You are on page 1of 354

PROHSZKA OTTOKR SSZEGYJTTT MUNKI

GYJTEMNYES DSZKIADS

PROHSZKA OTTOKR SSZEGYJTTT MUNKI


SAJT ALA RENDEZTE

S C H T Z ANTAL

XVII.

KTET.

SZENT

ISTVN-TRSULAT KNYVKIADJA

AZ A P O S T O L I S Z E N T S Z K
BUDAPEST

PROHSZKA

OTTOKR

LET
MSODIK

IGI
KTET

BESZDEK

AZ R N N E P E I

SZENT

ISTVAN-TRSULAT KNYVKIADJA

AZ A P O S T O L I S Z E N T S Z K BUDAPEST

TL

Fenntartank

minden jogot, a fordts jogt Budapest.

is.

Copyright by Stephaneum

Nihil obstat. Nr. 1977. Dr.Theophilus Strigonii, die 7. Junii 1929. Dr.

Klinda, Stephanus

censorum praeses. Imprimatur. Breyer eppus, vic. gen. ad. int.

Kiadja a Szent Istvn-Trsulat. S T E P H A N E U M NYOMDA S KNYVKIAD R. T. Budapest, VIII., 8 zent kirlyi-utca 28. sz. Nyomdaigazgat : Kohl Ferenc.

BEVEZETS.
Prohszka nagysgnak korntsem kimert jellem zse, h o g y t n e m n y e s s z n o k ; sznoki kivlsga csak egyik szembetn hajtsa sokkal mlyebb gyker n a g y s g n a k . M i n d a z l t a l ez a n e m z e d k P r o h s z k b a n a s z n o k o t k l n h a n g s l y o z s s a l e m e l i k i ; s gy r t h e t , h o g y az t l e t e s z e r i n t P r o h s z k a r t k e i r o d a l m i l a g n i n c s k e l l e n k i f e j e z v e , h a sszes m v e i b e n c s a k e g y k t e t b e s z d d e l s z e r e p e l . E z z e l az i g n n y e l s z m o t v e t a 25 k t e t e s s s z k i a d s , m i k o r m g k t ktet beszdet nyjt. A 13. ktet bevezetsben kifejezett alapelvektl eltrni a kiad nem tallt sem okot, sem j o g o t ; ezttal is c s a k h i t e l e s P r o h s z k a - m v e k e t a k a r a d n i ; s a klnfle konferencia-kiadvnyokrl m a sincs m d j b a n e n y h b b e n tlni, m i n t akkor. H a mindamellett rsznta m a g t arra, hogy a 13. ktetbl kiszorult, n y o m t a t s b a n megjelent hiteles beszdeken kvl itt kzli a m a is m g i t t - o t t t a l l h a t s d r g a k i n c s k n t rztt hres k n y o m a t o s esztergomi spiritulisi besz deket, a kvetkez meggondolsokra tmaszkodott : E z e k a beszdek a b e a v a t o t t r a m i n d j r t a hitelessg b e n y o m s t t e s z i k s a g o n d o s s t e n o g r a f l s m i n d e n jegyt m a g u k o n hordjk. De ennl mg jelentsebb az a t n y , hogy kzlk m i n t e g y 40 P r o h s z k a let b e n az n e v v e l v l t o z a t l a n u l , illetleg e g s z e n l n y e g telen kls v l t o z t a t s o k k a l megjelent klnfle hit s z n o k l a t i f o l y i r a t o k b a n , t e h t m e g n y e r t k a szerz h i t e l e s t s t ; d e ez a k k o r k i t e r j e d az sszes t b b i e k r e is ; h i s z e n a szerz j n a k l t t a v l t o z a t l a n u l k z r e a d n i az e s z t e r g o m i l i t o g r a f l t s z v e g e t . E g y b k n t , h a valahol, p ezekkel a beszdekkel szemben v a n helye a n n a k a k r i t r i u m n a k , mellyel B o s s u e t e l d n t t t e g y n v t e l e n t r e d k r l foly v i t t : Mit d i s p u t l t o k ? N e m l t j t o k r a j t a az o r o s z l n k r m k e t ? gy csak Pascal r h a t o t t ! Elg elolvasni

VI pl. e n n e k a k t e t n e k 142. l a p j n t a l l h a t b e s z d e t : gy c s a k P r o h s z k a b e s z l h e t e t t ! M g p e d i g a szelleme m j u s t l P r o h s z k a , a D i a d a l m a s V i l g n z e t s z e r z j e , a k i f o g y h a t a t l a n t e r m k e n y s g g e l s e r e d e t i s g g e l h u l l a t j a r n k a l e g e r e d e t i b b g o n d o l a t o k n a k , lelki m l y s geknek, klti szpsgeknek valsgos virgznt. N e m nehz flismerni i t t az Elmlkedsek P r o h s z k j t . E z e k b l a b e s z d e k b l n t t e k ki az E l m l k e d s e k ; n e m egy beszd szszerint t m e n t oda. Ezek itt t e r m szetesen k i m a r a d t a k . A Prohszka-kutat szmra ezeknek a beszdek n e k a z is k l n v a r z s a , h o g y b e l e v e z e t i k a n a g y p a p n e v e l s l e l k i v e z e t m h e l y b e ; meg-megnyitjk eltte azt a szentlyt, a m e l y b e n n a g y r a n t t , egszen a h e r o i z m u s m a g a s l a t i g , a z a s z k t a s i m d k o z Prohszka. A Naplkon kvl nincs P r o h s z k n a k rsa, mely annyi szemlyes v o n a t k o z s t t a r t a l m a z n a , m i n t pen ezek az esztergomi beszdek. M i n d e n t sszevve ezek a beszdek h i v a t v a v a n n a k k l n r t k e t k p v i s e l n i a z r s s z n o k P r o h s z k a kincseshzban. Az elrendezst g y a k o r l a t i s z e m p o n t o k i r n y t o t t k , m e l y e k az o l v a s e l t t m r els t t e k i n t s r e m a g u k t l vilgosakk vlnak. B u d a p e s t , 1929 p n k s d ( m j u s 19.) Schtz Antal.

TARTALOM.
Oldal

Bevezets A karcsony nnepkre. Advent 1. vasrnapjra: Kszlet s kezdet (1898) ... Advent 3. vasrnapjra: Isten-gyermeksg (1901) ... Advent 4. vasrnapjra: Krisztus kegyelmei (1904) ... Karcsony utni vasrnapra: Deo gratias (1901) ... Az v utols estjre (1901) jvre : I. A magyar keresztnysg hlaadsa (1900) II. Az id rtke (1902) jv utni vasrnapra : Kelj fl s fuss (1897) ... Jzus szent nevnek nnepre : I. Jzus neve hitnk s remnynk (1896) II. Jzus neve dvssgnk (1898) Vzkeresztre : I. Amit Jzus Szent Szve a legforrbban hajt (1886) II. A npek meghvsa (1899) III. Az egyhz katholicitsa (1902) IV. Apostoli szeretet s buzgalom (1903) V. Eljtt-e Isten orszga? (1905) Vzkereszt utni 1. vasrnapra : I. Az htat lelke (1898) II. Az egyhz kt nagy kincse : a hit s az erklcs (1904) Vzkereszt utni 3. vasrnapra : Krisztusi let a papsg ban (1903) : ... Vzkereszt utni 4. vasrnapra : Az let igaz realizmusa (1900) A hsvt nnepkre. Hetvened vasrnapra : I. A jcselekedetek rdemszerz ereje (1898) II. Szent Pl apostol (1903) Hatvanad vasrnapra : I. Apostoli szeretet (1900) ... II. Apostoli ldozatkszsg (1903) Farsang vasrnapra: I. Jzus Szentsges Szve (1899)... II. A szent szeretet iskolja (1900) III. Termszetfltti szeretet (1903) Nagybjt 1. vasrnapjra : I. Istent ldozattal imdjuk (1899) II. Verbum crucis (1902) III. A ksrtsrl (1903)

3 8 14 18 23 30 35 40 46 51 56 61 67 72 77 81 87 91 96

102 108 113 118 122 127 132 137 142 146

VIII
Oldal

Nagybjt 2. vasrnapjra : I. A lelkiismeretvizsglatrl (1897) II. Jzus gondolatai a keresztrl (1899) III. A megvlts mve (1902) IV. Tbor-hegyn t a Golgotra (1903) Nagybjt 3. vasrnapjra : I. A keresztny remnyrl (1898) II. A szent kereszt dicssge (1899) III. Vir poenitens (1902) Nagybjt 4. vasrnapjra : Jzus szereti keresztjt (1902) Nagybjt 5. vasrnapjra : Mater dolorosa (1902) Hsvtnapra : I. A fltmads dicssge (1887) ... II. Az rk let hite (1899) III. A lelki derltsgrl (1899) ... IV. Jzus dicssges, rvendez, gyzelmes lete (1904) Fehr vasrnapra : I. Az els szentldozsrl (1896) II. Krisztus a mi bizalmunk (1897) III. Bkessg nektek (1898) ldozcstrtkre : A msvilgrl (1896)

150 156 161 166 170 178 183 187 192 197 202 208 212 217 220 224 228

A pnksd nnepkre. Szenthromsg vasrnapjra : A Szenthromsg titka (1897) 235 Pnksd utn 2. vasrnapra : Az igazi rvacsora (1904) 239 Pnksd utn 3. vasrnapra : A j psztor (1896) ... 244 Pnksd utn 4. vasrnapra : Kegyelem, szeretet, krisz tusi hasonlsg (1901) * 248 Pnksd utn 10. vasrnapra: Az alzatrl (1898) ... 253 Pnksd utn 17. vasrnapra : I. Az Isten-szeretetrl (1896) 259 II. A buzgsgrl (1902) 264 III. Az angyalokrl (1903) 268 Pnksd utn 18. vasrnapra: Homo Dei (1902) ... 272 Pnksd utn 19. vasrnapra : Simile est regnum caelorum homini regi (1897) 276 Pnksd utn 21. vasrnapra : A szent tisztasg (1901) 282 Pnksd utn 22. vasrnapra : I. A szent tisztasg : szpsg (1901) 287 Pnksd utn 23. vasrnapra : Az igazi let ktforrsa (1904) 292 Pnksd utn 24. vasrnapra: Purgatrium (1902)... 297 Pnksd utn 25. vasrnapra : I. A szent tisztasg : er (1901) ., 303 II. Requiem aeternam (1902) 309 Pnksd utn 26. vasrnapra : I. A bcsrl (1901) 313 II. A megszentel malaszt (1904) 318 Pnksd utn utols vasrnapra : I. Az tlet nagv napja (1897) " 322 II. Hrom tlszk (1898) 328 III. A vgs llhatatossg kegyelmrl (1895) ... 333 IV. Az id felhasznlsrl (1899) 339 A kiadd jegyzetei 344

AZ R N N E P E I

Prohszka : let igi. II.

A k a r c s o n y nnepkre.
A d v e n t 1. vasrnapjra. Kszlet s kezdet.

(1898) K . T. U . ! Ma kezddik az a d v e n t . A termszetben ez rendesen kds, kellemetlen, nyirkos, hideg id. De a kegye lemben n e m gy v a n ; o t t ellenkezleg dereng, m i n t korai h a j n a l b a n . A termszet aludni akar, kszl tli lmra ; a lelkek n e m a k a r n a k aludni, azok nem is t u d n a k aludni, a z o k a t a novemberi nap is keltegeti s biztatja, hogy nem lesz ez mindig gy. Nem lesz mindig ilyen stt, ilyen kds, ilyen borongs, ilyen homlyos ; lesz meleg, lesz vilgossg, fny, let, er. Az a kd, az a homly az a d v e n t b e n , az csak jelenti a lelki hallt, m e r t hiszen az egsz emberisgre nem v e t d t t lelki hall soha ; a b n u t n ugyanis rgtn o t t ragyog, igaz, hogy novemberi h o m l y b a n , messze az r J z u s . Ab alto J e s u s promicat! messzirl dereng az igazsg napja. H a hideg is van, ha a fknak zzmars bbitin, h a az ablakok jgvirgos tblin keresztl is, de azrt mindig kelteget az a sugr. Eljn, eljn a tavasz, zenitnkre hg a n a p , n e m fagyunk meg, lni fogunk. Addig pedig v r u n k s v g y d u n k ; az is, hogy oly lassan bontakozik ki a k u r t a nap a kds elnyjtott reggelbl, jl illik a lelkek vilgba. Elnyjtja a lelkeket, felbreszti bennk a v g y a t , hiszen az a d v e n t a lelkek v g y n a k ideje ; esznkbe hvja a z t a hossz ngyezer vet, amely e l n y j t o t t a a lelkeket hossz v g y b a n : J j j el r Jzus, az volt a vezrgondolatuk. T e h t , k. t . u., ebbe a szent kszletbe s szent v g y b a llt bele m i n k e t minden vben az egyhz. Megismtli a nagy m e g v l t s trtnelmnek mozzanatait, hogy alkalmas pontjai legyenek mly lelki rzelmek k i v l t s n a k ; azt akarja, a m i t Szent P l : H o c enim sentite in vobis, quod e t in Christo Jesu ; ismtelje meg mindenki azt az letet, amelyet Krisztus lt. Mindenkit odallt az a d v e n t homlyba, hogy vgyd1*

PROHSZKA OTTOKR

jk oda a jszol mennyei vilgossgba ; hogy felgerjessze szeretett, egre tzi az epifania csillagt; hogy lelkesed jk, nem kml meg senkit a Golgottl, hogy Iba s szve is vrezzk. Azt akarja, hogy az emberi lelkek egyre folyton ljk t n a g y remnyknek esemnyeit. Azrt n is azt gon dolom, hogy Kegyetek az a d v e n t b e n sokkal szvesebben fog n a k foglalkozni lelkkkel, s hogy a kedves, izgalmas, g y e r t y a fnyes, fenyillatos karcsony felbreszti nkben is a mlyebb s gyengdebb rdekldst azirnt, hogyan lehetne az r J z u s elfogadsra j o b b a n kszlnik. 1. Az a kedves kis J z u s az Istennek n a g y ajndka, el a k a r hozzm is jnni s engem b o l d o g t a n i ; v a n nekem most a d v e n t e m , a kegyelem adventje, kszlni akarok, hogy t mltn fogadjam. Klnsen k t dolgot a k a r o k nknek ajnlani, k t rzelmet a k a r o k az a d v e n t i letbl kiemelni, amely megfelel az a d v e n t h a n g u l a t n a k : Az advent elszr kszlet. Az a d v e n t e t rviden gy lehet j e l l e m e z n i : Jon az r. E b b l a legkzvetlenebb kvetkeztets : T e h t kszl j n k ! J n az r, fleg a kegyelmek nnepn, karcsonykor, ad neknk nagy k e g y e l m e k e t : az Isten nagy ajndka, m a g a az a megfoghatatlan Isten des, cukros, kedves kis gyermek alakjban j n hozznk. H o g y az ilyen isteni kegyelmek foga dsra kszljnk, nemde ez m a g n a k a dolognak termszet bl folyik ; ha a k a r u n k nagy kegyelmeket nyerni karcsony kor, kszljnk r most az a d v e n t b e n . Mieltt a fa g, meg kell a z t melegteni, nyirkos fa tzet nem fog. p e n g y , ha akarjuk, hogy az r J z u s m i n k e t kegyelemtelj es karcsonnyal megrvendeztessen, nemde kszlnnk kell? J o b b a n kell m a g u n k a t sszeszednnk, n m a g u n k b a t r n n k , a lelki let vitorlit kifesztennk, trekvseinket j o b b a n kiemelnnk. De nemcsak a karcsonyra val elkszletet mondja az advent, h a n e m mondja a z t az elkszletet, amely az egsz leten t folyik, m e r t a tulaj donkpeni rjvet az nincs karcsonykor, hanem a boldog hallban : eljn az r. Az egsz szentrs egyre ezt hangoztatja, hogy k s z l j n k ; similes hominibus exspectantibus dominum suum, q u a n d o r e v e r t a t u r a nuptiis, u t cum venerit e t pulsaverit, confestim aperiant e i ; hasonl a m e n n y e k orszga nagy vrakoz cseld sereghez, amely vrja az u r a t , hogy brmikor jn, nyissanak ajtt neki. Az egsz let a szentrs szerint nagy viglia; mikor az r kopog, n y i t n u n k kell neki. Az r J z u s a tz szzrl m o n d o t t remek h a s o n l a t b a n szintn a z t akarja, hogy minden llek olajjal telt l m p v a l vrja t. Simile est regnum

A D V E N T 1. V A S R N A P J R A coelorum decem virginibus, quae accipicntes lampades suas, exierunt obviam sponso; olajjal telt l m p k velnk, Krisztus el siethetnk. A szeminriumi let is valami vigiliafle ! A theolgia ngy ve ngy adventi idszak, melyben vrjuk az Urat, vrjuk a jegyest. Hasonlk v a g y u n k a rgi gt dmok por tlihoz : o t t knn ll d m s v a , a prftk s patriarchk, v r j k az U r a t . Mi is az ajt eltt llunk s v r u n k , hogy az r bevezet az oltrhoz s eljegyez m a g n a k ; nem keh-e minden kispapnak rdemekben gazdag j cseldnek, olaj t a r t szznek lennie, aki vrja az U r a t ? E z e k e t a gondo l a t o k a t fleg az adventben kell beleoltanunk lelkivilgunkba. Legynk szzies lelkek, tltsk meg l m p i n k a t olajjal, ne legynk oktalan szzek, kik v r n a k ugyan, nem alusznak, de nincs olajuk, sttsgben llnak. Az a d v e n t oly sttsg, amelyben a buzgalom lmpjnak kell vilgoskodnia. 2. H t a msik gondolat? Az advent nemcsak kszlet, hanem kezdet. Ez sokkal finomabb vons. Az egsz letnek bizonyos rtelemben kezdetnek kell lennie. Mirt? Mert a kezd lelken van k t pszicholgiai jellemvons, amely nagy lelki haszonnal jr. Mikor az ember kezd valamit, akkor egyrszt lelkesl, msrszt meg v a n gyzdve, hogy mg semmit sem mvelt. Mikor t kezdetn llunk, ltjuk m a g u n k eltt az u t a t , de azt is tudjuk, hogy mg egy lpst sem t e t t n k ; mikor nyelvet tanulunk, feltjk a g r a m m a t i k t , lt j u k az els lapot, a k a r u n k tudni, lelkeslnk, de azt is t u d j u k , hogy mg semmit sem t u d u n k . H a kezdnk t a n u l n i mvszetet, rezzk jjaink tehetetlensgt, ridegsgt, k e m n y s g t ; akarunk, de mg nem brunk. Nagyon sze rencss hangulat a kezdetnek hangulata, kivlt a lelki let ben. A lelki letben kell az embernek mindig kezdnek lenni, mindig akarni s gy akarni, m i n t h a mg semmire sem m e n t volna. Fiacskim mondja Assisi Szent Ferenc kezdjk szeretni az I s t e n t ; az az ember, akinek t v a n lyukasztva keze, lba s oldala Krisztus misztikus szegeitl s lndzsj tl, azt meri m o n d a n i alighanem flrebeszl: fiacskim, kezdjk szeretni az Istent 1 Azt akarja azltal jelezni, hogy a lelki letben tnyleg mindig kezdnek kell lenni. De nem csak Szent Ferenc, van mg egy nagyobb tekintly. Szent P l a z t mondja, hogy mindig kezd : Nem mondom, hogy m r megfogtam azt, de csak azt az egyet teszem : amik mgttem v a n n a k , elfelejtem ; amik elttem v a n n a k , azokra

PROHSZKA OTTOKR

kiterjeszkedem ; vagy nem tudjtok, hogy azok, akik plyt futnak, mindnyjan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a plyadjat? Ugy fussatok, hogy elnyerjtek azt. gy futok t e h t , nem m i n t bizonytalanba, gy kzdk, nem m i n t aki levegt verdes, hanem sanyargatom testemet, nehogy mikor msoknak hirdetem az igt, nmagam elvettessem. Mi a buzg llek vonsa? Amik elttem v a n n a k , azokra kiterjesz kedem, amik mgttem v a n n a k , elfelejtem, vagyis mindig kezd vagyok. H a kezd vagyok, buzg vagyok ; m e r t aki kezd, az rendesen lelkes; azrt azt akarja az Apocalypsis szeretje, hogy a mi szeretetnk els szeretet legyen ; ne az a megtpett, ne az a savany, ne az a sokszoros csaldsok tl megtrt szeretet, nem az kell neki, hanem az els szeretet : Charitas prima. Az r Jzus szereti az els s z e r e t e t e t ; az zvegyi szeretetet, gy ltszik, nem kedveli, neki szzies szeretet kell. Az zvegy, mikor hzasodik, az nem az els szeretet. A n n a k m r az let gyszftyollal bortotta be lel kt, egy drga koporsnak szemfdje libeg szemei eltt. N e k n k nem kell lemond szeretet, hanem els s lelkes szeretet. Fiacskim, kezdjk szeretni az I s t e n t ! K . t. u. ! Mikor a hrs s tlgyfa legyen b r szz, ktszzves, legyen br kemny, m i n t az acl, btyks, grcss hajtani kezd : p u h v s kenetess lesz r g y e ; m e r t ami kemny, az nem hajt, mg a kemny tlgy is ott, ahol hajt, p u h a lesz s olajos. lelkek is gy v a n n a k . A kezd nek kenet, a n n a k a szent szeretetnek illata val. H a szeretni fogjuk az r Jzust igazn, gyermekdeden, fiatal fogkony sggal, ha lelknk fel lesz kenve a tavaszi, els szeretet illatval s kenetvel, akkor igen, h a l a d u n k . H t , fiacskim, kezdjk szeretni az I s t e n t ! Az r Jzus flkeni azokat, kiket szeret s akik t szeretik. Dilexisti justitiam mondja szeretted az igazsgot, odisti iniquitatem, u t l t a d a b n t ez a kezd llek arculata, propterea unxit t e Deus, Deus t u u s , oleo laetitiae p r a e consortibus tuis ; azrt a jkedvnek, buzgalomnak, a tavaszi let vgyainak olajval flkent tged az r. K. t. u., az adventben, amely tavaszi lgkr, amely vrja az U r a t , csupa kenetes llek ll, erd a t a v a s z lehelet ben. Mindegyik nni akar, mindegyiknek kedve v a n hozz ; oleum laetitiae, a jkedvnek olaja tlti el az embert. Mi mit a k a r u n k ? No ez vilgos, ezt ktsgbevonni, de mg csak krds t r g y v tenni sem lehet. Mi mindnyjan mindig kezdnk ; igaz, hogy sokszor visszacsszunk, sokszor tesznk kerlt, k t lpst elre, egyet htra, de azrt ne hagyjunk fel a szent

A D V E N T 1. V A S R N A P J R A

vggyal : a k a r u n k kezdeni. az advent rzelemkre nagyon alkalmas arra, hogy a mi kezd lelknk els szeretett fel lesszk, kvetkezleg ezt a kt rzelmet m a g u n k r a ltsk : kszlni s kezdeni. Nemcsak kszlni, de kezdeni a k a r u n k ; jra sszeszedettek lesznk, kezdeni akarunk, jra tisztb b a k lesznk, m e r t azt hisszk, hogy az ember mindig boldog kezd lehet, s akkor az r Jzus nem fogja neknk szemre hnyskp m o n d a n i : Emlkezzetek meg L t felesgrl; vagyis ti olyanok vagytok, hogy a rosszbl kiindultok, Szo dombl kimentek, a vilgbl kilptek, de a z t n meglltok, visszanztek. Nem fogja az r Jzus n e k n k m o n d a n i : senki aki az ekre teszi kezt s visszanz, sem mlt a mennyek orszgra, vagyis aki beri az eddig vgzett m u n k val s gynyrkdik a feltrt barzdn, nem mlt hozzm? Mit is hasznl a barzda, ha nem jn vetmag bele? Kicsoda mlt t e h t az rhoz? Csak az, aki mltn vallhatja : amik mgttem v a n n a k , elfelejtem mgha Pl apostol is volna s amik elttem vannak, azokra kiterjeszkedem. Mngolja ki a mi lelknk v g y t az advent, hzza ki s nyjtsa ki lelknket az r szeretete s a tkletessg brsnak szent vgya I Az r J z u s ab alto promicat, magasan flttnk s fensgesen ll Krisztus. Istenem, m r csak szegnyes, t r t szvvel, megtpzott, beteges lemond llekkel nem a k a r u n k felje menni, h a n e m friss, lelkes s vgyd szvvel. Meg vagyok gyzdve, kedves b a r t a i m , ha az a d v e n t ilyen rzeteket v l t ki bennnk, akkor a karcsony is kegyelem teljes n n e p n k lesz. S az a msik advent, az igazi rjvet sem tall majd kszletlenl. Karcsonynl, hsvtnl font o s a b b a hall napja, midn lelknk megjelenik a dicssges Krisztus eltt. Nagy nap, s ha dicssges tall lenni, amint hogy a n n a k kell lennie, vgtelen diadalt lnk az napon. Addig is ksztsk azt el ; kis kikezdsekbl kszl ez a dicssg; a legkisebb s legegyszerbb dolgok, a disciplina s a ktelessg teljestsnek legegyszerbb gyakorlataira kell a kezd szeretetnek kiterjeszkednie, st a kezd szeretet egy ltalban nagyot nem ismer, az csupa kicsinnyel dolgozik, kicsivel foglalkozik, azt polja, kenegeti, nyjtogatja ; a sok kis sejtbl pl fl a tlgy ; s a llek apr gyakorlataibl alakul a tkletessg. Njjnk, hogy nagyok legynk !

PROHSZKA OTTOKR Advent 3 . vasrnapjra. Isten-gyermeksg. (1901)

K. T. U ! Mirl is lehetne karcsony krl beszlnem m s rl, mint az Isten F i r l ; arrl az Igrl, amely testt s az ltal testvrnk l e t t ; arrl a csodlatos llekrl, amely bele t e r e m t e t e t t in grmium divinitatis, s arrl a szent vrrl, mely a Szent Szz szvbl m l t t Jzus szvbe, s o t t vltsg djunkk l e t t ; test, llek, Isten igje . . . ez a mi imdand Krisztusunk, plenus gratiae et veritatis. Taln az is elg volna, ha rfggesztenk szemeinket erre a ragyog Isten-kpre s gynyrkdnnk benne. Hisz ezt az Isten is t e s z i : Hic est ilius meus dilectus, in quo mihi bene complacui 1 Az r J z u s a vgtelen Istennek kedvtelse s rme ; mennyivel inkbb a mienk ! Az ember gynyrrel szemlli a m r e m e k e t ; szemlli s lvezi; elmerl a harmnik mlysgbe s elfelejti n m a g t ; ez is rm s lvezet. De mrt lelkesls, ez isteni gynyrkds m i n k e t ki nem elgt; nem v a g y u n k oly nzet lenek s oly gazdagok, hogy berjk vele ; mi az lvezetben s tiszta gynyrben vgre is nmagunkra gondolunk s n y o morsgunkat s gyngesgnket szeretnk azzal, ami szp s elkel, gymoltani. H a a sas fel is repl a magas gbe, b r m e n n y i t kvlyog is a felhk kzt, vgre sziklafszkbe tr vissza, vissza a kietlen k r n y e z e t b e ; az ember is br mennyire lelkesl s gynyrittasan kiindulvn nmagbl felejteni ksz a nyomorsgot, vgre is visszatr nmagba, ott rzi a szegnysgt s azt krdezi, h t azok a ragyog kpek, az a lelkesls s buzduls mit ltestenek bennem? mily kegyelem s lds hramlik rm bellk? gy adta-e elembe az r az kpt, hogy nzzem, vagy hogy ljem? Nem lehetnk ktsgben a felelet irnt, m e r t a szentrs mondja : dedit illis p o t e s t a t e m filios Dei fieri. Valban az Isten-fisgnak, mely Krisztusban megjelent, Isten-fisgg kellett kivirgoznia mibennnk. A karcsonyi rm nem m a r a d meg annl, hogy az Isten ember lett, hanem, hogy minket is Isten gyermekeiv l e t t ; a karcsonyi rm az Isten Fia felett megsokszorozdik azon szvnkbl fakad hiten, hogy mi is Isten gyermekei lettnk. Jzus, a mi test vrnk ltal Isten gyermekei lettnk, ez a mi karcsonyi rmnk.

A D V E N T 3. V A S R N A P J R A

A mi Isten-fisgunkat hirdeti a szentrs. Szent J n o s s Szent Pl klnsen kedvelik e nagy igazsgot. Szent J n o s mindjrt evangliumnak bekezdsben hirdeti, hogy m i n t Isten gyermekei, Istenbl szlettnk. Mshol is semen Deinek nevez. Szent Pl negyvenszer emlti az Atyt, leveleit az nevvel kezdi, a Zsidkhoz rt levelet kivve. Azt is rja, hogy trdet hajt az Isten mint A t y a eltt, kitl ered minden atyasg az gben s a fldn. Athnban pedig mg a pogny klt verseit is i d z i : ipsius et genus sumus. n t u d a t t a l hirdeti, hogy mi m r a fiak szellemt v e t t k ; a rgiek Jehov ban a flelmetes, szigor, b n t e t Istent, a bosszul J a h v e t , az U r a t imdtk, nos accepimus spiritum filiorum, in quo clamamus Abba Pater. Ezzel a szval Atya, vltozott el a fld szne, mikor megjelent a Fi, ki velnk az A t y t meg ismertette ; m e r t tny, hogy nem ismertk meg az A t y t csak a Fi ltal, s ha Fia nincs s nem jelenik meg kztnk, szmunkra a J e h o v a nem a t y a . A keresztnysg azzal az n t u d a t t a l lpett fl, hogy az Isten gyermekeit lltja be a vilgba ; ez volt legnagyobb mve, ez minden egyb ldst m a g b a n foglal sikere 1 Azrt fltkeny erre s kveteli s srgeti, hogy mindnyjan Isten gyermekeinek rezzk m a g u n k a t . Akiknek nincs ez a szelleme, az az jszvetsgben idegen ; azt nem az egyhz szlte, vagy ha szlte is, de ms rzlet nevelte t naggy. H a t e h t valban az Isten gyermekei vagyunk, h t kutassuk fl, hogy miben ll ez a mi Isten-gyermek voltunk, mi az ben nnk, ami az Isten szemeiben gy tkrzdik m i n t egy gyermekarc, oly arc, melyrl mondja : ez az n f i a m ! B r flrthetnek az isteni valsgot bennnk ; de ezzel is gy v a g y u n k mint minden l e t t e l : lnk, de hogy az let micsoda, azt nem rtjk ; v a n azonban ngy krlmny vagy jelleg, mely t m p o n t u l szolgl e k u t a t s u n k b a n ; ezekre tmaszkodva h a l a d h a t u n k . Az els a szlets. Minden gyermek szletik ; az Isten gyermekei is szletnek ; nem voltak s lesznek, lnek s meg halnak. E szletshez nem elg az, hogy mint emberek szle t n k ; j szlets kell, melyben az Isten gyermekei szletnek ; ez jjszlets szerint is lesznk, lnk, fejlnk ! Nisi quis renatus fuerit ex a q u a et Spirtu Sancto ! jjszlets I Az ember mikor szletik, hoz magval testet, lelket, rzket, t e h e t s g e k e t ; belp egy vilgba, sajtos lgkrbe, fnybe s melegbe; pgy az Isten gyermeke hoz magval j termsze tet, j erket s tehetsgeket, j szemeket, amelyeket elbb

10

PROHSZKA OTTOKR

nem b r t ; hoz magval j rzket, s belp egy vilgba, amely elbb nem ltezett re nzve. E termszetfltti vilgban krlveszi t fny, a hit fnye, mely lelkbe hatol s a testi szemre, valamint a termszetes rtelemre nzve l t h a t a t l a n vilgot t r fl eltte ; gondolatai s rzelmei ms motvumok bl t p l l k o z n a k ; a k a r a t t termszetfltti energia feszti, s ezt az rtelmi s erklcsi letet termszetflttinek s a hozz val isteni befolyst kegyelemnek hvjuk. Teht j ember szletik az jjszletsben, melynek lelke fizikailag klnbzik a termszetes llektl, legalbb is annyira, ahogy az izz vas fizikailag klnbzik a hideg vasdarabtl, csakhogy o t t az izzst nem a termszetbl, hanem kzvetlenl Istenbl kellene eredeztetnnk. Ez az j ember fejlik in plenitudinem aetatis Christi; ez az ember meg is halhat, s ez eleven hallnak temetje az rk krhozat. De, k. t. u., elg ez nekem? Hisz ezek szavak ! Azt mond hatnk, ez is olyan, m i n t minden l e t ; van, de nem rtjk. Az ember ltja, hogy a fa l. De meg akarvn rteni azt, szt szedi rostjait, s akkor m r nincs, meghalt. Az ember nmagt rzi, hogy l, de hogy micsoda, azt nem tudja. Mikor letrl gondolkozunk, valsggal rostval vizet meregetnk. Azonban ad a szentrs mgis gondolatot, mely mlyebbre vezet, s ez a semen Dei. Ez termkeny gondolat. Mi a semen hominis? Ami a vrt, a fajt a d j a ; mi a t e r m e t e t kipti, a nemes s nemtelen sztnket m a g b a n rejti s a faji klnbs geket kifejti. A semen Dei is valami olyas, ami termszetet, vrt, fajt ad, ami ert, rtket, tzet, nagy stlt klcsnz. Ne botrnkozzanak meg, hogy hasonlatokba bocstkozom. Nzzk, mily klnbsg van egy telivr angol paripa s egy kznsges l kztt. Mi a klnbsg? A vr ! Mily klnbsg v a n egy neufundlandi k u t y a s kznsges kuvasz k z t t ! A v r ! Nzzk, mily klnbsg van a nemzetek k z t t ; a zsid np, az egyiptomi, asszr np k z t t ! T o v b b az egyes nemzetekben mily klnbsg v a n a csaldok, a csaldokban az egyes fajok kzt I m e a vr, a faj teszi I H a a vr szeren css kombincij, akkor kitn fajt ad. Nmetorszgban a porosz faj klns vr, nmet s szlv keverk. A zsid np egy teljesen klnll vr, mely nem keveredett ssze semmi vel. Zsid lnyok mehetnek msokhoz nl, de zsid frfi nem v e t t el pognyt. Van valami titokzatos elem a v r b e n ; ebben az rtelemben is igaz, hogy anima in sanguine est; mg klnsebb lesz az, ha Szent T a m s szerint igaz volna az, hogy a lelkek m a g u k b a n vve mind egyformk.

A D V E N T 3. V A S R N A P J R A

11

A szentrs azt mondja, hogy van semen Dei, hogy v a n Isten-mag, Isten-vr, t e h t isteni e m b e r ; m i n t ahogy v a n angol, v a n olasz, v a n porosz, van zsid, van m a g y a r vr s faj, gy v a n isteni faj. Ipsius et genus sumus. Ami a vr az emberi tpusban, az a semen Dei a krisztusi tpusban. Az nem hit, nem s z e r e t e t ; egyltalban nem a k a r a t , hanem fizikai a d a t . Azrt a katholikus t a n a i u s t i t i - t m i n t fizikumot lltja elnk. A iustitia elssorban nem morlis, hanem fizikai fogalom. A iustus nem erny, hanem faj, rassz, m i n t ahogy a vr nem erny, hanem az erny s a bn hordozja ; m e r t ha tiszta, nemes a vr, fenklt, nemes gondolatai s rzelmei is lesznek ; ellenkez esetben pedig nemtelen s alacsony lesz az letirnyzata. S a nemes vagy nemtelen vr, az adva v a n , az szletik; pengy az isteni, a semen Dei, szletik; csak ksbb lesz n t u d a t o s ernny. A luthernusok ezt a fnsges t a n t nem rtettk ; szerin t k a csecsem nem lehet iustus ; mert hogyan is lehet ernyes az, akinek nincs n t u d a t a . Szerintnk a csecsem is iustus, ha jjszletik, m i n t ahogy zsid, vagy angol, vagy magyar a csecsem, ha nincs is n t u d a t a . Hiszen a vr teszi, a semen teszi ! A mi iustitink eszerint nem a n n y i t tesz, m i n t rezni, akarni, t e n n i ; a mi iustitink elssorban annyi, m i n t lenni. A protestantizmus teljesen a morlisba lltja bele a iustitit, mi a termszetfltti fizikba ! Msrszt azonban kzelednk a modern tudomnyhoz, mely a morlist is a vrben keresi 1 Aki a malasztot megnyeri, az iustus, ha csecsem is; ha a meg t r t bns, floldoztatvn a bntl, tele v a n mg bns hajla mokkal, az is iustus ; mert, ismtlem, a vrhez nem kell gyakorlat, nem kell n t u d a t ; a vrhez kell j, alkalmas a n y a g 1 E termszetfltti fizikum kvetkeztben, klns ssze kttetsben v a g y u n k I s t e n n e l ; lakik bennnk. De az nem erny, nem rzs, h a n e m valsg s tny. Mi t e h t az Isten gyermeket gy tekintjk, m i n t valsgos Isten-vrt, gy m i n t aki fizikailag Isten 1 E z t az isteni ingenuitst lltotta a keresztnysg a vilgba; istenek vgyunk, semen Dei, genus Dei sumus. A servus s dominusa, graecus s barbarus, mind Isten-vr lett, mind Istennek rezte magt. A keresztnysg buzdtotta hveit, hogy ezt az isteni v r t becsljk meg s arra bszkk legyenek. Megtantotta ket arra a bens mltsgra s kitnsgre, melynl fogva az Isten bennnk lakik k i m o n d h a t a t l a n u l , s k az Isten vre s faja lettek. Ez a t a n lptette a vilgba a nemes

12

PROHSZKA OTTOKR

rtelemben v e t t arisztokrcit, a szellemi mltsgot, az erklcsi ntudatot, a lelki elkelsget, amilyen addig nem jelent meg a fld sznn. Addig nrzettel m o n d h a t t k : civis R o m a n u s sum, m i n t Szent Pl mondta, vagy : ingenua ego sum, m i n t Szent A g a t h a m o n d t a ; de csak most kezddtt az a p r a t l a n arisztokratizmus, mellyel Szent Pl is s A g a t h a m o n d h a t t a : Summa ingenuitas isla est, in qua servitus Christi comprobatur ! Non degeneremus rja Szent P l ab excelsis cogitationibus filiorum Dei. Mindenki kzlnk, ha szolga, h a r, ha grg, ha barbr, jjszletett Isten gyermek. Ez nem az alacsonysg, nem a lelki inferiorits szava ; ez nem a rongyba, a kuckba vgy lleknek rzse, ez a czrnl s a rmai klaszikus tpusoknl h a t a l m a s a b b , nemesebb, elkelbb rzlet. Most szletett az erklcsi arisztokrcia ! A szv minden dobbansa arra figyelmeztet, hogy ki vagy. N e vesd el m a g a d a t , te az Isten gyermeke vagy. H a gyenge is vagy, ha ernyed nem alapos, te mgis az Isten gyermeke vagy. Ez a t e mltsgod magyarzza meg a hallos b n n e k sajtsgos gonoszsgt s az Isten m e g b n t s n a k gbe kilt v o l t t : Isten lakik benned ; gyermeki viszony fz h o z z ; kirlyi, isteni sarj vagy, s a bn ltal elszakadsz tle s lsz nemtelen, alacsony rzsek s egyeslsek ldozata. Minden bn degenerl minket. Hasonlkp az Isten-vr, az Isten-gyermek mltsga okolja meg a keresztny rdem rt k t : minden, amit a kegyelem llapotban erklcsi cselekede t e t tesznk, az mind isteni rdem ; isteni jsg rtke v a n benne. Az rdem nemcsak onnan van, m e r t Isten igrte, hogy a jt jutalmazza ; h a n e m a d o t t is kpessget, jt, isteni j t tehetni. Minden fohsz az Isten-gyermek pihegse, minden m i a t y n k az Isten-gyermek imja, knnye az Isten-gyermek lelknek fjdalma ; azrt v a n rdeme, m e r t isteni rtket ajnl fl az rnak. Ne kicsinyeljtek teht, hogy kis cseleke detekrt mennyorszg jr, a kis cselekedetek i s t e n i e k ; ne botrnkozzatok, hogy t m i a t y n k r t elengedik a b n t e t s t ; az t m i a t y n k Krisztus testvrnek imja, azzal megkveti az U r a t : isteni engesztelssel jrul hozz ! A mi iustitink t e h t isteni lt, isteni elvtl t j r t t e r m s z e t ; lenni, lenni, istenileg l e n n i : ez a iustitia. Mikor pedig m r megvan az isteni lt, mikor pezseg az isteni vr : termszetes dolog, hogy letet, n t u d a t o s rzst, erteljes cselekvst hordoz. A nemes vr nemes rzelmeket t p l l ; a semen Dei-bl isteni vilg fejlik. gy van ez minden lben. A termszet a cselekvs

A D V E N T 3. V A S R N A P J R A

13

m i a t t v a n ; a termszetnek clja az aktus. Mihelyt t e h t az Isten gyermeke flfogta s t r t e t t e isteni mltsgt, gondolatai, rzelmei s trekvsei is mind a nemes, elkel irnyban fognak h a l a d n i ; rtelmi vilgt a hitnek vilgossga derti fl, vgyai pedig remnybe s szeretete isteni bartsgba nnek 1 Az Isten-gyermek mindennl tbbre becsli majd mltsgt s i n k b b meghal, semhogy azt elvesztse. A flelem nem lesz az szemben rossz i n d u l a t ; de azt trzi, hogy gyermeknek lenni s nem szeretni, gyermeknek lenni s csak flni, nem lehet, ez ellenkezik az isteni vrrel. A szksgessg s a fggsg t r v n y t is rzi, de Isten-gyermeknek lenni, s a trvny betjt kislelken kvetni, nem fr ssze lelklet vel. S ha kell ldozat, forr szeretet, ugyan hol lobban fl lngja, ha nem az Isten vrtl hevl szvben? Hol fognak hsk s szentek teremni, ha nem az isteni rokonsgban? Hol sarjadzanak szzek, tiszta angyali lelkek, ha nem az isteni vrbl? S ha a vr sehol sem val arra, hogy meg aludjk, s a faj arra, hogy elkorhadjon : bizonnyra az isteni vr s a semen Dei lesz az, mely hevlni, lelkeslni, ldozni s nagyratrni t u d . K . t. u. ! Seimus, qua simus origine nati 1 rezzk t m l t s g u n k a t : Isten gyermekei vagyunk. rezzk t, hogy Isten vre v a g y u n k ; az melegt minket. Ne rjk be a szolga lelkletvel; a gyermek lelklett htozzuk. H a az Istent megbntjuk, ne a pokolba nzznk ; nzznk az Isten meg szomortott arcba. Fogadjuk el, hogy Isten-vr vagyunk, s egsz bels letnk elvltozik. Ms irnyt, ms alakulst nyer az e m b e r ; s valamint a fizikban isteni, gy a morlis ban is isteni lesz. Minl t b b karcsonyt rnk, s minl t b b karcsonyi rmt lnk, annl inkbb fejldjk ki b e n n n k a Krisztus-arc, az Isten gyermeknek arca, hogy az Isten r ismerjen bennnk gyermekeire. Tallja fl az isteni Megvlt sajt vonsait lelknkben, gynyrkdjk az Isten rajtunk, mint a Krisztus-arc hasonmsain. E z karcsonyi rm Isten nek s karcsonyi boldogsg szvnknek.

14

PROHSZKA OTTOKR A d v e n t 4 . vasrnapjra. Krisztus kegyelmei.

(1904) K . H . ! Mi most megint az Isten kegyelmbl karcsonyt a k a r u n k lni. Vlasszunk t e h t ki m a g u n k n a k e g y e t ; m e r t v a n klnfle, mindegyik mly, benssges, des. Melyikt vlasztjuk? Taln a Szent Szz karcsonyt? Mindenki rzi, hogy mily kifejezhetlen s szinte rthetlen boldogsg, dessg tl t t t e el a Boldsgos Szz szvt azon szent jen. Mindenki rzi, hogy az rzelmeknek mily rja lejtett vgig lelkn, szvn, kedlyn, mikor ott trdelt az r jszola eltt. gy ltom n az lelkt, m i n t az istll szemetjben, mely a nagy vilgnak hsges kpe, leszrt liliomot, melyet az Islen ki vlasztott magnak, hogy legyen a zord barlangban, a stt jben valami, amin megpihentesse vigaszosan szemt. Gy nyrm telik a Szent Szzben, abban az egyetlen virraszt szzben, kinek mcsese ki nem aludt, kinek szve lngol s megvilgtja a nagy vndornak, ki az gbl jjel lejn a fldre, ji utait. Az szve mint a mgnes, mely az Istent hzza. Virginitate piacit, humilitate attraxit. Gynyrm telik ebben a Boldsgos Szzben, ebben a gyzelmes llekben s ugyanakkor alzatos szolglban, kinek ajkn e diadalmi n e k : a Magnificat hangzik, de ugyanakkor az Ancilla Domini-t gy hangslyozza, hogy szinte szksgesebbnek tartja. De a Szent Szznek karcsonyrl most nem szlok. Van egy m s karcsony, az az Isten karcsonya. Mert az gben, mondjuk az Isten szvben klns karcsonyi nnep folyik. Hogy az gben is v a n nnep, mg pedig nagy nnep, azt hirdeti a csillag, melynek gondviselsszer tja van a mindensgben. Az a csillag az Isten szeme. Abban az jben biztatlag int felnk, hogy az a nagy, vgtelen Isten rlunk meg nem feledkezett. A csillag r e m n y t s bizalmat i n t ; nektek is van mg csillagtok, nem kell az jben gy, mint akik u t a t vesztettek, elmerlntk ; nem kell a bnben kt sgbeesnetek, gondol retok az Isten. s egy darab eget lekld a fldre, puha, ragyog szrnyakon ereszkedik le az a darab g, az a hangos g, s i t t nekli el azt a fldn idegen dalt, hogy dicssg az Istennek; bekesseg az embernek. Az ugyan itt a fldn nincs otthon, szmzve van, hanem

A D V E N T 4. V A S R N A P J R A

15

az angyali ajak m r evangelizlja, hogy itt lesz majd ott hona. De nekem most az Isten karcsonya sem kell. Van egy harmadik karcsony k. h. : m a g n a k a krisz tusi lleknek a karcsonya. Mert a t b b i : csillag, angyalarc, angyalszrny, Szent Szz, glria in excelsis, mennyei fny, az mind csak kerete a n n a k a kpnek, mely a m i karcsonyi ltomsunk. Az mind csak sugrzsa a n n a k a splendor gloriae-nek, mely kigylt kztnk. Nekem m a g a a k p kell, nem a keret. Nekem az a sas kell, mely hegyek, kertek, br cek fl emelkedik. s ez a krisztusi llek. Nyissuk ki t e h t szemeinket s nzznk bele a b b a a krisztusi llekbe, hogy milyen az karcsonya. Az r Jzus lelke sok mindenfle kegyelemmel dszes; mly rzelmek jrjk, benssg hevti, de mindenekeltt h r o m nagy kegyelmet s hromfle letet klnbztetek meg benne. Az els, hogy a krisztusi llek ltja m a g t az Istent. E n n e k a krisztusi lleknek h a szembe nzek, ragyog n a p k n t szrja meg a lelkemet az ismeret, mely benne volt. Mindenki akarja gy-e az Istent ltni? Hisz megindt dolog az, hogyan tapogatdzik, hogyan sr az emberisg az Isten u t n . H o g y a n gyjt m a g n a k az oltrokon tzet, hogy ls son irgalmat s kegyelmet. H o g y a n rimnkodik, hogy rl bele a babonasgba nekem ez az Isten-keressnek rlete. Belerltek a vgyba, megtvelyedett eszk, elvesztettk a tiszta ismeretet, m e r t a k a r t a k ltni. Az r Isten pedig d m nak lmokban, a prftknak ltomsokban, a jlelkeknek pedig sugallatokban beszlt, m e g m u t a t t a m a g t , de ez mind nem a lt ltsa. A t u d o m n y is rnciglja a leplet, az egsz nagy termszetet, mely rborul az Isten arcra. Szegnyek mit l t n a k ? Csupa dirib-darabot, vzcseppet, a t o m o t , nhny nagy gondolatot, de a n n a k a vgtelennek az arcba i t t a fl dn mg senki sem t e k i n t e t t . Egyetlen egy lelken ltom azt az szbont sugrzst, ltom azt a porba tert fnyessget, az Isten ltst, mely a lumen Christi. A karcsonyj a n n a k a lleknek a kznk val lpte, mely ismereteink jf lt az Isten ltsval mint j ragyog nappal besugrozza. E z az r Jzus karcsonyje, melyet a Magnificat antifonjban megneklnk. 0 oriens, splendor lucis aeternae et sol justitiae, veni et illumina sdentes in tenebris et in u m b r a mortis. Jjj el igaz vilgossg, jjj e l ! Hozznk j t t a b b a n a szent jben az Isten l t s n a k a lelke. Felgylt, kigyulladt a Krisztus lelkn az els dicssges lleknek a

16

PROHSZKA OTTOKR

sugara, az a sugr, melyet Mzes nem a k a r t ltni, m e r t flt, hogy meghal, az a sugr, melyet Izais csak kdben ltott, mely a t e m p l o m o t eltlttte. Kigylt a fldn a visio D e i ; a szent kisded itt Betlehemben a kells jben, a vilg s barlang jben l t t a m a g t az Istent. Az els dicssges l lek ez a Ids Krisztus. Az els, fnnyel telt llek, valsgos oriens, valsgos n a p h a s a d t a ; az rk dicssg napja benne kelt fl. Hogyha nem volt k z t n k mg oly blcs, k i az Istent megkzeltette, olyan tuds, ki az Isten igazsgba elmerlt, me most jelent meg vgre v a l a h r a a blcs, a tuds : a lt Krisztus lelke. Tudom rla, hogy jllehet ketts jben, az gnek s a barlangnak ketts jben szletett, mgis a vilg vilgossga lesz; benne ragyog majd fl az Isten ltsa, s mi mindnyjan testvrei lesznk, olyanok, m i n t , mi is meg ltjuk majd az Istent. Krdseimmel s ktelyeimmel, m e lyekre nincs felelet, le kell borulnom a jszol el. Meg kell cskolnom a n n a k a kis Krisztusnak l b a i t ; ezek a lbak fog jk taposni az igazsg s v n y e i t ; meg kell cskolnom az arct, ez arc Isten ltsnak a t k r e ; bele kell mlyednem szemeibe, ezekbl a szemekbl az Istenben boldog lleknek a sugara sugrzik elm. 0 isteni Megvltm ! rtem n azt, hogy jben szlettl. Szlettl jben, m e r t n a p o t akartl, szlettl stt sgben, m e r t vilgossgot hoztl. Sok llek volt m r itt, de te vagy az egyetlen, dicssges llek. A Szent Szz br tiszta, nem l t t a az I s t e n t ; kegyelem-teljes llek ugyan, de te vagy az Istent lt llek. Tged lekldtt az Isten, o d a t z t t egnkre, t e v a g y a mi hajnalunk, a m i napunk. A stt jben, barlang homlyban felkeltl szmunkra, isteni igazsg napja ! A msodik nagy kegyelem Krisztus lelknek a teljes bntetlensge. Nevezhetnm tisztasgnak, lelkisgnek, t ltszsgnak, valamifle rzkenysgnek, melynl fogva a llekben a homly, rnyk nem ltezik. Mikor errl beszlni akarok, nem ll rendelkezsemre egyb, mint csupa mer hasonlat. Ltom, hogy v a n fehrsg a fldn: fehrsg, mint a kznsges paprnak fehrsge, m i n t a kendervszonnak fehrsge. Fehrsg, m i n t a lenpatyolatnak, m i n t a hnak a fehrsge. Mindez fehr. Bntelenek a szentek, azok az ldott lelkek, melyek mint a kender, m i n t a lennek rostjai ssze lettek trve, szve, fehrtve. V a n n a k tiszta m r v n y o k , jegeces tndkl kvek. De mik ezek a nap fnyvel szemben? S mifle tndkl fehrsg van ott, ahov az j, a tkletlen sg nem v e t e t t egyetlenegy kisebb foltot sem, hol csupa

A D V E N T 4. V A S R N A P J R A .

17

ragyogs v a n ? Ez a llek csak a legflsgescbbre, a legtk letesebbre alkalmas. Ez a llek issza a tisztasgot, a bnlclensget, az Istennek ernyt gy, m i n t a h az prilisi n a p sugarat. s valamint a h elvsz a napsugrtl, gy izzik s olvadoz ez a llek is a t n d k l s t l ; rl a jnak, utlja a r o s s z a t ; lehetetlensg, hogy vtkezzk. Megjelent t e h t a fldn az isteni Megvltnak szepltelen szvtisztasga. Most plt ki az Isten igaz temploma ; mert most kerlt meg az a szepltelen fld, egy d a r a b a rgi paradicsombl, ahol az Isten jrt, otthon volt. Boldogsgos Szz Mria egszen szp, de nem maga-magtl, h a n e m az Isten kegyelme varzsolta t ilyenn ; mg Krisztus Urunk lelke a tulajdonkpeni origin lis justitia hordozja. Ezzel a llekkel nem fr ssze semmi tkletlensg, sem alacsony, mveletlen irnyzat. A napsugr nem arra val, hogy jt szjjnk belle, a ragyog m r v n y nem val arra, hogy k r i p t t ptsnk belle ; gy Krisztus nak lelke sem val arra, hogy vele a vilgon brmit, ami tkletlen, sszekttetsbe hozzunk. Ezzel a pratlan szv tisztasggal, ezzel a tndkl lelkisggel lp a szent kar csonyba az r Jzus lelke ; szvtisztasgot lehel. Megrteti velnk, hogy mit keres s m i t a k a r az Isten. Mr abban is, hogy a Boldogsgos Szzet odatrdelteti a jszol mell, srgeti, hogy neki nem kell a vilgon ms, csak a tiszta szv. De mg j o b b a n megrtjk ezen elszeretett, ha m a g b a a krisztusi llekbe t e k i n t n k s meggondoljuk, hogy az r Jzusnak mily subtantialiter bntelen lelke v a n . H a r m a d i k kegyelme Krisztusnak a pratlan s meg kzelthetetlen szentsg. Senkinek szentsge nem volt oly nag}', m i n t Krisztus szentsge. Azrt m e r t senki sem volt annyira Isten, mint az r J z u s lelke. Senkiben sem lngolt a n n y i r a az Isten szeretete, m i n t az r J z u s lelkben. K v e t kezleg ezt a Krisztus-leiket megkoszorzta minden kegye lemmel, a megszentel kegyelemmel s minden segt kegye lemmel. Corona g r a t i a r u m coronasti eum. Megkoszorzta a Szentllek sszes adomnyaival. Spiritus Dei super nie, propterea unxit me. E n n e k a lleknek homlokra t z t e oda az risten a legfelsgesebb szentsg csillagt, neki kell vezet lleknek lennie mindenben, ami tkletessg, erny, hsiessg. E n n e k a lleknek arca olyan szp, hogy az Eneke.knekto kln neki nekli el az Isten. Mert hogyha n e k e k neke az Isten szeretetnek neke az emberi llekrl, a jegyes rl, mennyivel inkbb s mennyivel p r a t l a n a b b u l hangzik el az nekek-neke az rk szeretet ajkn Krisztusnak lelProhszka : let igi. II. 2

18

PROHSZKA OTTOKR

krl? A te arcod olyan szp, mint a galamb arca; ennek a lleknek szpsge, szentsge, az Istennek legszebb m v e . A t e ajkadon van mz s kellem, mel et lac, melyet maga az Isten megkvn, concupivit rex, a nagy kirly ; ezt a lelket felkente az risten minden kegyelemmel, oleo laetitiae unxisti eum. E g y llekrl sem mondja az Isten annyira : lelkem, m i n t Krisztus lelkrl. E g y llek sem szent mly sgesebben s gykeresebben, mint az r lelke ; m e r t ha szent az oltr az ldozattl s szent az ereklyetart az ereklytl, mennyire szent Krisztus lelke a benne lak Istensgtl? H a az ember szent lesz a benne lak kegyelemtl, mily szent lesz Krisztus lelke s szve a vele lnyegileg egyeslt Isten sgtl? r Jzus, a t e lelkedet vonzza igazn az Isten. Hogy szort tged Isten az szeret keblre ; hogy bgja neked az nekek-neknek azt a verst, hogy una est columba mea, immaculata mea. Jllehet ez a szentj mindenekeltt Krisztusnak nnepe, nnepeljk meg mi is azt a szentjet az isteni Megvltnak rzelmeivel. Emeljk fel fejnket m i is, m i u t n elsszltt testvrnk felemelte a fejt s biztat, hogy bzzunk. H a m u v a l b e h i n t e t t fejek fl emeli koszors homlokt s kiltja : levate capita vestra, ecce a p p r o p i n q u a t redemptio vestra. Necsak a gyermek k n n y i t nzztek, hanem tekintsetek szemeibe, hogy lsstok az Isten ltsnak az izzst. J r j u n k azokon az u t a k o n , amelyeket az isteni Megvlt tapos szmunkra, s legynk meggyzdve, hogy semmifle jben sem t m a d t fel oly vilgossg, m i n t a karcsonyi szentjben. Megjelent az, akin az Isten dicssge, szentsge s szpsge tkrzik ; ha alzatosan, hv llekkel nznk r, megtalljuk s meg ltjuk az Isten egyszltt Finak dicssgt, telve kegyelem mel s igazsaggal. Amen.

K a r c s o n y u t n i vasrnapra. Deo gratias. (1901) K. T. U. ! Mg h r o m napot remlnk, a z u t n tlpnk az j esztendbe. Az ember Szilveszter estjn gy rzi m a g t , mint a h a l o t t a k napjn. E l m l t ugyan m r az v, de m i n t h a hivatalos temetse csak most folynk. Valami fjs rzet szllja meg az embert, m i n t h a egy d a r a b j t mlyesz-

KARCSONY U T N I V A S R N A P R A

19

tenk srba az des letnek, a n n a k az letnek, melyrl el kell mondania : Istenem ! mennyi rm, mennyi kegyelem, de egyszersmind mennyi hiba s bn foglaltatik benne ! A fj dalomhoz aggodalom is csatlakozik. A jv ugyanis olyan elttnk, mint egy kds tenger. A hatrozatlansg rzete, a bizonytalansg flelme rborul mindenre s mi inkbb kdt, m i n t napfnyt ltunk. Azonban, k. t. u., ezen a kt rzeten kvl Szilveszter estjn megszllja lelknket egyszersmind a ktelessg rzete ; m e r t visszatekintvn a mltba, vgignzve tengeren, hullmo kon, kzdelmeken, veszedelmeken, ztonyokon, amelyeken lelkek s letek t r t e k ssze, s mi szerencssen megmenekl t n k ; elmerengve a napfnyen, az risten kegyelmein s a kesersgek, ksrtetek s lehangoltsgok megprbltat sain ; visszaemlkezve az rmkre, a rzskra, a laetitia virgaira : nem zrhatjuk mskp az vet, mint forr, mly, alzatos h l a a d s s a l ! H l t adni, a Deo gratiast szvnk mlybl hangoztatni, ezt a hrom napot a hlaads trid u u m v f e l a v a t n i : ez a mi ktelessgnk. Stolz Albn utols m u n k j n a k cme : Das Nachtgebet meines Lebens, Eletemnek estimaja. Ez estimban fel szmllja az Isten kegyelmeit s sajt b n e i t ; a hitetlensget, melybe beleesett, s a hitet, melyet azutn n y e r t ; felszm llja a jt s a rosszat, s mindezt mgis csak imba, estimba foglalja ssze. N e k n k is kell, k. t. u., minden v vgn est i m t rebegnnk 1 E hlaimra mindenekeltt sztnz az, hogy a hlaads a szeret szvnek imja, mondhatjuk, az Isten-szeretetnek imja. Sok mindenfle imdsg emelkedik az ember szvbl; sztnk, ernyek, szksgek, rzelmek imdkoznak bennnk. Van sok ima, mely a szv kznsges sztneibl val, az nszeretet sugallataibl. R o p p a n t ter mszetesek ezek az imk, mg ha termszetflttiek is, m e r t rdek-imk. Imdkozni, m e r t gynge vagyok, imdkozni, m e r t beteg s nyomorult vagyok, ezt mindenki rti. Nem dobok n ezrt r kvet, Isten ments, hisz tudom, hogy maga a hit knyszert minket imdkozni s pedig azzal a m o t v u m mal : gyngk*vagytok, esedeznetek kell. Kimondja az evan glium, hogy a vgyd imdsg vonja meg a kegyelmek r k t . Aki nem imdkozik, k a p kegyelmet, de klns kegyel m e t nem kap. A hit jtll, hogy az Isten megsegti az embert, de csak azzal a hozzadssal: akik imdkoznak, azok k a p n a k . H a az ember elgondolja, hogy vgclja az rk boldogsg, s a boldogsgot sajt termszetes eszkzeivel, erivel nem 2*

'20

PROHSZKA OTTOKR

rheti e l ; ha elgondolja az rvnyeket s veszedelmeket, melyek kzt vonul lete, mi lehetne a szv kznsgesebb rzete, m i n t hogy imdkozik? Valban mikor az apostolok a tengeren voltak s a Mester aludt a viharban, nem m o n d t k : Mester, tants meg i m d k o z n i ; mindenki t u d o t t imdkozni. s a tz blpoklost senki sem b u z d t o t t a i m d k o z n i ; az evanglium s a kzmonds szerint is a veszedelem, a tenger tantja meg az embert imdkozni. A kananei asszony is t u d imdkozni, pedig pogny v o l t : imdkozik azzal az alkalmatlankodssal, mely az apostoloknak terhes, de az Istennek kedves. Ezek az imdkozok keresnek valamit, imdsgaik rdek-imdsgok. Vannak a szeretetnek is imdsgai. Az apostol imdkozik a lelkekrt. hogy megnyerje ket az r n a k s az dvssgnek; az anya imdkozik a gyermekrt, s a gyermek imdkozik a hitetlen szljert. A szeretet imi ezek ! De, k. b., ezek az imdsgok is, jllehet tisztk, mgis krnek, keresnek valamit. Mondjk meg, melyik az az ima, mely nem keres, mely nem szksgbl fakad, amelyben a szv a legnemesebb illatt rasztja az risten el? hla ads imja ez ! A sznarany lleknek felragyogsa a hltad adorci. Benne leheli ki a llek ksznett, szeretett s nem keres, nem kr semmit. Aki azrt ad hlt, hogy tbb kegyel m e t nyerjen, az nem tiszta hlaads, hanem a krsnek egyik behzelg mdja. H a n e m mikor az ember nem kr, mikor csak szeret s hlt mond, akkor imdkozik tiszta nzetlensggel. Az adorci is tiszta, nzetlen imdsg ; tnyleg azonban a t e r e m t m n y szvben ez a kt szl egybe van sodorva, m e r t h t az a nagy vgtelen Isten, akit imdunk, csak teremt szeretete folytn kpest minket mg ez adorcira is, s a kvetkez percben ezt a jsgt m r meg kell ksznnnk. Aki azt mondja : Magnus Dominus et laudabi'.is nimis, az a kvetkez pillanatban m r azt is vallja : Confitemini Domino, quoniam bonus ! T e h t kt szlbl v a n a szv nzetlen imja sodorva : az adorcibl s hlaimbl. Msodszor, a hlaimra ktelez minket szvnknek az a sajtsga, hogy a hla nyomn lp fl szvnkben a tk letes szeretet. Szeretetet, k. t. u., csak jttemnyekkel breszt h e t n k s nevelhetnk, s jttemnynek veszem a szeretetet is, mellyel msok irntunk viseltetnek; st ez a legnagyobb jttemny ! De hdt-e a jttemny, lp-e fl nyomban szeretet, mieltt hlra t u d t u k indtani a jttemnyekkel elrasztott szvet? Nem, mg nem hls, addig nem s z e r e t ;

KARCSONY U T N I V A S R N A P R A

21

szeretni akkor kezd, mikor hls kezd lenni ! E hlt, s a hla n y o m b a n a szeretetet akarja szvnkben fakasztani az Isten ; azrt kiveti jttemnyeinek hljt s figyelmeztet: gy szerette Isten a v i l g o t ! Emberek kiltja az r , nz ztek, m i t t e t t e m r t e t e k ; gy-e szerettelek t i t e k e t ? A theolgusok sokat vitatkoztak, hogy a hlbl fakadt b n a t tkletes b n a t - e ; hiba v i t a t k o z n a k ; ez csak a kny vekben kpez nehzsget, de a szvekben nem ; m e r t a szent rs nem ismer ms b n a t o t , mint amelyet a hls szeretet fakaszt az ember szvbl. Fratres diligamus Deum, quoniam ipse prior dilexit nos ! elbb s z e r e t e t t ; jt t e t t velnk, t e h t szeressnk s bnjuk meg bneinket. T e h t szeretet hla nlkl nem ltezik. Az rzelmeknek ez sszekttetsbl megrtjk azt is, hogy a hla csak nemes szveknek tulajdonsga. Durva, nz, felletes embe rek nem rzik a hlaads s a hladatossg ktelessgt; de finom lelkek, azok ugyancsak rzik ; azoknak a hltiansg oly bn, m i n t ms bn. Onnan v a n az, hogy a finom lelkek rendkvl hlsak, s hogy a hlaads imja a szentek imdsga. Azrt plntlta t Jeromos a doxologit: Gloria P a t r i et Filio et Spiritui Sancto, a keleti egyhzbl a nyugatiba s krte a ppt, hogy ezt az i m t az egyhz egyre hangoztassa. A szentek rzik, hogy mivel tartozik a vilg az r n a k s szenvedlly szeretnk fokozni a hladatossgot I Azrt figyelmeztet m i n k e t Szent P l : Gratias agentes Deo semper in omnibus, s annyira szvnkre kti a hlaads ktelessgt! Azrt lebbenti szt elttnk Szent J n o s az eget, s onnan is a hla imja hangzik le hozznk : Benedictio et claritas et gratiarum actio. Bizonnyra igaz, hogy a boldogsg m e n n y orszga a hlaads hazja. Mg a lelken v a n salak s nyomo rsg, mg kzdelem s gyengesg fonnyasztja, addig vgyik is, kr s knyrg ; mikor pedig a mennyorszg teljes lesz s a fldn sem lesz m r kirt knyrgni, akkor a hlaad adorci foglal le minden imdkoz szellemet. A hltad imra buzdt m i n k e t az r Jzusnak pldja is. Nemcsak sajt lelknek, de az egsz vilgnak kegyelmeirt is h l t a d o t t az rf H l t a d o t t nneplyesen, mikor m o n d o t t a : H l t adok neked Isten, mennynek s fldnek Ura. Megindt g r a t i a r u m actio-t t a r t o t t fpapi imjban s ezt az i m t foly t a t j a az Oltriszentsgben annyira, hogy maga ez a titok zatos jelenlte az egyhzban, eucharisztinak, gratiarum actionak hivatik. Klns, hogy honnan veszik m a g u k a t a ter minus technikusok, milyen pl. o. az eucharisztia, az ecclesia.

22

PROHSZKA OTTOKR

Hogy Krisztus orgnumt kilt sznak, ecclesinak hvjk, azon elgg nem csodlkozhatunk; igazn tall nevet vlasztott a Szentllek, mely kifejezi az ingyen val kegyel met. poly csodlatos az, hogy Krisztusnak kztnk lev jelenlte gratiarum actio-v, eucharisztiv lett. m e mire figyelmeztet minket ezltal is az r ! Mire hv fl, mihelyt kebelbe j u t u n k ; mire tant, mikor t magunkhoz vesszk ; arra, hogy eleven eucharisztik, megtesteslt hlaimk legynk. K . T. U. ! lljanak bele szvk magnyba, kzeledje nek szvk szintesgben az ristenhez, s gondoljk el a kegyelmek rzsalnct, mellyel maghoz igyekszik nket k t n i ; gondoljk el a szent keresztsgben nyert kegyelem tl fogva az r valamennyi jttemnyt egsz eddig a flszlalsomig, mely nket buzg hlaadsra inti. Mennyi kegyelemmel, a flvilgosts mennyi sugarval hinti b e tjaikat. H a tvisek is szrdnak tjaikra s azok nem lbu kat, hanem a szvket szrjk, gondoljk meg, hogy ezltal is mennyi kegyelem hrul n k r e ; a szenveds relisabb teszi ernyket s lehti szenvedlyeiket. s h a vtkeznk, a m i n t vtkeztnk, a hlnak nemes, n m a g t felejt rzel meivel adhatjuk az ristennek a legtkletesebb engesz telst. Gondoljk el, hogy e szeminrium lelkkre nzve igazn az, a m i t a neve mond, vetemnyes kert, s ha buzgn kzremkdnek, hortus deliciarum is lehet. I t t nnek korban s kegyelemben; i t t tgul lelkknek ltkre 1 Szmlljk el a sok kegyelmet, melyet nyernek, ha jl meditlnak ; mily verfnyben, mily rzsasznben ragyog emlkezetk ben mltn ez a kpolna, mely tkletesedsknek szentlye s egsz letkre kimondhatlan befolyssal v a n ! Gondoljk el, hogy a szentsgek vtelben, kivlt a szentldozsban, a szeretet mily melege csapja meg n k e t ! Valamint a halsz az rba veti hljt s a z u t n egyre szkebbre hzza s vgre a p a r t r a tereli benne z s k m n y t : gy tesz az r J z u s ; kiveti az let iszapos, flkavart tengerbe jttemnyeinek aranyszl h l j t ; be akarja fogni lelkeiket; egyre a p a r t fel, az oltr szent kve fel tereli nket, nem azrt, hogy zskmnyv, hanem, hogy koronjv, dicssgv, p a p jaiv, bartaiv, testvreiv tegye. Nem rzik-e, h o g y : Vere dignum et j u s t u m est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique, sed in hac potissimum die gratias agere? ! Nem kell-e szvnk lelkesedsben elnekelnnk a z s o l t r t : Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in saeculum

AZ V UTOLS E S T J R E

23

misericordia ejus? ! Nem kell-e a szent kapucinus frtert, san Felict utnoznunk, ki az utcn is elragadtatssal nekelte : Deo gratias ! Deo gratias ! igen, ezt a Deo gratias-t akarjuk elnekelni, elrebegni; szvnk hljt akarjuk az r n a k b e m u t a t n i . Ne mondhassa rlunk az r, hogy hlt lan fiakat nevelt; hisz akkor nem szeretnk t, s ellanyhul nnk szolglatban. Tvol legyen tlnk 1 Aki szeret, az h l s ; aki hls, az buzg. Aki nem hls, az elfelejti vagy nem mltnyolja az r szeretett. Vigyzzunk t e h t s ne oltsuk ki azt az izz parzst, melyet az r fejnkre hullat j t t e m n y e i b e n ! Becsljk meg a jszolt, a keresztet, az oltrszekrnyt, a tengernyi kegyelmeknek forrsait, s az vesti adorciban foglaljuk hlaiminkba azokat a nvtelen s ismeretlen kegyelmeket is, melyeket az Isten letnkbe sztt bele, anlkl, hogy csak t u d o m s t is v e t t n k rluk. Az ilyen vzr megnyitja szmunkra az jvben is az Istennek kezt s a trdenll anyaszentegyhznak megrven dezteti szvt, mely nem hiba hangoztatja Rafael arkangyal s z a v a i t : Deum benedicite et cantate i l l i ! A z v utols estjrc. (1901) jtatos hallgatim ! Van a Szilveszter-estnek klns h t a t a , melyet mindenki vgez akr a templomban, akr a krhznak beteggyn, a k r a vrosban, a k r az erdei irtsok csendes m a g n y b a n ; v a n klns hangulata, mond h a t n m megilletdse, v a n klns titokzatossga, melyet mgis mindenki m e g r t ; magyarzni nem kell. Mirt? Mert o t t llunk az id s a mulandsg szakad partjn, s m i a l a t t az idnek folyama elzg lbaink alatt, keresnk egy pontot, ahova elmeneklhetnnk srbl, enyszetbl; flszll a lel knk, m i n t a m a d r a recseg g r l ; vsz krlttnk a vilg, jnak ltjuk, hogy letrdeljnk s imdkozzunk. Idk Ura, Istene, eltted trdelnk. Valban . h., egy v arny lag rvid id^ts mgis mennyi veszly s mennyi jttemny magas rja torldik az vnek utols napjn szemeink eltt. Mennyi gondolat szvdik bele az vnek letbe, mennyit d o b b a n t szvnk gylletben, s z e r e t e t b e n ; mennyi keresztet cipelt vllunk, s m i v a n mindebbl? E l t t n k az vnek utols napja olyan, m i n t a halottak e s t j e ; sr eltt llunk, s mivel keresztnyek vagyunk, elzarndokolunk llekben

24

PROHSZKA OTTOKR

ahhoz a srhoz, rtzzk hitnknek keresztjt s rfzzk a keresztre szeretetnknek, hlnknak, imdsgunknak koszorjt. 1. Igen, imdkozzunk s pedig elssorban engeszteljnk ! Mert, Istenem, egy v a l a t t mennyi bn, mulaszts, hanyag sg nehezedik az ember lelkre, emlkeinken mennyi folt sttlik, lelkiismeretnk h n y vdlt hv sorompba elle nnk, s beigazul r a j t u n k a prfta szava : A d d u x i t contra me t e m p u s ; ellennk lltotta vdlul az idt. L t o m ez v fltt is Isten haragjnak stt felhjt, ltom, hogy a sok kegyelem, amelyet az r j u t t a t o t t , sokszor escsepp volt hztetre s sziklra ; rzem, hogy ez vre nzve is igaza van a kltnek : Sirod fltt zeng az engesztel szzafo. Imdkozom, hogy ez az v is az Istennek irgalmba s kegyelmbe legyen ajnlva, imdkozom, hogy ez az v is egyszer valamikor az idk fltmadsnak nagy napjn ne lpjen fl velem szemben oly vdlul, akinek szembe nem nzhetek. De ha az embert Szilveszter napjn ily bmulatos, fjdal m a s rzs fogja el, nemde v a n akkor okulsnak is helye? Ha az egsz let olyan, m i n t a bubork, olyan, mint az elsiet hullm, ugyan lltsuk meg valahogyan ezt a sztfoly le tet, szerezzk meg valamikpen e tengernek gyngyeit, hogy ne kelljen majd egyszer srunkra is azt rni, hogy volt, nincs ; elmlt, mg pedig az Isten szemeiben s tleteiben is elmlt, cltalanul lt. H a vilgiasan lnk, ugyan krlek, mink v a n az letbl? Mennyi kn s szenveds nehezedik rnk, . h. ! h a a vilgrt t r j k ; letnk voltakpen brtn, telve a szegny rabnak hasztalan shajaival; mennyi m u n k t vg znk, mily szorgalmat fejtnk ki, de ha csak a vilgrt lnk, koszorkat szerznk, milyeneket halottak napjn szoks kivinni a temetbe, paprkoszorkat, melyek az jfli h a r m a t t l szthullnak, a srnak nem dszre, hanem ktelensgre vlnak. Mg ellenben, h a Istenrt, ha hitbl, h a az rkkvalsgrt lnk, letnk nem mlik el hiba, akkor nem vizet emelnk rostban, hanem halszunk gyngyket rkkvalsgunk s halhatatlansgunk koszorjba. H a a megszentel malaszt llapotban, hallos bn nlkl lnk, akkor perceinket az r szmllja s az Isten angyala rja fl a z o k a t ; ha a megszentel malaszt llapotban lnk, akkor az v hromszzhatvant napja hromszzhatvant koszor, nem paprlnc, hanem valsgos gyngyfzr, ame lyet maga az Isten fog egyszer odatzni a megboldogult llek homlokra. Mg ellenben, ha az ember a fldnek l

AZ V UTOLS E S T J R E

25

s az lvezeteket hajhssza, szomjas ajakkal szrcsli a m r g e t ; minden percnek leszakasztja virgt, hogy bdt italt ksztsen m a g n a k s az elhull virg helyett tvisekbl font koszort szorongasson. , . h., a Szilveszter-nap, a Szilveszter estje rja bele a lelknkbe az letnek v g y t ; annl inkbb meg akarjuk ragadni m a g t azt a halhatatlansgot. Nem a k a r u n k k r i p t k a t pteni, hanem t e m p l o m o k a t emelni, sajt h a l h a t a t l a n sgunk t e m p l o m t , nem akarjuk az Isten fjra, a kereszt fra flrni bneink rovst, hanem meg akarjuk szerezni a keresztny let n t u d a t n a k kincst, amely kincs az embert ksri, m i n t ahogy a szentrs mondja : Opera autem illorum sequuntur illos ; cselekedeteik ksrik keh. 2. Azonban ez a szilveszteri hangulat, ez csak olyan, m i n t az orgonasz. Az orgona azrt szl, hogy nek szvd jk bele ; az engesztels s a mulandsg hangulata mlys ges, bnatos s z z a t ; de v a n a Szilveszter-estnek egy m s imja is. Mi a Szilveszter-estnek imja? A Szilveszter-estnek himnusa a Te Deum laudamus, s ennek a Te Deum laudam u s n a k az az utols verse : Benned bztam, Uram, nem fogok megszgyenlni soha elhal az jfli tizenkettedik rnak tsvel, amely azt a napot s vet zrja. H a az ember imdkozni a k a r Szilveszter napjn, imja okvetlenl a hla imja lesz. L t o m az evangliumban, hogy maga az Isten Fia, az r Jzus, a hla-imt m u t a t j a be Istennek elfog d o t t lelknek s szvnek legnneplyesebb s legszentebb perceiben : Haidt adok nked, Atya, mennynek s fldnek Urai>; s mi m s az Oltriszentsg, mint a folytonos hlnak megtesteslse, szent t i t k a , s azrt grgben is, latinban is Eucharistianak, vagyis hlaadsnak nevezik. De, . h . ! minek hivatkozzam n az isteni Megvltra? hiszen minden ember, aki ezt az vet tlte, mg ha beteg gyon is lte azt t, valban az ristennek jr-kel jtte mnye. Mi mindnyjan az Istennek kezbl lnk, m i n k e t az Isten lehelete ltet, napja m e l e g t ; ha kegyelme nincs velnk, lpten-nyomon ott kandikl s leselkedik a h a l l ; minden perc egy hall. Az a szegny kfejt ember is, aki a k o p r hegyoldal sziklibl fejti ki krges kzzel k e n y e r t ; az a szegny fldmves, ki a rtsg dljn trja a f l d e t ; az a szegny iparos, az a szegny klvrosi ember, aki a szegnysg keresztjt hordozza, mindnyjan az Isten kegyel mnek gyermekei. Mindenki elmondhatja magrl, a m i t a

26

PROHSZKA OTTOKR

prfta mond : Ha az Isin irgalma s knyrlete nincs velnk, mr rg elvesztnk volna. Csakhogy az Istennek jttemnyei olyanok, hogy az ember szre sem veszi azokat, olyanok, mint a leveg, amelyet beszvunk, anlkl, hogy gondolnnk r ; olyanok, mint a vz, melyet iszunk ; olyanok, m i n t a fld, melyen folyton jrunk. H a megrendlne a fld s ez a templom, s srunkk v l n n a k romjai, gy-e, a k k o r reznk t igazn, hogy minden perc egy l e t ; ha a dgvsz megmtelyezn a levegt, h a a penszgombk megmrgez nk kutainkat, gy hogy nem az dls, hanem a mrgezs forrsai v l n n a k bellk, gy-e, akkor reznk t valban, hogy az isteni kegyelem minden percrt kln hlt kell a d n u n k . Minden lps Istennek egy-egy jttemnye ; sok szor ballps, flrelps, sokszor ugrs mily bajt hozhat r n k ; sszecsomsodnak idegeink az agyban, tszrdik vrnk, m e g p a t t a n n a k ereink, utolst d o b b a n h a t szvnk. Nem kell az embernek vaston jrni, m i n d e n t t gy jr, m i n t a hallfia. De nemcsak a kznsges testi letnek percei kpezik az Isten kegyelmnek s jttemnyeinek hossz lncolatt, hanem a trsadalmi let eslyei is. Megnehezl flttnk az idk jrsa, s az emberisgben annyi elfojtott szenvedly, annyi kesersg, annyi kegyetlensg s szvtelensg, a n n y i dh s harag lappang, hogy v a l a m i n t a fld a l a t t rejl t z csak lesi a nylst, amelyen k i r a d h a t n a s elpusztthatn a vilgot, gy a szenved s nyomorg emberisg elfojtott dhe kitrhet minden percben, hogy elpuszttsa a pusztulsra rett vilgot. Ezeket a jttemnyeket nem szoks megbe cslni, pedig bellk szvdik az let. Az emberi t r s a d a lom meg nem llhat, ha csak nem erklcsi alapon, s az embere k e t nem lehet sszektni ktllel s lnccal, hanem sszektjk ernnyel s kivlt szeretettel. De mily knnyen vltozik az emberi szeretet gyllett, mily knnyen bomlik meg hzas felek kztt a szeretet viszonya, mily knny a meghidegls s flrerts, meghl a csaldi tzhely, s ott, ahol elbb a szeretet lngja gett, most a fltkenysg, t n a gyllet szilnkja izzik. Az emberek, hogy igazn embe rek maradjanak, j gondolatokra, jsgos indulatra szorul nak. H o n n a n v a n n a k azok? Ez mind az Istennek kegyelme, s v a l a m i n t a tenger mlybl egyre t d u l n a k a hullmok, pgy minden egyes emberi lelket folyton az isteni kegyelmeknek s befolysok n a k rja ntzi; valamint hzivatarban tmntelen sok h -

AZ V UTOLS E S T J R E

27

pehely esik rnk, anlkl, hogy t u d n k , pgy repkednek erklcsi s termszetfltti letnkben a ragyog gondola tok, a j rzelmek, Istennek indtsai, vonzalmai, amelyek fnntartjk az embert, hogy az ember ember maradjon s v a d l l a t t ne vljk. me, . h. 1 ki brn elkpzelni, ki brn elszmllni az Istennek jttemnyeit akr a fizikai, akr az erklcsi, a k r a termszetes, a k r a termszetfltti rendben? S ha az idk vlpontjn megszllja lelknket a jttemnyek eml kezete, ugyanakkor nem meneklhetnk a ktelessg ell, hogy Istennek mindezekrt szvbl h l t adjunk. Srget erre az az egyhz, mely nem a k a r hltlan, hanem hls lelke ket ; minden misben flhv : Gratias agamus Domino Deo n o s t r o ; adjunk hlt a mi Urunknak, Istennknek*. Flhv sajt lelknk rzete, amely rknyszerti nyomorsgunkat, hogy bzva kvessk Istennek tovbbi ldst, szeretett, k e g y e l m t ; srget maga az r Jzus az evangliumban, m e r t k r d e z i : H t a kilenc hol v a n ? m e r t tallkozott egy olyan is, aki h l t jjjn m o n d a n i az r n a k , mikor a tz blpoklost meggygytja ; srget az Isten, aki panasz kodik a prftnl, m o n d v n : Fiakat neveltem s flmagasz taltam, s k megvetettek engem*. Nem, . h. 1 a hltlansg n a k foltja ne rje lelknket, s ha t n hromszzhatvanngy napon t nem emlkeztnk meg szent ktelezettsgeinkrl, a hlnak kegyelmrl, ne mljk el a hromszzhatvant dik nap, ne lpjnk be ezzel az adssggal az 1901-ik vbe, m e r t fl, hogy a j Isten kegyelmeit szkebben mri azok nak, akik azokat meg nem becslik. Teht, . h., h l t a k a r u n k adni szvbl, llekbl a mi U r u n k n a k Istennknek. De ltok lelki szemeimmel embereket, akiknek nehz a hla, m e r t az Istennek jsgos keze, amely p u h a neknk, kik a jt lvezzk, nagyon nehz n e k i k ; m i n t h a nem is a t y a i kz volna, amely amihez nyl, azt megroppantja 1 L t o m azokat a szenvedket, szenved betegeket, szegnye ket, akiknek kevs j u t o t t a vilg rmeibl, akiknek az a jsgos g akrcsak rcbl volna, akiknek a csillagok min dig t csillagok, nem melegtik soha fl ket,' vigasztalan, nyomorult robotban, napszmban tengetik letket. Van taln i t t is, . h., ember, akinek az lete nem rm, de teher. J a j be nehz ennek az embernek azt m o n d a n i : trdelj le testvrem, adjunk h l t az Istennek 1 Van taln ember, aki ezt az vet a beteggyon t l t t t e e l ; van t a l n ember, olyan szegny foltoz cipsz ht gyerekkel a nyakn, akinek

28

PROHSZKA OTTOKR

ez a Szilveszter-cst nem hoz t e t , nem hoz des v i g a s z t ; hogy mondjam n a boldogsg e szegny szmzttjnek : trdelj le testvrem, imdkozzunk ! Vannak taln szlk, akik gyermekeik ell gy futnak, m i n t Dvid Absolon fia e l t t ; vannak, akiknek nehzsgk a rgi blcsnek nehzsge : Ezek nem trdnek Istennel, s mgis lnek ; s n nyo morgk, jllehet egyre a keresztft karolom ! Nehz ilyen embernek m o n d a n o m : testvrem, i m d k o z z u n k ! V a n n a k taln, akik jt tettek s rosszul fizetnek nekik vissza ; v a n n a k taln, akik m i n t Tbis, az irgalom szolglatban elvesztet tk szemk vilgt, s most az a szem nem val arra, hogy ragyog napot s csillagot lsson, hanem csak arra, hogy srjon s knnyezzen. Mgis, . h., azt mondom, nem tettetsbl, de meggyzdsbl: Testvrem, imdkozzunk ! Adjunk hlt a j Istennek, hlt mg azrt a szenvedsrt, azrt a szomorsgrt s nyomorsgrt is, amellyel lenyom s megroppant a Mindenhat keze. S ugyan, hogy merem azt mondani? Merem mondani, mert olvasom a knyvben, melyet meg nem cfol s e n k i : Per m u l t a s tribulationes oportet nos intrare in regnum c o e l o r u m ; sok nyomorsgon s megprbltatson t kell bemennnk az Isten orszgban. Egy fesztrdja v a n az emberisgnek, ez a fesztrd k i fesztette a pokol kapujt, hogy a j lelkeket k i m e n t s e ; kifesztette a mennyorszg kapujt, hogy az ember boldog legyen legalbb valamikor ; ez a fesztrd a keresztfa, s az ember sajt boldogsgnak nehz kveit, amelyekbl fl akarja pteni h a l h a t a t l a n s g n a k t e m p l o m t , nem kpes hengerteni, nem kpes odbbtani mskp, csak ezzel a fesztrddal, a kereszt fjval. . h. ! hiba s z a b a d k o z u n k ; segtsnk egymson ! De a nyomorsgot nem fogjuk soha a vilgbl szmzni, a mi szntfldeinken mindig bojtorjn lesz, testnkben az eny szetnek s a hallnak frge terem. Valamint rongybl csinl nak p a p r t s rnak r kltemnyt, pgy az emberi letnek cafataibl, rongyaibl, sszetrve azokat, az ernynek hen gerei kzt kszlnek a llek tiszta lapjai, melyekre rleheli az r sajt maga kpt. Aztn meg, . h., btor vagyok azt m o n d a n i : Mit csinlna az evanglium, ha a fldn csak jmd, csak boldog, csak szerencss emberek volnnak? Mit csinlna az r J z u s n a k irgalomteljes szve, s ki hajolna szvre, mikor azt mondja : Jjjelek hozzm mindnyjan, kik fradoztok s terhelve vagytok? H t ti, kik boldogok vagy tok ! J a j , Istenem, azok szmra nincs hv szzata Krisztus-

AZ V UTOLS ESTJRE

2)

nak ! Mit csinlna az evanglium, mikor vilgosan mondja Krisztus : s a szegnyeknek az evanglium hirdettetik*, m i t csinlna Krisztus az boldogsgaival? Boldogsgait csak a vilg nyomorultjainak akasztja n y a k b a ; ^Boldogok, akik srtok s ldzst szenvedtek az igazsgrt, mert tietek a menynyek orszga*. . H . ! merem m o n d a n i mg a n n a k a szenved nek is : testvrem, adjunk hlt, imdkozzunk 1 Azt mondja Avilai Szent J n o s : E g y Deo gratias a szenvedsben t b b e t r, mint ezer rmben. H a a szegny, nyomorult ember, a fldmves, a kzimunks, az a szegny mosn, a foltoz iparos s napszmos i t t kztnk az oltr el leborulva azt mondja : Deo gratias, Istenem, hlt adok neked*; , ez az a zene, amelytl elcsitul az angyalok neke, ezt a gyngyt keresi az isteni Megvlt a Szilveszter estjn s angyalokkal szedeti f l ; a vilg szmzttjeinek s nyo morultjainak lelki egn kigyulladnak a hla tzei s elhomlyo stjk az g csillagait, s ez a hlaads s engesztels ll oda az Isten trnja el viszonzsul az 1900. v minden jtte mnyeirt. Teht, . H . 1 ha j dolgunk volt, ha rossz, adjunk h l t az Istennek ! Teged Isten dicsrnk, Tged Urunknak vallunk / Legyen minden v egy-egy lpcs, amelyet megh gunk, s amely flvezet minket az Isten oltra el. Legyen minden n a p u n k egy-egy szrnycsattogs, mellyel a m u l a n d sgbl kiemelkednk a halhatatlansgba, s addig igyeksznk s addig treksznk a vilgot megvetni s legyzni ernyben, buzgalomban, mg valaha eljutunk ahhoz, akit Szent Pl az 'idk h a l h a t a t l a n kirlynak nevez, hogy v a l a m i n t a Szilveszter estjn egy vnek jttemnyeirt a d u n k hlt, gy adhassunk h l t egyszer az egsz let jttemnyeirt az idk h a l h a t a t l a n kirlynak, s az kezbl fogadhassuk az let koszorjt, kinek legyen hla, dicssg s imds mindrkk. Amen.

30

PROHSZKA OTTOKR jvre. /. A magyar keresztnysg (1900) hlaadsa.

Ez az v az ezerkilencszz ves keresztnysgnek szent v e ; gy hirdette ezt ki maga szentsges A t y n k , a rmai p p a ; szent v, az imdsnak, hlaadsnak, penitencinak szent ve, melynek folyamn egy szzad kegyelmeirt, ld sairt h l t adjunk s egy szzad bneirt eleget tegynk. Minden v a siet idnek egy-egy szaka, minden Szilveszter-esi egy-egy mrfld-jelzje; de kivlt azok az vek nylnak jobban szvnkbe s mly megilletdsre hangolnak, melyek szzadokat zrnak vagy nyitnak. Ilyen az 1900. v. Mg nem teljes a X I X . szzad ; ez az v tlti azt be ; mg nem lpnk be az j szzadba, hanem utols vt ljk a hanyatl szzad nak. Ez az v t e h t a X I X . szzad Szilveszter-estje; ez vvel hanyatlik le, alkonyodik napja, s a szveken ert vesz mly megilletds, mely ezt az vet a nemzetek imdsnak, hla adsnak, engesztelsnek nnepv avatja, mely azt nagy magaslatt, az idk vlpontjv emeli, amelyrl vgig nz hetnk a nemzetek letn. De ha e szzadvg mindnyjunkra nzve a hla s engesztels ve, mi lesz az a m a g y a r keresztny sgre? Szent v s szent hegy, melyrl vgignznk 900 v ldsain, kzdelmein, csapsain, dicssgn, bnein, bnatn, s ugyanakkor egy j szzadnak mg csak borongs tvoln. jjj, npem, menjnk fl a h e g y r e ; az idk, a szzad fl tornyosul magaslatra ! Menjnk fl a hegyre, hogy imd kozzunk, menjnk, hogy Istenhez kzel, kegyelmeit s ldsait jobban trthessk ! Tudom, hogy e hegy az Isten tlszkv vlik, melyen az r l s fledbe d r g i : Quid ultra debui facere vineae meae et non feci? Mihelyt a ten gernyi kegyelmen s a Gondvisels tjain s nemzeti ltedet fenyeget rvnyeken ttekintesz, szgyenedben s bmulatod ban sszerogysz eltte hltlansgod s htlensged terhe a l a t t ; de ugyanakkor flemeli bnkd lelkedet s engesztelsedrt egy j let remnyvel tlt el. 1. Tekintsnk vgig elszr kilencszzves letnk kegyelmein. l t n k m r millenniumot, flemlegettk harcainkat, s a killtsban m i n t egy diadalmenetben ellptettk a vilg szemei eltt a magyar nemzet lett s t e v k e n y s g t ; de

JVRE

31

nem igen k u t a t t u k , mi volt a harcokban ellenllsunk ereje, mi volt az ezerves fnnllsnak t i t k a ; nem krdeztk, hon nan az sk hazaszeretetnek nzetlensge s az erny trhetlensge? Mondjuk ki ht m o s t : nem ezerves, h a n e m csak 900 ves mindaz, ami a nemzetet naggy, letkpess s hsiess t e t t e . s hazjbl hozta npnk a szabadsg lngol szere t e t t , de fnnmaradsnak biztostkait nem hozta el, a z o k a t k a p t a a keresztnysgtl; ragaszkodott a mlthoz, a nemzeti h a g y o m n y o k - s szoksokhoz, de a halads vgya s ereje a keresztvztl pezsdlt fl benne. Megvolt a nemzeti llek j, rossz tulajdonsgaival, de pols al csak az ezredik vben f o g t k ; ekkor t m a d t igazi Mzesnk, Szent Istvnunk, ki mikor a termszetfltti vilgba s ugyanakkor a m v e l t keresztny npcsaldba bevezetett, a d o t t neknk hazt. H a z t akkor nyertnk, mikor a keresztvz kezdte megterm kenyteni a r g t ; akkor lett stor helyett hzunk, mikor a t e m p l o m kr p t k e z t n k ; azta lett drga, des a haza, mita szent lett, s minden jelvnyn a keresztny lds szent olajcseppje reng. Nzz vgig k u t a t szemmel, keresztny llek, s m u t a s s fl valamit, a m i t a m a g y a r np nem a keresztnysgnek kszn ! Nem tallsz ! Hit, hz, haza, trn, csald, mveltsg, nemessg, erklcs, erny, dicssg, mindez a keresztnysgbl val. H a z t tulajdonkp a hit adott. Nem a hit vezetett a K r p t o k szorosain t haznk rnira, de a hit biztostotta e h a z t szmunkra. Volt i t t elttnk sok np ; nmet, rmai, szlv ; s amint jttek, gy mentek ; elsodorta ket az r a d a t . Mirt nem fogzkodtak Ttra, Mtra, F t r a szikliba ; mirt nem ptettek sncot az r ellen? Az r megjtt, szortotta ket, s nem volt horgonyuk, melyet a bszlt rba ledob h a t t a k volna 1 J t t a m a g y a r ; azt is szortotta a npek ten gere ; de volt horgonya, s azt ledobta az r b a ; a horgony a kereszt volt, s az leszegezdtt a hrmas brcre, azta is ott ragyog a magyar cmerben. Bkt neknk a hit a d o t t rgen s jabban. E l a p a d t volna a magyar vr pogny seink csatin ; elszivrgit volna idegen fldn nemtelen garzdlkodsban, ha nincs, aki a v r t nem a porondra nti, hanem verejtkes m u n k b a n gyngyzteti s kamatoztatja. A keresztnysg t a p a s z t o t t a be a vrz nemzet sebeit, mikor a harc mestersge helyett az ipar s fldmvel? munkjra t a n t o t t a . A keresztnysg szabadi-

PROHSZKA

OTTOKR

t o l t a fl a trk jrom a l a t t tesped npnket s visszaadta br csak kis rszben azt a sok ldozatot a X V I I . s X V I I I . szzad trkver csatiban, mit a magyar np a keresztny nyugatrt hozott hromszz ven t. Mveltsget, eszmnyeket neknk a hit adott. Az p t e t t e templomainkat s iskolinkat, az kzlte velnk a mvel tebb n y u g a t szellemi kincseit. Magyarorszg rgtl fogva az a hely, melyen a n y u g a t s a kelet tallkozik, s ez is, az is foglal; i t t van a vzvlaszt vonal, melynek egyik lejtjn az eurpai halads fejlik, msikon az zsiai ttlensg vesztegel. Mi lesz a magyar np sorsa, ha nem Rma, hanem K o n s t a n t i npoly vonzza ; ha nem I I . Szilveszter ppa, hanem a biznci csszr kld Szent I s t v n n a k koront? Mi is az aldunai npek ks bredst v r h a t t u k volna ! gy pedig a mveltsg kizr h a t r a i t Erdly mg v e t e t t k ; mveltsgnket biztostotta rmai keresztnysgnk. Valamint m s npeket, gy m i n k e t is kiemelt a megtesteslt Istennek kegyelme s hatalma a legmlyebb vallsi, erklcsi, rtelmi zrzavarbl ; szvet adott neknk, felebartot m u t a t o t t az emberben, kiben ldztk s gylltk ellensgnket; felesget, gyermeket a d o t t neknk, kiket addig csak jszg-szmba v e t t ; igazsgra t a n t o t t , melyrl l e m o n d t u n k ; erklcsre, tiszta letre, m e l y e t lehetet lensgnek nztnk. H o n n a n szereztk vilgos s ltalnos erklcsi ismereteinket, s honnan az igaz flvilgosultsgot, a j a k a r a t nzeteket, a valdi, hzias lvezeteket, az egyni biztonsgot? K i ptette hzainkat, ki alaptotta vrosainkat, ki csinlt neknk u t a k a t , ki adta a tzparancsolatot, ki ismer t e t t e meg az illemet s tisztessget? Mindezt a keresztny sg t e t t e . S hogy a m i t t e t t , azt az idk rja le ne mossa, s amit plntlt, azt a npek viharja ki ne szaktsa, sszeforrasztotta maga-magt a nemzet letvel; kirlyokat a d o t t neknk, akik szentek, koront adott, amely szent korona, hogy mikor nagy kirlyaink srjait keressk, oltrokhoz jruljunk, s mikor nemzeti nnepet lnk, Isten-tiszteletet t a r t s u n k , s mikor a koronra emlkeznk, a szentek aureolja jusson esznkbe. Minden ami szent, nemzeti l e t t ; s minden ami nemzeti, szent lett. S mikor megkeresztelt minket apostolai, Szent Adalbert s Szent Istvn ltal az r, keresztanyul a mi szent kir lyunk m a g t a Boldogsgos Szzet jellte ki, legyen az a nem zet anyja, oltalmazja s ptronja ; azontl a magyar zszln a Szent Szz kpe lengett s Szent Istvn, Lszl, Imre, Szent Erzsbet, Margit, J o l n t a , Kinga, az rpdhz dics szentjei

JVRE

33

lebegtek a zszl krl s lelkestettk a nemzetet dicssges 900 ves harcaiban. 2. Azonban nemcsak az Isten kegyelmei, hanem t r t netnk, nemzeti letnk veszedelmei is ksztetnek trdre rogyni, h a vgig t e k i n t n k rajtuk. Igen, trdre ! hiszen nylt srok eltt llunk, srok eltt, melyekbe bele nem vesztnk, hanem melyeket elkerltnk. A m a g y a r nemzetnek is voltak nylt srjai. A klt beszl srrl, melyben nemzet sllyed e l ; a srt npek veszik krl, s a npek milliinak szemben gyszknny l. H n y np szllt le m r a mulandsg dicstelen srjba ; behantoltk s a trtnelem rrta srkvkre : volt, nincsen. Hseikbl a legendk hideg rnykai l e t t e k ; ernyeik sztfoszl eml kekk vkonyodtak ; zivataraiknak, melyekben vresen meg lltak helyket, utols shaja is e l h a l t ; nincsenek tbb. Nzz vgig a szzadok trtnetn : h n y sr nylt a m a g y a r n a k . Mr a sr szln llt akrhnyszor ; t m o l y g o t t ; de megragadta t rangyala. Nzd a nagy, vres s r o k a t : a M o h i - p u s z t t . . . a mohcsi gysztrt. Egy sr is elg ember nek s nemzetnek e g y a r n t ; nem kell abbl t b b ; mirt nem vesztnk el t e h t mi, kikre nem egy, dc sok sr t t o t t a szjt? Isten kegyelmbl! De e srokat t r k - t a t r sta ; v a n n a k azonban srok, melyeket a honfi mg srbb gyszlepellel szeretne e l t a k a r n i ; srok, melyeket a p r t t s , a visszavons, a testvrharc vjt. E stt hatalmak csapsai a l a t t ltom elhullani az rpd csaldot, a szentek csaldjt, s u t n u k kevs fnnyel sok rny vltakozik, s a trtnelem szelleme gyorsan forgatja dicstelen knyvnek fekete lapjait. S mikor a nemzetre hallos csapst m r t a trk, nyugotnak zord szele vgig szguldott a m r elpusztult orszgon s meghozta a reformcit, hogy a szt hzst belevigye a lelkiismeretekbe, s hogy a nemzetet, mely m r meg volt trve testben, kett hastsa mg lelkben is. N e m trk s magyar, nem keresztny s pogny llnak mal most szemben egymssal, de kuruc s labanc ; keresztnyek, kik Szent Istvn rkhez s a Szent Szzhz hvek m a r a d t a k s olyanok, kik* Szent Istvn hitvel Szz Mria tisztelett is elhagytk s Mria orszgt a vallsi harcok rvnybe, test vrharcba sodortk. S igazn, majdnem hogy lekonyult vgleg a szent kereszt s a katholikus h i t ; furak, nemesek, kznp, vrosok s vrak p r t o l t a k el tle, s ha Isten nem segt, s nem t m a s z t j apos tolokat, csak hrmondknak m a r a d t a k volna kztnk azok,
Prohszka : let igi. II.

34

PROHSZKA OTTOKR

kik Magyarorszg p t r n j t tisztelik s els Istvn nevhez a szent jelzt szrjk. De Isten segtett, Szz Mr>'a kzbenjrt, Szent Istvn, Szent Lszl, Szent Imre, Szent Erzsbet, Szent Margit, bol dog J o l n t a s Kinga knyrgtek rtnk, s v a g y u n k s hisznk. A szzadok veszly- s viszlyds trtnetn t veze t e t t az r ers karja ; b i z t a t o t t s csittotta p a n a s z a i n k a t ; r m u t a t o t t a dics m a g y a r szentekre s ismteltette bz hveivel a rgi zsidk i m j t : P r o p t e r David servum t u u m non avertas faciem Christi t u i ! Isten kegyelmbl thidaltuk a nemzeti enyszet srjait, fnyt dertettnk az elhomlyoso d o t t szent hitre, hsggel veztk az elhagyatott egyhzat, s az r m e g s e g t e t t : leszrta a romok kz a vrrel z t a t o t t szent keresztet, s ez a kereszt ismt szvnkbe plntldott, hogy rgi szent kirlyaink emlkhez csatolja a hitnek, a tiszta erklcsnek, az igaz hazaszeretetnek gymlcseit. m e ez v zr-ve az Isten kegyelmeinek, melyeket a X I X . szzadon t nyert a nemzet, a kirlytl az utols zsel lrig. E g y szzad kegyelmeivel s ajndkaival s jttemnyei vel v a g y u n k ismt adsak ; ugyan m i t tegynk, mit ez vsz zadot zr ven t ? Ez az v lptesse el szemeink eltt ism telten az Isten kegyelmeit, vegyk fontolra folyamban bneinket, engeszteljk meg az U r a t s emelkedjnk fl ahhoz a szvhez, melybl letnket m e r t e t t k ; mosakodjunk meg, ha nem is az jjszlets, de a b n a t vizeiben ; r n t s u k le szemeinkrl a hitetlensgnek s a hltlansgnak hlyogt, vilgosan lssuk tmntelen, nagy adssgunkat. S ez adssg lerovsra boruljunk le s t a r t s u n k Te D e u m o t egy ven t, nem annyira ajakkal, m i n t inkbb lettel. ljnk ez ven t egy imd, hltad, engesztel szent vet. ljnk buzgbban, m i n t a rgiek; hiszen mrhetlenl t b b kegyelmet n y e r t n k m i n t k. Igen, eltted borulunk le, Te a lelkek psztora s a szza dok h a l h a t a t l a n kirlya 1 A szzadok zivatarjai, ktsgei s harcai i m d a n d b b n a k m u t a t j k be n e v e d e t ; 900 ven t vezettl, poltl, neveltl, vtl, segtettl; elhagyjunk-e tged most, mikor jobb korszak kszbre lltottl s j szzadok letnek esemnyt b e n n n k flbszretetted. Nem elhagyni, imdni s dicsteni a k a r u n k tged. Te vagy az ers Isten, gyzesz enyszeten s muland sgon s kilencszzves letet adtl neknk, de nem hagysz el ezentl s e m ; flnyilalsz gyzelmesen a magasba mint a sas, s nemesebb, teljesebb, boldogabb letre hvod hv npedet^

JVRE

35

Neved a legszentebb ; ktsgek s bnk le nem trltk f n y t ; v a l a m e n n y i nagy s szent nevnk a t e nevedtl veszi ragyogst, s ez a nv szvnkbe szvedbl ldst s kegyelmet sugroztat, m e g u t l t a t j a a b n t , legyzi a ksr tst. Tallunk-e szentebb, biztatbb nevet, melyhez letn ket s remnyeinket fzzk? Nem, nem t a l l h a t u n k , el nem f e l e j t h e t n k ; szvnkbe, lelknkbe, t r t n e t n k b e , eml keinkbe v a n ez a nv rva, getve s rva ! rd fl jra r Jzus, a t e szent nevedet nped h o m l o k r a ; sztsd fl e szent nv szeretett a keresztny m a g y a r b a n : akkor ismt r n k virrad e szent i m d a n d nv dvzt kegyelme, s ez orszgban oly np fog lakni, melynek trde i m b a n meghajlik e nvre, melynek szve e nv h i t t vallja, hogy lelke s ajka akkor is ezt a szent nevet suttogja, mikor m r a hallban kkl s hl, hogy halla a sron t nem ezer ves, h a n e m rkkval letre bevigyen. Amen. //. Az id rtke. (1902) K. H . ! Ami a Jremny-foka a hajsnak, az az v eleje a keresztnynek. K t cen tallkozik s mlik egymsba ott, azrt a tenger viharos, s partjait magas hullmok mossk. Hullmzik a mi szvnk is, k. h., s mlyebb rzelmek szntjk fl lelknket az vfordul a l k a l m b l ; k t cen tallkozik ilyenkor letnkben, a m u l t s a jv, emlkeink s remnyeink, fjdalmaink s vgyaink, lemondsunk s lelkeslsnk, frad sgunk s buzdulsunk ; s mgis, mgis a fjdalmat, a vgyat, a lemondst leszortjuk n t u d a t u n k b a n s lelknkbl a j remny, a jvgy rzelme kszkdik fl, mely az Isten hzban i m v vlik, midn azt mondjuk : Boldog j esz tendt ! Boldog j e s z t e n d t ! E z t k v n t k tavaly, ezt h a r m a d ve, ezt mita a vilg l l ; mindnyjan csak arrl beszltek, lmodtak, hogy boldog legyen az az j v. S k. h., boldog lett-e az az v ? E z t k v n t k sok egszsgesnek, s ime az egszsgesek az v folyamn betegek l e t t e k ; lett-e nekik boldog j vk? E z t k v n t k a gazdknak, s ime a j v helyett sanyar, rossz v ksznttt be. E z t k v n t k az lknek, s h n y a n h a l t a k meg kzlk! Boldog j vet, ezt k v n t k az r t a t l a n o k n a k , kiknek taln p akkor esett srba fejk koszorja ; ezt k v n t k a hveknek s megzava3*

PROHSZKA OTTOKR r o d t a k szvkben ; ezt k v n t k a becsleteseknek, kik kzl sokan elbuktak. S mi mgis remljnk s kvnjunk boldog j esztendt? De hisz taln megbetegsznk, elnyomorodunk, taln h a l o t t a k napjn m r srunkra tzik a szentelt g y e r t y t ? J a j , k. h., mennyi csalds a m l t b a n , mennyi gny jtszik a t a p a s z t a l a t szigor ajkain, s mi mgis remljnk, bzzunk s kvnjunk boldog j esztendt? Igen, mi mgis m e g m a r a d u n k a j rgi szoks mellett, s br viharos tenger az let, br nem tudjuk, hogy mit hoz rnk a jv, br biztosra vesszk, hogy kzdelem s harc eltt llunk, mgis lefoglaljuk m a g u n k szmra az vet, fltekin t n k az gre s mondjuk : Uram, adj boldog j e s z t e n d t ! S miben bzunk, s mi ltal akarjuk m a g u n k n a k biztostani a boldog s n e m a boldogtalan, az l d o t t s nem az t k o z o t t j esztendt? E m a i nneppel Jzus nevt rjuk r ; ma a d t a Szent J zsef a Jzus nevet az dvztnek, s J z u s vrt hintjk r, ma m e t l t e t e t t krl a gyermek s hullott a fldre elszr Jzus drga vre. 1. Rrjuk az j vre a Jzus szent nevt, ha e szent nv vilgossgban tekintjk az idt, s ha e szent nv s e szent vr erejben ljk t az vet. Jl mondjk, hogy a jvend homlyos s stt, mint a kora reggel; csak pen egy-kt lpsnyire ltni benne. H a akarod, tengernek, kds tenger nek is m o n d h a t n k , melyen kzdeni, dolgozni, evezni kell, azt t u d j u k ; de hogy mi sors r rajta, azt nem sejtjk. S amilyen az egy vnek a homlya s a veszedelme, olyan az egsz lt s l e t ; kd s bizonytalansg borong fltte, s az e m b e r t sokszor krnykezi a ksrts : ugyan h t minek lek? De, k. h., gyjtsunk gyertyt, szentelt mcset, s lltsuk oda az j v nek s az egsz jvendsgnek szrke, kds homlyba : a Jzus nevnek vilgossgban megnylik a szemnk, a jvendsg ktes homlya kiderl, s mi tisztba j u t u n k az id s az let irnt, s megtudjuk, hogy minek ljnk s megtudjuk azt is, hogy mikor lesz boldog az j esztend. Ne mtsd m a g a d a t sem lettel, sem jlttel, sem egsz sggel ; ne biztasd m a g a d a t j szerencsvel, j kedvvel s sikerrel! K. H n szvbl kvnom nektek ezt is, ha az r megadja n e k t e k ; de n t b b e t a k a r o k ; n kvnom, hogy j s balsorsban, betegsgben s egszsgben, szenvedsben s rmben, hogy mindig s minden balsors s viszly dacra mgis csak boldog j esztendtk legyen, s az csak a J z u s nevben lesz : ha neki ltek.

JVRE

H7

Neki lni, az rkkvalsgnak l n i ; ezt, ezt srgesstek, ezrt imdkozzatok, ezt keresstek, ez az igazn boldog j esztend. S ugyan, k. h., h t taln ktelkedtek benne? H a ktel kedntek mskor, azt mg rtenm, de ktelkedhettek-e ebben az j vnek napjn? Nem rzitek-e, hogy peregnek az vek, sietve lejtenek a napok? Nem ltjtok-e, hogy az id egy nagy folyam, s hogy e folyamban egy iszony szrny lakik, melyet mulandsgnak hvnak? Ez a szrny megeszi m u n k t o kat, egszsgieket, birtokotokat, elnyeli leteteket; ez a szrny kiemeli fejt, s el akar nyelni titeket i s ; nem nzi, vjjon szbecsavarodott vagy rzsakoszors-e a fejed ; n e m nzi, vjjon temetni msz-e, vagy menyasszonyodrt msz-e ; nem nzi, hanem mint az ifj Tbist a nagy foly szrnye el a k a r t a nyelni, p mikor felesget k e r e s e t t : gy a k a r el nyelni a mulandsg szrnye mindent, mindent, s el is nyeli, ha nem teszed meg, a m i t az arkangyal kilt Tbisnak : Tbis, ne flj, fogd meg kopoltyjnl, hzd ki, vgd fl s kend meg mjval a v a k n a k szemt. Nemcsak hogy el nem nyel a hal, de a v a k is ltni fog. Halljtok, ti vndorok, ti, kik boldogsgot kerestek s boldog j vet k v n t o k ; ti, kik az id folyamn sztok, s kiket el akar nyelni a mulandsg szr nye munkstul, trekvsestl, szenvedsestl, hogy ne marad jon semmitek, hogy elfolyjon letetek, s ti mint koldusok rkezzetek ltetek vghez h a l l j t o k : fogjtok meg s mlyedjetek bele a mulandsg gondolatba, s leesik, mint hlyog, mint pikkely szemetekrl a tvhit, a csalds, s fl ismeritek, hogy ne az idrt, hanem az rkkvalsgrt, ne a vilgrt, hanem Jzusrt ljetek. 2. H a Jzusrt ltek, h a a Jzus nevt rjtok r az vre s a n n a k minden napjra : akkor nem bsultok, nem borongtok, nem szorgoskodtok, hogy h t mi is lesz majd velnk, hanem ellenkezleg, igazn boldogoknak fogjtok m a g a t o k a t rezni, m e r t az idben s ebben az j vben is az Istennek nagy ajn dkra, s lelketek nagy kincsre ismertek. Igen, k. h., az j v egy nagy kincs, kirlyi hozomnya a lleknek ; st, n e m k i r l y i ; keveset m o n d t a m : isteni hozo m n y a a lleknek; m e r t ha valami, h t bizonyra az let az igazn isteni ajndk. Ez isteni ajndkkal ksznt be hozzd az r ez j v hajnaln s mondja : Fogadd ezt tlem ; ez ajndkban v a n a kegyelem, az rdem, az erny, a Krisztus hasonlsga s az rk boldogsg ! Ez ajndkba foglalom n m a g a m a t . . . az Istent. Nagyszer szavak, s szszerint

38

PROHSZKA OTTOKR

igazak. Ez j esztendben belthatlan sok kegyelem v r renk, melyeket senki meg nem s z m l l h a t ; annyi kegyeleni, m i n t amennyi levl fakad az erdn, escsepp szivrog az gbl, hullm emelkedik a tengerbl. Vgtelen sok kegyelem v r renk. E kegyelmek, mint a magvak ; bellk fakadhat az erny virga, az rdem gymlcse; ha kzremkdnk a kegyelemmel, akkor erdn, mezn, szrn, otthon s az ton, mindentt, ahol j runk-kelnk, Krisztushoz hasonl letet lnk, s m a g t az Istent zrjuk szvnkbe. Ime, k. h., minden van az idben : kegyelem, erny, rdem, Krisztus, Isten ! 3. De ha nem hiszed, hogy az let a legistenibb ajndk, fltve, hogy Krisztusrt lsz, krdezd h t meg a szenteket. H a volna vgyuk az gben a fld u t n , csak az id u t n v g y d n n a k ; ha volna szomjuk az gben a fld forrsai u t n , csak arra a forrsra gondolnnak, melybl az let, az rdemszerz let fakad. S ha elbjolja szemeidet dicssgk, ha elnyom hatalmuk, ha l t h a t n d azt, a m i t szem nem ltott, s hallhatnd, a m i t fl nem h a l l o t t : ugyan mondd csak, h o n n a n mindez a fny, pompa s h a t a l o m ? Nemde az id, az let rdemeibl. Krdezd meg a szenved lelkeket, azokat, kik Istent szeretik ugyan, de akiknek tisztthelyi letben nincs r d e m ; kik olyanok, m i n t a fa szkor, leveleit lehullatta, virga nem fakad, gymlcse leesett, l ugyan, de termket len, medd letet. Krdezd meg, hol volt tavasza, hol, mikor nylt virga, hol sttt rja az a nap, melybl ert, rtket nyert gymlcse? Hej, hol van lelknk tavasza, hol vagy drga l e t ; let, melyet a kegyelem hordozott, let, melyre r volt rva az r neve? Hol v a g y let, midn templomba j r t u n k , az evangliumot hallgattuk, az orgonaszval nekel t n k , szentelt vzzel tisztultunk? Hol vagy let, mikor az jv napjn az Oltriszentsggel megldottak minket, hogy lds s kegyelem ksrje lpteinket? let, drga let, hol vagy? , ti gazdag k. h., tietek az Isten kincse, a kegyelem s az rdem ; retok nznek a szentek, retok a szenved lelkek, s ha megirigyelhetnnek, megirigyelnk leteteket, azt az letet, melyet Istenrt ltek ! Hogy a poklot nem krdezem, rzitek gy-e, hogy mirt nem teszem? Hiszen ha csak egy perc engedtetnk az elkrhozottaknak abbl az letbl, abbl a kegyelmi j vbl, akkor a pokol k i r l n e ; abban az egy percben a tkletes b n a t ltal megtisztulna minden stt, tkozott llek; de p az a baja, hogy nincsen ideje, nincs egy perce abbl a boldog

JVRE j esztendbl, melyet a kegyelem termkenyt s Krisztus vre ntz. Igen, ez a p o k o l ! Tempus non erit, nem lesz kegyelmi id ! m e t e h t a szentek vgya s boldogsga, hogy az id lett, rk lett v l t o z o t t : Vitm petiit a te et tribuisti ei longitudinem dierum in saeculum saeculi! m e a pokol t k a , hogy az id halll d e r m e d t ! S miv lesz majd kezeink kzt az id? kinccs, dicssgg? tokk s k r h o z a t t a ? S az mind tlnk fgg; s ktelkedjnk taln, hogy mikor ennyi lds, rdem s dicssg fltt rendelkeznk, boldognak ne mondjuk az j vet? 4. Csakhogy rtem n, k. h., azt a fekete gondot is, mely az j v napja fltt borong, s mely az ember knnyelm sgbl emelkedik s lel homlokunkra. r t e m n azt a nagy v d a t , mely flhangzik szvnkbl s megsiratja letnkben az elvesztett idt. H a visszatekintnk ifjsgunkra imra, a b n a t imjra nylik meg ajkunk : Delicta j u v e n t u t i s meae et ignorantias ne memineris Domine ! Elgondoljuk, hogy b n b e n s kegyelem nlkl ltnk taln sok, hossz ven t, s el m a r a d t tlnk az az igazi valls, melyrl a zsoltros rja : Confilebor Domino in via immaculata. Mily szomor let az, mikor az embernek nem m a r a d belle csak egy fekete keret, a b n a t emlke, melybe lett foglalja ! Mily szomor let az, mely a srrt s a k r h o z a t r t dolgozik, mely csak az llatot szolglja s dicssgt pkhlszlakbl s z v i ! Mily vgtelen vesztesg az, melyet a blcsesg knyvben felpanaszolnak a vilgfiak: Nos insensati, v i t m illorum aestimabamus insaniam ! . . . Valban, szinte sszetr a b n a t , s keser knnyeket srhatnnk vesztesgnk fltt. De ime, k. h., i t t az j v ; hasznljuk fl, rljnk neki, hogy kiptolhassuk vesztesgeinket. Elvesztettk t n rdemeinket? me, az rdemszerzs boldog j esztendje! Leesett t n fejnk koszorja? m e kssnk m a g u n k n a k j koszort az erny v i r g a i b l ! B n t taln egy bnben eltlttt -vnek emlke? zzk el a hideg k s r t e t e t ; rajta ! ltzkdjnk fl ismt kegyelembe ! H t ez nem boldogsg, hogy ezt megtehetjk? H t ez n e m ^ a gazdagsg, hogy mindenre telik? Mindenre, mg egy elvesztegetett letnek ptlsra is ! , k. h., nzztek, m i n t kzd szvetekrt a mulandsg s az rkkvalsg, m i n t szll szembe egy let ldsa a fllet e s letnek mmorval, m i n t kzd az Isten lelketekrt, az Isten, az idk halhatatlan ura, az enyszet szellemvel! Kinek prtjra akartok llni? Termketlen, medd, sztfoly

40

PROHSZKA OTTOKR

letet akartok lni, hogy szegnyekk legyetek, kiket meg nem sznhat s e n k i ; vagy gazdagok akartok lenni, kik rdemet szerezhetnek az rk letre? Mit akartok? , vlasszatok ! A szlsgazda kimegy a piacra, s ltja a dologtalan npet s gy szl hozzjok : m i t lltok i t t egsz nap hivalkodva, menjetek, dolgozzatok s meg lesz j u t a l m a t o k . Az Isten, a szlsgazda ez j v elejn minket is gy szlt meg : ime, elttetek az id, az v ; vjjon hival kodva akarntok-e ezt az vet eltlteni s meg a k a r n t o k vetni az n ajndkaimat? Isten ments, k. h.! K i llna meg kzlnk bzvst az r Jzus tlszke eltt, ha mindezek u t n nem rtenk meg, hogy buzglkodnunk, dolgoznunk kell, s hogy az idt nemcsak bnre hasznlnunk, de mg elvesztegetnnk sem szabad? Minden perce, minden arasza kegyelemmel van tjrva. Jzus szent vrtl van t z t a t v a ; azzal visszalnnk nem szabad, de azt elvesztegetnnk sem szabad ! S hogy ezt el ne felejtsk, t a r t s u k szem eltt azt, a m i t Szent Ambrus egy milani templom fldjvel t e t t ; flvett belle egy m a r o k n y i t s megnyomta, s ime vr folyt belle: Nzztek hvek, kiltott Szent Ambrus, nzztek, mily szent ez a fld ; v r t a n k vre szivrog belle. K. H., hasznljtok fl az idt, ljtek I s t e n n e k ; ne vtkezzetek, t a r t s t o k meg az Isten parancsolatait, mert az id s a n n a k minden perce s z e n t ! Tudjtok, mi rejlik benne? A Krisztus rdeme, a Krisztus kegyelme, a Krisztus vre ; rtke annyi, mint a mennyorszg ; minden perce egy Istent szeret llek ben a n n y i t r, mint Krisztus vre, mint az rk dicssg. Amen. jv utni vasrnapra. Kelj fl s (1897) j t emleget a szentrs ismt, a szentcsald futsnak jt. jjel v e t t e Szent Jzsef az Isten zenett, hogy keljen fl s menjen Egyiptomba, s Szent Jzsef flkelt s v e t t e a gyermeket s anyjt jjel, s futott. T e h t alig hogy elmlt a karcsony szent je, Szent Mt belellt egy m s jbe, de nem az rmnek, nem a csendes imdsnak jbe, h a n e m a flelem, az ldzs, az aggly stt jt szakjba, melyben nem a glria, hanem az ijeszt szzat hangzik : Kelj fl s fuss. fuss!

JV UTNI VASRNAPRA

41

Az embernek is, k. h., sttsg szll a lelkre, midn a szentrsnak e trtnett olvassa ; homlyba borul rtel mnk, s rthetetlen elttnk az az isteni vgzs, mely a szent csaldrl nem gondoskodott mskp, h a n e m a meneklsre, az ji homlyra, a pusztai svnyre u t a s t o t t a Szent Jzsefet. Nem rtjk, hogy az, kit az angyalok kszntttek glri val s kit Isten finak m o n d Gbor angyal, m o s t m i n t forgcs hnydik ide s tova az ldzs hullmnak tarjn, az j leple a l a t t rejtzik, idegen orszgban bujdosik s nem is angyalszrnyakon ragadtatik, hanem az aggd Szent Jzsefnek s a b n a t o s Szzanynak karjain menekl. E z t a vgzst ember el nem gondolta, ezt a sorsot ember nem rendezte volna gy ; h a rnk bzzk, bezzeg nem enged t k volna meg, hogy Herdes ldzze az isteni gyermeket, h a n e m t n szrnyhallt b o c s t o t t u n k volna r ; vagy ha meg engedtk volna, hogy Herdes ldzze, de megmeresztettk volna a k a t o n k karjait, v a g y l t h a t a t l a n n t e t t k volna a k i s d e d e t ; v a g y ha m r el kellett volna vonulnia a kisdednek az ldzk ell, angyalokat rendeltnk volna oda, kik a gyermeket elvigyk. Tudom, hogy gy rendelkeztnk volna ; de senkinek sem j u t o t t volna eszbe, senki sem m e r t volna gondolni arra, a m i t Isten v g z e t t : hogy nem csodk ltal akarja megmenteni szent Fit, hanem azon parancs l t a l : Kelj fl s fuss ! Azt akarja ezltal az r lknkre ktni, hogy az ember dolgozva, fradva, eszt, kezt hasznlva boldoguljon ; nem akarja az let terht rlunk levenni, de segt azt v i n n i ; nem kml meg a megalztatstl, de a meg alztatsban is fnntartja b e n n n k a l e l k e t ; kemny rende leteket ad, nem kml meg a szenvedstl, de rezteti, hogy velnk v a n ; parancsol s b i z t a t ; ad ert, de elvrja, hogy tegynk, dolgozzunk s szenvedjnk; szval, ezekben meg felel az Isten az embernek panaszaira, agglyaira, vgyaira, az let nehzsgeire, mikor gy rendelte, hogy a) tegyen az ember mindent, ami tle telik ; b) bzzk az Istenben s meg segti t ; c) de ne vrja, hogy bajtl, gondtl, szenvedstl megkmli, az nem volna j s nem szolglna j a v r a . gy van*e? K . H., a szentrs s a vilgtrtnelem a t a n n k r ! 1. Dolgozni, fradni, veszdni sszel s kzzel, ez az emberi boldoguls tja. Segts magadon s megsegt az Isten, mondja minden np- s nyelvnek kzmondsa, s az Isten is a ksz vilgba lltotta az embert, lbai al t e r e m t e t t e a fldet, de az pusztv lesz s mocsaraibl hallt lehel, ha az ember

42

PROHSZKA OTTOKR

nem m v e l i ; felht s villmot, levegt s szlvszt, tzet s fagyot, vizet s jeget, est s tengert t e r e m t e t t krje, de a lng elperzselheti s a fagy megdermesztheti, s a vz elmoshatja s a tenger elsprheti, ha az ember nem lt hozz s nem fkezi meg e h a t a l m a k a t ; ha nem pt g t a t s nem rak hzat s nem vdekezik tz, fagy s villm ellen ! Domina mini, uralkodjatok, mondja a szentrs ; de az uralkod embernek trnjt nem ptette meg, azt neki magnak keli m e g t e n n i e ; kirlly tette, de a koront nem a d t a kezeibe, a z t neki m a g n a k kell megszereznie ; letet a d o t t neki a fldn, s tny, hogy m i n d e n t t kl az let, de leskeldik a hall is ; az a napsugr, mely a szlt rleli, keleszti ki a mr ges kgyt is ; az a meleg napvilg, melytl az arany kalsz rik, emeli ki a mocsarakbl a veszedelmes lznak ksr t e t t i s ; az a leveg, melyet szvunk, tombol vgig nha vad v i h a r alakjban a vilgon ; az a Duna, mely a r a n y p o r t hen gerget homokjban, elpuszttja vetseinket s romba dnti vrosainkat. Ime az ember kzdelme vzzel, flddel, tzzel, levegvel, pensszel, betegsggel s vgre a halllal. E t t l a kzdelemtl nem v meg az Isten senkit, sem j t , sem rosszat, sem igazat, sem bnst. Mindnyjan bele v a g y u n k t e r e m t v e e vilgba, mindnyjan bele vagyunk plyzva a termszet e trvnyeibe ; mindnyjan, az Isten szent Fit, az r Jzust sem vve ki I N e k n k t e h t e h a t a l m a k k a l s z m t a n u n k kell, s aki ezt nem teszi, az nem boldo gul ; neknk az Isten szent a k a r a t t teljestennk kell, s az Isten szent a k a r a t a nemcsak a kinyilatkoztats, hanem a termszetnek ksztet parancsa ! H i b a mondod, hogy te Istent tiszteled s szereted ; ha gynge jgre mgy, az a l a t t a d is beszakad ; ha a tzhz kzel mgy, tged is megperzsel; ha elbukol, t e is megtd m a g a d a t . Ne botrnkozzunk meg ezeken, hiszen Isten a vilgba tez'emtett bele m i n k e t ; ert s tehetsget, szt s munkabr kezet a d o t t ; a tbbit neknk kell elvgeznnk. Isten-adta ernk v a n ; Isten-adta esznk v a n , hasznljuk fl s ne vrjuk, hogy az Isten azt elvgzi, vagy elsimtja s utunkbl eligaztja, amit mi m a g u n k is, b r fradva s ksz kdve, m e g t e h e t n k . Krisztus U r u n k is a vizet borr v l t o z t a t t a , de a vizet a szolgknak kellett a ktbl meregetni, azt m r meg nem t e r e m t e t t e ; megltogatta a tengeren kzd t a n t v n y o k a t , de az evezt kezkbl ki nem v e t t e ; tizenkt apostolt ren delt, de J d s helybe nem lltott jat, azt m r Pter s a

JV UTNI VASRNAPRA

43

tbbiek t e t t k . Az apostoloknak sem n t t szrnyuk, h a n e m gyalog j r t a k ; n a p , por, es nem kmlte k e t ; Szent P l hajtrst szenvedett s a tengeren h n y d o t t , vadllatok s rvnyek fenyegettk apostoli tjain, s nem m o n d t a : hiszen n szent vagyok, h t mirt izzaszt meg a nap, mirt h n y - v e t a tenger s kerget a v a d l l a t ; sose m o n d o t t ilyet, h a n e m k z d t t , vakodott, futott, dolgozott, srt, t r t , szenvedett, a m i n t az let sora re hozta. gy kell az embernek gondolkoznia : m u n k r a s kzdelemre t e r e m t e t t az r, szent s bns egyarnt nyg e trvny a l a t t ! 2. De m r m o s t azt m o n d h a t n valaki, h t az Isten szt s m u n k a b r kezet a d o t t ugyan az embernek, de a z u t n m a g r a h a g y t a s z e g n y t ; beledobta a vilg kerekei kz s a z u t n e l h a g y t a ; nem trdik vele ; m i n t h a csak azt m o n dan : boldogulj, ahogy tudsz, n m e g t e t t e m a m a g a m t ; nincs tbb kzm hozzd ! K . H . ! aki gy gondolkoznk, az kromkodik ! m e r t az Isten a fldre, a termszet eri kz lltotta az e m b e r t ; akarja, hogy kzdjn s dolgozzk; de azrt le nem v e t t e rla kezt, gyermeknek t a r t j a a keresztny lelket s akarja, hogy a fldn jrva s fradva is benne bz zunk, segtsgt krjk. Mit jelentene klnben a szentrs szmtalan b i z t a t s a ? m i t jelentene az Isten szava, mellyel btortja hveit? Kialts hozzm a szklkds idejn, s meg hallgatlak tged, mondja egy h e l y t t ; vesd bizalmadat s remnyedet az rba, s majd elintzi gyedet, mondja m s h o l ; nem termszetes-e, hogy az egyhz is azt n e k l i : Benned bztam, Uram, s nem fogok megszgyenlni)). csak bzzunk az Urban, m o n d t a mltkor egy jtatos grfn, hiszen m e g b n t a n k az U r a t , h a ktelkednnk s bizalmatlankodn n k benne. De hogyan segt h t az r a termszet vasszksgnek kerekei kzt? Vjjon megakasztja-e a z o k a t ? vjjon belenyl folyton csodk rvn azokba? K . H . ! Igen ; nha az r csodk rvn is segt. Az evan glium, a szentek lete s a mi napjainkban a lourdes-i Szz Mria t a n r, hogy az r a termszet vasbkit is szt szaktja, * a termszet kerekeit is meglltja, ha neki gy tetszik. Azonban ezek a gygyulsok csodk. De segthet az Isten mskp. Ints, flvilgosts ltal. Szent Jzsefre lmot bocstott s megintette : fuss, meneklj. Mskor flvilgostja az orvost, hogy kell gygyszert tudjon adni a betegnek. Mskor az emberrel olyasmit vlasztat, amirl kezdetben nem is tudjuk, hogy mire j az ; pldul

44

PROHSZKA OTTOKR

a vaston hrom v eltt u t a z o t t egy r a lenyval, s mikor kinznek az ablakbl s ltnak egy falut, azt mondja a leny apjhoz : desatym, szlljunk le a legkzelebbi llomson s menjnk ebbe a faluba, m e r t ott lakik egy igen j, kedves b a r t n m . S br a jegyeik tovbbra szltak, mgis kiszlltak. A v o n a t t o v b b m e n t s sszetkztt; izz-porr t r t az a kocsi is, melybl az apa lenyval kiszllt; mi lett volna bellk, ha Isten a kiszlls gondolatt nem adja nekik ! Az ember lete olyan, m i n t amilyenek gondolatai, s a kz monds is azt mondja : akit az Isten meg a k a r b n t e t n i , elveszi az eszt. H t akit meg a k a r ldani, azzal m i t tesz? J gondolatokat ad neki, j gondolatokat ad m s o k n a k is s gy segt az embereken. Mennyi baj v a n a vilgon a telhetetlen nzs m i a t t ! mennyi baj a szvtelensg m i a t t ! mennyi baj a rossz trvnyek m i a t t ! A szegnysg iszony rme nem ksrtene gy a vil gon, ha az nzs s a rossz trvnyek nem dntenk ennek a rmnek karjaiba az emberisget. Lm, pedig ez mind a rossz gondolatoktl fgg! E m b e r az embernek nyomorgatja. A fagytl s a szrazsgtl mindenkinek volna kenyere ; de ha nincs, azt csak az emberek bneinek, az nzsnek, a hatal masok telhetetlen pnzvgynak, a rossz trvnyeknek kell b e t u d n u n k . H a e pokoli hatalmak kivesznek a fldrl, ismt a paradicsom kertje dszeleg majd krlttnk. t e h t U r a m ! T e vagy segtsgnk, a t e fnyed, a te kegyelmed elzheti a vilg stt borjt. Azrt imdkozunk : kldd ki lelkedet, s t e r e m t az ismt s megnyitja a fldnek sznt. 0 Uram, U r a m ! segts ! lncainkat m a g u n k kovcsol juk ; krnk, fesztsd szt, repeszd szt a z o k a t ; benned bzunk s n e m n m a g u n k b a n ; m e r t ember embernek ellen sge, ha a te lelked tvozik belle ; koront a k a r csinlni, pedig bkt k o v c s o l ; koszort a k a r ktni, pedig ktelet s o d o r ; csak Te segthetsz rajtunk ; benned bzunk, hogy el ne vessznk. 3. L t j t o k mr, k. h., hogy mikpen kell ezt a k e t t t m e g e g y e z t e t n i : a m u n k t s az Istenben val rendletlen bizalmat. Most mg egyet akarok klnsen k i e m e l n i : azt, hogy a bizalom mindig ert ad, de nem sznteti meg mindig a bajt. Az Isten ugyanis ktflekpen segthet, vagy gy, hogy elveszi tlnk a bajt, vagy gy, hogy segt a bajt el viselni ! S melyik md szolgl nagyobb dicssgre s az ember nek biztosabb dvssgre? , k. h., ti szegny kereszt hordozk, ti bnatos, szenved lelkek, ti szomor szvek,

JV UTNI VASRNAPRA

45

ti tviskoszors szentek, ti rongyokban bujdos vndorok, adjatok btorsgot, hogy ki merjem m o n d a n i azt a nagy igazsgot, hogy az Isten koszorjnak rzsi tvisek kzt nnek, hogy az h i t a t n a k olaja az elnyomortott olajfn rik , hogy a lelkek sznaranya a szenveds kohjbl folyik; adjatok btorsgot, hogy hirdessem a szentrs igazsgt, mely azt mondja, hogy az Isten dicssge s az em ber dvssge rgen s most a kereszthez van ktve. H t keresztny llek, bzol-e az Istenben? ha bzol, ne bzzl gy, hogy bizalmad az Isten dicssgt feloszlatni s dvdet veszlyeztetni brn ! Ne bzzl gy, hogy azt gon dolod, ha bzom az Istenben, keresztem rgtn lehull, ellen sgem m e g h a l ; n gy, ne gy ! Ezek emberi gondolatok. H a n e m bzzl gy, hogy cskold meg az r rd nehezed k e z t ! Bzzl gy, hogy a tviskoszort te j asszony, ki virgkoszort v r t l letedben, vedd az r Jzus kezbl s nyomd fejedbe K r i s z t u s r t ! Bzzl gy, hogy a hallesetet csaldodban az r Jzus ltogatsnak trsad ! Bzzl gy te frfi, az let kzdelmei kzt az rban, hogy ha szegny sgbe is h a n y a t l i k sorsod s csaldod, m i n d e n t ksz lgy fl ldozni s odaadni a hitrt s az rk r e m n y r t ! E bizalom gykerein teremnek a szentek, a hsk, Isten dicssge s koszorja ! H a j t s u k le t e h t fejnket a Boldogsgos Szzzel a kis Jzushoz, ki az anyja lben melegszik s jjel fut E g y i p t o m b a . Herdes ldzi, a puszta kegyetlen, a vadllatok fenyegetik, idegen emberek, blvnyoz vilg krtik a szentcsaldot; futnia kell, flnie kell, nyomorognia kell, dolgoznia s trnie kell, de a Szent Szz csak lehajtja fejt a kisded arcra, meg cskolja s mondja : szves-rmest futok, szenvedek, nlk lzk, trk, csak t e lgy velem, des Jzusom, szvem sze relme s remnye. S minden keresztny llek eltanulja ezt a Szent Szztl s bszkesgt helyezi abba, hogy Krisztussal s Krisztusrt a vilg pusztjn, a hitetlensg E g y i p t o m b a n , az ellensges szenvedlyek Herdesei kzt lhet, kzdhet s szenvedhet. Csak Krisztust, az kegyelmt vjuk meg sz m u n k r a ; ha velnk, ki ellennk? ha bennnk, mitl flnk s mit restelnk? A halhatatlansgtl duzzad s ers dik a mi remnynk, s a Blcsesg knyve az ilyenekrl a z t mondja : Quorum spes immortalitate plena est, rem n y k telve van halhatatlansggal. H a l h a t a t l a n remnyt adj neknk Uram !

46

PROHSZKA OTTOKR

Jzus szent nevnek nnepre.


/. Jzus neve hitnk (1896) Fnsgesen rja le a szentrs Izrael gyalzatt Saul kirly a l a t t , mikor a kirly t b o r a egybegylt a terebinti vlgyben a filiszteusok ellen. s a filiszteusok, mondja a szentrs, a hegyen llnak egyfell, s Izrael fegyveres npe pedig msfell. s kijve a filiszteus tborbl egy geti Glit nev fatty frfi, h a t knyknyi s egy arasznyi volt m a gassga, rzsisak volt fejn s pikkelyes pncl testn ; pn clja nehzsge mzsnl t b b e t n y o m o t t ; drdjnak nyele m i n t a szvk zugolyfja ; s megllvn, kilta Izrael seregei eltt s monda n e k i k : Miert jttetek harcra kszlve? Vlasszatok kzletek frfit, ki lejjjn prviadalra. H a m e g v h a t velem s megver engem, szolgitok l e s z n k ; ha pedig n leszek ersebb s megverem t, ti lesztek szolgk". De senki sem m e r t kiktni Glittal; Saul s az izraelitk lmlkodnak s igen flnek vala. Ekkor rkezett atyja nyjai melll a tborba a psztorfi Dvid, s fjt a szve, hogy senki sem tallkozik, aki megvvjon a geti fattyval s fl jajdult, m o n d v n : Kicsoda ez, hogy az l Isten hadseregt gnyolja? s vev botjt s p a r i t t y j t s t sima kvet a patakbl s elindult Glit ellen. Te k a r d d a l s drdval s pajzzsal jssz ellenem, n pedig egy msfle, eltted isme retlen hatalommal s ervel. H a akarod tudni, mi az n erm? az, hogy az r neveben jvk ellened ; s megforgatta p a r i t t y j t s homlokon tallta az rist, s leteremt t p a r i t t y v a l s kvel az r neveben. Igen, k. h., az r neve, ez az az j er, mely lettte Glitot, a hv np ellensgt; az r neve, ez a n n a k az j remnysgnek zld olaj faga, melyet a viharos let tengere fltt lenget az evanglium galambja ; az r neve, ez az az j, biztat, m e g n y u g t a t sz, mely bkt s boldogsgot gr. Csakhogy ami er, remnysg s boldogsg rejlett rgen az szvetsg korban az Isten szent neve alatt, mindaz szzszoros mrtkben eltr az r J z u s szent nevbl. Az r Jzus neve az az dvzt er, mely legyzi a vilgot (non est aliud nomen d t u m hominibus in quo oporteat nos salvos fieri). Az r Jzus neve remnynk zloga (quicunque invocaverit nomen Domini salvus erit). Az r J z u s nevben lesz vgleges megpihensnk (habebant nomen ejus s remnynk.

JZUS SZENT N E V N E K N N E P R E

4 7

et nomen Dei sui scriptum in frontibus suis). Lssuk ezt az ert, ezt a trhetetlen remnyt, ezt az des boldogsgot, mely az r Jzus szent nevben rejlik. 1. Mit jelent a J z u s nv? Jelenti elszr azt az ert, melyben legyzzk a vilgot, jelenti a szent hitet. E nvre v a g y u n k rrva, bejegyezve az r knyvbe. E nvnek meg vallsa : a mi hitnk s a m i egsz t u d o m n y u n k . Amire e nevet jegyezve ltjuk, az szent elttnk, s abbl nem enge dnk. H i t n k gazatai m i n t a vaslnc szemei, mindegyikre r v a n vsve, minden lncszemre r v a n stve a nv, J z u s . Ez a vaslnc t a r t minket, fz m i n k e t az rk let rvpartj hoz ; ers e lnc, s meg nem szakad egyetlen szeme sem. Mit hasznlna klnben, h a egyetlen egy is elszakadna? lezuhannnk a hitetlensg rvnybe. v a k o d n u n k kell t e h t , hogy a J z u s neve a l a t t prdiklt evangliumnak, az apostoli szent hitnek egyetlen egy g a z a t t sem vonjuk soha egy percig sem ktsgbe. Jzus neve v a n minden t a n o n . Ez a mi h i t n k lnca. S amily ers e vaslnc szeme : oly biztos s szent igaz, a m i t J z u s nevben hisznk, s semmi sem kell neknk, a m i t ms nv a l a t t hirdetnek. Mert egy a mi t a n tnk : J z u s ! E z a J z u s nv a lelkek jjelben a ragyog vezrcsillag; nincs ms. Ez a Jzus nevben h i r d e t e t t szent hit nemcsak ernk, h a n e m lvezetnk, mihelyt ezt a hitet elmnkben s szvnk ben forgatjuk, mihelyt g y a k r a n re gondolunk s t m u t a t s a i szerint igazodunk. gy v a g y u n k e rszben a J z u s szent nevbe foglalt hittel, m i n t a m u s t r m a g g a l : h a csak sz j a d b a veszed s nyelveden forgatod, nem csp, de ha szt harapod, gni kezd nyelved ; gy rzed, m i n t h a tz folyna ereidben, gy hevt s melegt. J z u s szent nevt s a nevbe foglalt szent igazsgot zlelni kell s vrr kell v l t o z t a t n i ; aki megzlelte, a n n a k tz nyilai ereiben, lngol, hevl s ers lesz a hallig. Nzd csak a megzlelt h i t n e k erejt s l v e z e t t ; tmolyogva lp ki a veszthelyre a 13 ves Szent gnes leny, szve szorul, eltte g a mglya, neki v a n elksztve ; p a t t o g a hasbfa, serceg a tz, r e t t e n e t e s sors ez : l testtel m e g g n i ; de halavny ajka egy szt rebeg : Jezus; s rm neki a hall s des az ldozat K r i s z t u s r t ! , mily rzelmekkel kell ajkainkra v e n n n k n e k n k , hitben gynge ivadkoknak, a Jzus szent nevt, melybl ert v e t t e k a hitbevallsra a v r t a n k ? I mi, akik a hitben oly gyngk s koldusok v a g y u n k , mikor k hsk voltak. Lelkk a J z u s neve ltal ers lett, mint az a c l ; de m e g

48

PROHSZKA OTTOKR

is becsltk e nevet. Fejet, trdet h a j t o t t a k e nvre, s e nvre val hitbe foglaltk letket. Akik a Jzus nevben lni t u d t a k , azok a Jzus nevrt szvesen meg is haltak Azrt is teht, k. h., e nv, a Jzus szent neve neknk egy vres hitvalls, milli v r t a n vrtl piroslik. E nv, a Jzus neve villant meg agyukban, midn a tz krlnyaldosta t a l p u k a t , lbukat, s flkszott testkn s rcsapott arcukra ; e nv, a Jzus neve lebbent el ajkukrl, mikor vonaglottak ; e nv v a n megszentelve vgtelen knok s fjdalmak ltal, v r s tz, szent let s kzdelem s vgleges gyzelem ltal. E nven ragyog s g a szent hitnek ereje s dicssge. Jzus neve a hitnek ereje 1 Ez a gyzelem, mely meggyzi a vil g o t : a mi hitnk. H a oly nagy s vilgos legyz er a Jzus szent neve, szenteljk meg mi is e nevet, hogy b e n n n k is diadalmas h a t a l o m m vljk. , k. h., h t ki mern e nevet meg gyalzni? ! iszony g o n d o l a t ! . . . K i mern e nevet kro molni, mely milli v r t a n n a k homlokn ragyog? A Jzus szent nevnek kromlsa a keresztny hitnek haldoklsa ; v a g y lehet-e kromolni azt a nevet, mely a hitnek erejt rasztja belnk? Nem taposod-e m a g t a hitet, nem tped-e k i szvedbl a hitet, te, ki k r o m k o d v a srba taposod a z t a nevet, mely a hitnek ereje s kegyelme? Ne, ne tegyk azt, k. h. ! Teljnk el borzalommal, a legszentebbnek megg y a l z t a t s t ltva ; emelkedjnk szvnkben, mikor valakit k r o m k o d n i hallunk, fl a Jzus nevt ld, dicsr, imd szentekhez, a h i t r t v r k e t ont vrtankhoz, s mondjuk : ti, a Jzus szent nevnek vres hsei, imdjtok e nevet, mely hitnknek ereje s melyet a mosdatlan szj nyomork t e r e m t s srba r n t ! ldott, i m d o t t szent nv, Jzus neve, lgy menedknk s o l t a l m u n k ! 2. Mit jelent mg a Jzus szent neve? Jelenti az rk remnyt. A Jzus szent nevre ptjk remnyeinket, hogy mi, kik gyarlsgunkbl boldogulni nem brunk, mgis fi dn segtsget, mennyben dvssget n y e r n k ; m e r t Jzus annyi, mint dvssg, annyi, mint kiments. R a g a d minket a mulandsg rja, s a muland letben m a g b a n sodor rvnybe a szenvedly rdge : ki lesz az a vaskar ember, ki e sodr rbl kiszik s ki ez rvnyekbl szerencssen kimenekszik? E m b e r n e k emberi ervel ezt megtenni nem lehet, azrt a hv szv flkilt s remnysgt e szavakba foglalja : adjutorium in nomine Domini, a mi segtsgnk az r nevbl val.

JZUS SZENT N E V N E K N N E P R E

49

A J z u s szent neve, h a a szvben megolvadt s az ajkrl lefolyt, oly des kilts az Isten fel, m i n t a veszlyben forg gyermeknek kiltsa, mellyel anyjt hvja : Anyam, a n y m ! hol vagy? segts ! Az ember is kegyelmet eszkzl ki m a g n a k a Jzus szent nevnek hv s bz szvvel val segtsgl hvsa l t a l : Jezus, Jzus, lelkem dvssge s dvztje, hol v a g y ? veszlyben forog gyermeked, segts ! Lelkemet ostromoljk rossz gondolatok ; szvemet emszti a bossz, a harag, az elkeseredettsg kegyetlen zsarnoka, segts ! K. H . ! aki gy kilt az rhz, aki Jzus szent nevt ily vgyd, dvssgt szeret szvvel rebesgeti, vjjon az a Jzus, ki haldokolva m o n d t a : szomjazom, szomjazom lelketeket, lelketeket adjtok nekem ! vjjon az a Jzus szvtelenl nzi majd gyermekeinek kszkd remnyt s magra hagyja ket? Soha, soha ! Az r neve dvssg. Azrt hirdeti azt, hogy a Jzus neve az emberek remny sge, m r a megtesteslsnek szent angyala, midn Jzsef hez szl lmban : Pariet autem filium et vocabit nomen ejus J e s u m ; ipse enim salvum faciet populum suum. Mirt fogod Jzusnak hvni, Szent Jzsef, az isteni kisdedet, mondd, mirt? Mert ez a gyermek megmenti npt. Az apostol pedig egyltalban h i r d e t i : Nincs m s nv, melyben dvss gnket, remnynket s segtsgnket fltallnk, m i n t a Jzus neve. A szentrs ezltal nemcsak ksrteteinkben s bajainkban utal oda m i n k e t a Jzus szent nevhez, hanem minden cselekedetnkre segtsget krni s vrni Jzustl tant. Azrt veti meg hljt Szent Pter az r nevben ; azrt fog a szntvet munkjhoz az r nevben ; azrt szegi meg a kenyeret a csaldapa az r nevben ; m e r t az r nevben v a n r e m n y s g n k ; remljk, hogy Jzus szent nevbl jn segtsgnk. Ah Uram, nehz az letem, de bzom, hogy kibrom a t e nevedben ; Uram, keserves e csaps, mely r m zdult, de elviselem, birom a t e neved ben ; termketlen a fld s kiveri az let kzdelme a falat kenyeret is kezembl, de a t e nevedben igen, a t e neved ben akarok kzdeni, remlni s b z n i ! Nem biztt-e csodlatosan a psztorfinak, D v i d n a k bizalma, mellyel nekimegy Glitnak. Hogy mered magad i t t csak m u t a t n i is, t e p a r i t t y s fi? n e m ltod-e ellensged pncljt, drdjt s szikrz szemeit? Hagyjatok el, feleli a psztorfi, az n erm az r neve, s ha az Isten hajtja kvemet, bizton talalok, s megforgatta a p a r i t t y t s vrz homlokkal borlt le G l i t ! Az r neve az n bizalmam . . .
Prohszka let igi. II.

50

PROHSZKA OTTOKR

m o n d o m n i s ; ha velem, ki ellenem? H a elfradok, ha elcsggedek, jra flkelek az r nevben. H a sr s vrzik szvem s azt suttogja nekem : hiba val trekvsed s er nyed, flkiltok: az r Jzus nevben llok s k z d k ; a jval soha fl nem hagyok, s ha letipornnak is, akkor is csak azt hangoztatom : Jzus, Jzus s e g t s ! Nem csoda teht, k. h., hogy az r szent nevben rejlik az emberi lleknek ideiglenes s rk boldogsga is. Mert ha az r Jzus szent nevbe van belefoglalva h i t n k s r e m n y n k : okvetlenl szksges, hogy e szentsges nvbl szrmazzk boldogsgunk is. A szentrs ezt gy nyren kifejezi, mikor az r megnyitja Szent J n o s evang lista eltt az eget s l t t a t j a vele a boldogokat. Minden boldo gult llek homlokra r volt rva az r Jzus szent neve. E nv ugyanis, k. h. a boldogsg koszorja ; akire az Isten rrja szent finak nevt, az az v ; az gyermeke, az megdicslt szolgja ! Akire az Isten rrja szent finak nevt, azt lefoglalja a maga szmra ; a tbbit, kinek homlokra nincs rrva a Jzus neve, az bitang jszg s az rdg prdja. Azrt olvassuk egyik-msik szentnek, klnsen Szent dn nek letben, hogy szoksa volt este, mikor lefekdt, ujj val rrni homlokra az r Jzus s a Boldogsgos Szz Mria n e v t ; gy a k a r t a m a g a m a g t lefoglalni az r Jzus szmra. De ha az ember csak ujjval homlokra rja az r Jzus szent nevt, azt senki sem lthatja s senki sem olvashatja, mert ha ujjt vgighzta, m r nem ltszik abbl s e m m i ; de az r dicssges szent nevt r kell rnunk le t n k r e ; az r Jzus szent nevnek vonsait ki kell fejezni nmagunkon, vagyis gy kell gondolkoznunk, gy kell rez nnk, m i n t az r Jzus. Azrt mondja m s u t t a szentrs : rj fl engem szvedre s karodra ; rj fl bels letedre s m u n k d r a ; ms s z v a l : lgy kvl s bell olyan, amilyen volt az r Jzus. Aki ilyen szvvel s llekkel, melyre r van rva Jzus neve, l a vilgban : a n n a k nagyon sok vigasza s des bkje van, m e r t vele van az r ; a n n a k az r neve oly kellemes, mint a k i n t t t illatos olaj, oleum effusum nomen t u u m ; a n n a k az r neve m i n t desanyjnak hza ; ha sok kesersge van, oda megy vigasztaldni Jzus, red emlkezs a legdesb rvendezs, s tged brni meg halad minden gynyrt az g alatt. De kivlt vigasz s boldogsg Jzus neve hallunk r jn. Boldog, kinek homlokra v a n rva hallban az r Jzus legdesebb neve ! Boldog, kinek e nv des mz a hall

JZUS SZENT N E V N E K N N E P R E

51

keservben, mint amely szent nv megnyit neki rmt s rk letet. Ez kell neknk, k. h . ; Jzus neve legyen homlokunkon hallunk rjn ; legyen ez a mi koszornk s a mi k o r o n n k ; lpjnk t a msik letbe is az r neve ben. Csak a hallos bntl tiszta szv viseli homlokn a Jzus szent nevt, m e r t csak a tiszta llek az r Jzus. Rajta, k. h., szerezzk meg s vjuk meg a megszentel m a l a s z t o t ; ragyogjon r a j t u n k az r n e v e ! S ha tiszta szv vel, vagyis az r nevben lpnk az rkkvalsg kapuja el, az is megnylik neknk. Az r neve megnyitja az e g e t ! Nemcsak azt, de az g szentjei is azt neklik felnk : ldott, ki az r nevben jn I Hozsanna ! dicssg a magassgban.

//.

Jzus

neve (1899)

dvssgnk.

K . T. U. ! E t vocabis nomen eius Jesum, ipse enim salvum faciet populum suum a peccatiseorum. Nem kell t r n n k a fejnket, hogy m i t jelent a Jzus neve. E z t a vigasz tal exegzist maga az risten n y j t j a : hvni fogod az nevt Jzusnak, m e r t szabadtja meg bneitl npt. Kvetkez leg (Jesus et salvum facere ez a k e t t mint a hang s vissz hang, egymsnak felel; ugyanakkor pedig valban sok minden fle rzelmet, sok mindenfle gondolatot vlt ki szvnkbl. Mert rtelmnkben Jzus neve ragyog nap, legalbb is olyan, m i n t az a fnyoszlop, amely vezette a pusztban a zsid npet; az r Jzus szent neve lelknknek szeld fny, amely m a g n a k az Istennek homlokn tkrzdik : a k z t n k jr Istennek dereng fnye. Szvnkben az r Jzus szent neve tiszta mer szeretet; a szentrsnak azt a szp s z a v t : in hoc cognovimus caritatem, egy nvvel, egy szval sem lehet oly kimerten fedezni, m i n t pen a J z u s szentsges nevvel. De a hit valban csak rnyk, a szeretet i t t a fldn csak vergds s kzds. Nem m o n d eleget a hit, nem a fldn jr s vergd szeretet arrl s abbl, a m i t a J z u s szent neve jelez. Mert hiszen az r J z u s szent/heve dvt s boldogsgot mond; abbl pedig i t t nem igen sok van. Azrt n az r Jzus szent nevben nem annyira a hitet s szeretetet, m i n t inkbb az rk remnyt, a btortst, buzdtst hallom visszhangzani! Igen, az r Jzus szent neve boldogsgot mond s oda llt a vilg cenjnak partjra, fellztja szvnket s eltlti azzal az n t u d a t t a l , hogy mi boldogsgra vagyunk teremtve, 4*

52

PROHSZKA OTTOKR

rk boldogsgra ; n h n y mmoros csppel hinti meg lel knket, rezteti velnk a mennyei boldogsg elzt vigaszai ban, rmeiben ; lelki szemeink el odalltja rdemt, har cait, hogy biztasson : nzztek, m i t t e t t e m rtetek ; ne ktel kedjetek, b z z a t o k ! Halhatatlansgot, rk boldogsgot emleget l p t e n - n y o m o n ; i t t a fldn gyzelemrl beszl, Isten-hasonlsgrl, kegyelmekrl, kifogyhatatlan errl, ezt mind m a g b a n foglalja Jzus n e v e ; azrt a hiten, szereteten kvl kivlt az rk remnyre utal, s egyben az r J z u s szentsges neve ugyancsak btort, buzdt, biztat. H a az r Jzus szentsges neve a mi harci kiltsunk, biztosan tudjuk, hogy mindig gyznk s pedig elsben m a g n a k az Istennek szvn, m e r t hisz a szentrs mondja : a m i t nevemben krendetek, megadja nektek ; tudjuk, hogy gyznk a poklon, m e r t hiszen az r Jzus szentsges nevben levlik a bn bkja s lnca az emberi llekrl; gyznk az emberi nyomo rsgon, m e r t Jzus nevben llt minket talpra, ha mg oly gyengk s nyomorultak voltunk s vagyunk, az isteni kegye lem ; Jzus szentsges nevben gyznk m a g n az egen, m e r t a n n a k k a p u i t is megnyitja az r Jzus szent neve. Szval rrjuk ezt a nevet az gre, s boltjai megnylnak, s a pokolra, s k a p u i b e z r d n a k ; rrjuk az letre, s akkor ez nemcsak kzdtrr, h a n e m gyzelmnk terv vlik. Azrt alkalmas, ha az r Jzus nevnek napjn mi ezt a gyzelmes remnyt, ezt a harcolni vgy, m e r t gyzelmnkrl biztos, rk r e m n y t bresztjk fel m a g u n k b a n s vgig t e k i n t n k azon, hogy voltakpen m i t remlnk, s milyen a keresztny remny szel leme s hatsa. 1. K . T. U. ! Mit remlnk? Elszr is remljk az rk letet. A mi krdnk remnny olvad, m e r t az utols akkord, amelyben a krd vgzdik, m r nem is annyira hit, m i n t i n k b b remny, vagyis inkbb remny, m i n t hit. Credo v i t m aeternam, hiszem az rk letet, m a g t az rk boldogsgot, ez hitnknek is, remnynknek is trgya. Hogy i t t a fldn minden csak boldogsg u t n jr, minden rdek ezrt kzd, azt felesleges emlegetnem. Az ember mikor boldogsgrl beszl, m i n d j r t kzhelyekre tved, m e r t hiszen minden nv, amelyhez a fldn az emberisg kzdelmei fzdnek, volta kpen boldogsgot, kiltsokat egy jobb ltre emleget. H a n e m , h a ' m i n d e n nv valami j o b b a t a k a r s minden kzdelem s minden emlk, amely nagy frfiak nevhez fzdik, valamivel m a g a s a b b r a " akarj a emelni az emberi let sznvonalt, gon doljuk el, hogy mennyivel t b b e t mond e rszben az r Jzu=,

JZUS SZENT NEVNEK N N E P R E

53

szent neve. A hallnak partjn minden nv elhal, a haldokl ajkn nincs semminek rtelme, minden egyb beszd zr zavar, rtelmetlen nyelv, a halhatatlansg hatrn csak egy nyelvet, egy beszdet rtenek, s ennek a nyelvnek s beszdnek egy szava; ez a sz egy nv, mely mindent m e g m o n d : az r Jzus szent neve. Az r Jzus szent neve dvt, boldogsgot j e l e n t ; lelknk eltt kitrul az rk let b e l t h a t a t l a n cenja, hullmai fel-felsiklanak a lejts parton, hvogatnak, le akarnak hzni abba a mlysgbe, amelyben az emberi llek majd boldog lesz; de hogyan lehet kiltsunk az rk let cenjra kelni, neknk arasznyi let s vergd teremtm nyeknek? Nem a mi nevnkben, hanem Jzus nevben. D u c in altum, mondja neknk ; evezz ki az rk let feneketlen mlysgeire . . . nevemben ! Az r Jzus szentsges neve a mi remnynk, m e r t ltala remljk, vrjuk m a g t az rk letet. A mi remnynk msodik trgya a kegyelem. A ke gyelem mint llapot annyit jelent, m i n t Istenhez-hasonlsg ; consortes naturae divinae, valami rszessg m a g b a n az Istenben, melynl fogva az a sznget, az a zsellr, az a szegny munks, az agyonnyomortott ember is az Istennek gyermeke. Vakmer gondolat, vrmes remnysg ez, elisme rem, de azt a vakmer remnysget nem szabad sehol s soha sem feladnunk. Isteni kegyelem m i n t cselekvs: isteni let. Az a kvezetvm-szed a pilismar ti ton a deszka-bdjban isteni letet l h e t ; a kznsges szolgl, aki napestig tesz vesz, seper a konyhban, isteni letet lhet, semmivel sem alsbbrend, m i n t akrki ms, a k r a kirly. Az ember a keresztsgben megfeszti legvrmesebb v g y n a k szrnyait egsz az rletig, a megszakadsig, s mgsem szakad meg. R e m n y n k harmadik trgya az rdem. Mi meg vagyunk gyzdve, hogy a kegyelem llapotban a legkisebb cselekedettel is rk rdemeket szerznk ; gy, hogy az rk rdem, amely most bennnk van, s az rk boldogsg kzt csak az a klnbsg, m i n t a mag s virg kztt. Minden ember gykr, s az let a stt fld, bele vagyunk szrva a fldi letbe, a dicssg virga m r megvan bennnk kpessgileg; mjfeelyt az rk vilgossg napja hasad majd rnk, a gykr rgtn virgot ereszt, kivirgzik magba az rk halhatatlansgba. 2. r k boldogsg, kegyelem m i n t isteni let, rdem, amely m r most v a n b e n n n k : me, ez az isteni remnynek trgya. gy-e ez mind oly nagy, hogy nagyobbat s v a k m e r b bet gondolni, vrmesebbrl lmodni sem lehet. De pen azrt,

54

P R O H S Z K A OTTOKR

m e r t nagy, valban r o p p a n t nehz. A boldogsggal szemben az ember magra m a r a d v a nem rezheti m a g t kisebbnek s tehetetlenebbnek, m i n t az ember trkeny deszka-sajkban az cen partjn, ahol ltja, hogy mennyi a hullm, amely o t t folyton grdl reggeltl estig s esttl reggelig kifogyhatat lanul, s hogy neki ezen az cenon keresztl kell trnie, s hogy ezen t l ms vilg van, ahova v a l ; ltja, hogy a tenger keser s mly, tudja, hogy ezen a tengeren nemcsak n a p sugr jr, hanem kd s sttsg, tudja, hogy mindenki verg dik s knldik rajta, s nagyon sok hajtrst szenved: s mgis a lelki vilg cenjra mindenkinek kell szllnia, minden gyermek azzal vgzi krdjt, hogy vitm aeternam. Trtet hatalmas szellem a keresztny remny szelleme. Vegyk az isteni letet, a remny msodik t r g y t ; ugyan mifle isteni let v a n b e n n n k ? ! Lelki letnk mg j a v a k o r b a n is gyer mekbetegsgekben s i n l d n k ; a kls-bels letet salak rteg s lompncl fdi, amely bennnk a nemest s plne az istenit fojtogatja ; fejldnnk, haladnunk kell, de ez a fejlds s halads egy rongyolt, piszkos knyv, amelynek alig van valami tiszta lapja, s minden lap s jegyzs rajta kiadsrl s kevs bevtelrl, sok buksrl s kevs ernyrl beszl; hol, merre van az az lmodott isteni let? gy-e valban trtet, h a t a l m a s szellem ez a keresztny remny, mely mindennek dacra isteni let u t n vgyik. Nem lehet m s t m o n d a n u n k , m i n t expansio alarum t u a r u m spes nostra, o S a l v a t o r ; a t e szrnyaidon emelkedik fl remnynk, dvzt. Az r Jzus feszti ki imdand lelknek szrnyait s flvesz m i n k e t ; l, gondolkozik, rez, akar, tr, imdkozik bennnk, re tmaszkodva, belle lve van remnynk a dicssgre; ad ert neknk. Ez erbl ki nem fogyunk ltnk tengern. A keresztny remny olyan, mint a gzhaj csavarja, amely az ellenszegl hullmot fehr tajtkk t r i : az let minden ksrtst a keresztny remny tajtkk tri, s nehzsgen, kzdelmen, st bnkn s keser hullmon keresztl oda r az dvssg rvpartjra. Trtet szellem. A keresztny remny nem pihen s nem nyugszik el soha, olyan, m i n t h a csak folytonos, alig hallhat shaja volna a termszetnek, vagy m i n t h a a lleknek feszl szrnya volna. Az ember vele tltekezik; valamint az erdben tele szvjuk t d n k e t lettel, pgy tele szvjuk m a g u n k a t az r Jzus szentsges neve erejben ezzel a trtet, kzd szellemmel, belle mertjk letnket s az erejben nem fogunk tgtani s sszezzdni. 3. Mert, hogy a h a r m a d i k r a trjek, mi a fksrtse az

JZUS SZENT N E V N E K N N E P R E

55

embernek i t t a fldn? Aggodalom, ktsg egyfell s gyva sg, lemonds msfell; mindkettn segt a keresztny remnysg. Az aggodalmat s ktkedst a keresztny remny a bkvel ellenslyozza, a gyvasgot s lemondst a btor sggal kzdi le. A keresztny remny ad neknk elszr is, dacra a kzdelmeknek s harcoknak, szvben bkt. Azt mondja az a p o s t o l : aki ltal kiengeszteltettnk az vrben, hogy bkessgnk legyen az I s t e n b e n ; s m r a zsoltros is emlegeti : iacta sollicitudinem in Dominum, a remny s biza lom ltal az ember rveti minden stt gondjt az Istenre. Micsoda gondot? Ami a m u l t a t illeti: romok s a bn, a m i a jvt illeti, ktelkeds, ksrts, flelem. Iacta sollicitudinem in Dominum, az embernek a remny ltal kell bkt szereznie. K . T. U., nemcsak a hit s a szeretet isteni ernyek, hanem a remny is. Bznom kell, hogy az Isten megsegt, megenyht s boldogt, s ez a remny s bizalom gyermeki bizalomm vlva, megbkti s megenyhti aggd, bizalmatlankod szvemet; igaz, hogy ez a bke i t t a fldn teljes nem lehet, m e r t az embernek mindig kijut a harcbl s kzdelmekbl, s a gyzelem nem nap, hanem inkbb a l k o n y ; vilgosan s tisztn senki sem ltja. Innen van, hogy jllehet a remny btort s rk, halhatatlan letet, dicssget s gyzelmet emleget, mindig azt is akarja, hogy fljnk, in timore et tremore, flelemben s rettegsben kell sajt d v n k e t m u n klnunk ; mg az ton vagyunk, folyton haladnunk kell, le nem l h e t n k ; vgleges megpihens az ton nem adatik, az csak otthon a d a t i k ; de jllehet az ember egyre jr, mgis azt kell vrnia s remlnie, hogy a clhoz r ; m e r t ki menne, h a alaposan aggdnk, hogy rossz ton jr ; ki lesz a vndor, aki n y a k b a vesz letre terjed u t a t s az els lpst azzal az aggodalommal teszi, hogy taln clt nem r? Az embernek t e h t bizton remlnie kell, hogy azon az ton jr, amelyen megpihenhet majd, hogy azt a harcot vvja, amely bkt hoz. T e h t aggodalom s megnyugvs, harc s bks kilts szvik a keresztny r e m n y t ; egyik elem nem olthatja ki a m s i k a t ; az aggodalom nem csitul el vgleg, de annyira mgis elcsul, hogy bz s bks nyugodt szvnk legyen. A msodikra m r k i nem terjeszkedhetem ez alkalommal, rtem a btorsgot. Flsleges e rszben hivatkoznom m sokra, akr a szentrsra is; elg elmlyednnk szvnk tr tnetbe. Csak akkor lehetnk, btrak, ha m a g t az Istent ltjuk m a g u n k m e l l e t t ; minden egyb segdeszkz sok eset ben, kivlt a hall rjban, elgtelen. L t j u k a szenteken,

56

PROHSZKA OTTOKR

hogy azrt voltak btrak, mert a remny vilgossgban m a g t az Istent l t t k maguk mellett l l n i ; mindegyikrl el lehet mondani, amit Mzesrl mond Szent P l : invisibilem t a m q u a m videns sustinuit. Fra mgtt ltta m a g t az Istent s azrt nem flt; nekem is nehzsgeimben, a hall torkban is kell ltnom az Istent. Az r Jzus szentsges neve ezt a fensges rzelmet breszti fel szvnkben : az rk remnyt. Vgzem Szent P l l a l : A bkessg Istene tltsn el titeket rmmel, hogy elteljetek minden ervel az r Jzus ltal. Az szent neve valsgos olaj, az mljn el a szveteken, hogy eltltsn harcaitokban is rmmel s nyugtalansgtok ban szent remnnyel.

Vzkeresztre. 7. Amit Jzus szent szve legjorrbban (1886)


Mikor t e h t szletett Jzus Juda Betlehemben, Herdes kirly napjban, ime blcsek j v n e k napkeletrl Jeruzs lembe* (Mt 2, 1).

hajt.

K. H. ! gy-e csodlatos v n d o r t ez, melyen a messze napkeletrl hrom szent kirly siet a kisded Jzus hoz? Sok milli s milli ember kzl csak hrom ! S ez a hrom messzirl jn akik pedig kzelebb laktak, azok nem mozdultak. H a m r most valaki azt krdezte volna az t r a indlt hrom blcstl, hov mentek, mely vros-, vagy faluba? azt feleltk volna : Jdeba, de sem vrost, sem falut nem ismernk. Ha t o v b b azt k r d e z i : kihez mentek? hogy hvjk? azt feleltk volna : nevt nem tudjuk, csak csillagt ltjuk. Nem j t t hozzjuk angyal, aki szlt volna, mint a psztorokhoz. Csak egy csillag t n t fl az gen v r a t lanul s ragyogn. De ki m e h e t csillag n y o m n ? Nzz fl az gre, vlassz magadnak csillagot s kvesd, ha brod 1 H o v j u t n l ! Azrt mondom csodlatosnak ezt a v n d o r u t a t ; m e r t annyi sok mindenfle krds s ktsg torldik fl ellene, hogy alig gyzzk felelettel, s ha egyre-msra felel t n k is, mg akkor is lesz ember, aki rzza fejt, m o n d v n : csodlatos v n d o r t ez, melyen messze fldrl t s svny nlkl egy csillag a vezet. Azonban, k. h., h a m a r tnik a sok krds s ktsg, hogyha nem az tra s csillagra, hanem az t tervezjre s

VZKERESZTRE

57

a csillag alkotjra g o n d o l u n k ; hogyha szemeinket arra a kisded Jzusra fordtjuk, aki a csodlatos v n d o r i b a n szent szvnek csodit a k a r t a fltrni s azrt vezette oly csod latosan a blcseket. Az Isten minden m v e a fldn tkr, melyben jsgt s h a t a l m t t k r z t e t i ; a hrom szent kirly vndortja is azrt oly csodlatos, hogy a kisded Jzusnak szeretett s forr vgyait minl feltnbben tkrztesse. Lssuk csak, a szletett Megvltnak mely rzelmeit s vgyait ismerjk fl benne? 1. Mindenekeltt s mindenekfltt vgyt, forr v g y t az emberek dvztse u t n . Alighogy szletett, leszll a zsid nphez az mennyei kvete, az angyal s meghvja a psztorokat Betlehembe imdsra I Nagy rmt hir detek n e k t e k . . . , m e r t m a szletett nektek az dvzts. Ltod Jzus szve rzelmt? Mihelyt megjelenik a fldn, maga krl kvnja ltni azokat, kiknek dvrt jtt. Mind j r t az els szent jben a jszol el hivatja a npet, hogy amire ket ksbb szval fogja tantani, azt most, mivel mg cse csem s beszlni nem tud, pldjval lssk. De hol m a r a d a tbbi? Hol m a r a d a tmntelen pogny np, melyhez fogva a kis Zsidorszg, mint cspp a vdrben? Amilyen szles a fld h t a , s amilyen magas az gbolt, oly jelet d ezeknek is a kisded Jzus : egy ragyog, rendkvli csillagot tmaszt, mely az jnek csendjben szles e fldn hirdesse t. Hogyan hirdesse? Blam prfta szavaival, melyeket az emberek emlkezetbe visszahvjon : Csillag t m a d J k o b bl, s vessz, vagyis uralkod Izraelbl (IV. Mz. 24, 17). L m mennyire terjeszkedik ki Jzus forr vgya az emberek dve utn : a fldre, az gre, npekre, idkre ! Ugyanis sok szz s szz vvel elre hirdeti, hogy jn, s mikor megjtt, t s t n t mennyei jelek ngatnak, hogy menjnk el hozz ; szeretn mozgsba hozni az eget s a fldet, hogy kiemeljen s mentsen. 2. De Jzus l t t a , hogy millik kzl csak hrom j t t , a tbbi vagy nem rti, vagy nem trdik vele. De Jzus szve vgya oly nagty, hogy hrom is sok, nagyon sok neki, aki minden egyest megvltani siet. H r o m embernek ragyog t a t t a t e h t a fnsges csillagot; de m e g t e t t e volna egynek is. Lm, mennyire becsli Jzus az emberi lelket, mennyire kvnja az dvssgt! H a valami gazdag vros vagy orszg nagy nnepet l, jjel is szoktk a n a p o t folytatni, emiatt mindenfle szn tzeket gyjtanak, kivilgtjk az utckat, nagy tzijtkot szerveznek, mely sokszor szzezer forintba

58

PROHSZKA OTTOKR

is kerlt. E z t ugyan megteszik a kirlynak, megteszik gy zelmes hadvezrnek szval nagy ritka ember, aki ilyen megtiszteltetsben rszesl. H a kzlnk valaki flmenne Bcsbe vagy Pestre s m o n d a n : i t t vagyok, rendezzetek szmomra ily tzijtkot esztelennek t a r t a n k . szreveszed-e mr, mennyire szereti s becsli Isten az e m b e r t ! Jllehet t u d t a , hogy csak hrom ember fog megindulni imdsra, a legragyogbb, rendkvli csillagot tmasztja az gen, ragyog tzijtkkpen rezegteti a csodlatos csillag sugarait, kivilgtja vele az j t ; s nem egy vrosban, hanem az egsz vilgon szreveszik, hogy az Isten ezt a vilgt nagy testet valaki szmra oda kitzte az gre nnepi kivi lgts g y a n n t ; m e r t rvend, hogy az embereket maghoz vonzhatja hacsak h r m a t is. Mily nagyra tartja Isten az e m b e r t ! Micsoda brmily tzijtk e csillaggal szemben? J t k 1 Azok az apr, idestova rppen tzek h a m a r kialusz nak, fst s bz m a r a d bellk, egy darabra emelkednek, azutn visszaesnek ; ragyogsuk kszn-, kn- s vitriolbl val. s az Isten m i t tesz az emberrt? Mindig nagyobbat s mindig tbbet, m i n t amennyit az egsz vilg br s r. Tmaszt csillagot az gen, mely tn nagyobb, m i n t a fld s ragyogbb, m i n t a drgak. De st maga is lejn vgtelen i r g a l o m m a l ; s hogy kzelebb legyen a legszegnyebbhez is, s hogy ne kelljen szolgktl, rktl s udvari emberektl krni bebocsttatst, istllban szletik. Csak az a csillag hirdeti, fnsges nma nyelven, melyet a fl nem hall, de a szv megrzi, hogy ez az g Ura ! kedves hallgatsg 1 Min ismerjk meg jobban Jzus szve forr vgyt d v n k irnt, ezen csecsem isteni szv nek legszintbb hajt, melynl fogva m i n d n y j u n k a t maga krl ltni kvnna? ! Ezrt csillagokat is ksz fltntetni az gen, st hrom emberrt is megteszi u g y a n a z t ! K i ne akarna ily forr vgynak hven megfelelni! 3. S mirt hvja a napkeleti blcseket pen csillag ltal, s mirt nem mskpen? Ismt ugyanazon okbl, mert forrn kvnja az ember dvt. ugyanis mindenron meg akarja nyerni szvket, s hogy azt megtehesse, alkalmazkodik hozz juk, mindenkit a maga mdja szerint, termszete-, llsa-, foglalatossghoz mrten vonzza. Hogy h v h a t t a volna Isten a blcseket, h a nem csillag ltal? Taln zsid prftk ltal? De ezeknek nem hittek volna ! T n magasbl ered drgs s hangok ltal? De ezeket flrerthettk volna ! T n angyalok ltal? De ezeket tves hitkben taln i m d t k

VZKERESZTRE

59

volna ! Mindezt mellzi, s vezeti a blcseket csillag ltal. M e r t k csillagvizsglk v o l t a k ; tekintetk jjel az gre i r n y u l t , nztk, mint j r n a k a csillagok plyikon ; az Isten t e h t itt, a csillagok kzt kereste fl k e t ; csillagot tmasz t o t t , ami leginkbb meglepte ket, s rgi prftjuknak is megfelelt; s a csillag ragyogsa ltal vilgtott be lelkkbe. Az Isten szeretete s irgalma nagysgban olyan lesz t e h t mint az des a n y a : a ktves gyermekkel mskpen beszl, mint a tzvessel, ezt mskp kecsegteti, m i n t azt. A szeretet kicsinny teszi, g y e r m e k k ; szeretet nlkl ezt meg nem tehetn. Az Isten is, m e r t forrn szeret s kvnja, hogy hozz jjjnk, klnflekpen hv, a m i n t elre ltja, hogy hvsnak engednk. Pedig gy tesz velnk is folyton-folyvst! Klnfle j gondolatokat t m a s z t bennnk, mindmegannyi csillagot! Mst s mst a szerint, a m i n t vgak vagy szomork, szen vedk vagy rvendk, szerencssek vagy szerencstlenek vagyunk. H a szerencstlenek vagyunk, lelknkben fltmad a gondolat, hogy bzzunk az rban, m e r t el nem hagy - lm, ez a gondolat az Istentl jn, mint egy csillag; arra val, hogy tged Istenhez vezessen. H a betegen feksznk, lelknkben fltmad a gondolat, hogy ez az r ltogatsa, aki ki akar prblni, a z u t n jutalmazni lm, ez a gondolat Istentl jn. Abban az jben, melyet a fjdalom lelkedre bortott, gy fnyeskedik, mint egy csillag ! H a szegnyt ltsz s Istenrt megesik rajta szved, ha keresztkpet nzesz s elrzkenyl a Megvlt szenvedsn lelked, ezen rzelmek mindmegannyi csillagok az Istentl; sugallatoknak is mond jk. H a valamikor temets lttnl vagy j gynsnl vagy, szent emberek pldjn egyszerre t h a t v a rzed m a g a d a t v a l a m i ismeretlen mly rzelemtl, mely knyszert s szinte rd ijeszt, hogy trj meg, lj jl lm, ez is csak oly csillag, melyet Isten t z t t lelked homlyba. S gy tesz m i n d n y junkkal, gy tesz folyton folyvst; szmllhatlan sok csilla got gyjt lelknkben, hogy el ne tvedjnk. 4. Ksrjk t o v b b a napkeleti blcseket. Hov is vezette ket a csillag? Jeruzslembe, Herdes kirly s a zsid fpapok s rstudk el. Zsidorszg fvrosban a npnek szne j a v a el lltotta ket, hogy mondjk ki nyltan : mi az jonnan szletett zsid kirlynak csillagt l t t u k napkeleten, s imdni j t t n k t. Gondold el csak, k. h., nem vezethette volna az Isten a blcseket Betlehembe, anlkl, hogy kr dezskdjenek u t n a ? Akinek csodajelt, csillagot t m a s z t o t t

60

PROHSZKA OTTOKR

az gen, szorult-e az a zsidkra, hogy utasait tbaigaztsk. De Jzus szve, m o n d t a m , forrn kvnja az emberek dvt, s keresi azt minden ton-mdon. E b b e n is kitnik ; m e r t azrt vezette a blcseket Jeruzslembe, hogy flrzza a lakos sgot lmbl, hitetlensgbl. Hiszen a zsidk is l t t k azt a csillagot, s t u d t k nagyon jl Blam jvendlst, hogy mikor a csillag megjelenik, a Messis fog s z l e t n i ; st mg sok mst is t u d t a k : kezkben voltak a szentiratok, jl ismertk a prftk szavt, s mgis ttlenl s hitetlenl ltk vilgukat. Pedig a Messis kztk volt, "kt rnyira messze volt Bet lehemben. Jzus szve nem t r h e t t e , hogy ez a np oly kz nys legyen szent hite s remnyei irnt, odavezette h t a pogny blcseket: ezek szavra majd csak hisznek. H a lt jk, hogy a pognyok Jzust keresni indulnak, mennyivel inkbb majd k ; ha ltjk, hogy azok messzirl jnnek, mennyivel inkbb znlenek majd k, kik kzel laknak ; ha ltjk, hogy idegenek tisztelik jvend nagy kirlyukat, mennyivel inkbb sietnek majd k maguk h d o l a t r a ! Bizonyra megszgyenlnek s a napkeleti blcsekkel e g y t t vonulnak Betlehembe ! E z t kvnta az r Jzus. L m , mennyi mindenfle mdon vonzza Isten az embert. Lehet-e valaki igyekvbb, szemesebb, lhet-e valaki jobban az alkalmakkal, az eszkzkkel msok megnyersre, mint az r Jzus Krisztus? Ilyen szvet, ilyen szeretetet hozott m a g v a l ! Mg csak nhny napos, s mris mennyit tesz, hogy az embereket megnyerje. Angyalokat kld, azok hirdetik a zsidknak : jertek az dvzthz, m e r t forrn s z e r e t ; csak most szletett, s mris ltni hajt titeket. Csillagot tmaszt, hogy hvja a pognyokat, megindt hrom blcset, kik ton-tflen hirdetik, hogy a Messis szletett, s hdolatra sietnek. Megindtja s megflemlti Jeruzslemet csak azrt, hogy elhagyva a vilgias letet, re is gondoljanak. Megkrdezteti nyilvnosan a fpapokat s rstudkat, hol kell szletnie a Megvltnak, hogy a np szemeit Betlehemre fordtsa, ahol re vr. A kisded dvzt ekkp folytonfolyvst hangslyoztatja a m a rgi szt, mely t oly szeretetre mltnak t n t e t i fl elttnk : rk szeretettel szerettelek, azrt magamhoz vontalak knyrletesen. K . H., az a ragyog csillag hajdanban a blcseket Jeruzslembl Betlehembe Jzushoz is e l v e z e t t e ; elgondol hatjtok, hogy hsgket s szeretetket az isteni kisded kimondhatlan ldssal s szvvigasszal j u t a l m a z t a . Meg vagyok gyzdve, hogy aki az isteni Megvlt csodlatos,

VZKERESZTRE

61

lngol v g y t az emberek dvztse s maghoz val des getse u t n csak nmileg is tgondolta, annak lelkben izgettmozgott valami j gondolat, valami j rzelem : az a gondolat, az az rzelem, hogy ezen isteni kisded Megvltnak megfelel jen s neki hsgt az let nehzsgei s ksrtsei kzt bebizo nytsa ; az a gondolat, hogy t hven keresse az isteni paran csok svnyn, nem tekintve msokra, kik t nem keresik, vele nem trdnek. No lm, ez a gondolat, ez a j fltt egy j csillag, melyet az Isten lelkedben tmaszt. , menj e csil lag nyomn ; Jzushoz vezet 1 Ne hagyd el, ha nha le is tnik emlkezetedbl. H a imdkozol, ha j tancsokat krsz, h a az Isten szavt hallgatod, jra fl-fltnik, s vgleg is Jzushoz rsz. gy legyen.

II.

A npek (1899)

meghvsa.

Ubi est, qui natus est Rex J u d a e o r u m , hol van a zsidk szletett Kiralya?, ezt krdeztk a napkeleti blcsek s velk krdezik a Megvltt vr pogny npek ; eljttnk imdni t! De hiszen a zsidk az a kirly ; mit hdoltok h t neki ti, idegen npek, tvoli fldek laki? Hdolunk neki, mondjk k m e r t hisszk, hogy az a nagy r, kinek hatalma, mint csillagnak sugara vgig reszket a teremtsen s nincs h a t r a , s br a zsidk kirlynak hivatik, trnja nem a zsid trn, hanem a vilg maga : thronus t u u s , Deus, in saeculum saeculi, a te trnod, Isten, rkk ll. 1. A flvilgosult szem a mai nnepben a nemzetek meghvsra ismert r ; a zsidk kivlasztottsgnak ez a csillag hirdeti vgt, s ezentl a zsidk remnye a npek kzkincsv vlik. Eddig a zsidsg t a r t o g a t t a az igaz hit magvt, most ez a m a g a npek kebelben vilgot bernykol fv nvekszik; eddig a zsidsg rizgette az igazsg leszt jt, most a npek kz kevertetik, hogy erjedjenek tle a szvek, a lelkek. A hrom kirly a kis Jzus lbnl l kpben megjelenti azt a kldetst, melyet az r ksbb a d o t t : menjetek, tantsatok minden n e m z e t e k e t ; a szende csillag fny emlkeztet az evanglium fnyessgre, mely k i h a t minden npre s egy szent kzssgbe kti majd az emberis get. A klnbz fajbl s npbl val frfiak hdolata jelenti azt az orszgot, mely fajok, npek, orszgok, nemzetek klnbsge nlkl kiterjed a vilgra : szval a hrom szent

62

PROHSZKA OTTOKR

kirly a kis Jzus eltt eljtka az egyhznak, katholicitsnak, az evanglium ltalnossgnak, a npek nagy kzs sgnek, ahol Jzus lesz a kirly s mi lesznk boldog szolgi s testvrei. Ime mi vagyunk azok. Hls szvvel ljk meg az epifanit. A hrom szent kirly tja s hdolata rajtunk teljeslt, jelentse valsgg l e t t ; mi keresztnyek vagyunk ex gentibus; boldogoknak rezzk magunkat, hogy az egyhzhoz t a r t o z h a t u n k s kegyelmnek forrsainl, mint a vzfolysok mell ltetett fk, dszeleghetnk. Elgondoljuk, hogy mi volna bellnk ms krlmnyek kzt, hisz az embert a krlmnyek teszik, s a sok eshetsg s lehetsg izgalmtl lankadtan, az r Jzus lbaihoz hzdunk, mondvn : j i t t neknk. 2. Azonban az epifania ms rzelmeket is breszt ben nnk ; nmagunktl ugyanis msokra is fordtja tekintetn ket. Hiszen a pognysgnak jrulsa Jzushoz nem ksz, nincs befejezve, hanem egyre rvnyesl s folytatdik. A csillag most is az gen ragyog, a tudatlansg, a bn jben s a hit homlyban ; egyre bujdosik, elnyelik fnyt az eszmnyek s a szenvedlyek, majd eltnik, majd kigyl, mg keresztny orszgokban i s ; azonkvl pedig vannak tvoli vidkek a lelki let trkpn, melyeket a pognysg s a tvely fest s t t r e ; azokba mg el nem j u t o t t a csillag fnye. Rengeteg sok llek v a n tvol az r t l : elszr a t v h i t e k ; tekints vgig zsin, melyet a skizma s a rgi eretneksgek rnyai b o r t a n a k ; Eurpn, melynek legletrevalbb npei a refor mci ldozatul estek e l ; tekints vgig az egyhz kebeln l tmrdek sok megtalkodott bns lelken, azon a sok helytelen, tves nzeten, azon a sok gyakorlati eretneksgen ; tekintsd a hitetlensget, mely a kornak szellemvel sok lelket megtvesztett, s vgl nzz vgig a pognysgon, El- s Hts-Indin pagdjaival, K n n srknyval s meg a k a s z t o t t mveltsgvel; tekints szakra, hol jgbe fagy a pognysg, s Afrikra, hol fekete a bre is . . . s kpzeld el e vilg fl a hrom szent kirly csillagt! Hol vagyunk attl, mikor teljesedsbe megy a zsoltr szava : E t a m b u l a b u n t gentes in lumine tuo et reges in splendore vultus tui? Mily rzelmek kszkdnek szvnkben ennyi tvely lttra ; fel nznk az gre s krdezzk : meddig, meddig, Uram, t a r t a sttsg hatalma? Meddig viselsz s trsz el m i n k e t ? ! Megszll a ktsg s tpeldnk a gondolaton : hogy van az, hogy az evanglium nem terjedt el jobban? Hogy v a n az, hogy fnye

VZKERESZTRE

63

nem zte el vgkp a sttsget? gy ltszik, mintha hitetlen ked gondolatok volnnak ezek, s bizalmatlansgot bresz tennek bennnk az Isten kegyelme s az evanglium ereje s h a t a l m a i r n t ; de ha megfelelnk e krdsekre, az ellenkez j h a t s t fogjuk szlelni: h i t n k szilrd lesz s buzgalmunk flled. Meg is felelek rjuk. 3. Az Ur az mveit emberek ltal hajtja vgre. A vg telen Isten szmunkra [nzve] rthetetlen ; gondolatai fll mljk a mi gondolatainkat, mint az g a fldet; szmllhat a t l a n vilgokat alkot, melyekben kinyilvntja h a t a l m t , blcsesgt; de mindez, gy a m i n t van, hideg is, nehz is fejnknek s szvnknek ; vgre t e h t gondolatait, szavait, terveit, eszt, szvt emberi alakban lpteti fel kztnk : postea in terra visus est et cum hominibus conversatus est. S z l e t e t t ; ha szletett, gyermek l e t t ; ha gyermek volt, gynge l e t t ; gynge, m e r t emberi eszkzkhz nylt. Az igazsgot emberi gondolatokba foglalta, emberi szval adja el. Velnk szemben gy ll, m i n t ember emberrel szemben. Terveit, szndkait, gondolatait kzli velnk, s mi azokat elfogadhatjuk vagy elvethetjk ; a szabadsg talajra ll s flhv, hogy kvessk, s mi kvethetjk vagy elhagyhatjuk. A kegyelem titkos ereje ugyan kzremkdik vele, de ez az er is titokzatosan alkalmazkodik hozznk, erszak s kny szer nlkl. Ime t e h t az Isten ember l e t t ; hol v a n blcsesgnek vilgossga? emberi gondolatt lett. Hol van az az Isten, ki olvaszt tz? emberi szeretett lett. Hol van hdt h a t a l m a ? emberi buzgalomm lett. Hol v a n n a k seregei s hadai? az apostolok, a hitvallk soraiban. Vannak neki seregei, melyekrl mondja : plus quam 12 legiones angelorum; de azok sznre nem kerlnek ; hvelykbe csapjk k a r d j u k a t s ki nem r o h a n h a t n a k ; m e r t hiba, a megtesteslt Istennek emberek a trsai, emberi eszkzk az h a t a l m n a k hordozi. De ha az Isten is emberi l e t t ; h a szava, szeretete, karja emberiek lettek ; ha tjai emberi u t a k , h a hztartsa, let mdja emberi l e t t ; ha az emberi viszonyok fejldsbe fektette v i l g t e r v t : vilgos, hogy az embernek kell az Isten szndkait vgrehajtani. Lpjetek t e h t ki a sznre nehzsgteikkel s krdezztek jra : mirt nem terjed el jobban az Isten orszga? S n a z t felelem r : Nem mondta-e neknk is az r : Menjetek, t a n t s a t o k minden n p e k e t ! Mirt nem mentek? mirt nem buzglkodtok? mirt nem imdkoztok? mirt nem adakoz tok missikra? Krdezztek i s m t : Hogy van az, hogy oly

64

PROHSZKA OTTOKR

tehetetlen az Isten orszga? S n azt felelem : Az Isten orszga bennetek v a g y o n ; ha gynge, ti vagytok o k a i ; ha tehetetlen, rajtatok mlik. Igen, k. h., mi rontjuk el az Isten m v e i t ; mi t a r t z t a t j u k fl az igazsg ter jedst ; mi rontjuk el hitelt az evangliumnak, s mi u t n elrontottuk, csodlkozunk s krdezzk: mirt v a n ez g y ? ! Mirt nem terjed, mirt nem gyz az evanglium? Rossz katoni v a n n a k , gyarl apostolai v a n n a k , azrt nem terjed, azrt nem gyz ! E z ugyancsak megszgyent s megalz igazsg. Nem thetjk el ezt az igazsgot azzal az ellenvetssel sem, hogy Isten mveiben nem ember dnt, h a n e m a kegye lem, s gy az evanglium lass trfoglalsnak oka is alig h a n e m a kegyelem szk mrtkben v a n ; ezt nem m o n d h a t juk ; m e r t igaz ugyan, hogy a termszetfltti rendben a hdt er a kegyelem, de a kegyelem lpten-nyomon, minde n t t flttelezi a t e r m s z e t e t ; rajta pl. Termszet nlkl nincs kegyelem ; a kegyelem bele van szve a termszetbe, m i n t ahogy a napsugr beleszvi m a g t a lombba s aranyos zlden tetszik t rajta ; szi, srgul lombban nincs aranyos zld fny, hanem b g y a d t vilgossg ; pengy beteg, ert len termszetben a kegyelem nem fejti ki erejt. Gyenge, beteges szvvel fogjuk fl a kegyelmet, azrt aztn a kegye lem is erejevesztett lesz ; beteges, alantjr lelklettel nznk az Isten nagy gondolatai el, azrt aztn az Isten gondolatai is ellapulnak. Mirt nem n a borka sudr fenyv? mirt nem a kkny izmos tlggy? hisz van napsugara, van term fldje, meleg lgrama, hs h a r m a t a , de esje ! Azrt, m e r t a kkny fjn, azon a sejtszvedken nem plhet fl a tlgy trzse. gy v a n ez a lelkiekben is. Az r J z u s maga mondja, hogy dvzteni j t t minden embert, s mgis nem mindenki alkalmas a mennyek orszgrao. V a n n a k alkalma sak, vannak, kik nem alkalmasak. Nmely llekbl a kegyelem k k n y t fakaszt, msbl ers tlgyet forml. S ne vigyk a klnbsg okt csak a kegyelem bsgre, vagy kisebb mr tkre vissza ! , hiszen kegyelmet sokat ad az Isten ; a kegyelem gy hull rnk, m i n t esben a cseppek ; de az emberi gyarlsg a kegyelmet elti cljtl s nem termkenyt lelket, nem gyjt szvet. H a az risten kegyelme mindig fogkony szvre tallna ; h a az r Jzus buzdt szzata mindig visszhangra a k a d n a ; ha a keresztnysg b e n n n k szellem s let volna : vjjon lteznk-e annyi bn, borongana-e a hitetlensg je, aludnk-e a npek a lelki hall

VZKERESZTRE

65

l m t ? Nem, soha ! Ltjtok gy-e, k. Ii., hogy mi otja ki az epifnia csillagnak fnyt I 4. Azutn v a n mg egy akadly, mely m r nem az egyes emberekben, hanem a npekben s a trtnelem korszakaiban rejlik. A npek fejldse rossz i r n y t v e h e t ; v a n n a k kemny, szvtelen, rzketlen korszakok ; a bszkesg, az nzs, az lvezetvgy megdermeszti s elertlenti a npeket. Az igaz sg megismersre kellenek megllapodott viszonyok ; zavar, h n y a t t a t s , hbork, bizonytalansg, nyomorsg, emszt gondok lehetetlenn teszik az igazsgba val behatolst. Sedete in civitate, donec induamini v i r t u t e ex alto, m o n d t a az r, ljetek, vonuljatok meg csendben, imban, gy jn majd le r t o k a Szentllek. lni kell, meg kell nyugodni, nmagunkba trni legalbb nmikp, hogy a Szentllek eljusson hozznk. Mr most tekintsetek vgig a trtnelmen, s figyeljtek meg, hogy az igazsgot keres csendbl, nyugalom bl, zavartalansgbl, ernyes trekvsbl mennyi van ott. Npek, melyek storokban laknak s barangol letet lnek, melyeknek nincs hazjuk s hzuk, azoknak nincs is egyhzuk ; az arabs a Mdin pusztiban, az zsiai vad np csordk, a vndorcignyok nem alkalmasak az Isten orszgra; elszr meg kell szeretnik a fldet, hogy megszeressk az e g e t ; elbb meg kell pihentetni fejket, hogy m e g n y u g t a t h a s sk s z v k e t ; elbb b a r z d t kell vonni a mezn, mieltt termfldd vlik lelknk; elbb dolgozik a kz, u t n a mvel dik a szv. Amely npek le nem teleplnek, azokhoz nem h a t el az epifnia csillaga. S m i u t n m r letelepedtek, mg akkor is mi minden zavarhatja meg a bks fejldst! A kezdd kzpkor zavarai, a npvndorls izgalmai, mikor a vallsossg a pogny ell val futsban s a mindenszentek litnijnak elmondsban llt, s a jelenkor kzdelmei a kenyrrt, mikor az emberisg nagy rsze el v a n csigzva a meglhets gondjaitl, mikor egyik a msiknak szjbl ragadja ki a falat kenyeret, vjjon alkalmasak-e mly magbatrsre s a szvnek s lelkeknek egy fensbb igazsgban s szeretetben val m e g n y u g t a t s r a ? Az jkor kzdelmeiben egy i m t szoks m o n d a n i : minden napi kenyernket add meg neknk ma ; egy okoskodst szoks h a j t o g a t n i : h a van munka, meglek, ha nincs m u n k a , elveszek, a k r imdkozom, a k r nem. Szegny, elcsigzott, elkeseredett emberek ! K e m n y a szvetek s stt gondok borujba merlt a fejetek ; szemeitek bl az elkesereds s a gyllet villmai cikznak ; gy-c,
Prohszka : let igi. II. 5

66

PROHSZKA

OTTOKR

nektek fogalmatok sincs a kis Jzus hv csillagnak szeld fnyrl? S van-e nektek, kik gazdagsgban, kincsszomjban s lvezetben ltek? Ti, kiknek ltszlag semmi sem hinyzik, t a l n az grl is l e m o n d t a t o k ? K t szomj b n t j a l e l k e t e k e t : a brvgy s az lvezetvgy : ez a ti ketts, stt csillagotok, s minl i n k b b csittjtok e szomjatokat, annl i n k b b kivesz belletek a vgy a kegyelem s az Isten brsa u t n . Ime, k. h., az epifnia csillaga ragyog, de a fldn a gyllsg, a vadsg, az elkesereds, a mveletlensg terjeszti ki stt, sr k d l e p l t ; a csillagfny t e h t t nem tr s v r jobb idket. J o b b idket, mikor a rossz kili m a g t , mikor a szv szenvedlyeinek feklyei flpattannak, mikor a m m o r eloszlik. Rongyokbl nem v a r r h a t n i a Krisztus kntst, a n n a k tndkl gyolcsnak kell l e n n i e ; cafatokk t p e t t npekbl nem szvi az r az dicssgnek ruhjt. A b n tnkreteszi a npeket, s nha annyira vagyunk, hogy senki sem segthet rajtuk. j nemzedkeket kell nevelni, j llapoto k a t kell teremteni, az evanglium elveit kell rvnyesteni m i n d e n t t . Mindentt, k. h., nemcsak a templomban, nem csak a csaldban s az iskolban, hanem m i n d e n t t : boltok ban, g y r a k b a n , irodkban, mhelyekben, piacokon, a d s vevsben, cseldekkel, munksokkal, hivatalnokokkal szem ben ; m e r t a rendetlensg s a gonoszsg m i n d e n t t ront s m r g e z ; rontja az embereket, elmrgesti a szveket; s h a el v a n n a k rontva, nehezen alkalmasak az Isten orszgra. Ime a buzgalomnak mily tere nylik az ember eltt. Mindenki e l t t ; az asszony, a dajka, a szolgl, a m u n k s , a gyros, a keresked, az gyvd, a hivatalnok e l t t ; mind nyjan kzremkdnek az Isten orszgban ; v a g y r o n t a n a k , v a g y hasznlnak, vagy emelik, vagy dngetik f a l a i t ! B r rtenk meg mindnyjan, hogy m i n d n y j u n k n a k szl a Miatynk knyrgse : jjjn el orszgod. Ime az Isten orsz g t m i n d n y j a n ptjk. Ne rontsuk, k. h., h a n e m ptsk. Ne vesszen el m i a t t u n k egyetlen egy llek s e m ; ne lssa az r Jzus b e n n n k az orszgnak ellensgeit, verejtknek s vres m u n k j n a k elrontit. Isten ments ! St amennyire tlnk fgg, segtsk t ; m k d j n k kzre vele ; szegdjnk hozz : akkor az epifnia csillaga nemcsak a mi szvnkbe, h a n e m sok ms np s nemzet lelkbe fog behatolni s teljese dik majd az rs : E t a m b u l a b u n t gentes in lumine t u o e-t reges in splendore v u l t u s tui. Fiat, fiat I gy legyen !

VZKERESZTRE III. Az egyhz kalholicitsa.

67

(1902) K . T. U. ! Az r Jzus krnyezetben minden b e s z l ; csak meg kell rteni n y e l v t ; beszl a jszol, a barlang, az j, a t r ; hasonlkpen az esemnyeknek is, melyek a jszol krl lefolynak, mly jelentsk van. Hogy az isteni Megvltt a Boldogsgos Szent Szz fogadja s imdja, hogy a Szent Szz i m d s t a psztorok tisztelete s hdolata vltja fl, ez klns s bjos fnyt v e t az isteni gyermek nek hajlamaira. Ez azt hirdeti, hogy az isteni Megvlt, mikor a vilgba j t t , szzies fldre a k a r t lpni s az egsz nagy teremtsbl a Szent Szz rzelmeit foglalta le maga s z m r a ; desanyjnak bntelen szpsge krptolta t m i n d e n r t ; m i t kvnjon mg? No s a bns emberek kzl kivlasztott m a g n a k nhny egyszer, alzatos psztor leiket. A m a i nnepnek is csodlatos, mly jelentsge v a n . A csillag az gen jelenti azt az gi vilgossgot, mely a magasbl jn, hogy a mlysgekbe vezessen. Az a csillag, mely besugroz egy vilgot, jelenti az evangliumot s misszi j n a k h a t r t a l a n s g t ; a hrom napkeleti blcs pedig kp viseli a nemzeteket, melyek az isteni Megvltnak hozom n y t kpezik. Mikor ezt a hrom blcset a jszol eltt tr delni ltjuk, el kell gondolnunk, hogy ez a katholikus egyhz, a regnum Dei csrjban, m a g v b a n , simile grano sinapis, mely ksbb tereblyes fv n ; b e m u t a t o t t hdolatuk pedig az imds, odaads, amellyel a szvek viszonozni fogjk az isteni Megvlt szeretett. 1. Valban, K . T. U., a m a i nnepnek els jellege az, hogy a katholicits nnepe. Krisztus orszga, a kznsges, ltalnos anyaszentegyhz elre veti r n y k t ; vilgot fellel kirlysgg kell lennie, melyet ez a kirlyi llek, az r Jzus alkot meg. alkalmas, h i v a t o t t arra ; hiszen meghdt, akit a k a r : hatalma m i n t a napsugr, ki gylln a z t ? Azt csak szeretni l e h e t ; m r pedig Szent J n o s rja, hogy ez az a lumen, qui illuminat omnem hominem venientem in nunc m u n d u m . Aki az r J z u s t egyszer ltta, az t el nem felejti; aki az isteni Megvltt megismerte s sze mn keresztl a szvbe hatolt, a n n a k a lelkbe v a n berva Krisztus kpe kitrlhetetlenl. Igen, mihelyt megismerjk Krisztust, hdolunk n e k i ; m e r t kinek hdoljon m s n a k az 5*

68

PROHSZKA OTTOKR

ember, ha nem az Isten flsgnek, nagysgnak? s ezt tudja Jzus is, s biztos gyzelmrl: omnia t r a h a m admeipsum. Szent Pl is hirdeti, hogy minden trd meghajol a Jzus neve eltt az gen s a fldn, s gy a szellemi hdolat k i m a r a d h a t l a n . De nemcsak ezt a hdolatot akarja, mely ben valamikpen minden nagy, hatalmas szellem rszesl, h a n e m kln akarja a hdolatot a regnum Dei a l a k j b a n ; kirlysgg akarja szervezni hveit, melyben megvalsuljon az angyal szava : dabit illi Dominus sdem David, patris eius, et regnabit. Ez intzmnybe forrasztja majd a hozo m n y b a k a p o t t n e m z e t e k e t ; ez orszg lre lltja majd a fldn az apostoli h a t a l m a t , melyrl az r Jzus mondja : Tibi dabo claves coelorum. S figyeljk meg, hogy hnyszor beszl az r Jzus az Isten orszgrl, milyen nagy el szeretettel emlegeti; paraboliban jtszik a regnum Dei-vel, m i n t a gyermek az almval. Majd a bels regnum Dei-t rti, majd ennek hvelyt, az egyhzat. K i m u t a t j a szeretett s srgs v g y t , mellyel ezt a regnum Dei-t megalkotni k v n j a : exito in plateas et vias et compelle intrare huc ; t e s t a m e n t u m a is ennek a regnum Dei-nek szl: euntes docete omnes gentes. Addig is pedig trtzteti m a g t , mg teljesl nek vgyai, mg a vilgot bejrjk apostolai, mg flptik az ltalnos a n y a s z e n t e g y h z a t ; de a gyermek szemeibl kivillan m r az rm, a diadal nrzete, s mikor a hrom szent kirlyon pihenteti tekintett, a granum sinapist, a m u s t r m a g o t ltja, melybl kifejldik majd a katholikus anyaszentegyhz. Igen, a mai n n e p a katholicits nnepe, s a hrom kirllyal ott trdelnk mindnyjan ; a nemzetek kpviselik ben mris hdolnak s a csillag nyomn vrjk az apostolo k a t , akik nem nma szlssal, hanem lelkeket feldert kes szlssal hirdetik azt, a m i t a csillagfny hirdet. Eljn majd az id, midn az apostoli sz s bels kegyelem megalkotja a minden np, nyelv felett ll szellemi, lelki birodalmat. E n n e k az orszgnak kellett katholikusnak, vagyis lta lnosnak l e n n i e ; ltalnosnak m i n t az igazsgnak, m i n t az Isten jttemnynek, m i n t az r foglalsnak, hol az r, minden. A katholicits kpezi a Megvltnak egyik vonst, szemben a pogny zilltsggal s a zsid elzrkzottsggal. A pogny politheizmus zillt volt, a tvely lta lnossgt lptette a vilgba, de az a tvely sohasem s sehol sem volt egy. Viszont a zsidkat az igazsg elzrkzottsga jellemezte, az, hogy az igazsg egy np, a zsid np. A tvely

VZKERESZTRE

69

ltalnossga s az igazsg elzrkzttsga helybe lpett az igazsg ltalnossga. Elbb hihetett mindenki, a m i t akart. A kltszet volt a pognysgnak theolgusa, az csi nlt i s t e n e k e t ; a helyi kultusznak flttlen hitet kvetel tek ; hogy a msodik, harmadik vrosban mit h i t t m r az ember, azzal nem trdtek. A zsidsg a faj, a vr, a nemzet vallst ismeri ; eredetileg nem t r t ; st nem is szabad nemzetbe fogadnia i d e g e n t ; szemet huny a nagy vilg baja eltt s azt mondja : ez nem az n dolgom ; majd a Messis gondol rjuk. Mily risi m u n k a , mily isteni fladat az, a tvely ltalnossgt legyzni, s az igazsg rvnyesl st faj, vr, nemzetisgtl fggetlenl biztostani. E z tr t n t a katholikus e g y h z b a n ; ez excesszusa, gyzelme volt a szellemnek az elmaradottsgnak korltain ; azrt neknk is a szellem ez rvnyeslst, e legnagyobb vilgtrtneti vvmnyt, mindenek fl kell helyeznnk, faj, np, llam, haza fl. rtelmes theolgus, krisztusi gondolkozs frfi eltt valsgos rossz trfaszmba megy az ilyen krds, hogy mi tbb : a haza-e vagy az evanglium ; a nemzetisg-e vagy az e g y h z ; a vr-e vagy a kegyelem ; az igazsg-e vagy pedig a nyelv? K i fog ily dolgokat egymssal szembe lltani? Mirt kell gondolnunk, hogy az egyiket a msikrt el kell hagynunk? Annyi bizonyos, hogy az igazsgot nyelv s vr felett, az egyhzat nyelv s haza felett kell becsl nnk. Klnben pedig ne zavarjuk meg a harmnit, melyet az r Jzus t e r e m t e t t csald, nemzet, egyhz kztt. Mind egyik dajklja az ember l e t t ; egy-egy magasabb kiindu lst ad szellemnek; lpcsket alkot a halads flfel tr tvonaln, hogy egyikrl a msikra rjnk ; mirt rontank le az alsbbat a m a g a s a b b m i a t t ? Az igazsg apostola soha sem zavarja ssze az evangliumot a nyelvvel s hazafi sggal ; sohasem hirdeti az evangliumot oly nyelven, m e lyet a np nem rt. N m e t gyereket nem t a n t ktra ttul, a m a g y a r gyereket nem nmetl 1 Derogl az isteni intzmny mltsgnak a lnyeget a jrulkrt, a m a g o t a hvelyrt elcserlni v a g y elhanyagolni. Nem tlti-e el az embert undor ral a Los von Rom mozgalom? Nem azrt, hogy a k a t h o likus protestnss lesz, de hogy politikbl vallst vltoz t a t n a k s a legfbb kincseket a legzavarosabb s legpiszkosabb zelmeknek jtklabdjv alacsonytjk. Ez visszaess h rom szzaddal h t r b b , a cuius regio, eius religio korsza kba. Az ember subt cserl s vallst cserl a szerint, a m i n t nmet vagy cseh, osztrk vagy porosz hatrfkat lp t.

70

PROHSZKA OTTOKR

Mily iszony elvadulsa ez a kedlyeknek, s mennyire pusztul h a t o t t el az emberekben a pozitv hittel Isten irnt s nmaguk i r n t val tiszteletk ! Ez nemcsak bn, ez mernylet az emberi mltsg ellen. S ide, ragadja azokat a megtvesztett dhngket a faj s a vr irnt val szeretetk ; ennyire ragadja a hazafisg a hitben megfogyatkozott tmeget. Nem fontos ints-e ez rnk nzve, hogy a vallst a politika cljaira, a magyarosts, ttosts, nmetests napszmban ne hasz nljuk, s a nemzeti gniuszok bka-egrharct a templomba bele ne vigyk? Az oltr a legszentebb ldozatnak szent kve, a szszk az evanglium hirdetsre sznt hely ; lbaink a l a t t a pokol t t o n g , megtrsre s b n b n a t r a van szksge szkithnak s grgnek, m a g y a r n a k s nmetnek. E z t adjk meg a szomjaz lelkeknek : trjenek nekik kenyeret. J hazafiak lesznek, ha az apostoli frfiaknak nzetlen, npet ment, erklcsnemest m u n k j t s gazdasgi kihatsait kpviselik. D e az oltrnl s a szszken politikai vagy faji rdeket ne szolgljanak. Ne kestsk az oltrt Magyar orszgon hromszn szalaggal, Poroszorszgban htszn v e l ; az evanglium katholicitst srtik meg ily eljrs ltal. Kegyetek nem fognak flrerteni. n nem beszlek haza, nyelv s faj ellen. Ezek elttem szent dolgok, m e r t az risten gondolatait s rendelst ltom bennk, s az ember nem tehet okosabbat, m i n t hogy a rendet megtartja ; t a r t s u k meg h t a r e n d e t ; s a k k o r a faj jeles tulajdonsgai az evangliumot s az evanglium a vr nemessgt mozdtja el ; sanctum erit religionis e t patriae nomen ! 2. De ez az nnep nemcsak a katholicits nnepe, hanem a katholikus egyhzat alakt ernek, az Isten hiv kegyel mnek is nnepe ; ma nnepeljk meg azt a csods jelentst az egyhznak, mely nevben, az ecclesiaban nyer kifejezst. Ecclesia a n n y i t jelent, m i n t hvs. Hv az Isten, qui vocavit nos, hv a csillag, nyomban jrnak a npek. A hv szzat megtesteslse az e g y h z ; az r Jzus az egyhz ltal hv. A csillag mg csak nma hrnk, de az apostolok szava elhat a vilgba ; az evanglizci siet szerte-szjjel: exit cito in vias et sepes. E z kell az Isten orszghoz : apostoli, hv szzat. A nemzetek kpviselete ma m u t a t k o z i k be az dvztnek s viszonzsul apostolokat kr, sok, sok apostolt kr. S Jzus biztostja a npeket, hogy elkldi apostolait hozzjuk. rzik ezt a napkeleti blcsek, s mikor a jszol eltt trdelnek, lelki szemeikkel a stt vilgot ltjk, de rajta egyszersmind elsiet, ragyog alakokat, az apostoli

VZKERESZTRE

71

frfiak rangyalait. A jszol eltt ltjk trdelni Szent Ptert, P l t s a tbbi t i z e n h r m a t ; ltjk a nemzetek apostolait, gostont, Patrikot, Remigiust, Bonifciust, E m e r n t , Szent Istvnt, Olafot, K a n u t o t ; ltjk Xaveri Szent Ferencnek s ms knai s amerikai misszionriusok r a n g y a l a i t ; azutn ltjk az ima-apostolsg hveit, az imdkoz apostoli lelke k e t , Szent Terzia izz lelkt, a m i n t a reformciban elprtoltakrt kr s kieszkzl krptlsul m s o k a t az egyhz nak. Dabo tibi gentes, mondja a zsoltr, s az egyhz imd kozik : da nobis animas. A hrom kirly alakja a barlangban izz lgkrben ll, az apostoli lelkek feszltsgben. Mennyi er, mennyi nemes egynisg, jellem, hsiessg, ldozat, mily h ima, pihegs, vgy tlti el a jszol k r n y k t ; epifnia nnepn az apostoli egyhznak imja tlti be a fldet a vilg m e g t r t s e r t : adj, adj U r a m a p o s t o l o k a t ; sicut misit t e P a t e r , sic et t u m i t t e alios 1 E t quomodo praedicabunt, nisi m i t t a n t u r ? Apostol annyit tesz, m i n t k i k l d t t ; h t hogy legyen valaki kikldtt, ha nem kldd t? Apostoli lelkeket adj, Uram ! Az hdtja meg a vilgot. E z t az apostoli lelket kell neknk krnnk az epifnia n n e p n ! Hogy az epifnia igazn kinyilatkoztats legyen, mutatkozzk be rajta az isteni Megvlt azltal, hogy csillagokat t m a s z t az gen, vagyis apostoli frfiakat; mutatkozzk be azltal, hogy ragyog lelkekben tzet, lngot gyjt, mutatkozzk be azltal, hogy hideg szivnket a lelkek szeretetvel izztja t. Az apostoli frfiakat mindenkor a lelkek szeretete jellemezte ; treztk, hogy az Isten is szereti a lelkeket, szereti k i m o n d h a t a t l a n u l . Die Gleichheit der Seelen vor Gott, dieser Sprengstoff, dieses D y n a m i t m o n d j a Nietzsche. A rgi vilgot ez a meggyz ds v e t e t t e szt, a meggyzds, m i n t a keresztnysg hir dette, hogy a lelkek Isten eltt m i n d egyformk, s gy szereti ket, hogy a szivt is odaadja rtk s mindegyikt kln-kln szentsges vrn akarja melengetni, lelkvel ltetni, testvel t p l l n i ; velk akar egyeslni, mindnyju k a t corpus Christiv vltoztatni. A legutols llek annyit r, m i n t a kirly lelke 1 S mindegyikrt annyi ldozatot kell hozni, a m e n n y i t Krisztus hozott. Azrt az is igaz, hogy az apostoli szellem borzaszt nyomokon jr ; azon az alomszal m n s fvnyen vrnyomokat ltok ! Alighogy megjelent az r s hvja a npeket, mris vr folyik; de mennyi v r ! Mennyi v r t a n n a k bbor-tgs alakja merl fl a l t h a t ron ; mennyi vres harcot vvnak a trtnelem tvlataiban!

72

P R O H S Z K A OTTOKR

Ltom az albigensi, a huszita h a r c o k a t ; ltom a nmetalfldi, az angol ldzseket. Borzaszt ; semmifle hatalom sem ontott annyi vrt, mint a szeretet h i t e ; semmi sem knozta az embereket annyira, mint a boldogsg, az dvssg remnye. Deht a kisded ontja-e a vrt? Vagy a vilg? Herdes, a kegyetlen, nz, korons bn, a hatalomvgy, a kj-s kincs szomj, a gyllet, az elfogultsg, a fanatizmus : ezek ontjk a v r t ; azok pedig, akik hisznek s remlnek, azok az ldoza tok. De ldozataik a legnagyobb kincset keresik, s azt vjk meg az emberisgnek. k szenvednek, nem m e r t gyllnek, hanem m e r t szeretnek ! Szeressnk teht, k. t. u., szeressnk vrig, hogy az apostoli szellem erejben, a v r t a n k szeretetvel meghdt hassuk a vilgot. Neknk a hrom kirllyal s a hrom kirly ltal kpviselt npek rdekben egyre a kegyelmet kell kr nnk, hogy adjon az risten apostoli buzgalmat. lljunk mindig a katholikus igazsg szolglatba, szeressk mindig az emberi lelkeket s trekedjnk meghdtani a vilgot abban a kis krben, melybe a Gondvisels l l t : akkor rsznkrl m e g t e t t n k mindent, amit tehettnk, s bizonyra befolyunk abba a hdt hadjratban, mely az r Jzus szent nevt vr- s letldozat rn is flmagasztalni akarja. IV. Apostoli szeretet s buzgalom. (1903) K. T. U. ! Hogyan l m o d h a t o t t egy hv zsid rgesrgen a Messis letrl? Hogyan kpzelte el magnak azt a hatalmas imperiumot, amely kiterjed tengertl-tengerig, amely sszefoglal npeket, nemzeteket, amelyben Tarzis s Szba a kis Messisnak l b a n y o m t cskoljk, mint a zsoltr mondja? E ragyog kpeket sznezhette sznekkel, melyeket a prftkbl merthetett. De valljuk be, a kp, melyet mag nak alkotott, nem felelt meg a valsgnak. A valsg s a kp gy viszonylanak, mint az igazsg s a tvely. Pedig a Messis nak mgis csak jr imprium, s a mai nap a hrom szent kirlynak bemutatkozsa ennek az imperiumnak lefoglalsa. Primitiae gentium, a nemzetek zsengje mintegy kis csokor ban t van adva a Messisnak. Dabit tibi gentes in haereditatem, nemzeteket kapsz rkbe. S mgis azok a bmulatos bepillantsok, melyeket a szentrs nyit meg elttnk a nagy, vilghdtsra kszl Messisnak lelkbe, azt ltszanak

VZKERESZTRE

73

m u t a t n i , hogy neki az imprium nem kell. Nem kell neki semmi, ami ltal a vilgot meghdtan ; nem keresi, st visszautastja az u r a l m a t . Mindezt neked adom mondja a ksrt. Lgy czr, ismtli mindezt neked adom. Jzus feleli: nekem ez nem kell. Lgy czr, csak gy lehet vilgot hdtani, lpj azoknak a nagy hdtknak nyomba, kik eddig uralkodtak, s terjeszd ki egyhzadat ervel, joggal, politikval, hatalommal. Mert hogyan hdoljon a tmeg? A tmeg u r a t keres. lj a nyakra, s hdol neked. Halld, m i t kiabl a tengeren t l : P a n e m et circenses ! s egy vas m a r k o t hozz. Mert az embernek a szabadsg nem val ; az ember rl, ha ettl a vgzetes kivltsgtl megszabadul. Nzz oda t, o t t ltod tpusait a hatalomnak s a tmegnek. De az r Jzus azt m o n d j a : nekem ez nem kell. Adj neki kenyeret, hangzik ismt a ksrts ha kenyeret adsz neki, elveheted szabadsgt is. H a el t u d o d t a r t a n i a nemzete ket, rabszolgid lesznek. Ne trdjl mssal, ne adj nekik eszmket. Mit eszme? Adj kenyeret 1 De az isteni Megvlt azt mondja : erre az t r a nem trek. A kenyr hozzadatik nektek. Mg valamit, folytatja a ksrt a tmegnek imponlni kell, csinlj csodkat. H a fellpsz a t e nagy, h a t a l mas egynisgeddel, elbjolod, elbvld k e t ; megltod, hogy lbaid el feksznek. Azrt ne beszlj, hanem menj fel a templom tetejre s szllj le. Az dvzt azt mondja : Nekem ez sem kell. De h t mi kell neked, Filius hominis? Szabadsg k e l l ; a haja szlt sem grbtem meg senkinek. E n g e m az emberek szeressenek. Senkinek sem adok enni azrt, hogy nekem szolgljon ; legyen szabad, m i n t n. Belpett az isteni Megvlt m i n t az ember fia, szeretetet, szabadsgot, mltsgot h i r d e t e t t s birodalmt ez alapra fektette. H a csinlt is csodt, szinte megbnja mr, m e r t signa s u n t propter infideles. Az h a t a l m a az igazsg s a tiszta, meleg szv, amelynek sugrzst megrzi, akinek szve v a n . n ugyan csinlok csodt, m e r t J n o s n a k is azt felelem : caeci vident, de nem a csodnak imponl h a t a l m a m i a t t , h a n e m az n imperiumomnak bemutatkozsra, hogy lssk, hogy az evanglium igaz s boldogt hatalom. H o l t a k a t fel tmasztok, de csak azrt, hogy mutassam, hogy letet terem t e k beltek. Elevent ert r a s z t o k ; aki llekkel megrint, az felled s engem megszeret. s, k. t. u., ez a dicssge az evangliumnak. Mert az evangliumnak nem kell jog s er szak. Az egsz Hegyibeszd leheli a nemes, szabad emberis get. Amit Szent Pl ksbben mond : Regnum Dei justitia,

74

P R O H S Z K A OTTOKR

p a x . . . et gaudium. Hol v a n ez? Olt l a hegyen s elmondja a nyolc boldogsgot. Jog, erszak, imprium eltte nem jn s z m b a ; az r Jzus gy megy vgig a vilgon, hogy szinte fel emeli ruhjt, hogy ezekkel a klns, az embereket boldogt hatalmakkal rintkezsbe ne jusson. Kell-e adt fizetni? Mutassatok egy d n r t ! Adjtok meg a csszrnak, ami a cs szr, Istennek, ami Isten! A f dolog az, hogy ti azt az j vil got, j orszgot ne a csszrnl keresstek, h a n e m keresstek nmagatokban. R e g n u m Dei intra vos est. Hogyha n kr dezem, mik azok a hatalmak, melyek a Messis j imperiumt, a prftk ltal megjvendlt orszgot meg fogjk a l a p t a n i : szeretet, lngol buzgalom, nemes emberisg, mindez tszve az Isten kegyeimve], m e r t termszetfeletti rendben llunk. Valahnyszor az isteni Megvlt fel-feltmaszt a vilgban egy lelket, mely hdt az szmra, valahnyszor az a n y a szentegyhz kpjbl kiszll egy j raj, mely szrnya a l a t t viaszt s ajkn mzet hord, mindannyiszor szrevesszk, hogy a vilgot ezen rgi programm alapjn akarja m e g h d t a n i : szeretet. Szeretet, az igazi, szinte jindulat, mely az embert flkarolja s hozz leereszkedik, m e r t ltja, hogy szenved s nyomorult. Az r Jzus gondja, mely az lelkt nyomja, a vilg dvssge ; az ltomsa : a tmegek psztor nlkl. Ezek kz a tmegek kz lp minden apostoli llek, m e r t a vilg elssorban llek szerinti nyomorsgban szenved. s a lelkeket emelni senki msnak nem lehet, csak a lelkeket meg becsl, az embert tisztel szeretetnek. Csak az a szeretet v a n oly finom, hogy minden szenvedsnek jajj szzszorosan visszhangzik szvben ; csak az a szeretet v a n oly rzkeny, hogy mikor a kezt kiterjeszti, nem tri le a llek fakadsait, hanem vja azokat. Csak ez a szeretet van hivatva, k. t. u., hogy az embereket mentse, emelje, tantsa, n t u d a t u k r a bressze. Emelni embert, ahhoz finomsg, ahhoz mrtk nlkli szeretet, ldozatkszsg k e l l ; ahhoz trelem, k i t a r t s szksgeltetik. E z t az erklcsi ert csakis a szeretet adja. Ksbb ltjuk, hogy a szeretet lehl, s az er lp nyomaiba ; a jog, mely mindig alkonyodst jelenti a szellemnek. Elszr j r t a k az emberek templomba szeretetbl, s nincs trvny. Ksbb j r n a k az emberek t r v n y b l : hallos bn, ha valaki nem megy templomba. Ez a szeretet alkonyodsa. Elszr jrulnak az Eucharisztihoz trvny nlkl, ksbb jrulnak trvny a l a t t knyszerbl. A knyszert, a t r v n y knyszert rtem. Ahol a trvny s a jog fellp, ott a szeretetet gymol t a n i akarja, de tulajdonkpen nincs szerencsje b e n n e !

VZKERESZTRE

75

Csinljanak, k. t. u., az a n y k szmra t r v n y t , hogy kell a gyermeket nevelni, vge van az emberisgnek. Mihelyt az anyai szeretetet kodifiklnk s azt m o n d a n k : az anya, ki ezt nem teszi, megbntettetik, egy kptelen vilgba lpnk. H a mi kodifiklnk az apostoli s z e r e t e t e t : a p a p n a k ezt kell tenni, akkor az egyhz gysz-korszakt ln 1 Krisztus nem erszak s knyszer ltal, h a n e m a szeretet ltal g y z t t ; a buzgsgnak, a szeretetnek nincs mrtke, nincs trvnye s nincs h a t r a . A szeretetet lerta Szent Pl a korinthusi levl ben s magrl azt mondja, hogy dajka lett s nem prtor. I t t - o t t hivatkozott apostoli hatalmra, de nem azzal hd t o t t a meg a hveket, hanem apostoli szeretetvel. A szeretettel egyestennk kell az apostoli buzgalmat. A szeretet lgy, a buzgalom ert hz bele. Minden apostolnak gnie kell. Mi a mostani felfogs szerint hajlandk vagyunk a szeretetet mzesnek, lgynak kpzelni. Ez a gondolat tves, m e r t egyoldal. Az igazi szeretet ers, szvs, tzes, kitart. E z az apostoli er hitbl s remnybl tpllkozik. Hitbl, m e r t ltja, hogy hov j u t n a k a l e l k e k ; remnybl, m e r t remny, hogy az rk letbe j u t t a t j a ket, ha kitart lesz. s ez a k t sark hordja m a g b a akasztva az apostoli buzgalomnak lendt-kerekt. s nemcsak hordja, hanem tnyleg lendti foly tonosan. Az r J z u s maga jllehet szeretettel akarja meg hdtani a vilgot, magrl mondja : Ignem veni mittere in t e r r a m . n tzet gyjtottam, de akarom, hogy a tzbl tz vsz legyen. Szikrkat szrtam, de akarom, hogy minden szikra lobbot vessen. Az r Jzusnak az apostoli buzgalom ban legsikerltebb t a n t v n y a , Szent Pl, ezen a nyomon j r ; szenvedlytrul el, mikor llekrl beszl. Akr maga is krhozzk el, csak az emberek el ne krhozzanak. Folytonos knban van, ha arra gondol, hogy testvrei elszakadnak tle. s a szentek ksbb mind olyan energikusan lpnek fel, kz denek, szenvednek, belesntulnak mint J k o b ltomsban a kzd, de mindegy ; csak lds legyen harcaikon! Vgleg gyz nek majd, de csak mikor lds lesz. Ezt az apostoli buzgalmat kt forrsbl merthetjk : a pokolbl s a mennyorszgbl. Miutn megismertk a llek rtkt, ez az ismeret egy mly sges, titkos ernk, erjesztnk, mely egsz letnket tjrja. Er, mely folyton n y o m u n k b a n van, m i n k e t pihenni, lemon dani nem enged. Az egsz ember bele van lltva abba a n a p szmba. Nem egyik-msik tehetsge, hanem egsz egynisge, nem hivatalos ri, hanem egsz lete. Vos estis sal terrae, vos estis lux mundi. Az egsz egynisg dolgozzk a hivats-

76

PROHSZKA OTTOKR

b a n . Meg kell arrl gyzdnnk, hogy az embereket mskp meg nem trthetjk, mint ha az evangliumot, az r J z u s kegyelmt mi magunk leheljk. Hogyha azt a bkt s r mt, melyet mi magunk tlveznk, msok szvbe fektetjk ; h a a boldogt ert, azt a megkoszorzott iustitit elszr sajt m a g u n k b a n kifejezzk, hogy lssk b e n n n k Krisztust s a szerint engedelmeskedjenek; ha ezekkel a gondolatokkal lpnk fel, mindenesetre hdtunk. Aki nem l apostoli mdon, lehetetlensg, hogy Krisztus szellemben mkdjk. Mert az ilyen a vilgi nagyravgysba s abba a bels ellentmon dsba esik, mely a t e t t s a sz kztt, n m a g u n k s az evan glium kztt v a n . Lesznk az evanglium olvasi, de nem a lelkek szabadti. Gynge, jellemtelen, nz emberek lesznk. Mindig a fldet s a fldieket keressk. Hej, ez nem Krisztus apostolsga ! Azt m o n d t a egy hres, kzpkori apt, Szent Ferenc egyik elhrnke : Quid verus monachus aliud in terra suum reputat, nisi citharam? Mi kell egy igazi b a r t n a k ms, a b a r t a l a t t rti az akkori felfogs szerint Krisztus kvet j t mi kell egy Krisztust kvet lleknek egyb, mint egy citera? Mi kell egy a Krisztust szeret lleknek ms, mint a bels harmnia, mely bennnk nekel. Mi kell ms, m i n t mlysges tlse Krisztus szellemnek. s mikor Szent Ferenc kikldte msodik vilghdt tjra t a n t v n y a i t , nem a d o t t nekik mst, m i n t : bkt s rmt, citert. nekeljtek el az n nekeimet s meghdtjtok a nemzeteket. rezze ki a vilg, hogy h a r m o n i k u s lelkek, hogy egsz emberek vagytok. rezze ki a vilg, hogy lelketekben az evanglium oly bvs bjos vilgot teremtett, mely teljesen kielgt. Lehetetlensg, hogy ily lelkek nyomaiban ne jrjanak az emberek. T e h t , k. t. u., nagy szeretetet, apostoli buzgalmat s m i n d k e t t t sszefoglalva azt a citers, harmonikus, nemes emberisget kvnom nknek, melyet az evanglium belelltott a vilgba s amelyrl az r akarja, hogy msokon gy kihasson, m i n t a s s a vilgossg a testekre, hogy hdt er legyen, mely az r J z u s szmra megnyerje a lelkeket.

VZKERESZTRE V. Elj-e Isten orszga?

77

(1905)
A n e m z e t e k a te vilgoss godnl jarnak (Izai. 1, 61).

gy ltszik, hogy a hrom kirlynak flvonulsa nem illik bele az evangliumnak egyszersgbe. H a ltom azokat a t a r k a r u h z a t embereket, a sznyeggel b o r t o t t tevket, a selymes-aranyos nyergeket, aggodalom szllja meg lelkemet, vjjon ez a menet eltall-e az istllba? Nem akad-e fnn az egyszersgen s szegnysgen, mely a vilggal mgis csak ellenkezni ltszik? Nemde pen a kegyelemnek trtnete tele van botrnnyal, s az r Jzus maga m o n d j a : Boldog ki meg nem botrnkozik bennem*. Boldog, aki eltall hozzm, aki az Istent nem kevesli az emberi fnsgben, akinek az egyszer nem szlka szemben. Boldog, aki flfogja azt, hogy az Isten mikor megjelent, gazdasgban, fnnyel, pom pval vezve meg nem j e l e n h e t e t t . . . Aztn hogyan illik a betlehemi csendbe Jeruzslem meghborodsa? A kajn Herdes tekintete resik Betlehemre, s Jeruzslem melegen rdekldik; gy ltszik, valban teljesl a prfta szava : Kelj f l . . . Jeruzslem ! Emeld fl szemeidet. . . s szemlld: mindezek hozzd gylekeznek s fiaid messzirl jnnek s le nyaid volrl indulnak* (Izai. 1, 63.). De a kvetkez pilla n a t b a n ltom, hogy nem a prftnak szava teljesl, hanem hogy Jeruzslem azrt kel fl, hogy a Messist hallra keresse. Csupa ellentt. Elvonul a fnyes menet s leborul a kis Jzus e l t t ; akkor meg a szentrsnak m s lapjain tdik meg s akad fnn tekintetnk s sejtjk, hogy ezt jelenti t n az a msik s z : vA nemzetek a Te vilgossgodban jrnak* (Izai. 1, 61.). Meglehet, hogy ez a menet, a nemzetek jelmezes flvonulsa, elkpe az egyhz katholicitsnak, amely megtri a zsidk vallsi egyeduralmt, s a hrom kirlyban m u t a t j a be a npek hdolatt. Nyolcszz vvel Krisztus eltt m o n d t a ezt a prfta, Krisztus u t n pedig m r 1904 v mult, mindssze 2704 v ; sok id, ugyan h t teljeslt-e m r az a nagy sz : 1. hogy a npek a te vilgossgodban fognak jrni? s 2. mit kell tennnk, hogy ez beteljesedjk? 1. Igaz, hogy E u r p a s a vilgot vezet nemzetek tny leg m i n d e n t az evangliumnak ksznhetnek. Sokszor tom bol ugyan a szenvedly viharja E u r p a fltt s nha az sz istennjt lltja az oltrokra, hanem ez csak pillanatnyi

78

PROHSZKA OTTOKR

megzavarods, olyan felhfle, amely nem is vonul el a fldn, csak az rnyka esik a fldre ; nha gy ltszik, m i n t h a a szenvedlyek kitrsei szt a k a r n k szedni a keresztny mveltsgnek termfldjt s lvval elbortani a vilgot, nha m a g t a kalendriumot meg akarjk vltoztatni s az emberi gondolatoknak j rkokat v j n i ; azonban csakhamar ltjuk, hogy az esemnyeknek s gondolatoknak folysa visszatr rgi medrbe. Az emberek s a nemzetek egy felsbb egysgbe, a hit s szeretet egysgbe iparkodnak ; v a n n a k kzs mozgalmaik, melyeknl fogva az egsz vilgot akarjk keresztnny tenni s jllehet sokszor az ipar blvnykpeket g y r t j zlet remnyben, mskor kivonul E u r p a hadserege s tengeri pnclos szrnyei, hogy a keresztnysget vdjk. T a g a d h a t a t l a n , hogy a vilg homlokn a kereszt ragyog, s a napkeleti blcseket vezet csillag sugart nem lehet onnan letrlni. Mgse v a g y u n k hajlandk valami nagy lelkeslsbe kitrni, mikor olvassuk a prfta s z a v t : s a nemzetek a t e vilgossgodban j r n a k . s mirt? Azrt, m e r t hiszen ha csak a szmot nzzk, nemde az emberisgnek mily rengeteg rsze nincs bent a Megvlt vilgossgban? H a vgigtekin t n k zsin, ltjuk, hogy a pognysg fnt belefagy a jgbe, lent pedig Afrikban megsl a n a p t l ; ltjuk, hogy zsia tbbi rszt a szakadrsg s az 1500 ves eretneksg rnyka bortja ; ltjuk, hogy m a g b a n E u r p b a n mennyi az eret nek, a tvtant, s hogy a hitetlensg h n y szvben t e t t e t n k r e s v l t o z t a t t a sttsgg a Messis vilgt. Ltjuk, hogy magban E u r p b a n is az epifnia csillaga majd kigyl, majd pedig vgleg kialszik ; v a n n a k felhk, melyek ezt nha teljesen elbortjk. Ha a pognysgra tekintnk, ott van Els Hts-India az pagodival, Kna srknyaival, a szigetek blvnyaikkal. H n y ember bujdosik mg az epifnia csillaga ell! Igaz-e t e h t , hogy az egsz vilg imd tged : Minden np eljn s hdolni fog neked, s a szerecsenek eltted a fldet nyaljk mly hdolatuk jell?* Valban nem. Megszll m i n k e t a hitnek nehzsge, rezzk ennek a krdsnek kemnysgt, s az ember vrakoz szemmel nz az gre s krdezi, mikor lesz ez? Mg nagyobb lesz a nehzsg, ha elgondolom, hogy a szentrs maga mondja, hogy az Isten t b b e t nem tehet, hogy az Isten mindent foly pnzz, eleven erv v l t o t t ki, hogy az Isten minden h a t a l m t s erejt befektette, hogy nagy m v t megvalstsa, hogy az Isten emberr lett, igazsga evangliumm, jsga irgalmas szeretett, hatalma emberi buzgsgg, befolysa k e g y e l e m m ; sszes terveit, azoknak

VZKERESZTRE

79

kivitelt, m i n d e n t emberiv vltoztatott, hogy azltal oda frkzzk a szvekhez s meghdtsa a vilgot. Ime, k. h., h t m i t csinljunk ezzel az risi nehzsggel? Magban a nehzsgben megvan a megolds. E m b e r lett az Isten, kvet kezleg embereknek kell az isteni tervet megvalstani. Apostolkodni kell, hogy mielbb megvalsuljon az orszga. 2. E m b e r i testet lttt az Isten, emberi kezei v a n n a k , emberi ajakkal szl, emberi szvet v e t t , az Isten m r szinte nem ltezik, minden emberi l e t t ; az Istennek lgii elmarad t a k tizenket lgit krhetnk az Atytl, egy lgival tnkretehetnm az egsz vilagot. De az angyalok lgii nem jttek le, egy-egy angyal fltnt a macchabeusok harcaiban, hogy az tkzeteket eldntse, de a Krisztus szellemi harcai ban nem lpnek fl; tizenkt lgi angyal helyett o t t v a n a tizenkt apostol. Ezek az lgii, az hatalmi, ereje, mellyel meg akarja hdtani a vilgot. Az emberi buzgsg pti, emeli orszgt. A mi nehzsgnk kvetkezleg gy olddik m e g : Az Isten az tervt, a vilg meghdtst, a nemzetek h d o l a t t megszerzi m a g n a k az emberek ltal. Azt krdezhetjk, hol van az Isten orszga? hogy lehet az, hogy az Isten orszga oly gyenge s g y a t r a ? Az Isten orszga b e n n e t e k v a n . K . H., rajtatok mlik, ha gyatra, rajtatok, ha ers. Azt mondjtok, mirt nem tr meg a vilg, hogy v a n az, hogy a prftai sz nem teljesl? De h t mirt nem lesztek apostolokk, mirt nem mentek szt hirdetni az evangliumot? Nemde Krisztus m o n d t a : ^Menjetek, tantsatok minden npeket; ha nem mentek, nem fognak a npek hinnh. Azt mondjtok, hogy van az, hogy az Isten orszga, az Isten ereje keresztl nem tr a hitetlensgn s nem vltoztatja virgoskertt a ktrmelkes, omladkkal s rommal fedett vilgot? Mirt v a n az, hogy a hit s erklcs nem br az erklcstelensggel? Megmondta a szentrs : Azrt, mert ti az Isten igazsgt igazsgtalansgban lefoglal jtok. Mirt v a n az, hogy az a sok ezer szentmiseldozat lthatlag nem gymlcszik? . . . Mert kevs, gyarl a mi hitnk. Hogy nem jn el az Isten orszga, hogy nem stlnak a nemzetek Krisztus vilgossgban, csak r a j t u n k fordul meg, m e r t nem apostolkodunk. Mindannyian apostolok vagyunk. Apostolkodnunk kell. Keresni kell Krisztust, keresni kell nagy vrosokban, keresni kell falun, hegyen, vlgyben, sivatag s erdsgekben . . . Hirdetni kell t az let Retlehemjnek tjn. Msoknak is meg kell mondani, hogy megjtt, hogy kztnk van, hogy

80

PROHSZKA

OTTOKR

vrja, hogy betrhessen szveinkbe k e g y e l m v e l . . . De h t , hogy apostolkodjam? m i t csinljak, hogy eljjjn az or szga? krded. Apostolkodjl otthon. Ez az els orszg, a m i t meg kell hdtanod. Van frjed, szortsd imra, templomba-jrasra, tisztessges letre. Van felesged, pold benne az erklcss h i t e t . . . s a gyermekeid? szolgid? hivatalbeli alattvalid, jbartaid, ismerseid . . . ? J a j , mennyi orszg, amelyen mg nem Krisztus u r a l k o d i k ! Apostolkodjl az letben. Apostolkodjl a sajt tjn, hogy elterjedjen az igazsg, hogy az emberek Krisztus vil gossgban jrjanak. Ne olvass, de msnl se hadd sz nlkl az olyan olvasmnyt, amely Herdes lnoksgval Krisztus ellen tr. Legalbb hnaponknt sznj bizonyos sszeget j olvasnivalkra ; ha elolvastad, add t o v b b . Apostolkodjl az irgalmassg tern. azok a betegek, elhagyottak, rvk szintn Krisztus orszga akar lenni. Lgy t e azoknak szomorsgos napjaikban vezrl csillaguk. Vezesd ket Krisztushoz, hogy imdkozzanak, hogy krjenek, hogy Krisztus betrjen b n b n leikkbe s megvigasztalja ket. Tmogasd a Szent Vince, Jzus szent gyermeksge, Oltr egyeslet, Regis szent Ferenc, a Szalzi t r s u l a t o k a t stb. H t mg a m u n k s o k kztt mennyi tennival van ! Mennyi llek, de mennyi megtvelyedett llek ! Mikor a n a p keleti blcsek az ton haladtak, k m a g u k hirdettk, mi j r a t b a n v a n n a k . Taln m u n k b a n buzglkodkkal is tall koztak az tflen. H a nem szlnak nekik, nem t u d t k volna meg, hogy megjtt a Krisztus. Ember, a te kezed a m u n k r a teremtetett, azaz hogy munkssgod dvztsen . . . Ltod, Krisztus m r megszletett, itt v a n a Krisztus, aki vrja, hogy hborg, elgedetlen, panaszos szveddel fl keresd. Nem a nyolcrai munkaid, sem a fizetsflemels, se a vagyonfloszts, avagy az oltr s trn romlsa nem elgti ki szvedet. Azok a napkeleti blcsek az a r a n y a t o d a a d t k Krisztusnak. Krisztus elfogadta az a r a n y a t , de a mirht, a szenvedst is, s bkessget a d o t t szveikbe. Nem flemelt fenyeget klkkel, de imdkoz kezekkel jn el Isten orszga, jn a szocialista szvekbe a Megvlt . . . E b b e n az rtelemben, gy apostolkodjl. A gyr, a mhely, a m u n k a dohos, bzs levegs pinci is Isten orszga, szentsges vrrel megvltott lelkek vergdnek, knldnak o t t ; m u t a s d meg nekik az u t a t Betlehem fel. Apostolkodjl szns-szntelen . . . Apostolkodjl ton-

V Z K E R E S Z T U T N I ELS V A S R N A P R A

81

tflen . . . Ne bzd azt az egyhz szolgira, a papokra csu pn . . . Lsd, a zsid fpapok kikerestk, el is mondtk, hol a Krisztus de a betlehemi ton a napkeleti fejedelmeken kvl a psztorok j m b o r serege is j r d i t . . . Nemcsak az apostolok, de tantvnyai, st az els keresz t n y e k is apostolkodtak. T a n t o t t a k , hirdettk az Igt s nemcsak imdkozva krtk : hogy jjjn el az orszga. De ugyancsak hozzlttak, hogy eljjjn . . . Ez a m u n k l k o d s a k a m a t j a a n n a k a megbecslhetlen rtknek, amely a Fiisten emberr-levsben neknk ada t o t t . N e k n k egyenkint a d a t o t t abbl a nagy k i n c s b l : J l k a m a t o z t a s s u k s ne kssk keszkennk cscskbe, flvn, hogy valamit elvesztnk a b b l . . . R a j t u n k ll t e h t , hogy minden np s nemzetek az vilgossgban jrjanak . . . Csak rajtunk, s senki mson. , t e h t trjuk ki a szvnket, fesztsk ki a lelknket, aclozzuk a k a r a t u n k a t a nagy feladatokkal szemben. Az epifnia csillaga ragyogtassa elttnk a buzgsg szksg nek beltst s indtson arra, hogy amilyen igazn kvnjuk az Isten orszgt, amilyen szintn imdkozzuk : jjjn el orszgod, pen olyan szintn adjuk r l e l k n k e t ; legynk buzgk sajt tkletessgnk e l m o z d t s b a n ; legynk apostolok, fradhatlan apostolok. Ezen buzgsgunk lesz az a^feszer, amely a vilgot m o z g a t j a ; sajt lelknk benssgbl fognak ms lelkek lni, s az evangliumnak vil gossga azltal gyullad ki ms lelkekben, ha elszr b e n n n k v l t vilgossgg. Akkor a nemzetek csakugyan az vilgos sgban fognak jrdalni. Istenem, milyen nagy e fladat! Nemde, n y u g o d t a n zrom le szemeimet, ha az az n t u d a t desti vgs pillanataimat, hogy sok lleknek szemeit nyi t o t t a m meg az epifnia vilgossgnak. Amen.

Vzkereszt utni I. vasrnapra. I. Az htat (1898) A vallsos lelkeknek egyik legkedvesebb menhelyk a nzreti szent hz, s az evanglium elvezet minket e szent hzba, hogy lvezzk csendjt, bkjt, benssgt, h t a t t ; kivltkp pedig szemeink el lltja e hznak kedves gyerme kt, az r Jzust. A nzreti hz, mikor ezt a gyermek Jzust
Prohszka : let igi. II.

lelke.

82

PROHSZKA OTTOKR

benne megpillantjuk, s krltte a Szent Szz boldogsgt sugrozni s Szent Jzsef des gondjait megpihenni ltjuk, olyan, m i n t egy gyngyhz, s e gyngyhznak gyngye a gyermek Jzus. Csoda-e, ha e hzba lpve, megszllja lelknket az h i t a t , az imds, a szv megnyugvsnak kegyelme? Csoda-e, ha i t t kezdjk megtanulni s becslni a vilgtl elvonult letnek isteni rtkt? H a rzkkel kezdnk brni azirnt, hogy nagyobb a boldogsg az egyszer, szerny, m u n k s letben, mely Jzus, Mria, Szent Jzsef trsasgban Istenrt folyik, m i n t a vilg nagyzsban, mely elrhetetlen s t n k e n y boldogsg u t n usztja az embereket, hogy a z u t n megcsaldva mg keservesebben tengdjenek? lmodozsok kal, hi remnyekkel, sopnkodssal tlti el a szveket, s azalatt elfordtja szemeiket az egyedl biztos, Isten szve szerint val s boldogt l e t m d t l ; mindig azt keresteti velk, amijk nincs s megakadlyozza ket, hogy elvonultsgban, ignytelensgben, alzatban, szernysgben m e g t a n u l j a n a k boldogan lni. Ime, nzztek az Isten lett a fldn! azt kiltja felnk a nzreti kis h z e m b e r e k , j j j e t e k ! Meg m u t a t j a nektek maga az r, hogy mikp kell lni szalmazspos, ndfedeles hzakban, gyaluforgcs s frszpor k z t ; szerny, polgri r u h b a n , kenyr s egyszer koszt mellett s mgis boldogan, kimondhatlanul boldogan, az egsz m e n n y orszgot hordva a szvben. E n n e k az i m d a n d , csodlatos letnek n m a csak egy vonst t r o m eltek, azt, hogy e h z b a n gy ltek, m i n t akik rzik, hogy az Isten v a n kztk, hogy vele beszlnek, szenvednek, dolgoznak; azt a vonst a n n a k az letnek, melynl fogva gy ltek, mint akik Istenhez kzel v a n n a k , az krben s kzelsgben s vele val egyeslsben tesznekvesznek, dolgoznak, sprnek, fznek, esznek, szenvednek i a m i m i a t t megvalsult e hzban a szentrs s z a v a : ecce habitatio Dei cum hominibus, ime i t t lakik e g y t t az Isten az emberekkel s az emberek az Istennel. K. H . ! mifle let fejlik ki az Istennek oly kzvetlen kzelben, klnsen, hogy mint rez az olyan ember, azt a k a r o m m a n e k t e k kifejteni. Az Istennek a kzelsge a gyermek alzatos flelmt, de ugyanakkor bizalmt is flkelti az emberben. Kzel v a n hozzm az n U r a m , mondja m a g b a n az ember, enym s hozzm t a r t o z i k ; nem idegen velem szemben, hisz n l a m v a n , egy fdl a l a t t lakik velem ; igaz, hogy U r a m , T e r e m t m s Istenem, s azrt mly tisztelet s imds jr n e k i ; de velem

V Z K E R E S Z T U T N I ELS V A S R N A P R A

83

osztozik mindenben, kldi rm a bajt s az rmt s minden ben j a v a m a t akarja : t e h t A t y m . Istent a t y n k u l nzzk, a Boldogsgos Szzet anynkul, a szenteket ids s dicssges testvreinkl, s a m i n t nzzk, gy bnunk is velk, gy reznk velk. E z t a lelkletet kegyeletnek hvjuk, pietsnak, s a Szent llek ht ajndkai kzt magyarul az h t a t lelknek s ado m n y n a k nevezzk. Az h t a t n a k ez a lelke, az sugrzik ki az Istennel egyeslt llekben; az volt a gyermek Jzusban, Mriban s Szent Jzsefben. Mi t e h t az htat, mi a kegyelet? Ahelyett, hogy szraz szavakban elmondanm, inkbb fl sorolom azt, hogy m i t tesz az, aki htatos s kegyeletes : Az elszr Istent A t y j n a k nzi, vele gyermeki mdon rint kezik, parancsait gyermeki lelklettel s kszsggel megtartja ; msodszor : a Szent Szzet anyjnak, a szenteket testvreinek t a r t j a s t i s z t e l i ; harmadszor : az egyhz i r n t gy viseltetik, mint szli hza irnt, ahol atyja, anyja, testvrei l a k n k ; negyedszer: a valls s istentisztelet minden gyakorlatt nagyra becsli s szereti, hiszen ezek az szli hznak, az otthon nak szoksai, s azrt kedvesek neki; tdszr: felebartjaiban kszkd testvreit ltja, akik a szenteknek, az idsb test vreknek nyomaiban jrnak, s azrt irntuk j, testvri indulattal viseltetik s ket szvesen segti; nem nz rjuk gyanakod, kajn, irigy, gylletes szemmel, hiszen otthon a testvrek nem szoktak gy viselkedni egyms i r n t ! Ime gy tesznek azok, kikben megvan az h t a t lelke. Sokan, mikor htatrl v a n sz, imdsgot rtenek a l a t t a ; jtatos embernek hvjk azt, ki szvesen s sokat imdkozik, ki a t e m p l o m b a gyakran jr ; de ezek a gyakorla tok csak jelei "az h t a t n a k ; maga az h t a t abban ll, hogy valaki Isten i r n t benssggel, otthonossggal, gyermeki kegyelettel viseltessk. Istennel lenni, Isten kzelsgt rezni, szvben-llekben valamikp mindig vele sszekttets ben lenni, re tbbszr s knnyen, szinte fel hzdva gon dolni : ebben ll az h t a t kegyelme. Siessnk a szentekhez, k. h., hogy megtanuljuk tlk is az h t a t szellemt. k otthon voltak a nzreti hzban, s azrt rtenek hozz, hogy mily szellemet lehel az a szent hz, s mily llekre kell szert tennik azoknak, kik hzaikbl nzreti szent hzat, csaldaikbl szent csaldokat akarnak var zsolni. Emberek ! Testvrek ! gy szlnak k hozznk Isten a mi a t y n k s testvrnk lett, h t viselkedjetek vele 6*

84

PROHSZKA

OTTOKR

szemben gy, m i n t a t y t o k k a l s testvretekkel. a k a r j a hogy szeresstek t ; h t ne fojtstok el szveiteket, h a n e m nyisstok meg egszen, teljesen, s jruljatok hozz gy, mint mi. Nzzetek rnk ; mi szvnk minden rzelmvel jrulunk hozz, knnyeinkkel, fohszainkkal, gondjainkkal, nehz sgeinkkel. Engesztelhetitek, srhattok eltte, panaszkodhat t o k . . . lvn a szv alkotja, szeretett elssorban a maga szmra kvnja. Azutn ott v a n Krisztus U r u n k s az csendes otthonai, a t a b e r n k u l u m o k az oltron. E csendes, hallgatag hajlkok fel vonzdunk ; az oltrszekrny ajtajn hallgatzunk, s mikor a szentmisben flldozza m a g t , hogyha csak tehetjk, oda sietnk. Vagy t n nem tudjtok, hogy mit kell tennetek, mikor azt mondjk nektek : Nzd, i t t az Isten, i t t lakik, i t t imdkozik rted s helyetted? H t van-e szv benned? Vagy mifle szraz szivacs v a n ott szved helyn, ha ez igazsgok nem melegtik fl, h a nem vonzanak s nem tesznek tged alzatos, bz, vonzd gyermekk ! Igen, k. h., az h t a t kegyelme a szv virga ; ne tiltstok meg a szvnek, hogy ne nyljk. H a nylik atynk, des anynk, testvreink, b a r t a i n k i r n t : zrva maradjon-e Isten irnt? H a vonzdunk testi szleink s kzeli hozznktartozk i r n t : h t lekssk-e lelknket az rthetetlen kzny bkiba, mikor Isten vonz minket? H a meg nem tiltjuk, s le nem ktjk, biztostlak, mindnyjan az h t a t lelkt kapjuk meg. Az h t a t e lelke az els Isten-gyermekrl, a gyermek Jzusrl sugrzik felnk, s valamint els lakt, a nzreti h z a t eltlttte vele : gy tlti el az htat e lelkvel az egy hzat. Az egyhznak szvbl szakadt hvei, azok mind gyermekek. Gyermekek Isten irnt, gyermekek az egyhz irnt, gyermekek rmeikben, gyermekek szvk romlatlan rzelmeiben. Isten i r n t val h t a t u k a t m r emltettem ; tekintsk meg most az egyhz i r n t val lelkletket. Forrn szeretik az egyhzat s mly tisztelettel viseltetnek az l tekintly i r n t ; szentsgei, imi, szertartsai, szentelmnyei, templomai szentek elttk ; semmit sem korholnak abbl, a m i t az egyhz rendel, lelkiatyikat meg nem szljk. Az oltrok dsze szvket rmre hangolja ; virgaikat hozzk el kessgl s nekeikben szvk emelkedik g fel ; az rklmpa nekik az Oltriszentsg t i t k b a vilgt, a gyertyk lobog fnye az oltron rmt sugroz szemeikbe. A harangsz, az orgona lelkkben visszhangzik, a szentelt vz s olaj cseppjei valsgos

V Z K E R E S Z T U T N I ELS V A S R N A P R A

85

h a r m a t a s kenete lelknknek, a szent ereklyket aranyba, drgakves foglalatba zrjk. S mit mondjak az h t a t rzelmeirl az emberek i r n t ? Egy sz jelzi e l e l k l e t e t : testvreink k ! Mly rszvt s nagy szolglatkszsg t m a d fl az emberek risi vilg csaldja irnt az htattl eltlttt szvben. gy tartja, hogy a szegnyek szolglata valsgos Isten-szolglat, a betegek gondozsban angyalokkal versenyezik, s a lelkek menLsben a hsies s tallkony szeretet csodit lptette a vilgba. E l a d t a m a g t Nolai Szent P a u l i n u s b a n ; Acrapionban, a pusztk lakjban nagy rszvtet gerjesztett kt sznsz irnt, s hogy ezeknek lelkt megmentse, rabszolgkk t e t t e t, ki m i n d e n t t szolglta, ksrte, kvette urait, hogy az gbe j u t t a s s a k e t ; Szent Mrton szemeibe knnyeket csalt, mikor ltta, hogy a halszsas mint csap le a vzbe s kifogja a csillog halat, s elgondolta, hogy gy halsz az rdg a lelkekre; Szent Ferencet oly rsztvevv teszi, hogy a fregnek is kitrt, hogy el ne tapossa s kivltatja vele a mszrostl a bget b r n y k t , hogy le ne lessk. Gyermekekk, igen, gyermekekk lettek mindazok, kik az htat kegyelmt brtk, s midn gyermekekk lettek, akkor m a g u k a t is, m s o k a t is boldogtottak. E z t az htatos lelket Isten, szentek, egyhz, felebart irnt, ezt tanuljuk meg a nzreti hzban, s sehol m s u t t , vagy legalbb sehol oly jl s oly knny szerrel, m i n t i t t ! A vilg ugyancsak nem ismeri. Ellenkezleg, tele v a n azzal az ns, nz, rideg, hideg llekkel, mely az i m t nem szereti; tele van a frivolits s az Istennel szemben val meghideglsnek lelkvel, mely fagyaszt egykedvsggel beszl mindenrl, ami isteni. A szvek a vilgban kemnyek lesznek, nincsenek lgy, jsgos indulataik az emberek szenvedsei i r n t ; botrnkozva, szeretetlenl viselik felebartaik hibit, m i a l a t t nmaguk i r n t csupa rzssel s figyelemmel telnek el, egszen gy, mint az apostol mondja : Mert az emberek nszeretk, krkedk, kevlyek lesznek, szeretetlenek, irgal matlanok, kegyetlenek, inkbb a gynyrsgnek, m i n t az Istennek szereti ( I I . Timot. 2, 3). Hol ltjuk a vilg nagy hzban, hol vesszk szre, hogy kzel v a n hozznk az r, akihez bz trekvssel jruljunk s kinl bizalmas megnyugvssal pihenjnk? Minden olyan kegyetlen s szraz ! A filozfia gy emeli ki az Istent, m i n t a szpsg s jsg vgtelen tengert, de ez a tenger j g t e n g e r ; a politika a h a t a l o m n a k tnyezi kz sorolja az Istent,

PROHSZKA

OTTOKR

melyekkel szmol, melyeket szksgesnek t a r t az emberi szen vedlyek s vgyak lenygzsre ; a trsadalom gy beszl az Istenrl, mint forrsrl egy kds, elmosdott, bizonytalan vigasznak, melyrl sok szpet lehet mondani, de ha valakinek n e m kell az Isten, annak nem rjjk fl bnl, hogy nem tr dik vele de Istenem! hol fognak minket arra rtantani, hogy Isten a mi atynk, s hogy mi a gyermekek bizalmval, szeretetvel, kegyeletvel jruljunk hozz? Hol v a n az az iskola? hol az a filozfia? Kedves nzreti hz, a te csended, bkd s az a benned lak gyermek Jzus, ez tbbet mond nekem errl, hogy az Isten az n a t y m s n az gyermeke, s kvetkezleg hogy gyermeki indulattal, htatos lelklettel fogjam t t, a szenteket, az egyhzat, az embereket, tbbet, tbbet, mint az egsz nagy, fnyes, de hideg s nz vilg, minden t u d o mnyval, okoskodsval, nagyzsval e g y t t ! Kedves nzreti hz, nyisd meg ajtdat, s fogadj be engem ; kzel lenni az rhoz s vele lenni mindig, ez lelkemnek g vgya 1 Rajta, k. h., legynk gyermekek az h t a t szellemben Isten, egyhz s felebartunk i r n t ! Boldogok lesznk, ha Isten gyermekeiv lesznk ; ha eltlt minket az h t a t gyermeki lelklete ; az a szeld, trel mes, odaad, jzan, rtelmes, tisztaszem, tletben rett, a hallgatsban bsgesen szl, az alzatban mltsgos, a megalztatsnak rvend llek. Az a lelklet, mely az Istent m i n d e n t t ltja s soha sem szakad el tle, s ha mg oly kznsges a foglalkozsa, milyen a hz krl val, vagy az iparos, fuvaros, sznt-vet munka, sszekttetsben m a r a d vele. Ez a lelklet Istent mindig kzel rzi maghoz, s mindig tall okot s alkalmat az U r a t dicsrni; nem kell fejt trnie azon, hogy hol fogja meg ; minden napsugr s virgszirom elje trja t egsz pompjban. gy lesz a llek Istentl t e l j e s ; gy lesz o t t h o n u n k nzreti hz, ahol Isten lakik velnk. A vilg s az let vajdsaiban t e h t , k. h., engedd meg, hogy egy ignytelen jkvnsggal toldjam meg azt a sok dvkvnatot, melyekkel bartaid jindulatukat az j v elejn kifejeztk, s ez a z : legyen otthonod a nzreti hz, lakjk az Isten veled. gy legyen.

V Z K E R E S Z T U T N I ELS VASRNAPRA II. Az egyhz kt nagy kincse: (1904) a hit s az erklcs.

87

K. H. ! Az epifnia egyszersmind az egyhznak nnepe is. Megcsillan ezen az nnepen az egyhznak katholicitsa. Elreveti r n y k t az a tny, amelyet a gondvisels a t r t nelem folyamn majd b e v l t : quomodo sdet sola civitas plena populo. Ltjuk az anyaszentegyhzat, nem annyira a npek rnjt, mint inkbb nevelanyjt s szeretetnek rvn kirlynjt. Ltjuk, hogyan jnnek hozz a nemzetek, hogy nevelje ket, nem, hogy uralkodjk rajtuk. Az risten az anyaszentegyhznak rendkvl sok ert, kegyelmet, kin cset adott. s az epifnia, az aranya, tmjn s mirhja nem csak a hrom kirlynak hdolatt jelenti, hanem jelenti azt, a m i t az r Jzus tmjnbl, aranybl, mirhbl belefekte t e t t az anyaszentegyhzba. Jelenti azokat a kegyelmeket, azokat a nagy szellemi erket, melyekkel az r Jzus az kedves jegyest felszerelte, hogy hivatsra kpestse. S az anyaszentegyhz ezekkel a kincsekkel valban megfelelt az r Jzus terveinek. Mert mindenki elismeri, hogy az egsz kultra keresztny. Mindenki elismeri, hogy polgrosods nak alapjt s az alapokra felptett templomot kizrlag az anyaszentegyhznak ksznhetjk. Az egyhz nevelte fel a nemzeteket, a romn s a germn npeket, amelyek eddig a k u l t r t hordozzk. Az egyhz neveli tovbbra is azokat a npeket, amelyek ksbb lpnek majd fl a kultra szn tern. A X I V . szzadig, mondja maga a protestns Harnack, a npek mind (rtsd Nyugat-Eurpt) az egyhznak tjain j r t a k ; csak a X I V . szzadtl kezdve trnek el, oly utakra, melyekre az egyhz ket nem kvetheti. Hogy ezeken az u t a k o n mennyire fognak elre haladni s fognak-e valamikor visszatrni, az a jv titka ; mert kilengseket, hullmzso k a t ltunk, melyeket elre ki nem szmthatunk. H a n e m mi, k. h., meg vagyunk gyzdve, hogy az az t, melyet az egyhz kikezdett s amelyen a npek haladtak, az egyet len t, a boldogulsnak tja, s kvetkezleg mindenkinek, ki azt mr i t t a fldn akarja magban hordozni, elbbutbb ezekre az utakra kell trnie. S mi teszi kizrlagos rvnyekk s nlklzhetetle nekk az egyhznak tjait? Klnsen kt dolog: a hit s a tiszta erklcs.

88

P R O H S Z K A OTTOKR

1. Sehol m s u t t nincs a termszetfltti krisztusi hit biztonsgban, csak az egyhzban. Ltjuk, hogy azok, akik kln u t a k r a trtek, brmilyen formban szervezkedtek, elbb-utbb ezt a drga kincset elvesztettk, ezt az igazi a r a n y t az emberi lleknek. Az r Jzus az anyaszent egyhzra bzta kinyilatkoztatst, piheg s szeret keblre helyezte az evangliumot s az evangliumnl t b b e t a d o t t mzdes ajkra, t. i. az egsz kinyilatkoztatst. R l t e t t e az anyaszentegyhzat egy hatalmas szirtre s biztostotta, hogy lba all ezt a szirtet soha ki nem mossa semmifle hatalom. lbe t e t t e az evangliumot s a szentsgeket, s azt mondta n e k i : rizd e z e k e t ! S hogyan t m a d t a k neki a npeket oktat, nevel egyhznak ! Azt a dogmk t r t nelme mutatja. R v e t e t t e magt a stt r m n y s az zsiai gondolat, pgy a derlt vilgnzet, a helln filozfia ; r vetette m a g t az erszak s a hall irnyzata Bizncban. J t t e k fiatal, kamasz npek, gtok, longobrdok, avarok, melyek nemcsak rmnnyal, hanem pikikkal s kardjaik kal dfgettk az rst s az egyhzat. Az egyik lenttte a szent k n y v e t : ez a manicheizmus ; a msik belekttt l a p o k a t : a gnoszticizmus; a harmadik sszekttte a szent rst Pitval s rrta, hogy klasszikusok : ez a pelagianizmus ; a negyedik teljesen kiforgatott minden sort s bett. s vgre j t t a modern korban a paprzn, mely ell pgy kell a hegyek magaslataira meneklnnk, mint a rgi vzznben menekltek az emberek, de szerencstlenl mg a legnagyobb hegyre is (feljut). Gondoljunk csak arra, k. h., hogy ezt a hitet, kinyilatkoztatst mennyi ellensg tmadja ; hogy risi gpek, mint megannyi gy, rotcis sajtk, hogyan dolgoznak jjel-nappal; hogy mennyit r o n t egy knyv, egy szm, s hnyszor sokszorosttatik a szellemi t m a d s a sajt ltal. Gondoljk el, hogy hny tves elv, h n y t r t nelmi hazugsg repl szt lomszrnyakon, az lom betket rtem, szerte a vilgon ; mindenfle kiadsban, a szpirodalom termkeiben szrja az egyhznak, a papsg nak gyllett. K i brja azt ntudatra hozni, hogy hnyfle ellensggel kell az egyhznak kzdenie ! S az egyhz kzd ! Azt a t i n t t , melyet a manicheizmus r n t t t a szentknyvre, azt lemosta, a sztmarcangolt ktst sszefzte, a kiszaktott lapokat, a kitrlt betket, szavakat kiptolta s a knyvet tisztelettel keblre szortotta, mondvn : csak ez az ; csak nla van az igazsg. Jnnek a mindenfle blcsek s azt mondjk : borzaszt knyv ez

V Z K E R E S Z T U T N I ELS V A S R N A P R A

8i>

a szentrs; haragudni akarnak az rsra, de megint csak kinyitjk s olvassk ; veszedelmes knyv ez a szentrs, ismtlik ; dhsek lesznek, de nem brjk e l d o b n i ; kinyitjk s olvassk jra, mondvn : bvs-bjos knyv ez a szent rs ; ki szabadt meg minket igzete all? Eddig senki sem szabadtott meg. Sem a B u d d h a Vd-ja, sem msfle blcsesg, sem a kritiknak t e t t e t e t t flnye, sem az emberi mveltsgnek fitogtatsa, hogy nem szorul r ; az emberek, akik halljk az evangliumot, visszatrnek hozz. Az emberi llek visszatr a legtisztbb s legnemesebb emberi gondolatokhoz, visszatr ahhoz az egyhzhoz, amely nek a kebeln a szentrs pihen. K. H., neknk ezzel a mly sges n t u d a t t a l kell a szellemek risi harct vvnunk. Bznunk kell a gyzhetetlen egyhzban, melyet nem sisak s pajzs, hanem a hit gyzhetetlen karizmja v s vd. Elszakadni tle annyi, mint elveszni; ha elfelejtlek Jeruzs lem, sorvadjon el szvem, mondja a prfta. s Montalembert a pphoz, I X . Piushoz intzett i r a t b a n rja : H a elfeledke znk rlad, katholikus anyaszentegyhz, sorvadjon el ke znk, mert akkor elsorvadt mr szvnk, lelknk. Minl jobban gykeresednk meg e hitben, annl jobban uralko dik majd rajtunk a hit szelleme. 2. Mert nem elg csak hinni, hanem a hitbl kell l n i ! A hitbl val let pen olyan, mint a tbbi l e t ; rejtlyes forrsai vannak, s ami az embert t nem jrja, az nem alkotja letelemt. Valamint az arcsznt nem lehet festeni, akik festik, azok hervad virgok, hanem az letnek legtitko sabb forrsbl, a vrbl, az leterbl kell annak kigyul ladnia, pengy a hitnek szellemt nem lehet sem mond sokkal, sem betanult prdikcival p t o l n i ; meggyzdst ptolni nem lehet. H a a hit mint mly meggyzds l ben nnk, akkor az embert Jzus irnt val imds s mly tiszte let, az egyhz irnt val teljes odaads, sajt dvssgnk nek az dvvel val azonostsa jrja t ; ez a szellem igaztja el minden gondolatban, rzsben, cselekedeteiben, ez lesz a mi rangyalunk. Hogy a llek mily kincs, azt a hit t u d j a ; hogy a llekrt mennyit kell tenni s ldozni, azt a hit oltja belnk ; hogy az embert az let bajaiban, az emberekkel val rintkezsben a jsgos trelem el ne hagyja, azt nem lehet egy felttellel elrni, a n n a k abbl a bels rzsbl, az apostoli szeretetbl kell fakadnia. Hogy az ember a templomban mily tiszteletet tanstson, hogy a prdikcira hogyan figyeljen, hogy a trdt mily tisztelettel hajtsa meg,

90

PROHSZKA OTTOKR

hogy az Oltriszentsg eltt hogyan boruljon trdre, azt nem lehet illemtanbl tanulni, ahhoz szellem s llek kell ! A hitnek ezt a szellemt, k. h., ti a szentmisbl, a prdikcibl, a szent tantsbl, az esetleges szent olvas mnybl mertitek, mely bels meleggel, meleg przattl tlti be az embert. Nem og akkor titeket megingathatni sem a vilg az knnyelmsgvel, sem a hitetlenek az kifogsaikkal. Mert tietek lesz az let, a meleg, erteljes, boldogt l e t ! Azok a bet, a forma, az a g y a r k o d s ! S mi tbb : az let vagy az ellene hajtogatott sz? Egy virgz gyermek tbb, m i n t egy gths orvos minden t u d o m n y val. A liliom a kertben tbb, mint valamennyi botanikus r e n d s z e r ; a m a d r az gon tbb, m i n t az egsz zoolgia, izom- s hrtyaszvettan, mert az a valsgos, igazi let. H a n a hitbl lek, n egy teljesen befejezett alak vagyok, aki tudja, honnan s hov. Meggyzdses ember vagyok, aki harmnit m u t a t rzseiben, gondolataiban. S ez kell a vilgnak. Jl mondja Morin, az arsi plbnos letrja, hogy az emberek nem a k a r n a k b e t t s elmletet, hanem embert a k a r n a k ltni, egy hitbl l embert, egy a hit szerint l embert, kinek lttra mindenki n t u d a t r a bred a n n a k az egysgnek, benssgnek, annak a megtesteslt szpsgnek, melyet egy, a hitbl l, boldog ember kpvisel s nmagn kifejez. H a a hitbl lek, a hit szelleme raszt rem szp sget, az lelkest engem. n egy tpus vagyok, amilyent Krisztus gondolt. E m b e r vagyok, akiben az rk boldogsg s az id egybe v a n ktve. E m b e r vagyok, k i az let nagy fladatnak l, de azrt az let aprsgaira is tudja rasz t a n i az let szeretett. Az ilyennek az let nem res, a k r a betlehemi istllban lakjk, akr a nzreti hzhoz hasonl hzban, mindent megvilgt boldogsgnak fnyvel, min d e n t kitlt t a r t a l o m m a l ; az ilyennek az let nem ressg, nem lngol kn, nem sorvaszt panasz, nem get knny. E z t a flnyt s meleg letrevalsgt a hitnek nem kpes eldisputlni tlnk semmifle rendszer, tudomny, mvszet, kultra, civilizci, politika ! Mi nem disputlunk, mi lnk ! Mily erszak ! Ellen llhatatlanul h d t ! Rerszakolja m a g t nem ervel, hanem boldog letnek flnyvel kihvja az embereket versenyre ! Lelkek, szeressetek valami hozzm f o g h a t t ; de ha nem talltok, jertek ide vissza, s legyetek ti is oly boldogok, mint n ! E flnynk n t u d a t b a n nem lesznk erszako-

V Z K E R E S Z T U T N I 3. VASRNAPRA

91

sak. Trajn, mikor csszr lett, legnagyobb ellensgnek azt z e n t e : evasisti, megmenekltl! Mintha azt m o n d t a volna n e k i : n hatalmas lettem, rd sem t e k i n t e k ; a hatalom n t u d a t a bennem oly nagy, hogy valamint az oroszln legyekkel nem l, gy n sem nzek oda ellensgeimnek. Aki hitbl l, az ily hatalmas s boldog ; s p azrt trelmes ; aki a hitbl l, az tudja, hogy hit nlkl nincsen boldog sg. Akin pedig megltjk a hit boldogsgt, annak hisz nek msok is. Mert nmagukban is rzik m r a vallsossg boldogt erejt s a v g y a t is jobb let u t n , mde az let zajban az des hangok csakhamar elhalnak ; de ha ltnak meleg valsgokat, jellemes frfiakat, akik hitbl lnek, elsznjk m a g u k a t s azt mondjk : h a valakit kvetnk, kvetjk ezt. gy mindegyiknk apostolv lehet az r Jzusnak, m e r t pldjval msokat is a hitbl tpllkoz letre sztnz, srget, vonz s magval ragad. Teht, k. h., melegen hitbl lni, a hitnek boldogsgt lehelni, az erny szpsgt s az letnek harmnijt szeretni! Ezzel a telt szvvel jrjunk i t t a fldn, hogy eljussunk az gbe! Amen. Vzkereszt utni 3 . vasrnapra. Krisztusi let a (1903) K. T. U. I Minl tbbet jrok s minl tbbet olvasok s tanulok, annl inkbb rtem azt, hogy m i t kvn a vilg az anyaszentegyhztl. H a rossz emberekkel, hitetlenekkel trsalgk, a z t veszem szre, hogy nekik nincs kifogsuk az evanglium ellen s nem becsmrlik Krisztust, hanem leg inkbb kifogsuk van az egyhz ellen. H a beszlek j embe rekkel, akik buzgk, akik a jobb u t n vgynak, felpanaszol j k k is, hogy mi az, a m i t nlklznek : krisztusi letet a papsgban. A mai vilg hatrozottan individualista s realista s a vallsossgban sem ri be szavakkal, hanem a k a r tetteket, nem ri be hivatalnokokkal, hanem apostolokat keres, nem ri be formkkal, hanem letet srget. S valljuk be, az r Jzus ugyanezt akarja. H a kegyetek olvassk az evangliumot, szre fogjk venni azokat a nyilt s titkos t m a d s o k a t , melyeket Krisztus intz a mzesi papsg ellen. H a csak az irgalmas szamaritnusrl szl parabolt olvassk, mily srt a b b a n a parabolban az a krlmny, hogy az gyefogyott papsgban.

92

PROHSZKA OTTOKR

mellett az Cr elmeneszt egy papot s u t n a egy levitt s hegyibe egy szamaritnust. A szamaritnusban tbb let van, mint a papban s mint a levitban. Igaz, hogy az r Jzus hirdeti : super cathedram Moysis sedebunt sacerdotes . . . tiszteljtek k e t ; de : opera autem illorum ne faciatis. Dicunt enim et non faciunt. A mai vilg, ha letet srget, szintn csak azt mondja : dicunt enim et non aciunt. Hogy az anyaszentegyhztl elidegenedjenek a szellemek, nem kell ahhoz ms, mint hideg papok, nz levitk s msok, kik a hivatalos egyhzhoz nem tartoznak s mgis tbb szeretetet s vallsossgot hordoznak magukban. A kzpkori herezisek a tizenharmadik szzadtl kezdve, mind ezen a hron pendlnek. Igaz, hogy D a n t e szem vedlyesen szereti az egyhzat, jllehet olyanokat t s rg a ppkon, de azok, akik utna jnnek, szenvedlyes szerete tben nem, hanem csak szenvedlyes gylletben osztozkod nak. k nem tudjk szeretni az egyhzat s korholni a papokat, hanem k a papok miatt m r ellensgei az egsz intzmny nek. Wicclef elprologtatja az egsz egyhzat a rossz papsg rvn. A rossz pap kezben szinte nincs misztrium s a rossz pap homlokn nincs tekintly. s nem t u d v n eligazodni az irnt, ki igaz s ki nem, az egsz anyaszentegyhz intz mnye olyan, mint a reggeli kd, melybe belest a nap ; szt foszlik. Ltjuk a protestantizmus trtnetben, hogy L u t h e r nhny v alatt gy megrendtette a nmet np rajong h t a t t a szentmise irnt, hogy a szentmise valsgos hkusz pkusz lett s a megvets s gny trgya, de nem ms ltal, csak a rossz papsgra val utals ltal. Mihelyt tvittk a papsg bneit az intzmnyre, az intzmny gylletes lett. Azt m o n d h a t n m teht, nem valami jsg, hanem csak a rgi, sztnszer hajlamnak a folytatsa, hogy a mai vilg is nem papokat, hivatalnokokat, hanem apostolokat keres s akar. Nem akar embereket, akik prdiklnak hideg szavakat, hanem akik feltnnek s ragyognak meleg lettel, akik sr getik folyton, hogy az anyaszentegyhz a krisztusi let szerve, s a papsgnak nem kell ms, mint ez a krisztusi let. 1. K. T. U., ha kegyetek megrtik az id szksglett, meg fogjk ragadni ezt a gondolatot, hogy kegyeteknek is meleg, benssges, szeret vallsossg kell. Kegyetek meg rtik majd a vilgot, hogy mi igaz van abban, mikor nem dogmkat, hanem szeretetet akar. Nem abban a vizenys, a fogalmakat sszetveszt felfogsban, hogy a d o g m i mellkesek ; dehogy mellkesek ! Hiszen a dogma a blcsesg

V Z K E R E S Z T U T N I 3. VASRNAPRA

)!

talaja ; de m i t r a talaj, ha nincs virg rajta, mit r a kszn, a holt energia, ha nem gyl ki sehol melege. Nem kell mindig a legrosszabbat felttelezni. A vilgnak is van j rzke, s ha nha-nha rosszul is fejezi ki m a g t , de megrti, hogy m i kell. Valban nem kellenek dogmk mint holt energik, hanem let kell, lett kell azokat vltoztatnunk. Hogyha pedig ezt elfogadjuk, elssorban szert kell tennnk egy mlysges, benssges, szeret vallsossgra. Az evanglium szeretetre t a n t . n azonban nem maradok ennl a sokszor hasznlt s sokszor semmit sem jelent frzisnl, n megmondom, hogy m i t kvn kegyetektl. A szeretet kvnja elssorban a hallos bnnek mindenekfltt val kerlst, a lelki letnek leg nemesebb motvumokbl val kifej lesztst egsz az exsztatikus szeretetig. Hogy azutn mennyire emelkedik valaki a ma gasba az r Jzus des s lngol szeretetben, az inkbb a kegyelemnek, m i n t a j a k a r a t n a k mve rtem a term szetes akaratot, de ami illeti a szeretetnek orszgtjt, melyen mindenkinek jrnia kell, az abba az irnyba vezet, hogy a hallos b n t sztnszer gyllettel gylljk. Bele kell m a g u n k a t nevelnnk abba, hogy az isteni Megvlthoz szenvedlyesen ragaszkodunk s ezt a szeretetet a kereszt ldozatbl, az eucharisztibl s a nzreti hzbl, az evan gliumnak e hrom titkbl mertjk. Kereszt, eucharisztia, nzreti hz, mind a hrom leheli a benssges, mlysges szeretetet az aranyos, des gyermek, az des ifj s az idelis tkly, Jzus irnt. Mind a hrom leheli az ldozatksz, igny telen, de mindig tzes szeretetet, melyet az r Jzus hozott magval s amelyet ki akar rasztani szvnkre. Hogyan llunk, k. t . u., e szeretetet illetleg? Mennyi vrt s ldozatot v a g y u n k kpesek felajnlani Istennek, hogy a szeretetnek lngja soha ki ne aludjk lelknkben? H a ragaszkodunk Istenhez mindenek felett s a hallos bntl annyira vagyunk, m i n t a pokol az gtl, akkor azutn trjnk be a nzreti hzba, hogy a szeretetnek benssges lett megtanuljuk az isteni Megvlt kzelben. H a valaki a k a r szeret letet, ne menjen mshov, csak a nzreti hzba. Tudom, hogy a hls szeretet elvisz a kereszt al, elvisz az utols vacsora termbe, de ezek a jelenetek meteorok, melyek sisteregve gnek, ezek tmen aktusok, de az lland szeret atmosz frt, ahol minden villamos s mgis nyugodt, hol minden ers s ignytelen, a nzreti hzban talljuk meg. Az ember szve szik abban az emberiv vlt Isten-szeretetben. , le gynk hlsak az r Jzus irnt, hogy ezt a hzat, az igny-

)4

PROHSZKA OTTOKR

teln Isten-szeretet hzt, iskoljt megnyitotta! I t t tanuljuk meg szeretni t, kivlt mi, kik annyiszor be-betrnk hozz ! Mert ki szeresse az r Jzust, azt az aranyos fit, ha nem mi? K i rezze magt, kzelebb Krisztus szvhez, ahhoz a k z t n k l lngol szvhez, ha nem a p a p ? Mi, kik a nzreti hz szellemben, Jzussal egy fdl alatt lnk, mi, kik a szemi nriumban neveltetnk, mi, kik reggel meditlunk, s az r Jzushoz napkzben be-betrnk, mi, akik vlasztott fiai v a g y u n k a Szentsges Szvnek, mi n e m rtenk meg, hogy lehet az isteni Megvltt szenvedlyesen s szintn szeretni? Azok, akik szp frzisokban rnak s lelkes cikkekben akarjk megreformlni az anyaszentegyhzat, a tzhelytl messze llnak, az evangliumi letnek csak egy-egy szikrjt k a p j k ; de mi a tzhelynl melegsznk ; remlhetleg t e h t mi jobban rtjk meg, hogy mi kell a szvnek s hogyan lehet azt megjtani. B r ntudatra brednnk fladatainknak s Jzus i r n t val ktelessgeinknek ! Flre a megszokottsg bilincseivel, flre a lelketl gondolatlansggal, flre a tehe tetlensggel, neknk szeretnnk kell Krisztust lelkesen s szintn, t e h t egsz szvvel ! H a valaki csak kls gyakor latokkal akarja megreformlni az letet, az nem fogja meg gykernl a ft, az csak fnn a levelek kzt m o t o s z k l ; mi teljes odaadssal akarjuk Krisztust szeretni, n t u d a t o s szeretetet srgetnk Krisztus irnt, mely tudja, hogy az evanglium a legfnsgesebb, hogy Krisztus az egyedl im dand, Krisztus az eszmnykp, senkirt sem lehet gy rajongni, senkit sem lehet exstatice gy szeretni, mint az isteni Megvltt. , br t u d n k mindnyjan trezni azt, ami Szent Pl lelkn tvonaglott, ami a kzpkori zrdk szzeinek szvben gett, ami Szalzi Szent Ferenc lelkt m zess t e t t e , br tudnk mi is gy szeretni az isteni Megvltt. 2. E szeret vallsossg, mely a nzreti hz kszbn tvezet minket, megszeretteti velnk a m a g n y t , hogy jobban szeressnk. Mert a szent szeretetnek m a g n y k e l l ; m a g n y b a n lesz csak ers a llek. Magnyban fejlik k i az n t u d a t , m a g n y b a n szletnek a nagy gondolatok; abban a csendes elszigeteltsgben, mely tvol tartja a vilg szellemt, kpesttetnk az isteni Megvlt gondolatainak, sugallatainak flrtsre. Igaz, a m a g n y t kell s z e r e t n i ; a benssges vall sossg n e m fejlik ki sehol oly hatalmasan, m i n t a szent m a g n y b a n . Ebben a m a g n y b a n sok lvezet van ; des zent hall az e m b e r ; azoktl a nma gondolatoktl tud fel lngolni a szv. Ebben az elszigeteltsgben lesz lvezetes a

V Z K E R E S Z T U T N I 3. V A S R N A P R A

95

vilg. Minden szl hozznk klns cseng, des nyelven, melyet a szv s nem a fl rt. Tovbb a magnyos benssges letben vlik az ember lelkes emberr s ez oly szksges, mint a karaj kenyr. Aki a k a r egsz ember lenni, annak lelkes embernek kell lennie. De honnan vegyk a lelkeslst, ha nincs meg bennnk a szent szeretet sztne s lngja, ha nincs vallsossgunk, mely nzetlensgre s vallsossgra nevel? A lelkes korszakok a mlyen vallsos korszakok. Volt-e valamikor nagyobb lel kesls, mint a keresztes h a d a k napjaiban? ! Ezren s szz ezren mennek a szentfldre az r Jzus szeretetbl. S ugy-e kell neknk lelkesls, hogy meglljuk helynket s szeressk az embereket? Hogy az ember jl gyntasson, m r ahhoz nem is elg a kznapi szeretet, ahhoz lelkes szeretet kell. Hogy az ember gy lljon be egynisgvel az letbe, hogy minde nestl benne ljen s sszes erivel szolglja a clt, azt nem lehet megtenni, csak lelkes szv ltal. Pedig egynisgek kelle nek manapsg, kellenek frfiak, akik nem beszlnek, hanem tesznek ; kiknek nemcsak a szavuk meleg, hanem a szvk, akik igazn flolddnak az letben s ezltal megzleltetik msokkal is az ernynek mzt s dessgt. Olyan feladatra frfiak csak lelkeslsbl szletnek. Ez a lelkesls bennnk is szmtalan lvezetet fog terem teni. lvezetet a lelki vilgban, lvezetet a lelkek megment sben s azokban a szolglatokban, melyeket az isteni Meg vltnak felajnlunk. lvezetet a gondolatban, hogy Krisz t u s n a k lnk, ernket, mindennket neki flajnljuk. lve zetet abban az rzsben, hogy letnk nem napszm, hanem a szent szeretet ldozata ; , ily lvezet nem tallhat fel, csak a mlysges, szeret lelkek vilgban. Ezek az lvezetek krptolnak a vilg lvezetrt annyira, hogy reseknek talljuk azokat, s kpestenek arra, hogy az ernyrt mindent megvesznk ; ez lvn rmnk, mely nlkl nem lehetnk ! Kvetkezleg, k. t. u., jrjanak buzgn a nzreti hzba. Krjk az isteni M e g v l t t : r Jzus, nekem let kell! E n azrt is jttem, hogy letemet neked felajnljam. De h a azrt nem is jttem volna, ltom, hogy szolglatodban meg nem llok, ha egsz letemet t nem adom. Vezess el engem szere teted des magnyba, gyullaszd fel lelkemet szent lelkesls sel s add nekem azokat az rmket, melyek krptolnak engem a vilg rmeirt, s fltzeljenek mg izzbb szere tetedre, hogy mly rzssel mondhassam : mihi Deo adhaerere b o n u m est.

96

PROHSZKA

OTTOKR

Vzkereszt utni \ . vasrnapra. Az elet iga: (1900) K . T. U. ! Mi nem rjk be azzal, hogy mondjuk : Domine doce nos orare; mi t b b e t akarunk, mi azt mondjuk : Domine doce nos vivere, Uram t a n t s meg lni. Mert mi azt akarjuk, hogy letnk teljes, tkletes legyen, hogy vissza tkrztesse az risten gondolatt, s termszetfltti t e r m szett kivltott isteni gondolat legyen ; azt akarjuk, hogy m i u t n lelknk tsiklik az leten, gy trjen meg az Isten szne el, hogy az r rismerjen: ez bellem val. Ez oly fontos, hogy az ember ezrt jrja be az eget, a fldet, kr dezze, kutassa, miben ll az igazi s teljes let. Mltkor az letblcsesgnl tudakozdtunk s k a p t u n k hrom szban feleletet, hogy mi kell az igazi s teljes lethez. Gondolatok, jelentkeny t e t t e k s rmk kellenek ; most megint hrom szt tallunk a szentrsban, Szent Plnl. H r o m szt, mely egsz mennyorszgot jelent, hrom szt, mely mindazt jelenti, ami szp, nagy, flsges, amirt lni rdemes. R e g n u m Dei non est potus et esca, sed iustitia, pax et gaudium. Mi a teljes let? Iustitia, pax et gaudium. Az els a iustitia. Rla m o n d j k : iustitia fundamentum regnorum, s ime Szent P l flfogsa szerint nemcsak regnorum, sed et regni Dei. A szentrsban ltalban az ernyt jelenti. Azt mondja az r Jzus Keresztel Szent J n o s n a k : Sine modo, sic enim decet nos implere omnem iustitiam. Az Isten gondolatai s parancsai szerint l frfi igaznak mondatik, s aki bnbl kitr s az Isten hasonlatossgt lti magra, az megigazul. Elbb nem volt igaz, hanem ltszatos, hamis, ktszn ; m i u t n a jt szereti, lett igaz s val. A iustitia a l a t t t e h t az Isten gondolatai szerint val igazsgot, az igaz valsgot rtjk, mely az emberi letben testet lt. Az egsz emberi letben, nemcsak valamely rszben, pl. nemcsak szben, hanem a k a r a t b a n s rzletben is. Az lett kivl t o t t valsg az a iustitia, mely nem nmts. Az letben megtesteslt igazsg, mely nemcsak az sznek gondolata, nemcsak t u d s , nemcsak eszme, hanem tlt valsg, ez a iustitia. A veritas ms. A veritas az sznek a valsghoz val helyes viszonyt jelzi; mint ilyen az szre szortkozik s ms egybre nincs tekintettel. A veritas azt mondja, hogy mi az realizmusa.

V Z K E R E S Z T U T N I N E G Y E D I K VASRNAPRA

)7

n viszonyom az Istenhez, a vgtelenhez. A iustitia ezt a t a n t kifejezi hitben, odaadsban, szeretetben, bizalomban. A verit a s tjkoztat engem, hogy mi vagyok n, megismertet nma gammal. A iustitia ezt az igazsgot lett vltoztatja ; lett az alzatban, b n a t b a n , trekvsben, buzgalomban s a tbbi nekem val ernyben. A veritas a felrtse annak, hogy az engem krnyez vilg mily viszonyban van hozzm. A iustitia az elhelyezkeds, egyensly az engem krnyez vilg krben. T e h t a veritas csak kplet, a iustitia ennek a kpletnek kialaktsa letben. A veritas csak rezgs, mozgs, sly s mennyisg, a iustitia a szn, hang, z, illat a valsgos let ben. Mit hasznl a veritas, ha nincs iustitia! Mit hasznl a valsg, ha eleven lett nem lesz! lni valban, igazn : ez a mi feladatunk. H a valaki ebbe beletallja magt, legyen meggyzdve, hogy az Isten"gondolatait tallta meg s gaz dag forrsra a k a d t az ernynek s a tiszta letrmknek, term fldbe rejtette a gykeret, s az ki fog h a j t a n i ; lett az rkkvalsg sarkcsillaga al helyezte, lelke nem lesz romls fel iraml, plyjt tvesztett bolyg, hanem Isten tjain tr a boldogsg fel. E g y ilyen ntudatos, m a g t min dig szmonkr, valsgot keres, hisggal szakt let olyan, mint a trpusok nvnyzete : prs melegben kifejti sszes leterejt; a szentrs szerint u t plma florebit, s amellett nem puha, nem lmos, v a n benne er, sicut cdrus Libani multiplicabitur, s n a magasba az Isten hegyein. De nem knny valban, igazn lni, s nagyon kevs ember l a valsg szerint. Fontoljuk meg elszr, m i t jelent val-igazn lni Istennel szemben. 1. Valban lni Istennel szemben annyit jelent, m i n t klauzulk, kifogsok, flttelek nlkl teljesen meghdolni neki, t a d n i neki m a g t esznkben a hit ltal, szvnkben letnk odaadsa ltal, trekvseinkben, minden m u n k n k nak, verejtknk s knnyeink gyngyeinek flajnlsa ltal. E valsgnak sok foka v a n ; az let krlmnyei hatrozzk azt meg ; ms a papnak, ms a csaldatynak letvalsga ; tbbet ad neki az egyik, kevesebbet a msik ; de brmennyit d, a valsghoz az is kell, hogy ne t a r t s o n magrl semmit a legnagyobb hsg mellett sem : servus inutilis sum, quod debui, feci; hogy ne ignyeljen maga szmra semmi klns kegyelmet, semmi klns providencit, elg, hogy az Isten szeret m i n k e t s szeret engem ; hogy ne vrjon klns revelcikat, elg nekem a revelci napja, melynek sugaraiban
Prohszka : let igi. II. 7

98

PROHSZKA OTTOKR

n a nagy Istennek kis mezei virga vagyok. Nem vrok jelenseket Krisztustl vagy a Szent S z z t l ; elg nekem, hogy az r Jzust megismertem az evangliumbl. Hogy n valami rendkvli, valami klns teremtmnye vagyok az ristennek, ez nem val, ezt nem kpzelem. Hogy n a magam szmra ignyinek klns tehetsgeket, gondviselst: ez nem val. Jl t u d o m , hogy E u r p b a n , zsiban, Afrikban sok olyan llek van, mint n vagyok ; tudom, hogy sok erdei tisztson gynyr virgok nylnak, szebbek, rintetleneb bek, mint az orszgutak rkaiban ; ltom, hogy a homokban a kis kvarc-jegecek sziporkznak a nap fnyben, pedig azok csak homokszemek s az ember tapossa ket ; tudom, hogy a vilgban sok llek jobban megfelel az r szndkainak, mint n magam ; s azrt mgsem vesz rluk t u d o m s t sem az egyhz, sem a v i l g ; flre t e h t kpzelgs, flre illzik; valsgot keresek ; elg nekem, ha mezei virg lehetek, mely oly szerny, hogy senki szmba nem veszi, de oly szp, hogy a szentrs is megakad rajta. Ez a valsg tetszelgs nlkl, ez a szent egyszersg hisg nlkl, ez a iustitia olyan, m i n t az egszsges gykr, melyet beteges kpzelgsek, valtlansgok frge nem rg. A vilgban sarjad, de nem a vilg szmra. Neve nincs, valsga van. Nem nvrt l, de rk valsgrt. Azok a v r t a n k , kiknek nevt nem ismerjk, kik nem trdtek azzal s nem okoskodtak azon, hogy milyen p l m t nyernek, hanem a knok kz r o h a n t a k I s t e n r t ; a milni lenyok, kiknek neveit Szent Ambrus nem emlti s csak azt mondja rluk, hogy oly buzgk s ldozatkszek voltak, hogy anyik riztk ket, nehogy Szent Ambrus beszdeit hallva, a vil got is elhagyjk : e mosolyg nvtelenek a valsgnak ked ves a l a k j a i ! , de gy-e mennyit kpzeldik az ember ! s nha mg a meditcik is elknyeztetnek s az Isten szeretetnek s kegyelmnek elgondolsval beleringatnak szent hisgba ; ilyenkor ldelgnk azon, hogy mily kedves gyermekei vagyunk az Istennek, mily klns gondvisels ksr minket. Valban az Isten nagyon szeret minket, de klns gondviselst ne igen foglaljunk le m a g u n k szmra ; ez szubjektv nzet s gyakran beteges rzelem. Maradjunk csak mezei virgoknak, hasznljunk fel mindent s ne kpzeldjnk; ha nem kp zeldnk, val lelkek lesznk. 2. Mg nehezebb a valsg nmagunkkal szemben. Flismerni n m a g u n k a t s mltnyosnak s igazsgosnak lenni

V Z K E R E S Z T U T N I N E G Y E D I K VASRNAPRA

99

e tbb-kevsbb titokzatos ismeretlen irnt, vajmi nehz. Az ember test s llek, rtelmi, rzki s tenysz let, s ez mind egy a k a r a t b a n ; rendkvl sok nem fgg tlem, ami bennem van. Valamint kls testalkatom nem tlem fgg, gy az egsz benssg kzvetlenl nem tlem fgg. Az Isten belellt a vilgba egy-egy lelket, teremt egy-egy szvet ; ms-ms szlakbl, sejtekbl, hajlamokbl, benyomsokbl pl fl m i n d e g y i k ; az let vgighzdik rajtuk, elbortja hullmaival, kedvelt gondolataival; a trvny s az erny pedig azt mondja : uralkodjl magadon, hdtsd meg maga dat. J r felettk der s bor, b s b n a t , szenvedly, harc, betegsg, s a llek, a jellem ezek kzt rvnyesl. A gyeplt foghatja, de a szenvedlyt el nem t a g a d h a t j a ; a hullm grdl, a talaj nem biztos ; a tengeren jrni nem lehet, de evezni igen. Aki pedig evez, az elkerlheti a hullmokat, de meg nem rgztheti, felhasznlhatja, hegyn-vlgyn tsiklik, hogy clt rjen. Zajong tenger a vilg, nem lehet meg fagyasztani, megrgzteni; hullmzik, apad-dagad ; meg nem fagy ; s rajta lnk. Kromkodnk Isten ellen, ki a tenger hullmzst kifog soln s szrazfldet kvnna helybe ; nem volna igazsgos, nem ismern a vilg rendjt, ki a hullmmal val kszkdst elitln ; de poly nagy hibba esnk az is, ki a llek s a szv hullmzst, a szenvedly izgalmait, az rzelmek j r s t kifogsoln, aki elgedetlenkednk abban, ami termszetes, s eltln m a g a m a g t azrt, amirl nem t e h e t ; ha szenvedne trelmetlenl azon benyomsok alatt, melyeken nem vltoz t a t h a t . Milyen nem val lelkek, akik panaszkodnak, hogy ksrtseik vannak, kik az igazsgot abba helyezik, hogy szvk ne fjjon, hogy" ne jrjon felettk szomorsg s jkedv, buzgalom s szrazsg s a hangulatok vltoz vilga. Mily nem val lelkek, akik csakis panaszkodnak, kik az let fejl dst siettetni akarjk, s mikor az egsz vilgon tavasz, nyr, sz, tl jr, azt kvnjk, hogy a llekben minden egyszerre kszen legyen, s ne legyen semmi, amivel az Isten kegyel mnek meg kell kzdenie. Vjjon tengeren jrnak-e ezek vagy szrazfldn? E z nem igazsg, nem valsg 1 Legynk igazsgosak magunk irnt is. Azonban azt m o n d h a t n valaki csitt s z a v a i n k r a : h t a szentek nem panaszkodnak-e? Telve v a n n a k k is panasszal s mondjuk igazsgtalansggal nmaguk irnt. Panaszkodik Szent Pl, hogy mily szerencstlen ember, Szent Bernt, hogy mily gyarl t e r e m t s ; panaszkodik 7*

100

PROHSZKA OTTOKR

Boldog Alacoque Margit, hogy mily gyatra llek. gylt szik, hogy a Ielklet folytonos elgizs. De kedves b a r t a i m , vigyzzunk, hogy a szenteket igaz sgtalanokk ne tegyk. Mindezekben szksges mrtket tar tani, s csak az igaz, ami termszetes. Ha valaki keresi az ernyt ott, ahol nincs s olyan mdon, ahogyan nincs, az nem val llek, s a nem val lleknek tkletesednie nem lehet; ha abban tloz, az igazi szentsgtl messze elesik. Neknk t e h t val letet kell lnnk s azt kell t u d n u n k , hogy a tkletessg nem abban ll, hogy ksrtsek ne legyenek, s hogy vltoz han gulatok vannak, az nem tkletlensg. Az erny nem abban ll, hogy lelknk vltozst, emelkedst s leszllst ne rezzen; s a tkletesedsnek nem az a kvetelmnye, hogy a termszetes fejldsi menet ne tartassk meg. Nem, ez mind nem j ; ez nem kell neknk. Hogy egyszer bnkdom, majd rlk, hogy lesiklom s megint felemelkedem, hogy van napom s jem, hogy fzom s melegem van, az az igazi valsg ; ez kell nekem. A puritnok, fanatikusok, zeltk nem isme rik a termszetet s azrt nem is gyzhetnek fltte, azaz, hogy nemtelensgei f l t t ; a fanatikusok nem val emberek. A szp, a j, a valsg az, hogy az ember m i n d e n t t ember ; a kegyelem befolysa alatt is. E mltnyos gondolkozssal, nmagunknak igaz s igazsgos flismersvel helyezkednk el jl a minket krnyez vilgban. Mi nem akarunk esprits forts lenni, kik megvetik az e m b e r e k e t ; nem filozfusok, kik a profanum vulgust megvetik, hanem abban a krben, hov az isteni gondvisels lltott, valsulni kvnunk. Ki az, aki valsul? Aki kztk hisz, szeret, kztk l. Lelki, trsa dalmi, gazdasgi, trtnelmi viszonyaink vannak, v a n n a k szlink, bartaink, e m b e r t r s a i n k ; ljnk itt, de ljnk valban. Az az elgedetlensg, mely mindig ms vilgot keres, mindig mshol keresi slypontjt, a jelent feledi s a jvrl lmodik, az semmitsem r. Maradjunk a val let szilrd talajn, i t t keres fel minket az isteni kegyelem, ebbe a val letbe szvdik bele gondolataink, indulataink rvn s testet keres cselekedeteinkben, testet azaz val l e t e t ! Ebben a krben, ezekkel az emberekkel szemben srget termszetfltti letet, ezekkel a kellemetlensgekkel, meg prbltatsokkal szemben helyezkedik egyenslyba. Ez a valsg. I t t kell trelmesnek, engedelmesnek, alzatosnak lennem, ez a valsg. Megvetni pedig, kicsinyleni, elgedet lenkedni, ez nem valsg, hanem lmodozs, ncsals. Nekem az embereket gy kell vennem, amilyenek, nekem nem lehet

V Z K E R E S Z T U T N I N E G Y E D I K VASRNAPRA 101 siettetnem semmit, egyik napot t kell lnem, hogy a msikra bredjek. Az embereket gy kell vennem, amint vannak, ki j, ki rossz ; gyngi a jnak s jtulajdonsgai a rossznak is vannak. Alkalmazkodom, dolgozom s bzom. E r t hasznlok, de nem erszakot. H t hogy dolgozik az let? Erszakkal? gy-e nem ; nem vasfogval hzza ki tavaszkor a fvet, lombot, nem dolgozik szegekkel s kalapccsal, hanem tavaszi fuvalommal, meleggel; pgy tesz a val l e t ; a termszet s a kegye lem erivel dolgozik, trelemmel, mindig a fldn jrva, vgyai szerint nha replve, de a valsgos ernyt mindig a valsgos krben keresve l s iparkodik. H a kegyetek ezt a val letet srgetik, ha a termszet fltti kegyelemnek megvalsulsait az let tetteiben keresik : akkor relis s amellett .idelis emberek egyarnt. rzelmeiket, fltteleiket, buzdulataikat, mlengseiket tegyk prbra az let valsgban. A bels ht az erny tndklse jelezze ; az mlengs a nemtelen termszet rgeit mlessze ; a lelkes ls az rzkisg sttsgt dertse vilgos nappall ; hadd lssuk, van-e tisztuls, salakkivets, flvilgosods ; ha van, akkor valsg lett az rzetbl s t e t t az rzelembl. Ellenkez esetben lesz sok rzelgs, mlengs, sopnkods, de nem lesz valsg ; nem lesz egyensly llek s vilg k z t ; ki t b b e t akar, mint amennyit lehet, m a g t aggasztja s nmagval meghasonlik. Az ilyenben sem pax, sem gaudium in Spiritu Sancto nincs, s nincs azrt, m e r t nincs igazsg, nincs val sg. Keressk t e h t az Isten orszgnak i g a z s g t : iustitia fundamentum regni coelorum.

A hsvt nnepkre.
Hetvened vasrnapra. I. A j-cselekedetek rdemszerz (1898) K. H . ! Gyakran megesik a szvnk nmagunk fltt, gyorsan t n , rvid letnk fltt, s nha gy v a g y u n k hangolva, mint akik srni szeretnnek, m i n t akik meg a k a r n k siratni res, hi letket. Mert napjainkat elragadja a mulan dsg, s a z o n vesszk szre m a g u n k a t , hogy esteledik, s jn a hall je, mikor m r senki sem dolgozhatik. Mi lesz ht le tnkbl s fradsgainkbl? Mi lesz trekvsnkbl s m u n k n k bl? Vjjon sztfoszlik-e az is? Vjjon csak olyan lesz, m i n t a napalkonyat felhje, mely mg a l t h a t r fltt g, addig izgat s gynyrkdtet, de amelyet rvid nhny perc mlva megshajt az ember? Valban, aki gondolkozik s nemcsak arasznyi letet lni, hanem rkk lni akar, az nem surran h a t el e legfontosabb krdsen, azon a krdsen, hogy h t hiba dolgozunk-e? Azon az aggodalmon, hogy h t van-e kihatsa s eredmnye, nyoma mveinknek? Szerezhetnk-e m a g u n k n a k j u t a l m a t annl, akinl v a n az igazsg s az tlet? Erre a krdsre felel meg az evanglium mai plda beszde, melynek rtelme kvetkez : Isten orszgban ugyanaz trtnik, m i t egykor a csald a t y a cselekedett. A csaldatya az I s t e n ; a piac a vilg, hol Isten hvsa eltt mindenki mintegy hivalkodva l l ; a szl az istenes let az anyaszentegyhzban ; a mvesek a hvk ; a gondvisel Krisztus, ki minden m u n k s n a k megadja brt. S mi az a br? egy t i z e s ; a tizes jelenti az rk letet. Meg nyeri azt minden j m u n k s , de nem egyenl fokozatban, ha nem egyenlk rdemeikre nzve. E pldabeszd t e h t tantja, hogy a jcselekedetek rdemet szereznek az rk letre. Mindenekeltt ujjongjunk s rvendjnk, k. h., e j hr ereje.

HETVENED

VASRNAPRA

103

hallatra : az ember rdemeket szerezhet az rk letre ! Az ember, kinek lete s dicssge m i n t a mezei virg, akr elkel, akr szegny legyen, akr tuds s mvelt, akr egyszer s egygy legyen, kznsges j cselekedeteivel rk rdemeket szerezhet. S hogy az ember eszmljen s becslje e nagy szerencst, az Isten jr utnunk, s hv s kld : menjetek, menjetek I Ti is menjetek szlmbe, ti i s ; mindnyjan, kik ltek, fleg ti, kik a nagy meghvst megkapttok a kereszt sgben. A hivalkodknak pedig szinte nyomban van, s nem sznetel ngaLni, a k r kora reggel, akr dl legyen ; m e r t az r legjobban tudja, hogy egyszer l az e m b e r ; tudja meg becslni legjobban azt a kegyelmet, melyet az embernek adott, hogy az sajt jcselekedeteivel rk rdemeket szerezzen magnak. Mr most, k. h., ha semmi sem lehet rnk nzve fontosabb, semmi vigasztalbb, mint az, hogy rdemeket szerez znk m a g u n k n a k : iparkodjunk megismerni s megtudni azokat a fltteleket, melyek a l a t t cselekedeteink Isten eltt rdemszerzk lehetnek. 1. Az els flttel az, hogy kegyelem llapotban vgez zk jcselekedeteinket. Megjegyzem, hogy itt cselekedetek alatt nemcsak a lthat, kls m v e k e t rtjk, hanem mindent, amit az ember akar s megkvn, tervez, beszl, tesz s tr. Amit kvl nem ltni, az az ember bels vilga, melyben szintn minden Isten eltt folyik le ; Isten veszi szmba annak minden lktetst, s eltte minden bels moccansunk, gerjedelmnk s vgydsunk t u d v a van. T e h t egsz bels s kls letnkrl van i t t sz ; ez az egsz let Isten lehet, -s Isten szemei eltt oly ragyog lehet, m i n t egy kristlyos, jegeces barlang, melybe a napfnyt rasz t o t t u k . A flttel pedig, mely alatt a legkisebb s legkznsge sebb cselekedetekbl rk rdem vlik, az, hogy kegyelem llapotban legyen lelknk. Kegyelem llapotban legyen, vagyis Krisztussal ssze kttetsben legyen s ezltal isteni letet ljen. E z t az sszekttetst jelezte az r, midn mondotta : n vagyok a szlt s ti a szlvesszk. Aki bennem m a r a d s n benne, az sok gymlcst terem. Nlklem semmit sem cselekedhettek) (Jn. 15, 5). Igen ; Krisztus Urunk az rk let tkje, s csak e tkn fakad az a gymlcs, mely az Isten nek tetszik, s azrt azt aztn az rkkvalsgra mltatja. Ha igaz hit s l szeretet ltal e tkbe vagyunk beleoltva s ha parancsnak hsges teljestse ltal szvnk tisztasgban

104

PROHSZKA OTTOKR

e tktl el nem szakadunk : akkor tnyleg rk s Isten eltt kedves gymlcsket hozunk. De ha szerencstlensgnkre z r Jzustl a bn folytn elszakadunk, akkor j gymlcs ket, milyeneket az r kedvel, nem hozhatunk, mint ahogy nem hoz gymlcst a venyigevessz, melyet a szltkrl lemetsznk. Nelklem semmit sem cselekedhettek)), t. i. semmi rdemeset; semmit, amit Isten az rkkvalsgban jutalmaz, nem mvelhettek. Ne csodlkozzunk azon, hogy az ristennek csak a kegyelem, csak az isteni tetszik ; hogy csak azt kedveli, ami isteni ismeretbl, a hitbl fakad s amit az isteni szeretet leszt. De hogyan is lehetne az mskp? maga lett emberr ; szent Fiban elnk lltotta az isteni embert, s gy akarta, hogy mi mindnyjan hozz hasonlk legynk. Isteni gondola t o k a t kzl velnk a hitben ; vjjon elvessk-e azokat ma gunktl? S ha elvetjk azokat, s nem szerintk cseleksznk, vjjon lehet-e tetszse az rnak az ily cselekedetekben? B a r t sgt ajnlotta fl neknk szentsges Fiban, st megosztja benne velnk lett s azt akarja, hogy oly benssgesen egyesljnk vele s oly osztatlanul ljnk belle, mint a szl vessz a szltkbl, s ha mi ez sszekttetst kicsinyeljk s semmibe se vesszk, s letnket s ernyeinket s rem nyeinket e leereszked Istentl fggetlenl rendezzk e l : vjjon ezt az letet jutalmazza-e az r? Nem jutalmazza, figyelmre sem m l t a t j a ; olyan az eltte, mintha holt, m i n t h a hulla volna. A szentrsban hatrozottan lltja elnk az Isten, hogy nem tetszik neki a bns embernek jcselekedete, ha nem irnyul a kegyelemnek visszaszerzsre; a bn llapotban vgzett jcselekedetek Isten eltt halvaszltt gyermekek ; s melyik atya vagy mg a n y a is leli keblre a halvaszltt gyermeket? Inkbb undor jelentkezik ilyenkor szvnkben, mint vonzalom s szeretet. H a t e h t imdkozol is s bjtlsz, ha alamizsnt adsz s krhzakat ptesz s a bnnel szaktani nem akarsz : hiba dolgozol; in v a n u m Iaboravi, hiba dolgoztam, gy kilt hatsz fl te is az rkkvalsgban flbredt gazdaggal. Akrcsak a D u n b a szrtad volna a p n z e d e t ; Isten eltt cselekedeteid nem jnnek szmba. E r r e taln azt fogja valaki m o n d a n i : de ha a bns jcselekedetei Isten eltt szmba nem jnnek, akkor hiba imdkozik, bjtl, t a r t penitencit; hiba igyekszik meg trni; mert hogyan trjen meg a bns? B n a t a is a bnsnek b n a t a lesz 1

H E T V E N E D VASRNAPRA

105

Igaza van ; a b n a t a bnsnek b n a t a ; de az Isten gy akarta, hogy a termszetfltti bnat, br a bnsnek b n a t a az, megigazulst szerezzen ; gy akarta, hogy az imdsg, mely az Istent engesztelni kvnja, br a bnsnek imdsga, mgis Istenhez elhasson s a bnbocsnat kegyelmt elnyerje. Azrt t e h t a bnsnek trekednie kell, hogy mindenekeltt bnei bocsnatt elnyerje s a kegyelem llapotba jusson. Tiszttsuk meg a gaztl s bojtorjntl a szntfldet, mieltt magot vetnk b e l e ; j s egszsges lehet az a mag, melyet elvetni szndkozunk, de ha fl nem szntott fldbe vetjk, mi lesz belle? pen gy, k. h., tiszttsuk meg elbb szvn ket a bntl, s csak azutn vessk bele a jcselekedetek magvait. A jcselekedet magban kifogstalan lehet, de bns szvbl eredve bojtorjn, s Isten t k a kzt nincs lds rajta ; erre figyelmeztet minket a prfta, mikor rja : Trjetek fl j ugart magatoknak s ne vessetek tvisek kz 1 (Jer. 4, 3). Ez legyen t e h t els gondod : Istennel sszekttetsben lenni s ezltal a jcselekedeteknek rk rtkt biztostani. De ha mg bnben is vagy, akkor se hanyagold el az ima, a mise, a bjt, az irgalmassg g y a k o r l a t t ; mert ha nem is szereznek neked ezek a bn llapotban vgzett cselekede tek rk jutalmat, hasznlnak mgis kzvetve, amennyiben ezek ltal Istentl a megtrs kegyelmt n y e r h e t e d ; az imdkoz, Istenhez vonzd llek ugyanis, ha bnben is van, vallsos cselekedetei ltal megnyeri a flvilgosts s a megtrds, t e h t a b n b n a t kegyelmt. Ez teht az rk rdem els s f flttele : a kegyelem llapota, az Istennel val sszekttets. 2. De mondok mg egy ms kellket, amely ugyan nem oly fbenjr, mint az els, de mgis igen fontos s sok embert igazthat el jobb s szszerbb letre. Ez a kellk abban ll, hogy az a jcselekedet, mellyel rdemet szerezni kvnunk, llsunknak megfeleljen s llapotbeli ktelessgeinkkel ne ellenkezzk. Ne kicsinyeljtek, k. h., ezt a kellket. Hiszen p ennek elhanyagolsbl szrmazik sok mindenfle baj s lesz hitel vesztett sok jtatos embernek istenes lete. Akrhny van ugyanis, aki rdemeket akar szerezni, de a maga esze s kemny feje szerint. Elhanyagolja sajt llapotbeli kteles sgeit s ms fls jcselekedetek u t n tri magt. Innen azutn ered a sok kemny sz s kmletlen tlet, mellyel a kevsbb buzg emberek plct trnek az ilyen buzglkod, de oktalanul s helytelenl buzglkod lelkek fltt. Azt

106

P R O H S Z K A OTTOKR

m o n d j k : Nzztek, ez bcst jr, a templomban rkat tlt, s ktelessgt elhanyagolja; a szentsgekhez jrul, s gyermekeit nem gondozza. Nzztek ezt a vallsos urat, aki hisz s templomba is jr, de a munkjt nem v g z i ; nem lehet belle kivrni semmit. Nzztek ezt a j embert, az ingt is odaadn, de dolgaiban semmi rendet nem t a r t , a Csky-szalmja a jszga. Nzztek ezt a j asszonyt, srni tud, mikor imdkozik, de a lenyaira nincs gondja, azok szabadon viselkednek s a fegyelmet nem ismerik. De minek folytatni az letnek e szomor s o r s t ; jl ismeritek ti ezt, k . h . ! De p ezrt, mert ismeritek, be fogjtok ltni, hogy Isten eltt kedves s rk rdemszerz cselekedet az nem lehet, ha valaki knnyelmsgbl vagy helytelen fl fogsbl mindig a fls vagy nem neki val jcselekedetekben bvelkedik s llapotabeli ktelessgeinek elhanyagolsa foly tn knnyen hallos bnbe eshetik; s mit hasznl akkor a jcselekedct, ha nincs meg a llekben a kegyelem ! E n n e k a msodik kellknek a megokolsra csak azt m o n d o m : K. H., akartok Istennl rdemet s jutalmat? H a akartok, akkor azt tegytek, amit akar s kvetel tletek. Ahov s aminek rendelt titeket az r, azt cselekedj tek. Akarja-e az Isten, hogy az almafa szlt s a rozs krtt hozzon? Nem akarja ; hanem azt akarja, hogy minden fa a maga gymlcst hozza s az a gymlcs j gymlcs legyen. pen gy rendelt az Isten az embereknek h i v a t s o k a t ; kijellte l l a p o t a i k a t ; meghatrozta ktelessgeiket; ezeknek meg kell felelnik ; ha tbbet tesznek ezeken kvl, jl van, dicsrem k e t ; de ha mst tesznek s ezeket elhanyagoljk, vagy ha olyasmit tesznek, ami ktelessgk teljestsben gtolja k e t : akkor nem dicsrem k e t ; nem dicsri ket az Isten, de mg a vilg sem, st ez tli el ket leglesebben ! Erre figyelmeztet Szent Pl, st nemcsak figyelmeztet, hanem kr, midn r j a : Kerlek titeket, hogy a hivatsban, melyre hivatva vagytok, mltlag jarjatok (Efez. 4, 1). H i v a t s alatt a keresztny letet r t i ; de e keresztny letbe bele van foglalva minden egyes hivats s l l a p o t ; benne van a keresztny anya, a keresztny atya, a keresztny gyvd, a keresztny tant, a keresztny hivatalnok, a keresztny pap, stb. hivatsa. Krlek titeket, hogy e hivats tokhoz mltlag jrjatok. Szalzi Szent Ferenc pedig igen rde kesen r ekkp: Minden llsnak s hivatsnak megvan a maga sajtos ernye, melyben kivltkp kell m a g u n k a t gyakorol nunk. Ms ernyei vannak a pspknek, ms ernyei a kirly-

H E T V E N E D VASRNAPRA

107

nak ; mst kvetelnk a katontl s mst a h i t v e s t l ; msban kell kitnnie a kereskednek s msban a magban l, el vonult zvegynek. Szent Paula nagyon szerette az nsanyargatst, hogy a lelki let rmeit annl nagyobb mrvben lvezze; de szksgesebb volt neki az engedelmessg lelki vezetje irnt, s azrt gncsolja is t Szent Jeromos, hogy elljrjnak parancsa ellenre megtrte egszsgt szigor lete ltal. Azrt mondjk az apostolok is, hogy a szegnyek gondozst a diaknusokra hagyjk, m e r t klnben az evan glium hirdetst el kellene hanyagolniok. Pedig a szegnyek gondozsa nagy e r n y ; de ha olyan vgzi azt, akinek ms a ktelessge, akkor oktalanul s Isten a k a r a t a ellen cselekszik. llapotbeli ktelessgeid ellen volna, ha t e mint csald a t y a hz krli gondjaidat elhanyagolnd, s htul a k a m r b a n remete letet lnl. llapotbeli ktelessgeid ellen volna, ha t e mint csaldanya apcamdra lnl; ha te, mint szolga, csak j knyveket olvasni, vagy mint szolgl, csak bjtlni akarnl. J az istenes, a szzies, az eszml, az nmegtagad let, de ne legyen az azutn Isten a k a r a t a ellen; ha ilyen cselekedeteket vgznk, akkor hasonlk vagyunk ahhoz a vndorhoz, ki nagy lpseket csinl, de rossz irnyban, tvesztn. Mire val az ilyen iparkods, s ki dicsrje meg az ilyen buzgsgot? A vgtelen blcsesg ugyancsak nem dicsri meg az ilyen buzgsgrt, hanem inkbb azt fogja krdezni tlnk a prfta s z a v a i v a l : Ki kvnja ezeket a cselekedeteket kezeitekbol? (Iz. 1, 12.) Az ember sajnlja az effajta buzgsgot s szeretn j irnyba terelni azt. Ime, k. h., i t t a j irny ; tenni azt, a m i t Isten kvn t l n k ; amire llapotunk s hivatsunk rszort; tenni azt, ami okvetlenl szksges, s csak azutn azt, ami hasznos s dicsretes; tenni azt, amit a jl rendezett szeretet kvetel, s csak azutn azt, a m i t hajlamunk sugall; tenni azt, a m i t a hit s az sz javai, s ne azt, amit a termszet ajnl. gy ha valaki msnak dvssgt keresi s a magt elhanyagolja, vjjon buzgsg-e az? S ha valaki imdkozik, mikor dolgozni k e l l ; szeld s engedkeny, mikor szigoran kellene fllpnie ; szemet huny alzatos gyvasgbl, mikor b t r a n kellene megkzdeni a rosszal; ha a jt rosszkor teszi s tbbet ront vele, mint h a s z n l : ugyan megrdemli-e lete az erny dicsrett? Nem nmts-e ez inkbb, melyben az ember sajt hajlamait, sajt termszett kveti s azrt teszi a jt, m e r t jl esik neki, s nem azrt, m e r t Isten parancsolja? Ne mtsuk magunkat, k. h., csak tiszta, termszetfltti, s

108

PROHSZKA OTTOKR

Isten a k a r a t a szerinti jcselekedeteket jutalmaz meg az Isten ; de azokat azutn megjutalmazza istenileg, szzszoros brrel s rk dvssggel! Fl t e h t a munkra, k. h., dolgozzunk, mg b r u n k ; szerezznk magunknak rdemet, mg lnk. Az rk rdem t b b e t r, mint minden nyeresg, mint minden kincs. Mondd meg csak, ha llapotbeli ktelessged teljestsert mindennap este ezer a r a n y a t fizetnnek : nem kelnl-e fl kora reggel, s nem fognl-e nagy buzgalommal munkdhoz? elkerln-e valami figyelmedet? tn flhnynd, hogy sok a dolog, nehz a m u n k a ? nem volnl-e jkedv, mint akire mosolyog az egsz vilg? Jl reznd magad kunyhdban, jl az istllban, jl a konyha k r l ; de mg jl a zimanks tlben vagy a forr n y r b a n is ! S mirt? m e r t nagy jutalom v r red ! Nagyobb azonban az Isten j u t a l m a ; nagyobb, m i n t h a ezer a r a n y a t fizetne brmily p o t o m s g r t ; nagyobb, m e r t rk boldogsgot ad, rk letet. Ezzel szemben a kirlyok kincse koldussg s a vilg dicssge mer szegnysg. Nzz csak a gazdag kriptjba vagy a kirlyok koporsjba, odaadnd-e ezrt szved egy dobbanst vagy a tavaszi rten pihen szemednek egy tekintett is? Megbillentend-e ezrt csak a kis ujjadat is? gy-e nem? hisz a m i t fogsz, por s hamu az 1 Menjetek szolombe, szlal meg ezzel szemben az Isten ; menjetek, ne resteljtek a m u n k t , a verejtket s hsget; hiszen megjn az este, a leghosszabb nyri napnak is van estje, s akkor n fizetek ; minden m u n k r t rk j u t a l m a t a d o k ; nem port s h a m u t , hanem boldogsgot. Siessnk teht, menjnk szjjel az r szljben ; dolgozzunk, ki-ki a maga helyn, a maga llapotban s hivatsban erlyesen, s kivlt kegyelemteljes, Isten-szeret s egyttrz s egyttl llekkel. Jjj, r Jzus ! . . . kiltjuk akkor majd este, ltnk estjn, jjj s gyjtsd meg szmunkra az rk vilgossgot! II. Szenf Pl (1903) K . T. U.! Ezen hrom v a s r n a p o n : septuagesima, sexagesima, quinquagesima vasrnapjn az egyhz, taln hogy felpezsdtse lelknket, hrom lectiot olvas Szent Pl kt korinthusi levelbl. Ez a hrom d a r a b hrom nek, hrom elragadtats ; m o n d h a t n m , hogy elragadtatott a harmadik gbe. gy rzem magam, mint hogyha g erd szln llnk, apostol.

H E T V E N E D VASRNAPRA

109

melybl izz zsartnokok vetdnek rm, forr, meleg ramok csapjk meg az embert. Vgre, azutn nagy recsegssel s ropogssal leszakad az egsz, s az ember nem lt m s t m i n t izz vrs parzstengert. Szent Pl megmutatja lelkt; ki gyullad ez a szp hatalmas llek s a leggynyrbb sznek ben jtszik elttnk. Valban minek nevezzem msnak, mint izz kigyulladsnak azt, a m i t a mai lectioban o l v a s u n k : Omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium. Sic currite, u t comprehendatis. Omnis autem, qui in agone contendit, ab omnibus se a b s t i n e t : et illi quidem u t corruptibilem coronam accipiant; nos autem incorruptam. Ego igitur sic curro, non quasi in incertum ; sic pugno, non quasi aerem verbcrans : sed castigo corpus m e u m , et in servitutem redigo, ne forte cum aliis praedicaverim, ipse reprobus efficiar. Nektek kell ezt rnom, ti korinthusiak, nektek, kik ott az Isthmoson laktok s a kzdelmekben a viaskodsokhoz szoktatok. Lsstok, n is valsgos gladitor vagyok, azaz, hogy inkbb olympusi kzd vagyok. Kzdk, leteszek mindent, csak egyet ltok ; ltom azt a hervadhatlan koszort, melyet nekem az r igrt. Azrt kifesztem s megfesztem m a g a m a t ; ezrt gek s lngolok s amellett oly alzatos, flnk reszket llek vagyok. Apostol vagyok, az evangliumot hirdetem a vilgnak, de amellett bnbn llek vagyok, mert flek, bogy elvesztem azt, a m i t msoknak ajnlok. 1. E z magban is flsges lelklet. De az ember krdezi, mi indtotta Szent P l t a lelkletnek kitartsra? Mi hevtette t e szenvedlyes, lelkes kitrsre? Gondolhatjuk, hogy nem dicsekvsbl teszi, hanem, mint mindent, gy ezt is csak a lelkekre val tekintetbl teszi. Szent Pl meg akarja hdtani a k o r i n t h u s i a k a t ; apostoli lelke tzeli t : nyerd meg az embereket, s ha kell, mutasd be nzetlensgedet, vgydso dat, trekvseidet, csakhogy ket megnyerjed. Szent. Pl elhatrozza m a g t arra is. Eladja, hogy neki joga van arra, hogy a korinthusi hvek t eltartsk, de e jogot nem v e t t e ignybe. S ennek kapcsn lefesti apostoli lelkt, hogy tulaj donkpen hogyan is rez . Megtanuljuk ebbl, hogy egy apostoli lleknek mi a lelklete. Megtudjuk, hogy apostol szenvedlybl s nem hivatalbl. Az apostolkodsa hv s tz, oly nagy az a cl, melyre lett szentelte : a lelkek dvztse, s a lelkeket azrt kell neki dvztenie, m e r t szereti Krisztust. Neki nemcsak az lebeg szeme eltt, hogy lelkek pokolba ne jjjenek, hanem sztnzi t az r szeretete,

HO

PROHSZKA OTTOKR

mintha gyszlna hozz : Pl, szeretsz-e engem? , ha sze retsz, akkor tudod, hogy mit tgy? Ments, dvzts! Ez a szeretet ragadja t, ez a szeretet az ura ; a szolgja. Szent goston erre azt m o n d j a : luminosissima, flagrantissima Caritas, ineffabilis potestas. S hogy mennyire hatalmas ez az er, s mily heves ez a szent szenvedly, azt Szent Pl tallan jellemzi, mikor azt szksgessgnek m o n d j a : necessitas mihi incumbit. Ltjtok, hogy dolgozom, buzglkodom, gek ; de ne csodlkozzatok. Nekem kell ezt tennem, ragad a szv. Annyira megy, hogy azt mondja, hogy neki ebben rdeme sincs: Ne dicsrjetek engem mindezrt a munkrt, m e r t ha ezt nknt tennm, volna dicsretem, de mikor ezt akaratlanul is teszem, m i t dicsrtek? n ragadtatom. Azt mondhatnk erre F e s t u s s a l : Pl flrebeszlsz. A szeretet megzavart tged ! Valamint m s u t t Pl annyira embernek rezte m a g t s gyengnek, hogy azt m o n d t a : rzek egy m s trvnyt tagjaimban s vremben : nem azt teszem, a m i t a k a r o k ; i t t pedig hasonlkp egy m s trvny, az g, a lngol szeretet alattvaljnak vallja m a g t . A szeretet tesz velem, amit akar ; ne dicsrjetek. Infelix ego homo kiltott fl az elbbi trvny emltsnl, most pedig mi kilt j u k : O felix homo, mily boldog ember, aki gy szeret. Szent Plt a buzgsgra, a lelkek irnti hevlsre az r Jzus irnti szeretet izztja. H a valaki buzg akar lenni, annak sok min denfle motvumbl lehet kiindulnia. De a legtermkenyebb motvum a szeretet az r Jzus irnt. Ha valakit hevt az r Jzus, ha a szeretet ragadja, a n n a k van kifogyhatlan, mrhetetlen buzgsga. 2. Msodszor Szent P l ezt a buzgalmat azonostja egy teljes odaadssal s alzattal. belefekteti apostoli m u n k jba egsz lett, mindent. Maga szmra csak kezeinek m u n k j t akarja hasznostani. Az si evangliumnak ez egy gynyr vonsa, amelyet Assisi Szent Ferenc is utnzott, m e r t kezdetben nem kolostorokban lak bartokat, hanem oly hveket a k a r t nevelni, kik a vilgban Krisztus trvnye szerint s kezk munkja utn lnek. Szent Pl tnyleg egy oly llek, mely mindent befektetett hivatsba : rmet, gondot, s z a b a d s g o t ; mindenhez alkalmazkodott, hogy mindenkit megnyerjen. E z t is flemlti ott, hogy lebilincselje a szveket magnak s Krisztushoz vezesse k e t : Mikor fggetlen voltam s senkire sem szorultam, lemondtam szabadsgomrl s min denkinek szolgjv lettem. lhettem volna m i n t tisztessges farizeus elvonultsgban; nem t e t t e m . Szolglni jttem s

HETVENED

VASRNAPRA

111

szolglatba fektettem bele letemet. Lehetnk anachorta, lhetnk m a g a m n a k ; lehetnk tisztessges keresztny, lhet nk csendben Istennek ; nem teszem. Mindenkinek lek most, szolglok mindenkinek, hogy mindenkit Krisztushoz vezessek. Mshol elmondja egy kedves hasonlatban, hogy olyan mint a dajka. Dajka, aki des tejvel tpllja Krisztus gyermekeit. Tnyleg ez a legnagyobb szeretet, h a valaki odaadsbl s nem brrt teszi. K . t. u., mifle aranyos, felsges, ragyog llek lehetett ez a Szent P l ! Hogy kell egy apostoli lleknek melegedni a tznl, hogy kell az embernek ide iskolba jrnia ! Csak akkor lesz boldog, ha ezt eltallja. Csak akkor lesz tel jesen boldog, h a vrvel, letvel, erejvel m s o k a t iparkodik segteni s mindenkit segt, akit lehet. Mily ldott hivats, ha valaki apostolnak vlik be, ha boldogsgt lemondsban lelheti. De az a lemonds g a z d a g ; boldogsggal s lvezettel teljes. Egy ily llek oly remek, oly mly, lvezetes, hogy a gondolat msokrt, minden t e k i n t e t m s szksgrt s d v ztsre kivltja benne az energit, s dolgozik. 3. Harmadszor Szent Pl az apostoli lelkt teljes nzet lensgben m u t a t j a be neknk. Nem keres a vilgon semmit. Hiszen a buzgalom e kirohanst azok ellen intzi, akik gyanstjk, hogy 6 v a l a m i t keres. N e m keresek semmit, pedig a trvny azt mondja : non alligabis os bovis t r i t u r a n tis, s a czr azt m o n d j a : quis militabit stipendiis alienis, s az r Jzus azt mondja, hogy akik az oltrnak szolglnak, az oltrrl egyezek, s Szent Pl mgis mindenek u t n azt t a r t j a : nekem az sem kell. I n k b b meghalok, semhogy a teljes nzetlensg dicssgt magam szmra meg ne t a r t s a m . s mi lesz vgre is az n sszes dicssgem, koszorm? Semmi ms, mint az evanglium maga ; n boldognak rzem m a g a m , ha az evangliumot hirdethetem. K. t. u., nzetlensg legyen lelkletnk, m e r t aki nz, az lealzza a hitet, az evangliumot s a k e g y e l m e t ; ami nz, az a legnagyobbat nem tartja leg t b b r e s kisebb dolgokat tbbre becsl. A p a p n a k nzetlennek kell lennie. Az nzs degradlja t, a hst bress lefokozva. Maradjon a sas sasnak, maradjon a hs hsnek, ne keressen a l b b v a l t ! Az n glrim, hogy n csakis titeket szeretlek s tletek semmi szolglatot nem fogadok e l ; n szolglok nektek. s mikor ily hvvel s tzzel s amellett teljes odaadssal s nzetlensggel szolgl a Paulus insaniens, amellett olyan m i n t a gyerek. Hs s apostol, de ugyanakkor gyermek, s az apostolnak ragyog s felsges lelkn a legragyogbb

112

PROHSZKA OTTOKR

vons, a gyermekded alzat. Sic curro . . . sic pugno . . . castigo corpus m e u m et in servitutem redigo, ne forte, cum aliis praedicaverim, ipse reprobus efficiar. Ezek a ter mkeny lelkek ; lelkek, melyek gnek, de amellett alzatosak a flnksgig, lelkek, melyek hsk, d e amellett agglyosak, azt m o n d h a t n m a kislelksgig ; nem m i n t h a ktelkednnek Istenben, de mindig tudjk, hogy <ott> v a n az emberben az inferior homo, akinek mindig sarkanty, fegyelem, nmeg tagads, letrs kell, mg az apostolban is. , n rtem Szent Chrizosztm lngol szeretett Szent Pl irnt, rtem, hogy flkilt homiliiban : Paulus, Paulus, m i t beszlsz? I Meg nylnak majd egykor a srok a feltmads napjn, de fleg egy srra lesz a vilg szeme fggesztve, P t e r s Pl srjra. , ki adja nekem azt a szent kardot, amely Pl fejt v e t t e . K o r o n t csinltatnk belle, nem kellene nekem m s korona az rk dicssgben, mint amelyet Pl kardjbl kovcsol tatnk)). Mi pedig, k. t. u., ennek a nagy lleknek izz szvtl tanuljunk buzdulst. Gyakran emltettem s ajnlom msok nak is, hogy fleg kinn, ha megcsappan buzgalmuk, ha az emberi hltlansg kioltja a szent tzet, melyet szvkben gyjtottak, ha a nagy vilgnak posvnyos lgkre veszllyel fenyegeti az apostoli nfelldozst, olvassk Szent Pl leveleit. Amit nem rtenek, olvassk a jegyzetekbl. E z a llek 1900 v mlva is oly ers, hogy magval ragadja a lelkeket. Tanuljunk tle apostoli buzgalmat, hogy szenvedllyel dolgozzunk Krisz tusrt, nzetlenl, odaadssal s amellett a lelki letnek azzal az agglyossgval tegynk s dolgozzunk, mely nem bzik magban. Az a hs, ki ezreket kiemelt a bn fertjbl a kegyelem vilgba, az a llek, mely szmtalan lelket az rk dicssgbe segtett, az a llek legyen alzatos is. E n n e k a ketts lleknek sszekapcsolsbl fejlik ki b e n n n k az apostoli lelklet, s mi is beleljk m a g u n k a t , hogy hogyan kell boldognak s szeret lleknek lenni ldozatok kzt is ; hogyan kell mindent, az letnek minden ldozatt meghoz nunk abban az rzletben, hogy Krisztus szerelmrt dolgoz zunk, nem keresvn semmit m a g u n k n a k , csakis a lelkeket szolglva. Biztosan vrom, aki oly nzetlenl futottam be plymat, hogy az r megadja a koszort, remlem, hogy lelkem, mely gy futott, gy ldozott, nem esik el az apostol dicssgtl.

H A T V A N A D VASRNAPRA H a t v a n a d vasrnapra. I. Apostoli (1900) szeretet.

113

K. T. U. A msodik korinthusi levlben igazn lendletes leckt olvasunk ma. Az apostol eladja lett, nem hallgat el semmit, elmondja mg gyngesgeit is. Eladja, hogy mit v r t : hlt, elismerst, s hogy m i t k a p o t t helyette. Eladja kls szenvedseit, hogy szzkilencvent botot ka pott, hogy hromszor megvesszztk, hajtrst szenvedett, hogy vgtelen sok b a j , nyomorsg, veszedelem rte. In itineribus saepe, periculis fluminum, periculis latronum . . . in labor et aerumna, in vigiliis multis, in siti et fame, in ieiuniis multis. Lerja lelknek szenvedseit: quis infirmatur et ego non infirmor, quis scandalisatur et ego non uror? Nyomja t az egsz egyhznak a baja : sollicitudo omnium ecclesiarum. De nemcsak a kzembernek, nemcsak az apostol nak szenvedsei rik, v a n n a k ksrtetei is. Igaz, hogy az risten felemelte t a harmadik mennybe, de megint lenyomja t az emberi gyarlsgnak mlysgbe. Arculcsapdossa t az rdg gy, hogy kri az Istent, hogy vegye el tle legalbb a testi ksrtseket. De az Isten ebben a kegyelemben nem rszesti, hagyja t nygni: sufficit tibi gratia mea. R h a g y t a teht, hogy nyomorsgban keressen v i g a s z t a l s t : propter quod placeo mihi in infirmitatibus meis, in contumeliis, in necessitatibus, in persecutionibus, m e r t a nyomorsgban rzem az Isten kegyelmt. De egy baja v a n mg mindenek felett, hogy apstolsgt nem akarjk elismerni. Elmondja teht, hogy signa apostolatus mei facta s u n t super vos in omni patientia, in signis et prodigiis et virtutibus. H t mivel vagyok n kisebb, mint a tbbi? A b b a n vagyok taln kisebb, hogy kenyeret nem krtem t l e t e k ; quid est enim, quod minus habuistis prae ceteris ecclesiis, nisi quod ego ipse non gravavi vos? s ebben a kesersgben az apostol szinte gnyoss lesz : donate mihi hanc iniuriam. Igen, megsrtettelek titeket, rzem, igazsgtalansgot kvettem el rajtatok, nem fogadtam el a prbrt, elengedtem a stlt, m a g a m kenyern ltem, ebben hibztam gy-e? Bocssstok ezt meg nekem. Szent Pl lelp arrl a piedesztlrl, hov mi az apostolt kpzeljk, sztoszlatja a fnysugarat, melyet feje kr szProhszka : let igi. II.

114

PROHSZKA OTTOKR

vnk, sztszaktja azt a ragyog felht, melyben a mi kpzele t n k b e n szik s lelp erre a sros, poros, nyomorult fldre. Az apostol befekteti sszes remnyeit, vgyait, fjdalmt a kzdelmes letbe, sztszedi magamagt s azt m o n d j a : nzztek, ez az apostoli let. Ne ijedjnk meg tle, hanem legynk hlsak Szent Pl irnt, hogy gy k i t r t a sajt lelkt. Mindazokat az lmokat, derket, borkat, remnye ket, fjdalmakat s ksrtseket, mindazt, ami kesersg lelkn tvonul, kijelenti neknk. Nzztek, ilyen az apostoli llek. Mit kpzeltetek rla? Mikor apostolt emlegettek, elfelejtitek t n , hogy ember, s mikor emberre gondoltok, megszntk t n az apostolt tisztelni? Tvedtek mindkt esetben ; keres stek az igazsgot, a v a l s g o t ; ismerjtek meg az apostolt, a m i n t tnyleg v a n I Krdezzk h t ezek utn, miben ll az apostoli llek, amely Szent P l t jellemzi? Szenvedsek, kesersgek, bntal m a k elviselsben, trelemben? Nem. g, kitart ember szeretetben ll, mely az apostolt mindezen kls s bels bajokat legyzni segti, mely a vilgba belll s privilgiumo k a t nem vr, mely kisrtetik s kszkdik, mely az embere ket gy veszi, a m i n t vannak, s ebbe a t a r k a egyvelegbe belelltja az apostol szeretett. 1. E szeretetnek els jellemvonsa : szeretni mindenkit Istenrt. Szeretete a Caritas Dei. A szentrs az emberszerete t e t az Isten-szeretet foglalatba zrta ; az r Jzus t a n t ki minket ezirnt legkesszlbban, mikor krdezik tle, hogy melyik az els parancsolat. Az els az, hogy szeresd a te U r a d a t Istenedet, de hozzteszi, jllehet senkisem krdezte : de szeresd felebartodat is, mint t e n m a g a d a t . Mirt kti ssze az r Jzus ezt a kettt, mikor csak az elst krdeztk? Melyik az els parancsolat? Az Isten-szeretet? Igen, a z ; de Isten-szeretet nem ltezik emberszeretet nlkl, a k e t t t mindig ssze kell ktntk. Szeretni az Istent s szeretni az e m b e r t ; sohasem lehet ezt a k e t t t elvlasztani, kvet kezleg a m i szeretetnkben az emberek irnt az ltet ideg, lktet r maga az Isten-szeretet. Az apostol szeretete az emberek irnt az Istenbl tpllkozik. Megfordtva v a n a mai vilgban. Ma emberszeretetet, humanizmust emlegetnek s m i n d e n t t ki akarjk hagyni az I s t e n t ; rgen az Isten szeretetet emlegettk, de az r Jzus pldja szerint seholse h a g y t k ki az embert. Ma szeretetet emlegetnek az ember irnt, de elmetszik gykert, a Caritas Dei-t. Rgen a Caritas Dei s a Caritas erga homines testvr volt, most a humaniz-

HATVANAD VASRNAPRA

115

mus meg akarja tagadni az Istent, de nem boldogul; legalbb azt az egyetlen pratlan gyengdsget, mely ert s lelkeslst ad, azt elveszti. A rgi apostoli szeretet Isten-szeretet s az Isten-szeretetbl fakad emberszeretet; hltlan, a plety ks, a knnyvr korinthusiakat az apostol Jzus szve rzelmeivel, in visceribus Christi szereti. Azrt azonostja m a g t az isteni Megvlt mindenkivel, aki szeretetre szorul. Amit egynek ezen legkisebbek kzl cselekedtek, azt nekem teszitek. s mivel a szerint fogtok megtltetni, hogy mit tesztek nekem, minden fel lesz rva, a m i t a legkisebbnek is tesztek. Az Isten-szeretet emberszeretett vltva az apostoli szv els jellemvonsa. H a apostoli szeretetet akarunk, kell ugyan az embereket s z e r e t n n k ; hogy nagyon, kitartan, nagy lelken, kifogyhatlanul, apostoli szvvel szerethessk, Krisz t u s b a n kell ket szeretnnk. Krisztus fel tr az apostoli szv szeretete s rla leradva, rajta irnyt nyerve vissza hull a fldre s tfogja az egsz emberisget. 2. De ez csak egyik jellemvonsa ennek a trelmes, hsies, kzdelmes szeretetnek. A msik az, hogy e szeretet nem jr a felhk kztt, hanem a fldn s alkalmazkodik az let krlmnyeihez. H a valaki meditl s szp gondolatok felhin szik, ha a szent szeretetrt lelkesl, taln knnyen elhiteti magval, hogy valban szereti az emberisget. H a beszl jtkonysgi vagy kultregyletekben s az emberis get, a npet, a testvrisget emlegeti, ezek a szavak des deden hangzanak s visszhangzanak mindenki szvben, de gy-e, ki bznk ez elvont szeretetben? Ebben a szeretetben, mely csak fnyben szik, de meleget nem sugroz ; mely szvesen elismeri, hogy minden ember testvr, de iparkodik minden ily testvrtl lehetleg messzire llni? Ebben a szere tetben, mely azt mondja, meg kell osztani mindent, letet is msokkal, de nzsben elvonul minden ily kzssgtl. K i bznk ily szeretetben? Az apostol a kznapi let tjain jr, rintkezik minden kivel, elviseli mindenki tkletlensgeit, nehzkessgt, dara bossgt, szellemtelensgt s lendteni iparkodik rajta. Nem vagyok filozf, nem rtor, nem szentor, apostol vagyok ; t e h t dajkv lettem kztetek, gy pollak, alkalmazkodom mindegyiktekhez, elnzem hibitokat, sok kesersget nyelek el, iparkodom alkalmazkodni minden szokstokhoz. Nzzk, k. t. u., ez szeretet, mely csupa let. Felolvastam nknek az egyik eladson, hogy mily 8*

H6

P R O H S Z K A OTTOKR

klnbsget tall mg Henrik porosz herceg is a katholikus s protestns misszik kztt. A katholikus misszikban a pterek ellnek, a protestnsokban a prdiktorok biblit olvasnak fl. Vagyis valamint szoks hmzs eltt a vszonra nyomatot kszteni s csak azutn hmezik ki a rajzot, pgy az apostoli szeretet a v a d a k kzt l, letben kirajzolja azt az letet, melyet a tudatlan, vadembereknek utnozniuk kell. Az apostol ilyen dajka Korinthusban, Philippiben, Macedni ban. Mindentt letelepszik, megnyeri az embereket, elnyeli gyengiket, alkalmazkodik szoksaikhoz. Ime, az apostoli szeretet fldn jr, kztnk jr szeretet, gyalog s nem hintn jr szeretet. A kunyhkat, t a n y k a t , szrket, falukat vgigjr szeretet; a velnk leteleped, kztnk szenved, velnk kzd, hez szeretet. A konkrt let szeretete. Mire van inkbb szksge a buzg lelkipsztornak, mint hogy belenyljon a konkrt vilgba, az letbe ; hogy rezze szksgt annak, hogy lett sztszedje s msokkal megossza ? Csak az szeret minket, ki kztnk s velnk l, ki gy l, gy imdkozik, gy szenved ksrtst s hsget, mint mi. A konkrt letben lelkendez szeretet az apostoli szeretet. H a a pap elmegy a betegekhez, szegnyekhez, s a szegnyekkel szegny, s a betegekkel beteg lesz, a bnbnk kal sr, a hvekkel imdkozik, velk jr ugyanazon utakon, l s meghal kunyhikban, ez a konkrt szeretet. Szent Pl egsz lete mindig azokkal kzs, akik kztt megfordul. 3. S vgl az apostoli szeretetnek e kt felsorolt tulajdon sgtl elvlaszthatatlan jellege a szemlyes szolglat. A szent szeretet csupa szemlyes, egyni szolglat. H a valaki d egy millit, de nem adja nmagt, annak van ugyan szere tete, de nincs igazi, keresztny, apostoli szeretete. Csak aki nmagt adja, aki rezteti, hogy testvrnk, az szeret iga zn. H a Szent Erzsbet csak lekldte volna "Wartburgbl ajndkait, de nem m e n t volna le nmaga, nem nnepeink t mint a szegnyek angyalt, s ha trszekeret kldtt volna le, de maga le nem jn, nem reztk volna akkor sem s mi sem htszz v mlva meleg szvnek hevt. Hagyja o t t a trszekeret s fogja ktnybe azt a nhny kenyr darabot, akkor visz rzskat, klnben kvet kld. Mi ltal lesz rzsv a kenyrdarab? A szemlyes szolglat ltal. H a az ember kld a betegnek orvossgot, ez sokszor nagyon keser, de ha maga nyjtja neki, megnyer, szves mosollyal megdesti azt. s a keresztnysg letben ez a szemlyes

HATVANAD VASRNAPRA

117

szolglat kpezi a szeretet gyngynek magvt. Msban a keresztny szeretet nem konkurrlhat sem az llammal, sem a humanizmussal, sem a zsidk milliival, csak a szemlyes szolglat szeretetben. Maxime Du Camp rja, hogy a leg t b b alamizsnt Franciaorszgban a zsidk adjk. Ime, leesik t e h t a keresztnysg fejrl a szeretet mirtuskoszorja ! Azzal dicsekedett, hogy szeretete van, s me ezt a dszt is elhomlyostjk? Ne fljetek s meg ne zavarodjatok ! Szeretetet kerestek ; ugyan mi a szeretet? Pnz? Fld? H z ? A szeretet a m a g a m a g t odaad j szv 1 L t t a t o k m r zsid apckat, zsid kedvestestvreket? Azok nem testvrek, legfeljebb egyms kzt, de odaadst nem ismernek. s ha a d n a k millikat, de hinyzik azokbl az egyni szolglat, akkor a milli a trsadalom bajn nem s e g t ; az rvnyeket ki nem tlti, t nem hidalja ; az emberek egymssal szemben idegenek maradnak, m e r t nem rzik, hogy testvrek ; szere tet, mely ad dolgokat, de nem d szemlyeket, nmagt, nem hegeszti be a trsadalom bajait. s e szemlyes szolglatot mindenki nyjthatja. Pld k a t nem m o n d o k ; b m u l a t t a l tapasztaljk majd, hogy az egyszer emberek mily hsies odaadssal segtenek gyakran egymson ! Az apostolnak pnze n i n c s ; pnzt nem adhat, de min denkinek odaadja nmagt. Omnia impendam et superinpendar ego ipse, s k i t a r t ebben a szolglatban mg akkor is, mikor ltja, etsi plus diligens minus diligat. Vigaszt kpezi az r Jzus Krisztus, aki a legnagyobb szeretet indulatban n m a g t a d t a oda azokrt, kik nem szerettk, hanem gyll tk ; de ugyanakkor t u d t a azt is, hogy e szeretet ldozatban flmagasztaltatik, minden szven gyz. E gyzelmes, apostoli szeretet legyen eszmnykpnk, s ha nincs is pnznk, legyen szvnk, melyet szemlyes szolglatban felvltsunk. E z t kell neknk m r i t t egyms kzt is gyakorolnunk, s ha ezt a szereletet gyakoroljuk s meleg szvnket, egyni szolglatunkat belefektetjk, meg destjk letnket, rezni fogjuk, hogy legszebb erny a testvri szeretet, m e r t m s ernyben csak egy darabja lehet az embernek, ebbe az ernybe az egsz ember felmegy. Nos s mi az apostol? Ember, ki egy gondolatnak l s gy l, hogy lett emszti fl rte ! nmagt flemszteni msok ltetsben ez az apostoli s z e r e t e t !

118

PROHSZKA OTTOKR II. Apostoli ldozatkszsg.

(1903) K . T. U. ! lljunk meg mgegyszer Szent Plnak srj nl, csinljunk statio-t ad Sanctum Paulum s hallgassuk meg azt a msodik neket, melyet a korinthusi levlben przban zeng az apostol lelke: Libenter suffertis insipientes: cum sitis ipsi sapientes. Sustinetis enim, si quis in servitutem redigit, si quis devorat. Vannak kztetek is ingadoz lelkek ; de n azt nem trhetem, hogy t i t e k e t flrevezessenek, k o r i n t h u s i a k ; gondoljatok arra, hogy m i t t e t t e m rtetek 1 Bzzatok bennem, m e r t szenvedtem rettetek, buzgsggal a k a r t a m meghdtani lelketeket. Szenvedtem testemben, szenvedtem lelkemben. Periculis fluminum, periculis latronum, periculis ex genere, periculis ex gentibus, periculis in civitate, periculis in solitudine, periculis in mari, periculis in falsis fratribus . . . Sollicitudo omnium ecclesiarum. Nyomja a lelkemet egy flvilg terhe. Aggdom, nincs n y u g t o m : quis infirmatur et ego non infirmor, kicsoda szenved, hogy ne szenvedjek vele? Quis scandalisatur et ego non uror? Kicsoda szenved krt lelkben, kicsoda zavarodik meg s n nem gek a buzgsgtl rte? Mivel nem vagyok kpes mskp brni veletek, kitrom mindezt, hogy taln ennek emlkvel meghdtlak titeket. Taln nem t u d t u k volna meg, hogy mit szenved Szent Pl, ha szvnek e kirasztsval nem a k a r t a volna meghd tani a korinthusiakat. K. t. u., aki a k a r a lelkekrt dolgozni, a n n a k okvetlenl buzgnak kell lennie, s aki buzg akar lenni, annak okvetlenl kell szenvednie. Buzgsg, amely a szen vedst nem veszi programmjba, mindenesetre l-buzgsg lesz. Llek, mely kimli magt, mikor lelkekrl van sz, az ne kecsegtesse magt, hogy a lelkeket meghdtja. 1. s mirt kell a buzgsgnak, h a az akar lenni, szen vednie? Kvnja ezt elszr az isteni Megvlt maga, m e r t Krisztus ezeket az u t a k a t taposta ki az apostolok szmra. Aki az r Jzus nyomban akar jrni, annak szenvedni, kzdeni, lemondani kell. Az r Jzus azt a szltkt, mely nek venyigi aranyos gerezdekkel, gynyr lombbal kes kednek, kavicsos fldbe ltette, k a r t t z t t mellje, mely az szent keresztje. Aki nem kti a venyigt a karhoz, gy mlcst nem remlhet. Mert a venyige, ha bujn is hajt, de a fldn kszik, virgait elveszti, a szl a khz csapdossa,

HATVANAD V A S R N A P R A

119

leszedi a hmport, gymlcs nem lesz rajta. Fel kell ktni azokat a venyigket a kereszthez. Minden tkletessgi fokon az r Jzus ldozatot k v e t e l ; az apostoli munksokat sem veszi ki e ktelezettsgbl; azoktl nmegtagadst s ldo zatot vr. Valamennyi apostol e rszben gy hasonlt egyms hoz, mint egyik tojs a msikhoz, mind krisztusi arc. Ezen a krisztusi arcon l a mltsg kifejezse, de van rajta szent bor is. Ezt az r n y a t a gond veti r. Mindezeken az arcokon elmlik a szpsg, de felszntjk azokat a szenveds barz di is. Ezeket a b a r z d k a t a kzdelem, a kn szntja bel jk. Mert minden apostol szenved s aggdik ; siratja gynge gyermekeinek b o t l s a i t ; bntja t visszaessk. Bntja t a vilg rzketlensge. Aggasztja a lelkek dve s elszomortja a lelkek krhozata. E vonsok az r Jzus vonsai s minden apostolon fllelhetk. Valamennyikrl lehet elmondani Szent Ferenc mesjt, hogy volt valahol egy kirly s fele sgt a sors csapsa elszaktotta tle, ki is pusztba kerlve nevelte gyermekeit. Megemlkezvn pedig urrl vek mul t n , elkldte hozz flntt gyermekeit. A gyermekek aggd tak, hogy a kirly meg nem ismeri ket s krdeztk a n y j u k a t : Mit szljunk, ha a kirly el jvnk, honnan tudja meg, hogy gyermekei v a g y u n k ? 1 Ne fljetek, arcotokra nz s megismer. Minden apostol arcn o t t van a krisztusi vons. Az nzetlen, ldozatos llek. Ne gondoljuk, hogy mi m s u t a k a t tallunk. ldozatot hozni, az legbiztosabb tja az apostoli szeretetnek, legbiztosabb kulcsa a lelkek meghd tsnak. 2. Azonban nemcsak azrt kell ldozatosakk lennnk, hogy az isteni Megvlthoz hasonltsunk, hanem nrdeknk is ktelez minket az ldozatra, m e r t aki buzg a k a r lenni, a n n a k sajt maga lelki j a v r t ldozatot kell hoznia. Magunk nak tesznk szolglatot, ha ldozatos lelkek lesznk. Ez ton, az ldozatok tjn biztostja Szent Pl sajt maga dvt, ez ton kell neknk is jrnunk, ha dvzlni akarunk. S most nem is a szenvedlyek lekzdsre vonatkozom ezzel, hanem inkbb arra, hogy a buzgsg s az ldozatkszsg egytt jr. A buzgsg ldozatbl l, abbl tpllkozik. Mennyi ldozatot kvetel az a kifeszlt llek, melyrl Szent P l rja : Elfeledkeztem arrl, ami mgttem van, csak azt ltom, ami elttem van. Mindig csak azt ltom, ami hinyzik mg nekem ; hogy mit rtem el, fel nem szmtom. s mi minden hinyzik mg nekem? Vgtelen sok. H n y llek vr mg rm, hny nyomorult s tehetetlen, h n y eltvelyedett, hny

120

PROHSZKA OTTOKR

a vilg gondjaitl feltartott vr szabadtt? Ugyan hny? Meg se tudom, hogy hny, ha buzg nem vagyok. Mert ezt a privilgiumot, hogy legyen szemem s ne legyen hlyog rajta, s hogy megrezzem a vilg bajt s ne legyen k a szvem helyn, csak akkor nyerem el, ha ldozatksz llek vagyok. Az ilyen szik az r ellen; s ki nem frad, m e r t aki a kezt az ekre tvn, visszanz, nem rdemes a menynyek orszgra, mondja az r Jzus. Az, aki ttovz s nem akarja az ekevassal a fldet trni, aki a mr flszntott barzdkon ldeleg s nem nzi a mg fl nem szntott nagy mezt, nem rdemes a Krisztus orszgra. Ime, mennyi munka, fradsg s ldozat! S hozzjrul az a bels munka, mely elcsigz, a lelkekrt val tpelds, nemszts, mely kisz, elfraszt s gyngt. ldozat, ldozat kell neked, buzg llek, a tklyesblsnek minden fokn ; akr a tisztuls tjn jrsz, akr a felvilgosuls tjn, a k r halad vagy, akr m r az egyesls magaslataira trsz, mind ez az t kz delmes t, ldozatok nlkl nem haladhatsz rajta. Az bizto stja csak lelknk dvt, az tesz minket rzkkel bir lelkekk, s nem enged p i h e n n i ; m e r t jllehet sok kegyelmnk van s a kegyelmet fl is hasznljuk, de a kegyelmek lncnak csak az egyik vgt tartjuk keznkben, a msikat meg be nem akaszthatjuk. Csak ha a j halllal be lesz akasztva az rk rvpartba a msik lnc-vg, csak akkor pihenhet el tulaj don kpen az ldozatkszsg. 3. Harmadszor, k. t. u., ldozatot kell hozni, mert az ember embereket munkl, lelkekkel dolgozik, szenvedlyek kel kzd, s ez a matria porfirnl kemnyebb ; a lelkek oly nehezen kezelhetk ; a szenvedlyek vadllatoknl vrszom jasabbak. H a az ember porfir-kvet munkl meg, vgtelen sok aclvs kopik el bele, mg egy alakot vj ki benne : hasonlkpen aki lelkeket munkl meg, sokat izzad, szenved, gytrdik ; szikrzik s csorbul, s az mind fj 1 Mert az embe rek nem veszik szre sajt rdekket s kpesek azokat elhanyagolni, mindenfle alacsony rdekrt feladjk a leg nagyobb rdekeket. Aki e lelketlensggel akar kzdeni, annak okvetlenl hsnek, kemny m u n k b a n megaclosodott m u n ksnak kell lennie. Kell sokat s buzgn imdkozni, kell m a g u n k a t mlyen megalznunk, kell az emberi lelkeknek vltozkonysgval szmolnunk. Nem lehetnk egszen nyugodtak, mg a haldoklnak le nem csuktuk a szempillit s nem vittk t szinte kezeinkben lelkt a floldozs kegyel mbl az Isten szne el. 0 , mily m u n k a s mily gond ! Aki

H A T V A N A D VASRNAPRA

121

a lelkeket szereti, abban az szenvedlly vlik, szenvedlly, mely olyan, m i n t a tz, harapdzik egyre s nem mondja, hogy elg, felsztja munkaernket s ldozatos szeretett s s buzgalomm vltoztatja azt. Gondoljanak arra, hogy egy faluban, hol 100 llek van, az apostolnak szzfle vesze delemmel, szzfle visszavonssal kell megkzdenie. De te lelkeket mentsz, ez a gondolat nyugtat meg minket. T u anim a m lucraveris ! S ez a legnagyobb tny 1 Mert brmit teszesz s brmilyen kltsgen emelnl intzeteket, segtvn a sze gnyeket, mindezzel nem teszesz oly nagy jt, mint ha egyet len egy lelket dvztsz ! Az apostol sem akar ms dicssget, m i n t azt, hogy lelkeket menthet. H a van szenvedly, mely kpes az apostoli lelket ldozatra vinni, gy ez a lelkek dv ztsnek vgya, semmibe sem venni az ldozatot, ha lelke ket menthet. Ti vagytok a mi dicssgnk)), ti, mondja Szent Pl a hvekrl. Nem akarok ms koszort, nem akarok ms virgot, m i n t azt, amelyet szeretetemnek tze nevelt. Hol nylnak pedig ezek a virgok? Mindenfel, a npnek szenved rtegeiben csak gy, mint a kirlyi udvarokban. Nyomorult fldbl fakadoznak, srbl, de az Isten kegyelm nek s a gondos nevelsnek erejben, melyben n rszestem ket, fejlenek. K . t . u., ha kegyetek k i n t ismertek m r buzg papot, azt nagy kegyelemnek vegyk, m e r t lttk, m i t kell tenni, mennyire kell szenvedni, bnkdni, mennyit szomor kodni a l e l k c k r t ; a buzg pap nagy kegyelem egy kispapra nzve. Valamint nagy baj, ha lanyha, rest, breslelk papok kzt n t t n k fel, m e r t gy kevs lendletben rszesltnk a gyakorlati let rszrl. Mr pedig mi nem dicsekedhetnk sok buzg pappal, keveset ltunk abbl a buzgalombl, amelyet a szentek kifejtettek s azok, akik az nyomukban j r t a k . K. t. u., ne fegyverezze le az nk fiatal buzgsgt a nyo morult pldk szemllete. Ne nzzenek azokra, qui retro sunt, hanem azokra, kik ott ell ragyognak. Gondoljanak az apos tolokra, akik vilgot mozgattak, akik azt a szent keresztny sget neveltk: csupa vr, csupa verejtk, csupa ldozat. Csont s vr termkenytette meg a vilg szntfldjt. Az apostoloknak rkbe a k a r u n k mi lpni, mi is buzg s lng lelk papok a k a r u n k lenni. K . t. u., ha ily lelkek akarnak lenni, ldozatos lelkek legyenek, iparkodjanak megtagadni n m a g u k a t nemcsak a szigor knyszersg m i a t t , hanem az apostoli szeretetnek lendletes, derlt motvumaibl is. n akarok kzdeni, akarom m a g a m a t a kzdelemre nevelni, akarok ldozatos llek lenni, s m r jkor hozzszokom, hogy

122

P R O H S Z K A OTTOKR

ldozatokat hozzak. S be nem rem azzal, hogy magamrt hozok ldozatot, h a n e m m r most akarok ldozatot hozni az r Jzus Szentsges Szvnek a lelkekrt s azrt, hogy buzg pap legyek. Akinek van mr erre rzke, az szre fogja venni, hogy ez a felfogs nemcsak ert ad, hanem vigaszt is a d . J l rezzk m a g u n k a t mindazokban az ldozatokban, melyeket az apostoli buzgsg sugallataibl hozunk. Vgy dunk korona utn, mely lelkekbl van ktve, hogy az apos tolhoz s az apostol ltal Krisztushoz hasonlk legynk.

Farsangvasrnapra. /. Jzus Szentsges (1899) K. T. U. ! Magna de Christo sentire, eximiae virtutis est mondja Aranyszj Szent J n o s ; Krisztusrl nagy fogalommal brni s ennek a fogalomnak a behatsa a l a t t cselekedni kitn erny. Valban a fogalom adja els sorban is a meggyzdst, legalbb ez az els kellke ; nagy eszmkrl meggyzdni mskp, mint azokat magasztosn s lelkesen felfogni, nem lehet. De gy ltszik, hogy nem szabad a fogalmaknl m a r a d n i ; magna de Christo sentire nemcsak azt jelenti. rezzk, hogy itt az egsz embernek bele kell menni a gondolatba, azt pedig csakis sszel tenni nem lehet, ahhoz szv kell; magna de Christo sentire, nagy lelken rezni Krisztussal szemben, kivl e r n y ; nagy lelken gy, hogy az r Jzusnak adjuk t magunkat, ki t u d u n k t a r t a n i mellette hsiesen, kvetkezetesen, elszntan ; fel t u d u n k ldozni letet, sok kzdelmet, remnyeinket hozz fzzk, belle l n k ; ez a nagylelk rzs s gondolkozs Krisztussal szemben : nagy, kivl erny. Mr pedig ez java rszben a szvbl val ; a gondolatok nem ragyognak s nem gylnak ki soha, ha szvnk lngjn nem hevtjk. Fizik ban lehetetlen, hogy a fny h nlkl legyen, a pszicholgi ban azonban lehetsges, hogy nagy gondolatok nem moz gatnak, nincs hevk, m e r t szvnk nem g. H a t e h t nagy lelken rezni s gondolkozni akarunk, jrjunk a szv iskol jba ; ha magasra akarunk trni gondolatainkban, ne bzzuk m a g u n k a t az sz fnyre, vegyk hozz a szvnek melegt; menjnk egyenesen oda a szvbe s a szvhez : az r Jzus Szentsges Szvhez, t a r t s u k oda szvnket ezen Szentsges Szve.

FARSANGVASRNAPRA

42,3

Szvhez, klcsnzzk ki ezen Szvnek dobbansait, dobban jon vele a mi szvnk is, akkor fogunk nagylelken rezni s gondolkozni Krisztussal szemben. Mindenesetre a Szent lleknek, aki korszakok szerint ms-ms kegyelmet osztogat az egyhznak, kivl ajndkt kell az r Jzus Szentsges Szve tiszteletben ltnunk, s mindnyjunknak, m r azrt is, hogy a Szentllek indtsnak megfeleljnk, kivl tisz teliv kell lennnk az r Jzus Szvnek. De, hogy nket errl meggyzzem, ms gondolatok helyett figyelmket irnyzm az egyhz trtnetre. 1. K. T. U. I Krlbell 300 v ta ragyog h t a t u n k egn Jzus szve. H t 1600 vig hol volt? 1600 ven t nem t u d t a azt az egyhz, hogy Jzusnak van szve? H t nem volt-e azoknak a nagy grg s latin egyhzatyknak finom s gyengd rzkk, hogy eltallhassanak nagylelk rzs tjn az r J z u s Szvhez? Hiba okoskodunk, erre egy felelet v a n : a Szentllek maga tzi oda az egyhz el azt, ami neki val. s tny, ha a trtnelmet tekintem, ms feleletet, amely kielgtene, amely valamikp megoldan ezt az n ktsgemet, nem tallok. Azt akarja az Isten most, hogy az ember a buzgalmat, a mly keresztnysget, fleg pedig az apostoli, papi lelkletet az r J z u s Szentsges Szvbl mertse. Szent Vazulnak s a Gergelyeknek jtatossgban nem tallom ezt a v o n s t : az r Jzus Szvt. A Gergelyek kora a klasszikus kifejezst viseli homlokn, elkel s valami kp merev, azt a nemes, finom szubjektivizmust nem r t e t t e ; pedig a szv a szubjektv vilgnak szntere. A rgi tvelyek az emberisg figyelmt egyre a keresztnysgnek legmlyebb titkra, Krisztus istensgre irnyoztk, s e fltti kzdel mkben s harcaikban gy ltszik, mintha a szvet s az emberit szem eltt tvesztettk volna. Nem mintha az els herezisek kztt is nem voltak volna olyanok, amelyek Krisztus ember sgre v o n a t k o z t a k ; v o l t a k ; mondtk, hogy Krisztusnak nincs teste, mert Isten s az anyag rossz, hogy Krisztusnak nincs emberi akarata, m e r t az emberi a k a r a t ellenttes lehetne, de mikor embersggel foglalkoznak, azt filozfiai szempont bl, a dolgok lnyegt s kivlt az Isten fnsget tekintve teszik. Az Istenember pszicholgija, istenemberi rzse s akarsa mg nem szerepel nluk. Az isteni Gondvisels azt akarta, hogy a keresztnysgnek ez a gerince s tengelye, Krisztus istensge s a Krisztus istensgbe fektetett h i t sziklakzett vljk. Csak ksbb, mikor a szikla mr llt, kezdi bortani pzsit, akkor n ki rajta a leggyengdebb

124

P R O H S Z K A OTTOKR

rzelem virga, az htat Krisztus embersge s klnsen Szent Szve irnt. De azrt nem gy van, mintha ezt a vonst egszen s teljesen nlklzn a rgi trtnelem. A lyoni s viennai vrtank szenvedsnek lerja Blandinus s Sanctus vr tansgrl szlva csodlkozsnak ad kifejezst a fltt, hogy a fiatal diaknus s a leny ily rettenetes knokat brtak killani, s okul azt hozza fl, mert az az eleven vz t a r t o t t a bennk a lelket s d t e t t e fel ket knjokban, amely az r Jzus szvbl folyik. Tn ez az els hely, ahol az r Jzus Szve egyenesen s kzvetlenl mint a kegyelemnek ktfeje meg van emltve. A kzpkornak, ah, a n n a k nagy szve volt, de klns, hogy e lngol szvek kivl figyelmt, amelyek pedig reztek Jzus Szvvel, senkinek sem sikerlt Jzus Szvre fordtania. Kell-e lngadozbb llek, mint a keresz tes hadak gyujtogatja, a clerveaux-i apt, Szent Bernt? Szent Berntnak htata Jzus Szve krl is forog, de mg nem volt i t t az id, hogy Szent Bernt, aki a vilgot moz g a t t a a Szajntl a Rajnig, az Ardennektl az Alpesekig s aki beszlt latinul s franciul a nmeteknek, s jllehet egy szt sem rtettek belle, mgis u t n a tdultak, ez az ember nem mozgatta a keresztny h t a t o t Jzus Szvvel; r m u t a t o t t Jzus srjra, s a templriusok fehr kpenyegre nem a szvet, hanem a vres keresztet tzette. Menjnk tovbb 1 Egy msik lngadoz szenttel tallkozunk, akin Krisztus t szent sebe kiverdtt. Ltom a vzna, halav n y alakot, amint j r-kel az Alvernia hegyn, Krisztus dicssges szegnyt, Assisi Szent F e r e n c e t ; szeretetbl szere tetet mertett, sebbl sebet vett, s jllehet Assisi Szent Ferenc Krisztus Jzus Szve sebt is hordozza magn, de a Szent Szv h t a t t sehol se vezette be. Tantvnya, Szent Bona v e n t u r a r Jzus Szvrl; de hogy a Szent Szv a szerafikus rendnek s htatnak j tzhelye legyen, arra nem gondol. Ott van a msik hrneves s befolysos egyhzi rend. L t o m Szent Domonkos fehr gyapjruhjban Szienai Szent K a t a lint, aki gy t u d o t t olaszul beszlni, mint alig valaki az korban, aki vrosokat bktett s vres ellensgeskedseket m e g s z n t e t e t t ; ki a p p t visszahozta Avignonbl Rmba, akinek maga az r Jzus m e g m u t a t t a lngadoz Szvt, st Katalin oldalbl kivette szvt s a maga szvt t e t t e helybe, hogy gy rezzen, mint Krisztus : ez a Szent Katalin semmit sem szl Jzus Szvrl, csak Jzus vrrl. Egyszer mintha nem is kerlhette volna el, szinte beleakad, egy alka-

FARSANGVASRNAPRA

125

lommal krdezi Krisztus U r u n k a t : s mrt szrattad t, Uram, oldaladat? Azt vrjuk, hogy most okvetlenl a szv rl lesz s z ; de az r Jzus feleli: hogy megmutassam szvem kincseit s vgtelen szerelmt s ezzel vge lett. Szent Katalin azta is csak a vrrl lmodozott s a szvrl nem beszlt. 2. H t mit a k a r az r Jzus Szentsges Szve most? Okvetlenl azt kell mondanom : bizonyra v a n n a k klns szndkai, s biztost arrl maga Szent Mechtild, vagyis inkbb Szent J n o s evanglista, aki Szent Mechtildnek azon kr dsre : Hogy v a n az, hogy Jzus Szvn pihentl s errl a Szent Szvrl evangliumodban nem beszlsz ? azt feleli: Fel van t a r t v a ez a ksbbi idkre : in tepescentem et torpescentem m u n d i aetatem; midn a szeretet kialszik, midn a szvek szeretni tbb nem igen tudnak, akkor nyilatkozik meg majd a Szent Szv, s tnyleg boldog Alacoque Margitnl, mikor a Szentsges Szv kinyilatkoztatja magt, nemde ugyanazokat a hrokat p e n g e t i : torpescens Caritas, arra val ez a Szentsges Szv, hogy ezeket a szveket, melyek el vannak zsibbadva s tbb a nagy gondolatokat, az ldo zatos rzelmeket felfogni nem kpesek, flhevtse. s ki akarna ennek az t m u t a t s n a k ellentllni s az r Jzus Szentsges Szve vonz igzett megvetni? Ki akarn egyik fln be, a msikon kiereszteni azokat a fen sges greteket, amelyekkel az r Jzus szve mintegy sok pont szerzdsben lektelezi magt, hogy azokat a lelke ket, amelyek szvhez bizalommal jnnek, felvillanyozza, j embert alkot bellk, azok a lelkek, amelyek szeretni nem tudnak, szeretni megtanulnak, azok a papok, akik apostoli papok akarnak lenni, az r Jzus Szentsges Szvben a legmegrgzttebb bnsk megtrsre is elegend kegyel m e t mertenek. Meglehet, nem akarom nket ijeszteni, meglehet, hogy nem rzik magukban ezt a vonzalmat Jzus Szve irnt s nem t u d n a k taln mg most gy lelkeslni, benne bzni s megnyugodni, belle lendletet s hevl szeretetet m e r t e n i ; nem baj, ezt is krni kell. Magna sentire de Christo, eximiae virtutis est, nagylelken rezni Krisz tussal szemben, kivl erny. Ha valakinek szvt melegli Jzus Szentsges Szve, ez nagy, kitn kegyelem. s ezt a kegyelmet nem kell-e krni? nem kell-e kedvrt a meditci ekevasval felszaggatni a kzny h a n t j t ? Nem kell-e a nagy, szp gondolatokat, melyeket Jzus Szvbl az evanglium s a szentek rvn szerznk, eleven mag g y a n n t nmeg-

126

PROHSZKA OTTOKR

tagadsunk barzdiba elvetnnk? Csak ez ton remlhet jk, hogy szvnk is majd egyet dobban, s ez a dobbans meleg rzs, rszvt, szeretet, lelkeseds lesz az r Jzus Szvben. 3. Az egyhz trtnetbl v o n t rven kvl a mai vilg irnyzata is buzdt Jzus Szve tiszteletre. Korunk minde n t t csak az emberit s az embert keresi, mg a vallst is termszetess akarta t e n n i ; naturalizmus, verizmus uralko dik a mvszetben ; kzvetlensg m i n d e n t t ; embert nevelni, emberileg rezni, embert tisztelni, ez a kor irnya. Legynk vallsosak s ernyesek, de emberileg ; uralkodjk kzvetlen sg Isten s ember k z t ; legyen a vallsos rzlet szvnk bl fakad, ne legyen ez r n k t u k m l t rzelem. E flfogsnak az r Jzus Szvhez kell vezetnie. Igen, mi gy akarunk rezni Istennel szemben, mint atynk-, urunk-, kirlyunkkal szemben. Jzus a mi testvrnk s szeretett m e s t e r n k ; tle tanulunk gondolkozni, rezni, szeretni. Nzd e Szvet, ha Istenrl mltan gondolkozni s t szeretni akarod. Isten gondolatai s gondjai neknk Jzus Szvnek aggodalmai; Istennek tervei a vajd Szent Szvnek vgyai. Ime a valls Jzus Szvn emberiv l e t t ! Viszont egsz letnket, bt, bnatot, rmet, gondot, aggodalmat, flelmet, mindezt istent hetjk Jzus Szentsges Szve rzelmeivel egyeslvn ; ami b n t egyedi letnkben, ami botrnyk a vilg jrsban, ami a lelkesedst emeli, a buzgalmat lankasztja, mindazt ember-isteni rzelemm olvasztva megtalljk az r Jzus Szentsges Szvben. Kivlt pedig, ha a bn bnt, ha sajt bneink ijesztenek s a vilg bnei kesertenek s engesztelst s vigaszt keresnk, mily fensges engesztelss vltja ki kesersgnket s b n a t u n k a t az r Jzus Szve irnt val htat. Farsang van, k. t. u. ; mutassuk be az r Jzus Szve irnt polt vonzalmunkat az engesztels, megkvets, meg krlels rzelmeivel. A megkrlels gyakran hathatsabban breszti fl a szeretetet, mintha kzvetlenl szeretetre akar nk gyullasztani szvnket. Egyestsk megkrlelsnkkel ldozatainkat. Az ldozat a szeretet eleven idege ; engesz teljk meg az r Jzus Szentsges Szvt nmegtagadsainkkal, buzg, fegyelmezett l e t t e l ; apr ldozatokkal, amelye ket az engesztels koszorjba fonunk, okvetlenl kieszk zljk az r Jzus Szve szeretett, ha nem a lngjt, legalbb szikrjt; ha nem delel hevt, legalbb hajnalhasadst.

FARSANGVASRNAPRA //. A szent szeretet (1900) iskolja.

127

K. T. U. 1 Nem nehz szeretni az I s t e n t ; st azt kell mondanom, hogy az r mindenkpen megknnytette ezt neknk. Legalbb a nemes s Isten kegyelmtl t j r t s sugallt lleknek nem nehz az Istent szeretni. Nem nehz az r Jzust szeretni, m i u t n tnyleg egy lett kzlnk, bele llt letnkbe, viszonyainkba s oly kzel van hozznk, hogy szinte lehetetlen, hogy szvnk fel ne melegedjk kzelsgtl. gy b n h a t u n k vele, m i n t brkivel kzlnk ; akarja, hogy a kznsges letnek szolglatait vele szemben teljestsk, hogy a szeret szvnek figyelmt, rzelmeit, ldozatait neki bemutassuk. J nven veszi, ha eltte, kivlt templomaiban, a legnagyobb figyelmet tanstjuk ; ha lbujjhegyen j r u n k krltte tiszteletbl, szeretetbl; ha virgot letrnk s odatzzk az oltrra ; ha rpimval felje emelkednk. De azt gondolom, hogy a szeretetnek e termszetessgt s kz vetlensgt illetleg semmi sem lep meg annyira, mint az r Jzusnak az a kvnsga, hogy irnta val szeretetnk szna koz szeretet is legyen. J z u s panaszkodik, panaszolja szvnek knjt s vrja, hogy mi eltalljuk szvnk sugallatbl a hangot, mely a srsra felelni, fjdalmt enyhteni, panaszt csittani tudja. Semmi sem bizonythatja jobban, hogy Krisztus egy kzlnk ; Jzus szeretetnek kzvetlensgt s szeretetnknek irnta termszetfltti termszetessgt semmi sem tnteti fel gy, m i n t az, hogy Szentsges Szve rszvtet keres, elgttelt szomjaz. gy-e az okoskod embernek ez szeget t fejbe; klns, bizarr gondolatnak ltszik eltte, hogy az Isten sznalmat keres. Hogyan, mikp sznjuk meg az Istent? Mit nlklz a minden? Mit adjunk a vgtelennek? E gondolatok a nehzsgek borjt ntik a gondolkoz fl ; de a szv ebben klns nehzsget nem tall. Tapasztalsbl tudja, hogy e vilgon minden az ellenkezs, a harc, a trtets tjain j r ; tudja, hogy minden, t e h t az Isten, t e h t az r Jzus is, aki belll ebbe a vilgba, a n n a k okvetlenl szeretni, de szenvedni is k e l l ; st minl inkbb s minl nagyobbat szeret, annl tbb j u t ki neki a gytrelembl. Az r Jzus nak rdekei vannak a fldn, s ezek az rdekek harcba vannak belelltva ; hogy pedig, aki harcol, sebet ne kapjon, mg ha Isten is, hogy aki kzd, veresget ne szenvedjen, mg h a Jzus is, tlsk volna a csodbl, s tnyleg nem is trtnik.

128

P R O H S Z K A OTTOKR

1. Az r Jzus rdekei a fldn egszen emberiek, s ami emberi, brmi legyen, mg ha legjobb is, annak blcsjt kzdelem s harc ringatja. Mg az erny is a harc tjn t r t e t elre. Teht, ha az Isten belellt a vilgba, szeretet, szenveds, kzdelem, gyzelem s sznalom viszonyba llt bele. Az r Jzusnak v a n n a k trvnyei, azokat meg lehet v e t n i ; ha vannak lelkek, kik el is julnak ezen vakmersg lttn, ha vannak, kiknek elszorul, st meg is reped a szvok a b n iszonytl: v a n n a k viszont msok, kik Istent nem tekintik s a b n t gy isszk, m i n t a vizet. Mit csinljon velk az r? Sjtsa villmmal? Temesse rvnyekbe? Az risten nek szent a k a r a t a brmily vgtelen s abszolt legyen, itt a fldn csak mint hipothetikus a k a r a t jr kztnk. Ha akarod, megteszed, amit n nagyon kvnok, szeretek s megjutal mazok, de ha nem akarod, megvetheted. gy llunk az egy hzzal is. Az egyhz az r Jzus teste. Mily harc folyik kr ltte ! Vjjon jobban bnnak-e a misztikus testtel, mint b n t a k a megtesteslt igvel? Mily megvettets, ldzs, mily hideg szvek fogadjk mindenfel ! Ime az Ur Jzus sorsa a fldn. Tvis s bojtorjn terem szmra is bven, st gy ltszik, szenvedsbl s knbl seholsem kerl annyi, mint pen az Isten gyeiben. Tapasztaljk ezt mindazok, kik hevlve, lngolva Krisztusrt, rdekeirt harcolnak s a szent gyet szolgljk ; kis v r t a t v a azon veszik szre magukat, hogy tviskoszor fondott szvk krl. Non vivitur in amore sine dolore! s minl nagyobb a szeretet, annl mlyebb a fjdalom. Meglehet, hogy e tviskoszorja az Isten-szeretetnek mg nem igen fonta krl s z i v n k e t ; meglehet, hogy mg nagyon durva anyag vagyunk ahhoz, hogy az Isten-szeretetnek fnye jrjon t s hogy a k a d l y t ne talljon bennnk, mely rnykot vet ttetsz fnynek ; meglehet, hogy mg nagyon rzkiek vagyunk ahhoz, hogy az Isten-szeretet bennnk azokat a tiszta rzelmeket keltse, melyekbl a fjdalom rzsi fakad nak. Mihelyt pedig a lelkisg elrte ttetszsgt, mihelyt a szv rzelmei megtisztultak kellleg : azonnal n t u d a t u n k b a lp a b n a t s a sznalom az Isten rdekeinek sorsa irnt, melyek lpten-nyomon a rvidebbet hzzk s a szeret szvekre a fjdalom r n y t bortjk. De, kedves bartaim, minek errl sokat filozoflni, mikor az r Jzus h a t r o z o t t a n kijelentette, hogy fj neki, hogy az emberek t megvetik. Boldog Alacoque Margitnak hatro zottan kijelentette, hogy szenved. Megmutatta szvt, mely

FARSANGVASRNAPRA

129

vgtelenl boldog az megdicslsben, de ugyanakkor tviskoszor krnyezi azt s kereszt rnykolja be a szent sebnek fjdalmt. Nem kpzelhetek el m a g a m n a k lnyt, mg a dicssgben sem, mely rzketlen legyen minden irnt, ami neki kedves ; nem kpzelhetek el megdicslt szvet, mg az r Jzus Szvt sem, hogy az ne rezze srelmeit. S srelmeit rezni s szenvedni, az mindegy. De meglehet, st bizonyos, hogy ez a szenveds nem olyan, m i n t amilyen a fldi kn s gytrelem ; nem borul r m i n t egy leteper rny, nem m i n t gyzelmes gyngesg. A szomorsg ott az rk rmbe van foglalva, s a vesztesg a vgleges gyzelemnek hordozjul tnik f l : gy ltja azt az a llek, Jzus lelke, az isteni min dentudsnak csodlatos fnyben, mely bevilgtja e vilg terveit, a harcok fejldst s azt is, hogy a bn, mely lndzst df az szvbe, dicssgt szolglja m r most is. De hiszen nekem nem is az a feladatom, hogy tudjam a megdicslt szv szenvedst boldogsgval megegyeztetni, hanem hogy elhiggyem, hogy az a Szent Szv, mely annyira szerette az embereket, viszonzsul csak megvettetst, kznyt a r a t . Elg ez nekem ahhoz, hogy azt mondjam m a g a m n a k : ^Engeszteld meg ezt a szvet, sznd meg ezt a szivet. R e n k nzve ez a legfontosabb kvetkeztets. A szeretetet okvetetlenl rsztvev szeretett kell tvl t o z t a t n u n k s nem szabad megijednnk, hogy Isten irnt val szeretetnk is a rszvt, sznalom vonsait hordozza magn. Nem mi a d t u k r ; belle, sajt lnybl, Isten rdekeihez val viszonybl verdtek ki rajta. Istent bntjk meg az emberek; a megsrtett Istent sirassuk h t ; az rzkies, eldurvult vilg nem rti s gyalzza Jzust, hltlanul, szvtelenl, hidegen viseltetik vei szemben : fjlaljuk e szerencstlen viselkedst s nyjtsunk elgttelt a meggyalzott Szent Szvnek s legynk meggyzdve, hogy ez az rzelem valban tkletes, valsgos Isten-szeretet. Azonban tvol attl, hogy ktelkedjnk, vjjon igazn Isten-szeretet-e a sznakoz szeretet, ellenkezleg meg v a g y u n k gyzdve, hogy a sznakoz szeretet annyira igaz, val Isten-szeretet, hogy mg anyja is, dajkja is, iskolja is a legtkletesebb szeretetnek. Aki akar szeretni megtanulni, az kezdjen sznakozni. Nem lehet szeretni sehol annyira az Istent, m i n t a sznakoz, rsztvev szeretet szellemben. s ez vilgos elttem. A tetszs szeretete, az amor benevolentiae ugyanis sokkal nagyobb tklyt ttelez fel, m i n t a sznalom .szeretete. Az ember nehezebben t u d mssal rlni, mint msProhszka : let igi. II.

130

PROHSZKA OTTOKR

sal s z e n v e d n i ; jobban illetdik meg felebartjnak knnytl, m i n t sugrz a r c t l ; m r pedig a szvre, ha szeretni akar, leg fontosabb az, hogy meginduljon, meglgyuljon ; a lgy rzel meknek porhanys grngyben knnyen virul ki a szeretet. Ez lvn a szv s a szeretet termszete, Isten is ez oldalrl t m a d t a meg, e gykrrostjn fogta meg a szvet. A theolgusok mondjk, hogy az r Jzus azrt szenvedett annyit, hogy az embert meglgytsa ; szenvedett nem kzvetlenl az Isten szeretet, mint inkbb az emberszeretet m i a t t . ti, kik az ton tmentek, figyeljetek s lsstok, mily nagy az n szen vedsem, s ha megltjtok, biztos vagyok benne, hogy meg lgyul tle szvetek ; Jzus vre valsgos permetez tavaszi es lesz, melytl sztmllik az rzketlensg grngye. Ami Istent illeti, elg lett volna brmily kis szenveds, m e r t a legkisebb is vgtelen rtk, de nem volt elg a kis szenveds arra, hogy a szeretet iskolja legyen. Ehhez olyan kn s szenveds kellett, mely belenyljon az emberi szvbe s azt sszetrni kpes legyen. Ime az r Jzus azrt szenvedett teht, hogy megessk rajta szvnk ; mi ez ms, mint hogy rsztvev szeretetet keresett s ennek rvn kvnta meghdtani szvnket? Ne feledjk t e h t megsznni az I s t e n t ! Jzus kvnja, hogy sznjuk t, menjnk bele e meleg rzelmekbe s mutassuk be neki az engesztels szeretett; e szeretet magban szn arany ; de ha nem is volna az, mg akkor is a tkletes szere t e t n e k ez nyitn meg ajtajt. 2. A rszvt Jzus irnt mg ms mdon is jelentkezhetik, s ez a md is kivl iskoljt kpezi a szent szeretetnek. H a Istent igazn szeretni kvnjuk, iparkodjunk nemcsak a magunk, de msok bnn is szomorkodni. Azt mondod t a l n : nekem szegny bnsnek elg a m a g a m bne-baja, mit siras sam n msokt? n p ebbl veszem r v e i m e t : ha sok a bnd, nagy szeretetre van szksged ; ha pedig ezt keresed, mi az t ? sznjad-bnjad msok bneit. Engedjk meg, hogy e klns felfogst rtsnkhz kzelebb hozzuk. A nagy bnsnek gy-e, minl tkletesebb b n b n a t r a van szksge, s e rszben az ember gyakran rzi, hogy nem tudja gy bnni bneit, ahogy szeretn. Valami gyengesg, szellemtelensg van b n a t b a n . Az nszeretet, az nrdek belll a b n a t b a is s lehti azt, m i n t az olvad jg a v i z e t ; m i n d e n t t ott llok n. Non est illustris sensus poenitentiae ; ha az ember mg ott is m a g t keresi, m a g t helyezi a kz pontba, a szerelmes n krl forog a b n a t is, mely azt a

FARSANGVASRNAPRA

131

rossztl megvni iparkodik s a b n t m i n t a krhozat o k t tekinti. H a az ember annyira t u d n a felemelkedni, hogy i t t elssorban Jzus rdekeirl v a n sz ; ha elssorban az Isten gyalzatt ltn a bnben, gy, hogy sajt rdekeitl, pokol tl, boldogsgtl is eltekintene, gy-e az ilyen b n a t des n t u d a t o t s hiztos remnyt bresztene az irnt, hogy amily rdektelen, oly h a t h a t s s bntrleszt? ! No, h t hol talljuk ez rdektelen b n a t o t ? Mily rven nvelhetjk azt m a g u n k b a n ? Szomorkodjunk msoknak vtkein, srjunk msoknak buksn, s tiszta rdektelen fj dalom fakad majd szvnkben 1 H a ltjuk, hogy a vilg J z u s t feledi, hogy megfagy Szentsges Szivnek lngjai mellett, szent borzalom tlt el s megrmlk a meggyalzott Isten sorstl; undorral telem el e stt hatalomtl, mely egyedl kpes tnkretenni az Isten kegyelmt s szeretett. Ily krl mnyek kztt a b n t tnyleg mint Isten gyalzatt, szen vedst fogom fel, nem magamat, nem az n bntetsemet tekintem m r a bnben, hanem magra a meggyalzott rra gondolok ; megfeledkezem bajaimrl s az srelmei fltt bnkdom. A szv gy emelkedik kerl ton nmaga fel. E z ton vezette a tiszta b n a t magaslatra Dvidot is N t h n prfta. Nem a d t a el N t h n Dvid bneit, nem frmedt r az Isten nevben, h a n e m eladta egy mesebeli embernek gaztetteit, szvtelen kemnysget, zsarnoksgt, s bosszra gylt az alval e l l e n ; sznta az I s t e n t ; ugyan kinek b n e m i a t t ? Bizony tulajdonkp a mag m i a t t . gy tesz velnk is a sznakoz s z e r e t e t ; ez a mi prftnk ; felnk jn s meg szlt : keresztny llek, nzd, mit tesz a vilg az I s t e n n e l ; utols shaja, legalacsonyabb rzelme elbbre val, mint az Isten rdeke. H a v a n benned nemes szv, llj oda s krptold a megvetett Istennek szeretett! Trld le az emberisg hom lokrl a Kain blyeget, iparkodjl, hogy, ahol most bn sar jad, erny viruljon, legyen buzgalmad engesztels a vilg gld rzelmeivel szemben. Ime, hogy felmelegszik az ember szve a msok bneitl, s a m i t taln sajt nszeretetnek ellenslyozsa mellett nem v e t t volna oly komolyan, azt most ugyancsak komolyan, szve bs rzelmeiben eltli. S ugyan voltakp kinek b n t tli el, vagy legalbb kit is? gy-e mindannyiszor a m a g t is? gy lesz a rsztvev szeretet az igaz, komoly b n a t n a k iskolja. s ez a rsztvev szeretet nem m a r a d meg ennl, hanem apostoli buzgalomm fejlik, mely nekimegy a vilg nemtelensgnek s azt gondolja, ha msok oly hltlanok,

9*

132

PROHSZKA OTTOKR

nekem kell a megvetett Istennek szeretett valamikp kr ptolnom. Tesz, ldoz, sr, mindent odaad, csakhogy a gyal zatnak valahogy vgt vesse. Ime az apostoli buzgalom, a szent szeretet, apostoli odaads a rsztvev, sznakoz szere t e t melegben. Aki ezt rzi, az belelp a meleg keresztnysg illatos kertjbe s a legszebb lelkek rzelmi kzssgbe. r t i Szent Ferencet, ki a perugiai erdkben t u d srni. rzi, hogy osztozik valamikp Szienai Szent Katalin rzelmeiben, ki azt monda, hogy amint az r Jzus oldalbl vz s vr folyt, pgy minden lleknek a szent vrben tzess, a vzben fj dalmass kell lennie ; a vr jelenti a jegyesnek lngol szere t e t t ; a vz pedig azt a h a t s t , melynl fogva a lelkek meg olvadnak a rsztvev, sznakoz szeretetben. , k. t. u., megengesztelni az r Jzus Szvt, szomorkodni msok bnein ; lnken rezni a vilg aljassgt: ez az Isten szeretet elnyersnek biztos mdja. A sznakoz szv rszt vesz az r Jzus fjdalmaiban s rl annak, ha valamit is tehet, ami a m e g b n t o t t isteni szvnek kedves. S m i a l a t t gy sznakozik, llekben ersbdik az ember. Mert az Isten-szere t e t sehol sem gyengt, mg a knnyekben sem, sehol sem tesz ertlenn, mg a gyengd rzelmekben sem, hanem felkeni a lelket ldozatos llekk, amelynek szenvedlye: minl tbbet tenni, minl tbbet a d n i ; mindent odaad Istenrt s magnak nem t a r t meg semmit. E sznakoz szeretettel akarjuk az r Jzus Szvt fleg e hrom napon t megengesztelni, s meg vagyunk gyzdve, hogy mikor engeszteljk ezt a Szvet, ugyanakkor a m a g u n k t emeljk kzel hozz, megosztjuk gondolatait s azt, amit leg jobban akar megosztani velnk, mert leginkbb vlik hasz nunkra : fjdalmait. III. Termszetfltti (1903) K. T. U. ! Mita a mi szeretetnk az r Jzus Szentsges Szvnek jegyben ll, azta a farsangi jd klnsen az en gesztel szeretetnek van szentelve. Ezt a szeretetet akarja fl kelteni bennnk az egyhz ; azrt a mai evangliumban rve tti lelknkre a passi r n y a i t ; llekben elksrjk az r J zust, aki felmegy Jeruzslembe szenvedni. Azonkvl a mai mise leckjben felolvastatja, elszavaltatja, elnekelteti a sze retetnek himnust, melyet Szent Pl rt s l t : elmondja, hogy szeretet.

FARSANGVASRNAPRA

133

mi a Caritas, hogy mily kincs, mily boldogsg; Caritas patiens est, benigna est, Caritas n u n q u a m excidit. Mikor ezeket hall juk, lelknk el lp Szent P l izz, tzes lelke ; szeretetet lehel s szeretni hv fl. Magasra emelkedik, sicut aquila provocans pullos suos, mint a sas, mely izgatja, hvogatja a magasba a fikjait. Valban mint aquila, nem mint bg gerlice tnik fel az apostol, s hogy szeretete csakugyan ilyen, hogy nemcsak rzelem, hanem csupa er s tett, azt az apostoli let tvlatai bl ltjuk, melyek flsges alakja krl nylnak. Gynyrk dnk ezen a lelken, mely srni t u d elkeseredsben s bnat ban, mely panaszkodni tud, mint az desanya s ki nem fogy sem szeretetbl, sem gondjaibl, elvisel mindent s nem trik soha, frangit, non frangitur. Szent P l lelke e rszben vals gos kincsesbnynk. Gynyrrel s kincsvgy llekkel eresz kednk belje, m e r t felcsillan gondolataiban s letnek trt netben a szeretet gyngye s az ldozatos llek aranyfonala. I t t lehet szeretetet t a n u l n i ; hevl, emszt, knnyez, bn kd, nagy'elk szeretetet, s az apostol szvesen vllalkozik t a n t n k n a k ; nincs forrbb vgya ; krdezzk meg t e h t t, hogy m i t tesz s mint kell szeretni. Aki tudni akarja, hogy mit tesz szeretni, az ne nzze a defincit, ne krdezze az szt, krdezze a szvet. H a az szt krdezi, kap kt hideg s z t ; azt mondjk : szeretni annyit jelent, mint j t akarni. De az ember rzi, hogy az ilyen szere t e t csak a knyvben v a n meg, a szvben mskp v a n ; akarni, az hideg sz, hideg, elvont fogalom s olyan a szeretetben, mint a csontvz az rmtl repes vagy a bnattl agyonknzott emberben. Olyan szeretet, mely csak j a k a r a t volna, sehol sem ltezik; ahol ltezik, o t t szenved, fl, csgged, lelkesl a llek. Teht hagyjuk az elvont fogalmakat; hagyjuk a szerny jakaratot, s tekintsk meg a szeretetet, a m i n t l s g, s ne fl j n k ezzel az eleven szeretettel lpni Tsten el. Klnben is furcsa jelensg, hogy mikor Istent szeretni vagy bneinket bnni akarjuk, egyre oly halvny, elvont fogalmakkal dolgo zunk, melyek szveket n e m gyjtanak. Mintha bizalmatlankodnnk rzelmeink irnt, vagy profn megnyilatkozsnak t a r t a n o k az Istennel szemben. Flnk taln, hogy rzelmeink, amelyek boldogsgunkat s ernket kpezik, az indulat rohamossgban vagy a vigaszok des lvezetben elfeledtetik v e lnk az szszer s ktelessgtud cselekvst; flnk taln, hogy az indulatok virgok lvn a szv kertjben, elbdtanak majd minket illatukkal? Flnk, hogy mikor tettre kerl a dolog, az rzelem illatos kdfelhje sztfoszlik, a virgos lepel

134

PROHSZKA OTTOKR

eltpdik s a llek gyngesgben magra m a r a d ? Meglehet, hogy a relis erny szolglatban srgetjk az elvont fogal makkal a d o t t meghatrozsokat, s arra a krdsre, hogy mi a b n a t , azt mondjuk, hogy akarat, mellyel kvnjuk, hogy br meg ne t e t t k volna, amit t e t t n k ; ha a z t krdezik, mi az igazi, tkletes szeretet, azt mondjuk, az a szeretet, amellyel a legfbb j t nmagrt szeretjk. Valban ilyenkor ltja be az ember Kempis Tams ama s z a v a i t : melius est sentire compunctionem, quam scire eius definitionem. Jl tesszk, ha azt a szeretetet s b n a t o t kvnjuk, melyet reznk ; kvnjuk btran, keressk btran, folyton ; s ha az r Jzus el lpnk, ne vessk le lbainkrl az rzelmek saruit. Mert ha valamivel szabad az r Jzus el lpnnk, mindenesetre egsz szvvel kell hozz kzelednnk. Hozza el magval a llek szvt, indu latt, szenvedlyt, szenvedlyes szeretett, mely t u d csg gedni s lelkeslni, remlni s krni, vrni, t r n i s knnyezni. Az egsz szvet kell Isten el hoznunk. E rszben nagy kincs neknk a Szent Pl lelke, az a llek, mely hdt apostol s nem tallja n y u g t t sehol, s ugyanakkor azt mondja magrl, hogy olyan, mint a dajka, gy szereti hveit, gy t u d alkalmaz kodni, mint a dadog anya, aki azrt dadog, hogy gyermeke beszljen. Olyan llek ez, hogy a hallba kvnkozik, m e r t nincs a vilgon rme, de aki ezzel a sr lelklettel szvesen bejrja a vilgot, hogy mentsen embereket. Ez a llek amily ers, olyan des, s amily termszetfltti, olyan termszetes. Szeretete ers m i n t az apostol, s lelkes mint a prft ; vi harok szntjk ; szenved, csgged, elborul s ismt kiderl s lvez s a harmadik mennybe ragadtatik. Semmifle szenveds tl sem ment, szzkilencvent botts grnyeszti h t t ; ld zik, elfogjk, szeretik, gyllik, s mindenen gyz. 1. E termszetfltti szeretetben kt irnyzat v a n ; az egyik gyengd: a szenved, a rsztvev, a lgy szeretet; a m sik az ers, az izz, a kszkd szeretet; az egyik inkbb passzv, a msik inkbb aktv. Az egyik a concupiscibiisnek jellegvel br, mely mzzel dolgozik, a msik az irascibilis jellegt lti fel, mely kvel, karddal, tzzel dolgozik. A ter mszetfltti szeretet mind a kt irnyt zrja magba, s maga Szent P l sorolja el a szeretetnek e ktfle jelzit: Caritas patiens est, benigna e s t . . . s pgy plus anhelat q u a m valet, omnia credit, omnia sperat. Els jellege pedig p azrt, m e r t gyengd, finom, rzkeny, az, hogy szenved : Caritas patiens est. Aki szeret, az szenved. Ez rzelemnek eleven kommentr jai a mi szentjeink. Hogy t u d n a k ezek a szentek s z e r e t n i ; a

FARSANGVASRNAPRA

135

szv benssgvel fordulnak Jzus fel ; gy szeretik t, ahogy a szeretet szeretni szokott, gyengden, flve, tapadan. Hogy flnek, hogy nem szeretnek elgg, hogy szeretetk l e h l ; fl nek, hogy az r nincs velk megelgedve s hogy majd elvonul t l k ; gondolataik gy jrnak felje, mint szemeik : oculi nostri semper ad Dominum, s e szemekben annyi nfeleds s a szeretett arcnak oly lzas tkrzse g. E szemek a mlybe hatnak, a llekbe, a szvbe s rzik, hogy beljk g az r Jzus Krisztus arca. Ezek az izz, lelkes, szeret lelkek. Vizsgljk meg, k. t. u., ezeket az alvajr lelkeket; nzzk ezeket a szomnambulkat, kik kztnk jrnak, m i a l a t t egy teljesen m s vilgban lnek. Nzzk ezeket az elragadtatsban nekl lel keket ! Veszik szre, gy-e, hogy ezek mind az Enekek nekt neklik? Nzzk ezeket a tlrzkeny mdiumokat, kik mind az Isten szeretetrl beszlnek, ms i r n t rzketlenek. Brmi trtnjk velk s krlttk, nekik csak egy feleletk v a n : szeressk J z u s t ! Ezek a szentek mindig betegek, idegesek ; m legyen, mskp szinte lehetetlen ; akik az r Jzust gy szeretik, azoknak kell idegeseknek lennik. Hol van a z a gynge sodrony, mely a tlers villamos ramtl el ne olvad jon? Hol van az a szervezet, mely kibrja az r Jzus izz sze retett? Betege lesz a szeretetnek. Kiszkik a szvk helybl, szvdobogsban, mindenflben szenvednek, olyanok, m i n t Nri Szent Flp, kinek hrom oldalbordja v a n kifesztve ; annyira lktetett szve I De csodlkozzunk-e azon ! H t hol az a gp, melyet tlnagy er ssze ne trne? E n n e k a tzes, nfeledett szeretetnek legszebb vonsa a rsztvev szeretet Jzus irnt. Az Isten-szeretet is Caritas patiens; mskp nem l e h e t ; az r Jzus is rsztvev szere tettel j t t a vilgra, svele szemben minden szeretetnek rszt vev szeretett kell vltoznia. A kereszt alatt csak rsztvev szeretetnek v a n h e l y e ; s a vilgban is nem lesz szv, mely Krisztust mint atyjt, neveljt, jegyest szereti, mely ne szenvedne valsgos knhallt, midn Krisztust bntalmazva, rdekeit stt jbe bortva ltja. Az ilyen llekben flsr a sze retet s hivatva rzi m a g t krptolni az U r a t minden b n t a lomrt, minden m e g v e t s r t : ecce ego, i t t vagyok U r a m n, n, aki szeretlek, imdlak tgedet s ki forr szvemmel e nagy jgmezt megolvasztani s kertt varzsolni kvnom. A Szent sges Szvnek tvis helyett k akarnak fakasztani virgot, ezeknek a sebzett s fjs lbaknak k akarnak terteni p u h a sznyeget s flajnljk e clra, Jzus Szve engesztelsre n magukat, vrket, mindenket. Ettl a rszvttl izzva j r a

136

PROHSZKA OTTOKR

mezkn Assisi Szent Ferenc, keresztrl nevezett Szent P l ; meg-megllnak, mereven nznek maguk el s csak azt hajto gatjk : szeretet, szeretet, keresztre fesztett szeretet, melyet nem szeretnek. Megindulnak, megint megllnak ez eszelsei a szent szeretetnek ! K. t. u., kegyetek fiatal lelkek, i t t v a n n a k a szeminrium ban, mely annak a gyengd, engesztel szeretetnek vetem nyes kertje. Ebben a kpolnban, a szentldozsokban eleget kell tennnk az egsz egyhzmegyben elkvetett tiszteletlen sgrt, hidegsgrt s szentsgtrsekrt. Ebbl a hzbl kell kiindulnia annak a melegnek, amely flmelegtse a megder medt szveket; innen kell kicsapnia annak a tz-lngnak, mely az rzketlensgbe merlt lelkeket flvilgostsa s flgyjtsa. Ide kell futnia Krisztusnak, ez legyen az menedk-kve! H a az isteni Megvlt nem tall szeretetet kinn, i t t kell neki szere t e t e t tallnia. s mily szp dolog volna, ha szzhatvan buzg kispap szintn rsztvev, az r Jzus szeretett engesztel szvet hordozna magban. Mily nagy, mily fnsges remnye ket s megnyugvst t m a s z t h a t n a kegyetek szvben e krl mny hivatsuk irnt. gy-e, k. t. u., fl kell hzni azt a h r t a szvben, mely rsztvev szeretettl rezeg, fel kell sztni azt a lngot, mely lelket melegt. Mindenkinek m r becsletbl is engesztel llekk kell lennie; mert ha i t t a szeminriumban, zrt falak kzt nem is vtkeznk, ez nem nagy r d e m n k ; hogy rdemnk legyen, msok bneit kell trlesztennk. 2. S most mg valamit a szeretetnek msik irnyzatrl, melyet tulajdonkp mris jellemeztem, mikor a szeretet en gesztelsi vgyrl szltam. Mert hiszen az engesztels a t rekv, a szeretett Jzusrt harcra s ldozatra sznt lleknek rzelme. Mg tr, sr s szenved, addig passzv, de mikor fl bred s kill a kzdtrre, akkor mr kzdelmes, m r aktv. Minden szeretet aktv is. sszehasonlthatnm e szeretetet a vashdnak veivel, melyek a teher a l a t t nygnek, de feszlnek is, hogy ellenlljanak a rossznak. A szeretet is hordozza a vi lg bneit, sok embernek h l t l a n s g t ; mint ahogy az isteni szeretetrl elmondottk : ecce agnus Dei, qui tollit peccata mundi. De azrt a szeretet nem ernyed el, nem gyngl e l ; mikor szenved is, akkor sem veszt erejbl, hanem lelkesl. A szeretet, ha meg is olvaszt minket, azrt olvaszt, hogy er sebbek, nem hogy gyengbbek legynk. Hasonlt a gyertya lnghoz, mely megolvasztja a viaszt, de azrt olvasztja, hogy tz legyen belle. Hasonlt az olvasztott vashoz, mely olvadt llapotban nem veszti el erejt, csak kemnysgt vesztette

N A G Y B J T 1. V A S R N A P J R A

137

el, hogy jobban alkalmazkodhassak. Ilyennek kell a mi szere tetnknek is lennie, ersnek, ldozatosnak, hsiesnek. K. t. u ., ezzel a szeretetlel lpjnk az isteni Megvlt el s ajnljuk fel ezt a hrom napot folytonos imdsul s en gesztelsl. Krjk fl ksrl Szent Pl szellemt. Csengjen szvnkben, lelknkben a szeretetnek nagyszer himnusa, melyet a misben ma olvasunk. Tekintsenek azokra az engesz tel, lngol szentekre s tartsk nagy megtisztelsnek, hogy adorlhatnak ! Buzdtsk fl magukat, mondvn : rossz a vi lg, n akarok j l e n n i ; nem nhittsgbl, hanem kegyelem bl mondjuk ezt. Termketlen a vilg, n akarok termketlen fldbl illatos virgot fakasztani. Minden virg, amily egyszer s ignytelen, oly szp s kedves s az ember szemt s lelkt megvigasztalja. Ily ldozatos, eped llekben, habr csak olyan, mint a mezei virg, telik kedve az r Jzus Szentsges Szvnek. Ezen Szentsges Szv hv m i n k e t ; accedamus c u m l'iducia ; ajnljunk fl neki engesztel, rsztvev szeretetnket, hogy az isteni Megvlt adjon rte cserbe hsies lelket, igazn apostoli h i v a t s t ! Nagybjt 1. vasrnapjra. /. Isteni ldozattal (1899) K. T. U. ! Nem kell csodlkoznunk Szent Pl nrzetes kijelentsn, hogy nem ismer mst, m i n t a megfesztett K r i s z t u s t ; hiszen az egsz keresztnysg ugyanazt vallja. Elttem az egsz keresztnysg oly cselekvs, gondolkozs, rzs, amely mly megrendt esemnynek, a Krisztus szen vedsnek behatsa alatt ll. A keresztnysgben oly ember tmeget Itok, amely Krisztus keresztje all a Golgota hegyrl szerte-szjjel megy a vilgba. Ezeknek az emberek nek egy fixa idejuk van, amely beleveszi magt hitbe, letbe, remnybe, szeretetbe, kivirgzik tkletessgben, rveti r nykt egsz lelki letkre, kifejezst nyer vilgnzetkben ; mvszetk, pozisk, theolgijuk, vilgtrtnelmk semmi ms, mint e gondolatnak forgatsa, hajtogatsa, kiszvse s szerencss megtestestse. Krisztus Urunk szenvedse nyjtja a hit m o t v u m t , az isteni tekintlyt elfogadhat s mindnyjunk szvhez szl alakban, mint Szent Pl mondja : In fide vivo filii dei, qui dilexit me ; nzztek, n ezrt hiszek imdjuk.

138

PROHSZKA OTTOKR

Krisztusnak, m e r t szeretett engem. E z a szeretet lett rk sgnk, dicssgnk, vele mg a szegnysg is gazdagnak vli m a g t . A keresztny erny szeretetbl indul ki, s a szeretetet az r knszenvedse leszti : Caritas Christi urget nos. H a a szentrs s azok, akik a szentrs lapjairl leolvasztottk s lelkkbe oltottk a szellemet, valami eszmnyit a k a r n a k mondani s rte lelkeslni, honnan szedik azt? Hasonulsbl Krisztushoz : conformes fieri imagini filii Dei. A szenved r Jzus a testi ember szmra killhatatlan, vres, torzon borz, tviskoszors kp, kksggel, kpsekkel, vres foltok kal, sebekkel bortott kp, s mgis a keresztnysg egyre azt hajtogatja : conformes fieri imagini filii D e i ; hanem aztn, ha ezt a kpet sikerlt kifejezni elevenen, elbdul a vilg, oly fensges, oly nagyszer a ltvny ! A vrtansg maga mi egyb, mint az r keresztjnek gymntkiadsa, milli szor megismtelt kiadsa. Az egyhz sszes trekvsei s sikerei mily nyomokon jrnak? N e m emberi nyomokon ; keresztes nyomokon. S az egsz vilgtrtnet, amennyiben illat s erny, le v a n bortva egy lngol, kereszttel tsztt ftyollal. Az apostoloktl kezdve az egyhz szellemben fejld halads lebortotta a kereszttel az egsz vilgot. , k. t. u., krjnk szellemet a kereszt pszicholgijbl, lelket az r Jzus szenvedsbl; kssnk m a g u n k n a k csokrot ex omnibus amaritudinibus Domini, viseljk szvnkn s ldelegjnk benne SzenL BernL rzelmessgvel; oltsuk bele lelknkbe az r Jzus keresztjnek szeretett, kikezdve azt azon a mly tiszteleten, mely a szeretet ttrje. Prbljuk s kezdjk meg tisztelni Krisztus szenvedst; hogy ezt meg tehessk, lljunk az Isten vilgossgba ; szedjk gondola t a i n k a t Istennek gondolataibl; meg lehetnk gyzdve, hogy fensgesebb s tisztbb forrst gondolatnak sehol sem fakaszthatunk. 1. Teht mit gondol az Isten Krisztus knszenvedsrl? Krisztus knszenvedsben az risten kifejezte legkzzelfoghatbban, legelevenebben mindazt, ami szpet, nagyot s szeretetteljest gondolt a vilggal szemben. Multifariam multisque mdis olim Deus loquens patribus in prophetis, novissime diebus istis locutus est nobis in F i l i o ; sok mindenfle jelt, sok mindenfle igt, szt, esemnyt hasznlt fel az Isten, hogy szljon lknkhz, hanem az mind csak preldium; novissime diebus istis locutus est in filio. Az Isten maga fordtja oda a figyelmet, m e r t azt mondja : Levabo Signum in nationibus, majd n emelek nagy jelt a nemzetek

N A G Y B J T 1. VASRNAPJRA

139

k z t t ; emeltem m r sok jelt, felmenesztettem b r a h m o t a Moria hegyre, aki Izsk fit felldozza ; megrendt lt v n y a passi jtkokban b r a h m ldozata; gy szereti Istent, hogy sztszaktja az atyai szeretetnek minden szlt, nzi a kst, amely a kvetkez percben finak vrtl piroslik ; kslekedik, elmereng, de ez a gondolkozs nem habozs, hanem inkbb a nagy ldozatnak n t u d a t r a hozsa : U r a m , n erre is ksz vagyok rted. A rzkgyt is felemeltette a pusztban, de ez mind gyenge jel. Ego levabo signum in nationibus, m s jelt, oly jelt, amelyet mindenki megrt. Mert ezek a jelek nagyon gyengk, ktrtelmek, homlyosak, az emberek nem indulnak meg rajtuk ; levabo signum in nationibus, szltam m r nagyon sok szt, hanem szlok majd egy s z t : Ego faciam verbum in Israel, majd szlok egy szt, melyet mindenki megrt s meg is hdol neki. Ego faciam verbum in Israel; s melyik ez a sz? Verbum crucis; ezzel a szval, csodlatos kesszlssal, hdt, elragad kes szlssal megmondott m i n d e n t ; megmondta, hogy szeret, hogy haragjban ssze nem zzott, meg nem vetett, h a n e m hogy irgalmazott. H t h a az ristennek az egsz szentrson vgig kedve telt hangslyoznia azt a szt, nekem is ugyanazt kell tennem. szrevesszk a fejld kinyilatkoztatson, hogy minl t b b e t beszl a Messisrl, annl inkbb feledi a dicssges Messist, hogy a kedvenc gondolatt eltrbe lltsa : a fjdalom embe rt. H a az r ennyire nyomatkozza ezt a gondolatot m i n t nagy jelt, mint kesszl szt, sejtelemteljes llekkel fog hozz az ember, forgatja, fontolgatja, hogy valamikp meg rtse titokzatos rtelmt s tapasztalja csodlatos erejt. 2. Valamint pedig a keresztrl val sz az Isten leg teljesebb k i n y i l a t k o z t a t s a : gy egyszersmind az legkihatbb dicsrete s dicssge. Istent ldozattal imdjuk. Az szvetsg is az ldozati oltrok eltt porba hullva imd kozik, s egyik-msikrl az v a n m o n d v a : odoratus est Dominus odorem suavitatis ; de ezek az ldozatok csak azrt tetszettek, m e r t az risten emlkezetben a kereszt nagy ldozatnak kpt eleventettk fel, az az odor, amely feltrt az gbe, jelezte az illatot, mely a keresztrl sztrad s eltlti egykor a vilgot. Az r Jzus keresztfjrl gyrztt felfel az odor suavitatis, amelynek kk prjn t az egsz vilg kedves lett az Isten eltt. E t odoratus est Dominus odorem suavi tatis, az egsz vilg parfms, kedves lett az Isten eltt.

40

PROHSZKA OTTOKR

Az ember pedig, aki utlatos lett bnei miatt, lljon bele e przatba, szvja m a g t tele az r Jzusnak szeretetvel, ldozatos lelkvel, boruljon a kereszt el, hogy a kereszt m i a t t az r irgalommal tekintsen r. A keresztldozat kellemes illatrl egy ms kp is lp lelkem el. Ltom az reg Izsk ptrirkt, amint gyn l, rzi, hogy vndortjnak napjai meg vannak szmllva, vrja fit, hogy egyk s radja atyai ldst, s mihelyt J k o b belp, az aggastyn megszlal: Ime az n fiam illata, m i n t a mjusi rt illata, mikor az Isten azt megldotta*. Az Isten is vrja fit, a vilg undok eltte, s non est mihi voluntas in vobis, nincs kedvtelsem bennetek, mondja az r. Mikor pedig Jzus Krisztus a fldn megjelenik : ecce odor filii mei, ime az n szerelmes fiam, mondja az r, kiben nekem ked vem t e l t ; ez a szerelmes fi a J o r d n partjtl kezdve mind jobban meghdtja az Isten szvt, a keresztfn pedig kile helte lelkvel az engesztel ldozat bbjos illatt. Most rzi az r az illatot s megengeszteldik. De, kedves bartaim, ha az ristennek annyira kedve telt a keresztben, hogy nem tetszik neki az egsz vilg, hacsak nem a kereszt rnykban, s ha az emberisgnek a kereszttl elszakadt mvszete, t u d o m n y a non est odor suavitatis : mily mlysges tisztelettel kell a kereszt irnt viseltetnnk s dvt s irgalmat nla keresnnk. Szent Pl szavai szerint : Jruljunk Krisztushoz, az rnk h i n t e t t vrhez, hogy meg igazulst s megvltst nyerjnk et ad profusionem sanguinismelius clamantem quam Abel. Ez az a kilt vr a vilg ijeszt, tehetetlen nma csendjben, amellyel meghintjk m a g u n k a t , valahnyszor jl gynunk s a szentsgekhez j r u l u n k ; e vrrel hintjk meg letnket, cselekedeteinket, valahnyszor termszetfltti jt cseleksznk. E vrtl piroslik lelknk, mikor szeretnk ; e vr szkik fel ereinkben, mikor ldozatra sznjuk el m a g u n k a t . De hogy e szent vr melege s illata elhasson lelknkbe, iparkodjunk kt kellk megteremtsre : t a r t s u k meg jl a bjtt, gy hogy a Krisztus szenvedsnek szellemt m a g u n k b a n megteremtsk, s jtatossgi gyakorlatainkban forgassuk az r Jzus knszenve dsnek emlkeit azzal a mlysges tisztelettel, amellyel a v r t a n n a k fia emlkezik atyjnak kzdelmeire. Olvastk a Fabiolban, hogy a kis Pancratius hogyan sztotta m a g b a n azt a lelket, amely t ksbb a Colosseumba vezette ; des atyjnak, a v r t a n n a k vrt hordozta kis ezsttartban s szivacsban melln ; rgi keresztny szoks, hogy a v r t a n k

NAGYBJT 1. VASRNAPJRA

141

fiai s unoki szlik, rokonaik vr-relikviit viseltk mel lkn ; a v r t a n vrvel mellkn nem lehettek az rdg t e m p l o m a i ; ahol egy nagy gondolat s a hallba rohan szeretet ll rt, ott a vilg tehetetlen, drdi trt szalmaszlak. Mirt nem hasznljuk fel mi is ezeket a fensges gondolatokat, amelyek mint tvoli csillagok, mintha nem a mi naprend szernkbe tartoznnak, nem melegtenek? Meleg vr, Krisztus vre van rajtunk. Szienai Szent Katalin azt kiltotta : , tzes vr, vres tz, tz s vr, vr s tz, s elbdult e szent vrtl. Istenem, hisz az n fejemre s szvemre is Krisztus vre csepeg, s ha valaki nem akar v t k e z n i . . . . de Istenem, m i t beszlek i t t vtekrl, hisz itt csak hsi ernyrl lehet sz ; Krisztus vre nem arra val, hogy ne vtkezznk, hanem arra val, hogy szentek legynk. Vagy taln szoks pelyheket emelni gzgpekkel? zt az emeltyt, amely vilgokat kpes emelni az gbe, nem fogjuk pelyhek emelsre hasz nlni. Hogy az ember ne vtkezzk, mikor az r Jzust ismeri az gondolatot sem rdemel, hanem hogy az ember gy ldozza fel m a g t mint Krisztus, az helyn val gon dolat. Csak ez az egy gondolat trhet meg itt. Hoc enim seiitite in vobis, quod et in Christo J e s u ! Nektek nem azt mondom, hogy a hallos bn ellen frontot kell csinlnotok : Mi az? Krisztus vre s hallos bn? Ilyen csepp eredmnyek rt halt meg Krisztus? Apostolokk, vrtankk kell lennnk, az r Jzus szentsges vrt gymlcsztetni, k a m a t o z t a t n i kell oly ldozatos ernyben, amely nos conformes facit imagini filii ejus. Neknk t e h t ezt a gondolatot kell hajtogatnunk s forgatnunk a g y u n k b a n : Krisztus Jzus vre arra val, hogy szentek legynk s e vrrel mint vlasztvzzel kiirtsuk a bnfoltot, a bocsnand bnk s gyarlsgaink marad v n y a i t ; ezt akarom tenni, s ha nem sikerlne egy knnyen, ldozattal, bjttel akarom kieszkzlni. Negyven napi bjt nem sok a llektisztulsrt, st visszatrti a nl klzst m r az a lendletes alleluja is, melyet prilis elsejn este mondunk. Nagypntek u t n esik jl a fltmads. Hsvti rmt akkor t u d u n k rezni, ha elbb ldozatot t u d u n k hozni, amely Krisztus ldozatval szemben br emltst sem rdemel, de kegyelmvel mgis disponl bn bocsnatra s azzal egytt vigaszra s rmre.

142

PROHSZKA OTTOKR II. Verbum (1902) crucis.

K. T. U ! VillanovaiSzent Tams egykor prdiklni a k a r t a Krisztus knszenvedsrl, s alig hogy kimondta ezt a ngy s z t : passi Domini Jesu Christi, elragadtatsba esett s kiterjesztett karokkal, mereven llt a szszken hrom rig. Ez volt a hatalmas prdikci : egy eleven kereszt. Ez volt a hatalmas szzat. Nem is lehet az r Jzus knszenvedsrl msnak beszlnie, mint az apostoli lelkeknek, mint a stigmatizlt szenteknek, azoknak, kik elmondhattk Szent P l l a l : Vivo ego, iam non ego ; mihi m u n d u s crucifixus est et ego mundo. D e h t minek is keressnk mi ms valakit, hogy szl jon hozznk, hiszen Szent Pl szerint a verbum crucis maga szl leiknkhz ! Az Isten igje, de kivlt a keresztrl val ige ktl kard, mely szvet-lelket tszegez. Boruljunk bizalommal s h t a t t a l a szent kereszt tvhez ; menjnk fel a Golgota hegyre s bizonnyra azt fogjuk majd m o n d a n i : Ne szljon hozznk senki ms, csak az r. Az r Jzus a k a r hozznk szlani, mikor a knszenvedsrl elmlkednk. D a b o omnes doctos a Domino. Unctio docet vos ! Mindnyjunkat az Ur fog tantani. Aki az isteni Megvlt nyomaiban jr s a keresztutat vgzi, annak hangos lesz a lelke s mlysgesen rzelmes a szve, s nem szorul ms beszlre. Ne is beszljetek annak, aki rzi, hogy az r Jzus mily mlysges alzatba s mily vilgot megvlt b n a t b a merlt a keresztfn ; aki rzi, hogy m u t a t t a be az ldozatot, mely a vilgnak irgalmat s kegyelmet eszkzl k i ; aki rzi annak a nagy misnek, melyet Krisztus a Golgotn vgzett, h a t a l m t I Ne is magyarzztok annak az evangliumot, aki az U r a t a kathedra magaslatrl hallja ! Ne mutasstok be annak Krisztust, aki ez j szn vltozst ltta, mely az r Jzust nem fensgbe, h a n e m gyalzatba, nem napsugrba, hanem szent vrnek bborba, nem fensges glriba, hanem tviskoszorba ltztette. Nem kell a n n a k ms beszd, ms evanglium, ms kp ; az r szl hozz a leghatsosabban, s gy szl, hogy sszetri szvt s tizztja lelkt. R a j t a teht, k. t. u., menjnk fel a Golgotra s krjk az U r a t : loquere Domine ; szlj, beszlj, Uram ! Szlj szvnkhz, m e r t te grted, hogy aki keresztedet tiszteli, aki szenvedsedet szvbe zrja, arra t e kintd a kegyelem s az imdsg szellemt, spiritum gratiae et precum. S p ezen k e z d e m ; a keresztrl leng a kegyelem s a

N A G Y B J T 1. VASRNAPJRA

143

hdt flsgnek szelleme, s azrt a kereszt alatt lehet gy imdkozni, mint m s u t t sehol. A kereszt tve alatt rezzk a gratia szellemt. Mi az a gratia? Nem adok t u d o m n y o s meghatrozst, hanem kiemelem belle az egyik jellemz gondolatot s m o n d o m : a gratia vgre is a hatalmas s kegyel mes s termszetfltti isteni a k a r a t . Isteni akarat, mely k e gyes s jt akar, azrt m e r t akar ; knyszerteni azt nem lehet, kirdemelni nem l e h e t ; sajt jszntbl nylik meg neknk s ad jt, amit soha-soha meg nem szerezhetnk. Ez az a k a r a t hatalmas, t u d teremteni s kihatni, ha nem is tr, nem is z z ; mi tbb, e kegyelmes, hatalmas jakaratot meg is lehet vetni. A keresztny dogmatikban az isteni akaratra tbbszr vissza kell n y l n u n k ; ez az oka, az soka mindennek. H a gondolkozunk vilgrl, ltrl, emberrl s mindennek o k t kutatjuk, vgre is azt kell mondanunk : isteni akarat. H a a vilg, ha a lt partjra llunk s nznk a messzesgbe; ha kr dezzk, honnan eredt s llt ide a vilg, Szent Jnossal vgre is azt fogjuk m o n d a n i : Dominus est, az r az. Mirt van a vilg? Mert az Isten akarata. Mirt van gy, ahogy, s ott, ahol? Mert az Isten akarata. A keresztnysg ezt az isteni a k a r a t o t mint j letet, mint termszetfltti letet teremt akaratot imdja az erklcsi vilgban. Ott, ahol fllp az ember, ahol szabadsga s beltsa szerint intzkedhetik, az Isten j rendet llt fl, j clt tz elje s j erket teremt az ember szmra, hogy e clt elrje. Az isteni a k a r a t az erklcsi vilgban is intzleg s teremtleg lp fl; nem akarja, hogy az ember csak t e r m szetes erivel iparkodjk s trekedjk, hanem kln isteni ert, a kegyelmet bocstja rendelkezsre. Nem akarja, hogy az ember erklcsi nzeteit csak a termszetbl mertse, hanem isteni kinyilatkoztatst ad n e k i ; a lelki let ismt kln a termszetfltti rendbe van belltva, r van rva : Isten akarata. Csak ami ez imdand a k a r a t szerint a l a k u l ; csak ami hitbl val, az tetszik az r n a k ; gy a k a r t a . A k a r t a , hogy nlkle semmi neki tetszt ne tehessnk; gy azutn az ember nem is hihet gratia n l k l ; nem t e h e t jt gratia n l k l ; silny s gyenge minden s az Isten eltt szmba se jn, gratia nlkl. Ez az a k a r a t a ; m r pedig az r ! 1. Ezen a hiten kt vons emelkedik ki. Az egyik az, hogy az Isten vgtelen s felsges, a msik, hogy az ember hdoljon meg neki teljesen. Azt az els vonst, hogy az Isten nagy s felsges, hirdeti az egsz termszet, virg s cen, harmatcsepp s villm, de kivlt az a vilg s mindensg

144

PROHSZKA OTTOKR

fltt ll, fggetlen hatalom, mely t e r e m t s gazdagon alkot, de meg is tr mindent, szp arcot, gyermekszemet, szeret s z v e t ; nem szorul semmire, nmagnak elg. E z t a rideg flsget hirdeti a szentrs : ego sum qui sum ; n, ki a szent t z e t srr, a templomot romm, az oltrt khalomm vltoztatom. n , ki felhben s tzben lakom ! Elttem szt folynak a hegyek, m i n t a viasz, quis resistet mihi? Valban eltte semmisl meg minden s van, az r ! De taln kell neki legalbb egy valaki, akit szeretett, akit kiszemelt s fl v e t t e szemlyi egysgbe? Taln megkmli t? Respiciet filium suum, bizonnyra tekintettel lesz Fira, akinek glris karcsony-jt ksztett s kitzte egre a hrom kirly szp csillagt s fszket r a k o t t neki a nzreti hzban? Taln t kmli meg, akinek megmondta, hogy szereti : Ez az n szerelmes fiam, kiben nekem kedvem telt. Taln az az hJzus, aki rezte, hogy az Isten szereti t s szeretetben p r a t l a n kegyelemben rszest, aki t u d t a , hogy n m a g b a n hordozza a scientiae et sapientiae thesauros, t a l n ez az r J z u s , mondom, meglltja ezt a parancsol, vgtelen a k a r a t o t t j b a n ? Nem. Mihelyt az Isten el lp, abbl is ldozat lesz, sszetri t : contritione conteram eum ! Mert az Isten m i n d e n t megtr, mindent. F i t is ; Finak is meg kell semmislnie eltte ! Jeremis prfta Jeruzslem romjai kzt rtette t, hogy mily nagy, mily krlelhetetlen az r ; a hv keresztny llek a kereszt romjai a l a t t rti meg, hogy mi az Isten. Az Isten az a felsg, melynek minden hdol, mely eltt nem llhat meg senki s semmi, melynek csak kegyelmbl lnk. A kereszt gy ll elttnk, m i n t egy stt dm, gy nz rnk, m i n t egy rvny, gy mered rnk, mint egy ji villmls. Valban nagy az Isten ; sileat a facie ejus universa terra, nmuljon el s semmisljn meg eltte minden ! K i t ne csapna meg e gondola tok mlybl a spiritus gratiae. I t t t a n u l u n k meg alzatosan, benssgesen imdkozni, ezzel a letaposott, romm lett Krisztussal. I t t nylik meg az alzatos rzletnek mlysge, mely nemcsak trdre ksztet, nemcsak porba vgyik, h a n e m megsemmist s megsemmisl ! Ez valban az Isten szve szerint val ima ; a gratia sugallja. 2. Azonban a szent kereszt nemcsak az Istennek flsgt hirdeti, hanem haragjt is, mert az ember is nemcsak teremt m n y e az Istennek, hanem bns, lzad szolgja ; mi lesz vele, hova fusson, hova menekljn? H a rzi is a bn terht s iszony t k t , ha r is sznja m a g t penitencira, m i t

N A G Y B J T 1. V A S R N A P J R A

145

csinljon? Milyen penitencit vgezzen? Legyen olyan, m i n t egy kzpkori flagellans, vagy egy tombol dervis? Bjjk el a sziklk regeibe s ott sirassa bneit? B r m i t gondolunk, semmiben sem lehet bizalmunk, nem ernyeinkben, melyek mer r o n g y o k ; nem trekvseinkben, melyeket sokszoros htlensg diskreditl ; nem rdemeinkben, melyeket szmtalan b n homlyost el. Az ember b r m i t csinl, h a vrben mossa is lelkt, nem lehet azokat a haragos, skarlt foltokat tisztra mosni. H a akrmily vzben frdik, azt a leprt, azt a pokolvart nem lehet lemosni. H a bnssgnknek e vigasztalansgval s tehetet lensgvel llunk az Isten szne el, akkor a spiritus gratiae nem lgy szellknt, hanem zg viharknt csap le rnk az isteni Megvlt keresztjrl. Flveti az ember a szemt a keresztre, s ltja a szenved, az sszetrt K r i s z t u s t : Krisztust, a vilg virgjt, az Isten rmt, s mgis sszerzva s ssze trve ltja, mert ldozat a k a r t lenni a bnrt. Prftit, szentjeit sszetrte, s most F i t tri ssze az r, aki szent, szent, szent s a b n t nem trheti senkin 1 Minl nagyobbat s ersebbet tr ssze valamely er, annl h a t a l m a s a b b s iszo nybb ez az er : milyen lehet t e h t az Isten szentsge, mely sszetrte az eget a lzad angyalokban, sszetrte a fldet, s most sszetri F i t : non pepercit 1 Mily gre kilt jel ez a szent k e r e s z t ! Hogy ll, hogy mered a bnnek jbe ez a vres tilalomfa; aki eszml, az meghallja azt a halk s u t t o g s t : Jerusalem, Jerusalem convertere ad Dominum Deum t u u m 1 Ide fussatok, kik a bntl flni, a b n t utlni akarjtok ! Jjjetek ide, i t t kell imdkoznotok bnbnatrt, itt kell imdkoznotok az rk krhozattl retteg llekrt. I t t kell elimdkoznotok a penitencia zsoltrait; az r j z u s intonlja a z o k a t : miserere mei Deus ! I t t tud az ember bnatot kelteni s vgre is megnyugodni s bzni, hogy az r Jzus knnyei, vre ltal irgalmat tall, s mikor a bnbn llek i t t porba hullva trdel, gy tetszik neki, m i n t h a az egsz vilg el sllyedne s kiemelkednk egy szirt, egyetlen egy, a romls, az znvz rjbl: s ez a Golgota. Minden virg, fa elhervad, s csak egy fa ll, a keresztfa. Minden rzelem lelohad, a vr leapad, a szli, a gyermeki, a jegyesi szeretet kialszik, s csak egy rzelem lngol a vilgban, a bns lleknek irgalmat keres vgya, mely megnyugszik az r Jzus keresztje alatt. Adj kegyelmet, Uram, neknk, irgalmazz n e k n k ; a mlysgbl kiltunk hozzd, ne vess meg minket. , csak karoljuk t a keresztet, karoljuk t 1 A knszenvedett Jzus
Prohszka: let igi. II. 10

146

PROHSZKA OTTOKR

arcba ha pillant az r, megkegyelmez neknk. A cseh Giskra is leszrta kardjt a fldbe egy kolostor eltt, m o n d v n : ha a k a r d holnap ki nem virgzik, elpuszttom a zrdt. S a kard ki nem virgzott, de folyondr futott fl rajta s sttkk virgja fakadt, azzal a virggal m i n t sttkk szemmel nzett a vezrre, s a vezr kegyelmezett. A keresztfa szraz fa, ki nem virgzik, de Jzus t szent sebe s elkklt arca, m i n t rzsa s nefelejts: m i a t t a kegyelmez neknk az r. gy legyen. III. A ksrtsrl.

(1903) K. T. U . ! Kzelednk az isteni Megvltnak letben ahhoz a legfelsgesebb s legfontosabb mozzanathoz, melybe az Isten belefektetett minden rtket, s amelyben az r Jzus kinyilatkoztatta bels vilgnak mlysgeit. Opus Christi passi ejus. Tudjuk, hogy ez az opus nem engedte az isteni Megvltt nyugodni soha, szemei eltt lebegett m i n d i g : coarctor, szorul a szve, mg ezt el nem vgzi. Az anyaszent egyhzban minden liturgia, aszkzis ennek a nagy opusnak megrtsre nevelnek. Maga a nagybjt semmi ms, m i n t a szenveds nagyhetnek n y i t n y a . Bevezet m i n k e t az anya szentegyhz s el a k a r tlteni rzelmekkel, akarja hangolni lelknket hangulatra, amely rzelmekkel s hangulattal kpe sek legynk behatolni Krisztus szenved lelkbe. 1. Mr most min jeleneteket llt szemeink el, mintegy beve zetsl a nagybjt els vasrnapjn az aszkzis szmra, s mily jeleneteket az r Jzus szenvedsrl szl meditciknak preludiumul. A m a i nnep liturgija Krisztus nyilvnos letnek tulajdonkpeni els jelenete. Alig hogy Krisztus megkereszteltetik, megksrtetik. Alig hogy ez a llek meg kezdi lett, alig hogy kifeszti szrnyait, ott van az rnyk, a llek rnyka, ott van a ksrt s meg akarja akasztani a kiindulsukban, melyektl is flt. Az r Jzus hrom ksr t e t t adja el a mai evanglium. Krisztus bjtl, s a ksrt jn s azt mondja : minek ez, minek az imdsg? Minek emszted m a g a d ? Egyl s igyl, lvezd a vilgot, gyis mindennek vge lesz. Hogy egy negyvennapig bjtl ember egyk, az magban vve nem k s r t s ; a ksrts az a gondo lat, hogy minek emszti m a g t az ember, m i t bjtl, mirt hoz ldozatot a llekrt. H a g y d azt, tedd, hogy e kvek kenyrr legyenek. Mert kenyr kell a vilgnak s nem bjt,

N A G Y B J T 1. V A S R N A P J R A

147

m u n k a kell a vilgnak, mely kvekbl kenyeret t u d terem teni, letet kr a vilg s nem futst a pusztba. De az isteni Megvlt a z t mondja : N e m elg neki a kenyr, sokkal inkbb szksge van Isten igjre, vagyis azon meleg leheletekre, melyek az Isten szjbl jnek, szksge van szeretetre, benssgre, hitre, erklcsi eszmnyre csak gy, mint kenyrre. Mlysges rtelme v a n ennek az els ksrtsnek. A msodik nak szintn, a h a r m a d i k n a k szintn ; de nem akarom elemezni. Nemde a szentrs azt mondja : Fili, accedens ad servitium Dei, praepara animam t u a m ad tentationem. E g y e t lpsz, s ott van a k s r t e t ; ugyan mirt? Azrt, m e r t az embernek kezdet ta vlasztania kell kt hatalom k z t t ; az egyik az Isten, a msik a vilg. Az embernek valamit minde nek felett kell tisztelnie s szeretnie, s aszerint, a m i n t elha trozza magt, a szerint veszi tjt, elszegdik az egyikhez, de a msik nyugton nem hagyja, nem bkl meg vele. A kt ftekintly, mely az ember lett igaztja : Isten s vilg. A vilg nagy hatalom, a legnagyobb embereket is sarokba lehet szortani a vilggal, a leghsiesebb embert nevetsgess teheti egy gaz gyerek az utcn s a vilg csfjv teheti. Minden ember rzi, hogy az nagy hatalom, s valamikpen minden embernek szmolnia kell vele. De a bels vilgnak szintern is fellp az a vilg, az rzk, az sztn, az llat s lvezet hatal massgaival s a z r t : Fili, accedens ad servitium Dei praepara animam t u a m ad tentationem 1 Mikor elhatrozod magad, hogy Isten akarsz lenni, mikor sztbontod az erny szr nyait s magaslatokra iparkodol, mikor az sztnk s szen vedlyek vilgbl ki akarsz emelkedni, praepara a n i m a m t u a m . Mert a test hadakozik a llek ellen, mindenkpen le a k a r minket szortani, s az let segti t arra. Sok er s h a t a lom az szvetsgese. Valamint minden fal lefel kvnkozik, v a l a m i n t minden hegy sksgg a k a r lapulni, p gy van egy gravitci az ember vilgban, mely kzd a kivl ellen, hogy ne legyen o t t semmi, ami magas, ami kiemelked ; legyen minden lapos. Praepara animam t u a m , ha valami job b a t akarsz, ha magasabb lny akarsz lenni. E z t nem t r i a test gravitcija. s a szentrs sokszor jelzi ezt, fleg a b b a n a parabolban, melyben az isteni Megvlt mondja, hogy a rossz szellem nem engedi el az embert, st ha az ember kilen dlt s hzt kisprte, visszajn a ksrt ht ms trssal s jra megszllja, hogy ksbbi sorsa rosszabb legyen az elbbinl. 2. Az ristennek nagyszer tervei v a n n a k a tentcik10*

148

PROHSZKA

OTTOKR

kai. Beatus vir, qui suffert tentationem, hirdeti a szentrs. Az risten meg a k a r minket is p r b l n i ; ksrtetbe viszlek, hogy meglssam, vjjon igazn szeretsz-e engem? 1 Hogy te szereted az Istent, kimutatod harcaidban, nem a nyugalom b a n . Hogy ellenllni tudsz-e, azt kimutatod hozzm val ragaszkodsodban; hogy valban meggykereztl bennem, a z t kimutatod, ha a vihar, melyet rd bocstok, el nem szakt tlem. E z t a hatalmas, maga magbl kilp szellemet koro nzza meg az r. Mi nagyon jl tudjuk, hogy ez valban gy v a n . Nem csodlkozunk azon, ha ksrtetek jnnek. A sapientia carnis m i n k e t is sugalmazni akar, neknk is azt mondja : minek trekszel, lvezd a vilgot, minek emszted m a g a d a t , lj, hisz meghalsz. De mi nem hajlunk e b u t a szra, mi legyz zk az rzk csiklandozsait Krisztus erejvel. Valban, k. t. u., gy-e veszik szre, hogy Krisztus mily knnyen vgez a hrom ksrtettel a pusztban. gy ll velk szemben, m i n t Dvid, aki az oroszln karmaibl s szjbl kiragadja a juhot s megfojtja az oroszlnt. Csupa er. Mikor megint eljtt az a diabolus, mikor nem azt a kznsges tentatio humana-t, melyrl Szent Pl mondja : szvembl kvnom, hogy csak embernek val ksrts szlljon meg titeket mikor n e m ezt hozza az n a , a gyzelem kivvsa nehezebb lett. Az r Jzust, a fpapot az Olajfk kertjben, abban a stt jben, m r nem tentatio humana, hanem tentatio diabolica szllta meg. Mily knnyen vgzett a hrom tentcival a pusztban ; de hogy kzkdik Krisztus az Olajfk kertjben, megnehezlt az id jrsa felette. Rnehezedett a stt szellem, mely a pusztban csak rvetette rnykt, itt m r rborult az agniban, mint az jfl, stten. I t t a kzdelem letre hallra m e g y ; ott a hs csak gy dobta le magrl az ellen sget, az llatot, hanem i t t verejtkezik. S honnan e nagy klnbsg? A p u s z t b a n az r oly knnyen mondja : a vil got megvetem, a templom cscsra nem megyek, czr lenni nem a k a r o k ; knnyen bnik el a rosszal; i t t a kertben pedig szinte le van sprve. A klnbsg az, hogy az a tentci a pusztban a h u m a n a t e n t a t i o ez a tentci a kertben a diabolica tentatio. Az a tentci, az embernek a tentcija, ez a tentci ez az apostolnak tentcija. Az a tentci meg kert engem testem rvn, bjtt panaszol fl, nmegtagadstl fzik, hisg, feltnsi vgy ingerli; a msodik ksrts sokkal flelmetesebb. Christus timet, taedet, moestus est. Mirt? Magrt? Nemcsak magrt, hanem mindenrt, mi szent s drga eltte ; az Isten m v t flti, a lelkeket siratja ;

N A G Y B J T 1. V A S R N A P J R A

149

az Isten szntfldjnek tvisei szrjk t. Azt a koszort, mely czrnak, a dicssges embernek jr, azt knnyen meg veti, de ezt a tviskoszort, hogy hiba dolgozik, nehezen viseli. Azt a keresztet, hogy t megtri, mg csak elbrn, de a msik kereszt a l a t t , annyi llek vesztnek lttra, ros kadozik. E t factus in agnia, prolixius o r a b a t ; ettl a ksr t e t t l knyszerl imdkozni, gy m i n t o t t imdkozott s verejtkezett. E z u t n a nagy ksrts, mely szinte sszetri az embert az apostoli frfiak ksrtse szokott lenni. Az isteni Megvlt ezt a fokozatt a ksrteteknek evangliumban mshol is bemutatja. Mert mikor mindenkit buzdt a ksr tetek ellen, a kznsges ksrteteket r t i : cSatanas expetivit vos, u t cribraret sicut triticum, az rdg teljesen ssze a k a r t trni titeket, sszerzni, m i n t a gabont a rostban. L t o d , m i t csinl az emberrel s m i t az apostoli frfival. Ezek u t n mg csak egy tentci v a n , mikor a rossz gyz s az embert sszetri, de nem az erklcsi vilgban, h a n e m a fizikai vilgban. Ez a vrtansg tentcija, mikor az ember nek el kell buknia a vilgi hatalommal szemben, de annl dicssgesebben gyz az Isten fruma eltt. Minden embernek v a n n a k ksrtsei, elszr a kzns ges keresztny let krben ; ezeket i t t tanuljuk legyzni. De azokra ksrtsekre legyenek figyelmesek, melyek az apostoli frfit rik. T a r t s a n a k ki bennk s vigasztaldjanak azokkal, kik ha szentek is voltak, e ksrtseket ki nem kerl tk. Nzzk Illst az szvetsgben a borkafa alatt, aki m o n d j a : minek lek? Pedig az oszlopa a monotheizmusnak, az Istenben val hitnek. S ez a hatalmas prfta a borkafa a l a t t teperedik s mondja : m e g u n t a m az letet, U r a m , vgy el engem. Nzzk Assisi Szent Ferencet, h n y szor a k a r t elfutni az apostoli tevkenysg mezejrl s elvo nulni a m a g n y b a 1 Hnyszor nem volt tisztban azirnt, hogy igazn Isten a k a r a t a szerint val-e mkdse? Nzzk Szent B e r n t o t az szellemnek elsttlseiben, azokban az esteli korszakokban, melyek egy lelket sem kiminek meg. Nzzk a nvtelen apostolokat, hallottk sokszor p a n a s z u k a t ; nzzk, akik nem hsk, hanem kzkatonk, hnyszor panaszoljk fl letk szrazsgt, unalmt, hnyszor p a n a szoljk fl az Isten szntfldjnek termketlensgt, h n y szor nyomja ket az a kereszt, melyet hivatsukban visznek ; meg fogjk rteni, hogy ezek azok a legnehezebb ksrtsek, melyek Krisztusnak is agnit szereztek. De az nem b a j . Valamint a j keresztny llek kzd ksrtseiben az evang-

150

PROHSZKA OTTOKR

lium buzdtsa s z e r i n t : gy kzd az apostol a maga nagy ksrtseivel az isteni Megvlt pldja szerint s iparkodik az let homlybl ki az evanglium vilgossgba, mg h a agnin t is. Az els ksrtst legyzzk, m o n d v n : nem csak kenyrbl l az ember, hanem az Isten kegyelmbl is, s azrt krjk az isteni k e g y e l m e t : emitte Spiritum t u u m . A msik ksrtst is legyzzk, m o n d v n : U r a m , t e lltottl ide ; a te erdbl llok i t t s nem sajt inspircimbl. s ha az risten megkoszorz minden kzdelmes lelket, meg fogja koszorzni azt is, mely nem csupn az Isten parancsait tartja, hanem az Istennek lelkeket is szerez. Nagybjt 2. vasrnapjra. /. A lelkiismeret-vizsglatrl. (1897) A k r h n y embert, asszonyt krdeztem mr, hogy h t mit kell tenni, hogyan kell elkszlni, mikor az ember gynni megy ; azt feleltk, hogy imdkozni kell, hogy az ember ne vtkezzk, vagy azt, hogy bocsnatot kell krni a j I s t e n t l ; de alig volt kztk, ki r m o n d t a volna : meg kell vizsglnom lelkiismeretemet. Pedig ez az els teendje az embernek, a bnbnnak, aki komolyan keresi az Isten kegyelmt. Szve vgya neki a j gyns, de jl gynni nem lehet lelkiismeret-vizsglat n l k l ; be akarja vallani az Isten helyettesnek bneit; de m i t vall be, ha nem szllt elbb szvbe? Mint fogja kitrni a gynsban szvt, ha ez a szv eltte is egy ismeretlen mlysg? Mint fogja rolvasni n magra az tletet, ha lete nmaga eltt is egy lepecstelt knyv, a gondatlansgnak, knnyelmsgnek, tudatlansg nak, nmtsnak pecstjvel lezrt t i t o k ? Fl kell szaktani e pecstet; ki kell nyitni ezt a k n y v e t ; r kell olvasni bneinkre az t l e t e t ; ki kell t r n i a gynsban s z v n k e t ; be kell hatolni az elmlt vek mlysgbe; ms szval: meg kell vizsglnunk jl lelkiismeretnket, hogy m i t vtkeztnk, hnyszor estnk, b u k t u n k , mi rosszat t e t t n k , mi m i n d e n t mulasztottunk. Csak az ilyen flszntott, megforgatott fldbe esik termkenyen az Isten kegyelme, a b n a t h a r m a t a ; csak az ilyen lleknek lesz a gynsbl igazi haszna. Az a krds m r most, k. h., hogy mirt s mikp kell ezt a lelkiismeret-vizsglatot eszkzlni?

N A G Y B J T 2. V A S R N A P J R A

151

1. Mindenekeltt el kell vonulni valahov, ahol csend ben, nyugalomban lehetnk, vagy otthon, vagy a templom ban, s nmagunkba trve, kell gondolkoznunk. Gondolkozni kell, k. h., ebbl nem e n g e d h e t n k ; az Isten sem engedheti el ezt a kellket, miutn rbzta az emberre az nvdat. S azrt nem engedheti el, m e r t az az ember, aki nem gondolkozik, aki cselekedetein szemlt nem tart, a n n a k nagyon sok bn s mulaszts nem jn az eszbe, s gy azutn teljesen s jl nem gynhatik. E rszben a bnk kzt nagy a klnbsg. A sebzett v a d csrtet az erdn, keres forrst s addig meg nem pihen, mg nem tall, m e r t geti a sebe, azt nem felejtheti. A szvnek sebei a bnk ; v a n n a k olyanok, melyeket nem lehet elfelejteni, melyek getnek, mint a tz, s brhol jrnak-kelnek az ilyen sebzett szvek, m i n d e n t t magukkal hordozzk s el nem felejthetik b n k e t ; flriadnak lmukban, ksrteteket l t n a k m a g n y u k b a n ; az ilyen bnsk lelkiismerete bren v a n ; sem mts, sem feleds nem kpes azt lomba ringatni. Ilyen volt a bujdos Kin lelkiismerete, aki m i n d e n t t az Isten szemt ltta, brhov bjt, brmint t a k a r t a virrasztstl kipirult szemeit. Ilyen a gyilkosnak lelkiismerete, aki vrt lt elhintve az orszgton, a fzfabokron, a szobapadln; ilyen a gyermek sikkaszt a n y n a k lelkiismerete, aki m i n d e n t t elemsztett gyermeknek nyszrgst hallja. Az effajta ember mint a sebzett vad ; sebe g e t i ; lelkiismerete riasztja ; nem kell a z t m r k e l t e g e t n i ; bren van. De v a n n a k bnk, melyek nem izgatjk fl gy a l e l k e t ; kivlt oly emberekben, kik reggeltl estig egy t a r k a vilg ban jrnak, tesznek-vesznek ; felejtenek s nem sokat trd nek szvk bajaival. Vannak bnk, melyekkel szemben eldurvul a szv ; v a n n a k , melyek krget nvesztenek a lelki ismeretre, m i n t ahogy krget nveszt munksember tenyerre a kapa, az ekeszarva, s kromkodsnak, parzna beszdnek s gondolatnak, misemulasztsnak s megszlsnak biz alig nznek oda. H t ezekkel a bnkkel mi lesz? Nincsenek t n fljegyezve az Isten knyvben? Nem tudtuk-e, mikor el k v e t t k ? Nem tallnk-e meg azokat most is emlkeze t n k b e n , ha megvizsglnk azt a letakart emlkezetet? Benne vannak, k. h., csak fl kell t r n i a lelkiismeret titkait, fl kell nyitni emlkezetnk knyvt s kiolvasni belle azokat a fekete betket, melyekkel bneinket bele jegyeztk. Azt pedig akkor tesszk meg, ha mult letnkrl gondolkozunk.

152

PROHSZKA OTTOKR

H a elvonulsz valahov s magadba trsz, fltmadnak, kicikznak emlkezetedbl bneid, m i n t lngok a tzbl. Az a konyha, szoba, szr, az az istll, padls, mhely, az az orszgt s dl, az a fld s szl eszedbe j u t t a t j a , hogy ott j r t a d b a n m i t tettl, mily gondolat s indulat k a v a r t a fl lelkedet. Az a templom s harangsz eszedbe hozza, hogy a mist elmulasztottad s taln a gynst is ; az az udvar s a szoba flhnyja sztlanul is neked, hogy hitvestrsaddal hogyan b n t l ; ha marhd, m i n t a Blm szamara, szlni tudna, elsoroln istentelen kromkodsai d a t ; ha azok a r e j t e t t helyek, az az j, a nma j szlni t u d n a , fltrn szgyenedet; ha bns lpteidnek nyomai megltszannak, gy tnne fl, hogy amerre csak jrtl, lelkednek szennyt hagytad mindenfel; olyan volnl, m i n t a csiga, mely pzsiton, virgon csnya nylval jelzi tjt. Nem volna-e jobb, k. h., ha jszntunkbl flkeresnk bns letnknek szomor, stt tjait, h a rendeznk ki hgsaink vdaskod emlkeit? Nem volna-e jobb, ha elcsittank ezt a fj, ezt a panaszos lelkiismeretet, nehogy aztn az Isten bntet vaskeze nyljon bele ez ldstalan let vergdsbe, s az csinljon rendet? Pedig azok, kik lelkiismeretket nem akarjk megvizsglni, gy ltszik, hogy csakugyan az Istenre akarjk a vizsgldst s az tletet b z n i ! Rstelik a f r a d s g o t ; fznak attl, hogy belenzze nek sajt lelkkbe. A marhjuk, a jszguk, szlejk, kertjk u t n nzni r r n e k ; ideiglenes rdekeiknek megvsra az jt is nappall t e s z i k ; rkat gunnyasztanak, a kt kezk kz fogva fejket, trik m a g u k a t sorsuk javtsn ; s arra a llekre sok, gy-e, egy flrcska? Fznak attl, hogy lelkk~parlagt megforgassk; pedig e nlkl az a llek az rdg bitang jszgv vlik. Elhiszik s maguk is meg teszik, elhiszik, hogy a fldet forgatni, a rtet gereblyzni, a folyt kotorni, az erdt tiszttani k e l l ; csak a szvet, azt a szvet, mely oly hirtelen, rohamos s szenvedlyes, oly buja s cselszvnyes, azt magra h a g y j k ; vszmra egy fl rcska sok, hogy belenznnek. Atymfiai, ily nembnom sggal, ktve hiszem, hogy boldogulnnk a fldi letben ; de p oly szentigaz, hogy nem boldogulunk az rkk valsgban I 2. Azonban, k. h., van azonkvl egy ms gondolatom, mely taln mg lesebben belevg lelknkbe, s bebizonytja, hogy aki gynni megy, az szlljon elbb szintn magba

N A G Y B J T 2. V A S R N A P J R A

153

s kvetelje szmon nmagtl minden b n t : s ez a gondolat az, hogy az ember a gynsban nmaga fltt l tletet. H a m a g a t o k a t megtlitek, nem fogtok megtltetni, azt mondja az rs, s a bns llek ezt az ajnlatot szvesen fogadja s tletre szll nmagval. Oly komoly tlet ez, amily igaz, hogy Isten bzta rnk ; oly fontos tlkezs ez, amily bizonyos, hogy Isten szent flsge helyett s az nevben vgezzk. Jl van, k. h., h t nzztek, mily tletet lnek azok, kik felsge a kirly nev ben t l n e k ; t a n k , gyvdek, brk adjk egymsnak a s z t ; okmnyokat, prs i r a t o k a t vizsglnak, mg vgre kimondjk az tletet. S mi az Isten nevben akarunk tlni s nem t a r t j u k rdemesnek, hogy a bns llekbe komoly pillantst vessnk s m a g u n k a t bneink m i a t t krdre vonjuk? , k. h., az Isten gye az rk igazsg g y e ; az a jusst nem h a g y j a ; v a n a hall u t n isteni tlet, fontosabb, komolyabb, szentebb minden kirlyi tletnl; ha t e h t nmagtokat meg nem tlitek a fldn, megtl az Isten a tlvilgon. Scrutabor Jerusalem in lucernis (Soph. 1, 12), mcset gyjtok s gy k u t a t o m fl a szv rejtekeit, mondja a szentrs a hall utni t l e t r l ; tv teszem a fldet, u t n a jrok minden lptednek, szved-vesd minden r n d u lsnak ; de kell igazsgot teremtenem, hogy ki-ki elvegye a jusst, ha jt, ha rosszat. S te meg akarod elzni az Isten ez igazsgos, szigor t l e t t ; grsz eget-fldet; gred, hogy Istennek igazsgot s elgttelt szolgltatsz ; gynni msz. De h t nem kignyolsa-e az az rnak, ha valaki az Isten helyett akar tlni s meg sem gondolja, hogy mit v t e t t ? tletet a k a r t a r t a n i anlkl, hogy krlnzzen? Isten tlett akarja elkerlni s azzal trdel oda a gyntatszkbe, hogy lelkiatym, n bns ember vagyok ! S m s t nem tudsz? Mondd el a b n e i d e t ; s egy szt sem t u d ; lmosan, tusk mdjra ott gunnyaszt 1 Istenem, mily tgra nylnak majd az emberek szemei, ha tlszked el jnnek s te kitrod szvk mtelyt, sebeit, szennyt? Elborzadnak majd, ha szvkbl kiznlik hossz vek bneinek gennye ! Elkpednek majd s hledezve mond jk : Istenem, mennyi erklcsi szenny, mennyi bn, s n ezt a terhet hordoztam lelkemen, s rsteltem egy flrt arra sznni, hogy m a g a m b a t r j e k ! De nem kell v r n u n k a hall utni t l e t r e : mhol a tiszta, istenfl lelkeknek pldja ugyanarra t a n t ; hogy aggdnak, emsztik, trik m a g u k a t ; vizsgljk lelkiismeretket, flhnyjk szvknek m r isme-

154

PROHSZKA OTTOKR

telten meggynt v t k e i t ; nem gyzik tlni m a g u k a t ; elvonulnak pusztkba, barlangokba s a zsoltros szavai szerint, b n k szemeik eltt lebeg szntelen, s te, k. h., m i t teszesz? S m i t tettl eddig? Alig hogy betekintettl lelki ismeretedbe ! 3. Isten ments, hogy e kegyetlen Isten-feledettsgben tengessk t o v b b r a is napjainkat 1 Nem ! Scrutabor J e r u salem in lucernis, mcset gyjtok s Isten helyett s Isten seglyvel flkutatom szvemet. Mr pedig az Isten minden b n t flkutat, minden b n t a n n a k neme s szma szerint. Nem elg azt m o n d a n i : bns ember vagyok, nem elg azt m o n d a n i : vtkeztem ; azt tudja orszg-vilg ; az nem t l e t ; hanem meg kell m a g a m a t vizsglnom, hogy hnyszor estem el s hogy hnyszor vtkeztem. T u d o m , hogy arra sokan kptelenek ; nem tudjk flkutatni, hogy hnyszor estek e l ; de k. h., azt m r csak tudod, vjjon naponknt sokszor, vagy nagyon nha, vagy taln egsz hnapon, st ven t igen elvtve kromkodol? H t mondd azt, hogy gy vagy gy szoktl vtkezni. Vasrnap, n n e p n a p n e m esik minden nap, h t azt m r csak tudod, vjjon karcsony ta hnyszor mulasztottad el a mist? hnyszor voltl mrtkletlen? Azt is tudod, ha gondolkozol, vjjon szoksod-e a parzna beszd s gondolat, vagy pedig nincs kedved rajta s ahol lehet, elkerld? Azt is tudod, ha egy zskot, vagy egy csom sznt elemelsz, v a g y a m a r h t a vetsbe hajtod, vjjon egyszer, vagy hromszor tetted-e? Igen, tudod, vagy ha nem tudod, ht bizton rjssz, fltve, hogy gondolkozol. A gon dolkozsra pedig rksztet az a hit, hogy Isten helyett tlek, lssak h t Isten szemeivel i s ! 4. Igen, Isten szemeivel a k a r u n k ltni, hogy azutn egykor bzvst tekinthessnk az rk br i m d a n d arcra. Szemeibl, mondja az rs, tz villogott, s szjbl ktl kard j t t k i ; az rk brt, az r J z u s t rti e kp a l a t t a szentr. Ez a tz s ez a kard nem ismer kmletet, nem t r leplezst, kendzst, szptgetst; nem llja annak t j t sem mz-des sz, sem mentegets, hanem megvilgtja az embert, a bns lelket, gy, ahogy nmagban van ; leleplezi a kls s z n t ; lehmozza rla a ltszatot s meztelen sgben s gyarlsgban lltja oda a vilg szemei e l ; m r most, k. h., ha Isten helyett akarunk tlni, akkor az Isten vilgossgba kell llnunk ; csalard a szv mindenek fltt, mondja Jeremis prfta, s az ember senkit sem csal meg gy s annyiszor, mint nmagt. Jl mondja erre nzve egy jeles

N A G Y B J T 2. V A S R N A P J R A

155

r is (Montaigne), hogy az ember maga magnak bolondja ; nmagrl elhisz minden szpet s jt, s nem ltja nmagn azt a rosszat, a m i t klnben mindenki lt. H t ha az ember m r termszetnl fogva ilyen, ugyan mifle lelkiismeret vizsglatot fog az t a r t a n i , aki mindenron azon van, hogy maga m a g t s z p t s e ; aki bneire azt mondja : ezt msok is t e s z i k ; gy szoktak a fiatalok t e n n i ; gy dukl a legny nek : vjjon nem ksz bolondja-e az ilyen szsztyr llek az rdgnek? Az egsz vilg azt mondja, hogy ez fsvny, az kevly, amaz pletyks, k maguk meg gy gondoljk, hogy nincs r a j t u k mkszemnyi sem abbl, a m i t a vilg markszmra is szedhetne rluk ! Valban, lesz az isteni igazsgossgnak dolga, tgra nyitni ez elkbult s elmtott lelkeknek szemt l S tbbkevsbb minden ember ki fog jzanodni nmagbl, ha majd az Isten vilgossga jrja t t. De legalbb tegynk, k. h., a m i t t e h e t n k I Ne mtsuk n m a g u n k a t kszakarva, ne hintsnk port sajt szemeinkbe ; hanem merjnk belenzni lelknkbe ; hisz azrt gynunk, hogy a mrget kivessk ; nyljunk h t bele lelknk sebeibe ! Azrt gynunk, hogy az Isten eltt bzvst meglljunk ; h t t a r t s u n k komoly tletet m a g u n k fltt. Flre a gondatlan sggal ; az pgy elvezet a pokolba, m i n t a tettets. H a valaki azrt kerlt a pokolba, m e r t gondatlan volt s nem t r d t t lelkvel, vagy azrt, m e r t ismerte bnt, de meg nem b n t a : biz az egyre megy. S hogy ezt a gynsi lelkiismeret-vizsglatot jl elvgez hessk, ajnlom, k. h., hogy n a p o n k n t este pillantsunk estimnk alkalmbl szvnkbe. Van-e jobb estima, m i n t mikor az ember leborul az Isten lbai el, megcskolja azokat llekben s megkveti az Isten szent flsgt a napkzben elkvetett bnkrt? Ne intres in Judicium cum servo t u o Domine, ne tld meg s ne tld el, Uram, vgleg a t e szol gdat, ez a fontos, st azt m o n d a n m , mzss sz ne trldjk ki emlkezetnkbl soha. Amennyire szvnkn hordozzuk e rettenetes igazsgot, azon mrtkben szabadu lunk meg az Isten tlettl. A msik pedig, a m i t ajnlani akarok, az, hogy a teme tsen, a kopors eltt azt nekli a p a p : ne t r a d a s bestiis animas confitentes tibi, ne dobd oda a fenevadnak, rtsd az rdgnek a neked hdol lelkeket. K . H., sokszor llunk a kopors krl a temetskor, gondoljuk meg olyankor, hol van most ennek a megholtnak a lelke? Irgalmazott-e neki az

156

PROHSZKA OTTOKR

Isten? S hol lenne most az n lelkem, ha itt e koporsban fekdnk a testem? Sietnk mindnyjan az Isten tlszke e l ; rajta, nzznk bele lelkiismeretnkbe; tljk meg m a g u n k a t , hogy meg ne tltessnk ! II. Jzus gondolatai (1899) K . T. U. ! Mr beletekintettnk a mltkor az r gon dolataiba, mintegy az Istennek szvbe, hogy kiemeljk onnan azokat az rzelmeket, melyeket a kereszttel szemben tpllt. De gy vesszk szre, hogy rgi gondolatai helyett m a g a ahhoz utast, kiben a keresztrl val gondolata a legtkletesebb alakot nyerte : szent Fihoz. Ne menjnk rnykpekhez, mikor elnk lp a meleg l e t ; ne menjnk az gbe, mikor a fldn mozog megtesteslve az, a m i t kere snk ; ne menjnk az szvetsgbe, mikor az jszvetsg ben, hitnkben, szeretetnkben fellelhetjk a k v n t benssget, mlysget s h t a t o t . Honnan lehetne merteni h t a t o t , tiszteletet a kereszttel szemben tbbet, mint pen az r Jzus Szentsges Szvbl? Hogy mi a kereszt, azt Jzus Szve mondja ; hogy mit kell a keresztrl rezni, gondolni, hogy milyen benssggel, htattal, szeretettel kell a keresztet krteni, azt az r Jzus Szvtl lehet t a n u l n i ; hogy a kereszt gymlcsnek ze, zamatja mi, azt az r Jzus Szvben lehet zlelni. Hisz a kereszt gykere Jzus szeretete. Az r Jzus kezben a kereszt zszlrd, vexilla Regis, rajta az Istennek dvzt programmja, a lelkiharcok fuvalmban rla lobog a hromszn lobog, a mly alzat, szeretet, nmegtagads jelkpe, amellyel felvonult diadalban az Isten szent hegyre ; az r Jzus szentsges kezben a kereszt a kirlyi vessz, virga i u s t i t i a e ; igaz, hogy a keresztfa bitfa is, amely neknk kszlt, de amelyre az Isten nem t z t t mst, m i n t szt rongyolt adssglevelnket. gy ltszik nekem azonban, hogy ezek inkbb csak kz jogi gondolatok a megvlts m v r l ; h a a k a r u n k a kereszt tel szemben melegen rezni, ne maradjunk nluk, hanem men j n k bele az r Jzusnak kzvetlen rzelmeibe s gondola taiba, iparkodjunk megragadni, hogy Jzus, mikor a keresz t e t vitte, m i t gondolt s rzett, mikor lefekdt a keresztre, mikor kiterjesztette kezeit s rezte a szegnek lt, amely elszr belenyomdott brbe, brn t a hsba s vgre a a keresztrl.

N A G Y B J T 2. V A S R N A P J R A

157

kemny fba, mikp ksrte gondolattal, imdkoz rzelem mel a nagy tragdinak fejlemnyt s m o z z a n a t t . s lehet ezt megtenni? , mindenesetre. Mert valban, a szentrs, jllehet csak egy-kt vonssal, bmulatos mly rzelemvil got m e n t e t t meg szmunkra, az r J z u s Szentsges Szv nek gondolatait s rzelmeit, s hogy ezt minl jobban t r t hessk, szemgyre kell vennnk, hogy az r Jzus mikp volt hangolva, mikp kszlt, mikp beszlt, mikp visel kedett, mikp intzkedett, mikor a keresztrl volt sz. Mikor az ember valamely hagy, megrendt esemny benyomsa a l a t t ll, lehetetlensg, hogy emanciplja m a g t alla, az rveti r n y k t ; nagy rm, nagy fjdalom mind k e t t okvetlenl mly rzelmeket v l t ki szvnkben, s az ember m i n t szoks mondani, izgatott lesz; , de j, hogy az r Jzus Szentsges Szvn rendkvl nagy izgatottsgot vesznk szre, mely annl nagyobb, minl kzelebb r a knszenveds rjhoz. Hogyan rja le a szentrs az r J z u s utols felmene telt Jeruzslembe? Azt mondja nagy emfzissal: Ecce ascendimus Jerosolymam et Filius hominis t r a d e t u r principibus sacerdotum et condemnabunt eum ad mortem et illud e n t ei e t conspuent eum et flagellabunt eum et interficient e u m (Marc. 10, 3 3 3 4 ) ; minden szra kln-kln nagy n y o m a t k o t fektet. Ecce ascendimus Jerosolymam ; sokszor m e n t n k m r fl Jeruzslembe ; de gy mg nem ; most lp ki arra a bmulatos tra, melyre t Isten kldte. Jerosolyma, a szent vros most fejti ki sokatmond krvonalait, m o s t rtjk meg, hogy az Isten mirt lltotta oda a t e m p l o m o t ; hogy mirt volt az r szemefnye Jeruzslem vrosa, hogy minden ldozatnak mirt omlott vre pen Jeruzslemben, az most kezd csak derengeni. Ezen ldozat m i a t t . Ime fel megynk ; mlyrtelm felmenet; nincs az a diadalmenet, amely oly nneplyes volna ; nincs az a temets, amely oly rzelmes volna ; taln csak egy m e n e t e t tallnk, mely fen sgben hozzfoghat volna : az a menet, amellyel a llek vonul halla u t n Krisztus tlszke el. Az r Jzus hogyan hmezte ki ezt az menett? Csodkkal svnyezte, csodk kal a fizikai s morlis rendben ; a jerichi vak meggygyult, Zacheus m e g t r t ; plmagakkal h i n t e t t e be az alzatos Jzus az t j t s diadalmenetet rendezett m a g n a k ; gy sohasem m e n t Jeruzslembe. Ecce ascendit Jerosolymam et accingit se u t gigs ad currendam viam, felvezte m a g t , nekikszlt az r Jzus mint hs, m i n t ris, hogy befussa

158

P R O H S Z K A OTTOKR

tjt, s Szent Mrk evangliuma mondja et praecedebat illos Jesus et stupcbant et sequentes t i m e b a n t (10, 3 2 ) ; az r Jzus nagy gondolatnak feszerejben sietett elre, s csodltk s iparkodtak u t n a ; az r Jzust vitte az nagy rzelme ; senki sem br vele lpst t a r t a n i , ment, r o h a n t elre ; belentt gondolataiba s rzelmeibe ; et praecedebat illos, azt lttk, hogy az eddigiektl elt menetben vesznek rszt, et sequentes timebant. Gondoljuk el aztn az r Jzus viselett! Az viselete zldcstrtkn a t a p a d , lngol, magval nem br'szeretetnek jelben m u t a t k o z i k ; az r Jzusnak Szentsges Szve rezve azt, hogy letnek utols pillanatait li, felolvad s kirasztja rzelmeit apos tolaira. Mit csinl? L b t mossa az t a n t v n y a i n a k : Sciens, unde exivit et quo vadt, teljes n t u d a t b a n annak, hogy honnan jtt s hova m e g y ; letrdel s leborul mindegyik eltt, scitis quid feci vobis, ltjtok mit t e t t e m n e k t e k ; m i n t h a m o n d a n : remlem, el nem felejtetek. Szeretnk nyomokat hagyni szvetekben, szeretnm a szeretetet izz hatalmval belenyomni s belestni szvetekbe. Azrt v a n az, hogy a magval nem br szeretet i t t nyilatkozatokat tesz s jeleneteket rendez, melyeket mskor nem ltunk. Klnben is az r Jzus knszenvedsnek kerete valami oly b m u l a t o s ; azok a beszdek, melyekben az utols vacso rn szeretetrl, egysgrl, hsgrl beszl; az az olajfakerti imdsg a teli hold fnyben, mely megvilgtja az r Jzus reng knny- s vrcseppjeit, az az egsz bcszsi hangulat, mely mindent t h a t , m i n t meleg prs leveg, mint a llek fesl s virgz tavasza. H a aztn megtekintjk az r Jzus Szve hangulatt, sehol se fogjuk azt, h a szabad mondani, oly extravagnsnak tallni, mint utols intzmnyben. Intzmnye az utols vacsorn az Oltriszentsg. Az Oltriszentsget az sz nem r t i ; ha a racionalizmus nekifekszik s olvassa a szentrst, nem boldogul, csmrt kap, undor fogja el s bmul, hogy lehet ilyeneket gondolni s akarni, hogy lehet ilyesmit hinni. Ime, ez az n testem, egyetek belle mindnyjan, ez az n vrem, igyatok ebbl mindnyjan. E z t nem lehet megrteni, ha az ember nem ll bele az utols vacsornak hangulatba. H a m u t a t n k nknek tlen egy gynyr aranyszirm vagy vrvrs rzst s azt mon danm : me a hegyoldal virga, elhinn-e ezt olyan csoda ember, ki tlen szletett s egy tl alatt kifejlett teljes frfiv? Elhinn-e azt, akinek fogalma nincs nyrrl, ki csak a meg fagyott s meghalt termszetet l t t a ? Elhinn-e azt, ha mon-

N A G Y B J T 2. V A S R N A P J R A

159

d a n m , hogy a vilg egyszer oly meleg volt, hogy i t t k n n a szabad g a l a t t gynyr rzsk nyltak? Azt m o n d a n taln ; nehz azt elhinni, m e r t ebben a hidegben s fagyban, amelyben n llok, nem kpzelhetem el, hogy egyszer oly meleg volt, hogy ez t r t n h e t e t t . Lm, az Oltriszentsget bele kell lltani az r Jzus passijnak eltorncba ; az Oltriszentsg vrvrs rzsa, mely a trpusok a l a t t nylt, mikor az Isten szeretete delelt az emberisg fltt. Jzus szvbl fakasztotta a legcsod latosabb virgokat s ltestett bmulatos vilgot. Az sz llspontja a tl, s tlen nincs m e l e g ; aki az sznek telbl okoskodik, az nem fogja megrteni az Urat, de aki a t a p a d , olvadoz, bcsz, tvozni kszl, elszakadni nem akar szeretetet rti, az megrti t is. Ne csodlkozzunk ezen, hiszen sznevltozsban a Tbori fensgben sem beszlt msrl, mint kereszthallrl, loquebatur de excessu, amelyet majd m a g n a k s szent szeretetnek egyszer megenged J e r u zslemben. Az r Jzus szvn a kereszt emlknek nyoma oly duzzadoz benyoms volt, hogy a Tbori nagysg s dicssg sem v l t o z t a t o t t rajta semmit, dicssgben is ez t n t fel leginkbb. Azrt, k. b . , nekem az r Jzus Szent sges Szvt pen a passiban kell a maga elemben ltnom ; Krisztus voltakpen azrt jtt, hogy szenvedjen, kvetkez leg belefektette nagy s nemes szvnek sszes erejt a b b a a nagy mbe. Azrt vagyok n i t t mondja neknk, hogy szeressek; a szeretet stdiuma pen a kereszt, felvillogtatom szeretetemet pen i t t knszenvedsemben; azrt j t t e m , hogy szenvedjek, nekimegyek, vgigvgok rajta szvem hevben. H a egy gzhaj belekerl valami vztlcsrbe s ltja, hogy let-hall a sorsa, megfeszti m a g t s gy fut, hgy, vagy a kazn sztrobban vagy pedig kigzol; gy tesz az r Jzus Szentsges Szve a kereszt tengernyi knjval s z e m b e n : rzi, hogy ez az az rvny, amelyen neki keresztl kell vgni s az emberisget rajta t magval ragadni, meg feszti minden erejt, kifejti szvnek sszes rzelmeit, excedit... Tanuljuk meg t e h t az r Jzus Szentsges Szvtl, mily tisztelettel, szeretettel s kivlt htattal kell keresztje s szenvedse i r n t viseltetnnk. gy-e a keresztny llek nek egyik jellege, hogy semmirl sem t u d gy meditlni, m i n t a keresztrl, egy igt, egy gondolatot sem t u d gy for gatni szvben, m i n t az r Jzus keresztjrl val szent i g t ; szrevesszk, hogy h t a t r a gyulladni, szvet gyjtani

160

PROHSZKA OTTOKR

nem lehet sehol gy, m i n t az r Jzus keresztje alatt, s helyes : hol gyljanak jobban a szvek, m i n t ahol az a szv lngol, melynek feladata, m s o k a t lngra lobbantani? J r u l j u n k e flfogssal az r Jzus keresztjhez ; i t t kell neknk szvvel-llekkel tvltoznunk az r Jzus rzel meibe. De egy csodlatos helyet tallok az szvetsgi prf tnl, Joelnl, amely szri-szra meggri a tisztelet s bens sges h t a t kegyelmt az r Jzus keresztjnek tvben. Effundam spiritum m e u m super omnem carnem et p r o p h e t a b u n t filii vestri et filiae vestrae (2, 28). A k a r n a k valamit az h t a t szellembl, akarnak valamit az olvadoz Isten szeretetbl, amely olvadsban kivlik a b n n e k salakja s belnk vonul az Isten szeretete? Ide kell llnunk ! E t aspicient in me, quem crucifixerunt! A k a r n a k valamit az h t a t knnyeibl, amely knnyek t v l t o z t a t j k a dermedtsget, hogy nem k tbb az eleven szv: ide jjjenek ; a prfta i g r i : et plangent eum, gy fognak srni az Isten fia eltt, m i n t h a tulajdon elsszltt gyermekk volna. A k a r u n k olyan kzvetlen rzelmeket lteni, amilyeneket ltnk szeret teink halla fltt, akarjuk az r Jzust gy el nem felejteni, ahogy nem felejti el a szl forrn szeretett gyermekt? Az r Jzus keresztje al kell llnunk. E z az a spiritus gratiae, melyet az r i g r : az h t a t meleg lendlete. Ipar kodjanak a meditciban a gyengd p r s forr lelket, az Isten s az r Jzus Szvnek lehelett felfogni: ki kell fesz t e n n k lelknk vitorlit, hogy felfogjuk a Szentlleknek f u v a l m t ; ettl a spiritustl knnyen indul meg az emberi llek, hastja a szenvedsek s nehzsgek tengern a hull m o t s elr az Isten szne el. Vigyk bele ezt a szent h t a t o t , ezt a mly megilletdst, ezt a benssges kzvetlen egytt rzst a szenved Jzussal mindenbe, fleg a mi fjdalmas olvasnkba s a szentmisbe ; iparkodjanak a szentmisben, kivlt a Sanctus utn, mikor m r csend van, az r J z u s szenvedsnek egyik-msik misztriumt szemeik el ll t a n i s v o n a t k o z t a t n i a szentmisre. A szentmisben is az r ldozatos llekkel jelenik meg az oltron, kvetkezleg az ldozat gondolatai verdnek ki rajta ; kssk ssze a keresztet s a knszenvedst a szentmisvel, akkor a mi h t a t u n k s a szentmisben nyert kegyelem segtenek m i n k e t majd arra, hogy az r Jzus keresztjnek szeretetben, tiszteletben, htatos melegben egyre nvekedjnk.

N A G Y B J T 2. V A S R N A P J R A A megvlts (1902) mve.

161

K. T. U. ! Az r Jzus keresztje a l a t t trezhetjk, a m i t a prfta mond : Effundam spiritum gratiae et precum. trezhetjk az Isten felsgt, vgtelensgt, mikor arra a romra tekintnk, mely az Isten Fia. Leng felnk az imdsg nak s mly megilletdsnek szelleme s szvbl mondhatjuk Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus ! De a flsg, amely elnyom s a vgtelensg, mely sszezz, rnk nzve hideg fld ; hasonl a hegyek cscsaihoz, melyek magasak, ver fnyesek, h a n e m hidegek, mindenki menekl onnan. Mi a szent kereszt a l a t t ily rideg s hideg, ily nem neknk val rzelmekkel s indulatokkal be nem rjk ; idegen vilg az neknk, melynek talajban lelknk ki nem virgzik, szvnk nem feslik ; elmondhatnk mi is e krnyezetben a rgi zsidk kal, hogyan nekeljnk, hogyan lelkesljnk mi i t t idegen ben, e hideg s rideg fldben. Azrt az imds s megsemmis ls rzelmei u t n az ember jra krdleg veti fl szemt a keresztre, m i n t h a krdezn az isteni M e g v l t t : r J z u s ! mit akarsz t e voltakpen itt? Mit szomjazol? E p t ? Mit pihegsz? Bosszt? T r d ki elnk irgalmas s z n d k a i d a t ; gy-e, t e jt akarsz neknk? ! S me e krdsre az r J z u s azt teszi velnk, a m i t vziban l t o t t Assisi Szent Ferenc, hogy leakasztja kezt s flemel s szvhez szort minket. A hv llek az r keresztje a l a t t trzi, hogy az isteni Megvlt nemcsak azrt fgg a keresztfn, hogy hirdesse, hogy mily nagy, vgtelen, igazsgos s szent az Isten, h a n e m azrt is fgg, m e r t ki akarja emelni s fel akarja emelni az e m b e r t ; ki akarja emelni az e m b e r t a bnbl, s fl akarja emelni az isteni let magaslatra. Ez az szndka, ez az m v e : opus ejus cum ipso. 1. Mi legyen az r J z u s m v e ms, m i n t a legnagyobb m ? A mnek nagysga hirdeti az ember nagysgt. Jzus nak is nmaghoz ill m v e v a n : j vilgot teremteni, az Isten orszgt megalaptani. E r r e kldte t az Isten : ego in hoc n a t u s sum et a d h u c veni in m u n d u m . . . erre kente t fl a Llek. Spiritus Domini super me, propter quod misit me . . . sanare contritos c o r d e : sszetrt lelkeket gy gytani, tiszta nemzedket teremteni, ez az clja. Igen, ez az clja; erre irnyult imja ; azrt tri magt, s meg tri m a g t a kereszten. Mikor o t t fgg, akkor m r kzel
Prohszka:

let

igi. II.

11

162

PROHSZKA OTTOKR

j r hozz ; stt jt ez lmok tarktjk ; szemeire borul az az lom, melyben az r a knszenvedettnek oldalbl alkotja az E c c l e s i t ; az r J z u s a szent kereszten azzal a dicssges kiltssal kecsegteti magt, hogy szent, tiszta nemzedket k a p cserbe a k n o k r t ; lelkben cseng a prfta biztatsa : si posuerit pro peccato a n i m a m suam, videbit semen longaevum, odaadja lett, s rklet nemzedket fog ltni. De a legszenvedlyesebb s a legrzelmesebb e rszben mgis Szent Pl beszdje az efezusi l e v l b e n : Christus dilexit Ecclesiam et se ipsum t r a d i d i t pro ea, u t illm sanctificaret, u t sit sancta et immaculata. jegyes fltkenysg vel g az egyhzrt az r, g s ldoz ; tiszta, ragyog, t n dkl jegyest kvn, s mivel ezt csak sajt vrben rheti el, kiontja ezt. Ez az isteni Megvltnak remnye az keser ves knszenvedsben. A jegyes kpe izgatta, lelkestette, hevtette, rzssel s ldozatkszsggel t l t t t e e l ; annak l s azrt hal meg most, hogy tiszta, szepltelen lelkeket nyerjen ; hogy az egyhz, mely nem egyb, m i n t a lelkek sszesge, sine macula et ruga, folt s szepl nlkl legyen. Ez az egyhz a szenved Krisztus szemeiben mg r a b , ki kell t vltania ; bk van kezn s lbain, szenny s szomor sg van a r c n ; a lelkek mg mind a k r h o z a t n a k ldozatai, s nincs, aki kiszabadtsa ket, csak egy, egyetlen-egy, a jegyes, az r, si posuerit pro peccato a n i m a m suam ! Nincs, aki flvidtsa, s az rk szpsg bjt lelkre kintse, csak egy, egyetlenegy; de ha megteszi, v lesz, rk szeretetben jegyezheti el t m a g n a k 1 Azonban azt megtenni nehz ; a megvlts mve nagy, kegyetlen m u n k a ; mltn m o n d h a t j u k : improbus l a b o r ! Hogy milyen, azt m u t a t j a Krisztus knszenvedse. E m b e r t nemesteni, az m r m a g b a n is nehz ; ezt a hltlan, kietlen mezt trt szvek, meghisult remnyek bortjk ; de e m b e r t megszentelni, szepltelen, tiszta lelkeket nevelni, kik Krisztus jegyesei legyenek, ez a z u t n a kegyetlen, iszony m u n k a . E r d t irtani, tengerhullmokkal kzdeni, kveket vgni, m i n d n e h z ; de a legnehezebb m u n k a a mvelt, nemes, lelki ember. Minden m u n k b a n megalszik az emberi vr s verej t k ; jl mondja a nemzetgazdasg, hogy az ru nem egyb, m i n t geronnene Arbeit s mondhatjuk geronnenes Blut, vr, vr minden m u n k a : a legnagyobb m u n k a is, mely az emberisg vltsga, nem egyb, mint geronnenes Blut, az Isten Fia vre 1 E z t a m u n k t csodlja a ltnk s kr dezi : quare ergo r u b r u m est i n d u m e n t u m t u u m ? mirt vres

N A G Y B J T 2. V A S R N A P J R A

103

a t e r u h d ? Prssel dolgoztam, sajt vremet prseltem. Az isteni Megvltnak a vilg vltsgdjt sajt vrvel kellett lefizetni, ez az improbus labor. Tekintsetek sajt szve t e k b e s rezztek t, mily nehz e szvet meghdtani s azt tisztv s szentt nevelni! rezztek t a sttsg hatal m t ; ha nehz a t u d a t l a n s g egt flderteni, ha nehz a v a d a t szeldteni: nehz, st legnehezebb a bn h a t a l m t m e g t r n i ! Ez az a hatalom, melyet Jeremis flpanaszol, hogy csalrd az ember szve, nz, brndos, kegyetlen. H o g y az ember mennyire ilyen, azt nem kell fejtegetnem. E z t a h a t a l m a t megtrni, lnct levenni, az emberi szvet a bnbl kivltani a legnagyobb feladat, melyen valamennyi nagy ember d o l g o z o t t ; senki sem gy, m i n t az r I H a vgig nznk a vilgon, ltjuk az emberi buksoknak s esseknek nyomorult s szomor sort. Ltjuk a kietlen, a szikes avart, melyet emberi letnek hvnak, ltjuk a sok rvnyt, melybe a b n belesodorta az embert, sszecsapjuk kezeinket s kr dezzk : ki s z a b a d t h a t ki m i n k e t e romlsbl? K i var zsolhatja t e kietlen vidket paradicsomm? H a vgig nznk a trkpen, ltjuk, hogy az evanglium mg nem szn t o t t a fl a fldet, hanem a babona s a tvely sttsge borong fltte. H a vgignznk a kzleten, mennyi alvalsg, gyngesg, jellemtelensg, mennyi ruls, kegyetlensg, szvtelensg jellemzik azt. Valban igaza van Szent Plnak, hogy m i n d e n t bn foglal le, mindent b n ural. Sokan dolgoztak m r e szomor napszmban, hogy a b n h a t a l m t m e g t r j k ; sokan dolgoztak, s mindnyjan gy panaszkodtak, m i n t Ills s Szent Pl s Szent B e r n t . Mennyi lelki kn volt elzrva az apostoli egyhz brtnben ; mennyi a francia egyhz forradalmi vrtaninak keblben : Defectio tenuit me pro peccatoribus ! . . . Elsenyvedtek ! Mert ha a glkat pteni kt kzzel, azokat az iszony grnitkockkat hengergetni improbus labor, ha a rengeteg obelszkeket egy d a r a b b a n kivgni s cipelni improbus l a b o r ; h a az Athos-hegyet ecettel tetni s tz krmmel tvjni improbus labor, higyjk el, k. t . u., az emberi szveket megmozgatni, azokat a srkveket, melyek a l a t t szvek rothadnak, elhenger teni, a babonasg serdjn t az igazsg tjait kivgni, ugyancsak szintn improbus l a b o r ! Mert ez a sttsg, ez a mtely, ez a durvasg nemcsak hiny, hanem tok, nem csak az a k a r a t rossz irnya, h a n e m az Isten haragja. E z t az Isten-tkot lelknkrl lehengerteni senki sem volt kpes, csak Krisztus. Azrt Ills prfta ott fekhetik a borkafa 11*

164

PROHSZKA OTTOKR

rnykban s mondhatja, minek l e k ; igaza van, nem vltoztat rajtunk. s Szent Pl panaszkodhatik s srhat, knnyeitl szvnk fagya ki nem enged ! s a szenteknek is, kik a k a r t a k nagyot s kzdttek rte s elkedvetlenedve m o n d t k : nem l e h e t ; igazuk v a n . Csak az r Jzus a getsemani kertben tartson ki, csak az ne szlljon le keresztjrl, akkor minden jl van. Az Isten vre volt vltsgdja az emberi lelkeknek. Az Isten vre, az r Jzus knszenvedse az a ragyog vil gossg, mely ltal a sttsg szmzetett. Ez az egy, ez az egyetlenegy lelknknek Megvltja bnbl, hallbl, krhozatbl. Csak mozdtott meg, i n d t o t t ; emelt ki. Vrt, v r t szomjazott lelknk tkozott fldje, de isteni v r t ; mihelyt az pergett r, megmenekltnk. Vltsgunk gye olyan volt, mint a Vatikn-tri obeliszk, melyet, mikor fl a k a r t a k lltani, a gpek elgteleneknek b i z o n y u l t a k ; valaki a tmegbl akkor flkiltott: vizet a ktelekre ; s valban a ktelek megdagadtak s az obeliszket flhztk. gy bizo nyultak elgteleneknek az emberi trekvsek ; senki sem t u d o t t segteni az emberen, mg vgre az r Jzus meghall g a t t a k i l t s u n k a t : vrt, vrt a lelkekre! Az isteni vr a lelkeket ntzi, termkenyti, rgyeik fakadnak, lds van trekvseiken 1 Ez az Isten-vr az a T bet, melyet kikerl az ldkl a n g y a l ; az az Isten-vr a tisztasg forrsa, s valamennyi llek nem mosakodik msban, m i n t Krisztus vrben. Mert brhol mosakodik, a lepra rajta marad, csak Krisztus vrben tisztul m e g ! Ime az mve : a bneitl megtisztult llek ! 2. Azonban ezzel a mvel nem ri b e ; ez nem egsz, ez csak rsz 1 Minek kiemelkedni a bnbl, h a a bns let u t n nem kezddik az isteni let? ! Az Isten-vr osztsa nemcsak bnbocsnatot rdemelt ki neknk, hozzsegtett az isteni letre. Az r kivltott a rabsgbl, szabadd t e t t e lelknket, hittel, remnnyel, szeretettel tlttte el szvnket ; m i t kell m r most t e n n n k ? isteni letet vr tlnk, u t vitm h a b e a n t ; de a b b a n is vlogats, azrt hozzteszi, et abundantius habeant. Az isteni Megvlt bele akarja mleszteni a mi ereinkbe az szentsges v r t ; akarja, hogy semen Dei legynk, isteni faj, isteni vr legynk, mely meg nem tagadja magt soha, hanem kifejleszti, kiidomtja a Krisztus-arcot rajtunk. Szent Pl mondja, hogy a keresz tnyek clja: conformes fieri imagini Filii s u i ; amilyen Krisztus, olyanok legynk mi. Szemeinknek, gondolataink-

N A G Y B J T 2. V A S R N A P J R A

165

nak rajta kell fggnik, fejnknek az koszorjt, arcunk nak az jegyt kell viselnie. Cselekedeteinknek rk rtkekk kell vlniok, letnknek isteni lett kell lennie. De honnan ez rtk, honnan az rk rdem? Krisztus U r u n k v r b l ; a megszentel malaszt, ez az isteni valami ben nnk, ez ad cselekedeteinknek, iminknak, szenvedseink nek r d e m e t ; ltala nyer rtket hitnk, nmegtagadsunk ; a kegyelem ltal lesz termszetflttiv bnatunk, hta t u n k . Imink ltala lesznek hathatsak. Brmikor fordulunk az rhz Krisztus ltal, h a letnk utols percben is, meg igazulunk. Mltn megszllhatn gyakran lelknket a kt sg : Istenem, hogy szerezhetnek emberi trekvsek rk dicssget? hogy hzeleghetnk m a g u n k n a k , hogy a mi imd sgunk, b n a t u n k , istentiszteletnk eltall az Isten szne el s a maga elnyre hibbantja meg az isteni igazsg mrle gt? Hogy kpzeljk, hogy az utols pillanatban a tkletes b n a t ltal m i n d e n t megnyernk? Nem babona, nem tvely ez? Hogy az embernek a szerny s sokszor gyarl let mennyorszgot szerez, hogy a fejre koszort fon, hogy imd sgunknak meghallgats jr, hogy b n a t u n k poklot zr s eget n y i t : ez mind a szent vr ereje s hatalma. Hogy jcselekedeteket vigynk vghez s ezltal az risten kedves npe l e g y n k ; hogy az a sok szepl leolvadjon arcunkrl s az r Jzushoz val hasonlsg kiverdjk rajta, mindez az risten szent vrnek ldsa s kegyelme. 3. Mikor pedig m r ennyit lendtett a lelken, gondolhat juk-e, hogy berte vele? Mikor megkezdte nevelst, gondol hatjuk-e, hogy a k a r t j, kedves, szerny lelkeket s nem vgy d o t t szentek s hsk u t n ? 1 Neki szentsg kell 1 H s t e t t e k lncolatban m u t a t t a be Jzus neknk lett s vgyvavgyik utna, hogy fiai a hsies vrnek sarjai legyenek. Keresztjn az elragadtatott szeretetnek ldozatkszsgt t n t e t t e f l ; lehetsges volna-e az, hogy az ember ki ne rezze az ldozatkszsg viszonzsnak, az odaadsnak kteless gt? Valban az isteni Megvlt nem t r t rabszolga lelkeket; gy nem rte be azzal, hogy az ember kznsges keresztny legyen. Az keresztjnek jt fldertette, szenvedst meg destette a g o n d o l a t : gynyr lelkeket kapok. Az isteni Megvlt lmodott egy Assisi Szent Ferencrl, Szent B e r n t rl, egy Szent Katalinrl. lmodta, hogy a hold, nap s csillagok meghajolnak e l t t e ; lmodta, hogy a keresztfa az a lpcs, melyen ragyog, tndkl lelkek haladnak az gbe, magasra, mindig magasabbra trnek. Szemeiben a keresztet

166

PROHSZKA OTTOKR

rajzottak krl, m i n t a virgz akcft a mhek. Ez a kil t s pihentette s n y u g t a t t a meg s z v t ; ezrt a koszorrt, a lelkek eleven koszorjrt, szvesen a d t a oda lett. gy emelte ki Krisztus a lelket a bnbl, gy emelte fl az isteni letre, gy nevelt belle szentet, s m i u t n ezt elrte, lehajtotta fejt, mondvn : beteljesedett. Nem kml t e m m u n k t , fradalmat, nem kmltem vertket s knynyet, st kiontottam vremet is, csakhogy lelkeket nyerjek, lelkeket, animas, animas I Hajtsd le fejedet a Krisztus ke resztjre, s ha sszetrt az Isten flsge s szentsge, olvaszszon meg a Krisztusnak szeretete, s becsld meg lelkedet gy, mint ahogy becslte s szerette. IV. Tbor-hegyn t a Golgotra.

(1903) K. T. U. ! Mit akar azzal az anyaszentegyhz, hogy tegnap is, ma is ugyanazt az evangliumot olvassa, ugyanazon evanglisttl. S min evangliumot? Mennyire nem illik bele ebbe a nagybjti h a n g u l a t b a ! Hat nap mlva azon beszdtl, felment Krisztus egy magas, egyedl ll hegyre s felvitte magval Ptert, J a k a b o t s J n o s t s elvltozott elttk sznben, s arca ragyogv lett m i n t a nap, s ruhja m i n t a h, s Mzes s Ills lejttek s beszltek vele. Minek m u tatja az isteni Megvlt az dicssgt akkor, mikor meg alzsnak emlkvel foglalkozunk? S hsges rtelmezje-e az egyhz az r Jzus gondolatainak, hogy ezt a T b o r t oly kzel lltja a Golgothoz, hogy ezt a kt hegyet gy kti ssze, m i n t h a az egyik a msiknak elhegye volna? 1 Nme lyek azt mondjk gyakran olvassuk, hogy elszr kell felmenni a Golgotra, s csak azutn lehet felrni a Tborra. Mindenesetre ennek is v a n rtelme ; de a trtnet mst mond. A t r t n e t azt mondja, hogy elszr fel kell menni a Tborra, ha valaki akarja megmszni a Golgott. Elszr kell Istenben tvltozni, hogy az ember legyzze a vilgot. Nem lehet a Golgotra gy felmenni, a vilgot gy taposni, a szenveds harcait gy megvvni, m i n t Krisztus tette, ha az ember elbb nem j u t fel a Tbor hegyre. n t e h t azt gondolom, hogy nem azrt foglalkozik az egyhz k t nap egyms u t n egy evangliummal, hogy mutassa, hogy ez a megalzott Krisztus dicssges is, hogy fnynek s dicssgnek nhny sugart belelvelje a szenvedsnek jbe, hanem azrt olvastatja ez

N A G Y B J T 2. V A S R N A P J R A

17

evangliumot, hogy mutassa neknk az u t a t a Tboron t a Golgotra. Haec est via, qua beatus Benedictus in coelum ascendit, gy int Szent Benedek fiait egy szzat a szentnek h a l l a k o r ; pgy mondhatom n is ez t r l : Haec est via, qua Christus in gloriam pervenit. A Tbor hegyn kell keresztlmenni, ha valaki a keresztet Krisztussal egytt vinni akarja. 1. Mit jelent a Tbor hegye? Jelenti a lleknek trek vst s trtetst Istenbe ; jelenti azt az nnepl flsgt a gondolatoknak, melyekre szert tesznk az imban, melyek a llek felett gy keringenek, m i n t a sas a brc felett, mikor kifesztett szrnyakkal, szrnya-libbense nlkl szik az gen. E nagy gondolatok hatsa a l a t t elvltozik a llek, tisz t b b , tndklbb, nemesebb lesz. A Tbor hegye jelenti a lleknek ez e l v l t o z s t : E t resplenduit facies ejus sicut sol. Csak az ily lelkek, amelyekben ez megtrtnt, kpesek oly energira, hogy a kereszt ltal is legyzzk a v i l g o t ; csak az ily lelkek kpesek arra a tiszteletremlt m u n k r a , melyet sz is, szv is kifejt, mikor a vilgias gondolkozs laplyaibl igyekezik flfel. Meg kell az embernek fesztenie eszt, gon dolatait, meg kell fesztenie szvt, rzelmeit, hogyha fel a k a r j u t n i . Nagy m u n k t , melyet nem lehet kilogrammokban s w a t t o k b a n kifejezni, kell belefektetnnk lelki vilgunkba, ha fl a k a r u n k emelkedni. Nagyon helyesen alkalmazhatni erre a zsoltr s z a v a i t : ascensiones disposuit in corde suo. A llek az, mely ascendit fokokon fel, ki a laplybl. Mert v a l a m i n t a fizikai vilgban v a n n a k mlyfekvs s magasabb rgik, gy a morlis vilgban is v a n n a k laplyok, fennskok, magaslatok, brcek, cscsok. S v a l a m i n t a fizikai vilgban lenn a laplyban lp is van, s m e g a k a d n n a k a vizek, ha nem volnnak hegyek, s az egsz vilg killhatatlan mocsrr vlnk, gy a morlis vilgban a morlis ellapulsban ter jeng a fert. Az a llek, mely fel t u d a lejtre emelkedni, kikerli az erklcsi lpot. Mi, k. t. u., mikor meditlunk, ezt az ascensus-t gyakoroljuk. Legyenek meggyzdve, hogy az ember emelkedik, mikor jl imdkozik. Van pedig ktfle imdsg, az egyik a recitatv ima, a msik a meditci. Az egyik a kznsges lelkeknek, melyek szrnyat bontani nem t u d n a k , gyakorlata, a msik az ntudatos lelkek kilendlse, melyben mindenkinek szrnya n. A recitatv i m t az egyhz nem veti meg, de ltjuk, hogy minden llek, mely szrnyat bontani tud, annl nem m a r a d . Megtartja a kznsges rgi gyakorlatokat, melyek mint az olvas, bizonyos kls for-

168

PROHSZKA OTTOKR

mhoz v a n n a k ktve, fzve ; de az nem az hazja. A medi tci kpezi a lleknek tulajdonkpeni imjt. Minden ember, aki egy letet akar tgyrni, sajt egynisgn dolgozik, iparkodik diadalt aratni. E z t a m u n k t annyiban vgzi sikeresen, amennyiben nmagbl kikel s ntudatosan a felsbb tklyt s az Istent keresi. A meditci ltal az ember az alacsonybl, a fejletlenbl a fejlettbe trekszik ; a nehz kesbl s a fradtbl a llek szabadsgra vgyik ; a merevbl s a hajlthatatlanbl a szabadon alakthatra trekszik. A meditci ltal az ember a pszicholgia zavaraibl az n t u d a t n a k vilgossgba tr. E z t mindenkinek m a g n a k kell elvgeznie. Tisztelettel hajlok meg mindenki eltt, aki meditl, s csak attl vrok valamit. E z t sokszor halljk, k. t. u.; hogy azonban hogyan gyakoroljk, arra sajt letk szolgl fele letl. Mert ha a T b o r hegynek tbbi jegyei nem m u t a t k o z nak kegyeteken, akkor nincsenek a T b o r hegyn. m t h a t jk m a g u k a t azzal, hogy haladunk, de ha a msik kt jelleg nem verdik ki, kegyetek inkbb alvajrk, kik mindig visszatrnek oda, ahonnan kiindultak. 2. Melyik az a msik kt jelleg? Az egyiket nnepl, uralkod gondolatnak, a msikt sznevltozsnak mondom. Facta est species vultus ejus altera. Az elst nnepl gon dolatnak mondom s ezalatt azt rtem, hogy a gondolat bennnk gykeret ver s szinte nnepet l, m e r t benyomsok, megrendlsek ki nem zavarjk a llekbl. Az ilyen felr a hegyre s lenz az lmos, kds, poros, zrzavaros vilgba, s rl, hogy kint van belle. n a hegymszs sportjban ennek hasonlatossgt l t o m ; szeretnk hegyekre m s z n i ; ugyan mirt? Az lvezetrt, mely eltlt ott a magasban a szabadsgnak s a flsgesnek benyomsaitl. Szabadon llunk, egy vilg felett uralkodunk. Megirigyeljk a sast, mely szrnya-libbense nlkl kering a hegyek f e l e t t ; mi is lvezetet tallunk abban a korltlan szabadsgban, hogy valaki egy talpalatnyi fldn llva a vilgbl kiemelkedik. Az embernek a felsges, nnepl gondolatok ltal felsges szabadsgra kell szert tennie, hogy csak az Isten uralkodjk felette, s az ember nmaga s a vilg felett. Uralkod vagyok, rzem, hogy a l a t t a m van minden. nnepl s uralkod lesz a gondolat, ha vezetni tud, nnepl s uralkod lesz az rzs, ha eltlt s boldogt, m i n t ahogy Szent Pl mondja : Implemini Spiritu Sancto in hymnis et canticis psallentes. Teljetek el Szentllekkel, tltse el lelketeket himnus, s szent dal han gozzk bennetek az Isten dicssgre; legyetek lendletes

N A G Y B J T 2. V A S R N A P J R A

169

lelkek, lelkek, amelyek uralkodnak. Lehetsges meditlni s erre szert nem tenni? Nem lehet. A meditci kifaragja az emberben a gondolatot s eszmt. Lehet-e folyton vsni s semmit ki nem vsni? N e m vsel, ha semmit ki nem v s e l ; nem dolgozol, ha semmit ki nem dolgozol. Min dolgozol? A llek emancipcijn ! Mit m u t a t s z fel? Taln rgi r a b szolga lelket. Ktelkeket nem oldoztl fel, magasabbra nem j u t o t t l , a gondolatot ki nem emelted. lmodtl, nem ltl 1 Ltod azrt hinyzik benned a msik jelleg is : Te a T b o r hegyn az uralkod gondolat ltal m s emberr nem v l t l ! Pedig a n n a k meg kellett volna trtnnie ! Hogy is volna lehetsges, hogy gondolatok torldjanak fel b e n n n k s el ne vltoztassk a r c u n k a t ? ! Azt mondja Szent Krizosztom: Quemadmodum regina q u a n d a m urbem ingressa omnes in eam divitiae confluant necesse est, sic ubi precatio simul intravit, virtutes eam omnes c o m i t a n t u r ; v a l a m i n t ha egy vrosba betr a kirlyn, az orszg urai, gazdagsga, fnye kvetik t, pgy ha egy llekbe beveszi m a g t az imdsg szelleme, ez nnepl, uralkod rzs nyomn minden erny t a r t j a bevonulst. Mert mi a mi orcink? E g y megszentelt alzat, trzett s az Istennel eltlttt engedelmessg ; im b a n tzzott b n a t , szeretet, hevls, buzduls, folytonos sznevltozs, a sttebb rzsek szneinek kigyulladsa tzesen, ragyogn, tndkln. E z a mi orcink. Nincs o t t tz, ahol izzs, fny nincs. F n y s izzs, olvads s talakuls a fizikban egytt jr. Megint csak azt mondom, a morlisban is egytt van. Akkor vltozik el az ember, ha tzes, ha olvad ; akkor tlti el a lelket az risten dessge. Az Enekek nek nek)) lgysga mzz vlik bennnk. Megzlelteti velnk azokat a vigaszokat, amelyekrl Szent P l is mondja : Superat omnem sensum. Ezekkel az rzelmekkel a legnagyobb nehz sgeket is le lehet gyzni s a vilg sszes lvezett elfelejteni. Imdkozva feljutunk a Tbor hegyre, s ha kereszt szakad n y a k u n k b a , felvisszk azt is a maga hegyre, a Golgotra. Azrt, k. t . u., nk m a g u k a hmrk. Amennyire az nnepl, uralkod gondolat kifejezdik nkn s a sznevl tozs bell, a n n y i b a n imdkoznak kegyetek jl. H a pedig az ember az apr-csepr, szvhez n t t hibit le nem veti, h a a gyarlsgok rabszjra van fzve, nnepl gondolatrl ne beszljen, sznevltozst nmagn nem m u t a t . Ezeket a sznevltozsokat meg lehet akasztani a legkisebb dolgokkal is. H a valaki a diszciplnt nem tartja meg, megakasztja a sznevltozst. H a nem keresi azt a mindennapi szolid letnek

170

PROHSZKA OTTOKR

s gyakorlatnak mezejn, nmagt csalja. Nem napsugr az, amiben tetszeleg magnak, h a n e m csak tzijtk, vagy t a l n csak a nagyvrosi utca kivilgtsnak visszaverdse az gen, amitl let nem fakad, napvilg s rm nem t m a d . H a kegyetek nem t a r t j k meg a kznsges dolgokat, lehet-e ott radiklis odaadsrl sz? Lehet-e szabadsgrl ott sz, hol az ember egyre kti m a g t mindahhoz, amitl szabadulnia kellene. Lehet-e nnepl hdolat a szvben Isten irnt, ha sok ms zavar rzsnek hdolunk? Nem. Ezeken a nyomokon nem jr az Isten kegyelme. Vestigia terrent 1 Mind lefel t a r t ez a nyom ! Ezek a hegyrl lefel t a r t a n a k s nem a hegyre fel. Mi pedig flfel t a r t u n k , t e h t kzdjnk, dolgozzunk, imdkozzunk. R s z n t u k m a g u n k a t a Golgotra, iparkod j u n k feljutni a Tborra. Nem fogod megllni helyedet a szenvedsben s ldozatban, ha a T b o r t meg nem mszod rmben s lelkeslsben 1

Nagybojt 3. vasrnapjra. 1. A keresztny (1898) Az r Jzus sokszor m u t a t r az evangliumban arra a stt hatalomra, mely lettjaink fltt borong s gy veszi ki magt, mint nyron a hullmz, arany kalszos vetsek fltt a stt, vszthoz felh. Nincs hatalom a szo rong emberek kzt, mely azt a felht eltrtse vagy eloszlassa; ha villmait renk zdtja, ha stt mhbl felhszakads ban vizeit renk hrtja, veszve v a g y u n k ; mit tegyen h t az ember e stt hatalommal szemben? Reszket, imdkozik s reml. lettjaink stt hatalma az rdg s a bn. szre vesszk lpten-nyomon, hogy e stt hatalom ldozatokat kvetel, keres s sajnos, t a l l ; elcsavarja az emberek eszt, megrontja szvt, lealacsonyt s nyomorba dnt ezreket, s kivlt bizonyos korszakokban gy ltszik, mintha a pokol vasreteszeit kiszaktotta volna a stn, s a mai evanglium szavai szerint htszeres hatalommal jelennk meg az emberi let kzdtern. Nem termszetes-e, hogy elfogul szvnk, s aggdva s flve tekintnk krskrl? S ha krltekintettnk, s csak romokat s veszedelmeket lttunk, nem termszetes-e, hogy csggedjnk, lemondjunk, ktsgbeessnk? Igen, ez mind termszetes, nagyon is termszetes; de nem a termremnyrl.

N A G Y B J T 3. V A S R N A P J R A

171

szethez s annak rzelmeihez utast minket az r, h a n e m a kegyelemhez; a kegyelemnek pedig az dvssg veszedel meivel szemben szava, rzelme s ereje a remnyben ssz pontosul. A keresztny remny, ez kell neknk. Ezt esdi le a mai misnek bekezdse : Szemeim mindig az ron vannak, m e r t lbaimat vonja ki a trbl. Tekints rem s knyrlj rajtam, m e r t n egyes s szegny vagyok (Zsolt. 24, 15 16). A zsoltr e fohszaiba ntjk lelknket; hallgatunk a biztat, btort, seglyt flajnl Istenre s kegyelmnek erejben flbtorodva killunk a harcok e l ; nem csggednk mr, m e r t remnylnk. K. H., remljnk h t s keressk fl az Isten gondolatait a keresztny remnyrl, hogy azokbl ert merthessnk. 1. Az Isten gondolata a keresztny remny szksges sgrl abbl tetszik ki, hogy a keresztsgben a megszentel malaszttal egytt a hrom isteni ernyt nti lelknkbe : a hitet, remnyt s szeretetet. t n a k indt, de elbb flszerel, ellt minden szksgessel, hogy mikor kiindulunk az let plyjn, ne vethessk szemre a knyrl Istennek, hogy nem gondoskodott rlunk elgg, s hogy nem szerelt fl ervel s hatalommal a veszedelmek, a ksrtetek s kzdel mek legyzsre. Flszerelt, elltott, flvrtezett; fegyver zetben nincs hiny. Az apostol is emlegeti a keresztny llek flszerelst s a hrom isteni erny kzl a remnyt az ((dvs sg sisakjanak hvja ; a hit a pajzs, a remny a sisak s az Isten igje a ktl kard. gy flszerelve vezeti Isten harcba az embert, s csakis g y ; msklnben veszthelyre s kr hozatba vinn ; m e r t ha nincs keresztny remnynk, hason ltunk a harcoshoz, kinek sisakja nincs s ellensgeinek csapsai a l a t t roskad ssze. Az Isten m r e hasonlattal is nagyon kiemeli a remnyt s nagy slyt fektet re ; m i n t h a azt mondan : hit nlkl nem lehet dvssg, de lehet-e remny nlkl? Pajzs nlkl nem llhatjuk meg gyzelmesen h e l y n k e t ; de megllhatjuk-e sisak nlkl? Vert hadak, lekaszabolt harcosok lesznk, ha nincs pajzsunk s nincs sisakunk. Kell pajzs, de kell sisak i s ; a sisak a remny. Bzvst nznk e fegyverzetben ellensgeink t m a d s a i el, nem fognak r t h a t n i ; a remny rzelmei n t u d a t o t s btorsgot keltenek bennnk, hogy velnk van az Isten s el nem hagy. Mintha fejnk fl t a r t a n l t h a t a t l a n kezt, m i n t h a vrtet szne a kegyelem sugaraibl flnk, gy rezzk

172

PROHSZKA OTTOKR

m a g u n k a t s ez megnyugvst kelt bennnk. Mintha kzel llana hozznk, s reznk, hogy van valaki mellettnk, akit azonban nem ltunk, gy j r u n k a fldn a keresztny remny ksre tben : Isten ksretben, Istennel, Istenhez kzel, Isten erejvel. Mg az ember csak hisz, de nem reml, addig meg fogja ugyan az Isten kezt, de az a kz hideg ; mikor azonban remlnk, az a kz a segt, knyrl Istennek meleg keze, a j kz, a cskolni val kz. S e meleg, biztat viszony kvet keztben, mely a hittl klnbzik, legyzzk ksrteteinket, megvetjk a csbt suttogst, nem ddelgetjk szenved lyeinket, kiemelkednk bneinkbl s lnk Istennek s az rk let remnynek. S ugyan ki adn meg magt, ha egy gyzhetetlen hatalom ll oldaln? K i tntorodnk meg a j harcban, ha az Isten karja fogja fl az ellensgtl rnk m r t csapst? K i akarna bizalmatlankodni, mikor Isten, maga a seregek Ura Istene siet segtsgnkre, s a zsoltros b i z t o s t : Jobbod fell ezren, balod fell tzezren esnek el, de hozzd el nem ernek, s gy lld meg h a r c a i d a t ; mert ismt csak az r lektelezte m a g t : Quoniam in me speravit, liberabo eum, protegam eum, m e r t bennem bzott, kiszabadtom s megvom s megvdem t. Az Isten ez oltalma a bz s reml llek sisakja ; nincs acl, mely azt tszelje, nincs goly, mely tfrja. Vegytek t e h t fejetekre az dvssg sisakjt, a keresztny remnyt. 2. Mr ezekbl is kirezzk, hogy a remny ltal szoros sszekttetsbe lpnk Istennel, mint boldogsgunk bizto stjval ; de ezt a biztat, kedves sszekttetst s a n n a k szksgessgt akkor rtjk meg jobban, ha ez erny trgyt, indt okt flismerjk. A remnysg oly isteni erny, m i n t a hit s a s z e r e t e t ; valamint szksgesek t e h t ezek, gy szksges a remny is. Isteni erny, m e r t Isten a trgya s indt oka. Trgya, amennyiben t, m i n t a legfbb jt, mely minket n y u g t a t s boldogt, megkvnjuk s keressk ; indt oka pedig, amennyi ben ezt a nagy, boldogt j t csak az hatalma, jsga s hsge folytn remljk elrni. Hogy is m o n d t a Szent Pl? Vrvn a boldog remny sget s a nagy Isten eljvetelet (Tit. 2, 13). A vrakoz, boldogsgot keres llek remnysge a nagy Isten eljvetelre i r n y u l ; gyermeksge els veitl, anyja emlitl egsz vnsgig boldogsg-szomjt az a remny csillaptja : eljn az Isten ; Te vagy az n remnysgem, mondja a zsoltr a n y m emljtl)). A gondok stt jtszakjban ezt a re-

N A G Y B J T 3. V A S R N A P J R A

173

m n y t dvzljk hajnalkpen : Isten, n Istenem, hozzd bredek virradatkor ; u t n a d szomjazik az n lelkem, szintoly nagyon vgydik u t n a d az n testem (Zsolt. 6 2 , 1 2). A kz delmek hevben re ptnk s kvle nincs h a t h a t s seg lynk : Ne tvozzl el tlem, m e r t a szorongats kzel vagyon ; mivel nincs, ki segtsem (Zsolt. 2, 12). A zsoltrok tzes fohszai, a bz llek forr rzelmei ezerfle alakban mindig egyet m o n d a n a k : j az r a benne bzknak, a llek nek, mely t keresi. Ne csodlkozzunk m r most azon, hogy az ernyt a katekizmus Istentl belnk n t t t ernynek mondja. Hiszen telve v a n I s t e n n e l ; h t kitl legyen, ha nem Istentl? Isten hez v g y i k ; h t hovval legyen, ha nem Isten szvbe? Isten erejben ll, az leszti s h e v t i ; h t kihez simuljon, ha nem az rhoz? Igen, mert Istentl val a remny, azrt Isten keze oltotta belnk m r a szent keresztsgben, s m e r t tle v a n , azrt vgyik s sr Isten u t n , azrt nincs nyugta, mg benne nem pihen. rk letet keres, a meggrt boldog sgra tr, s e trekvsben s e kzdelmeiben remli az dvssg eszkzeit, a kegyelmeket is elrni; remli a bn bocsnatt s az Isten knyrletet, dacra annak, hogy sokszor s ism telten elprtolt tle s ms tnkeny j a v a k u t n futott. gy t n i k fl elttem ez a keresztny remny, mint egy erteljes akcfa-gykr, melynek trzst l e v g t k : kihajt a gykr, s ha letrik a hajtst, flserken ms vessz, s ha azt is letrik, sarjad, serken sok ms, m e r t nem gyzi a gykr az let v g y t s erejt magban t a r t a n i ; gy v a n ez az isteni remnnyel is, Isten n t t t e belnk; olyan az, mint az rk letnek, az Isten letnek gykere, mely egyre hajt, s ha le trjk hajtsait, kihajt a gykr jra. Szinte nem lehet el puszttani, nem lehet elfojtani. be j, hogy az isteni let, hogy az rk boldogsg vgya ilyen ers bennnk, s ha el is t v e d t n k s elfojtottuk magunkban az igaz, rk let v g y t egy idre, gyzelmesen kitr ismt szvnkbl s j tavaszt, j virgzst gr. Valamint pedig az Isten a keresztny remnynek trgya s maga oltotta azt belnk : gy az indt oka is a remnynek az Isten. Isten miatt, hatalma, jsga, hsge m i a t t remlnk minden jt. Hogy is mernnk, k. h., isteni boldogsgot vrni, ha magunk erejbl kellene azt elrnnk? Isteni boldogsg I K t sz ez, mely lmainkat is meghaladja. K i vllalkoznk ugyanis

174

PROHSZKA OTTOKR

a boldogsg elnyersre, a n n a k a fldi, emberi termszetes boldogsgnak megteremtsre? Ki b i z t a t h a t n , ki m t h a t n magt ily vrmes remnyekkel? Nem j u t n n k - e oda, honnan Salamon kirly kiltja felnk : hisgok hisga s minden hisg ! De amily gynge s kptelen a szv s amily lmodoz az emberi llek, nem ri be v e l e ; nem emberi, hanem isteni boldogsgrl lmodozik, azaz, hogy tvesen m o n d t a m , nem lmodozik, hanem lelkt s lett teszi r, hogy isteni boldog sgot nyer el halla u t n ; hiszi azt s lett adja e hitrt. T e h t isteni boldogsg, ez a keresztny remny clpontja, s mivel isteni s rk a boldogsg, azrt nem sajt erejbl, hanem Isten kegyelmbl r e m l i : Isten fog majd ert, kegyelmet adni n e k i ; Isten lesz irgalmas bneinek ; Isten trli el homlokrl a krhozat pecstjt s rleheli a kivlaszts c s k j t ; Isten teszi mindezt, m e r t teheti, m e r t tenni ksz, s m e r t meggrte s megtartja szavt. E rszbl gy tnik fl elttem ismt ez a keresztny remny, m i n t szikla az rvny fltt, melyet tfog a haj t r t t ember. Ez a szikla az Isten hatalma, jsga s hsge. Vagy pedig olyan a keresztny remny, mint a sas, melyhez Mzes hasonltotta az U r a t ; leereszkedik ez a sas, szrnyra veszi s emeli a magasba az embert. A leereszked Isten az r Jzus Krisztus ; vgyaink, remnyeink hozzsimulnak ; gyngesgnk, gyarlsgunk, vtkessgnk tkarolja az keresztjt; bneinktl eltereljk az Isten szemeit s az r Jzus szent sebeire irnyozzuk azokat, m i n t h a kiltank : vtkeztnk, gonoszsgot cselekedtnk, boldogsgunktl el estnk, de tekints U r a m Krisztusod arcba, tekints t szent sebre, s rette s rdemei m i a t t kegyelmezz neknk s segts meg minket. Ime az isteni ernyek lendlete ! Isten a remny szrnya; Isten jsga, Isten hsge, Krisztus rdemei a keresztny remnynek pihegse. nmagunkban elszradnnk, de az r Jzus vrben kivirgzik lelknk, m i n t a szraz jerichi rzsa a vzben ; lelknknek ez a kivirgzsa, ez a flledse Istenben az isteni remny 1 3. De nemcsak t r g y b a n s indt okban isteni a remny, hanem hatsaiban is, s e hatsokra kell tekintennk, ha erss s lendletess akarjuk tenni remnynket. S mik a keresztny remny kihatsai? rm, lelkesls, btorsg, trelem, kitarts. S mltn. A remny sznpomps ltomsban kitrja elttnk az Isten javait, o d a m u t a t Isten greteire, lelki

N A G Y B J T 3. V A S R N A P J R A

175

szemeink el lltja koronnkat, harcaink s ksrteteink stt sgben rnk derti az Isten kegyelmt, s midn csggedni szeretnnk, azt suttogja : Consolamini, consolamini popule meus, vigasztaldjl, n npem, m e r t n a g y h a m a r eljn a t e segtsged ; eljn, st m r i t t v a n ; m e r t aki az r nevt segtsgl hvja, dvzl. Nem kell-e kitgulnia szvednek, valahnyszor erre gon dolsz? Hiszen ha remled, hogy az orvos meggygyt, hogy rokonod rksget hagy, hogy prd jl vgzdik, rm s vigasz tlti el szvedet; m i lesz ht veled, ha az Isten kegyel mt, szeretett s boldogsgt remlheted? Valban vigaszt s rmt hoz renk a m i remnynk ; a vigasz pedig nagy kincs, des lvezet I Az n vigaszom, m o n d a Szent Bernt, az, hogy szent hitem biztost engem, hogy nagy, kitn j a v a k v r n a k rem az gben : de sokkal nagyobb vigasz nekem a remny, hogy ezeket a j a v a k a t el is fogom rni egykor Isten segtsgvel)). Ez a vigasz s ez az rm tartja meg az embert j, ksz sges lelki hangulatban. Akinek nincs vigasza s rme, a n n a k elszrad a lelke ; hza rideg, napjai szomorak, lete kelletlen lesz ; minden, ami krlveszi, rmtelen s egyhang ; csele kedetei unalmasak ; mestersge s foglalkozsa olyan, m i n t h a szraz m a l m o t taposna. Mire val ez az let? ez az rmtelen tengds? ez a lelketlen tnfergs? hnyszor hallani ezt a vilgban a remnytelensg szomor r a b j a i t l ! E l t i k k a d s elszrad a szv, ha nincs remnye. E z t hirdeti a prfta : Aldott ember, ki az U r b a n bizik, s kinek bizalma az r. Leszen , m i n t a vz mell l t e t e t t fa, mely nedvessgre ereszti gykereit s nem fl, midn eljn a hsg s levele zldelni fog, s szrazsg idejn nem lesz aggodalma s soha sem sznik meg gymlcst teremni (Jer. 17, 7 8). Ugyancsak nehzsgeinkben btorsgot, k i t a r t s t s trel m e t nyjt. A remny lelkestette a kzdket, a szenvedket, a rgalmazottakat, az igazsg s dicssg remnye. A remny b t o r t o t t a Kolumbust, midn zendl hajs npsg kzt a viharos tengeren h n y a t v a kereste az j-vilgot. Keser, mly hullmok fltt, halllal fenyegettetve, a sikertelensg ksr tetet] krnyezve, sokszor hallotta : trj vissza, hallba msz, hibaval a t e t r e k v s e d ; de a sfrny illata, mely az j vilg partjairl a szell szrnyain a hajt betlttte, btor sgot s k i t a r t s t n t t t belje. Mint a sfrny illata az j vilgba evez Kolumbusnak, gy ad lelket keresztny remny az let tengern kzkd keresztnynek. T a r t s ki,

176

PROHSZKA OTTOKR

b t r a n trj elre, ezt suttogja neki, te is megltod az rk boldogsg rvparljt. A keresztny remny legyzhetetlenn is tesz, m e r t nemcsak dicssges koszort lebegtet szemeink eltt, hanem kegyelmet is b i z t o s t ; nemcsak gr plyabrt, de nyjt is tnyleg ert, hogy fussunk s fussunk k i t a r t a n a clig. Brmily rvid legyen is az let, hossz egy jtszaka a betegnek, s tz v az gyban fekve knos rkkvalsgnak l t s z i k : pen gy hossz az az egyenes t, mely mindig meredeken flfel t a r t , s a kzdelem s az istenes let rgs plyja, ha flannyi is, mint az lvezetek tja, b e l t h a t a t l a n n a k ltszik. De flre, k. h., e lemond, letunt gondolatokkal, flre a kedvetlensg ksrteteivel; vjjon lepkk utn futkossunk-e, vagy m i n t a tapasztalatlan utas, a dlibbot kergessk-e? Annak a lepknek, a vilgi rmnek h a m a r kopik el a szne, cafrangos lesz a szrnya s petibl hernyk kelnek ki, melyek a virgot s a zldel levelet tnkreteszik ; neknk m s rm, m s lvezet kell, s ha az r rmre gondolok, melyet grt nekem, rvid kzdelmeim utn, megszll a gyzelem lelke, s mindent taposok, hogy a dicssges koszort elnyerjem; a koszort, nem azt, melyet koporsmra tesznek azok, kik szeretnek, s kiknek n szolgltam, h a n e m azt a h e r v a d h a t l a n koszort, melyet az r Jzus ad gyzelmes hveinek ; azt a koszort, mely u t n Szent gnes lelkendezett, mikor tizen hromves korban a serceg mglytl meg nem ijedt, h a n e m azt s u t t o g t a : A vilgot s szpsgt s dicssgt m e g v e t e t t e m az n Uram, az r J z u s szerelmrt. Ez a koszor hervad h a t a t l a n , m i n t Szent P t e r mondja, ez a koszor sertum gloriae et Corona exultationis a dicssg s az rm koszorja. Flre t e h t , k. h., a kislelksggel, flre a lemondssal s a p a n a s s z a l ; lveztetek ti m r eleget, i t t a t o k ti m r annyit a vilgi rmk poharbl, hogy elmondhatjtok, vjjon rdemes volna-e azrt lni s kzdeni az rk let u t n vgyd embernek. Nem, bizonyra nem rdemes. Ha boldogsg u t n vgydik m r lelknk s be nem rhetjk a vilgi rmk mzcseppjeivel, akkor gondunk lesz r, hogy el nem t n , el nem hervad rmket szerezznk m a g u n k n a k ; ezeket pedig a keresztny remny helyezi kiltsba. Ezek legyenek rzelmeink, k. h., ha a ksrtet krnyez s h a lelknk elborul. Legynk spe gaudentes, rvendezznk remnynkben. Az apostol is azt mondja, hogy ha halleset fordul el hzunk ban, ne szomorkodjunk gy, m i n t akiknek nincs remenyk;

N A G Y B J T 3. V A S R N A P J R A

177

ha csaps r, ha betegsg s szomorsg sjt, ha nagy gondok kzt elszrad a lelknk, rajta, k. h., m o n d j u k : benned bztam, Uram, nem fogok megszgyenlni. H a elvesztjk azt, ami nagyon szvnkn fekdt, ha Isten nem hallgatta meg iminkat, akkor is emeljk fl szvnket az rhoz s gondoljuk el mly meggyzdssel: Dominus est, qui vivificat et m o r t i f i c a t ; az r az, aki megrvendeztet s megszomort; de j nekem, ha megalz. B r m i rjen, bzom az Urban l Szgyen keznm, ha csak j dolgomban ragaszkodnm az rhoz ; mifle erny volna az? Az-e az az isteni erny? ! H a isteni erny az a remny, akkor tartson ki isteni csapsokat, isteni rzkdtatsokat, t a r t s a ki a pokol t m a d s a i t s az rdg ksrtseit, t a r t s a ki a vilg gyllett s az emberi szv csal dsait ; ha mindezt kitartja, akkor igazn isteni. S vgl mg v a l a m i t ! Bzzunk az isteni remny k i t a r t sval, hogy az Isten megsegt letnk megjavtsban s meg trsnk tkletestsben. K . H., bnsk vagyunk, de rk letet r e m l n k ; hogyan remlhetjk azt, ha javulsunkban, szinte megtr snkben nem bzunk? ! Igenis, bzunk a b b a n , hogy a kegye lem seglyvel a b n t elkerljk. Senki se mondja, hogy nem lehet a b n t e l k e r l n i ! Ez a sz a keresztny remny ellen v a n mondva ; ellenkezleg, legynk meggyzdve, hogy Isten segtsgvel minden ksrtst megtrnk s minden b n t elkerlnk. Vagy mi v a g y u n k t n az elsk, kik a bn rabig j t lerzzuk? H t ki volt Szent Mt, Pl, goston? K i volt Szent Magdolna, Pelagia, Cortonai Margit? Taln kiskoruktl szentek voltak? Mt uzsors volt, P l egyhzldz, goston eretnek s vilgfi; s mgis szentek lettek. pgy Magdolna, Pelagia, Margit bns asszonyok voltak, s mgis Krisztus jegyesei lettek. S mikp lettek szentekk? Megtrtek, bztak Istenben, hogy ami msoknak sikerlt, az nekik is sikerl. Isten segtsge el nem m a r a d a trekv s reml llektl. H a a rgi bnk nyomorsgban leledzel, az onnan van, m e r t a rgi lanyhasg s a rgi remnytelensg borong szved fltt. Vesd el magadtl az letl, szellemtelen lelkletet, foglald le m a g a d szmra az r Jzus vgtelen r d e m e i t ; lehetetlen, hogy fl ne lendljn lelked, az a llek, melynek remnye halhatatlansggal teljes, quorum spes immortalitate plena est. H a remlsz ersen s letedet remnyeidhez alkalmazod, megltod, hogy teljesl rajtad is az r szava : Megszabadul a t e lelked, m e r t nbennem volt bizodaimad (Jer. 39, 18). Mert jra meg jra kiltom : remljetek, bzzatok keresztny
Prohszka : let igi. II. 12

178

PROHSZKA OTTOKR

hallgatk ! Remljetek rk letet, kegyelmet, javulst a mi U r u n k Jzus Krisztus ltal, ki remnyeinket most leszti s ott tl koronzni fogja ! gy legyen. II. A szent kereszt (1899) K. T. U ! Az Isten megdicsti azt, aki neki szolgl; ezt az elvet az r Jzussal szemben is r v n y e s t i ; megalzza m a g t Jzus, hogy megdicstse az Isten, viszont az Isten megdicsti t. Hiszen a kis Betlehem s fltte az angyali nek vilgos pldja ennek az eljrsnak. De az ember mltn kvncsi, hogy az Isten hogyan fogja megdicsteni szent F i t ott, ahol legmlyebben alzza meg m a g t , t. i, a kereszten ; s me, ott ltszlag m e g v l t o z t a t t a eljrst, m e r t nem ltunk semmi dicssges viszonzst; nem l t u n k ott semmit, amivel az Isten krptoln Krisztusnak mly alzatt s l d o z a t t ; de legynk meggyzdve, ott is ugyanaz az elv rvnyesl. H a pedig keressk, hogy az Isten miben dicstette meg Krisztust a kereszten, azt kell m o n d a n u n k : megdicstette t m a g b a n a b b a n a mben, mely o t t vgbement, megdicstette t a b b a n a kegyelemben, melyet neknk, s abban az rdemben, amelyet m a g n a k szerzett, megdicstette t abban, hogy minden d v t a keresztbe fektetett. 1. s valban. K t semmisggel llunk szemben, ha g o n d o l k o z u n k ; az egyikkel tallkozik esznk, a msikkal hitnk. Az egyik semmisg, a fizikai vilg semmisge, mely el odall a szuvern, abszolt vgtelen a k a r a t s megteremti a vilgot. s a msik semmisg a morlis vilg semmisge; s ebbe a semmisgbe m i t lltott bele? A keresztet. Az els semmisgben sttsg van, sed qui facit ex tenebris lucem splendescere, belelltotta a semmisgbe a gynyr vilgot, amelynek vgfejldst mi nemcsak hogy nem ltjuk, de meg sem r t j k ; e t vidit Deus, quod esset bonum, s l t t a Isten, hogy ez mind j ; e fizikai vilgnak minden dicssge, minden csillma, minden szpsge koszorknt szll az Isten fejre. De egsz gy van ez a morlis vilgban ; me, a morlis vilgban is v a n sttsg, melyet nem annyira az sz, m i n t i n k b b a hit lt. A mi blcsnket, az egsz emberisg blcsjt ringatja a rossznak szelleme, natura filii irae, akik termszet tl fogva a harag fiai. Mi nagyon jl tudjuk, hogy az embernek nincs egyetlenegy Istennek tetsz cselekedete, tabula rasa az dicssge.

N A G Y B J T 3. V A S R N A P J R A

179

egsz erklcsi vilg. Valsgos mlysg, nem is khaosz, mg annl is kevesebb, a teljes t a g a d s ; semmi sem tetszhetik Istennek e vilgon, ezeken a lelkeken : non est mihi v o l u n t a s in v o b i s ; nemcsak az ldozatrl mondhatja ezt, h a n e m mindenrl, ami a szvekben moccan. H a a k a r u n k valami Istennek tetszt, azt nem kereshetjk m a g u n k b a n ; az Istengyermek tpusa msfle van, ahhoz kell h a s o n u l n u n k : confor mes fieri imagini Filii ejus. E b b e n a semmisgben s lelki sttsgben ll az r Jzus keresztfja. A keresztnysg egyre h a j t o g a t j a : gratia, gratifcari, minden ingyen val, rdem, tehetsg, kpessg az Isten abszolt teremt akaratbl. Azt mondja, hogy az ember bneinek bocsnatt nem nyerheti n magbl, mshol kell azt keresnie : accepimus remissionem in sanguine e i u s ; engesztel ldozatot bneirt nem n y j t h a t : ipse est propitiatio pro peccatis n o s t r i s ; az r Jzus engesz tel ldozat rtnk, az vre ltal lesznk igazakk. r d e m , igazsg, j cselekedet, erny, minden ott kez ddik, ahol az a szent vr kibuggyan s lecsepeg s megmossa a v i l g o t : m u n d a t i a peccatis nostris in sanguine eius, aki r t n k meghalt. s mikor a szentrs s kinyilatkoztats ezeket mondja, akkor a szenved Jzusra m u t a t . Nzztek mily dicssges hall ez, melybl az let ered s minden rdem s er belle v a n . Kpzelhettek-e valami dicssgesebbet? Az erklcsi vilgban mindennek az vnek kell lenni. Vagy h t hiba halt-e meg Krisztusi gy-e, lehetetlensg? H a Krisztus meghalt, okvetlenl mindent ebbe a hallba kell foglalnunk ; azrt h a l t meg Krisztus, hogy minden bn meghaljon s minden let benne feltmadjon ; azrt halt meg Krisztus, hogy az erklcsi semmisgnek vge legyen s az erklcsi valsg kezddjk, hogy ahol elbb harag s tok puszttott, o t t ezen tl kegyelem s let ledjen. s ezt oly kvetkezetessggel viszi keresztl a szentrs, hogy nem kegyelmez semminek. Fellpteti a hsket, az ernyt s azt mondja : ez is semmi ; fellpteti a grg klasszikus k u l t r t s azt mondja : ez is semmi. Nincs igazsg, nincs erny Krisztus vre nlkl. Si ex lege iustitia, ergo gratis Christus m o r t u u s est, h a az ember nmagbl jt tehet, akkor hiba halt meg Krisztus. De ha nincs nagy erny, legalbb t n v a n kis erny ; v a n n a k t n apr j cselekedetek, melyek ltal az ember kegyelmet nyerhet Istennl? Nincs. Si ex operibus iustitia, vagyis ex lege, gratis Christus m o r t u u s est. H a n e m t n megmeneklhet az ember a vgs haragtl, hogy az Isten ssze nem zzza t? T n v a n va'anii kis kgyz svnyke, amelyen az ember 12*

180

PROHSZKA OTTOKR

Istenhez r? Nincs ; Krisztus keresztje nlkl nincs irgalom a fldn. Ime, a szentrs mindent az r Jzus keresztjbe foglalt; o t t kezddik a j, ahol az r Jzus vre csillmlik. De taln az ember imdkozhatik, hiszen az imhoz nem kell ms, m i n t h o g y az ember sajt nyomorsgt rezze? Kereszt nlkl is rezhetjk nyomorsgunkat. igen, rezni is, imdkozni is lehet, de nyerni Krisztus nlkl semmit sem lehet. T n Istent tisztelni lehet, tn neki ldozatot b e m u t a t n i lehet, tn esengeni lehet? Nem. Krisztus nlkl ezt sem l e h e t ; egyetlenegy kultusz van, amely az Istent megtiszteli, s ez az r Jzus keresztldozata; egyetlenegy fpap van, aki nincs bisszuszba s tunikba ltzve, hanem vrbe, akinek mitrja a tviskoszor, psztorbotja a kereszt s oltra a kereszt, e nl kl az Istennek nem tetszik semmi. Az Istent t e h t nernk bl, clravezetn imdni nem l e h e t ; csak Krisztus imdkozik s aki utna tesz valamit, olyasflt, amit . Mindent Krisztus keresztjbe fektetett az Isten, s ez az r dicssge; elsllyed az egsz vilg vgleges erklcsi tehetet lensgben, mg csak nyszrgni sem kpes, gy hogy az Isten sznhez rjen, s ebben az erklcsi semmisgben s tehetetlensgben ll az r Jzus keresztje ! Ezen a keresztfn fakad az imdsg, amely az Isten szvhez r ; ezek az el szrad ajkak, ez az eseng tekintet, ez a felkszkd mly shaj, az tall egyedl az Istennek szvhez. Az egsz vilg a tehetetlensg szilenciumba van merlve, csak az r Jzus zokog s eseng. ldozatot m u t a t be egyetlenegyet, amely a vilgon tetszik az ristennek, semmi m s nem tetszik n e k i ; b e m u t a t j a szvnek hdolatt. Egyetlenegy szv, az szve dobbant gy, a m i n t az Istennek tetszik dmot s v t kihagyom, m e r t rnk nzve ez egy letnt vilg, amint az Atlantis az Atlanti-cenba sllyedt vilgrsz. z Istennek tetsz vilg a kereszt krl emelkedik ; a kereszt kegyelme hvja ltbe, a kereszt fnye csillmlik rajta, a kereszt rdeme vltozik ragyog szpsgg benne. A kereszt krl gylnak ki, mint stt gbolton a csillagok, a legragyogbb lelkek, a Boldogsgos Szzn kezdve vgig a szzeken, v r t a n k o n ; k mind Jzus keresztjnek kegyelmbl v a l k ; nem tetszik az ristennek mg a Szent Szz sem, csak a kereszt m i a t t . Amit Szent Lrinc vgez, amit Szent Vince szenved, az mind csak azrt tetszik az Istennek, mert az r Jzus keresztjt utnozza. Imdsg, vergds, esengs csak azrt tall kegyel met, m e r t az r Jzus azt a kereszten szmunkra m r elbb megtallta.

NAGYBJT 3. VASRNAPJRA

181

Ez az r J z u s keresztjnek dicssge, hogy az risten m i n d e n t a keresztbe fektetett, hogy az egsz erklcsi vilg voltakpen egy szval jelezhet : Crux Christi; hogy az erklcsi vilgnak minden ksbb kifejld jsga m r i t t benn van Krisztus keresztldozatban; minden kegyelem, rdem, erny, dicssg, amely valamikor embert fog koszorzni, Krisztus keresztjrl val. Adoramus Te Christe et benedicimus Tibi, quia per sanctam crucem t u a m redemisti m u n d u m . E magas latrl tekintsnk vgig a knszenved r Jzus dicssgn ; ez rk, nagy k i h a t s rzetben bzvst krdezhetjk Szent P l l a l : numquid gratis Christus m o r t u u s est? S mly s alza tos megadssal ismtelhetjk: t e h t minden Krisztus s Krisztustl s K r i s z t u s r t ; omnia per ipsum et cum ipso et in ipso 1 sszezz s megsemmist t u d a t r n k nzve, dicssges, fnsges valsg Krisztusra nzve. 2. De ne ernyedjnk, ne mlljunk szt semmisgnk n t u d a t b a n ; h a n e m keljnk fl s fordtsuk meg az apostoli szt s mondjuk : Nem, nem lehet, hogy Krisztus hiba halt volna meg, ezt n nem t r h e t e m ; tegynk, dolgozzunk, hogy Krisztus halla hibavalv ne vljk. Lehetsges-e, hogy az emberisgre nzve Krisztus hiba halt lgyen meg? Isten k i m u t a t t a , hogy Krisztus nem h a l t meg hiba s minden rde m e t s kegyelmet keresztjhez fzvn, e keresztet megdics t e t t e : s az ember nzheti-e, hogy sajt hibjbl a kereszt dicssge medd maradjon 1 Nem, nem ; azt nem t r h e t e m ; hltlan, undok szrny volnk ; kegyetlen, alval volnk, ha Krisztus keresztjnek knja, kegyelme, ldsa, pldja r a j t a m krba veszne. E lehetetlensgbl sarjad Krisztus keresztjnek msodik dicssge az erklcsi vilgban, az, hogy risi erklcsi nyomst gyakorol az emberre. sszezzza t s azt mondja : Ember, h a Krisztus szenvedett rted, mondd meg, m i t fogsz majd tenni rte? Mit teszesz majd te? Ez a krds felsztja s flzaklatja az emberi lleknek sszes nemes sz tnt, hogy talpra lljon s mondja : Nem trhetem, nem lehet, hogy Krisztus hiba halt meg, meg fogom m u t a t n i , szeretetemmel s ldozatommal j t llok rte. Krisztus nem halt meg hiba. E n n e k k i m u t a t s r a pezsdl fl a keresztny buzgsg ; idelis alak kpben ltom arcn a szpsg kinyomatval az r Jzus keresztje a l a t t trdelni, rzelmeit elje n t i ; hajtogatja : nem, Krisztus nem halt meg hiba ; szgyenpr tkrzdik arcn, lepereg a fjdalom a b n a t k n n y e i b e n ; a szentek rzelmei mintegy rkzld folyondr felfutnak az r J z u s keresztjre s gynyr sznekben, a

182

PROHSZKA OTTOKR

bizalomnak, szeretelnek, hsies ldozatnak szneiben ott nylnak meg virgai. Az risten ltszlag leszrta a kereszt ft, m i n t az tok fjt, m i n t egy szraz kart, de azt a szraz kart egszen benvi az erny, betakarja rdessgt, csomit, egszen szp m r Isten szemben az r Jzus keresztje. Beszli a rege, hogy a hres Giskra, a huszita vezr meg a k a r t rohanni egy apcakolostort s hallotta a testvrek nekt, jttek hozz knyrgni, hogy irgalmazzon ; megllt, keveset eszmlt, aztn leszrta kardjt a fldbe s m o n d t a : ha holnapig kivirgzik, j, ez egyszer irgalmazok. J t t a reggel, de a kard nem virgzott ki, hanem a mese szerint egy szp folyondr futott fel rajta s gszn kelyht a kard markolatn pihentette. J t t a Giskra vezr s megkegyelmezett, m e r t br a k a r d nem virgzott ki, de legalbb egy virg futott fel rajta. Nem mese, hanem valsg, hogy a keresztfa az t o k fja, maledictum, s tkozott mg az is, aki rajta fgg. Krisztusnak is kemny, kegyetlen fja lett a keresztfa, de az ernyek mily gynyr virgai leptk be azt, milyen szp ez most! Megindul a kereszt ton a passi hseinek kifogyhatatlan menete. Jzus a k a r az szentjeiben, vlasztottjaiban egyre t o v b b szenvedni, s ezt az szndkt leginkbb keresztjnek szeretetvel ri el. Keresztje ll a vilg eltt, hogy a nagy szenvedst hirdesse, amelyet Jzus viselt el, s arra a msik szenvedsre buzdtson, mely renk v r s gyzzn ebben is a kereszt: compatiamur passionibus Christi, u t cum eo conglorificemur. Az erklcsi vilgnak nagy ernyei, legnagyobb ldozatai, melyek mg az Isten lelkt is elragadjk, Jzus szent keresztjnek virgai. Valban az r Jzus szent keresztje az a szraz fa, amelynek lngjnl felmelegszik szvnk s apostolokat, szzeket, vr t a n k a t llt a felhevlt szeretet a vilgba ; mindegyik azt mondja : nem halt meg Krisztus hiba. Ne maradjon egy maga ldozatban, b u z g a l o m b a n ; szegdm n is hozz, n is apostola leszek ; ne maradjon egymaga tiszta szzies szerete tben rvn : n is szzies jegyesnek kszlk. Ne fggjn a keresztfn egymaga ; nem trhetjk, hogy az r Jzus egy maga haljon meg msrt, mi mindnyjan oltrok akarunk lenni, ldozatot a k a r u n k b e m u t a t n i ; eamus et moriamur cum ill! Ime, igaz, nem, nem halt meg Krisztus hiba. n is ismtlem : nem halt meg Krisztus hiba, m u t a s s u k ki mi is e z t ! Akkor nem halt meg hiba, ha az keresztjnek rdemei, hatsai b e n n n k m u t a t k o z n a k , ha nem elgsznk meg valamifle ernnyel, szeretettel s odaadssal, hanem ha az ldozatnak tjra lpnk. Az r Jzus keresztje arra nzve

N A G Y B 0 J T 3. V A S R N A P J R A

183

nincs hiba, akinek szvben hasonl keresztfa n, aki szintn a kereszt t j t jrja s Krisztussal meghal. Szolgljon neknk buzdtsul az is, hogy a szent keresztnysg hogyan t u d t a az r Jzus keresztjnek s szenvedsnek minden mozzanatt szvre venni s azt kln tisztelni, hogy a kis vr-relikvik tiszteletre, melyek Szent Tams szerint nem is a Krisztus igaz vre, hanem csak csods jelek, hogyan t u d o t t dmokat p t e n i ; hogyan tiszteli kln a tviskoszort s a n n a k minden tvist, a keresztet s a n n a k minden szilnkjt s azt szeretet nek, tiszteletnek, benssgnek melegvel k r t i ; hogyan tiszteli meg hls emlkezettel Krisztus Jzus szenvedsnek minden jajjt s fohszt, lelknek minden shajt, szvnek minden rzelmt. Valban, aki ezt elgondolja, mltn mond hatja : I s t e n e m ! Krisztus nem halt meg h i b a ! T e h t : adoramus Te Christe et benedicimus Tibi, quia per sanctam crucem t u a m redemisti m u n d u m .

Vir

poenitens.

(1902) K . T. U. 1 A keresztny rzlet egyre a szent kereszt fel t a r t . rzi, hogy ott s z l e t e t t ; ez az szlfldje ; ott megpihen, m i n t otthon. gy tesz azzal a szirttel, a Golgot v a l s azzal a fval, a keresztfval, m i n t a m a d r ; krl repdesi a ft s az gat, melyen fszke van. s a szentrs ezt akarja, egyre srgeti, hogy figyelmnk, hitnk, szerete t n k az r Jzus szent keresztjre irnyuljon. E z t srgeti az apostol, mikor kimondja, hogy az egsz lelkt egy jel tlti ki, a szent k e r e s z t : m e r t n kztetek gy voltam, m i n t aki msrl nem t u d t a m , m s t nem ismertem, csak a flfesz t e t t Krisztust. E z t srgeti Szent Pter, ezt ajnlja Szent J n o s . Valamennyi erny a szent keresztet viseli cmerben ; a hit azrt hisz, mert Krisztus szeretett s odaadta m a g t rtnk, a remny azrt reml, m e r t a horgony szerencsnkre elvltozott, kt grbe karja kiegyenesedett s a horgonybl kereszt lett. Hogy pedig a szeretet az isteni Megvlt kereszt fjn n naggy, azt emltenem sem kell. Kpzeljk el, k. t. u., hogy h n y llek tall a keresztfa tvben nyugalmat, h n y llek tisztult meg, h n y repl fl ennek a fnak gairl az rk boldogsgba. Kpzeljk el, hnyfle i m a kelt szrnyra a keresztfa tvbl, hny llek futamodott a kereszt rny k b a : szomor, remnyl, szeret lelkek. Kpzeljk el, h n y

184

PROHSZKA

OTTOKR

mvszt hevtett a kereszt hite s szeretete, s h n y llekben sznezte kimondhatatlanul gyengd, mlysges, meleg sznek kel az htat a keresztre fesztett a l a k j t ! Nem csodlom, hogy a keresztnysg sszes gondolataival, mvszetvel, er nyeivel krlfolyja a szent keresztet. A X V I I I . szzadban mg egy kln szerzetesrend alakult az r Jzus szenvedsnek imdsra s szent keresztjnek tiszteletre, a passinistk rendje. S ahol a keresztny np az eleven s letet lehel keresz tnysg utn vgydik, sztnszerleg is a szent keresztre irnyozza figyelmt; a Krisztus szenvedse neki rvny, a b b a n elmerl, hogy ljen, vigasztaldjk, bzzk s kzdjn. Igen, el kell merlnnk a Krisztus knszenvedsbe, m e r t a szegek, a tviskoszor, a szent vr, maga a szent kereszt is, mind ez inkbb csak klssg. Az egsz passi olyan, mint a takar, mellyel le van fdve egy nagy szenved ; i t t - o t t tszrdik rajta egy-egy vrfolt, mely a lthatatlan, lappang fjdalomra u t a l ; az az t seb a takarnak t vres foltja ; a szegek, tvisek, a kereszt Krisztus szenvedsnek gya s keretei, de hol van a szenveds izz heve, mlysge, tze, knja? Hol van a szenveds forrsa? Bell a llekben, a szv ben. A szenveds megrtsnek kulcsa a szv. A szenveds trzsnek nyitja a mi szvnk ; azrt mondja az a p o s t o l : hoc sentite, quod et in Christo J e s u . . . Halljtok? Sentite I Mihelyt trezttek, megrtetttek. A passi t e h t Jzus szvbe utal, s n ez alkalommal az isteni Megvlt szvnek egyik jellemz rzelmt akarom kiemelni. Nekem gy tetszik, hogy az egsz szenvedsben az r Jzusnak uralkod rzelme a mly szomorsg volt. J z u s szvbeli, mlysges b n a t t a l jrja a keresztutat, a penitencinak tjt. Ez az ember gy jr, mint aki a vilg alvalsgt hordozza borzaszt teher g y a n n t : posuit in eum iniquitates omnium nostrum. Ez imdand Isten-ember gy jr, mint a hallratlt, m i n t az eleven halott. Az isteni Megvlt a keresztet viszi, gy viszi, m i n t k o p o r s j t ; s aki a sajt maga koporsjt viszi, az mlyen szomor. Ne felejtsk el Jzus bnkd, szomor lelkt; szen vedse hidegen hagy, ha a llek ez rnykrl megfeledkeznk ; ellenben mlyen megindt a szenveds, s lgy s rzelmes lesz lelknk, ha az dvztben a szomor embert ltjuk. A szo mor ember mindig szegny: recordare paupertatis meae, absynthii et fellis. Nzznk t e h t gyakran az dvztre : az isteni Megvlt szeme egy szomor embernek szeme, beesett arca, tviskoszorzott homloka s tvissel rnykozott arca

N A G Y B J T 3 . VASRNAPJRA

185

bnbnatos a r c ; homlokhoz t a p a d t haja, egy szenved llek kerete. H t mg a lelke? Arrl maga mondja : tristis usque ad mortem. Azok a verejtkcseppek, melyek az Olajfk kertjben homlokrl gyngyznek, r n k nzve drgagyn gyk. Mert valamint az, aki verejtkezik, nagy teher a l a t t nyg : gy az r Jzus verejtkbl az kszkd, szomor sgban a halllal vvd lelkre kvetkeztetnk. Szegny, szomor r Jzus, mily grngys a te penitencidnak tja, te szegny, szomor szenved ! Ez a vons szinte mlyebben h a t az ember szvbe, m i n t a testi fjdalom, melynl fogva a vir d o l o r u m ; minden hs vir dolorum, de ez i t t vir poenitens, ki a vilgnak bneit hordja. E szomor szvre borul r az undor s az u t l a t a vilg bneitl, mely a mi szveinket is megszllta, mikor finomabb, mlyebb rzsnk perceiben szemeink el t r u l t a k az erklcs mocsarai, mikor letaposva l t t u k az rtatlansgot s meg mtelyezve a fltkenyen rztt szveket. Ez a b n a t hajtja meg Jzus trdt, mikor hromszor borul a porba s gy kszik ott, m e r t fereg s nem ember; ez a b n a t imdkozik : Atyam bocsss meg nekik; ez a b n a t kilt fl voce m a g n a ; az utols kilts, mely mint egy hatalmas Kyrie eleison h a n g z o t t fl s azta is zg s visszhangzik s zsibong a szvekben. A Klvria a mons m y r r h a e ; i t t t a n u l u n k b n a t o t . Kezdet ta polta a kinyilatkoztats a b n a t o t . A b n a t a javuls kezdete s flttele; azrt srgeti a magbatrst s a b n a t o t az ethika is. Semmifle akaratnevels nem nl klzheti e z t ; indt okokat keres a b n a t r a s neveli a lelket finomabb rzkenysgre. A trienti zsinat s z e r i n t : fit quovis tempore hic contritionis motus necessarius ad i m p e t r a n d a m veniam. A kinyilatkoztats a b n a t o t a prftknak szen vedlyes hangjn s r g e t i : Trjetek hozzm teljes szvetek bl srssal s jajgatssal, szaggasstok meg, nem ruhitokat, hanem szveiteket. De sehol annyi b n a t , mint az egyhzban, sehol se annyi szomorsg a rossz h a t a l m a felett, m i n t a ke reszt tvben. Sehol sem hallatszik oly mlysges jaj, mely a fldrl az gbe felemelkedett! Hol v a n penitencia, melyet az egyhz penitencijval ssze lehet hasonltani. Az az egy hz, mely csrgette a mennyorszg kulcsait, amely azzal a hatalommal lpett fl, hogy megbocstja az emberek bneit, semmit sem srgetett annyira, m i n t a penitencit. A szenved, b n a t o s Megvlt rnyka, az szomor tekintete resett az egyhzra, s a lelkek, melyek megvltst keresnek, b n a t b a merlnek.

186

PROHSZKA OTTOKR

A kereszt all indult ki a legmlyebb penitencinak r a m a , s a flvilgosult szem mintegy belthatlan t v l a t b a n ltja a szent kereszt mgtt a bnkd lelkeknek kifogy h a t a t l a n sort. Ez volt az egyhz vigasza, ha gyermekei penitencit t a r t o t t a k ; ezt nevelte bennk, nevelte mindenekeltt sajt bnssgk rzett s azutn sztotta lelkkben a b n a t tzt. Mr apostolban kifejleszti e szellemt; Szent Pl mondja : Az r Jzus j t t dvzteni a bnsket, akik kztt n els vagyok. Ime, Pl a legnagyobb bnsl Pl, az r Jzus vlasztott ednye, a nemzetek apostola 1 U t n a mondjk msok ! Szent Klra nem rti, hogy hogyan lehet valaki az kzelben, mikor pestises beteg ; Ferreri Szent Vince fl, hogy minden nap rosszabb lesz ; Borgiasz Szent Ferenc bnssge rzetben keres m a g n a k helyet s nem tall mst, mint a pokol fenekt. Az egyhz k i m u t a t t a , meny nyire rt a lelkek nevelshez, s hogy m i t kell bennk nevelnie: finom rzket a j szeretelre s a rossz gylletre. rzket, r z k e t ; aki nem rez, az meghalt. Rengeteg sok llek van, melynek sok bne van s mg sincs bne, m e r t nem r z i ; v a n n a k , kiknek kevs b n k s mgis sok b n k van, m e r t rzik. Legigazabb pedig az a llek, mely nmagt tartja leg nagyobb bnsnek ; nem a b b a n az rtelemben, m i n t h a a kls cselekedetekben nyilvnul nagy bnket elkvette volna, hanem annyiban, amennyiben csakis magrl rezheti az ember lnken s benssgesen, hogy mennyire bns ; magrl tudja, hogy az Isten kegyelmeit hnyszor vetette meg, mily rzketlen, hltlan volt az r Jzussal szemben, a z t ms nem tudja, mg kevsbb r z i ; azt mindenki maga tudja, rzi. Miutn az egyhz kinevelte bennnk a bnssg rzett, elbort a b n a t bmulatos motvumaival. Neki m r nem elg a tkozl fi szeretete, annl nem ll meg, neki a hallra vlt vrt tkozl Istenfinak szeretete kell. Neki nem elg az irgalmas, j a t y n a k cskja ; a Krisztus elkklt ajkait n z i ; nem elg neki az lel kar, neki a flfesztett, lesze gezett kt kar kell. Jzus t sebe, szomor arca, tviskoszor tl rnykolt homloka, tszegzett oldala, ezek a keresztny b n a t n a k motvumai. Az a motvum h a t lelkre, melyet az r Jzus h a n g o z t a t o t t a szent keresztrl a prfta s z a v a i v a l : kiterj esztettem kezeimet egsz nap a hitetlen s kemny szv np fel; az az intelem rendti t meg, melyet a szent rs h a n g o z t a t : , ti mindnyjan, akik ltalmentek, lsstok, van-e fjdalom, mint az n fjdalmam.

N A G Y B J T 4. V A S R N A P J R A

187

K. t . u., az embernek gykeret ver a lba, mlysges b n a t rendl meg szvben, ha bnssge rzetben lp az r Jzus keresztjhez, s Jzus knjban s b n a t b a n mri fl sajt szvnek b n a t t : In Christi Domini afflictionibus t u a metire delicta (Szent Lrinc). Bns lelkek, gyertek a kereszt hez s mrjtek ki sajt b n a t o t o k a t az isteni Megvlt bna t n s nagy adssgtokat az borzaszt elgtteln. Meglt jtok, hogy megszllja lelketeket a Spiritus gratiae et precum s a penitencia szelleme ! A rgi s a kzpkori egyhz penitencija elmlt, vezeklsi knonjai elavultak ; de a penitencinak ktelme, melyet .az r a keresztrl hirdet, el nem avult. Az egyhzi disciplina a mlt, hanem az isteni Meg vlt penitencira hv szava : 0 vos omnes . . . ! az egy permanens sz ; azt sohasem tehetjk a m u l t emlkeihez ; lelknk hallt bizonytan, ha a kereszt a l a t t penitencira nem buzdulnnk. T a r t s a t o k b n b n a t o t , s bevonul telketekbe az Isten orszga. Nagybjt 4 . vasrnapjra. Jzus szereti keresztjt.

(1902) K. T. U. ! T a g a d h a t a t l a n , hogy a keresztnysg tiszteli a keresztet. Mindenhov azt tzi fl; a kereszt neki a leg nagyobb, a legszentebb jel. Ez a kt egymsba r t t fa besz des ; t b b e t mond neki, mint valamennyi knyv, m i n t valamennyi t u d o m n y . Legalbb is oly beszdes neki, m i n t a gyermeknek a kereszt az desanyjnak srjn; beszl neki nagy szeretetrl, mely volt s most nincs ! Mily kes szl ez a nma fa ; mily lgy s illatos, pedig msnak szraz ; mily virgokat hajt, a hls szeretetnek emlkeit! De az r Jzus keresztfja mindennl t b b e t mond ; a legnagyobb, a legldozatosabb szeretetrl beszl; szeretetrl, melyet J z u s is gy m u t a t be n e k n k : majorem caritatem nemo habet. Nem is lehet a szeretetnek ms emlke, mint a k e r e s z t ; Jzus akarta, hogy ez legyen az emlke. A kereszten csapott fel Jzus szeretetnek lngja az gre, i t t gylt ki tzoszlopa. Ez az a fa, mely meg van aranyozva az r Jzus vres, tzes szeretetvel, azzal az aurum ignitum-mal, melyrl a szent rs beszl ! Ez a fa leheli az isteni Megvlt nagy szvnek szellemt. Errl a frl olvassa le az rzelmes llek Krisztus-

188

PROHSZKA OTTOKR

nak sszes nagy gondolatait s mly rzelmeit. Mert hogy az isteni Megvlt mily nagy, mily ers, mily mly ; hogy mily trtet hs: azt a kereszt h i r d e t i ; Recordare paupertatis meae, absynthii et fellis, emlkezzl meg szegnysgem rl s kesersgemrl. Mire lehet e prftai intst jobban alkalmazni, mint az r j z u s keresztjre. Mivel pedig a kereszt ilyen, azrt Jzus is szereti; a kereszt az r Jzus kereszt fja, kedvesebb neki, m i n t a paradicsom let-fja. A paradi csom letfja kiszradt a fldn ; ennek a szraz keresztnek kell kivirgoznia a fldbl. Azonkvl a szent kereszt az r Jzus botja, virga t u a et baculus tuus, re tmaszkodnak mindnyjan a csetl-botl zarndok-lelkek. A kereszt az Ur Jzus gya ; rajta h u n y t a be szemt. A kereszt az r Jzus keretje, ebben a keretben m u t a t t a meg szenved arct. Ebbl a keretbl a k a r t rnk nzni, hogy mindenki, aki rveti szemt, a kereszt ltal keretezett szent arcban fel ismerje lelknek atyjt, vezrt, kiben megbzhatik ; plda kpt, akit mltn utnozhat. n t e h t elfogadom, hogy a keresztnysg el v a n telve tisztelettel, hdolattal a kereszt irnt. 1. De az r Jzus tbbet a k a r ; az r Jzus akarja, hogy szeressk a keresztet, s ez megint a n n a k az excessziv szeretetnek a kvetkezmnye. Mert nem ri be azzal, hogy szenvedlyesen szeressk az Istent, a lelket, az embert, akarja, hogy szeressk a keresztet. E z t pedig nem lehet megtanulni sehol s senkitl, mint magtl az r Jzustl. H a belemlyedek az r Jzus szenved lelkbe, csodl kozva veszem szre, hogy az egsz lete a keresztnek jegyben l l : hogy a kereszt volt uralkod gondolata. Az r Jzus ezzel a gondolattal jrt m i n d e n t t ; ez annyira bele volt kelve szvbe, hogy azt ki nem trhette, ki nem emelhette semmi sem. J r t vele, hordozta kpt, mg meg valsulva nem l t t a szemei eltt. A kznsges ember ritkn keres valamit sok s folyton ; az let hullmzsa majd azt, majd ezt a gondolatot veti fl. Csodlva halljuk a rgi tr tnetrk mesit, melyekben Xerxes kirlyrl beszlik, hogy szolgja mindennap azzal keltette fl: Xerxes, emlkezzl a grgkrl. Azt a k a r t a ezzel Xerxes, hogy a bossz gon dolata t soha el ne h a g y j a ; hogy a k r ders, a k r bors napra bred, akr rm, akr b n a t llja krl, ne felejtse el, hogy mi a dolga : a grgk megalztatsa. Hasonlkpen Alamizsns Szent Jnos, az alexandriai ptrirka megcsinl t a t t a srjt, de be nem fejeztette, s hveinek mindig kellett t

N A G Y B J T 4. V A S R N A P J R A

189

figyelmeztetnik : mg nem ksz a srod. Az isteni Megvlt a keresztnek lt, nem kellett neki rangyal, ki t figyelmez tesse : Krisztus, rd a kereszt vr. J z u s azt mindig szemei eltt h o r d o z t a ; e gondolattal j r t ; nem hiba m o n d t a a p r f t a : et opus ejus cum eo, nem felejti el napszmt. A szentrs bele is enged pillantani az r Jzus lelkbe, ahol a kereszt gy ragyog, hogy fnyt nem vehette el semmi. Amikor a Szent Szv megnyilatkozik, mg legdicssgesebb perceiben is, azonnal felnk int Szent Szvbl a kereszt. Fldi letnek hrom jelentsgteljes napjn keresztjrl beszl. Mikor Pter megvallja J z u s istensgt s b e m u t a t j a a hit hdolatt, ez a dicssges sz : te Krisztus vagy, az l Isten Fia, nem tereli el figyelmt a szent keresztrl, h a n e m az r s mondja, attl fogva kezdi Jzus jelenteni t a n t v n y a i n a k , hogy neki Jeruzslembe kell menni s sokat szenvedni a vnektl s megletni s h a r m a d n a p o n fl t m a d n i (Mt 16, 21). A msodik esetben, mikor a Tborrl jn le Krisztus, mint Mzes, erben s h a t a l m n a k n t u d a t ban, s a tmegtl krlvett apostolok tehetetlenl llnak a hold kros gyermek eltt, m e r t csak Istennel egyeslt llek kpes a gonosz szellemeknek parancsolni, egy szval gygyt, parancsol, hdt, a t a n t v n y o k el v a n n a k r a g a d t a t v a , a np mul s lelkesl, Jzus pedig m o n d a n e k i k : Az ember Fia az emberek kezbe adatik, s meglik t, de h a r m a d n a p r a dicssgesen f l t m a d ; s ezen igen megszomorodanak. A harmadik alkalom a harmadik hsvt kzeledtvel kszn t t t b e : s flmenvn Jzus Jeruzslembe, maghoz vev a tizenkt t a n t v n y t kln s monda : ime flmegynk Jeruzslembe, s az ember Fia elrultatik a papi fejedelmek nek s hallra krhoztatjk t (Mt 20, 17). 2. Ime, az r Jzus szerelmes lelke ; igazn szerelmes ; gy beszl s gy tesz, m i n t akit egyetlen egy gondolat vezet, s az a gondolat gy uralkodott rajta, hogy leghevesebb rzelmein t is u t a t tr magnak. Jzus semmirl sem beszl oly szenvedllyel, mint a keresztrl; Szentsges Szvnek vgyai a keresztben k u l m i n l n a k ; desiderio desideravi, baptismo habeo baptizari et quomodo c o a r c t o r ! Mily er teljes kifejezsek ezek ; nagyra vgyom . . . elhal a lelkem ; s mikor gy beszl, siet, alig brnak lpst t a r t a n i vele. Mikor leghatalmasabban lktet a vre, lelke, a kereszt fel szll; mikor coarctatur, szorong a lelke, mikor kigyullad a lelke kvnsgtl s v g y a i t l : mindig a kereszt a pihenje. Az ember t e h t azt teszi, a m i t az apostolok t e t t e k ; bmuljuk,

190

PROHSZKA OTTOKR

de nem rtjk. Hogy is lehetne azt megrteni, hogy valaki a keresztet szeresse, mikor Szent Pl kimondta, hogy rgen is s most is gy van a kereszt s a keresztrl szl t a n , plne az ily t a n , hogy a keresztet szeretni kell: scandalum et stultitia. Hogy szeretheti a szenvedst egy egszsges, erteljes llek? Nem beteges irnyzat-e az? Hogy szeretheti egy ntudatos llek a megalzdst? Vjjon rongy-e az n t u d a t o s szellem ltzete? A termszet egyenesre nvesz t e t t e az ember d e r e k t ; vjjon boldogsgra vlik-e, ha meggrnyed a h t a s igavon lesz? Dicssgre vlik-e, hogy a nyomorsg uralkodjk rajta? Legynk trelemmel, k. t. u., s ne tljnk hirtelen. Jzus nem beteges, gynge, pesszimista llek, hanem ntudatos, h a t a l m a s e m b e r ; vir potens in opere et sermone, ki hatalommal tant, t e r e m t ervel a l a k t ; kirlyi llek, ki Piltus krdsre : kirly vagy-e te? azt feleli: az vagyok. Krisztus ers ember az let virgban, aki az Olajfk kertjben k i m u t a t t a , hogy emberi termszete mennyire irtzik a szenvedstl; v r t izzad, mikor a szenvedsekre g o n d o l t ; kzd a halllal, hromszor imdkozik, s knjban verejtkezik. Krisztus t e h t erteljes s nem egy beteges llek. H a az isteni Megvlt mgis szerette a keresztet, az nem a termszetnek, hanem tisztn a kegye lemnek az irnya. Nem az elkeseredsnek, vilgfjdalomnak, cinizmusnak, a pesszimizmusnak rnyalata, hanem termszet fltti belts s akars. Mirt szerette Krisztus a keresztet? Jllehet nem angyal hozta azt, hanem Piltus s a zsinagga s J d s cskja, Krisztus mgis t u d t a , hogy a kereszt az Isten a k a r a t a . P a t e r mi, si non potest hic calix transire, fiat voluntas t u a , s most a t e akaratod a kereszt, s m e r t annyi ldst ktttl a kereszthez, s mert a lelkeket szenvedsben neveled s aclozod : fiat voluntas tua, n elfogadom, st szeretem a keresztet. A keresztet csak akkor lehet megszeretni, ha az ember azt Isten kezbl veszi. A szenvedst szeretni nem lehet, a szenvedst csak gyllni lehet, m e r t a szenveds a mi ellensgnk; semmifle let nem szereti a szenvedst, a t z nem szereti a vizet, az rm nem szereti a szomorsgot; az ember sem szeretheti a bt, a bajt, a knt, a hallt. H a valaki szereti a rosszat, csak mint j t szeretheti. Krisztus U r u n k is gy szerette, m i n t Szent Pl m o n d j a : az elje t e t t rmrt, a kiltsba helyezett dicssgrt viselte el a keresz tet ; ebben van logika, van szszersg, v a n kegyelem, v a n termszetfelettisg is. Nem lehet szeretni a rosszat, csak gy,

N A G Y B J T 4. V A S R N A P J R A

191

ha j kerl ki belle. Krisztus azrt szerette a keresztet, m e r t ltta, hogy dicssgnek s a vilg legyzsnek fja. gy m r mindenki megbkl a k e r e s z t t e l ; a dik, a t u d s szereti a tanulst haszonrt, lvezetrt, dicssgrt; a beteg szereti a keser medicint, m e r t az egszsgre g o n d o l ; a szntvet verejtkkel ntzi barzdit az arats remny ben ; Krisztus is szereti a keresztet Istenrt s az emberrt. E b b e n v a n logika. A kereszt az r Jzus gyzelmnek zszlaja, dicssgnek jelvnye, azrt szerette azt s lekzdvn flelmt s iszonyt m o n d a : surgite, e a m u s ! Akkor m r nem a J d s t ltta, hanem az Istent, az a csk nem az rul cskja, hanem az A t y n a k cskja, aki t a kereszttra hvja. A zsidk ban, jllehet kajnsggal v a n n a k eltelve, az A t y n a k az eszkzeit, a kereszt flmagasztalit szemlli! gy tegyen az ember, brmi trtnik, s ha az emberektl jn is a rossz, lssa az emberek mgtt az Istent, a kemny szenveds mgtt a dicssget. gy lttk s gy szerettk a szentek, gy hogy Szent Angltl el kellett rejteni a keresztet, m e r t gy szerette, hogy extzisba j u t o t t . Szent Rodriguez Alfonz, ki beteg ltre csak nha aludhatott, mgis sajnlta, h a negyed rra elaludt, m e r t a kereszt rdemt elvesztette. A vilg ennek hallatra h a m a r ksz az tlettel s kimondja r hisz ktzni val bolondok ; de ha valaki t r t e t t e az isteni Megvltnak gondolatt, ha flrtette, hogy a szenveds dicssget varzsol rnk : meghajtja fejt s azt mondja, ez a legnagyobb blcsesg, nobis Dei virtus et sapientia. Azrt Dei virtus, m e r t az Isten a k a r a t a , azrt Dei sapientia, m e r t az Isten t u d a rosszbl jt csinlni. Bzzunk benne s iparkodjunk, hogy a szenvedsbl lelknkben kereszt vljk; ami akkor fog megtrtnni, h a az ember a szenvedst Isten kezbl fogadja s termszetfltti jra irnyozza. Nagyon sok szenveds v a n a fldn, nagyon sok tvis, nagyon sok iga, hanem kevs keresztfa. Nagyon sok nyomorsg s kn znvel, de kereszt s ldsos s z e n veds kevs v a n . H a sikerl a szenvedst enyhteni, a k n t lecsillaptani: hl' I s t e n n e k ; mi nem akarjuk az emberisg knjait fokozni s bajait nvelni, de hibavalnak t a r t j u k a csalka r e m n y t , hogy valamikor legyzzk a k n t s a bajt s tvistelen rzsk kzt j r u n k a fldn. Mi is le akarjuk gyzni a k n t s a szenvedst, de nem hi remnyekkel, h a n e m J z u s izz pldjval. Kicsoda kpes szmzni a vilgbl a betegsget, lelki knt, testi g y t r e l m e t . . . a mulandsg r n y k t , a sr sttsgt, a kesersg tviseit, a szenvedsek

192

PROHSZKA OTTOKR

keresztt j t ? Lesz vilg, melyben nem lesz baj mondjk a szocialistk; ez nem a mi evangliumunk. Folyik az let, a harc s a kzdelem, a szenvedsek rokkantjai lepik el az u t a k a t ; az lvezet sivrsga kiresti a sziveket; a cl talansg je rborul a lelkekre, s ti a szenvedsnlkli jvnek kiltsaival csittjtok az embereket? , ti res idealistk, kik elkesertitek hi gretekkel az embereket s leszegezitek a rghz hittagadssal a lelkeket, tanuljatok K r i s z t u s t l ! Tanuljtok meg a kereszt szeretett, hogy szenvedstek hibaval ne legyen, harcaitok vgleges veresggel ne vgzd jenek ! Tanuljatok keresztny mdon szenvedni. A szen veds akkor lesz keresztny szenveds, ha az ember teljes n t u d a t t a l Isten kezbl veszi s az Isten dicssgre viseli. Szerezzk meg ezt a mvszetet, hogy lehet szenvedsbl s nyomorsgbl rmt s lelki bkt merteni. Akkor nyomorsgunk Krisztus keresztjvel egyestve nem lesz oly nehz, hogy lenyomjon, szenvedsnk nem lesz kietlen, letnk nem merl el a fjdalom s a remnytelensg keser hullmaiban, h a n e m felnk vilgt a hit, hogy gy szenvedve gyznk. Nagybojt 5. vasrnapjra. Mater dolorosa.

(1902) K . T. U. ! A fekete vasrnap a szenvedsnek r n y k t v e t i r lelknkre ; az r elfedi arct, hogy mikor aztn megint megltjuk t, necsak a szemnkre, hanem a lelknkre essk tekintete s mlyen megindulva mondhassuk : Ecce lignum crucis, in quo salus m u n d i pependit. Az r gri m a g n a k , hogy clt r, bzik benne, hogy valban meg indtja szvnket. Kiltsba helyezte ezt a nagy hdtst, m i k o r azt m o n d t a , c u m exaltatus fuero, omnia t r a h a m ad m e . s a megindulsnak nagy kegyelmt az r J z u s n a k szent keresztjrl a prfta is gri, mikor azt mondja : e t aspicient in me . . . et p l a n g e n t ; rm nznek s srni fognak. Msrszt azonban megszllja szvnket a ktsg, vjjon gyz-e majd az r? A prfta annyiszor felpanaszolja az emberi szv csalrdsgt, kegyetlensgt: filia populi mei crudelis sicut struthio in deserto, az n npem kegyetlen, m i n t a puszta m a d a r a . Csalard az emberi szv mindenek felett)) mondja m s h o l ; ugyan meg fog-e hdolni a megfesz-

N A G Y B J T 5. V A S R N A P J R A

193

t e t t Krisztusnak? Annl is inkbb, m e r t hiszen mi azt a keresztet m r nagyon megszoktuk, s az emberi szv, a m i t megszokott, attl meg nem indul. H n y koporst farag az asztalos anlkl, hogy lelke elfogdnk azon b n a t fltt, mely a koporskra borul. H n y srt s a srs a nlkl, hogy elgondoln, hogy tulaj donkpen a knnyeknek r k t vjja ; h n y beteget pol a kedves testvr s h n y n a k csukja le a szemt mindenesetre azon rzelmek nlkl, melyekkel az elsnek utols knnyeit letrlte. s h n y v r t a n eml kt nnepeljk mi, s vjjon p ennek a v r t a n n a k kegyelem teljes emlke fog-e lelknk felett diadalt aratni, hogy vgleg meghdoljunk neki? S Jzus mgis bzik, hogy mi szvbenllekben mlyen megindulva llunk majd keresztje al. Hol v a n n a k t e h t a megindulsnak knnyei, hol van az angyal, aki leereszkedik az emberi szvbe s flzavarja a b n a t s a rszvt knnyeit? Bzzunk K. T. U. 1 Az Isten, aki az emberi szvet alkotta, trvnyeit ismeri, gondoskodott arrl, hogy az a szv dacra kemnysgnek s kegyetlensgnek mlysgesen meginduljon a szent kereszt alatt. nagyon jl t u d t a , hogy az ember lelk ben van egy hr, amelyet ha megrint, a leglgyabb rzelmek brednek benne ; nagyon jl t u d t a , hogy v a n n a k szentelt emlkeink, amelyeket ha feljtunk, szvnk okvetlenl e l l g y u l ; t u d t a , hogy v a n egy nv, mely minden ember szv ben visszhangzik : a mi a n y n k neve ! Azrt keresztje al odalltotta az anyjt. Ez az evanglium mesterfogsa. E z t az els szobrot o t t hagyjk llni mg a v a d hhrok is, tisztelettel trnek ki t j b l ; m i a t t u n k ll ott, hogy J z u s szenvedseinek flrtsre lelket-szvet tle k r j n k ; m i a t t u n k ll ott, hogy szemeinket re vetve trezzk h a b r csak kis rszt a n n a k a fjdalomnak, mely az lelkben gett. 1. K t felsges jelenet trja elnk Szz Mrinak keser v t ; az egyikt a hagyomny, a m s i k t a szentrs rizte meg szmunkra. A Boldogsgos Szz Mrit az r J z u s kereszttjra a tradci s az r Jzus keresztje al a szent rs lltja. Boldog Emerich K a t a l i n irataiban olvassuk, hogy a Szent Szz, mikor m r hallotta az utca zajt s a np roha m t , kiment Szent Jnossal s odallt egy utcaszegletre, amerre a menetnek elvonulni kellett. Az als sarkon m r kikiltottk a hrnkk, hogy most valakit keresztre fesz teni visznek ; a hrnkk u t n ellovagoltak a Szent Szz mellett a farizeusok, m g t t k tolongott a cscselk ; a z u t n
Prohszka: let igi. II. 13

194

P R O H S Z K A OTTOKR

j t t egy fi, aki a kereszt feliratt vitte, azutn j t t vnszo rogva, a kereszt terhe a l a t t roskadozva az isteni Megvlt. s mikor az mlyen beesett szemeivel felnzett a Boldogsgos Szz Mrira, a Szent Szz kezeit trdelve a hhrok kz r o h a n t s Krisztus karjaiba borult. A keresztti jtatossg negyedik l l o m s a ; llomsnak mondjk, jl mondjk ; a keresztnysg lba i t t gykeret v e r ; elkpzeli m a g n a k azt a fjdalmat, melyet az isteni Megvlt szvben t m a s z t o t t ez az egy sz : fiam, melyre csak azt felelte : anym. H a valaki ezt a fjdalmat fl rteni akarja, a n n a k a Boldogsgos Szz Mria gyengd, tszegezett szvt kellene ismernie ; t kellene rtenie azt, hogy a Szent Szz m i n t fggtt az isteni Megvltn, mily desen s hevesen, m e r t hiszen az rzs a szvtl fgg. Akik szeretnek, azok abban a mrtkben szenvednek; ha rzsk mly, fjdalmuk cen lehet. Hogy a Boldogsgos Szznek mily szve volt, azt elkpzelhetjk, hiszen az risten gy nyrsgre s szeretetre, mg pedig az Isten-anyai szeretetre volt t e r e m t v e . Hogy a Boldogsgos Szznek mily rzelmes lelke volt, kitetszik abbl, hogy az Isten legnagyobb s leg desebb szeretett a teremtsben neki kellett viszonoznia. Hogy az Isten mily szeretettel viseltetett a Boldogsgos Szz Mria irnt, kitetszik azokbl a lngol, sznpomps kifejezsekbl, melyekkel az nekek-neke elssorban a Szent Szzet tiszteli meg, t, az Isten galambjt, egyetlent, vlasztottjt. Az Isten kirasztja gazdagsgt a teremtsben s t e r e m t m a g n a k gynyr lelkeket; ezek az gyngyei, de a pretiosa margarita mgis csak , a legkedvesebb a Szent Szz. Lelkben ptett magnak az r o t t h o n t , szvben a l k o t o t t j paradicsomot. H a minden rzs az emberi szvtl fgg, h a minden lebrezgs a llek ltal lesz fnny, minden hullm a llek ltal lesz hangg, ha a porbl llek ltal lesz termet, de arc, ragyog szem : mindenesetre a Boldogsgos Szz Mria lelkben fejlesztette ki az r azt a fnyt, azt a ht, azt a gynyrsget, azt a mlysges letet, melyben az Isten nek kedve telt, melybe az Isten belevetette m a g t m i n t o t t h o n b a . mily benssg, mily rzs t l t h e t t e el a Szent S z z e t ; gy-e t u d o t t rezni s szeretni? Higgytek el, ez a legmlyebb llek. S ha v a n n a k kltk, akiknek lelkn a Divina commedia, s mvszek, akiknek lelkn a klni dm tkrzdtt, p azrt, mert elg h a t a l m a s a k voltak hozz : gondoskodott az Isten, hogy legyen egy llek, melyen p r a t -

NAGYBJT 5. VASRNAPJRA

195

Ianul tkrzdjk az Isten kpe, a fjdalmas Krisztus kpe, oly benssgesen, oly tzzel, hogy az egsz szellemi vilg rzelmei eltrpljenek mellette. Voltak szentek, akikben mly volt a krisztusi szeretet, ezek aztn abban a mrtkben szenvedtek i s ; Assisi Szent Ferenc a compassio ltal eleven keresztt, Krisztus hason msv l e t t ; Szent Terzia szvbl kin a tvis, a fjdalmas szeretet szimbluma ; Szent Pl hirdeti, hogy Krisztussal a keresztre van szegezve : mily eleven kereszt, mily tvises szv, mily tszegezett llek jellemzik akkor a Szent Szzet! A Boldogsgos Szz lelke compassionis anima, a legteljesebb, legbenssgesebb llek; az a tkr, mely legteljesebben, legrzkenyebben fogta fel a passi valamennyi mozzanatt. Nekem a Boldogsgos Szz Mrit a keresztton mint az eleven compassit kell tekintenem ; nyomaiban tudom rezni s flfogni Krisztus szenvedst; rtem azt, amit az nek m o n d : , mely nagy volt rettegse, aggodalma, epedse, mely gytrelmet szenvede ! . . . Ki az, aki meg nem indul Krisztus anyjn, s knnye nem hull, ltvn t keseregni? Ki az, akit b ne rne, egy anyt ha gy szemllne magzat val vrzeni?. . . Szeretetnek szent forrsa, Szz, lelked bnkdsa, add, lelkem is legyen. Ez annak a compassis szeretetnek kifejezse; nem hiba Szent Ferenc egyik tant vnya klttte; Jacopone da Todit stt melanklia ja kpestette a Stabat Mater rzelmeire. A keresztnysg bele vezet minket ebbe a compassiba s srgeti azt. Miutn Krisztus szenvedett, neknk mindnyjunknak szenved leikekk kell vlnunk. Mi szeretjk Krisztust, kvetkezleg neknk a sznalom s rszvt rzelmeibe kell merlnnk. Mennyire kell megsznni az isteni Megvltt. Csak egy knynyet, csak egy knnyet 1 Legalbb a nagybjtben minden nap, a Krisztus knszenvedsnek egy knnyet szentelni! Mily des bke szllna meg a lelket. Azok a legbksebb lelkek, melyek az r Jzus keresztje alatt srni tudnak. Az a fjdalom mr nem a vilg fjdalma, hanem a Krisztussal val egyetrzsnek lvezse. Az, aki gy szeret, hogy srni tud, a predestinci remnyt brja. Teht des rzs is Krisztussal egytt srni, s ugyan ekkor nagylelk, nemes kiinduls. A keresztny llek mltn ki akarja venni rszt az isteni Megvlt szenvedsbl. Ha a vad harcos ris azt mondja Dvidnak : Uram 1 Izrael serege strak alatt alszik, s n, a te szolgd hzamba trjek aludni? Nem, azt nem viseli el a lelkem. S nem ment haza, 13*

106

PROHSZKA OTTOKR

hanem lefekdt urnak a hza lpcsjre. Igazn nemes bar br. A keresztny vilg is azt mondja : a mi Urunk Jzusunk keresztutat jrt, mlysges fjdalomban j r s l, nem lehet a mi rsznk ms, mint hogy vele egytt srjunk s szenved jnk. S a rszvt kszteti ket Krisztus nyomaiba l p n i ; mindnyjan a fjdalmas anyval t a r t a n a k s fjdalmban osztoznak. 2. A msodik jelenetet a szentrs adja elnk. Tengernyi np hullmzik a Golgota krnykn, s ott lla a np, nz vn.) (Luk. 23, 36). De llt ott m s is, m s valaki, akinek mind ez a gny s szitok mlyen a szvbe vgott bele, s ki azzal a szenved Jzussal b n a t b a merlve hallgatott: az anyja. Az anyja rvid kt sz ; de mily kincs s mily szeretet vagy fjdalom ! Tegytek ki a koporst az udvarra ; odalpnek a szomszdok s mondjk : derk asszony ; a cseldek s mondjk : j rn ; a szegnyek s mondjk : g y m o l n k ; a pap s mondja : j k e r e s z t n y ; de odalp a gyermek, az mindennl t b b e t mond : anym. A Szent Szz az a n y j a ; anyja az Isten Fi nak : anya apa nlkl. Titokzatos anya, szeretete szent titok ! S ez az anya ll, ll, pedig tenger a b n a t a ! veszt m s o k a t ; sokat? m i n d e n t ! Szent Szz, Betlehemben szltl, des anya lettl a szent jben, angyalok nekeltek glrit s psz torok i m d t k fiadat, s most? Most i t t fgg latrok kzt fl fesztve ! Hol vannak, boldogsgos anya, a szent kirlyok, kiket csillag vezetett ledben pihen fiadhoz? Hol van a hz, hol a gyermek jtszott, s t e rajta felejtetted szemedet? Ime a kereszt, s rajta , fiad, ttong sebvel 1 valban kesere dett anya, elborult eged, csillagaid letntek, szvedet a fj dalom tre jrja t, s te mgis llsz? llsz s hallod fiad bcs szavt : Asszony, ime a te fiad ! Bcszik tled szent Fiad, elmegy ; a kn letrli m r lett, s te nem segthetsz rajta. Isten veled, a n y m ! Te, ki brdolatlan jszolba fektettl, fektess a ksrba ; te, aki engem plyba t a k a r t l , t a k a r d be testemet aloe- s vszonba temetsre. Te, aki blcsdalt ddoltl, ki az angyal nekt hallgattad, csukd le szememet s cskold meg sebeimet. Isten veled, a n y m ! Ki vigasztal meg tged? P t e r ; a Krisztus-tagad? J d s , az rul? J n o s , aki megmerevlt a fjdalomtl vagy a tbbiek, akik bujdosnak, vagy ez az rzketlen tmeg? Nem, neked vigasz emberektl nem k e l l ; t e llsz, s hir deted, hogy mint lljon a llek a szenveds tzben, m i n t kzdjn a kesersg tengerben s m i n t dicstse meg Istent

HUSVTNAPRA

197

fjdalmban. Jjjetek ide, ti kik akartok ltni hsges, kitart, llhatatos szeretetet fjdalmak s knok k z t ! Any tok t a n t o t t meg hinni s szeretni gyermekkorotokban : a fjdalmas anya tant majd meg hinm balsorsban s szeretni ldozatokban s minderre megtant azltal, hogy Krisztus szenvedseibe belevezet, hogy szveteket rszvtre hangolja ; aki Krisztussal egyetrez, az Krisztussal egytt tud szen vedni is. Husvtnapra. /. A fltmads (1887)
Az srja dicssges leszen (Iz. 1 1 , 10).

dicssge.

Azok, kik az els hsvt napjn Krisztus srjhoz men tek, egy rendkvli sremlket l t t a k o t t : Nem fldbeszrt keresztet, nem kszobrot, hanem ragyog a n g y a l t ! A flfor d t o t t srkvn nem volt flrs, melybl meg lehetett volna tudni, hogy ki fekszik itt, hanem a flrs helyett hangzott az angyal s z a v a : A megfesztett nzreti Jzust keresitek? F l t m a d o t t , nincs itt (Mrk 16, 6). A kznsges temetk ben, ha mg oly pomps srkvekkel, keresztekkel s szobrok kal keskednek is, mindig csak ezt olvassuk : Itt nyugszik. Megllsz pldul kis srhant mellett, keresztjn olvashatod : I t t nyugszik ez meg ez, meghalt 5 ves korban ; mgy t o v b b , o t t olvasod : I t t nyugszik ez meg ez, meghalt 77 ves korban ; de ha nincs is a keresztre semmi rva, ha leszakadt karfja, mgis tudod, hogy ez a rozoga kereszt azt hirdeti, i t t nyugszik valaki. De Krisztus srjn nem olvasod, hanem hallod ; s hallod az a n g y a l t l : fltmadt 1 Ez az egyetlen, pratlan sr, Krisztus Urunk srja ! S azrt, m e r t egyetlen, pratlan, nyerte a prfta hallatlan dicsrett: s az srja dicssges lszen. Ezen srnak dicssge a legnagyobb dicssg, mely Krisztust rte s mely Krisztus U r u n k ltal renk is kiradt. Krlek, k. k., vegyk jl szemgyre ezt az egyetlen, pratlan srt. Nincs benne rothads, nincs romls. Tekintsnk bele b t r a n , nem kell flnnk, hogy sszeborzadunk. 1. Mifle dicssggel emelkedik ki Krisztus Urunk e srbl? A fltmads Krisztus legnagyobb dicssge ; mert ez a dicssg lelknk szerelmes Megvltjt minden szenvedsrt, minden keservrt, minden szomorsgrt ezerszeresen s

198

P R O H S Z K A OTTOKR

rkktartan krptolja. Brcsak flrtenk ezt az ezerszeres, ezt az rkktart krptlst, a n n a k dessgt s boldogt erejt I Idegenen j r t az isteni Megvlt kztnk, oly hideg, oly kznys vilgban, nem volt, aki rtse. Tele volt szve a kicsordulsig irgalommal s szeretettel, beszlt sok csodla tost az Istenrl s az rkkvalsgrl, a llek nagy rtkrl jaj de kevs, maroknyi np volt csak az, mely megrtette ! Oly nehz volt szve, midn ltta, hogy a vrosi np lelke dvvel nem trdik, de mg a szegny ember is hozz nagyrszt csak a fldi jkrt vonzdik. Kszkdtt ez az des Jzus, ldozott, segtett, mindent t e t t , csakhogy mentsen, de viszonzsul a keresztet kapta, s meghalt a legnagyobb szvfjdalomban. Keresztjre fl lehetett volna rni nemcsak azt, hogy ez a ((N zreti Jzus, a zsidk kiralya, hanem azt, hogy ez az a Jzus, akit mindig flrertettek, ki kesersgbe merlve lt, aki soha nem nevetett, de igenis sokszor srt s szomorkodott a vrizzadsig; hogy ez az a Jzus, kinek azzal fizettek, hogy feje al prna helyett tvist raktak, s vz helyett ecettel i t a t t k , kinek temetsre senki sem jtt, kinek srjra pecstet nyom tak, hogy halla u t n is gonosztevnek blyegezzk. De Krisztus fltmadt. Stt, fergeteges, borzalmas, ke gyetlen j utn flkelt ragyog napja. Kiszenvedett teste meg dicslt, mennyei szpsg mlik el rajta, szemeibl a boldog sg sugrzik. Testt baj, srls nem rheti, nem fzhatik, nem vrezhetik, szemei ezentl nem srhatnak, ajkai nem panasz k o d h a t n a k ; kard, fegyver nem srtheti, vadllat, villm nem ijesztheti; a tvis ha rhetn szent fejt, rzsv kivirgoz nk, sebei m i n t drgakvek tndklenek. gy emelkedik ki a srbl srja dicssges lszen ! K i hallotta azt valaha, hogy stt jflre verfnyes dl kvetkezzk, hogy a j a n u r h fagyt egyszerre a mjus leg szebb, legillatosabb estje vltsa fl, hogy az erdre s a rtre rfagyott jgcsapok egyszerre eltnjenek s helykbe t a r k a virg, lomb s madrnek lpjen? , az els hsvt napja ily csodlatos nap v o l t ! Arra a borzalmas jflre, melyben az dvzt lelke vigasztalan s elhagyottan gytrdtt a kereszt fn, egyszerre az rm verfnye kvetkezett, a szenveds nek s ldzsnek fagyt, melyben szent szve elszorult, a de rlt, hbortlan boldogsg vltotta fl. Az r Jzus szent lelke szabadon flllegzett, szent teste s sebei pedig soha nem tn ifjsgban s szpsgben flragyogtak. rvendnk mi is ennyi dicssgen, ha nem is fogjuk fl egszen Krisztus Urunk r mt. Soha tbb oka nem volt embernek rvendeni, mint n e k i ;

HUSVTNAPRA

199

m e r t a haland emberre brmennyi rm utn stt sr vr, amely brmint koszorzzk is, a bnkds- s a siralomnak fldbe mlyedt hza marad ; de Krisztus rme s dicssge oly nagy, hogy az srja is dicssges lett s az srja dics sges lszen. 2. A fltmads Krisztus Urunk legnagyobb dicssge ; m e r t ez a fltmads minden ellensgn, minden irigyn, min den ldzjn kivvott fnyes gyzelme. K. k., valami elgondolhatlan nagy diadal, melyet Krisztus fltmadsa ltal minden nven nevezend ellensgei fltt kivvott. Krisztus Urunk gy j t t le a fldre, mint ki nem a fldrl val v o l t ; mindazok, kik hajlamaik szerint ltek, nem szvelhettk az U r a t ; mindazok, kiknek a j let Isten s trvny nlkl tet szett, azoknak Krisztus szava killhatatlan v o l t ; akik nem szerettek oda tlra nzni, hol pokol s mennyorszg vagyon, azok mind ellene zdultak, a nagyok s hatalmasak pedig fl t e t t k tle fldi rdekeiket. Krisztus Urunk p ezrt vajmi elhagyottan llt, s a vilgot ellensgnek mondja. S vilg alatt rt minden h a t a l m a t , mely Istennel ellenkezik, a kirlyok s furak h a t a l m t , mely nem a k a r hdolni Istennek, a hadsere gek fegyvert, a gazdagok pnzt, az Istentl elfordult embe rek szenvedlyeit, a zsidk konoksgt, rulkodst, irigys gt, gyllett. Mindez Krisztus ellen sorakozott. S lkn ott ll Krisztus ellensgeinek feje, maga az rdg s az egsz pokol, az a tengernyi gonoszsg, az az elfojtott gyllet, mely meg semmistene mindent, Istent, Krisztust, embert, vilgot, n m a g t ! ldzbe fogta Krisztust e rettenetes hadsereg : J j jetek, kesertsk, gyalzzuk, rgalmazzuk, knozzuk ezt a Megvltt, marjuk ki a vilgbl. S gy is tettek ! De Krisztus fltmadt, s m i n t a polyva a viharban, sztporzik minden ellensge. Mindent t e t t e k vele s kiszenvedte ; vgre a hallba f o j t o t t k ; most gondoltk megtrtk ; de Krisztus le gyzte a hallt is. Legyzte a trvnyszket, mely t hallra t l t e ; a lndzst, mely szvbe frdott, a rmai k a t o n k a t , kik srjt riztk, a lepecstelt ksziklt, mely srjt zrta, B Z rdgt, ki t zskmnynak tekintette, a poklot, melybl a ptrirkk lelkeit k i r a g a d t a ; mindent, mindent az srja dicssges lszen. Nincs az a brtn, melybe v e t h e t n i : thatol vason, k vn ; nincs az a hadsereg, melynek fegyvere rhetn ; nincs az a gyllet, mg ha az rdg volna is, mely neki r t h a t n a : mindent megszgyentett. H a a fld mlybe zrtk volna, Krisztus megtrte volna

20O

PROHSZKA OTTOKR

ezt a zrat is ; m e r t a fld, a holtak nyughelye, nem t a r t h a t t a vissza az let urt, a hall legyzjt, a fltmadt Krisztust. Istenem ! mily diadalkaput emeltl Krisztus Urunknak, a vi lg, a hall, az rdg legyzjnek? Mily diadalmi zszlt ad tl kezbe, mily koront tettl fejre, mily pompba ltztet ted, mily trnra l t e t t e d ! Mily hdolattal jrul hozz az an gyalok serege, akik nekelve krdeztk, kicsoda az az ers, le gyzhetetlen hs? kicsoda a dicssg kirlya? s feleltk: Az Isten brnya az, aki mlt, hogy nyerjen tlnk imdst, hdolatot, dicsretet, ldst, mindrkk ! Mily hdolattal jrult hozz valamennyi kiszabadtott llek ! Mint ldottk Istenknek, Uruknak, szabadtjuknak 1 Azon hsvti jen, midn Krisztus srja megnylt, megrendltek a sirok, m i n t h a meg akartak volna n y i l n i ; reztk, hogy nem fognak rkre zrva m a r a d n i ; s az egsz termszet, melyrl Szent Pl mondja, hogy a bn t k a a l a t t nyg s hogy ez toktl valamikor flsza badul, megrendlt, midn flszabadtja, az r Jzus Krisz t u s halottaibl fltmadt. 3. Amily dicssges ez az els hsvti fltmads az r Jzusra nzve, oly dicssges az rnk nzve is. Az r Jzus sremlke az els hsvtkor egy ragyog an gyal volt, s a sremlk flirata helyett ott volt az angyal szava: Fltamadt, nincs itt! Az Isten a vilg vgn, midn m r minden ember meghalt, annyi sok milli s milli srra szinte egy angyalt rendel, a fltmads angyalt. Ennek az angyal nak nagy harsonja lesz ; belefj, s az Isten e hatalmas szavra flbred minden halott, s jn tlszke el. Holtak, bredje tek fel s jjjetek az tletre* ez lesz a mi hsvtunk, a mi fltmadsunk. A hsvtvasrnap mindkt hitcikkely nnep napja, az egyiknek, mely gy szl: Krisztus h a r m a d n a p halot taibl fltmada, a msiknak, mely gy s z l : hiszem a testnek fltmadst. Lehetetlen e kettt sztvlasztani; amily bizo nyos, hogy Krisztus fltmadt, oly bizonyos, hogy n is fl tmadok. Rorzadok, ha rgondolok ; m e r t nem tudom, milyen lesz az az n fltmadsom ; m e r t nem t u d o m , hogy mint fo gom akkor ezekkel a szemekkel, amelyekkel ma titeket s e templomot ltom, a vilg valamennyi npt l t n i ; hogy fo gom majd akkor a harsona szavt hallani fleimmel, melyek most ugyanazt halljk, a m i t akkor hallani fognak : van fl tmadsa. Pedig gy lesz ; ha csodlkoztok, halljtok csak, a m i t Krisztus m o n d o t t a bmul zsidknak : Ne csodljtok e z t ; m e r t eljn az ra, melyben mindnyjan, kik a srokban vannak, meghalljk az Isten Fia szavt, s eljnnek, kik jt

HUSVTNAPRA

201

cselekedtek, az let fltmadsra, akik pedig gonoszat cselekedtek, az tlet fltmadsra (Jn. 5, 28 29). Mit mondjak erre mst, mint hogy hiszem a testnek fltmadst. Az egsz vilg azt felelte r, kezdve Szent P t e ren, Szent Plon . . . Halljad csak e tzeslelk Szent Pl sza v t : ((Mindnyjan fltmadunk . . . Rgtn, egy pillanatban, a vgharsonra ; m e r t megriad a harsona, s a holtak fltmad nak rothadatlanul (I. Kor. 15, 51 52). De ezt fogod t n m o n d a n i : (Jaj, be sri gondolatok ! hogyan is illenek a hsvti rmhz? Nemcsak sri gondola tok, de dicssges gondolatok is e z e k ; m e r t Krisztus srja di cssges s r ; s mi is min feltmadst v r u n k ? nemde dics sgest? Nzd, k. llek, i t t ll a keresztt, itt jjszlettek Krisztus dicssges testbe b e o l t a t t l ; a test feje, t e vagy a tagja, mg tagja maradsz, addig te is a fejnek, Krisztusnak di cssges fltmadsban rszeslsz. Mert nem lehet, hogy a fej megdicsljn s a tagok rothadjanak. Mg t e keresztsgi fogadalmaidat megtartod, mg ellene mondasz az rdgnek s minden igyekezeteinek s minden pompinak, addig Krisztus sal gyzesz, s te t u d o d jl, hogy Krisztus Urunk gyztt dics sges fltmadsa ltal. Ott ll a gyntatszk, ami romls s r o t h a d s v a n lelkeden, kvnsgaidon, testeden, szavaidon, menj oda s trleszd, gygytsd ; a dicssges fltmadsban nem lehet a llek vagy a test feklyes, m e r t a dicssges flt m a d s a n n y i t jelent, mint romlatlansgot. Csak az p llek t m a d fl dicssgesen; a r o t h a d t , feklyes, vagyis bns l lek, az is fltmad, de gyalzatra. Nzz ide az oltrra, i t t az Oltriszentsg. J z u s Krisztus velnk egyesl, m a g t belnk oltja. Tudod-e, mi a tbbi kzt neve az Oltriszentsgnek? A jvend dicssg zlognak mondjuk. Valamint a h i t v n y v a d fba beoltjuk a nemes gat s akkor az egsz fa nemesl : gy tesz Krisztus velnk, belnk oltja h a l h a t a t l a n dicssges testt, hogy mi is, ha nem is mindjrt, valamikor h a l h a t a t l a n o k s dicssgesek legynk. 4. T e h t dicssges fltmadst emleget elttnk Krisz t u s U r u n k fltmadsa ; dicssgest. . . egy biztos, egy el nem marad, dicssges fltmadst 1 Mi lesz bellem a dicssges fltmadsban? Krlek, k. h., meg ne tkzzetek egy nagyon is kznsges hasonlaton, melyet e krdsre, hogy mi lesz be llem a dicssges feltmadsban, feleletl fel a k a r o k hozni. Brmely bokron l t t l m r hernyt kszni, nzd csak, mily tehetetlen, csnya llat, alig mszik egy levlrl a m s i k r a ; m i t ismer az a vilgbl? egy d a r a b k a fldet, azt a kis bokrot.

202

PROHSZKA OTTOKR

Mit csinl? eszi, rontja azt a levelet, melyhez tapad, folyton reszeli s frszeli; kevs rme lehet, de annl t b b ellensge, madr, ember, llat ldzi, tapossa. Vgre, m i u t n ellt egy hnapig, megunja az evst, csnya, spadt, szntelen lesz, el mszik valami szgletbe vagy a fldbe, ott gubt fon mag nak : ez a gub mintegy az koporsja. De ha a telet t h z t a a fldben, egyszerre megnylik a gub, s egy gynyr sznes lepke szll ki belle ; nem mszik, hanem repl, bejrja a vil got, hegyen-vlgy n, messze-messze fl az g fel szll, nem kell neki a csn3'a, rdes levl, csak virg, belle szv mzet, illatot. , mily nagy v l t o z s ! Keresztny hallgatim ! gy vltozunk mi is t a dics sges fltmadsban. Ebbl a nehzkes, beteges testbl hal hatatlan, szenvedsre kptelen test vlik, mely nincs e g rngyhz ktve tbb, hogy trja verejtkben a fldet, hanem mely megdicslve flszll az gbe, a boldogsg hnba. Nincs ellensge tbb, nincs baja, nincs betegsge. Nem nyomja tbb b n a t s keserv, szeme knnybe tbb sose lbad ; ragyog, az Isten dicssge s szpsge tkrzdik rajta. Nem lesz tbb csnya, rzki vgya, nem telik kedve az evsivsban, hanem eltelik a legdesebbel, a legboldogtbbal: Istennel ! S ebben a ragyog, ebben a romlatlan, megdicslt testben lakozik majd lelkem, melyet minden zben boldogt mindrkre az Isten. , fltmadsunk boldog hsvtja ! Kzel vagy-e, vagy mg nagyon is messze? De hogy bizonyra megjsz, arrl biz tost a fltmadt r Jzus, ki megjtja a mi alzatos testn ket, hasonlv tvn az dicssges testhez, azon erejnl fogva, mellyel mindent is alvethet maganak (Filip. 3, 21). gy legyen ! II. Az rk let hite. (1899) K . T. U. 1 H a e c dies, quam fecit Dominus, exultemus et laetemur in ea ! Hogyan rzi m a g t az ember a hsvt nnepnek hajnaln? Mint akinek szvrl legrdlt a srk ; felllekzik, hls tekintetet vet az gre, aztn a felfordtott srkre mint gondjainak s vgyainak nyugtat prnjra hajtva fejt mondja : Feltmadunk ! A feltmadt isteni Meg vlt dicssgnek fnysugart ltjuk tsiklani a f l d n ; megmozdtja futtban a hitetlensg nagy szemfodjt, mely a szellemek vilgra ereszkedik, megmozgatja, de le nem

HUSVTNAPRA

203

szedi egszen. Megsajnltat)a velnk azt a stt jt, melyben mindazok botorklnak, kik az rk remnytl elesnek s az r Jzustl elfordultak. Megvilgtja azt a gyszos szomor vilgot, a lemonds iskoljt, a vakmer oktalan lnyeket, kik ktsgben nevelkednek s szvknek nagy s nemes vgyait rk lemondsra akarjk t a n t a n i ; gimnazista gyermekeket, akik hitetlensggel krkednek, mvelt s intelligens vilgot, amelynek a hit nyg, amelynek a szrny teher s melynek az rk remny illzi, vilgot, melynek evangliuma a hazug sg, mely Krisztusbl csak Ecce homo-t csinl s az flre r t e t t szent t a n n a k rongyait akasztja r, a ktelynek tvis koszorjt nyomja fejre, s m i u t n lemondott hitrl s remny rl s elnyomortotta Krisztust s meghamistotta t a n t , nem t u d meghajolni s hdolni szvbl gy, hogy igazn rme telnk a fltmads nnepn abban, hogy : Surrexit Christus, spes mea. De ezen a viharos tengeren vannak Krisztus ta egsz a mai napig illatos szigetek, a keresztny egyhzak. Ebben a nagy sivatagban v a n n a k plms virgz ozok; a hitetlensg nek szrke homokjbl emelkednek ki azok a titkos, elzrt kertek, s azokon az ozokon s szigeteken ma nnepet h a r a n goznak ; harangozzk a nagy s a b b a t n a k nnept. Igazn, gy-e, sabbat v a n ? Pihen v a n ? E z a s a b b a t egyfell eml keztet arra a nagy pihenre, mikor ktmillinyi np neki vgott a tengernek s t m e n t rajta, s a msik p a r t o n fel csendlt az n e k : Cantemus Domino, gloriose enim magnificatus e s t ; iszony, flelmetes j u t n a hajnal sugrinl zengett a pihenk n e k e : t m e n t n k jjelen, tengeren, s me az r keze kiemelt minket. , de fensges pihen volt ez a pusztban 1 Msfell ez a nap pihen a lelki letben, m e r t az ember a srnak jn t, az let zivatarn t Isten erejvel s h a t a l m v a l tkel s tudja biztosan, hogy egyszer majd is rzendti az neket, a mulandsg tengern thaladva az r Jzus eltt meghajtja p l m j t : Cantemus Domino, gloriose enim magnificatus e s t ! De nemcsak ezt a kt pihent jelenti a h s v t ; mg az letben is fensges pihen a hsvt napja, hitnknek, rem n y n k pihenje; a felfordtott srk a mi h i t n k alapja, a l t h a t a t l a n o k n a k l t h a t a r g u m e n t u m a ; remnynk bizto stka : substantia sperandarum rerum, argumentum non apparentium, s az ember az lzas, a ktelyektl s ktsgtl gytrt homlokt megnyugtatja, rhajtja az r Jzus sr kvre. H a az ember nem t u d hinni, ha nem t u d remlni, csak

204

PROHSZKA OTTOKR

menjen a feltmads hajnalba, menjen kenetes szvvel, m i n t ahogy t e t t k a jmbor asszonyok, az isteni Megvlt srjhoz, hajtsa fejt a srkre, biztostom t, hogy megnyug szik a szve. H a nem is emszt a ktely, ha remnyteljes is a szvnk : ers hitre, szilrd remnyre mindig rszorulunk ; menjnk t e h t mi is az r Jzus srjhoz s lesszk fel ott m a g u n k b a n az rk let hitt 1 1. Mifle argumentummal birjuk mi aggaszt s emszt ktsgeinket megnyugtatni? Mindenekeltt szeretnm kegye teket belltani az utols vacsornak hangulatba, estjbe. Kedves Bartaim, az isteni Megvlt nagyon jl tudja, hogy az emberi szvnek mi esik nehezre, hogy mi a terhe s b n a t a . Az sz nem vilgtja be lte tjait, rendeltetst, szvnek rthetetlen elgedetlensgt; hinnie kell. Egyrszt rzi, hogy haza kell mennie, de msrszt nem tudja biztosan, merre v a n az a haza, s mg kevsbb tudja az u t a t , amely haza vezet. Az r Jzus az emberi szvnek, ezen gondjaival s aggodal maival szemben ll letnek utols estjn s bcsnnepet t a r t ; meg fogja-e n y u g t a t n i az aggd, ktked embert? Bizonyra, hiszen minden, ami o t t trtnik, bizalmat s szeretetet lehel. Az isteni Megvlt rzi, hogy neki azt az szvt mg ki kell egyszer trnia s t a n t v n y a i t bartjaiv kell avatnia ; rzi a szksgletet, hogy mindazt, amit szv ben hordozott, kitrja s hsges szvkre bzza. S tnyleg beszl; beszl szeret, jt akar szvvel; beszl a bcsz des a t y n a k i n d u l a t v a l ; sszefoglalja mindazt, amit eddig m o n d o t t s nyomstja s belevsi hallgatinak szvbe vg rendelett. Elmondja, hogy hazamegy s nem sokra r t k visszajn. Fellebbenti egyszersmind a jvnek ftyolt s r m u t a t az rulsra s sajt gyalzatos vgre, megismerteti velk a nagy ksrtseket, melyek t a n t v n y a i t a Megvlt i r n t val bizalmukban megrendthetik. Mint mikor este van s a tvoli hegyek m r kdftyolba borulnak, de mg a lg teltve v a n a n a p n a k aranyos sugartl, mg teljes a har mnia, de tudjuk, nemsokra itt lesz az j, amely minden sznt kiolt, gy v a g y u n k az utols vacsora hangulatban. Mindenki rzi, hogy jn az j s hogy az a ksrtet je lesz, most azonban mg i t t van a szeret szv, melyen fggnk, melybl lnk, mely aggodalmainkat s ktelyeinket eloszlat h a t n ; ha valahogy megnylnk, ha beszlne nyomatkkal, flrerthetlenl, ktsget kizrlag. , szlj, beszlj Jzus ! beszlj gy, hogy megnyugodhassunk vgleg benned. s me, az isteni Megvlt szl, beszl utoljra, beszl meggyzen

HUSVTNAPRA

20

beszl hdtan; s m i t m o n d ? Ezeket m o n d t a m nektek, m e r t elmegyek, ha nem volna gy, megmondtam volna nektek. E z t kell egy aggd s Krisztusban ktelked szvnek mindenekeltt megfontolnia : ha nem volna gy, megmond t a m volna nektek. Tudjtok, hogy szeretlek titeket, most bcszom t l e t e k : higgyetek bennem, ha nem volna gy, m e g m o n d t a m volna nektek. Az isteni Megvlt elmegy, tudja, hogy apostolaira rborul a ktsgnek je, nagyon jl tudja, hogy megrendl a hit az let nagy ksrtseiben, s mindezzel szemben m i t rendel? Mire appelll? Min biztos tkot, min m e g n y u g t a t s t nyjt t a n t v n y a i n a k ? Csakis e z t : ha nem volna gy, m e g m o n d t a m volna nektek. R akarja bzni tantvnyaira a legnagyobb titkait, de pen ezek a titkok sziklk s szirtek, amelyeken a hit hajtrst szenved ; hogyan mentheti meg a lelket e nagy veszedelmekbl? Appelll szent szeretetre; a bcsz llek karjaival tkarolja a szegny, ktelked lelkeket s megnyugtatja k e t : ha nem volna mindez gy, a m i t t a n t o t t a m az rk letrl, a vgleges feltmadsrl, mindnyjunk egyeslsrl, m e g m o n d t a m volna nektek, m e r t most elmegyek. s tnyleg Szent Plra is ez a gondolat t e t t mly b e n y o m s t : In fide vivo filii Dei, qui dilexit m e ! Nem szabad megfeledkeznnk a hitnek e hatalmas, megrendthetetlen a r g u m e n t u m r l : bzom az isteni Megvltban. Mirt? Mert szeretett engem. H a nem volna gy, megmondta volna neknk. 2. Szegny vilg, nem t u d hinni a bizalmas, megnyugtat sznak; deht nem fog-e hinni a t e t t n e k sem? A hsvt nemcsak a szavak, de a t e t t e k napja is. Az egyik t e t t olyan ers, mint a hall, a msik oly diadalmas, m i n t az let. Alighogy elhangzottak Jzus biztat szavai a coenaculumban : ha nem volna gy, m e g m o n d t a m volna nektek, gyors tempban kvetkeznek az esemnyek. A katasztrft csak nhny rnyi kz vlasztja e l ; a csom b o n y o l d o t t ; a Messis tragdijn a vgkifejls kszl. A hitetlensg s Krisztus Urunk utoljra tallkoznak. A rossz akarat, rz ketlen, ktked, hideg kedlyek, melyek Krisztust csak t madni s vele ellenkezni tudnak, el akarjk fojtani az eddig csak tartzkodssal megnyilatkoz messisi kijelentseket. Krisztus Urunk az szemkben gy viselkedik, m i n t h a a Messis szerepre vgydnk, de mindeddig hitetlensgknek megfelel t a r t z k o d s s a l ; Krisztus gy beszl, mintha szavai bl ki akarn vtetni, hogy Isten Fia ; nekik ez mind bot rny s kromkods, s azrt ki akarjk puszttani t. Vgre

20

PROHSZKA OTTOKR

t e h t trvnyszk eltt ll a messisi aspircikkal vdolt r Jzus, a gyansan beszl s m a g t Isten Finak mond Krisztus : gy-e van vagy nincs? Igazn akar-e minket kte lezni, hogy Isten Finak t a r t s u k t? Knyszertsk az l Istenre, hogy mondja meg, -e a Krisztus vagy nem. S kny szertettk, s engedett s megmondta : n vagyok. Ez a sz nagy t e t t , olyan mint a kereszt, olyan mint tengerkn, olyan mint a hall. S ezt is rtnk mondta, azaz, hogy megtette. Hallod-e a morajt, m i n t zgja s harsogja vissza : Hej, te ki lerontod az Isten t e m p l o m t . . . m e r t mondotta, Isten Fia vagyok. Krisztus vrtansgot szen vedett ; vrvel tesz tansgot amellett, hogy az Isten Fia. Nem hinnnk egy szeret szvnek, mikor szeretetbl hallt szenved? nneplyesebb, szentebb, fnsgesebb tansg nincs. 3. De van diadalmasabb ! A hall nneplyes; az let diadalmas ; h t a fltmadott let milyen lesz? Krisztus fl t m a d t , hogy higgynk benne. Szlt szvnkhz, hogy higyg y n k ; szenvedett, hogy higgynk; de isteni tervei szerint a hit vgleges s mindent sszefoglal argumentumul a flt m a d s t lltotta oda ; a srk a hit alapja. Az evangliumon t vrs fonlknt hzdik vgig a g o n d o l a t : vrjatok csak, majd meghdtlak titeket a fltmadssal. St meg van gyzdve, hogy lelkeket nem vonzhat maghoz azzal az ltalnos hdt ervel, amelynek egy vilg lesz kzdtere, mieltt a srba nem szll s abbl jra fel nem t m a d . Nisi semen frumenti m o r t u u m fuerit, ipsum solum manet, cum a u t e m m o r t u u m fuerit, m u l t u m fructum affrt; a feltmads m u t a t j a neknk azt az isteni tervet, hogy a Megvltnak pen a vgleges megsemmislsbl kell a legnagyobb dics sgbe tmennie, a hallbl az letet elteremtenie; a felt m a d s m u t a t j a a nagy s csodlatos h a t a l m a t , hogy az risten ott, ahol minden sztfoszlik s lehanyatlik, ott veti meg dicssgnek alapjait, s valamint tnyleg a legszebb gyn gyket a legmlyebb mlysgbl kell kihozni, gy az isteni Megvlt a hall mlybl, m e r t nagyobb mlysg nincs, hozza ki halhatatlan kirlysgnak s koronjnak kkveit. H a a keresztnysg terjesztst vesszk figyelembe, mibe foglaltk az apostolok az evangliumot? Christus pro nobis mortuus, resurrexit. Szent Pl is mondja : de resurrectione m o r t u o r u m e g o judicor, n tlszketek el llok, de ha t u d n i akarjtok, hogy mi a tanom jellemz vonsa, halljtok : Fel t m a d u n k . A szenved Krisztus, az csak a flevanglium, az

HUSVTNAPRA

207

evanglium teljessge a feltmadt r Jzus. H a az isteni Megvlt csak meghal, senki sem hitt volna benne, de m e r t fltmadott, mindnyjan h i t t n k b e n n e ; ha az isteni Meg vlt csak a szenveds Ecce homo-ja volna, sajnlnk, meg sznnk s elismersnk adjval tiszteink meg t, de a szv rk remnyeit nem tennk lba e l ; de mivel az isteni Megvlt nemcsak Ecce homo, h a n e m feltmadt Krisztus, mivel maga veszi a feltmads s az rk let s vgleges gyzelem zszlajt kezbe, azrt mindnyjan szvesen k vetjk. H a az emberi szv e szerint hitvel s rk remnyeivel megnyughatik az isteni Megvltn, a fltmads hajnaln nemcsak az rk letnek, hanem a Krisztusrt val letnek vgyval illik tltekeznnk. Az Isten az r Jzusra bzta szivnknek, lelknknek sszes vgyait, rk remnyeit, hal hatatlansgunkat, m a g t az rk letet, rbzta bizonyra szvnknek, lelknknek nevelst, legtkletesebb kifejtst. Okvetlenl ez a k e t t egytt j r . n t e h t a feltmads h a j naln pen az rk let vgyval rfekszem jelenlegi lelki l e t e m r e ; Christus resurrexit, u t et nos in novitate a m b u Iemus, feltmadt az isteni Megvlt, hogy mi mindnyjan az let jsgban jrjunk. Mi volna remekl keznek nehz, tall-e redt, melyet ne t u d n a elsimtani; r n y a t , melyet ne t u d n a felderteni, s kemnysget, melyet ne t u d n a meg lgytani ; nehzsget, melyen ne t u d n a gyzedelmeskedni? Bzzuk r l e l k n k e t ; aki fltmadt, az fltmasztani is t u d ! Isteni Megvlt, feltmadt r Jzus, nzd, v a n i t t egy llek, mely elnyomorodhatik s a feltmadsnak dicssgtl eleshetik, hanem Te, nagy kzd s nagy gyz, segtsd s fogadd zszld al 1 U r a m , kvetlek, brhova m g y ! A hsvti bke, melyet az isteni Megvlt zlelte tl nyjt, legyen sz t n n k s buzdtsunk; a lgy sequentia, mely Mria Magdolna ajkairl lefolyik, az a knnyes szem, mosolyg arc, des lelki rm szolgljon biztostkul, btortsul neknk. , menjnk minden ron az des Jzus nyomban. Legyen a hsvti rm szvnk kifesztje, lelknk szrnya, biztat sunk, remnynk. A feltmasztott r Jzus hv minket, lengeti dicssgnek zszlajt, s ha n y o m b a n jrunk, sr s hall jn t mi is dicssgre j u t u n k .

208

PROHSZKA OTTOKR

III.

A lelki

derltsgrl.

(1899) K. T. U. ! Szaktsunk m a g u n k n a k nemcsak a Golgot rl, hanem egyszersmind az r Jzus dicssges srja melll nhny virgot. Nem vres, hanem tndkl s ragyog virgok azok, m e r t hiszen az r Jzus srja a dicssg fny ben ragyog s a hsvt napja az rmnek napja. Bsulni sem lehet hsvtkor, st gy rezzk, hogy mg b n t bnni sem illik hsvtkor. A hsvt mr felttelez tiszta szveket, az rban rvendez lelkeket. s nemde, az isteni kinyilatkoz t a t s , az evangliumnak minden lapja, minden sora, amely a hsvtrl szl, sztoszlatja az ember b n a t t . Hogyan jn nek vissza a srtl a sr asszonyok? rmtl repes szvvel. A k t emmauszi szomorkod t a n t v n y mikp tr vissza a bke vrosba, Jeruzslembe? Lngol llekkel, ruganyos lptekkel. Az isteni Megvlt, ahol megjelenik, m i n d e n t t az rm nek, vigasznak, bknek sugarait hinti szt. Csakhogy gy ltszik, hogy arra a t a r t s hsvti rmre mg meg nem r t n k , m e r t a mi igaz hsvtunk szintn a vgleges gyzelem nek nnepe, az ernek napja, a lleknek diadala lesz gyenge sg, nyomorsg, tehetetlensg fltt. Istenem, hol tallom azt fl? H a azt m o n d j k : rljetek!, a m i n t Szent Pl m o n d j a : Gaudete in Domino semper, hitetlen arccal nznk a buzdt apostolra ; azt gondoljuk, hogy sokkal inkbb illik hozznk a zsidknak mondsa, kik a babiloniaknak felszl tsra : cantate nobis c a n t u m de canticis Sin, azt feleltk : felakasztjuk az Eufrat fzeseiben l a n t u n k a t , hogyan nekel j n k idegen fldn, szmkivetsben neket szlfldnkrl? Quomodo cantabimus in terra aliena? Nincs nekre kedvnk, mi foglyok s rabok vagyunk, csak a szabad ember nekel, a r a b nem. s a keresztny aszkzis, amely az embert bevezeti nyomorsgnak dohos pincibe, amely egyre belellt min ket omladkba s romlsba, vjjon arra val lelkletet breszt-e bennnk, hogy rvendjnk s vgadjunk? B r m i n t legyen, mgis csak kell lelknkben valamit abbl a folytonos hsvtreggeli derbl megteremtennk, m e r t az let s a fejl ds az rmnek hrjain p e n d l ; azrt j lesz a lelki let rm nek vonst figyelembe vennnk s az apostol szavt megvl-

HUSVTNAPRA

209

stanunk : Vgadjatok az r b a n mindig ; legfeljebb az forog h a t ktsgben, hogy milyen legyen ez az rm. 1. Tny, hogy a keresztny aszkzis valban belellt a tehetetlensgnek, szinte azt m o n d a n m , az undornak lg krbe, a) Az emberi llek, ha m a g a m a g t jl vizsglja, a kicsiny kedsnek oly fogyatkos, koldusos mezben jelenik meg nmaga eltt, hogy alig tall sajnlatramltbbat a fldn. Mennyi hiny, gyarlsg, bn, tehetetlensg v a n raj t u n k ; valamifle melygs fogja el bensnket, ha sokat fog lalkozunk nmagunkkal. Lelkem olyan, mint a koldusgyer mek az utca szegletn tlvz idejn ; nincs ruhja szegnynek, kk az ajka, didereg, vrs a keze, a lba, egszen t van fzva; hol marad a ragyog szem, a villanyozott szv? Istenem, beteg gyermeknl, koldusnl hogy kereshetnk azt?j"pedig az emberi llek beteg is, koldus is. Az nismeret vilgossga furcsa vilgossg, azt m o n d a n m , a beteg szobnak flho mlya, i t t plmk nem nhetnek. nmagba trve a|llek valban betegszobba tr, le van o t t a fggny eresztve, az aranyos napsugr kirekesztve, jjel pedig ott pislog az aszta lon tejveggel leszortott mcseske; ennek az nismeretnek flhomlya elg ahhoz, hogy az embernek lelkre rboruljon a betegszobnak gyenge s tehetetlen lgkre. b) Aztn meg, milyen csnya az az emberi llek! Senki sem akarja nzni, legkevsbb nmagunk. H a szp volna, megnznk, m e r t ami tetszik, a n n a k nzsvel nem brunk betelni. Melyik pldul a legkedvesebb kp? K v h z a k b a n , hajkon, szalonokban egy kpet szeretnek az emberek n z n i ; minden fel o t t lg a tkr, hogy nmagt nzze benne az ember. A lelkiismeret t k r b e pedig senki sem akar nzni. Milyen csnya lehet az a kp, melytl mindenki fut. Gyernk, men j n k innen, gyernk jtszani, halszni, vadszni, gyernk tncolni, menjnk ki az utcra, de nmagunkkal foglalkozni, nem, ez trhetetlen l l a p o t ; azrt a k a r a vilg szrakozni, m e r t nem akarja m a g t m e g i s m e r n i ; a szrakozs dessge az, hogy az ember elfelejti nmagt. Boldog megsemmisls, nirvna vesz krl bennnket, mikor nismeretnk kdbe borulhatunk. lvezetnek a nyomorsgba val leereszkedst nem nevezhetem, m e r t ha tnyleg leereszkednk sajt alza tos voltunk alacsonysgba, m i t l t u n k ? Dohos, nyirkos o t t m i n d e n ; mint omladoz pince, olyan az ember lelki lete, hogy attl futunk, ez egszen termszetes. c) De meg aztn, milyen ertlen i t t minden ! Kinek v a n olyan ers keze, hogy a m i t megfog, azt megropogtassa? EllenProhszka : let igi. II. 14

210

PROHSZKA OTTOKR

kez'Ieg, kezeink kztt az imdsg, a szentsgek, a kegyel mek, az rk remnyek s gondolatok is elgyenglnek ; gy vesszk szre, hogy lelknk nem friss, m i n t a vzess a hvs erdben, hanem t i k k a d t , ertlen. St, megrzik a sok erklcsi nyomorsg hatsa a buzg papokon i s ; a gyntatszk ugyanis valsgos krhz, az ember ott nem hall mst, mint s o p n k o d s t ; nem lt mst, mint h a j t r s t ; csupa beteg, nem mosolyog egy sem, mind sr. Az a llek o t t mind bna, v a k s s k e t ; az az emberi szv mind csak panaszkodik ; elegit zmmg, dal o t t nem hangzik. Azok a lelkek is, kik a keresztny aszkzisben lnek, gy ltszik, nem a T t r a levegjt szvjk, n e m ; az aszkzis levegje tompa, fullaszt, rekedt leveg, derlt fny, ers lgramlat nlkl. A fenyves illatt, a vzess lehelett, azokat a h a r m a t o s pfrnyokat, a kbt kakukfvet, az erdnek illatt, m i n t h a nem ismernk. Mr most, ha ennek csak a fele igaz, a m i t n most m o n d t a m , mi lesz akkor a keresztny ernybl s erbl? Vjjon ez-e a lelklete, rzete azoknak a lelkeknek, amelyek naggy nni a k a r n a k ? Nemde igazuk v a n azoknak az erteljes termsze teknek, akik ezzel az ntpeldssel s nmagukkal val fog lalkozssal szaktanak, undorodnak t l e ; gyenge, melygs panaszos vilg nem kell nekik ? 2. De, k. t. u., ez csak egyik oldala az remnek, okvetle nl meg kell nznnk a msikt is. Mindig eszembe j u t n a k az olasz kertek. Rideg, magas falak, az idegen nem lt a kertbl semmit, az vegszilnkokkal megspkelt falakon nem lehet tmenni, hanem aztn bell a gynyrsg kertje trul elnk. A lelki let is ilyen. Az egyik oldalrl nzve rideg s visszataszt, az nmegtagads tviseivel, vegdarabjaival van megspkelve, de bell a bens nvekedsnek, a llekfakadsnak, az erny virgzsnak, a llek derltsgnek, az isteni kegyelem aranyos sugarnak szpsge. N e k n k nem szabad megllnunk a k l s n l ; okvetlenl szksges az n ismeret ; szksges, hogy az ember b t o r b v r k n t ereszked jk a mlysgbe, behatoljon az omladoz pincbe, rezze bels tehetetlensgt, n y a v a l y s voltt, rezze, hogy olyan m i n t egy grvlyes gyermek, csak gy lg rajta a hervad l e t ; de nem szabad ennl megmaradnia, m e r t az alzat csak arra val, hogy m i n k e t a lelki erhz vezessen ; ez az melygse az emberi lleknek arra val, hogy m i n k e t a szv tehetsg hez vezessen, ez az undor arra val, hogy az igaz letre, lelki erre segtsen. s mi ltal fogjk kegyetek azt elrni? Igaz sg s jkedv ltal. Veritas liberabit v o s ; ismerjk fl az Isten

HUSVTNAPRA

211

mveit a maguk valsgban s tljnk rluk tlzs nlkl. In infirmitate perficitur virtus, de undorodjunk attl, ami ertlen; vegyk gy, a m i n t van, s nemestsk. H a ltok egy gyermeket az fejletlensgben, ltom varas fejt, idtlen alaktalansgt, ugyan krem, ki ne undorodnk ettl a fajzattl, s gy ltszik, hogy mennl erteljesebb a frfi term szete, annl kevsbb szimpatizl a gyermekkel, de az des a n y b a n sokkal nagyobb a termszetes rzs s tudja, hogy nem szabad attl undorodnia, hanem naggy kell nevelnie, akkor a gyermek is olyan lesz, mint te, aki nem gondolod meg, hogy a t e nevelsed is olyan volt, mint a gyermek. H a a tant a butasgtl undorodnk, becsapn a knyvet s kimenne az iskolbl, akkor a kultra nem gyzne. Abba, ami stt, bele kell vezetni az igaz vilgossg sugart 1 gy vagyunk mi is, ertlenek, undortk vagyunk, mint egy beteg g y e r m e k ; idtlenek vagyunk, mint egy ostoba libapsztor, de azokat a fejletlen, tkletlen alakokat nem az undor ltal, hanem alapos tants, jsgos, tapintatos nevels ltal emel hetjk fl magasabb polcra. H a vannak helyes fogalmaink arrl, hogy termszetnk mily gyenge, hogy az eredeti bn anyajegyt nem lehet lapocknkrl levakarni, hogy az belnk van g e t v e ; ha meggondoljuk, hogy az elesett termszet neve rongyos zszl, mellyel dicssget nem a r a t h a t u n k : gondolom akkor nem az undoron kezdjk, hanem m u n k n , trekvsen, mellyel azt nemesthetjk. Nemestjk pedig igazsggal s szeretettel. Ezek egszen ms hrok ! K . T. U., ha lesznek ilyen jzan fogalmaink, akkor nem fogunk undorodni magunktl, hogy aztn vgleges gyermekes s tehetetlen pesszimizmusba sllyedjnk, hanem ersen megragadjuk lelki nevelsnk gyt s dlre segtjk. Tudom, hogy lelkem nem szeretetremlt, hanem gyenge, beteges, de pen azrt kell iskolba jrnom az isteni Megvlthoz ; ki kell mennem a tiszta, nemes, szinte rzs friss levegjre; szemem el kell lltanom a fensges pldakpeket, Krisztust, a szenteket, az rk igazsgokat, gy aztn az let, az egsz sg majd csak rm is ragad. Olvadj Krisztus szvbe, s Krisztus tolvad lelkedbe. Legyenek igazsgos, helyes nze teid tlzs nlkl, akkor kegyelem, hit, vilgossg is uralko dik lelkedben. H a az ember nem kendz s nem leplez sem mit, ha magamagval szemben egszen szinte, egyenes s trekv, csakhamar oka lesz rmre is. rlhet annak, hogy halhatatlan lelke van, hogy lelkbe belejtszik az isteni kegyelem, hogy az Oltriszentsg leereszkedik lelknek 14*

212

PROHSZKA OTTOKR

gyngesgeihez, a mlysgbe, a tehetetlensg pinceomladkaiba. Jl esik neki, hogy az isteni Megvlt nagy szvnek lktetsei tiszta vrt, forr szeretetet, letkedvet dobogtat nak benne is. Ne fljnk, hogy elcsenevszediink, hogy eltr plnk ; non degeneramur, olyan gondolatok a l a t t trpkk nem lehetnk. De fny s vilgossg okvetlenl szksges a fejldshez. A bkaporonty a metamorfzisban sohasem vlik bkv, ha sttsgben marad ; naggy n, de nem fejldik t o v b b . Ugyanezt m o n d a n m az emberi llekrl. Az emberi llek, amely csak a gyengesgt, tehetetlensgt rzi, amely undorodik magtl, sttsgben l ; az undor fligazsg s flhomly, az emberi llek nem fejldik benne, megmarad a metamorfzis alcsony fokn ; erteljes, krisztusi llekk nem vlik soha. A kmiban a legtbb soldat nem kristlyosodik csak a vilgossgban, nem csoportosulnak ten gelyk krl a kis tmecsek, csak a fnyben ; a kristly veg lapjait nem ltik magukra, csak a vilgossgban ; gy van az emberi llek. Mit akarok n ezzel? Azt, hogy undorbl s nutlatbl meg nem l az e m b e r ; ez szksges, de ez csak lpcszet, metamorfzis, melynl megllni nem szabad ; hanem bele kell lltanunk az emberi lelket fnybe s vilgossgba ; t u d n u n k kell, hogy a gyengesg csak tmenet, mely sarkunkhoz fz dik, de csak azrt, hogy erteljessgre srgessen, melyet az igazsgbl, az egyenes tiszta szndkbl vegyen. Mennl inkbb neveli m a g t az ember ebben az irnyban, annl szolidabb s megllapodottabb lesz hsvti hangulata. Dacra gyengesgemnek s tehetetlensgemnek nem v r h a t o k teljessget egyhamar, de azrt megalzdva, mgis csak rzem az erteljes letnek lktetst bennem, s ez boldogt s meg n y u g t a t : hsvti hangulatban vagyok. Gaudete in Domino, iterum dico gaudete ! . . . de rmtk az rk gondolatok tl legyen vve, hivatstokbl, remnybl, mely untig elg arra, hogy villanyozzon, dertsen s lelkestsen. IV. Jzus dicssges, rvendez, gyzelmes (1904) Carissimi f r a t r e s ! annuntio vobis gaudium m a g n u m , quod est Alleluja. E z az dvzlet hasonlt a karcsonyihoz. Karcsonykor az angyal azt mondja : Annuntio vobis gau dium m a g n u m , quia natus est vobis hodie Salvator in civitate lete.

HUSVTNAPRA

213

David. s a fltmads misjben azt nekli az egyhz diaconusa : Annuntio vobis Alleluja. s melyik a nagyobb rm? Mit hasznlt volna neknk, hogy Krisztus szletett, ha gy szletik, hogy meghal s elporlad. E g y holt megvlt vltsa meg elbb n m a g t ; egy holt megvlt n e m v l t h a t meg minket 1 De az r Jzus fltmadt, s ez az a nagy gaudium, amely vgigreszket a vilgon, fleg azokon az ldott, kegyel mes lelkeken, akikben a hit azt a hrt nnepp vltoztatja, kik azt m i n t valsgos t a v a s z t trzik ; nem a lombnak, nem a rgynek fakadst, h a n e m a dicssges, az rvendez, a gyzelmes letnek bredst. Olyan virul tavaszban llunk mi a mi hitnkkel, kedves testvreim, m i n t semmifle vilg. Nincs a vilgnak oly fnytl, lettl t i t a t o t t tavasza, m i n t a llek vilgnak tavasza. Sehol sincs annyi rm, sehol sem fakad annyi let, m i n t azokban a lelkekben, akik Krisztus fltmadsn rvendeznek. Valban a fltmadt Megvlt nak lete dicssges, m e r t halhatatlan s rmmel telt s rmet hint, amerre megy, m i n d e n t t breszt, vigasztal, mindenhov fnyt s rmet hint, apostolokat, Magdolnkat, t a n t v n y o k a t emel fel s vigasztal. N y o m b a n , m i n t az indiai mesk szerint B u d h n a k nyomaiban, virgok fakad nak. N e m hiba els megjelensben is a kertsz alakjt lttte magra, tnyleg kertet varzsolt maga kr. S mily gyzelmes egy let ez I Azt mondja maga : Confidite, ego vici m u n d u m , bzzatok bennem, n legyztem a vilgot. E z a dicssges, rvendez, gyzelmes let jellemzi a feltmadt Megvltnak hsvtjt. 1. Elszr a dicssges let. K. H., az r Jzus, ahol j r t kelt, m i n d e n t t m a g v a l hordozta s kifejezte ezt az vezr gondolatt, hogy letet hozott. S mltn, m e r t a Megvlt tl csakis ezt vrjuk. Az egsz vilgnak koronja az let. Teremts, melynek homlokra a hall rja fel nevt, sz szertlen, rthetetlen lt. n t u d a t , melyet az Isten felbreszt, hogy azutn elfojtson, nmagban vve kptelensg. Az let gy j r Krisztussal, m i n t a napsugr a vilggal. Nem lehet az evangliumbl kiradrozni ezt a fgondolatot: fons vitae, vita aeterna, panis vitae, Spiritus et vita 1 Azrt j t t e m , hogy ljetek; bzzatok bennem, n vagyok az let, n adok rk, halhatatlan letet. A halhatatlan let az igazi dics sges let, a haland let magban vve nyomorsg. Az isteni Megvlt szemeink el llva, lelknkbe mlyedve belevisz m i n k e t a hitbe, hogy az letnek rkkvalnak, kvetkez-

214

PROHSZKA OTTOKR

leg dicssgesnek kell lennie. A keresztnysg legnagyobb nnepe, a hsvt napja a dicssges letnek a napja. A keresz tnysg jelentkezse az letnek gyzelmes trfoglalsa : Surdi audiunt, leprosi m u n d a n t u r . . . mortui r e s u r g u n t . . . beati, qui non scandalizantur in me. A keresztnysg tavaszba lltja bele a lelkeket, az rklet t a v a s z n a k remnybe, s diadalt mindenekeltt magn Krisztuson m u t a t j a ki, m e r t mikor kifejldtt az t o k n a k hatalma s a stt ra, hora tenebrarum, oda llt Krisztus el, m o n d v n : Teged is sszetrtek sszetrte ugyan ideig-rig, de azutn feltmadt. Jllehet, hozsanna-kiltsok fldi dicssggel k nltk, az nem kellett, m e r t a plmk elhervadnak, a hozsanna kiltsok elhangzanak, s a fldi dicssg, akrmilyen legyen, a mulandsg prdjv vlik. Krisztusnak dicssges let kellett, dicssges let pedig csak a feltmadt, h a l h a t a t l a n let. E t t l a dicssges, halha t a t l a n lettl lesz az ember nekes, lesz klt, hs, ettl a dicssges, halhatatlan lettl lesz az ember boldog ember. s az evanglium ezt akarja. Mert az e-yyXcov annyit jelent, hogy j hr ; melyik az az embernek val j hr, ha vgleg is meghal? Mi legyen az a sz, mely az egsz vilg szmra j hrt jelent, ha nem az rk, dicssges let? ! s a llekben csak ez a sz visszhangzik : rk, dicssges let. rk, dicssges let, mely megtri a h a t a l m a t s t ugrik az rkon, melyet srnak hvnak, s elragadja a dics sgnek s megnyugvsnak plmjt. Nem t u d o m , k. h., hogy ti mennyire vagytok meggyzdve az rk letrl s a halhatatlansgrl. n gy szom e meggyzdsben, mint a felh a napsugrban. Mert vgezni, mondja Goethe is, b u t a sz. S b u t a szval letet magyarzni? ! Amit az evan glium hirdet, hogy az let rk, azt a filozfia is kveteli, s nem imponl nekem semmifle blcsesg, mely, h a sas szemen is, de a semmisgbe nz. Minek az erk, melyek semmit sem teremtenek? hisz azt a tehetetlensg is gyzi! Szmunkra megnyugvs, rthetsg, leter, letkedv csak az rk let znja a l a t t v a n . Aki azt a znt sztrombolja, vagy alla elkltzik, az letet, kedvet, rmt, ernyt veszt. Vgezni b u t a sz ; okos sz : l n i ! 2. Msodszor az isteni Megvlt hsvt napjn feltn teti magn az rvendez letet. Jzus feltmadsa u t n min denkit m e g r v e n d e z t e t ; aki csak ruhja szeglyt rinti, mind flled. Azok a lehangolt, tmolyg apostolok, az a maga magval nem br Magdolna, azok a desperlt, a vilgban

HUSVTNAPRA

215

mzcseppeket koldul emmausi tantvnyok, mihelyt annak a Krisztusnak bvkrbe jnnek, enyhlst, vigaszt, rmt lelnek. Krisztus v i g a s z t a l ; Krisztus megtant minket rven dezni ; azrt mondom, Krisztus t a n t nekelni. Az rm az let virga. Valamint minden fnak van virga, gy az letnek van rme. Az isteni Megvlt az ltal, hogy az rk letet lltja lelknk n t u d a t b a , rven dez lelkekk tesz, m e r t nem lehet valaki meggyzdve arrl, hogy rkk l, anlkl, hogy ne rlne. A kedvetlensg az let hervadsa, az let betegsge. A szomor lelkek beteg lelkek. A betegsg pedig a hallba gravitl. E g y hres letrajz r Szent Ferencnek vidm, nekl leklett onnan magya rzza, hogy Umbriban szletett. Umbrnak levegje anynyira van fnnyel t i t a t v a , hogy ez rvendez termszettl Assisi Szent Ferenc rvendez szent lett. Assisi Szent Ferenc vgigment erdn, mezn s n e k e l t ; nos s mi? Nincs az az Umbria, nincs az a tavasz, melyet a halhatatlan, felt m a d t Krisztussal melegen rintkez llekkel sszehasonlt h a t n n k . Benne minden l e t ; minden harmnia. K. H., mirt nem t u d n a k az emberek rlni? Mert nincs bennk harmnia. s mirt nincs bennk harmnia? Mert fel v a n dlva szvk. Gond s bn, az nyl bele az emberi szv hrjai kz, s ettl az rintstl a hrok fel p a t t a n n a k . Nem t u d n a k rlni, m e r t nem t u d n a k nagy lelken hinni. Azt mondja egy hres r : Aki nagyot a k a r tenni, a n n a k mindenekeltt nagyon kell hinni. Aki a k a r rvendez llek lenni, a feltmads hittl meg kell i t t a sodnia. Az olyannak rzelmei dall, himnuss magasztosulnak. Azutn azrt nem t u d n a k az emberek rlni, m e r t meg kesertik, megmrgezik m a g u k b a n az let f o r r s t ; nem mer tik rmeiket Istenbl, hanem h a m a r kiapad forrsbl. Legyen tiszta szvnk, s rvendez majd lelknk. Nem tudok n egy vidknek sem rlni, ha a szivem nem tiszta. E g y tiszta szv az rm kulcsa. Akkor minden fa, lomb s virg, minden csillag rmre h a n g o l . . ., szeretetre az Isten irnt. Az a felsges numerus, mely a vilgot sszetartja, lelknk ben kivltja az rzs numerust, temt. Legyetek tiszta szvek, k. h., fogtok tudni rlni, fogtok tudni nekelni. Nem azzal az nekkel, melyhez hang kell, hanem azzal az nekkel, melyhez szp llek kell. Az isteni Megvlt azt akarja, hogy akik utna jrnak, rvendez lelkek legyenek, m r azrt is, m e r t csak gy haladhatnak. H a valaki nem halad, azrt nem halad, m e r t nincs kedve hozz. Nem tudja

216

PROHSZKA OTTOKR

sztbontani szrnyt, nem t u d gy hozzrni az let vgyai hoz s hajtsaihoz, hogy rintse tavaszi legyen, hogy gy nyljon a llek rgyeihez, hogy nyljanak. Legyetek tisztaszvek, hogy knny legyen ltetek. Egy rvendez llek nek minden knny. 3. Harmadszor Krisztus lete gyzelmes let. Mr csak azrt is, m e r t nmagban elpusztthatlan, s azutn azrt, m e r t az let s a feltmads pratlan tnyvel gyztt ellen sgei f l t t ; legyzte a hallt, az rdgt, a gyilkos embert. Mindent legyztt! Mindent lbai al v e t e t t . E z a legfelsge sebb gyzelem. Confidite, ego vici m u n d u m . Mi az a vilg, amelyet az evanglium szembellt az Isten orszgval? A gy zelmes rossz, mely halad s ernyt tapos, a gyzelmes rossz, mely letet s hitet pusztt, a gyzelmes rossz, mely az embere ket az igaz trl eltereli. Vele szemben ll a regnum Dei, az Isten orszga, a gyzelmes j, milyen az erny, a szpsg, az let. E n n e k a gyzelmes hatalomnak zszlvivje s ura, ennek az orszgnak kirlya az r Jzus Krisztus. A gy zelmes j minden emberben kivvja a gyzelmet, aki telje sen meghdol neki. rzitek-e mr, hogy gyztt bennetek a j? Mily kirlyi rzs a jnak, az ernynek, a halhatatlan letnek nnepe a llekben! , br b e n n n k is nnepelne m r I tfogom az isteni Megvlt lbait s krem : r Jzus, rendkvl sok hatalom kzd rtem s krlttem ; rzem, hogy a rossz is knnyen t r t foglal bennem. dicssges, rvendez kirly, lgy t e bennem egyszersmind gyzelmes kirly I Gyzd le azt, ami bennem rossz, s lltsd fel lelkem ben orszgodat. Akkor lesz bennem az a iustitia, p a x et gaudium, melyrl az apostol beszl. Akkor n is legyztem a vilghoz val rendetlen ragaszkodsomat s llek v l t bel lem, mely az rkkvalt szereti s belle l. Az ilyen kifej leszti m a g b a n az letet, melyrl Szent Pl mondja : Krisztus feltmadott, hogy mi is j letet ljnk, hogy mi is feltmad j u n k bnbl, kedvetlensgbl, s hatvnyozzuk m a g u n k b a n a bels ert, az lvezetet az ernyen. Boruljunk t e h t az isteni Megvlt lbaihoz Magdoln val, m o n d v n : U r a m 1 me hdolok neked, a gyzelmes, dicssges let kirlynak. Segts meg engem, hogy hervad letem kivirgozzk, hogy szomorsgomat rm vltsa f e l ; adj jkedvet, lelkeslst, hogy a t e nyomaidban nagylelken jrjak, s ami kegyelmet belm oltottl, az valamikor term szetfltti boldogsgg, a vgtelen Istennek sznrl-sznre val ltsv vltozzk. Amen.

FEHR

VASRNAPRA

217

Fehr vasrnapra. I. Az els szentldozsrl.

(1896) Kedves g y e r m e k e i m ! I t t lltok ma az oltr krl nnepl ruhban, s szent htattal vrjtok azt a percet, mikor az r Jzus a kenyr szne alatt, a ragyog szent ostyban, szvetekbe tr. Sokszor voltatok m r a templom ban, sokszor imdkoztatok mr i t t az oltr krl, sokszor nztetek az oltrszekrnyre, hogy nylik-e majd nektek is ajtaja : de az r J z u s soha sem engedett titeket oly kzel lpni maghoz, m i n t m a . Ma, k. gy., ma ez mind rtetek van itt, a templom, az oltr, ezek a virgok, azok a lobog gyertyk, szlitek rme, a kzsgnek nnepe, st maga az r Jzus mind a tietek, mind rtetek van itt. Azrt kszl tetek erre a napra, azrt t a n t o t t u n k titeket kln az iskolban, azrt b i z t a t t a k s b u z d t o t t a k szlitek, azrt lltok most i t t kln az oltr krl, s mindnyjan nznek rtok : m e r t ma nektek nnepetek van, lteteknek legszebb, legkegyelmesebb napja. E z az a nap, melyen az r Jzus v r r t o k ; ez az a nap, melyen szentsges szvhez szort, hogy ezentl az r J z u s n a k klnsen j, kedves gyermekei legye tek ; ez az a nap, melytl fogva lefoglalja a maga szmra szveteket, bemegy abba, s azt mondja : ezentl i t t lakom n ; t e lssz gyermekem, n a t y d ; t e szolgm, n Urad, n Istened, n mindened. De, k. gy., minden attl fgg, hogy mily szvvel fogad jtok az U r a t ; vjjon ide s tova nzegetve, vagy jtatosan szemlestve ; vjjon mindenfle msra gondolva, vagy csakis re. Mert az r J z u s szvesen jn hozztok, ha t i szvesen mentek felje ; az r Jzus vgydik u t n a t o k , ha ti vgyd t o k u t n a ; s betlti szveteket, ha ti kinyitjtok azt neki s forr szvvel kvnjtok : jjj r Jzus. H a jl vigyztok, k. gy., amit nektek most elmondok, megnylik szvetek, s az r Jzus szves-rmest jn majd hozztok. Volt 1335-ben Bologna, olasz vrosban is els szent ldozs. A gyermekek, gy mint t i most, az oltr krl lltak, az oltron virgok illatoztak s gyertyk lobogtak. E l m l t m r az rflmutats s a gyermekek buzg hittel s forr szv vel i m d k o z t a k ; nem nztek se jobbra, se balra s a csend-

218

P R O H S Z K A OTTOKR

ben nha azt lehetett hallani, hogy s u t t o g t k : des Jzu som, jjj hozzm ! De ezektl a szerencss gyermekektl tvolabb, a templomban trdelt egy kis leny, Imeldnak hvtk. Ez a kis lenyka buzgn imdkozott, vgydva tekin t e t t nha az oltrra s mlyen flshajtott: 0 , r Jzus 1 ht hozzm nem jssz be? Neki ugyanis mg nem volt megengedve, hogy ldozzk, m e r t nagyon fiatalka volt. Imeldnak ez nagyon f j t ; ltta az oltr krl a boldog gyermekeket, s azt gondolta magban : , kedves gyermektrsaim, mennyire boldogok vagytok. Ti az r Jzust magatokhoz veszitek s n rvn trdelek i t t ; pedig n gy kvnom az r Jzust, hogy fj a szvem utna. S gett az arca ; k i p i r u l t ; de st knnybe lbadt a szeme s srt, hogy az r Jzust nem vehette mag hoz. Megint csengettek ; most a pap kifordult a gyermekek fel, a ragyog fehr szentostyval kezben, s azt mondta l a t i n u l : Ime, az Isten brnya, ki elveszi a vilg bneit. A kis Imelda e szavakra mlyen flshajtott, meghajtotta fejecskjt; t volt h a t v a lngol hittl, hogy a szentosty ban van jelen lthatlanul maga az r Jzus, s kt forr knnycsepp hullt a lenyka szemeibl a fldre : a szeretetnek s vgydsnak knnye. De ime : nagy csoda t r t n t ! a szent ostya, melyet a pap kzben t a r t o t t , kiosont kezbl s a gyer mekek s a hvek fejei fltt ellengett s a kis Imelda fllt lebegett. Az emberek alig hittek szemeiknek ; de a pap utna m e n t s ilyen aranyos patenval flfogta a szentostyt s a kis Imelda ajkaira helyezte. A gyermek szott rmben ; kis szve alig brta befogadni a vgtelen kegyelmet; lehunyta szemt, mint aki egszen elmerl Istenben ; ajkai mozogtak s mosolyogtak, mint aki az r Jzussal beszl; de azutn ajka megsznt mozogni, szemt fl nem nyitotta tbb, meg halt. rmtl s boldogsgtl megrepedt a szve. X I I . Le ppa 1826-ban t a boldogok sorba i k t a t t a . K. Gy.! Ugy-e nem kell tbbet mondanom? Tudom, hogy ti most mindnyjan az r Jzusra s a kis Imeldra gondoltok s elgondoljtok: , boldog gyermek, kinek szve oly tiszta volt s ki gy vgydtl az r utn, hogy a nagy Isten nem llta meg, hanem a szentostyban maga j t t hoz zd. Klcsnzd a te hitedet, a te szvedet neknk, hogy az r Jzus el mltn mehessnk ! Jl van, k. gy., igen, mi is hinni akarunk lelkesen, vgydni akarunk tzesen, szeretni a k a r u n k forrn. Az r Jzus is ezt akarja : Higgyetek gyer mekeim s jjjetek h o z z m ; ne fljetek; nem bntetni, hanem szeretni jttelek.

FEHR

VASRNAPRA

219

Ennek a hv s bztat r Jzusnak t e h t megnyitjuk szvnket s lelknket. s pedig elszr is : hinni a k a r u n k b e n n e ; azrt tr delnk le eltte, azrt tartjuk ezt a lobog gyertyt ke znkben. Hinni akarjuk, hogy magt az r Jzust vesszk ajkainkra s szvnkbe. Hinni akarjuk, hogy ebben a szent ostyban jn csodsan hozznk, aki csodsan szllt a kis Imelda feje fl; megtehetn azt mindenkivel kzlnk. nagy r, a csodk Istene ! Msodszor: vgydni akarunk u t n a . . . gy, hogy szinte repl felje a lelknk : Jjj, r Jzus, hozzm is, gy vgydom u t n a d , mint boldog Imelda. Tudom, hogy akkor az r Jzus is vgydik u t n a m . Igen, vgydom u t n a t o k felel az r Jzus, oly tzesen, mint a keresztfn, mikor azt m o n d t a m : szomjazom. Szomjazom, kiltja az r Jzus a szentostybl is szomjazom a ti lelketek dvs sgt, j gyermekeim ! Syomjazom azt, hogy oly tisztk s rtatlanok legyetek, mint milyenek most vagytok. Szom jazom szveteket. K. Gy., az r Jzus szomjazza s z v n k e t ; mit gondoltok : ne adjuk-e neki ajndkba szvnket minden gondolatainkkal, hogy msra ne gondoljunk ; minden rzel meinkkel, hogy b n t soha el ne kvessnk ! mit gondoltok, ne adjuk? Ugy-e odaadjuk? Vgre pedig szeretni akarjuk az r Jzust, szeretni gy, mint a m a m t , az desanyt. Ha el voltunk hosszabb ideig desanynktl s visszajvnk hozz, akkor tkaroljuk, meg cskoljuk, hozzsimulunk s oly boldogok vagyunk, hogy nem akarnk t elhagyni soha, s o h a . . . m e r t szeretjk. K . Gy., tegyetek gy az Ur J z u s s a l ; hiszen t i szeretitek az r J z u s t ; t e h t karoljtok t azt a j Jzust, s mondjtok : nem eresztlek el tbb magamtl Jzusom soha. Kivltkp a szentldozs u t n , mikor csendben imdkoztok, mondjtok m a g a t o k b a n : des, des Jzusom, szeretlek s mindent megteszek rted. Isten ments, hogy vtkezzem s tled elszakadjak. Maradj velem, vezrelj, ints, tants engem, j gyermek akarok lenni, akiben az Isten lakik. Keresztny szlk, tantk, hvek ! Igen, e gyermekekbe tr az r Jzus s bennk akar l a k n i ; fogadjuk e gyermekeket gy, mint az Isten frigyszekrnyeit, rizzk, vjuk meg ben n k Krisztus Urunk kegyelmt. Ne lssanak e gyermekek kztnk soha semmi rosszat. Ne halljanak tlnk semmit, ami megbotrnkoztatja lelkk krval k e t ; ne trjk ssze bennk azt, amit Krisztus ptett s szent vrvel meg-

220

P R O H S Z K A OTTOKR

szentelt. Legyenek hzaink, hov e gyermekek trnek, olya nok, mint a nzreti hz, legyenek e gyermekek az imdand gyermek Jzus kpei, kik nvekednek korban, blcsesgben s kegyelemben; ha jl neveljk ket, j pldt adunk nekik s sokat imdkozunk rtk : akkor valban kztnk lakik majd az r Jzus s ldsa velnk marad. Rajta teht, k. gy., imdkozzatok b u z g n ; mindjrt betr hozztok az r Jzus ! Imdkozunk mi is rtetek, hogy ti az r Jzusnak dicssge s szleiteknek s des mind nyjunknak rme s vigasza legyetek. Amen. //. Krisztus a mi (1897) A feltmads s a megdicsls fnybl halljuk a szza tot : confidite, ego vici mundum. Biztat s megnyugtat az r . . . bizalmat kr tlnk. Mintha azt mondan : bzzatok bennem ; n gyztem, ti is gyzni fogtok. S szksgnk is van e bz hitre ; mert Krisztus Llrunkugyan feltmadt; de mi mg nem t m a d t u n k fel; Krisztus Urunk gyztt, de hol van a mi gyzelmnk? Ellensges hatalmaktl krlvve, melyek meg feszltn dolgoznak, lankadni rezzk e r i n k e t ; eszmnyein ket bepiszktjk, gyengd hitnket kignyoljk, az egyhzat leszortjk. Mily btortlag hangzik akkor a sz zat : bzzatok, n gyztem ! Annl inkbb rszorulunk e bztatsra, m e r t sokan kzlnk is kifradnak a harcban s m u n k b a n , kiszortva tevkeny elleneik szemessge ltal, szvesen elvonulnak, s magnyukban duzzognak a vilgra, melynek nem r t h a t n a k , s neheztelnek ellensgeikre, kiket eltlnek ugyan, de el nem mozdthatnak. Legnagyobb szk sgnk van pedig e bztatsra, ha mindnyjan hsk is vol nnk, a mi korunkban, mikor az emberisget csak gy spri a halads s az jts fergetege ; mikor mindenhonnan j harcok s j nehzsgek torldnak az istenes keresztny e l ; mikor annyi a hajtrs az sz, annyi a szv tengern ; mily nyugodt ntudatossggal s biztatan hangzik ilyenkor lelknk gyzedelmes vezrnek szava : confidite. 1. Szl pedig ez a bztat szzat elszr esznknek. Az sz tjain klnben is sok a homly; de kivlt mikor az sz azokra a szent hegyekre trekszik, melyeken Isten lakik, borul re a tudatlansg, s ami mg rosszabb, a ktsg homlya ; homlyos az t, s br hangzik a buzdts : venite et bizalmunk.

F E H R VASRNAPRA

221

ascendamus in montem D o m i n i ; msrszt az apostol mondja, hogy oda csak homlyon t lehet eljutni : accendentem ad Deum oportet eredre, aki Istenhez kzeledik, felje iparkodik, az mindenekeltt a hitnek felhjbe lp. A hit magaslatai mindig felhsek ; nem ltunk rajtuk vilgosan, h a n e m t a r t j u k azt, a m i t nem l t u n k sznrl-sznre; ez a homlyos t u d s : a hit. S br homlyos, mgis biztosnak s rendletlennek kell l e n n i e ; lelknket, letnket t e t t k s rtuk r, s Szent Pllal ismtelgetjk: Scio, cui credidi et certus sum ; lelkesnek kell lennie, amilyen llek csak bredhet annak a lngol szeretet nek hevben, melyrl ugyanaz a Szent Pl mondja : in fide vivo Filii Dei, qui dilexit me ; hiszek neki, m e r t szeretett engem, s szeretett hitemmel, hsgemmel, szeretetemmel viszonzom 1 De m i a l a t t n e szent homlyban llok rendletlen, lelkes hitemmel, addig knn zg a tmeg ; az elkapatott ember hirdeti, hogy csak az van, amit lt, s hogy csak az lehet, amit az sz flismerhet; ha valamit fltall, azt gondolja, hogy nincs m r titok, nincs flfoghatatlan vgtelensg krltte ; ostrom al fogja a hit szentlyeit, fl akarja derteni a hit szent h o m l y a i t ; fl akarja nyitni az Isten titkainak ht pecstes knyvt, melyrl a Titkos Jelensek knyve rja, hogy az Isten mennyei oltrn fekszik ez a knyv, s hogy azt ki nem nyithatja a vilgon sem sz, sem tuds, sem mv szet, sem mveltsg, csak az Isten Igje, az r Jzus Krisztus, aki hitnknek szerzje, ptrirkja, prftja s rk, halha tatlan kirlya. S a hitnek ez a halhatatlan kirlya az rk boldogsg s vltozhatatlansg rvpartjrl nzi a h e t y k e s elbizakodott emberek ostromt az g ellen; elnzi, m i n t ptik a t u d o m n y n a k j babilniai tornyt, s nem zavarja meg nyelvnket, hanem azok a hres tudsok maguk, m i u t n flrtek a t u d s t o r n y n a k tetejre s letekintenek a vilg s a mindensg mlysgeibe, elszdlnek, karjaik lehanyatlanak, s k maguk kimondjk, hogy a t u d s korltolt s vges, az Isten pedig korltlan s vgtelen s kvetkezleg hirdetik s vaskos knyvekben bizonytjk azt, hogy az ember mindig homlyban fog llni, hogy az ember, m i n t az ji lepke vagy az ji madr, sttsgben szletik sttsgre s az igazsg napjba nem nzhet (Ignoramus et ignorabimus). Szegny ember, sttsg szlttje, ki a semmisg jbl jttl s a sr jbe sietsz, ki fogja h t megvilgostani lelked homlyait? ki fog feleletet adni krdseidre? kicsoda meg n y u g t a t s t ktelyeidre? Confidite, ego vici mundum, hangzik

222

P R O H S Z K A OTTOKR

mlyrtelmen s bztatan s kedvesen az r Jzus hsvti szzata, mintha egy bbjos hsvti reggelnek ezstharangja volna. Ne fljetek az gaskod sztl, pislog mcs az a stt jflben. n vagyok a lelkek vilgossga ; aki engem kvet, nem j r sttsgijn. Valamint Dvid t sima kvet szedett a patakbl s azzal m e n t neki Glitnak s megforgatvn parittyjt, leteremtette az nmagban bz, flfuvalkodott rist, s a p a r i t t y a suhogsa azt susogta a reszket zsidk nak : confidite; ltom gyengjt, homloka nyilt, sisak nem vrtezi, s p homlokon tallta el a rettenetes ellensget: gy Krisztus Urunk is t szent sebvel, ldozatval, tszegzett szvnek szeretetvel elbe ll a vilg s az ember ggjnek; ltja a t u d o m n y ijeszt fegyvereit; rzi a lzad ember fldrenget l p t e i t ; hallja a flletes tmegnek zsivajt; de ugyanakkor r m u t a t az ember esznek korltoltsgra, t u d s n a k hatroltsgra, tvedseinek serdejre, s azt hangoztatja, s most m r ugyancsak nneplyes fnsggel s flnnyel: confidite ! I t t , a tuds, a k u t a t s hatrn, hol nem nylik t tovbb, hol a kapu, mely egy felsbb ismeretbe vezetne, be van zrva, itt mondom lp fl az Isten Igje, keresztjvel zrget az rkkvalsg, a hall, a boldogsg kapuin, s azok szlesen kitrulnak eltte ; i t t fogadja hveit, kiket a hit fnye vezetett az let homlyn s a hall szk s alacsony folyosjn t az rk boldogsg diadalkapujhoz : jjjetek, Atym ldottai, ti pedig, kik a vilgon a szbeszd, a kzvlemny, a hitetlensg hullmain hnydtok : ti bzzatok s higgytek, hogy az a Krisztus, ki meghalt rtetek, meg nem csal, s aki feltmadt s gyztt az j sttsgn, az gyz majd a ti ktelyeitek, kislelksgtek homlyain is : confidite ! 2. Ez az els bztats esznknek szl, de az r Jzus nem csak az sznek, hanem a szvnek gyengesgt is gymoltja, s azrt ehhez az juldoz s annyi baj s keserv ltal kimertett szvhez is intzi bztat s z a v t : confidite ! A szv viszi az let keresztjt; szeretni a k a r s lelkeslni, rvendeni kvn s boldogulni; de amint szeret, gy gyll is, amint vgyik, gy retteg i s ; s ma szereti azt, amit holnap gyll, s egy idben szolglja azt, amitl mskor undorodik ; vgre nem tudja, mit szeressen, mit kvnjon, mirt lelkesljn. Radja a fejt, hogy hrt szomjaz, dicssget hajhsz, lvezetek utn jr jjel-nappal; de miutn mindez k i nem elgtette, elkesere dsben mindent rossznak nzett, a vilgot, az letet velejben megmrgezettnek t a r t o t t a ; hibavalnak jelentette ki a trekvst s az ernyes kzdelmeket hbortoknak ; a b n t

FEHR

VASRNAPRA

223

s jtettet, rdemet s kihgst egyarnt semmitmondknak hirdette. Szegny emberi sziv, hogy m e g t v e d t ! Gyllni kezdte, amit elbb s z e r e t e t t ; majd megint szeretni kezdte hvvel, amit elbb g y l l t ; megvetette, a m i t elbb t i s z t e l t ; s jra oltrt ptett annak, amit elbb lbbal t a p o s o t t ; de sem szeretetben, sem gylletben nem boldogult. Confidite, hangzik a hsvti gyznek szzata. A tve dsek s csaldsok, a kzdelmek s vajdsok ltal elernyedt emberisg ajkain folyton hangzik az ima : jjjn el orszgod ; az igazsg, az erklcs, a boldogsg orszga ; minden szv termszete sztnbl eped u t n a ; de ha kifrad, ha nerejre, bneire nz : confidite, bztatja t az r ! Legyetek meg gyzdve, m e g j n ; s elszr beltek, a ti szvetekbe jn. Ha majd szvetekben gykeret ver, kifel fog t e r j e d n i ; mindenki fog az emberisg boldogulsnak orszgn p t e n i ; mindenki fog e munkbl m a g n a k rszt k r n i ; confidite. Nektek isteni biztostk kell, hogy boldogok lesztek ; nektek isteni plda kell, melyhez gondolataitokat s rzelmeiteket a l k a l m a z z t o k ; nektek egy h a l h a t a t l a n , gbl lenyl, ers k a r kell, mely felkaroljon s gymoltson : nzztek, i t t vagyok n : az Istenember, aki szenvedett, m e r t testvrtek volt, s aki fltmadt, m e r t Megvlttok s boldogttok lesz. Az emberek kezdetben mg taln ellenkezni a k a r n n a k a bztat s z v a l ; de valamint az szaki tenger halsza biztos szemmel s ers karral veti szigonyt a cetre, s ha mg oly villmgyorsan szkik le a rengeteg llat a mlysgbe s hullm hegyeket k a v a r d h b e n : a halsz mgis tudja, hogy v, s hogy kis v r t a t v a rtalom nlkl fr hozz : gy ez a gyztes hs is, az r Jzus Krisztus, megsebezte, s pedig szvn tallta szigonyval, a szent kereszttel a vilgot, szeretetnek tzes nyilaival hdtja meg a fagyos, a csaldott szveket s tudja, hogy gyzni fog rajtuk. Mltn kvn bizalmat az evangliuma i r n t ; kivlt akkor, mikor ldozatot kvetel, mikor r m u t a t bns termszetnkre, s megfoszt lvezeteink tl, mikor fegyelmezi testnk vgyait. De, k. h., mi, akik bizalmunkkal megtiszteltk a vilgot s keserves ldozatokat vllaltunk m a g u n k r a kegyetlen szolglatban; mi, akik h i t t n k emberi biztatsoknak, rzss greteknek, szp szavaknak, s nem a k a r t u n k ktelkedni bennk, s akkor is, mikor m r g n y t ztt bellnk a htlen, nhny knnyet szentelt emlknek : k. h., vjjon mi vonjuk meg bizalmun k a t lelknk psztortl s halhatatlan remnyeink hordozj tl, Krisztustl, mert ldozatot kvn, azrt, mert fnybe

224

PROHSZKA OTTOKR

vezet felhn t, s boldogsgra keserven t ? Soha, soha ! ellenkezleg, az apostolokkal kiltunk : Domine, quo ibimus? s azzal a Krisztus szolglatra m a g t felajnl llekkel, sequar te, quocunque ieris; m e r t tudom, hogy utaid gyze lemre, igazsgra s boldogsgra vezetnek.

III.

Bkessg (1898)

neklek.

A mai vasrnapot fehr vasrnapnak hvjk, mert rgen ezen a napon v e t e t t k le fehr ruhjokat azok, kik nagyszom baton vettk fel a szent keresztsgt s a hsvt hetn t tndkl, fehrbe ltzve j r t a k ; renk nzve pedig gy gondolom, hogy fehr s derlt ez a vasrnap, m e r t a hsvt reggelnek rk derje s tlvilgi fnye tkrzdik rajta. Igen, ez a mi fehr v a s r n a p u n k ; volt neknk fekete vasr n a p u n k is. Azon a fekete vasrnapon elborult a lelknk, s fjdalmunkban befdtk a flfesztett kpt, azon a fekete vasrnapon sttsg szllta meg szvnket, mikor a szenveds stt jbe szllt al remnynk napja, az r Jzus Krisztus, azon a fekete vasrnapon gy nztnk fl a klvrinak sziklira, mint a hajtrtt a tengernek szirtjre, melyen bizalmnak, erssgnek, letnek hajja t n k r e m e n t ; de ezen a fehr vasrnapon egszen mskp rznk, megknnyebblten llekznk, derlten fggesztjk szemeinket arra a tjra, hol az Isten haragjnak felhje borongott, arra a szirtre, melybe Krisztus keresztje volt beleeresztve ; most minden bztat, vigasztal, btort, m e r t a sttsg helyn ll a feltmads dicssgben az r, s ajkairl hangzik a biztat s z z a t : Bkessg nektek ! Bzza tok, n meggyztem a vilgot. H a remnyeinkre nha j borul, ha nehzsgek grdl nek elnk : gondoljunk e szavakra, s a mai napon fontoljuk meg, hogy a remnytelensgnek s csggedsnek mifle kt sgeit oszlatja el az r n a k e bztat igje : bkessg nektek. 1. K. H . ! Az embernek legnagyobb terhe mindig a b n volt s az m a r a d . Mihelyt eszmlni kezd s nmagba tr a bns ember, rzi az let e szomor rksgnek terht, rzi a furdalsnak az get tvist, s brhov fordul, nem tall segtt, ki ezt a terhet leemelje, nem tall hozzrt kezet, mely ezt a tvist kihzza. Minl t o v b b vergdik pedig gondolataival s minl deresebben esik meg hajt az vek :

FEHR

VASRNAPRA

225

annl inkbb szomjhozza az ember a bkt a bnbocsnat ban. E z t a bnbocsnatot kereste az ember a pognysg vres, kegyetlen s embertelen ldozataiban, s nem sznt vrt ontani, hogy lemossa lelkrl a bnnek stt foltjt. Azt az nslyt, mely lelkt terhelte, el a k a r t a hengerteni, azt a ksrtetet, mely szvnek, n t u d a t n a k mlybl emel kedett, el a k a r t a z n i : de hiba. Mindenfel jrt-kelt emszt, mar knjval, vgre elvetdtt a kereszt al is. De o t t is addig, mg a fekete vasrnap stt szneiben l t t a a vilgot, brt-e remlni, brt-e bizalomra gerjedni? Mily kiltsok nyl tak eltte? Stt felhket l t o t t az gen, az Isten haragjnak fergetegt, s undok alvalsgot a fldn, az emberi erny s erklcs nagy csatavesztesgeinek gyszos vres tert. Omnis caro foenum hangzott felje; minden ember m i n t a polyva, sztszedi s zi azt majd az Isten bsul haragja ; st az egyetlen hs, aki volt, nzztek, hov kerlt? A kereszt fra ! Letrt t e h t az emberisg virga, lehanyatlott zszlaja, lealkonyodott csillaga, s az rdg ellpdelt patival a letiport emberisgen s azt vlttte a vilg ngy tja fel : V a e victis, jaj a legyztteknek! Vae victis ! ezt k i l t o t t a rgen is a szvtelen gyz, rgen a pogny vilgban, s lelt harcost, asszonyt s kis dedet, k a r d r a h n y t a az reget, beleszrt a v a k n a k szeme gdrbe, kielgtette szenvedlyeit, nem nzte <a szenved n e k ) knnyit, llat lett, tombol fenevad felebartjnak vrben, s a z t m o n d t a dhben : jl v a n ez gy, m e r t v a e victis 1 De m i a harc a fldrt, szemben a harccal az grt? Mi az ember llatias dhe az rdg gyllete mellett? S m i az Isten bsul haragja a fld sszes vres csatival szem ben? Ime legyzettnk, s elmngoldik flttnk az Isten t k n a k nagy vashengere, m i n t ahogy mngoljk s trik az orszgt kvicseit; valamennyi rdg hzza e vilgokat lapt hengert. Elterlt a fldn s z v n k ; leteperedett min den gondolatunk, kimltt m i n t a vz ernk. Hogyan emel kedjnk g fel? H o g y a n vrjunk knyrletet s bocsnatot az Ortl? V a e nobis 1 v a e victis 1 De mondom, ez a fekete vasrnap stt gondolata, vagy inkbb ksrtete. A fehr vasrnapon lelki szemeink eltt ragyog fny ben ll a szent k e r e s z t : rla e k t szt olvassuk le : misericordia, victoria I Mi gyztnk ! az Isten kiengeszteldtt. A szent kereszt az Isten engesztelsnek szent j e l e : rajta
Prohszka : let igi. II. 15

226

PROHSZKA OTTOKR

fggtt Krisztus, aki vre ltal megvltott minket. Ime a keresztny b n b o c s n a t n a k forrsa, me a letepert szvek remnynek Jzus vrtl bboros h a j n a l a ! 0 crux ave, spes unica ! dvzlgy szent kereszt, egyetlen remnynk ! Nem pellengr, nem bitfa a kereszt, kirlyi zszl az a re mnyked, d v t keres szveknek. Vres kzdelmet, de gyzelmet is hirdet. E szent vr hullsa megszentelte az t k o zott fldet, els cseppje leolvasztotta rla minden foltjt, szennyjt, u t l a t t ; a vilg flbred rabsgnak nehz lm bl, felnz a keresztre, meghinti m a g t Krisztus vrvel s jra bzni k e z d : hiszem s remlem a bnk bocsnatt. Az Isten t e h t megbocstja a b n t Jzus vre ltal ! S lelknkrl leveszi azt az emszt knt, azt a flelmet, mely elsorvasztott abban a gondban, hogy h t ki szabadt meg a bntl s az Isten haragjtl? 1 2. V a n n a k azonban, k. h., a keresztny remnynek mg ms nehzsgei s ksrtetei. Az apostol egyre emlegeti az igazsg szerint, az rdem szerint j u t t a t o t t koront, corona iustitiae, gy hvja az rk letet. Nemo coronabitur, nisi qui legitime certaverit, senki sem fog megkoronztatni, h a n e m csak az, aki trvny szerint kzdtt. r d e m kell t e h t az rk letre ; virgok kellenek, hervadhatlan vir gok a dicssg koszorjba ; kkvek, drgakvek az rk let koronjba. S honnan szedjk e virgokat? Mi, kik krl minden hervad s sztfoszl, hol ssuk azokat a drgakveket? Mi, kik srokat shatunk, de rkkval kincseknek b n y k a t sehol sem tallunk 1 Nzz csak vgig leteden, h. k. ; nzz vgig napi m u n k i don, bajldsodon, vergdseiden; ssz, kaplsz, varrsz, fzesz; m o n d d meg, mi rdemli ebbl az rk b r t ? H a tven-nyolcvan krajcrt fizetnek napszmba keserves m u n k d r t a fldn, m i t gondolsz, vjjon rkkval kincseket, h e r v a d h a t l a n dicssget a d n a k rtk a mennyben? gy-e, mltn gy gondolkozhatik az ember, elborul a lelke. De ez mg hagyjn 1 H a egy letet sznunk r az Isten szolgla tra, ha mindig hvek v a g y u n k hozz, ha ernktl telhetleg m i n d e n t megtesznk : akkor mg csak remlhetjk, hogy az Isten rdemszmba veszi letnket s s z e n v e d s n k e t ; de mi lesz velnk, ha hallos b n b e n t l t t t k letnk j a v a rszt ; ha a d t u n k belle jcskn rdgnek, vilgnak, de des keveset az r n a k ? Mi lesz pedig vgleg azokkal, akik csak hallos betegsgkben fordulnak az Istenhez? Ugyan nem e mszt-e mindezekben a k t s g : hogy mi lesz velnk? Hol

FEHR

VASRNAPRA

227

v a n n a k rdemeid az rk letre? rk l e t ! vgtelen l e t ! isteni rm s let 1 Istenem, ki s hol szedjen ehhez rde m e t a fldn 1 H a megfeszl is, s dolgozik m i n t a kincskeres vissza fojtott llekzettel vgig egy emberi leten ; ha a r a t s a r a t n a flszzadig folyton jjel-nappal, hogy elg kenyere legyen neki egy egsz rkkvalsgon ; ha minden gondolatt s llekzett m u n k v vltoztatn, hogy biztostson magnak eltartst, r u h z a t o t rkre : mi lesz vele? szegny kincs keres, arat s m u n k s , b r m i t teszesz, nhny vtizedrl gondoskodhatok de vszzadokra, ezredekre nem terjed m u n kd ; annyira terjed, amennyire tlag lni szoktl, s ki l kzletek rkk i t t a fldn? gy-e, senki? S mgis kell gy-e rk rdem? rk rdem a n n a k a napszmosnak, bresnek, annak a koldusnak, hzalnak, annak az zvegyasszonnynak, cseld lenynak, a n n a k a miniszternek, kirlynak, a n n a k az egsz letn t kzd s Istent szolgl hitvallnak, s a n n a k a hal los gyn megtr bnsnek? Igen, kell rk rdem ; kell, mert elvesznek klnben ; de ha kell, honnan szedjk? Ime a remnynek msik ksrtse, k, h. ! S ha vala mikor ez a remnytelensg kerlgetne, mhol a fehr vasrnap bztat szzata : bkessg nektek ! Ne ktelkedjetek. Tudom, hogy rk rdemre v a n szksgtek, de ki ltal lesz meg ez az rdemetek? l t a l a m ; Krisztustoknak, Megvlttoknak vre ltal. Igen, k. h., cselekedeteinknek csak azrt v a n termszet feletti, rk rdemk, m e r t kegyelembl valk, s Jzus szent vrnek az ldsa v a n rajtuk. Amit n e m tesznk a megszen tel malaszt llapotban, amit nem tesznk kegyelembl s kegyelemmel Istenrt, Jzus szeretetbl, a n n a k semmi haszna, semmi rdeme Isten eltt. Ne is csodlkozzatok ezen ! H t hogyan higgye el magrl az ember, hogy sajt erejbl rk rdemeket szerezhet? ! Jl mondja azt ennyiben az az elbb emltett ksrts : Hagyj fel vele ember, ne mtsd m a g a d a t , hogy rk rdemet szerezhetsz muland leted, s remnyed is. Igen, k. h., ha m a g u n k a t tekintjk s csele kedeteinket, bz ez szent i g a z ; de ha Krisztussal val egye slsben, hallos bntl tiszta llekkel, Istenrt vgezzk azokat, akkor m r nem a mi gyarlsgainkat tekinti az Isten, h a n e m az r J z u s rdemeit, aki bennnk l s velnk dolgozik. Krisztus Jzus vgtelen rdemei, ezek a mi remnys15*

228

PROHSZKA OTTOKR

gnk szrnyai. Ltja ez a hatalmas sas az g magaslatairl azt a sok gyatra, piheg lelket a fld porban, mint a fsz kkbl kiesett, pelyhedz verbfiakat; hiba vrja, hogy azok flrepljenek s az gbe rjenek : azrt lejn maga, kiterjeszti tollait, szrnyaira veszi az emberi lelkeket s rdemeinek erejben kiemeli ket a srok gdrein s rkain t, a mulandsg rvnyei fl az rk dicssgbe ! Scapulis suis obumbrabit tibi et sub pennis ejus sperabis; szrnyai val eltakar, s tollai al rejt tged. Quicunque invocaverit nomen Domini, salvus er>t; aki segtsgl hvja az r nevt, dvzl. Minden tehetsgnk s remnynk s bizalmunk t e h t az rtl van . . . Krisztus a mi letnk, s meghalni nyere sgnk. E z t a kt ksrtst, mely a szent remnyt ostromolhatn nha valakiben, oszlassuk el a fehr vasrnap derjvel. Pihenjen rajtunk ez a vilgossg, brmerre jrunk s brmily nehz utakon trnk g fel. Senki sem gyzhet, aki gyzel m e t nem reml. Azrt mondja az r : bzzatok, bizzatok bennem ! Lelketek megnyugvst megszerzem nektek s rk rdemekre ert s malasztot nyjtok nektek ; t e h t ne csgged jetek ! , ki akarna csggedni? Ki csggedhetne, mikor a fehr vasrnap oltri ldozatban ott emlegetik Krisztus gyzel mt, s mikor az oltrrl felnk leng a hsvti gyz diadal m a s zszlaja? ! H a csgged a harcos, ha csgged a hs is, kiket rettenhetetlen vezr vezet, mi soha semminem krl mnyek kzt nem csggedhetnk; m e r t a mi remnyeink rl, harcainkrl s kzdelmeinkrl azt mondja a szentrs, hogy spes eorum immortalitate plena est, az remnysg k e t a halhatatlansg dagasztja, az lteti s vezeti diadalrl diadalra, fel egsz az rk boldogsgba. gy legyen. ldozcstrtkrc. A msvilgrl. (1896) Hov m e n t az r Jzus? Haza m e n t : felment a mennybe; ez az h a z j a ; ott megnyugszik : ascendit in caelum, sdet ad dexteram Dei; l, nyugszik. Befutotta m i n t ris az ply j t ; harcolt, gyztt s most diadalt li, S mi az diadala? Hogy orszgol rkk : l a Mindenhat jobbja fell. Az Isten orszga minden llek hazja ; azrt mondja az r j z u s ,

LDOZCSTRTKRE

229

hogy eljn rtnk s elvisz, hogy ahol van, mi is ott legynk. Sok llek trezte m r azt a nagy igazsgot I Mikor Szent Alajos m e g t u d t a , hogy betegsgbl nincs fllbols, fl kiltott : rltem azon, ami m o n d a t o t t nekem, hogy az r hzba megynk, vagyis hogy haza megynk. S volt egy ms kedves szent, aki tlen locsolgatta knn a kertben mellt, m e r t lztl is, de honvgytl is gett s belehalt a honvgyba 18 ves korban : Szent Szaniszl. Ezek mind sietnek ; hov? Haza 1 Gondolom, minden embernek v a n n a k pillanatai, mikor csendben a csillagos gre nz s ltja az egek tjt, a t e j u t a t s elgondolja m a g b a n : ott fenn is van egy vilg, a msvilg, oda m e n t Krisztus Urunk, s odamegynk mi i s : haza m e gynk. Sejtelmekkel teljes szvvel gondol akkor arra a m s vilgra ; tmntelen krds ostromolja eszt, s z v t : Ugyan hogy lesz az o t t ? Micsoda orszg az? Messze v a n ? S hogyan j u t n a k oda a lelkek? s elszorul a szvnk, ha elgondoljuk, hogy egykor m i is arrafel megynk. J lesz t e h t , ha e szent n n e pen arrl elmlkednk : Van-e ilyen orszg s mifle orszg az? 1. Az az Isten s a lelkek orszga ! E z a fld az emberek, a haland, kszkd, vgyd emberek orszga; a csillagokon tl pedig van az Isten s a megdicslt lelkek orszga. A meg dicslt lelkek pedig nem szenvednek, n e m romlanak, meg nem halnak : gy t e h t az az orszg nem is romland s el nem p u s z t u l ; szenveds nem szntja s knny nem ntzi. Csodlva s ktkedve krdezitek, van-e ilyen orszg? van-e ilyen msvilg? De hogyan ktelkedhetik ezen ember? S aki ktelkedik, az nzzen fl az gre 1 Nzd, m e n n y i csillag, mennyi v i l g ! nmelyik szzszor nagyobb, mint a fld ; lm, ezek kzl mindenik egy-egy m s vilg lehet. De ha nem nz valaki az gre, h t nzzen szvbe. N e m nyer-e n y o m b a n flvilgostst nmagban, szve szzatban, mely azt mondja n e k i : e fldn nincs hazd 1 A fldn kszkdl, de nincs diadalod ; dolgozol, de nincs pihensed ; vgydol, de nincs csitlsod ; minden mondja neked : m s t keress ! Igen, k. h., hit, szv, sz azt mondja : ez nem a t e hazd. Ellensges fld ez, hideg, stt, a hall s az rk fagy hazja. N e m lhetsz itt, mg a k k o r sem, ha nem kellene meghalnod soha. Mert a nap az gen egyszer majd kihl s kialszik ; jg mezv vlik a fld s fltornyosult jglapok kzt zg majd a szl 1 Azt mondod erre : Mikor lesz az ; de addig mgis csak des nekem ez a fld ! K. H., nincs az egszen g y ; m e r t kszkdve csikarjuk ki azt, ami letnkhz szksges; foly tonos harcban llunk a nap perzsel sugaraival, a szllel, a

230

PROHSZKA OTTOKR

rothaszt esvel, a dagad rral, a mjusi faggyal, villmmal, a teng flddel, apr frgekkel s mg aprbb gombkkal ; minden meg akar trni m i n k e t . . . Testnk sztesik, csont jaink szthullanak, porainkban apr bogarak s legyek hz nak majd girbe-grbe vonalakat, s mg lnk, irigysg, gy llet emszti lelknket s az rdg jr krl, m e r t az Apoka lipszis rja, hogy levettetek a srkny, a rgi kgy, ki rdg nek hivatik, s a fldre vettetek s vele angyalai is letaszttattak. Ellensges fldn llunk t e h t : strak alatt lakunk, nincs maradand vrosunk, hanem a jvendt keressk. K i is rezheti m a g t e fldn idehaza? mikor gy v a gyunk itt, mint a vasti stcin; jrunk-kelnk b a t y u n k k a l s vrjuk, mikor i n d u l u n k ; egyik szortja m s i k t ; egyik tadja helyt a msiknak, s folyton csengetnek, csendtenek, indulnak s elmennek a lelkek Isten tlszke el. A m i hzaink olyanok, mint az indhzak, csakhogy hosszabb ideig m a r a dunk bennk. De utvgre is, a m i t ptnk, sztesik, s amit faragunk, sztporlik. S kik laktak i t t elttnk 10002000 v eltt? Kiknek volt ez hazja ; kiknek llt i t t hza? H a fl t m a d n n a k , bizony azt m o n d a n k : Mikor mi i t t laktunk, gy m i n t ti, azt gondoltuk mi is, hogy ez a mi haznk ; pedig nem az ; sem a mienk, sem a tietek ! T e h t a cemasvilagon van a mi h a z n k ; oda gyernk, oda iparkodunk. 2. Sejtelmes szvvel nzhet fl ezek u t n az ember az gre s mondogatja m a g n a k : msvilg, msvilg 1 s mifle s milyen lehet az a msvilg? Valamit erre a krdsre is m o n d h a t u n k . Elszr azt mondjuk, az a masvilag az Isten orszga, a szentrs szavai s z e r i n t : Az r a m e n n y b e helyezte az szkt, s uralmnak minden al van vetve. E szavak kimondhatatlanul sokat jelentenek. Elszr azt, hogy az r nem a fldre, hanem a mennybe helyezte az szkt. Az r a mennybe helyezte s z k t ! a fldn az orszga tkletlen s gyenge, uralmt zavarja a bn s a szenvedly ; hveit ostromolja az ellensg, s a megprbltats keresztjeit csolja vllaikra; betegsg sinsg, gond s flelem emszti, kzdelmek szorongatjk, s a hall m i n d e n t t kiveszi a rszt. H a orszg ez itt, romba dl orszg, ellensgtl puszt t o t t orszg; s azrt az r a fldrl el, a mennybe helyezte az szkt, s uralmnak minden al van vetve. Ha van i t t rm, csak rvid s gyors ; ha van virg, csak gy, mint romok kzt, s nem mint denkertben ; ha van i t t vigasz, csak gy van

LDOZCSTRTKRE

231

s olyan van, m i n t melyet sok b n a t k e s e r t . . . ez nem az Isten orszga. Annyira igaz ez, hogy az Isten maga, midn a fldre jtt, szenved testben jtt, s mihelyt megdicslt, elment. Mintha i t t semmi sem lehetne, ami tkletes, ami dicssges, ami rmteljes s des : minden csak kiss szp, csak rszben. Ltjtok, i t t az Isten orszga csak rnyknt, csak zava rosan, csak gykerben van meg. Az Isten orszga a m a g a pompjban a msvilgban van. H a lehet egy hasonlatot mondanom, azt m o n d a n m : min fogalma lehetne a vakond nak, ha az Isten szt a d n a neki, a virgokrl, melyeknek gykerei kzt s : ha kemnyebb gykrhez rve, azt m o n d a n : ez a rzsa gykere, azutn t o v b b : ez a liliom g u m j a : ez a kamlia gykere : ez a szegf gykrszla. Mit gondolna a rzsa s a liliom virgrl az a vakond? Mily gyarl kpet csinlna m a g n a k e remek virgokrl? gy vagyunk az Isten orszgval; mi csak a gykert ismerjk. A fldbe mlyed az Isten orszga : de csak a gykere ; mi e gykr krl t r u n k s sunk, s ( e s z n k ) mondja neknk : van egy ms vilg f n t ; ez i t t csak por s sr, melybe annak az orszgnak a gykere mlyed ; de ez nem a virga, nem a pompja s dics sge, gy rtjk t e h t a z t : (Az r a m e n n y b e helyezte szkt, s uralmnak minden al van vetve. O t t t e h t kifejti u r a l m t ; o t t kirasztja vgtelensgt; o t t kirad az let, Isten lvn az let, s azrt kiszorul orszgbl a h a l l ; Isten az rm, azrt kiszorul orszgbl a szenveds ; Isten az lds, azrt kiszorul orszgbl minden csaps ; Isten a bke, azrt kiszo rul a k z d e l e m ; Isten a bsg, azrt kiszorul minden nlk lzs ; Isten a szeretet, azrt kiszorul minden versengs szval a msvilg az Isten orszga. Vagy t e k i n t s k meg ezt mg egy m s oldalrl. Nzztek a fldet, a test, a mulandsg, a szenveds s hall orszgt s tekintstek meg az eget, az idk halhatatlan kirlynak orszgt. Mit vesznk i t t szre? Minl nagyobb az r, annl tvolabb van hztl a nyomor, s a kirlyok krnyezetbl kiszortanak mindent, ami kinoz s gytr. Palotik vidkn letrnek minden kunyht, kertjkbl kiirtanak minden k r t : fny, pompa, gazdagsg krnykezi ket. Mi lesz m r most az Isten orszgban, ahol az idk halhatatlan kirlya lakik? Ami s aki ez orszgba lp, az mind halhatatlann vlik. Mindenkirl, aki ide betr, arrl szl az r s : Nem v a g y t o k idegenek s vendgek, de trsai a szenteknek s az Isten hza

232

P R O H S Z K A OTTOKR

lakoi. S mindenki a dicssg s boldogsg fnybe ltzik, megint csak a szentrs szavai szerint: Mikor megjelenend a psztorok fejedelme, elnyeritek a dicssg hervadatlan koszorjt)). 3. Ez az Isten orszga, ez orszgban lesz a m i hzunk, a mi rkkvalsgunk hza mondja a szentrs. E z t kszt az r : atyin hzban sok lakhely vagyon. De klns, hogy az r Jzus nem a d t a el bven, hogy m i t ksztett n e k n k ; klns, hogy az r Jzus nem rta le rmeit, vidkeit, lakit. Nem . . . Krisztus Urunk meghalt rtnk ; a szeme megtrt, a vre kihlt, a szve meghasadt s a lelke elborult, de az ajka nem szlt s mgis leolvashatja rla mindenki, hogy azt m o n d j a : nzd, mit r az az orszg, melyet szereztem neked vremben, vgs ermegfeszlsemben, melyrt ily nagy rt a d t a m n, az Isten Fia : n m a g a m a t ; gondold el, milyen az az orszg 1 S igazn mily orszg lehet az, melyet Krisztus Jzus vgmegfeszlssel s vrvel s z e r z e t t ; mily hz lehet az, melyet Isten alkotott jutalmul azoknak, kik t szeretik! H a Nosztrrl Szob fel megynk, minl kljebb rnk, annl vigasztalanabb vzmossok kzt kanyarodik utunk, gyr, leperzselt pzsit, trpe bokrok terjegnek a porban, mez telen sziklk fehrlenek, s az agyagos falakban szmtalan egrlyuk sttlik. De e vzmossos vlgy torkben nagy svny hzdik s gynyr kertet vlaszt el a kietlen kr nyezettl, rnyas stnyok tekerznek a pzsiton, fenykre s szilfkra vadrzsa kszik, kis vzessek s tavacskk hstik a levegt, bdt illat virggyak pompznak. K i csinlta ezt? E z t az ember alkotta, hogy pihenjen. Mocsrbl, vzmossbl alkotta ezt az e m b e r ! Mikor ezt ltom, azt mondom m a g a m n a k : h t mit alkothat akkor az Isten ! Menjetek a Lzkereszt szdt sziklihoz, nzztek meg azokat a vrses, lila, barns szemekkel t a r k t o t t kveket, melyek ott hevernek, nzzetek le az almsi kbnyba, hol olaszok faragjk a dinamittal elvlasztott kveket, nzzetek bele a dsztmvszek s festszek mhelyeibe, hol a gipsz, a mszpor, flhalmozva hever, hol a festkfazekak s plhtmbk fl v a n n a k lltva, - vegytek szemgyre a tutajokon szlltott tlgy- s hrsfkat, alaktalan, gyetlen idomtalansgukban, verjtek le cipitkrl azt a kovaport, mely az orszgt kvecseitl r s z l l t : gy-e mily hitvny s csnya minden ? de adjatok hozz emberi m u n k t : s szemei-

LDOZCSTRTKRE

233

tek eltt emelkedik az esztergomi bazilika, a Lzkereszt kveibl, az almsi v r s b n y b l ; a durva tmbk faragott szkekk vlnak, a termsk-lapok tkrkk, a kovapor vegg, a festk kpekk, amelyeken megpihen lelkeslten a tekintet. Ime, m i t tesz az ember, ha h z a t pt Istennek. S m i t fog tenni az Isten, ha h z a t pt nmagnak s azoknak, akik t szeretik? 4. De minek az Isten orszgra s az Isten hzra utalni. Nem az Isten mvei, h a n e m Isten maga lesz a mi j u t a l m u n k . Mutasd nekem arcodat, mondja M z e s ; s az Isten feleli: Ostendam tibi omne bonum. Kicsoda az Isten? Omne bonum, minden j. Ah ! mi neknk a minden j? E g y kevs j is dessggel tlt e l ; feledteti b n a t u n k a t s enyhti keser veinket s boldogtja azt az embert, aki egy hi szv szerelm ben elveszti az eszt, kit egy nagy rksg rme rltt tesz, kivel egy szp vidk, vidm nap, egy j trsasg elfeledteti bjt, azt az embert, kit, ha kirly, sok torok dvkiltsa, s ha atya, egy kedves kis csacska nyelvnek csevegse bol dogg t e s z ! boldogsg! mily kevs kell a jbl, hogy meg tltse s z v n k e t ! De minden j ! Mit csinlunk mi azzal? Eltelnek hzad bsgtl, s gynyrsged p a t a k b l i t a t o d ket. Van azonban mg valami, ami klnsen flbreszti e nagy jnak f o g a l m t : Hogy vele szemben kicsi minden. A v r t a n k ldozata, Szent Vince szeretete, Szent Erzsbet irgalma, mindez kevs e j u t a l o m m a l szemben ; mert az, ami most nyomorsgunkban egy szempillantsnyi s knny, a dicssg mdfelett rkkval nagysgt eszkzli bennnk. Minden szempillantsnyi s knny, ezt hirdeti Szent Pl, ki mshol ugyancsak elmondta, hogy m i t t e t t s t r t , de a k k o r az embereknek szlt s a fldre n z e t t ; ha Istenhez szl s az gre nz, azt mondja : egy szempillantsnyi ez mind s knnyu. T e h t a mi clunk az Isten orszga s benne az Isten hza s e h z b a n az Isten m a g a . Akinek ily nagy clja van, az nem lehet trpe, az nem hagyhatja el az e r n y t ; az nem lehet kislelk s szkmark Istennel szemben. rkkvalsg, rkkvalsg ez a mi clunk; br el ne felejtenk 1 S ez a cl folyton int felnk, kzeledik. A vilgon ugyan sok a szbeszd s a rossz plda, mely elfeledteti az eget s betlti szemttel a s z v e t : de ha le nem vesszk szemnket arrl az orszgrl, hov Krisztus b e v o n u l t : gyztnk. Beszlhetnek neknk eleget arrl, hogy

234

PROHSZKA OTTOKR

m i t gytrd m a g a d a t ; nzd, ez gy, az meg gy tesz ; ez hisz, az nem hisz, ez keresztny letet l, megtartja a bjtt, az meg semmit sem t a r t . Nem kell velk t r d n n k . Mindenki lljon meg a jban s nzzen fl Krisztus Urunkhoz. H a oldalunkhoz v a n n a k jobb s baloldali szomszdok, kik fl nem nznek, hanem le, az nem ngat arra, hogy n is gy tegyek. n nem gy teszek, mint aki nem hisz, h a n e m gy, m i n t aki hisz s boldog is hitben ; s azrt, m e r t hiszek, fl nzek az gre s m o n d o m az apostollal : Salvatorem expectam u s , vrom az dvztt. t v r t a a Szent Szz, mikor az Olajfk hegyn a m e n n y b e men r J z u s u t n n z e t t ; t v r t k az apostolok, midn az angyal hozzjuk lpett s monda : Galileai frfiak, m i t lltok i t t s m i t nztek az gbe? t v r t a s vrja most is minden hv s bz llek s az apostollal flshajt: jjj r Jzus ; s az r azt feleli: jvk, jvk, amen !

A p n k s d nnepkre.
Szenthromsg vasrnapjra. titka.

A Szenthromsg (1897)

A Szenthromsg a hitnek titka. Van a hitnek sok t i t k a , de az els s a ftitok e z : egy Isten hrom szemlyben. Az ember rti e szavakat, de nem lt t rajtuk ; olyan, m i n t h a egy fnybl sztt fggny eltt llna ; olyan, m i n t h a este a n a p n y u g t n a k ragyog, aranyos, tzes fellegeibe n z n e : ltja a fggnyt, de nem l t t r a j t a ; ltja a ragyog alko nyatot, szinte belenz az gbe : de nem lt mst, m i n t ragyo gst s fnyt. gy llunk mi az Isten vgtelensgvel szem ben ; fnyt ltunk, de semmi m s t ; gynge a szemnk, tbbet nem l t h a t u n k , st szvesen lestjk szemeinket a fldre; hiszen nem v a g y u n k sasok, hogy a napba nzznk. S nemcsak mi v a g y u n k gy ; hanem ez mindnyjunk kzs sorsa. Mzes is hajdan azt krte az I s t e n t l : Mutasd meg nekem a r c o d a t ; s az Isten azt felelte n e k i : Nem l t h a t j a azt ember, ha nem akar hallfia Ienni. jra krte t Mzes, de a z u t n sem l t h a t t a meg az Isten a r c t ; h a n e m l t o t t fnyt s homlyt is, mintegy az t m e n Istennek r n y k t , s azzal be kellett rnie. Az Istent t e h t m a g b a n nem l t hatjuk ; homlyosan azonban, s mintegy t m e n e t b e n igenis flismerhetjk, s ez a homlyos ismeret a szent hit, s a hit nek gazatai kzt az els : egy Isten hrom szemlyben. E b b e a fnyes homlyba ll az r ; e felfoghatatlan hit t i t o k b a n vrja s kveteli esznknek s szvnknek hdolatt, s hogy e hdolatot tkletesebben vgezhessk, fontoljuk meg, hogy m i k n t ll az ember a m a g t kinyilatkoztat Istennel szemben, aki azt mondja : hrman vannak, kik az gben tansgot tesznek, Atya, Fi s Szentllek. Az ember az gbl jv szval szemben megrendl s ksz sggel elfogadja azt. A gyermek is s a meglett ember is keresz t e t vet magra s vallst tesz az A t y n a k , a Finak s a Szent-

236

PROHSZKA OTTOKR

lleknek nevrl. Minden szentsget, minden eskt, minden nneplyes vgzst a teljes Szenthromsg nevvel erstnk, s ha nha trjk is esznket rajta s fl akarjuk rteni, hogy hogyan is lehet hrom szemly egy Istenben, csakhamar a kisdedek alzatos hithez trnk vissza s ismtelten mondo gatjuk : hiszek, hiszek. E tekintetben mindnyjan gy v a gyunk, mint az az egygy gyermek, akit a tudkos iskola ltogat gnyolva k r d e z e t t : Ugyan m i t fogsz te tudni tenni a mennyorszgban, mikor m r i t t e fldn oly brgy s t u d a t l a n vagy? a gyermek azt felelte : Egyre azt fogom h a j t o g a t n i : imdott, ldott lgy teljes Szenthromsg)). Ugyan t u d n a t n a blcs, a tuds, a vilgltott embert m s t m o n d a n i ; tudna-e mltbbat, igazabbat s szksge sebbet hinni s vallani? Nem ! Az egsz keresztnysg belll ebbe a szent felhbe, ebbe a szent homlyba, mely rtelmnkre borul, s az ntudatos hitnek hdolatval imdja az Istent, akit nem lt, mert t ltni egyltalban kptelen ; de azrt rvend annak a vgtelensgnek, a n n a k az letteljessgnek, mely az Isten hrom szemlyben van s annak a leereszked szeretetnek, mellyel az r nmagt az embernek kinyilat koztatta. 1. Igen, k. h., a Szenthromsg t i t k t rvendez szv vel kell fogadnunk s tkarolnunk, m e r t az Isten nagysga s vgtelensge nyer benne kifejezst. H a krdezed, mirt v a n az Istenben hrom szemly, azt kell felelnem : mert vgtelen nagy az Isten. rtjk-e k. h. az Isten nagysgt? Ha sz mon krjk a fldn az Isten mveit s azt az ert, mely azokat ltbe hvta ; m r akkor elnyom az Isten nagysga, s gyngesgnk trzse imv vltozik ajkainkon. De mi lesz velnk, s hov vsz ernk, ha e fld szk kereteibl kiemelkedve, a mindensg tvesztibe tvednk? h a a forg vilgokban megnyilatkoz Isten nagysga borul r n k ? K i rti ezt? K i fogja fl? Lelknk sztfoszlik mint a pkhlszl, mellyel kereket a k a r n n k k t n i ; szvnk verse elhal, mintha eszmlett kszlne elveszteni, mikor az Isten nagy sgt elgondolja. U r a m kilt fl ilyenkor az ember Uram, az n ltem semmisg; szk, keskeny s k o r l t o l t ; Te vagy, Te vagy igazn ; mi inkbb csak rnykok v a g y u n k , a Te hatalmas, erteljes lteddel szemben. Flfogni nem brom nagysgodat, s e felfoghatlan nagysgban rejlik p oka annak, hogy Te hrom szemlyben egy vagy. A mi parnyi ltnk korltoltsga m i a t t mindig egy szemlyt kpez ; a t e flfoghatlan vald hrom szemlyben egy. K i az az ember,

SZENTHROMSG V A S R N A P J R A

237

aki m o n d h a t n , hogy az nincs gy? Ki az, aki fnnakad az egy Isten hrom szemlyn? s ha fnnakad, ugyan latol gatta-e m r az isteni lnyeg vgtelensgt? trezte-e m r sajt parnyisgt? Lpjen csak ki az ember nmagbl, emelkedjk ki fldi, emberi ltnek k o r l t a i b l : ha megcsapja arct az Isten lehelete, ha kezdi sejteni a vgtelen Istennek fnsget, rm mel fog majd akkor meghdolni a Szenthromsg t i t k a eltt. Vagy gondoljunk, k. h., az Isten vgtelensgre. Min dentt van, l s hall az Isten. Kicsoda kpes megmrni a vilgokat? Kicsoda kpes flkutatni az erdk rejtekeit, a vz mossok s a hegyszakadkok csendt, a fld mlyeit? H a az jfl sttsgben az erd harasztjn kszik valahol a kgy ; ha a vzmoss szitl partjairl levlik egy homokszem, s leti magval a rajta msz b o g a r a t ; ha szzadok ta elhagyatott b n y k b a n idnkint csepeg a vz s ksrtetiesen visszhangzik az a fnytelen reg : m i n d e n t t ott van az Isten. H a jjel flemeled szemeidet az gre, s krdezve fggeszted tekintetedet a csillagokra, de nem ltsz bellk mst, m i n t azt a reszket s u g a r a t : gondold meg, m i n d e n t t o t t van az Isten ! S a csillag mellett, melyet nzesz, ragyog a msik, azutn a harmadik s gy tovbb, s a csillagok felett van a tejt, csillagkd, s azon tl mi v a n ? j s j vilgok s o t t is ltezik, l, hall, alkot az Isten ! S m i a l a t t gondolatunk elfrad s elcsigzva visszatr a tvolban kalandoz tekin t e t n k : ltjuk a mi korltolt ltnket, s rezzk trpesgnket. Mi i t t llhelynkben nhny arasznyi t r t fog lalunk e l ; mi ha mshov a k a r u n k j u t n i , az egyik helyet el kell hagynunk s a msikt kell felkeresnnk : de micsoda s milyen lehet az az Isten, akit mrni nem lehet, helyhez ktve nincs. A mi ltnk, a mi szemlynk arasznyi trben s idben v a n ; csoda-e ht, ha egy szemlyt, egy gyarl, haland szemlyt alkot? Elg a kis vzrnek, ha csevegve futja be folyst; ne vrjuk tle, hogy gakra oszolva, egy vilg kincseit szllt hajkat emeljen. Neknk is elg, k. h., ha szerny, egyszer ltnkben egy szemlyisget alkot h a t u n k . De az Isten vgtelensge m i n t az cen, mlysgbl mlysgbe mlik s meg nem fogyatkozik. H r o m szemlyt kpez az isteni lnyeg, m i n t amilyen pldul hrom e m b e r ; nem hrom szemlyt, m i n t amilyennek kpzelne valaki egy testet hrom fejjel; nem, k. h., az Isten tiszta szellem, neki sem teste, sem feje ; a tiszta, mer l e t ; ez a vgtelen let klreval megszakads s klnvls nlkl, nmagban

238

PROHSZKA OTTOKR

alkot hrom szellemi ltet, melyet Atynak, Finak, Szent lleknek hvunk. Aki a Szenthromsgot rteni akarja, az rtse meg elbb az Isten n a g y s g t ; az mrje meg elbb az Isten mrhetetlensgt! A vgtelen nagysg s a mrhetetlensg csak fllett kpezik az Istensgnek ; benn pedig rejlik az Istensg lete, a teljes Szenthromsg. Az Isten nagysgt s mrhetetlensgt nem r t j k ; ltjuk, hogy kell ilyennek lennie az Istennek, de nem fogjuk fl, csak tapogatzunk krltte ; a Szenthromsg t i t k t szintn nem rtjk, de nem is ltjuk be, hogy az Istennek kell hrom szemlyben lteznie. A vg telen nagysg s a mrhetlensg is titok ; felh, homly az is ; de a Szenthromsg t i t k a az Isten legmlyebb, leghomlyosabb szentlye: oda csak alzatos hitnek van bemenete. Menjnk be a szentlybe; vessk le saruinkat, a vilgi, a fldi, az emberi gondolatokat, s bzzuk m a g u n k a t annak az rk igazsgnak vezetsre, mely sem nem csal, sem meg nem csalatkozik. 2. Tbbet mondok : ajnljuk fl rvend szvvel hit kszsgnket az Istennek, aki leereszkedik gynge teremt mnyeihez : kitrja elnk titkait. Nagy kitntets ez renk nzve, hogy az r meghv minket, bizalmassgba vonz s meghallgatja iminkat, mely egyre csak azt ismtli : Mutasd meg nekem arcodat. No h t a Szenthromsg titka az Isten arculatnak legjellemzbb s legkifejezbb vonsa. A Szent hromsg t i t k a az Isten vgtelensgbe vezet be minket, ahol szdl fejnk, ahol kialszik a t u d s mcse ; ahol az ember Istent csak a hit hdolatval tisztelheti meg, midn mondja : Hiszem Uram, hogy Te nem vagy olyan, akit vges esznk flrthet vagy m e g m r h e t ; fogadd azrt e vges rtelmem hdolatt, fogadd h i t e m e t ; Uram ! n hiszem, hogy Te egy v a g y h r o m szemlyben. rtelmnk s a k a r a t u n k e hdolata tiszteli meg ezt az imdand, vgtelen Szenthromsgot. S mltn, m e r t a vg telen Istent, a vilgossg s rk igazsg U r t nem a kezek, nem az inak, nem a karok, nem a gpek szolglata tiszteli meg elssorban, h a n e m az rtelem s az a k a r a t szolglata, melyet hitnek hvunk. Mi ltal szolgl a szolga gazdjnak? ugy-e azltal, hogy testi m u n k t vgez ura parancsra s a k a r a t a s z e r i n t ; kapl, sznt, spr, tisztogat, tesz-vesz, sz val teljesti gazdja a k a r a t t ; a gazda gondolataihoz illeszti sajt gondolatait, a gazda akarathoz alkalmazza sajt aka r a t t . Mi is Isten szolgi v a g y u n k ; mi is szolglni s hdolni

P N K S D U T N 2. V A S R N A P R A

239

kvnunk neki. Krdem m r most, mi ltal m u t a t j u k ki ezt a mi szolglatunkat? Azltal-e, hogy ltunk-futunk jjel nappal s kenyeret keresnk? Bizonyra azltal is 1 Azltal szolglunk-e Istennek, hogy templomba jrunk, bjtlnk, imdkozunk, irgalmassgot cseleksznk? Mindenesetre azltal is ! Vagy taln azltal, hogy a b n t k e r l j k ; Isten p a r a n csait m e g t a r t j u k ? Bizonyra azltal is 1 Hiszen Isten az r, v minden ; neki jussa van minden ernkhz s tehetsgnk hz ; neki szolgljon karunk, keznk, lbunk, testi ernk ; de mivel Isten az az r, az U r a k Ura, a vgtelen Fnsg, azrt eltte kell mindenekeltt esznknek, neki kell rtelmnk hdolatt b e m u t a t n u n k hitnkben. Te r vagy Istenem, gy kell hozz fohszkodnunk, n szolgd vagyok ; mivel pedig Te vagy a legfbb, az imdand r, azrt neked ajn lom fl az n legnemesebb, s legalzatosabb hdolatomat, rtelmemet vetem al neked. Hiszek benned ; hiszem a m i t nem ltok, de a m i t Te elm trsz. Isten, kit a blcs lngesze fl nem rt, csak titkon rz lelke imdva s e j t ; mihelyt szavadat hallom, megfogadom azt, elfogadom s igaznak val lom ; igaznak mindenekfltt, igazabbnak annl, a m i t ma gam ltok s tapintok, s rlk rajta, hogy lelkem s szvem e hdolatval megtisztelhetlek tged. Ime, k. h., az Isten a Szenthromsg titkban lp elnk vakt fnnyel s flfoghatlan fnsggel, s az ember lesti eltte szemt, meghajtja trdt s fejt s azt mondja : Hiszem Uram, hogy Te egy vagy hrom szemlyben ! Add, hogy v a l a m i n t a Szenthromsg nevben megkereszteltettem, gy egykor a Szenthromsg dicssgt sznrl-sznre lthassam. Amen. P n k s d u t n 2. vasrnapra. Az igazi rvacsora.

(1904) K . H. 1 V a n egy vgy, mely oly ltalnos, mint maga az emberisg; oly t a r t s , m i n t maga az let. Mg a hall sem sznteti meg, m e r t ez a vgy a hall u t n i rkkvalsgot is felleli magba. Ez a vgy, ez a szntelen trekvs az let u t n i vgy. Minden letet keres, let u t n vgydik. T u d o m n y m i n t rendszer, mveltsg m i n t gyakorlat, mvszet m i n t az igaznak szp formba val ltztetse minden letet keres. De, sajnos, sokan nem az igaz let ktforrsnl

240

PROHSZKA OTTOKR

keresik az letet. Posvnyokba merlnek el, s hallt lehel nek let helyett. Hol keressk mi, k. h., az igaz letet? A mai evanglium r e m u t a t az igazn ltet asztalra s az igazn ltet telre. R e m u t a t az rk let kenyerre, s m e g m u t a t j a neknk az r asztalt. I t t v a n az let az r Jzusban ! Azta v a n let, igazi, emberi, mlysges, szerencss, gazdag let, mita az isteni let az r Jzus lelkben emberi gondolatt l e t t ; mita az isteni szeretet az r Jzus szvben emberi rzss l e t t ; mita az isteni vgy teremteni embert, amelyet dm ta kivinni nem sikerlt, Krisztusban szeren cssen r v n y e s l t ! T e h t hogyha kell let gondolataitoknak, mertsetek i t t ; ha kell harmonikus rzs szveiteknek, mele gedjetek itt. H a kell tkletessg, ltesstek t ezt magatokba. S mindennek a mdja s a nyitja : egyesls K r i s z t u s s a l ! Ime, az eucharisztia semmi egyb, m i n t egyesls. Az euchariszt i b a n a kenyr szne egyeslsre hv : egyetek, de vigyzza tok, hogy az evs csak jel s egyeslst srget, egyeslst, ahogy a lelkek, ahogy a szvek egyeslni szoktak. Lelkek akkor egyeslnek, h a egyet g o n d o l n a k ; szvek akkor egye slnek, ha egyet reznek. Emberek akkor egyeslnek, ha szeretetben egyeslnek. Mi az rvacsora? A lelkek egyes lse a gondolatok kzlsben, szvek sszeforrsa az rzel mek egysgben. Mi az igazi szentldozs? Krisztus gondo lataival val tltekezs, Krisztus rzelmeitl val felgyulla ds, Krisztus hasonmsnak kiverdse a szemen, homlokon, ajkon, beszden, szereteten, szven, leten, az egsz leten, az egsz emberen. Megvan t e h t a programm, hogy hogyan kell ldozni. ldozni gy kell, hogy az ember a lelkt eltlti az r J z u s gondolataival. gy menjetek k. h. ldozni, mint akik mennek flvilgosodni s u g y a n a k k o r megnyugodni az r J z u s gon dolataiban. A Krisztus-kp o t t trul fl elttnk ; o t t nz az r Jzus mlyen bele a lelknkbe, gy, hogy kpt soha tbb el nem felejtjk. H a nzek egy kpet, akkor n a mvsz gondolataiban megnyugszom, s n y u g a l m a m valsgos lve zett lesz, lvezek s gynyrkdm. A mi felvilgosodsunk is ily megnyugtat s lvezetes kontemplci ! n nzem t, nz engem. Valahnyszor ily megnyugodva nzzk az U r a t , mindannyiszor belnk folynak t az gondolatai s ernket fokozzk. Ilyenkor lelknk egyesl az rral s megpihen benne. Nzztek meg, k. h., a szentrsban a llek megnyug-

P N K S D UTN 2. V A S R N A P R A

241

vasnak jeleneiit, valsgos l'rvacsora-jeenelek. O t t l Betniban Mria az r Jzus lbainl. Ez rvacsora. De hisz ott nem esznek ! Az evs az egyesls jele, az i t t is meg v a n ; a llek i t t is megnyugszik. Mikor Mria az r Jzus lbainl l s szeme az isteni Megvltnak nemcsak szembe, hanem lelkbe is elmerl, a szeret llek megpihen jegyes ben. Pihens a jegyesben : az rvacsora. Trjetek be az els zldcstrtok estjn az rvacsora termbe. Az aggd gondolatok ott elcsitulnak s tizenegy llek fgg a Mesteren, ki rtk imdkozik. Ez rvacsora. Nem a vacsora m i a t t , hanem a lelkeknek megnyugvsa m i a t t a Mesterben. Nzz tek a hsvt reggelt; ez Magdolnnak az rvacsorja. A ktked, remnyeiben megtrt llek hogyan tud rvacsorzni, hogy t u d egyeslni, hogy t u d megnyugodni a Mester gondolataiban, azokban a gyzelmes gondolatokban ! Nz ztek hsvt dlutnjn az emmausi tantvnyok t j t ; kt ember, akik lemondtak remnyeikrl, hogy gyullad fel s hogy nyugszik meg azutn kt ily kislelk szv egy nagy llek kzelben ! Ez rvacsora. s a hsvt estje az egsz apostoli gylekezetnek rvacsorja. K. H., mi megynk rvacsorzni, megynk megnyugodni az r Jzus biztat, gyzelmes gondolataiban. Megynk a szentldozshoz, hogy vilgi nzeteinket, gondolatainkat, sokszor meghasonlott, maga-magval nem br lelknket J z u s szvn fldertsk s megnyugtassuk, hogy szent bknk legyen. Az Oltriszentsg tovbb nemcsak azrt nyugtatja meg lelknket, m e r t gondolatainkat Jzusban megpihentet jk, hanem azrt is, m e r t h i t n k e t rendkvl megersti. Est enim memoria mirabilium. H i t n k az Isten csodlatos mveivel ll szemkzt. Ime az Oltriszentsg az risten csodlatos mveinek emlke. Nagy emlk, melyben meg jul Krisztus megtesteslse s szenvedse. Nagy emlk, mert csodsan v a n jelen itt az r, s jelenltt is csodk bizo nytjk, amilyenek nagyszer emlke a fensges orvieti dm. Nagy emlk, amelyhez az emberi lelkeknek annyi csodlatos tnete, az aszkzis annyi t i t k a , az elragadtatsok felsges sora fzdik. E s t fidei mysterium ! A hit t i t k a . Csodk alkotjk, csodk kisrik e t i t k o t . Ilyen a bolsanoi csoda. A misz pap egyszer ktelkedett, vjjon igazn van-e az Oltriszentsgben Krisztus teste s vre, s ime r-flmuta tskor a bor a kehelyben piros vrr vltozott, felforrott, kimltt s elrasztotta az egsz o l t r t ; ennek emlkre p t e t t e IV. Orbn p p a a felsges orvieti dmot. De nem anyProhszka

: let

igi. II.

16

242

PROHSZKA OTTOKR

nyira ezek a csodk, m i n t i n k b b azok az eleven csodk, a b m u l a t o s szentek bizonytjk az Oltriszentsg valsgt, kik nem ettek ms telt, m i n t eucharisztit s kik oly ersek voltak, hogy legyztek mindent. Legynk mi is az eucharisztia eleven bizonytkai buzg letnk ltal, melyet az Oltriszentsgbl mertnk. Vltoz zunk el tle. A mi gondolataink gyenge g o n d o l a t o k ; szrke gondolatok, melyekben nincs meg a hitnek v i l g a ; a ktely gondolatai, vilgias, fldies gondolatok, melyekben nincs lendlet, nem rtjk meg n m a g u n k t l : mire val az eucha risztia? K i kell vltani az risten gondolatait. Igaz, hogy m e g t e t t e ezt m r az isteni Megvlt, m e r t az evanglium csupa isteni gondolat, emberi kiadsban ; csakhogy az Oltriszentsgben ezeket a gondolatokat mintegy tzes blyegz vel nyomja bele lelknkbe. N e k n k az eucharisztia az isteni, a krisztusi letnek orgnuma ; magunkhoz vesszk s lni kezdnk. Valamint az orgona a bg szelet zenv vltoz t a t j a s a szem a sttsgbl vilgossgot t e r e m t : gy Krisz t u s n a k nagy lelke is a fldi letbe isteni letet gondol s teremt. Hozzjrulunk s mondjuk : Gondolataink szavak, res szl, t e r e m t s belm l e t e t ; stt ther vagyok, legyek vilgossg ! Mi nem akarunk ragaszkodni a mi gondolatainkhoz. Ezek annyiszor kompromittltak, a n n y i t k n o z t a k ; sttsgbe tereltek ; m i t szeressek r a j t u k ? A vilg gondolatai sem impo nlnak, hisz annyi sok ember szenvedett hajtrst m i a t t u k ; mi slya legyen a nagy vilg tletnek elttnk, kik m r kireztk, hogy az r Jzusban egy harmonikus, gazdag letnek vilga ll elttnk. Mit zavarjon engem ember, ki nagy szavakkal s nagy tehetsgekkel kiindul vilgg s letet a k a r teremteni, de a z u t n magamagval sem br? Mit men jek emberek utn, akik ha nagy tehetsgek is voltak, azzal a shajjal haltak el, hogy : tbb vilgossgot)). Ily lelkilet, akrmily kltemnyek fakadjanak belle, akrmily szobro k a t tudjon faragni, akrmily sznekben tudja rlehelni ideljt fra s vszonra, nekem nem imponl. Nekem kell az let, mely egsz embert t u d kialaktani, amely az szt, ezt a vgzetes tehetsget, melyet az risten adott, hogy t megismerjk, melynek az a szerencstlensge, hogy t ritkn ismeri meg, le t u d n foglalni, igaz t u d o m n n y a l tlteni s m e g n y u g t a t n i ; ezt vgre is tkletesen csak a hit teszi. Azrt, k. h., mi gy a k a r u n k ldozni. Azonban nemcsak az emberi sz, h a n e m az emberi szv is kveteli a maga rszt. E z t az emberi szivet ktfle rzelem,

P N K S D UTN 2. V A S R N A P R A

243

ktfle szeretet foglalja le. Caritas et cupiditas. A cupiditas olyan m i n t a tzvsz, mely az emberisgen nyilai ; kj- s l v e z e t v g y ; tz, mely emszt s perzsel, szomjass tesz s knoz. A vilg csak gy szvja s szomjazza e tzet. Ennek kvetkezmnye nemcsak a gg, mely az szre veti az rny kt, h a n e m egyszersmind a szenvedly, mely az emberi szvet teszi t n k r e . Le kell foglalni az emberi szivet a szent szeretet nek, h o g y az a msik szeretet, mely moh s falnk, mely az llat szenvedlye, cskkenjen bennnk. N u t r i m e n t u m caritatis et i m m i n u t i o cupiditatis . . . ubi Caritas, ibi cupiditas non est. E z nem fog egszen sikerlni, csak az gben ; de biztos, h o g y mihelyt a szeretet, a tiszta Caritas kigyullad, annak a m s i k lngnak tpja elfogy, s a lng eloltdik. igen, a szent szeretet elg hatalmas arra, hogy a szvek bomolja nak u t n a ; elg hatalmas arra, hogy a vilgot felgyjtsa. Ezt fleg az eucharisztiban teszi. Az r Jzus bennnk a szent szeretettel legyzi az rzki szeretetet. gy gynyrkd tet, gy melenget, hogy ms u t n nincs k v n s g u n k ; meg van lvezete s gynyre, mst nem keres. A llek olyan, hogy, m i n t Szent Gergely mondja, aut delectatur infimis aut s u m m i s ; s ha megvan a summum, elfelejti azt, ami infimum. Az Oltriszentsg mg azltal is tri bennnk a rossz szenvedlyt, a szennyes szeretetet, hogy az r Jzussal egyeslve a castissima caro sopit concupiscentiam. A leg tisztbb, a legszziesebb test rintse a mi forr vrnk t r v n y t megtri. Gondolom, k. h., hogy mg sok mindenflt lehetne emellett flhozni, de vgre is arra a kvetkeztetsre j u t n n k : Eucharistia est m a g n u m vitae adjumentum, az letnek, annak a g a z d a g letnek segtsge. Akr lelkemet, a k r szeme met a k a r o m m e g n y u g t a t n i s azt derltt tenni, a k r a szv szenvedlyeit a k a r o m letrni, azutn megnemesteni: segt sgem az eucharisztia. Iparkodjunk t e h t jl ldozni, az r Jzus gondolataival s az r Jzus szeretetvel tltekezni. T a n u l j u n k meg szentldozni, vagyis n m a g u n k a t emanci plni gyenge gondolatoktl s a szv rendetlen v g y a i t l ; az r J z u s gondolatainak bkje : ez lesz az igazi rvacsora.

244

P R O H S Z K A OTTOKR P n k s d uti 3 . v a s r n a p r a . A j psztor.

(1896) Mily vigasztal cz a mai evanglium s mily biztosan tall el az emberi szvbe 1 IIa azt m o n d a n k neknk : K p zeljtek el magatoknak a Megvltt gy, ahogy szeretntek ; kpzeljelek cl olyannak, oly leereszked'nck, hogy ne fljelek tle, oly kegyesnek, hogy megbzzatokbenne, oly szert Lremltnak, hogy vonzdjatok hozz : ugyan, k. h., m e r t n k volna-e gondolni erre a kedves kpre, melyet Jzus nmag rl nyjt neknk, a j psztor kpre? H t nem gondoltuk volna-e, hogy mtjuk nmagunkat, hogy tlsgosan jnak, elnznek, rsztvevnek kpzeltk, mikor azt gondoltuk rla, hogy brkit kzlnk, mint kedves juhocskjt tekint keresi, ha elveszett s vllaira veszi? S gy-e mgsem tved t n k volna, st eltalltuk volna szentsges Szvnek rzelmei, imdand lelknek gondolatt, mely ott lebegett szemei eltt mindig s megszlalt ajkain a mai evangliumban : n vagyok a j psztor. A j psztor kpe oly kedves kp, hogy azon a prfta szeme m r 500 vvel Kr. eltt mulva f n n a k a d t : Ami elveszett, flkeresem*, mondja Ezekiel, azutn folytatja : Es t m a s z t o k nekik egy psztort, ki ket legeltesse*. De ez a psztor t n a hatalom embere? t n az erszak eszkze? tn a prfta keleti szoks szerint psztor a l a t t kirlyt rt? H a volna ilyen ktelynk, azt a m a i evanglium eloszlatja, mert psztorrl szl, kinek szz juha van, ki elveszt kzlk e g y e t ; j psztorrl szl, ki keresi az elveszett juhocski, vllaira veszi s nem t u d hov lenni rmben. Az r Jzus teht a j u h n y j n a k psztorval hasonltja m a g t ssze, ki nyjt kincs g y a n n t rzi, lett neki szenteli, j sorst s veszedelmt vele megosztja s az r Jzus a psztor gondjai ban, bajaiban, fradalmaiban sajt maga gondjait, bajait, fradalmait visszatkrztetve ltja. Mit tesz a j psztor az eltvelyedett juhhal? Rgtn keressre indul. gy az r Jzus. Szve mindig lngol, mindig forr ; a lelkek veszedelme neki les t r ; mikor ez a tr megrinti, flrezzen s mondja : elveszett egy juhom, melyet m e g v l t o t t a m ; megyek keresni rgtn ! 1. Az r Jzus t e h t mindnyjunkkal szemben, kik

P N K S D UTN .'!. VASRNAPRA

245

tvelygnk s tle elfordulunk, a j psztor szerept jtsza. Elhagyja a kilencvenkilencei rgln s jr az elveszett egyet lennek nyomban, keresi s kiltoz utna. Mi az szava? A lelkiismeret szzata szvnkben, mely nyugtalant s vdol. A j psztor kzeledik az eltvedi juhhoz. Mi az kzeledse hozznk? A kegyelem biztatsa : trj meg, trj meg, tvelyg llek. S igazn a j psztor ajkairl csak ily szavak folyhat nak ; biztat, btort, buzdt, vonz ! Nem lehelnek szavai kemnyek, nem kegyetlenek. Nem zdtjk rnk a pokol tkt. Nem hirdetik, hogy vged van, hall fia vagy 1 tbb nem szabadulsz az rdg karmaibl. gy szokott a vilg, gy szokott az rdg beszlni ; a j psztor nem ismeri ezt a nyelvet. Mi hisszk, hogy van p o k o l ; de mikor ezt hisszk, hisszk azon clbl, hogy ne kerljnk bele. A pokol nem arra val, hogy az embert a ktsgbeessbe hajtsa. Ezt a vilg mondja, mely sem a hitet, sem a j psztort nem rti. Azrt van-e a hegyekben rvny, hogy a juh beleessk? gy-e nem azrt? De ha tagadjk, hogy van, s nem trdnek vele, ha altatjk lelkiismeretket s behunyjk szemeiket, vjjon nem tvelyednek-e majd bele? Mii hasznl az rvnyt nem nzni, mikor ott ttong, s ugyanakkor gondatlanul jrni s a j szerencsre bzni sorsunkat? ! Mi hisszk, hogy van pokol, van rvny, melyben vgleg tnkre mehet a llek ; de az rvny szja krl ott jr a j p s z t o r ; folyton jr, minden tvelyg utn jr ; folyton kilt a lelkiismeret szav val : ne kemnytstek meg sziveiteket, ha ma meg halljtok szavamat*. 2. Azutn nemcsak rgtn keressre indul, de szorgosan keresi. A j psztor erdt, mezt, berket, bokrot t k u t a t , t v teszi a hegyet s vlgyet, hogy eltvedt juhocskjt keresse. Nha megll s flpanaszolja f r a d a l m t ; azutn jult ervel s hvvel nekiindul. H a maga nem gyzi, t n a k indtja trsait s segtit s gondjt megosztja msokkal, hogy minl tbben, minl buzgbban keressk az elveszett juhocskt. Ezt a szorgos k u t a t s t sem utastja el magtl az az r Jzus, ki j psztornak m u t a t t a be magt n e k n k ! Kveti a bnst minden tjn, otthon s idegenben, a tm kelegben pgy, mint a magnyban, jjel gy, mint n a p p a l ; s nem engedi m a g t elriasztani. Komolyan szl hozz, majd meg lgyan : rijeszt s ismt szeretettel vonzza. Flszltja j lelkeket, hogy segtsk ; megosztja gondjait szlkkel, gyntatkkal, h s buzg keresztny j bartokkal, sznoa

246

PROHSZKA OTTOKR

kokkal, t a n t k k a l ; flemeli s szentsges Szvhez szortja a buzgalmas p a p o k a t s apostolokk avatja fl ket. S m i u t n annyit t e t t , gondjaiban mg gy sem fradt ki, csak valami panaszflre nyitja meg ajkait, azt is azrt, hogy a panaszos sz is kzlje szent Szve rzelmeit s legyen fegyvere a meg kemnyedett szvek ellen. Abban a panaszban is a rossz trl beszl, melyen annyit jr hvei u t n . A panasz pedig m r 2500 v ta hangzik : Kiterj esztettem kezeimet egsz nap a hitetlen nphez, mely nem j ton jr (Izai. 55, 2). Mskor ismt flpanaszolja, hogy br forrn s folyton vgydik, dolgozik, tesz s ldoz, mgsem rtik meg t : (Jeruzslem 1 hnyszor a k a r t a m egybegyjteni fiaidat, mint a t y k egybegyjti csirkit szrnyai al, s nem a k a r t a d ! (Mt 23, 37). 3. De nem azrt j psztor az r, hogy k e r e s ; nem azrt, hogy szorgosan keres ; de azrt j psztor, hogy addig keres, mg meg nem tallja az e l t v e d t e k e t : s az u t n megyn, mely eltvedt, mg meg nem talalja (Luk. 15, 4). Mg meg nem talalja, ez a j psztor clja, s ez a szent cl lebeg lelknk psztora eltt. Megtallhatja addig az eltved teket, mg e fldn lnek ; h a bnben haltak meg s elvesztek : akkor m r hibaval a keress. Az rvny szlig keresi. Az rvny a bns ember halla. Nmelyiknek ott az rvny szln ragadja meg l e l k t ; kitrja a hallba lekonyul szv fel karjait s mg az utols pillanatban segt rajta. Vannak, kik 30, 40, 60 vig frasztottk a j psztort s ki nem fraszt h a t t k ; vannak, kik sok ven t egyenes ton siettek a pokol fel s csak az utols pillanatokban trtek el oldalt a veszedelemtl: , mennyire rzik azok, hogy az r Jzus a j psztor ; de mennyire rzik azt is, hogy mily oktalanul, mily eszeveszetten s kegyetlenl viselkedtek k maguk a j psztor irnt I rlhetnek, hogy megszabadultak ; de mily nyomorsgosan s szegnyesen llnak meg leikknek ez imdand j psztora e l t t ! S mirt nem ragadja meg ez a j psztor legalbb a hallban minden egyes bns lelkt? Mirt nem zrja kegyel mnek karjaival a hallos bnben fuldokl haldoklt szent sges Szvre? Mirt halnak meg a j psztor dacra az emberek a b n b e n ? Mirt? Mert akarnak. A j psztor szl szvkhz, vonzza, gymoltja k e t ; de ha nem a k a r n a k : a j psztor senkit sem knyszert. A bns lelke el lltja az rvny kpt, oda lltja keresztjt, knnyeit, hallatja kilt s z a v t ; de ha a bns oly knnyelm, hogy

P N K S D UTN 3. V S R N A P R A

247

Krisztus keresztjre gyet nem v e t ; ha oly rabja a bnnek, hogy a bn mosolytl elfelejti Krisztus k n n y e i t : a n n a k a lelke elvsz; a j psztor sem segt azon, kinek nincs j akarata. K. H . ! E z az egyhznak t a n a a kegyelemrl. Mi ellen llhatunk a kegyelemnek ; s ha a k a r u n k ellenllni, hibaval a j psztor kpe, hiba a kereszt s az egsz szentrs. Mi tudjuk, hogy minden ember kap elgsges k e g y e l m e t ; de mire val az a kegyelem, ha nem jrul hozz az ember a k a r a t a ? S fog-e hozzjrulni az az a k a r a t , ha beleli m a g t a vilg tempiba, ha i m t s templomot kerl, ha minden komoly gondolatnak kitr az tjbl? Azrt mondja az egyhz, hogy aki nem imdkozik, az nem dvzl. Azt gy kell rteni, hogy aki az Istent nem keresi sszel, szvvel nem hdol meg n e k i : az nem dvzl. Mindenkinek van elgsges kegyelme ; de nem hatol szvbe ! S ami oda nem hatol, attl az a szv nem dobog ! szhatik valaki vrtengerben ; de az a tenger vr nem lteti t ; ami t lteti, az az a kis patak, mely ereiben folydogl s melytl szve melegszik. A magyar kzmonds is azt tartja, hogy aki hogy shajtozik, gy dvzl, vagyis ahogy valaki tri, emszti m a g t , ahogy valaki trdik, vgydik, lelkesl s bnkdik az Isten kegyelmvel: gy d v z l ; aki t e h t nem trdik lelkvel igazn, az aligha dvzl. Vannak olyan jszv emberek is, kik azt mondogatjk : hogyan volna az lehetsges, hogy az a j Isten valakit rkre a pokolba tasztson? Erre azt kell m o n d a n i : senkit sem taszt oda ! Isten m e n t s 1 st ami a szvben megmozdul, ami nemes, ami szeretet van b e n n n k ; ami gyllet g ereinkben, ami remny s vgy dagasztja s z v n k e t : mindezt flsztja az Isten, hogy a llek pokolba ne kerljn. A z u t n j psztornak ll be s kegyelmvel kisri az e m b e r t ; buzdtja, rmti, vonzza ; s vgl az rvny el lltja a keresztet. Senkit sem taszt az r a pokolba : de az emberek bele rohannak az rvnybe. A lelkek rossz tjra odalltotta keresztjt. Tilos az t, azt hirdeti a kereszt. De nemcsak kereszt az ott, nem k t egymsra t e t t l c ; nem ; hanem a kereszten vonaglik valaki. Talld ki, hogy kicsoda? Sohasem gondolnd, h a nem nyilatkoztatta volna azt ki maga az I s t e n ; sohasem tallnd ki ezt a nagy r e j t l y t ; sohasem fejtend meg azt a krdst, hogy ki az ott, az a vrz, keresztre fesztett ember? Megmondta azt az Isten : az n Fiam 1 De most meg az egsz vilg, g s fld, szv s gondolat

248

PROHSZKA OTTOKR

flkilt s krdi : Hogyan lehet az? Isten Fia a kereszlfn ! Hogyan lehet az? Tudod, hogyan lehet az? Az csak gy lehet, hogy van pokol! Ha van pokol, akkor rtem a kereszt ft! De, k. h., hov kerltem? A j psztorrl szlok s a pokolrl beszlek ! Igen ! cz a j psztor azrt oly buzg, mert nagy veszedelemben forognak a lelkek : s azrt rl oly nagyon, ha az eltvedt juhocskt vllaira veheti, mert oly nagy veszedelembl kiszabadtotta ! Vallaira veszi, rlvn s egybehvja bartait, mondvn nekik : rvend jetek velem, mert megtalltam az n juhomat, mely el veszett)) (Luk. 15, 5 C). Nem trm ssze, nem sebestem meg, nem ktm gzsba ; vadaimra veszem, viszem, gondo zom s megvigasztalom. Jl mondta azt Szent Bernt, hogy a mi bnatunk, mellyel a bnt bnjuk, a legdesebb keser sg ; s pgy mondhatom, hogy a mi keresztfunk, melyen a bnbl ki, penitenciban jrunk Istenhez, a legpuhbb t : Jzus imdand szent Szvn, Jzus vllain tesszk meg azt ! K. H., krjnk magunknak ebbl az des kesersgbl nhny cseppet; s jrjuk be gyors lptekkel ezt a puha, lgy u t a t ! Nem tehetnk semmit, ami nagyobb rmre vlnk az r Jzus szent Szvnek. rvendeni fog flttnk a j psztor ; egybehvja majd bartait; rmre hvja fl atyjt, anyjt, a Boldogsgos Szz Mrit, az angyalokat s szenteket: rvendjetek velem ! rvendjetek velem ! Ne ljnk hallos bnben, k. h., a bn megkemnyti a szvet, s nem tudjuk, vjjon nem fordtja-e el msfel igyekezeteinket s gondolatainkat. Most jl gondolunk ; a j psztor kedves alakja lebeg szemeink eltt ; most rtjk rmt s bnatt, buzgalmt s fradalmt: krve krlek teht a j psztor nevben : ne ljnk, ne maradjunk meg a hallos bnben. Hv a j psztor; menjnk hozz. Amen. P n k s d utn 4. v a s r n a p r a . Kegyelem, szeretet, krisztusi (1901) K. T. U. ! Az isteni Megvltnak legszebb bemutatko zsa az fldi letben a j psztornak kpe. Ez a kp szebb, mint a tkozl fi vagy az irgalmas szamaritnus parabolja. Ebbe a kpbe gyengdebb szeretetet lehelt az r Jzus szve, s lgyabb vonsokat tallunk rajta, vigasztalbb, enyhi)!) hasonlsg.

P N K S D UTN 1 VASRNAPRA

24)

fnyt, mint brmely ms hasonlaton vagy parabols alakon. A j psztor ugyanis gy szeret, hogy vgyik u t n u n k s keres. A j psztor nem vr, hanem jr ; nem marad otthon vrz szvvel br, mint a tkozl fi atyja, nem j ki csak a kapu el, vagy tn az tra is ; nem, nem trtztetheti magt s tvises utakon jr, a pusztba is elhatol, az Isten elhagyatottsg pusztjba, keresni azt, ami elveszett. pengy az irgalmas szamaritnus tjai nem a betegkeress t j a i ; az irgalmas szamaritnus utazik, van nla bor s olaj, jt tesz, ha kell, de nem jr, mint a szcntbernli bartok, haldokl embereket keresni, ms jratijn van ; de j szve van, s ha sebzett embert lt, bort s olajat nt sebeibe. Nem gy 3 psztor, a n n a k oly aranyos szve van, hogy gy szeret, hogy keres s a llekrt mindent elhagy, mert neki egy bns tbbet r, mint kilencvenkilenc igaz. Hogy rhet az t b b e t ? nem nzi az rtket, rzelmeirl beszl, melyek kigylnak, ha egy elveszett lelket tall. elsott gyngyket, elrejtett kincseket keres, s ha tall, gazdagabbnak rzi magt, s azon rvend.
a

Mit gondolnak, k. t. u., vltozott-e c rszben a fltmads utn Jzus szve szenvedlye? Tallt-e kedvesebb s tlalid) kpet szentsges szve szeretetnek b e m u t a t s r a ? Az r Jzusnak szve, a fltmadt szv egszen a r g i ; legfbb idelja a psztor, vgs aggodalma az, hogy kit hagyjon maga utn psztornak. Mert me, a j psztor krdezi Szent Ptertl: Diligis me plus bis? S mirt? Hogy psztorr tegye maga helyett. Eddig volt a psztor, most sem tud adni m s t szeretetet, mint jpsztor-szvet! A megdicslt szent Szvnek idelja is t e h t a j psztor. Az r Jzus szvnek ezen meg nyilatkozsa hangslyozza, hogy j o b b a t nem a d h a t o t t , mg lt, s hogy most sem hagyhat vissza jobbat, mint psztori szeretet. z r Jzus, a fltmadt Jzus szve vgya, aggo dalma, buzdtsa mindig csak ez : szeress, apostolok feje, szeress, hogy mindig jobban hasonulhass hozzm, hogy buzg, j psztor lehess ! Olyan, mint n ! Szeress t e h t nagyon, forrn s jobban ! Szeress! A szeretet fog flavatni psztorr. Aki mit szeret, azz lesz. Ha nincs szereteted, semmi sem v a g y ; ha van krisztusi szereteted, Krisztus vagy. A szentatyk * gy gondolkoznak s krisztusi szeretetet srgetnek.
s

Mr most e krisztusi szeretetben mintegy az r Jzus hromszori krdsrc vonatkozva Diligis me plus Iiis, hrom fokot lehet m e g k l n b z t e t n n k : 1. a kegyelem gondos rzst szvnkben, mely kizrja a hallos bnt ; 2. a meg-

250

PROHSZKA OTTOKR

hitt bartsgot, mely kizrja a bocsnatos b n t is ; 3. a Krisz t u s ldozatos letnek magunkra ltst. 1. A szeretet els foka a kegyelem, mondjuk az Isten fisg. Az Isten-fisg ltal van bennnk isteni termszet, isteni vr, a semen Dei, s mi kvetkezleg Isteni lesznk, mint a gyermekek szliki. Ez a bels nemessg az alval sgot nem tri, ez a tiszta vr a romlst kizrja, m e r t akiben a kegyelem van, abban bn nincs. De szeretheti-e az olyan az Istent? A szeretet nem vr, hanem rzelem ; a fisg sem szeretet, de ha a fi n t u d a t r a bred, ha a vr szivet forral, akkor ez n t u d a t s ez a forr szv bizonyra szeretetet lehel. Az Isten-fisg e rszben olyan, m i n t m s fisg ; m i n d k e t t az rzsnek, gondolkozsnak s letkzssgnek alapjt kpezi, melyek kifejldnek az egyni n t u d a t b a n . Van kzttnk vrkzssg, sumus naturae divinae participes ; e vrkzssg ltal kifej lik az emberben a termszetfeletti let, mely Krisztus lethez hasonlt, kifejlik az arc, mely Krisztusra emlkeztet. H a a termszetfltti let nem fejlik, akkor az Isten-gyermek inkbb ntudatlannak mondhat, hasonlt a csecsemhz. De tvol legyen tlnk a gyengesgnek e dicstelen llapota. Az isteni termszet nem azrt a d a t o t t neknk, hogy idtlenek, trpk maradjunk. A vr kifejti az alakot, kisznezi, tszellemesti az a r c o t : gy tesz az Isten-vr, gy tesz a kegyelem. A krisztusi letet srgeti, abba n bele ; a hallnak u t l a t t , a bn iszonyt sugalja neknk. Ne ld meg lelkedet; halj meg inkbb, semhogy vtkezzl 1 Mi lesz belled, ha lelked lett, a kegyelmet elvesztetted? Mit hasznl vilg, dicssg s lvezet? Ezen megrzik az let lktetse. Vesszk szre, i t t ers szvek dobognak; ahol gy gondolkodnak : ez m r isteni rzs. A kegyelem feszti a lelket, gyjtja a szvet. Ime szeretetnk I igen, szeressnk, szeressnk a hallos bn kizrsval, szeressnk a termszetnek az lethez val ragasz kodsval, szeressnk a virgok prilisi nylsval, szeressnk az letvgynak sztnszersgvel, szeressk az Urat. Krlek, szeress engem elszr gy. Ez mindennek alapja, ez az let forrsa : tartsd meg, vd meg magadban a kegyelmet. Ez ltal lakik Krisztus szvnkben, bennnk v a n laksa, bennnk a szeretet titka. Ezen szeretet ltal mi olyanok vagyunk, m i n t Antiochiai Szent Ignc, a Christophoros, ki Krisztust hordozta magban ; olyanok vagyunk, m i n t a npolyi szz, Lucia, aki azt mondta, hogy az Isten s a Szentllek t e m p loma. Lojolai Szent Ignc ezt az alzat els foknak hivja ; mi a szeretet els foknak m o n d t u k . Mi szeretetben ragasz-

P N K S D U T N 4. VASRNAPRA

251

kdunk az r Jzushoz ; nlkle gyngknek rezzk magun k a t . A b r n y k a szereti a psztort, bget utna, fl nlkle. A llek szeretete mindig alzattal sszekttt rzelem ; a brny odasimul a psztorhoz, kvn nla lenni, kinyjtja nyakt, hogy a psztor megsimogassa fejt. 2. A szeretet msodik foka m r nemcsak termszet azonossg s vrrokonsg, nemcsak sztn, hanem kifejlett rzlet, mondjuk, meghitt bartsg. Az a llek, melyben megvan a semen Dei, elbb-utbb n t u d a t r a bred. Nem lehet ter mszet anlkl, hogy meg ne mozduljon ; nem lehet rgy anlkl, hogy ki ne nyljk ; nem lehet bimb anlkl, hogy ki ne virgozzk. H a v a n bennnk kegyelem mint termszet fltti tehetsg, kell bennnk lenni szeretetnek m i n t a tehet sg aktusnak. Ilyen szeretet a meghitt bartsg Krisztus irnt, mely a bocsnatos bn kizrsval egytt j r . N e m annak a bocsnatos bnnek kizrsval, melyet az ember elkvet a termszet gyarlsgbl, az sztn rohamossgval, melyet t u d v a s akarva nem kvetnk el, m e r t nincs elg elsznt, ragaszkod szeretetnk. Igen, ilyenkor a ragaszkod, a hsges szeretet hinybl vtkeznk. A ragaszkod szeretet nem teheti, hogy megszomortsa, akit szeret; vagy, hogy srt, hideg, visszautast legyen vele szemben. H a v a n igazi szeretet, az lesz az, melyrl mondja a szentrs : Diliges Dominum Deum ex toto corde. Megengedem, lehet szeretni bekezdsszeren, kezdetlegesen is, s akkor htlennek, figyel metlennek, rzketlennek lenni. Hogy is ne lehetnnk ilyenek, mikor letnk tele v a n az rzketlensg s hidegsg e szomor emlkeivel; de h t ez csak a kezdetleges szeretet, az igazi szeretetnek okvetlenl bartsgnak kell l e n n i e ; a bartsg pedig mindig figyelmes, mindig meleg, mindig rzkeny. A bartsg mindig nagylelk, mindig alzatos. Alzata semmi egyb, m i n t figyelem az irnt, hogy inkbb brmit t r vagy veszt el, de bocsnatos bnnel nem srti meg a szeret, barti szvet. Ezzel e g y t t j r az indifferencia a t e r e m t e t t dolgok irnt, megint azrt, hogy tlsgos ragaszkods ltal ne keve redjnk a bn veszlybe. Akiben ez a szeretet van, az t u d igazn szeretni, egszen mskp, m i n t aki csak rzi m a g b a n

a gratit.
E ponton vehetjk szre egyszersmind azt, hogy gratia s Caritas kztt nagy klnbsg van, az a klnbsg, mely van a termszet s a meleg szv megnyilatkozsa kzt. A gratia csecsem, a Caritas lngol ifj. A gratia kszn bnya, a Caritas tzvsz ; a gratia a villamossg, mely a

252

PROHSZKA OTTOKR

levegben van, a Caritas a villm, mely a felhbl cikkan. A gratia teht caritas-sz fejlik, mint a gyermek ifjv, mint a kirlyi vrbl szrmazott csecsem lovagias kirlly ; a gratia a gyengd figyelemben, finom rzkenysgijen, a bocs natos bn vatos kerlsben a caritas meleg rzlett lti magra. Simon Pter, akarsz j psztor lenni? Szeress ; ne csak a kegyelmet rizd s hallosan ne vtkezzl, hanem szeress gy, hogy szereteted fltkeny gyengdsgg, figye lemm fokozdjk. Akkor lesz nagy szereteted, mely egy szalmaszlat sem tesz a jegyes tjba. Nem viseltetik hidegen az irnt, akit szeret, nem tasztja el magtl, csupa vonzalom s benssg. Mindenki, aki szeret, gy rez ; mindenki, aki szeret, l abban, akit szeret, nem tasztja el, hanem maghoz vonzza szeretetnek trgyt. A bocsnatos bn is taszts, megvcLs, srts ; a szeretet ezekrl nem tud. 3. Simon, diligis nie plus Ins? krdezi az r har madszor ; krdez, mert kr s srget tbbet. Szeretsz-e? Szeress jobban. Mg jobban? Kerlm mr a hallos bnt, inkbb meghalok, semhogy vtkezzem, kerlm a bocsnatos b n t ; szeretetemen vennk erszakot, ha elkvetnm ; mit tegyek mg? S Jzus feleli: Lgy egszen olyan, mint n, hogy oly j psztor is lehess, mint n. Szent Ignc szerint az alzatnak, szerintnk a szeretetnek harmadik foka nem a hn kerlse, nem az indifferencia, hanem mindannak, amit Krisztuson ltunk s ami ltszlag a termszettel ellenkezik, magunkra ltse. Ha az ember nemcsak eltr indifferencibl gyalzatot vagy dicssget, hanem ha Krisztusrt vonzdik megalztatshoz ; ha indifferencibl nemcsak elvisel sze gnysget, hanem Krisztusrt tiszteli, becsli az ignytelen sget s vonzalommal viseltetik a szegnysg irnt ; ha a np kegye s a dicssg nem az mmora s a megvets s ignorls nem a knja, azonfll pedig rme telik a megalz tatsban, s krisztusi hasonlsgot fedez fl magban, mikor ilyesmi ri: akkor szeretete mg nagyobb, mg lngolbb ; jobban szeret, st legjobban szeret, s az r tovbb nem srgeti. Jzus szve c hrmas szeretetet keresi Szent Pterben s miutn megtallta azt, kivillan szent Szvnek szndka : pasce oves meas ! Most mr psztor lehetsz, ha gy szeretsz. Az a szeretet kell neked, mely csupa tett, csupa kiinduls, csupa lelkesls, ldozatkszsg. Ez a hrom fok szeretet, ez a hromszorosan fokozott, Krisztus szeretethez hasonl szereit kell a lelkek fpsztornak. , rtstek meg, psz-

P N K S D UTN 10. VASRNAPRA

253

torok, az aggd j psztornak lelklett. Nem trtzteti magt s gondjt, hogy lelketekre ksse, hogy e hrmas szeretet nlkl nemcsak resek, hanem jr-kel ellentmon dsok lesztek. rtstek meg teht, krlek, s mindenki maghoz intzettnek tartsa Krisztus krdst: szeretsz-e engem? Van-e benned oly szv, mely nemcsak a bnt gylli, hanem lngol a bnt ms lelkekbl is kiirtani? Van-e benned szeretet, mely nemcsak a te nevedet akarja szvembe berni, hanem szmtalan lelket siet berni? Van-e rzkenysged, hogy nemcsak tc nem akarsz engem megszomortani, hanem iparkodol a botrnyokat mind elsimtani? Van-e szved, mely lngol az Isten dicssgrt, s csillagfzrt kt nekem gy nyr, lngol lelkek nevelsben? Ha ilyen a szved, akkor : pasce oves meas. Ime, k. t. u., hrom fokon keresztl emelkednk fl a j psztor szeretethez, melyet Krisztus vgydva, aggdva, buzdtva rkbe akart hagyni apostolainak. Ennek a buzg szeretetnek, az Isten dicssgt nmagban s msokban elmozdt, lngol szeretetnek kell a papban mcglennie, ezt kell az Oltriszentsgbl naponkint mertenie, fradhatatlan, tevkeny letben tett vltania. rtem n, hogy az r mst nem keres ; megnyugszik, ha cz megvan. Ez a krds feleletet srget minden paptl! Ez az testamenloma ! Feleljnk meg ez izz, vgs akaratnak.

P n k s d u t n 10. v a s r n a p r a . Az alzatrl. (1898) Az r Jzus azt a gondolatot, mely a most flolvasott pldabeszdben lelke eltt lebegett, az utols szavakba fog lalta, mondvn : Minden, ki magt felmagasztalja, meg alztatik, s aki magt megalzza, felmagasztaltatik)). Kirezzk e szavakbl az r Jzus szvnek azt a vgyt s flhvst, melyet mshol gy fejezett k i : Tanuljatok tlem, mert szeld vagyok s alzatos szv. Igen, Jzus imdand lelke s szve az alzat szeretettl hevl; ltja, hogy az embernek mily nagy szksge van e kitn ernyre, s ugyan akkor, hogy mily nehz azt elsajttania ; azrt oda utal sajt imdand szemlyre, nmagra, ki br a tkletessg magas latn ll, nem ajnlhat neknk szksgesebbet, nem szakthat

254

PROHSZKA OTTOKR

ki szvbl ldsosabbat, mint p az a l z a t o t ; azutn meg a flolvasott pldabeszdben lemutat a mlysgbe, a bnnek rvnybe, hol megpillantjuk a szegny, mltatlan vmost, aki, mert alzatos volt, kiemelkedett a bnbl s megigazulva trt hzba. T e h t a k r fltekintsnk, hol Krisztus ragyog alakja int felnk, akr letekintsnk, hol az emberi nyomor sgot s bnssget a vmos kpviseli, egy s ugyanazon kvet keztetst vonjuk le : alzat kell nelknk, mg pedig nem az az desks alzat, mely szban alzatos, de llekben ggs, nem az az alzat, mely fejt lekonytja, szemt elforgatja, de szve telve van magtl, ndcsrettl s nbizalomtl, nem az az alzat, mely nmagrl megvetleg beszl, de. ha m s valaki csak egy kicsinyl szt mond rla, tzet fog s pattog ; nem ez az alzat kell neknk, hanem az, mely a llek s szv valsgos alzata. 1. Az els krds m r most az, hogy miben ll az igazi alzat? Csak az imnt emltettem, hogy az igazi alzat nem desks beszd, nem fejlekonyts, szemforgats, nem alakos kods ; most pedig hozzteszem, hogy az igazi alzat sajt gyarlsgunk s semmisgnk flismerse s ez ismeret szerint igazod let. Igazsg t e h t s let, mint az r minden szava ; igaz, hogy kegyetlen igazsg, de annl valbb, teljesebb s boldogabb let. Ez igazsggal kell mindenekeltt lelknkbe belevilgtanunk s m a g u n k a t a fnnhjjzs, rtartsg, kevlysg s gg ellen az alzat htszeres meggyzdsvel krlveznnk. Meg kell gyzdve lennnk, hogy a) semmibl valk vagyunk. Vagyunk ugyan teremt mnyei az Urnk, de ltnk korltolt s trkeny. Lelknk van, de az a llek, m i n t a tzbl p a t t a n t szikra, okvetlenl kialszik, ha a tzbe vissza nem tr. Emberek vagyunk, de e mrhetlen nagy vilgban, mint t rzkkel krlzrt picisgek m o z g u n k . . . gynge teremtmnyek vagyunk, kiket Isten keze t a r t . Meg kell gyzdve lennnk, hogy b) ltalnos szorultsgban, szksgben s gyarlsgban lnk s mozgunk. Szmtalan ksrts, folytonos harc, kifogyhatlan m u n k a jellemzi testi s lelki letnket. Az emberisg az egsz vonalon munkval, verejtkkel keresi kenyert, s b r azt mondjuk, hogy az ember a teremts koronja s ura, milli s milli embernek nem j u t n t u d a t r a sem az, hogy a teremts koronja, sem az, hogy ura. Kezeinek nehz munkja biztostja neki valahogy az letet, s br haladunk s mvel dnk, nagyon jl tudjuk, hogy azt az uralmat csak folytonos megerltetsben s alzatos munkval t a r t h a t j u k fnn. Ime, a

P N K S D UTN 10. V A S R N A P R A

255

brktnyes, a b n y k portl, a gyrak olajtl, a perzsel napsugrtl megviselt, elknzott ember, ime, ez a fldnek koronja s ura ; igazn egy alzatos r ! Urasga t e h t el vlaszthatatlan attl a flismerstl, hogy a fradalmak s fjdalmak tviskoszorja a l a t t emelheti csak fel nyugodt lelkiismerettel fejt. Meg kell gyzdve lennnk, hogy c) magunktl semmi termszetfltti dvset s rdem szerzt nem gondolhatunk, ilyesmi jt nem a k a r h a t u n k . Ami jt az ember nerejbl tehet, annak a fld mesgyje s a sr rka, s nhny arasznyi id kpezi h a t r t ; a halhatatlan llek szomjasan s szegnyen nz az ilyen szrke let ablakai bl t az rkkvalsg felhtlen derjbe. Mit csinljunk termszetes j cselekedeteinkkel, mikor a hall int s az rkkvalsg kitrul elnk? O t t csak a temszetflttinek van rtke ; a termszetes jrt nem a d n a k tl semmit. T e h t kegyelem k e l l ! Kegyelmet, rk rtket, azt szomjazza a vndorolni ksz llek, de a kegyelem ksz s teljes a j n d k ; az nem bellnk val, az a fldn nem terem ; Isten adja mg a legkitnbb szentnek, mg Szz Mrinak i s ; legyen t e h t br vrtan valaki, apostol vagy szzi, tiszta llek, mindny jan kegyelembl valk s kegyelembl lnek. Meg kell gyzdve lennnk, hogy d) a bn ltal mg a semminl is silnyabbak s h i t v n y a b bak lettnk. Tamquam nihilum, mint a semmi, olyan az ember, hirdeti az rs ; de taln csak a gazt s a bnst rti? Nem azt, hanem sszefoglalja az egsz emberisget fnyes tehetsgeivel, sok j hajlamaival, sok termszetes ernyeivel; az egsz termszetes emberisg mint a semmi, olyan az r eltt. Mi lesz h t akkor a bns, az Istentl elprtolt ember? Az okvetlenl a semmi al is lesllyed; m e r t a b n a semmihez az Isten ellen val p r t t s t fzi. Nihil rebelle, mondjk a szentatyk, nihil armatum, egy lzad, Isten ellen fegyver kez semmisg, melyrl nem tudjuk, vjjon megvessk-e inkbb vagy megutljuk? Megvessk-e gyngesgt s szeld sget vagy megutljuk-e alvalsgt, hltlansgt, gyalza t t ? Meg kell gyzdve lennnk, hogy e) rszolgltunk sokszorosan arra, hogy az Isten meg fosszon kegyelmeitl, s alval gynyrknek, utlatos szen vedlyeknek, borzaszt vtkeknek, az rdg kegyetlenkeds nek vessen oda zskmnyul. A szentrs az Istennek klns bntetsl azt emlti, hogy az Isten a magrl megfeledke zett embert tradidit in reprobum sensum, elvetemlt gondolataira hagy, hogy fokrl-fokra sllyedjen az erklcse-

25

PROHSZKA OTTOKR

lensg mlysgbe. Azt gondoltk a finom rmaiak, hogy tiszta, tndkl, bbor-szeglyes tgban, mrvnypalotk ban, ers hadseregekkel, klasszikus kltemnyekkel fnn tarthatjk magukat az emberi rzs sznvonaln ; azt gondol tk, hogy nem vlnak semmiv: s me, az Isten elvetemlt gondolataikra hagyta ket, s nmagukban senyvedtek el, mint a szrad pensz. Meg kell gyzdve lennnk, hogy j) a j ton jrva, s az Isten kegyelmtl krlznlve is a romls fszkei vagyunk ; hajlamaink oly rosszak, szenve dlyeink oly hevesek, ingereink s vgyaink oly szgyenletesek, hogy alig van j cselekedetnk, melyre rnykot ne vetnnek. E rszben nem is mienk az els sz, hanem a szentek. Ismerjk Szent Pl szavait, ki a romlottsg testbl kikvnkozik ; olvastuk Szent Ferenc, Szent Benedek vdekezseit, kik tvisek kzt hengerkedtek ; hallottunk a szentek knnyeirl, kik egy letnek nyomorsgt sirattk, azt az lett, mely nem bnkben, de szmtalan nemtelen hajlamokban, rzs ben, ingerekben folyik le az Isten ellt, mint egy zrzavaros, iszapos folyam ! Gyakran nem is gyantjuk, mily tkletlenek cselekedeleink, s mi mindenfle csnya, nemtelen indt-ok szvdik beljk. Azt gondoljuk, hogy lelkes, nzetlen, tiszta lelk emberek vagyunk, s nem sejtjk, hogy tulajdonkp csak hajlamunk jtszlapdjul szerepelnk. De minek errl hosszasan beszlni? Nem vak-e az ember sajt hibival szem ben? Nem veszi szre azt nmagn, mit az egsz vilg lt rajta; jnak, rtatlannak tartja magt; mentegetdzik, vdekezik, mg akkor is, midn a bn s a szenvedly lekopta tott rla minden becsletet. Vgre meg kell gyzdve lennnk, l>ogy g) mindezek utn nmagunkbl csak hazugok s alakosko dk vagyunk, kiknek nagy gondjuk van arra, hogy a vilg ne lssa bnssgnket s gonoszsgunkat. A ltszatos, termsze tes jsg is csak olyan, mint a szegny ember takarja, mely takarja, de ugyanakkor fl is trja ugyanazt a szegnysget. A szentrs is megsajnlja ezt a cifra nyomorsgot, midn azt mondja : Mondod, hogy gazdag vagy s nincs szksged semmire, s nem tudod, hogy nyomorult s alval, szegny, vak s meztelen vagy. Folytassam-e tovbb, k. h.? Fltrjam-e mg jobban az emberi semmisget? Nincs tbbre szksgem; e htszeres nyomorsg sttszn szivrvnyba kell bellnunk, ha bnt a nagyzs, a gg vagy a kevlysg ; e htszeres semmisg flismersre keli szert tennnk, hogy lelknket a hisg s

P N K S D U T N 10. V A S R N A P R A

257

a fnnhjzs szrnyaira kelni ne engedjk. Bizonyra meg szll a semmisg e mlysgnek prknynl az alzat szelleme, s megtanuljuk ott azt a leckt, melyrl Kempis T a m s rja (I. k. 2. f . ) : Haec est altissima et utilissima lectio, tui ipsius vera despectio. Nagy s fnsges lecke az alzat, melyet meg kell t a n u l n i ; nagy s fnsges fladvny az n flismerse, melyet meg kell oldani. De br nagy s nehz a lecke, sebaj ! Hiszen mi tanulni j t t n k az r Jzus iskoljba; rbztuk m a g u n k a t e kitn mester, e kivl tant kezre, s ez a t a n t szent szvre m u t a t v a , mondja: Tanuljatok tlem, mert szeld vagyok s alzatos szv ; r m u t a t szentjeinek, h t a n t v n y a i n a k hossz sorra, csupa p, egszsges, hatalmas llekre ; egy P d u a i Szent Antalra, Szent Tamsra, Szent Ferencre, kik b r a vilgot mozgattk, nem t a r t o t t k m a g u k a t fontos szemlyeknek, st m s o k a t maguknl jobbak nak vltek, mosolyogva t u d t a k elviselni szitkot, v d a t , bnfimat, s azt kiltjk felnk: lelkek, jertek u t n u n k , i t t van az igazsg, i t t a Krisztus U r u n k iskolja, m e r t igazsg s alzat egy s ugyanaz ! 2. Igen, mi az igazsgot szeretjk s kvetkezleg az alzatot becsljk s iparkodunk azt tlnk telhetleg el sajttani. De, hogy annl gykeresebben orvosolhassuk lelknk titkos s nyilvnos kevlysgt, engedjtek meg, k. h., hogy i t t is nhny p o n t b a n szedjem ssze a kevlysg nek b e n n n k val megnyilatkozst. A kevlysg blvnya az n: azt dicsn, kiemeli, kitnteti, azt vdi, menti, vja, azt iparkodik becslsben, tiszteletben emelni, s minden egyebet lenyomni; azirnt viselkedik kmlettel, elnzssel, a n n a k hibit takargatja, szptgeti: szval az n-t, azt imdja, s igaz, valsgos arct sem msnak m e g m u t a t n i , sem maga megtekinteni nem meri. Flre e bektsdi jtkkal, flre e kendzssel! Legyen bennnk annyi btorsg, hogy m a g u n k a t flismerni s msok eltt is olyanoknak b e m u t a t n i merjk, amilyenek vagyunk. E clbl, k. h., vizsgljuk meg megunkat, vjjon a) ha szrevettk, hogy nincs annyi szellem, eszly, j tehetsg bennnk, mint v a n msokban, nem okozott-e ez a flfdzs neknk nagy fjdalmat s szomorsgot? b) Nem vesztettk-e el lelki nyugalmunkat, ha gyn gink, tkletlensgeink, csnya tulajdonsgaink, szenve dlyeink kitrsei nyilvnvalv tettk s megismertettk azt, ami bennnk v a n ? c) H a oly szerencstlenek voltunk, hogy Istent megProhszka : let igi. II. 1"

258

PROHSZKA OTTOKR

b n t o t t u k , volt-e bennnk annyi llek, hogy szvesen el fogadtuk a vtekbl rnk hraml megalztatst s szgyent? N e m szolgltunk-e r Szent goston gncsra : Qui non erubuerunt de iniquitate, et e r u b u e r u n t de humilitate. K i k hibikat mentegetik, palstoljk, azok az igazi alzatosaktl ugyancsak messzi esnek. d) Nem trekedtnk-e h i b i n k a t sietsggel, figyelmetlen sggel, gyarlsggal s ms mondva-csinlt ezerjfvel men tegetni? e) Nem toltuk-e h i b i n k a t msokra, azon clbl, hogy k viseljk rtk a szgyent? S hogy ez sikerljn, nem folyamodtunk-e ktrtelmsgekhez, leplezsekhez, mester fogsokhoz, hazugsgokhoz? / ) H a valaki olyasmit m o n d o t t , ami renk nzve meg alz volt, nem bredt-e fl rgtn bennnk a bosszvgy? Nehz volt-e neki megbocstanunk az esetben, ha hibinkrl szlt, jllehet azt t a l n csak fllebbvalink s elljrink, gazdink eltt t e t t e ? g) Vgre nem fejtettnk-e ki ezerszer annyi igyekezetet arra, hogy hibinkat eltakarjuk, m i n t a m e n n y i t erlkdnk, hogy azokat megjavtsuk s el ne kvessk? Szinte belefradunk a krdsekbe, de kimerthetjk-e a kevlysg szmtalan megnyilatkozst? Soha. Telve v a n kevlysggel szvnk. Valamint a molnr ruhja tele v a n liszttel s a cspl tele p o r r a l ; mint az erd tele v a n zsongs sal, b u g s s a l : gy az emberi llek tele van titkos s nyilvn val kevlysggel. Csak folytonos m u n k a s igyekvs kpes e rszben r a j t u n k segteni. De rajta, ne csggedjnk. Nemcsak az alzat szpsge s fnsge lelkestsen e m u n k r a ; nemcsak az r Jzus szent szvnek vonzalma buzdtson e nemes trekvsre ; hanem szortson r az a gyllet is, mellyel az r a kevlysg ellen viseltetik. A szentrsnak egy-kt szava is elg ahhoz, hogy e gyl letet szemeink el lltsa : Isten s emberek eltt gylletes a kevlysg, mondja a Szentllek, m i n d k e t t eltt igaztalanul cselekszik. S i s m t : Minden bnnek kezdete a kevlysg, s aki megmarad benne, eltelik atokkal (Eccl. 10, 7). S ugyan mirt gylli az r annyira a kevlysget? Azrt, m e r t taga dsa az r h a t a l m n a k s flttlen uralmnak. A kevly fggetlenteni szeretn nmagt az Istentl, eszeveszettsg ben flkilt: nem szolglok, s az gre emelt fvel foganatba veszi, hogy Istent trnjrl letasztsa. Nem telik-e el az ily rjng szksgkpen tokkal? t k a lesz maga-magnak, s

P N K S D U T N 17. V A S R N A P R A

259

hegyibe rnehezedik az r keze. Merl meg lehetnk gyzdve, hogy az az Isten, aki irgalmbl ki nem fogy, kedvt leli a kevlyek megalzsban, akr e vilgon, hol res szvvel, elgedetlenl jrnak-kelnek s gyakran ocsmny bnk fertjbe sllyednek, a k r a msvilgon, hol a pokol rv nyeibe t e m e t i s az rdg csfjv teszi. Ugyancsak m s sors az, melyet az r gr : Tanuljatok tlem a l z a t o t . . . s n megenyhtlek titeket s meglelitek szvetek nyugalmt. Hiba ; igazsg az Isten, s a hazug lelkeket nem s z e r e t i ; mr pedig a kevly ember h a z u g ; eltagadja sajt bels valsgt, eltagadja Urt, Istent, ha nem is szval, legalbb tnyleg, hogy a n n a k az res s h i t v n y blvnynak hdoljon, amely maga. Mg ellenben az alzatos llek sajt semmisgt flismeri s megveti, hogy az Isten lakjk benne ; tkletlen sgeit, bneit ldzi, hogy az erny dszbe ltzzk ; fejet trdet hajt az egy Isten eltt, hogy kiszabaduljon sajt nj nek, szmtalan rosszindulatainak s gondjainak rabsgbl. Valban i t t is igaz, hogy veritas liberabit vos, az igazsg fog flszabadtani titeket s az alzat egy nagy darab igazsg.

P n k s d u t n 17. v a s r n a p r a . /. Az Isten-szeretetrl. (1896)


Szeresd a te U r a d a t det teljes szvedbl. Istene

Szeresd az Istent! Ez az a visszhang, mely megfelel a szv valamennyi vgyaira s jajjaira; szeresd t teljes szvedbl, teljes lelkedbl s minden erdbl, ezt hirdeti s srgeti az evanglium ! , ki rti kzlnk e beszdet? A szentek titok zatos nyelve ez, melyet az rzkies ember oly nehezen r t ! K i kveti e szzatot? Magasra vezet, felhkbe vsz tja ! S m i a l a t t az Isten azt akarja, hogy szeressk t teljes sz vnkbl, azt tapasztaljuk, hogy az az Isten nem is vonzza sok szor a szvnket, mg ellenben a vilg sznpomps, izgalmas letet t r elnk ; szegnyesnek ltszik az, a m i t az evanglium igr ; rmtelennek t n i k fl az istenes let, m i n t h a csak szrke, fak, szi t j b a nzne bele az ember, ahol a sznek s ttek s hidegek, a leveg nehz, a lomb kemny, a k r csak plhbl volna, a virgok szalmsok, sok a kd, s ha kinzed a szemedet is, akkor sem ltsz sokat. Mit vlasszunk? Szeresd a vilgot, mondja a mulandsg . . . Szeresd az Istent, mondja
17*

260

PROHSZKA OTTOKR

az evanglium, mg pedig teljes szvedbl! . . . Gondolkozom s ingadozom ; m e r t nem t u d o m a m g y igazban, hogy m i t je lent az : szeretni teljes szvbl. Szeretek mmel-mmal, s azrt zetlen az n e k e m ; de hogyan kell szeretni teljes llekbl, azt fl nem rem. Szeretek gy ahogy, s azrt belefradok ; de ho gyan kell szeretni minden erbl, az messze v a n tlem. No h t kld az Isten segtsgemre ragyog szellemeket, akikben az a hideg evanglium t e s t e t l t t t ; let, rm, er krnyezi k e t ; szemeik ragyognak ; beszdk t z p a t a k ; alak j u k oly fnyt raszt, hogy a fld dicssge tle homlyba vsz ; k r l t t k h a m u v esik szt a vilg ; tjuk m i n t a hull csillag szikrz plyja, nem keresnek semmit, s minden lkbe hull, s a m i t megvetettek fnybl s dicssgbl, trnjuk zsmolyv lesz ; elcskolja lelkket az r, s mikor meghalnak, akkor kez denek tulaj donkp lni. Ezeket a szellemeket nem ! nem is szellemek ezeket a mi testvreinket, a szenteket kldi se gtsgnkre az r s azt mondja : nem fogom neked m a g y a rzni, hogy m i t jelent az, szeressed a t e U r a d a t I s t e n e d e t ; nem fogom neked m a g y a r z n i ; m e r t b r m i t mondok, sajt trpe gondolataidat kevered bele; n e m fogom szval magyarzni, m e r t a szavak rtelmt meghamistja a szoks, a nyeglesg, a lelketlensg ; hanem meg fogom neked m u t a t n i eleven kpben, hogy m i t tesz Istent szeretni teljes szvbl; meg fogom m u t a t n i , hogy mily gyzhetetlen er s mily h a l h a t a t l a n dicssg az, szeretni az Istent minden erdbl. Elvezetlek Carthagba ; nem m u t a t o m rgi hamilcari fa lait ; a rmai K a r t h g nagyvrosias utcin j r u n k s az egyik klvros palotaszer hza eltt megllunk. Ez az Ubia-csald hza. Ismered? ugy-e, mg nem hallottl rla. E csald lenya k t v eltt m e n t frjhez ; a fiatal, mg csak 22 ves anya, szve egsz benssgvel fgg azon a gyermeken. Lpjnk be e hzba ! Ez a hz a 203. v n y a r n nagy gyszban v a n ; szenvedlyes fjdalom gytri kivlt az sz csaldapt, mely nha rjngsbe csap t ; m e r t lenya, a fiatal anya a prokon zul brtnbe zratott, s most o t t tengdik bartnjvel s h rom ismers ifjval, Revocatus-, Saturninus-, Secundulussal. Mi t r t n t ? Mirt v a n Perpetua, a 22 ves csaldanya a brtnben? akarja szeretni az Istent teljes szvbl, s mivel v t k e t , h i t t a g a d s t kvetelnek tle, azt mondja : teljes szv bl szeretem az Istent s azrt el nem szakadok tle ! I n k b b elszakadok hzamtl, hitvesemtl, sz atymtl, inkbb gyer mekemtl ; de soha az Istentl. De h t mi lesz m r most ebbl?

P N K S D U T N 17. V A S R N A P R A

261

A vilg esze m e g l l ; a csaldi rdekek, az a t y a i szeretet, a hitvesi ktelk, a kztisztessg, a brtn zordonsga meg t n t o r t h a t n n a k minden embert, nem hogy egy nt, egy hit vest, egy c s a l d a n y t ; de Ubia P e r p e t u a azt mondja : Szere t e m az Istent teljes szvembl, s csaldomrt nem t a g a d o m meg t. Ltod, k. h., m i t jelent az, szeresd az Istent teljes sz vedbl ; a k r anyai szved van, a k r atyai, akr gyermeki, a k r h i t v e s i ; mindezzel, teljesen ; s mindennl jobban. J o b b a n , m i n t a c s a l d o t ; j o b b a n , m i n t a t y d a t s a n y d a t . H a elvesz ted ket, el kell szakadnod tlk I s t e n r t ; ne tntorodjl meg percig sem ! Szeresd az Istent, lesz a t y d , a n y d , t b b ne ked ! J a j , kegyetlenek, m i t h i r d e t t e k ? kilitek a gyermeki, az anyai rzletet? gylletet hirdettek? Nem . . . nem, sze retetet hirdetnk. Szeressnk ! De ez mg nem elg ! Atyja belp a brtnbe s gy s z l : Gyermekem, irgalmazz sz fejemnek; sznd meg a t y d a t , ha mg megrdemlem, hogy a t y d n a k mondassam. Karjaim mal flneveltelek, mg gy kivirgoztl K a r t h g rmre, ne tgy most gyalzatv a vrosnak. Tekints a n y d r a , nagynndre, gyermekedre. Hagyj fl kevly, fnnhjjz, hajt h a t a t l a n rzleteddel)). gy krt engem a t y m , mondja Per petua, s letrdelt, s megcskolta k e z e m e t ! S P e r p e t u a meg sznta atyjt, sajnlkozott fjdalmn, s klnsen azon, hogy , az apa nem rl lenya v r t a n s g n a k . (Atym, az fog tr tnni, a m i t Isten akar, ez volt P e r p e t u a felelete. Szeresd az Istent minden e r d b l ! Mindent Istenre vess ! minden gondolatot, minden szeretetet, szenvedlyt, rdeket, vonzalmat s r e m n y t ; m i n d e n t Istenbe, hogy azt m o n d h a s sad : Istenem, m i n d e n e m ! Szegny emberi s z v ! m e n n y i shajodba s knnyedbe kerl ez a nagy t e t t : szeresd az Istent! Perpetua m a g b a n lt, csendben, a stt brtnben. H a z a gondol. Oly jl ismeri h z u k a t ; h n y ablaka v a n s h n y szo bja ; a szobkban o t t h o n sznyegek v a n n a k s kpek, s i t t a brtnben nedves falak s nyirkos fld ; otthon a szekrnyek ben el v a n n a k tve ruhi s kszerei, s i t t a brtnben megtpve s kezein bkkkal l ; tudja, hogy a cseldek otthon most m i t csinlnak ; tudja, hogy desanyja most hol l d g l ; elkp zeli, hogy a m a d a r a k a k a l i t k k b a n desanyja szobjban mint sipognak, s hogy az udvaron m i n t lubickol a s z k k t ; ha gy belpne most a szli hzba s t k a r o l h a t n anyjt, j t , s szvhez szorthatn gyermekt, volna az rm ! P e a t v

262

PROHSZKA OTTOKR

dig csak rajta fordul meg. H a egyet szl, megnylik a brtn. P e r p e t u a szabad. De Perpetua nem teszi. Szvre szortja k e z t ; megcsr geti l n c t ; vgigsimtja homlokt s azt suttogja : nem l e h e t ! Szeretem az I s t e n t ! Szeretem j o b b a n , mint minden m s t . Sze retem s mindenrl lemondok rte, m i n d e n r l ! . . . 22 ves ko r o m b a n kiszakadok hzambl, s leszakad keblemrl csecsem gyermekem h i b a : t u d o m n, m i t jelent a z : Szeresd az Istent teljes szvedbl. S mi lesz a vilggal? Mit fog szlni a nagy vros, K a r t h g ? Az a hivatalos elkelsg, mely nlatok ki-bej ros volt? Mit a szolgk, a m u n k s o k ? Mit az u t c a npe, m i t a szom szdok? Ubia Perpetua, a vakbuzg keresztny, mily eszte len, mily kegyetlen, ezt hajtogatjk a mosnk, ezt a zldsg piacon a kofk, ezt a boltok vsros npe. Mily bolond, mily esztelen! S ha majd kilpsz, Perpetua, a piacon a trvnyszk el, vagy ha majd vezetnek a veszthelyre, hogy fog b m u l n i az a tengernyi np ; ismerseid egymst knykkkel megl kik, sugdosnak ; idegenkedve nznek rd, vizsgljk r u h d a t , hogy gyrtt-e, szakadt-e ; nzik hajfonataidat, hogy meg viselt-e a b r t n ; megjegyzseket tesznek, hogy mily halavny, mily trdtt vagy ; mindnyjuk szjban forog a te neved. , Perpetua, 22 ves des anya, elviseli-e ezt szerny t e k i n t e t e d ? tiszta, gyengd lelked? Lesz-e er imidban a ke serves, nehz t r a ? Menj, krlek, meneklj ! Nem ! nem mozdulok ! szeretem az Istent s megvetek rte m i n d e n t : a vilgot, a vilg tlett, haragjt s hzelgst, dicsrett s g n c s t . . . mindent. Regnum m u n d i et omnem o r n a t u m saeculi c o n t e m p s i . . . c o n t e m p s i . . . mirt? propter amorem. Szeretni az I s t e n t ! , Isten-szeretet, , vilgot legyz hatalom, mely a 22 ves fiatal P e r p e t u t v r t a n v s hss t e t t e d , midn lefoglaltad szvt, lelkt s minden erit, s oda lltottad a vilg szne el, a kislelk, fradt emberek el, hogy lssk, m i t jelent az : Szeresd az Istent teljes szvedbl, teljes lelkedbl s minden erdbl. K. H . ! Mi v a n b e n n n k ebbl? Hol v a n n a k ldozataink, hol knnyeink, melyeket Istennek b e m u t a t h a t u n k ? Mikor szerettk Istent teljes szvnkbl, tel jes lelknkbl s minden ernkbl? De Perpetua mg nem hozta meg utols l d o z a t t ! des atyjn kvl mg m s t is szeretett s brtn s lncok fltt rettegett ms valami ldozattl, s mgis meghozta. Mi volt az? Mikor a brtnben volt, egyetlen fldi vgy emsztette

P N K S D UTN 17. V A S R N A P R A

263

szvt; szerette volna szoptatni g y e r m e k t ! Krte teht, hoz zk be hozz. Elhoztk gyermekt, s mikor dadogst hallotta, gy tetszett neki, m i n t h a a brtn palotv vlt volna. Ezzel a gyermekkel t e h t taln le lehetett gyzni P e r p e t u t ? Ez lesz alighanem az a kapocs, mely lelkt a vilghoz k t i ; ez lesz az a hatalom, mely szvbl az Isten-szeretet tzt kioltja ? De ha ez sikerl, akkor P e r p e t u a nem szeretn Istent teljes szv bl, teljes lelkbl. E z t a k a r t a atyja, hogy a gyermek, a csecsem legyzze Perpetut, Mikor t e h t Perpetua a piacon fellltott tlszk lpcsin biztos lptekkel flsietett, hogy elvegye a hallos t letet vagy a flmentst, atyja odallt a legmagasabb lpcsre s odanyjtotta a mosolyg kis csecsemt P e r p e t u n a k : Per petua, gy szl atyja, Perpetua, knyrlj rajtam s a kisdeden! P e r p e t u n a k elszorult a szve, flshajtott, elfordt arct s azt m o n d t a : Nem lehet. Ismt g y z t t ; gyztt a csecsem fltt, gyztt az anyai rzelmeken, gyztt az isteni szeretet erejben : gyztt s a hallba m e n t . Mit mondjak mg t b b e t ? Azt-e, hogy P e r p e t u t v a d bika v e t t e szarvaira? Azt-e, hogy vgl brd t t t e le babrkoszors fejt? , aki t u d gyzni szven, az t u d gyzni vadllaton, brdon s hallon. S Per petua gyztt, s valamint a keresztre fliratul az r J z u s n a k azt rhatjuk oda, hogy igy szeretett: gy P e r p e t u a is 1600 v ta a keresztnyeknek ln ll s h i r d e t i : testvreim ! gy kell az Istent szeretni. Szent P e r p e t u a t e h t l m a g y a r z a t a az r Jzus szavai nak : Szeresd az Istent teljes szvedbl, teljes lelkedbl s min den erdbl. Senki sem magyarzhatja meg azt gy, m i n t Per p e t u n a k hsies alakja. Vessk szemeinket gyakran re, s mi nl gyngbbeknek rezzk m a g u n k a t , annl mohbban szv juk m a g u n k b a szellemt. , mily gyngk s rvk v a g y u n k az Isten szeretetben! Azt mondjuk, hogy meghalnnk Is tenrt s mindent o d a a d n n k rte, s voltakpen minden all ki vonjuk m a g u n k a t , ami terhes, ami nehz s ami kellemetlen. Kpeinken vrtanink vrrl, knpadrl s hallrl beszlnek ; elttnk a keresztfa s rajta a knszenvedett kpe a legnagyobb ldozatrl beszl hozznk ; mi folyton nzzk e kpeket s nem rtjk, nem akarjuk rteni, hogy szeresd az Istent teljes sz vedbl, vagyis gy, hogy semmi ron el ne szakadj tle. Mit gondoltok, k. h., ha gy egyszer mi is vrzennk Istenrt, ha meleg vrnk lecsurogna keznkn : hej, akkor reznk, most szeretem az Istent igazn ! De van sok m s vrtansg az emberi letben ; mutassuk

264

PROHSZKA OTTOKR

meg olyankor, hogy szeretjk az Istent teljes szvnkbl. Van gy, hogy szvnk vrzik, van gy, hogy szemnk knnyez, van gy, hogy lelknk fj vagy az emberektl, vagy az let keresztjtl, vagy a szvnek m e g t a g a d o t t szenvedlyeitl: ilyenkor kell megadnunk, keznket szvnkhz szortanunk s azt m o n d a n u n k : Szeretem az Istent teljes szvembl. t meg b n t a n i soha sem akarom s rte minden ldozatra ksz vagyok. H a ez a szeretet dagasztja majd szvnket, akkor szentek t e remnek nemcsak K a r t h g b a n , de H o n t b a n s Barsban ; szen t e k teremnek nemcsak az Ubik palotjban, de a szalmafedel kis hzakban ; m e r t aki az Istent teljes szvbl szereti s aki e szeretetbl rte ldozni t u d , a b b a n az Isten ereje m e g nyilatkozik. gy legyen ! II. A buzgsgrl. (1902) K . T. U. ! Lelkem eltt ll mg a m u l t htnek kedves, szerny Mria-nnepe, s magnak a n n a k a r a b o k a t vlt Madonnnak alakja, melyet m a g a m n a k kpzelek. Elkpzelem t m a g a m n a k g arccal, m e r t g a lelke ; elkpzelem piheg kebellel, mert siet, t b a n van. Hasonlt ahhoz a Sarlsboldog asszonyhoz, akirl mondja a szentrs : abiit in m o n t a n a cum festinatione; sietve ment, m e r t segteni m e n t ; azrt siet. A r a b o k a t vlt Szz Mria, a Maria Mercedes is segteni siet, sokakat szabadtani megy. Ezrt kigyulladt az arca, piheg a keble. De szenved, lelkt feszt vgyaival nem a k a r m a g b a n maradni, hanem szerez segttrsakat, elltogat a fldre, s beleszvi fnyes alakjt hrom szent frfi lmba. Rekszn hozzjuk, hogy eltltse szvket sajt maga rzel meivel, a szenved s segteni siet felebarti szeretettek Azzal a szeretettel, mely a mrok fogsgban szenved keresztnyek gyt v e t t e szvre. T u d o t t errl Nolasco Szent Pter, t u d o t t rla J a k a b , arragniai kirly, t u d o t t rla Pennaforti Szent R a j m u n d ; de mennyivel tbbet t u d o t t arrl a Szent Szz. nemcsak meskbl, de valsg u t n ismerte a mrok p i n c i t : azt a sttsget, mely a rabszolgnak nemcsak szemre, de lelkre is r n y a t b o r t ; nemcsak kpzeletben, de valsgban l t t a azt a dohos szalmt, melyen a test is, a llek is elrothad. Hervad, fjdalomszntotta arcoknak a hite is h e r v a d t , szeretete is lankadt, ha ugyan el nem pusztult mg egszen.

P N K S D UTN 17. V A S R N A P R A

265

A Szent Szz hallotta, m i n t imdkoznak a szegny rabok h o z z ; hallotta azt az Ave Marit, mely halavny ajkrl s ktked, lemond szvbl kszkdtt fl hozz ; hallotta az imt, de lnccsrmpls kztt. Hallotta, de az nem csen gett rmmel, h a n e m szomorsg s nehz ktsg volt a b b a belevegytve. , hogy h a t o t t ez mind anyai szvre I S mivel szerette azokat a nyomorg embereket, segteni jtt. Segly nyjtsra hvja fl az r Jzus szolgit, seglynyjtsra nemcsak a test, hanem a llek bajaiban. Mert a test u t n a szv is elrothad. A sttsg homlyban a llek is e l b o r u l ; akik t e h t szeretik a lelket s knyrletesek az emberek nyomora irnt, azokat hvja a Szent Szz, a Maria Mercedes, hv minket s buzgsgra tant. Tavaly eladtam mi a pietas, mi a devotio, most eladom mi a fervor. 1. Mi a buzgsg? A buzgsg kifejlshez kt elem szk sges : Lngol llek egyrszt, nyomor msrszt. Valamint min den nvnynek megvan a znja : gy van az ernynek is sajtos kerete, mintegy szlfldje, melybl kisarkad. A buzgsg is erny, melynek kerete a nyomorsg, msok nak nyomora. llts bele egy lelket, lelket, mely e nvre mlt, a nyomorsg keretbe, s szreveszed, hogy nyilainak rajta vgig rzelmek, indulatok, melyek m s u t t s mskor nem jelentkeznek. A nyomorsg terhe rvetdik a szeret llekre s elszomortja azt, de ugyanekkor flkelti benne a reakcit a rossz ellen, s sarkalja t, hogy segtsen. Srni kezd, de e knnyek nem oltanak, hanem sztanak rzelmeket. Szve g, s e tznek leszti keresztek, tvisek s bojtorjnok, az emberi szenvedsek keresztfi. Emeljtek ki a nyomor sg keretbl a lelket, felejtesstek el vele a szenvedst, vigytek t az gbe, hol ne lsson nyomort, felejtse el a ltot t a t : a buzgsg mcsese kialszik, tze elhamvad. Azrt az gben buzgsg n i n c s ; a szeretet, mikor buzg a k a r lenni, lejn az gbl s i t t jr kztnk, i t t az let rnyas s nem verfnyes oldalban, i t t a hegyszakadkok, pusztk, szirtek, vzmossok k z t ; i t t a szegnysg, llati m u n k a , szolga-iga, rmtelen lt, bn, alvalsg, gond, elnyoms, zsarnoksg, szenveds hazjban. I t t piheg a keble, i t t knnybelbad a szeme, i t t flgyri karjait s m u n k r a kszl : segteni akar. S minl nagyobb a baj, annl inkbb lngol s ahol teljesen elhatalmasodik a rossz, ahol m r leteperte s fojtogatja ldo zatjt : ott az gre csap lngja s hsies ldozatokra ragad hatja magt, csatakiltsa a non praevalebunt. K t szval lehet jellemezni a buzgsg fldjt: Sorge

266

PROHSZKA OTTOKR

u n d Snde, vagy mint a szentrs mondja: Terra miseriae. s e fldbe mlyed az eleven gykr. Ez a gykr a bajt flrt, szvn visel, erteljes llek. 2. A buzgsghoz mindenekeltt a) a bajt mlyen lrlt llek kell, melybe msnak nyomorsga szinte belevette m a g t , gyhogy ahol jr-kel, magval viszi s nem tudja feledni. Vannak lelkek, melyekre rvetdnek a benyomsok m i n t hideg tkrkre, melyek oly simk is, mint a tkrk s a benyomst flfogjk ugyan, de magukv nem teszik. Ezekben az egyik gondolat kiszortja a msikt, s a benyom sok klcsnsen eltrlik egymst. De v a n n a k lelkek, melyekbe a gondolat beleg, s gy kveti s ksri ket, hogy eleven darabjv lesz lelki letknek, s elmondhatjk rla : ez az n gondolatom. b) Valamint flrtik a bajt s a nyomorsgot, gy t is rzik azt, s ez msodik eleme a buzgsgnak. gondolatbl rzelem lesz, s a szv lesz betegje. Az ily betegsg lds s szerencse ; rzkenysg, lgysg, gyengdsg kell hozz, s krl mnyek, tapasztalatok, benyomsok nevelik ki szinte, igaz rszvtt. E rszvt get s gytr, st e m s z t : maga az r m o n d j a : Zelus domus tuae comedit me. E rszvt teher, hiszen mondjuk, hogy ez meg az szvemen fekszik, s a llek olyan, mint az irgalmas szamaritnus, ki a maga h t n viszi nyomo r u l t felebartjt. H a t e h t buzgk a k a r u n k lenni, ereszked j n k le a mlybe, az emberi llek veszedelmeinek s szenve dseinek mlysgbe. Az apostoli llek hasonlt az evanglium rossz szellemhez, ambulns per loca inaquosa, quaerens requiem et non i n v e n i e n s ; jr vigasztalan regikban, hol a b n s a gond lakik s nem tall tlk n y u g a l m a t ; de azrt nem fut, nem menekszik ellk, st inkbb beleli m a g t , s a veszedelem lpten-nyomon kilt fel: figyelmezz rm s segts! Akr a ruthneken akar segteni, akr a tuberkulzison, a buzg ember egy gondolatnak l. Ez a gondolat az rg eszmje, belergzik s szenved tle. gy szenvedett az r. gy az apostolok, gy a szentek, kik srva, epedve, szenvedve j r t a k krl. c) De van a buzgsg lelknek mg egy rzelme, melyet kifelejteni nem szabad. A buzgsg er s a rszvt, a szenve ds az inkbb gyngesg. Rszvtbl lehet buzgsg, de a rszvt nmagban vve mg nem az. Er, ellentlls, vissza h a t s kell a nyomorsg ellen ; reakci kell hozz s elszntsg, mely mondja : ezt nem trm, ezt le akarom g y z n i ! Ez elsznt, trekv, kszkd rszvt rdemli meg a buzgsg

P N K S D UTN 17. VASRNAPRA

2G7

nevt. A buzg lelkek a veszedelemnek mennek neki, hogy azt fltartztassk; a stt gondok jben vigaszra dertik a bn kd, csgged lelket; a t m a d nyomorsgnak testkn t lehet csak diadaltjt folytatnia s le kell gyznie a buzg sgot, mely h i r d e t i : l az r, nem engedek ; gyzni vgyom, hiszen ersebb vagyok ! Ez a fegyver a llekben, amelyet buzgalomnak hvunk. Ettl lngoltak a buzg emberek, kik a lelkeket szerettk s az emberi nyomor ellen hsiesen kz dttek. Nzzk Szent Berntot, Amiensi Ptert, mikor keresztes h a d a t hirdetnek. Nzzk Illst s Szent Plt, nzzk a Macchabeusokat; a ngereknek, rvknak, a szegnyeknek a p o s t o l a i t ! get, emszt gondolatok hajtjk k e t : az Isten dicssge s szenved testvreik emlke. E gondolatokat lesztik a jindulat, a testvrisg, a nagy, flsges emberi tekintetek, de kivlt az isteni szeretet s a bizalom, mely azt sgja : rajta, segts, Isten is gy akarja. Szemk eltt lebeg nek testvreiknek szenvedsei, de fleg az eped Krisztus arc, melynek ajkairl hangzik a sz : a m i t egynek a legkiseb bek kzl tettetek, azt nekem tetttek. S ez arc s e sz nagy bizalmat inspirl, s a buzgsgba bizalmat, lelkeslst nt. Nincs buzgsg remny nlkl. Hiszen elsorvadna, ha flne, hogy gyznie nem l e h e t ; ha ltn, hogy a rossznak h a t a l m a legyzhetetlen. Nem ; a buzg lelkek nem ktelkednek ; ha nha ktelkedni ltszanak, az csak olyan elhomlyosods, mint az iraml felhnek rnyka a virgos rten, mely futt ban eloszlik. S ez rzletben k i t a r t a n a k a buzg lelkek, jl lehet ltjk, hogy a nagy tmeg rzketlen s hideg, s hogy oda sem nz annak, amitl k lngolnak. Kevesen v a n n a k a buzgk, tengernyi pedig a lha, lanyha llek, s a buzgk mgsem csggednek ; tudjk k, hogy a buzgsg kegyelem, s hogyha a gniusz cskja is ritka homlokon csattan el, ritkk azok is, kiket a kegyelem a nagy tmegbl isteni rzelmeknek hordoziv szemel ki. gy a k a r t a ezt az r ! Taln ki a k a r t a vele m u t a t n i , hogy nem a tmeg teszi, hanem a k e g y e l e m ; taln ki a k a r t a tntetni, hogy ajndkait vlasztott lelkeknek adja, akinek akarja ; t a l n gynyrkdik a titni harcban, mit a szellem vv a nvtelen ezrekkel; nem t u d o m , m i t akart, de azt ltom, hogy a buzg lelkeknek sorsa egyrszt a j t e t t a nyomorult tal, msrszt a bajvvs a lhknak rzketlensgvel. Kz denek Kinizsykpen kt k a r d d a l ; az egyik oldalrl a nyomor sggal, a msik oldalon a llek t e r h v e l : az rzketlensggel, lanyhasggal s sajt lelkk szomorsgval.

268

PROHSZKA OTTOKR

p azrt a buzgsg tjai n e h e z e k ; nem is u t a k ezek, hanem kvecses pusztkban elvesz vres lbnyomok. A buzg lelkek arcn kiverdik elbb-utbb valami titkos szomorsgnak rnya s szvket gyakran elgytri mly, de szent fjdalom. A fjdalom behatsa a l a t t szabad panasz kodniuk, szabad srniok; flfohszkodhatnak Illssel: U r a m , pusztasg s szomorsg letem, kimlj meg m r vele s vgy el. Flpanaszolhatjk Szent Pllal kzdelmeiket s nem kell elhallgatniuk azt sem, hogy meguntk m r letket. De azrt az is bizonyos, hogy ezt a tviskoszort, mely gondokbl fzdik fejk kr, soha le nem tennk s fl nem cserlnk semmifle koronval, s azt az letet, mely gondban, kzdelem ben s szeretetben folyik le, gy becslik, mint kirlyi lelkek nek napszmt, melyrt csak Isten fizethet egyesegyedl! S fizet, fizet des bkvel, kirlyi n t u d a t t a l , az erny szen vedlyeivel, a megsegtett lelkek szeretetvel; fizet istenileg ! Hatoljunk bele most, k. t. u., a nyomorsg jbe s kivlt a bns lleknek rk veszedelmbe. Vssk lelknkbe a krhozatnak stt k p t , mely annyi lelket fenyeget. E gondolatoktl lngra gyl majd szvnk, s megtanulunk testvreinkrt imdkozni s dolgozni. Sokat imdkozni s sokat dolgozni! Lesznek fjs gondolataink s nyugtalan rzelmeink ; de az j ; az kell az apostolnak. Caritas Christi s nemcsak az, h a n e m miseria christiani urget nos, s gy kell a n n a k lenni, mg az r Jzus misszijt teljestjk; a zelus domus t u a e hatsa elkerlhetlen, comedit me. U r a m , add neknk e kegyelmet, ezt a p r a t l a n kegyelmet, hogy a buzg sg ldozataiv legynk. III. Az angyalokrl.

(1903) K. T. U. ! A boldogsgos Szz Mria az nevenapjn el fogja nekem nzni, hogy nem rla, hanem azokrl beszlek, kiknek k i r l y n j e ; m a v a n ugyanis az rangyalok vasr napjnak oktvja. Mi rendesen egy l t h a t s l t h a t a t l a n vilgrl beszlnk. J , hogy nem beszlnk ismert s ismeret len vilgrl. Mert ha gy osztank fel, azon vennk magun k a t szre, hogy tulaj donkpen az, ami lthat, szintn nem ismert, hanem ismeretlen. z ember gy nz a bokorra, fra, gy tapossa a fldet, m i n t hogyha ez mind rgi ismerse volna. Tulajdonkpen pedig mind ismeretlen. Az embert kr-

P N K S D UTN 17. V A S R N A P R A

269

nykezi egy lthat, de nem ismert vilg. Nemcsak hogy kr nykezi t egy lthat, de ismeretlen vilg, hanem kisri is egy csodlatos, lthatlan s mgis ismert vilg. Senkise jr egymaga az let tjn, j r n a k velnk l t h a t a t l a n sokan ; jrnak gondolataink, melyeket msoktl v e t t n k ; krl vesznek emlkeink, amelyek msokhoz fznek. Egsz vil gunk ki v a n szve lthatlan msokbl. Egsz egynisgnk akrcsak nem a mienk volna ; annyi benne az idegen szellem vvmnya. N e m j r u n k t e h t egyedl, nem vergdnk egypiagunk. Minden embernek vilga, mg a remetnek is a barlangban, mg az eltvelyedettnek is a pusztban, nem magnyos, nagyon h a n g o s ; a vilg rverst lehet rajta szrevenni. H t h a mg arra gondolok, hogy ksr s krny kez engem a l t h a t a t l a n Isten, hogy t m o g a t s breszt a l t h a t a t l a n kegyelem, hogy az az Isten s kegyelem olyan, mint a vilgossg, mely a napbl r a d ; olyan, m i n t a villa mossg, mely hullmzik s ramlik krlltem. N e m j r az ember egymagban, hanem inkbb egy csodlatos t a r k a , zajos, sokoldal vilggal, s ez a t a r k a vilg mg sem elg nekem. Nekem kellene valaki, aki pajts, jbart, aki oly szv, oly llek volna, m i n t n vagyok. n azokkal a hullmokkal, fosz lnyokkal, fnysvokkal, azokkal a l t h a t a t l a n erkkel be nem rem ; vilgom mgis csak magnyos. H a volna olda lam mellett valaki, aki olyan mint n, az zn el magnyos sgomnak lohaszt s ijeszt rzett. Van ilyen, k. t. u. 1 Higgyk el, amit a szentrs m o n d : Angelis suis Deus m a n d a v i t de te, u t custodiant t e . Higgyk el, amit az r Jzus az evangliumban mond : angeli eorum Semper vident faciem Patris mei. Az angyalok ksrnek s teszik A t y m a k a r a t t . Higgyk el s vegyk szvnkre, amit az szvetsgi szentrs mond : Ne vesd meg, hanem tiszteld, becsld meg nagyon. A hit tfogja ezt a jsgos szel lemet, bartkozik vele, meleg rzelem s nemes gondolat kzssg vilgt li vele ; ez a hit vilgnak egy fontos fejezete. n megirigylem Szent Cecilit, aki ltta, n megirigylem Szent Franciskt, aki j r t az rangyalval. De m i t tegyek n, aki nem ltok : hogyan kzeledjem n e jsgos rszellem fel? Ami a hitet illeti, n abba bele tallom m a g a m a t , m e r t eszem is sugallja, hogy n higgyek angyalokban. Eszem ki mutatja, hogy a termszet egy felsges, nagyszer plet, sokfle ltbl, valsgbl, sokfle letbl flptve, melynek stlusa a lt halad tkletesedse, de a termszet n e m m a r a d

270

PROHSZKA OTTOKR

meg lent, h a n e m flfel p t ; nem ri be a tkletlennel, hanem egyre tkletesebbet s r g e t ; mindig jobbat, szebbet, tkletesebbet, s igyekszik flfel a lt tkletessgnek foko zatain. L t o m , hogy v a n b u t a grngy, rzketlen k, van fny s villm. L t o m , hogy a grngy sztbomlik s kport szitl, s mihelyt finom lesz, flszivrog fba, rzsba, levlbe. Mshol mg csodlatosabb u t a k r a tved s rezni kezd. Meg alkotja az letnek csodlatos s nagyszer sorait, azokon az llatokon kezdve, melyek a tenger mlysges sttsgben s az iszony nyomsok a l a t t a sziklkhoz nve lnek s jl lnek fl az emberig. Az ember megint egy j perspektvt kezd ki, mely nemcsak rzs, hanem n t u d a t , amely n t u d a t m a g b a n foglalja m i n t t k r az egsz vilgot. E z t hvom szellemi letnek, ltnek. A szellemi vilgban ismt v a n n a k alacsony lelkek, lelkek, amelyeket a test slya lapt ssze : a szellemi lt sztszrt gyngyei a tenger mlyben ; de van nak azutn fggetlen lelkek, szellemi lnyek. Mi nem ltjuk k e t ; a test burokja elzrja ket t e k i n t e t n k ell; de azon nem akad fnn az let. Gyarlsgunk nem kpezi az let h a t r a i t . Van t o v b b is let. Az szabad, fggetlen hatalom. Az let emanciplja m a g t anyagtl s t e s t t l ; nmagban l let akar lenni. E z t szellemnek hvjuk. E gondolatainkba s sejtelmeinkbe merlve, gy rzem magam, m i n t K o l u m b u s a spanyol partokon. Ltja, hogy a tenger nedves plmafadarabokat v e t ki lbai el. T r t dara bok, holt t a n k ; de elegendk ahhoz, hogy az ember elmondja: erre egy vilgnak kell lenni. Hajra szll; megy, tr elre ! A fldhz t a p a d t ember vllat von brndjaira, de azt kr dezi tle is : Nem rzitek a ms vilg illatt? Nem rzitek a szasszafrasz illatt? Csak elre ! E g y j vilg fog kitrulni elttnk. E l t a l l t a . Angeli eorum semper v i d e n t . . . Ne mondja a hal, hogy is lehetne lni egy finom levegszer semmiben? Nem let az ; az let i t t v a n ebben a hvs rban. Nzztek, mily nylsebesen iramlom, ez az let; ott fenn semmi sincs, m e r t ha felvetdm a hullm fl, visszaesem, ott semmi sincs, o t t elvesztem llekzetemet. A halnak nincsen igaza. Abban a finom m d i u m b a n van az igazi let. Az a hideg let, mely a hideg vzben van, csak gyenge rvers; ott nincs fny, nincs tz ! H a n e m a finom levegben let, tz, er, rm van ; o t t van az let. Ne akarjunk lenni halak ! Ha felvetdnk az anyagon tlra, a szellemi vilgba, ne mondjuk, nem lehet ott jrni, llekzeni, nincs ott napsugr, nincs villa mossg. Sebaj, azrt mgis van ott finom szellemi l e t ; ms

P N K S D U T A X 17. V A S R N A P R A

271

let az, ms tz az. Ott van az igazi let, ahol gy llekzenek, mint a szellem szokott s oly lesek s t h a t o k , m i n t a tz. Ezeket a dicssges szellemeket nem lehet megkzelteni lpsekkel, nem lehet megfogni karral. Ezeknek megkzel tse a szeret tisztelet. Neknk m i n d n y j u n k n a k ezen szel lemi tlvilg i r n t mly tisztelettel kell viseltetnnk, m i n t akik a tlvilg partjn llunk s merengnk s iparkodunk kiszni azt a csodlatos kpet, melyet a szentrs nhny vonssal lelknkre vet. Gynyr, kedves, hatalmas let az ! Felszabadult let, mely csupa intelligencia, csupa fny, csupa er. A felszabadult let, mely nem idegekkel, nem rzkekkel dolgozik, hanem csakis rtelemmel. A szentrs jelzi e csodlatos let teljt, mikor hirdeti blcsesgket: Rex t u sapiens es, sicut angelus Dei. Nincs blcsebb, mlyebb flfogs, lesebb esz lny Isten u t n az angyalnl. Akik kzlnk e rszben kitnnek, angyaliak nak hivatnak. Szent T a m s t , akinek lelke oly csodlatos les, aki oly csodlatos m v e t t e r e m t e t t , m i n t a klni dm s a Divina commedia, a Summa Theologic-t, Angelicusnak nevezzk. Csupa fny s vilgossg ! Valamint pedig nagy az angyalnak esze, oly nagy az ereje is, s a szentrs gynyr kpekben, h a t a l m a s esemnyekben vzolja az angyal erejt. Mert angyal az, kinek karja hadsereggel megvv, s pusztt haragja szzhszezer embert t u d egy j a l a t t elpuszttani. Angyal az, ki macchabeusi harcok ln ll, az Isten h a t a l m a s angyala. V a n n a k kzd, v a n n a k t m a d s vd angyalai. Mikor a szentrs szemnk el akarja lltani, hogy mi az igazi szp s ragyog, az angyalokat m u t a t j a meg neknk. Mikor Dniel megltja az Isten angyalt, szpsgtl elkbtva lerogy; mikor Izais ltja Isten dicssgt, ltja angyalait. Az emberi mvszet is hogy iparkodik a szpnek kifejezst adni az angyalban! Mi is, mikor idelisan gondolkozunk, mikor alakot t e r e m t n k , kiben a lt teljes harmnija van, angyalt gondolunk m a g u n k n a k . A legszebb vonsokat angyali von soknak hvjuk. Mi azt mondjuk, hogy thringiai Erzsbet az orszg angyala, egy j anya a hznak, a csaldnak angyala. A legszebb, a legkedvesebb, a legdesebb ; mindaz, ami a szvet megnyeri, angyali. Szeressk, lelkesljnk az Isten a n g y a l a i r t ; hisz a mi angyalaink k ! A nmet Clemens Brentano klt gynyr kltemnyt r t : A puszta angyala cmmel s angyal a l a t t Louise Henselt, a protestns psztor lenyt rti, aki k a t h o zlt s n t u d a t r a bresztette benne is a hitet s elje t r t a a

272

PROHSZKA OTTOKR

katholikus lleknek boldog, bens lett. Der Engel der W s t e ! K . t. u., tbb-kevsbb Wste, puszta az let, s rezzk, hogy p u s z t b a n j r u n k . P u s z t a az let, mikor lapos s h a l a v n y ; mikor nincs lendlet, nincs rm benne ; mikor nincs virga, ernye s nincs lendlete ; mikor az ember meg feledkezik a motvumokrl, melyek ernyesen indtanak. P u s z t a a lapos, fldhz t a p a d t let. E pusztba angyal kell, olyan, kit a mvsz is szrnyalnak fest; kinek inspircii mindig a tiszta szellemisg inspircii legyenek ; angyal, aki felemel a bizalom, a szeretet szrnyain. Jsgos h a t s a i t meg rezzk, ha az egyhz t m u t a t s a szerint az angyalokat iga zn tiszteljk, ha velk b a r t i viszonyban lnk s hozzjuk v o n z d u n k s magnyos utainkon, hol elg veszly van, vdel m k b e ajnlkozunk. Rzzuk r m a g u n k a t rangyalunkra ; vezet, felrz, biztat s segt s megvd, s sokszor fogjuk tapasztalni oltalmt. P l d k a t nem a k a r o k mondani, de az biztos, biz tost az Isten, hogy az rzangyalnak a d a t o t t befolysa, a m i illeti a testi veszlyt is, nagyszer. J r u l j u n k t e h t szere t e t t e l s bizalommal az Isten angyalaihoz, akkor az a titkos, szellemi vilg renk nzve az lds s er forrsa lesz s ha nem is ltjuk meg rangyalunkat, de tapasztalni fogjuk biztat, vd kzelsgt. P n k s d u t n 18. v a s r n a p r a . Homo Dei.

(1902) K . T. U. ! Azt m o n d t a Montforti Simon az albigi har cokban, mikor nyolcszz lovagja ln llt tzezer emberrel szemben s biztattk, hogy okvetlenl vonuljon vissza: Az egsz egyhz imdkozik rtem, nem htrlhatok. Tiltja lova gias becsletem, hogy mikor t u d o m , hogy az egsz egyhz imdkozik rtem, ktelkedjem a gyzelemben. Harcbl a mi k o r u n k b a n is van elg ; oly harcok, amelyekben mg az albii harcoknak a r n y t is fllmlja a hadfelek egyenltlen szma ; nos, s imdsg nincs? Imdkozunk szles e fldn : az egsz egyhz imdkozik rtnk. A kntorbjtben az egyhz imdkozik s bjtl. Hol v a n t e h t a hiba ; min mlik, hogy nincs meg az a szellem, mely nem fl, mely hsi, mely lova gias, mely htrlni nem t u d ? Az rajtunk mlik. Fel kell sztanunk, k. b., az n t u d a t o t , hogy mik vagyunk, vagy ha

P N K S D U T N 18. V A S R N A P R A
m e

273

g nem vagyunk, hogy miknek kell lennnk. Mindenkinek be kell telnie btorsggal, meggyzdssel s hsies llekkel. s n ez alkalommal tisztelettel flreteszem a s z e n t a t y k a t s konciliumokat s becsapom a flinsokat, s csak kzvet len benyomsokbl akarok beszlni, melyeket az evanglium bl s a vilg gondolkozsbl veszek ; n t u d a t u k r a akarom hozni, hogy minek kell lennie a buzg papnak. Nekem egy vezet gondolatom van, mely a szentrs rgi s j lapjain egyarnt tndklik, ez a gonadolat az, hogy Isten vlasztott k i : electus, quem elgi. n vlasztottalak ki titeket, kvetkezleg nektek vlasztott embereknek kell lennetek. Mikor az Isten vlaszt, kveti szve v g y t ; szve vgyt csak flsges, mly gondolatok vezetik. Ami az r n a k tetszik, azt vlasztja. Ostende, mondja a kzsg, quem elegeris, mutasd meg neknk azt, hogy kit vlasztottl ki. Mikor az r Jzus apostolokat akar maga mell venni, akkor v l a s z t ; mikor kivlasztotta s apostolsgukra figyelmezteti, vlasz tsra hivatkozik : ego elgi vos. Mintha mondan, gondolhat jtok, hogy milyeneknek kell lennetek, mikor n vlasz tottalak ki titeket. J d s helyett kell ms valakit l l t a n i ; ki lltsa oda? Azt csak az r t e h e t i : Ostende, quem elegeris. Mert hiszen tled fgg, t e vlasztasz. s valban Szent Pl nl megint elfordul a jellemz sz, mely megmondja, mi : vas electionis. I t t is az r v l a s z t o t t : Segregate mihi Saulum et Barnabam. Kvetkezleg a szentrs hirdeti, hogy minek kell lennie a papnak, minek kell m a g t reznie, s ha mg nem az, hogy mire kell trekednie. E z t hirdeti a neve is clericus; mi annyit jelent, m i n t pars haereditas, az r n a k rsze. Mr most azt gondolom, hogy az Istent a kivlasztsban kivltkpen kt jellemvons vezeti s vonzza : a tisztasg s az elkelsg, s hogy az r csak ilyeneket vlaszthat ki. 1. Valban az r csak olyat vlaszthat, akit s z e r e t ; mr pedig csak a tiszta lelkt szereti. Mit csinljon szently ben a tiszttlannal s hogyan bzza m a g t valakire, ki nem az v? 1 n gy rzem, hogy csak akkor lehetek vlasztott, ha az Isten embere vagyok, kvetkezleg ha az Isten kegyelme van bennem. Az szvetsgi szentrs is gy gondolkozik ; mert a np azt t a r t j a prftnak s annl keres flvilgostst, aki az Isten embere. Menjnk az Isten emberhez mondja Saul, s el^ y Smuelhez. Az Isten embere az Istennel egyeslt ember. Aki bns, szennyes, tiszttlan, az nem lehet az Isten em- Izais rzi, hogy neki meg kell tisztulnia, m e r t prfProhszka: let igi. II. 18
m r e

274

PROHSZKA OTTOKR

t n a k kldi t az r. Mindenki kzlnk rzi, hogy az r oltra el nyomorultan s szennyesen nem lphet. Lavabo inter innocentes m a n u s meas . . . azutn foghatok az ldozat hoz, ha a te embered vagyok, ha tiszta vagyok. A segregatio a peccatoribus mindenesetre nem a reverenda, nem a kanon, hanem az rzs s a szellem ltal trtnik. Mikor a pap az oltrnl ll, emelkedettebb helyen s lpcsn ll, azzal nem a magasabb helyzetet a trben, hanem a szellem emelkedett sgt a k a r t k jellni, valamint mikor aranyos-ezsts litur gikus r u h b a ltzik, rzi, hogy nem rheti be a csillog ruhval, hanem ragyog lleknek kell lennie. E z t a tiszta isteni lelkletet hangslyozza Szent Pl, mikor elmondja, hogy milyen legyen a pap. Episcopusrl beszl, de neki az episcopus s sacerdos mindegy az ignyeket s a kvetelmnyeket illetleg. Oportet episcopum esse non superbum, akiben az Isten lelke, a hit s az let tapasztalata s alzata van, non iracundum, aki az emberek irnt j indulattal van ; non litigiosum, aki a szenvedlyek felett l l ; irreprehensibilem, akire egyltalban folt nem esik; nemcsak az, h a n e m aki tkr, kin a kzbizalom flragyog. Oportet testimonium b o n u m habere ab his, qui foris sunt, hogy az emberek azt mondjk, ez nem rongy-ember, nem botrnyk, ez olyan, kit arravalnak tlnk, s ki az egyhz bszkesge lehet. Igen, erre is v a n tekintettel a szentrs. Azrt is kell tisztnak lennie a papnak, hogy az egyhzra gyalzatot ne hozzon. Szent Pl szerint Krisztus fltkeny volt, hogy jegyesn az egyhzon folt s szepl ne legyen. Az egyhz arca a p a p s g ; az egyhz arcn a folt s szepl a p a p n a k bne. Vessnk az ily arcra ftyolt, az nem tndklik. 2. A kivlasztott lleknek msodik jellege az elkelsg. Aki igazn pap a k a r lenni, a n n a k lovagias, elkel lleknek kell lennie. Az elkelsg vrben nem sokat r, de rzsben nagy kincs. A vilg sokat ad az elkelsgre, a demokrcia pedig neveti. K r azt nevetni. Van nemes s nemtelen v r ; csakhogy az nem a csaldfhoz van ktve. Mi demokratk vagyunk, ami a jogkzssget illeti, de arisztokratk kv nunk lenni az rzst illetleg. Nem lehetnk kzmbsek alacsony jrs s fenklt gondolkozs irnt. s miben ll az elkelsg? A vilgban az elkelsg a nemes, rtarts, a kznsgestl elklnl viseletben ll, hogy valaki nem ereszkedik szba akrkivel, megvlasztja a helyeket, az alkal m a k a t ; hogy nem adja m a g t brmikp, tartja m a g t . Tud nem sztns, nem rohamos, nem moh, llatias lenni. Nekem

P N K S D UTN 18. VASRNAPRA

275

teht az arisztokrcia egy fejlettebb, magasabb, ntudatosabb tpus, nemes, finom rzk ; arisztokrata llek elttem finom rzs llek. A homo Dei ilyen legyen ; elkel ember legyen. Elkel, ami illeti a gondolkozst s az rzst. Ne legyen meg hurcolt, profanit llek. E z t a vonst a rgi egyhz annyira srgette, hogy a bnbnk kzl senkit sem ordinlt. E x poenitentibus electus non ordinetur. Mert qui dudum fuerunt vasa vitiorum, azok nem valk az r oltraira. gy gondol tk, hogy ha a poenitens lehet is szent, de arra a fnyes, el kel helyre ne lljon olyan, kihez a bn emlke fzdik, kivlt a testi bnk. Szent Jeromos buzdtja R u s t i c u s t : Adolescentiam nulla t u a m sorde macules, u t ad altare Christi quasi virgo procedas. A szzies lelkeket, a nem profanit lelkeket kereste az egyhz. Aki m r t m e n t az leten, aki vgig vn szorgott a sron s az let gynyrein, a n n a k a vre zavaros, rzlete valamikp fl van dlva. T u d o m n azt, hogy e rsz ben nagy diszkrcira van szksg, s az ember a lelkeket nem osztlyozhatja a paragrafusok szerint, de van ebben finom rzk, melyet mltnyolnunk kell. Szentelt kardot, mely nem volt piszkavas, virgot, melynek mzt s illatt nem szvtk ki csapodr pillangk, tiszta ednyt, melybe nem szrdtt le a vilg gondolata, a k a r t a k Istennek a p a p b a n flajnlani. Azt gondoltk, hogy, aki valamikor m r a srban gynyrt lelte, az nem alkalmas arra, hogy szepltelen erklcsnek zszlvivje legyen. Szval: a k a r t a k elkel lelket. Az ily llek rzlete a vilg felett ll, a vilg felette h a t a l m a t nem gyakorol; t u d nem rdekldni a vilg irnt. Nem u d v a r o l ; az asszonyok s lenyok rzik, hogy ez emanciplt ember. Ezzel jr a nagy szeretet az r Jzus s az egyhz irnt. Az ily lelkek kielgtik az isteni Megvltnak v g y t : Simon diligis me plus his? Domine t u scis quia amo te. Hogy is lehetne az, hogy aki ily lovagias, fllemelkedett, elkel rzs, az ne szeressen tged msoknl jobban : Uram, n szeretlek tged. Az ily szeretet valsgos ihletet inspirl. Akinek ihlete van, annak finom rzke is van, az teljesen apostoli llek. Az ilyen lelken tkrzik az Isten gye ; emelkedseitl flderl, csapsaitl elborul. Olyan mint a tenger, mely kk m i n t az g, mikor a nap tkrzdik rajta ; ha pedig bors az g, a tenger is stt. Mindezek u t n : Videte fratres vocationem v e s t r a m ; videte nem a n n y i t jelent, hogy gondoljtok meg a ti hivatstokt, hanem azt, hogy ljtek bele m a g a t o k a t . ljtek bele magatokat, hogy teljesen Istennek ljetek, rte lelkesljetek, 18*

276

PROHSZKA OTTOKR

rte dolgozzatok. Legyetek tisztk, akkor imponlni fogtok a vilgnak ; emancipljtok m a g a t o k a t bnbl, rzkisgbl, a nemtelen sztnszersgbl, s felragyog bennetek Krisztus Urunk s az egyhz irnt val szenvedlyes szeretetetek; lovagjai lesztek annak a jegyesnek, akit az r Jzus eljegyzett magnak, az egyhznak. Montforti Simonok lesztek, m e r t az egyhz imdkozik rtetek. Ti is imdkozzatok s kzdjetek, akkor el nem buktok ; m e r t lehetetlen, hogy az Isten valakit kivlasszon, felkenjen, hogy az egsz egyhz imdkozzk rte, s mgis elbukjk,

P n k s d u t n 19. v a s r n a p r a . /. Simile est regnum coelorum homini (1897) Az a regnum coelorum, vagyis az a m i t n hozok, az ami i t t veletek ltalam s krlttem trtnik, az az let, melyre n tantlak, az a megjuls, melyet a Messis esz kzl : mindez hasonl a menyegzhz. Az r Jzus ugyanis a maga megtesteslsben gy kzeledik az emberisghez, mint a vlegny az meny asszonyhoz. Micsoda is e kzeledsnek alaphangja s rz lete? gyengd szeretet. Szeretetben vonza maghoz meny asszonyt ; szeretetben idz nla ; rajta csng gondolataival s rzelmeivel; belevonja t letbe s Istensgbe s min dent megtesz, hogy jl rezze m a g t az emberi llek nla ; vgl szinte rerszakolja szvt. Nzd e szvet, mondja neknk, mely az embereket annyira szerette, nzd e s z v e t ; m i t gondolsz, m i t keres ez a lngol, forr szv? S z e r e t e t e t ! H a t e h t szeretet az r Jzus legmlyebb rzelme ; ha a sze retet az cselekedeteinek rugja ; ha szeretetbl n ki a kereszt, s verdik ki a tviskoszor is : gy-e mltn mond hatja akkor, hogy hasonl a mennyek orszga egy menyegz hz? De a menyegz nem egyen mlik ; a menyegz rme siralomm vltozik, hogyha ott csak az egyik fl szeret s a msik flnek szve h i d e g ; a menyegzbl halotti tor lesz, ha az a szv, melynek viszontszeretni kellene, nem dobog, nem lelkesl: azrt az Isten orszga csak akkor lesz igazn hasonl a menyegzhz, h a mi az r Jzus meleg szvrt sajt lelkes, hevl szvnket adjuk cserbe. S v a l a m i n t szeretettel j t t hozznk, szeretetben idztt nlunk s szeretetbl r t n k l t : regi.

P N K S D U T N 19. V A S R N A P R A

277

gy mi is igaz, buzg szvvel fggjnk rajta ; parancsolatait szemnk eltt t a r t s u k ; ernyeit utnozzuk ; gondolataink kal nla i d z z n k ; remnyeinket szavaibl, greteibl, szentsges vrbl m e r t s k ; b n a t u n k a t , keservnket re val gondolattal enyhtsk ; ha a vilg megcsal s kibrndt, annl szorosabban hozzfzdjnk s ltnk siet napjaival vgyunk lpst t a r t v a hozz kvnkozzunk. Ime, k. h., az ilyen letre r lehet rni azt, hogy rte, egyedl rte l, folyik, foszlik; az ilyen let a vlegnyt keres llek l e t e ; benne van a mennyek orszga, melyrl az r mondja : hasonl a mennyek orszga a menyegzhz. Hogy erre az Istenrt folytatott letre buzduljunk, k e t t t kell megfontolnunk ; elszr azt, hogy mily becsben ll az Isten eltt ez a szeret l e t ; msodszor azt, hogy mi adja meg az ily letnek azt a mindent meghalad rtket. 1. Az elsre nzve b m u l a t t a l vesszk szre, hogy az Istennek nem tetszik semmi ms, csak ami hitbl s irnta val szeretetbl val. Brmily hstett, brmily hossz, keserves vekre nyl m u n k a , fjdalom vagy kzdelem mintha nem is volna, tekintetbe sem jn az Isten szemeiben, ha nem hitbl s szeretetbl volt val. Fradoztak, kzdt tek, ldoztak sokat s sokan a pognyok k z t ; a termszetes erny koszorit flaggattk m a g u k n a k az emberek emlkeze tnek templomban. De mit hasznl az? Ezek a koszork elfonnyadnak, s a templom is, s vele minden hr s dicssg romba e s i k ; kltk nekeltk meg a hsk lelki erejt, s a trtnelem flvste neveiket r c t b l i r a ; de m i t hasznl a z ha az Isten nem rta fl azokat a b b a a knyvbe, melybl megtli a vilgot az utols napon? ! Az Isten oly ernyt s oly j cselekedeteket keres, milyeneket Krisztus t a n t o t t s m u t a t o t t , milyenekrl nem lmodtak nevelk, nem szltak vilgblcsek s hallgatnak H o r c nekei s Sophokles blcs mon dsai ; az Isten krisztusi s nem plti, sem sokratesi ernyt ke res, s mltn keresi csakis azt, hiszen azrt kldte le F i t a fldre, aki azt m o n d t a m a g r l : egy a ti tanttok, Krisztus.
r

Ez a tny t n elrmthet minket, tn kegyetlennek lt szik, de ktsgbe nem vonhat. Hirdeti azt az evanglium s az egyhz t a n a : Istennek csak a hitbl s a szeretetbl foly cselekedet t e t s z i k ; a blcsek ernyei, a mvelt emberek ildomos cselekedetei, a hitetlenek jsga, a pognyok knyrlete, szval a termszetes embernek termszetes ernye nem nyeri ki az r t e t s z s t ; mindegyikre rmondja : non est mihi voluntas in vobis, nem tetszetek nekem.

278

PROHSZKA OTTOKR

Mily szpen t n t e t i ezt fl az r Jzus pldabeszde a farizeusrl s a v m o s r l ; az Isten eltt nevetsges s utlatos a farizeus bjtje, imja, tizede, s apostolainak is azt mondja : nisi abundaverit justitia vestra plus quam scribarum et pharisaeorum, non intrabitis in regnum coelorum ; azok a farizeusok is v r t k a Messist, remltk, imdkoztak, bj tltek ; de nem volt meg bennk az Istent szeret szv ; k nem voltak a menyegzn; k nem szerettk az r Jzust, nem hzdtak hozz alzatban s bizalomban, s azrt ernyk nem tetszett az rnak. Mg rtktelenebb az jkor mvelt nemzedknek ernye, mely az alzatot szszertlennek tartja, s hbortnak gondolja a szv ldozatkszsgt; hirdeti, hogy nem Istenrt, hanem nmagunkrt, az emberi mltsgrt kell ernyesnek, hnek, ktelessgtudnak lenni, s nem az emberekben szenved r Jzus irnt val szeretetnek s knyrletnek mveit ajnlja, hanem a tiszta emberszeretet tekintlyes vllalatait hirdeti, a vrskereszt-krhzakat, a ment-egyesleteket, az erklcs javt t r s u l a t o k a t ; csak Istent, Krisztust ne emltsk neki, m e r t attl szdl s borzad. Ime ezek nem ismerik az Isten Finak szvt s szeretett, rtznak t l e ; ezek nem voltak a menyegzn. Olvashatsz knyvekben sok j tancsot s hasznos let elvet ; az erklcsi mondsok s pldabeszdek gyjtemny ben jlelk emberek s emberbartok nemes nzeteit leled fzrbe k t v e ; nem mondom, hogy nem okulhatsz bellk s hogy hasznt nem veszed ; dehogy nem, nagy hasznodra lehetnek, de csak ez l e t b e n ; a tlvilgi boldogsgban nincs rtkk, ha nem valk Jzus szvbl, ha nem sarjadtak az irnta val szeretetbl. Ime ezek is j, nemesszv emberek lehetnek ; de az r Jzus menyegzjn nem voltak. Ugyan ezt kell mondanom a vilgi eszlyessgrl, gyessgrl, m veltsgrl, etiketrl s ildomrl: szp, de res ; rzsaszn felhk az esti alkony egn, melyek sztfoszlanak, mihelyt a nap lenyugszik. Az Isten tetszst csak az nyeri meg, ami rk, teljes, s igazn rtkes, ami Isten szeretetbl val, ami az r Jzusnak menyegzs szeretett viszonozza. Szere tetet, bz, alzatos, kszkd, szvet szvrt ad szeretetet keres az r ; ahol ezt tallja, ott gynyrt leli; ahol nem tallja, ott elszorul szve non est mihi voluntas in v o b i s ! S ne mondjtok, hogy oly kicsinyek, egyszerek, sil nyak a ti cselekedeteitek; ne mondjtok, hogy nem lehet nagyot tenni a tarln, a szrn, a szalmafedeles hzakban ;

P N K S D UTN 19. V A S R N A P R A

279

e fljetek, hogy nem t u d t o k nagyokat mondani, hogy nin csenek szellemds szikritok, m i a l a t t elleneitek teli szjjal, magas lhtrl hirdetik eszmiket, az emberbartsgot, a humanizmust s m s sok latin szba burkolt semmisget! Ne fljetek 1 m r Krisztus Urunk biztatott minket, hogy a ke reszt gyngesgben s gyalzatban meggyzhetjk a vilgot. De hogy e biztats bennnk rendletlen meggyzdst rleljen, megmondom, hogy mirt tetszenek Istennek kizr lag a hitbl s szeretetbl val cselekedetek, s mi kpezi e cselekedeteknek halhatatlan s elvlhetlen rtkt. 2. A keresztnyek rdemes cselekedeteinek rtkt a kegyelem teszi. Mirt tetszik Istennek az az erny, mely hit bl s szeretetbl val? Azrt, m e r t a kegyelem gykern fakad, ms szval azrt, m e r t Isten fakasztja azt, s kvet kezleg, m e r t az az erny isteni. Istennek csak az tetszik, ami isteni. Ne csodlkozzunk azon ! hiszen azrt kldte le Fit, hogy istentsen, Isten fiaiv emeljen minket, s gy amit az ember m i n t Istennek fogadott fia vgez, az j s szent s kedves e l t t e ; amit pedig Krisztustl elszakadva, vagy leg albb is elfordulva mvel, az nem tetszik n e k i ! A keresztny erny t e h t nem megszokott, knnyen vgezhet cselekvs ben ll, nem, a keresztny erny a llekbe nttt kegyelembl, a llekkel sszeforrt Istenbl, a lelket vlegnykp tkarol r Jzusbl val. Jzus szeretetben kell lnnk, Jzus szvn kell imdkoznunk, Jzust kell a szegnyekben s szenvedk ben l t n u n k ; amit vele val egyeslsben tesznk, az mind isteni, s m e r t isteni, tetszik az r n a k . Szemre s a vilg eltt sokkal nagyobbat t e h e t a hitetlen hadvezr, ki csatkat nyer, a zsid bankr, ki millikat ad kiztt hitsorsosai gymoltsra. Mi ezzel szemben, j asszony, a te fillred? Mi evvel szemben fldmves, kzmves, napszmos, a te kaszlsod, szntsod, varrsod, ptsed? ! halads ltal finomtani lehet az letet, az u t c k oly tisztk mint a szoba, az ajtkilincsek ragyognak a napsugrban, a np tiszta, ildo mos, szpen ltzkdik ; mi ezzel szemben a major udvara, az istll szemetje, a mhely lim-lomja? Azonban ez mind nem lnyeges; a lnyeg az, vjjon isteni-e, vjjon kegyelem bl val-e a cselekedet vagy nem? K. H., a keresztny letben minden a kegyelem krl forog; minden attl fgg, Krisztussal egyeslve vagyunk, lnk, dolgozunk-e vagy sem ; minden attl veszi rtkt, ha Isten van-e bennnk, van-e velnk ; Isten nlkl, Krisztus Urunk szeretete nlkl nincs keresztny erklcs. Azrt mondja

280

PROHSZKA

OTTOKR

az r : n vagyok a szlt s ti vagytok a szlvesszk ; valamint a vessz a levelt, a rgyet, a virgt s gerezdjt a tkbl veszi, s ha a tkben nem marad, elfonnyad : gy vagytok ti is ; minden cselekedeteiteket, melyek igaz, isteni rtkkel birnak, bellem, kegyelmembl vesztek, s ha tlem elszakadtok, hervad virgot, rtktelen gymlcst hoz hattok ugyan, de az letre, az rk halhatatlan letre alkal mas s rdemes cselekedeteitek nem lesznek. Ezt kell t e h t biztatsunkra s flvilgostsunkra sze meink eltt h o r d o z n u n k : cselekedeteink azrt rtkesek, Isten eltt azrt becsesek, mert kegyelembl valk, mert isteniek ! Semmi sem kicsiny, ha i s t e n i ; valamint semmi sem nagy, ha nem isteni. Akartok poros tarlkon, kves utakon, darcba ltztten, cspet, sprt, t t , tollat forgatva, nagyok l e n n i : legyetek isteniek, vagyis ljetek a kegyelem ben, az r Jzus szeretetben ! S ti sima, mvelt emberek, akarjtok-e, hogy ltetek ne legyen res tntets, m u n k t o k ne legyen hibaval igyekvs, a sznen s ltszaton tl keres stek azt, ami igazn isteni, rk s maradand ; keresstek s karoljtok t az isteni kegyelmet. H a emberileg s nem istenileg ltek, hiba ltetek ! Klnben ha nemcsak a hitbl, de az letbl is kvntok rvet, nzzetek vgig az elmlt idk trtnetn s a jelenkor nak vajdsain, s tljtek meg magatok, hogy mit becsljn s mit tartson nagyra az Isten. Vjjon azt az ernyt becslje-e, mely erklcstanokban, n y o m t a t o t t betkben dszlik, de a tnyek vilgban silnykodik? Azokat az ernyhsket becslje-e, kik nagyokat mondanak, vagy azokat-e, kik nagyot tesznek? A szp szavak, a nagy mondsok tehetet lenek ; a magasrpt tanok hidegek; melegtstek fl ezek nek a szegny, szenved embereknek szvt; gyjtsatok bennk tudomnyotok tzoszlopaival, frzisaitok zsart nokaival csak egy szikra remnysget, melyet a szenveds fenkhullma el nem olt, s a hall je el nem nyel. A szavak tehetetlenek; ha tehetsgesek volnnak, akkor a pognyok erklcse gynyren pompznk, s az jkor hitetlensge flvirgoztatn az ernyt. De a pogny erklcs cstrtkt mondott, s az jkor erklcstelensge pldabeszdd lesz! Ugyanakkor pedig azok, kiket az r Jzus szeretete ihlet, kik a menyegzs vlegny lelsben megtanultk a keresztet szeretni rte s dicssgknek nzik a megalztatst, ernyrl ernyre emelkednek; tiszta, feddhetlen letben szolglnak Istennek s embertrsaiknak, s ha meghalnak, ldott emlket

P N K S D UTN 19. VASRNAPRA

281

hagynak m a g u k u t n . Ezek ltek igazn menyegzs letet, a szeretet lett, b r koszorjuk nem volt mer virgos, h a n e m hasonltott a lelkek vlegnynek, az r Jzusnak tvis koszorjhoz. Mi nem disputlunk s o k a t ; nem fogadkozunk, hogy mi mindent a k a r u n k t e n n i ; mi ignytelensgben, alzatban akarunk l n i ; msoknak engedjk t a nagy m o n d s o k a t ; magunknak csak a z t az egyet kvnjuk, hogy a m i t a rgi keresztnyekrl m o n d t a k , a z t rlunk ismteljk : Nezzetek, mennyire szeretik egymst I Az j szavak s j tanok helyett keressk s idzzk fl a rgi t e t t e k e t ; mindenekeltt a z t a nagy t e t t e t : Nezzetek, mennyire szeretik egymast, s e nagy tettnl mg azt a nagyobbat, mely minden n a g y n a k alapja s tetzete, gykere s virga : nzztek, mennyire szeretik az I s t e n t ! Nzztek, mennyire szeretik Jzust, lel kk vlegnyt; mennyire szeretik s hogyan szeretik ! Mily bizalmasan, mily alzatosan ; kebeln srjk el b a j a i k a t ; szvbe ntik k e s e r v k e t ; sebeibl szvjk az ldozatot 1 Csoda-e, h a nem lankadnak, ha nem h t r l n a k ? A legflsgesebb, megfesztett szeretet, ez lelkknek vlegnye ! , mily ldozatra, mily hevlsre sztja ez majd fl szvket. S mink v a n neknk? Szp szavaink s hideg szveink ; m a g a s tanaink telve kddel s fdve felhvel, s azontl nincs s e m m i ; hall s vg remny s boldogsg n l k l ! rztek-e, k. h., hogy kinek v a n igaza, s ki lesz a gyze lem? rzitek-e, hogy ki nyeri el az erklcs s az erny porond jain a halhatatlansg p l m j t : a vilg-e res szavaival s bneivel, vagy a lelkek vlegnye az ldozatos, biztat szeretetvel? gye, hogy ? ! igen, ! Jrjunk t e h t n y o m a i b a n ! ljnk a kegyelemrt s kegyelembl. Haljunk meg inkbb, semhogy v t k e z z n k ; m e r t ha hallosan vtkeznk, elvesztjk a kegyelmet s vele azt, ami bennnk egyedl i s t e n i ! Minek is lnnk Krisztus Urunk szeretete nlkl? De t b b e t mondok : hogyan vet hetnk meg lelknk jegyesnek szeretett? H a nem is j u t a l mazna rk l e t t e l ; ha nem is ijesztene vgtelen knnal, az erny szeretetre elgg lelkest m i n k e t az a nagy kegyelem, hogy t szerethetjk, hogy jegyesei lehetnk s irnta val szeretetbl lhetnk. Szent Ignc is azt imdkozta lelke buzgalmban : amorem t u i solum cum gratia t u a da et sufficit mihi, szeretetedet add nekem U r a m , s nem kvnok egyebet. g y gondolkoznak s imdkoznak azok, kik a menyeg zn voltak s az r Jzus jegyeseiknt lnek. Amen.

282

PROHSZKA OTTOKR Pnksd utn 21. vasrnapra. A szent tisztasg.

(1901) K. T. U. ! Az angyali flsgnek angyali hdolat jr. H a a Boldogsgos Szz lelknk kirlynje, akkor homlokun kon s szvnkn ragyogjon az jelszava : szepltelen tiszta sg ! Az egsz keresztnysg vallja a szent tisztasg ktelez voltt, trvnyt, mely az let klnbz llapotaiban ms ms mrtkben ktelez. Van rintetlensg, olyan, mint a fesl bimb, mint a hamvas gymlcs, s ez az ifjsg tiszta sga. , br a mi fesl, nagyhamar feslett ne vljk ! Van a hzassg tisztasga, mely a virg rintetlensgt az anyasg termkenysgvel vltja be az r akarata szerint, s ez is tisztasg, mely a szenvedlyt mrskli s annak a hzastrsi hsgben medret v j . Vgre van tisztasg, mely rintetlen is s termkeny i s ; mely szz is, anya is, s ez az Istennek fogadott tisztasg. Ez m r kilp az ifjsg hatrozatlansg bl s llapott lesz. Testben szzies, llekben anyai. Testben rintetlen, llekben termkeny. Erre a tisztasgra kell lelknknek megrnie. A papi szentsgnek egyik alapvonsa a tisztasg. Rla rtelmezzk az jszvetsgben a szentrs s z a v t : Sacerdotes sancti incensum et panes offerunt Deo suo . . . et non polluent nomen ejus. Tiszta keznek s tiszta szvnek kell lennie, aki az r hegyre t a r t : quis ascendet in montem Domini? innocens manibus et mundo corde ! Szent Hildegard ltta vziiban az anyaszentegyhzat. Ruhja fehr selyem volt, smaragdzld palst bortotta vllait, arca finom, kedves, hajban szllomb s aranykalsz, kezeiben vitte az eucharisztit s csodkat mvelt. De nemsokra eltorzult a szp arc, a ruha lerongyoldott rla, testt fekly bortotta s a szepltelen egyhz lealjasttatott a bn ltal, fleg a tisztta lan let papsg ltal. gy gondolkoztak m r a X I I . szzad ban, gy reztek ksbb is, s mily ers kifejezsekbe ltztt ez a meggyzds Szent Brigitta ajkain 1 A tiszttlan papsg a vilg undort s u t l a t t kelti fl s azt a gylletet s meg vetst, melyre a farizaizmus rszolgl. S igaza van ! Nincs rondbb llek, mint egy tiszttalan pap, s a vilgnak utlata, gyllete mltn ri azt a bels ellentmondst, ami a papban van, a papban, aki fehr albba ltztt parzna. Mert a vilg,

PNKSD UTN 21. VASRNAPRA

283

ha bns is, de rzkeny; erklcsi rzkt nem veszti el az erklcst hirdet papsggal szemben. Kirzi kvetkezleg, hogy ha valahol nem jrja a tiszttalansg, gy bizonyra oltrnl kilt istenkromlss vlik. , m e n t s Isten, hogy valaki kzlnk fehrtett sr, jr-kel ellentmonds, a vilg utlatnak szomor trgya legyen. De hogy e veszede lem ne rjen s a tisztasgot sikeresen mvelhessk, meg kell ismernnk a tisztasgnak mibenltt, s mindenekfltt szelle mt, pszicholgijt; m e r t ha helytelen alapra fektetjk magunkban az ernyt, s ha e knyes lelki ernek termszett helyesen meg nem tljk : csodlkozhatunk-e azon, hogy az erlkdseknek nem felel meg az eredmny, s hogy sokat kzdve sem j u t h a t u n k zld gra ! Mi t e h t a tisztasg? S mi a tisztasg lelke, vagy mondjuk kulcsa? A tisztasg lelklet, m o n d j u k : erny, amely a nemi hajlamokat alrendeli idelis trekvseknek s ezekrt lemond azokrl. Ez a lelklet er s lelkesls, szeretet, mondjuk, szenvedly, s e nlkl nincs tisztasg. A szent tisztasgban ez a lelklet valsgos szeretet engedjk meg a kifejezst valsgos szerelem, nem vve ezt a szt abban a vastag, rzki rtelemben, nem, h a n e m vve azt m i n t a szv epedst s tzt. V a n a szent tisztasgban is eljegyzs, a lleknek s szvnek tmlse a jegyesbe, akit szeretnk ; s ahol szerelem s eljegyzs van, o t t termkenysg is lesz a lelkisgnek, az Isten-szeretetnek sszes ldsban ! let, tz, virg, illat, gymlcs, szval egy egsz llek az let s a fejlds teljessgben. S csakis gy llhat meg a tisztasg, mert gy v a n lelke, szve, t z e ; gy tallja meg kielgtst nmagban. Nem szabad a tisztasgot gy gondolnunk, hogy az nem egyb mint hideg, rzketlen lleknek tntetse, mely kiltja : nem szorulok rtok, megllok n m a g a m b a n ; nem, az nem a mi kedves, szent t i s z t a s g u n k ; a mi tisztasgunk meleg szeretet. Nem szabad azt gy sem flfognunk, m i n t h a rideg, magnyba vgy lelkeknek daca volna ; hiszen nem rideg, hiszen jegyest keres s tall. Ne kpzeljk termketlen, er szakos lemondsnak, hiszen gyzelmek s ernyek mezeje ! Ami hideg, rideg s erszakos, az meg nem l l ; legalbb sok meg nem ll. Ezzel lehet a vilg eltt t n t e t n i , lehet pzolni, lehet sznpadias, hsi szerepet jtszani, de a sznpad falai mgtt, a szv rejtekben a hs sr s tkozza sorst. Ami meg akar llni, a n n a k benssgesnek kell lenni. E z t a meleg, z t a szeret, ezt a szenvedlyes tisztasgot maga az isteni
a Z e

284

PROHSZKA OTTOKR

Megvlt hozta magval a v i l g b a ; m e r t emberi termszet ben, az odaad lelkben s izz szvben s e szeret termszet nek az Istennel val legbenssgesebb egyeslsben ltjuk a tisztasgnak eszmnyt, igaz pszicholgijt. Szeretni az Istent s egyeslni vele egy szvv s llekk: me, ez az r Jzusban t r t n t meg legtkletesebben ; azrt Szentsges Szvben szletett meg a keresztny szzessg eszmnye. Ez eszmny nem a Vesta-szzben testeslt meg, nem abban a termketlen, kevly tisztasgban, mely kegyetlen is. Hasonlkp nem tombol dervis, vilggyll bonc, piszkos lma volt a keresztny tisztasg t p u s a ; hanem gnest, Cecilit, K a t a l i n t hozta kznl fogva. Az korban a szent tisztasg nem volt npszer ; mg csak beftyolozva jrt, nem l t h a t t k arct. Kikezdsei a zsidsgnl m r jelentkeznek ; de azok inkbb csak rny kpek, melyek nha ugyan kigylnak, de aztn ismt el h a m v a d n a k ; mikor pedig kigylnak szneik, akkor a blcs nek is megigzik szemeit, aki flkilt: Oh quam pulchra et casta generatio cum claritate, immortalis est enim memoria ejus, quoniam apud Deum nota est et apud homines. De ez a pulchritudo mg nem gyz, mg nem hdt. A prfta mg tbbet, mg nagyobbat m o n d : Ecce Virgo concipiet et parit filium et vocabitur nomen ejus Emmanuel. s a virginitas s a prfta ltal magasra emelt zszlja mgsem nyomul gyzelmesen elre s nem hdt lelkeket. A zsid lenyok dacra annak a szznek, akit a prfta megnekel, keresik a Megvltt a ptrirkk vrben, s nem keresik a szzi ernyben, nem keresik a kegyelemben. Kellett, k. t. u., kellett ahhoz tbb llek, tbb szellem, hogy a tisztasg eszmje kigyljon a lelkeken s szeretetvel eltltse a lelkeket, a vilgot. S ezt a lelket s kegyelmet az r Jzus lehelte s annak kpt mintegy hrom kiadsban, t. i. nmagban, a Szent Szzben s Szent Jzsefben lptette a vilgba. Ez az a szeret, lelkesl, ez az a szenvedlyes tisztasg. Csupa let s finomsg, csupa llek s rzkenysg ; valdi szellemi elkelsg. De ismtlem, nem az az elkelsg, amely hideg mint a jgrak az alpesekben; sem az az rintetlen sg, mely tiszta mint a h, de amely meg is olvad mint a h, meleg rintsre, tzes szemek tekintetre. Mi abban a hideg, rideg, erszakos, termszetellenes tisztasgban nem bzunk, neknk meleg, lelkes, szeret tisztasg kell, amelyhez ha hozz is rnek, el nem lgyul, ha rtekintenek meleg szemmel, el nem o l v a d ; hanem btran visszanz.

P N K S D UTN 21. VASRNAPRA

285

Ez az idelis, krisztusi tisztasg legszembetnbben a Boldogsgos Szzben v a n eszmnyestve, s az egyhz biztost rla, hogy jl fogtam fl a szent tisztasg pszicholgijt, mert az nekek neknek szeret, tzes, olvadoz kifejezseit Szent Szz szeretetrl, Istennek hozz val viszonyrl rti. Mily tzes, mily olvadkony az nekek neknek nyelve, m i n t h a a fldi szerelem kifejezseit klcsnzte volna k i : Vulnerasti cor meum soror mea sponsa . . . mondja a jegyes, s a szeretett llek hasonlkpen eped : Dilectus meus mihi et ego illi. Keresik egymst hegyen-vlgyn ; a szeretnek kpvel jr-kel a jegyes; virgot kr s illatot, quia amore languet. Elkpzeli magnak a jegyesnek arct, ajkt, szemt, h a j t . . . szval benne l. S megrtettk-e rgen e tzes, e szenvedlyes neket? Gondoljk-e, hogy a szzies lelkeknek rzelmeit festi a szentrs az r i r n t ? Nem, nem, azt nem rtettk meg akkor ; de megrtettk, mikor a Szent Szzben a keresztny tiszta sg jelent meg a fldn, megrtettk, mikor a Szent Szz nyomba lpett gnes, Ceclia, Katalin, mikor a kzpkori gynyr szzi lelkek k i m u t a t t k , hogy hogyan lehet szeretni tzesen, szenvedlyesen az Istent, szeretni azzal a j egyesi odaadssal s az odaads teljes boldogsgval. s ez lesz a keresztny szzeknek s nem a Vesta-szznek, ez lesz a gyengd sgnek s nem a knytelensgnek, ez lesz a szeretetnek s nem a rideg ngylletnek tisztasga. Hogy csak egyet emeljek ki e ragyog lelkek kzl, halljk csak, k. t. u., hogy beszl gnes, mily nyelven, mily rzelmekkel: Annulo suo subarrhavit me Dominus Jesus Christus ; eljegyeztl m a g a d n a k gyrvel. S nem hiba leny, de flemlti a drgakveket s gyngyket, mellyekkel jegyese flkestette n y a k t s k a r j t : dexteram meam et collum meum auxit lapidibus pretiosis . . . coruscantibus et vernantibus gemmis. Elbeszli, hogy des neki a jegyes szja, mint a mz s tej. Mel et lac ex ore ejus accepi. El van r a g a d t a t v a a jegyes szpsgtl s nem adn t oda senkirt s semmirt. Ilii sum desponsata cui angeli serviunt, cuius pulchritudinem sol et luna m i r a n t u r . Beszli, hogy koszort k t t t fejre, bizonyra szp mirtuskoszort, t a m q u a m sponsam decoravit me corona. Mifle rzsek ezek? Krhoztassuk, botrnkozzunk-e rajtuk? vagy mentsk-e ki a fiatal leny kpzeldsvel? De e szzek szentek ; szentek es v r t a n k ; n y o m u k b a n indulnak a ragyog lelkeknek hossz sorai 1 Gertrud, Rza, Julianna, kor, kzpkor s ] k o r mind egyformn reznek s beszlnek, s ha kifogsolni
a u

28

PROHSZKA OTTOKR

akarnk rzelmeiket, r m u t a t n a k a szent Szvre: nzztek, azt az u t a t is oda mi talltuk e l ; bzzatok h t rzelmeinkben ! Igen, bzzunk bennk, mert az r szereti ket s kinyilatkoz t a t t a m a g t nekik. Mondhatja m r most valaki, hogy a tisztasg beteges irnyzat? Mondhatja-e, hogy a keresztny egyhz is flre rtette az ember termszett? Dehogy rtette flre, st nagyon is tallan jellemezte, mikor azt gondolta, hogy aki szeret s szeretetben rvend s lvez, s rmben boldog, az nem beteg. Beteg a jegyes, ha nem szeret, de a llek, mely szeret, s szenvedlyesen szeret, az nem lehet beteg. Azt mondjk tovbb, hogy a szent tisztasg nem termszetes. E kifogsban ktrtelmsg rejlik. A mi termszetnk kompliklt, hromfle letet foglal m a g b a n : a tenysz, az rz, a szellemi letet, s ez a hrom egymson pl fl, egyik a msiknak alapja. Nem szabad az alapot lerontani, ha emeletet akarunk pteni. A vegetl letet s az idegeket nem szabad a szellemi lettel tnkretenni, s pen gy nem szabad gynge alapra tbbet pteni, m i n t amennyit kitart. A keresztny idel magaslatai csak ers alapokon emelkedhetnek. S kvet kezleg bevallom, hogy az idelis irnyzat a szzi letben nem val m i n d e n k i n e k ; nem val a lelknek s poly kevss val a vrnek. E r r e vonatkoznak az r s z a v a i : qui habet aures audiendi, a u d i a t l Non omnes capiunt verba ista ; gy van, s az ilyennek, valamint hibaval, gy tilos is az erlkds; de akinek val, azt nem kell flteni; nem kell flteni, hogy a termszet ellen v t ; dehogy vt, st ellenkezleg, emeli a t e r m s z e t e t ! Bzztok azt azokra, akiket a llek emel s inspirl. Ne fltse a verb a sast, hogy termszete ellen vt, mikor magasan r p l ; sem a nehezen suhan varj ne fltse a sebesen repl g a l a m b o t ; s ne fltstek a fecskt, mikor kltzkdik; tenger fl szll ugyan, de elszll fltte haza. Animalis homo-t is emlt a szentrs. Vannak ilyenek is. Az animalis homo a termszet szerint jl lhet, beillesztheti az letet a hit keretbe is, de maradjon meg annl, ami neki val 1 Ne haragudjk az animalis homo a spiritulis homo-ra, ne nehezteljen az sztn az idelra. Ismtlem, senki sincs kte lezve a magasabb tklyre, aki nem val r, az maradjon. De msoknak is teljes szabadsgot hagyjon s kvnjon neki szerencst, hogy jl jrjanak. Vgzek, k. t. u., rtsk meg gondolatomat. A szent tisztasgot lelkes, tzes, szenvedlyes odaadsnak s el jegyzsnek t a r t o m . A szzi llek fejn mirtuskoszort ltok,

P N K S D U T N 22. V A S R N A P R A

287

keblben vgyat, ajkn a szt h a l l o m : Szeretlek tged, lelkem jegyese, pratlanul. Szeretlek, mint szeretni szoktak jegyesek, s lefoglallak magam szmra, mert enym vagy. E szeretet szvemet melegti; n gy rzem, hogy teljesen kitlt engem ! Ettl a tztl kigyulladnak a halvny arcok, tisztulnak a flrertsek, s a kritika azt knyszerl bevallani, hogy gy, az igazi eszmnyisg alapjn, megll a szzi tiszta sg ! H a t e h t a szent tisztasgot ki akarjuk fejleszteni nmagunkban, akkor erre az alapra kell llnunk : lelkeslni, tmleni, egybeolvadni, ez elvnk s irnyunk. Ez a flfogs imdsg s folytonos trekvs ltal vigasztal s biztat s bizalmas gondolatunkk vlik, melyet megszeretnk gy, hogy megvalstjuk. S nem fogj uk rezni, hogy rideg m a g n y b a , rideg rzketlensgbe, embertelen magaslatokra t v e d t n k , hanem ellenkezleg, meleg, benssges lelklet lesz rsznk, s sejteni fogjuk, hogy taln ez az, a m i t az antifna mond : Veni electa mea et ponam in t e t h r o n u m m e u m !

Pnksd u t n 22. vasrnapra. A szent tisztasg: (1901) K. T. U. ! Az angyali Flsgnek, a Roldogsgos Szz Mrinak egyszersmind angyali ksret jr. Az angyali ks retet a szzies lelkek adjk. Mi is azok a k a r u n k l e n n i ; t e h t angyalokk kell vlnunk. s az r Jzus nem kevesebbet mond az evangliumban, mikor a tisztasgot dicsri: neque n u b e n t neque nubentur, sed erunt sicut angeli Dei. De pen ez zavar minket, hogy erunt, post resurrectionem e r u n t ! Nem lehetne-e az ember a n t e resurrectionem angyall? Az egsz egyhz gy rti a krisztusi szt, hogy az ember a szent tisztasg ltal m r i t t a fldn igazn angyaliv lesz, s hogy kiverdik rajta az angyali lleknek kt jellege : a szpsg s az er ! Hogy a szent tisztasgra flbuzduljunk, m a ezt az elst a k a r o m kegyetek el t r n i . A tiszta szzi llek a legszebb llek. A szentrs m a g a azon kezdi a tisztasg dicsrett: Oh quam pulchra est casta generatio cum claritate. A szent tisztasgnak a szpsge az rintetlen, tndkl lelkisgben ll, mely az erklcst a testen tszivrogtatja, m i n t ahogy a lmpa fnye ttetszik a t e j vegen; a test is ttetsz lesz, az rzkisg homlya kiderl szpsg.

288

PROHSZKA OTTOKR

s a llek nti ki re b j t ; a tiszta llekrl el lehet mondani azt, amit az r mond Szent Mtnl (6, 2 2 ) : ha szemed tiszta, egsz tested vilgos leszen. Igen, ha lelked tiszta, tested vilgos leszen! Vilgos, s e rven kivetdik rajtad a n y d szpsge ; a szepltelenl tiszta, vilgos test s llek ! Klnben nem hiszem, hogy a szzi llek szpsgben ktel kednnk, mert hisz a mltkor a rgi egyhz egy szznek vrtani alakjban lpett elnk a szzi llek kpe, s az nekek neke elvont kifejezsei testet ltttek Szent gnes ben. L t t u k a jegyest magt, l t t u k hevl arct, l t t u k a mirtuskoszort fejn. Nzzk, szakasztott gy nznek ki a szzies lelkek. Ezzel a valsgos alakkal lefegyverezhetnk minden nehzsget, amely azzal ll elnk, hogy a szent tiszta sg kiveszti az emberbl az let rmeit, meggyllteti vele a szp fldet, rzketlenn teszi a napsugr s a vilg irnt, sttsget bort szemeire. A rmai miseknyv egszen ms kpet ad r l u k : fnyes, koszors, drgakves lelkeknek mondja ket. Nem borong rajtuk a vilgfjdalom rnyka ; mg a nevk sem s t t : Lucia, Caecilia, Agnes, Agatha, Catharina (a t i s z t a ) e nevek mind fnyt, jt, dert, kedves sget emlegetnek. Nem is szlettek ezek a gynyr lelkek az Alpeseken tl, ahol kd jr, hanem Itlia kk ege alatt, piros rzsk kztt, s nem sttlett egyiken sem a pesszimiz m u s rnyka. Nem ijesztette ket a vrtansgban a szomor sg, nem a vilgtl val elszakadsnak komorsga ; nem sttlt el szemk keser knnyek ftyolban ; nem torzult el arcuk a legnagyobb ldozat megprbltatsai kzt. k gy zedelmeskedtek a vilgon, m e r t gyztt bennk a llek a testen, s v r t a n k lettek, m e r t szzi, szp lelkek voltak. Neknk t e h t untig elg ltni, hogy az igazi szpsg arrafel j r ; menjnk u t n a 1 De neknk a tiszta lelkekbe mlyebb bepillantsunk is v a n . Mi tudjuk az okot is, hogy mirt kell a szz lelkeknek szpeknek lennik? Azrt, m e r t a szzies lelkek legalkal m a s a b b a k az r szeretetre. Mr pedig a llek legnagyobb szpsge a Caritas. Szp az Istent szeret llek, szp p azrt, m e r t s z e r e t ; ha nem szeret, szp nem is lehet. De ha a Caritas annyi m i n t egyesls, m i n t odaads s egymsba-olvads, a leggyengdebb s legtisztbb, a caritas-ra a szzies llek lesz hivatva. Mert ki mondhatja annyi joggal, m i n t : dilectus meus mihi et ego li? Kire illik inkbb az, hogy li soli servo fidem? S fleg ki lesz kpes az els s legfbb parancsot gy teljesteni, mint a szzi llek : diliges Dominum t u u m ex

P N K S D U T N 22. V A S R N A P R A

289

t o t a mente, ex toto corde, ex toto animo? Hol lesz az a t o t a mens, ha n e m az illibata mens az? Hol lesz az a t o t u m cor, ha nem a jegyes szve az? Hol lesz az a totus animus, ha nem lesz az, mely panaszkodik, hogy amore languet? ! E l d n t t t e ezt a krdst m r az r, mikor a regnum Dei-t klnsen vknek m o n d t a s az ellenttes b n t a legtvolabb kizrta belle: Neque aduiteri neque molles regnum Dei possidebunt. E l d n t t t e akkor is, mikor a llek v g y t a mennyorszg u t n tz szznek kpben lptette elnk, akik nem alusznak, akik vrjk a jegyest, akiknek egsz letk vgy a mennyorszg u t n ; s kik nemcsak vrnak, h a n e m elje mennek, exierunt obviam. Az r ezzel is jelzi, hogy a caritas pszicholgija a szzies llekben rvnyesl legjobban : gondolata, rzelme, vgya, szenvedlye, vrakozsa, foglal kozsa egyetlen-egyre v a n kzpontostva : az r r a ! Ime felje fordul a t o t a mens. Mint ahogy a jegyes jegyese fel fordtja a r c t : gy fordtja felje lelket, egsz l e l k t ; s vala m i n t mikor jegyeshez fordul, szeme flragyog, s klns l s klns fny villan ki belle: gy a jegyesi, szzi szeretettl g lleknek is flragyog, s t z e t sugrzik szeme s lt sokat, a m i t msok nem ltnak. Intelligam in via immaculata, meg ismertem az Istent a tiszta letben. S a tiszta szvekrl mondja a szentrs, hogy ltni fogjk az Istent. Ime a t o t a mens az iszapos folys rzkisgben, a poros, kds atmoszfrban nem is r v n y e s l h e t ; a n n a k verfnyes tisztasg kell. Szent goston, az isteni szeretetnek theolgusa mg radiklisabb. Nla a szeretet m r nem is kellk, nla szeretni annyi, m i n t l t n i : videre a m a r e est. Azrt aki ltni akar, szeressen ; aki theolgus kvn lenni, szeressen, s hogy j o b b a n szerethessen, szzi llek legyen. Mert Nazianzi Szent Gergely s z e r i n t : Acuit ingenium castitas et facit ad coelos avolare m e n t e m . Ime a szrnyal sz angyali szrnyakon emelkedik a m a g a s b a ! S Szent goston a theolgia gniuszt a szzessg kezei kzt s nevelsben ltja fejldni: Castitas mentis e t interna pulchritudo, liberts angelica, quae facit doctores et magistros et litteratos et philosophos et theologos, et omnim o d o eruditos (t. 8. col. 283). Ime az igazi theolgia, az Isten ltsa, a szzessg nyomaiban nylik meg. S ha a szent tisztasg az szt flvilgostja, nem fogja-e a szvet forrbb s mlyebb szeretetre alkalmass t e n n i ? ! K i fog ex t o t o corde szeretni? ! Senki gy, m i n t a szzi llek. Az r egsz szvet keres : praebe mi fili, cor t u u m m i h i ; az r lefoglalja az egsz szvet, ha gy szl v a l a k i h e z : Rosa
Prohszka : let igi. II. 19

290

PROHSZKA

OTTOKR

mihi dulcis sponsa eris ; de krdem, kihez szlhat gy? Kihez mshoz, mint szzi jegyeshez, azokhoz, kik m r t a d t k neki szvket. S viszont mi ragadja el, mi zrja el az isteni Megvlttl a szvet? Megmondja Ozes prfta: Fornicatio et ebrietas auferunt cor. Elragadjk a s z v e t ; profanljk ; elrontjk a z t ! r t e m t e h t mr, hogy a tiszta szv az az egsz SZVD, melybl Istent szeretni kell, s melyet az r n a k szeretete viszonoz ; viszonoz annyira, hogy a szzies szvekbe zrkzik az antifna szavai s z e r i n t : Veni dilecta mea et ponam in te t h r o n u m m e u m ; a m i n t ezt m r meg is t e t t e , mikor a fldre jvn, az els Szznek, a szzek Szznek szve a l a t t v e t t lakst, o t t ptett magnak oltrt, ott volt otthon. Igen, otthon lett a szzies szvben, otthon lett ismt a fldn azta, amikor m o n d t a : non permanebit spiritus meus in nomine, quia caro est b S hol tall az Isten embert, ki nem test? A szzies nemzetsg inkbb szellemi, m i n t t e s t ! Mg valamit kvn az Isten-szeretet: Diliges ex t o t a anima. Mi az anima? Az a kedly ; az a lgysg, benssg, rzkenysg, az a szenvedly, finomsg, mindaz, amitl meleg lesz a szv, az ember s z v e ; amitl virgos lesz kpzelete, lgy a h a n g j a ; mindaz, amitl szrnya n a gondolatnak, amitl lendl a llek; az a meleg, emberi szeretet. Szeresd az Istent egsz kedlyeddel. O t t lesz ez a kedly szerinti szeretet, hol lendlet van, ahol szrnyal a llek, s ezt a szzessg teszi Nazianzi Szent Gergely szavai szerint: facit in coelum a v o lare m e n t e m ; k a jegyes u t n szrnyalnak m r a k k o r , mikor a fldn lnek. S m i t gondolsz, mi lesz a z u t n ? n e k e t nekelnek, melyet senki m s nem t u d , s kvetik a B r n y t , brhov megy. Hiba, mgis csak igaz : vulnerasti cor m e u m soror mea sponsa . . . a te beteged vagyok ! E n n e k a szzies caritas-nak szellemt a k a r t a az egyhz a papsgba lehelni. Hisz klrus annyi m i n t pars Domini;. legyetek h t az ri; s a szelleme azt kirezte, hogy az r akkor lesz igazn s egszen, ha tiszta lesz. Senki sem v e t h e t i szemre, hogy nem rtette meg a keresztnysget, legfeljebb azt m o n d h a t n k , hogy tlskat akart. Egyenes s kmletlen volt kvetelse, magas volt i g n y e ; de logikja ellen k i fogst nem t e h e t n k . R v e t e t t e a szemt az els oltrra, amely az incarnatio oltra, a Szznek szve, r v e t e t t e szemt az els monstrancira, a szent Szz kezeire, s e tekintet fl vilgostotta az egyhzat s t u d t u l a d o t t neki mindent, s az egyhz meghajtotta fejt, s dacra a nehzsgeknek, melyek ijesztettk s a szigor ltszatnak, melyet rfoghattak, ki-

P N K S D U T N 22. V A S R N A P R A

291

m o n d t a : legyen szzies a papsg, amely Krisztusnak szolgl. S m i n t h a csak flttlenl szksges s nlklzhetetlen jellege volna az egyhzi rendnek a tisztasg : valamint senki sem t u d gy rezni az egyhzzal, m i n t a tiszta, szzies papsg, gy nem tudja az egyhzat senki sem gy gyllni, m i n t a tisztt lansg. Az rontja le a vilgtrtnelmen vgig o l t r a i t ; a pognysg pgy, m i n t a forradalom ; az Venust s D i a n t llt Betlehem s Golgota oltraira, ez kjhlgyet a Notre D a m e foltrra. Ahol azok llnak, ott a keresztnysg pusztul, ereje elvsz, kegyelme termketlen, Krisztus vre ertlen ! E z t kell megrtennk, k. t. u. ! V a n n a k a szellemnek is t j a i ; a szellemi vilgban is v a n logikai egymsutn s tr vnyszersg. Mikor az evanglium megrzsre s a krisztusi kegyelem kzlsre Isten egyhzat alaptott a fldn, lelki ert a d o t t neki rksgl, mely legyzze a vilgot s a t e s t e t ; de elbb a testet, a z u t n a vilgot. Azrt bborpalstban lp fl az egyhz a vilgban, harcaiban lett e palst bbor vrs v r t a n i n a k v r t l ; de ezt a palstot telesztte fehr liliommal, gy hogy az ember nem tudja, melyik az alap eszme, piros-e, fehr-e i n k b b ? Tulaj donkpen pedig az a fehr s piros egy ; egymsba v a n szve, s aki az egyiknek szlait ki akarn hzni, sztszaggatn a msikt is. Ahol a lilia virginum elhervadnak, o t t a rosae m a r t y r u m is ki szradnak. Egyikt a msik nlkl fltallni: v r t a n i lelket testisg nlkl, szzies lelket ldozatkszsg nlkl nem lehet. Ez a lelkisg tja ; ezen jr az egyhz ; a msik a testisg t j a ; az a lpba visz ; azon j r a vilg, j r s gzol benne a megfulladsig. A k u l t r k a meztelensg s a szem telensg jegye al llnak ; fvrosaink legmlyebb pontjaiv vlnak az erklcsi sllyedsnek, hogy haldokl npeknek festett arc romlottsggal szolgljanak. Innen rad szt a pnzkeres napi sajt rvn a romls a vidkre ; egy krajcros lapokkal tesznek t n k r e erklcst, melyet kincsen venni nem lehet. gy lesznek h e r v a d t a k a szvek s fradtak a fejek, omne caput languidum et omne cor moerens ; gy vesznek el r o t h a d s b a n a nemzetek s kifordulnak Babilon s Ninive falai: cernimus mirantes, oppida posse mori. E n n e k a szellemtelensgnek s meztelensgnek tulaj donkpeni ellentte a szzessg, s ezt nem annyira hirdetni, m i n t inkbb lni k e l l ! s kinek kell azt lnie? Elssorban a klrus nak. A tiszttalan klrus az egyhznak s az emberisgnek megmrgezje ; mindenkinek, ki szereti az Istent s a lelkeket,
19*

292

PROHSZKA OTTOKR

hozz kell ltnia gykeres kiirtshoz. A tiszttlan klrus az oltrok rombadntje s Krisztusnak legalvalbb ellen sge ; mi lesz a vilggal, melynek klrusa a pokol fenekre val? Kvetkezleg gyzdjenek meg : a tisztasggal lnk s halunk ! Azrt el kell tltenik szvket szenvedlyes szeretettel, rzkenysggel, finomsggal a szent tisztasg irnt, mely egsz letket s fiziolgijukat is t h a t j a s nmeg tagadbbakk, szernyekk, fegyelmezettekk neveli nket. Gyzdjenek meg, hogy kptelenek, alvalk, nyomo rultak lesznek, ha tiszttalanok lesznek, mg ellenben hsies hasonmsaiv lesznek Krisztusnak, ha szepltelen lelket nevel nek magukban. Nevelje azt nkben ugyanaz, ki Jzust ne v e l t e ; krjk szenvedlyes lngolssal: Szz Mria, n szzies llek akarok lenni, azrt tisztellek tged; a szenvedlyesen tiszta llek szenvedlyvel viseltetem irntad, hogy hozzd val kzeledsemben flbredjen bennem a tisztasg sztne s rzke. Vegye krl lelkemet a tiszta lelkek lgkre; ljek abbl, amibl k ; szeressem a tisztt, a ragyogt, a tndklt; utljam az alacsonyt, a szennyeset, a nemtelent. Ez bennem m r nemcsak a szabad akarat, ez bennem rzk s termszet. Legyen ilyen a szeminrium szelleme, legyen ilyen a szemin riumban nevelt kispapnak vilga. Mondja mindenki mag b a n : ha e vilg sznei s szenvedlyei nem foglalnak bennem t r t , inkbb megyek, elmegyek, k i l p e k ; m e r t ha a zszlt lelkesen nem kvetem, lljak el tle, de srba tiporni azt a szepltelen eszmnyt azon a tndkl selymen nem akarom. Isten engem gy segljen ! A j a k a r a t , buzg ifjaknak, akik egy letet a k a r n a k sznni s flldozni az rnak, annyit bizo nyra ad az r, hogy lelket ad nekik, melynek erejben vrt, testet, kpzeletet, vilgot legyzve, vi legyenek. Amen.

P n k s d u t n 2 3 . vasrnapra. Az igazi let (1904) K. H. ! H a l o t t a s hzba vezet a mai szent evanglium. Szeret szlk egyetlen lenya, rmk, remnyk, fldi mindenk ravatalon fekszik. z enyszet fojt szaga tlti be a hzat. I t t a hall t a r t j a diadalt. Borzadva hagyjuk el a hall kamrjt s letet keresnk. Az r Jzus azrt jtt, hogy letnk legyen. is azt akarja, amit mi, hogy legyen ktforrsa.

P N K S D U T N 23. V A S R N A P R A

293

l e t n k ; a d o t t hozz kenyeret, az let kenyert. A zsoltros igri, hogy az Isten oly hatalmas, hogy a kbl vizet fakaszt s a sziklbl mzet ad s a p u s z t t kertt vltoztatja : r u p e m in fontes a q u a r u m , p e t r a m in stagnum ; igri, hogy az let telent fltmasztja s a m e d d t m e g t e r m k e n y t i a z isteni Megvlt az Oltriszentsgben ezeket a nagy feladatokat oldja meg a lelkekben, kik tadjk m a g u k a t neki. Mert ha k is volt a llek, forrst fakaszt belle, s ha puszta is volt, denk e r t e t alkot benne. Teszi ezt az isteni Megvlt elssorban az ltal, hogy az eucharisztia ltal a hit szellemt fejleszti bennnk, s errl m r szltam ; azonban az let nemcsak h i t ; a szp let az erklcsi let. A hit a n n a k az letnek csak egy tnyezje, a n n a k az denkertnek csak egy virgos csemetje. Szp erklcs, k. h. : ez a legszebb remekm. Van klnfle szp remek m r v n y b l : pl. a medencre szllt galambok a kapitliumi m z e u m b a n , a kgykkal kzkd Laokoon-csoport, Apoll vagy H r a ; ezek remekek mrvnybl. Lehet a szpet kialaktania az embernek a maga klsejben ; lehet pl. valaki j sznsz, aki nem m r v n y b a n , hanem sajt megjelenseinek hajlkonysgban alakt. Ala k t h a t oly hen, hogy benne szemlljk az illett. L e h e t festkkel is alaktani gy, hogy az ember a kpben a valsgot vli ltni. H a lehet mrvnybl s festkbl s l alakokbl remekmveket alkotni, hogyne lehetne azt abban a legreme kebb anyagban, abban a legsznpompsabb vilgban, melyet lleknek neveznek ! Szp llek, tiszta erklcs, harmonikus let, tiszta vilg, ez az igazi remekm. Azrt az risten a szobrokat, a kpeket lenn hagyja, a sznszek u t n n e m vgyik, de az g m z e u m b a a szp lelkeket viszi t. Mert a mrvny-remekbl meszet gethetnek, a kpbl rongy lehet, az emberbl is nyomorult teremts vlhatik, de a llek, mely az risten kpre alakult, m a r a d a n d , rk emlk lesz. T e h t tiszta erklcs, szp ember, szp llek, harmonikus llek : ez a remekm, melyet az r J z u s lvez. Az erklcstelen ember az romls s r o t h a d s ; nem alak, hanem alaktalansg ; nem ritmus, nem arny. O t t a test viaskodik a llekkel; a gondolatot elli a szenvedly, az egyik szenvedly elli a m s i k a t ; az erklcstelen ember egy khaotikus, rendezetlen vilg, hol erk kzdenek s kialakulni mg nem brnak . . . S hol teremnek azok a szp lelkek? Mindennek megvan a maga hazai fldje; megvan znja, ahol a napsugr gy ri, oly szg alatt, a m i n t j neki. H a nincs a hazai fldben a nvny, ha nincs a maga znjban az let, elcsenevsz.

294

PROHSZKA OTTOKR

lljatok meg, k. h., a kis, takaros zsurlk eltt s gondoljtok el, hogy voltak egyszer vilgok, mikor ezek a kis trpk risi fk voltak, mikor serdket kpeztek, melyek kszen bl mi most melegsznk ! Ime, mily trpk lettek azta. Tengdnek m i n t az apr mcses vilga, melynek kkl lng j t az olaj mg nem nyelte el. Ms csillagok voltak, ms volt a fld melege, mely a zsurlt fv nevelte. Nzztek az orosz lnt valami llatseregletben, nzztek ezt az t t t - k o p o t t llatot, fnytelen szemt. Nincs otthon, hisz ketrecben v a n . Neki puszta kell, vgtelen p u s z t a s g ! Nzztek a h a l a k a t az a k v r i u m b a n ; az veg-fikokban bugyborkol a ss vz, de a fik nem cen. Vegytek az embert, aki nagy vrosokban pincelaksokban lakik s gyrakban dolgozik, ahol por s fstfoszlny szik a levegben. Adjatok neki tiszta levegt, erdt, napsugarat, adjatok neki letet, meleget: megltjtok, hogy mi lesz belle. H t ha a zsurlnak kell a maga vilga s az oroszlnnak a maga pusztja s az embernek tiszta leveg : mi kell a tiszta erklcsnek? Van az erklcsnek is hazai fldje, znja? Van annak is dcsgc, friss folysa? Annak is v a n ! Legyetek meg gyzdve, sehol sincs az erny annyira otthon, mint az Oltri szentsg atmoszfrjban. K. H . ! a k a r t o k tiszta, harmonikus, szp lelkek lenni, lpjetek be az eucharisztia lgkrbe; rezni fogjtok, hogy ez az, amire szksgtek van. Ott meg talltok mindent, ami ers lelki lethez k e l l ; mindenekeltt nagy, szles ltkrt, nem fikldt. Mert a lleknek az kell, ami az oroszlnnak, ami a halnak : vgtelen, boldogt szabad sg ! Nem sttsg, nem lebuj, hanem napfny. s mi az letre nzve a napsugr, az ttetszsg? Azok a nagy, felsges gondolatok, melyek lelknkben teremtenek h a t a l m a s vilgot, azt az ntudatot, hogy Isten van veled, t e szabad lny vagy. Krisztus van veled, tbbet mondok, Krisztus v a n benned. Te Czrnl, Napleonnl nagyobb v a g y ; nem a h a t a l m a t , hanem az let szuverenitst vve. Te a szabadsg gyermeke vagy. Nemcsak a szabadsg, te az Isten gyermeke, az Isten temploma vagy. A benned suttog i m t jobban becsli az Isten, mint Szent Pter templomt, m i n t a k a t a k o m b k a t . s hol rzed azt, hogy benned ily rtk rejlik, hogy benned ily hatalom lakik? Hol rzed azt inkbb, mint a szentldozs b a n ? Ott bred az ember sajt mltsgnak, gazdagsgnak, istenfisgnak n t u d a t r a . Ez j neki. Aki ezt meg nem rti, az elfonnyasztja a keresztnysget. Nzztek azokat a stt szektkat, melyek nem rtettk meg

P N K S D UTN 23. V A S R N A P R A

2U5

az risten nagy g o n d o l a t a i t ; a nagy vilgbl csinltak ket recet s belegymszltk a lelket s megvontk tle a naps u g r t ; bizalmatlankodtak az Isten kegyelmben, az Isten szeretetben. Mg azok is elnyomortottk az embert, kik Szent gostonnal dicsekedtek s a kegyelmet dicsteni akar tk, s leghevesebb ellensgei voltak a Jzus Szve tiszteletnek. az ember bizalmatlankodik az Isten szeretetben, leereszkedsben, a velnk val s bennnk lak Krisztus szintes gben. Gyanakodom, hogy ez a nagy Isten megvet, hogy ez az r Jzus, mikor az ltriszentsget rendelte, nem az n szmomra rendelte. Ez a hideg j s stt jfl nem nekem val vilg. F u t o k ezekbl a jgvermekbl, ez oltroktl, e hideg sziklktl. N e m fakadnak i t t forrsok, melyek fllocsoljk bennem az letet. msmilyen a tiszta lelkek h a z j a ! ott fny van, meleg v a n . Mi kell t o v b b az letnek? Az letnek kellenek forrsok, melyek tiszta vizet adnak. Az let nem a puszt. Neknk kellenek k u t a k , melyekben nincsenek tfusz-bacillusok ; m e r t a k i azokbl iszik, hallt iszik. Forrsok kellenek, melyek kpesek b e n n n k a tiszta erklcst fejleszteni. Ezzel a szent tisztasgra clzok, m e r t a szent tisztasg a legdbb, a leg kedvesebb erklcsssg. Az ember megvakul a szenvedlyek tl, kivlt a hatodik parancs elleni v t k e k t l ; sr lesz vre s kiszrad veleje. Rels vilgunk lapos s rzki lesz, az let szntelen s nem mlt hozznk. Mi locsolja fl ezt a szraz sgot? Az Oltriszentsg semmit sem lehel annyira, m i n t a szent tisztasgot. Quid pulchrum ejus, quid bonum ejus, nisi frumentum electorum et v i n u m germinans virgines. H a van nak vlasztott lelkek, ha v a n n a k lelkek, melyeket a P o n t i ficale R o m a n u m sublimiores animae nvvel jelez, ezek a fensbb lelkek, ezek a kivltsgos lelkek a szent tisztasg kedveli. Az Oltriszentsg a szepltelen rintetlensget, a lelki vilgnak szepltelen tltszsgt teremti meg. Ahol ez nincs, o t t az erklcsnek ereje, szpsge, harmnija hinyzik. Mi kell mg a szp bels vilghoz? Meleg lendlet. A meleg, a h csupa energia, a lendlet csupa er. Anlkl szabad vilg nincs, nincs kiinduls, lelkesls s btorsg. Az eucharisztia ltal lelknkbe fektetett meleg s energia az ldozat szelleme. Az embernek t r n i s szenvedni k e l l ; s hogy a z t jl tehesse, meg kell tallnia helyt, ahol fejnek, szvnek nyugalmat tall, ahonnan erejt szvja. A mi szenved lelknk nek megnyugvsa az r Jzus szve. Ha szvre borulok,

29

PROHSZKA OTTOKR

szenvedsem megenyhl. Az a tviskoszor, mely t szrja, engem nem s z r ; az a seb, mely t dfi t, engem kml. A kereszt, melyet is hordoz, nekem knnyebb. Ez az rzs nekem lendlet s er. Az ldozat ez rzelmeire akar m i n k e t oktatni az isteni Megvlt, midn azt mondja : Hoc facite in m e a m commemorationem. A szent ldozs nem nlklz heti soha az r Jzus szenvedsnek, trelmnek m o t v u m a i t . Azokat onnan szmzni nem lehet. De a trs, a szenveds az ldozatnak csak alsbb foka ; van a n n a k magasabb foka is, s az az nkntes ldozat. H a az ember nemcsak tr, m e r t kereszt borul r, h a n e m kszakarva rsznja m a g t kzde lemre s szenvedsre egy nagyobb szereetrl, mely t lelke sti ; testet, rzkisget, vilgot, amennyiben ezek lpcsk lehetnek a lleknek, lbbal tapos, s azltal nnmagt, lelkt, lett fensbb varzsolja. Ez az ldozatkszsg volt az egy hznak nagyszer hozomnya ! Oh b e a t a m Ecclesiam, kilt fl Szent Ciprin ; fit quondam in operibus fratrum candida, nunc facta est in sanguine m a r t y r u m purpurea 1 Az egyhz ruhja fnyes, ezst s arany b r o k t ; fit q u o n d a m candida, a pnksdi tznek fnyben; azutn belesztte az risten abba az arany s ezst broktba a tzes rzskat, a vrpiros szlakat, s facta est purpurea ! Minden llek, amely az r J z u s t szereti, az ldozatos jelleget hordozza homlokn, s ez a szentldozsban verdik ki rajta, mely az embert becsle tess, harcra s ldozatra kszsgess teszi. I t t teremnek azok, akikre a klt szavait a l k a l m a z h a t j u k : magnae a n i m a e prodigi, kik pazaroljk a lelket, az letet, de gy, hogy azutn szzszorosan megtrl az bennk. Amit adnak, azrt szz szoros krptlst k a p n a k . Minden ldozat, minden nmeg tagads fokozza az ember bels energijt, a llek kzdelmt m r is gyzelemmel koronzza. Valban igaz teht, hogy ha a zsurlnak v a n znja s korszaka, s az oroszlnnak hazja s a halnak cenja, s az egszsges embernek a maga lgkre : gy az erklcsi letnek, az erklcss lleknek is megvan a maga levegje, lgkre, fnyes gboltja, de forrsai s napfnye. Legyetek meg gyzdve, ti is azon mrtkben lesztek szp lelkek, azon mr tkben alakultok ki Krisztus hasonmsaiv, amelyben a szentldozsbl tudjtok merteni az let e r e j t ; mysterium vitae erit vobis m a g n u m praesidium vitae.

P N K S D U T N 24. V A S R N A P R A Pnksd u t n 24. vasrnapra. Purgatrium. (1902)

297

K. T. U. ! Az embernek fldi lett m l t n sszehasonlt h a t j u k az v szakaival. Van let-tavaszunk, mikor megmozdul b e n n n k az let ereje s vgya s tehetsgeink csirba, rgy be vgydnak ; mikor a llek hajlkony, rzkeny, illatos s ola jos lesz s hangulata is csupa er, rm, v g y ; vgy a teljesebb let, a fejlds u t n . Van az letnek is nyara, mikor a komoly tevkenysg terre lp, s megrlelteti m a g b a n az let gy mlcst. Van az letnek sze, levlhullsa, fonnyadsa, hervadsa ; ilyenkor hl s szegnyedik az let, az ember letrme cskken, s m a g a rzi legjobban, hogy esteledik ; jjelei hoszszabbodnak, nappalai kds borongsban llnak. Az letrm napja alacsonyan szll s nem pezsdtheti fl m r az let v gyt. Az ily llek fradt s pihenni vgyik. S gy-e, v a n az em beri letben tl is? Van, mikor a hza srdomb, akr haraszt, a k r virg illatozik rajta. S valamint az embernek fldi lett, gy hasonlkpen egsz exisztencijt is szletstl kezdve az rkkvals gon t vgig szintn p r h u z a m b a llthatjuk az v szakai val. Mert v a n a lleknek rk t a v a s z a ; ez a boldogult llek llapota, mikor rk rmben ll, s mgis rk rm vrakozik mg r. Mert az a csodlatos az rk rmben, letben, hogy jllehet rkkvalsgban lnk, mgis az rkkvalsg partjn llunk, elttnk fekszik mg mindig az egsz rkk valsg ! Fensges kilts a mrhetetlen letbe, mely az em beri lelket eltlti az rk ifjsg errzetvel: Sanctorum velut aquilae iuventus renovabitur. A msik letben nyr nincs. A n y a r a t egszen s teljesen a fldre kell helyezni. De van a msik letben is tl, a msodik hallnak iszony s szomor vilga. Mikor a llek l s nmagt feledni kptelen, mikor a vgtelensg neki vgtelen kesersgg vlik. Secunda mors. Hol van azonban, k. t. u., az sz, a levlhullsnak, a h e r v a d t ltnek, a szegny, szomor letnek szaka? Van-e ott tl is sz? Van-e o t t is hervad, borong szi tj? Van ; az a purgatrium! Ez alkalommal megragad a gondolat, hogy a tisztul l lek az rk letnek szben ll, a szegnysgnek, szomorsg nak, melanklinak, a levlhullsnak, a csupaszsgnak szak ban s kvetkezleg, hogy a tisztul lelkek mlyen szomor lel-

298

PROHSZKA OTTOKR

kek, melyeknek ha arcba nznk, szinte rszvtre gerje dnk. Jlesik neknk most novemberben az a rszvt. Nem lehet jobb helye a halottak napjnak az vben, mint szkor, novemberben. Azrt is, m e r t egy elmlt, elsrgult, elhervadt letre emlkeztet az szi termszet, s szomor emlkeinknek gy t m a d alkalmas fekete kerete ; de azrt is, m e r t a hit r m u t a t egy fldntli llapotra, mely a lelkeknek sze. Valban az sz a b n a t n a k s melanklinak vszaka. lltsk bele a kltt, a vrz szveket egy szi tjba, ahol minden beteg, minden s r g u l ; rajtuk is kiverdik nknytelenl egy mlys ges b b n a t ; beteg, fradt lesz a llek tle. Olyan lesz m r itt, h t mg ott, ahol az sz kimondhatlanul rvnyesl rajta. A tisztttzben szenved lelkek az rk letnek szben llnak, ha a lelkletet s hangulatot tekintjk. Leikknek van nak v i r g a i ; hisz van szeretetk, remnyk, de az rdem hm pora nem hull le rjuk. T a g a d h a t a t l a n u l szi virg a tisztul lleknek termszetfltti megnyilatkozsa ; szp a szirma, de nem termkeny ; rdeme nincs ; gymlcst nem hozhat. Le veleik lehullnak ; ott fnn az Isten gyermekeinek hzban, az egyhzban, ezer pruson t szvta az g vilgossgt magba ; kifeszlhetett szent vgyakban, s szinte frdtt kegyelmek ben, a hit fnyben s az let vizeiben, i t t pedig h e r v a d t min dene ; ott feldolgozta magban az Isten kegyelmt erv s lett ; i t t a kegyelem rendkvl gyren folyik, csak pen annyi v a n belle, amennyi kell, hogy a llek a termszetfltti rend ben tengjen. Szomor s termketlen a fld is, terra miseriae. P a t a k o k nem lejtenek rajta, forrsok nem szivrognak benne. Az isteni szeretet a tisztttz vilgban is h o n o l ; hogyne, hiszen Isten-szeret lelkeknek vilga ez ; de a szeretetnek ez a napfnye ftyolos, kd bortja ! Hogyne volnnak t e h t szo m o r a k a lelkek, mikor rzik szegnysgket, hervadsukat, mikor letk le van ktve s vilgossguk homlyba vsz? H a kevs a fny, akkor hervad az l e t ; ha kevs a meleg, elcsenevsz az let, nem pezsdl fl a vr, nem rl a llek ; ha alant szll a nap, az j deres s fagyos s a drtl borzong minden let. S nemde ilyen a tisztul llek lete ; az isteni kegyelem fnykvi helyett rnykok esnek r s ez rnyakbl a llek n t u d a t b a n gytr knok vlnak. rtjk-e, hogy e hl, ez lettelen lt panaszt hangoztatja Ezekis neke : Ego d i x i : in dimidio dierum meorum v a d a m ad ports inferi. Quaesivi residuum a n n o r u m meorum, dixi: non videbo Dominum in terra viventium . . . Generatio mea ablata est et convoluta est a me quasi tabernaculum pastorum. Az lk fldjtl val el-

P N K S D UTN 2 1 . VASRNAPRA

299

vlsnak szomorsga a tiszttzbe ksri a lelket. A tenyern hordozott vndor stt, rideg vilgba vetdik, hol nem kegye lik, hol az U r a t nem ltja, , kit gy szerettek, kegyeltek, be cztek ott fnn. Hej, az akkor volt, mikor mg az Isten szere tetnek szeld mcsese fggtt feje fltt, elgondolja J o b b a l , mely biztatott, s m e l e g t e t t ; milyen vilg volt az ! S ne csodlkozzunk, hogy e szent s mly szomorsg oly lelkeket gytrhet, kiket az r szeret, kik kevsre t n m r szne ltsn rvendezni fognak. E szent s mly szomorsg nagyon rthet, m e r t az Isten nekik mg nem szeretet s bol dogsg, h a n e m szksgessg s metafizika. gy ll velk szemben az r, m i n t az rk szksgessg, m i n t a ktszerkett ngy, mely rvnyesl a fizikai ltben pgy, m i n t a morlisban. Ez u t b b i b a n m i n t cl, mint rend, mint sszefggs rvnyesl olykpen, hogy ami a rendet meg tartja, az clt r, s ami pedig nem tartja, vagy amennyiben nem tartja, az vagy egszen, vagy rszben clt nem r. Clt rni annyit tesz, m i n t boldognak lenni, s abban a mrtkben, melyben clt nem rnk, csikorog, zzdik a ltnk, m i n t malomkvek kzt a bzamag ; s ez fj ! Igen, ez fj ; de a szk sgessg azt nem nzi, az csak a dolgok valsgt tekinti. Mr i t t a fldn sem nz egyebet. Nem nzi a betegnek f j d a l m t ; nem tekinti a sirnkoznak b n a t t ; nem a fuldoklnak erl kdseit ; nem a haldoklnak k n n y e i t ; csak egyet nz, azt, vjjon megfelel-e a lt kvetelmnyeinek ez a v a l s g ; ha megfelel, m e g l l ; ha meg nem felel, elpusztul. Sok botrnyra ad okot e zord szksgessg, mely a l a t t nygnk, knnyeznk, verejtkeznk ; melyet a Gondvisels sel megegyeztetni nem t u d u n k ; pedig ez is a Gondviselsnek egyik tnyezje s a vilg tkletesedsnek hatalmas lendtje. Mindegy : e szigor Isten-arccal m i n d e n t t tallkozunk ; nem moccan meg rajta egy ideg sem ; vonsai ridegek, kem nyek. Szemei csak az egyenlsgre nznek, arra, hogy m i t k v n az rk szksgessg, s e tartozst kiveszi r a j t u n k : . . . donec redderet ultimum q u a d r a n t e m ! N e k n k ez mg titok ; mi azt mg nem rtjk. A Gondvisels nehzsgei e t i t o k n a k rny kai ; biztos vagyok benne, hogy az rk szksgessg, a vg telen valsg krhetlen kvetelsei tmasztjk a mi nehz sgeinket s bortjk el a gondvisel, a szeret Isten a r c t lel knkben. A tisztul lelkek m r rtik e z t ; az Isten gy nz le rejuk, mint az rk szksgessg, melyben kegyelem nin csen. Az isteni arc vonsai hidegek, mint a jg, ridegek, m i n t a tl, sttek, m i n t az j. , mennyire rzik, hogy t e r e m t m -

300

PROHSZKA OTTOKR

nyk ! Mennyire rzik, hogy vgtelen az r, kinek szolglnunk kell, vagy szeretetben, vagy igazsga eltt keserves meghdolsban. Iratus Dominus, tradidit illum tortoribus ; itt a fldn haragja szvesen engeszteldik, szinte vrja a z t ; a krhozatban haragja fktelen, m i n t az e n y s z e t ; v a n azonkvl mg egy harmadik harag, mely szintn a szksgessgbl veszi mo tvumait, de mely vget r ! E szigor, e krlelhetlen Isten arctl elborul a llek, megdermed, e l s e n y v e d . . . t e h t szenved. Kicsoda kpes e szomorsg mlysgt kimerteni? K i e lelkeket megsegteni s vigasztalni? ! Tudjuk a hitbl, hogy mi segthetnk rajtuk. De engedjtek meg kedves, szomor lelkek, hogy kzvetlenl nem a ti boldogtalansgtokat, hanem a mi boldogsgunkat olvassam le rlatok. Ti, szomor lelkek, az rdemek, az ernyes cselekedetek termketlen fldjn, a hervadt let honban, ti tudjtok azt flrteni, hogy mily nagy kegyelem az, napsugrban, rzsk kzt lni. Mily nagy j t t e mny i t t a fldn lni, hol az Isten szeretete vesz krl, hol letet llegznk, s lpten-nyomon virgok nylnak lbunk alatt, s jtettek rdemei knlkoznak. Az let vgya kitr a pogny sgtl eltorztott hitregkben s Achilles vgydik a szp fld u t n ; inkbb akar zsellr lenni itt, m i n t ott kirly. Ezekisbl kitr az let sztne s ragaszkodva a szp lethez, emlkez teti az U r a t : Quia non internus confitebitur tibi, neque mors laudabit t e ; non expectabunt, qui descendunt in lacum, verit a t e m t u a m . S gy-e, Uram, t e lelkes s nem szomor, te let teljes s nem szomor, h e r v a d t lelkeket akarsz? no h t : vivens, vivens ipse confitebitur tibi sicut et ego hodie. , a lelkek m lyben visszhangzik ez a sz : vivens . . . vivens ipse confite bitur t i b i ! Gondolnak vissza a szp tavaszra, ifjsguk n a p jaira, egszsgk rmeire, vndortjuk kegyelmeire. k t u d jk megbecslni az rdemeket szerz letet, melyet mi lnk ! S ha rjuk gondolunk, megszeretjk e szp letet, megismer jk annak igaz rtkt, azt, hogy virgozhatik s gymlcst hozhat. Elmerlve e mly melankliba, egy letnek hervad, srgul szbe, megrtjk, hogy mily kincs az let, s mily bol dogsg az, hogy Istennek lhetnk. Elragad minket a teljes, a gazdag let vgya, s futunk, iszonyodunk a haldoklstl. Meine Seele muss im ewigen Frhling stehen, rja Nietzsche tizentves korban, denn wenn erst die rosige Bltezeit vor ber ist, dann ist auch mein Leben vorber. Ime, k. t. u . ! , hol szeretjk meg az letet? A hall rny kban ! Hol szeretjk meg a t a v a s z t ? A srgul sznek bete ges, fradt vilgban ! Mi a purgatriumbl gy brednk

P N K S D UTN 24. V A S R N A P R A

301

jelen helyzetnk mltatsra s nagyrabecslsre, m i n t ahogy a dobsinai jgbarlangbl kijvnk jliusban a virgos, illatos hegyoldalra ; harangvirgok kszntenek, m a d r d a l , napsugr dvzl, s kimondhatlan bj s kj tlti el szvn ket. A purgatriumbl gy t r n k vissza e szp fldre, mint ahogy a Vince-egyleti t a g tr vissza a szegnyek kunyhibl szobjba ; mily gazdag vagyok, gondolja magban, mily bol dog, mily ers, mily szerencss ! A legegyszerbb szobban is gazdagnak rzi m a g t , s az let reakcija a szemllt nyomo rsggal szemben m i n t boldogsg s megelgedettsg jelent kezik lelkben. gy olvasom a tisztul lelkeknek szomor brzatrl a mi boldogsgunkat; hervad letk a mi t a v a szunkat, szi vilguk a mi szp fldnket j u t t a t j a esznkbe, ahol minden vilgos, derlt, napsugaras ; hol az embert sze reti az Isten, ahol a szegny is kimondhatlanul gazdag, hiszen szent s buzg lehet. Azonban rzem, hogy nagyon nz volnk, ha a szomor lelkek arcrl csak a mi boldogsgunkat olvasnm le ; nz, durva, srt lennk, ha meg nem sznnm ket, s ha boldogtsukrl nem gondoskodnm ; egyoldal is volnk, ki mikor az arcokba nz, csak a szomorsgot veszi szre rajtuk, holott v a n azokon az arcokon mg egy ms, szvet-lelket meghdt vons, mely rejuk tereli a figyelmet s irntuk flbreszti r dekldsnket, s az az, hogy az a szomorsg egy szeret szo morsg, ha szabad m o n d a n o m : szp szomorsg. A tisztul lelkek szp lelkek, hiszen Istennek gyermekei, s br a tisztt tzben szenvednek, angyalokknl magasabb kegyelemnek rvendhetnek. gy kpzelem m a g a m n a k a tisztul lelket, m i n t egy gyszftyollal lebortott angyalarcot. Szp, szomor a n g y a l a r c o t ! Hogy e szomorsg a llek szpsgt ki nem olt hatja, az abbl is vilgos, hogy ez a szomorsg a boldogsg torncban l s szvben hordozza az rk rm t u d s t . , mily nemes, szent szomorsg, mily szomor szpsg ! A tisztul llek az rk boldogsg t o r n c b a n l s tudja, hogy nem is sokra rkk boldog lesz. Vjjon nem boldog-e m r akkor, mikor boldogsg n t u d a t b a n l? Hogyan is lehet szo mor, mikor tudja, hogy v a boldogsg ! Csak az emberi szv rejthet m a g b a n ily e l l e n t t e k e t ; hogy szomor s boldog is lehet. Nem kpzelhetem m a g a m n a k azt a lelket, mely tudja, hogy boldog lesz rkk, hogy az az rk boldogsg m r szinte vrja, s hogy azt nem ragadja el senki tle, nem kpzelhetem el mskp, m i n t gy, hogy ha szomor is, de lelkben cseng m r diadalneke. Mit gondolnak, mily szomorsg ez? gy

302

PROHSZKA OTTOKR

ltszik nekem, hogy e tekintetben a llek hasonlt az r Jzus Szent Szvhez, amely rkk boldog s mgis tvissel koszo rs, amely dicssges s mgis vgyik s keresi az embert. Jzus boldog s szomor ; ezek a lelkek pedig szomorak, de vala mikpen boldogok. E z t flrteni nem igen fogjuk ; nmi irnytsul szolgl jon az a gondolat, hogy az egy ms vilg ; az ellenttek vilga, a legmlyebb szenvedlyek vilga; legmlyebbeknek mondom, m e r t mi lehet oly mly, m i n t az rk let vgya az rk let kszbn ! ahol gondolat, rzelem, mult, jelen, jv egy vg telen vggy n, mely a perceket rkkvalsgokk nyjtja : a nlklzs s vrakozs rkkvalsgaiv. Ezeket a jelle geket kell sszektnnk, hogy a tisztttzben szenved lel keket benssgesen szerethessk; pen ez ellenttek teszik ket elttnk rdekesekk s k e d v e s e k k : megesik az ember szve ezen a szomorsgon, de ugyanakkor megszereti ezt az elragadan szp szomorsgot. S minl jobban megszereti a szenved lelkeket, annl tbbet tesz majd rtk ; nemcsak rszvttel, hanem valsgos lelkeslssel viseltetik irntuk. Mintha csak jobban vonzdnk a szpsg irnt, mely szomor kodik; m i n t h a kirezn, hogy kzelebb ll hozz, m e r t rszo rul. Nemes bszkesggel telik el a lelkem, ha elgondolom, hogy n is tehetek rtk v a l a m i t ; a gyszftyolt elemelhetem a szp arcrl s a boldogsg derjt nthetem ki r. R a d h a t o m a babrkoszort s plmagat nyjtok n e k i ; bevezetem az rk boldogsg nyil ajtajn s mg meghallom a diadalnek bekezd s z a v t : benedictio et c l a r i t a s . . . s gy rzem, hogy abbl n is kapok rszt. R a j t a t e h t , k. t. u., dolgozzunk, hogy a szomorsg derljn, a szegnysg tnjk, az sz kitavaszodjk, a hervadst virgzs, a szksgessg nyomst pedig a szeretet le lse vltsa fl ! H a ez rzelmekkel t e k i n t n k oda tlra, gy ltszik neknk, m i n t h a a tisztttz tvolodnk a pokoltl, s a szomor leten a megnyugvs szpsge mlenek el, mely azonban csak flsztja buzgalmunkat s mlyebb benyomst tesz rnk, m i n t a kietlen szenveds. Szeressnk, dolgozzunk, imdkozzunk ; kn s szeretet egyarnt ksztessenek erre !

P N K S D U T A X 20. V A S R N A P R A Pnksd u t n 25. vasrnapra. I. A szent tisztasg: (1901) er.

303

K. T. U. ! Emiitettem, hogy a szent tisztasgnak k t jellege v a n : az egyik a szpsg, a msik az er ; a szpsgrl m r rtekeztem, hanem erejrl mg nem emlkeztem. E z t kvnom most megtenni. Gondolom, hogy a szent tisztasg egy hatalmas s kz delmes er. Nagy er, amely nem tr s zz, h a n e m amely alkot nagyot. Alkotsa az, melyet Szent B e r n t jellemez : E x homine angelum f a c i t ; alkotsa remekm. Felemeli, fnnyel tjrja, megnemesti az embert. Alkot paradicsomot ott, ahol mocsr volt, alkot templomot, ahol pusztasg volt. s m i a l a t t ezt a paradicsomot megalkotja, lbai egyre mocsrban llnak, rtem ezalatt az rzki termszet megzavarodsait. Klns er ez a tisztasg, olyan mint a gykr ; csodlatos m i n t az l e t ; a gykr maga mindig nyirkos fldbe mlyed ; gynyr szneket, remekszvs virgokat, szp formkat rejt magban, de a nyirkos fldben mind e szpsgbl nem ltni s e m m i t ; egyet venni szre rajta, hogy kihajtani igyekszik, hogy napsugrt keres. gy fejldik ki pomps liliomm a szent tisztasg, br a llek gykere az rzkisg nyirkos fldjbe temetkezik. Azonban n most nem ezt akarom kiemelni, nem azt az alkot, teremt, lelket fejleszt ert, h a n e m azt az ert, melynek h a t a l m b a n az. emberbl kzdelmes, trtet llek lesz ; azt az ert, mely mindig kzd s szerencssen gyz ; azt az ert, mely a szent rs els lapjain lp elnk, mint gyzedelmes, rdgfejet zz er, s amelyet ksbb a szentrs emleget, mikor mondja : Quae est ista . . . sicut acies ordinta? K i az a kzdelmes szz, a lelkes lelkeknek vezetje, a gyzedelmes lelkek vezre? ! Gondolom t e h t , hogy a szent tisztasg a legkzdelmesebb erny. Mert egy ernynek sem kell annyit kzdenie,, egynek sem annyi ksrtst, annyi harcot killania, m i n t a tisztasgnak. Az rzkisg s alacsony sztnk hadosztlyai val ll szemben s vdi az eszmnyi szpet. A kpzelet s az rzki vgyak rrptik tzes nyilaikat, s a tzes nylzpor ban ll az erny sisakkal fejn, vrttel melln, pajzzsal a karjn, thorace iustitiae, s kezben az Isten igjnek kardja-

304

PROHSZKA OTTOKR

val. r t e m ezalatt a fegyelmezettsget, mely pajzsknt bortja a testet, rtem az nmegtagads vrtjt s az Isten igjt, amellyel visszaveti s parrozza a csapsokat. A szent tisztasg gy lp elm, mint a makkabeusi angyal, aki ragyog ruhban, de karddal kezben ll a csatk ln. Mennyi ksrtet t m a d fl lelknkben egy emberltn t ; ki fogja azokat megszmllni? De h t hs-e az, aki szmllja a d r d k a t s a golykat a csatamezn? gy tartja, hogy harcban s kz delemben llvn, a n n a k gy kell lennie, mskp nem lehet. V a n n a k dolgok, amiket nem szoks s z m l l n i : ilyenek az escseppek, hullmok, levelek, hajszlak, s a llek vilgban kegyelmek s ksrtetek. Lehet, szabad panaszkodni, tessk ; hiszen Szent Pl is p a n a s z k o d o t t ; de vigyzzunk, hogy igazsgtalanok ne legynk senki irnt, nmagunk irnt sem, kik harcra t e r m e t t n k , a termszet ellen sem, m e r t a n n a k pen az a termszete, hogy concupiscat. Hlsak v a g y u n k Szent Pl irnt, hogy panaszkodott, de nagyon nem akarjuk ebben utnozni. Hlsak v a g y u n k a kezdk miatt, hogy el ne riadjanak, s a szentek m i a t t , hogy ksrteteiken meg ne b o t r n k o z z a n a k ; hanem tudjk meg szentek s nem-szentek, hogy harc s kzdelem az erny lete. S ha kzdelem az let, ugyan krdezzk-e majd, hogy meddig kell kzdennk? Taln csak addig, mg az ifjsg izz sztnein, a frfisg meleg vgyain tesnk? Taln csak addig, mg a tombol er szakain tsietnk, hogy az let komolysgba hajoljon t letnk? Nincs kor, nincs v, mely a ksrtetek all ki volna vve ; m e r t v a l a m i n t a h a m u a l a t t is izzik a parzs, gy az regkorban is jelentkezik a ksrts. Vagy kthetnk-e fegyversznetet a vrrel, az sz tnkkel, a hajlamokkal? De hiszen akkor szneteltetnk az egsz l e t e t ! Hiba keresnk, hiba k r d e z z k ; nincs fegyversznet, nincs privilgium, mely a tisztasg harcias ernyt bkrl biztostan 1 De van taln sabbath, van nnep, v a n n a k szent idk? Vannak taln szent karcsonyi jek, htatos hsvti vigilik, melyeken kialszik az rzki sg tze? Ne krdezd, ne mtsd m a g a d a t ; esetleg a hsvt s a karcsony a leghborsabb nap lehet, ami illeti a ksr tseket. Az oltrnl is lehet az ember lelke mocsros ; rzi, mennyire ellenkezik rzelme, hajlama a hely szentsgvel; de nem segthet rajta. Nincs szent id, nincsenek szent helyek, nincs szent fld, nincsenek privilgiumos oltrok a ksrt sekkel szemben. De annak gy kell lenni, s azon nem szabad botrnkozni,

P N K S D U T N 25. VASRNAPRA

305

s az ember mindig azL gondolja, n angyal vagyok, jllehet harcban llok ; tndkl a ruhm, jllehet az rzkisg stt sge veti r m rnykt, s nem rzem magam kisebbnek, mg gy kzdk, st el vagyok r a g a d t a t v a ezen ernynek hsies kitartstl s gykeres ellenkezstl. K e d v e m telik a llek ben a testtel szemben, s bizonyra az ristennek is kedve telik benne. Kedve telik e virraszt, ber erben, mely cso dlatos hsggel jjel-nappal, esben-viharban egyre ott ll a gton s rzi a zsilipeket, melyek a srznt visszatartjk. K e d v e telik ez rszemben, mely vdi s rzi az eleven tem plomt ; annak nincs p i h e n j e ; m e r t valamint a tenger jjel-nappal mossa a partot, pgy az emberben a vr r a m a s az rzkisg sztnei egyre al akarjk mosni az Isten t e m p l o m t ; de az rszem virraszt s drdjra tmaszkodva szemmel ksri az ellensg mozdulatt. S m i u t n minden letmd visszahat az emberre, a n n a k gondolkozsra, rzsre, st t e s t t a r t s r a s viselkedsre is : nem csoda, hogy a szent tisztasgnak is befolysa van az egsz emberre, kihat testre s lelkre ; er ez, mely megvasalja s klsleg is ms formba nti az embert. Nem is lehet az mskp. A tiszta n t u d a t n a k ily szepltelen megrzse, az erklcsi rzknek folytonos bersge s az erklcsi ignyek ily hsges teljestse visszahat az emberre. Visszahat testre s hajlkonny, erss, edzett, valamikpen romlatlann teszi, ad neki valamit abbl az integritsbl, amelyet az els e m b e r brt, s melyet a klt is rthetett, mikor m o n d t a : integer vitae scelerisque purus ; test, melynek a vre is tiszta ; melynek ditja : m u l t a tlit fecitque puer, sudavit et alsit, abstinuit Venere et vino. S c fegyelmezett testben lakik a fegyelmezett llek, melynek gondolatn, rzsn, viseletn megrzik a Llek fegyelme, a disciplina Spiritus, mely mint a z olympiai kzdk szintn flkeni m a g t olajjal, oleo laeti tiae, az ima szellemvel. A szent tisztasg a lelket erss, ri llekk neveli s llhatatossgot ad neki a termszet inga t a g elvltozsai kzt. S lvn a fegyelem a lelklete s a kz delem a termszete, nem csoda, ha kivlt egy jelleg emelke dik ki rajta : az ldozat szelleme ! Az egyhz kirezte m r rgen, hogy az ldozat sugallataira a tiszta lelkek a legalkal masabbak, m e r t a tapasztalat is gy m u t a t t a , hogy a leg szebb vrtani plmk a szzek kezben lengtek. A szzessg kezdet ta nagyszer csatkat vvott az a r n k o n ; egyszer lenyokat s ifjakat, st gyermekeket a v a t o t t hskk. 5 az egyhz gynyrkdhetett lelkeken, kikrl nekelte :
Prohszka

: let

igi. II.

20

306

PROHSZKA OTTOKR

duplici plma b e a t a e ! Higgyk el, az ldozat szelleme most is ugyanazokon a nyomokon jr. ldozatra szksg van ; a kzdelem megmaradt, csak az arna vltozott. A kzlet s a magnlet kzdterein most is vvnak lelkek, s ldozataik nem vrben, hanem verejtkben vltdnak ki, s higgyk el, hogy az ldozatoknak leglendletesebb nemt p a szzi tisztasg hozza ; ahol ldozat, nagy ldozatok, ahol ldozatos let kellenek nagy clokrt, ott a lelki fggetlensgnek ez a faja ll a kszkd lelkek ln, melyet szzi tisztasgnak hvnak. Ez az erny, mely nyomorult korokban is mindig epikai nagysgba ltzik s a gynge, bsong lelkeket meg vigasztalja s fllelkesti. S hogy nmi fogalmat adjak hsies lelkletrl, u g y a n tekintsenek vgig a vilgon, zsin, afrikai vadsgon, dl amerikai elmaradottsgon, ausztrliai llatiassgon, kicsoda fogja kezbe s viszi az evanglium mcsest? Kicsoda jr jratlan utakon elvadult lelkek u t n ? K i az? K i az? Kicsoda htozik mg a X X . szzadban a vrtansg plmja u t n ? A t u d o m n y borostynt keres, a hadvisels s k o r m n y z s a dicssg plmja u t n vgyik : de a vrtansg plmjt az evangliumi tisztasg k e r e s i ; tndkl, fehr r u h b a ltznek, kik nagy szorongattatsbl jnnek, et palmae in manibus eorum. Kicsoda ll be a legszerencssebb hivats sal a nyomorultaknak, a szegnyeknek, a dgvszeseknek, leprsoknak, gygythatatlanoknak szolglatba? Kinek ll jl a hsies szeretetremltsg, ez a lelki fggetlensg, hogy affektls nlkl szeresse azt, akit a fldn senki sem szeret? K i szeressen gy, ha nem az, akinek a fldn szeretett lekt prja nincs? Ki szeressen gy, ha nem az, ki szeretett Isten nek szentelte? Ahol let forog veszlyben a szeretet szolgla t b a n , kinek lete alkalmasabb a szent ldozatra, ha nem a szznek lete? Nzztek a keresztny szeretet szenvedlyes sgt, h e k a t o m b k a t szed szzies letekbl krptlsul mind azokrt az letekrt, melyeket a szent tisztasg v e t t oltal m b a s riz, vd pusztulstl s h a l l t l ! K i v l t pedig a lelkek szolglatra s a lelkek mentsre h i v a t o t t a szziessg. A szent tisztasg kiemeli s flmagasztalja az embert s alkalmass teszi t, hogy a np bizalma felje forduljon. Fggetlenti t a csaldi kr szeretettl; kiveszi a szeret hitves, a gyermekek karjaibl, hogy sokaknak szere tetre s szolglatra kpestse. szerencstlenek hozzsiet nek ; m e r t remlik, hogy aki mst nem szeret az let odaads val, az ket szereti. A bnsk hozz mennek ; letrdel eltte

P N K S D UTN 25. V A S R N A P R A

307

a reszket leny, az szbecsavarod agg ; kitrjk t i t k a i k a t a h n y a t o t t lelkek, keresik Krisztusnak vigaszt; de azt azrt keresik nla, m e r t gondoljk, hogy nemcsak p a p , de mlt p a p ; s azt, hogy mlt pap, tiszta letbl kvetkeztetik. Az r Jzus az ldozatnak s a lelkek szeretetnek szellemt vrja tlnk ; j psztorokat a k a r adni npnek, qui a n i m a m p o n u n t pro ovibus suis. Ordincinkban mondja : ldoza t o m m teszlek, lgy szabad s fggetlen ; ahov rendellek, msz : beteghez, szegnyhez, hitetlenhez, vadhoz ; krhzba, regekbe, lebuj okba ; letedet kvnom. s mikor ily nagy ignyt t m a s z t , szinte megflemltve m o n d j u k : Uram, adj elbb hsies lelket; s az r azt feleli: Adok neked tiszta lelket, ha azt megrzd, hs leszesz! Ha pedig tiszttlan leszesz, tnkre msz ! Tnkre egszen 1 S val ban higgyk el, nincs erny tisztasg nlkl, az erklcsisg nek ltet idege, valamikpen alapja a tisztasg. E nlkl semmifle erny nem exisztl, sem hit, sem remny, sem buzgsg ! gy rmlik nekem, hogy a tisztasg az a fortis armatus, qui dum custodit trium suum, in pace s u n t ea, quae possidet. Az erny nagy templomnak torncban a szent tisztasg. Valamint Milton Elveszett paradicsomban a pokol kapuja eltt kt szrny alak l l : a hall s a b n , pgy az el nem vesztett paradicsom ajtajban a tiszta szvnek, az Isten orszgnak torncban is ll egy k e r u b , a szent t i s z t a s g ; s ha ezt a kerubot az r m n y megejti, akkor vge a tiszta szvnek, de vge az ernynek is. Az egsz vilg tapasztalata bizonytja, hogy a hitetlensgnek tlag a tiszttlansg az oka. A hit csak a tiszta lelkek egn ragyog, oly lelkeken, kik az eget nzik, s nem terpeszkednek el a fl dn. E z t szinte flsleges b i z o n y t a n i ; m e r t a hitnek flfel tr llek kell, ha megtrtk gbetr sztneit, elhomlyo stottk szemeiben a hit eszmnyeit. Nzzk meg jl, hogy mifle nyomokon j r a hitetlensg, s megltjk, hogy az llatnak, az erklcstelensgnek nyomain. Az erklcstelensg bort jt a llekre s kialszik tle a hit fnye. Nocte Moab cecidit, nocte cecidit m u r u s e i u s ! jjel dlt le a vros fala. Valban az erny gtjt, az Isten t e m p l o m n a k falt kidnti az rzkisg stt h a t a l m a . Szent A m b r u s azt mondja Sala monrl : Uti coepit luxuriari, coepit deviare a fide. Mikor elkezdett parznlkodni, elkezdett hitetlenkedni. A gon dolatok kzt is v a n rokonsg, s ugyan mi lehetne rokona az rzkisgnek s bujasgnak? Vjjon az Isten-flelem, a pokol? Vagy az Isten tagadsa s a pokol ignorlsa? Bizo20*

308

PROHSZKA OTTOKR

nyara ez u t b b i ! K i m u t a t j a ezt a szentrs is, mikor Zsu zsanna trtnetben gy jellemzi a v n e k e t : exarserunt in concupiscentiam et everterunt sensum suum et declinaverunt oculos suos, u t non viderent coelum, neque recordarentur iudiciorum i u s t o r u m ; a rossz, tisztessgtelen lelklet m i a t t nem emeltk fl a szemeiket az gre s nem gondoltak az Isten rk tletre, Nem is kell ahhoz ms ; csak le kell nzni, s elvesztnk. S mikor az ember leszegzi tekintett az grl a fldre, hite kialudt. Nemde ez az aposztazik trt nete Salamontl vgig az utols hitehagyott papig ; vala mennyien a tiszttlansg tjain jrnak. K. T. U., nincs hit tisztasg n l k l ; legalbb is sppedkes alapon ll az erklcs telen embernek hite. S mit gondolnak, van-e papi buzgalom szepltelen tiszta sg nlkl. A lelki letben sok eshetsg van, s anomlik tarktjk a s z a b l y o k a t ; de csak egyet emltek : apostolokat nemcsak Isten avat, hanem a np bizalma is. Apostolnak lenni, az kettn fordul meg : buzgalmon s bizalmon. A szen ved lelkek bizalmnak alapja bizonyra az r Jzus hatalma s i n t z m n y e ; de ami ket kzvetlenl vonzza, az az apos toli frfi ernye, s ha egyltalban lelkt embernek kell kitrnia, akkor tiszta, nem pedig srban fetreng lelket keres. Az emberek bizalma oly frfiak fel fordul, akikrl m o n d h a t j k : ezek tbb, ezek klnb emberek! S az ember tbb-ember, klnb-ember csakis szelleme, ernyes lete ltal, s elssorban a tisztasg ltal lehet. Egszen az trtnik a modern vilgban, ami a marabout-indinoknl trtnt, akik midn a katholikus misszionriusokat megismertk, azt m o n d t k : ezek szentek; mikor pedig a protestns miszszionriusok jttek hozzjuk felesgestl, csaldostul, azt m o n d t k : ezek csak emberek. A bizalom klnb embert keres. Nietzsche bevallja, hogy a npnek, kivlt a nknek bizalma a katholikus papsg irnt a tiszta leten p l ; azrt gondoljk k, hogy ez klnb ember nluknl. Nekik szk sgletk azt hinni, hogy mi klnb emberek vagyunk, m i n t k. Tiszteljk az embereknek e nagy szksglett, k. t. u. ! k nkre szorulnak, az nk ernyre, az nk klnb szellemre. Tegyk meg nekik ezt a szolglatot! Lelkesljnk a szent h a r c o n ; ami gyzelmet a r a t u n k magunk fltt, az a npnek, az az egsz egyhznak java ; az a hitnek flragyogsa, buzgalmunknak fllngolsa, ordincink szellemnek megjhodsa. Minl tbbszr gy znk, annl ersebb szvdik az az v, mellyel angyalok

P N K S D UTN 25. VASRNAPRA

309

vezik a tiszta frfiak l g y k t ; annl fnyesebb vlik az a stla, melybe az egyhz l t z t e t e t t ; annl biztatbb, m e r t igazabb az r szava : iam non dixi vos servos, sed amicos meos. i 7 . Requiem (1902) K. T. U. ! A mi nnepeink fligmeddig mindig egy m s vilgnak nnepei, m e r t figyelmnket oda irnyozzk, ahol Krisztus van. De gondolom, hogy egy sem emeli ki annyira a vilgbl s viszi t a msikba, mint a halottak napja. Mr a mindenszentek nnepe is vonz s visz oda t, mikor meg m u t a t j a neknk a diadalmas vrost, a civitatem sanctam Jerusalem, mikor bellt az r dicssges templomba, mely eleven kvekbl pl; buzdt, hevt, lelkest e kilts ; de gy t a r t o m , hogy a halottak napja, a szomor vrosnak nnepe, melyben kevs a diadal, kevs a fny, de annl t b b a szv, a benssg, az odaads, a lelkesls, a szeretet, nem enged semmifle diadalmas nnepnek, s teljesen lebilincsel s lekti rdekldsnket. Szinte trepl, tszll a lelknk oda, hol azok szenvednek, akiket szeretnk. rzssel teljes, szerny egy nnep ez, kedves napja az egyhzi vnek, br k d s ; olyan igazi novemberi nap, novemberi nnep. A n n y i r a szvnkhz n ez az nnep, hogy a napbl hnap a k a r lenni, hogy az egsz hnapon t kisrjen emlke ; st t b b e t m o n dok, azt akarja z egyhz, hogy illata tvonuljon egsz vn kn, hogy a n a p n a k imja : requiem aeternam dona eis a z egsz ven t szljon. Nem is t u d o m n azt megllaptani, hogy mikor is lelkeslnek jobban Istenrt a lelkek, vjjon akkor, mikor a szentek diadalmi nnept lik, vagy akkor, m i kor a szenved lelkek emlkt szentelik. Mind a kett nagyon alkalmas arra, hogy az ember lelki, hitbl l legyen. Mindkt vrosbl leng felnk a buzgalom, a llek rtknek, az rkk valsg szeretetnek, az Isten mlysgnek ihlete. n most, m i u t n m r az els vrosban megfordultunk, a msodik vrosra fordtom kegyetek figyelmt. K r volna azt a nagy Wki hasznot, melyet a halottak emlkbl v o n h a t u n k , par lagon hagyni. Minden nagy i t t s felsges s szolglja a lelki letet. K. t. u., ha kegyetek ezen vros fel mennek, az els ami meg ragadja figyelmket, s ami lelkkhz szl gy, hogy el nem felejthetik soha, ez annak az orszgnak a portja. Mi ezen aeternam.

310

P R O H S Z K A OTTOKR

orszgnak a portja? Az a stt porta a hall risi hatalma. Ez az a hatalom, melyet nem tud legyzni semmi a vilgon. Ez az a hatalom, mely ellen kzd minden let, minden moz gs, minden energia. Ez az a hatalom, mely ellen hadakozik a llek titkos ereje ; e hatalom ellen szrja a nap az tzes nyilait, sugarait. Ellene vonul fel a vrnek szenvedlye; de ez a hatalom gy ll, mint a cvek, nem brja azt kiemelni s e m m i ; ezen a szikln megtrik minden. Minden haj, a lngsz iramlsa, a szentsgnek hatalma i t t pozdorjv zzdik. H a ez a hatalom rteszi vz-kezt valamire, ha virg, elhervad; ha lomb, elszrad; ha ideg, sztmllik. Ahov lp, o t t az let megsznik, a mozgs megfagy, a nap kialszik, az let elhervad ; j s rmt csend kveti. S oly hatalmas a hall, hogy h a t a l m t s flsgt minden kivel kzli, ki portjn thalad. Mg a szegny ember is a hallban valamifle szn-elvltozst szenved, a nyomorsg, a gyengesg sznben elvltozik; a hallban mindenki szentt vlik. A kznsges ember is megnagyobbodik; valamikpen szentt lesz elttnk, mihelyt a ravatalon fekszik. Mirt? Taln a romls felsge az, mely minket meghat? Vagy az let pusztulstl sorvad el szvnk? Nem, hanem e megindulst eszkzli az a sejtelem, az a biztos hit, hogy i t t j vilg kezd dik, ms vilg, s az a llek, melynek hvelye elttnk fekszik, t m e n t m r abba a csodlatos, sejtelmes vilgba. Az a llek t b b e t lt, mint Szent Tams ltott itt a fldn ; jobban ltja a paradist, m i n t Dante, s a purgatriumot nemcsak ltja, hanem tszenvedi. Mihelyt t m e n t a llek ezen a k a t a r a k t n , szemnkben nagy lesz, mert az rkkval vilgnak rnyka esik r. Ez a llek m r megltta a dicssges Krisztust s vagy gy ltta, hogy arcbl szvta rk megnyugvst, vagy gy ltta, hogy elborzadt s rkre elvlt tle. Ez risi, nagy dolog m ! Ez a llek t m e n t mr azon a vzvlaszts vonalon, melynek egyik oldaln rk boldogsg, a msik oldaln pedig rk pusztuls van. Tisztelem Dantt, de csak kpzeletben ltott, tisztelem Szent J n o s t P a t h m o s szigetn, de csak ltomsban ltott, az egyik klt, a msik ihletett prfta ; de az tkltztt llek a valsgot szemlli nmagban ; jobban tudja mr azt megtlni, hogy az egsz vilg semmi az rkkvalsggal szemben, melyrl Krisztus m o n d t a : quid prodest homini, si m u n d u m Universum lucretur . . . J o b b a n rti azt, mint az sszes vrtank i t t a fldn rtet tk. Ez a llek mlysgesebb alzattal hajtott m r trdet a vgtelen Isten eltt, mint itt a legnagyobb szentek : tlte

P N K S D U T N 25. VASRNAPRA

311

m r az Istennek vgtelen nagysgt. Ez az, amirt megille tdve llunk a ravatal e l t t ; ltjuk rajta az rk let r nykt. A halottak napja t e h t nagy benyomsok al helyez, s flsr tlk bennnk a hitnek sztne azt hajtogatvn : Istenem, szeretnk ezeken a szeret, de mg mindig szenved lelkeken segteni. Szeretnm a nagyot, mely bennk vajdik teljes kifejtsre h o z n i ; ami adssg bennk, t r l n i ; a hinyt valamikp ptolni. rzem, hogy minden ssze van ktve a vilgegyetemben. rzem, hogy a legtvolabbi csillag is az ther hullmain ler h o z z n k : remlem teht, hogy lelkem imja, a tz, mely bennem g, az is treszket egy ms vilgba s ott is megnyugvst, bizalmat kelt. Remlem, hogy m i n t a termszetben az egyik segti a msikat, pgy a szentek kzssgben, a lelkek vilgban is, az egyik segti a msikt, kvetkezleg n is segteni akarom a lelkeket. Azonban, k. t. u., nemcsak a lleknek nagysga s a hall n a k portja az, ami mlyen megindt, hanem meghat m i n k e t az is, hogy e portbl nz ki az Istennek vgtelen szentsge s igazsgossga. Az Istennek vgtelen szentsge az a mrtk, melyhez ott m i n d e n t m r n e k ; tkletessge szerint igazodik o t t minden. A mennyei Jeruzslembe nem megy be semmi, ami piszkos, szennyes, tkletlen. Az Isten ott egy idelis vilgot a k a r t sszelltani, minden stlszer. Mint ahogy egy remek templomban mg a kilincs s az ajtsark is stlszer : gy az rkkvalsgban minden stlszeren tkletes. Az Isten stlja : a tkletessg. Azrt nylnak, feszlnek, olvad nak a lelkek, hogy a tkletes formt m a g u k r a ltsk. H a a purgatriumra gondolok, nekem elssorban nem a passzv, hanem az aktv elem jn eszembe. Ezek a lelkek, m i n t Szent Katalin lltja, nem knyszerbl, hanem kszsgbl szenved nek ; m i u t n rzik, hogy tkletlenek, t akarnak idomulni, ki akarjk magukbl szenvedni a tkletlensget. Mikor a vas olvad, megtisztul a salakjtl, ez az olvads, ez az izzs nem szenveds, hanem tklesbls. A tz, mely a v a s a t szt szedi, rnk azt a benyomst teszi, hogy rombol hatalom ; voltakp pedig tklesbt: gy a tisztt tz is szenvedst hoz ugyan, de tklesblst is. E z a folyamat nemcsak a szenvedsnek, h a n e m a tklesblsnek is trvnye. Amellett azonban valsgos elgttel; a megsrtett isteni Flsgnek n y j t o t t elgttel. S az elgttel fj ; fjdalmunkban szolgl t a t j u k azt az r n a k . gy a k a r t a az Isten. Hogy pedig mirt a k a r t a s mirt nem engedte el az ideiglenes bntetst az Isten,

312

P R O H S Z K A OTTOKR

annak oka bizonyra abban keresend, hogy akarja m i n d e n t t a mi kzremkdsnket. Azrt teremtett, hogy tegynk, dolgozzunk; akarja, hogy a llek ott tl is actve viselkedjk. Az a protestns botrnkozs, hogy minek a satisfactio, volta kpen az egsz lelki letet kpes elhamvasztani; azok botrn koznak ezen, akik azt gondoljk, hogy az embernek az dvs sgrt nem kell semmit sem tennie, megtette azt Krisztus ; mi pedig, akik tudjuk, hogy a krisztusi idel buzdt arra, hogy tkletesek legynk, egyszersmind azt is tudjuk s hisszk, hogy arra is knyszert, hogy vele egytt szenvedjnk. A purgatrium felett t e h t az elgttelnek szigor ktelessge is lebeg, ez valsul meg benne. Szenvedjnk s szenvedjk ki a tkletlensget. Tegynk eleget az Istennek ; nem tehetnk eleget rdemben, tegynk t e h t eleget legalbb a szeret szenvedsben. jra ismtlem, akrhogy is tekintjk a tisztt tzet, mindez buzdt engem cselekvsre, kzremkdsre ; minden srget: tgy, krlek, dolgozzl, ajnld fel imdat, nmegtagadsodat; s ha ksbb pap lsz, ajnld fl a szent mist. Semmit sem kvnnak meg a lelkek annyira, mint a szentmist. S ennek megvilgtsra eszembe jn az a biz t a t s lelkest gondolat, hogy a rgi kultra Babilonban s Egyiptomban a lelket m a d r kpben brzolta, s a hall ban pedig azt gondolta, hogy a llek kirepl a szjbl, m i n t a m a d r a fszekbl. E n n e k a m a d r n a k odatettek a srhoz enni s innivalt. E flfogsnak n keresztny alakot is adhatok. Mikor a szent kelyhet felemelem az gre, hvom a tisztttzben szenved lelkeket: jjjetek, igyatok, oltstok szomjatokat az r Jzus szentsges vrvel. Mikor a szent ostyt felemelem, hvom a tlvilg bors egnek m a d a r a i t : jjjetek s egyetek, oltstok gytr hsgteket, mellyel az Istent hezitek. Szent Bernt, mikor a Trefontane kolostorban miszett, ltta, hogy mint replnek ki a lelkek a tisztttz bl. Jzus szve, tze van oly tisztttz, mint a tlvilgi tisztttz ; vgre ez is ennek a vrnek rdembl tisztt. Teht ajnljuk fl a j cselekedeteket, k. t. u., m i n t verejtknk csppjeit, az nmegtagadsokat, mint lelknk knnyeit, az rnak ; vz a verejtk, vz a knny, olt lngokat; de ajnljuk fl fleg a szent vrt. A szent vrt ontsuk ki a tisztttz lngjaira. A szent vr hathatssgnak gondolata buzdtson : requiem aeternam dona eis. Uram adj nekik rk nyugodalmat. Kiltsuk azt az anynak szenvedlyvel, ki ki akarja erszakolni meghalt gyermeknek boldogsgt;

P N K S D U T N 26. VASRNAPRA

313

kiltsuk a testvr szeretetvel, aki ki akarja erszakolni az ristentl az rk nyugodalmat testvreinek ; de kiltsuk azt fleg a lelkek pspknek, az r Jzusnak, nemcsak kilt szavval, hanem kilt v r v e l : Uram, adj rk nyugodalmat nekik. Mert akiket szeretsz, azok nemcsak betegek, hanem szenvednek, nem haltak meg ugyan, de mgis a hall biro dalmban nygnek. Domine quem a m a s infirmatur. Adj, Uram, rk nyugodalmat nekik. A keresztny szeretet szen vedlyessgt akarjuk belevinni a tlvilgba, hogy minl szomorbb az a tjkp, mely felett imdkoz lelknk trepl, annl melegebb, szenvedlyesebb legyen a lehelet, melyet belelehelnk krsnkkel, hogy : U r a m ! adj rk nyugodal m a t nekik. P n k s d u t n 2 6 . vasrnapra. /. A bcsrl.

(1901) K. T. U ! Vessnk mg egy tekintetet a msik vilgba, abba a vilgba, amely kds s h o m l y o s ; olyan, m i n t a prknyi p a r t novemberben reggel; az ember tudja, hogy van, de nem ltja. s pen, m e r t kds s homlyos, azrt a flfogsunk is vltozatos, s klnfle vlemnyek kelnek szrnyra rla. Majd az egyik, majd a msik vonst emelik ki. Nmelyek azokban a lelkekben szenvedket ltnak ugyan, de az r Jzus jegyeseire is ismernek bennk ; msok a szen vedstl a jegyest nem ltjk, h a n e m inkbb a knpad ldoza tait nzik bennk. Mily klnbsg azon kpek kzt, melyeket a selmeci klvrin ltunk, hol lngokban szenvednek megbkzott emberek, ahol csak egy gondolat mered elnk, az, hogy ott isszony kn s szenveds gytri a lelkeket, s azon ltomsok kzt, melyekkel az r megvigasztalja szent Gertrudot. Ltja egy elhunyt, kedves nvrt, mint ll az r Jzus eltt lesttt szemmel, nem m e r flnzni az isteni Megvltra ; pedig szp s tiszta. Az r Jzus kiterjeszti felje karjait, de a testvr visszariad. Az r Jzus kzeledik felje, mg gyorsabban htrl s a sas sebessgvel leveti magt, nem az r karjaiba, hanem a tisztt tzbe ! A szeretet a jegyes irnt nem brja elviselni a bnssg n t u d a t t ; azrt m e r t szeret s mg nem tiszta egszen, azrt a k a r szen vedni. Mily klnbsg Genuai Szent Katalin s Bellarmin, mily klnbsg D a n t e s Savonarola k z t ! A szigor emberek-

314

P R O H S Z K A OTTOKR

csak a szigort s iszonyt ltjk a tisztthelyen ; Genuai Szent Katalin nem tagadja a knt, tvol van attl, de a knban s szenvedsben, a knnl s szenvedsnl mlyebb rzelmet lt, s ez az rzelem a megads, a bz szeretet, a szenved szeretet rzelme, melyrl el lehet mondani, amit Szent goston m o n d o t t Szent Lrinc knjrl: nagyobb volt a tz, mely szvben gett, m i n t az, mely kint gette. Nagyobb volt a v r t a n szeretete, mint a rostly tze. De brmint fogjuk is fl s kpzeljk el m a g u n k n a k azt a msik v i l g o t : a fgondolat mgis csak az marad, hogy a lelkeknek nagy rovsuk van : hogy ezt k csak ideiglenes bnhdssel trleszthetik. E bnhds fj, br szeretettel trik s nem akarnnak adssggal lelkkn Isten szne el lpni. Nem lehet eleget tennik : satis facere, h a n e m csak eleget szenvednik : satis pali, s k szvesen szenvednek s flkiltanak a zsoltrossal a bn stt hatalma ellen : exinanite, exinanite usque ad fundamentum in ea ! A katholikus anyaszentegyhz szemeiben teht, akr a Szent Katalin szeld, akr Savanarola szigor tekintetvel nzzen oda tlra, egy gondolat ll rt a tisztttz p r k n y a e l t t : i t t nagy szenvedk laknak ; egy sr, kilt sz hangzik abbl a kds s homlyos vilgbl felnk : Miseremini mei saltem vos amici mei, quia m a n u s Domini tetigit me. Ez a gondolat knyrletet k e r e s ; ez a kilt sz visszhangot breszt, s egyhz, szentek, hvek egyarnt flrtik azt, hogy ahol a szenveds nagy, ott segteni kell, ha ugyan van md ssze kttetsbe lpni a tisztul lelkekkel. Tudjuk a hitbl, hogy igenis segthetnk rajtuk sokfle kpen, minden jcselekedettel, de kivlt a legflsgesebb engesztelssel, a szentmisvel, s a leghathatsabb bntets elengedssel, a b c s v a l ; az elst most hagyom, s a msikra trek. Legyenek buzgk a bcsk elnyersben. Mi a bcs? A bcs az egyhz ltal adott bntets-elengeds. A bcsk a n n a k a hatalomnak az aktusai, melyet az isteni Megvlt a d o t t Pternek : Amit megktsz a fldn, meg lesz ktve a mennyben is, amit floldasz a fldn, fl lesz oldva a menny ben is. Pter t e h t azzal a hatalommal kt s oldoz, mely a fldrl az gbe r. Van oldozni valja elg: lekt minket a bn bklyja, a bntets szigora, de oldoz minket a Krisztus kegyelme. Ez oldoz h a t a l m t hasznlja fl az egyhz vergd gyermekeinek j a v r a ; oldozni jn azokat, kiket a bn s a bntets lekt, s kiket az r hozzja kld, hogy mutassk meg sebeiket. Ezt az oldoz hatalmat kldte a vilgba az r,

P N K S D U T N 26. V A S R N A P R A

315

m i k o r t a n t v n y a i n a k lelkre kttte, ut curarent omnes languores et omnes infirmitates, s a keresztny szv kirezte, hogy egyik nagy infirmitsa a bnnel m e g b n t o t t Istennek megengesztelse s a bnrt val elgttelnek megadsa. Mr az Istennek is flpanaszolja tehetetlensgt: si iniq u i t a t e s observaveris Domine, Domine quis s u s t i n e b i t ; m o s t pedig, mikor n t u d a t r a bred az egyhz oldoz h a t a l m n a k , a l z a t t a l leborul eltte s k r i : oldozz fel, krlek, a b n t l s ne neheztelj, hogy krlek: oldozz a bntetstl is. Mert az e m b e r dupln n y o m o r u l t : vtkezik, s vtkert nehezre esik a b n t e t s t elszenvednie. Csoda-e, hogy kr bntets-elenge dst? Ne gondoljk, k. t. u., hogy ez a kilt sz a gyvasg rzelme volt. Nem igaz, azt csak L u t h e r Mrton mondja. N e m volt ez a gyvasg kiltsa, hanem a gyngesg emszt t u d a t n a k s boldoguls vgyd v g y n a k szava. reztk, hogy gyengk, hogy tehetetlenek, azrt m o n d t k : krlek, oldozz fl. Nem m o n d t k , mert kmlni a k a r t k m a g u k a t ; nem mondtk, m e r t gyvk voltak, hanem m e r t a kegyelem s irgalom gyermekeinek t a r t o t t k m a g u k a t s h i t t e k a hatal m a s egyhzban; hiszen a bcsk az egyhz irnti bizalom virgai. Mert ha kell llek, volt abbl elg ; nzzk a penitencia szellemt, mely a kzpkorban lt 1 H a kell hatrozottsg, h a kell hsies odaads, nzzk azt a fegyelmet, mely sok szz ven t az egyhzban uralkodott. H e j , volt az penitencia, mely sziklkban vjt m e d r e t a knnyeknek s t b b h a m u t szrt n h n y vszzad alatt, m i n t azeltt vezredek a l a t t . De ez a szigor penitencia is az egyhzra t m a s z k o d o t t ; knnyes szemeit az a n y r a v e t e t t e s bzott benne, hogy a z kiptol mindent, s vgre floldozst az egyhztl krt, bntl pgy, m i n t bntetstl. Montanistk azok, akik m o n d t k : t a r t s u n k penitencit, s ne krjnk floldozst; v a n b e n n n k er, ha b n t k v e t t n k el, t u d u n k bnhdni is. Az nem katholikus hsiessg, az az elbizakodottsg ereje ; az lehet klasszikus er, de nem katholikus erny. A keresz tnysg, ha penitencit is t a r t o t t , bnhdst megkoszorzni hajtvn letrdelt s krt floldozst; mg ha hsies is volt, a k k o r is rezte, hogy Istennel szemben gynge. Ilyen volt a bnbn szvek elgttele, szorgossga s gondja. De ha csak m a g u k r a lett volna gondjuk ! A szeretet azonban msra is g o n d o l ; a b n b n szeretet is azt teszi. H a a tlvilgra gondol, ott is lt bnhdst s knt, s jllehet megteszi azt, ami tle telik, de ez esetben is az anyhoz siet s tle vr segtsget. Gynyr egyhz, Krisztus j e g y e s e ;

;I<>

PROHSZKA OTTOKR

kincstrosa az r rdemeinek, te, kinek kezei kzt v a n n a k Krisztus vreinek gyngyei . . . , segts, segts s oldozz, s ha joghatsgod nem is r a tlvilgra, de t r d ki karjaidat, emeld fl kezeidet, ajnld fl a Krisztus vrt s r d e m t ; h t h a az r megknyrl s esedezsedrt megbocst nekik ! Az egyhz tnyleg ezt teszi; bcskat engedlyez a tisztt tz lelkeinek javra s bzik, hogy az r i t t a testvr dvt s knjt szvn visel hvnek nem fogja azt mondani, a m i t m o n d o t t Szent Pternek, midn ez Szent J n o s sorst t u d a kolta : quid ad te? Nem, azt nem mondja ; hanem ellenkezleg, szvesen veszi a kzbenjr egyhznak szeretett s Jzusrt elengedi sok tisztul lleknek bnhdst. A bcs e gyakorlatban hromfle szeretetre fognak szert tenni. Mindenekeltt megszeretik az anyaszentegyhzat s annak ldott, anyai hatalmt, kit az r kztnk hagyott, s finom rzkkel l t o t t el sszes gyngesgeink gymoltsra. Els gondja termszetesen nem az irgalom s a knyrlet, hanem a lelkesls s az eszmnyi szentsg. arra val, hogy az r n a k szenteket neveljen, azrt megtantja gyermekeit hinni, bzni, lelkeslni s buzdtja ket a tkletessg m a g a s latra. Meg is indtja nagy szerencsvel a hsies lelkek r a m t , ri lelkeket n e v e l ; de ugyanakkor a szv sebeit is gondozza. Hogy is m o n d t a m ? Hogy azokat is gondozza? Valban ; h t mivel foglalkozik inkbb, m i n t a bnskkel, a megterheltekkel, a testi s lelki let nyomorkaival? Gondjai, rzelmei, hatalma a szv tisztulsra, a llek megnyugatatsra v o n a t k o z n a k ! Azt el nem tagadhatjuk tle, hogy a gyng ket gondozza, mg a vilgon lnek, st hallukban is tksri, s m i u t n m r tkeltek azon az cenon, melyre fldi let nem szllhat, letrdel az egyhz az rkkvalsg partjain, fl emeli karjait s mondja, ha valamit rek szemedben, Uram : recordare Domine absynthii et fellis . . . gondolj keservedre . . . recordare primae rosae m a r t y r u m , virginum ; gondolj a Szent Szz s a szentek rdemeire ! Gondolj s knyrlj azokon a szegny szenvedkn. gy-e, elfogadod, r Jzus, jegyesed kezbl a flajnlt engesztelst?)) S az egyhz valamennyi gyermeke o t t trdel vele s t an u l irgalmat s szeretetet tle. O kedves, szp egyhz, engedd, hogy hozzd simuljak, te nemes desanya! Engedd megcsodlnom rzelmeidet ; gyermekeidet el nem felejtheted, hisz ledben hordoztad k e t ; tejjel tplltad, t a m q u a m modo genitos infantes ; ksbb bort adtl nekik, desebbet m i n t Engaddi szleibl; megismered g y e r m e k e i d e t ; emlkszel, hogy a te nekeidet

P N K S D UTN 26. VASRNAPRA

317

nekeltk templomaidban ; a te evangliumodat hallgattk, relikviidat cskoltk ; hozzd futottak, kebledbe rejtettk a r c u k a t ; me, jl t e t t k ; tudtk, hogy szereted k e t : nem feledkezel meg rluk. Ime, eltalltk, te nem feledkezel meg rluk. A bcs gyakorlata ltal tovbb megszeretjk a tisztul lelkeket, kik irnt mly rokonszenv bred bennnk gy is, m i n t kedves szenvedk irnt, gy is, mint testvreink irnt. A bcs szemeink el lltja az Isten u t n vgyd lelkeket s beletant vgyaikba s bellt rz, szenved vilguknak mly benyomsai al. gy trtnik, hogy megszeretjk ket, mint az orvos megszereti a beteget, mint a kedves nvr meg szereti a gygythatatlanokat, kiket meg nem gygythat maga, de akikrt imdkozik, hogy gygytsa meg ket az Isten. A vilgias gondolkods ijedezik a szenvedktl s azokat a lelkeket is res, tltsz r n y a k n a k gondolja; a hall rzketlensgt s hidegsgt viszi t rjuk s ksrteteket lt bennk. Mi oka e hideg, rzketlen ksrtet-ltsnak? A szere t e t hinya, mely feledst bort csakhamar emlkkre. Gyakoroljk e csnya rszvtlensggel szemben a bcs h i t a t o t s megltjk, mint vltozik el flfogsuk. Nem srga holtakat, nem r t ksrteteket ltnak majd, hanem a szentek kzssgben l, szeret, izz, buzg, de bnhd lelkeket. Nem ksrteteket ltnak majd, hanem szenved szenteket. Ily benyomsok a l a t t h t a t u n k lgy s benssges lesz s naprl-napra nemesbl szvnk. Hogy is ne, mikor vek sorn ily vgyd, trelmes szenvedsnek angyalarcai k r t e n e k ! A szenved lelkekkel val kzlekeds lehetetlen, hogy szere tetre ne tzeljen. Szert teszek ltala az irgalmas szamaritnus rzelmeire, s amerre jrok, a sebekbe bort s olajat ntk, flveszem vadaimra a sebesltet s viszem rk hazja fel ! Vgre megszeretjk sajt lelknket is a bcsk meg nyerse ltal. nhittsg s knyessg elpuht minket s beleringat sok hamis n z e t b e ; elbzzuk magunkat, hiszen szeretjk az Istent, st buzgknak is ltszunk. Nem is akarom klnben ezt tagadni, hiszen valban buzgk lehetnk ; de ez ntetszstl elborul lelknkben az rnak kpe, m e r t knnyen megfeledkeznk bnssgnkrl s nagy rovsunkrl. csa lrd feleds, elfelejti azt, amit elfelejteni nem szabad ! El felejti, hogy mily nagy s szent az Isten, mily ragyog az tisztasga ! Elfelejti, hogy mily kevss fejlett ki bennnk az ellenkezs a rosszal, a tkletlensggel szemben ; mennyi a hamis szeretet nmagunk, mennyi a hltlan hidegsg Isten

318

P R O H S Z K A OTTOKR

i r n t ! Ki felelt m r meg Krisztus szenvedsnek? , aki eztgondolja, az rti, hogy mi a t i s z t t t z ; az rti, hogy mirt gondoskodott az Isten tzrl, hogy legalbb tzn t jusson a tkletlen teremts a boldogsgba. Mily alzat leng a tisztt tz fell, mely megcsapja az embert s megrteti vele, hogy nagy az r, s hogy eltte a szentnek is rovsa van ! Ebbl a flismersbl fakad azutn az igazi buzgalom ; kezdnk jl imdkozni, gyet vetnk lelkiismeret-vizsglatainkra, b n a t u n k r a , gynsainkra, szentldozsainkra ; elszntabban gy lljk a bnt, szval a tisztttztl tanulunk tisztulst. Ime, k. t. u., a tisztttzben szenved lelkekrt fl ajnlott bcsink haszna ! Szeretet, buzgsg, szvtisztasg jr nyomukban ; szeretet az egyhz, a lelkek s nmagunk irnt. Ez nagy haszon. Ugyan m i t gondolnak, ha ez elnyket szem eltt tartjk, ki nyerhet tbbet, k-e, vagy mi a bcsk elnyersben? k legjobb esetben bntetsk nmi elenged st nyerik, mi pedig bn- s bntets-elengedst, buzgalmat, szeretetet, mg tbb kegyelmet; t e h t valban igaz az, hogy sancta et salutaris est cogitatio pro mortuis exorare ! //. A megszentel (1904)
Nein sznnk m e g rtetek imdkozni, h o g y Istenhez m l t legyen viseletetek mindenfaen (Mai szent lecke).

malaszt.

K. H . ! Nagyon is rszorulunk az apostol imjra, kz benjrsra, melyet e szavaiban neknk meggr. Gyarlk vagyunk s kicsinyesek. Oly nehezen t u d u n k e vilg porbl felemelkedni a flsges Istenhez. Rvidltk vagyunk v a g y egszen vakok, s nem vesszk szre s nem rtjk fel Isten nagyszer gondolatait, melyeket mint rtkes gymntokat szrt szt az egsz mindensgben s annak berendezsben. A fld, az g, a mennyorszg s a pokol mind telvk ily isteni gondolatokkal. Csak szem kell hozz s rtelem, hogy azokat leolvassuk az g azrjrl, a pokol kapuirl. Ma egy ilyen nagy, mly, m e r t isteni gondolatrl akarok hozztok szlni. Az a tlvilgi hely, ahol van szenveds, de szabaduls is, ahol van fjdalom, de remny s enyhls is, ahol van bnhds, de tisztuls is, a tisztttz, a purgat rium trja elnk ezt a nagy gondolatot, a tisztttz vil gtja meg neknk ezt az dvs intelmet. S tudjtok, m i t vilgt meg nekem a tisztttz? Megvilgtja azt a nehezen

P N K S D UTN 26. V A S R N A P R A

319

megkzelthet, nehezen rthet gondolatot, hogy micsoda a megszentel malaszt. Segt engem az Isten-gondolatnak megkzeltsre az risi ellentt, mely fnnll az Isten felsge, szpsge, tkle tessge kzt egyrszt, az emberben nyzsg tkletlensg kzt msrszt. E z az ellentt mrhetetlenl nagy. Gondoljuk el, hogy m i t kvn tlnk az Isten tkletessge, hogy mily magasztos clt t z ki elnk : Estote perfecti sicuti P a t e r vester coelestis perfectus est. Mily ragyog idelt t z t t elnk, mikor m o n d t a : Conformes fieri imagini Filii s u i ! N e m rfaeli imagrl v a n i t t sz ; ez az imago t b b : isteni imago. Folyton r o h a m b a n vezet m i n k e t a tkletessgnek m a g a s latra, s nem enged p i h e n n i : reformamini, renovamini, ez az jelszava ; hogy mire bevezet az gbe, isteniek legynk^s Isten szpsgbe ltzkdjnk. De, k. h., ugyan honnan szedjk ez isteni szpsget? H a mi most itt, ahogy vagyunk, meghalnnk, remlem, hogy hallos b n nlkl lvn, el nem k r h o z n n k ; de mily tvol esnk az i s t e n i t l ! H t mi v a n rajtunk isteni? H a a ' m e n n y orszgba nem lphet be ms, m i n t sznarany llek, s h a az Isten megtveszthetetlen tlete fogja fmjelezni azokat a sznarany lelkeket: ugyan mi bennem az a sznarany, melyre az Isten fmjelzjt r lehessen tni? H a mindnyjan gy rezzk is, hogy nem v a g y u n k az utolsk, hogy jobbra-balra tlnk mg klnb, mg g y a t r b b alakok lnek, m i t v l t o z t a t ez az n hitvnysgomon? Azzal, hogy sok az rdg, n nem lettem istenibb. S me, mg a vilgias, gynge lelkekrl is azt t a r t o m , hogy bemehetnek az gbe. H a a nehzbeteg jl gynt, ha bzik Krisztusban, s gy hal meg, remljk, hogy d v z l ; pedig hol van e vilgias m l t emberben a hit, melyet Krisztus kvn? Hol van az az isteni ntudat, mely tjrja lelkt s megtiszttsa lett? Hol van az a t e t t , lett vlt evanglium? Hol v a n meg az a nyolc boldogsg, nem rsban, de letben? Hol v a n az trezve, hogy nehezebb a gazdagnak a m e n n y orszg kapujn tjutnia, m i n t a tevnek a t fokn? Mikor lte t az ilyen ember azt az evangliumi kvetelmnyt, hogy adjunk oda m i n d e n t a llekrt, k a b t o t s birtokot a lelki ismeret bkjert? Hol van meg az ilyen letben az evang liumi trvnynek nyoma, mely nem is trvny, hanem csupa szellem, mely az r Jzus ajkairl m i n t mzes folyam folyt le a vilgba? Azutn az evanglium Istentl t j r t nemzedket a k a r t teremteni, mely Istenbe merl, mely az ima szellemt leheli.

320

PROHSZKA OTTOKR

Nos, hnyan kzeltik meg az Istent, s hnyan tudjk gy kontempllni t, m i n t Sokrates kontempllta az igazsgot, m i n t Mzes a ltomst? Milyen a mi elmlyedsnk Istenbe, hitbe, kegyelembe? Hol v a n t e h t az az isteni let? S ha nincs meg bennk az isteni let, h t akkor hov j u t n a k ezek mind, mi is s k is? H a benyomsaink szerint tlnnk s ha csak az isteni letnek gondolatt ragadnk meg, ugyan h a m a r kszlnnk el a felelettel: csak a pokolba j u t h a t u n k . Mennyorszgba ezek a fejletlen, lcaszer bblelkek, ezek az n t u d a t l a n ntudatok, ezek az lettelen letek, ezek a torz alakok, be nem mehetnek. Helyes ; mennybe csak az isteni m e h e t be. De n mg folytatom a gondolatmenetet s azt m o n d o m : ugyan ht, ha tkletesek volnnk, amennyire embertl telik, meg volna-e akkor bennnk m r az isteni? Nem, k. h., az ember nmagtl isteni letet sohasem l h e t ; t e h t nem is m e h e t be az gbe, ha olyan szent is m i n t Spinoza, ha olyan tkletes is m i n t Sokrates, ha olyan vilgmegvet is m i n t T h a l e s ; m e r t ez mind nem isteni. Csak az megy be az gbe, akiben a megszentel malaszt van, m e r t ez i s t e n i ! Azrt m e g y n k be mi az gbe, nem mert hsk vagyunk, hanem m e r t a malaszt a mi letnk. s ezt a kegyelmet nem az ember produklja, nem fejti ki nmagbl. A szervetlen fldbl sohasem lesz virg, a nvnybl sohasem lesz llat, az llat sohasem lesz ember, az emberbl sohasem lesz Isten, soha a maga erejbl; de igenis lehet egy nagy isteni a k t u s ltal. A fldbe beleteremti az Isten a nvnyvilg poten cijt, ez egy j energia ; a nvnyvilgba beleteremti az rzsi let potencijt, az llat-orszg fl helyezi a szellemi let ragyog n a p j t ; vilgot vilg fl, letet let fl. Ezek isteni m v e k . A megszentel malaszt olyan a llekben, m i n t a liliom a b u t a srban ; ez egy j er, s belle fakad egy j let. E z az a nagy dolog, amire h i t n k t a n t . Azrt megynk mindnyjan az gbe, m e r t megvan bennnk a semen Dei. E z az Isten magja ki fog bennnk fejldni. Azrt megynk be, m e r t v a n isteni vrnk, de azt az Isten-vrt nem mi szrtk, azt az Isten t e r e m t e t t e . A megszentel malaszt az Isten teremt aktusa, azzal bennnk egy j vilgot n y i t o t t . E z t a megszentel malasztot mi gy hordjuk m a g u n k ban, mint a semen Dei-t, ebbl a semen Dei-bl lesz ksbb istenszer lny ! De ez csak ksbb, csak ott a msik vilgban trtnik ; addig a semen Dei olyan, m i n t a magtron a mag, nincs hazai fldjben. Hazai fldje a msvilg, ott isteni lny

P N K S D UTN 2(3. VASRNAPRA

321

fejldik belle. I t t idegen fldben nyugszik, melyben csak tkletlenl fejldik. rdes, rideg neki i t t a leveg, s nincs elg napsugara. E z t az egsz termszetfeletti letet t e h t mg fejletlenl hordozzuk magunkban, m e r t nem rtnk az isteni let znjba. Egyszer majd odar mindenki, s akkor az az leter kitr belle. Milyen lehet az a kitavaszods, mikor az Isten magva kicsrzik s kibontja szpsgt! Mifle ramai az leternek cikznak vgig az elbb n t u d a t l a n Isten-magon, mikor az isteni let kezd benne kifejldni! Hogyha a sirokk vgig leng Tirol havasain, olvad a h, dagadnak a folyk, kirad a D u n a le egsz a Fekete-tengerig ; tavasz van. Meg legyintette az let lehelete a jgbefagyott v i d k e k e t ; meg olvad rajtuk minden, ami le volt ktve. Hasonlkpen mikor a llek tlp a msik letbe, az let rnyain vgigfj az isteni let lehelete. Bomlik ott minden, lefoszlik minden tklet lensg, egyenesen Isten fel rpl. Azok a lekttt erk mind eleven energikk vlnak, azok a fejld csirk mind fejlett alakk vlnak. Ez az leter, a gratia Dei, quae non est ex operibus, hanem j letelv ! Mikor az ember a nitro-glicerin elemeit nzi, mind olyan r t a t l a n ; keverheti, ntheti, semmi baj ; hanem ha egybenti, egyszerre egy titokzatos er lp ki a vegyletekbl s sztrombol m i n d e n t ; nemcsak a kezet, hanem a testet, a falat, a h z a t ! Ilyen a megszentel malaszt az emberi llekben. Az Isten-let, k. h., a hitben le van fogva; ez a t l ; ez az Isten-energia flbred, majd ha tz lesz belle ; megltjk akkor, hogy mi a gratia 1 Csak azrt mehetnek a lelkek a mennyorszgba. E z t a gondolatot emelhetjk ki Szent Pl m o n d s b l : Si autem gratia ex operibus, gratis Christus mortuus est. Sokratesi tkletessg, spinzai indifferencia nem a keresztny termszetfeletti l e t ; a keresztny termszetfelettisg a semen Dei. Viseltessnk mlysges tisztelettel, nagyrabecslssel ez isteni titok irnt, melyet az r rejtett szvnkbe ; e thesaurus abseonditus irnt, amelyben a Krisztus vrnek, szenveds nek rtke l a p p a n g ; e pretiosa margarita irnt, melyet az emberi letnek szntfldjbe rejt el az Isten. Mert ezek mind, mind kincsek, mind gyngyk, de rejtett gyngyk. Mi azonban nagyon jl tudjuk, hogy ezek a gyngyk mily rtket kpviselnek : letet, rk letet, isteni letet 1 Ezeket a kincseket magunkbl kivetnnk nem szabad. Mi a meg szentel malaszthoz gy ragaszkodunk, mint az let titkhoz, mint a boldogsg kincshez, s e kincset nem adjuk oda soha
Prohszka : let igi. II. 21

:$22

PROHSZKA OTTOKR

s e m m i r t ; a megszentel malasztot nem akarjuk szmzni szvnkbl semmifle hallos bnnel. Azonban k. h., ne rjk be ezzel! H a a kegyelem az let magva, fejlesszk ki m a g u n k b a n tlnk telhetleg az isteni letet a hit erejben, a remny tkletessgben, a szent szeretet benssgben, s ptsk fl ez alapra r az igazs gossgot, mrtkletessget, erssget, okossgot. s az osz lopokra ismt ms oszlopokat, az erny gyakorlataiban, hogy egy erteljes bels vilg alakuljon ki bennnk. E z t mltn vrja tlnk az Isten, m e r t mlyebb t e k i n t e t e t v e t h e t n k az rk, isteni letnek bennnk val titkaiba. Legynk nrze tesek s buzgk ! nrzetesek a v r t a n k nrzetvel, mely Istent megtagadni, Istent elveszteni nem akar, inkbb veszt m i n d e n t ; m e r t az a minden csak fldi, az a msik pedig rk s isteni. Legyetek buzgk ksrtseitek legyzsben, ne engedjetek az Isten trvnybl egy j o t t t ! H a gy ltek, megnyeritek az rk l e t e t ! H a e gondolatok t h a t j k szvn ket, akkor az Isten kegyelme kincsnk, gyngynk lesz c fejletlen letben s dicssgnk, rmnk az rk letben ! gy legyen ! P n k s d utn utols vasrnapra. I. A Z tlet nagy (1897) Az ember gyakran fnnakad a vilg folysn, melyben a bns, a gonosz boldogul, s az igaz, a j nyomorog s keresi, k u t a t j a az elrejtztt isteni igazsgossgot. Hol van az az igazsgos Isten? krdi hivalkodva, s rzza fejt akkor, ha az r nem jelenik meg rgtn, hogy elsprje a b o t r n y o k a t , s flmagasztalja a szenved ernyt. S m i n t h a maga a szent rs is rszolglna az isteni igazsgossg elhomlyostsra, midn lapjain az Istent tlnyoman engedkenynek, szeld nek, irgalmasnak, kitnnek hirdeti s igazsgossgt h t t r b e szortja. H a ugyanis a szentrst olvassuk, gy t n i k fl, m i n t h a az Isten rendes lete a szeretet s irgalom volna, s az igazsgszolgltatst csak kelletlen szksgesnek nzn. Meg gykeresedik ez a vlemnynk a megtesteslt Istennek, Krisztus U r u n k n a k viselkedse kvetkeztben, m e r t font ugyan is ostort, amellyel kizte a kufr-lelkeket a templom bl, de azt nem emlegeti, azzal nem dicsekszik, hanem azt napja.

P N K S D U T N UTOLS VASRNAPRA

323

hirdeti, hogy szeld s alzatos szv, hogy nem j t t krhoz t a t n i , hanem menteni, hogy nem l, hanem meghal. Mi lesz t e h t az isteni igazsgossggal? Mi lesz a meggyalzott Istennek megbosszlsval? Mi lesz az erny gyzelmbl s a Megvlt dicssgbl? Mi lesz? Megfelel a szeld s alzatos szv Jzus a m a i evang liumban, hogy tlet lesz. Kln kimondja, s eladja hosszan, lefesti fekete, komoly sznekkel; vgigmegy az gen, a napon, holdon, csillagokon, felhkn, vgig a fldn, a zg tengeren, a rml emberisgen s belevsi szvnkbe a t u d a t o t : lesz tlet. Istent kijtszani nem lehet. Isten minden, s kezbl ki nem szabadulhat semmi, neki kell gyznie ; egy nagy dn ts el siet minden ; egy rmsges, dnt tkzetbe szll az Isten a fllzadt teremtssel, kifejti h a t a l m t , sszetri a vilgot, kiolvasztja belle a b n t s a salakot s fllltja trnjt, m o n d v n : n vagyok az r, nekem hajol meg min den trd ; s valamint kezdetben enym volt a vilg, gy lesz a vgn is enym ; az tlet napjn rerom n e v e m e t : Ego Dominus, n az r ! Hajtsuk meg, k. h., m r elre t r d n k e t az r n a k . Flectamus genua ! Hassuk t lelknket az r flelmvel, melyet az tlet napja raszt s olt belnk, s elmlkedjnk arrl, hogy milyen nagy az a nap, mily flelmes s rettens, melyen az r eljvend tlni az eleveneket s holtakat. 1. Nagy s flelmes nap ez, m e r t az r napja, melyen nagy hatalommal s dicssggel jn. A szentrs nem hiba hangoztatja, hogy nagy hatalommal jn. Mskor ugyanis az r h a t a l m t s dicssgt nem emlegeti, pedig j r t m r kz t n k az r, csodkat is m v e l t ; hallnl elsttltek a nap s a csillagok, s megrendlt a fld; de ezek a jelek s csodk csak ftyola s leple a benne rejl dicssgnek s hatalomnak, csak elvtett megnyilatkozsai erejnek ; maga az a hatalom s dicssg s er egy ms napra van fnntartva, az tlet napjra. Az r t e h t a fldn nem hatalomban s dicssg ben, de gyngesgbcn s alzatban jr rendszerint; csak a zsoltros emlegeti, hogy hatalommal jn az r, mikor az Isten haragjt festi a zg viharban, mely elbortja az eget, villmokat szr, flkavarja a tengert s megrendti a fldet sarkaiban; de micsoda ez a viharos j, mely u t n ismt kist a n a p ; micsoda ez a villml g, mely ismt mosolyogni kszl, s mit kavarog a tenger, mikor holnap ismt jtszik majd a p a r t csigahzaival s t a r k a fvnyvel? , ez mg nem az r haragjnak n a p j a ; a legrmsgesebb szlvszben sincs meg 21*

.*J24

PROHSZKA OTTOKR

a vgtlet nyoma ; az csak figyelmeztets s ngats a jav tsra, s ha b n t e t is az r, nem k r h o z t a t el mg ; mint dvzt s nem m i n t tlbr jr el velnk szemben. Nem gy az tletben ; ott a hatalom s nem az irgalom rvnyesl, s ettl reszketnek a npek. Valamint ugyanis a viharnak van elszele, melytl flelmesen reszket a fk lombja s kezd bgni az erd : gy az tlet nagy napjnak flelme ezer s ezer v ta h a t vissza a bns emberisgre. H a t a l m a s egy nap lehet az, melynek nyomstl megren dlnek ezredvek ; flelmes egy nap, mely a prftkat resz ketteti. Halld csak fohszaikat s rmletket. Dies m a g n a et amara valde, nagy s keserves napnak hvjk az tlet n a p j t ; dies calamitatis et miseriae, nyomorsg napjnak ; dies Domini, az r napjnak. Izais flkilt: Ululate, cmia prope est dies Domini, srjatok, m e r t kzel van az r napja ! mos fljajdul a bnsk nemtrdsn, kik siettetik az t l e t e t : Vae, vae, desiderantibus diem Domini, jaj nek tek nyomorultak, kik siettetitek az r t l e t t ! Sofonis nem tall elg r e t t e n t s borzalmas szavakat s sszehordja a nyelv kifejezseit s a kltszet kpeit, hogy ecsetelje az tletnap nak flelmessgt. Kzel van az r nagy napja gymond kzel van s igen siet. H a r a g napja az a nap, gytrelem s szorongattats napja, nyomor s insg napja, sttsg s homly napja, kd s forgszl napja, harsonasz s riads napja (1, 13 16). Vgre Malakis azt lltja, hogy nemcsak a nyelv, de az sz is flmondja a szolglatot, s hogy v a l a m i n t a nyelv kifogy a szbl, gy szklkdik az sz gondolatok ban, hogy annak a napnak ill fogalmt m e g t e r e m t s e : Ki gondolhatja el az eljvetele napjt s ki m a r a d meg, hogy t lssa? (3, 2) Mert ime, elj a nap, flgyulladva m i n t a kemence, s a kevlyek mind pozdorjv lesznek (4, 1). S nemcsak a kevlyek, de az igazak is. Nzd, mint rmlnek az Isten prfti vezredekkel az tlet eltt? Mint hull szt mer h a m u v erssgk s porba alzdik ernyk. Ki m a r a d meg, hogy t lssa? kiltjk. t kit? Az U r a t az hatal m b a n s fnsgben ! Nem kell az Istennek megjelennie, hogy az ember resz kessen. Haragjnak egy szikrja, elborult egnek egy villma iszonnyal tltheti t el. Eszter eljul a korons kirly arc tl ! E g y dicssges angyal ltttl imbolyog, erejt vesztve Dniel prfta ; a fldre borulva dadog s elvltozik arca ; egy dicssges angyal megjelenik Szent J n o s evanglistnak, s Szent J n o s a hatalomban s mltsgban Istent ltni vl.

P N K S D UTN UTOLS V A S R N A P R A

325

De mit mondjak az Isten bosszul angyalairl, kik Egyiptom legsttebb jtszakjnak legrmesebb hatalmai voltak? Mit a Szennkerib t b o r t fldl szellemrl? Mit a m a k k a beusi harcok kzd angyalairl? Ki kezd majd ki velk? K i ll nekik ellen? Ki brja el ket? S ha mindezt elbrnm is : vjjon elviselnm-e a haragv Isten kzeledtt? Ki gon dolhatja el az eljvetele napjt s ki m a r a d meg, hogy t lssa? Senki, senki, k. h. ! Azrt rja le az r Jzus is e n a p o t m i n t az Isten vgtelen gyzelmt, midn elszaradnak az emberek azok flelme s vrsa miatt, mik az egsz vilgra kvetkeznek (Luk. 21, 26). Elszradnak azok az risok, azok a hsk, azok a hatalmas, erteljes harcosok ; nemhogy ellent nem llnak s skra nem szllnak, de elszradnak ; mert az egek eri megindulnak s akkor ltjk az emberfit eljnni a felhkben nagy hatalommal s dicssggel)) (21, 26 27). S az r Jzus e szavaitl reszket az egyhz, remegnek a szentek, s az - s az jszvetsg, prftk s egyhzatyk, Izais s Szent goston, Malakis s Szent Jeromos mellket verve ismtelgetik : Vae, vae, desiderantibus diem Domini. 2. Mi termszetesebb m r most ez ltalnos rettegsnl s flelemnl, mely az egsz emberisgen treszket, s melyben a szentek a bnskkel osztoznak? Mi termszetesebb, m o n dom ; hiszen az r nagy hatalommal jn ; hatalommal azrt jn, hogy sszetrjn. H a a hatalom flvonul, az m r mag b a n is elg, hogy elszrtson ; de mitvk legynk, ha a hatalom azrt vonul fl, hogy sszetrjn? S mg hozz az Isten h a t a l m a ! Pedig azrt jn az r nagy h a t a l o m b a n s dicssgben, hogy sszetrje a b n t s a n n a k eszkzeit, hogy sszetrje az embert s a vilgot, a napot, holdat s csillagokat; azrt jn, hogy tzben tiszttsa meg a fldet a bn salakjtl. Tzet gyjt, hogy flvilgostsa azoknak sttsgt, kik azt vltk, hogy az Isten nem igazsgos ; vilgossgot tmaszt, hogy fl dertse a bn minden rejtekt, a szv minden r e d j t : tletet t a r t , hogy karjnak egyetlen egy csapsval tnkre tegyen minden hatalmassgot, mely ellene h a r c o l ! Rmsges dolog az, ha az ember Isten ellen fllzad s azt mondja: nem szolglok. Inog az Isten t r n j a ; gy ltszik, m i n t h a a t e r e m t m n y flje kerekednk s vakmer krom lsban t a g a d n Isten u r a l m t ; gy ltszik, m i n t h a kimene klne az r szolglati ktelkbl s m a g r a h a g y v a az U r a t , azt kiltan oda n e k i : ((Mindenhatnak mondja m a g t , s

326

PROHSZKA OTTOKR

me nem engedelmeskedem n e k i ; fensgesnek s i m d a n d n a k hirdeti magt, s ime n nem hdolok n e k i ; blcsnek t a r t j a m a g t , s n fittyet hn3 ok blcsesgnek s t u d o m n y n a k s magam esze s knye szerint teszek. gy szabadul ki a vilg az Isten kezbl s magrahagyja a parancsol, fenyeget b n t bocst Isten ! De vgre t az ra ! A hosszantr Isten flkel, hogy kip tolja dicssgnek vesztesgeit, jvtegye a vilg ballpseit, helyrehozza a bn frtelmeit, szval, hogy kimutassa azt, hogy az r 1 Ego Dominus ! Heu consolabor super hostibus meis et vindicabor de inimicis meis, ezeket a szavakat adja Izais az r ajkaira : elgttelt veszek m a g a m n a k s meg bosszulom m a g a m a t ellensgeimen I E z az elgttel s ez a bossz nem a szenvedly kitrse, hanem az rkkval rendnek kvetelmnye, melynl fogva elengedhetlen szks gessg, hogy Isten legyen az r, s neki ellent ne llhasson hatalom ! Az Isten pedig ezt az legfbb h a t a l m t k i m u t a t j a azltal, hogy sszetri ellensgeit, a dacol s meg nem tr bnst, s hogy tzben megtiszttja ezt a fldet, melyet a bn taposott s sszezzza s kioltja a napot, holdat s csillagokat, hogy azontl j legyen minden. Ez lesz a vilg temetse, melyet maga az Isten fog vgezni. Mikor meghalt X I V . Lajos, a kirlyi u d v a r flkrte Bossuet-t, hogy tartson a kirly fltt gyszbeszdet. s Bossuet a fontos pillanatban, mikor rajta fggtek mindenek szemei, megttte psztorbotjval a koporst s gy s z l o t t : Nagy az Isten s senki ms. A kznsg megrendlt, m e r t h a t a l m a sabb szt mondani nem lehetett. Nzztek, hogy mi a leg h a t a l m a s a b b francia kirly? Por s h a m u ; e por s h a m u fltt flragyog az Isten nagysga. p e n g y : nzztek, mi a vilg, a ragyog nap s a csillog csillagok, a fld s az ember h a t a l m a ? Rjuk t az r, s porba hullnak az tlet napjn, m e r t nagy az Isten, s senki ms I Nzztek, mi lett szn hzaitokbl, palotitokbl? Hov lettek a kertek s mulat helyek? Miv olvadtak kincseitek? H o v veszett j vedelmetek? Mindennek vge v a n ; nem m a r a d t bellk m s m i n t rom s h a m u . Ime akkor flocsdnak lmaikbl a hvsgos lelkek, azok, kikrl az rs mondja : Emberek fiai, mirt szeretitek a hisgot s keresitek a hazudsgot?)) (Zsolt. 4, 3) Ime akkor vilgos lesz a vilg eltt, hogy nagy az Isten s senki m s I 3. De van az tlet lersban valami, ami azt mg borzalmasabb s az Isten haragjt mg rettenetesebb teszi, s ez az, hogy a kereszt jele tnik fl az gen. A kereszt annak
r

P N K S D U T N UTOLS V A S R N A P R A

327

a Megvlt Istennek, a n n a k az irgalmas Istennek cmere ; a kereszt a n n a k a brnak botja, aki hogy tlni ne kny szerljn, szenvedett, vrt ontotta, m e g h a l t ; a kereszt annak a vndor-intnek, t a n t n a k botja, ki hogy Isten harag jtl megvjon, j r t u t n u n k , flajnlta neknk szeretett, hvogatott maghoz. Mit jelent most az a kereszt az gen? Mit olvas le rla a bns, aki az r szeretett megvetette, knnyeit nevette, vrt t a p o s t a ? Mi villmlik a keresztfrl szerteszjjel az Istent, Krisztust, az egyhzat, a szentsgeket megvet vilgba? Vjjon a vigasz s a remny mcsnek sugarai-e azok, melyek leolvadnak a b b a n a vgleges jben a keresztrl, vagy a haragv Isten szemnek villmai? Nincs ktsgnk ezirnt, k . h . I A szeretet, melyet megve t n k , gyllett, a vr, melyet szvnkbe fl nem fogadunk, mregg vltozik; Krisztus vre is, ha azt tapossuk, fejnkre hull t o k g y a n n t , s a kereszt, ha t m u t a t n a k el nem fogad t u k , vasvesszv vlik, hogy sszetrjn. Ne gondoljuk, hogy gy csak az ember gondolkozik ; nem, nem ; ez az isteni szv nek s igazsgossgnak is trvnye, s a szentrs biztost rla, m e r t a zsidkrl mondja a Szentllek : s mint azeltt rven dezett az r rajtatok, jl tvn veletek : gy fog rvendezni, midn eltrl t i t e k e t s kiirt, hogy elvesszetek a fldrol (Deut. 28, 63). Halljtok : azeltt rvendezett az r rajtatok, jl tvn veletek ; annyira szeretett, hogy meghalt rtetek, s most, m i u t n megvetetttek t, most ismt rvendez, midn eltrl titeket. St a szentrs az Isten vgtelen haragjt mg ersebben fejezi ki, midn mondja : az r kineveti ket (Sap. 4, 18) ; nevetni fogok veszteteken, mondja m s u t t , s Ezechiel az U r a t gy m u t a t j a be, mint aki tapsol rm ben : En is sszecsapom kezeimet s kitltm bosszsgo m a t ; n, az r, szlottam ezt (21, 17). Fjni fog a krhozot t a k lelke, hogy Isten sszetri k e t ; de mennyivel i n k b b fog nekik fjni az, hogy a n n a k az irgalmas Istennek szvben szmukra m r nincs hely, s hogy megveti s kineveti haszon talan, cltalan, de rmsges fjdalmukat. E b b e n a fjdalom ban kiltjk majd a szerencstlenek: hegyek boruljatok renk, dombok, halmok temessetek el. Ime k. h. ! a haragv Isten kpe ! Nem a kpzeletbl m e r t e t t k e vonsokat, hanem a szentrsbl s m a g n a k az r Jzusnak szavaibl. Ez az isteni harag borong minden bns feje fltt s vgs enyszettel fenyegeti t. Az id mlik, s mi sietnk az utols tlet nagy napja fel, s egyszer megjelennk mindnyjan, akik i t t vagyunk, az Isten tl-

328

PROHSZKA OTTOKR

szke eltt. Ez az r Jzus, ki itt jelen van az Oltriszentsgben irgalomteljesen, az fog ott tlni irgalom nlkl. Most is ltja s z v n k e t ; most figyelmeztet minket bneinkre ; oda m u t a t a gyntatszkre ; szvnkhz szl az tletnek m a flolvasott s most magyarzott szavaival: Mit tegynk, k. h.? Megrgzdjnk? Megvessk-e az Isten hv szzatt? Egy tekintet a borzalmas tletre kijzant minket. Ha mg oly des volna is a bn, ha mg oly mmorosan karolna t csbjaival, lvezeteivel; de az tlet zg szele, az lehti lzas h o m l o k u n k a t ; ha mg gy szeretnk az igazsgtalanul szer zett, az sszezsarolt birtokot s boldogsgot grnnk magunk nak lvezsbl; ha paradicsomot varzsolna szemeink el s az lvezet denkertjeit t r n fl elttnk : , de az tlet emlke flriaszt minket. Nem, nem mthatjuk m a g u n k a t ; mi az rk Brnl kegyelmet s nem haragot, irgalmat s nem t k o t a k a r u n k tallni. J o b b neknk egy nap az Isten szvn, mint vezredek nlkle ; jobb neknk egy csepp a fldi jbl vele, m i n t tengernyi birtok nlkle s ellene ; jobb neknk a tiszta szv rzete, m i n t lvezet, rm, mmor, piszkos, szennyes lelkiismerettel; jt s boldogsgot az Istent szeret lleknek, t k o t s krhozatot a megtalkodott, szerencstlen bnsnek. Azrt minden ldozatra kszek vagyunk, hogy Istennl kegyelmet t a l l j u n k ; kitrjuk szvnket a gynsban, ha eddig elhallgattunk v a l a m i t ; rendezzk gyeinket, ha igaz sgtalansg nyomja l e l k n k e t ; kibklnk s jv tesszk b o t l s a i n k a t ; csakhogy az a nagy nap az irgalomnak s ne a bntetsnek napja legyen szmunkra. //. Hrom (1898) K. T. U. H a minden az Isten gondolata, nemde akkor az emberi let is az lesz. Csak az a klns, hogy az risten az gondolatait nem lltja bele kszen a vilgba, hanem kikezdskpen. Nem kszen lenni, hanem folyni, fejldni, alakulni, ez a vilg jellege. Kvetkezleg az Isten gondolatai csak m i n t magok s csirk v a n n a k a vilgban elhintve, csak mint rnykpek s sejtelmek jelennek meg e l t t n k ; tze tesebb alakot, hatrozott vonsokat csak idvel ltenek, Az Isten minden emberrl gondolt szeret, hsges gondolatot, kitztt elje rdemes f e l a d a t o t : de ez a hsges gondolat, tlszk.

P N K S D UTN UTOLS VASRNAPRA

329

ez a nemes feladat is le van ftyolozva ; vonsait nem ltni, szemeibe nem n z h e t n i ; egyedl az ernyes let kpes az isteni gondolatot nmagn kifejteni s a sejtett feladatnak szerencss alakot adni. Taln azt is m o n d h a t n m , hogy minden emberi llek mhelyben lakik s o t t dolgozik az Istennek kpn. Minden emberi let oly m u n k a , mely isteni vonsok kialaktsban folyik, de a szobor be van ponyvzva ; a lepel az let t a r k a sga, a vltozatok, hangulatok jtka, az let hullmzsa. Egyszer majd leleplezik a m v e t s ez lesz az tlet. Lehull a lepel, hogy mindenki lssa, hogy a mhelyben min dolgoztak s mily mrtssel. Akkor odalp a mvsz, kinek kritikjt nem lehet megfellebbezni, aki nem vltoz zls, hanem igaz sg szerint t l : az risten s kimondja, hogy az kpe-e vagy nem. s ami az kpe, azt tteszi a mennybe, ami nem az v, azt ledobja a krhozat rvnybe. Nagy, fontos dnts. Ez az tlet. H a citlnm Humboldot, meglehet jobban imponlna, ha nem egybrt, taln azrt, hogy a vilgi t u d o m n y sem t u d j o b b a t s szebbet gondolni, mint amit a szentrs naiv szavakkal ismtelget. (Minden emberi let arra val, mondja Humbold, hogy az Isten gondolatait nmagn kifej tse. , k. t. u., h n y emberi let szljrta mhely, ahol nem dolgoznak, hanem kromkodnak ; ahol nincs eszme, nincs gondolat, hanem ktsgbeejt szegnysg ; ahol csak szl jr, de szeretet nem honol. Nem a k a r u n k ilyen mhelyben lni, nem a k a r u n k kontrok, hanem mvszek lenni. Mit csinl nnk klnben az Isten tletvel szemben, melyet ki nem kerlhetnk, mely oly szigor, hogy megdermeszt, oly fen sges, hogy megfagyunk benne, oly magas, hogy utolrhe tetlen, oly mly, hogy elszdl mg Szent Pl is s remegve int, hogy fogjunk hozz az isteni m kialaktshoz, mert snk hozz eszmt az r Jzus pldibl, komolysgot a leg nagyobb gondolatok mly jrsbl s a szerint erezznk s tegynk.. . H r o m tlszknl kell az embernek megfordulnia, a vilg, nmagunk s az Isten eltt. Az erteljes, jellemes s az Isten kegyelmtl hordozott lleknek e hrom tlszkkel szemben hrom ers rzelme v a n . Az elst neveti, m i n t az anarchista a mi modern tlszkeinket; a msodikat meg veti, m e r t tudja, hogy fizetett brk lnek rajta, a harmadiktl fl s meghajlik eltte. Azt mondom, hogy ezt teszik erteljes lelkek s jl teszik.

330

PROHSZKA OTTOKR

1. Ha az elst nzzk, imponlhat-e a vilg tlete? Nedves, hideg a lgkre, mint a novemberi reggel, csupa kd s l t s z a t ; vltozatos s vltoz tlete is. Flletes, m i n t az utcai gyermek. Mindig csak a siker szerint igazodik. Akinek szerencsje van, az gyz ; aki valamire vitte, az imponl n e k i ; plhgallrok, paszomntos ruhk, mltsgos cmek, nagyz arcok, ntudatos megjelensek, mersz fllpsek, harsny hangok, nagy szavak fogadjk a vilg hdolatt. Ami csillog, ami ltszik, az gyz. Hogy a szv, hogy a szndk milyen volt, azt senki sem nzi. Klnben is de internis non iudicat praetor, s a vilg is egy res fej, sivrszv prtor, ki betkhz rt s paragrafusokat olvas ki s jl rzi m a g t a hdol s kegyelmeket lvez kznapisgban ; tletei ltszatosak, ahol nem emberek, hanem a u t o m a t k szerepelnek s siker s a sikertelensg a dnt. H a valaki pkhlbl fonna koszort s azt a fejre tenn, nem nzne ki nevetsgesebben, m i n t az ilyen, ki a vilg tlete szerint igazodik. Ezen tl szk eltt csak realitsok esnek beszmts al. Pnz, hatalom, dicssg, elkelsg, szerencse, nagy tehetsgek, vllalkozs, reklm, hadiszerencse, vaskz akiknek e rszben felderl, azok ezen a nyomon a halhatatlansgba emelkednek. K o l u m b u sok, Andrek, Napleonok, Rismarckok a vilg tlszke eltt okvetlenl g y z n e k ; hogy pedig megvetend emberek-e, s nmaguk eltt szgyenkeznek-e, az nem esik latba. E z tl szk eltt ceiloni gyngyk sokat rnek, de a llek gyngyei s e m m i t ; drgakvek sokat, knnyek s e m m i t ; szenvedsek nem imponlnak, ott a szndk nem erny ; ott csak az esik latba, ami kilkban kifejezhet. Isten ments, hogy ez tl szk szerint igazodjam. Anarchista vagyok vele szemben s szembe n e v e t e k ; ti gazok, mondom nekik, ti a k a r t o k tlni engem : n megvetlek titeket. Igaz, hogy a ti tletetek bkba verhet engem, de bkban sem igazodom szerintetek. Mi a ti uralmatok? Hazugsg s erszak, ltszat s nmts. Megvetem u r a l m a t o k a t ; n az igazsgot, az igazi archt akarom tisztelni. gy gondolkozom, de nem mindig rzek g y : velle adiacet mihi, sed perficere non invenio ; rajtakapom magam nagyon sokszor, hogy a vilg tlete imponl nekem ; imponl valahnyszor tetszik, hogy van szerencsm, s nem tetszik, hogy nincsenek sikereim. Nem mondom, hogy ez rossz, hanem mindenesetre ez a ltszatok irnya, mely a vilg badarsga fel vezet. Ha szomorkodom, hogy nem dicsrnek meg jtetteimrt, ha azt ltom, hogy nem ismerik el ernyeimet ;

P N K S D UTN UTOLS V A S R N A P R A

331

ha rajtakapom magam, hogy sszehasonltsokban u t a zom, s azt mondom, mennyit tesz az, s m e n n y i t n, s mennyit r el az, s mily keveset n, s vgigfut r a j t a m az ellanyhuls s elkedvetleneds bgyadtsga, beteges rintse a vilgnak n e m mondom, hogy ez bn, hanem a vilg tle tnek szele, mely arcomba csap. 2. A msik tlszk az n ; jmagunk. Mikor az ember eszml s mlyebben hatol a dolgokba s reflektl nmagra, akkor kezd bizalmatlankodni sajt tletben, n m a g u n k r l val tletnket sszevisszakuszlt szvedknek ltja, melynek titokzatos szlait hajlamaink, szenvedlyeink, nzsnk, rzkisgnk t a r t j a kezben, s a z az ember, aki azt mondja, hogy hidegen s igazsgosan jr el, mikor nmagrl tl, tlag rossz pszicholg. Ellenkezleg, legynk meggyzdve, hogy n tudatlanul is mindig m a g u n k fel hajlunk. Az nzs mg a legszentebb emberben is l, s folytonos ellenrzs szksges, hogy tlkapsokba ne essk. Tudom a pszicholgibl, hogy n vagyok a vilg kzpontja, magamhoz viszonytom az egsz vilgot, m e r t csak egy subiectum v a n : az n, s a tbbi mind obiectum. Ugyan gondoljk-e, hogy ez a kzpont egyszersmind slypont is lesz? Alighanem gy van, hogy csak az n rzelmeim, gondolataim szerint van ott a slypont, a vilg tnyleges rendjben nagyon kis pont az csak. Az ember mindig ezen p o n t szerint ltja a vilgot, tli meg a vilg rendet. Kivltkpen kt veszedelmes szeretet jtszik ott k z r e : amor sui s amor mundi. Az nszeretet rzkisg, a vilg szeretete hisg ; egyre m u t o g a t j k csalfa arcukat, mely rendszerint larc. s az ember hisz nekik, s minl tbbet hisz, annl t b b e t csaldik. rzkisg ! Istenem, aki csak kezd is a termszetfeletti letben, aki eltt dereng a tkletessg, s sejtelme van arrl, hogy m i t jelent a z : Isten nek lni lpten-nyomon beletkzik az rzkisgbe s ha nem vigyz, lelkiismeretnek tisztasgt is rajta vesztheti. Nem t e h e t n k egy lpst sem anlkl, hogy nmagunkba bele ne botoljunk. Ha imdkozom s i m m a t a szerint tlem meg, hogy des s mleng, meglehet, hogy Istennl imimnak kevs rtke v a n , de elttem annl tbb, m e r t rzkisgem jtszik bele. H a buzglkodom valaki irnt, akit szeretek, ha lelkt fltkenyen gondozom, m e r t kedves emberem : apostol nak ltszom ; pedig az rzkisg apostola vagyok ; ellenben ha azokon a rideg, tvises nyomokon jrok, melyeken az rzkisg kivsz, akkor az igazi apostol ernyvel rdemt is remlhetem.

PROHSZKA OTTOKR Azrt, k. t. u., ha a szentek annyira rkdtek, hogy munkssgukba bele ne szvdjk az rzkisg szla, ha az embereket nem arcuk, kedvessgk, kellemk, nemk szerint k e d v e l t k ; ha helyhez, hzhoz, krnyezethez nem ragasz kodtak, m e r t az rzkisg tapad szellcmtelensgtl s lelki nygtl fltek ; vjjon kisebb vatossgra lesz-e neknk szksgnk s rbirhatjuk-e lelknket hajlamaink csalka jtkra? Az emberi termszet csupa rzkisg. Nem rtem itt a tiszttlansgot, hanem a hajlamokat, melyek az rzkisgbe vonnak, az n-nek tmjneznek s azt melengetik. Nagy munkra, folytonos bersgre van szksgnk, hogy e szellem kros befolyst tleteinkre s hajlamainkra ellenslyozzuk. serdvel llunk szemben, mely kipuszttva jra hajt, m e r t csupa eleven gykrszl a fldje. E z t az rzkisget aki letri s a vilg tlett megveti, bizalommal ll majd meg az Isten tlszke eltt. 3. Ez aztn az tlszk ! Micsoda leleplezsek lesznek itt, s mily ressgek s kibrndulsok foglalnak majd t r t p ott, ahol az ember sokat vrt. Az Isten tlete a szolid, az nzetlen ernyt keresi s illeti, s nem a lrmt. Nagy a lrma a vilgon. Porfelh szll fel a ltszatok ponyvi mgl, de lehull majd a ponyva s a vilg nem lt mst, mint port s trmelket. Ezrt dolgoztatok, lrmztatok? Napszmotokat nem fizeti meg senki. Hiba l t e t e k ! Nos, insensati, vitm illorum aestimabamus insaniam ezt a filozfit meghagyja nektek az tl br ; mly belts v a n ez ismeretben, de semmi vigasz. No, ebbl a dicssgbl nem krek. Inkbb a flelemhez szegdm. Mint bsz tengert, mely mindent szt mos s elspr, gy tekintem a vgtelen Istent, gy flek tlettl, melyet nem tudok elviselni. Dvid zsoltrai egyre ezt a flelmet hangoztatjk : Cognovi Domine, quia aequitas iudicia tua et in veritate humiliasti me. Confige timore tuo carnes meas ! Dvid zsoltrai ta ezredek multak, de hely zetnk az Isten tleteivel szemben nem vltozott. Aki az Isten tleteitl nem fl, az istenesen nem f l ; az nem sejti, hogy mily vgzetes baj az, ha az egsz let kapkodsnak, szappanbubork-eregetsnek bizonyul. Ugyanezt az Isten-flelmet lehelik a kzpkor fensges szentjei, fleg az a kt jbart, egyik koldustarisznyval nyakban, a msik Franciaorszg trnjn, kt rokon : Szent Lajos az egyik, Assisi Szent Ferenc a msik. Flelemrl, rettegsrl, tletrl suttog mindkett mg haldokolva is, hogy lelkt mly alzatba s alzatos bizodalomba ringassa.

P N K S D U T N UTOLS VASRNAP HA

333

Nc t a r t s u k ezen rzleteket extravaganciknak, ne tlzsok nak ; az rkkvalsg rvnyei fltt llni, a vgtelen szentsg kzeledtt rezni s sajt n t u d a t u n k b a pillantani nmegsemmisls nlkl nem lehet. Aki nem t u d flni Istentl, azt mg az rkkvalsg szele sem csapta meg, az mg v a d llek, a termszetfelettinek mg kszbt sem rte el. H a n e m aki bizalmatlankodik nmagban, aki tudja, hogy folyton csalja m a g t , a b b a n kezd mozogni a llek, m e r t kzelebb v a n hozz az Isten. Ez az a hrom tlszk, melyek eltt megjelenik az ember. A kt elst n e v e t h e t i ; a h a r m a d i k t ne nevesse ; komoly az, m i n t maga az rkkvalsg. A k a r u n k dolgozni a vilgban, jzan, igaz ernyre trekedni s n m a g u n k b a n bizalmatlankodni. Szent alzatban akarom rostlni az nzs polyvjtl az n vetsemet, a r a t s o m a t ; gyanakodva akarok vigyzni lelkem mozdulataira, hogy ne az ideigvalnak, hanem az rkkvalnak szolgljanak. Akkor letemen kifejk az Isten gondolata, s megnyerem a kegyelmet, hogy szerencss kzzel dolgozzam megtesteslsn. Gondolatait u t n a gondolom, rzelmeit trzem, lett tlem, hogy tlett killjam s rvendjek fltte. A vgs llhalalossg (1895) K. T. U. ! Nem voltak nk mg kvncsiak megtudni, hogy hogyan zrdik le a szentrs? Nem a k a r t k megtudni, hogy a n n a k a nagyszer kinyilatkoztatsnak melyik az az des, lgy szava, melynek vgig kell hangzania vilgon, le ten, lelkeken? A szentrs utols fejezetnek vgn azt mondja az r Jzus : En vagyok Dvid gykere s ivadka, a fnyes hajnali csillag; s a Llek s a menyasszony mondjk : Jjj e l ! s aki hallja, mondja : Jjj e l ! Bizonyra h a m a r eljvk. Jjj el, U r a m Jzus. Lssk, a kinyilatkoztats vgzdik egy nagy vggyal. S hova irnyul? Jjj el, r Jzus ! Amen. De nemcsak a ki nyilatkoztats, h a n e m az egsz trtnelem fggben v a n ; vr, mint a sibilla az jben, m i n t a prfta virraszt szemmel a mult homlyban. Mit v r ? Vr egy ms v i l g o t ; m e r t mi nek perdl az vek orsja? H o v a szakad az idk folyama? Mily rvny fel tolong a mulandsg rja? Egy ms vilgba! Minden llek, amely rez, rhajtja fejt arra a kinyitott szentkegyelmrl.

334

PROHSZKA OTTOKR

rsra ; szeretn meglmodni, hogy mi lesz vele? De akrhogy tpeldik s akrhogy okoskodik s brmikp szorgoskodik, nem brja lefejteni a predestinci knyvnek pecstjt, ame lyet ha lefejtene, megtudn, hogy mi van rla rva, hogy mi lesz vele: dvzlk-e n, vagy nem? Boldogul-e az n lelkem, vagy nem? Miutn elspri majd a vilgbomls ezt a hazt s fldet, hol lesz az n hazm? Miutn sztbomlik minden hz s megszakad minden ktelk, hol lesz az n otthonom? Mi lesz velem? Ezzel a nagy krdssel szemben nincs az em bernek ms feladata, mint kitartani. Azrt a visszhang, melyet ez a lgy s des csengs kelt lelknkben, ms nem lehet, mint h o g y : t a r t s k i ! E s t o fidelis! Nagyon flek, nem tudom, hogy mikor botlom, nem tudom, hogy mikor ernyed meg az n buz galmam : t a r t s k i ! nrzetem gyengesge azt mondja ne kem : akrhogy akarsz kitartani, gyenge v a g y ; erre pedig ms biztatst nem tallok, mint azt, hogy : imdkozzl! Meg rendl valm, csuklik trdem ; dvzlsem gondjainak terhe a l a t t nem tehetek mst, mint hogy alzattal leborulok s krem a vgs llhatatossg kegyelmt. Lssk, k. t. u., ez a legnagyobb kegyelem : esto fidelis ; tene, quod habes ! Imdkozhatol rte, de jogod nincs hozz, nem rdemelheted k i : rimnkodhatol r t e ; hiba kveteled : nincs jussod, csak remlheted ; a vgs llhatatossg kegyel m t kirdemelni nem lehet, krni lehet. S mirt? Mert olyan rendkvl nagy ez a kegyelem. 1. Mutatja azt mindenekeltt az let, m u t a t j a azt az let az gben, m u t a t j a azt az let a fldn ; m u t a t j a azt a rgi m u l t szzadok trtnete, m u t a t j a azt a mi jelennk m i n d e n t t . Nagynak kell lenni annak a vgs llhatatossg kegyelmnek, melyet a szentrs oly knnyes szemmel s gondteli arccal s reszket ajakkal kt a mi lelknkre. Mikor a szentrsbl olyas mit olvasok, ami a vgs llhatatossg kegyelmre vonatko zik : gy rmlik elttem, mintha gondteli desanynak ajk rl hangzannak az rs szavai, ki rncos, gondtelt arccal s knnyes szemekkel j tancsokat ad tkozl finak. Emlkez zetek meg Lt felesgrl, mondja maga az r Jzus a vgs llhatatossgrl; angyal j t t rte s elterelte t az igaz t r a ; a knkves lngok elpuszttottk m r vrost s hzt, s mgis visszavgyott s visszakvnkozott: visszanzett s s blvnny vltozott. s mikor a szentrsnak ezen passzusait olvasom, s elgondolom, hogy mennyi romlst l t o t t e szavak nl az r J z u s ; m e r t kicsoda kpes jobban belenzni az emberi lt titkaiba, mint az Isten lelke? mikor, mondom, ezt olva-

P N K S D U T N UTOLS VASRNAPRA

335

som, mindenekeltt lesr hozzm a panasz, az angyalok pa nasza : E l e s t n k ! Quomodo cecidisti Lucifer? Hogyan estl el, Lucifer, Istennek angyala? Mi lesz akkor veled, emberfia, ha mg oly kedves gyermeke is vagy most az Istennek? Lsz-e oly szerencss, hogy kikerld az let nagy ksrtseit, az let folyamnak k a t a r a k t i t ? Sikerl-e majd az let haj cskjn oly szerencsvel evezned, hogy nem szenvedsz hajtrst, mi kor hajt trnek nem a fldn, hanem az gben mg az Isten angyalai is? s a vlasztott nphez mondja az a p o s t o l : Nem a k a r o m elhallgatni elttetek atymfiai, hogy atyink mind nyjan a felh a l a t t voltak s mindnyjan t m e n t e k a tenge ren, s Mzestl mindnyjan megkereszteltettek a felhben s a tengerben, s mindnyjan ugyanazon lelki eledelt ettk s mindnyjan ugyanazt a lelki italt i t t k . . . de kzlk sokban nem telt kedve az I s t e n n e k ; azrt elhullottak a pusztban (I. Kor. 10,15). Testvreitek t e h t mind tmentek a tenge ren, t a legnagyobb veszedelmen, s a pusztban az g kenye rt ettk s i t t a k a vzbl, melyet Isten keze fakasztott, s mgis sokan elhullottak a pusztban ; mennyien? Mindnyjan, ket tt kivve! 2. Felesleges azonban a m l t b a nzni, hiszen i t t v a n a je len. Minket is ijesztenek romok, melyek hajdan magasan llot t a k , m i n t tornyok s oszlopok. Kegyetek is ismernek liliomo k a t , melyek lehullottak a srba, s nincs kz, amely elbbi ragyogsukat visszaadhatn ; ismernek tzes lelkeket, melyek kialudtak ; rejuk borult az jflutnnak h a r m a t a ; kialudt virraszt psztortzk : lett bellk szk s sr. A szentrs mondja nekem, hogy a zsidk, midn a babiloni fogsgba hur coltattak, szent t z k e t valami titkos k t b a rejtettk J e r u zslem m e l l e t t ; s mikor visszajttek : a tz helyett vastag zldes vizet talltak. A szent t z sok llekben, pedig azok nem nyirkos, stt k u t a k , mg az eucharisztia szent tze is, e szent zsartnok, melyet az Isten angyala hoz le az oltrra, srr lesz, erjedsnek indul s mocsrr vltozik. H n y tzeslelk ifj volt, akinek lelke mocsrr vltozott? H n y ragyog llek volt, amely kialudt? H n y tiszta s gyengd szv volt, amely elernyedt? s mi lett bellk? 3. s lssk, k. t. u., mily vgleges s teljes ez a romls ! Az llhatatlansg egy pusztt enyszet; szinte oly ers, mint az Isten igje 1 A szentrs lerja az Isten igjnek erejt s azt mondja, hogy az olyan, hogy t h a t valnkon ; hogy radiklis er ; hogy tz, mely az let rejtekbe is elnyilal. Ily t h a t , csakhogy tkos er az llhatatlansg is. Aki a vgs llhatatos-

PROHSZKA OTTOKR sg kegyelmt elveszti, m i n d e n t elveszt vele, ami benne j volt. Hiba gett az lelke imjnak tzben, az h i t a t b a n , nem ismerni r ; hiba kentk fel szent olajjal, nem ismerni r. Illat, kenet, hitat, meleg, minden elpusztul s vissza nem hozhat ; mint ahogy a mrvnylpcst, ha egyszer lekopott, nem lehet jj tenni soha ! T e h t oly nagy a vgs llhatatos sg kegyelme, hogy aki elveszti, visszahozhatatlanul mindent v e s z t ; s a romls oly nagy, hogy nemcsak romok sttlenek r n y b a n , hanem mg st is hintenek ezekre a romokra, hogy necsak emberi kz, de mg a termszet keze se mkdjk ott enyhtleg soha. H t nem nagy kegyelem ez, mit ily nagy veszedelmek krtenek ? 4. Hogyha pedig, k. t. u., mi u t n a nznk, hogy mirt oly nagy kegyelem, megltjuk, hogy mirt. A vgs llhata tossg kt f o n l ; kt fonlbl v a n sodorva az a ktelk, mely a mi hajnkat az rk rvparthoz kti. s mi az a kt fonl? Az a k t v s passzv llhatatossg. Mi az aktv llhatatossg? Az aktiv llhatatossg az leinek bersge. Az let pedig rzs, az let mozgs, az let tevkenysg. Kell az sznek fogkony sg, kell az a k a r a t n a k hajlkonysg, kell a szvnek gyengd sg, kell a kedlynek termkenysg : ez az let; gy lni pedig nehz: mindig rezni, soha el nem ernyedni, el nem fradni, a hitnek vilgt mindig ber llekkel felfogni olyan elevenen, mint az ezstleges veglap, mely a fnynek leggyengbb rez gseit is felfogja ; mindenre reaglni, azokra a mvszi ind tsokra is, melyeket az Isten keze vgez bennnk : ez nehz. lni a legnagyobb m u n k a . Micsoda l? Ami rez, s ami rez, az sohasem nyugszik. Tekintsk az let nagy m u n k j t 1 Sz v n k dobog, jjel-nappal dobog ; ereinkben lktet a vr jjel nappal ; hidegnk vagy melegnk v a n mindig. lni a hitben, fenntartani szvnk gyengdsgt, megrizni a kedly ruga nyossgt, meg nem regedni (mert a szv nem regszik): ez az let. Ki ktelkednk m r most abban, hogy nagyszer a vgs llhatatossg kegyelme, nagyszer, m i n t maga az let. lni a hitbl, sszektve lenni az let forrsval, az Istennel, belle merteni az let s z i k r i t : bizony ez nagy m u n k a . Az u t n mihelyt valami l, kell neki m o z o g n i ; mihelyt a hit s a szeretet a szvbe hat, bizony kell neki m u n k l k o d n i : ez a buz galom. A vgs llhatatossg kegyelme buzgalommal j r ka ronfogva. Hogyha vizet forralunk s a p r t ers ednybe zr juk, m i t csinl? Dolgozik, zakatol, feszl, frad, mskp nem tehet. Olyan az emberi llek, ha v a n benne l e t : kell neki dol gozni, kell neki b u z o g n i ; ha nem buzog : elhal, lehl, vge v a n .

P N K S D U T N UTOLS V A S R N A P R A

337

De folyton dolgozni igazn nehz dolog. Ltjk, mily nagy kegyelem a vgs llhatatossg kegyelme? Azutn meg az let res delicata, knyes s rzkeny ! Az letnek szvetei rend kvl finomak. Nincs az a finom selyemszvet, mely oly finom volna, mint a szvnek erei s szvetei. Azt mondja egy grg szentatya : Gyenged dolog a llek, de oly ers, m i n t az egsz vilg. Oly gyengd, hogy nehz vele durva emberi kzzel bnni. Ltjk, mily nagy kegyelem a vgs llhatatossg ke gyelme? 5. De azt m o n d h a t n v a l a k i : hogyan lehetne nehz, mi kor annyi a kegyelem? Azt m o n d h a t n v a l a k i : hull renk a kegyelem m i n d e n t t ; hull renk az let csirja. Igaz, nzzk a termszetet, mily bsgesen hinti mindenhova petit, m a g vait, csirit, s nzzk az risi ellensgeket, melyek az letnek magvait m i n d e n t t puszttjk : a kvecses fldet, mely oly kegyetlen, m i n t a puszta, nem akarja, hogy a legszebb virg is nyljk rajta ; nem indul meg, ha a legszebb rzsk, nem, ha a gyengd liliomok a k a r n a k v i r u l n i : nem kell n e k i ; puszta m a r a d . V a n n a k kemny lelkek, amelyek a kegyelemmel szem ben, amit Isten keze hint, olyanok, mint a szikla ; elpusztul rajtuk minden ! V a n n a k hideg lelkek. Akrmily letet hintse tek a jgre, elvsz. Az let cenhoz h a s o n l t ; hiba esik r a langyos mjusi es, hiba reszket felletn a legillatosabb szl, hiba szrta r a termszet a szelek szrnyain az letet : minden elvsz. Rengeteg nagy ellensgei v a n n a k az letnek. Az emberi szv is cen ; szikla az emberi szv is ; kegyetlen az emberi szv is, hideg ; az Isten keze h i n t re ugyan letet, de a legtbb csira elvsz. igazn, hiszen mskp nem is rthetnk meg azt a mi s z v n k e t ; csak gy, ha fltesszk, hogy sszeeskdtt minden stt, letellenes hatalom az emberi szv termszetfeletti lete ellen, s ha beltjuk, hogy meg kell neknk kzdennk ezzel az ellensggel, ezzel a hatalommal, s ha elismerjk, hogy igazn szerencss az a llek, mely mind ezen keresztl hajtrs nlkl tesik. H a olvassk a szentek lett, megrendl a lelkk is azon, hogy mg ezek a nagy em berek is mily kzel llottak sokszor a vgs bukshoz. H a egy Nazianzi Szent Gergely lett olvasom, ki elkeseredve, min denkitl flreismerve sajt lelknek meghasonlsban ott hagyja a konstantinpolyi rseki szket s elmegy K a p p a d o ciba a birtokra, igazn mily gyengnek ltom mg t is az let ennyi nehzsgvel szemben. Ha olvasom a hres Doni Guranger lett, ki meghalt a h a t v a n a s vekben, fnnakadok azon, a m i t letrja mond, hogy keser llekkel vlt meg a
Prohszka

: let

igi. II.

22

338

PROHSZKA OTTOKR

vilgtl. H a flreteszem az egyhz trtnelmt s felnyitom a vilgtrtnelmet, ltom, hogy a legnagyobb emberek is mennyi megprbltatson mentek keresztl; hogy emberek, kiknek szvk nagy volt, eszk pedig m i n t a sasnak szeme, gyengd sggel, buzgsggal, lelkesltsggel kiindultak ; hogy egy Colbert, ki azt m o n d t a : hogyha csak Franciaorszgot naggy tehetem, elvonulok valahova s nem bnom, ha u d v a r o m o n f n ; s mi lett belle s bellk ? Titkon stk el Colbert tetemt jjel, nehogy megbecstelentsk mg koporsjt is. Ilyen lelkesltsgrt, ldozatrt ezt a kesersget! Re sok megprbltatst, be sok csaldst, be sok lehlst, be sok meg rendlst kell killani a n n a k a gyenge jszgnak, a m i t emberi szvnek neveznek ! Ltjk, k. t. u., a vgs kitarts s llhatatossg ugyan csak nagy kegyelem. Mikor vgignzek mindenen, ltom kls bizonysgait e kegyelem nagysgnak a trtnelem romjaiban s hajtrseiben ; s ltom a bels let nehzsgt s leborulva, lekonyult fvel elmondom : Jjj el, r Jzus, jjj el 1 Nem t u d o m , hogy mi lesz velem. De t a l n jobb is, ha nem ltom elre szenvedsemet, kzdelmeimet, mg azt gondol h a t n m , hogy nem t a r t o m ki. s min vszert d nekem i t t a kezembe a szentrs? Mit krdezzk? Azt mondja, hogy l j n k ! ljnk buzgn s lelkeslve ! Vsdjk szvnkbe a kedves szentnek, Szienai Szent K a t a l i n n a k s z a v a : pts m a gadnak cellt szvedben ; vonuljunk vissza oda, ahol a llek l, el a kls v i l g t l ; oda, ahol elvonulva melegedhetik, mi u t n knn m e g f z o t t ; oda, ahol elvonulva feldl, m i u t n k n n m e g g y e n g l t ; oda, ahova jn inni, inni kvnvn az rk forrsbl, m i u t n k n n nagy pusztban z a r n d o k o l t ; oda, ahova dlni jr, m i u t n vrz lbbal j r t a az let tereit s utcit. Kell lnnk ! 0 be j az l e t ! be j, hogyha az ember szvben brja az r J z u s t ; s be j, hogyha az reggeltl estig szent benssgben s sszeszedettsgben tudja t a r t a n i azt a nagy kincset, a b u z g a l m a t ! 0 be j, ha az isteni kegye lemmel reggeltl estig k z r e m k d i k ; m e r t rendkvl nagy kincs az Isten kegyelmnek szntelen tevkenysge esznk ben s szvnkben. Ne vesztegessk ezt a kincset, mely dr gbb minden ezstnl s minden a r a n y n l ! Soha ! T a r t s u k meg szvnket mindig a b b a n a gyengdsgben, melynl fogva szntelen vgydjk az isteni kegyelem teljesebb kihaszn lsa u t n . T a r t s u k meg a mi lelknket mindig a b b a n a szent buzgalomban, hogy mindig minl t b b e t akarjunk tenni az r Jzus dicssgre. 0 , ha ez az letnek a titka, akkor jl fog-

P N K S D U T N UTOLS V A S R N A P R A

339

j u k m a g u n k a t rezni s a gazdagsgnak s gyengdsgnek ezt az rzett nem fogjuk odaadni semmirt. s gy fogjuk m a g u n k a t rezni, hogy teljes vigaszban s teljes psgben s ksz sgben fogjuk szolglni az r Jzust. Kell-e ennl t b b ? Mikor minden szv ez u t n sr s ez u t n vgyik? Ugy-e nem? No h t az vnek utols vasrnapjn, mely a mai v a s r n a p , az egyhz oda fordtja szemnket s figyelmeztet, hogy minden elmlik s kihl s kipusztul, de mi nem a k a r u n k elpusztulni, hanem l n i ; lni a k a r u n k benssgesen ; lni a k a r u n k buz gn s gyengden. Jjj el, r Jzus I / V . Az id felhasznlsrl.

(1899) Az egyhzi v vge fel, az utols vasrnapon, m r m i n t ma, az egyhz a vilg vgrl szl evangliumot olvastatja a misben. Ez az evanglium kioltja a csillagokat fejnk fltt, kirntja a talajt lbunk all s hangoztatja a prfta s z a v t : finis venit, venit finis. Azonban az a klns, hogy nem azrt emlegeti a hallt, hogy meghaljunk, hanem hogy ljnk. Le akarja trni az id viskjt, hogy oda utaljon az rkk valsg h z b a ; nem akarja berni azzal, hogy az ember i t t ptsen m a g n a k vlyogos hzat, hanem nzzen aeterna tabernacula u t n . Kioltja a csillagokat, a napot s a holdat az gen, hogy helyettk meggyjtsa az rkkvalsg mcse st ; megrengeti a fldet lbaink alatt, hogy lelknknek szrnya njn s elmenjnk az igazi hazba. Nem akarja, hogy i t t gyjtsnk kincseket, melyeket a moly megesz s a rabl elvisz, h a n e m azt akarja, hogy a mi egsz ltnk sly pontja o t t legyen, ahol igaz kincsnk v a n . Ubi est thesaurus t u u s , ibi et cor t u u m . Egsz filozfija pedig az, hogy : ljetek gy az idvel, hogy az rkkvalsg biztostassk szmo t o k r a ; buzdt t e h t kivlt arra, hogy jl hasznljuk fel az idt. Az a krds vetdik fel teht, hogyan kell megbecslni az idt s ki becsli meg a z t ? A vilgot kt h a t r t a l a n mrtk m r i : az egyik a tr, a msik az id. A tr az nyugv mrtk, az id mozg mrtk, s valamint minden mrtk, gy ez is a tartalomtl fgg. Van egy vka arany, vagy egy vka zab ; v a n egy rai pathmoszi elragadtats, vagy egy rai vasti unalmas vrakozs ; az ember gyjthet a mrtkbe gyngy k e t vagy szemetet. Ugyanazon trben llhat egyms u t n istll s o l t r ; ugyanazon idben egyms mellett lehet egy
22*

340

PROHSZKA OTTOKR

tiszttalan llat s tiszta, ragyog szz. jra t e h t az a krds, hogyan lehet s mivel lehet az idnek res mrtkt kitlteni? Hogyan lehetne gyngyket s nem szemetet beleszedni, rdemet s nem bntetst, letet s nem hallt? Az id a mozgs mrtke ; az id akkor nem res, ha mozgst mr, az id akkor res, ha mozgst nem mr. A telje sebb mozgs az let, a tkletesebb let mg tkletesebb t a r talom, s a legtkletesebb let csupa gyngy s sznarany. Aki akarja az id res mrtkt sznarannyal s gyngykkel megtlteni, a n n a k kell tkletesen lnie. lni, dolgozni, mozogni siet minden, ami v a n . Az r belelltotta az rbe a vilgot s az idbe a m o z g s t ; felhzta ezt a nagy vilgrt, s azrt hzta fel, hogy jrjon. Mihelyt megteremtette az skdt, attl az els perctl kezdve kezdte befutni az a n y a g fejldsnek belthatatlan tjait. Mert hiszen az Isten, jl lehet nem l az idben, de azrt azt, ami az idben valsgg lesz, legteljesebben brja, lvn az actus purissimus, a mer l e t : az kpe a mkds, a trtets blyege r v a n t v e minden mvre az egsz vilgon. Folyik az egsz vilgban, az idben az isteni m, kifejldik az isteni gondolat, sehol se sznetel, mindig t r t e t elre. Arrl mondja az r Jzus : P a t e r meus usque modo operatur : az n A t y m mindeddig dolgozik. Dolgozik a termszetnek menyasszonyi p r t j n tavasszal, dolgozik a termszet szemfdjn szkor, dolgozik tlen minden feszl jegecen, dolgozik nyron minden zsen dl fszlban s r kalszban. Vegyk a termszetfltti r e n d e t ! Belll a termszetfltti rendbe a legnagyobb m u n k s , servus Dei, az r Jzus. s az r Jzus m i t mond magrl? Opus consummavi, quod dedisti mihi, s csak ez opus consummatum-rt kri aztn az djt, r d e m t : Clarifica m e nunc tu P a t e r apud temetipsum claritate q u a m habui prius, q u a m m u n d u s esset. Dolgozik az Isten, m i n t tiszta szellem, dolgozik a Teremt az mvben, dolgozik a megtesteslt Isten, az r Jzus Krisztus. Minket azonban fleg az rdekel, hogyan kell neknk dolgoznunk. s erre nzve vilgos a felelet, hogy a mi dvs sgnk nagy m v e szintn az idben folyik s azt a nagy m v e t az r Jzus pldja szerint lehetleg teljesen s tkletesen kell elvgeznnk. H a az idt felhasznljuk s ha res mrtkbe a termszetfltti letnek aktusait, csupa gyngyt peregtet n k ; ha az r Jzusnak rdembl ernyes trekvseinknek rtket klcsnznk : akkor az idben dvssgnket biztos t o t t u k , de ha a ttong idt nem t l t t t k ki s nem dolgoz-

P N K S D U T N UTOLS V A S R N A P R A

341

t u n k , akkor legfeljebb szemetet g y j t t t n k . Az embernek lete vagy Istennel tltekezik, vagyis termszetfltti lettel, v a g y pedig s e m m i v e l ; szemre ugyan ltszlag valamivel, st tn feltn s csillog tettekkel, tnyleg azonban rtk s rdem nlkl marad. n t u d a t r a is bredt az soknak, kik nem Istenrt ltek, hogy mily resek napjaik, mily cltalan letk, mily hazug mg az a nyelv is, melynek szlsmdjaival lnek. Krdezte egyik latin a m s i k a t : Quot annos habes? Felelte a msik: Sexaginta habeo. Illos dicis, quos non habes? Azokat mondod-e, amelyek nincsenek? gy-e azt gondolod, hogy az van, ami nincs, m e r t hiszen abbl, a m i t az ember lt, igazn m r semmi sincs. Semmi sincs az idben, ha nincs meg rdemben. A h a t v a n ves Barlm remett krdezte egy szer Jozaft kirly, hogy h n y ves ; azt felelte a remete : h a r m i n c t ; huszontt elhallgatott, m e r t haszontalan ifjsg hisgban t l t t t e azokat. H a az ember nem l Istenrt s csak a vilgrt, tnyleg m i n t h a nem lt volna. E g y jeles rmai szentor, Limilius, aki a csszr h szolgja volt, de semmi mssal nem trdtt, azt i r a t t srkvre : Hic iacet Limilius vetulus septennis; reg gyermek ! A szentrs pedig ezzel a desperlt s sznalmas gondolattal szemben ismer m s valamit, ismer nagykor f i a t a l o k a t : aetas senectutis, vita immaculata. Kicsoda az reg? Az, aki ernyes. Kicsoda a fiatal? Aki nem ernyes. s a m u l t vasrnapi szp orciban u g y a n a z t fejezi ki az egyhz, hogy Szent Szaniszl azt a tizennyolc vet serny, folytonos munklkodsban m a g a szmra k i v l t o t t a a mulandsgtl. A mulandsg oly r a m , mely m i n d e n t elvisz, ami nincs lektve, az let pedig sajka rajta ; ha nincs az rkkvalsg partjra kiktve, elsodorja a vz. Elsodorja a vz a sajkt, elviszi a p a r t o t s az egsz vilgot. Nemde, k. b . , rtelmetlen s oktalan volna az ember, ha nem a k a r n a lni az rkkvalsgrt? Azt m o n d t a N a g y Sndor, aki fiatal korban halt meg : n eleget ltem, nem ha veimet, de h a gyzelmeimet szmtom. Mindenki kz lnk is azt mondhatja, hogy eleget ltem, vszzadokra s rkkvalsgra ltem, nem ha veimet, hanem ha gyzel meimet szmtom, m e r t ha azokat szmtom, legyztem a vilgot, az idt, a mulandsgot, kvetkezleg nekem rkk valsg jr. s ltjuk, hogy ezen a gondolaton gyl ki voltakpen a szentek buzgalma. Hogy ne emltsnk klns szentet, rtek kanonizlt szentet. A vakciban t a r t o t t a m Piliscsabn a

342

PROHSZKA OTTOKR

lazaristknlexerciciumokat, az reg Lollok t a r t o t t a , s amilyen rzelmes s buzg ember, mihelyt az idrl kezdett beszlni, rgtn srva fakadt s hogy a maga gondolatait takarja, el adta, hogy egyszer buzg apctl krdezte, hogy m i t sajnlna legjobban, ha meg kellene halnia, s a testvr felelte : az elveszett idt. Igazn, ha az ember az idt elveszti, nincs md, hogy azt krptolja s valamikp visszaszerezze, hanem bell egy olyan nmagval nem br lemonds, amilyent ltunk az reg J k o b ptrirkn, aki Faranak krdsre, hogy h n y ves, azt feleli: dies peregrinationis meae pauci et m a l i ; az n v n d o r u t a m napjai kevesek s rosszak. H a az ember szztven v dervel fejn ezt knyszerl mondani, mltn megsajnlhatjuk, de nem segthetnk rajta ; magra hagyjuk a lemonds bnatval. Mskp hangzik a vilg, mskp az erny felelete. Mit ltem? krdi a vilg s feleli : kevs s rossz napot. Mit ltem? krdi az erny s feleli: egy rkkval napot. Rossz a vilgias let napja nemcsak cltvesztsben, h a n e m nmagban i s ; j az erny napja, nemcsak clszersgben, hanem verfnyben is. Az erny, az adja meg a fiatal lelket s kedvet, az letkedvet; a ttlen sg s a bn, az veszi ki az emberbl a kedvet s helybe teszi a keser lemondst. A lemonds u t n pedig jn az tlet veszedelme ! A leg kegyetlenebb tlet, amelyet a prfta emlt az Istenrl, gy hangzik : Vocabit contra m e tempus, hogy az tanskodjk, felhvja ellenem az idt. H n y perc, h n y ra, h n y v ! Fleg pedig, a m i t az ember hallos bnben tlt, rnk borul a nyomaszt ressg. A bntl eltekintve vdolni fog m i n k e t sok foglalkozs, melyben nem volt tiszta s nemes szndk, melyet nem az risten irnt val szeretet h o r d o z o t t ; az let legnagyobbrszt olyan, mint a jghegy, ersnek, ragyognak ltszik, de a napsugrban elolvad ; az isteni tlet vilgossg ban a legtbb let sztmllik s elolvad. Neknk teht, ha az idt jl akarjuk felhasznlni a megszentel malaszt llapot ban, tiszta szndkkal, lehetleg Isten-szeretetbl kell dol goznunk. Nem rtem azt, hogy aki nem directe Isten-szeretet bl dolgozik, hanem m s ernyes indt okbl, hogy ez nem l teljes napokat, hanem azt szeretnm, hogy minl teljesebb napjaink legyenek, m e r t ht ott is klnbsg van bronz, rc, vas, ezst s arany kztt. Nem kopik el a j cselekedet az rkkvalsgban ami illeti az rdemet; a bronz, a vas, a k is ers, de mgis csak tbbet r, ha lehetleg nemes szndk bl s Isten-szeretetbl dolgozunk; tbbet r, ha sznarany

P N K S D U T N UTOLS V A S R N A P R A

34!J

az letnk. Szokjanak hozz, k. t. u., hogy kivlt a szentmis ben az offertriumban, ksbb m i n t papok a p r m b a n fel ajnljk m a g u k a t s mindenket az r i s t e n n e k ; a prma orcija ezt a gondolatot hangslyozza : Dirigere et sanctificare, regere et gubernare dignare corda et corpora nostra, sensus, sermones et actus nostros in lege t u a ; mindent, szvet, gondolatot, beszdet, cselekedetet, mindent az ristenrt. H a az ember gy l Istenrt, nem hal m e g ; akkor az id nem vdl, hanem legnagyobb, k i t n t e t oklevele lesz a mi le t n k n e k , akkor a hallban nem llunk mint egy vihartl meg t p e t t fa, h a n e m gy, m i n t a gyorsan iraml id vzfolysai mellett l t e t e t t plma. Akkor az let nem szakad le az ember szemrl mint lom s mmor, h a n e m kezdet ta tisztban lesznk vele s rk rtkt biztostjuk szmunkra. Kvet kezleg : t e m p u s instanter operando redimentes in aeternam ingredi requiem festinemus! Annl jobban sietsz, minl tbbet dolgozol; minl teljesebb lesz leted, annl jobban vltod meg az idt a mulandsgtl, s ha megvltod egszen, akkor lsz igazn gazdag ! E z t a kincset lelkedben hordozod. Vala m i n t a fa veit trzsnek gyrirl szmtjuk, gy, hogy minl t b b e t lt, annl trzsksebb s ersebb : akkp izmo sodjunk meg mi is ; minl t b b e t lnk, annl ernyesebbek legynk. Ilyen letet az Isten megld s megkoszorz a leg nagyobb kitntetssel, a tulajdonkpeni lettel, m e r t letet csak azok rdemelnek, akik lni m e g t a n u l t a k ; lni pedig azok t a n u l t a k meg, akik nem a mulandsgnak ltek. ljnk t e h t a mulandsgban az rkkvalsgnak, hogy a tulaj donkpeni rkkvalsgban rkk ljnk '.

A kiad jegyzetei.
Az itt kzlt szentbeszdek javarszt Prohszka mint spiritulis az esztergomi kispapoknak mondotta el 18941903 kztt; innen a megszlts: Kedves Tisztelend Urak (K. T. U.) ; innen a beszdeknek a tanvbe es nnepekre val szortkozsa. Ezek a beszdek arnylag gondos knyoma tos kiadsban jelentek meg, fknt els hallgatik hasznlatra, mgpedig tredkesen az 1894., 1895., 18991900., egszen az 18989., 19012., 19023. tanv vasr- s nnepnapi szentbeszdjei. Msutt vagy msutt is (az utbbiak tbbnyire csak a megszlts megvltoztatsval s a latin idzetek mellzsvel) jelentek meg a kvetkezk : 14. lap : Isten igje szentbeszdekben 1904-es vf. is. 23. lap : J Psztor 190001-es vf. 30. lap : Isten igje 1900-as vf. 35. lap : Isten igje 1902-es vf. 40. lap : Isten igje 1897-es vf. 46. lap : Isten igje 1896-os vf. 56. lap : Borromeus 18867-es vf. 61. lap : Isten igje 1899-es vf. is. 77. lap : J Psztor 1905-s vf. is. 81. lap : Isten igje 1898-as vf. 87. lap : Isten igje 1904-es vf. is. 102. lap : Isten igje 1898-as vf. 150. lap : Isten igje 1897-es vf. 170. lap : Isten igje 1898-as vf. 197. lap : Borromeus 1887-es vf. 212. lap : Isten igje 1904-es vf. is. 217 lap : Isten igje 1896-os vf. 220. lap : Isten igje 1897-es vf. 224. lap : Isten igje 1898-as vf. 228. lap : Isten igje 1896-os vf. 235. lap : Isten igje 1897-es vf. 239. lap : Isten igje 1904-es vf. is. 244. lap : Isten igje 1896-os vf. 253. lap : Isten igje 1898-as vf. 259. lap : Isten igje 1896-os vf. 276. lap : Isten igje 1897-es vf. 292. lap : Isten igje 1904-es vf. is. 318. lap : Isten igje 1904-es vf. is. 322. lap : Isten igje 1897-es vf. is. A cmek a kiadtl valk. Ami a 745. lapon a trvny s szeretet viszonyrl van mondva, nem ms, mint amit Szent Pl mond Rom. 7. Hogy a jog s trvny ltalban, de kivlt az evanglium terletn a szellemnek kerkktje is lehet, azt a trtnelem s let sokszorosan tanstja. Hogy mindkett hivatsnl fogva a szellemnek s benssgnek fnntart vza s vd burka, azt meg a szerz nem vonja ktsgbe, amint a folytatsbl kitnik.