You are on page 1of 214

PROHSZKA OTTOKR SSZEGYJTTT MUNKI

GYJTEMNYES DSZKIADS

PROHSZKA OTTOKR SSZEGYJTTT MUNKI


SAJT AL RENDEZTE

SCHTZ ANTAL

XIV. KTET.

PROHSZKA OTTOKR

AZ E L M E T J A I N
BLCSELETI DOLGOZATOK

SZENT

ISTVN-TRSULAT KNYVKIADJA

AZ A P O S T O L I S Z E N T S Z K BUDAPEST

Fenntartunk

minden jogot, a fordts jogt is. Budapest.

Copyright by Stephaneum

Nihil obstat. Nr. 3132, Dr. Theophilus Elinda, censorum praeses. Imprimatur. Strigonii, die 12. Decembris 1927. Dr. Julius Walter, vic. cap.

Kiadja a Szent Istvn-Trsulat. S T E P H A N E U M NYOMDA S K N Y V K I A D E . T. Budapest, VIII., Szentkirlyi-utca 28. sz. Nyomdaigazgat: Kohl Ferenc,

BEVEZETS.
H a b l c s e l k e d n i a n n y i , m i n t keresni v i l g n z e t e t , l e t i r n y t s clt, a k k o r P r o h s z k a n e m v o l t blcsel. H i s z k e z d e t t l fogva z a v a r t a l a n b i r t o k b a n v o l t a n n a k az i g a z s g n a k , m e l y h o m l y t a l a n v i l g o s s g g a l r a g y o g a k i n y i l a t k o z t a t s b l a h v l l e k b e ; s ez t b b , e r s e b b . m l y e b b s e l e v e n e b b , m i n t a m e n n y i t a k e r e s e l m e c s a k m e g s e j d t e n i is k p e s . D e h a b l c s e l k e d n i a n n y i , m i n t I s t e n - a d t a elme llel, n a g y szellemi e n e r g i v a l s t e r m k e n y s g g e l e l m lyedni azokban a nagy krdsekben, melyekkel a ter m s z e t s llek, a t r t n e l e m s k u l t r a , a h i t s let m i n d e n g o n d o l k o d el o d a l l , a k k o r P r o h s z k a eg szen k i v l f o k b a n blcsel ; m o n d h a t n i , szellemi k a r a k t e r n e k egyik fvonsa a blcselkeds. E n n e k besz des k l s b i z o n y s g a a z a t n y , h o g y blcseleti dol g o z a t a i t f o g j k i r o d a l m i m k d s e egsz t a r t a m t h a l l a u t n j e l e n t m e g az u t o l s s fellelik a blcseleti a l a p p r o b l m k egsz k r t . M i k o r P r o h s z k a b l c s e l k e d s n e k cderleterol v a n sz, t e r m s z e t e s e n n e m s z a b a d figyelmen k v l h a g y n i , h o g y blcsel e l m j n e k b s g e s n y o m a i t viselik m a j d n e m sszes e l m l e t i m v e i , k i v l t : I s t e n s a vilg, A d i a d a l m a s v i l g n z e t , K u l t r a s t e r r o r , H i t s sz. E n n e k a n a g y a r n y blcseleti t e v k e n y s g n e k P r o h s z k a szellemi m v b e n v a l h e l y t s b e g y k r z s t f l k u t a t n i , s a j t o s t a r t a l m t , i r o d a l m i jellegt s r t k t m e g l l a p t a n i a rszletes k u t a t s lesz h i v a t v a , m e l y e b b e n a k t e t b e n m e g k a p j a P r o h s z k a sszes s z o r o s a n blcseleti t r g y d o l g o z a t a i t , k i v v e Az i n t e l lektualizmus tlhajtsai cmt, melyre nzve lsd a 11. jegyzetet. I t t k t m e g l l a p t s r a kell s z o r t k o z n u n k . P r o h s z k a s z e l l e m n e k egyik l e g s a j t o s a b b v o n s a a teljes m e g n y l o t t s g a z l e t n e k m i n d e n n y i l v n u l s a -

VI

BEVEZETS

val s a g o n d o l k o d s m i n d e n i r n y v a l s z e m b e n . A szel l e m s let m i n d e n m e g m o z d u l s t szvesen v e t t e t u d o m s u l , j a k a r a t t a l figyelte, s z e r e t e t t e l m l t a t t a , r t k e i t irigysg n l k l "elismerte, st llekkel h i r d e t t e , f a t t y h a j t s a i t k m l e t t e l n y e s e g e t t e . E z jellemzi b l csel l l s f o g l a l s t is. Vgig h m a r a d t r m a i t a n u l k o r n a k eszmnyhez, a szenttamsi blcselethez; de e z t azzal a szellemi s z a b a d s g g a l r t e l m e z t e , m e l y e t egy T o n g i o r g i , P a l m i e r i h a g y o t t rksgl a r m a i j z u s t r s a s g i e g y e t e m r e , a G r e g o r i a n a - r a ; s azzal a benssges rdekeltsggel kzeledett a termszettudo mnyokhoz, mely egySecchi tantvnyra vallott. gy a z t n b r h o l l t o t t j u t a t n y l n i a t u d s t e r n , b t r a n rlpett a nyiltszem v n d o r n a k vllalkoz kedvvel, d e e g y b e n a z a p o s t o l n a k , az r k t i t k o k l e t t e m n y e s n e k l e l k l e t v e l : m e g - m e g l l t s lelkes t e k i n t e t e m e g n y u g o d o t t azokon az rkkvalsgba nyl cscso kon, melyekre az emberi elme-utak kiltst n y i t o t t a k ; b z s r e m n y e s llekkel m e n t elre, a m e d d i g m e h e t e t t s a j t m e g g y z d s n e k srelme n l k l ; s a m i k o r t o v b b n e m m e h e t e t t , n e m f o r d u l t vissza a n l k l , h o g y fejedelmi gesztussal meg ne m u t a t t a volna, m e r r e k e l l e n e a n n a k a z t n a k k a n y a r o d n i a , h o g y az r k h a z b a v i g y e n . P r o h s z k a b l c s e l k e d s n e k e z t a mdszeri v o n s t a k a r i a i e l l e m e z m a m c m e : A z e l m e tjain. A m i e n n e k a b l c s e l k e d s n e k tartalmt illeti, n i n c s k t s g b e n n e , h o g y v e z r t h m j a az, a m i a m o d e r n blcselkedsnek Descartes, st voltakpen D u n s Scotus t a f p r o b l m j a : m i l y e n v i s z o n y b a n v a n v a l s g s i s m e r e t , n l a : let s g o n d o l a t . S a h h o z s e m fr k t sg, h o g y e b b e n a k r d s b e n az l e t n e k s az a l k o t a l a n y n a k t b b e t r a j a v r a , m i n t l t a l b a n a s k o l a s z t i k u s o k . D e flrertik, a k i k e z r t blcseleti v o l u n t a rizmus, intuicionizmus vagy pragmatizmus szomszd s g b a n a k a r n k e l h e l y e z n i . P r o h s z k a n e m t u d o t t s n e m v a l l o t t k e v e s e b b e t fogalmi i s m e r e t e i n k r t k r e n z v e , m i n t b r m e l y aintellektualista ; a z o n b a n a m i s z t i k u s n a k m e l e g s g v e l s az a p o s t o l n a k t a p a s z t a l a t a i val v d t e a valsgnak fogalmainknl mrhetetlenl n a g y o b b g a z d a g s g t s az l e t n e k t e r m s z e t e s e n a l e g t i s z t u l t a b b l e t n e k elsbbsgi j o g a i t . G a z d a g l e l k e a g o n d o l k o d s t az let egy h u l l m n a k , s z e r v -

BEVEZETS

VII

n e k fogta fl, les elmje p e d i g p e n t h a t erejnl fogva m e g l t t a , m e n n y i r e m g t t e m a r a d n a k leg k i v l b b f o g a l m a i n k is a n n a k a v a l s g n a k , m e l y e t az m i s z t i k u s lelke m e g t a p a s z t a l t , s m v s z i g n i u s z a megsejtett. Prohszka antiintellektualizmusanak gene zise s jellege n a g y r o k o n s g o t m u t a t az e g y b k n t is h o z z oly kzel ll b r t l e n e m t a n u l m n y o z o t t N e w m a n - v a l , a k i n e k m a g a - k s z t e t t e hres s r i r a t t b t r a n m e g lehetne tenni blcselkedse j e l s z a v n a k : E x umbris et imaginibus ad veritatem ! B u d a p e s t , 1927. n o v e m b e r 22. Schulz Antal.

TARTALOM.
Oldal

Bevezets Horror causae finalis (1884) Realizmus vagy idealizmus? (1886) A causa formlis gyzelme a modern termszetblcselet fltt (1888) Az rzkek realizmusa (1889) Hogyan lett a vilg? (1890) A gramm s mter gyzelmi tja (1801) A szabadakarat s a testmozgsi mechanizmus (1894) A llek ltnek empirikus bizonytsa (1903) Az evolci erklcstana (1904) A philosophia perennisrl (1908) Az n filozfim (1911) A lnyegismeret Bergson tanban s a rgi filozfiban (1912) A philosophia perennis s egyb filozfiai irnyok (1914) A vallspszicholgirl (1915) Az objektv idealizmus (1915) A vilgnzet llektanrl (1916) , Ismeretelmleti s gyakorlati idealizmus (1917) ... Vallsossgunk stlusai (1917) rtelmi szrevevs s intuci (1918) Az intuci lnyege (1921) , A tudomny immanens korltjai (1922) Llek-keress s llek-megtapasztals (1923) sz s szv (1925) A kzpkori skolaszticizmus keletkezsrl (1927) A kiad jegyzetei

V 1 63 79 105 120 132 147 159 172 179 182 192 209 215 223 241 254 260 264 271 27S 285 297 305 309

XIV.

Horror causae finalis.


(1884)
1

Az jabb kor amily hvvel ragadja meg a termszettudo mnyok mvelst, poly szegnynek s t o m p n a k bizonyul minden mlyebb okokkal foglalkoz szellemi irnyban. Ism telten tallkozunk oly flfogssal, mely a legvrmesebb tudo mnyos trekvsek kzt lemond a siker remnyrl s hiba valnak lltja a fldolgozott anyag rendszerestsre, m lyebb okokbl kiindul egybefzsre pazarolni az emberi rtelem erit. A mlyebb okok kutatshoz sz kell, pedig a tapasz t a l a t i t u d o m n y lemond az szrl, beri az rzkkel, s az empirizmus nevt veszi fi ; e flfogs a renyhe s lettelen materializmusnak a csalds elkeseredettsge ltal t m a s z t o t t vgs hajtsa. Az ily lemonds puszta, kigett nyomn kl a szellemi tnk s az elllatosods. A mult szzad nevet Demokritusanak Lamettrie r nak az elanyagosodott s tehetetlen vilgnzet illusztrlsra t m a d t egy hozz ill, vagyis nevetsges gondolata, melyet kr, hogy nem tztt ki cgrl mvei ellapjra; sokkal jobb helyen lenne az ott, mint van most, eltemetve a homme machine mechanizmusban, elfojtva e szrny masina zaka tolsa ltal. Azt vli ugyanis a tuds r : Mi mindnyjan t e remtve (?) vagyunk, hogy boldogok legynk, de nem eredeti fladatunk, hogy tudsok legynk ; taln csak tehetsgeink rendetlen hasznlata ltal keletkezett a t u d s vilag. E mon datot magunknak vallhatjuk, de vgs tagjt csak Lamettrie rra alkalmazzuk. Lamettrie elsrang tuds a materialista t u d o m n y laplyain, s r e nzve a mondat teljes alkalmazst nyer ; mert csak tehetsgei rendetlen hasznlata ltal lett tudss, azaz materialista tudss. E z t mondhatjuk az egsz anyagelvi tbor szvivirl, f leg a termszettudomnyokat most ural empirizmusrl. Ezen urak, kiket ltalban tudsoknak t a r t u n k , csak tehetsgeik
Prohszka : Az elme tjain. 1

PROHSZKA OTTOKR

rendetlen hasznlata ltal lettek materialista vagy empirista tudsokk. Fleg ll ez az utbbiakrl. Hibjuk az rtelmi er helytelen flfogsa, az rtelem rzktse, az rtelem taga dsa, s ki brn els tekintetre beltni a tagads nihilisztikus kihatsait. Az empirizmus, mint neve is mutatja, csak a tapasztalatot, amint azt az t rzk flfogja, tartja az ismeret s a tudomny krnek, azon tl minden dedukcit s in dukcit ollval vgnak el. Az empir zmusnak mumusa a filozfia, melyet megvet s utl. Mg az anyagelvsggel is szakt, amennyiben a filo zfinak sznezetvel br, amennyiben valami principiumflt elfogad, vagy amennyiben nemcsak rzket ismer, de szt is, nemcsak tapint s markol, de kvetkeztet, s egy rendszerben leli t a mindensget. Nem szrny lemondst rejteget-e az e l v : az emberi ismeret az rzk ismerete; ha az rzktl klnbzteted az szt, vagdalzol az res trben, ne klnbztesd azt, ami n i n c s ; rzki ismeret, ez az ember rgija; nem tagadjuk, hogy nem tkletesebb s komplikltabb, mint az kr, de plus minus non m u t a t speciem i me az empirizmus lemondsteljes tana ; kijelli a tudomny tert az rzki tapasztals hatrkvei kzt, nem tagadja, hogy taln v a n szellem s lehet a szellemi ismeretnek is tg orszga, de arrl s.mmi sem ju t o t t tudomsra, s r m u t a t a filozfia t r t n e t r e ; me vala hnyszor az rzkeken tl ekv lltlagos igazsgokba ha tolni trekedtnk, kudarcot v a l l o t t u n k ; nem ismertk meg azt, ami van, hanem ptettnk, hogy ms romboljon. Fl mondunk t e h t a metafiziknak, megvetjk az elveknek ltsz lidrctzeket. Minden metafiziknak homlokra rva v a n : Nequid nimis, s a nimis pedig n magam vagyok. A termszettudomnyok ez llspontjrl utpik kz sorland az sz s az rtelmi ismeret, valamint mindennem blcsszet; a vilgnzet pedig a termszettudomnyok desz kval beszgezett lthatrra szortkozik. E k k p a blcsszet helybe a termszettudomny lp, s a blcsszet maga el prolog. Egszen mindegy a blcsszetet az ezerszeres csal ds kesersgeivel lb all eldekretlni, vagy a rgi sznak oly meghatrozst adni, mellyel a vn Aristoteles az ellen kezt jelezte volna. Ez utbbi fogs v a n most divatban ; v a n most is filozfia, de mily donsgot bujtattak ez ttt-kopott szba ! a blcsszetet a tnemnyek okszer ismeretnek mondjk s cljul kitzik ez ismereteket az letszksgletek fdzsre, az anyagi jlt elmozdtsra fordtani. H t a

H O R R O R CAUSAE F I N A L IS

fizika micsoda? a tnemnyek okszer ismerete stb. H t a fiziolgia? a tnemnyek okszer ismerete stb. H t az ana tmia, biolgia? Teht csak tapasztalati tuds van, minden mson tl adnak. Ha valaki azutn szemlt t a r t a fogalmaknak, s el veknek termszetes sz ltal flvett inventrjn, akkor nagy meglepetsre tsgykeres puszttst vesz szre. Nem m a r a d m s htra, iint anyag s mozgs ! azonban az erk<kel> s kvalitsokkal elbb tarkzott filozfia rlhetne, hogy leg albb annyi maradt a reaii s idelis vilg pompjbl ; mert ezzel is lehetne sokat menteni a rgi igazsgbl s a fensbb rdekeket illet ttelekbl ; ebbl is bebizonythatnk, hogy v a n Isten, hogy az Isten e vilg teremtje s ura. De az em pirizmus ltal hirdetett tapasztalat kizrlagos ltjoga mg sok ms szszer igazsgot tesz el lb all. A tapasztalat ugyanis nem mondja, hogy az anyag mstl v a n ; nem mondja, hogy az anyagot ms valaki m o z g a t j a ; a tapasz t a l a t csak arra tant, hogy az anyag ltezik, s tnemnyeit trvnyszersg igazgatja 1 Mkds, okozs, h a t s . . . csupa kdkp ! Az empirizmus csak trvnyszersget vesz szre, neki a tapasztalat csak a tnemnyek egymsutnjt jelenti b e ; hogy az egyik oka a msiknak, azt n e m mondja. Mit is beszlnk mi okrl s hatkonysgrl: ezek a rgi, kpze ld metafizika fogalmai, melyeken t l a d t u n k ! hogy mind ennek okkai kell brni, hogy a kihats okbl folyik, hogy ok s okozat kzt oly szszer viszony van, melyet a mg alig pislog szszikra is flismer, arrl az empirizmus sem mit sem tud. A tapasztalat anyagot nyjt s egymsutnt a tnemnyekben, ezekben bvrkodik s lvez. Megengedem, hogy a materialista vilgnzetek s tu domnyos irnyok nem rtk el mindannyian a skepszis ez risi fokt, de tbb-kevsbb egy ton haladnak s sokban megegyeznek. E vilgnzetek gykerben megmrgezik az risi adat halmazt, melyet a szorgalom s megfigyels flsznre h o z o t t ; megrontjk nemcsak a termszettudomnyokat, hanem a termszettudomnyok rjn magasra emelked letet s gondolkozst, mely termszetszerleg egszen az anyagi rde keket s a fldi jltet nagyban elmozdt materilis halads medrben zajlik. E mreg kihatsa belthatlan ; egyarnt pusztt a theoretikus s a praktikus vilgban; theoretikus vilgnak mondom a blcsszetet, praktikusnak pedig a kz letet minden eszmi- s intzmnyeivel. 1*

PROHSZKA OTTOKR

A keresztny tudomnynak ily flfogssal szemben kell llst foglalni, s jllehet a radiklis eszmetisztzs, mely az szt alapfogalmaitl fosztja meg, majdnem lehetetlenn tesz csak egy krdsrl val megegyezst is, mgis hasznos dolog megfigyelni az igazsgok s elvek szerept az empirizmusban, melyeket a jzan sz a termszetbl mertett, s melyek fltt a szkeptikus szjrs sem br egyszeren napirend* " trni. Ezek kzt elkel helyet foglal a clszerss * Y term szet minden tnemnyeit a l e g r e m e k ^ sszhangban egye sti. A vilg clszersgbl merti az szelvi theolgia egyik rvt az Isten ltrl, csak az a baj, hogy sokszor knnyedn veti oda, miltal ereje elvsz. A materialista s empirista nzet a vilg clszersgrl utastst adhat neknk, mikpen s ho) kell e clszersget a kzdtrre lptetnnk s mikpen fejtheti ki bizonyt erejt a tagads s skepszis egyeslt foj togatsa! ellen. A termszetben szrevehet clszersget eddig senki sem tagadta. Nem mondtak mindent clszernek, de egsz ben vve, elismertk a termszetet that nagy rendet. [Az] egyik-msik blcssznek tbb kifogsa is volt a fnnll cl irnyossg ellen, ha gy nzte is a vilgot, mint az egyszer ember kormos vegen a napfogyatkozst; de utvgre a Schopenhauer-fle bs-nmet is nem egyszer oldja meg nyelvt a clszersg dicsretre. Legkevsbb tehetik azt a termszettudsok, ezek kzt pedig legislegkevsbb az exakt b v r o k ; ahny a d a t merlt fl jra a termszet rejtekeibl az emberi ismeret ltkrn, annyi csillog bizo nytkkal nvekszik a clszersg rve. A mechanikus vilgnzet, mely az egsz vilgot az ermtan egyenleteivel fejti meg, s mindent, ami trtnik az anyag szereplsben, arny- s szmokba ltztet, nem hozott meghasonlst a termszetes sz s kznapi tapasz talat e ttelbe. Boyle Rbert s Newton Izsk, kik hajlamukat, mindent a mechanika alapjaira fektetni, ugyan nem titkoltk, s akiknek kezdemnyezse ltal megrlel dtt a gondolat, hogy az egsz nagy mindensget ugyanaz az er tartja sarkaiban s sodorja vgtelen plyjn, mely a porszemet a fldre vonja, meleg szavakban fejezik ki meggyzdsket s az elismer s Istent imd csodlat rzelmt a clszersgrl. Boyle sszehasonltja a min densget a strassburgi mnster mvszi rjval. Ez a mindensg eltte egy risi, hatrozott trvnyek szerint mozg mechanizmus; hanem p azrt kell, mint a strassiiel a

H O R R O R CAUSAE F I N A L IS

burgi rnak rtelmes alkotval brnia. Boyle hv lelke teljes borzalmval, de egyszersmind k u t a t lngelmje be ltsval elfordul a vn Empedokles ltal t m a s z t o t t tantl, hogy a clszer a clszertlenbl lett, megvetette e szerint az j Darwint rgi grg kiadsban. Vilgnzete pgy, mint Newton a clszersget a mechanizmusra alaptja. Voltaire rajongott N e w t o n r t ; eszminek mindentt trt szerzett, s gy a clszersget gy v e t t e t, amint azt a nagy angol mathematikus tantotta. Deklamlt unalmas s vizenys modorban ez igazsg javra is, amint nem ellenezte, st vdte is az Istenben val hitet, de nem az egyhzi hitet, hanem a termszettudomnyokon tszrdtt deista fogalmat. Az enciklopdistk gyllet ltal hevtett s a humanizmus ltal lelkestett krben skra kelt a cl szersg megvdsre Diderot, kinek tzes lelke a termszet clszersgt is az eszmny bjai<val> s fnyve! flruhzta ; nem is kellett neki lelkeslsben e clszersg teljes meg vilgtsra s egy idben dicstsre csak egy lepke szrnya : tbbet a k a r t vele tenni a szellem csatiban, mint Smson a szamr llkapcsval. Mindenesetre a lepke szrnya az rtelem megfigyelse ltal sztszedetve az Isten ujja rajzait mutatja, pgy mint az egek harmnija, s e rajzokbl el villan az igazsg le, mely egyenl rv, ha a lepke szrnybl t n t el, vagy az emberi test szervezetbl ragyog felnk. D e nem szksg tovbb fznnk a jeles vagy legalbb hres frfiak sort. Az risi detail-munka, mely most hangya szorgalommal folyik a termszettudomny minden szakban, valban legalkalmasabb a clszersg megvilgtsra. Az egyszer emberi sz is, a nagyjban szlelt tnemnyek, az egymsba fogdz hatsok fonaln dnthetlen meg gyzdst alkot magnak a clszersgrl. A k u t a t s fl osztsa pedig, az egyes sejtnek s rostnak szentelt napok s vek, a csapadkok s vegyletek kzt lefoly sok emberlet az elbb durva fogalmat vgs zeire bontottk, s a mikrosz kp j vilgban az ezerszer finomabb s p azrt csodlatosabb clszersg bonyoldott szlait fejtegettk; mondtk azt is, amit szvesen elhisznk, hogy a termszet szemmel lthatlan vilga mvsziesb s remekebb, finomabb s pompsabb, mint a szemmel l t h a t ; hasonlt fogalmunk a lthatatlan vilgrl azon fogalomhoz, mellyel egy gyrrl brunk, ha zakatolst kvlrl halljuk, s mennyire megvltozik, ha a forg, perg, sodr, vetl, taszt, emel, feszt rudak, kerekek, emeltyk kzt vgighaladtunk.

PROHSZKA OTTOKR Mindenki hasznlja h t fl a tudomny kutatsait s egyestse a kznapi tapasztalattal, az eredmny egy " lel knkre rerszakoljk a meggyzdst a termszet cl szersgrl s magyarzat nlkl rtjk, ha nem is defi niljuk a causa finalist. Rviden flhozok egyes adatokat, melyeket az jabb empirista tudomny a termszet minden orszgbl s a vizsglat minden szakbl flhoz: a meggyzds gyis nem a clszersg elvont fejtegetse ltal fogamzik meg bennnk, hanem inkbb a ltvny fnsge s a kivitelben meglesett causa finalis lvezete ltal, A clszersg nek tapasztalatbl mertett fogalma szerint fogjuk azutn megbrlni a sok kifogst, melyet az okokat tagad termszettudomny flhoz. Mr Aristoteles ajnlja, hogy minden okot, minden tnyezt azon tnemnyben ve gynk szemgyre, amelyben leginkbb lp rvnyre, s nem az alsbbrend tnemnyekben, melyekben az illet tnyez tpusa el van mosdva vagy m s nev behatsok ltal eltomptva. gy a clszersget is nem kell elssorban az lettelen anyagban flkeresnnk, ahol a rendez eszmnek vgelhal sugaraival tallkozunk, hanem a szerves anyagban. Mihelyt szerves anyagrl van sz, a szervek klnflesgben a sejtek megszmllhatlan sokasgban szemnk el lp minden testnek vagy nvnynek egysge, ez egysgben az sszhang, az sszhang ban a clszersg. A szervezet lnyege pen a sokfle rszek egy egssz val, clszer alakulsban s egymsbl val szszer fggsben ll. H a n e m mily bonyodalmas egy llat vagy nvny egysges szervezete, arrl a mikroszkp nlkl fogalommal sem brnnk. Dressel jellemzse szerint alkossunk magunknak fogalmat e laboratriumrl, s az egymsba fog sok kz munkjrl. H a egy fszlt kzbe veszesz, a sejtek ezreit mrle geled. Minden egyes sejt, v a n n a k kztk olyanok is, hogy 100 vagy 200 egyms mell helyezve mg egy millimternyre sem terjednek, bonyoldott vegyi folya matok sokfle mozgsok s ramok zajos sznhelye. A sejt ben, melyet nylnk folyadk tlt el, szik a sejt magva, sokszor azonban van tbb ily mag is. A tojsdad sejtburkot bellrl egy tltszbb rteg bleli, melybl a kzpont fel kis karok gaznak ki, ezek sszefogzkodva tartjk a sejtmagot. E kis mechanizmus kzeit egszen a folyadk tlti ki, amelyben sokfle anyagrszecs szkl. Amire most

H O R R O R CAUSAE F I N A L IS

kizrlag figyelni akarunk, az a mozgs. Sznet nlkl tolong nak a sejtburkot blel rtegben a kis magvak, v a l a m i n t a kzbe kinyl karokban vagy jobban mondva szlakban, st egy s ugyanazon szlon t ellenttes irnyokban. Az egyes plazmaszalagokbl kimlik az enchilma a hegyi patakhoz hasonlan, mely szk medrbl eltrve a skon sztrad. Lassabban folydoglva kln irnyt vesz a sztoszl tmeg s elterl a sejt faln. Ezen is ellenttes irnyban folynak a csermelyek, egymsba tkznek, torldnak s rvnyben forognak. Tbbnyire azonban megmaradnak medreikben, s j darabig haladnak egyms mellett. Az anyagrszecsek alakjuk<hoz> s tmegkhz kpest majd lassabban, majd gyorsabban iramlanak az rban. Minl nagyobb az rban sz parnyinl parnyibb jrm, annl knnyebben kerl ztonyra vagy megakad egy szgletben. Ltni az iraml m a g v a k a t s szemcsket, amint fnnakadnak, torldnak, azutn rgtn megerednek, pen gy m i n t a kvek s egyb trmelk, melyet a hegyi p a t a k ragad magval. Emlkez znk meg, hogy e lers, nem alpesi p a t a k o k jtkt lltja szemeink el, hanem pici sejtnek vltozatos vilgrl regl. D e e vltozatos mechanizmus mozgsn kvl sokkal er lyesebb a vegytani folyamat. Az egyes sejtben semmi sem lland, a sejt teste folytonos asszimilci s dezasszimilci mttei kzt vltozik ; asszimill s pt, hogy ismt rontson, gyjt, hogy emsszen. Reinke t a n r szerint, minden szerves llati vagy nvnyi sejt az atom-mozgs folyamnak s rvnynek tekintend. E szdt vltozsban pedig minden egyenslyt t a r t . Tekintsk a sejtek lelmezst 1 A szervetlen vilgbl flveszi az egyszer v e g y l e t e k e t : a sznsavat s nhny st, melyekben klium, kalcium, magnzium egyestve van knsavval, saltrommal. De e vegyleteket nem hasznlja a sejt ezen alkatukban, hanem a flbontott elemeket t a r k a s llhatatlan kombincikon keresztl igen bonyoldott s sok atomokkal br tmecsekk csoportostja, melyek a szervetlen kombinciktl eltrleg 150, 200, 220 atomot is tartalmaznak. Az ily szmos atommal br tmecsekben nveltetik a vegytani feszer s flcsigztatik a visszahatsi kpessg, s az els a d o t t alkalommal flbomlanak nagy meleget fejlesztvn ki, mely szksges kellke brminem letnek. E kis csods laboratriumok m u n k j t sszehason ltjk az ra flhzsval; midn az rt flhzzuk, akkor karunk erejt fektetjk a rugba, az ingarknl pedig le-

P R O H S Z K A OTTOKR

kzdjk a slyok nehzsgt, midn azokat kell magassgba emeljk, vagyis karunk erejt a nehzsg erejv vltoz tatjuk ; mikor pedig az ra jr, akkor a m b e befektetett er lassankint flemsztetik, legngyldik. p g y a sejtek vegytani laboratriuma a flcsigzott atom-egyesletek ltal sok ert halmoz fl, mely a bomlsban flszabadul s az let cljainak szolgl. De arra kell mg figyelnnk, hogy a legutols sejt <is> m i n t mechanizmus, minden gpeinket messze tlhaladja. L t h a t l a n picinysge, legnagyobb egy szersge s kevs segdeszkz s szer flhasznlsa dacra a mttek belthatlan sokasga fejlik ki benne. Csak melles leg emltjk, hogy a nvnyi sejtek a kifejtett meleggel gyesebben bnnak, mint a legtkletesebb gpek. Ez egy sejt lete, munkja, de az ezer s milli sejtek nincsenek elklnzve, egy nvnyt, egy ft kpeznek, ms funkcikkal brnak a gykrben, mssal a trzsben s levelekben; micsoda ezer kz tervszer munkja, mi csoda a strassburgi mnster csoda-rja a sejtek rendezett kztrsasgval szemben 1 S mint trekszik ptolni minden sejt a maga hinyait s m i n t vltoztatja mkdst, ha a krlmnyek vltoznak s ha kls tnyez sebet t e kis sejtben 1 Akkor csak srgsebb a vegyifolyamat, a protoplazma flhasznlja minden erit, minden ms anyagrszecs htraszorul, hogy az jjalkotsnak tjban ne lljon. A tkletesebb nvnyeknl a c r a val trekvs mg fltnbb lesz, amennyiben a sejtek a szksglet szerint majd ezen, majd azon m u n k l a t o k a t vgzik, hogy a krlmnyek hez alkalmazkodva az egsznek lete biztostva legyen. Mr most, h a elgondoljuk a legutols sejtben lefoly mtteket, melyek nem a szervetlen anyag trvnyt, az egyenslyt keresik; ha hozzvesszk, hogy e m t t e k e t nem az egysze ren a d o t t krlmnyek, nem a holt elemek egyeslst sza blyz t r v n y hatrozza meg, hanem egy a jvben, vlto zatos kombincik fonaln elrend c l ; h a tekintetbe veszszk, hogy az l sejtek szervezetben llnak egyms kzt, mely szervezetnek nem az egyes sejt, h a n e m az egsz szabja ki alakulst s sszefggst, hogy e szervezet bonyoldott h a t s s visszahats hossz sorn vgre virgt fakasztja s m a g v t rleli, s ezutn elhal, hogy hamvaibl az j let t m a d j o n : akkor ellenllhatlan ervel kezdjk beltni, hogy i t t nemcsak clszersg v a n , hanem hogy egy elre megllap t o t t cl szerint v a n minden kiszabva s kormnyozva. Mellzm a nvnylet szmtalan tnemnyeit, melyek

H O R R O R CAUSAE F I N A L I S

a legclszerbb mozgsokkal vannak sszektve, s a csod latos szablyszersget, mely a parnyi viszonyokon t az risi mrvekig mindenben arnyt t n t e t fl, minden egyes fajnak leveleit s virgait kecsesen formlta, s jllehet m nden nvnyben a vltozatossgot szereti, azt az egysg vagyis a clszersg rovsra soha tl nem hajtja. A fld sava- s a nap sugarbl szvi ruhjt, pti g e r e n d z a t t ; alakjt s nagysgt vagy picisgt pedig megszabja az let elve, a princpium vitae, melyben a kifejls ereje s a kifejls vge, a cl azonostva v a n . H a az llatvilgra trnk t, gy itt mindenekeltt maga a testi szervezet belthatlan appartusa, mely az egysg jellegt hordja minden zre vsve, fnnen hirdeti a clszer sget, de teljes fnyt csak e szervezetben lefoly mozgsoks folyamatokban tkrzteti vissza. Az llati testtel foglal koz tudomnyok, dacra vvmnyaiknak, inkbb csak tapogatdznak, h a krdezzk tlk az idegrendszer m a g y a r z a t t . Mily mestersges hlzat ez, hny szlbl van fonva, melyek nek mint a billentyknek ms-ms hang, ms-ms rzet felel m e g ! s ki birn csak tvolrl is ellenrizni az idegekben jtsz rzetek s ingerek rnyalatait s egymsba val t menetelt ! Ez idegek bizonyos szlain megindulnak az ideg folyamok, melyek ingerlik az izmokat s determinljk a mun kra. Csak a clszersg megvalsulsa adja a mozdulatok helyes megvlasztst a gyermekben gy, mint a kifejlett t e s t b e n ; csak a megtesteslt trvny tudja bebizonytani s clra vezetni, amit az ember nem tud, nem ismer. Nevetni s srni senki sem tanult, ltni, hallani poly kevss, s tudod, hny ideg, izom mozog, hny determinci indul ki az agy vel labirintjaibl, mikor ezek egyikre kedved t m a d ? S minden szerv teljes flszerelsben a maga helyn megfelel az sszhangz egsznek. De ismtelnem kell, amit kezdetben m o n d t a m , a cl szersg elvont fejtegetsben elveszti begyz l t ; itt min denkinek empiristnak kell lenni, mindenki a testt vagy nvnny alakult clszersget vegye figyelembe. Az llati testben uralkod clszersg egyik kivl hor dozja az izomrendszer. Elemezzk rviden az izmok a l k a t t s mkdst, hogy a clszersg eszmje e vizsglatban ki domborodjk. Ismt Dressel jeles mve nyomn indulok. A sejtek belsejben lefoly mozgs, v a l a m i n t a testrszek, legyenek azok llatiak vagy nvnyiek, klnbz funkcii b a n szrevehet mozgsok, a sejtnedv s a sejtburok, a proto-

30

PROHSZKA OTTOKR

piazma sszehzdsi tehetsgn alapszanak. A protoplazma rngatdzsaibl ered gyannt kifejlik az lettel egyttjr mindennem mechanikus s fiziolgikus mozgs. Hogy pedig a sejtekben mg egyenl mozgs az izmokban oly eltv fejldik, az az izmok, a szervek bonctani alkattl fgg. Ms kp mozog a szv, mskp a nyelv, a szem, mert a sejtekben eredetileg egyenl mozgs a szervek bonctani alkatnl fogva elt eredt nyjt. Tekintse meg m r most brmily ktked az izmok mechanizmust; az sszehzds az egyes sejtek ben, s az ezekbl ll zekben s izmokban a tmecseknek megvltozott pozcija ltal trtnik, valamint ha egy kr kerlkk lapul, az egyik tmr irnyban rvidls vagyis sszehzds trtnt. De mi szolgltatja ez sszehzdshoz az ert, vagyis honnan az izom ez sszehzdsi ereje? A hely vltoztatson kvl az izom sejtjeiben vegytani mttek foly nak, melyek az elemeket oly vegyletekbe hozzk, hogy fl bomlsuk nagy meleget, vagyis feszt ert vonjon maga u t n ; a kering vr pedig ezen szakadatlan laboratriumoknak mint megannyi gyrnak kzlekedsi vonala, egy mvszies csatornahlzat, mely folyton hmplyget medreiben let kpes anyagot, s tovbb spri a hasznavehetetlent. A tapasz talati adatok nyomn ekkp hozhatjuk bens sszefggsbe az izomban lefejl mttet. A meghatrozott anyagbl fl pl s mvsziesen elrendezett izomrendszerben az llati test nemcsak gyhoz hasonl mozgsi kszlkkel br, hanem azt mozgat ervel, lporral is m e g t l t i . . . gy ltszik, hogy a fehrnye-rszek az izomban lporknt hatnak, amennyiben tmecseik elszr megpattannak s azutn az oxignben elg nek. H a n e m valamint a lpor a mozgat ert az elemek vegy letben mint potencilis energit, vagyis mint feszert brja ; pgy az izom kifejld ereje a vegytani egyesletekbe lp elemekben mint feszer rejlik s a megtrtnt egyesls ltal flszabadul. Tovbb, valamint az gyban a lpor nem sl el magtl, hanem a gyutacs szikrja ltal, pgy az izomnak is mkdse megindtshoz az idegen vgigfut ingerre v a n szksge. Az inger nem ad ert, hanem csak flszabadtja, megindtja a mr fnnlev, de lekttt ert. (Dressel: Der belebte und unbelebte Stoff.) De az izom munkjnak clszersge klnsen nyilv nul az izmok alkalmazkodsban a klteherhez, vagy brmely lekzdend akadlyhoz. Mert az izom oly alkalmasan mkdik, oly kiszmtott arnyban, mintha a leggyesebb gpsz lne. benne s kormnyozn. Nagy terhek lekzdsben a flsza-

H O R R O R CAUSAE F I N A L I S

11

badult energinak nagyobb rsze fordttatik a mechanikus munkra, krlbell egy h a r m a d a ; kisebb erfesztsnl mg kisebbeknl i ; nagy munkknl eszerint takarkosabb gp, kisebbeknl pedig csak valamivel jobban kti le s hasz nostja az ert, mint a kznsges gzgp. Ezek a termszet csodi, az rk clszersg rejtett kr vonalai, szakadozottan kerlnek napfnyre, csak mint tr melkei az Isten remekmvnek, melyet az anyagba rejtett. Az sz szikrja ez a holt matriban, mely jllehet termsze tn) fogva nem az egysg, nem az sszhang, nem a fnnll rend hordozja, a causa finalisbkiban a szfrk szimfnijra s a sejtek s az izmok t a r k a jtkra kpesttetik. H a pedig az idegek befolysra v a g y u n k tekintettel, melyek ingerkedse folytn a klnfle izom mkdik, akkor az sszefggs finom szlai a clszersg jabb argumentu mt, szvik. cAz idegen vgigfut a determinci folyama vagy az agyvel legmagasabb kzpontjbl, s ez a llek a k a r a t t s parancst kzli az izommal, vagy az alsbbrend idegkz pontokbl, ahonnan a kellemes vagy kellemetlen rzeteket kvet inger szrmazik, vagy a vegetci idegcsoportozatb) a nlkl, hogy azt rzki szrevevs megelzn vagy k vetn. (U. o.) A fiziolgia tern ez idegrendszer befolysa kvetkezt ben tmasztott mozgsok szma belthatlan, akr azokat tekintjk, melyek az akarattl fggnek, akr azokat, melyek a termszet impulzusa folytn mennek vgbe az l testben. S utvgre a clszersget az akarattl fgg mozgsokban is, nem az a k a r a t hozza ltre, hanem be van az mr fektetve a szervezetekbe. H n y ideget s izmot mozgatsz, ha srsz, ha nevetsz, ha szdt gyorsasggal ide-oda kapkodsz ; hol adod fl az akarat hatrozatt, az idegrendszer mely billentyjt rinted, ha kis ujjadat mozgatod s az ideg elektrikus folyama m i n t ismeri ki magt a nagy hlzatban, s nem tved, eltallja a mozgat izmok vgs elgazst! A legnagyobb clszersget ltjuk mindazon folyama tokban, melyek n t u d a t u n k nlkl bonyoldnak l e ; milye nek a bels szervek mkdsei, a td folytonos munkja, a szv mozgsa, az anyagcsere, a vr keringse, az letnedvek ellltsa s clszer elszlltsa, a t p a n y a g n a k arnyos elosztsa, mindamellett, hogy meglIapods<sal> s vlto zatlan merevsggel sehol sem tallkozunk. Azutn tekintsk meg az llati testet s alakjt, mely az embribl fejldtt, s a kezdetben klnbzetek nlkl elnyl nylks anyagl i 0

12

PROHSZKA OTTOKR

b! idegg, csontt, izomm tmrdtt, mely bonyoldott alkots szerveket vett fl magba, mely az ereken s z t a t o t t anyagbl itt csakis csontot, ott velt, itt izmot, ott hajat s szarvakat kpez, s nem tbbet, mint kell, s nem hozza el a csontot az azt elllt vegyifolyamat miatt, az izmot s ideget s brt sem a megindult s vegyl elemek szksg szer egyeslse miatt, hanem az egsznek mint egysgesnek ellltsa miatt. Minden folyamat, jllehet fizikai vagy kmiai, nem hatroztatik meg irnyadlag a tmecsek ter mszetes sajtsgai s eri ltal, hanem a vegyifolyamatok nak viszonya ltal a clhoz, az llat lethez. A clszersg ugyanazon eszmje, mely a szerves tes tekben a lt legnagyobb egysgt, az letet ltesti, rendezleg t h a t j a a szervetlen termszetet is. Mert nem elg az lethez, hogy az llati vagy nvnyi test flszerelsben az let bels fltteleit egyestse; kell, hogy a talaj, melyen llni vagy nni akar, el ne nyelje, hogy a lg ltesse, hogy a nap ne per zselje, hogy a meteorok ssze ne zzzk, hogy a fagy ne jegecestse, hogy az anyag necsak kv s fnny tmrlve krtse, hanem hogy minden elem kellen elosztva, minden h a t s mrskelve ddelgesse a termszet amily remek, oly rzkeny g y e r m e k t : a szerves testet s kifejlett s msokra is tszrmaztathat lett. A fldgmb s az egek mechanikja, az elemek alkalmas egyeslete, a fld kell tvolsga a naptl, a h s fny ltal rezgetett thervilg, a meteorolgia hatalmas tnyezi s azok vltozatai, a vz, a lg, a gz v hatsai, alkalmas ar nyai . . . mindez, amennyiben clszer, sszehasonlthat egy szikls lejtn alaktand kert elmunklataival, vdfalak emelsvel, feltlts- s egyengetssel; ha mindez sszevg, s a legfelsbb cl al alkalmasan sorakozik, akkor terlnek el majd a kertben a virul virggyak s zldel sznyegek. A vilg clszersgt is, eltekintve a kvle fekv vg cltl s a lt alapoktl, az Istentl, a fldn ltez legfbb lnyhez, az emberhez mrjk. Clszernek mondjuk e rendet nem absolute, elvontan minden terminustl, melyhez viszo nytsuk, hanem relative, amennyiben e sorrend als tagja gy fzdik a kvetkezhz, s ez ismt a fllebbvalhoz, hogy valamennyi a legfelsbb tagnak szolgljon ; az erk ssze fggsben lpcst ltunk, minden egyes fok arra val, hogy a legmagasabbhoz vezessen, s ez pedig minden alsbbra tmaszkodjk ! A szofisztikval egyeslt materializmus azonban alkal-

H O R R O R CAUSAE F I N A L I S

13

m a t fog szolglti magnak a clszersg fogalmnak tze tesebb m e ^ ' ^ P ' t s r a , mert a tnyek ily dnt rvelsvel ijen a rossz szndk is alig gyzi a fogalmak elferdtst; annl kevsbb kell ilyesmit fltennnk a materializmus r telmes kpviselirl, kik tbbnyire termszettudsok s egyesl bennk a termszet ismerete tudomnyuk irnt val hevlssel s odaadssal. Egyelre vessnk mg egy pillantst az lettelen ter mszetre. p e n mert lettelen anyagrl szlunk, nlklzzk a rszletekben az egyedisget s az egysget, nlklzzk a rszek klnbzsgt s kvetkezleg egyms al val rendeltsgket, nlklzzk a szervezetet, mely pen e kt tnyez sszeadsbl szrmazik: a klnbz rszek al rendeltsgbl s a rszeket ural egysgbl, ms szval az anyagbl, melynek rszei magukban vve egymssal nem trdnek, egymsra tekintettel nincsenek s az eszmbl, mely az anyagban megvalsul, egysget s clszersget fektet bele Ezen gondolatbl kiindulva a clszersget az lettelen termszetben szemmel lthatlag nem az egyes elemek vagy testek s vegyletek rejtik, a vizsglnak inkbb az anyag sszegre s arnyos flosztsra kell figyelni, ezekben fogja fllelni a termszeti tnemnyek<nek> s vltozatlan menetk nek okt s a szerves vilg fennllsnak fltteleit. Ha egy darab kvn, vagy a hidrogn s oxign bizonyos vegyletn akarom fltntetni a clszersg momentumt, silny vagy alig rzkelhet valsg krl t a p o g a t d z o m ; hanem ha tekintem az er krforgst a szervetlen termszetben, az er megmaradsnak trvnyt, a vltozatlan viszonyt, melyben a hatsok milyensge s mennyisge j meg j fordulatokban elkerl, s az egsz szervetlen termszetet, amint minden ereje, minden tnemnye az lk hrmas orszgval szp sszhangban ll, ltk fltteleit nyjtja, nagyban segti, ltket s fejldsket vdi, akkor a clszersg a mindensg holt mechanizmusban is eltnik, s a k u t a t analgit fdz fel benne a szerves testtel s az analgia folytn a szerves test nevt is tviszi a szervetlenre: beszl a minden sg organizmusrl! Ezen inkbb theorinak ltsz gondolatsor u t n mertsk a szervetlen anyagbl is a clszersg eszmjt. Mellzm a buzdt szt, mely az gre tekinteni flh, s a szfrk harmnijt akarja ellesni. E nagy mechanikus mozgsok risi mrveik ltal imponlnak, de csodlatosabszf

14

PROHSZKA OTTOKR

bak azok, melyek ha szkebb krre szortkoznak is, vltoza tossguk s elenyszen vgtelen elgazsuk avtql ktnek ie, A termszet gazdlkodst ltalban tekintve a cl szersgnek fontos szerep j u t o t t a nvnyorszgnak az llaton, s a szervetlen termszet kz val behelyezse ltal. A szer vetlen anyag ftrvnye az egyensly, s kvetkezleg a legllhatatosb egyensly. Az utols tmecs is mindentt, minden vegyletben, kevs kivtellel a legbiztosabb s hbortlan egyenslyba trekszik helyezkedni minden ms anyagrszeccse; azrt elhagyja az egyik elemet, h a a msikhoz jobban vonzdik, vagyis h a vele szorosabban egyeslhet; pgy kivlasztja a vltozsnak kevsbb alvetett tmecsllapotot, gy ltalban szrevesszk, hogy a termszeti vl tozsok folyama a lgnem tmecsllapibl a folykonyba s ebbl ismt a szilrd halmazllapotba thajlik, a szilrd halmazllapot pedig ismt ktfle, vagy az elem sajtsgos eri rendezik minden klbefolystl menten, v a g y pedig meg akadlyoztatnak termszetes hajlamaikban, az els esetben elll a jegeceseds, a msodikban a rendetlen t m r l s ; a jegeces halmazllapot szilrdabb^ mert termszetesebb, mert csakis az anyag sajtsgos eri alaktottk ; s me azt vesszk szre, hogy a jegeces halmazllapot fel nehezednek az elemek mind, s szablyos tengelyrendszerek szerint tm rlnek. Mindentt t e h t szilrd halmazllapot a cl, melyhez siet az anyag, siet tladni minden mozgson, siet megmere vlni. De csak akkor ri el e cljt, vagy azt mondom, el nem ri cljt a nlkl, hogy a mozgst kpez vagy a mozgssal egyttjr hn is tl ne adjon. A termszet nagy folyama t e h t merev s fagyos cenn akar lapulni, k s jg borzal mas terei fdik majd a vgtelen rben egyre bolyg lettelen tekket. De a clszersg g t a t emel a szervetlen anyag ez letl ramnak, s amily hdt s ellenllhatlannak ltszik az risi, mindent megtr erk rohama, poly enyhn s gyen gden jtszik vele, s j t k b a n megbntja h a t a l m t a fldet ruhz pzsit s lomb, a nvnyorszg, mellyel a clszersg bevonta a hideg s lettelen anyagot, hogy g t a t ptsen ldkl trvnyszersge ellen s lehetv tegye az llati letet is. H a ugyanis emlkeznk azon kevs rvid adatra, melyet fntebb flhoztam a sejt lete krbl, szrevesszk, hogy a nvny szervezete pen a megfordtott m u n k t vgzi, mint az lettelen anyag. Ez szilrd s biztos egyenslyba tereli

H O R R O R CAUSAE F I N A L I S

15

az elemeket, a nvny pedig minl llhatatlanabba ; az merev sgben megbnt minden mozgst, a nvny halmozza a mozgat energit; a holt anyag tlad minden melegen, a nvny gyjti s fokozza a tlcsigzott vegyletek s bomlsok t a r k a jtka ltal a h t ; t e h t a nvnyzet meg akasztja, st visszafel indtja a megmerevls, az elhals ijeszt folyamt. sszekttetsben a nvnyzet letvel a clszersg ltal uralt vilgrendnek kt tnyezjre figyel meztetem mg a k u t a t t , az egyik a tz, a msik a vz. A tz a napbl rad a fldre, izzt sugarak, mint therr vlt tzfolyam alakjban. A napsugarak energija szlltja a nvnyzetnek az eleven ert, mely ltal a szervezet vgig h a j t h a t j a az elemeket a vegyletek azon skljn, melyen az lettelen anyagbl l anyag tmad, a szervezet kipl, levelek<kel> s lombbal ruhzkodik, szval a nvny l. A nvnyzet lett t e h t els fokban a nap fm- s lva cenjnak kisugrzott heve polja s fejleszti : a nap fny ben s hevben a nvnyi let igazi s forrsra bukkanunk. ( T y n d a l l : A h. 14. fej.). S a clszersg<nek> mily folytonos s a vilg minden rtegn s zugn vgighangz himnusa a napbl kirad tznek munkja s kpessge milli alakot lteni s Ovidius metamorfzisainl merszebb vltozatokban bejrni a fldet 1 Sir J o h n Herschel idzete Tyndallnl sszefoglalja a nap hevnek munklatait : A napsugarak kpezik majdnem valamennyi,a fld felletn vgbemen mozgs vgs forrst. Hevk ltesti a szeleket s a lgkr villanyos egyenslyban mindazon hborodsokat, melyek a villm jelensgt s val sznleg a flddelejessget s az szaki fnyt is elidzik. ltet hatsuk kpesti a nvnyeket tpllk szedsre a szervetlen testekbl, valamint arra is, hogy rszkrl ember s llat szmra tpllkul szolgljanak, s forrsv legyenek ama nagy, erkszletbeli raktraknak, melyek szntelepeink ben nyugszanak az ember hasznlatra, Ok okozzk, hogy a vizek a levegt gzalakban tjrjk, s megntzik a fldet, forrsokat s folykat alkotvn, k idzik el a termszet elemeiben a kmiai egyenslynak mindazon meghboritsait, melyek a vegylsek s vegybomlsok sorn keresztl j termnyeket hoznak ltre s anyagcsert keltenek. Maga a sztmlls is, amelyet a fldterlet szilrd alkatrszei szenvednek s melybl a fld geolgiai vltozsai legfkpen llanak, egyrszt majdnem egszen a szl s az es gyakorolta lesrolsnak, a forrsg s fagy vltakozsnak tulajdoni-

16

P R O H S Z K A OTTOKR

tand msrszt pedig a tengerhullmok folytonos csapkodsnak, melyeket napsugarak okozta szelek mozgatnak ; . . . (e lesrolsok folytn) nem lesz nehz flfognunk, mint trhet ki a fldalatti tzeknek az egyik oldalon lefogott, a msikon pedig flszabadtott rugalmas ereje oiy helyeken, hol az ellenlls pen csak hogy elegend visszatartsukra ; nem lesz teht nehz m a g t a vulkni tevkenysg jelensgt is a nap befolysnak ltalnos trvnye al kerteni. (U o.) A rszletekbe hatol bvrkods e kpet tkietesb t h e t i ; az exakt tudomnyi) flvont vitorlkkal evez a mechanikus erk sszefggsnek s egyestsnek m r kzeled rvpartja fel. H a e mechanikus egyenrtkben s egysgben Milton eszminb nagyobbat lt, buzduljon csak rajta, m u n k j t s fradalmai vvmnyait az igazsg szolglata all ki nem vonhatja. Mieltt a clszersg jelentsgre s a materializmusnak vele szemben elfoglalt llsra trnk, a termszet hztart snak mg egy fontos tnyezjt kell figyelembe v e n n n k : a vizet. Ez adatcsoport is csak arra szolgljon, hogy mg egyrszt a m r elismert clszersg jabb bizonytkt fl derti, msrszt azon gondolattal is megbartkoztasson, hogy tulajdonkp a csodlt sszevg tnemnyek taln mskp is, ms rendben is trtnhetnnek. Fontos ktked gondolat! A h megtri a viztmecsek bilincseit, s egymstl elklnzi ket, knnysgknek a leveg hgcsul szolgl, flemelkednek s majd az als, majd a felsbb lgrtegekben terjednek el. Finom lthatlan ftyolknt lebegnek tenger s szrazfld fltt s amily gyengd, oly ttrhetlen vdb u r k t kpezik az letnek. A vzgz nagy mrvben megaka dlyozza a h sugrzst, mely elillanni trekszik a fldrl a vilgrbe, s gy a vzgz a virul s lettel behintett fld felletnek ruhja, mely azt a fagytl megvja. Pedig a viz tmecsek a leveg parnyi szzalkt kpezik. Tyndall szmtsai szerint az egyes atomokra gondolva minden ktszz nitrogn s oxign atom kz egyetlenegy vztmecs esik. E z az egy 80-szor hatalmasabb, mint ama ktszz a h sugrzs megakadlyozsban, a h t-nem-bocstsban; ha pedig egy nitrogn vagy oxign atomot hasonltunk ssze a vzgz tmecseivel, kitnik, hogy a vzgz tmecseinek 16.000 akkora a hatsa, mint az oxign s nitrogn parnyoknak. Ebbl k v e t k e z t e t i : 01y takar a vzgz, mely Anglia nvnyletnek szksgesebb, mint az embernek a ruha.

H O R R O R CAUSAE F I N A L I S

17

Tnjk el egyetlen egy nyri jtszakra a vzgz abbl a leveg bl, mely ez orszg felett elterl, s bizonyosan meghal minden oly nvny, melyet a fagys hmrske meglhet. Mezink s kertjeink melege ptolatlanul kiramlank a trbe, s a nap oly sziget felett kelne fel, melyet a fagy vasmarka szort ssze. S gy szerepel szmtalan tnyez a termszet hz tartsban, melyre sohasem gondol, aki a vltozsok ftyolt nem szellzteti s nem szedi szt a tnemnyek sokszoros titkos szlait. A meglep elrendezs, az sszefggs mersz sge ilyenkor a csodlat szavt lebbenti el a szemlletbe merlt kutat vagy olvas ajkairl, s a llek ily lendletben knny az rzki tapasztalat fonaln thatolni a transz cendentlis igazsg tteleihez, s keresni a clszersg ktfejt, a rendez rtelmet. Megesik ez a megtesteslt empiristkkal is, kik azutn jnak ltjk lehteni a llek hevlst, s meg szegni a szrnyakat, melyek az rzk ltal uralt anyagi tne mnyeken tl mlyebb, fontosabb rendez ok u t n k u t a t n a k . Tartsuk szem eltt a clszersg bizonytsra flhozott adatokat, s trjnk t az empirista termszettudsok nzeteire, melyeket a folyton elbukkan clszersgrl brmely tekin tetben kockztatnak. Alkalmas illusztrcit szolgltat e tekintetben a hres vndor-bvr s tanr, Tyndail r. A vzrl rtekezvn eladja, hogy a vz 4 Celsiusnl a fagypont fltt eln leg nagyobb srsgt, mely 4-on alul s 4-on fell egyarnt kisebb. H a teht a vz fels rtegnek hmrske 4-ra szll, ezen rteg arnylagos legnagyobb srsgnl fogva a fenkre szll, s egy ms rteg kerl a flszinre, mely ha lehl, ismt msnak engedi t a fellet rtegt. A ngy fok vz hbortlanul lepi el a fenket vagy nagyobb mlysgnl a medret, mert ha a fagy vasmarka szortja is a felsbb vzrtegeket, azok megfagynak, miutn zrus fok hmrsk mellett kisebb srsggel brvn, le nem bukhatnak. De a vznek ezen magatartsa a szablyon kvl l l : a tbbi testek, ha foly kony llapotbl szilrd halmazatba mennek t, mindig meg srsdnek ; a vznl az ellenkez eset ll be. A vz e kivteles magatartsa teszi lehetsgess a vzben l llatok s nvnyek fnnllst, klnben bennfagyna minden szerves lny s tavaszkor gy hzhatnk ki halainkat a jgbl, mint a m a m m u t o k a t s az elefntokat Szibria folyamaibl. Min denki indttatva rzi magt a vz e magatartsban egy teremt rtelem rendelkezst ltni, mely pen a vizet v lasztja ki arra, hogy ily termszetes sajtsgok mellett
Prohszka Az elme tjain V

48

P R O H S Z K A OTTOKR

oly bsges letnek menhelye legyen; vagyis, hogy a fidet nagy terjedelemben bort vz, mely azon klns sajt sggal br, hogy 4 fokt Celsius hmrsknl legsrbb s a szerves vilg sokfle fajai ily kedvez, letbiztost krl mnyek kzt tallkozzanak, ez egy clok utn indul rte lemnek mve. Vegyk figyelembe Tyndall r megjegyzseit, melye ket e pontban k o c k z t a t : Termeszetes, hogy az ily tnyek megragadjk, s pedig joggal ragadjk meg a kedlyt. (Magtl rtetik, hogy az ily tnyek nem az sz fruma el tartoznak, szerinte csak kedlymlengsek bresztsre alkalmasak.) Az let vonatkozsai az let feltteleihez, a clnak s eszkzei nek megfelel volta, igaz a legnagyobb mrvben fel bresztik a termszetbvr rdekldst. De ha termszeti tnemnyekkel van dolgunk, gondosan kell rkdnnk az rzelmek felett (s az oksg elvn pl szillogizmusok fltt?). Gyakran odavisznek bennnket, hogy akaratlanul tlhajt sunk a tnyek hatrain (az rzk s a tnemnyek mrhet, oszthat, markolhat valsgn, mert termszetesen azon tl nincs tny, minden kpzelds.) gy pldul, hallot t a m hivatkozni a vznek most rintett csodlatos tulajdon sgra, mint megdnthetlen bizonytkra a tervszer szn dknak. Mirt, hozzk fel, mirt kellene csupn a vznek gy viselnie magt, ha azrt nem, hogy a termszet meg vdhesse magt nmaga eilen? (A h. 3. fej.). Tyndall cfolata pedig abban ll, hogy azt mondja : nemcsak a vz, de a bizmut is viseli m a g t ily rendetlenl. A bizmtban nincsenek halak, s az olvadt bizmut maga viselete mgis olyan, mint a vz. Mindenesetre a bizmut paj kos magaviselet egy lny a termszet hztartsban, mely, gy ltszik, bolondot z lmlkod blcsekbl, kik e h z t a r t s ban rendet ltnak s clszersget csodlnak. De ne hagyjuk Tyndallt egymagt, ki az olvadt bizmttal kezben utvgre is az egsz clszersget leforrzni akarn ; klnben egy cssze olvadt bizmut silny argu m e n t u m a szzadok gondolatlvel flszerelt philosophicotheologikus faltr kos ellen, melynek n e v e : causa finalis. Csak rajta ! nem vesszk rossz nven, h a a termszettudsok laboratriumukbl nha-nha kirohanst szerveznek. Hiszen ezek az urak, kik termszettani, vegytani, lettani, bonctani termeikben a termszet minden btordarabjt sztszedtk, vagy legalbb zrl porr tptk, tallnak itt egy szemet, ott egy magot, amely clszertlenl szerepel, s aki t b b clszert-

H O R R O R CAUSAE FTNALIS

19

lensg u t n vgydik, azt vigasztaljk a csillagok ismeretlen vilgval: ki tudja, hogy v a n ott minden, van-e ott rend stb.? Mi a vilghegysgnek csak egy szakadkba ltunk mikp tlhetnk meg annak kvei utn az egsz hegysget*; mondja az egyik, s mondjk u t n a a tbbiek. Helmholtz hres fiziolgus elmlkedvn rzki szrevevseink biztossga- s pontossgrl, teht pen azon pontok rl, melyek a szerves testben nyilatkoz clszersget min denki el fnyes vilgt ba helyezik, ily mdon iparkodik a j sugallatot elnmtani: Ha e megegyezs az rzki szrevevsek s trgyaik kzt a szerves teremt ernek mve v o l n a : gy valban bmulnunk kellene annak clszersgt. E z az els benyoms nyilatkozsa, tuds- s tudatlannl egy, u t n a jn a superplus, amivel a tuds rendelkezik : a ktely. S mi ssa al Helmholtz hitt a clszersgben? Ne is szliunk azon mindenesetre meglep eredmnyekrl, melyekhez a szem mrsi s optikai vizsgldsok vezettek, s melyek szerint a szem, nemcsak hogy nem tkletesebb optikai eszkz azok nl, melyeket az ember keze alkot, hanem a dioptrikai eszk zk kikerlhetlen hibi mellett mg olyanokat is m u t a t , melyeket mestersges eszkzknl lesen megrnnak, s ne szljunk arrl sem, hogy a fl a kls hangot szintn nem kzli velnk valdi erssgnek viszonyban, hanem azt sajtsgos mdon sztbontja, megvltoztatja, s magassga szerinti klnbz mrtkben gyengti vagy ersti. * A szem nem a legtkletesebb optikai eszkz, mutat h i n y o k a t ; pgy a fl nem a legtkletesebb akusztikai eszkz, meg vltoztatja a h a n g o t ; t e h t ? nem clszersg alaktotta e szerveket? ezt krdezem, mert nevetsgesnek ltszik e kvet keztetst Helmholtz szjba tennem. Ltszlag nyugodtan, de annl nagyobb virtulis hvvel t m a d j a lpten-nyomon a clszersget, amint azt a kzn sges emberi rtelem flfogja, Lange a materializmus borost y n o s trtnsze. Ismtelten visszatr e knyes pontra Demokritustl egsz Bchnerig. A msodik knyv msodik rszben mr ktsgen kvl llnak gondolja, hogy a term szet eljrst nem lehet sszehasonltani azon fogalmakkal, melyeket mi a clszersgrl brunk. Ez a tnyek szava, s a jvtl jabb bizonytkokat nem vrhatunk. Nagyon sajnlunk egy tudomnyos nzetet, mely csak lltlagos bizonyossga dacra a jvtl dntbb rvet nem vrhat, * Helmholtz : A termszettudomnyok cljrl ? haladsairl.
2*

20

PROHSZKA OTTOKR

s oly t a r t h a t l a n alapon emelkedik. D e jl v a n ; a tnyek szava hajthatlan parancssz. Csak rtsk meg mi i s ! Lange rde kes kpekben beszlteti: ha egy ember, hogy egy nyulat l jn, milli puskt st el keresztl-kasul a mezn, ha tzezer klnbz kulcsot ksztett, hogy egy elzrt szobba jusson ; ha egsz vrost pt, hogy egyetlenegy hzban lakhassk, a tbbit pedig tengedi viharnak, esnek : akkor ez eljrst senki sem mondan clszernek s annl kevsbb gondoln, hogy ebben valami magasabb blcsesg, mlyebb okok s rtelmnket fellml eszlyessg rejlenek. D e aki az j termszettudomnybl akarja merteni ismereteit a fajok fnnmaradsa s szaporodsrl, az mindentt az letcsirk r o p p a n t elpazarlst fogja szrevenni. A virgporban s az ltala termkenytett magban, a magbl sarjadz nvnyben, az ismt magot s gymlcst hoz szervezetben ugyanazon mechanizmust ltjuk, mely az ezerszeres sarjadzs, s a ked vez krlmnyek tallkozsa ltal az letet annyiban fnn tartja, amennyiben azt fnntartva ltjuk. Az lnek veszte, a kezdemnyezsnek sikertelensge a szably, a termszet szer kifejts pedig csak klns eset ezer kzt. Lange argumentumnak le t e h t az, hogy a termszetet sarjadzsban s fejldsben elvlaszthatlan trsknt kveti a hall. Szmtalan csira, szmtalan mag, pete s tojs hiba val, mert letre sohasem brednek. A clszersg azonkvl gy hozn magval, hogy annyi let ne bredjen, ha csak hamar szemet kell hunynia. H a valaminemfl clszersg egy teremt rtelem eltt intz eszme gyannt lebegett volna, lehetsges-e, hogy azon rtelem annyi csirt s magot kivet az elemek dulakodsba semmirt s semmire. Szval mire val a mag, a csira msra, mint hogy kikeljen? de nem dol gozik clszeren, ki a csirt gy veti el, hogy ki ne keljen. Az ily rvelshez knnyen fzhetnnk hossz s tragikus elbeszlseket az llatvilgbl; a ltrt val kzdelemben sok exisztencia megy t n k r e ; a clszersget az lknek egy ms kzt s a knyrtelen termszet ellen folytatott harcnak vres nyomain kell k u t a t n u n k . Hiszen a madr, melynek kis szvt nekben repesni gondoljuk, rovarok- s magvakkal tpllkozik, t e h t gyilkos s kegyetlen; de fel is csak a ve szly, csak a hall t o r k a t ' o n g , a ragadoz k n y a , vrcse megreszketteti, s fszkt, hol a kis csald m r pelyhekben nyugszik, vagy mg csak tojsokban rejlik, cssz-msz ellensg kerlgeti. A struggle for existence mind szkebb karikkba szortja s ropogtatja az emberi trsadalmat is, itt

H O R R O R CAUSAE F I N A L I S

24

is csak harc az let, s a nyerszkeds s nzs korban a legnagyobb bsg s p o m p a egy lenygztt s kiszivatty zott rabszolgaosztly vllaira nehezedik s nehezlt. H a az let s a termszet tkos s azrt egy gondvisel clszersgnek b e nem t u d h a t oldalait blcsszeti rend szerbe foglalva ltni a k a r o d : a nmet blcsszet romokkai fdtt telkn egy regbe vonulva, httal a vilgnak, viperk s hink kdkpeitl undortva megtallod Schopenhauert. De ha a nmet blcsszettl megvni akarod termszetes jzan eszedet, s okosan vakodol, hogy a mtelybl semmi se ra gadjon rd, sd fl ht E t v s K a r t h a u z i t s olvasd el a kor s a szellem tehetetlensgt, renyhesgt, brgy sgt rep rezentl fhsnek egyik lamentcijt. Egy elg lesz : ha ugyan ily olvasmny ltal nem akarjuk nvelni a megelgizott clszertlensget. Csak bntani, s az ifj ert lecsapolni kpes a fhs, ki mellesleg legyen mondva, m i u t n a bn s a gyarlsg igen hzelgn sznezett plyjt befutotta, egy fensbb eszme emel s ltet behatsn kvl, inaszakadtan, er s elszntsg nlkl mereng s mered flbomlsa lei. Az ily let s ily olvasmny csak clszertlen embereket llt a vilgba, kik olyanokk lettek akaratuk s nem a teremt rtelem szndka folytn. De flre a kritikval 1 me az ily mlengsek csupa illusztrcik Lange rvhez, mely a cl szersg fantomjt hideg vzzel locsolgatja. Nincs clszersg, hol millibl egy l ; nincs clszersg, hol ezer s ezer letkpes lny hall s let kzt lebeg, hogy egyesek kifejldjenek; nincs clszersg, hol a lt hatrait kt gyilkos, fojtott letcsirk s tnkretett exisztencik millii tl tkozott gt kpezi: a szlets s a hall, kt nagy sr, az elsben szmtalan elvsz s kevs menekszik, hogy a mso dikban ez is elmerljn. Ekkp nylik t a materializmus a pesszimizmus kon fzijba, mshol meg az idealizmus mmoros kds vilg b a n veszti el fejt! 0 exakt s relis tudomany, hov fogsz mg elbotorklni! Csak vigyzz, hogy elkeseredettsgben a vn Aristoteles padjaiba ne tvedj s peripatetikus lgy I mersz s borzalmas gondolat. Sokat lehetne mg flhozni a termszettnemnyek soro zatbl, ami clszernek nem igen ltszik. Mg egyszer ada t o k n l ) s tnyknl m a r a d u n k , milyenek a Tyndail, Helm holtz s Lange ltal flhozottak, addig a felelet nem lesz nehz. Vannak mg a materialisztikus vilgnzetnek ms, ltal nosabb rvei, melyekre szintn ksbb reflektlunk. De

22

P R O H S Z K A OTTOKR

elbb mg egy megjegyzst a termszettudsokrl, kik kzt, a kt els kivl helyet foglal el. A termszettudomny egyes szakait nem kell ssze zavarnunk a blcsszettel; fizika, kmia nem blcsszet; nyomoznak ugyan okokat, fldertik az sszefggst, de mindkett a tnemnyek hatrain bell m a r a d ; legmagasabb llsukat akkor fogjk elrni, ha mindkett a keretbe es tnemnyeket megismeri: methdusuk pedig a b b a n ll, hogy az ismert tnemnyekbl az ismeretlenekre kvetkeztetnek ; de minden tnemny- s termszeti tnyekrl beszljenek, soha valamirl, ami e rgin fll ll. Az a n y a g b a n azonban, mint az rk s vgtelen lt participcijban metafizikai igazsgok is rejlenek, azokhoz a termszettudomnyoknak semmi kzk. Lehet-e vagy nem lehet valami elegend ok nlkl? micsoda a hatkonysg? t e r e m t v e van-e az anyag, kormnyoztatik-e a clszersg trvnye ltal? vannak-e befolysok az anyagra, vonatkozsok anyagban, melyek ms, szellemi szfrra u t a l n a k ? stb. A termszettuds, kit gazdag tapasztalata s rendezett gondolkods kpest e krdsekkel is foglalkozni, foglalkozhatik azokkal minden szemrehnys nlkl, st indttatva is rzi magt, hogy a detail m u n k t egysgesen sszefoglalja, s azt mlyebb alapokokkal s ensbb rdekekkel sszekttetsbe hozvn egysges vilgnzet kidombortshoz emelkedjk, de mindezt nem a szigoran hatrolt termszettudomnyi llspont hozza magval, ha nem a metafizikai kiinduls, melyet mg emberi sz k u t a t j a a termszetet, egy bvr sem fog nlklzni tudni. Tartsk t e h t a termszettudsok magukat, ami a clszersget illeti, Tyndall nyilatkozathoz: Egyszersmindenkorra kimondom, hogy a termszetvizsglnak, mint vizsglnak, clokkal s szndkokkal nincs semmi dolga. Hivatsa az : hogy nyomozza mi a termszet? s nem az, hogy mirt ilyen : m b r is, mint msok, st mg inkbb m i n t msok, el lesz nha r a g a d t a t v a csodlatban azon titkok felett, melyek kzt l, s melyeknek megoldshoz tanulmnyai kulcsot nem szolgltatnak)). (A h. 3. fej.) Mltn, a termszettudomny mint a tnemnyek okainak s sszefggsnek fl dertje csak nem akarja apriori kihirdetni, hogy ezen kvl semmi sincs s hogy az anyagi vilgban nincsenek fensbb igazsgok visszatkrztetve s az anyag flvev kpessge szerint megvalstva, melyek a termszettudomnyi llspontrl nzve teljesen titkok, s remny nem lehet, hogy az empirikus tanulmnyok meg oldsukra kulcsot szolgltassanak. A kiterjedt anyag s

H O R R O R CAUSAE F I N A L I S

23

a mozgs mindennem grcsvek-, hmrk- s mrlegekkel rendelkezskre llnak, a tbbit hagyjk msoknak. Isenkrahe szintn gyesen vlasztja el a termszet tudomnyokat a teleolgitl, vagyis clszersg t a n t l : A teleolgia helye a termszettudomnyok mgtt van, s akkor hasznlja fl a termszetvizsglat ltal rendbe szedett anyagot, hogy e krdsekre felelhessen: honnan s mire val mindez ? Oly krdsek ezek, melyekhez a termszet tudsnak nincs semmi kze, s azokban nincs szava, de poly kevss v a n joga a teleolgusnak meghatrozni, mi az a minden, ami a termszetben fnnll, s trtnik, ami a termszethez tartozik. De a termszettuds is elveti a suly kot, s visszaszortand korltai kz, ha mondani merszli: a termszethez tartozik csak az, amit n talltam, vagy : amit szre nem lehet venni az rzkek s eszkzkkel, az nem is ltezik*. * Csakhogy e vlaszvonalat sokszor tekintetbe nem veszik s klnsen a termszetvizsglk rszrl trtnik thgs, mert jl esik anyagelvi rokonszenveiknek egyet rgni a teleolgin. H t ugyan Tyndall r megtartja-e a msoknak adott j tancsot? pen nem. A bizmut pajkossgval akarja megszgyenteni az szbeborult teleolgit; mert a bizmut is ugyanazon m a g a t a r t s t kveti mint a vz, kvetkezik abbl, hogy a vz kivteles srsgi llsban semmi clszersg nem mutatkozik. A termszettudstl erre nzve megvonjuk a s z t ; az dolga csak abban ll, hogy megllaptsa mind a kt t n y t : a vz meg a bizmut ily szablyokat kvet, a tbbivel ne trdjk. A bizmtfle ellenvetsekre a clszersg szempontjbl alkalmas feleletet adhatunk. Krdezzk T y n d a l l t : csak akkor lenne-e clszer a vz magaviselete, ha nincs az elemek t a r k a tmegben s a vegyletek vgtelen sorban egy sem, mely a vzzel egyenl viseletet m u t a t n a ? Az clt vonatko zsai az let feltteleihez, a clnak s eszkzeinek megfelel volta, a konkrt esetben a hllk s nvnyek lete a vz kivteles srsgi llshoz megsznik-e ltezni azltal, hogy a bizm t is ily magatartst kvet? Mit kvn teht Tyndall, s mibe rejti ellenvetsnek lt? le abban rejlik, hogy a bizmtban halak nem lnek, s mgis gy srsdik, mint a vz, teht ha clszersg honolna a termszetben, melyet egy clt szem eltt t a r t rteleni alapt, akkor a bizmtnak nem ad egy haszontalan tulajdonsgot, s kvet* Isenkrahe : Idealismus oder Realismus. 3.

24

P R O H S Z K A OTTOKAR

kezleg a vz kivteleibl sem kell clszersget belefektet rtelemre kvetkeztetnnk. A felelet igen egyszer. Lehet nek a bizmtban is azon ltalnos tnyezk, melyek a vz e kivteleit eredmnyezik, miutn pedig adva vannak a vzben, a Teremt flhasznlta a vizet azon szerepre, amellyel a ter mszetben b r ; a bizmtnak lnyegbl foly sajtsgait pedig nem kellett megvltoztatnia, hanem lehetett meg hagynia ; amint vannak ltszlag hasznlatlanul. De nem is lehetett flhasznlni a bizmut e sajtsgt, mert olvadt fmben llat <nem> lhet, t e h t Tyndall szerint nincsenek meg az let vonatkozsai az let feltteleihez, nincs meg a clnak s eszkzeinek megfelel volta. Azrt a bizmttal a clszersgnek nem lehetett dolga, a vzzel lehetett, s volt is. A vizet t e h t flhasznlta a clszersg, mert terveibe beillett, a bizmtot nem hasznlta fl, mert ms rszrl nem is i e h e t e t t ; de azrt meghagyta vzzel rokon sajtsgait. Tyndall r taln azt kvnja, hogy a teremt azokat szksg kp megvltoztatta lgyen? Sok termszettudsrl elmondhatjuk, hogy a clszer sget rosszul fogja fl s tlzsba h a j t j a ; onnan azutn a szakadatlan rvels valami nem ltez agyrm ellen. A clszersg nem lltja, hogy a teremt cljaira val tekintettel megvltoztatta a testek lnyegt vagy az abbl foly sajtsgokat, vagy hogy cljaira val tekintettel a tes teknek oly j sajtsgokat adott, melyekkel lnyegknl fogva nem brtak. A clszersg t e h t nem nknyes, nem v l t o z t a t t a meg a dolgok lnyegt, hanem elszr az egyszer elemeket sajtsgaik szerint kell mrvben felhasznlta, s msodszor az sszetett testek kzl azon vegyleteket lptette fl, melyeket hasznlhatott, s ismt gy, amint hasz nlhatta. A Tyndall-fle ellenvetsnek akkor lenne rtelme, h a a clszersg t a n a lltan, hogy az Isten a vznek a hl lkre val tekintettel az illet sajtsgt adta, mely tmecsszerkezetnek magban vve nem felel m e g ; akkor aztn hozztehette volna : mr pedig az nem igaz, mert a bizmtnak is megvan azon sajtsga, jllehet benne semmi llny nem tartzkodik. gy is mg rillik a felelet, lehet ms clja is a bizmut e magatartsnak ; de flsleges e gondolatok tovaszvse. pgy elesik Helmholtz nehzsge. A clszersg nem mondja, hogy minden, ami v a n , a legtkletesebb. A tkle tesnek s clszernek fogalmai nem azonosak, klnsen ott,

H O R R O R CAUSAE F I N A L IS

25

hol a clszersgben sokfle, egymst befolysol, egymsba nyl tnyez szerepel. H a az egyes tnyezk legtkleteseb bek lennnek, akkor taln sok, nagyon sok esetben egyms h t r n y r a s az egsznek krra volna sszettelk, kell, hogy az egsznek eszmje a cl szerint megszabja s tem perlja a rszek tkletessgt. E szerint megvalljuk, hogy a szem nem a legtkletesebb lteszkz, lehetne tkletesebb ; a homlokbol elnv teleszkp elnykkel brna, melyekkel most nem rendelkeznk. H a n e m beleillenk-e kt ily kinvs az emberi szervezetbe. Ktsgkvl elnys volna, ha a ko ponya oly kemny lenne, hogy minden baltacsapsnak ellentllhatna. De nem vonna-e maga utn ily tmr csont sokkal nagyobb h t r n y o k a t ? * * A szem clszersge optikai tklet lensgei mellett clszer marad, legalbb clszerbb, mint minden kmiai laboratrium, clszerbb, mint a legparnyibb zsebra. Hiszen minden a clra, a ltsra irnyul benne. H a pedig a nehzsg kiindul pontjt keressk, melybl logikai erejt merti, azt talljuk, hogy a szem azrt nem kszlt clszeren, vagyis hogy alakulst azrt nem intzte valamely clok u t n indul ismeret, m e r t nagy tkletlen sgeket rul el. Fontolja meg mg az olyan ember is, ki nem nmet alapossggal trekszik a dolgok mlybe hatolni, mily rvel er rejlik ebben : azrt, mert valaki nem mkdik a leg tkletesebben, nem mkdik clszeren. A klni dm pgy elrulja, hogy clok u t n indul rtelem r a k t a ssze osz lopait, pillreit, rzsit, ktmnyei gait-bogait, mint a p a r t alatt letelepedett zsellr vlyogbl plt kunyhja. De a klni dm tkletesebb ! a clszersg a clnak, az irnytad esz mnek nyoma, kpe, kivitele az anyagban, a tkletlen clnak, a hinyos eszmnek pgy lehet az anyagban megfelel ki vitele, mint a tkletesnek. Aki belp a klni dmba s azutn megltogat egy zsellrhzat, az mindkettrl elismeri, hogy cl, hogy eszme r a k t a ssze a kveket s a vlyogot, s nem lehetett ssze-vissza val hajtgatsbl alakulniok. Kvetel-e ennyit a szemben szrevehet csodlatos rend s sszefggs? A kisebb-nagyobb tkletessg semmit sem vltoztat azon. Azltal, hogy a termszettudomny igyekszik a szerve zetek s folyamatok tkletlensgeit flderteni, nem ri el a clszersg szmkivettetst, mtja nmagt, kedvenc kp zeletnek ldoz, s ddelgeti a nyers mechanizmust, ezen a tagads s gyllet ltal fogant, s a gondolkozs hibi ltal * Pesch: Die grossen Weltrtwl.

26

PROHSZKA OTTOKR

nagyra nevelt rakonctlan gyermekt. Azrt, mert tklet lensget vesz szre a termszetben, kvetkezteti, hogy az elemek termszetbl kiindul, de teremt s szervez rtelem nlkl halad kpzds s fejlds hozta el e vilgot. Nem m i n t h a azon esetben is nem tagadn a clszeren mkd rtelmet az anyag tpusai<ban> s mkdsben, ha minden az emberi sz eltt is vilgos clszersggel megalakult volna, hanem, mert a nhol flfedezett ltszlagos clszertlensg, s h a helyesebben beszlnnek, h a m o n d a n k : tkletlensg, knnyebben elhiteti velnk, hogy itt csak vak trvnyszersg s a vletlen mkdtt. A teleolgia ellensgei t e h t a vilg rend s az azt sszetev lnyek tkletlensgbe kapasz kodnak. Jl teszik : a tkletlensg, m i u t n tagadst, m i u t n sokszor hinyt is involvl, legalkalmasabb fegyver a teleo lgia ellen, amely egy legfbb rtelmet llt a vilg kelet kezshez, s a fejlds blcsjhez, meghatrozott eszkzks szndkokkal, szuvern hatalommal, vgtelen, clra tr s cl nlkl nem mkdhet blcsesggel; az ily teremt ertl nem akar eredeztetni tkletlent. S a fnnlev tkletes sel s clszervel mit csinl? Azt, m i u t n a rendez rte lemre vissza nem viheti, az anyag sajtsgaibl s eribl s vltozatlan trvnyeibl szrmaztatja. Aki a logika mrlegt akarja ez eljrsban szerepeltetni s a jogossgot s a mltnyossgt ezen mrleg egyenslya szerint meghatrozni, annak szvesen engedjk t a brs kods tert. A mrleg egyik karjra helyezzk a termszet elvtett tkletlensgeit, melyek nem tagadjk az egsznek clszersgt, de a materialistk szerint szksgkpen maguk u t n vonjk a clirnyossg tagadst, a mrleg msik karjra pedig akasszuk a tig s zig hat milliom atom- s tmecs-rezgst egy ugyanannyi dugattyval s kln erk kel elltott organizmusban egyest clszersget, amely leleplezetlenl ll t u d s s t u d a t l a n eltt, de amely a m a t e rialistk szerint az elemi erk szksgszer mkdsnek s fejldsnek tulajdonttatik. Ily nagy, mindent fellel val sgtl, milyen a clszersg a termszetben, kirntjk az alapot, a ratio sufficienst, a clszeren gondolkoz rtelmet, lltanak helybe valamely egszen problematikus, ltaluk is csak lehetsgesnek fltntetett a l a p o k a t : az anyag erit s alakulsait. Nem kellene-e az anyagelvi t u d o m n y n a k inkbb a tkletlensget megegyeztetni a clszersggel? De erre nem pazaroljk gondolataikat; az anyagelvisg dog mja mst kvn 1 nincs clszersg, t e h t tallnunk kell

H O R R O R CAUSAE F I N A L I S

27

b r m i ms magyarzatot, s mg az megrik, kibvt, vagy egyszeren tudatlansgunkat lltjuk gt gyannt a srget metafizikval szemben. Homr is, ha Diomed nekiront a trjai hsknek, csak kddel, dunszttal tudja megvdeni ket, ha pen szksge v a n mg letben-maradsukra ; igaz, e kdt az isten vagy az istenn nti szt a szorul hs krl, s azrt tiszteletet gerjeszt az ily silny takar i s : az anyag elvi tudatlansg is, jllehet magban vve igen sajnlatramlt s szken vigasztal jelensg, de mert a t u d o m n y nevben hirdettetik s csak ideiglenes szezon-szereplsre van engedlye, rendkvli elkel sznezetet nyer s megjelenhet brmely akadmiban s elhangozhatik Tyndall rpke sza vaiban. Klnben a t v t r a kerlt filozfia- s fogalmainak annyi komdis szereplse s bukfencezse utn, melyekkel beszkdcselte Leibniztl fogva az akadmikat s benzett az iskolkba s megfordult az egyetemeken, itt egy rongyot, ott egy sallangot hagyvn rk emlkl, s megnyugtatsul, hogy birtokukban van a metafizika esszencija ; itt is, ott is megzavarvn sok blcs t a n r s nagyremny t a n t v n y eszt: nem lehet csodlni, hogy az anyagelvisg a tkletlen sget a termszetben csak a clszersggel val tsgykeres szaktsra tudja visszavezetni. Leibniz kezkbe nyomta a nmet tudsoknak, hogy a vilg teremtje csak legtzetesebben alkot s rendez, s kvetkezleg, hogy a vilg tkletes. E n n y i t szvesen fogad el brmely atheista a theolgibl, a tbbit tapasztja s ragasztja hozz. A vilg tkletes lenne, h a Isten t e r e m t e t t e v o l n a ; mr pedig nem t k l e t e s : t e h t nem Isten teremtette. Sokszor ez elvek ntudatlanul nyug szanak a termszettudsok ismeretei s kutatsai alapjn, s jllehet nem tudjk, h o n n a n s mikp vetdtek oda, de hiva tsuk ktsgtelen 1 Ki gondoln pldul, hogy Lange, kinek materialisztikus dicssge K a n t s a tbbi ptmesterek therikus sugr fnyben frdik, ki materialista ameddig lehet, azon tl pedig flvilgtja a szorult lelket az idealizmus felhk s verfnyes kdvel, hogy teht Lange hallos csapst vl s bizton reml mrni a clszersgre, ha az letet szeret s mr-mr borzad kznsg szeme el rakja a belekben, vzben, fnyben, meleg ben veszendbe men petket, s sszefogdossa a lgben szl long csirkat, gombkat, baktriumokat, ha zskokba szedi a hivatst nem teljest virgport s egy-kt knnyet szen tel a krlelhetlen hallnak s az kaszjnak. clszersg,

28

P R O H S Z K A OTTOKR

hot h a g y t a d eszedet, midn ennyi drga anyagot pazaroltl s szvedet, midn az anyagot gyengden szeret Langetudsoknak ily elgikra alkalmat adtl ' Bizony szp cl szersg kerlne ki abbl, ha Lange trtnsznek panaszai kielgttetnnek ! H a minden petnek lba kelne, ha minden gomba s baktrium akr a gyomor, akr a td oldalfalain gykereznk s kivirulna, ha minden mag megfogamzank, s a f s fa az gbe nne, ha minden llat csupa clszersgbl nem ennk, mert hssal vagy fvel tpllkozvn, gyilkos harapsokkal letet tenne tnkre, nem innk, mert zalagokat n y e l ; nem jrna, mert holmi ifj f letnek n y a k t szegn; nem lehelne, mert gombkat s baktriumokat foszt meg egy szp let rmeitl; csak szaporodjk s njn s teremjen m i n d e n ; ugyan ht ily clszersggel berik a zrichi vagy marburgi kathedrkon? 1 Igaz, jl illenek e pldk a vlet lennek, a vak trvnyszersgnek knyrletlen hatalmi szfrjba; mert ezekbl vonja Lange a k v e t k e z t e t s t : most is az let, a fnnmarad tpus csak klns, csak kiv teles, csak szmtalan halllal s folytonos enyszettel szemben ll egyes eset, ein Specialfall, kvetkezleg clszersgrl, s rendrl sz sem lehet. A milli puska kzl, mely a mezn elsl, csak fogja az egyik v a g y a msik knyrletlen golyjt a szdl nyl testbe f r n i : a szmtalan pete s gomba kzl csak fog egy nehny alkalmas fldbe vagy kedvez tnyezk lbe esni. Az ezer hz s palota kzl, melyeket a vrosalapt pt, csak fog egyik-msik alkalmasnak talltatni, melyben az ptsz meghzza magt s dacolhat az elemekkel : a csirkban foglalt vagy a mr kifejlett organizmusok miridjai kzt csak lesznek olyanok is, melyek a ltrt folytatott harcbl elmene klnek s egy darabig az eleinek ldzsnek gyztesen ellentllnak. Ezek a hasonlatok hiba szmtanak rvnyre s elismersre ! Lange r nagyot ugrik s salto mortalvai tlad mindjrt egy dnt ponton 1 Puskkrl s nyulakrl kul csokrl s szobkrl ptszrl s pletekrl szl; de hogyan kerl ezekhez llspontjnak fladsa nlkl? Lange a clszertlensg megvilgtsra oktalan nylvadszatot, egy sztzlled vrost, s kulcsokkal val jtkot hoz sznre neknk erre nincs szksgnk, ily pldkat hozni annyit tesz, mint magasan az ellensg fejei fltt ellni; a clszersg beri lltsainak bevitatsra a rendezett, hatni tud erk kel, nevezzk puskknak, az egysget bmulatosan fltntet szervezetekkel, nevezzk nyulaknak, a termszetet t h a t

H O R R O R CAUSAE F I N A L I S

29

csodlatos renddel, nevezzk vrosnak; hogy azutn mikp vaunak fllltva az erk, a puskk mikp kzd a rend, a fnnlls, a rombol elemekkel mikp bomlik a szpen kiptett vros a nlkl, hogy elpusztulna ezen krdsekre s esetleg nehzsgekre mshol kell a feleletet keresnnk. Lange azt m o n d j a : H a egy ember milli puskt stne el, hogy egy nyulat ljn . . . az oktalanul s clszertlenl cselekednk. Mindenesetre ; t e h t ? ha a termszetben valami hasonlt vesznk szre, az is oktalanul s clszertlenl lesz tve? A termszet s az ember kzt ketts klnbsg v a n , mely a felhozott rvelst teljesen flforgatja. Elszr is min den ember jl teszi, ha szerzett birtokt, erejt, idejt s mindent, ami hasznra lehet, lehetleg kmli, mert e javak csak kisebb mrvben kpezik osztlyrszt, s minden cl t a l a n vesztegets az ember k r r a van. Mit hasznl az ember nek dledez, szl- s vihartl tjrt hz? de a termszet t u d flhasznlni minden hulladkot, mindent, ami egy helyen hasznlatlann vlt, ms helyen rtkesfteni.* Nem csod latos dolog-e az, hogy ezen materilis-idelis termszettuds, ki nagyra v a n s mltn az erk egyenrtkrl, a termszetben szlelt krforgsrl, az er fnntartsa- s meg maradsrl szl tanokkal, a teleolgit bombzvn egy zulu nger termszettudomnyos llspontjra helyezkedik ? A clszersg fnyesen nyilatkozik a szerves anyag bomls b a n , az l lnyek hallban, legalbb is oly fnyesen, mint millim sejt s rost szervezett val szvsben, ezt az anyag s er megmaradsa trvnynek dicsretre mondom. Tekintsd a boml llati testet vagy pett v a g y g o m b t : anyaga s ereje megmarad, nem lesz haszontalan s cltalan a legkisebb parny, mely romjaibl szabad szrnyra kel. Meg lehet, hogy miutn messze elszllingzott, ismt a fldbe vegyl, onnan egy rzsa flig nylt ajkra hajtatik, onnan mint illat bjolgat el tged, jabb kombincikba sodortatik, bekerl agyveld labirinthjaiba s vegytani erivel alapjt kpezi annak a nagy vilgnak, melyet nyit a kpzelet s sz. Azutan pedig, s ez a f, az embernek esze van, a termszet nek nincs ! hogy lehet ezt szem ell veszteni! Kinek esze van, nincs szksge ltalnos s lland trvnyre mkdsben, hanem igazodhatik minden egyes eset termszete szerint. A termszetben is, mely vakon engedelmeskedik a teremt a k a r a t n a k , ezt az u t a t kvethetn az Isten, hogy minden * Isenkrahe: Idealismus oder Realismus . 3.

30

PROHSZKA OTTOKR

egyes esetben elrn az irnyt s mkds mdjt. De mi lenne ennek kvetkezmnye I csak az egyet emltem, hogy a csoda, mely a kinyilatkoztats bizonyt jele, elesnk. H a teht a termszet folyamt ltalnos trvnyeknek kellett alrendelni, akkor csak az a k r d s : ji vannak-e vlasztva a trvnyek? fltteleznek-e ertelmet.* Lange ellenvetse tbbet nem k v n h a t ; ily mltnyos s sztoikus nyugalommal rtekez blcsszen is megesik, hogy a hasonlatok szemllhetsge, mely valamiben megegye zik a krdses trggyal, elnyeli a gondolatot s a kvetkezte ts rovsra terjeszkedik ki szrevehet ntetszssel. A ter mszetnek nincs esze, nincs szeme ; a vak tapogat s fogdz kodva halad vgig a fal mellett, tartja m a g t egy ltalnos rendszablyhoz; ha ltna, nem t e n n ; t e h t clszertlenl tesz? Alkalmazza ugyanezt a termszetre! Azt kvnja-e Lange, hogy a termszet t l a d v a az lta lnos s lland trvnyeken, minden egyes esetben a krl mnyek szmbavtelvel a legclszerbbet ltestse? Akkor nem lesznek termszeti trvnyek, akkor nem lesz termszet t u d o m n y , akkor kvnjuk, hogy az Isten mindenben kz vetlenl, a termszeti erkre val tekintet nlkl hasson, mkdjk. Ezek Lange fogalmai a clszersgrl, s e fogal m a k a t tviszi a termszetbe, s miutn ott megvalstva nem tallja, tagadja a clszersg fnnllst. S mgis Lange szemnkre veti, hogy fogalmainkat a termszetre tukmljuk. Nyissa fl brki Lange vaskos blcsszeti mvt, A mate rializmus trtnett, megtkzve olvashatja szmtalanszor, hogy a clszersg nem egyb, mint az emberi gondolkods becsempsztetse a termszetbe, hogy anthropomorfizmus, hogy csak a rgi, az emberi termszetben gykerez rgesz mnek kifolysa, melynl fogva a vilg ptmestert gy lptetjk fl, hogy az ember e mester munkjt s m v t szksgkp clszernek mondhassa, hogy vgre alapjban vve a dolgot, a clszersg fogalma egyike a dualizmus ellent mondsainak s a szemlyests kpzelem-szlemnyeinek, mely ahelyett, hogy a vilgot egysgesen flfogn s a kzn sges rzki ltszaton fellemelkednk, mindentt kt, elvlasztott tnyezt szerepeltet: Istent s vilgot, tes t e t s lelket, anyagot s ert. A theolgia s teleolgia nem trekszik a vilgot egyetlenegy elvbl s tnyezbl (anyagbl) kimagyarzni, de m u t a t anthropomorf, emberIsenkrahe: Idealismus oder Realismus.

H O R R O R CAUSAE F I N A L I S

31

alak isteneket, s zrzavarban forrong elemeket s erket, melyekbl az istenek rendet s vilgot ltestenek. Ily vari cikban leli kedvt az Ideal vdje, de csak annyiban v a n igaza, amennyiben a dualizmus mindenkor alapjban egy s ugyanazon gondolat volt s lesz, mely kezddik a legrgibb mveltsgtrtneti korszakokban, jobban m o n d v a az isteni kinyilatkoztatsban, s azutn fltnik tbb-kevsbb elfer dtve a npek durva s rzkiesen nehzkes fogalomkrhez a l k a l m a z k o d v a ; amennyiben pedig az bredez gondolat a kpzelem e szvedkvel szemben egysget s rendet kvn, vagyis amennyiben tagadja a clszersget az bredez gondolat, s materializmuss fajul: annyiban mindig hadi lbon llt s ll a teleolgia- s theolgival. H a Lange foly t a t j a e rgi harcot, akkor jobb drdt hozzon, s hasonlatait pazarolja msra. Ezen szrevtelek Lange hasonlatairl tvezetnek a cl szersg elleneinek ltalnossgban hangoztatni szokott rveihez, melyek amily ltalnosak, oly kopottak, s t a r t a l o m nlkliek ; erejk a b b a n ll, hogy a materialista vilgnzet blyege v a n rjuk stve, s gy szabad bemenetk v a n minden mlyen t u d o m n y o s rtekezs- s vilgnzet-fabrikba ; nem kell ms, mint hogy valaki akr ifj, akr sz tuds ajkra vegye a bvszavakat, szrnyaikon tkel minden sncon, bokron, rkon, melyben a dualizmus ellenmondsai kzt kvlyg hatroltsg szeretn, hogy fnnakadna s n y a k t szegn. Bsges s vltozatos szszaportssal szoks hangoztatni, hogy a clszersg csak anthropomorfizmus, csak szemlyests, t e h t kpzelds! Vegyk a dolgot, amint v a n . Kezdve a legrgibb idktl, de klnsen Sokrates-, Plat- s Aristotelestl, a vilgban szlelt rendet s sszhangot szoks egy rtelmes rendezre visszavinni. A dolog nagyon egyszer. A termszetes sztl nem lehet eldisputlni azon sztnt, melynl fogva az okozat nak okot keres. me a filozfia alapja s jogosultsga, semmi m s alapon nem emelkedik a korok blcsszete, mint az emberi rtelem eme legmlyebben rejl sajtsgn, az okozathoz az okot keresni; a korszellem pedig ezerszeres befolysai<val> s elzmnyeivel megadja a keress irnyt, s gy a termszet k u t a t sztne magn viselve a kor irnyt, adja a korok sajtos blcsszett. T e h t a blcsszet nem tlhajtott, nem a jzan sz h a t r a i n tlkel, finomtott spekulci ; ilyenn vlik elfajulsban; ilyenn vlik, ha szakt kiindulsi

32

PROHSZKA OTTOKR

pontjval ; h a ellenkezsbe j jogosultsga a l a p j v a l ; a ter mszetes sz leggykeresebb sztnvel, mely sztn nem vak, hanem birtokban v a n az els igazsgoknak. Az els igazsgokkal sszentt elv, mely bebizonythatlan, mert pen az els igazsgok t a r t a l m t propozici alakjban foglalja m a g b a n : az okozat s ok kzti szksges s arnyos viszony nak flismerse. Mit eredmnyezett ezen viszonynak alkal mazsa, vagy jobban annak a vilg folysban s rendjben val flismerse? Eredmnyezte, hogy e szabatos vilgfolys nak s rendnek mint okozatnak, okot kvnt s tallt. A ratio sufficiens elvt alkalmazvn e vilgra mondtk : ezen cl szersgnek, mely tfogja a vilgot jtszva, de mgis gigszi karokkal, rtelmes rendezjben v a n oka s forrsa. Csak gy valsulhat meg a dolgok azon alapelve, hogy minden okkal br, ha az rtelmes rendez elszr mint clt flfogja, kon cipilja azt, amit az anyagban kivitelre sznt, azutn rendezi el az anyagot s erit rszekben s kell mrtkben, s meg valsul a holt s vak anyagban az l s ismeretet ad eszme, a clszersg. Az ember is gy tesz ; h a hzat vagy hajt pt, mindenekeltt fogalommal br arrl, amit tenni akar. ez a fogalom vezeti t az ptsben ; a gondolat s a cselekvs kzt oksgi viszony van, s az rtelem alkalmazza e viszonyt a vilgra is, vagyis keres a clszeren berendezett vilgnak rendez rtelmet. Ezltal a vilgnak emberhez hasonl terem tje van, aki blcsesgben elre kitzte magnak a vilg tervt, melyet megvalstani akar. Ha erre akarja alaptani az anyagelvisg, az anthropomorfizmus vdjt, s az emberi gondolkozs trvnyeinek becsempsztetst akarja meglesni a teleolgia fogalmaiban, akkor csak a kifejezs ellen v a n kifogsunk, a dolog megmaradhat. Nem csempsznk s e m m i t ; a gondolkozs trvnyeit a vilgra, a trgyak sszessgre nem visszk t s u t t y o m b a n , hanem ntudatos jogunk s az igazsg alapjn. Hiszen az ismeret a maga objektumt nem az alanybl merti, hanem a trgyak vilgbl, kvetkezleg az rtelem ltal flismert elvek, a szksgszer ismeretek joggal vihetk t a trgyak vilgra, s nem kell tcsempszni azokat. Az ember flismeri sajt tapasztalataiban azt, hogy a clszeren alkotott dolgok egy clszeren gondolkozra vitetnek vissza az oksgi viszony, a ratio sufficiens a l a p j n ; de ezen ismeret nem szub ektv, nem terjed ki csak az ember eljrsi mdjra, hanem ltalnos rvny, alkalmazhat minden trgyra. Az idealizmusnak kellene hdolnunk, ha az objektv, a relis ismeret krt az

H O R R O R CAUSAE F I N A L IS

33

alanyra szortank, s minden kvetkeztetsnl, mely az alanyon tl terjed, hangoztatnk : ismereteid, elveid csak alanyi llapotaidra rvnyesek, a trgyak vilgban ne kvet keztess szerintk, mert klnben a termszetet magad szerint s nem relis mibenlte szerint tled meg, anthropomorizmusba esel. A szban forg esetre alkalmazva e nzetet, azt kellene m o n d a n i o k : a gondolkozs<ban> s cselekvsben fnnforg alanyi llapotok s azok oksgi viszonya, a clszer sg fogalma rvnyben v a n az ember krben, de nincs a trgyak vilgban, teht ltszhatik clszernek a vilg, mert ismer tehetsged e benyoms elfogadsra v a n alkotva, de abbl nem kvetkezik, hogy clszer is, hogy clok s sznd kok szerint alakult. Ezen nzetben is v a n igazsg, ha eltekintnk tlzott idealisztikus irnytl. Alkalmazzuk is, amennyiben igaz. A clszernek ltsz vilg taln mskp is alakulhatott, s nem szksgkp clok s szndkok szerint? Erre feleletet ad a materializmus nagy elvei kzt a legnagyobbik. A teleolgit a materializmusban szmzi a termszet alaphajlama a cl szertlenbl elteremteni a clszert. Nem is hinyozhatik ezen alaphajlam, ha az anyagelvisg anyag- s mozgsbl akarja kimagyarzni a vilgot. Mert nem elg kimutatni, hogy a testek s szervezetek a parnyok tallkozs<bl> s egyeslsbl keletkeztek, hanem ki kell m u t a t n i e keletkezs valszn okt, mely a vgnlkli fejldst kormnyozza, s bizonyos irnyban fnntartja : ez pedig a termszet alap hajlama lesz a clszertlenbl a clszert alaktani. Ezen alaphajlamot fllltotta a rgi korban Empedokles, az jabb korban tkletestette, s amennyire lehetett, felaggatta a ter mszettudomny adathalmazval D a r w i n ; az alapgondolat mindkettnl egy : a clszer keletkezett a clszertlenbl; a clszer tlslyban van, mert a clszertlen fnn nem llhat legalbb hosszabb idre; a clszernek tlslya pedig bizto stja a vilgrendet. A cl s szndk ezen gykeres t a g a d s a mindenkiben, aki a mrhetlen anyag rendezetlen vegylkbe tekint, meg r eli az ellenvetst: t e h t mindez a vletlen s vak-esetre bzva nmagbl fejldtt? a vletlen lesz a vilgrendnek oka? N e m ; a materialisztikus elvek kizrjk a vletlent, a materializmusban minden okszer s szksges: semmi sem trtnik vletlenl, hanem minden okszeren s szksgkpp ezt tartja a grg anyagelvisg. A clszersg tana mondja : nincs vletlen, minden clok szerint; a materializmus mondja:
Prohszka ; Az elme tjain.

34

PROHSZKA OTTOKR

nincs vletlen, minden szksgszeren, a termszeti trvny szersg fonaln. A clszersg tana mindenek kezdetre lltja az eszmnyi egszet, a vilgrendet, mely azutn a ter mszetben lebonyoldik; a materializmus mindenek kezde tre lltja az anyagot, szksgszeren mkd erivel, s vgkifejldskpen megkapja a vilgrendet, a clszersget. A clszersg s a materializmus egyarnt ki akarja zrni a v l e t l e n t ; mert a vletlen az okok, kvetkezleg minden t u d o m n y tagadsa. De ha a materializmusnak azt vetjk szemre, hogy a cl kizrsval a vletlennek dobjuk oda a vilgot, szubszuml: nem a vletlennek, hanem az anyagi kifejlds szksgszer folyamnak. Ide kell alkalmazni a brdot, ha ertlenteni hajtjuk az ezredveket tll vilg nzetet. Mit jelent az, hogy az anyagi kifejlds szksgszer folysa ezen fnnll vilgrendet szli? A blcs Sokrates ezen felelet t a r t a l m t egy pldval illusztrlja, mely ha taln az cljra nem egszen alkalmas, de trgyunkra tkletesen illik. Aki azt mondja, hogy a vilgrend elegend okt s meg fejtst adja az anyag s erinek szksgszer mkdse, hasonlt azon emberhez, ki krdeztetvn, mrt l Sokrates a tmlcben, azt feleln, mert az izmok s nak ily helyzete maga u t n vonja az lst, s nem reflektlna az tletre s a gondolatra, mely indtotta, hogy ott leljn a helyett, hogy meneklni trekedjk 1 Mirt ll fnn a vilg harmnija, h o n n a n az erk flosztsa, honnan a tnemnyek egymsba ill sorrendje? Mert a vilg izmai s inai oly helyzetben van nak, hogy e rendet maguk utn vonjk. A termszeti erk trvnyszer mkdse s a bizonyos irnyban, mgpedig a clszersg fel megindult kifejlds csak krlrsa a clszer vilgrendnek; a definci nem kpezi okt a definitumnak ; nem lehet e krdsre, mrt lk? azt felelni, mert l helyzetben v a g y o k ; az csak krlrsa a tnynek vagy a krdsnek ! Krdezzk teht, honnan az erk szksgszersgnek ezen irnya, honnan a kifejldsnek a clszersg fel halad irnya? A materializmus felelete rviden gy szl: clszeren kpzdik s fejldik a vilg, mert a clszer fejlds szksges, adva van az anyag lnyegvel. A materializmus kizrja a v letlent a szksgessg ltal, mely egy, mgpedig a fnnll irnyban veszi tjt. Az oksgi elv szigor keresztlvitele, mindennek mechanikus vgbemenetele, a szmokban, ssze ads- s kivonsban jellhet vilgfolys . . . kpezik a ma-

H O R R O R CAUSAE F I N A L IS

35

terializmus vst a vletlennel val fliiletes szjtk ellen. A clszer az esetleges alakulsok fnntartsbl keletkezik, melyek csak hozznk viszonytva nevezhetk esetlegeseknek, amennyiben nem ismerjk az okt annak, hogy mrt tmad tak ezen pillanatban pen ezek, s nem msok. Egszben vve minden s kvetkezleg ezen alakulsok is, melyek alkalmaz kods s rkls ltal j fajok alapjul szolglnak, szksges s rk trvnyek szerint mennek vgbe. Ezen trvnyek nem hoznak ltre mindjrt clszer lnyeket, hanem ltre hozzk a varicik bsgt, a csirk s letmagvak sokasgt, melyben a clszer s letre val pldnyok meglehet relatve igen kis mennyisgben tallhatk.* Ez a trvnyszer vak folyamat az emberi gondolkods szempontjbl oly eredm nyeket m u t a t el, mint a clt elre megfontol teremts, s a vletlen mindkettben teljesen ki lesz zrva. Mindez csak mondva van, s igen sok elzmny okadatlan fellltsa u t n szolglhat feleletl. A komoly vizsglat, mely nem leli kedvt eszmnyi ptsekben, hanem az igaz sg alapjait t a r t j a mindenekeltt szem eltt, k i m u t a t h a t j a ezen lltsok alaptalansgt. Az anyagelvi vilgnzet siet megszabadulni azon drdtl, melyet a jzan gondolkods teste mlybe fr: a vletlennek rendez szereptl a vilg ltestsben. Nem tudja mskp parrozni a csapst, mint ha lltja, hogy nem a vletlen, hanem a szksgszer, a trvnyszersg vas knyszere hozza rendbe a vilgot, s ltesti fnnmaradst. Ezen llts sem brja ki a kritikt. H a minden mathematikai pontossggal fejldik is ki, de senki sem fogja tagadni szksgt a pozitv fltteleknek, a pozitv elzmnyeknek, melyek nem szksgesek, hanem tetszs szerint adhatk ; ilyenek mindenekeltt: a tmeg mennyisge nem szksges se lnyegnl, sem ms kls be folysnl fogva, de a tmeg mennyisge lnyegesen befoly a vilg alakulsra; ms tmegek mellett ms lesz a nap rendszer, ms a testek elhelyezkedse a vilgrben, a hely zettl fgg a h s vilgossg viszonya, a meteorolgikus llapotok, ezektl az let, szval minden. Hozzvehetjk a tmeg-mennyisgben is a klnbzeteket, mert egszen ms arnyokban lehetnek az elemek, kvetkezleg a vegyle tek, ezek pedig minden alakuls s keletkezs gykeres tnyezi. Az jabb fizika szereti az elemeket mg m s egy nem parnyokbl sszetenni, ez esetben a nehzsg csak
* Lange: Geschichte des Materialismus

3*

36

PROHSZKA OTTOKR

nvekszik s a pozitv meghatrozs mg szksgesebb lesz. Egynem parnyokban nincs ok arra, hogy klnbz szm ban egyeslve, klnbz elemeket kpezzenek, nincsen ok arra, hogy hrom-hrom egyeslve knenyt, t-t egyeslve lenyt adjon, nincsen ok arra, hogy ezen specifikus egyesle tek hatrozott mennyisgben trtnjenek, s ezltal a vilgot lehetv tegyk. p g y kell hatroznunk a materilis vilgnzet msik alaptnyezjrl, a mozgsrl. Mr a vn Demokrit nem vlaszolt arra, hogy milyen sebessggel mozognak az anyag parnyi rszei? Mi meg hozzvehetjk a msik krdst, mely irnyban? s a mozgs mely nemvel? r o t a t v ? transzlat v ? egyenl, klnbz sebessggel s mozgsi mdozattal? me csupa pozitv adat, melynek adva kell lenni, meghat rozva kell l e n n i ; szksgessgrl ezekben a leglelkesltebb materialista sem lmodhatik. Pedig mindezen a d a t a m a t e rialista vilgnzet kiindulsi pontjn llja u t u n k a t , a k u t a t sarkhoz ragad, s a mechanizmus, melybe az anyagelvisg a mr adott atomokat sodorja, nem szabadtja meg tle. Azt mondjk c s a k : legyenek brmilyenek a pozitv adatok s kezdemnyek, Darwin princpiuma szerint mindig rend, szpsg s tkletessg fejldik ki bellk, mint a jelenlegi vilgrendben. Ha valaki okosan sztszedi ezen lltst, t a r t a l m b a n megtallja, hogy meggondolatlanul v a n odavetve csak azrt, hogy valamit mondjanak. Legyenek brmilyenek a pozitv adatok s kezdemnyezsek)); ezek kzt m i u t n brmilye nek, mindenesetre bennfoglaltatik az egyensly l l a p o t a ; lehetnek tudniillik oly pozitv adatok, melyek mellett a m kds s fejlds megsznik, az elemek merev egyenslyba jutnak. Mr most krdezem, nem szemfnyveszts-e az ily beszd: legyenek brmilyenek a pozitv adatok. S hnyfle klnbz adat s kezdemnyezs mellett keletkezhetik az egyensly llapota 1 azt nem t u d j u k ; de sejtjk, hogy nagy szmban vannak. Tessk ily kezdemnyezsekkel kiindulni a vilgalkotsra, a trvnyszersg s szksgszersg mindjrt vgre hajtja a mttet, s kezeink kzt lesz a vg merevsg. Ez nem a clszer vilgalkotsnak t j a ! A trvnyszersg s szksgszersg semmit sem hasz nl a materializmusnak; nevetsges dolog, midn e kt ter mszeti tnyezt szvetsges trsaik gyannt mutatjk be a kznsgnek, s ezltal a termszettudomny ltjogainak vdelmt fitogtatjk. Bocsnat uraim, a trvnyszersg s

H O R R O R CAUSAE F I N A L IS

37

szksgszersg, mely az anyagban s m u n k b a n rejlik s el nem vsz, nem cimborja a materializmusnak ; nem a mate rializmus vindiklja az anyagnak e kt alapsajtsgot, min denki elismeri azokat. Trvnyszersg s szksgszersg az anyagban, csak kerekei s fogai egy irgalmatlan masinnak, melyeket amint flhasznlhatja a clok u t n indul rtelem, pgy sszezzhatjk a materialista pozitv adatokat s kez demnyezseket, ha azok csak a kpzelet jtkai s a relis vilg ltestsre kptelenek. Legyenek brmilyenek a pozitv adatok s kezdem nyezsek)) ; csodlatos, hogy a termszettudomnyok llt lagos dajkja ily szavakat veszteget. Nzzen h t fl a holdra ! Mondjk a termszettudomnyok, hogy ott m r kihalt az let, megmerevlt, megdermedt minden, bellt az egyensly llapota. A fldn a megmerevls borzaszt m u n k j t a mennyorszg tart<z>tatja fl; h a ez nem lenne, risi lp tekkel sietne fldteknk drabantja vgzetes sorsa fel. A termszettudomnyok a kmiban a szervezetlen testek vagyis az anyag legsajtosabb tulajdonsgai kzt emlegetik az egyenslyra val trekvst, a minl mlyebb s zavartala n a b b nyugalomra val dlst. Ezen vlemny az atomisztikban bizonyossgg vltozik, s a parnyelmlet apriori is kvetkeztetheti az anyagnak e sajtsgt. Kell e meg merevt, ez sszeszort, s fogyaszt hatalom ellen a cl szersg nevben a szksgszersgen kvl ll intzkeds, egy gt, amely a clszersg remekmvnek, mesterfogs n a k mondhat, s ez a nvnyorszg. Annl figyelemremltbb a nvnyorszg e helyzete a termszetben, minl inkbb ellen kezik irnya, trekvse a holt anyag hajlamaival. S mgis kitelik a materializmustl a nvnyorszgot is mint cl szert, a holt anyagbl mint clszertlenbl s z r m a z t a t n i ; ez uraim annyit tesz, mint jgbl lngokat kicsalni. Hiszen a kltk ismeretes hiperboli valami lehetetlen krlrsra az ellenttek sszelltsbl vannak m e r t v e ; m o n d j k : elbb fog a Tiberis a sabini hegyekre visszafolyni, elbb fog a szntvet ekje a l a t t halakat ltni, mintsem hogy ez vagy az t r t n j k ; s a materializmus p ez ellen v t : az egyenslyra tr anyagbl keletkezteti az egyenslyt meg tr lnyek csaldfjt. A nvny orszgra val kitrst csak mellesleg engedtem meg magamnak, miutn e megjegyzsnek i t t j helye van ; annak bizonytsra szolgl, hogy oktalan dolog barmily adatok<tl> s kezdemnyezsektl)) vrni a vilg alakulst.

PROHSZKA OTTOKR De ha a vilgra be nem rjk brmily pozitv adatokkal, t e h t kellenek hatrozott, arnyos adatok, az elrend cl hoz mrtek. Van-e a materializmusnak mg mondanivalja? Nem marad ms htra, mint hogy a jelenleg fnnll vilg pozitv a d a t a i t s kezdemnyezseit az elnys fejldshez alkalma saknak mondja, hogy pedig p ezek alkalmasak, az vletlenl trtnt. H e l y e s ; a vletlennek elbb-utbb el kell llnia a materilis vilgnzet fejtegetsben, s mikor a materializmus e ponthoz jn, hogy a vletlen csodakulcst hzza el szorul zsebbl, akkor be is adja lemondst. Ezen szval semmit sem lehet megfejteni; a materializmus is gy szokta rtel mezni e szt, hogy az mindig relativ tudatlansgot mond, pedig a materialista vilgnzet akar egy t r t e t t vilgot, eine verstndliche Welt. Der Zufall macht nichts verstnd lich. Mi is ezen elismert aximhoz tartjuk magunkat, s kvetkezleg a materialisztikus vilgnzet hipothzisei machen die Welt nicht verstndlich. H a pedig a materializ mus tjogt a vilg rtelmes magyarzathoz, egysges, mechanikus, clkizr flfogshoz kti, akkor e ltjogt elvesztette. A kvetkezetes materialistk nem is irtznak ily lemondstl, lesznek bellk empiristk, kik eltt a vilg kezdete s vge nehz fggnykkel van eltakarva ; oda nem t u d o m n y , csak a sejtelem jr a religio s mvszet s kl tszet szrnyain. H a m r a pozitiv flttelekkel s pozitv elzmnyek kel)), melyek szksgszersgt az anyagelvisg nem llt hatja, s p azrt veszlyes kibvkat keres, mint az elbbi pontokban lttuk, ennyire sikertelen minden tervezgets; mennyivel inkbb dugba dl a msik suppositum, mely szlesen orszgol a materializmusban. A pozitiv flttelek s pozitv elzmnyekbl trvnyszeren kifejldik a vilg, mert az anyagot uralja a hajlam : a clszertlenbl clszert alkotni. A clszernek t m a d s a a clszertlenbl, a szerves tes tek krbl merti bizonytkait; ezen tekintetben a modern t u d o m n y nagy haladst nem m u t a t , Darwinnak kszletei bl l. De mindenki megengedi, hogy a dolgok jelen lls ban a krds egszen problematikus, sehogy sem emelkedett a bizonyossg sznvonalra ; hipothzisnek beillik, mint v a n sok ms. Annl inkbb problematikus marad, m e r t a d a t a i t csak az llatvilgbl merti, s ltalnos rvnyre semmi esetre nem s z m t h a t ; az llatorszgbl a nvnyorszgba,

H O R R O R CAUSAE F I N A L IS

39

ebbl a szervetlen anyagba az tlps legllebb analogice trtnhetik ; de m i t r az exakt tudomanynak a termszet vizsglattal bjsdit jtsz analgia ? Nem akarunk tovbb foglalkozni azon tnyezkkel, melyeket Darwin olcsn szere peltet a clszernek a clszertlenbl val keletkezsnl, milyenek az rkls, az utnzs, a krlmnyekhez val alkalmazkods, jllehet ismtlem, mindez csak az llatvilg b a n br, mgpedig csak hipothetice rvnnyel; hanem szem eltt kell t a r t a n u n k azt, hogy az egsz termszetre ezen elv semmi esetre sem terjeszkedik ki, s klnsen az anyagelvi vilgnzet a legalkalmasabb, hogy terjeszkedsi ignyeit visszautastsa. Az anyagelvisg tagadja a termszetben a clszersget, amennyiben az egy rtelemnek m v e volna, kvetkezleg csak a mechanikus h a t k a t s erket veszi tekintetbe, sz m r a a rendezo ertelem a vilg megfejtsre nem br fl vilgost sugrral, az a d o t t anyag s a mechanikus er min dent m a g b a n foglal, belle kell a termszetet kimagyarzni. Mr pedig a holt anyag s a mechanikus er brmily egyesl sben a rendnek vagy rendetlensgnek halvny fogalma sem foglaltatik, kizrjk a kt fogalomhoz val vonatkozst, nem m i n t h a ellenkeznnek velk, hanem m e r t semmi kzk hozzjok. Ezen llspontot foglalja el a m a t e r i a l i z m u s ; nem lesz flsleges nzeteit a rendrl vagy rendetlensgrl fl sorolni. Szerintk kezdetben ezen sz rend nem jelentett mst, mint a dolgok olyatn tulajdonsgt, melynl fogva ltez sk s mkdsk mdja a mienkvel megegyez. Az ember t v i t t e a maga fogalmait a termszetre. De mivel a term szetben minden egyarnt szksges, azrt nem lehet klnb sg rend s rendetlensg kzt. Mindenben tallunk rendet, ami lnynkkel megegyezik, mindenben rendetlensget, ami vele ellenkezik. pen gy mertjk rtelmnkbl a vletlen fogalmt. rtelmeseknek gondoljuk azon okokat, melyek gy mkdnek, mint mi, s a v a k e s e t j t k t ltjuk az ellenkezk ben. Vakeset nem adatik, ha az egsz termszetet tekintjk az erk vgtelen hlzatval, csak ha szk trre szortkozunk, s hatrolt gondolkozsunk ltal elvgjuk a szk tren kvl fekv tnyezk befolyst. D e a falusi sz mosolyog a t u d o m n y ez enunciciin. Hogyan? h t egy vak vagy lbatlan gyerek, vagy ms korcsszltt nem ellenkezik a termszettel?)) Soha, feleli az exakt t u d o m n y W ellenkezik fogalmainkkal a fajrl s

40

PROHSZKA OTTOKR

n e m r l ; de e fogalmakat mi gyrtottuk magunknak a tapasz t a l a t utn, mely nem ktelezi a termszetet. A nagy egsznek szempontjbl nem lehet rendetlensgnek mondani azt, ami a termszeti erk rk szksges folyamatbl szr mazott)).* De minden, ami kel s t m a d , a termszeti erk tallkozsbl szrmazik, t e h t sehol sincs rendetlensg, mindentt van rend ; jobban mondva, minden szksgszer ; rend s rendetlensgrl nem az objektv gondolkoz, hanem, csak az emberi rtelem fogalmaival jtsz okoskods beszlhet. A rend fogalmnak radiklis kikszblst kveti azutn szksgkp a clszersg szmzetse. Kil a szegny clszersg az idelis fogalom s kpzelemvilg nalkotta szi getre, s borongsan nz a szksgszer s nem clszer, a szksgszer s se rendes, se rendetlen termszeti erk s alakulsok cenjba ; az sz szksges, de nem objektv gondolkozsi mdja szvi lepkeszrnyait, deleghet, andaloghat, de tudnia kell, hogy mindaz, amit rez s gondol, a klvilg erinek meg nem felel. A clszersg fogalma a Darwin-fle fejldsi axima el [be] t a r t v a oly h a t s t gyakorol, mint a sttben huhog bagoly el lltott villanyfny. ((Clszertlenbl clszer kelet kezik)), ily kijelents nem illik az exakt kutatashoz, ha ugyan komolyan azt tartjk a rendrol s rendetlensgrl, amit elbb flhoztunk ; mert elttk a clszertlen s a clszer csak kt sz, mely nem objektv, hanem szubjektv fogalma k a t takar, pedig az sz s a kpzelet csalfa jtktl s fantom jaitl irtzik az exakt tudomany. Maradjon meg a materia lizmus a termszet vas szksgszersge mellett, s ne klcs nzzn magnak szavakat, melyek fruma eltt semmit sem rnek, csak arra valk, hogy a tudatlanokat sajt rvkn magukhoz csalogassk. ((Clszertlenbl clszer keletkezik, a tisztzott materialisztikus frazeolgia szerint annyit j e l e n t : a termszet a vasszksgessg akadlytalan tjn halad. Keresse, akinek kedve van, avasszksgessgben akr apriori, akr aposteriori a kifejlds csirit, de ne hasznlja azon szavakat, melyek a tvedst s kvetkezetlensget n m a g u k b a n rejtik. Bzzuk csak a vasszksgessgre a termszeti fejlds legals fokn ll anyagot, ahonnan kiindult, s megtette a vl tozatok lpcsjn a virgokk s llatokk tkletesblt term szet krtjt. Ksrtse meg valaki az exakt tudomnya tte* Lange: Geschichte des Materialismus.

H O R R O R CAUSAE F I N A L IS

41

leire tmaszkodva a vasszksegszerseggei flpttetni a ter mszet remek labirinthjt. Lesz a vilgbl egy nagy rg. A vasszksgszersg csak megfagyasztani, mcgdermeszteni kpes a kavarg s nyugtalan anyagot. Mirt? A holt anyag legsajtosabb tulajdonsga az egyensly. Az anyagban nin csen egyed, mert nincs szervezet; a parny sem mondhat egyednek, mert alighanem az is egynem rszek sszette. Az egsz anyag csak risi halmazat, mint a h o m o k r a k s ; utols rszecskibe, mint oszthatlanokba kapaszkodunk, hogy az rtelemnek s kpzeletnek szilrd kiindul pontja legyen. Avasszksgszersg informlja a parnyokat, s min den zk a trvny hatalmval m k d i k ; mkdik erik szerint, az adott krlmnyekhez kpest, nincs tekintettel msra, nincs tekintettel tvolfekv, ksbb elrend clra ; mr a sejtelem is, hogy t a l n mskp is lehet, ellenkezik az anyag termszetvel, egy szolemnis ellenmonds. Ebbl k vetkezik, hogy az anyagi mkds vgeredmnye az egyenslyi Fejldsrl, a mozgs bonyoldottabb tovavitelrl, ami elkerlhetlen supposituma a clszertlenbl keletkez clszer alakulsnak, sz sem lehet. Az anyag csak akkor, s csak azrt mkdik, midn s mert nyugalmbl kihozatik ; nem pedig azrt, hogy eredmnyesebben mkdjk, hogy mozgsa nve kedjk, hogy az anyag a termfld rszt kpezvn, elgedet lenkedjk s hogy vltozatos kombincik u t n a liliom ajkai bl ragyogjon s illatozzk felnk. E n n y i t a vegytan nevben a clszer fejldsrl. H a Darwin ezen alapelve nem fektettetik biztosabb adatokra, st mondhatom, ha ennyire m a r a d ellenkezsben a pozitv kutatssal, amennyire most van, akkor az anyag-elvi vilg nzet nlklzi az t m e n e t e t a durva anyagtl a termszet sszhangz egszhez, vagyis nem kpes kimagyarzni fl tevseibl az eredmnyt, kezdemnyezseibl a kifejlst, a holt anyagbl az egysges termszetet. A clszer fejlds a materializmus palldiuma ; csak a jelen tudomnyos vajd sok zavarnak, a lelket l szkepszisnek, a messze tvolba lltott szp remnyeknek t u d h a t be, hogy ily megviselt, sztfeslett, a kritika ltal sztszedett palldium alatt egy vilgnzet gyannt figurl blcsszeti rendszer rejtzhetik. Dacra a sppedez alapnak s a kvetkezetlensgnek, mely az anyagelvi vilgnzetet a jelenkori nevezetessgek kzt fnntartja, ideje s kedve van az ellenttes vlemnyek ldzsre. A clszersg elharapdzott gylletr) sokat t u d n a meslni, ki a nmet blcsek s a francia szlhmos

42

PROHSZKA OTTOKR

filozfusok nyilt s titkos tmadsait a tudomny tern, s ellenszenves illetlensgeit akr szptani rtekezseikben vagy plne novellik-s romncaikban tudomsul venn. Dogmik kzl mindig egy s ugyanaz v a n megbzva, hogy hsies huszr vgssal nem egyszer, hanem ngyszer agyonvgja a X I X . szzad divathoz is alkalmazkod clszersget s tszolgl tassa valamely rgisgtani mzeumnak. Azonban a termszet minden folyamatban szlelt szksgszersg, melynek e nagy megbzs j u t o t t , nemcsak hogy nem felel a patikrius tudsok ezen inszinucijnak, hanem azon vette magt szre, hogy a clszersggel nagyon jl megfr, st hogy mindkett egy al kalmasan mkd vilgrendszer nlklzhetlen kellke. Folytonosan variljk az jkori blcsek, hogy a clszer sg fltevse kizrja a termszetbl a tnemnyekben s minden folyamatban szlelt szksgszersget, azutn, hogy a clszersg ltal a hv t u d o m n y egy misztikus tnyezt vesz fl az anyag eri kz, melynek h a t s tulajdonttatik, de munka t sehol sem lehet egyenrtkekben meghatrozni, hogy ezen misztikus er mindentt van, de sehol sem tesz semmit, nem mozgat, nem lk, nem vlaszt el, nem vegyl gy ltszik, csak ijeszt. Elveikhez hven beszlnek 1 Ok nem ismernek el a ter mszetben tnyezt, melynek hatst szmokban visszaadni nem lehetne ; nluk csak az v a n s hat, ami mozgat, kering, forgat, h a ilyesmire nem vllalkozik, fejbe nyomjk Siegfried sapkjt, lthatlantjk, elprologtatjk ; . . . megsznik lenni. A clszersg mindenesetre valsgos tnyezknt szerepel a hiv vilgnzetben, de nem lkdik a szomszd parnyokkal, t e h t nincs joga a ltre, s a fiziknak s kminak semminem hasznot nem hajt. Csupa helytelen n z e t ; mg a mechanikus tudomny nem erlteti meg m a g t jobban s nem szortkozik csak ismtlsekre s a rgi ellenvetsek flmelegtsre; addig tagadjuk, hogy tzetesebben foglalkozott a krdssel, s nem remljk, hogy a rosszakarat s az ntelt gg llspontjn kzeledni fog a dolog megrtshez. A clszersgnek a ter mszetben nincs oly szerepe, amilyent neki adni szeretnek; az Is en nem gy mkdik a clszersg befektetse ltal, mint k azt gondoljk ; vgre a clszersg semmi oly kifo lyssal nem br a termszetre s trvnyeire, mely brmily tudomnyos ttellel ujjat hzna. Errl a nem t u d s is knynyen meggyzdik, s meggyzdshez hozztzheti vle mnyt s tlett, mely e szobatudsok eljrsrl benne nknt kpzdik.

H O R R O R CAUSAE F I N A L IS

43

A modern termszettudomny azon akad fnn, hogy a cl szersg tana Istent, teremtot szerepeltet. Nem t a r t tudo mnyosnak oly termszetvizsglatot, mely vlemnye szerint nem szszer s flfoghatlan tnyezket visz t a tnem nyek lncolatba. A nem szszer s flfoghatlan tnyezk kzt pedig els helyen ll az I s t e n ; Hobbes vlemnye szerint az Isten ismerete nem tartozik a tudomnyba, mert ahol sszeadni vagy kivonni val nincs, ott a gondolkozs meg sznik, Az ok s okozat kzti sszefggs elvezet ugyan min den mozgs vgoknak elfogadshoz, de ezen ok lnyegnek kzelebbi meghatrozsa elgondolhatlan, st ellenmondst zr magban. H a Gassendi vagy Leibniz az anyag teremtsrl s elrendezsrl szlnak, melyet azutn a termszet trvny szersge fnntart plyjn, vagy tovbb kpez a vltozsok fonaln: akkor a modern termszettudomny ma;dnem kt sgbe akarja vonni e kitn frfiak hitt s nyilatkozataik szintesgt, vagy legalbb gnyosan emlegeti, hogy ha van szksgszer termszeti folyamat, minek akkor Isten. lljon ennek bebizonytsra a hrneves Lange trtnelmi knyv bl egy idzet, mely nem titkolt, gyetlen krrmmel fl hozza, hogy mi tallt a digne-i prpostnak, Gassendinek irataiban, jllehet ezt minden rtelmes hv, s a legorthodoxabb theolgia is vallja: Mindennek els oka az I s t e n ; hanem Gassendi egsz rtekezse mindvgig csak msodrend okokkal foglalkozik, melyek okozzk a vltozsokab). Teht, ekkp kve kezte Lange, Gassendi materialista, s aki nem akar az lenni, annak minden mozdulat<ban> s essben az Isten kezt kell ltni, gy kvnja ezt a clszersg tana. Lehet-e ennl flletesebb nzet a clszersgrl ? Ilyesmit sehol s m kvnt a clszersg t a n a ; st a csodk tudomnyos megv alsa s elfogadsa ltal p az ellenkezt kvnja, klnben a csoda lehetetlen volna, ha mindenben az Isten kzvetlen mkdsvel tallkoznnk. H a n e m , mondjk to v b b , az Isten a termszet ily rendezsben egszen flsleges! oly flsleges, mint minden szksgszer viszony az okozat s ok kzt. Az Isten a termszeten kvl ll, mert a vilgrend a msodrend okok egymsba nyl fnsges s z h a n g z a t a ltal ltesl, de nem ll kvl, ha az egsznek ltokt s vg cljt is vesszk vizsglat al. A termszettudomnyokon igen kvl ll, mert elveik s kiindulsuk csak a msodrend okok hlzatra terjed, s kvetkezleg nincs szmolni valjuk ms tnyezkkel, csak termszeti erkkel. A clszersg t a n a nem is abban ll, hogy a termszettudomny ekkp hatrolt

44

PROHSZKA OTTOKR

terre misztikus erket lptessen s megfejtseket ksrtsen meg, me vek az anyagi vagy az anyagban mkd erkkel be nem rik, midn mechanikus, fizikus, kmikus mozgsok b l ) s tnemnyekrl van sz, hanem hogy ezen erk<et> s mozgsokat clszeren berendezett lnyegekbl szrmaz tassa ; ezen lnyegek lteslsben dolga volt Istennek, de miutn megvannak s mkdnek, nincs dolga, csak mint lta lnos fnntartnak a ltre pgy, m n t a mkdsre nzve. plsnkre mg egy m s idzettel is megismerkednk, mely szinte rdekes vilgot vet a materialista fogalmakra : A logikai fogalmak, melyek bizonytkokat akarnak szol gltatni az Isten ltrl, tlag oly tarthatatlanok s homlyo sak, hogy elfogadsuk vagy visszavetskben csak az nmtsra val kisebb-nagyobb hajlam a mrvad. Aki ily rvekhez ragaszkodik, az csak hajlamnak egy Istenben hinni, ad skolasztikus kifejezst. Ezen hajlam mindig a ke dlynek, s nem a theoretikus blcsszetnek volt kifolysa. A skolasztikus hajlam haszontalan vitatkozsra termszete sen kielgtst nyer, hogyha veszekedhetik ilyfle t t e l e k r t : a magtl ltez lnynek vgtelennek s mindentt jelenlev nek kell lenni, vagy a szksgkp ltez lny szksgkpen egy; hanem az effle zavaros fogalmaknl gondolni sem lehet szilrd kiindulsi pontra, mely nlklzhetlen, komoly s emberhez ill gondolkozsban.* Mindenesetre j azt t u d nunk, hogy mikor gondolkozunk komolyan s emberhez illen. Akkor, ha szilrd kiindulsi pontunk van a sz leg szorosabb rtelmben, t. i. ha rzkeink u t n i n d u l u n k ; klnben csak logikai kpzetek, zavaros, kds fogalmak kzt botorklunk. Ez nem alkalmas talaj a clszersg t a n n a k megrtsre. Mellzzk most e fogalomzavart, me lyet az anyagelvisg sajt maga lelki rmre, s emberhez ill gondolkozsnak* vsra kpviselinek agyvelejben ltestett. Az embert el nem hagyja a gondolat, hogy az anyag elvisg s az exakt tudomny* megegyez a zulungerek fl fogsval, klnsen a szilard kiindulsi pontra* nzve. Siessnk a clszersg t a n b a n lltlagosn szerepl zulunger Isten-fogalommal gazdagtva tovbbi vvmnyok fel. A modern termszettudomny komolyan sszekap a clszersg tanval, ha a lnyeket mind az sanyagbl szr maztatja a ltrt val kzdelem, a nemi kivlaszts, az rk ls, az utnzs s alkalmazkods fejleszt tnyezi ltal. A clszersg nem trheti, hogy minden lny a parnyok v a k

H O R R O R CAUSAE F I N A L IS

45

osszehnyatsa ltal kpzdtt legyen, hanem a lnyek tpusait a clnak eszmje ltal hatja t, ennek tulajdontvn az elt tulajdonsgokat s klnflesgbl levonja a lnyek kzti klnbzeteket. Senkinek sem j u t eszbe az anyagelvisg ltal hirdetett, klnbsgeket szl tnyezket egyszeren ignorlni. Nem is akarjuk tudomnyos nzeteinkben a kznsges flfogst kvetni, mely Darwin minden megfigyelst s kvetkeztet st sokszor sletlenl kifigurzza. Most mg nem brjuk vonni a hatrvonalat, ameddig Darwin elvei rvnyket megtartjk; valamint Darwin s kveti roppant messze llnak attl, hogy lltsaikat a tnyezk s okok teljes flsorolsa ltal ttelekk alaktsk. A Darwin-fle elvek rvnynek bizonytalansga mellett mind a kt fl mozdulatait s pozciit gy intzi, hogy az elv vdve m a r a d j o n : a teleolgia ellensgei rendletlen meg gyzdskben inkbb akarnak nem tudni s nem rteni, semhogy a dolgok magyarzathoz clszersgi elemeket vegyenek; viszont a teleolgia bartjai pedig sokban elfogad vn a hitetlen termszetvizsglat lltsait fnntartjk nze teiket, hogy a teljes magyarzat a mechanikus mozgs s anyagbl soha sem fog kielgteni. Az exakt tudomany azzal dicsekszik, hogy szigoran ragaszkodik az oksg elvhez, s nem tesz mst, mint mindent ez elvre visszavezetni s a legbonyoldottabb tnemnyekben az okozs s hats szlait sztszedni. A clszersg t a n a ugyanezzel dicsekszik; s egszen helyesen, mert senki nem gondol arra, hogy a termszeti tnemnyekben, amennyiben mrlegelhetk, s hatsuk a fizikai eszkzk ltal flfoghat, parnyokon s eriken kvl mst is szerepeltessen. A termszettudomny ekkp a r g u m e n t l : nem szabad a termszeti erk rendezett folyamatba msnem, idegen faktort cssztatni. E z t senki sem k v n j a ; a clszersg t a n a semmit sem akar cssztatni a mr rendezett folyamatba; hanem trekvsei a folyamat rendezsre, a rendezett folya m a t letbelptetsre irnyulnak. Kerlni kell valamely misztikus er beavatkozst, mely bizonyos szm tmecseket tjkrl elterel, melyen haladnnak a termszet trvnyei szerint, s ms sorba s rendbe llt. Ezen parancsol intelem nek sem szegl ellen senki, legkevsbb a clszersg tana, mely mindentt rendet s clirnyos mkdst keres s ltest. Halad minden a termszet trvnyei szerint, s rszletezve a termszetet: a nvnyben halad minden a nvny termszete

46

PROHSZKA OTTOKR

szerint, az llatban az llat termszete szerint, s a holt anyag is tntorthatlan hsggel halad a legals lt trvnyei sze rint. A clszersgnek nem a trvnyszersg tagadsban fekszik rdeke, hanem a trvnyszersg magyarzatban. Jegyezzk meg ezt maguknak a termszettudsok 1 ha a clszersg tagadn a trvnyszersget, akkor tagadn n m a g t ; a rendetlensg nem szokott clhoz vezetni, azt leg jobban tudja a clszersg. Minek t e h t az ily ellenvets s ki ellen irnyul az? A clszersg a nvny termszett s trvnyszers gnek alapjt, okt, ltestst kutatja, pgy bvrkodik az llati termszetben, az oroszln s a pacsirta klnbsgt megalapt tnyez utn. Kutatsaiban nem gy jr el, hogy egy maroknyi tmecset kiszakttat a termszet ltal, s leterelteti rendes tjukrl. Sehol sem olvastam ily magyarza tot, a legbuzgbb teleologikus fejtegetsekben sincs nyoma. Hogyha knyszer leterelsrl s a trvnyszersg meg szaktsrl beszl az exakt tudomany, akkor lehetetlen, hogy azon testek- s lnyekrl beszljen, melyek tipusa m r megllapodott s hatrozott, elklnztt fajokat kpez. Ilyenek mindazon testek s lnyek, melyekkel a fizika, kmia, nvny- s llattan foglalkozik, mindezek kln, hatrolt fajokban jellemz sajtsgokkal s erkkel brnak. A teleolgia ezen lnyek sajtsgait, illetleg lett, sehol sem fejtegeti eltekintve az anyag fizikai vagy kmiai eritl, nem magyarzza ki azltal, hogy a clszersget szerepelteti mint tnyezt ott, hol az leny s kneny, a sav s alj, a magnetizmus s villanyossg ltszlag elgtelenek, s ki nem futja a szmts. H a n e m valamint minden az anyagi tnemnyekben az anyag eri ltal hajtatik vgre : gy minden termszet vizsglat, lappangjon br mgtte anyagelvisg vagy clszer sgtan, ha termszetvizsglat a k a r maradni, kell, hogy az anyag erivel hajtasson vgre mindent. Ezt teszi a teleolgia az l testeknl is, ezekben sem terel el semmit az l szervezet ltal elrt trl, pedig ha nknyes leterelsnek valahol helye volna, itt lenne a leg alkalmasabb ; hiszen a clszersget hordoz s az anyaggal szembenll elv i t t domborodik ki leginkbb ; ezen elv ugyanis az llati testben a llek. Ellenkezleg elismerjk, hogy az llati test egszen al van rendelve az er megmaradsrl szl trvnynek. A szerves lnyek mozgsa- s munkjrl ugyanazt gondoljuk, amit H e l m h o l t z : Az let fenntartsa egyltalban a tpszerek folytonos bevtelhez van k t v e :

H O R R O R CAUSAE F I N ALIS

47

ghet anyagok azok, melyek, amint az emszts befejezte u t n a vrbe mentek t, a tdkben lass gsnek vettetnek al, s vgre az oxignnel csaknem ugyanazon vegyleteket kpezik, melyek a nyilt tzn val elgets kzben jnnnek ltre. H a tekintetbe vesszk, hogy az elgets ltal keletke zett hnek mennyisge fggetlen az elgs idejtl s mdjtl, gy a felhasznlt anyag tmegbl kiszmthatjuk, mennyi ht, vagy annak megfelelleg mennyi m u n k t kpes valamely llat annak felvtele folytn vegezni.* JAZ llati test e szerint a h s az er nyeresgnek mdjra nzve nem klnbzik a gzgpektl.)) Ezt a hv teleolgia a termszettudomny bebizonytott ttelnek vallja pgy, mint akrki. Nem te sznk t e h t a szemrehnys rtelmben ; a szerves lnyek brmely erejbe nem trjk valamely misztikus tnyez, pldul a llek b e a v a t k o z s t ; az izmok mozdulatainak magyarzsra sem szaktunk ki bizonyos szm tmecscsoportot, hogy ms ton haladjon, mint melyet a termszet elrt. Minden er, melyre a testnek akr mechanikus, akr fiziolgikus mozgsokban szksge van, anyagi er, kvlrl vtetik fel a szevezetbe. Hanem hol marad akkor a llek? Ily nehzsg csak annak lelkben t m a d h a t , aki fizikai egy oldalsgban csak a kiterjedsnek s helyvltoztatsnak s legfllebb mg az eroknek tulajdont valsgot a klvilg ban, s kvetkezleg mindennem lelekben csak mechanikus erforrst, letert lt.** A llek nem er, hanem ms valami, aminek elg nevt ide tenni, m e r t megrtse az anyagelvek rszrl egszen transzcendentlis; a llek, a forma substantialis. Megmarad rvnyben a k m a, az anaimia, fiziolgia. Mg kiterjeds s helyvltoztats s mechanikus munkrl beszlnek, s az er egyenrtkeiben a legvltozatosabb kr forgst fedik fl elttnk : addig a teleolgia mindenbe bele egyezik. gyis adatainkat a termszettudomnyok tern a jeles empirista szaktudsok ksrleteibl s nagyhr munki bl vesszk, s a szerves s szervetlen anyag magaviselett, valamint a tnemnyek folyamatt s sszefggst tlk tanuljuk. Hogy a k u t a t az elemeknek az anyagi trvnyszersg tjrl val ieterelsre hajlamot rezhet a szerves testek vizs glatban, azt nem tagadjuk, de e hajlam nem vlik benne tnny, hogyha szabatos meghatrozsok s vilgos fogalmak * Helmholtz : A termszeti erk csere-hatsai. ** Pesch : Die grossen Weltrtsel. 225. 1.

48

PROHSZKA OTTOKR

tjn halad. E tekintetben rossz pldval jr el a kznsges flfogs a szerves lnyek erej<rl> s hatkonysgrl, mely belefekteti a lelket a kar csapsaiba, mely a llek erlkdst ltja nagy terhek emelsben akadlyok lekzdsben. Hanem a nvny sejtjeiben s az izmok laboratriumaiban a vegytani olyamat mgis ms irnyban halad, mint a szervet len parny- s tmecsvilgban ; a bels s lappang meleget nveli, a feszer flhalmozsra trekszik, mg a szervetlen vegyi folyamatok tlag a meleg cskkentsre, a feszer fl szabadtsra irnyulnak. E krlmny knnyen vezetne azon gondolatra, hogy a szervezetekben valami titkos tnyez lp fl, mely megszaktja a szervetlen vegytani folyamatot s j ert csatol az elemekhez, melynek kvetkeztben az anyagi erk szerves letre is kpesttetnek. A teleolgia nem enged ezen ksrtetnek sem, nem akarja az ismeretlen tnyez kezeire bzni sorst, nem azonostja magt az j erovel, ami taln csak addig trtnhetnk, mg az ismeret ezen titok ftyolt fllebbenti, s akkor kedveztlen esetben a clszer sg sszes lltsai mg bizalmatlanabb bnsmdban rszesl nnek. A szerves letben a clszersg nem teremt ert, poly kevss, mint a szervetlen t e s t e k b e n ; ms lesz a vegyifolya mat, st ellenttes lesz az elemek vegylsi mdjval, ha magokban vve tekintjk ; de csak annyi ert fog ltesteni, amennyit az er egyenrtke szerint ily folyamat ennyi anyagbl elllthat. Ebbl vilgos, hogy a termszettudom nyoknak sohasem lesz okuk panaszra a teleolgia lltla gos nknye ellen, melynl fogva beavatkoznk a vegytanba, ms u t a t rna el a imecseknek, ert teremtene semmibl. Ugyanezen tekintet al esik a szabadakarat s az ideg rendszer s izomrendszer kzti viszony. A szabadakarat a llek tehetsge : t e h t nem mechanikus er. Beszlnk mindig arrl, hogy a szabadakarat determinlja az izmokat a mun kra, ezen vagy azon mozgs vghezvitelre. Az igaz, hogy a szabadakarat determinl, de nem kell gondolnunk, hogy mozgs ltal trtnik a determinci, amely mozgs tmegy az :deg- s az zomrendszerre. A szabadakarat nem nt, nem ad az izmoknak ert, minden izomer a tpllkozs ltal nyeretik. jra v a n t e h t okunk az alaptalan rfogs vissza utastsra, hogy a teleolgia valamikp megszaktja az elemek mechanikus folyamatt, megvltoztatja erejk egyen rtkt, meghamist a a mechaniku; szmolnak minden szmtst. Mg a szerves testeknl sem, ahol bizony a titkok homlyban leginkbb megfrne a teleo gia szklkd

H O R R O R CAUSAE F I N A L IS

49

gense, szaktjuk meg az anyag trvnyszersgt; mg a szabadakaratnak sem tulajdontunk ha'almt, hogy ert ntsn az izmokba az oxign ltal eszkzlt elgs sznvin fll, jllehet azt illetleg sokkal ;bb a h o m y mint a vil gossg. Ezen kt knyes pont eligaztsa, me y a teleolgia bartsgos egyetrtst tnteti f minden nven nevezend termszettudomnnyal, jogot ad neknk, hogy a teleolgia dicsretre alkalmazzuk Lange szavait, melyeket a kifejtett llspont gykeres flrertsvel gyalzatra e l m o n d o t t : Minden (mechanikus) beavatkozs m u n k t fejtene ki, melyet egyenrtkek szerint meg lehetne hatrozni, mialatt t u ' a don kpen az egyenrtkek sort erszakosan ttrn, m i i t a klnben jl kidolgozott egyenletbe tvedt rsh ba, mely az egsz eredmnyt elrontja. A ter mts terve, melyet meg ismernk, a termszettudomnyok eddigi vvmnyainak ered mnye, az egysges, mindenekettfog t vnynek harmnija t lenne trve mint kissze gyerekjtk. s mi clbl? hogy a tkletlen, de a'apos mret helybe egy foltot varr junk . .. stb. A vgzetes folt, melyrl itt sz van a te eolgia ; de e megtisztel elnevezs egszen flsleges s okadatola lan, miutn mind a megismert a eremtsi terv, m nd a vvmnyok s a trvny harmnija krostlan egszsgnek s hbort'. an nyuga mnak rvendhetnek ; a teleolgia nem t rajtuk lyukat, mg kevsbb varrja fl magt foltnak. Elfogadja s megerst, a tudomnyok tteleit, st lmagasztaltatsra hasznlja az ellenkez elvekbl k indul termszetvizsglatot Minden, ami a termszet szpsgt s csodlatram tsgt a vilgos ismre mltnylsa ltal magasztalja, magasabbra emeli a clszersg elvt, s a durva anyagot pgy, mint a legtklete ebb letszervei; e mindent tfog elv endez s egysges!L h a t a mnak veti lbai el. Ha a clszersg t a n a sehol sem vegyti a mechanikus erk kz a clt s a clra val trekvst, mint oly nyezt, mely az anyag rszeit s erit nknyesen valamely elre mg ha rozott vgcl fel h a j t j a ; ha a vegytanban a vegyleteket a parnyok vegyi rtke s ms ltalno t. vnyek szerint magyarzza, az lettanban pedig szintn mindent a lksre s vonzsra visz vissza: krdezzk, mire fekteti az exakt udomany vdjt, hogy a clszersg t a n a ttri az anyagi folyamat oksgi viszonyt s a tnemnyeket nem a mecha nikus erk s zhatsbl, hanem misztikus egytthatkbl magyarzza? Nem marad ms htra, mint hogy e vd okadatolsul flhozzon valamit, ami nincs bebizonytva.
;

Prohszia i Az elme tjain.

50

PROHSZKA OTTOKR

A vilg mostani folysbl, a fajokba, nemekbe, csoportokba osztott termszetbl semmit sem lehet fllptetni a clszer sg rovsra, mert a teleolgia a modern termszettudomnyok adatait kszsgesen elfogadja; ellenkezst a termszettudo mnyok s a teleolgia kzt csak gy t m a s z t h a t u n k , ha az egsz termszetnek anyag s mozgs ltal keresztlvitt terv nlkli keletkezsre vetdnk. A modern vilgnzet, mely a termszettudomnyok objektivitsnak nem vlik hasznra, nem elgszik meg, hogy a mechanizmussal a termszet egyik oldalt megmagyarzza, hanem kiterjeszti a v a k s cl nlkli mechanizmust a testek lnyegnek, termszetnek, eredetnek magyarzsra. A termszetben e szerint nem lennnek vlaszfalak s megszaktsok, hanem valamint az llatvilgbl kifejldik az ember, pgy az egsz szerves vilgnak termeszetes f e j l o d e s t r el az lettelen anyagbl. Ezltal a termszet hatsainak s mkdseinek oksgi ln colata egy egsz, t nem t r t sorrendet t n t e t fl, melynek legals fokn ll az anyag, legfels fokn az ember. Aki az exakt tudomany ezen llspontjra helyezkedik, az a teleolginak szemre vetheti, hogy a termszet oksgi lncolatt t t r t e s a termszetes kifejlds helybe a cl szer rtelem munkjt helyezte. De az emltett llspont nincs bebizonytva, s kvetkezleg a termszeti erk kzti sszefggsnek, mgpedig az oly sszefggsnek, mely az iszapbl csirkat s ezekbl embert keletkeztet, hipothzise senkit sem jogost fl oly szemrehnysra, mely az ellenkez nzetnek tudomnyossgt is tagadja. Apriori v a n meg hatrozva, hogy tudomnyos csak oly vilgnzet lehet, mely a termszetes fejlds h a t r a i t sszefggleg az anyagtl az emberig terjeszti. Bocsnatot k r n k ; egy hipothzisnek ily kijelentshez nincs j o g a ; hanem azt kell mondanunk : t u d o mnyos lesz azon vilgnzet, mely a termszetes fejlds h a t r a i t annyira kiterjeszti, amennyire azt az objektv k u t a t s s kvetkeztets megengedi. Az objektv k u t a t s pedig nem rt meg annyira, hogy az analgia egyes elvtett esetein kvl Darwin alapgondolatnak, mely a jelenkor tapasztala taiban s methodikus kvetelmnyeiben volt letve, meg nyugtat kikerekitsres bizonytkokat nyjtson. A bsges anyag, melyet Darwin gyjttt, ezt ltesteni kptelen, a pontosabb kimutatsok a flmutatott adatokban mg hi nyoznak. Megvan az alapgondolat rszletezse, az egyes rsz leteknek szmtalan a d a t s j meg j hipothzis ltal val megvilgtsa; hanem mennyi benne a hiny, mily nagy

H O R R O R CAUSAE F I N A L I S

51

tren jtszik szabadon az nkny s a knyszer? B e m u t a t t a k sok ksrletet, hogy az lltlagos termeszetes fejlds* mes tersges t o n ressk e l ; hanem mi hatalmazza fl a bvrt, hogy egyes przsokbl a termszet munkjnak ismtelte tsre kvetkeztessen, melyet ez sok nemzs s vltozatos fejlds u t n ltestett? Lehetetlen, hogy a clszer teremts helybe lltsuk Darwin t n y e z i t : a ltrt val k z d e l m e t ; az alkalmazko dst, az utnzst s mint msoknak tetszik, a mg alkalmatla nabb ((fejldsi trvnyt*. Neknk gy ltszik, hogy e fl tevsek mellett lesz folytonosan megszaktva a lnyek sor rendje. Hogy a modern k u t a t s e tnyezkhz fordult, annak kt oka v a n ; az els a hitetlensg dogmja, mely Istent nem akar ; a msodik, nmi parnyi valsznsg. Ltjuk ugyanis e tnyezk h a t a l m t most is rvnyeslni; a meglett fajokban folyik a ltrt val kzdelem, befolyssal br az alkalmazkods s az utnzs ; de ha a lnyeges klnbzetek magyarzatra visszk t ugyanezen tnyezket, akkor elgtelensgk risi mrvekben lp szemeink el. Vegyk csak a nvnyorszgot. Mit fogunk itt elrhetni a ltrt val kzdelemmel, az alkalmazkodssal, s brminem ms befolyssal? Honnan fog szmtsainkba tvedni a nv nyek milli tpusait megalapt t n y e z ; mellzzk most ltalban a legvltozatosabb tpusokban is egyarnt jelent kez clirnyossgot, melynl mostohbb s rvbb gondolat nem adatik a modern termszettudomnyban. A szervezetnek, gy ltszik, az sidkben lnyegesen eltr tulajdonsgokat adnak, mint melyekkel jelen valsgban br, klnsen ami szvssgt s idomthatsgt illeti; a kpzelet minden szer vezetbe kaucsuk termszetet nt, hogy tphesse, hzhassa kaptafira, s trelme ki ne fogyjon. S kltknek meg engedjk, hogy panaszkodjanak a vilg vnsge s kiaszott erlye f l t t ; a termszettudsoknak erre nem adunk enge dlyt, h a a klti mlabt az organizmus alapsajtsgnak, a klnbsgekbl elnv tpusnak eltrlsre hasznljk, s a lnyek egysgt megszntet idomulsi s talakulsi tehet sget, melynek folytn mindenbl minden lehet, minden egy s semmi sem egy, lptetik fel a tudomnyos vilgnzet ki kpzsre. Vonjanak prhuzamot eljrsuk s a kpzelds k z t ! aki kpzeldik, az a vilgegyetemet a fnix-madr ltal egy tojsbl is kikeltetheti. Az llatvilgban nagyban szerepeltetik az utnzst s az rklst. Az elsre rvl hozzk a sznben s alakban szlelt
4*

52

P R O H S Z K A OTTOKR

nagy sszhangzatot az lat s krnyezete vagy ms szerve zetek kzt. Klnsen a rovarok osztlyban feltn, hogy sznk a fld vagy fakreg sznvel s a legragyogbb virgok sznpompjval megegyez, ami az llatkk biztonsgt nagy ban emeli. H a n e m e megegyezst a vdelem s biztonsg szem pontjbl kifejteni, gy mint Darwin akarja, az vajmi nehz. Hogy mily hinyos s elgtelen pldul ez esetben a ((term szetes fejlds elmlete, azt senki sem tagadja, s lljon i t t plda gyannt, amit ellenvethetnk. A sznben val alkalmaz kods a krnyezethez nem trtnik rvid id a l a t t ; mg az tvltoz szn a sokfle rnyalaton keresztlmegy, addig az llatnak semminem vdelmre nem szolgl; ha nem szolgl, nem rtjk honnan van a bels sztn vagy erlkds, mely az rnyalatok skljt befutni siet. H a pedig nincs bels sztn, vagy nevezzk brminek, ami bellrl a termszetbl kiindulva e kis llatkk mezt ms sznnel bevonni akarn, akkor csak a kltnyezk esetleges sszejtszsa fogn eredmnyezni a vltozst. S megelgedhetik-e az ilyen m a g y a r z a t t a l a termszettudomny? ltalban tapasztaljuk, hogy az exakt tudomany, mi dn csupa lehetsgekbl rakja ssze a vilgot, mindig a fr gek s polipok s zalagok rdekes trsasgba v e z e t ; o t t aztn magyarzza nagyban, mikp tkletesblnek s nemesed nek stb. H a n e m a tkletesebb llatoktl fl. A tkletesebb llatoknl a nehzsgek egyik gcpontja az llati sztn. Az llati sztn jellemzi az egyes fajok termszett, s az llat lnyegvel ssze van nve. A modern termszettudomny azonban inkbb a csontvzakat kutatja s bebizonytja, hogy a l ellbain mi felel meg a karnak, mi a kznek, s r o p p a n t rme telik abban, ha nagy gallerit pthet, ahol minden sszeszedhet csontvzat killt, s szemmel lthatlag ki m u t a t j a a lnyek kzti rokonsgot csontjaikban. De az llat nem csont, sem csontvz; a szervezet mindenesetre mrvad faji jellegeikre nzve, h a n e m legalbb is oly mrvad a szervezetben rejl let, s klnsen az sztn. A termszet nem mutatkozik oly szvsnak a szervezeti alakok megrzs ben, mint bizonyos sztnszer cselekedetek llandsgban. Azonfell pedig egyik-msik t n y t is kellene flhozni, mely legalbb valsznnek tntesse fl, hogy az sztnk nemcsak mellkes pontokban, hanem egsz lnyegk szerint vltoznak s hatrozott faji jellegkbl kilpnek : minl t o v b b hala dunk azonban a termszet ismeretben, annl vilgosabb lesz az ellentt. Legyen b r az sztn sok mindenfle vltozsra

H O R R O R CAUSAE F I N A L I S

53

s tkletesblsre kpes, sohasem lp t egy bizonyos h a t r t , megmarad mindig f a j b a n ; nem gy m u t a t j a be magt, m i n t h a a mr ksz llati termszethez jrulna, hanem bens kp tartozik a termszethez, mint annak lnyeges rsze.* J volna, ha a termszettudomny amily trgyilagos akar lenni, nem kergetdznk haszontalan idelokkal s vizsgln a termszetet sablonok nlkl. H a az llatokat sztszedjk, csontjaikat sszerakjuk, bundjukat kitmjk s azt mondjuk, ime az oroszln, a pva, az orrszarv bogr alkatrszei, akkor termszetes, megvan a petitio principii; semmit sem bizony t o t t u n k , hanem jra elmondtuk, amit forrn kvntunk, hogy br gy volna. Az sztn pgy jellemzi az llatfajokat, mint a csontvz, st jobban hatrolja el egymstl, m i n t az ; t e h t az llatfaj jellegei kz tartozik. Az sztn ltal l az llat, sztn nlkl, mgpedig a specifikus sztn nlkl halomra dlne minden oktalan l e t ; t e h t az sztn az llatfaj let fenntart jellegei, lnyeges jellegei kz tartozik. A legtbb llatfaj sztne egszen elt egymstl, s amennyiben meg egyeznek, annyiban kptelenek lennnek az illet llatfaj fnntartsra. Mi kvetkezik ebbl? az, hogy az sztn fej leszti az llatot s nem az llat az sztnt. Nincs oka egy fajnak sem, hogy sztnt megvltoztassa, hanem amily kedves lete, oly szvs ragaszkodsa sztnhez. Az sztn jelent sgt az let fnntartsra nzve egyszeren bebizonythat juk, ha az llatok tpllkozsra figyelnk. Az llat nem szokta m a g t megmrgezni, jllehet erre lpten-nyomon alkalma volna ; az sztn adja neki a botanikusok t u d o m n y t , s csalhatatlanul kiszemeli a fvek azon nemeit, melyek nem rtalmasak. gy Linn szerint: a borj 246-fle fvet eszik, s 218-hoz nem nyl, melyekhez frhetne; a juh 141-flt mellz s 387-nemt szvesen v e s z ; a kecske 449-et eszik s 126-ot m e g v e t ; a lnak 212 nem kell s 216-ot elfogad. s ezen csodlatos vlogats, amennyire bebizonythat, leg inkbb sszefgg a nvny rtalmassgval. Az sztn t e h t az llat letnek fnntartja, s ismtlem, amily kedves lete, oly szvs ragaszkodsa sztnhez, legalbb annak lnyeghez. Darwin szerint a dolog nincs gy. Az llatoknak kedvk t m a d sztneik megvltoztatshoz; az ily kedv annyit tesz, mint hogy szeretnnek a vilgbl elpusztulni. Eltekintve az sztn ezen letfenntart jellegtl, a ter mszettudomny mg legvrmesebb lmaiban sem nyert fo* Pesch: Weltrtsel. 374. 1.

54

PROHSZKA

OTTOKR

galmat arrl, mikp fejldjk az sztn a faj jellegvel s azutn rnikp szrmazzk t a faj egyedeire. Az llatok leg klnbzbb magaviseletre, az emberi rtelmet meghalad gyessgkre nzve ugyanazon hely s krlmnyek, sokszor mg ugyanazon lnyeges testalkat flvilgostst ugyan nem ad. H a n e m nem volt az mindig gy ! Ha nem volt, akkor ter mszetesen a materialista vilgnzet mindent megnyert. Amit elbb az llatok hossz s keserves tapasztalat ltal s vres letfenntartsi kzdelmekben tanultak, azt rkltk fiaik, s m i u t n a nemzetsgek elrtk azon pontot, hogy a sok rkls folytn szerzett gyessg s alkalmazkods kellemes letet biztostott szmukra, t b b e t tanulni s rklni nem akartak, kifejldtt a faj tpusa. Nmely galambnak kedve telt buk fencet h n y n i a levegben, a kedv sztnn vlt, t h a t o t t a a galamb egsz lnyegt, a legalaktalanabb embri is m r ezen fejlds irnya fel indult meg, hogy oly tojs alakuljon a mhben, melybl ily sztnnel br galambfi keljen ki. H t h a fl akarnk szmllni azon sztnket, melyek amily bonyoldottak, oly nlklzhetetlenek ! H t h a komoly megfigyelssel vetnk m a g u n k a t azon sztnk kutatsra, melyeknl els tekintetre vilgos, hogy tanulsrl s tovbbadsrl sz sem lehet. K i t a n t o t t a a bogarak sok fajt arra, m i n t rakjk le petiket s hov s mily elvigyzattal a jv eslyei ellen? tanuls ltal ezen sztnk nem fejldhetnek. A petk semmit sem t a n u l h a t n a k , egszen a kedvez vagy kedveztlen krl mnyek kezbe van letve sorsuk, ha kifejldhetnek, rlje nek ltknek, de tapasztalattal nem fognak brni. A kifejl dtt rovar nem tudja, min esett t, nem hagyhat ilynem rksget ivadkaira ; az anyarovar anyai szerept majdnem egszen a termszet viszi. S mgis a rovar tudja, hov rakja petit, s hol keresse az letfejleszt tnyezket; mskp viseli m a g t tavaszkor, mskp sszel; mindent vezrel az sztn, mely nem rklsbl alakult, h a n e m amely nem egyb, mint a rovar fajt meghatroz clszersg kinyomata az anyagi szervezetben. Mg kevsbb okadatolt az rkls fltevse azon sz tnknl, melyeket tanulni ltalban nem l e h e t ; m e r t h a k i fejldtt llattal llunk is szemkzt, me y (damus, sed non concedimus, tanulhatna, de nincs alkalma arra m i u t n csak egy esetben meghatrozit krlmnyek kzt lp f az egyik vagy a msik sztn rvnyeslse. Mikp lehet vala mihez szokni, ami egyszer, a tanulsra egszen alkalmatlan krlmnyek kzt t r t n t ? Azonkvl az sztn kvetkz-

H O R R O R CAUSAE F I N A L I S

55

tben az llat a leghatrozottabban s legszabatosabban oly szmtssal mkdik, hogy az emberi sz nknytelenl elgtelennek ismeri a tanuls s megszoksbl szrmaztatni az llat csodlatos magaviselett, s mert ezzel szemben min den tnyezt, mely a kifejldtt termszethez jrulna, tehe tetlennek tl, a vilgot kormnyz blcsesghez folyamodik. Ot a termszetrajzban kell a clszersg a r g u m e n t u m a i t a szemllhetsg ellentllhatlan erejben ltni s p r h u z a m b a lltani a modern tudomny ((termszetes fejldsvel. Az ily rvek erejt j lesz nmagunkon t a p a s z t a l n i ; e clbl le fordtom P . Peschnek egyik lerst: ((Figyelmeztetnk az attelabidk egyik fajra. Hogy e faj bogr ki ne vesszen, szksges, hogy a ritka tojsok s lck sokfle ellensg ellen megvdessenek. Midn a tojsbl lbrakel, leiml szraz lombot kvn s gyengd szervezetnek meg kell vdetnie a kedveztlen idjrs ellen. E clbl a bogr nyirfalevlbl tlcsrt gngylt, melyben figyelmes vizsglat u t n csod latos remekmre ismernk. Miutn a bogr a levl kzp idegt t h a r a p t a , hogy a nedv nagyobbmrv bejuthatst megakadlyozza, a levl jobb rszn egy ll, bal oldaln ennek megfelelleg egy fekv S grbe vonalat hast ormnyval. Ezltal megoldja a felsbb mathzis nehz f e l a d v n y t : az evolvendbl az evolutt konstrulni. Ezen szmtani prob lma a legalkalmasabb mtt, hogy egy nyirfalevlbl az er, az id s anyag lehet legnagyobb megtakartsval egy szo rosan zrt tlcsrt alaktsunk. Megfigyelend az is, hogy a kis mathematikus a levl vltozatos alakja s neme szerint el jrsban ms-ms utat-mdot kvet, de mindig a legcliszerubben.* me, a legbegyzbb argumentci menete a ter mszetrajz rdekes tnemnyei kzt vonul el; a filozfia csak nhny aximt ad ksrl, melyek az sztn hatrozott s hatrolt tpusra, szvssgra, csodlatos bonyoldottsgra, minden durva mechanizmussal ellenttben ll cl szersgre szortkoznak. Aki ezen gondolatok ltal vezrelt megfigyelssel megy vgig a mezn, a rt s bokrok t a r k a laki kzt, szemllvn a pillangt, mely petit elhelyezi, a hernyt, mely a levl szlet frszeli, a hangyakztrsasgot, mely emeletes hzakat s termeket rak, a pknak szved keit s e kegyetlen ktltncos i r a m l s t ; aki azutn innen a ^mezrl az erdbe tved, s ez l gt egyhzban szemmel * Pesch: Die grossen Weltrtsei. 375. I,

56

PROHSZKA OTTOKR

ksri a rovarok s bogarak milliit, mindenik fajt ms let tel, ruhval, gyessggel s mg lbai krl nyzsg a srg ld kis munksok serege s minden fszlon ms-ms bogrka, t a r k a pettyekk), sok pici kis lbbal reng s hintlzik, addig az erdn vgigjr s hangz lgy meldikkal elvegyl a fk gallyaiban fszkel madrkk neke: azt nehezen fog jk kielgteni Darwinnak mg oly bsges adathalmazai, melyek most is rvnyeslnek, de nem a clszersg tan nak mellzsre, hanem a clszersg szolglatban mint mrskl s nemest tnyezk. Nem is kell nnakadni az exakt tudosok mosolyn, kik a termszet ily jzan, de fl fogsuk szerint ily laikus szemllett szuvern megvetssel ignorljk. Nem j h r t penget Lange, aki regnyes vad szati kalandok- s histrikbl semmit sem akar t a n u l n i a fajok meghatrozsra nzve, hiszen a drga pnzen flll t o t t akvriumok nem nlklzik a regenyessget, s mgis mennyi csodarvet k u t a t n a k ki bellk. K i nem elgt s veszlyes dolog, a termszetet, amint l s mkdik, a bonctan mszrszkeibl kimertleg megfejteni akarni. H a meg ld s sztdarabolod, ne m o n d d : me az llat sszes alkat rszei I mit felelnk mi arra? a holt igen, nem az l. Az ily tudomnyos k u t a t k a t ecsetelik Goethe szavai:
Wer will was Lebendig's erkennen und beschreiben, Sucht erst den Geist hinauszutreiben, Dann hat er die Teile in seiner Hand, Fehlt leider nur das geistige Band

A termszettudomnynak, mg elveinek s kaptafinak meg akar felelni, Darwin ltrt val kzdelmre s a tbbi aximra kell visszavezetnie az egsz termszetet. A ksr letek oly mly nyugalomban s hborthatlan bkben hagy jk meggyzdsnket, hogy a legnagyobb bizalommal nznk a jv el. De ha Darwin aximival be nem ri s atermszetes fejldst* emleget, akkor sajt elveivel j ellen kezsbe ; mert h a a (termszetes fejlds az elemek harc tl s az ltalunk flfoghat termszetes befolysok s tnye zktl klnbzik, s az anyagnak valamely bens irnyt s trekvst jelezi, akkor a modern tudomnynak ldzbe kell vennie minden ily fogalmat, mely a magyarzat szemlelhetsgveb nem dicsekszik. A modern tudomny dacra az ily ldz ktelessg ltszatnak, nem rzi magt indttatva, hogy a termeszetes fejlds lbrakapott fogalmval ellen sges rzletek s tettlegessgekbe bocstkozzk. E p o c i b a n

H O R R O R CAUSAE F I N A L I S '

57

nincs kztk szoros egysg. Vannak nagynev termszet tudsok, kik a Darwintl val elprtols rn fogalmainak ms irnyt s rtelmet adnak : pl. Ngeli. Ezek azt gondoljk, hogy nem elg Darwinnal a termszet eredett kls tnyezk sszejtszsbl fejtegetni, hanem szksges az anyagban s a szervezetekben nyugv bels okokra is tekintettel lenni. Ezen bels okok pozitv hati lesznek a fejldsnek, melyek m a g b a n az anyagban rejlenek, s kvetkezleg nagyrszt ezekre is kell visszavezetni a lnyek vltozsait. Halljuk L a n g e t : Megegyeznk Kllikerrel, hogy a fejlds pozitv okaira is v a n szksgnk, melyek a szervezetek bels elren dezsben brjk forrsukat*; mshol pedig : Klliker meg jegyzi, hogy gy Darwin, mint kveti a varicik magyarz sban bels okokra is gondoltak: hanem midn ezt tettk, eltvoztak hipothziseik alap'rl, s azok rszre llottak, akik fejldsi trvnyt fogadnak el s az organizmusok ban rejtz bels hatkat jellik meg az tvltozsok okaiul. Ezek vlemnye szerint a termeszetes fejlds* trvnye ltesti azt, hogy az alakalsok s vltozsok valamely meg hatrozott irnyban, mint egy eljk rt ton* mozogja nak. Mit kell erre mondanunk? Sokszor a legellenttesebb vlemnyek is tallkoznak valamely pontban, de nha meg az ellenttes vlemny, a homlokegyenest ellenkez elvekbl kiindul hipothzis pen a v i t a t o t t s meghurcolt ponthoz kzeledik, nem dntve, hanem ptve, nem tagadva, de lltva : pldul, midn a mult szzad filozfija minden kultusz s religio szmze tst a k a r t a kivvni, helykbe az sz kultuszt lltotta, s t a l n papokat is rendelt volna e bohzatnak. gy trtnt az trgyunkban. Az nexakt tudomny* tnyeket, tst, lkst, markolhat tnyezket szedett ssze a fizika s kmia ismert ertraibl, hogy tagadva minden clirnyossgt s clra val trekvst, megfejtse a v i l g o t ; s mgis a mer^e rplsben szrnyszegetten folyamodik a kls tnyezkn kvl a bels hatkhoz, a termeszetes fejldshez*, mely irnyt is, trekvst is mond, de nemcsak fizikai s kmiai erkbl alakult, mert ezeken kvl s ezek fltt ll. Ugyan mi lesz az a termeszetes fejldsi trvny*? Taln clirnyossg? Ez termszetesen nem lesz, mert ellenkezik a sablonnal, inkbb azt mondjk, a jv titkai kzt rejlik; vagy pedig vissza trve az elgtelen tnyezkhz, a kifejlds trvnyt s vl tozatossgait a kmiai vegyletbe, a fehrnyer^zek tmecs-

58

PROHSZKA OTTOKR

halmazatba fektetik, melyek a szemnek s vizsgl eszk zeinknek klnbsget ugyan nem mutatnak, de mgis kln bzknek kel' lennik, mert klnben honnan a klnbz eredmny? (s klnsen azt kellene mondaniok : mert kln ben bajban van az exakt tudomany). Nem mltnyos-e rsznkrl ily logikai borjszkellsek lttra a megjegyzs : h t h a itt ms tnyez, mg pedig az eltkozott clirnyos sg szerepel? A termszettudomny sohasem br az anyagi erk<n>, a kmiai vegyleteken tllpni, s h a nha sztnztetve rzi m a g t valami ms tnyezkhz, pldul az ismeretlen fejlds trvnyhez olyamodni, csakhamar visszaesik anyagi eri s vegyletei kz, s az ismeretlen f e j l o d e s i trvenyt ismertt teszi, vagyis anyagi tnyezv. sszefoglalva az anyagelv vilgnzetet, a mindensg megfejtsl nyerjk e rvid, de mindent magban foglal kijelentst; az anyag s vegyletei adjk sszhatsaik ezen specilis esett, a vil got. A teleolgia rfeleli: ez nem magyarzat, hanem vak eset ; s a rszletek megvitatsban utvgre is mindig ezen pontra tr vissza a nehzsg. A kt ellenfl methodusa azutn megfelel a kt alapflfogsnak, s ezeket megvdeni s fdzni trekszik. Az exakt tudomany a termszetben nyil vnul clirnyossgot lehetleg csorbtja s megnyirblja azltal, hogy a szembeszk clszer szervezeteket kevsbb tkletesebbekbl, ezeket ismt egyszerbbekbl szrmaztatja, mg vgre az snemzsben a szerves let legtkletlenebb salakjait tallja fl: a teleolgia pedig ellenkez irnyban mozog, a clszert nem keletkezteti clszertlenbl, hanem megrzi a tpusokat termszeteikkel s sztneikkel, s ezltal eltrbe helyezi a clszersg uralmt a term szetben. A kt vilgnzet alapjainak s eljrsnak ily vilgos sztszedsben mindenki szreveszi, hogy a modern termszet tudomnyi felfogs semmikp sem kerli ki a vdat, hogy a vletlent, a vakesetet szerepelteti. Mondja ugyan, hogy a vletlen csak relatv, vagyis hogy csak mi t a r t u n k vletlen nek valamit, aminek okt nem ismerjk, de a kibeszls elg telen, mert brmily anyagi tnyezkkel szemben, legyenek ismertek, vagy ismeretlenek, ha csak anyagiak, rvnyesl a vd. S mi az, ami a termszettudomny minden kitrst ismeretlen erkre s trvnyekre, melyek szerint kezdettl fogva minden szksgszeren ezen vilgrendd ntte ki magt,

H O R R O R CAUSAE F I N A L IS

59

erejtl s sikertl megfosztja? Azon krlmny, hogy jl lehet mindnyjan elismerjk az anyag rk trvnyeit, az esszencik szksgszersgt, mindennek, ami trtnik, ter mszetes lefolyst; de az anyagelvisg pgy, mint mi, elismeri, hogy a fnnll vilgrend, a lehetsgnek egyik specilis esete, msodszor, hogy az anyagi erk s tmegek kombincii sok pozitv megliatrozst engednek meg, st kvetelnek. Mindezen pozitv meghatrozst az anyagelvi nzet azzal elgti k i : trtnt, hogy a pozitv meghatrozsok pen ilyen arnyban s irnyban voltak fllelhetk, melyek ben ezen vilgrend specilis esete vgkifejldskp adva volt. Hozzteszik, hogy a dolgok, a pozitiv meghatrozsok ezen llapota valsg, s nem kell a lenetsgekkel t r d n i ; a val sg kizr minden ms lehetsget; st a lehetsg csak a mi fogalmunk ; s ennek tltetse a termszet valsgba hozza el a rettenetes zavart. A lehetsg ilyetn jellemzse s elprologtatsa a legradiklisabb eszkz, hogy a materializ mus hbortlanul haladjon tain, nem fejti meg e nehzs get, hanem tugorja 1 Csakhogy mg valaki a lehetsgrl ms vlemnnyel van, addig a nehzsg megmarad rvny ben. A termszettudomny ltal emlegetett szksgszersg nek s a pozitiv meghatrozsok<nak> viszonyt talliag lehet sszehasonltani a szmtan trvnyeivel s azok fonaln vgrehajtott egyes feladvnyokkal. A szmtan trvnyei szksgszerek, a dolgok mennyisgeinek rk viszonyaibl s z r m a z n a k ; me, bennk brjuk az rk szksgszersg m o m e n t u m t ; a fladvny nyjtja a pozitiv meghatro zsokat, klnbz fladvnyok klnbz meghatrozso k a t adnak, melyek a szmtani trvnyeknek alvetve kln bz eredmnyt nyjtanak. De a szmtani fladvnyok vgbemenetelre szksges a m t t kzben is majd tbb, majd kevesebb pozitv vltoztats, majd azon kplet segt sgl hvsa, majd az egysgnek hozzadsa s kivonsa, bizonyos mennyisgekkel val szorzs, oszts stb., mely mesterfogsok nlkl semminem eredmnyre szert nem tehetnnk. Alkalmaznunk kell a szmtan trvnyszersge s a pozitv meghatrozsok kzti viszonyt a termszetre. Az anyag lnyegvel egytt jr a szksgszersg, de a szksg szersg a valsgban csupa pozitv fltevstl fgg, s hiba fordulunk a szksgszersghez, ha a pozitv meghatrozst figyelmen kvl hagyjuk ; az esszencik krben forgunk, midn termszettuds ltnkre az anyag mindentt mennyi-

60

PROHSZKA OTTOKR

sget, pozitv meghatrozstl fgg arnyokat kvn. A teimszetben mg csak sokkal kiltbb a szksg befolysokra, mint a szmtani fladvnynl, mert vgtelen a tnyezk szma, nem kevsbb vgtelen a tnyezk mennyisge, azutn vgtelen a mennyisgek kombincija, ismt vgtelen a kombincik vegyifolyamatnak klnflesge, gyhogy a szksg pozitv befolysokra s intzkedsekre, ha valamely vilgrendet akarunk, tbbszr hatvnyozott vgtelensg I I t t nylik meg a valsznsg tere, dacra annak, hogy az anyagelvsg a valsznsggel is ugyanazt akarta meg ksrteni, ami a lehetsg fogalmval nem sikerlt. Ugyanis a valsznsgnek is csak szubjektv rtket trekszik adni, melynek az objektv rendben semmi sem felel meg ; m e r t szerinte az objektv rendben csak valsg, vagyis szksgszersg uralkodik. Erre csak azt felelhetjk: a vilg ban valsg van, jobban mondva, a vilg mindenesetre val sg, de nem szksgszersg. A vilgban a valsg nagy rsze a pozitv befolysnak mve s nem a szksgszer befolys ; ha pedig nem a szksgszersg intzett mindent e valsg ltrehozsban, s msrszt a pozitv rtelmes befolyst tagad juk, akkor a valsznsgszmtsnak azt a helyet jelljk ki, mely a vilgrend s a nem szksgszer milli tnyez kzt elterl; azon helyet elfoglalja a viszony s az arny, mely a hat okok s az eredmny kzt fnnll. Ezen viszony s arny pedig ugyancsak o b j e k t i v ; azt az anyagelvisg ktsgbe ne vonja ; ezen viszony s arny a tnyezk s az eredmny kzt lehet nagy, lehet kicsiny, lehet elenysz, s a valsznsgszmts szmokban ad ennek megfelel kifejezst. Lange azt rja, hogy maga a valsg, h a igen sok kln ll tnyeztl fgg, apriori valszntlennek ltszik, ami azonban nem vltoztat valsgn. Az igaz, ha a poros ron gyot a tblhoz tm, s a fekete lapon arnyos kpet nyerek, a nagy valszntlensg, melyet apriori lthatunk ez eljrs sikerre nzve, nem vltoztat a kp valsgn, a kp kp marad. me mily des vigasz a legtudomnyosabb vilgnzetre nzve 1 a valszntlensg nem vltoztat a valsgon ; kr lttnk a nagyvilg, minden azt suttogja neked : valsznt len, hogy rtelem nlkl lettem, hogy nem a l k o t t a t t a m ; de mit trdnk e suttogssal, hiszen valsgot ltsz, s a val sgon a valszntlensg nem vltoztat. Lehetetlen, hogy okos emberek szmra legyen ilyesmi rva ! A valsgon a valszntlensg nem vltoztat akkor, ha igazn tudjuk, hogy

H O R R O R CAUSAE F I N A L I S

61

a valszntlensg dacra gy trtnt, ha pedig azt nem tud juk s mgis ily elvet vilgnak menesztnk s a vilgrend eredetre alkalmazunk, akkor csak ms szavakkal a vals got valsgnak mondjuk, vagyis eltekintnk az szszer kvetkeztets kvetelmnyeitl, s bebizonytottnak vesszk, ami krdsben forog, vjjon ez a valsg gy lett-e, amint gondoljuk, vagy mskp. A ki a valszntlensgt apriori tekintetbe nem veszi, az zrussal tesz egyenlv egy tnye zt, melyet szz vagy ezer, vagy milli eset kzl egyszer megvalsulva nem l t ; ezt a tnyezt csak a valszntlen sg dacra bekvetkezett tny teheti zrussal egyenlnek. De e reflexi semmiben sem csorbtja s rintetlenl hagyja a valsznsg-szmtsnak rvnyt, minek fejtegetse messzire vezetne. Ez mindig a materialista strfk vgsora : vletlen s vakeset. Nagyszer adathalmazok<kal> s megfigyelsekkel, mlyen jr kvetkeztetsekkel tallkozunk kpviselinl; de az alaphang a csodlatot gerjeszt tudomnyos rtekez sekben s az alapszn a termszet zig-tvig hat ecsetelsei ben s az alapelv minden filozoflsban : a vletlen. Szebb neve a vletlennek a valsg, ms neve a szksgszersg, trvnyszersg. . . csupa mesebeli llat, mely nmaga lbait falja fl. Mindezek nmagukban hatrolt, nmaguk ban bevgzett eszmknek akarnak fltnni, trgyukra nzve pedig Istennek, qui causam non habet, et ratio est sui ipsius. Az anyagban meg van testlve a trvny s nmagt fejleszti vilgg; minden, ami az anyagban van, valsg, t e h t kizrsa a lehetsgnek, s nslyval agyonzzza a valszntlensgt, mely elbe ll s szmokkal kimutatja, hogy az anyag nmagbl vilgot alaptani semmikp sem br. Beszlik az ifj Epikurrl, hogy midn 14 ves korban Hesiod kozmognijban olvasta, hogy minden a khaoszbl ered, krdezte tantit, hogy a khaosz honnan v a n ? s ezek kptelenek voltak feleletet s flvilgostst adni. Ugyan m i t felelne satyjnak a mostani anyagelvisg? m s t nem, mint a samosi tantk, csakhogy sok cifra sz s m a g y a r z a t akarn msfel terelni a krdst. A helyett, hogy felelnnek arra, honnan van, elkezdenk a kakas tarjnak keletkezst ez nrzetes llat indulatos termszetbl kimagyarzni, sztvagdalnnak szemei eltt gilisztkat, melyek fladata volna, t o v b b lni stb. Megelgednk-e az ily felelettel az ifj? Meg.kellene elbb regednie, s legegyszerbb s szinte

62

PROHSZKA OTTOKR

sztnszer krdsrl le kellene mondania, mieltt a le mondsteljes s a vilgot deszkafallal vez anyagelv vilg nzettel bern. Klnben arra is van szabadsga az ember nek, s terminolgija a tudomnynak, hogy minden fontos s az anyagelvisggel ellentmondsban ll krdst vagy rvet az emberi termszet veleszletett hibjnak m o n d j a n a k ; e hibt dualizmusnak nevezik, mely kettt llt, midn egyet kellene; Istent s vilgot, jllehet csak a vilg a valsg.

Realizmus vagy idealizmus?


(1886) 1. Disputlt krds az, vjjon rzki szrevevseink meg felelnek-e a klvilgnak ; vjjon ltezik-e kvlnk a fny s a szn gy, amint mi azokrl kpzetet alkotunk magunknak rzklsnk nyomn, vagy pedig csak a fnynek s a sznek nek megfelel hullmzatos lebrezgst, s a lebrezgst meg indt trgyi okot tallhatjuk-e fl a valsgban ; pgy krds az, vjjon ltezik-e kvlnk a hang gy, amint azt rzklsnk kpzelme ntudatunk el lltja vagy pedig csak az a leveg-hullmzs, mely hallszervnkre azon benyomst teszi, melyet mi hangnak hvunk. Ugyanezen krdst vethet jk fl a tapint rzkre nzve, amennyiben a testek nmely tulajdonsgait, pl. a hideget, meleget rzk; a htralev z s szaglsi szervek pedig mg kevsbb kerlik ki, hogy az rzki szrevevs trgyi vagy alanyi termszete irnt fele lssgre ne vonassanak. 2. Ily ltalnossgban eladva a krdst, nehz re felelni; igaz s nem igaz van benne flhalmozva, realizmus s idealiz mus szlai ssze-vissza kuszlva. Hozzjrul mg az is, hogy a nomen nyomban itt is az omen j r ; nmelyiknek gy tetszik, hogy azt is idealizmusnak elnevezze, amit ms realiz musnak mond ; azonkvl az rzki ismeret valsgnak hatrai nincsenek lesen s dntleg kijellve; aki t e h t e ktes h a t r o k a t tbb krdsben el nem ismeri, azt knnyen idealista nvvel illetik. 3. A Blcseleti Folyirat els fzetnek Realizmus vagy idealizmus cm rtekezsben ki van fejtve, mily llst foglal el a skolasztika ismerettani elmlete e krds sel szemben. A skolasztikus ismerettan szerint a trgyak behatnak rzkeinkre s e behats kvetkeztben bennk valami vl tozst idznek el. Ezen behatst gy fogjk fl, hogy a t r gyak mintegy benyomdnak az rzkekbe, kpket nyomjk le b e n n k ; innen ezt a b e n y o m s t : species impressa, sz-

64

P R O H S Z K A OTTOKR

szerint, benyomott kpnek m o n d j k : Species impressa est qualitas ab objecto immissa, t a m q u a m objecti vicaria virtus quaedam, quae potentiae imprimitur et eam complet et adjuvat ad eliciendam cognitionem objecti. Azonban az effle benyomott kp oly kevss m o n d h a t rzsnek, hogy l s lettelenre, szervre s nemszervre egyarnt vetdik : a fny rezgse ri a homlokot s ri a receghrtyt, a hsugr ri a kezet s ri a k v e t ; termszetnek s erejnek megfelel benyomst eszkzl mindkettben ; beljk nyomja kpt. Azonban mg a szervben csak a species impressa tallhat, addig rzki szrevevsrl sz sincs ; csak azutn kezddik. A benyomsra ugyanis visszahat az rzk s sajt mkdse ltal kifejezi nmagban a k a p o t t b e n y o m s t ; ezen sajt mkdsnk ltal vgbevitt kifejezst a k a p o t t benyomsnak species expressa nvvel jellik. Species expressa est cognitio ipsa, quae objectum apparere facit, seu est perceptio ac repraesentatio objecti. Az rzki ismertehetsg t e h t sajt mkdse ltal kife jezi nmagban a rehat trgy kpt s ezltal megismeri, vagyis rzk a trgyat. 4. Ezen ismerettani elmletnek sarkpontja ktsgkvl a szervbe nyomd kp. Minden tle fgg. szerint, a m i n t igazn kp s nem brmily jel vagy benyoms, fog az ismeret megfelelni a klvilgnak, lesz az ismeretben formaliter kife jezve az, ami a valsgban ltezik ; s pgy, ha m r bizonyos, hogy a trgynak a szervre val hatsa igazn kpnek mond hat, a szerint amint tbb vagy kevsbb h lesz ez a kp, egyszersmind tbb vagy kevsbb h lesz az ismeret is. Vgl, aki be akarja bizonytani azt, hogy a skolasztikus elmlet fejti meg a mi ismeretnk termszett s mdjt, a n n a k mindenesetre a kpek ltt kellene bebizonytania s teljes megvilgtsba helyeznie. n azt mondom, hogy ily kpek nem lteznek, s hogy ltezsket senki be nem bizonytotta. 5. H a az rzkek termszetrl beszlnk, szksgkp kell figyelnnk a fiziolgira. Ez ugyan nincs hivatva m a g t az rzst megfejteni; fladata abban ll, hogy az rzssel egytt jr termszetes folyamatokat az rzkekben, az in gerleteket az idegekben vizsglja ; az optikus vagy akusz tikus folyamatok ltal bresztett, s az idegingerletek ksre tben elll fensbbrend t n e m n y h e z : az ismerethez semmi hozzszlsa ; de m i u t n a fiziolgia flderti a szervek alkatt s azoknak az rzetek ellltsban val kzremk-

REALIZMUS VAGY IDEALIZMUS

65

dst, mindenesetre fnyt vethet az rzkek mkdsnek fldertse ltal az rzkls rtkre is. Mily valsznsgt nyjt a fiziolgia ltal b e m u t a t o t t szem a fltevs valsga irnt, hogy az rzst, vagyis a ltst determinl trgyi benyoms igazn k e p n e k m o n d h a t (spe cies impressa); hogy a lts azltal trtnik, hogy a lt nmagnak kpet alkot a trgyrl (species expressa)? Csak lass, nyugodt megfontols s a tnemnyek szt szedse segthet vilgos feleletre. Szedjk t e h t szt mindazt, ami a lts rzsben kzremkdik. Vegyk elszr is m a g t a ltszervet. A szem az optika szablyai szerint alkotott kszlk, melyrl elbb azt hittk, hogy legtkletesebb, k sbb pedig meggyzdtek, hogy sokban hinyos, de hogy gyes, s knny kezelse ltal e hinyokat kiptolja. A szem optikai kszlke nem egyb, m i n t egy camera obscura. A stt k a m a r a maga a a szemteke ; veglencsje az eldomborod porchrtya s a mgtte fekv jglencse ; htfalt a fekete e d n y h r t y a vonja b e ; klns eltrs van abban, hogy a szem stt kamarjt vz tlti ki. A szem htfalt takar h r t y n a k legbelsbb rtegt kpezi a receg, mely nem egyb, m i n t a ltidegnek finom terlke. A stt k a m a r b a n a kp kvetkez mdon t m a d : a trgybl kiindul sugarak az veglencse ltal megtretnek s irnyuktl eltrttetnek s a lencse mgtt fekv pontban a trgy kpv egyeslnek. E kpet odahelyezett ernyn, pl. paprlapon flfoghatjuk. Ugyanez trtnik a szemben : a porchrtya s a jg lencse ltal megtrt s a kppontban egyestett sugarak a szem htfalra, a recegre vettetnek, az odavetett sugarak ltal az idegrostok ingereltetnek, ezek tviszik ingerletket z agyhoz s az aggyal kzleked szervben t m a d a k a p o t t benyoms szerint a lts rzse. Krdezzk, hol van e folyamatban valami, a m i t kpnek, vagyis az rzkelt trgyhoz vagy annak tulajdonsghoz ha sonlnak m o n d h a t u n k ? A klnbz sznknek ltsz tr gyakbl sugarak indulnak ki, melyek nem egyebek, mint hul lmzsa egy ltalnosan flvett, finom, ruganyos anyagfl nek, melynek neve ther, leb. A hullmzs klnbz : van hossz, v a n rvid hullm, v a n les, van elnylt, van sebes, van lass. A fizikusok s fiziolgusok mondjk, hogy a szn a szemen kvl nem egyb, m i n t ez a klnfle rezgs, mely nek kiindul pontja a test fellete. A skolasztikus ismerettan mondja, hogy nincs gy ; hanem, hogy a sznek valsgban
Proliszka Az elme ttain 5

66

P R O H S Z K A OTTOKR

gy lteznek a trgyon, mint amilyeneknek fltnnek elttnk. A sugarak pedig csak arra valk, hogy a sznek kpt tvigyk s benyomjk a szembe, csinljanak egy species impress-t. Nzznk utna, hol leljk meg a szigor hasonlsgot, melyet pedig fl kell lelni ott, ahol azt mondjuk, hogy ez vagy az annak vagy ennek kpe, pldul, hogy ez a szobor Napo leon kpe. Vedd a sznnek, pl. a vrs sznnek ogaimt, amint az emlkezetedben l s keresd a hasonlsgot kzte s az rzkls ben vgbemen tnemnyek kzt. A trgyakbl a szemre h a t a lebrezgs. Mifle hasonlsg v a n a szn s a rezgs kzt? Semilyen. Menj t o v b b : ez a mozg, rezg leb a lencsn megtrik s irnytl eltrve a receghrtyba tkzik ; mifle hasonlsg van a trgy szne, amint mi arrl rzklsnk nyomn fogalmat alkotunk (ezt folyton ismtlem), s a recegbe tkz lebrezgs kzt? Semilyen. Tovbb : a lebrezgs az idegrostokat, a recegnek finom csapjait ingerli, s ez az ingerlet az aggyal kzltetik ; mifle hasonlsg van az apr ideginge rlet s a trgy szne kzt? Semilyen. Mindenesetre nincs meg azon hasonlsg, melynl fogva valamely szobrot Napo leon kpnek mondunk, azon esetben t. i., hogy a szobor szemeink el lltja Napoleon alakjt, vonsait, arckifejezst. Miutn pedig hinyzik a hasonlsgi viszony, nem is lehet sz k p r l ; nem mondhatjuk, hogy rzeteink a trgyak tulaj donsgainak val kpei. 6. Halljuk, mint zdulnak fejnkre a nehzsgek, s az ltalunk ltszlag darabosan flfogott t a n n a k m a g y a r z a t a i ; azonban trelmet krnk s grjk, hogy ksbb mindezek nek elbe llunk. Mieltt a ltrzkben t o v b b mennnk, ugyancsak a hallszerv kszlkben, a flben akarjuk a kls kvalitasnak, a hangnak megfelel kpt flkeresni. A hang a skolasz tikus ismerettan szerint kvl ltezik, t. i. a fl azltal rzkli, hogy a hanghoz hasonl mdostst vesz fl magba, ms szval, a n n a k kpt nyeri. Egy t e k i n t e t a fl szerkezetre s az rzs alkalmval benne vgbemen m t t e k r e meggyz arrl, hogy a hangot kint, s kpt bent hiba keressk. A lgrezgsek a flben a hang rzett keltik. H a a hang a testek trgyi tulajdonsga, akkor ltezik kvlnk gy, amint rzklsnk folytn fogalmunk van rla, akr a hangz testben, akr a levegben. Azonban szem eltt t a r t v a a hang nak rzett, mifle hasonlsgot tallunk kzte s a lgrezgs

REALIZMUS VAGY IDEALIZMUS

67

kzt, mely ltal annak a kvl ltez hang kpnek szervnkbe be kellene nyomdnia, s azltal nmagnak rzett bresz tenie? Csak olyat, milyet a szn s a lebrezgs kzt. Mifle szoros hasonlsgot tallunk a fogalmunkban kifejezett hang s a dobhrtya, az ll, a vzzel telt tmkeleg rezgse kzt? a hang s e sokfle rezgs ltal bresztett idegingerlet kzt? I t t hasonlsgrl sz sincs. Hogy a hang s lgrezgs kzt hasonlsg nincs, azt bizonytja az embereknek s fleg az ultrarealistknak ellenkezse s szabadkozsa, hogyha jelen ltkben azt mrnk lltani, hogy a hang a fln kvl csak lgrezgs; annyira m s fogalmuk v a n a rezgsrl s m s a hangrl. Rszletezzk mg jobban a lghullmzs s a hang rzete kzt fnnll viszonyt. A termszettudsok szmtsai szerint a hangnak min sge, pl. magassga a rzkdtatsok gyorsasgtl fgg; ha egy msodpercre tbb rzkdtats esik, magasabb lesz a hang. Van oly lgrezgs, mely nem hallhat, mivel kevs a rezgs; s van oly lgrezgs, mely szinte nem hallhat, mivel sok a rez gs. Mr most : mifle hasonlsg van a gyors rzkdtatsok s a fels c kzt? Semilyen. S ha nincs, hogy ogja ez az egszen hasonltlan lgrzkdtats a fels c kpt a flben megteremteni? Menjnk tovbb 1 A hang sznezete fgg a lg hullm alakjtl; ugyan azon fels c mskp hangzik a hege dn s mskp a zongorn, ott lesen, itt e n y h n ; lesen hangzik pedig azrt, mert a hullm alakja kerekded. Mifle hasonlsg van az les cikk-cakkban rt lghullm s a heged hangja kzt? S mifle hasonlsg van a gmblyn alaktott lghullm s a zongora fels c-je kzt? H a ezeket ssze U het hason tani, akkor lehet a sznt is a hanggal ; a hangot az izisse, s brmit brmiv . S ennyire hasonltlan eszkz rja-e le a szervbe a tle elt trgyi tulajdonsg kpt? 7. Nem marad egyb htra, mint el smerni, hogy a tr gyak a iebrezgsek ltal hatnak a szemre, a lghullmok ltal a flre, hogy ott idegingerleteket vltanak ki, s hogy ezen ott eszkzlt benyoms szerint klnbz !esz az rzk ben elll rzet. Semmikp sem llja meg pedig helyt azon magyarzati ksrlet, mellyel ezen lpsrl-lpsre kvetett fizikai hatsok s folyamatok kzt meg akarjk menteni a species impressa ktes exisztencijt. Az els ksrlet arra szortkozik, hogy tbaigaztanak azirnt, hogy ne keressnk anyagi kpet, anyagi hasonlsgot 5*

68

PROHSZKA OTTOKR

a trgyi tu'a'donsgok s az rzete nkben kifejezett sznek s hangok kzt, hanem anyagtalant. Teht gy szlnak : meg engedjk, hogy nincs anyagi kp, de van anyagtalan, t e h t mgis csak igaz, hogy az rzki szrevevs kpek ltal kzvetttetik. Az emltett dolgozatban citlva van Szent Tams magya rzata az anyagtalan s az anyagi kprl. Az anyagi kp akkor reprodukl ttik valam ben, hogyha a dolog tulajdonsga anyagi behats ltal kezd ltezni egy ms dologban ; pl dul : anyagi kpe t m a d egy zld terletnek, hogyha ms ter etet z dre befestnk ; ellenben anyagtalan kpe t m a d ugyanezen zld terletnek, hogyha annak kpe az rzkben keletkezik. Szent Tams azutn tantja, hogy minden rzk ben tmad anyagtalan kp, hanem anyagi kp csak a tapin tsban s az zlsben, a szemben pedig nem. S mirt nevez tetik anyagtalan kpnek az a kp, mely a szemben t m a d ? azrt, mert a szem magba fogadja a vrs vagy a zld sznt a nlkl, hogy maga vrsre vagy zldre feselnk. A kptheria ezen stdiumban mutatja be kzzel foghatlag gynge oldalait s a laza sszefggst az rzkls ter mszettudomnyi adataival, melyek nlkl pedig rzk-ismer e t t a n i elmlet magnak rvnyt soha sem fog szerezni. Lssuk a magyarzat elgtelen s okadatolatlan lltsait. aj Mindenki tudja, hogy a szemben csak gy v a n anyagi vltozs (immutatio naturalis), gynevezett anyagi kp, mint m s r z k e k b e n : a sugarak sajt rezgsket tadjk a recegnek, mint az rintsnl a trgy tszrmaztatja hrezgseit a kzre, mint a hangban a lg hullmzsa kzltetik a dobhrtyval. Azt lehetne ellentvetni, hogy a tapintsban a t r g y , pl. a toll, melyet kzben tartok, kiterjedsnek m reteit a maguk valsgban nyomja kezembe, miltal ezek rzkemben lteznek, s gy szszerint anyagi kpket* nye rem ; mg a szemben a sznnek ezen anyagi benyomdsn nem ltezik ; van t e h t klnbsg a t a p i n t s anyagi kpen s a szem anyagtalan kpe kzt. Erre pedig azt feleljk, hogy a trgyak kiterjedsnek rzklsben a szemnek kpe csak oly anyagi, mint a tapints. Mert a sugarak a szemben, mint mindenki meggyzdhetik, ha msnak szembe nz, visszatkrztetik a trgynak, pl. a hznak k p t ; apr, de arnyos mretekben jelenik meg a kp a recegen ; a sugarak t e h t a recegen lesen kipontozzk kisebbtett arnyokban a hznak mreteit; me a kiterjeds anyagi kpen a szemben is. Szigor hasonlsg v a n a hz rbeli nagysga s a receg-

REALIZMUS VAGY IDEALIZMUS

69

k p trbeli kiterjedse kzt. Teht legalbb a kiterjeds rzklsben v a n a szemnek formlis anyagi kpes. De a sznek rzklsben nincs? ! H a gy tetszik, nincs, de akkor nincs a hallsban, nincs a szaglsban sem ; mr pedig Szent T a m s szerint anyag; kp szerepel a szaglsban, a hallsban. H a ezt anyagi k e p n e k mondjk, akkor a sznek rzklsben is a szervben mutatkoz mdostst anyagi k e p n e k kell nevezni; mert a lghullmzs csak gy viszonylik a hanghoz, s a trgy b'zonyos hatsa csak gy viszonylik a szagls rzethez, mint a lebrezgs a sznhez: hats, i n g e r l s . . . ez, az lltlagos anyagi kp, de t a l n pgy mondhat anyagtalan kpnek, s legjobb 'esz, ha nem nevezzk kpnek azt, ami nem kp. b) H o n n a n tudjuk, hogy a szemben anyagtalan kpe t m a d a szneknek? azrt, m e r t nem festik be? H a csak ez az oka, minden tkr anyagtalan kpet t n t e t fl; mert a szem ben csak az trtnik, ami egy tkrben. R e m nzve msnak szeme nem egyb, mint kis tkr, ha belenzek, ltom hres anyagtalan kepemet. c) Mi legyen az az anyagtalan kp? az anyagi dolog s az anyagtalan valami kzt olyan a klnbsg, hogy semmi nem hasonlsg kztk kapcsot nem kpezhet s azrt kpnek nem nevezhet. Nem lesz ott ms, mint maga a szenzci aktusa, mely ltal ismernk, de mifle kp ez? A llek aktusa s egy asztal kzt mifle hasonlsg van? E z t e h t semminem m a g y a r z a t ; egy nem lteznek ms nem ltezvel val ptlsa. 8. Mg elgte) nebb a kimutats, mely ezen anyagtalan k e p n e k genezist leli fl. Mert pldul, hogyan kpesek a lebrezgsek, melyek a klvilg trgyrl a szembe hatolnak, a trgy anyagtalan kpt ltrehozni? H o g y a n hozhatnak ltalban lebrezgsek a szemben oly hatst ltre, mely egy t r g y r a vonatkozik? s ismt, hogyan kpesek a hanghull mok a flben oly hatst kelteni, mely ltal egy tvol trgy szleltetik? Lssuk, kpesek vagyunk-e ezt a nehzsget meg oldani.); gy veti fl az anyagtalan kpek genezisre vonatkoz nehzsget a Realizmus vagy idealizmus cm dolgozat. Mindenesetre ez az a kemny di, melyet meg kellene trni. S hogy trik meg? P . Pesch s dr. Schneid egyformn : Hason latokkal. P. Pesch Weltphnomen c. mvben, a 68 lapon gy szl: tWie vermag es der Landschaftsmaler, mit Pinsel und Far bentopf das Bild einer schnen Mondlandschaft darzustellen, da doch Mond und Sterne, u n d Bume u n d Fluss unmglich

70

PROHSZKA OTTOKR

durch die mechanische Vermittelung, d. h. durch Farbe und Pinsel hindurchmarschiren knnen? Ismt a 129. l a p o n : Nicht der Pinsel malt das Bild, sondern der Maler; Nicht der Stock haut den Lehrjungen, sondern der Meister. Dr. Schneid : Die Objectivitt der ussern Sinneswahr nehmung gegenber der neuern Physiologie cm rtekez sbl az emltett dolgozatban ezek idztetnek : aMikp a fest mny nem az ecsethez, melyet a fest hasznl, lesz hasonl, hanem ahhoz az eszmhez, mely a mvszt mve kivitelben vezrli, gy az rz tehetsg is nem a lebhez lesz hasonl, hanem a leb ltal befolyst gyakorl minsghez. s viszont, mikp az ec et mozgsai vonsai ltal, melyek mind anyagi termszetek, valami anyagtalant kpes ellltani, gy a lebvagy lgnek mozgsa is az rzki ismertehetsgben annak a kpt ltestheti, ami a lebet vagy levegt egszen sajtsgos s ezen eredmnyre clz mdon befolyasolja. Mindezen hasonlat egy gondolatot t n t e t fl: a fest az ecset ltal, mely nem hasonl a holdhoz vagy naphoz, vagy bokorhoz, vsznn a holdnak, a napnak vagy bokornak kpt festi: pgy a trgy a leb ltal, mely nem hasonlt a sznhez, a sznek kpeit veti a recegre. Mr pedig a hasonlat egszen hamis, ki v a n hagyva a festsben az, ami nlklzhetlen az ecset v g n : a festk. Festk v a n az ecset vgn I Igaz, hogy az ecset nem hasonl a naphoz, holdhoz, bokorhoz, de az ecset festke hasonl a nap, a hold, a bokor sznhez. Hzhatod az ecsetet napestig, ha nincs rajta festk, bizony szreveszed, hogy az ecset nem hasonl a naphoz, de nem is festi a nap kpt. P . Pesch els idzetre t e h t ezt feleljk: A fest nem tesz mst, mint ecsetre veszi a lefestend trgyhoz sznre nzve hasonl festkeket, s abbl az ecset vgn lev anyagbl, t. i. a festkbl, alaktja a t r g y kpt a vsznon. p g y mint h a n egy elttem ll golyhoz akarok hasonlt alak tani, fogom az agyagot, sszegyrom, s kezeim kzt alakul az els goly kpmsa. Nem fog pedig tallkozni blcsel, aki e golygyrson tndjk, m o n d v n : megfoghatlan, hogy a kz, mely nem hasonlt golyhoz, golyt alakitani tudjon. Maga a kz ereje nem segtene rajtam agyag nlkl: pgy a trgy forma substantialisa vagy msodrend formi nem segtenek rajta, hogy egy egszen hasonltlan eszkzzel, mi lyen a lebrezgs, melynek hegyben nincs sem szn, sem festk, kpet festhessen.

REALIZMUS VAGY IDEALIZMUS

71

Hogyha teht P . Pejch azt m o n d j a : nicht der Pinsel malt das Bild, sondern der Maler, arra azt feleljk, hogy igen is a fest, de sznes ecsettel. Dr. Schneid expos-jra pedig azt feleljk : hogy a fest mny nem hasonl ugyan az ecsethez, de a festmny sznei mindenesetre egszen hasonlk az ecset szneihez. A mvsz pedig kzvetlen nem eszmt fest, hanem fest anyagi t r g y a k a t , melyekbl az rtelem eszmt mert. A hasonlat els rsznek ilyetn elemzse u t n sszedl a hozz hasonltott r s z : az rztehetsg ahhoz lesz hasonl, ami re kzvetlenl hat, mert az ri, az n y o m j a ; ez pedig a leb, s nem a szn, amint a t r g y b a n van. E z t a trgyi tulajdont, magtl rtetik, rzkli a szem, mert nem a lebrezgst ltjuk, hanem a t r g y a t ; csakhogy a trgyi tulajdonsgrl nincs kpnk, hanem mdo sulsunk, kvetkezleg ismeretnk is a trgyi tulajdont felleli nem amint magban van, hanem amint enk hat. Menjnk tovbb dr. Schneid szavai kritizlsban ! Ekkp folytatja : mikp az ecset vonsai ltal valami anyagtalant kpes el lltani, gy a leb is rezgsei ltal a trgy anyagtalan kpt kpes a szemben trehozni. Erre ismt azt feleljk, hogy az ecset mozgsai s vonsai ltal nem anyagtalan, h a n e m anyagi kpet alkot, mert nem eszmt fest, hanem anyagi t r g y a k a t , melyekbl az rtelem szedi ki az anyagtalant, alaktja az eszmt. Klnben az ecsetre nzve egszen egyforma, vjjon dr. Schneid anyagtalan eszmit vagy anyagi t r g y a k a t fest-e ; mindegy, vjjon asztalt fest-e vagy eszmnyi hstettet, m e r t az alakts mdjra nzve mindkett megegyez : a sznes asz t a l t ugyanis hasonl sznekkel, s a lthat emberi (teht sznes) alakokban s a lthat (teht sznes) cselekmnyekben fltn t e t e t t hstetteket ugyancsak sznekkel lltja lnkbe. Hagyjuk el a real zmus javra, melyet mindnyjan vdnk, igaz, hogy nem ugyanazon fokban, az effle hason latokat. Hogyha nincs ms argumentum valamely dolog meg rtetsre, mint egyik-msik hasonlat, az vagy causa desperata, vagy rthetetlen. Ezek utn mondjuk, hogy a hasonlsg, mely a trgy tulajdonsgai s a szembe vetett benyomsok kzt ltezik, nem a trgy s kpe kzt fnnll hasonlsg, hanem ms milyen. A trgy hat a szemre, s a h a t s megfelel az oknak. Az ok s okozat kzti viszony ll fnn a trgyi tulajdonsgok s a szem rzsei kzt. 9. Hogy a kls fny s szn, amint azok a trgyakban vannak, s rzsnk minsge ssze nem egyezik, gy mint

72

P R O H S Z K A OTTOKR

a kp s a kpms, onnan is kitnik, hogy szervnk egyik szerepl tnyez az rzs ellltsban ; nemcsak a trgytl, hanem a szervtl is, s fleg ettl fgg az eredmny. A :;zerv alkata szksgkpen befoly az rzet minsgbe, mint kv er kzl brmelyik befoly az egytt ltestend eredmnybe. Nincs pedig sehol valami tmogat er, mely elfogadhatv tenn azon fltevst, hogy a szervek gy vannak alkotva, hogy ne keverjenek bele az rzetbe alanyi elemet, hogy tiszta objektivitsban tntessk fl a testek tulajdonsgait. Vizs glva ugyanis a szerveket, meggyzdnk, hogy kszlkk s az ideginger szksgkp alanyiv is teszi az rzetet, mg pedig azrt, mert befolysolja. 10. I t t ismt egy m s nehzsgnek akarunk elbe llni, mely flfogsunkat krhoztatja. Azt mondjk u g y a n i s : mi fle ismeret az, melyet az rzk alkata befolysol; contradictio in t e r m i n i s : alanyi ismeret I az ismeret az objektv nak rzki vagy rtelmi flfogsa. Feleletnk : A skolasz tikus ismerettan apriori az ismeret mivoltbl inda: ki, mely szerint cognitio fit secundum similitudinem; miutn pedig az rzkls is ismeret, erre is ralkalmazza az elvet s kveteli, hogy az rzetek kpeinek a trgyi vilgban egynem hasonmsok feleljenek meg. Mi egyetrtnk velk ; tudjuk, hogy az ismeret az objektv lteznek flfogsa; tudjuk azt is, hogy a szervek ltal ismernk ; aki arrl ktelkedik, annak nem igen fogjk azt bebizonythatni. Hanem hogy ez ismeret mennyiben objektv, vjjon egszen hasonl-e, m i n t a kp a trgyhoz, vagy pedig ms viszonyoii pl-e fl, esetiee az ok s okozat kzti viszonyon, azt nem apriori, hanem ^poste riori hatrozzuk meg. Tekintetbe vesszk az rzk alkatt, a re trtn benyomst s a szerint levonjuk a kvetkeztetst is. Nemde az ok s okozat kzti viszony objektv valami, s miutn flismertk, hogy rzklsnk rajta pl, helyesen fogjuk m a g u n k a t tjkoztatni. 11. Hogy a szerv mennyire befolysolja az rzetet, s mennyire festi alanyiv s vltoztatja relatvv a trgyakbl kiindul benyomsokat, arrl meggyz minket a fiziolginak nevezetes t a n a a fajlagos rzktehetsgekrb (specifische Sinnesenergien). E szerint a szem ltsa, pl. hogy szint lt, nem fgg a kls benyoms minsgtl, hanem az illet rzk idegtl, melyre valamely kls benyoms irnyul. A ltidag ingereltetse mindig fnyrzetet kelt, akr lebrezgs, akr villanyfolyam vagy nyoms ri s ingerli. gy t e h t klnfle kls hat egynem rzeteket kelt, hogyha csak

REALIZMUS VAGY IDEALIZMUS

73

ugyanazon idegre esik. S megfordtva is ugyanaz l l : kln fle rzeteket keltenek egynem kls hatk, ha klnbz idegekre esnek. H a a fnysugarak keznkre esnek, meleget rznk, ha szemnkre esnek, fnyt rznk. Elbb ugyan a melegt sugarakat msnem kisugrzsnak tekintettk m i n t a fnysugarakat, most azonban bizonyos, hogy a vil gt sugrban a fny s a h teljesen azonos. Teht teljesen egyforma kls ok klnbz rzeteket kelt bennnk a szerint, arnml klnbz szervnkre hat. Vilgos ebbl, hogy a szerv alkata, s nem a kls hat adja a kt rzetben fllp klnb sget. A klnbsg t e h t alanyi, nem trgyi, t e h t az rzetek is rszben alanyiak (a determinl ok t r g y i ) ; a szn alanyi, a meleg alanyi, ezen rzeteknek determinl oka pedig trgyi. pen gy van ez a halls rzetben. H a a sketnma a szl orgonasphoz kzelti kezt, rzi a lgrezgst; n nemcsak ezt rzem, hanem ugyanazon lgrezgst hangnak hallom. Pedig kvlem nincsen ms, mint lgrezgs s annak trgyi oka. Erre azt lehetne felelni, hogy rgi dolog s nem jsg, hogy ltni csak szemmel s hallani csak egszsges fllel lehet, hogy t e h t akinek nincs szeme, kezvel nem lthat, s a sket termszetesen nem hallhat. De nem ezen fordul meg a dolog, hanem azon, hogy egynem kls benyoms, milyen a sugr vagy a hanghullm, ms-ms szervben ms-ms rzetet kelt, m s rzetet a kzen s o s t a szemben. Kvetkezleg ez az rzet nem kpe a klsnek, mert klnben kt klnbz kpe vo na egy trgynak, hanem az rzet a determinl kls hatnak okozata. H a mi ez rzeteink szerint beszlnk a kltrgyakrl, akkor tulajdonsgaikat nem vesszk gy, amint a valsgban lteznek, hanem amint alanyi modifikciink szerint neknk fltnnek. 12. Helyn lesz ugyanazon krlmnyekbl, melyek m i a t t a szn-, a hangrzetekrl tagadjuk, hogy formlis kpei a tr gyakban lev tulajdonsgoknak, kifejteni, hogy mely rze teknek a d u n k ily rtket? A szn- s hangrzetekrl (hozz vehet] k a szaglst s zlst is, melyekrl nincs annyi ktsg s vita) azrt tagadjuk, hogy formlis kpei a megfelel tulaj donsgoknak, mert ezek sem kzvetlenl a szervekkel nem rintkeznek, sem a h a t s u k a t tvezet kzeg nem oly term szet, hogy formlis kpket a szervbe benyomn. Ellenkez leg teht, amely rzet kzvetlenl benyoms alatt j ltre, vagy olyasmit tntet fl, amit a lebrezgs is hamistatlanul s eredetisgben tvihet, az igazi kpt tnteti fl az illet tulajdonsgoknak ; ilyen pldul a trgyak kiterjedse, tr-

74

PROHSZKA OTTOKR

beli nagysga, ellentllsa a tapintrzkben s taln, ismt lem, taln ugyancsak kiterjedse s trbeli nagysga a ltrzkben. A lebrezgs ugyanis kpes tvinni a trgy mreteit a recegre s az idegrostokra pontos, kis arnyokban. Jllehet ezen kis arnyok kzvetlenl nem adjk a val kiterjeds s nagysg i s m e r e t t : tanuls kell ahhoz, hogy valaki e kis arny benyomsokbl a trgy mreteit helyesen flismerni tanulja. Azonban maga ez a krlmny, hogy a szemre val benyomsokbl a trgy mreteit kzvetlenl fl nem ismernk, hanem csak tanuls, gyakorlat folytn, nem lehet ellenvets; mert minden gyermekszoba bizonytja, hogy semmi sincs az emberi tehetsgekben kszen, mindent tanulni k e l l ; a gyermek ltni tanul, jrni tanul, s nem mindjrt t u d . Id kell bizonyra ahhoz, hogy a gyermek szemeit a t r g y a k r a helyesen beigaztani tudja, hogy magt a kt szemben fl tn ketts kpek ltal zavartatni ne engedje, hogy a lapos recegkpekbl a trgy rbeli viszonyait, testszer szemllett, tvolsgt nyerhesse. A tapintsban pedig nincs sem leb, sem lgkzvetits, s gy ami a kiterjedst s ellenllst illeti, a trgyak kzvetlenl hatnak a br alatt elterl idegekre. 13. A fgondolat mindezen eszmecserkben t e h t az, hogy a trgyakrl nyert rzeteink, nhnyat kivve, nem abszolt, hanem relatv rtkek ; s a bizonyts pedig abbl indul ki, hogy a trgyakrl nyert rzeteink a lebrezgs<nek> vagy lg hullmzsnak szerveinkre val behatsbl szrmaztak ; m r pedig e behats eredmnye nemcsak a kvlrl behat tnye ztl, a trgytl fgg, hanem egyszersmind a szervnek term szettl. Ez ugyanis pgy fog befolyni a hats eredmnybe, mint a kls hat. A szervnek rszbeni befolyst az rzs minsgre azok is beismerik, kik szigoran ragaszkodnak ahhoz, hogy az rze tek a trgyi tulajdonsgoknak formlis kpei. De ha szerintk is sok tnemny van, amely bizonytja, hogy a szem optikus kszlke mdostja a kls benyoms folytn t m a d a n d rzetet, kpesek-e k pontosan kijellni a h a t r t , melyen tl az rzk alkatbl foly mdosts nem terjed s a tiszta valsg tkrzdik az rzetekben? H a a szem pen alkata m i a t t mskp vesz szre valamit, mint ahogy azt az lltlagos kp fltnteti, ha tbbet vesz szre, mint amennyi az lltlagos kpben foglaltatik, mikp vonhatjuk pen a sznek s hangok rzklse el a hatrt, ahol az alanyi mdo-

REALIZMUS VAGY IDEALIZMUS

75

suls befolysa az rzsbe megsznik. Flhozok egy-kt esetet, jobban mondva lland rzklsi nemet, amelyben vilgos, hogy a szem optikus kszlke mdostja a kls benyoms folytn tmadand rzetet. a) Tudjuk, hogy a receghrtyn lapos kpe t m a d a trgynak ; lapos kpa a jobbszem recegjn, lapos kp a bal szem recegjn, s e kt kpet a szem testszer szemlletbe illeszti ssze. A testszer szemllet mindenesetre nincs meg adva magn a kpen, hanem a szemnek, mint optikus ksz lknek az a sajtsga, hogy a kt szemben t m a d t s csak vg telen kis klnbzettel aikotott kp testszer szemlletbe foiyjon ssze. Minden sztereoszkp flvilgost a szemeknek ezen optikus sajtsgrl. H a a sztereoszkpi kpeket szabad szemmel nzem, nincs testszer szemlletem, de ha a sztereoszkpba teszem, megnyerem azt a kszlk sajtsgnl fogva. A szem kpei is laposak, de a szem sajtsgnl fogva nem lapot, hanem testet lt. S ez kell neknk ; meg kell gy zdnnk, hogy a szerveknek, pl. a szemnek, a flnek mint kszlkeknek sajtsgai vannak, melyek az rzet minsgre befolynak. b) Van kt szem, kt receg-kp, mgis csak egy rzet, egy trgy ltsa. E ketts kpet kznsgesen nem vesszk szre, pedig mindig ltezik. Mondjk nmelyek, kik e tne mnynek magyarzatt keresik, hogy a szem gy van alkotva, hogy a receghrtykon az egymssal felelkez pontok rzsei egymsba olvadnak. Ezen magyarzatnak fiziolgus alapja is van ; mert a ltidegrostok, mieltt az agyba futnnak, csomba egyeslve keresztezik egymst, a jobbszem idege a bal agyfltekbe, a baiszem idege a jobb agyfltekbe fut. De ha nem is ezeknek volna igazuk, kik feleikez pontokkal s az ezeknek megfelel rzetek egybeolvadsval akarjk kimagyarzni az egyszer lts tnemnyt, hanem msok nak, kik mskp m a g y a r z z a k : bizonyra nem magukbl a h kpekbl, hanem a szem alkatbl folyik e t n e m n y . A szem e sajtsga befoly az rzet minsgbe, s az egsz eredmny a szemtl is fgg. Tudom, hogy ezek, amiket flhoztam, msodrend fon tossggal brnak a its tnemnyeiben, s nem okoznak nagy gondot a kpes therinak; de nem is valami dnt bizo nytkok gyannt szerepelnek itt, hanem mint ttri azon gondolatnak, hogy a szem optikus kszlke mdostja a kls benyoms folytn tmadand rzetet. c) Sokkai fontosabb a kvetkez tnemny dnt kiha-

76

P R O H S Z K A OTTOKR

tsa. Ha knnyen foroghat korongot tbbfle sznnel be vonunk, gyhogy mint megannyi egymstr kllt raj zolunk r a szivrvny szneive!, s azt gyorsan forgatjuk, szemnkben a fehr sznnek rzete t m a d ; pedig a fehr szn a korongon nincs meg, hanem a gyors egymsutnban kvetkez sznrzetek szemnkben a fehr szn rzett bresz tik ; t e h t a fehr szn nem a test, a korong trgyi, abszolt tulajdonsga, hanem bresztetik a szemben msfle benyom sok ltal is, melyek poly idegingerletet kpesek kivltani, mint amilyet a fehr szn szokott. Teht a ehr szn nem a test trgyi, hasonnem tulajdonsgtl, hanem brmilyen benyomstl, vagy a benyomsok lncolattl fgg, amely az ideget ugyanazon mdon rezegtesse. Ez az, amit fajlagos rzktehetsgnek mondanak. 14. Nem mellzhetem pedig legalbb rvid megemltst a fajlagos rzktehetsgekrl szl t a n jabb trfoglalsnak, melyet a lts elmletben t e t t . Ezen fajlagos rzktehetsg nek, mely szerint az rzet minsge az rzk alkattl s az idegtl fgg, tgabb trt nyitott Young Tams. Azon para doxnak ltsz tnybl, hogy a fehr szin nem egyb, mint sttebb sznek vegylkc, azt kvetkeztette, hogy ms sznek is sszetett sznek, kvetkezleg alkatrszeikre bonthatk, s hogy vgre meg lehet hatrozni az alapszneket, melyek elegytsbl el lehetne lltani a tbbit. Young T a m s sze rint hrom alapszn van : a vrs, a zld s az ibolya szn ; msok, mint pldul Maxwell, az ibolya szint a kkkel akarjk ptolni. Ezen hrom alapszn s az egyiktl a msikhoz t menetet kpz s elegy lskbi ellltott sznek adjk a szivrvnyban lthat sznkpet; ezen sznkp pedig mag ban foglalja a klvilgban elfordulhat valamennyi szint s rnyalatot. Young T a m s a hrom alapszn flvtelvel nem m a r a d t a sznkpben, hanem a szemideg rostjaiban a k a r t a a sznkp nek okt fltallni. Szerinte azrt van hrom alapszn, m e r t a ltideg rostjai hromfle mgerletek. Vannak olyanok, melyek csak a nagyobb hullmhosszal br lebrezgsek ltal ingereltetnek, msok, melyekre a kzp hosszsg therlengsek h a t h a t n a k , s ezek mellett ismt msok, melyek a rvid hullmok irnt fogkonyak. Mivel pedig a hossz hul lmok a vrs szn rzetnek, a kzpsk a zldnek, a rvidek az ibolynak felelnek meg, azrt szerinte az idegrostok kzl nmelyek a vrs sznt, msok a zldet, s ismt msok a violt rzklik, ahol pedig a klnbz idegrostok hatrosak, ott az

REALIZMUS VAGY IDEALIZMUS

77

a'apsznek megfelel vegylke, a srga, a bbor sznrzete t m a d . A sznvaksg nagyon valsznv teszi e fltevst, gy akik vrs sznvaksgban szenvednek, vagyis kik a vrs sznt s ezzel vegyes szneket nem rzklik, azok a vrst zld nek tartjk ; szemkben hinyzik a sznkp fels vgbl kiindul lebrezg ek irnt val fogkonysg; megvannak ugyan a nagyobb hullmhossza! br therlengsek, de az idegrostok irntuk nem fogkonyak ; s gy a vrs szn el marad. Hogy a szemben lteznek ily klnbz ingerlet ideg rostok, valsznnek ltszik a mestersges sznvaksgbl is. Minden ember teheti sznvakk szemt, majd a vrs, majd a zld, majd a viola szn irnt. Ha pldul szemnket a kkes zld szn hosszabb szemllse ltal kifrasztjuk, akkor ezen szinek rzett elvesztjk, de a vrs sznt annl teljeseb ben ltjuk. Mit bizonyt e tnemny az idegek klnbz ingerletrl? bizonytja, hogy a szemideg azon rostjai inge reitettek s fradtak ki, melyek a kkes-zld sugarak irnt fogkonyak, mg azok, melyek a vrs szn ltal ingerelhetk, teljes psgben maradtak, s gy ha a vrs szn rzett breszt hossz sugarak rajok esnek, a tiszta, teljes vrs szn rzett produkljk. Ezen reflexikkal csak azrt lltunk el, hogy ltalban trt nyissunk azon gondolatnak, hogy az rzk alkata nagyon is relatvv teszi az rzetek valdi rtkt, s kvetkezleg, hogy az rzetek nem kpek ltal idztetnek el. De ht mi ltal? 15. Helyn lesz, ha itt rviden eladom, mint kell a kpek therijnak elvetsvei az rzst flfognunk, hogy a realizmus hajtrst ne szenvedjen. Egyetrtnk abban mindnyjan, hogy az rzklsben a trgyak tulajdonsgait vesszk szre, nem kzvetve, hanem kzvetetlenl, nem kvetkeztetve a benyomsbl a trgyra, hanem kvetkeztets nlkl egyenesen a trgyat. Mi a be nyomsrl, az alanyi mdosulsrl (modificatio), melyet a t gyak bennnk elidznek, semmit sem t u d u n k , azt szre nem vesszk, hanem az rzetekben a kifejezett t r g y a t , pl dul a ltsban s a tapintsban a kls tulajdonsgot, egye nesen rzkeljk. Ez szksges f'ttele minden realizmusnak. E n n e k elrekldsvel a relis rzkls (idelis rzkls contradictio in adjecto, nem rzkls, hanem kpzelds) k vetkezleg folyna l e :

78

PROHSZKA OTTOKR

a) A trgyak hatnak rzkeinkre brmikp, pl. lebrez gs, lghullmzs ltal. b) Ezen kihats rzknket mdostja, determinlja a visszahatsra, mely nem egyb, mint az rzkeknek meg felel, sajtos, l flfogsa a trgyak ltal gyakorolt kihats nak. szreveszem, hogy kvlem van egy trgy, amely rem ekkp vagy akkp hat. c) Ezen trgyat n klnbz hatsa szerint vrsnek, zldnek, hidegnek, melegnek, desnek, savanynak mondom. De megvannak-e ezen tula donsgok a testekben? me els s vgs krdse a tpreng realizmusnak ! Hogyne vol nnak ; hiszen a test tulajdonsga nem egyb, mint maga tartsa, viselkedse, kihatsi mdja ms testre. A testek br nak a tulajdonsgokkal, melyek miatt m azokat vrseknek vagy melegeknek mondjuk, ha gy viselkednek s gy kihat nak, hogy bennnk ez rzeteket bresztik. Azt pedig meg teszik ; mi rzkeljk s kvetkezleg mondjuk : ez fehr, az vrs, ez hideg, az meleg. A tulajdonsgok ezen rzklsben pedig nem szerepel nek kpek. A vrs szn rzete vagy a meleg trgy rzete nem reprezentlja a trgy vrs sznnek vagy melegsgnek kpt, hanem hatrozott, trgyi, val tulajdonsgt, me yn fogva bennem ez rzeteket kelti. Legyen ez alkalomra ennyi elg, mert lehetetlen e trgyat egyszerre mindazon szempontokbl megbeszlni, melyekrl mly s sokoldal flfogsra kilts nylik.

A causa formlis gyzelme a modern termszetblcselet fltt.


(1888)' A szerves lnyek hatrozott, egysges alakban lpnek fl olyannyira, hogy elvlaszthatatlan tlk az egyed fogalma. Egszet ltunk, mely rszekbl l l ; egysgest, mely sok bl. Mi az, ami a rszekben, a sokban az egysget, az egyedei megalkotja? Az anyag, a nem-egy, a sok? A materializ mus kezdet ta remnytelenl nzett e krds e l : micsoda s honnan van a szervezetek egyedisge, egysge? Ez a kr ds a legegyszerbb, de egyttal a legmlyebb. A szerves egysg nemcsak az anyagi rszek sszetarto zsa, az alak hatrozott, kerekded volta, hanem minden tr tnsnek, folyamatnak, fejldsnek valami mathematikus pont flben sszefoglalata, ugyanaz az embri els lktets ben, mint a kifejlett alak teljessgben, a csirban is meg van m r az egsz, mely azutn sorban, rendben legmbly dik, s neknk az illet alak termszetrl fogalmat nyjt. H a az anyagban van is vonz er, mely sszetartst teremt, ez az sszetarts nem a szerves egysg kpe ; csak a jegecekben ismerjk fel a kls alak bizonyos egysgt; de ez az egysg csak kls, nem teremt lnyeket s nem kpez ltfl ttelt ; ha az egysg elvsz, nem vsz el semmi lny, m e r t az anyag pen s egszen gy megvan, ha a jegec teljes, mintha nem teljes; a jegecben nincsenek ms rszek, mint melyek vannak az alaktalan srban s kben, minden parny s min den tmecs nll s nincs ms viszonya, mint az sszefggs viszonya a szomszdos parnyokkal s tmecsekkel. S mgis a fensbb egysg fogalmt nem szolgltat anyagban csupa egysget, csupa egyedet ltunk, mihelyt az anyagrl azt mondjk : szerves anyag. Egysg ltal fogjuk fl ezt llatnak, azt nvnynek, s nem rtennk semmit, ha azt mondank, hogy ez nem egy, vagy ha megsznnk egynek lenni. Nem rtjk a rszeket, nem ismerjk most sem azt,

80

PROHSZKA OTTOKR

amibl vannak, de az egszet mgis rtjk. Az egsz az akik ltal alkottatik ; ez az mtelligibile, az anyag magban nem az. Csak a orma ltal lesz intelligibile, m e r t azltai jelent valamit. Azrt tantja Szent Tams, hogy minden, ami van, formja ltal lesz rthet, a nlkl nem r t h e t ; mert rcincs bels alakja (forma substantialis), nincs egysge, nincs lnyege. Ezen mly filozfirl, mely a plti idek korrek trja, meggyzdhetik mindenki, ha flveti magnak a kr dst : a szerves lnyeket az ontolgiai rendben elemezve, micsoda val elbbre, a lb, a fej, a trzs, ms szv? a r szek vagy pedig az egsz? a felelet az lesz, hogy az egsz ; mert az egsztl fggnek a rszek, a rszeket meghatrozza, alaktja az egsz. A lt rendjben a rszeket rszekk az eosz teszi, vagyis a fensbb egysggel br lnyeket megalkotja egy, az anyagtl klnbz elv, az alaki elv. Ismerem a sokfle vlemnyt a szerves testek egysg rl, az individuum meghatrozsait; de mindez nem dnti meg az alaki elv uralmt a szerves testekben. Az alaki elv adja az egysget, a nlkl nincs. H a tekintjk az alakot, akkor a test egy, ha az alaktl eltekintnk, nem tallunk mst, mint sokat, nem-egyet, vagyis anyagot. Az alak teht rnk erszakolja magt, A materializmus vdekezik ; elgondolja, hogy az g mg l, ha le is szakttatik, s fldbe tve megfogamzik; me, mondjk, a inak lete nem oly egysges valami, hanem sok lnek, sok gnak, stb-nek sszettele. Mg t b b ily pldt szolgltatnak az alsrend llatok, melyek kettvgva is lnek vagy megfordtva ketten eggy nnek : me, mondjk, az let nem egysg, hanem sszettel; ha individuumkpen lp is fl, mgis csak nll, llnyek, vgelemzsben l sejtek sszesge maradt, melyek egy cl, egy terv szerint mkdnek. (Virchow.) Ezen nehzsgek csak azon beltsra segtenek, hogy az oly szervezetekben, hol a szervi let nem m u t a t nagy elkl nlst (Differenzierung), az egysg is lazbb, tkletlenebb; lehet az is, hogy mi egynek tartunk tbb alakot, melyek lnyegileg nem egyek, hanem t b b e k ; de mindez nem dnti meg a tnyt, hogy a szerves alakokkal egytt jr az egysg, mely nlkl nincs szerves alak. Klnben is, ha a fzfa nem l egyed, hanem a sejt az egyed, vagy ha a sejt sem l egyed, hanem a protoplazma, tendttetlek-e ezltal az let egysegnek krdsn? Az anyag mennyisge nem vltoztat az egysgen semmit, s az egysg poly lehetetlen vagy poly

A CAUSA- FORMALIS GYZELME

81

lehetsges t tmecsben, mint t mzsban; ott is anyag, itt is anyag. Aki t e h t az let jellemz egysgt tagadni akarja, a n n a k a protoplazma egysgt pgy ktsgbe kell vonnia. Ezek folyton nyilt krdsek s nyilt sebek a materializ musban, a modernben csakgy, mint a rgiben, mert az elv e g y : proklamlja a parnyok valsgt s minden egyb ltezst tagad, most gy, mint rgen, s p a szerves lnyek kel szemben szisztmjnak tehetetlensgt minden lpten nyomon kimutatja : m e r t lehetetlen az egysget, az egyedet oly tnyezkkel megalkotni, melyek sohasem lehetnek hor dozi a l'ensbb egysgnek, olyannak t. i., me'.y nem alakul nyomas s lks ltal. Pedig parnyaik kzt nincs ms rintkezs, mint nyomas s lks. Mit volt mit tennie e nehzsggel szemben a rgi materia lizmus nyomban jr j anyagelvisgnek? Amit kellett volna tennie, nem tette, hogy a causa materialis mellett, az anyag mellett, a causa formalist elfogadja, mely a rszek bl egszet, a sokbl egysget teremtsen s az anyagban az alakot rvnyre j u t t a s s a ; hanem megoszolt s rszben az idealizmus karjaiba vetette magt, rszben pedig tovbb folytatja t j t s a szerves egyedekben l alaki elvnek teljes ignorlsval akar boldogulni. Knnyen rthet, hogy az elbbiek kvetkezetesebben gondolkoznak, jllehet tvednek. Hogy az egyedet jellemz egysg s az egysget nlklz anyag kzti ellentttl menekljenek, azt lltjk, hogy az ellentt csak a mi flfogsunkban van, mg a trgyi rendben az fnn nem ll vagy elttnk ismeretlen mdon van meg oldva. Teht az egysg s maga az egyed csak a mi rtelmnk organizcijnak termke, szintn valami kategriafle, melytl nem szabadulhatunk. A causa formlis itt az idealiz mus kdbe vsz. A materialistk msik rsze az alaki elvnek, a formnak teljes ignorlsval mesterkedik a szerves let problminak megoldsa krl. Ez a jelen idk uralkod termszettudom nyos irnya, melynek semmi sem fekszik szvn oly nagyon, m i n t vni s vakodni titokzatos erktol, fogalmakbol leveze t e t t tnyezktl)', misztikus hatalmaktl)), abens tervszer sgtl)), teremtesi tervtol, s szz frzisnak egy vilgos sz a meglje : semmi sem fekszik szvn oly nagyon, mint vni s vakodni az alaki elvtol. A modern termszetblcselet e s z e r i n t tiszta, mer anyagelvisg, melynek lnyege az alaki elv tagadsa. A termszettudomny, amennyiben okoskodik, mindenfel e jeligt k v e t i ; magyarzza a termszetet az
Prohszka ; Az elme tjain. 6

82

P R O H S Z K A OTTOKR

alaki elv elvetsvel; nem marad a tnyek s az indukci alapjn, hanem ezek krn kvl messze tlra nylik s speku lcijban kifejezst ad a rgi sarkalatos ellenttnek az anyag s az alak kzt. Fltte rdekes a termszetblcseletnek, ennyiben ugyanis nem nevezhet merben termszettudo m n y n a k , ez irnyt a modern rendszerek legnpszerbbikn k i m u t a t n i , s nyomban fltntetni rajta azt is, mint knyszerl, dacra kpviseli mess merszsgnek, a forma kvetelmnyeit respektlni s elveivel ellenkez alaki tnyezket szerepeltetni. Az let krdsn a modern vilgmagyarzat t szokott s u r r a n n i ; ez nem termszettudomnyos problma, mondjk ; de taln a termszetblcselet? pedig k ez utbbit mvelik nagy elszeretettel. Megengedik, hogy a protoplazma moz gsai mg nincsenek mechanikus formulba szedve, de azon kvl mindent, mi erre vonatkozik, m a g t az snemzst is l t h a t a t l a n s a mikroszkp ell is elzrt rgikba helyezik. Annl nagyobb szorgalmat s buzgalmat szentelnek a mag ban ismeretlen let elttnk fltrul pompjnak, fejtege tik az l alakok sokflesgt, magyarzzk vltozatossgu k a t , s ha az salakokrl nem is tudjk, honnan vannak s mikp jttek ltre, tudjk ezt a tbbirl. Hogy azonban az alaki elvnek tagadsa, mely ket az let krdsvel sznand tehe tetlensgben t n t e t i fl, nem adja kezkbe a szerves let sok flesgnek s az alakok sszefggsnek kulcst sem, az lp ten-nyomon vilgosabb lesz. Az alaki elvnek tagadsbl folyik, hogy nekik az egyedet, a szerves alakot nem bels, h a n e m kls okokbl kell kimagyarzniuk. E z t meg is teszik ; a darvinista termszetmagyarzatnak p ez a jellemvonsa, hogy az alaki, bels elv hinyban, a szervezet tpust kls tnyezk kel hatroztatja meg, s nem bels ltal. Ami bels tnyezt fl vesz, az nemhogy alaki elv, hanem alaktalansgi, nem ren det teremt, hanem rendetlenked, milyen a variabilits; vagy pedig oly hatrozatlan s megfejthetetlen, hogy egyszeren kpzelmi fltevsnek bizonyul, milyen pldul az ltalnos alkalmazkodsi kpessg; m a r a d n a k t e h t a kls h a t k , ezek alaktjk s fejtik meg a szerves alakokat. Alaki elv nl kl, kls hatk ltal kimagyarzni a termszetet: ez a modern vilgmagyarzat irnya. Ez irny csak az alaki elv fltn tetsre s vgleges gyzelmre vezet, m i t rviden k i m u t a t o k . A modern vilgmagyarzat bels e l v e i : a variabilits s az trkls; kls e l v e i : a termszeti kivls, az ivari kivls, a jellegek eltrse s a szervezkedsben trtn elmenetel; ezt a

A CAUSA FORMALTS GYZELME

83

ngyet sszevonhatjuk kettre : a hasznossgi elvre s a szp sg elvre. A tulaj donkpen mozgat, meghatroz elv a hasz nossgi elv, ms szval a ltrt val kzdelem elve. E tnye zkben ki van fejezve az irny, az alaki elv tagadsa, s szerin t k a t e r m s z e t i n e k ) amily vltozatos, oly hatrozott csoda lete ez elvek kombincijbl ll el. Az els, bels elv a variabilits elve, vagyis az alakok sokflesgnek bels oka a szervezetek vltozkonysga. Ter mszettudomnyos flfogs szerint a szervezetek vltozkony sga nem mond kevesebbet, mint hogy apr vltozatok fl lpse ltal egy szisztematikus faj ms fajj vltozhatik t. N e kutassunk tovbb, maradjunk e flfogsnl, s nzznk u t n a , min fogalmakat n y j t h a t ez a flfogs az l egyed lnyegrl, vagyis az alaki elvrl. Ezen flfogs szerint a szervezetnek nincs lnyege. Minden szervezet valami oly h a t rozatlan s definilhatatlan llag, melynek nincs egyetlen egy megllapodott jellege, melyrl nem tudni, hogy mi min den lehet mg. Minden l alaknak ugyanaz a defincija lesz, mely szerint az csupn esedkes s a variabilits ltal ki tudja miv fejleszthet jelek ltal hatrozott l llag. Ms definci nem ltezhetik ; m e r t minden llny csak varietsa az s lnynek ; minden llny kezdhet jra varilni, vagy ha nem varilhatna tovbb, azt nem kell lnyegnek tulajdontani, hanem egyszeren tnynek venni. Nem kell pedig lnyeg nek tulajdontani a varici megllapodst azrt, mert nem tallhatni fl benne semmit, ami azt a megllapodst kve teln, st ellenkezleg, a szerves vilg lltlagos alapelve, a varici kvnni ltszik, hogy h a t s t sohasem t u d h a t n i . Teht a varici elvben ki van mondva az les ellentt minden alaki elvvei szemben. Ezentl a termszetet szemll teten gy kell fltntetnnk, mint esetleges s p azrt ren detlen vltozsok jtkt, melyeknek irnya bellrl nincs meghatrozva. Az llny nem brja m a g b a n termszet nek, tulajdonsgainak okt, amint nem brja magban tagjai a l k a t n a k okt s e m ; mindezt a kls tnyezk szabjk meg. A szerves alak a varici elvnl fogva vltozni kezd, de nem lvn cl- s tervszer irnyuk e vltozatoknak, tlnyom szmban alaktalan torzokat produkl, melyek termszetesen elvesznek, mg nhny ily vltozat szerencssen eltallja a kls letflttelekhez mrt alakulst, a ltrt val kzdelem ben fnntarthatja s tkletestheti magt, s az alak megl. A variabilits elve, amint mr emltem, nemhogy bens, alaki elv, hanem alaktalansgi ok, aminthogy nem hoz ltre o*

84 alakokat,
t e h t minden

PROHSZKA hanem torzokat;


oksgi sszefggst

OTTOKR
az l lnyeg s annak eri,

mindent vletlenl produkl, kizr

alkata, mretei kzt. Megszakad minden oksgi viszony a lnyeg s annak funkcii vagyis kpessgei s tulajdonsgai kzt. Azrt
lnyegrt, Lnyeges fellegekrl, fajrl sz sem lehet. A variabilits

kizrja a faj fogalmt, s h a hasznlja a szt, az csak szisztema tikus fajt j e l e n t h e t Bizonyra csak szszeren jrunk el, ha ily messze kihat elvrl szmot krnk, ha krdezzk, hogy mi az? Azoknak, kik a variabilitst els alakforml tnyeznek tartjk, leg albb annyira kell vele tisztban lennik, hogy mibenlte irnt flvilgost ssl szolglhassanak. E z elkerlhetetlenl szksges; mert hisz okt, megfejtst kell adniok az alakok klnbzsgnek, s e klnbzs egyik okul flhozzk a variabilitst; ha ezzel komolyan megfejtst akarnak szolgl t a t n i , akkor a variabilitsnak magnak nem szabad ismeret lennek lennie, klnben egy ismeretlent ms ismeretlennel helyettestenek. A variabilits in concreto apr vltozatkpen jelentkezik, nem ms teht, mint egy tny. E tnynek hatrozott vegy tani, bonctani, fiziolgiai oka lesz, s kvetkezleg azt gy megfejteni akarni, hogy variabilits eredmnye, nem term szettudomnyos eljrs. De a variabilits mint tny csupa ilyen termszeti tnemny, melynek az imnt emltett okai vannak, kvetkezleg magyarzata is ez okok fldertsben fog llni. Mirt dudorodik az egyik galamb csre, mirt tgul az egyik virg corollja s a msik nem, arra nem felelhetnk gy, hogy a variabilits az oka ; mert ez csak a tnemny ismtlse ms szval, de nem magyarzat. A szerves alak vltozsnak oka ktsgtelenl nem az, hogy a szerves alak vltozik. Tekintsnk most ei a variabilitstl mint concrete fl lp vltozstl, s vegyk szemgyre mint elvont elvet. A kr dsre, hogy mi ezen vagy azon vltozsnak az oka, teleljnk ekkp : az az oka, hogy a szerves alak magban vve vltoz kony. Fogjuk fel ezt gy, hogy a vltozkonysg minden szer ves alak lnyegben rejtzik; a vltozkonysg ezltal a szerves alak lnyeges eleml llttatnk fel. Mit nvernk ezltal? min magyarzat t m a d ebbl? A vltozkonysg vagy teljes hatrozatlansgot mond minden irnyban, s akkor nem tartozhatik a szerves alak lnyeghez, mert minden alak s minden lnveg hatrozott valami, vagy pedig bizonvos okoktl fgg tnemnysorozatot mond, s akkor mr nem

A CAUSA FORMLIS GYZELME

85

magyarzat s nem is elv, hanem maga is magyarzatra szorul, melyet azon okokban meg is tall. A vltozkonyss teht mint elv, vagyis azt mondani, hogy alakot vltoztatni a szerves alakok jellemvonsa, eg szen rthetetlen s semmitmond llts; a vltozkony sg pedig mint tny nem ms, mint sszer termszeti tne mny, mely nem ok, hanem okozat; mert hogy mrt vltozik valamely alak, annak nem az a megfejtse, hogy termszete vltozkony, hanem valami bonctani, vegytani vagy fiziol giai oka iesz. Hogy mennyire semmitmond a vltozkony sgra, mint vilgmagyarz tnyezre val hivatkozs, ki tnik azon rtudomnyoss cselfogsbl, mellyel a vltozkony sg elvnek semmitmondsgt palstolgatjk. Szerintk az alakokban apr vltozatok jnnek el a variabilits elvnl fogva ; ez apr vltozatok folyton halmozdnak ugyancsak a variabilits elvnl fogva, mg vgre elll a szisztematikus j faj. me, ksz a m a g y a r z a t ! Mi eszkzlte a magyarza t o t ? a variabilits. De ez csak csel. A nagy klnbsget, mely a kt szisztematikus species kzt fnnllt, sztszedtk darab kkra, hogy fl ne tnjk az apr vltozat fllpse; ezt az apr vltozatot elgg gondoltk okadatolhatni a variabili t s elvvel. De ht, ha a variabilits az oka az apr vlto zatoknak, mrt ne lehetne oka egyszerre az egsz nagy k lnbsgnek? H a a variabilits kpes ltrehozni apr ugr sokat, nem volna-e kpes ltesteni nagyokat? Nem mondom, hogy tesz : de csak azt lltom, hogy nincs a variabilits fogalmban, hogy apr ugrsok helyett nagy ugrsokban ne vltoztasson a szerves alakokon. A variabilits fogalma ezzel bizonyosan nem ellenkezik. Mr most mifle magyarzata volna az alakok klnbzsgnek, h a azt mondank : ez az alak a msikbl lett rgtni, ugrsszer vltozs ltal? Ez semmit sem magyarzna, csak a tnyt ismteln: pgy semmit sem magyarz a variabilits, ha apr vltozatokra alkalmazzuk. A termszettudomny megksrtette a variabilitsnak szszer s okszer magyarzatt a d n i ; azonban valamennyi magyarzat ugyanazon bajban szenved; azt lltja, amit a hatrozatlan vltozkonysg elve tagad; nem brjk ugyanis nlklzni a bels, alaki elvet. gy pldul, midn azt mond jk, hogy az egyeden mutatkoz vltozatokat a szlk nemzsi szerveiben fllp vltozatok ltal kell magyarzni, hogy az egyik hatrozatlan vltozst ne magyarzzuk ms, hasonlkp* hatrozatlan tnyezvel, azt kell fltennnk.
;

PROHSZKA OTTOKR

hogy a nemzsi szervekben fllp klnbzsgnek oka a szervezet anyasejtjeiben, s tovbb ismt ezen anyasejtek anyasejtjeiben s vgre az egsz anyaegyed termszetben keresend. Hogy pedig ez az anyaszervezet eltrleg vltozik ms hasonl egyedektl, annak oka ismt a megelz nemzet sg sorban keresend, mg vgre oda rnk az illet species kezdethez. De ezen flfogs involvlja a tervszersget, az alaki elv ltal meghatrozott irnyt s fejldsi. Ilyen fejlds, mely bels szksgszersggel megy vgbe, jlsleqessc teszi a ltrt val kzdelem alakokat forml szerept, melyrl mindjrt szlunk. Ms szval lehetetlenn teszi a darvinizmust, mely az alakokat kvlrl hatrozza meg, mint az eszterglyos, a tgls s a pk, s nem bellrl, mint az l termszet teszi valamennyi mvben. pen azrt tagad jk a bellrl kiindul s az alaki elv ltal meghatrozott fejldst, s egy oly variabilitst lltanak fel elvl, mely nem egyb, mint mindennem vltozsnak lehetsge. Ez a min denre val kpessg, ez a teljes, bens hatrozatlansg pedig hatrozott tagadsa az alaki elvnek. Menjnk t a msik tnyezre, mely a legfontosabb, t. i. a ltrt val kzdelem elvre, s kutassuk, mily llst foglal az alaki elvvel szemben. A szerves alak a variabilits elvnl fogva, minden egyb ok nlkl, nekiindul a vltozsnak. Az ilyen vak esetlegessg nyomban jr a hall, az enyszet, s csak nhny alak fogja feltallni termszetesen csak eset leg a lt fltteleit, s fog trekedni azokat fleg az egyfaj egyedek elnyomsa ltal magnak biztostani. A szervezetek alakulst, az alakoknak ms alakokkal s az letflttelekkel val kombincijt a hasznossgi elv, a ttrt val kzdelem hatrozza meg. A ltrt val kzdelem ismt nem egyb, mint az alaki elvnek ignorlsa azon egyszer oknl fogva, mert csakis kls tnyez. A kls krlmnyek kpezik a mintt, melybe a varil alak beleszorulni trekszik, melyhez alkal mazkodik, mely szerint mdosul, mg vgre meglhet, vagy h a az alkalmazkods nem sikerl, elvsz. Teht a ltrt val kzdelem kvlrl adja meg a bels s a kls alakot egy arnt, s az alaki elvnek szerepvel van megbzva. De sike resen-e? Amily t a g a d h a t a t l a n tnyez a szerves vilg eloszts ban s az egyensly eligaztsban a ltrt val kzdelem, oly semmitmond a szerves vilg alakjainak megfejtsben. Hiba, l alakokat bens alaki elv nlkl kimagyarzni lehe tetlen. A lehetetlensg risi arnyait megvilgtjk mind-

A CAUSA FORMALIS GYZELME

87

azon tnyek, melyeket a Jetrt val kzdelem megfejteni nem br, s megvilgt a maga Darwin, ki dacra iszonyodsnak a causa formalis-tl, mint oly tnyeztl, mely lltlag sem mit sem magyarz, knyszerl j terminusok al rejtztt causa formlishoz meneklni. Ennek kimutatsa nagyon tanulsgos. Mellzm itt, hogy a htrt val kzdelem varzsszava al a korrekt t u d o m n y sok oly trtnst s tnyt soroz, mely nem odaval. A ltrt val kzdelem alatt itt csak kt alaknak versenye rthet, melyek kzl az egyik vltozik, a msik nem vltozik, s pedig csak oly verseny rthet, mely ben a nem varil alak szksgkpen elvsz; m e r t csak ily versenyben keletkezhetik j alak, j faj. Ha mindkt a l a k : a varil s a nem varil egyarnt megl, akkor a ltrt val kzdelem, amint nem ltezik, gy nem is lesz az az indt, hajt motvum, mely a szervezeteket az alakok tkletes kls sorn t feljebb s feljebb emelje. A ltrt val kzdelem fl ttelezi azt is, hogy a varil alak pen azon tulajdonsgai ltal kpesttessk a ltre, melyek varilnak s a ltflttelek hez alkalmazkodnak. Ha ezt fl nem ttelezi, akkor verseny nem ltezik, mind a kt alak megl s j faj nem kelet kezik. E z a ltevs magval hozza azt, hogy a varil alak tkletesen alkalmazkodjk az letflttelekhez s absolute meg tartsa flnyt a nem varil alak fltt. Mr most hol tallni oly varilst, mely absolute dntsn a versenyben, hogy amely alakon az illet vltozat fllp, az az alak ljen, s amely alakon e vltozat nem mutatkozik, az vgleg kivesszen, mikor a varils csak apr vltozatokban, hossz idkzkben lp tol s eo ipso tlag csak relativ elnyket biztosthat a vl toz alaknak? Azonban trgyamtl nem akarok eltrni; flveszem lte zst a ltrt val kzdelemnek, amint azt Darwin csoda hatalommal felruhzta; s csak azt nzem, hogy fogja bens alaki elv nlkl a szerves vilgot megalkotni. Sehogy sem; ennek bizonytsra ms rvek mellztvel csak a kvetkez szillogizmusra szortkozom. H a a szerves alakok kzt fnnll klnbsgeket, melyek a szerves vilg formagazdagsgt alkotjk, a ltrt val kzdelem lltotta a vilgba, akkor e klnbsgeknek hasznosaknak, st fntebbi megjegyzsem szerint dntknek kellene lennik a ltrt val kzdelemben; mr pedig pen ezen klnbztet s a szerves vilg sokflesgt megalkot jellegek risi szma nem hasz nos s mg kevsbb dnt a ltrt val kzdelemben : teht

88

PROHSZKA

OTTOKR

a ltrt val kzdelem ltal el nem llthatk. E szillogiz mus kifogstalan. Megrtsre hvjuk vissza emlkezetnkbe, hogy a termszet csotaszeri sokflesgt, alakjainak vltoza tossgt a varil alakokban lltlag a ltrt val kzdelem t e r e m t e t t e meg ; ez megragadja azt a vltozatot, mely a kz delemben hasznos, s elhanyagol mindent, ami nem hasznos. A szerves lny alkata csakis a hasznossgra van fektetve s a hasznossgbl kell kimagyarzni mindent. Lehet-e ezt? Csak nhny t n y t hozok fel. 1. Van sok, klnbz faji jelleg, melynek semmi funk cija, kvetkezleg semmi haszna nincs, csak alaktani (morfolgikus) tekintetben m r v a d : gy a tojshj alkata a struccnl, a k a z u r n l ; a csontvarratok ; a nvnyeknl a faji klnbsgek tmntelen szma. Mit hasznl, vjjon fr szelt vagy kerekded a nvny levelnek szle ! H a azonban egyik-msik faji klnbsget a hasznossgbl kimagyarzni silcerlne, ezzel mg nem fejtenk meg a tan jelleget. A faji jelleget nem alkotja egy egyetlen klnbztet jel, hanem sok fle eltrs sszege; alaktani, szvettani, bonctani, vegytani tekintetben minden species egsz erdeit mutatja fel az eltr seknek. Nincs a nvnyben szerv, nincs alkatelem, melyben egy faj nem t n e el tbb-kevsbb ms fajtl s mindez csupa oly tulajdonsg, mely a ltre nincs befolyssal. Mivel t e h t a faji jelleg alaktani tekintetben sokfle elt rsek sszege, azrt a hasznossgi elv ltal kimagyarzni nem lehet ; ha lehetne is kimagyarzni egyet-mst, de ez csak egy vonsa a faji jelleg bonyolult kpnek s el nem vlaszthat az egyik jellemvons a msiktl. Hogyan fejlessze, hogyan alkossa meg a ltrt val kzdelem a faji jelleg alkatrszeit, taln egyszerre vagy egymsutn teremtse el azokat? egy szerre nem teheti, mert akkor a varilsnak tbb, szerte szjjel hz irnyban kellene m k d n i e ; egymsutn sem fejlesztheti a jelleget kpez alkatrszeket; m e r t egymst flttelezik. Teht sehogy sem. A faji jelleg nem egy toldottfoldott frcm, hanem egysges termszet, gy csirjban, mint kifejlettsgben. A faji jelleg t e h t oly morfolgiai s fiziolgiai tny, mellyel a hasznossg elve nem boldogul. 2. V a n n a k faji jellegek, melyek csak teljes kifejlettsgk ben hasznlnak, elbb nem. Tegyk fel, hogy a szerves alak vltozkonysga ltbe h i v t a a most kifejtett faji jelleg kez dett, de a ltrt val kzdelem meg nem r a g a d h a t t a e vlto zatokat, m e r t csak a hasznossgot keresi. H a mgis lteznek

A CAUSA F O R M A L I S GYZELME

80

ily faji jellegek, pl. a blna halcsontja, a flszegsz halak szemei, az emlsk tejmirgyei, ezeket ms tnyeznek kellett ltbe hvnia Vannak faji jellegek, melyek nem absolute hasznosak, csak hypothetice, vagyis ha ms sajtsgai megvannak az alaknak, akkor igen hasznosak s megfordtva, ez utbbiak flttelezik az elbbieket. Teht klcsnsen felttelezik egy mst. Egyik sem elbbreval, mint a msik ; pldul : a krd zk fogazata s sajtsgos alkat gyomra, a rovarok szv nyelve s a virgok nektrtartja. Mihez fogott itt a ltrt val kzdelem, a fogazathoz vagy a gyomorhoz? klnkln nem hasznosak ; vagy mindketthz? m r pedig Dar win szerint a termszeti kivls (a ltrt val kzdelem) csak aprs, trkltt vltozsok fenntartsa s sszegyjtgetse llal haby (A fajok eredete. I. 122. 1.) Mi haszon lehet itt a gyomor vagy a fogazat vltozataiban, mg aprsak? Tallni sok ily klcsns, egymst flttelez jelleget, melynek keletkezs rl a termszeti kivls felvilgostst nem a d h a t . S mi risi feladat lp a hasznossg elve el, hogyha nem csak a faji jelleg m a g y a r z a t t s szinthetikus ton annak meg alkotst kveteljk, hanem ha azutn a fajtl a nemhez, a nemtl a csaldhoz, az osztlyhoz, a rendhez felfel haladunk s krjk a programmban meggrt kzs leszrmazs kimu t a t s t a variabilits s a termszeti kivls, vagyis a ltrt val kzdelem erejben? H a m r a species jellege nem egyfle klnbsg ltal alkottatik meg, hanem sokfle jellemvonsbl szvdik; mennyivel inkbb kell ezt mondanunk a rendszer felsbb osztlyairl, a nem, a csald jellegrl? Hogy fog itt boldo gulni a ltrt val kzdelem? A nem jellege nem klnbzik a faj jellegtl msban, mint abban, hogy az tbb, ez kevesebb, hogy az a mretek nagyobb arnyait tnteti fl, ez kisebbeket; hanem a nem jellege egszen ms, mint a faj jellege. Egy nem ben lehet tbb faj ; de egy faj nem lesz nemm azltal, hogy t b b alfajra oszlik. Nmelyik gy gondolja, hogy a fai azltal lesz nemm, hogy tbb alfaja tmad. Ez nem ll. A nem jellege egeszn ms irnyt kvet. S kvetkezleg a ltrt val kz delem nem brja nemm emelni a fajt, m e r t a faj s a nem jellege nem kpeznek egy sort, melyben a nem jellege feljebb fekszik, s albb van a faji jelleg ; a nem jellegt nem szabad csak a faji jelleg folytatsnak tekinteni, m i n t h a egyik a msikbl apr vltozatok sszegyjtse ltal keletkezhetnk. A szorgalmas k u t a t s pen napjainkban folyton fl-

90

PROHSZKA

OTTOKR

sznre hozza ezen mly, szerteszjjel gaz klnbsgeket a fajok, nemek, csaldok, rendek k z t : gyhogy lehetetlen elgondolnunk, mint lehessen a faji jellegeket a ltrt val kzdelem ltal magyarzni s a fajokbl a nemeket s vissza fl ismt a csaldokat, osztlyokat, rendeket flfoghatv tenni a kls okok ltal vezetett leszrmazs rvn. Darwin maga beltta, hogy sok esetben lehetetlen a hasznossgi elvvel az alakokat megfejteni: az tdik angol kiadsban pedig bevallja, hogy kelletnl tbbet a k a r t kima gyarzni a hasznossgi elvbl, hogy ezentl ezt a magyar zati mdot az alkalmazkodsi jellegekre szortja, a tbbit pedig megfejti a szervezet termszete. me itt vagyunk azon ponton, hol a termszettudom nyos vilgmagyarzat titni harca azon elv beismersvel vgzdik, melynek tagadsval m e g k e z d d t t ; kiindultak a kr egy pontjbl, melyet gylltek, melytl tvolodni akar tak, s nem vettk szre, hogy minl tovbb futnak, annl kzelebb j u t n a k oda vissza, s vgre ott kellett megllniuk, honnan kiindultak. Az alaki elv ms nv alatt bevonult a mo dern termszettudomnyba. Elismerik, hogy a szerves formk alakulsban ms, mly, bens tnyezk szerepelnek, s a ltrt val kzdelem csak kls, rostl, az elterjedst ren dez hatalom, mely a tkletes alakoknak, legyenek azok oroszlnok, gykok vagy gilisztk, kegyelmez, a tkletlent pedig minden rend- s rtegben puszttja. Az alaki elv j neve a klcsns vltozs (Korrelation des Wachstums): Ez elnevezssel azt szndkozom kifejezni, miszerint nvse s fejldse idejn, az egsz szervezet oly szoros sszefggsben ll egymssal, hogy amidn valamelyik rszben csekly vltozsok trtnnek s ezek aztn a term szeti kivls ltal sszegyjtetnek ; ezltal ms rszek is meg vltoztatnak. Ez igen nagyfontossg trgy . . . ( D a r w i n : A fajok eredete. I. 176.1.) Hogy m r t nagyfontossg e trgy, annak t b b oka v a n ; de a legfbb oka, mely minket kl nsen rdekel, az, m e r t bels trvnyszersget, szerves sszejggest jelez, mely a kls tnyezk befolysa all ki van vve. Mi lehet feltnbb, m i n t a macskknl a teljes fehr sznnek s a kk szemnek a sketsggel sszefggse, vagy az, hogy a srga-fekete s fehren foltozott szrek nnemek ; vagy pedig az, hogy a galamboknl a tollal fedett lb kls hvelykujjai kztt brhrtya v a n ; tovbb, hogy a tojs bl kikelt kicsinyeknek tbb vagy kevesebb pelyhessgtl fgg a ksbbi tollazat szne ; valamint a csupasz trk ebek-

A. CAUSA FORMALIS GYZELME

91

nl a szrzet s fogkpzds kzti sszefggs.* (I. m. I. 178.1.) Effle vltozsoknak semmi kzk a hasznossgi elmlethez. Hogy a virg bokrtja lnken van sznezve, azt mg csak elhiszem, ki lehet magyarzni a hasznossgi elvbl; m e r t az lnk szn alkalmas a rovarok csalogatsra, hogy ltogassk a v i r g o t ; a rovarok ltogatsa pedig hasznos a nvny meg termkenytsre. De nem magyarzza meg mindazt a csod latos sznezst, rnyalatot, svot, mely a virg rajzt kpezi legszebb, legolvadkonyabb tmenetekben. Ez m r az alak termszetbl folyik. Effle sszefggs szmtalan van, mi arra knyszert, hogy a szervezetek termszethez vagyis a szervezet bens fejldsi trvnyeihez forduljunk, s ott vagyunk az alaki elvnl. A bens fejldsi trvnyek elismerse manapsg nem valami elszigetelt tnemny. Ez elismerst kierszakolta a faji jellegek risi szma, melyeknek semmi hasznuk a ltrt val kzdelemben, s melyek mgis fajokat, gynevezett alak tani (morfolgikus) Jajokat alkotnak. Jeles termszettudsok, h a mg oly lelkes hvei is a leszrmazsi elmletnek, elismerik az alaktani fajok ltt s eo ipso a bens fejldsi trvnyeket. Ezek kzl Ngeli a szervezeteknek progresszv kifejldsre val hajlamrl beszl; Klliker pedig a szervezetek fejldsi tr vnyrl. A hasznossgi elv t e h t nem elg; kell a vak s buja varilsnak egy bels elvbl irnyt adni, s m i n t emltettem, Darwin is ksz a varilson kvl, mely bels, de nem irnyt ad elv, kvetkezleg nem is elv, ms alakt h a t a l m a t fl venni, melyet klcsns vltozsnak n e v e z ; azonban Klliker s z e r i n t : Indem sie dies tun, verlassen sie den Boden ihrer Hypothese und stellen sich auf die Seite derer, die ein E n t wicklungsgesetz annehmen und innere, in den Organismen selbst liegende Ursachen als Grnde ihrer Umgestaltung aufstellen. Mindentt fltnik szksge valami bels, alakt, pozi tv elvnek. Elttnk ez az alaki elv, mely az anyagot deter minlja s a szervezetek tpust tgabb vagy szkebb hat rok kzt vgzett kitrsek, ingadozsok megengedsvel meghatrozza. A kitrsek, ingadozsok h a t r a a varici kerett kpezi. Az alaki elv ugyanis kisebb-nagyobb tkly nl fogva a tpus hatrozottsga mellett bizonyos fok hat rozatlansgot is megenged. Hogy ez a hatrozatlansg mek kora ; vjjon nem akkora-e, hogy sok species csak vlfajnak fog bizonyulni, azt a halad t u d o m n y a jvtl vrja. Azonban brmily srgsen jelentkezzk is a bels, pozitv elvnek szksgessge, mindazonltal a termszettudsok sem-

92

P R O H S Z K A OTTOKR

mitl sem vakodnak annyira, mint hogy ezen bels, pozitv valamiben alaki elvre, vagy ami elttk mg rmsgesebb, teremtsi tervre ismerjenek. Szerintk ez nem volna termszet tudomnyos magyarzat, mint amely csak mechanikus oko k a t ismer De hol van az megrva, hogy a mechanikus okok elgsgesek a termszet magyarzathoz? Hiszen ez a ttel egy takaros petitio principii-nek beillik. A k u t a t s n a k nem szabad mrtket s h a t r t szabni a termszet el, hanem a termszetbl kell m i n d e n t elvennie. Mr most a termszet elemzse azt mondja, hogy a mechanikus okok elgtelenek, kvetkezleg el kell fogadni egy ms, valsgos, jllehet nem mechanikus elvet s okot. Jelenleg a termszettudomny mg nem rett arra, hogy megrtse s szvre vegye, amit az alaki elv elfogadsnak szksgrl lltunk. Mert jllehet beismerte mr, hogy a kls tnyezk, milyen a termszeti kivls, az ivari kivls, ltal ban mondva a ltrt val kzdelem, s a bels, de hatrozat lan s irnytalan tnyezk, milyen a vltozkonysg, rkls, alkalmazkods s ami mg ms ilyenfle volna, mondom, jllehet beismerte mr, hogy e tnyezk elgtelenek, s irnyt ad belso okokat kvetel: de azutn gy mesterkedik, hogy ezeknek az irnyt ad belso okoknak tiszta mechanizmus legyen a termszetk. Az alaki elv ltszlag ismt mer taga dsba vsz, de elbukik a mechanikus fejtegetsek zrzavar bl s tansgot tesz a mellett, hogy mer mechanizmussal, legyen az akr bels, akr kls, nem boldogul. Amit ez irnyban tettek, azt nem lehet mellznm; e k u t a t s vagy inkbb kombinls lesen mutatja, hogy a bels irnyt ad elv mechanikus nem lehet. A ksrletek, melyek a fejlodesi trvnys ez a mi alaki elvnk mechanikus m a g y a r z a t t fogtk m u n k b a , nem hoztak ltre mst, m i n t nhny mersz sejdtst s analgit. Igaz, hogy a kijelentst sokszor megtettk, m e r t nagyon is szksgesnek t a r t o t t k , hogy a fejldsi trvny csak mechanikus alapon fejthet meg. De a megfejts hinyzik. Ngeli az ltala elismert dkletesedsi hajlamot* a protoplazmba h e l y e z t e ; van a protoplazmnak egy rsze, mely magtl fejldik s melyben le v a n tve minden ksbb bellhat fejldsre val kpessg; ez a kpessg kls kedvez krlmnyek befolysa a l a t t flbred s klnfle kombincikban elteremti az alakot. Nevezhet jk ezt idioplazma-elmletnek vagy akrminek, nincs benne ms, mint hogy ismtli a t n y t : A szervezetekben v a n kpes sg a tovbbfejldsre. Ott vagyunk, ahol voltunk, elismer-

A CAUSA FORMALIS GYZELME

93

snl azon valsgnak, hogy a szervezet lnyege valami bels elv ltal van flttelezve, melynl fogva ez a szervezet csrj ban ugyanaz, ami majd lesz ksbb, teljes kifejlettsgben. Nagyobb slyt fektetek nem tekintlye, de veszlyessge miatt Haeckel therijra, ki flbemsz, s a szervezetek fej ldst egsz csaldfjt rzkeltet eszmket penget plasztidul-therijban a fejldsi trvny mechanikus ma gyarzatrl. Nhny igen mersz sejdtsre s analgira r a g a d t a t t a el magt. L s s u k ! A szervezetek mechanikus m a g y a r z a t t a szneny (carbonium) termszetben keresi. Az let nyitja a szneny vegytana. Azrt a szerves v e g y t a n t sokan a szneny vegytannak hvjk. Nincs kifogsunk ez elnevezs ellen, m e r t csak irnyzatban srthetne, direkt jelentsben nem srt. Nevezhetjk szneny-vegytannak a szerves vegytant, mert a szerves testek s vegyletek kp leteiben a szneny s a n n a k kombincii ms elemekkel kpe z i az alapot, s elmondhatjuk, hogy a szerves vegytanra a szneny nyomja r mintegy sajt jellegt. A szerves vilg a v e g y t a n n a k 67, vagy ha tetszik, tbb elemei kzl kivltkpen a sznenyen pl fel, amire ez elemet proteusi vltozkony sga, a vegyletekbe alkalmas beilleszthetsge, m s elemek nek ltala val kivltsi knnysge kpesti. Ez annyira igaz, hogy az egsz szerves vilg a sznenyre mint alapelemre fektetett teremtsnek tnik fl. A sznenynek ez uralkod szerepe a szerves vegytanban arra indtja a termszettudsokat, hogy az l testeket csak sznenyvegyleteknek, a protoplazma mozgsait a szneny tulajdonsgnak nzzk, szval az let tnemnyeinek megfej tst a szneny termszetnek feldertstl vrjk. Az tet e szerint a szneny vegyleteinek poly termszetes sajtsga, aminthogy ms vegyleteknek is megvannak a maguk sajt sgaik Az l alakok sokflesge magyarzatt leli a szneny kombinciinak jellemz sokasgban, pgy az l alakok fejldsben nyilvnul valami nevezzk azt akr tkletesedsi hajlamnak, akr kifejldesi trvenynek, vagy plne alaki elvnek szerintk nem lesz ms, mint a szneny vegyleteinek sajtos trvnyei. Tagadhatatlan, hogy els tekintetre megkap gondolat 1 Szem eltt tartva az atomizmus t a n t az elemek egyenrtk rl, tudjuk, hogy egy alapkpletbl mintegy stpusbl behelyettests ltal egymsutn sokfle vltozatos alakokat rtsd, vegyleteket nyernk. Az egyenrtk, de kln bz termszet elemek vagy vegyletek behelyettestse

94

P R O H S Z K A OTTOKR

ltal, egyik savbl elll a msik, s mindig fljebb s fljebb emelhet a vegyletbe belp alakok szma, ezltal a test termszete folyton vltozik s egsz skljt alkothatjuk meg a mindig komplikltabb s egyms n y o m b a n fllp testeknek. Van ebben valami, ami tervhez, trvnyhez hasonlt. Pldval vilgosabb teszem fejtegetsemet. A szneny (C) ngyrtk. Lekt t e h t ngy egyrtk atomot vagy atomcsoportozatot. Valamennyi egyrtk atomot lehet ms egyrtk atommal vagy atomcsoportozattal helyettesteni. H , O H , C H , C 0 H sorban helyettesthetk egymssal mint csupa egyrtk atomcsoportok ; egy csoportot kivlthatja a msik, C H helybe lphet C 0 H vagy ms egyenrtk. Ily helyettestsek ltal a test ms testt vltozik s ssze ttele folyton-folyvst komplikltabb lehet. Msrszt azon ban meg kell jegyezni, hogy a behelyettestsek nem korlt talan szmak s igy nem lehet mindenbl minden, h a n e m t g a b b , szkebb krben ki van m r jellve a lehetsges alakok szma. A testnek ms testt val vltozsa behelyettests ltal szemllhet lesz e pldban : egy atom hydrogn helyet testhet methyl ltal, melynek kplete C H . De a methyl megint magban foglal hydrognt, melynek egy atomjt ismt methyllel vlthatjuk ki. Ily helyettestsek ltal a hangyasav ecetsavv, az ecetsav p r o p i o n s a w , ez megint vaj savv vltozik t. Az egyszer vegyletnek helyettests ltal kompliklt kombinciv fejlesztse s msrszt ugyancsak ez ton egyik alaknak ms alakk val vltoztatsa, me, mondjk, ez kpe annak, mint fejldik ki az anyasejtbl az embri, mint fejldik ms-ms elemek behelyettestse, a kombincik ms-ms irnytsa ltal klnbz alakokk. A szervezetek fejldsi trvnye t e h t a szneny vegyleteinek behelyettestsi trvnye. Az si szervezetek risi variabilitsa magyarztatik a szneny-vegyletek proteusi, vltoz, ingatag, llhatatlan termszetbl; ez a variabilits tmntelen alakot t e r e m t e t t , b e t h a t a t l a n sorait alkotta a szneny-vegyletek tiszta for minak, s mg nagyobb szmt a klnflekp befolysolt s p azrt rendetlen alakulsoknak. K t gondolat nyer e flfogsban a l a k o t ; az egyik hala dst jelez, a msik h a n y a t l s t ; az eredmny t e h t az, hogy e flfogs clhoz nem vezet, mert az egyik gondolat lednti azt, amit a msik pt. H a l a d s t jelez azon belts, mely ell a termszettudo mny sehogy sem zrkzhatik mr el, hogy a szervezeteket
3 2 a 5 2 2 3

A. CAUSA FORMALIS GYZELME

95

vilgos, bens, irnyt, meghatroz elv nlkl magyarzni lehetetlen. Sem a variabilits, sem az trkls nem nyjtjk azon elemeket, melyek a szervezetek jellemvonsait kpezik. Jl van, t e h t keli alak. Ez pedig nagy halads. A formt a termszettudomny ms nvvel fogja nevezni, de most a nv tl eltekintnk, azt pedig nem lehet elvitatni, hogy a forma, az alak poly tnyez, mint az anyag, st hogy a szerves vilg inkbb alak mini anyag. Az alak a fensbb egysg, esetleg az let elve, az anyagba nti azt, hogy lehessen rla vaiamit m o n d a n i ; az alak ri het, az anyag nem ; mi mindig az alak rl beszlnk, az anyagrl semmit sem t u d u n k . Azrt az anyag hangoztatsa az alak rovsra rthetetlensgbe val gravitls, visszaess a t u d a t l a n s g b a ; mer lehetetlensg, logikai kptelensg, ellentmonds. Az alakinak elismerse reht ml tn haladsnak mondhat, s e haladst a termszettudomnyos vilgmagyarzatban is jeleztk ; jn azonban nyomban r a visszaess, mely ismt egy lehetetlensgben tetzik s abban ll, hogy szerintk ez az alaki etem az anyagnak funkcija, amennyiben a szervezetek alakjai, azok fejldse csakis a szneny vegytannak kpletei; e vegytanban pedig nincs ms er, mint a taszts s a vonzs. Ezltal az alaki ismt alrendeltetik az anyaginak, ami flr az alakinak tagads val, de egyszersmind minden magyarzatrl val lemondssal. lltsomat rviden bebizonytom. Az alaki elem nem lehet funkcija az a n y a g n a k ; mert az anyag a hatrozatlan, az alak a meghatroz, s pen az kerestetik, honnan jn az anyagba a rend, az egysg, az alak, msszval a meghatro zottsg. lltani azt, hogy az alak az anyag funkcija, nem mond egyebet, mint lltani, hogy az anyag magban brja a rend, az egysg, okt, ha ugyan nem akarja inkbb mon dani azt, hogy az alak az atomnak tulajdonsga, ami szintn semmit sem jelent. De h t brja-e az anyag magban a rend, az egysg okt? Hisz az legvilgosabban pen a behelyettes ts s kivlts fogalmain m u t a t h a t ki. Nemde a szerves tes t e k termszete, minsge a behelyettests sorjtl, rendjtl s a behelyettestett elemek minsgtl fgg ; mr most meg van-e hatrozva a behelyettestsi trvny ltal az elemek minsge, s behelyettestsk sorja, rendje? p e n n e m ; a behelyettestsi trvny csak annyit kvn, hogy a kombin cik a vegytani egyenrtksg szerint trtnjenek, de nem hatrozza meg, hogy az egyenl rtkkel br elemek s elemcsoportozatok kzl melyik mikor lpjen a vegyletbe. Pedig ettl a melyik<tl> s mikom-tl fgg a tpus termszete.

06

PROHSZKA. OTTOKR

A behelyettestsi trvnynek semmi beszlsa az ellen, vjjon II, OH, C H C 0 H helyettesttetik-e b e ; brmelyik lp a carbonium egy rtke helybe, a beheiyettestsi tr vny mindig srtetlen marad, jllehet az alakok kzt <c s fld a klnbsg. Pedig mennyi a kombinci, mennyi a k nbz rend s irny pen a szerves alakok egymsra hal mozott s pen azrt nagyon llhatatlan egyenslya atomtme geiben, abban a folytonos egyeslsben s bomlsban, bel psben s kivlsban Ezen ezer s milli vltozatos folyamat nak rendez, irnyt elvre van szksge, mely nem nyjt fizikai ert, hanem cgk meghataroz/ a folyamatok menett, sorrendjt; ezt nevezzk alaki elviek Tbben krdeztk mr, mit csinl az alaki eiv, hogyha nem ad semmi ert, miben ll az a neki tulajdontott deter minci, mely ltal az anyag fltt uralkodik? E krdsek mutatjk, hogy valban az emberek ltalban hinni kezdik, hogy nincs a termszetnek ms hatelve, mint az, mely "'ks vagy nyom. Pedig az alak sz elgg szemllteti, hogy mi fle hats tulajdonttatik a causa formlisnak, s hogy azt a determincit mikp kell magunknak gondolnunk fizikai s vegytani er nlkl. A kls alakja a trgyaknak, pldul a cserp, nem nyjt j ert az agyagnak, de meghatrozza az egymsra kvetkezst, s kifejezst ad az egysgnek, mely egysgben az agyag tulajdonsgai s eri egy clra irnytvk s azltal hasznlhatkk lesznek. Ugyangy kell gondolnunk a bels alakot, mely a szervezet termszett meghatrozza a fizikai s kemikai tnyezk eggmsra kvetkezsnek, ezltal s.v lte tsnek, ezltal egy kzs cl al val tartozsnak meghatrozsa ltal E flfogsban a causa formlis adja a lnyeget, az egy sget, a clt, az rthetsget, mindezt minden j fizikai vagy kmiai er kzbekeverse nlkl. Ezek elrebocsts val igen tanulsgos lesz, ha az olvask tletre bzom Lng nak, a hres materialistnak szavait, melyek a szvenben, szem ell tvesztve a causa formalis eredeti jelentst, taln imponlhatnnak is; Lange gy r: Wo sich daher auch immer in der Zuhlfenahme eines Schpfungsplanes und hnlicher Begriffe (rtsd az alaki elvet) der Gedanke verbirgt, es knnte aus einer solchen Quelle mitten in den geregelten Lauf der Naturkrfte hinein ein fremdartiger Faktor fliessen, da befin det man sich nicht mehr auf dem Boden der Naturforschung, sondern einer unklaren Vermengung naturwissenschaftlicher und metaphvsischer, oder vielmehr in der Regel theologischer Anschauungen. Jeder Eingriff einer mystischen Kraft (\), wel8) 2 f

A CAUSA FORMALIS GYZELME

97

eher eine Anzahl von Moleklen aus der Bahn wegnimnu, in welcher sie sich nach den allgemeinen Gesetzen bewegen, um sie gleichsam nach einer Pinnzeichnung in Reih und Glied zu s t e l e n jeder derartige Eingriff wrde nach naturwissen schaftlicher Betrachtung eine Arbeit leisten, h sich nach Aequivalenten messen lsst, whrend sie doch die Aequivalentreihe durchbricht, wie ein in eine richtige Gleichung hinein geschneiter Schreibfehler, der das ganze Resultat verdirbt. (Geschichte des Materialismus. Zweites Buch. E r s t e Hlfte 273. old.) Mg a causa formlisnak ily flfogst uralja a termszet magyarzat, addig haszontalan sziziusl munkt vgez ; a vgn nincs messzebb, mint volt az elejn. A vilgmagyarzat e bnt gondolata mindentt el bukik, ott is, ahol nem keresnk, s megrzik az alrendelt kr dsek irnyzatossgn. Lvn az alak vltozatossga az egyik problma, melyet megfejteni nem tudnak, hogy ne kelljen megfejteni, tagadjk addig, mg l e h e t ; kifejlett kutya s l kzt nem tagadhatjk az alaki klnbsget, tagadjk legalbb a k u t y a s a l embrii kzt. Szerintk az llatok embrii mind egyenlk s nemcsak hasonlk ; fejldskben fokozatokban emelkednek faji tpusukig ; e fokozatokon nemcsak hasonlk, hanem egyenlk ms alsbbrend llatok embriival; gy hogy az emberi embri bizonyos idben valsgos hal ms kor kutya s borj-embrio, mg vgre flemelkedik az em beri tpusig. E z t a trvenytt az ontogenezis (az egyed kelet kezse) s a filogenezis (a faj keletkezse) megegyezsnek mondjk. Min rdeke van a termszettudomnynak e trvny fellltsban? Ugyanaz, ami mindentt, t. i. az alaki elv tagadsa. A filogenezisben a faj nem az alaki elv termke, hanem a varici s a ltrt val kzdelem ltal h a t r o z t a t o t t m e g ; nem valami lnyeges a faji jelleg, hanem esetkes, mert nem bels, hanem kls tnyezk hatsa alatt jtt ltre. Az ontogenezis ismtli a rg megllapodott menetet, szintn nem az alaki elv befolysa alatt, mert ez az elv a filogenezisben sem mkdik. Teht az alaki elv mindentt kiszorul. Mindezen ksrletek, mivel nem igazak, maguk utn von jk az ellentmondst, Az alaki elvet ugyanott talljuk fl, ahol eltagadjk ltt. Kitnik ez azon egyszer krdsbl, mirt futja be a fejlds mindig ugyanazt az u t a t ? Nem tall juk ms okt, mint azt, hogy e2en fejldsi menetet az alak termszete megkvnja. Kls tnyez itt szba sem j h e t ; bizonyra nem folyhat be a ltrt val kzdelem, mert e fejProhszka: Az elme
tjain.

)8

PROHSZKA OTTOKR

odsi menetnek semmi haszna az l alakra nzve; as rkls elve pedig oly lyukas s hatrozatlan elv, hogy azz) ily lland, maradand fokozatot megmagyarzni nem lehet. Semmi sem szabadt fl minket azon srget szksgtl, hogy a mg oly hasonl embrik kzt valsgos, bens klnbsget vegynk fel, vagyis hogy bens okokkal magyarzzuk a fejl dst. Az ellenkez llts nem tmaszkodik msra, mint a lt szatbl a valsgra val kvetkeztets helytelensgre. Lt szik, hogy az embrik egyenlk, t e h t egyenlk. De tudjuk-e, hogy valban egyenlk? Erre nincs egyetlen ok sem. Hogy nem egyenlk, arra sok ok van : pl. ms s ms alakok fejldnek ki a hasonl embrikbl, t e h t az embrik nem egyenlk. Ismeretes, hogy ez rv gyengtsre mindent mozgstottak, de mily sikerrel? Mondtk, hogy a kezdetben egyenl embrik bl azrt llnak el ksbb klnbz llatok, mert ms-ms anyamhben klnbz nedvekkel tpllkoznak. Nehz volna ez nknyes lltst megcfolni directe, ha a termszet tnyei ben nem volna megrva tlete. Azonban a madarak tojsai az ellenkezt bizonytjk. K t klnbz faj madr tojsai egszen egyenlknek ltszanak, nem venni szre kztk semmi klnbsget, s mgis ms s ms madr bvik ki bel lk. A klnbsg nem jhet kvlrl, mert a tojs mr az anyamhben z r t : benn van t e h t a tojsbanA faj s a vlfaj minden klnbzsge csak gy megvan az embriban, mint a kifejlett egyedben ; hogy az anyag mennyisge, melyben ez a klnbsg rejlik, parnyi kevs, az a klnbsg lnyeges voltn nem v l t o z t a t ; hogy alaktani tekintetben az embrik egyformk, s sszettkben nem fdzni fel vegytani vagy fizikai eltrseket, az mind csak a ltszat s tkletlen behatolsi szereink kvetkezmnye. Ezekkel szemben pedig dnt a tny, hogy az egyenlknek ltsz embrik ms-ms llatokk fejldnek, teht m r csr jukban is klnbznek embrionlis alakjaik; a klnbz sg oka az alaki elv, mely a fejlds eltrseit maga utn vonja. Az embrik klnbzsgnek beismersre jutnak azok is, kiknek klnben igen szvkn fekszik lnyegi egyenl sgk. A fejlds eltr tjai, melyeken az egyenlknek ltsz kutya- s ember-embrik <jrnak>, kvetelik, hogy a fejlds okaiul benso okokat vegyenek fel. Haeckel is gy r : Die Unterschiede, welche zwischen den Eiern der verschiedenen Sugetiere und Menschen wirklich vorhanden sind, bestehen nicht in der Formbildung, sondern in der chemischen Mi schung, in der molekularen Zusammensetzung der eiweissarti-

"A CAUSA FORMALIS GYZELME

99

gen Kohlenstoffverbindung, aus welcher das Ei wesentlich besteht. (Natrl. Schpfungsgeschichte, 4. Auflage. 264 1.) A bens okok, melyekrl elbb nem akartak hallani, kierszakoljk, hogy a t u d o m n y szmoljon velk. Nagyon is vatos azonban, hogy a bens okok alatt ne rtsen mst, mint vegytani klnbsgeket, az atomok s a tmecsek csoportos tst, a protoplazma sszettelt, szval a lnyegi klnb sgeket vegytaniakk degradlja. Megvan a belso ok. De az egsz csak szkkal ztt jtk s szemfnyveszts. Minden vegytani alakuls s folyamat, minden egymsutntrtns, minden behelyettests s kivls csak mechanikus ok, s nincs magban m e g h a t r o z v a ; mindezen folyamatnak s fejlds nek meghatroz oka a vegytani s anyagi trtns mgtt fekszik, ahonnan a rend, a mrtk, az arny, a szm ki indul, ezt pedig alaki elvnek mondjuk. Eddig szlottam a materialista termszetmagyarzat ftnyezirl, melyek azon nagy feladattal vannak megbzva, hogy kls erk ltal, bens fejldsi trvny nlkl, fejtsk meg a vilgot. Nem volt nehz mindentt r m u t a t n i , hogy van egy oksgi viszony az alak s annak tulajdonsgai, vala mint letviszonyai kzt, mit nem magyarzhat ki a ltrt val kzdelem; hogy van egy bens, a kls hatktl fggetlen valami, nevezzk azt akr trvenynek, akr hajlamnak, akr alaki elvnek, melynek nyoma mindentt feltnik, s mely nlkl az egsz organizmus s annak lete megfejthetet len szfinx. A tudomny vgs szorultsgban szintn hivat kozik bels okokra, de e bels okokban csak vegytani erkre ismer. Clt nem r ; a kvetkezetlensg, a hinyossg, az ok s az okozat kzt lev sszekttets elgtelensge csak oly nagy, mint volt elbb. A mechanikus okok ugyanez elgtelensgt vesszk szre a materialista vilgmagyarzat msodrend okainl, melyek kzt kivl helyet foglal el a mimikri, vagyis az utnzs. A mimikri mechanikus ok ltal akarja megfejteni azon fel t n hasonlsgot, melynl fogva fleg a rovarok s a lepkk kzt sok faj annyira hasonl a fld sznhez, a fk krghez, leveleihez, st gaihoz is, vagy pedig egyes ertlen s rtal m a t l a n faj annyira hasonl a mrges fajhoz, hogy a leglesebb szem is csaldik s nem klnbztet kztk. E hasonlsg mindenesetre termszeti tny, melynek magyarzatt keres sk. A ltrt val kzdelemben tagadhatatlanul nagy szere pet jtszik ez a hasonlsg, m e r t vdelmet ad, ezer meg ezer veszlyben megv, amikor a kedvez sznekkel nem br
7*

100

PROHSZKA OTTOKR

egyedek sorban elbuknnak. A hasonlsg teht tny, hogy ez a hasonlsg oltalmat ad, az is tny ; de hogy mikp fejldtt ki ez a nagymrv hasonlsg, ez problma I Vjjon a varici vletlenl p ezt a sznt hozta el, melyet azutn a ltrt val kzdelem mint az alakra nzve hasznos jelleget megragadott s tovbb fejlesztett, vagy pedig ms kpen llt el a kedvez sznezet, ez mr nem tny, hanem theria a problma megoldsra. Az elbbi md a mechanikus termszetmagyarzat therija, mely szerint a kedvez szne zet lass hasonuls ltal jtt ltre, mely hasonulst semmi bels fejldsi trvnyi), hanem csak a vletlen varici s a hasznos sggal szmt ltrt val kzdelem vezet. A magyarzat mer ben kls tnyez ltal vtetik foganatba, mely szerint a krlmnyek olyanok, hogy a kedvezen sznezett llat meg marad s utdaira is tszrmaztatja a kedvez jelleget magt, valamint ezen jelleg tovafejlesztst vezet hajlamot, a kedveztlenl sznezett pedig elvsz. A kedvez szn eredetre vonatkozlag nem ad ms felvilgostst, min'; azt, hogy a varils ezt a sznt is elteremtette. Megvan t e h t a kezdet s megvan a tovafejlesztsi elv is, bellrl mkd alaki elvrl, a sznezetnek a szerves alak tervvel val sszefggsrl sz sincs. Azonban megoldja-e a krdst az ilyen magyarzat? a modern termszetblcselet mg e msodrend jellegekkel sem boldogul. A magyarzat egy ismeretlennel kezddik, mely rl felvilgostst nem kapunk. Mondom, hogy ismeretlennel kezddik a magyarzat, mert nem ad semminem feleletet azon krdsre, honnan a kedvez szn fellpse? Azt kell mon dani, hogy miutn a varici mint elv ltalnos vltozkony sgot, t e h t hatrozatlansgot, t e h t formaliter semmit mond, nem lehet tle vrni, hogy okt adja egy t n e m n y n e k ; hogyha pedig a fllp sznnek okul fizikai vagy kmiai erket hoznak fel, akkor ez erk, s ezeknek a lnyeggel val szoros egysge, t e h t az alaki elvtl val fggse fogjk magyarzni a kedvez szn fllpst. Ez a magyarzat pedig m r nem a varici <elvbl>, hanem egszen m s elvbl folyik. Azrt mondjuk mi mindig, hogy a varicival magya rzni valamit annyit tesz, mint kijelenteni rla, hogy vlet lenl trtnt. H a pedig azt mondjk, hogy a vletlen csak renk nzve vletlen, m e r t a trgyi rendben hatrozott fizi kai, kmiai vagy fiziolgiai oka van ; arra azt feleljk, hogy az ilyen fizikai, kmiai vagy fiziolgiai oknak ismt van oka vagy kzvetlenl, vagy kzvetve a tpus lnyegben, amely

A CAUSA FORMALIS GYZELME

101

lnyeg, m i u t n magban vve tbb-kevsbb megbatro zott valami, meghatrozott irnyokba is fogja terelni a vl tozatokat. Helyesen ; csakhogy az ilyen vltozs s vltoz konysg irnyt kisebb-nagyobb megszortssal a tpus lnyege, a szervezet termszete hatrozza meg, mi semmikp sem azo nosthat a modern vilgmagyarzat hatrozatlan hajlam val s kpessgvel a varilsra. Igaz marad t e h t elbbi ll tsom, hogy a varicival magyarzni valamit annyit tesz, m i n t kijelenteni rla, hogy vletlenl trtnt. Szoks e logi ktlan llts leplezsre flhozni azt, hogy milli s milli vltozat kzl ez is csak gy llt egyszer valamikor el, mint a tbbi, s hogy p azrt nem ignyelhetnk szmra nagyobb okadatolst, mint a tbbire. Azonban ez helytelen s fls szbeszd ; m e r t a vletlen esetlegessge semmivel sem hozatik a flfogshoz kzelebb azltal, hogy lltjuk, van mg sok ms milli pilyen okadatolatlan vltozat. De a problma megfejtse nemcsak egy, de tbb ismeret lent is t n t e t fl, melyekben mg vilgosabban lp fl az alaki elv hinya. Ugyanis alaki elv nlkl sehogy sem kpzdhetik az a szembeszk hasonlsg, mg azon esetben sem, ha meg engedjk, hogy a kedvez szn kezdetleges, durva llapotban a varici ltal valamikp flsznre kerlt. A szembeszk hasordsg nem kpzdhetett sem rgtni fllpsben egyszeire. "-em folytonos, lass hasonuls tjn : t e h t sehogy sem kpzdtt. Nem kpzdhetett rgtni fllpsben, mert s roimkri t r g y t kpz sznezetek, rnyalatok, vonsok s rajzok oly vltozatosak s bonyolultak, hogy vletlenl s rgtn ilyesmi el nem llhat, bels cl s tervszersg, ms, szval alaki elv nlkl. Vletlenl s esetleg ez apr vonalkk s alakocskk, e sznvltozatok sohasem llhat n n a k gy ssze, hogy a mimikri csaldsig hasonl kpeit adjk. Ehhez annyi vletlen kell s annyi esetlegessg, hogy a valsznsg trtjnek nevezje vget nem rne, oly hosszra nylnk. poly kevss llhat el a szembeszk hasonlsg lass folyonos hasonuls l t a l ; m e r t a lass varils csak kis vl t o z a t o k a t hozhat el, a kis vltozatok pedig nem hasznosak, s kvetkezleg nem kpezhetik t r g y t a termszeti kivls nak, ms szval a ltrt val kzdelemnek. A kis vltozatok nem hasznosak, m e r t a rajz csak egszben csal, apr kis kez demnyezsek az ldzt el nem terelhetik. Ezltal mr gy kerben kivesz a mimikri lass varils ltal val magya rzata ; mivel a lass vltozs nem hasznos, nem kpezheti

-J02

PROHSZKA OTTOKR

trgyt a termszeti kivlsnak. Nem is emltem az idt, mely e kp ltrejttre szksges v o l n a ; hiszen miattunk a tudomny flvehet brmily hossz idszakokat, csak maga meg ne bnja. Megbnhatja pedig mindjrt itt e krdsben i s ; mert ha egyrszt szvesen hzn ki akr milli vre az idszakot, mely alatt a mimikri zavartalanul s knyelme sen mkdhetik ; de msrszt tekintetbe kell vennie, hogy az idn kvl ms is kell a rajz ltrejtthez : hogy ugyan azon idszkban a klimatikus viszonyok, a nvnyzet, az ldzk s az utnzott alakok is tlag llandak maradjanak s ne kezdjk meg szintn az ltalnos varicit. S lehetnek-e ez idszakok oly tlsgosan hosszak, mikor a varils a szerves termszet alaptnemnyt kpezi? Tagadhatatlan, hogy e nehzsgekkel szemben csak egy kibvja van az alaki elvet nem ismer termszetmagyar zatnak ; flteszi, hogy a most hasonl alakok kzt mindig volt bizonyos kezdetleges hasonlsg, hogy az llat takar jn, legalbb nagyjbl mr ltezett a rajz, melybl azutn ellltak a finomabb vonsok s rnyalatok. Tovbb a varils s a ltrt val kzdelem sarkai kzt forg termszetmagyarzat nem mehet. De e vgs megerltetsben annl gyzelmesebben emeli fl az alaki elv ignyeit. Ugyanis a fltevsre nzve elszr azt mondjuk, gratis asseritur, gratis negatur ; mert azt sok esetben nem tudjk, hogy megvolt-e mr az a rajz legalbb nagyjban. Msodszor azt m o n d j u k : simpliciter nego. Hatrozottan tudjuk ugyanis, hogy a mimikri oly fajoknl jelentkezik legfeltnbben, melyek egszen eltnek a hozzjuk kzelll fajoktl s nagyon tvoles fajokat utnoznak. Darwin is emlt ily mimikri esteket ; ezeknl nem volt semminem, mg durva hasonl sg sem. Ahol pedig megvan a durva hasonlsg, mint pl dul nmely hernyk s a fld vagy fakreg szinei kzt, ezek nl oly arnyos hullmvonsok s pettyek tallhatk, miket a mimikri sehogy sem fejthet meg. Azonban ezek trgyi nehzsgek; a fsly az alaki elv bizonytsban az oksgi nehzsgeken fekszik. Az els ezek kzt, hogy az utnzs kezdett vletlenl elll hasonl sgokba fekteti. A hasonlsg kezdete t e h t egszen okadatolatlan s ismeretlen, mely sem a kls tnyezkben, sem az ltalnos, bels varilsi kpessgben elgsges okkal nem br. Azon krdsre, hogy honnan a kedvez hasonlsg, azt feleli, hogy elllt, vagyis a tny magyarzatul flhozza magt a Lnyt. A msodik nehzsg, hogy megengedve a hasonlsg

A CAUSA FORMALIS GYZELME

103

kezdett, mikp fejldtt ki a sokszor sokflekpen bonyu lult hasonlsg gy a sznben s a rajzban, mint az alakban? erre azt felelik, hogy a mintakphez hasonl llatsorok kzt tallkozott egyik-msik, mely gy alkalmazkodott a sokfle hasonulsi folyamat kzt az eredeti minthoz, hogy azon arnyban, melyben ez, vltozott maga is, s gy ha milli egyed el is veszett, tallkozott legalbb nhny, melynl az alkalmazkodsi kpessg a vltoz m i n t t gy-ahogy kvet hette. Miltal magyarzza t e h t a fejld hasonulst? azltal, hogy lltja s folyton ismtli, hogy bizonyos sorok oly ked vezen alkalmazkodtak, hogy a sokoldal vltozsnak is megmaradhattak nyomai. Ismt csak a tnyt ismtli' Ellenben ha az alaki elvet behozzuk, megtalljuk okl nemcsak a hasonlsgnak, hanem, amit bizonyos hatrok kzt mi is megengednk, a hasonulsnak. Szerintnk is van hasonulsi folyamat az alakok kzt. Van ugyanis a szervezet nek a trzsalakokban bizonyos kereten bell hajlkonysga, kpessge az alkalmazkodsra s a vltozsra. Ez a hajlkony sg, ez az alkalmazkods s vltozs azonban nem Darwin hatrozatlan variabilitsa, hanem a szervezet hatrozza meg, termszetnek, bels alaki elvnek megfelelleg az irnyokat, melyekben az alak elre mozoghat ; ez irnyok mr a tpus tervezetben meg vannak hatrozva, a ltrt val kzdelem, a klvilg legfljebb megindthatja a csirban m r meghat rozott fejldst. E k k p a mimikri is az alaki elvre tereli a bvr figyel mt, s knyszert, hogy fokt az utnzsnak bels fejldsi trvnyekben keressk. A kls tnyezk lehetnek msodrend szerepl okok, melyeknek gy is trt nyitunk, aminthogy a fokozatos hasonulst is elfogadjuk rszben, csak bels alaki elvet tmasztunk alja. Klnben a mimikri csak speciiis esett kpezi a hat rozatlan variabilits- s alkalmazkodsbl mint elvekbl kiindul termszetmagyarzatnak. K i m u t a t t a m mr, hogy m i n t elveknek semmi jelentsk sincs, s ha mint tnyeket szemlljk, akkor mgttk ll az alak termszeta meghat roz s magt a variabilitst s alkalmazkodst intz alaki elv, a causa formlis. Teht a bels, pozitv tnyezkben szenved h i n y t a modern termszettudomny, mg pedig p t o l h a t a t l a n t ; m e r t elveti az els, bels, a termszetet jellemz s meghatroz o k o t ; ha ez megvan, akkor a tbbi tnyezre nzve csak annyi b a n lesz vlemnyeltrs, amennyiben tbbet vagy keveseb-

104

PROHSZKA OTTOKR

j e t tulajdontunk nekik. Ezekutn a ltrt val kzdelem, melyet hasznossgi vagy alkalmazkodsi elvnek nevez hetnk, mert mindez a nv egyet jelent, elttnk is hatalmas tnyez marad, mely az alakok fejldst srgeti s nmileg igazgatja, az let elosztst a fldn szablyozza! tbb tekintetben a szervezetek kzt az egyenslyt fnntartja, de amennyiben az alkalmazkodsi kpessget minden fejlds magyarzatul szerepeltelik, annyiban csak a fejlds tnyt ismtlik s valsgos petitio principii esik meg rajtuk.

4z rzkek realizmusa.
(1889)
1

A Blcseleti Folyirat I. vfolyamnak 3-ik fzetben a 281. iapon flvetettem a krdst: ltezik-e kvlnk a fny s a szn gy, amint mi azokrl kpzetet alkotunk magunknak rzklsnk nyomn, vagy pedig csak a fnynek s a sznek nek megtelel tiullmzatos lebrezgst, s a lebrezgst meg indt trgyi okot tallhatjuk-e fl a valsgban ; pgy kr ds az, vjjon ltezik-e kvlnk a hang gy, amint azt rz kelsnk kpzete ntudatunk el lltja vagy pedig csak az a leveg-hullmzs, mely haszervnkre azon benyomst teszi, melyet mi hangnak hvunk. E krdsre azt felelem : kvl hang, szn s fny nem ltezik, hanem csak lebrezgs s lghullmzs, mely az illet, szneseknek s hangzknak m o n d o t t testekbl indul k i ; e testekben teht megvan relis oka a lebrezgseknek s a lghullmzsnak. De ha a trgyak nem sznesek s nem hangzanak, beszl hetek-e a sznekrl s a hangokrl mint trgyi tulajdonsgok rl ; hiszen szerintem a szn s hang nincs a trgyban, kvet kezleg nem kpezi a trgy tulajdonsgt? Hogy naondhatom n a t r g y a t valban vrsnek, hidegnek, desnek, ha az, amit e szavak jelentenek, nincs meg a t r g y b a n ? Felelet: m o n d h a t t k - e Kopernikus eltt mly meggyzdssel s mond hatjuk-e mg mi is a kzbeszdb n, hogy a nap torog s a fld ll? mondhatjk-e a vrs sznvakok arra, amit m; vrsnek ltunk, hogy az zld? mondhatik-e, hogy a vrhenyvrs szn, mely t. i. msoknak az, valban fekete? mondhatja-e a beteg, hogy ez az des alma neki keser? bizonyos, hogy a sznvakok helyesen beszlnek, hogy a beteg i.cazat mond, s hogy a Kopernikus eltti, de mg az utni vilg sem tved, mikor azt lltja : ltom, hogy a nap a fld krl forog. Hiszen ezek a iegegyszerbb tnyek, melyekrl az ntudat iegkzvetetlenebbltanskodik; i t t a tvedsnek nincs sehol betja; itt nincs okoskods, nincs kvetkeztets, hanem igen is van kzvetetlen szemllet; t e h t mindezt, mint val tnyt kell elfogadnunk.

lOfi

PROHSZKA OTTOKR

Az ltalnos megtkzs, mely e kijelentst kveti, remnyiem, elmlik, ha valaki elgg kitart- arra, hogy e cikket vgig o vass ; de egyelre is lt vehetjk e megtk zsnek azltal, hogy kimondjuk, hogy mindazon tnyek, me lyek az emltett rzk sekben elfordulnak, relatv lnyek, vagyis a dolgok nem amint vannak, hanem amint hatnak ; a h a ' s pedig relatv tny. Az rzkelsben kt krlmnyt kell szem eltt tartani. Elszr azt, hogy valamint minden er csak akkor hat. amikor megindttatik ; gy az rzkel tehetsg is, mely magban vve bizonyos er, az oksg elve alatt ll. Az rzkls egyik speciese a reakcinak, csakhogy e reakciban, mely az rzkelst kpezi, nemcsak az idegek s az agy mechanikus reakcija foglaltatik, hanem benne s vele egytt szerepel a llek aktusa, mely nem mechanikus, hanem a llekben bennmarad s ezt rzklsnek, rzki ismeretnek hivjuk. Az rzklst kzelebb rl nem ismerjk ; mi a termszetben klnfle akcit s reakcit ltunk ; a meghajltott g visszatr helybe; a pozitv s a negatv villamos sarkok h a t n a k egymsra s visszahatnak; a mgnes s a vasdarabka hat s visszahat; az ecetsav s a lakmuszpapr hasonlkpen hatnak s visszahatnak: az rzkre is hatnak ugyanazon anyagi erk, s itt a visszahats ban az lnek nagyszer, egyedl ll aktust ltjuk feltnni, melyet rzkelsnek hvunk. Amint semmibl semmi sem lesz ; amint minden trtns a termszetben az oksg hajthatatlan elve alatt l l ; amint az egsz vilgrend a hats s a vissza h a t s lncolata ltal t a r t a t i k ssze; gy az rzkelsnek van a trgyi rendben valsgos s az ntudatba kzvetetlenl belp oka, s ez a trgy. Teht az rzkels oly trgyilagos, amily trgyilagos az ok s az okozat elve ; hogy pedig az a trgyilagos ok, mely az rzkelst megindtja, nincs bennnk, hanem kvlnk van, az is kzvetetlenl bennfoglaltatik az rzklsben; mer az rzkels mint okozat, eo ipso ssze van ktve, s pedig kz vetetlenl azokkal; mint l, szrevehet o!,ozat pedig eo ipso rzi a vele sszekttt okot; az rzklsben teht kzvetetlenl ntudatunkba lp a kls trgy, mely az rzst megindtja s benne kifejezst nyer. Ez alapon ll az rzs trgyilagossga. A legsarkalatosabb elv, az oksg elve, s a legkzveteilenebb tny, a kls trgynak jelenlkeztse ntudatunkban, biztostjk az rzkls trgyilagossgt. Azrt ezen tnyeket, t. i. azt, hogy rzkelek, pldul ltok, s egyszersmind azt, hogy mit rzkelek, hogy mit ltok,

AZ R Z K E K REALIZMUSA

107

nem lehet bebizonytani, ha valakinek eszbe jut rluk ktel kedni. Azt, hogy n pldul most e betket ltom, nem lehet ntudatomhoz kzelebb hozni, miutn benne vannak kzvetetlenl, ktsgbevonhatatlan valsggal s elevensggel. Aki arrl ktelkedik, hogy ismer-e valamit rzkei ltal, ltezik-e knn valami, ami t determinlja : annak azt soha senki sem fogja bebizonytani; mert minden bebizonyts felttelez ltst, hallst, s ha p ez vonatik ktsgbe, t a p o d t a t sem haladhat. De p azrt, hogy minden ktely legalbb is merny let szmba menjen, v a n oly elementris vilgossg, oly meg ragad kzvetetlensg az rzkelsben; mi ltjuk, tapintjuk a dolgokat oly igazn, oly ktsgtelenl, amily igazn s kt sgtelenl vagyunk. Valsgos t k a s megtagadsa az sznek s beltsnak, gnyja az n t u d a t n a k s kvetkezleg tagadsa minden tovbbi k u t a t s s krdezskds jogosultsgnak s szszersgnek, h a egyes blcselk szksgesnek ltjk bebizonytani, hogy valban ltunk, ismernk, hogy valban hallunk s tapintunk. Mi ltal fogjk ezt bebizonytani? van-e ennl vilgosabb s bizonyosabb valami bennnk s elttnk? S ami legbizonyosabb s legvilgosabb, mi ltal akarjk azt bebizonytani? D e hogyha az rzkls oly meglazthatatlan lnccal van a trgyi rendhez ktve, mikp lehet ennek dacra valamit ltni, ami nincs, hallani valamit, ami nincs? H a az rzkels ben magnak az ontologikus rendnek egy darabjt fogjuk fl; h a az rzklsben az, amit szreveszek, nem a trgynak kpe, nem a behats, melybl aztn kvetkeztetek a trgyra, hanem h a az rzkels magnak a trgynak m e g r a g a d s a : hogy lehet akkor valamit ltni, ami nem valsg a trgyi rendben? s ismtelve a fenti pldkat, hogy lehet azt ltni, hogy a nap forog, mikor az nem forog? hogy szabathat mag nak egy sznvak pap vrhenyvrs posztbl fekete reverendt? h t mg, ha hallucindkkal akarnm megtoldani e p l d k a t : hogy lthatott Savigny hsz ven t egyms u t n szigor tekintet arcokat? hogy trsaloghatott Blacke fest Michelangelval s Mzessel, s hogy ebdelhetett Semiramissal? A hallucinci nem delirium; a delirans nem tudja, hogy az, amit lt, nem ltezik, s hogy csak hallucinl; a hallucinl pedig tudja vagy legalbb tudhatja, hogy halluci nl, de azrt tagadhatatlanul lt, vagy hall vagy mskp rzkel. A meglazthatatlan lnc a trgyi rend s az rzkls kzt ezen pldkban s fllelhet. A halucnciban is megvan az

108

PROHSZKA OTTOKR

oksg elve; hiszen nincs tnemny, mely ez ail kivtelt kpez hetne; megvan az i s : a hallucinci alakjait valamikor kvlrl vettk ; Michelangelo, Mzes s Semiramis kpe nem szletett Blacke festvel, hanem ezeket egykor egszsges rzkei a kls trgyakbl vettk akr kzvetve, akr kz vetlenl ; a betegsg abban ll, hogy a benyoms fgget lentette magt a trgytl, hogy az idegrendszer e behats irnt oly rzkeny, hogy flbred benne az illet kls trgy determincija nlkl, st minden kls determinci nlkl is. Megvan t e h t az oksg elve, de az idegrendszer zilltsga miatt nem a rendes mederben halad. Megvan az oksg elve a nap s a szemll kzt, ki a n a p o t forogni l t j a ; megvan az oksg elve a sznvak pap s a fekete reverenda kzt. s pedig ez utbbi pldkban a trgy valsgban a szemllkn kvl ltezik : a krds mr most az, van-e ez rzkelsben hiba? A felelet ltal, melyet e krdsre adunk, megfelelnk arra is, itezik-e a szn s a hang formaliter rzkeinken kvl. A negyedik kikezdsben mondom, hogy az rzkelsben kt krlmnyt kell szem eltt t a r t a n i . Az egyik az, melyet eddig megbeszltem, hogy az rzkelsnek a trgyi rendben ltezik oka; a msik, e trgyi oknak az rzkre val behatst ajnlja figyelmnkbe; erre kerl most a beszd sora. Midn kt trgy egymsra hat, e hatsnak eredmnye mind a kt tnyeztl fgg; meghatrozta tik ugyanis a hat s a h a t s t befogad tnyez ltal. Az az objektv eredmny, melyet a hats a dolgon feltntet, pen gy fgg e dolog termszettl, mint ahogy fgg a hat ok termszettl; ugyanezen ok ms trgyban egszen ms eredmnyt s z l n e ; nem objektv-e azrt mind a kt eredmny? Az ecetsav a lakmuszpaprt vrsre festi; ms paprt nem fest vcVsre; mr most objektv vagy szubjektv-e az ecetsav vrsre fest hatsa, ha a lakmuszpaprt alanynak gondoljuk? Tegyk fl, hogy a lakmuszpapr l t ; ez esetben az ecetsavat vrsnek ltn. Mondhat-e a lakmuszpapr szempontjbl az ecetsav regyakorolt hatsa objektvnak? mondhatni-e, hogy az ecet sav e tulajdonsga, mely abban ll, hogy a lakmuszpaprt vrsre festi, objektv tulajdonsg? A mgnes vonzza a vasat, az veget nem vonzza ; mifle tulajdonsg ez, szubjektv vagy objektv? Vilgos, hogy midn tulajdonsgrl van sz, a tulaj donsg alatt a trgy, az er viselkedst rtjk ms trggyal szemben ; ezt a viselkedst mind a kt terminus hatrozza meg. Azrt a sznvak pap ltsa objektv, trgyilagos, az szemre ugyanis, melyben hinyzanak a vrs szn ltal rez-

AZ R Z K E K REALIZMUSA

109

gsbe hozhat idegplcikk, a vrs sznnek csak gy lehet hatnia, hogy feketnek vagy zldesnek lssk. Ez a h a t s egszen trgyilagos, az oksgi elv ltal van meghatrozva, szksgszer ; nincs benne semmi h i b a ; mondjuk ugyan a sznvak szemt hibsnak relative a szemnkhz ; de ezzel nem mondunk mst, mint azt, hogy a vrs sznvak szem mskp van berendezve, mint a mienk. H t h a minden szem gy volna berendezve, hogy idegcsapjai rzketlenek volnnak a vrs szn i r n t : volna-e akkor hiba rzkelsnkben? bizo nyos, hogy nem volna : hiszen egy lt tehetsg nem tehet termszettl tlag hibsan alkotva. S van-e most hiba sze m n k b e n azrt, m e r t az ibolya s a vrs szntjon tlra es sugarakat nem rzkeljk s fekett ltunk ott, hol egy rz kenyebb szem ilyet bizonyra alkothatna Isten a szivr v n y sznein kvl m s szneket l t h a t ? Senki sem szorgos kodik e h i b r l ; s jl teszi, m e r t ez nem hiba. Miutn az rzkels a h a t s s a visszahats trvnye al esik, nem cso dlkozhatunk, hogy pgy fgg a behat trgytl, mint az rzk termszettl. Kvetkezik ebbl, hogy az rzkels kzvetetlenl s m a g b a n vve relatv s nem abszolt becs, vagyis hogy alanyilag mdosult. A trgy kpezi a vltozatlan, objektv alapot, az rzknek specifikus s individulis saj tossga pedig adja a vltozkony, a formlis elemet. p g y egszen objektv az a lts, mely szerint a n a p a fld krl forog; nincs ebben semmi h i b a ; kt csillag trbeli viszonya ugyanaz marad, akrmelyik ll vagy forog a k e t t kzl. H a a n a p valban forogna, mi azt gy ltnk, mint ahogy ltjuk most, mikor a n a p ll s mi forgunk. Mit kell t e h t az rzkelsrl mondanunk, azt-e, hogy hibs? nem, hanem azt, hogy relatv rtk. Ez okoskodst sszefoglalva tallom Helmholtz H . Np szer t u d o m n y o s eladsainak 216. lapjn. Valamely trgy n a k brmely tulajdonsga vagy minsge valsggal nem egyb, mint annak kpessge ms trgyakra bizonyos h a t sokat gyakorolni. Ily h a t s t neveznk tulajdonsgnak. gy szlunk valamely anyag oldkonysgrl, azaz annak vise letrl a vz i r n t ; szlunk annak slyrl, azaz vonzdsrl a fld fel ; s szintgy egyenl joggal nevezzk azt kknek, ezt vrsnek, m e r t feltesszk, hogy csak azon h a t s t jelli e sz, melyet a trgy a rendes szemre gyakorol. m d e ha az, mit tulajdonsgnak neveznk, mindig kt trgy kzt lev viszonylatra vonatkozik, akkor termszetesen az olyfle h a t s sohasem fgghet csak az egymsra behatk egyiknek ter-

110,

PROHSZKA OTTOKR

mszettl, hanem egyltalban csak a msikhoz val viszony ban llhat fenn, s fgg ennek termszettl. Nincs teht semmi rtelme annak, ha a fnynek oly tulajdonsgairl aka runk szlani, melyek minden ms trgytl fggetlenl sajt sgait kpezik s melyek a szem rzsben jbl tallhatnk kifejezsket. De mi lesz akkor az rzki ismeretbl? H a ismereteink relatv s nem abszolt rtkek ; ha az rzkls a trgyat csak gy adja, amint velnk szemben s nem amint magban van, akkor de facto tagadtatik az ismeret, s az rzkek nem maradnak ismertehetsgeknek. Az objektv ismeret nevben jogosnak ltszik a kvetels, hogy az rzkben bennlegyen a trgy tulajdonsgnak valsgos kpe, hogy az rzk a tr gyat gy tntesse fl, amint az magban van. Az rzk s az ntudat ugyanis tanskodik, hogy az a fehr szn, mely szememben jelentkezik, igazn a papron van ; n ott ltom. H a ott nem volna, gy ltszik, csaldnm. Ez ntudatom tansga. S a kpes theria ezt az rvet krmszakadtig v d i ; srgeti pedig fleg azrt, m e r t kln ben a termszet meghazudtoltatok; m r pedig, ha ebben engednk, minden objektv elvsz s az ismeret lehetetlenn vlik. H a pedig valaki repliki, hogy ugyan mikp kpzelhet, hogy a leb vagy a leveg kzvettse azokat a kepeket, melyek a trgyrl levlnak s a szembe nyomdnak? mikp kpzelhet, hogy a leb s annak mozgsa ellltsa a sznnek kpt szemnkben? hogyan llthat el valami sznhez hasonlt a leb meg a mozgs, mikor a lebben s a mozgsban nincs semmi, ami a sznhez csak tvolrl is hasonltana? ha valaki, mondom, gy r e p l i k i : akkor is tall feleletet a blcselet; mert volna-e blcselet, ha mindent apriori nylbe nem thetne s minden tnemnynek plauzibilis, s apriori kigondolt okt nem a d h a t n ? E z a blcselet teht azt mondja : hogy mivel az rzkek clja, mg pedig termszettl rendelt clja az ismeret s mivel e clbl birnak oly csodlatos, bonyolult szerkezettel: nem lehet csodlni azt sem, hogy mechanikus kzvetts ltal ily kpek bredhetnek bennnk. Teht a termszet gazdag sgra, clirnyossgra utalunk, midn szerintnk kell ennek a dolognak meglennie, de mdjt nem leljk s sehol sem talljuk nyitjt e md lehetsgnek. Bizonyra ez a legknyel mesebb mdja a tnemnyek magyarzatnak. Az rzkls i s m e r e t : t e h t kp kell h o z z ; hogyan jut az rzkbe a kp? az felfoghatatlan ; de mivel ismer, benne kell lennie a kepnek. Akkor n egyszerbben azt m o n d h a t o m : az

AZ R Z K E K REALIZMUSA

111

rzkls ismeret, de hogy mikp megy vgbe, azt nem tudom. p annyit m o n d t a m s nem terheltem az szt a kpek kp telensgvel. rdekes e rszben a blcselet vergdst szemgyre venni. Hogy lehet az, hogy oly tvolfekv tnyezk, milyenek a leb s a mozgs, kpesek legyenek a sznhez hasonl kpet a szembe nyomni? Von dem ausser- und bermechanischen, d. h. teleologischen Gesichtspunkte aus erblicken wir die gesuchte Erklrung deutlich vor uns . . . Die mechanischen Wirkungen . geschehen, u m in unseren Organen die Er kenntnis der Dinge hervorzurufen. Diese Organe sind ihrerseits dazu bestimmt, die Gegenstnde erkennend dar zustellen, sie sind dazu mit allem Ntigen in kompliezirtester Weise ausgerstet (Pesch, Weltphnomen). me itt az ltal nos argumentum : mivel az rzkels ismeret, azrt a term szetnek gondoskodnia kellett, hogy brmi ton-mdon a kepeket az rzkbe bejuttassa. De h t h a nem kepekkel ltesti az ismeretet, mi lesz akkor? J volna-e ez az okos kods : az rzkels i s m e r e t ; m r pedig nem volna ismeret, h a nem nyomna be a szembe kepet: t e h t igaz a kpes theria? No eddig nincs rnyka sem az argumentumnak, mely a kepeket valsgnak bizonytan. Annyi bizonyos, hogy az rzkels ismeret, s erre nzve ismtlem, hogy aki ezt el nem ismeri, annak nem lehet be bizonytani ; aki ktelkedni akar, m e g t e h e t i ; de n t u d a t a s a kzvetetlen szembeszksg ellen. De hogy ez az rzki ismeret milyen? az nem kzvetetlenl szembeszk. Milyenek ezek a mi rzki kpzeteink, vjjon taln csak jelek, melyek arra vannak adva, hogy a trgyon eligazodjunk vagy pedig valsgos kpei a trgyi tulajdonsgoknak? az nem kzvetetlenl evidens. H o n n a n akarjk azt bebizony tani, hogy azok a kpzetek nemcsak jelek, hanem kpek is? Elszr az rzkek cljbl; msodszor az ntudat s az rzk kzvetetlen tansgbl. Pesch Institutiones Philosophiae Naturalis mvnek 421. lapjn r j a : Finis enim, propter quem homini sensus dati sunt, non ille solum est, u t res adesse prodant, et qualitatibus nescio quibus esse instructas, quatenus ea cognitio ad subjecti conservationem vitaeque usus necessaria v i d e a t u r ; sed etiam eum praeterea finem propositum habent, u t manifestent, quid ipsa corpora sint, u t inde p h a n t a s m a ingerant, in quo intellectus rationes entis, causae, aliarum rationum metaphysicarum cognoscat. T e h t az rzk nemcsak arra

112

PROHSZKA OTTOKR

van adva, hogy az let lehetsges legyen, hanem kzvetetten, valsgos ismeretre. Hogy mennyire igaz ez llts els rsze, azt a halad termszettudomnyok mind fnyesebb vilg tsba helyezik. Az llati s az emberi rzkek tzetesebb meg vizsglsa bizonytja, hogy els s tulajcionkpeni cljuk az let f n n t a r t s a ; ezen cl annyira tlslyban van, hogy a msik cl, melynl fogva az rzkek kczvetetlen, valsgos ismeretre volnnak sznva, csak msodrend jelentsg, kzvetve rvnyesl s nem az rzkek termszetbi van vve, hanem azon krlmnybl, hogy midn az rz llek egyszers mind rtelmes llek, pldul az emberben, az rzk az esz mk hdja s az sz az rzk adataibl kibontja s kifejti a val ismeretet. Annyi bizonyos, hogy az rzkek nincsenek arra beren dezve, hogy elssorban a termszetet, amint az magban van, felfogjk ; korltoltsguk, relatv voltuk vilgosan mutatja, hogy per se nem azon ismeretre, mely a valsgnak magunkba val flvtele, hanem arra vannak rendelve, hogy amennyi ben ez a nagy termszet ezt a szervezetet elnysen vagy htrnyosan rheti, az ezer hatk kzt az letet vdve, va eligazthassk. Errl mly meggyzdst kell magunknak szereznnk, s megszerezzk e meggy'z'dst, hogyha az rz kek korltoltsgt szemnk el lltjuk. Azon millinyi behatsbl, melyet a termszet rnk gya korol, arnylag csak kevs bir oly ervel, hogy rzkeinkben mint rzs jelentkezzk. Van rzetnk hidegrl, melegil, de csak bizonyos hatrok kzt, azon tl szmunkra a h nem ltezik, legalbb, mint h, nem. Pedig mennyi fokozat van felfel, lefel e tnemnyekben ; de e tnemnyek az rzkekre nzve nem lteznek, ezekrl rzkeink semmi tudomst nem szereznek, s mirt? Mert rzkeink clja az let f n n t a r t s a ; e fnntarts lehetsgnek hatrain bell flszerelsk m kdsre k p e s ; azontl nincs fladata. Mi a cljuk t e h t ? az let? Bizonyra ; h t az ismeret? Az ismeret csak annyiban cljuk, amennyiben az lethez szksges. Az ismeret h a t r a az let lehetsgnek hatra ; s az ismeret tartalma micsoda? Kpe-e a valnak vagy csak jele? Az elsrend clbl erre aligha vethetnk biztos f n y t ; nemde teljesen elegend az let fnntartsra a jel? Az rzk mindentt azrt adatott, hogy vja s fejlessze az letet, ezt pedig tkletesen elri, ha nem is adja kpt a valsgnak. Azon krlmnybl, hogy az rzk hatrait s szerept az let fnntartsa szabja meg, leginkbb kvetkezik az rzki ismeret tkletlensge; ez a

AZ R Z K E K REALIZMUSA

113

tkletlensg pedig oly relatv termszetnek tnteti fel az rzket, hogy szinte sejtjk az rzki ismeret trgyilagossg nak csak relatv rtkt. Hogy e gondolatnak tjt mg jobban egyengessem, tveszem egy ms dolgozatomnak idevg rszt. Fejtegessk tovbb azon gondolatot, hogy az rzk els s f clja az let fnntartsa. Mennyi fokozat van pldul a fny rzkels ben. Vannak sugarak, melyeket mi szre nem vesznk ; a rez gseknek csak bizonyos szma hat szemnkre gy, hogy a lts rzett ltestse. Ezen a szmon innen s tl a sznek pompjt nem ismerjk. Ismt krdezem, mirt nem ismeri szemem e hatrvonalakon tl a sznek val vilgt? Felelet: mert nem szksges letem fnntartsra. Rendeltetsem nem az, hogy tudjak, hanem egyelre az, hogy ljek; az ismeret csak eszkz ; az eszkzt pedig meghatrozza a cl, mely itt nem ms, mint a szervezet fnntartsa Ltezhetnek erk, melyekrl nincs tudomsunk ; de nincs is r szksg, hogy legyen, mert nem a t u d s a mi clunk. Vannak erk, melyek nem hatnak kzvetetlenl rzkeinkre; risi, a termszet hztartsban elsrang erk, de melyek rnk nzve nem oly fontosak, hogy ismeretk hinya az letet lehetetlenn t e n n ; ezeket csak kzvetve ismerjk meg. gy pldul nincs rzknk a villanyossg szrevevsre, legyen br a leveg villanyossggal teltve, mi azt nem rezzk. N e m rezzk azrt, mert letnkhz nem szksges. Amint pedig nincs rzknk a villanyossg szrevevsre, gy el lehetnek tlnk a termszet hztartsban ms erk s tnye zk, melyekrl semmit sem tudunk. Innen van alighanem az is, hogy nincs biztos fogalmunk a testek lnyegrl s hogy az ismeretes erkkel nem brjuk megfejteni a termszet sarkalatos tnemnyeit, milyenek a nehzkeds, a ruganyos sg s a vegyi rokonsg. Bizonyra ms erk is szerepeinek e tnemnyekben, melyekrl eddig nincs tudomsunk ; meg lehet, nem is lesz soha; azrt a vilg mgis fnnll, s az ember let ltalban biztos alapokon nyugszik. Csak az ismeret szenved, s szenvedsben flreismerhetetlenl szemnkbe tlik legfbb gyngesge, t. i. viszonylagos volta. rzkeink csak a testi szksgletekhez szabattak ; arrl adnak tudo mst, ami clszer az let fnntartsra. Teht ms szervezet ben, ms krlmnyek kzt esetleg teljesebb, esetleg tklet lenebb lehetne ismeretnk. Klnben, hogy az rzki let els clja nem az ismeret, hanem a kltrgyakon val eligazo ds, azt az llatvilg bizonytja, mely nem azrt bir rzkkel,
Prohszka Az elme tjain. 8

114

PROHSZKA OTTOKR

hogy a klvilgot ismerje gy, amint az magban van, hanem azrt, hogy azon a klvilgon lete fnntartsval eligazodjk. Az rzk pedio egynem az llatban s az emberben. Teht annyi tny, hogy :<finis, propter quem homini sensus dati sunt, . . ille est, ut res adesse prodant et qualitatibus nescio quibus esse mstructas, quatenus ea cognitio ad subjecti conservationem vitaeque usus necessaria videatur. Tagadjuk-e azrt a kvetkez s z a v a k a t : etiam eura finem propositum habent, ut manifestem, quid ipsa corpora sint, u t inde phantasma ingerant, in quo inteliectus rationes entis, causae, aiiatum rationum metaphysicarum cognoscatt? Nem ; ez mind igaz. Az rzetekbl az sz kiszedheti az ltal nos fogalmakat: a lnynek, az oknak, a trnek, a mozgsnak fogalmt. Ezekrl van abszolt s kzvetetlen ismerete; mert ez az rzkelt termszet egy darabja a trben s idben elhelyezett nagy anyagi termszetnek. Ugyanazon erk s t vnyek mkdnek benn, mint knn, bennnk is minden ok s okozati sszefggsben van, s idben s trben megy vgbe : azrt mindezen fogalmak megfelelnek a klvilgnak ; mi magunk vagyunk egszen hasonlk mindezeket illetleg a trgyakhoz. De vjjon a szneket is gy fogjuk-e fel, amint azok magukban vve vannak vagy taln mskp, azt e clbl nem lehet bebizonytani. rzkeink hasonlk a lny, az ok, a tr s az id szerint a trgyakhoz, de nem hasonlk a szn, a hang, a szag s az z szerint, S p azrt rzkeink kpzetei kzvetetlenl nem mondhatk valsgos ismeretnek, hanem csak viszonylagosnak, ms szval, a kpzet nem kpe, hanem csak jele, szimbluma a valsgnak zon ne tkzzk meg senki, hogy rzki ismereteink csak szimbolikusak. Mert ezltal nincs ms mondva, mint az, hogy az rzki ismre tkletlen, s hogy e tkletlen ismeret krgt az sznek kell ttrnie, hogy vgleg a valsg hoz jusson. Akkor a szimblum a valsgnak ad helyet; a szimblum nem tagadja a valsgot, nem ellenkezik v e l e ; hanem az igaz, hogy a szimblum az ismeret alsbb fokt jelzi, melytl a felsbbre hghatunk. gy p l d u l : szemem valban ltja, hogy a nap a fld krl forog; milli ember most is c.ak azt tartja, amint billi s billi ember tartotta ugyanezt Kopernikusig. Valsg-e ez? nem : ez szimbolikus ismeret, melyben megvan az ok s az okozat valsgos viszonya, de nincs kibontva a valsg a viszonyok ltszat bl ; a tuds vgre a szimblumban flismeri a viszonyt, kibontja a valsgot a viszonyok krgbl, s ismerete ez irny-

AZ R Z K E K

REALIZMUSA

115

b a n tkletes s teljes lesz. Vegynk ms p l d t : ltom, hogy az asztal deszki egy folytonos kiterjedst, egy continuum-ot kpeznek ; e kpzet megllja helyt a kznapi let hasznlat ban ; de ez a kpzet csak szimbolikus, mert a valsgban csak egyms mellett szorosan ll apr rszek sszegt brjuk. Ez a kpzet csak oly szimblum, amilyen szimblum sok rsz nek sszegestse ; a continuurn a valsgban nincs ; ott csak a sok apr rszecske ltezik ; ez ismeretre ksbb jvk ; tudsom t e h t kezdetben szimbolikus volt ; azutn emelke dett a valsgig. A kzvetetlen kpzetek az rzkelsben tbbnyire szimbolikusak; de ebben semmi megdbbent nincs. szimb lumok a t u d o m n y b a n is szerepeinek, addig, mg a szimblum mgtt rejl igazsghoz fl nem emelkedtnk. Valamennyi t u d o m n y elszr szimblumokkal operl, csak aztn n ki bellk. gy a fizika s fiziolgia kezdetben flttelezett atomokra, anyagi pontokra, trfogatelemekre ptette hipothziseit, ezeket az elemeket vgtelen kicsinyeknek gon dolta ; de ltkrl nem t u d o t t semmit. Az ilyen atom, vala mint annak vgtelen kicsinysge is csak szimbolikus rtkkel bir. p e n gy megtehetjk azt is, hogy egy szmtalan szneny-, kneny-, lgeny- s lenyatombl sszetett fehrnye-tmecs helybe ezen rszek differenciljt tesszk. A rgiek a csilla gok mozgsnak okul az angyalokat vettk fl; az angyalok bizonyra csak szimblumai az ernek. Mi e szimblumokat mr elvetettk, flemelkedtnk egy tkletesebb tudshoz, meiy fi mozgsokat kt, egyenes irnyban mozg er ltal magyarzza. Tl vagyunk-e mr most a szimblumok rgi j n ? K o r n t s e m ; elttnk most ez erk a szimblumok ; mer+ nem tudjuk, mik ezek az erk, vaiamint azt sem, hogy mikp h a t h a t n a k a testekre. Mennyi szimblum v a n a fizikban ! Mit tesznk mi tulaj donkpen sok fizikai trvnnyel? megfejtjk-e, tudjuk-e, mi az az er, melyrl annyit beszlnk? K o r n t s e m ; nem tesznk mst, mint hogy arithmetikus kifejezst adunk a tny nek ; pontosan kifejezzk a t n y t ; ez is t u d s , hasznos tuds, okokbl kiindul t u d s : de mg nem megfejts; sok szim blumra pl. Mennyire n a szimbolikus ismeret fontossga az alaktani t u d o m n y o k b a n , milyenek a kmia, a botanika, a jegectan. Kezdetben darabos szimbolizmus uralkodik mindenfel, mely a z u t n mind jobban s jobban szorul, finomabb s finomabb alakokat lt. L t n i ezt a vegytanban, mely darabossgban
8*

116

PROHSZKA

OTTOKR

durva szimblumok kzt botorklt, most mr feljebb haladt ; bebizonytotta a mechanikus helmlet segtsgvel, hogy a fontolhat anyag apr rszecsekre osztva tezik, melyeket tmecseknek s atomoknak mond, t e h t hogy az atom s a tmecs, mely kezdetben szimbolikus volt, valsgnak veend. Evvel sszekttetsben a htan s a fnytan bebi zonytja az therrszecsek objektv ltezst. Igaz, hogy amennyiben az atom- s az therrszecsek elttnk ismeretlen testecskk, annyiban a nekik tulajdontott erk mg szimbolikusak ; de amennyiben ez aprsgok mrhetk, fontol hatok, szmlihatk: annyiban levetkztk szimbolikus voltukat. Ugyanezen az ton halad a nvnytan. A sejtek bl pti alakjait; a sejtek valsgok, de magukban vve mr nagyon bonyolult s oksgi tekintetben nagyrszt mg ismeretlen testek ; de a bellk pl nvnyek alaktani magyarzatban, a fejlds s a vltozs fejtegetsben kitn szolglatot tesznek. Ami elbb csak mint egszben szemllt tny volt elttnk ismeretes, melynek rszeit, okait s sszefggst nem ismertk, mirl teht mdosulsaink u t n alkottunk magunknak kpzetet - szimblumot annak most mr annyira-amennyire relis okait s folyst ismerjk ; a szimbolikus ismeret helybe itt is a valsg ismerete lpett. rzkeink ismerete is nagyrszt szimbolikus; ismeret azrt, mert mutatja, milyen a trgy velnk szemben ; ismeret azrt, mert eligazt az let minden szksgleteiben; de nem oly ismeret, mely a trgyat a maga objektivitshan adn ; hanem ezt az objektivitst ki kell szedni, ki kell bontani a relatv r t k b l ; a szimbolizmuson tl az objektv igazsg hoz nyomulunk. Nemde megmarad e mellett is az rzknek az a clja, hogy ismerjnk? nemde megmarad az a clja, hogy a trgyak behatsait felfogja, st megmarad az a clja is, hogy fl ismervn az sz ltal az rzkelsnl kzrehat szubjektv elemet, klnfle megfigyelsek s tapasztalatok ltal, melye ket ismt az rzk szolgltat, az objektv igazsghoz rjnk? H o n n a n veszik msok azt a kvetkeztetst, hogy az rzk kzvetlenl nyjtja az objektv valt? Abbl-e, hogy ismeret? De milyen ismeret? Kell-e minden ismeretnek olyannak lenni, mely tkletesen objektv legyen? Nincs-e azon isme retnek is ltjoga s clja, mely jelkp alatt, mintegy symbolice t n t e t fel elttnk valamit, amit azutn kibontva a relatv rtkbl, a maga valsgban megismernk? Vagy taln az

AZ R Z K E K

REALIZMUSA

117

ntudat tansgt hozzk fel rvl, azt, hogy az rzk h a t rozottan s ersen bizonytja, hogy az a szn ott van a trgyon, m e r t n azt ott ltom? Krdem, nem bizonytja-e a vrsszn vaknak ntudata is poly t a g a d h a t a t l a n valsggal, hogy az a zld vagy fekete szn ott van a trgyon, pedig tudjuk, hogy nincs o t t ? Nem vltoztat a dolgon az, hogy a vrsszn-vak szeme hibs. Ez is csak relatv kifejezs, mert a vrsszn vak szemben tulaj donkpen semmi hiba s i n c s ; az egsz klnbsg azon fordul meg, hogy nincsenek meg szemben azon idegplcikk, melyek a vrs sznre reaglhatnnak, amint hogy minden normlis emberszemben megvannak. De pgy lehetsges egy oly szem is, mely a vrs s az ibolya sznt kelt rezgsek h a t r n tl es rezgseket is felfogja ; h a Isten teremtene oly szemet, mely ezeket a rezgseket is felfogja gy, hogy rzkeny lenne irntuk, mondhatnk-e, hogy ez hibs szem? Ez a szem ltna valamit, amit mi nem ltunk, aminthogy mi ltunk valamit, amit a sz nvak nem lt. P l u s - m i n u s : ez az egsz klnbsg. Ismtlem teht, hogy a vrsszn-vak n t u d a t a konokul, ktsgbevonhatatlanul l ltja, hogy az a feketesg valban knn van. Vegyk hozz az egsz vilg ansgt, mely a nap mozgsra vonatkozik : az n t u d a t minden emberben tanstja, hogy a mozgst mi a napon l t j u k ; tjuk a napot mozogni. Ez t a g a d h a t a t l a n . Lehet-e m r most e tanskodsbl a nap mozgsnak objek tv valsgt lehoznunk? Nem. De azt mondjk, a mozgs m a g b a n vve valami relatv dolog, mely a t r g y n a k s a tr nek bizonyos viszonyn alapszik, gyhogy e viszonyugyanaz, a k r n mozgok, akr ms mozog el tlem. E r r e azt mondom : t r a n s e a t ; s ki t u d j a azt, hogy a szn nem szintn valami relatv lny-e, vagy hogy nem tevdik-e s ze legalbb egy relatv elembl? De mondom, t r a n s e a t ; n most csak az ntudatrl szlok, mely t a g a d h a t a t l a n u l s ktsgbe v o n h a t a t l a n u l lltja, hogy az a szn, melyet ltok, knn v a n a dolgon, s azt mondom, hogy az az ntudat poly t a g a d h a t a t lanul s ktsgbevonhatatlanul lltja, hogy a nap mozog. E kt ntudat kzt nincs klnbsg, s mgsem lehet azt mondani, hogy ez n t u d a t a dologra magban vve vonat kozik s nem a dologra hozznk val viszonyban. Ezen felfogstl tvol ll minden skepticizmus s minden idealizmus. H a valaki ezt idealizmusnak hvja, azon knnyen segthet, mondja ezentl realizmusnak. Azonban hol talljuk az ily rzki ismeretben a realizmushoz m e g k v n t a t o t t objektv valsgot? Nemde igaza van Helmholtznak, aki

118

PROHSZKA OTTOKR

mondja, hogy rzkleteink szmunkra mindig csak jelek maradnak, s hogy e jelkpeken tl nem emelkedhetnk az objektiv igazsghoz? Nincs igaza! Kzvetlenl ugyan, az rzk csak jelkpeket ad, de azrt nem vezet skepszisbe, sem idealizmusba ; mert az sz ezen szimblumokon t az objektv igazsghoz nyomul elre, amint azt tette a ltsz lagos napmozgs tnemnyben, s amint azt t e t t e s teszi a tudomnyos ismeret egsz vonaln. Mindentt ell ll a jelkp, a kpzet, a szimblum, utna jn az objektv ismeret. Jelkp s szimblum a szin, a hang, a fny; az emberi ismeret pedig a legjobb ton van az objektv t u d s fel, midn a termszetes jelkpeket a legkisebb anyagrszecsek egyszer viszonyaira vezeti vissza A kk szn pldul, azon formban, melyben n t u d a t u n k b a lp, szimbolikus r t k ; az objektv ismeret feltallta, hogy e szimblum a valsgban a lebnek 700 billi rezgse egy msodperc alatt, mely rezgs nek lland oka bennvan a trgyban. Zongornk legmlyebb c hangja, azon formban, melyben n t u d a t u n k b a lp, szimbolikus rtk ; a valsgban nem ms, mint a levegnek msodpercenknt vgzett 33 rezgse; e hang oktvja nem egyb, mint ugyanazon id alatt ltszer annyi rezgs, vagyis 6 6 ; msodik oktvja ngyszer annyi, rezgs, vagyis 1 3 2 ; harmadik oktvja mr nyolcszor annyi rezgs, vagyis 264. E g y hangnak quintje nem ms, mint msflszer annyi rezgs, mint amennyi az alaphang. gy sikerl a jelkpekben az objektv valt flismerni s fllemelkedni a praktikus rtken, mellyel kpzeteink brnak. Az objektv rtk pedig ez : a trgyi ok s az ltala megindtott rezgs. A trgyi okot nem ismerjk; lehet az egy qualitas, lehet egy vis, lehet egy accidens absolutum ; de lehet egy modus is, pldul a rszek elhelyezse a tr ben : a trgyi okot t e h t nem ismerjk ; de a rezgst ismerjk s mrhetjk. Utvgre is mindenben csak gy llunk : hogy valami er magban vve micsoda, azt nem ismerjk, ismer jk annyiban, amennyiben az ert hatsban mrjk. A t u d s egsz vonaln, rtem a termszettudomnyt, ismeretnk azltal halad, hogy a jelensget mennyisgre vezeti vissza, vagyis azltal, hogy az erket s a testeket mri. Nem szabad a termszettudomnynak azt mondania, hogy a minsg nem ms, mint mennyisg, hogy az es pldul nem egyb, mint mer m o z g s ; hiszen a mozgsnak lehet Isten alatt, mint causa prima alatt, valsgos szl oka, a causa secunda ; de annyi tny, hogy a termszettudomny azltal

AZ R Z K E K REALIZMUSA

119

halad, hogy a minsget minl inkbb mennyisgben fejezi ki. gy vagyunk a sznnel, a hanggal, a villanyossggai, a hvel, s ms izikai tnemnyekkel. Mg valaki a minsgnl marad, tulaj donkpen semmit sem tud ; az tudsa nem egyb, mint a tnemny nevnek magyarzata. Ha ma valaki pldul ezen krdsre : mi a szn, vagy a hang, vagy a h? kvalitsokat emleget s akcidenseket: valsggal nem tesz tbbet, mint hogy a nv meghatrozst adja, a trgy fl fogsba, misgbe be nem hatol. A trgyba azltal kezd hatolni, hogy mennyiben fejezi ki azt, ami kifejezhet, pldul ha m o n d j a : a kk szn 700 billi rezgs, a vrs szn 500 billi rezgs. pgy van ez minden msban 1 Le rhatjuk a vasat, a vizet, az aranyat, tulajdonsgaik szerint; az ily ler ismeret a kpzelhet legtkletJenebb ; az ily isme ret szerint lnyegileg klnbzhetnek : a vz, a jg s a vz gz ; e ler ismeret akkor fog elmlyedni s a trgyba hat oksgi tudss vlni, ha az anyagot s a tulajdonsgot lehet leg mennyisgi kifejezsre hozzuk.

Hogyan lett a vilg?


(1890)
8

Mindenki sajt maga feje szerint ti essze a mindensget. gy csinl jk a rendszereket, mint Plat bar langjnak Iak'.
Vemlami Bacon.

Voltak a rgi vilgban olyanok, kik azt hittk, hogy a fld egy nagy teknsbka h t n ll vagy l ; hogy pedig a teknsbka min l, azt nem krdeztk. Ily vlemny a fizikai s metafizikai rzk gyermekkorra utal, mikor az sz nem gondolkozik, csak mesl. Azta a metafizikai rzk, a logikus gondolat kifejldtt, megrt, frfikort tlte s jelenleg, vnsgben, jra a gyermekvek krtyavraival mulat. Honnan ez a fld, a nap s csillagok? Felelet: az anyagbl. S az anyag honnan? . . . Vagy azt mondjk : ignoramus et ignorabimus; vagy olyan teknsbka-fle feleletet adnak, hogy az anyag maga magbl val. Mi tartja a fldet, a napot s csillagokat? A klcsns nehzkeds S ezt mi tartja? rai adja? honnan lett? P e l e i t : az magtl lett. Mindenki ltja a prhuzamot a teknsbka-fle elmlet s Nendtwich Kroly r felfogsa kzt, ki a Budapesti Szemle>> 153. szmban arra oktat minket, hogy az anyag s az er vgtelen s rk. Fejtegeti azt a krdst, hogy hogyan lett a v i l g ; de a fejtegetsben nem marad a termszettudomny hatrai kzt, hanem magra lti a filozfus tgjt is, s mint termszettuds s blcsel egy szemlyben, vgleges meg oldst adja azon rejtlynek, melyet cikke homlokra r t : Hogyan lett a vilg? Nendtwich r azt krdezi, Hoeyan lett a vilag? s azt feleli, hogy a vilg nem lett, hogy annak tulaj donkpen nincs kezdete ; csak alakulsainak, pldul a most innli naprendszereknek van kezdetk; ezek lettek az skdbl, de az skd az mindig v o l t ; elbb ms naprend szereket kpezett, ezek eltt ismt msokat in infinitum : s pgy eltnik majd a mi naprendszernk s keletkezik belle

HOGYAN L E T T A VILG

121

j ; ez is megregszik s feloszlik, elll belle ismt egy j s gy megy ez a bomls s alakuls a vgtelenbe. Mr most elszr is azt krdezzk, hogy ki mondja ezt? a termszettuds-e vagy a filozfus? A termszettuds mind errl semmit sem tud. A termszettudomny annyira terjed, amennyire az anyagi valsg ; minden trvnyt s a d a t t a tapasztalatbl m e r t i ; a valsgos anyagi vilgban jr, s amint az ember nem tehet lbval lpst a mer levegbe : gy nem mozdulhat a termszettudomny egy hajszlnyira sem a valsgos, anyagi vilgon tl. Az skdnl tovbb a termszettudomny nem j u t ; hogy az skd honnan iett, arrl nincs termszettudomny, amint nincs fi, mieltt apja szletett. Hogy az anyag kd vagy finom por alakjban lte zett a jelenlegi naprendszerek alakulsa eltt, azt elfogadhat juk ; arrl a kozmognia, geolgia, asztronmia s fizika szol glnak flvilgostssal. Amit Cartesius sejtett s K a n t elfo gadott, amit Laplace tovbb fejlesztett s legjabban Faye tkletestett, a vilgkd hipothzise, a hipothzisek sor ban elkel helyet foglal el, s nem tagadhatni, hogy mind inkbb kzeledik a tudomnyos bizonyossghoz. E hipothzis szerint azt gondoljuk, hogy naprendsze rnk anyaga a leveg, vz, fk, llatok, kvek, minden, ami testi a legfinomabb porr vagy kdd van oszolva s oly gmbt kpez, milyet pldul a N e p t u n n a k a naptl val tvolsgval mint sugrral, lehetne minden irnyban lerni. Ez a tvolsg 621,234.000 fldrajzi mrfld. E pornak finom sga oly nagy, hogy egy kbmrfldre valamivel tbb mint egy gramm anyag jutna. Tegyk fl teht, hogy ez a kozmikus kd valban ltezett; most azutn kellett bele mozgs ; a kd s a mozgs elvgzi a t b b i t : a kozmogniai. Ez mg mind termszettudomny. De honnan a mozgs s honnan a kd? Errl a termszettudomny hallgat, s jl teszi, m e r t nem tar tozik hozz. A termszettuds lehet filozfus is, de a ter mszettudomny nem lehet filozfia is. Ami a termszet tudomny elveit meghaladja, arrl nem lehet a termszet tudomny elvei erejben s vvmnyai presztzsvel nyilat kozni, legfllebb tudatlanok eltt. Nendtwich r teht szksgkpen mint filozfus s nem mint termszettuds a k a r t szerepelni, midn azzal kezdte, hogy a vilg vghetetlen, s azrt nem is lehet se kezdete se vge. De pen azrt a vilg nem is teremtetett, az rktl fogva van s rkk tart. Megkaptuk a feleletet arra, iiogy hogyan lett a vilg?*

122

PROHSZKA OTTOKR

A vilg nem l e t t ! Htra van a bizonyts Miutn a vilg rkkvalsga nem tapasztalati tny : a bizonytst N. r kvetkeztets ltal fogja eszkzlni; ki fog indulni a term szet valami tnybl vagy az sz bizonyos trvnybi s le fogja hozni, hogy csakugyan a vilg rk. Kimondom elre, hogy e lehozssal a termeszt minden tnye s az sz minden tr vnye ellenkezsben ll. I. Tallkozunk-e a termszettudomnyban a tny csak valami rnykvai is, melybl aki milyen salto mortale-val kvetkeztetni lehetne az anyagi vilg rkkvalsgra? Nem. Mit mond a termszettudomny a ltrl? Ltezett-e mindig ember? Nem ; mert a tercier rtegekben mr nincs nyoma. Ltezett-e az llat- s nvnyvilg mindig? Nem ; mert az azoikus rtegekben megsznik minden let nyoma. Ltezctt-e fld mindig? Nem ; m e r t a geolgia biztosan kimu tatja, hogy a fld folykony, izz khaosbi v a l ; a csillag szati fizika ugyanezt lltja valamennyi naprl s csillagrl, st mg most is feltnteti az g legmlyben a khaosz elzetes llapott, az skdt is. A termszettudomnyok teht, vala mennyien vllvetve, odarnek visszafel a mltban, ahol a mindensg risi gz- vagy kdtmeget kpez. A termszettudomny szuppozumul fogadja az anuaqoi, elismeri ltet s kutatja fejldsen. Ez az skd az empirinak kezdete, s ep azen, mert empi rikus valami, szksgkpen vges, nem vgleten, ideiglenes es nem rk. Vgtelen anyag, rk anyag elfogadsra nem nyjt az empria segdkezet, hanem ellentmond minden ily ksrlet nek, amennyiben az empriban nincs semmi, ami nincs tr ben s idben, vgesen. A vges s ideiglenes anyag teht, ez termszettudomnyos tny. Aki rk, vgtelen anyagot emleget, az nem il empirikus alapon ; aki vges s ideiglenes anyagbl kiindul, az empirikus aiapon ll. Ez egy radiklis elv, melybl engedni nem lehet. Mi tartjuk az empirikus alapot s az ltalnos indukci rvn lehozzuk, hogy az anyag mindig vges s ideiglenes; N. r nem t a r t j a ; hanem azt mondja : az anyag mindig vges s ideiglenes, de nekem szk sgem van vgteien s rk anyagra. Honnan fogja fedezni e szksglett? Empribl? nem ! Empribl kvetkeztetve? gy sem ! Sehonnan. Ugyanezt kell mondanunk az anyag alltitag rk s vgtelen erirl. Lehet az erk kombinciit s komplikciit visszafel szemmel kisrni, flbontani, egyszerbb mozg sokra visszavinni; de pen az sszekttets s az oksgi In-

HOGYAN L E T T A VILG

123

colat kveteli, hogy abban az risi gz- vagy kdtmegben meg legyen adva a kezdetleges mozgs. Honnan ez a mozgs? Ez a kezdetleges mozgs egy termszettudomnyos tny. E z t a tnyt kezdetnek veszi fel a termszettudomny. Mint ter mszeti tny ez a mozgs is vges s nem vgtelen. Vgtelen mozgs ellenkezik minden empirival. Aki teht vgtelen moz gst vesz fl, az nem ll empirikus alapon. T e h t az empribl kvetkeztetni nem lehet semmire, ami anyagi legyen s a mellett vgtelen s rk. H o n n a n veszik ennek dacra az rk, vgtelen anyagot? Taln flfdztek benne valami sajtsgot, valami lnyeges jelleget, mely rkk valsgt s vgtelensget bizonyttja? valami anyafoltot, mely vgtelensgre utal mg ezen lealzott s vges alakjban is? Nem. Minden ismeretnk az anyagot oly darabos, tk letlen, esetleges valaminek t n t e t i fl, hogy gondolatban sem vehetjk le alacsonysgrl azt a kt bkt, melyek kzl az egyik a vges trhez, a msik a vges idhz kti. Lssuk csak. Az anyagrl csak annyit t u d u n k , amennyit eribl megismernk ; ha az erktl eltekintnk : akkor az anyagrl fogalmunk sincs. Mit rtnk pedig ezekbl az erkbl? mennyit a legfontosabbakbl? Semmit. Mit t u d u n k a nehzkedsrl s ruganyossgrl, mit a parnyok tasztsa- s vonzsrl, mit t u d u n k a delejessgrl s villamossgrl? Semmi lnyegben s fben j r t ; mrnk, fontolgatunk, szmllunk, de hogy mi az, amit mrnk s mrlegelnk? arrl a legtudsabb professzor sem a d h a t flvilgostst, mert maga se t u d semmit. Hogy ezek az erk hogy vannak az anyagban, arrl szintn nincs fogalmunk; m i a t t u n k ugyan mskp is lehetne. Nincs t e h t semmi, amibl kvetkeznk, hogy a dolognak valban gy kell l e n n i e ; nincs semmi, ami a lnyeget rknek, ltt szksgesnek bizonytan. E z t az eredmnyt senkitl sem fltem; m e r t tagadhatlan, hogy a termszettudomny nem ismeri az anyagot szk sgesnek, nem ismeri vgtelennek ; ismerete ellenkezleg ezt az anyagot csak mint gyarl, esetlen valamit tnteti fl; beismeri maga is, hogy az sanyag eredete a tudomny elvei bl kimagyarzhatlan s p azrt esetleges valami. H a m r most ezekkel szemben azt mondjuk, hogy az anyag rk s vghetetlen, mivel bizonytjuk ezt be? Minden tapasztalat, minden szlelet, minden indukci az rk anyag ellen szl; ha ennek ellenre valaki az anyagot vgtelennek s rknek mondja, mifle elvbi indul ki s min okoskodssal gyzi azt be?

124

P R O H S Z K A OTTOKR

Az okoskods a kvetkez : a kdben, mr tudniillik abban az skdben nincs k u t a t esznknek vgleges mara dsa, klnben kd borulna a logiknkra is ; azt kell t e h t mondanunk, hogy az skd, hogy az az anyag rk s vg telen s magban brja okt. Nem tudjuk flfogni, nem rijk, de gy kell neki lenni, mert ms lehetsg nincs S ki lltja azt, hogy ms lehetsg nincs? taln az az sz, mely nem tudja flfogni s nem rti az skd rkkvalsgt? gy azutn valban nagyon illetkes rszrl v a n ez oda mondva ! S mirt kell neki gy lenni? h t nem teremthette-e az anyagot az Isten? Mi azt mondjuk : az anyag vagy rk vagy az Isten mve; de az anyag rk nem lehet: teht az Isten mve. Errl a teremt Istenrl egy sz is sok volna N. r tollbl. Ami egyedl szszer s minden rendnek : a meta fizikai, fizikai s erklcsi rendnek kvetelmnye, az apriori elvettetik. Bizonyra oly selejtes s gyerekes hipothzis, mely a tudomny fnsges rgiiba fl sem r. Mintha csak magtl rtetdnk, hogy az Isten lehetsge gondolatot sem rdemei az skd fnsgvel szemben s hogy az rthetetlen skd, mely ellentmond a ratio sufficiens elvnek, annyira kimerti az sz kvetelmnyeit, hogy a msik vgok, az Isten, mg csak hipothziskpen sem jhet tekintetbe. Ez, legkeve sebbet mondok, risi elfogultsg a materialista s monista lgkr flledt nyomsa alatt. Legalbb azirnt kellene tisz t b a jnnik, hogy az az rthetetlen skd mg mindig meg enged egy ms, legalbb is oly mltnyos s jogos hipothzist, amilyen ez az skdrl szl. Vagy taln volna egyetlen egy ok vagy rv a t u d o m n y trhzban, mely a szemlyes sokot, a vgtelen Istent kizrn? Egyetlen egy ok v a n r, de ez sincs a t u d o m n y b a n , hanem a tudsokban. A tudsok flnek az I s t e n t l ; az skdtl nem flnek, az lehet rk is, meg vgtelen i s ; de az Istentl flnek. S mi lesz akkor, ha mgis csak el kell fogadni az Istent? h a az az skd rkkvalsga s vgtelen sge tisztra lehetetlen? I I . Pedig az ; vgtelen s rk anyag, vgtelen s rk mozgs lehetetlen. Van i t t metafizikai, fizikai, geometriai s algebrai lehetetlensg, mind egy rakson. A vgtelen s rk anyag mint gondolat ellentmonds, mint valsg nem ltezik, mint vonal lehetetlen, mint mennyisg magamagt t a g a d j a ; pedig az anyagnak szksgkpen mennyisgnek kell lenni, mozgsnak vonalat kell lerni, valsgos lttel kell brni, s termszetesen kell elgondolhatnak is lenni.

HOGYAN L E T T A VILG

25

a) Lpjnk mindjrt a fizikai v i l g b a ; keressk az rk anyag valsgt. A fizika minden ga a mechanikra tmaszkodik. A m e d i a n knak alapelve pedig ez : egy nyugv test nem jn mozgsba magamagtl, egy mozg test nem vltoztatja meg mozgsi llapott magamagtl. Nevezzk ezt az elvet restsgnek, tehetetlensgnek, ermegmaradsnak vagy br minek : a nv alatt rejlik valsgban az anyagi lt f- s alap trvnye. Mr most azt krdezem : min llapotban volt rktl fogva az az skd? mozgsban-e vagy nyugalomban? H a nyugalomban v o l t : akkor sohasem mozdult volna meg, ezt mondja a mechanika. De tn mgis csak megmozdult volna? h t h a valami viszketeg zavarta fl az anyagot, hogy induljon kalandokra, s h t h a valami titkos fejlds meg reszkettette az atomokat? h t h a a mlysges r rzete felhket t m a s z t o t t a komoly, csendes sisg azrjn? ezeket mondja a pozis R e n a n r szemlyben. De pen ez a htha, mely anthropomorf izmusokkal mozgst akar becsempszni az anyagba, ki v a n zrva a mechanika ltal. A viszketeg flijedes, erzet csupa mozgs : honnan kerl ez egyszerre az anyagba, ha elbb nem volt benne? De taln rktl fogva mozgsban volt? mindig j meg j vilgokat t m a s z t o t t ? A mindensg egyik rszben pihent, mint ahogy pihen most a mi holdunkban, hol nincs nesz, nincs folys, nincs nvekvs, nincs meleg, nincs semmi nem l e t ; a mindensg msik rszben bredezett, mint ahogy bredezik a tvoli naprendszerek kdfoltjaiban; mshol ismt fejldtt, mint ahogy fejldik most J u p i t e r bolvgn ; nhol meg az a mozgs pen befejezte plyjt, m i n t trtnik azon testeken, melyek a n a p b a s ms csilla gokba esnek s jra prv, kdd vlnak ; s gy j meg j vltozatokban s alakulsokban zte j t k t ? Jl van. Egyet krdezek : e vltozatok s alakulsok kzt elrkezett gy-e a jelen pillanat, mikor az ser pen a jelen alakulsok ban van lefoglalva? De ha a mozg sernek rendelkezsre llt az rkkvalsg, hiszen akkor mindent, amit mozgs val elrhetett vala, rktl fogva el kellett volna rnie t Mert mi ms a mozgs, mint t m e n e t egyik llapotbl a msikba : de ha ezen tmeneteknek az rkkvalsg ll rendelkez skre, legyen szmuk brmily nagy, m r rktl fogva vget rtek volna, s pedig nemcsak ezek, melyek eddig lefolytak, hanem minden mozgs, kombinci, alakuls, amely tr tnni fog s amely trtnhetik, vget rt volna, mg akkor is,

126

PROHSZKA OTTOKR

ha mirid vnyi sznetet vetnk minden csepp mozgs kz. Mert az rkkvalsgban bennvan minden id ; a minden id alatt pedig a mozgs, mely az idben van, mindent meg t e t t volna, amit egyltalban tehet. Naville La physique moderne mvben gy fejti ki ezt az r v e t : H a az anyag s a mozgs rk, akkor brhol vesznk is fel a mltban egy idpontot, melytl fogva szmtani aka runk, azon idpont mgtt mr is egy rkkvalsg fekszik. Kvetkezleg a vilg m r azon tlnk kontempllt idpont b a n elrte volna azt az l apotot, melyet most br, st elrt volna minden llapotot, melyet a jvben elrni fog; mert minden idpontban rk ideje lett volna a jelen llapot elrsre. Mr pedig a vilg akkor, midn Thales 585-ben Kr. e. egy nap ogyatkozst elre kiszmtott, nem v o l t azon llapotban, melyben az 1888 jan. 2829.- teljes holdfogyatkozskor ltezett. Ha rk mozgst ttele znk fl, akkor nem lehet sehol egy idpontot f venni, mely tl elre vagy h t r a szmtani lehessen; mert azon idpont eltt rk id fekszik, azalatt pedig a mozgs minden megtehett szksgkpen megtett volna. b) A mozgs egy elvont s z ; vegynk li a mozgs helyett konkrt l a p t o k a t s erket, s nzzk, ltezhetnek-e rk anyagi erk. A m u n k a s a h a fiziknak alapjelensgei. Az skd mozgsa m u n k t vgez, mely mint h jelentkezik. Ez a h szksgkpen kisugrzik a vilgrbe s csak egy rsze m a r a d meg az s k d b e n ; ennek ismt csak egy rsze m a r a d az izz vilgtestekben ; az izz vilgtestek ismt csak hlnek vagyis kisugroztatjk melegket; a mr megkrgesedett bolygk s holdak is folyton vesztik melegket. Vgre elvsz minden meleg, vagyis megsznik minden mozgs, kivve a vilgtesteknek forg s halad mozgst a vilgrben. Ez a kisugrzott h nem vltozik t jra munkv ; mert u vilg rnek kpzeletet meghalad hidegben nagyon alacsony fokra szll, ily llapotban pedig sem m u n k t nem produkl hat, sem pedig magasabb hfokra vissza nem hozhat. A h t e h t folyton kisugrzik s ezltal hasznavehetetlen lesz, vagyis folyton folyvst vsz a kisugrzs ltal a m ndensg munkaereje. Mi volna pedig a m ndensgbl, ha az anyag s az er rk? Minden er, minden mozgs tvltozott volna m r hv ; a h kisugrzott volna a v i l g r b e ; erbl s munkbl semmi sem m a r a d t volna fl: az pedig nem gy van, m n d e n k i

HOGYAN L E T T A VILG

127

ltja. A Duna azrt folyik mg, mert nem folyik rktl ogva ; azrt virradtunk a mai napra, mert nincsenek vgtelen szm napok mgttnk ; ha rktl fogva volna az anyag : akkor rk jg s rk sttsg bortan a mindensget. E vgzetes kvetkeztets elkerlsre az rk anyag hvei meg akarjk ifjtani a vnl vilgokat, meg akarjk jtani a mozgst; de mivel mozgst nem teremthetnek, azon trik fejket, hogy szllhatna vissza az a kisugrzott h a k hlt vilgtestekbe? hogy kezdhetn el bennk jra mkdst? Mert ha visszaszllhatna mindannyiszor, ahny szor kisugrzik : akkor megvan az rk vilg t i t k n a k kulcsa. Azt mondjk : bizonyos, hogy a vilgok megdermednek ; de ha jra skdd vlhatnnak s elkezdhetnk fejldsket: akkor a vilg a mechanika dacra rk volna. Az anyag s az er ezen kontempllt krforgsa csupa ellent monds, csupa fizikailag helytelen llts, csupa okadatolatlan fltevs s vgl egy geometriai lehetetlensg- Valban ennl tbb dicsretet a legriktbb esztelensgrl sem mondhatni. Hall juk azonban a vilgmegjuls rszletes tervt a Budapest! Szemle elirnyzata szerint (342. 1.;. De ht hogy jul meg jbl s jbl az er, hogy kerl vissza a vesztett melea a kihlt anyagba, a kihlt vilg test ekbe? Mondva volt, hogy a kiszrt viigtestek folytatjk azon irnyban s azon sebessggel krtjukat a vghetetlen mindensgben, mellyel azok a fnaptl kiszrattak ; de minthogy kiindulsi pontjuk oly irnyt vett, hogy tjoknak vissza kellett vezetni oda, ahonnan ki nduitak, a rszben mr kihlt napok mindinkbb kzelednek a fnaphoz. Minl kzelebb jnnek, annl inkbb n sebessgk, s pedig annl nagyobb mrtkben, minl nagyobb a klnbsg nagysgra nzve a fnap s a visszatr napok kztt, mg vgre iszony sebes sggel beleesnek a fnapba, hol mozgsukban rgtn meg akasztatvn, a fehr izzsig hevlnek, visszaadvn a fnapnak a h azon rszt, melyet kiszrsuk alkalmval tle elvittek.B Ez a vilgok rk krjrata. Mit kellett volna bebizo nytani? Azt, hogy a kisugrzott meleg a vilgrbl vissza vezethet a fnapba, vagyis az anyagba. S e helyett mit bizonytott be N. r? Hogy a csillagok beleeshetnek a fnapba s ott a trben val mozgsuk hv vltozik. s a kisugrzott h hol marad? ez nyilvn elvsz, vissza nem tr. Mit bizonyt be teht N. r de facto? azt, hogy egyideig foltozni lehet a v i l g o t ; de bebizonytja-e azt is, hogy meg lehet jtani?

128

P R O H S Z K A OTTOKR

Megjtani csak akkor lehetne, ha azt a kisugrzott ht mind visszavezethetnk ; mg ezt nem teszik, addig semmire sem mennek. Mg ha fl is tesszk, hogy a csillagok sszetkzse ltal lehetne egy fnapot eredeti hfokra visszaemelni: ezt is csak ms testek rovsra lehetne m e g t e n n i ; mert mindig igaz marad, hogy az anyagbl kiszabadult bizonyos h, mely az anyag mozgsra nzve absolute elveszett, H a pedig milli v alatt csak egy hfokkal is vsz az anyag moz gsa : akkor a vilg rkkvalsgnak vge. De klnben is ebben a vilgmegjtsi tervben hemzseg a fizikailag helytelen llts s az okadatolatlan fltevs, gyhogy mltn m o n d h a t n i ; ez nem fizika, hanem tnds. Nem fizika; mert az gitestek sszetkzse sohasem kpes a kezdetleges ert visszaadni; ez mathematice bizonyos tny ; tessk utnanzni Faye- vagy Braunnl (ber Kosmogonie etc.). H a az g valamennyi csillagja, ha mind a hsz milli egymsba tkznk : mg akkor sem llna el a tzeseds s prolgs kvetkeztben egy oly kdgomoly, mely azt a t r t elfoglaln, melybl eredetileg a nap egymaga szedte ssze anyagt. S utvgre is mind ez a csillag mit tenne? Emeln a kzponti test energijt, de nem hozn vissza az eredeti llapotot. A kisugrzott h sohasem tr vissza ; az sszetkzs ltal is nem a kisugrzott h trne meg, hanem a csillag sebessge s tmege ltesten azt a m u n k t , mely ltal a n a p b a n a hfok emelkednk. S meddig lehet gy ezt a ht emelni? mg van csillag, mely belehulljon. Azalatt pedig folyton sugrzik a h, vagyis folyton vsz s eloszlik a vilgr mlysgesen alacsony hmrskletben. H a ez a kisugrzs rktl fogva t a r t o t t volna, pedig azon fltevsben, hogy az anyag rk, valban t a r t o t t volna : mi m a r a d t volna meg belle a mindensg anyagban, dacra a fnapok, napok, csillagok s holdak sszetkzsnek? Semmi. De m a r a d t rnk v a l a m i : teht a mozgs s az anyag nem rk. De nem hagyhatom el a geometriai lehetetlensg fltntetst sem, mely e hangzatos fltevsben a mindensg maga magt megjt krforgsban rejlik. A fltevs szerint a mindensg vilgai krben vltakoz nak. J r s u k a t szemeink el lltja a krvonal. Miutn ez a krforgs rk, a krvonal is z r t ; a kr t e h t teljes. Ha a krnek egyes pontjai alatt az egymsbl ered vilgokat rtjk, minden egyes vilg okt kpezi a kvetkez vilg nak ; a vilg jelen llapota ugyanis okt brja az skd eltti

HOGYAN L E T T A VILG

129

v i l g b a n ; ez az skd eltti vilg ismt gy ms eltte val ban s gy sine fine. S elre haladva, a mi "jelen vilgunkbl, majd ha megregszik s bomlsban ismt skdd vlik, ered egy msik vilg, ebbl megint egy ms harmadik s gy
t o v b b . Nevezzk a mi vilgunkat eltti vilgot y-nak, az utnunk a kr x pontjnak, az skd kvetkez vilgot z-nek. Mi

kvetkezik m r most ebbl ? Az, hogy valami akkor h a t , mikor mg nincs 1 E z t nem is nehz bebizonytani. Az a mozgs, az az erkszlet, mely a mi vilgunkat alkotja, vagyis m e y az x p o n t b a n van, tadatik a minket kvet vilgnak, vagyis a z pontnak ; innen megy t o v b b ; de mivel krforgsrl v a n sz, visszatr valamikor az x p o n t b a az y p o n t o n t , hogy ismt t o v b b folytassa krjratt. g y t e h t x hajtja z-t s z hajtja x-et. Vagyis a mostani vilg kpezi okt a kvetkez vilgnak ; de ez a kvetkez vilg, mely mg nem ltezik, mris okt kpezi a most fnnllnak. Errl mindenki meggyzdhetik, aki irnnal krt r le s fixirozza az y , x, z p o n t o k a t ; szem eltt t a r t v a azt, hogy a krforgs rk, hogy t e h t a kr mindig z r t ; le v a n rva rktl fogva, s nem most kezdi azt a vilg lerni.
vonal c) Az rk anyag t e h t mint valsg nem ltezik, mint [ehetetlen. Mi sors v r mint gondolatra s mennyisgre?

E z t a k e t t t sszekthetem. Az anyagot n e m gondol h a t n i mskp mint mennyisget; dirib-darab, rszek, egyms utn, ez az anyag 1 Vgtelen anyag lehetsges-e ez ? p annyi, m i n t h a valaki krdezn : vgtelen vgessgt gondol hatsz-e m a g a d b a n ? De ez metafizika, s t u d o m , hogy az emberek gondolkozni nem szeretnek. Hagyjuk a fogalmak rk szksgessgt s vonuljunk rzkelhetbb tjakra. Ugyan nem lehetne ldnk egy fonttal nehezebb, vagy mondjuk csak egy lattal, vagy egy grammal? b i z o n y r a ! E z t a fldet mi mrjk s mzsljuk ; ugyanezt tesszk a nappal s bolygkkal. Mindent mrnk, m e r t mindezeknek vges a slyuk s kiterjedsk. H t van-e oly csillag, melynek nincs vges slya s kiterjedse? bizony olyan nincs. Minden csillagnak t e h t megvan vges slya s kiterjedse. De ha nincs oly anyag, melynek ne volna vges slya, lesz t a l n az anyagnak mindssze vve vgtelen slya? Legyen, nem b nom. Legyen az anyag slya vgtelen szm font 1 Az anyag ltezik : t e h t az a vgtelen szm font is ltezik ; m r pedig a vgtelen szm metafizikai s algebrai lehetetlensg. A val sgos szm, a valsgos tmeg, a valsgos sokasg szksg kpen olyan, hogy ahhoz mindig hozz lehessen a d n i ; szki'rohszka : Az elme tjain.

130

P R O H S Z K A OTTOKB

sgkpen olyan, hogy"azt nagyobbriak~s"kisebbnek lehessen gondolni, s ami nem ilyen, az nem valsg, hanem renk nzve hatrozatlansg. Ha az anyag s a mozgs vgtelen s rk : akkor kellene lteznie de facto egy vgtelen szmnak, vagyis olyannak, melyet ne lehessen kisebbnek vagy nagyobb nak gondolni; de ez ellentmonds: t e h t lehetetlensg, hogy az anyag, melyet mrni s a mozgs, melyet szmllni lehet, vgtelen s rk legyen. A vgtelen szm ellentmondst fltnteti az algebra is. A vgtelen szm olyan, hogy ha az egysgnl kezdjk s mindent, ami hozzval, hozzadtunk, ne lehessen hozz adni semmi tbbet. A vgtelen szm t e h t ez esz : 1 + 2 + 3 + . . . n, vagyis minden, ami oda tartozik, pldul minden anyag s minden mozgs, ami az ellenttes vlemny szerint vgtelen szmot ad. Mr most a vgtelen szm olyan, hogy ahhoz hozzadni semmit sem lehet. Mit jelent ez? azt, hogy az az utols pozci, az az n mr magban vve is vgtelen, amit gy jelznk : o o . H t hogyha most sszeadjuk az egsz sort, milyen szm fog akkor kijnni? a vgtelennl nagyobb. E z t fogjuk nyerni 1 + 2 + 3 + . . . n (vagyis vgtelen : o o ) = o o ; ami annyit j e l e n t : o o 5 o o a vgtelen szm olyan, hogy kisebb is, nagyobb is magamagnl. Ez a mathematikai alak lehetetlensget j e l e n t ; jelenti a vgtelen anyagnak nmagban val ellentmondst, s kvetkezleg, hogy nincs, s hogy a valsgban nem is ltez hetik semmi, ami anyagi s a mellett vgtelen legyen; ami mrhet, s aminek vge ne legyen; ami szmllhat s aminek vgre ne lehessen jutni. A vgtelen, rk anyag sehol sem ltezik, csak a tvelyg szben; valsgban egy non ens, semmi. Lehet-e ezek ellen flhozni azt, hogy amennyire mi ismerjk a mindensget, annyiban ez elvek s e szmtsok is helyesek, de nem tudni, helyesek-e azon trben s azon idben, meiy rk s vgtelen? S van-e ezen nem tudni mellett csak egyetlen egy rnyka az szszersgnek? S h a nincs, s ha a nemtuds az egyetlen rve az ellenkez l l t s n a k : minek akkor egyltalban tuds- s nemtudsrl beszlni, ha az, amit rtelmnk lehetetlennek ismer, magban vve lehetsges? S min llst foglal el ez ellenvetssel szemben az indukci ltalnos trvnye, mely folyton bizonytja, hogy a lt lta lnos trvnyeknek v a n alvetve, hogy a m u n k a s a h gy viselkedik a fldn, mint a holdban s a tvoli Neptunban, hogy a vilgr alacsony hmrsklett nem lehet

H O G Y A N L E T T A VILG

131

munkv tvltoztatni az skdben pgy, mint a mostani naprendszerekben, s hogyha a fld tmrje azrt nem vgtelen, mert a fld kiterjedt s l szerint mrhet, akkor az skd s az egsz mindensg sem lehet vgtelen p azrt, mert hasonl anyagbl ll, melyet mrni s fontolni lehet. Mily jognl fogva mondhatja teht N. r : mi a vg hetetlen vilg alatt az gitesteknek vghetetlen sszegt rtjk, melyek a vghetetlen vilgrt kitltik? H a a veghetetlen alatt csak azt rti a filozofl N. r, amit azok, kik nmely eseteket ^vghetetlenl sajnlnak* s msokon ^vghetetlenl rlnek,* akkor jl v a n ; de klnben, mi legyen ennek rtelme? Dolgozata vgn N . r a szellemi vilgrl is emlkezik ; de oly pongyola, rendetlen s zrzavaros alakban, hogy min den diszkusszit s hozzsz st flslegess tesz. Vgezznk ! N. r r j a : Az emberisg kivl szel lemei a legrgibb kortl kezdve a mai napig azon nagy rejtly magyarzatn fradoztak : hogyan lett a vilg?* s habr az emberi sz e rejtlyt soha azzal a szabatossggal meg oldani nem fogja, mint pldul egy mathematikai f l a d v n y t ; azrt mgis mindinkbb fog kzeledni a valsghoz . . . Az ton, melyen N. r halad, bizony nem fog kzeledni. Az sz egyltalban alkalmatlan az igazsg flismersre, mg a monista dogmknak s egy rejtett flelemnek, mely nem a keresztny Isten-flelem, behatsa alatt ll.

9*

A g r a m m s m t e r g y z e l m i tja
(1891):
A termszettudomny jelszava mindent, ami anyagi, grammokban, mterekben, percekben kifejezni, vagyis min dent megmrni. A gramm, mter, perc jelzi a termszet t u d o m n y irnyt s jellemzi elhaladst A dolgokat okaik bl megismerni, ez minden t u d o m n y fladata; de ami a termszettudomnyt kivlan jellemzi, az az ismeretnek pen ezen neme : a mr, mrlegel, sszead, kivon ismeret. Minl tbbet mrt, annl tovbb h a l a d t ; minl t b b e t br kifejezni grammban, mterben s percben, annl tbbet hd t o t t . E z t termszetesen csak az empirikus tudsrl rtem ! Hogy semmi sem trtnik ok nlkl, vagy mikp azt a kzmonds tartja, hogy nem hiba zrg a haraszt, ez alapttele minden ismeretnek; de elvontan t a r t v a ez elvet, nem j u t u n k vele messze, a termszetet meg nem ismerjk; oda a termszet titkaiba annak az sznek, mely tudja, hogy nem hiba zrg a haraszt, egy tja van : a mter, a gramm, a perc ; mrni kell, sztszedni, sszeadni, k i v o n n i ! A kompli klt tnemnyekben is k i m u t a t n i a slyt, a s z m o t ; a kom bincikban, az tvltozsokban is fllelni s megmrni az erket s meghatrozni a termszet hztartsnak, e nagy cserebernek bilance-t, ez a termszettudomny fladata. Ez risi fladattal szemben ll a gondolkod ember. Egszsges t rzke nyitva, kszen flszerelve ll, hogy ezt a serg-mozg termszetet magba flvegye ; azonkvl azon ban semmi sincs kszen, hanem a p r n k i n t pl. Mindent t a n u l u n k . . . tanulunk ltni, hallani, tapintani, j r n i ; ezek az els termszettudomnyos szleletek s tapasztalatok ! Mennyi kell ahhoz, mg a termszetet valahogy megrtettk ! lljunk meg egy csalit szln. E csiripels, e csattogs, e dngcsels, a shaj szer titkos lgramok, e hangok, melyek rezegnek s ssze nem zavarodnak az ezer szn s rnyalat, mely reszket s ssze nem foly, az alakok jellemz eredeti s g e , e z ezerfle trtns, ez az ltalnos rezgs s mozgs,

A GRAMM S M T E R GYZELME^

133

s e tmntelen vltozatban" a ' ma'themtk' pontossg egyensly olyasmi, mint milli kimondhatatlan finomsg hr, lemez s sp gyngd harmnija; mint hogyha a kavarg tengerben milli hajszlnyi r folyna keresztl-kasul s ssze nem keverednk, s m i n t h a sr havazskor milli crnaszl iramlank szerteszjjel a nlkl, hogy kett is sszekuszld nk vagy egy is beletkznk egyetlen pehelybe. Ezzel a csodavilggal szemben ll az ember, hogy szedje szt s rtse e kompliklt t r t n s t ; semmi sincs kszen, semmi sincs adva, hanem aprnkint pl flfogsunk. A szentrs maga, mely mondja, hogy az Isten mindent mdjval s szm szerint s mrtkkel)) rendelt el, figyelmeztet arra, hogy mit kell t e n n i : mrni, mrlegelni, sszeadni, kivonni, sszehason ltani, fontolgatni, g y j t e n i ; keznkbe adja a mtert, a gram mot, hogy ha majd mindent kifejeztnk szmban, gramm ban, mterben, percben, megrtjk, amennyiben embernek rteni lehet, Isten mveit. Az az emberi t u d s , mely a virgz, sznpomps, illatos, csillagos, az ekvtor a l a t t izz s a sarkoknl megdermedt termszetet szmban, grammban, mterben paprra vetette s egy nagy egyenletben harmnijt k i m u t a t t a : lesz a be vgzett termszettudomny. Akr elrhet, akr el nem rhet ez az idelis fejlds : az t irnt, mely oda vezet vagy legalbb arra vezet, nincs k t s g ; ez az t az sszead, mrlegel, gyjtget tapasztalat, mely a legszernyebb kez detekbl a tudsnak mris csodlatos magaslatig emelke dik. Ez u t a t kvnom rviden megvilgtani. Az els sszeads, mrs, fontolgats ott kezddik, mikor a szem megnylik s a gyermek vagy az addig vak ember szemtkrn flcsillan az els sugr. Lehetne a kezdetet mg h t r b b tenni, hiszen m r az anyai mhben kezd rzkelni a gyermek. Az sszeads, mrs, fontolgats a gyermekszoba folytonos mvelete. ntudatlan mathzis, ntudatlan ter mszetbvrlat. A nagy laboratrium csak folytatsa a gyermekszoba megfigyelseinek. A termszettuds is a gyer mek rzkeinek mkdst kveti, nyomain halad, sszead, egybevet, mr, fontol, csakhogy ntudatosan vgzi, amit a csecsem ntudatlanul. A gyermek t a n u l ltni, tanul hallani ntudatlan meg figyels, ntudatlan tapasztals l t a l ; folyton mr, folyton hasonlt, folyton tapasztal. A trgyak h a t n a k rzkeire, a fnysugr belerezg harmatgyenge recehrtyjra, a hang hullm csapkodja dobhrtyjt, s e behatsokra reagl az

134

P R O H S Z K A OTTOKR

idegrendszer, vagyis bell az rzs ; de~e behatsokat kezdet ben a csecsem nem ismeri, minden borzaszt, idegen e l t t e ; nem tudja, hogy a behatsok a trgyaknak megfelelnek ; a tvolsg hinyzik, kzel, messze nem adatik, a tmralakok nem lteznek, minden egy skban fekszik. Mintha az egsz vilg nem volna ms, mint egy paprlapra festett kp, min den tvolsg nlkl, melyen nincs rny, nincs homly s fny, nincs egyedisg. I t t kezddik a mrs, az sszeads, a kombinls. Legelbb kezeivel jtszik, s v a n id, midn mg nem t u d nylni valamely sznes t r g y utn, mely figyel mt lekti. Azutn trgyak u t n kapkod, nzi, forgatja, mutogatja s megtudja azt, hogy azok a kpek, melyeket It, a trgynak megfelelnek. A gyermek nemsokra ugyanazon trgyrl sokfle rzki behatst vesz. Mskp ltja, ha kzel rl, mskp, ha tvolrl n z i ; ms s ms oldalrl klnbz optikus behatst vesz. H a nagyon kzeledik felje, meg akadlyozza elhaladst, ha nmi sebessggel neki megy, fjdalmat okoz testben a trgy. Ezen naponkint megjul rzetek ltal fogalmat szerez magnak a trgy trbeli alakjr: ; megismeri a trt, nem ugyan elvontan, de in concreto. E tants elszr kis krben mozog, azontl megmarad a t u d a t l a n s g ; a csecsem kapkod a hold utn, nemcsak gynyrsge jell, de azrt is, m e r t el akarja r n i ; azt a tvolt mg nem ismeri. Csak m i u t n tbbet mrt, akkor veszi szre, hogy az nagyon messze van, hogy azonban az a hold annyi ezer meg ezer mrfldre van, azt ugyan mi sem ltjuk, azt mshonnan t u d j u k ; nem ltjuk azrt, m e r t nem t a n u l t u k ltni, s nem t a n u l t u k azrt, mert nem volt alkal munk mrni, kombinlni, sszehasonltani. Amit nem tanul tunk ltni, azt nem is ltjuk ; a hegyi lak mskp ltja a hegyeket, azok alakjt, tvolt, m i n t m i ; aki sokat jr jjel, az mskp ltja a tz, a vilgossg tvolt, m i n t ms ; a botanikus rt hozz, ltni a nvnyt s lt bizonyra olyas mit, amit mi nem ltunk. Mindent tanulunk, mindent tapasztalunk ; semmi sincs kszen adva, hanem sszeads, mrs ltal keletkezik. Mg a legltalnosabb eszmk s elvek sincsenek beltetve elmnkbe, azok sincsenek adva a Teremttl, hanem kifejlenek, mint az gbl a szrklet, a szrkletbl a hajnal. K i gondoln, hogy ugyancsak e tren szereztk azt a fontos ismeretet, hogy minden trtnsnek van oka, hogy a falevl nem mozog hiba, hogy a haraszt nem zrg, ha nem zrge tik. Azt gondolnk, hogy ez elvek rtelmnknek hozomnya,

A GRAMM S M T E R GYZELME

135

hogy bennevannai*: etnkben, s velnk jttek a vilgra. Semmi sincs benn, mindent szerznk. sszeads, mrs kel lett hozz ; ksbb nemcsak sszeadtunk, mrtnk, hanem okoskodtunk is, de ismt csakis abbl, amit lttunk, tapin t o t t u n k , hallottunk. Hallottunk hangot, s volt mindig vagy valaki, vagy valami, ami azt a hangot a d t a ; ha nem lttuk, megfordultunk s nztnk krskrl. L t t u k , hogy min den vltozatlanul helyn marad, ha meg nem i n d t j k ; reztk, hogy nagy terhet nehezen, knnyt knnyebben mozgatunk. Csupa apr kis a d a t ; mr a gyermek tapasz talja, gyjtgeti ez adatokat, melyek azutn arra segtik az rtelmet, hogy hossz tapasztals, fontolgats, mrlegels u t n kimondja az e l v e t : semmi sincs ok nlkl. Igaz, hogy e tapasztalst, mregetst, fontolgatst nem kezdi mindenki mindenben gy, hogy azutn sajt tapasz talsbl emelkedjk minden elv flismershez s kimon dshoz. Nem ; velnk tapasztal sok szz s ezer v 1 Meg gyzdsnk az ltalnos igazsgokrl nem rleldtt kizr lag sajt tapasztalatunk erejben ; nem kellett ntudatlan mrseink, megfigyelseink homlybl hossz tisztuls u t n ellpnie a levont igazsgnak ; hanem ugyanakkor, mikor tapasztaltuk, kszen is k a p t u k a t y i n k t l ; bevezetett a b b a a npies hagyomny. De h t utvgre is, mi is meg msok is, mregettnk, tapasztaltunk, sszeadtunk, gyjtgettnk s gy j t t n k r arra, amit klnben velnk szletettnek gondolnnk. Elkerlhetetlenl szksges teht mindenkinek a term szettel rintkezni, elkerlhetetlenl szksges mindenkinek, hogy tapasztaljon, mregessen, fontolgasson; m e r t ezltal megtanul ltni, hallani, szagolni, jrni stb. stb. ; st mi tbb, ezltal merti az igazsg s a gondolkozs alapelveit. Mr most az a krds, h a a termszet iskoljban ekkp kitanult, rzkkel s gondolattal flszerelt ember meg akarja rteni ezt a tengertermszetet, mely krltte hmplyg, ha szt akarja szedni az ezerfle tulajdonsgok t a r k a szvedkt, mellyel az anyagi lt el van bortva : elg-e, hogy csak meg nyissa szemt, hogy kitrja rzkt s egy perc nem sok az rtelem majd belehat e tulajdonsgok lnyegbe; tltja, hogy mi ez a szn, ez a villm, mi ez a hang, mi az a klnb sg, hogy az egyik test szilrd, a msik folykony vagy lg nem, hogy az egyik ruganyosabb, m i n t a m a r i k s gy tovbb ; vgigmenve mindazon krdseken, melyek a ter mszettudomnyokat foglalkoztatjk? Nem eig, s i t t

13

IrROUSZIvA O.JTOlO.R
k

kezd rvnyeslni tulajdonkpen az, amit elbb m o n d t a m : szmunkra a tulajdonsgok ismerethez csak egy t v a n : a gramm, a mter, a perc kietlen, de hibtlan tja. Aki bele akar hatolni a termszetbe, annak mrni, fontolni, sszeadni, kivonni k e l l ; ez jellemzi valamennyi flfedezsnek s magya rzatnak tjt. A mi t u d s u n k tovbb nem mehet, mint amennyire haladt, mikor szmokban fejezi ki a testek tulaj donsgait. Hogy micsoda a szn, a villm, a h, hogy mi alkotja tulajdonkpen lnyegket, azt addig nem tudjuk, mg azon alakhoz ragaszkodunk, melyet rzkeink utn rluk brunk ; csak amennyiben mrjk, fontoljuk, szmtjuk : anynyiban ragadjuk meg, annyiban jelentkeznek elttnk rthet alakban. Innen aztn a tudomnyos divat, hogy a termszet t u d o m n y az egsz vonalon szmllgat, fontol, mr, sszead, vegyt mrtkben, szmban, slyban. Mi ismernk gyahogy egy tnemnyt, flfogjuk rtkt, ha mrni, fontolni, szmllni brjuk, szval, ha szmokban kifejezhetjk. A szmokban mi otthon vagyunk ; jllehet alig hisszk ez llts igazsgt, ha az emberek tbbsgre gondolunk, mely a mathzistl irtzik. Tudsunk hatrozott s biztos a legkisebb s legnagyobb hosszsgrl, slyrl, kiterjedsrl, idrl, ha nem is kpzelhetjk el. Van biztos s hatrozott fogalmunk a legkisebb gomb rl, melybl 23 millit kell egyms mell raknunk, hogy egy mter hossza kikerljn. Van biztos s hatrozott fogal m u n k naprendszernkrl, melynek sugara 622 milli fldrajzi mrfld. Van biztos s vilgos fogalmunk azon idrszecs krl, mely alatt a fnysugr a knyv betit szemnkn tkrzteti, mely egy msodpercnek 800 milliomodik rsze, amint hogy vilgos fogalmunk van azon akr 500 milli vrl is, melyet nmely hipothzis a szerves letnek a fldn vindikl.* Amennyire a szm terjed, annyira nincs rthetetlensg; innen a termszettudomnyok trekvse a tnem nyeket s a tulajdonsgokat szmokban kifejezni, vagyis mr tkre, slyra, szmra visszavezetni. Az asztronmia legtkletesebben rvnyesti a szmot. Amit tud, azt mind mrtkben, slyban, szmban fejezi ki. Az asztronmia csupa m r s ; mrjk a tvolt, melyben egy csillag ll a msiktl; mrjk a sebessget, mellyel tenge lyeik krl forognak ; a sebessget, mellyel plyikon mozog nak ; mrjk a vonzst, melyet egymsra gyakorolnak. Meg* Die Schranken der naturwissenschaftlichen Erkenntnis: Ngeli.

A GRAMM S . M T E R GYZELME

137

mzsljuk a fldet s gy talljuk, hogy 5 quadrilli kilo g r a m m o t nyom, megmrjk sugart s hosszt 6 milli mterre tesszk. Ebbl kiszmthatunk minden vonzst, melyet ez a fld a rajta lev testekre gyakorol, mg az olyan foszlnyra is, melyet a knyv felvgsakor a paprlaprl leszaktunk. Az asztronmia t e h t fontol, latol, mr. Mit tesz a vegytan? Fontol, latol, mr. E i h a t a testek legels elemeihez. De hogy mik ezek az elemek, s hogy mik azok az elementris erk, arrl semmit sem t u d u n k ; amit t u d u n k , azt szmokban kifejezzk : megmrjk kiterjeds ket, meglatoljuk slyukat, megllaptjuk, hogy mily elemek kel mily mennyisgben vegylnek. Amit e rszben a t u d o m n y ltrehozott, b m u l a t r a ragad. A testeknek renk nzve leg kisebb rszeit is, az gynevezett atomokat, melyeket mi szereinkkel m r nem oszthatunk, megmrte s meglatolta. E mrsek s szmtsok minden kpzeletet meghalad nak, de biztos s vilgos fogalmakkal o p e r l n a k ; kezkben a g r a m m s a mter. A szmtani fizika meghatrozta a gz llapotban lev test tmecseinek szmt, melyek bizonyos trfogatban foglaltatnak; megmrte slyukat s mozgsi sebessgk t l a g t ; slyukbl kvetkeztetett trfogatukra, melyet a tmecs szilrd s folykony halmazllapotban el foglal. Mivel egy kbcentimterben egy lgnyoms a l a t t s 0 fokon 21 trilli gztmecs foglaltatik : azrt egy vztmecs slya annyi, mint ngyszzad milligrammnak (0,04 mg) trilIiomodik rsze ; parnyisga pedig oly eltn, hogy egy milli mter hosszsgra 3 milli vztmecs r a k h a t egyms mell, egy millimter ezredik rszn t e h t mg 3000 vztmecs fr el. De a tmecs nem a legelemibb t e s t ; a tmecs atomok bl pl. A tmecset az ember nemcsak megmrte s meg latolta, de megmrte s meglatolta a tmecs alkatrszeit is, az atomokat. A gramm s mter uralma ezekre is kiterjed. Miutn a mechanikus gzelmlet ltal sikerlt a gztmecsek slyt meghatrozni, kvetkezleg az atomok slyait is meg nyerhettk. A v a s p a r n y a grammnak 130 quadrilliomodjt nyomja ; ebbl ms adatok hozzvtelvel meg lehetett hat rozni trfogatt, mely nem nagyobb, mint egy kbcentimter nek 17 quadrilliomodja; tmetszete pedig egy ngyzetcenti mternek 650 trilliomodjt teszi. Egy ngyzetcentimternyi skban 1500 billi vasatom foglal helyet. A legkisebb kmiai a t o m n a k tmrje a millimter egy tzmilliomodik rsze. Hogy az atomok nagysgt, melyet a vegytan s a szm t a n i fizika szmokban kifejezett, hozzvetleg s ltalban

13?

PROHSZKA, HrOKR

elkpzeljk, egy kznsges tnyre hivatkozom. A mi idegeink flfogjk a kls trgyak behatsait, melyeket rnk gyako rolnak ; t e h t a szemideg flfogja a szneket, a flideg a hangokat, s pgy vesszk szre a szagokat, illatokat s az z vltozatait. Gondoljuk el, hogy mennyi klnbz behatst szllt az agyba az a finom ideg, mikor szemeinket egy vir gos kerten legeltetjk. Mennyi sznrajz, mennyi rnyalat, mennyi alak ; vagy ugyancsak reflektljunk, mennyi kln fle b e h a t s t szllt a hallsi ideg, h a egy erdszlen meren gnk, s a rt zsong lett, a madrvilg zenjt, a fk zgst, a bogarak dongst, a tvoli tornyok hullmzatos zengst, s az utakon zrg, dobog, prszkl forgalom zajt halljuk. Ugyanezt mondjuk az zrl, az illatokrl. Sokfle az rzk s minden rzkben ezerfle vltozatok zik egymst, s ugyanazon vltozatban sokfle az intenzivits. Minden ily klnbz behatst az idegek megfelel, klnbz mdon vezetnek. Igaz, hogy az rzkben az rz llek lakik : de azrt mgis szksges, hogy mivel az ideg s a llek ssze vve alkotja az rzket, az idegben magban fl legyen t n t e t v e a behatsok klnflesge. Mr most hogyan lehessen fltntetni azokban az apr idegekben azt a tmntelen vl t o z a t o t ? Az atom parnyisga megrteti velnk e lehets get ; ahol egy ngyzetmillimteren 70, 80, st 100 ezer tmecscsoport elfr, ott a kombinciknak se hossza, se vge. Azonban a gramm s a mter gyzelmi s hdt tja nem szakad meg vgleg az anyag legkisebb rszecskinl, az a t o m o k n l ; habr nem terjeszkedhetik kzvetetlenl tovbb, de kzvetve mg kisebb mennyisgekre utal. Az anyag leg kisebb rszecskje a vegyi atom, melyrl az imnt volt sz, s az ther rszecskje. A vilgrt s a testeket az ther hatja, jrja, lengi t. Az ther is anyag, termszetesen, de oly finom, hogy vele szemben a parny, az atom durva rg ; a leb rszecskje oly knny, hogy az atommal szemben sly talannak neveztetik. Pedig v a n kiterjedse s van s l y a ; csakhogy ez a kiterjeds s ez a sly mintegy m s rendbe, a nagysgnak mintegy ms rendjbe tartozik. Hogyha, m i n t fnt emltem, a legkisebb vegytani atomnak tmrjt a millimter egy tzmilliomodik rszvel vesszk egyenlnek : akkor az therrszecs nagysgt tzezerszer, st taln szz ezerszer kisebbre vehetjk. Ez lltsok nem tartoznak a mesk orszgba; a napsugr s a csillagok reszket fnye, az egymsra nehezed gitestek vonzsa kzvett anyagot kvetel ott, hol leveg s gzok nincsenek. Azonban az ther

A GRAMM ES M T E R GYZELME

t39

nem okoz szrevehet ksedelmet az gitestek m o z g s b a n ; t e h t fltte finomnak kell lennie ; msrszt a legnagyobb pontossggal vezeti a fnyt s a meleget; t e h t rszecseinek oly kzel s oly srn kell fekdnik egyms mellett, hogy knnyen hathassanak egymsra. Sebessgk ssze nem hason lthat a mrlegelhet anyag gyorsasgval; azon mozgsok, melyeket az ther kzvett, milyenek a fny, a h, a villm, krlbell milliszor nagyobbak, mint a mrlegelhet anyag mozgsai, milyen a hang. Annyival kisebbek iesznek t e h t az therrszecskk a tmecsek<nl> s atomoknl. A rezgs, mely a hangot adja a levegben, msodpercenk i n t 332 mter sebessggel halad s a leveg tmecsei Clausius szerint 0 foknl 485 mternyi tlagos gyorsasggal mozog nak. A klnfle gzakban a hangterjeds gyorsasga a tmecsmozgs sebessgnek % rszt t e s z i ; a tmecsek sebes sge pedig fgg a tmecsek slytl. Ezzel szemben a fny msodpercenkint 311,540.000 m t e r t halad. H a m r most ismeretlen is az therrszecsek mozgsi sebessge, mellyel szerteszjjel, ssze-vissza repkednek, valamint tlagos nagy sguk is : e hrom rtk mgis egymstl fgg ; s azrt, vala m i n t a sebessgek kzt risi a klnbsg, gy a nagysg s a trfogat klnbzetei kzt is ugyanazon arny fog fnnllani. Ebbl megint az kvetkezik, hogy az atomok nagyon is sszetett testek, mint ezt vegyi rtkk klnfelesge, vegyi vonzdsuk fokozatossga, slyuk s egyb fizikai tulaj donsgaik is bizonytjk. Azt a krdst vethetjk itt f l : mit m o n d h a t u n k m r ezentl nagynak s mit kicsinynek. H a egy liter vizet foly ton feleznk s feleznk, vgre 25 quadrilliomodik rszecsk jt m r nem felezhetjk gy, hogy az oszts u t n is mindkt rsz vz legyen. Az a 25 quadrilliomodik rsz adja a vzt m e c s e t : ezzel szemben egy vzcsepp valsgos t s egy liter valsgos tenger. H a a 25 quadrilliomodik rszt is fl bontjuk, egy leny- s kt kneny-atomot nyernk. Ezentl osztani kptelenek vagyunk. De hogy az az leny- s knenya t o m oszthat, az b i z o n y o s ; oszthat azrt, m e r t sszetett. H a m r most krdezzk : mennyire mehetne mg az oszts, a felezs ott az atom rszei kzt, csak azt felelhetjk : ezen oszts s felezs hatrrl semmit sem m o n d h a t u n k . H a van nak testek, melyek tzezerszer, szzezerszer, milliszor kiseb bek, mint az atomok, rtem az therrszecskket: akkor az a t o m b a n az osztsnak belthatatlan tr nylik. Egy a t o m viszonyulhat egy therrszhez, mint egy veder a csepphez
-

140

P R O H S Z K A OTTOKR

Lehet annyi therrszecske egy atomban, mint ahny csillag van a naprendszerben. Egy csillag a naprendszerben az, ami egy herrsz az atomban ; s valamint a csillag nagysebesen halad : gy az therrszecske gyorsan rezeg s repked az atom szfrjn bell. A mi naprendszernk viszonyban llhat egy ms naprendszerrel vagy tbbel i s : mint egy atom egyesl egy vagy tbb atommal s tmecset kpez ; a naprendszerek e szisztmja viszonyban llhat ms szisztmkkal: mint ahogy egy tmecs viszonyba lp a krltte fekvkkel s jegecet alkot. Flfel a vilgok szisztmi, lefel az atomok vilgai egyarnt hirdetik, hogy relatv minden nagysg s kicsisg, s hogy fnsges s imdand az Isten 1 1 A vegytan mg nagyon tkletlen t u d o m n y ; ami tle telik, azt megteszi, s annyira-amennyire rthetv trekszik tenni minl tbbet gramm s mter ltal. Megfigyelsei a mrtkre, a slyra i r n y u l n a k ; szmokban akarja kifejezni a tnemnyeket s a tulajdonsgokat; minl tbbet fejezett ki szmokban, annl fllebb rt a t u d s fokozatn. Kvn hatunk-e tle tbbet? A vegytan belehat a vegyletek titkaiba ; meghatrozza az alkotrszek mennyisgt; meghatrozza, hogy mily ar nyokban egyeslnek egymssal; j egyeslseket hoz ltre s a fllp j tulajdonsgokat szmokban kifejezi azltal, hogy az egyeslsbe belp s abbl kivl erket sly s szm szerint meghatrozza. Hogy mik azok az elemek, arrl bvebb ismeretet nem adhat, s hogy a grammtl s a mtertl el tekintve, mi fejezhetn ki lnyegket, arrl a vegytan vg leg hallgat. gy t e h t szmokban fejezzk ki az j t e s t e t s az j tulajdonsgokat, midn mondjuk : a cinber ennyi meg ennyi kn -f- higany h, kn s higany bizonyos h kiszabadu lsa, t e h t mozgs-vesztesg mellett, cinbert ad. Mst a cinber lnyegrl nem t u d u n k ; lerhatjuk tulajdonsgait, de mivoltukba nem hatolhatunk ; mivoltuk ismerete a gramm nl s a mternl tovbb nem vezet. gy a cukorrl tudjuk, hogy des, hogy tisztthat, hogy bizonyos alakokban jegecesedik ; de hogy mi az dessg a cukorban, mi az a vonzs, ami gy jegecesti, arrl a lersbl semmit sem t u d u n k ; a lers flsorolja a tulajdonsgokat, de hogy micsoda e tulaj donsgok lnyege, azt nem mondja ; amennyiben a tulajdon sgok mivoltrl keresnk flvilgostst, annyiban a gramm hoz s a mterhez kell folyamodnunk ; p l d u l : a cukor = szn + kneny + leny h ; ez a vegylet azon testet

A GRAMM S M T E R GYZELME

141

adja, melyet mi cukornak hvunk ; ha valamit elvesznk ez alkatrszekbl, vagy valamit hozzadunk, egszen ms test s ms tulajdonsgok llnak el. E krdsre t e h t : mi a cinber, mi a cukor? vagy ler feleletet adunk, vagy ha a dologba hatolunk, akkor gramm s mter, sszeads s kivons alak jban felelnk. Innen a termszettudomny vrmes remnye, hogy id vel a testeknek minden klnbsgt s azok minden tulajdon sgt a gramm s a mter plusz-minuszra vezetheti majd vissza ; hogy minden tulajdonsgot szmokban fejezhet ki annyira, hogy vgre bebizonythatja majd azt is, hogy az arany s a vas kzt nincs ms klnbsg, mint amilyen van 29 s 30 kzt, a tbb s a kevesebb kzt. Flsleges e vrmes remnnyel foglalkozni, mivel ez nem termszettudomny. Annyi tny, hogy a kmiai egyesletek sok pldt szolgl t a t n a k arra, hogy kt vagy tbb kmiai elembl meleg le ktse vagy flszabadulsa ltal egszen j testek keletkez nek. Honnan e testek j tulajdonsgai? Bizonyra nem j teremtsnek mvei, hanem a fnnlev erk j kombincii; t e h t az j tulajdonsg nem ms, mint a fnnlev erk bizo nyos sszeadsa vagy Jrivonsa, jllehet mi a testet egszen jnak ltjuk s tulajdonsgaiban semminem rokonsgot nem szlelnk. gy a vas s az oxign meleg flszabadtsa mellett rozs d t kpez ; a rozsda j test, mely egyenl vas + oxign h. Valamint a rozsdt, ha nem ismernk alkotrszeit, elemi testnek nznk : pgy lehetsges, mondjk hogy az arany, az ezst, a vas nem elemek, hanem egy s ugyanazon anyagi testnek tbb-kevesebb flszabadtott vagy lekttt h ksretben s klnbz arnyokban t r t n t egyeslsei: gyhogy csak egyfle anyag lteznk s valamennyi klnb sg, mely a termszetet vltozatoss, gazdagg s szpp teszi, a mennyisgbl szrmaznk. Mg nagyon is tvolllunk e remnyek s vgyak megvalsulstl; lehet mindig tbb s tbb tulajdonsgot mennyisgi klnbzetekre vissza vezetni, de tulajdonsgot egyszeren szmzni s kijelenteni, hogy az a dolgok rendjben nem ms, mint gramm s mter funkcija, az sem termszettudomnyos, sem tudomnyos eljrs. Marad azrt a g r a m m n a k s a mternek belthatat lan nagy tere, melyen gyzelmeit aratja. A szerves vegytan bmulatos pldkat szolgltat arra, hogy ugyanazon alkatrszek, ugyanazon arnyokban egszen ms s m s testeket alkotnak a szerint, a m i n t tbb vagy

142

P R O H S Z K A OTTOKIi

kevesebb h kttetik meg ltaluk. gy pldul 12 atom szneny + 24 atom kneny + 12 atom leny a kvetkez tes teket adja : kszenet s vizet vagy ecetsavat, vagy tejsavat vagy glicerint s sznoxidot, vagy borszeszt s sznsavat,, vagy zsrt, vizet s Jenyt, csupa oly testeket, melyek kln bzk, melyeknek tulajdonsgai kzt nagy klnbsgeket vesznk szre, s mindezen klnbsgek csak a lekttt h mennyisgtl fggnek, vagyis gyorsabb vagy lassbb rez gstl. Amit a vegytan tesz, azt a fizika mr jval elbb prak tizlta ; a fizika folyton trekszik a legklnbzbb tnem nyeket a mennyisgre visszavezetni. Benne is rvnyesl a gramm s a mter egyeduralma. A fizikai tnemnyek, milye nek : a testek halmazllapota, t. i. s. szilrd, folykony s gznem llapot, a ruganyossg, a nehzkeds, a h, a villa mossg, a delejessg, a fny, a sznek, a hang, mindezek, amennyiben ltalunk megkzelthetk, kvantitatv megfejtst nyernek. Amit mi e tnemnyekben tkletesen rtnk, az c upa s z m ; legyen az sly, kiterjeds, alak, gyorsasg, mennyisg; de csupa szm. A h, a fny, a hang annyi, mint mozgs, a villm szintn mennyisg s sebessg, a halmazllapot klnfle mozgsok egyenslya, s amit a ruga nyossgbl s nehzkedsbl rtnk, az mind szmokban kifejezhet; nem mondom, hogy e tnemnyekben nincs semmi ms, mint mennyisg s szm, hiszen eo ipso ott van a szm s a mennyisg llaga s hordozja; csak azt mon dom, hogy az renk nzve megkzelthetlen ; ami megkze lthet, azt szmokban fejezzk k. A testek halmazllapota, amennyiben e titokba emberi szem behatolhat, nem fejtetett meg mskp, mint a mozgs klnbzsge ltal. Fizikai flfogs szerint az egsz anyag vilg rezgsben v a n ; az anyagrl magrl semmit sem tudunk, kivve az ltalnos meghatrozsokat; de a rezg seket mrhetjk, hosszsgukat, sebessgket szmokban kifejezhetjk. A testnek minden tmecst rezgsben gondol juk, mely rezgsnek hatrait megszabjk az a omok alakja, nagysga, elhelyezse, a molekulris vonz s taszt erk s az atomok kzt sztfoly ther viselkedse. Mert az ther minden testet, s annak minden tmecst s atomjt krl fogja ; bele van mertve az anyagi vilg, s az thernek gyors, finom rezgsei, melyek a fnyt s a h t viszik, gy futnak keresztl-kasul, mint ahogy a vz felletn tallkoznak, s keresztezdnek tbb knek bedobsa ltal megindtott hullm-

A GRAMM S M T E R GYZELME

143

gyrk. Az ther e hullmaival egyenslyban vannak a tes tek, de valamint e hullmok energija klnbz : gy az egyensly is klnbz tnemnyek ksretben ll helyre. gy pldul ugyanazon t e s t e t majd szilrd, majd foly kony, majd gznem llapotban talljuk ; a szilrd testben az sszetarts nagy, a folykonyban kisebb, a gznemben legkisebb. Az anyag ugyanaz, de ms s ms egyenslyban az ther hullmaival. Midn ugyanis az therhullmok ener gija n, ms szval ez annyit t e s z : midn a h nvek szik, akkor az energinak egy rsze arra fordttatik, hogy a test tmecseinek rezgst gyorstsa s t g t s a ; a gyorsabb s t g a b b kirezgs ltal cskken a tmecsek kzti vonzs s lazbb lesz az sszetarts ; h a pedig a hfok Rszll, vagyis ha az therhullmok energija kisebbedik : akkor a tmecsek sem rezegnek oly tgan s gyorsan, pen azrt ersbl a tmecsek kzti vonzs s annak kvetkeztben az sszetarts. T e h t a szilrd, folykony s gznem llapot az ther hullmok energijtl s a tmecsek kzti vonzs erejtl fgg. Ugyanazon hmrsk mellett a k szilrd, a vz foly kony, a leveg gznem, m e r t az therhullmok kznsges hfok mellett sehogy sem trik meg a k tmecseinek von zst, j o b b a n brnak a vz tmecseivel s leghathatsabban fllpnek a leveg tmecsei kzt. H a az therhullmok nem kpesek azt a rezgst kzlni a test tmecseivel, melyet a gzllapot flttelez, akkor a gz folyadkk srsdik, ha energijuk mg lejjebb szll, annyira, hogy nem kpes a molekulk sszefggst m e g t r n i : akkor a folyadk szilrd t e s t t lesz. T e h t a testek halmazllapota, amennyiben rthet, a mozgsok klnbz egyenslyn alapszik ; a mozgs s az egyensly pedig csupa szm I A halmazllapot ksretben klnbz tulajdonsgok, eltr minsgek jrnak. H o n n a n vettk m a g u k a t ? A mozgsbl, az eltr egyenslybl, vagyis a s z m b l ! Minsgileg m s elttnk a jg, m s a vz, ms a vzgz, s mgis e minsgi klnbsg csakis a lekttt m e l e g ; t e h t a mozgs mennyisgtl f g g : egy kilogramm g a fagyponton, hozzadva hetvenkilenc fok h t , vizet ad : 1 kilogramm jg (0) + 79 meleg == vz s pen gy 1 kilo g r a m m vz -f- 536 meleg = vzgz. Az egyik szilrd, a msik folykony, a harmadik g z n e m ; egy s ugyanazon test ms s ms hmennyisggel, vagyis ms s ms mozgsi mennyi sggel. Mily risi a klnbsg a gymnt kemnysge s a kneny ill volta k z t ; mennyi fokozat klnbztethet meg

144

P R O H S Z K A OTTOKR

e kett k z t ; ez risi sklt nem alkotja ms, mint a mennyi sg, a mozgs mennyisge. Azonban a fizika krbl a legszebb pldkat arra, hogy elttnk valami j tulajdonsgnak ltszik, ami k nben nem ms, mint mennyisgi klnbzet, a fnytan s a hang tan szolgltatja. Fny, szn, hang ! Ki volna kpes lerni vltozataikat, olvadsukat? Vltozatossguk az let telje, bsgk a mvszet flttele. Van meleg, van hideg szn; van ers, van lgy hang ; van les, van szr hang s szn. Midn azt mondjuk : kk a bzavirg, piros a pipacs, akkor minsgi klnbsgeket jelznk ; midn pedig azt mondjuk : ez ersen, az halkan nekli a fels c-t, akkor flfogsunk szerint mennyisgi klnbsgekrl van sz. Pedig a kk bzavirg s a piros pipacs kzt csak gy van mer mennyisgi klnbsg, mint az ers s gynge kk sznvltozat k z t : az f s a c kzt csak gy v a n mer mennyisgi klnbsg, mint az ersen vagy gyngn nekelt, ugyanazon f hang kzt. A szn az ther rezgse; a hang a leveg rezgse; amint ez a rezgs v l t o z i k : gy vltozik a hang s a fny vagy a szn. A rezgs ktflekpen vltozhatik : vagy gy, hogy gyorsabban kvetkeznek egymsra az therhullmok, vagyis hogy szmuk egy msodpercben nagyobb lesz ; vagy gy, hogy szmuk nem vltozik, de a rezgsek hossza lesz kisebb vagy nagyobb. H a a szm vlto zik, vagyis h a egy msodpercre tbb vagy kevesebb rezgs esik : mi ezt a vltozst mint j tulajdonsgot szleljk; h a pedig a rezgsek szma ugyanaz marad s csak tvolaik vl toznak : mi ezt a vltozatot ugyanazon hang s szn kln bz erssgnek t a r t uk. Pedig mindkt tnemnynek oka csak a mozgs mennyisge, vagyis a szm. A mezk kessgt t e h t szmokban lehet kifejezni I A kk sznt, mellyel a bzavirg keskedik, az ther 700 billi rezgse k p e z i ; a pipacs kirv ltzett 500 billi rezgs szvi. A kzbees szmok a szivrvny kzbees szneit adjk. A 700 billi termszetesen nem ms, mint az 500 billinak nvekvse; de elttnk a kk szn nem ltszik fokozott vrs sznnek, hanem egy egszen ms, klnll tulajdonsgnak. Ugyanez ll a hangra nzve. A legmlyebb hang, mely zon gorinkban foglaltatik, msodpercenknt 33 rezgst v g e z ; az tszr jelzett c pedig 4224 rezgst vgez. E kt h a n g kzt h a t oktva fekszik. H n y klnbz h a n g ; s mgis e klnbsg nem ll msban, mint a rezgsek folyton fokozd szmban 1

A GRAMM S M T E R GYZELME

145

T a g a d h a t a t l a n , nagyszer vilgnzet; termszetesen az anyagi vilgot rtem s azt is annyiban, amennyiben mk dik. Er, munka, eleven er, energia s a mechanika vala mennyi terminusa az egyedli, tiszta fogalmak, melyek min dentt rvnyeslnek, hol anyagrl s anyagi tulajdonsgok rl s erkrl v a n sz. Minden anyagi trtns oly hatrozott valami, hogy szmokban is kifejezhet. T e h t az Isten nagy teremtse elttnk annyiban rt het, amennyiben szmokban kifejezhet I Fnn az gen minden t n e m n y rthet lesz, nem vgs okait, de a kz vetetlen h a t k a t t a r t v a szem eltt, ha szmokban kifejez tk , lenn a fldn a testek fizikai s vegytani tulajdonsgait * megfejtettk, h a az atomerket s az thermozgsokat ugyan csak szmokban kifejeztk. A szerves testekben is, t. i. a nvnyekben s az llatokban minden nem meren szellemi mkds, amennyiben a testben megy vgbe, a fizikai s vegytani erk hatsa. Minden mozgs, legyen az nkntes vagy szksges, minden idegingerlet mechanikus, vagyis szmokban kifejezhet erk ltal megy vgbe. Valamint ki szmthatjuk a gzgpben elgs ltal fejlesztett ert s a m u n k t , melyet az er v g e z ; pgy az llatban, a nvny ben, az emberben minden m u n k a mechanikus erk mkd svel <jr>; gy a ltsban v a n mechanikus erkifejls az ide gekben, mely pontosan szmokban fejezhet ki, s v a n a llek mkdse, melyet rzklsnek hvunk ; hasonlkp a gondol kozsban v a n mechanikus erfogyaszts az agy tmecseiben, melyet szmokban fejezhetnk ki, mint a k r egy lendt kerk eleven erejt, s v a n a llek mkdse, mit gondolat n a k hvunk. Az anyag minden erejt szmokban kifejezni, ez a termszettudomny t r e k v s e ; e szmok ltal egy risi egyenletben fltntetni a vilgrend tlagos egyenslyt, ez fogja legjobban hirdetni, eltekintve a kinyilatkoztatstl, a termszet rendjnek szfrjn bell azt, hogy mily nagy az Isten. Az Isten h a t a l m n a k s nagysgnak rzete nem t m a d soha oly eleven, megkap kozvetetlensggel lelkemben, mint mikor egy csendes erdben llok; a nap heve s fnye lerezg a fk leveleire, s ezek e fny s a h ltal sztbontjk a levegbl v e t t sznsavat; a sznenyt megtartjk, az leny legnagyobb rszt kilehelik; ez a szneny, mely a nvny ben klnbz tmecs-csoportosulsokat kpez, kpviseli mindazt az ert, mely a nvny elgse ltal ismt kiszabadul. Mr most, mily m u n k t vgez ez a csendes erd, mely a
Prohszka: Az elme tjain. 10

146

PROHSZKA OTTOKR

sznenyt atomcsoportjaiban flhalmozza, hogyha minden kilogramm szneny flvtele ltal az illet alomrendszerek holt ereje 3 y milli kilogrammterre emelkedik, vagyis anynyi ert nyer, amennyi szksges, hogy egy milli kilogrammot 3 y kilomterre emeljnk. gy mozog, gy rezeg minden, s e lthatatlan mozgs s rezgs adja a termszet minden pom pjt s szolgltatja azt az risi errendszert, mely a vilgot fnntartja.
2 2

A szabadakarat s a testmozgsi mechanizmus.


(1894)'

'Btorkodom kt thzisemet elterjeszteni, amely" a szabadakaratra vonatkoz egyik problmt akarja megoldani s egy bonyodalmas, de annl rdekesebb trtnst megvilg tani ; a mellett pedig csak szk trre szorul, hogy vilgosabb beltst nyjtson. A kt thzis a kvetkez : I. Minden a szabad elhatrozsi megelz folyamat az ismer s vgy tehetsgekben s az izomrendszerben egy pszicho-fiziolgiai munka, mely egyrszt az akarat mkdsre m e g k v n t a t o t t kls fltteleket, msrszt az akarat parantsainak kivitelre szksges mechanikus ert szolgltatja. II. A szabadakarat mechanikus erkifejts nlkl s pedig sem tulaj donkpeni mechanikus lks, sem mechanikus egyenrtk benyoms ltal viszi t a mozgsi idegekbe s izmokba elhatrozsait. Az alhzott m o n d a t o k b a n fejezem ki a vezrgondolatot, amely az akaratbl kiindul s a mozgat idegeket megindt determincinak mivoltt leli fl. A mozgs, pl. karom eme lse, jtszsom, szemeim irnytsa, testtartsom mechanikus erk ignybevtelvel megy vgbe ; ezt a mechanikus tr tnst elkszti az akarst megelz pszichofiziolgiai munka, mely az emberben vgbemegy, mieltt akar v a l a m i t ; erre vonatkozik az els thzis ; azutn trtnik a vlaszts, vagyis a s z a b a d a k a r a t ; azutn, ha e szabad akars valami test mozgst cloz, kvetkezik a mozgsi ideg s izom deter mincija. Ms szval: a kls vilg mozgatja rzkeimet s izmaimat s a tbbi tehetsgeket flfel egsz az idea universalis-ig, a gondolkozsig; mindezt egy emelked vonallal jelezhetem, azutn jn egy fnnsk, a szuvern akarat terri10*

14P

PROHSZKA OTTOKR

triuma, innen aztn megint lefel indul a kls vilgba ir nyul mozgs, melyet szintn lefel ereszked vonallal jelez hetek : ^yp^ ^ S gi > msik az agimus; az egyik irnya a fizikbl fl a lelkibe, a szk sgesbl a szabadba, a causa efficiensbl a causa finalis meg alkotsba ; a msik a causa finalis hatst jelzi lefel. Az egyik a gondolatot rleli, mely a maga univerzalitsban alkal mas teret nyit az akarat szabadsgnak; a msik az ellen kez irnyt j e l z i ; az idea universalis vilgnl az n deter minlja magamagt s determinlja a testi mozgst s gy hullmvetse lehat a fizikba. Mg azt is kell nyomatkoznom, hogy n e thzisekben nem tekintem magt a szabadakaratnak elhatrozst, vagyis a vlasztst. A szabadakarat jellemz s specifikus mkdse a vlaszts kt j k z t ; ez a vlaszts az akarat kirlyi, szuvern tnye elttem, melyet n i t t teljesen flttelezek. Ez a mkds eo ipso az akaratnak tulajdonkpeni, t e h t bels tnye ; s ez a bels tny teljes s egsz akkor is, ha szv szlhds ri az embert abban a pillanatban, amikor vlasz tott, mikor t e h t az akarat magban mr d n t t t ; de e pilla natban a bellt szlhds az akaratnak rendelkezsre ll mechanizmust, rtem az embernek egsz ideg- s izomrend szert, a parancs kivitelre mr alkalmatlann tette. Ismtlem teht, magt az akaratnak vlasztst, dn tst, vagy hvjk, ahogy akarjk, nem rintem, hanem fl ttelezem ; az n kt thzisem a mechanizmust rinti s pedig a mechanizmusban fejld folyamatot fl egsz az akarat kirlyi trnjig, belevve a mechanizmusba a gondolatot is, s azutn a szabadakarat vlasztsa utn, az akaratbl kiindul s a mechanizmusban lefoly processzust az elhat rozsnak kivitelben, s clom : elszr, ezt a kapcsolatot a mkdsben lev mechaniz mus s a szabadakarat kzt flfel; msodszor meg, a kapcsolatot a szabadakarat s a mecha nizmus kzt lefel kidombortani. Ms s z v a l : kvetem a determinci folyamt flfel egsz az akaratig, onnan pedig kivltkpen rdekel az akaratbl kiindul impulzus, mellyel az akarat a mozgsban vgrehajtja elhatrozsait. A determinci folyamt flfel kvetve gy jellemez hetem a trtnst, hogy a mechanizmusban az erly mozgsttatik s flszereltetik ; a mozgsi erforrsok akcira kszen t a r t a t n a k ; az rzki s rtelmi kpzetek mozgsi ertelez e v u < a z ( a m u r , ) a

SZABADAKARAT S MECHANIZMUS

149

pkkel lpnek sszekttetsbe; a hajlamok s vgyak ser deje mozgattatik : mi ez mind voltakp? semmi ms, mint a mozgsi erly flhalmozsnak folyamata, egy minden irny ban hasznlhat s megindthat akcira-kpests! Mikp szereldik ez fl? mikp pl ez fl? erre felelek az els thzisben. Azonban ez a thzis csak elmunklat ama msik fon tosproblmamegoldsra, hogy mikp determinlja a szabad a k a r a t a mechanizmust, mikp indtja meg a fiziolgiai mun kt az ideg s izomrendszerben? Fejt-e ki valami fizikai lkst vagy nyomst, mellyel, ha mg oly parnyi ez a lks, megindtja a mechanizmust? nem szenved-e hajtrst ez az ercsempszs a szellemi rgibl a fizikba az ermegmarads trvnyn? Ezek, mint ltjk a tisztelt hallgatk, valban fontos problmk, s megvallom, engem az ermegmarads trvnye indt e kt thzisem kifejtsre ; s kivlt a msodik nak fllltsra, melynl fogva azt lltom, hogy a szabad a k a r a t minden mechanikus vagy mechanikus egyenrtk determinci nlkl viszi t a mozgsi idegekbe elhatro zsait. Vegyk fel az els t h z i s t : minden, a szabadakarat elhatrozst megelz folyamat egy pszicho-fiziolgiai munka, a flszerels, az akcira-kpests folyamata. Ez az elljr pszicho-fiziolgiai trtns kls kellke a szabad a k a r a t aktusnak. H a nvny dszben pompz kerthez hason ltanm a szabadakarat elbb emltett fnnskjt, akkor a pszicho-fiziolgiai trtns a falakban s a feltlttt fldben taiija meg analogonjt; mikor aztn a fld fel v a n tltve s minden egyb kellk kszen ll, akkor egy j, faltl s fld tl egyarnt fggetlen tnyez erejben, tudniillik a fldbe v e t e t t mag erejben, megindul egy j trtns, a nvny lete, pgy ll a dolog az a k a r a t t a l . A fizikai rendbl kiindul a mozgs, s tnyezkbe vagyis szervekbe tkzik, melyekben letaktusokat determinl, ideg- s izommunkt indt meg, fl az rtelmi szrevevsig, az idea universalis-ig; ez mind fal s feltlttt fld a szabad akarssal s z e m b e n ; e kellkek megteremtse u t n kezddik egy j trtns, egy j tny, az akars. Hogy az akars meginduljon, szksg v a n ez ell jr munkra, mely vgkifejtsben motvumokat szolgl tasson az akaratnak. De ezenkvl szksg van e pszichofiziolgiai m u n k r a mint olyanra, mely energit mozgst az a k a r a t elhatrozsainak vgrehajtsra. Ez a pszicho-fiziolgiai m u n k a ngy lpcsn emelkedik

150

PROHSZKA OTTOKR

il a szabad akarat rgijba, gyhogy az egyik llapot deter minlja a kvetkezt szksges egymsutnban. A lpcszet a kvetkez : A kls vilg behat rzkeinkre s ott az rzsben megteremt ntudati llapotokat, melyeket rzeteknek hvunk, gy az therrezgsek szemnket rik s a szneknek s ltaluk az alakoknak rzett bresztik : ezer s egy trgy tkrzdik szemnkben, s szrevevsnk s figyelmnk egymsutn egyes pontokra irnyul, a tbbi szn s alak keretl szolgl. Ha ily szrevevs u t n be is hunyom szememet, halavnyabb sznek ben megjelenik a trgy, a vidk, az ember kpe elttem. E kpek be vannak nyomva fantzimba, s ami mg fontosabb, keresztl-kasul ssze vannak szve s csoportostva ms kpekkel. H a hallok valami klns, feltn hangot, vagy ha ilyennek kpzett hvom el magamban, akkor ez a kpzet elembe teremti az llatot vagy az embert is, aki ez a hang, a helyet, az idt, egyes rszletes krlmnyeket, melyekrl jelenleg nem is lmodtam. Mindez a kp kpzele temnek gazdag s knnyen forgathat albuma. Tudom, hogy a kpzetek trstsa nagyon kznsges s szinte trivilis trgy, de szksges konstatlnom, hogy mi minden mozdul meg bennnk, mieltt s mikor akarunk. Ezennel a pszicho-fiziolgiai trtns msodik st diumba lpnk. E stdiumban az izmok munkjval ta llkozunk. Minden kpzettel ssze van ktve bizonyos i z o m m u n k a ; mert az rzk termszetesen nem mkdik anlkl, hogy az izmok m u n k t ne vgeznnek, lvn az rzk az l testnek szerve. Mikor ez a szerv a kls vilgtl moz gsba hozatik s az rz ideg szrevevst eszkzl, akkor a szervet alkot izmok mind megfelel vltozst szenvednek. A szerv a mozgst befogadja; izmait a megfelel helyzetbe hozza, gyhogy a kpzeteknek az izmokban bizonyos lla potok felelnek meg. Mi kvetkezik ebbl? az, hogy ha a kpzet a fantzia erejben reprodukltatok s e kpzettel eo ipso az ideg s az agyvel valamelyes megrezdlse; mert hiszen a nlkl a kpzet, mely aktultatik, nem lehet, ha, mon dom, a kpzet feltnik, akkor maga u t n vonja a fiziolgiai feltteleket is, melyek kzt lteslt; a fiziolgiai felttelek kzt pedig ott van a megfelel izommozgs is, s gy azt mon dom, hogy a kpzetek fltntvel, ha mg oly lgyan, de mgis jelentkezik izommozgs is. Erre nzve az eiet maga a pldk erdejt m u t o g a t j a ; de legrdekesebbnek ltszik elttem az a tny, mellyel szemben

SZABAD A K A R A T S MECHANIZMUS

151

sokan mg nem rtik nmagukat, s ez a kvetkez : ha magas meredek fltt llunk, rezzk, hogy lefel vonzatunk ; az egyik erre azt mondja, hogy ez kpzelds, a msik, hogy ez ksrts, s ha circumcellival beszlnnk, az azt mondan, hogy az a kegyelem sugallata s a vrtansg angyalnak szzata. Hogy minket valami lefel hz, az tny. K r d s : mi az? ez az izmok oly sszehzdsa s kitgulsa, szval mozgsa, amilyen az essben bellana. Nem mondom, hogy oly ers mozgs, mintha tnyleg esnnk ; de mgis valsgos izommozgs. Ezt rezzk. H o n n a n ez az izommozgs, mi determinlja ezt? hiszen nincs fizikai kls oka, s az izmok e nlkl, gy ltszik, mechanikus munkra nem i n d t t a t n a k ? Az ott a kpzet. Bennem fllp az ess k p z e t e ; e kpzetnek az izomrendszerben is megfelel bizonyos llapot, mert az rzsek nem mennek vgbe a nlkl, hogy az izom ne mkd nk. Eszerint minden rzs krl van vve izombenyomsok tl, s mikor az rzs jelentkezik, vagy mikor az rzs visszahvatik, akkor az izombenyomsok is active lpnek fl. Ez az oka a lefel val vonzats rzetnek. H a valakiben az idegkzpontok izgatsa tlsgos ers s annak kvetkeztben az izommozgs is fltte nagy ; meg eshetik, hogy a meredeken ll ember tnyleg leugrik ; ez a tnemny m r a patholgiba vg. Ms pldkti bzvst elllk s ismtlem, a fiziolgiaipszicholgiai m u n k n a k msodik fzisa az, hogy a kpzet az izomrendszert mozgsba hozza. Teht a kpzet, mely az rzsi idegben s az agyvel rzsi kzpontjaiban lefolyik, sszekttetsben ll az izomrendszer, a testmozgs erforr saival, m o n d h a t n m sszekttetsben ll a mechanikus moz gs telepeivel s azokat mozgstja is mindannyiszor, majd lgyan, majd ersen, ahogy jn. S ugyan mit akar az izommozgs? meg akarja valstani a k p z e t e t ; t akarja vinni a mechanikba a k p z e t e t ; ez rtelemben helyesen mondjk, hogy minden kpzet trekszik megvalsulni; az egyik ersen, a msik gyngn a szerint, amint a kpzet lnk vagy halavny. Nha szrevesszk, hogy szinte vonszol s ragad m a g v a l ; nha pedig oly gynge, hogy egyltalban nem merl fl az n t u d a t sznvonala fl. E nagy igazsg kpezi sok patholgiai llapot megfejtst, melyet a hipnotizmusban csodlunk. A hipnotizmusban b r itt is tallkoznak bizonyos kivtelek, az uralkod kpzet tlag rvnyesl termszetes kvetkezetessggel, s gy ltszik, mintha ott az a k a r a t n a k se hre se h a m v a nem

152

PROHSZKA OTTOKR

volna. Az uralkod, illetleg egyetlen kpzet megvalsulsa azonkvl fllp az llatok cselekvsben pgy, mint az rltek s a kisdedek viselkedsben; s pedig azrt, mert a tnyleges benyoms uralkodik az rzki vagy az rtelmisg nek vajmi kevs trt szort llek szrevevsben; azt telje sen lekti: gy dominlvn a lelket, a szabadakarat hjban, biztosan rvnyesl is. A kpzet ksretben jr izommozgs t e h t a fiziolgikus m u n k n a k msodik fzisa. Trjnk most t a harmadikra. A kpzet nyomban jr izommozgs nem maga a vgy, hanem csak a kpzetnek megfelel izomllapot. Eddig t e h t a kpzetet csak gy tekintettk, mint mer trgymegjelentst. Ezzel azonban e pszicho-fiziolgikus trtnst mg ki nem mertettk ; m e r t a kpzet nemcsak t r g y a t jelent, hanem az szrevevsben bennjoglaltatik az is, vjjon ez a trgy nekem j-e vagy rossz, kvnatos-e vagy kerlend, s ez az oldala az szrevevsnek flbreszti bennem az rzki vgyat, az appetitus sensitivust. Ez j hatalom, melyet a kpzet a llek csendjben flver, s mihelyt ez felbred, m r nagy a zaj, a zenebona, a taszts vagy a vonzs. Az lvezet vgya ers delejknt magnetizlja a lelket; rgtn lnkebb sznekbe ltzteti a kpet, s gy a kpzet hatalmas elrenyomulssal, szinte erszakkal kvn megvalsulni. H a pedig a kpzet trgya rm fjdalmat s kesersget hoz, akkor sznei elhalavnyodnak s a megvalsulsra tr izommozgs vgleg elhal. Az appetitus sensitivus ezen fellpse a kpzet megval sulsnak chance-ait rendkvl emeli, ha lvezetrl, lelo hasztja, ha fjdalomrl van sz. Mivel pedig n most pp a pszicho-fiziolgikus munkval, a pszichikus mechanizmus erlyvel foglalkozom: azrt rem nzve az rzki vgy befolysa e mechanizmusba nagyon fontos. E z t illetleg a modern fiziolgia s pszicholgia kettt konstatlt, ami ugyan m r elbb is ismeretes volt, csakhogy most szinte szmtani kifejezsre hozatott a modern tudomny l t a l ; az els az, hogy az lvezetvgy lnkti magt a kpzetet, a msodik az, hogy nveli az izomert. Mind a kt tnyez egyenesen kihat a kpzet megvalstsra ; mert minl lnkebb a kp zet, annl ersebb az izommozgs, s ez indirecte nveli az izomert; de azonkvl az rm directe is villanyozza az izmot, s a dinamomter kimutatja, hogy az izomer az rm ben n, a fjdalomban s szomorsgban pedig cskken. Bmulatos tnemnyek jelentkeznek e rven. A nagy

SZABADAKARAT S MECHANIZMUS

153

rm elragadja a lelket; a nagy fj dalom pedig, a szomorsg s ijedelem megbntja gy a tagmozgst, mint a bens szer vezet ednyeinek i z m a i t ; az rmben tevkenyek, a fjda lomban pedig restek s gyengk vagyunk. Ily lnk srgs-forgs, ily pezsg let csoportosul a kpzet k r l ; ennyi mozgsi forrs nylik meg a kpzet meg valstsra ; ennyi erlytelep kezd mozogni a kpzetnek a mechanikba, a fizikba, vagyis a kls vilgba val tvite lrc akkor, amikor az rtelem az rzs ltal determinltatva kiemeli a kpzetbl a fogalmat, az universale-t. A fogalom, ez a negyedik fzisa a fiziolgikus-pszicholgikus m u n k n a k . Mit llt elnk az idea universalis? Kiemeli az rthett a konkrt vonsok bkibl, kiemeli a jt a jelen lvezet varzsbl, s ezltal feltnteti nekem m r nem ezt a jt itt, mely hz s vonz az rzk ktelkeivel, h a n e m megrteti velem a jt n m a g b a n ; kpest az itteni jt sszehasonl t a n i ms j v a l ; kpest reflektlni, hogy ez a j az rzk java, s vele szemben ll ms j, a llek java ; lvezetet llt lvezet ellen ; fltnteti, hogy a jvben nagyobb jt vrhat, ha a jelenben megveti ezt a jt i t t ; szembelltja az egyesnek rdekt a kzssg rdekvel; szval: az rzki j mellett kiemelkedik az idea universalis erejben a hasznossg, mely a jelen jt a jv nagyobb jrt elhanyagolni indt, s azon fll az ernynek, a rendnek java, mely a jelen jt fldi haszon nlkl, st ideiglenes kr rn tkarolni indt. Az idea universalis az lvezetet az rdek, a ktelessg, a hsies erny ragyog kpeivel lltja s z e m b e ; izz fnybe helyezheti a nemesebb rzelm llek eltt a legnagyobb jt, fltntet heti eltte m a x i m u m t az lvezetnek, m i n i m u m t a szenve dsnek, kiterjesztve kalkulusait az id korltain tl az rkk valsgra. m e a pszicho-fiziolgikus m u n k a utols fzisa: az idea universalis. Ez az idea universalis szksgkp megteremti az indet e r m i n c i t ; a kpzetek n y o m b a n s ksretben rajz moz galmak s vgyak kz s fl emelkedik, m i n t megvilgost s irnyt nagy hatalom s az a k a r a t el terjeszti a kpzetek s vgyak t r g y t raffinlva, pro- s kontra-rveivel. S mialatt eddig a kpzet bresztette az izommozgst s az rzki vgyat, s az egyik llapot a msikt fizikai szksgszersggel esz kzlte : addig az idea universalis, br az rzkibl emelke dett ki, nem okozata az rzknek s izommunknak, hanem

154

P R O H S Z K A OTTOKR

magasan flttk iebegve intz s v o n z ; vonz s nem !k; causa finalis s nem efficiens. A pszicho-fiziolgikus m u n k a e magaslatn, ahol az idea universalis villan ki az szbl, ez az idea s a belts vilgnl alkotott tleteink emelik, sznezik, nyomatkozzk az akarat m o t v u m a i t ; amilyenek tleteink s ideink, olyanok motvumaink ; ha tleteink fnsgesek, ha nevels, ismeret, tapasztals segti felfogsunkat; akkor motvumaink is ersek s nemesek s hathatsan vonzzk akaratunkat. De csak vonzzk, amint vonzani szokott a j, a szp, s nem lkik mechanikus erszakkal. Az a k a r a t minden fn sges motvum dacra is rzi indetermincijt. A motvu mok : az rzki lvezet s a szellemi j, az rdek s az erny egymssal szemben llnak, de egyik rszk sem determinl hatja a szabadakaratot fizikailag ksztet determincival. De br az rzki vgy s az izommozgsok, s a kpzet meg valstsra trekv mozgalmak fizikailag korltot tallnak a gondolaton, az idea universalison, azrt, ami tlk telt, azt mind megtettk : acheronta m o v e n t ; fel van sztva az akci ereje, mozgstva van az izomer, fl van szerelve a pszichikus mechanizmus meg van tltve mintegy a kivi telnek, a megvalstsnak ermve, hogy az a k a r a t nclhatrozsnak belltval a vlasztott trgy megvalsittassk. E z t rtem n, mikor els thzisemben lltottam, hogy a szabad nelhatrozst megelzleg az rzki ismer, vgy tehetsgekben s az izomrendszerben egy pszicho-fiziotgiai munka (olyik, melynek clja : az akarat parancsainak kivi telre szksges ert mozgstani, flszerelve tartani. ttrek most II. thzisemre, melyben azt lltom, hogy a szabadakarat mechanikus erkifejts nlkl viszi t a mozgsi idegekbe s izmokba elhatrozsait. Minden, amit az I. thzisben fellltottam, tulaj donkp e problmnak megfejtsre irnyul. A problma a kvet kez : mikp indul ki a szabadakaratbl az impu'zus a moz gsi idegekbe; mechanikus lks vagy brmifle ms mozgs ltal-e vagy mskp? Mi lehet ez a mskp? ha kizrom a determincinak mechanikus mdjt, nem marad ms, mint az intencionlis m d ; h a kizrom a causa efficienst, nem marad ms, mint a causa finalis. De mikp h a t h a t idegre, izomra az intencionlis, az eszmei hat? mikp rvnyeslhet a mechanikban kzvetlenl h a t , mozgat tnyezkp a causa finalis? mert az eszme, a finis, csak ismer tnyezket mozgathat, de nem ismeretet nlklz hatkat, milyenek

SZABAD AK A R A T S MECHANIZMUS

155

az idegek s az izmok. S hogy egyszerbb szavakba ltztessem a krdst, azt mondom, az akarat vagy meglki ha mg oly gyenge indtssal az ideg- s- izommechanizmust, vagy pedig mechanice semmit sem indt, semmit sem lk, hanem a megejtett vlaszts ltal, mellyel a klnbz, elje terjesztett jk kzl egyet vlaszt, ebbl az egybl dnt, a tbbi motvumot erejbl kivetkztet, s a tbbi gondolatot vagy kpzetet httrbe szort motvumot alkot, amely azutn p ezen dominl jelle gnl jogva megvalsulni siet, vagyis ersebb ttelvn p az akarat dntse folytn, a mechanizmust fizikai szksgessggel a maga szmra hozza mozgsba? Nzetem szerint ez utbbi az igaz, vagyis, hogy a szabada k a r a t nem determinlja a tagmozgst mechanice. r v e i m : a) mert flsleges az erk egyenrtknek tr vnyt ez oldalrl megtmadni. E trvny szerint er nem teremtetik s nem is vsz el. Akik a szabadakarat jelen problmjban a mechanikus determincit kvnjk, azok az egyenrtket nem fogadjk el teljesen, hanem csak nagy jbl s krlbell, vagy h a elfogadjk, azt mondjk, hogy a mechanika trvnye itt, hol pszicholgiai trtnssel rint kezik, eo ipso nem alkalmazhat. Azt megengedjk, hogy az akaratbl szrmaz mechanikus determincinak esetben sem, vagyis ha valaki a szabadakaratbl foly mechanikus determincival akarn megoldani a problmt, hogy, mon dom, akkor sem lehetne rfogni, hogy az er egyenrtknek trvnyt annyiban tagadja, amennyiben ezt a trvnyt a tapasztalat s a szmts ellenrzi s kimutatja, mert az akaratbl jv mechanikus impulzus oly kicsinek vtetik, hogy szrevehetetlen, s mint az egyik r megjegyzi, ha egy vagont mrnk, hogy hny mtermzst nyom, a legknye sebb mrleg sem fogja szrevenni kt egymsutn kvetkez mrsben, hogy az els mrskor a vagonra egy lgy szllt le, s a msodik mrsben m r nem volt ott, hanem elreplt. Az akarat mechanikus lkseit is arnylag ily finomaknak s elenyszknek s velk szemben az egyenrtket megllapt mrlegelst darabosnak veszik fel. Mgis azt gondolom, hogy ahol nem szksges az erk egyenrtkt bolygatni s a tr vny rvnyeslst ktsgbe v o n n i : ott azt ne tegyk. Az ily eljrssal mindig nagy ellenszenvet bresztnk a ter mszettudomny tborban. Sokan ezt az rvet taln csak az opportunizmus sugal latnak s tlsgos engedkenysgnek veszik ; de nem tudom, hogy mirt kssk magunkat a mechanikus determincihoz,

156

P R O H S Z K A OTTOKR

mikor a termszettudomny rszrl ellenkezst kelt, s mikor mi a mechanikus determincit bebizonytani nem brjuk. Mi csak az ignorancival takardzunk, s azt mondjuk, hogy az erk egyenrtke oly homlyos s nem preciz, hogy a b b a a trbe b t r a n belellthatjuk a mechanikus lkst, mely az akaratbl szrmazik. b) Nem tehetjk l, hogy a szabadakaratbl jv deter minci e a mozgsi idegbe s izomba ms ton jr, mint a szksges akarat, a termszetes, sztnszer akarat deter mincija. Mr pedig az sztnszer akars esetben a deternci nem valami kln indts s ldts ltal, hanem a kpzet dnt, ksztet jellege, az eltrben ll, egyetlen ismeretkp s az azzal sszekttt izommozgs rvn trtnik: teht a szabadakarat is azltal determinlja a mozgst, hogy vlasz tsa ltal a kivlasztott kpzetnek dnt s kizr jelleget ad, tlnyomv teszi, s ezltal az ellenttes kpzeteknek megfelel izommozgsok egyenslyt megzavarja; az ekkp tlnyomv t e t t kpzet azutn termszetesen megvalsulni siet, vagyis a mozgs azon irnyban megindul. Ez rvet rviden illusztrlnom kell. A szksges, sztn szeren mkd akarsnl nem keresnek kln mechanikus impulzust az aliarat rszr!; mert nem lvn ott szabad akarsrl, t e h t indetermincirl sz, az egyedl ll s kiz~ rlag dominl percepci, s a ksretben fltn vgy deter minlja a mozgsi idegeket; pl. ha veszedelmet ltok, futok a nlkl, hogy ezt vlasztottam volna, de bizonyra akarok futni; ily esetben az egyedl ll percepci megvalsul. De a szabad akarsnl, a perceptiv folyamat az idea universalisban, a gondolkozsban indetermincit nyer s nem csap t a mozgsi idegekbe s izmokba; a motvumok egymssal szembenllnak; m r most miltal indul meg a mozgsi ideg s izom tevkenysge? azltal, hogy az idea universalisban megakasztott pszicho-fiziolgiai folyamat, mely a reflexi ltal szerteszjjel rad, az akarat vlasztsi aktusa ltal egy mederbe szoritatik s gy a klsbe irnyul kihats megindul, a kpzet megvalsul. E z a mederbe val szortiatsy> nem mechanikus, hanem intencionlis, nem fizikai, hanem ismereti trtns. Mg v a l a m i t ! Mikp gondoljuk azt, hogy a vlasztsi aktus ltal mintegy egyedl llv s kizrlag dominlv tte tik az egyik smeret-kp? Erre nzve a kvetkezket jegyzem meg. Mechanikus tekintetbl a kpzeteknek s v g y a k n a k megfelel izommozgsok a szabad akarat dntse eltt gyahogy egyenslyt t a r t a n a k ; az akaratnak pen ez jellemzi

SZABAD A K A R A T S MECHANIZMUS

157

szuvern llst, hogy az izommozgsok kzt egyenslyi indeterminci kap lbra a gondolkozs olyln, s ezen indetermincin pl fel a szabadakaratnak indetermincija is. Mi rezzk ezt az indeternrncit, amelyben bennhagy minket egyrszt az rzki j, mely nem homlyostja el az rtelmi jt, msrszt az rtelmi j, mely nem sznteti meg az rzkinek v a r z s t ; az elbbi lefel, az utbbi felfel vonja az akaratot. E z indetermincinak az akarat vethet vget, azt m o n d v n : ez j nekem, ezt akarom. Ez tlet ltal az n egsz nyem a v ' a s z t o t t j fel hajlik, ' a vlasztott jbl p es odahajls ltal dnt motvum lesz. E b b e n megegyez nek az j pszicholgia kivl jelesei: Ma ne de Biran, Dolfus, Renouvier, kik hangoztat k, hogy a szabadakarat alkotja meg a maga m o t v u m a i t ; s ez Aristotelesnek is t a n a , aki azt hirdeti, hogy az aktus, mely ltal ert ntnk a motvumba, vlasztsi aktus, a szabadakarat vlasztsi tnye. c) Az analgib argumentlok. Az akarat egszen szellemi, s aktusai is egszen szellemiek s az anyagtl fgget lenek ; kv llnak m o n d h a t n i az anyagon ; a llek u g y a n a m e n n y i b e n akar, annyiban nincs elmerlve az rzk be. Valamint mr m o s ; mondom ezek u t n , az let nem a llekbl foly mechanikus behats, h a n e m a for m n a k sajtos kif o'ysa, s valamint a testben, br l, minden anyagmozgs az anyag erivel, vagyis a test mechanikus er kszletvel fedeztetik nem a llek valamifle mechanikus e r t s z r m a z t a t s v a l : gy az akarat determincija sem trtnik mechanikus ton, rtem azt a determincit, mellyel az izommozgst megindtja. Nmelyek azt mondjk erre, hogy az akarat per applicationem virtutis suae indtja meg az ideget, s hogy ez az applicatio virtutis nem mechanikus l k s ; hanem ez a kifogs nem oldja meg a p r o b l m t ; mert az applicatio virtutis-nak, ha ideget mozgat, v a n mechanikus egyenrtke az ltala megindtott m o z g s b a n ; t e h t mechanikus er nvekeds alakjban fog kifejezsre jutni s gy mindig igaz lenne, hogy az akaratbl mechanikus mozgs eredne. d) Tny, hogy az akarat ereje a hit vagy a belts rvn az egy gondolathoz val merev ragaszkodsbl, az egy gon dolatnak uralkodsbl szrmazik a llek minden ms kp zetei s indulatai fltt. A hsk azok, kik egy gondolatnak lnek s azt a maga fnyben semmi mstl be nykolva rgztik. A v r t a n k lelke eltt a koszor lebeg, mellyel Krisztus int feljk, s e gondolat boldog uralkodsa alatt

158

PROHSZKA OTTOKR

kitartanak s kitrnek knt s hallt. Az akaratuk ers a hitk ltal megalkotott, uralkod motvum alapjn. Ez a motvum nem rncigl s nem lk, hanem vilgt s vonz. S minl ersebb s hatalmasabb az ekknt ltalunk alkotott motvum, s minl lelkesebben szeretjk : annl ersebben akarjuk, s mert ersen akarjuk, lesz dnt, s kvetkezleg a pszichikus mechanizmusban fizikai szksgessggel megval sul. A msik vlemnyben az ersebb akarsnl alighanem ersebb s a gyengbb akarsnl gyengbb impulzust ad az idegbe a s z a b a d a k a r a t ; mr pedig ez nem fgg ssze mind azzal, amit e krdsben biztosan tudunk. Ugyanis a mozgsi energit, az ideg- s izommegfeszlst a szervezet mechanikus erkszlete szolgltatja, amely erkszlet mozgsttatik az ers motvumokkal sszekttetsben ll s hevesen fllp kpzetek rvn. Az ersebb vagy gyengbb mechanikus impulzus szmtsba e munknl nem jhet, hiszen szre vehetetlen, s azonkvl a szikrnak nem kell ersebbnek lenni, ha i/i kil vagy ha ezer mzsa puskaport gyjt meg. Az er klnbsg ugyanis e kt robbansnl nem a gyujtszikra kisebb s nagyobb hatlybl val. Ha pedig a mozgsi hathatssg nem a mechanikus impulzusbl, hanem az izomer telepeibl val, s ezek az ertelepek pedig a kpzetek s vgyak s motvumok rvn sokkal jobban fggenek ssze s mozgsthatk; azt gondolom, hogy flsleges mechanikus lks alakjban gondolni azt a determincit, mellyel a szabadakarat a test mozgst megindtja. Ezek rveim, melyeknl fogva n inkbb az akaratbl kiindul determincinak ezt a ha szabad mondanom intencionlis s finalis mdjt prtolom.

A llek ltezsnek empirikus bizonytsa.


l903)
s

A tudomnynak irnya manapsg nem metafizikai, hanem empirikus; nem akar okoskodni, s a dialektika s a szillogizmus fegyvereivel h d t a n i ; neki inkbb a ks s a fog tetszik. Nem kvn az idek empirikus egnek felhtlen boltjai a l a t t replni, hanem e fldn jrni, s ugyancsak itt tapasztalni, szemllni s ltni. Mg ami metafizikai igazsgot t v e t t az elmlt idk filozfijnak inventriumbl, mg azt is empirice szeretn bizonytani, gy pl. a lelket s annak halha tatlansgt. Llek s halhatatlansg, ezek metafizikai t n y e k ; azokrl nincs szemllet, annyira nincs, hogy a llek nmagt sem ismeri fl kzvetlenl nmagban s nem szemlli n m a g t sajt lnyegben ; nmagunkrl csak annyiban v a n ismeretnk, amennyiben lettevkenysgnkrl van kzvetlen t u d a t u n k , s az lettevkenysgnek sajtsgaibl, t e h t kvet keztetsek ltal jutunk r annak ismeretre, hogy van lelknk, hogy az a llek egyszer, szellemi, hogy halhatatlan. De mennyivel biztosabbak volnnk minderrl, ha a lelket ltnk, h a vele a test halla utn is kzlekedhetnnk, s ha h a l h a t a t lansgrl gy adatok alapjn meggyzdnnk ! E kvnalomnak tesznek eleget a spiritisztk. Ok nem rik be a llek szellemisgnek vagyis inkbb halhatatlan sgnak metafizikai bizonytsval, k pozitve akarjk ki m u t a t n i , hogy van llek, s hogy az a hall utn is fnnmarad s meg nem hal soha. k ezt nemcsak tudni, hanem ltni s tapasztalni akarjk, s a halhatatlansg megfogyatkozott hitnek fllesztsre a spiritizmust emlegetik egyedli, hat hats eszkznek. Hres embereknek hossz sora van e vle mnyen ; Perty, Zllner, Fichte, Ulrici, Wallace, Edmonds, Du-Prel minden filozoflsnl hathatsabb halhatatlansgi bizonytst a spiritizmustl vrnak. S hogy a spiritizmus tnyleg trt, azt tapasztaljuk. Legalbb is megtri azt

160

PROHSZKA OTTOKR

a materialisztikus terheltsget, melynl fogva az emberek szinte bambk s inaszakadtak lettek, s ami nem nyom kilkat, s nem terpeszkedik mterhosszsgban, azt nem veszik fl lteznek. A valsg az anyag, s ami nem anyag, az n i n c s ; ez a mai vilg filozfija. E z t a filozfit rettegsbe ejtette az okkultizmus, spiritizmus, s szinte lz tri az elanyagiasodott agyvelket, mikor rjuk knyszerti magt kelletlen vendg gyannt a belts vagy legalbb a sejtelem, hogy lm, mgis csak nem a mter vge a valsg hatra, s gy ltszik, hogy van mg ms vilg is az anyagon kvl. Sokan trnek meg a spiritizmus rvn s e kerl ton jnnek vissza az egyhzba, meggynnak s keresztny letet folytatnak, mert hiszen k mr nemcsak hiszik, hanem tapasztaltk is, hogy van llek, van egy ms vilg s abban lnek a halhatatlan lelkek s szellemek. A spiritisztkkal szemben a legszlsbb-bal-ellenzket azok kpezik, kik a szellemekkel val rintkezst egyltalban lehetetlensgnek mondjk s gy a llek ltezsnek tagadst a kzlekeds sszes mdjainak kizrsval szptgetik s takarjk. Bizonytkaik nincsenek. Mik is legyenek? A llek term szetbl vont bizonytk, hogy a szellem kiterjedssel nem brvn, a fizikn kvl ll, bizonyra semmit sem r. A ki terjeds hinya csak azt bizonytja, hogy a llek nincs a fizikai tnyezk sorban s hogy nincs lefogva a hats s visszahats nak bonyodalmas h l j b a ; de semmiesetre sem bizonytja azt, hogy ereje sincs a trben val megnyilatkozsra s kvet kezleg arra, hogy a fizikban szrevehetv tegye magt. A llek olyan, hogy kzvetlenl a fizikai hatk rvn nem j u t u n k r s nem akadunk bele, le nem foghatjuk s be nem zrhatjuk t, de ha Isten megengedsbl s annak a msik vilgnak, melynek tjait s trvnyeit nem ismerjk, szoksai bl, akar a mi vilgunkkal kzlekedni, bizonyra bele t u d llni a mi fiziknkba s t u d ert kifejteni, melynek a trben s az idben lesz nyoma. Ily stdiumban a krds mg egszen ltalnos s inkbb elmleti mint gyakorlati. Trjnk t t e h t a gyakorlatra, vagyis vegyk fontolra a llek megjelensnek s megnyilat kozsainak trtnelmi tnyeit. Vannak-e s emelhetnk-e ki bellk pozitv bizonytkot a llek valsgrl s halhatat lansgrl? Mi bizonyra nem tagadjuk sem a llek ltezst, sem a lelkeknek s a szellemeknek klnfle megjelenseit. A keresz-

A LLEK LTE

161

tnysg alapigazsga sem egyb, mint a llek h a l h a t a t lansgnak flsges s dicssges megnyilatkozsa, m e r t a fl t m a d t s apostolainak s sok msnak megjelent Krisztus n magban a legempirikusabb bizonytk azirnt, hogy a llek halhatatlan ; annyira halhatatlan, hogy a testet is halhatatlantja a fltmadsban. A szenteknek lete hasonlkpen a jelensek misztikus sugrzsba van foglalva, s akik ily jelensek rszesei lettek, azoknak vilgos, hogy empirikus bizonysguk van a llek ltezsrl a hall u t n . Mi t e h t sem az elmlet, sem a trtnet tekintetben nem llunk a tagads llspontjra. De a spiritisztk ezzel be nem rik ; k nemcsak azt lltjk, hogy a lelkek megjelenhetnek hisz szt mi is mondjuk hanem azt hirdetik, hogy a lelkek az lseiken jelennek meg, s hozz mg azt is, hogy a lelkek megjelense nem valami rendkvli, s csodaszmba men dolog, hanem az emprinak, a tapasztalatnak egy kzn sges i t j a , amely ton brki biztos ismeretet, m e r t tapasz talatot, szerezhet magnak a llek ltezsrl s halhatatlan sgrl. Nekik a lelkekkel val rintkezs az egsz vilg szmra nyl ksrletezsi t, s ez ton poly ksrleteket tehetnk a titokzatos llekrl, m i n t a fizikai laboratriumban a villamossg atokzatos erejrl. Csak eszkz kell hozz, mdium. Azrt hirdetik, hogy a spiritizmus a halhatatlansg hitnek iskolja, melyben a sztfoly, metafizikai ismeret ltss s tapasztalatt srsdik s az rnyszer gondolatbl eleven, erteljes meggyzds vlik. Mindenki Mzess lesz, qui invisibilem t a m q u a m videns sustinuit. Mi t e h t a mi vlemnynk? A mi vlemnynk mindenekeltt az, hogy a lelkek nem a ksrletezs trgyai, s hogy azokat brkinek s brmikor citinia nem lehet. E z t a vlemnynket fnntartjuk mg abban az esetben is, ha valaki a spiritizmus tnemnyeit nem a lelkeknek megjelensvel, hanem az rdgi hatalomnak fllpsvel magyarzn. El nem brom gondolni, hogy a lelkek s mg az rdg is, unatkoz embereknek brmikor szolgalatjra legyenek, hogy ket mulattassk. S ha ilyen e jkedv lelkeknek hangulata, mirt kellenek ahhoz azok a fizikai segdszerek, milyenek az asztalok, a korongok, a ceruzk, vagy azok a pszicholgiai mdiumok, milyenek az ideges lenyok? Elgondolhat-e az, hogy az a termszeten kvl ll szellemi tnyez ily eszkzkhz ksse m a g t s ezeket elengedhetlen kellkl megkvnja? Minden erre adhat felelet, mely a szellemi vilg titokzatossgra appelll
Prohszka : Az elme tjain

11

162

PROHSZKA OTTOKR

vagy arra utal, hogy mi annak trvnyeit nem ismerjk, nem brja megoldani nehzsgnket, mely pen abbl a krl mnybl szrmazik, hogy a spiritizmusban a tlvilgi tnyez, mely pedig szabadakarattal br s bizonyra nem nzi jtknak az letet s a vilgot, lenygztetik a fizikai hatk kz, s h a ezek megvannak, szinte szolgnk gyannt szerepel. Nem mondom n ezzel, hogy a spiritizmus tnemnyei ben sehol s soha sem fordul el, hogy termszeten kvli erre kell appelllnunk ; ha ezt mondanm, nem jrnk el positive s exacte s oly indukcit csinlnk, mely az adatokon tlterjed; csak azt mondom, hogy ami a fizikai trtnssel trvnyszeren rtem itt ezalatt azt, hogy rendesen, fllp, az gyant breszt bennnk tlvilgi eredete s volta irnt s arra sztnz, hogy termszettudomnyos megfejtst keressnk neki. Ismtlem, ez egy eligazt, heurisztikus elv s nem egy formulzott thzis, s nem terjeszkedik ki a spiritizmus minden adatra, hanem a rendesekre, s nevezetesen a mdiumosokra. M r Bonniot, a jeles jezsuita Le miracle et les arts medicaux cm kivl mvben va int, hogy ne hozakodjunk el a mdiumos ksrletek s a vilgos-lts csodlatos adatai nak magyarzsra mindjrt termszetfltti, jobban mondva termszeten kvli befolysokkal, hanem igaztsuk figyel mnket valami az emberben lakoz erre, mely nem lp ntudatunkba, s mgis kzvetteni kpes kpzeteket. A vil gos-ltsnl figyelmeztet minket, hogy a legtbbszr a m dium csak annyit t u d kistni, ami valamikpen az , vagy az t szellemileg befolysolk n t u d a t b a n l, vagy ha nem is ntudatban, de legalbb az agyban valamikp le van tve. Sok kpzet pihen bennnk, mely mr nincs ntudatunkban, de mg nincs kitrlve agyunkbl, s alkalmas befolysok kzt ismt flbred s jelentkezik ; kivlt mdiumos llapot ban, ami vgre is tlideges, beteges jelensg. Az E g y h a z i Kzlnyn-ben megjelent igen tjkoztat cikkben a ((Spiri tizmus s miszticizmus-rl nagy meglepetsemre nemkatholikus tekintlyek majdnem gy nyilatkoznak ide vonat kozlag, mint P . Bonniot. E trggyal nem foglalkozk ugyan knnyen megtkznek egyik-msik kifejezsen, milyen pl. a hts ntudat s efflk, de e klns kifejezsek alatt vgre is nem rtnk mst, mint azt, hogy van a llekben egy nagy ntudatlan rgi, vannak benne ntudatlan folya matok, melyek bizonyos krlmnyek kzt szellemi kifejezst nyernek.

A LLEK LTE

163

gy pl. Riemann hts ntudatnak az emberi ntudatban bizonyos rtelemben mr feledsbe ment, de mg ntudat lanul meglev kpzeteinek sszesgt rti. Olyan gondolatok, fogalmak s kpzetek alkotjk teht a hts ntudatot, melyek rl nem tudjuk vilgosan, hogy szellemi birtokunkban vannak, pldul egy rg ltott tj kpe, melyre veken t nem eml keztnk s mely hirtelenl jra flidzdik kls indtok nlkl, az egsz id alatt is megvolt bennnk, a nlkl, hogy t u d t u k volna. Sok ilyenfle kpzet pihen bennnk, mely azutn izgatottabb llapotunkban ellp. Nem tudjuk, hogy honnan veszi magt, nem tartjuk magunknak s kinyilat koztatsnak vesszk. A klns krlmny csak az, hogy e kinyilatkoztatasok teljesen megfelelnek annak a szellemi szfrnak, melyben a mdium s a vele sszekttetsben llk mozognak. Igen, de honnan ez sszekttets s mi idzi azt el? Mindenesetre ez a legnehezebb krds 1 Hogyan hatnak el az egyiknek kpzetei a msiknak agyba? P . Bonniot egyes csodlatos tneteknl, nevezetesen a lyoni Petetin doktor ksrleteinl hatrozottan a villamossgra utal, mint amely ott biztosan szerepelt. S imc Riemannak Ein aufklrendes Wort ber den Spiritismus auf Grund praktischer Erfahrungen u n d wissenschaftlicher Studien cm mve szintn erre az llspontra ll. Van valami sszekttets s valami kzlekeds a mdium s a vele sszekttetsben llk kzt. Mikor azt mondjuk, a vele sszekttetsben llk, ezzel csak tnyt fejeznk ki, de magyarzatt nem rtjk. Riemann a Grollfle villamos theoria fel hajlik. Nekem a mdium gy tnik fl, mint egy tlizgatott s a legfinomabb benyomsok fl vtelre kpes idegszervezet, mely bizonyos irnyban csupa rzs s let, s azrt a vele sszekttetsben ll szerve zeteknek szmunkra szrevehetlen benyomsait is flfogja. Szinte lgy s sztfolyik, s knnyen idomul. Mintha sajt egynisgbl kivetkz dnk s mssal azonostan magt. E z rtelemben igaz Hudson-nek idzete u g y a n o t t : A mdium szubjektv n-je a szuggeszti hatsa alatt tnyleg valami megholt szellemnek tartja m a g t . . . Intelligens szubjektum arnylag knnyen vihet r, hogy bizonyos szm jellemet alaktson . . . mindig azon hiszemben, hogy tnyleg azonos a kpviselt egynisggel. Sok sznpadi hipnotizrnek ersen gyelni kell, nehogy a mutatvnyaiknl szerepl szemlyek spiritiszta jelensgeket idzzenek el. Az emberi llek e titok zatos, szuggesztv s autoszuggesztv befolysait s a bennk ii*

164

PROHSZKA OTTOKR

nyilvnul erket s kpessgeket mind latba kell vetnnk, ha a spiritizmus jelensgeirl abban az irnyban tlni akarunk, hogy mit kell termszetes s mit termszeten kvli erknek tulajdontanunk. E n n y i t a spiritizmusrl ltalban. A tovbbi krds mr most az, hogy 'lleljk-e a spiritizmusban a llek halhatatlansgnak empirikus bizonytst? Feleletnket erre a krdsre igen egyszeren s vilgosan fogalmazhatjuk : a divatos spiritizmus a llek halhatatlans gnak empirikus bizonytst tudomnyos bizonyossggal eddig nem szolgltatta Hogy mi lesz ksbb vele, azt nem tudjuk ; de eddigel pozitv, exakt halhatatlansgi bizonytkot a spiritizmus nem szolgltatott. E kijelentsnket meg kell magyarznunk. Mi nem vetjk el a spiritizmusnak esetleg bizonyt adatait, annl kevsbb jelentjk ki azt, hogy ezton emprihoz jutni lehe tetlen ; nem, azt nem lltjuk ; mi csak annak kijelentsre szortkozunk, hogy gy, amint most ll a spiritizmus, szigoran tudomnyos, empirikus bizonytst a llek ltezsrl s halha tatlansgrl nem szolgltat. Tagadhatatlan tny, hogy van a spiritizmusban sok bmulatos jelens s meglep adat, melyeknek lttra term szettudsok s nagyhr frfiak is megadtk magukat, ? riem rstelkedtek bevallani, hogy ket a spiritizmus teljesen ^ie,cigyzte a llek halhatatlansgrl; s mi mgis knyte'enek vagyunk kijelenteni, hogy a spiritizmus, amint az most vgzi ksrleteit, nem elgt ki minket s tudomnyos bizonyossgra nem tudja emelni a halhatatlansgnak emprijt. K t okbl knyszerttetnk ez llsfoglalsra. Az els ok, mely javalja tartzkod v selkedsnket, az a krlmny, hogy a most divatos spiritizmus gynevezett sance-ai sehogy sem teszik az emberre az exakt ksrletnek benyomst. A csals s a csalds nincs kizrva. St az egyes mutatvnyokban nagyon is sok csals s szemfnyveszts, szuggeszti s bvszet jtszik kzbe. A leleplezsek gyakran minden hitelktl fosztottk meg a spiritiszta nagymestereket, s bvszi mutatvnyok fokra szlltottk le ez lseket. A titokzatossg s a flhomly, mely az lstermet hangula toss teszi, az andalt zongorajtk, mely a szellemek lp teinek zajt elnyeli, az igzet, melyet kifejteni igyekeznek, mindez nem az exakt ksrletezsnek tjn jr s nagyon alkalmas arra, hogy a szerepl tnyezk szlait mvsziesen

A LLEK LTE

165

sszebonyoltsa. Mire vaf mindez, ha igazn ltni s tapasz talni a k a r u n k ? 1 A leleplezett csalsok klnben is megrend t e t t k a kznsgnek spiritiszta hitt. E m i a t t kell neknk a llek halhatatlansgnak ez empi rikus bizonytsval szemben tartzkod llspontra helyez kednnk. Ahogy a dolgok most llnak, tletet rluk nem m o n d h a t u n k . Lehet, hogy ksbb a spiritiszta-mutatvnyokba tisztbb betekintsnk lesz ; de ez id szerint az nincs m e g ; nem ltunk vilgosan. A katholikus apolgia most az egsz vonalon e tartz kod llspontra helyezkedett. H r o m tekintlyre hivatkoz h a t u n k , kik e trgyrl nyilatkoztak. Az els, Schanz, gy r : A jindulat emberek kzt sem hinyzanak olyanok, akik meg vannak gyzdve, hogy a spiritizmus kpes a llek halhatatlansgt positive bebizonytani. n ugyan nem vagyok hajland a spiritizmust rvidesen eltlni s azt humbugnak kijelenteni, de nem t a g a d h a t o m , hogy a mdiumoknak sokszoros leleplezse, a krlmnyes kszlds a flhomlyban lefoly lsekre, a szellemeknek gyakran semmitmond feleletei nagyon alkalmasak ktelyt s gyant breszteni bennnk, mg abban az esetben is, ha az exakt t u d o m n y n a k nagynev emberei llnak jt az igaz sgrt.)) Hasonlkpen nyilatkozik K n a b e n b a u e r : Ha tze tesebben nznk u t n a a dolognak, azon vesszk m a g u n k a t szre, hogy a spiritiszta tnyeket nem igen hasznlhatjuk a llek halhatatlansgnak bizonytsra. Mindenekeltt ugyanis azt ltjuk, hogy az, amit spiritizmusnak mondanak, valsggal egy kibogozhatlan csom, melyben ssze-vissza csomsodik a legklnbzbb befolysnak szla, kezdve a csalson, s a bvszi kokkolorin egsz a dmoni h a t a l m a k rvnyeslsig; m r ez a krlmny egymagban is elgg bizonytja, hogy a spiritiszta tnyeket ltalnos bizonytkul nem hasznlhatjuk.)) H a r m a d i k helyen idzhetem Kneib Flpt, ki Die Beweise fr die Unsterblichkeit der Seele cm mvben gy r : Ha az elkltztt lelkeknek egsz sora gy jelennk meg a spiritizmus ksrleteiben, hogy a tudo mnyos kritika szempontjbl e jelenshez ktsg nem frne, akkor meglln helyt az indukci. Jllehet pedig a spiri tiszta irodalom sok rdekes jelensrl t u d beszlni s adataibl ki nem fogy, de a ktsget ez adatokrl letrlni, azt onnan szmzni nem brja . . . De nincs kizrva az a lehetsg, hogy idvel ez a bizonytsmd is alapos bizonytkot szolgltat majd a llek halhatatlansga mellett. (105. 1.)

PROHSZKA OTTOKR

E vlemnyekben a kmlet prosul az argumentum jvend kialakulsnak remnyvel; legalbb is nem csapjk be elttk az ajtt, mondvn : itt minden trekvs agyrm, s jt nem vrhatunk. Pedig a spiritisztk nem mkdnek kzre eljrsuknak s bizonytsi mdjuknak exaktt ttelben, st a maguk rsz rl mindent elkvetnek, hogy hitelket elvesztsk s a pozitiv kimutatasat a halhatatlansgnak alaposan kompromittljk. A Rothe Anna-fle prk ugyancsak nem szereznek nekik hitelt, s a szellemeknek fotogrfii teljes sttsget bortanak az exakt vizsgldsokra 1 Nem csodlkozunk azon, hogy a spiritisztk amily mrtkben pozitvek, oly mrtkben elanyagostani akarjk a lelket, de a fotografls mgis csak t pozitv eljrs. Nmely lseken m r a fotogrfikkal sem rik be, hanem a szellemek lba nyomait is flfogjk az eljk h i n t e t t lisztbe. A szellemek azonban csak sttben jrnak s impresszrik nlkl meg nem jelennek. Hogy mifle szellemek lehetnek azok, melyeknek lbanyomt a spiritisz t k bmuljk, kitnik abbl, hogy a lenyomat alapjn az lsen jelenlev egyetemi orvostanr a hvelykujjon izleti lobot konstatlt. E z t az zlet lobot a szellem aligha kapta a tlvilgon . A msodik ok, mely m i a t t a spiritizmus adataiban nem ltunk pozitv halhatatlansgi bizonytkot, az, hogy mg ha ki is volna a tnyekben m u t a t v a a termszeten kvli hat nak szerepe, de nincs k i m u t a t v a , hogy azok a szerepl szelle mek lelkek-e, s nem rdgk? Igaz, hogy ez a klnbsg nem dnti meg a spiritizmusnak jelentsgt a materializmussal szemben, m e r t a szellemi vilgnak ilyetn megnyilatkozsa egyarnt hallos csapst mr a materializmusra, a k r lelkek nek, akr szellemeknek jussunk a pozitv bizonyts r v m a nyomra, s a halhatatlansgnak hite akkor is t r t foglalna, mert megnylnk az anyagot md b a m b a s z e m ; de pozitv s exakt bizonytsnak a llek halhatatlansgrl ez eljrst mg sem tekinthetnk. Mindez ugyanis akkor is trtnhetnk, ha az embernek nem volna halhatatlan lelke. Elg ahhoz a szellemeknek lte ! E z t a kt okot szem eltt t a r t v a , arra a kvetkeztetsre jutok, hogy emprira abban az rtelemben, hogy a lelket kzvetlenl megfogjam s mechanice rintkezzem vele, a spiritizmus adataiban nem akadok ; de van ms, h a lehet azt mondanom, kzvetett empria, mely a lelket ha nem is kzvetlenl nmagban, de valami ftyolflben m u t a t j a

A LLEK LTE

167

be nekem. Kzvetett empiria? krdi t a ' n valaki, mi lesz az ms, mint tnyekbl val kvetkeztets? Igen, tudom n azt, hogy az a kzvetett empiria itt nem az a szoros rtelemben v e t t pozitv, exakt bizonyts, s nem akarok disputin azzal, ki ezt az emprimat tulajdonkpeni kvetkeztetsnek mondja; de csak azt akarom vele kifejezni, hogy az a kz, mely a llek s a tapasztalati ltst lvez szem kz keldik, valami oly finom s tltsz ftyol, hogy szinte nem is ftyol, s nem hagyja nlklznnk a kzvetlen tapasztalatnak rnk gyakorolt h a t s t . Valamint, mikor a lbnyomot ltom, akkor is kvet keztetve ismerek r emberre vagy lra, vagy kutyra, melynek n y o m t ltom, de ez a kvetkeztets oly kzvetlen, hogy szinte el van sprve benne a kz egszen : gy ismerek r llekre, akrcsak kzvetlenl ltnm, a gniusznak fllptben > a transzformcinak zig-zgos s llek nlkl rthetetlen vonalaiban. Ez a kt tny nekem olyan, akrcsak egy lenge ftyol, mely az archoz t a p a d s libeg-lobog a lehelet leglgyabb ritmusra. E ftyolt ltva, akrcsak az arcot ltnm, mert a ftyol finom, lgy s magra lti az arc hullmvonalait! Fordtsuk figyelmnket mindenekeltt a gniusz fl lptre s jelentkezseire! Nzzk s csodljk a gniuszt, mely a termszet ismeret len s ntudatlan mlysgeibl ered s kzvetts nlkl kifakad az emberisgnek trzsn ! Isteni er nyilatkozik meg b e n n e ; hom okn ragyog a kivlasztottsg fnysugara; szlktl szrmazott, vrbl val ; de a szellem, a llek, mely benne megnyilatkozik, nincs kzvettve. Azt mondjk, hogy a gniuszt a szlk, a szerencss kombinci s a j vr liord o z z a ; de annyi bizonyos, hogy ezek nem o k a i ; ezeket tekintve a gniuszrl mltn azt mondhatjuk, hogy sehonnai. N e m a vr, nem az idegzet, nem a materilis eredet az oka ; ilyeket csak meseszmba vehetnk, s a kptelensgek ltz tetsre alkalmas frzisoknak t a r t h a t u n k ; de rtst, beltst hiba vrunk tlk. (Jede materialistische Auslegung des Genie-Phnomens, wozu auch Lombroso's famose Verrckt heitsthese gehrt, setzt einen Ammenglauben voraus, wirkt wie ein schlechter Witz. (Gnosis I. Nr. 7.) Tekintsk Napoleon, Schiller, Byron, Fichte, Bismarck szleit; tekintsk meg ismt a genilis emberek testvreit vagy gyermekeit s ipar kodjanak kombinlni, hogy kinek milyen gyermeke lesz s meggyzdnek, hogy gniuszt, genilis fajt nevelni lehe tetlen. Azrt nem botrnkozunk meg azon, hogy gyakran

168

PROHSZKA OTTOKR

egsz knyvtrak hirdetik a gniuszok nagy alkotsait, pl. Napleonnak hadi dicssgt, lngeszt, llamfrfii t a l e n t u m t szz s szz flins magasztalja, mg arrl az anyrl, ki a vilgnak egy ily fit ajndkozott, alig olva sunk itt-ott nhny sort. Lehet, hogy Letizia kivl asszony volt, lehet, hogy ".arcn titokzatos, megmagyarzhatlan b n a t mlik el s szembetl hasonlsg fihoz ; mindez azonban nem magyarzza meg azt, hogy mikp szlhetett maman Letizia egy Nagy-Napleont. H a pedig a gniusz nem az evolci termke, s msrszt kauzalitst itt is k v e t e l n k : kell, hogy a gniusz a tnyezk ms sorbl lpett lgyen ide. A gniusznak nincs trvnye, nincs evolcija. Shakespeareeket s Napleonokat nem lehet fejleszteni, azok szuvern tnyek, melyek nincsenek kifejlesztve, hanem t e r e m t v e ! S aki e tnyeket magra hatni engedi, az a lelket kzvetlenl kirz; leftyolozva ugyan, de valsgosan A msodik tny, mely a lelket szinte kzvetlenl lttatja, az evolcinak szeszlyes ugrsai, melyeket az organizmusbl magbl megmagyarzni kptelenek vagyunk. Az letnek rja kicsordul a darvinista s materialista vilg nzet gtjain t l ; szk s sekly neki az a m e d e r ; csirkeagyra vall a materialista gondolat, s az ilyen kukki szlemny nem foghatja le a valsgot. A materialista filozfinak ugyanis az a krdja, hogy llek nincs s az organizmus s fiziolgija azonosttatik a llekkel s annak pszicholgijval. A llek e szerint semmi egyb, m i n t az organizmus funkcija. Igen m, de nem az s nem is lehet az. pen az evolci nak, vagy ha inkbb gy tetszik, a transzformcinak tletes, kzvettlen ugrsokat fltntet vonala kveteli a lelket, azt a tnyezt, mely nlkl a kzelll s egymssal rokon alakoknak risi eltrsei rthetetlenek. A tehetsgek, sz tnk, kpessgek nem funkcii az organizmusnak, azok kln utakon jrnak s mshonnan valk. Valami sajtlagos, nem kzvettett s az organizmusnak sorait ttr er jelent kezik bennk lpten-nyomon. A rend mellett a legnagyobb rendellenessg. Az evolci skljn albb ll m a d a r a k nekelnek, a felsbb fokon ll barmok bgnek, a hal, melynek pedig gerince is van, kimondhatlanul buta, mialatt a hangyk s a mhek csodlatos trsadalmi sztnket ragyogtatnak, melyek mg az emlskben sincsenek meg. A b u t a vzilnak s orrszarvnak kzeli vrrokona az okos elefnt; pedig test van itt is, ott is elg.

A LLEK LTE

169

A termszet lete ugyancsak nem jr skln, hanem szkell, ugrl, s szeszlyes ldulsokban tetszeleg magnak, deren launenhafte Sprnge blutwenig nach dem Darwinis mus kleiner Menschenhirne fragen. (Gnosis. I. Nr. 7. 148. 1.) Mennyire fllll a k u t y a koponyja anatmiai szempontbl a hangya vagy mh fejecskje s agyacskja fltt, s mit hasznl neki, hogy oly magasra hgott az evolci ltrjn? p e n gy mily risi az r a kls hasonlsg dacra a majom s az ember k z t ! H a lett volna is valamikor valamifle ember-majom, ez a zsenilis majom vgtelen messze llt volna a tbbi majomtl. Shakespeare nem fejldhetik egy siketnma hlybl, s e kett kzt mg sincs oly klnb sg, mint volna ( a m a ) bizonyos okos majom s az oktalan csimpnz vagy gorilla kzt ! Ide kell tznnk a lelket. I t t a helye. Van egy nem anyagi tnyez a termszetben, mely a szervezeten tl meg okolja a tipikus hasonlsgok dacra az risi klnbsgeket! S lehetsges volna-e, hogy a llek, mely az organizmusokat sajtosan kipti s kialaktja s lteti, meg ne nyilatkozzk flreismerhetlenl tevkenysgnek tgas s flsges orszg ban*? Csak nyissuk ki elfogulatlanul szemeinket s megltjuk mi s azt, amit a szenvedly s az alacsonylelksg ltal inspi rlt, materializmus idnknt elhomlyostott ugyan, de a m i t a filozfinak betegsgeitl meg nem fertztetett szemek mindig lttak : ltni fogjuk a lelket. A.z szlel, exakt tudomnyok mindenfell a llekhez vezetnek. Egyelre ezt mg nem szeretik hallani, ha a lelket emlegetjk ; jl v a n ; mondjuk ht, hogy a pszicholgiba vezetnek. Bizonyos pontig elksrnek ; azontl pedig el nem n y o m u l h a t n a k ; m u t a t n a k neknk gazdag vilgot, de ame lyet sajt mszereik s ksrleteik szmra megnyitni az rzetek mrstl i t t eltekintek megnyitni nem birnak. E z a csodlatos, gazdag vilg az let vilga. rezzk, ljk, szenvedjk s lvezzk, de azt mechanice kimagyarzni nem b i r j u k ; nem birjuk pedig azrt, m e r t nem mechanik val, nem fiziolgival, hanem pszicholgival v a n ott dolgunk. rlk, hogy a materialista magyarzatoknak nevezett szsztyrsgok lassanknt le- etnedeznek s igazn filozfiai vizsgldsok kerekednek fll. A legfelsbb krdsekre sz mokkal s a mozgsok mreteivel felelni nem l e h e t ; az ott nem mond semmit. Brmennyi szmot hozunk is fl a lts vagy halls megmagyarzsra, voltakpen a megismerhetlennek nem lnyeges keretn dolgoztunk. Mozgsok, ingerek,

170

P R O H S Z K A OTTOKR

feszlsek, mind csak a fiziolgiai folyamatnak adatai, melye ket senki sem tagadhat, de amelyek az azokban megnyilat koz pszicholgiai tnyeket rintetlenl hagyjk 1 Mit hasznl az let krdsnek megfejtsre nzve, hogy egyre tisztbban s vilgosabban trul fl elttnk az rzsnek, pl. a ltsnak lettani folyamata? Mit hasznl pontosan tudni, hogy a fnysugr t h a t a szemnek hrtyjn, pupilljn s kristlylencsjn, hogy a recehrtyra esik s ott a meg illetett folton vegyi elvltozst idz el, mire a ltideg e be nyomst elvezeti a nagy agykreg hts fkarjhoz, hol maga a ltideg is sokfle elgazsban vgzdik, mire val azutn..., de nem, itt vget r az anatmus s fiziolgus minden ismerete a lts folyamatra vonatkozlag ! Mg ha sikerlne is, ami eddig nem sikerlt, a fny sugr hatsa gyannt a szrke agyban valami kmiai vagy mechanikai elvltozst flfedezni; de az, hogy ezekbl azutn a fny rzete, a fny s a szn szrevtele miknt keletkezik, rejtly elttnk ; az ideg- s agyfolyamatbl semmi hd sem vezet az rzetek s szrevtelek, a kpzetek s rzelmeknek egszen msnem vilgba. (M. Filoz. Trsasg kzlemnyei. VI. fz. 4. 1.) Pedig mily flsges s hatalmas vilg az ! S hozz, ez a mi vilgunk, melyben otthon vagyunk I rzetekrl, kpzetek rl, szrevtelekrl t u d u n k mi elssorban s igazn ; ezek a mi valsgos fnyeink ; a klvilgrl csak lta uk t u d u n k , amit tudunk. Hogy az anyag ltezik, s hogy az kiterjedt valami, azt rzeteink mondjk neknk, azt rzkeljk. Mindennek, ami van, pszicholgiai kifejezst adunk, amennyiben definiciinkami pszicholgink, termkei, s gy mindent nlelknkn keresztl nznk, a rgi aristotelesi e v szerint: quidquid recipitur, per modum recipientis recipitur. Teht csupa pszi cholgiai a d a t van a mechanikban s a kmiban i s ; csupa pszicholgia azokban a magyarzatokban, melyekben a pszi cholgit physiologice, vagyis fiziolgiai folyamatokkal akar jk megmagyarzni. E z a krlmny teremtette m e a reflektl emberi sz nek zadst a durva, pffeszked materializmus ellen, s mialatt a materialistk a matrit s a mozgst vettk fl valsgnak s magt az rzetet azonostottk a mozgssal, addig a spiritualistk vagy inkbb idealistk a psyche-t s az rzst vettk valsgnak s rolvastk a materialistkra azt az igazn megszgyent reflexit, hogy hiszen minden tud sunk s rzklsnk a mi szubjektv szrevevsnk, s matria
fe

A LELEK LTE

171

is s mozgs is csak a szubjektv rzsnek adata. Ne hnytorgasstok a mozgst s a matrit, mint a valsgnak egyedli adatait s a bizonyossg alapjait mondottk az idealis tk, hiszen a mozgs s a matria maga nem egyb, mint a psyche szubjektv a d a t a : Llek van, s nincs anyag, mondotta Berkeley. Anyag van, llek nincs, mondjk a materialistk. K a n t elfogadta Berkeleytl azt az idealizmust, mely sze rint mi csak a fenomenont vesszk szre, de eltrt Berkeleytl annyiban, hogy a fenomenonnak relis alapot vindiklt, me lyet azonban fl nem ismerhetnk nmagban. Mi tudjuk, hogy ha a t r g y a k a t s lnyegket nmagukban nem is lt hatjuk, azok mgis birnak objektv valsggal; tudjuk azon ban azt is, hogy rzeteink nagy rsze, pl. fny, szn, hang, z, szag csak szubjektv megilletsei a mi rzkeinknek a trgyak behatsaitl. Szval a pszicholgia flltzteti szmunkra a v i l g o t ; fnyess, szness, hangoss teszi a z t ! Hol is t a r t u n k t e h t ? Az let partjain 1 Mi nem mond juk azt, hogy ama bizonyos fal eltt llunk, mely az letet az anyagi vilgtl elvlasztja, s h a llnnk igazn valami fal eltt, gy az a fal inkbb az anyagot vlasztan el tlnk, mint a lelket. Ki is vetemedhetnk oly oktondi gondolatra, hogy a fal t magt zrja el magamagtl. rzseink, kp zeteink, gondolatvilgunk egy nagy tny, csupa let s nem fal, s mindenesetre kzelebb fekv valsg neknk, mint a kls, kiterjedt, ellentll anyagvilg, melyrl mg Voltaire is azt mondta, hogy ez un tre prsque inconnu.

Az evolci erklcstana.
(1904) B . Carneri kiserletei ingerlnek az rsra. Carneri j kiadsban megjelentette Der moderne Mensch cm mvt, s magyarzatul hozztette Versuche ber Lebensfhrung, amit magyarul taln gy fordthatnnk : ksrletezsek a tisz tessges et problmja krl. Carneri ugyanis mr rgta ksrletez. 1871-ben adta ki Sittlichkeit und Darwinismus)) c. mvt, amelyben az evolci, illetleg az akkor mg durvbb darvinizmus alapjain iparkodott az erklcsisgnek rendszert flpteni; azta is ksrletezett; maga is beleregedett; de ksrletezseiben nincs ksznet. Ugyanaz a zrzavar, ugyanaz a tehetetlensg s kptelensg jellemzik fradozsait, mint amelyek 34 v eltt mondottak vgleges kritikt kiindulsrl. Hogy lehet ott morlist teremteni, ahol igazsgok n e m lteznek, el nem fogadtatnak, mert az evolcis agyvelk relatv funkcikat igen, de idelis-relis flismerseket nem vgeznek. Nincs igazsg. Az ismeret semmi ms, mint a titok zatos letnek ily irnyban val reakcija ; a valt nem ragadja meg ; csak a viszonylagossg kategrijban mozog. Abszolt valsg klnben sem ltezik; s p azrt nem lehet relis ismeretrl sz. Mi e szerint a jsg? A jsg nem br abszolt rtkkei, hanem csak viszonylagossal; m e r t az ember nem valami idelis-relis tpus, melynek nmagban megllapodott l nyege volna, mint pl. egy egyenletnek; hanem az ember valami vltoz, evoluci-flben lev tpus, melynek ms s ms stdiumai ms s m s jsgokat, ms s ms ernyeket s trvnyeket ismernek. Egyszer j neki a tzparancsolat ltal megkvetelt jsg, mskor ez t b b ttelben elvltozhatik. Mi lesz t e h t a jsg? A j s minden evolcis s nomi nalista fi ozfiban tisztra a hasznossg. Az j, ami hasznos s addig j, amg h a s z n o s ; az j, ami az embert az egsz vonalon fejleszti, s ami t harmonikusan kipti. Csakhogy a hasznossg keretbe belelltjk az idelokat, a tisztessget,

AZ EVOLCI ERKLCSTANA

173

az nmegtagadst, az ldozatkszsget i s ; mindezekrl azt mondjk, hogy hasznosak az embernek. Mg ha hallba is vezetnek, szerintk akkor is hasznosak, mert az egsz emberi sgnek javra szolglnak. Azonban m ndenki ltja, hogy az idelis hasznossg ulaj donkpen a honestas, az rtelem ltal flismert idelis j, melyet a kznsges hasznos-jnak kere tbe nem szabad beleillesztennk. A b o n u m honestum szintn j, de eltekint a haszontl; a trgyak lnyeges viszonyainak szemlletbl indul ki s abbl veszi inspircijt, hogy mit tegyen, mit n e ; nem az abbl szrmaz jrt, melyet lvezni fog, hanem a dolgok termszetrt s a neknk megfelel lls foglalsrt. A hasznos-j is kerlhet harcba, nmegtagadsba, ldozatba ; a hallba is vihet minket a hasznos-j, pl. az rk boldogsg vgya, az amor Dei concupiti; de a hasznos-jn kvl van a dolgoknak nmagban val jsga, a lleknek nemessge, az idelnak nmagrt val szolglata, a lleknek a clhoz vezet ton csak az erny sugallatai szerint val elhelyezkedse; ezek a tekintetek nem a hasznot szolgljk, h a n e m az idelt. Nem mintha az idel nem volna neknk j, t e h t neknk hasznos is, hanem az idelis jsg szolglatban nem szksges a hasznossgnak tekintete, mely minket moz gasson s vonzzon. Mirt ne szerethetnm n a flsgest, az ernyt, az idelt, eltekintve hasznomtl? Mirt ne hdolhatnk neki nzetlenl, nem v r v a s nem keresve semmit? S h a valaki azzal ll el, hogy az erny mindenekfltt hasznra, hiszen rk boldog sgunkra vlik ; annak azt felelem : lehetetlen, hogy a cl, s a tkletessg ne legyen flsges s boldogt javam : de most nem arrl van sz, hogy a j nekem j s, hasznos is, hanem szerethetem s szolga.hatom-e a t nzetlenl, hasznomtl eltekintve? ! Rendkvl tendencizus llts volna azt mondani, hogy az ember nem tekinthet el sajt haszntl a j szeretetben. Mivel pedig tnyleg eltekinthetnk s mivel a jt nma grt szerethetjk s gyakorolhatjuk, azrt rezzk is a szk sges jknl s rosszaknl a ktelez p a r a n c s o t : neked ezt vagy azt meg kell, vagy pedig nem szabad tenned; ha megteszed, hasz nodra lesz; ha nem 'teszed, krt vallasz; de haszontl s krtl eltekintve is beltod, hogy meg kell tenned, vagy nem szabad tenned. E b b e n ll a rectitudo. De mivel az akarat egy trekv tehetsg, mely j a v a k a t keres, u t n u k vgyik, azrt termszetesen el is akarja azokat rni, el akar velk telni, s bennk m e g n y u g o d n i ; azrt a recti-

J74

PROHSZKA OTTOKR

tudo-n tl s kvl boldogsgot, lvezetet, rmt, megnyug vst keres. Ez a beatitudo. Nem lehetsges trekednnk j nlkl, amelyre treksznk. Minek jrnnk, futnnk, kzdennk cl nlkl? A clt elrjk, ha a jnak tjn jrunk, s a cl boldogt majd. Ez a cl nem a tkletes cselekvs, hanem a tkletes cselekvst kitlt j. A llek egyeslni akar szere tetben a minden-jval ! Az evolcis erklcstan beltja, hogy az ethikusnak nem csak a rectitudo-t, hanem a boldogsgot is kell szem eltt tar tania ; ami klnben az evolcinak mint hasznossgi t a n n a k nem esik nehezre. A rectitudo egymagban olyan, mint egy flben m a r a d t plet, torz. Die Menschheit wre zum Be griffe der Sittlichkeit nicht gekommem rja Carneri wenn er sie nicht beseel gte; vagyis be nem rn az erklcsi jnak fogalmval s az azon flplt erklcstannal, ha az erklcsi jsg boldogsgra nem vezetne. Mind a k e t t t kell teht h a n g o z t a t n u n k : az nmagban val, idelis jt s annak gyakorlst s msrszt a trekv energik kielg tst a boldogt j v a l ! Ez utbbi j, mely a hasznos-j, ne sse agyon a dolgok lnyegnek szemlletbl kialakult jt, a bonum-honestumot, az idelt, a t k l y t ! De ez taln nem volna legnagyobb baja a nominalista ethiknak. Legnagyobb baja, hogy nincs idelja. nmaga bevallja, hogy idelja mg nem ksz. A modern naturalizmus egyltal ban lemondott idelrl, de Carneri ezt rosszalja benne ; idel kellene a modern embernek, csakhogy mg nem tallt. Lange a hatvanas vek vgn a Materializmus Trtnetben)) ugyan ezt a panaszt hangoztatja : idelunk mg nem ksz. 34 v mlva Carneri ismt konstatlja : idelunk mg nem ksz, s a kiltsok, hogy elkszl-e, nem biztatk. Az idel ideigle nes, s nem ms, mint ez: lj okosan, mrtkletesen, termsze tednek megfelelen ; az letet meg nem rtheted ; clja irnt tisztba nem jhetsz ; lj s rd be a fldi let valamelyes tr het s idealizmusoddal besugroztathat derjvel. gy llnak manapsg is, s mg ez llsponton veszteglenek, idelra egyltalban szert nem tesznek ; mert hogyan remlnek idelt tallni, ha clokat tagadnak a termszetben? ! Mr pedig az evolci s z e r i n t : cl nem ltezik a term szetben. Ez az llts sokszorosan tves. Elszr tves azrt, mert az ember is egy darabja a ter mszetnek, mg pedig clratrekv darabja. Az ember s a termszet kzt nem szabad rvnyt szaktania az evolci

AZ EVOLCI ERKLCSTANA

175

hvnek ; ez a kett gy tartozik egymshoz, m i n t a rsz az egszhez. Mr pedig mi telve vagyunk vgyakkal s clokkal, telve kiltsokkal; utak nylnak elttnk, melyek valahov, t e h t clba vezetnek ; cselekvsnk eszkzk krl forog, melyek clokra irnyulnak ; h t hogyne ismerne a termszet clokat? Msodszor: nem minden van j gy, amint v a n ; nem funkcionl minden j l ; st nagyon sok szerv rosszul funkcio nl : ht hogy mondhatja akkor a nominalizmus, hogy nin csenek clok a termszetben. Logice csak gy kockztathat ily lltsokat, ha Carnerivel kijelenti: Fr die N a t u r funk tioniert jeder Organismus gut. (13.) E z t lehet mondani; de aki ezt kimondja, az a clrl fogalommal nem br. Tovbb, aki a clt tagadja s az ethiknak kerett a fldi letre korltozza, annak az elbb emltett klnbsget a b o n u m honestum s a bonum utile kzt annyira kell ignorl nia, hogy erklcstani kisrletezsei kzben ilyen lltsokra is vetemedjk : mindenki vgre is azt hiszi, amit akar, t e h t a m i t jobban szeret m e g t e n n i ; a vrtan meghal, mert szeret meghalni s az rul eladja jtevjt, mert azt szereti meg tenni. Ez Carneri blcsesge. Igen, szeret mind a kett ; de melyik szeretet a j, arrl van sz. Melyik szeretet vezesse az emberisget? Ezirnt senki sem jn igazn tisztba, aki az embernek val idelis jt s az idelis clt fl nem ismeri. Az ethika akrhnyszor arra a pontra llt s azt kvetel tlnk, hogy az letet kevesebbre becsljk az idelis nagy j a v a k n l ; a hasznossg e ponton csdbe k e r l ; mert ahol az individuum megsznik, ott fldi haszonrl tbb sz nem lehet. Mr pedig az evolci csak fldi hasznot ismer. Az evo lci a lelket a tlvilgi let szmra nem n e v e l i ; a meta fizikba t nem viszi; mg ellenben a morlis, az idelis jnak szeretete akrhnyszor lp t idn s leten t. H a e kikerl hetetlen nehzsg ell a fajnak s az emberisgnek rk letbe meneklnek s kvetelik, hogy az egyed ldozza fl m a g t idelis clokrt, mert ez az idealizmus a fajnak j, e futamodssal nem segtenek magukon. Mert elszr is az egyed a f, s nem a faj. Szeretet, mely vgleg tnkre tesz, min den hasznossg ellen van, s a szabad s ntudatos ember let ben csak idelis szempontbl rthet. Az llatoknl az nfelaldozas pldi csak az sztn kifolysai; ott nfelldozs a sz idelis rtelmben nem ltezik s individualits mg ke vsbb. Klnben az llatvilgnl az individuum alrendelt szerepet jtszik ; ott a faj a fdolog. Ltni azt kivlt az als-

176

P R O H S Z K A OTTOKR

rend llatok vilgban, ahol az individuum csak azrt l, hogy a fajfnntarts munkjt e vgezze. Ez als vilgban, nem a lenni, hanem a nemzeni, az individuum clja. Mg ellenben az ember vilgban az egyed a f ; itt a lt koszo rja a szp s nemes individualits. Az evolci erklcstanban t e h t nincs idel, nincs c l ; idelis s relis igazsg s jsg hasonlkpen ismeretlen foga lom ; mi v a n teht, krdezhetjk mltn? Mg mindig azon kell mondkmat folytatnom, ami nincs. Az evolci erklcstanban szabadakarat sincs. Ez csep pet sem lep meg ; annl csodlatosabb azonban a trekvs, mely erklcstant akar teremteni szabadakarat nlkl. Gon dolhatjuk, hogy ez az erklcstan nem egyb, mint dresszur, s aligha tvedek, ha az evolcit azzal vdolom, hogy az erklcstanrl val ez alacsony fogalmt is az llatvilgbl klcsnzte. Az llatvilgban ugyanis szintn v a n helye a nevelsnek ; az llatot szoktatni lehet F sztns termszett sikerl idomtanunk egyben-msban. Nos, ezt a nevelst fog lalja le az evolci morlisa az emberisg szmra, s az sz tnk e helyes idomtst nevezi morlisnak. Erklcss em ber az, aki belsleg s klsleg, vgyaiban, hajlamaiban, trek vseiben jl van dresszirozva. E z t azonban nem kszni sza bad nelhatrozsnak s j fltteleinek, majd ismt komoly, kitart akaratnak, mert az akarat nem szabad s nem tehet mst, m i n t amibe be van lltva s amire r van t a n t v a (gon doljunk a kutya-dresszurra); hanem az erenyes cselekvst az idomtott szervezet spontn mozgsainak kell tulajdonta nunk, melyekre gyakorlat ltal szert t e t t n k . E flfogs mellett nem rtjk, hogy minek o t t erklcsrl beszlni, ahol az erklcs a termszetnek szksgszer iunkcija s a szervezetnek mechanikus kifolysa? S hogyan iutottak az emberek egyltalban az erklcsnek fogalmra, ha az erklcsisg sohasem hozna minket ellenttbe termszeti sz tneinkkel? 1 Az llat sohasem jn ellenttbe sztneivel; kveti azokat, s boldogul azoknak erejben. Ellenben az em ber lpten-nyomon harcba keveredik p legspontnabb sz tneivel az erklcsisg szent rdekeirt. Tovbb, hogyan j u t o t t az ember sg az erklcsi jnak fogalmhoz, ha az em bert mindig az ersebb motvum determinlja a cselekvsre? Hiszen akkor az erklcsisgnek nincs biztosabb, s egyenesebb tja, mint az sztnknek tja. Tnyleg pedig minden az ellenkezt bizonytja. Az llat a legkzvetlenebb, termszetes sztn szerint cselekszik, s mg sem szabad, s dacra hogy a

AZ EVOLCI E R K L C S T A N A

177

legknnyebben s legsimbban cselekszik, sohasem halad. Ellenben neknk fogalmunk van a jrl s a jobbrl, fogal m u n k van a trvnyrl s a ktelessgrl s rezzk, hogy sza badok vagyunk s akrhnyszor nem e biztat fogalmunk szerint cseleksznk, hanem a tlnk bnnek s rossznak tlt svnyre lpvn, harcba s ellentmondsba k e v e r e d n k ! A szerz e primitv, bels valsgot egyltalban igno rlja. Megengedi, hogy a rend fogalmaink rvn j u t ntuda t u n k r a , s hogy e fogalmak egyre tisztulnak s j a v u l n a k ; de arrl nem beszl, hogy mi a legjobb s a legszentebb fogalmak s beltsok ellen foglalhatunk llst, s vtkezhetnk. gy tesz, m i n t h a az embernek csak egy kpzete volna valamely erklcsi dntsben, s mindig a szerint cselekednk. H a egy kpzete volna csak, akkor nem volna szabad. Igen m, de a dolog nem ll gy. Az embernek mindenekeltt nemcsak kpzetei, hanem ltalnos foga'mai vannak a teendkrl s a parancsolt vagy tiltott j a v a k r l ; ez ltalnos fogalmak ere jben flismeri az illet jnak vagy rossznak viszonylagos s korltolt rtkt, s p azrt szabadnak rzi magt. Az evolcis morlis annyira alapos, hogy a harcot az emberben tagadja ; harc a j s a rossz kzt egyltalban nem ltezik; nem ltezik azrt, mert test s llek, szelem s rzk kzt klnbsg nincs, t e h t harc sem lehet kztk. S ha mgis csak dl a harc az emberben, s h a az erny szolglata keser ves, mi lesz akkor? S ha a ksrts a jobb-beltsnak fja krl sziszeg, s az sz parancsait a szv mmorai elfojtjk, akkor is tagadjuk tn a bennnk megnyilatkoz kettssget, a jnak s a rossznak szthz h a t a l m t ? I Tegye, aki brja ; csak annak sikerlhet az ily moralizls, aki m a g t elfelejti. Neknk ms kritriumunk van az igazsg flismersre ; ez a megtveszthetlen kritrium a mi ntudatunk, mely idelok rl le nem mondhat, s ugyanakkor harcok s kudarcok alatt nyg A cl, idel, s harc nlkli morlissal t e h t egyet sem lphetnk ; valamint hogy nem haladtak zszli a l a t t egy t a p o d t a t sem annak h i v a t o t t kpviseli. Nlunk megfordtva v a n : mi folyton harcban llunk az sztnnel az idelrt, hogy clhoz jussunk. S mi a mi clunk? A mi clunk az egyednek isteni letre val rkpestse s ez letnek kivltsa, amely isteni letet csak az Istennel, lelknk vgtelen kincsvel s szerelmvel val egyeslsben lhetnk. Az brsa boldogt, mint a jegyes a j e g y e s t ! S ez a brs csupa bels t k l y : lts, rts, szeretet, rzs, er, megnyugvs, rm, lvezet...
Prohszka: Az elme tjain. 12

178

P R O H S Z K A OTTOKR

mit mondjak m s t ? isteni let. A jegyes is azrt boldog, m e r t a maga mdja szerint tkletes, vagyis m e r t kielgttetik, s eltelik szve, lelke : gy van a llek az Istennel. Istent brni egytt jr azzal, hogy ltjuk, hogy hozz hasonulunk, hogy letnk energiban, erben, tklyben az idelhoz emelkedik. Ez a bels tkletessg egyest minket vele ; a llek karjai a lts, akars ; lelsnek melege s lgytga az erny benssge s mlysge; e lelki llapotban kzel llunk hozz, pihe nnk benne s rvendnk neki. Mg a clt elrjk, addig ala kulunk. Ez az alakuls nem esik meg letrs s kzdelem nlkl, amely kzdelmekben eligazt minket a trvny s a tkletessg idelja. A trvny h i r d e t i : ezt tenned kell, s az a k a r a t meghdol neki s ers karral meghdoltatja az rzki, sztns termszetet is. gy ll ez szvnk n y i t o t t knyvben. Ltnival azon ban, hogy a szofista blcsesg a legkzvetlenebb tnyeket is ktsgbe vonja s knyveket r, mikor az let n y i t o t t s reg bets knyvt sem tudja olvasni.

A philosophia perennisrl.
(1908)"
Htszz v eltt vilgoskod lngszhez vissza-vissza trni, a kzpkor hatalmi, szbeli s szocilis energii ltal megteremtett szisztmra visszanylni, a modern vilg sze mben reakci, melyet megrtenek, br lesajnlnak; de az sz sugarainak e refraktorval s az akkori szisztma energij val most rvnyeslni akarni, ez a mai kor embere eltt m r nem reakci, hanem sz- s filozfia-hiny, mint a modern vilg csak azoktl vr, kik meg nem rtettk sem a gondolat fejldst, sem a tudomny haladst, sem a filozfia elvltozst. Mert minek a rgihez ragaszkodni, mikor a fejl ds rg tljrt a rgi absztrakcikon s szisztmkon, s minek visszanylni a mltnak felfogshoz, mikor sokoldalbb s azzal egyszersmind mlyebb lett beltsunk? ! Tvol legyen tlnk, hogy mltn rszolgljunk egy ily v d r a , vagy hogy visszacsinlni akarjuk a fejldst. E z t nem akarjuk, s h a Szent T a m s t mgis vezrnknek valljuk : tesszk ezt azrt, m e r t arra a metafizikai alapra llunk, melyre Szent T a m s minden korok gondolatszegnysgvel szemben utal. A gondolat n y o m o t t laplya a metafizika tagadsa. A modern filozfia a metafizikt megveti s kszkdik oly llspont utn, m e l y e n m n d e n metafizikai alapozs, legyen az akr kvantitatv, pldul monista, dualista, akr kvalita tv, pldul materialista vagy idealista, kptelensg legyen. A metafizikai vilg neki az absztrakcik : hiposztatlsok csodabogaras vilga s a metafizikai szisztmk a kpzelet jtkai, melyeket gniuszok sznek ugyan ki, de t a r t a l m u k a t nem objektv igazsg kpezi. A trgyilagos felismerssel, az igazsggal szemben skeptikusok lettek kortrsaink. Vannak ugyan kztk is, kik le nem mondanak az igazsgrl s annak valamifle megkzeltsrl; ltjk k is trben s idben a dolgok s esemnyek sokadalmt s rzik, hogy a sokadalomba kell valamifle egysg s hogy a trtnsnek is lesz bizonyos egysges alapja s sszefoglalsa, de azrt kevs bizalmuk s mg kevesebb remnyk van, hogy azt egyhamar szerencssen s sikeresen megkzeltennk lehetne s a legjobbak trelemre

12*

180

PROHSZKA OTTOKR

intenek s o d a m u t a t n a k a metafizikai rendszerekre, melyek mind a vilgot megrteni akartk s felknlkoztak, hogy be vezetnek a titkok s talnyok tmkelegbe; az Ariadnefonalakbl gombolyagszmra van, de a titok tovbbra is titok, s a tmkelegbl ki nem j u t u n k . Mi nem gondolkozunk ennyi lemondssal. Hvei vagyunk annak a relis-idelis ismeretelmletnek, mely az rzklsbl indul ki, de az rtelem nek mint klnll energinak sajtlagos fellptvel ugyan abbl az rzklsb'l rtelmi a d a t o k a t emel ki s idelis tartal m a t a relis valsgbl. Ez adatokat, ez rtkeket ms tehet sgek, pl. az rzkszervek, meg nem kzeltik; de az rtelem ezek felett ll s br valamit, amit azok n e m ! E z az idelis rtk van az ismeretben ; az rzkls nyjtja a valt s a fel sbb energia kihvelyezi belle az idelis t a r t a l m a t . E z az idelis tartalom nem szubjektv valami, aminek csak formlis rtelme s rtke volna, amit az egyik gy, a msik gy fog fel s hatroz meg, hanem az idelis tartalom objektv rtk, melyet mindenkinek kiemelnie kellene, aki az igazsg felismersre trekszik. H a az ideknak csak for mlis rtkk volna, akkor a valls, jog, erklcs is csak formk volnnak, melyeket a vltoz felfogs egyre ms s m s t a r t a l o m m a l tltene ki. Ltjuk ugyan, hogy ilyesmi folyton trtnik s p ezeknek a fogalmaknak krei tntetik fel a varicik sznjtkait, de azrt le nem m o n d h a t u n k ignynkrl, hogy ereszben is v a n tnyleges, objektv t a r t a l m a az ismeretnek, melyet a kpzelet s a szubjektv felfogs ellen korrekt krvonalakba foglalni nehz lehet, de nem kptelensg. E z alapon a mi morlisunk is nemcsak a formk s kere tek tana, nemcsak a kategorikus imperativusok kplrsora, hanem elssorban a javak s rtkek t a n a , milyenek Isten, llek, cl, boldogsg, trvny, szabadsg, felelssg, rdem, erny. Nem rjk be a ktelessg rzetvel s dikttumaival, neknk mindebbe rtk, tartalom kell, neknk val k e l l ; az kell, hogy valamire-val, clra-val, letre-, boldogtsraval legyen az, amit tennnk a trvny parancsol. Az t n a k clhoz kell vezetnie s aki az t t a l tisztban van s azt, amit tennie kell, t e h t a kilpst s a haladst ismeri, annak a clt is ismernie k e l l ; kptelensg elgondolni morlist, me'y csak a ktelezs formival, kategorikus imperativusokkal bbel dik, de a formk tartalmrl, az let rtkrl s cljrl semmit sem t u d . Minek a forma, ha nincs t a r t a l m a ? 1 E z a mi filozfink adja azutn a gondolat s a k a r a t egysges alapjnak, soknak s cljnak ismerett, a mono-

A PHILOSOPHIA PERENNISRL

181

t h e i z m u s t ; nem llapodik meg a rsznl, hanem az egszet keresi; nem ri be a termszettel, mikor e termszetben magban egy nem zrt gyrt lt, hanem egy t t r t krt, a szksgessg t t r t krt a szellemibe, a vgtelenbe nyl perspektvkkal. Filozfink t u d a t b a n v a n a termszet e rszszersgnek ; nem nzi a rszt egsznek, mg kevsbb a rsznek rszt, az anyagot, mindennek. Amennyire pedig nem materialista, poly kevss pantheista ; mindenben Istent ltja ugyan, de pgy s taln mg inkbb mindent Istenben. Ez a mi filozfink p ezrt rk elveket tisztel s k u t a t s rk elveknek hiszi a jl felismert s megalapozott igazsgokat; philosophia perennis-sz lesz. Kell rk t a r t a l m n a k lennie, mert az igazsg, az eszmei t a r t a l o m nem fgg vnye az idnek, hanem kimenet az idbl; benne v a n ugyan az idben, de fggetlen az idtl. pensggel nem efemer, amit fleg azok nem rtenek meg, kik a filozfiban csak bizonyos korszak gondolattartalmnak sszefoglalst ltjk ; mely teljesen relatv rtk, mondjuk, gondolkozsi divat volna. Ebben a felfogsban a filozfia csak marokszedje volna a mulandsg nagy kaszsnak, kinek kaszja aka dlyt, t e h t mlhatatlant, teht philosophia perennis-t sem ismer s letarol szisztmkat pgy, mint vltoz rzelmeket s rtkelseket. E b b e n a felfogsban a filozfia tnyleg az a bagoly volna, melyrl Hegel mondja, hogy a nap leldoztval, vagy kultiirmunkk napszmnak befejeztvel kl lgi t j r a ; nem jelez napot, nem ad irnyt, hanem az irnyt ad m u n k k u t n jelentkezik ; nem jelent fejldst s virg zst, hanem homlyos, absztrakt, szraz gondolatvilgot; s ugyancsak mint a bagoly, nem keresi a virgz ft, hanem inkbb a korhadtat, melybl az let k i v o n u l t ; szrnyalsa szraz frl szraz fra t a r t . E z nem a mi felfogsunk. Mi gy tartjuk, hogy a filo zfia nem marokszed, hanem maghint s napsugr egy ben, nem bagoly, hanem sas, mely a n a p b a nz s a nap fel rpl. Ilyen volt Szent T a m s ; gondolatainak magvai csirakpesek, az id nem r t nekik ; sas is volt, s nemcsak a nap fel rplt, hanem a napot, mint szimblumot, mint az rk gondolat jellemz cmert s pajzst hordja melln s napvilgot, s napsugrt szr mindenfel. A napsugr pedig sohasem reakci s viharok, felhk, mul jek s stt jflek dacra az a neve, hogy sol invictus; az emberisg egn j r fl-le szuvern h a t a l o m m a l ; hdoljunk neki s mkd j n k kzre vilgot boldogt munkjban.

Az n filozfim.
(1911)"
Mikor az intellek tualizmus tlhajtsai ellen kzdk, akkor nemcsak ismeretelmleti rdek vezet, hanem vezet a nagy, erklcsi elgyenglsre s a trsadalmi letben az ethikai elem nek httrbe szortsra val tekintet i s ; hiszem ugyanis, hogy az erklcsi elemnek hanyatlsa az rtelmi ismeretnek helytelen, m e r t tlz, rtkelsvel fgg ssze. S llsfoglalsom e jellemzsben r m u t a t t a m az n filo zfim kiindul pontjra, pgy mint annak tendencijra s cljra ; kiindulok ugyanis ismeretelmleti megfontolsbl; szndkom pedig az, hogy lendtsek az erklcsi dekadencin, melynek freg-ette gykere az ismeretnek s tudomnynak lelki vilgunkba val helytelen s tves belltsa. Az elemeknek s tnyezknek helytelen behelyezkedse m i n d e n t t diszharmnira s bomlsra v e z e t ; de vezet a mel lett knra s gytrelemre is, ha oly rendszerrl van sz, amilyen az emberi let. A mi szellemi vilgunk ugyanis sokfle ernek s sokoldal tevkenysgnek rendszere, melybe ugyancsak kell mrtk s arny, hogy egyensly s halads kerljn ki belle ; kell a klnbz tevkenysgeket helyesen rtkelnnk, nem csak azrt, hogy jl i clirnyosan menjenek vgbe, hanem azrt is, hogy az egyik a msikt el ne nyomja s ne szenvedjen az egyoldalsgtl a lleknek higienja. A rendszerek egyen slyrl v e t t hasonlatot b t r a n alkalmazhatjuk a llekre, s ennek az analginak vilgossgval j mlyre belevilgt h a t u n k szmtalan lelki bajaink s betegsgeink szvedkbe. Kzel fekszik ugyanis a gondolat, hogy nagy pszicholgiai elgyenglseknek s helytelen szellemi irnyzatoknak oka alig hanem pen abban rejlik, hogy a llek tehetsgeit egyoldalan kultivljuk, s ezrt aztn szrevtlenl is megbomlik a kztk val s az ers let fejldsre szksges egyensly, a slypont lassanknt elcsszik s az energia szk mederbe szorul bele. Ez a meder, amilyen pl. az intellektulis let, ezltal ugyan ki is mlyed, a sodra is ersebb lesz; de az let tbbi ga

AZ N FILOZFIM

183

annl gyorsabban eliszaposodik s az let maga mr ez egy oldalsgtl is sivrabb s szegnyebb vlik. Nagyon jl tudom, hogy ez mind csak szemlltet hason lat, de e hasonlat nyomban tnyleg egy igaz s fontos fl ismersre t e t t e m szert, arra, hogy a modern szellemi let akaratgyngesgnek s jellemszegnysgnek, nemklnben a kzerklcsk hanyatlsnak az oka nem is annyira j eszmkben s therikban, mint inkbb a szellemi let egyenslynak s ezltal mint mondm higienjnak megzavarodsban keresend. ltal nos a panasz, hogy az erklcsi letet s az ernyt kevsbb rtkeljk, hogy a bels vilg, az ntudat tisztasga s szp sge nem hdt, hogy az ethika szegnysgtl a kzlet is res s sivr lesz; h a pedig krdezzk, hogy honnan az az erklcsi sorvads, arra az a felelet, hogy nem neveljk az akaratot, h o g y a modern iskola inkbb tant, mint nevel, hogy a pedaggusok nem srgetik elgg a jellemkpzst s hogy pen azrt jv kell tenni a hibt s ki kell ptolnunk a mulasztst azltal, hogy sokkal nagyobb slyt fektetnk ezentl az a k a r a t nevelsre. E programmszer kijelentseket azonban inkbb csak konstatlsnak veszem, mint gygytsnak. Nem mintha h i b z t a t n m azokat, de felleteseknek t a r t o m , s p azrt nem is nyjtanak elg garancit arra, hogy a nagy mulasz tson rendszeresen s clszeren lendtsenek. E n n e k az etnikai aszlynak ugyanis s magnak ennek a pedaggiai mulaszts nak mlyebb oka van, gyhogy ez a mulaszts maga is m r folyomny; folyomnya egy helytelen pszicholgiai tj kozdsnak ; folyomnya egy tves kiindulsnak. S ezalatt a helytelen tjkozds alatt kzvetlenl nem rossz peda ggiai elveket rtek, mintha pl. tves t a n o k a t kvettnk volna, hanem rtem magt az ismeret rtkt s a fogalom tar talmt illet helytelen felfogsunkat. Minden filozfinak s min den t a n n a k vagy ltalban ismeretnek a sejtje, az alapkpzete a fogalom; h a a fogalomrl helytelen a fogalmunk s ha azt rosszul s tvesen lltjuk be pszicholginkba, akkor <ezt> az sbnt megsnli az egsz llek s az egsz let, nevezetesen pedig az erklcs s a jellem. Pedig <ez> az sbn megesett velnk ; megesett velnk az, hogy a fogalom t a r t a l m t t b b nek gondoltuk s ennek alapjn azutn helytelenl lltottuk bele a tudst lelki letnkbe s trsadalmi fejldsnkbe. Tbb t a r t a l m i slyt tulajdontottunk a fogalomnak, mint amenynyije van s gy lltottuk bele szellemi vilgunk mrlegbe. Termszetes kvetkezmnye e hamis slyokkal val eljrs-

184

P R O H S Z K A OTTOKR

nak az volt, hogy a lelki vilg rendszernek slypontja elcs szott, elcsszott nknytelenl, de elkerlhetlenl is ; egszen gy, mintha egy zsk gyapjba lomdarabot cssztatunk bele ; a zsknak a slypontja ott lesz, hol az lomdarab rejlik, mg ha a zsk cscskbe is csszik el az lom, ott lesz a sly pont is. A szellemi vilgnak slypontja jelenleg az intellektulis mveltsgben, a tudsban fekszik. gy gondolja azt, st mi tbb, gy rzi azt most az egsz vilg s e pondus-szal szem ben minden egyb sly csak gramm s lat. Azrt aztn az rtkelsek mrlegn is gy billen fl erklcs s erklcstelensg, jellem s jellemtelensg, jsg s bn, mint a pehely, mert nincs slyuk ; ellenben a tuds, a tudomny, az rtelmi mveltsg nagy font, st mzsa. S mirt van ez gy? Az n vlaszom erre az : a helytelen, tves rtkelstl van ez, t e h t voltakpen attl a balhittl, mintha a tuds, t e h t a fogalom, a trgynak tulajdonkpeni, az letre nzve kimert, a lt rtelmt kifejez megfogsa volna. Aki ezt vallja, az termszetesen a balhit egsz slyval az rtelmi funkci fel fordul s arra irnyozza figyel m t ; az let rtkeit itt keresi, minden ert s rdekldst ide k z p o n t o s t : ugyanakkor azonban a hamistott slyoktl megbillen a pszicholgia egyenslya s az ember maga disz harmonikus s beteglelk lesz; megcsappan ereje s munka kedve. Flrertene azonban, aki gy fogn fl lltsomat, mintha szerintem a t u d o m n y k r t tenne az erklcsben, vagy mintha valaki azrt volna erklcstelen s jellemgynge, m e r t nagy tuds. Nincs itt sz sem nagy, sem kis tudomnyrl, s egyltalban nem a t u d o m n y t lltom szembe az erklccsel, hanem sz van arrl, hogy mily rtelmi t a r t a l m a t tulajdon t a n a k manapsg tlag a fogalomnak s mennyire gondoljk megfogni azt a valsgot, melyrl azt mondjk, hogy flfogjk. Lehet valaki szellemris, lehet valaki vilg csodjra nagy tuds s a mellett teljesen helyesen nem sokra t a r t h a t j a a foga lom t a r t a l m t ; megfordtva, lehet valaki szrkesg s zld sg a tudsban s mgis gondolhatja, hogy rti a valsg lnyegt s rtelmvel belevilgt a dolgok ht pecsttel lezrt titkaiba. Ez a kis tuds intellektualista a sz szoros rtelm ben ; az a nagy tuds nem az. Ismtlem, nem a tudomnytl van az erklcsisgnek ltalam most fejtegetett hanyatlsa, hanem a tlhajtott intellektualizmustl; intellektualizmus a l a t t pedig azt az irnyzatot rtem, mely megfeledkezik rla, hogy mily szegnyes s silny a mi rtelmi ismeretnk s hogy abban az irnyban, mely a dolgok konkrt ltbe, az igaz,

AZ N FILOZFIM

185

a tulaj donkpeni konkrt valsgba vezet, egyltalban ki nem mlythet. Semmifle tudomnnyal sem rjk fl soha, hogy mi a dolog nmagban, hogy mi az anyag, mi a llek, mi az ember, a maga konkrt mivoltban. A vilg t e h t csak valamikpen rtelmes, csak valamikpen kzelthet meg ismeretnkkel s az intellektualizmus lmodik, mikor a vilgot nmagban flrteni akarja. Ez nem annyit tesz, hogy nincs objektv ismeretnk ; van, hogyne volna, de pen hogy, annyi amennyi v a n belle. Annyiban v a n ismeretnk, amennyiben mi a valsgot ltalnos, absztrakt rtelmi meghatrozsok kz foglalhatjuk ; ez rtelmi meghatrozsok pedig ilyflk : valami, llag, jrulk, maradand, vltoz, abszolt, relatv, szksges, esetleges, lt, oksg, anyag, alak, er, cselekvs. H a t e h t fogalmaink adjk is a dolgokat, de nem adjk n magukban val mibenltket. Ezek a mi fogalmaink mind csak pontozsok s nagyban megrajzolt k r v o n a l a k ; hogy aztn az ltalnos krvonalak kz fogott dolog konkrt val sgban micsoda, arrl nincs t u d o m n y . Ebbl a rossz rtelemben v e t t intellektualizmusbl sok van mindenfel ; volt is s lesz is belle. Nem mondok n intelIektualistnak egy iskolt vagy k o r s z a k o t ; nem mondom, hogy Plat s Aristoteles intellektualistk s a szofistk nem azok ; nem stm r egy-egy filozfiai irnyzatra az intel lektualizmus blyegt; hanem igen fltallom az intellek tualizmus tlhajtsait minden oly filozoflsban, mely a sly pontot az szre fekteti, mgpedig azltal fekteti, mert oly t a r t a l m a t tulajdont az ismeretnek, mely kimert s mely nem ingere s motvuma a cselekvsnek, hanem megakasztja s elaltatja. Ebbl az intellektualizmusbl pedig minden filozfiban tallkozik. Intellektualistk vagyunk mi magunk, mikor k znsges fogalmaink krben, abban a mi bizalmas megszokott vilgunkban gy tesznk, m i n t h a tudnk, hogy mi a k, a toll, a kenyr, a fa, a vas s mikor gy beszlnk e dolgok lnyeg rl, m i n t h a a ltnek, a valsgnak legsaj tlagosabb s legm lyebb elemei kzt otthonosak volnnk. Intellektualistk a mi materialistink s naturalistink is, akik eltt minden vilgos, akik atomokkal s rezgsekkel, kapcsoldsokkal s sztvl sokkal kimagyarznak ltet, kvalitst, l e t e t ; [s] ha pedig tallkozik valami, ami ezidszerint mg nem nagyon vilgos, biztatjk az embert, hogy csak vrni k e l l ; ksbb majd minden verfnyes lesz. Intellektualistk azok a filozfiai irnyzatok is, melyek az idek vilgban a valsg felsbb s

186

PROHSZKA O T T O K R

rtkesebb szfrjt akarjk ltni s e szfrban talljk fl a valsg sszes t a r t a l m t s r t k t ; a dolgokat pedig csak nmileg, csak egy keveset rszestik az idek t a r t a l m b a n . E gondolatmenet kapcsn kifejezst a d t a m annak a nzetem nek is, hogy e hibs flfogsban a grg filozfia vezet, s hogy az rvn csszik el azutn a lt slypontja az idekba s a for m k b a s ami ezzel egytt jr, az ismeretbe. A plti filozfia be is rte az idekkal s kontempllta az esszencikat, azokat ksz formknak, a tkly, er s szpsg eszmnyeinek tar t o t t a . E bbjos vilg volt az igazi v i l g ; a valsg vilga pedig, ez a mi vilgunk, csak szerencstlen materializciknak volt sznhelye, hol csupa szerny, anyagba b u j t a t o t t s sok tekintetben elnyomortott s elfojtott eszmnykpia ktelen kedett. Nem csoda teht, hogy ez a filozfia itt is hagyta a kpikat, elvonult az idek bbjos vilgba s kijelentette, hogy a filozf valami klns figyelmet ne i s pazaroljon a konkrt vilg dirib-darabsgra. (Az intellektualizmus fel hajtsai. 28. 1.) Mr most ezze! az intellektualista hajlandsggal szem ben srgettem n azt a nagy korrektrt, melyet fogalmainkon, vagyis azok t a r t a l m n a k rtkelsn vgre kell hajtanunk. Ezzel a korrektrval biztostva volna az rtelemnek objektiv rtke, s ugyanakkor s ez a f az ismeret be volna lltva a maga rendeltetsszer kapcsolatba az lethez s a cselek vshez. Ki volna rajta fejezve, hogy azrt ismernk, hogy tegynk s ljnk. Minden ismeret, a legnagyobb t u d o m n y is csak elvont jellegeit adja a valsgnak, csak rintkezsi pontjait nyjtja a vilgnak s az rtelemnek s nem azrt nyjtja azokat, hogy rajtuk megfnekeljnk, hanem azrt, hogy rajtuk eligazodva tegynk. A t e t t b e n , a tapasztalatban, az tlsben fogjuk meg a dolgokat s a valsgot nmagban, s minden t u d s , a legelvontabb filozfit sem vve ki, arra val, hogy az let e konkrt alaktsra rsegtsen. Ezzel termszetesen ki is van mondva az akarat s a lelt elbbrevalsga s kivlsga az ismeret fltt; de semmiesetre sincs lekicsinyelve a tudomny. Az igazsg, az rtelmi t a r talomnak igazi mrlegelse m r csak nem leszls, s ha valaki sorba kijelli helyt a lelki tevkenysgeknek s e sort, hogy gy mondjam, az aktivits bels termszetbl s a fogalmi tartalom szvetbl hatrozza meg, azzal nem szortott le semmit s senkit a maga helyrl. Megvan a helye, megvan a fontos s elkel helye az ismeretnek, melynl fogva flttelt kpezi az embert jellemz szabad s ers akarsnak. Hiszen

AZ N FILOZFIM

487

pen az rtelem absztrakt, ltalnos volta kpesti r az em bert, hogy kiemelkedhessek a mechanikai trtns kapcsola taibl, szembeszlljon a termszetszer adatokkal s j, szebb, s ami a f, nalkotta vilgot lltson a termszettel szembe. Akaratunk s erklcsisgnk autonmija az ismeret kiemel kedsein, a konkrt valsgtl val emancipldsn p l ; e hegyeken ll szabadsgunk vra. Nem kicsinylek n le semmifle ismeretet, sem a termszet tudomnyt, sem az lettudomnyi. Hiszen magnak a fogalom nak tartalmrl, annak bels szvetrl s konstrukcijrl, lettani fladatairl s a tehetsgek rendszerben elfoglaland helyr), ugy-e az ismeret vilgostott fl? Magam alatt vg n m a ft, ha skepszist tantank s a mellett ers akaratot akarnk nevelni! De st kimondtam s hangoztattam, hogy minden ismeret az akci flttele, kellke s ingere, hogy az ismeret indtja meg az akcit s az akci mlyti ki s korriglja ki az ismeretet. Az ismeret szl akcit s az akci szl issaretet. Csak ott lehet tenni ersen s clszeren az embernek, ahol kiismeri m a g t ; s ha ersen akar lni, akkor elszr is sajt hzban, lelkivilgban kell kiismernie magt. Ismeretre v a n szksge rtelmnek trvnyeirl, ez a logika ; ismeretre van szksge erklcsi letnek mdjrl, ez az ethika s ki kell ismernie magt mindabban a sokfle rzsben, sztnben, vgyban, trekvsben s feszlsben, amit pszicholginak hvnak, Ers ntudattal s lelkesen s meggyzdssel akarni s tenni csak gy lehet, h a ltunk s ismernk, h a ltjuk, hogy ez gy vagy gy jl van s hogy az a dolog rendje. Mg kevsbb lehet r m fogni, hogy filozfimmal leki csinyelem a termszettudomnyt. Sz sincs r l a ; a termszet t u d o m n y t egyltalban nem rintem, csak a naiv naturaliz must, mely azt gondolja, hogy minden vilgos s rthet s mely azt mondja : a mindensg az Isten, s a llek az agyvel radioaktivitsa. Ez nem termszettudomny. A termszet t u d o m n y egyltalban nem r le a dolgok lnyeghez, hanem csak tulajdonsgailikai, egymshoz val viselkedskkel fog lalkozik s iparkodik gy-ahogy mathematikai kifejezsre hozni a trtnst. A trtnst mondom s semmi egyebet; de ezt minl t g a b b krben ! S e rszben nemcsak hogy nem szortom ssze hatrait, hanem ellenkezleg lehetleg kib vtem azokat, midn mondom, hogy a pozitv tudomnyok mg sok-sok trtnsben kimutathatjk a kapcsolatokat s szmtani kifejezsre hozhatjk a tnemnyeket. A bio'gia majd fltntetheti mg, hogy a kmiai elemek mily funkcikat

188

PROHSZKA OTTOKR

vgeznek az lben; kimutathatja taln azt is, hogy a punc t u m saliens az llati sejtekben nemcsak szkell, de igazn ss pontocska is salire mindkettt jelenti, azt, hogy sz kellni s azt is, hogy szni de sem a sejt, sem a ntrium, sem az let valsgt nem rtheti meg soha. Ezt m o n d t a m s ezt nntartom. De ki lesz az, aki az ellenkezt vallan? I Az ilyennek nagy szksge volna fogalmaink tartalmval meg ismerkednie, s nem mondhatok rla mst, mint azt, hogy fej ben a legnaivabb naturalizmus versenyt fut a legntudatlanabb intellektualizmussal, s hogy nehz odaitlni egyikk nek a plmt. Nem is k e l l ; m e r t ha kettnek ltszik is a kt versenytrs, mgsem kett az, hanem egy : ez a naiv natu ralizmus vgelemzsben intellektualizmus, vagyis az a balhit, hogy konkrt valsgban rtjk mindazt, aminek ily neveket adunk, hogy anyag, er, villamossg, h, ruganyossg stb. E z t a naiv naturalizmust t lehet tni gy is, hogy mondjuk, hogy rtelmnk csak szubjektv kategrikkal dolgozik s egyltalban csakis tnemnyek a mi ismeretnk trgyai. R m u t a t h a t u n k arra is, hogy a tnemnyes vilgrl sokfle antinmink lehet s hogy azok rvn ellenmondsokba keve redhetnk ; gy bizonytottk pldul a rgi eletok, hogy a mozgs egyltalban lehetetlen, s hogy e fogalmunknak csak a ltszat s a tnemny lehet a t r g y a ; amibl megint ltalnos kvetkeztetst vonhatunk arra nzve, hogy fogal maink nem fdik a trgyi vilgot. A naiv naturalizmust t t t t e t e h t K a n t ; t t t t k az eletok ; de t t i azt az absztrakt fogalom tartalmrl val flfogsunk is. Tovbb megyek : t t t t e azt a naiv naturalizmust Szent Pl apostol, mikor lltotta, hogy most csak tkrzst s talnyokat nznk; de egykor majd flszabadulva a test bilincseibl ltni fogunk felfdtt oreaval. Teht nincs sz a termszettudomny kicsinylsrl; nincs sz az ismeret objektv t a r t a l m n a k tagadsrl, ha nem igen a fogalom ismerettartalmnak alapjn sz van az ismeret s minden t u d o m n y pszicholgiai rendeltetsrl; sz van arrl, hogy hol a helye a tudsnak s a t u d o m n y n a k a llek er'rendszerben. S erre nzve n azt m o n d t a m , hogy az absztrakt s ltalnos ncikkal dolgoz ismeret csak preldium a tettre; hogy ezek az tltsz, a valsgot tkrztet ltalnos sgok, miket ismeretnek s tudomnynak hvnak, csak arra valk, hogy a konkrt valsggal, a valsgos vilggal val rintkezsre, teltben s tapasztalatban val rintkezsre, rkpestsenek minket. Ez magban vve is risi vvmny, mely elg arra, hogy

AZ N FILOZFIM

189

az absztrakcitl el a pezsg letbe lljunk bele s irnyt adjunk a t e t t , az akci fel, ahol aztn az akaratnak kell elssorban rvnyeslnie s ahol az elvont fogalmak holdvilgos tkrz sbl a konkrt valsg terre lpnk. S ide maga az az elvont ismeret vezet. Mert a fogalom nem magrt van, hanem a val sggal val sszekttetsrt; nem a fogalmat nzem n, mikor tudok s ismerek, hanem a fogalom rvn a valsggal akarok rintkezni. A fogalom t e h t a dolgokat, a val vilgot trja elm, hogy birkzzam meg vele s szabadtsam fl r lelkem nek vilgfoglal erit. Ms szval: a fogalom cselekvsi inger, letinger. Mg kt ms megjegyzst kell szv tennem, melyet a kritika a fogalomrl val fejtegetseimre tett. Az egyik arra vonatkozik, hogy az akcirl, a cselekvs rl gy beszlek, mintha az csak az a k a r a t b a n volna meg, holott az rts, az tlet, az okoskods is szellemi cselekvs; a msik megjegyzs pedig sejtetni engedi, hogy flfogsom mal voltakp csak a liitnek s a vallsos letnek akarok teret nyitni s hogy azzal a gynge, silany fogalmi ismerettel kap csolatosan arra a misztikus homlyra m u t a t o k r, melyre a vallsnak szksge van. Ami az elst illeti, szvesen elismerem, hogy az akci a szellemi let egsz vonaln rvnyesl. Tnyleg cselekvs, a llek sajtos aktivitsa fejlik ki a szellemi vilg minden mozzanatban. Aktv a llek, a fogalom s az tlet megalkot sban, aktv a kpzetek kialaktsban, aktv a szemllet tor minak megteremtsben. A pszicholgiban az utols elem s tnyez is akci ; nincs ott atom vagy t m e c s ; ott csak aktusok vannak s p azrt szinte lehetetlensg prhuzamot vonni az anyagi s szellemi vilg konstrukcii kzt. Csak azt mondhatjuk, hogy az egszen ms vilg, hogy a szellemi let a tevkenysg vilga. Azonban jllehet, az ismeret is tevkenysg, azrt mgis megllja helyt az n flfogsom, hogy az ismeret az akci nak s az letnek i n g e r e ; megllja pedig azrt, mert minden ismeret csak kezdetleges akci, csak kiindul s indt cselek vs, melyre r v a n rva, hogy a folytats, vagyis a tulaj don kp eni akci csak ezutn kvetkezik. Az ismeret, akr mint fogalom, akr mint tlet, inkbb csak termszetszer reak cija a lleknek az ingerekre s annl jobb, minl kevesebb benne a szubjektv e l e m : ellenben az a k a r a t az n akcim, azt n teszem, n alaktom s annl inkbb felel meg A nevnek, minl inkbb az e n y m ; ezt n teszem a sz igaz rtelm-

190

P R O H S Z K A OTTOKR

ben, s az ismeret arra segt r, hogy ezt az n akcimat megtegyem. A msik megjegyzsre pedig, hogy a fogalmi ismeret gyngesgben fl akarom ldzni a penombrt, melyre a hit nek szksge van, csak azt mondom, hogy a penombra a vilg ban ugyancsak nagy s hogy hellyel-kzzel egsz, stt ombra 'esz belle. Ez bizonyra flreismerhetetlen, nagy tny, s ha ezt a t n y t alapos ismeretelmleti fejtegetsek rvn ltjuk, az bizonyra tbbet r, mintha materialista vagy naturalista nhittsgben az ellenkezrl lmodnnk. Megvan a penombra ; fogalmi ismeretnk hinyos s fogyatkos ; a dolgokat a ma guk konkrt valsgban nem ismerjk ; ez mind szentigaz, ez mind t a g a d h a t a t l a n tny. Az is igaz, hogy a penombrra a hitnek szksge van, mert ahol teljes, vilgos lts van, ott nincs hit. De itt most nem errl v a n sz, hanem arrl, hogy mikp alakul ki abban a penombrban a h i t s mikp fejlik ki a misztikus flhomlyban a vallsos let? S erre nem lehet azt mondani, hogy azrt v a n hit, mert v a n flhomly, hanem azt kell mondani, hogy a flhomlyban is ltunk bizonyos nagy irnytsokat s vesznk erteljes indtsokat arra, hogy a titokzatos vgtelen fel eligazodjunk s hogy felje menjnk, vagyis higgynk. A hit megint csak a mi akcink, melyet nem azrt vgznk, mert nem ltunk, hanem azrt, mert a nagyot s a vgtelent homlyosan ugyan, de a hit ltal val megkzel tsre alkalmasan belltva ltjuk. I t t is az ismeret az akci i n g e r e ; az a homlyos ismeret pedig annak a sajtos akci nak, a hitnek ingere. Hogy pedig nem azrt hisznk, m e r t semmit sem ltunk s sttsget rgztnk, hanem azrt hisznk, m e r t a hitre, a hitnek megindtsra szksges ltssal birunk a flhomly ban is, arrl meggyzhet mr az a reflexi is, hogy a nem ltsban s a sttsgben pgy akadna helye a hitetlensg nek i s ; st szerintem csakis ennek lehetne ott helye. H a ugyanis a h t e t gy akarnk belltani pszicholginkba, hogy azrt kell hinnnk, mert a dolgok konkrt valsgt nem rtjk s hogy t e h t lehetsges, hogy abban a meg nem rtett vilgban rejlik a szellem, a llek s az Isten is erre az okos kodsra mltn azt lehetne felelni, hogy p azrt, mert a dol gokat nem rtjk, lehetsges, hogy a meg nem r t e t t anyag elbrja a most flttelezett lleknek s Istennek is funkciit. Szval a nem-rts nem rv s a nem-lts nem ingere a cselek vsnek. H a t e h t n a mi sajtos ismeretnk alapjn fl ptem az ers hit s a vallsos let vilgt, azt nem ily gye-

AZ N FILOZFIM

191

fogyott flfogssal vgzem, ahogy azt vgezni nem is lehetne, hanem vgzem azt azon az alapon, hogy p ez a mi sajtos, flhomlyos ismeretnk vlt ki itt is akcit, kivltja i t t is a megfelel tbb l e t e t ; itt is tennnk s alkotnunk kell, ahogy az eligaztsoknak megfelelleg tenni s alkotni lehet: mr pedig ez az itt lehetsges alkots a hitbl val let. Mindezek u t n mltn llthatom, hogy ez a filozfia az akcit s az letet szolglja ; szolglja azt az akcit, mely leg jellemzbb s legfontosabb s mely a sz teljes rtelmben a mienk. Ugyancsak llthatom azt, hogy ez llsfoglalsra nem a tudomny kicsinylse, sem pedig a vallsos let irnt val eltlet vezetett, hanem igenis ismeretelmleti fejtegets. Kiindultam ugyanis a fogalom tartalmbl, annak, hogy gy mondjam, szvetelemzsbl, mert azt gondoltam, hogy a llek egsz termszete benn v a n mr az ismeret sejtjben, a fogalomban. A fogalom az az infinitesimale, melynek ter mszetben ott rejlik m r a kifejlds egsz, hossz vonal nak kplete s az let integrlja mr preformlva van az ismereti elemnek, a szellemi let e kikezdsnek sajtossg ban. Meg vagyok gyzdve, hogy e flfogs trfoglalsa fl fakasztja ismt a llek eliszaposodott forrsait, nevezetesen az akaratot s az erklcsi idelok szerint val cselekvst, s megersdik bennnk az a nzet, hogy minden ismeret a szp s nemes egynisg kialaktsra val s hogy minden trekvs voltakpen ezt szolglja s ezt srgeti.

A lnyegismeret Bergson tanban s a rgi filozfiban.


(1912)"
A filozfiai rendszerek nagyobbrszt ellenttes flfog sokon plnek s ezt az ellenttet gy teremtik meg, hogy egy-egy igaz gondolatot egyoldalan s sokszor kizrlago san is alkalmaznak. Az egyik pldul csak mozgssal, a msik csak nyugv valsggal akarj a magyarzni a v i l g o t ; vannak, kiknek szemben a vilg zrt, merev entelecheik sora, msok meg a vilgot folyamszer ltnek tartjk, s e szerint igazodik az ismeretelmlet is, s az egyik realista lesz, mg a msik idealistnak f e s t ; az egyik a szenzizmus, a msik az' intelektualizmus fel t a r t . Ez ellenttek legyzse s az igaz s kzs gondolatok kiemelse rsegt majd a juste-milieu-re. Hiszen szinte ltni, hogy egy klnben igaz gondolat hol vlik ki <egyoldal> rendszert alakt elvv ; szinte szre lehet venni, hogy meddig szerepel mg mrtkkel s hol kezdi mrtktelen szerept; szre lehet venni, hogy a gondolat a gondolkozs mely pont jn vltozik el inkubciv. Valami ilyesmire szeretnm e dol gozatomban becses figyelmket rfordtani; szeretnm ki emelni a klnbsget a philosophie d'action, mskp bergso nizmus s az aristotelesi-skolasztikus filozfia egy-kt lnye ges pontja kzt, s ki akarnm mutatni, hogy mit kellene itt is, ott is lltani s mit elhagyni, hogy az elrhet justemilieu-re szert tegynk. Minden filozfia a valt keresi. Az ismeretben bizonyra lesz sok szubjektv elem, lesz sok viszonylagossg, t e h t sok ltszatszer bellts; a filozfia pedig e ltszatok mg akar kerlni s fl akarja tallni az objektv valt. Mi az a minket is alkot s azt a velnk szemben ll vilgot alkot valsg? Bergson erre a krdsre azt feleli, amit Heraklit felelt, hogy a valsg a devenir, hogy d a ralit c'est la qualite, a continu sensible; e mgtt nem kell semmi

A LNYEGISMERET

193

mst keresnnk. Ez a gondolat, a mozgsnak olyatn ki emelse s egyeduralomra j u t t a t s a , hogy a tbbi tnyez nem rvnyeslhet mellette, st hogy tagadtatok. Hiszen a moz gst, a fejldst s alakulst, az tmeneteket s elvltozsokat mindnyjan elismerjk; de ami minket megkap, az pen az a kizrlagossg, mellyel kijelenti, hogy a vilgban nincs is ms, mint ez a dinamikus elem s hogy la ralit est le devenir. A philosophie de l'action nem tagadja a velnk szemben ll vilgot, de azt nem mint valami meglevt, nmagban meghatrozottat, mint egymst kizr, merev entelecheikkal keretezett ltet, esse-t, hanem mint moz gst fogja fl, fejldsi folyamnak, szrdsnak, jaillissement-nak nzi, olyasvalaminek, m i n t h a az egsz vilg radioaktivitsban, folytonos energia-bomlsban volna s e bomlsbl, vagyis az energiafolyam ms-ms kanyarodsai bl s torldsaibl llnnak el a testek. II n'y a pas des choses mondja Bergson il n'y a que d'actions s ezek, szerint m r nemcsak a hegemnia a mozgs, hanem a moz gs minden, a mozgs a valsg. Nha ugyan gy ltszank, mintha a mozgson kvl ms realitst, t . i. nyugv valsgot is flvenne, gy pl. mikor azt mondja: II y a plus dans le mouvement que dans Pimmobile. Az ilyen kijelents gy is rthet, amint azt az aristotelesi filozfia is magv teszi, hogy a cselek vs, az actus secundus tkletesebb, mint az akciba nem lpett valsg, az actus primus, vagyis hogy a mouve ment t b b ltet, t e h t t b b valt hoz magval. De tnyleg Bergson azt a tbbet, mely a mozgsban v a n , gy rtelmezi, hogy az immobile voltakpen semmit sem j e l e n t ; s ez pen a punctum saliens, hogy a bergsoni filozfia szerint a lt, a valsg a mozgssal v a n azonostva, szemben azzal a realizmussal, melyet a kzfelfogs s a filozfiai rendszerek legnagyobb rsze vall, melyek szerint a valsg elssorban nem a mozgs, hanem az, ami mozgsba jhet, s ha mozgs b a n is volna, akkor is nem a mozgs az els s konstitult valsg, h a n e m az, ami mozog, s h a nincs is mozgs, akkor is van valsg, s arrl a valsgrl lehet valamit lltani, valamit tagadni s gy az a valsg rtelmi kifejezsre alkal mas. Ez az esse, a r 5v, a x> T fjv elvain; valami, amit nem a mozgs alkot meg. gy a valsg inkbb lls, mint m o z g s ; az oa!a a sz teljes rtelmben oroi? i s ; a sz teljes rtelmben az esse a substantia. Mi is szubstancik vagyunk s a szubstancik vilgba vagyunk belekapProhszka Az elme tjain. 13

494

P R O H S Z K A OTTOKR

csolva s mivel az ismeret csak rtelmi k ej ez se az objektv viszonynak, azrt neki is az esse-hez, a szubstancihoz, ehhez a radiklis valsghoz lesz kze s fogalmaiban s tleteiben ezt a valsgot fogja tkrztetni. Amilyen kvetkezetes e kvetelmny, oly hatrozott tagadsba vonja azt Bergson ; szerinte a nyugv ltrl nincs ismeret. S valban, ha csak a mozgs a valsg, akkor az ismeretnek csak a mozgshoz van kze s ezt kell kifejeznie. Mi csak hatsokkal llunk szemben s azokra reaglunk ; minket mozg, heterogn folytonossg krnyez ; csak benyo msok s azok nyomban alakul kpek cenjban szunk ; mst flfogni, megismerni nem lehet, mert nincs ms, amit ismerjnk s azrt csak reakciink vannak az akcikra, tisz tn az rzklsek tartalmval. Neknk csak rzklsnk van. Vannak ugyan gondolataink s szavaink llagokrl, lnyegekrl, azonossgi s ellentmondsi elvekrl, oksgrl s clokrl; de ez mind a mi csinlmnyunk, un arrangement, une simplification commode pour la parole et pour Paction. Neknk el kell igazodnunk e vilgon, st uraiv kell len nnk ; hogy uraiv lehessnk, kell valamifle rendet terem tennk b e l e ; meg kell lnizni a valsgot; osztlyokba, kategrikba, rendszerekbe kell azt foglalnunk, s ezt tesszk az llagok, lnyegek, oksgok kategriival, de azrt ez mind Bergson szerint csak csinlmny s flatus vocis. Ezekk! a segdkpzetekkel mi nem mrjk fel a valsgot, hanem csak belenylunk neknk valan, gy tesznk, mint mikor ladikban lve belemrtjuk eveznket a folyba ; nem azrt eveznk, hogy a folyt a lapttal kimrjk, hanem hogy elbbre jussunk. A valsg nagy folyam s azon eveznk mi is s minden fogalom s sz csak segdeszkze a mi cselek vsnknek, csak benyls az let folyamba, melynek nincs reprezentatv, hanem csak szignifikatv rtelme, jobban mondva rtke. Az llagok, lnyegek, oksgok fogalmait teht mi ksztjk s lltjuk bele a valsgba, de azoknak ott nem felel meg semmi. Nem egyebek azok, mint a mi aktivitsunk. K n n ugyanis csak continuite mouvante van, csak un ocan d'images qualitatives, pte plastique et mallable o l'activit vvante trace des figures et dispose des systmes de relations s mindezt azrt, mert gya korlati szempontbl rszorulunk erre a sematizlsra A kls valsgnak ez a gyakorlati, de teljesen szubjektv kezelse annyira megy, hogy a testeknek lte, azokDak klnllsa s egymstl val klnbztetse i s tisztra a mi

A LNYEGISMERET

195

mvnk. A testek nem lteznek, matria nincs, de mi mate rializljuk s szubstancializljuk a continuite mouvante-ot. L'existence des corps spars ne nous est pas donne immdiatement, c'est le rsultat de la prfrence donne aux impressions tactiles. (Evolution cratrice 385.) Teht a tr ben megosztott s kiterjedt anyag, a testek sokadalma sem objektv a d a t ; s i t t Bergson rdekesen tallkozik Parmenidesszel, aki szintn t a g a d t a , hogy a termszetben van sokadalom s m i u t n az absztrakt ens s esse foga m b a n tallta meg a dolgok lnyegt s gy gondolta, hogy ahogy ez a nyeg a fogalomban egy s osztatlan, gy nincs a valsgban sem sok, klnll test, hanem a valsg egy. Csakhogy Parmenides ugyanezen alapon t a g a d t a a mozgst is, mialatt Bergsonnl p az ellenkez elvvel tallkozunk, st Les choses rja t a n t mouvement, il n'y a plus se demander comment elles recoivent celui-ci. Amit mi dolognak, trgynak m o n d u n k , az mozgs, a mozgs klnbz alakja, s mg azt sem kell krdezni, hogy honnan a mozgs s mi a klnbz alaknak az oka. Nincs ms objektv adat, csak a kvalits, Ia qualt seule est reelle. A mennyisget, a trben val kiterjedst s m a g t a teret sem fogadja el. E r r e nzve gy r : II n'y a quantit, que I o il y a possibilit de mesure, rapport de contenant k contenu, caractre spatial, en un mot. Or l'space, en t a n t que principe de mesure, est objet d'intuition, non d'exprience; il appartient l'esprit, non aux choses; celles-ci t o u t purement qualitatives. (387.) Teht mozgstva, folystva ltja az egsz v i l g o t : minden rpke s gyorsan t n ; minden jtk, sz npomps csillmls s tnemnyek forg tnca, melyben az llagrl, lnyegrl, az oksgrl val fogalmaknak nem felel meg semmi, ezek csak entites verbales. lltja, hogy a klnll testek nem lteznek s gy az emberisgnek ez az ltalnos meggyzdse is csak balhit. A dolgok nem lteznek: II n'y a pas des choses, il n'y a que d'aetions (283.). A kiterjeds s a mennyisg csak intuci trgya, a dolgokat mrni nem lehet. A lt s a val sg t e h t eltnik s szellemszer eiemm, akciv sorvad ssze. gy tesz egy ms modern filozf, Ostwald is, aki szin tn ignorlja a mennyisget mint kiterjedst s mindent energikkal magyarz. A velnk szemben ll, mrhet, kiterjedt, anyagi vilg akciv s energiv vlik s ez az akci s energia a vilg alkot eleme s ms eleme nincs. gy lesz a kvalits, illetleg az energia m i n d e n ; kitlt teret, mozog a trben, a tr klnll rszeiben hat egymsra, 13*

in

PROHSZKA OTTOKR

szval teljesti az anyag s a testek sszes funkciit s brja is teljesteni, hiszen gondoskodtunk rla s flruhztuk a kvalitst s az energit, mely nem anyag, az anyag sszes sajtsgaival s gy aztn sikerl teljesttetni velk mindazt, amit klnben csak a relis kiterjeds teljesthet s magya rzhat meg. sszefoglalva mindazt, amit eddig a bergsoni filozfia ismertetsre mondtam, gy jellemezhetem irnyt, hogy az teljes szaktst jelent a kztudat s a metafizika hagyo mnyos nzeteivel; tagadja a kiterjedt valsgot; tagadja az nmagban klnflekpen konstitult valsg flisme rst ; tagadja az rtelmi ismeret objektv tartalmt, neve zetesen pedig sehol sem akad r arra, amit immobilea-nek nevez s amit lnyegnek s szubstancinak neveznk mi. Mltn krdezzk mr most, hogy mily alapon, mily rvek nek, mily j flismerseknek vilgossgnl teszi ezt? Ez az j vilgossg nla elszr egy darab tagads, mert szerinte nem lehet azt ltni, amit eddig annyian lt tak ; azutn egy darab llts, hogy a valsgot gy kell nzni, amint azt nzi. Nem lehet az immobile-t ltni rtelmi fogalmakkal; rzkeinkkel pedig csak a mobile-t, a mouvement-t, tni. Mr most nyujt-e neknk Bergson valami i belltst, valami j eligaztst, hogy tnyleg gy lssunk? Kezdjk azon, hogy Bergson szerint rzkeinkkel csak mozgst s vltozst ltunk, cet ocan d'images, dans lequel nous sommes plonges. E clbl mindent lehetleg rpke benyomss varzsol t, hogy elemelhesse szrevteleinket a mozdulatlan esse, a merev valsg alapjairl. Kr lttnk az egsz vilg moziv vltozik, melyben minden forog, mozog, hullmzik s a lersokbl knnyen feledjk ezeknek az rzklseknek is lland s trvnyszeren vissza tr jellegt. Igaz ugyanis, hogy a vilgban folytonosan ms s ms benyomsokat vesznk, de a folytonossgban is a benyomsok trhez vannak ktve. Ugyanerrl a trrl, hov vissza-visszatrnk akr vek mlva is, s ugyanarrl a dolog rl ugyanazokat a meghatrozott benyomsokat vesszk, mgpedig gy a lts, mint a tapints rvn. Errl a falrl s kprl, mely eltt llok, errl az asztalrl, melyen rok, ugyanazokat a benyomsokat veszem ma, melyeket vek eltt vettem, gyhogy azt kell gondolnom, hogy azok a benyomsok ahhoz a helyhez s ahhoz a fellethez vannak ktve, mgpedig vszmra. E szerint a perpetuelJe mobilit-hez nagy adag dmmobilite is fzdik. Van akci, van

A LNYEGISMERET'

197

cselekvs, hullmzs s folys ki akarn ezt tagadni de ezek kzt a hullmzsok s trtnsek kzt kapcsolatok s klcsnssgek is vannak, melyek nemcsak mrtket s szmot mondanak, hanem llandsgot is s annak az llan dsgnak bizonyosan hordozja s alapja is van. Bergson a continu sensible-t nem immanens okokra vezeti vissza; nem akar idealista lenni, ki a klvilgot tagadn, hanem objektv mozgsi folyamatnak mondja a z t ; de miutn ez a folyamat nemcsak folyamat, hanem lland, meghatro zott folyamat is, azrt ennek az llandsgnak is kell objek tv tnyezt tulajdontani. Azt a termszeti folyamatot pgy jellemzi az llandsg s trvnyszersg, mint ahogy jellemzi azt a folytonossg s vltozatossg. Van mozgs, de v a n nyugalom is, van vltozs, de v a n llandsg is, mint ahogy van egyenltlensg, de van egyenlsg is. A Phi losophie d'action csak az akcira, a mozgsra, az elvlto zsra a k a r tmaszkodni. Csakis ezt ltja s mst nem lt s mg az rzklsi adatokban is csak a vltoz rzkire g y e l ; de mellzhetni-e ezrt az llandsg adatait? ! De Bergson nemcsak mellzi az rtklsben az lland elemeket, hanem hogy a vilgot sznpomps csillagoss s tnemnyes forg tncc vkonytsa, mellzi, st diszkre ditlja a t a p i n t s rzkt is, mely szerinte a legpregnnsabb a n szolgltatja a mozdulatlansg benyomsait. E moz gst filozfia szerint a mi fogalmaink az llagrl, a lnyeg rl s tlag az immobile-rl pen annak a krlmnynek tulajdonthatk, hogy elnyt adunk a tapintsnak s inkbb abban hisznk, amit tapintunk, mint abban, amit ltunk, megfordtva tesz, inkbb azt hiszi, amit lt, mint azt, amit megtapogat. n k b b hisz a szemnek, mely csak szneket, fnyeket, foltokat, rnyakat s ezek egybeolvadst adja, mint a kznek. A szem nem t u d testekrl, ht sem vesz t u d o m s t rluk s p azrt mskp pti fl a vilgot. De ht jl teszi-e, ha is egyoldalan s elfogultan jr el, s igazabb lesz-e az ilyen filozfiai kiinduls? Rendkvl nknyes s flletes azonban az az eljrsa, mely szerint a testekbe s ezzel sszefggsben a szubstanciba val hitet s ismeretet csak annak tulajdontja, hogy a tapints szolgltatja az immobile-t s ezzel a lnyegismeretet. Az igaz s helyes analzis szerint az rtelmi fogalmakat nem szolgltatja sem a lts, sem a tapints, hanem azokat egy nll tehetsg, az rtelem emeli ki az rzklsi adatok bl. I t t j u t u n k r a legnagyobb ellenttre a mondjuk

198

P R O H S Z K A OTTOKR

mobilista s immobilista filozfia kzt. Igaz, hogy az ismeret rzklsen kezddik s hogy gy tekinthetjk magunkat, mint akik az rzklsi adatok s kvalitsok kontinuumval llunk szemben; de akik ugyanakkor klnbztetnk adat s adat kzt, rzklsnk s az objektv valsg kzt, a meg marad s vltoz adat kzt. Klnbztetnk alany s trgy, trgy s trgy k z t ; flvesszk, hogy a testek lteznek s hogy teret tltenek ki. A testek kzti klnbsgeket nem csak mozgsi klnbsgekre, hanem a szerkezetket meg hatroz jellegekre vezetjk vissza. A testek szubstancialitsnak ugyanis ms s ms meghatrozsai vannak, s ezek a lnyeges meghatrozsok teszik az rtelemnek trgyt. Ezek volnnak azok az aristotelesi entelecheik, azok a skolasztikus formk, s ezeknek rtelmi kifejezseik az idek, a fogalmak. Az rtelem mindent ily jelleggel, ily stilizcival, ilyen mfogssal fog meg. Az kezefogsa az esse fel irnyul. Minden filozfia, mely j rtelemben racionaliz must ztt, ezen a csapson jrt. Plat s Aristoteles, Des cartes, Leibniz s Spinoza, a szubstancialitst, a lnyeget mondottk valsgnak s az rtelem trgynak. Leibniz mondja' is szubstancik. St a kanti kriticizmus is, mely a Ding an sich-et vallja, pen ezen rven vallja a vilg szubstancialitst is. Ezzel szemben Bergson azt hirdeti, hogy la qualit seule est reelle, s lltja, hogy minden rtelmi flismers csak szubjektv kategria s a valsgban szubstancialits s lnyeg s a mozgstl klnll s a mozgssal szembenll valsg nincs. a valsgot nem gondolja mint szubstancit, hanem mint akcit. A szubstancia fogal mval tagadja az azonossg s az ellentmonds elvt is. Sze rinte a fogalmak a szubstancirl, a lnyegrl s oks l, tovbb az azonossg s ellentmonds elvei klnben oly semmitmond, vkonypnz, rtelmi lnyek, hogy tran mondhatjuk flatus vocis-nak, entites verbales-nak. Sze rinte a mi egsz ontolgink nem egyb, mint un morcellage plus ou moins utilitaire du continu sensible s Aristoteles voltakp csak a kpzelet s a nyelv disztinkciit vitte t a trgyi r e n d b e ; belelltotta a szubjektv rzsnek szem pontjait a trgyi vilgba ; a filozfia most gytrdik ezzel a ballaszttal, s csak gy boldogul, ha minl elbb szabadul a merev formknak e metafizikjtl. De h t lehet-e ezzel szaktani s nevezetesen lehet-e az esse, a nxb 5v, a szubstancia kategrijt tisztra szub jektv rtknek, morcellage utilitaire-nek mondani?

A LNYEGISMERET

199

A bergsoni fi ozfia szerint mi ugyanis tllpjk az ismereti adatok h a t r t s konstatlunk metafizikai vilgot, mikor a kvalitson tl szubstancit s a mozgson kvl mozg lnyeget vesznk fel. Mindenesetre igaz, hogy az rzklst s az rzkls-adta kvalits h a t r t tllpjk s azon tl reali tst vesznk fel; de hiszen ezt Bergson is flveszi. Szerinte is van realits, la ralit c'est le devenir; t e h t a valsgos mozgs a realits, s ez okozza a mi rzeteinket, s azt a vals gos mozgst vesszk mi szre mint continu sensible-t. De h t megllhatok-e a gondolatsor e pontjn, hogy a velem szem benll realitst mozgsnak minstve, ne tegyek krdst azirnt, hogy mi teht az a mozg t r g y ? Rsegtett-e Bergson arra, hogy a valsgbl a sztatikus elemet kirad rozzuk s tisztra a mozgsban talljuk meg a lt magyar z a t t ? E z t csak akkor tehetnk, h a a mozgsbl a mozg trgyat valahogy kiemelhetnk s a mozgst mozg trgy nlkl gondolhatnnk e l ; azt pedig meg nem tehetjk. Es geht jeder Sinn verloren, wenn nicht ein Sein innerhalb der Bewegung behauptet wird, mondja egy jabb nmet filozf, s ezzel a legprimitvebb gondolkozsnak s legkzvet lenebb ismeretnek ad kifejezst. A mozgsban a mozg vgre is valami, s ez a szubstancia fogalma. Bergson sem gondolkozhatok mskp, s is megteszi ezt a szksges lpst a mozgstl a mozghoz. gy pl. mikor r j a : il y a plus dans le mouvement que dans Pimmobile, bizonyra flttelezi, hogy v a n valsg, mely kevesebbet mond, mint a mozgs, de fltteleztetik a mozgsban. A do lognak elszr t e h t lennie kell s csak azutn mehet t akti vitsba. H a mr megvan s aktv is, akkor tbb v a n benne, mint h a nem aktv ; de ht elszr lennie kell, s az, hogy van, az nem annyit tesz, hogy mozog. E z t a kt kategrit lehetetlen sszezavarni. Megenge dem, hogy a realizmus sokat hiposztatlt; megengedem, hogy tlmerev formkkal konstrulta a vilgot s hogy a mozgsnak s az energiknak mrhetlenl nagyobb a szere pk, mint amellyel azokat a metafizikai realitsokkal dol goz gondolat flruhzta; de most nem errl a fizikai konstitucirl van sz, hanem a legelemibb gondolati knyszer k t terminusrl, az esse s az agere flrtsrl s arrl, hogy az egyik nem a msik s hogy tnyleg lenni nem annyit tesz, mint mozogni. Szerintnk a relis vilg elszr is van, val, konstitulva van s ezt rtjk mi, mikor esse-t, Sv-t, ouaa-t emlegetnk, s azt lltjuk, hogy az rtelemnek els-

200

P R O H S Z K A OTTOKR

sorban ehhez a valsghoz, mely nem mozgs, van kze s azt valahogy teht rti is. De Bergson mg tovbb megy az nknyeskedsben s nemcsak azt akarja, hogy ne krdezzem, hogy mi az, ami mozog, hanem azt sem, hogy mirt mozog. Les choses rja t a n t mouvement, il n'y a plus se demander, comment elles recoivent celui-ci? De h a ezt sem szabad kr dezni, akkor minek egyltalban azt vallani, hogy a dolgok mozgsok, s mirt nem l unk meg a tisztn idealista szem ponton, hogy a trgyak a mi kpzeteink? Minek a realitst elfogadni s azt a mozgsra korltozni s gy a vilgmagyar zatot mozgssal kezdeni? I H a azt felelik erre, hogy imma nens okozssal nem lehet magyarzni tlnk fggetlen rzklsi sorokat s hogy gondolati knyszer szort r, hogy kpzeteimet a kls trtnsbl eredeztessem: krdem, van-e nagyobb gondolati knyszer, mint az, mely nem engedi meg, hogy mozgssal kezdjem a vilgmagyarzatot s mely r szort, hogy a mozgsban mozg, nmagban konstitult valsgot fogjak meg? 1 Ha ennek a gondolati knyszernek nem kell hdolnom, akkor nincs szksgem a realitsra mozgsi kiadsban sem, mert ott gy sem llhatok meg. Ebbe az ltalunk flfogott nzb x elvai valsgba van belekapcsolva a mi egsz ismeretnk. Akr a fogalmat, akr az tletet tekintjk, mindkettnek t r g y a ez az esse. A fogalom reprezentlni akar valamit mint objektv tartal mat, s jllehet a konkrt valsgot a maga sajtos, indivi dulis mivoltban nem adja, de adja ltalnos vonsokban mint meghatrozott ttel. Az ismeret, akr fogalom, akr kpzet legyen, jelent valamit mint objektv t a r t a l m a t s minden ismer tehetsgnkkel magt a valsgot akarjuk valahogy megfogni. Minden ismeret, minden fogalom s kpzet egyszersmind, st elssorban a mi pszicholgink adata, a mi tevkenysgnk, s annak valamifle lland s visszaidzhet kifejezse. Mi ltjuk a dolgokat sznesek nek, tapinthatjuk rdeseknek vagy simknak, rezzk nehe zeknek vagy knnyknek. E z m nd pszicholgiai a d a t ; de a logika nem ezt a pszichikai trtnst nzi, hanem a valt tekinti, azt, hogy mi az objektv t a r t a l m a az ismeretnek. Azt krdi, hogy mi az, quid est? a quidditas az trgya. Mg feltnbb ez az tletben, mert minden tlet, akr tagad, akr llt, annak az objektv valnak a megfogsra s valamelyes kimrsre van belltva. Konstrukcija is kifejezi ezt, mert lnyege az est szcska, mely jelzi a ten-

A LNYEGISMERET

201

dencit az objektv valsgban. tleteinkben kifejezsre jut ismeretnk tendencija; ez nem egyb, mint az nmagban konstitult valsg megragadsa. Nem a pszicholgiai sajtlagossg, nem a pszicholgiai keret s sznezs, hanem az objektv rendbe va' belekapcsolds, a valsgra val visszahats a f, mely az tletben legtudatosabb kifejezst tallja meg. Ennek a valsgnak flismersre s nem a lt szatnak, vagy a pszicholgiai trtnsnek szrevevsre va gyunk mi belltva. Mi a ltszaton t akarunk trni, s a nl kl, hogy a pszicholgiai trtnst, mely ksbbi reflexik t r g y a lehet, kutatnk, kzvetlen tendencink mindig az, hogy a valsgot megragadjuk. Maga a pszicholgiai trt ns, hogy pldul a lts, halls s az rts hogyan megy vgbe, szintn az ismeret t r g y a ; de abban a folyamatban s azok b a n a specifikus sajtsgokban is megint csak a valsgot keressk. Akkor mi magunk s pszicholgink objektumm vlunk nmagunk eltt. E t t l az objektv tartalomtl v a n a pszicholgin kvl logiknk is. Csakis a valsgtl v a n logi k n k . E z a t a r t a l o m teszi a mi pszicholgiai trtnsnket s folyamatunkat logikv, s ezt a t a r t a l m a t semmifle ma gyarzatokkal nem lehet eltntetni, ahogy nem lehet a logi k t sem pszicholgira visszavezetni. A pszicholgia fl nem szvja a logikt s viszont meg nem teremti a l o g i k t ; st csak a logika flttelezse mellett lehet brmifle logink, t e h t pszicholgink is. Pszicholgok csakis azrt lehetnk, mert hisszk, hogy logikusok vagyunk. E z nemcsak az jabb filozfinak, Kant-, Fichte-, Lotze-, Windelbandnak, h a n e m a rgi aristotelesi s skolasztikus filozfinak is az llspontja. Ezt a helyes flismerst rgen conditio prima-nak hvtk. Ahogy volt primum factum, az n ltem s p r i m u m prin cpium, az ellentmonds elve : gy volt a prima conditio is, vagyis a fltevs, hogy v a n ismeretnk s hogy az ismeret nemcsak pszicholgiai rzet s letnyilvnts, hanem a dolog, a valsg megragadsa. E nlkl egy t a p o d t a t sem tehetnk, de ezzel megint a mozgsnl, mint levegben lg flvalsg nl meg nem llapodhatunk. H a az emberi gondolat ez alapoktl elszakad, alaktson br csodlatosan elms s kprztat szisztmkat, azrt mgis valahogy elkoptatja s elvkonytja a relis rtelmi a d a t o k a t s hiposztatlsokba, szrszlhasogatsokba tved bele s megesik vele az, amit Bergson mondott rlunk de eltvesztette a cmzst: On trace desfigures et dispose des systemes! Nla is egy szubtilizl s a szubstancilis val-

202

PROHSZKA OTTOKR

sgti elvonatkoz filozfival llunk szemben, mely a moz gst, teht a funkcit elemeli a valsg nagy alapjrl, mely tovbb a kiterjedt materit akciv finomtja s a valsgot, a ki nem terjedt energival azonostja. De az ilyen filozfia nem llja meg helyt, mert hinyzik belle az rtelmi ismeret tartalma s a nagy elveknek sava-borsa, s e tartalmatlansg nak lesz azutn betege, A francik ugyan nagy s rtkes tartalomnak tekintettk, m i u t n els tekintetre reakcit jelentett a filozfitlan pozitivizmus ellen, s npszersge h a m a r felszktt, mert valamikpen kielgteni ltszott az emberisgnek a materializmus ltal ignorlt ignyt, mely az adottal be nem ri s valahogy rzi, hogy Die Welt ist tief, viel tiefer, als der Tag gedacht. De a kzvlemny e vrakozsban nagyon csaldik, mert minden filozfia, mely az rtelmi ismereteknek lnyeges elemt, az esse-t ignorlja, legyen az akr a philosophie d'action, akT az energetika, voltakpen megfojtja az idekat s azltal a materializmusnak is k a p u t nyit. Megfojtja pedig az idekat p azltal, hogy az rtelmes ismeret elemeit t a g a d j a ; megfojtja, mikor lltja, hogy a szubstancia, a lnyeg, az oksg, mind csak szavak, mind csak csinlt, teht illuzrius, br hasznos, utilitaire alaktsok. gy lesz a philosophie d'action is, mely pedig spiritualizlni ltszott a vilgot, nem egyb, mint rainlt materializmus, Couturat szavai szerint: Sous la mtaphysique subtile et raffine, qui le dguise, on reconnait aisment le vieux sensualisme et le nominalisme de Condillae. (Revue de Mt. et de Moral, janvier 1900, p. 93.) Azt krdezem mr most, honnan v e t t e a modern szel lem az indtst a herakliti s condillaci irnyzat fel, s mivel magyarzzuk azt a ksrtst s kszsget, hogy kizrlag mozgssal magyarzza, azaz hogy akarja kimagyarzni a vilgot? Gondolom nem tvedek, ha a philosophie d'action megteremtsre alkalmas pszicholginak okt egyrszt a modern termszettudomny j motvumaiban, msrszt az ismeretelmletnek mindig rgi s mindig j problmiban keresem. Ami a termszettudomnyt illeti, az a sajtsgokat egyre inkbb mozgsra vezeti vissza; a fejldsrl val felfogsval a fajok kzti klnbsgeket eltnteti s a leszr mazs t a n b a n az letet tnyleg mint folyamot mutatja be, melyben a fajok az letnek varil s egymsba foly alakjai. Legjellemzbb befolyst azonban a testekrl val nzeteinkre a radioaktivits csodi gyakorolnak, melyek risi energia kszletekrl nyjtanak fogalmat s az energiakszletek ki-

A LNYEGISMERET

203

sugrzsa ltal ms vegytani elemek keletkezst lttatjk s mg tbbnek keletkezst sejtetik meg velnk. Az u r n um, rdium, hlium klnll elemek s ezek egymsbl valk, a szerint, amint tbb, kevesebb az energiakszletk. Ezek nek az elemeknek az energia kisugrzsa folytn egymsbl val keletkezse azt a gondolatot veti fl, h t h a az egsz vilgot, az elemeket, a testeket az sanyag energiabomls bl lehet k i m a g y a r z n i ; htha a testeket mind csak nagy folyam, vagy mondjuk sok terraszon vgig zg, j meg j vzessek, azaz hogy energia-kataraktk alkotjk? E folyam ban, ez energiaessben termszetesen minden a mozgstl, az energitl fgg, az lltja ltbe az urnt s u t n a a rdiu mot s hliumot s az energia tovbbi bomlsban t a l n az aranyat, az ezstt, az lmot. Ha a radioaktivits rvn a testeket egy si, risi energij anyagnak energiabomls bl m a g y a r z n k ; h a az elemeket bomlsi produktumok nak nznk, akkor tnyleg az energia klnbz foka s a rezgsek s kisugrzsok sajtossga s mrtke volna a testi tulajdonsgoknak els meghatroz eleme. A testek bomlsa ms s ms testeket a d n a ; az tmeneteket pedig az energia folyama hatrozn meg. Szvesen elismerjk e theria nagyszersgt; elismerjk, hogy fizika s kmiai t e k i n t e t b e n flsges kiltsokat nyjt a k u t a t s n a k s nagy befolyssal lesz a vilgkp elvltozsra; de metafizikai tekintetben nem kpest s nem jogost fl arra az ugrsra, melyet Rergson vagy Ostwald csinl, hogy a valsgot a mozgssal vagy a ki nem terjedt s levegben prg energi val azonostsuk. A vizet attl, hogy sokat esik, hogy sok k a t a r a k t n zg vgig, e: nem tntethetjk : hasonlkpen az energik kataraktitl s a mozgsok rvnyeitl nem sznik meg, nem tnik el maga az a valsg, mely mozog, mely rvnyezik s mely az energit megfogja vagy tlad rajta s ugyancsak nem sznnek meg magt ezt a valsgot jellemz klnbsgek s sajtsgok; csakhogy gy ltszik, a minimumra szllnak le. Aristoteles a dolgokat szubstancilis meghatrozsokkal gondolta el, a vasat a vasnak for mja, az a r a n y a t az aranynak formja a l k o t j a ; ez a forma a quidditas, a lnyeg. Ez a quidditas a radioaktivitson plt flfogsban sem tnnk e l ; lehetetlensg volna el v o n a t k o z n u n k a sztatikus elemek s jellegek ltal alkotott tnyeztl, s ha egymsbl folynnak is az alakok, nmaguk b a n mgis meghatrozottak volnnak s elgg magyarznk a termszetnek empirikus llandsgt. De msrszt meg-