibl, s aki az letet gy vetheti le, mint ahogy a r u h t vetjk le, de azrt maga nem vsz el, st ellenkezleg p azltal, hogy lett leveti, felsbb, eszmnyi szpsgt rvnyesti. Omaga t e h t becse sebb letnl s ezt szvesen odaadja, nmagrt. m e ez a legnagyobb t e t t , s e t e t t e k pszichjbl gyl ki a harcok levegje. Van azutn i t t mg ms, csodlatosabb tettrtk I Kife jezsre j u t ugyanis a hborkban, hogy ez a vilg alakokat lt, melyek minden emberi szmtst fllmlnak, s ezeken p gy dolgoznak a rombol s pusztt,, mint az alakt s pt erk. Az ember ugyan tlag azt gondolja, hogy csinlja a vilgot, hogy tervezi ki alakulst eszvel s formlja ki technikjval s gazdasgi s szocilis berendezkedsvel; de a mlyebben gondolkod, vagy taln nem is ez, h a n e m a vilg folyst elfogulatlanul szemll ember szreveszi, hogy annyi ebben a vilgalakulsban az n t u d a t l a n s irracionlis tnyez, annyi az elre nem l t h a t , fogaimakkal ki nem tippelhet s disztinkcikkal meg nem kzelthet elem, amennyi rajta az rtelmes, belt m u n k a . H a ugyan nem t b b , mg pedig sokkal nzetem szerint sszehasonlthatatlanul t b b . Valljuk csak be, azok a rombol s harcokban tkz erk nem a mi rzseink- s nem is a mi beltsaink-szerek, s mgis mi vvjuk azokat a harcokat, m i n t ahogy mi alaktjuk meg azokat a trvnyeket s p a r a g r a f u s o k a t ; mi tjk ssze a trsadalmi viszonyoknak azt a gerendzatt mondjuk i n k b b kalodit, melyekbl vgtelen sok kn s szenveds t m a d , gy, hogy az ember eltkozza m v t s bsz haraggal tr ki belle, hogy sszezzza azt s flszabadtsa m a g t . Nem az, nem az az X . Y. nyrspolgr s a nyrspolgrok millija, hanem a jelen valnak trhetetlensge s a jobb jv nek vgya kapja fel ezt a tmeget. A szenvedlyek forgatag ban minden egyes ember csak a t o m s minden nemzet csak faltr kos s cskny, de azt az a t o m o t m r nem reflexi s azt a faltrt m r nem ember igaztja ; azt a csknyt nem emberi kz emeli s vgja bele a trsadalmak elevenjbe, hanem egy ms, egy felsbb hatalom ; az, mely vilgokat alakt s a fejldsnek tjait kirajzolta. Csoda-e, hogy cs knnyal dolgozik, ha sziklba kell vgnia tjait? ! S e ponton ltom n megint elcsillanni a keresztny

170

P R O H S Z K A OTTOKR

gondolatot, azt a nagy hitet, mely a vilgot s a vilg alakjait az rkkvalsg rnyknak tartja. Praeterit figura huius mundi, elvltozik a vilg alakja ! Igazn mennyire vltozik e l ! Csupa fui s egymst vlt rnykok ezek a vilgalakok! A vilgfejlds az ember feje fltt, t e h t esze fltt elint zdik. A trtnelem nem akadmik programmjai szerint alakul, s az idk j r s t nem a gondolat tkapari csinljk. Isten csinlja a z t . . . az r ! A harcok s szenvedsek, az tkzsek s ermegfeszlsek pgy napszmosai s taligsai, mint a kultra szinthtikus eri, melyek Istent emberrel s embert emberrel fznek ismt egybe, m i u t n a taszt erk sztszaktottk ket s intzmnyeiket. mulva llunk meg, azaz, hogy inkbb rogyunk trdre a vilg s a pszich mlysgbe vetett e t e k i n t e t utn. lnken rezzk, hogy funkcik s napszmosok vagyunk. letet s fladatokat hordozunk magunkban, melyeket egy keveset rtnk, de melyeken annl inkbb, s fleg odaadssal kell dolgoznunk. S mikor ltjuk, hogy az let mlysgeibl ily kegyetlen erk trnek ki, legynk azon, hogy ugyanazokbl a mlysgekbl az letsztn s az letszksglet msfle, de ugyancsak nlklzhetetlen hatalmai keljenek fl s lpjenek el. Iparkodjunk igazn jkk, oly mlysgesen s hevesen jkk lenni, amennyire csak brunk. bresszk jel magunkban a vall sossg, a jsg, a szeretet erit s tegynk, tegynk s dolgozzunk! Ne trdjnk vele, hogy rnk-e clt velk, egyltalban ne filozofljunk sokat. Hiszen vgre is abban a jsgban s hsg ben s ldozatos szeretetben is nem a mi gondolataink, hanem az Isten szndka s terve valsul meg. S az ilyen lelklet is a llekbl, a mlysgbl s Istenbl val. Az ilyen lelklet is lelkesls lesz, melyben egy ms llek szll meg, melynek mi is csak orgnumai vagyunk, s mely szintn mint izz, hevl btor n t u d a t jelentkezik e vilgban s hasonlkpen tettekbe, ez esetben az ethikai jsg tetteibe ltzik. A harcok lelkeslsre feleljnk a szentsg lelkeslsvel! E k e t t ellentmondsnak ltszik ; de csak ltszik, m e r t forr suk kzs, mely a llek, az Isten mlysge, melybl a lelkes lsek fel-feltrnek, m i n t lvafolyamok, vagy h a gy tetszik, felgyngyznek, mint vzgyngyk s buborkok s elvgzik munkjukat.

A hsiessg lelke.
(1914)
15

Szememben a hbor olyan mint a kalapcs, mellyel dit akarom mondani, embert, emberi letet s kultrvilgot trnek, s amely trsben az eszmnyisg s a lelkisg gy vlik ki, mint ahogyan a mag vlik ki a t r t hvelybl, s nyilvn valv lesz, hogy mi h t az let magva es t a r t a l m a , s mi az ember s a kultra tulaj donkpeni rtke s rtelme. Rendes krlmnyek kzt ez a belts nem oly egyszer, mert sem a dimagot, sem az let m a g v t nem ltni. A fl sznes let s fleg annak ezer apr-csepr rtke s a k u l t r a maga oly sznpomps s csbos hvely, hogy knnyen ksr tetbe j u t u n k s a hvelyt m a g n a k nzzk s az let flsznt, az rdeket s az lvezetet, a gazdagsgot s a jltet az ember cljnak s az let rtelmnek t a r t j u k ; de a z u t n megjelenik a sznen a nagy let- s kultrtr, a nagy hvelytr hbor, mely az rtket a hvelybl s az rtelmet a ltszatbl kiemeli, s a nagy tnyek szraz s kemny dialektikjval elnk trja, hogy mirt lnk s mirt halunk, s mi ltal rvnyeslnk igazn, mg akkor is; st akkor leginkbb, amikor mindent, v r t s letet is odaadtunk. A npszer lelkesls, mely lobog zszlk a l a t t vonul fl gyzni s halni, eszmnyisgnek gy ad kifejezst, hogy m o n d j a : vrt s letet a szabadsgrt, nemzetnkrt s ha znkrt, s ezekben a hskben a szabadsg, a nemzet s a haza mint felsbb rtk s mint parancsol hatalom nyilat kozik meg, melynek hdolni dicssg s melyrt letet adni sem sok. Ez a felsbb s parancsol eszmnyisg bennnk van, de jobb n l u n k n l ; bennnk van, de flttnk l l ; b e n n n k van, de gy hogy ltala mi t a r t o z u n k mshov, ltala mi vagyunk egy felsbb, szellemi vilgba bekapcsolva, mely az rk igazsgok, az erklcsi kvetelmnyek s az eszmnyi szk sgletek alakjban s azok erejvel nyl belnk s kveteli, hogy azokhoz szabjuk letnket s azok mrtke szerint hozzuk meg ldozatainkat.

172

PROHSZKA

OTTOKR

Csodlatos egy darab vilg, egy d a r a b mennyorszg ez bennnk 1 Eszmldve krdjk : honnan j t t s hogyan szrnkztt belnk? A vrbl val-e, mely a nemzettel sszekt, vagy a tmegpszichbl p a t t a n t belnk, mely a lelkesls tzvszbe sodor szzezreket? Nem, ez az eszmnyisg nem a vrbl s a tmegpszichb sem val, hanem ez az ember nek emberfltti, ez az individuumnak szuperindividulis eleme! Ez a szuperindividulis elem pedig nem az a krlmny, hogy az egyes ember csak rsze az egsznek s csak tagja a nemzettestnek ; ezt az eszmnyisget nem lehet magyarzni abbl sem, hogy az a trsadalomnak m i n t egsznek, az egye sek m i n t rszek fltt val szellemi reflexe. Igaz ugyan, hogy bizonyos tekintetben a kz t b b mint az egyed, s az is igaz, hogy halads s fejlds tekintetben az egyes ember sztfoszlik, m i n t a lehelet a nemzeteknek s a nagy emberisgnek vgte lenbe nyl perspektvival szemben ; de msrszt igaz az is, hogy a m i ideljaink amily emberflttiek, oly nemzet- s trsadalom- s emberisgflttiek is, s rtkk s rvnyk tl li a trsadalom- s a nemzetpusztulst is, tlli az idt s a trtnelmet is. A trsadalmi tekintet nem teremti meg az ethoszt, hanem igen, rszorul, rszt kr belle; hiszen a tr sadalom s a nemzet is erklcsbl l, s nem azrt j s erklcss valami, m e r t trsadalmi s nemzeti, hanem ami j s erklcss s eszmnyi nmagban, az az ember ltal lesz trsadalmi s nemzeti jv. gy t e h t a haz s a nemzet a vrnk, v letnk s h a l l u n k ; de vrnket nemcsak azrt ontjuk rte, mert ez a vr az vre, s letnket nemcsak azrt adjuk oda rte, m e r t ez az let az melege, hanem azrt a d u n k oda vrt s letet, m e r t rk eszmnyek tzben s rk igazsgok s szksgletek nyomsa a l a t t llunk azrt a d u n k oda vrt s letet, m e r t a lelknk parancsolja, melybe egy felsbb vilg van bele eresztve, vilg, ahonnan k i a p a d h a t a t l a n lktetseket vesznk az nfelldozsra s trhetetlen lkseket a hsiessgre. A nem zetek a m a g u k trtnelmt oly fiaik ltal alaktjk ki s alkot j k meg, kik ez emberfltti s p ezrt emberi eszmnyek vilgossgban jrnak s erejben tesznek. H a krdezzk, hogy miben ll az az eszmnyi, szellemi vilg, melybe bele vagyunk kapcsolva s melybl ernket s vilgot legyz egynisgnket vesszk, azt felelem : ez a szellemi vilg azok az rk igazsgok, melyek tlnk fgget lenek s velnk szemben llnak s ragyognak, mint napok, azutn azok a szksgessgek, hogy gy vagy gy kell tenni s

A HSIESSG L E L K E

173

mskp tenni n e m szabad, azutn a nagy ktelessgek, melyeket flismernk, s melyek m i n t flttnk ll hatalmak reztetik meg m a g u k a t velnk, azutn azok az idelis clok, melyek nem a hasznossgbl valk, hanem a szellemi vilg autonmijt kpviselik, azutn azok az rtkek, melyek nem individulisak, hanem szuperindividulisak ; me ezeket a flttnk ll nagy valsgokat mi rvnyestjk cselekedeteink ltal a vilgban, s ezekbl lesz a vilgban rte lem, rtk, vilgossg s jsg, mrtk s szpsg, ezekbl lesz az elemek kzkdsben az ember v i l g a ! Semmire sincs a kzkd embernek annyira szksge, mint ez eszmnyi vilggal val kapcsolatra ! Hiszen ez az eszmnyi vilg tele van csengssel, tele van fnnyel s meleggel, s ez igaztja el az letet az nmagban ;val igazsg, jsg, szpsg, a vgtelen valsg, az Isten fel ! Ez idelis valsghoz kell flemelkednie az embernek s az let rtelmt, a harcok s az ldozatok t e m p e r a m e n t u m t ez rkrvny lelkisgbl kell merteni 1 Akik azt a biolgia nyers adataibl vagy pen lombikokbl akarjk magyarzni, azok az let rtelmt lent keresik s m a g y a r z a t t alulrl krik s tnyleg gy tesznek, m i n t ahogyan azok tennnek, kik a gykr hajtsait, melyek levegbe s napsugrba kvnkoznak, lektnk s visszahajltank a gykrbe, m o n d v n : gykrbl valk vagytok, maradjatok h t lent, hisz fldbe tartoztok. Pedig dehogy is tartoznak a hajtsok a fldbe, s hasonlkpen, dehogy is t a r t o z n a k az eszmnyek a vrbe ; st ellenkezleg, a hajtsok a napvilgba valk, s az eszmnyek a mi metafizikai kapcsolatainkbl valk, s ahogyan a hajtsokba a napsugr fldntli energija van beleszve, gy szabadul fl ntuda t u n k b a n is egy felsbb s eszmnyi vilg ereje, s az visz minket flfel, fl, magunkon kvlre. Ez az eszmnyi s mondjuk relisabban e z a lelki er sugalmazza a hsget, alaktja ki a megbzhatsgot, ez a v a t hsket, s emberfltti lvn, ember fl, vagyis nmaga (l emeli az embert. Mindenkin, aki re hallgat, megvalsul az rs szava : Nem t a r t o m letemet nmagmnl rtke sebbnek*, t u d o m t e h t azt odaadni nmagamrt, oda azrt a bennem lappang, eszmnyi vilgossgtl, eszmnyi fzek tl tjrt magamrt, azrt az emberfltti emberrt, aki p azrt, mert eszmnyi ember, legrtkesebb eleme a trsada lomnak s leghsgesebb fia a kzkd nemzetnek. Ezekbl az emberfltti emberekbl lesznek hsk a csatban ! Egyszer emberek, kik t n olvasni sem t u d n a k ,

174

P R O H S Z K A OTTOKR

de akik okoskods s kertels nlkl kiemelik maguk szmra az letbl a nagy ktelessgeket s azokat teljestik vakon, azaz hogy fnytl ittas szemmel s kszsges llekkel. Tudom, hogy a legtbben azok kzl, kik lni-halni tud n a k a hazrt s a nemzetrt, keveset konytanak e blcsel kedshez ; de azrt az igazi idealizmus velejt nagyon rtik s azt meg is valstjk. A veleje pedig ennek az idealizmusnak az, hogy ezt Isten akarja, t e h t nem zgoldom, nem okos kodom, nem lzadok, hanem megteszem ; lek is, halok is, ahogy akarja. Azokbl lesznek hsk, kik letkben s hallukban ki vltjk a vilgt, biztat, erst s boldogt e s z m n y t : az isteni a k a r a t o t 1 Azokbl lesznek, kiknek elvt a rgi latin dicsrte: non magna dicere, sed magna facere, kik nem m o n d a n a k nagyokat, de nagyot tesznek ; kik a legnagyobbat is megteszik : meghalnak rtnk 1

A npllek kinyilatkoztatsa.
(1914) Rgen is voltak vilgmozgalmak ; rgen is meg-megmozdultak s felkeltek a npek s risi erfesztseket vgeztek ; kzdttek szabadsgrt, eszmnyekrt s j l t r t ; de gy ltszik, m i n t h a azok a npmozgalmak rgen is, meg a kzp korban is inkbb egyes nagy emberhez fzdtek volna. Nem a tmeg, nem a nemzet s a trsadalom lelke forrt fel azokban a mozgalmakban, h a n e m inkbb egyes nagy emberek lelke r a d t ki a tmegekre ; nem a tmeg lelk lett nagy, hanem a nagyok lelke lett kzs ! Gondoljunk csak arra a nagy, bks npmozgalomra, mely Assisi szent Ferenc n y o m b a n indult meg. Azoknak a tnemnyszer frtereknek egyikt Salimbene krnikja gy irja le, hogy hossz szakll, rmnykmzsba, teveszrr u h b a ltztetett ember volt con una terribile t r o m b a di rame, rmes rzharsonval. E z t a rmes harsont meg is fjta a frate, s ilyenkor valami misztikus pnik szllta meg a lelkeket, mely kisodorta ket a kznapi let tjairl s r a g a d t a j vilgok fel. A modern npmozgalom egszen ms. Manapsg nem egyes emberek hordozzk s indtjk a npmozgalmakat. Az egyes ember, mg ha prfta is, kicsiny lett, s helyette a npek lelke, a fajok sztne, a nemzet rzse a szerep viv ; a npek elementris hatalmassgai brednek fel s lpnek ki a kzd trre rdekeik, lmodozsaik, remnyeik, inaik, megfeszlseik sztneivel s erivel. A mozgalmaknak nem individulis, h a n e m kzssgi s ennek folytn sokszor sztfoly s megfog h a t a t l a n jellegk van. Olyanok, m i n t azok a hadseregek, ahol csukaszrkesgbe foszlanak szt a szzezrek. Ezekrl a modern nemzet-bredsekrl s faji harcokrl is azt lehetne mondani, a m i t a Bruxelles-be bevonul nmet hadseregrl rt egy jsg, hogy az voltakp olyan volt, m i n t valami szrke, elvonul, vgtelen ksrtet. Csupa szrke foltot lttunk, melyek beleolvadtak a kvezet, a hzak, falak, kirakatok szneibe. H t rn t t a r t o t t az tvonuls zrt sorokban s gy hmplygtt t Bruxelles-en ez a hadsereg, mint valami aclfolyam, szrkn s ksrtetiesen.
1

17

PROHSZKA OTTOKR

De ilyen most az is, ami kzszellem, nphaj, kzrzs s nemzeti lelkesls nven szerepel; valami olyan megfog hatatlan, rnk borul, szemlytelen hatalom. Olyan, mint a fldrengs lkse, melyet mindenki megrez, de meglltani azt senki sem kpes ; az megy-megy tovbb, megy addig, mg kifogy erejbl s azutn megint csend van. T u d o m ugyan, hogy sok harckever tnyez szerepel manapsg is, hogy az tzeli a kzvlemnyt, sztja a harci kedvet s a fltkenysget; tudom, hogy a tervek valstsra egyesek intzik a harcra kszldst, kidiplomatizlnak a pnzpiacon millikat, bolondtjk a kznsget, sajtiro d k a t t a r t a n a k fenn, h m u n k a t r s a k a t lltanak bele a kavarodsba s a szntelen embereket s k o r m n y o k a t eltvo ltjk, flelmeket s izgalmakat hasznlnak fel, amilyen az angolok flsze volt a nmet betrstl. Deht ez mind k e v s ; ez mind csak egyes emberek cselekvse, mely csak kikezdi s megindtja az akcikat. Ez a szerep csak a ft szerepe, aki a hasbok s a kszntorlaszok al gyjt, vagy az, ki a tor pedkat elindtja ; de az igazi erkifejts azutn kvetkezik, az abban a kigyullad lngban, azokban a pattog hasbok ban, abban a robbansban s tengerkavarodsban tr ki. A nagy trtnseknek lelke nem a diplomcia vagy a b a n k ; az csak ft vagy torpedtltget ; hanem a trtnelem aktv lelke az letsztn lzadsa, mikor a nemzet srja szln ltja magt, a millik szenvedlye s tvgya, a nagy ellentlls ezredves nemzeti letek kidntse ellen, a nagy birokrakels a npek viharjval, mely ki akarja dnteni azt, ami korhadt s pudvs, s orszgokat hasogat fel j nemzeti let tavaszodsa al. Ami ilyenkor led s feszl, ami erkszlet ilyenkor szivrog fel az n t u d a t alatti mlysgekbl, a fel nem hasznlt let raktraibl, ami lelkesls ilyenkor gyullad ki s meghallja a harcba hv szt s meglengeti legen ds rajongssal a zszlt, ami szeretet s gyllet, ldozat kszsg s megrts ilyenkor reszket meg a millikban, az az aktv er, mely trtnelmet csinl, az a nemzet lelke, mely az egyest lteti, de nem az v, hanem kzs. A gyjtogatok Izvolszkijak, Delcass-k, Grey-ek lehetnek, a npek csatinak ln Vilmos csszrok j r h a t n a k , de a lelkesls sikoltsa a npek szvbl tr ki, s az a lendlet, mely a npek vihar j n a k tempja s az az er, mely i t t kzd s a szellem, mely i t t ldoz, az nem a szemlyes nagysg, hanem a nagy kzss gek ; az a trtnelem epifenomenonja, valamifle a nemzetek szne felett jr, lthatatlan hatalom !

A N P L L E K KINYILATKOZTATSA

177

A felbredt kzszellemnek ilyenkor csak egy izgalma van, egybe a k a r forrni, hogy nagy s ers lehessen 1 A hbor oly lng, mely krlnyaldossa az rdekellenttekben kln vlt s az nzsben kln fagyott, hideg tmegeket, thevti s a kzs rzsek hevben eggy, mg pedig izz egysgg olvasztja k e t ; tz az mind, brhogy h v j k ; tz az, brmi volt elbb, akr a szegnysg szikls partjairl, a k r a gaz dagsg televny fldjrl val ; tz, s g ! Az egysg s a kzssg szksgessge, a trtnelmi hivatsnak megrzse megszntet minden zsrtldst, sztfoszlat minden kln llst s prtfoglalst s a felletessg civdsainak zajt a mlysgek harmnija csittja el. A pesszimistk, kik tlnek-hatolnak, s az intellektuellek, kik kritizlnak s kifogsol nak, ilyenkor sztrebbenve meghzzk magukat, mint az ijedt tcsk, mikor az eke szthasogatja az szi tarl rgeit. Ezek az okoskods s a tehetetlensg; de az egszsges s erteljes nprtegekben a kzdelmek lelke mint bizalom, btorsg s hsiessg jelentkezik, s ezek nem avult fogalmakat, nem fradt gzt, hanem friss leterket, friss, dagad s azrt repeszt rzseket lltanak bele a vilgba s azokkal csinl nak is j vilgot 1 gy ltom, hogy ez az emberflnyes er bred fel a trtnelem nagy korszakaiban, ez bred fel s kzd a mos t a n i vilghborban is. Ez az er termszetes, hogy a kzd npek e r e j e ; de azrt valahogyan mgsem az vk, nem az vk, ahogyan ket ismerjk s ltjuk az let napszmban, nem az vk, ahogyan b e m u t a t k o z n a k kznsgesen elt tnk, h a n e m az egsz fajnak erkszlete az, melyet mg fel nem lt, s mely a mltbl j u t o t t r, hogy a gondvisels ter vei szerint jvend trtnsek mozgat erejl szerepeljen. Mindenkiben van egy d a r a b emberfeletti e r ; minden kiben v a n nmagnl nagyobb llek. Van ilyen a nemzetek ben is, s ez azutn a nagy idkben tr ki a millik lelkbl. Ilyenkor t e h t m r nemcsak a npek jelenje s ntudata, hanem egsz valja, mondjuk, lappang lelke is s a tr tnelmi letre val kpessge is mint szemlytelen, nemzeti pszich mutatkozik be, s gy ltszik neknk, m i n t h a ismern k ; de ugyanakkor megdbbenve vesszk szre, hogy voltakpen idegen neknk, idegen azrt, m e r t nagyobb nmagnl. A npeknek ez a lelke dolgozik most, s mi csodlkozva s bmulva szemlljk erfesztseit s tisztelettel viseltetnk ez ismers ismeretlen kinyilatkoztatsai irnt.
Prohszka : K o r u n k lelke.

12

Stt idk, fnyes lelkek.


(1914)
17

A nagy idk, nagy emberek mintjra m o n d h a t o m : stt idk, fnyes lelkek. Hogy a sttsgbl, abbl, a m i t rteni nem igen lehet, de megtapasztalni mgis csak kell, sok van, azt ugyancsak r e z z k ; hiszen sttsg a npek krlttnk tombol harca, mikor jogot s szabadsgot tapos az erszak, s mikor annyi rzss arcra a hall spadtsga s annyi letvidm szemre a srnak jtszakja b o r u l ; s mgis ez a sttsg tele v a n villml fnyekkel, s npes lesz szinte alvajr, lobog lelkektl, kikben a lelkesls tze g, s kik e fnyket kivettik s azzal vilgtanak nemcsak neknk, hanem a jvend nemzedkeknek is. Ez a t z s ez a ragyog fny az eszmnyisg lngja s vilgossga, mely elszr a nemzeti, azutn az rk idelok bl val. Minden nemzetnek m e g v a n n a k a maga i d e l j a i ; megvan n t u d a t a , v a n trtnelme s nagy fladata. Mikor aztn a nemzeti letnek s k u l t r n a k nagy rksgt, melyet a m u l t r n k hagyott, hogy azt m i n t sfrok kezeljk s a jvend nemzedknek tadjuk, veszedelem fenyegeti, akkor flbred minden egyes emberben nemcsak a sajt nfenntartsi sztne, h a n e m a vrrokon millik sszetartozandsgnak rzete, minden ember m r nem egy-egy llektl, h a n e m a millik, a nemzet lelktl lesz lelkes, s ez az rzet s ez a llek avatja hss, ez viszi s ragadja a tmegllek tetteire I A nagy kzssg sztne, vgya s szenvedelme v g t a t vgig e lel keken, m i n t ahogyan a nagy folyam zg, v g t a t s kavarog, mikor szk sziklavlgyekbe szorul, vlgyekbe, ahol volta kpen csak p a t a k o k n a k volna helyk, most pedig D u n k s R a j n k kavarognak bennk. Nem az egyes ember letereje, nem csaldi rdeke, h a n e m a nagy kz irnti ktelessg meg rzse dolgozik itt, ez szort h t t r b e minden nz gondolatot, hogy bvs erejtl feledje el m a g t az egyes s ldozza fl m a g t a msrt, nem is ezrt v a g y azrt a msrt, h a n e m

S T T IDK, F N Y E S L E L K E K

179

azrt az egszrt, a kzsrt, a mult, jelen s jv egysgert, a vr, az let s a boldoguls hordozjrt, a n e m z e t r t ! E z az idel is folyton a j o b b a t s a n a g y o b b a t srgeti s ldozato k a t k v n ; kveteli, hogy adjunk oda letet letrt, sajt letnket a nemzet letrt, hogy vdjk meg ideiglenes, vtizedes letnkkel a nemzetnek szzados s vezredes lett s biztostsuk szenvedseinkkel a jvend nemzedkek bol dogulst. De a nemzeti idelok fltt magasabb, m e r t rk, nem nemzeti, hanem isteni idelok hierarchija sorakozik, melyek azonban nemcsak hogy nem homlyostjk el a nemzeti idelokat, hanem ellenkezleg, kigyjtjk s oly ert s t z e t varzsolnak beljk, amilyen csak egy felsbb rendbl s magasabb hitbl szrmazhatik. Ez a hit srok s harcok fltt, gyzelmek s vesztesgek fltt,' egyni, csaldi s nemzeti katasztrfk fltt vezet a nemes egynisgnek fl ttlen rvnyeslsbe v e t e t t hithez, s felvilgt az Istenbe, az erklcsi vilgrendbe. Ez a hit letet lt m a g b a n , melyrt halni rdemes s rtkeket hordoz magban, melyeket akkor emel ki, mikor vrrel s lettel fizet rtk. Akkor lesznek ezek vi, mikor n m a g t adja oda rtk. E nagy hit erejben gy lltom m a g a m a t bele a vilgba, oly pozitivitssal s n t u d a t t a l , hogy br szemben ll velem a pusztt erk rja, b r elsodor m i n t a forgcsot s pernyv get a harcok tze, m i n t h a csak pehely volnk, azrt mgis rzem, hogy le nem t h e t lbamrl, s hogy a k a r a t o m m a l n aratok diadalt rajta. Van ebben naivsg, de villmls i s ; a naivsg a relativizmus g y e r m e k a r c a ; a villmls pedig a llek megcsillansa. Megcsillan az esztelen khoszban, m i n t g y m n t a homokban. Tele v a n isteni nrzettel, s ez az nrzet a legmlyebb szakadkbl is, az rokbl is, melybe grntok hullnak, a pocsolyk melll is, hov megsebeslt meneklk lebuktak, ezeknek a szegny embereknek k a t h a rusos mellbl s elbsult lelkbl is kitr s kilt a rendnek, a jsgnak Istenhez, hozz kilt, kil a kerubok villml szrnyain s azt kiltja, hogy Uram, hallgasd meg szavamat... te tudod, az enymet, melynek nagyobb slya v a n , mint az gyk drgsnek s m i n t a szfrk neknek. gy t u d o m s gy vallom e z t ; t u d o m , hogy a szavam ilyen meghallgatni val szzat, m e r t llekbl fakad, abbl a szellemi vilgbl, mely most anyagba van fojtva, de kigravitl feld. Ennek a magasztos rzsnek s n a g y akarsnak a neve : hit az erklcsi vilgrendben!
12*

180

PROHSZKA OTTOKR

Van ilyen rend is, s nincs a vilgon, fleg a harcok s tkzsek vilgban hit, melyre az embernek nagyobb szk sge volna. A rend mindig t b b mindenfle tnyeznek s tr tnsnek sora egy clra belltva s egy kzs gondolattl eligaztva. A mi vilgrendnkben az a bizonyos sor belth a t a t l a n u l sok mindenflbl, rosszbl, jbl, harmatcseppekbl s viharokbl, gyertyafnyekbl s villmokbl, gyer mekszemekbl s g falvakbl, cskokbl s hallhrgsekbl ll: de ezt mind sorba lltja egy gondolat, az a bizonyos gon dolat, mely nagyot gondol a llekrl s rtkrl, rk jussrl s isteni lethivatsrl. Az a sor azrt mgis sor, ha rossz is sorakozik benne : a fdolog az, hogy a rossz is sorban ll, s hogy a sort a j, az rk j kommandirozza, az a f, hogy a rossz is csak cseld s kzkatona, aki a jt szolglja s aki kzd a n n a k a katasztrfkban s szenvedsekben, a tavaszi h a n t b a n s a srgrngyben rvnyesl j hatalomnak, a gyzelmes jsgnak, az Istennek szolglatban. Aki gy hisz Istenben s nmagban, aki azt hiszi, hogy neki a kozmikus erk zenebonjban is v a n szava, mg pedig szava az Istenhez, aki azt hiszi, hogy agyagednyben sajt trkeny testben lelket, azaz rk rtket hordoz, mely hegyrisok zzjban s vilgok tkzsben sem tr hetik ssze, aki azt hiszi, hogy a jnak gyzelmes hatalma a vilggsek hamujbl is kiemeli a lelket s mint gyngyt az Isten kedvtelsnek napsugarba s szeretetnek a r a n y b a foglalja : az hisz az erklcsi vilgrendben. A blazrt ember a vilgban s a harcban csak romot, csak trst s szaktst l t ; az mg az ldozatban is csak veszte sget s rezigncit r g z t ; d e h t az ilyen embernek stt a lelke, s p azrt nem veszi tekintetbe a nagy valsgnak tbbi oldalait, fleg a szellem felssgt s az erklcsi rtkeket. Pedig ezekbl is v a n i t t ; de mg mennyi 1 Hiszen az a hs, mikor ldozatot hozott s mondjuk, letrt, nemcsak letet adott, de nagy eszmnyi t a r t a l m a t is m e n t e t t meg, nem csak r t hagyott maga u t n , de egy mennyorszgra val fnyt is g y j t o t t ki maga krl, nemcsak a vrt o n t o t t a , de vre szivrgsnak n y o m b a n t r t foglalt a becsletnek, a hsgnek, a tbb-embernek. S ez a vr folyton szivrog, s forrsai k i a p a d h a t a t l a n ok ; olyan az, m i n t a szentek legen diban az olaj fakadsa, mely csontjaikbl szivrog, s hiba meregetik, m e r t ki n e m mertik. A szellem kenete is a hsk nagy lelkbl val, s v e l k val rintkezsben hevl s pl, rajtuk buzdul a n e m z e d k e k sora. Minden hs egy-egy esz-

S T T IDK, F N Y E S L E L K E K

181

menyi tkje a lelki megjulsnak, s mindegyikbl olyan ttapos lesz, aki a latin klt s z e r i n t : pro smita feci viam, keskeny svnyt szles orszgtt tapos, melyen nemzedkek jrnak, mg pedig idelok vilgossgban, nagy, rk clok fel. Nagyobb szolglatot a nemzetnek s az egsz emberisg nek-senki sem tehet, mint ha fnyt gyjt neki sttsgben, A sttsgen bslakodhatunk, srhatunk a hbor borzal main, botrnkozhatunk az irracionlis, embertelen esem nyeken ; de mindezzel sem a sttsget fl nem dertjk, sem a borzalmat meg nem szntetjk. Annak ms tja s ms mdja van ; a sttsgbe ugyanis fny kell s a khoszba rend kell, s ez a fny nem lehet ms, m i n t az a nagy hit, hogy a trtnelmi khoszban is nagy rend rvnyesl, s hogy a vilg rtelmnek kulcsa nem a fizis, hanem a szellem. E z a h i t gyjt ki stt idkben fnyes l e l k e k e t !

Hbor s valls.
(1915)
18

A hbor erszaka megrendti a k u l t r t , mint vihar a tavaszi erdt, m i n t fldrengs a mandulafavirgos Sziclit. Vgigsznt rajtunk, mint fjdalom s szenveds, m i n t kn s b n a t , rnk csap, mint nagy Isten-tlet, mely siralomhzz vltoztatja el E u r p a szz s szzezer csaldjt; vgigsznt s rfekszik a lelkekre, m i n t nagy feketesg, mint rthetetlensg, mint szbont brutalits, mely borzalomba s lza dsba kerget szvet s szt egyarnt. S ez a nagy feketesg, e borzalmas valsg idnkint be beksznt hozznk : valamifle trtnelmi t o k logikjval rborul az emberisgre, hogy a bn zsoldjt, mely pusztuls s hall, millik vesztben neki kifizesse. Beksznttt most hozznk is pen a bkecr kegyelmbl a legnagyobb vilg hbor vres kiadsban. Lesz-e majd valamikor id, l-e majd v a ' a m i k o r nemzedk, mely a bke magas kultrjval dicsekszik, nem t u d o m ; n bizonyra megshajtom azt a saturnusi korszakot, mint ahogyan most megalzva imd kozom a mindenszentek litnijnak f o h s z t : dgvsztl, nsgtl s hbortl ments meg, Uram, minket 1 Ez alka lommal azonban nem a jobb jvendsgnek azt a problmjt a k a r o m fejtegetni, hogy lesz-e valamikor rk bke a fldn, s azt sem, hogy a valls segti-e s mennyiben a pacifizmus trekvseit; hasonlkpen nem terjeszkedem ki arra, hogy a vallsos s misztikus lelkek mily llspontot foglaltak el a hbor problmjval szemben ; mindezek helyett n most csak a nehz jelent nzem, s a nehz jelenben a vallsos llek rzseit s reakciit, kzdelmeit s gyzelmeit akarom jltrni s ntudatunkra akarom hozni azt az ert, mely a harcok khoszban is g fel, a sttsgben csillagok fel tart s mely vilgviharral kzdve sem szenved hajtrst. A hbort a vilgtrtnelemben, a nemzetek letben ultima raci-nak s az erszak kategrijnak hvjk ; azonban ltnival, hogy ez ultima rciban a rcibl semmi sincs,

H B O R S VALLS

183

s hogy ez a kategria nem az rtelem, hanem az kl k a t e grija. Termszetes, hogy mikor a nyers erszak a nemzetek elevenjbe vgja bele k n y a k a r m a i t , sokfle reakcit vlt ki a lelkekbl: lesznek, kik megzavarodnak Istenbe s az erklcsi rendbe v e t e t t hitkben ; lesznek szkeptikusok, kik a hbor ban a bte humaine kultrleplek nlkl val bemutatkozst l t j k ; lesznek szomor lelkek, kik sokat vesztettek s kik lzadnak e kultrbarbrsg ellen ; lesznek, kik nem sokat beszlnek, de m i a l a t t fehr lesz a hajuk, fekete gondolatoktl elsttl a lelkk. De azrt a vallsos lleknek tulajdonkpeni s radiklis reakcija az-lesz, hogy brmi trtnjk is, Istenrl le nem mond s minden erszakkal, knnal, csapssal s szenve dssel szemben a rendletlen hitel lpteti fl, mely a sttsgre fnnyel, a khoszra a rend s a szpsg eszmnyeivel, a feldlt vilgra egy szebb, szellemi, isteni vilg vgyval s hitvel vlaszol. A vallsos ember nem ereszti el az Isten kezt a sttsg m i a t t ; st p, m e r t stt van, fogja meg j o b b a n ; tagadsra nem duplz r tagadssal, hanem l l t ; a sllyedsben nem szll le, hanem emelkedik. Olyan, mint a madr, mely, mikor a ft levgjk alatta, nem a mlybe, hanem a magasba szll. Az ember is, p mivel eszmnyeirl le nem m o n d h a t , ez esz mnyeivel vonul el egy felsbb vilgba : Istenbe menekszik. Hov foszlottak szt a mvszet ideljai, melyeket a npek kultusza krnykezett? Mi lett a mzsk templombl, hov elzarndokoltunk, hogy a szpsg misztriumaiba beavattassunk, hol a remekmvek szemlletben a gniusz illetseit v e t t k s tisztultunk, nemesbltnk? Mi lett ethiknkbl, az ernyek, a lelki jsgok, a nagy ktelessgek tudomnybl s gyakorlatbl, melyek szeretetre, nzetlen sgre, odaadsra s ldozatra t a n t a n a k , s melyeknek els, szinte naiv fakadsa az, hogy a m i t magadnak nem akarsz, azt ne t e d d m s n a k ? Mi lesz mindebbl az emberls fana tizmusban? S miv lesz trtnelmnk, az a kzdelem, mely ben az ember a maga emberi rtkeit viszi bele a vilgba, abba a nyers trtnsbe s kiteti azokat rajta szve vrvel s kigeti szenvedelmei pthoszval. Mr most i t t az a krds : Mit tegyek? Szkeptikus legyek-e? A bte humaine vigyorg kegyetlensgeit rgztsem titkos krrmmel minden kultrrtkei lefoszlsa s llati meztelensgnek megnyilatkozsa fltt? Illzinak nzzem s hazugsgnak a kultrt, melynek mcseseit szennyes, vres hullmok oltogatjk? Nem, nem, azt nem t e h e t e m ; hiszen szkepszis s illzi az a vg, a b u t a vg, a semmi. Kell, hogy a vilgnak rtelme legyen, s hogy

184

PROHSZKA OTTOKR

a legidelisabb eszmnyisg a legrelisabb legyen. pen azrt a khoszbl az rk szpsgbe, az rjng akaratokbl a vgleges jakaratba, a trfoglal rosszbl a diadalmas jba. a semmisgbl a nagy valsgba vetem t m a g a m a t 1 Szval az letnek engem krnykez sttsgbl s rtheteensgbl az egyedl rthet s szksges flemelkedst vgzem, s a gyzelmes jba, az Istenbe meneklk, zu dem ruhenden Pol in der Er scheinungen Flucht. t fo gom meg s benne nyugszom meg. Nem tehetek ms kp. p a vilg s a lt sttsgei igaztanak el hozz, s br mily ellentmondsnak ltszik, de szent igaz, hogy e sttsgek az n lmpsaim ; azok vilgtanak nekem. Man muss blind sein, um Gott zu sehen, mondja egy kzpkori misztikus ; ami a n n y i t jelent, hogy az let sttsgeiben riad fl a lelkem, s akkor igazodom el felje. A legnagyobb sttsg ugyanis nem a kn, a szenveds, nem a kny s a zsarnoksg, nem a hbor s a hall, hanem a legnagyobb sttsg az lenne, ha Isten nem volna. Mert ha van Isten, akkor br sszezzza szvemet a kn, de clom, letem szszersge s eszmnyeim meg lesznek m e n t v e . Ah, az Isten nem az a j a t y u s azzal a szp, hfehr szakllal; nem is az a mzeskalcsos Felsg, melyet majszol a gyermek lelke, hanem a vgtelensg Ura, a kzdelmek s a fejlds szelleme. a vilgossgnak, a napsugrnak, de a harcoknak is Istene, mint a zsoltr mondja : Dominus tamquam vir pugnator, omnipotens nomen ejus. A vallsos lleknek ez az els reakcija a hbor rthetetlensgvel s sttsgvel szemben : nagy, rendletlen hitet llt a vilgba; szellemet s lelket rez meg az elemek kzkds^ben; gfogfa kezt annak, akit nem lt; bzik benne, bzik abban, hogy e kz a khoszt kozmossz igaztja, s a hozz ragaszkod lelkeket kiemeli s boldogtja. De ki fogom-e t a r t a n i e flsges, szinte rideg hitnek vilgban s e kemny szolglatban, hol a vgtelen Felsg parancsol, ahol a trvny s a ktelessg parancsszavai hang zanak, m i n t h a csak a Sinai-hegy grnitszikli p a t t o g n n a k s zuhog ktmegek csattognnak? Ki fogok-e t a r t a n i e kemny hitnl letem nehz, szomor riban, mikor minden fnyem kialszik s szeretteimet a hall elragadja? Mikor a kegyetlensg orgiit li, s lelkemre egy g gysz sttsge borul? Mikp nzzem ki mennyei A t y m n a k szeret tekinte t t holtjaim stt szemgdrbl, hogyan fedezzem fl atyai kezt hseim ttong sebeiben, hogyan ismerjek r atyai
me

H B O R S VALLS

185

hangjra a csataterek tkzseiben? Ott keressem-e a jsgot, hol az letet tapossk s a jakaratot, hol az nkny dl? Ott sejtsek-e gondviselst, hol a harcok frii j r n a k s a magrl megfeledkezett ember szenvedelmei trik pocskk rtkein ket? Hiszen igaz, jsgot, knyrletet, irgalmat keresek, keresem a gondvisel I s t e n t ; de hol tallom azt fl? r t e m n annak az asszonynak panaszt, aki nvtelen levlben gy r nekem : ' Mirt csaltak meg minket, mirt beszltek neknk kul trrl? Mirt halt meg az r Jzus, ezrt?! H t volt valaha utlatosabb dolga a v i l g n a k ? ! Voltak kegyetlen mszrlsok rgen is, de azt m o n d t k neknk : az a npek kamaszkora volt s ma mskp van. H t hol van, krde zem hol s mi van mskp? 1 Mskp igen : ezerszer roszszabbul, csnybbul van 1 rzem, hogy sok, tmntelen sok elknzott llek sikt gy fl, s t u d o m , hogy a hall rmsgeitl fehrednek a haj szlak s sttlnek el a lelkek. De h t kldtt nekem leve lhez mellkelten egy cikket is, melyben Deckert tbori lelksz lerja, hogy hogyan j r n a k a csatatren szanitszek s lelk szek, s akiben csak egy kis let is van, azt lesztgetik s fl dtik s elszlltjk; a haldoklkkal imdkoznak s fladjk nekik az utolskenet szentsgt; azutn folytatja : Istenem, mennyi jsg s rszvt van az emberek szvben a kzs szenveds nagy perceiben 1 Sajt szememmel l t t a m , mikor egy sebeslt kozk arcon cskolta haldokl szomszdjt, egy magyar k a t o n t s ujjval a kereszt jelt rajzolta homlokra, mikor az rkre lehunyta a szemet. S mikor ezt olvasom, gy tetszik nekem, m i n t h a csillagok gyulladnnak felm, s rjvk arra, hogy a szenved s a kegyetlen vilgnak gyzelmes hatalma nem lehet ms, mint a j llek. Llekkel kell legyzni a rosszat. Nem abban ll a vilgrend, hogy rossz ne legyen, hanem abban, hogy llek legyen, s hogy a rosszat a tbb, jobb, nemesebb s szeretbb llekkel gyzzk le. Krdezi, asszonyom, hogy hol van a vilgban a gond visels, s hogy nem-e szgyen s gyalzat s rmlet ez az embermszrls? Feleletem erre a z : h t hogyne v o l n a ; dolgozunk is azon, hogy tnjk el e stt folt az emberisg homlokrl; de mg a rosszat el nem kerlhetjk, addig er seknek kell lennnk, hogy a rosszban s knban is flnyes lelkek lehessnk. A fejlds tja az erk mrkzsnek, t e h t tkzsnek is az tja, s az erk feszlnek s roppannak, kifradnak s jakkal ptoltatnak. Mindent megrl az id,

186

P R O H S Z K A OTTOKR

s az id nyomban jr a Frter Mors. Szent Ferer.c a hallt is testvrnek, Fra Morte-nak h v t a ; csontos keze minden menyasszonyi mirtusz alatt rejlik, s lehellett megrzi a virul gyermekarc. Harc, hbor nlkl eddig nem volt vilg. Geolgiai harcok ptettek j vilgokat, trtnelmi harcok rajzoltak j geogrfikat; ekk szntjk, szaggatjk kenyr al a fldet; a gleccserek jgeki szntottk kultra al a hegyeket; csoda-e, hogy a npfajok harcainak ekje sznt szveket; trt szvek romjain, megrltt lelkek omladkn leng j idk s j kultrk zszlaja. K u l t r n k rzelgs s puha, s vallsossgunk is elgyngl az ideggyngesgtl. Lelknk blazrt, s az let rtelmt nem igen kutatja. lvezet, komfort, knyelem kielgti; legfbb gondja, hogy pnze legyen s sajt kedvt tlthesse. nz is s kegyetlen is ; testvrt nem ismer, st zsarol, akit lehet. Ht nem gondolhatjuk-e mltn, hogy az ilyen elpuhult vilgban a knnak s szenvedsnek, st a hbornak is valami jelsbb miszszija van, nem gondolhatjuk-e, hogy a katasztrfk szl vszben az Isten lelke j r s az tiszttja a miazms levegt, hogy az forgatja a harcok szntekjvel a kultra bojtorjnos s maszlagos ugart erklcsi tavaszods al? ! Vgig suhint ostorval, a csata tz s a szenveds suhog lngjaival az Isten-feledett s lvezetsvr emberisgen. R v g vas botjval a materialista ideolgia krtyavraira, mely lelket nem tall, de nem is p r o d u k l ; megrendti az lvezetsvr, antiszocilis rzs trsadalmat, mely az emberi llek mly sgeit ignorlta s az letnek eszmnyl a kellemet, az lve zetet s a knnyelm letet lltotta fl. Kielglt, mmoros leikeinkbe beledrgi a maga hatalmas sursum cordt-jt, s a puha, rzelgs kultrt erteljes hitre s remnyre s flnyes lelkletre neveli. Megrendlt a fld, a kultra vilga, s egy j o b b vilg kvnkozik ki mlysgeibl 1 A llek mlysgeibl meleg, tzes rzsek szakadnak fl s az ldozat s a hsiessg lelkt lehelik. Egyszer fiaink hsk lesznek, kik beszlni nem, de tenni tudnak, kiknl csak egy gondolat jrja : kzdeni s gyzni s ezrt mindent, nma gukat is odaadni. S valamint nagy s emberfeletti ldozatokra kpesti harcosainkat a flbresztett llek, gy lesznk mele gek j, nemes rzsektl mi is, kik a harc tzben nem llunk, de a llek hevt rezzk. Kienged bellnk a hideg kzm bssg fagya, s a szeretet, a jsg, a knyrl et lgyt, olvaszt s egybeforraszt szveket s nemcsak szveket, hanem trsa dalmi osztlyokat s prtokat. Kialudt egy idre az osztly-

H B O R S V A L L S

187

harc lngja s az Isten a szenvedsek ekjvel szntja fel j szellemi tavaszods al a trsadalmat. Szksgnk is van minderre ; kell, hogy a vr esje tzbe bortsa a v i l g o t ; hisz a vr magasabbrend iz. Kell, hogy bredjnk, hogy megjuljunk; kell, hogy egy j szellem, a szeretetnek pnksdi lelke szlljon meg minket. n t u d a t r a kell elszr brednnk a nagy kzssgnek s testvrisgnek, mely sszes rtkeinket elteremti s azutn megvja s megvdi, melynek ksznhetjk letnket, kul trnkat, h z u n k a t s haznkat. Ezek mind kzjavak s kzszerzemnyek; ezeket vr szerezte, vr tpllta s vr v d i ; mg pedig szerezte, tpllta, vdte s vdi mindnyjunk sz mra. Ez a fld vrtl z t a t o t t fld ; ez a hz s haza s llam s trsadalom a vr energijnak gymlcse. Ezek t e h t mind nagy, szent dolgok, melyeket becslnnk s m a g u n k n a k is lelkeslsnk hevvel s m u n k n k energijval t e h t megint csak vrrel fejlesztennk kell. A lngragyult szeretetben, a k z t u d a t t v l t szocilis rzsben dvzlm n az j kor pnksdi lelkt. Vresen kel e lleknek napja is, de a vr aztn elszikkad, s a pnksdi szeretet napsugara termkenysget varzsol m u n k i n k b a s bvs energii szpsgbe ltztetik a vilgot. E z mind valls, vallsos i h l e t ; ez mind Isten- s emberszeretet 1 No s mg v a l a m i t ! Rszest minket a valls egy nagy vigaszban i s ! Amikor emberfltti ldozatokat hoznak har cosaink, amikor emberfltti ermegfesztsek jrjk t a trsadalmat, akkor azok sem m a r a d h a t n a k el ldozatos lelkletben s nagylelksgben, akik sokat vesztettek s sokat szenvedtek, s kiknek ajkrl ntudatlanul is el-eloson a keser sz, mely krds is, panasz is : miert s minek mindez, Uram? ! Jrja t gyszunkat is az Isten szelleme ! Mi nem gunynyaszthatunk zrt kriptk kapuinl, a megtrt, zgold llek nem stlszer sremlk hsk hamvai fltt! Mi nem gmberedhetnk bele bnatba s apathiba s nem hajtogat hatjuk egyre, hogy mennyit vesztettnk, mikor azok, akiket elvesztettnk, letet nem vesztettek, hanem nagylelken odaadtk. Ne legyen szomorsgunk nz, mely csak a maga vigaszt keresi. Hiszen a szeretet nem nz, az nem keresi a m a g t ; az nem gondol magra, hanem msra ; arra gon dol, akit szeret. Gynge valls volna az, mely a termszeten tl nem r s a szemlyes Istent nem fogja meg s nem lvezi; hasonlkpen gynge valls volna az, mely a sron tl nem

188

PROHSZKA OTTOKR

r s nem brja s nem szereti t o v b b r a is, kik a fldn vi voltak. T e h t i t t is sursum corda; gyszoljunk gy, mint ahogyan a hsk anyihoz, felesgeihez s gyermekeihez illik. Legyen gyszunkban is llek, legyen hit s szeretet. Az ilyen lelklet mlt hseinkhez s ldozatukhoz ! V a n n a k harcai, v a n n a k sebei, folyik knnyeiben lelknek v r e ; de v a n gy zelme is, mikor megnyugszik Istenben s bkt tall. gy ktjk ssze a kzdelmes plmagat a bkessg olajgval ; a plma lesz zszlnk, de olajg lesz koszornk 1

Vilgossg s vigasz.
(1914)
19

A fld pedig puszta s res vala mondja az rs s sttsg vala a mlysg sznn; t e h t sttsgen, puszta sgon s ressgen kezddik minden, de az Isten azutn e v a k hatalmakkal szemben vilgossgot gyjt ki s napsugrba lltja bele a vilgot, hogy ez a bvs energia villanyozza fl a rgt s szje bele a khosz tespedsbe a sznek s formk szpsgt. gy alakul ki a rend s a szpsg brmilyen vilgban, gy alakul ki a szellemi vilgban is. Oda is vilgossg, oda is olyan alakt, bvs energia k e l l ! S van is belle; m e r t ami a napsugr a fldnek, az a szellem energija s a hit vil gossga az emberi letnek. Puszta s res ez is, ktelen s zr zavaros ez is, mg pedig egszen az rthetetlensgig s a kt sgbeejtsig, ha vilgos sz s ha az sz fltt nagy hit nem vilgt neki. Azrt h t a kzkd embernek is mltn az a jelszava, hogy (vilgossgot a sttsgbe, mg pedig napsugrt a fldnek s napsugrt a szellemi vilgnak is. Mivel pedig a szellemi vilgnak kt fnyforrsa van, az egyik az rtelmi fny, a msik a hit vilgossga : azrt az egsz vilgot, az anyagit s a szellemit egybefogva, hrmas vilgossg hierar chija igazgatja s alaktja a l t e t : a napsugr, az rtelem vilgossga s a hit isteni fnyessge. Ahol a napsugrnak vge van, ott kigyl az rtelmi fny, s ahol ez is kialszik, ott az isteni fnyessg lesz napvilgunk. Aki a fnyek e hierarchija ellen lzad, vaksggal bn hdik ; v a k lehet szemeiben, v a k lehet eszben, vak lehet hitben ; n t u d a t a sttsg, rzete kn. K r kioltani egyetlen egy fnyt is a stt letben ; kr a szemrt, kr az szrt, kr a hitrt. Amily szksgnk van a szemre s az szre, oly szks gnk van a hitre is, mg pedig azrt, m e r t vannak a vilgban sttsgek, melyeket sem napsugr, sem rtelem nem oszlat szt. Hogy csak egyet emltsek : a hbor oly sttsg, mely ben elhomlyosul b b n a t b a n szemnk, s megll s megdermed tehetetlenl e s z n k ; nem rt belle semmit, st lzad ellene

190

PROHSZKA OTTOKR

egsz valnk. m e a kptelensgek s embertelensgek barbr jtszakja ! K i vilgt h t majd ez jtszakban? Filozfik-e vagy tndrszemek oplos fnyei igaztanak-e el benne? Egyet tudok, hogy vilgossgra vagyok teremtve s vakulnom nem szabad ; t u d o m azt, hogy az rthetetlensg e benyom saira is nekem fnnyel s vilgossggal, nem pedig sttsggel s b u t a rezigncival kell vlaszolnom; t u d o m azt, hogy ez a brutlis valsg is csak inger nekem, melyre lelkem egy fel sbb fnyessg tzj eleivel vlaszol. g y v a n az a szemben, gy az szben is. A lebrezgs is sttsg, s e stt rezgsekre szemem fnyekkel s a sznek megltsaival r e a g l ; ugyancsak a dolgok vilga is sttsg nekem, s lelkem azt a megrts vilgossgba lltja bele : no h t gy llok a hbor kegyet lensgeivel s az let rthetetlen kzdelmeivel szemben i s ; ez is csupa sttsg s brutalits. Nagyobb brutalits a lel kemnek, m i n t a mechanikus rezgsek bkdsei a szememnek ; deht ha brutalits is, azrt ez is inger a lelkemnek, st tbbet mondok, p ezen a legnagyobb brutalitson gyl ki a lleknek legeszmnyibb fnye, rajta villan ki az idelok reakcija ! Ezek a szellemi reakcik is fnyek s vilgossgok; ezek is gondolatok s flismersek; gondolatok, teltve eszmnyiseggel, s ismeretek, t i t a t v a j vilgossggal. Ezek az j fnyek a nagy hitek, a nagy krdk az Isten szndkairl, a jnak gyzelmrl s a jobb jvnek remnysgeirl. Ezekben a meg ltsokban az j fnyeknek orgnuma nem a szemem, n e m az eszem, hanem egy j, finom, szellemi rzk, melyet Isten tapogat ki bennem, a h i t termszetfltti rzke. Az let rthetetlensgnek s brutalitsnak rintseire ez az rzk r e a g l ; eszmnyi kisugrzsok s villansok reszketnek ki belle; vilgossg rad belle o t t is, hol az rtelem csdt mond s harmnik csendlnek meg mlyben akkor is, mikor az let dszharmniktl szenved. S ebben ltom n a lleknek igazi rvnyeslst. A llek nem passzv, hanem aktv h a t a l o m ; pen azrt adni s tenni tud. Ujat ad, mert j valsg, s jat tesz, m e r t j er : vil gossgot ad a ltnek a szemben, rtelmet a d az szben s ugyancsak eszmnyisget ad a hitben. Belll oda is, ahol a szem s az sz is m r csak romokat s szakadst s folytonos sgi h i n y t lt, s j rtkeket csal ki o t t , hol a szenveds s a pusztuls m r a tagads s az enyszet nihilizmusval ijeszt. Nlkle a lt sztesik, mint a boml k v e ; nlkle a kultra oly mptsz, ki gynyren pt, de nem tudja tet al hozni falait. Nlkle tancstalanul ll az letnek problmival

VILGOSSG S VIGASZ

191

szemben harmnira t e r e m t e t t n t u d a t u n k . Napsugaras vilgunk s kultrnk meg nem llja az irracionlis hatalmak nak s az szbont kptelensgeknek t m a d s t , s minl rz kenyebb a lelknk, annl inkbb fl, hogy az let disz harmnija, ktsgbeesse fojtja el remnyeinket. Arra val h t az eszmnyi, hv llek, hogy sszefogja az let disszonan ciit, hogy fnybl sztt tet al hozza a kultra befejezet len mveit, hogy a relatv emberi l t szenvedseiben is megszlaltassa a flnyes n t u d a t harmnijt. A nagy hit szrnyai alatt lesz a kultrbl lakhz, ott lesz belle meleg otthon, ahol az ember megtallja lelki bkjt s a bkben nmagt. Mr most mi az j vilgossg, mely a hv llek reakcija az szbont kegyetlensggel, az szszertlen erszakkal, a brutlis kegyetlensggel szemben? Mi az az j fny, melyet belle a brutalits k i v l t ; m i az az j meglts, mely ntuda tra jut, mg pedig akkor, mikor az ember esze megllt s az sztne mgis ltni s megnyugodni kvn? Ez az j fny s j meglts az erklcsi vilgrendbe val belekapcsolds, melynl fogva hisszk, hogy ott is, ahol sz munkra tudniillik rtelmnk szmra gondolat nincs, egy felsbb gondolat rvnyesl, s ahol jsg nincs, hanem csak er szak s vadsg, ott is egy felsbb jsg vezet, mely vgleg is gyzni fg. Valamint t e h t a mechanikus lebrezgs, mely bk s lk, a szemidegen mgis fnny lesz : gy a fldlt vilg s a szen veds brutalitsa is, mely eszemnek tagads s rzsemnek lzads, ingerl szolgl egy felsbb rzkemnek, hogy a nagy hit eszmnyisge m i n t fny s m i n t j vilgossg gyulladjon ki yajta. Lehetsges, hogy a blazrt ember kacag e z e n ; lehet sges az is, hogy aki mris sokat vesztett, s akinek remnyeit letrte s rmeit legzolta az erszak, az mltatlankodva fordul el e kijelentstl, m i n t h a csak bnatos lelknek kegye lett srten, s tekintetbl olvasom a s z e m r e h n y s t : 0 t e filozf, neked bizonyra nincs fiad, nincs testvred, a k i t flts; neked bizonyra nem gondod az rva, mikor gy t r t szvek fltt hideg eszmnyek pkhljt szvd. Mondd meg inkbb, visszajn-e, akirt rettegek s imdkozom? R e n d rl beszlsz szbont rendetlensgben s jsgrl a hbor vr frdjben ; j fnyessgrl meslsz, hol mindent elnyel a sttsg, ltni akarsz ott, hol a szem knnybe lbbad s a llek kesersgbe fl? 1 S erre azt felelem : a rendetlensg nem rend s a kn s szenveds nem rm, az llatiassg nem emberiessg s az

192

PROHSZKA

OTTOKR

erszak nem erny, a hrgs nem nek s a sttsg nem vil gossg, a harc nem szeretet s a seb nem v i r g ; de a rendet lensg s llatiassg, az erszak s sttsg ne nyelje cl a lelket, m e r t hiszen nemcsak ez a feldlt hz az hza s nem csak ez a sztszrt fszek az fszke s nemcsak ez az egynileg s csaldilag s fajilag stilizlt kis vilg az vilga. Az ember nek sajt pusztul vilga fl kell emelkednie s t kell m a g t vgnia a n n a k az eszmnyi s nem emberi hatalomnak zn jba, mely a nagy trtnst igazolja s rdekben az emberi berendezkedsnek s a trsadalomnak kis vilgait, is tri s forgatja. H i n n n k kell valakiben, aki vilgokat pt s aki a maga kifrkszhetetlen terveibe a relatv, vges embert is belltotta napszmosnak s taligsnak. Termszetes, hogy az ilyen zsellr botrnkozik, mikor a nagy vilgpt flforgat hzakat s h a z k a t s mikor kmletlenl pazarol vrt, rzst s boldogsgot. De h t a tcsk is botrnkozik, mikor az eke vas kifordtja a hantot, mely az hza s hazja, s fldn futv t e s z i ; pedig ezt szntsnak hvjk az emberek, s a tcskhz romlsa s a rg kifordulsa kalszt termel s kenye ret ad s a fejldst szolglja. Hinnnk kell az szt meghalad szszersgbe.n, hinnnk kell a lappang isteni gondolatokban, hinnnk kell a minket leteper s az ellennk is rvnyesl rossz dacra a diadalmas jban! H i n n n k kell a nlunknl nagyobban! Mintahogy stt felhbl villmok cikznak, gy gylnak ki az embertelen s rthetetlen hatalmak s erk tkzsben a lleknek vilg flnyes gondolatai s rzsei. Bzhatunk benne, hogy itt clok rvnyeslnek, melyeket n,em mi t z t n k ki, s hogy i t t oly terveken folyik a munka, melyeket nem mi rajzoltunk meg ceruzval, hanem az Isten a vilguralom jogarval. Ez a vilgflnyes hatalom a mi lelknk kzponti napja, melybe bele v a g y u n k kapcsolva, s melynek vonzsa nem mint mechanikus vonzs, hanem mint vilgjlnyes ntudat, mint rvnyeslsrl val nagy hit s mint a jnak gyzelmbe vetett ers s biztos remny nyilatkozik meg bennnk ! S megnyilat kozik pen akkor, amikor romba dl sajtos kis vilgunk. Az emberi llek ugyanis nmagt mint j ert s mint j energit pen ott m u t a t j a be s erklcsi erejnek legnagyobb gyzelmeit pen ott vvja ki, ahol trtneti kis vilga sztfoszlik, s elpusz tulnak az anyagi s testi jltnek fltett ltflttelei. Hsk s v r t a n k ott serkennek s a lelkisg o t t virgzik ki vrtzes s szellemmel sziporkz pompban, hol az Isten szntott alja az erszak ekevasval. Tudom, hogy a vrtansg nem

VILGOSSG S VIGASZA

193

rendszer s a hsiessg nem letplya, de nlklzheti-e az let a hsiessget s elkerlheti-e a vrtansgot? Lehet-e vilg rend harc s ldozatok nlkl, s van-e kilts oly fldi letre, melybl az tkzs s a szenveds ki legyen zrva? S ha mind ezek dacra nem haragszunk a vilgrendre, nem kell-e ris m e r n n k pen a legnagyobb ldozatokban s erfesztsekben a llekrvnyeslsnek rendszerre s a n n a k a nagy pedaggus n a k vezet gondolataira s szndkaira, aki az emberisg lelki sgt kifejleszteni akarja? ! Aki elborul s ktsgbeesik, az kikapcsolja m a g t az esz mnyek vonzsbl s a szellemi vilgnak Isten fel, a diadal mas J fel val gravitcijbl, s elsttl s lehl. Ez az elsttls s lehls ktszeresen fjdalmas s sajnlatos, ha azoknak srja s elveszte fltt szllja meg a lelket, kik a sz igaz rtelmben hsk voltak, s gy azt a kapcsolatot az esz mnyi ktelessgekk], t e h t Istennel az ldozat tettben vltottk ki. Sajnlatos az az eltrpls, mely a vigasztalan fjdalomban lesz rr a szven p azoknak eleste s t v o z t a fltt, kik nmaguknl lettek nagyobbak, mikor az egyni, fldi let rdekeit, a szeretetet s boldogsgot is flldoztk hazjuk s nemzetk jltert. Sajnlatos, hogy azok, akik ktsgbeesve siratnak hsket, p akkor merlnek el stt sgbe, mikor hseik az odaads s ldozat tzben kigylva gnek s lobognak. Sajnlatos, hogy azok sttlnek el, kik legkzelebb lltak hozzjuk s gy tnnek fl hseik mellett, mint vilgias rnykai az eszmnyi lngnak. A lng a hsk, az rnyk s h a m u pedig a ktkedk. Szinte meglep, hogy mennyire ms a hsnek, m i n t ? hst megsirat, ktked s ktsgbeesett lleknek a hangulata. A hsben a llek, a siratban a depresszi, t e h t a lelketlensg dolgozik. A hsben az akcinak letnvel s kedvet fokoz temperamentuma, a megsiratban pedig az erszak gyzel mnek gysza uralkodik; a hs pozitv, a siratja n e g a t v ; a hs t e r e m t s rvnyesl, a siratja pedig csak h l t nyomokat s csatavesztst lt. A hsnek szeme ragyog, gyszoljnak szeme pedig knnybe l b b a d ; a hs felszabadul s elmegy orsz gba, a siratja pedig i t t m a r a d s zrt kriptk ajtaja eltt kuporodik. De h t ez m r csak nem rend s nem harmnia, s ugyan csak ez nem lelki rokonsg s testvri k a p c s o l a t ! H a apink, testvreink s fiaink igazn hsk, akkor gyermekeik, feles geik s nvreik is hsk legyenek s ne fajuljanak el az Isten gyermekeinek nagy gondolataitl 1 Sznjk meg az ellentt
Prohszka: Korunk lelke. 13

194

PROHSZKA OTTOKR

hseink s mi kztnk, nmuljon el a diszharmnia a himnus s a koldusnek k z t ! p az a mi bajunk s fj egyoldal sgunk, hogy csak azt nzzk, a m i t vesztettnk, s hogy elfe lejtjk azt, a m i t hseink s halottjaink eszmnyi pldjban s ldozatban nyertnk, mg pedig nemcsak mi, h a n e m az egsz vilg. Mi ugyan elvesztettk azokat, kiket szerettnk s kiknek visszatrtt epedve v r t u k ; azonban a sttsg, melybe remnytelenl nznk, s a vesztesg, melyet fjlalunk, nem minden ; st az pen csak egy oldala a kzdelmes l t n e k ; a msik oldala a llek, az er, a gyzelem, az Isten, a minden ! A sttsg mellett, mely a szemre borul, risi lngkvk gylnak ki a hv llekben ; a hallban megtrt szemek kialv tzhelyn j t z lobog, az idelis llek lngoszlopa, s ha kzel a k a r u n k llni azokhoz, kiket szvbl szeretnk s elfelejteni nem akarunk, akkor neknk is meg kell n y i t n u n k szemnket az eszmnyi fnyeknek s a gysz sttsgt a nagy hit vil gossgval kell fldertennk. N e k n k is adni s ldozni kell t u d n u n k , t u d n u n k kell oda adni azokat, kik n m a g u k a t a d t k oda. Mg ez nem trtnik, addig tkzsben s diszharmniban llunk, mg pedig trpesgnk tkzik fiaink s testvreink hsiessgvel, s repedtharang-lelkek szava zavarja a magasban szl ezstharanglelkek harmnijt. Mi m a g u n k v a g y u n k az nneprontk ! Igazi nnep a hsk nnepe is csak akkor lesz, ha mi is hsk lesznk, ha mi is ldozatot hozni t u d u n k s ha azokat tudjuk odaadni a m a g u n k rszrl, kik m r o d a a d t k nmagukat. Akkor az a felsbb vilgossg flragyog a mi leiknkn is, s a b b a n megltjuk majd m i is, hogy a rendetlensgben s a brutalitsban is v a n rend, mely abban ll, hogy a szellem gyzelmesen emelkedik ki a vilgbomlsbl s ldozatainak energijval lendt egyet a lelketlen v i l g o n ; flfel lendti az (dners moles-t. E z t a rendet a nagy rendetlensgben meg ltjk mindazok, akik megtapasztaljk, hogy a rossz, a b a j , a szenveds is csak szolgahatalom, csak teherhord brutum, melyet a llek sajt cljaira flhasznl; flhasznl arra, hogy flkzdje m a g t a brutlis hatalmakon, hogy simbbra csiszoldjk kemnysgkn s durvasgukon, s hogy kristly tisztv s tltszv gjen ki azoknak az ermegfesztseknek hevben, melyeket a b u t a a n y a g elleni harcban kifejt. Tudom, hogy ez n e h z ; de hseink mris oda emelked tek fl; hangoljuk h t mi is m a g u n k a t e reflexik ltal a hsiessg s a lemonds nem csggeteg, hanem vilgflnyes s bz harmnijra.

Ne aludjk ki lmpd!
(1914)
20

Nehz idkben nagy ksrtsek is jrnak, s sok embernek a /elke sttl el, s m o n d h a t n i , hogy vgleges veszedelembe kerl. Elveszti erklcsi egyenslyt, elveszti a lelkt, n magt. N e m az a fbaja, hogy a pnze, vagyona vsz el, hanem az, hogy a hite foszlik szt s kihl az eszmnyekkel szemben a szve. Semmisg v a n fltte, ressg krltte ; sttsg s vgtelen kesersg honol n t u d a t b a n , mely a vilgot pokolnak s az e m b e r t valami rdgflnek nzi s az Istent? ah az Istent, arra r nem ismer, elvltozott a n n a k is minden vonsa ; az nem a Miatynkos-Isten, az nem az desanya s a gyermekszoba Istene, az nem az oltr s az els szentldozs Istene, az n e m a mi Istennk, az m s valaki, valaki, aki borzasztan idegen neknk 1 gy gondolkozik a stt fjdalom, s amikor r, akkor gy r : Uram, n m a lelkileg ki vagyok dobva az r b e , a r e t t e netes, stt, vigasztalan semmibe. Az n lelkemnek nincsen szrnya, hogy e semmisgbl elrepljn, hogy elrepljn feljebb, ahol t a l n tallna valamit, vagy lejjebb, ahol megint valami talaj flt rezhetn, valamit, a m i t elbb r z e t t ! De a semmi, az r, az borzaszt, s nem j o t t lennem ! S nekem abban az rben gondolkoznom kell, m e r t gondolkozni most is tudok, st j o b b a n m i n t azeltt, s n e gondolkozsom ltal arra jutok, hogy letem legfbb tvedse volt a hitem, hitem az erklcsi vilgrendben ! S megvolt ez a hitem. H o g y hogyan kerltem hozz s mily rettenetes kzdelmek u t n s rn, az mellkes, de megvolt. Azrt vagyok azutn m a gy kt sgbeesve 1 gy j r t a m , m i n t ahogy jr a gazdag ember l l a m b u k s k o r ; az n lelkemben is devalvldott minden rtk, s i t t llok most egy csom szennyes bankval, amire r van rva a megnyugtat hitel, hogy hsz korona, szz korona, ezer korona, de amelyet bevltani m r nem lehet, kezdeni vele semmit sem lehet, de undorodni mind e piszkos rongytl annl i n k b b l e h e t ! Azt mondhatja erre nekem : 13*

196

PROHSZKA OTTOKR

Miert nem gyjttt a r a n y a l ? az most meglenne s t u d n a belle lni s a ltnek rvendeni. Uram,tudja, hogy az letnek nevezett vsrban nem forog sok a r a n y ; h t nekem sem volt sok aranyom, de elhittem, hogy v a n azrt mgis sok arany, s hogy o t t van a b a n k pincjben, s hogy n azt az a r a n y a t nem ltom, az nem baj ; hacsak megvan, az a f, s azrt a papr is j, az az n rtkem I r t e m ezt a knt, ezt az r t , ezt a rettenetes, stt, vigasztalan semmisget, melyben az n t u d a t lenni, lni s rezni knyszerl, s ugyanakkor tudja, hogy nincs aminek ljen, amiben remljen, amirt lelkesljn. H o v menjen, hogy ez rbl kijusson? O t t fnn szerinte nincsen semmi, m e r t h a volna, akkor ez a frtelem i t t lenn meg nem eshet nk ; a vilgba sincs kedve m e n n i ; hiszen azt a vilgot csak megsajnlni tudja s minl elbb kiirtani szeretn. Azrt is nincs m r a lelknek clja, nincs tja s nincs szrnya, s gy rzi, hogy flsleges minden erlkdse. Az ilyen sttsgben azutn kialszik minden csillag ; s csak a ktsgbeesett n t u d a t , az virraszt, s nem tudni, minek virraszt? Minek vir raszt s minek t u d magrl, mikor a t u d a t s az rzs csupa kn? Vannak azutn msok, kiknek a hitk nem aludt ugyan ki, de akiket rettenetes s rthetetlen szerencstlensg rt, s akik k i m o n d h a t a t l a n sokat vesztettek. Voltak pldul, kiket szerelmk az oltrhoz vezetett, hogy eggy legyenek, s azutn azon a bokrts, fehrvirgos eskvi kocsin k i h a j t o t t a k az llomsra, s a frj a harctrre u t a z o t t . . . s t b b vissza n e m j t t ; vagy volt aki visszajtt s lbt, kezt leoperltk, s m i n t emberroncsot k a p t a t vissza fiatal m t k j a 1 I t t v a n a z u t n az a sok letrt exisztencia, s az a sok testben, egszsgben, terveiben s remnyeiben letrt ember, akinek a lelkn sttlik most a hasads, akinek a bels valjban v a n a trs, s aki oly igazn elmondhatja a zsoltrossal: Knyrlj rajtam, Uram, m e r t s z o r o n g a t t a t o m ; megzavarodott a bsulsban szemem, lelkem s testem. Elfogyatkozott letem a fjdalom ban s esztendeim a fohszkodsokban. Elgyenglt erm az nsgben s csontjaim megrendltek. Gyalzatv lettem szomszdaimnak s flelmv ismerseimnek. Akik l t t a k engem kinn, futottak t l e m ; feledsbe m e n t e m m i n t a meg holt ; olyann lettem, m i n t a t r t fazk (Zsolt. 30, 1013). T r t fazk t r t llek, melybl elszivrgott a hit, az eszmnyisg, az rm, a remny, az er, s m a r a d t a fenekn a kesersg s a b n a t ! H t ki segtsen i t t ? ki gygytsa e t r t lelkeket, ki

N E A L U D J K K I LMPD !

197

gyjtson nekik fnyt, s ki adjon beljk ert s btor rmket? Szavak i t t nem hasznlnak, hanem csak valami mlys ges, kzvetlen megtapasztals, melytl elvltozzk rzsnk, fldies zlsnk s vilgias gondolkozsunk, s melytl vala hogyan mskp nzzk a dolgokat s ezeket a minket most kv dermeszt esemnyeket, mskp nzzk ezt az egsz, egsz v i l g o t ! Valami j valsgot kinz nzsre s meg ltsra van szksgnk, valami j vilgra, melyet a llek j rzke emel ki a minket krnyez vigasztalansgbl. Erre az j, teremt t e t t r e van szksgnk ! Nem szra, kommen trra s magyarzatra, hanem j fnyeket szr s j rtkeket elvarzsl lelkisgre. A szavakban m r nem bzunk 1 Mi mindent m o n d t a k m r ? 1 Mi mindent kultrrl, haladsrl, humanizmusrl, boldogsgrl, s mi lett a vge a sok szp sznak : sebek, roncsok, srok, nyomorok . . . sttsgek ! Nem, m r nem tesz neknk jt a sz, st h a t r o z o t t a n rossz hatssal van rnk a vilg pzol, frzisos irrealitsa. Azrt mondom, hogy t e t t , valsg kell neknk, valami j meg tapasztals, j meglts s j megrzs ! Kellenek azok az erk a mlybl, vagy mondjuk a m a g a s b l ; kellenek azok a kzvetlensgek, az j kzlekedsek a jobb, a flsgesebb valsggal s azok nyomban gygyul majd lelknk, s szivrog bele tartalom, nem rmt majd az ressg, s megtalljuk egyenslyunkat s megint nmagunkat. S mi legyen az az jsg, az az j valsg, az j erkkel val megtels? Nem lehet az ms, mint az Istennel val j s igaz kapcsolat, melynek rvn kegyelmeit vagyis behatsait vesszk s erejt megrezzk s azt mint megnyugvst s trel met, a z u t n mint fellemelkedst s flnyt, azutn mint ldozatkszsget s szeretetet megtapasztaljuk. A szentrs vilgosan mondja, hogy az Isten Fia eljtt, hogy rzket adjon neknk. Nem azrt jtt, hogy szavakat adjon ah a sz patkszeg s vasfog ; mi meg cizellt, leheletszer aranykelyheken dolgozunk rzst s letet a d o t t ; kznk llt, mienk lett, testvrnk l e t t ; kznk llt s a lelkt, a szel lemt rasztotta ki renk, gyhogy mi nem okoskodtunk, hanem megreztk s lattuk az dicssgt mint az A t y a egyet len szlttnek dicssgt, telve malaszttal)) s valsggal. ltala megbizonyosodtunk, hogy szeret az Isten, s hogy gondviselse v a n renk, h a nem is fogjuk fl sszel s nem rtjk kemny s keserves terveit s tjait. Azt mondta, hogy egy verb sem esik le a hztetrl a mennyei A t y a

198

PROHSZKA OTTOKR

t u d t a nelkl s hogy elgondolhatjuk, hogy mg kevsbb esik meg velnk valami baj, a m i t nem t u d n a s szmon nem t a r t a n a ; de nemcsak m o n d t a ezt, hanem nmagn, sajt letn a k a r t a ezt m e g m u t a t n i s rvezetett arra, hogy a nagy hitet hogyan lltsuk bele a mi letnkbe. Boldog ember m o n d o t t a nagy hangsllyal aki nem botrnkozik meg bennem, boldog az, aki engem kpii s nem kromkodik, hogy ht hol is v a n az a gondvisels, hol az az Isten, mikor a vilg oly kegyetlen, hol van igazsga s h a t a l m a , hol v a n knyrletes szeretete, mikor szz s szzezer let szakad szt s millik boldogsga dl halomra? A feleletet Krisztus e knz krdsekre megadta, mikor nmagn k i m u t a t t a , hogy az let rtelme nem a jlt s a fldi szerencse s nem a boldo guls s az des otthon, h a n e m a k r van ebbl, akr nincs, az let rtelme a tisztultabb, a nemesebb, a szeretbb, a mlyebb s mlysgben is fenkig, feneketlen fenkig tltsz ntudat, melynek kristlyos mlysgeit az Isten jelenltnek fnyei tltik ki s a feneketlensg fenekn az Isten arca ltszik mint villog, teljesebb, tisztbb, rk let. Az Isten Fia nmagn, harminchromves letn k i m u t a t t a , hogy az let nem cl, h a n e m az let csak orgnum, melybl nagy hit, nagy vilgflnyessg, nagy szeretet s vilggyzs sugrozzk a valsgba. A vilg csak brutlis lt, de a lelken kell e brutlis tkzsnek vilgossgg, sznekk s fnyekk kigylnia s a brutlis kavarodsnak hangg, nekk, himnuss v l n i a ; a llek t e h t a valsg isteni szenzriuma s m v s z e ; benne s rajta vltozik el felsbb szpsgg s rmm a lt 1 t e h t nem szenved, nem passzv s stt, hanem reaktv s a valsgot szellemisgg elvltoztat lelkeket a k a r t . Nem a k a r t konstatl s kpiz lelkeket, h a n e m mvszeket. Aki a sttsgre sttsggel, a kesersgre kesersggel felel, az fotogrfus, az paprmasvel dolgoz m e s t e r e m b e r ; nem ilyeneket akart, h a n e m a lelket m i n t j valsgot t e r e m t e t t e meg, melynek a lt a k r rzss, a k r tvises legyen az csak inger, s az inger n y o m b a n a llek gy alkot s gy rezo nl, hogy j fnyek s j nekek trnek ki belle. Ez volna az a szellemi vilg ! Az erklcsi vilgrend t e h t nincs benn az anyagban, nincs a ltrt val kzdelemben, hanem az a llek hozo m n y a ; Isten a llekhez fzi azt s akarja, hogy a nagy vilg legnagyobb szenzcis jdonsga a llek legyen, s a llek rvn vonuljon be a vilgba az, a m i t erklcsi rendnek hvnak ; akarja, hogy a khosz megrezze s megremegjen a rajta

NE ALUDJK K I LMPD !

199

hajz llek ers evezcsapsaitl, mely i r n y t is nem a piszkos hullmok loccsanstl, h a n e m a nagy, flnyes n t u d a t cljaftl veszi. Az a hajs az rkkvalsg ll csillagait nzi, s varzsuk s t z k az lelkben olvad hsies temperamentumm. Higgyk ismtlem hogy a vilg clja a szellem s nem az anyag, s hogy kvetkezleg az erklcsi rendnek t a r t a l m t s rtelmt nem az anyagtl, h a n e m a szellemtl kell eredeztetnnk. E r r e a magasabb letrtkre s r t k t a r t a lomra van a vilgrend belltva, s a vilgrend<nek> ezt a cljt s ezt az rtktbblett az isteni gondvisels fjdalom s szen veds ltal is munklja. Ki is ktelkedhetnk ezen? A legtisztultabb lelkek s a legjobban egyenslyozott jellemek a kzdelem s a szenveds iskoljbl kerlnek ki. A legtbb ember nemtelen a n y a g ; test s llek, eszmny s vr, rzs s sztn kavarog benne ; mi mindent kell az ilyen emberbl kivenni s kitrni, hogy emberi formt ltsn? ! Az ember nz, kiskaliber gondo lataiba s rdekeinek szk hasadkaiba n b e l e ; messze van tle az ember, a t e s t v r ; messze v a n attl, hogy megrezze, hogy kzs kzdelemnek, kzs m u n k n a k s verejtknek kszni mindent. Az ember alacsony, zrzavaros az lte folysa; csnya, rzki sztnssg iszapja kavarog benne ; mennyire v a n t e h t szksge tisztulsra s magbaszllsra ; szksge v a n arra, hogy csak szre is vegye, hogy voltakp minek l s mirt rdemes lni. H a v a n benne llek s jellembeli kialakulsra hajlam s kpessg, azt a szenveds prlye s heve hozza felsznre. Nagy nyomsok a l a t t lltak a lelkek, melyekben nagy, kincses rtkek alakultak, m i n t ahogy nagy nyoms a l a t t llhattak h a j d a n b a n azok a homok-mezk, melyekbl most gymntokat, s azok a srosi agyagpartok, melyekbl szivrvnyos fny oplokat snak ki. Azt akarja t e h t a vilgokat teremt s fejleszt Isten, hogy azok a tisztbb, kristlyos, ragyog rtkek, az erklcsi vilg rtkei, kzdelemben, szenvedsben s lemondsban ala kuljanak k i ; abban a krisztusilag szenved llekben, a b b a n az agyagparti, szrke letben jegecesedjenek s gyljanak ki a llek r t k e i ; akarja, hogy lelknk ez ton tz legyen a homokban s szivrvnyos szpsg az agyagos srban 1 E clbl nem fekete, h a n e m Istent lt llekkel j r u n k a vilgban, s a szenvedsben keresztet ltunk, vagyis hisszk, hogy a baj, ami renk hrul, a vesztesg, melyet szenvednk, remnyeink meghisulsa, egy szpen meglmodott let-

200

PROHSZKA OTTOKR

boldogsg hi sztfolysa, az mind az keresztje, vagyis, hogy ezeket a bajokat gy kldi rnk, m i n t ahogy a keresztet kldte szent Finak, s kvetkezleg, hogy azokat neknk is gy kell fogadnunk, mint ahogy Krisztus fogadta s v i t t e a keresztet s szenvedett rajta. Az evanglium t e h t mindig azt clozza, hogy az ember mindig emelkedett lelk, mondjuk, hegyi lak legyen, hogy emelkedjk ki a kzvetlen, kegyetlen valsgbl egy ms valsgba, melynek vgtelen t v l a t a i sajt lelkben nylnak, hogy legyen neki e korltolt lt br tnbl egy szebb vilgra nyl ablaka, s ha nem is t u d kijnni a brtnbl, ljn oda mlzva s imdkozva az ablak hoz, s merljn el a vgtelensgbe. S mirt is beszlek br tnrl? A fldi lt n t u d a t a nem brtn, h a n e m inkbb egy h a t a l m a s m o n o s t o r cellja ; cella, melyben imdkozni lehet, hol szentkpek lgnak a falon s a kereszt mgtt a plmavasrnapi szentelt b a r k a szrad ; cella, hov bejut a harangsz is, st ahov elltogat a k z t n k titokzatosan jelenlev Krisztus is. E z a mly, benssges ragaszkods az rhoz, nemcsak hogy megsegt keresztjeinkben s bajainkban, h a n e m kifejti b e n n n k azt, a m i legszebb s legrtkesebb a llekben, kifejti a vilgflnyes, megtisztult lelkletet. Mi Isten ldsa lehe t n k sebesltjeinkre s bninkra nzve. Szenvedseinkben t r e l m n k s nagylelksgnk ltal kinyilatkoztatsul szol g l h a t u n k sok csl-csap embernek ; t m u t a t i lehetnk a benssges rzsnek, mely b e n n n k is jelentkezhetik s ket is egy vilgias, flletes letbl magbaszllsra s nmagukba val elmlyedsre s e g t h e t i ! Azrt h t pen ez kell neknk, hogy a sok bajra, a fekete rthetetlensgre s a kegyetlen szenvedsre llekkel feleljnk ; az kell, hogy ne trjk ssze, h a n e m hogy hozzuk felsznre lelknk szunnyad termszetflttisgt, azt a kpessget, mely az letet mskp is, m i n t gondolta, tudniillik Krisztus szerint alakthatja. Tegynk gy, mint akik egy elvltozott vilgban Istent teljesebb nrtkebn veszik s megtapasztaljk. S ezt a mi istenileg hangolt s isteni t a r t a l m a k k a l teltett lelknket lltsuk az let sttsgeibe. E z t fejezte ki az a mvsz is, mikor egy sebeslt k a t o n t brzolt kpn, a k haldokolva, elhagyatottan fekszik a csatatren jjel, s tlvilgi fnyben Krisztus jn felje. Letrdel a k a t o n a mell s vigasz talja s megldja t, m i n t h a azt m o n d a n : Eletedet ldoz t a d fl, hallba mentl, nyugodjl meg, kiengeszteldve Uraddal, Isteneddel, az szent a k a r a t n . Megjutalmazlak !

N E A L U D J K K I LMPD t

201

Minden dicssgnl, m i t a vilg adhat, desebb lesz neked vigaszom s ldsom. Bkmet adom neked. Ehhez a szeld s irgalmas Jzushoz kell folyamodnunk m i n d n y j u n k n a k : azoknak, kik elvesztettk frjeiket, fiaikat s apikat, azoknak, kik bnn, betegen, szomoran k a p t k vissza ket. Testvrek, foglaljuk le m a g u n k n a k az U r a t ; frkzznk szent szvhez s krjk erejt s ldst a szentldozsban. Kldjtek gyermekeiteket is Krisztushoz ; vegyk k is az U r a t szveikbe s imdkozzanak ldsrt s krjk, hogy segtse meg kegyelmvel, t b b szeretettel, lelki frissesggel s t r e lemmel a szenvedket. Azutn forduljunk az Isten anyjhoz, ahhoz a fjdalmas anyhoz, ki fit a kereszten fggni l t t a s hallotta, hogy fiat ad neki maga h e l y e t t . . . m i n k e t ! Legyek n is a fjdalmas Anya gyermeke, legyek gyermeke akkor is, h a szenvedek ! Vezessk be e fjdalmas A n y t apiktl meg fosztott gyszol csaldainkba, lltsuk t, m i n t fjdalmas zvegyet az zvegyen m a r a d t fiatal asszonyok mell, lltsuk gymolul, lltsuk vigaszul. Emeljk fel hozz mindnyjan szemeiket s rezzk meg, hogy az az let, dessg, remnysg, s hogy megrti azokat, kik e siralom vlgybl hozz kiltanak, s meg is vigasztalja ket. Akkor az ilyen csaldi kor, az ilyen magra m a r a d t szenvednek szobja szent cella lesz, hol j lelkek laknak, dolgoznak, iparkodnak, s e cella ablakaibl is vgtelen kiltsok nylnak . . . kiltsok az let kesersge u t n fnyes krptlsra . . . rk letre . . . boldog viszontltsra; kiltsok Krisztus orszgra 1 E kiltsok hvogatnak, s a lelknk feljk t a r t ! Biztos, hogy oda r, haza r, s ott azokat is megtallja, kik nlkl i t t a lelke folyton hazasr, hazajr gyermeke az r Istennek. Trtztesse magt, majd eljn rte is !

Csaldaink a hbors idben.


(1914)
21

A hbork szlvszt a csaldi fszek is r z i ; de mennyire r z i ! Mennyi gond s aggodalom fszke ilyenkor a szeretet fszke; hny szembl csordul ki a b n a t knnye s a nma ajkakon ott lebeg a krds, melyre nincs felelet: Mi lesz vele? Visszajn? gy-e, visszajn? Bizony ezt krdezik s sokan krdezik, m e r t bizony sok-sok csaldbl elment az desapa, elmentek a fiak, a test vrek ; elmentek, mg pedig tkzetbe, hborba mentek, s onnan nem jn mind vissza; h t ki lesz az, aki n e m jn vissza? S ezt krdezik s sszebjnak, mint a csibk, mikor k n y a kering az u d v a r fltt, vagy m i n t a juhnyj k i n t a legeln, mikor a vihar kzeledik, s nem t u d haza menni. Milyen fzs h t most az otthon a nagy gondban, s milyen l t h a t a t l a n rnykok esnek minden csaldi fszekre . . . a veszedelmek r n y a i ! Mit kell h t ilyenkor tenni? Mivel fogunk vilgtani a sttsgben, hogy lssunk s el ne sttedjk a lelknk, s mivel fogunk tzelni e hidegben, hogy el ne hljnk bizal m u n k b a n ? H t ugyan mivel, ha nem nagy hittel s szere tettel? ! Brmily nehz id jr flttnk, a legszksgesebb az lesz, hogy a csaldnak feje legyen, s hogy ha a csaldatya el is ment, mgis minden csaldban ott legyen az, ki m a g t a (icsaldos emberhez hasonltani szerette. H i n n n k kell, hogy kztnk van az a bizonyos csalados ember, az Isten, s hogy velnk van s el nem hagy, s hogy soha sem lehet t gy megrezni, mint ilyenkor, bajban, bban, aggodalomban. Ilyenkor szeret megnyilatkozni; ilyenkor akarja, hogy rismerjnk, hogy vele szba lljunk s kegyelmeit v e g y k ; azrt mondja a zsoltrossal, hogy m r mint n, meg te, meg mindenki, ki bajban van segtsgl hv e n g e m : Te vagy A t y m , Istenem s dvm oltalma. S n megtartom neki irgalmassgomat s szvetsgemet hven oneki (Zsolt. 88, 27). Meg kell nyugodnunk abban a hitben, hogy az

CSALDAINK A H B O R S I D B E N

203

Isten velnk van, hogy kztnk v a n s hogy el nem hagy. Ez a hit csaldainkba zrja t ; ez fogja le s el nem ereszti; gy tesz, mint J k o b ptrirka, ki l m b a n k z d t t a tle tvozni kszl angyallal, megfogta t s m o n d o t t a . El nem eresztlek, mg meg nem ldasz engem; mi m e g azt m o n d j u k : ldj meg minket, Uram, ldj meg gy, hogy el ne'menj tlnk. Lelknknek msodik visszahatsa e nehz idben az lesz, hogy nagyon, nagyon kzel a k a r u n k j u t n i egymshoz. Bizony az let nincs mindig kedvez krlmnyek kz gyazva, st azt nagyon is gyakran ellensges h a t a l m a k kr nykezik, melyek gyngtik az letkedvet s lik az letrmt. De pen azrt t u d az let ellentllst kifejteni s ellenszegl, s visszahat a rosszra, a k r nvny, a k r llat v a g y ember legyen. H a sok az es, akkor a nvny becsukja kis ablakait s ajtit, vagyis prusait, hogy el ne ntse benssgt az idegen elem ; mikor pedig kevs az es s nagy a prolgs, akkor pedig azrt hzza ssze szveteit, hogy el ne prologjon a nedve, gy tesznk mi is ; mikor sok az es s bsgesen hull a llek knnye, vagy h a szrazsg v a n s lelknk elsorvad a gondtl, akkor a bajok ellen sszefogunk, talprallunk s nem engedjk m a g u n k a t leteperni. Hasonlkpen, mikor r n k csap a hbor s a csapsok szlvsze, akkor megvetjk a l b u n k a t , tkarol juk egymst s ketts btorsggal s szvssggal vjuk hzun kat, gondozzuk csaldunkat, gyermekeinket s jszgunkat s vrjuk a jobb idt. Oly kzel ll ilyenkor ember emberhez, csaldtag csaldtaghoz, gyermek desanyjhoz, s gy meg rzik azt mindnyjan, hogy egymsra szorulnak. Mikor gy kiszakad krkbl az desapa s nincs tmasza az desanynak, mikor a gyermekek is megrzik az ers karoknak, a n n a k a bz szemprnak s meleg szvnek h i n y t : akkor v a l a m i ers rzs kzdi fl m a g t a lelkek mlybl, mely m i n t nagy vgy s nagy elszntsg hatja t valamennyit, s megemberelik magukat s iparkodnak ptolni m u n k t , vigaszt, meleget s szeretetet. Mily nagy lds hramlik t e h t mg e szomor idkben is a csaldokra, ha a veszedelmek behatsa a l a t t tnyleg megersdnek a csaldi rzsek, s ha szl, gyermek, test vr egyarnt megtapasztalja, hogy egymsi, hogy egymsra szorulnak s egymsnak ksznnek sok-sok jt, a m i t maguk bl, egymagukban llva, sohasem m e r t h e t n n e k ; ilyen a csaldi kzssg, a meghitt bizalmassg, a megrt szeretet, a bke s rm, dacra az let terhnek s kzdelmeinek !

204

PROHSZKA OTTOKR

Van a z u t n mg egy des, cseng hang, mely gy tr ki a csaldi fszekbl, m i n t v i h a r b a n a madrfik sr, sipog szava anyja u t n , s ez a buzg s lelkes vgy a bke u t n . Hon nan szlljon ez fl inkbb az gbe, mint pen a csaldi let krbl? ! A csald, h a igazn a szentcsald mintjra ala kult, a legdesebb bke otthona, ahol az erszaknak sehogysem, de mg a trvny beavatkozsainak is alig v a n helye. H a valahol, h t a csaldban talljuk fel a bkt. Mg ha a kz let zajos is s a kenyrrt val kzdelem keserves is, de a zaj csituljon el a lakhz kszbn, s a gyllkds s a kzdelem hullmai trjenek meg rajta ; aki pedig a kszbt tlpi, az rezze meg a n n a k a nagy elvnek h a t a l m t , melynl fogva az n h z a m az n vram, melynek falai kzt meglelem nyu g a l m a m a t . r t h e t teht, hogy a bke otthonbl szll fl a kzbkrt gbehatol imdsg. I t t el tudjk azt mondani, m e r t i t t t u d j k a bke ldsait lvezni; h i n y u k a t pedig soha s sehol sem rzik meg gy, m i n t akkor, mikor az apa vagy a fi h a d b a vonult, mikor gy fjlaljk nlklzseit s szenvedseit, mikor egy kzs sebbl kzs fjdalommal vrzik az let. Azrt ht, csak r a j t a ! A csaldi szently legyen a bke angyalnak otthona, s az vigye fl az des szlk s a testvrek i m j t az Isten trnja el s hozza le a npek csald jainak a legnagyobb jt, a bke ldst. Ez rzseket megtalljuk a nzreti szentcsaldnak krben is. Azt is sanyargatta gyilkos ldzs, azt is berny kolta gond s b, de ugyancsak ott forrtak egybe a szvek nagy hitben s szeretetben. Ktsgbeess s elkesereds soha sem lpte t azt a kszbt, ahol maga az Isten lakott, s v l t o t t a ki a szvkbl a hozz val ragaszkodst s a gond viselsben val megnyugvst. S mily kzel lltak azok az isteni, kedves lelkek egymshoz ! Oly kzel egymshoz, amily kzel Istenhez ! Hiszen fzte egybe ket, st maga volt a ktel kk. Legyen a mi csaldainknak is szveket egybefz kte lke az Isten, legyen az sszetarts eleme I Akkor ha el is vsz egy-egy kedves t a g a csaldbl, majd megtalljuk azt is Istenben, s rtallunk majd egymsra is a nagy csalados ember hzban.

Szent Istvn kirly alakja 1914-ben.


(1914)
22

Vgig a trtnelmen sokfle megvilgtsban l t t u k m r Szent Istvn kirly flsges a l a k j t ; l t t u k derben, l t t u k b o r b a n ; flnzett r a tatrjrs s a trk szolgasg lerongyolt magyarja, fl a majtnyi s vilgosi sksg elbujdo sott kuruca : de oly vilgtrtnelmi megvilgtsban, m i n t amilyen a mai, mg nem lttuk. Szobroknak, kpeknek, vidk nek, hegyeknek megvilgtsa a fny, de lelkeknek, csilla goknak, szenteknek, hsknek megvilgtsa a sttsg, az jtszaka ; m e r t valamint jtszakban gylnak ki a csillagok, gy sttsgben ragyognak fel a lelkek s npek ernyei. Ily jtszakban llunk m i ! Ez az jtszaka nem az, mely kioltotta Ferenc Ferdinnd s Hohenberg Zsfia l e t t ; ez az jszaka nem az, mely srba temeti sok vitz k a t o n n k a t s felesgeik s gyermekeik lelkre gyszt b o r t ; ez az jtszaka nem is a gazdasgi hanyatls, sem sok csald t n k j e ; ez az jtszaka sttebb, srbb s kegyetlenebb, m e r t ez a legna gyobb vilgtrtnelmi hbornak, a Kelet s N y u g a t ssze tkzsnek s a npek s orszgok rombadlsnek stt perspektvja, melyben orosz rabszolgaszellem, francia hisz tria, angol alvalsg, szerb vadsg kzkdik joggal s igaz sggal. E z jtszakban a hbork frija spr vgig E u r p n ; flkavarja a tengereket, az Atlanti-centl a Srga-tengerig ; millik hagynak el ekt, kalapcsot, mhelyt s tzhelyet, felesget s gyermeket, hogy fegyvert fogjanak. Megmozdul a fld s eltoldik lbunk all a telek, a haza ; megrendlnek a trnok, s a npek llig fegyverben nz rdekbl, a k u l t r a csfjra egyms ellen trnek. E sokszoros jszakban feltnik a haztad, koront szerz, npt szeret s megszentel Istvn kirly alakja. Korok, harcok, bajok fltt felnk int, m i n t ragyog csillag ; fejn a korona s az ernyek koszorja; lba nemcsak meg vetve, de gykeret verve a ngy foly-ntzte hazai fldben ; jobbjban a kard az ernek, baljban a jogar az igazsgnak s trvnynek szimbluma, s ajkn az ima s az nek szava : rendletlenl I Mikor retekintnk, gy rezzk, hogy neknk is napsugrnak kell lennnk a sttsgben, s hogy meg

206

PROHSZKA OTTOKR

kell felelnnk az irracionlis erkkel szemben az let, a hit s az eszmnyek kvetelmnyeinek. Szeretnk megtni a nagy idk nagy embereinek m r t k t ; szeretnk gyzelmesen megvvni az Isten harcait. Szeretnk megllni helynket az ezerves hazban, melynek grngybe belegykereztnk; sze retnnk gy megvvni a vilgtrtnelmi szlvsszel, mint a tlgy, mely akkor is gyz, mikor megroppan, mert fldbe mlyedt gy kereibl akkor is j let fakad, ha a trzs derkban t r t is. Hogy e szndkunk teljesljn, lssuk mindenekeltt Szent Istvnban a flsges embert, a hvt, ki Istenbe akasztja bele horgonyt, s aki a vilg, a harcok s vesztesgek jtszakjba fllrl kr fnyt, s a nagy hit s eszmnyisg vilgossgt lltja bele a trtnelem sttsgeibe. Szent Istvn kirlyt is milli veszedelem k r n y k e z t e ; rks bizonytalansgban lt csaldja, nemzete, orszga sorsa irnt. Npek rjtl szortva v e t d t t ide a maroknyi ma gyarsg, mint a zg tenger kicsapott hullma ; eltte hazt lan npek, longobrdok, markomnok, gepidk, gtok, szl vok rajzottak i t t ; mgtte az zsiai nphangyaboly nyzs gtt. A nemzet fja mg nem gykeresedett meg ; kisodorhatta azt knnyen az idk rja. A np maga mg pogny volt, lelke kurta tekintet, szve vad, mely a harcok kockjra t e t t r letet, remnyt, hazt 1 Hej, bizony 900 v eltt is stt v o l t ; az a sttsg lt akkor is az emberisgen, mely ma l r a j t a ; l vges, relatv ltn, melyet harc s erszak ksztet folyton eslyek rvnyeibe, s mellyel a kultra eddig t e h e t e t l e n ! H e j , bizony 900 v eltt is stt perspektvban llt Szent Istvn js lelke s rezte, hogy nem ember csinlja a vilg trtnelmet, hogy az <nem> csak olyan kirlyoknak, politiku soknak val napszm, s gondolataikra rillik a prfta szava : timidae providentiae ejus, elreltsaik is bizonytalan kom bincik. Hej, bizony 900 v eltt is gy volt, hogy nemcsak egyesek, de npek is meghaltak, s hzhelyek s hzak teme tkk vltak ! S mit t e t t akkor Istvn kirly? Meghajtotta korons fejt, levetette vllrl kirlyi palstjt, zskot lttt s penitencit t a r t o t t , s gy i m d t a az Urat, azt a Nagyot, azt a Flsgest, ki flttnk van, de kinek terveit nem r t j k ! Ki vgtelen, de azrt bzunk benne s hajtogatjuk a zsoltros sal : U r a m , n akkor is bzom benned, ha sszetrsz s meg lsz engem I Neknk is gy kell r e z n n k ; hv, alzatos, imdkoz embereknek kell lennnk ! Mikor bke krnyez, nagyon knynyen kiesnk e szerepnkbl. Az ember oly h a m a r ksz a

S Z E N T ISTVN K I R L Y A L A K J A

207

v i l g g a l ; flpiti hzt, megrakja csaldi fszkt, szervezi hazjt, a l k o t m n y t teremt, millikat ldoz hadseregre, 65 milli k o r o n b a kerl csatahajkat pt, s gondolja, csinlja a trtnelmet, sznokol kultrrl, H g b a n bke bizottsgot szervez s a pacifizmus rkbke-lmait lmodja. S me az idk mlysgeibl, ahol az ntudatlan erk dolgoz nak, az Isten napszmaiban egyszerre kilts hallatszik, m i n t az apokaliptikus vizek zgsa, s harcra, ldklsre, rombolsra szlt. Megrzkdik a vilg, m i n t h a fldrengs rzn, fl borul a vilg egyenslya ; jogok, szerzdsek ktelkei, mint crnaszlak szakadnak s z t ; erszakos, sznlkli h a t a l m a k vilgrszeket knyszertenek vres h a r c o k r a ; a Kelet s a Nyugat leszmolst srget, melynek meg kell lennie, ha trik s szakad ; m e r t flttnk s fejnk fltt is intzkedik egy ms nagyhatalom, s a n n a k veznyszava az, hogy terdre! Nekem hajlik minden trd, gymond az r ! Ilyenkor a z u t n csods zene, varzsos csengs-bongs t m a d harci zaj s lrma dacra. Csupa ezsts, rces hang, harangsz ! Lelkek kondulnak meg. Minden llek harang, de a legtbb nma. Csak mikor a nagy vgzetek szlvszei v g t a t n a k el a vilgon, akkor kondulnak meg. Azok az reg harangok, azok a m r s z a v u k a t is elfelejtett harangok meg kondulnak s imdkoznak s flemelkednek Istenhez s rbzzk sorsukat s nemcsak a magukt, h a n e m azokt is Isten kegyel mbe ajnljk, kik messze a harctereken srgnek s ottho nukra gondolnak s elgondoljk azt, a m i t a flsges nmet csszr m o n d o t t : Millionen tragen euch im betenden Her zen. Igen, most sok szv lett hv s imdkoz ! De nemcsak ezt a flnyes, hv s imdkoz embert l tom n ez alkalommal Szent Istvnban, hanem flismerem benne a kzdelmes, trelmes, fradhatatlan ember jellegeit. Hiszen a hitnek szelleme nem passzivitsra, h a n e m aktivi tsra, nem lemondsra s csggedsre, hanem ktelessgtelje stsre s bizalomra nevel. Kiemeli a lelket, hogy ura legyen a helyzetnek, s hogy g t a t vessen az erszakos s pusztt erk nek, m e r t vgre is az irracionlis energikat a racionlis szel lem v a n h i v a t v a legyzni a m u n k a s kzdelem erejvel. S akkor gyzi le azokat, ha odaadja a legjobbat, a m i t a d h a t ; ha odaadja nmagt. Megrti a szentrs szavt, hogy most van ideje annak, hogy gy lljon ellene a t m a d rossznak, mintha aceloszlop, m i n t h a ercfal volna ; mert n m a tged vasoszlopp s rzfall teszlek az egsz fldn ; hadakozni fognak ellened, de nem gyznek l e ; m e r t n teveled vagyok,

208

PROHSZKA OTTOKR

gymond az r (Jer. 1, 18). Isten lltja a veszedelmek szn helyre az erst, az b a j v v j t ; trja fl szemei eltt a gyzelmes rosszat, megrezteti vele a vesztesgeket, a sajg sebeket, mcgzlelteti a keser knnyeket, lelkre bortja az zvegyek s r v k bnatt, de azutn szvbe nti a t u d a t o t , hogy most pedig tgy, vgy, szntess, bvlj, vigasztalj, v i d t s ; ezrt a d t a m neked lelket, szvet, ert s kegyelmet. gy llt Szent Istvn kornak s npnek szenvedsei k z t ; gy llunk mi is harcaink s keservnk stt jtszakjban. Az feladata is az volt, a m i a mienk, tudniillik llni, a helyn ket megllni, le nem trni s azutn tenni, mindent sokszoro z o t t llekkel s ervel. Rkpest minket erre az a nagy t u d a t , hogy e nehz idkbe Isten lltott bele minket, akr bneink bntetse, a k r ernyeink tzprbra bocstsa vgett. Azrt llunk itt, m e r t akarta, s gy akarjuk megllni helynket, hogy dicssgre vljunk. Oszlopknt llni s le nem t r n i ; kifesztett szrnnyal replni s a szenveds tzben le nem per zseldni ; nagy vizeken, a knnyek znn thatolni s nem f radni, ez programmunk, s e programm kivltsa lesz t e t t n k ! De nemcsak ezt a t e t t e t akarjuk kivltani, hanem azt is, hogy mindnyjan sszefogjunk s a nagy veszedelmek sajtos inspircijbl lelkestve vllvetett, kzs m u n k b a n egy ms segtsgre legynk. Az imdkoz karoknak a harcban kzd karokk, a bkben pedig m u n k s karokk kell vl niuk. Csak az imdkozik igazn Isten szve szerint, aki az i m t a m u n k v a l prostja, a nmet klt szava szerint:
Arbeit ohne B e t e n ist B e t e n ohne Arbeit ist Sklaverei, Bettelei.

Munka ima nlkl szolgasg s izgalom; ima m u n k a nlkl koldussg s unalom. me, a harc rombol szelleme reakciknt a m u n k a s a kooperci szellemt idzi fl. A hbor, a baj letri az nzst, eltnteti az let apr rde k e i t s szksgeit; megszllja a t r s a d a l m a t az irgalom szel leme s kzelebb hozza egymshoz az embereket. Ez a szellem, m i n t er aclozza a karokat, sztoszlatja a gondot, s m i n t jles balzsam hegeszti a sebeket. S mg egy harmadik jellemvonst ltok Szent Istvn kirlyon ; ltom benne a kzdelmes s ldozatksz e m b e r t s szentet, aki t u d t a , hogy a vilgon szenvedni s t r n i kell, s hogy minden, ami i t t szpsg, halads s rtk, az mind vrbe s ldozatba kerlt. Midn Isten oltalma a l a t t kivezette ha d t , nem l t a t t a magt azzal, hogy e had v r t nem ont, s b r

S Z E N T ISTVN K I R L Y A L A K J A

209

gyzelmet remlt, de a gyzelmes lobogk alatt elesetteket l t o t t s a diadalnekbl kivette a haldoklk vgfohszt, azonban mindig gy indtott hadat, hogy maga indult s gy kvnt ldozatot msoktl, hogy azt elszr nmaga volt ksz meghozni. Megrtette, vallotta s tnyleg gyakorolta a szent rsnak azt a s z a v t : non facio animam m e a m pretiosiorem quam me, letemet magamnl tbbre nem becslm s oda t u d o m adni azt jobbik magamrt, hitemrt, eszmnyeimert; oda t u d o m adni azokrt, kiket szeretek, Istenrt, Krisztusrt, csaldomrt, hazmrt. S mikor gy odaadtam, akkor tall t a m s szereztem azt meg igazn, akkor t e t t e m szolglatot enyimnek s az emberisgnek szzadokra gondoljunk a v r t a n k ragyog pldira s akkor szereztem letet ma gamnak, mg pedig rkkvalsgot. ldozatok nlkl meg nem lehetnk, s aki azok nlkl akarja lett berendezni, az nem rti sem a maga bens vil gt, sem a nagy vilgtrtnelem folyst s oktalanul fjdalmas csaldsok el siet. E csaldsok keservesebbek, m i n t az ldozatok. Aki pedig ldozatokat hoz s Isten ltogatsait alzatos szvvel veszi, az br knnybe l b b a d t szemmel, de flnyes szvvel embernek s keresztnynek bizonyult. E z t a fjdalmas, de megnyugtat flnyt hirdeti a kereszt, s az ldozatos llek illata rzik meg a szenteken ! des szlk, j lesz, ha egy-egy knnyet szenteltek Szent Istvn kirly ldozatos lelknek, kinek gondbl, keservbl, hltlansgbl kijutott elg, s kitl a hall fit, Szent Imrt is elragadta 1 desanyk, testvrek, gy ltom s meg is mondom, hogy tletek is elragad a harcok frija sok des fit, t e s t v r t s jegyest, de azt szeretnm, hogy eltelntek a szentek szellemvel, s m i n t ahogy a flholt Melitont, a sebastei v r t a n t desanyja karjaira v e t t e s gy v i t t e hsi halllal meghalt harminckilenc t r s n a k mglyjhoz s mikor kiadta a lelkt, maga dobta a mglya t z b e : ajnljtok fl ti is gy elesett testvreiteket s fiaitokat s frjeiteket Istennek, s ne zgoldjatok ! Trelmetek s fjdalmatok h a t h a t s a n kzbenjr majd rtk Isten trnja eltt. Megadsteljes fj dalmatok ksri Isten el azokat, kiket elvesztettetek, s kz benjr ott rtk. gy vilgt h t felnk Istvn kirly pldja, s vilgnl hit, er, ldozatkszsg szllja meg lelknket. A rosszat nem a k a r t u k ; a hbort Isten megprbltatsnak n z z k ; de ha rknyszertettek, meglljuk helynket. Imdkozzunk ht, bzzunk, kzdjnk, hogy gyzznk 1
Prohszka : Korunk lelke. 14

A vilg hborja s a bke vilga.


(1914)
23

Sokfle ethikai rtk villan most meg a l e l k e k b e n ; lel kesls s fjdalom j r n a k b e n n k s e tzes s fjs rzsek hevben a lelkek erklcsi salakjaiktl is tisztulnak. Lngol hazaszeretet mly lehangoltsggal, nagy ldozatok keserves vesztesgekkel vltakoznak, s a lelki nagysg t u d a t a i t le monds s szomorsg k v e t i ; de azrt tlag a nagy erfesz tsek s az ldozat erteljes lelke flnyben van s az emberek attl j o b b a k k lesznek. A nagy clok nagy erket fesztenek ki bennnk, a nagy eszmnyek nagy ktelessgek el lltanak, a nagy kzdelmek vgre is risokk nyjtjk meg a htkz napi letben eltrplt emberkket. Egyltalban a hangulatkeltsre s az rzsfakasztsra alkalmasabb llekbelltst nem brok elkpzelni, m i n t az 1914. v adventjt, mikor a hbor borzalmait ll, a szabad sgrt s boldogulsrt kzd npek lelkben flbred a nagy adventnek, a megvltsnak vgya, s lelkk el lp a k a r csonyi nnepkrben a bkessg fejedelmnek)) kinyilatkoz t a t s a ! O t t k n n a harcmezkn is szabadsgrt foly a harc ; ott is gyzni a k a r n a k baj s szolgasg fltt, s az egsz nemzet egy szv, egy llek e harcok elviselsben s a gyzelmek megshajtsban, s p azrt mindnyjan megrtjk, hogy mily lds a megvlts s mily kegyelem a gyzelem. Most, mikor ember ember ellen kzd s rajvonalakban jr nemcsak a har cosok sora, h a n e m a pusztuls s az enyszet is, most, mikor a kultrnemzetek vilghborja rengeti meg a vilgot, melyet a npek mordlyaik tzvel s t u d s u k s technikjuk erejvel vvnak, mlysges benyomst kelt a szuronyrohamos kzdelmek fltt megcsendl angyali nek : pax hominibus bonae voluntatis. Vaktbb verfny s sttebb jtszaka t u d o m mg nem t a l l k o z o t t ; lesebb ellenttek mg nem v g t a k bele emberi lelkekbe, s azrt bizonyos, hogy e vaktssal j, lesebb meglts j r s az rzsek e paroxizmusbl mlysgesebb

A VILG HBORJA S A B K E VILGA

211

erklcsi visszahats p a t t a n ki, melyet gy jellemeznk, hogy beltjuk vilgosan s t rezzk mlysgesen, hogy a lleknek letignye a bke, hogy harc s hbor a bkrt folyik, hogy az egsz letnek kzdelmes volta egyms letnek mlysgesebb bkjt keresi, hogy e bktlen tapasztalati vilgnak befejezetlensge a bke s harmnia szebb s flnyesebb vilgt, a mrtkek, az egyen sly, boldogsg ideljainak megvalstst srgeti. S gy a z u t n ennek a hbors vilgnak adventjben radiklis ervel bred fl a llek v g y a a bke s a harmnia vilga u t n , s imnk a bke szerzjt shajtja. Flismerjk, hogy a bke szerzjnek orszga a mi haznk s hogy azt annl lelkesebben, mond h a t n m : az let sztnvel kell keresnnk. lljunk e clbl fogkony llekkel a jelenval a d v e n t benyomsai al. Sohasem lhettk t oly igazn az a d v e n t hitt s h a n g u l a t t s a n n a k egsz idelis vilgt, m i n t pen most. Az adventi vgy a rossztl, bntl s bajtl val szaba duls u t n rgi ugyan, de nem vnl s nem l a n y h u l ; oly friss s fiatal az bennnk, m i n t a rgmlt nemzedkeiben. gy van az belnk szve, mint ahogy lelknk fenekn hor dozzuk az eszmnyi igazsg, jsg, szpsg kpt, s vrnkbe van keverve a bkessg dessge. Az idelok vonsait le nem trlhetjk, s az az dessg mg a meghasonlott lelkeknek is a szjukze ; azt feledni nem lehet. Hogy epedtek azok a rgi nemzedkek megvlts s bke u t n , melyeknek prftai lto msok vilgtottak s zsartnokos lelkeseds tze gyjtott ki folyton j r e m n y t ! De ht nem epednk-e mi is gy? k a z t m o n d t k : eljn, eljn ; vrjuk I Mi meg azt mondjuk : eljtt, e l j t t ; foglaljuk le h t ! St e foglalsbl r o h a m lesz a legjobbakban ; kitr bellnk az adventi vgy, igzetes sz z a t t lesz az evangliumi nek : p a x h o m i n i b u s ; szzatt, mely tlharsog harcizajt s gybmblst. Ezekben a leg j o b b a k b a n azutn megremeg az egsz emberisg lelkiismerete is, mikor halljk, hogy bkessg a j a k a r a t embereknek, flnek, hogy tn azrt nincsen bkessg a fldn, m e r t nincs, v a g y m e r t kevs a j a k a r a t ; hogy t n azrt sttl el sr, hideg jtszakv a harci vrengzs embertelen v i l g a ; azrt fagy kv, csatatrr a mez, melyen csak harci triaknak lbnyoma ltszik, de nem az Isten nekes angyalai. Annyi bizonyos s ezt lelknk legkzvetlenebb s hami statlan sztne mondja, hogy az emberisg idealizmus n a k v a n leltra, melyen vezredek ta sem trls, sem ptls nincs, s hogy e leltrban ott szerepel a rend s harmnia, a bke, megnyugvs ignye. Ez kell neknk 1 Az let folysa pgy
14*

212

PROHSZKA OTTOKR

a k a r bkbe s harmniba ltzkdni, m i n t ahogy a gondolat igazsgba, az a k a r a t jsgba, az alak szpsgbe kvnkozik. A bkre val igny nem egyb, mint az eszmnyinek, az igaznak, jnak, szpnek flnyes s vgleges trfoglalsba s megvalsulsba v e t e t t hit. Minden eszmnyinek itt a vilg ban khaotikus a helyzete s a kifejezse. Az eszmnyi elem kzd az anyaggal s nem brja m a g a m a g t zavartalan kifeje zsre hozni s inkbb megsejteti s megrezteti, m i n t megmu tatja magt. Benne v a n n a k az eszmnyi elemek lelknkben, de gy vagyunk, m i n t kik idegenben j r u n k velk. Brjuk is, meg nem is, s p azrt t o v b b keressk s kzdnk rtk, gy azutn az eszmnyisg valami nyugtalan, motoszkl eleme a lleknek, mely nyugtalansggal s bktlensggel inficil minket. De azrt ez a nyugtalansg nem rossz, h a n e m j neknk, m e r t gy a lelknk meg nem alszik, hanem egyre feszl, nem dermed meg, hanem folyton i n d u l ; indulatba jn, mozog, h e v l ; keresi a helyt, vagyis az eszmnyi vilgot. A mi esetnkben keresi a bkt. Keresi fleg most, mikor megsokasodtak knjai s gytrelmei, mikor belje vgta kar mait a fajok gyllete, s millikba lobbot v e t e t t a harci kedv, hogy embervrt ontson s ember-knt nveljen. Nem csoda, hogy most szakad fl a szvekbl elementris ervel a vgy, melynek a Miatynkban a d u n k klasszikus kifejezst, mikor imdkozzuk : jjjn el a te orszagod. De mi lesz s hol lesz ez az orszg? Minl t o v b b halad az emberisg, annl vilgosabbnak ltszik, hogy ez az orszg igazn az orszaga, az az orszg, melyrl a Megvlt m o n d o t t a : az n orszgom nem e vilgbl val, s kvetkezleg, hogy a bke idelja, a harmnik vgya s ignye voltakpen transzcendentlis, metafizikai kielgtst sr get. Sohasem rezzk meg oly biztosan, mint pen a hbors vilgban, mely vgre is lngol szimbluma a kzdelmes ltnek hogy az emberi llek pen legmlyebb sztneinek erejben, az idealizmus erejben egy ms vilg fel hz, s hogy t oda tulaj donkpen Isten hzza, Isten hzza t az o r s z g b a ; oda, ahol bkt is tall, s azrt oda, hogy bkt talljon, m e r t az kell neki, az az orszga is I E z t a mi v g y u n k a t a bkessg u t n nem lehet kielg teni, de mg csak tltgetni sem a nemzetkzi, lland bkre, val kiltsokkal. Alig hihetnk a pacifizmus programmjnak realitsban. Nem lehet a bke orszgt politikra vagy a fajok egyenslyra s a gazdasgi rdekek kimrsre alaptani. Ezek mind vltoz tnyezk, ezek mind varibilis mennyi sgek, s gy az egyenletek is folyton bomlanak s j kiegyen-

A VILG H B O R J A S A B K E VILGA

213

ltsre szorulnak. A npek is fejldnek, virgzanak s hervad nak, ersblnek s gynglnek, t e h t vnlnek is, s j nemze tek s nemzetisgek vgydnak helykbe. A nprisok ki fesztik tagjaikat, s ropog a prokruszteszi gy, szt is reped, s eltoldnak a geogrfiai hatrok s j fszkeldssel j gyat vetnek m a g u k n a k . A vgessg, mely m i n d e n t t korltokat szab, az rdektkzs, mely az erk kifejtsnek is tjt llja, harcot provokl. Azt mondjk erre : a kiegyenltst rtelme sen s nem erszakkal kell v g e z n i ; igen ; de az ernek, mely fiatal, t b b joga v a n az reggel s vnhedttel szemben, s gy ltszik van joga az letkptelennek eltemetsre is 1 Msok a bke orszgnak kzeledst a kultra trfoglals tl vrjk. Vrmes remnyeik ez irnyban sokszor szsztyrsgg lapulnak, fleg mikor m a g n a k a megvltsnak nagy adventi hitt s e hitnek rtelmt tisztra csak kultrval s civilizcival magyarzzk. Azt mondjk az ilyenek, hogy a megvlts e vgya nem egyb, mint a vgy t b b jlt s ember sgessg u t n , hogy az a d v e n t homlyban val vgyds tbb vilgossg u t n nem egyb, mint a npoktatsnak s a npmveltsgnek, az rni-olvasni-tudsnak megshajtsa, hogy a megvltst a t u d s eszkzli, s a boldogulst a trsa dalmi rtegek biztostottabb egyenslytl, az osztlyharc megsznstl s a nemzeteknek egysgesebb s igazsgosabb gazdasgi szervezstl v r h a t j u k . De azutn jn az ilyen hideg zuhany, vagy t n inkbb forr vrzuhany, mely minden jeges borogatsnl jobban kijzant s a lzas lomltst szt foszlatja ; jn a vrnek egy ilyen fenkhullma s beleloccsan a neurasztnikus eszttk, a doktriner kultrprftk kz s a szsztyrsg fltt napirendre tr. R m u t a t az emberi lt relatv voltra s a stt mlysgekre, az erszak hatalmaira s azok kiszmthatatlan eslyeire. Oly kevss m a r a d a n d ez mind, a m i t vilgunknak s k u l t r n k n a k hvunk t A k u l t r a kis darab vilg, olyan embermret s emberszag vilg. Az elve, a lelke ennek a vilgnak a vltozandsg, m o n d h a t nm, a divatszersg, az llhatatlansg. Az ember nagyri ntudattal flpti k u l t r v r a i t ; berendezi azokban m a g t s <jl> rzi m a g t ; de valamint a fldrengs sztveti hznak falait, gy jelentkeznek vgig a trtnelmen a brutlis er szak rmei, az a vis major, mely eddig minden k u l t r t alapjban megrendtett s a legfinomabb mveltsgre pusz t u l s t s b n a t o t hozott. Ne mondjuk, hogy ez csak volt gy, de ezentl nem lesz g y ; m e r t sokkal mlyebb vilgfelfogs n a k ltszik az, hogy ne ignorljuk az irracionlis elemet s ne

214

PROHSZKA OTTOKR

higgyk, hogy a z t brmily k u l t r n a k is, mg a legmagasabb n a k is, kiirtania sikerl. St pen e ponton villan ki megint az n vezet gondolatom, mely a b b a n ll, hogy a szellemi vilg, jllehet a sttsgek fltt villog, de azokat meg nem sznteti, s hogy az eszmnyeket i t t a fldn, jllehet megismerni s megrezni lehet, de megvalstani nem lehet. Azok nem e vilgbl valk, hanem a msikbl. Leereszkednek hozznk, vonzanak is, s mi megrezzk v o n z s u k a t ; de azrt vonza nak, hogy egy felsbb, szellemi, eszmnyi ltbe vezessenek t . Az let kavarodsa s a vilg harcai is ezt a clt szolgljk, a r r a valk ugyanis, hogy megrezzk, hogy a bke ideljt is egy m s vilgba, az anyagibl kiemelkedett vilgba kell belltanunk s azt ott konstrulnunk. A bkt nem keres hetem i t t ; i t t csak a vgya lehet e n y m ; ez pedig az Isten orszgnak v g y a , annak az orszgnak, mely nem e vilgbl val. Ez a v g y nyitogatja lelkemben a szellemvilg perspek tvit, melyek bennem kezddnek, de a vgtelenbe, Istenbe vezetnek. T e h t a hbors v adventje s karcsonya, amily lnken megshajtatja velem az des bkt, poly mlyen belttatja velem azt is, hogy ez eszmnyemmel voltakp egy ms, fel sbb rend vilgba kell emelkednem. S minl jobban kvn kozom a bke u t n , annl j o b b a n kell trdnm vele s gondos kodnom rla, hogy az letnek harcai pgy, m i n t bkje a vgleges, igaz bkt, azt a megshajtott s szimbolizlt esz m n y t szolgljk s annak elrsre segtsenek.

((Jjjn el a te orszgod!
(1914)* A vilghbor vben is v a n karcsonyunk s gydrgs kzt is megjelenik az rk bkessg fejedelmnek)) angyala s megcsendl ajkn az nek : gloria . . . pax ! Jl tette, hogy m e g j t t ! Hiszen nem vrtuk soha oly epedve s nem rtettk meg sohasem oly igazn a karcsonyi nek mly rtelmt s az isteni bkessg ldsait, mint pen ez idn ! Borzaszt m u n k t vgznk, olyat, melyet voltakp szgyenlnk, melyet csak a vgs szksg, a vdelem sztne knyszert rnk, elviseljk a harcok vesztesgeit, leszmo lunk keserveinkkel; de mlysgesen trezzk azt is, hogy mindez a harc s kzdelem csak egy nagyobb, kzs jrt folyhatik, hogy mindennek az ldozatnak csak akkor v a n rtelme, ha egy felsbbrend, ltalnos jrt, az emberisg legnagyobb javrt hozzuk meg : ez a legfbb j, a karcsonyi, krisztusi bke. H a m r vr ntzi a fldet, akkor fakadjon ki belle a bke olaj ga I Ezzel a vggyal nzek fl az gre, ezzel a vggyal lelkemben szemllem azt a szinte megrendt oly flsges l t o m s t : a harcterek fltt lebeg karcsonyi angyalt, s e vzi benyomsaitl ihletve adok v g y a m n a k kifejezst, mikor epedve mondom : r Jzus . . . jjjn el a te orszgod 1 De az csak akkor jn el, ha t e elhozod. S gy-e gy jttl, hogy azt magaddal hoztad, s akarod, hogy i t t legyen k z t n k ! ? Az reg Livingstone-nak, ki a Nlus forrsait flfedezte, s ki a rabszolgavadszat fortimi kzt l afrikaiaknak az rk bke forrsait a k a r t a megnyitni, ez volt szoksos fohsza: Uram, jjjn el a te orszgod 1 t u d t a , hogy ez m i t jelent. Egy reggelen gya eltt trdre rogyva, sz fejt sszekulcsolt kezeire hajtva, holtan talltk meg, mintha hallban is nyomstani akarta volna, hogy az emberisg nek az Isten orszga kell, hogy az emberisget bajaibl, knjaibl, borzalmaibl az igazi kultrra csak az Isten kegyelme

21

P R O H S Z K A OTTOKR

segtheti fl, hogy a bke az g kegye s ajndka, s hogy az nem itt terem, hanem azt ide kell hozni, s hogy azt csak az hozhatja el, aki az gbl jn le: a mi Urunk Jzus Krisztus! Neknk ezt mr nem sokat kell bizonytgatnia senki nek ; nagyon is ltjuk s tapasztaljuk, hogy az ember orszaga kn s rmlet, mialatt szvnk az Isten orszagara van be lltva ! Ltjuk azt s keservesen siratjuk, hogy ezidszerint az emberisgben vad sztnk kavarognak, s hogy az igazi testvrisg s a bke orszga csak akkor rvnyeslne kz tnk, ha az az r Jzus nem m i n t idegen volna itt, kit nem ismernk, hanem mint Isten s r s mint kirly s testvr uralkodna rajtunk. Istenem, hol t a r t u n k mg ettl 1 Mg mindig csak jtszakban s csak Isten-tvolban lnk! Ily krlmnyek kzt sokan egyltalban megzavarod nak Isten, Krisztus s az egsz eszmnyisg irnt, fleg azok, kik az eszmnyekben csak ragyog gondolatokat lttak s nemes rzseket tiszteltek, de azokat valsgoknak nem nztk s velk mint valsgokkal rintkezsbe nem lptek. Ezek az eszmnyeik gynyr, g lmpkhoz hasonltot tak, melyek a sttben lengtek; de bmulik nem trdtek vele, hogy mibe vannak azok beleakasztva, mi az a szeg a falban, mi az a horog a boltvben, melyen fggnek. Azok az eszmnyek nekik csak imbolyg tzfoltok voltak, melyek jl esnek ugyan a szemnek, de nem voltak ers realitsok, melyekbe kapcsoldhatnnak, s melyek eltarthatnk ket. A vge az ily bizakodsnak egy nagy csalds. Akik nagyon bztak az elvont eszmnyekben s sokat v r t a k nevel be folysuktl, - akik azt gondoltk, hogy a humanizmus s a halads, a fejlds s kultra meghozza majd az emberisg nek a saturnusi aranykorszakot, s oly jlt s bke fakad majd nyomukban, amilyet a megvltst vr prftk jvendltek, azok vgre is szkeptikusok lesznek s knnyen ktsgbeesnek s azt mondjk : bizony ez a sok eszmny mind csak brnd s hi kpzelet s az a sok frzis rluk mind csak nmts s megtveszts ; a pszicholgiai tanul sg pedig az, hogy eszmnyeink csak absztrakcik, melyek nek biolgiai feladatuk az, hogy ingereljenek s hevtsenek, voltakp pedig, hogy rszedjenek. Nincs bke s szeretet a vilgon ! H t csak jrjon t e t u d a t ! Mly, val igazsg az, hogy az absztrakt eszmk, ha eszmnyekk tzesednek is indula-

JJJN E L A T E ORSZGOD !

217

tainktl, elszigetelt, fogalmi formjukban mindig gynge, irrelis tnetekJesznek, s hogy erejk s kihatsuk csak akkor lesz, ha idelis valsg, ha relis eszmnyisg ll mgttk. Mert hiba, neknk nem gondolat, nem eszme, nem is esz mny kell, hogyha az csak kategria s az rtelem szubjektv vetlete, hanem neknk valsg kell, melyrl val a gon dolat s eszmny maga ! Ez a klnbsg a modern filozfia s az evanglium k z t ! A filozfia konstrul eszmnyeket, melyekben az emberi alaktsnak tletes, t g tere n y l i k ; az evanglium pedig a konkrt idelt lltja elnk. I t t az embersgessg, a tkle tessg, a testvrisg s a szeretet nem mint fogalmak, nem mint szavak jnnek elnk, hanem m i n t valsgok; meg testeslve egy valakiben, aki ember is, Isten is, aki kirly is, testvr is 1 Ez a mi karcsonyi bkeszerznk 1 Vele szemben nem a fogalmi ismeretre, nem a dialek tikai okoskodsra, hanem a valsgos ltsra s megtapasz talsra v a g y u n k utalva, ahogy azt Szent J n o s kifejezi, mikor rja : Es mi l t t u k az dicssgt azt az eszmnyi valsgot telve malaszttal s igazsggal)). Ugyanennek a pszicholgiai sajtossgnak ad kifejezst Szent Pter, mikor rja: Mi nem tuds mesket rtsd gnosztikus s msfle filozfiai rendszereket k v e t t n k , hanem szemlltk a dicssget)); mi nem okoskodtunk, de nztk s i t t u k szom jasan a fnyt, a bjt, s a szpsget; lttuk, hogy a Flsges, aki kznk j t t , hogyan lt, hogyan jrt-kelt s forgott kz tnk, s ez a testvrisge s kzelsge megnyitotta szemeinket s j megltsokat s j rzseket a d o t t s j vilgmozgalmat indtott meg kztnk. Megmozgatta a lelkeket, forrongsba hozta a kedlyeket, megindtotta a mlysgeket, s j alaku lst a d o t t a trsadalomnak, hogy tudniillik az ember necsak az nzs s a harc, hanem elssorban a bke s a szeretet viszo nyban lljon embertrsaihoz ; ugyanakkor azonban sza bad perspektvja s tja legyen minden trekvsnek, minden fejldsnek s haladsnak. T e h t a szveknek, a lelki mlysgnek a d o t t az r Jzus j orientcit! S kellett is ezt adnia ; m e r t j vilgokat csak gy, csak a mlybl val kiindulsokkal lehet megcsinlni. A vilg geolgiai arculata is, hegysgeinek rncai s redi, medencinek homorulatai s domborulatai, folyi s t a v a i is gy a l a k u l t a k ; ezeket is a mlysg eri idomtottk. H t ez kell kznk is ! Szksg v a n a llek j megindu lsaira, mly indulati kitzesedsekre s Krisztusba s szel-

218

PROHSZKA

OTTOKR

lembe val benssges elmlyedsekre 1 Be kell hatolnunk a szerinte val let rtelmbe s azonosulnunk kell vele szo ros, lelkeket egymsba nt egyesls ltal. Egyet kell reznnk v e l e ; fl kell v e n n n k m a g u n k b a az nagy lelkt s meg kell reznnk s msokkal is reztetnnk az gazdag s gazdagtani tud kedlyvilgt. Biztos vagyok benne, hogy akkor trt foglal majd sz vnkben s ltalunk azutn az emberisgben a krisztusi bke orszga. Uralkod gondolatunkk lesz a nagy cl, hogy dol gozzunk teljes ernkbl az igazi embersgessgnek s test vrisgnek trfoglalsn. Istenem, h t mi lehetne az letnek rtelme, ha nem maga az let, maga az a tbb, az az rtkesebb let, melynek a sr sem llja tjt, s mely folytatdik ott a sron tl is? S ez a jobb s tbb let okvetlenl a kzs, a lest vri let lesz. Nem lehet a tbb-let az enym, ha nem kzs, nem lehet az enym, h a nem sokak, h a nem minl tbbek ! S minek akkor az letet trni, zzni, minek egymsra ldzni, minek az letet s az n t u d a t o t fojtogatni s keserteni, minek azt nyomorult trsadalmi intzmnyeknek, nzsnek, pnz szomjnak, prdul odavetni, minek az letet szomor, tr tnelmi flrertsekkel sorvasztani s rmtelenn tenni s mindezzel gonosztevket s aljas embereket n e v e l n i ? ! Ah, minek, minek? Ez knom s problmm 1 De knjaim s problmim stt jtszakjban cseng, zeng a karcsonyi nek, az Istenember neke, az n testvrem neke, mely t e h t az enym i s : glria, pax, pax, glria ! Azrt h t , brmily tapasztalataim is legyenek az llatember krl s a nemzetszrnyek krl, tele vagyok bizalommal az letnek mg bennnk rejl s mg ki nem feslett formi i r n t ; tele vagyok bizalommal a bennnk szunnyad gniusz irnt, s vrom, hogy e gniuszt Krisztus mikor breszti fl lnkebb n t u d a t r a , s mikor oltja belje gazdagabb mrtkben a neki sznt s ltala lehozott kegyelmeket. A krisztusi kegyelem is a befogad kpessghez alkalmazkodik, s mivel a mi keresztny nemzetszrnyeink mg nagyon alacsony fokon llnak, azrt a krisztusi eszmny arculata is mg csak elmosdva alig-alig tkrzik rajtuk, k mg csak ott t a r t a n a k , ahol a prfta szerint majd a sasnak, majd az oroszlnnak, majd a tuloknak vonsait lthatni meg r a j t u k ; k ezidszerint mg csak ragadozni, karommal s csrrel vjni, no meg vrezni t u d n a k ; de a facies hominis, az ember arculata mg nem hasonmsuk ! Krisztus azrt jtt, hogy az ember llatbl ember s hogy az emberbl krisztusi ember,

( J J J N E L A T E ORSZGOD 1

219

tovbb, hogy a nemzet-szrnyekbl embersges vilg, s az embersges vilgbl Isten orszga legyen. Tudom, rzem, s tszenvedem, hogy kimondhatatlanul messze vagyunk m g mindettl, de azrt vgyam n e m lanyhbb, h a n e m indula tosabb s i m m nem fradtabb, hanem tzesebb, mellyel belekiltom az jtszakba visszhangul a karcsonyi nekre : r Jzus, jjjn el a t e orszgod 1 n hiszek benne, v r o m is, meg dolgozom is rajta f

Vrtansg s szeretet.
(1914)
25

des haznk hadereje nagy, nehz harcokat vv s mint szrke aclfolyam hmplyg vgig E u r p a harcterein. E folyam forrsai Magyarorszg vrosai, falvai, tanyi. Nincs csald, melynek szentelt, bks blbl ne vetdnk egy-egy hullm e f o l y a m b a ; nincs hz, melynek tzhelyrl ne p a t t a n n a egy-egy izz szk a lelkeseds tzvszbe, e vilggsbe. S mi itthon maradtunk-e? Igen is, meg nem i s ; i t t h o n m a r a d t u n k test s z e r i n t ; de nem m a r a d t u n k llek szerint; llek szerint mi is kzdnk, br senkit meg nem l n k ; kzdnk, lelkeslnk, dolgozunk, imdkozunk. Az egsz nemzet lelke, imja s aggodalma, szeretete no meg keserve, mondhatjuk talpon v a n ; kzd s jt akar. Messze jr ugyan m r az aclfolyam; de mi ksrjk; mi is vele j r u n k ; m e r t a lelknk elment velk, s csak gy alva jrn lnk otthon. T r t e t a folyam s rvnyeket k a v a r : s ez rvnyekben sokan pusztulnak, de azoktl bizony a mi szvnk is s z a k a d ; t r t e t a folyam s tmegsrokat nyit s hantol fl, s me, e tvoli srok rnyka a mi lelknkre esik. Oly klns szoros egysg s egymsnak megfelel lelkisg van kztk s kztnk. Nzd azt a sok csukaszrke mond u r t ott a tvol kdben, s nzd ezt a sok fekete r u h t i t t magad k r l ; mikor ott messze egy-egy olyan szrke kd sztfoszlik, akkor i t t minlunk egy-egy ilyen feketesg ssze srsdik. Nzd azt a sok embert ott messze, akik nem fl nek, m e r t meg t u d n a k halni, s nzd azt a sok embert i t t krlttnk, akik flnek, mert nem t u d n a k meglni. Nzd azt a sok harcost, kiknek szeme ragyog vitzsgtl, s nzd azt a sok spadt arcot i t t minlunk, kik rettegnek attl, ami borzasztt hoz nekik a kzel jv, taln m r a hol nap 1 Mindez gy illik egymsra, m i n t a fny s az r n y ! De azrt itthon is tzes, nagy rzsek lobognak s erfeszt sek bresztik az n t u d a t o t s egyestenek szegnyt s gaz-

VRTANSG S S Z E R E T E T

221

dagot. Mindnyjan egysgesen rz s kzd, veszedelemben forg s gyzni akar np s nemzet vagyunk. Tisztn ltjuk a kzs, nagy veszedelmet, mely fiainkat a harcoknak, minket a szeretetnek s a vesztesgeknek hsiessgre i n t ! Keresztton jrunk, s dnts eltt l l u n k : azrt e vilg trtneti benyomsoktl, az idk megnehezedett jrstl most kell kinylnia lelknknek. Ami heve van, a n n a k most kell kigylnia, ami vilgossga, a n n a k most kell flragyog nia ; most, most kell kisugroznia sszes hevt, erejt s ldst a magyarsgnak. Ami llek v a n bennk dics szent jeinkbl, ami t e m p e r a m e n t u m hseinkbl s trelem s ldo zatkszsg hrneves s nvtelen vrtaninkbl, a n n a k a lelki nagysg, a gyakorlati szeretet, a rszvt s er kinyilatkoz tatsaiban most kell m a g t b e m u t a t n i a ! S hogy ez legyen, hogy a llek gy bontakozzk s a szel lemi reakci a nagy megprbltatsokban gy t m a d j o n s gy emeljen fl minket hivatsunk m a g a s l a t r a ; azrt jt tnk i d e ; ide Szent Istvn bazilikjba, a mi apostolunk, ptrirknk, szentnk misztikus fnyeket szr oltra e l ! Eljttnk, m e r t szeretnnk a lelkvel rintkezni s szeretnk megtudni, mi mondani valja v a n n e k n k ! Midn a nagy idk nagy lelkt s hozznk mlt rzle tt keresem, akkor gy ltom, hogy a n n a k az isteni fnynek els sugara magrl Szent Istvn dics alakjrl vetdik lelknkbe. Ez a fny a magyar np trtneti misszijnak a megltsa. Mi hisszk, hogy Istennek szndkai v a n n a k emberekkel s nemzetekkel, s hogy a gondvisels kijelli helyket. A magyar nemzetet is ide veznyelte : vezred ta a keresztny kultra bstyjv rendelte s kl v e r t e a dli s szaki szlvsg kz. Szmra nzve a m a g y a r t a nagy nemzetek messze tlhaladjk, de bstynak ez a szm is elg; az k, melyet npkolosszusok kz vert az r, maga nem kolosszus, de knek ers s kemny, s m r ezer ve, hogy k i t a r t s nem rozsdsodik. Most pedig, gy ltszik, hogy a nemzetnek a nagy h i v a t s t megint teljestenie, s az Isten gondolatait valra kell v l t a n i a ; most megindult a fld, s a npek harca nekivgott ismt a bstynak, s az szaki kolosszus rnehezedett az egyenslyt t a r t kre. Brja-e a terhet, gyzi-e a harcot, lja-e mg az ezredves hivatst? me, i t t a prba, teherprbja az knek, t z prbja a nemzet erejnek s ldozatkszsgnek. Istvn kirly mrvnyalakja megelevenedik e l t t n k : ajkain a nemzeti hivats kilt szv, nagy trtneti hvss lesz,

222

PROHSZKA OTTOKR

s Isten s a vilg eltt nyilvnvalv kell lennie, ll-e mg a magyar nemzet rgi, eurpai hivatsnak magaslatn. S a magyar nemzet rzi az idk e jelentsgt, sajt ldozatos hivatsnak slyt, de dicssgt is. rzi vr t a n i hivatst, m e r t jllehet hazjrt s szabadsgrt is kzd, de voltakp e kzdelmet nagyobb, ltalnosabb rdek rt vvja. Nem harcol nzsbl, n e m hi foglalsi s terjesz kedsi vgybl. Neki nincs m i t foglalnia; hazja elg neki s hazt kvn s hazrt ver szive. Nem harcol zsarnoki sztnk szolglatban, s a lelkeseds r i t h m u s t nem tik h t r a kancsukval. Nem harcol kalmr-pnzvgybl; nem azrt, hogy szipolyozzon Indikat s g y a r m a t o k a t . Nem mtja m a g t birodalmi nagysg b r n d j a i v a l ; a magyar rnk nem lmodnak vilguralomrl, s ha jtszik is rajtuk dlibb, az sohasem tkrz dreadnoughtokat s negyvenkt centimteres mozsarakat. Nem irigyli s e n k i t ; nem kvnja a mst. H a t e h t mgis kzdelem s vvds az lete, h a szinte elvrzik szzados harcokban, ha m a is let hallharcot v v : akkor mltn m o n d h a t o m , hogy azt els sorban nem magrt vvja, hogy azt nem a rgrt, nem a fldrt, h a n e m e nagy rendeltetsrt llja. Vvja azrt, m e r t h a t r r azon a mesgyn, hol szabadsg nz farkasszemet barbrsggal, vvja azrt, m e r t hazja az a geolgiai medence, hol az zsiai zsarnoksg nehz felhi zivatarban tornyo sulnak s tkzsk villmokat vlt ki, vvja azrt, m e r t e haza a k u l t r n a k az a barzdja, ahol az nkny, mely E u r p t fl akarja szntani, ekjt leereszti; vvja t e h t , m i n d e n t sszefoglalva, vgre is azrt, m e r t vrtani nemzet. Tnyleg az Istennek nemcsak vrtani, h a n e m v r t a n npei is v a n n a k . S ilyen vrtan-np a m a g y a r nemzet. A v r t a n n a k eszmnyei, hite s nagy remnyei v a n n a k , de harc s szorongats az lete, s hivatsa az, hogy vrt adja a Flsgesrt. A ltnk vziban ltja Krisztus vrtanit, a m i n t tndkl fehr ruhban, kezkben plmval mennek s vonulnak az aldozatos brny trnja eltt, s krdsre, hogy kik ezek, azt a feleletet kapja : Ezek azok, akik nagy szorongatsbl jnnek s megmostk ruhjokat a brny vrben. Minden lleknek, mely az let plmjt akarja elnyerni, valamikpen meg kell tisztulnia Krisztus vr ben : de a v r t a n i nemzeteknek tisztra s tndkl fehrre sajt vrkben kell megmosniok r u h j u k a t ; akkor azutn plmval kezkben vonulnak el a vilgtlet brjnak trnja eltt s megnyerik tle az rk let koszorjt.

V R T A N S G S S Z E R E T E T

223

Sajt vrben megmosva, tndkl fehrben, plmval kezben ltom n Magyarorszgot! Az ilyen h i v a t s nehz, az ilyen harc k e m n y ; sokba kerl. Kerl knnybe, vrbe, vgleges megfeszlsbe, de kerljn brmibe, meg kell neki felelnnk. S meg fogunk neki felelni, ha az isteni hivatsnak s a nemzet gondviselsszer feladatnak nagy hite leszt minket. Meg fogunk neki felelni, ha hisszk, hogy Isten lltott minket ide, , ki vilgot teremt s a nemzetek s orszgok sorst igaztja. Neki szol glunk, mg vagyunk, s e szolglat a nemzeti ltnek vilg trtnelmi rtelme. A te lted is, des hazm, Magyar orszg. Ez isteni hitben ennek a sokat szenvedett nemzet nek legsttebb korszakai is kitzesednek a gondvisel Isten villmaitl; ldozatos trtnelmnk jtszakiban csillagok gylnak ki, s flragyog a n n a k a nagy szolglatnak eszmnyisge, melyet a nemzet gyzelmeiben pgy, m i n t letrsei ben tesz az emberisgnek. Ilyenkor az a Magyarorszg, b r vrzik, de ragyog, villml vrtezetben nyjtja ki hsi alakjt, megkongatja pajzst, megvillogtatja kardjt s tiszteleg a npek harct intz isteni Flsgnek; ajkain hangzik imja : Uram, ahogy Te akarod, gy legyen. Ahogy Te parancsolod, gy t e s z e k ; ldozok is, kitartok is, s h a letrk, becslettel trk le s karjaidba esem, m i n t kit szol glatairt meg akarsz jutalmazni. De gy-e, neknk nemcsak felsges vilgtrtneti per spektvkra, h a n e m elssorban jelenval feladataink kzt lelkes hitre, kzdelmeink megvvsra s keresztjeink el viselsre, llekre s trhetetlen bizalomra van szksgnk. Lehetsges, hogy azt fogjtok nekem m o n d a n i : bszkk vagyunk a nemzet vilgtrtneti misszijra, s bizonyra az is fokozza n t u d a t u n k a t ; de ez a flsg szinte dermesztleg h a t renk, s e nagy gondolatoktl fzsan borzongunk. Mi i t t emszt aggodalomban s b n a t b a n l n k ; sokat vesztettnk s fj a szvnk; minket ezer hall kpe krnyez s szzezer zvegy s rva sr k r l t t n k ; adj h t rzse ket, melyektl meleg lesz a szvnk, s melyekbl e kzdel mes letre ert, hitet s bizalmat merthetnk. reztesd meg velnk, hogy velnk van az Isten, s hogy szeret s el nem hagy, s hogy a lelkt leheli belnk, hogy mi is szeressnk s segtsnk msokat. S mikor e neknk val meleg rzseket keresem, ugyan merre vennm u t a m a t , ha nem Krisztus fel, felje, ki t is, vilgossg is ki u t a m a t tapossa s ell jr rajta s vilgt

224

PROHSZKA OTTOKR

nekem? Tle t u d o m , hogy Isten szeret, s nem szabad ktel kednem szeretetrl soha, csatatereken sem, lvszrkokban sem, tmegsrok eltt sem, elsttlt lelkem jtszakiban sem, akkor sem, mikor a m i a t y n k o s ajkak sztnszeren panaszra nylnnak s azt shajtank : n Istenem, n Iste nem, mirt hagytl el engem? A nemzetek sorsrl az evangliumnak nincs kinyilat koztatsa, de v a n az egyes emberrl, s ez a kinyilatkoz t a t s , amily rvid, oly beszdes ; igazi evanglium, vagyis j hr, hr arrl, hogy b r m i legyen velem, szeret az Isten. Szeret nemcsak rzss utakon, h a n e m keresztutakon is, sze ret mindig. Ez u t b b i t ugyan mi nem rtjk, m e r t mi nem gy tennnk ; mi azokra, kiket szeretnk, szenvedst nem bocstannk. Lelki szemeink eltt elvonulnak az zvegyek s rvk, a h , azt mi nem gy t e n n k ; zvegysgbe, rva sgba mi senkit sem dntennk ; szemeink eltt elvonulnl; a sebesltek, a bnk s a nyomorkok, ah, ezt mi nem gy t e n n k ; mi az letet gy nem nyomortank ; lelknk eltt fltrulnak a harcterek borzalmai, a lvszrkok, a tmeg srok, ah, ezt mi nem gy tennk ; mindennek mg az rnyka is kegyetlensg s iszony neknk 1 Ah, jl t u d o m , ez mind nem emberi gondolat, nem emberi rzet 1 E m b e r i gondo lataink gyertyavilgt ez a szlvsz kioltja, szvnk hrjait ez a vaskz elpattantja, idegeink gynge vezetkek, melyek elgnek, ha az g villmait eresztjk beljk. Mit csinljunk h t az rthetetlen, vgtelen istenivel? Menekljnk az 6 Finak, a mi Urunknak gondolataihoz, mondja : szeret titeket az Isten, megszmllta hajatok s z l a i t ; egy hajszl sem esik le fejetekrl A t y t o k t u d t a nlkl. Lehet, hogy leesik fejetek ; lehet, hogy vrtansgra rendelt t i t e k e t ; de h t az nem jelent annyit, hogy pusztu lsra r e n d e l t ; az nem jelent annyit, hogy pocskk* tr ssze; hanem annyit, hogy kirlyi lelkek vagytok, hasonlk hozz, kit szintn kereszten s szenvedsben dicstett meg. Ez az stlusa ; ez az a nem-emberi, m e r t isteni szndk. Lehet, hogy nehz u t a k r a lltott, t t a l a n u t a k r a , melyek harcokba, lvszrkokba, tmegsrokba v e z e t n e k ; de h t azok az u t a k csak vezetnek arra, de nem vgzdnek ott, m e r t voltakpen hozz vezetnek. S ezeken az u t a k o n men tek sokan s nem a legrosszabbak, s mentek a legdicsbbek is. S mi, a v r t a n k unoki, testvrei s jegyesei hogyan ll j u n k az Isten-ltogats e nehz s stt tjain? Emelked jnk fel a hitnek nagy gondolataihoz ! Ne okoskodjunk, ne

VRTANSG S S Z E R E T E T

225

ktelkedjnk, hanem tegynk ; tegyk azt, a m i a legnagyobb s leglelkibb t e t t az let nagy nehz megprbltatsaiban ; tegyk azt, a m i t a vilgossg tesz a sttsggel sztosz latja a szpsg a khosszal alaktja a jsg a gonoszszal legyzi. Krisztus akarja, hogy a ltogats s a meg prbltats napjaiban g fklykkal lljunk s vrjuk s dvzljk az Urat. Az g fklya a hit s a szeretet, s ha ez megvan bennnk, akkor az jtszaka is valamikpen menny orszgg vlik. Az jtszaka is mennyorszg, ha Istent vr llek v a n benne. Hasonl mondja az r a mennyekorszga a tz nyoszolylnyhoz, kik jben llnak s a jegyes prt vrjk, t kzlk oktalan volt, kinek nem volt helyn a lelke s sajt kurtallekzet gondolataiba gabalyodott bele ; botrnkozott s nem rtette, rninek a gond s a virraszt aggo dalom ; llek-lmpsuk kialudt, s az izz kanc csak bzt s fojt szagot terjesztett. H t bizony az ilyenek- nem rtik meg Istent, azt az Istent, ki nemcsak napsugrba, hanem jbe is ltzkdik, ki nemcsak cirgat, hanem ldozatokat is kvn. N e m rtik, hogy a gondvisels tjai nem ragasz kodsaink s flelmeink szerint igazodnak, s hogy n e m a m i gondolatainkhoz kell szabni a Vgtelent, hanem megfor dtva, a mi gondolatainkat kell szabnunk hozz. Ez lesz a mi vilgossgunk s a mi gyzelmnk is, ha mondjuk : Uram, Te adsz gyermeket s adsz anyai szere tetet ; de Te drgbb vagy gyermeknl s desebb az des anynl, s kvnod, hogy a gyermek tudjon elszakadni rted anyjtl, s az anya gyermektl, s ne zgoldjanak, hanem higgyk, hogy gy brjk csak igazn egymst. Te vezetsz egymshoz jegyeseket, s amit te. sszektsz, azt akarod, hogy ember el ne v l a s s z a ; de Te szerelmescbb vagy minden jegyesnl s gyengdebb brmely menyasszony nl, s Te azt kvnod, hogy t u d j a n a k elszakadni a hallban s ne zgoldjanak, hanem higgyk, hogy gy a k a d n a k vg leg egymsra. Te ktsz ssze embereket a bartsg s testvrisg ktelkeivel, de szt is szaktod e ktelkeit a testi embernek, s ugyanakkor azonban a z t kvnod, hogy az ember ldozatait bzvst hozza, rmeit s b n a t t Ben ned lje t s higgye ersen, hogy semmit sem vesztett el vgleg, s hogy boldogsgt s vit is Benned megtallja. Ez az az er s vigasz, melyet a vilg nem a d h a t . De van mg egy hatalmas rzs, melynek t kell jrnia minket, hogy a nagy, kzdelmes idknek megfelel lelki nagysg m r t k t megssk, s ez az rzs a gymolt, knyProhszka : Korunk lelke. 15

22

PROHSZKA OTTOKR

rletes szeretet. Szeretnnk kell, szeretnnk j o b b a n , mint e d d i g ; szeretnnk kell tbbeket, mint amennyit szerettnk eddig ; szeretnnk kell forrn, lngoln ezt az egsz vrz, szenved nemzetet De erre a Szentllek kiradsa, erre isteni szeretet kell a szvekbe. A szeretet a legnagyobb j ; Istenbl szrmazik, de szvnkn t rad a vilgra. A gabona, a gy mlcs a fldbl, a vz forrsokbl fakad ; a szeretet pedig a szvekbl. H a nincs elg szeretet a fldn, akkor nemest sk szveinket, kapcsoldjunk a Szentllekkel; krjk t s trekedjnk, hogy orgnumaiv, szeret lelkekk lehessnk, s megltjtok, hogy t b b szeretet lesz a fldn. H u m a n i z mus, filanthrpia az csak talajvz, fertztt v z ; ssatok a mlybe, az Istensgbe, ott v a n n a k az igazi szeretetnek forrsai. Kevs a szeretet? Sok a kapzsisg, az nzs? Gyilkol jk egymst az emberek? Kellene j szellem, kellene vilg megjuls? H a ez kell, ezt Krisztus m r meghozta neknk ! S hl' Istennek, mi a k a r u n k s z e r e t n i ! Mily k i r a d s t ltjuk most mindenfel a n n a k a gygyt, gymolt, b a j t s gon dot enyht szeretetnek ! Mily kzel llnak most hozznk mindazok, akiket mskor t e k i n t e t b e sem v e t t n k , s akik mellett elmentnk, m i n t h a idegen vrosban j r t u n k volna, ahol senkit sem ismernk. E d d i g az utca idegenszersgvel j r t u n k - k e l t n k kztk, most meg az utcra is kivisszk az otthon melegt. Brkivel tallkozzunk is, gy nznk r, m i n t h a rokonunk, ismersnk, m i n t h a a mink volna. gy nzzk ezeket a mi npfelkelinket, kiket ksr felesgk, rokonsguk, kik karjaikra emelik s gy viszik az u t c n apr g y e r m e k e i k e t ; megltszik rajtuk, hogy desapk, s nehz inegvlniok ez des cseppsgektl I Nzzk ket, a m i n t fel szllnak a koszors, bokrts vonatokra s gy indulnak, hogy sokak szve szakad bele, kik knnyes szemmel nznek s integetnek u t n u k . S mikor a z u t n megjnnek sebeslten vagy betegen, no meg ha meg nem jnnek, m e r t elmentek vgleg: de mennyire rezzk akkor, hogy ezek igazn a mieink, st hogy egyek velnk ! Egyek velnk, m e r t eggy forrasztott m i n k e t velk az let-hallharc h e v e ; m e r t egybe kalaplt m i n k e t az a nagy kalapcs, mely orszgokat, t r n o k a t , hatrkveket, vra k a t tr ssze. A hbor kalapcsa kikalaplta bellnk a hideg fldi rzst, a ggt, a rszvtlensget, az idegensget, az nzst, s belnk kalaplta az sszetartsnak, a trhetetlensgnek, az egysgnek lelkt, s attl t u d u n k rszvttel

V R T A N S G S S Z E R E T E T

227

lenni, szeretni, knyrlni s ellgyulni. E kalapcsnak t seitl nem lesznk kemnyebbek, hanem lgyabbak. Land graf, werde Hart, mondogatta az a mesebeli thringiai kovcs, mikzben kalaplta a szikrz vasat s a lelke v g y t s elkeseredst kalaplta bele a np fosztogati s sanyargati, a rabllovagok ellen ; de a harcok kalapcsa ms rzst kalapl belnk ; azt, hogy Bruder, Schwester, werde weich; rezztek t, hogy mivel t a r t o z t o k azoknak, kik vrt s letet adtak, azoknak, kik zvegyeiket, rvikat h a g y t k rtok. ldozataikban, szenvedseikben s hallukban nemcsak az otthon kpe, h a n e m az irgalmas szvek szeretetnek remnye vigasztalta ket. Remltk, hogy el nem hagyjuk viket. H t nem is hagyjuk el ! Elvrja azt tlnk az a szeretet, mely m a g t nem kmlte, h a n e m ezer meg ezer sebbel s halllal biztostotta szmunkra az letet, az otthont, a h a z t . Azrt lett ez mind megint a mienk, hogy megosszuk azok kal, kiknek zvegyeikben, rvikban adsai lettnk. Erre a nagysgra szert kell tennnk ; e nagy kteles sgnek meg kell felelnnk : mltkk kell lennnk Krisztus hoz, haznkhoz, vrtaninkhoz s nmagunkhoz. Emlket kell lltanunk srjaikra, a legszebb emlket, a szeretetet; szeretetet, mely nem feled, mely semmit se sokai abbl, a m i t m r t e t t , hanem t b b e t akar, mely enyhteni akar minden nyo mort, hegeszteni minden sebet, mely ki akarja m u t a t n i , hogy akik vreztek s meghaltak, nem vreztek s nem h a l t a k meg hiba, hanem oly nemzetrt, mely rdemes r, m e r t viszontszeret. Szeretetnk csak viszonzs, de legyen benne annyi mlysg, annyi benssg, annyi ldozatkszsg, a m e n y nyit kivlthat lelknkbl a m u l t a harcok heve , a jelen a nagy veszedelem , s a jv az a gyzhetetlen remny, hogy amely nemzet megbecsli m a g t vrtaninak, sebesltjeinek, a hazrt elhaltak zvegyeinek s rvinak gondvisel szeretetben, az bneirt s hibirt eleget tesz s magnak letet biztost. Megbunhdte m r e np a m u l t a t s jvendot nekeljk a H i m n u s b a n ; igen, m e g b n h d t e a m u l t a t kzdelmeiben s szenvedseiben ; de gondoljuk hozz s higgynk benne, hogy kirdemli s biztostja m a g n a k a jvendt szeretete ltal, mellyel Istent az emberben s embert az Istenben egysgesen s osztatlanul s z e r e t ! Szeressnk, hogy ljnk !

15*

Hajnalodik-e mr?
(1914)
26

Nagy idk nemcsak nagy embereket szoktak fllptetni, h a n e m flbresztik az j vilgok v g y t is, mely fleg az ilyen nagy vilghborban, amilyen a mostani, meg is ltja m r a n n a k a jobb kornak piros vrpiros h a j n a l h a s a d s t , j vilgok megteremtsre gyis t e t t e k kellennek, s van-e nagyobb t e t t , mint az ilyen vilgesemny? ! J ideje m r a filozofikus gondolkozs is a t e t t r e , a cselekvsre volt belltva, s a pragmatizmusban s a philosophie de l'action minden nem kiadsaiban hirdette a cselekvsnek m i n d e n t meghalad jelentsgt s a nagy kznsget is gy hangolta, hogy a modern let problmit ne therikkal, hanem cselekvssel oldozgassa. Fokozta ez irnyzatot a gazdasgi llapotok feszltsge s knja, mely a trhetetlen helyzet katasztrfj tl, vagyis egy nagy tettl v r t a az j viszonyok kialakulst. Azrt szinte a kzhangulatnak a d o t t kifejezst az egyik modern mozgalom kpviselje, mikor azt m o n d t a : Theoriakkal s megshajfsokkal m r torkig v a g y u n k ; most vgre t t t a cselekvs rja. S gondolom, hogy a vrmes rem nyeket tpll ember tlag mindig gy rez, m i n t a bke mozgalom egyik jelese, mikor azt rja : Ez a kor nagy, nnep szmba jv id, nemcsak azrt, mert most lpnk t egyik szzadbl a msikba, hanem azrt, m e r t most vlunk meg az egyik vilgnzlettl, hogy ms, jobb felfogshoz szegd j n k . Fontos, nagy id ez nemklnben azrt is, m e r t most voltakppen civilizcit cserlnk. E z az a korszak, mikor a rgi rend tvelyeinek s bneinek nslya a l a t t elmerl az enyszet mlysgeibe, mikor az emberi trsadalom lelkiis merete j n t u d a t i t a r t a l o m r a bred, hogy dvssgt bizto stsa s a fenyeget vgveszedelemtl szabaduljon (Die Haager Friedenskonferenz-Tagebuchbltter von Bertha v. Suttner XXI). gy rtak s beszltek m r 1899-ben W. T. Stead, B e r t h a v. Suttner, Bourgois, d'Estournelles s legtbben a diplomatk kzl, kiket a klnbz llamok kldtek

H A J N A L O D I K - E MR ?

22>

Hgba a bkekonferencira, mg pediglen II. Mikls cr flszltsra. H t a bkbl ugyan semmi sem lett, st a bkecr cselekvese oly hbort zdtott Eurpa, st az egsz vilg fejre, mely ugyancsak falnak lltott minden therit s fohszkodst, de azrt j korszakot, melyben j kultrba s j civilizciba kellene tlpnnk, aligha hozott rnk. Ellen kezleg nem tr-e ki p ilyenkor az emberbl a keserves fohszkods, hogy bizony az az rk-bke is alighanem csak tvely- s illuzi-szmba jn, s hogy az sem egyb, mint a jszv-inspirlta, de irrelis t l e t ; st, hogyha van egyl talban lomlts s irrelis vgyakozs a vilgfejlds krl, ha vannak folyton fakad, de ugyancsak folyton hervad theories a n d wishes, akkor mindenekeltt az rk bke gondolata is ilyen, s p a cselekvs embere ltja meg az intuci vilgossgval azt, hogy ugyancsak messze lehetnk mg attl a korszaktl, mikor majd nem egyik szzadbl a msikba, hanem egyik kultrbl a msikba lpnk, s mikor majd nem divatot, hanem igazn civilizcit cserlnk. S erre szeretnk r m u t a t n i nhny reflexival, s szeret nm egyszersmind kiemelni az okt annak, hogy ugyan mirt vagyunk h t mg oly messze attl az j vilgtl, mely egy szersmind lehetleg hbortlan vilg lenne. Erre val kiindu lsi pontul szvesen fogadom el az akcio s a vilgbke utpistinak gondolatt, hogy a jobb kor s a hbortlan tr tnelem csak j kultra s j civilizci ksretben lphet a vilgba. Mindenesetre, az ltalnos bke csak folyomny, csak szimptma s berendezkeds lehet, melyet voltakpen az az j kultra hordozna. Ez a kultra lenne a szellemi vilg, a vilgnzet, a hit s rzs vilga, melynek trsadalmi, llami s nemzetkzi berendezkedse biztostan azutn a tarts, mondjuk, az rk bkt. Sajnos, azonban s ez az n thzisem a kultra ezidszerint valami j stdiumba nem lpett, st tbbet mondok, abba mindaddig, mg a maga vilgnzeti fproblmival tisztba nem jn, s mg ami m s lapra tartozik a testvrisget biztost gazdasgi egyen slyt meg nem alaptja, egyltalban nem lphet. j kultrhoz mondjuk j kulturlis kilendlshez manapsg pen az ember harmnijt s a vilg letkzssgt elmozdt erk trfoglalsra volna szksg. Mr pedig hol vannak ezek az j harmnit s kzssget teremt elvek, melyek az embert nmagban egysgess s ezltal erss tennk, s melyek t ugyanakkor egy felsbb egysgbe,

230

P R O H S Z K A OTTOKR

trsadalmi s nemzeti organizmusba lltank bele, s melyek az egyenjog organizmusok s a magasabb rtkek tisztelete rvn megvnk az irracionlis erszak benyulsaitl? Emel kedtek-e m r uralomra ez elvek s jegecesedik-e m r szerintk a szellemi s a n n a k nyomban a trsadalmi, a gazdasgi s politikai let? szintn szlva, ez elvek nyomaira ugyan aka dunk, de a nyom igazn mg csak programm, mg csak irny zat, mely kzdelmet s m u n k t igen, de rvnyeslst ezidszerint mg nem jelent. Kultrnkbl mindenekeltt hinyzanak a bels, a lelki egysg s szervezettsg s az egynisg egyntetsgnek motvumai, vagy legalbb is ezek gyngltek meg benne nagyon. Mi mg mindig a tlz individualizmus s a belle foly szubjektiviz mus elvvel vajdunk, s nem t u d u n k vele vgezni. Ez az irnyzat ugyan a d o t t tbb szabadsgot, amire szksg is volt, kifejlesztette az egyn tehetsgeit is s sok jt terem t e t t a t u d o m n y b a n s a szocilis alakulsok tern : de a tl zott szabadsg ltal elvesztettk a bels, szp formk mreteit s nmagunkban, lelki vilgunkban lettnk fegyelmezetlenek s szertelenek. Minl nagyobb sikerrel kezelte s idomtotta az ember a klvilgot, annl szerencstlenebb mvsze lett p a szp, a harmonikus egynisg kialaktsnak. Meglep tny, de val igaz, hogy a modern fejldsben az let s az rtkek slypontja az egynisget alkot s rtkeit elssorban' meg alapt s hordoz, bels vilgbl tcsszott a dermedt for m k n a k vilgba, legyenek azok akr fogalmak, t e h t az ismeretnek, a k r kls formk, teht a techniknak s a civilizcinak vilga. Az ember, dacra az individualizmus elveinek s irnyzatnak, egyre kevsbb individuum, hanem inkbb csak tpus, s pen individualista hajlamai m i a t t most gy fest, m i n t valaki, aki maga csnya, de szp szobrokat farag, vagy aki maga beteg, de az egszsg s szpsg recipit rja. H z a t pt, de magnak nincs otthona ; flsges operkat s nekeket szerez, de egynisge nem rezonl e harmniktl. A modern ember akar szp individualitst alaktani, de oly szerencstlen mvsz, ki nmagval cfol r sszes ideljaira. Ez a szubjektivizmus t t r t e a kzpkori objektivizmust s az akkor uralkod s lelkeket egynisgekk formlni tud nagy hitet, s ezltal az embert a bels meg-nem-llapods s a sztszakads diszharmnijba sodorta. Modern kultrnk pedig nem tallta meg az egynisg bels vilgnak j kulcst, msrszt meg mg nem t r t vissza az egysgessg stlusnak nagy motvumaihoz, melyeket a hit s a valls ad. Manapsg

H A J N A L O D I K - E MR ?

231

is folyton vilgnzeti problmkkal kzkdnk, melyek megmegrengetik lelki egyenslyunkat. Igaz, hogy az objektv kultra gy nevezem a pozitv ismereteket nagyot haladt, st risi mrveket lttt, ugyanakkor azonban zavar feszltsg t m a d t a modern ember lelkben, nem annyira a folyton halad ismereteknek adatai s a rgi vilg kp kzt hiszen ezt az ellenttet knny kikorriglni, mint inkbb a tuds s a rgi nzetekhez alkalmazkod, br velk nem azonos vallsi s erklcsi fogalmak s rzsek kzt. S v a l a m i n t ennek kvetkeztben az ember nmagban nem egsz s nem egysges, gy embert emberhez sem ktnek valami klnsen ers ktelkek. Manapsg sem t e t t n k szert valami klns testvrlsre s kzssgre s nem t e t t n k szert a kzvetetlen rdekeken tl emelked sszekttetsekre sem. Minden llam egy-egy politikai s gazdasgi egysg, de teltve a kapitalista terjeszkeds vgyval, mely foglalni akar, gyarmatokra vgyik s vilghborba sodorhat, s melynek szembetl pszicholgiai jellegt Bebel gost gy jellemezte : das ist der Kampf u m den Futterplatz. A modern kultra kszletlensgt m u t a t j a a nagy zr zavar a metafizika tern is. A termszettudomnyos ismere teken kvl m r csak kellenek az embernek kapcsoldsok a vgtelen nagy valsgba, s pen azrt szksges, hogy a vilg nzetnek legyen misztikus, teht vallsos orientcii a. Ebbl azonban, sajnos, mg kevs van. A mai emberek mg nagyon kevss vannak, vagy m r nincsenek rnevelve arra, hogy m a g u k a t j vilgok kikezdsnek tekintsk s elkelsgket p abban keressk, hogy j szellemi vilgot hordoznak maguk ban, mely nemcsak vetlete a fizikai vilgnak, nemcsak rnyka a miljnek, mely nemcsak szp vagy diszharmonikus lenyomata a trtnelemnek, aszerint, a m i n t jog s igazsg, vagy erszak s szenveds vltakozik fltte, hanem amely magasabb s rk motvumok szerint kialaktott lelkisg. A transzcendentlis mlysgek fnye egyltalban nem ragyog fel a mi ideljainkon ; st ellenkezleg a modern kul tra egyik jellege p a mly vallsossg tnse. tlag mg uralkodik a nzet, hogy a termszettudomny a vallst legyzte, s hogy teljesen kielgt vilgnzetet nyjt. Igaz, hogy mindez csak szbeszd s nzet, de azrt a ktely divatja mgis megzavarja a miszticizmus fel gravitlni akar gondolatot s a k u l t r t jabb s igazabb idelokhoz nem j u t t a t j a . E ponton ugyancsak nagy a kszletlensge s befejezet-

232

PROHSZKA OTTOKR

lcnsge a modern kultrnak, s sokat kell azon dolgoznunk, hogy a modern lleknek elvltozott, de tnyleges ignyei s letirnyai ne llttassanak a vallsossggal s z e m b e ; mert ez azutn vgzetes flrerts volna. A mi theolgusaink ren desen mg nem veszik kellleg figyelembe az rtkelsek pszicholgijt; nem veszik tekintetbe, vagy legalbb nem rtkelik elgg azt a krlmnyt, hogy idnknt j rt kelsek jelentkeznek a lelkekben s sajtos szimpthik nyil vnulnak egyik-msik irnyban. Ilyen pldul a fldi let rtkeinek nagyobb mltatsa ; ilyen a m u n k n a k az a fl fogsa, hogy az nemcsak szksgessg, nemcsak ktelessg, hanem mltsg is, s hogy ezltal rsztvesznk a vilg s az emberisg fejlesztsben s az Istennek vilgtrtnelmi nap szmban ; ilyen az a flfogs, mely az egsz emberi letet az isteni a k a r a t teljestsnek nzi, melynl fogva az ember nem akar a vilgtl elvonulni s nem akarja az letet gyng teni, tehetsgeit parlagon hevertetni, hanem azt gondolja, hogy a vilgletben val rsztvevs is i s t e n i ; ilyen vgre az a trekvs, mely a vilgot az Istennel szoros kapcsolatba akarja h o z n i ; nem nzi az Istent e x t r a m u n d a n u s Dominusnak, hanem szervesen kti egybe az Isten transzcendencijt az immanencival. Mindezeket az rtkeket el kell fogadnunk s az j vilg szntern tekintetbe kell vennnk az j ember rzseit s hajlamait, s a csinlt akadlyokat, melyek csakis onnan szrmaznak, hogy eddig nem gy gondolkoztak, el kell hrtanunk. Fleg pedig mindig szem eltt kell tarta nunk azt, hogy rtelmi kategriinkat a vgtelen valsg meghaladja, s hogy p azrt fogalmainkat az isteni letre csak analgii rtelemben alkalmazhatjuk. Brmennyire haladjon is a tuds s az rzs, ezt az immanens korltot a llek nmagban hordozza, de p ezrt v a n szabad kiltsa a valls s a miszticizmus fel. Mert lehetsges-e tengerpart tenger nlkl? S hasonlkpen : lehetsges-e az emberi, t e h t a relatv s korltolt lt, az abszoltra s a vgtelenre val kilts nlkl? A llek okvetlenl szreveszi e kiltst, hacsak kszakarva nem hunyja be szemt s ugyancsak lvezi is e flsges kiltst, mihelyt igazi embersgnek n t u d a t r a j u t s annak ismeri fel magt, aminek lennie kell. Mg egy ms hinyt is fdznk fel lelki vilgunkban, s ez a blazrt vons kultrnk arculatn, mely az let rtktelen sgnek, a kedvetlensg- s kelletlensgnek vetlete. Csodlatos dolog s szinte ellentmondsnak ltszik s mgis t a g a d h a t a t l a n , hogy sajtos ellentt fejlik ki az objektv kultra s e k u l t r t

H A J N A L O D I K - E MR ?

233

megteremt individualizmus kzt. Mintha ez az individualiz m u s az objektv kultra megteremtsben kiadn erejt s nem j u t n a mr belle a tbbire, arra a tbbire, ami volta kpen a legfbb m, a szp, nemes individualits kialaktsa volna. E z t az ellenttet knny szrevenni. Az individuum ugyanis az rtelmi m u n k a ltal megteremti a t u d o m n y t , formulzza a trvnyeket, ltalnos kategrikba osztja be a flrtett valsgot, s folyton nagyobb s nagyobb rtelmi kincseket, de vgre is kzs s szemlytelen rtkeket llt be a vilgba. Mr ezt a fejlesztst sem gyzi az egyes ember, hacsak rszletmunkt nem folytat s ha a t u d o m n y egyre szlesbl mezit nem parcellzza. E parcellkon lnek s dol goznak a specialistk csupa kisgazda s trpe-birtokos kiknek parcelli annl inkbb keskenylnek, minl jobban tgul a t u d s vilga. A k u l t r a e folyamata ktflekpen veszlyezteti az ers, az eredeti individualitst. Elszr azltal, hogy a lt sulypont]at az rtelmi munkba cssztatja s a szemlytelen elemet a szemlyes, egyni let fl emeli; msodszor azltal, hogy az exakt tuds szellemtelensgvel az egyni ltnek fogalmakkal ki nem merthet valsgt, a szemlyes letet, az nmagbl val kiindulst rzsben s akarsban, a konkrtnek megrzst, a cselekvst s az alaktst gyngti. Ami az elst illeti, legnagyobb gyengje ennek a kul t r n a k az az intellektualista mmor, mely elfelejti, hogy az letet fogalmakkal ki nem mertheti, brmennyire fokozza is s fejlessze is a t u d o m n y t . A flvilgosodott ember pen az a szerny ember, az, ki a valsgot nmagnl vgtelenl nagyobbnak tartja.'(rtelme csak lmps ; azzal vilgt mag nak, megvilgtja tjt, de napvilgot nem gyjt ki vele 1 Az irrationale mindig nagy hatalom lesz s azt nem meg rteni kell mit rt rajta, mikor rthetetlen? hanem azzal szmolni kell, azt mint nagy, hatalmas tnyezt bele kell lltani a vilgba, hogy a szp, isteni let egyenlete megold hat legyen. Hogy msra ki ne trjek, nem mutatja-e az a krlmny, hogy az ilyen vilghbor lehetsges, st hogy szinte kikerlhetetlen, az irracionlis elemnek szerept a vilgtrtnelemben s nem bizonytja-e fnyesen az rthetet len elemektl val elvonatkozs lehetetlensgt? Az emberi sg, gy ltszik, nem arra a kvetkeztetsre jn, hogy a hbor szgyen, hanem hogy kiszmthatatlan eshetsg, melyben az er dnt. Igaz, hogy ellenkezik dntse rzseink kel ; igaz, hogy kemnysg s kegyetlensg ; de hisz v a n az

234

PROHSZKA OTTOKR

letben msfle kemnysg s kegyetlensgbl is elg, fleg ha a gazdasgi fejlds szvtelensgeire, s az let bajaira s szenvedseire gondolunk. Szent igaz, hogy a termszet nem szentimentlis, s hogy a dolgok folysa nem veszi kritriumait az rzsbl. Mg azoknak nzett sem utasthatjuk vissza, kik azt gondoljk, hogy a vilg a maga alaptendenciiban olyan lesz ezentl is, amilyen volt eddig, s ez alaptendencik kz sorozzk az emberi rzst meghalad, st azzal ellenkez, irracionlis h a t a l m a k a t s szksgessgeket. Ezek az elemek pgy szerepelnek az isteni vilgtervben, m i n t a legfinomabb rzs inspirlta emberi let s tevkenysg. Ami a modern kultra msik nehzsgt illeti, az abban ll, hogy az egyoldalan rtelmi s p azrt nem-igaz bellts akadlyozza az embernek s az emberi letnek harmonikus s boldogabb fejldst, s inkbb intellektualistkat, mint intelligens embereket nevel. Jl mondja erre nzve Paul B o u r g e t : Ce m o t (intellectuel) n'est pas synonyme d'intelligent. II suppose une hypertrophie, un m a n q u e d'adaption entre la culture cerebrale et le milieu (Les Moreau-Janville). Ez a kultra egy szervet s benne egy cspot fejleszt ki. Fino mtja az agyvelt, de fogyasztja az i d e g e r t ; tltpllja az agykarjokat a harmonikus, ers szervezet rovsra.?. Az ilyen egyedben tlteng a tkrz s a valsgot fogalmi kpek ben reprodukl tevkenysg. A t u d o m n y o s fogalmi rak trozs httrbe szortja az eredeti, meleg, friss letfakadst, mely az rzsben, a vallsban, az erklcsben, a mvszetben s az let ntudatos alaktsban mint eredeti s sajtos tev kenysg jelentkezik. Innen v a n az egyninek tnse s az ltalnos nivellls, a kaptafra-hzs gy az egyes embere ket, m i n t a nagy nemzetegyedeket vve. E n n e k az ellenttnek a csinlt s a val let kzt mlt hasonmsa az a csnya arnytalansg is az agyvelbeli s a testi kultra k z t ! Mily m v e l t agyvelket s mily elhanya golt, csnya, egszsgtelen testeket l t u n k ! S ugyanilyen az az ktelen arnytalansg, mely az emberi let s a butt s minden egynisget csirjban fojtogat brokratikus s gaz dasgi tevkenysg kzt t a p a s z t a l h a t , hogy az egyik csak betkkel s szmokkal s fogalmakkal, a msik csak cipfels rszek varrsval vagy gyapj s lenszlak eligaztsval, szegeissel vagy gpolajozssal s mzolssal foglalkozik. E z mind egyensly-hiny s diszharmnia; mind arnytalansg s csf sg, melyben kimerl s elfajul az egynisg, elfogy a lelke s'el torzul a teste s az egsz ember bgyadt, fradt s kedvetlen lesz.

HAJNALODIK-E

MR?

235

j, kulturlis kiindulsokhoz szksges ms elemekre, amilyen pldul a gazdasgi m u n k a s az erklcsisg vilga, ki nem terjeszkedem. Csak r m u t a t o k arra, hogy ugyancsak nem vagyunk kszen az erklcsisg j problminak megold sval sem. Az j viszonyok meg-megrendtik a rgi lekttt sget tkrz erklcsi fogalmakat s szabadabb mozgst ig nyelnek az letnek, s hogy csak egyet emltsek, a nnek, akinek meg kell teremtenie az j tpust, anlkl, hogy ter mszetes hivatsra, az anyasgra alkalmatlann legyen. Itt, az erklcsisg tern rezni leginkbb az idealizmus cskkensvel az ldozatkszsg s a hsiessg t e m p e r a m e n t u m n a k fagypontra leszllst, i t t vesszk szre a lemon dsra, a bajok s szenvedsek elviselsre ksz lelkletnek hinyt, melynek forrsai fnt, az rk let hitben fakadnak. A komfort s az let knyelmei gyngtik az ellenllsi kpes sget, s a termszettl elszigetelt letmd vrosok falai kzt ugyancsak csinlt, t e h t nem igaz s ertlen letet tenget a gyngl nemzedkek kultrjban, melyben sem lendlet, sem tz, sem lelkesls nincs. Mindentt az a b s z t r a k t gon dolat halavnysga s az ideloktl megrabolt nzs raffinlt szimatja ksrt. B r m i legyen m r most a n n a k az j k u l t r n a k , melybe lltlag tlptnk, az irnya s jellege, annyi bizonyos, hogy idelokra s a lleknek seredeti lendletre az idelok fel, erre a nem-fogalmi lelkisgre mindig szksg lesz ; st bizonyos az is, hogy a fejldsnek lendlete csak az idelokrt val hevlssel t a r t h a t lpst s ez a hevls nem t u d o m n y . , D e van egy m s bizonyossgunk is, s ez az, hogy semmifle tr tnelmi fejlds sem emelhet ki minket a termszetes szk sgleteknek s a termszetes let nagy cljainak keretbl 1 Rossz s tves trtnelmi fejlds az, brmily fnyes kultr nak ltszik is, mely az e m b e r t meg nem rtette, mely t az egyedi, gazdag s t a r t a l m a s letre nem segtette, mely a" llek ben az ers, idelis, harmonikus letre val hajlamot minden tudomnyos s minden mvszi tehetsg kifejlesztsnl nagyobb figyelemben s nevelsben nem rszestette. Az ilyen fejlds okvetlenl nagy reakcit breszt, melynek jelszava : vissza a csinlt vilgbl, brmily k u l t r a legyen is az, a mvelt, de az let si erejt s lendlett le nem fog lelki sghez ! Erre a lelkisgre ezidszerint mg nem t e t t n k szert, mirt is v a l a m i szembetn s j kulturlis fllendlsrl napjainkban nem lehet sz ; de amirl sz lehet s m i t tnyleg

236

PROHSZKA OTTOKR

rznk, az a lelkisg ignyeinek jelentkezse s a lelki harm ninak megshajtsa, mely ha t e t t e k e t vlt ki s gyakorlatban rvnyesl, bizonyra lendt majd k u l t r n k o n is. Ez a gyakorlati m u n k a arra irnyulna, hogy a modern nemzedknek necsak vilgnzete hisz a nzet csak fogalom s a vilgnzet csak fogalmi hlzat hanem vallsa, vagyis a mlysgekbl, az Istenbl tpllkoz lete lenne. Ez az irnyzat klnben elkerlhetetlen, m e r t ismtlem, a metafiziknak mindig a miszticizmus fel van fordtva a szekere rdja, t e h t vgelemzsben vallsos az orientcija. Nem is lehet az- mskp. Az emberi szellem vges s relatv, s jllehet virga az letnek, de nem ura a vilgnak ; legalbb is nem abban az rtelemben, hogy a vilgot minden elemvel sajt kpre s hasonlatossgra formlhassa. E n n e k a forml s idomt k i h a t s n a k mindenfel van h a t r a . S ezt a szellem rzi. Ahogyan a virgot szikla krnyezi s kgrgeteg fenyegeti: gy krnykezi a szellemet is egy nem-emberi valsg, nem emberi nagy vilg, mely okvetlenl belehatol s rvnyesl letnkben. Ilyennek t a r t o m azt az irracionlis h a t a l m a t is, mely m i n t hbor zg vgig a vilgtrtnelmen s melyben npek s fajok expanzv ereje rvnyesl. Sikerl-e majd vala mikor ez erket mskp kiegyenlteni? K i t u d j a a z t ; a vilg szemllete erre a remnyre nem igen biztat. Hiszen annyi a rossz, annyi a nem-emberi rzsek szerint belltott s ellennk vitzked h a t a l o m a vilgban, s azon, ha komolyan reflek t l u n k s m a g u n k a t a n n a k tartjuk, amik igazn v a g y u n k funkciknak s vetleteknek, vges lnyeknek meg nem i s ' ; b o t r n k o z h a t u n k . Valamint azonban hogy a flvett hasonlatot folytassam a virgban gyzelmesen emelkedik ki az let s a szpsg elve gbenyl sziklk s vlgyeket elte met kgrgetegek fl : gy csillan fl a nem-emberi hatal m a k sszetkzseiben is az emberi szellem, mely egszen j, sszemrhetetlen s pratlan rtk. Ez a vilg virga. Az irrationale, a baj, szenveds s kzdelem, a hbor krnykezi s re borul, s ebben a mechanikai mrkzsben a virg szra is s az ember lbszra s ina nem gyzi, de ha a mechanikai tlslyban ssze is trik virg s ember, azrt az j elv : az j rtk flje kerekedik minden bajnak s kegyetlensgnek fajslyi finomsgnak s szellemi flnynek erejben. Lehet a hbor, a kn, a baj s minden egyb b o t r n y k kemny is, kegyetlen is, hisz azrt k ; de msrszt p m e r t k a k, vele van kikvezve a halad s rvnyesl szellem tja. Aki gy rez, az megrzi m a g t s nmagban a szellem hierar-

H A J N A L O D I K - E MR ?

237

chijt, s megrzi a kapcsolatot a lt forrsval, az rral s Eleventvel._ Ezzel kapcsolatos a msik nagy lelki szksglet. A modern nemzedknek a kultra szellemi s erklcsi rtkeit kell nagyrabecslnie s magban kifejlesztenie. letvgya a kznapi foglal kozsok s a blazirt kzszellem laplyairl a mlysgek fel kvnkozik ; szeretne tbb tartalomra s melegebb s lelkesebb letre szert tenni. E z t csakis a bes, lelki s ethikai letnek kifejlesztse ltal rhetn el. Az embernek ugyan mindig a fldn kell llnia, s rossz kultra volna az, mely t a fldtl, az ers fejlds kellknek materilis talajtl elszaktan ; de mg rosszabb volna az az irnyzat, mely az embert a fld hz laptan s nem segten r arra, hogy igenis a fldn lljon, de ugyanakkor egy j vilgnak, az isteni rtkek meg nyilatkozsnak orgnumt lssa magban. pen a fejlds nek s a ltfokozatnak gondolata segti t erre r, mely a ter mszetnek grnggy, vzz, levegv s napsugrr val differencildst szemlli, de a lt ez als rtegesedsnl meg nem ll, hanem flemelkedik az sztnk, az rzsek, a gondolatok s a szabad akarat, szval a pszich vilgba is, s abban egy mg rtkesebb valsgot lt. E z t a bels, rtkes vilgot azonban az embernek kell m a g b a n kiptenie, neki kell n t u d a t t tiszta, szp, nemes tartalommal teltenie. Ez az embernek sajtos mve, ez maga, s e mnek megvan aztn a maga sajtos s meghamisthatatlan vdjegye, mely nem is jegy, hanem inkbb zene : ez a lelki ember harmnija. Harmnia, melytl a test is, a fld is, a kultra is rezonl. Nem angyali nek, nem a szellem neke ez, h a n e m a fejl dsen dolgoz, testbl s vrbl ll embernek harmnija. Az jkor filozfia mozgalma mg a monista is mu tatja, hogy ez az irnyzat helyes s szksges. Ez a szellemisg flismer magra msokban is s tiszteli ugyanazokat az rtke ket msokban, melyeket m a g b a n emelt ki. gy az egyed nem ll ellensges lbon az egyeddel, nem vesz el egyik a msiktl s e m m i t ; st az llamban is s a trsadalomban is a fejlds esz kzeit ltja, nem az egyedinek letrsre, hanem inkbb an nak minl t b b emberben s minl nemesebb kifejlesztsre. A vilghbor flpezsdtheti a blazirt kzszellemet, de a kultra igazi haladst csak a lelki rtkek s a lelki let fokozsa hatrozhatjk meg. Az ember teltebb s csengbb lelki harmnija lesz a rnk hasad korszaknak pacsirta neke, mely majd tavaszt s virgz letet hirdet. Hallani-e m r e pacsirtadalt? ! Mg. csak a kikezdseit 1

Uram, n kitartok melletted.


(1915)
27

Ennyire szvszorongva s gy vgydva s epekedve mint most, m r rgen nem imdkoztak a vilgban. Mint mi kor Amerika vadonjai gnek, s v g t a t , repl, fut s szalad minden, aminek lba s szrnya van, s keres vizet, s ott a vz partjn puma-macska s ember, vadllat s gazella meg hunyszkodva rzi egy rmsges hatalomnak u r a l m t s ki vetkzik sajt njbl s elfelejti a vrt, mely benne pezseg, a szenvedlyt, mely geti s csak a nagy meneklst vrja, csak a segtsget k e r e s i : gy v a g y u n k most mi mind. A parla mentben elnmultak a prtok, a trsadalmi letben elsimul t a k az ellenttek, s rlunk is leolddott, ami szemlyes, e g y n i ; elveszett, ami hi, nz ; leszradt, ami kislelk, fltkeny; mindnyjunkban csak egy tehetsg dolgozik: lelknknek Istent keres vgya, mely mint a denevrszrny a sttben, gy visz a bajok jjelben felje, hogy nla meg talljuk nyugalmunkat, egyenslyunkaL, vigaszunkat. Igen, neknk Isten kell, a mi Istennk, az a kzeli Isten, az a misz tikus Isten, az a m a g t neknk ad Isten, ki velnk van min den nap, stt napon, az erszak napjn pgy, mint napsu grban, a szent rmk napjn. s most, mikor olyan rthetetlen, olyan kegyetlen, olyan rmsges, olyan nem embernek val az idjrs, most a fjdalmas tisztnlts e napjaiban neknk meg kell ers tennk ebbe az Istenbe v e t e t t hitet, s neknk ki kell gyrni, le kell szrni, ki kell imdkozni m a g u n k n a k azt a meggyzdst, hogy mindenekeltt az irnta val flttlen odaads s a hozz val ragaszkods szenvedlyre s tem p e r a m e n t u m r a van szksgnk. Emberek, testvrek, n ezt ktszeresen alhzom, hogy neknk most erre van szksgnk. n szerettem eddig imdni Istent napsugrban, mint j Atyt, ki n a p j t felkelti jra, gonoszra, hvre, hitetlenre ; de a napsugr most nem ragyog, Isten helyette villmaival gyjt vilgossgot; s n eddig gy szerettem ltni Istent escseppben, aki mint az rs mondja : est ad jnak, rossz nak, hvnek, hitetlennek ; de Isten most nem a h a r m a t szi-

URAM, N K I T A R T O K M E L L E T T E D

239

vrvnyos egn jn felm, hanem stt viharban ; s eddig gy szerettem imdkozni, hogy gyertyimat meggyjtottam az oltron, deTnost g falvak fnye vilgt nekem. R e t t e n e tes, kegyetlen v i l g ; az embernek nem is csontjai ropognak bel, hanem lelke reng. s mgis azt mondom nektek, kedves testvreim : a k r harmatcsepp, a k r vihar, akr napsugr, akr villm, a k r gyertyafny, a k r g falu van krlttetek, nektek meg kell llnotok helyeteket. s ha lvafolyam hm plyg is lbaitoknl, s ha szlvsz sodor is el szrnyaival s ha villmok tze perzseli is le testetekrl a hst, nektek mgis azt kell mondanotok : Ha Isten ebbe a vilgba lltott bele, nekem i t t ki kell tartanom. rzem, hogy ez nem az n vilgom, s mgis az enym, rzem azt az risi ellenttet, hogy ideval volnk, s mgis fellzad ittltem ellen minden csepp vrem s emberi szt nm. Testvr, hiba . . . neked ki kell tartanod, ez az Isten akarata, ne ijedj meg t l e ; gy vagyunk. Krnykezheti az embert kegyetlensg, llatiassg, nyomorsg, szenveds, vilgtalansg, megvakts, csonkts, rmsg . . . testvreim, mgis azt kell mondanotok : Engem pedig idelltott az Isten, hogy n az n hitemmel rendletlenl meglljk a trtet tagadssal szemben s vilgot gyjtsak ezeknek a negatvu moknak stt jjelben. Azrt Uram, n kitartok melletted; n mindentt ki akarom hallani a Te s z a v a d a t ; n mindentt fel akarom ismerni a Te hangodat akr haragszol, a k r gyen gden suttogsz, a k r ddelgetsz, a k r b n t e t s z ; mindegy, n Rd ismerek napsugrban, szi levelek zrgsben, gy torkok bmblsben. Elveszthetem fiamat, elveszthetem frjemet, ezek rmsges dolgok, rettenetes p e r s p e k t v k ; de trtnjk brmi, Isten azt vrja tlem, hogy le ne trjek, ha nem megllj am helyemet s hv llek legyek mindvgig : s azrt n kitartok s betltm azt a feladatot, melyet tle kaptam. De t i taln azt krdezitek tlem, hogy az letnek ezeket az szbont kegyetlensgeit hogy engedheti meg Isten ? Feleletl r m u t a t o k a nagy vrtansgokra s azt mondom : Isten ezeket a nagyobb gyzelemrt engedte meg. Mirt engedte azokat a mglykat ? Azrt, hogy a llek tze mg magasabbra csapjon. Mirt engedte a vr patakzst ? Azrt, hogy az gyzelmes bizonysga legyen a hv ember k i t a r t snak, hallt legyz lelkierejnek. Minden vrtansgot gy lltott a vilgba. s azrt, ha krlttem stt van, n vil gtok, ha szrazsg van, lelkem forrst fakasztom ki, ha

240

PROHSZKA OTTOKR

diszharmnia van, felsbb harmnikba olvasztom azt, s bz, hv, alzatos lelkemet ezen vilgalaktsnak s csod latos elvltozsoknak orgnumv teszem. Hogy lelkem ilyen orgnumm legyen, ahhoz nem elg csak gy elviselni a keresztet, m i n t ahogy a m u z u l m n viseli, ki azt mondja : hogy a m i t Isten az emberre mr, azt ki kell t a r t a n i ; n azon fell, hogy kitartok, mg bz llek is akarok lenni, n a leg nagyobb szenvedsek kzt nemcsak kitartsra trekszem, hanem bizalomra is. s mi nt belm bizalmat ? Az, hogy van kiben bznom, van mirt bznom, s Isten akarja is, hogy bz llek legyek, ki nem zrkzik nmagba, nem elkesere dett, hanem ajtt, k a p u t nyit, vrja Istent, kegyelmei utn vgydik, kegyessgt kvnva kvnja maganak. Egy prdikcim u t n egy reg anyka, kinek unokja trdn lt, azt m o n d t a : Ez a pspk mindenrl beszl, hogij kell bzni, hogy ki kell t a r t a n i , hogy hinni kell, hogy remlni kell, csak egyet nem mond, hogy visszajn-e az n fiam. Valban azt nem m o n d t a m . n azt mondom : sokan nem jttek vissza, akik nagyon hittek, nagyon remltek, nagyon imdkoztak, m e r t hisz nincs harc ldozatok nlkl. des, kedves testvrem, nem arrl van sz, hogy ne legyenek ldo zataid, hanem hogy ldozataid dacra is h maradj Istenhez, hozz t a p a d j , hitedben meg ne inogj, remnyedben meg ne tntorodjl, megnyugvsodat el ne vesztsd, s Istent mindig nagy kincsnek tartsd. U r a m , ki adja neknk ezt a kegyelmet ? E z t csak Te adhatod. De hogy ezt megkapjuk, olyan tekin t e t t e l kell Krisztuson csggnnk, m i n t Pternek, mikor az apostolokkal a tengeren volt s Krisztus fel indult a vzen. Szemt a Mesterre vetette, de gy, hogy lelke mintegy az lelkbe gykerezett. Valaki azt lmodta, hogy mly k t b a n volt s nem brt onnan kiemelkedni. H a n e m a k t felett egy csillag ragyogott, s mikor azt nzte s nem a krltte lev sttsget, akkor emelkedett, mikor ismt maga kr t e k i n t e t t , visszaesett, vgl mikor tekintett llhatatosan a csillagra irnytotta, egszen kiemelkedett a mlysgbl. Felsges, szimbolikus lom, majdnem azt m o n d a n m , hogy prftai ltoms. N e k n k is a csillagos eget kell nznnk, hogy gyzznk vr t a n i mglykon, v r t a n kereszteken s fellemelkedjnk vaksttsgeken. Ez a mi ffeladatunk ; mi bzunk a jnak vgleges gyzelmben, vrengzsek s embertelensgek da cra ; hisznk a fnyben, sttsgek dacra s treksznk a magassgok fel, mlysgek dacra.

A hbor erklcsi kihatsai.


(1915)
28

Sokan bznak a hbor erklcsi kihatsaiban s r m u t a t nak azokra a nagy benyomsokra, melyek folytn a vall sossg s benssg, az ldozatkszsg s hsiessg, az egyni rvnyesls s lovagiassg, a z u t n pedig a faj- s hazaszeretet s vgl a knyrlet s kegyelet rzsei brednek bennnk. Hogy a llek tnyleg ily benyomsokat vesz, az bizonyos ; de poly igaz, hogy a hbor nmagban vve, mint az erszak s az kl kategrija, erklcst nem p r o d u k l ; msrszt meg annyi alval s brutlis vons van rajta, annyi iszap, piszok, nemtelensg s kegyetlensg szik vad, sztns r a d a t b a n , hogy attl az erklcsnek valami klns bredst, vagy az erklcsi renesznsz kellkeinek meghozatalt vrni legalbb is bizarr gondolat. Miutn pedig fnyek s sttsgek, ernyek s bnk kvlyognak benne, relis filozfus csak az lesz, aki a fnyt is, a sttsget is megltja. Nem is lehet ez mskp ; hiszen a h b o r t az ember viseli, s ezt ideljairt vagy alval szndkairt viselheti. Ugyancsak feszti meg a hborban a legvgsig minden erejt, s ezltal nrzett, azt az ers nmagt llthatja bele a vilgba s egynisgt btorsgban s jellemessgben kifej lesztheti v a g y ehelyett gyvn meg is adhatja m a g t . A kzd ember s nemzet akarja n m a g t ; akar ers, kitart, flnyes lenni s ez aclos csengst ad egynisgnek s ruganyossgot a k a r a t n a k . Azutn a szenveds s szzezreknek ml lete s sszetrt vilga tiszttlag h a t h a t lelknkre, kidrzslheti szemeinkbl a nagyzs nemtelen mmort, sszetrheti kp zelt, csinlt kultrvilgunkat, melyben nemtelen sztnssgnknek, knyelmnknek s fegyelmezetlensgnknek r a k t u n k palott. A csinlt, farizeus k u l t r n a k rongyai, mzai, festett kulisszi szteshetnek a rettenetes valsgtl, s akkor azutn a kznsgben az erklcsi tisztuls s javuls ignyei is jelentkezhetnek. T a g a d h a t a t l a n az is, hogy a nagy vesze delmek s kzdelmek flbresztik az sszetarts s a testvrisg
Proliszka : K o r u n k lelke. 16

242

PROHSZKA OTTOKR

rzett is, s ezzel egyszersmind finomabb szocilis lelkletet hoznak n t u d a t u n k r a s eggy forrasztjk a trsadalom szt hz rtegeit. Ez mind igaz ; de azrt nagyon naiv pszichol gira vallana, ha azt gondolnk, hogy a hborval egytt j r az erklcsi renesznsz, s hogy ez annak ia-fia. Ugyanis a hbornak az imnt emltett j kihatsai mind csak olyanok, m i n t a termskvek ; ezekbl lehet pteni, de m a g u k a kvek mg nem p l e t ; hasonlkpen a j indtsok s lendletek, melyeket a kedlyek nyernek, tiszteletremlt erklcsi ele mek ugyan, de ezekbl azt a jobb vilgot mg csak el keli teremteni. A sok erklcsi m o t v u m mg csak hangols, de nem zene. Fleg ha hozzvesszk, hogy a hbors vilgban a k r h n y ember sokkal komiszabb lesz, mint lenne bkben, s a k r h n y b a n p a legalvalbb hajlamok fejldnek ki. A np istentelenebb, vadabb, rakonctlanabb l e h e t ; m e r t a hbor oly kalapcs, mely nemcsak kvet, de gyngyt is z z ; oly koh, hol a lng salak s arany fltt s u h o g ; oly folyam, melyben minden szik. A hbor hitet breszt, de remnyeket is tr. Szzezrek pusztulnak el, akiknek semmi kzk ahhoz, hogy angolok v a g y nmetek ptsk-e a keleti vasutakat, s ismt szzezrek heznek s nyomorognak, hogy nhny szz szemfles zletember festett vizet adhasson el r u m helyett s papirossal talpalhassa a bakancsot. A hbors jtkonysg rgye a l a t t mg a sebeslteket s a hadbavonul t a k otthonmaradottjait is megzsaroljk, kieszelnek minden fle ellen nem rizhet gyjtseket s sarcolsokat vgeznek levelezlapok, jelvnyek elrustsval. Csak hallani kell a harctrrl hazatr katonknak, a gygyul sebeslteknek k r o m k o d s t ; ltni kell a duhaj erszakoskodst, melyet azon jogon vgeznek mris jmadarak, hogy k h b o r b a n v o l t a k ; ltni kell a csalson s uzsorn hzott fezrk, szll tk, malombrk s szntolvajok arctlan viselkedst, s akkor kevesebbet sznokolunk majd arrl az erklcsi tisz tulsrl s megjhodsrl, melyet a hbor hoz. Szksgesnek t a r t o m a hbor ez rnyoldalainak a ki emelst is, m e r t klnben nem kezelnm lelkiismeretesen a hbor erklcsi kihatsainak thmjt, s a relis gondol koz egyoldalsgot vethetne szememre. Pedig az res hangulatcsinls nem mestersgem, s nincs rdekemben tagadni a hbor erklcstelen s bnt kihatsait, annl kevsbb, m e r t ezek dacra is, st tbbet mondok, pen ezek nek szemmeltartsval lehet csak a hbor erklcsi t a r t a l m n a k megtlsben a helyes szempontra llni. Ez a helyes

A HBOR ERKLCSI KIHATSAI

243

szempont pedig az, hogy engedjk meg, hogy v a n a hbor nak sok erklcsbnt kihatsa is, de emeljk ki ugyanakkor, hogy van ksretben sok erklcsfejleszt, egynisget acloz, jellemet dombort er s i n d t s ; v a n ksretben sok erklcsi m o t v u m s llekbreszts ; mindez azonban s ezt nagyon a k a r o m hangslyozni inkbb csak hangulat, motvum, indts, reakci, s korntsem kszen a d o t t lelki nemessg s erklcsisg. Mint ahogy a vilgon semmi sincs kszen, h a n e m m i n d e n t ki kell dolgozni, gy a hbor a d t a erklcsi m o t v u m o k a t is ki kell vlasztani, a salaktmegbl az aranyrcet ki kell olvasztani, a piszkos folysbl az iszapot le kell c s a p n i ; a ment-egyesletekbe, Auguszta alapokba, krhzak adminisztrcijba is beletolakodott lhasgtl s vilgiassgtl az igazi jtkonysgot meg kell klnbztetni, hogy mindezek u t n r m u t a t h a s s u n k a hbor erklcsi kihatsaira s kiemelhessk azokat a pozitv t a r t a l m a k a t , melyektl t b b jsg, t b b lelkisg lesz a feldlt s ismt megnyugodott fldn. H a ezek u t n m r most a hbor erklcsi kihatsainak felsorolsra trek t, els benyomsom, bevallom, az, mintha oly helyen keresnk ehikl, ahol abbl, gy ltszik, legkevesebb van. S tnyleg gy is ll a dolog, ha magt a hbort, az erszak nak, az klnek e kategrijt szemllem; ha az letnek s a kultrrtkeknek ez rletes pocskolsra szortkozom. Borzadok a hbor borzalmaitl, nem m e r t a halltl flek, hanem m e r t ez az irracionlis pusztts s emberirts nem fr a fejembe, s ugyanakkor legbensbb rzsem a szgyen is, hogy a X X . szzad kulturlis magaslatn az si barbarizmus nemcsak semmit sem vesztett otromba kegyetlenkedsbl, hanem ellenkezleg, raffinlt szrnysggel pusztt most is. Vgigmegyek llekben az iskolk, k n y v t r a k , sznhzak, mzeumok termein, sszeszedem a kultr-emberisg nzeteit s vallomsait humanizmusrl, testvrisgrl, haladsrl s keresztnysgrl; el-elnzem a szmokingos gavallrok, a dekoltlt hlgyek, az aranygallros mondrok v i l g t : azutn belelltom ezt az egsz k u l t r t az esverte lvszrkok s csatamezk keretbe, hol t - h a t kultrnemzet szne-java hason fekszik vresen, fagyosan, srosan, s egyik lesi a msi kt, hogy lelhesse : iszonyodva krdezem, h t minek is j r t az a sok ezer v szenvedse s okulsa fejeink f l t t ; vagy tn a k u l t r a tnyleg csak m i n t mzol s mint llatszeldt j r t kztnk, gy hogy ezerves munkjtl az emberisg csak m z t v e t t , csak sznt s ltszatot lttt, de a bte humaine 16*

244

PROHSZKA OTTOKR

vrengz termszett le nem vetkztette magrl? I Ez a rettenetes valsg knunk s problmnk most i s ; ezt a gytr ellenmondst mindezideig meg nem szntethettk, s a felelet most is csak az, hogy igen, ez gy v a n , s ez mskp nem l e h e t ; ezen vltoztatni ezidszerint nem lehet, m e r t a mi vilgunkat mg nem Suttner Berta, h a n e m a dicke Berta gy hvjk a nmetek a 42 cm-es mozsarat intzi, s aki azt mskp akarja intzni, az fantaszta s bolond. S n is gy Itok s ezt vallom. Ezidszerint a hbor elkerlhetetlen szksgessg, s a nemzetek mind ez irracionlis hatalom ignybevtelre v a n n a k s z o r t v a : ugyanakkor azonban ismtlem, hogy e knyszer az knjuk, s hogy a hbor az problmjuk, s hogy azt kultrjukkal s rzseikkel megegyeztetni nem brjk, s hogy mindnyjan, brmily hsiesen verekednek is, rzik e helyzet t a r t h a t a t l a n s g t s ez ellentmonds knjt, mely j megoldst, j kulturlis perspektvt srget. Mindent sszefoglalva, a h b o r b a n vgre is csak annyi van az ethikbl, amennyi thosz v a n a n n a k a viselkedsnk nek szszer voltban, hogy a t m a d ellen gy, ahogy t u dunk, vdekeznk. Ez a filozfia, m i n t llati sztn o t t csattogtatja fogait a fenevadak mrkzsben ; ez gyullad ki azutn m i n t emberi szenvedly a trogloditk harcaiban, s ugyanez ismtldik meg vgre raffinlt kiadsban a kultrnemzetek hboriban is, melyek azonban m r nem iramszarvasrt, nem mogyorbokrokrt, m i n t a trogloditk kor ban, h a n e m piacokrt, g y a r m a t o k r t , vgelemzsben pedig pnzzskokrt folynak. Los mesmos canes, Ios altros collares mondja erre a spanyol kzmonds ; a k u t y a ugyanaz, csak a nyakraval m s ; Mephisto pedig ezt gy fejezi k i :
Der k l e i n e G o t t der W e l t b l e i b t s t e t s v o m g l e i c h e n S c h l a g U n d ist so w u n d e r l i c h , als w i e a m ersten T a g . E i n w e n i g b e s s e r w r d ' er l e b e n , Httst du i h m nicht den Schein des Himmelslichts gegeben ; E r n e n n t ' s Vernunft u n d braucht's allein U m tierischer als j e d e s Tier z u sein. (Goethe: Faust.)

A hbor ethikai t a r t a l m t teljesen kimertjk, ha azt mondjuk, hogy allamoknak h b o r t viselnik jogos okbl szabad, hogy a z u t n ez gynevezett jogos okokban mennyi az ethika, azt a trtnelem, legnyilvnvalbban pedig sajt t a p a s z t a l a t u n k m u t a t j a , hiszen lthatjuk, hogy m i t jelent a francinak, angolnak, j a p n n a k , orosznak az a bizo-

A HBOR ERKLCSI KIHATSAI

24o

nyos jogos ok. Szegny thosz 1 Nincs nlnl szomorbb exisztencia a v i l g o n ; ez magnak a tragikumnak a meg testeslse ! De a legszomorbb szerepe van ott, hol az er szak az r ; mert o t t csak hamupipke lehet, s a sznoklatok a jogrl s ethikrl h a m u a s z e m b e ; minden okoskods s szp beszd pedig csak sz, leveg, semmi. Mit is jelentsen az a justa causa, melybl hbort indtani lehet, mikor az tletet rla faji szenvedlyek, imperilis lmok, politikai tradcik, tzsdk s zletek, millirdok fltse s vgya, dicssgszomj, fltkenysg s gyllkds, no meg egy arannyal megspkelt sajt hazudozsai kezelik? Nyom-e ebben a vilghborban a justa causa s ezzel az ethika tbbet, mint az a fehr kis moly, mely Hugo Grotius De jure belli et pacis, vagy Suarez Tractatus de legibus et Deo Legislatore cm kdexeit az amsterdami s coimbrai csendes k n y v t r a k b a n rli? k alaposan rtekeztek e mveikben a hbor visels j o g r l ; de, ismtlem, ki rvnyestse ezt a justitit, a hbor ez ethikjt? 1 A hborvisels jogos oka rvn t e h t deskevs ethika szrnkzik e kegyetlen t r t n s b e ; s mindezek dacra be kell vallanom v a n n a k nagyszer ethikai t a r t a l m a k , v a n n a k csodlatosan flsges lelki megnyilatkozsok a hbors lelkekben, melyek a legmlyebb vallsossgot, az idelok lelkes szeretett s az emberisgnek t b b igazsggal, t b b jsggal s szeretettel val tltekezst szolgljk; v a n n a k gre flcsap, nemes rzsek, melyek a haladst, a jobb s boldogabb llapotok megteremtsnek v g y t sztjk ; v a n n a k riaszt s tisztt benyomsok, melyek reaglnak minden rnk r a g a d t piszok s elfajuls ellen, melyek szttrik a csinlt, blazirt formalizmust, s melyek mindent sszefoglalva, siettetik az igazi demokrcinak s az Isten orszgnak kze ledst ! Ezek elseje, hogy az emberisg energija megmozdul s meg rzi magt hogy ris erfesztseket vgez, s annak kvet keztben kitzesednek a hsiessg s az odaads ideljai a lelkek ben. Nemcsak romantikrl s a hazaszeretet tradicionlis kltszetrl, nemcsak a trtnelmi eszmnyisg presztzsrl van i t t sz, h a n e m az ers akars igazabb megrtsrl s azoknak az erklcsi nagy ktelessgeknek velnk val kz vetlenebb kapcsoldsrl, melyekrt vrt is, letet is, szval sz nlkl mindent oda kell a d n i ; oda pedig azrt, m e r t ezek a felsbb valsgok, melyekbe beletartozunk, s melyeknek mindent al kell rendelnnk. Ez a felsbb valsg az esz-

246

PROHSZKA OTTOKR

menyi vilg, a nemes akars vilga, s ember a sz igaz rtel mben csakis az, akiben v a n ez eszmnyi vilgbl valami, s tbbet r ember is megint csak az, aki tbbet vesz fl ebbl magba. Aki pedig mindent oda t u d adni a felsbb rdekekrt, az azutn ember a javbl, az hs. A hsiessg az ember nek legflnyesebb flemelkedse s az ethiknak legtzesebb t e m p e r a m e n t u m a , melyet a szentrs gy fejez k i : Nem tar tom letemet rtsd hozz csaldomat, vagyonomat, kil tsaimat, lvezeteimet nmagmnl rtkesebbnek)) (Ap. csel. 20, 24). E z az nmagam pedig az az eszmnyeket hor doz n-em, az n ntudatom 1 A hsiessg ethikja szerint az let, vagyon, csald, lvezet, rm csak efemer, alsbbrend j a vilg j a v a ; mg ellenben az n t u d a t n a k erklcsi rtkei azok az rk javak, a szellemi vilg javai. Ez a szellemi vilg, mely a maga felsbbsgt nmag ban brja s minden ms rdekeknek s rtknek alrendelst kveteli, a hborban kzzelfoghat kzvetlensggel lp lelknk el. Nem disputl, nem alkuszik, hanem kvetel. A hbor mint fizika csupa sttsg; de a hsiessg, mely az ethika kivillansa, csupa fnyessg. Nem a sttsgtl van a fny, de a sttsgben van ; az thosz is nem az erszak esztelensgtl, hanem az esztelensg szntern villan meg. A hbornl nagyobb sttsg nem krnykezheti a vilg flnyes lelket. Mikor minden pusztul, mikor az erszak kifordt minden kategrit s pocskk tr minden k u l t r t : akkor nyer pen kilt kifejezst az a gondolat, hogy mi is h t az let s a lt rtelme? Mire val ez a technikailag remekl kidolgozott kultrvilg, az letnek e bvs-bjos hvelye? Mit rhet e drga hvely magva, mikor oly rtktelen ska tulyaszmba veszik a hvelyt? risi munkval dolgoznak rajta, finomtjk, cizelljk, fnyekkel, gymnttzekkel teleszrjk, a vge pedig az, hogy kitik az emberisg kezbl ezt az egsz k u l t r t s sszetapossk, akr csak tavalyi csiga hj volna. De rosszul mondom, hogy kitik a kezbl, m e r t hisz azok, akik kitik vagy botorul tapossk, azok, lehetsges, hogy nem is hsk, hanem rablk, gazok, haramik, komitcsik, akik lopnak, zsebeiket tltgetik, esznek, isznak, bergnak ; lehetsges, st sokszor gy is van, s ez a hbor r a d a t n a k a szemtje, ez a szennyvize. A hsk egyltal ban nem azok, kiknek letket s mindenket msok t i k ki kezkbl, hanem azok, kik ezt mind maguk odaadjk. Rluk igaz, hogy nem rtkelik az letet becsletknl tbbre ; rluk

A HBOR ERKLCSI KIHATSAI

247

igaz, hogy nem okoskodnak s nem alkusznak, s hogy nem reflektlnak s nem krdezik, hogy mirt s minek, h a n e m . termszetesnek tartjk, hogy a k a t o n n a k gy kell tennie, annak az lett oda kell adnia. Aki sokat krdez, az nem tesz ; aki sokat reflektl, az nem ad ; aki sokat okoskodik, hogy minek adjon pen s mirt nem ms, s hogy mirt adja oda azt, ami neki r legtbbet, s hogy rdemes-e azt odaadni msrt, mikor az a msik sem r t b b e t nlnl s rdemes-e vgleg megszakadni egy eskrt, mely sz, s megszakadni egy zszl alatt, mely foszlny, szval, aki az agytekervnyek tmkelegbe tved, a n n a k nincs idelja, nincs szerelmes Ariadnja, az csak a szkepszis medza-fejvel tallkozhatik, s trotli lesz belle. Aki szillogizmusokkal a k a r inspircikat kritizlni vagy pen helyettesteni, abban nincs meg az ethikai t e m p e r a m e n t u m rzke ; az meg v a n fertzve a kufrsg bacillusaitl; az menjen lovat venni a huszr al, az menjen gulyst fzni a bajnoknak, de az hsnek nem val. A macchabeusok trtnetrja gy szl e b r a n s r l : non e r a n t de genere virorum, nem voltak a frfiak fajtjbl, nem voltak a nagy a k a r a t a k vrbl. Akik abbl valk, azok harcolnak s kz denek, m e r t az nekik ktelessgk ; azok sebet k a p n a k s trnek, ahogy az Isten akarja azok t u d n a k adni v r t s letet s nem m u k k a n n a k , m e r t azt az Isten gy akarja. Minden, ami nagy, az naiv, vagyis minden, ami nagy, az fakad s szletik; azt nem kotyvasztjk gondolatppbl, azt nem nylazzk szbeszddel, azt nem enyvezik nz ragasztkkal, azt nem ltztetik prizsi nyeglesggel, hanem ismtlem az fakad, az p a t t a n . Az ethikban is minden, a m i nagy, az a llek fakadsa, a llek lendlete, a llek friss s rintetlen megnyilatkozsa; azt nem olvastk ki sem a K a n t b l , sem a Schopenhauerbl, az nem diktand-rs az ernyekrl egy felsbb lenyiskolban. Nzztek h t hseinket, hogyan t u d n a k a d n i ; hogy pazarolnak l e t e t ; marokszmra, nyalbszmra adjk oda I Nzztek, hogyan t u d n a k lemondani, mikp t u d n a k elsza kadni ifjsgtl, szeretettl, boldogsgtl; m i n t h a csak egy felsbb l t h a t a t l a n llek-igzs s llekjrs volna kztk 1 E z az a nemzedk, mely nem becsli t b b r e lett eszmnyei nl, melynek t e h t legrtkesebb s vezet t a r t a l m a az esz mnyvilga ; ez az a nemzedk, mely teljesen megfelel a n n a k az evangliumi s z n a k ; Nagyobb szeretet annl nincs, m i n t mikor valaki lett adja oda msrt. Pedig ezek a hsk nem tudsok, nem mvszek, mg kevsbb filozfok vagy pen

248

PROHSZKA OTTOKR

eszthtk, hanem a legtbbje kznsges ember, de olyan ember, kiben a llek mint eszmnyisg szakadt ki a megrzs kzvetlensgvel s hevvel 1 Ezek a falusi emberek az oda ads hseiv nylnak meg ; a gniusz nyjtzkodik bennk s sztti az intellektulis mveltsg prokrusztesz-gyt. Ezek a falusi emberek valahogy megnylnak, s nem a mester gerenda all, hanem az egsz papiros-kultrvilg mennyezete all kibuknak s felszknek a nagy akaratok szfrjba ; a mveletlensg darcn tvgdnak a gymnt-lelkek. Eddig parasztnak t a r t o t t k , most hsnek mondjk ; az gy trtnt, hogy a kls hvelyt keresztlvgta a llek, s az voltakp nem jszsgi, sem kunsgi, sem nem muzsik, sem nem kozk, hanem i s t e n i ! Szval, ahogyan a llek testet szokott lteni s megszletik a gyermek, gy az idel testet lt s megszletik a nagy o d a a d s ! Ne krdezd, hogy hov val? Megmondtam mr, hogy Istenbl s Istenbe, a szellemvilgba val 1 Ms-ms trtneti keretben ugyanaz az eredeti eszmnyisg v e t lobbot. Mind egy az, vjjon Thermopylae vagy Csingtau vagy Limanova a neve a helynek, hol a hsiessg kitr a kzember lelkbl s eget k r ; mindegy az, hogy hol ragyognak fl az letek trsfldjrl a vrrzsk s a l a u r u s o k ! Az a dicssges n t u d a t , az az l er, mely a thermopylaei kre vste azt, hogy Vandor, ha Sprtba kerlsz, hozd hirl, hogy elesve lttl minket a trvny hdolatban, minden hsnek elnmult ajkrl szll ismt vilgg s idtlen idkn t hangzik s zeng s zg s cseng, mintha harangsz volna a magasbl, s szeretetet leszt s lelket nevel s eszmnyisget breszt. Mily rvnyei az idnek nylnak kztk s a thermopylaei ldoza tok k z t ; mennyire fekszenek el egymstl Csingtau s Berlin, Limanova s a jszsgi huszrok t a n y i ! Milyen ms az a grg szikls hegyszoros s a knai partvidk vagy az a galciai laply, s mgis ugyanaz a lelkisg, ugyanaz a vlto zatlan, regedni nem tud, felsges lelklet borong felettk. Az az si eszmnyisg oly j s oly rintetlen most, m i n t 3000 v e l t t ; azok a nagy parancsok, melyek ellen vteni nem szabad, egyformn rvnyeslnek. Vltozatlan az odaads az eszmnyi, gyzelmes jba, s k is, mi is megtapasztaljuk, hogy Isten jr kztnk, s hogy nincs messze tlnk ! A hsk pldja rvn a kzdelmes s ldozatos lelklet kimlik azutn a vilgra is. Valamint a rt kaszlskor tele van i l l a t t a l : gy telik meg a hsk ltal a vilg az Isten lelkvel, mely az er fesztsnek s kitrsnek, az ldozatkszsgnek s odaadsnak,

A HBOR ERKLCSI KIHATSAI

249

a btorsgnak s hsiessgnek lelke 1 Telti a vilgot egy nagy tz, melynl fogva hisznk valamiben, amirt mindent oda lehet s oda kell a d n i ; hisznk valami nagy, flnyes jban, melyrt ha oda is adtunk mindent, btran gondolhatjuk, hogy nem vesztettnk semmit. Kvetjk a latin t a n c s o t : Si vis vitm, da sanguinem, h a letet akarsz, akkor vredet ontsd ; minl t b b e t ontod, annl inkbb lesz leted, s akkor belensz majd abba a nagy t u d a t b a is, hogy mindent meg nyer az, aki mindent odaad ! gy rtem azt, hogy a hborban megmozdul az embe risg energija, s hogy megrzi m a g t s kigyjtja a hsiessg s az odaads ideljait. A hborban minden nagyobb ert s h a t a l m a t lehel, s az ember ntudatossgra, vitzsgre, h sgre, nfegyelmezettsgre s ldozatossgra v a n belltva. Ez ennek az ethiktlan barbrsgnak ethikval teltett atmoszfrja. A hbort erszak, zsarnoksg, bn indtja, de az a kzdelem az sszes ideg- s a k a r a t i energikat flkelti, s gyzni nem az fog, kinek csak fegyvere, h a n e m az, kinek lelke is v a n . Azrt a hbor vad vilga teltve van a nagy s ers a k a r a t lelkvel, s brmily legyen a barbrsga, de annyi bizonyos, hogy azt a legnagyobb eszmnyisg inspirlhatja. Az a k a r a t o k o t t nnek meg e r k k ; a kznsges emberek o t t nylnak meg hskk. O t t nnek naggy a nemzetek is. E g y emberknt llnak ki millik, st a trtnelem m u t a t j a , hogy legtbbszr a hbork szenvedseiben, mondjuk, a np llek e vajdsaiban szletik meg az ers nemzeti ntudat, a nemzet-egynisg. Pldul szolgl erre a nemzetek bre dse a napleoni harcokban. lltom tovbb azt, hogy a npllek a hbor nagy szenvedseiben megtrve s megalzva finomabb s tisztultabb rtkekre lesz kpes. E tisztulsra nagy szksg van, s ezt a hbor irracio nlis fergetege vgzi. Tny, hogy a kultra kprztatlag hat, fleg a flmvelt emberre, s ilyen tlag az egsz vilg, s egy nem-igaz, csinlt vilg sznpadias s csalfa hatsaival uralkodik a lelkek fltt. Az elbizakodottsg s a gg elkapatja az embert, aki azutn enged a tradicionlis elvekbl s tl teszi m a g t a fegyelmen s az erklcsi korrektsgen. tlag bizony azt ltjuk, hogy a kultrval nemcsak uralkods, h a n e m szolgasg is jr, s hogy az ember, mikor r r lesz egyes termszeti erkn a technika rvn, nmaga oktalanul sajt nemtelenebb, alacsony sztneinek rabjv vlik. Aki emanciplni akarja m a g t a nagy, erklcsi trvnyek all,

250

P R O H S Z K A OTTOKR

az sajt sztneinek igjt veszi magra. A kultr-urasg t e h t nagyon knnyen erklcsi dekadencival jr. Nem akarok i t t erklcsi prdikcit tartani, de azt mint kznzetet b t r a n kiemelhetem, hogy a mi k u l t r n k n a k mg nagyon sok erklcsi fogyatkossga van, s kvetkezleg hogy az sok tekintetben mg csak mz s ltszat, de nem lelki valsg. Egyik legnagyobb hinya pedig az a k a r a t neveletlensge s puhasga. Nem mintha a kultra szksg kpen elpuhultt, gyvv s nzv t e n n e ; hiszen ellenke zleg az igazi k u l t r a az sszes erk harmonikus kifejlesz tst kvnja, s gy az egyarnt az ers llek s az ers test. kultrja, egyarnt az izom- s az akarat-edzs kultrja akarna l e n n i ; a tapasztalat azonban legalbb eddig mst bizonyt, s elmondhatjuk Virgiliussal: Vestigia terrent, a nyomok l t t r a meghklnk. A nyomok ugyanis nem az ernek, h a n e m a gynglsnek, nem a haladsnak, hanem a hanyatlsnak nyomai. Az eurpai k u l t r n nemcsak az let rzsit, h a n e m ijeszt hullafoltokat is ltni. Az egyetlen rtk, melytl az tlagos ember mg izgult, az lvezet; az egyetlen inger, melyre reaglt, a testisg. E z t szolglta nagyrszt az irodalom, a mvszet, a sznpad s a divat. Micsoda a kihv, prizsi ni divat, mi ms, mint a t e s t forminak utcai m u t o g a t s a , mi ms, mint raffinlt prosti tci? Amellett egy eszeveszett fnyzs s gazdasgi hbort, mikor a frfi a n rongyaira, csipkire, sallangjaira, kalapjra robotol, s az asszony azrt ltzkdik, hogy msoknak tessk. A szpirodalom tlag a knnyelmsget s a lhasgot kulti vlja s az resszv nemzedket a lepkeszrny s festett arc mzsa igzete al hajtja mondjuk, felhajtja I A sznpadrl folyton m i n t kultrtnyezrl sznokolnak, de az a sznoklat s az a k u l t r a is olyan, mint a sznpad, vagyis szn s ltszat, s valljuk be, a legtbb ember a sznhzba azrt megy, hogy mulasson s legeljen. Szval a kultra mrlege m u t a t s ugyan, de nem relis 1 De mikor aztn gy rnk szakad a komoly, a rettenetes v a l s g ; mikor a mzolt kulisszkat lvszrkok, friss tmegsrok s sztdlt csaldi tzhelyek vltjk f e l ; mikor a hastott szoknyj bbok s a festett arc, triks divk helybe kisrt szem anyk s zvegyek llnak l kulisszk g y a n n t ; mikor elborul a gazdasgi jlt ege s a lemonds s nlklzs s a hallmegvets s vitzsg pldi nma szemrehnyssal m u t a t n a k r az elpuhultsgra s lvezetszomjra, melybe belebetegszik s beletrpl a hektikus nem zedk ; mikor gy vgigszguld a trtnelem viharja ennek

A HBOR ERKLCSI KIHATSAI

251

az egsz csinlt k u l t r n a k papiros-vilgn s belesivt m i n t tisztt fjdalom m m o r o s alltsgba s vgigsuhint a szen veds lngostoraival p e t y h d t , knyes t e s t n : h e j , ha vala mikor, h t akkor remlhetnk magunkbatrst, megrend lst, jzanodst, akkor remlhetnk tisztulst. A n n y i bizo nyos, s a z t a legblazrtabb naplop is meg fogja engedni, hogy ember s nemzet szmra j alapot a boldogulsra s j r e m n y t a haladsra, azutn j lelket s ldozatkszsget n e m v e h e t n k a lha irodalombl, nem a francia hzassgtrsekbl; hsket s szenteket nem a h a s t o t t szoknys s triks hlgyek nevelnek, s ha kell a hsiessg, tisztessg, megbzhatsg s ldozatos szeretet a nemzet szmra, a z t nem a Vgsznhzban keresskl Ez a komolyabb, lhasggal szakt s n m a g b a tr lelklet leginkbb a hbor idejben szllhatja meg a trsa dalmat. Ma, mikor ezrek meg ezrek lete forog kockn ; ma, mikor szomorsg s insg krnyez millikat, m r csak nem fogunk szvtelenl s lhn ledrsgek s hisgok s flrtk u t n szaladglni. r t n k llnak m o s t egsz rajsorok srapnel- s g r n t t z b e n ; r t n k szenvednek s heznek szzezren; rtnk nylnak s hantoldnak fel tmegsrok ; illik-e h t egy valamireval trsadalomhoz, hogy e nehz rkban harcosait felejtse, hogy az ldozatok s erfesztsek e trtnelmi kor szakban velk nem trdve mulatozssal, pipervel, kacr viselkedssel tntessen lelketlensge, szellemtelensge s neveletlensge mellett? E z t E u r p b a n legfellebb cignyok tehetik. Illik-e a trsadalomhoz, hogy blozzk, hogy a sznpadra a iCsunya embert, a Mozitndert, a Bskemet felhajtsa ? Valaki e neveletlen publikumot gy a k a r t a volna megbn tetni, hogy szerette volna e l t n t e t n i azt a 200 kilomternyi tvolsgot, s oda a k a r t a volna varzsolni a felcicomzott hl gyeket s a legel hidalgkat az agyonfzott, hez, sebeslt harcosok kz, hogy legalbb szgyenkezzenek. E z t n nem t e n n m ; n e m t e n n m tiszteletbl s knyrletbl a mi tisz tessges, ktelessget teljest katonink i r n t ; ne lssk k, hogy t e h t semmirt, hogy mg annl is kevesebbrt, hogy lhkrt szenvednek s halnak meg. E neveletlensgbl val kinevelsre t r s a d a l m u n k n a k mg nagy szksge v a n ; mg oly kevss rzi, hogy m s r t meghalni nagy szeretet s nagy nnep, s hogy p azrt, mikor hbor van, akkor a legkomolyabb istentiszteleti hangulatnak, a nagy ldozatok kegyeletnek kell kirasztva lennie a nemzetre. A k k o r nincs t n c , nincs mulatsg, nincs f z r k e ; a k k o r n e jrjon senkinek esze csecsebecsn, festett arcon, sem muflo-

252

PROHSZKA OTTOKR

non, sem hermelinen; hanem csak egy gondolatot zrjon magba, melyre felzokogjon a lelke, azt, hogy most meghal valaki rtem, nem is egy, hanem sokan ! Aki nem gy rez, az barbr ; azaz, hogy nem is az, h a n e m komisz 1 E z eszmekrben forogva rtem a n n a k a jeles r nnknek indulata kitrst is, ki a Vci-utcnak m i n t mondja l s mozg kirakatversenyrb szlva, gy r : Epen k t serdl lenyka j t t velem szembe. Magas nvs, fejlett gyermekek. Tizenngy, tizent vesek. Trdig r, szk szoknya feszlt idomaikhoz. Fehr brk pkhl-vkony fekete harisnyn villogott keresztl. L a k k cipjk fnye rintetlen volt, m i n t a szilvnak a h a m v a . B angol k a b t blazirtan lgott rajtuk, kalapjuk kacran flre volt csapva. Rvidre vgott, frts haj, festett arc s ajak, kezkben stabot. s a m i n t a trsadalomnak ezt a k t gyermekruhba s gyermekkorba ltztt, mosolyg kinvst meglttam, akkor amikor szinte imdkozva kerestem a vilg bneirt meghalt, trelmben is isteni Megvltt akkor nem t t a l l t a m meg. De m e g l t t a m a haragv Isten arct, azt, aki megfeny teni ksz az emberisget. s szinte azt v r t a m , hogy a stt gen tndkl csillagok a fldre hullva ekrazitbombkk vlnak s hogy vgigkorbcsol a korzz u t c n a rettenetes vilghbornak isteni haragja. Szerettem volna belekiltani az u t c a zajba, a rajta mosolyogva andalg emberek lelkbe, de gy, hogy meg remegjenek bel, hogy siessenek, szaladjanak haza, boruljanak trdre s imdkozzanak. Imdkozzanak srva, tredelmesen, b n b n a n , szvk-lelkk minden erejbl. Imjuk erejvel rzzk meg a fldet, a fellegeket, az eget, hogy imdsguk tlharsogja a hbor borzalmas zenjt s eljusson Isten trnusig. Mert n, szegny gyarl szolgllenya az r n a k mi a l a t t vgigmentem a villanyrban sz Vci-utcn a h a ragv Isten arct l t t a m meg (Samassa Anna). Igen, a haza szenvedseit trz, a millik kzdelmeit velk kzd, nlklzseiket megoszt s azokat nmegtagadsunkkal enyht lelkletre v a n szksgnk. Olvastam, hogy Nmetorszgban arra buzdtjk a gyermekeket, hogy ne tegyenek cukrot kvjukba s ne egyenek fehr kenyeret v a g y zsemlyt, hogy t b b jusson ebbl is a harctren kzd k a t o n k n a k . J gyakorlat ez is, hogy fegyelmnkkel s nmegtagadsainkkal viszonozzuk msok nagy ldozatait. Magyar-

A HBOR ERKLCSI KIHATSAI

253

orszgnak s az egsz emberisgnek tnyleg m o s t oly lelki erkre v a n szksge, melyek desgben t a r t s k az erklcsi rzst s melyek a fegyelem rithmusval s a jraval kszsg lendletvel kitartsra kpestsenek kzdelmeinkben s bizto stsk harcainkban a gyzelmet. E rszben m i n d n y j u k n a k kell k z r e m k d n n k ; de erklcsrl lvn sz, klnsen a nk kzremkdsre s elssorban elkel gondolkozsukra s erklcsi rzskre fektetek slyt. A nknek e rszben n a g y feladataik v a n n a k , s a leg nagyobb feladatuk az lesz, hogy kimutassk, hogy vjjon megrzik-e s akarjk-e szolglni az erklcsi megjulst. A nk ugyan azt mondjk : Mi nem v a g y u n k a teremts urai; de a t a p a s z t a l a t m s t mond, azt, aminek a X V I I I . szzad kz mondsa a d o t t kifejezst: Kutten u n d Rcke regieren die Welt, csuhk s szoknyk kormnyozzk a vilgot. Azonban, mint tetszenek t u d n i , a csuhknak most nincs divatjuk, de van a szoknyknak, s nagy baj volna s szgyen volna, ha azt kellene m o n d a n u n k : Rcke verderben die Welt. N e m akarok ltalnostani, m e r t aki ltalnost, az hazudik ; nem tvesz t e m ssze hazm retlen elemeit a nemzettel, s azrt bizako dom, hogy ha m r kitrt e borzalmas vihar s trdeli a nem zetet, hogy akkor trje le a kzlet fattyhajtsait is, s h a m r flkorbcsolta a vilgot, akkor sprje el felettnk a miazms p r k a t is s vonuljon el tiszttlag e hazn. Tovbbi j, erklcsi kihatsa a hbornak az, hogy trsa dalmunkban megnyilatkozott a szeretet s testvrisg lelke, s hogy szrevettk azt, hogy mivel tartozunk egymsnak. A hbor rettenetes prlye kikalaplja bellnk a rideg nzst, a kegyetlen haszonlesst s a kini rszvtlensget, s rkpest mlyebb s igazabb rzsekre, nevezetesen msok bajainak megrzsre. Mennyi szeretet r a m l o t t ki most a szvekbl, mennyi klcsnssg s kzrzs nyilatkozott meg 1 Mint indult meg a kzs gonddal, knnal, bval a flkarols, a seglyzs, az pols munkja. Azeltt sokat okoskodtak s r t a k arrl, hogy mire j a kn s a szenveds s hogy a hbor bntets-e vagy megprbltats, melyet Isten bocst r n k ; most elta lltk e krdsekre a helyes feleletet, tudniillik a t e t t e t , melylyel a bajt kikszblni s az Isten ltogatst j a v u k r a ford t a n i iparkodnak. R j u t o t t u n k sajt nemesbjsnk s tisztu lsunk nyitjra, mely abban ll, hogy szeressk azokat, kik szenvednek s segtsnk rajtuk. E z az rzs gyztt s ltalnos lett. E l h a t o t t a karitsz mindenhov, ahol heznek s fznak, ahol a tzhely parazsa kialvban van s m r a ktsg s ktsg-

254

PROHSZKA OTTOKR

beess rnykai j r n a k . Vgigjrta a harcmezket s a krh zakat, vigasztal s enyht, gygyt s segt. Gondozza sebe sltjeinket s a h a z r t szenved bajnokkal nemcsak a z t rez t e t i meg, hogy t szereti, hanem hogy szereti vit is, hogy segti halavny, knnytl z hitvest s megsimogatja otthon m a r a d t gyermekeit. E z let-hall-harcoknak s a n a g y szenvedseknek benyo msaitl tnedezik a trsadalombl az osztlyok kzti ide gensg is, s egy j rzsnek, egy j szeretetnek melege r a d szerteszjjel. K i tagadn, hogy v a n a trsadalomban mg sok sok idegensg; v a n sokfle taszt s elszigetel rzs. Bele v a n az keverve v r n k b e ; meg van merevtve intzm nyeinkben s szoksainkban. Mi azt m i n t trtnelmi rk sget cipeljk m a g u n k b a n s folyton megtapasztaljuk a trsa dalmi rtegek s osztlyok viselkedsben. Idegenek v a g y u n k egymssal szemben, kik gy mennek el egyms mellett, mint az utasok az idegen vrosban, s mg ha e g y t t lnk s dolgo zunk is, akkor is egyms gyeit gy tekintjk, mint a trvny telen gyermekek desatyjuk csaldjt, melybe beletartoznak vr szerint, de melybl ki v a n n a k rekesztve trvny s szoks szerint, s tvolrl nzik azt, ami voltakpen az vk is volna. D e ez m o s t elvltozik! S ez elvltozs szksgessgt sohasem reztk meg gy s annyira, m i n t a m u l t karcsonykor. Mert a karcsony mindig ugyan a csald nnepe, de a m l t k o r minden csald nemzett tgult s e nagy csaldban minden kzd s szenved ember testvrnk lett. Kzs rzsnkk lett mindnyjunk bja s baja, aggodalma s gysza, s ettl az rzstl hevtve siettnk enyhteni a szenvedst s letrlni a nemzeti kzdelem sajtolta k n n y e k e t ! Remljk, hogy e vrkeresztsgbl szrmazik majd egyszersmind a nemzeti sszetartozsnak s els sorban a trsadalmi rzsnek j renesznsza. Ez ad majd a hazaszeretetnek is egy idelis relis-irnyt; azt m o n d a n m , hogy letrevalbb rzst olt majd a haza szeretetbe is. Hiszen igaz, hogy hazafisg szempontjbl a m a g y a r t nem igen rhette eddig sem g n c s ; lelkeslt, ldozott a h a z r t ; risi erfesztseket vgzett szzadokon t, hogy megvdje s biztostsa s z a b a d s g t ; de valami nagy korrek t r r a volt szksge, arra tudniillik, hogy t u d o t t a hazrt meghalni, de nem t u d o t t rte elgg s gy, ahogy kellett volna, lni. Pedig az az igazi hazaszeretet, mely letet t u d a d n i a haznak. Jelenlegi kzdelmeinknek m r most remlem az lesz az eredmnye, hogy n t u d a t u n k r a hozzk, hogy mily

A HBOR ERKLCSI KIHATSAI

255

kincs, mily sajtos rtk a haza s a nemzeti let, de hogy a n n a k nem vronts, hanem vrkerings kell, s ezt a vrkerin gst a bks,-szorgalmas m u n k a adja meg neki. A harctren val kzdelem csak ideiglenes s gyorsan ml bemutatkozsa a kzssg lelknek, de azt igazi hazaszeretett nem a vitzsg t e m p e r a m e n t u m a , hanem a k i t a r t s kzdelmes m u n k n a k pthosza varzsolja t. Ez a hazaszeretet nem ri be azzal, hogy bszke s rtarts a hazjra s hogy el van bvlve szpsgtl s trtneti mltjtl, hanem a nyomatkot a m u n k s , np fejleszt letre fekteti, s gy lngol a hazrt, hogy tesz s dolgozik rte. A mi npnknl a hazaszeretetnek ez az rzse s ernye mg nagyon gyr s fogyatkos. Kevs a szocilis rzke, s nemzetisgek kzt lvn s oly monarchiban, melyben tz nyelvet, ha nem tbbet, beszlnek, nehezen fejlik ki benne a nemzeti egysg s a szocilis kzssg rzete. Tvoi van mg attl, hogy a haza neki annyit jelentsen, mint a mienk, s hogy az a mienk nem egyb, m i n t az a sokfle enym. Nem rzi azt, hogy azzal a mienkkel gy kell bnnom, m i n t azzal az enyemmel; hogy azt pgy kell szeretnem, pgy nvelnem s gondoz nom, mint az enymet. Hol t a r t u n k a n n a k a beltstl, hogy a m i t a haza veszt, azt n vesztem, s hogy ami a h a z n a k kerl pnzbe, azt n fizetem, tudniillik mindegyiknk ? Hol t a r t u n k attl, hogy ami az llam, az az enym is, s hogy a m i neki vsz, az nekem vsz s azt bizony nekem kell meg fizetnem. A mi katoninkban s ez a magyar szocilis rzs egyik mrje mindez tlag hinyzik ; ha egy kicsit is meg sebesltek, ezer- s ezerszmra dobjk el a drga fegyvert, s ezt a knnyelm pazarlst a csodalnynek kell megfizetnie, melyet llamnak h v n a k ; hogy mibl, azt a m a g y a r nem krdezi; de az a d t nygi s flpanaszolja. A bresasszony vagy ms, akinek elment a kenyrkeresje, megkapja attl a misztikus felhkbe burkolt lnytl, az llamtl, a seglyt, s nem dolgozik, l a kszbn vagy a padkn a klyha mellett s lopja a napot, s nem rti, hogy az az egsz llam kzgazda sgilag egy szerz, munks, szorgalmas, takarkos np vllain ll; hogy az llam ereje az a munka, melyet mi vgznk s hogy az llampnztr forrsai mind a mi zsebeinkben rej tznek, me, ez a szocilis mveltsg mondjuk ez a polgri belts a dolgokba s az sszefggsekbe hinyzik a magyar npbl Pedig nemzet e belts nlkl nem exisztlhat, valamint nem exisztlhat np, hol ezt a beltst ismt osztlyharc s szocildemokrcinak nevezett irgykeds s

256

PROHSZKA OTTOKR

munkakerls elhomlyostja ; ahol a szegnyek azt mond jk : h t nekem nincs mirt kzdenem, s ahol a hrom hold birtokosa azzal replikz fntebbi okoskodsainkra, hogy majd megfizeti azokat a kltsgeket a 30.000 holdas r ! Az ilyen diszgregl s bomlaszt nzetekben rmes szocilis neveletlensg ijeszt, mely ellen csak gy k z d h e t n k sikere sen, h a a hazban a boldoguls lehetsgt mindenki szmra folyton nyitva tartjuk, s a z u t n ha azt a kzmeggyzdst rleltetjk meg npnkben, hogy i t t a hazban m u n k v a l s igyekvssel tnyleg mindenki boldogulhat, hogy t e h t ez a haza a mienk, az enym. A nmet npben ez a belts m r megvan ; az tudja, hogy mirt k z d ; tudja, hogy kzd nmagrt, az v r t ; tudja, hogy dacra a m u n k s s munkaad, a bnysz s a bnyatulajdonos, a szegny s gazdag kzti klnbsgnek, most mindnyjuk rdekrl, arrl a kzsrl, a kzs vkrl, Nmetorszgrl v a n sz. Azrt azutn t a r t h a t ily beszdet Landberg, szocildemokrata nmetbirodalmi kpvisel s ugyanezt m o n d h a t t a volna brmely p r t n a k kpviselje: Jl tudjuk, hogy ha m a eskt tesznk, hogy haznk szabadsgt, prt- s osztlyklnbsg nlkl, utols csepp vrnkig vdelmezzk, akkor ez az egyntetsgnk tmegy a hadban ll testvreinkre, s ernket, a k a r a t u n k a t meg nvelve, gyzelemre segt bennnket. Tudjk meg harcos testvreink, hogy az egsz np zrt sorokban ll mgttk. E harcban tbbrl van sz, mint gyzelemrl. Nmetorszg sza badsgrl, Nmetorszg ltrl van sz. Az angol vagyonos osztlyokat vdoljuk azzal, hogy k idztk fel a harcot, k a k a r n a k angol a r a n y a t verni a nmetek vrbl. Az olyan vrontst, amin ez a hbor, csak egy dolog okolhat meg : a haza vdelme. Nincs a vilgnak oly orszga, mely megrne annyi ldozatot, melyet eddig hoztunk e hborban, egynek : Nmetorszgnak kivtelvel. Amikor Nmetorszg szabad sgrt szllunk skra, az emberisg rk haladsrt kz dnk, m e r t a nemzetek a kultra kincseskamri. Azok, akik egy nemzetet akarnak kipuszttani, az emberisget kultrja rsztl akarjk megfosztani*. De v a n a hbornak mg egy nagy nemzetkzi, erklcsi kihatsa, mely abban ll, hogy a zsarnoksgtl elnyomott s a kultrtl elzrt npeket is keltegeti s flbreszti bennk az erkl csisgnek s haladsnak els feltlelt s kellkt: a szabadsg n tudatt s a nemesebb szabadsg vgyt. A szlv npek szorulnak erre r els sorban 1 Lehet ezt a h b o r t sokfle rdeknek

A. H B O R E R K L C S I K I H A T S A I

257

szempontjbl tekinteni, s bizonyra t a g a d h a t a t l a n , hogy a kzd feleket ms-ms rdek vezeti s tzeli. Az angol s a francia bizonyra nem kzdenek az a u t o k r a t a crsg hatal mrt, h a n e m egszen msrt, de azrt mgis szolgljk a crizmust, s ha gyznek, akkor a szlv npek nygt erstik meg, mg ellenben, ha legyzetnek, akkor b u k s u k k a l a szlv npek szabadsga emelkedik. Mr pedig a crizmusrt nem lelkeslhet semmifle szlv, s h a faji n t u d a t a t a cr zsz laja al sorozza is be, de nemzeti kulturlis rdeke nincs e zszl gyzelmhez ktve, s ellenkezleg a npek szelleme n t u d a t l a n u l is megshajtja a cr ellensgeinek gyzelmt. E shajnak adott kifejezst Nekraszof is, mikor m o n d o t t a : Oroszorszg, te a vgtelenbe n y j t o t t trsnek hazja ! Mindezeknek a npeknek nem lehet idelja a felelssg nlkli abszolutizmus, s ha igazn hisznek trtnelmi misszijukban, azt bizonyra nem egy m a g t rgen lejrt s zsiai formkban fnnmaradt tatr-uralomhoz kthetik. Trtnelmi misszit nem fzhetnk az abszolutizmus rdekeinek szolglathoz, s lehetetlensg, hogy a npllek a maga trtnelmi szerept tompa, t u n y a rezignciban tallja fl. Vgl pedig remlhetnk mg egy msfle nagy erklcsi kihatst. Remlhetjk, hogy a fajok ellenszenve s gyll
kdse, melyet most csnya hatalmi rdekek sztanak s a sajt nz cljaira hasznljk fel, az risi eszeveszett vrontstl mondjuk e jeges vrborogatstl majd enyhl, s hogy ez a vilghbor, mint vilgtrtnelmi nagy engesztels nemzedkek, nemzetek s fajok bneirt, megcsendti a vilg szebb harmnijt.

Arra val-e az emberisgnek fajok s nemzetek szerinti el klntse, hogy egymst puszttsk s a testvrisgnek cfo latra s az evanglium csfsgra milli s milli letet irtsa n a k ? ! Nincs-e a vilgon elg hely germnok, latinok s szlvok szmra, s kell-e a klnbsgnek, mely a sokflesget s ezltal az emberi szellem gazdagsgt v a n h i v a t v a szolglni, pen az emberirt rletnek s a faji nagyzsi mninak, imperializ musnak v a g y crizmusnak eszkzv lealacsonyulnia ? me, az emberi kzssgnek s egysgnek egy magasabb, faji klnb sgek fltt ll s azokon pl perspektvja 1 Nem kell a magyarnak, a nmetnek, az orosznak, francinak kivetkzdnie faji sajtsgaibl, de mgkevsbb szabad kivetkzdnie embersgbl! Nem szabad a fajt, a nemzetet letrni, de mg kevsbb szabad a faji szenvedlyekkel s a nemzeti nz rdekekkel a halads s fejlds t j t megakasztani. A faji llek sztns ggje s hatalmi mnija bizonyra erProhszka : K o r u n k lelke. 17

258

PROHSZKA OTTOKR

klcstelen hatalom s amennyiben ezt letrni vagy a hbor okulsai rvn nemesbteni sikerl, annyiban h a l a d u n k elre s fejlik az erklcsi rzseiben megtisztult s az ideloktl hev t e t t igazi embersg s demokrcia. S mi volna a hborjlegeslegnagyobb s legldsosabb erklcsi kihatsa? Megmondom azt is : Az volna, ha tbb hbor nem volna; az volna, ha a kultrnpek a nagy vilghbor vrontsnak s emberhekatombinak lttra gy megundorodnnak minden hbortl, hogy egy nagy temetsi vilgkongresszust tartannak s ott elparentlnk azt a trtnelmet, melynek fbb esemnyei az embermszrlsok, s sremlket lltannak s r rnk a kvre azt: Itt nyugszik a hbor, s nincs fltmadsa*. Mikor lesz ez a kongresszus, mikor s hol lltjk fl azt a sr emlket ? Fejldik-e valamikor az emberisg annyira, hogy az erszakot kizrja nemzetkzi rintkezsbl ? Lesznek-e valamikor oly mveltek az emberek, hogy egymst hivatalo san s trvny szerint milliszmra agyba-fejbe n e m verik ? A haladsnak mindenesetre az a jellege, hogy az rtelem s az erklcs h a t r a i tguljanak s a nyers termszet, az sztn s erszak h t t r b e szoruljon s ne uralkodjk. Annyi bizonyos, hogy a b b a n a mrtkben fogjuk a hbor veszedelmt tvol t a r t a n i s esetleg teljesen kizrni, amily mrtkben rr lesz nemzeti ellenttek, gg, kapzsisg, uralomvgy fltt az igazi kultra, vagyis az igazsg, jsg s szentsg. E n n e k pedig egy mdja s egy t i t k a v a n : vigyk bele az let sszes viszonyaiba, a trsadalmi s gazdasgi alakulsokba, a keres kedelembe s a politikba is az erklcst. A hborban le lehet gyzni oroszt, angolt, st nmetet is, de a h b o r t m a g t vgleg csak az erklcs gyzheti le.

A vallsossg jelentkezsei a vilg hborban.


(1915)
29

Az ilyen vilgrengs, amilyen a hbor, a legvltoza tosabb tarkasgban m u t a t j a be az embernek kompliklt lelki vilgt s az egyeseknek egymstl elt szellemi orientcijt. Vannak kedlyek, kik a nehz, komor idben magukba trnek s benssgesebbekk lesznek, akik hisznek s buzgn imd koznak, akik olvaskat aggatnak nyakukba s rmeket v a r r a t nak kabtjukba, amit azeltt soha sem tettek, st amit taln kinevettek, s ez az tlagos ember tpusa ; de v a n n a k megint msok, kik hitkben megzavarodnak s eszmnyisgkben elsttlnek s kik kiszaktva a vilgorkn ltal eszmnyi k a p csolataikbl, talajt s egyenslyt vesztenek s res, stt ntudattal keresnek clt s rtelmet az letnek. Az rtkesebb lelkek vilgban bizonyra sokfle llekjrs lesz ; fny vlta kozik majd bennk sttsggel s lelkesls nagy, hideg kijza nodssal. Mindezek knos revzi al veszik az emberrl s a kultrrl sztt ideolgijukat s kzvetlenl megtapasztaljk hitletknek s annak az egsz bels, lelki vilgnak erejt, illetleg gyngit. Mint minden letnek, gy a llek eszmnyi s hitbeli letnek kritriuma is az ellentlls s a kitarts ereje, t e h t az a krds lesz, hogy mit s mennyit br el, hogy hogyan gyzi s hogyan emeli ki az egynt s viszi rvnyesls el rdekeit. E n n e k pedig els kellke s ffelttele, hogy a vallsossg jl legyen belltva a llek s az let errendszerbe, hogy az ember tudja, hogy mit akarjon vele s mit vrjon tle, hogy jl tudja elklnteni egymstl a physis-t s az ethos-t, jl tudja szttartani az Isten-orszgt s a vilgot, szval, hogy az t krnyez, irracionlis valsgban, mely harc is, sttsg is, szenveds is, megtallja a maga helyt s gy a vilg mecha nizmusban megteremtse kapcsolatt az Istennel. E r r e a vallsos tjkozdsra s elhelyezkedsre klnfle befolyssal v a n n a k a jelenlegi nehz idk. Lesznek e befolysok kzt
17*

260

PROHSZKA OTTOKR

olyanok, melyek fejlesztik s emelik a vallsos lelkletet, de lesznek olyanok is, melyek bntlag s zavarlag h a t n a k re ; lesznek a lelkekben erszakos s lzt tnetek, melyek szak t s t jelentenek bennk mindazzal, mit eddig mint nagyot s szentet tiszteltek ; msrszt meg csodlatra ragadnak a lleknek vilgflnyt hirdet rzsek. Ez ellentteken nem lehet fnnakadni, aminthogy csodlkozni sem lehet akr a vallsos lelklet reakciinak indulatossgn, a k r azoknak minden kpzeletet meghalad sokflesgn. Nincs az a vlto zatossg a sznek skljn az alig szrevehet s elenysz violtl fl a legizzbb tzpirig, mint amilyen a klnflesge a vallsos rzseknek ugyanazon nagy benyomsok alatt. Ami az elst illeti, szinte lehetetlensg, hogy mikor a hbor a llek feneketlen mlysgeit is flkavarja s mg azo k a t az n t u d a t alatti nmasgokat is megszlaltatja, akkor a vallsossgnak rzseit, a llek legrzkenyebb hrjait meg ne rezegtesse ; lehetetlensg, hogy mikor a legnagyobb benyo msokat veszi a llek, melyeket sem megrendelni, sem knyv bl kiolvasni nem lehet, akkor a ltmegismers s az nmegrts misztikus szfinxeitl, a lelki magny pusztasgban ll e Memmon-szobrok ajkrl hangokat ki ne csaljon. St pen az ilyen vilgkatasztrfban, az ilyen llek-megrendlsben nyernk j megltsokat, vesznk j, kzvetlen rzseket, melyek mly benyomssal lesznek rnk s az emltett, helyes pszicholgiai beigazts mellett hathatsan s biztosan tj koztatnak majd Isten, llek s letrtkek fell. Hogy pedig ugyanakkor a lelkek a legklnbzbb hangulatokon s reak cikon esnek t, azon sem csodlkozhatunk, ha meggondol juk, hogy minden ember ms s ms vilg, s hogy a pszichol giai bellts nemcsak a reflektl ntudatnak, hanem szm talan t u d a t o s s ntudatlan befolysnak az eredmnye. H n y embernek sttl el a lelke, m e r t kptelensgekbe fektette az let cljait, hnynak trik le teljesen a vallsos lete, m e r t a hitnek s a gondviselsnek vilgt oly rdekekkel kapcsolta egybe, melyek egymssal gy, mint ahogy azt gondolta s remlte, kapcsolatba nem hozhatk 1 H a a mi Istennk tl sgosan emberi brzat, s ha a vilg s a lt vgtelen perspek tvit a relatv emberi lttel azonostjuk, akkor termszetesen trik-szakad m i n d e n ; mg ellenben ha az ember vilgt relatv, kis vilgnak nzzk, a gondviselst pedig nem tle teinknek s kis- s nagyvilgi rdekeinknek rvnyestsre, hanem az isteni vilgtervek keresztlvitelre s az emberi dvssg transzcendentlis cljaira v o n a t k o z t a t j u k : akkor

A VALLSOSSG J E L E N T K E Z S E I

261

a llek a maga vilgflnyes fajslynak erejben flje kerl het minden bajnak, knnak s sttsgnek, s p e pratlan flnyessgben tzheti ki a legyztt vilg fokra a maga diadalmas zszlajt. Az ember ugyanis a vilgot kis mretek ben technikja ltal is legyzheti s le is kell gyznie, hisz ebben ll a kls kultra feladata, de azt az irracionlis elemet, azt a vele tkz nem-emberit s az azzal kapcsolatos ellentmondst s ellenttet technikja ltal le nem gyzheti; ha azt le akarja gyzni, akkor neki a szellemi, az erklcsi vilgba kell flemelkednie; flnyt tulajdonkpen ott kell rvnyes tenie. Hasonlattal lve ezt gy fejezhetnm ki, hogy a sas ne bukjk a vzbe, m e r t az az elem t legyzi; hanem emelkedjk a levegbe; szrnyai erejben ott majd rr lesz cen s orkn fltt. Ez az rtelme annak az evangliumi sznak is : Bizzatok, n legyztem a vilagot. De Krisztus sem azltal gyztt, hogy orszgt, t e h t rvnyeslst a techniknak, gazda sgnak, politiknak szintjn kereste ; ott elsllyedt volna ; hanem azltal, hogy kimondta : Az n orszgom az isteni kapcsolatoknak, az isteni clok rvnyestsnek, az erklcs nek s lelki flnynek s lelki bknek orszga nem e vilg bl val. A hbor bizonyra ily elhelyezkedsnek problmi el lltja az embert. Elszr is rvg az irracionlis valsg brutlis erszakval, gy hogy lelke belerendl. Most azutn minden attl fgg, vjjon a llek megtallja-e a maga elemt s flnyessgnek azt az atmoszfrjt, melyben rr lehet a vilg s az irracionlis trtns fltt? Minden attl fgg, vjjon tudja-e abba a rknyszertett irracionlis trtnsbe belelltani a maga sajtos vilgt s tud-e ennek a szellemi vilgnak erivel befolyst gyakorolni r e ; tudja-e kifejteni azt a legnagyobb befolyst, melyet llek nem-llekre is gyako rolhat, azt a befolyst, melyet nem absztrakt ideolgia, nem filozofls, nem hideg kultreszmnyek, hanem az a meleg mly, vallsos let, az Istentl val let gyakorolhat a vilgon? Hogy a vallsos lleknek e klnbz elhelyezkedst bemutassam, elszr is ecsetelem azt a lelkletet, melyet a hbor szenvedsei a kznp l hitben idznek el. A mveltsg als fokn a ktsg nem otthonos ; o t t nem okoskodnak s ha botrnkoznak is az rthetetlen vilgfolyson, csakhamar megnyugosznak. Megvan ott az az si filozfia, hogy a vilgban van j, van rossz is, s hogy mindezt Isten intzi. Azzal a kikerlhetetlen rosszal, szenvedssel s csap sokkal, folytonos rintkezsben llnak, s a kultra nem

262

PROHSZKA OTTOKR

knyezteti el ket s vvmnyaival nem kbtja el ket a n y nyira, hogy elfelejtsk a valt. A kznsges let e rszben sokkal relisabb s blcsebb is, m i n t a kultra ideolgija s izgatott kedlyvilga ; v a n benne valamifle archaikus blcsesg, mg pedig nem a gondolkozs, hanem a megrzs rvn, mely azt tartja, hogy a vilg vilg lesz, s az ember mindig kzdelmes lny lesz, s az let minden halads s kul turlis fejlds ellenre okvetlenl egy transzcendentlis kiegsztst s folytatst vr. Ez a lelklet a vallsossg talaja s mindenesetre az az elnye, hogy nincs elszigetelve a val sgtl s az let igaz megrzstl divatos kultr-bettek ltal. Ezek az emberek bajaikban Istenhez fohszkodnak, azokat t r n i s elviselni tudjk, hborban, dgvszben, hsgben Isten ltogatsait ltjk, melyeket meg kell llni s brmi trtnik is, t o v b b kell bzni s kzdeni. Az szemkben a hbor is olyan, mint a t e r m s z e t ; ez is vgigvgtat fergete gvel a kalszos, virnyos tjon s hullatja villmait, mskor m i n t mjusi fagy leperzsel milli fakadst s tnkretesz sok remnyt, azutn ismt m i n t rvz tszaktja a g t a t s kenyr helyett szkt ad a gazdnak, s lehet ugyan, st kell is mindez ellen kzdeni, kell villmhrtkat alkalmazni, kell jobb g t a k a t p t e n i ; de a fdolog az, hogy nagy h i t n k s bizal munk, hogy btorsgunk s Isten a k a r a t n val megnyug vsunk legyen, mellyel a flttnk jr jt s rosszat Isten kezbl elfogadni tudjuk. Mily csodlatos filozfok azok, kik, ha a fergeteg ellt s az gon egy m a d r k a b t o r t a l a n csicsergse hallatszik, kik, ha az rvz elvonult s ismt j virg fakad, elfelejtenek b t s bajt s bznak megint gyermekdeden a ltogat Isten j a k a r a t b a n . Hiszik, hogy kd, felh s sttsg fltt napok jrnak, s hogy az jtszakban is a vil gossg Istene lakik, s nekik ahhoz kzk van. Ez a lelklet villan meg most is sok k a t o n n k n t u d a t b a n , kik nem okos kodnak, h a n e m engedelmeskednek, s nem lzadnak, h a n e m indulnak, s azt mondjk m a g u k b a n : ezt az Isten akarja ; adja szent kegyelme, hogy visszajjjek ; de a k r jvk, a k r n e m : legyen gy, a m i n t azt akarja. Ez a felsbb a k a r a t uralkodik az ember gondjain s bajain ; ez nyugtatja meg aggodalmait s ugyancsak ez breszt geti r e m n y e i t ; ez ad nagy lelki egyenslyt kzkdsben pgy, mint szenvedsben. Ez kpest egyszersmind btor sgra, hsiessgre s odaadsra. Adni csak az t u d , ki nem sokat okoskodik, ki nem sokat bbeldik felttelekkel s klauzulkkal, st ki az evangliumi, flppozott, jl meg-

A VALLSOSSG J E L E N T K E Z S E I

263

n y o m o t t s tlcsordul mrtkkel ksz adni. E z t az ember akkor teszi, ha minden gondjt s aggodalmt Istenbe veti, s ha egy felsbb jakaratba kapcsoldik bele, melynek rv nyeslsben s vgleges gyzelmben hisz. Aki ezt a lelkletet jellemezni akarja, az ne mondja, hogy ez ilyen meg olyan ideolgia, vagy ilyen meg olyan tbb-kevsbb ntudatos vagy ntudatlan filozfia, h a n e m mondja, s ha nem tapasz talta nmaga, akkor higgye, hogy ez lelkes, meleg let, nem fogalom, hanem kedlyi kapcsolat a vilg szemlyes rtel mvel s szemlyes clszersgvel, kapcsolat azzal az rthe tetlenl is rvnyesl, diadalmas jsggal. Errl sokat lehet disputlni s mindenki disputl rla, fleg az, ki meg nem tapasztalja, de annyi bizonyos, hogy ez a legmegfelelbb s vilgflnyessgre s gyzelmes kzdelemre alkalmas pszi cholgiai bellts, s jobbat senki sem tall. H a a szellem tnyleg gravitl vilgflnyessgre, ms orientcit s bekap csolst, m i n t Isten fel s Istenbe, nem tall. Ez a bellts az emberek lelki vilgnak egy ltalnos, most divatos tnete, melyet lpten-nyomon tapasztalunk, s melyrl a liberlis Leipziger Neueste Nachrichten is gy r : Hatarozottan megllapthatjuk, hogy ez a hbor felbreszti a npben szunnyad lelki ert s nem durvv, h a n e m jm borr teszi azt. Megllapthatjuk, hogy j, erteljes vallsos let jelentkezik. Minden tbori levl, a harctrrl kldtt minden futlagos rtests is ezt bizonytja. Az emberek szve Istenhez fordul, s sokan, kik ifjsguk ta nem voltak t e m p lomban, most arra krik a hozzjuk tartozkat, hogy men jenek oda s imdkozzanak a kzd frjrt vagy aprt. A csatadalokban Isten szavt halljk s rzik kzelltt. Rg elhalt hangok trnek ki bellk, s azok az ajkak, melyek azeltt inkbb csak szitkozdtak, most i m t rebegnek. Igazuk van a nmet pspkknek, hogy a hbor a nmet np isko lja. Ugyanis a hall komolysga, mely o t t l sok hazatr harcos homlokn, nem vkony mz rtege, melyet egy szem pillants festett az arcra, h a n e m a legbensbb lmny. s a hbor j nevelse ersebb lesz, mint a felletessg iskolinak hatalma . . . A harc hevben s a fegyverek ropogsa kzt rta K o r n e r : (Auch du hast noch nicht ausgeflammt, du heilige Religion ! W a s von der ewigen Liebe s t a m m t , ist zeitlich nicht entflohn ! A valls a kedly kimlytse a vgtelenbe. De hol llunk vghez s rkkvalhoz oly kzel, m i n t most, mikor az let hmplyg folyama tszakad az rkkval sgba? !

264

PROHSZKA OTTOKR

E megfigyelshez ktsg nem fr. A nagy bajok s szen vedsek, m i n t a vilgtrtnelem mutatja, azrt alkalmasok a vallsossg bresztsre, m e r t ltaluk n t u d a t r a j u t u p k azoknak az rtkeknek, melyek kellenek lelknknek, de melyeket a kultra nem n y j t h a t . A vallsossg ugyanis nagy, pozitv reakci a semmisg s a buta vg ellen. A vilg s az let nagy nihilizmusbl a pozitv mindenbe, az l Istenbe meneksznk. A hborban vaspatkon j r s szguld vgig az enyszet mindenen, amirt hevltnk s amit becsltnk, s k n y a k a r m o k k a l vg bele nemcsak testnkbe, h a n e m lelknkbe i s ; testnkbe ugyan csak sebeket vg bele, de lelknkben felfakasztja a rmlet s az rthetetlensg knjait. Le kell m o n d a n u n k , el kell szakad nunk mindentl, s ezt a hazrt s a fejldsrt s az emberi sgrt, mely majd t o v b b r a is ily rthetetlen szrnysgekkel gytri a jvend nemzedkeket 1 De h t ez rthetetlen, sajt fiait s nmagt folyton felfal valsg nem ad nyugpontot lelknknek, s ebben az rthetetlensgben s nma lemonds ban ki nem tartjuk. Azt be nem veszi az esznk, hogy az'let semmi, hogy a vilg semmi, hogy az n t u d a t kigylad s elalv lng, s hogy a lt elmls ! Vak erkre nem bzhatjuk rtkeinket, melyeket csupa lt s rz er t e r e m t e t t meg. A sttsg, a semmi nem lehet az utols sz ; nem azrt bredt n t u d a t r a a llek, hogy a mindent lezr semmisgbe rgzdjk bele, s az sz lmpja sem azrt gyladt ki, hogy fstlg s elhamvad kancc vljk. rtelem s rtk kell az letnek, nem v a k erk jtka, s a szenvedsbe is kell valamifle felsbb rvnyesls ! Azrt menekl h t a llek vilgbl s elmlsbl, hallbl s semmisgbl az rk m i n denbe s Istenbe kapcsoldik; azrt ltja szenvedseiben is az szent a k a r a t n a k teljeslst, s azrt jrja t legknosabb ldozatait is egy felsbb s megnyugodott n t u d a t n a k fny vel. Szigett akar lenni az elmls folyamban s csillagg a fergetegek f l t t ; lelket akar tallni a testben, h a l h a t a t l a n sgot a hallban, letet a sron tl is, szval Istent a k a r tallni a vilgban ! S ezt soha sem fogja gy ignyelni, soha sem fogja gy keresni, de gy megtallni sem, mint pen a vilghbor pusztt korszakban, most, mikor az let hmplyg fo lyama tszakad az rkkvalsgba)). Igaz, hogy a mulandsg s a hall mskor is krnykez, mskor is hervad a virg s pusztul az l e t ; de mskor az elmls s a pusztuls nem lp elnk azzal a frivol kegyetlen-

A VALLSOSSG J E L E N T K E Z S E I

265

seggel, m i n t most. Most gy hull az ember, mint szi drkor a bkks levele. A srok most nem virggyak, h a n e m kilo mternyi rkok ; most az let oly olcs, mint egy tltny, s a hall oly termszetes, mint a llekzs. De pen azrt ez a feldlt fld az Isten trsfldje, s azok a vrrzsk az Isten vrz lbnak nyomai, az a sttsg kinyilatkoztats s a nmasg nagy kilts. S ez a kinyilatkoztats abban a meg ltsban ll, hogy az ember s kultrja egy darabka kis vilg, olyan embermret, emberszabs s emberszag vilg, de hogy azt mindenfell egy ms nem-emberi, irracionlis val sg krnyezi. E z t az irracionlis elemet el nem t a g a d h a t j u k , sem pedig ki nem kszblhetjk, brmily k u l t r r a tegynk is s z e r t ; de msrszt p e ponton villan ki a hit, az a kzvet len megrzs, hogy a szellemi vilg egy felsbb szfrba gra vitl, s hogy ez i t t lent csak ideig-rig, mint erjeszt s fej leszt elem v a n belltva, de azutn az irracionlis valsg fl kerl, m i n t ahogy flkerl az olajcsepp s a lgbubork az cen fenekrl is. Mikor gy trik-szakad minden, mikor az ember vilga oly szemmel l t h a t kzm s trtnelme az irracionlis vilgnak efemer epiphenomenon-ja, mikor sszes rtkeink, melyekrt gnk s hevlnk, oly rtktelenl kezel tetnek, mikor maga a kultra oly gyngnek s megbzhatat lannak bizonyul, mikor nemzetkzi joga is az sztns er szakot, az rtkek romboljt, a hbort, nemcsak hogy ki nem zrja, hanem ellenkezleg bocsnat a kifejezsrt nemzetkzi kultrintzmnynek, a fejlds egy tnyezjnek tartja, mikor euphemistice ultima rati-nak, az eroszak kategrijnak)) hvja s annak elismeri: akkor ne csodljuk, hogy a llek felsikolt s a nagy rtktelentsre nagy lltssal s sajt rtknek kiemelsvel felel, ne csodljuk, hogy kiemeli n m a g t s dacra szeretetnek a szlfld irnt s hevlsnek a kultrrt, azt mondja : bizony ez nem az n otthonom, s az n orszgom nem e vilgbl val. A vilg a hborban m e g m u t a t j a igaz arculatt, idegen valsgt, s akkor lelknk sztns lendletvel Istenbe meneksznk. A vallsossg bredsnek tovbbi oka az, hogy a hbor kzdelmei s szenvedsei kicsaljk a llekbl a heroizmusnak s az nzetlensgnek rzseit, melyeket a bke szatcsszelleme s a kznapi let nzse httrbe szortott, s m i n t h a csak kihmoznk nfeledettsgnek hvelyeibl az igazi m a g v t s lemosnk kprl a magt-meg-nem-rtsnek s a helytelen filozfiknak penszfoltjait; de annyi tny, hogy valahogy r a k a d u n k igazibb magunkra s megltjuk narcunkat. Mily

266

PROHSZKA OTTOKR

nagy j, mikor a llek, sztlebbentvn trtnelmi, csinlt ftyolait, megtapogathatja s megrezheti nmagt s rmmel nzhet magamagnak szemei kz, m o n d v n : t e h t ez vagyok n? 1 Pedig az esik meg tnyleg vele, az, hogy rakad magra, s ezt az nkinyilatkoztatst pen leglelkibb rzseiben, a szeretet, hsiessg, az odaads s ldozatkszsg s a flttlen hdolat s megnyugvs ernyeiben tapasztalja meg. A modern k u l t r n a k s filozfinak e krl kt balkeze v o l t ! D i v a t volt a lelket tagadni s mindent megrteni. Eldisputltuk jogait, ignorltuk ignyeit; legymszltk a materiba. Ami erklcsi elemeket s vonatkozsokat talltunk benne, azt mind nzsbl magyarztuk k i ; m e r t h t nzst r t n k gy gondoltuk de odaadst nem r t n k ; az irrationale quid. Csinltunk erklcstant biolgiai alapon, s eszmnyeink nek (haza, kultra, nfelldozs) szociolgiai m a g y a r z a t o t a d t u n k . A trtnelem csak osztlyharc lett, s az embereket lltlag csak az llap rdekelte ; a k a r t erfesztsekre az nzs inspirlta, a kezet klbe a gyllet szortotta. Azt megrtettk, hogy az egoizmus sajtos lelki fakads, de hogy az*altruizmus is az, azt m r nem. Nem rtettk meg, hogy van egy szuperindividulis objektv eszmnyessg ; h a n e m azt magyarztuk, hogy mindent kizrlag a szubjektv szt nssg mozgat. Ebbl a fortyan egoizmusbl lett a filozfia vezet elve, ez lett a k u l t r a szlje s b l v n y a ; lngelmk j r t a k eltte m i n t akolythusok (gyertyavivk), s kltk s filozfok mint tmjnezk; az jsgolvas publikum pedig arcra borult s htattal t e k i n t e t t fl ez j Dagonra, mely a tulaj donkpeni valsg s igazsg s t u d o m n y , s mely mgtt csak ideolgia s babona sttlik. Az igazsg pedig az, hogy igenis v a n nzs, van osztly rdek, s az is tny, hogy a foglalkozs s hivats visszahatssal van az ideolgira, s ugyanaz a fogalom mskp v a n sznezve a bks fldmvesnek s mskp a francia szindiklistnak fejben; de azrt, az emberi let s trtnet nagy tengelyeit nem ez a patkszeg-kovcs kovcsolta, s az embereket az igazsg, jsg s szpsg csodavilgban nem az nzs inspi rcii vezettk. Igaz, hogy a bke kznapi vilgban inkbb az nzs dominl. O t t flszabadulnak az egyni rvnyesls eri s elfeledtetik velnk, amit ms, altruista elvek, a kzs sg rzsei hordoznak ; annak kvetkeztben fl nem ismer j k s hltlanul rtkeljk a j a v a k a t , melyekben nem az nzs kezbl rszeslnk. Ily benyomsok a l a t t azutn

A VALLSOSSG J E L E N T K E Z S E I

267

termszetes, hogy az egynisg tisztra szubjektv irnyzat s subjective orientlt tehetsgeit fejleszti, hogy ily rzsek s ily reakcik szlaibl fonja gubjt, s hogy intellektulistv is js egoistv, de mindenesetre egyoldalv vlik, minek kvetkeztben a kzssg nagy rdekeit, melyeket n e m lehet egoizmusbl magyarzni, s az azokbl szrmaz indtsokat nem zleli s p azrt meg sem rti. D e a h b o r b a n flbrednek az elhanyagolt llek rzsei, s az emberek, kik eddig csak nzst prdikltak, ms h a t a l massgok s ms parancsol szksgessgek al kerlnek. Elfelejtik m a g u k a t s rcfolnak csinlt ideolgijukra. E z ideolgik krtyahzai, paprmas-falai sszedlnek, s j m o t v u m o k jelentkeznek s j akarsok kerekednek fell. Most megint vk a vilg, vk az let. Erejket megrzik a nemzetek, s szinte fejkhz k a p n a k , hogy h t ilyen is v a n s hogy ez mind bennk v a n , mikor minderrl n e m szlt sem a dialektikai materializmus, sem a francia pozitivizmus, sem az angol gazdasgtan. Csodlatos, hogy ez mind e fenomenli s t u d o m n y dacra is mskp v a n 1 D e h t a csodlkozs vgre is csak ingere a t u d s n a k , s a t t l gyl ki a z u t n a jobb belts vilgossga ! S e vilgos sgban felismerjk, hogy a kultrvilg vgre is a llek v e t lete, s hogy az egyoldal s tves is lehet. Ez a felfogs tves is volt, mikor csak nzst s hasznot p r d i k l t ; a hbor szel leme pedig e felfogst kijavtja, s a lelket mlyebb s sajto sabb rzseiben is, amilyen a szeretet, az odaads, az nfell dozs, a hsiessg, b e m u t a t j a , ugyanakkor pedig p e neme sebb rzsei ltal a felsbb, eszmnyi valsghoz, az Istenhez kti. Szeretni kell mondja az eszmnyisg szeretet az ember rtke s rme, szeretni kell hsiesen is, aki gy szeret, hogy m a g t odaadja, az megtallja m a g t igazn, az evanglium is mondja : aki lett elveszti rtem, az tallja csak meg tulaj donkepen. Ezek volnnak gy nagyjban a vallsossgot breszt s fejleszt behatsai a h b o r n a k ; v a n n a k azonban a n n a k msfle, vallsossgot zavar, ktsgeket breszt befolysai is, s a szenvedsek jtszakja a t r t szvek s t r t lelkek vilgt is takarja. Vannak, kiket a stt, istentelen h a n g u l a t o k tel jesen megzavarnak, s akik a n n a k kvetkeztben ktsgbe esnek sszes rtkeink s eszmnyeink fell, s ezzel Istentl is elfordulnak. E z pen a legfinomabb, eszthta lelkekkel szokott meg esni. Annyira hevltek a kultrrt, annyira bztak a hala-

268

PROHSZKA OTTOKR

dsban, hogy minden brutalitson, minden kegyetlensgen azzal t e t t k tl m a g u k a t , hogy ez rgen volt gy, ez csak t m e n e t volt ; most pedig gy ltjk, hogy az emberisg csak raffinltabb, de nem mveltebb, s hogy kegyetlenebb s vrengzbb minden llatnl. A hbor ellenttje a kultr nak, tagadsa minden t a n n a k , rombolja minden rtknek. A hbor idegen, rzseinkkel ellenkez hatalom, brmily cmen vezessk is azt be s brmely nevet adjunk neki. A kul t r n a k eszmnyei s rtkei voltak ; voltak szent, srthetet len piedesztljai s ragyog, kprzatos k e r e t e i ; e piedesztlokra lltotta az embert, a nemzetet, a hazt, a csaldot, a h a l a d s t ; e keretekbe lltotta, hogy biztostsa, az ember letet, a vrt, a verejtket, a kenyeret, a m u n k t , a vagyont. S most az mind feldl, pusztul s megsemmisl, de nem fene vadak, tzhny-hegyek s fldrengsek ltal, h a n e m a k u l t r ember ltal I Hogyne rendlne ebbe bele a llek? Hogyan rtse ezt? Mondjk ugyan, hogy mindezzel n e m tagadjk a k u l t r t , st hogy p k u l t r h a t r o k a t v o n n a k a,' hbor puszttsainak is ; de azrt a bels ellentmonds megrzik a helyzeten, m e r t tny, hogy a k u l t r a , legalbb ahogy most v a n konstrulva, maga ismeri el a rombol s kegyetlen er szakot jogi intzmnynek. Ez t b b , m i n t a m e n n y i t ugyanezen k u l t r a ltal kimvel t finom rzsek elbrnak. S gy azt kell mondanom, hogy a k u l t r a a lelki vilgot, a finom rzst bels ellentmondsba lltja bele, s az ember nem br maga-magval. Az rzelmekben is v a n logika, s azoknak ellentmondsai knn s sttsgg vlnak a lelkekben. E sttsg nmelyekben oly sr, hogy elnyel minden eszmnyt s elnyeli m a g t a hitet. E n n e k megvilgtsra nem filozoflok, h a n e m kzlk egy levelet, melyet egy anonim hlgytl v e t t e m . A levl gy s z l : Uram, n ma lelkileg ki vagyok dobva az rbe, a rettenetes, stt, vigasztalan semmibe. Az n lelkemnek nincs szrnya, hogy onnan elrpljn, a k r fljebb, ahol t a l n tallna vala mit, a k r lejjebb, hogy megint valami talajflt rezne lbai alatt, valamit, a m i t elbb rzett. De a semmi, az r, az bor zaszt s trhetetlen, s nem j o t t lennem. n ott abban az rben pen csak gondolkozni t u d o k s azt j o b b a n m i n t elbb s e gondolkozsom rvn m a azt tallom, hogy letem legnagyobb tvedse volt hitem az erklcsi vilgrendben. S ez a hitem megvolt. H o g y a n kerltem hozz, milyen rettenetes kzdelmek ltal s rn, az mell kes, de megvolt. Azrt vagyok ma gy ktsgbeesve. gy

A VALLSOSSG J E L E N T K E Z S E I

209

j r t a m , mint ahogy jr anyagilag a gazdag ember llambukskor. Az n lelkemben is devalvldott minden rtk, s i t t llok most egy csom szennyes bankval, amire r v a n n a k ugyan rva megnyugtat dolgok, de amelyekben m r nem hiszek, a m i t bevltani nem lehet, amivel nem tudok mit kezdeni, s amitl undorodom. Mirt nem gyjtttem aranyat, mondhatja az most megvolna . . . Uram, tudja, hogy az letnek nevezett v s r b a n nem forog sok arany. A r a n y o m h t nem volt, de hittem, hogy azrt van mgis rtkem, hittem, hogy az arany o t t v a n a b a n k pincjben. S az, hogy nem ltom, nem baj ; azrt az mgis ott van, s pen azrt a papr is j. U r a m , szent volt elttem a haza fogalma. Szerettem ezt a fldet, melyre ezer v eltt jttek seim. Ma? n nem t u d o m , hol nem lennk szvesebben, csak nem itthon, csak nem itt, ebben a nekivadult vilgban ! Ma g y rzem : h a a haza okozza az ilyen borzalmakat, akkor nekem nem kell haza. T u d o m , hogy az szaki ember ms, mint a dli, t u d o m , hogy a latin np ms, m i n t a s z l v ; j a j , t u d o m , nagyon t u dom ; n mindezt t u d o m , amivel vdeni s szksgkpeninek deklarlni szoktk ezeket a frtelmeket; de ezzel a tnyll son nem vltoztatnak. Gondolom ugyanis, hogy elvben ezek a dolgok gy is el v a n n a k m r intzve, de mit hasznl az elv, h a ily rettenetes a valsg? I Egyszer Prizsban, nem t u d o m , mifle klastromban kezembe n y o m t a k egy kis katekizmust taln csak nyolc oldala volt, de azon a pr lapon o t t volt a vilg minden blcsesge, aminek a t a r t a l m t a tlttollam egyszeri megtltsvel le t u d n m rni ma is. S azt, ami o t t volt, pgy elfogadhatja vr- s fajklnbsg dacra egy eszkim, mint ahogy elfogadhatja egy kongnger, Poincar pgy, mint P e t r felsge, vagy Vilmos csszr! Tbbet, egyebet annl gysem rtak, pedig tintatengereket r t a k mr, s nem fognak rni klnbet sem ; s mit rtnk el mindezzel? Azt, hogy keresztny emberek marokszm dobnak kivjt emberszemeket egymsnak arcba, azt, hogy t vagy t u d o m is n h n y nemzet szne-java hason fekszik htszmra vizes, fagyos, sros rkokban s lesi a msikat, hogy lelhesse, azt, hogy ezerszm csorognak elkpzelhetlenl agyonszennye zett plyaudvarokon az asszonyok s napokon t, st hetekig lnek egy padon, s lesik azt a szerencstlen, riadt nzs, elcsigzott ember-barmot, akit egyik vagy msik harctrrl armhaszllt kocsin visznek a msikra, aki az frjk,

270

PROHSZKA OTTOKR

apjuk vagy testvrk. Hol v a n i t t a k u l t r a s az emberhez mlt rzs? Azt mondjk tn, hogy azutn majd jobb lesz minden? H t hogy a csudba ne lenne j o b b a n ? Elpuszttanak egy csom embert, t e h t kevesebben lesznek a vilgon ; ter mszetes, hogy egyre-egyrc j ideig t b b fog j u t n i minden bl, ami fldi rtk : arany, asszony, kenyr 1 De csakis ebben, csakis ily rtelemben lesz jobb vilg, s mit hasznl ez? Hiszen gy volt ez m r akkor is, mikor a troglodita agyoncsapta azt a msik trogloditt, amelyik az mogyorrkhoz k e z d e t t jrni mogyort enni. Agyoncsapta t o u t simplement I s az asszo nyt, ha kellett neki, magval vitte, ha pedig nem kellett neki, azt is agyoncsapta, s akkor a z t n o t t volt a barlangj ban, meg a barlangja krl is a hbor utni rvendetes fllendls minden teren, s rvendett neki a gyztes troglo dita egsz addig, mg eljtt megint egy m s troglodita, s elkezdte enni a mogyort s a k k o r megint harc volt, s v a g y az egyik vagy a msik ott h a g y t a a fogt. H t hol lssak n mindebben valami megnyugtatt, valami szpet, valamit, a m i t vilgos fejjel haladsnak m o n d h a t n k ? ! Az m r csak nem halads, hogy replni t u d u n k , mikor odafnn n e m j u t esznkbe semmi egyb, mint a m i t m r i t t lenn t u d t u n k 1 Az nem elny, hogy mi o t t r p k d n k a felhk kztt, mikor a lelknk a srban fetreng. S az bizony ott fetreng, s n nem ltom, hogy a mi lelknk msmilyen, mint az a troglodit. Hiszen a sajt klykt t a l n az sem b n t o t t a , s az is megeshe t e t t , hogy bkben lt a szomszdjval, ha az trtnetesen nem szerette a mogyort. Uram, az n letemben m r vgignzhettem egy egsz csom tallmnyt, s azt hittem, hogy a lelkiek tern is hala dunk s t b b e t rnk, m i n t elbb, s hogy jobbak, knyrlete sebbek s igazsgosabbak v a g y u n k ; s me, most r n k s z a k a d t ez a legnagyobb hborja s kegyetlensge a vilgnak, hbor, amilyen mg nem volt, s amelyrl azt h i t t k , hogy ilyen m r nem is lehet. L t t a m elbb is nyomorsgot, hogyne l t t a m volna ! L t t a m kiuzsorzott millikat, robotban elnyomorodott gyermekeket, de erre azt m o n d t k : Egyszerre nem l e h e t ; a m a mgis csak jobb, m i n t a tegnap, s a holnap majd jobb lesz, mint a ma. S n elhittem s ezern elhittk, taln csak azrt, m e r t knyelmes volt neknk azt gy e l h i n n i ; elhittk s nyugodtan aludtunk, mg ezer s ezer asszony rossz vilg tsa, bzs szobban jjeleken t varrt, hogy nyomorult falat kenyert megkeresse . . . H a esznkbe j u t o t t mgis, h t

A VALLSOSSG J E L E N T K E Z S E I

271

megfordultunk a msik oldalunkra s azt m o n d t u k : egyszerre nem lehet. rk szgyennk, hogy ezt elhittk ! Vagy ostoba vagyok, aki nem ltok, v a g y gazember, aki ltni nem akarok, e k e t t kzl vlaszthatok. N e k n k nem lett volna szabad a jzan esznk s rz szvnk ellenre hinni azoknak, akik azt h a z u d t a k neknk, hogy egyszerre nem lehet. U r a m , nagyon boldogtalan vagyok 1 n nem t a r t o z o m azok kz, kiknek a lelke hborgst lecsillaptja, h a fel veszik a szp, fehr poln-ruht s valamely ispotlyban etetik az elnyomorodott szegny b a k t , a k r a fik-verebet; nem tartozom azok kz, kiknek a fjdalmn enyht, h a elmossk a kpcsszt s megvetik az gyat. Azt gondolhatja t e h t , hogy nagyon rrek, nincs dolgom s ez a bajom. Pedig dehogy ! Megteszem n mindazt, a m i t m a mindenki megtesz ; de mi haszna, engem ez nem elgt ki. Ugyanaz az rzsem v a n , m i n t h a flastromot ragasztank valakinek a falbra. Mit vl t o z t a t az a dolgon, hogy a flastrom kitn, s hogy nagy frad sggal s messzirl hoztam, s hogy gyesen r a g a s z t o t t a m fel? Az n bajom pen az, hogy n m a m r azt is t u d o m , hogy ez az egsz agyonmagasztalt trsadalmi akci : flastrom egy falabon. A levl vgt e l h a g y o m ; a csattanja p a falb koppa nsa. A keserg, nemeslelk asszonynak falb a trsadalmi akci, falb vagy mondjuk inkbb fa-szrny az esz m n y s fajank az ember h a ugyan nem rosszabb ; deszka, koporsdeszka, lc, csibe- s gimpli-kalitkalc, fa, sz-ette fa, iga s kaloda minden emberi intzmny, s ennek a sok fnak a szja az ktked, szkeptikus esze s msa m r nincs. Eszmnyi falbak, t e h t hazugsgok ; csillagai kialud t a k , lbai a l a t t zsombk s posvny, n t u d a t b a n pedig stt sg s ressg ijeszt. Csak esze m a r a d t meg s esznek fulnkja, mellyel elpusztthat mindent, de nem nmagt, m e r t n gyilkoss a szellem soha sem lehet. Annak lnie kell, let a sorsa. S hol m a r a d az Isten krdezhetjk az Isten? Ahol eszmny nincs, o t t nincs Isten ! Ahol nincs napsugr.Jott nincs n a p , legalbb nem rezni meg, hogy v a n . Igaz, hogy a szkepsis llspontja t a r t h a t a t l a n , m e r t ha a szkepsis a helyes filozfia, akkor h t a szkepsis az igazsg, s h a v a n valami igazsg, akkor m r v a n valami fnyessg s a n n a k nyomn a z u t n fel kell rnnk a nagy, a ragyog fnyessghez; de n csak r a k a r t a m m u t a t n i a megrendlt lelkeknek e sttsgre, mely elnyel minden eszmnyt s m i n den hitet, s mely oly nagy s k i m o n d h a t a t l a n szenvedst h o z rjuk a vilghbor rvn !

272

PROHSZKA OTTOKR

E kultrktsgbeesstl eltekintve a legtbb nehzsget a hv lelkekben a gondvisel Istenbe v e t e t t hit megrendlse tmasztja. Sokan botrnkoznak s krdik : hogyan lehetsges mindez? Hogyan engedheti meg mindezt az Isten? S valban, ha az Istent kisdedv bcsinak vagy j a t y u s n a k nzzk, h a az emberi k u l t r t pihen kerevetnek vagy p u h n blelt fszeknek tartjuk, s vgllomsnak, s nemcsak t m e n e t n e k hisszk, akkor pen az lesz a b a j , hogy a vallsossg szfr j t oly efemer rdekkrkbe lltjuk bele, melyek termszetk nl fogva relatvek s mulandk, s hogy ezt a krlmnyt nem gyerekes ideolginknak, h a n e m a gondvisels hibjnak tulajdontjuk. De h t a gondvisels perspektvit nem a gyermekszoba naivsga inspirlja, s h a a hit igazn naiv, akkor a sajt gyngesgnket s az Isten vgtelensgt is szmba kell vennie s sohasem hinnie azt, hogy gyzi a vg telen Isten gondolatait, h a n e m bznia kell benne, h a nem is ltja be azokat. A gondviselsrl sem lehet az a fogalmunk, hogy az megv minden bajtl s szenvedstl, h a n e m csak az, hogy minden baj s szenveds ellenre rvnyesti irgalmas, dvzt terveit. A gondvisels rk clok s nem az ember nek brt s pnzecskjt flt - izgalmai szerint v a n belltva. Hnyszor dlja szt ugyanaz a gondvisels a mi kultrnk macskazgos s egrszag alkotsait, hnyszor sznt bele a trsadalmi s gazdasgi elrendezkedsnek saltas rozmaring gyaiba a trtnelmi fordulatok h a t a l m a s gz ekivel ! A gondviselsbl a k k o r volna csfsg s karikatra, h a az ember zlse, szoksai s kedvtelsei szerint igazodnk ; ha vna minden kzdelemtl, s minden imnkra m o n d a n r az ment. Az embernek ms k e l l ; kell baj s kzdelem ; kell, hogy idnkint kihzzk lbai all a gyknyt s hogy jra s mskp tervezze s fejlessze s ptse k u l t r j t ! Ellen tt, tkzs, kzdelem kell mindenhov ; az kell a szellemi, a gazdasgi, a trsadalmi vilgba. A pesszimizmust az az optimizmus fogja legyzni, mely a rosszban is a jnak eszkzt ltja, amely alzattal ki t u d trni a trfoglal jobbnak s jnak tjbl, s be tudja vallani, hogy minden, ami l, a legjobb a k a r a t mellett is megregszik, elavul s megfakul, s j, ha meghal s eltemetik. V a n ebben a lelkletben sok lemonds, s lehet azt pesszimista hangulatok kal is tarktani, de azrt a gykere mgis csak a nagy hit s a nagy bizalom, hogy a j gyz, hogy gyz a rosszban is s hogy minden a jt szolglja. A vallsos llek erre a flnyes, szel lemi magaslatra kzdi fl m a g t nehzsgeken, rthetetlen-

A VALLSOSSG J E L E N T K E Z S E I

273

sgeken s ellentmondsokon t. Lassan-lassan meggyzdik arrl, s ami a f, megnyugszik a b b a n , hogy a hallnak is mily csods, isteni misszija v a n a vilgon, nemcsak a b b a n az rte lemben, hogy elspri azt, ami avult s letkptelen, hanem fleg abban, hogy a haladsnak, a fejldsnek s az let j alakulsainak n y i t t r t . Az let l e t r i k ; az emberek srnak, a hall meg az j let ntit ftyli. Az a hit, mely tagadsa a kzdelemnek s megvsa az embernek a rossztl, a kntl s szenvedstl, bizonyra b a b o n a s nem az Isten gondolata. Ezzel nem a z t mondom, hogy a hbort Isten akarja, s mg a z t sem lltom, a m i t De Maistre, hogy a hbor az isteni vilgkormnyzsnak s gondviselsnek kln clba v e t t tnye zje, mely mindig lesz, mg a vilg fnnll; s mindezt azrt n e m fogadom el, m e r t msrszt mgis csak a z t kell m o n d a nom, hogy a fejlds mely pedig az Isten gondolata m i n d e n t t h t t r b e akarja szortani az irracionlis s sztns elemet s az e m b e r t rr akarja tenni a vilgon rtelme s ernye szerint. T n y azonban, hogy e haladshoz s fejldshez is tkzs s harc kell, s'hogy az ernyt is a kell magaslaton a fegyelem s kzdelem t e m p e r a m e n t u m a t a r t j a fnn. Valami vgleges bkrl, valami ltalnos jltrl s boldogsgrl t e h t i t t a fldn nem lmodhatunk, m e r t wo Knige bauen, d a chzen die K a r r n e r ; ez a fejlds vilga, mely Isten gon dolatai szerint pl, mi meg csak kubikusai s taligsai va g y u n k ; h t ugyan vgre is mirl s mivel lmodjunk? I E z a hangulat ugyancsak nem kultrmmor, nem a vilg fltti uralom n t u d a t a , de msrszt nem is pesszimiz mus, h a n e m inkbb relis, jzan rzlet, mely tulajdonkpen igazi, mly vallsossgra vezet. Meglaztja ugyanis bennnk a vilghoz val ragaszkodsunkat, lehti sokban kultrremnyeinket s bizalmatlann tesz a haladsnak kzel jv ben bekvetkez gyzelme irnt. Nagy szenvedsek kor szakaiban az emberek mindig el szoktak fordulni a vilgtl, mely oly kegyetlenl idegenszeren viselkedik velk szemben s trzik Szent Plnak azt a s z a v t : Nincs i t t m a r a d a n d vrosunk, h a n e m a jvendt keressk (Zsid. 13,14). Kzelebb lp rzseikhez Donnoso Corteznek az a felfogsa is, hogy a vilgon az ernynek s jsgnak mindig kereszt lesz a sorsa, hogy az erklcsnek csak erklcsi lehet a gyzelme, m e r t min den msfle gyzelem nem illik hozz, s hogy az erklcsi gy zelem p a kereszt t r a g i k u m b a n villan ki s m u t a t k o z i k be szembetnen. Mindez azonban nem tagadsa az erklcsi rendnek, hanem sajtsgos, s gondolom, igaz belltsa. Az
Prohszka : K o r u n k lelke. 18

274

PROHSZKA OTTOKR

erklcsi vilgrend nem a b b a n ll, hogy a rossz ne legyen nagy hatalom a vilgon, nem a b b a n ll, hogy ne szenvedjnk s ne trjn ssze a hbor kalapcsa, hanem abban, hogy a lelket flnyessgre segtse, s hogy a llek a vilgot a maga erklcsi erivel s rtkeivel legyzze. Abban ll az erklcsi rend, hogy a j t rendletlenl s kvetkezetesen gyakoroljuk, s hogy a szinthezist benssg s kls tevkenysg kzt, esz mny s valsg kzt, egyni fggetlensg s ldozatos oda ads kzt sikeresen megteremtsk. S ezt a szinthezist, ezt a harmnit azok teremtik meg leginkbb, kik sajt llapotu k a t i t t a fldn befejezettnek nem nzik, kik a rosszat elvise lik s a j o b b a t vrjk, kik Istent nmaguknl vgtelenl nagyobbnak tartjk, s azrt sem a j t nem t a r t j k szabadal m u k n a k , sem nem botrnkoznak az Isten ltogatsain. Ezek azutn szenvedsek s megprbltatsok kzt sem j r n a k falbakon, h a n e m szrnyakon s azok kz t a r t o z n a k , kik legyztk a vilgot. Vlemnyem szerint ez a legmveltebb s legmlyebb lelkek vallsossga. Minl mveltebb ugyanis valaki, annl vilgosabban ltja a vilg s az let korltolt s relatv mivoltt s hogy az emberi sz csak olyan, m i n t a gyertyavilg, mellyel keznkben egy b e l t h a t a t l a n nagy vros u t c i t s hzait jrjuk s vilgtunk m a g u n k n a k , de e vilgtst rnyk s homly s egyoldal fnnyel s sttsggel jtsz megltsok krnykezik. T b b e vilgtsnl a homly, mint a fny ! p ezrt nem fogadja el relatv s szubjektv benyomsait s rzseit a valsg mrtknek, s h a borul is r idnkint ho mly s sttsg, st rthetetlensg is, azrt nem ktelkedik a valsgban, sem a valsg nagy elveiben, pldul a clokban s azok valsulsban, t e h t a jsgban sem, s tudja azt is, hogy az sttsgei fltt az rk rtelmisg napja ragyog. Azonban a legkivlbb jellege az ilyen lelkletnek az, hogy az erklcsi rendet nem azonostja sem a vilg folysval, sem az ember eslyeivel, melyek t a fizikai vagy jogi rend ben rhetik, hanem vilgflnyes magassgba emelkedik eszmnyeivel, s az erklcsi rendet az erklcs szfrjba lltja bele. Nem teszi azt fggv sem fldrengstl, sem szikla omlstl, sem hbortl, sem veresgtl. Els tekintetre ennl termszetesebb s szszerbb llsfoglals el sem kp zelhet ; mert hiszen mindent a* maga helyre kell tenni, a fizikt a fizikba, az erklcst az erklcsi szfrba ; a gyakor latban azonban az ember nem gy tesz, st ellenkezleg tesz s sszezavarja a fizikt a morlissal, vagy legalbb is azt

A VALLSOSSG J E L E N T K E Z S E I

275

akarja, hogy a fizis az ethosz szerint igazodjk. A gondvisels elleni nehzsgeink is fleg innen szrmaznak. B o t r n k o z u n k , hogy a j ember s z e n v e d h e t ; nem rtjk, hogy valaki a legszentebbrt kzdhet s mgis elbukhatik, hogy gld, gonosz a k a r a t alval kapzsisggal egyms ellen tzelheti a npeket, hogy eszkzv teheti a technikt, a pnzt s meg foszthatja szabadsguktl s haladsuk feltteleitl a npeket, s azt erstgetjk m a g u n k b a n s hirdetjk sajtnkban s knyveinkben, hogy az igazsgnak s jsgnak okvetlenl gyzni kell. Legnagyobb nmet lapunkban olvastuk a minap : Wenn ein solches Streben (az entente trekvsei) Erfolg haben knnte, so wre es u m die ethische Grundlage der Menschheitsentwicklung g e s c h e h e n ; die Geschichte wre zur Dienstmagd des Zarenwahnsinns herabgewrdigt und das R e c h t nicht mehr eine Gttergabe, die Menschenhand nicht ohne Frevel antasten darf. Ez nem a trtnelem t a n sga. A jogot nagyon is le lehet trnie az erszaknak, s a leg felsgesebb erklcs p a vrtansgban ragyog fel. Ahogyan v a n n a k vrtank, gy v a n n a k vrtan-nemzetek, s ahogy azok gyztek, gy gyznek ezek i s ; st ez utbbiak mg a trtneti rendben is gyzhetnek, ha k i t a r t a n a k s ha gyzik erllyel, s ha ki brjk vrni a jog s erklcs trtneti trfogla lst. Az bizonyos, hogy cri nkny s czri rletek ellenre az emberi fejlds alapja s hordozja mgis csak az ethika, s hogy minden elnyoms s igazsgtalansg dacra a jog s az igazsg a trtnelem isteni jellegei; de ezeket nem szabad a p a t k k s a s a r k a n t y k krnykn keresni. Azok magasab ban llnak ; m e r t lent a srban, a szenvedlyek tkzsben, a b o m b k robbansban nincs ethika. Hiszen eszthtikt sem keresnk a piszokban, s a gorilla-arcon sem villan meg mg ethosz v a g y szpsg. T e h t m i n d e n t a maga helyn ! Fljebb, fljebb, ez a jelsz ; mg nem v a g y t o k emberek ; mg a stt sg s a b n uralkodik rajtatok. Vegyk ez intst komolyan, vegyk nneplyesen ! Ne perorljunk a n n y i t jogrl, hala dsrl s kultrrl, ne mondjuk, hogy gyz a jog, m e r t kln ben vge az erklcsi r e n d n e k ; h a n e m emelkedjnk elszr is magunk, s emeljnk fl minl tbbeket is az erklcsi rend magaslatra, a jog s erklcs sznvonalra ; ezekben a znk b a n mindenesetre gyz a jog s rvnyesl majd az erklcsi rend! E t t l a magaslattl azonban mg nagyon messze va gyunk, s azrt az igazi, mly vallsossg mit einem gewis sen Einschlag von Weltflucht befel lesz fordtva, s orszgt
18*

276

PROHSZKA OTTOKR

o t t keresi s ott tallja is meg. Sajt hitben s Istennel val egyeslsben s nemes, gyakorlati szeretetben tallja fl bkjt s rvnyeslst. Bekesseg a fldn a j a k a r a t embereknek, mondja az evanglium, s nem mondja, hogy a j a k a r a t nemzeteknek. Ilyenek mg nincsenek, mondjuk, mg nem lehetnek. L t o m a trtnelembl, hogy mennyi nemtelen s erszakos rzs s rdek intzi a npek sorst. Mily ragaszkodsok a hatalomhoz, mily rmnyok msok leigzsra s fejldsk megakasztsra, mily lelkiismeretlen erszak s nzs ijesztenek ott 1 Mennyire nem-emberi, milyen pldul szorgalom, trekvs, tisztessg, h a n e m llatias erk versengsre van bzva a sorsuk. Mindaz, a m i t eurpai- vagy vilg-egyenslynak, balance of pover-nak hvnak, nem jogra s erklcsre, nem bels derekassgra t maszkodik, h a n e m ggre, elfogultsgra, ntelt, faji ignyekre, s ezekrt kszek a vilgot a knok s knnyek tengerbe mer teni ! Elsttl i t t minden belts s minden gondolat az erklcsi rendre, a vilgintzs erklcsi alapjaira s cljaira ; i t t az ember tisztra az llati lt porondjn ll s szertenz, hogy kit t h e t n e le. E vilg- s sztnkavarodsban sztszakadnak a legszellemibb s legflnyesebb ktelkek is. K i h i t t e volna ugyanis lehetsgesnek, hogy tudomnyos akadmik trlik a klfldi tagok neveit, azrt, m e r t e tagok az ellensg faj bl valk? Ki hitte volna, hogy a prizsi Fldrajzi-trsulat megfosztja Swen Hedint a tagsgtl nemzeti szimpthii m i a t t ? ! Csodlattal szemlltk, hogy a nemzetek kivlsgai nyilt levelekben szv t e t t k nem annyira az ellenfl llt lagos kegyetlensgeit, m i n t inkbb sajt nemzeti bornirtsguk a t . Hrneves tudsok nemzeti dhe lekoppintotta a t u d o m n y g gyertyit, s fny s vilgossg helyett fojt bz s faggy fstje szllt szt az akadmik monumentlis gyertyatartirl. E tapasztalatokbl lesz a vallsos kedlyekben s gondo lom, tlag minden finom rzs emberben egy bizonyos neme a vilgtl val elfordulsnak s az nmagba val trsnek. E z t nem pesszimizmusnak, hanem pozitv s nagyban llt, erklcsi s eszmnyi irnyzatnak kell nznnk. A lleknek ugyanis ki kell nnie a nemzeti, faji, politikai s gazdasgi tkzsekbl, ki kell nnie a vilgbl, hogy a maga sajtos sgban s nemes formjban kijegecedhessk. O t t lenn, a faji s gazdasgi szfrban, a vr s az sztn khoszban nincs e jegecedshez val vilgossg s nyugalom. Az eszmnyeknek, az igaznak, jnak s szpnek nincs hbortatlan helyzete a

A VALLSOSSG J E L E N T K E Z S E I

277

kznapi let tjkn. Abban a kavarg, anyagi vilgban nem brja kifejezsre hozni a maga kpleteit; mindig zavarja valami. Pldul a szpsg itt a fldn romland, sok rtsgot rejt organizmusokban fejezi ki magt, s azt is csak gy valahogy, amennyire az anyag elviseli. Oktalan s cinikus el jrs volna a szpsget ezrt a rtsgrt s romlsrt tagadni, s ellenkezleg jl jrnak el azok, kik a r t a t ignorljk, hogy a szpsget lvezzk. De a reflektl sz mindenesetre szre veszi e krlmnyt, s azt fogja mondani, hogy megvan ugyan a szpsg, de tkletlen a kifejezse s nem br az anyaggal. Annl inkbb kveteli azutn, hogy e nlklzhetlen elemnek legyen feljebb egy neki val relis-idelis vilga, ahol rvnye slhet. gy vagyunk h t a mi egsz eszmnyisgnkkel s els sorban vallsossgunkkal is. Megvannak bennnk gykerei s kikezdsei, s azok a lelknk legmlyebb feneketlensgbe vannak beleeresztve. A nagy megrendlsek, amilyen ez a hbor, visszahatnak lelknkre s flkavarjk rzseit s meg megindtjk a vallsossg fakadst is. Ez az erklcsi s-eszmnyi let sokfle formban jelentkezik, s v a n n a k lendletei s vannak megzavarodsai i s ; ami azonban leginkbb jellemzi, az az a gazdag eszmnyi tartalom s az a kiirthatatlan kny szer a valbb s a tbb realizlsra, az az a folytonos gravi tci az emberisgnek magasabb znja, az emberhez mlt Standard of life fel. Abban az irnyban kell keresnnk bizonyra a jobb emberisg v i l g t . . . az Isten orszgt, s me a vallsossg tnyleg arrafel terel minket.

A hbor botrnykve.
(1915)
30

Nehz szvnk van a hborra s megshajtjuk lelknk mlybl a bkt. K i is merne gyvdjnek felcsapni, mikor annyi szomorsg j r nyomban, mikor csupa feketesg s gyszftyol ijeszt krlttnk, mikor a sttsgbl annyi halavny arc vilgt felnk, s ha valahol meg-megcsillan egy fnyessg, nem egyb az, mint zvegyek, rvk s szlk sze mben megcsillan knnycsepp. K i mern mindezt a sok vesz tesget s b n a t o t gy egybefzni az Isten irgalmas s kny rletes valsgval, hogy azt mondan : ezt az Isten akarja... gy b n t e t m i n k e t . . . ez az haragja . . . gy tp s t a p o s lelket s szvet. E b b e n a fogalmazsban a gondviselsbl nagy ksrtet lonne s a szenved r v k s a gyszol zvegyek szinte sszerezzennnek s aggdva k r d e z n k : H t ilyen az Isten?! Ily rettenetes az haragjnak indulatja? Ily knok ban telik-e rme, s harcmezk-e az oltrai, hogy rluk szlljon fel az emberi hekatombk ldozati illata? E g y rmai csszr, a n n a k a dekadens imperiumnak egy fenevadja, azt m o n d t a ugyan az egyik harctren, hogy ennek a vrnek rzsaillata v a n ; de h t ez az imprium nem volt az Isten orszga, s az impertorokrl jobb hallgatni, mikor emberek rl a k a r u n k beszlni. Vrrzskrl beszlnek ugyan m a is a kltk, de h t ez a kltszet hallucinci : rlet, mely rzsnak nevezi azt, ami seb s kn s bz ! D e ez az remnek s ennek a rettenetes trtnsnek csak egyik oldala ; van a n n a k msik oldala is. Igaz, hogy a hbor kn s kzdelem az egyesnek, de m i n t nemzeti s trsadalmi erfeszts [a betrs] nemcsak kn az, hanem a halads s fejlds felttele s j vilgok nyitnya. K n b a n s vajdsban szletik meg az j, s minden jvendsg voltakp ellensge a jelennek s a mltnak. Ellentt, tkzs, kzdelem kell mindenhov, az kell a szellemi, gazdasgi s a trsadalmi vilgba is. Hogy csak egyet mondjak, mily risi, st, mond h a t n m , isteni misszija van a hallnak a v i l g b a n ; tr,

A HBOR BOTRNYKVE

279

pusztt, l az is ; de mi volna nlkle?! A vilg halad-prti, t e h t egyszersmind hall-prti, s m i n t ilyen, folyton t e m e t nemcsak embereket, de ideolgikat, nzeteket s rzseket i s ; t e m e t i azt az emberi, csinlt vilgot s az let angyala tapsol neki s allelujt nekel hozz. Hogy a z u t n a hall prtiak sokszor olyasmit is el a k a r n a k temetni, a m i t el temetni sem nem szabad, sem nem lehet, az igaz ; de az nem nagy b a j , m e r t ami igazn leters, azt h a le is trik seprik kel, jra kihajt, s ha el is temetik, ismt feltmad s t a n s g o t tesz a vilgtrtnelem szne eltt arrl, hogy a hall, ha h a t a lom is, mgsem r, h a n e m szolga, s hogy e fekete szolga a fnyes, fehr letet szolglja. Annyi t e h t bizonyos, hogy a harcnak s h b o r n a k is az Isten terveiben nagy szerepe v a n , s h a ellentmond is rzseink nek, abbl nem kvetkezik, hogy nem szolglja a gondvisels rdekeit. S valban a trtnelem tanskodik rla, hogy azt a bkt, mely egyltalban a kzdelmek t a g a d s a lenne s mely minden bajtl s kntl megvn a lelket, n e m lehet az emberisg stlszer berendezkedsnek tekinteni. H i b a , a kzd ember lesz mindig a t b b e t r ember, a knyszer helyzetek nyomsa a l a t t szkik fel a magasba a llek, s ugyan csak a rossz ellen reagl lelkleten fejlenek ki a jellem, a btorsg s nmegbecsls'rtkei! A halads s fejlds vgett kellenek az tkzsek s a harcok, a vilglendlet vgett kellenek a nemzetisgi s faji ellenttek, a jobb trsadalmi llapotok kialakulsa vgett kellenek az rdek- s rzstkzsek, melyekben annyi r o b b a n t er v a n lektve. E robbansok fjnak ugyan, hiszen eleven testekbe s lel kekbe szaktanak bele s e b e k e t ; de nem r o b b a n t a n a k - e azok u g y a n a k k o r trhetetlen t r s a d a l m i s gazdasgi llapotokat, nem r o b b a n t a n a k - e szt macskazgos vilgot, mely tele v a n dohhal s egrszaggal, tele kloakktl t i t a t o t t , saltromos lebjokkal, melyekben emberek laknak, de nem gy m i n t kiknek otthonuk, hanem m i n t kiknek csak b r t n k a vilg?! H t bizony az a megvnhedt, szenvedssel teltett vilg n e m lehet az ember o t t h o n a s mg kevsbb lehet az Isten rme. Csoda-e ht, ha letri?! E z t a letrst sokszor megismtli a t r t n e t folysa. Kell megismtelnie azt. Az ember ugyanis nagyon knnyen beleavul intzmnyeibe, felfogsaiba s szoksaiba ; megmere vl b e n n k s let s frissesg helyet kedvetlensg s hall lesz a t e m p e r a m e n t u m a . H o l t gondolatok, holt rzsek, holt k p zetek tltik el lelkt. Senki sem gylli ezt a lelki vnsget

280

PROHSZKA OTTOKR

jobban, mint a Szentllek, s azrt nevezi a szentrsban ezt a dohos, egrszag vilgot vetus fermentum-nak, a m i t rgi kovsznak s mg jobban a regiseg s az lettelensg kovsz nak)) fordthatunk. Ez az a kovsz, melytl megsavanyodik a kedly s elkedvetlenedik a llek. Valami olyan llekinfekcifle ez, melytl megmerevl az ember s alkalmatlan lesz fej ldsre, nvekvsre s tklyesblsre. Termszetes, hogy az evanglium, mely m i n d e n t t gyermeki lelkletet, lelki fris sesget s kszsget srget, vn csontokkal nem rokonszenvez ; neki mindig a fiatalsg jegyben ll lelklet kell. Ha nem lesztek olyanok, mint a kisdedek mondja a tagbaszakadt s a sok halszattl t n kiss rheumatikus apostoloknak is nem mentek be a mennyek-orszgba. Az Isten t u d t a , hogy hogyan kell higinikusn kezelni a l e l k e k e t ; h t gy, hogy meg ne vnhedjenek 1 Mivel pedig mgis vnlnek s folyton vnlnek, azrt t z e t szr rjuk s felszntja ket a szenveds ekjvel 1 A vetus fermentumnak)), a vltozatlansg- s maradisg nak a szelleme pensionopolist teremtene a fradt emberek szmra, melyben nem mozogna semmi, m e r t ott m r el kszltek mindennel. Gondolataikkal ott gy v a n n a k , mint b t o r a i k k a l ; azok is olyanok, m i n t az sdi karszkek, a fak tertk, a h o r p a d t gyrmk, a piszkos hzisapkk s a k i szolglt pipaszrak. De azrt mind megvan, s h a kltzkd nek is, akkor is ezt a r e t y e m u t y t magukkal cipelik. H t n e m volna j ezt mind t z r e dobni, s ugyancsak nem volna j a rgi, a v u l t gondolatokkal, rgi tvelyekkel, rgi b a b o nkkal, eltletekkel vgezni?I De ki tegye a z t ? Az ember, ki beleavasodott rzseibe s belefakult gondolatainak szrke sgbe? Gubbasztanak ugyan a nyugdjas lelkekben is gon dolatok, moccannak bennk is rzsek, de mivel e gondolatok egyszerek pedig azok, m e r t rdekldst nem keltenek azrt mind szrkk, mint a verebek, s mivel egyszntjak pedig azok, m e r t laposak azrt mind trpk, s mivel egyindtsak, azrt mind gyngk ; valamennyi vn, mg az is, mely m a fakadt, m e r t valamennyi kznapi. Az ilyen lelkek ben t e h t az lettelensg, a kzny s az unalom az r ! De az mg a kisebb b a j . Sokkal nagyobb baj az, hogy ez a lelki macskazg az letet rr tenni nem is e n g e d i ; m e r t h t ezek az reg gondolatok jrnak-kelnek, motoznak s h a n got adnak, kritizlnak s zsmbeskednek; nem szundiklnak a kcos karszkben, hanem ki-kinznek az ablakon s kajn szemmel irigykedve nzeldnek! Aki pteni, teremteni

A HBOR BOTRNYKVE

281

a k a r n a valamit, a n n a k azt mondjk : nem lehet, nincs hely, s klnben is a macskazgos vrost a mennyei Jeruzslem hez hasonlnak hiszik. Tetszik nekik a zegzugos utca, hol minden csendes; csak a vnsg khg benne. Hol is legyen i t t hely nagy mretekre, szells pletekre, felsges dmokra?! K i csinljon i t t helyet? Csak az csinlhat, ki a macskazgot szthnyja. De fogja ezt ember tenni, ki a macskazgban szletett, o t t nevelkedett, kinek az egrszag v a n az orrban, s ki azt mg illatnak is t a r t j a ? Nem, azt nem az ember teszi, legalbb is nem a lelki penzihoz hozzszokott s a macskazgban m a g n a k gyat v e t e t t ember I A trtnelem mutatja, hogy j vilghoz szen veds s kzdelem kell, s hogy az j vilgok szletse is, m i n t minden szlets, knos vajdssal j r 1 Az letmegjulsra szenvedsek s harcok adjk meg a lkst s az emberi llek szenvedsekben megtisztulva emelkedik csak ki a rgisg vackbl s keres j megoldst knz problminak. E r r e az esetben lesznk csak kpesek, ha a vilgalakuls lelke m i n t kn s szenveds zg vgig az emberisgen, s nyo m b a n a tisztt szenvedsnek a Szentllek j megltsokat s rzseket, j ellgyulsokat s felbuzdulsokat ad a h i v a t o t t lelkeknek. Ezek azutn l t n a k s tesznek, puszttanak s rom bolnak is, de csak azrt, hogy megint ptsenek. gy ltszik, m i n t h a ilyenkor servel gyulladnnak ki a hitnek rgi gon dolatai s m i n t h a az ers rzsek a szrkesg s lapossg peri frijbl az energik kzpontjba p a t t a n n n a k bele, hol vonz s teremt erkk v l n a k H t h a ezt a sok jt a hbor hozza renk, akkor mltn m o n d h a t j u k : sokba kerlt, de m e g r i ; megri, ha j szel lemi letre, h a hitetlensgbl hitre, kznybl lelkeslsre, bnbl szeretetre gerjednk. S ezt az eredmnyt el is fogjuk rni, h a szenvedseinkben nem rgztjk csak a trsfldet, hanem az j vilg energiit, s nagy hit s a lelkes, szocilis rzs aranyos magvait vesszk felszntott lelknkbe, ha nem m a r a d u n k csak a panasznl, hanem felemelkednk a megnyugvshoz, s h a nem gombolzunk be llig* abba, ami volt, hanem figyel kszsggel nzzk s vesszk azt, ami lesz. Istentl vesszk a bajt s hisszk, hogy a baj is az letet fej leszti bennnk. gy lesz lemonds, szkepszis s unalom helyett gondolatainkban megint fny, rzseinkben t z s szemeink ben parzs 1 A szenveds ltal megtisztult embert eltlti az let kedve, s mint ahogy a vz kemny s szraz szirtek kzt, gy fakad s szkik a vnhedt vilg feldlt romjai kzt a ki-

282

P R O H S Z K A OTTOKR

pusztthatatlan, a mindig megjul let eleme ; szkik, siklik s muzsikl. A hbor ki nem puszttja, hanem inkbb mg bsgesebben s kristlyosabban fakasztja. H a az Istennek tnyleg ily szndkai vannak a hbor val, akkor t n i k botrnkozsunk, lelohad lzadsunk, s al zatosan br, de bizalommal rebegjk, hogy t e h t szenved seinkkel s pusztulsunkkal is szolglhatjuk az szndkait s pthetjk ki az o r s z g t ; m r pedig azrt nem panasz kodni, hanem azt megllni, elviselni s meghllni illik. Ez nagy illendsg, nagy blcsesg s nagy hsiessg.

A hbor problmja.
(1915)
31

Szz v eltt letrt I. Napleon, aki a vilgot az addigi leg nagyobb hbor borzalmaiba sodorta b e l e ; az eszeveszett vr ontsra ^kvetkezett azutn a X I X . szzadnak nagy kulturlis munkja az^emberments s a kzjlt intzmnyeivel s oly trvnyhozssal, melyen megltszott, hogy a rideg jogllam ki a k a r kelni magbl s a szocilis rzs s a szocilis m u n k a llamv a k a r elvltozni; mg vgre a szzad utols vben 1899-ben, mg pedig a szzadvgi rzsk havban, mjusban, sszelt a hgai bkekonferencia. Suttner Berta brn, gy kezdi Die Haager Friedenskonferenz cm n a p l j t : Wien, 15. Mai 1899. Zur Statte, wo der Frieden geboren werden soll, s remnyteljes llekkel u t a z o t t el Hgba, hol a bknek szletnie kellett volna ! S me, tizenngy v mlva rlk, hogy a szegny brn ezt m r meg nem rte s szz vvel a napleoni harcok u t n r n k s z a k a d t az eddigi koroknak legnagyobb hborja, az eszeveszett, napleoni ldklsnek pokoli jubileuma. Egyes tnetekbl ltalnos kvetkeztetseket vonnunk ugyan nem lehet, de mgsem veszem senkinek sem rossz nven, ha a mostani vilghbornak, a bkekonferencia e rmsges karikatrjnak szemlletnl flvetdik eltte a krds, hogy haladtunk-e h t szz v ta az igazi nemes embersgessg irnyban? rtek-e el csak valamifle sikert az iskolk, a vilgkilltsok, a nemzetkzi rintkezs s b a r t kozs a nemzetek pacifikcijban s kzelebb hoztk-e ket egymshoz? Vagy nem inkbb azt bizonytjk-e a meghisult trekvsek, hogy a vilgbke gondolata is csak csillog illzi, s hogy a bkekonferencizs is csak olyan pszicholgiai ignye az embernek, melyet ki kell elgtenie az eszme ideig lenes kultuszval, hogy azutn ismt a hbor eszeveszett sge gzoljon vgig a vilgon s keserves n t u d a t r a hozza az embernek a vilgfejldsnek s a trtnelemnek az emberi rzssel b r ellenkez, de mgis nlklzhetetlen s folyton rvnyesl m o t v u m a i t ? !

284

PROHSZKA OTTOKR

Ez utbbi gondolat szinte rnk knyszerti magt. Van ugyanis a vilgfejldsben valami, ami egyltal b a n nem emberi elem, s p azrt fogalmainkkal s kateg rinkkal nem igen kezelhet. Vilg s ember valamikp ssze nem ill, st tkz fogalmak. z ember ugyanis nem fr be a trtnelembe, nem fr be az idbe s a vilgba, gyhogy minden igazi ember tulaj donkpen vilgflnyes; viszont azonban a fejlds s a trtnelem, mondjuk a vilg, nem fr az ember fejbe, az t e h t emberflnyes. Nem v a g y u n k mi urai a h e l y z e t n e k ; a crok, csszrok, kirlyok, elnkk, parlamentek, konferencik sem a z o k ; nem intzzk mi gy a fejldst hiszen nem ismerjk s nem ismerhetjk, hogy be t u d n k fogni az irracionlis rzseket, szimpthikat s gyllkdseket, az rzelmi s gazdasgi m o m e n t u m o k a t , ezeket a kiszmthatatlan h a t a l m a k a t , melyeknek tempja nem a trvny s nem a bet, amelyeknek pthosza nem az erny : h a n e m melyeket inkbb frikhoz kell hasonltanom, frikhoz, kik a j t a rossz ltal is szolgljk, s megbokroso d o t t lovakhoz, melyeken ugyan lnk, de melyeket meg nem lnk s melyeket nem mi kormnyzunk, hanem k visznek minket 1 ^Irracionlis hatalmak* . . . E z nekem most a legjellem zbb s a legtbbet mond sz, melynek illusztrlsai a harc terek, a tmegmszrlsok, az aknra kerlt vagy torpedk ltal flrobbantott, h a t v a n t milliba kerl hajk, a legyil kolt szzezrek, a kn s szenveds ksrtetei, a nyomorkok belthatatlan sora, az zvegyek s r v k nemzetkzi t m e g e i ! K i hozza mindezt az t k o t r n k ? K i veszi azt magra? Hol v a n az az rdgi lelkiismeret, amely a pokolrt felels merne lenni? S hol van az az igazsg, hol az a jog, mely ennyi al valsgot s kegyetlensget kvetelni vagy azt csak vdeni is merne? Beszlnek ugyan jogos s igazsgos h b o r k r l ; de erre csak azt m o n d h a t o m : hagyjtok el e cmkket s e k a t e grikat ; hagyjtok el az rtelmi foglalatokat, s nzzetek oda a harcterekre 1 Lehetsges-e az, hogy a jog s igazsg esz mnyi kereteibe beleljk az ltalnos gyilkols s ldkls, s van-e kze e tiszteletremlt fogalmaknak az embertelen kegyetlensghez? I Joggal s igazsggal m a g t a h b o r t sem magyarzni, sem enyhteni nem l e h e t ; mrcsak azrt sem, m e r t a jogos s igazsgos hbor poly kegyetlen s embertelen, m i n t a jogtalan, s egyformn vetkzteti k i az embert ember sgbl mind a k e t t . I t t nem a jog vagy a jogtalansg, hanem maga a hbor

A HBOR PROBLMJA

285

a problma s a botrnyk ; rajta botlik meg sz s rzs egy a r n t s krdezi, hogyan lehetsges az, hogy a kultrember s mg inkbb a krisztusi ember tltegye m a g t mindazon, amire t hit s szeretet, testvrisg s mveltsg, jsg s szpsg, erny s tkletessg klnben inspirlja? Hogyan lehetsges az, hogy szakt rzsekkel s eszmnyekkel s hogy belll nagylelkesen oly mozgalomba, mely irracionlis hatal m a k dntsre bzza legnagyobb kultrjavait? Hiszen az ilyen hborban az ember szinte megsznik kultrember lenni. Mikor a vilghbor belnkvg a maga kegyetlen knyakarmaival, gy v a g y u n k a kultrnkkal, m i n t fnt az orosz h a t r o n a szegny rutn a hzikjval; flgyjtjk, fstbe megy, leszakad, s rom lesz az otthon helyn. gy v a g y u n k most kultrnkkal, m i n t h a nem is volna, m i n t h a kikapcsoldnnk rzseinkkel s egy ltalnos erklcsisgi ex-lex s exkultra llapotba sllyednnk. Beszlnk ugyan akkor is haladsrl s humanizmusrl, amikor az er szak frija flrelki az tbl az eszmnyekrl, igazsgrl, jsgrl s ltalnos bkrl lmodozkat, m i n t h a csak n a p lop s szappanbuborkokat ereget gyerekek volnnak ; de ismerjk csak be, hogy tnyleg a hbor vrfrdjben leznak rlunk a kmlet s knyrlet emberi vonsai, m i n t ahogy sztznak a zporesben a paprvirgok, a paprkoszo rk, a paprlampinok. Bizony, akrcsak papr volna a kul t r a ; papr s sz s leveg s semmi 1 Fokozza a trtnelem ez rthetetlensgt mg az is, hogy ezt a puszttst s vandalizmust nem trk-tatr, nem mongol hordk vgzik, hanem emberek, kik k u l t r b a n nevelkedtek, kik imdkoznak, kiket frjeknek, desapknak, testvreknek hvnak, kik szeretik csaldjukat, s knnybelbbad a szemk, mikor virul kis lenykjuktl vagy fiacs kjuktl bcsznak. Nem rtjk ez e m b e r e k e t ; nem rtjk ez idegenszer vonst, azt a lappang rettenetessget, mely kiverdik rajtuk. Szinte ijesztenek; mint ahogy megijednk, midn j b a r t u n k karakterben egszen idegen, eddig nem ismert v o n s t vesznk szre. A z t gondoltuk, hogy ismerjk, s megnyugodtunk abban, hogy ilyen amilyen, s amilyennek szeretjk, de azutn meglepdve, st idegenkedve, vgre rmlten vesszk szre, hogy ms, hogy ez nem , s hogy mi eltvesztettk azt, akit brtunk. gy vagyunk t e h t a vilggal s a kultrval, m i n t valami angolnval, melyet farknl a k a r t u n k megfogni; kicsszik kezeinkbl. Azt gondoltuk, hogy emberi, hogy a

286

PROHSZKA OTTOKR

mienk, s most azt ltjuk, hogy nem emberi, hogy idegen s nem a mienk. Ijedezve, szinte rmlten ltom, hogy ez a vilg mily kevss az n vilgom, mint ahogy a m a d r rzi, hogy a vilg nem az vilga, mikor fszkt szthnyjk, s a herny is valami ilyesflt rez, mikor sszetapossk. Flijedek n a nem-emberinek rintstl mskor is. Flijedek, pldul mikor arcomba csap a mulandsg rjnak egy-egy h u l l m a ; mikor borzongva rzem, hogy hogyan megy el flttem az id, s j vilg alakul a rgi helyn, mely nem az n vilgom ; midn rzem, hogy a mulandsg hogyan fagyaszt meg szveket, s m i n t trli le a neveket nemcsak a telekknyvek lapjairl, hanem porfir-srkvekrl is, mint tolja el a hzakat, fldeket, orszghatrokat s trnokat, m i n t vltoztatja meg a szoksokat s az letet s mg a nyelvet is, gy hogy szz v mlva, ha visszajnnnk, mindegyikre rillenk a klt szava : szejjelnezett s nem lei honjt a hazaban. D e h t ilyen az emberi l e t ; ki van mrve, s csak egy darabig terjed. Csoda-e ht, hogy a kultrnk is nagyon emberi s relatv, s hogy csak egy darabig terjed? Egy darabig a mly sgbe, ameddig a kapa s a cskny r ; egy darabig a magas sgba, ameddig a harangsz, a villmhrt, no meg az aeropln elhat? ! Csoda-e ht, hogy ez a kultra a pszich mlysgeibe is csak egy darabig hatol be, csak egy darabig a nemzet rtegeibe s az emberisg tmegeibe is, ebbe a ren geteg moles-be? Csoda-e, hogy a kultra ezt az emberi vilgot is arnylag csak annyira foglalta le magnak, amenynyire lefoglalja a vzipk a mlysget, hogy tncoljon a tkrn, amennyire lefoglalja a sznyog a kezet vagy arcot, melyre rlt, hogy egy csepp vrt szvjon, ami neki let s rm? Akit ez az llts meglep, az nzzen csak egy kicsit ennek a mai vilgnak arcba, nzzen bele rettenetes, pusztt szenvedlyeibe ; az vegye szemgyre ezt az rthetetlensget, hogy elszr kegyetlenkedik, azutn pedig vrskeresztesk e d i k ; de fleg vizsglja azt a tancstalan s tehetetlen lelki llapotot, melybe a hbork vdelmezi belesodrdtak, kik okosan beszlni akarnak, s ugyanakkor rmlni s szgyenkezni knyszerlnek. A hbork vdelmezi megijednek nmaguktl s elm leteiktl, mihelyt a hbor kegyetlenkedsre komolyan reflek tlnak. Mindegyiknek megfagy a sz az ajkn, mihelyt az absztrakt fogalmakbl a valsgba ereszkedik. O t t a fogal mak vilgban nem csinlnak senkiben sem krt. Kifogs talan logikval megszvik a therit, azt, hogy mit mond az
v

A HBOR PROBLMJA

287

sz s mit kvetel a jog, s mire hatalmaz fl a kny szerllapot; elmondjk, hogy mennyi jt t e r m e t t a b r d s a kard, s hogy hogyan kell tzzel s vassal megdolgozni nemcsak kvet, ft, hanem embert s nemzeteket is tnyleg azonban a vil gos gondolatok mgtt o t t sttlik a hbork rlete s szszertlensge, s a sok olcs blcsesg hallatra vgre is nem t e h e t n k mst, m i n t hogy flshajtunk az r s s a l : Delicta quis intelligit? K i rti meg a bnt, a rosszat s a n y o m o r t ? K i rti meg azt, hogy mirt v a n annyi belle, s hogy mirt v a n lltlag az emberisgnek p erre a nagy megprbltatsra szksge, hogy tisztbban s nemesebben rezzen : hogy p e katasztrfk tjn induljon meg az idelizmus fel? 1 E z t bizony meg nem r t j k ; de hogy a hbork, m i n t egyltalban a nagy megprbltatsok azokat, akik magba trsre alkalmasak, Istenhez trtik, hogy az eszmnyek csillagait kigyjtjk s az emberi llekben a hsiessg, az ldo zatkszsg, az nzetlensg rzeteit keltik, az irnt nincs k t s g ; st azt m o n d a n m , hogy csak a rossz s a nemtelen elleni reakci flkeltsben ltom a hbor mlysges rtelmt. Amit rteni e rettenetes rthetetlensgben l e h e t , " a z vgre is az, hogy az ember szvvel-llekkel megshajtja azt a vilgot, melyben t b b igazsg, t b b jsg, t b b szpsg s szentsg lesz m i n t a jelenvalban, s hogy elszntan ki is indul e jobb s szebb vilgnak gy nmagban, m i n t embertrsaiban val kialaktsra. Vallsossgunk s erklcsssgnk, h i t n k s szeretetnk sztnz r. Eszmnyeinket meg nem t a g a d hatjuk. Kezdet ta v a n n a k azok az emberisg lelkbe oltva, s dacra a rgi barbrsgnak s a rgi s a modern sztnssg nek s durvalelksgnek, mgis csak meg-megmoccannak b e n n n k s ingerelnek s sztnznek, st ksztetnek, hogy szerintk alakuljunk. Benne v a n n a k azok a hbors emberi sgben is s szinte szerencstlenn teszik, mikor egyrszt n t u d a t r a bresztik az eszmnyisgnek, u g y a n a k k o r pedig r m u t a t n a k az eszmnyinek harcban s kegyetlensgben val lbbaltapossra. Ilyenkor azutn szgyenkeznk s fohsz kodunk s epekedve nznk m a g u n k kr, hogy mikor sikerl h t majd ezt az ellentmondssal s tagadssal, ezt az erszak kal s immoralitssal, no meg irracionlis elemekkel teltett vilgot Isten orszgv vltoztatnunk. Ehhez nagy hit s hossz m u n k a k e l l ; m e r t a vilg nem ksz, hanem kszl, s mi csak kubikusai meg taligsai vagyunk a nagy vilgpt nek, kik nem napfnynl, hanem az eszmnyek csillagfny nl dolgozunk. Ez a csillagfnyes lmpa nem vilgt r a n a g y

288

PROHSZKA OTTOKR

mre a maga egszben, s azrt azt gy ahogy van, vagyis i n k b b ahogy lesz, t nem tekinthetjk, s gyakran nem fr fejnkbe, hogy mirt van ez gy s nincs mskp ; de msrszt az a csillagfnyes lmpa s az vilgossga teljesen megr demli bizalmunkat, mert nem alszik ki soha ! N e k n k azt sgja a lelknk, hogy bzzunk eszmnyeink ben, m e r t vgre is semmi sem annyira a mienk, m i n t pen ezek, s semmi sem ll kzelebb hozznk, m i n t lelknk leg igazibb s legnemesebb eszmnyisge. Ez hz, ez v o n z ; job ban s ersebben vonz, m i n t a kls brdolatlan, b r kultrv g n a k nevezett vilg. Hiszen ez inkbb taszt. S ez a na gyobb vonzs hatroz illetsgnk fltt. A vilgmindensg ben is mi a n a p n a k s nem a Siriusnak v a g y u n k g y e r m e k e i ; m e r t jllehet a Sirius is vonz, de ez a vonzs nem rvnyesl het. m i pszichnk is inkbb az embernek, m i n t az llatnak vonzsi kzpontjba tartozik, s gy inkbb azokat a vonzal m a k a t kveti, melyek minket az j s jobb vilgnak idomt s r a ksztetnek. Ezek azok az rk s rgi vonzsok a folyton fabb s jobb vilgok megteremtsrel E vonzsokat kvetve katasztrfkon is tesve bzvst nznk a jvbe, m e r t t u d juk, hogy vgleg is nem irracionlis hatalom, hanem az esz m n y rvnyesl, v a vgs sz, mely a h b o r n a k s min den knnak s gytrelemnek problmjt gy oldja m e g : minden rossz a jt szolglja, de minden rosszat a tbb jval kell legyzni, a hbort is tbb, nemesebb embersggel! Hol t a r t u n k mg ettl? ! S egyltalban, sikerl-e ez majd valamikor? De ha lesz is hbor, mg a vilg ll, azrt mindig a jt fogfa szolglni.

A hvnek magatartsa a hborval szemben.


(1915)
32

A hbor nemcsak szrny, mely k i m o n d h a t a t l a n s le alz szenvedsekbe, h a n e m szfinx, mely knz s kptelen problmkba sodor m i n k e t ; problmkba, melyeket a val ls s a hbor, az erklcs s a hbor, a kultra s a hbori) s ms ily szembelltsok ellentmondsai v l t a n a k ki bel lnk. Mindezt azok rzik igazn s n is tlk t u d o m akik a h b o r t nem filozoflsbl, nem is az jsgokbl, h a n e m tapasztalatbl ismerik, azok, kik nemcsak gondol koznak s beszlnek s rnak rla, hanem akik tszenvedik azt s megrendlve az ott v e t t benyomsoktl, lelkk mlyben megzavarodnak elveik s eszmnyeik irnt. Ezek gy rzik magukat, m i n t h a betegek, slyos betegek volnnak, m i n t h a a lelkk volna hallra sebezve. Idegrendszerk meg van rendlve s nem brja el a benyomsokat. E benyomsok idnknt, m i n t kegyetlen t m a d s o k belehatolnak az esz mknek s a hitnek vilgba, s ott oly zavart idznek el, hogy a llek szinte elveszti lbai all a talajt s a vallsi s az erklcsi vilg mint nagy khosz kavarog benne. Ez a khosz is olyan, m i n t az svilg, t. i. kietlen s puszta s s t t ; de egyben mg kietlenebb, mint amilyen az volt, abban, hogy nem j r fltte az Isten lelke. Ez a lelki llapot kn s gytrelem, s egy ltalnos rosszullt, melyet betegsgnek s lelki haldoklsnak kell nz n n k s gy is gygykezelnnk, ha nem akarjuk, hogy a lelki hall boruljon rnk a nihilizmus s a szkepszis kpben. Tudom, hogy e lelkillapot szimptomi nagyon v l t o zatosak, s hogy az egyesek klnflekpen reaglnak a pusz tuls s a sttsg ez illetseire, aszerint, amint azt testi-lelki erejk s n t u d a t u k fegyelmezettsge s erklcsi energiik brjk s g y z i k ; azt is tudom, hogy nehz e benyomsokat s rzseket pontokba szedni s tzetes kifejezsre hozni, m i u t n az egyikben valami egszen mskp jelentkezhetik,
Prohszka : Korunk lelke. 19

290

PROHSZKA OTTOKR

m i n t a m s i k b a n ; mindazonltal lehet ltalnossgban a hitnek s a keresztny lelkiismeretnek a hborval szemben val elhelyezkedsrl szlnunk s rmutatnunk a felfogsnak s rzs nek azon formira, melyekkl igen sokaknl tallkozunk, melyek nek p ezrt tipikus, az embert s a lelket jellemz jelents gk van. E szempontbl a k a r o m most megtlni a hvnek, a vallsos embernek elhelyezkedst a hborval szemben. A hbor a maga irracionlis erszakval s letet s rt keket pusztt rtelmetlensgvel nagyobb knja a vallsos s erklcss embernek, m i n t a vallstalannak s erklcstelen nek. N a g y o b b azrt, m e r t a lelke r z k e n y e b b ; a z u t n azrt is, m e r t nehz problmkba sodorja, s nla oly rtkekbe gzol bele, amilyenekkel a hitetlen ember nem br. Igaz, hogy a vallsos embernek viszont nagy t m a s z a s vilg flnyes erforrsai v a n n a k a rossznak legyzsre; de ez a krlmny n e m v l t o z t a t m a g n a szenvedsen s a n n a k get s lzt voltn, mely pen a felvev kpessggel s az rzs finomsgval v a n egyenes viszonyban. Annak, ki a j Istenben, a mennyei. Atyban, a Gondvisel jsgban hisz, egszen sajtos, knz problmi vannak. Az Isten gyermekt, ki a hbor iszonyaival ll szemben, vigasztalja a hit, de gytri is, s e h i t krl neki oly fj gondolatai lehetnek, amilyeneket a hitetlen egyltalban meg n e m tapasztal, m i n t aki eltt az letnek egyltalban nincs ilyen transzcen dentlisn emberi s vallsos rtelme. A hv embernek sok fekete gondolata t m a d h a t , mely lelki egyenslyt vesz lyezteti, s h a a vilgban lev s rvnyesl rossz m s k o r is kemny di az Istenben hiv embernek, mennyivel nagyobb nehzsg az a n n a k az irracionlis ltnek ily nneplyes vilgra szl megnyilatkozsban, mikor rvnyek nyiladoznak meg k r t t n k s sok embernek lelke olyan, mint a fradt m a d r , mely n e m gyzi lendlettel s szrnnyal, hogy az rvnyen tjuthasson. I t t t e h t nagy letreakcira s rtelmes s ers belltsra v a n szksg, hogy helynket s egyenslyunkat megtalljuk s j eligaztst kapjunk, ha nem is sszes pro blmink megoldsra ki v r n ezt? de legalbb a nehz sgek s a knz gondolatok kzt is a j i r n y n a k s t n a k fllelsre s az azon val t o v b b haladsra. Az sz s a hit nem arra val, hogy mindent t u d j u n k s mindenbe bevilgt sunk, h a n e m arra, hogy az Istenhez, az rk, diadalmas jhoz, a t b b s a vgleges jhoz vezet u t a t megtalljuk. I t t is ismtelhetem, a m i t annyiszor kiemeltem, hogy az sz s a

A H V N E K MAGATARTSA

291

hit vilga is csak mcses, az is csak fklya, s kvetkezleg, hogy az nem arra val, hogy az jbl napvilgos n a p legyen, h a n e m arra, hogy az jben elvezessen. A nehzsgektl, a knz gondolatoktl knba s sttsgbe n e m temetkezhetnk, hanem azok fl kell emelkednnk. Vegezni i t t is b u t a sz, s lelki betegnek s szenvednek lenni szintn nem er, h a n e m legyzend tappe, melyen t e h t tl kell m a g u n k a t ten nnk. A vallsos llek sem llhat meg a knz p r o b l m k n l ; a hitnek fehr ruhja, melybe a llek ltzkdik, nem a Nessus-ing, mely csps csalnbl v a n fonva ; ily lelki lla potban senki sem t a r t j a ki. Arra v a n t e h t szksg, hogy a hitnek s az rtelmessgnek, t o v b b az ers letnek s az eszmnyisgnek sajtos reakciival szlljon skra a fekete sg, a kptelensg s a ktsgbeess hatalmai ellen, s hogy a sajt lelkbl emelje ki azt a m a g a t a r t s t , melyet el kell fog lalnia, hogy igazi keresztny legyen. Ez a m a g a t a r t s nem oly egyszer, hogy egy fogssal s egy kilpssel kialakthat legyen. Valamint ugyanis a birkz ember egymsutn ms-ms pzba ll, hogy ellen felnek tkarol s legyr fogsait kikerlje, gy llunk bele mi a renk szakad nehzsgek el lelknknek ms s ms indulatval s rzsvel, s nem gondoljuk, hogy azokat egy fle magatartssal legyzzk. A vallsossgnak is a hbor val szemben klnfle rzse s reakcija lesz, s csak ezek nek a reakciknak e g y m s u t n val kivltsval lehetsges a helyzet magaslatra j u t n u n k . Nevezetesen hromfle egymsutn kivltand reakcira, mondjuk, hrom egymsutni; fokra val kiemelkedsre lesz szksgnk, hogy a hbor borzalmaival szemben lelki egyen slyunkat visszanyerjk, illetleg azt megszilrdtsuk s biz tostsuk. Az els magatartsa a vallsos embernek az, hogy a hbor rettenetes ldozatai, vesztesgei s fortimi kzt flsikt a sza badt s segt Istenhez. Az esztelensg s kptelensg rvnyes hatalmval szemben pkhlnak, szalmaszlnak vagyis h t nagyon magnyos s gynge embernek rzi m a g t , akire rcsap az sszes emberi rtkek puszttsnak frgetege, a hbor. A vallsos ember a h b o r t rettenetes csapsnak s Isten-tletnek tartja s oly bajnak nzi, melyrt a felels sget senki el nem vllalja, sem kirly, sem csszr, sem kz trsasgi elnk, sem parlament, sem kancellr, h a n e m min denki a vilg szine eltt mossa a kezt s kijelenti hogy a vrontst nem akarta, azrt a felelssget el nem vl19*

292

PROHSZKA OTTOKR

lalja, hogy nem oka a legkisebb srlsnek, nem fakasz t] a egy knnynek, egy jajnak sem, mg kevsbb gyilkosa egyetlenegy embernek is, mennyivel kevsbb ezernek, szz ezernek, millinak, npeknek 1 Nem, nem, nem az oka ; h a n e m az a msik az o k a ; az, aki t m a d , aki jogot s igaz sgot t a p o s ; aki nemzeteket leigz, s szabad fejldsket gtolja ; igen, az a msik ; brki legyen, de mindig a msik. S gy beszl v a l a m e n n y i ; senki sem felels, senki sem akarja a hborrt a felelssget elvllalni; nem pedig azrt, mert azt az ember el nem birfa; azt csak az rdg teheti. A tudsok, kik hborrl rnak, de csak t i n t t s nem vrt ontanak, s hl' Istennek, csak papirost, de nem embert puszttanak, azok termszetesen msnak t u d j k be a hbo rt. Msnak, vagyis rtatlan, szemlytelen h a t a l m a k n a k , kiket azaz melyeket nem lehet felelssgre vonni, melyeknek sem vrk, sem szvk, sem rzsk nincs, s eze ket ((fejldsi trvenynek, biologiai szksgessgnek)), nemzetenergik expanzivitasanak, reg npek le-, fiatal npek felszllsnak)) neveznek ; de ezekkel nem lehet prbeszllani, ezeket nem lehet felelssgre vonni, ezek nmk s i n k b b popancok s mikulsok, m i n t valsgok ; de ismtlem aminek csontja, vre, aminek lelke s szve van, az mind elhrtja magtl a hbort, az mind antimilitarista. Militaristk a therik, nem a theoretikusok s az rdg. Igen, az rdg, a rossz, a bn ! Lehet-e lesebb eltlse a hbornak, lehet-e tkzbb s szikrzbb ellenkezs mindazzal a frtelemmel, melyet a ((hbor)) gyjtfogalma al az ideolgia s a megads rejt, m i n t az a felfogs, hogy a hbor a rosszbl, a bnbl, t e h t az egyedli Isten-ellenes hatalombl val?! Pedig mi ezt t a r t juk. A mi h b o r n k a t nem az Isten, a jsg, nem a szeretet s a llek indtja, hanem az, ami a vilgban Isten ellen emel kedik : a szemek kvnsga, a testnek kvnsga, az let kevlysge. Ezeket most mskp hvjk, de a dolog ugyanaz ; most czarizmusnak, crizmusnak, imperializmusnak, militarizmusnak, kapitalizmusnak fajgylletnek hvjk, de ez lmok s vgyak gykere vgre is a r o s s z ; megvalsulsuk tja is a rossz: hall, hullk, srok, krhzak, krgyak, pusz tuls, szenveds, enyszet, szgyen! Ismtlem, nem lehet nagyobb ellenttet kpzelni valls s hbor kzt, mint ha mondjuk, ahogy igazn mondjuk s hisszk s hirdetjk is, hogy a hbor a bnbl val, s hogy azrt van hbor, mert kevs az Isten bennnk 1

A H V N E K MAGATARTSA

293

Ez lvn a vallsos megtlse s jellemzse a hbor nak m i n t trtnsnek, elmaradhatlan, hogy az emberisg brmily szemlyes hsiessget s eszmnyisget s brmily ldozatkszsget s vrtani szeretetet fejtsen is ki h a d visels kzben, alapjban a lleknek legigazibb ha nem is mindenkiben megnyilatkoz rzsei szerint mlysge sen megrendlve s szrzskos alzattal ll bele a hbor eslyeibe. Hiszen rzi, hogy a bnbl val s bneinkrt sza kad rnk, s h a szmtalan rdekszlbl sztt ftyol takarja is a trtnst, de e szlak vgs elemzsben mind annak kezben futnak ssze, aki gyilkos kezdet ta. T e h t m e r t rszolgltunk, s mert ez a sok rossz, melyet a fejlds s finomods folyamn ki kell v e t n n k magunkbl, mrhetlenl, mg pedig vilgrobbant mrtkben, flgylemlett bennnk, azrt kell szenvednnk, azrt tr a gytrelem lza, azrt b n h d n k . Mindenkit ernket meghalad veszede lemnek rzete s flelme jr t, mellyel szemben ldozatnak rzi m a g t az is, aki a sz legnemesebb rtelmben hsiesen akar viselkedni, aki ksz kzdeni s ksz letrni is. A nemesen gondolkoz hitetlen is elitli a hbort, csak hogy m s ideolgival. is azt fogja mondani, hogy a hbor rossz, s hogy a rosszbl val, hogy faji elfogultsg, militarista rdekek, nyomaszt gazdasgi viszonyok, rmtelen let, uzsora s zsebmetszs nagyban s kicsinyben , azutn tmeglelkesls a harcias frzisok nyomban, s az elnyomott tmegek elgedetlensge, mely kaland, romantika, verekeds, kenyr s bor u t n vgyik, sztjk a harci szenvedlyeket. Mialatt azonban a hitetlen idealista szenved s knldik s lzad s szitkozdik a nagy, elkerlhetetlen knyszer a l a t t s kesereg a barbrsg fltt, melyen vltoztatni nem br : addig a hv ember, ki szintn szenved a bajok alatt, pen azrt, mert a szemlyes s gyzelmes Jban, Istenben hisz, a termszet legprimitvebb rzst kvetve sztnszeren is Isten hez kilt a szrny veszedelemben s nla keres oltalmat. Ez a kilts oly termszetes, mint a gyngesg. D e h t megvan a gyngesg, megvan t e h t a kilts is. Mskor is kiltunk Istenhez, m e r t ltalban rezzk fggsnket s gynges gnket, de most, mikor a gondatlansg kznapisgt az Isten-tlet rmsges nnepe vltja fl s megtapasztaltatja velnk, hogy minden perc egy hall s minden lps temets, akkor a legigazabb sztnszersg kerl fell, s az ember az nfnntarts sztnvel s szenvedlyvel az ers Istennl keres oltalmat. "Megsegt, megv az a j Isten ezt mondja

294

PROHSZKA OTTOKR

h a d b a vonul frjnek a hitves, ezt finak az desanya bzzl, i m d k o z z l ; n is imdkozom r t e d ; lehetetlen, hogy meg n e hallgasson. gy imdkozik a harcos is, gy eseng, fleg az elhagyatottsg, a magramarads vigasztalan perceiben, mikor teljes egszsgben br, mgis a hallt zleli, s mikor t sszes rtkeink pusztulsban a lt vigasztalan semmisge s rtktelensge krnykezi. Ez oltalmat keres vallsossg azonban a legalacsonyabb fokon ll, amennyiben az a vallsos lleknek legprimitvebb mondjuk gyermeki megnyilatkozsa, mellyel a gondol koz ember be nem rheti. A minket krnykez vilg kln ben is, de mindenekeltt a hbor kegyetlensgben s sz szer tlensgben, a vallsossgnak felsbb formjt srgeti, azltal, hogy problematikuss teszi azt a gyermeki bizalmat s nem gyermekdednek, hanem gyerekesnek m u t a t j a be azt a biztonsgot, hogy "imdkozzl, bzzl, Isten biztosan megv s megoltalmaz. Aki mindenron gy a k a r rezni, annak sze m e t kell hunynia a vilg s az let nagy tnyei s kegyetlen valsga eltt s nem szabad gondolkoznia. H a pedig gon dolkozik, akkor szre kell vennie, hogy gy imdkozik b a r t s ellensg; a szembenll frontokrl ugyanaz a kilts tr az gbe, s a lvszrkok mdkozi az ellensges imdkozk a t akarjk elpuszttani. Mind imdkozik s mind iparkodik, hogy a msiknak imja ne teljesedjk. H a az egyikt meg hallgatja az r, akkor a msikt hagyja e l p u s z t t a n i ; ha n lhetek, akkor a msik imdkoznak ajkn fagy meg ugyanaz az imdsg, mely az n lelkemet tlttte el a sza baduls vgyval s bizalmval. A hbors vallsossgnak ez az oltalomkeresse t e h t lehetetlensgeket s kptelen sgeket foglal magban s okvetlenl sztfolynk s valls talansgba s tagadsba csapna t, ha egy felsbb fokra emelkedni nem tudna, ahol az ellentteket s kptelensgeket legyzi s a diszharmnit harmniba mleszti t. Ez a felsbb fok tnyleg knlkozik is s a t b b igazsg s t b b valsg erejvel knyszerti r m a g t lelknkre. Az als fok infantilis, a felsbb fok a meglett hvnek, a kzd, relis embernek val. Az als fok a szv termszet a d t a vgyainak s az letszeretetnek vallsossga, melynek az let des, a tej, a vr des s az Isten is d e s a t y a ; de ez a vallsossg, p m e r t a vallsos rzsnek csak primitv s relatv megnyilatkozsa, azrt a z t n az ember az let prob lmi kzt lelki szksgletnek kielgtsre a vallsossg nak felsbb s teljesebb formjt keresi.

A H V N E K MAGATARTSA

295

Ezen a felsbb fokon a hiv ember a szenvedst s a hallt is Isten gondolatai al rendezi el, oly rtelemben, hogy ezekben s ezek ltal is rvnyeslni ltja a tbb s magasabb rendbeli jt s megvalsulni remli az Isten vilgtervt. A rossz azrt mgis, brhogyan nzzem is, rossz m a r a d , s brmily flnyesen rezzk is, azrt a rosszat, mely elkerlhetetlen sorsom, mgis csak nygm, s az nem az n vilgom s e l e m e m ; de i t t kez ddik a z u t n az n vallsos lelkem reakcija s munkja, melynl fogva n a rosszat nem mindenron elkerlni hiszen a vilgban kivltsgos helyet s u t a t nem ignyelhe tek , h a n e m lefogni s a t b b jnak szolglatban m i n t eszkzt szemllni s hasznlni akarom. A rosszat elkerlni a k a r n i nem isteni, t e h t nem is nemesen emberi a k a r s ; de igenis isteni s flnyesen emberi m a g a t a r t s a rossznak t u d a t o s s hsies elviselse a b b a n a t u d a t b a n , hogy ezltal b e n n n k magasabb rtkek kpzdnek. E szerint nem cso dlkozom, h a szenveds s vesztesg r s ha fjdalom s gysz borul lelkemre a hbor frtelmes vilgtrtnsben, m e r t ugyanakkor gy rzek s gy t u d o m , hogy e szenveds kze lebb hoz engem az igazi jhoz, s hogy ltala lelkemben a szellem vilga alakul ki nagy hitben s bizalomban, odaads ban, trelemben s k i t a r t s b a n . E z t o n eligazodsom igazabb, vilgnzetem relisabb s vallsossgom fejlettebb s nllbb s sszefoglalbb lesz. E b b e n a felfogsban s rzsben ugyanis az Isten s az isteni nemcsak a n n y i t jelent, m i n t des, j, kedves, h a n e m a n n y i t is m i n t nehz, kzdelmes, kemny s flsges. Az Atya kpe igaz t o v b b r a is, de m i n t minden emberi gondolat Istenrl, csak relatv rtk, mely a vilgfolysban nha h t t r b e lp, s elnk lp a Rex saeculorum immortalis, a Flseg, ki vilgokat intz nem emberi gondolatok szerint. E fel fogsban a vilg egyltalban nem emberi, ahogyan az Isten sem ember, hanem vgtelenl flsgesebb, t e h t ms. De jllehet m s s klnb m i n t n, s jllehet az gondolatai nem az ember gondolatai s az utai nem az ember tjai, azrt nekem a legbntbb ellenkezs esetben is hdolnom kell, akkor is, ha letrik bennem az ember s h a pusztul is krlttem az a nem isteni, vagyis az az emberi vilg, a k u l t r n a k vilga, melyet faj s vr, tr s id, t u d s s gazdasgi helyzet hordoz s alakt. Erre, az emberi rzseknek fjdalmas s keserves val sgra m u t a t r a kereszt, melyen letrik az ember, de ki emelkedik a llek. E valsgon pl fel a vallsossg j foka,

296

PROHSZKA OTTOKR

a krisztusi vallsossg, melget ha valamikor, ht p a hbor ban kell szem eltt tartanunk. A hbor rossz, a rossz vilg n a k a legrosszabb kiadsa, a fjdalommal t i t a t o t t valsg n a k flagrns s stlszer megnyilatkozsa, de vgre is nem egszen jsg, miutn az let klnben is lvezet s gyny rsg mellett, sok-sok bajt s szenvedst rejt, t e h t mindig a kereszt jegyben ll. Mindent sszefoglalva azonban a keresztes lelklet szksgessge sohasem szkik annyira szembe, mint pen a hborban, amikor a llek flnyt szenveds s rossz fltt kzdve s szenvedve kell rvnyes tennk. Vallsossgunk ilyenkor nyilvnos hitvallst tesz arrl, hogy a szenvedst, br rthetetlen s irracionlis h a t a lomnak tartja, mgis elkerlhetetlen sorsnak majdnem azt m o n d a n m magtl rtetd vgzetnek t e k i n t i ; de ugyanakkor azt gy kezeli, hogy nem adja meg m a g t neki passzivitsban, hanem flje emelkedik, m i n t kinek tja azon tl is s egyre t o v b b , a gyzelmes j, az dvzls fel vezet. Azt m o n d t k nmelyek azok kzl, kik a hbor val lsossgrl rtak, hogy a vallsossgnak ez a krisztusi ki adsa a hborban nem szlelhet, hanem hogy a kzjm borsg azon az els fokon ll meg s seglykrsben s oltalom keressben merl ki. Azonban ez nem ll, s btran mondhatom, hogy aki gy r, az nem rintkezik p a vallsos emberisg lelk vel, mely ha Isten-fl s alzatos is, de azrt p ezekben a nehz idkben ki nem kerlheti a rossz trfoglal hatalmnak s a gondviselsnek tkzseit. Ezekbl problmk lesznek benne is, melyekkel szemben llst kell foglalnia. Megengedem, hogy szorong szvnk seglykrsen kezdi hisz ez termsze tes de poly igaz, hogy annl meg nem l l ; nem ll meg pedig azrt, m e r t egyltalban lehetetlen ott megllania. Az a problmk nlkli vallsossg, mely abban a t u d a t b a n nyugszik meg, hogy kertem, imdkoztam, t e h t bizom s biztosra veszem, hogy m a g a m a t s csaldomat baj nem ri, n a g y h a m a r csdt mond a szzezreket pusztt har cokban. Ezekben csak az az ltalnos s flnyes vallsossg llja meg a helyt, mely kr is, imdkozik is, bzik is ez az als fok , de azutn a Flseg akaratnak hdolni is tud, ksz szenvedni s trni s tud vesztesgeket is elviselni, s mgsem ktelkedik, mert tudja, hogy a drdga gyngyrh mindent oda kell adnia, s hogy a vilgflnyes lelket bajbl s srbl, lvsz rkokbl, knbl s knnybl s megaludt vrtcsbl gyzelmesen kell kiemelnie. Az evanglium ezt nemcsak tantja, de

A H V N E K MAGATARTSA

297

Krisztus letben konkrt valsgban s rzelmes, meleg kiadsban elnk trja, s a np a maga nemes, ldozatos m a g a t a r t s b a n nem pantheista, theista, vagy stoikus therikon, hanem ezen az ldott, meleg pldn igazodik el. De v a n a hbors vallsossgnak mg egy harmadik foka is, amelyen az embert nem elgti ki az, hogy szenved s t r mindent, a m i t Isten rbocst s ezltal tisztulva emel kedik fl hozz, hanem ahol ennl is tbbet reml s tbbet akar. Azt hiszi s remli ugyanis, hogy mindezzel a knnal s szenvedssel nemcsak magnak, hanem msnak dvt is mun klja. Ez termszetesen sokkal igazabb s mlyebb felfogs s megfelel az emberisgrl m i n t kzssgrl, a n n a k halads rl s boldogulsrl tpllt hitnknek is, melynl fogva gy tartjuk, hogy az Isten az embert nem dvztend egyes nek, hanem a maga s msok j a v n s dvssgn egyarnt kzremkd testvrnek t e r e m t e t t e . Minden j a v u n k kzs, de kzs, vagyis kzj minden flnyesen killott knunk s szenvedsnk is. Mi nemcsak m a g u n k r t s m a g u n k javra, nemcsak a magunk sajt lelki rvnyeslsnkrt s dvnk rt szenvednk, h a n e m tjr minket az a v g y is, hogy br hasznlhatnnk vele a vilgnak is, b r jobb tennk ezltal a vilgot is 1 Nem ktlem, hogy a knld emberek lelknek fenekn s a nagy harcok pszichjnek ntudatlan mlyben valahogy ez a gondolat, ez a vgy is motoszkl, hogy a szenveds egy j o b b vilgrt van. Hiszen tbb-kevsbb mindnyjan hisszk, hogy a vilgfejlds a jobb s igazabb s igazsgosabb vilgalakulst srgeti s azt szolglja, s tud juk, hogy ez a hit m i n t vallsossg a legrcesebb s legrtke sebb kifejezst pen az evangliumban k a p t a , mely a sze retet legmagasabb fokt a szocilis szeretetben, a szolglni tud s magt msokrt odaad szeretetben ltja. E rszben a szere tetnek mg sok dolga lesz de m e n n y i ! Mg sokat kell tennie, szenvednie s ldoznia. Az erszak m o s t is mg elv a vilgban, s a militarizmus mg most is nemcsak porosz j u n k e r sajtsg, hanem ugyancsak kzs emberi v o n s ; a trsadalom mg nem mintaintzmny, hanem ellenkezleg ethikailag s szociolgiailag borzaszt sszevisszasgban gytrdik. Azonban azt az ethikt s azt a trsadalmi el helyezkedst, mely az emberisghez mlt volna, nem lehet parancsszra a vilgba lltani, hanem azon dolgozni s azrt szenvedni kell s hinni kell abban, hogy ezt a jt leginkbb az igazsgrt, a h i t r t s szeretetrt elvllalt szenvedssel siettetjk s gy segtjk trfoglalst. E felfogs ltal kap-

298

PROHSZKA OTTOKR

csltt t e r e m t n k a mi szegny s szerny sorsunk s a nagy vilg sorsa kzt s rendkvl des vigaszt tallunk abban a bizalomban, hogy szenvedsnkkel msokon is segtnk. Nemcsak magunkrt, h a n e m a jobb vilgrt, nem csak dvssgnkrt, hanem sok szrtand knnyrt szenve dnk, nemcsak a sajt boldogsgunkrt, hanem azrt is, hogy egy jobb vilg alakuljon ki az nzs s kegyetlensg khoszbl, melyben gyrebb lesz az esztelen kn s ritkbb a ktsgbeess ! Az a hit, hogy msrt szenvednk, s hogy szenvedsnk megvlt, vilgot vlt s javt szenveds lehet, a vallsos lelk letnek egyik legmlyebb s legizzbb megnyilatkozsa, melynek kifejezst a d o t t m r maga Szent Pl, mikor azt rta : rlk a tirtetek val szenvedsben s betltm az n testemben a Krisztus szenvedsnek mintegy elmaradott rszt az testrt, mely az Anyaszentegyhaz (Kol. 1, 24). E z az a szocilis, igazn felebarti vallsossg, melynek flreismer hetetlen ignye, hogy a sok szenvedsbl lds hruljon a vilgra. A rengeteg nagy vesztesgektl megrendtett s a legmlyebb gyszba borult lelkek knnyebben nyerik vissza egyenslyukat, h a nemcsak m a g u k r a , h a n e m a vilgra, npkre s hazjukra gondolnak, mg pedig nemcsak gy, hogy gyzzn ez vagy az a np, h a n e m hogy j o b b vljk a np s az egsz emberisg. H a ugyanis csak a m a g u k vesz tesgt s knjt rgztik, feltr lelkkbl a lzad fjdalom, mely k r d i : Megri-e ez a mi nyomorsgos letnk, de mg ez a nyomorsgos, alval vilg is, mely tele van igazsgtalansggal s egy let-hall harcot vv emberisg gytrelmeivel, megri-e az mindezt a v r t s k n t ? r d e mes-e ezrt a n n y i t ldozni s a n n y i t gytrodni? S ez a knz fjdalom azutn megenyhl, h a hinni brjuk, hogy n e m hiba folyik a sok vr s nem hiba szenvednek ldozataink, m i u t n nem a jelenval nyomorult llapotokrt, hanem a jobb vilg rt, a klnb, az igazsgosabb s boldogabb emberisgrt szenvednek ; azrt a trtnelemben is jvend s m r i t t a fldn is kikzdend vilgrt s trsadalomrt folyik knny s vr, mely a kzdelmes fejlds tjn, a t b b szeretet hevben s alkot erejben lp majd a rgi, t a r t h a t a t l a n vilg helybe. gy gondolkozott s rzett az az asszony, aki fit elvesztette s md nlkli gyszban azzal a krdssel fordul lelkiatyjhoz: Gondolja-e, plbnos r, hogy a hbor u t n jobb vilg lesz? H a ez lenne, akkor megvigasztaldnm, hogy nem hiba esett el a fiam. Hasonlkpen nyilatkozott

A H V N E K MAGATARTSA

299

egy msik a s s z o n y : Egyike legrmesebb gondolataimnak, hogy minden hibaval, s hogy a hbor u t n poly lha s h i t v n y lesz a vilag (Neue Wege 1915. 365. 1.). T e h t azt akarjuk hinni, hogy nem gy lesz, s hogy ms kp lesz, s hogy ezt a m s s jobb vilgot szenvedseinkkel s ldozatainkkal rdemeltk ki. Ez a vallsos megrendls hozza meg neknk ha egy ltalban valami hozhatja a hbor u t n val erklcsi flledst. Flledst mondok s azzal berem ; minden egye bet, m i t sokan hirdetnek, milyen pl. az jjszlets, j emberiseg, tlzsnak nzek. De flledst vrok s remlek, nem ugyan a hbortl, mely pokol, hanem a hborban megrendlt lelkek jobb rzseitl, melyekben megnyilatkozik az Isten orszgnak vgya. H a ugyanis javulst, j erklcsi kiindulst, klnb ethikai felfogst, tbb szocilis mlt nyossgot s igazsgot vrunk, azt csak attl a kzvetlen megtapasztalstl remlhetjk, mely a tmegsrok eltt vg telen szenvedsek hevben s kesersgben n t u d a t u n k r a hozza, hogy me mennyien szenvedtek rtnk, m i t adjunk h t nekik, s mi lesz tlnk halluk s vergdsk dja? t fog jrni minket a szgyen rzete, hogy rettenetesek lehetnek llapotaink s ijeszten alacsony fokon llhat az ember, ha ily pokoli erszakban gzoltak egymson vgig az gy nevezett kereszteny npek s kulturnemzetek. De ha ez meg is esett ismt rajtunk, lesznk-e ezentl is oly nzk, oly lelketlenek s szeretetlenek? Uralkodik-e majd ezentl is flttnk alacsony rdek, s nem geti-e ki bellnk a nem telen, ggs, vrengz rzseket az a tz, mely mint ldozat s lelkesls borult a vilgra? Azrt gyulladt-e ki, hogy ismt kialudjk, s nem-e inkbb azrt, hogy lngba bortson vil got, lngba, melynek zskmnyul essenek a romlott vilg penszfszkei, a npelnyoms kaszt-rcsai, a hipokritasg larcai s az elfajult mvszet s irodalom szennyes papirvilga? 1 Sokat rtak s beszltek eddig is s fognak ezentl is a hbor erklcsi kihatsairl. Tvol legyen tlnk, hogy azt akarnk ezzel mondani, mintha a hbor erklcss volna. A hbor csak annyira erklcss, amennyire az erszak, a rkfene, a dgvsz, a betegsg is a z ; de t m a d h a t n a k a hbor keretben nagy erklcsi reakcik; a nagy szenved sek nyomsa a l a t t bredhetnek nagy ethikai energik, s rsznk lehet tisztbb megltsokban, nemesebb megrz sekben, lelkesebb s radiklisabb kiindulsokban. Lehetnk

300

PROHSZKA OTTOKR

a hborban jobbakk, hvkk, Isten-flkk, ha a sok szenvedstl magunkba trnk. A hbornak ez volna a legnagyobb erklcsi kihatsa, ha azt mindenestl, gykeres tl, szellemestl s intzmnyestl amgy alaposan meg utlnk s gy rendeznk be a vilgot, hogy hbor tbb egyltalban ki ne trhetne. Ezt csak nemes, tisztalelk emberisg veheti programmba s akarhatja komolyan. S erre a nemessgre s tisztalelksgre pedig csak mly, mlysges magbatrs ltal juthatunk. Hiba, a vilg sarka az ember, s az ember sarka az erklcs ; azon fordul minden, lelkivilg s trsadalmi elrendezkeds egyarnt. Ezek lassan, de foly tonosan alakulnak ki s nemesblnek bennnk s krlttnk. Ez a mostani hbor sem zrja le az erklcsi s trsadalmi fejldst; erre lmunkban sem gondoltunk, hiszen ezltal ellenttbe j u t n n k p a fejldsrl val h i t n k k e l ; de azt hisszk s remljk, hogy mlyebb megrendlsekre s szin tbb erklcsi magbatrsre segt majd sokakat. Ezek a hborra majd erklcsi felhborodssal, a hbor alvalsgaira a lelki sivrsg elleni lzadssal, llatias emberpuszttsaira a magba t r t nemzedk szgyenvel felelnek s azt a jobb embert nevelik ki magukban, aki az emberben testvrt tisztel s a siralom vlgyet is Isten gondolatai sze rint alakitja. me gy esik egybe az sszesget ldozataiban tkarol s flemelni akar vallsossg az erklcsi javulsnak s a vilg igazi haladsnak flttelvel: a xaapaiq-szal, a megrend lssel, a lelki tisztulssal. Amily mrtkben sajttjuk el a vallsossgnak ezt a szellemt s amily megrtssel s ksz sggel emelkednk fl a keresztny vallsos rzs e harma dik fokra, abban a mrtkben foglal majd trt bennnk az erklcsi megjuls is, mely az Isten kegyelmeibl sugallt imdsgnak nyomban jr. A szentrs is az embert a val lsos rzseknek e magaslatra, mondhatnm, hrom fokon t, mg pedig egymsutn, fokrl-fokra segti, s ezltal tkletesebb rzletre neveli t. Kezdi az als fokon, hogy gy mondjam, a termszet indulatainak megfelel termszetflttisgen, mikor bizalomra int s a gyngt az Ershz kldi s a gyermek lelklett ajnlja neki, m o n d v n : Ti pedig gy fogtok i m d k o z n i : Mi Atynk, ki vagy a menny ben . . . szabadts meg a gonosztl. Amen (Mt 6, 9). gy kell nektek imdkoznotok ; ez lelketeknek legtermszetesebb kitrse s felszkse, mert hiszen szksgtek van seglyre, szksgtek van oltalmazra ; ha pedig szksgtek van r,

A H V N E K MAGATARTSA

301

akkor ht krjtek. Az, hogy megkapjtok-e, vagy nem, m s lapra tartozik. E b b e n van a felelet arra a nehzsgre is, hogy minek krni, ha gyis lehetetlen, hogy mindenki meghall gatst nyerjen. Az igaz ; de a n n a k eldntse, hogy ki hall g a t t a t i k meg, ki nem, nem mirnk t a r t o z i k ; mirnk az t a r tozik, hogy korltoltsgunkban, fggsgnkben s gyngesgnkben a Flsgeshez flsikoltsunk. A seglykrs oly termszetes a gyngnek, mint a llekzs az lnek, s a meg nyugvs a Magassgbeli oltalmban oly ignye a lleknek, mint a pihens s az lom az elgytrt embernek. Llekzs s lom nlkl elpusztulunk ; pen gy bizalom s megnyugvs nlkl a nihilizmus fagya s a szkepszis rk je krnykez s l meg minket. T e h t vilgos, hogy a lelknk gy piheg s a szvnk gy lktet, hogy Mi A t y n k . . . szabadts meg a gonosztol. De az evanglium nem zrja le indulatainkat a segly krssel s hitnknek nem ad csak ily kiltsban kifejezst, hogy segits; hanem r m u t a t arra, hogy az Atya fogalma nemcsak az edesatya, hanem a nagy csaladatya, a vilgatya kpe, kinek hatalma a l a t t jk s rosszak, jbartok s ellensgek, Jnosok s Judsok, szentek s farizeusok, imd kozok s kromkodk, hvek s blvnyozok llnak, s ez mind srg-forog a csaladatya nagy hzban, mind szeret s gyll, dolgozik s harcol. Mi lesz h t velnk, kik gy imdkozunk, hogy Mi A t y n k . . . szabadts meg a gonosz tol? Erre a feleletet megint Krisztus adja, ki az Atya vonsai kzl nem az dessget, hanem a Flsget emelte ki, mikor az Olajfk-hegyn szintn azon kezdte, hogy Atyam, de hozztette : mindazaltal ne az n a k a r a t o m , hanem a tied legyen (Luk. 22, 44), vagyis b r m i t krjek n, mgis csak az legyen, a m i t te akarsz. me, ez az evan gliumi, imdsgos kegyelmek msodik foka. A harmadik foknak b e m u t a t s a pedig a kereszt maga, mikor valaki a nagy szent a k a r a t o t sajt letrsben megtapasztalja s teljesti, de aztn a knt s szenvedst megszentel s meg vlt kn g y a n n t szenvedi. Az ilyen a legfbb fokon ll, m e r t kn s szenveds dacra hisz az rvnyesl jakarat ban, s m a g t azt a neki rthetetlen knt s szenvedst m i n t eszkzt nzi, mely ltal a gyzelmes jakarat egy j o b b vilgot, ldst s dvt teremt. Ez a hit legyzi a rosszat s a rossz ltal is a jt szolglja. Aki gy rez s gy imdkozik, az a legnemesebb s legrtkesebb lelkisget vltja ki mag ban, az kiemeli a fldi s emberi n t u d a t s ntudatlansg

302

PROHSZKA OTTOKR

mlybl a legnagyobb kincset, mely ltal a vilg gazdagabb s jobb lesz. H a pedig ez a lelklet elhatalmasodik sokak ban, s ha testet lt letben s intzmnyekben, akkor kialakul a fldn oly trsadalmi s politikai s gazdasgi rend, mely ben kevesebb a rossz, a kn, a gysz . . . a hbor ! Ilyen a vallsos s imdsgos lleknek magatartsa a hborval szemben ; rla igaz, hogy megoldja a problmt s legyzi a vilgot 1

Mit mond a hs s mit a szent?


(1916)
83

B r harcban llunk, s szmtalan gond s keser rzs tlti el lelknket, azrt Szent Istvn napjn mgis nnepet aka r u n k lni, oly napot, melyen flfrissl s kiemelkedik a lel k n k tisztbb, fnyjrta rgikba. V a n n a k ily magaslatok, s mi t u d u n k rluk. Tudjuk, hogy a sttsg fltt napsugr jr, ahogy a bsz tengerhullmok mlyben hbortatlan csend s bke uralkodik. Tudjuk, hogy brmily feketesgek boruljanak is rnk, azrt az g csillagait azok ki nem oltjk, s hogy brmily flforduls zzza-trje fldnk srgolybist, azrt attl a szfrk neke el n e m csitul. E kicsiny liliputvilgnak zenebonja a vgtelensghez kpest csak olyan, m i n t a vihar a dzsban, melyet a frdbaba t m a s z t . Hogy v i h a r v a n az emberisg dzsjban, a n n a k az az oka, hogy a nemzetek s llamok h a t a l o m r a pltek, s hogy egyenslyukat nem jog s igazsg, mg kevsbb szeretet s testvrisg, hanem marok s kl regulzza. Mg a nemzeti n t u d a t h a t a l o m b a n a k a r rvnyeslni, mg h a t r o k a t k a n y a r t maga krl s azokba rdekeket llt bele s az rde keket tornyokk s b s t y k k stilizlja s n y o m a t k u k a t ki fent kardokkal s gydrgssel hozza a szomszdnak n t u d a t r a , addig termszetesen harc s hbor is lesz, s a k u l t r b a n az agyonverst tisztessges foglalkozsnak nzik. Az emberisgnek ezt a kultrfokt le kell gyznnk ; csak az a baj, hogy mdjt ennek mindeddig nem tudjuk. E vres, harcos kultrban ll a trtnelmi keresztny sg i s ; a b b a n llnak hsei s szentjei; st v a n n a k vresk a r d szentjei is, kiknl mindig klnbztetnnk kell t r t nelem s szellem, id s rkkvalsg kzt. Istvn kirly is ilyen harcos s s z e n t ; a m a g t karddal vd jogllam ala ptja s feje, ugyanakkor azonban a krisztusi letnek, s ezltal az rk eszmnyisgnek kpviselje, amely eszm nyisg a fejldsnek s haladsnak lendt kereke s a jobb, emberhez mltbb llapotok srgetje.

304

PROHSZKA OTTOKR

Szent Istvn is llamot alaptott s azt krlhatrolta ; az llamot ms llamok krnykeztk, ms kincsekkel s rt kekkel, ms nemzeti n t u d a t t a l ; az ntudat rvnyeslni akart, s ami szinte kikerlhetlen, h a t a l m t kiterjeszteni s ezltal msokat elnyomni igyekezett. Volt is tkzsnk elg, rgen a nmet s a grg, majd a trk imperializmussal; azutn t b b szzadon t az a l k o t m n y t elnyomni akar osztrk trekvsekkel. . . egsz a mai napig 1 Rengeteg sok vr folyt e cmeken, s kegyetlensg s szenveds jelezte az elgytrt emberisgnek e szomor tjait. Van-e kit ez alacsonysgbl? Van-e hatalom, mely a npeket a harcos, vres trtnelem korszakaibl kisegtse az igaz, nemes emberisg s testvrisg polcra? Aki Istenben s a gyzelmes jban hisz, a n n a k ez emel s a k u l t r t mai barbrsgbl kiszabadt, eszmnyi hatalomban is kell hin nie, amely hatalom nem m i n t Deus ex machina jelentkezik, hanem m i n t immanens er, mint szellem s llek rvnyesl a fejlds rvn. Ez az er bennnk van. Bennnk, a lelknk ben jelentkezik flreismerhetlenl az igny, hogy az eszm nyisg, a bke s a tkletesebb s szebb let szfri bontakoz zanak ki az emberisg trtnelmi, erszakos khoszbl, me lyet most is mg a hbor frija k a v a r fl. rezzk, mint kipusztthatlan knyszert, hogy az let s a llek nem llhat a pnz, nyeresgvgy, a kapitalizmus s imperializmus hamis isteneinek zsarnoksga alatt, mely embert ember ellen, npet np ellen lzt, vres, millik letbe kerl harcra. rezzk, hogy nemzeteknek hatalmi jogllamokban val szervezkedse, mely tkzseket s harcokat von maga utn, egy tmeneti s legyzend llapot, mely helyet enged majd ms, felsbb alakulsoknak ! rezzk, hogy az a nemzeti ntudat, mely nek utols rcija a kard, s mely legnagyobbnak akkor rzi magt, amikor Icardjra t h e t s azzal csrmpli vilgg szuvern hatalmt, nagyon is nem-ksz emberi lelklet, s meg vagyunk gyzdve, hogy az igazi embernek, a jobb embernek a testvr-emberisg magaslatra kell emelkednie, hogy megtallja a maga helyt. Ez a jobb jvendsgnek, ez az eszmnyibb emberisg nek programmja, s erre m u t a t Szent Istvn kirly, mikor k a r d j t pengjn fogja meg s markolatban a keresztet tartja felnk. E z a kereszt azt mondja : ne sstek egymst agyba fejbe s ne keressetek hsiessget abban, ami msnak fjdal m a t okoz, h a n e m abban, ami rmet szerez sajt magatok fjdalmas ldozatai rn is. Istvn kirly hitre t a n t o t t , mely

MIT MOND A HS

305

nem muszkt, francit, angolt gyz le, hanem legyzi a gy llkd, nz vilgot. Istvn kirly a llek rtkelsre, tiszta erklcsre s lelkiismeretessgre nevelte npt s a szellemi nagysg e vilgossgval irnytott el a halads tjra. Tekintetn, melybl a szellem flnye sugrzik az anyag fltt, s pldjn, mely a lelki egyenslyt az ers s nemes a k a r a t fegyelmezsbe fektette, igazodunk el az igazi ember sg csillagai fel. a koront is, mely pedig jogot s alkot m n y t s vgelemzsben h a t a l m a t jelent, felsbb, szellemi erkkel teltette, s az llamot s a npet Istenbe akasztotta bele. Ez az programmja ; de ez a programm mg nincs meg valstva. Ahhoz is fejlds s id kell. Annak is mltja s jvje v a n ; a multat jelkpezi a harcos; a jvt kpviseli a szent. A mltban rnevelt minket harcra s hborra is, de a jvben a krisztusi szellemnek tbb s sikerltebb megval stst s r g e t i ; srget arra, hogy kiemelkedjnk a Mammon s a Moloch szolgasgbl s testvrisgben alaptsuk meg a nemzetek harmnijt s abban az Isten orszgt. E z nem azt jelenti, hogy nemzetek s llamok ne legye nek. A nemzetek bizonyra Isten gondolatai, de p azrt a fejlds a kpletk. Hiszen Isten gondolatai a vadkrte s a vackor is, de valamint a vadkrtben m r ott lappang a klmnkrte zamatja s a vackorban a ranet-alma illata, s ezeket ki kell fejleszteni: gy a nemzetek is kpesek a nemesbls, az igazsg s szeretet rzseire, de ki kell ket emelni az erdei vadsg, az erszak s harc kpletbl. Ms konstrukcit kell nekik adnunk ! A nemzeteknek s llamoknak a hatalom s versengs mostani irnyzatval fl kell hagyniok, s ami a feszltsget s annak vrengz kislst okozza, azt mint antikulturlis tnyezt, mint a rgi kannibalkultura m a r a d v n y t meg kell szntetnik. H a ezt a feszlt sget a kapitalizmus hordozza, akkor a n n a k kell a n y a k t szegnnk; ha ezt a mai termelsi mdnak kell tulajdon tani, akkor ezt a termelst kell megszntetnnk ; ha a harcot s hbort az imperializmus vagy militarizmus vagy a tlteng s msokat elnyom sovinizmus sztja, akkor ebbl a neveletlensgbl kell kiemelkednnk : de brmint legyen, annyi bizonyos, hogy szksgnk van a krisztusi testvrisg nek s eszmnyisgnek s a bennnk rejl jobb emberisgnek nemcsak szval val megvallsra, hanem annak az letben s a npek egymshozi viszonyban val megvalsulsra ! E szentsgnek, testvrisgnek, szeretetnek s lelkisgnek hProhszka : K o i u n k \elke. 20

.loa

PROHSZKA OTTOKR

dolt Szent Istvn m r 900 v eltt, s ha harcolt is, ezt kny szerbl s ktelessgbl tette, mint ahogy mi is tesszk, de ugyanakkor egsz lnyvel srget, hogy e fokon meg ne ll junk, hanem emelkedjnk fl, legynk lelkiebbek s ezltal embersgesebbek is ! Klns dolog ; minden ember, brmily idelis s szent legyen, nem magra m u t a t , hanem flfel int, fl a fltte ll s ragyog eszmnyisgbe. A hsket s a szenteket is nem nmagukrt, h a n e m a bennk megnyilatkoz flsgrt tiszteljk, azrt a vgtelensgrt, mely flttk is, flttnk is veldik, mely a l a t t llnak k is, mi is ; de k m i n t hegy cscsok, mi meg mint vakondtrsok. E hegycscsok a l a t t llva brednk aztn t u d a t r a lelknk nagysgnak s mly sgeinek. A szentek t e h t belekapcsolnak minket az eszm nyibe, s valahogy u t a t vgnak s t a p o s n a k neknk a felsbb rgikba, hov magunktl el nem tallnnk. Flrzzk foly ton lelkiismeretnket, mintha m o n d a n k : testvrek, ne en gedjtek m a g a t o k a t eltrteni s ne ljetek fel a sajt retyem u t y s ideolgitoknak, ne ltzkdjetek folyton rgi, elmaradt korok viseletbe, hiszen nem sznszkedni, hanem lni s teremteni akartok ! Erre rszorulunk mindnyjan. Legynk arrl meg gyzdve, hogy mindegyik kzlnk tbb-kevsbb ideol giai s pszicholgiai csksz, kinek felszabadulsra van szk sge, felszabadulsra a trtnelmi, trsadalmi korltoltsg bl az Isten gondolatainak, Krisztus embersgessgnek sza bad megtapasztalsra. A mai erszakos s vihardlta vilg ban is a halads s fejlds e felsbb vonzalmai moccannak meg bennem, s meg vagyok gyzdve, hogy manapsg az egsz vilgnak mlysges rzete s ignye a tisztuls s nemesbls. Oldalunkba vgja a hbor frija a maga hegyes s a r k a n t y i t ; a szenvedly s gyllet vgigsuhint rajtunk szbont kegyetlensgnek s puszttsnak lngostorval : ha valamikor, h t most kell a nagy lpst megtennnk, a barbrsgbl ki a bke kultrvilgba, s Szent Istvnban is azt a nemzeti hst ltnunk, ki a lelki nemessg s a szentsg internacionlis kpviselje. Meglljuk a harcot hven, meghozzuk ldozatainkat zgolds n l k l ; de a szentben megrtjk lelknk ignyt s v g y t a vilgot egysgbe, s ami a b b a n legszebb igazi Isten-gyermeksgbe egybekapcsol lelki kultra u t n !

rzsvilgunk nj^eresg- s vesztesgmrlege a vilghborban.


(1918)
31

Rendkvl nehz, szinte lehetetlen volna a nplleknek a hborban szenvedett sszes elvltozsait megllaptani. Kptelen feladatot tznnk m a g u n k el, ha szmon krnk mindazt a jt, rosszat, mi a millik n t u d a t b a n jelentkezett, s h a brmily tzetes k u t a t s u t n is fl akarnk lltani a hbors nemzedk erklcsi nyeresg- s vesztesgmrlegt. E z t csak az Isten tudja, ki a szveket s vesket vizsglja ; nagyjban pedig fl fogja ezt t n t e t n i a hbor u t n i vilgfejlds, melynek folyama szintn fejeink fltt megy el. Ez azonban nem zrja ki, hogy az egyes elnykre s h t r nyokra ne eszmlhessnk r mi is, kik mg a nagy vrzivatar ban llunk, s hogy ne vonhassunk le bizonyos ltalnos kvet keztetseket s ne llaptsuk meg ezekre tmaszkod teendin ket. A trtnelem majd kijavt minket, s annl rdekesebb lesz megtudni, hogy miben tvedtnk, m i t nem v e t t n k elgg tekintetbe vagy mitl ijedtnk meg s fltnk fls legesen. Ez alkalommal n csak a lelki vilgot, szorosabban vve az rzsek vilgt akarom vizsglatom trgyv tenni s nem trek ki sem a t u d o m n y r a , sem a politikra ; meg akarom figyelni azokat az elvltozsokat, melyeket a npllek a vilghborban a valls s erklcs tern s a trsadalmi rzs vilgban szenvedett. A nagy veszedelmek s a nagy harcok impozns erfesz tse termszetszeren flbresztik a llek reakcijt s arra ksztetik, hogy nyissa meg sszes erforrsait s mertsen bellk ert, annyit amennyit csak tud. Az erforrsok kzt a legmlyebb s a legkzvetlenebb az Istennel val kapcsolat rzse, a vallsossg. Azrt lttuk a vilghbor elejn min d e n t t a vallsossg bredezst s fllendlst. Az emberek Istenhez folyamodnak, re helyezik remnyket, neki ajnljk hadbavonul kedveseiket, tle vrjk a gyzelmet, ki az
20*

308

PROHSZKA OTTOKR

igazsg, a jog s az rtatlansg legfbb re s szabadt a gonosz tl. Ez az rzs, mely a nagy vilgrengsben letet, vagyont, h a z t flt, a gyengnek rzete ; ilyenek v a g y u n k mindnyjan, a k r kirlyok, a k r kzbakk legynk, s a gyengesg ez rzetben az ershz, a Mindenhathoz folyamodunk s seglyt krnk. A gyengesg, az aggsg sugalmazza a seglykrs e vallsossgt, melynek ritmust, jajait s sikolyait az Isten ostorai p a t t o g t a t j k . Legnagyobb emelkedst a seglykrs vallsossga a hbor kezdetn m u t a t . Akkor folyamodnak a szorongatott keblek a legsztnszerbben az igazsgos gynek Istenhez, a h a t a l o m s er hordozjhoz, a seregek Urhoz ! Mindenki bzik gye igazsgban s nem hiheti, hogy Isten t elhagyhassa. Sok termszetessg v a n e vallsos felbuzdulsban ; mirt is e t n e t t e l m i n d e n t t tallkozunk, a k r keresztnyekrl, a k r pognyokrl legyen sz. A mlyebb vallsossgot azonban ez a lelklet nem m u t a t j a , azt a vallsossgot rtem, mely az Istenhez val trsben, a hozz val flttlen ragaszkodsban s a k a r a t n a k az let egsz vonaln val teljestsben ll. Ez a bels elvltozs, ez a lelki forradalom s megllapods a d n az igazi vallsossgot, melyhez nem elg az let s a m a g a t a r t s szablyszersge, hogyha az nincs egybektve erklcsi emelkedettsggel s elvl tozssal. Ez azonban nem esik statisztika al. Nagyon hangos s sztns s p azrt flletes azoknak eljrsa is, kik a vallsossgot a hazafisggal keverik ssze. Tudjuk, hogy minden nagy rzs kitzesedsben v a n valami fle vallsos emelkedettsg; de a haza nem Isten s a haza szeretet nem valls, s azrt a hazaszeretet kultuszt sohasem azonosthatjuk a vallssal. Ez i n k b b kt fogalomnak s rzs nek sszezavarsa volna s nem vezetne sem az Isten, sem a haza eszmnyi szolglatra. H a a mlyebb vallsossg trfoglalsra trek, nem szen ved ktsget, hogy az milli s milli llekben jelentkezett. Azok a harcosok, kik folyton letveszedelemben forogtak, megreztk az Istent s az rkkvalsgot. A csendben s m a g n y b a n pgy, m i n t a vdelem s t m a d s veszedelmeiben igen sokan kzelebb j u t o t t a k Ahhoz, ki az let rtelme, s hitben s odaadsban kapcsoldtak a Flsgessel. Minderrl nincs s nem is lehet statisztika, de a vallsos lelklet e mly sgeibe sok bepillantst engednek a harctrrl jv levelek, a nyilatkozatok s vallomsok. Sok-sok llek kerlt a nagy szenvedsek s ldozatok idejben az Isten s az rkkvalsg

RZSVILGUNK

MRLEGE

309

kzvetlen benyomsai al, s kinyilatkoztatsszeren lpett eljk a flismers, hogy az ember clja nem a gyzelem, mg kevsbb a hall, s hogy az let arra val, hogy az ember nmagt s a lelke mlyn pihen rk ignyeket megrtse s kielgtsket elksztse. Szenvedseikbe is a hit vilgtott bele, az a hit, hogy a szenveds is jra vezet, s hogy Isten nek ezzel is tervei vannak, amely tervek alzatos s k i t a r t kiptse az ember legnagyobb dicssge. gy hittk, hogy ldozataik ltal javul s istenl a vilg. Ez a vallsossg m r nem a magt keresi, hanem azt, ami Isten ; m a g t eszkznek s szolgjnak nzi, s nem sorsot emleget, hanem rk vgzst, melyet a boldogt s dvzt Isten hozott. A hbor eslyei is klnflekpen befolysoltk a vall sossg szellemt. A gyzelmek lendletes sora ezrekben fl sztotta a hit s a bizalom rzseit, s jllehet mg most sem vagyunk a nagy birkzsnak vgn, azrt a harcok csod latos fejldse s eredmnye b e n n n k is rlelteti azt az rzst, melynek Hindenburg fvezr ad kifejezst, midn mondja : Wer diesen Weltkrieg mit ganzer Seele erlebt h a t , der muss sich bekehren. Mindenesetre nagy kijelents leghivatottabb helyrl, m e r t ki az, aki inkbb tlhette volna, mg pedig teljes llekkel, a vilghbort, mint pen a harcok nagy s szerencss intzje, Hindenburg? ! Sajtos u t a k o n j r t u n k s hihetetlen eredmnyeket r t n k el. Mg lmainkban sem krnyezett meg az a gondolat, hogy gyzelmeink n y o m b a n trnok pusztulnak, alkotmnyok vltoznak e l ; sohasem h i t t k volna, hogy gy sikerl majd egy flvilgot letartani s letrni. Vjjon nem Isten ujja-e ez? E z t sokan megreztk. Mindez azonban az remnek csak egyik oldala, vagyis a vallsos lelklet emelkedsnek b e m u t a t s a ; tekintsk meg m r most a msikt is. I t t is a fny mellett sok az rny ; st minl ragyogbb a fny, annl sttebb az ellenttek rnyka. Igaz, hogy a hbor flsztja a vallsossgot, de h a a hbor sokig t a r t , akkor a sok szenveds s vesztesg a hitnek s val lsossgnak t b b e t rt, m i n t hasznl. Ugyanaz a trvny szersg, mely a vallsos sztnt s hajlamot a hbor elejn izgatta s keltegette, veszlyezteti is azt. Az a lelklet ugyanis, mely a veszlyben a segt Istenhez fohszkodik, elborul, st taln el is prtol, ha a remlt segtsg kvetkezetesen kimarad. Minden energia vges ; vges a hitnek, a bizalomnak s a trelemnek energija is. A hossz szenvedsekben a lelkek t o m p k s fsultak lesznek s fradtan tekintenek fl az eszme-

P R O H S Z K A OTTOKR nykhez. Sokat t u d n a k az ilyenek mondani az let kiszmlhatlan s nehz megprbltatsairl s a megadsnak bizonyos fatalizmusval nznek a jvbe. El kell viselni, amit a sors hoz ezt halljuk minden vltozatban. gy a megads szeld nyomn nemcsak az igazi t u d o m n y , hanem sok a p a t h i a is jr. Ezen nem is csodlkozom, hiszen tudjuk, hogy az emberek tlag nincsenek hsiessgre s vrtansgra belltva. Kevs embernek van hivatsa, hogy vrtan legyen ; kevsnek van az a plmatermszete, melyrl a latin mondja : palma sub onere crescit, slykokkal megterhelve n s fejlik szpen a plma. Osztom a jeles F a b e r Vilmos nzett, hogy kevs ember lesz tkletesebb s szentebb a nagy szenvedsektl, ha azok sokig t a r t a n a k . gy ltom azt a modern nemzedk lelkn is, hogy m r tlsok t a r t a rossz, a baj ; az emberek belefradnak. V a n n a k azonban, kik nemcsak fradtak, hanem a sz szoros rtelmben lelki betegei a sok knnak s kegyetlensgnek ; ezeknek a hitk s eszmnyisgk lett beteg. Idegenek lettek a vilgban s undorodnak a brutalits, a komiszsg, az ember pusztts s emberelhasznls tatrjrstl. Sok nemes lelket u t l a t s borzalom tlt el, s semmi kzssget sem vallanak a vilg mai jrsval. Azrt aztn, amint lehet, fjdalmukkal s csaldsukkal elvonulnak s keresik jobb magukat, az elborult napsugrt s a leromlott szpsget. Egyikk gy r : Mikor ez a frtelem rszakadt a vilgra s az ember lelke kildult valahov az rbe, oda, ahol semmi sincs, ahol sttsg, rthetetlensg, a se fl, se le lakik : akkor nem v i t t el magval semmi szpet. L e m a r a d t rla minden, a m i t leteken t magra s z e d e t t ; gy jrt, mint az a katona-rokonom, aki mikor hirtelen indulni kellett, egy kofferbe doblt be mindent s eszbe se j u t o t t , hogy mindaz, amit egy leten t szeretett, amit szpnek, szksgesnek, st nlklzhetetlennek t a r t o t t fest volt a festkei, ecsetjei, paletti, mennyire nem kellenek most. Ma m i n d e z nem k e l l ; m a csak annak a dorongnak a tkletesebb s kegyet lenebb formja kell, amellyel a troglodita-s nekiment a msik trogloditnak, aki kzel tallt jnni hozz, meztelenl, vltve s a fogait vicsortva. Minden egyb s e m m i ; a dorong a f, a nekimens a f, az agyoncsaps a f, a fogvicsorts s vlts pedig nagyon lnyeges. H a ezt mind meg lehetett csinlni, akkor ezutn m r a felemelkedsnek a remnysge is elveszett. Azeltt azt gondoltam, hogy gynyren halad ban v a g y u n k felfel, s hogy nagyon szp korban szlettem ;

RZSVILUNK

MRLEGE

boldogsg volt azt gy hinnem. Most ltom, hogy az n letem az sszeomls kora, a leszmols ideje. Sajnlom elbbi hitemet. Azeltt mg csodt v r t a m , hogy valaki meg szabadt m i n k e t e rettenetes valtl ; ma m r nem vrok csodt. Mi nem rtnk mg odig, hogy valamifle csoda essk meg velnk. S minek volnnak a csodk ily szrny vilgban? Mit tegyen a csodval ily elvadult s eldurvult nemzedek? E z t a pesszimizmust pen az igazi s mly vallsossgnak kellene legyznie; neki kellene megltnia a sok rossz mellett a jt is, a bn mellett az ernyt is. Minden pesszimizmust egy szl virggal is meg lehet cfolni, s az egszsges llek szemeiben mindenfel megcsillan a szpsgnek egy-egy szik rja, mely okvetlenl megrezteti vele, hogy a vilg nem a rossz, hanem a diadalmas jsg, s hogy pen a lt magasabb fokn, t e h t a llekben kellene a szpsgnek s jsgnak mene dket tallnia akkor, amikor lent a brutlis sztnssg szfrjban ldzst szenved. A szpsg s jsg a csnya vilgbl a szp llekbe menekl, de bizonyra megdermed s elborul, ha ltja, hogy a llek maga is eltorzult a relis vilg knjaitl. Sok embernek a lelke lett beteg s idealizmust vesztette el. H i t k a rosszat nem brja legyzni, s egy veszedelmes dualizmus szaktja szt egysgket. I t t csak az eszmls, a mlyebb flrts, mindenekeltt pedig a pihens segt. Nem kell velk sokat d i s p u t l n u n k ; hiszen nem logikn, nem dialektikn fordul meg nluk a problma, hanem pszichotherapin. Mindenre van feleletk. H a azt mondjuk nekik, hogy a halalt Isten nem teremtette s nem volt az, aki kigyjtotta az isonzi s flandriai poklokat, hanem azt az ember t e t t e ; arra azt fogjk m o n d a n i : igen, de az, aki ezt mind megengedte. H a azt mondjuk nekik, hogy ne rg ztsk szemeikkel egyoldalan a fldet s annak szomor trtnelmt, hanem emelkedjenek fel oda, hol nagyobb tv latok nylnak, s hol a rossz is m i n t a jnak szolgl eszkz mutatkozik be, hogy tekintsenek fel azokhoz, kiket sirat nak, hiszen azok taln m r az gben v a n n a k s rvendnek : mindezt k nem tagadjk, de azrt fj a lelkk, hogy az Isten vilgban oly nehz az igazi jsg s becsletessg gyzelme, s hogy az emberisg j a v a is klnbsg nlkl hull le a brutalits kaszja alatt. E z fj nekik ; fj nekik a brutalits, fj, hogy felismerhetetlensgig torzul el az isteni vilg.

PROHSZKA OTTOKR Ennek a beteg eszmnyisgnek gygyuls kell. Azt nem hbor, hanem a bke hozza. A vallsossg is magas, elkel kultra s a llekbe fektetett nagy munka, melyhez elmlyeds, benssg s sok kegyelem kell. Nem tagadom, hogy a hbor a vallsossgot leszti, de tagadom, hogy azt megteremti s megnemesti. Az igazi vallsossg nem is lehet tmegmoz galom ; az a maga valsgban az egyes ember benssgnek a termke. Az egyes embernek kell a maga problmit megol dania, harmnijt a vilg zrzavarval szemben megterem tenie s lelkt megnemestenie. Neki kell flemelkednie az Istennel val gyermeki kapcsolatig. Ez oly mlysg s finom sg, melyet a hbor vadsgtl s durvasgtl mltn flthetnk. A vallsossgban jelentkez fnyek s rnyak t e h t arra a kvetkeztetsre knyszertenek, hogy b r elismerem a hbo rnak a vallsos rzst izgat benyomsait, a dolog termszett tekintve azt gondolom, hogy a hbor a vallsossgnak tbbet rt, mint hasznl. Msodik k r d s e m : mi jt vrhatunk a hbortl az erklcsre nzve? Annyi tny, hogy a hbor eltt nmagunkba-trst s komolysgot vrtunk. Ez volt a tbb-kevsbb ntudatos vgy s remny. Erre magam is t a n vagyok. A hbor els vben, mikor mi, a szerencss be nem avatottak, mg semmit sem t u d t u n k a kzelg veszedelemrl, a Rajna partjn voltam bartaimmal. Vasrnap volt. Kora reggeltl estig egyik kirndulhaj a msik u t n siklott el a folyn. Mindennnen nek, zene, kacaj, jkedv hangzott, s kztnk, a parton l moralistk kzt e dvaj, szilaj, mulats let lttra mely azonban csak szimptomja a modern letmdnak - az a nzet j u t o t t kifejezsre, hogy a mai nemzedk oly knnyelm s flletes, hogy annyira mulats s lvezethajhsz, hogy erklcsi n t u d a t a s benssege alig jhet szmba. A felleten l, rajzik s tncol, mint a tiszavirg, de nem t u d a mlybe merlni, p azrt, m e r t meglepen knny s knnyelm. Nos ht, mi kellene neki, hogy a lelke nyljk, s hogy a benssg beszakadt forrsai jra fakadjanak? Kzmeggyzds az volt, hogy valami nagy megrendlsre, valami hatalmas bresz tsre volna szksge, mely megrzza s flbressze s n t u d a t r a hozza, hogy minek l, hogy maga mit r s mit kell clba vennie s szvvel-llekkel munklnia. S mi lehetne ez a megrzkds, ez az breszts ms, mint a hbor? ! A hbor meg is j t t ; jtt oly kiadsban, amilyenben mg fel nem t r t a a f l d e t ;

RZSVILGUNK MRLEGE

313

de megjtt-e a hbortl v r t erklcsi breds s nemesbls is? E krdsnl elszr is klnbsget kell tennem a tulaj donkpeni erklcsi jsg kzt, mely az egynt mint n t u d a t o t jellemzi, s mely az elhatrozsnak s rzletnek sajtos t e t t e s tnye, s a szocilis rzs kzt, mely jllehet szintn bennnk van, de inkbb a trsadalmi mozgalmakra s elvl tozsokra vonatkozik. A szocilis rzsrl majd kln szlok ; i t t inkbb az egyni erklcsisgre vonatkozom, melynl fogva fegyelmezettebbek s ktelessgtudbbak lesznk akara t u n k a t Isten akarathoz szabjuk cselekvsnkben tisztbb, nemesebb motvumok szerint igazodunk s a rossznak ker lsre s a jnak gyakorlsra, embertrsainkhoz val viszo nyaink javtsra s nemesbtsre, ktelessgeink pontosabb teljestsre, a keresztek s kellemetlensgek ernyes elvise lsre buzdulunk. Az erklcsi let szntjt ezeken kell mrni elssorban, s gy az lesz a krds, haladtunk-e e rszben? A vlasz, melyben senki sem fog ktelkedni, itt is bizo nyosan az lesz, hogy a hbor sok-sok nemes s lelkes rzst v l t o t t ki bellnk, s hogy vres napjai egyszersmind a szeretet, hsg s ldozatkszsg nnepnapjai voltak. Tapasztaltuk ezt lpten-nyomon ; t a p a s z t a l t k ezt mindenekeltt a frontokon. O t t igazn csodlatos volt a jobbrzelm ember b e m u t a t kozsa. Az a kalapcs, mely t r n o k a t s orszgokat kalaplt laposra, az milli emberletre is r t t t kegyetlenl, de t seitl a szvek nem lettek kemnyek, hanem ellenkezleg, ellgyultak s embersgesek lettek. A kzd emberek, b r nem a vrtansg szelleme s ernye lltja ki ket a veszedelembe, hanem a felsbb parancs, t e h t a knyszer, ott, a nagy bajok nyomsa alatt, egymshoz kzelebb j u t o t t a k s egymshoz forrtak ; megtanultk egymst szeretni s egymson segteni. Levlt rluk az nzs, a knyes sg, az lvezetvgy, rluk, kik a kzletben kivl ernyessgre hajlamot nem igen m u t a t t a k ; st tn lpten-nyomon kifogs al estek. nmagukban llva, falvaikban s tanyikon s a nagy veszedelmek keretn kvl tnyleg nem fejlett volna ki bennk ez a kszsg s jsg ; ott, a harcok mezin, a lvrkokban azonban kifejlett bennk mindez s ms egyb j, amire az ember fejt csvlja s azt k r d e z i : honnan ez az erklcsi jsg s nemessg azokban az emberekben, kiken azeltt semmi jt sem talltunk, st akiket lustasgukrt, rzketlensgkrt s durvasgukrt csak szidtunk? ! Elfoga-

314

P R O H S Z K A OTTOKR

dorn, hogy a nagy veszedelmekben az az egymst szolgl jsg sok tekintetben csak ntudatlan nzs, mondjuk, az nvdelem egy neme, melyet gy is fejezhetnk ki, hogy egy mindnyjrt s mindnyjan egyrt, hiszen kzsen lesznek csak ersek. Ez nz szolglatban azonban egymst tisztelni s megbecslni is megtanultk, s nemcsak egymst vdeni, de egymsrt meghalni is t u d t a k . Mindezek bajtrsak, vagyis bajban trsak, s a kzs erfeszts, az egyttszenveds s a kzs, des kincsrt val kzdelem kivetkztette ket erklcstelen nzskbl s szkkeblsgkbl. E rszben a harcok hatrozottan nevelnek, sszetrik az egyni nyrspolgrsg kissugar kreit, fel robbantjk a szmt letknyelem vackait s macskazgait s rszortjk az embereket a nagy stlra s belltjk ket a nyltszem, a nagyrzs let levegs tvlataiba. Mindenki melll ragad el a hall v a l a k i t ; pgy vihette volna el t ; Isten kzel jrt mindenikhez, nneplyes elfogdottsg szllja meg ket a nagy veszedelmek idejn ; rzik, hogy minden perc egy ajndk, s az gy megrzett lethez szk keblsg s nemtelensg nem frkzik. A krlmnyek fej leszt h a t s t kell t e h t a moralistnak szmba vennie, amikor krdezi, honnan ez az erny, ez a fegyelem abban a neveletlen vagy elknyeztetett legnysgben s tisztikarban? A krlmnyek elhvjk azt, ami bennk mint eszme, mint eszmny, mint ktelessg pihen. Ez rzsektl mindnyjan valahogy elkelkk lesznek, s lelki mveltsget ad a tanulat lanoknak is a kzs nagy rzs s akars. Nem is az iskola, a mveltsg, vagy a hossz veken t folytatott nkpzs avatja ket jkk s ernyesekk, hanem a nagy percek benyomsai alatt flbredt jobblelksg s a dnt eljrs s m a g a t a r t s megrzett fontossga. A legtbb nem tud e nagysgrl, azrt nem is okoskodik fltte; k teszik s gyakoroljk a nagyot az igazi nagysgot jellemz naiv nfeledssel. Nem a szpsgnek kell a tkr, hanem a magt cicomznak, annak, aki szp lenni akar, amikor nem az, vagy legalbb nem elgg az. gy vagyunk az igazi lelki nagy sggal is ; okoskods s ntetszelgs nlkl is nagy. Aki gy szeret s szenved gyakorlatilag, az kapcsolatban van az idelokkal. Ez az idealizmus neki nem csemege, hanem kenyr, nem dszmagyar, hanem munksblz. S mivel az ideloknak nemcsak a fld fel, hanem az g fel fordtott oldaluk is van, azrt az, aki bennk s rtk l, lassanknt kin a vilgbl az gbe, - a kznsges nz s lapos vilgbl

RZSVILGUNK MRLEGE

315

az erklcsi nemes rzsnek levegs s napos magassgaiba. Ez lesz eleme, s abban rokonnak lt majd mindenkit, aki hasonlan rez s tesz. pen gy lehetetlensg, hogy a hbor tapasztalatai s tanulsgai ki ne hassanak a front mgtt l nemzetnek erklcsi rzseire. Lehetetlen, hogy a sors csapsai a l a t t t o m p n lljunk, s hogy a n a g y harci erklcs hevtl fl ne melegedjnk. Hiszen kzlnk valk s mieink voltak azok, kik most oly nemesen s bajtrsilag tesznek s szeretnek, s mert kzlnk valk, p azrt mi is osztjuk valamikpen rzseiket. Az elnmult harcterekrl felnk is szll az ldozat kszsg szelleme ; a sok tzes, forr shajtl kztnk is ki gyullad az ers s nemes a k a r a t tze. Azok kzl sokan elestek, de neknk fl kell helyettk itthon llnunk s emelkednnk. A sok vitz katona mgtt sorakozott sok munks polgr ; amazok a kzdelemben, emezek a termel s a segt m u n k b a n fejtettk ki erejket. Nem voltunk kznysek katonink, rokkantjaink, zvegyeink s rvink i r n t s e m ; t u d t u k , hogy ketts teher a rokkantsg, ha kznys emberek kzt kocog a mank ; tudtuk, hogy az rvk s zvegyek knja s keserve ktszeres, ha rzketlensggel tallkozik knnyes tekintetk. Fleg a hbor kezdetn megszllt mindnyjunkat a kzssg, a szeretet rzete. Mindenkiben atyafit, rokont l t t u n k s a nemzetet nagy csaldnak nztk. Mskor idegenek kzt j r t u n k , mg ellenben a hbor kezdetn a kivonul katonk, a felesgtl s gyermekektl krnyezett npflkelk kzt gy reztk, hogy ezek testvreink. Mikor pedig meg jttek az els sebesltszlltsok, mintegy levett kalappal s mly meghatottsggal fogadtuk hseinket, kit bnn, kit vakon, kit inaszakadtan, s gy emeltk s segtettk ket, m i n t szentjeinket. K i ne rezte volna ilyenkor, hogy a hbor nagy, tiszta erklcsi rzsekre tant, s hogy ezeket nem fogalmak rvn, hanem megtapasztalsok ltal kelti fel bennnk. Ez az let iskoljnak nagyszer mdszere. Fog-e. mg rajtunk ez a mdszer? Reaglunk-e mg a hbor nemest benyomsaira? E krdsekre azt kell felel nnk, hogy rendkvl elvltoztunk s elfsultunk, szval, hogy m r megszoktuk. Mr pedig a consuetis non fit passio, amihez [megjszoktunk, az nem vlt ki bennnk ingert. gy van ez a fiziolgiban, s bizony gy van nagyrszt a morlisban is. Mi is megszoktuk a hbort, megszoktuk borzalmait, vesz tesgeit, megszoktuk sebesltszlltmnyait s krhzait.

316

P R O H S Z K A OTTOKR

Valahogy gy van, hogy kifogytunk nemcsak az lelembl s ruhbl, hanem a rszvtbl s kegyeletbl is. Klnben ez volna mg a legkisebb baj, amennyiben a hbor nem szolgltatna erklcsi breszt ingereket. Csakhogy, mikor j ingerekkel nem szolgl, ugyanakkor szolgl sok-sok rossz ingerrel s befolyssal Miljje gyis a brutalits, a durva sg s kegyetlensg, s ettl eldurvul s elaljasul a npllek. Hogy a kzd k a t o n k n a k mint rendl meg legprimitvebb erklcsi rzke az ember- s vagyonpuszttstl, azt kp zelem, s hogy mint szabadulnak fel alacsony sztneik, azt maguk is panaszoljk s megtapasztaljuk majd mi is. Sokkal inkbb szknek szemeinkbe a front mgtti erklcsi zllsnek szomor tnetei. A tekintly s a tisztelet vsz ; a tzparan csolat mintha nem is volna. A bn elveszti utlatos voltt, mert ha a harctren lni, rabolni, zskmnyolni, puszttani dicssg, hibaval a doktriner disztinkci az ellensggel s jbarttal val viszony k z t ; a benyoms, melyet a cselekvs a llekre gyakorol, eltrlhetetlen, akrmilyen disztinkciba foglaljuk is azt. Az risi rendetlensg s nehzsg az lelmis a ruhaszerek beszerzse krl ltalnos exlexbe kergette bele a gazdasgi r e n d e t ; mindenki lop, csal, csempsz, vagyis oly cselekmnyeket kvet el, melyeket a trvny csalsnak, csempszsnek minst, s ugyanakkor hiszi s mondja is, hogy mskp nem tehet. Ez llapotok megzavarjk az erklcsi rzket. Az nzs a legkmletlenebb zsarolst zi s a pnzt hajhssza, de az az aranyes, mely az emberek kz hull, nem mozdtja el sem a boldogsgot, sem az erklcst. Vakon, sz nlkl rohannak a telhetetlensg lejtjn. Ma a pnz sokkal fnyesebb blvny, mint azeltt volt. Ahol pedig pnz van, plne az ilyen, hadinyeresgeken knny szerrel flgylemltett pnz, ott lveznek s lik vilgukat, s a hbor tvoli moraja cseppet sem zavarja, st taln csak ingerli a perverz hajlamokat. Az egsz trsadalom szik, st fuldoklik az erklcsi szenny s piszok rjban. A hbor kezdetn kedvezen befolysolta az erklcsi rzst a hazrt val lelkesls, mely teljesen httrbe szor t o t t a az osztlyharcot, egyrszt a kapitalizmus, msrszt a szocildemokrcia ltal intzmnny emelt rks gyll kdst. Az osztlyharc egy darabig elhallgatott s nem jelent kezett ; de hogy ki nem veszett, azt pen a hbor harmadik s negyedik vben tapasztaltuk meg. Nem veszett ki, hanem formt cserlt s utlatos alakban s ijeszt mrvben lpett fl, most m r a termelk s fogyasztk, a paraszt s r kzt.

RZSVILGUNK MRLEGE

317

A rgi rendi ellentt meglepetsszeren, mint falatot irgyl s bosszt llni ksz gyllet t r t el a npllek eltemetett mlyeibl. A termelosztly most rezte meg ismt, hogy nem a pnz, hanem a fld, hogy nem az arany, hanem a kenyr a nagyhatalom, megrezte, hogy egy falat kenyr tbbet r, m i n t sok gurul arany, mely mellett hen lehet veszni. Azrt aztn kezdetben ntudatlanul, ksbb nyomatkozva a termelnek kvetelte az elsbbsget s a szoksos lenzsrt most megvetssel s kemnysggel fizetett. Szinte megsajnlta a kabtososztlytl a kenyeret, s zsarolt, ahogy l e h e t e t t ; nem brt annak g t a t vetni se maximls, se bntets ; a ren deleteket semmibe se vette, s rlt, hogy bosszjt tlthette egyszer az ron. A rendi ellentt, a bizalmatlansg, gyllkds s a pnz szomj szomoran jelentkezett a jtkonykods s a rekvirls tern is. Minl tvolabb estnk a hbor elejtl, attl az id tl, amikor az els hv s megindultsg elfojtott minden ms gondolatot s rzst, annl jobban igazoltk az esemnyek azoknak aggodalmt, kik m r kezdet ta felpanaszoltk az erklcsi rzs gyngesgt s fltettk az anyagiassgtl a m a g y a r np lelkt. Legutbb a fehrnem rekvirlsnl a gyjtssel foglalkoz rink valban elszomort a d a t o k a t beszlnek megyeszerte arrl a fogadtatsrl, melyben vidki vrosaink fldmvesportin rszeslnek. A k r h n y helyen semmit sem a d n a k ; mshol az elkesereds hangja sr fl a hbor szenvedsei alatt vergd lelkekbl, s vannak utck, hol minden jlltrl tesz tansgot, de a portk egy-kett kivtelvel, mind zrva maradnak, vagy ha megnylnak, nincs ksznet benne. Adomny helyett hetyke nyelvelst knyvelhetnek el kzd, szenved katonink rszre az ldo zatos s ily krlmnyek kzt igazn heroikus m u n k t vgz riasszonyaink. rdekes megjegyzst olvasok egy vidki lapban e szomor hrek vgn, azt, hogy informcii alapjn annak a kijelentsvel tartozik az igazsgnak, hogy a frfiak ltalban arnytalanul tisztessgtudbbak s jobblelkek. Ez a kijelents meglephet; de msrszt eligazt e tne mnynek s az egsz hbors vilg erklcsi zllsnek okain. A hossz hbor ugyanis kimerti az emberek idegerejt, fl emszti ellenllsukat, megrli lelki ruganyossgukat. E jelen sg elszr a hzi gondok s kellemetlensgek ltal elgytrt asszonyokon mutatkozik, kiknek trelme rendes krlmnyek kzt nagyobb a frfiaknl, de ha az ellentlls s az erklcsi er termszetes flttelei kimerlnek, akkor vrmrskletnl

318

PROHSZKA O T T O K R

fogva bosszsga, trelmetlensge is gyulladkonyabb s km letlenebb. Az bizonyos, hogy az erklcsi fllendls csak a hbor elejn volt szlelhet; a hbor hossz folyamn azonban ltalnos az erklcsi zlls, minden mrvet meghalad a tekintlytisztelet megfogyatkozsa, trt foglal az ltalnos el durvuls, az lvezetvgy s pnzhajhszs. Mi volna ennek oka ms, mint az erklcs termszetes ltfeltteleinek a meg fogyatkozsa. Mint mindennek, gy az erklcsnek is vannak termszetes ltfelttelei. Ilyen ltfelttele az szszer s clszer beren dezkedse az letnek s azutn egy bizonyos kedlyi egyen sly. Kell az erklcsisghez az letnek, a viszonyoknak s az llapotoknak bizonyos harmnija, s ahogy mondani szoks, hogy mens sana in corpore sano, gy mondhatjuk azt is, hogy mores sani in m u n d o rationali, szszer, embernek val vilgban fejldik ki az erklcsisg. H a nagy szenvedsek csapnak rnk, ha szzak, ezrek lett gy tpi a hall, mint az szaki szl a szraz lombot, ha az emberi eszmnyek el homlyosulnak, s a szpsgnek s jsgnak nyoma vsz a komisz vilgban, akkor az ember az els pillanatra meg hkken s megalzdik, azutn pedig lzad s az llat bred fel benne. Erszakra erszakkal felel s a pusztul vilgot hamar kilvezni akarja. Az ethika gyis a lelki jsgok (ernyek) s a ktelessgek tudomnya s gyakorlata ; de ezeket bele kell tudni lltani a vilgba. H a m r most khosz van mindentt, ha a j s a rossz, a csfsg s a szpsg, a szentsg s az elvetemltsg kzt az rvnyeslsben nincs klnbsg, akkor megdl a nagykznsg szemben az erklcs h a t a l m a . Gondoljunk azutn arra is, hogy a lelki szp alakulsnak mskor is van sok nehzsge s akadlya ; megzavarjk azt a szenvedlyek, a szenvedsek, a gondok s sztnk, s ezekkel szemben a jakaratot a rendezett klvilg fegyelmnek s rend jnek is kell segtenik. H t h a valamikor a rossz a mrhetet lenbe n, ha mint pusztt hatalom csap kznk s tombol s tivornyz tmegek vesznek krl, nem lzad-e fl akkor knnyen az gyis elgytrt npllek, s nem lesz-e rosszabb a szenvedsben, mint milyen volt a bkben? Ezt mutatja a trtnelem. A X I V . szzadbeli nagy dghall idejben az erklcstelensg minden mrvet m e g h a l a d o t t ; az emberek a pusztt halllal szemben az des letet lvezetekben akartk kimerteni. Nem mondom, hogy ott t a r t a n n k a X I V . szzad beli erklcstelensgnl; a mai vilg llapota jobban gyzn hl' Istennek az olyan zrzavart i s ; de annyit btran

RZSVILGUNK MRLEGE

319

llthatok, hogy a hbor brutlis lelke nagy visszahatssal van a mai erklcsisgre, a megfogyatkozott nevel- s fkezert megsnyli az ifjsg nevelse, s a szenved emberisg belefrad az erklcsi jnak nzetlen gyakorlsba az t krnyez gondok, bnatok, szegnysg s drgasg kzepette. Szval, a hbor ltal nem lesznk jobbakk, sem erklcssebbekk. A jsg s erklcs a lleknek magas kultrja, azt t e h t csak hossz s elmlyed m u n k a teremtheti meg. A hbor n e m nevel erklcst, legfeljebb ingerekkel szolgl a meglev erklcsi erk s rtkek elhvsra. Eredmnyez hetne azonban a hbor valami nagyon jt s ezt t a r t a n m erklcsi tekintetben a hbor legldsosabb kihatsnak, ha megutltatna velnk minden hbort, s ha iszonnyal tltene el oly llapotok s eljrsok irnt, melyek azt idnknt az emberisg fejre zdtjk. H b o r n a k tbb nem szabad jnnie ez a hbor ltal t m a s z t o t t Iegerklcssebb rzs ; erklcstelen minden, ami h b o r t hozhat a vilgra ; gy kell a vilgot megcsinlnunk, hogy a hbort egyszersmindenkorra kizrjuk. E ksztet erklcsi rzs, fltve, hogy ltalnoss s h a t a l o m m vlik kiptolna sok erklcsi fogyatkozst s ideiglenes zllst, melyet a hbor rnk hozott, s a hbor j a v r a billenten az erklcsi vesztesgek s nyeresgek mr legt. Ha gy rznk, akkor erklcsileg a hborbl hasznot vontunk. Pedig ez az rzs ltalnos, s kifejezst nyer megint egy levlben, melyet idzhetek : Nem vagyok stten lt rja s gondolkozni is ma jobban tudok, mint azeltt. Vilgosabban ltok ma, s t u d o m , hogy nagyon undorodom mindattl, amibe lpten-nyomon tkzm. Nyomorsgosnak ltom az embert, gyva, akaratnlkli, szegny baromnak, akit csordba terelve felhajtanak. R e t t e n t ! S mgis gy van, hogy mindazoknak, kik azt mondjk, hogy ennek gy kell lennie, s hogy ez mindig gy lesz, hogy a hbor az ember termszetben rejlik s elkerlhetetlen, ezeknek egsz lelkem meggyzdsvel mondom : nem igaz, ez nem lesz gy ! Gyalzatosnak ltom azt, ami van, s kvetkezleg azokkal megyek, kik a gyalzatra mentsget nem keresnek, hanem flre a k a r n a k dobni, fl a k a r n a k dnteni mindent, ami brmely alakban, brmely jelsz alatt a legnagyobb gyalzatra, a hborra vezethet. Ezerszer i n k b b lennk egy rabn Kairo piacn, mint egy gyzelmes r e x - i m p e r t o r ; egy percig sem gondolkoznm, ha vlasztanom kellene, mert emberhez mltbbnak br ez is szenveds s kn reznm

:J20

PROHSZKA OTTOKR

alzatos kullogsomat ott, mint diadalkapu alatt val be vonulsomat ily ron ! Az n rtkeim kzl, fleg a tr tnetiek kzl, devalvldott egy egsz csom ! H l ' Istennek ltom, hogy devalvldott msok lelkben is. Akkor srtam u t n u k , ma azt mondom, hogy hl' Istennek. Lehetsges, hogy e nagy erklcsi programm megval stsa mg sok rombolsba k e r l ; lehetsges, hogy azt nem lehet erszak nlkl elvgezni, s hogy csatorna-tisztts lesz az, ami jnni fog, s ahhoz veder kell s nem elg hozz az egyhz kelyhe ; de ha minden rombols s tisztts vgre is egy hbort nem ismer vilgot lptet fel, akkor a leszmols nem volt drga s a trtnelemnek s a sok erklcstelensgnek meleggybl a bkessges embersg plmja sarjadt ki, s ez a legnagyobb vvmny s gyzelem. Mialatt csak kevs elnys befolyst tulajdontok a hbornak a vallsossg s erklcsisg tern, addig nagy kihatsnak t a r t o m azon rzsek vilgban, melyek ugyan szintn erklcsiek, de melyeket a trsadalmi szervezkedsre val vonatkozsukban, szocilisoknak nevezek s kln tr gyalok. T a g a d h a t a t l a n , hogy egy j vilg kszbn llunk. A trtnelem folyama j irnyban s ijeszten gyors tempban megindult. A dolgok rendje, melyre hitnket s bizalmunkat helyeztk, melytl v r t u k , hogy a megvalsuls fel viszi az emberisg remnyt, fejnk fltt dlt ssze. A X X . szzad kultrjnak nberse sztfoszlott, s szmtsaink csdt m o n d t a k . Filozfjaink, ethikusaink, prftink megrendltek az j divina commedia-tl, melynek eddig csak els rsze, a pokol t r u l t elnk. A hbor az a klt, aki poklot csinl az egsz vilgbl. Szocilis rendnk forradalom fel halad, rvny lejtjre kerlt s mlysg fel lendl a nagy szenve dsek s az ltalnos elgedetlensg sztns lkseitl. Az llamok fnnllsukat fltik s httrbe szortanak minden ms gondolatot. A khoszban sok tajtk, sok sepr kavarodik, a gondolatok tajtka s a nplet sepreje Van azonban az j vilgalakulsnak egy tnyezje, mely bizalommal tlt el, s ez a szocilis rzs, melynl fogva mltnyosabban s igazsgosabban gondolkozunk s rznk embertrsainkkal szemben, s egy igazsgosabb s jogban s gazdasgi tekintetben jobban megosztott vilgot akarunk teremteni. A szocilis rzst a hbor fejlesztette ki, s br fejldse a bkben is feltarthatatlan, de a hbor ez rzst egyszerre lngoszlopp gyjtotta ki s nagyobb s parancsolbb
}

RZS VILGUNK MRLEGE

$21

hatalomm tette hrom v alatt, mint aiiiilyeiin azt a bks fejlds szz v a l a t t fejleszthette volna. A hbor pratlanul megreztette velnk, hogy mi a np, a nemzet, a haza, s r m u t a t o t t a kzssg rzetre. Errl nekeltek eddig is a kltk, s buzdtott r sok nneply ; hirdettk m a g u n k is, hogy a nemzet s a haza mindnyjunk kincse, ereje s tmasza ; de azt megrezni, hogy a haza s a nemzet elsrend letfelttel s letszksglet, hogy az nagy gazdasgi s erklcsi errendszer, mely a haladst biztostja s hordozza, csak akkor a d a t o t t meg neknk, amikor az egsz np szenvedett s szenvedseiben sszetartozandsgnak ntudatra bredt, amikor az emberek azrt a kzsrt mindent szenvedni s mindent odaadni kny szerltek, amikor mindenki megtapasztalta, hogy meg halnia lehet egymagban, de lnie voltakpen csak msnak szeretetbl s kegyelmbl lehet. A npek nagy veszedel mben mindenki a nemzeti kzssg n t u d a t r a bred s milliknak errzettl van t h a t v a ; ilyenkor nem a sajt lelke, hanem a kzssg lelke viszi, inspirlja s segti, s amit vd, az m r nemcsak az hza, tzhelye, nemcsak az fldje, csaldja s rokonsga, hanem az a kzs kincs, a nemzet, a haza. Nemzet, haza, fld valahogyan kzj lett, s megreztk, hogy ahhoz mindnyjunknak kze van. Azt vnia kell trvny hozsnak s vdenie fegyvernek. K o r m n y n a k , iskolnak segtenie kell s nevelnie a nemzedkeket annak j mvelsre, kincseinek kiemelsre, s az egsz nemzetnek vigyznia kell, hogy a fld a nagy kzrdeknek szolglatbl ki ne vonassk s az individulis hatalomnak s szeszlynek prdul oda ne dobassk. Megreztk, hogy a fld hatalom, hogy a fld termkenysgbl lnk, pen azrt annak hozamkpessgt fokozni s a tbbtermelst elmozdtani mindnyjunk rdeke. A fld a nagyhatalom, s nem a pnz ; a pnzt bvkr fogta krl, de az csak olyan csinlt burkolat volt, melyet a hbor szlvsze foszlnyra t p e t t ; most m r ltjuk, hogy nem a pnz, hanem a fld ad kenyeret ; a pnz csak csere-bert szolgl, de letet, ert nem termel. Azrt a fldnek eladsodnia sem szabad ; a tknek nem szabad az els, igazi hatalmat, az let anyjt zsarolnia. Ez a fld a dolgoz, termel np legyen, s. gy legyen felosztva, hogy minl tbb, szabad m u n k s csald s ember lhessen rajta. Megtantott azutn a hbor az sszetartozandsg s egy sgessg rzetre, Megreztk, hogy csak egybeforrva, kzs,
Prohszka : Korunk lelke. 21

322

PROHSZKA OTTOKR

nagy hittl s kultrtl tjrva lehetnk ersek s gyzel mesek. Ne legyenek a trsadalomban ttong osztlyklnb sgek ltal elszigetelt s p ezrt ellensgesen tkz rtegek, melyek egymson srldnak s rldnek. Nem szabad azoknak, kik e g y t t kzdttek s vreztek, oly gbekilt gazdasgi klnbsgek ltal egymstl elvlasztatni, hogy mltn fel merljn a krds : h t mirt is kzdttek s vreztek azok a szzezren, ha oly keveset j u t t a t u n k nekik az let javaibl s a nemzeti lt jogaibl? A monopliumokat megszntette a trtneti fejlds : nos, ez a nagy vilghbor is lesen s fjdalmasan megreztette velnk, hogy mg tnyleg sok van a monopliumokbl s az osztlyuralombl a vilgon. Ezzel kapcsolatban a kzs nagy szenveds s a kzsen hozott nagy ldozatok rkpestenek s rknyszertenek minket oly fejldsre s oly berendezkedsre, melyben necsak egy nemzetnek egymstl tvol ll fiai, hanem egy egysges homogn npnek gyermekei s gy igazi testvrek legynk. Ezzel nem azt srgetem, hogy ne legyenek klnbsgek a trsadalomban, vagy hogy mindnyjan egyformn mveltek legynk, ami kptelensg; hanem csak azt, hogy az a test vrisg, melyet eddig is hangoztattunk, ne legyen frzis, hanem valsg. Valsg akkor lesz, ha nem a levegbe lltjuk, hanem h a alapot a d u n k neki jogi s gazdasgi berendezked snk ltal. A testvrisg ez ignyt hozzk haza katonink s n tudatlanul is gy van belltva jogrzsk, hogy vrjk, hogy h t mit is adunk nekik, mikor k a trsadalomrt annyit a d t a k . S a nagy esemnyek benyomsai alatt mi is gy gon doljuk, hogy az egsz vilg azrt rendlt meg, hogy j, igaz rzsek, j szeretet, j flbuzduls, j ellgyuls s kitzeseds hevtsk fel lelkt, melyeknek erejben j l e t t a r t a l m a k a t tudjon minl t b b ember rszre belltani a vrkeresztsgbl kikerlt nemzeti letbe. Ez rzsek inspirlnak m i n d n y j u n k a t ; ezek nyitjk meg szemeinket, s tlk vesszk kinyilatkoz tatskpen ktelessgeink s feladataink felismerst, tlk a kszsget az j berendezkedsre. E megltssal szemnkben s e kszsggel szvnkben bizonysgot tesznk rla, hogy a kor sznvonaln llunk, s hogy rrleldtnk oly j vilg alaktsra, melyben t b b szeretet s tbb igazsg lakik. Azt gondolom teht, hogy a nagy szenvedsek s ldozatok hevben ltalban finomodott s nemesblt a szocilis rzs, s hogy ez valami lelki emelkedst, egy npfelkelst von majd maga utn, mely nem fegyveres hatalommal, hanem a millik jogosult-

RZSVILGUNK MRLEGE

323

sgnak megrzsvel nyl majd a jeladatokhoz s megteremti a megfelel intzmnyeket s gazdasgi alapotokat. Ms szval, elvltozik a vilg, m e r t elvltozik az rzs, az let. Nem vl tozik el lnyegben, hanem formiban. Erre sok pldt m u t a t fl a trtnelem. Hnyszor vltoztatnak pldul a jogi viszo nyok a l a k o t ! Hogy csak egyre utaljak, mily klnfle form ban vagyis ms s ms rvnyeslsi ervel szerepel a tulajdon jog a trtnelemben. A tulajdonjog maga mindig rvnyben m a r a d s flsleges a kommunista lmodozkkal, kik azt kikszblni akarjk, mg csak disputlnunk is, de annl szembeszkbb a tulajdonjognak sokfle megszortsa s korltozsa. A kilengsek, melyeket a jogfejlds vonala majd az egyn teljes, korltlan szerzsi jogosultsga, majd a jogosultsgnak a trsadalom felsbb rdekei szerint val korltozsa fel m u t a t , nagyon rdekesek. Nha a korltlan rvnyesls s a korltlan szerzs, a magntulajdonnak korltlan szaportsa az elv, s akkor a kzrzs, a t u d o m n y s az irodalom csak a szabad versenyt s a korltlan gazda godst h i r d e t i ; mskor meg, mikor a szocilis lt rdekei i r n t s az egynnek s az nzsnek alrendelt volta irnt bred az rzk, ltalnos kvetelmnny vlik a magntulajdon korltozsa. E vltozatokban jelentkezik a klnbz ten dencik egymsra val hatsa : egyszer ugyanis a szerz, a hdt, az rvnyesl erket kell kigyjtani s fokozni, mskor meg ugyanazokat vissza kell nyomni. Nha p a halads s fejlds kedvrt kell az energikat sarkalni, mskor meg a kzj rdekben ellent kell llni trfoglalsuknak s vissza kell ket szortani. Manapsg ezt a visszaszortst majdnem csak a pnzgyi politika kezeli, amely mindenfle cmen adztatja a tlszaporodott vagyonokat s a nagy vagyonokra nagyobb, a kisebbekre pedig kisebb terheket r ; lehetsges azonban, hogy ksbb ms vagyonjogi intzke dseket rendel el a trvnyhozs, melyek a fldbirtokra vonatkozva annak clszer elosztst intzik. Kitnen vil gtja meg e krdst Rudolf v. Ihering Der Zweck im Recht c. mvben : Lesz id, midn a tulajdon ms alakot lt, mint amilyet most visel, mikor a trsadalom az egynnek azt a jogt, hogy a fld javaibl minl t b b e t gyjtsn s annyi fldbirtokot halmozzon fl egy kzben, amennyin szz meg szz nll kisgazda boldogulhatna, tbb e] nem viseli, mint ahogy most m r el nem ismeri s el nem viseli a rgi rmai csaldatya jogt gyermekeinek lete-halla fltt s el nem ismeri a kzpkori kljogot vagy a vrbosszt.
21*

324

PROHSZKA OTTOKR

Mindezeket az elvltozsokat a jobb belts, a trsa dalmi viszonyok javulsa s az ezekkel jr jobb s nemesebb szocilis rzsek hordozzk. Gondolom, hogy a mai kor is ily elvltozsoknak szntere. Ugyanakkor pedig ez a mi korunk srgeti majd azt a nagy m u n k t is, melyet a vallsos s erkl css let tern kell vgeznnk. Emberletben s a gazdasgi j a v a k b a n oly rmsges krokat szenvedtnk, hogy azok mindenkinek szemet szrnak s krptlsukra sztnznek. De buzdtson hasonl m u n k r a a valls s erklcs tern is az rzsek e mrlege, melyet e cikkemben fllltottam; m e r t ha a szocilis rzs nemesblse folytn van is rem n y n k igazsgosabb s clszerbb trsadalmi s gazdasgi berendezkedsre, azrt minden emberi vilgrl, t e h t a leg fejlettebbrl is igaz lesz a klt szava, hogy aminden orszg nak tmasza s talpkve a tiszta erklcs. Brmily kultrzna alatt ljnk is, isteni benssgre, hitre s lelkiismereti tiszta sgra mindig lesz ignynk. A halads s fejlds ez ignynket nemcsak nem gyngti, hanem ellenkezleg kifejti s oly embertpust llt a vilgba, aki mikor gazdasgi s trsadalmi berendezkedsben mint a termszet ura rvnyesl, ugyan akkor n t u d a t b a n a tiszta erklcs s az Isten-szeretet menny orszgt ignyli. Ez az igny az Egyhzat, az iskolt s a tr sadalmat risi feladatok el lltja s nagyobb m u n k t kvn tlnk a lelki let tern a jvben, mint amilyet kvnt a mltban

A kiad jegyzetei.
1. 1. lap : A liberalizmus utpia megjelent a Magyar Sion 1896-i vfolyamban 881. kk. 11. 2. 13. lap : A tradici elve a nemzetben s egyhzban megjelent a Magyar Sion 1896-i vfolyamban 82. kk. 11. ; nyilvnjtelolvass volt. Ami a 22. lapon van : A ppa Krisztus kalifaja, csak az ott megpendtett trtnelemblcse leti s nppszicholgiai szempontbljvan mondva. A ppasg termszetesen dogmatikailag egszen ms, mint a kalifasg. 3. 35. lap : Az egyluz demokrcija megjelent a Ma gyar Sion 1897-i vfolyamban 321. kk. 11. Hogy ennek a dolgozatnak az eszmit kellen mltathassuk, szem eltt kell tartanunk, hogy azta tbb mint egy emberlt telt el, s ami akkor mg szokatlanul s merszl hangzott, abbl ma mr sok megvalsult. A szerz elssorban papoknak rt, s ahol egyhzat emlt, legtbbszr a papsgot rti, amint ez az sszefggsbl vilgosan kitnik. Amit mindjrt a dolgozat elejn az egyhzban vgbemen vltozsrl, fejldsrl mond, azt az egyhzban nem az. isteni, hanem az emberi elemre rti, amint igen hatrozottan kifejezi a 40. s 48. lapon. 4. 50. lap : Az autonmiai mozgalmak pszicholgija megjelent a Magyar Sion 1897-i vfolyamban 481. kk. 11. Ezt a dogmatikailag s egyhzjogilag igen precz dolgozatot az apostoli buzgsg s az egyhz meleg szeretete sugallta. (Lsd klnsen az 57. s 59. 11.) \z autonmia, mint a szerz ismtelten is hangslyozza, csak pszicholgiai s trtnelmi forma, mely lehet az letnek hatalmas emeltyje, de lehet vgzetes akadka is. Trtneti, s pen ezrt tmeneti tnyez ez, melynek a szocialista s kommunista kinvsek ezidszerint ms sznt s akcentust adnak, mint ezeltt kt-hrom vtizeddel. 5. 64. lap : A keresztny breds nehzsgei Magyar orszgon megjelent a Katholikus Szemle 1899-i vfolyam ban 229. kk. 11. 6. 75. lap : A XIX. szzad szelleme megjelent az Alkotmany 1899-i karcsonyi szmban. A 77. lap mso dik bekezdse utn az eredetiben a francia forradalmat meg elz llapotoknak a rajza llott, melyet a ktet 34. lapjain .olvashatunk: 15.000 szemly v o l t . . . hektrt bortott a gaz. A 86. lapon az van mondva : Az let kpezi kritriu mt az igazsagnak ; az sszefggs vilgosan mutatja, hogy itt gyakorlati rendszerekrl van sz, melyeknek letreval sgt csakugyan az let prblja ki.

326

JEGYZETEK

7. 92. lap : Az engesztels szelleme megjelent az rkimds 1901-i vfolyamban 33. kk. 11. 8. 96. lap : A katholikus egyhz helyzete az Egyesltllamokban megjelent az Egyhazi Kzlny 1904-i vfolyam ban 637. kk. 11. 9. 103. lap : Amerikai szellem megjelent az Esztergom 1904 nov. 27-i szmban* mint az esztergomi Katholikus Krben ugyanebben az vben nov. 23-n tartott felolvass. A bevezetsben utals van a Kepek az jvilgbb cm tirajzra; lsd . M. XVI. k. 272. kk. 11. 10. 118. lap : A dcadence problmja megjelent a Fehermegyei Naplo 1907 mrc. 30-i szmban. 11. 125. lap : A szvetkezs ethikai rtke megjelent a Szvetkezes 1909-i vfolyamban 272. kk. 11. mint A magyar nk szvetkezeti ligaja eltt 1909 janur 24-n tartott el ads. 12. 132. lap : Franciaorszg erklcsi jjszlelse meg jelent a Katholikus Szemle 1914-i vfolyamban 449. kk. 11. A 138. lapon emltett nacionalistk, valamint a ksbb eml tett Sillon, melyben mr Lamennais nyughatatlan szelleme lobogott, az egyhz rszrl ksbb eltlsben rszesltek. 13. 150. lap : A latin s germn kultra a vilghbor ban megjelent a Katholikus Szemle 1917-i vfolyamban 6. kk. 11. 14. 165. lap : Mi a harcok lelke? megjelent az let 1914-i vfolyamban. Az itt kvV z dolgozatok a 14-tl 29-ig (A vallsossg jelentkezsei) a kzlt;sorrendben !adjk annak a ktetnek a tartalmt, mely mint az let kiadsa megjelent Budapesten 1917-ben A hbor lelke cmmel, 207 kis nyolcadrt lapon. Csak Az ember a viharban cm kerlt termszetes helyre, a psztorlevelek kz (Vilgossg a stt sgben). 15. 171. lap : A hsiessg lelke Fehrvrt tartott el ads, mely A hbor lelkben jelent meg. 16. 175. lap : A npllek kinyilatkoztatsa megjelent az Alkotmany 1914-i vfolyamban. 17. 178. lap : Stt idk, fnyes lelkek elads, mely A hbor leik-ben jelent meg. 18. 182. lap : Hbor s valls megjelent a Kelet npe 1915-i vfolyamban. 19. 189. lap : Vilgossg s vigasz megjelent az let 1914-i vfolyamban. 20. 195. lap : Ne aludjk ki lmpd! megjelent A h bor leik-ben. i 21. 202. lap : Csaldaink a hbors idben megjelent a Szent Csalad 1914-i vfolyamban. 22. 205. lap : Szent Istvn alakja 1914-ben megjelent az let 1914-i vfolyamban. 23. 210. lap : A vilg hborja s a bke vilga meg jelent a Magyar Kultura 1914-i karcsonyi szmban. 24. 215. lap : Jjjn el a te orszgod / megjelent az let 1914-i karcsonyi szmban. 25. 220. lap : Vrtansg s szeretet a budapesti Szent
1

JEGYZETEK Istvn-templomban 1914 december 10-n mondott beszd, megjelent A hbor leik-ben. 26. 228. lap : Hajnalodik-e mr? megjelent a Magyar Figyelo 1914-i vfolyamban. 27. 238. lap : Uram, n kitartok melletted megjelent az 1916-i ((Npszvetsgi Naptr-ban. 28. 241. lap : A hbor erklcsi kihatsai megjelent a Katholikus Szemle 1915-i vfolyamban. 29. 259. lap : A vallsossg jelentkezsei a vilghbor ban megjelent a Budapesti Szemle 1915-i vfolyamban. 30. 278. l a p : A hbor botrnykve megjelent az let 1915-i vfolyamban 144. kk. 11. 31. 283. lap : A hbor problmja megjelent az Elet 1915-i vfolyamban 1138. kk. 11. 32. 289. lap : A hvnek magatartsa a hborval szem ben megjelent a Katholikus Szemle 1915-i vfolyamban 881. kk. 11. 33. 303. lap : Mit mond a hs s mit a szent? megjelent azJlet 1916-i vfolyamban 170. kk. 11. 34. 307. lap : rzsvilgunk nyeresg- s veszlesgmrlege. a vilghborban megjelent a Katholikus Szemle 1918-i vfolyamban 97. kk. 11.