PKOHÁSZKA OTTOKÁR ÖSSZEGYŰJTÖTT MUNKÁI

GYŰJTEMÉNYES

DÍSZKIADÁS

PROHÁSZKA OTTOKÁR ÖSSZEGYŰJTÖTT MUNKÁI
SAJTÓ ALÁ RENDEZTE

SCHÜTZ

ANTAL

XXI.

KÖTET.

ű
PKOHÁSZKA OTTOKÁK

AZ I G A Z S Á G NAPSZÁMÁBAN

SZENT

ISTVÁN-TÁRSULAT KÖNYVKIADÓJA

AZ A P O S T O L I S Z E N T S Z É K BUDAPEST

Fenntartunk Copyright

minden

jogot,

a fordítás

jogát

is.

by Stephaneum

Budapest.

Nihil obstat. Nr. 2552. Dr. Theophilus Klinda, Strigonii, die 12. Julii 1929. Dr. Stephanus

censorum praeses. Imprimatur. Breyer eppus, vic. gen. ad int.

Kiadja a Szent István-Társulat. STEPHANEUM NYOMDA ÉS KÖNYVKIADÓ R. T. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. sz. — Nyomdaigazgató : Koh! Ferenc.

BEVEZETÉS.
E z a kötet csekély kivétellel vezércikkeket tar­ talmaz, melyeket Prohászka 1896—1904 közt az Eszt e r g o m - b a í r t . I t t t e h á t P r o h á s z k a új o l d a l r ó l m u t a t ­ k o z i k b e : m i n t publicista. O t t áll a Sión o r m á n , sas szeme fáradhatatlanul fürkészi a t á j a t ; észreveszi a m a g y a r életnek és szellemnek m i n d e n m e g m o z d u l á s á t és n y o m b a n h a t á r o z o t t , m e s s z e h a l l h a t ó h a n g o n m e g ­ a d j a figyelő n é p é n e k a szükséges f i g y e l m e z t e t é s t és i r á ­ nyítást. A m i közéleti jelenség, szellemi v a g y t á r s a d a l m i m o z g a l o m , politikai v a g y e g y h á z i ü g y és f ö l a d a t a szá­ zadforduló körül jelentkezett a magyar látóhatáron, m i n d n y o m b a n erőteljes, éles, színes és é l v e z e t e s m e g ­ világítás a l á került. P r o h á s z k a sokoldalúsága, szelle­ messége, csattanóssága semmi m á s írásában n e m nyil­ vánul m e g oly foghatóan, m i n t itt. í g y e z e k a c i k k e k egy darab kortörténet e g y k i v é t e l e s szellem finom tükrözésében. D e ennél jóval többet jelentenek. P r o h á s z k a a jelenségeket, embereket, ese­ m é n y e k e t és i r á n y o k a t a l e g m a g a s a b b kémlőhelyről n é z i : az örök igazságok m a g a s l a t á r ó l ; s z a v á t a leg­ n e m e s e b b ü g y - és e m b e r s z e r e t e t i r á n y í t j a , g o n d o l a t a i t és s z e m p o n t j a i t széles l á t ó k ö r , e g y e t e m e s m ű v e l t s é g , következetes k a t h o l i k u s álláspont, zseniális fogás sugal­ m a z z a . S i l y e n f o r m á n i t t v o l t a k é p e n a katholikus szociál­ politikának egészen e r e d e t i és n e m m ú l ó é r t é k ű k ó d e x e t á r u l elénk, m e l y n e k kincseit t a l á n csak a jövő n e m z e ­ dék tudja igazán folyósítani. A k a l e i d o s z k ó p n a k v á l t o z a t o s s á g á v a l v o n u l n a k el előttünk a gyakorlati életnek, a kultúrának, az egyházi elhelyezkedésnek, a politikai tájékozódásnak legkülön­ félébb aktuális p r o b l é m á i ; de n e m nehéz észrevenni, h o g y ez a sokféleség h á r o m e s z m é n e k és t ö r e k v é s n e k tengelye körül kristályosodik : a politikai liberalizmus elleni t u d a t o s , elszánt h a r c ; a k e r e s z t é n y demokratizmus s z e l l e m é b e n a l e g e g y e t e m e s e b b és egészen g y a k o r l a t i

VI

BEVEZETÉS.

n é p m e n t é s ; a z Egyháznak a liberális állam g y á m s á g a alól v a l ó k i s z a b a d í t á s a , elveinek és e r ő i n e k a libera­ l i z m u s elleni h a r c és a k e r e s z t é n y szociális m u n k a é r d e ­ kében való érvényesítése. A kor ismerőjének könnyű a z t is m e g á l l a p í t a n i , h o g y e z t a h á r m a s p r o g r a m m o t h á r m a s f o r r á s t á p l á l j a : I X . P i u s p á p a Syllabusa, a n é m e t centrumpárt t e v é k e n y s é g e é s s i k e r e i , XIII. Leo p á p a korszakos keresztény-szociális enciklikái. Külön kell n y o m a t é k o z n i , h o g y a liberalizmus elleni k e m é n y és k é r l e l h e t e t l e n h a r c á b a n , az E g y h á z n a k a liberális államhatalomtól való függetlenítésében Prohászka n e m a k a r m á s t , m i n t m a g y a r tereken é r v é n y t szerezni a Syllabus tételeinek ; s n e m érdektelen az az észrevétel sem, hogy a konkrét egyházi politikai kérdésekben P r o h á s z k a m e g l e p ő h a t á r o z o t t s á g g a l o l y a n állást fog­ lal — ellentétben kortársaival, híres f ő p a p o k a t és v i l á g i k a t h o l i k u s o k a t is b e l e s z á m í t v a , — m i n ő k X . és még inkább X I . Pius pápa gyakorlati magatartását irányítják. Ezt a programmot tehát Prohászka az örök város­ b ó l h o z t a ; e s z t e r g o m i t a n u l m á n y o k , e l m é l é s e k és t a p a s z ­ t a l a t o k e l m é l y í t e t t é k és g a z d a g í t o t t á k , m e g i z m o s o d o t t apostoli jelleme t á m o g a t t a . Semmiféle pártállás vagy világnézet képviselője n e m t a g a d h a t j a m e g föltétlen tiszteletét attól az őserejű jellemességtől, önzetlenség­ t ő l , e l v h ű s é g t ő l , m e l y e z e k b ő l a c i k k e k b ő l m a is g y ö n g í t e t l e n e r ő v e l á r a d , é s m e l y a k o r t á r s a k r a is o l y h a t á s ­ sal volt, h o g y o r o s z l á n r é s z ü k lett a k a t h o l i k u s r e s t a u ­ ráció, főként a k a t h o l i k u s politikai és szociális m e g emberelés terén, a n é p p á r t létesítésében, a szövetkezeti m o z g a l o m nekilendülésében, az autonómia-mozgalom­ b a n , a liberalizmus l e k ü z d é s é b e n , a p a p s á g szociális és politikai iskolázásában. Aki n a p s z á m b a n dolgozik, az örök katholikus igaz­ s á g n a p s z á m á b a n , és p e d i g P r o h á s z k a j e l l e m é v e l és s z e l l e m é v e l , a z j o g o t s z e r z e t t a r r a , h o g y a z u t ó d o k is m e g h a l l g a s s á k ; és n e m fogják d ö n t ő t a n u l s á g o k nélkül hallgatni, kivált megalkuvásra hajló korok gyermekei ; d e j o g o t s z e r z e t t a r r a is, h o g y a m u n k á s n a k és f r o n t ­ h a r c o s n a k kijáró méltányossággal és tisztelettel hall­ g a s s á k . A k i a n a p h e v é t és t e r h é t viszi, a k i a z első v o n a l ­ b a n veri vissza a napi t á m a d á s o k a t , az n e m j á r h a t m i n ­ dig ü n n e p l ő b e n ; a n n a k j o g a v a n k é r g e s k é z h e z , v é r és

BEVEZETÉS.

VII

verejték áztatta zubbonyhoz. H a tehát Prohászka az örök elvek világosságát, sőt n e m egyszer villámait veti nemcsak eseményekre, hanem állapotokra — egyháziakra is — és e m b e r e k r e , s o k s z o r a l e g f e l ü l á l l ó k r a is, n e m s z a ­ b a d felejteni, h o g y n e m ö n m a g á t szolgálja, h a n e m ön­ m a g á n a k k o c k á z t a t á s á v a l (lásd Ö. M . 2 5 , k. : P r o h á s z k a p á l y á j a I I I . fej.) a z I s t e n o r s z á g á n a k ü g y é t ; n e m t e l e n eszközöket sohasem enged meg magának, a keresztény i g a z s á g és s z e r e t e t ú t j á r ó l s o h a le n e m t é r ; és h a e g y egy kijelentése v a g y megállapítása egyoldalúnak h a n g ­ zik, kell, h o g y a z «ad hoc» b e s z é l ő n e k s z a v a m ö g ö t t o t t l á s s u k és h a l l j u k a z e g é s z P r o h á s z k á t , a z t a P r o h á s z k á t , aki, m i k o r Bánffy v a g y Tisza v a g y R o s z i v a l ellen h a r ­ col, u g y a n a k k o r m a g á n a k és k i s p a p j a i n a k m i n d e n n a p m e d i t á l az E l m é l k e d é s e k t é m á i r ó l , írja a B ű n b á n a t o t , F ö l d és É g - e t , D i a d a l m a s v i l á g n é z e t e t és m i n d e n e k ­ f ö l ö t t írja a S i o n b a n és a K a t h o l i k u s S z e m l é b e n a z o k a t a s z a b a t o s a n m é r l e g e l ő , kifejtő és b i z o n y í t ó e l m é l e t i d o l g o z a t o k a t ( Ö . M. 10, 1 1 , 12, 14. k k . ) , m e l y e k n e k elvi megállapításait itt a g y a k o r l a t s z á m á r a a p r ó p é n z r e váltja. A k i a k e r e s z t é n y m é l t á n y o s s á g ez elemi k ö t e l e z e t t ­ ségének szemével nézi P r o h á s z k á n a k az Igazság n a p ­ s z á m á b a n írt dolgozatait, megállapítja, hogy P r o h á s z k a ezt a kényes területet, a katholikus újságírás területét is gigászi p é l d a a d á s s a l és «inoffenso pede» j á r t a m e g . B u d a p e s t , 1 9 2 9 . S z e n t P é t e r és P á l n a p j á n .

Schütz

Antal.

TARTALOM.
Bevezetés Liberális liliszterck. Liberális filiszterek (1896) Az i n a s z a k a d t P u l s z k y (1896) Z s i t v a y L e ó «egyensiilya» (1896) B ö r t ö n b e v e l ü k ! (1896) S z i g e t v á r y , a hős cincér ( 1 8 9 6 ) . . . Bazilika és z s i n a g ó g a (1896) Modern h a r u s p e x e k (1896) Intelligens proletárok (1896) Politikai k o m é d i a (1896) P s e n k ó úr (1896) S z e p e g ő k és v i t é z k e d ő k (1897) ... «Magyar Allam» (1897) A sajtó i r á n y í t á s a (1897) Ü j szabadságharc. Városaink polgársága (1898) T a r t s u n k össze ! (1898) R o s z i v a l k a n o n o k K i s u c a - U j h e l y e n (1898) Harcaink (1898) S z o m o r ú , de v a l ó (1898) W r a c k (1898) Uj szabadságharc (1898) Mi lesz h o l n a p u t á n (1898) A p r a k t i k u s Magyarország (1898) P i s z k o l ó d á s és ököljog ( 1 8 9 8 ) . . . Mese e g y emberről és e g y k u t y á r ó l (1898) F e l t á m a d t Krisztus e n a p o n (1898) Szekularizáció (1898) Vörösek és feketék (1898) A h i t e l s z ö v e t k e z e t i t ö r v é n y j a v a s l a t (1898) A z o k az idealisták ! (1898) K o n c e r t e k (1898) Mi j o b b ? (1898) A gútai ó v o d a (1898) K v ó t a és kongrua (1898) S z a b a d s á g ! i t t e n hordozák . . . ! (1898) ... Iskola és élet (1898)
XXI.

X

TARTALOM
Oldal

Virágos k o l d u s b o t (1898) Magyarország k ö z j ó t é k o n v s á g a (1898) A pálinkás F e l v i d é k (1898) A m a g y a r s z a l a m a n d e r (1898) E r z s é b e t királyné (1898) L u c c h e n i iskolája (1898) R o n g y o s faluk és városok (1898) ö t v e n é v e g y h á z p o l i t i k á j a (1898) V á m p o l i t i k á n k (1898) Mi lesz h á t ? (1898) ö n k é n y és t ö r v é n y (1898) S a m a s s a és a néppárt (1898) E l ü l a n é p p á r t (1898) Elveket s n e m személyeket! 1899 Magyarország s ö t é t csillaga (1899) F a r s a n g (1899) E l v e k e t s n e m s z e m é l y e k e t 1 (1899) F ú z i ó elvek ellen is (1899) A s z a b a d e l v ű v u l k á n (1899) Liberalizmus v a g y k e r e s z t é n y s é g (1899) A szepegés politikája (1899) Magyar stilus (1899) V á r o s - h i á n y (1899) T a l á l k o z ó k (1899) A z ü t ö t t - k o p o t t paraszt (1899) K o m o l y m u n k á s s á g (1899) A polgárok m e s t e r e (1899) Méreg és ellenszer (1899) Búr-angol t a n u l s á g o k (1899) K i az ú r ? B o l d o g új századot ! (1900) Körök, kaszinók (1900) P u h á n y o k (1900) A z a u t o n ó m i a társadalmi jelentősége (1900) O k o s a n , de t e h e t e t l e n ü l (1900) Az ö t v e n k é t é v e s «felistenek» (1900) F ö l d m ű v e l ő k kongresszusa (1900) V a l ó s á g o t m i n d e n ü t t 1 (1900) Üj é v és é v s z á z a d (1901) Ki az úr? (1901) Miért g a z d a g a zsidó és koldus a m a g y a r ? (1901) Ü r e s p ü s p ö k i székek (1901) H u m a n a c o m m e d i a (1901) S z e m é l y e s politika (1901) N a g y b ö j t az o r s z á g g y ű l é s e n (1901) A z alkoholista állam (1901)

72 74 76 78 81 83 85 88 90 93 95 97 101

104 106 108 110 113 115 117 119 122 125 127 129 131 134 136 138

...

141 144 146 149 151 154 156 158 160 163 166 168 170 173 175 178

TARTALOM Nézetrostalás.

XI
Oldal

Mázsálás (1901) A z új főispán (1901) Májusi f a g v o k (1901) N é z e t r o s t á i á s (1901) A n e m z e t iskolája (1901) Felelet a nehézségre (1901) Még e g y kifogás (1901) T i s z t u l az ég (1901) N é p p á r t i képviselők E s z t e r g o m m e g y é b e n (1901) Csak előre ! (1901) Válasz az «Autonómiá»-ra I. (1901) T i s z t e s s é g t e l e n pénzkeresés (1901) Mommsen, Willmann, Hertling (1901) Válasz az «Autonómiá»-ra II. (1901) L e v é l a «Szövetkezes» szerkesztőjéhez (1901) R e k l á m o s j ó t é k o n y s á g (1901) Társadalmi n é p m e n t é s . 1902 P ü s p ö k i kar és k u l t u s z m i n i s z t e r (1902) Műipar (1902) V é g r e - v a l a h á r a (1902) A n y u g t a l a n í t ó n y u g d í j (1902) A z e g v s é g e s Magyarország (1902) Társadalmi n é p m e n t é s (1902) A z ü t ö t t - k o p o t t nép (1902) J ó l d o l g o z u n k (1902) Szocialisták s a n t i s z e m i t á k (1902) Csak e g y föltétel a l a t t (1903) H á r o m a p o s t o l a a romániai m a g y a r o k n a k (1903) A szociáldemokrácia (1903) B i z t a t ó t ü n e t (1903) R e a k c i ó (1903) A h e c c v é g é n (1903) A legnépszerűbb m o z g a l o m (1903) Mi kellene a n é p p á r t n a k ? (1903) A mi eszméink (1904) Május elseje (1904) A z erkölcsi csőd a gazdasági bajban (1904) T ö r e k v é s e k ú t j a 1905-ben (1905) Székesfehérvár ü d v ö z l e t e a dalosokhoz (1908) S a j t ó v a s á r n a p r a (1913) F ö l h í v á s a k e r e s z t é n y t á r s a d a l o m h o z (1923) A kiadó jegyzetei

181 183 185 188 196 199 203 206 209 211 213 216 218 220 222 225

...

228 230 233 235 238 240 243 246 248 250 253 255 258 260 263 265 267 270 273 277 279 281 284 286 288 291

Liberális íiliszterek.
Liberális filiszterek.
1896 febr. 2. N a g y megdöbbenés, fölindulás, megütközés, b o t r á n k o z á s folyik a t. h á z b a n . K i c s a p a h á z falain k í v ü l az ország újság­ olvasó közönségébe ; folyik a t i n t a a t i s z t a erkölcsről, az ö n z e t l e n , f é r f i a s b e c s ü l e t r ő l ; a k u l t u s z m i n i s z t e r ú r a «közeleti m a g a s a b b m o r á l » t r i p o s z á n ú g y érzi m a g á t , m i n t a f e l d ő l t f a z e k a s ; a k o r m á n y p á r t a l i b e r a l i z m u s s u g á r f é n y é v e l fején izeg-mozog s tördeli a k e z é t ; Bánffyt, Perczeit s a többi hasonszőrű m a t a d o r t végelszontyorodás fenyegeti. U g y a n m i történt? H á t instálom csak annyi történt, hogy az egyik úr, Miklós Gyula borsodi főispán 80.000 forintot z s e b r e v á g o t t . D e ez m é g n e m v o l n a b a j ; m e r t t e t s z i k t u d n i , a m a i v i l á g b a n — effélét s o k m á s v i c i n a l i s t a , b é r l ő és ü z l e t ­ c s i n á l ó e g y h á z p o l i t i k u s is m e g t e t t m á r ; és s i k e r ü l t is n e k i ; h a n e m — s ez a b a j — a s z e g é n y M i k l ó s G y u l á r ó l k i t u d ó d o t t a turpisság, a m i m á s r ó l n e m t u d ó d o t t ki, legalább n e m oly világosan, közjegyzői okiratok villamos világosságánál! B r r ! Mégis csak n a g y p e c h ! S a n e m z e t ? Mit csinál a nemzet, a n é p , m e l y repeső szívvel néz bele a m á s o d i k évezred rózsás h a j n a l á b a ? A n e m ­ zet m e g i n t ö n t u d a t á r a é b r e d t a n n a k , hogy h o g y a n cserzik a bőrét, a n e m z e t i b ő r t azok a talpig becsületes, fölvilágoso­ dott, becsületért m i n d i g megverekedni kész hazafiak, a libe­ rális eszmék hősei, a n e m z e t á l l a m intéző e m b e r e i ; ö n t u d a t á r a ébredt a n n a k , hogy mennyire nyúzzák a szegény népet, lop­ ják a pénzét, csalják a világot. N o de n e h a r a g u d j u n k egyre túlságosan ! U t ó v é g r e is m i t m ű v e l t a borsodi főispán ú r ? N e g y v e n ö t szegény községgel f i z e t t e t e t t m a g á n a k , a b a n k o k n a k , az építő vállalkozóknak 200.000 f r t o t ! Ö t e r m é ­ s z e t e s e n a z t n e m t u d t a , h o g y m i a n é p n e k e g y k r a j c á r is ; n e m t u d t a , h o g y m i l y n y o m o r ú s á g o s kis összegecskét visz
Prohászka : Az igazság napszámában. 1

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

h a z a télre földje t e r m é s é b ő l , m e l y e n a z t á n élődik k e s e r ű g o n d o k közt, örömtelen h ó n a p o k o n á t . N o de azért Miklós G y u l a f ő i s p á n is n a g y h a l a d i e m b e r . K i l o m é t e r e n k é n t a vasútja belekerült volna 23.000 forintjába ; a m a g a s k o r m á n y fölemelte 32.758 írtra ; a m i 58 kilométernél p o t o m 754.000 frtot tesz k i ; így az építési t ő k e 1 , 9 0 0 . 0 0 0 í r t r a r ú g o t t ; e n n e k a fele a b a n k o k , a v á l l a l ­ kozók s az engedményes főispán ú r n a k zsebébe j u t o t t ! Ilyen a liberális gazdálkodás, a liberális d i v a t ! N e m egyes e m b e r e k r ő l v a n i t t s z ó ; i t t szó v a n a r e n d s z e r r ő l . 0 , ti tisztességes e m b e r e k ; csupa fizetett becsületes e m b e r ! Liberalizmusért lelkesülnek, hogy az erkölcsöt t a p o s ­ hassák ; a h a t a l o m n a k szolgálatában m i n d e n t , ami szent, nevetnek, hogy a tízparancsolatot azután következetesen szegre a k a s z t h a s s á k . B a s á k k á , szolgaeszközökké válnak, hogy koncot kaphassanak, s a politika áldásait bérletekben, vicinális v a s u t a k b a n , igazgatósági tagságokban kivegyék. D e n i q u e jól m o n d t a a z t Marx K á r o l y : rablógazdaság a lelkiismeretlen e m b e r szisztémája a földön, csak a forma v á l ­ t o z i k . Á z s i á b a n r a b s z o l g a s á g v o l t ez a s z i s z t é m a , E u r ó p á b a n a g y á r i p a r és a l i b e r á l i s p o l i t i k u s o k p ó t o l j á k a r a b s z o l g a s á g h i á n y á t s ellátják a világot azzal az áldással, m e l y alatt nyög­ n e k v a k o n és b ó d u l t a n a n é p e k . A z o n b a n n e m a r a d j u n k a f e l ü l e t e n , h a n e m e m e l j ü k le k i s s é a t a k a r ó t . N e f é l j e n e k m á s t i s z t e l t v i c i n a l i s t á k és ü z l e t ­ politikusok, h o g y ő k e t leleplezzük ; «honny soit qui m a l y p e n s e » ; de a k i k egy g y é k é n y e n á r u l n a k Miklóssal, azok csak szepegjenek és b u j k á l j a n a k ; t u d j u k , h o g y Miklós n a p j á n j á r körül a k r a m p u s z . — Tekintsük meg i n k á b b azt az iskolát, m e l y b e n fölnevelkedtek, s m e l y n e k elveit i m á d j a a liberális t á r s a d a l o m . Igaz, h o g y az ilyen Miklós Gyula b ű n b a k r a h a m a r k i m o n d j a a m a i t á r s a d a l o m az a n a t h é m á t , de n e m veszi észre, h o g y k ö v e t k e z e t l e n ü l saját m a g a elveit t a g a d j a m e g , amelyekből Miklós a p r a k t i k u s k o n z e k v e n c i á k a t le akarta v o n n i ; csakhogy rajtakapták. A liberális t á r s a d a l o m a lopás, csalás, zsarolás, jogfosztás, n é p n y ú z á s és v i c i n á l i s v a s u t a k k o r s z a k á t h o z t a r á n k . A z állam n e m ismer vallást, ignorálja az Istent, m e g v e t i a h i t e t ; c s a t l ó s a i p e d i g ez e l v e k n e k i n k a r n á c i ó i . L e h e t - e ily e l v e k k e l a közerkölcsöt emelni? A l i b e r á l i s t á r s a d a l o m e l v e ez : l o p j , d e k o n v e n c i o n á l i s formák a l a t t ; lopj, vicinálisán ; ezt m e g t e h e t e d m i n t minisz­ t e r , n a g y i p a r o s , f ő i s p á n . A régi s p á r t a i a k a z t m o n d t á k :

LIBERÁLIS

FILISZTEREK

3

«Lopj, de vigyázz, h o g y rajta n e k a p j a n a k ; m e r t h a r a j t a ­ k a p u n k , porzik a t u n i k a d » . A liberális t á r s a d a l o m pedig szin­ tén azt mondja : lopj, de vigyázz, hogy rajta ne k a p j a n a k ; a z z a l a k ü l ö n b s é g g e l , h o g y h a r a j t a is k a p j a a k o l l é g á t , igyekszik őt kiemelni a csávából, v a g y legalább fölmegy a k a t e d r á r a és h i r d e t i a «közeleti e r k ö l c s m a g a s a b b k u l t u s z a t » —a hiszékeny, liberális filisztereknek. H á t ez az a közéleti m a g a s a b b m o r á l ? N o u r a i m , az utolsó kérgeskezű, b u n d á s p a r a s z t az ő közéleti a l a c s o n y erkölcs­ tanával megszégyeníti önöket. E z a «közeleti m a g a s a b b e r k ö l c s t a n » új f á r o s z o k a t g y ú j t s azzal v i l á g í t : Pesti Hirlap, Goldstein S z á m i . . . Bokros Elek, Miklós Gyula ; csupa tisztességes, becsületes t ü n e t ; igaz, h o g y n e m az e l a v u l t t í z p a r a n c s o l a t a l a p j á n , h a n e m a m a g a s a b b műveltség maszlagán. A z t hirdetik, hogy a régi erkölcs elvei, a régi k e r e s z t é n y eszmék, a z o k sötét, b u t a , középkori tanok, m i n t az elnyűtt b a n k ó k , melyek előbb ropogósak voltak, de m o s t m á r ronggyá lettek. S rongyokból a glaszékesztyűs u r a k n e m kérnek, ha keresztény elvekről v a n szó ; d e h a n e m r o p o g ó s b a n k ó k r ó l v a n szó — h e j , p a r a s z t az m á r m á s ; r o n g y b a n k ó k b ó l elfogadnak 80.000 forintot is, csak ne tudja meg senki. A filiszter-társadalomnak pedig azt m o n d j á k oda : Tetszik t u d n i , az élet k ö n n y e b b v é r ű l e t t ; a morális sablonokon t ú l t e t t e m a g á t ; s az intelligencia szemet huny j ó s á g o s v é n d a d a l e l k ü l e t t e l g y e r m e k e i n e k b a l l é p é s e i fölött, s örül a h a l a d á s n a k s a hazafiság s m ű v e l ő d é s felhőkbe kapaszkodó magaslatainak. A l i b e r á l i s k ö z v é l e m é n y , h a r á z z a is ü r e s f e j e c s k é j é t a m a g a s a b b m o r á l e furcsa kultuszán s m é g furcsább papjain, c s a k n a g y n e h e z e n é b r e d föl e l f o g u l t s á g á b ó l a r r a a n e m is hősies, h a n e m csak a l é t f ö n n t a r t á s n a k ösztönszerű elhatáro­ zására, h o g y elforduljon a liberális szisztémától, v a g y leg­ alább hogy egy szusszanatra ne hódoljon ismét a z o k n a k az elveknek s a n n a k a hivatalos a p p a r á t u s n a k , melyek csak a r r a valók, h o g y t a k a r ó u l szolgáljanak a liberális g e n t l e m a n hazafiaknak. B e c s ü l e t h e l y e t t becsületességet a k a r u n k ; frázisok h e ­ l y e t t k e r e s z t é n y é r z ü l e t e t . A «közeleti e r k ö l c s t a n m a g a s a b b kultusza» m á r megmételyezte a l e v e g ő t ; a k a r u n k e rothadás h e l y e t t keresztény, r o m l a t l a n erkölcsi érzéket. Vicinális vasúti üzletek helyett tisztes m u n k á t és megélhetést. Vere­ kedések helyett, m i k e t duellumnak hívnak, a k a r u n k becsüle­ tességet. Fohászok helyett, melyekkel a lapok keseregnek, 1*

4

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

i n k á b b azt hirdessék, h o g y az Isten h e t e d i k p a r a n c s o l a t a így h a n g z i k : N e lopj ; és p e d i g s e h o g y a n ; a k á r a s z é r ű r ő l , a k á r a közjegyző előtt kiállított okmánnyal, akár subában, akár p e p i t a n a d r á g b a n : ne lopj. H a lopsz, lehetsz g e n t l e m a n , l e h e t s z k o n v e n c i o n á l i s és v i c i n á l i s f ő i s p á n , e g y h á z p o l i t i k u s — d e n e m b e c s ü l e t e s ! . . . E z t h i r d e s s é t e k ; ez a z e r k ö l c s n e k e v a n g é l i u m a ; a t ö b b i h í g v e l e j ű ü r e s b e s z é d és c é l t a l a n t i n t a ­ fogyasztás. Miklós Gyula sok p á r b a j t vívott, leütött a k á r k i t s nyakig ú s z o t t a «közeleti e r k ö l c s t a n » - b a n , a l i b e r a l i z m u s e b e c s ü l e t é ­ ben. Igaz, hogy a becsületnek a mai világban semmi köze a becsületességhez ; no, de ki t e h e t róla, h o g y a liberalizmus ezt a k e t t ő t szétválasztotta. A liberalizmusban a becsületes­ ség kiesik, s m a r a d a b e c s ü l e t ; h á t m o s t m á r csak élvezze a liberális t á r s a d a l o m s egye meg, a m i t főzött. S i e t n e k is k ü l ö n f é l e ó v s z e r e k k e l és i n d í t v á n y o k k a l a s e b e k b e h e g e s z t é s é r e l i b e r á l i s r é s z r ő l is. H i á b a : t ö r v é n y e k e t l e h e t c s i n á l n i , d e t ö r v é n y e k k e l e r k ö l c s ö t és j e l l e m e t n e m l e h e t f a b r i k á l n i ; a z t a z I s t e n n e m a h o n a t y á k r a b í z t a . H á l á v a l is t a r t o z u n k neki érte, hogy n e m rájuk bízta. Az erkölcs hor­ d o z ó j a a k e r e s z t é n y s é g ; ez a n é p e k < n e k ) s E u r ó p á n a k s a v a . E z t a n a g y igazságot n e m m i fogjuk bebizonyítani, m e r t a frázisok k o r s z a k á b a n s a slágerekre esküvő n y á r s p o l g á r o k d i v a t j á b a n a h o r r o r v a c u i a f e j e k b e is b e l e v e t t e m a g á t ; h a n e m b e f o g j a b i z o n y í t a n i a t o v á b b i b o t l á s és t á r s a d a l m i r o t h a d á s , m i n d a d d i g , m í g az e m b e r e k a liberális jelszavak j á r s z a l a g á t e l d o b v á n m a g u k t ó l , n e m j e l e n t i k k i : elég a z á t k o z o t t k o m é ­ diából ; n e m leszek t ö b b é b o l o n d o t o k .

A z inaszakadt P u l s z k y .
1896 febr. 16.

Pulszky Károly idegei b e a d t á k a kulcsot — hivatalból. C s i p d e s t é k , s z u r k á l t á k , n ó g a t t á k a K a r c s i t ; m e g se m o z d u l t , v o l t esze ; csak a k k o r a k a r t m a j d fölcihekedni, ha elillanhat Amerikába. Dictum-factum: Pulszky Károly megbolondult hiva­ talból. Ez, u r a i m , a legújabb i n a s z a k a d t s á g : «paralysis überaus», liberális m e g b o l o n d u l á s , m i k o r n e m az érző idegek, h a n e m a « n e r v u s r e r u m g e r e n d a r u m » , a l i b e r á l i s h a z a f i s á g idegei csütörtököt mondanak.

LIBERÁLIS

FILISZTEREK

5

E d d i g a z t g o n d o l t u k , h o g y a liberális u r a k csak kötelek­ kel, láncokkal, b é k ó k k a l t u d n a k b á n n i T a r n ó c z i recipék szerint; de m á r azt látjuk, hogy idegekben s a pszichiátriában is o t t h o n v a n n a k , s p á c i e n s e i k v a g y a d u t y i b a v a g y a b o l o n d ­ házba kerülnek. A k a r r i e r t e h á t fönséges I N a g y s á g o s és t e k i n t e t e s p r o v i n ­ ciális u r a k , k ö v e t - a s p i r á n s o k , liberális r e f o r m á t o r o k , s a m i m á s v a n még e bransból, tessék választani. Tarnóczy, Szulyovszky, Bartal, Miklós Gyula, P u l s z k y Károly, Svastics, — s halljuk, h o g y m é g lesz t ö b b , — m i n t a liberális n e m z e t - á l l a m szipor­ kázó üstökösei! A b o t r á n y o k k r ó n i k á j a ez u t ó b b i a k n á l p e d i g f á j d a l m a ­ s a b b a n j a j d u l föl, m e r t h á t n e m c s a k b a s á s k o d t a k , d e l o p t a k is. M i n d n y á j a n a liberális n e m z e t - á l l a m m á k v i r á g a i , m i n d ­ n y á j a n a T i s z a - k l i k k h ű s é g e s l a k á j a i és c s a t l ó s a i , a r e a k c i ó n a k «enfant terrible»-jei; m i n d n y á j u k n a k p é n z kell, s a l e g t ö b b s z e r z e t t is m a g á n a k , k i v i c i n á l i s o k o n , k i b é r l e t e k e n ; M i k l ó s ú r technikai műveleteken, Pulszky úr a m ú z s á k szolgálatá­ ban — a mi zsebünkből. D e h á t k i ez a P u l s z k y K á r o l y ? A z a p j a fia. P u l s z k y é k a m a g y a r e m i g r á c i ó n a k szerb­ tövisei és kullancsai. P u l s z k y a p ó t az olasz s z a b a d k ő m ű v e s s é g berekommendálta a m a g y a r politikai reneszánsz intéző köreibe, s m i ó t a az apró t e s t ű s hosszú orrú e m b e r k e megfür­ dött Garibaldiék kegyelmi sugaraiban, úr lett — «gemachter H e r r !» A z ó t a b i z t o s í t v a v o l t é l e t f u t á s a , a l i b e r á l i s n e m z e t ­ állam, mely a szabadkőművesség s a szekták járszalagára l e t t k ö t v e , szolgai lelkülettel h o r d o z t a s fizette ezeket a m o n d v a c s i n á l t n a g y férfiakat, m e r t ezek oly szeretetteljesen belecsimpaszkodtak, hogy a nemzetnek azóta sem sikerült lerázni őket a k á r atillájának, a k á r frakkjának lebbentyűjéről. M i l y afférja v o l t m á r P u l s z k y a p ó n a k , a m ú z e u m e l i n a l t kincseinek ügyében ! «Csitt, — m o n d t á k a n e m z e t - á l l a m k o r i f e u s a i , — m á r csak n e m k o m p r o m i t t á l j u k m a g u n k a t n é h á n y r o n g y 10.000 forintért. H a g y j á t o k , hisz v é r ü n k ; no m e g a s z á m ű z ö t t ,szent öreg' egyik kerubja.» P u l s z k y a p ó így m e n e k ü l t a «verünk», a liberális telivér címén. Erről jön eszembe, h o g y mikor 1848-ban a római haza­ fiak a p á p á t elkergették s az osztrák c í m e r e k e t a k ö v e t s é g kapujáról leemelték s szamár hátán a város utcáin meg­ h u r c o l t á k , a T i b e r i s folyó P o n t e - X i s t o h í d j á h o z é r v e a c í m e -

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

r e k e t a f o l y ó b a d o b t á k . « D o b j u k b e l e a s z a m a r a t is» a j á n l ­ g a t t á k a t ü z e s e b b e k ; d e a t ö b b i a z t m o n d t a r á : «A s z a m a r a t n e b á n t s á t o k ! Olasz vér». H á t a liberális hazafiak m i n d e n a l k a l o m m a l a z t m o n d o ­ gatják : ne bántsuk, v é r ü n k ! A klikk kék vére folydogál b e n n e . M o s t m e g a P u l s z k y a p ó e l v é n h e d t fia « p a r a l y s i s » - b e esett, bomlik az idegzete, s ép j ó k o r ; m e r t be kellene számolni p o t o m százezrekről, s nincs pénz ! S h o v a l e t t ? e l l u m p o l t a . Görög m ú z s á k h e l y e t t francia és olasz d í v á k a t k u l t i v á l t , s m i k o r b e n n v o l t a p á c b a n n y a k i g , összeültek a protektorai, s r á d i k t á l t á k : Karcsi, bolondulj meg. Semmi sem k ö n n y e b b . A tudós orvosdoktorok ráfogják : «paralysis progressiva», m á r pedig a progresszív, az h a l a d i ; a haladi, az liberális ; m á s s z ó v a l t e h á t : liberális i n a s z a k a d t s á g . S m i t c s i n á l a m a g a s k o r m á n y a «felsöbb k ö z é l e t i m o r á l kultuszainak)) e gyönyörűséges megnyilatkozásaival? A k o r m á n y a zsidó-szabadkőműves liberalizmussal szem­ b e n époly helyzetben v a n , m i n t a m i l y e n b e n leledzik a h i v a t a l ­ szolga egy n a g y t e k i n t e t ű princivel s z e m b e n : p a r a n c s o l n a k neki. A k o r m á n y végigkóstolgatja a protekcionális liberális s z i s z t é m a összes v a c k o r j a i t : v á s i k t ő l e a f o g a , f é l r e h ú z z a száját, haja az égnek á l l ; de hivatalosan azt m o n d j a : semmi b a j . L á t j a , h o g y a p r o t e k c i ó s a p á k , fiúk, u n o k á k , déd- és ük-porontyok hogyan gazdálkodnak. Wekerléék szende intést is j u t t a t n a k K a r c s i n a k , h o g y h á t «ne é l j e n v i s s z a a h e l y z e t t e l » . . . s a beati possidentes t o v á b b lopnak. De hát utóvégre, mindennek akad vége ! Az események l o g i k á j a v é g r e is k i u g r a s z t j a a n y u l a t a b o k o r b ó l , h a m é g o l y tapsifüles ; m e r t az erkölcsi e g y m á s u t á n t , a b ű n t s a b ű n h ő ­ dést époly kevéssé lehet egymástól távoltartani, m i n t a p u s z t á b a n elhullott tevétől a fölötte kóválygó keselyűt. A liberalizmus r o t h a d t gerendái n e m bírják hordozni a t á r s a d a l m a t , s ha a n e m z e t b e n nincs a n n y i erkölcsi erő, hogy a r o t h a d t penészfészkeket kidobja, elsüllyed a l e m o n d á s s az erkölcsi k r a c h sírjában. N e m palástolni, h a n e m k i t á r n i ; n e m leplezni, h a n e m leleplezni s pellengére kell állítani a liberalizmus i n a s z a k a d t csatlósait. Legyen a milleniumi ünnepség a megemberelésnek ü n n e p e ; legyen az é l e t n e k a h a l á l ellen v a l ó reakciója, a mocskos fickóknak pedig ország-világ szemeláttára való e l n á s p á g o l á s a . K ü l ö n b e n m a j d M a g y a r o r s z á g r ó l is e l m o n d ­ ják, a m i t a német parlamentben m ú l t k o r m o n d t a k a franciák­ ról : « S p i t z b u b e n h e r r s c h a f t ! »

LIBERÁLIS

FILISZTEREK

7

Zsitvay L e ó «egyensulya».
1896 m á r c . Zsitvay Leó úr, aki Magyarországban bíró elevenek és h o l t a k f ö l ö t t , n a g y j ó a k a r a t t a l í t é l t e el F u s z J á n o s zselizi k á p l á n t és k ö n n y e d t á r c á i c s e v e g é s a l a k j á b a n f ű z t e h o z z á ítéletéhez a megokolást, mely a b b a n csomósodik, hogy a k á p l á n ú r fiatal, és egyoldalú nevelése a z élet t a p a s z t a l a t a i ­ ban m é g n e m találta m e g az értelmi egyensúlyt. E z k é r e m m a n a p s á g a stílus curiae — s z a k a s z t o t t ú g y h a n g z i k , m i n t W l a s s i c s m i n i s z t e r ú r s z á l l ó igéje a f e l s ő b b közéleti morál kultuszáról. N e s z e s e m m i , fogd m e g j ó l ; m i n d e g y b á r m i t fogdoss, a k á r « e r t e l m i e g y e n s ú l y t ) ) , a k á r «felsöbb k ö z é l e t i m o r á l k u l tuszt». E z e k az u r a k zsebbe dugják kezüket, kipödrik baju­ szukat, megsimogatják állukat, azután mosolyogva dobnak oda e g y frázist értelmi egyensúlyról, v a g y felsőbb közéleti morálról. D e ha m á r emlegetik a z t az értelmi egyensúlyt, m á r csak lesz b e l ő l e n á l u k v a l a m i c s k e ? Hogyne. Valamint Wlassics kultuszminiszter kathedrája a l a t t p o m p á z i k a felsőbb közéleti morál kultusza, s a leg­ közelebb m u l t h e t e k b o t r á n y a i b a n a l i g h a n e m zsidó szertar­ t á s s z e r i n t «hosszü n a p » - j á t , « B e t - u n d B u s s - T a g » - j á t ü l t e : épúgy a Zsitvay Leó úr s általában a liberalizmus jellem­ iskolája az értelmi egyensúly i m p o z á n s alakjait állítja bele a világba. Csupa é r t e l m i e g y e n s ú l y a z egész liberális h a d ! Mérle­ gen mérik a jogot, a szabadságot, az erkölcsöt, s a m i n d e n ü t t h i á n y z ó egyensúlyt e z e n a m é r l e g e n c s a l h a t a t l a n u l helyre­

állítja a pénz.
A z értelmi egyensúlyt őrzik azok az urak, kik csak arra ügyelnek, hogy hivatalukból ki n e p o t t y a n j a n a k ; mérlegü­ k ö n h i t t e l , s z e n t m e g g y ő z ő d é s s e l s z e m b e n az egyensúlyt tartja

a

kenyér.

Az értelmi egyensúlyt az erkölcstannal szemben abban a r e c e p t b e n t a l á l j á k , h o g y lődd fejbe m a g a d , h a l o p t á l v a g y s i k k a s z t o t t á l . K ö n n y ű p o r t é k a a l i b e r á l i s r e p u t á c i ó ; egyen­

súlyt tart vele egy kis ólomgolyó.
Az értelmi egyensúlyt az elvek dolgában frázisokra bízzák ; elveket a modern kor gyermeke szinte n e m i s m e r ; azokért áldozatot hozni sült bolondságnak tartja. H a valaki

8

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

hitéért, meggyőződéséért exponálja magát, azl kinevetik s s z t o i k u s n y u g a l o m m a l ó v j á k , h o g y m i n e k ily p o t o m s á g é r i nekimenni a iáinak. D e h i s z e n a l i b e r á l i s k o r r u p c i ó e l v e k k e l és j e l l e m e k k e l m á r r é g v é g z e t t s s z o l g a l e l k ű s é g e t t e r e m t e t t egész a k u t y a ­ s á g i g . A z é r t illik a s z á j á b a oly j ó l a z a z é r t e l m i e g y e n s ú l y r a vonatkozó intés. Mi az e l v e k n e k hívei, s h a kell, á l d o z a t a i leszünk. N e v e ­ lésünkben a z t az egyoldalúságot követjük, hogy h i t ü n k b e n vallástalansággal, hogy jellemünkben haszonleső meghunyászkodással, erkölcseinkben szépszavú romlottsággal sohasem p a k t á l u n k . E g y o l d a l ú a k leszünk, vagyis mindig csak egy o l d a l o n : a h i t , a j e l l e m , a z e r k ö l c s o l d a l á n és p á r t j á n á l l u n k ! A z é r t a z o n b a n m á s o k a t , k i k j ó h i s z e m ű e k és b e c s ü l e t e ­ sek, m e g n e m eszünk, s a m i m á s o k m e g g y ő z ő d é s é t illeti, azt, ha a tisztesség h a t á r a i közt m a r a d , sérteni n e m fogjuk. Az egyoldalú nevelést fölpanaszló intésből csak azt ve­ h e t i k s z í v ü k r e f i a t a l b a r á t a i n k , h o g y ily f o n t o s d o l o g b a n n e t á m a d j a n a k soha, míg bizonyítani a törvény előtt n e m ké­ pesek. N e n y o m j á k m e g a t o l l a t ú g y , h o g y oly v é r folyjon b e l ő l e , m e l y e t a z egész v i l á g színe e l ő t t b e n e m m u t a t h a t n á ­ n a k . S v é g ü l e l v e i k e t é s s z e n t s é p a z é r t egyoldalú meggyőző­ désüket p á r o s í t s á k v i l á g - és e m b e r i s m e r e t t e l ; ez a v i l á g ­ ismeret meggyőződésük egyoldalúságát meg nem szünteti, de okosságot és t a p i n t a t o t kölcsönöz. K ü l ö n b e n pedig m a r a d j u n k m i csak egyoldalúak ; ne tartsuk igazságnak a hazugságot, bármily próféták hirde­ tik ; s n e ítéljük e r é n y n e k s jellemességnek a m e g a l k u v á s t , b á r k i k i s ű z i k . K o l u m b u s is, h a n e m e g y o l d a l ú h í v e a z ő m e g g y ő z ő d é s é n e k és h a h a l l g a t a s o k o l d a l ú s z ó s z á t y á r o k r a , A m e r i k á t föl n e m f ö d ö z i s o h a , s h a a m o d e r n é l e t t a p a s z t a ­ lataitól várja valaki az értelmi egyensúlyt, akkor a Morus T a m á s o k kora végleg letűnik, s nincs kilátás, hogy jellemeket tiszteljünk addig, míg az értelmi egyensúlyozás g y á v a t a k t i ­ kázást, nivellálást, p a k t á l á s t jelent. Mi t e h á t é r t e l m i e g y e n s ú l y t az elvi e g y o l d a l ú s á g b a csak a z o n é r t e l e m b e n t e r e m t h e t ü n k , h o g y m i a l a t t a z e l v t e l e n és elvet föladó e m b e r e k n é l az é r t e l m i e g y e n s ú l y csak h u m b u g és h u n c u t s á g , n á l u n k e l v i e g y o l d a l ú s á g u n k b a n ez a z e g y e n ­ s ú l y o k o s s á g lesz.

LIBERÁLIS

FILISZTEREK

í)

B ö r t ö n b e ! v e l ü k ':

189G ápr. 12.
E z t h a n g o z t a t t á k e l k a p a t o t t szolgalelkek a íölvideken a közelmúlt megyebizottsági tagok választásán, s azóta a k u l t ú r k a m p f g y é m á n t k i a d á s b a n m e g j e l e n t a t r e n c s é n i és liptói politikai piacokon. A B á n f f y - k o r m á n y derűre-borúra ítéli, csukatja, birságoltatja a papokat, s így bámulatos gyorsasággal tekeri majd ki állambölcseségének h a t t y ú n y a k á t . Mert m i lehetne n y a k t ö r ő b b kísérlet egy Bánffy-kormány szervezetére nézve, m i n t egy kis kultúrkampf. Már ország-világ tudja, hogy m i t értsen s m i t gondoljon azon közvéleményről, mely az egyház­ politikai t ö r v é n y e k e t állítólag k í v á n t a és t á r t k a r o k k a l fo­ g a d t a ; m é g a z i l y e n m o n d v a c s i n á l t s e m m i s é g e k e t is u g y a n ­ csak megvilágítaná az az országos hecc, mely a p a p o k bec s u k a t á s a és b í r s á g o l á s a a l k a l m á b ó l v á r o s o k o n és f a l u k o n lejátszódni szokott. H a B á n f f y ú r K o p e n h á g a felé u t a z t á b a n e g y s z e r N é m e t ­ országban m e g f o r d u l t volna, t u d n á , h o g y soha n é p és p a p s á g úgy egybe n e m forrt, m i n t mikor a p a p o k a t a b ö r t ö n ö k b e cipelték. A püspökök e g y h á z a t y á k k á magasztosultak, a p a p o k a régi egyház prezbiterjeinek tekintélyére t e t t e k szert a n é p n e k szemében. Börtöneikből k i t ö r t a lelkesítő s z ó z a t : Hívek, tartsatok ki szent meggyőzó'déstekben ; m e r t látjátok, h o g y az a p o s t o l o k sorsát szívesen viseljük ü d v ö t ö k é r t . D e mivel Bánffy úr K o p e n h á g á t m a g a s figyelmére még nem méltatta, s m á s o k k á r á n még n e m t a n u l t politikai bölcseséget, a l i g h a n e m saját k á r á n kényszerül m a j d okulni. A z okulás gyors t e m p ó b a n közeleg. R ó z s a h e g y e n és T r e n c s é n b e n a t ö r v é n y s z é k e k e l i t é l t e k m á r egy csomó p a p o t ; k i t azért, h o g y a zsidó ellen izgat, kit azért, hogy a polgári házassági jelentkezés előtt a d o t t össze f e l e k e t ; s hallom, hogy v a n m é g t ö b b a rováson, s a l i g h a n e m a z o k r a is r á k e r ü l a sor. M á r m o s t aki t u d j a , hogy m i a zsidó a szegény t ó t nép n y a k á n , s hogy angyal legyen vagy tökfej, aki a vérlázító s z i p o l y o z á s e l l e n föl n e e m e l j e s z a v á t ; m á s o d s z o r , a k i t u d j a , hogy mily szekatúráknak van kitéve a nép a tisztviselők részéről, kik azt csak m e g v e t n i s m a r h a s z á m b a v e n n i szok­ t á k : a z m e g g y ő z ő d i k a r r ó l is, h o g y a p a p o k n a k i l y e s e t b e n v a l ó elítéltetésében és e l c s u k a t á s á b a n az egész v i l á g n e m e s , önzetlen népvédelmet lát.

10

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

Az i l y e l í t é l t p a p o k a s z e g é n y n é p n e k v é r t a n ú i v á l e s z ­ nek, s elmarasztalásuknak emléke nemzedékeken át ércnél erősebb kötelék a n é p s az egyház között. A z é r t csak rajta Bánffy úr ! Sehol sem m o n d az erély o l y h a m a r c s ü t ö r t ö k ö t , m i n t m i k o r p u s k a t u s s a l és ö k ö l l e l a k a r u n k rendezni 1 Tolvajokkal, b á t y u s zsidókkal, duhaj legényekkel m á s k é p kell e l b á n n i , m i n t szentelt m e g g y ő z ő ­ désekkel. V é r t a n ú k a t vasraverni, eszmékre ráijeszteni, ezt a régi b a r b á r o k s az újkori o k t a l a n k o r m á n y o k szokták t e n n i ; e r é s z b e n c s e p p e t s e m k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l , és s i k e r e i k is e g é s z e n u g y a n a z o k . D e s a j n á l n u n k kell egy országot, s hozzá m é g szégyen­ k e z n ü n k is k e l l , h a ez a z o r s z á g h a z á n k is, m i k o r a z t l á t j u k , hogy ily együgyűség k a p lábra s téveszti m e g intéző k ö ­ reinket. M e r t hiszen t a l á l k o z o t t t a v a l y is egy szélsőbali T ö h ö t ö m , k i n e k a k k o r ú g y l á t s z i k m é g n e m n ő t t b e a feje l á g y a , s a k i a t ö b b i k ö z t a z t p r o p o n á l t a , h o g y be kell c s u k n i a p a p o ­ k a t , a p r í m á s t ó l le a z u t o l s ó k á p l á n i g . M i k o r i l y n a g y h a n g ú s ü l e t l e n s é g e t s i l y s z e r é n y föl­ fogásra valló v a k m e r ő s é g e t ü t n e k dobra a Sándor-utcai m a g y a r p a r l a m e n t b e n , m é l t á n csodálkozhatik az e m b e r azon, h o g y ily s z ű k l á t ó k ö r ű e m b e r e k n e k is s i k e r ü l t a n a g y s á g o s k é p v i s e l ő s é g u g o r k a f á j á r a f ö l m á s z n i ; d e a z t u t ó v é g r e is v á l a s z t ó i n a k jó ízlésére b í z z u k ; v á l a s s z a n a k , a k i t a k a r n a k s mérjék piripócsi értelmiségi sugárral a világ t ö r t é n e l m é t ; ez c s a k a z ő b a j u k s a z ő s z é g y e n ü k . D e h a a m a g y a r k o r m á n y k ö z e g e i is c s a k i l y e n p i r i p ó c s i é s z t é s t a p i n t a t o t á r u l n a k e l ; ha sebtiben a m a g y a r igazságszolgáltatás bögréjébe kívánják a p r í t a n i az ellenzéket s megenni egy reggelire; ha vasalás­ sal, á r i s t o m m a l , p a n d ú r o k k a l d o l g o z n a k a szellemi h a r c o k ­ b a n : ú g y az m i n d csak azt m u t a t j a , hogy ezekben az e m b e ­ rekben sem képzettség, sem műveltség, sem jogérzet nincs, s k í v á n a t o s , hogy az ilyen fuserok minél előbb m e g é r d e m e l t sutbalökés nyugdíjában részesüljenek. A n é p p á r t a z i l y z a k l a t á s s a l s z e m b e n se a d j a b e a d e ­ rekát. H a s z o n l e s ő és é r d e k h a j h á s z ó e m b e r e k , z o n á z o f ő i s p á n o k , k á r t y á z ó képviselők, múzsaszerető m ú z e u m i főtisztek t e r m é ­ szetesen n e m értik, hogy az e m b e r erkölcsi m o t í v u m b ó l b ö r t ö n b e is e l m e n j e n , s a z i l y e n k l i k k e k b ő l ö s s z e v e r ő d ő k o r ­ m á n y is a z t h i s z i , h o g y c s a k e g y e t k e l l c s ö r d í t e n i a p a p o k közé, s v a l a m e n n y i meghódol az állameszme h ó b o r t o s ki-

LIBERÁLIS

FILISZTEREK

II

n ö v é s e i e l ő t t . A z o n b a n a z n e m v o l t í g y , s n e m lesz e z e n t ú l sem úgy, a m i n t azt remélni méltóztatnak. Ilyenkor tudjuk megbecsülni a celibátust, mely az egyház függetlenségének s harcratermettségének egyik föltétele; m é g t ö b b kötelékkel v o l n á n k o d a k ö t v e a j á r o m h o z ; a m e g h u n y á s z k o d á s fészket r a k n a a parochiákon, ha családi életet élnénk. Így a z o n b a n , a m i n t a papok v a n n a k , szabadon állnak, a népért, a jogért, az eszmékért küzdenek, s minél kevesebb vesztenivalójuk van, annál biztosabban győznek ! Látja P a p Gézácska, minden b o t n a k k é t vége v a n ; s ha a celibátust akarja méltatni, necsak azt a végét tapogassa, m e l y a nedves földbe, sokszor sárba v a n tűzve, h a n e m a m á s i k v é g é t is, m e l y e n v i r á g f a k a d , a függetlenség, az ön­ feláldozás, az eszmék d i a d a l á n a k v i r á g a ! Végül pedig biztosak v a g y u n k benne, hogy igaza volt Ugrón Gábornak, mikor azt m o n d t a : nem akkor népszerűek a papok, mikor aranylánccal nyakukban, hanem mikor vas­ lánccal l á b u k o n j á r n a k , s a k k o r élnek igazán a n é p n e k szívé­ ben, mikor n e m palotákban, h a n e m börtönökben laknak. Mi k é t e l k e d n é n k a z o n , h o g y a föl v i d é k i n é p u t á l j a a k o r ­ m á n y t zsidaival, s szereti az e g y h á z a t szegény, egyszerű papjaival? !

Szigctváry, a hoscincér. 1896 máj. 3.
E d d i g Zrínyit, a szigetvári hőst ismertük a történelem­ ből, ki a h a z á t s a n y u g a t i műveltséget v é d t e a p o g á n y t ö r ö k ellen ; m o s t m á r h ő s S z i g e t v á r y r a is a k a d u n k , k i a z i s k o l á b ó l akarja kizárni a kereszténységet, s az iskolákba bevezetni a pogányságot. Szó a m i s z ó , a d o l g o k f e j l ő d n e k . A t á r s a d a l o m b ó l szerencsésen kiszorítják a keresztény erkölcstant, példa rá a hazafias liberalizmus figurákkal díszített a l b u m a ; m o s t m e g az iskolából a k a r j á k kizárni, s e v á l l a l a t r a k é s z s é g e s e n e n g e d t é r t és s e g é l y t a z O r s z á g o s Középiskolai Tanáregyesület. H ő s S z i g e t v á r y k i r o h a n , s a z t t a r t j a , h o g y a fiúk az iskolában r o m l a n a k ; m á r pedig n e m romlanak Póschéktől, tehát romlanak a hittantól. A z ily á l l í t á s h o z h a n e m is k e l l h ő s i e s s é g , m e r t h ő s i e s ­ séget csak nemes nagy feladatok keresztülvitelében ismerünk e l : d e b i z o n n y a l kell h o z z á v a k m e r ő s é g , s b o c s á n a t a k i -

12

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

f e j e z é s é r l , de m a g y a r u l a z t ú g y m o n d j á k , h o g y k e l l h o z z á pofa ! E g y o r s z á g b a n , m e l y n e k m i n d e n k u l t u r á l i s i n t é z m é ­ n y é t a kereszténység h o r d o z t a a m ú l t b a n ; egy országban, melynek túlnyomó számú gimnáziumait katholikus rendek v e z e t i k és k a t h o l i k u s a l a p í t v á n y o k l á t n a k el, ily i n d í t v á n n y a l l é p n i a z o r s z á g s z í n e elé, v a l a m i oly m e g f o g h a t a t l a n e l h a t á r o z á s , m e l y Szigetváry u r a t liberális f a n a t i k u s n a k m u t a t j a b e ; de a T a n á r e g y e s ü l e t v á l a s z t m á n y a fölött sem m o n d h a t u n k kegyel­ m e s e b b ítéletet, m i n t a z t : hová t e t t é k ezek a t u d ó s u r a k az eszüket? D e h á t S z i g e t v á r y ú r b e b i z o n y í t o t t a , h o g y ily m e r é n y l e ­ t e t M a g y a r o r s z á g b a n igenis lehet m e r n i , s b e b i z o n y í t o t t a azzal, h o g y a v á l a s z t m á n y belement, s beleegyezik, hogy Sziget­ v á r y a tanári kongresszuson a vallástanításnak a közép­ iskolából való kizárása érdekében lándzsát törjön. Beöthy Zsolt elnök ugyanis a visszaszívó levélben nyíltan bevallja, h o g y a k ü l ö n b ö z ő felfogások képviselői k ö z ö t t , m e l y e k a k é r d é s é r d e m é t i l l e t ő l e g a z ülés f o l y a m á n k i f e j e z é s r e j u t o t t a k , eltérő nézet nem merült föl. H a n e m m e r ü l t föl, a k k o r h á t S z i g e t v á r y ú r r a l a v á l a s z t ­ m á n y egy g y é k é n y e n árul s ország-világ előtt szegénységi b i z o n y í t v á n y t állít ki m a g á n a k . E föllépésével bizonyítja, h o g y t u d o m á n y o s kvalifikációja n e m óvja m e g b á m u l a t o s a n egyoldalú, elfogult és fanatikus á l l á s p o n t t ó l ; bizonyítja azt, h o g y a m a g y a r k ö z é p o k t a t á s egyik fontos tényezője oly b a k o t l ő h e t , m i n t h a c s u p a exaltált emberből v o l n a ö s s z e t é v e . D e a z o r s z á g b a n ez a k v a l i f i k á l h a t a t l a n b a k l ö v é s u g y a n ­ csak puskaporos hordóba talált, s ú g y m e g m o z g a t t a a köz­ véleményt, hogy a központi v á l a s z t m á n y n a k csak egy útja m a r a d t : a h á t s ó k a p u , m e l y r e a z v a n f ö l í r v a , h o g y : félre­ értés. F é l r e é r t é s a z egész, m o n d j a B e ö t h y ! Igazán különös, hogy annyi különböző nézetű ember liberális, u l t r a m o n t á n , p a p , világi, m o n d o m , v a l a m e n n y i f é l r e é r t e t t e a v á l a s z t m á n y i n t e n c i ó i t . Szó s i n c s r ó l a ! N e m é r t e t t e félre ; n a g y o n is j ó l és t e l j e s e n e l é r t e t t e a z o k a t . S m i v e l e l é r t e t t e , a z é r t f o r d u l t el b o t r á n k o z á s s a l ily v á l a s z t m á n y i m e r é n y l e t t ő l a h a z a és e g y h á z e g y a r á n t . S méltán botránkozik a közvélemény. Először azért, hogy vallásos érzelmű embereket, vallást ápoló családokat s k i v á l t k é p a n n y i p a p - t a n á r t ily v a k m e r ő e n m e r t a v á l a s z t m á n y arculcsapni. U g y a n h á t m i t gondolnak az u r a k ezekről a k ö r ö k r ő l ? A z t - e , h o g y m á r e g y c s e p p ö n é r z e t és h i t h ű s é g

LIBERÁLIS FILISZTEREK

13

sincs b e n n ü k ? ! H o g y m e n n y i v a n e z e k b ő l b e n n ü k , a z t ugyancsak m e g m u t a t t á k a m é l t a t l a n k o d á s n a k zúgó vihará­ val, mely a megfontolás h i á n y á b a n szenvedő v á l a s z t m á n y t oktalan eljárásának visszavonására kényszerítette. Másodszor azért botránkozik a közvélemény, m e r t n e m képes leszállni az értelmi süllyedésnek a r r a a nívójára, m e l y ­ től a v á l a s z t m á n y a m o d e r n iskolának ezer b a j a i n ú g y v é l segíthetni, ha a középiskolákból a vallástanítást kizárja. Valóban, a millénium évében a magyar pedagógiának m á s s z ü k s é g l e t e n i n c s , a t á r s a d a l o m n a k s i n c s , m i n t ez, h o g y a bűnnek forrását, a vallástanítást eltemessék! A k k o r majd t i s z t á b b lesz a S z i g e t v á r y - f i ú k é l e t e é s s z e p l ő t e l e n e b b a v á l a s z t m á n y családapáinak családi szentélye. H a a választ­ m á n y c s a l á d a p á i n a k ez a n é z e t e , a k k o r b á m u l a t o s e l f o g u l t s á g ­ b a n leiedzenek, s t u d o m á n y u k u g y a n c s a k n e m szövétnek. Azonban ne mellőzzük e botrányt sem anélkül, hogy erkölcsi t a n u l s á g o t n e v o n j u n k belőle. A z erkölcsi t a n u l s á g pedig a következő. A hittantanítás sok helyütt oly gyatra és t e h e t e t l e n , h o g y u g y a n c s a k n e m l e n d í t és n e m j a v í t , o l y h i d e g é s é l e t t e l e n , h o g y a z ifjú s z í v e k e t s e h o g y s e m l e l k e s í t i . E részben n a g y szükség v a n egészséges reformra. D e e reform­ eszmék n e m s z á r m a z h a t n a k Szigetváryéktől, o t t különben csak fanatikus elfogultságot vehetni, abból pedig n e m k é r ü n k ; h a n e m a z egész r e f o r m o t e g y e t l e n e g y m o n d a t t a l jelezhetjük : állítsunk gimnáziumainkba ohj hittanárokat, kik jó theoU.gusok és példás életű papok! E z a reform kell n e k ü n k , s a k k o r a S z i g e t v á r y h ő s c i n c é r e k is c s a k h a m a r e l n é m u l n a k !

Bazilika és zsinagóga.
1896 m á j . 17. S z a b a d n e m z e t n e k s z a b a d fiai l é v é n , t i s z t e l j ü k a v é l e ­ m é n y és meggyőződés szabadságát is. D e n e m tiszteljük ú g y , h o g y e s z ü n k e t szegre a k a s s z u k s a sok meggyőződés-tisztelet­ ből saját m e g g y ő z ő d é s ü n k e t elveszítsük. E z elvből kiindulva teljes szabadsággal k i m o n d j u k v é l e m é n y ü n k e t a milléniumi ünnepségek egyik komikus jelenetéről. Ez a jelenet m ú l t v a s á r n a p délelőtt m e n t végbe, amikor a díszmagyarba öltözött m e g y e és város leiramlott a nagymise után a várhegyről a zsinagógába. Minek? imádkozni? vagy tüntetni ?

14

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

N é m e l y i k t á n azt gondolja, hogy a cikkírót felekezeti szűkkeblűség vezeti, vagy azt gondolja egyik-másik olvasó, h o g y a katholicizmus részére a k a r j u k érvényesíteni a régi előjogokat, az uralkodó vallásról való elavult nézeteket. N e m , n e m ezt a k a r o m . Ellenkezőleg, n e m t u d o m belátni, hogy minek kommandirozzák vagy hívják meg a zsidót a katholikus templomba, s épen úgy nem látom be, hogy minek megy a katholikus a zsinagógába. Mert a templomjárás nem lehet s e m ceremónia, sem k o m é d i a ; a t e m p l o m a legfönségesebb ö n t u d a t megnyilatkozásának helye, s nem parádé-piac. A z o n k í v ü l a m i l l é n i u m i t ö r v é n y első s z a k a s z a k i m o n d j a , h o g y a n e m z e t vallásos á h í t a t t a l h á l á t ad az Istennek az ezeréves Magyarország fönnállásáért; a nemzet tehát imádkozni megy a t e m p l o m b a s nem parádézni, komolyan eszmélődni vonul föl és n e m feszelegni s i e t . A z é r t n e m t u d o m , h o g y m i t c s i n á l a z s i d ó a k a t h o l i k u s t e m p l o m b a n , s m i t a k a t h o l i k u s a zsi­ nagógában? K o r á n t s e m állok t e h á t azon álláspontra, hogy a zsidó h i v a t a l n o k o k , a k á r h a f ő i s p á n o k v a g y f ő j e g y z ő k is, a k a t h o ­ likus t e m p l o m b a m e n j e n e k ; n e m , azt nem k í v á n o m , sőt ellenzem ; m e r t az ilyen ü r e s t ü n t e t é s n e m m é l t ó a helyhez, és f ö l ü l e t e s s é t e s z i a v a l l á s o s é r z ü l e t e t . Ne legyünk gyerekes nemzet, mondotta a múltkor A p p o n y i Jászberényben. A gyerek n e m érti az i d e á l o k a t ; m i n d e n t c s a k l a p o s o l d a l á r ó l néz'; a k ü l s ő s é g e k e n é l d e l e g ; szereti a sípot, dobot, s az utcai c s i n n a d r a t t a - b u m m kiszorít fejéből m i n d e n g o n d o l a t o t . S k é r d e m , n e m s z a k a s z t o t t ilyen az az Isten-tisztelet, m e l y e t a r e f o r m á t u s v a g y a zsidó a bazilikában végez, s megfordítva, m e l y e t a katholikusok a zsinagógába visznek? Félre a komédiával! N e m komédiát a k a r a nemzet a t e m p l o m b a n , h a n e m vallásos áhítattal végzett hálát. H a ezt akarja a katholikus, akkor n e m m e g y a zsinagógába ; h a pedig ezt nem akarja, akkor maradjon o t t h o n ; m e r t n e m v a l ó s e m a b a z i l i k á b a , sem a z s i n a g ó g á b a . A z t g o n d o l o m , h o g y e felfogással m i n d e n v a l l á s o s e m b e r , a k i n é l a h i t m é g el n e m l a p u l t , e g y e t é r t ; s m e g v a g y o k győződve, hogy az o r t h o d o x zsidók ép oda kívánják a k a t h o likusokat a zsinagógából, ahova a meggyőződéses katholikus kívánja a zsidót, m e g aki e g y á l t a l á b a n n e m odavaló, a bazilikából. Azért én n e m képzelhetem, hogy a d í s z m a g y a r b a ö l t ö z ö t t m e g y e és v á r o s z s i n a g ó g a i I s t e n - t i s z t e l e t é v e l a z s i d ó ­ s á g k e g y e l m é t és g r á c i á j á t v a l a m i k ü l ö n ö s e b b m é r v b e n m e g ­ nyerte volna.

r

LIBERÁLIS FILISZTEREK

15

H o g y pedig a józaneszű nép m i t gondol erről a zsinagógai ájtatoskodásáról az u r a k n a k , azt azokon a kacagó á b r á z a t o kon l á t h a t t á k , amelyekkel a vizivárosi u t c á k fövényezve voltak 1 A m a g y a r k o r m á n y is j ó p é l d á t a d o t t e r é s z b e n a m u l t vasárnap, m e r t Bánffy elment a reformátusokhoz, Darányi a z e v a n g é l i k u s o k h o z , s a t ö b b i «jó» k a t h o l i k u s m i n i s z t e r p e d i g a k a t h o l i k u s t e m p l o m o k b a . E z t a j á n l j u k a m e g y é n e k is. Adja k i a főispán ú r a p a r a n c s o t : m e n j e n m i n d e n k i saját meggyőződése szerint a t e m p l o m b a ; egy felekezetlen állam m á s t n e m is t e h e t . í g y a z u t á n a z t n y e r j ü k , h o g y a t e m p l o m n e m lesz bámész, díszmagyaros figuráknak gyűlhelye, kik akárcsak a h o t t e n t o t t á k v a g y kafferek t e m p l o m á b a n v o l n á n a k , oly őseredeti profánsággal és előkelő i g n o r a n c i á v a l b á m u l n a k és feszelegnek. Gondolják-e, h o g y ezáltal a m i l l é n i u m n y e r t ö b b é s z s z e r ű s é g e t és é r t é k e t , t ö b b e r k ö l c s i t a r t a l m a t s biztosabb kilátásokat? H a l l o t t a m a z t is, h o g y v a l a k i a z t m o n d t a , h o g y a b a z i l i k a t a n u l h a t n a a zsinagógától hazafiságot. E r r e azt feleljük: m o d e r n hazafiságot, m e l y a h a s á t s n e m a h a z á t szereti, senkitől sem a k a r u n k t a n u l n i ; azt t a r t s á k m e g m a g u k n a k azok, kik azzal dicsekedni a k a r n a k ; az o r s z á g f ö n n t a r t ó hazafiságot pedig, m e l y ezer éven á t h o r d o z t a k a r j a i n a nemzetet, a bazilika a zsinagógától azért n e m tanulhatja, m e r t a z t m á r ezer é v ó t a b í r j a ; a k i n e m hiszi, a z n é z z e n Szent István koronájára ; ott n e m a tóra, h a n e m a kereszt ragyog, s M a g y a r o r s z á g címerében sincs m e g a k é t h á r o m s z ö g , h a n e m a k e r e s z t . D e m e g a z is s z e n t i g a z , h o g y a m a g y a r szent k o r o n á t n e m lehetne a zsinagógába vinni épen a kereszt m i a t t ; a zsidók m a g u k p r o t e s t á l n á n a k az e l l e n ; a k o r o n a t e h á t kinn m a r a d n a a zsinagógán kívül, az imádkozó, keresz­ t é n y nép körében; a díszmagyaros urak pedig elhagyva a koronát, mehetnének ájtatoskodni a zsinagógába.

Modern haruspexck.
1896 j ú n . 7. V a n a Szepesy latin n y e l v t a n b a n egy klasszikus m o n d a t , mely az öreg Catoról a z t m o n d j a , h o g y csodálkozott azon, h o g y a h a r u s p e x e k , t . i. m a d á r j ó s o k n e m m o s o l y o g n a k e g y ­ m á s o n , m i k o r v a l a h o l t a l á l k o z n a k ; ez a g ú n y o s m o s o l y t e r m é s z e t e s e n a z t a k a r n á m o n d a n i , h o g y : «Te, p a j t á s ,

16

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

bolond lehet a világ, m e l y e t a m a g u n k módja szerint orránál f o g v a v e z e t h e t ü n k !» A v é n r ó m a i C a t ó t k ö v e t v e , m i is a z t m o n d h a t j u k el méltán, hogy csodálkozunk azon, hogy azok a m a g y a r haruspexek, kik o t t ülnek az országházban, e g y m á s szemébe n e m n e v e t n e k , m i k o r k o m p á n i á b a n csalják a világot s p o r t hintenek a közönség szemébe. Sehol sem viselkedtek a p á r t o k oly h a r u s p e x - m ó d o n , m i n t a kúriai b í r á s k o d á s n a k m o s t m e g ­ v i t a t o t t e s e t é b e n s a v á l a s z t á s i t ö r v é n y n e k s z ő n y e g e n forgó megváltoztatásában. V a l a m e n n y i p á r t u g y a n i s kellő politikai bölcseség fitogt a t á s á v a l elfogadja á l t a l á n o s s á g b a n a k ú r i a i b í r á s k o d á s r ó l s amit hozzá biggyesztettek: a választási rendeletek meg­ v á l t o z t a t á s á r ó l szóló j a v a s l a t o t , m e r t a z t g o n d o l j á k m a g u k ­ b a n : ez a b o t ú g y se a m i h á t u n k o n fog j á r n i , h a n e m a n é p ­ pártnak van szánva, s a n n a k fergunnoljuk szívünk mélyéből ezt az új, t ö r v é n y e s g y á m o l í t á s t . B á r k i o l v a s s a is á t a t ö r v é n y j a v a s l a t o t , m i n d j á r t k i ­ t a l á l j a , h o g y k i ellen v a n ez k o v á c s o l v a , t . i. a n é p p á r t ellen. A z egész c s a k a m i a t t a v á l a s z t á s i r e n d e l e t e k m e g v á l t o z t a t á s a m i a t t és p e d i g a v a l l á s b a v a l ó k a p a s z k o d á s s b e l e k ö t é s m i a t t v a n h o z v a . M i l y a r a n y o s k o r s z a k a lesz m a j d c s a k e z e k u t á n a liberalizmusnak ! E d d i g a vallást t á m a d h a t t a , de a z t m e g n e m t i l t h a t t a , h o g y n e j a j d u l j a n a k föl a z o k , a k i k e t e l n y o m ; s f ö l j a j d u l á s u k o l y e r ő t e l j e s és r o h a m o s v o l t , h o g y a p e p i t a - g i g e r l i s l i b e r á l i s o k é s z r e v e t t é k , h o g y ez a z é v e l s ö p r i őket. De hát azért van-e szabadság Magyarországon, hogy e l n y o m o t t álláspontját védje m e g az e m b e r ? S azért van-e a liberálisoknál a hatalom, hogy tiszteletben t a r t s á k mások meggyőződését? Nosza fogták magukat, s elhatározták, hogy eddig szabad volt u g y a n jajgatni, h a v e r t e k ; de ezentúl n e m szabad többé ; eddig szabad volt minden polgárnak eszméit alkotmányos úton érvényesíteni, ezentúl nem szabad. S kik­ nek n e m szabad? A szocialistáknak, kik a polgári t á r s a d a l m a t a k a r j á k megfejelni ú g y , hogy elveszik a fejét? 0 dehogy, a z o k n a k szabad tenni, dolgozni, a g i t á l n i ; de a n é p p á r t n a k , annak nem szabad?! L á t t a k m á r ilyen j a v a s l a t o t ? E z valóságos országos b o t r á n y ! H a ebből a javaslatból t ö r v é n y c s e p e r e d i k , ez a t ö r v é n y a p a r l a m e n t á r i s t ö r v é n y ­ h o z á s n a k s z ö r n y s z ü l ö t t j e lesz, m e l y a z ö n k é n y n e k , a b a s á s k o d á s n a k s a h a t a l o m h o z való görcsös r a g a s z k o d á s n a k s z e m é r m e t l e n h á z a s s á g á b ó l született. S a m i l y e n a szülő oka,

LIBERÁLIS

FILISZTEREK

17

o l y a n lesz a k i h a t á s a is, m e r t m a g a E ö t v ö s K á r o l y is a z t vallotta beszédében, hogy c javaslat értelmében a kúria 80—100 v á l a s z t á s t íog összemorzsolni, s így összemorzsolódik m a j d m é g a z a t e k i n t é l y is, m e l y n e k j o g i i n t é z m é n y e i n k k ö z ü l az egyetlen kúria örvend. A n é p p á r t t e h á t a r r a ébredt, h o g y egy kivételes t ö r v é n y ­ nyel látja ö n m a g á t megtisztelve. A m i H o h e n l o h e n a k n e m s i k e r ü l N é m e t o r s z á g b a n a s z o c i a l i s t á k ellen, a z B á n f f y n a k sikerül a n é p p á r t ellen. H a u g y a n l e h e t i t t s i k e r r ő l b e s z é l n i . E z n e m s i k e r , ez k u d a r c . M i n d e n kivételes t ö r v é n y rossz ; m e r t a t ö r v é n y n e m a r r a v a l ó , h o g y a p o l g á r i és a l k o t m á n y o s j o g o k a t b i z o n y o s e m b e ­ r e k r e n é z v e k ö r ü l s z a b j a és t ő l ü k e l v o n j a ; a p o l g á r i és a l k o t ­ m á n y o s j o g o k b a n teljes egyenlőségnek kell lenni. D e M a g y a r ­ országban az a l k o t m á n y o s érzék m á r a n n y i r a m e g f o g y a t k o ­ zott, hogy külön rendek szerint, különböző a d a g o k b a n adják b e a j ó n y á r s p o l g á r o k n a k az a l k o t m á n y o s s z a b a d s á g o t . Sok szerencsét k í v á n u n k e t ö r v é n y h o z ó b a s á s k o d á s h o z a t. h á z n a k ! T e l j é k ö r ö m ü k j o g i t u d o m á n y u k , a l k o t m á n y o s érzékük szörnyszülöttjében. D e m o n d u n k a s i k e r h e z m i is k á d e n c i á t . A l i b e r á l i s . C a v o u r gróf s z á j á b ó l v e s s z ü k k i ; a gróf ú r u g y a n i s a z t m o n d t a : hogy kivételes törvényekkel minden szamár k o r m á n y o z h a t ; s h a d a c á r a a k i v é t e l e s t ö r v é n y e k n e k , n e m fog s i k e r ü l n i Magyarország k o r m á n y z á s a , a k k o r m e g k é r n ő k Cavour grófot, h a élne, h o g y találjon ki egy megtisztelő felsőbb fokot a n n a k a kormányférfiúnak jellemzésére, kinek kivételes törvényekkel sem sikerül a k o r m á n y . H o g y a z u t á n az ily kivételes o s t r o m á l l a p o t m e n n y i r e fejleszti a h i t b u z g ó n é p b e n , k i v á l t a z i d e g e n n e m z e t i s é g e k b e n a hazaszeretetet, a n n a k elbírálását b á t r a n rábízhatjuk m i n d e n k i r e , ki az idegen n e m z e t i s é g ű e k k ö z t megfordul. Vakulj magyar, m e r t vakok a m a g y a r állam egységének i n t é z ő i és ő r e i .

Intelligens proletárok.
1896 j ú n . 14. P r o l e t á r o k a l a t t a legközönségesebb köz-ész a z o k a t érti, k i k n e k n i n c s m i t e n n i ö k ; a z o n b a n ez r ö v i d l á t ó és f e l ü l e t e s föl­ fogás. Ellenkezőleg, p r o l e t á r v a n m o s t n a g y o n sok, s az ú g y ­ n e v e z e t t i n t e l l i g e n c i á b a n é p a n n y i , m i n t a k é z b ő l - s z á j b a élő futóhomok-lakosság <között>.
Prohászka : Az igazság napszámában. 2

18

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

Tessék csak kézhez v e n n i az o s z t r á k h i v a t a l n o k o k j ö v e ­ delmi statisztikáját, s mivel a m a g y a r hivatalnokok anyagi helyzete épen nem különb, mint az osztrák beamtereké, ki­ számítani, hogy Ausztria-Magyarországnak hivatalnok-ármádiájában hány proletár van. V a l a m e n n y i á l l a m h i v a t a l n o k 54-78 s z á z a l é k j a 1 0 0 0 í r t i g h ú z f i z e t é s t ; e z e k n e k fele 7 0 0 f r t i g j ö n föl é v e n k é n t . A h i v a ­ t a l n o k o k n a k csak 6%-a k a p 2000 írtnál t ö b b e t ; ha ezekhez h o z z á v e s s z ü k a z o n h i v a t a l n o k o k n a k 3-53 s z á z a l é k j á t , k i k n e k fizetése 1800—2000 k ö z t áll, a k k o r a r r a az e r e d m é n y r e j u t u n k , h o g y a z o s z t r á k h i v a t a l n o k o k n a k c s a k 9-6 s z á z a l é k a t a r t o z i k az ú g y n e v e z e t t «középosztályhoz». A fizetési f o k o z a t o k a t v é v e t e k i n t e t b e , a z t l á t j u k , h o g y a h á r o m l e g a l s ó f o k o z a t h o z t a r t o z i k 76-29 s z á z a l é k a , t . i. h o g y a h i v a t a l n o k o k n a k t ö b b m i n t k é t h a r m a d r é s z e 1 8 0 0 f o r i n t fize­ t é s t n e m é r el. R é s z l e t e s k i m u t a t á s b a n a k ö z o k t a t á s n á l 4 9 - 9 0 s z á z a l é k a , a k ö z l e k e d é s n é l 86-86 s z á z a l é k a , a p o s t á n á l 74-12 s z á z a l é k a áll 1 0 0 0 f r t n y i f i z e t é s a l a t t . Eszerint a közoktatás kecsegteti a statisztikát leginkább ; d e a m i k e c s e g t e t ő v a n e r é s z b e n , a z t a z e g y e t e m i t a n á r s á g fog­ l a l j a le a m a g a s z á m á r a . M á r a k ö z é p i s k o l a i t a n á r s á g v i s s z a hanyatlik a többi szakhivatalnokoknak állapotába; t.i. a maxi­ m u m , a m i t elér, 1 8 0 0 f r t — é v i d í j . A pénzügyi s a kereskedelmi m i n i s z t é r i u m o k alá t a r t o z i k a h i v a t a l n o k o k n a k l e g n a g y o b b r é s z e ; i t t is c s a k 12-84, i l l e t ő ­ leg 8-58 s z á z a l é k e m e l k e d i k k i a z a l s ó h á r o m f o k o z a t b ó l j o b b s o r s b a . I t t is t e h á t az 1 8 0 0 f r t é v i f i z e t é s a z ó r i á s i t ú l n y o m ó t ö b b s é g n e k non plus ultrája, a m i t , h a jó csillag a l a t t s z ü l e t e t t , v a l a m i k é p , sok évi szolgálat u t á n elérhet. Mert a n a g y t ö ­ m e g r e n é z v e ez c s a k a n n y i b a n cél, a m e n n y i b e n k i s e b b - n a g y o b b t ö r e d é k e sok vergődés u t á n ezt a fokot elérheti. S m o s t tegyük hozzá azt, hogy a n e m véglegesített s m á s szolga-féle á l l á s o k b a n a l k a l m a z o t t a k s z á m a légió. H o g y m i ­ féle a r á n y o k s z e r e p e l n e k i t t , a z t a b b ó l l á t h a t j u k , h o g y 9 7 4 0 d i u r n i s t a k ö z ü l 6 9 6 2 - n e k v a n n a p i e g y f r t j a , 4 7 6 - n a k 1-20 f r t , 1 9 2 5 - n e k 1-20—1-50-ig, 3 7 7 - n e k 1-50 f r t j a e g y n a p r a . E z e n ­ k í v ü l s z ó v a n m é g 4 5 9 0 n a p i d í j a s r ó l , k i k n e k f i z e t é s e n e m r ú g fel e g y f o r i n t r a . E s z e r i n t a n a p i d í j a s o k n a k 80-62 s z á z a l é k a a n a p i egy í r t b a n láthatja kilátásainak s reményeinek m a x i m u m á t . S o r o l j u k m é g föl a h i v a t a l s z o l g á k a t . 14.696 hivatalszolga közül 5000-nek nincs évi 400 frtja ; u g y a n i s 1080-nak volt 250 frtja, 3 7 0 8 - n a k 2 5 0 — 3 0 0 frtja, és 6 6 8 - n a k 300—350 frtja.

LIBERÁLIS

FILISZTEREK

19

Ismeretes a néptanítók állapota. Galíciában nagy port föl a b o t r á n k o z á s , h o g y a falusi t a n í t ó k n a k f i z e t é s e 3 0 0 frtra r ú g . H á t M a g y a r o r s z á g b a n , h o g y á l l u n k e z z e l ? A l i g h a jobban. E n y o m o r ú s á g k ö v e t k e z t é b e n G a l í c i á b a n 4 0 0 i s k o l a áll ü r e s e n t a n í t ó n é l k ü l . «400», i g a z á n ominózus szám. N e m d e 400 iskolát alapít a k o r m á n y a m i l l é n i u m e m l é k é r e ? A z a l t a n í t ó k n a k a fizetése a v á r o s o k b a n l a k á s p é n z z e l e g y ü t t 7 2 0 frtra r ú g ; t e h á t a t a n í t ó k h a r m a d r é s z e l e g j o b b e s e t b e n e z t a 700 f r t o t remélheti. V e g y ü k m á r m o s t e jövedelmi k i m u t a t á s h o z az élet s a társadalom követelményeit, mely magas igényeket t á m a s z t a művelt, kvalifikált osztályok pénzkiadása iránt, s b e fogjuk látni, h o g y v a g y o n i á l l á s u k p r o l e t á r . É r d e k e s e r é s z b e n Scherer L . cikke a «Neue Zeit»-ban, a k i családi büdzsé a l a p j á n k i m u t a t j a , hogy családos gimnáziumi t a n á r , akinek 2300 frt fizetése v a n , alig k é p e s családját állásához m é r t e n ellátni. A z u t á n í g y f o l y t a t j a : «Nem m i n d e n k i ismeri m a j d el, h o g y egy férfiú, k i 2 7 é v e s k o r á b a n 1 0 0 0 f r t , 3 8 é v e s k o r á b a n p e d i g 2300 f r t fizetéssel dicsekszik, p r o l e t á r n a k é r e z h e t n é m a g á t . Rajta tehát, mutassák ki ezt az urak számokkal. D e számo­ kat k é r ü n k s n e m f r á z i s o k a t ; v a n a b b ó l e l é g a « t a k a r e k o s Agnes» s m á s efféle m e s é k b e n . S e n k i s e m fogja m e g c á f o l n i a z t a tényt, hogy nemcsak a tanítók, hanem az államnak minden hivatalnoka vagy mellékfoglalkozásokhoz kényszerül nyúlni a k a p i t a l i z m u s szolgálatában, v a g y a polgári h á z t a r t á s leszál­ l í t á s á r a k é n y s z e r ü l a z á t l a g o s k ö z e p e s é l e t m ó d alá». S c h e r e r nek 2 3 0 0 f r t f i z e t é s e , m e l l y e l o p e r á l , o l y n a g y , h o g y A u s z t r i a h i v a t a l n o k a i n a k 9 3 s z á z a l é k á n á l e z t föl n e m t a l á l j u k . A statisztikának ez a d a t a i verőfényt lövelnek társadalmi életünkre. M e g m a g y a r á z n a k sok tünetet, s kivált a modern m e g g y ő z ő d é s f a g y p o n t o s v i l á g á t . F ü g g ő s é g egész a szolga­ ságig, é s s z o l g a s á g a k u t y a s á g i g : e z e k j e l l e m z i k a p o l i t i k a i életet; s m i é r t ? L á t j u k a z o k á t ; n i n c s f ü g g e t l e n s é g a v a g y o n i állásban. Ebből látni a z t is, hogy méltó-e, h a cselédember b e ­ tölti j a j v e s z é k e l é s s e l a k ö r n y é k e t a z é r t , m e r t 9 0 0 — 1 5 0 0 - i g vagy a z o n t ú l v a n a j ö v e d e l m e . T e s s é k v á l a s z t a n i ; t e s s é k s z é t ­ nézni a v i l á g b a n , h i s z e n a k a n o n i á k i d e á l i s á l l á s a c s a k n é h á n y h a l a n d ó n a k lehet sorsa !

vert

20

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

Politikai k o m é d i a .
1896 aug. 25. A m e l y szervezet n e m reagál az ellenséges b e n y o m á s o k r a , az m e g h a l t . E m b e r , állat, t á r s a d a l o m , mindezek u g y a n a z o n t ö r v é n y alá esnek. Az a tisztikar, mely a piszkos adósságokban bukdácsoló cimborát megtűri s benne becsületének sérelmét n e m látja, a z a p a p s á g , m e l y a p i s z k o s é l e t ű l e v i t á k k a l k e z e t fog s a z állás tisztességén a foltot észre n e m veszi, ö n m a g á t b ú c s ú z ­ t a t j a és t e m e t i . V á j j o n k i v é t e l t k é p e z z e n - e ezen t ö r v é n y alól a p o l i t i k a ? Vájjon az önérzet s a köztisztesség i t t m á s m e d e r b e n h a l a d ? Vájjon az erkölcsi érzék i t t m á s t ö r v é n y e k e t ismer, s a süllye­ d é s n e k e t é r e n n i n c s e n e k l e j t ő i , k á t y ú i és ö r v é n y e i ? B i z o n y á r a a p o l i t i k a t e r é n is é r v é n y e s ü l az erkölcsi t ö r ­ v é n y ; hiszen a politika a polgári életnek, az emberi össztevék e n y s é g n e k egyik ága, az az ág, m e l y a jogra v a n fölépítve. Csakhogy a politika terén fenyegeti az emberiséget a legköze­ lebbről a veszély, hogy teljesen elveszti a becsület, a jog s az igazság fogalmait; fenyegeti a veszély, hogy szabadon vét­ k e z h e t n e k a v a t a t l a n , jellemtelen emberek az erkölcsi érzék rovására ; fenyegeti az a veszély, hogy a k i t ű z ö t t jelszavak cégére a l a t t épen az ellenkező t ö r t é n i k ; jog helyett jogtalan­ ság, igazság h e l y e t t i g a z s á g t a l a n s á g , egyenlőség h e l y e t t el­ n y o m á s , s z a b a d s á g h e l y e t t b a s á k a l a t t v a l ó n y ö g é s és d i c s t e ­ len m e g h u n y á s z k o d á s . M a g y a r o r s z á g o n a k ö z é l e t u r a l k o d ó p á r t j a t é n y l e g le i s csúszott m á r a politikai erkölcstelenség vermébe ! Minden­ n e m ű k i a d á s b a n pofozza a jogrendet, a j o g á l l a m o t s ö n m a g á t . A basáskodás vigasztalan pusztításai közt ott kujtorog az ellenzéki p á r t o k n a k szenteskedése, k i k farizeusi tettetéssel a « s z e n t öreg» e l k o p o t t n e v é t h o r d j á k a j k a i k o n , s n e m c s a k g y e r ­ t y á t , d e e g é s z t ű z i j á t é k o t g y ú j t a n a k a z «átkos» k o r m á n y l e ­ gyalázott bálványa előtt. N é h a azonban úgy látszik, hogy megembereli m a g á t egyik-másik táltos, s az ellenzékeskedő függetlenség szűréből átvedlik a t i t k o n szorongatott k o r m á n y ­ pártiság frakkjába. így történt ezMatkovich enyingi képviselő­ vel, ki a függetlenségből á t l é p e t t a k o r m á n y p á r t b a . Szinte gratulálhatnánk e derék embernek, ki a tojástán­ cot s a farsangoskodást m e g u n t a s a faképnél h a g y t a a képűsk ö d ő független h o n a t y á k a t ; m e r t íme győz az erkölcsi rend legalább egy ponton !

LIBERÁLIS

FILISZTEREK

21

I g e n á m , d e M a l k o v i c h úr, m i k o r á t m e n t a k o r m á n y ­ p á r t b a , n e m t e t t e le m a n d á t u m á t , s m e g t a r t o t t a a n a g y ­ e n y i n g i v á l a s z t ó k e r ü l e t k é p v i s e l ő s é g é t . O t t k é p v i s e l i a füg­ getlen v á l a s z t ó k a t a k o r m á n y p á r t b a n . H á t m o n d j á k m e g , u r a i m , n e m o r s z á g o s és v i l á g r a s z ó l ó hazugság ez? S n e m hazugság-e m a g a az a népképviselet, me­ lyet így ü t n e k nyélbe, v a g y j o b b a n m o n d v a , fejbe? Gondolom, hogy ily esetekben a n n a k a politikai m o r á l n a k az utolsó kis r e s z t l i j e is f ö l l á z a d ; e l p i r u l s r á m o n d j a : ez m á r m é g i s c s a k disznóság ! M e g v a g y u n k g y ő z ő d v e , h o g y egész M a g y a r o r s z á g o n e r r e más kádenciát nem tudnak. H a M a t k o v i c h ú r n a k m e g j ö t t az esze s b e l á t t a , h o g y a függetlenség n e m reális politika, h a n e m szólamokkal való r a k é t á z á s , jól v a n ; t e g y e n j o b b b e l á t á s a s z e r i n t , t é r j e n m e g ; B á n f f y a p ó k i f o g y h a t l a n a z i r g a l o m b a n , s k e g y e l m e s e n öleli keblére tékozló f i á t ; de ne feledkezzék m e g a megtéréssel járó közönséges becsületességről, mely azt követeli, hogy v a g y bocsássa választóinak rendelkezésére a m a n d á t u m o t , v a g y szerezze m e g v á l a s z t ó i n a k j ó v á h a g y á s á t a p á r t v á l t o z t a t á s h o z . H a v a l a k i köpenyegforgató, á m legyen ; ha v a l a k i a p á r t ­ körbe ú g y szokott eljárni, ki-be, m i n t a k á v é h á z b a , tessék ; s z á z a d v é g i e r ő t e l j e s j e l l e m e k n é l ez a d i v a t ; d e a m a n d á t u m o t , ellenzéki v á l a s z t ó k képviselését, azt m á r m e g n e m t a r t h a t j a ; a z l e g a l á b b is e g y k é t o l d a l ú s z e r z ő d é s ; o t t a p r o g r a m m ; a r r a lett az ipse megválasztva. E z t a legközönségesebb s legelemibb kötelességet a m a ­ gyar politikusok m á r n e m ismerik, s ebből lehet következ­ tetni, hogy mennyire lazultak meg nálunk a politikai erköl­ csök. A t á r s a d a l m o n t e h á t a sor, h o g y r e a g á l j o n ; h a n e m r e a g á l , meghalt. R e a g á l j o n s k e r g e s s e p o k o l b a a z ily s z e m f é n y v e s z t ő k o ­ m é d i á s o k a t , kik pacsiznak a v á l a s z t á s o k n á l a legutolsó réz­ orrú kortessel, de a z u t á n , mikor m e g v á l a s z t a t t a k , övék az ország, a dicsőség s az u r a l o m , ők az u r a k , s rá sem h e d e r í t e n e k a v á l a s z t ó k r a . H a a m a g y a r k ö z é l e t ily b o t r á n y o k r a n e m r e a g á l , a k k o r f o j t s o n el s z í v é b e n m i n d e n p a n a s z t , s l e l k é b e n minden v á g y a t jobb közállapotok után, m e r t nincs joga moc­ canni, sőt nincs joga hallgatni sem, tűrjön ; majd felbomlik a z e r k ö l c s t e l e n n e m z e t i t e s t m é g j o b b a n , s h a I s t e n is a k a r j a , h a m v a i b ó l kél m a j d ú j , b i z t a t ó b b élet. H á t U g r ó n Gáborról m i t szóljunk? M i n e k o t t szólni s o -

22

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

k a t ; a n e v e is m o n d j a , h o g y u g r á l a z U g r ó n ; e g y s z e r í g y , egyszer úgy beszél; kartellért könyörög a n é p p á r t n a k , s amel­ l e t t v a g d a l k o z i k és sebet k í v á n n a ü t n i a n é p p á r t o n ; pedig nem azon üt, h a n e m önmagán, s azon a véres hasadékon á t kivehetni a politikai erkölcstelenség eltorzult vonásait.

P s e n k ó úr.
1896 o k t . 4. K i az, k ö n y ö r g ö m ? N e m ismeri? Az k ü l ö n b e n plébános, v a g y a d m i n i s z t r á t o r különben, jelenleg pedig a politikai l á t ó h a t á r o n f ö l t ű n t új c s i l l a g z a t ; a t u d ó s o k m é g n i n c s e n e k vele egészen t i s z t á b a n ; úgy látszik n e m üstökös — a m e n y nyire e m l é k s z e m ; h a n e m i n k á b b bolygó-csillag. Jelenlegi állása, az igaz, így r ö g z í t h e t ő : az esztergomi főegyházmegyei o b s z e r v a t ó r i u m r ó l n é z v e d e k l i n á c i ó j a 9 0 fok, a s z c e n z i ó j a 0 fok ; a b u d a v á r i m . kir. o b s z e r v a t ó r i u m r ó l n é z v e aszcen­ ziója u g y a n szintén s e m m i ; de ú g y veszik észre, hogy erősen a s z c e n z i ó s - h a j l a m o k k a l s z i k r á z i k b e l e a z őszi é j b e . A k a r m é g m á s t t u d n i ? H a igen, a k k o r Heine szavaival é l v e , e z t a z u r a t í g y j e l l e m e z h e t j ü k : «az e g y h í r e á l t a l n e v e ­ zetessé lett ember.» Á hír pedig, tetszik t u d n i , olyan m i n t a f o r g ó szél, f ö l k a p a z b á r m i t , k i v á l t k ö n n y e b b p o r t é k á t , k a limpázik vele egy darabig az u t c a m u l a t t a t á s á r a , míg k e d v e t a r t j a , a l e v e g ő b e n , s a z t á n o d a d o b j a . H o v á ? •— H á t c s a k félre 1 M o n d o k m é g e g y e t ! K ö n n y ű önöknek, de nehéz a becsü­ letes embernek, mondja a társadalmi szólás-mondás; n a g y i g a z s á g o t m o n d , és s e n k i t s e m s é r t . E r r e a z i g a z s á g r a a z egész világ t a n ú , m e r t hiszen ha egy m a r é k e m b e r t kiveszesz, kik a nyilvánosság előterében szerepelnek, a többi a köteles­ ség n a p s z á m á b a n hírre u g y a n c s a k n e m tesz szert, legyen az ü g y v é d , b í r ó , t a n á r , g a z d a , h i v a t a l n o k . S m i k o r lesz a b u z g ó l e l k e s «simplex p r e z b i t e r » h í r e s s é ? H a b u z g a l m á b a n m e g s z a ­ k a d , a k k o r t a l á n t u d o m á s t v e s z n e k róla, h o g y p a r e n t á l h a s s á k . Már most mindezek u t á n hogyan lett Psenkó úr híres emberré? H á t , kérem csak úgy, hogy kitűnt. K i t ű n t theológiai h á t r a m a r a d o t t s á g a által akkor, m i k o r egy pártot mer ajánlani, mely az egyház által kárhoztatott t a n o k egész litániáját h o r d j a zászlaján, p a r á d é r o z velük, s a c s ú f s á g f o k o z á s á r a k e r e s oly g i m p l i k e t , k i k k a t h o l i k u s

LIBERÁLIS

FILISZTEREK

23

vagy épen p a p létükre ajánlgassák a liberalizmus megbélyeg­ zett s elkopott portékáit. í m e , i t t v a n egy élő k o m m e n t á r a liberális elvek mellé, Psenkó úr ! Ő majd rehabilitálja a liberalizmust; theológiai képzettségének sugárkévéit önti majd ki a megvitatott s elítélt e l m é l e t r e ; helyreigazítja a k o n g r e g á c i ó fejét s kijavítja a S y í l a b u s t . V a g y n e m fog b e l e a n a g y m ű b e ; h a g y j a u g y e o l d a l t , s m e g y a m a g a ú t j á n ? K i is t ö r ő d n é k a k e r e s z t é n y s é g mélyebb fölértésével; a világnézetek tisztázásával, a modern n a g y szellemi h a r c o k m é l t a t á s á v a l ? Mit neki egyházias t u d o ­ mány, pápa, német katholikus centrum, Windthorst, Manning, D e s c h a m p s ? P s e n k ó ú r G a l á n t h á n t ó s z t o t m o n d s k o c ­ c i n t is — é s d u n s z t j a s i n c s a r r ó l a r é g i p a r a s z t b ö l c s e s é g r ő l : sí t a c u i s s e s ! K i t ű n t a z u t á n Psenkó ú r n a g y önérzetességével, m i k o r elszakadva a hithű egyházias érzelmű kerület köznézetétől, egymaga t ö r t e t fölemelt h o m l o k k a l a m a g y a r katholicizmus ellen. H á t h i s z e n ö n é r z e t e s s é g v a n a d o l o g b a n ; kell h o z z á k é r e m e d z e t t idegzet, d e v a n b e n n e k o m i k u m is. K i v á l t abban a z e s e t b e n , h a P s e n k ó ú r e z t m i n d k o m o l y , h ő s i e s á b r á z a t t a l végzi. A m a g y a r k a t h o l i c i z m u s b a n lesz a n n y i e r ő , h o g y i l y viselkedést á r u l á s n a k bélyegezzen s ily figurákat, m i l y e n P s e n k ó úr, oldalt hagyjon állni kiszolgált útjelzők g y a n á n t . A f ö l é b r e d t ö n t u d a t o s k e r e s z t é n y s é g e t ú t j á b a n p s e n k ó é k föl nem t a r t ó z t a t h a t j á k ; e g y d a r a b i g d é d e l g e t i k ő k e t a l i b e r á l i s k o m á k ; a z u t á n k i a d j á k n e k i k ő k is a l a u f p a s s z t . K ö t n e k nekik bokrétát útilapuból s fütyülnek nekik egy nótát — b ú c s ú z t a t ó u l . T e h á t c s a k r a j t a , P s e n k ó ú r ; R o z i n a n t e föl v a n nyergelve s toporzékolva várja a h ő s t ; s a magas kormány ablakából kinéz olvadozva Dulcinea, s piros selyemövet len­ get l o v a g j a felé. S z e r e n c s e föl 1

Szepegök és vitézkedok.
1897 j a n . 17. É r d e k e s széles ez o r s z á g b a n m e g b á m u l n i a z t a s z e p e g é s t és t o j á s t á n c o t , m e l l y e l h í r e s e m b e r e k , s a n n á l i n k á b b a hirtelenek, — ne tessék k é r e m összezavarni a hirtelenek­ k e l , •— m u l a t t a t j á k a z ö n t u d a t o s k ö z ö n s é g e t . K i r u k k o l n i a f a r b á v a l n e m m e r n e k ; n e m m e r i k m e g m o n d a n i , h o g y ők n e m liberálisok ; n e m m e r i k kijelenteni, hogy a liberalizmus rossz,

24

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

elkopott, kiszolgált leházalt rendszer, melyet végelgyengülés címén n y u g a l o m b a kell helyezni nyugdíj nélkül. E z t t e h á t a m i híres embereink n e m merik m e g t e n n i ; h a n e m m i n t a m a c s k a a f o r r ó k á s a k ö r ü l , ú g y ő k e g y e l n i ü k is m i n d e n f é l é v e l e l m u l a t n a k s össze-vissza kullognak, de a d o l o g n a k nekivágni s az i m á d o t t liberalizmussal szakítani nem mernek. A vége e n n e k a j á t é k n a k az, hogy akik a p p o n y i s t á k , a z o k a « n e m z e t i követelések)) c s o l n a k j á n h a j ó z n a k , s v á r j á k m i n d e n p e r c b e n fölfordulásukat. A m a g y a r n é p n e k ezer m á s g y ö k e r e s e b b és v e s z é l y e s e b b b a j a v a n , m e l y e k m e l l é r e s z e ­ gezik a fegyvert, s ehelyett sajnálattal látjuk, hogy a n e m ­ zeti p á r t csakis a «nemzeti aspirációk) pajzsát kínálgatja neki. A n é p e k i l y v é k o n y p é n z ű e l v e k k e l és k ö v e t e l é s e k k e l n e m boldogulnak; azok iránt nem érdeklődnek legalább akkor, m i k o r o t t állnak, ahol a p a r t szakad, s m i k o r a fejük fölött ég a h á z . E z t a z égő h á z a t o l t a n i , e z t a s z a k a d ó p a r t o t m e g k e l l á l l í t a n i ; de a z t bizony a liberalizmussal n e m lehet. R a j t a t e h á t n e m z e t i p á r t i u r a k , t e g y e n e k róla s küldjék vissza a jegygyűrűt a liberalizmusnak. Ü g y v a n n a k a g a z d á k is. Ő k is k e s e r e g n e k , s z i d j á k is a l i b e r a l i z m u s t ; d e m i k o r szó v a n a r r ó l , h o g y a l i b e r á l i s e l v e t mindenütt, minden téren következetesen dezavuálni kell; m i k o r szó v a n a r r ó l , h o g y a g a z d a s á g f e n é j é t , a l i b e r a l i z m u s t g y ö k e r é b e n kell m e g t á m a d n i a t ö r v é n y h o z á s széles v o n a l á n , a k k o r szepegnek s bölcsen hallgatnak. Pedig a következetes­ ség a z t k í v á n j a , h o g y a g a z d a s á g i r á k f e n é t n e e l s z i g e t e l t t ü n e t n e k t a r t s u k , h a n e m a liberális elv gazdasági é r v é n y e s ü ­ l é s é n e k t e k i n t s ü k . R o s s z ez a z e l v m á s t é r e n i s ; r o s s z a t e k i n ­ tély, a jog, a politika, az iskola, a vallás, a nevelés, a köz­ igazgatás terén ; s mit tesznek a gazdák? Elvonatkoznak tőle. N o , u r a i m , ily m é r e g f á n a k , m i l y e n a l i b e r a l i z m u s , h i á b a t é p i k a z á g a i t ; s z e g e z z é k a fejszét a f á n a k g y ö k e r é r e ; c s a p j a n a k o d a a z élével ú g y , h o g y r e c s e g és p a t t o g ; a k k o r lesz p r o g r a m m j u k , s a k k o r fogják m e g é r t e n i , hogy gazdasági reform­ j u k k a l n e m egy szálfán úsznak, m e l y e t az ár ragad, h a n e m erősen é p í t e t t s rendszeresen összeillesztett hajón. É s m i t szólunk azokról, kik nem szepegnek, hanem vitéz­ k e d n e k a liberális h a d v i s e l t zászló a l a t t ? A z o k n a k sajnáljuk i f j ú s á g á t s l e l k e s ü l é s ü k e t , m e l y e t ily v e s z t e t t ü g y r e p a z a ­ rolnak. Az a paripa, melyet sarkantyúznak, száguldozásra n e m a d j a fejét. Ö r e g a l e g é n y ; b e l e f a g y o t t a l é l e k ; a z é r t

LIBERÁLIS

FILISZTEREK

25

legyenek h á t tekintettel a szegény párára, s ne ösztököljék nagyon. Emlékszem, hogy a nagyszombati invalidusok valamely ü n n e p é n a tiszt, m i u t á n a z t g o n d o l t a , h o g y az i n v a l i d u s o k az előadástól t ü z e t fognak, odafordult az egyik r o k k a n t vitézhez, s azt mondja n e k i : ügye őrmester úr, ha kellene s lehetne, bizony elmennénk mi a csatába újra? A vén őrmester pedig valahogy morfondáló kedvében lehetett, mert azt felelte : U g y a n elég v o l t m á r e b b ő l , n e m k é r ü n k b e l ő l e . E z nem volt szép az ő r m e s t e r t ő l ; de egy liberális v i t é z ­ n e k s e n k i s e m v e h e t n é r o s s z n é v e n , h a s z e g r e a k a s z t v a a frá­ zisok l y u k a s k a t o n a k ö p ö n y e g é t , s u t b a d o b v a a z e l v e k f a ­ k a r d j á t , a z t m o n d a n á : n o , elég v o l t m á r e b b ő l a k o m é d i á b ó l , n e m k é r ü n k belőle ! Míg ez a b e l á t á s n e m érlelődik, a d d i g folyik t o v á b b a liberális k a t o n á s d i .

«Magyar Ällam.»
1897 J a n . 2 4 . A «Magyar Allam» egyik v o l t előkelő v e t e r á n g á r d i s t á ­ jától v e t t ü k e sorokat, kit a Magyar Állam megmagyarázh a t l a n á l l á s f o g l a l á s a a n é p p á r t ellen, v o n t el a z i l l e t ő l a p g á r d á j á b ó l . A z ősz p u b l i c i s t a k r i t i k á j á t s z ó r ó i - s z ó r a a d j u k : L a k o t t Esztergomban, ott abban a kalitkaféle váralatti p l é b á n i á b a n egyszer egy hős h u m o r ú esperes, akivel m i k o r a p i t v a r b a léptem, Czeruza j ö t t elénk; Czeruza az esperesnek cselédje v o l t . «Megjött m á r a M a g y a r Állat»? k é r d e z t e az esperes Czeruzától. Czeruza hangosat n e v e t e t t , de föltalálta m a g á t s r á v á g t a : «Még n e m j ö t t m e g , d e h a eljön, f ö l v e z e t e m » . A z e s ­ peres próféta volt akkor, m e r t tényleg a «Magyar Állam»-ból m a g y a r á l l a t l e t t , v a g y l e g a l á b b n a g y o n is h o z z á h a s o n l ó a l a k z a t ; a csendes h á t r a m a r a d o t t s á g révén a zsurnalisztika sereg-haj t ó j á v á fokozódott, s m o s t , m i u t á n m e g ö r e g e d e t t , s a m e g c s a p p a n t e l ő f i z e t ő k t e r h é t m é g ú g y a h o g y elviszi, rugdalódzásra a d t a m a g á t . E z fachja n e k i ; rugdalódzik azok ellen, k i k ő t a z á l t a l a l á t s z ó l a g k i b é r e l t p á l y á n m e g e l ő z i k , s r u g d a l ó d z i k e l s ő s o r b a n a n é p p á r t ellen. N o , d e a d o l o g n e m oly k o m o l y , m i n t a m i l y e n n e k l á t s z i k ; l á b a i m e g m e r e v e d t e k , i n a i p ó k o s a k , r á is illik, a m i t a z o l a s z m o n d o t t a m a g a t e h e r h o r d ó j á r ó l : «ha g l ' a n n i » , ö r e g a l e g é n y , ne igen biztassák, h o g y kirúgjon ; s így a k a l i m p á l ó d z á s

26

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

t ö b b n y i r e a levegőben üt óriás n a g y l y u k a t . K i ü g e t ő u g y a n a k ü z d t é r r e , a k á r c s a k egy n a g y s z o m b a t i invalidus generális. A u g u s z t u s 18-án r o t y o g is a p o r o n d o n , d e m i v e l a d a l i á t senki sem veszi k o m o l y a n , h á t csak m i n t a r a n y g a l l é r o s clown szerepel a p a r á d é b a n . E z t a m u l a t s á g o t a vén g á r d i s t á k örö­ m é r e , t e k i n t v e a csatározás fujtásos lefolyását s á r t a l m a t l a n j e l l e g é t , m e g is l e h e t n e k i e n g e d n ü n k ; t e h á t f e r g u n n o l j u k neki. Azonban legújabban a kópés öregnek újabb ötlete tá­ m a d t ; e l h a t á r o z t a , h o g y b é r b e a d j a a h á t á t új D o n q u i j o t e k n a k , a k á r t a l á r b a n ü l j e n e k r á , a k á r b e k e c s b e n , d e a z o n fel­ tétel alatt, hogy m i n d n a g y emberek legyenek, államférfiak, parlamentáriusok, s okvetlenül zsenik. S imhol szerdán nagy látványosság tárul a m a g y a r z s u r n a l i s z t i k a a r é n á j á n a b á m é s z k ö z ö n s é g elé : a M a g y a r Á l l a t fogott m a g á n a k egy n a g y e m b e r t , egy z s e n i t ; fölko­ szorúzta ö n m a g á t e zseninek verbói, keceli s másfelé szerzett, de m á r n a g y o n elkopott koszorúival, s magasra tartva s z ü r k e , m e r t m á r őszbe c s a v a r o d o t t fejét, k i t r a p p o l t K o m l ó s i Ferkó kanonokkal a hátán. A M a g y a r Állat megifjult; délcegen ü g e t e t t k ö r ü l ; orr­ cimpái k i t á g u l t a k ; a régi k ü z d e l m e k p u s k a p o r á t é r e z t e ; r á z t a a fejét, l o b o g t a t t a z á s z l ó k é n t s ö r é n y é t ; v é g r e , m i k o r a n e m e s vér kissé m a g á h o z t é r t , azon v e t t e m a g á t észre, h o g y a zseni r a j t a ül u g y a n — m e r t m é r t ne ülne, m i k o r viszik, d e a h a d s e r e g e l m a r a d ; a v é n g á r d i s t á k ez ö t l e t e s p r i v á t passziók szolgálatába szegődni n e m a k a r n a k ; i n k á b b vissza­ küldik a lapot. így aztán a Magyar Állat egymaga m a r a d drága terhé­ vel ; a z s e n i p e d i g e l é b e d o b h a t j a a k o s z o r ú i t a b r a k n a k . I g a z , h o g y a b a b é r l e v é l b ő l egész z s á k k a l e l k ö l t e n i n e m l e h e t v a l a m i n a g y é l v e z e t ; d e é p oly k e v é s s é é l v e z e t e s a b a b é r o k o n p i h e n n i ; k e m é n y s k e l l e m e t l e n á g y , s a z e m b e r s z í v e s e n el­ h a g y j a s fölül i n k á b b egy m a g y a r á l l a t r a ! H a a « M a g y a r A h a m » m é g t o v á b b r a is s z á n d é k o z i k z s e ­ n i k b e n u t a z n i , v a n n á l u n k , k é r e m szépen, zseni a k á r száz­ számra i s ; Szalavszky, Szulyovszky, Tarnóczy, Kloch, s mindenekfölött Bánffy. Tegye m e g u t á n u k , a m i t ők t e t t e k ; ügye, hogy n e m l e h e t ; t e h á t z s e n i k ! D e m á s o k ebből a zse­ nialitásból nem k é r n e k ; megtartják józan eszüket s nem ü l n e k föl a M a g y a r Á l l a m n a k s n e m ü l n e k föl a m a g y a r á l l a t r a !

LIBERÁLIS

FILISZTEREK

27

A sajtó irányítása.
1 8 9 7 d e c . 19. Berlinben 1227 újság jelenik m e g ; t a v a l y ó t a a s z a p o r u l a t 177. Esztergomban m e g öt lap kerül ki a sajtók ólomsorai közül, s h o g y m e n n y i lesz m é g a s z a p o r u l a t , a z m a j d j a n u á r elsején e l v á l i k . E r r e m i n d e n k i k é s z a f e l e l e t t e l s a z t m o n d j a : I s t e n m e n t s , ö t is s o k . N o d e k é r e m , t á n ez s e m i g a z e g é s z e n , s i n k á b b a z t k e l l m o n d a n i : ha jó az az öt, a k k o r n e m sok ; de h a n e m jó, a k k o r e g y is s o k . A p r o b l é m a i t t a b b a n áll, h o g y m i k é p legyen jó legalább az, a m i e l v e k n e k s z o l g á l , m i k é p n e m e s e d j é k a h a r c b a n , m i n t t i s z t u l j o n fölfogása s j e g e c e s e d j é k m e g n e m e s n y e l v e z e t b e n s elvhű, j e l l e m e s á l l á s f o g l a l á s b a n i r á n y z a t a . B á r m i t h o z z o n i s azonban a jövő, reméljük, hogy a csetepaték szaporodtával, s az é r c - é s a l u m i n i u m - t o l l a k s e r c e g é s e k ö z b e n a sajtó nem jog megfeledkezni arról a méltányosságról, mellyel egymás meggyőző­ désének tartozunk, s arról a kölcsönös tiszteletről, mely a személyt nem sérti, mert mindig csak az ügyet nézi. A t o l l n e m a r r a v a l ó , hogy v é r e s s e b e k e t e j t s e n , s e m a r r a , h o g y m é r e g é s s z e n n y folyjék k i b e l ő l e , h a n e m k o r m á n y t o l l a a k a r l e n n i a s z á r n y a l ó e m b e r i s é g n e k , m e l y i r á n y t is a d j o n s t i s z t á b b m a g a s l a t o k r a emelje a k ö z é r z é s t é s t ö r e k v é s t . E z e k e t a z e l v e k e t kell szem előtt t a r t a n i a a s a j t ó n a k még a k k o r is, m i k o r t a p a s z t a l n i k é n y s z e r ü l , h o g y illetéktelen befolyások erélyesebb megtorlást sürgetnek, s kivált mikor l á t j a a z t , h o g y zsoldos lelkek és csúnya érdekhajhászók csapnak föl a t o l l f o r g a t á s l o v a g j a i v á . E z e k e t a g o n d o l a t o k a t idézi vissza emlékezetünkbe dr. S c h ö p f 5 0 é v e s írói j u b i l e u m a , a m e l y a l k a l o m b ó l m a g a az ü n n e p e l t e l m o n d j a , h o g y í r ó i p á l y á j á r a k i é s m i k é p a v a t t a föl, h o g y m i v o l t a z a h o z o m á n y e l v e k b e n , v e z é r g o n d o l a t o k ­ ban, m e l y e t m e n t o r a neki ezelőtt 50 évvel a d o t t . 1848 ápril. 20-án m a g á h o z h i v a t t a ő t S c h w a r z e n b e r g kardinális, hogy v a l a m i titkolt, fontos ügyet beszélhessen meg v e l e . L e ü l t e t t e s a z o n k e z d t e , h o g y a k e r e s z t é n y é r d e k e k mennyi t á m a d á s n a k v a n n a k kitéve, mindenfelől szemrehá­ n y á s o k é r i k a s z e n t ü g y v é d ő i t , s alig v a n a h i v a t a l o s k ö z e ­ geken kívül, ki az ü g y e t m a g á é v á teszi, s különösen nincs k ö z l ö n y ü k , m e l y f ö l v e g y e a k e s z t y ű t a s o k h í v a t l a n és h i v a t a l o s

28

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

szegénylegénnyel. «Lapot a k a r o k t e h á t indítani s ö n t szemel­ t e m k i szerkesztőjének)) — e s z a v a k k a l z á r t a b e a z e l ö l j á r ó eszmefuttatást a kardinális. Azután figyelmébe ajánlotta a következőket: 1. K e r ü l j e a z ü r e s f r á z i s o k a t s k i v á l t k é p v i g y á z z o n , hogy ne általánosítson. H a t e h á t egy zsidóról v a l a m i k o m p r o ­ m i t t á l ó t m e g t u d , ne írja azt, h o g y ilyenek a zsidók. H á t milyenek a k a t o n á k , az ügyvédek, a p a p o k , ha az egyesek vétkeit — pedig j ó m a d a r a k mindenfelé találkoznak — az egész állásra v a g y h i v a t a l k ö r r e kiterjesztjük. 2. H e l y i é r d e k e k és b a j o k és b i b é k s z e l l ő z t e t é s é n é l j ó l vigyázzon m a g á r a s fontolja m e g n e m egyszer, de százszor, m i e l ő t t e g y é n e k ellen s o r o m p ó b a l é p . 3. N e k á r o s í t s o n s e n k i t ü z l e t é b e n , h i v a t á s á b a n , i p a r á b a n , á l t a l á b a n k e n y é r k e r e s e t é b e n ; ez n e m n e m e s e l j á r á s , s é p m e r t ilyen, kiolthatlan gyűlölséget szokott t á m a s z t a n i . 4. S e n k i t se á l l í t s o n p e l l e n g é r r e v a g y k ö z n e v e t s é g , g ú n y és m e g v e t é s c é l t á b l á j á u l ; m e r t a g ú n y a z e r k ö l c s i v i l á g b a n az, a m i a lúg a k e r t i n ö v é n y r e . A z erkölcsi szennyes r u h á t n e m l e h e t ú g y m o s n i és l ú g o z n i , m i n t a z t , a m i t l e v e t ü n k . A g ú n y j o b b a n elkeserít, mint a legkomolyabb intelem. 5. V é d j e m i n d i g a z ü l d ö z ö t t e k e t s l e g y e n s e g í t ő j e a z el­ n y o m o t t a k n a k ; ez a z s u r n a l i s z t á t is b o l d o g í t ó ö n t u d a t t a l t ö l t i el. A z ú j s á g í r á s i z g a l m a s m e z e j é n n e m s z o k o t t a b o l d o gítás bőségesen sarjadzani, de a sok tövis közt, m e l y vérez, s az ü r ö m közt, m e l y g y a k r a n az élet velejéig h a t o l s m i n d e n t elkeserít, az á r t a t l a n o k - s igazságtalanul e l n y o m o t t a k n a k v é d e l m e szerzi m e g e v i g a s z t a l a n é l e t h i v a t á s n a k ö r ö m e i t . 6. Legyen bátor, midőn az igazság harcairól van szó; aki mer, az nyer. N e m l u t r i t é r t e k i t t , h a n e m b á t o r s á g o t . A s a j t ó m u n k á s a i t egy n a g y h i v a t á s lelkesíti, s az újkor szellemi vilá­ g á b a n t a g a d h a t l a n a legfontosabb szerepek egyike lett az ő osztályrészük. De ha hivatásról, pláne kiváló hivatásról v a n szó, n e m v o n a t k o z h a t n a k s z a v a i m a r r a a s o k m e g f o n t o l a t l a n z s u r n a l i s z t a g y e r k ő c r e , a z o k r a a r i p o r t e r - v i g é c e k r e , k i k szi­ m a t o l n a k , furakodnak, azokra a csip-csup lapocska szerkesz­ tőkre, kiket csúnya érdek hajt, s bosszúvágy ösztönöz. Tudja, hogy a varjak miből élnek s csőrükkel m i t hánynak-vetnek széjjel a z őszi s z á n t ó f ö l d e k e n ; n e fogjon v a r j ú - t o l l a t , n e szarka-tollat kézbe, h a n e m olyat, melyről rá lehessen ismerni m a g a s a b b s z á r n y a l á s r a , n e m e s e b b fölfogásra. Végül pedig ön tudja, hogy a m e g a l a p í t a n d ó lap az én l a p o m lesz, s m i v e l én r é g i a r i s z t o k r a t a v a g y o k , s n i n c s k i l á t á s ,

LIBERÁLIS

FILISZTEREK

29

hogy ebből a rendemből kitérjek, legyen azon, hogy a lap m i n d i g b i z o n y o s lovagias, n e m e s h a n g o n szóljon. E z t a talpraesett, szerkesztői p r o g r a m m o t a d t a az a k k o r m é g fiatal Schwarzenberg kardinális a m o s t m á r m e g ö r e g e d e t t dr. Schöpfnek. Ü g y látszik, hogy ö t v e n év előtt m é g érzé­ k e n y e b b volt az emberek lelkiismerete, s ö n t u d a t á b a n lévén felelősségüknek, eszméltek, m i e l ő t t v a l a m i t k e z d t e k ; kivált, ha az a valami a közvélemény vizeit zavarni képes volt. A j e l e n t ú l p r o d u k c i ó m i a t t a z s u r n a l i s z t á k b a n is t ú l s ó k a «pofli», s m i v e l ezer m e g e z e r l a p o n k e l l p é n z t n y e r n i , a z é r t n e m futja ki az idő a r r a , h o g y m e g g o n d o l j u k , hogy m i t s z a b a d , m i t n e m , s m i l y e l v e k s z e r i n t j á r j u n k el a s z e l l e m i k ü z d t é r e n . A z o n b a n i d ő v e l e z e n is s e g í t a s z e l l e m i fejlődés, s a k ö z ö n s é g m a g a fogja k i s e l e j t e z n i a h á z a l ó - p o r t é k á t és s a j t ó a l á r e n d e z n i a sajtó termékeit. A legszükségesebb azonban az volna, hogy a sajtót, a lapokat, az egyes érdekek közlönyeit oly emberek, oly szellemek sugal­ maznák, akiknek nemes, nagyratörö fölfogása emelni, irányt adni s ugyanakkor a küzdelmes napi termelés izgalmai közt leledző írókat a köznapitól s póriastól megóvni, vagy ha botlottak, őket ismét a jó útra visszaterelni képes volna. E z e k k é p e z z é k a z t az a r i s z t o k r a t i k u s e g y e n s ú l y t a szellemi élet t e r m e l é s é b e n , melynek hasonmását alkotják a főrendek a nemzeti s társa­ dalmi életben. A sajtónak ily kettős pártfogókra van szüksége, pártfogókra, kik alapítsanak s alakítsanak egyszersmind.

Új szabadságharc.
Városaink polgársága.
1898 j a n . 9. T á r s a d a l m u n k f e j l e s z t ő és e r j e s z t ő e r e j e b i z o n y á r a a v á r o ­ s o k b a n v a n . O t t székel az intelligencia s a t u l a j d o n k é p e n i p o l g á r s á g ; o t t t a l á l n a k t e r m é k e n y t a l a j t a z új e s z m é k , o t t találnak visszhangot a reformgondolatok. Gondoljunk csak 1848-ra ; m i lett volna a s z a b a d s á g h a r c m o z g a l m a i b ó l , h a az akkori Pest városának értelmisége n e m képezte volna azt a ragyogó tükröt, mely a szabadság s a hazaszeretet gondolatait és é r z e l m e i t s z é t [ n e m ] szórja m i n t m i n d m e g a n n y i g y ú j t ó csóvát szerteszét az országban? A p o l g á r s á g v o l t k e z d e t ó t a a szociális m o z g a l m a k n a k legfontosabb hordozója. Vallási téren a X V I . század, n e m z e t ­ irodalmi téren a X V I I I . század volt az a kor, m i d ő n a polgári s z e l l e m e g y o l d a l ú h a t a l m a s k o d á s s a l k i t ö r t N é m e t - és F r a n c i a ­ országban, hogy a fönnálló r e n d e t összetörje s mással pótolja. Angliát naggyá és s z a b a d d á t e t t e polgársága, m e l y kezet fogott az arisztokráciával; nálunk pedig a szabadsági eszmé­ ket a rendi társadalom vitte ugyan keresztül, s polgárság a d d i g t u l a j d o n k é p e n n e m v o l t , d e a s z a b a d s á g i e s z m é k és intézmények hivatva voltak arra, hogy a polgárságot meg­ teremtsék. Már most azt a kérdést vetjük föl: van-e nekünk a szociális h i v a t á s r a k é p e s í t e t t , a t á r s a d a l o m f e j l e s z t é s é r e é r e t t polgárságunk? E g y tekintet, melyet városainkra vetünk, megadja a f e l e l e t e t a k é r d é s r e . V á r o s a i n k p o l g á r s á g a k é t r é s z r e oszlik : intelligenciára s az iparos s j o b b m ó d ú birtokos polgár­ ságra. A vezetőszerep bizonyára az intelligenciára v á r n a . De m i t l á t u n k ? Azt, hogy az intelligenciának l e g n a g y o b b része a n y a g i ­ l a g s t á r s a d a l m i l a g függő h e l y z e t b e n v a n , s n e m a s z a b a d s á g i eszmék szolgálatában, h a n e m a k o r m á n y h a t a l o m csatlós-

ÜJ

SZABADSÁGHARC

31

s á g á b a n á l l . A z i n t e l l i g e n c i á n a k ez a r é s z e á t l a g h i v a t a l n o k s a m o d e r n állam bürokráciáját képezi. Nincs neki szabadsága, s a t á r s a d a l m i m o z g a l m a k b a is m i n d e n ü t t a p o l i t i k á t , a z a l á z a t o s k o r m á n y u s z á l y - h o r d o z á s t viszi b e . N e m s z a b a d n e k i máskép szavazni, m i n t ahogy parancsolják, m e r t különben elcsapják, s elveszti k e n y e r é t ; n e m szabad neki m á s eszméket hirdetni, m i n t amilyeneket a k o r m á n y h a t a l o m tesz közzé ; nem szabad neki m á s csillagzatok u t á n indulnia, m i n t a m e ­ lyek a k o r m á n y színpadján t ű z e t n e k ki, h a m i n d j á r t m o n d v a ­ c s i n á l t n a g y s á g o k is, s t e h e t s é g h i á n y u k i r á n t k ö z m e g e g y e z é s uralkodik. Ehhez a hivatalnok-intelligenciához csatlakoznak m é g m á s függő h e l y z e t b e n lévő elemek s a z u t á n az a népfaj, mely a magyar intelligenciának nemsokára túlnyomó részét fogja k é p e z n i , s m i n d e n ü t t a h a t a l o m m a l t a r t v á n , a t á r s a ­ dalom kiépítésére alkalmatlan. A hivatalnok-intelligencia az államot helyezi m i n d e n ü t t a t á r s a d a l o m fölé. E l ő t t e a t á r s a d a l o m m i n t v a l a m i ö n á l l ó , független elem ismeretlen, s az állami t e k i n t e t e k e t , v a g y i s a k o r m á n y n a k , az uralkodó p á r t n a k érdekeit tartja szem előtt, m i d ő n állást foglalni s vezéreszmék k ö z t v á l a s z t a n i kell. Egyszóval a hivatalnok-intelligencia a modern bürokratikus á l l a m n a k a csatlósa ; n e m független, s ép ezért t á r s a d a l m i téren való önálló tevékenységre képtelen. Azért kellett a k o m m u n i s t á k - és s z o c i a l i s t á k n a k a v i l á g s z í n p a d á r a k i l é p n i ö k , hogy a bürokrácia eszméljen s ö n t u d a t á r a ébredjen a n n a k a valóságnak, hogy v a n n a k még körülbelül társadalmi hatal­ m a k is a v i l á g o n . A p o l g á r s á g m á s i k fele, m e l y i n k á b b i p a r o s o k b ó l és j o b b ­ m ó d ú b i r t o k o s o k b ó l áll, á t l a g a d e m o k r á c i á h o z h a j l i k . N a g y részük a szegénységgel k ü z d s a fennálló t á r s a d a l m i r e n d b e n g y á m o l í t á s r a és s e g í t s é g r e n e m a k a d . N e m c s o d a t e h á t , h o g y a negyedik r e n d b e hajlik, m e l y m é g n e m kész, s csak a n n y i t t u d n a k r ó l a , h o g y v é s z t h o z ó m e g r e n d ü l é s e k n e k és z a v a r o k n a k s ö t é t f e l h ő j e k é n t áll a v i l á g l á t ó h a t á r á n . így állván Magyarországban a polgárság ügye, nem n a g y reményeket fűzhetünk a jövendő alakulásokhoz. Polgár­ ságunk sohasem volt számbavehető a rendi társadalom korá­ b a n , s új a l k o t m á n y u n k n é h á n y k e v é s é v t i z e d é b e n p e d i g o l y szerencsétlenül fejlődtek viszonyaink, hogy a polgárság intelligenciájának n a g y része t ö r t e t ő s társadalomfejlesztő szerepétől elesett s hivatalnok-sereggé lett. Magyarország e g y b ü r o k r a t i k u s á l l a m lesz, m e l y n e k t á r s a d a l m a alig v a n , é r t e m ez a l a t t a független önálló t á r s a d a l m a t .

32

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

A f ü g g e t l e n e l e m e k n e k m i n d e z e k u t á n a z lesz f ö l a d a t u k , hogy önállóan csoportosuljanak s körökben s kaszinókban egyesüljenek. N e féljenek, hogy s z é t s z a k í t j á k a t á r s a d a l m a t a b ü r o k r á c i á t ó l való függetlenségnek k i m o n d á s a által ; ellen­ kezőleg, ők őrzik a t á r s a d a l o m egészséges elemeit s ideális céljait. Sőt a r r a kell iparkodniok, h o g y a m ű v e l t e b b i p a r o ­ s o k a t is m a g u k h o z v o n j á k . E g y e s í t é s e a t á r s a d a l o m f ü g g e t l e n e l e m e i n e k , ez M a g y a r ­ országra nézve a létkérdés.

Tartsunk ö s s z e !
1898 j a n . 16. Ö s s z e t a r t á s a z e l v t á r s a k k ö z t - - ez a z a z e z e r j ó f ű , m e l y e t t á r s a d a l m i , politikai, g a z d a s á g i b a j a i n k ellen o r v o s ­ szerül a j á n l a n a k . E z z e l az ezerjófűvel esik m e g az a furcsaság, h o g y h á z i s z e r is, m e g m é r e g d r á g a i s . H á z i s z e r , m e r t m i n d e n k i ismeri s ajánlja : m é g i s oly r i t k a s oly k e v é s v a n belőle, m i n t h a patikából kerülne ki. V a g y n e m laza, n e m erőtlen-e a politikai s gazdasági érdekeltség összetartása? a p a p s á g n a k a világi elvtársakkal való összetartása, az egyes társadalmi osztályok jegecedése? Csak politikai, uralkodó hatalom, n y a k á b a n a kenyeres tarisznyával képes az erőszak jegyében t a r t ó s a b b alakításokat l é t r e h o z n i ; c s a k a p o l i t i k a i k l i k k e k , k i s - és n a g y p i p á s a s z t a l ­ t á r s a s á g o k , frivol p a j t á s k o d á s o k , a t y a f i a s k o d á s o k szorítják az összetartásnak g y ű r ű j é b e a jelen t á r s a d a l o m fegyelmezet­ l e n s o k a d a l m á t , s e b b ő l a g y ű r ű b ő l i l y e n k o r l á n c s z e m lesz ; a s z o l g a s á g n a k l á n c s z e m e , m e l y oly s z a p o r a , h o g y egyik a m á s i k á t éri, ö s s z e f o g ó z k o d n a k s a l é t é r t v a l ó k ü z d e l e m s z ü k ­ s é g s z e r ű s é g é v e l k ö t i k le a s z a b a d o k n a k n e v e z e t t e m b e r e k e t M i p e d i g e p r a k t i k u s és k e n y e r e s i r á n y z a t m e l l e t t ö s s z e ­ t a r t á s t s ü r g e t ü n k elvek szempontjából, elvi alapon. Föl­ tesszük, hogy akik elveket vallanak, azok az elvekért v í v o t t jogos küzdelmekben tömören zászlajuk köré csoportosulnak ; föltesszük, h o g y az elvi h a r c b a n b á t o r m a g a t a r t á s t t a n ú s í ­ t a n a k ; f ö l t e s s z ü k , h o g y m e l e g p á r t o l á s b a n k a r o l j á k föl ü g y e i n k e t s n e m hideg s z a v a k a t s csillagos m o s o l y t szórnak útjainkra, melytől megfagyunk. S u g y a n m i é r t t e s s z ü k e z t föl? M i t a d u n k a j ó e m b e r e k ­ n e k e n e m e s m a g a t a r t á s é r t ? M i t ez ü g y b u z g ó k i t a r t á s é r t ? Mi jót, mi hasznot helyezünk nekik kilátásba?

ÜJ SZABADSÁGHARC

33

S e m m i t ; c s a k a z e l v h ű s é g ö n t u d a t á t és d i c s ő s é g é t ! — Semmit-e? S csakis e z t ? E z baj. M e g e n g e d e m , de sőt kész­ séggel e l i s m e r e m , h o g y «dulce e t d e c o r u m est», h o g y é d e s és é k e s ez a z e l v h ű l e l k ü l e t ; e l i s m e r e m , h o g y l o v a g i a s és e l v h ű e m b e r e k e t á l l í t a k ü z d t é r r e ez a r e n d s z e r ; d e a z t m o n d o m , h o g y a r e n d s z e r e g y o l d a l ú , s a l o v a g o k b ó l k e v é s lesz a z o n a küzdtéren látható. N é z e t ü n k szerint az összetartás csak o t t kovácsolódik v a s k a p c s o k k á , a h o l a szellemivel az a n y a g i t , az elvvel az érdeket, a dicsőséggel s az ö n t u d a t t a l a h a s z n o t egyesítjük. Csak ahol ilyen teljes az érdekközösség, s ahol az kiterjed m i n d e n t é r r e s felöleli a z egész é l e t e t : c s a k o t t v á r h a t n a g y eredményeket. Az elvet az érdekkel k o m b i n á l j a ; áldozatot v á r és h a s z n o t k e r e s . E l v , érdek, áldozat, haszon, ezekből kell sodorni az össze­ tartás kötelékét. H a várjuk például bizonyos köröknek politikai párt­ fogását, a népnek, az iparos, a kereskedői világnak elveink i r á n t v a l ó é r d e k l ő d é s é t : u g y a n a l a p o s lesz-e v á r a k o z á s u n k , s n e m lesz-e i l l u z ó r i u s r e m é n y s é g ü n k , h o g y h a c s a k e l v e i n k ragyogásával lépünk eléjük, s gazdasági s üzleti érdekeik iránt mindig hűvöseknek bizonyulunk? Méltán azt vethetik az i l y e n i d e á l i s és h o l d k ó r o s a g i t á t o r o k n a k a s z e m e i r e : «Hat miért nem t a r t a n a k az urak velünk? Miért nem vesznek n á l u n k ? Miért n e m d o l g o z t a t n a k n á l u n k , s m i é r t n e m segítik vajúdó s o r s u n k a t zöld á g r a ? Ö s s z e t a r t á s t h a n g o z t a t n a k , u g y e ? H á t c s a k r a j t a , t a r t s a n a k össze v e l ü n k , m a j d a k k o r mi t a r t u n k össze ö n ö k k e l ! » S nincs-e igazuk? I g a z u k v a n ; az érdek az összetartás­ n a k p r a k t i k u s filozófiája. N e c s a k a v á l a s z t á s o k ' f a l k a l m á v a l t a r t s u n k össze a n é p p e l ! T a r t s u n k össze m i n d e n é r d e k b e n s minden ügyben. A községi, városi, gazdasági, üzleti ügyekben épúgy, m i n t a p o l i t i k á b a n ; de sőt a z o k b a n előbb s t o v á b b , m i n t ezekben. S ő t a z t m o n d o m : b i z o n y o s fokig á l d o z a t o k á r á n is s e g í t s ü k és m o z d í t s u k elő e z e k e t a n e m e l v i é r d e k e k e t ; h a k e r ü l is v a l a m i b e , h a h o z is m a g á v a l v a l a m i f é l e h á t r á n y t . S ezzel a g o n d o l a t t a l o l y p o n t h o z é r t e m , m e l y m i n d e n f e l é bőséges a l k a l m a z á s t talál. R ö v i d e n érintek e g y e t - m á s t . Mi a k a r u n k j o b b n é p n e v e l é s t , l e l k e s ü l ü n k a k u l t ú r a elő­ mozdításáért, lelkesülünk a keresztény vallásos iskoláért; de h a n e m ü t i m e g a m é r t é k e t v a l a m e l y k o n k r é t e s e t b e n : rögtön o t t h a g y j u k s a zsidó iskolába küldjük g y e r m e k e i n k e t ! Uraim, összetartás-c ez? Áldozatkészség ez?
Prohászka : Az igazság napszámában. •>

34

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

Mi a k a r u n k t i s z t e s s é g e s s a j t ó t ; n e m o l y a t , m e l y b e l e ü t i orrát családi szentélyekbe, utazik szenzációban, fürdik k l o á k á k b a n ; de h a n e m szolgálja a j ó i r á n y ú sajtó a p l e t y k á t és a k é t e s h í r ű t á r s a d a l m i z s i b v á s á r t : r ö g t ö n o t t h a g y j u k , s «erdekes» l a p o k r a f i z e t ü n k . U r a i m , ö s s z e t a r t á s - e e z ? K e r e s k e d e l m i s ü z l e t i v i l á g u n k g y a k r a n áll elő a p a n a s z s z a l , h o g y o l y o l d a l r ó l is e l k e r ü l i k , m e l y r ő l e l v i t e k i n t e t b e n , s h a k e l l s z a v a z ó és k o r t e s , s z í v e s e n r e f l e k t á l n a k r á j u k , d e n e m l á t j u k - e m á s r é s z t a z t is, h o g y é p e z e k a j ó r a v a l ó k e r e s ­ k e d ő k , ü z l e t i c é g e k k e r ü l i k el a k a t h o l i k u s l a p o k h i r d e t é s e i t , s hirdettetik m a g u k a t azoknál, kik született ellenségeik? Összetartás-e ez? H a t e h á t összetartást a k a r u n k teremteni, ne szorítkoz­ z u n k a z e l v e k r e , h a n e m k a r o l j u k föl m i n d n y á j u n k n a k é r d e ­ k e i t , a k á r a s z e l l e m i , a k á r a z a n y a g i t é r e n . K a r o l j u k föl á l d o z a t t a l , k ö l c s ö n ö s á l d o z a t t a l é s t ü r e l e m m e l ! M e r t «ki t é r d e l , a n n a k é l e t int» é s k e n y é r ; a k i p e d i g a m i e l v e i n k e t a k a r j a vallani, a n n a k i g a z á n p a r á z s o n j á r v a kell k e n y e r é t k e r e s n i e : ez k é p e z i a z é l e t s a z e l v e k t e r h é t . E t e r h é n p e d i g nem k ö n n y í t ü n k sustorgó elv-rakétákkal, n e m buzdító beszé­ dekkel, h a n e m csakis áldozatos összetartással, mely éber szemmel észreveszi s készséges lélekkel fölkarolja e g y m á s n a k mindennemű érdekeit.

Koszival k a n o n o k K i s u c a - Ű j h e l y e n .
1898 j a n . 16. B a r á t i kézből v e t t ü k a következő s o r o k a t : «Feltüno és m e g m a g y a r á z h a t l a n v o l t Roszival r e k t o r n a k v a s á r n a p i g y o r s e l u t a z á s a és Ruffyvali tisztelgése N y i t r á n B e n d e p ü s p ö k n é l , a n n á l is i n k á b b , m e r t Ő s z e n t s é g e j u b i l e u m a alkalmából az ő papnövendékei a k a d é m i á t tartottak, ame­ lyen, ha m á s n a k senkinek, de neki jelen kellett volna lenni. Találgattunk mindenfélét; most tisztában vagyunk. Roszival hétfőn délután Ruffy t á r s a s á g á b a n Zsolnára jött, ahol őket H a y d i n Imre, kisuca-új helyi főbíró v á r t a , a k i n e k t á r s a s á g á ­ ban a Hungária-szállodában pertraktáltak, másnap pedig V á r n á r a m e n t e k . T e h á t R o s z i v a l l é p föl a n é p p á r t e l l e n . S z é p állapotok ! Világi e m b e r úgylátszik n e m bízik m a g á b a n , t e h á t k ü l d e n e k egy p a p o t , a p á t o t , k a n o n o k o t , s hozzá m é g rek­ t o r t is !» E d d i g a levél. Tartózkodással vesszük a szomorú hírt, s ha be nejn

ŰJ

SZABADSÁGHARC

35

igazul, m i l e s z ü n k az elsők, kik R o s z i v a l h á z t ű z n é z é s é t T r e n c s é n b e n r e k t i f i k á l j u k . E d d i g m é g n e m l é p e t t föl k é p v i s e l ő ­ jelöltnek, s t á n ha látja a nép érzelmeit, a n é p p á r t n a k alkot­ m á n y o s igazait, a n é p p á r t i jelölt biztos kilátásait, t á n , m o n ­ dom, meggondolja m a g á t , s gyorsan jön vissza, a m i n t gyorsan t ü n t el h a z u l r ó l . A z o n b a n n e m h a g y h a t j u k szó nélkül a dolog eddigi fej­ leményét sem. H i s z e n e z a l e v é l v a l ó s á g o s e l é g i á j a és síri d a l a a m a g y a r k a t h o l i c i z m u s n a k , s az e m b e r szíve elszorul s h i t e t l e n k e d n i és k é t k e d n i s z e r e t n e e g y á s z j e l e n t é s n e k b e i l l ő r ö v i d l e v é l minden szava fölött. Minden szava egy-egy koporsószeg, mellyel a k a t h o l i k u s ö n t u d a t koporsóját leszegezzük ; m i n d e n adat e g y - e g y l é p c s ő t k é p e z a h h o z a z e r k ö l c s i m e g s e m m i s ü l é s ­ h e z , m e l y b e a z e m b e r i k e g y e k és ö n é r d e k e k h a j h á s z á s á n a k gonosz szelleme vezeti e g y h á z u n k egyik-másik p a p j á t , sőt dignitariusát. N e a d j u k o d a , n e v e s s ü k el m a g u n k a t ; n e á l l j u n k b e fejsze-nyélnek a fejlődő k e r e s z t é n y érzület k i p u s z t í t á s á r a ; n e a l t a s s u k el l e l k i i s m e r e t ü n k e t s ö n é r z e t ü n k e t , h o g y g y a n ú s , kétes szereplésünk által m á s o k a t megtévesszünk. S k i v á l t ez a z u t ó b b i t e k i n t e t l e b e g e s z o m o r ú h í r m e g ­ ítélésében szemeink előtt, s e tekintetnek evidenciája ébreszti b e n n ü n k a r e m é n y t , h o g y a s z o m o r ú ige b e t e g e s , m é t e l y e s testté nem válik. A z egész o r s z á g t i s z t á b a n v a n u g y a n i s a z i r á n t , h o g y Kisuca-Üjhelyen a szavazók töméntelen többsége a néppárt m e l l e t t foglal á l l á s t , s h o g y h a v o l n a p o l i t i k a i i g a z s á g és a l k o t ­ m á n y o s világ Magyarországon, bizonyára a n é p p á r t jelöltje került volna ki győzelmesen a szavazó urnából. De a k o r m á n y nem akar alkotmányos világot nálunk, s Kisucán nem tűr néppárti győzelmet. Szüksége van t e h á t egy emberre, aki azt a buzgó népet v a l a h o g y lelohassza, s pártonkívülinek m o n ­ d o t t p r o g r a m m a l a k o r m á n y p á r t b a terelje. Szüksége v a n emberre, aki itt beáll m é d i u m n a k e csúnya politikai szem­ fényvesztő erőszakoskodásban. Hihető-e, h o g y találjon? Hihető-e, hogy egy jellemes ember ne érezze e kétes szerep m é l t a t l a n s á g á t ? Hihető-e, hogy jólelkűek m e g b o t r á n k o z t a t á s á r a kiáll a n é p p á r t guillotin-jára asszisztensnek? E z t a szomorú, önfeledett szerepet szívesen elengedjük b á r k i n e k , s elsősorban egy a p á t - k a n o n o k n a k és szemináriumi rektornak.
a

3*

36

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

D e e l e n g e d i k e z t n e k i m é g a l i b e r á l i s o k is. H i s z e n m i n ­ denki tudja, h o g y v a n a p o l i t i k á b a n sok t e t t e t é s , raffinéria és b r u t a l i t á s ; m i n d e n k i t u d j a , h o g y a p o l i t i k u s o k a l e g s z e n ­ t e b b e l v e k s é r d e k e k k ö r ü l is k é p e s e k t o j á s t á n c o t j á r n i , s h o g y az ú g y n e v e z e t t úri h u n c u t s á g b a n , a politikában v a n a leg­ k e v e s e b b t i s z t e s s é g ; d e h a m á r v a n n a k e r r e is K l o c h o k és Gebauerek, azt t a l á n m é g a liberálisok sem kívánják, hogy a r a n y k e r e s z t e s a p á t o k is c s i n á l j a n a k a m a n d á t u m - h a j h á s z ó v a g y a l k o t m á n y o s szolgálatokat végző éhenkórászoknak konkurrenciát. F é l r e t e h á t a z á l a r c c a l , félre a s z o m o r ú t a k t i k á z á s s a l ; m a r a d j u n k meg elveink mellett s járjunk egyenes utakon. E z t e l v á r j u k R o s z i v a l k a n o n o k ú r t ó l is ; a k ö z e l j ö v ő b e n k i fog v i l á g l a n i , h o g y c s a l ó d t u n k - e ?

Harcaink.
1898 j a n . 2 3 .
Mottó : W a s wollt ihr, kleine Kannibalen? Kctzebue.

N e m a k o m o l y b a v e h e t ő ellenséggel v í v o t t k ü z d e l m e k e t , n e m a c s a t á k a t é r t e m , h a n e m a m i m i n d e n r e n d ű és r a n g ú s k i v á l t k i s - r a n g ú j ó a k a r ó i n k k e l l e m k e d é s e i t és k e d é l y e s k e d é seit t a r t o m m o s t s z e m e l ő t t . Az öreg á g y ú k r i t k á n szólnak, m e r t kevesen v a n n a k , de a flóbert-puskák, azok folyton p a t ­ t o g n a k és c s a t t o g n a k , m e r t t ö m é n t e l e n s o k a n v a n n a k . S b á r o l y k i c s i n y e k és c s a k s e r é t t e l d o l g o z n a k , m é g i s o l y kegyetlenek, hogy t ő l ü k telhetőleg ki a k a r n a k pusztítani, s a z z a l a r é g i k ö z m o n d á s s a l , h o g y : «szólj i g a z a t s b e t ö r i k a fejed», n e m é r i k b e ; ő k t i s z t á r a m e g a k a r n á k a z e m b e r t e n n i . Látnivaló tehát, hogy haladunk, nemesbülünk, finomodunk s a fejek b e t ö r é s é b ő l a k a n n i b a l i z m u s b a n e v e l ő d ü n k . A t á r s a ­ d a l m i élet, k i v á l t a v i d é k i v á r o s o k b a n s o k h e l y ü t t a lovagias v a g d a l ó d z á s t irtó h á b o r ú v á , az irtó h á b o r ú t k a n n i b a l i z m u s s á fokozta ; a k a n n i b á l o k n a k pedig jó é t v á g y u k v a n , csak legyen mit enniök. S h o l v o l n a ez a m o d e r n k a n n i b a l i z m u s o t t h o n o s a b b , mint a hírlapok hasábjain? Van létért való küzdelem a termé­ szetben : tekintsd csak m e g a v á g ó h i d a k a t ; v a n a társadalom­ b a n : gondolj arra a háromszáz konkurrensre, kik a fővárosnál m e g ü r e s e d e t t városházi szolga-polcra k o n k u r r á l t a k ; v a n az iparban : gondolj a m a g y a r ipar típusára, E s z t e r g o m n a k két-

ÜJ

SZABADSÁGHARC

Ü7

százharminchét csizmadiájára ; de l e g o t t h o n o s a b b a létért v a l ó k ü z d e l e m k a n n i b a l i z m u s i g f o k o z v a a h í r l a p o k és h í r lapocskák hasábjain. A h í r l a p o c s k á k h a s á b j a i , ezek a m o d e r n k a n n i b a l i z m u s ­ n a k Afrikája. Híreik, pletykáik az őserdők b o z ó t j a i ; cikkeik miazmásak, mint a Zambesi partjai; tárcáikban meztelen a l a k o k futkosnak, azzal a különbséggel, h o g y m í g az afrikai v a d a k n e m egészen m e z t e l e n e k s szégyenkezni t u d n a k , a d d i g ez a p u r d é - s d á d é n é p s é g e g é s z e n m e z t e l e n s s z é g y e n k e z n i elfelejtett. Itt folynak a fekete Nilus s a Niger — a m i szintén a n n y i t jelent, hogy fekete — t i n t a - h u l l á m a i , s ezek p a r t j á n j á r n a k az éhes kannibálok, s i p a r k o d n a k m á s o k a t b e m á r t o g a t n i , m i a l a t t ő k is h e t e n k i n t l e g a l á b b k é t s z e r m e g f ü r ö d n e k . S d a c á r a hogy erős idegzetűek s n e m finnyásak, mégis é r z e l e m - s z ö v é s s e l s i n d u l a t - f o n á s s a l f o g l a l k o z n a k s z a l m a - és kosárfonás helyett, s r o p p a n t érzékenyek. ők d i s p o n á l n a k a k ö z ö n s é g s z í v e f ö l ö t t ; ő k m é r i k k i a tisztelet s becsület m a n n á j á t ; a k i t ők tisztelnek, az köztisz­ teletben á l l ; akit ők n e m tisztelnek, az közmegvetés t á r g y a ; akire ők r á v e t i k szép s z e m ü k e t , az figyelemreméltó c s i l l a g z a t ; ők b é r l i k a p e l l e n g é r t , a v á g ó h i d a t s a z a k a s z t ó f á t ; d e n e m d o l g o z n a k r e á l i s a n , c s a k k é p l e t e s e n , s «in effigie» a k a s z t a n a k . L e g k e d v e s e b b p a r f ü m j ö k az, a m e l y Tolsztoj «bácsikáján a k » k e d v e n c p a r f ü m é . M i k o r u g y a n i s N a t a s a b e l é p a «bácsik á h o z » , a k e d v e s t e r e m t é s s z a g l ó i d e g e i t p i p a - és k u t y a i l l a t c s a p j a m e g ; m e r t a b á c s i k a n a g y p i p á s és h í r e s n i m r ó d . A m o d e r n k a n n i b á l o k is s z ü l e t e t t n i m r ó d o k ; s z í v e s e n v a d á s z n a k s szorgalmasan lődöznek b a k o k a t ; szeretik a ku­ t y á k a t s ebeket emlegetni, s képzeletükben a szájkosár s m á s ily f i n o m s á g o k k í s é r t e n e k . S h a v a l a k i e z t f ö l e m l í t i , f ö l h á n y ­ j á k durvaságát, műveletlenségét, hogy hogy meri tolla he­ gyére szúrni s m i n t valami csúnya legyet körben m u t o g a t n i a z o k a t a kifejezéseket, melyekkel ők lapjaik h o m l o k á t éke­ sítik. H á t n e m kérdezzük m é l t á n K o t z e b u e v a l : W a s wollt ihr, kleine K a n n i b a l e n ? Gondolkozván e tünetekről, fölvetődik a kérdés, hogy h o n n a n k e z e , h o n n a n l á b a ez é h e s k i s k a n n i b á l o k n a k ? S e g y fővárosi m u n k á s l a p p a l a z t kell felelnünk, h o g y a t á r s a d a l m i életben a l e g n a g y o b b z a v a r t azok az exisztenciák okozzák, akik egyért-másért választott pályájukat nem végezhették be, s m i n t félemberek i p a r k o d n a k szűkös t u d á s u k k a l a tár­ s a d a l o m felsőbb köreiben boldogulni — siker nélkül. M a g y a r -

38

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

o r s z á g n a k az a baja, h o g y ebből a válfajból túlságosan sok spécije v a n ! Valamint pedig a véres kannibalizmust a keresztény kul­ t ú r a t ö r i m e g , ú g y e z t a v é r e s s z á j ú lelki k a n n i b a l i z m u s t a t e l ­ j e s é r t é k ű m ű v e l t s é g , a z e r k ö l c s i f i n o m o d á s fogja a föld s z í n é ­ ről e l t ü n t e t n i . S z e r e s s ü k t e h á t a k a n n i b á l o k a t is, d e a z é r t f é s ü l j ü k m e g , h a k e l l fésű n é l k ü l i s , r i t k u l ó ü s t ö k ü k e t .

Szomorú, de való.
1898 j a n . 30. A k o c k á t t e h á t e l v e t e t t é k s a z t o l v a s t á k le r ó l a , h o g y R o s z i v a l k a n o n o k ú r föllép V á r n á n a n é p p á r t ellen, p á r t o n ­ kívüli p r o g r a m m a l . R e m é l t ü k , h o g y n e m lép f ö l ; g o n d o l t u k , h o g y h a t á s s a l lesz r á a k a t h o l i k u s k ö z v é l e m é n y , a n é p b o t r á n k o z á s a , ez a m e g b é l y e g z ő , e l í t é l ő v é l e k e d é s , m e l y a b e ­ vallott keresztény körökben kísérte puhatolózásait, s most megdöbbenve látja a bevégzett tényt. I n t e n c i ó k a t n e m k u t a t u n k . N e k ü n k elég t u d n u n k a z t , h o g y a l e g v é g z e t e s e b b h i b á k a t is j ó i n t e n c i ó k k a l k ö v e t t é k el, hogy b á r m i l y ü g y e t agyon lehet ütni igen jó intenciókkal, m i h e l y t azok a b e v a l l o t t , k ö v e t k e z e t e s , elvi ú t r ó l l e t é r n e k a p a k t á l á s , j ó z a n í t á s , p a c i f i k á l á s s m á s efféle l á g y m e l e g s z a v a k alá b u j t a t o t t szolgálatok lejtőjére, a m e l y szolgálatokat m e g ­ t a p s o l n a k liberálisok, zsidók s a hivatalos Magyarország n a p ­ s z á m o s a i , d e a m e l y e k e t m e g s i r a t és g y á s z o l a k e r e s z t é n y elvi mozgalom. R o s z i v a l k a n o n o k is b i z o n y á r a b é k é l t e t n i , c s i l l a p í t a n i , j ó z a n í t a n i s p a c i f i k á l n i i n d u l t V á r n á r a , s ez e m b e r b a r á t i s z á n ­ déklatokkal szívében s e kelendő szavakkal ajkán m i t tesz? A k e r e s z t é n y e l v e k e t v a l l ó n é p p á r t e l l e n foglal á l l á s t ; a z o n p á r t ellen, m e l y e t a k o r m á n y k é s h e g y i g ü l d ö z , m e l y r e a l i b e ­ ralizmus s az elfogultság k í g y ó t - b é k á t kiált, m e l y r e ráfogják, h o g y f a n a t i z á l és l á z í t é s b u t í t , s m i n d e z t a z é r t , m e r t h a t á r o ­ z o t t a n b e v a l l o t t k e r e s z t é n y e l v e k e t h i r d e t ; e z e n p á r t ellen, m o n d o m , síkraszáll a k o r m á n y n a g y örömére m é g egy másik esztergomi kanonok. M i t h a s z n á l n a k i t t a szép s z a v a k , m i t a j ó h i s z e m ű i n t e n ­ ciók? Mit tesz ezekkel jóvá s m i k é p akarja e k ö z b o t r á n y t a pacifikálás átlátszó fátyolával eltakarni? A meztelen t é n y e k a s z é p s z a v a k a t t o r k á r a f o r r a s z t j á k s a j ó h i s z e m ű s é g e t a leg-

ÚJ

SZABADSÁGHARC

39

j o b b e s e t b e n ü g y e t l e n s é g n e k b é l y e g z i k . M e r t h i á b a , i t t is, ú g y mint másutt, a tények kiabálnak túl mindent, programmb e s z é d e k e t , k o r t e s n ó t á k a t és k u r j o n g a t á s o k a t ; a t é n y e k é a z u t o l s ó szó, s a z u t o l s ó szó n e m R o s z i v a l e l ő n y é r e h a n g z i k el. E z e k a t é n y e k a z t hirdetik, hogy v a n jelenleg M a g y a r ­ országon egy keresztény párt, m e l y valamennyi p á r t közül e g y e s e g y e d ü l é p ü l föl k e r e s z t é n y e l v e k e n , s ez a k e r e s z t é n y elv a p á r t szignaturája ; a t é n y e k a z t hirdetik, h o g y m e g ­ indult végre v a l a h á r a sok v a j ú d á s k ö z ö t t s m i n d e n m é r t é k e t meghaladó t a r t ó z k o d á s s fabiusi bölcselkedés mellett egy keresztény á r a m l a t , m e l y e t fekete h a l á l m a d a r a k vijjongnak körül, m e l y e t a liberálisok s az erőszak bölcsőjében készült m e g f o j t a n i , m e l y e t e l t e m e t n i s z á z m e g száz s í r á s ó v á l l a l k o ­ zik, s m i t l á t u n k ? A z t , h o g y a z ellen a p á r t ellen k a n o n o k o k l é p n e k föl p á r t o n k í v ü l i p r o g r a m m a l , de kormánypárti asszisz­ tenciával. M o n d j á k m e g h á t , j ó h i s z e m ű p a c i f i k á l ó u r a i m , k i i és m i t s e g í t a z i l y e n e l j á r á s ? A k e r e s z t é n y elvi m o z g a l m a t , v a g y a liberális, kereszténység-ellenes h a d o n á z á s t ? Mondják meg, kivel fogják a z t elhitetni, hogy i t t csak k é t politikai nézet és p á r t m é r k ő z i k , m e l y b ő l a v a l l á s r a s a k e r e s z t é n y s é g r e k á r n e m háramlik? B á r m i t m o n d j a n a k , a világ csak azt látja, hogy tényleg itt egy pap küzd a liberálisokkal szövetkezve, az egyetlen keresztény elvű párt ellen, a z o n p á r t ellen, m e l y a kereszténység s az e g y h á z v é d e l m é r e a l a k u l t , m e l y n e k p r o grammja határozottan keresztény ; s küzd olyankor, mikor a k o r m á n y n e m a személyek, de az elvek m i a t t fojtaná m e g a p á r t o t egy k a n á l vízben, s m i k o r neki m i n d e g y , a k á r Molnár J á n o s , a k á r H l i n k a , a k á r R o s z i v a l l é p föl b á r h o l , c s a k n é p p á r t ne legyen, vagyis ne legyen olyan, aki a keresztény elvek zász­ laja a l a t t k ü z d a z u r a l k o d ó l i b e r a l i z m u s ellen. A keresztény elvű á r a m l a t k o m p r o m i t t á l á s á t látjuk t e h á t m i R o s z i v a l f ö l l é p é s é b e n ; s h o g y föllépése a k e r e s z t é n y e l v ű n é p p á r t n a k s azzal egyszersmind a vallásos egyházias érzület­ n e k á r t , a z t o n n a n is l á t h a t j a a k a n o n o k k é p v i s e l ő - j e l ö l t , h o g y a liberálisoknak s a zsidóknak az ő szolgálatkészsége nagyon t e t s z i k , s á l d o z a t o s h ű s é g é t b i z o n y á r a el n e m felejtik. S a j n o s , h o g y m i s e m f e l e j t h e t j ü k el, s h a el is a k a r n ó k felejteni, t a l á l ­ k o z n a k m a j d , a k i k e p é l d á k a t ellenünk érvül fölhozni, sőt, akik busás viszonzás reményében, azokat követni s megismé­ t e l n i fogják. A m a g u k é r d e k e i t ez ú t o n u g y a n s z o l g á l h a t j á k , de legyenek meggyőződve, hogy a k ö z v é l e m é n y stréberséggel fogja ő k e t v á d o l n i é p e n a z é r t , m e r t a h a t a l o m n a k k e d v é b e n j á r n a k el, s a b e v a l l o t t k e r e s z t é n y á r a m l a t o t , a m e n n y i r e t ő l ü k

40

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

függ, l e h e t e t l e n n é t e s z i k . S n á l u n k , h o l a n n y i a z e r é l y t e l e n s é g , g y á m o l t a l a n s á g és g y ö n g e s é g a z elvi á l l á s f o g l a l á s b a n ; a h o l mindenfelé csak hímeznek-hámoznak, ahelyett, hogy tiszta b o r t t ö l t e n é n e k a keresztény elvekért lelkesülő n é p n e k ; ahol Ugrón szava a r o m l o t t értelmiségről s a gyönge népről az egy­ h á z b a is e l v e t i h u l l á m k a r é j a i t : a z i l y e n föllépés k e t t ő s h i b a , kettős tévedés. No, de vigasztalódjunk, m e r t ilyesmi kizáró­ l a g c s a k n á l u n k l e h e t s é g e s e z i d ő s z e r i n t , d e a fejlődő k e r e s z ­ t é n y ö n t u d a t s az elvek tisztelete elsöpri a kétfelé s á n t i k á l ó h a t á r o z a t l a n s á g o t , m i n t a h a j n a l o d ó n a p a z éjféli k í s é r t e t e k e t ; s a k k o r n á l u n k is v i l á g o s lesz.

Wrack.
1 8 9 8 febr. 13. Az ó c e á n o k o n ú s z k á l n a k a t ö n k r e m e n t h a j ó k n a k r o n c s a i , m i n t félig v í z z e l t e l t ó r i á s i v e d r e k ; t ö r t á r b o c a i k s b o r d á i k a z é g r e m e r e d n e k s a t e n g e r s z e m é t j e r a k ó d i k le r á j u k . A h a j ó s o k jól ismerik s g o n d o s a n kerülik e c s ú n y a tengeri k o l o n c o k a t . M i n d e n t e n g e r e n ő g y e l e g n e k ez ú s z ó s z i g e t e k , a V ö r ö s - , a Fekete-, a Sárga-tengeren s az óceánokon e g y a r á n t : épen úgy a t á r s a d a l m i élet m i n d e n á r a m á b a n , a k á r a véresszájú szocia­ lizmusnak vörös tengerén, a k á r a plutokrácia a r a n y s á r g a lá­ zas vizein, a k á r az egyházias érzésnek m a g a s színvonalú óceánján találkozunk k o r m á n y r ú d - v e s z t e t t s az elvek körül hajótörést szenvedett wrackokkal, a közvélemény által meg­ b é l y e g z e t t e m b e r e k k e l , a lelkes elvhűség ítélete á l t a l e l b u k t a ­ t o t t f é l s z e g s é g e k k e l , k i k se h ú s , se h a l , k i k n e m h a j ó k , h o g y a z o k o n a n a g y e s z m é k és e l v e k k i n c s e i t a m é l y s é g h a t a l m a i és v i h a r a i ellen m e g l e h e s s e n ó v n i , s e m p e d i g a v i h a r b a n s k ü z ­ delemben elmerült s elfeledett p á n c é l o s o k ; h a n e m a k i k w r a c k o k , szomorú t í p u s a i a m o d e r n félszegségnek, utonállói az elvi k ü z d e l e m n e k s b o t r á n y a i a közéletnek. H á n y ilyen wrack őgyeleg a m a g y a r közélet p o s v á n y o s vizein ! N a g y elv, n a g y eszme nélkül, kellően kicserzett arc­ bőrrel fölszerelve, n e v e t i k a z o k a t , kik m a g u k elvekért k ü z d e ­ nek ; hideg fásultsággal nézik sorsosaik e l n y o m a t á s á t , egy j a j ­ szó n e m l e b b e n el a j k a i k r ó l a z e l v e k g y á s z r a v a t a l a m e l l e t t ; o k o s s á g u k g y á v a s á g és s z á m í t á s , m e l y n é l c s a k v a k m e r ő s é g ü k és ö n h i t t s é g ü k n a g y o b b . É l e t ü k n e k n e m e l v e k a d n a k k e r e t e t és t a r t a l m a t , h a n e m a l k a l m a z k o d á s , s p e k u l á c i ó , s z e m é l y e s összeköttetések, oktalan protekciók, melyek folytán a wrack

ŰJ

SZABADSÁGHARC

41

a z t k e z d i m a g á r ó l h i n n i , h o g y ő h a j ó , s h a kell, s z í v e s e n k i ­ á l l n a j ó fizetéses h e l y e k e n elvi r e p r e z e n t á n s n a k , sőt t a l á n a d m i r á l i s h a j ó n a k is. D e a k ö z v é l e m é n y b e n a w r a c k — w r a c k . O t t hol e l v e k s z e r i n t í t é l n e k , h o l a szellemi m o z g a l m a k l é l e k t a n á t n e m frivol m a c c h i a v e l l i z m u s s a ] , h a n e m m e l e g ü g y s z e r e t e t t e l figyelik és k e z e l i k ; hol l e l k i i s m e r e t e s e n s z á m í t a n a k a b o t r á n y o k n a g y b ű n e i v e l és f á j l a l j á k a f á s u l t é r d e k h a j h á s z á s n a k és e l k a p a t o t t önbizalomnak vétkes m e r é n y l e t e i t : ott a w r a c k csak wrack, a k á r miniszter, a k á r főispán, a k á r főpap legyen ! A w r a c k a z o n b a n n a g y ellensége a h a j ó n a k . I r á n y t a l a n u l b o l y o n g v a ú t j á t szegi a h a j ó s n a k , s a m e l y h a j ó v a l ö s s z e ü t k ö ­ zik, a n n a k n y a k á t s z e g i ; a z é r t a t e n g e r i h a t ó s á g o k h a m e g ­ k a p a r i n t a n a k ily w r a c k o t , d i n a m i t t a l l é g b e r ö p í t i k . Mi n e m d o l g o z u n k d i n a m i t t a l . H a t ó s á g o k s e m v a g y u n k ; b á r ezeknek erkölcsi kódexeikben t u d j u k hogy v a n n a k p a ­ ragrafusok a közbotrányok megszüntetéséről; de a társada­ l o m n a k is v a n e r k ö l c s i k ó d e x e , s a z n e m f ű z ő d i k össze h a t ó ­ sági u t a s í t á s o k b ó l s politikus s z e m h u n y o r g a t á s o k b ó l , h a n e m az elvhűség, a tisztesség, a következetesség, a nemes j ó a k a r a t k ö v e t e l m é n y e i b ő l ; e k ó d e x s z e r i n t j á r el a t á r s a d a l o m a w r a c k k á l e t t e x i s z t e n c i á k k a l , elítéli ő k e t s e l z á r k ó z i k t ő l ü k . í g y a z u t á n n e m k e l l h a t ó s á g i d i n a m i t ; elég a z á t o n y . A z á t o n y r a k e r ü l t w r a c k n e m á r t s e n k i n e k ; az iszap e l t e m e t i s az e m b e r e k elfelejtik.

Új szabadságharc.
1 8 9 8 m á r c . 6.
Kelj föl r a b á g y a d kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt g o n d o l a t !

így énekelt a költő a szabadság hajnalodásának korá­ ban, s éneke gyújtott s szava holtakat támasztott. Fölkelt t e h á t az, a m i t népképviseleti, politikai, gondo­ l a t - és s z ó l á s s z a b a d s á g n a k h í v n a k ; f ö l k e l t , k i d ö r z s ö l t e a z á l m o t a s z e m e i b ő l . D e ú g y l á t s z i k , c s a k a z é r t k e l t föl, h o g } világosan lásson, s k ö r ü l j á r t a t v a szemeit a szabadságok ha­ z u g s á g a i n , k ö r ü l t e k i n t v e a szép s z a v a k m ö g é b u j t a t o t t n y o ­ m o r u l t valóságokon, lefeküdjék újra betegen és z s i b b a d t a n rabágyának kőpárnáira, azt mormogva nehéz álmában : Ahol erkölcs nincs, ott a szabadság lehetetlenség. N e is h á n y j u k s z e m é r e a z e s z m é n y i t ö r e k v é s e k n e k , h o g y
7

42

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

g y e n g é k és k i f á r a d n a k . U g y a n , k i n e k s z e m e i r e n e m b o r u l n a a r e m é n y t e l e n s é g éje, m i d ő n a n e m z e t n e k m ű v e l t e b b r é s z é t lethargiába, k ö z ö n y b e m e r ü l v e látja, s az erkölcs-, jog- és szabadságnak t i p r á s á b a n fásult érzéketlenségét meleg érdek­ lődéssel, a l k o t m á n y o s ellentállással k i v á l t a n i n e m bírja. M ű v e l t k ö z ö n s é g ü n k n a g y r é s z e n e m r e a g á l s e m m i n e m ű el­ n y o m á s r a , v é r é t föl n e m h á b o r í t j a s e m v á r n a i , s e m l e n d v a i v á l a s z t á s ; a z t m o n d j a r á : ez p o l i t i k a , s l e t é r d e l a h a t a l o m előtt, m e r t éhes, s az üldözés parazsán járni n e m a k a r senki­ nek k e d v é é r t , m e r t az kellemetlen dolog. A népnek egy része szocialista — pedig dunsztja sincs a s z o c i a l i z m u s r ó l ; elkeseredett, h a z a f i a t l a n csőcselék ; m e r t m i ó t a a h a z a lett isten, s az igaz I s t e n t a t ö r v é n y n e m ismeri, m i ó t a az u r a k a v a l l á s t a k ö z n é p b u t a s á g á n a k megfelelő, d e m a g u k h o z s m é l t ó s á g u k h o z n e m illő i n t é z m é n y n e k t a r t j á k : a z ó t a a n é p is b i z a l m a t l a n lesz m i n d e n t e k i n t é l y i r á n t , s n e m t u d j a tisztelni a z t , a m i t m á s o k oly h e t y k é n m e g v e t n e k , s n e m t u d m e g n y u g v á s t találni sem m e g t é p e t t vallási ö n t u d a ­ tában, sem a méregdrága politikai szabadságokban, melyeket kijátszani Magyarországon az a l k o t m á n y o s élet egyik sportja. Végre a n é p n e k józan, türelmes, n a g y része koldus ; szegény, rémítően szegény. K o r p á s lisztből sült kenyéren, m á l é n é l ; k o l o m p é r , z a b , k o r p a c i b e r e , i t t - o t t sós v í z b e f ő t t t é s z t a k é p e z i é t e l é t , s e z t is a z s i d ó b o l t o s n á l d r á g á n f i z e t e t t hitelen élvezi. S z a l o n n á t , zsírt, s z é k h ú s t szemével s e m lát, n e m h o g y e g y é k ; viskója füstös, p i t v a r a , k o n y h á j a hideg, szobája üres. H á t m i t ér az ilyen n é p n e k politikai s z a b a d s á g a ? Mit felel m a j d s z a b a d s á g o k r ó l szóló t i l t a k o z á s t o k r a ? M i n d e z a z ő s z e m e i b e n m e r ő , ü r e s b e s z é d és h i á b a v a l ó s z e m f é n y v e s z t é s . M i h e l y t ily ü t ö t t - k o p o t t a z e m b e r , s z e g é n y b i z a z m á r n e m ember, hanem pénzen megvásárolható árucikk, s bármily s z a b a d s á g á t szívesen adja oda egy-két f o r i n t é r t ; m e r t hiszen e l ő b b r e való az élet, m i n t a filozofálás; s jól m o n d t a a z t a n ó g r á d i n e m e s e m b e r , h o g y e g y rőf k o l b á s z t ö b b e t ér, m i n t s z á z á r k u s filozófia. Valamelyes a n y a g i jólét nélkül egy fityinget sem érnek a politikai jogok és s z a b a d s á g o k . S ezt a k k o r ö t v e n év előtt, úgy látszik, meg n e m gondolták, m e r t azóta lett úrrá a n a g y ­ t ő k e , a v i d é k e n az uzsora, s szociális i r á n y b a n a n é p é r t n e m történt semmi. A z é r t a z t m o n d o m : az adja m e g a m a g y a r népnek a po­ litikai szabadságokat, aki rásegíti gazdasági függetlenségre.

ŰJ

SZABADSÁGHARC

E nélkül nincs függetlenség, legföljebb a p a p i r o s o n v a n , de a v a l ó s á g b a n a n n á l n a g y o b b a függés és szolgaság. Azok, akik a n é p j a v á t a gazdasági t é r e n szolgálják, akik a n é p számára olcsóbb hitelt n y i t n a k szövetkezeteikben, azok a népszabadságnak tulaj donképeni megalapítói. Az ő m u n k á ­ j u k nélkül a politikai szabadság hazugsággá válik, s a nép­ fölszabadításnak politikai törekvései célt tévesztenek, sőt h a t á r o z o t t a n a s z o l g a s á g o t s z o l g á l j á k . R á n k v á r a z új é s sokkal n e h e z e b b s z a b a d s á g h a r c : a g a z d a s á g i f ü g g e t l e n s é g kivívása !

Mi lesz holnapután ?
1898 m á r c . 13. M á r c i u s 15 ! S z a b a d s á g ü n n e p e ! Á l t a l á n o s r a k é t á z á s , sütögetés, d u r r o g a t á s , B e n d e g u z o k fölvonulása, dikciózás és még n a g y o b b f o g a l o m z a v a r , m i n t e d d i g s e z e l ő t t . L e h e t m a t á n e g y o k o s s z ó t is s z ó l n i ? ! Megpróbáljuk. A szabadság az erkölcsi r e n d n e k s a népek h a l a d á s á n a k föltétele. S z a b a d s á g n é l k ü l n i n c s ö n t u d a t o s e m b e r , ö n t u d a t o s emberiség, nincs emberi méltóság, emberi boldogulás. E z iránt m i n d n y á j a n m e g e g y e z ü n k ; a k é r d é s c s a k a s z a b a d s á g ­ nak k i s e b b v a g y n a g y o b b m é r t é k e k ö r ü l f o r o g . Mert h a az a mérték a szabadságot az igazságtól elvá­ lasztja, a k k o r a z a s z a b a d s á g á t o k és n e m á l d á s ; h a a z a mérték a s z a b a d s á g o t s z a b a d o s s á g g á , v a k , ő r ü l e t e s m o z g a ­ lommá d a g a s z t j a , a k k o r a z a s z a b a d s á g a r o m b o l á s n a k s n e m az a l k o t á s n a k e s z k ö z e ; h a a z a m é r t é k a s z a b a d s á g o t a z e r ­ kölcsi t ö r v é n y s a t e k i n t é l y k i c s i n y l é s é v é , m i n d e n f ö n n á l l ó ­ nak m e g v e t é s é v é , a f e j l ő d é s e g y m á s u t á n j á n a k e r ő s z a k o s l e ­ törésévé n ö v e l i , a k k o r ez a s z a b a d s á g e r k ö l c s t e l e n s é g , a n a r ­ chia és az á l l a t i a s s z e n v e d é l y e k n e k s ö s z t ö n ö k n e k f é k e n eresztése. M o s t m á r n é z z ü n k s z e r t e s z é j j e l a s z a b a d s á g o k k i ­ rakatán, s m o n d j u n k r ó l a í t é l e t e t , m i j ó , m i r o s s z v a n b e n n ü k , mi agyag s m i a r a n y v a n k ö z t ü k ? M á r c i u s 15-én m o n d a t o t t k i , hogy a z ország t ö r v é n y e i t népszavazás útján választott képviselők hozzák. E z jó ; ebbe beleegyeztünk, de népszavazás nálunk nincs. M á r c i u s 15-én l e t t s z a b a d a sajtó ; a s a j t ó s z a b a d s á g n a k mi is h í v e i v a g y u n k , a m e n n y i b e n a z e l ő z e t e s c e n z ú r a n e k ü n k nem k e l l ; de s a j t ó s z a b a d s á g o t h a z u g s á g r a , e r k ö l c s t e l e n s é g r e , hitetlenségre, alávalóságra nem ismerünk. A szabad sajtó

44

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

k o r r u m p á l jelenleg m i n d e n t : erkölcsöt, tisztességet, alkot­ m á n y o s s á g o t , t e k i n t é l y t , b e c s ü l e t e t ; v a n e r r e is s z a b a d s á g ? M á r c i u s 1 5 - é n s z a b a d u l t föl a j o b b á g y s á g b ó l k i l e n c ­ m i l l i ó e m b e r , l e t t e g y e n l ő a t ö r v é n y e l ő t t n e m e s és n e m n e ­ m e s ; m á r c i u s 15-én m o n d t á k k i a k ö z ö s t e h e r v i s e l é s e s z m é j é t ; azóta katonáskodik nemes épúgy mint nem nemes. Ezek ellen a s z a b a d s á g o k ellen s e n k i n e k s i n c s k i f o g á s a , s a n é p e k fejlődése ezt a s z a b a d s á g o t m i n d e n ü t t k i v í v j a m a g á n a k . M á r c i u s 15-én b e s z é l t e k s o k a t e m b e r i j o g o k r ó l , s z a b a d eszmékről, vallás-, szólás-, g o n d o l a t s z a b a d s á g r ó l , s e f o r t y o g ó ü s t ö t r á b o r í t o t t á k az e m b e r e k fejére, m e g p ö r k ö l t é k a g y u k a t s a z o n t ú l « s z a b a d s a g » l e t t a n é p e k v a r á z s s z a v a : a z új n a g y s z e m f é n y v e s z t ő n e k «kokolori»-ja, a l i b e r a l i z m u s b o s k o j á n a k b ű v ö s vesszeje, mellyel eddig mindig sikerült, k i v á l t a m ű v e l t k ö z ö n s é g g e l , d e m é g a n é p p e l is s z e g r e a k a s z t a t n i é s z t , g o n ­ dolatot, ismeretet, s eszeveszett boszorkánytáncot járatni velük. Jelenleg a «szabadsag» nevével t ú l lehet m a g á t t e n n i a tízparancsolaton, túl az igazságon, túl a jogon, Istenen, h i t e n és e r k ö l c s ö n ; s ez a d i v a t a n é p e k p i m a s z - és c s i k ó ­ éveinek kapós járványa, mely voltaképen m á r nem szabad­ ság, de valóságos szamárság. N i n c s s z a b a d s á g a t í z p a r a n c s o l a t ellen, m é g a felsőbb k ö z ­ életi morál k u l t u s z á b a n sem! Nincs szabadság a vallástalan­ ságra; az egy hóbortos állam, mely a vallástalanságot megengedi! N i n c s s z a b a d s á g a k ö t e l e s s é g e k ellen ! H a a n n y i r a h i r ­ d e t i k az e m b e r i j o g o k a t , hirdessék az e m b e r i k ö t e l e s s é g e k e t is. D e a k ö t e l e s s é g e k r ő l n e m s z e r e t n e k b e s z é l n i . H i s z e n Gregoire-t is leszavazta a francia nemzetgyűlés, m i k o r az emberi jogok letárgyalása után indítványozta, hogy most m á r a z e m b e r i k ö t e l e s s é g e k r ő l is j ó v o l n a b e s z é l n i . N e m ; a z t az emberek n e m szeretik, h a kötelességeiket emlegetik Isten, felsőbbség, tekintély, e m b e r t á r s a k s ö n m a g u k i r á n t ; mindezt pótolja az aranyos szabadság. S ebbe az eszeveszett szabadságba, mely a kötelességek­ ről n e m a k a r h a l l a n i , k e r g e t i k bele az e m b e r i s é g e t s elfeled­ t e t i k v e l e a z I s t e n t , a s z i g o r ú e r k ö l c s ö t , s ő t a t i s z t e s s é g e t is. Az emberiség r o h a n , m i n t egy fiatal bika, m e l y e t először u s z í t a n a k ki az istállóból, megkergeti a baromfit, a k o m o n ­ dort, kétségbeesett kotkodácsolást s kukorikolást provokál a s z e m é t d o m b o n , neki m e g y a falnak s letöri a s z a r v á t ; a z t á n b a m b á n néz körül s bőgni szeretne. Szegény bika ! M i n d e z e k u t á n éljen a s z a b a d s á g , d e csak a szigorú kötelességteljesítés keretében I

ŰJ

SZABADSÁGHARC

45

A praktikus

Magyarország.

1898 m á r c . 20. I&l8-ban k i t ö r t a m a g y a r n é p n e k v u l k á n i k u s szenvedé­ lye ; fölszabadultak a l e k ö t ö t t erők ; n e m i s m e r t h a t á s o k k e z d t e ^ m ű k ö d n i a j o g e g y e n l ő s é g á l t a l , s a n e m z e t új r e m é ­ nyekkel indult meg pályáján. Ezen a p á l y á n tenni, alkotni kellett. T ö r v é n y e k b ő l , eszmékből, hősies h a r c o k b ó l m e g n e m é l ü n k ; e z e k c s a k e r u p c i ó k , új t e r e k n e k , új v i l á g o k n a k k i ­ emelése a z i d ő k t e n g e r é b ő l ; d e a z u t á n j ö n a c s e n d e s , l a s s ú , folytonos m u n k a , m i n t a t e r m é s z e t b e n a t a v a s z n a k m u n k á j a , m e l y az új v i l á g o k a t p á z s i t t a l , l o m b b a l , v i r á g g a l t a k a r j a s nemsokára gyümölccsel kecsegteti. S íme, e k ö r ü l m é n y b e n l a p p a n g fejlődésünknek n a g y hibája, az a hiba, hogy az új eszmék m á r rég ki v a n n a k t ű z v e h a l a d á s u n k c s i l l a g z a t á u l ; d e i n t é z m é n y e k e t , a n n a k a fel­ szabadult erőnek szervezéseit, a jogegyenlősége által kiví­ v o t t h a t á s o k a t alig v e t t ü n k észre, sokáig, n a g y o n sokáig a m a ­ gyar nép életében. Mi a z új e s z m é k d a c á r a i s f o l y t o n a r é g i p e t y h ü d t M a g y a r ­ országban, vagyis i n k á b b Ázsiában é l t ü n k ; n é p ü n k művelet­ len s az új e s z m é k s z e r i n t v a l ó a l a k u l á s o k r a a l k a l m a t l a n v o l t ; v e r e k e d n i a s z a b a d s á g é r t t u d o t t , d e élni a s z a b a d ­ sággal n e m t u d o t t . É l t e k h e l y e t t e m á s o k , a k i k n y ú z t á k , ki­ s z i p o l y o z t á k , új r o b o t b a n d o l g o z t a t t á k , f ö l d ö n f u t ó v á t e t t é k , palotákat építettek m a g u k n a k , m i a l a t t a n é p szervezetlenül, a t o m i z á l v a a f ö l s z a b a d u l t s p e k u l á c i ó és forgó t ő k e f u t ó ­ homokjává lett. Csak m o s t k e z d ü n k a z új e s z m é k e r e j é b e n é l e d n i , m i k o r szervezzük, organizáljuk a n é p e t : a k i s g a z d á t , a m u n k á s t , a kisiparost; midőn az elhagyott s szétforgácsolt tömegeket a kölcsönösségen alapuló segélyezés eszményeivel á t h a t j u k , s m i n d e n t á r s a d a l m i s z ü k s é g elé o d a á l l í t j u k a z a l k a l m a s s z ö v e t k e z e t e k e t és s z e r v e z e t e k e t . N e h é z és ú t t ö r ő m u n k á k v á r n a k e z i r á n y b a n a v á l l a l ­ kozó népbarátokra, a keresztény felebaráti szeretet aposto­ laira ; de a kő m á r hengeredik, m á r gurul, s nincs h a t a l o m , m e l y a z t g ö r d ü l é s é b e n m e g a k a s z t j a . S z ó v a l és í r á s b a n h i r ­ detjük országszerte az eszmét, hogy egy szebb jövő reményeit m a n a p s á g c s a k i s a k ö l c s ö n ö s s é g n e k , a z «egy m i n d n y á j á é r t , s m i n d n y á j a e g y e r t » e l v e a l a p j á n é r h e t j ü k el. S b á r h o l m e r ü l föl v a l a m i s z ü k s é g , b á r h o l p u s z t u l a n é p , b á r h o l i j e s z t a

46

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

nyomor, a szegénység, a nélkülözés kísértete, a m u n k á s o k n a k , kisiparosoknak, szegényebb jövedelmű hivatalnokoknak sötét rémes gondja munkaképtelenségük, aggkoruk esetére: legyünk meggyőződve, tisztességes úton, tisztességes megélhetésről m a ­ n a p s á g csak a kölcsönösség elvének a l a p j á n lehet szó. E z e n a z a l a p o n fog f ö l é p ü l n i a z Ü j - M a g y a r o r s z á g . S a k i k a T a l u n s z ö v e t k e z e t e k e t á l l í t a n a k föl, a k i k a k i s i p a r o s t s a m u n k á s t r o k k a n t s á g a v a g y aggkora esetére biztosítják tisz­ tességes megélhetésről, akik b á r m i l y i r á n y b a n szétoszlatják az i p a r k o d á s n a k a z t a tövisét, m e l y szerint «hiába, b á r m i t t e s z e k , n e m b o l d o g u l o k » , s k é p e s í t i k a b o l d o g u l á s r a ;s m e g ­ e l é g e d e t t s é g r e a n é p e t : e z e k a d e r é k e m b e r e k é p í t i k föl a z Uj - M a g y a r o r s z á g o t ! E z e k r e a z i g a z á n z s e n i á l i s f é r f i a k r a illik a z a t a l p r a e s e t t szó: Mi b e l á t t u k azt, hogy n e m mellükön Szózatot dobolgató Hazafi Veray Jánosokkal vagy kesergő Jeremiásokkal, n e m fecsegő [ p a p a g á j o k k a l , v a g y k a r s z é k b e n n y ú j t ó z k o d ó l a j h á rokkal, nem rajzokkal, tervekkel, albumokkal, előadásokkal és'Tröpiratokkal,. n e m bankettekkel, tósztokkal, szónokla­ tokkal, éljenekkel, n e m egymásnak b á m u l á s á v a l , dicsőíté­ sével vagy ^lerántásával, nem ezekkel fogunk, bajainkon s e g í t e n i , d e ? m é g " a n e g y v e n n y o l c a s «felistenek» m e g k o s z o r ú ­ zásával s e m ; h a n e m szövetkezeteknek alakításával, szalad­ gálva, fürkészve, k a p a c i t á l v a a bizalmatlan kisgazdát, kis­ i p a r o s t , m u n k á s t , h o g y «hajrá bácsi, k o m a , a t y á m f i a , egye­ s ü l j ü n k , t ö m ö r ü l j ü n k » ; ez a z a m a n a p s á g r a illő : h a s s , a l k o s s , gyarapíts, mely u t á n a haza újra virul. Azon intézetek közt, melyek a praktikus Magyarország k i a l a k u l á s á t segítik, m é l t á n ajánljuk a m u n k á s o k r o k k a n t és n y u g d í j egyletét, m e l y a m u n k a k é p t e l e n n é v á l t s elaggott munkások-, iparosok-, hivatalnokok- v a g y más f oglalkozásuaknak alkalmat nyújt, hogy önmagukról s családjukról gondos­ kodjanak. Ma már, az egylet életképes s alapszabályszerű k ö t e l e z e t t s é g e i n e k f ö l t é t l e n ü l m e g fog f e l e l n i : h a t e z r e t m e g ­ haladó _ létszám mellett öt év a l a t t ötvenezer forintnyi v a ­ g y o n r a t e t t s z e r z ; az e l m ú l t é v b e n 2427 t a g g a l és 22.367 frt v a g y o n n a l s 1 3 új f i ó k e g y l e t t e l g y a r a p o d o t t . E s z t e r g o m b a n is v a n m á r f i ó k j a . B a j a z , h o g y a m a g y a r e m b e r e szociális i r á n y b a n oly n e h é z k e s e n mozog, n e m s z á m í t a j ö v ő v e l s n e m fizet. A t á r s a d a l o m n a k n a g y o b b é r d e k l ő d é s e azonban, reméljük, fölserkenti a kisember bizalmát, s a k k o r a m a g y a r t s e m kell fülönfogva v e z e t n i a b o l d o g u l á s ú t j á r a : rálép majd jószántából ő maga.

ÚJ

SZABADSÁGHARC

47

Piszkolódás és ököljog.
1898 m á r c . 27. A l e g a l i t á s n e m elég, a b b ó l m e g n e m é l ü n k . A l e g a l i t á s a b b a n áll, h o g y a z s a n d á r n e m fér h o z z á a t i s z t e l e t r e m é l t ó j ó m a d á r h o z , a b i r ó el n e m í t é l h e t i , j ó l l e h e t k ü l ö n b e n a z e g é s z világ t u d j a az ipséről, h o g y b ű n ö s . L e h e t legálisan csalni, hazudni, r á g a l m a z n i ; lehet legálisan legszentebb j o g o k a t t i p o r n i , m a n d á t u m o k a t r a b o l n i és k i e r ő s z a k o l n i , s a t ö r v é n y m é g s e m f é r h e t h o z z á a z «onorevole»-hoz. A z i l y e n l e g á l i s gentleman a törvény tág repedéseibe húzza meg magát, m i n t az élősdi a t e s t p ó r u s a i b a , v a g y M a r x K á r o l y szavai szerint, m i n t a zsidó a lengyel v a g y m a g y a r t á r s a d a l o m eresztékeibe, s n a g y o n j ó l , á l d o t t b i z t o n s á g b a n érzi o t t m a g á t . A t ö r v é n y ugyanis h o l t b e t ű , á l t a l á n o s regula ; az élet pedig k a m é l e o n s ezernyi v á l t o z a t ; a t ö r v é n y az életet n e m birja á t f o g n i ; o l y a n a z , m i n t e g y r o s s z zsilip ; t ó d u l , s z a k a d r e p e d é s e i n a piszkos, föltorlódott ár. így történik azután, hogy a törvény szerint hozzáférhetIen l e g á l i s g e n t l e m a n o k t i t k o s a k n a m u n k á t s n y i l t g a r á z d á l ­ k o d á s o k a t f o l y t a t h a t n a k m á s o k anyagi s erkölcsi exisztenc i á j a e l l e n , d e o l y ü g y e s e n , h o g y a t ö r v é n y z s i l i p j e i el n e m sodorják, h a n e m mellette osonnak ki. A tisztességes emberek ujjal m u t a t n a k rájuk, a k ö z v é l e m é n y megbélyegzi őket, a t á r s a d a l o m elkerüli ú t i r á n y u k a t ; de b e n e m pörölheti ő k e t s e n k i ; a törvény betűjét m e g n e m sértették, csak a jogot, tisztességet t a p o s t á k a t ö r v é n y oltalma a l a t t ; s akinek az sikerül, a n n a k szabad. A l e g a l i t á s e r k ö l c s n é l k ü l f u r f a n g és t o j á s t á n c ! Nézd a lengyel s a m a g y a r t á r s a d a l o m elővédéit, azokat az idegeneket, kik m i n t poloskák uzsorával kiszívják a nemzet v é r é t ; h a l e g á l i s a n t e s z i k , n e m lesz b a j u k ; c s a k a t ö r v é n y t kell m e g t a r t a n i s ügyesen k i j á t s z a n i ; a zsilipen kiosonni szabad, hisz a z é r t v a n r a j t a a r e p e d é s ; de a zsilipet elvinni n e m s z a b a d . S ú g y e ők legális, i p a r k o d ó , g a z d a g o d ó u r a k ? ! Nézd azokat a nagyobb urakat, kik a nemzet alkot­ m á n y á t meghamisítják, kik a törvényt nevetik s a macchiavellizmust a lelkiismerettel szemben tromful kijátsszák ; ha legálisan teszik, szabad nekik. D e azért m e g v e t i őket a világ, s z e m b e h a j l o n g v e l ü k a g e r i n c t e l e n e k o s z t á l y a ; s z e m b e azt mondják n e k i : Nagyságos, méltóságos uram, ajánlom maga­ m a t kegyelmébe ; h á t u k m ö g ö t t pedig a z t : Mennykő üssön

48

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

e b b e a g a z e m b e r b e . S ú g y - e e z e k is l e g á l i s a n b e c s ü l e t e s n a g y ­ s á g o s és m é l t ó s á g o s u r a k ? í g y lesz a t á r s a d a l o m a z á l c á k és l á r v á k n y ü z s g ő z s o m b é k j a ; i l y e n lesz a b e c s ü l e t m a s k a r á i n a k á l a r c o s b á l j a . D e megél-e ebből a kicsúfolt s tehetetlen legalitásból a világ? Lehet-e sokáig csúfot űzni a jogérzet h a t a l m a s ösztö­ néből? s n e m bosszúlja-e m e g m a g á t az emberek ösztönszerű becsület-érzéke a rajta elkövetett, szemtelen sérelmekért? Igen, megbosszulja m a g á t , s mivel a t ö r v é n y rajta n e m segít, m á s u t a k r a lép, tilos ö s v é n y e k r e , m e l y e k az erőszak s az ököljog lejtőire v e z e t n e k . H a n e m segít a t ö r v é n y — k i á l t föl b o s s z ú s á g á b a n a z e l k í n z o t t e m b e r — h á t s e g í t s e n a z ököl. H a a t á r s a d a l o m följajdulásait n e m gondozza a t ö r v é n y , a t á r s a d a l o m visszahanyatíik a törvényhozás előtti időkbe s a z e r ő s z a k o t l é p t e t i föl t e r m é s z e t e s s z ö v e t s é g t á r s a k é p e n . Verekedni kezd, pofozkodik, agyba-fejbe veri a cilinderes gentlemant, leköpi a szemérmetlen nagyságos v a g y m é l t ó ­ ságos u r a t , fejbekólintja k a p á j á v a l a gazdatisztet, golyót r ö p í t a főispán l á b s z á r á b a ; szóval erőszakoskodik, öklelőzik, bomlik. K i n e í t é l n é el e z á l l a t i a s a t a v i z m u s t , e v i s s z a h a n y a t l á s t a b a r b a r i z m u s b a ? D e h a kell i t t v a l a k i r e e l s ő s o r b a n k ö v e t dobni, n e dobjuk a z t az ököljog erőszakoskodóira, h a n e m e l ő s z ö r a j o g és t i s z t e s s é g és e r k ö l c s legális, d e b r u t á l i s m e g ­ sértőire. A zsurnaliszta ne sértegessen, ne hazudjék, ne p r o f a n á l j a a h á z i , a c s a l á d i s z e n t é l y t , feleljen m e g a l e g e g y ­ szerűbb tisztességi k v a l i f i k á c i ó n a k ; a tisztviselők ne zsarno­ k o s k o d j a n a k , n e k e s e r í t s é k el legális j o g t i p r á s a i k k a l a n é p e t ; a n a g y s á g o s és m é l t ó s á g o s u r a k t a n u l j a n a k m e g s z é g y e n k e z n i , ha megsértették a nagy t ö m e g n e k legszentebb érzelmeit, ne v i s e l k e d j e n e k k i h í v ó a n és s z e m t e l e n ü l . H a m e g t a r t j u k a z e r k ö l c s i r e n d e t , a k k o r n e m lesz e r ő ­ s z a k , n e m lesz s z e n v e d é l y e s k i t ö r é s . D e h a a z e r k ö l c s i r e n d e t megvetjük, akkor a t ö r v é n y legalitása csak spanyolfal, m e l y m ö g ö t t rejtőzik a meztelen b ű n ; csak kihívás, kihívása az állatias szenvedélyeknek. Erkölcs nélkül a t ö r v é n y álarc, álarca a legcsúnyább farizeizmusnak. Az erkölcs ad t a r t a l m a t a t ö r v é n y b e ; a legalitás lehet m á z belső érték és t a r t a l o m nélkül!

ÚJ

SZABADSÁGHARC

49

Mese egy emberről és egy kutyáról.
1898 á p r . 3 . V a n a n é m e t b e n e g y c s i n o s k i s v e r s e c s k e , m e l y í g y szól :
E i n e n Mann h u n g e r t e m a n c h e S t u n d E r ging u n d kaufte sich einen H u n d .

A v e r s n e k a folytatása pedig az, h o g y ezt a k u t y á t b e t a ­ n í t o t t a a z é l e l m e s g a z d a a r r a , h o g y l o p k o d j a össze n e k i a vidék baromfiait, sőt h a n é h a kész pecsenyét csenhet, hozza el a z t i s ; í g y a z u t á n m e g é l t a g a z d a is, m e g a h ű s é g e s a p p o r t e r is. Eddig a mese. S o k t é r e n l á t j u k e m e s é n e k t a l á l ó a l k a l m a z á s á t , s leg­ ú j a b b a n e m e s é n e k a filozófiájából i n d u l t k i Tisza I s t v á n , hogy éhségét meg egyáltalában a tisztelt k o r m á n y p á r t s tiszteletreméltó csatlósainak éhségét, m e l y a n é p p á r t n a k , az igazi k e r e s z t é n y ellenzéknek szőröstől-bőröstől való elkölté­ sére spekulál, csillapítsa. D e ehhez a m o r d eszközök, a Bánffyféle k a n n i b a l i z m u s , a j o g t i p r á s és e l n y o m á s n e m e l é g ; k e l l e ­ n é n e k v a l a m i v e l f i n o m a b b e s z k ö z ö k is ; ész k e l l e n e és n e m ­ c s a k f u r f a n g ; p o l i t i k a i t e k i n t é l y k e l l e n e és n e m c s a k ö k ö l ; azért t e h á t fölhívták A p p o n y i t , hogy kegyeskedjék beállni hozzájuk hűséges szolgának, segítse ő k e t tekintélyével a keresztény mozgalmat elfojtani; mert van ugyan több hátra­ m o z d í t ó k ö z t ü k , a k i a k o m p r o m i t t á l á s és á r u l á s d i c s t e l e n munkáját szolgálja; de azok csak olyanok, m i n t az «auguszt»-ok a c i r k u s z b a n ; l á b a t l a n k o d n a k a színtéren s a közönség busásan jutalmazza őket kacajaival. Meg v a g y u n k g y ő z ő d v e , h o g y a hazafias felszólítás az ezópusi kujtorgó r ó k á n a k a szava ; de fönt az ágon n e m ül a r e k e d t k á r o g ó h o l l ó , s í g y ez a k í s é r l e t t e l j e s e n d u g á b a d ő l . A v é r m e s r e m é n y ű k o r m á n y p á r t i gimpli-fogók összeszed­ hetik lépes vesszőiket, m e r t arra m á r nincs az a veréb, aki reá szálljon. L e g k e v é s b b é pedig h e d e r í t e lépes vesszőkre Apponyi. Édesgették, csalogatták, hívogatták annyiszor, s megcsalták ugyanannyiszor. A dolog érdemére nézve pedig m i n d e n hozzáértő ember, h a n e m is t a n u l t B e r l i n b e n , n a g y o n j ó l k i i s m e r h e t i m a g á t . A l i b e r a l i z m u s m i n t r e n d s z e r r o s s z és v é g z e t e s t é v e l y , m e l y a z i n d i v i d u a l i z m u s t ú l h a j t á s á v a l a t á r s a d a l m a t t ö n k r e teszi ; atomizálja a társadalmi szervezeteket, s az önzés fölszabadíProhászka : Az igazság napszámában. 4

50

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

t á s á v a l m e g i n d í t j a a d a r v i n i s t a «bellum o m n i u m c o n t r a omnes»-t. A tönkremenő népek, kiforgatva mindenükből, most m á r összebúgnak, s proletárokká tétetvén frontot csinálnak a l i b e r a l i z m u s ellen s a z t h i r d e t i k : m i n e k e n n e k - a n n a k a n n y i , legyen m i n d e n közös ; n e m az individualizmus fogalmából nő ki a k o l l e k t í v i z m u s ; n e m a liberalizmus szüli m i n t ia-fiát a s z o c i a l i z m u s t (ó B e r l i n , ó H i n s c h i u s ! ) , h a n e m a l i b e r a l i z m u s t követi m i n t szükségképi visszahatás a szocializmus. V a g y n e m a z s a r n o k s á g k e l t e t t e - e föl s o k n é p t ö r t é n e l ­ m é b e n a s z a b a d s á g o t ? A z é r t k e l t e t t e - e föl, m e r t a z s a r n o k s á g fogalmából fejlődik a s z a b a d s á g ? Gessler a l m á j á b ó l a svájci szövetség? ! S ezt a bölcseséget Tisza I s t v á n m é g n e m érte e l ; h a n e m g y ő z e l m e s k i r o h a n á s t g o n d o l t i n t é z h e t n i Z i c h y J á n o s ellen az individualizmus s a kollektivizmus lehetetlen sógorságán a k k i m u t a t á s á v a l : Pihenjen b a b é r j a i n s fejtse m e g v i s z o n t n e k ü n k azt, hogy m i k é n t következik a lengyel királyságra Lengyelország földaraboltatása? A lengyel nép tette-e a z t ? V a g y mikép következik Kápolna, Pered, Nagy-Salló u t á n Világos? N e m hisszük, hogy v a l a m e l y különös m é l y b e n y o m á s t t e t t ez i d e o l ó g i a i f ö l f e d e z é s é v e l H i n s c h i u s t a n í t v á n y a a k á r a n é p p á r t r a , m e l y e t össze a k a r t zúzni, a k á r A p p o n y i r a , k i t m e g a k a r t n y e r n i ; a m é l y b e n y o m á s csak azokon az ország­ a t y á k o n t ü k r ö z ő d ö t t , k i k sem a liberalizmushoz, sem a szo­ cializmushoz n e m é r t e n e k ; azok oda voltak. Reméljük azonban, hogy most m á r magukhoz tértek.

F ö l t á m a d t Krisztus e n a p o n !
1898 á p r . 10. A l l e l u j a ; ez a h ú s v é t n a p j á n a k g y ő z e l m i é n e k e ; n e m a z az ének, mellyel oly h ő s t fogadunk, ki m e g i n t eleshetik ; n e m az az ének, mellyel oly ö r ö m e t h i r d e t ü n k , m e l y újra szét­ foszlik ; n e m a z a d i a d a l é n e k , m e l y o l y g y ő z e l m e t ü n n e p e l , m e l y e t i s m é t h a r c v á l t h a t fel: az alleluja n e m ilyen ; h a n e m ez a d i a d a l é n e k , m e l l y e l a h a l h a t a t l a n s á g p r i m i c i á j á n a föl­ t á m a d á s s az élet U r á t , a dicsőség k i r á l y á t s t e s t v é r ü n k e t üdvözöljük. Alleluja! L é g y ü d v ö z örök élet k i r á l y a ! F ö n s é g e s ü n n e p ez, n a g y h a r c o k u t á n d i a d a l m a s p i h e n ő nap, m i d ő n a győző szemlét t a r t z s á k m á n y á n s diadalának t r o f e u m á n ; ő m a g a a fölfordított sírkőn á l l ; ez az ő z s á m o l y a

ÚJ

SZABADSÁGHARC

51

— l á b a i előtt a b ű n , a világ, az ördög, a halál t ö r t zászlói h e v e r n e k ; fönt az égen ragyogó felhők ú s z n a k s diadalszek é r r é c s o p o r t o s u l n a k ; a földön a húsvét-reggel harangjai c s e n g n e k , m e l y e k t ő l F a u s t is m e g b o r z a d ; é l e t s i h l e t á r a m l i k a fölébredt t e r m é s z e t kebeléből, s a légben a lelkes lelkek t i t o k z a t o s zengések h a r m ó n i á j á t hallják, m e l y b e n n ü k vissz­ h a n g z i k m o s t : «Victoria 1 H o s a n n a !» Krisztus t e h á t meghalt, de nem m a r a d t a sírban ; neki é l n i k e l l : h i s z e n ő a z i g a z s á g s a z élet. A h o l a z i g a z s á g o t s í r b a f e k t e t i k , í r j á t o k föl b á t r a n a r r a a s í r r a : F ö l t á m a d u n k . K r i s z t u s t e l n y o m t á k , letiporták, de g y ő z ö t t s k i e m e l k e d e t t a sír s z i k l a f a l a i k ö z ü l ; h i s z e n ő a j o g s a z e r é n y . A h o l a j o g o t s az erényt elnyomják, v á r j á t o k bízvást, hogy az eltiport j o g r e n d e t v i s s z a s í r j á k m é g h ó h é r a i is. N e m v o n j a b e i g a z ­ ságos küzdelmeitek fegyvereit a rozsda ; n e m növi be sírlap­ j a i t o k a t a m o h a ; — n e m b o r í t j a el i g a z s á g t o k a t a h a z u g s á g ; m é g mielőtt ezt t e h e t n é : föltámadtok. A z e f e m e r s i k e r e k hősei, a h a t a l o m b a s á i , a z e g y h á z ­ áruló judások rövidlátó elbizakodottságukban azt gondolják : végeztünk m á r veled : népjog, egyház, szabadság. De számí­ tásaik csak annyira terjednek, m i n t erőszakoskodásaik l á n c a i ; terveik annyira, m i n t J ú d á s csókjának csattanása ; azután f ö l t á m a d a z i g a z s á g , a j o g , a z e g y h á z i s e r k ö l c s i érzés, s e l s ö p r i a nyomorultakat. E n g e d j é t e k t e h á t , h a d d végezzék be szomorú r o b o t m u n ­ k á j u k a t ; h a d d ássák a sírt, vezényeljenek őröket, pecsétel­ jenek, üssék rá rojtos címereiket; tényleg csak oktalanságuk­ nak, jellemtelenségüknek, szolgalelkűségüknek emlékein dol­ goznak. Isten s a történet megbélyegzi őket, s kortársaik meg­ v e t i k ő k e t . A j o g t a l a n s á g í g y szolgálja a z i g a z s á g o t , a z ö n k é n y a jogot, az erőszak az e r é n y t , a szolgalelkűség a jellemet s a k a p a s z k o d ó stréber j u d á s o k az egyházi tiszta érzületet. Lesz föltámadás m i n d e n ü t t s mindaddig, ahol s amíg K r i s z t u s szelleme éltet e m b e r t , t á r s a d a l m a t , e g y h á z a t ; csak h a s z a k í t u n k v e l e , a k k o r lesz r o m l á s a r é s z ü n k . M e r ő h u l l á k számára a végítélet előtt nincs f ö l t á m a d á s ; Krisztus U r u n k holtteste n e m volt r o t h a d ó hulla, h a n e m egyesülve volt vele a z I s t e n s é g ; s a z é r t v o l t n e k i h a r m a d n a p o n d i c s ő s é g e s föl­ t á m a d á s a ; é p e n ú g y m o n d h a t j u k i n t é z m é n y e i n k r ő l is : m í g K r i s z t u s s z e l l e m e é l t e t i a z o k a t , h a a g y o n k í n o z z á k is, é s k e r e s z t r e f e s z í t i k is a z o k a t s m i n k e t is v e l ü k : n e m v a g y u n k r o t h a d ó hullák, h a n e m az Isten szellemétől lelkesített v é r ­ t a n ú k , s a z i l y e n e k s z á m á r a k é s z e n áll a f ö l t á m a d á s . 4*

52

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

E r e m é n y t ő l d a g a d ó s z í v v e l l e n g e t j ü k m i is p á l m á n k a t a g y ő z ő felé, ü d v ö z ö l j ü k i s m é t e l t e n a z élet s a f ö l t á m a d á s h a l h a t a t l a n e s z m é n y é t , s a heliopolisi obeliszkre v é s e t t sza­ v a k a t h a n g o z t a t j u k feléje : C h r i s t u s v i n c i t , C h r i s t u s r e g n a t , Christus i m p e r a t ! K r i s z t u s győz, uralkodik ! Alleluja !

Szekularizáció.
1898 ápr. 24. «Nem érzek m a g a m b a n föltűnési viszketeget», m o n d o t t a a m i n a p a z e g y i k h o n a t y a ; a m á s i k m e g r á v á g t a : «Hat m i l y e n v i s z k e t e g e t érez?» A m a g y a r k ö z é r z é s is a z t m o n d h a t j a , föl­ tűnési viszketeget n e m érzek, de ha t u d n i a k a r j á t o k , hogy m i t érzek, h á t m e g m o n d o m nyíltan : viszket a t e n y e r e m az egyházi v a g y o n r a . Az egyházi v a g y o n , az m é g egy olyan z s ö r t ö l ő d é s i s z e g l e t , a z m é g e g y o l y a n s z e m e t s z ú r ó éles e l l e n t é t , a z o n o k v e t l e n ü l k e l l v a l a m i t e n y h í t e n i , k e l l a z t a z éles szegletet kiegyenlíteni. A n a g y t ö m e g n e k n e m is n e h é z e z t a k ö z é r z é s t m a g á é v á t e n n i ; m é g h a n e m is b í r s z o c i a l i s t a h a j l a m o k k a l , a k k o r i s szívesen m e g y bele az osztó igazság s z e m p o n t j á b ó l ; m e r t a z t m o n d j a : Mégis csak a n a k r o n i z m u s az az á l d a t l a n állapot, hogy a plébánosok kétszáz-háromszáz forinton élődjenek, a k á p l á n o k az apostoli szegénység t e k i n t e t é b e n sok helyen az urasági kocsisok m ö g ö t t messze elmaradjanak : mikor a n n a k a z e g y h á z n a k s z á z m e g s z á z e z e r f o r i n t n y i évi j ö v e d e l m e v a n ; s m i r e k e l l e n e e z t a j ö v e d e l m e t e l s ő s o r b a n is f o r d í t a n i , h a n e m az egyház szegény szolgáinak fölsegélyezésére? S u g y a n m i t a k a r u n k ez é r v e l é s ellen f ö l h o z n i ? M i n e k a k a r u n k a m e g i s m e r t igazság ellen t u s a k o d n i ? E z a r g u m e n ­ t á c i ó v a l s z e m b e n e l h a l l g a t m i n d e n csűrés-csavarás, összekuncsorodnak a jogi paragrafusok, elhalaványul a történeti f e j l ő d é s r e v a l ó h i v a t k o z á s , és s z é g y e n k e z v e k o t r ó d i k el a z ö n z é s , m e l y a z t h a n g o z t a t j a : H o g y ez a z e n y é m , e h h e z n e k e m v a n j o g o m , ezzel é n d i s p o n á l o k . N e m m o n d h a t j u k , h o g y ezt a fölfogást ellenséges i n d u l a t h e v í t i a z e g y h á z e l l e n , s ő t a z t t u d j u k , h o g y a l a i k u s és k l é r u s e g y a r á n t így gondolkozik ; laikus és klérus e g y f o r m á n m e g ­ oldatlan kérdésnek tekinti a katholikus egyház papságának jelenlegi v a g y o n - e l o s z t á s á t . A z é r t v a n az, h o g y m i h e l y t v a l a m e l y kérdés b á r m e l y oldalról érinti az egyház v a g y o n á t , a z o n n a l p a t t a n n a k és p a t t o g n a k a szikrák, s ezek a sercegő

ÚJ SZABADSÁGHARC

53

s z i k r á k j e l z i k ez e r ő l t e t e t t á l l a p o t n a k a t a r t h a t a t l a n s á g á t , fölhevítik a kedélyeket, forrongásba hozzák a közvéleményt s az intéző k ö r ö k n e k pedig kijelölik a cselekvés ú t j á t . B á r l é p n é n e k ez ú t r a , b á r s z á n n á k el m a g u k a t ez i d ő s z e r ű r e f o r m r a , s ne alamizsnakép, h a n e m rendezett járulékkép j u t t a t n á n a k a r á n y o s a n az e g y h á z i a k n a k s az i s k o l á n a k a b b ó l , a m i az e g y ­ h á z é , s a m i i l y célból h a g y a t o t t b i z o m á n y k é p n é h á n y k é z b e n , n e m h o g y o t t r e k e d j e n és t ő k é s í t t e s s é k és k u p o n o k b a n l e s z e l d e l t e s s é k , és i s m é t új p a p í r o k b a f e k t e t t e s s é k , h o g y i s m é t m i n é l t ö b b k u p o n lemetszettessék ; h a n e m hogy ezen sok á l d a t l a n é s m a g y a r t a l a n «tessek» h e l y e t t a z t a z e g y h á z s z e l l e m é b e n s az idők kiáltó szükségletei szerint elosztani tessék. N e á m í t s a m a g á t s e n k i , e z t a k ö z é r z é s t l a i k u s b a n és k l é r u s b a n s e m m i m á s n e m fogja l e c s i l l a p í t a n i , m i n t a z e g y h á z i v a g y o n j e l e n f ö l t o r l ó d o t t és e g é s z s é g t e l e n á l l a p o t á n a k m e g ­ szüntetése. H i á b a m o n d j á k a «Beschwichtigungs-Hofratok», hogy legjobb a s t a t u s q u o ; dehogy legjobb, ellenkezőleg n a g y o n is rossz, s a z o n o k v e t l e n ü l v á l t o z t a t n i kell. Csakhogy n a g y o n nehezen a d j á k rá fejüket, hogy az óriási j ö v e d e l m e k n e k s a koldus e x i s z t e n c i á k n a k kiáltó a n a k r o ­ nizmusát megszüntessék ; nemcsak a világban, de az egyház­ b a n is i g a z , h o g y « b e a t i p o s s i d e n t e s » , s i t t is, o t t is t a p a s z t a l j u k , hogy minden, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek k í v á n s á g a s az élet kevélysége, azzal a hozzáadással, h o g y n e m c s a k a v i l á g b a n v a n ez í g y , h a n e m a z e g y h á z b a n is. A disputálás, a jogi paragrafusokkal való hadakozás, az e g y h á z i v a g y o n r ó l v a l ó t h e ó r i á k eddig sem b í r t á k sehol az óriási egyházi v a g y o n t m e g m e n t e n i . A f o r r a d a l m a k n e m b ö n ­ gésztek paragrafusokat, h a n e m elsöpörték a disputálok kódexé­ v e l e g y ü t t . N e m m o n d j u k , h o g y j ó l t e t t é k •— n e m s z e r e t n é n k félreértetni; mi m o s t tényekről beszélünk. De ha a tények filozófiáját vizsgáljuk, n e m kell-e a z t m o n d a n u n k , h o g y n á l u n k is a n a g y e g y h á z i v a g y o n t c s a k i s i d ő s z e r ű r e f o r m képes m e g m e n t e n i ? N e m a jog, n e m a theória, n e m a hivat­ k o z á s a n e m e s i d o n á c i ó v a l e g y e n é r t é k ű és e g y e n j o g ú b i r t o k e r e d e t r e , n e m a z a p e l l á l á s a m a g á n j o g s z e n t s é g é r e — ez m i n d n e m segít ott, ahol a rendetlenség s a kiálló szükség tüzeli a k ö z é r z é s t , h a n e m a m i s e g í t h e t , s b i z t o n fog s e g í t e n i a z e g y ­ házi v a g y o n veszélyeztetett sértetlenségén, az n e m m á s , m i n t a v a g y o n k ö z h a s z n ú és é s z s z e r ű és r e n d s z e r e z e t t h o v á fordítása. K é s z a k a r v a n e m h a s z n á l t u k a s z ó t «a v a g y o n f ö l o s z t a s a » , m e r t t u d j u k , hogy az rossz ízű s t é v e s nézetekre ad a l k a l m a t ,

54

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

h a n e m a z t m o n d t u k , h o g y ((észszerű é s r e n d s z e r e s í t e t t , t e h á t szabályszerűen megalapított hovaforditasa». Meg v a g y u n k g y ő z ő d v e , h o g y az ily reform lefegyverezne m i n d e n ellenséges e l l e n s z e n v e t az e g y h á z n a g y v a g y o n a ellen s kielégítené n e m c s a k az egyéni érdekeket, h a n e m az e g y h á z n a k o b j e k t í v ér s ü r g ő s r e f o r m s z ü k s é g é t is.

Vörösek és

feketék.

1898 m á j . 1. Ma véletlenül e g y ü t t ünnepelnek a vörösek s affeketék. A feketék ülik a h e t e n k é n t egyre visszatérő v a s á r n a p o t ; a v ö r ö s e k ü n n e p l i k a s z o c i á l d e m o k r a t a új h i t , új v i l á g és ú j i s t e n ü n n e p é t , a z első m á j u s t . A f e k e t é k ü l i k a z Ű r n a k s z e n ­ telt hetedik napot, hogy dolgozván s imádkozván, építsék s f e j l e s s z é k t o v á b b a v i l á g o t ; a v ö r ö s e k ü l i k a z első m á j u s b a n a n n a k a z á g r ó l s z a k í t a n d ó új v i l á g n a k t a v a s z á t , m e l y m é g n e m j ö t t m e g , c s a k í g é r k e z i k m e s s z i r ő l , s a r é g i , l a s s a n fejlő világ helyébe, egy m i n d e n íziben új, a régi alapokkal, h a g y o ­ m á n y o k k a l és s z o k á s o k k a l s z a k í t ó v i l á g o t s i e t t e t . Sajnálom a v ö r ö s e k e t ! Ej be kár, hogy ily vörös r é m n e k öltözködnek, s nem számítva a tucat-emberek borzongásával, m e l y a z ú j t ó l s a r a d i k á l i s t ó l ú g y is fázik, m é g k ü l ö n k i h e g y e ­ zett p r o g r a m m p o n t o k k a l háborgatják meg a jó nyárspolgárok n y u g a l m á t , a z t o r d í t v a f ü l ü k b e a s z é p m á j u s első n a p j á n : F ö l , e m b e r e k , m e n j ü n k k i , d e n e m i n t e d d i g , a «zöldbe», h a n e m a pirosba, a vörösbe, még pedig a vérvörösbe ! Mondom, k á r e z t t e n n i , e z z e l c s a k e l i d e g e n í t i k a z e m b e r e k e t , s föl­ t a r t ó z t a t j á k a jó ü g y győzelmét. Ellenkezőleg, a z t kellene tenniök a vöröseknek, hogy csitítsák a k e d é l y e k e t ; állítsák előtérbe a viszonyok változtával beállt szükségleteket s az a z o k n a k megfelelő r e f o r m - i g é n y e k e t ; de ne legyenek idegesek, m i n t a b é k a c o m b s ne csattogtassák fogaikat, m i n t a hörcsög. A z e l k e s e r e d é s r é m í t és i j e s z t , d e n e m g y ő z m e g , a n n á l kevésbbé nyer meg. Ne dühösködjünk tehát, ne játsszunk ki t r o m f o k a t a «beati possidentes» ellen ; h a n e m v í v j u k ki a begyőzés, a belátás, a békés, társadalmi átalakulások révén a m i n k e t megillető j o b b jövőt. E z a jövő úgyis a m u n k á s o k é , b á r m i t t e g y e n ellene a burzsoa-társadalom; csakhogy a jövő nem a szociáldemokrata szakácskönyv szerint készül majd, h a n e m más, méltányos, m é r s é k e l t s a v i l á g sokféle é r d e k e i t k i b é k í t ő a r á n y o s s á g

ŰJ

SZABADSÁGHARC

55

szerint. M a r x t a n a i szép elméleti fejtegetések, azonban gyakorlati érvényre n e m j u t n a k soha. A m i azonban gyakor­ lati érvényre okvetlenül j u t , az a m u n k á s o k j o b b helyzete. A m u n k á s o s z t á l y n a k sok p a n a s z a v a n ; a m u n k á s o s z t á l y művelődik, az élet javaiból bőségesebb részt k é r ; a technika h a l a d á s a k ö z g a z d a s á g i á t a l a k u l á s t t e r e m t e t t , s ez á t a l a k u l á s maga u t á n vonja a m u n k á s o k társadalmi s politikai helyzeté­ nek megváltozását. A bajok gyökeres orvoslására, a m u n k á s ­ osztály jogos igényeinek kielégítésére v a n szükség, s az óriási közgazdasági á t a l a k u l á s b a n az anyagi j a v a k a t aránylagosab­ b a n és m é l t á n y o s a b b a n k e l l f e l o s z t a n i . D e n e m a k a r o m ezzel a s z ó v a l : «felosztani» a b é k é s filisztereket k e d é l y n y u g a l m u k b a n megháborítani; hiszen közgazdasági á t a l a k u l á s o k n e m t ö r t é n n e k körzővel és földet hasító l á n c c a l ; az egy hosszú folyamat, egy n a g y probléma. A közgazdasági átalakulás lehet hogy századokra terjedő f o l y a m a t lesz, s a t á r s a s t e r m e l é s k i t e r j e s z t é s e a z a n y a g i j a v a k a t is e g é s z e n m á s k é p e n o s z t h a t j a el, m i n t a h o g y a z o k m a n a p s á g elosztva v a n n a k . Valamint pedig a technika h a l a d á s á v a l a t e r m e l é s v á l t o z i k , ú g y v á l t o z i k s z ü k s é g k é p az a n y a g i j a v a k e l o s z t á s a is. A t e c h n i k á t p e d i g s ezzel a k ö z ­ gazdasági átalakulásokat megkötni nem lehet. Szociális k é r d é s e b b e n a z é r t e l e m b e n g y a k r a n v o l t ; h o g y m o s t i n k á b b n y o m u l e l ő t é r b e és s ü r g ő s e b b e n l é p föl, a z t a b a j o k é l e s e b b f ö l l é p t é n e k s a z á t a l a k u l á s r o h a m o s a b b és k í m é l e t l e ­ n e b b t e m p ó j á n a k kell b e t u d n u n k . A k ö z é p k o r n a k is m e g v o l t a m a g a szociális k é r d é s e a j o b b á g y s á g e m e l k e d é s é b e n s e m ­ beri életre formált s t á m a s z t o t t jogigényeiben ; a későbbi k o ­ r o k n a k i s lesz s z o c i á l i s k é r d é s e , m i h e l y t a z e d d i g i e g y e n s ú l y t új t e r m e l é s i m ó d o k m e g z a v a r j á k s á t a l a k u l á s o k a t s ü r g e t n e k . A h a l a d á s , a t e c h n i k a , a t e r m e l é s i m ó d , ez k é p e z i m o t o r á t a társadalmi átalakulásoknak. Miért m o n d j u k tehát, hogy a keresztény elvek érvényesí­ tése m e g s z ü n t e t i a szociális k é r d é s t ? A z t n e m a b b a n az é r t e ­ l e m b e n m o n d j u k , h o g y a k e r e s z t é n y e l v e k fölöslegessé t e s z i k az á t a l a k u l á s t ; hiszen az á t a l a k u l á s t a közgazdasági termelés érvényesíti; hanem abban az értelemben, hogy a keresztény elvek m e g a d j á k m i n d e n k i n e k azt, a m i az ö v é ; követelik t e h á t a m e g v á l t o z o t t v i s z o n y o k n a k megfelelő á t a l a k u l á s t . Igen, a keresztény elvek n e m a rideg statusquo-t, mely a b u t a s á g s a m e g a v a s o d á s filozófiája, n e m a z t h i r d e t i k ; h a n e m hirdetik a viszonyok változtával a közgazdasági átalakulást. Csak ebben a g o n d o l a t b a n v a n észszerűség.

56

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

A v i l á g m e g n e m áll, h a n e m á t a l a k u l ; a z e g y h á z n a k , a z á l l a m n a k is k ö t e l e s s é g e , h o g y m é l y é r e h a t o l j o n a t ö r e k v é s e k ­ nek. A z alsóbb rétegek k ü z d e n e k j o b b sors, b i z t o s a b b m e g ­ élhetés u t á n , k ü z d e n e k t á r s a d a l m i állás, politikai befolyás u t á n ; n e u t a s í t s u k ő k e t vissza ; n e m értenó'k a k k o r a g o n d ­ viselés t e r v e i t ; sőt ellenkezőleg, t á r s u l j u n k h o z z á j u k m i n t j ó b a r á t o k , s t a r t s u k s z e m e i k elé a z e v a n g é l i u m o t . E b b ő l merítsenek erőt s ne a szenvedély suttogásából. Érezzék, hogy t e s t v é r e i k v a g y u n k , k i k j ó t a k a r n a k n e k i k , s a z t se v e s s z ü k nekik rossz néven, hogy félreértik g y a k r a n j ó s z á n d é k u n k a t . A f ő d o l o g ez : h á m o z z u k k i a s z o c i á l d e m o k r á c i a t ú l z á s a i ­ ból az alsó t á r s a d a l m i rétegek f ö l t a r t ó z h a t a t l a n emelkedésé­ n e k t é n y é t és s i e t t e s s ü k a k e r e s z t é n y e l v e k s a v a l l á s j ó t é k o n y befolyásával a szükséges átalakulást.

A hitelszövetkezeti

törvényjavaslat.

1 8 9 8 m á j . 8. Ismét egy a r a n y s z e m e r a n a g y homokgarmadában. A közjogi disputációk őserdejében a szövetkezeti ügy erő­ teljes t e r m ő f á v á nő. Az önzetlen felebaráti szeretetnek m e g ­ testesülései, a s z ö v e t k e z e t e k a szőnyegen forgó h i t e l s z ö v e t k e ­ zeti t ö r v é n y alakjában i m m á r nagy, országos érdekké nőttek s ilyeneknek m u t a t k o z n a k be a közvélemény előtt. Megjött az ideje, hogy az állam szervezőleg lépjen k ö z b e a szövetkezeti téren. S ez h e l y e s e n v a n í g y . A k ö z i n t é z m é n y e k , m e l y e k a n é p , a n e m z e t k ö z r e m ű k ö d é s é t követelik, csekély kezdetekből fejlődnek országos érdekké. A kezdetet s a fejlődést a t á r s a ­ dalom veszi k é z b e ; az állam csak később léphet közbe. Neki a nép életrevalóságát törvényekkel megteremteni nem l e h e t ; azt a népnek öntevékenysége, meleg érdeklődése, t á r s a d a l m i és s z ö v e t k e z e t i é l e t e t e r e m t i m e g ; a z á l l a m c s a k jó törvényeket hozhat s ezáltal közvetve h a t h a t s m ű k ö d h e t i k k ö z r e . A z á l l a m l á t n i a k a r j a , m e g y - e , p r o s p e r á l - e ez v a g y az az ügy, bolondjába s v a k t á b a t á r s a d a l m i szervezetek létesítésébe bele n e m u g o r h a t i k ; de mikor látja, hogy a n é p érik, hogy v a n érzéke az i n t é z m é n y iránt, s kivált, m i k o r a s z é p e n fejlő m o z g a l o m n e m k é p e s t ö b b é h i t e l i g é n y e i t f e d e z n i : a k k o r m e g j ö t t az államra nézve a cselekvés, a közbelépés ideje. Ez a f o l y a m a t egyre i s m é t l ő d i k ; meg v a g y u n k győződve, h o g y a m u n k á s o k m i n d e n n e m ű b i z t o s í t á s á t is, de sőt t a l á n a

ÜJ

SZABADSÁGHARC

m u n k a k ö z v e t í t é s t is á l l a m o s í t a n i f o g j á k . M o s t e z e k a z é r d e k e k c s a k i s a z ö n s e g é l y s z e r é n y z á s z l a j a a l a t t e v e z n e k nálunk,;; s teljesen m a g á n j e l l e g ű e k ; később a z o n b a n , m i h e l y t n a g y m é r v e k e t ö l t e n e k , á l l a m i és k ö z j e l l e g ű e k k é v á l n a k . E z t a fejlődési sem m e g a k a s z t a n i n e m lehet, sem gán­ csolni n e m s z a b a d ; csak g a r a n c i á k a t kell k ö v e t e l n ü n k , s eze­ k e t is n e m c s a k p o l i t i k a i s h a t a l m i s z e m p o n t o k b ó l , d e e l s ő ­ sorban az i n t é z m é n y életrevalóságának szempontjából. Az életrevalóságot veszélyezteti mindenekelőtt a központ monstruozitása. Ilyennek m o n d o m a centralizáció tekintetéből. E g y k ö z p o n t b a beleilleszteni egy o r s z á g n a k n e m száz, de m i l l i ó - és m i l l i ó r é t ű h i t e l ü g y é t , h o l m i n d e n a s z ö v e t k e z e t i t a g o k e r k ö l c s i és a n y a g i m i n ő s é g é n , s z e m é l y i és h e l y i v i s z o n y o ­ kon fordul meg, közvetítő megyei központok nélkül, szinte lehetetlennek látszik. Ily k ö r ü l m é n y e k k ö z t v a g y n a g y o n óvatosak lesznek a k ö k s ö n a d á s b a n , v a g y a köteles óvatosság mellőzésével j á r n a k e l ; m i n d k é t esetben szenvedni fognak a szövetkezetek által kielégítendő érdekek. H o g y az óvatos­ ságot mellőzzék, a z t n e m hisszük, de i n k á b b attól félünk, hogy á l t a l á n o s s z a b á l y o k és k a p t á k s z e r i n t i g a z o d v á n , s o k s z o r i g e n k o r l á t o l t h i t e l t n y ú j t a n a k majd, m e l y k i n e m elégíti a falusi szövetkezetek igényeit. A másik baj, a z i l y e n e r ő s e n c e n t r a l i z á l t i n t é z m é n y n é l a n e h é z k e s s é g és l a s s ú s á g . A k ö z e g e k n a g y , s ő t l á z a s t e v é k e n y ­ séget fejtenek ki s mégis b e v á r h a t l a n lassúsággal m o z o g az egész szervezet. P é n z n é l pedig a h a t h a t ó s segítség a gyorsaság­ b a n r e j l i k ; n e m h i á b a h í v j á k forgó t ő k é n e k . Harmadik baj, h o g y a c e n t r a l i z á l t i n t é z m é n y a m a g a súlyával elnyomja a szabad mozgást s h á t t é r b e szorítja, de sőt elsenyveszti a z t a szellemet, m e l y a s z ö v e t k e z e t e k e t létbe h í v t a , a z ö n s e g é l y t . Ö r ü l j ü n k , h o g y ez a s z e l l e m , h a b á r m é g n a g y o n szerényen, de mégis csak kezd t é r t hódítani. A m a g y a r nép a társadalmi öntevékenység terén nagyon gyatra, tétovázó lépéseket csinál, m i n t egy j á r n i t a n u l ó gyerek ; m i l y óriási hazafiúi m u n k á b a k e r ü l t azt a 378 szövetkezetet m e g t e r e m ­ teni, melyek a «Hazai Szövetkezetek Központi Hitelintézeté­ nek)) k ö t e l é k é b e t a r t o z n a k . K e z d ő d ő s z ö v e t k e z e t e k n é l is a j ó t á l l á s kérdése is elméletileg mily n a g y szeget ü t a p a r a s z t fejébe, kinek a hitelről s az üzletek biztosságáról v a j m i fejlet­ len s ijesztő fölfogása v a n . A t ö r v é n y j a v a s l a t ö t s z ö r ö s s z a v a ­ tosságot kontemplál, s olvastunk m á r kifogásokat, melyek a k o r l á t l a n j ó t á l l á s t a j á n l j á k ; de h a a k ö z p o n t i h i t e l i n t é z e t ez évi zárószámadásait nézzük, azt látjuk, hogy n é p ü n k m é g n e m

58

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

é r t i a k o r l á t l a n s z a v a t o s s á g o t , s n a g y o n is fél t ő l e , m e r t h i s z e n a 3 7 8 s z ö v e t k e z e t k ö z ü l c s a k 12 k o r l á t l a n s z a v a t o s s á g ú v a n , a többi pedig háromszoros, négyszeres, ötszörös szavatosságú. Az ötszörös szavatosság k i m o n d á s á t n e m szükséges h a n ­ goztatni. Negyedik baj, h o g y m o n o p ó l i u m o t k o n t e m p l á l a t ö r v é n y ­ javaslat. Mire való az? Terjessze ki a t ö r v é n y j a v a s l a t b a n c é l b a v e t t e l ő n y ö k e t m i n d e n szolid s t ö r v é n y e s e n e l l e n ő r z ö t t szövetkezetre. Örüljünk, ha sok mindenféle t é n y e z ő m ű k ö d i k közre ennek a legfontosabb gazdasági közügynek, a szövet­ k e z e t e k n e k föllendülésén. A d j u n k szabadkezet a tisztességes e l e m e k n e k s n y ú j t s u n k g y á m o l í t ó k a r t m i n d e n ilyenféle igyekezetnek. H a a h i b á k a t elkerüljük, akkor a megalkotandó törvény nemcsak átmeneti intézkedés, h a n e m tartós alko­ t á s lesz ! Azok az idealisták!

1898 m á j . 1 5 . Sokszor halljuk a jó katholikusoknak m i n t fölrebbent sirályoknak s á p o g á s á t : Csak ne h a g y j u k m a g u n k a t elkapatni s e l s z é d í t e n i a z i d e á l o k l i d é r c t ü z é t ő l . M á r ez a szó «idealizm u s » l e g a l á b b is o l y a n n e k i k , m i n t e g y k i s e b b k a l i b e r ű f r á s z ­ törés, s a k i k e t i d e a l i s t á k n a k t a r t a n a k , a z o k a t ezer ö r ö m m e l a Lipótmezőre bellebbeznék. E z e k az idealizmus-ellenes böl­ cseink féltik a m a g y a r k a t h o l i c i z m u s t is, m i n t m e l y n e m b í r n á k i | a h a r c o t a z ellenféllel, h a n e m v é r é b e n f e t r e n g v e m a r a d n a a k ü z d ő t é r e n ; féltik i s k o l á i n k a t s az egyházi v a g y o n t , m e l y e t az idealisták által p r o v o k á l t h a r c b a n okvetlenül elveszte­ n é n k ; s ő t s z e p e g é s ü k b e n t á n a z első k e r e s z t é n y s é g v é r t a n ú i dicsőségét látják r á n k hasadni, amelyből n e m kérnek a m a i v i l á g b a , v a n a b b ó l elég a b r e v i á r i u m b a n , s o l y j ó l esik e távoli dicsőség fölött á h i t a t o s k o d n i ; s hegyibe a józanság s h i g g a d t s á g v é g l e g e s h i t e l e s í t é s é r e m é g a s z e n t í r á s t is c i t á l ­ ják, m e r t úgye az írás mondja, hogy akinek tízezer katonája v a n , s m á s v a l a k i h ú s z e z e r r e l r u k k o l k i ellene, a z ü l j ö n l e és a z u t á n — szökjék m e g ? ! í g y a z t á n m e g lesz m e n t v e a h a z a , a z e g y h á z , a z i s k o l a , s a m i a fő : a p é n z ! M e r t a f ő e l v : m e g t a r t a n i a p é n z t m i n d e n á r o n ; erre való eszköz a p a k t á l á s , t a k t i k á z á s , s á n t i k á l á s ; f ő é r z e l m ü k a félsz, s z e l l e m ü k a s z e p e g é s . F é l r e t e h á t a z i d e a ­ lizmussal ! Éljen a józan, higgadt, jó katholikus politika ! De nézzünk hát ábrázatjába annak a kárhoztatott idea-

ÚJ

SZABADSÁGHARC

59

l i z m u s n a k , h o g y v o l t a k é p m i az a K a i n - j e g y a h o m l o k á n ? T á n nagyzási h ó b o r t o k r ó l v a n szó? Zsidók kiűzetéséről? L u t h e r á n u s o k és k á l v i n i s t á k m e g é g e t é s é r ő l ? A m a g y a r h o n ­ v é d e k n e k új k e r e s z t e s h á b o r ú b a v e z e t é s é r ő l a m o h a m e d á n o k ellen? Talán a Syllabust akarjuk a m a g y a r t ö r v é n y t á r b a i k t a t n i ? T a l á n a 4 8 - a s t ö r v é n y h o z á s t a p á p a elé t e r j e s z t e n i megerősítés végett? Úgye mindezt nem akarjuk? Tehát hol, m e r r e , h o n n a n v a n az i d e a l i z m u s u n k o n az a Kain-jegy, melytől az Ábelek i r t ó z n a k ? Mit m o n d u n k mi, m i t köve­ t e l ü n k olyasmit, a m i t ő l az újmódi hazabölcsek összezsugo­ rodnak, m i n t egy vén ráncos kesztyű? A m i idealizmusunkat egyetlen egy szóval jellemezhet­ j ü k : kötelesség. Mi n e m a k a r u n k m á s t , m i n t kötelességet teljesíteni, kötelességet a legszentebb s legfontosabb érdekek t e r é n . Mi n e m p r o v o k á l t u n k h a r c o t , m i n k e t t á m a d t a k m e g ; m i t e h á t a m i i d e a l i z m u s u n k ? Védeni magunkat. R á n k tör­ t e k ; m e g t á m a d j á k elveinket, csorbítják lelkiismereti szabad­ s á g u n k a t ; m i a m i i d e a l i z m u s u n k ? Nem engedni, hogy agyon­ tapossanak. A t ö r v é n y is a d j o g o t é s s z a b a d s á g o t , a l k o t m á n y o s ú t o n s z e r v e z k e d n i és v é d e k e z n i , m i n e m i s t e s z ü n k m á s t ; s e z t e s z t e l e n h ó b o r t n a k és i d e a l i z m u s n a k m o n d j á k a z o k , k i k a z e g y h á z i a s ö n é r z e t t e l e g y ü t t a z a l k o t m á n y o s j o g é r z e t e t is elvesztették. E bölcsek szerint a jog h a r c a i a k o r m á n y ellen, a z a l k o t m á n y o s á l l á s f o g l a l á s a h a t a l o m ellen b ű n és e s z t e l e n ­ ség. H a n e m h a l l g a t n i és m e g h u n y á s z k o d n i , j o g a i n k és k ö v e ­ t e l é s e i n k z á s z l a j á t föl n e m e m e l n i , h a t a l m i k e g y e l e m b ő l é l n i , a z b ö l c s és i l l e d e l m e s d o l o g . K a s s a m a d í n e r ! E z a z a g y á m o l t a l a n és l e l k i i s m e r e t l e n fölfogás, m e l y a kötelességnél s az e r é n y n é l a z t kérdezi, h o g y m i n e k , m i r e jó ez? A rosszat n e m szabad tűrni, a k á r t ö n k r e m e g y ü n k , a k á r n e m ; e l v t e l e n s é g és e l n y o m á s e l l e n k ü z d e n i kell, a k á r n y e r ü n k , a k á r m e g v e r e t ü n k . M i lesz a z e r k ö l c s b ő l , m i lesz az erényből, h a a kötelességet a siker rőfjével m é r j ü k , s h a a legszentebb érdekek elárulásával n e m c s a k az ügynek á r t u n k , h a n e m s a j á t t e h e t e t l e n s é g ü n k n e k és g y á v a s á g u n k n a k állí­ t u n k e fejletlen kötelességérzetben szégyenoszlopot? Szavaink nyomósítása végett hivatkozunk Windthorstra s a n é m e t c e n t r u m r a : «Nem a l é t é r t való k ü z d e l e m a fődolog, m o n d j á k ők, h a n e m az i d e á l o k é r t v a l ó küzdelem». A s z a b a d ­ ság, az igazság, a jog előbbrevaló, m i n t a pénz. S kivált, m i u t á n az akció m á r megindult, s a keresztény elvek alapján p á r t alakult, akkor az idealizmus kifogásával akarni az egyet-

60

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

értést megbolygatni, m á r n e m c s a k higgadtság, de hígvelejüség is. «Vilagos, n y i l t f e j ű e m b e r e k , n a g y l e l k ű f é r f i a k n e m b o n t j á k m e g p é n z é r t az elvi a k c i o k a t » , m o n d o t t á k u g y a n ­ azok. H a h i b a v a n az e m b e r e k b e n , kik az e l v e k e t képviselik, rajta, m ű k ö d j ü n k közre, hogy e h i á n y t pótoljuk ; ha elkö­ v e t t ü n k h i b á k a t a közjogi állásfoglalásban rajta, j a v í t s u k ki, s foglaljunk m á s á l l á s t ; de mikor a kereszténységet s a szabadságot m e g t á m a d j á k , a k k o r a v é d ő k r e ráfogni, hogy idealisták, s m i a l a t t m á s o k k ü z d e n e k , leülni «cogitare ea q u a e pacis sunt», az n e m c s a k n e m idealizmus, de erkölcsi és é r t e l m i i n v a l i d i z m u s . Az ilyen emberek alkalmasak arra, hogy azt a szenv­ t e l e n , s z í n t e l e n , h a n g t a l a n k a t h o l i c i z m u s t és p a r l a m e n t a r i z ­ m u s t szolgálják, m e l y a k o r m á n y p á r t i h a g y o m á n y o s j ó k a t h o l i k u s o k b a n e d d i g is o l y h ű s é g e s e n h a l l g a t o t t s l a p o ­ s a k a t p i s l a n t o t t , m i k o r szólni k e l l e t t v o l n a , v a g y h o g y h a f ö l s z ó l a l t is n é h a , a z t o l y k e l l e m k e d é s s e l t e t t e , h o g y a t t ó l senki sem ijedt meg, legkevésbbé a kedves puszipajtások, így a z t á n lehet megélni, kivált ha veszedelmesebb alkalmak­ k o r e n g e d e l m e t k é r ü n k , h o g y v a g y u n k . D e ez is c s a k e g y d a r a b i g m e g y így ; m e r t e l ő b b - u t ó b b beáll az a pillanat, m i k o r a z t m o n d j á k : ide a pénzzel ! A k k o r a z t á n s e m p é n z , s e m b e c s ü l e t n e m lesz ; a p é n z t elvették, s a becsületről letettek azok, kik a n n y i idealizmus­ sal s e m b i r t a k , h o g y k u t y a - k ö t e l e s s é g ü k e t t e l j e s í t e t t é k v o l n a .

Koncertek. 1898 m á j . 2 2 . A m e z ő k éjjeli z e n é j é t j ó l i s m e r j ü k ; t ü c s k ö k , b é k á k z e n é l n e k o t t , s a b o m b a r d o n t a k ö z e l i f a l u k és t a n y á k k u v a ­ szai s z o l g á l t a t j á k . A t ü c s k ö k is s a b é k á k is p o n t o s a n t a k t u s t t a r t a n a k , de az ü t e m gyorsasága a hőmérséklet szerint vál­ tozik ; minél n a g y o b b a meleg, annál gyorsabb a t a k t u s . A z a n g o l o k k i s z á m í t o t t á k , h o g y 18° C e l s i u s n á l 8 0 - s z o r c i r p e l a t ü c s ö k egy p e r c a l a t t , s a b é k a 75-ször b r e k e g ; 21° Celsius­ nál a z o n b a n a t ü c s ö k m á r 120-szor hegedül s a s z o p r á n - b é k a 102-szer s a t e n o r s z e k u n d - b é k a 97-szer hallatja a n d a l í t ó szavát. A p o l i t i k á b a n is v a n z e n e ; t ü c s k ö k , b é k á k o t t is s z e r e ­ p e l n e k ; a t a k t u s o t t is a h ő m é r s é k t ő l függ, s t e k i n t v e a z

ÚJ

SZABADSÁGHARC

61

animozitást, azt a vállvetett néppártellenes tüntetést, a p o l i t i k a i t ü c s k ö k és b é k á k e l k e s e r e d e t t k o n c e r t j é t , m e l l y e l k o r m á n y p á r t és a z a b o r t i v u s f ü g g e t l e n s é g ö s s z e r ö f f e n n e k , hogy a n é p p á r t i a k a t megfélemlitsék : a z t kell m o n d a n u n k , h o g y b i z o n y m e l e g ü k lehet a szívük t á j á n , s az elvi szétállás n é h a - n é h a ellenszenves d ü h h é fortyan ; m e r t érzik a z t a h o n a t y á k n a g y o n jól, h o g y elvi ellenzék, m é g pedig egy igen kellemetlen ellenzék a m a g y a r p a r l a m e n t b e n v o l t a k é p c s a k e g y p á r t o n v a n , s ez a n é p p á r t . E z a n é p p á r t p e d i g fűt, jól befűt, s a t t ó l v a n a m e l e g s a z e s z e v e s z e t t t ü c s ö k - b é k a z e n e . Befűt, teljesen korrekt, keresz­ tény beszédeivel, amilyeneket előbb sohasem hallottunk, k i v é v e a f ő r e n d i h á z d i s s z e r t á c i ó i t . Befűt interpellációival, melyekkel nemcsak a miniszter urak, de az ország figyelmét i s f ö l ö t t e k e l l e m e t l e n d o l g o k r a i r á n y o z z a . S ő t befűt okos mérsékletível is, m e r t á l l á s f o g l a l á s á t n e m a l é g v á r a k f e l h ő i r e alapítja, s fölszólalásai csak k o n k r é t p r a k t i k u s célokra irányulnak. Fölszólalásai, interpellációi, t a k t i k á j a tehát g y ú j t , s ettől v a n az a meleg, ettől a g y o r s ü t e m úgy, h o g y a k é t K u b i n y i , G a j á r i és P i c h l e r a l i g g y ő z i k h a n g g a l és h a b b a l , s k ö z b e m é g R i g ó is é l e s e k e t r i k k a n t a s z é p e g y v e l e g b e . Mi pedig hideg, angolos hozzáértéssel leolvassuk a kon­ c e r t animozitásából, h o g y m i n d e n jól m e g y . V a n n a k a z o n b a n egyes szóló-énekesek, kik b á r n e m t a r ­ t o z n a k a k é t k a r hivatalos dudásaihoz, de sőt, a k i k k ü l ö n ­ ben katholikus n ó t á k a t fújnak, alighanem e l r a g a d t a t v a a lelkes t e m p ó rohamosságától, szintén belevegyülnek ékes szózatukkal s iparkodnak növelni a boszorkatáncot. Ezek a szólisták átlag nincsenek benn, h a n e m a házon k í v ü l ; v a n u g y a n b e n n is k é t f i r m a , d e a z o k i n k á b b t o l l a z a t ú k l i l a ­ s z í n é v e l t ű n n e k föl, s h i v a t a l o s a n a « p a s s e r s o l i t a r i u s » v á l ­ fajaihoz sorozandók, t e h á t — m o n d o m — a szólisták á t l a g k i n n v a n n a k s ú g y t e s z n e k m i n t az olasz opera közönség v a g y m é g i n k á b b az operaház előtti közönség, m e l y a szerep­ l ő k k e l e g y ü t t é n e k e l : ő k is e g y ü t t f ú j j á k a z a n i m o z i t á s s a z ellenszenv nótáját, v a g y ha n e m fújják nyíltan, dorombol­ nak csendben. E z e k n e k a m u z s i k u s o k n a k a z t m o n d j u k , a m i t egy jeles m ű v e l t s é g t ö r t é n e t í r ó m o n d , h o g y alig v a n egy k i r á l y s á g b a n száz e m b e r , a k i a p o l i t i k á t illetőleg m i n d e n t e k i n t e t b e n m e g ­ egyez, s h o g y a z o k is, k i k egy p r o g r a m m r a esküsznek, n e m is s e j t i k , h o g y a r é s z l e t e k r e n é z v e m e n n y i r e t é r n e k el e g y ­ m á s t ó l . E z e n n e m is f o g u n k v á l t o z t a t n i ; b á n k ó d h a t u n k

62

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

rajta, de nem v á l t o z t a t h a t j u k meg. C s a k a p e d á n s szobatudósok és j e r e m i á d á k b a n u t a z ó z s u r n a l i s z t á k v a g y v i l á g f á j d a l m a s t r u b a d ú r o k a k a d h a t n a k fönn ezen. Sőt t o v á b b m e g y ü n k s kimondjuk, hogy ép a leglelkiismeretesebbek, kiknek b u z ­ galma a tényleg fönnálló viszonyokkal s k ö r ü l m é n y e k k e l s e m a k a r számolni az e l v e k é r t v a l ó lelkesülésben, azok, k i k n e m a p i l l a n a t n y i sikerrel, h a n e m a joggal, erkölccsel, lelki­ ismerettel, m ú l t t a l s jövővel számolnak, azok, kiknek fáj, h o g y sokszor alkalmatlan s n e m teljesen kvalifikált e m b e ­ rekre v a n bízva az elveknek s az érdekeknek képviselete ; azok forognak leginkább veszélyben, hogy nézeteikben szét­ különböznek. M á r m o s t , h a ez a d o l o g t e r m é s z e t e , s h a a z e l v e k é r t v a l ó harcban a vélemények s nézetek iránt a legnagyobb köl­ csönös türelmességgel kell v i s e l t e t n ü n k : vájjon buzgalom-e a z , o k o s s á g - e a z , férfias e r é n y - e a z , h a v a l a k i k i f o g á s t e m e l a n é p p á r t i képviselők személye ellen, s e kifogás á l t a l följogo­ s í t v a é r z i m a g á t , h o g y a z ü g y e t i s , a z á s z l ó t is s u t b a d o b j a ? N e m gyerekes eljárás-e az, ha v a l a k i nézetkülönbségek v a g y p r o g r a m m p o n t o k h i á n y o s s á g a m i a t t az elvek egyetlen s m o s t egyelőre mással pótolhatatlan képviseletét dezavuálja, s beáll brúgósnak, dudásnak, dorombolónak a néppártot megmacskazenésítő koncertbe, vagy mint magánszólista zavarja az ö s s z e t a r t á s t ? A z ily eljárás végtelenül fölületes, s h a buzgalomból származik, a k k o r gyerekes, melyet csak a b b a n a föltevésben é r t h e t ü n k m e g , h o g y az illető zelóta a p r a k t i k u s harcok terétől távol állva kéklő idealizmusban f ü r d i k , m e l y a j o b b é r t a j ó t s a z z a l e g y ü t t a z egész ü g y e t veszni engedi. N e álljunk b e ö n k é n t e s szólistáknak a liberális zene­ bonába ; hanem álljunk a konkrét alakulások terére. H a ö s s z e t a r t u n k , b i z o n y á r a s i k e r ü l n i fog s o k k i f o g á s t m e g s z ü n ­ t e t n ü n k , s o k h i á n y t k i p ó t o l n u n k . A p o l i t i k á h o z n e m elég a z elv s a lelkesülés, h a n e m kell hozzá okos beérés s az, h o g y a z el n e m é r t cél m i a t t n e h a g y j u n k föl m i n d j á r t a z e l é r t s i k e r r e l s r á a d á s u l m é g a fejlődés r e m é n y é v e l . A remény a politikában ugyan k e m é n y kenyér, ha nincs m á s u n k m i n t r e m é n y ü n k ; de a n é p p á r t n a k n e m c s a k r e m é ­ n y e i , h a n e m s i k e r e i is v a n n a k m á r e d d i g i s , t e k i n t é l y e , s ú l y a van, parlamenti p á r t t á kvalifikálódott. Félre tehát csuvik o k k a l ; m a j d k i h a j n a l o d i k , s a k k o r a t ü c s k ö k és b é k á k i s nyugalomra térnek.

ÚJ

SZABADSÁGHARC

63

Mi jobb ? 1 8 9 8 j ú n . 5. M é g r e n g a kalász a m e z ő n ; m é g s z á m t a l a n esély érheti a g a z d a k i l á t á s a i t , d e a z é r t a s p e k u l á c i ó és k a l k u l á c i ó n a g y ­ b a n f o l y i k a g a b o n a á r a k k ö r ü l . M i lesz a r o z s , m i a b ú z a á r a ? E z a n a g y , sok ismeretlennel m e g s p é k e l t egyenlet, m e l y e t megoldani törekszenek. A z u t c a s a r k i b ö l c s e s é g s a k á v é h á z i n y á r s p o l g á r i ész e z t a kérdést neveti s azt mondja : csak legyen minél t ö b b , az a jó s a j o b b ! L e g y e n m i n é l t ö b b g a b o n a , az kell n e k ü n k ; a k k o r n e m lesz d r á g a a k e n y é r s b o l d o g u l a s z e g é n y e m b e r . «Ne l e g y e n d r á g a a k e n y e r » ; v a l ó b a n ez e g y k i t ű n ő s emberszerető t é t e l ; de ebbe n e m egyezik bele klauzulák s kifogások nélkül a nemzetgazdaság. Á nemzetgazdaság n e m azt mondja, hogy legyen minél t ö b b gabona, h a n e m azt, h o g y a t e r m e l ő k n e k l e g y e n m i n é l több hasznuk. Ő k a z é r t t e r ­ m e l n e k , n e m h o g y m i n d e n e m b e r k ö n n y e n s olcsón jól lakjék, h a n e m azért, hogy minél t ö b b nyereségük legyen. A termelés bősége pedig nem egyértelmű a nyereség nagyságával. V a n egy bizonyos h a t á r a termelésben s a piac elárasztásában, melyen túl, jóllehet a népnek, a lakosságnak szükségletei m é g nincsenek födözve, a z á r a k a n n y i r a f o g n a k e s n i , h o g y a t e r ­ melők n e m c s a k nagy, de semmiféle nyereséget n e m h ú z n a k , s a bő termelésnek s piac-elárasztásnak keservesen megadják az árát. N o ez u g y a n c s a k r é m s é g e s s u g y a n a k k o r n e v e t s é g e s anomália : minél több az Isten áldásából, annál kevesebb j u t a p é n z á l d á s b ó l , a h a s z o n b ó l . L á t n i v a l ó ez e l l e n t é t n e k e g y s z e r ű szemléletéből, hogy gazdaságunk alap-elvei rosszak, s itt ezt a visszásságot csak egy szóval j e l l e m e z e m : a baj nyitja az, hogy m á s a reális érték, például a g a b o n a , a kukorica, a b o r s m á s a p é n z ! D e a t e r m e l é s t nem a reális érték, n e m az emberi élet regulázza, h a n e m ezektől szuverén függetlenségben egy más hatalom : a pénz 1 A z ü z l e t v i l á g , d e m e g a l a i k u s is j ó l t u d j a , h o g y k e v é s kínálat mellett kisebb tömeg többet jövedelmez, m i n t na­ gyobb kínálat mellett nagyobb tömeg ; miért? mert a nagyobb k í n á l a t l e n y o m j a a z á r a k a t . A n a g y o b b t ö m e g ez e s e t b e n k i s e b b é r t é k k e l bír, m i n t a kisebb t ö m e g . É r d e k e s e k e rész­ b e n Gregory K i n g , a n g o l n a k értesülései. H a az a r a t á s egyharmadrésszel jobb, m i n t a közönséges évek termése : akkor

«4-

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

a p é n z é r t é k e a n n a k a z e g y h a r m a d d a l j o b b a r a t á s n a k c s a k fél­ annyi, m i n t a közönséges termésé. H a pedig egyharmaddal rosszabb egy évnek termése a közönséges évek termésénél, akkor a pénzértéke kétszerannyi m i n t a közönséges évek terméséé. H a tehát a gazdák kartelleket alakítanak, hogy a legnagyobb jövedelmet elérhessék, a k k o r a közönséges évek termésénél egyharmadrésszel kisebb t ö m e g e t kellene piacra hozniok. H a például egy közönséges termés mennyi­ ségét háromszázzal jelezzük, s a jó termés négyszázat hozna, a l e g n a g y o b b j ö v e d e l m e t a z e s e t b e n é r h e t n ő k el, h a c s a k kétszáz mennyiségrészt hoznánk a piacra, s a többit vagy elégetnők, v a g y a szántóföldeken hagynók rothadni. E z a gondolat vezérli a m o d e r n kartelleket. A kartellek a termelést szabályozzák, s természetesen oly h a t á r o k közé szorítják, amely h a t á r o k közt a termelés minél j o b b a n ki­ fizeti m a g á t . N e k i k is, de m i n d e n t e r m e l ő n e k , legyen az földbirtokos v a g y v a s h á m o r o s , p é n z kell, minél t ö b b p é n z kell. Mit nekik a sok búza, a sok kenyér, a sok v a s ; az mellé­ k e s ; a fő a p é n z ! P é n z z e l k e l l f i z e t n i a k a m a t o t , a t ő k e ­ törlesztést, az a d ó t , az örökös t á r s a k k ö v e t e l é s e i t ; a p é n z t elő k e l l t e r e m t e n i e a t e r m e l é s n e k , s a z lesz a t e r m e l é s l e g ­ j o b b chance-a, ha minél t ö b b pénzt hoz. Van-e jó, van-e rossz e s z t e n d ő , v a n - e sok, v a n - e k e v é s b ú z a , bor, szalonna, az mellékes ; fődolog a jövedelem, s a jövedelem n e m termés, hanem pénz ! A nemzetgazdaságban ezt hívjuk pénzgazdaságnak. E z raegölője és á t k a a m o d e r n k u l t ú r á n a k . N e m a z a b a j , h o g y v a n n a k s z e g é n y e k és g a z d a g o k , s n a g y o n g a z d a g o k ; h a n e m az a baj, hogy a pénzcsinálás, a pénz-bezsebelés, a pénzjövedelem el v a n s z a k í t v a , k ü l ö n v a n v á l a s z t v a a r e á l i s á r u k bőségétől s a népjóléttől. A t e r m é s z e t e s a l a p o k o n á l l ó k u l t ú r á k b a n az jobb, ha mindenből sok van, l e g a l á b b annyi, amennyi a lakosságnak kell; a p é n z g a z d a s á g o n é p ü l ő k u l t ú r á k b a n az jobb, ha minél több pénzt hoz valami, a k á r elég legyen, a k á r n e m a t e r m e l t á r u ; s ő t a z r o s s z , h a a j ö v e d e l e m a p a d , l e g y e n b á r ez á r o n a nép minden szükséglete kielégítve. M i n d e n k i n e k j ó z a n esze a z t sugallja, h o g y a p é n z g a z d a ­ ság téves rendszer s t a r t h a t a t l a n állapot.

ÚJ

SZABADSÁGHARC

65

A gútai óvoda.
1 8 9 8 j ú n . 19. Wlassics kultuszminiszter úr tüzetesen megfelelt a g ú t a i óvoda ügyében hozzá intézett interpellációra. K i m u t a t t a a m a g y a r t ö r v é n y k ö n y v b ő l « s c h w a r t z a u f weiss», h o g y 7 0 0 0 lakos legnemesebb igyekvése az ó v o d á k n a k k a t h o l i k u s irá­ n y í t á s á r a , h a ez ó v o d á t a k ö z s é g , a t i s z t á n k a t h o l i k u s k ö z s é g t a r t j a fönn, a m a g y a r t ö r v é n y e k szerint lehetetlenség. N e k ü n k a m i n i s z t e r ú r v á l a s z a ellen m i n t h i v a t a l o s e g y é n i f u n k c i ó ellen s e m m i k i f o g á s u n k ; s ő t m e g e n g e d j ü k , h o g y c o r r e c t e felelt a t ö r v é n y e k z s i n ó r m é r t é k e s z e r i n t ; m e g ­ e n g e d j ü k a z t is, h o g y ő n e m p a c i f i k á l h a t oly i r á n y b a n , h o g y t ö r v é n y s é r t é s s e l a t ö r v é n y n e l t m á s és p e d i g o l y a n m a g y a ­ r á z a t o t adjon, mely a g ú t a i ó v o d á n a k felekezeti jellegét biztosítsa ; de a m i k i f o g á s u n k m a g a a t ö r v é n y ellen i r á n y u l . A m i s é r e l m ü n k e z e k e t a n y a k a t e k e r t , e r ő l t e t e t t és e r ő ­ s z a k o s á l l a p o t o k a t p a n a s z o l j a föl, m e l y e k t ö r v é n y e i n k n e k m o d e r n s a felekezetlenség ostoba i r á n y a folytán köszöntenek b e b é k é s falvainkba s v á r o s a i n k b a , s o t t oly természetellenes ellenkezést szülnek a b e t ű s a szellem közt, a jogi sablon s a népnek vallásos érzülete közt. V e g y ü k k o m o l y a n szemügyre a helyzetet. Mi j o b b , m i t e r m é s z e t e s e b b : a v o l a p ü k , f e l e k e z e t l e n ó v o d a és i s k o l a , v a g y a h a t á r o z o t t a n k e r e s z t é n y ó v o d a és iskola? Mi kell a szülőknek, de sőt a k o r m á n y n a k is? Mi kell a h i t h ű z s i d ó n a k és k e r e s z t é n y n e k : a felekezetlen, v a g y a felekezeti nevelés? M i n d e n k i r á m o n d j a , m é g W l a s s i c s m i n i s z t e r is, h o g y v i l á g o s d o l o g s k é t s é g n e m fér h o z z á , h o g y a n e v e l é s v a l l á s o s l e g y e n , s h o g y az iskolának kell nevelnie. D e m i t használ az, h o g y a d o l o g v i l á g o s és k é t s é g e t n e m t ű r , m i k o r a t ö r v é n y is v i l á ­ g o s , h o g y a k ö z s é g i s á l l a m i ó v o d á k és i s k o l á k n e m n e v e l h e t ­ n e k v a l l á s o s á n . S m i v e l n e k ü n k t ö r v é n y ü n k v a n , a z é r t le kell m o n d a n u n k j ó z a n eszünkről s b e l á t á s u n k r ó l ; n e m sza­ b a d a t ö r v é n y s z ü l t e t ű r h e t e t l e n és e s z t e l e n á l l a p o t o k a t szóvátenni, h a n e m a miniszter úr szerint az lenne a helyes, és a k e r e s z t é n y f e l e b a r á t i s z e r e t e t n e k m e g f e l e l ő e l j á r á s , h a ú g y a t. képviselő úr az «Alkotmány»-ban, m i n t a fellebbezés m ö g ö t t á l l ó e s p e r e s p l é b á n o s ú r is a t ö r v é n y i g a z é r t e l m e felől f e l v i l á g o s í t a n á k a n é p e t . D e n é z z e m i n i s z t e r ú r , h i s z e n m i n é l j o b b a n v i l á g o s í t j u k föl a n é p e t , s m i n é l é l e s e b b e n v i l á ­ gosítjuk m e g ezeket az á l l a p o t o k a t , a n n á l j o b b a n be fogják
Prohászka : Az igazság napszámában. 5

66

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

látni mindenfelől, hogy a vallást kizárni az iskolákból s e b b e n f e l e k e z e t l e n n e k h i r d e t n i a n e v e l é s t r o s s z és c é l t é v e s z ­ t e t t dolog. Nincs itt a miniszter úr privát, személyes nézetei­ r ő l és é r z ü l e t é r ő l szó ; é p e n ú g y n e m m o n d j u k m i , h o g y t é n y ­ leg az o r s z á g b a n v a l l á s t a l a n a n e v e l é s ; m i i t t az elvről szó­ l u n k s a r r ó l m o n d j u k , h o g y a z e l v is m e g a z e l v e n é p ü l ő t ö r ­ v é n y is rossz, s a g ú t a i ó v o d a ü g y , az c s a k egy h a l a v á n y t ü k r ö z é s e a n n a k a t o r z k é p n e k , mely a felekezetlen iskola elvi a l a k j á b a n kísért végig E u r ó p á n , n o és t e r m é s z e t e s e n M a g y a r o r s z á g b a is e l j ö n v e n d é g s z e r e p e l n i . A miniszter úr egyre emlegeti, hogy az egyházat az államtól elválasztani észszerűtlen s gyakorlatilag kivihetetlen v á l l a l k o z á s ; h i r d e t i , h o g y a f e l e k e z e t e k n a g y e t h i k a i föl­ a d a t o k a t teljesítenek, m e l y e k az államra nézve n e m c s a k n e m közönyösek, de közérdekűek, sőt alapjait képezik a n e m ­ zet életrevalóságának. S n e m látná be azt a miniszter úr, h o g y a b b a n , a m i n e m k ö z ö n y ö s dolog, de sőt vitális közérdek, hogy m o n d o m , a b b a n közönyösen s nemtörődve viselkedni, e l v b e n is s g y a k o r l a t i l a g is e l h i b á z o t t e l j á r á s ? A v a l l á s o s n e v e l é s a z első s a f ő é r d e k , a n e m z e t e r e j é n e k s á l l a m i s á g á ­ n a k is a l a p j a , s önök oly t ö r v é n y e k e t c s i n á l n a k , m e l y e k erre az alapra nincsenek tekintettel 1 Á l l í t s á k föl e l v ü l a v a l l á s o s n e v e l é s t , s e h h e z m é r j é k a t ö r v é n y t . N e á l l í t s á k b á l v á n y k é p ü l a t ö r v é n y h o z á s elé a felekezetlen állampolgárságot, amelynek kaptafájára húzzák a z u t á n a n e v e l é s t is. F e l e k e z e t l e n á l l a m p o l g á r s á g n e m exisztál, csak az elvonásban, t e h á t a v a l ó s á g b a n n e m ; felekezet­ en lelkiismeretek nincsenek ; emberek, kik sem Krisztus m e l l e t t , s e m K r i s z t u s ellen á l l a n a k , n e m l é t e z n e k ; t e h á t miféle nevelési i n t é z m é n y lesz ezekkel az e m b e r e k k e l , ezek­ kel a lelkiismeretekkel s z e m b e n a felekezetlen iskola és ó v o d a ? A k á r c s a k egy politikus csizmadia, v a g y i n k á b b egy c s i z m a d i a p o l i t i k u s , k i c s a k k a p t á k k a l és b ő r r e l d o l g o z i k , találta volna ki a felekezetlen nevelési állami intézeteket. Nevelési intézet, mely a nevelés főelemét, az e m b e r leglénye­ gesebb erkölcsi é r d e k é t elhanyagolja ! E z s z a k a s z t o t t ú g y van, m i n t h a valaki a z t gondolná, hogy lévén az ágyú egy h o s s z ú k á s cső, n e m kell a h h o z m á s , m i n t egy n a g y m é l y lyuk. Segítse az állam az e g y h á z a t s a felekezeteket saját isko­ láik f ö n n t a r t á s á b a n ; adjon a katholikusoknak, protestánsok­ nak, zsidóknak arányos részt a nevelésre szánt állami budgetb ő l ; gyakoroljon szigorú ellenőrzést a t ö r v é n y által előírt

ÚJ

SZABADSÁGHARC

67

i s k o l a i t e e n d ő k k ö r ü l : a k k o r lesz v a l l á s o s n e v e l é s e , a k k o r iskolái n e m egy esztelen a b s z t r a k c i ó n a k k ö v e t e l m é n y e i h e z , h a n e m a valóságos emberiség igényeihez lesznek mérve. Kvóta és kongrua.

1898 j ú n . 26. K é t l a t i n szó m ö g é b u j t a t o t t v a l a m i ez a k v ó t a és k o n ­ g n i a . Messzebb esik u g y a n az egyik a m á s i k t ó l , m i n t M a k ó J e r u z s á l e m t ő l ; de azért mégis valami m u l a t t a t ó rokonság v a n e k é t közjogi görcs közt, mely t ö b b közös jellemvonásban nyilvánul. A z első a z , h o g y a l e g f o n t o s a b b , a l e g l é n y e g e s e b b s a l e g n e h é z k e s e b b d o l o g r ó l v a n s z ó , t . i. a p é n z r ő l . V a l a k i n e k fizetni kell, s fizetni n e m s z e r e t n e k az e m b e r e k . E n n e k k ö v e t ­ k e z t é b e n b i z o t t s á g o k a t k ü l d e n e k ki, a m e l y e k összevesznek, kibékülnek, megint szétmennek s újra összeülnek. Keresik a z t az a l a p o t , a m e l y e n m i n d k é t félnek minél k e v e s e b b e t kellene fizetnie; reggel azt halljuk, hogy ilyet n e m c s a k k e r e s n e k , de t a l á l t a k is m á r ; este p e d i g a z t olvassuk, h o g y az a hír, h o g y a k é t b i z o t t s á g bizonyos s z á m a r á n y b a n m e g ­ e g y e z e t t v o l n a , és í g y t e h á t m e g v o l n a a z új k v ó t á n a k , ' a z a l a p j a , n e m felel m e g a v a l ó s á g n a k . M i n d k é t b i z o t t s á g t e h á t ernyedetlenül t o v á b b dolgozik s keresi a minél kisebb szám­ arány alapját. Rövid szünet után ismét írnak a kvótáról, s a z t halljuk, hogy b á r alap m é g nincs, de t á m p o n t az alap­ h o z v a n m á r , s í g y h a n e m is m o s t , d e ú j a b b j e g y z é k v á l t á s ú t j á n o k v e t l e n ü l m e g t a l á l j á k a z új a l a p o t . U g y a n m e d d i g t a r t a n a ez a b u j ó s d i j á t é k ? E r r e v a n is feleletünk : ha egyházi kongrua volna a kvóta, h á t eltar­ t a n a évtizedeken á t ; de mivel a kvóta állami kongrua, s az összeházasított k é t állam n e m k o p l a l h a t s n e m v á l h a t szét külön kosztra : h á t majd csak sürgetik s összetákolják vala­ hogy, s fizetünk m i n t a köles. A k o n g r u á n á l n e m kell sietni. Szégyenletes, ázsiai s e l m ú l t k o r s z a k o k r a e m l é k e z t e t ő i n t é z m é n y e k k e r e t é b e n áll fönn az egyházi v a g y o n k é r d é s , kivált az alsóbb p a p s á g v a ­ gyoni állapota ; még a legkonzervativebb s aludttejes agy­ v e l e j ű e m b e r e k is k e z d i k b e l á t n i , h o g y a z t a z á l l a p o t o t m e g kell reformálni, kezdik sejteni, hogy n e m az a legjobb m i n d ­ ö r ö k k é , a m i v a n , m é g h a p a r a g r a f u s o k b a is v a n s z e d v e ; d e azért, n e m t u d o m h á n y a d s z o r , m é g m i n d i g csak az e l ő m u n k á ­ latoknál vannak. 5*

68

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

Végig t e k i n t v e a magyarországi katholikus egyház belé l e t é n , a z a s a j á t s z e r ű j e l e n s é g t ű n i k fel, h o g y m i a l a t t a föld h á t á n mindenfelé s k i v á l t N é m e t o r s z á g b a n az egyház a m a g a i n t é z m é n y e i t s így a k o n g r u á t az idők m e g v á l t o z o t t viszo­ n y a i v a l ö s s z h a n g z á s b a h o z t a ; m i a l a t t M a g y a r o r s z á g b a n is m o z o g n a k m á r sok i r á n y b a n s mozogni fognak még i n k á b b , k i v á l t az iskola s a közigazgatás szervezése k ö r ü l : addig a magyarországi k a t h o l i k u s egyház világi v o n a t k o z á s ú ügyei körül teljes p a n g á s uralkodik. Jól m o n d j a a miniszteri emlék­ irat a katholikus autonómia ügyében, hogy e pangás jelent­ k e z i k m é g a z o n a t é r e n is, hol a m e g v á l t o z o t t v i s z o n y o k az egyháznak szabadkezet a d t a k a rendelkezésre, ahol a kezde­ m é n y e z é s a k o r m á n y t ó l függetlenül csakis az e g y h á z o n áll. Elég e tekintetben utalni a katholikus népiskolaügyre, mely­ nek szervezésében s fejlesztésében a katholikus egyház m a s i n c s t ú l a z o n a p o n t o n , a h o v a a z 1 8 6 8 . X X X V I I I . és a z 1876. X X V I I I . t ö r v é n y c i k k e k rendelkezései ú g y s z ó l v á n k é n y ­ szerítették. D e különösen időszerű u t a l n i a k o n g r u a s az azzal kapcsolatos számos vagyonjogi kérdésre, melyek rendezésé­ vel az egyházat m i n t e g y megkínálta a k o r m á n y , anélkül azonban, hogy az egyház e kérdéseket a tanácskozásokon túl előbbre vitte volna. S t a g n á l á s , p a n g á s , t e h e t e t l e n s é g m i n d e n t é r e n 1 N o , és h o g y ez a z e r ő t l e n á l d o t t v í z m é g i s c s a k b ö j t i l e v e s l e g y e n , úszik rajta a bizottságok zsírszeme ! V a n a z u t á n e g y m á s i k n a g y k ü l ö n b s é g a k v ó t a és a k o n g r u a k ö z t . A k v ó t a - b i z o t t s á g m ö g ö t t áll a k o r m á n y , mely ha akar, t u d érvényesülni; a k o r m á n y részén v a n a többség, mely súlyt t u d n a adni a k o r m á n y követeléseinek. De mi van a kongrua-rendezésnek mozgalma mögött? Egy szervezetlen szerteszéjjelhúzó egyház ! V a n sok éhenkórász, sok koldus, sok panaszos, de ép ezeknek az e l e m e k n e k k é p ­ viseletére épített organizmus, az hiányzik. Hiába, azok az ínséges elemek, azok t u d j á k legjobban, hogy szorul s hol szorul a k a p c a , azok t u d j á k legjobban sürgetni s h a j t a n i saját é r d e k ü k e t , s h a volna szervezetük, n e m p a n g n a oly mélységes lethargiában az egyház közügye. M o s t a z o n b a n t é n y l e g n e m t u d j u k , h o g y k i fog s e g í t e n i r a j t u n k ; sejtjük a z o n b a n , hogy n e m a «tökeletes t á r s a s á g n a k ) hirdetett egyház; h a n e m az állami fönnhatóságot elméletben tagadó, tényleg pedig híven valló tehetetlenség majd csak k i v á r j a a m i n d e n h a t ó á l l a m s e g í t ő k e z é t . Éneikül m o z o g n i n e m t u d u n k , m e r t e d d i g is a z m o z g a t o t t ; s a j á t l á b a i n k o n

ÚJ

SZABADSÁGHARC

69

pedig csak a k k o r j á r h a t n á n k , ha előbb saját l á b a i n k r a áll­ nánk. Azért m o n d t a Komlósi honatya, hogy elvárja a minisz­ ter erélyességétől, hogy m a j d méltóztatik segíteni rajtunk.

Szabadság!

itten

hordozák...!

1898 júl. 3. Bizony i t t h o r d o z t á k a szabadság zászlóit, de úgy, hogy el is h o r d t á k , s ú g y l á t s z i k , m o s t a g ú n y o l t n é m e t is t ú l t e s z szabadságban rajtunk. A németországi c e n t r u m p á r t ismét diadalmasan került ki a v á l a s z t á s o k m o z g a l m a s h a r c a i b ó l . M i q u e l m i n i s z t e r «összeszedelozködesi» p r o g r a m m j a pedig époly fényesen b e a d t a a k u l c s o t . C e n t r u m és s z o c i á l d e m o k r á c i a : ez a k é t s a r k ; e k ö r ü l f o r o g a z e s z m é k h a r c a ; c e n t r u m és s z o c i á l d e m o k r á c i a : ez a k é t m a l o m k ő , s a m i k ö z i b ü k k e r ü l : n e m z e t i l i b e r á l i s , b i r o d a l m i liberális, s z a b a d e l v ű liberális, d e m o k r a t a liberális, ezt m i n d megőrli a k é t kő, m é g pedig n e m lisztté, h a n e m k o r p á v á és k á s á v á . Pedig a magas német k o r m á n y s a n n a k vezéralakja, Miquel k i a d t a a jelszót, h o g y t a r t s a n a k össze, fogjanak k e z e t a csip-csup nemzeti érzelmű pártok, értvén itt a nemzeti p á r t o k alatt azokat, kik m a g a s a b b eszme h i á n y á b a n kibérlik m a g u k számára a nemzeti érzületet s váltig elfogadják azt azoktól, k i k velük a k o r m á n y uszályhordozóivá fajulni n e m a k a r n a k . A jelszó a z o n b a n n e m fogott, s m i v e l a liberálisok e d d i g az igazi v á l a s z t á s i s z a b a d s á g o t m e g t ö r n i k é p t e l e n e k voltak, a német k o r m á n y nem bírt a jelszónak testet adni, s p r o g r a m m j a az a k t á k közé tevődik. N é m e t o r s z á g b a n az igazi n é p s z a b a d s á g o t az általános, titkos szavazás rendszere t a r t j a fönn. A liberálisok u g y a n m i n d e n k é p e n azon v a n n a k , h o g y az általános, t i t k o s szavazási rendszer eltörültessék; hangoztatják, ajánlgatják, példázg a t n a k ; ezt m i n d a liberalizmus nevében ; de a német nép n e m k é r e b b ő l a l i b e r á l i s s z a b a d s á g b ó l ; elég n e k i , h a á t t e k i n t a Kárpátokon túlra, hogy megutálja a hazugsággal együtt azt a zsarnokságot, mely az adózó népnek úgyszólván egyetlen politikai jogát nyers cinizmussal letapossa. U g y a n hogy néznének ki nálunk a mostani k o r m á n y p á r t padjai, ha direkt, általános, titkos szavazás döntene a m a n d á ­ t u m o k f ö l ö t t ; h a m i n d e n 25 éves állampolgár, ki polgári j o g o k a t é l v e z , s z a v a z n a z s a n d á r és s z o l g a b í r ó s v á l a s z t á s i

70

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

e l n ö k - b a s á k a s s z i s z t e n c i á j a n é l k ü l ; h a t i t k o n és e l l e n ő r z é s nélkül folyna a választás, u g y a n h á n y képviselő n e m ülne azon az országos kakasülőn, melyről m o s t ásítozik, s hébek o r b a a j a v a s a b b része k u k o r é k o l ? I d ő t a szavazásra N é m e t ­ országban bárki s z a k í t h a t ; m e r t a törvény nem arra való, h o g y m e g a k a d á l y o z z a és k i f u r f a n g o z z a a s z a v a z ó p o l g á r o k a t politikai jogaik gyakorlatában, h a n e m arra, hogy lehetővé t e g y e m i n d e n k i n e k a szavazást. A választási helyiség m i n ­ d e n ü t t r e g g e l 10 ó r á t ó l e s t e 6 ó r á i g n y i t v a á l l , s a legelfoglalt a b b e m b e r is s z a k í t h a t m a g á n a k e g y n e g y e d ó r á t , a m i k o r leszavazhat. Ma a m u n k á s is, anélkül, h o g y veszítene időt, g y a k o r o l h a t j a jogát, h a a déli s z ü n e t k o r b e a d j a s z a v a z a t á t . Szavazatirtásról, félemlítésről, b a r o m - m ó d j á r a való összef o g d o s á s r ó l és k e t r e c e k b e n v a l ó e l s z á l l í t á s r ó l szó s e m l e h e t . A szavazó átadja a szavazatszedő-bizottság elnökének az ö s s z e h a j t o t t fehér c é d u l á t , a m e l y e n a jelölt n e v e áll. A cédu­ l á n a k összehajtottnak kell lennie, s így a m i n t v a n , összehajtva dobja be azt a választási elnök a vederbe. A cédulának tiszta f e h é r n e k k e l l l e n n i e ; s z í n e s c é d u l á t el n e m f o g a d n a k ; é p o l y kevéssé szabad a cédulán valamiféle ismertetőjegynek lennie. Az elnöknek n e m szabad a cédulát széthajtania, n e m szabad a cédulát megvizsgálnia, hogy a nevet valamikép kitudhassa ; a választás folyamata pedig nyilvános ; be­ m e h e t bárki, bármikor, s ellenőrizheti tetszése szerint a választást. É p ú g y nyilvános a szavazatok összeolvasása. Elő­ ször összeolvassák az ö s s z e h a j t o t t c é d u l á k a t ; a z u t á n ki­ nyitják s leolvassák a jegyzők a jelöltek neveit. A leolvasás is f ö n n h a n g o n m e g y v é g b e , ú g y h o g y m i n d e n k i s z á m l á l h a t j a s külön jegyezheti a kikiáltott neveket. E z t méltán hívhatjuk választásnak, melyben a nép a k a r a t a n y i l v á n u l . N á l u n k a v á l a s z t á s e m ó d j a ellen a z t h o z t á k föl, h o g y a n é p m ű v e l e t l e n s n e m é r t i föl a z á l l a m i érdekeket, következőleg m é g n e m érett vitális életérdekek fölött v a l ó d ö n t é s r e . A z o n b a n ezzel az a r g u m e n t u m m a l m é l t á n e l t ö r ü l h e t i k a m o s t fönnálló a l k o t m á n y o s s á g o t is. Csakhogy n e m a nép érettségével v a g y éretlenségével szoktak t ö r ő d n i a h a t a l m o n levők, h a n e m i n k á b b a nép elszolgaiasít á s á v a l és ö s s z e g y ú r h a t á s á v a l a z ő c é l j a i k és é r d e k e i k s z e r i n t . O n n a n v a n , h o g y a m ű v e l t n é m e t n é p t ő l is m e g a k a r n á k v o n n i a z á l l i b e r á l i s o k a z á l t a l á n o s v á l a s z t á s i j o g o t és a t i t k o s s z a v a ­ zási rendszert, és egyre s ű r ű b b e n e m e l k e d n e k a levitézlett l i b e r á l i s s o r o k b ó l a h a n g o k , m e l y e k a j o g b ó l és r e n d s z e r b ő l veszedelmet jósolnak a hazának.

ÚJ

SZABADSÁGHARC

71

N a g y o n k e d é l y e s és k e l l e m k e d ő a z a m e g g y ő z ő d é s , h o g y a haza csak a k k o r v a n biztonságban, ha jogból, szabadságból minél kevesebbet bír a nép, s minél t ö b b e t a k o r m á n y . E z t m a n a p s á g liberalizmusnak hívják. Iskola és élet.

1898 júl. 10. N e m z e t i k u l t ú r á n k e l s ő r e n d ű n a p s z á m o s a i , a t a n í t ó k és t a n á r o k befejezték ismét egy évre terjedő n a p s z á m u k a t , rövid pihenőre tértek ; b e c s u k t á k a nevelés s iskolázás kezdetleges munkájának műhelyeit s a finomabb kidolgozásnak műter­ meit, becsukták a nyerstermelés gyárait s a további kiképzés raffinériáit s ü d ü l n i m e n t e k . Méltányos elismeréssel a d ó z u n k e n a g y n a p s z á m n a k s napszámosainak. T u d j u k , hogy a n e m z e t nevelését az iskola kezdi; itt rakják egymásra a nemzedékek műveltségének v a g y föl- v a g y l e m e n ő l é p c s ő i t ; i t t e m e l i k m a g a s l a t o k r a a z i g a z s á g és e r k ö l c s n a p s u g a r a s r é g i ó i b a a z e s z m é l n i k e z d ő ifjú l e l k e k e t , a h o l k i f e j l ő d i k e s z ü k és s z í v ü k , n e m a n n y i r a a n a g y p r o b l é m á k f ö l f o g á s á r a , m i n t i n k á b b a z e s z m é k s z e r e t e t é r e és átkarolására. A lágy, fogékony lelkekbe i t t n y o m ó d n a k bele n e m c s a k az elvek csontgerincei, h a n e m a z erkölcsi eszmék f i n o m s z i r m a i és l e v é l k é i i s . Óriási a h a l a d á s e téren, hacsak a m u l t század h o m á l y a i ­ ból s elmaradt idegenszerű, öntudatlan kultúrájából nézünk bele m o d e r n k ö z o k t a t á s u n k jelenlegi á l l a p o t á b a ; észre­ vesszük, hogy a n e m z e t eszmél s önálló, n e m z e t i k u l t ú r a u t á n t ö r e k s z i k ; iskoláit tökéletesíteni igyekszik, s a k ö z o k t a t á s kiáltó h i á n y a i n a k m e g s z ü n t e t é s é t létérdekei közé sorolja. D e m i t használ az osztályokba osztott p a d o k k a l , t á b ­ l á k k a l fölszerelt iskola, m i k o r e r e d m é n y e i t , sikereit t ö n k r e ­ t e n n i készül az élet n a g y iskolája? Mit h a s z n á l a vallásos, erkölcsös nevelés a fiatal korban, m i k o r a közélet hivatalos erkölcstelensége, a t á r s a d a l o m elvtelensége, a politikai kor­ m á n y z á s végleges elfajulása m i n d e n elvnek, h i t n e k , erkölcsnek fittyet h á n y ? A m u l t században a közélet nemzetietlensége képes volt a nemzetet kivetkőztetni hagyományaiból, s ide­ genné tenni saját h a z á j á b a n ; m e g u t á l t a t t a vele nyelvét, s z o k á s a i t ; f ö l h a s z n á l t a t t a v e l e m é g p o l i t i k a i j o g a i t is ö n ­ m a g a ellen. í m e , a k ö z é l e t iskolája n e v e l t e a z ö n m a g u k r ó l , n y e l v ü k r ő l , n e m z e t ü k r ő l , hazájukról megfeledkezett szolga­ lelkű nemzedékeket.

72

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

S u g y a n mire neveli az intelligenciát m o d e r n közéletünk a m a g a gyávaságával, az eszmék i r á n t való apathiájával, a j o g r ó l és j e l l e m r ő l v a l ó l e m o n d á s á v a l ? M i r e n e v e l i i n t é z m é ­ nyeinek hazug, alakoskodó volta a népet, mely egyre csak azt látja, hogy a t ö r v é n y t a hatóság tiszteli legkevésbbé s ö n k é n y é n e k jogosított formájául használja a z t ? Mire neveli az a l k o t m á n y o s formák s a leglényegesebb jogok kijátszá­ sával a polgárokat? S e m m i egyébre, m i n t a szabadság s az igazság eszméjéről való végleges l e m o n d á s r a ! E z a p u s z t í t ó s á r ö z ö n ellepi a z i f j ú s á g s z e l l e m é t is, s a z e r k ö l c s ö t és v a l l á s o s s á g o t m a g á t c s a k g y e r m e k j á t é k n a k s a n e v e l é s s z ü k s é g e s s a b l o n j á n a k t ü n t e t i föl. Ily k ö r ü l m é n y e k közt kevés vigasztaló t ü n e t r e b u k k a ­ n u n k ; de a történelem bölcsészete körülbelül mégis meg­ világítja a kibontakozás irányát. N e m t é v e d ü n k , ha ezt az i r á n y t k é t szóval jellemezzük : keresztény erkölcsiségből t á p ­ l á l k o z ó s z a b a d s á g s z e r e t e t és g a z d a s á g i f ü g g e t l e n s é g . M i n d ­ k e t t ő a z e r k ö l c s t e l e n a b s z o l u t i z m u s e l l e n száll s í k r a , a k á r alkotmányos, lyukas álarcban, akár meghaladott settecentói m e z b e n , copffal és p a r ó k á v a l j e l e n j é k m e g . A s z a b a d s á g s z e r e ­ t e t e m e g u t á l j a az abszolutizmust, kivált az a l k o t m á n y o s a b s z o l u t i z m u s t , s m i n d e n á r o n a z o n lesz, h o g y m e g l a z í t s a a h a t a l o m vaspántjait s levágja a modern k í n z ó k a m r á k e vas­ b á n y á j á n a k karjait. A gazdasági függetlenség pedig ábécéje a t á r s a d a l m i s politikai életnek. Azért a közéletnek, ha nem akar posvány, h a n e m termő m e z ő lenni, o k v e t l e n ü l ezt a k é t t ö r e k v é s t kell vezércsillagul elfogadnia : a keresztény elveket, a keresztény jellemet egy­ részről, másrészről a gazdasági k o n z e r v á l á s t ; e kettőből fonódik az a pajzs, mely megvédi a t á r s a d a l m a t a szkepszis s a lemondás megdermesztő meduza-tekintetétől. E nélkül a n e m z e t i m ű v e l t s é g e t e l ő k é s z í t ő i s k o l a is h i á b a v a l ó , s k e s e r v e s csalódásoktól m e g e r n y e d t erőfeszítéseket végez. Virágos koldusbot.

1 8 9 8 j ú l . 17. A k o l d u s b o t o l y fa, m e l y e t a l e g v é s z e s e b b j é g e s ő s e m v e r le ; á g a i t l e n e m t ö r i , l o m b j á t szét n e m f o s z l a t j a ; s ő t a m e l y ­ n e k k i f e j l é s é t t ű z és v í z , j é g e s ő és a s z á l y h a t h a t ó s a n e l ő m o z ­ d í t j a . I s z o n y ú e g y b o t e z , r é m e s e g y p á l c a ez, m e l y e t a z Ü r búsuló haragja s u h o g t a t szegény n é p ü n k fölött. A n e m z e t figyelme é b e r : az elkeseredés fölcsigázza összes

ŰJ

SZABADSÁGHARC

73

i d e g e i n k e t ; szemeink, m i n t a hiúz szemei m i n d e n m o z d u ­ latra s moccanásra vigyáznak ; kémlelik, hogy m i t tesz e két­ s z e r e s e n s ú l y o s k ö r ü l m é n y e k k ö z t a k o r m á n y ; figyelik a vérszopó gabona-árképzés csáperegetéseit; széjjelnéznek s e g é l y és k ö n n y e b b ü l é s u t á n . V a l ó b a n é r z é k e n y m o s t m i n d e n észrevevésre a nép, a k á r csak az ezüstréteggel bevont fotografus-lemez a fény legparányibb rezgésére. S a nép lelkét é r ő b e n y o m á s o k ily k ö r ü l m é n y e k k ö z t a l e g m é l y e b b e k ; b e ­ veszik m a g u k a t titkos érzésének mélyeibe s évekre, sőt év­ tizedekre k i h a t ó a n színezik szenvedélyeit a r o n t á s r a s érzel­ m e i t a l e l k e s ü l é s r e . H á n y ilyféle b e n y o m á s a l a t t s z ű r ő d ö t t Galíciában a szegény ruthén nép szenvedése pusztító méreggé, m e l y m o s t k i t ö r s a h a t a l m a s o k fejéhez v á g j a a g o n d a t l a n s á g és s z í v t e l e n s é g v á d j á t , s a r c á b a s z ö k t e t i a z e l m u l a s z t o t t k ö t e ­ lesség s z é g y e n p i r j á t ? Az éhtífuszban h a l d o k l ó p a r a s z t n a k végfohászaiból v e r ő d ö t t össze a n é p d ü h z i v a t a r a ; pedig az a fohász alig h a l l h a t ó , de b e n y o m á s a az é l e t b e n f ö n n m a r a d t b a j t á r s n a k lelkében olyan, m i n t egy folyton tornyosuló sötét, h a r a g o s felhő. H o g y ez n e l e g y e n í g y n á l u n k i s , e r r e v a l ó k a l á t o g a t á s o k szomorú napjai, melyek föltárják az e l m a r a d o t t s á g h i á n y á t s a m u l a s z t á s o k statisztikájáról levonják a leplet. Föléb­ resztik a vezető egyének s a nép jó b a r á t j a i n a k lelkiismeretét; kivált azokét, kik tenni készülnek, de t e t t r e eddig rá sohasem é r t e k . S z e m e i k elé t á r j á k a l é t e s í t e n d ő i n t é z m é n y e k á l d á s a i t , m e l y e k b ő l h o g y sok h e l y e n s e m m i sincs, a k o n k r é t v i s z o n y o k kedvezőtlensége fölött főok a buzgalom h i á n y a s a t o t y a lelkület. H á n y helyen n e m t e t t é k m e g az önsegély útjain m é g a z első l é p é s t s e m ! ? H á n y h e l y e n t ö r i l e a j é g e s ő a n é p n e k termését úgy, hogy a kárpótlásnak s a segélynek leggyengébb reménysugara sem világítja m e g a n y o m o r ú s á g éjének r á n k boruló peremét?! I t t az ideje a szervezkedésnek s a szövetkezésnek. A fizikai s z ü k s é g n e k n y o m á s a a l a t t a b u z g ó e m b e r e k j ó s z a v á r a föl­ é b r e d a n é p m e g d e r m e d t lelke. N a g y , velőtrázó ü t é s e k szük­ ségesek a p e t y h ü d t n e m z e t - t e s t galvanizálására, mely külön­ ben tűrhető kenyér mellett nem reagál sem a gazdasági, sem a t á r s a d a l m i emelés próbálkozásaira. T e k i n t s ü k ezt a n a g y c s a p á s t m i n t e g y e r ő s z a k o s l ö k é s t , m e l y fáj u g y a n a t e s t n e k , de amely ébreszti a lelket. T e k i n t s ü k e jégesőt csak hasonlat­ n a k , c s a k k é p n e k , m e l y s z e m e i n k elé á l l í t j a a z e r k ö l c s i és vallásos élet foszladt l o m b ú , letaposott vetésű, összetört r e m é n y ű m e z ő i t ! M e n n y i p u s z t í t á s , m e n n y i t ö n k és r o t h a d á s

74

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

a szellemi élet v i l á g á b a n ; de k ü l ö n ö s dolog, hogy a g a z d a ­ s á g i j é g e s ő k és v i h a r o k e l l e n l á b a s a i és e l l e n s z e r e i a lelki p u s z ­ t u l á s n a k . Bizonyára ellenszereivé v á l n a k , ha v a n érzékünk a lelki é r d e k e k i r á n t , s h a v a n l e l k ü n k h o z z á , m e l y a n y o m o r ú ­ ságtól m e g n e m ijed, h a n e m b í z v a I s t e n b e n s az e m b e r igyekvésében, egyesült erővel törekszik legyőzni az elszigetelt s magányos embernek végveszedelmét. Fogjunk k e z e t ; kezdjük a krajcáros hitelszövetkeze­ t e k e n , a l i t e r e s t a k a r é k m a g t á r a k o n ; v i l á g o s í t s u k föl a n é p e t , hogy ne üsse ki kezéből a fölmaradt kevés életet a szemtelen és s z í v t e l e n ü z é r ; h a s o k k ö z s é g b e n , m e l y e k e t a z I s t e n h a r a g ­ j á n a k j é g h i d e g keze é r i n t e t t , m e g m o z d u l a szövetkezés lelke, a k k o r k i lesz p ó t o l v a a k á r , m e r t a t e s p e d é s j é g m e z ő i t e l t ü n ­ t e t t e a m e z ő t p u s z t í t ó jég ; a lelki j é g v e r é s k á r a i t m e g s z ü n ­ t e t t e a felhők jégverése.

Magyarország

közjótékonysága.

1898 júl. 24. M i n é l e l ő r e h a l a d o t t a b b és e m b e r s é g e s e b b a t á r s a d a l o m , annál élénkebb érzéke v a n a n y o m o r ú s á g iránt. E z az érzék segítséget sürget s a szívből egyenesen a zsebbe nyúl, hogy k i v e g y e belőle pengő p é n z b e n a z t az óriási adót, m e l y e t az emberiség nem a végrehajtó, h a n e m a szeretet nógatásának e n g e d v e , ö n k é n t e s e n t e s z le é v r ő l - é v r e a k e r e s z t é n y j ó t é k o n y ­ ság oltárára. Ez az adó olyan m i n t a többi adó, sohasem csökken, mindig nő, sohasem apad, mindig emelkedőfélben van, s a j ó t é k o n y s á g n e m e s b ü l ő é r z é k é t ő l e l t e k i n t v e ez a d ó - e m e l k e ­ d é s n e k o k a b i z o n y á r a a n y o m o r ú s á g e m e l k e d é s é b e n is rejlik. A m o d e r n élet elhasználja az e m b e r t ; minél m ű v e l t e b b az emberiség, a n n á l f i l i g r á n a b b ; m i n é l élesebb az esze, a n n á l vaksibb a szeme; minél t ö b b gépet dolgoztat, annál több a kéztelen ember ; minél t ö b b v o n a t szaladgál, annál t ö b b lábat­ lan e m b e r biceg ; minél t ö b b e t élvez, a n n á l k e v e s e b b e t é l ; minél n a g y o b b a művészete, a n n á l t ö b b e n szorulnak ki a természet áldásaiból; vakok, bénák, siketnémák, kéztelen, l á b t a l a n e m b e r t ő k é k é k t e l e n í t i k el a k u l t ú r a e m p o r i u m á n a k látóhatárát. V a l a m i n t Mexikóban kaktusszal s aloeval s a Kongónál emberkoponyákkal sövényzik a k e r t e t : úgy a modern társadalom kertjét emberi nyomorékok sövényezik ; felénk n y ú j t j á k a kezüket, ü l d ö z n e k sápogó r i m á n k o d á s u k k a l ,

ÚJ

SZABADSÁGHARC

75

ijesztenek elnyomorodott tagroncsaikkal. Hozzájuk csatla­ k o z n a k a b e t e g e k légiói, kik a k ö z k ó r h á z a k r a v a n n a k u t a l v a ; hozzájuk a t á r s a d a l o m n a k épkezű, éplábú, de üresgyomrú n y o m o r u l t j a i . M i l y s ö t é t fellege a z I s t e n b ú s u l ó h a r a g j á n a k ! S hol az a villám, m e l y a felhőt szétszakítsa s a t á r s a d a l o m r a n e m az elkeseredett s elfojtott h a r a g kitörésének özönvizét, h a n e m a felebaráti szeretet jótevő t e r m é k e n y í t ő esőjét hárítsa? í m e ez a t á r s a d a l m i m u n k á k és m ű v e k e g y i k b e l á t h a t l a n s borostyános tere, s e társadalmi nagy m u n k á b a n okvetlenül az e g y h á z n a k s az e g y h á z i a k n a k elsősorban kell k i v e n n i ö k az o r o s z l á n r é s z t . T e t t ü n k , i g e n , t e t t ü n k e d d i g is s o k a t ; v a n s o k a l a p í t v á n y u n k ; csak az esztergomi f ő k á p t a l a n kezei közt kétmilliónál t ö b b r e r ú g az iskolai s intézeti célokra t e t t ala­ pítványok tőkeösszege ; más káptalanoknál hasonlókép tekin­ télyes összegekkel t a l á l k o z u n k ; k i v á l t az i s k o l á z t a t á s elő­ mozdítására, stipendiumokra s alapítványos helyekre köl­ t ö t t e k s o k a t nagylelkű elődjeink. A r v a h á z a i n k száma 82, melyek t ö b b m i n t 3000 á r v á t nevelnek.'^De azért mégis kimondhatatlanul hátul állunk a kultúrtársadalom mögött. A z e m b e r b a r á t i i n t é z e t e k t ö b b á g a u g y a n i s n a g y o n el v a n h a n y a g o l v a . A 18.000 v a k n a k csak egy intézete v a n ; a 19.000 s i k e t n é m á n a k 6 ; a 2600 h ü l y e b e t e g n e k 1 ; a d a d o ­ g ó k n a k és h e b e g ő k n e k 1 i n t é z e t áll b e f o g a d á s u k r a ; s z e r e t e t ­ h á z a i n k s z á m a 3. A kis Svájc m a g a 788 i l y n e m ű e m b e r b a r á t i intézetet t a r t fönn közjótékonyságból. A gyermeKmentés n á l u n k n a g y o n el v a n h a n y a g o l v a , m e r t p l . a z 1 8 9 6 - b a n e l h a l t 455.696 e m b e r k ö z ö t t is 240.958 h é t é v e n aluli elhalt gyermek volt. A m a g y a r polgári társadalom, mely alig h a r m i n c éves, m é g n e m v e t t e ki részét á j ó t é k o n y s á g m u n k á j á b ó l . J ó t é k o n y ­ sági i n t é z m é n y e i n k fejletlenek, szervezetlenek, sokszor a részvétlenséggel küzdenek. A francia polgári t á r s a d a l o m m a l szemben Magyarország egyiptomi sötétségben vagy inkább párizsi szegénységben leledzik. N e k ü n k nincs p é n z ü n k s n e m is lesz e g y h a m a r . E g y e t l e n e g y ú j s á g , a p á r i z s i «Figaro» t í z é v a l a t t 3,542.063 frankot g y ű j t ö t t j ó t é k o n y célokra. S amilyen szervezetlen a polgári t á r s a d a l o m jótékony­ s á g a , o l y a n s z e r v e z e t l e n a z e g y h á z i j ó t é k o n y s á g is. V a n i t t pénz, de m é g sincs a pénz h o v á f o r d í t á s á b a n r e n d s m é g k e v é s b b é r e n d s z e r . H a a z e g y h á z a z a u t o n ó m i á b a n , -— m i n t r e m é l j ü k , — r e n d e z i m a j d s a z új v i s z o n y o k h o z a l k a l m a z z a középkori anakronizmusban sínylődő gazdagságát, akkor

76

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

j u t n i fog a b b ó l elég s o k a f e l e b a r á t i i n t é z m é n y e k r e is. J e l e n ­ l e g a p r i v á t j ó i n d u l a t o k r a és h a j l a m o k r a v a n a z a f o n t o s é r d e k bízva, a m e l y e k egyoldalúlag és k é s e d e l m e s k e d v e siet­ nek a j ó t é k o n y s á g t e r é n b o r o s t y á n t a r a t n i . Az egyház m a j d statisztikailag egybeállítja jótékonysági tevékenységét s pén­ z é b ő l r e n d s z e r e s e n é s m e g á l l a p í t o t t k u l c s s z e r i n t j u t t a t sok még felállítandó intézetnek ellátást. Csak minél előbb tenné !

A pálinkás

Felvidék.

1 8 9 8 a u g . 14. N e m akarok nagyobb követ dobni Dunáninnenre, mint D u n á n t ú l r a , mikor a Felvidéket pálinkásnak hívom ; hiszen Magyarországban mindenfelé buzgón i s z n a k ; akár Vágújhelyre, a k á r B u d a p e s t r e v o n u l b e az e m b e r , — t e r m é s z e t e s e n n e m v a s ú t o n , — e g y a r á n t b e l e f á r a d a t ö m é r d e k «bor-, sör-, szesz-, p á l i n k a - , r u m - , likőr»-mérésnek o l v a s á s á b a ; m i n d e n ­ felől p á l i n k a b u t i k , l e n g ő g e r g e l y s z a k á l l , cifra c é g é r m o s o l y o g feléje; csapszékek üdvözlik a legfönségesebb h i v a t k o z á s o k k a l : «a m a g y a r k i r a l y h o z » , «a s z e n t k o r o n a h o z » , « M a t y a s k i r a l y h o z » , « K o s s u t h L a j o s h o z » . K i á l l h a t n a ellen e n n y i n ó g a t á s n a k !? De a Felvidék pálinkázása a népnek romlása. A m i a rozsda a vason, a m i a g o m b a a törzsökös fán, az a n é p e k e n a z e l h a r a p ó d z o t t h a g y o m á n y o s b ű n . P o r lesz a vasból, redves szemét a tölgyből, s rongy a népből. Mihelyt az ilyen b ű n elhatalmasodott a népben, öröksége a romlás ; az ilyen b ű n t ő l halnak, hullnak, vesznek a népek m i n t a l e g y e k . I l y e n a p á l i n k a i v á s a m i n é p ü n k n é l s k i v á l t a fel­ vidéki tótoknál. V a l a m i n t az ördögvar a szervezetet meggyengíti, a z u t á n e l é k t e l e n í t i s v é g r e e l s o r v a s z t j a : ú g y a p á l i n k á z á s is g y ö n g í t i a legtörzsökösebb n e m z e d é k e k e t ; pufók, duzzadt, szivacs­ p o f á k k á torzítja a n é p szép a r c v o n á s a i t ; b u t á v á , állatiassá, rongyossá teszi g y e r m e k e i t s a községeket r o t h a d ó szemét­ dombokká. Minden ház, minden család egy-egy telepe a s a t n y u l ó szervezeteknek, m i n d e n család a korhely a p á n és a n y á n k e z d v e , le a « r u m p l i k » - o t h a j t o g a t ó , i n g b e n j á r ó g y e ­ rekig egy-egy bokrétája a penészvirágnak : de ha e satnyuló s z e r v e z e t e k , e p e n é s z v i r á g o k f o n a l á t k e r e s e d s k u t a t o d , elérsz a korcsmához ; itt v a n gyökere, itt forrása a pusztulásnak. A korcsmánál bűzhödtebb méregkonyha nincs. Jager Mari s a többi hódmezővásárhelyi hölgy valóságos bonbonok-

ŰJ

SZABADSÁGHARC

77

kai t r a k t á l t a kegyeltjeit a pálinka-méreggel szemben ; m e r t J a g e r Mari szereivel egész n é p e k e t n e m lehet k i i r t a n i ; de a p á l i n k á v a l l e h e t ; még pedig törvényesen, sőt örömére az á l l a m n a k , m e l y n e k r e g á l e - j ö v e d e l m e i t a k o r c s m a srófolja fölfelé. A n e m z e t g a z d a s á g is ó r i á s i k á r o k a t v a l l a p á l i n k á z á s á l t a l ; a nép m u n k a k é p t e l e n n é v á l i k ; esze f ö l f o r d u l ; idegzete föl v a n d ú l v a ; a z e g é s z e m b e r n é h á n y n a p r a t i s z t á r a m e g v a n bolondulva s munkaképtelenné téve. E z e k e t a k á r o k a t s z í v e s e n i s m e r i k el h o n f i a k s h o n a t y á k . De ki segítsen r a j t u k ? S ü r g e s s ü n k - e t ö r v é n y t a t e s t e t - l e l k e t ölő p á l i n k a e l l e n ? Mit csinál a k k o r a pénzügyminiszter? S n e m isznak-e akkor is e g y r e t o v á b b a m a g y a r és t ó t a t y a f i a k ? Mondjuk-e ki, hogy v a l a m i n t tilos mérgeket árulni, é p ú g y tilos p á l i n k á t m é r n i ott, ahol visszaélések fordulnak elő? S hol nincs visszaélés? Mondjuk-e ki, h o g y a z t a zsidót, ki lerészegedésig ad v a l a k i n e k p á l i n k á t , v a g y a r r a a régi h u s z o n ö t r e kell é r d e m e ­ síteni, v a g y italmérési j o g á n a k elkobzásával, m i n t n e m z e t ­ g y i l k o s t p é n z - és b ö r t ö n b ü n t e t é s r e í t é l n i ? Ó, ü g y e , h a v o l n a is i l y e n t ö r v é n y , r i t k a z s i d ó n v e r n é k el a z t a r é g i h u s z o n ö t ö s strófát? N e m , n e m e z t ; ez m i n d h i á b a . E r k ö l c s i t é r e n a m o g y o r ó ­ pálca csak másodrendű tényező, s ha e g y m a g á b a n m a r a d , eltörik, m i n t a h a t é v e s kerti karó, m e l y e t a b a b mellé szur­ k á l n a k ; m é g a z t a k ú s z ó b a b - i n d á t s e m b í r j a el. D e nézzétek a F e l v i d é k sok k ö z s é g é t ! O t t p á l i n k a v a n , de n e m isszák ; o t t k o r c s m a v a n , de üres ; o t t a penésztelep duzzadoz, de n e m bírja bevinni penészfonalait a h á z a k b a ; o t t a bacillus-ágy m e g v a n h o r d v a , de a zsidó e g y m a g á b a n h e v e r r a j ta ; o t t a m é r e g - k o n y h a f o r t y o g , de a b e c s ü l e t e s t ó t nép n e m bódul tőle. V a n pálinka, de n e m isszák. Pedig nincs t ö r v é n y , nincs t i l a l o m ; nincs deres, nincs kihirdetve az ital­ mérési jog elkobzása. D e sőt csalogat a zsidó; kínál, puffra is a d , s a n é p n e m i s z i k . T ö b b e t m o n d o k , v á n d o r ú t r a m e g y a drótos Zákopcséről, V i s z o k á r ó l ; elbarangol, elbujdokol sok lebuj mellett, vígan csengő pálinkázók mellett, s n e m t é r be, s visszatér k é t - h á r o m évi v á n d o r ú t j á r ó l anélkül, hogy egy csepp p á l i n k á t i v o t t volna. T u d o k egy esetet, hogy az az alföldi ú r i e m b e r , ki a d r ó t o s t m u n k á j a u t á n m e g k í n á l t a borral, kosarat kapott, s elragadtatásában annyi állhatatos­ ság fölött írt a n n a k a derék i r t v á n y o s plébánosnak s gratulált neki népéhez és b u z g a l m á h o z !

78

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

S o k f a l u v a n , a h o l a l i g i s z n a k p á l i n k á t . S o k falu v a n , ahol a nép megfogadja, hogy Istenért ezt a mérget m a g á b a n e m szívja ; s k e v é s kivétellel d e r e k a s a n s z a v á n a k áll. Ily h e l y e k e n n e m kell t ö r v é n y , m e r t o t t az isteni t ö r v é n y ; n e m kell deres, m e r t o t t az o l t á r ; n e m kell korcsma, m e r t o t t a t e m p l o m . I l y h e l y e k e n föléled r e m é n y ü n k a n é p e k s a n e m ­ z e t e k életképessége i r á n t ; föléled b u z g a l m u n k , h o g y a rideg m e c h a n i z m u s h e l y e t t az örökké eleven erkölcsi erőkhöz f o l y a m o d j u n k . V a n - e t i s z t e l e t r e m é l t ó b b ü g y e k v é s m i n t ez a n é p e l e v e n í t é s ? V a n - e t i s z t e l e t r e m é l t ó b b n é p , m i n t az ilyen n e m z e d é k , m e l y e t sem v e s z e n d ő jószága, sem a zsidó g a z d a ­ godása n e m t é r í t e t t m a g á h o z , de felocsúdott saját erkölcsi h a n y a t l á s á n a k l á t t á r a , m e l y e t a h i t t á r t elé? S v é g ü l v a n n a k - e t i s z t e l e t r e m é l t ó b b honfiak, m i n t a z o k a férfiak, k i k az a l k o t ­ m á n y o s jogok romjain, a közigazgatás gyarlóságai közepette a t e m p l o m o k b ó l emelnek a népjólétnek, az emberi méltóság­ n a k s a n e m z e t r e m é n y e i n e k e r ő d ö k e t és b á s t y á k a t ? N e v e i k n e m pattogósak, újságok n e m kürtölik érdemeiket, de akik a helyszínén l á t t á k b u z g a l m u k m ű v e i t , azok elismerik, hogy a nép nem köszönhet senkinek annyit, mint nekik.

A m a g y a r szalamander.
1898 szept. 11. A régiek azt gondolták, hogy a négy elem mindegyikében l a k n a k élőlények : a földben, a légben, a vízben s a tűzben. A tűznek volt legkevesebb, sőt egyetlen lakója : a szalamand e r - g y í k . T u d j u k a z o n b a n , h o g y ez is c s a k a r e n d s z e r k e d ­ véért lakott ott, a valóságban pedig hűsölt csendes földalatti ü r e g e k b e n . D e h a a t e r m é s z e t r a j z b ó l s e n k i és s e m m i s e m l a k o t t a t ű z b e n : lakik ott mégis egy rém, meztelen, esetlen c s o n t v á z , k i é g e t t k o r m o s szemgödrökkel, falánk, éhes ször­ n y e t e g ; ez a r é m a z é g e t t s z a g ú n y o m o r ú s á g . E z v á n s z o r o g elénk a tűzvészektől meglátogatott magyarországi falukban ; ez k í s é r t a l e é g e t t f a l u k u t c á i n ; ez n é z k i a k o r m o s a b l a k ­ ü v e g e k b ő l ; ez r e c s e g a t ö r e d e z ő , m e g s z e n e s e d e t t g e r e n d á k közt. A t ű z b e n lakik a m a g y a r faluk és t a n y á k pusztító szalam a n d e r - s á r k á n y a ; o t t fejlődik, o t t nő n a g g y á a szegénység réme. R e n g e t e g sarc, iszonyú százalék, véres uzsora az, a m i t a m a g y a r g a z d a s á g f i z e t a n y o m o r ú s á g és s z e g é n y s é g ez e l e v e n t ű z l a k ó j á n a k . Jégeső a légből, árvíz és folyamszabályozási d u p l a a d ó a v í z b ő l , h a m u és k o r o m a t ű z v é s z b ő l p u s z t í t j a a

ÚJ

SZABADSÁGHARC

79

m a g y a r földet s a n n a k verejtékes h o z a m á t , s ugyancsak nehéz volna eldönteni, hogy melyik sarc a k e m é n y e b b , melyik pusz­ t u l á s k e g y e t l e n e b b . S t a t i s z t i k á t m é g n e m o l v a s t a m ; d e elég az újságokat olvasnunk, hogy eszméljünk s elmélkedjünk azon r é m s é g e s s z á z a l é k o k f ö l ö t t , m e l y e k e t a föld t e r m é s é b ő l a t ű z ­ v é s z e k r a g a d n a k el é v r ő l - é v r e , n é h a n a p r ó l - n a p r a . Igaz, hogy van tűzvész m i n d e n ü t t , Angliában úgy, m i n t Dániában ; van tűzvész, mely a legkitűnőbben épített gyára­ k a t épúgy elpusztítja, m i n t a szérűskertek kazlait; sőt v a n t ű z v é s z , m e l y t i s z t í t ó l a g h a t , a m i k o r p l . elég a l o n d o n i C o l s t o n H a l l a szocialisták t e m é r d e k h a t á r o z a t á v a l és i n d í t v á n y á v a l , v a g y a n y i t r a i a d ó h i v a t a l , a s o k a d ó k i v e t é s s e l és a d ó h á t r a l é ­ kok k i m u t a t á s á v a l ; de a tűzvésznek n e m szabad évről-évre visszatérő, szinte időszaki j á r v á n n y á válni, hogy v a l a m i n t é v e n k é n t v a n t e r m é s , ú g y l e g y e n é v e n k é n t t ű z v é s z is, m e l y m i n t egy második, v a g y n e m t u d o m hányadik adó kivegye a m a g y a r közgazdaságból számítatlan százalékait. Már pedig nálunk, Magyarországon a tűzvész ilyen periodikus, n e m z e t ­ pusztító intézmény. A tűzesetek számából biztosan k ö v e t k e z t e t h e t ü n k egy népnek alacsony kultúrfokára ; nemcsak arra, hogy földmíveléssel foglalkozik, d e h a t á r o z o t t a n a z a l a c s o n y k u l t ú r f o k r a . A tűzesetek száma mutatja a lakások primitív voltát, a s z a l m a - és n á d f ö d e l e k s z á m á t , a n é p n e k g a z d a s á g i n e m b á n o m s á g á t és g o n d a t l a n s á g á t ; b i z o n y í t j a a z a l a c s o n y m ű v e l t s é g ű n é p n e k a z t a j e l l e m v o n á s á t , h o g y b á r keservesen keres, és b á r m a r k á b a s z o r í t j a és f o g á h o z v e r i a m a i p e n g ő k r a j c á r t , d e a j ó s z á g o t , m e l y b ő l a p e n g ő k r a j c á r lesz, m é g s e m becsüli m e g eléggé s n e m óvja m e g azzal a féltékenységgel, m e l y e t sze­ g é n y s é g é t ő l v á r h a t n á n k . A n e m b á n o m s á g és g o n d a t l a n s á g pedig valóságos g y ú j t o g a t ó , s nincs az a cigányfújtató, m e l y úgy szítaná a tüzet, m i n t a nembánomság. Nézzünk meg m á s o r s z á g o k a t ! H o l piroslik a l á t ó h a t á r a falvak égő csóváitól? N e m a szintén földmívelő Alsó-Rajná­ nál, n e m az Elba folyam porosz-parti vidékein, h a n e m láng­ b a n áll n y a r a n k é n t Orosz-, L e n g y e l - és M a g y a r o r s z á g . A k á r ­ h á n y m a g y a r o r s z á g i f a l u és k i s v á r o s f ö l d i g l e é g , h a a t ű z t á m a d á s a k o r e r ő s szél f ú j . O r o s z o r s z á g b a n e g é s z v á r o s o k p u s z ­ t u l n a k el, s t ö m é r d e k g a z d a g s á g lesz a l á n g o k m a r t a l é k a . A z é g e t t e m b e r p e d i g j ó l l e h e t fél a t ű z t ő l , é p m e r t s z e g é n y e b b s n y o m o r u l t a b b lett, szegényesen építi s födi b e h á z i k ó j á t , s m i n é l t ö b b s z ö r ég le, a n n á l a l k a l m a s a b b t ű z f é s z k e t é p í t a j ö v ő évi tűzvésznek.

80

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

Igaz, h o g y a k i c s a k v a l a m i v e l élelmesebb, az m á r i r t ó z i k a s z a l m a - és n á d f ö d é l t ő l s i n k á b b a d ó s s á g b a v e r i m a g á t , s e m ­ h o g y n á d d a l , s z a l m á v a l födje h á z á t s j ö v ő évre m e g i n t leégjen ; a z o n b a n ez c s a k a t e h e t ő s e b b s a z o k o s a b b r é s z ; a s z e g é n y s é g n e m okoskodik, s tehetsége nem lévén, kijárja a szolgabírónál, hogy engedje m e g a szalmával való födelezést. A szegénység eszerint gondoskodik arról a k a r a t l a n u l , h o g y a t ű z n e k fészke l e g y e n o t t is, h o l a t e h e t ő s e b b g a z d á k k é z z e l - l á b b a l d o l g o z n a k e p u s z t í t ó fészek s z é t r o m b o l á s á n . L á t n i v a l ó ebből, h o g y a t ö r ­ v é n y n a g y o n helyesen szociális p r o b l é m á n a k t a r t j a a h o g y m i k é n t v a l ó é p í t k e z é s t , s a s z a l m a - és n á d f ö d e l e z é s b e t i l t á s á ­ v a l e g y á l t a l á n o s , k ö z ö s é r d e k e t v é d m e g , m e l y n e k e r é l y e s és következetes védelmére az egyes e m b e r képtelen. D e a szolgabíró sem képes m e g k ü z d e n i azzal a n a g y h a t a ­ lommal, melyet szegénységnek hívnak ; hiába hivatkozik a t ö r v é n y tiltó betűire, o t t állnak előtte az égett, r i m á n k o d ó e m b e r e k ; e m b e r ő is, enged a szegénység k é r e l m é n e k , s k i ­ m a g y a r á z z a a t ö r v é n y betűiből, hogy t e k i n t v e x. y. község a n y a g i h e l y z e t é t , a f a - é s c s e r é p z s i n d e l y e z é s t ő l ez e s e t b e n k i ­ v é t e l e s e n eláll. A t ö r v é n y s a szolgabíró t e h á t csak az egyik tényező ; a probléma társadalmi lévén, társadalmi összeműködést követel. O d a kell h a t n u n k t á r s a d a l m i l a g m e g rendeletileg, m e g szövetkezetileg, hogy m i n d e n k i biztosítson ; aki nem biztosít, az a szegénység s z a k a d o z ó p a r t j a alá tereli az á r t , s e p a r t o n áll a s z o m s z é d , m e g a z e g é s z sor, u t c a és f a l u . A t ö r v é n y a b i z t o ­ sítást még logikusabban követelhetné, m i n t a zsindelyezést. É p e n így a zsindelyezés keresztülvitelét Magyarországban n e m z e t g a z d a s á g i p r o b l é m á n a k kell t e k i n t e n i ; a szövetkeze­ tek az erre fölvett adósságokat tekintsék a legproduktívebb befektetéseknek s ne keressenek nehézségeket a kölcsön meg­ a d á s á b a n . M a g u k n a k adják s ők m a g u k a kezesek érte. Maga a k ö z s é g is v á l l a l h a t n a k e z e s s é g e t a z ü g y e f o g y o t t , é g e t t e m ­ berért, m e r t h a az építkezés által tényleg megszűnik egy év­ tized alatt a tűzveszedelem, s ha a m a g y a r faluk ennek követ­ k e z t é b e n oly f a l u k k á é p ü l n e k , a m i l y e n e k a R a j n a - t a r t o m á n y földmívelő f a l v a i : a közgazdaság emelkedése sokszorosan b i z t o s í t a n á e k ö l t s é g e k e t , és h a v o l n a k á r , v i s s z a t é r í t e n é a z t is h ú s z s z o r o s á n .

ÚJ

SZABADSÁGHARC

81

Erzsébet

királyné. 18.

1898 szept.

Megrendítő az események torlódása a m a g y a r királyi házban. F e r e n c József őfelségének m i n t osztrák császárnak j u b i ­ l e u m i é v é b e n e s i k el a m o n a r c h i a b o n y o d a l m a i n a k e g y i k l e g ­ s z e r e n c s é s e b b és l e g h i v a t o t t a b b n e m t ő j e . V a l ó b a n a j u b i l e u m t r a g i k u s a b b leszerelését, erőszakosabb m e g s z a k í t á s á t n e m képzelhetni. Az ö r ö m r i v a l g á s r é m ü l e t t é fagy a m e g m e r e v e d e t t ünneplők torkán. Jubileumból sírboltba, trónról koporsóba, ü n n e p i z a j b ó l síri c s e n d b e t é v e d a z ü n n e p i ö r ö m . M i a l a t t í g y v á l t o z i k el a j u b i l á l ó A u s z t r i a k é p e : a z a l a t t s ö t é t á r n y v e t ő d i k M a g y a r o r s z á g r a is. E r z s é b e t k i r á l y n é k o ­ porsójának szemfödője árnyékolja be a m a g y a r népet, azé a királyi asszonyé, k i n e k keze mély, sajgó f á j d a l m a k a t e n y h í ­ t e t t , k i n e k igéző m o s o l y á v a l a z ö t v e n e s é v e k h a z a f i a s b á n a t á ­ n a k egén fölvonult a remény, kinek gyengéd keze a nép s a király közti bizalom koszorújával k o r o n á z t a meg az újból f ö l é l e d t a l k o t m á n y t . E r z s é b e t k ü l ö n b e n is a l e g s z e b b n ő i n é v Mária u t á n a m a g y a r előtt, s Magyarországi szent Erzsébet átörökítette nevével szeretetreméltóságát a magyar királynéra. M i n d e n a r r a ö s z t ö n z ö t t , sőt k é n y s z e r í t e t t , h o g y szeres­ sük, tiszteljük őt. S k ü l ö n ö s , h o g y ép e s z e r e t e t t fölséges a s s z o n y k ö r ü l le­ begtek a legsötétebb árnyak. Mennyi csapásban s veszteségben, m e n n y i keserves meg­ p r ó b á l t a t á s b a n k e l l e t t t á m o g a t n i a felséges u r á t . A u s z t r i a s z e ­ rencsétlenségeinek története e században gyors t e m p ó t követ. A «felix A u s t r i a » elé n a g y k é r d ő j e l e k e t t ű z a h a n y a t l ó s z á z a d . E hulló dicsőség a r a n y o s szirmait v a l a h o g y pótolni, feled­ tetni, esésükben lassítani Erzsébetnek volt föladata. A csapások még n e m törték ki a császári korona ékköveit, de gyászfátyolt b o r í t o t t a k reá s mély b á n a t b a m e r í t e t t é k a koronás császár szívét: Erzsébet volt vigasztalója. A hitves fájdalmaihoz szegődtek az a n y a fájdalmai. Sötét b o r ú ez, m e l y E r z s é b e t m a g y a r k i r á l y n é r a b o r u l , s a s ö t é t s é g g y i l o k k á lesz s á t s z e g e z i s z í v é t . L u c c n e n i t ő r e e l ő t t m á r a l e g ­ m é l y e b b a n y a i f á j d a l o m t ő r e j á r t a á t l e l k é t . E l v e s z e t t fia, s h o g y a n veszett e l ! E t r a g i k u m t ó l m e g r e n d ü l n e k az emberek milliói, s m e g r e n d ü l n e k a királyi t ö r z s e k százados c s a l á d f á i ; hisz e százados f á k a t érik a c s a p á s o k ; az erőszak elpusztítja
Prohászka : Az igazság napszámában. 6

82

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

a fiú u t á n a z a n y á t , s fiú és a n y a e g y m á s r a d ő l n e k a h a l á l b a n , m i n t sötét h a t a l m a k áldozatai. F é l e l m e s é r z e l e m , m a g a s z t o s s e j t e l e m , b á n k ó d ó fölfoghatlanság veszi körül lelkünket. Leülünk m i n t J ó b barátjai, s megtiszteljük e fájdalmat azzal, hogy mérhetetlensége előtt csendben meghajtjuk fejünket. D e dacára a rezignációnak, fölzaklat a félelem, s újra s z é t n é z ü n k a szomorú jelennek szű­ k ü l ő l á t h a t á r á n , m e l y e t a közeledő j ö v ő n e k b i z o n y t a l a n éje sövényez. K é r d e z z ü k : m i t a k a r az Isten, hogy ezt m e g e n ­ gedte? Megváltoztatta-e jóságos terveit? V a g y eljutottunk-e a forduló v á l t ó r a , hol az irgalom szigorrá s az elnézés b ü n t e ­ téssé válik? A tiroli M a r t i n s w a n d m e r e d e k sziklái a l a t t az útszéli tábla hirdeti: Gott schützet das H a u s Österreich. Adja Isten, h o g y igaza legyen e z e n t ú l is, s az útszéli t á b l a n é m a s z a v á t s o h a s e f o j t s a el a z e s e m é n y e k k i á l t ó , i j e s z t ő s z ó z a t a . D e h o g y el n e f o j t s a , f i g y e l j ü n k r á . Carnot meggyilkoltatása óta a társadalomnak elvete­ m ü l t s a tévtanok s a nyomorúság sötétségében bujkáló hatal­ m a i n e m a d t a k m a g u k r ó l oly h a n g o s életjelt. M o s t m e g i n t belekiáltották a m á m o r o s világba azt az állati ordítást, mely az a n a r c h i a elfojtott d ü h é t jelzi s a t á r s a d a l m a t iszonnyal t ö l t i el. Fölébred-e, nem-e a mámoros világ? K i tudja? Tántorog f á j d a l m á b a n ; sír, r i m á n k o d i k . B á n a t a s z i n t e k á r o m k o d á s s á fajul i t t - o t t , de szeme n e m t i s z t u l ; k o s z o r ú k a t vesz, d e az e r k ö l c s v i r á g o s k e r t j é r ő l l e s z e d i a p a l á n k o t ; m e g r e n d ü l v e áll a pusztító ár partjain, mely királyi sírokat k a n y a r í t ; de m i u t á n a sírt b e h á n y t a , visszatér, hogy a t á r s a d a l o m kihágásaival s a t ö r v é n y h o z á s m e r é n y l e t e i v e l fölszabadítsa s fölforralja az anarchia szellemét. B á n a t u n k ez é j é b e n c s a k e g y g o n d o l a t t a l á l j a el a k ö v e t ­ k e z e t e s s é g s a c é l i r á n y o s s á g ú t j á t , s ez n e m e g y é b , m i n t a z a v i l á g o s és s ü r g ő s f ö l i s m e r é s : v i s s z a a z a n a r c h i á b ó l a l e g f ő b b «arché»-hez, v a g y i s a z e l v h e z , K r i s z t u s h o z . E z t a z e l v e t , e z t a z u t a t föl k e l l i s m é t k e r e s n ü n k , h a n e m a h i t n e k v i l á g á n á l , h á t a tőrök villogásánál. A d d i g is m i , a z ö r ö k e l v e k h í v e i , a z t a z ö r ö k v i l á g o s s á g o t k é r j ü k le E r z s é b e t k i r á l y n é l e l k é r e , m e l y n e k e g y c s i l l á m a s z e b b , m i n t a c s á s z á r i és k i r á l y i k o r o n a , s m e l y n e k e g y s u g a r a boldogítóbb, mint minden trón birtoka.

ÚJ

SZABADSÁGHARC

83

Luccheni iskolája.
1898 szept. 25. Iskolába, t e m p l o m b a nem j á r t ; gyónni n e m volt soha ; imádkozni n e m s z o k o t t ; az ő értelmi sötétségének s erkölcsi n i h i l i z m u s á n a k v i l á g á b a n egy e l v i g a z g a t , e g y e l v r e n d e l ­ k e z i k : k i p u s z t í t a n i és g y ö k e r e s t ü l k i i r t a n i e z t a h a s z o n t a l a n , b i t a n g t á r s a d a l m a t . S ez elv s z o l g á l a t á b a n ő is k i a k a r t a v e n n i a m a g a r é s z é t ; fogott egy r á s p ó t s beleszúrta E r z s é b e t királyné szívébe. Most m á r pihen s kíváncsivá teszi a burzsoát á r s a d a l m a t , h o g y h á n y g r a m m k e n y e r e t eszik n a p o n k é n t s h á n y sniclit v a s á r n a p o n k é n t . Ügye baj az, hogy Luccheni iskolába n e m j á r t ? D e t e g y ü k föl, h o g y j á r t v o l n a i s k o l á b a , a b b a a z o l a s z á l l a m i iskolába, ahol h i t t a n t n e m t a n í t a n a k , Istenről legjobb eset­ ben hallgatnak, a h o n n a n a keresztet kitiltották, a tízparan­ csolatot nem tanítják, ahol nem t u d o m , vannak-e annyira, h o g y a z « i m a s z e r ü fohasz» f r á z i s á t i s m e r i k ; h a j á r t v o l n a ilyen iskolába, u g y a n t á v o l a b b esett volna-e a k k o r az a n a r chizmustól, m i n t ahogy most esett, s kevesebb elkeseredés szorult volna-e a k k o r szívének tokjába, nagyobb becsben t a r t o t t a volna-e a k k o r embertársának életét, s a tanító úr mogyorópálcája ébresztett volna-e benne azon t á r s a d a l o m i r á n t t i s z t e l e t e t és t ü r e l m e t , m e l y a s z e g é n y s é g e t k i s z i p o ­ l y o z z a , s i n g é n fölül m é g h i t é t ő l is m e g f o s z t j a ? Alig h i s z e m ! A m ű v e l t , finom társadalom, m e l y teleszájjal beszél n e m z e t i m ű v e l t s é g r ő l , haladó civilizációról, l ú d b ő r b e öltözik e s z a v a k n á l , mélységesen irtózik ily klerikális d e m o k r a t i k u s támadások hallatóra ; szemforgató farizcizmussal mossa kezét s váltig bizonyítgatja á r t a t l a n s á g á t ; o d a m u t a t isko­ láira, melyek ennyi m e g ennyi m é t e r m a g a s a k , szárazak, k e l e t r e n y í l n a k , e g é s z s é g e s e k , új s z e r k e z e t ű p a d o k k a l e l l á t v a ; hogy innen, ilyen elegáns helyről a n a r c h i s t á k kerüljenek ki, az r á g a l o m , a z k á r o m l á s , az őrület. C s a k h o g y ez a m ű f e l h á b o r o d á s a z a n a r c h i s t a s z í v e k j é g v e r m é i g el n e m j u t , s a mi józan belátásunkra sem boríthat ködöt. N e m szavakkal, de tényekkel, n e m következetlen iszonyodással, de követ­ k e z e t e s e l j á r á s s a l m u t a t j u k k i , h o g y m i k v a g y u n k és m i t akarunk? M á r p e d i g a t é n y e k s az eljárás u g y a n c s a k r á t e r í t i a m o d e r n i s k o l a p o l i t i k á j á r a a v i z e s p o k r ó c o t . H a ez a z i s k o l a kiirtja az erkölcs alapját, a vallást a g y e r m e k e k szívéből, 6*

84

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

m i n t a h o g y teszi az olasz á l l a m i vallásellenes iskola ; v a g y h a ez a z i s k o l a g y ö n g í t i , h á t t é r b e s z o r í t j a a v a l l á s t , h a e l v á l a s z t j a az erkölcsöt a vallástól s kihúzza a csemetét a t e r m ő f ö l d b ő l ; h a leakasztja a t í z p a r a n c s o l a t o t a t e m p l o m faláról s o d a t ű z i a r e n d ő r - l a k t a n y a k a p u j á r a , h a féltékenykedik az egyházra és a z i s k o l a t e r m ő f ö l d j é t s z e m e l i k i ú j d o n s ü l t t h e ó r i á k n a k gyakorló teréül, m i n t a h o g y teszi ezt a m o d e r n iskolatörvény­ h o z á s t ö b b é - k e v é s b b é m i n d e n ü t t : a k k o r ez a z i s k o l a s n a g y ­ k é p ű p e d a g ó g j a i s ü l t b o l o n d o k , s a t á r s a d a l o m s i e s s e n ily veszedelmes e x p e r i m e n t á torok kezéből kivenni legféltéken y e b b e n őrzött kincsét, a fiatal nemzedéket, a jövő reményét. «Ezek a szerencsétlen rajongók — m o n d t a m ú l t k o r egy olasz szenátor, Caserio, L u c c h e n i s m á s s z á m t a l a n , eddig ismeretlen, de még m a j d világhírre emelkedő honfitársai­ ról — , ezek a szerencsétlen rajongók tönkreteszik Olasz­ országot s leszúrják a nemzetek szimpathiáját irantunk.» Minek ezt fölpanaszolni? Minek ezt ennek az elvetemült n e m z e d é k n e k s z e m é r e h á n y n i ? H i s z e n O l a s z - és F r a n c i a ­ ország megöli m a g a m a g á t a k u l t ú r a s a vallástalan iskola m é r g é v e l ; s z u r k á l n i o t t s z i m p á t i á k a t fölösleges. A n e m z e t írtó mérget maga preparálja ; kultuszminiszterei a méregk o t y v a s z t ó k , t a n í t ó i s t a n í t ó n ő i a l a b o r á n s o k , iskolái a lélekmérgezés lebuj ai. M á s f e l é is h a n g o z t a t j á k a z e l v e t , h o g y a z i s k o l á b a n n e t a n í t s a n a k vallást, m e r t a vallás privát, egyéni meggyőződés, a lelkiismeret ügye, a szülők dolga ; amihez a t á r s a d a l o m ­ n a k — tesszük mi hozzá — úgye semmi köze? T e h á t a n e m e s e b b egyéniség, a lelkiismeretesség, az Isten-félelem kifejlesztése, a h a r m o n i k u s e m b e r e k n e k s n e m r á s p ó v a l s tőrrel dolgozó szörnyeknek kiművelése p r i v á t dolog, család dolga? Tudjuk, hogy ilyenkor, m i d ő n egy-egy tőr villogása ö s s z e d ö n t - r o n t m i n d e n s z i s z t é m á t és m i n i s z t e r i t e r v e z e t e t , b e h ú z z á k az iskolareformerek csápjaikat s n a g y o k a t hall­ g a t n a k , hogy a vihar elmultával ismét sütkérezzenek a világm e g f e j e l é s d i c s ő s é g é n e k s u g a r a i b a n . E l i s m e r j ü k a z t is, h o g y m i m i n t az elvek emberei, g y a k r a n k e m é n y e k e t v á g u n k n y a k u k k ö z é , s ú g y l á t s z i k n é h a , m i n t h a a z e l v e k félszegségeit s egyoldalúságát k é s z a k a r a t o s gonoszságnak t u d n ó k be nekik. Azonban nincs úgy ; mi mindig csak az elveket t á m a d j u k s a z o k a t a gyászos, m o d e r n s z ö r n y ű s é g e k e t állít­ j u k pellengére, melyek az elevent szétszakítani, a g y e r m e k szívét a családnak, fejét az i s k o l á n a k á t a d n i , a legfontosabb t á r s a d a l m i é r d e k e t , a v a l l á s o s n e v e l é s t és c i v i l i z á c i ó t a d i l e t -

ÚJ

SZABADSÁGHARC

85

t a n t i z m u s r a , a s z ü l ő i l é h a s á g r a á t í r n i s í g y a z e r k ö l c s ö t is a t ö r v é n y szorító kényszerűségéből k i v e n n i törekszenek. H a a n n y i r a szívén h o r d j á k az államok, h o g y az iskola ne legyen papi uralom a l a t t ; ha annyira fölpanaszolják a felekezeti iskolák e l m a r a d o t t s á g á t : jól v a n , sürgessék, ösz­ t ö n ö z z é k a felekezeti é l h e t e t l e n s é g e t ; de az á l l a m n a k leg­ f o n t o s a b b dolga a vallásos nevelés legyen, m e l y e t az illető felekezetek által eszközöltet. H a az állam m e g t e n n é azt, hogy a plébánost, aki n e m j á r k a t e k i z á l n i , s a k i t a z e s p e r e s i k o l l e g i a l i t á s s a z officiumi kegyesség arra rá n e m vesz, rászorítaná a katekizálásra, ó be szívesen v e n n ő k e n n e k az á l d a t l a n «papi u r a l o m n a k » m e g ­ szüntetését. H a az állameszme s a nemzeti iskola n e m fektetné n e m ­ zeti v o l t á t a b b a , hogy a felekezetlenség ürességét s a keresz­ ténységtől való fölszabadulást negélyezze, üresfejű p á v a módra mutogassa, hanem abba, hogy törzsökös keresztény n é p e t nevel, m e l y m i n d e n eszméjével, a l e g s z e n t e b b e l is, vallásával, hitével, erkölcsével élné bele m a g á t az állam­ eszmébe ; ha a népnek n e m kellene ép a legkényesebb kérdé­ sekben ellenmondásba keveredni a t ö r v é n y s az i n t é z m é n y e k s z e l l e m é v e l : l e g y e n e k m e g g y ő z ő d v e , m i v o l n á n k az elsők, kik az áldatlan huzavonának véget vetnénk, s örömmel ü d v ö z ö l n ő k a z i s k o l á b a n is v á l l v e t v e ö s s z m ű k ö d ő e g y h á z a t és á l l a m o t . D e e z t a z e l v b ő l f e l e k e z e t l e n á l l a m n e h e z e n é r t i m e g , s ha megteszi, i n k á b b az ideiglenes kormányférfiak diszkréciójának, m i n t az elvi i r á n y n a k t u d h a t j u k be. A d d i g is L u c c h e n i s a t ö b b i , a k i t m é g n e m i s m e r ü n k , d e c s a k a l k a ­ l o m r a v á r n a k , segítsék a k a r a t l a n u l b á r oly dűlőre az iskola­ ügyet, hogy az ilyen m o n s t r u m o k a t ne írhassa a közvélemény a kötelességüket tévesztő intéző h a t a l m a k rovására.

R o n g y o s faluk és v á r o s o k .
1 8 9 8 o k t . 9. A m a g y a r e m b e r n e m s z ü l e t e t t f i l o z ó f u s n a k ; filozófiát n e m t e r m e l , legföljebb f o r d í t ; s z i s z t é m á k a t n e m csinál, s j ó l l e h e t e n n y i r e el v a n a k o n t e m p l a t i v i r á n y z a t t ó l , n e m l e h e t ráfogni, hogy p r a k t i k u s volna ; sem kontempláció, sem praxis, sem t u d o m á n y , sem cselekvés n e m jellemzik. Az ő élete olyan, m i n t egy z á r t tengeröböl, melyből v i l á g á r a m o k ki n e m indul­ n a k , d e a h o v á a z é r t n é h a - n é h a m á s h o n n a n e l v e t ő d n e k ; föl-

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

zaklatják a tespedő szürkeséget, hullámokat vetnek s ver­ senyre, alkotásra késztetik a kedvetlen alhatnámságot s a nyújtózkodó úrhatnámságot. E r é s z b e n v a l ó b a n a z t kell m o n d a n u n k , h o g y m e g m o z ­ d u l t m á r n á l u n k is a föld, n e m u g y a n a filozofálás, a t u d o ­ m á n y s a kontempláció m a g a s rétegeiben, de a praxis, a cselekvés, a célszerű i n t é z m é n y e k t e r é n ; s a m i n t m e g m o z d u l t , ú g y fog is m o z o g n i t o v á b b , h a u g y a n m e g n e m a k a s z t j a e fejlődést n é p ü n k n e k ijesztő szegénysége. K u l t ú r á l l a m pénz nélkül elképzelhetetlen ; kultúrföla d a t o k m e g o l d á s á h o z , b á r k i oldozgassa a z o k a t , sok p é n z kell. A k á r állam, a k á r t á r s a d a l o m , a k á r egyház, a k á r község v a g y m a g á n e m b e r szorgalmatoskodik e téren, pénz nélkül meg nem mozdulhat. Itt v a n n a k például a mi szövetkezeteink a falukon, hol m e n n e k valamire? Csak ott, ahol pénzhez j u t h a t n a k ! L a p u n k utolsó számában szellemdús bajnai levelezőnk ifjúsági-egyletek alakítását sürgeti. Meg v a g y u n k győződve, h o g y sok e l v t á r s n a k a lelkéből szólt, s hogy lelkes s z a v a m á s o k n a k l e l k é b e n i s v i s s z h a n g z i k , k i k n e k s z e m e i elé ez a s z ü k s é g l e t o l y v é r e s k e r e t b e n m é g n e m l é p e t t . D e h o g y a n a l a k í t s u n k k ö r ö k e t , h o g y a n ifjúsági e g y l e t e k e t k r a j c á r n é l k ü l ? S h o n n a n v e g y ü k a z t a s o k k r a j c á r t , a m i e h h e z kell, m i k o r a b b ó l a z é l e t h e z is k e v é s v a n ? F a l v a i n k r o n g y o s a k és s z e g é n y e k . M ú l t k o r j á r t i t t e g y a m e r i k a i l e n g y e l , k i B u f f a l ó b a n él s b i z a l m a s b e s z é l g e t é s közben egyszerre fölsóhajtott: ó be szegények lehetnek önök, m i k o r ilyen rongyos falvaik v a n n a k . A vasútról l á t t a m ezeket a koldusos ember-tanyákat, tépett zsup-viskóikkal, kikez­ d e t t kerítéseikkel, k u t y a k a p a r ó s «gazdasagi épületeikkel)). M o s t is f ü l e m b e n c s e n g m é g a z a s z á l l ó i g e : b e s z e g é n y e k lehetnek önök! Pedig a vonatról nem látta azokat a falukat, hol m i n t Nissón, N y i t r a m e g y é b e n az iskola m e g a k á n t o r l a k é v e k ó t a b e s z a k a d t , s e l m o s t a f a l a i k a t a z eső ; n e m l á t t a a zebegényi b a r l a n g o t , hol m i n t a régi t r o g l o d i t á k , I s t e n ­ t i s z t e l e t e t t a r t a falu 8 0 0 h í v e ! N e m l á t t a V i c h - T e p l á t és sok száz t ó t m e g m a g y a r falut, a h o v á a k u l t ú r n é p e k elzarán­ d o k o l h a t n a k ázsiai viszonyok t a n u l m á n y o z á s á r a s m e g ­ takarítják a Felső-Tibetbe való utat. V á r o s a i n k l e g t ö b b j e a m a g a n e m é b e n é p o l y r o n g y o s és koldusos, m i n t falvaink a m a g u k nemében. Polgárságunk t e h e t ő s e b b r é s z e z s i d ó , m á s i k r é s z e h i v a t a l n o k cifra n y o m o r ú ­ s á g b a n ; v a n a z u t á n m é g egy fajtája a m a g y a r p o l g á r s á g n a k : a városi h a j d ú v a g y r e n d ő r s az é h e n k ó r á s z kisiparos, élén

ÚJ

SZABADSÁGHARC

87

a m a g y a r i p a r típusával, a t a t a i , lévai, verebélyi, pápai, gyöngyösi csizmadiával. Van néhány városunk, amely emel­ kedik iparvállalatok, kereskedelem, gyárak á l t a l ; a többi n e m e m e l k e d i k , legföllebb föltöltődik a s z e m é t s a t ö r m e l é k rakásaiból. B u d a p e s t az ország szeme-fénye, a k u l t ú r v á r o s o k sorá­ b a n követel m a g á n a k helyet, de árnyoldalait szorgosan t a k a r ­ gatja, s ha n é h á n y szemes zsurnaliszta ellebbenti a fátyolt a szemérmes matrónáról, oda utal Londonra, m o n d v á n : v a n o t t is r e n g e t e g s o k b a j , t ö m é r d e k Sansculotte g y e r e k ; s h a ez s e m elég, n é z z e t e k o d a a t ü n d é r K o n s t a n t i n á p o l y r a , ott még több a gazdátlan kutya ! H á t honnan vegyék a pénzt a kultúrtörekvések? H á z a k a t , köröket, menhelyeket a k a r u n k építeni s kel­ lene é p í t e n i ; de h o n n a n s m i k é p e n t á m a d j o n egy m a g y a r v á r o s k á b a n v a g y faluban egyleti h á z ? ! H a a vitézség leg­ első k e l l é k e — F a l l s t a f f s z e r i n t — a z ó v a t o s s á g : m e n n y i v e l i n k á b b legelső k e l l é k e a h á z é p í t é s n e k a z ó v a t o s s á g , v a g y i s , h o g y puffra ne é p í t s ü n k , s a d ó s s á g o k b a k ö n n y e l m ű e n bele ne másszunk ! E r r e a p o n t r a kell i r á n y u l n i a a k ö z j ó t é k o n y s á g n a k . Ü g y v e s s z ü k észre, h o g y e t é r e n m é g alig t ö r t é n t v a l a m i ; főpapjaink j ó t é k o n y s á g a iskolák-, k ó r h á z a k r a irányult, de a m o d e r n intézmények, egyletek — kivéve a legényegyleteket — m e g s z i l á r d í t á s á r a , c e n t r u m o k m e g a l a p í t á s á r a , m o n d j u k «kiházasítására» eddig ki nem terjedett. A d e r é k k ö z p a p s á g — á la k ö z n e m e s s é g •— i t t - o t t s a j á t falujában m á r dolgozik s erőlködik. H e j , h a a z o k b a n a jó é v e k b e n , m i d ő n a p a p o k 10, 2 0 e z e r f o r i n t o t h a g y t a k g a z d a s z s z o n y o k n a k , é b r e n l e t t v o l n a m á r a t á r s a d a l m i c s e l e k v é s és alkotás szükségességének érzéke, s a m i t úgy a d o m á n y o z t a k , erre h a g y t á k volna, n e m néznének m o s t tehetetlenül szerte­ széjjel h i ú z - s z e m m e l lesvén a jó f a l a t o k a t , s a jó szívek sugallataitól v á r v á n a segítséget. D e h a m o s t n e m csurog s csak csepeg a bőség szaruja, azért mégis azt gondoljuk, hogy a z é r z é k é b r e d é s é v e l és n e m e s b ü l é s é v e l t ö b b e t f o g u n k á l d o z n i s t ö b b e t f o g u n k k a p n i is ezekre a célokra, m i n t azelőtt, m i d ő n p i p a s z ó v a l , p o h á r h a j t o g a t á s s a l és a «csendes» m e l l e t t e m l e ­ g e t t ü k azt az e l t ű n t patriarchális világot s igazságot, hogy « e x t r a H u n g á r i á m n o n e s t v i t a » . A «vita» e l t ű n t , s m i föl­ k o p o t t á l l a l n é z z ü n k «vita» u t á n , a s z e r v e z e t t , ö n t u d a t o s , fölébredt n é p n e k élete u t á n .

88

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

Ötven év

egyházpolitikája.

1 8 9 8 o k t . 16. A z 1 8 4 8 - a s n a g y e s e m é n y e k n e k és m e s s z e k i h a t ó a l k o t á ­ s o k n a k e z i d e i j u b i l á r i s é v e m é g e g y friss v i z e s p o k r ó c o t t e r í t a k i j ó z a n o d á s r a ú g y is h a j l a n d ó k ö z v é l e m é n y a l á , a m i d ő n egy h i v a t o t t toll ép m o s t t á r t a elénk az ötvenéves e g y h á z ­ politikának zavaros forrásait, berzenkedő zsémbeskedéseit és s z o m o r ú f e j l ő d é s é t , n y i l v á n a b b ó l a s z á n d é k b ó l , h o g y a jubileumi évben ne csak álmélkodjunk s lelkesüljünk, h a n e m tisztán és világosan lássunk. N á l u n k az 1848 úgyis n e b á n t s v i r á g . M i h e l y t a n a g y ­ d o b o t m e g ü t i a z első z s i d ó s k r i b l e r , u t á n a p e r e g és b r ú g o l és h e g e d ű l és f l ó t á z i k a z e g é s z b a n d a ; m i n d e n f i l i g r á n és h ő s t o r o k kiveszi a r é s z é t ; delejes m á m o r ringatja a köz­ véleményt ; elvekről, irányokról nincs többé s z ó ; meg­ k ü l ö n b ö z t e t é s e k r e a j ó és r o s s z k ö z t r á n e m é r ü n k , m i n d e n t elnyel a közös, általános c s i n n a d r a t t a b u m - b u m - b u m . P e d i g ötven év nagy idő, nemcsak embernek, de népnek s alkot­ m á n y n a k is. Ö t v e n é v a l a t t m a g a a z a l k o t m á n y o s g o n d o l a t is összezsugorodott, csúnya, ráncos, vénasszonyos lett. 48-ban deli, f i a t a l t ü n d é r v o l t ; c s u p a t ű z n e k , h é v n e k , n e m e s s é g n e k látszott, mely m i n d e n k i t elbájolt. Lelkesültünk érte ; de úgy s a n n y i r a , h o g y szinte elnéztük m a g u n k a t s n e m v e t t ü k észre gonosz természetének hajlamait, kifestett arcának k e m é n y vonásait, mosolygó ajkai m ö g ö t t az o d v a s fogakat. Ötven é v m ú l v a p e d i g k i f e j l i k a c s ú n y a s á g is ; e l ő t é r b e l é p n e k a t o r z v o n á s o k ; az i m á d ó k szemeiről leesik a hályog, h o m l o ­ k á r ó l l e o l v a d a m á m o r , s d a d o g v a k é r d e z i k : h á t ez a z ? Természetes t e h á t , hogy a l k o t m á n y o s életünknek egyik l e g h a t a l m a s a b b á r a m a , a z e g y h á z p o l i t i k a is m e g t a l á l t a ez évben az «Ötven év egyházpolitikája)) című m ű b e n átnézetes összefoglalását, r á a k a d t k r i t k u s á r a s bizonyos értelemben t ö r t é n e t í r ó j á r a . E z összefoglalás k i m u t a t j a , hogy v a l a m i n t az a l k o t m á n y a liberális eszmék g y e r m e k e ; úgy az e g y h á z ­ p o l i t i k a is a k a t h o l i k u s e g y h á z n a k a z a l k o t m á n y b a f ö l v e t t ü n n e p é l y e s lefokozásával és leszorításával k ö s z ö n t ö t t b e 1848-ban, s a m i azóta t ö r t é n t , az m i n d a z o k n a k az elveknek a következménye, egy folytonos duhajkodás, melynek sokkal előbb volna vége, ha az elveket meztelenségükben alkal­ m a z n á k , s erélytelen s következetlen h u z a - v o n á b a n n e m fariz e u s k o d n á n r d c . T e g y é k le a z e g y h á z a t a c s u p a s z f ö l d r e , n e

ÜJ

SZABADSÁGHARC

89

h í m e z z e n e k - h á m o z z a n a k ; a k k o r a z e l v e k n e k is h í v e i l e s z n e k s a z e g y h á z n a k is k e v e s e b b e t á r t a n a k . Az ö t v e n év egyházpolitikája az állam részéről k e z d e t ó t a ellenséges, k i i n d u l á s á b a n szenvedélyes, folytatásában ravasz, végső s t á d i u m a i b a n erőszakos : az egyház részéről pedig a n y á m a s s z o n y o s a n tehetetlen, sápogással teljes v o l t ; erőteljes reakció h e l y e t t k e r é k k ö t é s volt arany-láncokkal, s z e m b e k ö t ő s d i k i r á l y i p a l á s t o k k a l , e l n é z é s és t é r v e s z t é s f o l y ­ t o n o s d ö m h ö g é s s e l és R ü c k w ä r t s k o n z e n t r i e r u n g g a l , és v é g l e g is tekintélyes helyről való nyilatkozás, h o g y rosszul állunk. G y ö n y ö r ű f u g a ; d ú r b a n és m o l l b a n e g y s z e r r e , mely v é g l e g is j e r e m i á d d á o l v a d s m i n k e t f a l h o z á l l í t : ú g y á l l u n k o t t t e m p l o m a i n k k o r h a d t falai m e l l e t t , m i n t J e r u z s á l e m b e n a salamoni falnál k u p o r o d ó z s i d ó k ; o t t állunk s nézhetjük, h o g y a m e g k u r j a n t o t t 1848-as s z a b a d s á g n e v é b e n l e t é r t államunk a keresztény a l a p r ó l ; államosítaná az iskolákat m é g m a , h a v o l n a p é n z e ; e l v e n n é a k a t h o l i k u s a l a p o k a t és a l a p í t v á n y o k a t , szekularizálná az egyházi v a g y o n t , a m i n t profanálta a házasságot, szabadalmazta a felekezetnélküli­ séget, e l l e n m o n d á s b a k e v e r t e az egyháziasságot a hazafi­ sággal — m i n d e z t m e g t e n n é , h a a jó t r a d í c i ó k a t őrző Hofb u r g b a n a z t megengednék. D e h á t n e m engedik m e g ; «man w u r s t e l t also weiter». A jó nevelésű főpapok pedig ebbe beletörődnek ; hiszen a b é k e s z e r e t e t a z á l l a m p o l g á r első e r é n y e ; a n a g y k ö z ö n s é g pedig iszik a liberalizmus vizeiből, a z t gondolja, h o g y ü d í t ő f o r r á s v í z , s n e m s e j t i k , h o g y ez a z i t t e n i l i b e r a l i z m u s a h a l a d á s és s z a b a d s á g o r s z á g ú t j á n a k álló á r o k v i z e . M ű k ö d j é k k ö z r e K e m é n y f y D á n i e l n e k e k o r s z e r ű és b á t o r m ű v e a z e s z m é k t i s z t u l á s á b a n . A z ö n á l l ó és ö n é r z e t e s fölfogás m i n d e n ü t t a k é s z ü l ő j o b b j ö v ő n e k törésföldjén j á r ; n e m m o n d h a t n i , h o g y k e l l e m e s séta esik a g ö r ö n g y ö n , d e a z é r t a s z á n t ó v e t ő n e k o t t kell járni, s n e m a l e m á n g o l t ország­ utakon, vagy pláne a békés, nembánom-közönség park­ ö s v é n y e i n . A j u t a l o m el n e m m a r a d ; j u t a l m a a b á t o r s á g n a k m i n d a z o k n a k elismerése, kik harcolnak, h o g y győzzenek, s k i k e g y r e s ü r g e t i k a z «un p o ' p i u d i luce». A z e g y h á z p o l i t i k a ö t v e n é v e s f e j l ő d é s é n e k i s m e r t e t é s e m e g f e l e l ez ó h a j u n k n a k ; v a l ó b a n j o b b a n s t ö b b e t l á t u n k , s l á t j u k a z t is, h o g y h o v á é r ü n k , h a í g y t o v á b b s z á n k á z u n k és c s ú s z k á l u n k .

90

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

Vámpolitikánk. 1898 okt. 13. A lapok szinte ijesztik m á r az olvasókat a kiegyezésről s vámszövetségről írt c i k k e i k k e l ; vámközösség, önálló v á m ­ terület, k v ó t a , gazdasági életünk izmosodása, közjogi sérelmek hánytorgatása, osztrák kedveskedések, m a g y a r viszonzások, s a m i még v a n idevágó : az m i n d fortyog a b b a n az ü s t b e n , s a k i k a z ü s t f ő z t é t k e v e r i k , a z o k is i j e d t a r c c a l és ó v a t o s távolból k o t o r á s z n a k b e n n e , s félnek tőle, hogy v a l a h o g y a n y a k u k b a t a l á l n a a z a z ü s t b o r u l n i . M i lesz t e h á t : vám­ szövetség, vagy önálló v á m t e r ü l e t ? Merrefelé csoportosulnak az önálló pártok, s a gondolkozó közvélemény m i t a k a r ? F é l e l m e k és é r d e k e k k ü z k ö d n e k i t t e g y m á s s a l ; a h a t á r ­ széli m e g y é k k i e m e l i k a n a g y v e s z t e s é g e k e t , m e l y e k g a z d a ­ s á g i é l e t ü k e t é r i k , h a n y u g a t felé S o p r o n , P o z s o n y h a t á r a i n osztrák finánc á l l ; az agráriusok i n k á b b vámszövetséget, m i n t ö n á l l ó v á m t e r ü l e t e t k í v á n n a k , m e r t féltik a z o s z t r á k p i a c o t ; az ipar viszont az önálló v á m t e r ü l e t e t óhajtja, m e r t fölvirágoztatását s Magyarország gazdasági önállósítását a vám-vonaltól várja. Konstatáljuk tehát, hogy e kérdésben elvi s z e m p o n t o k a s z a b a d kereskedésnek, v a g y a v é d ő v á m o k ­ n a k liberális v a g y k o n z e r v a t í v elvi s z e m p o n t o k b ó l való m e g ­ í t é l é s e e g y á l t a l á b a n n e m s z e r e p e l . A s z a b a d e l v ű is a z t k í v á n j a , a m i t a k o n z e r v a t í v , t . i. M a g y a r o r s z á g g a z d a s á g i é l e t é n e k kifejlesztését; a mód megválasztásában pedig szintén n e m a liberális, n e m a k o n z e r v a t í v elvek a döntők, h a n e m a k o n ­ krét körülmények, a tényleges előnyök vagy hátrányok mér­ legelése. L e h e t n e k liberálisok, k i k a v á m v o n a l fölállításáért b u z d u l n a k ; l e h e t n e k k o n z e r v a t í v e k , k i k a v á m v o n a l ellen f o g l a l n a k á l l á s t . A r é g i l i b e r á l i s és r e a k c i ó n á r i u s e l v e k a v é d ő ­ v á m o k r ó l v a g y a szabadkereskedésről i t t semmiféle t e k i n ­ tetbe nem jönnek. E részben t e h á t nagyot fordult a világ, s mindenesetre i g e n e l ő n y ö s e n f o r d u l t ; a z elvi h a r c o t f é l r e t o l t á k , s a k o n k r é t k ö v e t e l m é n y e k n e k mérlegelése s különféle megítélése szerint c s o p o r t o s u l n a k az e m b e r e k . E l ő b b a liberálisok a v á m o k el­ törléseért, a kereskedelem lehetőleg teljes szabadságáért á l l t a k s o r o m p ó b a ; v á m o k a t k ö v e t e l n i , v é d v á m o k a t fölállí­ t a n i pedig reakciónárius i r á n y z a t v o l t ; a század második felében senki s e m nézi m á r az elvi á l l á s p o n t o t ; szabályt, törvényt most m á r a kenyér diktál s a nagyobb anyagi haszon.

l'.J

SZABADSÁGHARC

91

O n n a n az a t a r k a pártcsoportosulás. Az északamerikai ültetvényesek s rabszolgatartók a v á m o k ellenzői; nekik n e m kellenek vámok, mert terményei­ k e t E u r ó p á b a n a d j á k e l ; nekik n e m kell h o n i ipar, m e r t függetlenek a belföldi fogyasztástól. E z e k n a g y o n k o n z e r vatívek voltak. Az északamerikai haladó polgárság ellenben mindig v é d v á m o s v o l t ; n e k i k belföldi ipar-, g y á r - és n a g y i p a r k e l l ; az i p a r t t e h á t v é d - v á m o k k a l v é d t é k s a z é r t m i n é l m a g a s a b b r a i p a r k o d t a k a z o k a t fölsrófolni. E z e k a v á m - b a r á t o k n a g y o n liberálisak voltak. A szabadkereskedelem hívei t e h á t Ameriká­ b a n m a r a d i a k voltak, k i k az állami fejlődést m e g a k a r j á k akasztani, s azért vámokat nem a k a r t a k ; a vámos pártiak pedig, m i n t az ország gazdasági fejlődésének úttörői, minél n a g y o b b v á m o k k a l v é d t é k a belföldi i p a r t . A n é m e t v á m p o l i t i k á b a n is h a s o n l ó t ü n e t e t é s z l e l ü n k . A szabadkereskedelem hívei a nagybirtokosok voltak, mert juhaikat, fájukat, gabonájukat Angliában vitték vásárra. Viszont a vámsorompók barátainak a gyapjúszövő gyárosok s a z ü v e g h u t á s o k c s a p t a k föl. T a g a d h a t l a n , h o g y e z e k n e k k ö s z ö n h e t ő a n é m e t i p a r kifejlődése. A n a g y b i r t o k o s o k , akik a k k o r t á j t a s z a b a d k e r e s k e d e l e m é r t lelkesültek, t é n y l e g ellen­ ségei v o l t a k az i p a r h a l a d á s á n a k , a fejlődő p o l g á r s á g n a k s a m u n k á s o k n a k . N e m is f e j l e t t v o l n a a n é m e t i p a r , h a a n a g y ­ birtokosok szava dönt, s nem hozzák be a vámot. Minden iparág csak v á m o k o n fejlődött s nevelődött naggyá. Anglia i p a r a is v é d v á m o k n a k k ö s z ö n i a m a g a föllendülését és p é l d a ­ szerű fölvirágzását. A n a g y b i r t o k o s o k n a k ezért n e m a k a r u n k szemrehányást tenni, épúgy, ahogy n e m dicsérjük u g y a n c s a k a z i p a r o s o k a t a v é d v á m o k s ü r g e t é s é é r t ; m i n d k é t fél s a j á t é r d e k é t s z o l g á l t a ; m i n d k é t fél s a j á t z s e b é r e s p e k u l á l t , s h a föl i s h o z t a k á l t a l á n o s s z a b a d s á g i é r v e k e t a n a g y b i r t o k o s o k , t u d t a a z t az egész v i l á g , h o g y n e m a s z a b a d s á g szeretete t ö r e t i le v e l ü k a v é d v á m o k a t , h a n e m a z é r d e k . M i h e l y t e g y n e m z e t i p a r a m e g i z m o s o d o t t , előáll a t ö r e k ­ vés a v á m o k leszerelésére : a n é m e t g y á r i p a r Magyar-, Oláh-, Törökországgal, Szerbiával, B u l g á r i á v a l szemben szívesen h a n g o z t a t j a , h o g y é l j e n a s z a b a d k e r e s k e d e l e m , le a v á m o k k a l ! Bezzeg nem hangoztalla azt, mikor vasiparát védvámokkal föllendíteíte l D e ép oly józansággal s egyenlő joggal fogják az iparszegény országok a v á m o k a t sürgetni, hogy saját i p a r u k o n segítsenek és lendítsenek. A z ipar m i n d i g v é d v á m o s lesz, v é d v á m o s n a k k e l l l e n n i e .

92

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

I l y e n n e k k e l l l e n n i e a m a g y a r i p a r n a k is. A z i p a r o s o k , a g y á r a k , a gyári m u n k á s o k m i n d i g a v á m o k a t fogják sür­ g e t n i , h o g y le n e k o n k u r r á l t a s s a n a k a n e m z e t k ö z i v e r s e n y b e n ; a föllendült ipar emeli a m u n k á s o k fogyasztási képességét, s ezáltal lendít a földművelésen. D e a földművelésből nem emelhetjük ki az i p a r b a fektetendő t ő k é k e t ; b á r m i n t okos­ k o d j u n k , a n n a k a p é n z n e k m á s h o n n a n kell j ö n n i e . T ö r e k ­ véseink tehát arra irányulnak, hogy iparunkat emeljük; n e m e g y s z e r r e , n e m ú g y , h o g y a z egész v o n a l o n m a g a s v é d v á m o k a t állítsunk, s ezáltal g a b o n á n k számára Ausztriát elveszítsük; de úgy, hogy folytonosan fejlesztett i p a r u n k a g a b o n á n a k belföldi p i a c á t t á g í t s a . N e m e m l í t ü n k i t t l e h e t e t ­ l e n s é g e t ; h i s z e n i p a r u n k e m e l k e d é s é t e d d i g is b i z o n y í t j a a s t a t i s z t i k a : a főváros t e r ü l e t é r e esik 4 1 3 gyár, a p o z s o n y i és s o p r o n i k e r e s k e d e l m i - és i p a r k a m a r a t e r ü l e t é r e 5 3 9 , a k a s s a i é r a 6 0 1 , a d e b r e c e n i és m i s k o l c i k a m a r á k é r a 6 2 9 , a z a r a d i és t e m e s v á r i k a m a r á k területére 573, a győri, pécsi és f i ú m é i r a 4 6 0 , a k o l o z s v á r i és n a g y v á r a d i k a m a r á k é r a 2 9 9 , v é g ü l a m a r o s v á s á r h e l y i - és b r a s s ó i é r a 3 2 9 . A g y á r a k i t t közölt l é t s z á m a az 1899-ben elkészülő g y á r i s t a t i s z t i k á b a n m é g s o k k a l n a g y o b b lesz, ú g y h o g y n e m l e h e t azt állítani, hogy Magyarország g y á r i p a r a épenséggel n e m h a l a d . C s a k h o g y ez m i n d é d e s k e v é s a k ü l f ö l d h ö z k é p e s t , s á t l á t s z ó s foszladozó kis t a k a r ó c s k a k e r e s e t h i á n y b a n szenvedő n é p ü n k m e z t e l e n t a g j a i n . «Ó, m i l y s z e g é n y e k l e h e t n e k ö n ü k » , m o n d o t t a az amerikai vendég E s z t e r g o m b a n . S ép azért v a g y u n k szegények, m e r t kizárólag őstermelők v a g y u n k ; m e r t nincs iparunk, s m e r t ki v a g y u n k szolgáltatva a kifejlett szomszéd nagyiparnak ; nincsenek gátjaink, nincsenek védvámjaink. Ez okoskodásnak csak egy cáfolata volna, h a a k o r m á n y v a g y a z ü z l e t i e s é l y e k a z A u s z t r i a felől t e l j e s e n v é d t e l e n országban idegen tőkékkel nagyipart teremtenének. Ez a tőke természetesen n e m osztrák, h a n e m francia, belga, angol lehetne csak. E z a politika egyelőre i p a r u n k i z m o s o d á s á n a k stádiumában a legkedvezőbb volna, mert nem szolgáltatná ki a mezőgazdaságot az átmeneti állapot megrendüléseinek.

ÜJ

SZABADSÁGHARC

93

Mi lesz h á t ? 1898 nov. 20. E g y d a r a b i g lesz m é g h a r c és h á b o r ú , s a z u t á n g y ő z e l e m és d i a d a l ; s u g y a n m e l y i k fél lesz a d i a d a l m a s , B á n f f y - e v a g y az ország érdekeit v é d ő ellenzék? Már r e p k e d n e k a k u ­ vikok, a hojtrák, a vésztjósló m a d a r a k ; Gödöllőről m á r s z á r n y r a kelt a hír, h o g y l á s s u k az utolsó f ö l v o n á s t ; de m i v e l Magyarországban az a l k o t m á n y o s s á g s a p a r l a m e n t a r i z m u s is c s a k o l y a n m i n t a s u b a g a l l é r , m e l y e t k i is, b e is l e h e t for­ dítani, s a n é p a k a r a t csak döngicsélő méhecske, m e l y e t a h a t a l o m e g y f a r k c s ó v á l á s a is e l c s a p : a z é r t m é g m o s t s e m tudjuk, hogy a guruló kocka melyik lapját mutatja majd felénk, azt-e, m e l y e n a s z a b a d s á g p á l m á j a , v a g y azt, m e l y e n fügét m u t a t ó ököl v a n á b r á z o l v a ? B á r m i n t l e g y e n , a z e l l e n z é k s k ö z t ü k a n é p p á r t is t e g y e m e g kötelességét, s legyen m e g g y ő z ő d v e , h o g y h í v é n e k ezrei a nemzeti jogok védelmét s a parlamentarizmus becsületét l á t j á k a r r a a zászlóra r á í r v a , m e l y n e k n y e l é t m o s t az ellenzék közösen, függetlenségi, n é p p á r t , nemzeti p á r t görcsös m a ­ rékkal szorongatja. N e törődjenek sem n y a k a t e k e r t elméle­ t e k k e l — ez e l m é l e t e k a k o r r u p c i ó k u k a c a i ; s e m ü r e s s z ó v i t á k ­ kal — helyzettisztázást s nem bizalommegszavazást v á r u n k m o s t ; d e n e is t ö r ő d j e n e k a z o k k a l s e m , k i k a n e m z e t i közérzéstől távol a koronára appellálnak s a királyi palástra m u t a t n a k ; m e r t ideje m á r , hogy a k o r o n á t fölvilágosítsuk s a királyi palástból kirázzuk azokat, kik redőibe burkolóznak s a k o r o n a j ó i n d u l a t á t m a g u k n a k lefoglalják. D e h a el is e s n é k , el is b u k n é k a z e l l e n z é k , s h a B á n f f y b a j u s z á t a r a n y o z n á b e dicsfénnyel a diadal fölkelő n a p j a , n e m b a j ; a h a r c i t t k ö t e l e s s é g , s a z e l b u k á s is d i c s ő s é g ; leg­ a l á b b p é l d á t a d t a k az országnak, h o g y m i n t kell lelkesülni r e b a c h n é l k ü l is, s m i n t k e l l d o l g o z n i s e r ő l k ö d n i k ö z v e t l e n h a s z o n n é l k ü l is. C s a k k o m é d i á s a z , k i u g r á n d o z á s a i u t á n rögvest csörgeti a c i n t á b l á t ; krajcárt keres a p e m á k s n e m kötelességet teljesít. A krajcárra való t e k i n t e t h i á n y a m á s o k ­ nál i d e a l i z m u s - s z á m b a m e g y , s az elvi á l l á s p o n t o k a t ócska­ v a s n a k n é z i k ; d e n e m g o n d o l j á k m e g , h o g y a n e m z e t i fölh á b o r o d á s h e v é b e n ez ó c s k a v a s b ó l k o v á c s o l n a k a h a n y a t l á s gyászos vitézeinek békót, v a g y legalább bélyegzőt, mellyel rásütik a mamelukság két szamárfülét a hatalom-megtartás gondjától felbarázdált homlokukra.

94

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

H a g y j u k a haszonlesés e hernyóit s a szócsavarás e k u k a c a i t ; megeszik azok e g y m á s t ; b r u c h u m comedit locusta. F o r d í t s u k e h e l y e t t f i g y e l m ü n k e t a n é p p á r t i állásfoglalás a z o n ellenzőire, k i k túlságos lojalizmusból t á p l á l k o z v á n a kiegyezést Bánffynk illusztris személyével s az «összmonarchia» ü g y é t a d i c s ő s é g e s e n u r a l k o d ó m a m e l u k t á b o r r a l ö s s z e ­ zavarják, azt kívánván, hogy a néppárt Bánffynknak ne obstruáljon, h a n e m segítsen neki összekalapálni D e á k Ferenc örökségének üllőjén a kiegyezést. E lelkes h o n f i a k n a k főérvük a m o n a r c h i a n a g y h a t a l m i á l l á s a . Mi lesz M a g y a r o r s z á g b ó l , h a n i n c s k i e g y e z é s ? M a g y a r B u l g á r i a ; m á r p e d i g ez t ű r h e ­ t e t l e n á l l a p o t ! O d a m u t a t n a k a gondviselésre, az e u r ó p a i egyensúlyra, egy ezredév b o n y o d a l m á b ó l m e r í t e t t t a p a s z ­ t a l a t o k r a , s a következtetés mindig u g y a n a z : kiegyezés m i n d e n áron. A népek érdekei kívánják azt, m e r t a mai osztrák-magyar m o n a r c h i a sem n e m improvizáció, sem c s u p á n az öröklési rendnek véletlen szüleménye, h a n e m a történelem kényszere. Magyarország mindig úgy vonzotta a többi tartományokat, amelyek körülötte feküsznek a m a g a érdekkörébe, hogy velük n a g y h a t a l m ú állást biztosítson m a g á n a k . Magyarországnak kell valamiféle k o m b i n á c i ó b a n n a g y h a t a l o m n a k l e n n i : ez fajunk képességeinek kifejtésére, aspirációinak kielégítésére, történelmi h i v a t á s á n a k betöltésére szükséges. Ez a főérvnek csattanós kitálalása. Igen ; politika, t ö r t é n e l m i h i v a t á s , aspirációk kielégítése, faji k é p e s s é g e k k i f e j l e s z t é s e , s a m i m é g v a n i l y e s m i , e l i s m e ­ r e m : s z é p e n c s e n g ő é r c és p e n g ő c i m b a l o m ; d e i l y e s m i m i n d i g csak a h a t a l o m , a «beati possidentes» szózata. T u d j á k , m i Magyarország történelmi h i v a t á s a ? N é p e i n e k t ű r h e t ő sorsa, v a g y m o n d j u k boldogítása ! N a g y h a t a l m i állás, befolyás s a t ö b b i , ez l e h e t s o k s z o r a n a g y u r a k k e d v t e l é s e , d e a k i s e m b e ­ r e k a b b ó l n e m é r e z n e k e g y e b e t , m i n t s a r c o t és t e r h e t . Ő k z s á k o l n a k , ők v e r e j t é k e z n e k , ő k l a k n a k r o n g y o s f a l u k b a n , ők u n a t k o z n a k s g u b b a s z t a n a k kietlen, e l n y o m o r í t o t t életük l a p á l y á n ; m u z s i k o k és h e l o t á k , m i a l a t t f e j ü k f ö l ö t t n é h á ­ nyan nagyhatalmi préférance-okat játszanak. N e m politikai s ú l y , s ő t n e m is p o l i t i k a i j o g o k é l v e z é s e a n é p e k n e k t ö r t é n e l m i h i v a t á s a , h a n e m a szociális e m b e r h e z m é l t ó l é t . V o l t u n k m i m á r n a g y h a t a l o m sokáig, s j u t o t t u n k - e t o v á b b r a , m i n t Svájc, Belgium, N o r v é g i a ? M a g y a r o r s z á g n a g y h a t a l m i állá­ s á b a n t o v á b b r a is a m a g y a r faj k é p e s s é g e i n e k e l a l t a t á s á t , üres nagyzási aspirációinak kergetését ű z h e t i ; nagyhatalmi á l l á s á b a n t o v á b b r a is a n e m z e t i ö n t u d a t és e g y é n i s é g el-

ÚJ

SZABADSÁGHARC

95

nyomorítását s tehetségeinek, a szabad népéletnek kézen­ lábon való megkötését szolgálhatja. Volt m á r ebből a nagy­ h a t a l m i s á g b ó l elég. A d j a n a k n e k ü n k n é p e t , m e l y n e m z e t i é l e t é n e k m i n d e n á g á b a n s z a b a d o n fejlik, s m e l y n i n c s m e g ­ k ö t v e érdekeinek m i n d e n pontján m á s idegen néphez. H a ilyet teremtenek, a k k o r megfejtették a történelmi h i v a t á s nagy problémáját. Maradjon a néppárt a nemzet érdekeinek buzgó, elszánt v é d ő j e ; legyen elve, lojalitása, t a k t i k á j a n e m z e t i ! Ö n k é n y és törvény.

1898 n o v . 27. H e n r i k hercegnek, IV. Henrik angol király fiának, volt egy k e d v e s szolgája, a k i t a l á n a z é r t v o l t oly k e d v e s előtte, m e r t n a g y lókötő hírében állt, s e hírnek m i n d e n k o r megfelelni igyekezett. Midőn egy a l k a l o m m a l i s m é t csínyt t e t t , elcsíp­ t é k a p r i b é k e k , s a t ö r v é n y s z é k elé c i p e l t é k , m e l y el is í t é l t e s h ű s r e t e t t e a szolgát. A herceg ezen igen fölháborodott, a tör­ v é n y s z é k elé r o h a n t s h a r s á n y h a n g o n k i á l t o t t a : « P a r a n c s o l o m , h o g y s z o l g á m r ö g t ö n s z a b a d l á b r a helyeztessék)). E r r e f ö l á l l t a t ö r v é n y s z é k e l n ö k e , Sir "William G a s c o y n e s n y u g o d ­ t a n felelte : « H e r c e g , t i s z t e l e m a z ö n p a r a n c s á t , de é n a t ö r ­ v é n y n e k engedelmeskedem)). A herceg p a t t o g o t t , a t ö r v é n y ­ s z é k e r r e m a g á t a h e r c e g e t í t é l t e el s t e t t e h ű s r e a t ö r v é n y i r á n t v a l ó t i s z t e l e t l e n s é g m i a t t , s h e r c e g és szolga e g y ü t t m e d i t á l h a t t a k a r r ó l , m i k ü l ö n b s é g v a n p a r a n c s és t ö r v é n y , e r ő s z a k és j o g k ö z t . D e a k i r á l y is h í r ü l v e t t e a t ö r t é n t e k e t , s m i d ő n a z u d v a r o n c o k m é l t a t l a n k o d t a k és z ú g t a k , a z t fe­ lelte : «Hál' Istennek, h o g y v a n A n g l i á b a n bíró, aki t u d k ü l ö n b s é g e t t e n n i ö n k é n y és t ö r v é n y , e r ő s z a k és j o g k ö z t . » M i l y e n j ó v o l n a , h a M a g y a r o r s z á g o n is ú g y t a l á l k o z n é k , h o g y a k i k az ország ü g y e i t intézik, t u d n á n a k k ü l ö n b s é g e t t e n n i ö n k é n y és t ö r v é n y , e r ő s z a k és j o g k ö z ö t t . E k ü l ö n b ö z t e t é s t ő l a z o n b a n s e n k i s e m áll o l y t á v o l , m i n t é p e n a h a t a ­ lom. A k o r m á n y s az országgyűlési többség csak az erkölcsi rendnek, a szégyenpírnak, a jogérzéknek lábbal való tiprásáv a l g á z o l h a t o t t el a z o k i g a k o r m á n y p á r t i p a d o k i g , c s a k a törvénytisztelet megvetésével s megrendítésével emelkedett a h a t a l o m polcára ; n e m csoda t e h á t , hogy a polcból pellen­ g é r l e t t , s h o g y a m e g v e t e t t t ö r v é n y e s és j o g i r e n d m o s t e r ő ­ szak a l a k j á b a n hárul vissza az erkölcstelen országgyűlési többségre s kormányára.

9ÍÍ

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

A k i szelet v e t , v i h a r t a r a t ; h á t a k i e r ő s z a k o t v e t , a z m i t a r a t ? H a m á r e m b e r t n e m kötéllel, de kötelességgel lehet c s a k m e g k ö t n i : m e n n y i v e l i n k á b b kell n é p e k e t , n e m z e t e k e t a kötelességek s a j o g o k erkölcsi h a t a l m á v a l k o r m á n y o z n i . Minél fejlettebb a n é p , m i n é l k o m p l i k á l t a b b élete, a n n á l szükségesebb az erkölcsi t é n y e z ő k n e k érvényesülése. E r r ő l Bánffy ú r n a k d u n s z t j a sincs, ő s z a b a d ú s z ó a j o g b a n s a z e r k ö l c s b e n is. A z e r k ö l c s i és j o g i r e n d e t ő t h e ó r i á n a k n é z t e , s helyébe a praxist ültette : a cinikus erőszakot, a három­ m i l l i ó f o r i n t o t , a k a t o n a i és c s e n d ő r s z u r o n y o k a t , a j o g r a b l á s t és s z a v a z a t f o s z t á s t , s m a r k á b a n e v e t e t t a z e r k ö l c s s a j o g theóriái fölött. «Parancsolom, h o g y ú g y legyen ; p a r a n c s o l o m , h o g y ez l e g y e n a k ö v e t i t t ; p a r a n c s o l o m , h o g y e z t e l b u k t a s ­ s á k ott» — s a l i g v a n M a g y a r o r s z á g o n v á l a s z t á s i e l n ö k , a k i , h a r á p a r a n c s o l t az ö n k é n y , azt m o n d t a volna : «tisztelem az ön p a r a n c s á t , de én a t ö r v é n y n e k engedelmeskedem)). N á l u n k K l o c h o k v a n n a k és B a r t a l o k , d e n i n c s e n e k Sir W i l l i a m Gascoyne-ok. Mi a v é g e az ilyen g a z d á l k o d á s n a k ? Az erőszak. P e d i g semmi sem ellenkezik a p a r l a m e n t t e l a n n y i r a , m i n t az erőszak. A p a r l a m e n t törvényhozói tevékenységre van hivatva ; az eszmecserének, a különböző irányzatok mér­ kőzésének hivatott, alkotmányos fóruma. Kell hozzá alkot­ m á n y o s szellem, p a r l a m e n t i m o d o r , t ö r v é n y h o z ó i m ű v e l t s é g . N e m parancsolni, agyba-főbe verni, basáskodni, duhajkodni, l e s z a v a z n i ; ez n e m p a r l a m e n t i m o d o r és t ö r v é n y h o z ó i m ű ­ v e l t s é g ; h a n e m a m e g g y ő z ő d é s l e l k i i s m e r e t e s s é g é v e l a z esz­ m é k tisztulását szolgálni s a n e m z e t érdekeit a legjobb b e ­ l á t á s s z e r i n t , b á r k ü l ö n b ö z ő u t a k o n , e l ő m o z d í t a n i ; ez p a r l a ­ m e n t i s z e l l e m , ez p a r l a m e n t i m o d o r . A többség n e m a t o r k o k s az öklök többsége ; a többség n e m 3 0 0 a k a r a t n a k c i n i z m u s a ; h i s z ez m i n d e n v e r e k e d é s b e n m e g v a n , s verekedések szoktak e szerint eldőlni; a parla­ menti többségnek a köznézet s a közvélemény s a jobb be­ l á t á s e x p o n e n s é n e k kell lennie, m e l y az érvek, a t á j é k o z o t t ­ ság, v a g y a k ö z é r d e k n y o m á n halad. A t ö b b s é g n e m a z é r t g y ő z és d ö n t a p a r l a m e n t b e n , m e r t 3 0 0 t ö b b , m i n t 6 0 , h a n e m azért, m e r t az a 300 a nemzet érzelemvilágát s az általáno­ sabb közérdeket képviseli s tükrözteti. N á l u n k a többség a s z á m b a n s n e m a közérzületben bírja e r e j é t ; a z é r t n e m is b í r e r k ö l c s i s ú l l y a l , h a n e m a z e r ő s z a k s az önkény lidércnyomásával. Nálunk az elbizakodottság áll s z e m b e a kisebbséggel, a 300 s z a v a z a t a 60 s z a v a z a t t a l ; t e r m é s z e t e s e n a k k o r a k i s e b b s é g is f ö l m e n t v e érzi m a g á t a

ŰJ

SZABADSÁGHARC

97

komoly m u n k a kötelezettségétől, meghiusítja a törvényhozás s z a b á l y s z e r ű m e n e t é t , m e r t a z o n v e s z i m a g á t é s z r e , h o g y ez nem parlament, h a n e m bakatempózás, ahol úgy k o m m a n d é r o z n a k a 300-nak, h o g y halbrechts, h a l b l i n k s , s m o z o g a sok ólomláb a vezényszóra. Önkénnyel s nem törvénnyel találkozunk lépten-nyomon ; f u r f a n g és b r u t a l i t á s m i n d e n f e l é ; l e g ú j a b b a n m á r a h á z ­ s z a b á l y o k k ö r ü l is, m e l y e k e l l e n é r e s i k e r ü l t a 14 ó r a i ü l é s t nyélbe ü t n i . Ezzel a masinériával t e h á t dolgozni n e m l e h e t ; ellentmondásokat a dolgok lényege körül a természet n e m t ű r m e g ; nincs pedig nagyobb ellentmondás, m i n t a szabad­ ság s a szükségesség, a j o g s az erőszak, a t ö r v é n y s az ö n k é n y k ö z t ; nincs n a g y o b b e l l e n t m o n d á s , m i n t egy erkölcsi intéz­ m é n y t , m i l y e n a p a r l a m e n t is, m e g f o s z t a n i e r k ö l c s i és p o l i ­ t i k a i t a r t a l m á t ó l , s a z t a k a r n i , h o g y éljen s dolgozzék. C s a k a z él, a m i n e k lelke v a n ; s a z e r k ö l c s i s p o l i t i k a i i n t é z m é n y e k lelke a k ö z s z a b a d s á g s a hazafias szellem ; a m i p a r l a m e n t ü n k b ő l ez k i v e s z e t t ; m é r g e s g ő z r é t e g b o r u l a r r a a z e l l e n z é k i t i s z t a l á n g r a is ; k ö s z ö n j ü k e z t a z e r ő s z a k a z o n k o l o m p o s a i n a k s a szolgalelkek n a g y h a d á n a k , k i k n e k lelki­ ismeretlensége v e r s e n y t fut M a g y a r o r s z á g közéletében az erőszakkal s a botránnyal.

S a m á s s a és a néppárt.
1898 dec. 4. P o m p á s a n fest a v a t i k á n i m ú z e u m B r a c c i o - n u o v o o s z t á ­ lyában az a vasból ö n t ö t t Herkules a m a g a jebuzeusi buzo­ g á n y á v a l , a f i n o m a r c é l ű h e r á k és m i n e r v á k s m á s o l i m p u s i v á s z o n n é p közt. A d i v á k m á r v á n y b ó l v a n n a k , de a H e r k u l e s b r o n z b ó l v a n ; í g y v a s a s a b b , é r c e s e b b , m o r d a b b . B a r o s s t is é r c b e ö n t ö t t é k és S a m a s s a é r s e k n e k j u b i l e u m a a l k a l m á b ó l emléket állított H u t t k a y Lipót, azt m o n d h a t n á m : szintén vasból. K ö n y v u g y a n az emlék s n e m szobor, s bár k e m é n y a p a p í r , m é g s e m é r c ; d e j ó l l e h e t p a p í r és í r á s t e h á t , a z é r t mégis csak v a s a s egy emlék az, m e r t az az erőteljes, érces stílus pótolja a b r o n z o t , s az érces dikció m i n t o l v a d t érc, finom formaérzékkel hozzáilleszkedett az alakhoz ; z a m a t o s á n , velősen, szinte k e m é n y e n kialakította S a m a s s á n a k h a t á r o z o t t politikai egyéniségét. Mert Samassa nem tucatember, nem típus, hanem hatá­ r o z o t t egyéniség. E z t elismeri az egész világ. T í p u s o k m i n d e n Prohászka : Az^igazság napszámában. 7

98

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

felé h e v e r n e k , t u c a t e m b e r e k r a k t á r o n v a n n a k ; a s z o l g a l e l k ű ­ ség a n n y i , m i n t n y á r o n a p i a c i l é g y ; d e e g y é n i s é g k e v é s v a n ; S a m a s s a t e h á t r i t k a , erős egyéniség. M i n k e t a z o n b a n j e l e n l e g ez e g y é n i s é g n e k e g y j e l l e g e érdekel, az ő politikai állásfoglalása. V a n m o s t n á l u n k kor­ m á n y p á r t , m e l y ((évtizedeken k e r e s z t ü l e r ő s z a k o s a n r á t á k o l t a az országra r e n d s z e r é t ; » v a n n a k függetlenségiek, kiknek « p o l i t i k a j a i n k á b b é r z é s , m i n t p r o g r a m m ;» v a n n e m z e t i p á r t , m e l y «az a r a n y k ö z é p ú t o n h a l a d és r e m é n y e s b i z a l o m r a g e r ­ j e s z t ő l e t é t e m é n y e s e a n e m z e t i g é n i u s z n a k ;» v a n «a n é p r ő l n e v e z e t t p á r t is.» S a m a s s a e g y i k h e z s e m t a r t o z i k . D e a p á r t o k jellemzésében megtaláljuk okát annak, hogy miért n e m tar­ tozik egyikhez sem, s kivált a n é p p á r t kritikájában r á a k a d u n k alighanem m a g á n a k a jubiláló főpapnak nézeteire, melyek é r v ü l is s z o l g á l n a k a r r a , h o g y e g y k a t h o l i k u s é r s e k m i é r t n e m szegődik m i n t politikus, a keresztény elveket h a t á r o z o t t a n kitűző párthoz. E z m i n d e n e s e t r e i g e n t a n u l s á g o s és f i g y e l e m r e m é l t ó fejtegetés, s r o p p a n t kihatású a m a g y a r politikai viszonyok további vajúdásaira. Három gondolatra akadunk a néppárt kritikájában. Az első az, h o g y a n é p p á r t , «ifjú h e v é b e n feledi, h o g y k é n y e s és t ü r e l m e t l e n b e t e g n e k ostyában é s c s a k ritkán s z o k ­ t u k b e a d n i a k e s e r ű orvosságot.)) A k e s e r ű o r v o s s á g a l a t t itt a keresztény elveket é r t i ; a néppárt határozottan kiírta programmjába a keresztény elveket s nem rejtette azokat a határozatlanságnak ostyájába ; n e m érte be vele, hogy a keresztény érdekek védelmét az egyes képviselőknek, akár nemzetiek, a k á r függetlenségiek legyenek, egyéni, változó érzéseire bízza, h a n e m p r o g r a m m o t csinált belőlük. P r o g r a m m b a v e t t e fel a k e r e s z t é n y e l v e k e t ; ez a b a j . M á s p á r t o ­ k o n a kereszténység érzés, a n é p p á r t o n k o m o l y p r o g r a m m . E z b a j , ez b a j , m o n d j á k a p o l i t i k u s u r a k ; a k e r e s z t é n y s é g e t o s t y á b a n s n e m e l v e k b e n kell b e a d n i . í g y tették azt eddig ; politizáltak, a k a d é m i k u s orációk ostyáiban a d t á k be, s n e m t u d t a a közönség, azaz, hogy nem h e d e r í t e t t r á , h o g y r a g y o g ó ; s ezzel v é g e v o l t m ű v é n e k ; a z ostya n e m ártott, az oráció elhangzott, akció nem k ö v e t k e z e t t u t á n a ; az orvosság t e h á t n e m h a s z n á l t s e m m i t , s a sok o s t y á zás e l s z o k t a t t a az e m b e r e k e t az elvek k o m o l y b a - v é t e l é t ő l . Folytassuk ezt t á n U r a i m t o v á b b , a m i t eddig a keresz­ t é n y színtelenség-, h a t á r o z a t l a n s á g - s ö n t u d a t l a n s á g n a k ázsiai fokozatokra való fejlesztésében m ű v e l t ü n k ? N e szakítsuk

ÚJ

SZABADSÁGHARC

99

meg m á r ezt a bizalmatlan, g y á v a j á t é k o t ? N e m jött-e m é g m e g a b á t o r s z ó k i m o n d á s s az e g y e n e s elv-bevallás ideje? V a l a m i k o r c s a k el k e l l j ö n n i e e n n e k is, m e r t n e m h i s s z ü k , hogy az ostyázást s a keresztény elveknek ostyában való beadását, tehát a nemzeteknek betegségét perpetuálni akar­ nák ! Szerintük azonban a nemzet ezidőszerint még beteg ; «ne a d j u k b e n e k i ö n t u d a t o s a n a k e r e s z t é n y e l v e k e t » . S u g y a n m i k o r s m i t ő l fog g y ó g y u l n i ? A g y ó g y u l á s a reakciótól f ü g g ; a beteg organizmusban v a n még életerő, a n n a k kell r e a g á l n i ; s h a bizonyos k o n j u n k t ú r á k k ö z t a z t reakcióra k é n y s z e r í t e n ü n k n e m sikerül, elkésik a gyógyszer, s az organizmus beadja a kulcsot. Már most kérdem, mikor reagáljon Magyarországon a keresztény gondolat, mikor nyikorogjon a t a p o s o t t haraszt, ha n e m a t á m a d á s s az eltaposás perceiben? Várjon talán az üdvös reakció addig, míg n y a k á b a csatolja s köti m a g á t a tévely, s a tényleges foglalást tetőzze m é g a gyalázat bélyegével, hogy ezt m i n d sikerült tennie a keresztény elvhűség öntudatra-ébresztése nélkül? Nem ostyában adták be a nemzetnek a mérget; megtámad­ t á k a kereszténységet a t ö r v é n y h o z á s terén, elvből, s n e k ü n k m i volna feladatunk? Ostyázni? A második érv, m e l y e t a j e l e s m o n o g r á f i á b a n o l v a s u n k , az elsőnek n é m i v a r i á c i ó j a : « T ö m e g b e n szórja a n é p p á r t a g y ö n g y ö t e k i n c s i r á n t v a l ó é r z é k e t l e n e k elé». Á g y ö n g y i s m é t a k e r e s z t é n y elv, a k e r e s z t é n y t a n . S o k g y ö n g y ö t d ö n t ü n k ; nagyon kirukkolunk a keresztény elvekkel; hagyjuk e z t ; «e m ű v e l e t b e n a g y ö n g y é r z i m a g á t l e g k e l l e m e t l e n e b b ü l . ) ) A h a s o n l a t kissé ki v a n forgatva. Mi j ó s z á n t u n k b ó l n e m dön­ t ü n k g y ö n g y ö k e t a z é r z é k e t l e n e k elé, h a n e m a z é r z é k e t l e n e k döntik ki a m i gyöngyeinket a törvények aranyfoglalataiból, régi h a g y o m á n y o s , esküvel szentesített jogok t a r t ó i b ó l ; k i d ö n t i k és t a p o s s á k ; m i m e g o d a s z a l a d u n k s v é d j ü k , ó v j u k , m e n t j ü k jószágunkat. K i d ö n t ö t t e ki a keresztény elvek, t a n o k , i n t é z m é n y e k g y ö n g y e i t ? M i ? N o , ez m á r c s a k n e m i g a z ! K i tagadta e gyöngy igazságokat? Ki taposta lábbal e klenód i u m o k a t ? B o c s á n a t , a z t n e m m i t e t t ü k . Mi i g e n i s f e l á l l í t j u k újra m e g újra azt, a m i t mások ledöntögetnek ; szentnek, elévülhetlennek m o n d j u k azt, a m i t m e g t a p o s n a k ; de k ö n y nyelmű, szabadságunkból, jókedvünkből kifolyt gyöngy­ pazarlásról n e m t u d u n k semmit. I t t úgy látszik, a hasonlat k i f i c a m í t o t t a m i n d k é t l á b á t , s m á r n e m is s á n t í t , h a n e m fekszik. K ü l ö n b e n a h a s o n l a t t ó l e l t e k i n t v e , o t t kell k e r e s z t é n y e k

7*

100

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

k ö z t a k e r e s z t é n y elvek g y ö n g y e i t d ö n t e n ü n k , o t t keli a helyes nézeteket hangoztatnunk, ahol azokat m e g t á m a d j á k ; ott kell g y ú j t a n i v i l á g í t ó t o r n y o k a t , a h o l a t é v e l y s a t a g a d á s t e r j e s z t i k i h o l l ó s z á r n y a i t a v i l á g fölé ; o t t k e l l r ö p í t g e t n i vésztjelző tüzes csóvákat, ahol sokak zátonyra, szirtre kerül­ hetnek, vagyis a s z ó á r a d a t v i h a r z á s á b a n az igazság körül m e g t é v e d h e t n e k . H a csak o t t kellene beszélni, hol fejet­ t é r d e t h a j t a n a k a z i g a z s á g n a k , a k k o r a z i g a z s á g o t v é d ő szó küzdelmes, harcias, de győzelmes sem volna soha. Mit kellene akkor tennie a c e n t r u m n a k a szociáldemokráciával, m i t kel­ lett volna tennie W i n d t h o r s t n a k Bismarckkal, F á i k k a l szem­ b e n ? O t t k e l l e t t á m és k e l l m o s t is a k e r e s z t é n y e l v e k e t h i r ­ detni, a k á t é t a p a r l a m e n t b e n m a g y a r á z n i vigyorgás, ellen­ k e z é s , m e g v e t é s és m e g t á m a d á s k ö z t ; s n e m j ó l t e t t é k - e és teszik-e ő k ? H a a g y ö n g y ö k e t őrzik, s az elveket b e n e m vall­ ják, m é g pedig n e m a k a d é m i k u s orációkban, h a n e m parla­ m e n t i akcióban, vájjon létezik-e most virágzó n é m e t egyház? T e h á t g y ö n g y ö k e t féltő s g y ö n g y ö k e t ő r z ő U r a i m , n é z ­ z ü n k t ú l r a , n é z z ü n k szét a világba. H i s z e n az isteni g o n d ­ viselés m e g ó v t a a világot a t t ó l , hogy az elvi h a r c o k a t r á n k bízza ; rábízta a z t másokra, s azok ugyancsak megfeleltek e f e l a d a t n a k ; m e g v í v t á k s vívják egyre a h a r c o k a t és győz­ nek. Mi t e h á t ne o k o s k o d j u n k s o k a t t ö r ö k b a r á t türelmességgel s c s i b u k o t szívó f l e g m á v a l g y ö n g y d ö n t é s e k f ö l ö t t , h a n e m kövessük a ragyogó példát s védjük meg gyöngyeinket. A harmadik érv e g y v i z e s l e p e d ő , m e l y j ó és e g é s z s é g e s , ha a t e s t meleg, de árt, ha h i d e g ; így t a r t j a ezt legalább Kneipp b á c s i ; ugyanis azt olvassuk folytatólag a néppártról, h o g y a v a l l á s - és k u l t ú r e s z m é k k ö r ü l b e l ü l e g y é v s z á z m u l t á n megérkeznek hozzánk, sátort ütnek nálunk ; a vendéglátó sokszor az éretlen n e m z e t i hiúság, á t kell a z o n b a n ezeken e s n ü n k e l ő b b - u t ó b b . «Ily é l ő s d i i d e g e n s z e r ű s é g e k i d ő e l ő t t valóságát, rontó erejét nem a megkésett, gyümölcstelen, ingerlő szóáradat, de ö n m a g u k bizonyítják áldatlan k ö v e t ­ kezményeikben.)) E z teljes lefúvása a h a r c n a k az egész v o n a ­ l o n , s d o g m a t i z á l á s a a k e l l e m e s h í r n e k : « m u n d u s se e x p e d i e t » ; aki a z o n b a n az eszmék b e f o l y á s á t n e m v a l a m i d e u s - e x m a c h i n a n a k nézi, h a n e m t u d j a , hogy az eszmék az e m b e r e k fejeiben élnek ; aki tudja, h o g y m i n t m i n d e n emberit, ú g y e z t is p r e p a r á l n i , e l l e n s ú l y o z n i , i d o m í t a n i l e h e t és k e l l ; a k i ép ezzel a filozófiával, mellyel a z t állítja, h o g y a h a l a d á s az a k c i ó és r e a k c i ó , r e a l i z m u s és i d e a l i z m u s , m a t e r i a l i z m u s és r o m a n t i c i z m u s cik-cakkos v o n a l á n halad, hogy m o n d o m az

ŰJ

SZABADSÁGHARC

101

i l y e n filozóf a r e a k c i ó t g y ü m ö l c s t e l e n n e k és i n g e r l ő n e k , t e h á t k á r o s n a k m o n d j a : a z t s z e r é n y s é g e m b e n felfogni n e m b i r o m . Ez a néppárt kritikája a talpraesett, kitűnő monográfiá­ b a n ; s alighanem e k r i t i k a alapján t a r t ó z k o d o t t az olyan politikai k a p a c i t á s , az olyan h a t á r o z o t t egyéniség, m i n t Samassa a katholikus elveket komoly programmszámba vevő n é p p á r t t ó l . N e m szállj a - e m e g a z e m b e r t i l y e n e k o l v a s á s a k o r a g o n d o l a t , h o g y n a g y e m b e r e k is g y a k r a n m i l y e n f u r c s á n nézik a világot, s mily gyöngén alapozott álláspontra helyez­ kednek? N e c s o d á l k o z z u n k k ü l ö n b e n ezen, hiszen n e m c s a k egye­ seken, egész k o r s z a k o k o n s n e m z e t e k e n l á t j u k u g y a n a z t a t ü n e ­ t e t , m e l y n e k m ú l t k o r i b e s z é d é b e n k i f e j e z é s t is a d o t t m a g a A p p o n y i , m i d ő n a z t m o n d a , «hogy e g y p o l i t i k a i r e n d s z e r n e k s i k e r ü l h e t a k ö z v é l e m é n y t is i d e i g - ó r á i g m e g r o n t a n i » ; k ö z és p r i v á t v é l e m é n y e k e t , e g é s z k o r o k és k o r s z a k o k f e l f o g á s á t befolyásolhatják h a g y o m á n y o s eszmék, ötletek, megfének­ l é s e k , és s o k s z o r i g a z á n c s a k e l k é s v e d e r ü l k i , h o g y n e m v o l t b e n n ü k igazság. Elül a néppárt.

1898 dec. 17. H a r c b a n t i s z t u l n a k a z e s z m é k , s z é l b e n v á l i k el a p e l y v a a b ú z a m a g t ó l . P o l i t i k a i h a r c a i n k is ez u t ó b b i n a p o k b a n n a g y s z o l g á l a t o t t e t t e k a z e s z m é k t i s z t u l á s á n a k és s e g í t e t t é k a frázisok s ráfogások pelyvájától elkülöníteni szerencsésebb nemzeti fejlődésünk s alkotmányosabb életünk termőmagvait. I l y e s z m e t i s z t u l á s n a k s r á n k n é z v e f o n t o s fejlődési m o z ­ z a n a t n a k t e k i n t j ü k a n é p p á r t nemzeti, független, a l k o t m á n y o s érzületének ország-világ szemei előtt való fényes kiderítését. E g y sorban k ü z d a nemzeti s a függetlenségi p á r t t a l ; vállat v e t v e , kezet fogva az ellenzékkel v é d i az a l k o t m á n y t ; ellentáll az ö n k é n y n e k ; n e m tűri illuzóriusokká t e n n i a parlamentarizmus elveit; nem hallgat magas körökből leolvadó tilinkó-hangokra, sem a m e g b o m l o t t «Vaterland» á t k o z ó d á s a i r a ; n e m i s m e r m u m u s t ; n e m fél k e g y v e s z t é s e k ­ től ; kiállja az illoyalitás v á d j á t ; szóval m e g y a m a g a útján, a legszentebb elvekkel párosult, őszinte hazaszeretet útján. Jóhiszemű, derék hazafiak, m i t szoktatok ti mindig magasztalni, m i t kidícsérni egy p a r l a m e n t i p á r t o n ? N e m z e t i politikát? H á t nézzetek oda, nem követ-e a n é p p á r t nemzeti

102

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

p o l i t i k á t ? Szolgál t a l á n a külső é r d e k e k n e k ? H a g y j a m a g á t be­ fogni előfogatul A u s z t r i á n a k ? Mitől féltetek? Hiperloj alifástól ügye? Azt hallottátok, hogy azok a vezérmágnások csak az udvar hunyorításaira ügyelnek, hogy meghunyászkodnak, ha megfenyegetik őket a denunciánsok. Minek néztétek a nép­ p á r t o t ? P a p o k s a felbujtatott, keresztény nép képviselőinek, kik m á s r a n e m valók, m i n t arra, hogy egy kis revíziós l á r m á t csapjanak a parlamentben, vagy beteges agyú emberek ö s s z e v e r ő d é s é n e k , k i k f e l e k e z e t i e g y o l d a l ú s á g u k b a n és s z ű k k e b l ű s é g ü k b e n m i n d e n b a j r a e g y olcsó s z e r t , a z ő l e j á r t u r a l ­ m u k a t ajánlják; általános elveket hangoztatnak s a modern élet szükségletei i r á n t v a k o k ! Ti a n é p p á r t o n csak sekrestye­ szagot éreztetek, no m e g a kripták középkori doha csavarta a z o r r o t o k a t , h a szó k e r ü l t a n é p p á r t r ó l ; d e k e r e s z t é n y e l v e ­ k e n , szigorú erkölcsiségen álló oly n é p k é p v i s e l e t i t ö r e d é k e t , m e l y n e m é r d e k s z ö v e t k e z e t , h a n e m a n é p összes é r d e k e i n e k képviselete s a m e l l e t t a n e m z e t i i r á n y z a t lelkes hordozója, a z t eddig n e m sikerült k i n é z n e t e k belőle. H á t m o s t n y i s s á t o k fel s z e m e t e k e t s b á m u l j a t o k : a n e m z e t i p o l i t i k á é r t , a z a l k o t ­ m á n y o s s z a b a d s á g o k é r t , a p a r l a m e n t a r i z m u s elveiért foly­ t a t o t t k ü z d e l e m b e n , a sorban, n e m a sor előtt, o t t l á t j á t o k a n é p p á r t o t . Magasan tartja a zászlót s n e m szegődött be m a r a d i szepegőnek. A nemzet jogainak elszánt védője a zsarnoki velleitások ellen. L á t n i v a l ó t e h á t , h o g y v a n a n é p p á r t o n n e m ­ zeti érzés, v a n n e m z e t i irány, v a n az ország j o g a i n a k meleg, lelkes fölkarolása. H á t ezt jól m e g kell nézni s n e m s z a b a d elfelejteni. A n é p p á r t jellegeinek e verőfényes kiderítésére szük­ sége v o l t a k e r e s z t é n y m o z g a l o m n a k , szüksége v o l t a n é p ­ b i z a l o m n a k ; s z ü k s é g e v o l t a n n a k a s o k n i k o d é m u s n a k és h i t e t l e n t a m á s n a k , k i k az u d v a r i k e g y e k állatjegye a l a t t álló n a g y u r a k szellemétől féltek, s k i k csak az e m b e r e k e t , a z o k f r a k k j á t és r e n d j e l e i k s z a l a g a i t n é z i k , d e a z e s z m é k e r e j é b e s a szellemi fejlődés logikájába n e m n a g y s ú l y t s k e v é s bizal­ m a t fektetnek. Ü g y g o n d o l t á k a z t a n i k o d é m u s o k és a t a m á s o k , h o g y a n é p p á r t c s a k a fal m e l l e t t fog s o m p o l y o g n i , sokfelé e l c s ű r t c s a v a r t s z e m f o r g a t á s s a l , s a l e g f o n t o s a b b k é r d é s e k b e n is f é l r e m a g y a r á z o t t l o j a l i t á s t ó l félni fog e l s z á n t a n s e r é l y e s e n föllépni. K o r m á n y r ú d j á t o l y a n o k n a k kezeiben l á t t á k , k i k k é t vezércsillag befolyása a l a t t állnak : az egyik a nemzeti politika, a m á s i k a pecsovics hajlandóság. A konzervatív főurak, úgy m o n d t a a közszájra illeszkedett politika, nagyon

ÚJ

SZABADSÁGHARC

103

i s k o n z e r v a t í v e k ; l e g e l ő s z ö r is fölfelé t e k i n t e n e k , l o j a l i t á s u k ­ k a l a l e v e g ő b e n l ó g n a k s a n e m z e t i érzés t a l a j á t e l v e s z t i k l á b u k alól. A n é p p á r t a l a k u l á s a k o r v a l a m e n n y i t i n t a f o g y a s z t ó t r u b a d ú r ezt a n ó t á t n y o m o r g a t t a , s még bizonyos katholikus r é s z r ő l is e g y r e e z t a k i f o g á s t h a l l h a t t u k . ö r ü l ü n k neki, h o g y n e m a száj, de a t e t t rehabilitál m i n ­ k e t , s c s a k e fejlődés m e g o k o l á s á u l u t a l u n k k é t k ö r ü l m é n y r e , m e l y e t a n é p p á r t t a l s z e m b e n á l l á s t foglaló b i z a l m a t l a n s á g n e m v e t t t e k i n t e t b e , s ép azért nemcsak rossz politikusnak, d e s e m m i h á z i p s z i c h o l ó g u s n a k is b i z o n y u l t . Az egyik k ö r ü l m é n y az, h o g y az eszmék erősebbek m i n t az e m b e r e k , s h a az e s z m é t becsületesen kezeljük, n e féljünk ; e l n y o m o r í t a n i n e m engedi az m a g á t . H a kell, ellépdel u g y a n ­ a z o k n a k feje f ö l ö t t , a k i k k e z d e t b e n f ö l k a r o l t á k , d e a z u t á n ú g y á t k a r o l t á k , h o g y a z t m e g k ö t n i és l e n y a l á b o l n i k í v á n t á k . H i á b a v a l ó t ö r e k v é s 1 A z n e m m e g y . A k e r e s z t é n y és n e m ­ zeti g o n d o l a t oly független s erőteljes h a t a l o m , m e l y tiszteli a t e k i n t é l y t , de t r a n z a k c i ó k a t s a j á t r o v á s á r a n e m i s m e r senkivel szemben. W i n d t h o r s t é k sem ismertek, még a p á p á v a l szemben sem a szeptennát ügyében. A másik körülmény, melyet a t a m á s o k figyelmébe aján­ l u n k , a z , h o g y a s z e m é l y e s p r e s z t í z s n e k is v a n h a t á r a , s h o g y azt túlbecsülni s túlfeszíteni nem lehet. Bármilyen személyes p a s s z i ó j a l e g y e n v a l a k i n e k , d e h a ez a p a s s z i ó j a a s o k a s á g ellenszenvével s a közvélemény fenékhullámaival találkozik, ne féljünk, elvonul az m a g á t ó l , m e r t belátja, h o g y ily körül­ m é n y e k közt becézett szándékait semmiféle h a t a l o m s m é g j ó m a g a sem viheti ki. A t a p a s z t a l a t s a fejlődés e z t a m i n é z e t ü n k e t n a p r ó l ­ n a p r a bizonyítja. A n é p p á r t egészen, teljesen bennáll a n e m ­ z e t i e l l e n z é k é r z ü l e t é b e n , s o t t fog á l l n i , h a a « V a t e r l a n d » m e g is p u k k a d e s z t e l e n h a d o n á z á s á b a n . M i a z e s e m é n y e k e t ú g y nézzük, m i n t a n é p p á r t n a k fölavatóit. Képviselőink n e m g y á v a fúrvézerek, sem kassamadínerek. A néppárt prog r a m m j a n e m v a r á z s f u v o l a , m e l y c s a k m e g a d á s r ó l és h ó d o l a t ­ r ó l fúj é d e s n ó t á k a t , h a n e m m e g n y i l a t k o z á s a a z ö n t u d a t o s , keresztény, nemzeti érzésnek. O t t a k a r j u k l á t n i e z e n t ú l is a n é p p á r t o t ; h a d d l á s s a a világ, hogy n e m volt igaza, mikor kételkedett a n é p p á r t b a n , s kövesse a z t a zászlót, m e l y e t a m e g g y ő z ő d é s s az önzetlen­ s é g l o b o g t a t el a v i c i n á l i s t a , k o m p a t i b i l i s t a , p a r a l i z i s t a , n o m e g a p á r t o n k í v ü l i s z e d e t t - v e d e t t h a d n a k fejei f ö l ö t t .

Elveket s nem személyeket!
1 8 9 9 jan. 1. A d j o n I s t e n b o l d o g új e s z t e n d ő t ! K í v á n j u k s z í v ü n k b ő l ; vágyaink belefogódznak a reménybe, de a kívánság s a v á g y voltakép a tehetetlenség szózata, mely m a g á b a n képtelen l é v é n , m á s t ó l k é r és v á r t e t t e k e t . Mi k é r ü n k s v á r u n k I s t e n ­ től. Rákényszerít az idők járása ; a n a g y világóra m u t a t ó j a egyet szökik, a v é n ó r a m ű ropogós, recsegős percegéssel lép b e l e a z új é v b e ; g ö r n y e d t e n m i n t a t i z e n k e t t e d i k ó r á n a k hivalkodó munkása, megviselten, m i n t a tulajdonképeni s z á z a d v é g , r á n k m e r e s z t i a z új é v s z á m a s z e m é t ; a z a k é t kilences, m i n t k é t kiégetett szemgödör m e r e d ránk, s nehéz­ k e s e n o l v a s s u k le a z t a z ezernyolcszázkilencvenkilencet, akárcsak fáradtak s u n t a k volnánk, m i n t h a csak nagynehez e n f ö l k a p a s z k o d t u n k v o l n a a r r a a v í z - és i d ő v á l a s z t ó m a g a s ­ l a t r a , a h o n n a n e g y é v l e f o r g á s a u t á n új s z á z a d m é l y s é g é b e s z a k a d n a k le a z é l e t h u l l á m a i . D e félre S z i l v e s z t e r - e s t i b á n a t o s h a n g u l a t o k , félre h a n g u l a t l a n l e m o n d á s o k ! A k ö t e l e s s é g o d a á l l í t a z új é v e s é l y e i , k ü z d e l m e i , l e m o n d á s a i , s z e n v e d é s e i elé, s a k a t e g o r i k u s i m p e r a t i v u s , s m é g i n k á b b a k e r e s z t é n y e r é n y fölveszi a világfej lés c s á k á n y á t s a h a r c o k k a r d j á t , a n é l k ü l , h o g y a sikerekkel t ö r ő d n é k ; az ő sikere m i n d i g biztosítva l e s z ; kiemeli a mulandóságból az örökkévalóságot, s a szétszaladó hullámból a drága, igaz gyöngyöt. Dolgozni s küzdeni m e g n e m szűnünk, m í g az idő játszi h u l l á m a ingerel tevékenységre, s m í g az eszmék sugárzásától melegedni t u d szívünk. Sőt, minél vigasztalanabb a jelen, annál bízóbb szemmel nézünk j o b b jövő u t á n , s minél veszedelmesebb enyészet vesz körül, a n n á l elszántabban l é p ü n k ki a küzdőtérre. Szétnézünk sze­ rencsésebb kiindulások, sikeresebb i r á n y z a t o k u t á n ; kere­ s ü n k új e m b e r e k e t , új e s z m é k e t , új f é n y p o n t o k a t , új j e l l e ­ m e k e t , új e r k ö l c s ö t , új h i t e t . . . s z ó v a l a szó t e l j e s é r t e l m é ­ b e n : k e r e s ü n k új évet.
1

S kell k e r e s n ü n k .

ELVEKET S NEM SZEMÉLYEKET

105

M a l o m a világ, száraz t a p o s ó - m a l o m a k ö z é l e t ; őröl, a m i t a g a r a t r a ö n t e n e k ; s ú g y vesszük észre, hogy lelki­ ismeretlen, jellemtelen kontárok nemzeti s egyházi életünk összes k i n c s e i t a g a r a t r a a k a r j á k ö n t e n i ; n e m k i m é i n e k s e m m i t ; péppé, pozdorjává akarják őrleni az a l k o t m á n y t , az erkölcsöt; k o r p á v á az eszméket, k á s á v á a jellemet. Az élet m i n d e n á r a m l a t á b a látjuk beleépítve a korrupció m a l ­ m á t ; a gazdasági küzdelmeknek, az alkotmányos életnek, a szellemi t ö r e k v é s e k n e k á r k a fölött o t t kelepel őrületes egy­ h a n g ú s á g b a n , s őröl t ö n k r e m e n ő e m b e r c s o n t o t , velőt, t e h e t ­ séget, a n y a g i jólétet, erkölcsöt, jellemet, hitet, vallást, szó­ val egy eleven n e m z e t e t . Mikor az év váltóinál n a g y o b b a t nyög a pusztító gépezet, fölriadunk álmainkból, s reményeink rákényszerítenek, h o g y szétnézzünk erős k a r o k u t á n , m e l y e k a kerekeknek küllőit megragadnák s a pusztító m u n k á t megállítanák. Tisztában v a g y u n k aziránt, hogy sokat nem remél­ hetünk s még kevesebbet várhatunk. Magyarország ezentúl is s e r e g h a j t ó m a r a d a z e s z m é k f e j l ő d é s é n e k ú t j á n , s el n e m kerüli sorsát, hogy a m i t m á s o k e l p o t y o g t a t t a k v a g y m á r a l o m t á r b a d o b t a k , a z t fölszedje s t ö r v é n y e s i n t é z m é n y e i k ö z é iktassa. N e m v á r h a t u n k nagy államférfiakat, kik a legmaga­ s a b b e s z m é k p o l c á r ó l i s m e r j é k föl s u r a l j á k a n e m z e t e k é l e t é t s fejlődésüknek hajtó e r ő i t ; beérjük m i azzal, ha ú g y ahogy összefoltozzák a l k o t m á n y u n k n a k repedező, rongyolt g ú n y á ­ ját. Garasra születtünk, a nemzetgazdaság forintjait aligha­ n e m m á s o k s z e d i k el e l ő l ü n k . A n e m z e t i n a g y l é t p o m p á s f r á z i s a i s e m v o n z a n a k m á r ; t u d j u k , h o g y ez m i n d l u x u s és tűzijáték. Mit n e k ü n k n a g y k é p ű s k ö d é s ; t e r e m t s ü k m e g a t ű r h e t ő g a z d a s á g i és p o l g á r i l é t n e k a l a p f ö l t é t e l e i t 1 G a z d a s á g i és p o l g á r i l é t ü n k l e g p r i m i t í v e b b i n t é z m é n y e i m e r ő f a r i z e i z m u s és í r o t t m a l a s z t . H a a f á r a d t s z á z a d v é g , h a a z 1 8 9 9 . é v r e n d b e s z e d n é választói jogunk nevetséges k e g y e t l e n s é g e i t ; h a a z 1 8 9 9 . é v m e g h o z n á b o t r á n y o s adó­ rendszerünk reformját: végleg m e g v o l n á n k vele elégedve, s bízó s z e m m e l n é z n é n k a X X . század m u n k á j á n a k , a szociális t ö r v é n y h o z á s n a k k i é p í t é s e elé. Választói j o g u n k s adórendszerünk reformja nélkül o t t l e s z ü n k az 1899. é v b e n is, ahol e d d i g v o l t u n k . Ázsia a m a g y a r föld ; r o m l o t t i n t e l l i g e n c i a h á r e m e z i k s g y ö n g e n é p verejtékezik rajta. E reformok nélkül a nemzet n y a k á n az i g a ; s z á j á n a g y e p l ő , m e l l y e l v é r i g r á n c i g á l j á k és f a g g a t j á k a h i v a t a l o s M a g y a r o r s z á g szolgalelkű hóhérjai. E reformok

•im

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

n é l k ü l t o v á b b p u s z t í t a v á l s á g , s h a egy i d ő r e n a r k o t i z á l j á k is, annál szenvedélyesebben tör ki megint, n e m a k o r m á n y ­ v á l s á g , n e m is c s a k a p a r l a m e n t i v á l s á g , h a n e m a z egész közélet válsága. K i kell v á g n i a m é r e g f á n a k a gyökereit, ha gyökeres megoldást k e r e s ü n k ; a gyökerei pedig az erőszak, a szolgaság, az ö n k é n y s ezek n y o m á b a n az ön-elvetés s a korrupció. A r e g e n e r á c i ó v i h a r n é l k ü l n e m e s i k m e g a z e m b e r lelki é l e t é b e n ; mennyivel kevésbbé lehetséges azon á t e s n ü n k viharos processzus nélkül a n e m z e t e k életében ! D e az n e m b a j , m e r t m i n é l n a g y o b b lesz a v i h a r , a n n á l g y ö k e r e s e b b e n t i s z t í t s v é g l e g is c s a k a z t s ö p r i el, a m i r o t h a d t és k o r h a d t . H a i l y e n lesz a z 1 8 9 9 . é v , a k k o r új év lesz ; a d j o n I s t e n áj évet a m a g y a r n e m z e t n e k ! Magyarország sötét csillaga.

1 8 9 9 j a n . 8. F e j ü n k f ö l ö t t r a g y o g m á r a h i t és t i s z t a e r k ö l c s e g é n a z epifania csillaga; de bíz M a g y a r o r s z á g egén csak az a sötét csillag k ó v á l y o g , m e l y p o l i t i k a i k o r r u p c i ó b a , erkölcstelen e r ő s z a k b a , s z ó s z e g ő f u r f a n g b a f o j t o t t a el a m a g y a r k ö z é l e t tisztességének sugarait. H a ennek a csillagnak árnyaiból koponyacsontok, állkapcsok, szemgödrök képződnének, a ré­ mes halálhoz való hasonlatosság mellett Tiszai K á l m á n r a i s m e r n é n k ez i j e s z t ő k é p z ő d m é n y b e n . E z a s o v á n y , s z á r a z , halálfejre emlékeztető arc, az a h o r g a s orr, az a homlok, mely m ö g ö t t Magyarország gonosz szelleme s z é k e l : Magyarország s ö t é t c s i l l a g z a t a ; s h a k e l l fejfa — k e r e s z t o d a n e m v a l ó — , m e l y e t M a g y a r o r s z á g h a n y a t l á s á n a k á r k a fölé t ű z ü n k , t ű z z ü k oda Tisza K á l m á n száraz c s o n t v á z á t ; s ha kell címer, m e l y jelezze a politikai korrupció s az ország erkölcsi süllyedésének s z o m o r ú e m l é k e i t , v e g y ü k c í m e r ü l T i s z a K á l m á n ^ fej é t ; ú g y illik a z o d a , m i n t a b a g o l y a v á r r o m falára ! Huszonnégy éve jár m á r Magyarország egén az a sötét csillagzat, m e l y n e k Tisza-rendszer, Tisza-klikk a neve. Sokan m e g s ó h a j t o t t á k m á r e z e l ő t t i s , s n é m e l y e k , k i k n e k éles v o l t a szemük m á r régóta, a vészthozó csillagzatot; de a n e m z e t nagy tömegének álmos szemei csak m o s t nyíltak m e g ; csak m o s t i s m e r i k föl á l t a l á b a n , h o g y M a g y a r o r s z á g o n a p o l i t i k a i korrupció, az ország erkölcsi h a n y a t l á s a Tisza nevéhez fűző­ d i k ; s h a ez a c s i l l a g z a t u r a l k o d i k m é g t o v á b b r a j t u n k , a k k o r az állapotok a közromlás örvényébe hajolnak.

ELVEKET S NEM

SZEMÉLYEKET

107

Bánffy báró a legmarkánsabb képviselője e vészthozó, erőszakon, csaláson, hazugságon épülő rendszernek, melyre r á s ü t ö t t e m é g hegyibe az ő személyiségének alacsony jellegét. E z a jelleg az ethikai m o t í v u m o k n a k , a nemes, n a g y gondola­ t o k n a k teljes h i á n y a . K o r m á n y z a t a , választási praxisa, intéz­ k e d é s e i s e h o l s e m á r u l j á k el s k r u p u l u s o k l e g h a l v á n y a b b n y o m a i t . Az e t h i k a i felelősség érzete, a t e k i n t e t e k figyelembe­ vétele n á l a s o h a sem k í s é r t e t t . Ó a lélek s az e r é n y e pszicholó­ giáját nem érti. A politikai erkölcs alacsony j á r á s a t e h á t a sötét csillag­ zat leggyászosabb darabontjához, a Tisza-rendszer legerősza­ k o s a b b képviselőjéhez, Bánffyhoz fűződik. Magyarországon elhangzott a s z ó z a t ; egy kaszinó sem t ű r h e t m e g tagjai közt oly e m b e r t , a m i l y e n Bánffy, az ország m i n i s z t e r e l n ö k e . E z t a k e m é n y s z ó t p i s z t o l y l ö v é s el n e m n é m í t h a t j a ; e z t a f o l t o t k é t l e v e g ő b e l ő t t l y u k el n e m t a k a r h a t j a . A k o r m á n y p á r t tisztességes elemei is m e g h ö k k e n t e k s b i z a l m u k a t v e s z t e t t é k Bánffy iránt, s a kérdés egyre élénkebben foglalkoztatta a p a r l a m e n t i köröket, n e m kellene-e Bánffyt elejteni az alkot­ m á n y kedvéért, s az erőszakos, alkotmányellenes állapotok elkerülése céljából. D e h i á b a ! a t é n y e k e r ő s e b b e k és k ö v e t k e z e t e s e b b e k m i n t az e m b e r e k . M a g y a r o r s z á g o n egy Bánffy m o s t a n á b a n le­ hetséges ; garázdálkodásait eltűrték, — erőszakoskodásait s z é p í t g e t t é k ; a j o g és erkölcs l á b b a l v a l ó t i p r á s á t n e v e s fér­ f i a k , m á g n á s o k a k o r m á n y p á r t b a v a l ó b e l é p é s s e l l e g a l á b b is t ű r h e t ő n e k jelezték. E szomorú t é n y e k az i d ő k jelei, jelei a m e g f o g y a t k o z o t t p o l i t i k a i t i s z t e s s é g n e k és b e c s ü l e t e s s é g n e k ; a p o l i t i k a i jellem csődje áll ezek m ö g ö t t a jelek m ö g ö t t ; s h a o t t áll b á r , az kifejti erejét, kifejti logikáját. L o g i k á j a a v é g ­ leges e l v e t e m ü l t s é g , a frivolság, m e l y g y ö k e r e t v e r a m a m e lukok erkölcsben s jellemben gyöngébb, a reakcióra kép­ telenebb csoportjaiban. Ezekből a z u t á n janicsárok lesznek. Azok m á r kivetkőztek az emberi tekintetekből. H i á b a tart­ j á k s z e m e i k elé a t a r t h a t a t l a n h e l y z e t e t ; h i á b a m u t a t j á k b e schwarz-auf-weiss a miniszterelnök szószegését; a jelszó ki v a n a d v a : a k l i k k e t m e g kell m e n t e n i , s az u t o l s ó m o h i k á n t n e m s z a b a d f ö l a d n i ; é l e t ü n k e t és v é r ü n k e t B á n f f y é r t , v i t á m et s a n g u i n e m — sed a v e n a m n o n : a z a b o s - t a r i s z n y á t , a z t jó m a g u n k n a k biztosítjuk. H o v á is l e n n e a k ö z g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g , a h i d r o ­ technika s m á s művészet, ha Bánffy elbuknék? H o v á lenné­ nek azok a pénzen választott semmiségek, kiket a korrupció,

108

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

ez a z e m l ő t l e n í i a - h o r d ó ö s s z e k e r e s g é l l a l e h e t s é g h i á n y t a r ­ lóiról, h o g y ő k e t n a g y s á g o s u r a k k á és a l á z a t o s s z o l g á k k á a v a s s a . M i n t férgek és p u h á n y o k a k ő r a k á s a l a t t , úgy h ú z z á k m e g m a g u k a t a h a l a l o m o l t a l m á b a n ; n e k i k ez a h a t a l o m n e m t e r h e s , n e m k e l l e m e t l e n , c s a k s z o l g á l a t u k a t k é r i , s a z t ő k szí­ vesen p r e s t á l j á k , m e r t a r r a s z ü l e t t e k ; s p é n z t a d cserébe, az m e g n e k i k n i n c s , s a z t h a v o l n a i s , m é g s z á z s z o r a n n y i t is szívesen fogadnának. Lesz az homéri p e n n a leírására alkal­ m a s l á t v á n y , lesz a z o l i m p u s i é l v e z e t , m i k o r e z e k a z e x i s z tenciák költözködni kezdenek, s érezvén a kőrakás omlását, m á s r a k á s alá sompolyogni k í v á n k o z n a k . P e d i g ez b e fog á l l n i ; a T i s z a - k l i k k n e k i s c s e n d í t e n e k ; a T i s z a - c s i l l a g z a t is n e k i m e n v é n v a k o n a n e m z e t j o g i é r z e t é ­ n e k , m e t e o r - s z i l á n k o k r a fog t ö r n i ; s m i lesz ö n ü l t b ö l , n a g y ­ s á g o s m a m e l u k o k ? Ö n ö k h u l l ó c s i l l a g o k l e s z n e k . N e m fön­ séges, n e m költői vég-e ez? F ü s t b e m e n n e k , e l p á r t o l n a k , széto s z l a n a k m i n t a s e m m i s é g , s m a r a d m i v o l t a p u s z t a lég ! A p á r t f e g y e l m e t csak az é r d e k t a r t o t t a fönn ; m i h e l y t az é r d e k foszlik, m é g T i s z a I s t v á n ú j é v i k ö s z ö n t ő j e s e m p ó t o l ­ h a t j a azt. A p á r t k l u b konferenciái sem p ó t o l h a t j á k az ország­ gyűlési s z a v a z á s o k a t ; s még a z t a s z á m t a n i többséget, mely a k o r m á n y p á r t i klikk szemeiben jog, erkölcs, országos jólét f ö l ö t t áll, s e m r a g y o g t a t h a t j á k é r v é n y e s e n . M i n d e z e k b ő l v i l á ­ gos, h o g y a liberális p á r t p a r l a m e n t i u r a l m á n a k vége r o h a ­ m o s a n közeledik, s nagyon ajánlatos, hogy úgy a valódi, m i n t a t a l m i , ú g y a b e v a l l o t t , m i n t a t i t k o s T i s z a - p á r t i a k jól t e s z i k , ha k ö l t ö z k ö d n e k : m i g r a t e c o l o n i ! Élelmességüknek dolga lesz, h o g y m e g i n t j ó h e l y r e , m e l e g t ű z h e l y k ö r é , h ú s o s f a z é k mellé kerüljenek.

Farsang.
1899 f e b r . 1 2 . N a g y Magyarországon hosszú farsang járja. Farsangol i t t m i n d e n k i , p r i v á t e m b e r és k o r m á n y , t a r k a s á g és p a r l a m e n t ; t ó t á g a s t áll a z a l k o t m á n y ; az országgyűlésen k o m é d i á k folynak ; szavazások d r á g a p é n z e n ; fizetések m u n k a n é l k ü l ; a d ó t n e m fizet s e n k i ; k a t o n á t n e m v e r b u v á l n a k , s a z a l a t t disszidensek, ellenzékiek s a k o r m á n y paroláznak. H á t n e m farsang ez? a l k o t m á n y o s , p a r l a m e n t á r i s , miniszteri, k o r m á n y farsang ! D e m i e n n e k az eszeveszettségnek, m i ennek az ellen­ m o n d á s n a k a c s ú c s p o n t j a a k ö z ü g y e k ez á l t a l á n o s t ó t á g a s a -

ELVEKET S NEM SZEMÉLYEKET

109

b a n ? A z , h o g y i m m á r a v a k e l ő t t is n y i l v á n v a l ó v á lesz, h o g y a hatalom a nemzet életében külön intézmény, hogy a kor­ m á n y külön érdek, mely n e m a nemzet miatt, nem a nép m i a t t f u n k c i ó n á l ; h a n e m a m a g a p r i v á t passziói, azaz, hogy privát érdekei u t á n jár. Elmosódik a hazának, a népnek, a közérdeknek fogalma ; nép, haza, közérdek bukdácsolhat, b o l d o g u l h a t ; a m i n t egy hónapon át vergődik a l k o t m á n y ­ e l l e n e s e n , ú g y v e r g ő d h e t i k t o v á b b e g y , v a g y h a kell t ö b b éven á t ; m e h e t a m a g a ú t j á n ; a z a l a t t pedig a nép milliói­ n a k feje f ö l ö t t e l v í v n a k m á s , e g é s z e n m a g á n é r d e k ű h a r c o t , m e l y f ü g g e t l e n a n é p t ő l , a h a z á t ó l ; ez a h a r c d ö n t a b b a n a kérdésben, hogy kié legyen a h a t a l o m , ki legyen a k o r m á n y o n ? V a g y h á t nincs ú g y ? A politikai élet ezidőszerint n á l u n k csak e k é r d é s k ö r ü l forog, h o g y kié legyen a h a t a l o m . H o g y pedig a h a t a l o m a nép, a h a z a j a v á r a való, h o g y a n n a k szol­ g á l j o n , s a m a g á n é r d e k a z t k i n e h a s z n o s í t s a , ez a f o g a l o m végleg elhomályosodott. A h a t a l o m különálló szervezetet képez, mely lehetőleg függetleníttetik a n é p t ő l ; a k o r m á n y k ü l ö n á l l ó i n t é z m é n y t k é p e z , m e l y a j o g á l l a m r ó l szóló d o k t r í ­ n á k k a l f ö l e m e l t e t i k az e s z m é n y m a g a s l a t á r a , b á l v á n y k é p ü l , h o g y e l t a k a r j u k v e l e a h a z á t és a n é p e t . A b á l v á n y k é p föl i s k e r ü l t j ó m a g a s r a ; ö v é a h a t a l o m é s az ország. A m e n ! Valóban a jogállam minden, s a haza s e m m i ; a kormány minden, s a nép semmi. D e h á t n e m a népért van-e a k o r m á n y s n e m a h a z a m i a t t v a n - e az á l l a m ? N e m a n é p k é p v i s e l e t ellenőrzi-e s v o n j a - e felelősségre a k o r m á n y t ? I g a z a d v a n m a g y a ­ r o m , í g y v a n ez a p a p í r o n ; d e t é n y l e g é p e n m e g f o r d í t v a v a n ; m e r t a p r a x i s b a n a haza v a n az állam m i a t t ; az állam kiho­ nosította a hazát, a k o r m á n y kistájgerolta a népet, s most ő t a r t k e z é b e n m i n d e n t s ú g y b e l e ü l t a j o g és a l k o t m á n y k u r í l i s i s z é k é b e , h o g y n e m Széli, d e v i h a r l e g y e n , a k i k i e m e l i , s a s z é k e t m a g á t t ö r i k el a k ü s z k ö d ő k , m i k o r a h a t a l o m b e l e a v a s o d o t t birlalóit onnan kiljebbezni akarják. E z önző folyamatot m e g t a n u l t á k a h a t a l m a s o k a tengeri ráktól s az internacionális verébtől. A tengeri rák kistájgerolja k a g y l ó j á b ó l a p u h á n y t , a v e r é b k i h o n o s í t j a fészkéből a fecs­ két, s beleül ő m a g a ; p e d i g a fészek a fecske m i a t t s a k a g y l ó a p u h á n y m i a t t l é t e z i k . í g y v a n ez a n é p e k é l e t é b e n . N é p és á l l a m , n e m z e t és k o r m á n y n e m a z o n o s a k ; a z á l l a m a n é p intézménye, a nemzet kagylója ; a nemzet védelmére való s n e m öncél ; d e a z ö n é r d e k k e z e i b e r a g a d j a a k a g y l ó t s m e l l ő z i s kihonosítja a n é p e t ; üres kagyló, gyöngy nélküli kagyló a

JIO

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

k a g y l ó , m i k o r a z ollós s z e r s z á m ú r á k ül b e n n e ; o l y a n a z á l l a m m o s t : üres kagyló ; kiesett belőle a hazafiúi, n e m z e t i érze­ l e m g y ö n g y e , m i k o r a k o n c o n v e s z e k e s z n e k a z u r a k s elfele­ dik a népet ! A m e l e g é r d e k k ö z ö s s é g n e m z e t és á l l a m , n é p és k o r m á n y k ö z t ez ú t o n e g y r e vész ; a n n á l i n k á b b v i r á g z i k az i n t e r n a c i o ­ nálé, a vörös é p ú g y , m i n t az a r a n y o s . J ó l érzik m a g u k a t az állam vasszerkezetében a h a t a l o m emberei, de a nép bennük csak ollókat lát, melyek arra valók, hogy nyírjanak, m e g ­ nyirbálják jogaiban épúgy, mint jószágában. A rendszer a h a t a l o m rendszere, mely m i n d e n n e l foglalkozik, csak a hazá­ v a l n e m , s í g y a n é p el is z ü l l i k , el is r o m l i k , é r z é k e t l e n , h i d e g lesz a l k o t m á n y a , h a z á j a i r á n t , m e g f o g y a t k o z i k b e n n e a h a z a ­ fiúi é r z e l e m . H á t f a r s a n g - e ez, v a g y b o l o n d h á z ? Ez a farsang hamvazószerdára nyit kilátást! Bár volna ez a h a m v a z ó s z e r d a a z e s z m é l é s n a p j a is ; s m a j d h a a h a z a ­ fiúi s z e r e t e t é s m a g á b a s z á l l á s j ó z a n g o n d o l k o z á s r a s e g í t i a nemzet nagy zömét, adja Isten, hogy eltakarodjanak a hata­ l o m p o l c á r ó l a z o k , k i k b e n a h a t a l o m t ó t á g a s t áll s é s z s z e r ű t lenségének komédiáját produkálja. S z o l g á l j a a k o r m á n y a h a z á t ; n e l e g y e n frivol ö n z ő ; n e n é z z e a h a z á t fejős t e h é n n e k ; p u s z t u l j o n , h a a n e m z e t elfor­ d u l t ő l e ; a k k o r m e g i n t r e n d lesz e h a z á b a n ; a z e s z k ö z n e m lesz cél, a cél n e m l e s z e s z k ö z , s a k k o r m a j d p o l i t i k a i l a g s o k ­ szorosan vedlett nagyságos urak zúglapokban panaszkodhat­ nak anarchiáról államban s egyházban.

Elveket s n e m s z e m é l y e k e t !
1 8 9 9 m á r c . 5. Kilátásunk van, hogy a m a g y a r pártélet lassan-lassan n a g y k i h a t á s ú elvek szerint a l a k u l m e g . A l e g m a g a s a b b elvi szempontot a n é p p á r t képviseli; mélyen járó, a nemzeti élet összes é r d e k e i t e g y s é g e s e n fölfogó, i r á n y t a d ó e l v r ő l c s a k is i t t v a n szó. V e l e s z e m b e n áll a s z a b a d e l v ű k o n f ú z i ó , m e l y részint cukros vízben elmosódva, sima szavak s ügyes alkal­ m a z k o d á s kíséretében akar érvényesülni, részint pedig vitrio­ los o l d a t b a n , B á n f f y - f é l e s z e r e n c s é s k é z z e l , ö n t i , h a n e m belénk, h á t n y a k u n k közé a liberális recipét. A z elvi s z e m p o n t o k s z e r i n t v a l ó a l a k u l á s t l e h e t e t l e n megakadályozni. Szűklátókörű pacifikátorok, jóságos a n y á m -

ELVEKET S NEM

SZEMÉLYEKET

111

asszony-lelkek, b é k ü l é k e n y n y á r s p o l g á r o k , v a g y oly politi­ kusok, kik a politikát az élettel összetévesztik, s m a g á t az életet a pillanatok s a k ö r ü l m é n y e k j á t é k á n a k tartják, az ilyenek igen a z t gondolják, h o g y a l e g m a g a s a b b elvek szerint v a l ó p á r t á l l á s , elvi h i t v a l l á s n é l k ü l is l e h e t n e m z e t e k e t v e z e t n i és b o l d o g í t a n i ; n o , d e h á t e z e k r ő l a j ó s z í v e k r ő l m e g v a n í r v a , hogy a jószívnek rendesen két szamárfüle van. A j ó m u s t kiforrja m a g á t ; épen ú g y ö n t u d a t o s nép n e m g u b b a s z t h a t kis kaliberű t e k i n t e t e k borókafái a l a t t ; ö n t u d a tossága sürgeti, hogy elvek, n a g y reformgondolatok szerint c s o p o r t o s u l j o n . Míg ez n i n c s , a d d i g c s a k f o r r ; a d d i g c s a k m u s t , m é g n e m b o r . A t e n g e r is k i v e t i a s z e m e t e t s n e m sír u t á n a , s ő t f ö v é n y é v e l b e is t a k a r j a a z t , h o g y k e d v e s z e r i n t r o t h a d j o n : a z e l v e k t i s z t u l á s a is o l y a n m i n t a z ó c e á n : a s e p r ű t k i v á l a s z t j a , a d ö g ö t k i d o b j a , a se h ú s - , se h a l f é l é k e t a lassú, de biztos b o m l á s ú t j á r a t e r e l i ; az elvek tiszta h u l l á m ­ c s a p á s a p e d i g t o v á b b r a is friss ü t e m b e n , k i f o g y h a t l a n e r ő b e n végzi m u n k á j á t . I l y e n a z e l v e k j á r á s a , fej lése, e l h a t a l m a s o d á s a n á l u n k i s ; b í z z u n k b e n n ü k s n e h a g y j u n k föl v e l ü k . N e h a g y j u n k föl v e l ü k é p e n m o s t , m o s t l e g k e v é s b b é ! Az anyám-asszonyok, kik a természettől gazdag bonóm i á v a l v a n n a k megáldva, a jelen p a r l a m e n t i helyzetben t á n m i n d e n ellenzékiességnek végét látják ; szemeik előtt e g y m á s n y a k á b a b o r u l n a k liberálisok, nemzetiek, disszidensek ; az ellentétek elsimulnak s a világbékének árbocánál ott pipál s v í g a n d u d á l a k o r m á n y p á r t és e l l e n z é k ; a n é p p á r t m e g alighanem észrevétlenül e l p á r o l g o t t ; elszégyelte m a g á t , h o g y az á l t a l á n o s kibékülés e fönséges k o n c e r t j é n m a c s k a z e n é t csináljon ; azért t e h á t e l ó d a l g o t t ; m á r csak a híre v a n m e g . E f ö l ü l e t e s i m p r e s s z i ó k k a l s z e m b e n , j ó lesz ö n t u d a ­ t u n k r a h o z n i , h o g y a n é p p á r t a t i s z t e s s é g ez új r e z s i m j e a l a t t akar csak amúgy igazán s jókedvűen föléledni; m e r t Először: elveket s nem személyeket kell nézni. A s z e m é l y az elv a l k a l m a z á s á b a n sokat t e h e t ; az eljárásban a k o m ­ p r o m i s s z u m o k m ű v é s z e t é t fejtheti k i ; de m á r csak az elvről, é p m e r t s z e m é l y , m e r t e g y e d és j e l l e m , le n e m t e h e t . M i p e d i g a z e l v e k s n e m a s z e m é l y e k ellen k ü z d ü n k . S ő t a s z e ­ mélyekkel nagyon jól kijövünk. N e m v a g y u n k harapósak, kik elvből u r a l k o d n a k . H a ellentétes elvű, de j ó h i s z e m ű s lovagias e m b e r r e l v a n d o l g u n k , ki n e m az e r ő s z a k o s k o d á s korlátoltságával akar teremteni nemzeti államot, hanem min­ d e n k i n e k m e g a d j a a m a g a j o g á t s «gyozzön a jobb»-féle e l v -

112

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

vei a m a g a legjobb tehetségeit viszi h a r c b a , azt m i becsülni és t i s z t e l n i t u d j u k , s k i j ö v ü n k v e l e . D e n e f e l e j t s ü k el, h o g y a személy csak egy ember, aki jön-megy ; m a miniszterelnök, h o l n a p l e f o k o z o t t s z e r e n c s é t l e n f l ó t á s ; a z e l v p e d i g elv, a z m a r a d , s a z u t ó d p e d i g m e g i n t egész b r u t a l i t á s á v a l a l k a l ­ m a z h a t j a e l l e n ü n k . T e h á t elv ellen e l v e t k e l l á l l í t a n i . A s z a b a d e l v ű s é g , m e l y e l v b ő l I s t e n t n e m i s m e r s az e m b e r n e k s z a b a d s á g á t Istennel szemben teljes korlátoltsággal hangoz­ tatja, tagadja a kereszténységet. Áz atheus állam n e m Istent i m á d ó állam, m é g a k k o r sem, ha a miniszterelnök h a v o n k é n t j á r n a g y ó n n i és á l d o z n i . A z e l v b ő l m i n d e n h a t ó n a k d e k l a r á l t állam kivonhatja m a g á t az isteni tekintély a l ó l ; ha néha, j ó e m b e r e k l é v é n a k o r m á n y o n , b e is h ú z z a c s á p j a i t , a z é r t azok megvannak, sőt megnőnek s m é g mérgesebben tapoga­ tóznak, mihelyt m á s ember kezébe kerül a hatalom. Krisztus, M a h o m e d s a m o d e r n kiadású Mózes elvből egy színvonalra n e m t e h e t ő k . Á l l a m n e m u r a l k o d h a t i k az e g y h á z o n . A lelki­ ismereti szabadságban patenteket nem osztogathat. Hogy e z i d ő s z e r i n t é p e n n e m t e s z i , s ő t h a m e g is i g é r i , h o g y n e m teszi, az sem ki n e m elégít, sem m e g n e m n y u g t a t . E l v ellen elvet kell állítani. Másodszor. H i á b a h a n g o z t a t j u k jó elveinket, ha n e m t e r e m t ü n k nekik politikai képviseletet. A képviselet a gerinc, a z e l v a v e l ő . G e r i n c n é l k ü l a z e l v k á s a és m á l é . H a a z e l v n e k nincs politikai képviselete, tűrő, passzív állapot a sorsa ; f r i c s k á z z a , a k i b í r j a . A k e r e s z t é n y e l v , h a m á l é és k á s a s o r ­ sára j u t n i n e m a k a r , h a a fricskázást tiszteletnek n e m nézi, k é p v i s e l e t e t k í v á n ; ez a k é p v i s e l e t a n é p p á r t . Harmadszor, n e m o n d j á k , h o g y ez b i z a l m a t l a n s á g . D e h o g y ; ez c s a k o k o s s á g . N e m o k t a l a n s á g - e , h a v a l a k i e l l e n t é t e s e l v ű emberek kegyelmére épít? Nem kompromittálja-e m á r azáltal is e l v e i t ? E l v e k e t e l l e n s é g e i n k j ó i n d u l a t á r a b í z n i n e m l e h e t . Végül pedig, ha az emberek a túloldalon m i n d falnivaló j ó s á g o k is v o l n á n a k , a k i m o n d o t t r o s s z e l v e k e t h a t á r o z a t ­ lanságunkkal támogatni, a méregcseppeket, még ha cukros v í z b e n o l v a s z t j á k is fel a z o k a t , l e n y e l n i n e m s z a b a d . Ö n á m í t á s , valóságos ópiumnyelés az, h a valaki a keresztény­ s é g e t e l v b ő l t a g a d ó p á r t b a lép a z z a l b i z t a t v á n m a g á t : h i s z e n ezek j ó emberek, ezek n e m b á n t a n a k . J ó a d a g ö n t u d a t l a n s á g s m é g n a g y o b b d ó z i s h i d e g l a k a t o s s á g kell a h h o z , k ü l ö n b e n ezek a firmák o l t túl sem v e h e t ő k számba ; csigavérű hüllők, s z á m í t ó é r d e k h a j b á s z ó k , m é g a z e l l e n s é g e s t á b o r b a n is c s a k t ű r t emberek ; először megéljenzik, a z u t á n m e g v e t i k .

ELVEKET S NEM

SZEMÉLYEKET

113

F ú z i ó elvek ellen 1899 m á r c . 10.

is.

Spartakus, a római szabados, összetoborzott j ö t t - m e n t h a d á v a l a V e z ú v azon mélyedésében t á b o r o z o t t , hol k é s ő b b a tűzokádó kráter nyílt; sátraik alatt m á r ott dübörgött a földalatti t ű z , de ők m é g n e m érezték hevét. T i s z t e l e t , b e c s ü l e t Széli K á l m á n n a k , n e m h a s o n l í t o m össze S p a r t a k u s s z a l , d e a z t m á r b i z t o n m o n d o m , h o g y ö s s z e ­ toborzott h a d a lehetetlen hogy ne érezzen valamit abból a feszélyező, k e l l e m e t l e n é r z é s b ő l , m e l y elfogja a z e m b e r t , h a egy pihenő k r á t e r völgyében vesztegel. Mily e l l e n t é t e k ; m e n n y i elfojtott tűz ; m e n n y i dübörgő érzelem ; m e n n y i palás­ t o l t i n d u l a t ; m e n n y i feszülés és f e s z e n g é s ; n o m e g t a l á n e g y jó a d a g borzongás ! Borzongás a Tiszáék h á t á n , borzongás a H o r á n s z k y é k h á t á n 1 E g y m á s mellett feszengenék p a p o k és i n k a r n á l t l i b e r á l i s o k ; k o n z e r v a t í v t r a d í c i ó k , l i b e r á l i s é r z e l ­ m e k ; a g r a r i z m u s és b ö r z i a n e r i z m u s ; a z e r ő s z a k i n s p i r á c i ó i s a m é l t á n y o s s á g v e l l e i t á s a i ; s z e n t I s t e n , h a ez m i n d m e g ­ szólal, lesz a z k o n c e r t , n e m c s a k Szél], d e v i h a r se b ú g j a t ú l ! A z o n b a n h i s z ez a b a j a p á r t l e g b e n s ő b b p r i v á t d o l g a , s meg vagyok győződve, hogy egyszersmind legégetőbb g o n d j a . Széli K á l m á n f ö l a d a t a lesz ö s s z e t a r t a n i e k ö z p o n t ­ f u t ó , e g y m á s t t a s z í t ó e l e m e k e t ; g o n d j a lesz b e t ö m n i a z i t t is, o t t is n y i l a d o z ó r é s e k e t ; i z z a d b e l e m a j d a p a c i f i k á c i ó b a ; s i m í t a n i , e g y e n l í t e n i fogja a z e l l e n t é t e k e t s i p a r k o d i k el n e m süllyedni a szemenszedett r a k o m á n n y a l . Szerencsét k í v á n t a k neki i n n e n - o n n a n , s a refrén csak az v o l t : i n k á b b b á r n ű t , c s a k le B á n f f y v a l . Lehetetlen mégis, hogy a fúziónak ilyetén létesítésében é s z r e n e v e g y ü k a m a g y a r p a r l a m e n t i p á r t é l e t n e k e l v és jellem dolgában r o h a m o s dekadenciáját. N e m beszélünk azok­ ról, k i k n e k b e v a l l o t t liberális elveik v o l t a k , azok e l v h ű e n fuzionáltak; de lehetetlen nem b á m u l n u n k azon, hogy a fúzió s o d r ó á r a m l a t a a z o k a t is l e v e t t e l á b u k r ó l , k i k a l i b e r a ­ l i z m u s t m i n t elvet h a t á r o z o t t a n elítélik, s e k á r h o z t a t á s t p r o g r a m m j u k b a fölvették. Vékony lemezzé, papírrá verő­ d ö t t , a r a n y f ü s t t é m á n g o l ó d o t t a m a g y a r közéletben az elv, h a p a p o k , h a é r z e l m e i k és i r á n y z a t u k s z e r i n t h a t á r o z o t t a n k o n z e r v a t í v e m b e r e k , h a s z a v a h i h e t ő , m e g h í z h a t ó férfiak, kik a szabadelvű politikának szószerint való dezavuálásával v á l a s z t a t t a k m e g k é p v i s e l ő k k é , m o s t a fúzió v a r á z s f u v o l á j á Prohászka : Az igazság napszámában. 8

114

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

n a k h a n g j a i n á l elvet, i r á n y t felejtve, a l e g m a g a s a b b nézp o n t o k a t ignorálva t á m o l y o g n a k bele a fúzióba. N e m érlelő­ dik-e m e g ezúton a n é p b e n a meggyőződés, h o g y a p á r t o k k a l és a k é p v i s e l ő k k e l , b á r m i l y i r á n y ú a k s e l v ű e k l e g y e n e k , eben g u b á t cserél? N e m süllyed-e a m a g y a r közéletben v é g ­ leg a z e l v e k t e k i n t é l y e , n e m száll-e g y a t r a j ó s z á g , ü t ö t t k o p o t t bundagallér sorsára az elvek értéke s hozzá a bizalom is a férfiak a d o t t s z a v á b a s j e l l e m é b e ? N e m is a k a r o m k ü l ö n n y o m ó s i t a n i a z t a v e s z e d e l m e t , melybe m a g u k a t a keresztény elvek meggyőződéses hívei b e l e r á n t a n i e n g e d i k , h o g y e g y i l y p á r t b a n , m e l y e t a leg­ t á g a b b m o d u s - v i v e n d i t a r t h a t csak fönn, örökös konnivencia és t o j á s t á n c , s z e m h u n y o r g a t á s és r e s t r i k c i ó v á r r á j u k . E l v e i ­ k e t egyre a suba ujjába v a r r h a t j á k , v a g y a k á r szegre a k a s z t ­ hatják ; úgysem érvényesíthetik ott azokat. I g a z á n , u r a k , feleljenek : ö n ö k h ö z fordulok, k i k értik, mi a mélyenjáró különbség a kereszténység s a liberalizmus k ö z t ; u g y a n gondolják-e, h o g y é r v é n y e s í t h e t i k o t t t ú l elvei­ k e t ? K é p z e l i k - e , h o g y a s z a b a d e l v ű p á r t s z a k í t a n i fog e l v i tradicióival s m e g a k a s z t j a az e l v e k n e k t ö r v é n y e k b e n való kiépítését? Képzelik-e, hogy önök a pártira nyzat méreg­ fogait kitörik, s á r t a t l a n vízisiklót t á n c o l t a t n a k m a j d s bűvöl­ n e k m e g a l i b e r a l i z m u s n a k előbb félelmes csörgő k í g y ó j á b a n ? H a nem gondolják, hogy a liberalizmust megtörik a pártban, h o g y á l l h a t n a k o d a t á m o g a t ó i n a k ; hisz a z e l ő b b - u t ó b b k o m p r o m i t t á l n i fogja ö n ö k e t ? Mihelyt a liberalizmus folytatja m ű v é t a m a g y a r törvény­ h o z á s b a n , a k k o r az elódalgás v a g y a k i u t a s í t á s v á r az elveket theoretice valló, praktice tagadó v a g y legalább disszimuláló kétkulacsos fuziónistára. D e h a a l i b e r a l i z m u s e s e t l e g n e m ü t i t o v á b b a v a s a t , és sikerül a következetlenség okosságával félúton megállítani a r o m b o l á s t : e vizenyős pártalakulás a magyar nép jellemét u g y a n c s a k n e m fogja s z o l g á l n i ; e l m o s ó d á s és h a t á r o z a t l a n ­ s á g , a z e l v e k n e k p r a k t i k u s s i k e r e k é r t v a l ó elcserélése, a z i d e á l i s t ö r e k v é s e k á l m o s s á g a , f o k o z v a á z s i a i b a m b a s á g g á és török közönnyé, hódít tért, s a történet r á m u t a t majd azokra, kik m i n t az elvek képviselői elveket feledtek, m i k o r nemzetet s z o l g á l n i a k a r t a k . A k ö z é l e t b e n t o v á b b r a is o t t s e t t e n k e d n e k az a l k a l m a z k o d á s elvtelen l o v a g j a i ; ideális, ö n t u d a t o s i r á n y ­ z a t d e k r e p i t , b l a z í r t a l a k o k o n n e m l é p fel s e h o l . A l i g v a n n a k , k i k b e n a z új v i l á g h a r c o k e l v e i m e g t e s t e s ü l v e a h a t a l m a s személyiség ingerével l é p n é n e k f ö l ; egyik a m á s i k u t á n el-

ELVEKET S NEM

SZEMÉLYEKET

115

hagyja az elvet, a mellékes p r o g r a m m p o n t o k érvényesítése után futkos. N y i l v á n v a l ó t e h á t e f ú z i ó b a n is a n a g y v e z é r g o n d o l a t o k ­ n a k gyöngesége s a mély meggyőződéstől átjegecesedett jel­ lemek h i á n y a . Győz az alkalmazkodás, elhódít a pillanatnyi sikerek r e m é n y e , m í g végre beáll m e g i n t a politikai k r a c h , m e l y b e n a t ü s k ö n - b o k r o n s m é g a z o n t ú l — e l v e n is k e r e s z t ü l f u z i o n á l ó u r a k egy t a p a s z t a l a t t a l g a z d a g a b b a k l e s z n e k , a z z a l , a m i t g y e r e k k o r u k b a n a z o l v a s ó k ö n y v b e n is b e t ű z t e k , h o g y c s a k i g a z s á g g a l , v a g y i s e l v e k k e l l e h e t n é p e k e t n e v e l n i és boldogítani. A szabadelvű vulkán.

1 8 9 9 m á r c . 12. U g y a n v a n eszük a z o k n a k a t a l j á n o k n a k , kik Porticiben, T ő r r e del Greco-, A n n u n z i á t á b a n a V e z ú v l á b á n á l leteleped­ nek, oda építik házaikat, villáikat? Pedig, h a a v u l k á n n é h a ­ napján r á g y ú j t s t ü z e t okád, s húszmázsás kövekkel hajigálk o z i k , h o g y r e s z k e t és f u t a s o k t a l i á n ! O t t h a g y j a h á z á t , l u ­ gasát, gúnyáját s menekszik. A nemzeti párt minden eleme é s r é t e g e és s z í n e z e t e : k a t h o l i k u s g r ó f o k , m i n t W e n c k h e i m Frigyes, tisztességes p a p o k , m i n t Blaskovics F e r e n c c a k u m pak átmentek a szabadelvű pártba. Ugyan meggondolták-e, hogy nem válik-e az úton a p á r t keble dübörgő vulkánná, h a t a l m a szitáló k o n g l o m e r á t t á ? Meggondolták-e, hogy e ve­ gyes k ö z ö n s é g k ö r é b e n m e g ó v h a t j á k - e elveiket? N e m lesz­ nek-e k á r h o z t a t v a gyáva hallgatásra? N e m adják-e oda nevü­ k e t rossz i r á n y z a t o k p a l á s t o l á s á r a ? S h a a z t á n a forrongás t ü z e t fog, s h a a v u l k á n d o l g o z n i k e z d , n e m g o n d o l j á k - e , h o g y m a j d ők r e p ü l n e k ki o n n a n legelőször, ő k e t nézik m a j d b a l ­ l a s z t n a k , fölösleges t e h e r n e k , m e l y e n l e g o k o s a b b m i n é l e l ő b b túladni? N e m k í v á n o m nekik, m e r t sajnálom ő k e t ; de hogy a vul­ k á n n a k n a g y o n is h a m a r k e l l m ű k ö d é s b e j ö n n i e , a z b i z o n y o s . A v u l k á n máris p i p á l ; a tüzes tapló a lecsapott Bánffy, a ki­ nullázott Gajári, az e l ó d a l g a t t a t o t t Tisza, s a t a p l ó n kívül v a n a sok kóc, a m i az öreg á g y ú k körül m i n t fojtás szerepel. V a l a m i taplófüst m á r i s z a v a r t a az o r r u n k a t , m i d ő n a m a i Újságban olvastuk az üzenetet, m e l y e t szeretett újdonatúj b a j t á r s a i k n a k , főleg a z o l y a n k é t e s e n f e k e t é l ő u r a k n a k k ü l d ­ t e k a t i z e n h á r o m - p r ó b á s o k . H a l l j á k - e ifjú r e k r u t á k , « k e t s z e res k ö t ö t t s é g b e , a politikai m u l t s az aktuális p r o g r a m m kere8*

116

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

t é b e lépnek ; ezek k i z á r n a k m i n d e n esetleges v á l t o z á s t az államférfiúi fölforgatásban s leterelnek eleve m i n d e n t ö r e k v é s t , d e m é g a r e m é n y é t is e l f o j t j á k a n n a k , h o g y a k á r m e l l é k - , a k á r ellenirányzatok érvényesíthessék befolyásukat". N o , ez cifra d o l o g lesz ; n e m c s a k h o g y e l l e n i r á n y z a t r ó l , d e m é g m e l l é k i r á n y z a t r ó l s e m l e h e t szó ! A h á m k é s z ; k é t i s t r á n g j a a p o l i t i k a i m u l t s az a k t u á l i s p r o g r a m m ; a p a r i p a be v a n fogva ; a tapló m e g v a n g y ú j t v a ; no m o s t csak bele a n e m e s á l l a t f ü l i b e , s lesz o l y f ö l f o r d u l á s , a m i l y e t e g y h a m a r látni nem lehet. Vagy gondolja-e valaki komolyan, hogy azok a régi tradíciók, ezek a m e g c s ö k ö n y ö s ö d ö t t nézetek, ezek a m á s o d i k t e r m é s z e t t é n e v e l t érzelmek, az a v o l a p ü k h a n g u l a t , ez a z s i d ó i s k o l a v a l a m i f é l e j ó s á g o s h a t a l o m á l t a l ö s s z e ­ t a r t h a t ó ? N e legyek próféta, de T a m á s n a k kell l e n n e m , s a k k o r — a k k o r , k i k d o b a t n a k ki l e g e i ü l ? A z o n b a n hagyjuk ezt a k k o r r a , m i k o r m a j d beáll a k a t a s z ­ t r ó f a . A d d i g p e d i g v e s s ü k föl a k é r d é s t , u g y a n h o g y a n t ö r t é n ­ hetik meg nálunk voltakép minden ; hogyan kotyvaszthatnak össze a politikai k o n y h á b a n ily élvezhetetlen k á s a - k o c h o t , amely nagy szívfájdalmára m a g á n a k a szakácsnak n a g y h a m a r összerogy. E r r e a z első felelet a z , a m i t a n é m e t m o n d : m i t g e f a n g e n , m i t g e h a n g e n . A p a j t á s o k m e n n e k , g y e r ü n k m i is. A p a j t á s o k a b ó d u l á s i g l e l k e s ü l n e k , i g y u n k m i is. S k i n e i n n é k a h a t a l o m b ű v ö s - b á j o s p o h a r á b ó l ! A h a t a l o m édes és e r ő s ; az elv sze­ g é n y , s g y a t r a n é p b e n g y ö n g e is. M a g y a r o r s z á g o n ez d u p l á n i g a z . I t t a k e r e s z t é n y e l v n e m c s a k s z e g é n y , d e k o l d u s is, s oly g y ö n g e , h o g y m é g g e r i n c e sincs. A m a g y a r k e r e s z t é n y m e g g y ő z ő d é s n e k nincs gerince a k ö z é l e t b e n ; h i v a t a l o s k é p v i s e l ő i b u j k á l n a k és t o j á s t á n c o t j á r n a k ; főurai n é h á n y n a k kivételével az elvi h a r c o t s z a v a k s n e v e k k ö r ü l t á m a s z t o t t k i f o g á s o k k a l ü t i k el. N é z z é t e k , h o g y k u n c s o r o d i k a k e r e s z t é n y elv k a u c s u k g e r i n c e ; h o g y h a j l i k , p e d i g v i o l a - t ó g á b a és p r é m e s d o l m á n y b a ö l t ö z k ö d i k ! S mitől h a j l i k ? A sok jó r e m é n y t ő l ; az o k o s t a r t ó z k o d á s ­ tól ; a bölcs előrelátástól ; a t a p i n t a t o s ó v a k o d á s t ó l ! A k a t h o ­ l i k u s é r z e l m ű férfiak b e l e m e n n e k a l i b e r á l i s e l v e k t á b o r á b a saját elveikkel, a g r a r i z m u s u k k a l , keresztény szociológiájuk­ kal, s remélik, hogy ha m á s k é p n e m sikerült, m a j d k i ü t i k ők e z u t á n a világ fenekét. A m á s i k felelet é s o k a z , h o g y f é l n e k , h o g y e l l e n z é k i e s s é g ü k k e l t ö n k r e m e g y az ország. E g y kis elvi k é t k u l a c s o s s á g p e d i g n e m á r t , s k ü l ö n b e n i s n á l u n k oly d i v a t , m i n t a k o s t ö k

ELVEKET S NEM

SZEMÉLYEKET

117

és a bajusz. A félelem az ő u r a l k o d ó é r z e l m ü k ; a k á r c s a k b e ­ t e l j e s e d e t t v o l n a r a j t u k J e r e m i á s p r ó f é t á n a k szava : «nem s z e r e n c s é n e k és f é n y n e k h í v n a k m a j d e z e n t ú l t é g e d , h a n e m mindenfelől való felelemnek». Félni, szepegni, óbégatni, óva­ t o s k o d n i , m a m l a s z k o d n i — ez a k e r e s z t é n y e l v p r a x i s a a törökverő Magyarországon. É r d e k e s pszichológiai t a n u l m á n y r a készülünk : a szabad­ e l v ű v u l k á n p i p á l g a t á s a i t , b e n s ő c s i k o r g a t á s a i t , k i s - és n a g y kitöréseit akarjuk tanulmányozni. Annyi eszünk van, hogy s e m a t o r k á b a b e l e n e m m e g y ü n k , s e m T ő r r e del G r e c o b a n le n e m t e l e p s z ü n k ; de még portici n é m á k sem a k a r u n k lenni. F ö l m e g y ü n k a keresztény elvek Camaldoli-jába, s o n n a n néz­ zük a hóbortos világot s a tüzes-szemű Vezúvot. Vak legyek, ha Bánffy két macskaszeme máris n e m ragyog úgy, m i n t két láva-gombóc. Liberalizmus vagy kereszténység ? 1899 m á r c . 16. V a l a k i a z t m o n d t a , h o g y a frázis a g o n d o l a t s z e m f ö d ő j e . N á l u n k , hol a gondolat, m i n t h a csak á t ü l t e t e t t s m e g n e m honosítható növény volna, sebtiben elhervad, kettős szükség v a n e fontos intés megszívlelésére. Erőteljes gondolatirány­ zatok még nálunk szárnyra nem k a p t a k ; alighogy nekilendül­ t e k , v á l l v o n o g a t á s o k k a l és s z é p s z a v a k k a l l e i o k o z t á k s a g y o n ­ v e r t é k őket. A z é r t h á t n e v e g y e senki rossz n é v e n , h a a szép s z ó t , m é g h a o l y e l ő k e l ő s b a r á t s á g o s r é s z r ő l j ö n is, m i n t B l a s kovics Ferenc országgyűlési képviselő úr cikke a (Liberaliz­ m u s - és konzervativizmusról)), szcmi'ödőnek nézzük, a z t m e g ­ c i b á l j u k s s z e l l ő z t e t j ü k s e l v e i n k r ő l és i r á n y z a t u n k r ó l l e h ú z ­ z u k , m e r t m e g h a l n i ily f é n y e s t e m e t é s s e l s e m a k a r u n k . A d j u k vissza a szavak értelmét. A d j u k vissza elsősorban minálunk a liberalizmus értelmét. A gondolat m á r kiveszett belőle ; ú g y látszik, m á r n e m elvet, csak t e t t e t ; n e m t a n t , h a n e m eljárást; n e m világnézetet, h a n e m t a k t i k á t jelent. L i b e r a l i z m u s n a k m o n d j á k a z t , h o g y «éljen a z új», l i b e r a l i z ­ m u s n a k a j o b b á g y s á g f e l s z a b a d í t á s á t ; s h a ez a liberalizmus, u g y a n k é r e m , f o g j a n a k n e k e m j ó p é n z é r t v a l a m i oly c s o d a konzervatívet, aki e részben a statusante-t akarja vissza­ állítani ; liberalizmusnak a polgárok egyenjogúsítását, a par­ l a m e n t i a l k o t m á n y t , ellenben konzervativizmusnak m o n d j á k az angol z s a r n o k t ö r v é n y h o z á s t a k a t h o l i k u s e g y h á z ellen, az írek k i i r t á s á t ; konzervativizmusnak Bismarck k u l t ú r k a m p í o s

118

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

p o l i t i k á j á t ; szent Isten, ki ne a k a r n a ilyen liberalizmust, s ki n e m g y ű l ö l i l y k o n z e r v a t i v i z m u s t ? N e m d e , h o g y a «liberalizm u s és a k o n z e r v a t i v i z m u s ) ) is c s a k n a g y á l t a l á n o s s á g b a n jeleznek politikai i r á n y z a t o k a t ? V a l ó b a n , ily k e r e t b e n m o z g ó p o l i t i k a i i r á n y z a t o k k ö z ü l választani modern embernek nem nehéz. De egy végzetes tévedést látok a gondolatok e járásában, tévedést, mely egyes fénypontok által való megbűvölésből, egyes sikereknek szinte célzatos hánytorgatásából származik, hogy a fénytől, mely egy-két sugár, az ösvényt, mely pokoli éj, ne lássuk, hogy a sikerektől, m e l y e k e t a t ö r t e t ő néposz­ t á l y o k e m e l k e d é s e s f ö l t a r t ó z t a t h a t l a n ö s z t ö n e i is h o r d o z n a k , a v é g z e t e s v e s z é l y t , m e l y felé r o h a n u n k , é s z r e n e v e g y ü k . E z okoskodásokban ugyanis az esedékesnek, a tényleges­ nek összevonása szerepel a lényegessel; a t e t t n e k az e l v v e l ; a z e l j á r á s n a k és t r a n z a k c i ó n a k a v i l á g n é z e t t e l . N e k ü n k a l i b e r a l i z m u s e l s ő s o r b a n is e l v és p e d i g h e l y t e ­ len, t é v e s vallási, erkölcsi elv, m e l y m i n t a penészfonál végig­ f u t a t h e ó r i á k f e r t ő z e t é n , t u d o m á n y b a n és v i l á g n é z e t b e n , é p ú g y v é g i g k ú s z i k a z á l l a m i és p o l g á r i é l e t i n t é z m é n y e i n e k praktikus talajában. A liberalizmus n e k ü n k függetlenítése a t u d o m á n y n a k , az államnak, az iskolának, az életnek, a keresztény kinyilat­ koztatástól. Konstruálása mindezeknek a tényezőknek a a k e r e s z t é n y h i t és e r k ö l c s m é r ő ó n j a és ú t m u t a t á s a n é l k ü l ; eo ipso k i m o n d á s a az állami m i n d e n h a t ó s á g n a k , s az egyház­ n a k m i n t szabad, tökéletes t á r s a s á g n a k t a g a d á s a . A liberális állami élet zsidó, keresztény, p o g á n y h i t t ő l a b s z t r a h á l ; k o n n i v e á l h a t e g y i k - m á s i k k a l ; r é g i , m e g s z ű n t a t y a f i s á g és k o l l e ­ g i a l i t á s r e m i n i s z c e n c i á i f ű z h e t i k a k e r e s z t é n y s é g h e z ; d e ez a kereszténység nincs o t t h o n a liberális állam h á z á b a n , o n n a n b á t r a n kiköltözködhetik ; neki csak a k k o r int kenyér, ha t é r d e l ; csak a k k o r méltatják, ha hallgat. E z a liberalizmus m i n t elv ; t e h á t aki a k e r e s z t é n y s é g e t m i n t államot informáló, polgárt nevelő, embert fönntartó, n é p e k e t boldogító elvet tartja, az a liberalizmust, m i n t elvet, el n e m f o g a d h a t j a . Liberálisok-e a mi liberálisaink? Igen vagy n e m ? Vagy tudják, hogy mi a liberalizmus vagy nem tudják. H a nem tudják, akkor járatlanok a modern világnézetek h a r c á b a n ; ha t u d j á k , a k k o r az a k k o r t n e m foly­ tatom. Nem maradna más hátra, mint hogy mondjuk : nálunk

ELVEKET S NEM SZEMÉLYEKET

ilO

a l i b e r a l i z m u s n e m o l y a n m i n t m á s u t t ; m á s u t t elv, n á l u n k n e m az; m á s u t t éles és é r d e s , n á l u n k k á s á s . H a e l h i n n é m , h o g y í g y van, sajnálnám közéletünk erélytelenségét, mely sem a jót, s e m a r o s s z a t s z e r e t n i e l v h ű e n n e m b í r j a ; d e n e m h i h e t e m el, m e r t l á t o m az elvet m a g á t , a m a g a meztelenségében, hallom teleszájjal hirdetni, látom az elvnek a l k a l m a z á s á t ; l á t o m a m a g y a r államéletnek elvi liberalizmusból való k i i n d u l á s á t 1848-ban, az ott e l v e t e t t elveknek sok tergiverzációval, mely­ nek főoka az apostoli király, de folytonos csáp-eregetését; biz­ tosan tudom, hogy a magyar törvényhozás a kereszténységet n e m n é z i v e z é r e l v n e k ; s h a v a n n a k is s o k a n , k i k a z t t e s z i k , de az elv t ö r v é n y h o z á s i k i m o n d á s á n a k n y o m a i r a s e m a k a ­ dunk. K ü l ö n b e n m i t ö n t ö g e t ü n k v i z e t a D u n á b a !? A p e l l á l o k a t. h á z r a , n a p l ó i r a , beszédeire, t ö r v é n y e i r e ; a l i b e r a l i z m u s képezi elvét, atmoszféráját, elemét. E z a k é t elv : k e r e s z t é n y s é g és liberalizmus t o v á b b foly­ t a t j a m a j d h a r c á t ; t á n ú g y m i n t a t ű z és v í z a r é g i v i l á g o k emelésében ; lesznek a l i b e r a l i z m u s n a k is jóhiszemű pórtolói és h í v e i ; e g y e t a z o n b a n n e f e l e j t s ü n k el m i n d e n e k e l ő t t h a n ­ g o z t a t n i : m á s a h a l a d á s , a fejlődés, a j o g o k b a n való részeltet é s , a k a s z t r e n d s z e r n e k s z é t t ö r é s e , a z alsó r é t e g e k e m e l k e d é s e , az igazi d e m o k r á c i a , s m á s a l i b e r a l i z m u s . Azok az e m b e r i t e r m é s z e t n e k , m i n é l n e m e s e b b és ö n t u d a t o s a b b a z , f ö l t a r t ó z t a t h a t l a n a s p i r á c i ó i ; ez, a l i b e r a l i z m u s p e d i g e g y h e l y t e l e n , t é v e s elv, m e l y a z I s t e n l e g n a g y o b b j ó t é t e m é n y é t ő l , a k e r e s z ­ t é n y s é g t ő l e l v o n a t k o z i k , m i k o r az e m b e r i s é g e t b o l d o g g á t e n n i kívánja. A szepegés politikája.

1899 m á j . 13. Fölcseperedett katholikus mozgalmunkra mindenhonnan hull a májusi áldás, a sok jó t a n á c s ; elvbarátok, szökevények, árulók, ellenségek n a g y l e l k ű e n s bőségesen j u t t a t n a k belőle. K i tilinkózik, ki v é s z k ü r t ö l a m o t t túl, — ki lelkesít, ki szepeg és a g g ó d i k e m i t t p a r t o n i n n e n . D e v á j j o n a t a n á c s j ó - e v a g y r o s s z , a z t első t e k i n t e t r e felismerhetjük egy ragyogó vonásról, az öntudatos erőnek a n y a j e g y é r ő l ; ez a z a n y a j e g y a teitrthívás, az akció szükséges­ ségének kijelentése. T e n n i v a g y n e m tenni, az n á l u n k a n n y i , m i n t lenni v a g y n e m lenni. T a g a d á s v a g y á l l í t á s ; tagadás, mely letagadja

120

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

az akció időszerűségével m a g á t az elvet, a n n a k létjogosult­ s á g á t —• v a g y á l l í t á s , m e l y m i k o r l á b r a á l l í t , u g y a n a k k o r a k ü z d t é r porondjára állni kényszerít. S mivel tenni n á l u n k a n n y i , m i n t l e n n i , n a g y o n j ó l t u d j u k , h o g y a «rossz t a n á c s hegyéről» j ö n az a szép szó, m e l y a leszerelés n ó t á j á t fújja, s m e l y m i k o r b é k é n e k n e v e z e t t m e g a d á s r a s z ó l í t föl, s z í v é b e n a szepegés, a félelem g y á v a érzelmeit rejtegeti. Abból az alkalomból reflektálunk erre, hogy a közelmúlt­ b a n i s m é t m e g ü t ö t t e f ü l e i n k e t e g y k a n o n o k i «i'utasz» b e s z é ­ d é b e n az a g y á v a n ó t a : V i g y á z z u n k , ne ingereljük az ellen­ séget. M a g y a r o r s z á g o n az e g y h á z n a k n e m kell frontot csinálni az á l l a m m a l ; a békés kiegyezés s az o k o s m e g h á t r á l á s célra­ v e z e t ő b b ; a külső tisztességet ú g y i s m e g ő r i z t ü k az e l v e k n e k á r t a t l a n hirdetése, az akció szükségességét pedig áldatlan konferenciázás által. M e r t h á t veszíthetünk s o k a t ; az állam őfelsége elveszi i s k o l á i n k a t , l e h ú z z a i n g ü n k e t , v a g y l e g a l á b b kistájgerol stallumainkból. G y ö n y ö r ű n ó t a b i z ez ! E g é s z e n m o l l - o s , s a z a l á z a t o s kétrét-hajlásnak kulcsában van tartva ; kiállhatatlan akár a macskanyávogás, s megtisztelő akár a kutyavisítás a kor­ bács alól. A k á r h o z t a t ó í t é l e t e t a s z e p e g é s p o l i t i k á j á r ó l a fejle­ m é n y e k jelen s t á d i u m á b a n m i n d e n önérzetes e m b e r m a g á é v á fogja t e n n i . N e m k e l l n e k ü n k m a n a p s á g m á r c s a k s e j t e n i és találgatni, hiszen látjuk a dolgokat a m a g u k rideg valóságá­ b a n , s ő t n y ö g ü n k b e l e , m i u t á n a l i b e r a l i z m u s ú g y is m i n t hódító, előretörtető á r a m l a t kidobta az egyháznak hiszékeny ő r s z e m e i t e z r e d é v e s s á n c a i k b ó l , ú g y is m i n t a t á r s a d a l m a t m i n d e n t é r e n r e k o n s t r u á l n i a k a r ó elv r á k é n y s z e r í t m i n k e t , h o g y é r v é n y e s í t s ü k m i is elveinket, g o n d o l a t a i n k a t , szerez­ zünk é r v é n y t igényeinknek, j u s s u n k n a k a léthez s működéshez. Hübele-Balázs módjára senki sem a k a r t e n n i ; bizony­ talan t á m a d ó h a r c o k a t provokálni n e m okosság, nem erény, n e m is b á t o r s á g , l e g f ö l j e b b v a k m e r ő s é g ; d e a r á n k e r ő s z a k o l t h a r c o t fölvenni, s az elbukásig v a g y a diadalig következetesen m e g v í v n i , a z k ö t e l e s s é g is, t i s z t e s s é g is. S m é g i s m e n n y i t i l i n k ó z á s , m e n n y i s z e p e g é s és a g g ó d á s b i z o n y o s e l ő k e l ő k ö r ö k b e n ; a b ö l c s N á t h á n ül o t t is a k ü s z ö ­ bön, c s a k h o g y n e m h á r o m g y ű r ű r ő l , h a n e m egyről regél, a z t is a m i o r r u n k r a s z e r e t n é f ű z n i . E z t a t a r t ó z k o d á s t a z e l v s a jellem e m b e r e n e m érti. É r z i , h o g y a k i a félelem s a g y á v a a g g ó d á s sötét csillagzata a l a t t ül, n a g y ö n m e g t a g a d á s t gya­ k o r o l , d e ez a z ö n m e g t a g a d á s n e m a z e r é n y , h a n e m a g y á v a s á g

ELVEKET S NEM SZEMÉLYEKET

121

szolgálatában folyik; azért pedig sem méltánylással, sem elismeréssel nem a d ó z u n k . Legföljebb l é l e k t a n u k i r á n t érdek­ lődhetünk. A lélektan pedig a r r a utal, hogy v a g y az észben, v a g y az érzelemben van a hiba. H a e t a r t ó z k o d á s t és szepegő ó v a k o d á s t ú g y m a g y a r á z ­ zuk, h o g y az illetők a k e r e s z t é n y a k c i ó t i g a z s á g t a l a n n a k , jog­ t a l a n n a k , m e g n e m o k a d a t o l t n a k f o g j á k föl, a z t k e l l e n e r ó l u k m o n d a n u n k , hogy elveinknek befellegzett. A liberalizmus m i n t elv s m i n t i n t é z m é n y a kereszténységnek m e g t ö r é s é t s egyelőre meggyöngítését vonja m a g a u t á n ; irányzatára rá­ m o n d h a t j u k , h o g y e l l e n s é g e s ; és p e d i g n e m a z t m o n d j u k , h o g y az államférfiak ellenségesek, h a n e m , hogy az elvek azok, s az állam, mely az elvek p r o g r a m m j á t n y a k á b a a k a s z t o t t a , a k a r v a nem akarva, a személyes jóindulatokon keresztül gázolva, m i n t e l l e n s é g e s h a t a l o m ül a k e r e s z t é n y t á r s a d a l o m n y a k á b a . A z e l l e n s é g e l v i á r a m l a t . A z e l l e n s é g e t le k e l l g y ő z n i é s n e m megkérlelni. A k i kérlel, az g y ö n g e , s h a elvi h a r c o k r ó l v a n s z ó , m á r le is v a n g y ő z v e . A f é l e l e m r o s s z t á m a s z a a h a t a ­ l o m n a k . A h a t a l o m n e m fél, c s a k a t e h e t e t l e n s é g fél. E l l e n s é g kegyelméből nem lehet megélni; a kegyelemkenyér mindig keserű, de az ellenség n e m a d m é g ilyen k e s e r ű k e n y e r e t s e m ; a z k ö v e t a d , a z t is, h o g y f e j b e v e r j e n . A z o n b a n vesszük észre, hogy a keresztény h u z a v o n a n e m a n n y i r a az elveknek, m i n t i n k á b b az érzelmeknek h a z á ­ jából való ; o n n a n veszi t á p j á t . Mi eddig úgy v o l t u n k nevelve, hogy a h a t a l o m m a l t a r t ­ sunk, vagyis, hogy ne saját lábainkon álljunk, h a n e m hogy kegyelmes karok n y ú l j a n a k h ó n u n k alá s elemeljenek az ö n t u d a t o s s á g s z i k l a t a l a j á r ó l ; m i m e g h á l á b ó l m é g m e g is csókoljuk a kezet, mely ezt a veszedelmes szolgálatot n y ú j ­ totta nekünk. Érzelmeket, melyek évszázadokon át nagyran e v e l t e t n e k s s z e n t e l t h a g y o m á n y k é p ö r ö k l ő d n e k á t , főleg békés ázsiai természeteknél megtörni n e m k ö n n y ű . Desperat t e h e t e t l e n s é g és n e h é z k e s s é g r a g a d t á t a k e r e s z t é n y é l e t r e ép e beteges érzelmekből. V a l a m i n t K a n t két részre hasította a v i l á g o t , l e n t m a r a d t a m a r k o l h a t ó , d e m e g n e m é r t e t t «Ding a n sich», a f e l h ő k k ö z é p e d i g b e k v á r t é l y o z t a a z i d e á k a t , h o l a b o r ú b ó l , ködből ki n e m f o g y n a k : ú g y v a g y u n k m i ; l e n t áll az erőteljes áldozatos, józan t e t t r e t e r m e t t s é g , fönt örökös k ö d b e n , h a t á r o z a t l a n s á g b a n m o z o g a fönséges p a k t á l á s s előkelő t a k t i k á z á s . K ö d , felhő, b o r ú , n o m e g v i l l á m v a n o t t elég, d e a l a p , p á r t n i n c s . N á l u n k e d d i g a k e r e s z t é n y é r d e k

122

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

a népre nem akart támaszkodni, regenerációját onnan nem v á r t a , azért t e h á t az elegyítések-, kiegyenlítések-, kárpótlások­ nak, engedékenységnek útjára tért. Fölvett elemeket, melye­ k e t n e m asszimilálhat — o n n a n az a szivacsszerű, körvonalazhatlan k a r a k t e r e ; köveket fogott hálóiba s azokat vonszolta, a halakat pedig kidobta. E copfos é r z e l m e k k e l s z a k í t a n i k e l l ; « e l ö t t e d a k ü z d é s , e l ő t t e d a p á l y a » . H a élni a k a r u n k , a p o l i t i k a i k ü z d e l e m t e r é n k e l l m a g u n k n a k s z e r v e z e t e t a l k o t n u n k . A k i a f i a s k ó t ó l fél, a z m e n j e n a z ú t b ó l ; « A u g u s z t » - o k r a m o s t n i n c s s z ü k s é g ; ez n e m c i r k u s z , s e m k o m é d i a ; i d e h ő s ö k k e l l e n e k és n e m g l a d i á t o r o k . A f o l y t o n o s f é l e l e m és a g g o d a l o m ú g y i s fölér a l e m o n d á s ­ sal. Ily érzelmek p e d i g sikert n e m a r a t h a t n a k . H a fiatal lélekben jelentkeznek, fölérnek a májusi faggyal, mely m i n ­ den h a j t á s t leperzsel; ha é r e t t e b b lélekre borulnak, fölérnek a j é g v e r é s s e l ; u t á n a k é r g e s lesz a föld, k i v é s z b e l ő l e a v e t é s s kifakad a dudva. K ü l ö n b e n p e d i g a z t m o n d o m : v e g y ü k a l i b e r a l i z m u s t is k o m o l y b a s l o v a g i a s e l l e n s é g - s z á m b a . A l i b e r a l i z m u s is, a m e n n y i b e n e l v és n e m s z e n v e d é l y , a m e n n y i b e n i g a z s á g o t a k a r s z o l g á l n i és n e m k ö z j ó t , v á j j o n g y á v a m e g a d á s r a s z á ­ m í t - e ? N e m a k a r - e h a r c b a n é r v é n y e s ü l n i s n e m lesz-e h á l á s oly ellenségnek, ki a jó ü g y é r d e k é b e n t ú l z á s o k t ó l vissza­ r i a s z t j a ? A r g u m e n t u m o k a t a r g u m e n t u m o k ellen, t ö r e k v é s t t ö r e k v é s ellen 1 A k ü z d e l e m h e v é b e n , a g o n d o l a t o k és n é z e t e k ö s s z e t ű z é s é n e k őrlő m u n k á j á b a n k é p z ő d i k a «juste milieu» t e r m é k e n y talaja, melyre reménységünk pálmáját ültetjük. Az elvi ellenkezés n e m ellenségeskedés, n e m szertelenség, h a n e m f o n t o s és s o h a e l é g g é m e g n e m h á l á l h a t ó s z o l g á l a t , melyet nem azok teljesítenek, kik az igazságot m e g m o n d a n i félnek, h a n e m azok, k i k n e m félnek, m e r t j o b b a n szeretik a hazát, mint siratják önkárukat. Magyar stílus.

1899 m á j . 14. Szoktak-e fáradt emberek nagy alkotásokba belekapni? Teremnek-e gondolatszegény korszakokban eszmék? Van-e t a r t a l o m o t t , hol m i n d e n a z ü r e s s é g n e k i s z o n y ú t e r h e a l a t t n y ö g ? V a n - e o t t t e r e m t ő é l e t k e d v , hol n y ö g é s a n ó t a és p a n a s z a szöveg hozzá? Alig hiszem. Ilyen a m i k o r u n k ; fáradt, eszmeszegény, üres ; m o n d j u k k i : dekadens korszak. Alkalmas-e az ilyen

ELVEKET S NEM

SZEMÉLYEKET

123

k o r új m ű v é s z e t m e g t e r e m t é s é r e , új i r á n y o k k i j e l ö l é s é r e ? a l k a l m a s - e ez a v a j ú d ó szociális, e r k ö l c s i á l l a p o t n a g y e s z m é k ­ nek foganatosítására? Bizonyára nem. N e mondjuk, hogy feketén látunk, hogy pesszimisták v a g y u n k . Beszéljünk józanul. Vannak-e a művelődés-törté­ n e l e m b e n f á r a d t k o r s z a k o k ? Igen, v a n n a k ; a z o k n a k szomorú sorsa a b o m l á s s n e m az a l k o t á s ; ú t j u k a züllés, i r á n y u k a hanyatlás, míg végre beáll a folyamatba a keresztény, újjá­ alkotó eszme s az erkölcsi megifjodás. T á r s a d a l m u n k b a n a keresztény élet éltető sugara m é g n e m képes á t t ö r n i az elfogultság k ö d g o m o l y a i n ; jótevő melege még nem bír é l e t e t k i v á l t a n i a z e r k ö l c s i és v a l l á s i k ö z ö n y b e f a g y o t t s z í v e k ­ b e n ; a z é r t a z a t ö b b i e s z m e is, m e l y e t a r e g e n e r á c i ó n a g y m ű v é v e l m e g b í z n a k , t e h e t e t l e n p r ó b á l k o z á s b a öli m a g á t ; s az élet h a n y a t l á s á n a k s az erkölcsi züllésnek m e g a k a s z t á s á r a segítségül h í v o t t m e n t ő is, a m ű v é s z e t , t ö r t s z á r n y a k k a l fogja e l h a g y n i sikertelen erőlködéseinek színhelyét. M é l y e n m e g v a g y u n k g y ő z ő d v e a r r ó l , h o g y ez a m ű v é s z e t i «rumli» i s , m e l y e t fölhevült s exaltált idealisták jelenleg Magyarországon végeznek, a szép s z a v a k n a k s a szecesszionista szörnyalkotá­ s o k n a k izgalmas b e n y o m á s a i v a l e g y ü t t eltűnik, s helyébe lép a k i m e r ü l t idegesség, s egy ú j a b b csalódással g a z d a g a b b lemondás. H i á b a , a d e k a d e n c i a n e m alkot, n e m t e r e m t sehol s e m m i t . E z a k ü l ö n ö s , i d e g e n s z e r ű szó ez i d ő s z e r i n t n é p s z e r ű l e t t , s a hozzácsatolt gondolat i m m á r közérzést jelent : szomorú, melankolikus érzést, tehetetlen m e g a d á s t , lefegyverző passzi­ vitást. H o g y közérzéssé lett, látni való abból, hogy milliók lelkében m i n t folytonos, zűrzavaros b e n y o m á s képződik, s v é g r e s z o m o r ú ö n t u d a t t á fejlik. D e k a d e n c i a a n n y i , m i n t h a n y a t l á s . A közész ezt a fogal­ m a t csatolta a szóhoz, s a fogalom eleven élet. A z a z h o g y n e m élet, h a n e m h a n y a t l á s , b o m l á s , züllés. E f ö l f o g á s h o z s z e g ő d i k a z a g o n d o l a t is, h o g y ez a f o l y a m a t szükségszerű, m i n t őszkor a levél-hullás ; s megszáll v a l a m i b á n a t o s érzés, v a l a m i melankólia, m e l y a képtelenség s a t e h e t e t l e n s é g p a s s z i v i t á s á b a s ü l l y e s z t i a z o k a t is, k i k a d e k a ­ denciában semmi vonzót, vigasztalót nem látnak, kik szeret­ n é n e k ellene t e n n i , de a t e r m é s z e t s z e r ű , szükséges f o l y a m a t o k ­ kal birokra nem kelhetvén, jobb időkre hagyják buzgalmas kiindulásukat. A d e k a d e n c i á é r t lelkesülni n e m lehet.. Csak hisztérikus t e r e m t é s e k szuggerálhatják m a g u k a t bele v a l a m i n e m ű bete-

124

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

ges e l r a g a d t a t á s b a . A vértelenség, a vérszegénység az élet i d e á l j a n e m l e h e t , s e g y új m ű v é s z e t i k o r s z a k k e v e s e t í g é r , melynek premiumos képe Maeterlinck hét vérszegény király­ kisasszonya. Aki józan eszét erős, természetes idegzetnek a l a p j á n őrzi és m e g ó v t a , a z t u d j a , h o g y a d e k a d e n c i a t ü n e t e i n a g y , lelki betegségre u t a l n a k ; tudja, hogy végső érlüktetései, deliriumai egy haldokló k u l t ú r e p o c h á n a k ; t u d j a , hogy a vég ezek u t á n n i n c s messze, a m i n t h o g y b i z t o s a n t u d j a a z t is, h o g y a d e k a ­ dens művészetekkel űzött izgatások az életszikrának végső föllobbanásaihoz, utolsó kitüzesedéseihez h a s o n l í t a n a k ; a föllobbanások és kitüzesedések u t á n beáll az éj, m e l y n e k egén a z ö r ö k , k e r e s z t é n y g o n d o l a t o k és p é l d á k új h a j n a l o k k é n t , új n a p o k k é n t h a s a d h a t n a k . E s z m e kell t e h á t ; i g a z , ö r ö k , m e l e g e s z m e ; e s z m é k nélkül a héroszból cézári gladiátor válik, kinél a győzelem c s a k g y i l k o l á s b a n áll. N e m a m ű v é s z e t a d j a a z e s z m é t , d e a z eszme öltözködik m ű v é s z e t b e ; a lelkesülés olvasztja a színt, m i n t a z á h í t a t a z a r c r a a p í r t . S m e r t ez a f ö n s é g e s , é l t e t ő e s z m e h i á n y z i k , m e r t ez a m e l e g b e n s ő s é g e s é r z e l e m n i n c s m e g , a z é r t a z u t á n d e k a d e n s a m ű v é s z e t is. A toll b o r z a s é s p i s z k o s ; g o n o s z d é m o n ü l r a j t a , v a s t a g o n fog s csúf f e k e t e h a r m a t o t bocsát az eszmék virágaira, m i n t egy csúnya b o g á r ; a véső csorba, síklik, kibicsaklik ; a m i l y e n m e z t e l e n az élete, olyan meztelen m i n d e n alkotása ; az ecset szétmállik, szőrt b o c s á t ; v o n á s a i m i n t a m e s z e l ő é , n é h o l m e g a k a d s k é k , lila, vörhenyes, képtelen szín-foltokat k a n y a r í t a vászonra. Ezek­ hez a művészetekhez csatlakozik az a had, m e l y n e m vésővel, sem ecsettel, h a n e m bicskával, tőrrel, d i n a m i t - p a t r o n n a l elégíti ki a d e k a d e n c i á n a k egészségtelen ö s z t ö n é t ; v a n n a k végül, kik szédelgős spekulációba v a g y féktelen n e m i életbe fojtják a századvégi életunalmat. A d e k a d e n s m ű v é s z e t sem n e m a d h a t , sem n e m szolgál­ h a t e s z m é t . L e l k e s ü l n i n e m t u d ; n e m is f i a t a l , h a n e m é l e t ­ u n t . U j a t n e m a d h a t , csak századvégit. H a n g u l a t o k a t h a j ­ h á s z , s n a g y r a v a n v e l e , h a a zöld f ü v e t c i n ó b e r - v ö r ö s r e f e s t ­ h e t i . H a r e m é n y e i n k n e k új h a j n a l t a k a r n á n k f e s t e n i , n e m bíznók a dekadens művészetre : épúgy ha eszméknek termé­ kenyebb talajt, jobb jövőt a k a r u n k biztosítani, ne forduljunk oly m o z g a l o m h o z , m e l y ü r e s f o r m á k k a l s b e t e g e s i r á n y z a t o k ­ kal kisért k ö z t ü n k . T e r e m t s ü n k hitben erős, tiszta erkölcsű, j ó m ó d ú n e m z e t i é l e t e t , a k k o r a m ű v é s z e t n e k e s z m é j e is, k e n y e r e is lesz.

ELVEKET S NEM

SZEMÉLYEKET

125

Város-hiány. 1899 m á j . 28. M ú l t k o r K o m á r o m b a n s z á l l t a m föl a r e n d k í v ü l n é p e s bécsi, azaz hogy b u d a p e s t i hajóra. J ó k e d v ű , n é m e t t á r s a s á g állt a födélzetén s o s t r o m o l t a látócsöveivel K o m á r o m o t . «Hat ez a z a h í r e s K o m á r o m — m o n d a n e v e t v e a z e g y i k — h i s z i t t n i n c s m i t nézni.» S v a l ó b a n , h a v á r o s t a k a r t a k l á t n i , a z t i t t se l á t h a t t a k ; a d í s z t e l e n , p o r o s , p i s z k o s D u n a p a r t o n olyan — Verebélyre, Ipolyságra emlékeztető házsor kép­ viseli K o m á r o m n a k v á r o s s z e r ű s é g é t ; a b b ó l pedig, a m i a m ö g ö t t rejtőzik, csak a Szent A n d r á s - t e m p l o m n a k éktelenül ellapuló szörnyhátát látni. N e m h a r a g u d t a m a n é m e t kri­ tikusokra ; nekik volt volna okuk haragudni. Hajókáztak t ö b b órán á t s nem l á t t a k m á s t , m i n t melankolikus füzeseket és s z a k a d ó p a r t o k a t , i t t - o t t c é g é r e s ö k r ö t , a m e l y v i s z o n t a z e s e m é n y s z á m b a m e n ő bécsi hajót nézte. Pozsonytól B u d a ­ pestig n e m l á t n a k v á r o s t ; s a z o n t ú l v a n á m csak az igazi m a g y a r v i l á g : A d o n y , Ercsi, A p o s t a g , Szalk, F ö l d v á r , P a k s ijesztenek a partokon, s a D u n a úgy hömpölyög, akárcsak a L a p l a t a folyam. N e k ü n k ez föl se t ű n i k . P e d i g m a g á b a n v é v e ez n a g y o n is föltűnő dolog. Az idegenek b á r h o n n a n j ö n n e k az országba, a k á r P o z s o n y , R u t t k a , H o m o n n a v a g y C s á k t o r n y a felől, a k á r vizén, a k á r szárazon, kinézhetik a szemüket, míg valami városfélét látnak. L á t n a k kalászos h a t á r o k a t , erdőkoszorús, m á s h o l p e d i g m á r n a g y o n is l e t a r o l t l e j t ő k e t , d e v á r o s t n e m igen. E g y - k e t t ő , Trencsén, K a s s a , Losonc, Miskolc, N a g y K a n i z s a m é g csak találkozik, de k ü l ö n b e t n e m esznek. E g y y a n k e e - r ő l o l v a s t a m , h o g y R u t t k a felől B u d a p e s t r e u t a z v á n , sokáig szótlan gondolkodásba m e r ü l v e szemlélte Salgó romjait, a M á t r á n a k m a m á r n e m egy helyt letarolt lejtőit, Isaszeg h a t á r á t s m i n d a z t , a m i elébe t á r u l t . A z t á n , m i k o r a v o n a t közeledett B u d a p e s t h e z , a félnapi ú t t a p a s z t a ­ l a t a i t ö s s z e g e z v e , fölállt s k i f e j e z t e a z t a n é z e t é t , h o g y k ü l ö n ö s o r s z á g ez a m i e n k , amelyben nincsenek városok! S ahol városok nincsenek, ott nincs t u d o m á n y , művészet, ipar ; ott nincs fejlettebb vagyonosodás ; ott a nemzet testé­ b e n h i á n y z a n a k a szellemi életnek i d e g k ö z p o n t j a i ; l o m h á n , l a n y h á n folyik s z é t e r e j e ; a z o l y a n o r s z á g , a m e l y b e n v á r o s o k n i n c s e n e k , k o l ó n i á j a lesz i d e g e n , v á r o s o k k a l b í r ó o r s z á g n a k . V i d é k e lesz a z o k n a k a n é m e t , a n g o l , a m e r i k a i v á r o s o k n a k ,

•126

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

a m e l y e k n e k g y á r t m á n y a i v a l él. H a i d e g e n v á r o s o k n a k a d ó ­ fizető v i d é k e l e n n i t o v á b b n e m a k a r u n k , m a g u n k n a k k e l l városokat alkotnunk. E z a bölcseség a n e m z e t g a z d a s á g ábécéje. I p a r k o d t u n k is e r é s z b e n a z u t ó b b i i d ő k b e n v a l a m i r e j u t n i ; adómentességgel, építkezésekkel közrehatottunk, hogy v á r o s a i n k legyenek. I p a r t e l e p e k létesültek ; Miskolc, Szolnok, A r a d , G y ő r , S z o m b a t h e l y s z é p e n h a l a d t ; d e m i ez m i n d a n y u g a t e u r ó p a i városokhoz k é p e s t ! Aki az ő m é r t é k ü k k e l jönne ide s arról a k a r n á leolvasni a gazdasági haladást s a vagyonosodás fokait, az u g y a n kegyetlen ítéletet m o n d a n a rólunk s alighanem kiszorítaná a Kárpátok kereteiben p o m p á z ó országot az ipari E u r ó p á b ó l . A h a l a d á s ú t j a t e h á t a v á r o s o k feljesztése l é v é n , a z o n k e l l j á r n u n k . E r é s z b e n v e r s e n y r e is kell k e l n ü n k , b i r o k r a , de csak úgy, m i n t testvérek szoktak. B u d a p e s t egyoldalú emelése s a vidéki v á r o s o k n a k tervszerű nagy elhanyagoltatása a z o n b a n m á r n e m t e s t v é r i , h a n e m l e g a l á b b is m o s t o h a e l b á n á s . H a s o n l ó k é p v a l a m i é s z s z e r ű m é l t a t l a n k o d á s szállja m e g lelkünket, hogy e l m a r a d á s u n k esetleg p r o t e k c i ó k n a k s előnyös h e l y z e t ü n k ki n e m h a s z n á l á s á n a k t u l a j d o n í t a n d ó . H a p é l d á u l látjuk, hogy a k o m á r o m i szigeten a Klapka-tölgy körül a « M a g y a r F o l y a m - és T e n g e r h a j ó z á s i T á r s a s á g » hajógyárat é p í t ; h a látjuk, h o g y m e l l e t t e a K i s - D u n a k i k o t o r v a , téli k i k ö t ő n e k v a n b e r e n d e z v e ; b i z o n y a k k o r el n e m f o j t h a t j u k m a g u n k b a n a gondolatot, hogy annak nálunk, a meleg forrásoktól még k e m é n y e b b télen sem befagyó K i s - D u n á n k a l k a l m a s a b b helye volna ; hozzájárulna ö r ö m ü n k teljességéhez a z is, h o g y a K i s - D u n á t k i k o t o r n á k s p a r t j a i t k i k ö v e z n é k . D e félre v é r m e s á l m o k , m e l y e k a z z a l k e c s e g t e t n e k , h o g y ős E s z t e r g o m v a l a m i k o r v á r o s o d á s i k i i n d u l á s o k a t v e h e t n e . Mi szegény e m b e r e k v a g y u n k , s a m i p é n z ü n k v a n , a z t a strázsahegyi ü v e g h u t á b a fektettük ; ott m a j d fújnak n e k ü n k érte ü v e g e t ; azaz, h o g y a p é n z t m á r elfújták s az ü v e g e t lefújták. Mindennek dacára mégis reméljük, hogy városaink szegénysége s a reánk erőszakolt, kikerülhetetlen küszködés a l k a l m a s iskolát nyit a v á r o s o k a t nem szerető m a g y a r népnek, ahol m e g t a n u l h a t j a , hogy boldogulásának fészke n e m a v á l y o g o s falu, h a n e m a z i p a r o s v á r o s .

ELVEKET S NEM

SZEMÉLYEKET

127

Találkozók. 1 8 9 9 j ú l . 9. Tíz-, huszonöt-, h a r m i n c é v e s találkozók hozzák e n a p o k ­ b a n v á r o s u n k b a g i m n á z i u m u n k n a k , illetőleg s z e m i n á r i u m u n k ­ n a k régi n e m z e d é k e i t . V a n n a k t e r m é s z e t e s e n k ö z ö t t ü k , k i k n e k h a j á t a z é l e t k o r d e r e m e g e s t e ; v a n n a k , k i k n e k fejét a z é l e t gondja fényesre csiszolta ; eljöttek, h o g y ifjúságuk emlékein fölviduljanak s a legőszintébb diákbarátság érzelmeinek áldozzanak. Kellemes n a p o k ezek nekik, s úgy látszik, k i m o n d h a t j u k , h o g y e t a l á l k o z ó k n a k e r k ö l c s i k i h a t á s u k is v a n . A z é l e t e k é j e u g y a n i s n e m c s a k b a r á z d á k a t , de ö r v é n y e ­ k e t is s z a k í t ; é k e t v e r a r é g e n v o l t e g y é r z e l m ű e k k ö z é ; e l i d e g e n í t i m é g e g y a n y á n a k fiait is, s a k i k r é g e n p a j t á s o k v o l t a k , a z o k m á s - m á s e l v e k n e k s az é l e t n e k v i s s z á s b e h a t á s a i alatt g y a k r a n ellenségekké válnak. Pedig minél t ö b b idegen­ kedő s ellenségeskedő e m b e r v a n egy t á r s a d a l o m b a n , a n n á l gyengébb az ; s minél t ö b b szakadás, széthúzás, meghasonlás tarkítja az életet, a n n á l végzetesebb a t á r s a d a l o m sorsa. A t á r s a d a l o m is s z e r v e z e t ; e g y s z e r v e z e t b e n e g y l é l e k n e k kell l e n n i e , m e l y a k k o r v a n m e g , h a a t á r s a d a l o m t a g j a i egynek érzik m a g u k a t az elvek, a nézetek, a törekvések harmóniájában. A m a g y a r t á r s a d a l o m ú g y össze-vissza v a n t ö r d e l v e , m i n t száraz időben a megcserepesedett agyag. Minden d a r a b j a k ü l ö n áll, m i n d e g y i k széleit g o n d o s a n f ö l h a j t j a , s m a g a köré sötét árkot von. Osztályok, rangok, hivatalok, á l l á s o k , c s a l á d o k , k ö r ö k , c s u p a ily m e g c s e r e p e s e d e t t d i r i b d a r a b o k ; ha köszöntik e g y m á s t , a k k o r n a g y o n jól v a n ; ez a n o n p l u s z u l t r á j a a b a r á t s á g n a k ; k ü l ö n b e n p e d i g a k u t y a és m a c s k a k ö l c s ö n ö s b i z a l m a s s á g á v a l g y a n a k o d v a , i d e g e n ­ kedve kerülgetik egymást. Összetartás kevés van köztünk, — régi s z é t h ú z á s l é v é n ö r ö k s é g ü n k . H i ú s á g , ö n t e l t s é g , ú r h a t n á m ­ ság űz csúfot belőlünk. H o z z á j á r u l t az utolsó é v e k politikai b a s á s k o d á s a , m e l y m é g i n k á b b össze-vissza h á n y t a - v e t e t t e az e m b e r e k e t ; a komiszság ragadós l e t t ; koncért vérebnek állt be a k o m a s közönséges útonállónak a jog, t ö r v é n y s igazság ú t j á n a régi p u s z i p a j t á s . S z á n a l m a s a n n é z h e t t e a n e m e s e b b é r z e l m ű e m b e r e t e r m é s z e t e s fejlődést, m e l y n e m c s a k p o l i t i k a i p á r t o k a t , d e t á r s a d a l m i s z a k a d á s o k a t is t e r e m t e t t . E b i t a n g s z e l l e m e t m á r l e f ú j t á k , a szél e l v i t t e a d ö g v é s z e s

128

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

levegőt; a nemtelen, kötelesség-feledett pajtások pedig gon­ d o l k o z h a t n a k s penitenciát t a r t h a t n a k bűneik fölött. A z a l a t t p e d i g a t á r s a d a l o m is m e g t e s z i a m a g á é t ; a g y ű l ö l e t e s s z a k a ­ d á s o k a t kiküszöböli ; az ellentétes érdekeket kiegyenlíti; az e m b e r e k e t elveik sérelme nélkül a t á r s a d a l m i érintkezésben egymáshoz közelebb hozza, egymás iránt méltányosságra, kíméletre neveli. E t a l á l k o z ó k b a n is e z t a f o n t o s é r d e k e t l á t j u k s z e r e n c s é ­ sen képviselve. A kölcsönös érintkezésben az osztály, állás, h i v a t á s különbségei e l s i m u l n a k ; a p r e l á t u s , az ügyész, a m é r n ö k , a lelkész, az ü g y v é d , a t a n á r a régi diákegyenlőség t a l a j á n t a l á l k o z n a k . É r d e k e i k e t elfelejtik s é r z e l m e i k r e h a l l g a t n a k : a b a r á t s á g , j ó i n d u l a t , a k ö l c s ö n ö s m e g é r t é s és b e c s ü l é s é r z e l ­ meire. S ha szétmennek, hazaviszik az összetartozás érzetét. Az érdektelen b a r á t s á g n e m e s i n d u l a t a kíséri őket a z u t á n o t t is, h o l é r d e k e i k e t s z o l g á l j á k ; o t t is, h o l a z é l e t g y a k r a n ellentétbe állítja ő k e t e g y m á s s a l ; egy karaj k e n y é r é r t a v é r v í z z é n e m v á l i k , s a k ö l c s ö n ö s j ó i n d u l a t a z e l l e n t é t e k e t is k i e g y e n l í t e n i s e g í t i ; ez e z e k n e k a t a l á l k o z ó k n a k p s z i c h o l ó ­ giája. N o és a z e r k ö l c s - s m ű v e l t s é g - t ö r t é n é s z t á n a t á r s a d a l m i h a n g n a k f i n o m o d á s á r a is fog e t a l á l k o z ó k n é p e s , l á t o g a t o t t v o l t á b ó l k ö v e t k e z t e t h e t n i . Sokféle m á s - m á s i r á n y ú e m b e r szívélyes t a l á l k o z á s á t csak m a g a s a b b m ű v e l t s é g i fok t e h e t i l e h e t ő v é . D u r v a t ó n u s s o k a k a t elijeszt, t ö b b e k e t e l k e d v e t l e ­ nít, kevesebbeket m u l a t t a t . V o l t a k idők, m i d ő n férfitársasá­ g o k b a n , melyekből a hölgyek ki v o l t a k zárva, az erkölcs k é p ­ v i s e l ő j e u g y a n c s a k n e m é r e z h e t t e m a g á t j ó l , s éles, r i k í t ó ellentétet l á t o t t a környezet s azon r u h a közt, m e l y e t ő visel, h a u g y a n az a r u h a n e m üresfejű s sívárszívű figurát, h a n e m ö n t u d a t o s , elvhű e m b e r t t a k a r t . F i g u r a senki sem a k a r lenni ; s az csak becsületére válik, ha n e m a k a r az lenni. A jellemnek is v a n l é g k ö r e , l e v e g ő j e , m e l y e t b e s z í v ; ez a l é g k ö r a k ö r n y e ­ z e t n e k szelleme ; s h a a légkör büdös, bocsánat, ne v e g y e n e k e m rossz néven senki, h a o t t h a g y o m , m é g azon g y a n ú n a k t e r h e a l a t t is, h o g y a t á r s a s v i l á g n a k e l l e n s é g e v a g y o k . D e h o g y vagyok ; sem a laikust n e m gyűlölöm, sem a p a p o t n e m k e d v e l e m elfogultan, érdemen kívül, h a n e m a nyers, d u r v a , erkölcstelen t e m p ó t kerülöm a k á r frakkban, a k á r reverendá­ b a n kerüljön s z e m e m elé. H á l a I s t e n n e k , h o g y ez i d ő k m á r a m u l t s z e m f ö d ő j e a l á b ú j n a k , s a t á r s a d a l m i tisztesség, a m ű v e l t , erkölcsös t ó n u s

ELVEKET S NEM

SZEMÉLYEKET

129

laza t á r s a d a l m u n k n a k egységesítő leikévé válik, mely lehetővé teszi a szívélyes érintkezést s biztosítja h a z á b a n s e g y h á z b a n az összetartást. Az ütött-kopott 1899 júl. paraszt. 23.

N e m t u d o m m i é r t b o t r á n k o z n a k a n n y i t í r ó k és n e m í r ó k M o c s a m i a t t ? H á t o l y m e g l e p ő , o l y e l k é p z e l h e t e t l e n és i d e g e n s z e r ű ez a z e s e t s z é p M a g y a r o r s z á g o n ? B o t r á n k o z n i csak azok botránkozhatnak, akik nem gondolkoznak s akik a t ü n e t e k b ő l a szellemre, a közbeszédből a t e t t r e , a k ö z h a n g u ­ latból a viseletre n e m k ö v e t k e z t e t n e k ; de akik nyilt szemmel s figyelő ésszel j á r n a k a z u t c á n , v a s ú t o n , v e n d é g l ő b e n , a z o k ­ n a k Mocsa csak típus, csak kitevője a n n a k a közérzésnek, m e l y a k a b á t o s Magyarország n a g y részét m é t e l y e z i ; azok­ n a k Mocsa csak f ö l p a t t a n ó fekély, m e l y a m a g y a r t á r s a d a l m i élet belső bajait nyilvánosságra hozza. E z a k ö z s z e l l e m , ez a m é t e l y e s é r z é s a r e n d i s é g s z e l l e m e . M a g y a r o r s z á g o n a rendiség szelleme m é g teljes virágzás­ b a n v a n , a m i a z ú r és p a r a s z t e l l e n t é t é t illeti. E r é s z b e n n á l u n k a 48 előtti idők folytatódnak, n e m u g y a n a p a p í r o n s a törvény-paragrafusokban, h a n e m a társadalmi osztályok é r z é s é b e n . A r é g i h a t á r v o n a l az ú r és p a r a s z t k ö z t m é g m a is m e g v a n h ú z v a , m é g p e d i g n e m a r r a n é z v e , h o g y a z e g y i k k a b á t b a n , a másik lajbliban vagy szűrben jár, h a n e m arra n é z v e , h o g y a z ú r a p a r a s z t o t n e m n é z i egész e m b e r n e k , a n n á l k e v é s b b é t e s t v é r n e k , h a n e m r é g i , a l k o t m á n y i a s föl­ fogásban félmarhának. N e b o t r á n k o z z u n k m e g ezen a z ő s z i n t e b e s z é d e n , h a n e m m e r j ü k szóba foglalni a t é n y e k e t . Ahol megfordultam e napokban vasúton, utcán, hajón s a m o c s a i e s e t r ő l f o l y t a s z ó b e s z é d , o t t a z «urak» c s a k p e r « k u t y a p a r a s z t » , « h u n c u t p a r a s z t » , «gaznep» b e s z é l t e k ; « m i e r t n e m f o g t á k b e a s z á j á t e g y szazassal» s m á s effélék k o c k á z ­ t a t t a k . M i n d e n k i elítéli a m o c s a i e s e t e t , d e elítéli-e a k ö z ­ é r z é s t is, m e l y e z t a m o c s a i e s e t e t m ű v e l t s é g ü n k k i r a k a t á b a «piece d e r é s i s t a n c e » - u l k i t e t t e ? H a v a l a k i n e k a z I s t e n e r d ő ­ védi méltóságig vagy pláne zsandárságig fölvitte a dolgát, t u d - e az m á s h a n g o n beszélni a népről, m i n t k u t y a p a r a s z t , rongy p a r a s z t ? Az úgy látszik, i t t m i n á l u n k a műveltség­ h e z t a r t o z i k . M e g v e t é s és u t á l a t a n é p i r á n t — ez j e l l e m z i a z é r z é s t ; kegyetlenség, szívtelenség adja a tempót, ö n k é n y ,
Prohászka Az igazság napszámában. 9

130

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

erőszak, basáskodás sugalmazza a közigazgatást. F i n n y á s , k é n y e s , d u z z o g ó ú r h a t n á m s á g áll a k o p l a l ó , s z e g é n y , e l n y ű t t paraszttal szemben ! Részvétet, leereszkedést, szánalmat az e l h a g y a t o t t s e l m a r a d t nép i r á n t csak kevesekben t a l á l h a t u n k ; ahol j ó a k a ­ r a t jelentkezik egyik-másik nemesen érző, m ű v e l t e m b e r b e n , a z t a nép nyers, d u r v a viselkedése s az e l n y o m á s b a n d ú s a n t e n y é s z ő b ű n e i h a m a r k i m e r í t i k . A t á r s a d a l o m v e z e t ő osz­ tályai pedig nem ébrednek annak öntudatára, hogy nekik a n é p e t emelniök, gyámolítaniok kellene, s a tényleg fönnálló ű r kitöltését nem a népnek hozzájuk való közeledésétől, h a n e m az ő leereszkedésüktől a néphez kellene várniok. A baj t á r g y i oka a n é p a l a c s o n y k u l t ú r á j á b a n fekszik, s m e n t s é g ü l is a b á r d o l a t l a n n é p n y e r s e s é g é t l e h e t n e f ö l h o z n i , m e l y a szívtelen, kegyetlen b á n á s m ó d befolyása által b ű n ­ t e r m ő fészekké lesz. A p a r a s z t az ú r i gőg b e h a t á s a a l a t t k é t ­ s z í n ű , r a v a s z , á l n o k , b i z a l m a t l a n t e h e r h o r d ó v á fejlik, k i b e n a k e g y e t l e n szegénység s a v i g a s z t a l a n sors, m e l y a boldogulás r e m é n y é t is e l v e s z i t ő l e , m i n d e n e s z m é t k i ö l . D e m e n t s é g - e ez? ! A p o s v á n y t senki sem okozza, h o g y f é r e g , b é k a , k í g y ó t e r e m m e g b e n n e ; a z e l m a r a d t n é p e t se okozza senki, h o g y r a v a s z és á l n o k . A p o s v á n y t le kell csa­ polni, ki kell szárítani, s a k k o r a d u d v a helyén a r a n y - k a l á s z r e n g m a j d : a n é p l e l k é t is k i k e l l m ű v e l n i , a l a c s o n y k u l t ú r f o k á t föl k e l l e m e l n i , a t ö r v é n y b e t ű j é t a z é l e t b e k e l l á t ­ ü l t e t n i , a k k o r a z « i m a d o t t h a z a » s a «fölseges n é p és n e m z e t » n e m lesz á l n o k f a r i z e i z m u s , a k k o r a n e m z e t é r t l á n g o l ó s z ó n o ­ k o k nem lesznek privilegizált hazug-cigányok, s a váll-vetett m u n k a az igazi k u l t ú r a j ó t é t e m é n y e i b e n részesiti m a j d a szegény, e l n y o m o t t elaljasodó-félben lévő n é p e t ! Míg ezt m e g n e m tesszük, a d d i g Ázsiából ki n e m j ö v ü n k . A z ú r és p a r a s z t k ö z t i n a g y ü r a z á z s i a i k é n y ú r - s r a b s z o l g a ­ államokra e m l é k e z t e t ; alacsony műveltségi fokra s a nemzet­ á l l a m f o g a l m á n a k teljes h i á n y á r a v a l l ; s v a l a m i n t ott, ú g y n á l u n k is főleg a z á l l a m i s m e g y e i a d m i n i s z t r á c i ó s z e m é l y ­ zetén v e r ő d ö t t ki. Tisztelet a kivételeknek, de hiszen ország­ világ tudja, hogy korrumpáló rendszereknek végrehajtó közegei csak gyászos szerepet j á t s z h a t n a k ; szívtelenség a kegyetlenségig, könyörületlenség a basáskodásig, jogállam önkénnyel, káromkodással, pofonokkal garnírozva, s vele szemben a p a r a s z t a szegénységnek K u n László-szekere elé f o g v a , s a m e g s e m m i s ü l é s i g h á r o m r é t r e h a j t v a — ez a m a g y a r a d m i n i s z t r á c i ó k é p e . N e m h a s o n l í t - e ez i n k á b b a z o r o s z k a n -

E L V E K E T S NEM

SZEMÉLYEKET

431

csukához s a szegény muzsikhoz, m i n t a m ű v e l t n y u g a t politikai egyenlőségéhez s testvériségéhez? ! De a közfölháborodás, mely a mocsai galantuomokat érte, m a j d ö n t u d a t r a ébreszti a közérzést is, n e m c s a k a n n y i ­ ban, hogy a vétkes tisztviselők példás megbüntetését köve­ t e l i , d e i n k á b b a n n y i b a n , h o g y a z ily e l j á r á s n a k p e n é s z f o n a ­ l á t s a j á t v i s e l e t é b ő l és é r z é s é b ő l k i i r t j a .

Komoly

munkásság.

1899 nov. 5. V é g r e t e h á t a b a j o k n y i t j á r a j u t o t t u n k , m i d ő n Széli K á l m á n n a l fölismertük, hogy boldogulásunk akadályai n e m a n n y i r a az i n t é z m é n y e k b e n , m i n t i n k á b b az e m b e r e k b e n rejlenek, s hogy következőleg előbb az e m b e r e k e t kellene m e g ­ reformálnunk, mielőtt az intézményekkel bajlódnánk. «Emb e r t k e r e s e k » — ez lesz a n e m z e t i r e f o r m j e l i g é j e ; n a p l o p ó b ó l , törvényalkotóból és t ö r v é n y e l c s a v a r ó b ó l , lelkiismeretlen é r d e k - s z o l g á b ó l v a n elég ; d e a z i g a z i e m b e r m a g b ó l k e v é s . A n n y i bizonyos, h o g y rossz i n t é z m é n y n é l rosszabb az erkölcstelen, jellemtelen e m b e r ; m e r t derék emberek kezében a hiányos intézmények sem á r t a n a k s o k a t ; semmiháziak p e d i g a l e g j o b b i n t é z m é n y e k e t is k i f o r g a t j á k . A m i l y e n széles a z é l e t , o l y a n á l t a l á n o s ez i g a z s á g n a k a b e i g a z u l á s a , a k á r ­ m e l y terére t e k i n t s ü n k az emberi tevékenységnek. I t t v a n pl. a szociális k é r d é s : e z t u g y a n m e g n e m o l d j u k , h a a z e m b e r t szociálissá, e r é n y e s s é n e m t e s s z ü k ; i t t a p o l i t i k á n a k á t g á z o l h a t l a n ú t v e s z t ő i : ezekből ki n e m b o n t a k o z u n k , h a az ember­ r e l a k ö z é r d e k e t s a j á t r é s z l e g e s é r d e k e i f ö l ö t t és a z o k e l l e n meg nem szerettetjük; a m o t t látjuk, hogy a közigazgatás a vesztegetésnek s paragrafus-elcsavarásnak alkotmányos játé­ k á v á lesz, h a m e g n e m g y ő z ő d ü n k a r r ó l , h o g y e g é s z s é g e s közmorál nem lehetséges tiszta erkölcsű m a g á n é l e t n é l k ü l ; végül szomorúan tapasztaljuk, hogy a tudományos művelt­ ség is a h u n c u t s á g n a k és a l á v a l ó s á g n a k r a f f i n é r i á j á v á v á l i k , ha n e m nevel erőteljes, tiszta életű fiatalságot, h a n e m teszi az e m b e r t jellemessé s ö n m e g t a g a d ó v á s n e m t ű z i l e g m a gasbra, az élet koronájául a sokat emlegetett s m i n d e n ü t t nél­ külözött ideált. Az erkölcsi elzüllés veszedelme a z o n b a n n e m m i n d e n k i t f e n y e g e t e g y s u g y a n a z o n o l d a l r ó l , s a n e m z e t e k is s a j á t s á g o s jellemük szerint m á s - m á s irányban térnek a hanyatlás út9*

132

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

jaira. A m a g y a r népnél az erkölcstelenség legégetőbb sebe a szellemi renyheségben, a szellemi k o m o l y m u n k á n a k h i á n y á ­ b a n jelentkezik. Sehol sincs n á l u n k k o m o l y m u n k á s s á g , a k á r a t u d o m á n y , a k á r az erkölcsi v a g y az egyházi élet terén. A z é r t az életnek nálunk nincs mélysége, azért nincs idealizmusunk. N á l u n k eszmék nem születnek; a gondolatok csak importált kultúrcikkek ; találmányaink nincsenek ; a gazdasági m u n k a úttörői sem g y a r a p í t o t t á k semmiféle v í v m á n n y a l a nemzeti dicsőséget; talán az egyetlen, a m i e t e k i n t e t b e n fölhozható, a g ő z m a l m o k őrlő szerkezetén eszközölt j a v í t á s , m e l y a m a ­ gyar lisztipar fensőbbségét évek során á t biztosította s jöve­ delmezőségét emelte. M i n d e n n e k oka a k o m o l y szellemi m u n k a h i á n y a . P e d i g , ahol az hiányzik, o t t nincs mély behatolás a d o l g o k b a ; ahol az hiányzik, o t t a n a g y p r o b l é m á k egyáltalában n e m p a r a n ­ csolnak t i s z t e l e t e t ; o t t hiányzik az eszmékbe v e t e t t hit a hozzájuk való ragaszkodás s az értük való áldozatkészség. Legtalálóbban jellemzi előttem e t u n y a lelkületet az az intel­ ligens ú r i e m b e r , ki, m i u t á n a szociális k é r d é s r ő l b e s z é l g e t t ü n k , a z e s z m e c s e r e e r e d m é n y é t e k i j e l e n t é s b e n f o g l a l t a össze : « T u d j a f e n e , m i lesz m é g » . E z á z s i a i fölfogás b e l e a v a s o d o t t a m a g y a r n é p s z á z a d o s p a s s z i v i t á s á b a és s z e l l e m i t é t l e n s é g é b e s k i f e j e z é s t n y e r t a m a g y a r dzsentriben, a nemzetnek szerepvivő osztályában, m e l y k i t a r t ó , szívós m u n k á é r t s o h a s e m lelkesült, de élvezni, m u l a t n i a n n á l j o b b a n t u d o t t , s mely az idők m u n k a - t á r s a ­ d a l m á b a n csak bomlásával, ritkuló tehetségeivel, tömeges pusztulásával s a h a t a l o m eszközeinek kíméletlen s erkölcs­ telen kihasználásával tüntet. Aki szintén igen keveset dolgozott egy életrevaló n e m ­ z e t n e k s az igazi d e m o k r á c i á n a k m e g t e r e m t é s é b e n , az a p a p ­ ság. Az egyház a m a g a sine-curáiban híven képviseli a m a g y a r d z s e n t r i - t á r s a d a l o m szellemét. A «nagy t ö b b s é g a n y a g i jólé­ t e n s a m a g a s a b b t á r s a d a l m i állással j á r ó r e p u t á c i ó n k í v ü l e g y é b r e n e m v á g y . A z t n e m a k a r j a észre sem v e n n i , h o g y a t e r ­ j e d ő s k e p s z i s , a m a t e r i a l i z m u s e l h a t a l m a s o d á s a és a h a n y a t l ó t á r s a d a l m a k b a n felszínre kerülő i r á n y z a t , m e l y csak a — fáj­ d a l o m — v e s z t e s é g e k és e r ő f e s z í t é s e k n é l k ü l t e l j e s í t h e t ő k ö t e ­ l e s s é g e k e t v á l l a l j a el, a l á á s s a a z o k a t a z a l a p o k a t i s , m e l y e k e n a p a p s á g v a g y o n i h e l y z e t e és a t e t t n a g y s z o l g á l a t o k e l i s m e ­ r é s e g y a n á n t a d o t t b e c s ü l é s n y u g s z i k » — í g y ír B e r n á t I s t v á n «A v á l t o z á s o k k ü s z ö b e n » c í m ű r ö p i r a t á b a n . A legtöbb egyházi m o z g a l o m n á l u n k csak a közjogi t é r e n

ELVEKET S NEM

SZEMÉLYEKET

133

j e l e n t k e z i k ; harcolunk az iskolákért, a házasságért papíron, d e a z i n t é z m é n y e k e r k ö l c s i h a t a l m á t és t a r t a l m á t í n e m é r v é ­ n y e s í t j ü k . H o g y v o l n a lehetséges k ü l ö n b e n az, hogy a X I X . s z á z a d v é g é n az i s k o l á k é r t h a d a k o z ó e g y h á z m e g y e szerte n e m katechizál, hogy iskoláinak igazgatói évszámra az i s k o l a felé s e m m e n n e k , s t a n f e l ü g y e l ő i e n e h é z t i s z t e t s o k esetben teljesíteni egyáltalában n e m képesek? í m e , ez is e g y l a p a h a z u g s á g k u l t u s z á b a n ; a régi f a r i z e i z m u s új k i a d á s a . K o m o l y m u n k á s s á g o t kellene m e g i n d í t a n u n k , a l k a l m a s i n t é z m é n y e k és k ö z p o n t o k t e r e m t é s e á l t a l . A z o k b a b e l e k e l l állania a p a p s á g n a k s a komoly m u n k á r a k e d v e t m u t a t ó v i l á g i a k n a k . E g y k e v e s e t m o z o g m á r a föld a s z ö v e t k e z e t e k ­ b e n , de k ü l ö n b e n m é g általános a régi «nem dolgozom»-divat. A z e g y h á z s i n c s ö n t u d a t á b a n a m u n k a k ö t e l e s s é g é n e k , s ez az érzet egyre vész, minél m a g a s a b b r a h á g u n k méltóságai­ n a k lépcsőjén. P e s t e n sok i n t é z m é n y létesül a k a r i t a t í v t e v é ­ kenység t e r é n ; ezek n e m az egyházéi, h a n e m a filantrópiáé. Sokféle k ö z p o n t l é t e s ü l a t ö r e k v é s e k t e r é n ; d e n á l u n k ú g y v a n , hogy az e g y h á z i a k n a k v a n n a k fényes házaik Pesten, de az egyházi k a r i t a t í v egyesületi életnek nincsen k u n y h ó j a s e m . A k a t e c h é t a - h á z , ez a r e n d k í v ü l f o n t o s i n t é z m é n y v a j ú ­ dik ; a katholikus karitatív intézményeknek nincs sem gerin­ cük, sem k ö z p o n t j u k ; az egyesek b u z g a l m u k b a n m e g s z a k a d ­ n a k , d e a z i l l e t é k e s k ö r ö k h ö z m é g n e m h a t o l t fel a s z e n v e d ő k panasza ; akik pedig szintén beálínának a h á m b a rendezett viszonyok közt, azok m o s t nem éreznek hivatást a komoly k i l é p é s r e és á t t ö r é s r e s k ö v e t k e z ő l e g k á v é h á z a k b a n , o r f e u m o k ­ b a n , koncerteken, vadászatokon, zsurokon m u t a t j á k be élhetetlenségüket s a hagyományos szellemtelenségnek meg n e m gyöngült divatját. Annyi bizonyos, hogy m u n k a nélkül társadalom, kivált a m u n k a - t á r s a d a l m a k k o r á b a n m e g n e m él, s k ö v e t k e z ő l e g , amely társadalmi intézmények vagy osztályok vagy kasztok, v a g y nevezzük b á r m i n e k , a régi dologtalan t r h a n s á g n a k mentsváraiban gondolják biztosítani s fönntartani kivált­ ságos állásukat, azok fényesen k i m u t a t j á k , hogy az idők j á r á s á t n e m értik, s ha n e m akarják végleg lejárni m a g u k a t , kénytelenek a m u n k a terére lépni. Ez a m a g y a r közélet r e f o r m j á n a k első p a r a g r a f u s a .

134

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

A polgárok m e s t e r e .
1899 n o v . 2 6 . Az esztergomi polgármester-választásnak nem épen n a g y i z g a l m a i és ü n n e p é l y e i i m m á r e l c s i t u l t a k ; a v á r o s h i v a t a l o s g é p e z e t e i s m é t n y é l b e v a n ü t v e ; a k ö z b i z o d a l o m a z olaj a z o n a g é p e n ; a l e l k e s ü l é s a t ű z és g ő z a b b a n a k a z á n b a n s a p o l g á r ­ m e s t e r a l e n d í t ő k e r é k r a j t a . Ú j , f é n y e s és s ú l y o s l e n d í t ő k e r e k e t k a p o t t a v á r o s i g é p e z e t a z új p o l g á r m e s t e r b e n , s h o g y n e m fog m e g r o z s d á s o d n i , a r r ó l g o n d o s k o d i k a f ö l a d a t o k n a g y h a l m a z a , m e l y e k n e k m e g o l d á s a és f ö l d o l g o z á s a r e á v á r , m e g a m u n k a k e d v , m e r t n e m c s a k új s e p r ő k s e p e r n e k j ó l , d e ú j , o l a j o z o t t f ű t ö t t g é p e k is j ó l d o l g o z n a k . F ö l is v a n s r ó f o l v a a v á r a k o z á s , s a k ö z b i z a l o m r e m é n y ­ teljesen néz a jövőbe. N e m m o n d h a t n á m e g u g y a n , h o g y t u l a j d o n k é p m i t v á r , d e a függő k ö l c s ö n r e n d e z é s e , m e g a folrugtatott n a g y községi a d ó n a k csökkentése, a gazdasági közérdekek fölkarolása, a szegényedő polgárságnak istápolása, a községi szociális p o l i t i k á n a k előtérbe állítása, m e g sok m á s t a r k a kép játszik a képzelet novemberi ködében s b i z o n y s á g u l szolgál a z e m b e r i t e r m é s z e t j ó s á g o s i r á n y z a t a m e l l e t t , m e l y a l e h e t e t l e n s é g e t is m e g á l m o d j a s a k é p t e l e n ­ s é g e k o r s z á g á b ó l is l e h o z z a m i n d a z t a s o k m e l e g s z í n t , m e l l y e l sorsát enyhíteni s jövőjének biztatóbb képét megfesteni reméli. M é l t á n e m l e g e t e m a képtelenségek országát. H a az esz­ t e r g o m i polgár a százpercentes községi p ó t a d ó n a k rövid idő m ú l v a való leszállításáról álmodozik s a tehetséges polgár­ m e s t e r n e v é h e z fűzi e b b e l i r e m é n y e i t , v á j j o n n e m a k é p ­ t e l e n s é g e k t á j a felé p o r o s z k á l - e ? A z a d ó s s á g m e g v a n , a z t m e g kell f i z e t n i ; azon s e m t e h e t s é g , sem b u z g a l o m , s e m ü g y ­ s z e r e t e t n e m v á l t o z t a t , s é p a z é r t ez á l l a p o t o k n a k g y o r s eltűnését senkitől sem v á r h a t j u k , s a z o k n a k lassú megvál­ t o z t a t á s á t senki n y a k á b a m i n t hanyagságot n e m varrhatjuk. D e azt az egyet m á r n e m a képtelenségek, hanem a legvitálisabb érdekek s a legégetőbb szükségletek közé soroljuk méltán, hogy emeljük népünket, szervezzük tengődő, meg­ hasonlott kisiparunkat, szerezzünk ennek m u n k á t , a n n a k k e r e s e t i forrást, h o g y meglelje a z t a sok g a r a s t , m e l y az életen k í v ü l a z a d ó r a kell. L e g y e n a sok adóssághoz m ó d , a z o k a t f i z e t n i ; ez a z i g a z i p o l g á r m e s t e r s é g ! E h h e z k e l l a k ö z é r d e k e k f e n n k ö l t fölfogása, m e l y e t a p o l g á r s á g első s o r b a n a p o l g á r o k m e s t e r é b e n k e r e s .

ELVEKET S NEM

SZEMÉLYEKET

135

A m i v á r o s u n k t e n g , n e m c s a k a z é r t , m e r t n i n c s elég n a g y v i d é k e ; n e m c s a k azért, m e r t a közeli P e s t s o r v a s z t j a ; n e m c s a k a z é r t , m e r t h é t o r s z á g r a szóló p e c h j e v a n , r o m o k a t é p í t s rosszul számít, h a n e m a z é r t teng, m e r t a k ö z é r d e k e k fenn­ k ö l t e b b felfogása n é l k ü l k é p e s élni, s a z i l y e n é l e t c s a k t e n g é s l e h e t . A k ö z é r d e k e k f e n n k ö l t e b b fölfogása n é l k ü l a k ö z é l e t k ö r e is f o k o z o t t a b b a n s z ű k e b b r e s z o r u l , s z í n v o n a l a p e d i g leszáll s a z e g é s z n e k s ü l l y e d é s e m a g á v a l r á n t j a a z e g y e s e k e t , kik azután a közérdekkel fölhagyva, magánkörökbe v a g y családjukba v o n u l n a k vissza. E z a visszavonulás kiszárítja a forrást, m e l y egyedül é l t e t h e t n é az igazi polgárt, a k ö z n e k élő, a k ö z n e k é r d e k e i t m e l e g e n s z í v é n h o r d o z ó e m b e r t , s lehetetlenné teszi a nehéz f ö l a d a t o k n a k m e g o l d á s á t . L e g y e n a k ö z é r d e k e k f e n n k ö l t e b b f ö l f o g á s á b a n s e föl­ fogás e l t e r j e s z t é s é b e n a p o l g á r o k m e s t e r e : a p o l g á r m e s t e r . E z t n e m a papír teszi, a bürokrácia n e m é r t i ; a b ü r o ­ krácia a k a n c s u k á t k a l a m á r i s s a l pótolja, de a pótlék oly rossz s o l y t e h e t e t l e n , m i n t a z e r e d e t i szer. Sok elfoglaltság sem t e s z i ; tele lehet v a l a k i n e k m i n d a két keze m u n k á v a l ; lóthat-futhat, fújhat, verejtékezhet, r e p r e z e n t á l h a t , d i k c i ó z h a t n a p s z á m b a ; ez a n a p s z á m n e m gyümölcsöző m u n k a . E s z m é i , szelleme, erénye, áldozatkészsége á l t a l kell fogékonnyá tennie a szíveket; megmozgatnia a keresetet n y ú j t ó v á l l a l a t o k a t ; összpontosítani és szerveznie a t á r s a ­ dalom alsóbb s nagyon széthúzó elemeit saját érdekeik óvására és e l ő m o z d í t á s á r a . E célból el k e l l h e n g e r í t e n i e a h a l a d á s útjából a köveket. Minden társadalmi rétegben v a n n a k hatal­ m a s k o d ó emberek, kik tényleg dominálnak, n e m eszük, de szájuk révén, azaz, hogy talán m é g a n n a k révén sem, h a n e m valamiféle szájról-szájra a d o t t s kellőleg m e g n e m okolt fensőbbség révén ; ezek e l n y o m n a k m á s o k a t s visszavonulásra késztetnek t ö b b jó, de duzzogó elemet. Olyanok ezek, m i n t a Lázkereszt-szikla faláról l e z u h a n t s az ú t közepén fekvő kövek, csak arra valók, hogy a közlekedés elakadjon rajtuk. A p o l g á r o k m e s t e r e ez a k a d é k o k a t e l t a k a r í t j a a z ú t b ó l . Érintkezése, közeledése által a távolfekvő s szívesen elvonuló elemeket közelebb hozza egymáshoz, kivált azokat, kik mivel m a g a s a b b a n á l l a n a k v a g y l a k n a k , szívesen elvonul­ n a k s alig veszik észre, h o g y E s z t e r g o m b a n s n e m a B ú b á n a t i völgy m a g á n o s lejtőin l a k n a k . E széthúzó elemeknek m e s t e r e legyen a polgármester, s tanítsa őket polgárságra, vagyis közéletre. P o l g á r az, ki a k ö z n e k életét é l i ; legyen az élet

136

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

t ö b b m i n t adófizetés ; m e r t ha a közhöz való viszonyunk csak az adókényszer jegye s a végrehajtó komasága alatt á l l : a k k o r okvetlenül sok szegénysorsú polgártársra nézve eldugul a k e r e s e t forrása, s a k ö z é r d e k h i á n y a m i a t t sok oly v á l l a l a t n e m fog l é t e s ü l n i , m e l y s z á z a k n a k e n y h e t s e m b e r h e z m é l t ó b b boldogulást biztosítana. A n o v e m b e r i k ö d b e n g o m o l y g ó őszi r e m é n y e k h e l y é b e á l l í t s á k föl e z t v e z e t ő p r o g r a m m p o n t u l : L e g y e n a k ö z é r d e k a z első k ö t e l e s s é g , s a p o l g á r m e s t e r ez i r á n y z a t n a k v á r o s u n k ­ ban mestere.

Méreg és ellenszer.
1899 dec. 3 . Mióta a vidéki közigazgatások hazafias mozgalma meg­ indult, hogy a mindinkább elharapódzó iszákosságnak g á t a t vessenek, s a korcsmákra, m i n t az erkölcstelenség s a nép­ eizüllés k i v á l t s á g o s fekélyeire fordult a közfigyelem : senki sem veheti túlbuzgóságnak v a g y beteges finnyásságnak azt, ha komolyan hozzálátunk a mértékletességi egyletek alakí­ tásához. A z i l y e n b e s z é d r e e d d i g e g y - e g y e l n y ú j t o t t «ó», v a g y a v i l á g b ö l c s e s é g f ö l é n y é v e l m e g c s i n á l t m o s o l y v o l t a felelet : «Mit, M a g y a r o r s z á g o n m é r t é k l e t e s s é g i e g y l e t ? n e m v a l ó a z n e k ü n k ! Á m i n é p ü n k k é p t e l e n a r r a ; a z é n e k is a z t m o n d j a : a d d i g i s z o m , m í g a v i l á g v i l á g l e s z » ; s m á s efféle k i f o g á s s a l e l ü t ö t t é k a k o m o l y szót. D e m i ó t a az iszákosság szenvedélye egyre jobban pusztít s a rendészeti kihágások számát ezrekre r ú g j a ; m i ó t a a legelső s l e g j ö v e d e l m e z ő b b cikk M a g y a r ­ országon a pálinka, m e l y e n az állam gazdagszik s a zsidó korcsmáros népeket kisajátít; mióta a pálinka-butykos az a lombik, m e l y b e n a hazai t e r m é s t , földet, telket inter­ nacionális mozgó kinccsé lehet o l v a s z t a n i ; mióta a nép­ elszegényedésnek a regále-törvény szabadalmazott m e d r e t nyitott s azt a legerkölcstelenebb üzleti embereknek m a g y a r királyi p a t e n t g y a n á n t j u t t a t t a : azóta a tehetetlenkedő nyafogásokra s a képtelenséggel való előmozdításokra a nép j a v á t igazán szívükön hordozó e m b e r e k az egyedül találó felelettel szolgáltak, m i d ő n a t e t t e k mezejére léptek s a Keresztény mértékletesség társulatait megalakították. E z a t e t t a legékesszólóbb beszéd, fönséges m o z g a l o m , valóságos keresztes hadjárat. A t á r s u l a t célja a m é r t é k t e l e n s é g m e g a k a d á l y o z á s a , a

ELVEKET S NEM

SZEMÉLYEKET

137

részegítő italok, elsősorban a pálinka h a s z n á l a t á n a k kiirtása, vagy legalább a keresztény mértékletesség határai közé való szorítása által. A t á r s u l a t t a g j a i v a g y egész é l e t ü k r e , v a g y b i z o n y o s időre kötelezik m a g u k a t , hogy a pálinkától tartózkodnak. N é m e l y e k egész é l e t ü k r e m o n d a n a k le m i n d e n n e m ű s z e s z e s ­ ital használatáról, m á s o k csak h á r o m évre ; mások ismét azt ígérik, h o g y e g y s u g y a n a z o n a l k a l o m m a l a k ö z ö n s é g e s p á l i n ­ k á b ó l e g y d e c i n é l t ö b b e t s o h a n e m i s z n a k . G y e r m e k e k s ifjak is kötelezik m a g u k a t a szülők engedélyével, h o g y é l e t ü k 16. évéig, m i n d e n b á r m i m ó d o n k é s z í t e t t p á l i n k á s i t a l t ó l t a r t ó z k o d n a k , a bornál, sörnél a keresztény mértékletességet m e g t a r t j á k s a k o r c s m á k a t és m á s v e s z é l y e s h e l y e k e t és t á r ­ saságokat kerülnek. E z t az ígéretet ünnepélyesen az oltár előtt a nép jelenlétében teszik. E z a társulat ott, ahol meggyökeresedik, a népnevelésnek e l s ő r e n d ű i n t é z m é n y e , s ö r ö k h á l á r a k ö t e l e z i le m a g á n a k n e m c s a k az enyészet t o r k á b ó l k i r a g a d t e m b e r e k e t , h a n e m a z egész t á r s a d a l m a t s a n e m z e t e t . J ó l v a n m e g a l a p o z v a : a hit, a lelkiismeret, a vallásos m o t í v u m o k alapján, s jó h e l y r e v a n á l l í t v a : a z o l t á r m e l l é . A filozófok s a j a j g a t ó hazafiak az erkölcsi t é r e n n e m igen boldogulnak. Ahol sar­ k a n t y ú t kell b e l e é p í t e n ü n k az erkölcstelenség á r j á b a , o t t a k ö v e k e t a szentély falaiból kell s z e d n ü n k . Ne m o n d j u k : lehetetlenség ezt létesítenünk ! Már a törvényhatóságok rimánkodnak, mozgolódnak, ren­ d e l k e z n e k ; s a z első e r k ö l c s i i n t é z m é n y , a z e g y h á z , ö l b e r a k o t t k e z e k k e l n é z z e a v é s z t ? M á r e t h i k a i t á r s u l a t o k t a r t a n a k fölol­ v asásokat s r á m u t a t n a k arra, hogy a korcsmák m é r g é t a szö­ v e t k e z é s erkölcsi erejével kell elfojtanunk, s a l e g n a g y o b b er­ kölcsi h a t a l o m intézői m é g n e m i n d u l t a k m e g a rendelkezésre á l l ó n a g y e r ő k n e k a k c i ó b a v i t e l é r e ? H a c s ő d ö t is m o n d m o z g a l ­ m u n k , h a n e m é r ü n k célt, m e l y e t a világ s t a t i s z t i k á j á n a k r o v a t a i r a m é l t a t n a , m é g a k k o r is n e k i k e l l g y ü r k ő z n ü n k , s bele kell á l l n u n k az erkölcsiségnek t á t o n g ó réseibe, h o g y ne süsse r á n k senki a tétlenség bélyegét s ne vádoljon érzéketlen­ séggel o t t , h o l a m é r e g l e l k e k e t öl s n e m z e t e k e t t e s z t ö n k r e . K ü l ö n b e n az eddigi kísérletek n e m oly reménytelenek, hogy a mértékletességi egyleteknek szebb jövőt ne jósolhat­ n á n k . A t ó t n é p n é l csodálatosan terjed az egylet, s oly ö r ö m ­ m e l k a r o l j á k föl, h o g y b e c s ü l e t ü k r e v á l i k . « K é t h e l y e n — írja e r r e v a l a k i — h o g y m á s h a s o n l ó e r e d m é n y e k r ő l h a l l g a s ­ sak, a korcsmáros fölmondta a regálét. Isten — h a szabad

138

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

a z t m o n d a n o m — t ü n t e t ő l e g vonja be az egyletbe, g y a k r a n a l e g n a g y o b b részegeskedőket, s ép ezek t a r t j á k m e g a leg­ p o n t o s a b b a n fogadásukat.)) Mialatt pedig az egyik kézzel építjük n é p ü n k jólétének r o s k a d o z ó f a l a i t , a m á s i k k a l v í v j u k a z i g a z s á g , j o g és t ö r v é n y h a r c a i t . M e r t hiszen v a n n a k t ö r v é n y e k is, m e l y e k l e g a l á b b részben v o l n á n a k h i v a t v a az iszákosság m é t e l y é n e k elejét venni. Sürgessük t e h á t a közigazgatásokat, hogy vegyék figyelembe a kihágási t ö r v é n y paragrafusait, melyek tiltják, hogy ittas vendéget a k á r befogadjon a korcsmáros, akár italt adjon neki. Sújtsák büntetéssel azokat, kik a törvény s a s z a b á l y z a t ellen v é t e n e k ; j e l e n t s é k fel ő k e t v i s s z a e s é s e s e t é n a pénzügyi igazgatóságnál, hogy az italmérés jogát t ő l ü k m e g v o n j a ; ne engedjék meg a szolgabírák vasárnapról­ vasárnapra a délutáni táncmulatságokat, melyek annyi kihágásnak s a nép elbetyárosodásának okai. E z e n k í v ü l p e d i g lesz d o l g u n k a t ö r v é n y h o z á s b a n . A z államnak nem érdeke a nagy italmérési jövedék, ha azon a n é p e l s z e g é n y e d i k és t ö n k r e m e g y . H a n e m s z a b a d a z e r d ő k e t l e v á g n i ; h a tilos a r a b l ó g a z d á l k o d á s a mezőn : vájjon ész­ szerű-e s n e m b ű n - e a rablógazdálkodás az emberéletben? Igaz, hogy az á l l a m n a k pillanatnyi financiális érdeke, hogy m i n é l t ö b b e m b e r m i n é l t ö b b e t i g y é k ; é r d e k e ez a r i d e g f i s k a l i z m u s n a k , é r d e k e ez a r ö g t ö n i g a z d a g o d á s i m á n i á n a k ; d e m i t h a s z n á l ez a g a z d a g o d á s , h a c s a k h a m a r a n é p e l s z e g é ­ n y e d é s e - és e l z ü l l é s é r e v e z e t , és e z á l t a l é p a z a d ó z á s i k é p e s s é g is m e g c s a p p a n ? ! A z á l l a m r e n d e l j e a l á a f i s k a l i z m u s t a n e m ­ z e t e t boldogító s erősítő s z o c i á l p o l i t i k á n a k ; ez pedig elítéli a z s a r o l á s b ű n é t : e r d ő , föld s m é g i n k á b b e m b e r é l e t e l l e n .

Búr-angol t a n u l s á g o k .
1899 d e c . 10. N e f é l j e n e k , u r a i m , ez n e m b ú r - b a r á t c i k k ; n e m is a z é r t íródik, hogy Mafekinget fölszabadítsuk ; de azért írom, m e r t j ó l esik a l e l k e m n e k , h o g y a z a n g o l t k i s s é m e g p a s k o l j á k azok a n a g y kalapos, holland-pipás búrok, kik n e m p a r a n ­ csolnak egy félvilágnak, sem elsőrangú flottával n e m rendel­ keznek, h a n e m csak s z á n t a n i , bagózni, no m e g jól lőni t u d n a k . K ü l ö n b e n pedig a búrokhoz sincs közöm, s a holland-vas­ k a l a p o s s á g é r t sincs m i t l e l k e s ü l n ö m ; de az t e t s z i k az egész­ ben, hogy az a cinncinátusi erkölcsökben fölnevelkedett n é p ,

ELVEKET S NEM SZEMÉLYEKET^

139

a búr, bízni t u d m a g á b a n , n e m ijed m e g a világuralkodó angol árnyékától, n e m vonul meg a kisebb nemzeteknek t ű r t szegléjébe, h a n e m k ö z r e m ű k ö d i k a gondviselés t e r v é b e n , melyben ki v a n pontozva s okosan meg v a n határozva, hogy a f á k n e nó'jenek a z é g b e . M i n d e n ü t t ú g y v a n a z jól, h a a f á k n e m n ő n e k a z é g b e ; ha sehol sem nőnek az égbe, s e m a p o l i t i k á b a n , sem a t u d o ­ m á n y b a n , sem a szellemi világ m á s i r á n y z a t á b a n , sem az iparban, sem a kereskedelemben, m é g a d i v a t b a n sem. E z a gondviselés különös j ó t é t e m é n y e s az igazi h a l a d á s b i z t o s í t é k a . Szabad, sokoldalú s általános haladás csak úgy s akkor lehet, h a s e m a fa a b o k r o t , s e m a t e k i n t é l y a t e h e t s é g e t , s e m a h a t a l o m az egyedet, sem a király a polgárt, sem a p ü s p ö k a h í v ő t el n e m n y o m j a . « L i c h t u n d L u f t » , v i l á g o s s á g és l e v e g ő k e l l a f e j l ő d é s n e k . A z e m b e r b ő l ú g y i s k ö n n y e n m a j o m lesz s m é g k ö n n y e b b e n g o n d o l a t l a n szolgalélek, ki c s o d á k a t h a j ­ hász s héroszok u t á n eped, minél t ö r p é b b ö n m a g a ; alázatos b á m u l ó és h ű s é g e s u t á n z ó is a k a d n e m z e t s é g ü n k b e n elég, a m i k ü l ö n b e n k é t n e m m e g v e t e n d ő s igen k é n y e l m e s élet­ hivatás, melyben n e m kell m á s , m i n t kenyér, m e l y e t egyék, s szeg, m e l y r e a z e s z é t a k a s s z a a z e m b e r . í g y a z o n b a n g o n d o s k o d o t t r ó l u n k s igazi j a v u n k r ó l s az emberiség l e g n a g y o b b érdekeiről az Ű r s a l k a l m a s k a r a m ­ bolokat rendez a nemzetek életében, hogy a h a t a l m a s t a köz­ c s o d á l a t n a k s az u r a l o m n a k polcáról kissé lejjebb szállítsa, h o g y presztízsét, m e l y a szellemi életre rá szokott ülni, k i v á l t a kisebb nemzetek életére, akárcsak a szürke hamufelhő a Vezuvio l á h á n a k illatos olajfaerdőire, szétoszlassa, s ezáltal a n e m z e t e k e t sajátos szellemük s k u l t ú r á j u k kifejlesztésére s e g í t s e . M i l y e n c s ú n y a is v o l t a z a f r a n c i a p a r ó k a , m e g t é r d nadrág, meg lebbentyűs frakk a mult században, s nem kevésbbé csúnya, h a m o s t megint csak az elegáns, a sikkes, a z é s z s z e r ű és c é l s z e r ű , a m i s p l e e n e s és a n g o l o s , s n e m c s a k k u t y á i n k és l o v a i n k , d e k e r t j e i n k is a n g o l o s í t t a t n a k . C h a t e a u ­ briand panaszkodik, hogy az ő k o r á b a n F r a n c i a o r s z á g b a n csak az a n g o l t s az a n g o l o s t b á m u l t á k , m í g ellenben A n g l i á b a n a franciát nevették, s h a a színpadon szerepelnie kellett valakinek francia szerepben, arra kis, vékony, cinegelábú, kecskeszakállú e m b e r k é t szemeltek ki, almaszínű f r a k k b a öltöztették, hogy úgy nézzen ki, m i n t egy kiéhezett t á n c ­ m e s t e r v a g y egy facér fodrász ; orránál fogták s b é k á t e t e t t e k v e l e . A n e m z e t e k v i l á g á b a n s s z e l l e m ü k t é r f o g l a l á s á b a n is v a n a p á l y s d a g á l y , s b e l á t h a t j u k , h o g y ez n a g y o n j ó l v a n í g y .

140

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

E n n e k a z a r a n y e l v n e k kell é r v é n y e s ü l n i e a t u d o m á n y ­ b a n is. J ó a t e k i n t é l y , d e c s a k a k k o r , h a é l t e t s n e m ü t a g y o n ; j ó a t e k i n t é l y , h a fejleszt s n e m t e s z s z a j k ó v á ; e l l e n b e n h a a t e k i n t é l y a n o n - p l u s - u l t r a , m e l y az u t a t e l z á r j a , a k k o r a haladásnak valóságos akadályává válik. Hányszor t a r t o t t a föl a t e k i n t é l y u r a l m a a t u d o m á n y h a l a d á s á t ; j ó l m o n d j a P . B r a u n S. J . , h o g y ö r v e n d e n ü n k k e l l , h a a r é g i n a g y t e k i n t é ­ lyek spekulációjukkal bele n e m á r t o t t á k m a g u k a t a t e r m é ­ s z e t t u d o m á n y o k b a n sok mindenfélébe s n e m k o v á c s o l t a k tekintélyükből békót a t u d o m á n y lábaira. E n n e k az a r a n y e l v n e k kell é r v é n y e s ü l n i e az á l l a m i élet­ ben. A tökéletesebb, jobb kormányformának kérdése tulajdon­ kép erre megy k i : hogyan teremtsünk egyensúlyt a hata­ l o m n a k , h o g y el n e n y o m j a a s z a b a d s á g o t , s h o g y a n s z o r í t s u k m e d e r b e a s z a b a d s á g o t , h o g y el n e v i g y e a t e k i n t é l y t . Kell a hatalomnak s tekintélynek mindenütt valami ö s z t ö k e ; v a l a m i , a m i t ő l féljen, s a m i a z I s t e n s z a v á t a m ú g y h a l l h a t ó b b a n is f ü l é b e j u t t a s s a ; k i v á l t m i k o r e l ö r e g s z i k s n a g y o t h a l l . N o , m e g a z ő feje s e m k á p t a l a n , s a z é r t m á s n a k g o n d o l a t á r a , e s z m é j é r e is r á s z o r u l ; s a z ő s z í v e s e m m e r ő s z e n t s é g , s a z é r t r á f é r a n ó g a t á s s l e n d í t é s is. E szempontból tesznek tehát a búrok nagy jót nemcsak m a g u k n a k , — h i s z e n m é g v e r é s t is k a p h a t n a k , — d e a v é n E u r ó p á n a k is, h o l n a g y a d i v a t n a k s a lelki r ö s t s é g n e k h a ­ talma.

Ki az Úr?
Boldog új századot. 1 9 0 0 j a n . 1. Belelépünk a X X . századba 1 Isten v e l ü n k I Boldog új é v e t s ú j é v s z á z a d o t k í v á n u n k ! Az e z e r n y o l c s z á z e l s u h o g o t t m á r f e j ü n k f e l e t t v a l a m e n n y i é v t i z e d e i v e l és é v e g y e d e i v e l s nem sodort a mulandóság örvényébe s nem kanyarított utolsó n y u g h e l y ü n k fölött porból s í r h a n t o t ; de az ezerkilenc­ s z á z n a k első k é t s z á m a , a z a z egyes s a z a k i l e n c e s o k v e t l e n ü l ött lesz, a z o n a k ö v ö n , v a g y a z o n a f a k e r e s z t e n , a m e l y r ő l lelkem saját m a g a n e v é t olvassa majd egyszer — t a l á n n e m is s o k á r a . U g y a n c s a k hozzá v a n nőve t e h á t szívünkhöz, érdekeink­ h e z , l é t ü n k h ö z , r e m é n y e i n k h e z ez a k é t s z á m , a z a t i z e n ­ kilenc : b á r födne egy beteljesülő, örök r e m é n y t ! S m i a l a t t a halhatatlan remény örökzöldje kúszik a X I X . század romjain, beleereszti indáit s gyökereit a j ö v e n d ő j o b b s z á z a d é v e i b e , és m i a l a t t m i is a s z á z a d v á l t ó n á l l e ü l ü n k s ünnepélyes sejtelmek benyomásai alatt gondolatainkat ren­ dezzük s ítéletet formálunk a m ú l t r ó l : ugyan tisztában v a g y u n k - e az i r á n t , h o g y mit k í v á n j u n k , m i t ő l féljünk, m i t r e m é l j ü n k ? D o b u n k - e k ö v e t arra az e l m ú l t századra, elátkozzuk-e törekvéseit, gyűlöletünkre érdemesítjük-e irányát, neki gyürkőzzünk-e, hogy szakítsunk emlékeivel, eszméivel, s jobbat, mást, vagy épen mindannak ellenkezőjét v e g y ü k be a jövő század p r o g r a m m j á b a , ellenkezőjét a n n a k , a m i eddig a világot mozgatta? G o n d o l o m , ú g y v a g y u n k vele, m i n t az a n g o l o k é r d e k e s írójukkal, Samuel Johnsonnel, aki v a r á z s h a t a l m a t gyakorolt a k ö z ö n s é g f ö l ö t t , ú g y h o g y angol h ö l g y e k n y i l t u t c á n m e g ­ c s ó k o l t á k , p e d i g n e m v o l t szép, s e m d é l c e g , s e m l o v a g i a s , h a n e m e l l e n k e z ő l e g , c s ú n y a , n e h é z k e s , o t r o m b a k e z ű - és l á b ú e m b e r v o l t ; d e h á t s z e l l e m l a k o t t b e n n e . A X I X . s z á z a d is sokban hasonlít J o h n s o n h e z ; vívmányaival elragad, hala-

142

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

dásával kápráztat, alkotásaival meghódít, megcsókoljuk; p e d i g d e h o g y s z é p , s n e m is d é l c e g , n e m l o v a g i a s , s m i l y otrombakezű, mily csámpáslábú ; a szépülés nagyon ráfér s a finomulás n a p s z á m b a j á r h a t n a hozzá ; no, de mégis re­ méljük, hogy ha nekiállunk, vállvetett m u n k á b a n , sok jó­ a k a r a t t a l m a j d csak formálódik, s e m b e r s é g e s e b b é és szoc i á l i s a b b á fejlik ; u j j a i r ó l a z e r ő s z a k k a r m a i l e v á l n a k ; h a l a ­ d á s a n e m t i p o r , n e m s z a k í t , h a n e m f e j l e s z t ; n e m lesz m e d v e , hanem ember! V a n n a g y o n sok megsóhajtani valónk a m u l t századon s n a g y o n sok k í v á n n i v a l ó n k a j ö v e n d ő századtól. A X I X . s z á z a d a szenvedélyes haladás százada volt; ez a v o n á s a m a m á ­ j á t ó l szállt rá, m e l y m a g a a francia f o r r a d a l o m volt. S z e n v e ­ délyességében tört, zúzott, hősködött s a n z á g o l t ; kételkedett hitben s h a g y o m á n y b a n ; elvesztette a történeti érzéket; k i s z a k í t o t t a a h a g y o m á n y o k és s z o k á s o k s a z é l e t f o l y t o n o s ­ s á g á n a k t e r m ő talajából a n e m z e t e k fáját, s azt a k a r t a , h o g y n e h e r v a d j o n el, h a n e m é l e d j e n föl. D ü h e fölér e g y a n d a l ú ­ ziai bika dühével, s teleszívta m a g á t ellenszenvvel a keresz­ t é n y s é g s az e g y h á z ellen ; d ö n t e n i , döfögetni, f ö l f o r g a t n i : ez v o l t p a s s z i ó j a . E z i d ő s z e r i n t a n e m e s á l l a t m á r c s a k s o k bolondot művel, s kíváncsiak vagyunk rá, hogy mikor jön m e g az esze. M i é r t n e l e g y e n t e r m é s z e t f ö l ö t t i h i t , m i k o r a z ég m é l y é ­ b ő l r á n k t e k i n t a v é g t e l e n s é g a z ő szép k é k s z e m é v e l s a csillagok ismeretlen világai reszketnek rajta mint lágy fénycsillámok? Miért ne legyen t á r s a d a l m i szervezete a leg­ n a g y o b b érdeknek, az örök ü d v n e k , mikor t á r s a d a l m i l a g v a n szervezve a vér a nemzetben, a kenyér a vállalatokban, a t u d o m á n y az a k a d é m i á k b a n ? Az örök ü d v t á r s a d a l m i szer­ vezete pedig az egyház. H á t h a m é g i s csak m e g j ö n esze a n e m e s á l l a t n a k , a szenvedélyes h a l a d á s n a k s az u t a t s rajta a k o r l á t o t n e m nézi akadálynak, hanem biztosítéknak ! A X I X . s z á z a d a fölületesség százada is volt; ez a v o n á s a p a p á j á t ó l szállt reá, k i t liberalizmusnak hívtak. Főleg f i a t a l k o r á b a n ez a l i b e r a l i z m u s k ö n n y ű v é r ű , c s a p o d á r s v i h á k volt, aki a z t g o n d o l t a , h o g y csak h a g y n i kell m i n d e n t , n e m k e l l t ö r ő d n i s e m m i v e l : l a i s s e z - f a i r e , l a i s s e z - a l l e r , ez v o l t a z általános világ-meggyógyításnak recipéje. í g y m a j d föllendül az ipar, megtalálja medrét a m u n k a , egyensúlyba helyezke­ d i k a p é n z - z s á k s a z é h e s g y o m o r , a b u r z s o á és p r o l e t á r . Ily p a p a - és m a m a j e g y e k k e l t a r k á z o t t s z á z a d b a n v o l t

K I AZ

ÚR?

143

a z u t á n hadd-el-hadd ; neveletlen népek, ki n e m forrt eszmék, holdkóros i r á n y z a t o k , nevetséges n a g y z á s o k , óriási k ö n n y e l ­ műség, féktelen spekuláció, erkölcstelen gazdagulás, rémítő szegényedés űzték j á t é k u k a t . A hit m e g r e n d ü l t ; a tekintély tisztelete süllyedt, a szegénység n a g y társadalmi osztályok­ nak n y a k á b a a k a s z t o t t a koldustarisznyáját, s a század n a g y v á l t ó j á n állva dörzsöli a szemét a világ, szeretné kidörzsölni a m á m o r t s kezével szétszakítani a ködöt, hogy világosan lásson s biztosan m e g t u d j a , hogy h á t merre? M i n d e n e k e l ő t t : le a koldustarisznyával. A koldustarisz­ n y a a l e g s ú l y o s a b b m a l o m k ő , a k o l d u s b o t a l e g n e h e z e b b fa. A jövő s z á z a d n a k a m u n k a s z e r v e z k e d é s s z á z a d á n a k kell lennie. P é n z ü n k e t elvitte a merkantilizmus, a nemzetközi t ő k e ; m o s t m á r ideje, hogy u t á n a rugaszkodjunk. Senki fiára n e m s z a v a z u n k , a k i a m a g y a r földnek s a n e m z e t i m u n ­ k á n a k jogait n e m biztosítja, aki az i p a r t ö r v é n y t m ó d o s í t a n i n e m akarja. Turbékolni m á r n e m fogunk, üres hazafiságért s a liberalizmus szép s z e m e i é r t ; t r u b a d ú r o k v o l t u n k m á r eleget, de éhesen énekelni nincs k e d v ü n k . T e h á t l e a k o l d u s t a r i s z n y á v a l ; e z a z első s z á z a d e l e j i pont. A t e k i n t é l y t n e m t i s z t e l t ü k eléggé. L u m p volt az édes­ apánk, akit liberalizmusnak h í v t a k ; borzasztóan kormány­ z o t t s a g y o n b o l d o g í t o t t ; nem t u d t u k megszeretni, sem tisz­ t e l n i . S t r é b e r e k e t ü l t e t e t t föl s d e r é k e m b e r e k e t ü l t e t e t t le ; az é r d e m e t n e m i s m e r t e , s az u r a l m a t , m é l t ó s á g o t és h a t a l m a t á r ú n a k nézte. E g y h á z és állam k é t n a g y bolt lett, a h o l a l i b e r a l i z m u s e l a d o t t m i n d e n t : m i n i s z t e r i s z é k e k e t és s t a l l u m o k a t , d í s z m a g y a r t és c i n g u l u s o k a t , m i n d e n f é l e k u c s m á k a t és s ü v e g e k e t , s m i u t á n v é g e l a d á s t c s i n á l t , o d a ü l t a k ü s z ö b r e és j a j v e s z é k e l n i k e z d e t t , h o g y m i l y e n r o s s z a v i l á g , h o g y n e m tiszteli a tekintélyt, hogy t á m a d j a a z t l é p t e n - n y o m o n ; pedig t u d h a t n á a licitáns, hogy a m i t megvenni lehet, azt t i s z t e l n i n e m s z o k á s , s a m i t l i c i t á l n a k , a z t k r i t i z á l n i is s z a b a d . Tehát tisztességes tekintélyt kérünk: ez a m á s o d i k s z á z a d eleji j ó k í v á n s á g . A z u t á n v a l ó s á g o t és i g a z s á g o t , ő s z i n t e s é g e t és a r a n y ­ értéket kérünk, h a egyelőre n e m a v a l u t á b a n , de bizonnyal a t á r s a d a l m i s a szellemi v i l á g b a n ; való, igaz m ű v e l t s é g e t s n e m l á t s z a t o t ; v a l ó , igaz b e c s ü l e t e t ; való, igaz jellemet és e r é n y t t a l á r b a n és c i v i l b e n , h o g y a z a z á l t a l á n o s e l a d ó s o d á s , m e l y h i t e l b ő l él, n e m c s a k a z s e b e t , d e a b e c s ü l e t e t i l l e t ő l e g is k i v e s s z e n s e g é s z s é g e s r e a l i z m u s n a k e n g e d j e n h e l y e t .

144

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

E n n y i valóságot azonban nem állíthatunk létbe azokkal a századvégi elvekkel, melyek a l á t s z a t o t s a r e k l á m o t szol­ gálják, sem azzal a d e k a d e n s erkölccsel, m e l y f á r a d t s életével a k ü z d e l m e t is m e g u n t a , s e m a z o k k a l a z e m b e r e k k e l , k i k szerencsében u t a z n a k , s hasznosabb dolgot egy önző karrier­ nél elvégezni sem t u d n a k ; ehhez a sok v a l ó s á g h o z őszinte, szolid, m é l y lélek kell, s e z t a s z á z a d o k U r á t ó l a k e z d ő d ő é v ­ századnak ajándékul kérjük.

Körök, kaszinók.
1 9 0 0 j a n . 14. Azt mondják, hogy nincsenek négyszegletes körök, s h o g y a k ö r q u a d r a t ú r á j á t k e r e s n i a n n y i , m i n t L i p ó t m e z ő felé a legkurtább úton haladni. Dehogy nincsenek, dehogy nincse­ nek négyszegletes körök ; v a n n a k bizony ; csak jó helyen kell a z o k a t keresni. A m é r t a n b a n igaz h o g y nincsenek, de a t á r ­ sadalmi életben a k á r h á n y van. K ö r , m e l y b e n e g y m á s b a fogódzó p o n t o k nincsenek, v a g y h a v a n n a k hellyel-közzel, megszakítva v a n n a k ; kör, m e l y n e k kerületében az egyik p o n t küljebb, a m á s i k beljebb á l l ; kör, m e l y n e k n i n c s v o n z ó k ö z p o n t j a és s ú l y p o n t j a : a z i l y e n k ö r ­ nek nevezett v a l a m i , b á r m i lehet, dülény, zig-zug t á k o l m á n y , de körnek ugyancsak n e m nevezhető. T á r s a d a l m i viszonyokra átvive a beszédet, szintén b á t r a n m o n d h a t j u k : kör, mely c s u p a kiálló szögletből v a g y beszögellő kuckóból á l l ; kör, m e l y n e k tagjai n e m egyjogú p o n t o k s n e m e g y m á s b a fogódzó vonalak ; kör, melynek tagjai a körből kikívánkoznak s a kör­ ben jól n e m érzik m a g u k a t ; kör, melyben klikkek, rétegek, osztálykülönbségek v a n n a k ; kör, melynek nincs vonzó köz­ p o n t j a , é r t e l m i , érzési s ú l y p o n t j a ; az ilyen k ö r n e k k ö r a n e v e , de nincs m e g b e n n e a k ö r n e k g o n d o l a t a és v a l ó s á g a ; az ilyen k ö r n e k v a n kerülete, de az a kerület n e m a z t jelenti, hogy a p o n t o k egy k ö z p o n t o t körítenek ; h a n e m azt, hogy a közpon­ t o t s e g y m á s t is k e r ü l i k . í m e , i t t a szegletes k ö r n e k m e g o l d o t t problémája. M u l t s z o m b a t o n az e s z t e r g o m i K a t h o l i k u s K ö r m e g t a r ­ t o t t a r e n d e s évi közgyűlését. E l ü l j á r ó b a n egy n y o m d a f e s t é k e s c s u v i k m á r g u t a ü t é s t c s u v i k o l t n e k i , s s z i n t e félős v o l t , h o g y megesik a szíve r a j t u n k s a t ö m e g e s kilépések pótlására, m e ­ l y e k e t ő k e l m e m a g a s , k o r m o s és k o r m o s í t ó s z e r h á j á r ó l c s u v i ­ kolt, föláldozza m a g á t s belép a K a t h o l i k u s K ö r b e . M i n d e k é t

K I AZ

ŰR?

145

c s a p á s t ó l m e g ó v o t t a v é g z e t ez új e s z t e n d ő b e n . A k ö r k ö z g y ű ­ l é s e m e l e g é r d e k l ő d é s m e l l e t t foly le ; o l y e s z m é k ü n n e p l é s é ­ v e l , m e l y e k j e l l e m e k n e k és s z í v e k n e k k ö z - és s ú l y p o n t j a i l e h e t ­ n e k ; s csak a z t k í v á n h a t j u k , hogy gyújtsanak, hogy az összet a r t o z a n d ó s á g érzetét neveljék, hogy a b e t ű t életre váltsák, hogy a köznapi gyér csoportokat vasárnapi látogatottsággá e m e l j é k , h o g y n e c s a k a j a k k a l n e , d e s z e m m e l se k é r d e z h e s s e soha s e n k i : én i t t volnék, h á t a t ö b b i hol v a n ? N e m c s a k E s z t e r g o m b a n , d e s z é l e s ez o r s z á g b a n , a t á r s a ­ d a l m i élet t e r é n n a g y az u n a l o m és részvétlenség. E g y l e t e k , egyesületek, k a s z i n ó k , k ö r ö k az i g a z a k á l m á t alusszák. V i d é k i ( J o l a n o k » és f ő v á r o s i s z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k k ü l ö n ö s e n f ö l p a n a ­ s z o l j á k , h o g y k e v é s a z ö r ö m , és s e k é l y a z é l e t ; h o g y n a g y u n a ­ l o m f o g j a el a m ű v e l t i n t e l l i g e n c i a s z e l l e m é t ; h o g y á l t a l á n o s n e m z e t k ö z i e l é g e d e t l e n s é g t e r j e s z k e d i k el r a j t a ; p e d i g m o n d ­ ják, hogy közkinccsé lett a t u d á s , az iskola, hírlapok, az iro­ dalom, a közlekedési eszközök általános műveltséget terem­ t e t t e k . Az e m b e r e k á t l a g u g y a n a z t o l v a s s á k , u g y a n ú g y g o n ­ d o l k o z n a k , d e h i d e g e b b e k l e t t e k ; nincs k e d v ü k , nincs szelle­ m ü k , nincs örömük. Szentigaz, hogy ú g y v a n : az élet melegét n é l k ü l ö z z ü k ; n e m azt a mesés szüreti, vidéki, batyubáli, disznótori, m ű ­ k e d v e l ő z e n e - és s z í n h á z i k e d v e t — n e m a z t a z é l v s ó v á r , t e l ­ hetetlen, m u l a t ó s - k e d v e t é r t e m , h a n e m a z t a lélekkel, szellem­ mel, eszményi irányzattal áthatolt gondolkozást, azt a kölcsö­ nös j ó i n d u l a t o t sugárzó érdeklődést értem, melyet azóta az élet materialista iránya, s legyünk igazságosak, a létért való k ü z d e l e m kegyetlensége k i ö l t ; a szellemi i r á n y z a t b l a z í r t t á lett, s a j ó k e d v a megélhetés g o n d j a i n a k önsúlya a l a t t össze­ zúzódott. H a v a l a h o g y a n s e g í t h e t ü n k ezen, a l k a l m a s a b b eszközt e k ö z t ü n k m e g f o g y a t k o z o t t szellem élesztésére n e m t a l á l h a ­ t u n k , m i n t o l y k ö r ö k e t , m e l y e k n e k eszmei köz- és súlypontjuk van; o l y k ö r ö k e t , m e l y e k nevükben is a legideálisabb program­ mot, az eszmei irányzatot hirdetik; s ezt teszik a katholikus körök. E s z m é t hirdetnek s arra valók, hogy szellemet sugározzanak. Ne mondjátok, hogy szétszakítják a társadalmat, hogy val­ lás szerint csoportosítják a k e d é l y e k e t ; ne azt m o n d j á t o k , h a n e m azt, hogy eszmékkel, eszményi irányzatokkal sietnek segítségére a h é t k ö z n a p i s á g b a n m e g g é m b e r e d e t t m a g y a r köz­ é l e t n e k ; e n n e k a k ö z é l e t n e k , m e l y szellemi restségből az esz­ m é t mindig h á t t é r b e szorítja s pajtáskodásból a legnagyobb érdekeknek sorvadását eltűri; ennek a közéletnek, mely hasProhászka : Az igazság napszámában, 10

146

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

c s i k a r á s t k a p az erélyes, ö n t u d a t o s fellépéstől s l u s t a ö n t u d a t ­ l a n s á g b a s z e r e t n é r i n g a t n i a z elvi k i i n d u l á s o k a t . Félre a tehetetlenkedő kuruzslókkal ! A k á r m i l y e n állás­ b a n l e g y e n e k , h a a r a n y l á n c o t is h o r d a n a k , l á g y - m e l e g , b l a z í r t e x i s z t e n c i á k , s n e m é r t i k föl, h o g y a m a g y a r k ö z é l e t é p a z é r t beteg, m e r t nincs eszményi törekvése ; ellapul nálunk minden, m i n t a lepény. A katholikus körnek hivatása, hogy a társada­ lom lepény ne legyen ! D e h a m e g is v a n a z é r t e l m i s ú l y p o n t , a z e s z m é n y i k ö z ­ pont a katholikus körben, vigyázzunk, hogy mindennek da­ cára a körből négyszög ne váljék ; szegletek, k u c k ó k , klikkek, szakadások, különbségek k ö r b e n e m valók, s hogy bele ne k e ­ rüljenek, az m á r v a l a m e n n y i ü n k n e k sürgős föladata. K e z d j ü k el a s z e m é l y e s é r i n t k e z é s e n : i s m e r j ü k - e m á r e g y m á s t ? B e m u ­ t a t k o z t u n k - e m á r e g y m á s n a k v a l a m e n n y i e n ? E z a z első lépés ; k a n o n o k , t á b l a b í r ó , ügyvéd, kereskedő, h i v a t a l n o k , t a n á r , ő k a k ö r b e n c s a k p o n t o k , t a r t s a n a k össze s n e s z e g l e teskedjenek : a k k o r az eszmei i r á n y z a t okvetlenül győzedel­ meskedik. E z t a benyomást vette a kör közgyűlésén minden résztvevő tag. Puhányok. 1900 febr. 4. P u h á n y oknak hívták a mi természetrajzunkban azokat a nyálkás, gerinctelen állatokat, melyek az élet alacsony fokán v e s z t e g e l v e u n a t k o z n a k . A szó b i z o n y c s ú n y a szó, d e m é g c s ú ­ n y á b b az állat m a g a ; a szót m á r alighanem m e g v á l t o z t a t t á k ; mi szeretnők m a g á t ezt a nyálkás típust megváltoztatni, nem az á l l a t o k , h a n e m az e m b e r e k k ö z t . H á t v a n n a k p u h á n y - e m b e r e k is? A k á r h á n y ; s u g y a n m e r r e ? E z e k e t a k a r o m m o s t az új-évszázad alkalmából szívből felköszönteni. Scheuffgen, trieri prépostról a z t regélték a n é m e t zsidó l a p o k , h o g y ő lesz a m e t z i p ü s p ö k . M i u t á n s o k a k a t é r h e t a z a baleset, hogy olyanok kandidálják őket püspökségre, érsek­ ségre, k i k n e k m a g u k n a k d u n s z t j u k sincs arról, h o g y m i kell a h h o z , h o g y v a l a k i p ü s p ö k s n e n é v a l á í r á s o k a t liferáló b ü r o ­ k r a t a séf l e g y e n , n e m n a g y s ú l y t f e k t e t t ü n k a d e r é k ú r p r i v á t p e c h - j é r e . D e m i u t á n i s m é t e l t e n e m l e g e t t é k n e v é t , v é g r e is érdeklődni k e z d t ü n k személye s érdemei iránt, s meg nem bántuk, mert látókörünk a kánoni kellékek iránt nagyon t á g u l t az illető c i k k e k olvasásából. M e g t u d t u k u g y a n i s , h o g y

K I AZ

ÚR?

147

S c h e u f f g e n t ö b b i k ö z ö t t a z é r t v a l ó p ü s p ö k n e k , m e r t a) h a v e l o k b a n j á r , b) s a t r i e r i t i s z t i k a s z i n ó n a k s z í v e s e n l á t o t t v e n ­ d é g e ; e k é t a d a t b ó l a z író m e s s z e m e n ő k o n z e k v e n c i á t v o n a z illető p r é p o s t n a k liberális i r á n y z a t á r a , a m i k e t v o n n i o k t a l a n ­ s á g és s e n k i k o m o l y b a n e m v e h e t . H a v e l o k és t i s z t i k a s z i n ó — n o , u g y a n ez g y ö n g e é r d e m a l i b e r á l i s o k s z e r e t e t é r e . í g y g o n ­ dolkoznak nálunk, s csodálkozunk, hogy a poroszok egy h a v e lokkal beérik. A m a g y a r liberális k ö z v é l e m é n y ily l a p p á l i á k r a n e m tekint. H ú z h a t valaki kecskebőr-nadrágot s felöltözködhetik p i f f e r a r o n a k : j á r h a t zöld n a d r á g b a n , p e p i t a k a b á t b a n , k é k cipőben, Rinaldo-kalapban ; h ú z h a t vérvörös kesztyűt ka­ csóira s tulipiros n y a k r a v a l ó t a kolláré helyére ; j á r h a t szín­ h á z a k b a k u l i s s z á k elé v a g y m ö g é , o r f e u m o k b a éjfél e l ő t t v a g y u t á n , ezt mind m e g t e h e t i , a m i n t h o g y azt az apostoli, k a t h o ­ l i k u s a n y a s z e n t e g y h á z n é m e l y p a p j a i t é n y l e g t e s z i k ; d e ez n e m a l e g f ő b b o k és é r d e m a l i b e r á l i s o k s z e r e t e t é r e ; a leg­ főbb érdem a kormánypártiság, s a fő kánoni kellék a néppárt elítélése, v a g y l e g a l á b b is v a l a m i f é l e t ö b b s z ö r ö s e n n y i l v á n í t o t t csendes ellenszenv ellene. S m i u t á n a nedves erdő g o m b á t termel s a társadalmi miliő e m b e r t : ú g y vesszük észre, h o g y n e m f o g y u n k ki e n a g y ­ r e m é n y ű a k a r n o k o k b ó l , k i k ez olcsó k v a l i f i k á c i ó t a l e g m a g a ­ sabb előléptetésekre m a g u k n a k nagy k ö n n y e n megszerzik, k a l a p j u k h o z t ű z i k , h o g y m á s o k is l á s s á k . V a n n a k p a p j a i n k , kik e g y b e v a l l o t t , k a t h o l i k u s e l v e k e n álló p o l i t i k a i p á r t o t n e m p á r t o l n a k , kik vele szemben liberális elveket valló i r á n y z a t o k ­ hoz állnak, s e minőségükben mindenesetre' érdekes típusok, m e l y e k k e l szívesen foglalkozik a zoológia s a pszichológia, hogy kiderítse eszük j á r á s á n a k tekervényeit s egy elnyomoro­ dott s elcsenevészedett jellemességnek hiányait. ,, ^ I g e n , t í p u s o k ők, s p i r i t u s z b a v a l ó t o r z a l a k o k , g o m b o s ­ tűre szúrandó bögölyök. Természetrajzi sajátságaik s a köz­ életnek vonásai következő viszonyban állnak egymáshoz : Gerincük nincs. A f é r f i ú n a k g e r i n c e a z e l v , m e l y akörül élete k i a l a k u l ; nélküle gyöngének, járó-kelő ellentmondásnak érzi m a g á t . Azok a jó u r a k a z o n b a n úgy t a r t j á k , h o g y a r u h a elvet h i r d e t h e t , s az élet a z t m e g t a g a d h a t j a . Ők a k e r e s z t é n y ­ séget hirdetik, de csak r u h á j u k k a l ; az ö n t u d a t o s e l v b e v a l l á s g e r i n c e h i á n y z i k r u h á j u k a l a t t . D e a z é r t jól é r z i k m a g u k a t ; hiszen a gilisztának sincs gerince s a kecsegének, e n n e k az ősh a l n a k sincs csontja, csak porcogója, s mégis a gilisztának a sár­ ban, s a kecsegének a zavaros vízben kitűnő exisztenciája v a n . 10*

148

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

A m a g y a r o r s z á g i k e r e s z t é n y s é g s á r és i s z a p o s v í z ; a z elvek kristályossága még nem képződött benne. A keresztény elvek csak v e n d é g s z e r e p e l n i j ö n n e k h o z z á n k az erkölcsi t é r e n c s a k ú g y , m i n t a p o l i t i k a i é l e t b e n . A m i l y e n f e j l e t l e n és h a t á r o ­ z a t l a n az egyházias élet az erkölcsi k o m o l y s á g t e k i n t e t é b e n , oly fejletlen a k e r e s z t é n y elv t i s z t e l e t b e n - t a r t á s a s az életben való megvallása. I t t az ö n t u d a t m é g á l m o s ; n é h a fölverik a n é m e t c e n t r u m , a belga katholicizmus példái lethargiájából, de le­ f e k s z i k m e g i n t ; m e g l o c s o l j á k friss v í z z e l , d e e l a l s z i k ú j r a , s e z r e s e k k e l és i n f u l á k k a l á l m o d i k s a z t m o r m o l j a á l m á b a n : h á t n i n c s n e k e m a r a n y o s d o l g o m , s o k p é n z e m , és a r a n y l á n c ­ k e r e s z t e m ? Sok a sár s az iszap szép M a g y a r o r s z á g o n ; n e m c s o d a , h o g y m e g t e r e m b e n n e a g i l i s z t a és f é r e g , a h o m o s a p i e n s h e l y e t t a h o m o mollis — a p u h á n y - e m b e r ! A g e r i n c t e l e n s é g g e l e g y ü t t j á r a simulékonyság. E z t a jel­ legüket örökölték hosszú generációk láncolatából. Kegye­ l e m r e és t r a n s z a k c i ó r a v a n n a k b e t a n í t v a s a z t m o n d j á k : n e m t e h e t ü n k r ó l a , ez n á l u n k í g y s z o k á s . V a l a m i n t a c i g á n y - a d o m a s z e r i n t a k a n á r i m a d á r a z é r t szállt a k o p a s z szolgabíró fejére, m e r t állítólag t ö k b e n fogták : ú g y sok m a g y a r p a p n a k , k i v á l t az aspiránsoknak buzdulatai, okoskodásai, förmedvényei mind a megadásra, a meghódolásra konkludálnak ; bizonyára azért, mert libériában nevelkedtek, libériához szoktak ; job­ b a n érzik m a g u k a t , h a kegyelemből élhetnek gond nélkül, m i n t s z a b a d o n és j e l l e m e s e n , d e k ü z k ö d v e . K ü l ö n b e n pedig kihúzzák m a g u k a t , s jó k a t h o l i k u s o k n a k s a k ü z d ő egyház b a j n o k a i n a k a k a r n a k t a r t a t n i ; ők csak a z t a stenkerséget gyűlölik ; ha föltűnnének s elvért kiszállnának, röstelnék, hogy a világ szeme f ö n n a k a d n a r a j t u k ; feszélyezné ő k e t a cimbora, a t e - t u ; ki t e h e t róla, h o g y szerényeknek szü­ lettek, s hogy nincs m e g a d v a nekik az elvért síkra szállani? Ő k e l v e i k e t k ö n y v b ő l t a n u l t á k , f e l e l t e k is b e l ő l ü k a v i z s g á n ; k a p t a k e m i n e n c i á t és d i c s é r e t e t ; d e á t n e m é r e z t é k , á t n e m élték soha. A g e r i n c t e l e n s é g g e l és s i m u l é k o n y s á g g a l e g y ü t t j á r a gyönge emlékezet. Gyorsan felejtenek s kevésre emlékeznek. H o g y a k e r e s z t é n y s é g - e l l e n e s á r a m l a t o k és p á r t o k m i l y s é r t ő leg és t á m a d ó l a g beszélnek m i n d e n r ő l , a m i e giliszta-lelkek e l ő t t is s z e n t és t i s z t e l e t r e m é l t ó , a z t r é s z b e n m e g n e m t u d j á k , r é s z b e n elfelejtik. H o g y ki adja b e az e g y h á z s a k e r e s z t é n y ­ ség á l l á s p o n t j á v a l ellenkező j a v a s l a t o k a t , a r r a n e m e m l é k e z ­ nek, s hogy ki védi ilyenkor a keresztény elveket, vájjon libe­ rális gyászvitézek, kik szégyenükben n é m a s á g r a v a n n a k kár-

K I AZ Ú R ?

149

hoztatva, s k u k k o t s e m s z ó l n a k , v a g y k e r e s z t é n y n é p p á r t i laikusok, a z t n e m k u t a t j á k . M e g l e h e t , h o g y ez a k ö r ü l m é n y nem is j u t o t t ö n t u d a t á r a k l e r i k á l i s l e l k e s ü l é s ü k n e k , m e r t h i ­ szen a P e s t e r L l o y d s a B u d a p e s t i H i r l a p e z t k ü l ö n ö s e n k i ­ emelni tán é p a z i l y e n v í z f e j ű e m b e r e k r e v a l ó t e k i n t e t b ő l , k i k kedves e l ő f i z e t ő i k é s lelkes o l v a s ó i k , r e á j u k v a l ó t e k i n t e t b ő l , mondom, k i e m e l n i n e m s z o k t á k . E z v o l n a e gerinctelen simulékony teremtéseknek termé­ szetrajzuk és l é l e k t a n u k . Scheuffgen n e m ilyen ; n e m gerinc­ telen, h i s z e n c e n t r u m p á r t i , h a h a v e l o k b a n is ; s kell i l y e n n e k lennie, m e r t a n é m e t n é p e r k ö l c s i k o m o l y s á g a k o m é d i á s o k a t nem tűr m e g e g y h á z i p o l c o k o n ; n á l u n k k a n o n o k o k s m á s kisebbrendű egyháziak liberálisak, h a r e v e r e n d á b a n j á r n a k is, mert k ö z é l e t ü n k é l h e t e t l e n s é g e e z t i s m e g b í r j a , s v a l a m i n t a l e g t ö b b e n közülök a szép s z e m é r t az erkölcs szigorát és étheri f ö n s é g e t e l a d j á k , s a z e g y h á z g y a l á z a t á r a p á v á s k o d ­ nak, úgy a s z é p s z ó é r t s n a g y j a v a d a l m a k é r t a z e l v e k á l l á s ­ pontját is e l á r u l j á k . E z z e l s z e m b e n e g y f ö l a d a t u n k v a n , m e ­ lyet a p r o t e s t á n s e g y h á z t ö r t é n e t - í r ó , H a a s e így fejez k i : «gross ziehen d e n s i t t l i c h e n E r n s t d e s V o l k e s » ; n e v e l j ü n k e r k ö l c s i komolyságot a népben s mindenekelőtt az egyházban ; papok kellenek n e k ü n k , é s n e m f a r i z e u s o k , f é r f i a k é s n e m k o m é ­

diások. A z a u t o n ó m i a társadalmi jelentősége.
1 9 0 0 f e b r . 8. A katholikus autonómia a m a g y a r társadalmi közélet s z e m p o n t j á b ó l is n a g y n e m z e t i j ó t é t e m é n y . «Élni c s a k a z a n e m z e t fog, m e l y b e n m a g á b a n v a n életerő ; k i t n e m s a j á t é l e t e r e j e , h a n e m c s a k m á s o k g y á m o l í tása t a r t o g a t , a n n a k n i n c s j ö v e n d o j e » . E z t m o n d t a K o s s u t h Lajos a n e m z e t r ő l ; e z t kell m o n d a n i m i n d e n i n t é z m é n y r ő l , mely s z e l l e m és é l e t akar l e n n i . A z e g y h á z n a k is, bár lelke a z I s t e n , a n é p s z í v é b e n k e l l é l n i e ; össze kell f o r r n i a a n é p é l e t é v e l ; h a t a l m a s t á r s a d a l m i i n t é z m é n n y é kell v á l n i a , m e l y b e n é r v é n y e s ü l n i t u d j a n a k a nép t e h e t s é g e i , e r k ö l c s i erői, t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e i ; m e l y föl t u d j a s z í v n i a l e g n e m e s e b b l e l k e s ü l é s t , a l e g k i h a t ó b b t e v é k e n y s é g e t ; szóval, m e l y terebélyes faként, gyökereit a nemzet összes r é t e g e i b e m é l y e s s z e , a t á r s a d a l m a t , m i n t egyesítő, szervező erő áthassa. Az a u t o n ó m i a szerv az egyház kezében a k a t h o l i k u s

150

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

t á r s a d a l o m egyesítésére, a t á r s a d a l m i osztályoknak egymáshoz k ö z e l e b b h o z á s á r a : a l e g h a t a l m a s a b b szociális t e r m é s z e t ű szervezet, m e l y a m o d e r n e g y h á z kebelében képződik, először a j o g a l a p j á n , d e a m e l y l a s s a n k é n t a k a t h o l i k u s k ö z é r z é s t és k ö z s z e l l e m e t m e g fogja t e r e m t e n i , s a z e g y h á z t e r m é s z e t ­ fölötti céljainak alkalmas előmozdítójává válik. E z t a keresztény i r á n y b a n társító h a t a l m á t az a u t o ­ n ó m i á n a k m é g n e m igen emlegették. U g r ó n G á b o r emelte a z t ki hétfői beszédében. Pedig semmire sincs a n n y i r a szüksé­ günk, mint a keresztény társadalmi összetartás intézményes k i a l a k í t á s á r a . E z t s ü r g e t i a z i d ő ; r ó l a o l v a s s a le a t ö r t é n e t a z i n t é z m é n y e k időszerűségét. M i n d e n t á r s a d a l m i v á , szociális k i h a t á s ú v á , szociális t é n y e z ő v é a k a r k i a l a k u l n i . A v i l á g e g y h á z t á g k e r e t é b e n új k e r e t e z é s t k e r e s , a K r i s z t u s n a g y t e s t é h e z , a z egyházhoz való t a r t o z á s t szorosabb egyesülésre, szervezésre h a s z n á l j a föl. N e k e r e s s ü k az a u t o n ó m i a i m o z g a l m a k b a n a s z é t h ú z á s ­ nak jelenségeit; nem széthúzásról, h a n e m szorosabb társa­ d a l m i e g y e s ü l é s r ő l v a n o t t szó ; a k ü l ö n f é l e o s z t á l y o k , r é t e g e k és á l l á s o k e g y e s í t é s é r ő l , a z egész m a g y a r e g y h á z n a k v á l l v e t e t t tevékenységéről. Igen, vállvetett tevékenységről, hol n e m a régi m a g y a r rendi különbségek s n e m a m o d e r n t á r s a d a l m i osztályok szerint állnak egymástól távol a hívek, h a n e m ahol S z e n t D o m o n k o s fehér g y a p j ú j a , Szent F e r e n c rőt h a b i t u s a , a l e l k é s z f e k e t e , a p ü s p ö k v i o l a v á l l a éri e g y m á s t , a h o l l a i k u s és k l e r i k u s , d o l m á n y és b í b o r s o r a k o z i k e g y m á s h o z k ö z ö s társadalmi, katholikus tevékenységben. Lesznek különbségek, joghatósági, rendi tekintélyek; de a különbségek n e m ellentétek, s a tekintély nem az elválást s a s z é t h ú z á s t , n e m a z e l v o n u l á s t , h a n e m a z e g y e s í t é s t szol­ gálja. A különbségek az egységes t e s t különbségei, hol m á s a f e j , m á s a l á b u j j , d e e g y a szív s a m e l e g v é r . E d d i g ez n á l u n k n e m v o l t m e g . A r e n d i s z e l l e m h i d e g s z e l e j á r t a á t a z e g y h á z a t is, s a k i k i d u g t a f e j é t a s z o k á s , a h a g y o m á n y s a d i v a t pokróca alól, az r e u m á t k a p o t t . A rendi szétállás erkölcsi visszássággá lett az e g y h á z b a n . L á t j u k a t ö r t é n e l e m b e n , h o g y a f é n y és p o m p a r i t u á l é j a kiöli a s z e r e t e ­ t e t s a bizalmat, s a t e k i n t é l y n e k m é l t ó s á g o k b a való öltöz­ ködése örvényt szakít a természet szerint legszorosabb egyházi s nemzeti egységekben. Meg v a g y u n k győződve, hogy e társító törekvéseknek a m a g y a r k a t h o l i k u s e g y h á z b a n k o r s z e r ű és n é p s z e r ű k i f e j e z é s e a z a u t o n ó m i a lesz.

K I AZ

ŰR?

151

Mint megújult s öntudatra ébredt társadalmi nagy­ h a t a l o m lép m a j d föl a k ö z é l e t b e n , a m e l y k ö z é l e t e t m i n d e n i r á n y b a n lefoglalta a l é t é r t való k ü z d e l e m s az állami g y á m ­ k o d á s n a k zsibbasztó befolyása. H a r m i n c év óta n a p o n k é n t fokozódik az állami központosítás. Ma m á r nincs m u n k a k ö r , m e l y n e k érdekszálai n e m kereszteződnének a k o r m á n y elő­ s z o b á j á b a n . H a t ó s á g i f e l ü g y e l e t a l a t t á l l u n k a z é l e t összes v i s z o n y a i b a n , a s z a b a d t á r s a d a l m i m o z g á s n a k teljes híjával. M i n d e n az á l l a m é ; n e m c s a k a víz, a levegő, a hal, a v a d , p á l i n k a , só, kefék, sör, k é n , c í m e k , s z a b a d a l m a k , h i v a t a l o k , r o n g y o k ; d e a z e g y h á z is a z ö v é . «Allam», ez a z e g y e t l e n imponáló név ; a m o d e r n népek szemeit k á p r á z t a t ó istenség ! A h e g e l i filozófia m e g v a l ó s u l t : a z á l l a m a z i s t e n . A p o l g á r s á g a n n a k k ö v e t k e z t é b e n visszavonul s h a g y j a az á l l a m o t g o n d o s ­ k o d n i j ó i d ő r ő l , k a p a d o h á n y r ó l és g o n d o l a t s z a b a d s á g r ó l ; tőle várja m i n d e n é t , g y á m s á g a alá helyezi m i n d e n érdekét. Friss levegőt k é r ü n k , m e r t az általános g y á m k o d á s n a k e fülledt légkörében megfúlunk ; tiszta, pezsgő v é r t k é r ü n k , m e r t elposhad itt m i n d e n ü n k ; szabad tevékenységet, érvényesü­ lést k é r ü n k , m e r t visszafejlődünk a fajankók tehetetlenkedésébe, az a g y o n g y á m o l t lelkek g y á m o l t a l a n s á g á b a ! S í m e , a m i t k é r ü n k , m e g l e s z . A z ö r ö k k é ifjú e g y h á z b e l e ­ találja m a g á t népek gondolkozásába, idők szükségleteibe, kor­ s z e l l e m e k v á l t o z a t a i b a ; h a s o n u l s n e m v á l t o z i k ; fejlik, új á g a k a t h a j t , új i n t é z m é n y e k e t l é t e s í t . A k ö z é p k o r b a n r e n d i ; p a j z s b a , v é r t b e ö l t ö z i k és h a r c o l ; a z ú j k o r b a n s z o c i á l i s ; zürichi m u n k á s - k o n g r e s s z u s o k o n vesz részt s a H y d e - p a r k padjairól beszél. S M a g y a r o r s z á g o n m i t csinál? Szintén t á r s a d a l m i v á lesz a z á l t a l , h o g y a m a g y a r s e n y v e d ő k ö z é l e t b e a t á r s a d a l m i k ö z é l e t n e k s k e r e s z t é n y ö s s z m ű k ö d é s n e k leg­ népszerűbb szervezetét állítja bele : a u t o n ó m i á t t e r e m t . A z a u t o n ó m i a a t á r s a d a l m i közélet s z e m p o n t j á b ó l is n a g y nemzeti jótétemény.

Okosan, de

tehetetlenül.

1 9 0 0 m á r c . 4. É r d e k e s s z é l c s e n d b o r o n g a m a g y a r k ö z é l e t f ö l ö t t ; szél­ csend, hol m i n d e n m o z o g , de s e m m i sem t ö r t é n i k , hol sok az okvetetlenkedés, de sem komoly akarat, annál kevésbbé komoly tevékenység, sem fölmutatható eredmény nincs. S e szélcsendben u n a t k o z i k az ország, a k o r m á n y , a p a r l a m e n t ,

452

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

a k ö z i g a z g a t á s ; b i z o n y , h a K a f f k a és E g a n n e m z a v a r n á a v i z e t , m é g m e g is p o s h a d n á n k v é g l e g ; n o m e g h a n e m v i h a r z a nék a szélcsendbe n é h á n y m o n u m e n t á l i s beszéd s m é g t ö b b nagyszabású chria. P e d i g h á t v a n k o r m á n y u n k és k o r m á n y p á r t u n k , v a n s o k okos e m b e r ü n k , s Szélit, m i n t s z a b a d í t ó t ü d v ö z ö l t é k a p á r t o k , s á g y a z t a k neki á t a d o t t zászlóikból n y u g h e l y e t ; jóindulat v e t t e s v e s z i k ö r ü l , s r a b o n b á n o k is s z e l í d e b b h ú r o k a t p e n g e t n e k e l ő t t e ; h ó d o l a t és j ó i n d u l a t a k ö z v é l e m é n y b e n , új e r ő k k e l szaporodott nemes elemekkel megifjodott p á r t a parlamentben ígértek neki s nekünk boldogulást. H o n n a n t e h á t e k ö r ü l m é n y e k közt az általános pangás? H o n n a n a Széli d a c á r a a z á l t a l á n o s s z é l c s e n d , h o g y m é g n e m is loccsan m a g a s a b b r a a nemzetiségi vitát kivéve a parlamenti b e s z é d - és s z ó á r ? A dolog világos ; a p a n g ó h e l y z e t n e k o k a az illúzió, m e l y v a l a m i t m u t a t , a m i n i n c s , s b i z t a t a z z a l , a m i n e m is l e h e t ; a z p e d i g e g y i j e s z t ő h a t a l o m . A z illúzió a d o l g o k l á t s z a t á t nyújtja, de semmi valóságot n e m ad ; l á t t a t , á m í t , bűvöl, míg é r z e l m e k k e l b e é r j ü k , d e n e m e l é g í t ki, h a t e t t e k e t k í v á n u n k ; a z i l l ú z i ó a z t n e m t ü n t e t i föl, h o g y n e k ü n k a k c i ó k é p e s kormányunk, törvényalkotásra alkalmas parlamentünk van ; n i n c s , illúzió a z e g é s z . A z i l l ú z i ó a z t á l l í t j a e l é n k , h o g y a t ö r ­ v é n y , j o g , i g a z s á g r e n d s z e r e f r o n t o t c s i n á l t a k o r r u p c i ó ellen, hogy a tiszta liberalizmus programmját k ö v e t i ; dehogy k ö v e t i , n e m k ö v e t i , n e m is k ö v e t h e t i , m é g h a a k a r n á s e m ; illúzió a z egész. A k o m o l y m e g f o n t o l á s a z o n b a n á t t ö r a látszaton, s úgy találja, hogy v a n u g y a n k o r m á n y u n k , de azok a jó miniszterek nagyon vegyes politikai érzelmekkel ülnek egymás m e l l e t t ; egyik erre, másik arra gravitál, egymás­ ban n e m bíznak, s közülök többen Tiszáékhoz húznak. Van p a r l a m e n t ü n k , d e a z oly h a d i h a j ó , m e l y l a g u n á b a s z o r u l t s f o r o g n i n e m k é p e s ; oly h a d i h a j ó , m e l y n e k f e g y v e r e s n é p e e g y m á s s a l n é z f a r k a s s z e m e t , s a z t lesi, h o g y m i k o r m o n d j a fel a j o b b r a v a g y b a l r a h a j l ó fél a z e n g e d e l m e s s é g e t . K ö z ö s név, de idegen v é r ; egy p á r t , d e sokféle érzelem ; n y á j a s a r c o k , d e h i d e g l e l k e k . M i t c s i n á l j o n a m i n i s z t e r e l n ö k a z ily parlamenttel? V a n rendszerváltoztatás papíron, de a valóságban még n i n c s ; v a l a m i v a n m é g i s , t . i. a l á t s z a t f i n o m f á t y o l á v a l l e v a n n a k t a k a r v a a l e g t ű r h e t e t l e n e b b á l l a p o t o k ; d e ez a t a k a r ó o l y a n m i n t a m á r c i u s i h ó , m e l y e l t a k a r j a a s a r a t , h o g y a z első csalogató n a p s u g á r r a ismét elénk álljon m i n d a z , a m i t m á r

K I AZ

ÚR?

153

f e l e d n i is s z e r e t t ü n k v o l n a . S h o g y el n e f e l e d j ü k a z t , a m i a takaró alatt lappang, utaztatják Kaffkát megyéről-megyére, aki b i z o n y á r a a d a t o k a t g y ű j t a francia világkiállításon a huszárpavillon mellett felállítandó m a g y a r közigazgatásipa­ villon s z á m á r a . M i n i s z t e r e l n ö k és m i n i s z t e r e k , k i v á l t D a r á n y i és H e g e d ű s szebbnél-szebb dolgokat emlegetnek ; az előbbi a legideálisabb k o r m á n y n a k is b e c s ü l e t é r e v á l ó , n a g y n é p m e n t é s i ü g y b e n f á r a d : az utóbbi a kereskedelmi tárca keretében a tisztesség­ telen verseny megrendszabályozása körül teszi meg a szükséges l é p é s e k e t s a b e c s t e l e n s é g és s z é l h á m o s f o g á s o k ellen f o l y t a ­ t o t t h a r c á b a n oly b a b é r o k a t szerezhet, m e l y e k érdemesek a nemzet elismerésére. A miniszterelnök m a g a a m a g y a r köz­ gazdaság- s a n e m z e t egészséges h a l a d á s á n a k egyik s a r k a l a t o s tételét, a vidéknek emelését hangoztatja Rudapest mestersé­ g e s és e l h a m a r k o d o t t s é p a z é r t r é s z l e t e i b e n és a l a p e l v e i b e n is e l h i b á z o t t e m e l é s é v e l s z e m b e n ; d e l é p t e n - n y o m o n t a p a s z t a l ­ juk, hogy e kifogástalan törekvéseikben a miniszterek nem érzik m a g u k a t b i z t o s a k n a k ; oly kocsin ülnek, m e l y m i n d e n percben fölfordulhat, s ők érzik legjobban, hogy m i n t emel­ getik szekerüket láthatatlan hatalmak, h a t a l m a s érdekek, melyek addig uralkodtak, gazdagodtak, m i a l a t t az ország sorvadozott s egyre képtelenebb lett a nemzeti föladatok teljesítésére. A z á l l a p o t o k ez i l l u z i ó s v o l t á t m é g j o b b a n m e g v i l á g í t j a az a k ö r ü l m é n y , hogy ezt a dőlingélő szekeret jobbról-balról t á m o g a t j á k ; segítségére sietnek ; k e d v é é r t m i n d e n t leszerel­ n e k ; a n e m z e t i p á r t Széli k e d v é é r t p l á n e m e g s z ű n t l e n n i ; a k a t h o l i k u s a u t o n ó m i á t l e f ú j j á k , á l l í t ó l a g Széli k e d v é é r t , h o g y n e k i n e h é z s é g e k e t ne c s i n á l j a n a k ; a t i s z t v i s e l ő k é h e n k ó r á s z ­ k o d n a k , d e t ű r j e n e k m é g , m e r t s o k p é n z t Széli n e m k é r h e t , k ü l ö n b e n e l k e r g e t i k ; a k o n g r u á r ó l szó n e e s s é k , m e r t ez k é n y e s d o l o g , és e s e t l e g v a l a k i m é g , a k i n e k a z s e b é b e n y ú l n á ­ n a k , Szélire m e g t a l á l n a h a r a g u d n i . M i n i s z t e r e k e t S z é l i t ő l n e kérjenek, ő minisztert n e m csinálhat sem Apponyiból, sem Szilágyiból, sem H o r á n s z k y b ó l ; váci p ü s p ö k ö t tőle ne várja­ n a k , m e r t a z is k é n y e s d o l o g , s v a l a k i t m e g t a l á l n a s é r t e n i , a k i t e l f e l e j t e t t k i n e v e z n i . N o és e s z t e r g o m i k a n o n o k o t s e m mer kinevezni? Azt talán mégis, m e r t a pozsonyiakra m á r v á l l a l k o z o t t , d e h á t h a o t t is h a r a p m a j d v a l a k i ? í m e , gyönge népnek gyönge k o r m á n y a v a n , s ahol nincs igazi e l v v á l t o z t a t á s , o t t nincs alapos boldogulás. M e n n y i r e s z ü k s é g e s e k ö r ü l m é n y e k k ö z t a r a d i k a l i z m u s a j ó b a n , ezzel a

154

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

bekötősdi j á t é k k a l szemben, m e l y e t a rosszal ű z n e k ; m e n n y i r e szükséges Magyarországon a tojástánccal szemben a Kinizsi tánca, mely az ellenséget n e m cirógatja, de tapossa, s úgy k i l é p , h o g y n e m i n g a d o z i k , n e m t á n t o r o g , d e n e m is f o r d u l föl. E z t j e g y e z z é k m e g m a g u k n a k a z o k a j ó u r a k , k i k s z e l í d e k , gyengédek s j á m b o r a k a k a r n a k lenni az elvek feladásáig s a z o n t ú l , k i k a d d i g a l k u s z n a k a z ö r d ö g g e l , m i g el n e m viszi ő k e t . A z e l l e n s é g g e l n e m kell a l k u d o z n i , d e m e g kell a z t v e r n i ; különben kegy elemkenyérre j u t u n k , s a n n a k végső karaját a k o l d u s t a r i s z n y a v á l t j a föl. Az ötvenkét éves «felistenek».

1900 m á r c . 18. Átéltünk ismét egy évet, azt, mely a m a g y a r szabadság h a j n a l á v a l , m á r c i u s 15-ével h a s a d t a h a z á r a ! Ö t v e n k é t é v e s e k m á r ((félisteneink !» Ö t v e n k é t é v I s t e n ­ nek s e m m i , félistennek sem lehet sok, s mégis a m i e i n k n e k , azoknak a bizonyos negyvennyolcas félisteneknek, nagyon is sok, sok a rogyásig. Mily r á n c o s a k , m i l y h a j l o t t a k , m i l y t ö p ö r ö d ö t t e k sze­ g é n y , v i t é z h o n v é d e i n k k ö z ü l a z o k , k i k r e a d i c s ő s é g e n t ú l és fölül a z ö t v e n k é t e s z t e n d ő n e k ez a z é g i a d o m á n y a n e h e z e d i k ! S ugyan derekasabbak, egyenesebbek, erősebbek, kevésbbé t ö p ö r ö d ö t t e k s k e v é s b b é r á n c o s a k - e a m á r c i u s 15-i s z a b a d ­ ságok, a h a l a d á s n a k p o n t o k b a szedett nagy szimbólumai, m e l y e k előbb e l b ó d í t o t t á k a világot s a z o k a t a lelkes e m b e ­ reket, kik a szabadságokért vérüket ontották? Bizony rok­ k a n t ö r e g e c s k é k l e t t e k a z o k is. S m i é r t k o p t a k el? Miért z s u g o r o d t a k össze? A h o n v é d e k azért, m e r t megöregedtek s hozzá sokat koplalva kényszerül­ tek azt a különlegesen keserű hálátlanságot, a világ hálátlanságát hősökkel szemben t a p a s z t a l n i ; az eszmék pedig azért k o p t a k el, m e r t n e m v o l t a k e g é s z e n i g a z a k , s m e r t n e m s z e r e t t ü k ő k e t ö n z e t l e n ü l . F é l i g a r a n y v o l t a k , félig a g y a g ; félig f é n y e s f e l h ő , félig v a l ó s á g ; félig á l o m , félig i g a z s á g . A m a g y a r k ö z é l e t s o k é r z e l e m é s k e v é s ész s m é g k e v e s e b b m u n k a v o l t . M á r p e d i g a z i l y e n felség m i n d i g félszegség is ; az ilyen féligazságban sok a h a z u g s á g s e fényes k ö d k á p r á z ­ t a t h a t u g y a n , de n e m szolgálhat a l a p u l az e m b e r s m é g kevésbbé a t á r s a d a l o m életének. S u g y a n m i b e n rejlik a 48-as s z a b a d s á g o k gyöngéje, m i b e n félszegsége?

K I AZ

ŰR?

155

A h a z u g s á g g a l v e g y e s féligazság a b b a n rejlik, hogy a liberalizmus teljes s z a b a d s á g o t h i r d e t e t t , a z t pedig m e g v a l ó ­ sítani n e m l e h e t ; m e r t teljes, k o r l á t l a n s z a b a d s á g a véges s ezer i r á n y b a n k o r l á t o l t e m b e r s z á m á r a n e m l é t e z h e t i k ; a z a g y r é m is, t é v e l y is, b ű n is ! É r t e l m e s , viszonylagos szabadság, az v a n . í g y például : kiterjeszteni az alkotmányos szabadságokat, fölszabadítani a k ö z n é p e t a r o b o t alól, eltörülni a r e n d i k i v á l t s á g o k a t , az m i n d helyes. De hirdetni azt, hogy az állam a jog forrása ; h i r d e t n i , h o g y az á l l a m t e k i n t e t n é l k ü l I s t e n r e s a k i n y i l a t ­ k o z t a t á s r a , a l k o t h a t j a t ö r v é n y e i t ; csinálni oly t ö r v é n y t , hogy az állam Istent n e m ismer s s z a b a d s á g á r a bízza m i n ­ denkinek a vallástalanságot; úgy berendezni a dolgokat, hogy az állam a kereszténységet m i n t kötelező n o r m á t n e m i s m e r i : ez m á r n e m s z a b a d s á g , h a n e m b ű n és g o n o s z s á g ; ez m á r n e m a r a n y , h a n e m a g y a g ; s a k i a z i l y s z a b a d s á g r a é p í t , a z a m o d e r n á l l a m n a b u k o d o n o z o r i s z o b r á t á l l í t j a föl, s ne csodálkozzék azon, hogy ö t v e n év m ú l v a az a szobor r e p e d e z i k , a l á b a s z i t á l s b á r p á n t o z z á k és a b r i n c s o l j á k , m é g i s c s a k a f ö l d r e v á g y i k , g y ö n g e és e r ő t l e n ö n m a g á b a n . Mi az e m b e r ? T á n bizony Isten, h o g y azt m o n d j a : n e m p a r a n c s o l n e k e m s e n k i ? Mi az e m b e r ? T á n b i z o n y az utolsó m o h i k á n , a k i őserdőben lakik fák, s n e m e m b e r e k közt, hol nincs s z a b a d s á g a k o r l á t o z v a az összeség fensőbb érdekei által? A szabadságnak korlátai vannak, s annyi a korláta, a h á n y felsőbb erkölcsi kötelessége v a n az e m b e r n e k . Csak ez é s z s z e r ű ; a t ö b b i h u m b u g , s a k i o k t a l a n s á g é r t l e l k e s ü l , az m e g a d j a az á r á t ! í g y lettek öregek az ö t v e n k é t é v e s félistenek ! így lettek h i t e l v e s z t e t t e k az e m b e r e k szemeiben, ú g y h o g y v á l l a t v o n v a m e n t e k el m e l l e t t ü k a n e m z e d é k e k , a z t m o r m o g v a f o g a i k k ö z t : ez is e g y n a g y t é v e d é s v o l t , m e l y n e k a n e m z e t e k fölültek. Értelmes szabadságot akarunk. Azt a szabadságot, mely n e m emancipálja az államot, a t á r s a d a l m a t , az emberiséget Isten kinyilatkoztatása alól; azt a szabadságot, mely az isteni t ö r v é n y k o r l á t a i t elismeri, m e r t azok v o l t a k é p n e m korlátok, h a n e m sínek a r o h a n ó v o n a t n a k . K e r e s z t é n y sza­ b a d s á g o t a k a r u n k s n e m liberális m á m o r t , mely n a g y k é p ű dikciózások u t á n óriási általános k a c e n j a m m e r r e ébred. Elég volt a liberális s z a b a d s á g b ó l ; m o s t m á r józan, nemzeti m u n k á t várunk !

156

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

Földmívelök

kongresszusa.

1900 á p r . 18. Magyarország kis exisztenciáinak képviselői kongreszszusra gyűltek Budapestre, hogy tanácskozzanak bajaikról s keressenek módozatokat ezeknek a bajoknak orvoslására. A k o r m á n y egy rendőrtanácsossal képviselteti m a g á t ezen a k o g r e s s z u s o n , s ezzel is b i z o n y í t j a a z t , h o g y m e n n y i r e «szfven viseli» a k i s e m b e r e k s o r s á t s m e n n y i r e «siet» a s e g í t s é g ü k r e . P e d i g s z o c i á l i s és g a z d a s á g i b a j a i n k k a l a n n y i r a v a g y u n k m á r , h o g y az állam e bajok orvoslására t ö r v é n y h o z á s i intézkedés­ t ő l n e m fog e l z á r k ó z h a t n i . A z o r o s z , t ó t és r o m á n v i d é k e k e n á l l a n d ó a z é h í n s é g , a z északkeleti K á r p á t o k lakóit kivándorlásra kényszeríti vagy rabszolgaságba süllyeszti a galíciai zsidóság, s m o s t m á r o l y an h e l y e k e n is fellép a z é h í n s é g , a m e l y e k r ő l m i n d n y á j a n a z t t a r t o t t u k , hogy Magyarország leggazdagabb vidékei, vagyis T o r o n t á l b a n és B á c s k á b a n . E z e k r ő l a j e l e n s é g e k r ő l a k o r ­ m á n y , h a t u d o m á s t v e s z , n e m s o k á i g fog ú g y i n t é z k e d h e t n i , h o g y a felső v i d é k e k e n s z é t o s z t o g a t e g y k i s k r u m p l i t , T o r o n ­ t á l b a m e g B á c s k á b a kiküld egy miniszteri biztost s jelentést t é t e t m a g á n a k a helyzetről. A baj g y ö k e r e s o k k a l m é l y e b b r e n y ú l i k , h o g y s e m ily múló intézkedésekkel ki lehetne r á n t a n i a nemzet testéből. E b b e a kérdésbe a t ö r v é n y h o z á s n a k kell belenyúlni s m e g ­ felelő t ö r v é n y e k n e k e g é s z s e r e g é v e l á t a l a k í t a n i , új a l a p o k r a h e l y e z n i a z egész s z o c i á l i s és g a z d a s á g i f e j l ő d é s ü n k e t . A n n a k a liberális lelkiismeretlen gazdálkodásnak, m e l y a kis exisztenciákat kiszolgáltatja a nagyobb, h a t a l m a s a b b gazdasági erők abszorbeálásának, s a szabadverseny cégére a l a t t csak a m o l y a n tessék-lássék m ó d o n siet a m á r a g y o n n y o m o t t exisztencia v é d e l m é r e , m a m á r k i e s e t t l á b a alól a t a l a j . R á b a - s z a b á l y o z á s t m o s t m á r ú g y csinálni, h o g y a folyó, m e l y e d d i g csak m i n d e n második vagy h a r m a d i k évben ö n t ö t t ki, a szabályozás óta m i n d e n é v b e n k ö v e t k e z e t e s e n k i o n t , és a n é p m é g r á a d á s u l viseli a r e n g e t e g s z a b á l y o z á s i k ö l t s é g e k e t — m o s t m á r veszély nélkül nem lehet. A nagyipart t á m o g a t n i állami szubvenciókkal a nagy­ t ő k é n e k kiszolgáltatott m u n k á s ellenében, vicinális hősöket n e v e l n i , a z a d ó z ó n é p v á l l a i r a új és új t e r h e k e t r a k n i , a b ö r z e ­ l o v a g o k a t dédelgetni, s ö n m a g á n a k az adózó nép r o v á s á r a ú j a b b és ú j a b b j ö v e d e l m i f o r r á s o k a t n y i t n i c s a k e g y ö n z ő ,

K I AZ

ŰR?

157

a keresztény szeretet t a n a i t n e m ismerő k o r m á n y z a t i rend­ s z e r k é p e s . P e d i g a z á l l a m h a t a l o m n a k m é g a k k o r is, h a a l a p j á ­ b ó l n é l k ü l ö z i a k e r e s z t e t , m é g a k k o r is a g a z d a s á g i l a g g y e n ­ g é b b n e k a z o l d a l á h o z k e l l s z e g ő d n i e , h o g y így a k é t e r ő e g y e s ü l é s e p a r a l i z á l j a a g a z d a s á g i l a g m a g á b a n is h a t a l m a s tényező nyomását. E z t a szociális g a z d a s á g i a l a p o t a z o n b a n csak keresztény a l a p o k r a h e l y e z k e d v e l e h e t m e g o l d a n i , m e r t c s a k i s a keresz­ tény s z e r e t e t t e l f e l r u h á z v a l e h e t é r z é k e a h a t a l o m n a k fel­ i s m e r n i az e m b e r b a j a i t , lehet érző szíve, h o g y a b a j t az igazságnak, a m é l t á n y o s s á g n a k megfelelően szanálja. A d d i g t e h á t , m í g keresztény-szociális törvényhozási intézkedések gazdaságpolitikánk terén nem történnek, addig semmiféle társadalmi reformot keresztülvinni nem lehet. Miniszteri r e n d e l e t e k k e l , m u n i c i p á l i s i n t é z k e d é s e k k e l és h a t á s k ö r r e l a X X . század egyik legnagyobb problémáját megoldani soha­ sem fogjuk. M e r t szép például az, ha a főváros m u n k á s ­ o t t h o n t l é t e s í t ; d e h o l v a n ez a z i n t é z m é n y m é g a m u n k á s ­ kérdés megoldásától? M i n d e n k o r i k o r m á n y a i n k n a g y o n jól értenek ahhoz, hogy silány külföldi t ö r v é n y e k e t lefordíttatnak m a g y a r r a ; a r r a a z o n b a n m á r nincs ideje, h o g y t ö r v é n y h o z á s ú t j á n gon­ doskodjék az ínség, az árvizek enyhítéséről, a m u n k á s exiszt e n c i á j á n a k biztosításáról, a kisiparos, kisgazda egy b i z o n y o s m i n i m u m á n a k megvédéséről. Mindezeket a kérdéseket n e m szabad az á l l a m h a t a l o m ­ n a k csak a t á r s a d a l o m r a bízni, m e r t a t á r s a d a l o m rétegeiből, m i n t a t a p a s z t a l a t s a j n o s á n bizonyítja, r e n d e s e n oly elemek igyekeznek a saját b a j u k a t szanálni, a m e l y e k sem erkölcsi­ leg, s e m e g y é n i l e g h e l y e s i r á n y b a n t a r t a n i e z t a m o z g a l m a t n e m képesek. A szocializmus még eddig n e m t u d o t t u g y a n mély gyökeret verni a m a g y a r nép szívében, de a B o k á n y i a k és a t ö b b i J a k a b o k h a t a l m a s z e m l á t o m á s t n ő , s ezzel a h a t a ­ l o m m a l a k o r m á n y n a k kötelessége leszámolni, kötelessége pedig úgy, hogy m a g a veszi a kezébe a z o k n a k az égető bajok­ n a k a megoldását, m e l y e k e t a szocialisták m a g u k a k a r n a k m e g o l d a n i . A k o r m á n y a b a j n a k k o m o l y és b e h a t ó t a n u l ­ m á n y o z á s a u t á n n e m t e h e t m á s t , m i n t h o g y a n t i t h é z i s t állít fel a B o k á n y i a k n a k s a t ö r v é n y h o z á s elé v i s z i a z ü g y e t , a m e l y c s a k i s k e r e s z t é n y a l a p o k r a h e l y e z k e d v e fogja m e g o l d h a t n i a z égető szociális k é r d é s e k e t s v e h e t i elejét a n a g y o b b vesze­ delemnek.

158

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

Valóságot

mindenütt!

1 9 0 0 j ú l . 8. A spanyol irodalom virágzásának harmadik korszakában f u r c s a d o l o g t ö r t é n t : a z , h o g y a z t a z egész k l a s s z i k u s d i v a ­ t o t , m i n d e n r i t m u s t és k a p ó s r í m e t , v e r s e t , ó d á t , t r a g é d i á t , l e s z e r e l t e g y c s i z m a f o l t o z ó v a r g a , s a z t m o n d t a : e z e n t ú l ez m i n d u n a l m a s és k i á l l h a t a t l a n ; n e k ü n k m á s d i v a t , m á s i r o ­ d a l o m , m á s színészet kell. E z t a híres v a r g á t Sancheznek h í v t á k ; ami a spanyolban l e g a l á b b o l y e l ő k e l ő n é v , m i n t a n é m e t b e n M a j e r és H u b e r , v a g y a m a g y a r b a n K o v á c s és S z a b ó ; d e a z é r t k e g y e i t k e r e s t e S a n c h e z n e k m i n d e n d r á m a - és t r a g é d i a - í r ó . S u g y a n m i b e n rejlett Sancheznek h a t a l m a ? Lángész volt-e vagy bűvész, vagy műítész? Sokkal kevesebb m i n d e n n é l ; ő nem volt egyéb, m i n t egy X V I I . századbeli zsurnaliszta. Nos, és mily ú t o n e m e l k e d e t t b e f o l y á s r a ? Ü g y , h o g y s u t b a d o b t a a for­ m á t , s z á m ű z t e a n y ű g ö t ; eleven a l a k o k a t k é r t s nem m ú m i á ­ k a t , igaz alakítást k ö v e t e l t s n e m természetellenes e r ő l k ö d é s t ; k i d o b t a az a n t i k á n a k falábait s u t á n u k k ü l d t e a h a g y o m á n y o s tisztelet nyugdíján élősködő üres formalitásokat. Azt akarta, h o g y a hősök ne j á r j a n a k falábakon, h a n e m saját l á b u k o n ; a z t k í v á n t a , h o g y a s k a t u l y á t n e b á m u l j u k m e g színes p a p i r burkolatáért, h a n e m nézzük meg, hogy mi v a n benne, s ki­ m o n d t a , hogy a n a g y nevek t a r t a l m a t l a n s á g á é r t n e lelke­ s ü l j ü n k . A n é v b ő l is k i e s i k i d ő v e l a t a r t a l o m , m i n t a m á k ­ kupakból a mák. A z élet m i n d e n terén ismétlődik az, a m i az irodalom tör­ ténetében Sanchezekkel s Sanchezek nélkül megy végbe. A f o r m a u r a l k o d i k s e l n y o m j a a z ü g y e t ; a n é v csillog és s z e n ­ ved az érdek ; a h a g y o m á n y érvényesül s a jelennek jóléte elpusztul. Az e m b e r e k a sikerrel k é r k e d ő k n e k neveiből prog r a m m o k a t c s i n á l n a k , v a l a m i n t a r e m e k m ű v e k v o n á s a i t és színezését iskolai p a r a g r a f u s o k k á szélesítik. A h a g y o m á n y o s ­ s á g ész és cél t e k i n t e t b e v é t e l e n é l k ü l a l e g f ő b b p a r a n c s , melynek vasvesszejét a bürokratizmus nemcsak ráhúzza e g y h á z r a és t á r s a d a l o m r a , h a n e m á t is h ú z z a e l e v e n t e s t ü k ö n úgy, hogy r á n g a t ó z h a t n a k tőle s vergődhetnek rajta. Szívesen elismerjük, h o g y formák, falábak, fiókok nél­ kül s e m m i t sem lehet a d m i n i s z t r á l n i ; elismerjük, h o g y a t e k i n t é l y n e k i m p o z á n s k á r p i t o z á s k e l l ; hogy a leomló redők g y á m o l í t s á k a b e n y o m á s s i l á n y s á g á t ; elismerjük, hogy a

K I AZ

ÚR?

159

h a g y o m á n y o s n a k c s o n t v á z n a k kell lennie az eleven t e s t b e n s ö s s z e k ö t ő h í d n a k kell l e n n i e a m u l t és j ö v ő k ö z t . E z m i n d k e l l ; d e u g y a n a k k o r k e t t ő t kell k ö v e t e l n i e a t á r s a d a l o m t e r m é s z e t e s f e j l ő d é s é n e k ; k e t t ő t : először a z t , h o g y a h a t a ­ l o m a k o n z e r v a t í v t é n y e z ő k t ő l g y á m o l í t v a őszintén, komo­ lyan, kitartóan dolgozzék; m á s o d s z o r a z t , hogy hatalmái soha a tehetségek elnyomására, soha az ügi; rovására ne használja; mihelyt rovására, k á r á r a kezd válni a közérdeknek, rászolgál v é g n é l k ü l i p a n a s z r a és g y ű l ö l k ö d é s r e s e l v e s z t i l á b a i a l a t t a talajt. T e h á t k o m o l y m u n k á t s a k ö z é r d e k n e k önzetlen szolgá­ latát követeljük a tekintélytől épúgy, m i n t a közvitéztől, a hatalomtól épúgy, m i n t az alattvalótól. N e m érjük be az állással s a h a g y o m á n y o s előkelőség impozáns kárpitozásával. N e m érjük be a névvel, sem a címmel. N e m érjük be a m u n k á t l a n s á g m e g s z o k o t t , de m e g n e m okolt kiváltságával. N e m érjük be v e l ü k sem az á l l a m b a n , s e m az e g y h á z b a n . A formák, üres, de szépen b o r í t o t t s k a t u l y á k ; a ragyogó c é g é r e k s a m a g a s s p a n y o l f a l a k e l ő t t n e m b o r u l u n k le, m i n t az igazhivő muzulmán a K á b a köve e l ő t t ; m i tudjuk, hogy ezek m i n d k ö v e k , hogy nincs b e n n ü k élet s n e m serken m e g h a l a d á s u n k s fejlődésünk csirája k i a s z o t t m é h ü k b e n . A k i v á l t s á g o k s a s e m m i t t e v é s e k e «klasszieizmusa» előtt m e g n e m áll a v i l á g h a l a d á s a , h a n e m e l s ö p r i a z t . H o g y M a g y a r o r s z á g o n a z effajta k l a s s z i c i z m u s m é g virágzásban v a n , sajnos, t a p a s z t a l j u k . Virágzik, m i n t a bazsa­ rózsa s hivalkodik, m i n t a pipacs. S m é g n e m t á m a d t Sanc h e z r e , a k i k i t e k e r n é a n y a k á t . M e g is j á r n á S a n c h e z b a r á ­ t u n k , m e r t b i z o n y á r a az ő n y a k á t t e k e r n é ki. S í g y lesz ez a d d i g , m í g M a g y a r o r s z á g o n a m u n k a t á r ­ s a d a l m a n e m h ó d í t j a el a t é r t , s a m í g a m u n k á b a n ö n t u d a t r a ébredt nép n e m kezdi érezni m a g á t , ö n m a g á t ; n e m kezdi é r e z n i a z é l e t v a l ó s á g á t és j o g a i t . A z élet j o g á t p e d i g k i h i r ­ d e t t e Szent Pál, h o g y aki n e m dolgozik, az ne egyék ; a m i b ő l k ö r ü l b e l ü l a z t is le l e h e t h o z n i , h o g y m i n é l t ö b b j e v a n v a l a k i ­ n e k , a n n á l i n k á b b d o l g o z z é k ; m e r t a s o k b ó l sok k ö t e l e s s é g s z á r m a z i k s h á r u l a s z e r e n c s é s b i r t o k o s r a . E z illik a l a c s o n y r a és n a g y ú r r a , a l a t t v a l ó r a és h a t a l m a s r a . E s z e r i n t kell m e g ­ v i z s g á l n i a m a g á t m i n d e n k i n e k , a r i s z t o k r a t á n a k és f ő p a p n a k , g r ó f n a k és p ü s p ö k n e k : v é g e z e k - e oly k o m o l y , oly n e h é z , oly k i t a r t ó m u n k á t e z e k é r t a z e z e r é s ^ s z á z e z e r és m i l l i ó k o r o -

160

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

n á k é r t , o l y n e h é z és oly k i t a r t ó m u n k á t , m i n t a m i l y e t a k a p á s e m b e r végez júniusi n a p s z á m á b a n s az a r a t ó júliusi hosszú n a p j a i n ? M e r t aki épenséggel s e m m i t sem tesz, h o g y a n jut­ h a t az n a g y , g y a k r a n száz m e g százezeres fizetéshez v a g y jövedelemhez? A k i e r r e a k é r d é s r e l e l k i i s m e r e t e s e n és m e g n y u g t a t ó l a g t u d felelni, a z férfiú, és n e m s z á m , s e m c í m , s e m m é l t ó s á g ; az nem pénzeszsák, sem kenyérfogyasztó, s az ilyen meg­ fejti a t á r s a d a l m i e l l e n t é t e k n e k e g y i k l e g é g e t ő b b k é r d é s é i , melyet mások hiába oldozgatnak jogra, paragrafusokra, h a g y o m á n y r a való hivatkozással. Ez mind a múlté, mely n i n c s ; a j e l e n é a v a l ó s á g , s a v a l ó s á g a z e g y e d ü l i s v é g l e g is g y ő z e l m e s h a t a l o m , s a v a l ó s á g így f e j e z h e t ő k i , h o g y «aki legtöbbet kap, az legtöbbet dolgozzek»; holott pedig tényleg úgy van, hogy a m u n k a azok n y a k á b a szakad, kik legkeve­ s e b b e t k a p n a k j o g b ó l és j ó b ó l . E z n e m v a l ó s á g , h a n e m hazugság. Új év és évszázad.

1901 j a n . 1. E z új é v k ü s z ö b é n egy új é v s z á z a d t á v l a t a nyílik m e g e l ő t t ü n k , s a z e m b e r s e j t e l m e s e b b e n áll m e g a k a l e n d á r i u m i rovatok kikezdésén ma, m i n t máskor. Vágy, képzelet, remény, félelem, bizalom k ö r n y é k e z i k az e m b e r t s v a r á z s o l j á k ü n n e p p é e z új é v n a p j á t , ü n n e p p é , m e l y félig o l y a n , m i n t a m e n y e g z ő , félig m i n t a t e m e t é s ; á t n y i l a l l e r e i n k e n m i n t s e r k e n t ő m e l e g , m a j d m e g fázós b o r z o n g á s s a l f u t á t r a j t u n k ; n e m c s o d a , h i s z oly s o k a z , a m i t n y e r h e t ü n k s m é g t ö b b , a m i t v e s z í t ­ hetünk. Mi l e s z t e h á t ez a z új é v ? m e n y e g z ő v a g y t e m e t é s , b ö l c s ő v a g y k o p o r s ó , é l e t v a g y h a l á l ? M i lesz? fejlődés v a g y p a n g á s , v i r á g z á s v a g y h e r v a d á s , h a l a d á s v a g y h a n y a t l á s ? M i lesz e b b ő l a t e v é k e n y s é g b ő l , e b b ő l a t ö r t e t é s b ő l és k ü z d é s b ő l , m e l y e t a z új é v v a g y é p e n a z új s z á z a d h e l y e z k i l á t á s b a ? Ü j l e s z ez a z é v s m é g i n k á b b új l e s z e z a s z á z a d e g y föl­ tétel a l a t t : ha a régiből az, ami tévely, hiba, b ű n , a m i idejét m u l t a , k i v é s z ; új n e m z e d é k e k á l l n a k b e l e a z é l e t n a p s z á m á b a a z o n a z á r o n , h a a r é g i e k k i d ő l n e k ; új e m b e r e k l é p n e k föl a s z í n e n a r é g i e m b e r e k n e k m á r h ű l t n y o m a i b a n ; új g o n d o ­ l a t o k f o g l a l n a k t é r t a régi g o n d o l a t o k k i v e s z t é v e l ; új n é z e t e k lesznek u r a l k o d ó k , ha a régiekre a feledés fátyola h u l l ; szóval a z új é v s z á z a d t a v a s z a a r é g i n e k f ö l f o r g a t o t t b a r á z d á i n

K I AZ

ŰR?

161

v i r í t , s új é l e t l e h e t e t l e n o t t , h o l a v é n h e d t , k o r h a d t é l h e t e t l e n s é g e t el n e m t e m e t t é k . L á t j á t o k t e h á t , m i l y k í n o s szó ez a z «új év» és «új é v ­ századi) ; c s u p a s z a k í t á s t , v á l á s t , l e m o n d á s t , e r ő s z a k o t és h a l á l t j e l e n t ; j e l e n t i , h o g y a r é g i e m b e r s n é z e t e i , é r z e l m e i és é l e t e l a s s a n - l a s s a n e l h a l n a k , h o g y az új e m b e r új i n t é z m é n y e i ­ v e l s új g o n d o l a t a i v a l foglalja el a t é r t . í g y t ö r t é n t ez e d d i g ; így fog t ö r t é n n i e z e n t ú l , s u g y a n a z o n t ü n e t e k k ö z t v á l t a k o z ­ nak m a j d az i d ő k fölöttünk, m i n t eddig : egyrészről a szen­ vedélyes újítás s az erőszakos szakítás z a v a r j a m e g a k e d é l y e ­ ket, másrészről a görcsös ragaszkodás, a réginek egyoldalú dicsérete s érzelmeink megszokottsága nehezíti a m é l t á n y o s v i s e l k e d é s t . D e e k e t t ő k ö z t u t a t t a l á l m a g á n a k a fejlődés, s az Isten g o n d o l a t a , m e l y e t g o n d o l t az e m b e r r ő l s a világ­ történelemről. A m i t á b o r u n k b a n n e m kísért a szenvedélyes újítás s az erőszakos szakítás, h a n e m i n k á b b z a v a r j a a fejlődést s a m é l ­ tányos ítéletet a görcsös ragaszkodás s a réginek h a g y o m á n y o s s époly egyoldalú dicsérete. Érzelmeink g y a k r a n megtévesz­ t i k í t é l e t ü n k e t , s n e h e z e n h e l y e z k e d ü n k a z új s z e m p o n t o k r a , m e l y e k e t p e d i g o k v e t l e n ü l el k e l l f o g l a l n u n k , l e g s z e n t e b b é r d e k e i n k n e k s z o l g á l a t á b a n is. B i z a l m a t l a n s á g , t a r t ó z k o d á s , k é t s é g , g y a n a k o d á s n e h e z í t i m e g a z új i d ő k n e k s k ö v e t e l m é ­ nyeiknek helyes megítélését. Vesszen h á t a régi, az ósdi, a k o r h a d t , az idejét m u l t s j ö j j ö n el a z új i d ő k o r s z á g a ! N e f é l j ü n k a z új i d ő k t ő l ! M i l y s o k a t k ö s z ö n h e t ü n k n e k i k m i n d e n téren ; n e m c s a k u r a l m a t a t e r m é s z e t fölött, de er­ kölcsi k i h a t á s o k a t is : i n t é z m é n y e k e t , j o g o t , f i n o m o d á s t , e m ­ beri érzést. E l h a g y t u k az ököljog s a n y e r s d u r v a erőszakos­ kodás k o r s z a k á t ; s a m i m é g v a n visszaesés Ázsia t o r n á c a i ­ b a n a z i g a z i m ű v e l t s é g t ő l és s z a b a d s á g t ó l , i p a r k o d j u n k a z t is l e h e t e t l e n n é t e n n i . T ú l v a g y u n k a N é r ó k s a K a m b y s e s e k korán, túl az inkvizitorok s a boszorkányok k o r á n ; örüljünk n e k i , s i s m e r j ü k föl a z új i d ő á l d á s a i t ; I s t e n g o n d o l a t a i t tükröztetik ránk ! N e f é l j ü n k a z új i d ő k t ő l , n e a t u d o m á n y t ó l , é p a t t ó l n e m ! N e féljünk a k i t á g í t o t t szabadságtól 1 V a n n a k u g y a n a t u d o m á n y n a k is g y e r m e k b e t e g s é g e i , s a s z a b a d s á g n a k is v a n n a k f o r r ó l á z a i , m e l y e k b e n f é l r e b e s z é l s n é h a ő r j ö n g is ; de az őrületet ne azonosítsuk a szabadság nemes t e r m é s z e t é ­ vel, h a n e m sürgessük e n e m e s t e r m é s z e t n e k teljesebb kifejlő­ dését. K i a k a r n a közülünk a k ö z é p k o r b a visszatérni? K i
Prohászka : Az igazság napszámában. 11

162

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

a k a r n a m u l t századbeli állapotokat, dacára a gonosz francia f o r r a d a l o m n a k ? Meg v a g y o k g y ő z ő d v e , h o g y e g y - k é t h é t az e l m ú l t k o r o k e l z á r t a t m o s z f é r á j á b a n elég v o l n a a z e l m é l e t i r a j o n g ó k n a k , a régi k o r o k dicsérőinek k i j ó z a n í t á s á r a . N e f é l j ü n k a z új i d ő k t ő l s a z új t á r s a d a l m i a l a k u l á s o k t ó l . A z á l l a m s z i n t e e l v á l t a z e g y h á z t ó l , s a m e n n y i b e n el n e m v á l t , a n n y i b a n v a s k a r m a i k ö z t t a r t j a a szellemi h a t a l m a t . É r t s ü k m e g a z új i d ő k e t , h a m é g o l y fájós is t a p i n t a t u k . V i s s z a s í r n i az á l l a m n a k az e g y h á z h o z való régi á l l a p o t á t lehetetlen ; beleringatni m a g á t a jóérzelmű állami hatalom támogatásába e z e n t ú l n e m l e h e t : a z e g y h á z s z á m á r a a z új i d ő k c s a k i s a z erkölcsi k i h a t á s o k a t , a t á r s a d a l m i akciót, a b u z g a l m a t , a neve­ lést, az e r é n y t jelölik ki tevékenységi térül. A jogból s a köz­ i g a z g a t á s i a s s z i s z t e n c i á b ó l k e v é s m a r a d t ; a z új i d ő k a k r i s z ­ t u s i e g y h á z n a k a n y a j e g y é r e , a v e l e s z ü l e t e t t s z e l l e m r e és é l e t ­ erőre m u t a t n a k . A z új i d ő k é r d e k e s p a r a d o x o n k é p a r é g i e g y h á z szelle­ m é t és t e v é k e n y s é g é t s ü r g e t i k ; n e m j o g á s z o k a t , d e a p o s t o l o ­ kat várnak. A s z e l l e m e m e g ú j h o d á s á t ó l , a z új i d ő k n e k e t a v a s z i l e h e l e t é t ő l szétfoszlik m a j d a z e l f o g u l t s á g n a k s a z a n i m o z i t á s n a k a z a k ö d f á t y o l a i s , m e l y a v i l á g n a k e l b o r u l t h o m l o k á n ül s erőszakos kitörésekre vezet, az egyház s a m a g á n e m b e r e k s z a b a d s á g a ellen. A h a t a l o m r a is r á f é r a z i g a z i n y i l t t e k i n t e t s a g y a n a k o d n i n e m t u d ó egyenesség, melynél fogva emanci­ pálja m a g á t a m o d e r n erőszaknak vezető hatalmától, a gyű­ lölködő s z a b a d k ő m ű v e s s é g t ő l s a szellemi i r á n y z a t o k n a k az állami h a t a l o m alá való hajtásától. J o g o t , t ö r v é n y t , szabad­ ságot k é r ü n k ; n e m s z a v a k b a n , de t e t t e k b e n u t a l v á n y o z z á k ki azt nekünk, s n e m c s a k nekünk, h a n e m m i n d n y á j u n k n a k . T e h á t vesszen a régi, a m i tévely, hiba, b ű n , a m i elavult és c é l s z e r ű t l e n ; ö l t ö z k ö d j é k a r é g i és v á l t o z h a t l a n i g a z s á g a k o r s z e r ű s é g n e k , a z új i g é n y e k n e k m e z é b e , i n t é z m é n y e k b e , nézetekbe, életbe ; járja át e változás szükségének belátása a vezető t é n y e z ő k e t : akkor kevésbbé siratjuk m a j d a régit s kevésbbé g y a n a k s z u n k m a j d az újra, h a n e m vállvetve ipar­ k o d u n k m a j d a r é g i i g a z s á g o t a z új k ö r ü l m é n y e k k ö z t is diadalra'juttatni.

K I AZ

ŰR?

163

K i az úr ?
1901 j a n . 6. A z első ú r a föld h á t á n a r á k v o l t ; í g y t a n í t j a a z t a t u d o m á n y , s e r á k n a k neve trilobita volt. F u r c s a világ lehe­ t e t t a z , m e l y b e n a r á k , ez a r e a k c i o n á r i u s r o v a r , a h a l a d á s élén j á r t ; h a j l a n d ó k v o l n á n k m e g g y a n ú s í t a n i azt az ősrákot, hogy úr korában, mikor ő volt a természet termelő képességé­ nek a típusa, még nem t a n u l t meg hátrafelé járni, n e m tanult m e g r e a k c i o n á r i u s n a k l e n n i ; ez a j e l e s s z e n v e d é l y e t a l á n c s a k k é s ő b b , szolga k o r á b a n r a g a d t r á j a . A m á s o d i k ú r a föld h á t á n v a l a m i csiga-féle n é m a á l l a t volt, melyet a m m o n i t á n a k hívnak ; csont n e m volt benne, h á t á n v i t t e h á z á t , s ez a z a k k o r i k u l t ú r á n a k elég v o l t ; a t e r ­ m é s z e t b e é r t e a c s i g a v é r r e l , s a b b ó l b o s s z a n k o d á s r a s fölhevülésre nem került. A h a r m a d i k ú r a föld h á t á n e g y k o m b i n á l t s z ö r n y a l a k volt a krokodilból, óriás gyíkból, halból, delfinből, s ezeket szaurusoknak h í v t á k ; a természet magától elrémülhetett, m i k o r ez é h e s f i a i n a k i s z o n y ú f o g a z a t á t s k a r m o s k a c s ó i t l á t t a . A n e g y e d i k ú r a föld h á t á n a v a s t a g b ő r ű e k c s a l á d j a v o l t ; igen tisztességes s m é r s é k e l t érzületű n ö v é n y e v ő k , m e l y e k n e k késő ivadéka, a jelenkor elefántja s orrszarvúja m i n t valóságos k i s m i s k á k p i l l a n t h a t n a k föl m e g t e r m e t t ő s e i k r e . A z ötödik ú r a r a g a d o z ó állat, m e l y n e k szinte n e m fogak, h a n e m kések nőttek ki állkapcsából; mindenféle macskák, hiénák, medvék. S ezek u t á n gyors t e m p ó b a n megjelent a h a t o d i k úr a föld h á t á n : a z e m b e r . I s t e n h o z t a , n a g y ú r ! K i h e z v a n s z e ­ rencsénk? Mi ön? r á k ? csiga? szaurus? v a s t a g b ő r ű ? ragadozó? E z alakokból, melyeket a természet k i t a p o g a t o t t a lehetőségek s z ü r k e világából, m e l y i k b ő l r a g a d t önre l e g t ö b b ? m e l y i k ősé­ vel — b o c s á n a t a d a r v i n i s t a kifejezésért — tetszik rokon­ szenvezni bensőségesebben? A m i n t j ö n , f e l e l h e t i ez a l e g i f j a b b ú r ; é n o l y a n ú r v a g y o k , h o g y r á k i s , c s i g a is, s z a u r u s i s , v a s t a g b ő r ű és r a g a d o z ó is l e h e t e k ; sőt oly tökéletességre e m e l k e d t e m , hogy egyszerre is l e h e t e k m i n d e z . E l i s m e r e m u g y a n , h o g y ez a t ö k é l e t e s ­ s é g e m v é g z e t e s t ö k é l e t l e n s é g e m is, m e l y a v i s s z a e s é s e k n e k n e m c s a k a j t ó t , d e k a p u t i s n y i t ; d e n e m t e h e t e k r ó l a , s leg­ feljebb megígérem, h o g y ó v a k o d o m m a j d , hogy dicstelen elváltozásokon á t végre kí ne v e t k ő z z e m f o r m á m b ó l s vissza­ felé f e j l ő d j e m .

11*

164

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

A vajúdások s elváltozások a jó föltét dacára nagyon g y a k o r i a k ; az élet oly k ö r ü l m é n y e k közé hozza az e m b e r t , m e l y e k k ö z t m e g t ö r ő d i k , á t i d o m u l ; k i g y ú r j á k belőle a formás, a h a r m o n i k u s alakot, az erőt, a jellemet, s hasonlóvá teszik n e m az Istenhez, h a n e m azokhoz a m i n t á k h o z , m e l y e k e t az Isten előhozott s próbaképen létbehívott, hogy valamennyit összetörje, m e r t v a l a m e n n y i n é l szebbet, j o b b a t t e r e m t e t t az e m b e r b e n . Az e m b e r visszafejlik g y á v a s á g b ó l , erőszakból, s u t á n o z z a a régi u r a s á g o k a t , melyek előtte szerepeltek. A z első u t á n z a t a r á k m i n t á n a k s z ó l ! N e m vagyunk-e mi rákok, hátrakúszó, gyáva rovarok? Állami s egyházi életünk a k á r h á n y oly jelenséget m u t a t , m e l y ­ b e n a r á k ő k e l m é r e i s m e r ü n k . A p o l i t i k á b a n is j e l e n t k e z i k ez a ráktermészet. K i b o n t o t t u k a keresztény elvek zászlaját, p o l i t i k a i p á r t o t is t e r e m t e t t ü n k az e l v e k t a l a j á n ; n e k i b u z ­ d u l t u n k sok he lyen ; de í m e nézzétek a z t a r á k t e m p ó t , m e l y l y e l a z «erejen felül m e r ő » h ő s ö k r e t i r á l n i i p a r k o d n a k . E g y ­ h á z i é l e t ü n k m e g p l á n e az egész á l l a t v i l á g b a n n e m t a l á l h a t n a m a g a s z á m á r a kifejezőbb «mintat», m i n t a h á t r a toporzékoló r á k o t . O d a á l l í t o t t a k m i n k e t az a u t o n ó m i a folyóvizének p a r t j á r a , d e r o s s z u l á l l í t o t t a k föl. A r á k v i s s z a f e l é m á s z i k , s így t ö r t é n t , h o g y a tisztelt k o n g r e s s z u s e l m á s z o t t az a u t o ­ nómia m e g a l k o t á s á t ó l ; mély állami komplikációkat szima­ t o l v a , s z e r e n c s é s e n v i s s z a h ú z ó d o t t a z a l k o t á s o k n a k folyó eleven vizétől. S k i c s o d a Széli K á l m á n , h a n e m e g y ú j k o r i a m m o n i t a ? Csigavér, aki b o c s á n a t o t kér, s a z u t á n bölcsen tűr. K e z d e t b e n n e m v o l t u n k t i s z t á b a n vele, m o s t m á r m i n d e n t t u d u n k , azt, hogy a látszat m ö g ö t t semmi s i n c s ; eszélyt, számító erő­ összpontosítást, ügyes kistájgerolást szimatoltak a jog, tör­ v é n y és i g a z s á g n e m z e t k ö z i l o b o g ó j a a l a t t k ü z d t é r r e l é p ő á l l a m f é r f i ú b a n ; de í m e a v á r a k o z á s m á r e l t ű n t , az e m b e r e k ásítanak, s a ragadozó macska-félék visszasompolyognak s o d a d ö r g ö l ő d z n e k d o r o m b o l v a a félelmes v i t é z h e z . Mert hogy vannak köztünk a ragadozó állatoknak n y o m a i , m e l y e k e t a «Szell» m é g b e n e m f ú j t ; v a n n a k ' p o l i t i k a i h a g y o m á n y o k , m e l y e k az e r ő s z a k r a , a s z a u r u s o k s z ö r n y pofájára s a r a g a d o z ó k késes fogaira e m l é k e z t e t n e k , azt n e m szükség hangoztatnunk. S minél g y á v á b b a n húzza meg m a g á t Széli K á l m á n a z e r ő s z a k h í v e i n e k p á r t f o g á s a a l á , m i n é l s ó v á r a b b a n lesi a z o k n a k ü v ö l t é s é t s e g y v á s á r o s r h e t o r i k á n a k h i t v á n y t á r g y á u l liberális közhelyeket h a j t o g a t felekezetiségről, j ó k a t h o l i k u s s á g r ó l m e g m á s ízetlenségről; annál biz-

K I AZ

ŰR?

165

t o s a b b a n f o r d u l m a j d le a z u r a l o m p o l c á r ó l ez a z ő s c s i g a , s fölülkerekednek majd a szaurusok, a szörnyek s a ragadozó állatok. D e jó a z a z a n y a t e r m é s z e t , m e l y a z e s h e t ő s é g e k c k e g y e t ­ len j á t é k á b a n g o n d o s k o d o t t — v a s t a g bőrről. Helyes, a b ő r vastag lehet, s n e k ü n k arra nagy szükségünk v a n ; de ne t ű r j ü k a v a s t a g b ő r t az arcon, ne a lelkiismereten, h a n e m neveljünk m a g u n k n a k v a s t a g bőrt, ellentállási képességet az élet küzdelmeiben. A v a s t a g bőr arra képesít majd, hogy kitartsunk s minden támadást, minden konkolyhintést, min­ den igazságtalanságot erős lélekkel átszenvedjünk. A fiatal­ s á g b a n n i n c s m e g ez a t u l a j d o n s á g ; d e a f i a t a l t ö r e k v é s e k b e n a n n á l i n k á b b f ö l l e l h e t ő ; m e r t u t ó v é g r e is h o l l e g y e n l é l e k r u g a n y o s s á g , hol egészséges reakció, m i n t épen az elvekért lelkesülő m o z g a l m a k b a n . N e a d j u k az öreget; n e m k o m é d i á r ó l v a n szó. H a k i t a r t u n k s szenvedni s áldozni t u d u n k nagy célokért, a k k o r a v a s t a g b ő r ű e k n e k másik jellege n e m r e á n k , h a n e m e l l e n f e l e i n k r e esik. A m i t e t t r e - k é p e s s é g ü n k t ő l a z ő o r r u k n y ú l i k m e g ; s e z t a s a j á t s á g o t n e m i g e n a m b i c i o n á l j u k , sőt szívesen k ö z r e m ű k ö d ü n k , hogy ú g y legyen, hogy az o r r u k minél hosszabb legyen. Legszükségesebb pedig a v a s t a g bőr a gazdasági életben a p i ó c á k és p o l o s k á k e l l e n . E z t a v a s t a g b ő r t n e v e l i a n é p b e n a szövetkezeti mozgalom. Sokszor n e v e t t e m a népszerű István b á c s i e g y i k k ö n y v é n e k a c í m é n , h o g y «Mit t a n u l j u n k a z ele­ fánttól)), s í m e m o s t l á t o m , h o g y m a g a m is a z e l e f á n t i s k o l á j á b a térítem a népet. Hogy mit tanuljunk? Felelet: vastag bőrt, t . p o l g á r t á r s a k ; b ő r t , m e l y e t a z a d ó s s á g k i n e m l y u k a s z t , az uzsora ki n e m k o p t a t , a pióca á t n e m csíp. A rákok, csigák, s z a u r u s o k , r a g a d o z ó k k ö z t u t ó v é g r e is a v a s t a g b ő r ű e k , a bölcs, t e m p e r a m e n t u m o s elefántok a legrokonszenvesebbek, s n e k ü n k erre a típusra v a n szükségünk. H a a pokolba k í v á n ­ n é k a r á k o k a t , c s i g á k a t , r a g a d o z ó k a t , ez i g e n ü d v ö s k í v á n s á g , d e m i t h a s z n á l ; n e m r a j t u n k áll e z t a m e n a z s é r i á t k i p u s z t í ­ t a n i ; de neveljük n é p ü n k e t politikailag önállóvá, s még előbb gazdaságilag cllentállóvá ; fokozzuk benne az önállóságnak és f ü g g e t l e n s é g n e k a n y a g i és e r k ö l c s i e r ő i t , s m e g l á t j á t o k , leáldozik m a j d a r á k o k , csigák s r a g a d o z ó k u r a l m á n a k n a p j a s z i n t e m a g á t ó l , s ú r r á lesz m e g i n t a f ö l d ö n — a z e m b e r .

166

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

Miért gazdag a zsidó és koldus a magyar ?
1901 j a n . 1 3 . E z a cím m e g d ö b b e n t ő világossággal s lovagias nyílt­ s á g g a l t ű z i k i a k é r d é s t ; s í g y v a n ez jól, m e r t a j ó k é r d é s első k e l l é k e , h o g y v i l á g o s l e g y e n . M á s o k n e m s z o k t á k e k é r ­ d é s t f ö l t e n n i , h a n e m m e r k a n t i l i z m u s t , forgó t ő k é t , t i s z t e s s é g ­ t e l e n v e r s e n y t , k o z m o p o l i t a p é n z t s m á s efféléket e m l e g e t n e k , m e l y e k f i n o m a b b a n h a n g z a n a k , d e v é g r e is á l a r c o s , h í m e s h á m o s k i f e j e z é s e k . A t u d o m á n y h o z s e m illik a l á r v a , s a «szép m a s z k » m ö g ö t t is k i é r z i k a z é r d e k e l t e k , h o g y k i n e k b ő r é r ő l v a n i t t szó, s v é g r e s e m l e s z n e k n a g y o n h á l á s o k a k í m é l e t é r t . A kifogástalanul világos kérdésre egy szerecsen-mesével felelek, m e l y f e k e t é k r ő l é s f e h é r e k r ő l b e s z é l s t e l j e s e n r á n k illik, h a a f e k e t é k a l a t t a m a g y a r t — a t ö n k r e m e n t e m b e r r ő l a n é m e t ú g y i s a z t m o n d j a , h o g y «schwarz» l e t t — s a f e h é r e k a l a t t a zsidót értjük. A mese pedig így h a n g z i k : T e r e m t e t t a z I s t e n f e k e t é k e t és f e h é r e k e t , s h o g y s e m neki, sem egymásnak szemrehányást ne tehessenek, rájuk b i z t a s o r s u k n a k m e g v á l a s z t á s á t . E v é g e t t letett a földre egy k o b a k o t , melléje pedig egy lepecsételt tekercset. E l ő b b a feketék választottak ; a m a reményben nyúltak a kobak után, hogy a b b a n megtalálják mindazt, amire szükségük lehet, í g y m a r a d t a fehéreknek a pecsétes papírtekercs. Találtak pedig a feketék a k o b a k b a n aranyat, ezüstöt, vasat, de n e m t u d t a k velük m i t csinálni; ellenben a papír­ t e k e r c s a p r ó r a e l m o n d t a , h o g y m i t kell csinálni az a r a n n y a l , ezüsttel, vassal. Választás u t á n Isten a feketéket a bokrokba szállásolta, a fehéreket pedig kivezette a nagy v í z h e z ; azok ott a papírtekercsből m e g t a n u l t a k hajót építeni s m e g t a n u l t á k a feketéktől a v a s a t , ezüstöt, a r a n y a t elcsereberélni. S z a k a s z t o t t í g y t ö r t é n t ez m i n á l u n k . A m a g y a r o k a r a n y , ezüst, vas u t á n , a birtok u t á n n y ú l t a k ; tanyáikon, faluikon ü l t e k ; j ó i d ő k b e n é l v e z t é k , a m i t a föld b ő v e n s n e m n a g y á l d o z a t o k á r á n h o z o t t ; a gazdasági élet t i t k a i t n e m k u t a t t á k ; a forgalmas, üzér szellemet s e m m i r e sem becsülték ; az egy­ szerű patriarkális életmód mellett a pénzgazdaság veszélyeit n e m v e t t é k k o m o l y b a : így t ö r t é n t , h o g y az a r a n y , ezüst elúszott, a papírtekercs titka nyilvánvaló l e t t : hogy a nép a m o d e r n élet színvonalán fönn n e m t a r t h a t j a m a g á t , ha gazdasági érdekeit m á s o k n a k szolgáltatja k i ; s ha kiszolgál-

K I AZ

ÚR?

1G7

t a t t á , akkor, dacára a kutyabőröknek, armálisoknak, okleve­ l e k n e k , c í m a d o m á n y o z á s o k n a k , k o l d u s lesz. Zsidó l e t t az úr, s a m a g y a r koldus l e t t ; de m i k o r koldus lett, p i r k a d n i k e z d e t t neki is. A m a g y a r l á t h a t j a m á r , hogy «schwarz», s h o g y a s z e r e c s e n - m e s e i t t m á r n e m m e s e , d e v a l ó s á g o s t ö r t é n e t . S h á l a I s t e n n e k , h o g y l á t j a is s h o g y k i a d j a a j e l s z ó t : a z u z s o r á n a k v e s z n i , p u s z t u l n i kell, m i n d e n a l a k b a n ; kiállt a k ü z d t é r r e s odakiált az a t y a f i a k n a k : ragad­ j u k m e g erős kézzel m i m a g u n k a mi gazdasági érdekeinket s n y i s s u k t á g r a s z e m ü n k e t , h o g y a p o l i t i k a i és s z o c i á l i s é l e t n e k e l ő t t ü n k t á t o n g ó ö r v é n y é t e l ő s z ö r is l á s s u k , s a z u t á n k é z z e l ­ l á b b a l k a p á l ó z v a v é d e k e z z ü n k ellene, h o g y el n e n y e l j e n . A mozgalom m e g is i n d u l t ; szövetkezetek t á m a d n a k m i n d e n téren, m i n t a g o m b á k . R e m é l e m , hogy n e m lesznek g o m b á k , s főleg h o g y n e m l e s z n e k b o l o n d g o m b á k . A m ú l t k o r e m l í t e t t b u d a p e s t i r u h a s z ö v e t k e z e t szintén egy ilyen^kisérlet, a szegény e m b e r n e k fölruházására, m e l y n e k fejében eddig 30—40 százalékot, véres uzsorát fizetett. E m o z g a l o m b a n m i n d e n k i n e k jelt kell l á t n i a , s e jelben a r e m é n y n e k fölcsillanását, hogy e teljesen elzsidósodott országban v a n t a l á n m é g erő, m e l y a j á r m o t lerázza, s h a össz­ pontosítjuk törekvéseinket, a megfogyatkozott gazdasági életet l á b r a állítja. E m o z g a l o m n e m idealizmusból t á p l á l ­ kozik. Sem faj-gyűlölet, sem faj-szeretet n e m dolgozik benne, h a n e m a l e g t e r m é s z e t e s e b b ö n v é d e l e m . R e a k c i ó j a ez a sze­ g é n y s é g n e k a v é g l e g e s e l n y o m á s ellen. N e m a h a l a d á s n a g y t e r v ű n e m t ő j e sugallja, mely m e g d ö b b e n t h e t n e a gazdasági n y o m o r ú s á g n y o m á b a n j á r ó szellemi e l s a t n y u l á s t ó l ; n e m a m ű v e l ő d é s s a f i n o m u l á s v á g y a s a r k a l j a a k ö z ö n s é g e t ; ó, e z e k gyönge hatalmak a létért folytatott küzdelemben ; a mozgató g o n d o l a t i t t a k e n y é r ; a r a g y o g ó c s i l l a g a százfilléres k o r o n a ; az elkeseredés keserű cseppjei a földre ömlő verejték, m e l y n e k g y ü m ö l c s é t m á s o k v i t t é k el, l e g a l á b b e d d i g . M a g y a r o r s z á g o n n e m s e g í t h e t s e n k i és s e m m i e g y é b , c s a k i s a n é p f ö l k e l é s a z u z s o r a ellen ; d e n é p f ö l k e l é s n e m bunkóval, n e m kaszával, h a n e m a gazdasági erők t ö m ö r ü l é ­ sével és ö s s z p o n t o s í t á s á v a l . A z é r t á l d o z z u n k n a g y l e l k ű e n a S z ö v e t k e z e t i m o z g a l o m r a : l e l k e s ü l é s t , p é n z t , b i z a l m a t és kitartást. Az ósdi e m b e r e k morálisa e jócselekedeteket nem i s m e r i ; azt gondolja, hogy nagyobb jót tett, ha szegénynek 2—3 forintot adott, m i n t ha egy üzletrészt a l á í r t ; azt gon­ dolja, h o g y a szorgalmasan t ő k é s í t e t t ezreket kegyes alapít­ ványokra fordítva a testamentomban, megfosztaná értéküktől,

468

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

h a üzleti célokat szolgálna velük a szövetkezetekben ; hagyjuk e z t ; ez is a b b a a f e j e z e t b e t a r t o z i k , m e l y b e n m o n d a t i k , h o g y a v i l á g fiai o k o s a b b a k a v i l á g o s s á g f i a i n á l , k i k ez e s e t b e n i n k á b b a k o r l á t o l t s á g f i a i n a k b i z o n y u l n a k . Mi e l l e n k e z ő l e g m e g v a g y u n k győződve, hogy a pénz, mely a tisztességes m u n k á t jogaihoz segíti, m e l y a n é p g a z d a s á g i életét az uzsora j á r m á b ó l kiszabadítja s az a n y a g i boldogulás ú t j á n a lelkeket e r é n y és v a l l á s i r á n t is f o g é k o n n y á t e s z i , s z e n t e b b m i n t b á r ­ mely kegyes a l a p í t v á n y , szentebb, m i n t az oltárok kincse, m e r t tisztességes, erkölcsös életbe v a n befektetve, melynek gyümölcsét képezik hazafias, vallásos nemzedékek, m u n k á s családok, virágzásnak indult nemzet. H a ezek nincsenek, csinálhattok a l a p í t v á n y o k a t köz­ célokra ! B á r h o g y forgatjátok a dolgot, nézzetek bele ala­ pított iskoláitokba, alapított k ó r h á z a i t o k b a : klienseitek m i n d e n ü t t tönkretett, kiszipolyozott koldusok. Tegyetek m á r valamit, hogy koldusokká ne legyenek azok, kik még n e m azok !

Üres püspöki

székek.

1901 f e b r . 3 . A s z é k e s f e h é r v á r i és s z o m b a t h e l y i p ü s p ö k i s z é k e k m á r jó ideje üresek, s n e m m o n d h a t n i , hogy valami különös moz­ galom volt volna észrevehető az érdekeltek körében, a Pester L l o y d o t s n é h á n y k a t i l i n á r i s s z e r k e s z t ő e x i s z t e n c i á t leszá­ m í t v a . N e m hisszük ugyan, hogy a nagy férfiakban n e m szűkölködő m a g y a r egyház keblében ne lettek volna olyanok, kik hivatást ne éreztek volna m a g u k b a n s nem hozták volna m e g az apostoli élet nélkülözéseinek á l d o z a t á t a k á r a székes­ fehérvári, akár a szombathelyi püspökségekért. Ilyesmit k é p ­ zelni Magyarországon holdkórossággal fölérne ; t u d j u k u g y a n i s t a p a s z t a l a t b ó l , h o g y a felelősségteljes p ü s p ö k s é g e k elfoga­ d á s á r a m i n d i g t ö b b a v á l l a l k o z ó , m i n t a k i s felelősséggel j á r ó kóspallagi, unyi v a g y m o h a r a i plébániákra. Azt m e g épen n e m s z a b a d föltételezni, hogy a szerényebb ellátású, v é k o n y ­ p é n z ű fehérvári p ü s p ö k s é g n e m v o n z z a az apostoli lelkeket. K i keresne j ö v e d e l m e t , m i k o r az apostolok u t ó d j á n a k lenni készül, s h o g y i n t é z h e t n é az e v a n g é l i u m által gyűlölt a r a n y a püspöki kinevezések s áthelyezések kényes ügyét? Távoz­ zál t ő l ü n k , s á t á n 1 M o s t a z o n b a n , h o g y G y ő r is m e g ü r e s e d e t t s a t a v a s z h o z

K I AZ

ŰR?

169

i s k ö z e l e b b é r t ü n k , e r ő s e n h i s s z ü k , h o g y n a g y o b b lesz a z érdeklődés s buján serken a püspöki hivatás. A kultuszminisz­ t e r is t ö b b l e v e l e t fog k a p n i , a h o l f i n o m t o l l v o n á s o k k a l s z e m e i elé v a r á z s o l t a t n a k a h i v a t a l o s a k á r n y k é p e i , s m e g í r j á k a r a ­ n y o s t i s z t e l e t d í j n é l k ü l is a z t a « c a n o n i c u s p r o c e s s u s t » , m e l y b i z o n y á r a elfogulatlanabb m i n t az, m e l y e t a m á r p ü s p ö k n e k k i v á l a s z t o t t s á t l a g szerencsésnek t a r t o t t h a l a n d ó a régi s t í l u s ú f o r m a l i t á s o k n a k m e g f e l e l v e v e s z é l y n é l k ü l áll k i a bécsi nunciatura ósdi szobáiban. M e n n y i p ü s p ö k - a s p i r á n s t végeznek ki ezekben az a n o n i m levelekben, melyekkel a kegyelmes miniszter úr megtisztel­ tetik. Mint hajdan Szent Cassiant író-stílusokkal szurkálták a g y o n h á l á t l a n g y e r m e k e k : ú g y m o s t éles p e n n á k k a l s z u r ­ k á l j á k h a l á l r a s o k j e l e s s é g n e k v i r u l ó r e m é n y é t a j ó és r o s s z b a r á t o k . Ó átkos irigység ! S m i a l a t t a h i v a t a l o s a k l ó t n a k - f u t n a k , r e m é l n e k , Ígér­ nek, s z u r k á l t a t n a k s vívódnak, addig azok, kik igazán hiva­ t o t t a k volnának, rejtőznek, v o n a k o d n a k s szerencséjükre i g n o r á l t a t n a k . í g y v o l t ez r é g e n , í g y v a n ez m o s t . S z e n t Ciprián elrejtőzött, m i d ő n m e g t u d t a , hogy p ü s p ö k k é a k a r ­ j á k v á l a s z t a n i ; Szent A t h a n á z megszökött A l e x a n d r i á b ó l ; Aranyszájú szent János, Szent Vazul, Nazianzi szent Gergely c s a k a k k o r f o g a d t á k el a p ü s p ö k s é g e t , m i k o r m e g b i z o n y o s o d ­ t a k arról, hogy a klérus s a nép egyértelműleg kívánják őket. Szent Ágoston elkerüli a z o k a t a városokat, m e l y e k b e n a p ü s p ö k i szék m e g ü r ü l t , nehogy v a l a m e l y v á l a s z t ó n a k r a j t a akadjon meg szeme. A h o g y törik m a g u k a t m o s t egyes kitűnőségek a p ü s p ö k ­ ségek s érsekségek u t á n : é p ú g y v o n a k o d t a k önérzetes k o r o k tisztább jellemei azok elfogadásától. N e m m a r a d t a k a világos beszédnél, h a n e m a cselekvés mezejére l é p t e k ; némelyek e l b ú j t a k ü r e g e k b e , m á s o k k é r t é k I s t e n t , h o g y v e g y e el ő k e t , m i e l ő t t f e l s z e n t e l t e t n é n e k ; e z e k k o n s z e k r á c i ó j á r ó l írja S z e n t Á g o s t o n : «Lefogjak, e l z á r j á k , ő r z i k ő k e t , n e h o g y m e g s z ö k ­ j e n e k ; szinte m e g k ö t ö z v e állítják oda a fölszentelő p ü s p ö k k e z e i a l á , h o g y a szó s z o r o s é r t e l m é b e n á l d o z a t o k u l t e k i n t e s ­ senek)) ( E p i s t . 173). S ő t m é g e r é l y e s e b b e n l é p t e k f ö l : S z e n t E p i f á n n a k a diakónusok befogják száját, hogy ne emelhes­ s e n s z ó t a r a j t a e l k ö v e t e t t s z e n t e r ő s z a k ellen. A m m o n i u s l e v á g j a u j j a i t s füleit s a z z a l i j e s z t g e t i a z ő t m é g a z u t á n is fölszentelni szándékozó p ü s p ö k ö k e t , hogy leharapja m é g a n y e l v é t is, h a b é k é b e n n e m h a g y j á k . S o r o l j u n k - e föl m é g m á s p é l d á k a t i s ? A m i t e z e k t e t t e k ,

170

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

a z , g o n d o l o m , elég a r r a , h o g y a k ö n n y e l m ű s e l k a p a t o t t e m b e r e k n e k ö n b i z a l m á t m e g s z é g y e n í t s e ; de a l i g h a elég a r r a , h o g y a z o k n a k a v a k m e r ő s é g é t fékezze, k i k a k a r r i e r ü g e t ő tempójában tüskén-bokron átugratnak, s túlteszik m a g u k a t a z o k o n a k o r l á t o k o n , m e l y e k e t f e n n k ö l t g o n d o l k o z á s , lelki­ ismeret, kánonok, alázat, szerénység emeltek. Szükség volt a nagy jellemeknek túlzott aggályosságára s megdöbbentő a l á z a t o s s á g á r a , h o g y a m i t ő l s e m félő k i s l e l k e k n e k m e g n y í l ­ j é k a s z e m ü k ; s h a n e m is é r z i k á t a n a g y l e l k e k g o n d o l a t a i t , legalább a szerénységnek nagynehezen fölvert sejtelme ejtse ő k e t egy keveset gondolkozóba, hogy t á n m é g sem valók ők arra, amire annyira kívánkoznak. A hetedik század végén t a r t o t t nantes-i zsinat megfosz­ t o t t á l l á s á t ó l m i n d e n e g y h á z i f é r f i ú t , k i új m é l t ó s á g o k u t á n t ö r t e m a g á t . Tekintve az utolsó h a r m i n c év t a p a s z t a l a t á t , n e m v o l n a - e jó e z t a k á n o n t , a s z e n d e r g ő k á n o n o k b e l á t h a t l a n s í r d o m b j a i b ó l f ö l t á m a s z t a n i , h o g y t a v a s z t s új é l e t e t hozzon a m a g y a r egyháznak püspök-kinevezéseibe? N e m hisszük, hogy a hetedik században a n n y i püspök-aspiránst t e r m e l t volna a m é g e l m a r a d t k u l t ú r a , m i n t a huszadik szá­ z a d h a j n a l á n . A k k o r m é g a n n a k a s z ó n a k «streber» n e m v o l t polgárjoga ; a dolog megvolt, de d i v a t t á m é g n e m lett. Most m e g v a n e divat, de csak léha lelkek szolgálnak n e k i , n a g y s á g o s g i g e r l i k . E d i v a t ellen á l l á s t foglal m a j d a z igazi egyházi érzés, az életszentségre s buzgóságra s n e m p r o t e k c i ó k r a a l a p í t o t t v á l a s z t á s és k i n e v e z é s . M i k o r j ö n m e g ezeknek országa? A n n á l előbb jön meg, minél t ö b b e n leszünk, kik Istenen kívül semmit sem keresünk, s kik zászlónkra í r j u k a m a i v i l á g b a n n é l k ü l ö z h e t e t l e n j e l i g é t : «Ne félj s e n k i ­ t ő l , s e m fölfelé, s e m lefelé, s e n k i t ő l , c s a k I s t e n t ő b .

Humana commedia.
1901 f e b r . 17. Az élet n e m c s a k k o m o l y , de nevetséges i s ; a lét n a g y gondolatait Isten adja meg, míg a komikumról az ember g o n d o s k o d i k ; a s z í n t é r m a g a a n a g y v i l á g , s színész is b ő v i ben v a n . A színészek átlag jó házból valók s m i n t k o m i k u s o k utolérhetetlenek, lévén a j ó k o m i k u s n a k főkelléke, hogy komolyan adja a bolondot, s hogy ne bosszankodjék, ha n e v e t n e k r a j t a ; m á r p e d i g e kelléknek á t l a g megfelelnek az é l e t k o m i k u s a i ; s h a n é h a k i is e s n e k s z e r e p ü k b ő l s b o s s z a n ­ k o d n i készülnének, c s a k h a m a r észreveszik, hogy az nekik

K I AZ

ŰR?

171

s e h o g y s e m áll j ó l , s h o g y l e g j o b b , h a i g n o r á l j á k a k a c a g ó k a t . A k a c a g o k a m a g u k részéről a j ó k e d v j o g á t csorbítani n e m e n g e d i k , s k ö v e t e l i k , h o g y az, k i n e k r e n d b e n v a n a s z a l m á j a s n e m k o m é d i á s , a n y u g o d t ö n t u d a t p á h o l y á b a n ü l j ö n és nevessen. E j o g u n k a t ez e g y s z e r , e f a r s a n g i v a s á r n a p o n , m é g e l l e n ­ ségeink sem v o n h a t j á k k é t s é g b e . L á s s u k t e h á t a k o m é d i á t ! Első fölvonás : T e t e m r e h í v á s ! A m a g y a r p a r l a m e n t lelki s z e m e i e l ő t t k i t e r í t v e f e k ü s z nek a marosvásárhelyi áldozatok, s fölvonulnak a kiontott m a g y a r v é r n e k b o s s z u l ó i : a n a g y K o s s u t h k i s fia, P i c h l e r Adonisz, a hengerded K o m j á t h y s a többi megemberedett fúria, s s z ó n o k o l K o s s u t h F r a n c i s r e s z k e t v e m o n d j a , m i n t egy kálvinista b ú c s ú z t a t ó : K i m e r i t t n e v e t n i ? Álljon ki s m u t a s s a meg, h o g y n e m becsüli a m a g y a r v é r t I S m i u t á n ennek a m e g m u t a t á s á r a senki sem vállalkozott, k é t napig z ú g o t t a v i h a r a z u n a l m a s o r s z á g h á z b a n , d ö r m ö g t e k és b o s z szút leheltek; a z u t á n egy bűbájos intésre a vihar elcsitult; K o s s u t h F r a n c i m e g s z ű n t reszketni, Pichler szép ajkai n e m sziszegtek, K o m j á t h y szájöble k i t ö l t ő d ö t t ; a v é r t bosszuló negyvennyolcasok alázatos hatvannyolcasok lettek s egy árva k u k k o t sem szóltak t ö b b e t . H o n n a n e szofoklesi f o r d u l a t ? O k v e t l e n ü l v a l a m i m é l y b e n y o m á s f o g t a le a v i h a r z ó l e l k e k e t . I l y m é l y b e n y o m á s o k a k o r m á n y n a k s o k b a s z o k t a k k e r ü l n i , d e v é g r e is k e l l e m e s e k n e k i ; nekünk sem kellemetlenek, legalább annyiban nem, hogy látjuk, mily m e s t e r i kézzel értik azok az ügyes színészek a tragédiát komédiává v á l t o z t a t n i ; b á t r a n t e h e t i k ; ők ha t r a g é d i á t is j á t s z a n a k , a k k o r is k o m i k u s o k . Második fölvonás : Lemondás. Az ember sokoldalú l é n y ; a képviselőség sem képes k i m e r í t e n i sokféle t e h e t s é g é t , t e h á t ((közgazdasági t e v é k e n y ­ ségre)) a d j a f e j é t . E z a n n y i t t e s z , h o g y a h o n a t y á k i p a r k o d n a k a p é n z i n t é z e t e k e t n é h á n y ezer k o r o n á v a l é v e n k i n t m e g ­ k ö n n y í t e n i azon n a g y szolgálat fejében, h o g y a n e v ü k e t fektetik be gyümölcsöztetőleg a vállalatba. E t t ő l a közgazda­ sági t e v é k e n y s é g t ő l a k ö z ö n s é g s z e g é n y lesz, ő k m e g g a z ­ dagok — m á r aki, m e r t mindenkinek nem jut. De v a n n a k k ö z t ü k hősök, k i k l e m o n d a n i t u d n a k ; ilyen Tisza I s t v á n , ki a t ö b b i k ö z ö t t l e k ö s z ö n t o l y b a n k e l n ö k s é g é r ő l is, m e l y m e g a k a r bukni. H á t n e m volt jó o t t leköszönni s a lemondás á l d o z a t á t D e á k szelleméért m e g h o z n i ? H o g y n e lett v o l n a jó ; m o s t m á r b u k h a t i k a b a n k ; a k r a c h n e m Tiszát éri.

172

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

S e j á t é k o k a n e m z e t s z e m e i e l ő t t f o l y n a k le, s v á l l a l k o z ­ n a k r á j u k fölnőtt e m b e r e k . Ü g y látszik, n e m veszik észre, hogy a józan népnek v a n szeme, mellyel észrevegye, s van lelke, m e l l y e l m e g í t é l j e ez o r s z á g o s k o m é d i á k a t . O t t f ö n n a z t n e m látják, v a g y legalább teljesen beleringatják m a g u k a t a b b a a fölfogásba, h o g y p o r t h i n t e n i m á s o k s z e m e i b e előkelő foglalkozás. Vagy n e m porhintés-e, hogy az egészségügyért lelkesül a belügyminiszter, s pálinkával teszi t ö n k r e a népei a fináncminiszter. J o g o t , t ö r v é n y t , igazságot ígér a miniszter­ e l n ö k , de k e z e l é s ü k e t a z o k k e z é b e n h a g y j a , k i k k i t ű n ő e n b e v á l t a k a j o g t a l a n s á g n a k , t ö r v é n y t e l e n s é g n e k és i g a z s á g ­ talanságnak szolgálatában. Főispánokat meneszt, kik mindig m a r a d n a k s nem m e n n e k , s ha kellene kinevezni újakat, é h e n k ó r á s z r i p o r t e r e k c i h e l ő d n e k föl s z e r é n y f ő i s p á n - j e l ö l t e k ­ kel a miniszter segítségére. A f ő r e n d i h á z ü l é s t e r m é t m o s t ez a l k a l o m m a l e l k e r ü l ö m , b á r o t t is a f a r s a n g a z ú r . E z a t e r e m , m e l y t e l i v a n a z a u t o ­ n ó m i a i k ö z g y ű l é s n e k és a 2 7 - e s és a h á r m a s b i z o t t s á g n a k s n e m t u d o m hányféle kiküldöttségnek v a j ú d á s a i v a l ; az in­ telligenciának s a t u d o m á n y n a k e hegyei apró, igénytelen e g e r e t s z ü l n e k , m e l y i g a z á n a szó s z o r o s és á t v i t t é r t e l m é ­ b e n is a m a c s k á n a k se k e l l ; o t t k e r í t i k a z t a z ó r i á s i f e n e k e t a n n a k a k i s b ö d ö n y n e k , m e l y r e r á lesz í r v a : k a t h o l i k u s a u t o n ó m i a ; de b e l ü l n e m friss t ú r ó , h a n e m k v a r g l i lesz. H a g y j u k e n a g y s á g o k a t ! S e n e c a «de l a u d e s t u l t i t i a e » c. k ö n y v é v e l h ó n u n k a l a t t , siessünk élvezni a k i s v á r o s o k far­ sangjait. I t t a komikusok sokkal egyszerűbb e m b e r e k ; a főszerepet viszik az o r s z á g h á z n a k n e m a n n y i r a t e r m é b ő l , m i n t folyosóiról h a z a v e t ő d ö t t , h u s z a d - h a r m i n c a d r a n g ú k é p ­ viselő u r a k , kik a k o r m á n y terveiből t u d n a k elárulni á r t a t l a n valótlanságokat. Eltörpülnek mellettük a városi klikkek v e z e t ő férfiai, a b e c s ü l e t ü k r e és v i t é z s é g ü k r e f é l t é k e n y v á r o s ­ a t y á k , azzal a mezővárosi, v a g y épen szabad-királyi-városi t a p i n t a t t a l és ésszel, m e l y a s z ó b ó l k i n e m f o g y , d e a t e t t r e r á n e m é r ; m e l y v e r i a m e l l é t , h o g y kiáll p o f o z k o d n i és b i z o n y v e r e k e d n i is k é s z a b e c s ü l e t é r t ; d e a z é r t k é s z e k k e z e t is fogni b á r m i k o r k a t i l i n á k k a í , m e r t félnek, h o g y m e g k a r c o l j á k lúd­ tollal á b r á z a t u k a t ; m e r t tetszik tudni, régen m e g m o n d t á k m á r P o z s o n y b a n , h o g y « v i t a m e t s a n g u i n e m , sed a v e n a m n o n » ; é l e t e t és v é r t i g e n , d e z a b o t n e m a d u n k — a z ú g y l á t ­ szik, m a g u n k n a k is k e l l . A kisebb emberekre ettől a sok nagy komikustól m á r rá s e m h e d e r í t ü n k . M o z o g n a k a s z í n e n m é g m á s o k is : p o l i t i z á l ó

K I AZ

ÚR?

173

v a r g á k , m o r a l i z á l ó lóküLők, s z a b a d s á g b a n ú s z ó r a b l e l k e k , kik gondolják, hogy közvéleményt csinálhatnak, ha valahol e g y c i l i n d e r r e t e t t e k s z e r t . A c i l i n d e r n e m elég, a c i l i n d e r a l á is k e l l e n e v a l a m i , m é g p e d i g n e m p a r ó k a . K i v á l t p e d i g t i s z ­ t e s s é g , e r k ö l c s , j e l l e m k e l l a v i l á g n a k ; s m e r t ez n i n c s , a z é r t n e m v e h e t ő k k o m o l y b a az e m b e r e k ; azért vedlik ki belőlük a k ö n n y e l m ű f ö l ü l e t e s s z ó s z á t y á r , k i m á s k é p b e s z é l és m á s ­ kép tesz ; v a g y j o b b a n m o n d v a b á r m i t beszél s b á r m i t tesz, m i n d i g h a s b ó l , i l l e t ő l e g z s e b b ő l b e s z é l s o d a is n é z . D e azért a néppárt, mely nem komédiázik, mely férfiakat követel s n e m t ű r proviziós, közgazdaságilag t e v é k e n y figurá­ k a t , m e l y a k o m o l y k e r e s z t é n y e r k ö l c s a l a p j á n áll, s n e m úszik a korrupció á r j á v a l : gonosz, istentelen párt. H o g y n e volna gonosz, hisz ezeket a k o m i k u s o k a t m i n d kipörkölni szándékozik ! Személyes politika.

1901 f e b r . 2 4 . Az e l m é l e t e t a g y a k o r l a t t a l kell ö s s z e k ö t n ü n k t u d o ­ m á n y b a n é p ú g y , m i n t az életben, ha boldogulni a k a r u n k . A m o d e r n t u d o m á n y o k b a n , melyeknek m e c h a n i k u s jellegük v a n , a l e g h a t a l m a s a b b szellemek a n n y i r a gyakorlatiak, hogy n e m t u d n i , vájjon l a k a t o s o k - e i n k á b b , v a g y csillagászok, laboránsok-e v a g y természettudósok. Némelyik i n k á b b az elméletre, másik inkább a gyakorlatra fekteti a fősúlyt; de a l e g k i h a t ó b b a k azok, kik m i n t L e o n a r d o da Vinci t í m á r o k , mészárosok, a n a t ó m u s o k , gépészek, lakatosok, kőmívesek, b o t a n i k u s o k egyszemélyben, kik t a p a s z t a l v a , kísérletezve álla­ p í t j á k m e g a t o v á b b i e l j á r á s t ; ezek az igazán t e r m é k e n y s kiható emberek. D e h a a t u d o m á n y b a n is e g y b e k e l l f ű z n ü n k a g y a k o r ­ l a t o t s a z e l m é l e t e t , m i t kell m a j d t e n n ü n k a z é l e t b e n ? I t t a z e l m é l e t a z elv, s a g y a k o r l a t a z e m b e r . E l v e k e m b e r e k n é l ­ k ü l t e r m é k e t l e n e k ; csak a m e g t e s t e s ü l t elv h a t k i ; az elv pedig t e s t e t ölt az e m b e r e k b e n . Aki az elveket szolgálni a k a r j a , a n n a k az a l k a l m a s e m b e r e k e t kell az életbe beállíta­ nia ; a k i az elvet p á r t o l n i a k a r j a , a n n a k az elv e m b e r e i h e z kell s z e g ő d n i , ü g y ü k e t e l ő m o z d í t a n i , s b o l d o g u l á s u k b a n a z elv g y ő z e l m é t l á t n i . Nézzétek, hogy t e t t a kálvinistaság Tisza a l a t t . Ahoi megürült valami járásbíróság vagy adótárnokság, a maga embereit dugta be a hivatalba ; a kálvinista hivatalnok húzott

174

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

m a g a u t á n ismét kálvinista Írnokot, díjnokot, kálvinista szolgát; lassankint összeverődtek harmincan-negyvenen s a l a k í t o t t a k hitközséget, melynek papja az állami kongruából h ú z z a fizetési p ó t l é k á t ; s z ó v a l e m b e r e i k á l t a l t é r t f o g l a l n a k , s erkölcsileg s anyagilag megerősödnek. V a g y megfordítva, nézzétek a z o k a t a jeles egyetemi ta­ nárokat, kik a h u m a n i z m u s t hirdetik s toleranciában utaz­ nak, mikép fogtak kezet, keresztelt zsidók, kálvinisták, H e i n r i c h o k , G y u l a i a k , k i k közül az egyik k ö r ü l m e t é l e t l e n p o g á n y pláne azt m e r t e m o n d a n i , hogy ő a keresztet szívéből is k i t é p t e m á r , s f ú j t á k a k ö v e t e l l e n ü n k ; p e d i g a r á n y l a g m i l y k i c s i n y d o l o g v o l t a z , a m i r ő l szó v o l t , t . i. h o g y v i s s z a ­ h e l y e z z é k a k e r e s z t e t a z e g y e t e m t a n á c s - és d í s z t e r m é b e . Kezet fogtak s leszavazták a katholikusokat. S így tesznek m i n d e n ü t t , s n e m feszélyezi ő k e t s e m h u m a n i z m u s , s e m t o l e ­ rancia ; elvont elvekkel be n e m érik ; embereket, intézménye­ ket, t é n y e k e t állítanak az elvek helyébe. E z t személyes politikának hívják. Tőlem hívhatják, a h o g y akarják. A n n y i világos előttem, hogy az elv á r t a t l a n és erőtlen, h a nincs e m b e r , k i b e n az elv kifejezésre j u t o t t . Prosperálni elvek sohasem fognak máskép, m i n t alkalmas e m b e r e k által, kik az életben állást, t é r t foglalnak. T e h á t m i n ­ d e n k i n e k személyes p o l i t i k á t kell űznie ; az elvet az e m b e r b e n kell szemlélnie s az e l v n e k erejét az e m b e r n e k erkölcsi erejé­ vel s j e l l e m é v e l m é r n i e . N e k ü n k is p á r t f o g o l n i k e l l a m i e m b e r e i n k e t s a z ő v á l l a l a t a i k a t ; n e k ü n k is a j ó ü g y e t j ó e m b e r e i n k n e k s e g é l y e z é s e és e l ő m o z d í t á s a á l t a l k e l l s z o l g á l n u n k s a l a p o s a n k i k e l l j ó z a ­ n o d n u n k abból az ostoba nagylelkűségből, mely m i n d e n ü t t az ü g y e t s n e m az e m b e r t a k a r j a nézni, s a n n y i r a nézi, hogy a z u t á n a z e m b e r t n e m v á l a s z t v á n m e g j ó l , a z ü g y e t is r o m ­ lásba sodorja. így tesszük tönkre saját ü g y ü n k e t idegen em­ berekkel. Oktalan pártatlanságunk által ezeket meg nem nyerjük s kiszolgáltatjuk nekik a hatalmi eszközöket, melye­ ket azután nagy könnyen ellenünk fordítanak. N e k o v á c s o l j u n k f e g y v e r t ö n m a g u n k ellen. A m i e m ­ b e r e i n k e t úgyis n y o m j á k , a h o g y t u d j á k , s h a kell belőlük v á ­ lasztani valami hivatalra, gondjuk van rá, hogy a t o t y á k a t s a tehetetlenek ültessék nyakunkba. Ezektől természetesen a z e l v is p i h e n , m e r t a n g o l - b e t e g s é g b e n v a n e m b e r e , s a g y a ­ k o r l a t r a a s z é p s z a v a k és f ö n s é g e s e l v e k h a n g o z t a t á s á t ó l n e m k e r ü l a sor. H i s z ez u t ó b b i t a k a t h o l i k u s o k , s a j n o s , g y a k r a n k e s e r v e s e n é r z i k : a z t , h o g y szó v a n elég s e l v e k b ő l is t ú l s ó k ,

K I AZ

ŰR?

175

de még t ö b b a totyaság, mely az elvet seholsem érvényesíti. E b b ő l Magyarországon n e k ü n k az u t ó b b i időben v é k a s z á m r a jutott. D e n e m is f o r d u l j o b b r a s o r s u n k , m í g ez e l e m e n t á r i s é l e t ­ s z ü k s é g l e t t e l le n e m s z á m o l u n k , s m í g a z e l v e k e t e m b e r e i n k ­ ben megtestesítve nem látjuk, hogy kisebb vagy nagyobb k ö r b e n c s o p o r t o s u l v a s ö s s z e t a r t v a , az e l v e t az életben l á b r a á l l í t s u k . í g y kell t e n n ü n k a g a z d a s á g i , í g y a p o l i t i k a i , í g y a z irodalmi érdekben. Aki tisztán katholikus városokba kálvi­ n i s t á k a t protegál bele a k á r m i l y e n állásba s hivatalba, aki h u ­ m a n i z m u s b ó l a m i e m b e r e i n k e t e l e j t i , a k i z s i d ó l a p o k r a fizet elő m é g m o s t is s a k a t h o l i k u s i r o d a l m a t n e m á p o l j a , a n n a k egészséges é r z é k é b e n kell k é t e l k e d n ü n k , illetőleg b á m u l n u n k kell a z t az érzéketlenséget, m e l y a jó élettől, ha n a g y úrról v a n szó, v a g y a z ö n t u d a t l a n s á g t ó l , h a k ö z e m b e r ez a g y á v a v i t é z , a szent ü g y e t nemtörődésével elárulja. Lehet-e ennek m á s n e v e t adni, m i n t hogy t o t y a s á g n a k m o n d j u k ? N e m , ezt m á s k é p nem hívhatjuk. H i á b a hangoztatják az ilyenek elveiket; g y a k o r l a t nélkül az elvek s e m m i t sem érnek, senkit sem f e s z é l y e z n e k , s e n k i b e n k á r t n e m t e s z n e k , d e n e m is h a s z n á l ­ n a k senkinek, csak az ellenségnek. Sürgessük t e h á t a személyes politikának térfoglalását k ö z t ü n k , s m i k o r elvet h a n g o z t a t u n k , k e r e s s ü k m i n d i g az elv m ö g ö t t az e m b e r t . M e r t régi dolog, h o g y egy k e r e s z t é n y t u d ó s t ö b b e t ér, m i n t s z á z a p o l ó g i a ; e g y j ó p a p t ö b b e t , m i n t v a l a m e n n y i k á n o n , — egy erőteljes, elveinket védő parla­ m e n t i p á r t többet, m i n t v a l a m e n n y i sopánkodás, hogy rosszul állunk. Az a z ü g y , m e l y a z e l v e t e m b e r e k b e n föl n e m l é p t e t i , v a g y m o n d j u k i n k á b b m e l y az elvet e m b e r e k k e l ki n e m v á l t j a , m i n d i g r o s s z u l fog á l l a n i , é s s z o m o r ú s o r s a a t e h e t e t ­ len s o p á n k o d á s . Nagybojt az országgyűlésen.

1901 m á r c . 3. N a g y s z e r ű föllépése v o l t a n é p p á r t n a k a m a g y a r ország­ g y ű l é s e n f e b r u á r 2 2 - é n és 2 3 - á n . É p a n a g y b ö j t első p é n t e k é v o l t , m i k o r f ö l e m e l t e és f ö l m a g a s z t a l t a e l v e i n e k z á s z l a j á t , a k e r e s z t e t , s t a r t o t t a z o k n a k az u r a k n a k , k i k r i t k á n h a l l a n a k keresztény igazságokat, oly n a g y b ö j t i prédikációt, amilyet a m a g y a r országgyűlésen eddig senki sem m o n d o t t . A kereszt v é d e l m é b e n t é n y l e g az a n é h á n y képviselő ú g y állt o t t az

17«

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

ország színe előtt, m i n t h a keresztes-vitézek l e t t e k v o l n a , elvhűségbe, bátorságba, kitartásba, megfélemlíthetetlenségbe öltözve; szavuk úgy hangzott, m i n t h a pallosok suhog­ n á n a k ; az e s z m e erejében az egyes a l a k o k h ő s ö k k é n ő t t e k , s úgy tetszett, mintha a maroknyi párt hangos, lármás had­ sereggé s o k a s o d o t t volna, m e l y azt zúgja : N e féljetek, sokan vannak velünk. S valóban a parlament többsége s a keresztény Magyar­ ország a n é p p á r t t a l é r z e t t . I l y e n k o r az igazság ereje á t t ö r a h a g y o m á n y o s g o n d o l a t l a n s á g o n ; á t t ö r i a r á g a l m a k - és j o g ­ t a l a n v á d a k n a k j é g k é r g é t , és a z e l b ó d í t o t t k ö z ö n s é g l á t j a , h o g y n e m aljas, n e m á t k o s elvekért k ü z d a n é p p á r t , h a n e m a legszentebb é r d e k e k é r t ; nem haszonlesésből, h a n e m meg­ g y ő z ő d é s b ő l áll k i a k ü z d ő t é r r e , s ú g y b e s z é l , h o g y s z a v á t ó l m e g l á g y u l n a k a s z í v e k a t ú l o l d a l o n is, b á r n e m l a z u l n a k m e g m i n d j á r t a szájkosár madzagai, melyeket a pártfegyelem s a z e m b e r i g y á v a s á g k ö t c s o m ó b a a t . n a g y s á g o s u r a k felséges ajkaira. E z t a mély b e n y o m á s t s az igazság hódító erejét azon a nagyböjti p é n t e k e n a h á z b a n s a házon kívül e g y a r á n t érez­ ték ; érezték azok a képviselők, kik meggyőződésből keresz­ tények, de politikából liberálisok ; érezték azok a nagyságos és méltóságos u r a k , kik a keresztet a r a n y l á n c o n n y a k u k b a n hordják, de a kereszt védelméért ki nem lépnek ; érezték azok a p a p o k és j ó k a t h o l i k u s o k , k i k f r á z i s o k k a l e l t o r l a s z o l j á k m a g u k a t , hogy a cselekvés terére lépniök s kellemetlen kedély­ h á b o r g á s o k n a k m a g o k a t kitenniök ne kelljen. E z e k t i t o k b a n m i n d elismeréssel a d ó z t a k a n é p p á r t n a k , s u g y a n a k k o r t i t k o s szégyent érezhették : önmaguk előtt szégyenkeztek. M e r t v a k légyen, aki n e m látja, hogy a felekezetiség v a k ­ lármájából agyonijedezett liberális urak közül senki sem s z ó l a l t v o l n a föl a k e r e s z t ü g y é b e n , h a a n é p p á r t n i n c s o t t . A g y o n h a l l g a t t á k v o l n a e z t is. V a k legyen, aki n e m látja, hogy keresztény érdekek v é ­ d e l m é t h i á b a v á r j u k azoktól, kik az é r d e k e k e t elvi m a g a s ­ latra emelni n e m képesek, s n e m mernek belőlük p r o g r a m m p o n t o k a t a l a k í t a n i , b á r n a g y o n v e r i k a m e l l ü k e t , h o g y szí­ v ü k ö n h o r d j á k a k e r e s z t é n y s é g e t . A g y o n h a l l g a t t a t á s : ez a gyávaságnak megérdemlett j u t a l m a ; ezt kapnók meg, ha a l i b e r á l i s u r a k r a h a g y a t k o z n á n k — n o és m é g v a l a m i t : i t t o t t az elismerésnek s a kegyes megemlékezésnek k e n y é r ­ m o r z s á j á t h u l l a t n á elénk a t. k o r m á n y , h o g y ne látszassék, m i n t h a végleg megfeledkezett volna rólunk.

K I AZ

ŰR?

177

S ez elég ö n ö k n e k t . b é k e - s z i r é n e k ? E z t ö n ö k m e g e g y e z ­ t e t i k e l v e i k szcreLelével, s a m e g g y ő z ő d é s n e k h ó d í t ó e r e j é ­ v e l ? U g y a n k é r e m , h a m á r m e g v a k u l t a k , h á t m e g is s i k e l ü l t e k ? S h a n e m siketek, emlékezzenek vissza, m i k o r hallót lak ily b e s z é d e t a m a g y a r o r s z á g g y ű l é s e n , m i n t a m i l y e n e k e t a n é p p á r t m o n d ? Ilyet még minálunk n e m hallottak. E d d i g kegyesen ignoráltattunk s kegyetlenül agyonhallgattattunk ; ez v o l t s o r s u n k ; s ez v o l n a s o r s a m i n d e n n a g y k e r e s z t é n y é r d e k n e k e z e n t ú l is, h a a m e g a l k u v á s s a c s e n d e s p a s s z i v i t á s receptje szerint keresnénk orvoslást bajainkra. M e n n y i r e m á s k é p áll a d o l o g , m i k o r n e m k e g y e l e m b ő l , de ö n e r ő n k b ő l é l ü n k , m e n n y i r e esik l a t b a p a r l a m e n t i p á r t u n k ­ n a k t e v é k e n y s é g e ú g y az ü g y m é l t ó s á g á r a , m i n t a k ö z h a n ­ gulatra való tekintetből. Az ü g y megérdemli, hogy ne ellen­ ségeink j ó i n d u l a t á n a k a l a p j á r a állítsuk, m e r t a j ó i n d u l a t n e m e s érzés u g y a n , de az elvi ellentét oly h a t a l o m , m e l y a jóindulatot lépten-nyomon megrendítheti s a legkritikusabb pillanatokban kérdéssé t e h e t i ; a közhangulat pedig még inkább sürgeti a parlamenti képviseletet. Árván-elhagyottan állnak a faluban, városban a keresztény n a g y elveknek hívei ; e l l e n s é g e s v i l á g n é z e t e k h á t t é r b e s z o r í t j á k a k e r e s z t é n y föl­ fogást ; a felekezetlen állam p a r v e n ü - p o m p á j á v a l s a pénz h a t a l m á v a l i m p o n á l a k ö z ö n s é g n e k : k i b í r n á ily k ö r ü l m é n y e k közt meggátolni a züllést? K i bírná elfojtani a lemondásnak dalait? V e r t h a d s e r e g az ilyen n é p , s vezérei, h a m e g a l k u s z n a k az ellenséggel, e l b ú j n a k m a g á n y o s h á z a i k zöld zsalugá­ terei m ö g é s o n n a n szidják a világot. D e a d j a t o k egy erős p a r l a m e n t i p á r t o t , s m e g l á t j á t o k , m i l y ó r i á s k i h a t á s a lesz a n n a k az önbizalom fokozására, az elvek nyilt megvallására ; a parlamenti p á r t zászlóját leszúrva a közvélemény szakadó partjába, a partszakadás megakasztódik, s az ország kor­ mányzásában s a közigazgatásban hathatósan lehet majd elveinknek é r v é n y t szerezni. H á t m i t s z ó l t o k e h h e z t i , k i k a n é p p á r t ellen k i f o g á s o k a t emeltek? Érzitek, hogy gyöngék s szervezetlenek vagyunk, s m é g sem a k a r t o k erősbülni? Érzitek, h o g y kullogtok a sze­ kér u t á n kivert kuvaszokként, s mégis a kegyelem-kenyér elméletét h i r d e t i t e k ? Beteges lelketek t ü n e t é t látjuk mi viselk e d é s t e k b e n , v e s z e d e l m e s i n f l u e n z á t , m e l y a n a g y o k n a k , a fel­ s ő b b e k n e k h a t á r o z a t l a n s á g á b ó l s z i v á r o g el c s o n t j a i t o k b a . Igen ; ennél eszünkbe jön v a l a m i : csodálkoztunk, hogy e g y m a g y a r f ő p a p s e m g r a t u l á l t t ü n t e t ő l e g gróf Z i c h y J á n o s ­ nak s R a k o v s z k y n a k ; de bizonyára m e g t e t t é k t i t o k b a n .
Prohászka : Az igazság napszámában. 12

178

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

Az

alkoholista

állam.

1901 á p r . 1 8 . A bécsi a n t i a l k o h o l i s t a k o n g r e s s z u s k i m u t a t t a , h o g y v a n b e n n e szellem és lélek, j ó l l e h e t n e m él s p i r i t u s s z a l . B á t r a n nekirontott élethivatásoknak, tudománynak, nézeteknek, m e l y e k m ö g ö t t spirituszt szimatolt, n é h a oly b á t r a n , h o g y a k o n g r e s s z u s b a n is m a j d n e m b i r o k r a k e r ü l t e k a p u r i t á n o k a z e n g e s z t e l é k e n y a t y a f i a k k a l . De. a l e g n a g y o b b h ő s t e t t e t a k k o r h a j t o t t a végre, m i k o r az á l l a m o k n a k elevenjére t a p i n t o t t s fölszólította a k o r m á n y o k a t , hogy ideje volna m á r t ö b b é nem p u s z t í t a n i a föld n é p é t p á l i n k á v a l . Valóban érdekes egy tabló : a vízbe szerelmes kongresszus megtérésre inti a pálinkát protegáló k u l t ú r á l l a m o k a t ! Hihe­ tetlen s szinte k o m i k u s szembeállítás s u g y a n a k k o r nagy áldozatra való fölhívás, mikor a m o d e r n államok pálinkából élnek s t é n y l e g ők m a g u k a l e g n a g y o b b alkoholisták. H o g y csináljanak h á t frontot a pálinka ellen? ! S z á m t a l a n millió folyik a k i n c s t á r fiókjaiba ; a z t m i n d a pálinka görgeti. A regálé óriás jövedelmi forrása mind a hordók csapjain keresztül csörgedez, s a fináncminiszter kétségbe­ esnék s csődöt m o n d a n a , h a a nép szívén a pálinka szeretete h e l y e t t a vízért való lelkesülés győzne. B o r z a l o m m a l t e k i n t a m o d e r n á l l a m e j ó z a n v i l á g n é z e t t é r f o g l a l á s a elé. N o , a kétségbeesésre r á é r n e k m é g , s a k o n g r e s s z u s elveiből a gyakorlati világban egyhamar nem t á m a d államrendítő s k o r m á n y o k a t b u k t a t ó veszedelem. D e ha a veszedelem még n e m is i m m i n e n s , k ö z e l e d é s é n e k j e l e m á r o t t l e b e g a l á t ó ­ h a t á r fölött, felhője n e m n a g y o b b , m i n t egy t ó t k a l a p , de a z a felhő az o r k á n t h i r d e t i , m e l y e l m a r a d h a t l a n . E l ő b b - u t ó b b az á l l a m n a k m a g á n a k kell a n t i a l k o h o l i s t á v á válnia ; neki kell a p á l i n k a forrásait kiszárítania, a h o r d ó k dongáit bevernie, m e r t különben a vér forrásai a p a d n a k ki a népben, s a megmérgezett vérből származik a nemzet-halál. A k k o r a z t á n se v é r , se p é n z ; p é n z n é l k ü l p e d i g a p á l i n k á b a n sincs ü d v . Rászorítja a k o r m á n y o k a t az antialkoholizmusnak gya­ k o r l a t i p á r t f o g á s á r a m á r az az e s z m é n y i t e k i n t e t , h o g y k u l t ú r á l l a m o k a t a k a r n a k képviselni. B á m u l a t o s dolog, az állam kultúrállam a k a r lenni s a nemzeti h a n y a t l á s n a k egyik l e g m é r g e s e b b t é n y e z ő j é t , a z a l k o h o l t f o g a d j a el h a l a d á s á n a k s erőkifejlesztésének forrásául. Ü g y a l a k u l t a k a dolgok, hogy a

K I AZ

ŰR?

179

k u l t ú r á l l a m n a k egyik főbenjáró érdeke, hogy népei minél többet igyanak, t e h á t minél előbb s minél alaposabban tönkre­ menjenek. É r d e k e a minél nagyobb fogyasztási adó s ital­ mérési jövedék, azt pedig m á s k é p előteremteni n e m lehet, csak úgy h a a pálinka minél n a g y o b b csapokból csörgedezik. A t á r s a d a l o m küzködik s v é r t izzad, hogy a fojtogató alko­ holizmust magától távol tartsa, a kultúrállam pedig sunyít h o z z á s n e v e t a m a r k á b a , h a m i l l i ó k a t í r h a t ez e l s z e g é n y í t ő veszedelem jövedéki rovataiba. M í g ez i r á n t a z á l l a m n a k n e m lesz é r z é k e , a d d i g s z o m o r ú , de e k l a t á n s b i z o n y s á g á t n y ú j t j a a n n a k , h o g y á l l a m és h a z a , k o r m á n y és n é p k é t t é n y l e g k ü l ö n á l l ó k a t e g ó r i a , h o g y a z egyik a m á s i k n a k r o m l á s á n emelkedhetik, természetesen ideig-óráig, míg a z u t á n m i n d k e t t ő megkeserüli a t e r m é s z e t ­ ellenes g a z d á l k o d á s t . A z a l k o h o l i s t a á l l a m fiskális é r d e k e i n e k hajhászásában, a gazdasági é r d e k n e k a nép erkölcsi életétől való absztrahálásában, tényleg nemcsak eltekint a nép é r d e k é t ő l , d e h a t á r o z o t t a n a n é p r o m l á s á n d o l g o z i k . Ily t ó t ­ á g a s t álló á l l a p o t o k n e m t a r t h a t n a k s o k á i g . A k u l t ú r á l l a m é r z é k e t l e n s é g é n e k a n é p i g a z i j a v a és b a j a i r á n t m e g k e l l s z ű n n i e ; a fiskális k o r m á n y o k s z e m e i n e k m e g k e l l n y í l n i o k ; s t u d j á t o k , mi n y i t j a m a j d m e g s z e m e i k e t ? U g y a n a z , a m i el­ k á p r á z t a t t a , ugyanaz, a m i úgy elámította őket, hogy a népet ne is lássák s csak öndicsőségük tömjén-füstfelhőiben éljenek, az fogja ő k e t k i j ó z a n í t a n i . A p é n z , m í g b e f o l y t a p á l i n k á z á s ból, f e l e d t e t t e a z á l l a m o k k a l a z i g a z i n é p é r d e k e t ; a p é n z , m e l y m a j d b e n e m foly a k o l d u s p á l i n k á z ó k u t á n , az fogja e l ő t é r b e á l l í t a n i és s ü r g e t n i a n é p é r d e k e i t . E z a folyamat gyorsan megy végbe, kivált szegény á l l a m o k b a n ; s g o n d o l o m , M a g y a r o r s z á g is a z . A szegény államok nagyon rászorulnak a nagyzási d i v a t világában a pálinkajövedelemre, de viszont náluk dugul b e ez a f o r r á s l e g h a m a r á b b . A s i l á n y t á p l á l k o z á s m e l l e t t a z a l k o h o l a s z e g é n y n é p m é r g e . A h o l s z a l o n n a és k o l b á s z j á r j a , a h o l a n é p h ú s s a l t á p l á l k o z i k , o t t a z a l k o h o l n e m e m é s z t i föl a z é l e t e r ő t oly r o h a m o s a n ; d e a h o l a n é p m é g v a s á r n a p o n i s a l i g l á t h ú s t a t á l b a n , a h o l k r u m p l i v a l alszik, k r u m p l i v a l é b r e d k a p á s , f a v á g ó és i s k o l á s g y e r m e k : o t t a p á l i n k a t ű z , m e l y a c s o n t o k b a n ég. P é l d a r á G a l í c i a és B u k o v i n a , s p é l d a r á b i z o n y á r a a m i L i p t ó n k , Á r v á n k és T r e n c s é n ü n k . Külön törvényt kellett a korhely-járványra való tekintet­ ből a l k o t n i G a l í c i á b a n , ez szép v o l t a k o r m á n y t ó l ; d e a t ö r ­ vény nem használt semmit, inert a k o r m á n y alkoholista 12*

180

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

m a r a d t , s a m i t egyik kézzel n y ú j t o t t , a z t a m á s i k k a l elvette. M e g h a g y t a az alkohollal dolgozó választási r e n d s z e r t - - tóul c o m m e chez n o u s ; tétlenül nézte a k i s i p a r n a k t ö n k r e m e n e t e ­ lét s a kisiparosoknak a k ö r ü l m é n y e k által korhelyekké való r e n d s z e r e s n e v e l t e t é s é t — ú g y , m i n t n á l u n k : s a m i fő : a z s i d ó k k e z é b e n h a g y t a a k o r c s m á k a t — e r r e m á r n e m is m o n d o k kádenciát. N e m használt a galíciai iszákosságot kor­ látozó t ö r v é n y s e m m i t , m e r t o t t volt a zsidó k o r c s m á r o s , aki t ú l j á r t a t ö r v é n y eszén, t ú l t e t t e m a g á t egy n e m z e t vergődésén s s z i p o l y o z t a t o v á b b a n é p e t , m e l y oly t ü r e l m e s v o l t v a g y m á r oly k o r c s v o l t , h o g y k i n e m v á n d o r o l t . K o l d u s s á t e s z i k a n é p e t ; z o r d d á , l a k á l y t a l a n n á v i s k ó j á t s m é g fizikai t e n g ő d é s e a l á is p a r a z s a t r a k n a k , h o g y v é g l e g t ö n k r e t e g y é k . A d j a t o k ily k ö r ü l m é n y e k k ö z t a hazájához ösztönszerűen ragaszkodó n é p n e k a z ö s z t ö n h e l y e t t egy k e v é s k o m b i n á l ó é s z t , s i t t h a g y á l l a m o t , h a z á t , k o r c s m á t s elmegy p e r e p u t t y o s t ó l oly v i d é k r e , h o l a p á l i n k á h o z g u l y á s t is s z e r e z h e t . Nézzen e t ü k ö r b e a tisztelt k o r m á n y , nézze m e g m a g á t b e n n e a n e v é r e b ü s z k é l k e d ő k u l t ú r á l l a m s v o n j a le a k ö v e t ­ k e z t e t é s t : alkoholista állam kultúrállam nem lehet.

Nézetrostálás.
Mázsálás. 1901 á p r . 2 1 . A ki nem forrott eszmék még folyton kisértenek k ö z t ü n k . Az agráriusok k e n y e r e t kérnek s ígérnek, de a m e r k a n t i l i s t a és ü z é r k e d ő s z a b a d e l v ű e k p r o g r a m m j á n a k k e r e t é b e n k í v á n j á k í g é r e t ü k e t b e v á l t a n i ; félő, h o g y az e l v e k n e k s z ó á r a d a t a e l ­ ú s z t a t j a m a j d az a g r á r i u s o k k e n y e r é t . A z e g y e t e m i ifjúság a keresztért lelkesül; Bodnár Zsigmond előadásokat t a r t nekik az idealizmus ébredéséről ; k i m u t a t j a az i d e a l i z m u s n a k s r e a l i z m u s n a k v á l t a k o z á s á t a történelemben s gratulál nekik, hogy a realizmus leáldozó c s i l l a g a u t á n a z ő l e l k e s ü l é s ü k n e k h e v é b e n k e l föl a z i d e a l i z ­ m u s n a k n a p j a ; d e b i z t o s v i l á g t ö r t é n e l m i t é n y a z is, h o g y amely nemzet más bevándorlót! népnek adja át saját gazda­ sági e r ő i n e k h a s z n o s í t á s á t s m a g a n e m n é z a g y a k o r l a t i m u n k a u t á n , a n n a k e s z m é n y i i r á n y z a t a h o m o k r a v a n é p í t v e s lel­ k e s ü l é s e n e m lesz k i t a r t ó . A k e r e s z t é r t v a l ó l e l k e s ü l é s t k i k e l l v á l t a n i a fizikai r e n d b e n is ; s o t t a z t m á s k é p k i v á l t a n i n e m l e h e t , m i n t g y a k o r l a t i i r á n y b a n és p r o d u k t í v m u n k á b a n . A p a p s á g ébredezőfélben v a n s szeretné az e v a n g é l i u m o t az életben h a t a l o m m á n e v e l n i ; t ö r e k s z i k az erkölcsi s vallási lét ö n t u d a t á r a ébreszteni a n é p e t ; t e m p l o m a i t kifesteti s az Isten-tiszteletre n a g y o b b súlyt f e k t e t ; a missziók által a szentségekhez való j á r u l á s t s az ö n m a g á b a t é r é s t előmozdítja ; de legyen meggyőződve, hogy ha bitang jószág g y a n á n t prédául odadobja vagy átengedi a népet a szipolyozóknak, ha .áhítatos gerjedelmek k ö z t szemet h u n y az uzsorások üzelmeire s n e m érez h i v a t á s t a l e l k i p á s z t o r k o d á s t a g a z d a s á g i jóllét m e z e j é n is é r v é n y e s í t e n i , a k k o r t ö r e k v é s e i c s ü t ö r t ö k ö t m o n d a ­ nak ; szózatai, prédikációi h i á b a v a l ó l e v e g ő v e r d e s é s ; az a p o s t o l l a l el l e h e t m o n d a n i r ó l a : h o g y b i z o n y t a l a n b a é s s i k e r ­ telenül erőlködik. E részben a történeti materializmussal t a r t o k . Amely

182

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

nép koldus, az n e m alkalmas a m e n n y e k országára ; amely nép kifosztani engedi m a g á t , az értelmileg e l m a r a d t s o k v e t l e n ü l a k u r t á b b a t húzza lépten-nyomon ; Jeremiással elsírhatja : S z o l g á k u r a l k o d t a k r a j t u n k ; m é g a v i z é r t is s a j á t h a z á n k b a n másnak fizetünk ; mindenért adózunk ; m u n k á n k gyümölcsét más ette meg. A z é r t a k e r e s z t e t , a z e g y h á z a t , a z i d e a l i s t a i f j ú s á g o t és p a p s á g o t az e m b e r i lét t ö r v é n y e i v e l kell helyes ö s s z e k ö t t e t é s b e hozni. T u d n i o k kell, h o g y szép szóval, kenetességgel n e m állítják meg a gazdaságilag erősebbnek pusztító m u n k á j á t ; b e k e l l l á t n i o k , h o g y n e m g y ő z n e k a p é n z h a t a l o m ellen, m e l y a g a z d a s á g i l o g i k a v a s - s z ü k s é g e s s é g é v e l h a l a d e l ő r e és h ó d í t ; n e m győznek még a k k o r sem, ha csupa K a p i s z t r á n n á válik minden pap s O z a n á m m á minden pesti egyetemi p o l g á r ; egy föltétel a l a t t győznek : h a a gazdasági h a t a l o m m a l szem­ ben a népet gazdaságilag ellentállóvá s versenyre alkalmassá teszik. A n e m z e t e k e t is m é r i k v a s k a r ú m é r l e g n é l k ü l , d e m é g i s a z o n a m é r l e g e n , m e l y n e k k é t k a r j a a «követel és t a r t o z i k » ; e n n e k a m é r l e g n e k n y e l v e m o n d j a k i a «lenni v a g y n e m lenni» í t é l e t e t . M i n d e n n é p n e k e m é r l e g e n k e l l « l a t b a esnie». S o k á i g t a r t h a t a v á l t a k o z ó k ü z d e l e m , a z e m e l k e d é s és l e s z á l l á s ; a m é r l e g e n s o k á i g h i m b á l ó z h a t n a k , d e v é g r e is eldől a s o r s . E m é r l e g e n a g a z d a s á g i j a v a k n y o m n a k és d ö n t e n e k ; m á s s z ó v a l : k o l d u s n é p e k t ö n k r e m e n n e k . N e m m o n d t a m én, h o g y a gazdasági helyzet megteremtésébe erkölcsi h a t a l m a k be n e m folynak. H o g y n e folyna be szorgalom, élelmesség, takarékosság, önmegtagadás, kitartás, Istenbe vetett bizalom és r e m é n y ? S o k m i n d e n f é l e n e h e z é k esik b e l e e s e r p e n y ő k b e , e r k ö l c s i , é r t e l m i , l á t h a t a t l a n és ö n m a g á b a n m é r l e g e l h e t l e n b e f o l y á s : d e v é g r e is, a m e l y s e r p e n y ő b e b e l e ü l t a s z e g é n y s é g , a n n a k a n é p n e k «cupassz», fölbillen a m é r l e g k a r j a , s k i f o r d u l a semmiségbe a nép. Erkölcsi j a v a k n a k gazdasági erők nélkül nincs értékük s nincs f o r g a l m u k ; szegény népeknek nincs k u l t ú r á j u k ; s a s z e g é n y s é g e t m e g n e m á l l í t j a , i s m é t l e m , s e m k a p i s z t r á n i szó, sem malaszt, sem kereszt, sem keresztért való lelkesedés; ez m i n d s z ü k s é g e s , d e a z u t á n h o z z á k e l l fogni a k é r l e l h e t e t l e n , józan munkához. Magyarországon most mázsálja a m a g y a r népet a gazda­ sági fejlődés; a mérlegnek egyik serpenyőjében ülnek a magyarországi népek, a m á s i k b a n a zsidóság. N e vesse senki a szememre a gyűlöletet, sem az egyenes

NÉZETHOSTÁLÁS

183

szót. N e m szeretek z s á k b a n m a c s k á t árulni s a d i v a t m i a t t az igazságról bölcsen h a l l g a t n i ; azért k i m o n d o m , h o g y M a g y a r ­ országon jelenleg csendes honfoglalás f o l y i k ; gazdasági logikus folyamat m e g y végbe, melyről köznyelven azt m o n d ­ j á k , h o g y az erősebb legyőzi a gyöngét, v a g y h o g y a csuka megeszi a p o n t y o t . A m a g y a r nép a gyönge, de ízletes p o n t y o c s k a , a zsidóság a c s u k a . A m a g y a r n é p é r t e l m i ereje, é r t e l m e s s é g e , faji e l l e n t ­ á l l á s a k i s e b b , b á r m i t z e n g j e n e k is r ó l a , k i s e b b , m i n t a s z e m i t a n é p e k é ; e n n e k a t é n y á l l á s n a k g a z d a s á g i kifejezése a z , h o g y üres a zsebe. Ez a zseb egyre ürül, a m u n k a gyümölcse m i n d ­ a d d i g m á s é lesz, m í g a z e g y ü g y ű s j á m b o r n é p r a f f i n á l t é l e l m e s s é g g e l s z e m b e n áll. Míg e g y m á s r a b í z z u k ő k e t , b i z t o s h o g y a g y ö n g e elvész, s az erős erősebbé válik. Mit kell t e h á t t e n n ü n k ? Először azt, h o g y az idealizmusnak reális alapjáról ne feledkezzünk meg, m e r t különben h o m o k r a építettünk. Fogja m e g m i n d e n k i k é t kézzel a gazdasági érdeknek m e n t ő k ö t e l é t ; a z o n v a n a h o r g o n y a a z ö r ö k é l e t n e k is s a h h o z v a n k ö t v e az é l e t z i v a t a r o s t e n g e r é n ú s z ó , m e n t ő szálfa, a k e r e s z t . Másodszor legyünk meggyőződve, hogy a nép egyenként e l v é s z és e l p u s z t u l ; c s a k i s s z ö v e t k e z v e k é p e s e l l e n t á l l n i a z erősebbnek ; szövetkezésben a nép az erősebb. B á r n y i t n á m e g ez a n y i l t s v i l á g o s b e s z é d s o k s ü k e t , n e m b á n o m - e m b e r n e k a f ü l é t ; b á r h a n g o l n á k o m o l y és ő s z i n t e reflexiókra! Lehetetlen, hogy értelmes ember, ki a nép e m b e r e , ez e g y s z e r ű a d a t o k b ó l k i n e m é r t e n é a f ő b e n j á r ó elvet, mely szövetkezésre, gazdasági védekezésre kötelez.

A z új főispán.
1901 á p r . 2 8 . P é n t e k e n v o n u l t b e v á r o s u n k b a E s z t e r g o m m e g y é n e k új f ő i s p á n j a , Horváth Béla. A k ö z ö n s é g é l é n k s o s z t a t l a n ö r ö m ­ m e l s lelkes ovációkkal fogadta, s m é l t á n , hiszen a m e g y é n e k fejét t i s z t e l t e m e g b e n n e , a k i n e k elég g o n d j a s m é g t ö b b d o l g a lesz, h a a lelkesülés s a b e k ö s z ö n t ő k p i l l a n a t a i b a n s u g a l l t s z é p t e r v e k n e k és n e m e s s z á n d é k l a t o k n a k c s a k k i s r é s z é t is m e g ­ valósítja ; üdvözölte m i n t m a g a s államhivatalnokot, akinek közpályáján a jellemnek szomorú fogyatkozásait észre n e m v e h e t t e ; s rokonszenvvel fogadta a leereszkedő s szeretetre­ m é l t ó e m b e r t , ki t á r s a d a l m i e r é n y e i v e l k é p e s lesz e n y h í t e n i a

184

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

politikai ellentéteket, s kinek finom m o d o r a n e m engedi a sebeket ecettel mosni s a h a t a l m a t kegyetlenséggel párosítani. > E s z e m p o n t o k alatt m i n d e n e m b e r c s a t l a k o z o t t a főispán üdvözléséhez ; p á r l k ü l ö n b s é g nélkül k é r t m a g á n a k részt min­ d e n k i a h ó d o l a t b ó l , m e l y e t a k ö z j ó első s á f á r á n a k , s a k ö z é r d e k h i v a t o t t h o r d o z ó j á n a k j ó i n d u l a t , illem és s z o k á s h o z o t t . Mi m i n d n y á j a n ú g y t e k i n t ü n k a z új f ő i s p á n r a , m i n t a k i a z é r t j ö t t k ö z é n k , h o g y a k ö z j ó t , a k ö z é r d e k e t szolgálja, h o g y a közszabadságot óvja s m i n d n y á j u n k n a k jogait biztosítsa s megvédelmezze. A l k o t m á n y o s állam m á s jellegeket nem ismer h i v a t a l n o k a i b a n ; legelső h i v a t a l n o k a i t is « m i n i s z t e r e k n e k » , v a g y i s s z o l g á k n a k , a k i r á l y s a k ö z j ó s z o l g á i n a k nézi. N e m u r a l k o d n i , h a n e m szolgálni, n e m n a p o t lopni, h a n e m dolgozni az ő feladatuk. M i n t a k ö z j ó első m u n k á s á t , m i n t a k ö z é r d e k n a p s z á m o ­ s á t , m i n t a z a l k o t m á n y o s s á g ő r é t f o g a d t u k Horváth Bélát ő s E s z t e r g o m falai k ö z é . E z lesz m ű k ö d é s é n e k s t ö r e k v é s e i n e k s z í n t e r e . E s z t e r g o m m e g y e n e m nagy, élete n e m izgalmas, politikai k ü z d e l m e n e m h e v e s . E g y e t l e n e l l e n z é k i k é p v i s e l ő n k v o l t , a z is b e l é p e t t a k o r m á n y p á r t b a ; de a z é r t a z e l l e n z é k n e m e v e z e t t á t vele ; képviselőnk m e g s z ű n t ellenzéki lenni, de a z é r t a m e ­ g y é b e n az e l l e n z é k i szellem él s n e m h a l m e g e z e n t ú l s e m . A f ő i s p á n t ez a z ellenzék is lojálisán ü d v ö z l i . M i é r t n e m ? Hiszen az ellenzéket okos politika ellenségnek sohasem t e k i n t ­ h e t i ; n e m ellenség a z , a k i v e l ü n k e g y s o r b a n k ü z d a h a z a j a v á é r t . E z é r t k ü z d e l l e n z é k és k o r m á n y p á r t , s e z é r t k e l l k ü z deniök, míg önérdekeikért a közérdeket s a hatalomért a h a z á t el n e m á r u l j á k . Sőt ellenzék n é l k ü l , i g a z i ellenzéki szel­ lem nélkül sem a nemzet, sem a k o r m á n y nem érezheti m a g á t biztonságban. A h a t a l o m , m e l y n e k ellenőre nincs, tekintély, m e l y n e k i n t é z k e d é s e i t e l l e n k e z é s és v i t a t á s m e g n e m r o s t á l j a , nagy kísértetben forognak, hogy elkapatva egyoldalúkig saját e s z m é i k k i z á r ó l a g o s u r a l m á t s z o l g á l j á k , s a z é l e t sokféle s z ü k ­ ségleteinek s érdekeinek m é l t á n y o s kielégítését elhanyagolják. A h o l e l l e n z é k i szellem n i n c s , o t t v a g y a b o l d o g s á g t e r ­ j e s z t e t t e k i fellegtelen é g b o l t j á t a z e m b e r e k fejei fölé, v a g y v é g l e g e l e r n y e d e t t a szellem, m e g p o s h a d t a v é r s szegre a k a s z t ó d o t t az önálló gondolat. Őrület volna elhinni, hogy M a g y a r ­ ország, hogy m e g y é n k a boldogság hazája ; ellenkezőleg az é l e t k ü z d e l e m d ú l j a k e b l ü k e t , s a z e l s z e g é n y e d é s k o m o r felle­ gei v o n j á k b e a z e g e t . A z á l t a l á n o s j ó l é t t ő l m é g j ó s o k á r a n e m s z e r e l t e t i k le a z ellenzék ; s v á j j o n a k o r m á n y z á s s a k ö z i g a z -

NÉZETROSTÁLÁS

185

g a t á s o l y k i t ü n ő - e n á l u n k , h o g y d i a d a l a i t ó l és s i k e r e i t ő l s z é t ­ foszlik a z a g g o d a l o m s a b i z a l m a t l a n s á g k ö d e , s t a l a j á t v e s z t i a k ö z á l l a p o t o k javíLásának v á g y a ? V a n n a k - e oly szigorú poli­ tikai erkölcseink, melyek p a r l a m e n t ü n k iránt bizalmat éb­ r e s z t h e t n e k ? S ha m i n d e z nincs meg, a k k o r a jellemekre s az ö n á l l ó e m b e r e k r e , k i k m á s t is t u d n a k g o n d o l n i , m i n t a m i t a h a t a l o m gondol, ráerőszakolja m a g á t az ellenzéki szellem. Ök is a k a r n a k j ó t , a h a z a j a v á t , d e n e m ú g y , m i n t a h a t a l o m időszerinti bírlalói. E z t ellenzéki szellemnek h í v j u k . A m i l y e n erős k o r m á n y r a v a n szüksége M a g y a r o r s z á g n a k , oly e r ő t e l j e s e l l e n z é k i s z e l l e m e t s e m n é l k ü l ö z h e t . N e m n é l k ü ­ lözhet addig, míg a n n y i t ö m é n t e l e n sok a baj ; n e m addig, m í g a h a g y o m á n y o s k o r m á n y z a t i rendszerrel az ország elszeg é n y e s í t é s é t s a f ü g g e t l e n M a g y a r o r s z á g p u s z t u l á s á t elősegí­ t i k . A z e l l e n z é k i s z e l l e m a b b a n a m é r t é k b a n fog v i s s z a f e j ­ l ő d n i , a m e l y b e n a z á l l a p o t o k j a v u l n a k s a p a n a s z o k elcsi­ tulnak. Még sok p a n a s z u n k v a n s messze j á r u n k az ellenzéki ámentől. A jó közigazgatás sokat lendíthet azon, hogy az ellenzéket lefegyverezze. Tegyék m e g az u r a k , s m i hallga­ tunk, ö n ö k tönkre tehetnek m i n k e t ; szüntessék m e g legalább a kiáltó b a j o k a t . Mi csak az ö n ö k jócselekedeteitől p u s z t u l u n k , míg ellenben az önök bűnei a m i fegyvereink. M i n d e n e k e l ő t t p e d i g s z a b a d s á g o t k í v á n u n k és k ö v e t e ­ l ü n k , m e r t c s a k a s z a b a d s á g l é g k ö r é b e n é l e d h e t föl a n e m z e t i élet s a n n a k m i n d e n életrevaló i r á n y z a t a . E z a l a p o n á l l u n k , s a k i ez a l a p ellen t ö r , a z t m é g t i s z t e l n i s e m t u d j u k . E s z t e r ­ g o m b a n e d d i g a b i z a l m a t ez a l a p r e n d í t h e t l e n s é g e i r á n t b á t ­ r a n e l ő l e g e z h e t t ü k ; r e m é l j ü k , h o g y a k ö z é l e t ez e l e m i k e l l é k é t ezentúl sem fogjuk nélkülözni. E b b e n a r e m é n y b e n ü d v ö z ö l j ü k m i is a f ő i s p á n t , s k í v á n ­ juk, h o g y a m e g y e politikai életét az igazi államiság szellemé­ b e n élessze, a t á r s a d a l m i e r ő k e t e g y e s í t s e s k i v á l t k é p a g a z d a ­ sági jólét fejlesztésében keresse s találja m e g b a b é r j a i t . Májusi fagyok.

1901 m á j . 19. N á l u n k í g y áll b e a f a g y . K e v é s a z o r s z á g b a n a v í z f ö l ü l e t ; óceán nem környékez, nagy t a v a i n k nincsenek ; termőföld, kő, h o m o k borítja a hazát. De a napsugár gyorsabban melegíti á t a h o m o k o t , k ö v e t , földet, m i n t a vizet, s így t ö r t é n i k , h o g y M a g y a r o r s z á g f ö l ö t t m e l e g e b b s ép a z é r t k ö n n y e b b l é g o s z l o p

186

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

áll, m e l y e t e l s ö p ö r a h i d e g t á j a k n a k , n e v e z e t e s e n O r o s z o r s z á g ­ n a k felénk t ó d u l ó f u v a l m a . M a g y a r o r s z á g o n t e h á t szóló', g y ü m ö l c s , t a v a s z i r ü g y és f a k a d á s , p l á n t a és h a j t á s m e g f a g y a z o r o s z h i d e g l é g á r a m l a t ­ tól. A hideg lehelet n y o m á b a n halál jár. Most pedig térjünk át a társadalom világába, melynek s z i n t é n v a n f o r r ó n a p j a , v a n n a k h a j t á s a i , b i m b ó i , csirái, d e v a n f a g y a , v a n h i d e g l é g á r a m l a t a is, m e l y öl és p u s z t í t . A t á r ­ s a d a l o m e g é n o t t r a g y o g és t ü z e l a z i g a z s á g o k , a z e l v e k s a z ideálok napja, mely a nem vizenyős szíveket átmelegíti, tűzo s z l o p p á fölszítja l e l k e s ü l é s ü k e t ; d e v a n n a k a t á r s a d a l o m b a n h i d e g , f a g y o s f u v a l m a k is, m e l y e k a l e l k e s ü l é s t h ű t i k s a s z í v e ­ ket a közöny s a nembánomság jégkérgével borítják. E z a j ó s ez a r o s s z , ez a f é n y s ez a z á r n y m i n d i g e g y ü t t lesz. M e g v o l n á n k v e r v e , h a n e m v o l n á n a k k ö z t ü n k férfiak, k i k v a l ó s á g o s k ő s z i r t j e i a z e l v h ű s é g n e k és t ű z h e l y e i a l e l k e s ü ­ lésnek. A z igazi intelligencia m i n d i g é r z é k e n y s é g e t s fogékony­ s á g o t fog m u t a t n i a z e s z m é n y i i r á n y z a t o k , a j o g , t ö r v é n y s i g a z s á g i r á n t , s i r á n y t is fog a d n i m á s o k n a k , k i k a szellemi s e r k ö l c s i h a t a l m a k a t t i s z t e l n i és s ú l y u k a t é r e z n i n e m i g e n b í r ­ j á k . S e l s ő s o r b a n l e l k e s ü l n i e és h e v ü l n i e k e l l a p a p s á g n a k , m e l y a n é p n e k n e m c s a k a p o s t o l a , d e s z ü l e t e t t v e z é r e is a földi boldogulásnak tekervényes útjain. N e m p a n a s z k o d h a t u n k a fölött, h o g y az elvek s igazságok napja nem sütött volna ránk, s hogy nem melegítette volna föl a n é p j a v á t szolgáló i n t e l l i g e n s és a p o s t o l i f é r f i a k a t . M e g ­ t ö r t é n t a z b ő s é g e s e n , s n é h á n y «ó-liberális» u r a t , k i k a z ó t a hallgatni j á r n a k a parlamentbe, s n é h á n y a t , aki úrrá a k a r t volna lenni, leszámítva, m e g á l l t u k a h e l y ü n k e t ; s ha mégis letiportak, azt nem m i n t emberek, hanem mint vadállatok, n e m m i n t t ö r v é n y t tisztelő, h a n e m m i n t a t ö r v é n y szelleméig föl n e m e m e l k e d e t t d u h a j o k t e t t é k . A m i t a z o k r á n k h o z t a k , az m á r n e m májusi fagy, h a n e m tél volt, melytől Magyar­ országon m e g d e r m e d t az erkölcsi érzés, s m e g f a g y o t t a jog, t ö r v é n y és i g a z s á g . S v a l a m i n t n e m p a n a s z k o d h a t u n k a m u l t fölött, úgy n e m p a n a s z k o d h a t u n k a jelen fölött sem, a m i az eszmék h a t a l m á t s a z e l v e k n e k k i h a t á s á t i l l e t i . S ü t a n a p a z é g r ő l m o s t is, s n e m v á l t vizenyőssé az intelligens s k e r e s z t é n y érzés az o r s z á g b a n . F ö l is m e l e g í t i a s z í v e k e t , s a k i k b a n v a n n y í l t a b b s t á g a b b k ö r ű fölfogás s m i n d e n e k e l ő t t m e g n e m h a m i s í t o t t k e r e s z t é n y é r z é s , a z o k h e v ü l n e k s l e l k e s ü l n e k is s m i n t t ű z f o k o k m e l e g í ­ t i k is a z a j k u k o n és s z e m é l y i s é g ü k ö n c s ü g g ő n é p e t .

NÉZETROSTÁLÁS

187

V a n n a k a z o n b a n m i n d e n f é l e á r n y a l a t ú és felfogású u r a k t a l á r b a n és civilben, k i k a hideg s z á m í t á s b a n s az önző a m b í ­ c i ó b a n m á r j ó l l e h ű l t e k , s k i k a z i d ő j á r á s szeszélyei s z e r i n t a k ö p ö n y e g f o r g a t á s b a b e l e t a n u l t a k ; e z e k fölfújják m a g u k a t s é r v é n y e s ü l é s i v i s z k e t e g t ő l b á n t v a , s h o g y m a g u k n a k a fel­ sőbbeknél az «Ochsentur» m e r e d e k ö s v é n y é n é r d e m e k e t sze­ rezzenek, ráfújnak a hevülő alsóbb rétegekre a k á r püspöki, a k á r vikáriusi, a k á r esperesi, a k á r plébánosi magaslatról, v a g y épen főispáni, szolgabírói, jegyzői polcról, s csinálnak májusi fagyot j ú n i u s b a n , júliusban, sőt a u g u s z t u s b a n i s ; a k á n i k u l á b a n is ; c s a k v á l a s z t á s l e g y e n . S hiába, e m b e r az ember, leggyöngébb pedig a fagyokkal s z e m b e n a z é r z é k e n y e m b e r . N é m e l y i k n a g y o n is é r z é k e n y a l é g h u z a m i r á n t ; m e g é r z i a z e n y h e h ű s f u v a l m á t is és n á t h á t k a p , k ö h ö g ő s lesz, e l r e k e d , feje f á j , a k a d o z i k a b e s z é d e ; n e m t u d n i , m i a b a j a ; c s a k a z a v a t o t t s z e m i g a z o d i k el gyöngeségein. A z i l y e n c s ú z o s és r h e u m á s e m b e r e k n e m b í r j á k el a z érzékeny lelkiismeretnek szemrehányását, hogy ők a felsőbbek­ nek n e m tetszenek, s a fuvalom szerint igazítják életdereglyé­ jüknek vitorláját; tetszeni akarnak minden hatalmasságnak, d e n e m I s t e n é r t ; s v i s z o n t ők m a g u k n a g y o b b k e g y e k r e m é ­ nyében nyomják alárendeltjeiket. N e m t u d o m , hogy ezek a májusi fagyok mennyire csap­ nak ránk abban a szeptemberi vagy októberi választásban ; d e j ó lesz e l l e n ü k e l e v e v é d e k e z n i . A v é d e k e z é s s a j á t l e l k ü l e ­ t ü n k m e g i z m o s o d á s a . N e i m p o n á l j o n n e k ü n k az igazság s a k e r e s z t é n y s é g v é d e l m é b e n s e m h i v a t a l , s e m c í m . M i férfiak, jellemes emberek s tiszta ö n t u d a t ú polgárok v a g y u n k . Mi a h a z á n a k j a v á t a k a r j u k s t ö r v é n y ellen n e m c s e l e k s z ü n k . M i a polgári szabadság talaján állunk, m i n t m i n d e n m á s párt, s a k ö z ü g y e t l e g a l á b b is ú g y a k a r j u k s z o l g á l n i , m i n t a m i n i s z t e r , hozzá még ingyen : t e h á t miért hajoljunk m e g m á s pártp r o g r a m m előtt? Azt csak a k k o r t e h e t n ő k , h a a m i e n k iránt b i z a l m a t l a n o k k á lennénk, v a g y h a a «bizalom s elveink fönn­ tartásával)) farkcsóválva a jog, igazság s t ö r v é n y szolgálatán kívül m a g u n k számára keresnénk koncot. D e az ilyen e m b e r e k épen nincsenek h i v a t v a arra, h o g y másokat károsan befolyásoljanak; a politikai szabadságok s z o l g á l a t á b a n oly e m b e r e k , k i k a p r o t e k c i ó p o n y v á j á t s z e r e t ­ nék n y a k u k köré tekerni, irányt n e m a d h a t n a k . T e h á t búj­ j a n a k el s h a g y j a n a k m á s o k a t t e n n i , k i k m é g n e m a k a r n a k m á s o k kegyelméből v a l a m i k lenni.

188

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

N e k ü n k n e m kell p á n y v a , a k á r m i l y e n színű l e g y e n is, s zablyával nem engedjük m a g u n k a t fölkantároztatni, még a k k o r sem, h a nincs vasból.

Nézetrostálás. 1901 j ú n . 16. J ö j j ü n k m á r egyszer t i s z t á b a az elvek, s a z o k n a k kiv i h e t ő s é g e i r á n t : d ö n t s ü k el a k é r d é s t , h o g y m i t a k a r u n k ? A k a r u n k - e lenni v a g y n e m lenni? Az « E s z t e r g o m » m u l t h e t i c i k k e r á m u t a t o t t a m a g y a r p o l i t i k a i é l e t n e k h a n g y a b o l y á r a , m e l y b e n n a g y a z a v a r , sőt a m a r ó sav, de áldásos m u n k á b ó l a n n á l kevesebb v a n benne. Az ú g y n e v e z e t t l i b e r á l i s o k a l k u s z n a k , ö l e l k e z n e k , k i e g y e z ­ nek, s u g y a n a k k o r összevesznek, settenkednek, s szétkülön­ b ö z n e k . Mi m i n d e n m o z o g m á r a m a g y a r p o l i t i k a i é l e t n e k k e r ü l e t é n ! Új függetlenségi-párt, m e l y a l a p j á b a n m i n d e n l é t e z ő f ü g g e t l e n s é g i p á r t t ó l el a k a r t é r n i , m e r t n e k i k n e m t e t s z i k s e m K o s s u t h , s e m U g r ó n , új liberális-párt, v a g y i s h o g y a régi liberális p á r t , m e l y B o r s o d , H o n t , N ó g r á d , J á s z - N a g y k u n S z o l n o k s B a r a n y a m e g y é k b e n e m e l g e t i m a c s k a b a j u s z o s fejét s m e g ö r ö k í t e n i k í v á n j a a B á n f f y - p o l i t i k á t . Széli Kálmán hívei, a z e c h t - l i b e r á l i s o k , k i k a l i b e r á l i s h a g y o m á n y o k a t m a g u k n a k foglalják le, s k i k n e k p á r t j a k é p e z i a z igazi, r o m ­ l a t l a n l i b e r a l i z m u s n a k h i t e s - h e l y é t ; ezek r á a k a r n a k t á m a s z ­ k o d n i a «nagy és s z a b a d közvéleményre)), m i a l a t t v á r m e g y é k s z a k a d n a k k i a z összecsirizelt p á r t e g y s é g b ő l , m a c s k a z e n é s r i t m u s o k o l v a d n a k bele az összetartás h i m n u s á b a s a m i n d e n n a p i k i s és n a g y s ú r l ó d á s o k e l k o p t a t j á k a m é r s é k ­ letnek k e r é k k ö t ő láncát, úgy, hogy a pártegység szekeréből szerteszéjjel szaladnak a kerekek. E z különben az ő bajuk, s nem a m i e n k ; de v a n ezekben a v á l a s z t á s i s z e r v e z k e d é s e k b e n j ó m a g u n k n a k is g o n d u n k , d o l g u n k , n o m e g b a j u n k is. A mi b a j u n k az elveknek s az eszméknek z ű r z a v a r a , mely m é g egyre kísért a m a g y a r politikai élet alakulásában. Végignézve a beteges gyönge vajúdásokon, m é g mindig nél­ külözzük az elveknek azt a h a t á r o z o t t s á g á t , m e l y a tojás­ t á n c o t kizárja, s a föllépésnek azt a g y a k o r l a t i k ö v e t k e z e t e s ­ ségét, m e l y t é t o v á z á s t n e m t ű r . N e m is kell a D i o g e n e s n e k e m b e r t kereső l á m p á s á t m e g g y ú j t a n u n k , hogy az elvtelenségnek s a szószátyárságnak némbereibe ütközzünk. Hiszen

NÉZETROSTÁLÁS

189

m é g m i n d i g t a l á l k o z n a k derűs világnézetű urak, k i k a n é p p á r t h a r c á t fölöslegesnek t a r t j á k ; t a l á l k o z n a k jóízű k ö v é r u r a k , k i k a z «omnis p i n g u i s b o n u s » e l v a l a p j á n a s z e n t m é r s é k l e t h á r f á j á t p e n g e t i k , k i k r á b í z z á k e l v e i k e t Széli K á l m á n g o n d ­ n o k s á g á r a s i m á d k o z n a k B á n f f y m e g t é r é s e é r t — Széli K á l ­ m á n aklába. Vannak, kik barátkozva békülékeny hazafiak­ k a l , s z e m é l y e s t e k i n t e t e k b ő l elfelejtik a z elvi e l l e n t é t e k n e k k é r l e l h e t l e n s é g é t s a k v a t e r k á z á s és skizelés k ö z b e n v a l l o t t politikából n e m nézik ki a kereszténységet fenyegető vesze­ d e l m e t . S ő t t a l á n a z t is elhiszik, h o g y k i k e l l b é k ü l n ü n k ( m i n t h a m i v a l a k i r e h a r a g u d n á n k ) , s be kell l é p n ü n k a kor­ m á n y p á r t b a , h o g y a jó elemeket t á m o g a s s u k s a h a r c o t a z e g y h á z s a k e r e s z t é n y s é g ellen l e h e t e t l e n n é t e g y ü k . Nagyon méltányoljuk a társadalmi érintkezésnek művelt f o r m á i t , d e e z e k a m ű v e l t f o r m á k s a lojális v i s e l k e d é s n e m gátolnak meg abban, hogy tisztán lássunk, s hogy a b a r á t k o z á s t ó l e l v e i n k e t föl n e a d j u k , m e r t ez m á r n e m m ű v e l t s é g , de b u t a s á g , n e m f i n o m s á g , h a n e m h ó b o r t v o l n a . É r t s ü k m e g h á t e g y m á s t ; értsük meg, hogy i t t elvről, szükségességről, kötelezettségről v a n szó. A k e r e s z t é n y s é g s a l i b e r a l i z m u s két egymással homlok­ egyenest álló világnézet. N e m b e s z é l e k é n e n n e k a z X . v a g y a n n a k az Y. ú r n a k a liberalizmusáról, ki liberalizmus a l a t t szólás- és g y ü l e k e z é s i s z a b a d s á g o t , v a g y p o l i t i k a i t ü r e l m e s séget, v a g y p l á n e a p á p á k l i b e r á l i t á s á t , v a g y i s b ő k e z ű s é g é t é r t i ; az az ő baja, h o g y a liberalizmusból e n n y i t é r t s n e m t ö b b e t . N e k ü n k n e m i l y e n r o s s z u l és h i á n y o s a n é r t e s ü l t ú r i emberekkel v a n dolgunk, hanem a métellyel magával s azok­ kal, kik a liberalizmus a l a t t értik azt a m o d e r n , európai, n a t u r a l i s z t i k u s , h i t e t l e n s z e l l e m - á r a m l a t o t , m e l y a keresz­ ténységet nem ismeri el isteninek, mely az isleni tekintélyt el nem fogadja, s ez alapon mondja ki a híves, a gondolkozás, a cselekvés szabadságát; e z t a s z a b a d s á g o t , ezt a s z ö r n y s z a b a d s á g o t k e r e s z ­ t e l t é k el l i b e r a l i z m u s n a k . H a v a l a k i a z t m o n d j a , h o g y ő n e m ily l i b e r á l i s , h a n e m m á s m i l y e n , a n n a k a z t t a n á c s o l j u k , h o g y ne szolgálja az e s z m e z a v a r t s n e v e g y e n föl n e v e t , m e l y m e g v e t i a z t , a m i t az ilyen jóhiszemű úri e m b e r tisztel, s a m e l y t a g a d j a azt, a m i t az ilyen e l m a r a d t értesültségű honfi tesz. Mert, ha t é n y ­ leg a p o l i t i k a i t ü r e l m e s s é g n e k s a m o d e r n á l l a m é l e t i n t é z ­ m é n y e i n e k , p é l d á u l a s a j t ó s z a b a d s á g n a k , a s z ó l á s - és g y ü l e ­ k e z é s i s z a b a d s á g n a k h í v e i is l i b e r á l i s o k n a k m o n d j á k m a g u ­ k a t s frontot csinálnak ellenünk, m i n t h a mi e szabadságokat

190

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

el a k a r n ó k t ö r ü l n i : a z i l y e n fölfogást n e m c s a k s a j n á l n ó k , de kötelességünk m i n d e n k ö v e t m e g m o z g a t n i s m i n d e n fölvilá­ gosítást megadni, hogy a jóhiszeműségből b á r á n y b u n d a ne legyen, m e l y e t farkasok h ú z n a k magukra, hogy jóhiszemű e l l e n f e l e i n k e t s m i n k e t is s z é t s z a g g a s s a n a k . N e m t e h e t e k r ó l a , d e l é p t e n - n y o m o n ez e s z m e z a v a r b a ütközöm. A liberalizmus mindenféle kiadásban kóvályog a v i l á g b a n ; e szép névvel, m e l y e n az ú j k o r v í v m á n y a i n a k parfümje van elöntve, kérkedik minden i r á n y z a t ; e névtől k á b u l el a z ú j k o r g y e r m e k e , m i n t a z ó p i u m t ó l a k í n a i e m b e r a bricskán, s a gebulyától a hal a vízben ; ahol e név m á m o r a e l ö m l i k , o t t l e h a n y a t l a n a k a k a r o k , l e k o n y u l n a k a fejek, m e g c s u k l a n a k a t é r d e k , s e g y f e j v e s z t e t t h ó d o l a t foglalja el a s z í v e k e t : ezek m i n d k o r u k n a k gyermekei, a s z a b a d s á g n a k v é d ő i és é l v e z ő i a k a r n a k l e n n i , t e h á t ő k l i b e r á l i s o k . í m e , ez a s z é p s z ó n a k h a t a l m a s a g o n d o l a t l a n s á g n a k végzete. De, uramfia, ha valamikor, hát most m á r kiábrándulhat­ t u n k volna a szavak kultuszából, mikor a szavak látszólagossága a l a t t m é r g e t s z i v á r o g t a t n a k a n é p n e k ereibe s a szép s z a v a k n a k h a m i s cégére a l a t t m e g h a m i s í t j á k intézményein­ ket, megmérgezik társadalmunk, iskolánk, törvényhozásunk szellemét. E z t a pusztítást, romlást, m é t e l y t akarják-e azok a j ó i n d u l a t ú , m a g u k a t liberálisoknak nevező, s az egyházzal rokonszenvező urak ! De ha n e m ezt akarják, m i t árulnak egy gyékényen a liberalizmussal? H a a hitet akarják, m i t nevezik m a g u k a t liberálisoknak, mikor a liberalizmus a hitet­ lenségnek szabadsága? H a a kereszténységet fönntartani kí­ vánják, m i t hívják m a g u k a t liberálisoknak, mikor a libera­ lizmus a kereszténységnek jellemző vonását, az isteni eredetet s t ö r v é n y e i n e k isteni kötelezését t a g a d j a ? F é l r e az á l a r c c a l ! V a g y ő k d o b j á k el m a g u k t ó l c n e v e t , v a g y a z o k k a l , k i k a z elvi l i b e r a l i z m u s n a k hívei, d o b a s s á k e l ; ezt az u t ó b b i t n e m tehetik meg, t e h á t tegyék meg jómaguk azt, hogy álnévvel ne t a k a r ó d z z a n a k s ne segítsék a kereszténységnek halálos elleneit. A k i n e k a l i b e r a l i z m u s r ó l n e m ez a n é z e t e , a r r ó l e l i s m e ­ r e m , h o g y v a n n é z e t e , d e t a g a d o m , h o g y ez a n é z e t m e g f e l e l ­ jen a valóságnak. Aki azt mondja, hogy a liberalizmus m á s ­ h o l r o s s z l e h e t , d e n á l u n k n e m lesz i l y e n , m e r t m i k i t ö r j ü k a kígyónak méregfogait s nem vesszük át a nyugati radikaliz­ m u s t a maga nyerseségében, a n n a k kereken kijelentem, hogy n e m i s m e r i a m o d e r n k u l t ú r - é l e t e t s n i n c s t i s z t á b a n a z esz-

NÉZETROSTÁLÁS

im

m é k á r a m l a t á v a l s n e m t u d j a azt sem, h o g y a liberalizmus honnan vette magát. A liberalizmus a hitetlen t u d o m á n y fattyúja, melynek fejébe n y o m t á k a m u l t s z á z a d f o r r a d a l m a i b a n a frigiai s i p k á t , s m i k o r a f o r r a d a l m a k e l ü l t e k , f r a k k o t és c i l i n d e r t a d t a k rá, s m e g t e t t é k alkotmányos miniszternek. A liberalizmus n e m fog a d d i g l e s z e r e l t e t n i , m í g a t u d o m á n y az I s t e n h e z vissza n e m tér, a m i ezidőszerint e g y h a m a r m é g n e m v á r h a t ó . Azért u r a l k o d i k s p u s z t í t a liberális szellem k ö z t ü n k , a z é r t e m e l i föl a fejét, m e r t é r z i a h á t a m ö g ö t t a k a t e d r á k t e k i n ­ t é l y é t , de u g y a n e z é r t l e h e t e t l e n s é g e t e m l e g e t a z a n a g y k é p ű , d e j ó s z í v ű á l l í t á s i s , h o g y n á l u n k a l i b e r a l i z m u s n e m lesz veszedelmes, m e r t m i kitörjük a méregfogait. Azt, uraim, önök n e m t e h e t i k , legkevésbbé a k k o r , h a félreértett szép szavakkal a h á t á t védik s terjeszkedésének a fogalmak meg­ zavarása által s tétovázó viseletük által szolgálnak. Addig míg a t u d o m á n y m e g n e m fordul, a liberalizmusnak csak az ü t h e t i ki a méregfogát, aki a hitnek, a kereszténységnek zászlaját magasra tartja s alkotmányos jogainak gyakorlata á l t a l s á n c o t , g á t a t e m e l p u s z t í t á s a i ellen. N e g o n d o s k o d j a ­ n a k méregfog-kitörésről, t. u r a i m ; n e m kell a h h o z foghúzó, s e m fogó, á l l j a n a k k e r e s z t é n y elvi a l a p r a s m e g l á t j á k , h o g y a k e r e s z t é n y e l v e k z á s z l a j á n a k r ú d j á t le n e m t ű z h e t i k a h a z a i f ö l d r e a n é l k ü l , h o g y a l i b e r a l i z m u s k í g y ó j á n a k feje s z é t ne loccsanjon. A liberalizmus m i n d e n ü t t egy s u g y a n a z , ahol materialista, hitetlen korszellem leng, Magyarországon c s a k ú g y , m i n t N é m e t - és F r a n c i a o r s z á g b a n : s a z o r v o s s á g a is m i n d e n ü t t e g y s u g y a n a z : a k e r e s z t é n y s é g . Első dolgunk t e h á t t i s z t á b a jönni az iránt, hogy a libe­ ralizmus n e m egyéb, m i n t a modern hitetlenségnek átültetése a politikai, t á r s a d a l m i , erkölcsi, gazdasági r e n d b e ; h a ezt f ö l é r t e t t ü k , a k k o r b e l á t j u k a z t is, h o g y ezt a k e r e s z t é n y e m b e r n e m p á r t o l h a t j a , liberális p á r t r a n e m s z a v a z h a t ; s a z o k n a k a jóhiszemű s m a g u k a t liberálisoknak nevező úri embereknek jellemzésére csak azt tartsa mindig szem előtt, h o g y az ilyen jó szívnek, m e l y érzelmei szerint j ó t a k a r , de a t é n y á l l á s t rosszul ítéli m e g , k é t j ó k o r a szamárfüle v a n . A z elvi h a r c b a n n a g y n e h é z s é g e t k é p e z e l l e n e i n k n e k e g y é n i j ó i n d u l a t a , s a z o k n a k e m b e r s é g e s s b é k ü l é k e n y szel­ leme. M e g e n g e d e m , h o g y Széli K á l m á n m é l t á n y o s a b b , b é k ü ­ l é k e n y e b b , e n g e d é k e n y e b b , m i n t e l ő d j e i ; d e k i lesz a z a s z e ­ r e n c s é t l e n f l ó t á s , a k i a z e g y é n i s é g t ő l elfelejti a z e l v e t , s m e g

192

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

n e m g o n d o l j a , h o g y a z e l v e n s a n n a k l o g i k á j á n Széli K á l m á n sem változtathat? H a a liberalizmus a n n y i t jelent, m i n t modern hitellen­ ség s ez e l v s z e r i n t v a l ó b e r e n d e z k e d é s m i n d e n t é r e n : m e g b é n í t h a t - e a k k o r m i n k e t Széli K á l m á n b é k ü l é k e n y i r á n y a s lefegyverezhet-e a l a p j á b a n rossz elveket szolgáló, i n k á b b gyönge, m i n t jóindulatú politikája? M e g h ó d í t h a t - e Széli K á l m á n s z é p s z e m e , a f ő i s p á n o k t ó s z t j a s a m e g y e i h a j d ú k n a k t i s z t e l g é s e ? N e m , m e r t az e m b e r n é l e r ő s e b b a z e l v , s a j ó a k a r a t n á l h a t a l m a s a b b a fejlő­ d é s n e k l o g i k á j a . A m o s o l y elül, a t ó s z t e l h a n g z i k , s m a r a d a z elv, m e l y — m e g f o j t . L i b e r a l i z m u s m i n t elv csak egyféle v a n ; v a n k ü l ö n b ö z ő k i a d á s a , de az elve egy ; v a n n a k különböző megszorításai, de az eszme u g y a n a z . V a n radikális liberalizmus, m i n t a f r a n c i á k é , v a n m é r s é k e l t l i b e r a l i z m u s , m i n t a Széli K á l m á n é . Az elv u g y a n a z , a formája pedig függ a k ö r ü l m é n y e k t ő l , a v é r e s v a g y a m é z e s s z á j t ó l , az e l m é k i n g e r ü l t s é g é t ő l v a g y apáthiájától, a szívek gyulladásos vagy k i á b r á n d u l t voltától. D e az ő elvük mindig a m i halálunk ; a halál pedig halál m a r a d , h a v á l t o z i k is a k i v é g z é s m ó d j a ! A r a d i k á l i s l i b e r a l i z ­ m u s ugyanis kötélhalálra ítélne, a doktriner liberalizmus mérget adna b e ; a békülékeny liberalizmus pedig meleg fürdőbe akarna ültetni, ott legyezgetne s fölvágná e r e i n k e t ; k ö t e l e t n e m sodorna, n y a k u n k a t ki n e m tekerné, de azt éreznők, hogy gyöngülünk, hogy szemünk káprázik, s a fürdő­ víz pirosul. T e s s é k v á l a s z t a n i a l i b e r a l i z m u s k e d v e s k e d é s e i k ö z t ! Mi kell ö n ö k n e k , b é k ü l é k e n y hazafiak? K ö t é l ? H a az kell, s h a türelmességük olyan hősies, a m i l y e n hősies a b i z a l m u n k , a k k o r a z is m e g l e s z , m é g p e d i g a k á r a l e g f i n o m a b b a p a t i n i k e n d e r b ő l . V a g y m é r e g v a g y k á d kell ö n ö k n e k , m e l y b ő l k o ­ porsó legyen? Mi kell? A n n a k , aki élni akar, mindezekből s e m m i s e m k e l l ; d e a k k o r a z e l v se k e l l j e n n e k i , m e l y e z e k ­ kel kedveskedik. A t a p a s z t a l a t s a t ö r v é n y h o z á s i m u n k a is m u t a t j a , h o g y e t é r e n c s a k i s a z e l v r e kell n é z n ü n k s a s z e m é l y e s r o k o n ­ s z e n v r e n e m s z a b a d t á m a s z k o d n u n k ; nádszál az, m e l y m e g ­ hajlik m i n d e n szélrezzenéstől. P i l l a n t s a n a k vissza a kétel­ k e d ő k a m a g y a r t ö r v é n y h o z á s m u n k á j á r a s jelöljenek m e g nekem egyetlenegy pontot a doktriner liberalizmus prog r a m m j á b a n , melynek megszavazásába a radikális irányzat b e l e n e v i n n é a m é r s é k e l t e k e t , m o n d j u k K o m j á t h y é k Széli

NÉZETROSTÁLÁS

193

K á l m á n t . A k o r m á n y p á r t az egyházpolitikai t ö r v é n y h o z á s ­ ban megvalósította Irányinak legmerészebb álmait, s a libera­ lizmusnak szolgálatában a függetlenségi p á r t n a k radikális, e g y h á z g y ű l ö l ő t ö r e d é k é v e l k e z e t f o g v a j á r t el. E l h i s z i k - e majd, hogy ugyanaz a kormánypárt megtagadja majd a liberális e l v e t , h a K o s s u t h é k a l i b e r á l i s s a j t ó t á m o g a t á s á v a l fölfrissítik a liberális p r o g r a m m n a k h e r v a d ó j e r i k ó i r ó z s á i t , s n e m n y ú l - e m a j d u t á n u k , h o g y ő is s z a k í t s o n m a g á n a k belőlük dicsőségének s elvhűségének koszorújába? Elhiszik-e, h o g y a liberális k o r m á n y p á r t m e g r e t i r á l , h a m a j d K o s s u t h é k megfújják a harci k ü r t ö t s a liberalizmusnak többi követel­ m é n y e i v e l á l l n a k elő, a m i l y e n a z o k t a t á s ü g y teljes á l l a m o s í ­ tása s a szekularizáció? Elhiszik-c, hogy a k k o r a liberalizmus megtagadja m a j d ö n m a g á t s farkasszemet néz m a j d a köz­ véleménnyel, melyet egyre izgat s viharrá nevel, s hogy l e r á z z a m a g á r ó l a z o k n a k a z e r ő s z a k o s e l e m e k n e k ölelő k a r ­ j a i t , m e l y e k m e l e n g e t i k , m í g k e d v ü k s z e r i n t t e s z , de m e g is fojtják, m i h e l y t t ő l ü k k ü l ö n s z a k a d n i készül. E l h i s z i k a z t ? H i s z ez b a b o n a és p a r a l i z i s v o l n a ! Menjünk á t a nemzeti életnek más tereire. M o n d j á k m e g , h o g y a g a z d a s á g i t é r e n hol áll m e g a liberalizmus a p l u t o k r a t a Mezeiék dédelgetésében, s hol szakad m e g a k o r m á n y p á r t n a k függetlenségi fegyverszövet­ k e z é s e ? A.Z e l v t ő l , a p r o g r a m m t ó l sehol és s o h a ; c s a k a k ö r ü l ­ mények, a rendszernek rideg képtelensége akasztja m e g a b a r á t s á g o t . O t t szakad m e g k ö z t ü k a jó viszony, ahol a g a z d a ­ ságilag agyonboldogított nép kiüresíti a falvakat, s a rongyos emberek saját r o n g y a i k a t lebegtetik a liberális g a z d a s á g n a k zászlójául. í m e , az elvtől a liberalizmusban megbékül radi­ k á l i s , d o k t r i n e r és m é r s é k e l t ; c s a k a v a l ó s á g , m e l y n e m a liberalizmus p r o g r a m m j a szerint készül, az csördít n y a k u k közé és szétugrasztja a hazug k o m á k a t . Mondják meg, m i k o r kezdik g y ó g y í t a n i a jog, igazság és t ö r v é n y genfi l o b o g ó j a a l a t t e v e z ő l i b e r á l i s o k a p o l i t i k a i r o m ­ l o t t s á g o t , m e l y Tisza K á l m á n a l a t t k i s a r j a d z o t t s B á n f f y a l a t t dudvává burjánzott? Mikor kötözik meg a szabadság nevében ű z ö t t g a r á z d á l k o d ó k a t ? Mikor t e r e m t e n e k v é d e l m e t az osz­ t á l y é r d e k e k n e k ? Mikor m o n d j á k ki, h o g y a liberális keres­ k e d e l m i s z a b a d s á g n a k igazi n e v e c s a l á s , a l i b e r á l i s i p a r s z a b a d ­ s á g n a k i g a z i n e v e r a b l á s és z s a r o l á s ? M i k o r z ú d u l n a k föl b i z o n y o s t a n á r o k ellen, h o g y n e m i s m e r i k el a n e m z e t i i s k o ­ l á t , s e l v ü k a z u b i b e n e , ibi p a t r i a ? M i k o r ? m i k o r ? A z e l v e k t ő l s o h a ; hiszen az ő elveik az a maszlag, mely a n e m z e t testén
Prohászka ; Az igazság napszámában. 13

194

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

ezt a p o k o l v a r a t s erkölcsének tölgyén ezt a fagyalt növeszti n a g g y á ; a z ő frázisos e l v e i k a z o k , m e l y e k n e k k á p r á z t a t ó ragyogásától elvesztették a józan erkölcsnek, a jognak, tör­ v é n y n e k s i g a z s á g n a k t a l a j á t l á b a i k alól, s m i k o r m á r k o r r u p ­ cióban mállott szét testük, s n y o m o r b a n s alávalóságban f a g y o t t m e g a n e m z e t i élet, a k k o r lépnek f ö l ; g y ó g y í t a n i a k a r ­ n a k , d e a m é r g e t t o v á b b is r e j t e g e t i k , h o g y e s e t l e g i s m é t használhassák. S önök, b é k ü l é k e n y u r a k , a szép s z a v a k é r t , a t ó s z t o k é r t , a pacsizásért, az indolenciából származó dicsőségért oda a k a r ­ n á n a k állni a l i b e r a l i z m u s n a k zászlaja alá, s á m í t a n i a k a r n á k m a g u k a t békével, boldogulással, az ügynek jobb s áldásosabb szolgálatával? 0 , végzetes rövidlátás ! D e t a l á n m é g megnyílik a megbűvölt szem, ha n a g y o b b m é r e t e k k e r ü l n e k eléje, s h a M a g y a r o r s z á g n a k s p o l i t i k a i életének h u l l á m f o d r a i b a n az európai élet f e n é k h u l l á m a i r a i s m e r . A m i n á l u n k m é g c s a k fodor, a z m á s u t t m á r f e n é k h u l l á m ; ez a h u l l á m a z a k o r s z e l l e m , m e l y az e g y h á z ellen z i v a t a r r á b o r z a s z t j a t a r é j á t , s el a k a r j a a z t p u s z t í t a n i . L e h e t , h o g y S t e w a r t C h a m b e r l a i n t ú l o z , m i k o r «Die G r u n d l a g e n d e s X I X . J a h r h u n d e r t s » c í m ű m ű v é b e n állítja, hogy száz év m ú l v a a k e r e s z t é n y s é g E u r ó p á n a k legföllebb e g y h a r m a d á t öleli m a j d föl, d e b i z o n y á r a é r z e l m e i s b e n y o m á s a i u t á n beszél. A n n y i bizonyos, h o g y az a szellemi á r a m l a t á t v o n u l a m ű v e l t v i l á g é r z e l m e i n és n é z e t e i n , s h o g y é s z a k i s z é l k é n t á t z ú g az emberiség k u l t ú r á j á n a k kertjén s m e g b o r z o n g a t j a m i n d e n fűszálát, megrezdíti m i n d e n levelét. Az eszmék harca v é g i g v o n u l filozófián, k u l t ú r á n , p o l i t i k á n s h u l l á m h e g y e k e t v e t - h á n y . N é z z é t e k a «Los v o n R o m » s m á s h a s o n s z ő r ű m o z ­ g a l m a k a t ! Nézzétek Belgiumban a doktriner liberalizmus h a r c á t ! Németországban a Kulturkampf-ot! Franciaország­ b a n a r o j a l i s t á k v e r e s é g e i t ! S m o n d j á t o k m e g , hol v é d t é k m e g a m i n i s z t e r e k és k o r m á n y o k a k e r e s z t é n y e l v e k e t ? S e h o l ; ők s e h o l ; de föllépett m á s v é d ő c s a p a t , l e n g e t t m á s zászló ; f ö l l é p e t t a k e r e s z t é n y e l v h ű n é p k é p v i s e l e t , s az r e n d e t c s i n á l t B e l g i u m b a n s N é m e t o r s z á g b a n ; s a h o l föl n e m l é p e t t , o t t a k o r m á n y a liberalizmus jóindulatával lenyakazza a keresz­ ténységet. S mi mégis a m i liberálisainknak j ó i n d u l a t á r a é p í t ü n k ? A z o k é r a , k i k j ö n n e k - m e n n e k , k i k e t a p o l i t i k a i szeszély b e ü l t e t miniszteri székekbe m a , s holnap a p a d alá esnek? Azokéra, k i k s z i n t é n c s a k k é p v i s e l ő i az á l l a m h a t a l o m n a k , amely h a t a l o m é r t k ü z d e n e k radikálisok, szocialisták, szabadkőmí-

NÉZETROSTÁLÁS

195

v e s é k , T i s z á k és B á n f f y s t á k , h o g y a z u t á n , h a m a j d m e g ­ k a p a r i n t j á k a h a t a l m a t , a z ő s z á j u k íze s z e r i n t c s i n á l j á k m e g a felekezeti békét, a g a z d a s á g i r e n d e t , a t á r s a d a l m i életet? B í z z u n k c s a k Széli K á l m á n b a n , a k i t e g y - k é t p o l i t i k a i i d ő ­ v á l t o z á s elfúj, s n e t e g y ü n k s e m m i t , n e s z e r v e z k e d j ü n k , s a k k o r az á l l a m h a t a l o m j ö v e n d ő birlalói m a j d kezelik nél­ k ü l ü n k a kultúrállam érdekeit, a regálét s a k a n o n i á k a t , az iskolát, művészetet, t u d o m á n y t , s a mi p a n a s z a i n k r a egy f e l e l e t ü k l e s z : «Vogel frisz, o d e r s t i r b » ; a n y u g t a l a n k o d ó k n a k pedig följebb a k a s z t j á k az a b r a k o s t a r i s z n y á t . Dicstelen, d e m e g é r d e m e l t sorsa ez m i n d i g a t e h e t e t l e n s é g n e k s a g y á v a ­ ságnak ! G y á v a s á g n a k — m o n d o m ; m i n e k is n e v e z h e t n é m m á s ­ n a k ? N a g y érdekek h a r c á b a n ki n e m állni, h a n e m m a g á t m á s o k kegyelmére bízni, mi v o l n a az egyéb, m i n t g y á v a s á g ? M e r t n e m a z é r t v o n u l n á n k el a h a r c t é r r ő l , m i v e l e l v e i n k b e n kételkedünk ; sem azért, mivel jogainkról l e m o n d a n i k í v á n ­ nánk ; h a n e m egyesegyedül azért, mert a szenteknek vallott elvek kivitelét s a k ö v e t e l t j o g o k n a k érvényesülését n e m az erők mérkőzésében, t e h á t harcban, h a n e m kegyelmi úton, a hatalomba vetett bizalom révén akarjuk biztosítani. Nos, ez ú t o n e l l e n s é g e k k e l s z e m b e n e l v e k e t g y ő z e l e m r e j u t t a t n i s j o g o k a t érvényesíteni n e m lehet. A d j á t o k ezt a t a n á c s o t a z agráriusoknak, hogy hízzák m a g u k a t a merkantilistákra ; k a p a c i t á l j á t o k a s z o c i a l i s t á k a t , h o g y t e g y é k le b i z a l o m m a l érdekeiket a börziánerek p u h a kezeibe, s figyeljetek, hogy m i f e l e l e t e t k a p t o k . Ü g y e t l e n á r u l ó k n a k n é z n é k a z ily t a n á c s ­ adókat ! K ü l ö n b e n is r o s s z u l j á r , k i a p o l i t i k u s o k n a k k e g y e l m é r e s z á m í t , m e r t a p o l i t i k a i é l e t n e k v á l t ó l á z a i és m e g l e p e t é s e i , a hatalmi érdekeknek harcai, s a halalomhoz való ragaszko­ d á s b a n m e g h o z o t t á l d o z a t o k n a k hosszú sora k i á b r á n d í t h a t ­ n á n a k aziránt, hogy létért való küzdelemben kegyelemnek helye nincs. Nincs t e h á t pardon, nincs kegyelem ; m i n d e n érdeket az é r d e k e l t e k n e k kell k i k ü z d e n i ö k ; é r t e kell h a r c o l n i o k é s áldozatot h o z n i o k ! H a pedig harcolni nem akarnak, a k k o r ők m a g u k v á l n a k m a j d á l d o z a t o k k á , m e l y e k e t a t ö r t é n e l e m s a dolgok kérlelhetlen rendje tesz az igazság oltárára, az 50. z s o l t á r z á r ó s z a v a i s z e r i n t : « a k k o r t e s z n e k o l t á r o d r a borjakat*. V a g y hős, vagy áldozati borjú ; t e r t i u m non d a t u r . Tessék v á l a s z t a n i ! 13*

196

PROHÁSZKA A nemzet

OTTOKÁR iskolája.

1901 j ú n . 2 9 . Ü g y t u d o m , h o g y a z ifjú G r a c c h u s o k é p a z i s k o l á b ó l j ö t t e k haza. m i k o r a n y j u k , Cornelia így m u t a t t a b e ő k e t : í m e , a z én g y ö n g y e i m . Á n e m z e t e k e t n e v e l ő e g y h á z n a k n e m lehet m á s ambíciója s a n e m z e t n e k m a g á n a k nem lehet ö n t u d a t o s a b b v i g a s z a , m i n t a z , h o g y ifjú nemzedékéről e l m o n d h a s s a : e z e k a z én g y ö n g y e i m ! S gyöngyök mindenesetre, lesznek: v a g y fagyöngyök, vagy drágagyöngyök ! S hogy fagyöngy vagy drágagyöngy lesz a z ifjúságból, a z t t a n í t ó i , a z t i s k o l á i e s z k ö z l i k . A s z e r i n t , a m i n t a z iskola a n e m z e t h i t é b ő l , e r k ö l c s é b ő l , h a g y o m á n y á b ó l , s z ó v a l é l e t e r e j é b ő l nő k i ; a s z e r i n t , a m i n t l o m b o s á g a t k é p e z , m e l y a t ö r z s e t é l t e t i és t e r m é k e n y í t i , v a g y p e d i g m é r g e s fagyöngyöt képez, mely idegenből jött, hitből, erkölcsből, hagyományainkból nem fakadt; a gyökerét ugyan vérünkbe á g y a z z a , d e c s a k a z é r t , h o g y g y ö n g í t s e n és h e r v a s s z o n . Az apostoli korifeusok n é v n a p j á n , az emberiség nagy t a n í t ó i n a k ü n n e p é n m é l y e n m e g r e n d í t e k é r d é s : m i lesz velünk ! fagyöngy vagy drágagyöngy-e ifjúságunk? Öntuda­ t u n k r a ébred az emberiség harca reményeiért, jövőjeért, m o n d j u k ö n m a g á é r t , m e l y e t t u d a t l a n s á g é s b ű n ellen i s k o l á i ­ b a n f o l y t a t ; s z e m ü n k elé l é p a z o k n a k a n a g y é r d e k e k n e k mérkőzése, m e l y e t a szellemi á r a m l a t o k az iskoláért folytat­ nak. Az apostolok emléke fölébreszti l e l k ü n k b e n a n n a k a nagy, nyers embertömegnek emlékét, melyet a kereszténység i d o m í t o t t s m e l y e t a k u l t ú r a m a g a s a b b f o k á r a e m e l n i siet u g y a n c s a k a z i s k o l á k b a n k u l t ú r - és f a j p o l i t i k a , k e r e s z t é n y s é g és l i b e r a l i z m u s , e g y h á z , á l l a m , t á r s a d a l o m , k ö z s é g , c s a l á d , e l v és g y a k o r l a t . T a r t s u k szentül m i n d i g az e l v e t : a z i s k o l á n a k ki kell nőnie a népnek hitéből, erkölcséből, h a g y o m á n y a i b ó l ; ami e r ő , é l e t , m e l e g , e s z m é n y , lélek v a n a z e m b e r i s é g b e n , a z t m i n d b e l e kell f e k t e t n i a z i s k o l á k i n t é z m é n y é b e , h o g y ez i n t é z m é n y s z e r v e l e g y e n a l e g n e m e s e b b g o n d o l k o z á s n a k , s z e r v e a leg­ t i s z t á b b érzésnek, hogy hajtása legyen a nemzeti életerőnek, f a k a d ó bimbója a közeli t a v a s z n a k , alvó rügye a későbbi jövőnek ; s azért méltányoljuk, hogy egyház, állam, társa­ d a l o m , k ö z s é g , c s a l á d m i n t s z e m ü k f é n y é t t e k i n t s é k az iskolát, m e l y n e k k ü s z ö b e fölött virraszt hitbeli m e g g y ő z ő ­ désük- s áldozatkészségüknek őrangyala. Egyikét sem uta­ s í t j u k el, m i n d n y á j u n k l e l k e s ü l é s é n e k s f á r a d o z á s a i n a k n y í l t

NÉZETROSTÁLÁS

197

t e r é t látjuk i t t , s h a v a l a h o l b o r z a d u n k a t e s t v é r h a r c t ó l , az e g y h á z n a k s á l l a m n a k ellenséges mérkőzésétől, a j o g o k n a k nyers szembeállításától : b o r z a d u n k tőlük az iskolaügy terén ; mert a májusi vetés nem arra való, hogy küzdő porond l e g y e n , s n e m a z é r t v e t ü n k , h o g y a fejlő k a l á s z t l e t a p o s s a önző, h a t a l m i é r d e k e k p a t á j a . Voltak Salamonok, kik a g y e r m e k e t k e t t é a k a r t á k vágni, kik a t u d á s t a z e r k ö l c s t ő l , a n e m z e t i n e v e l é s t a v a l l á s o s m e g ­ g y ő z ő d é s t ő l el a k a r t á k v á l a s z t a n i . Mi r é m ü l ü n k egy k u l t ú r ­ politikától, m e l y az erkölcsi i r á n y z a t o t az i s k o l á k b a n csök­ kentse, m e l y az e g y h á z a t , a n e m z e t e k a n y j á t száraz mellű dajkával pótolja, melyet a modern pedagógiában annyiszor s z e r z ő d t e t n i k é s z ü l . R é m ü l ü n k oly f a n a t i k u s m e g v a k u l á s t ó l , m e l y f é l t é k e n y s é g b ő l s h a t a l m i v á g y b ó l k i s z o r í t a n á az i s k o l á ­ ból a t á r s a d a l m a t , a k ö z s é g e t , a z e g y h á z a t , s t h e ó r i á k m i a t t szétszakítaná a kapcsokat, melyek a gyermeket a nép hitével, h a g y o m á n y a i v a l s é l e t é v e l k ö t i k össze. R é m ü l ü n k , m e r t a k k o r a z i s k o l a f a g y ö n g y lesz a n e m z e t i é l e t t ö r z s é n s n e m f a k a d ó l o m b ; a k k o r az i s k o l a e l s z a k í t j a a g y e r m e k e t a z a n y a k e b l é r ő l , p e d i g az a n y j a k e b l é n t a n u l t a az a n y a n y e l v e t : éket ver a m u l t s a jövő közé, m e r t idegen szellemben s nem h a g y o m á n y a i n k h o z való ragaszkodásban, m ű v e l t s é g ü n k ápolására, fajunk szeretetére, i n t é z m é n y e i n k fejlesztésére n e v e l i a g y e r m e k e t . I d e g e n g o n d o l k o z á s b a n , szakítva a hittel, idegenkedve a legszentebb hagyományoktól, i d e g e n n e k is é r z i m a g á t a z e z r e d é v e s t ö r z s b e n , t á p e r e j é t m é g szívja a n é p b ő l , d e m á r é l e t é t n e m éli. R e m é l j ü k , h o g y k u l t ú r p o l i t i k á n k n e m áll b e m é r e g k e v e r ő n e k s n e m ássa alá az erőteljes, n e m z e t i élet a l a p j a i t idegen t h e ó r i á k é r t . H a ápolja az erőteljes, n e m z e t i i r á n y z a t o t , a z t é r t j ü k ; ha a m a g y a r á l l a m n e m z e d é k e t a k a r n e v e l n i n é p ­ iskolán, polgári iskolán, középiskolán, a k a d é m i á n , e g y e t e m e n át, mely a nemzeti k u l t ú r á n a k híve s hordozója legyen, azt m é l t á n y o l j u k ; h a a z z a l az ezer n é p i s k o l á v a l a m i n i s z t e r ezer bástyát a k a r állítani, n e m a protekciónak, h a n e m a terv­ szerűen dolgozó, n e m z e t i k u l t ú r á n a k , a z t d i c s é r j ü k ; de m i n d e n e k f ö l ö t t s z i v á r o g t a s s o n ez a m i k u l t ú r á n k k e r e s z t é n y b e n s ő s é g e t s m é l y s é g e t az i s k o l á k b a ; t e r e m t s e n e r ő t e l j e s erkölcsi i r á n y z a t o t , m e l y b e n a z e l h a n g z ó s z ó b ó l h i t , a gondolatból eszmény v á l j é k ; hevítsen lelket, m e l y b e n a hegy-völgy m i n t haza t ü k r ö z ő d j é k ; neveljen ifjúságot, m e l y ­ nek vére kart mozgat, kezet idomít, hogy komoly m u n k á b a n a k ő b ő l k e n y é r , a s á r b ó l is g y ö n g y v á l j é k .

198

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

N e legyen az iskola f a g y ö n g y ; legyen fakadó l o m b ; s l o m b a k k o r lesz, h a a n e m z e t é l e t é b ő l él. A z é r t v o n j a b e a k u l t ú r p o l i t i k a a n e m z e t i é l e t összes t é n y e z ő i t a z i s k o l á b a ; vonja be akciójába az egyházat, a községet, a t á r s a d a l m a t ; ahol m o c c a n egy ideg, mely hevülni s dolgozni a k a r a nemzet l e g v i t á l i s a b b é r d e k é b e n , a z t ne v á g j u k el ; ö r ü l j ü n k , h a k e z e t fog e n a g y é r d e k n e k s z o l g á l a t á b a n e g y h á z , á l l a m , t á r s a d a ­ l o m , c s a l á d , k ö z s é g , s h a a z ü g y s z o l g á l a t á r a fölajánlja fillé­ r e i t s é r d e k l ő d é s é t , m e l y e t n e m a r i d e g j o g p r é s e l t k i belőle, h a n e m a z á l d o z a t r a k é s z m e g g y ő z ő d é s a j á n l t föl. N e v e l j e a n e m z e t s z e m e f é n y é t e g y h á z és t á r s a d a l o m , k e g y e l e m és t e r m é s z e t , h a g y o m á n y és é l e t , s a z i s k o l a n e állja ezeknek útját a m a g a szürke theóriáival. A kereszténység ő s e r e j é b ő l szívja i f j ú s á g u n k a t i s z t a e r k ö l c s ö t — t a n u l j o n életet az erdőktől s hegyektől ; a kegyelem s a természet csodálatos szava ébressze szabadságszeretetét, adjon neki i g a z g o n d o l a t o k a t és m é l y é r z é s t . Életet keresünk s nem fagyöngyöt! Az i s k o l á n a k p a d j a i n , k ö r z ő i n , l é n i á i n , r o v a t a i n , p a r a g ­ rafusain kívül v a n a h i t n e k s a t e r m é s z e t n e k ősvilága ; ezek­ b ő l t á p l á l k o z z é k a z i s k o l a is, h a a z é l e t n e k e l e v e n h a j t á s a a k a r l e n n i . I n n e n s z i v á r o g az i s k o l á b a s a n e m z e d é k b e a z ifjúság ereje, a b e n y o m á s o k eredetisége, a z az eredeti e g y e n ­ lőtlenség, mely m i n d e n ü t t uralkodik s a fejlődésnek és h a l a d á s n a k eleven idegét képezi. Az az iskola, mely szürke theóriából lett, m e l y h a t a l m i t ú l t e n g é s ! szolgál, m e l y a z á l l a m n a k o d a a d m i n d e n t s a z é l e t ­ h a l á l a k c i ó j á b ó l k i z á r j a a l e g t ö r z s ö k ö s e b b erkölcsi h a t a l ­ m a k a t , maradjon távol a magyar hazától ; nevének említé­ sével m o n d j u k : s z a b a d í t s meg a gonosztól — a z a pedagógia, mely tulajdonkép suszteráj s k a p t á k k a l dolgozik, az a peda­ gógia, mely büró s r o v a t o k k a l bíbelődik s n e m néz a hitre, a szívre, az erkölcsre, az életre. H a r a g s z u n k rád, t e kínai lábelnyomorító, te indián fejidomító ! Mit idomítsz? m i t nevelsz? A szellemtelenség üressége a t e v í v m á n y o d , a közép­ s z e r ű s é g a t e s z í n v o n a l a d , a f e g y e l e m d r e s s z u r á j a a t e lélekö l ő d . T e a l á b b ó l b u n k ó t , a fejből l a p o s c s o n t b ü t y k ö t i d o ­ m í t a s z ; iskoláid kalitkák, i t t m a d z a g r a k ö t ö d a verebet s a sasfiókot egyaránt, s mire megnyitod k a l i t k á d n a k ajtaját, a z o n veszed észre m a g a d a t , hogy neveltjeidnek e l s z á r a d t a k s z á r n y a i k , repülni, s z á r n y a l n i elfelejtettek, földön csoszogó, gyalogjáró falatkeresőkké lettek. E z a m i felfogásunk az iskola n e m z e d é k e t nevelő h i v a -

NÉZETROSTÁLÁS

199

t á s á r ó l , m e l y m i n d e n é r d e k e t k i e l é g í t s b i z t o s í t j a az i g a z i és sokoldalú k u l t ú r á n a k békéltető s nemesítő sikereit. Felelet a nehézségre.

1901 j ú l . 7. A «nézetrostálás» v i s z o n t m c g r o s t á l t a t o t t . S z í v e s e n v e s z szük azt a különféle r o s t á t ; hiszen a j ó ügyet, a kölcsönös f ö l v i l á g o s í t á s t s n e m a z e l f o g u l t s á g o t s a c s ö k ö n y ö s s é g é t szol­ gáljuk. K ö s z ö n ö m a különböző oldalról v e t t h o z z á s z ó l á s t ; a n y n y i r a k ö s z ö n ö m , h o g y k é r e k belőle a j ö v ő r e is. M a g a m n a k csak a n n y i t t a r t o k fönn, hogy a rostált szemet újra megrostál­ hassam. Némely urak azt m o n d t á k , hogy a rosta szeme nagyít, — h o g y n e m h i á b a a s ö t é t k a p u m ö g ö t t l a k u n k , a z ős-Sion é s z a k r a n é z ő o l d a l á n , d e s ö t é t e n is l á t u n k , s f a g y o s a l e h e l l e t ü n k ; le kell j ö n n i a z é s z a k i , a k ö d ö s o l d a l r ó l , le kell e r e s z ­ k e d n i a s ö t é t k a p u a l a g ú t j á n , le a v á r - ú t i k a p a s z k o d ó n a gyakorlati életnek t a r k a , de nem sivár mezejére, s meglátjuk m a j d , h o g y a z a z é l e t n e m m e r ő t a r l ó , m e l y e n ö n z é s és e r ő ­ szak a r a t úgy, hogy n e m h a g y rajta v i r á g o t ; hogy az emberek, m é g h a l i b e r á l i s o k n a k n e v e z i k is m a g u k a t , n e m o l y r o s s z a k , m i n t a h o g y l á t s z a n a k , k i v á l t az előtt, ki az elvek m a g a s a n f e k v ő , d e ép a z é r t é l e t s z e g é n y r é g i ó j á b ó l n é z i a v i l á g o t . M e r t , aki m a g a s a n j á r ó felhőkön úszik, aki az elvek ridegségét személyes érintkezésben n e m p u h í t j a m e g , az csak csont­ v á z a k a t l á t , v é r - és v a s e m b e r e k e t k o n t e m p l á l , k i k n e k feje egy l o g i k u s elv, s m e l l k a s u k b a n s z í v h e l y e t t e p e - z a c s k ó t h o r d a n a k ; de aki az élet érzelmes p á r á z a t á b a n mozog, az belátja, hogy a mi liberálisaink n e m hitetlenek, n e m egyház­ g y ű l ö l ő k ; a z l é p t e n - n y o m o n t a p a s z t a l h a t j a , h o g y ő k is b é k é t k í v á n n a k s n e m harcot, hogy a K u l t u r k a m p f s a francia radi­ kalizmus n e m ideáljuk s a belga F r é r e O r b á n n e m k o m á j u k ; m e g l e h e t t e h á t v e l ü k f é r n i , s h a n e m is a b é k e c s ó k o t c s a t t a n t ­ j u k el a r c u k o n , a b é k e j o b b o t , m e l y e t felénk n y ú j t a n a k , m é l ­ tán megrázhatjuk. E z az egyik kifogás, m e l y b e n n é z e t r o s t á l á s u n k a t viszont megrostálják. E r r e a k i f o g á s r a a z t felelem, h o g y s e m m i t s e m t a g a d o k el a l i b e r á l i s o k t ó i a b b ó l , a m i é r z e l m e i k r e , i t t és m o s t u r a l k o d ó h a n g u l a t u k r a vonatkozik. É n n e m m o n d o m , hogy X . Y. úr, aki m a g á t liberálisnak mondja, h i t e t l e n ; nem m o n d o m ,

200

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

h o g y e g y h á z g y ű l ö l ő , v a g y m a r a k o d ó , k i á l l h a t a t l a n s t e n k e r , szó s i n c s róla ; é n t i s z t e l e m és b e c s ü l ö m a s z e m é l y t , m i h e l y t j ó a k a r a t b a n és t i s z t a ö n z e t l e n s é g b e n lép f e l é m ; d e ú j r a ismétlem, nekem nincs személyekkel dolgom, h a n e m irány­ z a t o k k a l , szellemi á r a m l a t o k k a l , m e l y e k k e l s z e m b e n a z e g y é n i j ó i n d u l a t csak fövény, csak forgács, s n e m parancsol nekik, hanem ragadtatik tőlük. N é z e t e m az, h o g y M a g y a r o r s z á g n e m a C s e n d e s Ó c e á n k o r a l l s z i g e t e , m e l y e t a fejlődő e m b e r i s é g n a g y k o n t i n e n s e i ­ v e l s e m p o s t a , s e m t e l e f o n , s e m t á v í r ó n e m k ö t össze, s n e m o l y a t o l l , h o v á a z e s z m é k c s i r á j a a szél s z á r n y a i n el n e m j u t , s a z e u r ó p a i g ő z h a j ó k n a k a füstje el n e m v e t ő d i k ; M a g y a r ­ ország nem Oroszország, hol a távíró villamosszikrát útjában m e g a k a s z t j á k , ha a cár őfelségének kellemetlen i g a z s á g o k a t készül kikopogni a papírszeletre ; h a n e m ú g y t a r t o m , hogy M a g y a r o r s z á g az e u r ó p a i n é p e k n a g y k ö z ö s s é g é n e k e l e v e n t a g j a , m e l y éled a n a g y e s z m é k m e l e g é t ő l , s k o n v u l z i ó k b a esik a z új v i l á g p r o g r a m m j á t ó l . E z e k a g o n d o l a t o k , e z e k a z eszmék n e m sárga-feketék, n e m piros-fehér-zöldek, nem f e k e t e - f e h é r e k ; ha v o l n a v o l a p ü k szín, a b b a ö l t ö z t e t n é m őket ; e gondolatok a nyugati műveltség gondolatai, melyek kelnek s nyugszanak, szárnyra k a p n a k s száguldanak, lombos fává h a j t a n a k ki rövid idő a l a t t , h o g y i s m é t e l h e r v a d j a n a k . N a g y s z e r ű nézni e j á t é k o t , m e l y b e n k a v a r o d n a k , színt­ a l a k o t cserélnek s elváltoznak ; élvezet nézni a z t az izzást, melyben kigyúlnak, hogy nemsokára kialudjanak, s a gon­ dolkozó embereknek különös passziója lehet megcsodálni azt az összeköttetést, melyben egymással állnak, s valamint a m e g b i l l e n t e t t h a n g o k megfelelő zöngéiket é b r e s z t i k : úgy az e s z m é k is e g y m á s t k e l t e g e t i k és t a r t a l m u k a t k ö l c s ö n ö s e n kitárják. H o g y csak egyet említsek, mily érdekes a racionaliz­ m u s n a k s r o m a n t i k á n a k , a filozófiának s a p o l i t i k á n a k m i n t h a t á s n a k és e l l e n h a t á s n a k f ö l l é p t e ; m i l y é r d e k e s a z a h i n t á ­ z á s , m e l y e t v é g e z n e k ; m i l y fejlődési f o k o k o n fut föl a filo­ zófia, h o g y m i n t r a k é t a a s ö t é t é j b e n m a j d v é r v ö r ö s t ű z e s ő t b o c s á s s o n a földre a r a d i k a l i z m u s b a n , m a j d m i n t m é l á z ó sötétzöld, v a g y ultramarin kék golyó himbálódzzék a m a g a s ­ s á g b a n s h a t á s n é l k ü l a l u d j é k el ö n m a g á b a n ! E modern nagy eszmeáramlatok tükröződnek a művelt v i l á g o n ; ez a m ű v e l t v i l á g a z ő b e t e g ü k , m a j d h i s z t é r i k u s u k , majd b a m b a paralitikusuk. A t u d o m á n y o k katedrái állnak a világ k ö z v é l e m é n y e m ö g ö t t ; ezek a z o k az aeolusi b a r l a n ­ g o k , h o n n a n a szél, a v i l á g g o n d o l a t a i n a k szele f ú j . A z a k a -

NÉZETROSTÁLÁS

201

demikus képzettségű s újságolvasó urak, azok csak a nagy hadseregnek, melyet intelligenciának hívnak, közönséges, panganétos, csillagtalan b a k á i ; a hadseregnek generálisai, az indításoknak forrásai, azok az uralkodó eszmék személy­ t e l e n g e n e r á l i s o k ; n e m is e m b e r e k , h a n e m á r a m l a t o k . A z e m b e r e k c s a k fejlesztőik, v a g y e s e t l e g f é k e z ő i k ; d e n e m b í r j á k h a t a l m u k b a n ő k e t ; B i s m a r c k is m o n d t a , h o g y ő n e m i n d í t j a m e g a z é r z é s e k s a g o n d o l a t o k á r a m á t ; de m i u t á n b e n n ü k úszik k o r m á n y h a j ó j a , úgy evez rajtuk, hogy p a r t ­ hoz j u s s o n . T e h á t m é l y e n t i s z t e l t l i b e r á l i s ellenfeleim, a z t a k é r d é s t v a g y o k b á t o r ö n ö k e l ő t t f ö l v e t n i : n e m h i s z i k - e , h o g y m i is a modern áramlatok hullámaiban úszunk? Gondolják-e, h o g y ez á r a m l a t o k , h a a K á r p á t o k h o z é r n e k , k i s z á r a d n a k , v a g y m e g v á l t o z n a k ? F ö l t a r t a n u n k ez á r a m l a t o k a t a K á r p á ­ t o k n á l n e m l e h e t , a r r a e r ő n k n i n c s ; ez ö z ö n v í z z e l m á s t n e m t e h e t ü n k , m i n t hogy b á r k á k a t építünk, úszó menedékhelye­ k e t , m e l y e k b e n h a r c i a s o r o s z l á n is v a n , d e olaj f a á g r a v á g y ó g a l a m b is v a n , s a v á l t o z é k o n y , j á t s z i , i n g e r l é k e n y k ö z v é l e ­ m é n y n e k sokszor piszkos, m i n d i g p u s z t í t ó árja fölött elvár­ j u k a n é z e t t i s z t u l á s n a k , az igazság felhőkkel b o r í t o t t egének kitisztulását. Tisztul-e m á r az ég? Még nagyon haragos. A kedélyek a m o d e r n nézeteknek ellenséges b e h a t á s a a l a t t p r e p a r á l v a v a n n a k I s t e n , e g y h á z , k e r e s z t é n y s é g , e r k ö l c s ellen i r á n y u l ó o b s t r u k c i ó r a . P r e p a ­ rálta őket erre az alacsony szenvedélyeken kívül a m o d e r n t u d o m á n y n a k számtalan, amily divatos, époly hóbortos eszméje ; s a d i v a t n a g y h a t a l o m ; a k á r abronccsal körít, akár szakajtóval koronáz, mindig tetszik, mindig hódít. ö n ö k is a m o d e r n i n g e r ü l t s é g n e k s a n i m o z i t á s n a k g y e r ­ mekei ; de önök jó gyermekek, m e r t naivak, m e r t a b b a n bíznak, hogy n á l u n k a szerbtövis m a g v á b ó l az ördög-szekere n e m h a j t ki', b í z n a k a m a g y a r n é p n e k j ó z a n , egészséges ö s z t ö n e i b e n . Mi a m a g y a r n é p n e k j ó z a n s á g á t , egészséges ösztöneit e l i s m e r j ü k ; de a t a p a s z t a l a t azt mondja, hogy v a n n a k r a g a d ó s b e t e g s é g e k , m e l y e k e t a z egészséges e m b e r is m e g k a p , s a p s z i c h o l ó g i a a z t h i r d e t i , h o g y n e m c s a k a l e v e g ő b e n v a n n a k b a k t é r i u m o k , d e a szellemi élet l é g k ö r é b e n is v a n n a k m i a z m á k . S h a v a n n a k , m i t t e g y ü n k e l l e n ü k ? ö l b e r a k j u k t á n k e z e i n k e t s p i p a s z ó n á l d i c s é r g e s s ü k j ó egész­ ségünket? Vagy gyújtsunk tüzet, mely a levegőt tisztítsa, S h i n t s ü k m e g fertőtlenítő s a v v a l az érzékeny lelkeket?

202

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

N o n e m t e h e t ü n k róla ; e l ő t t ü n k a v i l á g á r a m l a t o k s a pszichológia óriási t e k i n t é l y e k , s azok r á m u t a t n a k a védelem f ö l k a r o l á s á r a . Mi a m o d e r n k h a o s z b a n k i t ű z z ü k a k e r e s z t é n y e l v e k e t ! N e m a j o g i f o r m á k a t é r t e m , h a n e m az e l v e k e t m o n ­ d o m ; n e m a f o r m á t , n e m a j o g i p a r a g r a f u s t , n e m a fiská­ lisok s z ö v e g e z é s e i t é r t e m ; a z o k o n k o r r e k t ú r a e s h e t i k , s a módosítás szinte k í v á n a t o s m i n d e n n a g y o b b fordulónál, de az e l v e k e t , a t e r m é s z e t f ö l ö t t i i r á n y z a t o t , a n a g y s a r k k ö v e k e t n e m e n g e d j ü k ; p e d i g a z á r a m l a t a z o k ellen t ö r . H o g y e l l e n ü k t ö r , a z t n e m is h i s z e m , h o g y k o m o l y a n t a g a d á s b a v e n n é k ; hogy a nyugati eszmeáramlatnak a páthosza a hitetlenség, arról csak naivak kételkedhetnek. De ha m a g u k nem látják, h á t h i g g y é k el k o m o l y t u d ó s o k n a k : «Der U n g l a u b e ist d a s P a t h o s der Wissenschaft», m o n d j a Baltzer. Sok a m i a z m a a n y u g a t i e s z m e á r a m l a t b a n ; e m i a z m á k a t á p o l j á k m e l e g á g y a k b a n ; m i n d e n r a d i k á l i s és h i t e t l e n és h o z z á m é g j e l l e m t e l e n h í r l a p — h a c s a k k é t s z e r is j e l e n i k m e g e g y h é t e n — , m i a z m a - m e l e g á g y , j o b b a n m o n d v a «Mist­ bett» — szemétágy, s gondos kertészek öntözik a meleg­ á g y a t locskos t i n t á v a l , fekete epével, u n d o k b é k a n y á l l a l . A s z e l l e m e k t e h á t i n f i c i á l v a v a n n a k , s a z ily t ú l i z g a t o t t , inficiált szervezetben k i ü t h e t mindenféle b a j , agy-gyulladás, agylágyulás, üszök, veszettség. N e m v á r h a t j u k meg, nem s z a b a d m e g v á r n u n k e v e s z e d e l e m k i t ö r é s é t ; elég n e k ü n k a k ó r o s t ü n e t ! E l é g n e k ü n k a szél is, m e l y a m i a z m á t h o z z a , arra, hogy óvintézkedéseinket megtegyük. N e m volna ben­ n ü n k ügyszeretet, n e m egészséges vér, h a a r o m l á s r a n e m r e a g á l n á n k ; m a g u n k is m á r i n f i c i á l t , m e g g y ö n g í t e t t szer­ v e z e t e k v o l n á n k , h a n e m á l l n á n k ellen a z ellenséges b e f o l y á s ­ n a k , h a n e m á l l n á n k ellen a g y ö n g e k o r v é r s z e g é n y esz­ méinek ! Végezzünk ! A k o r s z a k i r á n y a a víziló r e n y h e s é g é r e e m l é k e z t e t ő m a t e r i a l i z m u s ; f o r d u l u g y a n m á r a J ó n á s (a b u d a p e s t i állatkerti vízilovat így hívják), de csak lassan ; újságok, népképviselet, k o r m á n y o k m i n d , szellem t e k i n t e t é b e n n e m a sashoz, de a J ó n á s h o z állnak k ö z e l ; erős injekciókra v a n szüksége a k á b u l t közvéleménynek, hogy eszméljen s megtér­ j e n . S m i k o r í g y áll a v i l á g , a k k o r ö n ö k e g y j ó t a n á c c s a l l á t n a k el m i n k e t , a z z a l , h o g y « t a r t s a t o k velünlc, m a j d f o r d u l a v i l á g , h a m e g i n t k e d v e t a r t j a » . E r r e c s a k a z t feleljük, h o g y a csibuk szára nem a világ tengelye, s M o h a m m e d n e m a mi prófétánk ; különben a t ö r t e t ő világ a m a g a számára sem

NÉZETROSTÁLÁS k é r ez o r v o s s á g b ó l ; gozunk. mi sem kérünk, hanem tovább

203 dol­

Még egy

kifogás.

1901 j ú l . 14, A « n é z e t r o s t á l á s » ellen e m e l t második kifogás m e g a z v o l t , hogy n a g y o n borzongós az állásfoglalása s v a d az arckifeje­ zése ; ú g y n é z bele a v i l á g b a , m i n t a z e r d e i v a g y a r é t i e m b e r , ki nem fésülködik, n e m nyiratkozik, kinek szakálla, m i n t a tüskésbokor, s ebbe a torzonborz szakállába mormog hara­ gos, epés m o n d á s o k a t . Meg kellene t e h á t az e m b e r t fésülni s emberségesebb á b r á z a t r a segíteni, a k k o r t a l á n m e g é r t e n é , hogy ne járjon külön u t a k o n , h a n e m egyesüljön testvérei­ v e l , k i k s z i n t é n j ó t a k a r n a k ; a k a r n a k e r ő s , b é k é s , fejlődő Magyarországot. I g e n , n e k ü n k «vad» e m b e r e k n e k a z t t a n á c s o l j á k j ó a k a ­ r ó i n k , h o g y e g y e s ü l j ü n k Széli K á l m á n n a l , m e r t a n n a k t i s z ­ t e s s é g e s és b é k é l t e t ő p o l i t i k á j a v a n ; n e c s i n á l j u n k f r o n t o t ellene, m e r t e z á l t a l c s a k g y ö n g í t j ü k ő t m a g á t s n y a k u n k r a hozzuk a radikális liberalizmust, amelyből m á r élveztünk B á n f f y a l a t t í z l e l t e t ő t , s a z a c s e p p í z l e l t e t ő is elég v o l t a h h o z , h o g y a z o r s z á g g y o m r a f ö l f o r d u l j o n s h a l á l o s l á z b a essék a népek kedélye. T i s z t e l t , b é k é s j ó a k a r ó i n k ! M i n e m f o g a d h a t j u k el a z ö n ö k j ó t a n á c s á t , sokféle o k o k b ó l , m e l y e k e t m o s t i t t e l ő ­ a d u n k s méltányos elbírálásukra bocsátunk. N e m f o g a d h a t j u k el e l ő s z ö r a z é r t , m e r t a z elv Széli K á l m á n n á l és B á n f f y n á l is u g y a n a z , a z t liberalizmusnak h í v j á k ; a m u n d u r t e h á t u g y a n a z , a zászló u g y a n a z , de az egyik m o r d v a d - t a t á r ; a m á s i k a genfi k o n v e n c i ó n a k zász­ laja a l a t t a k a r e v e z n i ; vájjon sikerül-e neki, az m é g m á s kér­ dés. E z e n m u n d u r a l a t t a m i é n k t ő l elütő világnézet, m á s fölfogás r e j t ő z i k , s e g y t e l j e s e n e l ü t ő e l v l a p p a n g m i n d k e t t ő ­ n é l ; d e a z e g y i k n é l a z elv j ó i n d u l a t ú m é r s é k l e t t e l p á r o s u l , m í g a m á s i k n á l kíméletlen, sebző szélsőségekké é l e s e d i k ; m i t használ az, ha jó-rossz s o r s u n k n e m az elvre, h a n e m az egyén kedélyvilágára s belátására v a n bízva? Megírta azt m á r B u d a y Barna, hogy a liberalizmus o l y a n , m i n t a fölírás a h o r d ó k o n , m e l y e k n e k l é n y e g e s e n különböző t a r t a l m u k v a n . Minden hordón azt olvassuk, hogy l i b e r a l i z m u s ; a B á n f f y t e r m é s e is l i b e r a l i z m u s , a Széli K á l m á n t e r m é s e is l i b e r a l i z m u s ; a z e g y i k c s i n g é r , a m á s i k k e c e l i , —

204

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

pardon ispitahegyi; a nevük ugyanaz, s aki a liberalizmusból k é r , m i n d k e t t ő b ő l k a p h a t ; a s z e r i n t a m i n t a Széli K á l m á n ­ nak vagy Bánffynak a termését ütik csapra. S melyiket fogják csapra ü t n i , s a képviselő u r a k m e l y i k liberalizmushoz fognak szegődni? A Szélléhez, v a g y a Bánffyéhez? S a k i t m e g v á l a s z t u n k a Széli l i b e r a l i z m u s á n a k a l a p j á n , m i k o r fog az á t u g r a n i a Bánffy a k l á b a ? H a interpelláljuk, v á l l a t v o n v a a z t f e l e l i : l i b e r a l i z m u s a m i z á s z l ó n k ; i t t is, o t t is a z l e n g , m á r csak m e g n e m t a g a d h a t j u k a v é r r o k o n a i n k a t ? ! T o v á b b á : nézzék csak a békéltető barátaink, mily zsidó-iskola, mily v á s á r c s a r n o k az a liberális-párt ; o t t m i n ­ denkinek van h e l y e : Tiszának, Apponyinak, Bujanovicsnak, Matlekovicsnak, Károlyi Sándornak, Lánczynak, Weisz B e r t h o l d n a k ; befogadnák oda még Kossuth Ferencet s b e f o g a d n á k , m é g p e d i g n a g y o n s z í v e s e n R a k o v s z k y t is, c s a k h a l l g a t n a , s ez u t ó b b i t A p p o n y i e g y k ö z b e s z ó l á s s a l m á r m e g is h í v t a . H á t v o l t - e a N o e b á r k á j á b a n e n n é l t a r ­ k á b b közönség? Ahová mindenki bemehet, ott nagyon v e g y e s t á r s a s á g l e h e t . S e z t a z e g y v e l e g e t is e g y s z a k a j t ó b o r í t j a , m e g i n t ezzel a c í m m e l : l i b e r a l i z m u s . L e l k e s ü l h e t - e e z é r t k o m o l y h a z a f i ? S ő t é p a z elvi h a t á ­ rozatlanságban s az elvek fölött való alkudozásban látjuk m i a szabadelvűscgnek szomorú fejlődését. Sem politikai, s e m e r k ö l c s i t a r t a l o m n e m l e h e t a z ily z ű r z a v a r b a n . A T i s z a Bánffy politika által évtizedek óta degenerálódott t á r s a d a l m i élet rászorulna m á r erőteljesebb s u g y a n a k k o r ideálisabb k i l e n d ü l é s e k r e . A z o n b a n p r o g r a m m t a l a n s á g g a l ezen a b a j o n segíteni n e m l e h e t ; a t á r t k a p u k , vagyis hogy a leomlott falak n e m a r r a valók hogy föléjük írhassuk : idegeneknek tilos a b e m e n e t , s így e g y ö n t e t ű eljárásra, erőteljes szellemre ily p á r t k e b e l é b e n n e m s z á m í t h a t s e n k i , e l v i s z i l á r d s á g o t n e m v á r h a t s e n k i ; a z egész p á r t o t c s a k a z é r d e k j é g k é r g e t a r t j a össze, m e l y e n g e d s l e o l v a d , m i h e l y t m o s o l y g ó b b s a r a n y o s a b b n a p s u g á r éri. Tartalmat, nem szavakat; programmot, nem alkalmaz­ kodási vonaglásokat; lendületet, nem tojástáncot sürgetnek az elvek s az időnek jelei. N á l u n k v a n p r o g r a m m , n á l u n k v a n e l v ; m i n e m g y ú j t u n k g y e r t y á t az I s t e n n e k s az ördög­ nek ; m i n e m m e g y ü n k karonfogva Mezeivel s L á n c z y v a l ; aziránt t i s z t á b a n v a n a világ, s e t i s z t á n l á t á s nekünk fény­ sugár ; míg a zavarosban való halászás a liberálisokat iszappal borítja — n e k i k sem erősítő fürdő azl A m a g y a r nép közérdeké­ nek sem erősítő fürdője az a zavaros á r a m , m e l y e t m a n a p

NÉZETROSTÁLÁS

205

liberalizmusnak h í v n a k ; a gazdaságban elúsztatja a jólétet s h o z h e l y e t t e p i ó c á t ; a n e m z e t - t e s t b ő l k i m o s egész v i d é k számra lakosságot, m u n k á s k a r t , s hoz helyette handlet. S v é g r e h o v á é r n é n e k ők v e l ü n k s é r n é n k m i m a j d v e l ü k , ha hozzájuk pártolnánk s a határozott keresztény alapot oldalt hagyva, az alkalmazkodás zsombékaira lépnénk? K ö v e t e l n i mégis csak k ö v e t e l n é n k e g y e t - m á s t s i p a r k o d n á n k m e g g y ő z ő d é s ü n k n e k kifejezést a d n i s t ö r e k v é s e i n k n e k s ú l y t k ö l c s ö n ö z n i m é g a l i b e r á l i s t á b o r b a n is ; d e h o v á j u t n a a p á r t v e z e t ő s é g ? ! Teljesen félszeg pártpolitikai helyzetbe kerülne, m e l y m e g b é n í t a n á a k c i ó j á t , s l e k ö t n é összes e r ő i t a s z é t h ú z ó elemeknek együtt-tartásában. Azt m á r a Széli-kormánynál l á t t u k , h o g y se i d e , se o d a ; h o g y a z egész a k c i ó j a se k i , se b e ; o l y a n m i n t a z a b l a k - f é l f a ; m e r t h o v á is j u s s o n a z a s z e k é r , melyet mindenfelé h ú z n a k , s m e l y n e k kocsisa n e m a b b a n találja fővirtusát, hogy előrecihekedjék, h a n e m csakis a b b a n , h o g y a s z é j j e l h ú z ó k a t m e g f é k e z z e s l e g j o b b e s e t b e n föl n e f o r d u l j o n ? í g y v o l t ez e d d i g . S h o g y a n l e g y e n e z e n t ú l ? M é g e g y új e l e m k e r ü l j ö n be c s e n d - é s r e n d - h á b o r í t ó n a k — é r t e m a l i b e r a l i z m u s n a k é d e s c s e n d j é t és b é k é s r e n d j é t , — e g y e l v h ű , elszánt elem, s a k k o r a z u t á n m a j d áldásosabban m ű k ö d h e t i k a k o r m á n y s fejtheti ki az ország boldogítására p r o g r a m m j á t ? N o a k i a z t elhiszi, a n n a k n e m a h i t é t c s o d á l o m , h a n e m a b a b o n a s á g á t b á m u l o m . Az e m b e r o l a j a t ö n t a t ű z r e s v á r j a , h o g y a t ű z í g y m a j d c s a k elalszik ; a p a c i f i k á t o r o k a l i b e r á l i s z s i d ó - i s k o l á t m e g a k a r j á k fejelni n é h á n y j ó t o r k ú f e n e ­ g y e r e k k e l , a k k o r m a j d c s a k lesz o t t c s e n d ! H o g y n e l e n n e , m i k o r m é g n a g y o b b r e n d e t l e n s é g lesz ! S m i t ö r t é n n é k v é g l e g is o t t v e l ü n k ? H o z z á n k f o r d u l ­ nának s a közbéke kedvéért kívánnák, hogy hallgassunk hűségesen s ne t e g y ü k idegessé a v e l ü n k ellenszenveskedő elemeket. Megint csak a m i r o v á s u n k r a állna helyre a béke, v a g y i s n e k ü n k k e l l e n e e n g e d n ü n k és h a l l g a t n u n k . S í g y h ű s é ­ gesen a g y o n h a l l g a t n é k érdekeinket s elveinket s i p a r k o d n á n k agyonhallgattatni lelkiismeretünket, mely félreismerhetlenül árulóknak bélyegezne. í m e a d o l g o k fejlődése m i l y v i l á g í t á s b a n m u t a t j a b e a liberálisoknak s a keresztény elvek b a r á t a i n a k kibékülését. H a ő k r a j t u n k s e g í t e n i a k a r n á n a k , l e j t ő r e k e r ü l n é n e k s fél­ szeg, t ű r h e t e t l e n p á r t p o l i t i k a i h e l y z e t b e j u t n á n a k , m e l y a n y a k u k a t szegné. H a pedig nem a k a r n á n a k segíteni r a j t u n k , v a g y p l á n e n e m is a k a r n á n a k m e g h a l l g a t n i m i n k e t , a k k o r r a j t u n k volna a p u s z t u l á s sora ; o t t rekednénk a hallgatás

206

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

némaságába, s a közvélemény megbélyegző nembánomsága t e m e t n é el t e h e t e t l e n k e d é s ü n k e t . H a p e d i g m e g c m b e r e l n ő k m a g u n k a t s dolgoznánk, beszélnénk, agitálnánk, akkor kitennék szűrünket, s ott volnánk ahol most vagyunk. H á t m i n e k b e v i n n i a z t a szűrt, m i k o r az n e m s o k á r a úgyis kikerülne? Elég volt m á r a tehetetlenkedésből! A gyermekkor cipőjét s k u r t a n a d r á g j á t s m a t r ó z - z u b b o n y k á j á t m á r túl­ s á g o s a n s o k á i g h o r d t u k ; a z ó t a n a g y ü g g y e l - b a j j a l fölcsepe­ r e d t ü n k és s o k h i d e g t u s s á r á n ö n t u d a t r a é b r e d t ü n k ; n e t é r j ü n k vissza a gyerekeskedésbe ; a k u r t a h a r i s n y a - n a d r á g jól állt a gyereknek, de e m b e r e n az m e r ő nevetség volna. Most m á r b e l e m e n t ü n k a szervezkedésbe; rajta, szervez­ k e d j ü n k t o v á b b ; m e r t ha m o s t elmulasztjuk, a k k o r m a j d k é s ő b b ú j o n n a n k e z d h e t j ü k , s volna-e az okosság? H a m o s t újra elalszunk s a változó miniszterek j ó i n d u l a t á n a k kegye­ l e m k e n y e r é r e f a n y a l o d u n k , a k k o r ez a z á l o m m á r a h a l á l á l m á h o z j á r közel, s csak csodák á l l í t h a t n a k m e g i n t lábra valamikor. Csodák? Azaz hogy csodaszerű nyomorúságok, melyekre rászolgálunk. S akkor, m o n d o m , újra kezdhetjük m a j d a n n a k a kötelességnek teljesítését, m e l y e t elv-bevallás­ n a k h í v n a k ; ú j r a k e z d h e t j ü k a z t a r o b o t o t , m e l y e t el n e m enged a dolgok rendje s világ folyása ! M e r t az eszmék m i n ­ dig v a j ú d n a k s a l a k í t a n i a k a r j á k a valóság világát, s az igék m i n d i g a m e g t e s t e s ü l é s t v á r j á k és s ü r g e t i k . A k e r e s z t é n y v i l á g n é z e t is m e g t e s t e s ü l é s t s ü r g e t m i n d e n t é r e n , a z á l l a m i é l e t t e r é n is ; v i g y á z z a t o k , h a m e g t e s t e s ü l é s é t m e g a k a d á l y o z ­ zátok, megölitek 1 Tisztul az ég.

1901 a u g . 1 8 . K á n i k u l a v a n . B e jó volna, ha tisztulna a levegő ! B e jó v o l n a , h a v é g i g z ú g n a a h a z á n , a n e m z e t k ö z é l e t é n v a l a m i fris­ sítő, élesztő, levegőt tisztító vihar, m e l y n e m dönt, n e m zúg, de m e g m o z g a t m i n d e n gallyat, m i n d e n levelet s n y a k a közé z ú d í t j a a n y a v a l y á s , á l m o s v i l á g n a k a z é b r e s z t ő , e r ő s í t ő für­ dőt ! Zűrzavaros, ólmos s álmos a látóhatár, az emberek ásí­ t o z n a k és u n a t k o z n a k ; c s a k a k ö v e t j e l ö l t e k m o z o g n a k , h o l s z e r é n y e n , e g y m a g u k b a n , h o l «forspontosan», ki ö k ö r r e l , k i s z a m á r r a l , ki p a p p a l , ki csizmadiával. M i n d e n k i v á r j a , h o g y m i t csinál m a j d a «tisztult» l i b e r a ­ l i z m u s , s m i n t t i s z t u l m a j d k i a B á n f f y é k t ó l és T i s z á é k t ó l .

NÉZETROSTÁLÁS

207

M i n d e n k i v á r j a , h o g y m i l y p u r g á c i ó n m e g y m a j d á t a Széli K á l m á n p á r t j a , m i k o r a liberális p r o g r a m m h a t á r o z a t l a n s á ­ gának révén e pártba belecsimpaszkodik boldog-boldogtalan, k i n e k e g y s z e r e l m e , e g y g o n d o l a t a v a n , s a z a régi r e n d s z e r . Mindenki várja, hogy mily világosság gyúl ki m a j d a politikai z ű r z a v a r m e g t i s z t í t á s á r a , h a a liberális r é m u r a l o m n a k messze v i l á g í t ó o s z l o p a i e g y e s í t i k f é n y ü k e t a Széli-féle l i b e r a l i z m u s ­ nak szelídfényű mécsesével. E r r e a nagy k o m é d i á r a kíváncsi mindenki. S m i k o r itt kíváncsiskodunk s türelmetlenül szellőztetjük a közel j ö v ő n e k szürke fátyolát, a messze t á v o l m ú l t n a k k é k ségéből egy m e z í t l á b a s , de királyi a l a k jön f e l é n k ; megáll a nemzeti k o m é d i á n a k nagy, vásáros bódéja előtt, leszakítja a l e n g ő n e m z e t i z á s z l ó k a t s o s t o r t k ö t b e l ő l ü k ; fogja a z á s z l ó ­ rudat s b o t n a k használja, nem ö n m a g á n a k támaszára, h a n e m a zsibongó n é p n e k s a szereplő k o m é d i á s o k n a k h á t á r a , s r e n ­ det csinál. Szétveri a szédelgőket s kijózanítja az e l á m í t o t t a ­ kat. A k i j ó z a n o d o t t nép pedig kerekre nyilt szemmel néz s l á t j a m a g a e l ő t t S z e n t I s t v á n t , a z a l á z a t o s l e l k ű és m e z í t l á b a s , de apostoli s hőslelkű k i r á l y t ; h o m l o k á h o z k a p s eldobja m a ­ gától a szembekötő fátyolt, melyet raffinált gyanúsításokból s r á g a l m a k b ó l s z ő t t e k szemeire ellenséges kezek, s a r r a veszi útját, hol tiszta, h a j t h a t a t l a n elvek s meleg fajszeretet élnek. E z m á r v o l n a l e v e g ő - és k ö z é l e t - t i s z t u l á s , s a n e m z e t egyetlen, h a t á r o z o t t lépéssel lelépne arról a k á l v á r i á s keresztútról, melyen porkolábok s farizeusok vonszolják a szenvedő nemzetet. P e d i g h á t oly nehéz-e fölnyitni a b á g y a d t szemeket s k i ­ dörzsölni belőlük a s z ó l a m o k i g é z e t é t ? Oly nehéz-e eligazodni azon, hogy hol-merre v a n az igazság s a javítás? A szemem m e g a k a d a szent király mezítelen lábán s fény­ s u g a r a s fején. A f é n y s u g a r a s fej j e l e n t i a z ö r ö k e s z m é k e t s a v e r ő f é n y e s e l v e k e t , s a m e z í t e l e n l á b j e l e n t i a föld n é p é v e l v a l ó közösséget. Mi e k e t t ő t valljuk. M i áll ezzel s z e m b e n ? A t i s z t e s s é g e s l i b e r á l i s o k ezzel szemben határozottan gumielveket, nemzetközi, kozmopolita szólamokat h a n g o z t a t n a k ; a tisztességtelenek pedig a gyanú­ sítás, r á g a l m a z á s h o m á l y á t borítják a közönségre, s egyre r e a k c i ó v a l és u l t r a m o n t a n i z m u s s a l d o l g o z n a k , i j e s z t e n e k és rémítenek ;.zavarják a vizet s a kedélyeket. Ők nem írnak, h a n e m mázolnak, kezükben a nyomdafesték festékesbögrévé lesz, s v i l á g o s s á g h e l y e t t s ö t é t s é g e t á r a s z t a n a k . Ezektől n e m tisztul a politikai légkör.

208

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

D e o t t v a n m é g a m e z í t e l e n láb, m e l y az a l á z a t o s leereszk e d é s n e k , a föld n é p é v e l v a l ó k ö z ö s s é g n e k , a s z e n v e d é l y e s faj szere t é t n e k k i f e j e z é s e . S z e n t I s t v á n k i r á l y éji z a r á n d o k ­ útjain alázatból szeretett mezítláb j á r n i ; járni úgy, mint a h o g y a nép jár, s az ilyen alázatos, b á r királyi léleknek nem e s e t t a z u t á n n e h e z é r e é r e z n i is ú g y , m i n t a h o g y a n é p é r e z ; érezni, szenvedni s k ü s z k ö d n i a n é p p e l ! Szivesen elismerem azt a csekély politikai megtisztulást, m e l y a z új k o r m á n y z a t h o z f ű z ő d i k , s m e l y k i v á l t a z a g r á r ­ p o l i t i k á n a k n é m i é r v é n y e s ü l é s e v o l t . D e h a ez i r á n y b a n fek­ szik a politikai m e g t i s z t u l á s , u g y a n r e m é l h e t ü n k - e s o k a t a jövőnek liberalizmusától, melynek valóságos kínszenvedését ép az agrár-politika képezi? R e m é l h e t ü n k - e lényeges j a v u l á s t attól a politikai párttól, melybe belevonulnak a gazdasági egyenlőtlenségnek védői, a destruktív irányzatnak kalózkodó lovagjai, kik m i n d e n á r o n m e g a k a r j á k akasztani a m a g y a r gazdasági életnek ezt a kiindulását s a gazdasági politikának ez i r á n y z a t á t ? O t t n e m l á t u n k é r z é s t , r é s z v é t e t , faj s z e r e t e t e t ; o t t n e m törődnek a néppel s a szegénység szenvedéseivel; ha azon a p á r t o n k e r e s v a l a k i l á b a t , m e g t a l á l j a a z t is, d e n e m a f ö l d e t t a p o s ó gyalogos m e z í t l á b a t , h a n e m a l ó l á b a t ! A lóláb, az kilátszik m i n d e n h o l ; az a láb, m e l y t a p o s , de nem földet, h a n e m embert, eszmét, j ó l é t e t ! Félre a sötétséggel s a l ó l á b b a l ! Félre Szulyovszky Dezsőnek csatlós plébánosaival s m á s m a n d á t u m o t verbuváló s e r t é s k e r e s k e d ő k n e k c s i z m a d i á j á v a l ! Mi c s i z m a d i á t n e m a k a ­ r u n k fogni s e m r e v e r e n d á b a n , s e m s z a l o n k a b á t b a n . Mi s z e m ­ b e k ö t ő fátyolt n e m a k a r u n k hasítani sem reverendából, sem f r a k k b ó l ; n e k ü n k világosság, elvek, egyenesség, népszeretet és faj s z e r e t e t kell, s a s ö t é t s é g - c s i n á l ó k a t m é g a k k o r is m e g ­ vetjük, ha evangéliummal s rituáléval kezükben jelennek meg e l ő t t ü n k ; valamint hogy nem imponál nekünk cseppet sem, ha nyomdafestékes bögrét vesz v a l a k i kezébe s hirdeti, h o g y ő ír, m i k o r m á z o l . S u g y a n kinek i m p o n á l n a ez? Az olyan m e g é r n é k a nemes­ ségre, m e l y a lófő-székely h a s o n l a t o s s á g á r a l ó f ő - m a g y a r r á a v a t n á az e m b e r t . T u d t u n k r a ezt a címet a Királyhágón innen senki sem ambicionálja.

NÉZETROSTÁLÁS

209

Néppárti képviselők Esztergom 1901 s z e p t . 15.

megyében.

A d o r o g h i j á r á s b a n B o n y h á d i P e r c z e l l B é l a l é p e t t föl n é p p á r t i p r o g r a m m a l , a k ö b ö l k u t i b a n Bonitz Ferenc, az «Alkotmany» szerkesztője. Mindkettő járja m á r a kerületet, s a nép lelkesen fogadja őket. A doroghi j á r á s m i n d e n k o r erős ellenzéki h a j l a m o k a t m u t a t o t t , s E s z t e r g o m m e g y é b e n a köz­ i g a z g a t á s e z t s e n k i n e k s e m r ó t t a föl b ű n ü l s n e m e r ő s z a k o s k o ­ dott, k i v é v é n a m u l t v á l a s z t á s n a k egy pofozkodó, m o s t m á r l e v i t é z l e t t a l a k j á t . B o n y h á d i P e r c z e l l e l s z e m b e n áll a z e z e l ő t t pezsgőben s most alapítványokban utazó Szaczellári; B o n i t z z a l s z e m b e n a k o s s u t h p á r t i S z e m e r e H u b a l é p e t t föl. S z a c z e l l á r i ú r a p o l i t i k á b a n is s z e r e n c s é t p r ó b á l ; ő, m i n t halljuk, t u d játszani a börzén ; megpróbálja hát a politikában is, h á t h a elsül. H o g y m á s s z á n d é k a i l e n n é n e k , a z t n e m g o n ­ d o l j u k ; n e k i m o s t ez a d r á g a s p o r t k e l l . H o g y a z o r s z á g é r d e ­ keit tekintve, mit akar, s melyikét kívánja a veszélyeztetett népérdekek közül előmozdítani, azt sem bírtuk fölfedezni; képviselői kvalifikációja s h o n a t y a i h i v a t á s a i r á n t teljes sötét­ s é g b e n h a g y o t t ő is, a m ú l t j a is, a j e l e n e is, m é g a n é g y e s f o g a t a is ! Szemere H u b á t sajnáljuk, hogy K o s s u t h é k k a l szövetke­ z e t t ; m i t r e m é l S z e m e r e a p á r t «elnökétől», K o s s u t h F e r e n c ­ től, ki lehetőleg keveset örökölt apjától a fényes néven kívül? K o s s u t h zászlaja alá menekszik az eszeveszett ultra-liberaliz­ m u s , m e l y Magyarországon a zsidó érdekek feltolását jelenti a kereszténység rovására. K o s s u t h a zsidó h a t a l m a t , a mer­ k a n t i l i z m u s t , a zsidó befolyást védi l é p t e n - n y o m o n . E z t akarja t a l á n Szemere H u b a is? N e m , ezt n e m a k a r h a t j a ! S m i t v á r S z e m e r e H u b a a K o s s u t h F e r e n c «altal e l n ö k ö l t » ( K o s s u t h s z a v a i I) p á r t t ó l ? M i t E ö t v ö s , K o m j á t h y s m á s hasonlószőrű alakok egyesülésétől? Mit t e t t e k e jelesek a m a g y a r népért, m i t a m a g y a r földért? A h a t a l m a s o k a t pro­ tezsálták a börzén s a r o m á n búzában, s a szegényeknek bok­ r é t á t k ö t ö t t e k függetlenségi frázisokból. Szemere állítja, hogy ő kivált a gazdasági t é r e n a k a r j a befolyását érvényesíteni. N a g y o n sajnáljuk, hogy e szán­ d é k a i v a l K o s s u t h o z s z e g ő d i k ! U g y a n m i t t e t t ez a p á r t a m a g y a r földmíves nép végromlásámik megakadályozására? K e z ü k b e n v a n a z alföld n a g y r é s z e , s m é g i s ú g y v a n , h o g y a termelőosztály, a nemzeti m u n k a védelmére Eötvös, K o m Prohászka : Az igazság napszámában. 11

210

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

j á t h y , K o s s u t h semmit sem tettek. Szinte nevetséges, hogy ilyen megfiskálosodott frázis-hősökben érzéket keressünk a küszködő nép iránt. Tettek-e m i n d n y á j a n összevéve annyit, m i n t a m e n n y i egy szűk g a z d a k ö r akciójába befoglalható? N e m s z a v a z t a - e r á é p ez a j e l e s p á r t a m a g a l e l k e s s z a v a z ó i r a a r o m á n b ú z á t ? ! H á z a l h a t - e t o v á b b á ez a z é r d e k e s e l l e n z é k i p á r t , m e l y B á n f f y t s z o l g á l t a , s m e l y M e z e i M ó r - és S á n d o r P á l é k h o z az összetévesztésig veszedelmesen hasonlít, — az önálló v á m t e r ü l e t elvével? Az önálló v á m t e r ü l e t m á r n e m k i z á r ó l a g o s K o s s u t h - p á r t i elv, a z n e m j e l l e m z ő p o l i t i k a i k é r ­ dés ; azt m o s t n é p p á r t i a k , liberálisok e g y a r á n t elfogadják megfejtésnek a közgazdasági érdekek szabályozásában. Tes­ s é k e l o l v a s n i K á r o l y i S á n d o r gróf g ö n c i b e s z é d é t ; ő is a z t m o n d j a , hogy n e m c s a k n e m irtózik a g o n d o l a t t ó l , de elfogadja azt k i u t n a k . T e h á t az önálló v á m t e r ü l e t elve egyszerűen ki v a n véve a politikai kérdések közül s oda v a n állítva mint m ó d o z a t , m i n t kiút, m e l y e t m i n d e n p á r t o n szívesen m e g ­ ragadnak a mezőgazdaság érdekeinek megmentésére. De mit fognak K o s s u t h é k t e n n i a börze t ú l k a p á s a i ellen? m i t az uzsora ellen? m i t a z o k n a k érdekében, k i k a megélhetés n y o ­ m o r ú s á g a i k ö z t a p u s z t u l á s szélén á l l n a k ? M i t ? M i t t e t t e k e d d i g ? E d d i g m i n d i g a z s i d ó h a t a l m a t s z o l g á l t á k . S m i t fog­ nak tenni ezután? E z u t á n úgy-e Kossuth Ferenc agrárp r o g r a m m j a szerint sietnek majd a haza megmentésére, azon p r o g r a m m s z e r i n t , m e l y e t b á t r a n s z a v a l h a t el K o s s u t h F e r e n c u t á n a k á r Mezei Mór, a k á r S á n d o r P á l ! S Szemere H u b a ezek­ k e l fog k e z e t , k i k n e k a m a g y a r p o l i t i k a , ez a m a g y a r föld, ez a m a g y a r nép a n n y i r a idegen? ! Köbölkuton K o b e k küzd a győzelem babérjáért. E í t ő l az úrtól semmi beszédet sem o l v a s t u n k ; ő a parla­ m e n t b e n n e m p a r l a m e n t á l ; ő hallgat. H o g y m i l y szolgála­ t o k r a érzi m a g á t h i v a t v a a k ö z ü g y e k t e r é n , a z t n e m t u d j u k ; ő e g y c s e n d e s l i b e r á l i s . Ő f o l y t a t n i fogja a z t , a m i t e d d i g t e t t , i l l e t ő l e g n e m t e t t ; s b i z o n y á r a a k o r t e s e k e n fog m ú l n i , h a megválasztatik ! A korteseket n e m ismerjük, alighanem abból a b r a n s b ó l valók, a m e l y b ő l a p á r k á n y i függetlenség veszi vezérférfiait, kik közül a legkimagaslóbb F r ü h a u f n a k hívatik. Kívánjuk a magyar népnek Doroghon épúgy, mint Köböl­ k u t o n , h o g y i g a z á n «früh auf» l e g y e n ! K e l j e n föl j ó k o r s d ö r ­ zsölje k i s z e m e i b ő l a z á l m o t , h o g y l á s s o n , s n e e n g e d j e m a g á i m e g m o s n i szappan nélkül J

NÉZETROSTÁLÁS

211

Csak e l ő r e !
1901 s z e p t . 2 2 . Közelednek a választási küzdelmeknek n a p j a i ; harcra k é s z ü l ü n k , s i m m á r k i r á l y i s z ó is b i z t a t , h o g y a h a r c n e m e s lesz, h o g y a d ö n t é s a z e m b e r i s p o l g á r i j o g o k genfi k o n v e n ­ c i ó j á n a k z á s z l a j a a l a t t e s i k m e g . K i r á l y i szó b i z t o s í t , h o g y a m u l t választásoknak u t á l a t o s alávalósága, a jogtiprás, az e l n y o m á s n e m i s m é t l ő d i k ; ez a k i r á l y i s z ó í t é l t a z e r k ö l c s i halottak, a b u k o t t a k fölött, s visszariasztja a l e t ű n t rendszer még m o s t is t i s z t s é g b e n t e n g ő d ő s z o l g á i t , h o g y a m i t t a n u l t a k régi u r u k t ó l , a z t f e l e j t s é k el, s M a g y a r o r s z á g b ó l , a m a g y a r alkotmányosságból t ö b b é csúfot űzni ne merjenek. E k i r á l y i s z ó b a n b i z a k o d v a , k i l é p a n é p p á r t is az a l k o t ­ m á n y o s mérkőzésnek p o r o n d j á r a . Zászlaja tiszta és r a g y o g ó s koszorú díszíti, m e l y e t a m u l t p a r l a m e n t i i d ő s z a k b a n k ö t ö t t rá a t ö r t é n e l e m , n e m c s i n á l t v i r á g b ó l , h a n e m i g a z é r d e m b ő l . Libeg-lobog k ö r ü l ö t t e sok z á s z l ó ; sok rongyos, sok szennyes, sok l y u k a s és foltos foszlány. H a r c o l t a k azok a l a t t is, már a k i k 1 A l e g t ö b b n e m h a r c o l t , c s a k p i h e n t ; n e m e m b e r volt, h a n e m m a m e l u k , n e m értelmes, a választókerület néze­ teit s k í v á n s á g a i t t o l m á c s o l ó k é p v i s e l ő , h a n e m s z a v a z ó g é p , m e l y e t fölhúz miniszteri kegy ; a u t o m a t a volt, melybe h a bedobnak hatost, értsd az érdeknek judás-garasát, az auto­ mata c s a t t a n t e g y e t , e g y i g e n t , v a g y n e m - e t , a s z e r i n t , a m i n t k í v á n j á k tőle ; kitolódik belőle é r t e l m i s erkölcsi t a r t a l m a : a hatalmat pártoló szavazat. H á t ez i s z á s z l ó ? Á l l j o n a l á j a a k i n e k k e d v e v a n h o z z á ! A zászlót, melyet h a r c t é p e t t meg, mindig tiszteljük ; de az é r d e k e k v á l t ó j á t m e g v e t j ü k . H a h a r c b a n t é p i k m e g a zászlót, a z t a tépést r o n g y n a k n e m t a r t j u k ; de h a kíkócosodik v a l a m i belső erőtlenségtől, h a m e g f o g y a t k o z i k szálai­ nak, s z ö v é s é n e k , s z e r v e z e t é n e k s i l á n y s á g á t ó l , a z t e l d o b j u k s e r e k l y é n e k el n e m t e s s z ü k . S b i z o n y e b b e n a v á l a s z t á s i m o z g a l o m b a n is föl-fölt ü n e d e z n e k szennyes, foltos, l y u k a s zászlók, ú g y h o g y szemet kell h ú n y n i o k a z o k n a k , k i k a l á j u k á l l n a k . F o l t o z z á k a v i s e l t dolgoknak e megviselt jelvényeit ígéretekkel, színezik szen­ vedélyekkel, aranyozzák fuvardíjakon kívül holmi alapítvá­ nyokkal tűzoltók, bandák, egyletek számára, s iparkodnak boldogulni. A n é p p á r t i l y e s m i r e n e m szorul V i s e l t d o l g a i c s a k d i c s ő 1

14*

212

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

s é g e t h o z t a k r á . K e r e k r e , n y i l t a z e l á m í t o t t m a g y a r közvéle­ m é n y n e k s z e m e , m i k o r a n é p p á r t p a r l a m e n t i m ú l t j á b ó l Í\/.I látta, hogy hiszen ezek dolgoztak s k ü z d t e k eszményekért, h i t é r t , e l v e k é r t , n é p é r t , m i n t s e n k i m á s ; e z e k n y ú l t a k bele a korrupciónak mételyébe s szétrugdosták a koporsódeszká­ k a t , m e l y e k k ö z é a r o m l á s á g y a z t a a m a g y a r k ö z é l e t e t ; ezek voltak elsőknek m i n d e n ü t t ; a közszabadságok m á r meg­ r o n g á l t f a l a i n a k r é s e i b e ő k is b e l e á l l t a k a n e m z e t n e k l e g j o b b ­ jaival, s nincs törvényhozási m u n k a , melyből oroszlánrészt nem kértek ki m a g u k n a k . Neveik országos nevek lettek ; hírüket tisztelet környékezte. S most megerősödve öntudatban, megizmosodva a mun­ k á t ó l s a s i k e r t ő l , v e s z i föl a n é p p á r t a z egész v o n a l o n a h a r c o t ; f ő k é p E s z t e r g o m m e g y é b e n is k é t h e l y e n , a d o r o g h i s a k ö b ö l kuti választókerületben, s meg van győződve, hogy mint m ú l t k o r , ú g y m o s t is a h a t ó s á g o k a k i r á l y i s z ó t a s z a b a d ­ v á l a s z t á s o k r ó l t i s z t e l e t b e n fogják t a r t a n i ; s u g y a n a k k o r bízik benne, hogy a nép megérti szavát, s a K o s s u t h - p á r t t a l s z e m b e n , m e l y a r a d i k a l i z m u s n a k v i z e i r e e v e z k i — h a Sze­ m e r e n e m is m u t a t k e d v e t h o z z á , s a k o r m á n y p á r t t a l s z e m ­ ben, mely Bátorkeszről eddig n e m sok bátorságot merített, ráadja szavazatát a néppártra, mely mindazt a jót akarja, a m i t m á s o k ígérnek, de a jó ígéretnek alapul a keresztény m a g y a r s á g o t , a h i t e t , a n e m c s a k szép s z ó v a l h i r d e t e t t , h a ­ nem a kereszténységre alapított erkölcsöt nyújtja. S m u t a s ­ satok csak rá K o s s u t h lapulásaira s a k a t h o l i k u s o k a t gyűlölő viselkedésére ; m u t a s s a t o k rá az Ugron-hajszára, melyet e jeles p á r t inszcenált, n e m a s z a b a d s á g é r t , n e m a m a g y a r s á g é r t , n e m a negyvennyolcért, h a n e m Ugrón nyilt, bátor, keresztény p á r t á l l á s a m i a t t . O t t t e h á t a z ö s s z h a n g k e d v é é r t ilyen e m b e ­ reket nem tűrnek m e g ; pedig Ugrón — m o n d j u n k legkeve­ sebbet — van olyan ember, mint Kossuth Ferenc. Sőt itt csak egy n a g y n é v n e k kis hordozója, o t t a függetlenségnek n e v é v e l és eszével t ü n d ö k l ő b a j n o k a s z e r e p e l T e h á t t i s z t a bort s ne szódát' A n é p p á r t k ü l ö n b e n is e m e l t h o m l o k k a l v o n u l a k ü z ­ delembe. N e m c s a k e l v e k , h a n e m n e v e k is r a g y o g n a k j e l ö l t j e i n e k jegyzékeiben. Igazán bámulatos, hogy mily visszhangra ta­ lált a s o k a t r á g a l m a z o t t s félreértett n é p p á r t i zászlóbontás. Ha átfutjuk a n é p p á r t i jelöltek névsorát, meglep a társa­ dalmi állásoknak az a változatossága, mellyel találkozunk ; méltóságos, nagyságos, tekintetes címek, papok, katonák,

NÉZETROSTÁLÁS

213

generálisok, ügyvédek, orvosok, egyetemi orvostanárok, gazdák, zsnrnaliszták, hivatalnokok, bírák, művészek v a n n a k a j e l ö l t e k s o r á b a n . E z a n é v s o r is fölér m á r e g y g y ő z e l e m m e l ! A nehézkes, álmos m a g y a r közélet m i n t h a fölocsudnék; szemébe vágja a sajtó h a z u g részének ú j s á g c s o m ó i t ; lerázza az elfogultság b é k ó i t s u t a t m u t a t a m a g y a r intelligencia gondolatban legszegényebb részének, mely csak olvas, m e l y csak hisz a b e t ű n e k , de n e m g o n d o l k o z i k s m é g k e v é s b b é cselekszik — u t a t m u t a t a politikai s t á r s a d a l m i ú j j á s z ü ­ letésre. Válasz az «Autonoiniá»-ra.

1901 n o v . 17. Az «Esztergom» utolsó s z á m á b a n megjelent az A u t o n ó ­ m i á r ó l e g y c i k k , m e l y n e k r ö v i d s v e l ő s é r t e l m e ez : n e c s i n á l ­ junk autonómiát, hanem legyünk buzgó katholikusok. S miért ne csináljunk a u t o n ó m i á t ? Azért ne, m e r t ha a püspökjelölést egy vegyes bizottságra bízzuk, n e m k a p u n k különb p ü s p ö k ö k e t , m i n t amilyeneket m o s t k a p u n k a t. kor­ m á n y t ó l ; másodszor azért ne, m e r t a sok mindenféle egyház­ t a n á c s n e m fogna t ö b b j ó t m i n t rosszat e r e d m é n y e z n i ; az adminisztráció m e g l a s s í t t a t n é k s a választások révén vesze­ k e d é s és p á r t o s k o d á s ü t n é föl k ö z t ü n k f e j é t . í m e o t t a v i r á g ­ völgyi s szakolcai plébánosválasztás, m i n d k e t t ő t meg kellett semmisíteni; sokkal jobb volna, ha a polgárok békében m a ­ radnának s hagynák intézni dolgaikat a fölsőbbségektől; k é t - h á r o m e m b e r k ö n n y e b b e n fér m e g e g y m á s s a l s h a m a r a b b egyeznek meg, m i n t százan-ezren. Helyes, mélyen tisztelt cikkíró úr ! Mindenesetre a leg­ jobb volna, ha a pápa a d n a nekünk püspököket, apostoli, kiváló f é r f i a k a t ; n e m k ü l ö n b e n legjobb volna, h a e jeles püspökök nevelnének m a g u k n a k kitűnő apostoli papokat, kiket a hívek bizalommal fogadnának, m e r t hiszen a főpász­ t o r k ü l d i ő k e t , a z , a k i l e l k é t is o d a a d j a j u h a i é r t s k i c s a k i s a l e l k e k ü d v é t t a r t j a s z e m e l ő t t . I g e n . ez v o l n a a l e g j o b b ; d e u g y e ez t i s z t a t h e ó r i a , s z u b l i m á l t e l v o n á s , i l l a t o s k é p z e l ­ g é s és s e m m i e g y é b ; s e h e l y e t t v a n e g y s z a b a d r e n d e l k e z é s é ­ től megfosztott, a g y o n g y á m s á g o l t egyház, m e l y a k o r m á n y ­ tól k a p j a p ü s p ö k e i t , k a n o n o k j a i t , é p ú g y m i n t a h o g y a h a d ­ s e r e g k a p j a t á b o r n o k a i t és ő r n a g y a i t ; v a n e g y á l l a m i h a t a ­ lom, m e l y t e r m é s z e t é n é l fogva m i n d e n t h a t a l m a alá a k a r hajtani, s mely a polgárok vallási szabadságát csakúgy,

214

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

m i n t politikai függetlenségét saját h a t a l m i érdekei szerint kész m e g n y i r b á l n i s lehetőségig szűkre szorítani. A k i erről k é t e l k e d i k , a z n e m i s m e r i a h a t a l o m p s z i c h o l ó ­ giáját ; az n e m ismeri az e u r ó p a i szellem s z a b a d s á g h a r c á t , m e l y e t a h a t a l o m m a l a p o l i t i k a i és v a l l á s i s z a b a d s á g é r t v í v o t t , vívott elkeseredetten, vívott kegyetlenül, vívott áldozatosan, s e k ö z b e n v é t k e s é s b o r z a l m a s t ú l z á s o k r a r a g a d t a t t a el m a g á t ; d e m é g i s c s a k j ó l t e t t e , k i v í v t a a p o l i t i k a i és v a l l á s i szabadságot. N e m reflektálok a r r a a n y o m o r u l t szerepre, m e l y e t az e g y h á z , a z u d v a r k é p e s e g y h á z j á t s z o t t széles E u r ó p á b a n ; n e m reflektálok L o r d H a r l a m kijelentésére, hogy az egyház­ n a k n y a k á r a k u t y a - n y a k r a v a l ó t fűztek, ahol fűzhettek, s ad­ t a k n e k i e n n i h ű s é g e s s z o l g á l a t a i é r t ; n e m , e r r e n e m reflek­ t á l o k ; h i s z e n ez m ű i t i d ő , s h á l ' I s t e n n e k , h o g y t ú l e s t ü n k rajta. De, tisztelt cikkíró úr, az állami h a t a l o m természete n e m v á l t o z o t t ; a z á l l a m i h a t a l o m m o s t is u r a l k o d n i a k a r a z e g y h á z o n ; hiszi ezt, v a g y n e m ? Hiszi-e, hogy h a t a l m á t ki akarja használni s befolyását mindig s mindenáron érvénye­ síteni? Hiszi-e, h o g y m i n d e n b e n politikai célok és é r d e k e k szerint igazodik s n e m az egyház j a v á t tartja szem előtt? N e m g o n d o l h a t o m , hogy e t é n y á l l á s t félreismeri. M á r most m i t csináljunk a h a t a l o m e terjeszkedésével s z e m b e n ? « N y u g o d j u n k m e g az apostoli főkegyúr k a t h o l i k u s érzületében . . . n y u g o d j u n k m e g az apostoli szentszék éber­ s é g é b e n . . .» D e m i k o r a z a p o s t o l i f ő k e g y ú r k a t h o l i k u s é r z ü ­ letét a p o l i t i k á b a n u t a z ó k o r m á n y o k , u t figura docet, m i n d e n ­ k é p e n b e f o l y á s o l n i a k a r j á k s b e f o l y á s o l j á k is ; m i k o r a p á r t ­ é r d e k e k a z a p o s t o l i f ő k e g y ú r é r z ü l e t é n e k h o z z á j u k v a l ó elh a j l í t á s á r a m i n d e n t m e g t e s z n e k : a k k o r a t a l á l ó szó, m i n d ­ e r r e ez l e g y e n : n y u g o d j u n k m e g ? N y u g o d j u n k m e g , m i k o r mások nem nyugszanak ! N y u g o d j u n k meg a főkegyúr érzü­ letén, mely n e m t a r t örökké, hiszen a főkegyúrral e g y ü t t hal m e g ; n y u g o d j u n k m e g s n e biztosítsuk i n t é z m é n y e s e n a leg­ n a g y o b b érdeket, hiszen a főkegyúr szubjektív érzületén nyugszik biztonságunk ! N y u g o d j u n k m e g az apostoli szentszék éberségén — igen n y u g o d j u n k meg 1 L e h e t az apostoli szentszék éber, s azért mégis a k o r m á n y o k zsarnoki kényszerűségét ébren kényszerül elviselni ; k a n d i d á c i ó k a t , d i p l o m á c i a i f u r f a n g o k a t , r á s z e d é seket, kíméletlenségeket ébren kényszerűi elszenvedni, m e r t a k a t h o l i k u s o k feje f ö l ö t t el r e n d e l k e z i k a k o r m á n y m i n d e n ­ nel a m i k a t h o l i k u s ! R ó m á b a n n e m ú g y gondolkoznak. R ó -

NÉZETROSTÁLÁS

215

m á b a n a z t a s z é p s z ó t , m i t a c i k k í r ó ú r n a g y lelki m e g n y u g ­ v á s s a l í r le, h o g y «Dei m i s e r a t i o n e e t a p o s t o l i c a e sechs g r a t i a » , n e m m o n d o g a t j á k k e s e r ű f o h á s z o k n é l k ü l . S h o g y s e n k i se vádoljon tiszteletlenséggel s célzatossággal, kijelentem, hogy Franciaországra gondolok, ahol a katholikusok m e g n y u g h a t n a k az apostoli szentszék éberségében, de abból hasznuk n e m lesz ; s a z a p o s t o l i s z e n t s z é k érzi l e g j o b b a n , h o g y a z abszolút h a t a l m ú kormányokkal szemben, melyeknek nem kell félni s e m m i f é l e e r ő t e l j e s a k c i ó t ó l , c s a k D e M u n gróf a k a d é m i k u s b e s z é d e i t kell v é g i g h a l l g a t n i u k , k i v a n s z o l g á l ­ t a t v a teljesen a h a t a l o m n a k . No h á t n y u g o d j a t o k meg ! H a l l o t t a m R ó m á b a n egy híres embertől, hogy a francia k o r m á n y a legártatlanabb, t e h á t a legrosszabb p a p o k a t s z o k t a föl t e r j e s z t e n i p ü s p ö k s é g e k r e , s s z e l l e m d ú s a n t i t h é z i s sel f o l y t a t t a , h o g y a s z e n t s z é k a l e g r o s s z a b b a k k ö z ü l a leg­ jobbakat választja k i ! Ó g o n o s z f r a n c i a k o r m á n y ! h á t n e m «Dei m i s e r a t i o n e et apostolicae sedis gratia» n e v e z t e t n e k ki p ü s p ö k e i d ? H o g y n e , hogyne? E részből nincs baj, h a n e m a b b a n , hogy az apostolicae sedis g r a t i a csikorog, m i k o r a k o r m á n y k a n d i d á ­ tusait rostálja. Mily jó volna m e g n e m n y u g o d n i sem a változó k a t h o ­ likus érzületén a főkegyúrnak, sem a presszionált éberségén a szentszéknek, h a n e m dolgozni az egyház fölszabadításán s t ű r h e t e t l e n á l l a p o t o k a t n e m t ű r n i ! Segíteni kell a jót, s n e m megnyugvással nézni k ü s z k ö d é s e i t ; s a segítség ezidőszerint a k a t h o l i k u s a u t o n ó m i a lesz. S ez j o b b lesz, m i n t a k o r m á n y s u g a l l a t a , a k á r k i m i t b e s z é l ; j o b b m á r c s a k a z e l v i s z e m p o n t m i a t t is, h o g y m i intézkedünk a mi dolgainkban s a m i befolyásunk érvényesül a k o r m á n y k i m a r a d h a t l a n b e f o l y á s a m e l l e t t is. H a p e d i g nem dolgozunk, s nem tömörülünk s nem szervezkedünk, a k k o r t é n y l e g bízó m e g n y u g v á s h e l y e t t m e g h u n y á s z k o d á s r a és s z é g y e n í t ő s z o l g a s á g r a é b r e d h e t ü n k ; a d j a I s t e n , h o g y n e é b r e d j ü n k ; de a dolgok folyását s m á s országok példáját v é v e föl, m é l t á n m o n d h a t o m , h o g y n a g y k ö t e l e s s é g m u l a s z ­ t á s n a k ö n t u d a t á r a é b r e d h e t ü n k a b b a n az esetben, ha m a j d erőszakosabb kormányok, m á s gyöngébb főkegyúr katholikus érzületét befolyásolni s az éber szentszékre a k a r a t u k a t rá­ oktrojálni tudják. A k k o r majd a puha megnyugvásnak dun­ nái, melyekkel a főkegyurak h a g y o m á n y o s kegyelete v e t e t t á g y a t a k a t h o l i k u s o k n a k , kiszakadnak, a tollút szétviszi a s z e n v e d é l y e k szele, s m i m a j d a v a s l é c e k e n , t u l a j d o n k é p e n

21ß

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

a v a s l é c e k k ö z t t a l á l j u k m a g u n k a t , s elfogjuk m o n d h a t n i : Haj, akkor megnyugodtunk, mikor nyugalmunkat intézmé­ nyesen kellett volna biztosítani a szabadságokat korlátozó és e l n y o m ó h a t a l o m m a l s z e m b e n ; a k k o r m e g n y u g o d t u n k s nem tettünk semmit; most már nyugodhatunk : Dormite j a m e t r e q u i c s c i t e , a l u d j a t o k m á r és p i h e n j e t e k ; i l y e n b é k é ­ ben legkeserűbb a kínos kényszerűség. T e h á t ne n y u g o d j u n k m e g s e m a f ő k e g y ú r k a t h o l i k u s érzületében, sem az apostoli szentszék éberségében, h a n e m segítsük a katholikus érzületet s az apostoli éberséget diadalra. A buzgó katholikusokról legközelebb !

Tisztességtelen

pénzkeresés.

1901 n o v . 2 4 . N e m a k a r u n k r e k r i m i n á c i ó k b a e s n i . V é g r e is r á n k fog­ nák, hogy stenkerek vagyunk s nem tudjuk méltányolni a világot. Azért t e h á t v á r t u n k s olvastuk a m a g y a r közvéle­ m é n y m e g n y i l a t k o z á s á t a z a r a d i , v e s z p r é m i , kiscelli s v é g r e a s o p r o n i e s e t s n e v e z e t e s e n S c h l a d e r e r ú r és e l s z á n t n e j e fölött. S n e m o l v a s t u n k s e m m i ú j a t ; m i n d a z m e g volt írva régen, h o g y rossz a világ, s hogy a t á r s a d a l o m m a g a neveli r o m l o t t légkörében az erkölcstelenségnek s a l á v a l ó s á g n a k s z o m o r ú a l a k j a i t . O l v a s t u k és é p ü l t ü n k a z o n a z ő s z i n t e szörnyűködésen, mellyel a sajtó kifejezést a d o t t felebaráti és h o n f i ú i b á n a t á n a k ily e r k ö l c s i r o m l o t t s á g f ö l ö t t : é p ü l t ü n k a z o n a filozofáláson, m e l l y e l m i n d e n k i t p ö r b e f o g t a k : a t á r ­ sadalmat, mely a strébert, a nagyzás bolondját elősegítette bűnös törekvéseiben; a közszellemet, melynek imponál a vakmerőség s az ú r h a t n á m s á g , s mely n e m tudja megválasz­ t a n i a közélet vezető egyéniségeit; a hitvest, ki a végső igaz­ s á g o k a t k e r g e t t e s a z é l e t f o r r á s a i t k u t a t t a , m i a l a t t férjét a p o k o l b a k e r g e t t e ; az i n t é z e t vezetőségét, m e l y laza ellen­ őrzést g y a k o r o l t ; s végre m a g á t a sikkasztót, ki az a r a n y nimbuszával s gavallér-életével nem t u d t a m a g á n a k meg­ szerezni a közbizalmat. T e h á t ezek m i n d b ű n ö s ö k , ü g y e ? Igen, m i n d n y á j a n a z o k , s el is v e s z i k b ü n t e t é s ü k e t ; d e v a n e g y n a g y b ű n ö s , h a n e m a l e g n a g y o b b , s ez a z , a k i v e z é r c i k k e z t i s z t a e r k ö l c s r ő l , a k i s z ö r n y ű k ö d i k a t á r s a d a l o m r o m l o t t s á g a fölött, m i a l a t t napszámba rontja a tiszta erkölcsöknek alapját, a hitet, h i r d e t i a b ű n t h i r d e t é s i r o v a t a i b a n , s c s i k l a n d o z z a a «bestia-

NÉZETROSTÁLÁS

217

nak» — p a r d o n a k i f e j e z é s é r t , e z t is a m o d e r n k o r l e g n é p s z e r ű b b filozófusától, N i e t z s c h é t ő l k ö l c s ö n ö z t e m , — a b e s t i á n a k alacsony szenvedélyeit. Tessék megnézni, hogy miről hoznak t á r c á k a t azok a lapok, m e l y e k ily n a g y k a t a s z t r ó f á k a l k a l m á v a l az Isten í t é l ő s z é k é r e is h i v a t k o z n a k m i n t k i e n g e s z t e l ő m o m e n t u m r a ; t e s s é k m e g n é z n i , h o g y u g y a n a b b a n a s z á m b a n , m e l y n e k első lapján erkölcsprédikációi pózban t a r t a n a k prelekciót a köz­ tisztességről, m i t h i r d e t n e k pénzért a hirdetési r o v a t o k b a n , s tisztába j ö v ü n k azonnal, hogy az ilyen t á r s a d a l o m b a n , m e l y n e k szócsövei az erkölcsöt n e m veszik k o m o l y b a , a köz­ életnek gyökerei r o t h a d t a k . Az ilyen sajtóvállalatok pénzkereső részvénytársulatok ; az i l y e n í r ó k í r n a k , m e r t f i z e t i k ő k e t , s a z t í r j á k , a m i t fizet­ nek ; soproni b a n k b u k á s alkalmából erkölcsi prédikációt, holnap buzdítást a házasságtörésre, holnapután szöveget a «Szuz i m a j a h o z » , s a z u t á n h a n e m lesz m i t í r n i , f e j b e l ö v i k m a g u k a t . M i n d e b b e n a z e r ő t l e n m o r a l i z á l á s b a n , e b b e n a sok léha beszédben, ebben az ö n t u d a t o s vagy ö n t u d a t l a n k o m é diázásban nincs egy m á k s z e m n y i igazság, nincs a n n y i erkölcsi erő, a m e n n y i v e l föl k e l l e n e s z e r e l n i a k á r c s a k e g y t i s z t e s s é g e s kondást. D e ha e n n y i erkölcsi nihilizmus szorult m á r a sajtó részvényes uraiba s fizetett napszámosaiba, még sem értjük, hogy a t á r s a d a l o m h o g y a n t ű r h e t i m e g ezt a d r á g a k o m é d i á t , s hogyan fizethet lapokért, melyek az erkölcstelenség m é t e ­ lyét hozzák be a családba. Mert hiszen n e m h u n y h a t szemet az e l ő t t , h o g y e l a p o k a m e z í t e l e n s é g s a s z e m t e l e n s é g k u l t ú ­ r á j á n a k b é r e s e i , s h o g y m a g u k a z í r ó k e g y - és n é g y k r a j c á r o s rikkancsai azoknak a vállalatoknak, melyek haldokló népek­ nek olcsón szolgálnak f e s t e t t arcú r o m l o t t s á g g a l . A pénzkereső n a p i s a j t ó r é v é n á r a d s z é t a v i d é k r e a r o m l á s , e g y - és n é g y ­ krajcáros lapokkal tesznek t ö n k r e erkölcsöt, melyet kincsen sem lehet venni. így lesznek h e r v a d t a k a szívek s fáradtak a fejek ; í g y v e s z n e k el r o t h a d á s b a n a n e m z e t e k , s k i f o r d u l n a k B a b i l o n és N i n i v e f a l a i a p o g á n y k ö l t ő s z a v a i s z e r i n t : Cernimus m i r a n t e s oppida posse mori. E m é t e l y ellen e g y e t l e n e g y o r v o s s z e r n e k v a n b i z t o s g y ó g y í t ó e r e j e : N e fizesd a k o m é d i á s t , s n e m fog j á t s z a n i , i l l e t ő l e g í r n i ; n e fizess elő, s a t i s z t e l t r é s z v é n y e s e k s i e t v e kiadják majd a jelszót a szerkesztőségnek, hogy necsak vezércikkekben, de t á r c á k b a n , színházi r o v a t o k b a n s hírek­ b e n is h i r d e s s e a t í z p a r a n c s o l a t o t .

_Í18

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

De mivel t é n y l e g ú g y v a g y u n k , h o g y az egyetlen «Alkoim á n y » t s a z ősi « M a g y a r Á ) l a m » - o t k i v é v e n i n c s m o d e r n igé­ n y e k n e k megfelelő e r k ö l c s ö s b u d a p e s t i l a p u n k , — i s m é t l e m , e g y e t l e n e g y sincs — l e g a l á b b a z t t e g y ü k , h o g y l a p j á r a t á s i k é n y s z e r b e n l é v é n , s ű r ű n k ü l d j ü k föl a z i n t ő l e v e l e z ő l a p o k a t a szerkesztőségekhez, m e l y e k e n p r o t e s t á l u n k az i r o d a l m i k ú t m é r g e z é s s erkölcstelen h i r d e t é s e k ellen. T a l á n a k k o r a profit veszedelme m a g á b a t é r é s r e bírja a k u l t ú r a a p o s t o l a i t , m e r t h i s z e n n á l u k is ú g y lesz, m i n t m á s közönséges halandóknál, hogy a zseben s a gyomron keresztül j u t h a t u n k el a s z í v h e z . E z z e l ú t j á t á l l n ó k a t i s z t e s s é g t e l e n üzletek legveszedelmesebb nemének.

M o m m s e n , W i l l m a n n , Hcríling.
1901 n o v . 27. A n é m e t tudósok k ö z t családi p e r p a t v a r ü t ö t t ki. Az öreg M o m m s e n nyilatkozatot t e t t közzé, melyben a n é m e t t u d o m á n y l e f o k o z á s a ellen p r o t e s t á l . A l e f o k o z á s M o m m s e n s z e r i n t a b b a n áll, h o g y n é h á n y e g y e t e m n e k s z a ­ b á l y r e n d e l e t e k í v á n j a , h o g y a. filozófia s a t ö r t é n e t t u d o m á n y i kathedrára határozottan katholikus, tehát nem jó-katholikus, h a n e m k a t h o l i k u s e l v ű t a n á r o k a t is n e v e z z e n e k k i . E s z a b á l y ­ r e n d e l e t n e m ú j , h i s z e n B o n n b a n és B r e s l a u b a n m á r száz é v előtt h o z t á k m e g ; a m i azonban m o s t az öreg M o m m s e n t r á v e t t e , h o g y 80 éves k o r á b a n p a p u c s a i t levesse s k o t h u r n u s o k a t h ú z z o n fel, s a h á z i k ö n t ö s t h a r c i v é r t t e l cserélje föl, a z a z ifjú S p a h n t ö r t é n é s z n e k a s t r a s z b u r g i e g y e t e m i t a n á r ­ ságra való kineveztetése. S p a h n M á r t o n csak h u s z o n h a t éves s teljesen katholikus, elvhű tudós. Az ö r e g M o m m s e n e z t a l e f o k o z á s á t a t u d o m á n y n a k n e m t ű r h e t t e , s azért nyilatkozott, s n y i l a t k o z a t á v a l a liberális köztevékenységnek sima jegére lépett, ahol eddig mindig r o s s z u l j á r t , s ez e s e t b e n s e m k e r ü l i ki s o r s á t . A n y i l a t k o z a t kifogásolja az ilyen t u d ó s o k n a k k i n e v e z tetését, m e r t kifogásolja t u d o m á n y u k a t . M o m m s e n u g y a n n e m a z t mondja, hogy S p a h n n a k t u d o m á n y a nincs, hiszen lehet n e k i ; de megérteti a nyilatkozatnak olvasóival, hogy elfogulatlannak s igaznak lenni s másrészt hívő kereszténynek l e n n i s e n k i n e k s e m s i k e r ü l . Neki tudomány kell, melynek nin­ csenek föltevései; t u d o m á n y k e l l , m e l y n e k nincsenek változatlan megállapodásai, m e l y e k h e z n y ú l n i s z a b a d n e l e g y e n . M á r p e d i g

NÉZETROSTÁLÁS

219

a kereszténység bizonyos feltevéseknek s megállapodásoknak s u m m á j a : t e h á t r a j t a e l f o g u l a t l a n t u d o m á n y föl n e m é p ü l h e t . E z m á r a z u t á n i g a z á n baj ; m e r t h a í g y áll a d o l o g , a k k o r a t u d o m á n y e g y á l t a l á b a n k é p t e l e n s é g ; lévén minden tudománynak egész csapat jöltevése, m e l y e k n é l k ü l s e m k i ­ i n d u l n i , s e m m e g á l l a n i n e m k é p e s . A t u d o m á n y v é g r e is e m b e r i t u d á s ; e m b e r i fiziológián és p s z i c h o l ó g i á n é p ü l , e m b e r i i s m e r e t t a n o n a l a p u l ; ezek m i n d föltevései. Fölteszi, hogy v a n t e s t ü n k , s ez a l é t h á r o m i r á n y ú k i t e r j e d é s s e l b í r , a m i t mások t a g a d n a k ; fölteszi, h o g y az i g a z s á g o b j e k t í v t é n y á l l á s , a m i t s o k a n el n e m i s m e r n e k ; fölteszi, h o g y a v a l ó s á g , a l é n y e g valami állandó m a r a d a n d ó érték s nincs örökös folyásban s e l v á l t o z á s b a n , a m i t m o s t föl n e m t e n n i h e g e l i , d i v a t o s filo­ zófia ; fölteszi, h o g y a z i s m e r e t o b j e k t í v s n e m s z u b j e k t í v alakulás, amitől szintén nagyon sokan elvonatkoznak. E z c s u p a i s m e r e t t a n i és m e t h o d o l ó g i a i f ö l t e v é s , s e z e k e t v a g y a z e l l e n k e z ő t m i n d e n t u d o m á n y fölteszi. M i lesz t e h á t a t u d o m á n y b ó l , m e l y n e i n d u l j o n s e m m i f é l e föltevésből?! N e m is a k a r t M o m m s e n ily r a d i k a l i z m u s t , a m i l y e t a logika erejében a k a r n i a kellett v o l n a ; nála a föltevés csak a dogmára vonatkozik ; szerinte dogmát n e m szabad tartania a n n a k , a k i t u d ó s a k a r l e n n i ; m e r t a d o g m a a szabad kutatásnak korlátja. G o n d o l h a t j u k , h o g y miféle z ű r z a v a r k ó v á l y o g a m o d e r n e m b e r f e j é b e n , m i k o r a z ősz M o m m s e n i l y g y e r e k s é g e k r e v e t e m e d i k . V a g y t a l á n ép az agg-kor h a j l a n d ó k í s é r t e t e k n e k l á t á s á r a ? N e m j e l l e m e z h e t j ü k ezt a fölfogást m á s n a k , m i n t kísértet-látásnak ; de ép azért a legelszántabban p r o t e s t á l u n k ez e l t é v e l y e d é s e k ellen. H i g g y é k el m á r , h o g y a d o g m a t e l j e s s z a b a d s á g o t a d a t é n y e k n e k v i z s g á l a t á b a n és k i p u h a t o l á s á b a n . S e n k i n e k e s z e ­ á g á b a n sincs, h o g y az e g y e t e m e n a p r o t e s t á n s k é m i k u s mellé még katholikus kémikus-tanszéknek fölállítását követelje. D e a filozófiában s a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n n e m c s a k t é n y e k ­ ről v a n szó, h a n e m a t é n y e k n e k m a g y a r á z a t á r ó l és fölfogá­ sáról és elbírálásáról, a m i b e belejátszik a t a n á r n a k világ­ nézete s nevezetesen állásfoglalása a vallási kérdésekkel szem­ ben. S h a az e g y e t e m e n helye v a n a h i t e t l e n világnézetnek, m i é r t ne legyen helye a hívőnek? S ha a szubjektív érzés és gondolkozás az egyik i r á n y b a n érvényesül, h á t miért ne érvényesüljön az ellenkezőben? É n m o s t n e m m o n d o m , h o g y nincs igaza, v a g y hogy v a n igaza, de h a világnézetekről v a n

220

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

szó és s z u b j e k t í v s z í n e z é s r ő l , h á t m i é r t s z á m ű z i a z e g y i k e i a m á s i k k e d v é é r t ? H i s z e n l e g a l á b b is e m b e r i e k ! N o l á m s jóllehet így állnak az ügyek, az egyikre m i n d j á r t ráfogják, h o g y f ö l t e v é s , a z é r t félre v e l e ; a m á s i k p e d i g , a m e l y t e l j e s e n s z u b j e k t í v , e g y o l d a l ú n é z e t , m e g k a p j a a s z a b a d a l m a t , övé a hatalom s a kathedra. N e m , a t u d o m á n y így n e m boldogul. A t u d o m á n y n a k a z t k e l l m o n d a n i a : félre a z e l f o g u l t s á g g a l , m e r t a z b u t í t , s h a M o m m s e n i s a p á r t f o g ó j a a z e g y o l d a l ú s á g n a k és a n i m o z i t á s n a k , m i n e m k é r ü n k b e l ő l e ; s e b b e n a z é r t e l e m b e n szólal­ t a k föl m á r M o m m s e n e l l e n Willmann O t t ó p r á g a i és Hertliny müncheni egyetemi tanárok.

Válasz az

«Autonomiá»-ra.

1901 d e c . 1. A z « A u t o n o m i a » c í m ű c i k k n e k m á s o d i k r é s z é b e n a szerző azért viseltetik kevés bizalommal a létesítendő autonomia i r á n t , m e r t kevés j ó t ígér m a g á n a k a világi elem befolyásától a katholikus egyházban. K i v o l n a az, aki elfogódás nélkül s a biztos siker m e g ­ győződésével nyilatkozhatnék e részben? H o l v a n az a próféta, aki itt világosan látna, s nem puszta sejtelmek közt tapoga­ tózva, r e m é n y k e d v e keresné az u t a t ? Valóban önhittség szólna belőlünk, ha m á s k é p éreznénk ; s ha m i n d e n t a r a n y o s v e r ő f é n y e s n e k n é z n é n k , ez e s e t b e n m e g é r d e m e l n ő k a b i z a l ­ matlanságot, mellyel a mérsékelt elemek állásfoglalásunkat s törekvéseinket kísérnék. Teljesen t i s z t á b a n v a g y u n k t e h á t a föladat nehézségei­ vel, s n e m lovaljuk bele m a g u n k a t v é r m e s r e m é n y e k b e , az a u t o n ó m i á v a l szemben sem, de a z é r t m é g i s az a u t o n ó m i á n a k létesítése mellett foglalunk állást. A m i é r v ü n k e részben az a n a g y fájdalom, m e l y e t a m a g y a r k a t h o l i k u s o k n a k lethargiája fölött érzünk. E z a fájdalom erőteljes v i s s z a h a t á s s á válik, s fölveti a k é r d é s t , hogy mi által ébreszthetnénk az egyház ügye s a vallásos élet i r á n t érdeklődést az intelligenciának alélt t ö m e g é b e n ? Mi által h o z h a t n ó k pezsgésbe a közérzést, m i által g y ú j t h a t ­ n á n k lelkesülést a n e m b á n o m - e m b e r e k b e n ? M a g y a r o r s z á g o n a k ö z s z e l l e m r é m í t ő e n l a n y h a és l é h a . R i t k á n l á t n i a n n y i g y á m o l t a l a n s á g o t , a n n y i g y ö n g e s é g e t és neveletlenséget a közélet bármely terén, m i n t minálunk.

NÉZETROSTÁLÁS

221

Akár a gazdasági, a k á r a politikai életet tekintsük, hiányoznak a nevelt, fejlett egyéniségeknek ethikai alapjai, a m e l y a l a p o ­ k a t n e m a törvények, h a n e m csakis a nevelés, a t a n í t á s , a komoly m u n k a s az öntevékenység teremthetik meg. Az i d ő k jelei a z ö n t e v é k e n y s é g r e m u t a t n a k ; a d j u n k a z e m b e r e k n e k d o l g o t , f o g l a l k o z á s t , j e l ö l j ü n k ki n e k i k v a l a m i t é r t a z e g y h á z ü g y e i b e n , — h á t h a ez a f ö l k e l t e t t ö n r e n d e l k e ­ zés e l n é m í t j a a j k u k o n a z t a z u n o s - u n t a l a n h a n g o z t a t o t t kifogást : az egyház a p a p o k dolga. A d j u n k a l a i k u s o k n a k m a g á n a k az e g y h á z n a k jelenleg a tekintély által kezelt h a t a l ­ m á b ó l s intézkedéseiből egy d a r a b o t ; hisz az n e m a világ ; s a z n e m é r i n t i a z e g y h á z n a k i s t e n i j o g a i t és t ö r v é n y e i t ; s a z emberi eredetű jogok keretében m á r csak lehet valami újat s időszerűt alkotni! Azt m o n d j a erre bizonyosan a tisztelt cikkíró úr : Igen, én is a k a r o k t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g e t a l a i k u s o k s z á m á r a , d e ez a t é r m á r i s n y i t v a á l l ; a t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g t e r é n v a n n a k köreink, egyleteink, szövetkezeteink. S egyház­ községi t a n á c s n á l t ö b b e t ér egy k a t h o l i k u s olvasókör, e g y h á z ­ megyei t a n á c s n á l t ö b b e t ér e g y n é h á n y n é p p á r t i képviselő, országos a u t o n ó m i a i t a n á c s n á l t ö b b e t ér a k a t h o l i k u s világi értelmiség t e v é k e n y részvétele a katholikus nagygyűlése­ ken stb. H á t tisztelt cikkíró úr, értsük meg e g y m á s t ! É n erre n e m a z t felelem, h o g y e g y h á z k ö z s é g i t a n á c s n á l k e v e s e b b e t é r e g y k a t h o l i k u s olvasókör, e g y h á z m e g y e i t a n á c s n á l k e v e s e b b e t ér n é h á n y n é p p á r t i képviselő stb. ; én n e m a z t m o n d o m , h a n e m a z t a j á n l o m f i g y e l m é b e : H a a n n y i r a p a n g n á l u n k a z élet, s h a a keresztény Magyarországnak társadalmi, gazdasági, t u d o ­ mányos, művészeti érdekei, m i n t a beláthatlan puszta terül­ n e k el e l ő t t ü n k , m e l y e n c s a k n é h á n y v á l l a l k o z ó l é l e k t o p o r z é ­ k o l s o k b u z g a l o m m a l és k e v é s s i k e r r e l : u g y a n m o n d j a c s a k , h á t m i é r t ne p r ó b á l k o z z u n k m e g m é g egy eszközzel, m e l y intézményesen csatolja az intelligenciát az egyházhoz? Miért ne k í s é r t s ü k m e g az oly r a d i k á l i s eszköznek i g é n y b e v é t e l é t , mely a laikusoknak m á r nemcsak merően buzgalmi tért, h a n e m m a g y a r egyházjogi érvényesülést biztosít s szinte rákényszeríti őket, hogy az egyházzal törődjenek, amely eljárásunk t ö r v é n y s z e r ű e n s a u t h e n t i c e megcáfolná az eddigi vélekedést, hogy az egyház a p a p o k dolga? Az a u t o n ó m i a is m e g m i n d e n i n t é z m é n y és t ö r v é n y ön­ m a g á b a n t e r m é k e t l e n és k e v e s e t ér ; d e a r á t e r m e t t férfiak kezében élőszervvé válik, m e r t azok lelket, szellemet t u d n a k

222

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

beleönteni. Az autonómiától, m i n t törvényes intézménytől sem v á r o k csodadolgokat; n e m nézem azt varázseszköznek, nem á l t a l á n o s g y ó g y s z e r n e k ; h a n e m izgatószernek n é z e m , m e l y a m a g a részéről a m e l e g e b b é r d e k l ő d é s n e k f o l y a m a t á t v á l t s a ki k ö z ö n s é g ü n k b e n . N e m állítom, h o g y az a u t o n ó m i á v a l a szellem a d v a v a n ; n e k e m a z a u t o n ó m i a is c s a k c s o n t v á z , m e l y k ö r é i l l e s z k e d i k m a j d i d e g és i z o m . Azok a buzgalmi gyakorlatok, miket a tisztelt cikkíró ú r a j á n l , b i z o n y á r a a h i t é l e t n e k m e g n y i l a t k o z á s a , s v é g r e is a h i t é l e t n e k kell a h í v e k e t e l e v e n b á s t y á k k á t ö m ö r í t e n i e . E g y k u k k o t s e m s z ó l o k a z ellen, h o g y b i z o n y n á l u n k n i n c s m e l e g h i t é l e t ; s ép oly nevetséges e l ő t t e m az az állítás, h o g y az a u t o n ó m i á n a k h i á n y a okolja m e g ezt a részvétlenséget a vallásos életben s az egyház ügyeinek e l ő m o z d í t á s á b a n ; de én a z t állítom, hogy az a u t o n ó m i a által szorosabban kötőd­ n e k a h í v e k a z e g y h á z h o z . H a lesz m i f ö l ö t t r e n d e l k e z n i ö k , h a lesz o t t v a l a m i t e n n i v a l ó j u k , m i n d e n e s e t r e e l t ű n i k m a j d a z a megcsontosodott n e m b á n o m s á g minden egyházi üggyel s érdekkel szemben ; s ha v a n aztán hozzávaló ember, ha van a p o s t o l i l é l e k és s z e l l e m a p a p s á g b a n , az i l y é r d e k l ő d ő e l e m e t m á r c s a k k ö n n y e b b e n h ó d í t h a t m e g és k ö t h e t le a s z o r o s a b b é r t e l e m b e n v e t t hitélethez is. L e h e t , s v a n i s f e j l e t t e g y h á z i é l e t a u t o n ó m i a n é l k ü l is ; de az ilyen lomha, g y á m o l t a l a n közszellemben m i é r t ne m o z g a t h a t n é k m e g a kor uralkodó eszméjével, az önrendel­ kezéssel s ö n t e v é k e n y s é g g e l az egyházi életnek rengeteg, n a g y fáját? N e k ü n k m i n t szellemben s lelki életben e l m a r a d t m a g y a r o k n a k n y ú j t az Isten egy t e r m é s z e t e s f e s z í t ő r u d a t az a u t o n ó m i á b a n ; h a s z n á l j u k a z t f ö l ; a z i d ő k jelei s z o r í t a n a k r á .

Levél a «Szövetkezes»

szerkesztőjéhez.

1901 dec. 5. M é l y e n t i s z t e l t S z e r k e s z t ő Ü r ! N a g y és k ö z é r d e k ű ü g y b e n r a g a d o m m e g a t o l l a t ; b á n t j a a lelkemet egy sötét árnyék, m e l y n e m is a l e l k e m r e , h a n e m a m a g y a r k ö z é l e t n e k leg­ fontosabb s legvitálisabb érdekére esett a közelmúlt napokban. Szerkesztő ú r sejti a g g o d a l m a i m a t s b i z o n y á r a m a g a is osztja a z o k a t ; hiszen szemünk fényére, a nép gazdasági fölszabadulásának mozgalmára, a mi kedves szövetkeze­ teinkre vonatkoznak. A z u t ó b b i n a p o k p a r l a m e n t i v i t á i b a n é r z é k e n y e n fel-

NÉZETROSTÁLÁS

223

jajdult a katholikus papság, mely pedig a szövetkezeti ügy­ n e k a p o s t o l a és l e l k e s h o r d o z ó j a , e g y o l y h e l y r ő l t ö r t é n t t á m a d á s miatt, mely a szövetkezeti mozgalommal s neveze­ t e s e n a « H a n g y a » - k ö z p o n t t a l k ö z e l i é r i n t k e z é s b e n áll. E z a l k a l o m b ó l a z e d e l é n y i és s z e n d r ő l á d i s z ö v e t k e z e t e k v e z e t ő i fel is s z ó l a l t a k s K á r o l y i S á n d o r g r ó f t ó l o r v o s l á s t k é r t e k , s n e v e z e t e s e n a z t is k é r e l m e z t é k , h o g y s z ü n t e s s e m e g a z o k a t a csipkedéseket, melyek a «Hangya» hivatalos lapjában a k e r e s z t é n y s z ö v e t k e z e t e k ellen i n t é z t e t n e k . í m e , a t á m a d á s t f e l j a j d u l á s , f é l r e é r t é s , i d e g e n k e d é s , e g y é n i a n i m o z i t á s és ellenszenv k ö v e t i ; valamiféle meghasonlás t á m a d a szövet­ kezeti m o z g a l o m b a n s e l l e n t é t e t éleszt ki a z o k k ö z t , k i k n e k egymást n e m t á m a d n i o k , h a n e m t á m o g a t n i o k kellene. J ó l v a n ez i g y , S z e r k e s z t ő Ü r ? N e m , ez a v é g n e k k e z d e t e volna, s e k e z d e t n e k mi teljes elszántsággal véget v e t n i akarunk. N e m t é r e k m o s t k i a z o k r a a «csipkedesekre», m e l y e k e t a «Hangya» hivatalos l a p j á n a k szemére h á n y n a k , m e r t m e g v a g y o k g y ő z ő d v e , h o g y m i n d e n n e k a t. szerkesztőség félrem a g y a r á z h a t l a n lojalitással véget v e t ; hasonlókép n e m szedem s z é t a n n a k a fájó s e b n e k r o s t j a i t , m e l y e t a p a r l a m e n t i t á m a d á s rajtunk v e r t ; de azt annál n y o m a t é k o s a b b a n h a n g o z t a t o m , h o g y a p o l i t i k a i é l e t h e v é t és s z e n v e d é l y e s s é g é t n e v i g y e á t senki a szövetkezeti t é r r e , m e r t az olyan, aki ezt teszi, égő c s ó v á v a l j á r a k a z l a k k ö z t , s h a n e m is g y ú j t , a k k o r is á r t , m e r t b i z a l m a t l a n s á g o t , i d e g e n k e d é s t és r é m ü l e t e t t á m a s z t . Azért m i n d n y á j u n k n a k oda kell h a t n u n k , h o g y szűnjék m e g k ö z t ü n k m i n d e n viszály, vessünk véget m i n d e n félreértésnek, ne kövessünk senkit a személyeskedés terére, n e h o g y m i n d ­ ennek a legfontosabb közügy adja meg az árát, s politikai vagdalódzásokkal népünk legvitálisabb érdekeit károsítsuk vagy pláne tönkretegyük. N e m , n e m , e z t n e m t e h e t j ü k ! U t u n k a t állja k ö t e l e s s é g ­ é r z e t ü n k , u t u n k a t állja a n y o m o r ú s á g s a k ö z s z ü k s é g , m e l y rákényszerít, hogy egymással soha m á s b a n , m i n t b u z g a l o m b a n s ö n z e t l e n s é g b e n n e v e r s e n y e z z ü n k . Mi lesz, h a e g y m á s t t é p j ü k és s e b e z z ü k ? F é l r e a k ö z é r d e k e n a g y v e s z é l y e z t e t é s é ­ v e l ! E z t be kell látni m i n d e n k i n e k , s aki ehhez n e m t a r t j a m a g á t , az csak ellensége a szövetkezeti m o z g a l o m n a k , m i n t ahogy ellensége a k ö z ü g y n e k m i n d a z , aki egyéni sérelmeit a közérdek károsításával orvosolgatja. N e k ü n k m á s dolgunk van. Föladatunk óriási; a tér beláthatatlan ; nem két, hanem t í z k ö z p o n t n a k v o l n a d o l g a e l é g ; e g y i k s e m áll ú t j á b a n a

224

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

m á s i k n a k ; az igények oly n a g y o k , h o g y kielégítésükről m é g n e m is á l m o d h a t u n k ; a n n á l i n k á b b k e l l t e h á t s z á m ű z n ü n k azokat a kísértéseket, melyek a különállást gyűlöletté, a b u z g a l m a t k i s s z e r ű f é l t é k e n y k e d é s s é , az ö n á l l ó t ö r e k v é s t testvérharccá változtatnák. Meg vagyok győződve, hogy azok, kik a szövetkezeti m o z g a l m a t ennyire fejlesztették s a szövetkezeteket szemük f é n y é n e k t e k i n t i k , m i n d e n t el f o g n a k k ö v e t n i , h o g y a z e g y é ­ nek közti súrlódás az ügynek, a közérdeknek fenyegető veszé­ l y é v é n e v á l j é k , s v i s z o n t m i is, k i k m i n d e n ü n k e t , k i k a g a z d a ­ s á g i m e g ú j h o d á s t és f e l s z a b a d u l á s t a s z ö v e t k e z e t e k t ő l v á r j u k s k i k a t e r v s z e r ű kezdeményezéssel, k i t a r t ó m u n k á v a l s ön­ zetlen lelkesüléssel m e g i n d í t o t t s n a g g y á n ö v e s z t e t t szövet­ kezeti m o z g a l o m t ó l végleges sikereket v á r u n k , szem előtt fogjuk t a r t a n i , h o g y az ü g y e t m i n d e n egyéni érdek lölé e m e l j ü k s a z t ö n m a g u n k n á l is t ö b b r e b e c s ü l j ü k . Legyen t e h á t szent köztünk a béke, m e r t nem a harc­ nak, k i v á l t k é p n e m az egyéni t o r z s a l k o d á s h a r c á n a k á l d a t ­ lan m u n k á j á t , h a n e m a békének, a nemzeti felszabadításnak n a p s z á m á t végezzük. N e z a v a r j a m e g az elveknek, a közös törekvéseknek összhangját viszály, versengés, gyanúsítás ; s ha a hajón, melyen nemzetünk boldogulásának reményét — m é g n e m kincsét, h a n e m csak r e m é n y é t — visszük, vágódott v a l a m i r é s , n e e s s ü n k n e k i b a l t á k k a l , h o g y k a p u v á szélesb ü l j ö n ; h a n e m e s s ü n k n e k i s f o g j u k b e k é z z e l , f o g j u k be testünkkel, hogy a romlásnak útját álljuk ! S még egyet.! í m e , itt állunk m á r két csatasorban, a k ö z ö s e l l e n s é g , a n é p m e g r o n t ó i ellen ; u g y a n n e m k ö t n i v a l ó b o l o n d o k v o l n á n k , h a m o s t e g y m á s ellen f o r d u l n á n k s a k ö z ö s erőt az e s z m é n e k d i s z k r e d i t á l a s á r a , a m o z g a l o m n a k gyöngí­ tésére, e g y m á s n a k keserítésére s elleneink felmagasztalására fordítanék? I s t e n m e n t s ez ó r i á s i v é g z e t e s c s a p á s t ó l ! N e m m i n t h a kételkedném, hogy a szövetkezeti ügy bará­ tai t a l á n n e m így gondolkoznak, h a n e m csakis azért, hogy a k ö z é r z é s n e k kifejezést a d j a k , f o g t a m e levél m e g í r á s á h o z ; k é r e m a t. szerkesztő urat, szíveskedjék ezt közzétenni s e n g e m a r é g i f e g y v e r b a r á t s á g é r z e l m e i b e n t o v á b b r a is r é s z e ­ síteni. E s z t e r g o m , 1901 d e c e m b e r 3. A t. szerkesztő ú r n a k alázatos szolgája Prohászka Ottokár.

NÉZETROSTÁLÁS

225

R e k l á m o s jótékonyság.
1901 d e c . 8. Bismarck herceg azt m o n d t a , hogy még a rideg politiká­ n a k h o m l o k á n is o t t r a g y o g j o n a s z o c i á l i s olaj c s e p p ; m e r t o l y politikai p r o g r a m m , m e l y a t á r s a d a l o m bajain n e m segít, vagy legalább segíteni n e m iparkodik, a nagy világban ezidőszerint n e m u d v a r k é p e s . Bismarck herceg t e h á t olajcseppekről b e s z é l ; h e j , b e k e v e s e t m o n d ! M i m á r o l a j c s e p p e k k e l n e m b o l d o g u l u n k ; n e k ü n k olaj t e n g e r e k k e l l e n é n e k , h o g y a t á r s a ­ dalom testének sebeit g y ó g y í t h a t n é k ; egy-két csepp ennek a t e n g e r n y i b a j n a k m e g se k o t t y a n ; l e g a l á b b is o l a j f o r r á s o k kellenek. A t á r s a d a l o m t e h á t i p a r k o d i k is, s m i n d e n f é l e f o r r á s t n y i t a k ö n y ö r ü l e t n e k ; fehér, v ö r ö s , k é k k e r e s z t e k e t t ű z k i , j ó szíveket toboroz, sorsjegyekkel, fortunaasszony álkulcsaival nyitogatja a s z e k r é n y e k e t ; de a legszembeszökőbb s a leg­ m o d e r n e b b e részben az, a m i t a b u d a p e s t i j ó t é k o n y s á g n a k e g y r e k l á m o s n e m e v é g e z a k e n y é r - és a t e j o s z t o g a t á s t e r é n . E n n e k a j ó t é k o n y s á g n a k fullajtárjai, dobosai, csatlósai, rik­ k a n c s a i v a n n a k , s ú g y látszik, n e m is t a r t a n á jóízűnek a z t a kenyeret s édesnek azt a tejet, ha a r e k l á m nyomdafestékjét n e m k e n n é rá, s n e m k e v e r n é b e l e . E n n é l a r e k l á m o s k ö n y ö rületnél a fődolog ú g y látszik az, a m i a régi farizeizmusnál v o l t f ő b e n j á r ó , t . i. h o g y a v i l á g l á s s a , h o g y t u d j a s t a p s o l j a meg a j ó t e t t e t ! E n n e k a karitásznak bizonyos á t h a t ó , keleti, t e r p e n t i n s z a g a v a n , h o g y a z e m b e r m e g is é r z i m i n d j á r t , h o g y k i n e k kezéből j ö n az a k a r a j k e n y é r v a g y az a p o h á r t e j . N e m a k a r u n k levonni senkinek érdeméből, a k i j ó t cse­ l e k s z i k ; d e a r e k l á m o s k ö n y ö r ü l e t r e k e m é n y k r i t i k a fér r á ; r á f é r a z é r t , m e r t c s ú n y a és e g é s z s é g t e l e n i r á n y z a t rejlik benne, s mert megtéveszti a közönséget. S h o g y ez u t ó b b i v a l k e z d j e m : u g y a n h á t n e m a z t a b e n y o m á s t teszi a reklámos könyörület, hogy h á t t é r b e akarja szorítani a nemes, de r e k l á m m a l nem dolgozó szeretetet, m e l y utálja a nagy d o b o t s a sípot, s érzelmeit s áldozatait nem viszi a v á s á r r a ? A k ö z ö n s é g , m e l y c s a k a r e k l á m o s k a r a j o k r ó l és csuporokról olvas, a z t a b e n y o m á s t veszi, h o g y lám, m e n n y i t t e s z n e k e z e k , e z e k a k ö n y ö r ü l e t e s W e i s z o k és S c h w a r z o k , e z e k az irgalmas szabadkőműves páholyok, mialatt a keresztény egyletekről s n a g y urakról ilyet ritkán olvasunk ; i i t k á n h á t , m e r t ü l n e k a p é n z z s á k o k o n s élvezik kincseiket.
Prohászka : Az igazság napszámában. 15

226

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

U g y e e z t a b e n y o m á s t v e s z i a z e m b e r ? S m e g f e l e l - e az i g a z s á g n a k ez a b e n y o m á s ? M e g t u d j a - e a z t v a l a k i , h o g y a b u d a p e s t i b e l v á r o s i s a M a r g i t - k ö r ú t i b a r á t o k h á n y száz és ezer forintot o s z t o g a t n a k szét Szent A n t a l k e n y e r e címén? Megtudja-e azt valaki, h o g y a Vince-egyletek m e n n y i olajc s e p p e t ö n t e n e k szociális és c s a l á d i és e g y é n i s e b e k r e ? G y a ­ nítják-e azt, hogy az ilyen városnak, amilyen Esztergom, S z e n t V i n c e - e g y l e t e e g y é v a l a t t 1 0 2 2 k o r o n a á r a k e n y e r e t és 500 k o r o n a á r a lisztet osztott szét? Igen, de a z t fogják t a l á n erre válaszolni, hogy m i é r t n e m h i r d e t i k ö n ö k is, h o g y m i t s m e n n y i t t e s z n e k ? G o n d o l o m a z o n b a n , h o g y a k ö z ö n s é g n e k f i n o m ízlése m a g á t ó l is m e g a d j a a h e t v e n k e d é s r e a f e l e l e t e t ; aki pedig m e g a d n i n e m t u d j a , az a mi fölvilágosításunk u t á n sem érti meg, hogy reklámot űzni k ö n y ö r ü l e t t e l é p ú g y n e m illik, m i n t a h o g y n e m illik k ö n n y e k ­ kel ; s ha a jótékonysági egyletek mégis a d n a k ki évi k i m u t a ­ t á s o k a t , a z n e m r e k l á m r a , h a n e m a n y i l v á n o s s á g n a k ellen­ őrzési j o g á r a való t e k i n t e t b ő l t ö r t é n i k , h o g y t u d j a m i n d e n k i , hogy a közönség alamizsnái hová fordíttatnak. E l t e k i n t v e a z o n b a n az eljárás ízléstelenségétől, v a n a r e k l á m n a k e frivol h a s z n á l a t a ellen m é g m á s k i f o g á s u n k is ; s ez a z , h o g y a k ö n y ö r ü l e t e s s é g n e k e g é s z s é g t e l e n s c é l s z e r ű t ­ len i r á n y t ad. Engedjék nyíltan k i m o n d a n o m : az a jótékonyság, mely a pesti bolthelyiségek e l ő t t az u t c á k o n összecsődíti a n é p e t s k e n y é r k a r a j o k a t osztogat, m e l y e k b e o t t rögtön kell bele­ h a r a p n i , s t e j e t mér, m e l y e t o t t kell m i n d j á r t meginni, n a g y o n is k é t e s s z e r e t e t , s félő, v á j j o n n e m t ö r l i - e le e k ö n y ö r ü l e t h o m ­ l o k á r ó l a t e s t v é r i s é g j e l l e g é t . K ö n n y e n m e g e s h e t i k , h o g y ez ú t o n n e m olajat, h a n e m k é n s a v a t csepegtet a lelkekbe, s ha k e n y e r e t is n y ú j t a s z e g é n y e k n e k , a z a k e n y é r k ö n n y e n k ő v é válhatik, mellyel u g y a n a k k o r m e g d o b j a s megsebzi a szegényt, m é g p e d i g a z é r t , m e r t a j ó t é k o n y s á g b ó l h i á n y z i k a s z í v , s szív nélkül nincs szeretet! J ó t k e l l t e n n i a s z e g é n n y e l ; a h h o z n e m e l é g a k e n y é r és t e j , a h h o z s z e r e t e t k e l l . A z e l h a g y a t o t t e m b e r e k e t m e g kell k ö z e l í t e n i , a h h o z n e m elég a z u t c á k o n v a l ó ö s s z e c s ő d í t é s ; az e l k e s e r e d e t t e k e t m e g kell e n y h í t e n i , a h h o z leereszkedés, test­ véri j ó i n d u l a t , a h h o z az apostoltól e m l e g e t e t t «ingenium carit a t i s » , a s z e r e t e t n e k é r z é k e kell. H a g y j á t o k el e z e k e t a z e m b e r c s ő d í t é s e k e t , n a g y o n h a ­ s o n l í t a n a k a m a r h a e t e t é s - és i t a t á s h o z ; í g y s z o k t á k a v a d a s ­ k e r t e k v a d á l l o m á n y á t is e t e t n i t é l e n ; a s z e r e t e t n e m í g y t e s z ;

NÉZETROSTÁLÁS
a Z

227

k ü l ö n v e s z i a s z e g é n y t , k i n e k «nincs e m b e r e » , s e m b e r t k ü l d n e k i , e m b e r t a szó l e g n e m e s e b b é r t e l m é b e n , s z e r e t ő j ó b a r á t o t . A k e r e s z t é n y k ö n y ö r ü l e t beleállítja a j ó t e v ő t a szegé­ n y e k n e k s g y á m o l t a l a n o k n a k szolgálatába s közvetlen, sze­ mélves érintkezés által sugározza beléjük a jóindulatnak m e ­ legét s a jó t a n á c s n a k nemesítő h a t á s á t . A keresztény k ö n y ö ­ rület megtiszteli a szegényt, s meglátogatja őt saját hajléká­ b a n ; leül á g y a szélére v a g y rozoga székére s érezteti vele, h o g y b e c s ü l i és s z e r e t i . A z i l y e n s z e g é n y á p o l á s k é p e s j ó t t e n n i , m e r t az n e m c s a k k e n y e r e t a d a «csordas allatnak» ( p a r d o n , k é r e m , Nietzsche-i kifejezés s e m b e r t jelent), h a n e m b i z a l m a t s b á t o r s á g o t csepegtet beléje, kibékíti ő t a szerető t á r s a d a ­ l o m m a l s erőt ad neki s o r s á n a k elviselésére. Mindenki látja, hogy mennyivel t ö b b erő s áldás, m e n n y i ­ v e l t ö b b f i n o m s á g és s z e l l e m v a n a k ö n y ö r ü l e t n e k e m ó d j á ­ ban. Azért mi m á r csak a n e m reklámos, de annál áldásosabb s emberségesebb könyörületet ajánljuk.

15*

Társadalmi népmentés.
1902.
1902 j a n . 1. E l f o g ó d o t t s z í v v e l á l l u n k i s m é t e g y új é v n e k k ü s z ö b é n ; a k ü s z ö b ö t á t kell l é p n ü n k , de a z t m á r n e m t u d j u k , hogy tulaj donképen hová lépünk be, örvénybe-e, börtönbe-e, vagy tűrhető otthonba? Az ú j é v n é m a és h i d e g ; ú g y t e s z , m i n t e g y e l ő k e l ő i d e ­ g e n ; b e v a n g o m b o l k o z v a n y a k i g , s el n e m á r u l t i t k a i b ó l s e m ­ m i t ; h i d e g , m i n t e g y a n g o l l o r d és k i s z á m í t h a t l a n , m i n t egy i d e g e s m i s s . K ö r n y e z e t e illik h o z z á ; c s u p a s z e r d ő , s z ü r k e ég, fakó avar, zörgő h a r a s z t ; csupa r o m és foszlány a múltból, m e l y a l a t t é l e t és h a l á l r e j t ő z i k ; é l e t c s i r a és h a l á l g o m b a , páf­ r á n y és p e n é s z p i h e n d o h o s k ö r n y e z e t é b e n . S m i a l a t t a z ú j é v t e k i n t e t e z o r d , f á t y o l o s és b i z o n y t a l a n , a d d i g a z é l e t , ez a m e l e g és r e á l i s h a t a l o m , s ü r g ő s s é g i i n d í t v á ­ n y o k k a l t á m a d neki az épen hogy föltápászkodni készülő újévnek ; mialatt a Szilveszter-estének b á n a t t a l vegyes öröme a z ú j é v első n a p j á t i s a z é r z e l m e k ü n n e p é v é a v a t j a , a d d i g a prózai eszmélődés m á r számonkéri a m u n k a t e r v e k e t , meg­ h á n y j a a k ö z n a p i f ö l a d a t o k n a k p r o g r a m m j á t , vizsgálja az elért eredményeket, k u t a t j a a jövő k ü z d e l m e k n e k irányát, s m i u t á n m i n d e n t m e g h á n y t - m e g v e t e t t , kiadja az egyedül c é l r a v e z e t ő j e l s z ó t : e r k ö l c s i m e g ú j h o d á s s g a z d a s á g i fölsza­ b a d u l á s kell n e k ü n k , s a z é r t r á k e l l l é p n ü n k a z e g y e d ü l c é l r a ­ v e z e t ő ö s v é n y r e is, a k o m o l y k e r e s z t é n y é l e t n e k , s a k o m o l y m u n k á n a k útjaira ! T a g a d h a t l a n , h o g y vészes felhők, r o m o k és p u s z t u l á s környékeznek s a jövőnek látóhatára elborult. Gazdaságilag a n e m z e t az elszegényedésnek k á t y ú s dűlőin toporzékol, s a v á m h á b o r ú veszedelme a nyugati l á t h a t á r t még a rendesnél is k o m o r a b b f e l h ő k b e b o r í t j a . M i lesz v e l ü n k , k é r d e z i a k o ­ m o l y h a z a f i ? M i lesz a m a g y a r föld a r a n y o s b ú z á j á v a l , h a N é m e t o r s z á g e l z á r j a p i a c a i t e l ő l ü n k ? E t t ő l a z a r a n y o s búza-

TÁRSADALMI

NÉPMENTES

229

tói lesz t a l á n m é g k o n k o l y o s a b b a m a g y a r n é p k e n y e r e ? S ú lyosbul-e m a j d m é g egyre kezeinken a h i p o t é k á k és egyéb n y o m a s z t ó szolgálatok bilincse? B o m l a n a k - e m a j d m é g t o v á b b is a g a z d a s á g i s e r k ö l c s i r e n d n e k t á m a s z t é k a i ? V a g y m e g sokatja-e m á r a z Ü r s z e n v e d é s e i n k e t s f ö l s z í t j a - e a z e r k ö l c s e i ­ ben h a n y a t l ó s g a z d a s á g i l a g l e s z á l l t n e m z e t n e k é l e t e r e j é t és ellentálló képességét? ! Mit m o n d j u n k : j o b b r a , v a g y roszszabbra v á l t o z i k - e s o r s u n k ? Az elváltozott gazdasági viszonyok közt elváltozott a m e ­ gyék t á r s a d a l m á n a k k é p e is ; a r a d i k a l i z m u s l e s z á m o l v e l e s u g y a n a k k o r l e s z á m o l t a s z u v e r e n i t á s s a l , a z ö n á l l ó s á g g a l és függetlenséggel, s m i n d e n h a t a l m a t a k ö z p o n t r a r u h á z o t t rá, vagyis i n k á b b azokra a közelebbről m e g n e m h a t á r o z h a t ó t é n y e z ő k r e , m e l y e k a k o r m á n y f é r f i a k n a k h i t e l t n y i t n a k és i r á n y t a d n a k . Megáll-e a r o m b o l á s m u n k á j a s n e m f o l y t a t ó ­ dik-e t o v á b b a z ú j é v b e n i s , h o g y e l s ö p ö r j e a r é g i t á r s a d a l o m talaját, s a t a l a j j a l a z é r z e l m e k e t s a r é g i f a j f ö n n t a r t ó e r é n y e ­ ket is? A j ö v e n d ő b i z o n y á r a elviszi a m e g y é t i s , m i n t a h o g y elvitte a m e g y é n e k é l t e t ő s z e l l e m é t , a m a g y a r n e m e s s é g e t . D e h a m á r viszi a talajt, lerombolja a k a s t é l y t , szétszórja a népet, b á r a d n a a z i d ő k m o s t o h a s á g a n e k ü n k e m b e r t , fér­ fiút, k i n e m c s a k b e s z é l n i s ü g y e s e n v a g d a l ó d z n i , h a n e m a l ­ kotni is t u d n a ! B á r a d n a e r ő s k o r m á n y t , m e l y n e k p o l i t i k á j a nem á l l n a a z ú j d o n s á g k á p r á z a t á n a k b e h a t á s a a l a t t , h o g y mikor új é s n a g y d o l g o k m e g h o n o s í t á s á n f á r a d , u g y a n a k k o r a m e g l e v ő k n e k f ö n n t a r t á s á v a l is t ö r ő d j é k . E z v o l n a a z i g a z i á l l a m f é r f i ú i t e h e t s é g n e k k r i t é r i u m a ; ez v o l n a a z igazi, n e m ­ zetboldogító j ó k í v á n s á g 1902 j a n u á r elsején. A z o n b a n ez n e m f ü g g t ő l ü n k ; a g é n i u s z o k a t n e m n e v e l ­ hetjük ; a z o k a c s i l l a g o k b ó l e r e s z k e d n e k le á l d á s k é p a n é ­ pekre ; a m i t a z o n b a n s e n k i m á s t ó l n e m v á r h a t u n k s a m i t k i ­ zárólag n e k ü n k m a g u n k n a k kell m e g t e n n ü n k , azzal b á t r a n m e g g r a t u l á l h a t j u k a k ü z k ö d ő n e m z e t e t , s ez n e m m á s , m i n t a komoly m u n k a a n e m z e t i l é t egész v o n a l á n , — k o m o l y m u n k a M a g y a r o r s z á g n a k erkölcsi és gazdasági r e s t a u r á c i ó j á r a ! E z t ő l ü n k függ ; ez a m i d o l g u n k . S v a n - e e b b ő l a n e m z e t ­ mentő m u n k á b ó l elég m i n á l u n k ? «Magas h e g y r e m e n j föl, k i ö r ö m e t h i r d e t s z S i o n n a k » , mondja a p r ó f é t a ; m a g a s h e g y r e m e n j föl s o n n a n n é z z v é g i g , találsz-e m é g a z o r s z á g b a n f é r f i a k a t , k i k k ö t e l e s s é g é r z e t b ő l s nem r e k l á m s z e r ű e n , k i k ö n z e t l e n ü l s n e m h a s z o n v á g y b ó l d o l ­ goznak, s m e n j föl s n é z z v é g i g , t a l á l s z - e m é g e m b e r e k e t , k i k az e r k ö l c s e i b e n h a n y a t l ó s g a z d a s á g i l a g l e s z á l l t n e m z e t e t l á b r a

230

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

állítani igyekeznek s kik bár elismerésre n e m számítanak, m é g s e m v e s z t e t t é k el a k ö z é r z é k e t ? T a l á l s z - e f é r f i a k a t , k i k reagálni t u d n a k a hiúság, a hazugság, a stréberség bacillusain a k , s k i k a j e l e n n e k s i v á r s á g á t ó l m é g n e m v e s z t e i t e k el r e m é ­ nyüket a jobb jövőre? Hál' Istennek, hogy v a n n a k ilyenek ; vannak, kik még n e m h a j t o t t a k t é r d e t B á l e l ő t t . Ö v é k a z egész é r d e m , h o g y a n e m z e t el n e m s o r v a d m é g i j e s z t ő b b e n ; s ő t n e k i k k ö s z ö n h e t ­ j ü k , h o g y az életnek, az erkölcsi m e g ú j h o d á s n a k s a gazdasági ellentállásnak egészséges reakciója i n d u l m e g k ö z t ü n k . A j o b b j ö v ő n e k ez a p o s t o l a i b ó l k é r j e n m a g á n a k a n e m z e t m i n é l t ö b ­ bet : ebből a m a g b ó l k í v á n u n k minél t ö b b e t az egyháznak, m e l y h a fölfogja h i v a t á s á t , ó r i á s i s z o l g á l a t o k a t t e h e t a n é p e k ­ nek ; ebből a magból k í v á n u n k minél t ö b b e t az országházba, h o l k é t s z á z s z a v a z ó e m b e r t is s z í v e s e n p ó t o l n á n k t í z k a p a c i ­ t á s s a l ; s u g y a n c s a k a p o s t o l o k a t k í v á n u n k a m a g y a r n é p lelki n y o m o r á n a k s g a z d a s á g i g y á m o l t a l a n s á g á n a k fölsegélyezé­ s é r e ; de a b b ó l m á r n e m t i z e t , n e m s z á z a t , n e m e z r e t , h a n e m l e g a l á b b is e g y e t m i n d e n f a l u b a .

P ü s p ö k i k a r és

kultuszminiszter.

1 9 0 2 f e b r . 2. B o c s á n a t , h o g y i s m é t a u t o n ó m i á r ó l szól a z é n e k ! M á r t o r k i g v a g y u n k v e l e , d e m é g s e m m e l l ő z h e t j ü k , h i s z e n egy ország szemét szúrja. E d d i g ú g y m e r e d t ki k ö z é l e t ü n k árjá­ b ó l , m i n t e g y z á t o n y r a k e r ü l t h a j ó , m e l y n e k a k e r e k e sem éri a v i z e t ; a legutolsó n a p o k b a n a z o n b a n úgylátszik, hogy j o b b r a fordult sorsa. M i n d e g y ; a látszat nem valóság ; mi t o v á b b k ü z d ü n k s t ö r t e t ü n k előre. A beszédekkel j ó l l a k t u n k ; m o n d h a t o m , kielégítették a k a d é m i k u s igényeinket, s kivív­ t á k a k o n g r e s s z u s n a k a z t az elismerést, h o g y a v i t a igen m a g a s s z í n v o n a l o n á l l t . A z t k é s z s é g g e l e l i s m e r j ü k , s a szó­ noki sikereket föltétlenül nyugtázzuk. Annál alacsonyabb színvonalon álltak a k o r m á n y jóindulata s a katholikusoknak i g é n y e i , m e l y e k e t e g y é l e t e r ő s , t a r t a l m a s a u t o n ó m i a i szer­ vezetre t á m a s z t a n i u k kellett volna, nem prófétai remény­ ségeknek s állambölcseségi m é r s é k l e t n e k , t e h á t szép szavak­ n a k h a n g o z t a t á s á v a l , h a n e m m e l y e t t á m a s z t a n i u k kellett v o l n a a kongresszushoz egyedül m é l t ó n a g y tettel, egy kom­ p a k t , e r ő t e l j e s , ö s s z e t a r t ó föllépéssel. D e h á t ez ó h a j n a k t e l j e s ü l é s e r o p p a n t s o k e l ő z m é n y h e z

TÁRSADALMI

NÉPMENTÉS

231

é s f ö l t é t e l h e z és k e l l é k h e z v a n k ö t v e , m e l y e k e t k ö z é l e t ü n k ­ b e n és e g y h á z u n k b a n t e l j e s e n n é l k ü l ö z ü n k , a z é r t m e g v a l ó ­ s u l á s á t n e m is r e m é l h e t t ü k . A z e r ő t e l j e s f ö l l é p é s t k ö v e t ő e r ő t e l j e s s z e r v e z e t h e l y e t t m o s t a g y ö n g e föllépést k í s é r ő t e h e t e t l e n s z e r v e z e t t e l á l l u n k s z e m k ö z t — a z z a l is c s a k e g y e l ő r e p a p í r o n , m e r t h i s z e n l e t á r g y a l v a m é g n i n c s , s ki t u d j a , lesz-e? K i t u d j a , megtalálják-e m ó d j á t az intéző körök, h o g y a s z e r é n y i g é n y e k e t is k i e l é g í t ő s a p ü s p ö k i h o z z á j á r u l á s t elnyerő a u t o n ó m i a i szervezetet nyélbe ütniök sikerül. E z b i z o n y á r a n e m k ö n n y ű dolog ; n e m k ö n n y ű m á r csak a z é r t s e m , m e r t a g y ö n g é n e k m i n d e n n e h é z , s ha v a l a k i a z e n g e d é ­ k e n y s é g s i k a m l ó s l e j t ő i r e l é p e t t , a k k o r a lefelé v a l ó l i c i t á l á s szinte rendszerré válik nála. M i n k e t m o s t az intéző k ö r ö k t o v á b b i szereplése érdekel, nevezetesen a miniszternek s a püspöki karnak m a g a t a r t á s a . A püspöki karról elhisszük, hogy a k a r a u t o n ó m i á t . Vét­ k e z n é n k a l o j a l i t á s ellen, h a a z ü n n e p é l y e s k i j e l e n t é s e k b e n is c s a k p o l i t i k á t és d i p l o m á c i á t s z i m a t o l n á n k ; a z o n b a n m á s k é r d é s az, h o g y r e m é l - e a p ü s p ö k i k a r a u t o n ó m i á t , s k i r e támaszkodik e reményében? Ehhez a kérdéshez m á r igazán s o k s z ó fér. A p ü s p ö k i k a r o l y a u t o n ó m i á t a k a r , a m e l y n e k j o g k ö r é b e n a z a l a p o k és a l a p í t v á n y o k , s a k a t h o l i k u s i s k o l á k jellege, s a z e z e k n e k k e z e l é s é r e v o n a t k o z ó j o g o s í t v á n y o k n a k valamiféle kezdetleges á t r u h á z á s a biztosítva legyen. Senki sem gondolja azt, h o g y a teljes ö n k o r m á n y z a t n a k megfelelő h a t a l m i k ö r t egyszerre m e g t e r e m t e n ü n k s i k e r ü l ; de azt vár­ juk, hogy alkalmas szervezetet létesítsünk, melyre a hatás­ körök e g y m á s u t á n á t r u h á z h a t ó k lesznek, s t é n y l e g a legfőbb k e g y ú r i n t é z k e d ő és r e n d e l k e z ő a k a r a t a f o l y t á n á t is r u h á z ­ tatnak. A m i n e h é z s é g ü n k a p ü s p ö k i k a r n a k ez ő s z i n t e t ö r e k v é ­ seivel s z e m b e n a z , h o g y n e m é r t j ü k , m i n t r e m é l h e t é l e t r e képes autonómiai szervezetet a püspöki kar, mikor ismeri a miniszternek abbeli szándékait, hogy nem akar nekünk adni s e m m i t ? H o g y fogja a p ü s p ö k i k a r a r é s z l e t e s t á r g y a l á s f o l y a ­ m á n a szervezetbe behozandó módosításait a miniszteri aka­ r a t t a l s z e m b e á l l í t a n i , s m i l y s z o l g á l a t o t t e s z ezzel a m i n i s z ­ ternek? N e k ü n k j ó s z o l g á l a t o t t e s z , m e r t ez e s e t b e n , h a a r é s z ­ letesen k i d o m b o r í t o t t követeléseket a miniszter teljesíteni n e m a k a r j a , m é g v i l á g o s a b b a n lesz k i h e g y e z v e a z e l l e n t é t a miniszteri a k a r a t s a k a t h o l i k u s o k jogos k í v á n a l m a i k ö z t ; de gondolható-e, hogy a miniszter a katholikus közlelkiismc-

232

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

ret, s a kormány hatalmi érdeke közt tátongó ürt nyilván­ valóbbá tenni s az ellentéteket kiélesíteni akarja? Azt nem a k a r h a t j a ; ezzel a l e g r o s s z a b b s z o l g á l a t o t t e n n é a p o l i t i k á n a k s a l e g j o b b a t n e k ü n k . H a a z e l l e n t é t e k e k i h e g y e z é s é t ő l félnie kellett volna, akkor nem szavaztatja meg általánosságban a j a v a s l a t o t , m e r t a r é s z l e t e s t á r g y a l á s b a n k i h e g y e z e t t ellen­ kezés m é g kellemetlenebb volna neki, m i n t ha Zichy N á n ­ dorok leszavazzák a javaslatot s újat csinálnak. S ime m i n d e n n e k az ellenkezőjét látjuk. A miniszter utána járt, hogy szavazzák meg a huszonhetes bizottságnak j a v a s l a t á t ; kérte a j a v a s l a t ellenzőit, hogy legalább t a r t ó z ­ k o d j a n a k a s z a v a z á s t ó l ; a s z a v a z á s b a n t e h á t célt é r t A p p o n y i és a k o r m á n y , s m o s t v á r j a a p ü s p ö k i k a r n a k h a t a l m i j o g k ö r t sürgető indítványait az alapokra s az iskolára nézve. E furcsa helyzetből a k o r m á n y h á r o m f é l e k é p s z a b a d u l ­ hat. Lehetséges, hogy a miniszter reméli, hogy a püspöki k a r r a l sikerül m a j d megegyeznie a m ó d o s í t á s o k i r á n t s u g y a n ­ a k k o r r e m é l i , h o g y a m e g e g y e z é s b e n n e m lesz t ö b b , m i n t a mostani javaslatban. Ez a kiút kompromittálná a püspöki k a r t ; t e h á t lehetetlen. A másik kiút volna, hogy a püspökök módosításait a miniszter a többséggel leszavaztatja. E z t az esetet nem tekintjük lehetségesnek; nem mintha a k o r m á n y p á r t j a a p ü s p ö k i k a r t le n e m s z a v a z h a t n á , h a n e m a z é r t , m e r t l e h e t e t l e n s é g n e k t a r t j u k , h o g y a k u l t u s z m i n i s z t e r így fizessen v i s s z a a n n a k a p ü s p ö k i k a r n a k , m e l y A p p o n y i v a l s z a v a z o t t v a g y a s z a v a z á s t ó l t a r t ó z k o d o t t , ép a k u l t u s z m i ­ niszter k e d v é é r t is. K ü l ö n b e n A p p o n y i legutóbbi n y i l a t k o ­ z a t a u t á n v i l á g o s , h o g y a k o r m á n y a p ü s p ö k i k a r ellen a kongresszus kebelében mozgalmat indítani nem akar. Mit akar t e h á t a k o r m á n y ? Meg akarja-e adni azt, amit eddig kereken m e g t a g a d o t t ? Megpuhult-e a kongresszus e l l e n z é k é n e k e l s z á n t , b á t o r föllépése f o l y t á n ? M e g r é m ü l t t a l á n a szavazás eredményétől, melynek sikerét csakis a püspöki karnak köszönheti? Előttünk mindezek a remények rémes képzeletnek látszanak. A z t az egyet elfogadjuk, hogy a kor­ m á n y a huszonhetes bizottság javaslata mellett nagyobb több­ ségre s z á m í t o t t ; de d a c á r a e csalódásának, n e m hisszük, h o g y n é z e t e i t és s z á n d é k a i t a z ó t a s a n n a k f o l y t á n m e g v á l t o z ­ t a t t a v o l n a . P o l i t i k á j a m o s t is a z , a m i v o l t k é t h é t e l ő t t ; adni m o s t sem akar semmit. Újra kérdem, mi lehet annak a frontváltoztatásnak az o k a ? Vigyázzatok, hogy ú g y ne legyen, hogy a kongresszus m e g s z a v a z m i n d e n t , a m i t ez i d ő s z e r í n t m e g s z a v a z h a t ; A p p o -

TÁRSADALMI

NÉPMENTÉS

233

nyi hozzájárul a püspöki k a r indítványaihoz ; a kongresszus pártjai e g y m á s n y a k á b a b o r u l n a k ; a k o r m á n y m a j d fölter­ j e s z t i a z egész s z e r v e z e t e t a k i r á l y h o z , s őfelsége a l e g f ő b b kegyúr pedig azt mondja, hogy ezt a szervezetet n e m erősít­ heti meg. A k k o r m i hosszú orral t á v o z u n k , s valaki m a j d a m a r k á b a nevet. Timeo D a n a o s et dona ferentes ! E b b e n a j á t é k b a n i s m é t a kisebbség az, m e l y az e g y e ­ nes elvbevallás s az önzetlen, e g y h á z i a s érzés fényes p é l d á j á t szolgáltatja. Azért a katholikus közlelkiismeret, melyet a hit, az e g y h á z h o z való r a g a s z k o d á s s n e m a politikai v a g y s z e m é l y e s é r d e k p a r a n c s a v e z é n y e l , ö s z t ö n s z e r ű e n is Z i c h y N á n d o r s U g r ó n G á b o r felé f o r d u l , s n e m i m p o n á l n e k i a z a t u d o m á n y s a z a z «erős j o g é r z é k » , m e l y a l k o t n i s e m m i t , veszíteni m i n d e n t tud.

Műipar. 1902 febr. 2 3 . Szívesen elismerjük, h o g y egy idő óta a m a g y a r k o r m á n y s a m a g y a r társadalom intéző körei komolyan hozzáláttak, hogy Magyarország iparosai műveltség tekintetében meg­ felelhessenek a z o k n a k az igényeknek, m e l y e k e t a fejlett m u n k a , az ö n t u d a t o s alakítás t á m a s z t az iparosokkal szem­ ben. M e g t e r e m t e t t é k az iparművészeti m ú z e u m o t , a szak­ ipari műhelyeket, az ipari szakoktatást, s mindezekkel az i n t é z m é n y e k k e l föl a k a r j á k é b r e s z t e n i a z i p a r o s o k b a n a m u n k a nemesebb, igazán emberi hajlamát, mely nemcsak jó m u n k á t kíván adni, h a n e m m ű v e t akar teremteni, akar a műigényeknek, a f i n o m a b b Ízlésnek is eleget t e n n i . A g é p n e k e l h a t a l m a ­ sodásakor azt gondoltuk, hogy az ipar m á r csak gyáripar lesz, s a m u n k a a g é p m u n k á j a lesz ; d e a fejlődés r á t a n í t , h o g y a t e r v e z ő , a k o n c i p i á l ó , a z ö n á l l ó a n a l a k í t ó , a m ű v é s z i és műipari m u n k á n a k egyre tágul a tere. Mindenütt a művészi szépet keresik f o r m á b a n , kivitelben, s a m ű v é s z e t el­ hagyja m á r azt a kizárólagos országát, mely m á r v á n y b ó l , ércből s vászonból állt, s m i n d e n e n megkísérti erejét: korsókon, poharakon, ágyakon, padokon, lámpákon, szőnyegeken, kárpi­ t o k o n . A z e u r ó p a i s z á r a z f ö l d ö n 15 é v ó t a , A n g l i á b a n 4 0 é v ó t a l é t e z i k e g y v a l ó s á g o s , új m ű v é s z e t i á g , m o n d j u k l é t e z i k m ű i p a r , s v a l a m i n t r é g e n m u t o g a t t a k «egy R e m b r a n d t o t , » «egy T i z i a n t » : ú g y m o s t m u t o g a t n a k p o h a r a t E m i l G a l l é - t ő í , széket R i e m e r s c h m i e d t ő l , függönyt O b r i s t - t ő l ; pohár, szék,

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

f ü g g ö n y m á r m ű v é s z i t á r g y l e t t . E z t az i r á n y t John R u s k i n k e z d t e k i s n a g y t a n í t v á n y a W i l l i a m M o r i s foly­ t a t t a ; e l v ü k a z v o l t : m i n d e n b e b e l e kell v i n n i a m ű v é s z i s z é p e t . A z ó t a ez a z elv h ó d í t s n a g y m ű i p a r t t e r e m t e t t s t e ­ r e m t e n i fog e z e n t ú l is, s v e l e e g y ü t t é b r e d a z i p a r o s o k b a n is a g é p s z e r ű m u n k á v a l s z e m b e n a z ízléses f ö l t a l á l á s és ki­ alakítás hajlama. A z i p a r m ű v é s z e t i i r á n y a m o d e r n s a t e r m é s z e t e s ízlést pártolja ; n e m bolondul egy ó-német d i v á n u t á n , n e m rajong e g y X V . L a j o s k o r a b e l i s z a l o n é r t ; a z ó t a m e g v á l t o z o t t az e m b e r izlése, m e g v á l t o z o t t a z é l e t d i v a t j a , m i n e k t e h á t r á n k e r ő s z a k o l n i v a l a m i t , a m i n e m n e k ü n k v a l ó ? Mi n e m v a g y u n k ó-németek : t e h á t ne a d j a t o k n e k ü n k ó-német b ú t o r t ; mi n e m t a l á l j u k k e d v ü n k e t é l e t b e n «á la L o u i s X V . » , t e h á t h a g y j a t o k n e k ü n k b é k é t v e l e ; a m i h á z a i n k , a m i egészség­ ügyünk, a mi é l e t m ó d u n k m á s lett, s azért m i n e m majmolni, h a n e m élni a k a r u n k . Igaz, h o g y az i p a r m ű v é s z e t n e k t e r m é k e i m é g nagyon d r á g á k , d e é p a z i p a r m ű v é s z e t i i r á n y fog m a j d e z e n is s e g í t e n i . E n n e k a z i p a r m ű v é s z e t i i r á n y n a k u g y a n i s a z az elve, h o g y ne az a n y a g o t nézzük, a m i b ő l a dolog készül, ha­ n e m n é z z ü k a f o r m á t , s a d j u n k m i n d e n t á r g y n a k oly alakot, m e l y n e k i m e g f e l e l ő e n s z é p l e g y e n . í g y p é l d á u l : szép a m a h a g ó n i f a , d e s z é p a f e n y ő f a is ; a f ö l a d a t a b b a n áll, h o g y a f e n y ő f á t is ú g y d o l g o z z u k föl, h o g y n e k i m e g f e l e l ő szép a l a k o t n y e r j e n . A j ó ízlés ellen v é t a z , a k i f é n y m á z z a l , g i p s z ­ szel v a r á z s o l e l é n k n e m i g a z a l a k o k a t , s a k i f e n y ő f á b ó l m a h a ­ góni b ú t o r t csinál. M i n d e n t á r g y n a k lehet szép a l a k o t adni ; e g y s z e r ű b ú t o r t is l e h e t m e g f e l e l ő e n s z é p e n k i á l l í t a n i ; k o n y h a ­ s z e r e k e t is l e h e t m ű i p a r r a l e l ő á l l í t a n i ; n e m i g a z , h o g y a közönséges t á r g y n a k c s ú n y á n a k , ízléstelennek kell lennie. K ü l ö n b e n c s a k á l l j u n k a n a g y v á r o s o k k i r a k a t a i elé, s é s z r e f o g j u k v e n n i , h o g y a b ú t o r i p a r r a , a k e r a m i k á r a , az ü v e g á r u k r a m i l y óriási b e f o l y á s t g y a k o r o l u t ó b b i i d ő k b e n a művészet. Maguk a gyári vállalatok egyre t ö b b művészt, műiparost foglalkoztatnak, hogy necsak a sablonnak, a kaptá­ n a k , h a n e m a m ű v é s z i i g é n y e k n e k is l e g y e n é r v é n y e s ü l é s ü k m a g á b a n a g y á r i i p a r b a n is. E l r e t t e n t ő t ü n e t e j ó i r á n y z a t ­ b a n c s a k a szecesszió, m e l y f e j é b e v e t t e , h o g y e r e d e t i lesz m i n d e n á r o n , s «stilszerü h o b o r t t a l » g y á r t n a p s z á m b a . D e ez a kóros irányzat — meg v a g y u n k győződve — nem prosperál, s a t e r e m t ő erő, m e l y e z e k b e n a m ű v é s z e k b e n s z i n t e d u z z a d

TÁRSADALMI

NÉPMENTÉS

235

és feszeleg, m a j d a m a g a k á r á n j ó z a n o d i k m ű v é s z i , de s z o l i d munkássá. H e n r y V a n der Velde a d o t t ki e részben egy igazán ok­ t a t ó m ű v e t : Die R e n a i s s a n c e i m m o d e r n e n K u n s t g e w e r b e ; e m ű b e n hangoztatja a m ű i p a r józan elveit. N e m a k a r ő e g y e d u r a l m a t s e m a g ó t i k á n a k , s e m a r e n e s z á n s z n a k ; sze­ r i n t e a s z é p s é g a d o l g o k t e r m é s z e t é n e k m e g f e l e l ő v o n a l - és színharmónia, s forrása kifogyhatlan, m i n t ahogy azt a ter­ mészetben látjuk, ahol föltalálhatók m i n d e n ízlésnek s m i n d e n m ű v é s z i i r á n y n a k e l v e i és f o r m á i . E b b ő l k ö v e t k e z i k a z i s , h o g y m i n d e n t á r g y n a k lehetg_szép, m ű v é s z i a l a k o t a d n i ; a z é r t V a n d e r V e l d e r e k l a m á l j a a «művész» n e v é t és d i c s ő s é g é t a mérnököknek, kik gyönyörű ívekben építik hidainkat, a m e c h a n i k u s o k n a k , k i k e g y szép g ő z m o z d o n y t v a g y g ő z h a j ó t építenek, kik a biciklinek szép a l a k o t a d n a k ; ezek az ő sze­ m e i b e n m i n d m ű v é s z e k ; s fölhívja az i p a r o s o k a t , kik gyer­ m e k k o c s i k a t , m o s ó és f ü r d ő s z o b a c i k k e k e t , v i l l a m o s l á m p á ­ k a t , sebészeti szereket g y á r t a n a k , h o g y versenyezzenek a (cművész» c í m é é r t . A z a l a k r a i r á n y u l m o s t a z i p a r m ű v é s z e t figyelme, s így v a l a m i k é p ismét felülkerekedik az e m b e r keze a g é p v a s k a r j a i fölé. I g a z á n é r d e k e s f o l y a m a t a ez a z e m b e r i m u n k a f e j l ő d é s é ­ nek ; a technikus ügyesség s az erőfölhasználás egyrészt, m e ­ l y e t a g é p k é p v i s e l , s a s z e l l e m , a z é r t e l e m , a z ízlés m u n k á j a , m e l y e t az e m b e r alakító keze szolgáltat, fölváltva élesztik az e g y m á s t v á l t ó k o r o k n a k m u n k a k e d v é t ; m a j d az egyik, m a j d a m á s i k á l l e l ő t é r b e n , s m á r ez is b i z o n y í t j a , h o g y k i z á r ó l a g sem az egyiké, sem a másiké a létjogosultság, h a n e m hogy e g y m á s b a f o r r v a g é p és k é z , e r ő és ész s z o l g á l h a t j a c s a k sikeresen a m u n k á n a k s a h a l a d á s n a k j o b b jövőjét.

Végre-valahára. 1902 m á j . 25. Ó e m i n e n c i á j a j ú l i u s e l e j é r e E s z t e r g o m b a fogja ö s s z e h í v n i a p a p s á g képviselőit, h o g y az e g y h á z m e g y é n e k egyik leg­ égetőbb anyagi kérdését, a papi nyugdíjügyet végre-valahára dűlőre segítsék. A képviselők — alighanem az esperesek s egy-egy ki­ k ü l d ö t t m i n d e n esperesi kerületből — t a n á c s k o z n a k m a j d a követendő vezérelvekről, megállapítják a tételeket, meg­ beszélik a m ó d o z a t o k a t ; a m u n k á l a t a z u t á n őeminenciája

236

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

elé k e r ü l s z e n t e s í t é s v é g e t t s é l e t b e l é p , h o g y a s o k s ó h a j , a töméntelen beszéd u t á n tetté váltsuk az eszmét, s m e g t e g y ü k a z t , a m i t t e n n ü n k k e l l , s a m i t t e n n i a j á n l k o z t u n k , t. i. h o g y híven, buzgón s k i t a r t ó a n fizessünk. N o , c s a k h o g y m á r f i z e t h e t ü n k — ö n m a g u n k n a k !. E z nagy jótét s kiáltó szükséglet! Örömmel v e t t ü k t u d o m á s u l , hogy ezt az ü g y e t a bíboros főpásztor mindig szívén hordozta s csak a kongrua-összeírás befejezését v á r t a , hogy az eszmét megvalósítsa. Óeminenciája tudja, hogy a nyugdíj ügye képezi a papság megélhetési gondjainak s anyagi érdekei biztosítására irányuló törek­ v é s e i n e k e g y i k f ő t á r g y á t . E z t s ü r g e t t é k , e z t p a n a s z o l t á k föl, ezt s ó h a j t o t t á k m e g úton-útfélen ; erre a h i á n y r a m u t a t t a k rá, m i n t az egyházi szervezet m a r a d i s á g á n a k egyik kiáltó bizonyságára. S igazuk volt 1 Mikor t e h á t óeminenciája ezt a vajúdó ügyet a meg­ v a l ó s u l á s s t á d i u m á b a á l l í t j a , a k k o r a p a p s á g n a k e g y i k szíve v á g y á t s egyik legfőbb ó h a j á t teljesíti. M e g is v a g y u n k g y ő z ő d v e , h o g y a h e r c e g p r í m á s ez e l h a t á r o z á s a a z egész e g y h á z m e g y é b e n o s z t a t l a n t e t s z é s t a r a t , ú g y i s , m i n t a főpásztori szorgosságnak s atyai gondosságnak egyik kiemel­ kedő ténye, úgyis, m i n t a m a r a d i s tűrhetetlen állapotoknak egyik lényeges reformja. Az egyházmegye önérzettel m u t a t h a t rá főpásztorának e fontos s áldásteljes kezdeményezésére, s h á l á j á t m i n d e n e k e l ő t t a z a z i n d u l a t fogja j e l l e m e z n i : n o l á m , v a n aki gondol ránk ; v a n aki törődik velünk, nem vagyunk magunkra hagyatva. A z o n b a n szükséges, hogy őeminenciájának nagylelkű kezdeményezését m i n d n y á j u n k n a k közös, vállvetett akciója k í s é r j e és k ö v e s s e . E l s ő s o r b a n a z o k n a k k e l l j ó m u n k á t végezniök, kik a szabályzatot készítik, másodsorban n e k ü n k kell h í v e n s k i t a r t ó a n k ö z r e m ű k ö d n ü n k s k ö z r e a d a k o z n u n k , hogy az alapot megteremtsük. A jó szervezetnek nyélbe ütésére óeminenciája a gyakor­ lat s t a p a s z t a l a t embereit hívja m e g az élet mezejéről, hogy t á r j á k ki nézeteiket s állapodjanak m e g a legjobb irányelvek s a gyakorlati módozatok iránt. E z n e m lesz t ú l s á g o s a n n e h é z . A t a n á c s k o z á s n e m f o l y i k n e m t u d o m miféle a b s z t r ú z s t i t o k z a t o s kérdésekről, h a n e m oly dolgokról, m e l y e k e t m á r agyonbeszéltek úton-útfélen. A debattok, melyek a nyugdíj-ügyről folytak, szinte üresre csépeltek itt m á r m i n d e n lehető s lehetetlen i n d í t v á n y t s

TÁRSADALMI

NÉPMENTÉS

237

e l l e n v e t é s t s j a v a s l a t o t s n e h é z s é g e t . A n é z e t e k is e l é g g é kijegecesedtek m á r a szóáradatból, m i n t a kandli-cukor a cukros oldatból, s t i s z t á b a n v a g y u n k az iránt, hogy m i t kívánna a papság, s hogyan kontemplálja a nyugdíj-ügy rendezését. D e h a ez i r á n t n i n c s is n é z e t e l t é r é s , a n n á l s z ü k s é g e s e b b ­ nek t a r t j u k az i r á n y e l v h a n g o z t a t á s á t , m e l y g o n d o l o m m i n ­ d e n ü t t é l é n k v i s s z h a n g r a t a l á l , s ez a z , h o g y t ű z z é k k i a n y u g d í j - s z a b á l y z a t h o m l o k á r a elvül, h o g y a n y u g d í j n e m k e g y e l e m - p é n z , m e l y e t h a a l e g k e g y e l m e s e b b k é z b ő l is, d e alamizsnakép kapunk, hanem hogy a nyugdíj törvényes i l l e t é k , m e l y h e z j o g o t f o r m á l h a t az, a k i n e k j á r . A k i fizet, a z n e m k o n t e m p l á l k e g y e l m e t . L e g y e n a b b a n a szabályzatban kimondva, hogy kinek, mikor, mily körül­ m é n y e k közt, mily feltételek alatt s mennyihez v a n joga ; legyenek m e g h a t á r o z v a a b e t é t e k , h o g y m i n d e n k i lássa : beteg v a g y öreg n a p j a i d r a erre v a n k i l á t á s o d , ehhez v a n jogod. H a e vezéreszmét i g n o r á l n á k v a g y épen egészen m e g ­ t a g a d n á k , az az i n t é z m é n y n é p s z e r ű s é g é t n a g y b a n csökken­ tené. H a azt m o n d h a t n á k a szabályzatra, hogy ezentúl sem tudunk semmi biztosat; nem tudjuk, kapunk-e, nem-e nyug­ díjat ; n e m tudjuk, mikor m e n n y i t k a p u n k ; nem tudjuk, biztosítva van-e jövőnk munkaképtelenség, rokkantság, ö r e g s é g e s e t é r e ; v a g y p l á n e h a a s z a b á l y z a t b a n k i lesz t ű z v e , h o g y 2 5 e n k a p n a k , d e a m i föle v a n a n y o m o r ú s á g n a k , a z a k e g y e l e m r e lesz u t a l v a ; g o n d o l o m , h o g y e z e k k e l a k i f o g á s o k ­ kal s ily rendelkezésekkel léket ü t n é n k a hajón m á r a k i k ö t ő ­ ben, s b á t r a n v i s s z a a d h a t n ó k a b i z o t t s á g n a k , h o g y foltozza meg úgy, hogy ú j a t csinál. Ó v j u k m e g a s z a b á l y z a t o t ily balesetektől, melyek az i n t é z m é n y népszerűségét veszélyez­ tetnék. Ahol áldozatkészségre appellálunk, o t t úgyis az intéz­ m é n y . n é p s z e r ű s é g é t kell m i n d e n e k e l ő t t b i z t o s í t a n u n k , s a keserves hozzájárulást a bizalom élesztése által m e g k ö n y nyítenünk. A nehézségeket szívesen beismerjük s az a l k o t m á n y o z ó kongresszus bölcseségére bízzuk. B e l á t j u k a z t is, h o g y a nyugdíj-ügyet n e m szabad úgy rendezni, hogy az egyházi k o r m á n y z a t n a k kerékkötője legyen. Arra való a szabályzat. A s z a b á l y z a t m e g a l k o t á s á b a bele kell folynia a k ö r ü l t e k i n t é s ­ nek, az okos mérsékletnek, hogy egyrészt az igazán rászoruló p a p t á r s a k igényét kielégítsék, másrészt a z o n b a n ne legyen a nyugdíj az elkedvetlenedett, de m é g m u n k a k é p e s erőknek levezető csatornája ; hogy ne m o n d h a s s a ki majd jövő évre

238

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

40 s a v a n y ú e m b e r : m e g y e k p e n z i ó b a ; I s t e n áldja m e g m a g u k a t , kedélyes fizetők ! — a p ü s p ö k meg azon vegye m a g á t é s z r e , h o g y se p é n z , se p a p , s h o g y ez ú t o n m a j d az egész e g y h á z m e g y e n y u g a l o m b a v o n u l . Az okos szabályzat, no m e g az épen n e m kecsegtető kilátások, melyek másfelé hívnának, bizonyára útját vágják majd a nagy méreteket ölthető nyugdíjaztatásnak ; a tétele­ ket pedig úgy lehet megszabni, hogy a méltányos nyugdíj­ igények jogos kielégítésben részesüljenek, míg a korai nyugalmi aspirációk gyönge viszonzásra találjanak. A m á s o d i k n a g y t e t t , m e l y e t a n y u g d í j ü g y e sürget, az r e á n k , i l l e t ő l e g a z s e b ü n k r e v á r ; i t t a z e l v : fizess h í v e n s kitartóan. Többen bizalmatlankodnak s hirdetik, hogy hallot­ t á k a fűszeresektől s a k ö n y v á r u s o k t ó l (talán az újságkiadók­ tól is?), hogy a p a p o k rossz fizetők. E r r e csak a z t m o n d h a t j u k : lehet, h o g y rossz fizetők m á s o k n a k , de m a g u k n a k m á r csak f i z e t n e k ; n e m o s i b i m a l u s 1 K ü l ö n b e n l e g y e n i t t is s z a n k c i ó ; a k i t ö b b é v e n á t n e m fizet, a z v e s z í t s e el n y u g d í j - i g é n y é t ! N e m h i s s z ü k , h o g y ez a f o n t o s k ö z é r d e k , s u g y a n a k k o r égető magánérdek, ne váltson ki a p a p s á g b a n osztatlan áldozatkészséget, s bízunk benne, hogy nem találkoznak k ö z t ü n k olyanok, kik az eszmét pajzsra emelik s lelkesen k ö r ü l h o r d o z z á k , m i k o r p e d i g t e t t r e k e r ü l n e a dolog, u g y a n c s a k alaposan megbuktatják !

A nyugtalanító

nyugdíj.

1 9 0 2 j ú l . 6. A szakadó partok, a csuszamló hegyek, a kitörő kráterek nemcsak rombolói a fönnálló világnak, h a n e m megteremtői a z új r e n d n e k . M e g i n d u l n a k , k i t ö r n e k , m e r t k e l l k i t ö r n i ö k ; a f i z i k a i t ö r v é n y e k s z o r í t j á k és s ü r g e t i k m u n k á j u k a t , d e a z új elhelyezkedés megint csak megteremti a t ű r h e t ő állapotokat, egyensúlyt teremt. E z áll a f i z i k a i v i l á g r a . E z á l l a t á r s a d a l o m r a i s . A z is m o z o g , a z is feszül, a z is új e l h e l y e z k e d é s e k e t t e r e m t , m e r t a z ő t ö r v é n y e is a z e r ő k e g y e n s ú l y a , s ez e g y e n ­ s ú l y h a m e g b o m l i k , új r e k o n s t r u k c i ó t k ö v e t e l . Megbomlik pedig, h a a n y o m á s , ha a teher egyenlőtlen ; m e g b o m l i k , h a a j a v a k , j o g o k , k i v á l t s á g o k e g y o l d a l ú föl­ h a l m o z á s a a t á r s a d a l o m széles r é t e g e i r e n é z v e e l v i s e l h e t e t l e n ; e z e k a r é t e g e k e z t a z e g y e n l ő t l e n s é g e t s o k á i g el n e m v i s e l i k , s a

TÁRSADALMI

NÉPMENTÉS

23Í)

l e l k e k v i l á g á b a n is az e g y e n s ú l y o z á s fizikai t ö r v é n y e k ö v e t e l i jogait. Ez a társadalmi egyensúly terjesztette ki a közterhek v i s e l é s é t a t á r s a d a l m i t é n y e z ő k n e k egész v o n a l á r a ; ez a t ö r ­ v é n y t ö r ü l t e el a k i v á l t s á g o k a t ; ez s ü r g e t i a t ö r v é n y h o z ó i m u n k á t , m e l y r é g i j o g o k a t t ö r l e s z t s új j o g o k a t t e r e m t , mihelyt azokra szükség v a n . E z a t ö r v é n y szorítja a t á r s a d a l ­ m a t , h o g y g o n d o s k o d j é k a s z e n v e d ő k r ő l , a s z e g é n y e k r ő l ; ez a t ö r v é n y sürgeti a g a z d a g o t , h o g y ossza m e g j a v a i t a szegény­ n y e l , s ez a s ü r g e t é s o l y k o m o l y , o l y e l l e n t á l l h a t l a n , h o g y a z t a t á r s a d a l o m n a k o k v e t l e n ü l ki kell elégítenie. Azért lépett életbe a közteherviselés az állami a d ó k b a n , a z é r t l é p é l e t b e m o s t is l é p t e n - n y o m o n a z á l l a m i r o k k a n t - és nyugdíjintézmény, mely a munkás-rétegekre nehezedő terhet ép a z é r t , m e r t a z t el n e m b í r j á k a z o k a r é t e g e k , a z o k k a l o s z t j a m e g , k i k a t e h e r v i s e l é s n e k r é s z é t e l v i s e l n i n a g y o n is jól bírják. Ezzel a gondolattal meg kell b a r á t k o z n i a m i n d e n k i n e k ; a l e g s ö t é t e b b r e a k c i o n á r i u s v o l n a a z , k i a fizikai s e r k ö l c s i v i l á g e v a k s z ü k s é g e s s é g é n e k o k t a l a n u l fejjel n e k i m e n n e . A z e g y h á z b a n is é r v é n y e s ü l a z e g y e n s ú l y o z á s n a k e z a törvénye. A kiáltó ellentétek, melyek vagyoni tekintetben a d o l g o z ó k l é r u s s a k á p t a l a n o k és p ü s p ö k ö k k ö z t e g y v i l á g i szemét szúrják, sokáig elviselhetetlenek ; n e m az agitátorok­ n a k izgató m u n k á j a , h a n e m az élet t ö r v é n y e i , az e g y e n s ú l y ­ nak vasszükségessége miatt. L e g y e n az egyházi intéző férfiaknak is a n n y i b e l á t á s u k , a m e n n y i v e l a t a p a s z t a l a t , az idők jele, a t á r s a d a l m i fejlődés kínálkozik. Tegyenek, teremtsenek intézményeket, melyek az e l l e n t é t e k e t kiegyenlítsék l e g a l á b b a n n y i r a , h o g y az élet­ nek kegyetlen gondjait s bajait csökkentsék. E z t a sürgetést kiéreztük a mult hétnek nyugdíj-kon­ ferenciáját átlengő szellemből. E z t a szellemet n e m csinálták, n e m s z í t o t t á k ; ez a s z e l l e m a fejlődés t ö r v é n y é n e k ö n t u d a t r a ébredése. í g y érez m o s t az e m b e r , a k á r v i l á g i , a k á r p a p , s i l y m é l ­ tányos kiegyenlítéseket sürget egyházban s államban egyaránt. E z t a fejlődést a régi j o g o k r a való hivatkozással, a statusquo-ra való appellálásokkal sem megtörni, sem meg­ á l l í t a n i n e m l e h e t . S ő t ez a fejlődés k u n c s o r í t j a össze a j o g i p a r a g r a f u s o k a t ; ez r o p p a n t j a m e g a f ö n n á l l ó v i s z o n y o k a t ; ez v e s z el r é g i s a d új j o g o k a t ; ez á l l í t a j o g o k s j a v a k é l v e z e t é b e olyanokat, kik addig azok élvezetéből ki voltak zárva.

240

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

A társadalom azonban nagy előnyben van a fizikának v a k erői fölött. E z e k az erők v a d a k , s z ü k s é g k é p e n h a t n a k , nem látnak, nem éreznek; de a társadalmi tényezőknek e s z ü k i s , s z í v ü k is v a n . Ő k i n t é z i k d o l g a i k a t , ő k é r z i k á t a közszükségleteket s intézkedhetnek, még mielőtt — a haladás fejük fölött elrobog. A karitasz ösztöneiben, a nagylelkűség áldozataiban, a f e n k ö l t g o n d o l k o z á s e l s z á n t k i l é p é s e i b e n m e g is n y i l a t k o z i k a z o r v o s l á s s z ü k s é g e s s é g e ; a j ó m ó d ú a k , a föld j a v a i t é l v e z ő k el n e m z á r k ó z h a t n a k a b e n y o m á s elől, h o g y n e k i k t e n n i ö k k e l l , s k i l é p n e k és a d a k o z n a k ; d e a f e j l ő d é s a z t is b i z o n y í t j a , h o g y a k a r i t a s s z a l b e n e m éri, m e r t n e m a c a r i t a s , h a n e m a justitia képezi alapját a fönnállásnak s a boldogulásnak. Azért a caritas áldozatait a justitia adóivá változtatja, s rendszert teremt a rendszertelen, bár nemes impulzusokba. H o g y p e d i g a j u s t i t i a is o t t v e s z és s z e d , a h o l t a l á l , s h o g y a z e g y h á z b a n is a n a g y b e n e f i c i u m o k a t s z e m e l i k i és kötelezi n a g y o b b , de k ö n n y e b b teherviselésre, az m á r csak k ö n n y e n é r t h e t ő ; m e r t v é g r e is n e m a r e n d s z e r t e l e n , cél­ szerűtlen, h á r o m századdal hátul botorkáló állapotoknak megörökítésére való az egyház j a v a , pénze, h a t a l m a , h a n e m h o g y m o s t , a m o s t a n i á l l a p o t o k n a k megfelelőleg szerveztessék és hasznosíttassék. A k i ez ellen k ü z d , a z a z új b o r t a k a r j a r é g i , f o l t o s t ö m ­ l ő k b e f e j t e n i ; m e g t e h e t i , d e a z lesz a v é g e , h o g y — ő m a g a s e m iszik b e l ő l e ; a m e g r e p e d t t ö m l ő k b o r á t fölissza a z á l l a m I Mikor pirkad m á r egyszer a vaskalap alatt életrevaló, elszántabb gondolat? !

A z e g y s é g e s Magyarország.
1 9 0 2 a u g . 17. N e m t u d o m , h o g y m á s o k m i t éreznek, de én borzadok, ha Magyarország ethnográfiai térképére nézek. A geográfiai egység Magyarországon nagyszerű. A K á r ­ p á t o k sziklafala h á r o m oldalról fogja b e az o r s z á g o t ; de ethnográfiai t é r k é p ü n k csupa folt: m a g y a r o k , tótok, oláhok, horvátok, németek m á s - m á s színekkel t a r k á z z á k s különbsé­ geket szőnek az állami egységbe faj, nyelv s vallás tekinte­ tében. H o g y a n n é z le S z e n t I s t v á n k i r á l y a m a g a s é g b ő l e s o k ­ színű országra? A z t olvassuk róla, h o g y a sok nyelvű országot

TÁRSADALMI

NÉPMENTÉS

241

m o n d o t t a l e g e r ő s e b b n e k ; a m i k o r u n k b a n ez a p o l i t i k a i b ö l cseség m á r rég idejét m u l t a , s m i n d e n k i az egyfajú, e g y nyelvű egy vallású országot tartja l e g h a t a l m a s a b b n a k , lévén az egység m i n d i g erő, s a sokszerűség m i n d i g valamiféle szét­ h ú z á s és gyöngeség. D e h a m á r i t t a s o k s z í n e s folt, h a n y a k u n k o n a sokféle különbség faj, nyelv, vallás t e k i n t e t é b e n : a bölcs k o r m á n y ­ z á s n a k v á l i k f ö l a d a t á v á e k ü l ö n b s é g e k e t á l l a m i e g y s é g b e fog­ lalni s az ellentéteken t ú l a boldog, megelégedett népek érzelmi egységét m e g t e r e m t e n i . E z az óriási nehéz f e l a d a t s e h o l s e m é g e t ő b b , m i n t n á l u n k és A u s z t r i á b a n , s a k ö l c s ö n ö s m é l t á n y o s s á g s a k o r m á n y z á s bölcs mérsékletén kívül felsőbb, ideális k a p c s o k n a k m e g t e r e m t é s é t , illetőleg i z m o s í t á s á t k ö ­ veteli. Magyarország népeinek egyensúlyát kiváltkép k é t eszme v e s z é l y e z t e t i : a nemzeti s a vallási eszme. A nemzeti eszme a l e g h a t a l m a s a b b fajfenntartó erők közé tartozik, s amely mértékben ébred öntudatra, a b b a n a mértékben válik legyőzhetetlenné s meggátolja, hogy a k á r e g y k i s e b b faj a n a g y o b b á b e o l v a d j o n . A n e m z e t i e s z m é t m i n d e n fajban a k u l t ú r a , az irodalom s a művészet, szóval a s z e l l e m i é l e t é b r e s z t i , s m i h e l y t ez a k u l t ú r a o l y a n , h o g y a n e m z e t i e s z m é t l á b r a segíti, ellentállási képességet n y ú j t a fajnak. A n y u g o t i szlávokat, névszerint a cseheket és m o r v á ­ kat a n é m e t s é g főleg n e m z e t i ö n t u d a t u k é s f e j l e t t k u l t ú r á j u k m i a t t n e m v o l t k é p e s a s s z i m i l á l n i , s e z e n t ú l s e m fogja a z t t e h e t n i , h a c s a k k u l t ú r á j u k t ó l m e g n e m fosztja őket. A nemzeti ébredés tehát a kultúra napkeltével jelentke­ zik, h a l a d á s á v a l fejlik, s f ö l t a r t ó z t a t h a t l a n u l m e g h ó d í t j a a n e m z e t i eszme s z á m á r a a lelkeket. A nemzeti eszme állítja bele a v i l á g b a a z ö n t u d a t o s n é p f a j o k a t ; a h á n y f a j , a n n y i ö n t u d a t , annyi különálló egyed. H o g y a nemzeti eszme meddig uralkodik m a j d az európai k u l t ú r á b a n s m e d d i g v e r é k e t a sokfajú á l l a m o k szerkezetébe, a z t n e m t u d j u k . E z i d ő s z e r i n t a z t kell m o n d a n u n k , h o g y a n e m z e t i e s z m e u r a l k o d ó e s z m é j e a z e u r ó p a i Dépéletnek, s ő t hogy a túlcsigázott sovinizmus s a v a d nacionalizmus nem­ csak uralkodik, h a n e m zsarnokoskodik E u r ó p á b a n s elnyomja m é g a vallásnak s a szabadságnak eszméjét is. A s z ű k e b b é r t e l e m b e n v e t t M a g y a r o r s z á g b a n h á r o m faj áll e g y m á s m e l l e t t : a m a g y a r , a z ' o l á h s a t ó t . Mind a h á r o m f a j n a k v a n s a j á t o s n e m z e t i e s z m é j e , v a n faji ö n t u d a t a , k u l ­ t ú r á j a , i r o d a l m a é s m ű v é s z e t e ; m i n d a h á r o m faj a f a j f ö n n Prohászka: Az igazság napszámában. 16

242

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

t a r t á s ösztönével ébreszti saját nemzeti ö n t u d a t á t , emeli k u l t ú r á j á t , fejleszti i r o d a l m á t . E g y s é g e t , v a g y i s i n k á b b egyensúlyt a m a g y a r államban csak a m a g y a r fajnak kulturális túlsúlya, m o n d j u k , a m a g y a r k u l t ú r á n a k túlszárnyaló fejlett­ sége t e r e m t h e t . Előljárni, k i t ű n n i , ragyogni : ezek a d ö n t ő j e l s z a v a k a s z e l l e m i é l e t v e r s e n y é b e n ; i t t a t ú l s ú l y c s a k szel­ lemi érték lehet. Azonban Magyarország egyensúlyának még nagyobb nehézsége a vallási különbség. N e m az, m e l y a katholicizmus s a p r o t e s t a n t i z m u s k ö z t áll f ö n n , h a n e m a z , m e l y a k e l e t s a n y u g a t vallása közt érvényesül. Magyarországon vonul át a kelet s a n y u g a t határvonala, s ezt a h a t á r v o n a l a t a keleti vallás vonja meg. Az oláhság nem tartozik nyugathoz, m e r t vallása, liturgiája a kelethez láncolja. E z a keleti vallás B i z á n c n a k h a g y a t é k a , s a z ó t a is B i z á n c felé, B i z á n c ö r ö k ö s e felé t e r e l i a n é p e k e t . A k e l e t i v a l l á s B i z á n c b u k á s a ó t a a leg­ n a g y o b b egységet, a p á n s z l á v i z m u s t szolgálja. A k a t h o l i k u s szlávok sohasem voltak m e g n y e r h e t ő k a mo s zk v ai célokra, p e d i g f a j - és n y e l v r o k o n s á g k ö t i ő k e t a s z l á v c e n t r u m h o z . A keleti vallás egységesítő ereje ellenben Oroszországhoz v o n z o t t nyelvileg n e m r o k o n n é p e k e t is, m i n t pl. az o l á h o k a t . H i g g y ü k el, a m i t B e k s i c s m o n d , h o g y h a első k i r á l y u n k , Szent István, a római helyett a keleti egyházhoz csatlakozik, Magyarország nemcsak a kultúrában m a r a d t volna a balkáni népek színvonalán, h a n e m a m a g y a r nemzet szintén beolvadt volna talán a szlávizmusba, mint rokona, a bolgár nép. E z az a n a g y nehézség, m e l y m i n t törés<re> v a g y szaka­ dásra való nagy hajlandóság vonul á t a m a g y a r állami egysé­ g e n . K é t ily ó r i á s i e l l e n t é t e t k i e g y e n l í t e n i v a j m i n e h é z , s i s m é t csak a nyugati vallásnak, a katholicizmusnak fölmagasztal­ t a t á s a , belső é r t é k é n e k érvényesülése s szellemi fölényének d i a d a l r a j u t á s a á l t a l é r h e t ő el. V a n a k a t h o l i c i z m u s b a n faj- és n e m z e t f ö n n t a r t ó erő. V é r t a n ú i n é p e k belőle merítik k ü z d e l m e i k h e z a lelket. L e n ­ gyelország a katholicizmus segítségével védekezik Orosz­ ország beolvasztó kísérleteivel szemben. Az írek rég elvesz­ t e t t é k n y e l v ö k e t . A l i g s z á z e z e r í r t u d m é g a n y a n y e l v é n szólni a k e r r y - i h e g y e k k ö z t , d e a z é r t a z í r n e m z e t i e g y é n i s é g él s k i k ü z d t e m á r p o l g á r i j o g a i t s k i fogja k ü z d e n i , a m i m é g h i á n y ­ zik. E z az ír n e m z e t i egyéniség k i z á r ó l a g a k a t h o l i c i z m u s b a n t a r t o t t a fönn m a g á t . H o l k e l l e n e a k a t h o l i c i z m u s f a j - és n e m z e t - k o n z e r v á l ó erejének i n k á b b érvényesülnie, m i n t itt minálunk, hol a

TÁRSADALMI

NÉPMENTÉS

243

n y u g a t s a kelet vallási ellentéte szinte két csataélben hegye­ sedik ki s néz farkas-szemet e g y m á s s a l ? ! Fejtegetésünk tehát arra a következtetésre kényszerít, h o g y a fajok, n é p e k s n e m z e t e k k ü z d e l m é b e n M a g y a r o r s z á g állami egysége s boldogulása a m a g y a r k u l t ú r á n a k fölényén s a katholicizmus erejének kifejtésén fordul meg. F e j t s ü k ki sajátos, mélyen keresztény k u l t ú r á n k a t , s a k k o r a szellem összefoglaló e r e j e a k ü l ö n b ö z ő f a j o k b ó l s n e m z e t e k b ő l m o z a i k ­ k é p e t alkot, m e l y n e k egyes részei, b á r k ü l ö n b ö z ő k , mégis az egészet szolgálják.

Társadalmi

népmentés.

1902 a u g . 3 1 . V a n n a k m é g M a g y a r o r s z á g o n férfiak, k i k n e k e s z ü k is v a n , s z í v ü k is v a n h o z z á , h o g y a n é p e n s e g í t s e n e k , s k i k a törvényhozás terén épúgy, mint a társadalmi tevékenység m e z e j é n teljes e r e j ü k b ő l k i á l l n a k m e g g á t o l n i a n é p h a n y a t ­ lását. V a n n a k , — igaz, hogy n e m sokan, — kik teljesen szakí­ tanak a magyar nem-bánomság hagyományaival, melyeknél fogva városok, falvak elöljárói, földesurak, p a p o k , t a n í t ó k , jegyzők magára hagyták a népet, mely egyre mélyebben süllyedt a lejtőn. K é t ilyen m e n t ő - i n t é z m é n y t ü d v ö z l ü n k n a p j a i n k b a n , az egyik a gazdasági m u n k á s o k biztosítása, a másik a Keresz­ t é n y Népszövetség. Az egyik a törvény terén, a másik a tár­ sadalmi életben é r v é n y e s ü l ; az egyik m á r törvény, a másik m é g c s a k e s z m e ; m i n d k e t t ő a z o n b a n í r o t t m a l a s z t lesz a d d i g , m í g a t á r s a d a l m i k ö z é r d e k l ő d é s s ez i n t é z m é n y e k b e n r e j l ő n a g y g o n d o l a t n a k lelkes fölkarolása n e m lép ki m e l l e t t ü k s n e m lehel lelket beléjük. Hogy a Népszövetség tisztára társadalmi mozgalom, azt mindenki látja. A h a t a l o m itt nem asszisztál; ezt n e k ü n k kell nyélbe ü t n ü n k . E b b e a m o z g a l o m b a belelép m i n d e n k i , k i a v é d t e l e n n é p e t föl a k a r j a k a r o l n i s a z t a s z á m t a l a n v i s s z a ­ é l é s e k ellen, m e l y e k j á r a t l a n s á g á t , t u d a t l a n s á g á t s e g y ü g y ű ­ séget lépten-nyomon fenyegetik, meg akarja védeni. E z a m e n t ő mozgalom n e m irányul az ügyvédi k a r tisztességes e l e m e i ellen ; ő k m a g u k t u d j á k l e g j o b b a n , h o g y j ó v o l n a b i z o n y o s ü g y v é d e k ellen ü g y v é d e k e t f ö l á l l í t a n i a p r é d á u l o d a ­ d o b o t t n é p n e k védelmére. A p ö r ö k e t sem fogjuk a N é p -

244

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

szövetséggel a világból száműzni, de a peren kívüli eljárás­ b a n jogsegélyt fogunk a népnek nyújtani, hogy lelkiismeret­ lenül perbe ne hajszoltassák. Hasonlókép a Népszövetség n e m a k ö z i g a z g a t á s ellen i r á n y u l , d e i g e n i s e l l e n ő r z ő t á r s a ­ d a l m i k ö z e g a k a r l e n n i , m e l y a n é p s z a b a d s á g o t a k é n y és k e d v ellen h a t h a t ó s a n m e g v é d j e . A n é p t a n á c s t a l a n u l á l l a legtöbb helyen, m i n t a k o r m á n y r a d j ától s árbocától megfosz­ t o t t hajó, k a p k o d v a , uszítva egyik bajból a másikba, egyik pörből a m á s i k b a : akár nyer, akár veszt, egyaránt tönkre megy. E n n e k kell ez a N é p s z ö v e t s é g 1 S a z u t á n a n é p j ó b a r á t a i ­ n a k s ö n z e t l e n s i n g y e n e s v é d ő i n e k is k e l l e g y k ö z p o n t , h o v á elégtelenségükben s szorultságukban forduljanak s ahonnan a szervezett n é p v é d e l e m m a g a s s z í n v o n a l á n a k megfelelő útbaigazítást s támogatást nyerhessenek. D e h a t á r s a d a l m i ez a m o z g a l o m , h á t v i l á g o s , h o g y a z t n e k ü n k s c s a k i s n e k ü n k k e l l m e g c s i n á l n u n k s a n é p n e k ezzel szembenálló óriási indolenciáját n e k ü n k kell l e t ö r n ü n k . M a g á r a h a g y a t v a a m i n é p ü n k , r á se h e d e r í t szociális k i h a t á s ú i n t é z m é n y e k r e ; n i n c s n e k i ez i r á n t é r z é k e . H a a z é r t e l m i s é g , a f ö l d e s u r a k , p a p o k , t a n í t ó k , j e g y z ő k föl n e m k a r o l j á k a n é p n e k ez é r d e k é t , a z e s z m e e s z m e m a r a d s t e s t e t s o h a s e m ölt. S ennek megvilágítására n e m h i v a t k o z h a t n á m j o b b pél­ dára, mint ép arra a másik intézményre, melyet a törvény­ hozás léptetett u g y a n életbe, de amely szintén a társadalmi k ö z r e m ű k ö d é s t ő l várja sikereit, é r t e m a mezei m u n k á s o k biztosítását. Most vagdalják Magyarországon a kezeket, tépik a l á b a k a t , zúzzák a k a r o k a t ; m o s t izzadnak az orvosok, boro­ g a t n a k a b e t e g á p o l ó k , v i r r a s z t a n a k a k e d v e s - t e s t v é r e k . M i is v a n h á t most Magyarországon? Csata, háború, zendülés? n e m ; h a n e m c s é p l é s ! A c s é p l ő g é p c s é p e l s z a l m á t és e m b e r t ; zúz kalászt, l á b a t , k e z e t ; szór m a g o t és v é r t . N á l u n k a g é p e t o l a j j a l s t ú l s á g o s a n s o k e m b e r v é r r e l k e n i k , s m í g oly v i g y á ­ zatlanok s k ö n n y e l m ű e k lesznek embereink, addig a szeren­ csétlenségek lajstroma h o v a - t o v á b b megnyúlik. H á t n e m n a g y s z e r ű és fölséges i n t é z m é n y a z , m e l y a szerencsétlen m u n k á s n a k kezéből ki akarja csavarni a koldus­ b o t o t s biztosítani a k a r j a a n y o m o r u l t a t , ki k e z é t - l á b á t elvesz­ t e t t e , h o g y m á r n e m b i z o n y t a l a n é s s o k h e l y e n el is m a r a d ó kegyelemben, h a n e m intézményesen k i u t a l t segélyben része­ süljön? ! Igen, de e n n e k a sok j ó n a k egy föltétele v a n , az,

TÁRSADALMI

NÉPMENTÉS

245

h o g y b e i r a t k o z z é k , s h o g y lefizesse b i z t o s í t á s i i l l e t é k é t ; e z t a föltételt pedig a mi népünk m a g a m a g á t ó l egykönnyen teljesíteni n e m fogja. A m i n é p ü n k b i z a l m a t l a n , s m i h e l y t v a l a m i , k i v á l t k é p e n p é n z , a z «urak» k e z é r e v a n b í z v a , a r r a k e r e s z t e t v e t . H o g y az á l l a m b i z t o s í t é k o t n y ú j t az i r á n t , h o g y i t t r á n e m s z e d i k , a z t fölfogni n e m b í r j a , h i s z a z á l l a m is u r a k b ó l áll. A törvényhozás még nem számolt a népnek e praktikus indolenciájával. Az ő szemei előtt csak az eszme s a köz­ h a s z n ú cél l e b e g e t t . S z a b a d s á g á r a b í z t a a n é p n e k , h o g y l é p j e n b e a s e g é l y p é n z t á r b a , h a a k a r , — fizessen, h a a k a r ; d e ezzel egyszersmind az óriási többség számára az i n t é z m é n y t egyelőre h a t á l y t a l a n n á tette. H a a törvényhozás a biztosítást kihatóvá akarja tenni s h a sikerekre számít, a k k o r neki a z t kötelezővé kell t e n n i e . A m i n é p ü n k oly ü g y e t l e n és neveletlen, h o g y saját b e l á t á s á r a ezt a n a g y é r d e k e t bízni n e m lehet. Az n e m lép b e s e h o v á , ahol fizetni kell. S ki vigye be s ki k a p a c i t á l j a pl. a népet, h o g y lépjen be a biztosításba? A biztosítási p é n z t á r a k n a k kezelésével a d d i g is, m í g k ü l ö n n e m s z e r v e z k e d n e k , a j e g y z ő k v a n n a k m e g ­ b í z v a . A jegyzők m o s t m á r ennek az i n t é z m é n y n e k is lelkei, nyélbeütői, m o z g a t ó i ; m e r t a jegyző Magyarországon min­ den ; minden, t e h á t s e m m i ! M i n d e n n e k kellene lennie, de a z t t i s z t e s s é g e s e n el n e m v é g e z h e t i ; t e h á t t e s z , a m i t t e h e t s ú g y a h o g y t e h e t , lavíroz, k a p k o d , dolgozik, nyög, s örül, h a békét hagynak neki. í g y a l i g h a lesz v a l a m i a s e g é l y p é n z t á r b ó l s é p e n ú g y s o k másból, ami csak papíron van meg, m e r t hiányzik a papirost ö r v é n y n e k é l e t b e v a l ó á t ü l t e t é s e ; h i á n y z i k a n é p e t föl­ karoló, a népet vezető, t u d a t l a n s á g á h o z leereszkedő, gyarló­ s á g á t fölemelő h a t a l o m . A közigazgatás e részben sokat t e h e t ; de úgy, a m i n t az m o s t él s u r a l k o d i k , n e m t e s z , s n e m is v á r h a t u n k t ő l e s o k a t ; t e h á t m a g u n k n a k k e l l t e n n ü n k . A N é p s z ö v e t s é g is e b b ő l a gondolatból indul ki. T á r s a d a l m i , testvéri k ö z r e m ű k ö d é s kell a gyengéknek gyámolítására, akik nemcsak gyengék, h a n e m c s ö k ö n y ö s e k és h á l á t l a n o k , h a e r ő s , s z i l á r d t á r s a d a l m a t k í v á n u n k t e r e m t e n i . N a g y l e l k ű , a szó s z o r o s é r t e l m é b e n ingyenes, mérget s hálátlanságot nyelni tudó közérzés s önzet­ lenség kell h o z z á , h o g y a nép j ó l é t é t s b o l d o g s á g á t előmoz­ díthassuk.

246

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

A z ütött-kopott nép.
1902 szept. 14. Szegény, e l h a g y a t o t t falusi n é p , ki lesz a t e segítőd, ki a te gyámolod? Nincs az a széljárta, h o r p a d t szerhájú, vakolatából kivedlett, sárral tapasztott k u t y a k a p a r ó , melyhez Magyarorszá­ gon a nép közigazgatási állapotát s életkörülményeit hasonlí­ tani lehetne. H a volna olyan kutyakaparó, melynek nincs ud­ vara, nincs portája, melynek hideg volna tűzhelye, s szerte­ széjjel h u l l n á n a k falai, a z t a s z e g é n y s é g t e r h e a l a t t r o s k a d o z ó , r o n g y o s , f o n n y a d t a r c ú l a k ó k , ezek az igazán ö r ö m t e l e n exisztenciák, fölgyújtanák s elmennének — Amerikába. Szent Isten, milyenek azok a faluk a m a g y a r kultúrállamb a n ! H a a f a l v a k n a k is v a n f i z i o g n o m i á j u k , M a g y a r o r s z á g faluinak arculatáról a rendetlenségnek, a föloszlásnak, a b o m ­ l á s n a k , a z ü l l é s n e k , a z é h s é g n e k foltjai r í n a k le, m e l y e k e t k ö z b e - k ö z b e m é g a k é n y u r a s á g n a k , a s z í v t e l e n s é g n e k , a z el­ n y o m á s n a k , s az elsötétült nép-kedélynek barázdái s z á n t a n a k föl! Milyenek azok a faluk a ruthéneknek, a székelyeknek, a fölvidéki t ó t o k n a k s z o m o r ú földjén, s m i l y e n e k a z o k a m a g y a r faluk is, hol a m ű v e l t s é g b e n való e l m a r a d o t t s á g n e m pótolja a m a g y a r k ö z á l l a p o t o k n a k mesés rendetlenségét, s hol az egy­ ü g y ű s f e j l e t l e n n é p t á m a s z és s e g é l y n é l k ü l v í v ó d i k s v e r g ő d i k ! A m i n é p ü n k e l h a g y a t o t t s á g á n a k egyik főoka a rossz köz­ igazgatás ; n e m a személyeket, h a n e m a rendszert értjük ; bár a k ö z á l l a p o t o k i l y e t é n s ü l l y e d é s e m e l l e t t a z e g y é n e k k ö z ü l is r e n d k í v ü l s o k a n s z á m t a l a n kifogás alá esnek. A z o n b a n a ki­ vetni való elemek m i a t t a tiszteletreméltó férfiakat n e m akar­ j u k , n e m is a k a r h a t j u k s é r t e n i , s ő t a r o s t á l a t l a n , g a z o s b ú z a közt az arany-búza m a g o t annál többre becsüljük. De magá­ n a k a rendszernek hiányosságán egyesek buzgalma s ügysze­ retete nem lendít, s ahol aztán nyomorult kezekre v a n bízva a gépezet, ott annál biztosabban s annál kíméletlenebbül ront s sietteti a népnek pusztulását. A m a g y a r közigazgatás képtelenségét legjobban bebizo­ n y í t o t t a e g y k o m á r o m m e g y e b e l i , j o g v é g z e t t falusi b í r ó és h o z z á gróf is e g y s z e m é l y b e n , a k i k ö v e t k e z e t e s e n v é g r e h a j t o t t m i n d e n t ö r v é n y t , m i n d e n miniszteri s főispáni r e n d e l e t e t ; l e t t is e r r e n a g y h a d d - e l - h a d d . E g y r e k a p t a a m e g y é t ő l a l e i r a ­ t o k a t , hogy ezt m e g azt a t ö r v é n y t , azt m e g azt a rendeletet további intézkedésig végrehajtania nem szabad. S valahány­ szor ily leiratot k a p o t t , k ü l ö n i r a t c s o m ó b a k ö t ö t t e a kifogá-

TÁRSADALMI

NÉPMENTÉS

247

s o l t t ö r v é n y t és r e n d e l e t e t , a m e l y i r a t c s o m ó r a a z t í r t a r á : végrehajthatatlan törvények. Mikor m á r jó nagy g a r m a d a került a végrehajthatatlan papiros-törvényekből, s k i n e v e t t e m a g á t rajta község, járás, megye, H i e r o n y m i miniszter m a g á h o z k é r e t t e a gróf-bírót, hogy az a k k o r s z ó v á t e t t közigazgatási reform ebből a gyűjte­ m é n y b ő l is o k u l j o n . Azóta sem okult, h a n e m t o v á b b okvetetlenkedik. A m i k i v á l t k é p e n s z e m é b e ö t l i k az e u r ó p a i e m b e r n e k a m a g y a r f a l u k n a k Á z s i á j á b a n , az az a k ö r ü l m é n y , hogy a köz­ igazgatás n e m gyógyítja a n é p n e k sérelmeit, hogy kiszolgál­ t a t j a az ö n k é n y n e k az ü t ö t t - k o p o t t parasztot, hogy a rendet­ lenségnek, a végre n e m hajtott s nem rendezett ügyeknek bozót­ j á b a k e r g e t e t t n é p e t n e m segíti, h o g y f ö l s z ó l a l á s a i t s u t b a d o b ­ hatja, hogy hivatalok, pénzintézetek keresztülj á r h a t n a k a pa­ r a s z t o n , h o g y b é l y e g c s o n k í t á s o k s h a m i s a d ó k k i v e t é s é b e n , el­ m a r a s z t a l á s o k b a n n e m t a l á l a nép kellő v é d e l m e t , h o g y bizo­ n y o s k ö z ü g y e k e l i n t é z é s é b e n , m e l y e k h e z j o g a v a n , s ü k e t fü­ lekre talál, l ó t h a t - f u t h a t Ponciustól-Pilátusig, föllebbezhet, f ö l f o l y a m o d h a t i k , k é r v é n y e z h e t , s v é g r e is t e h e t e t l e n s é g é n e k s hiábavaló erőlködésének belátása u t á n a nyögés s csendes fohászkodás keserűségébe merül. Ily á l l a p o t o k n a k eltűréséhez lent egy műveletlen, elron­ gyolt, elfásult nép, fönt pedig a közigazgatási rendszer teljes b a n k r o t j a s a k ö z i g a z g a t á s t kezelő szervekbe száradt, h a g y o ­ m á n y o s úri szellem kell, m e l y n e k nincs szíve a p a r a s z t i r á n t . K ö z i g a z g a t á s u n k n a k n e m volt szíve a n é p i r á n t é p e n ú g y , m i n t a h o g y t ö r v é n y h o z á s u n k n a k sem volt szíve, n e m c s a k ré­ gen, mikor a nemes e m b e r még külön fajzatnak t a r t o t t a m a ­ gát, h a n e m m é g a X I X . századnak népfölszabadító tavaszá­ b a n s e m ; a k k o r is m i n d e n , a m i i d e b e v á g , frázis és t e t t h i á n y és p o r h i n t é s v o l t . A m a g y a r t ö r v é n y h o z á s a falu n é p é v e l n e m t ö r ő d ö t t ; a h e l y e t t a börzét s a «kereskedelmet» hizlalta. H o g y n e , h i s z h a a b ö r z e n e m is v o l t c s o n t a z ő c s o n t j á b ó l , azért a kizsarolt népnek m e g r o p p a n t s szétszedett csontjaiból n e k i is j u t o t t e g y k i s v e l ő , s m a g y a r f ö l d ö n is i g a z a n é m e t szó : W e r schmiert, der f a h r t ! Mindezek u t á n az a fohász tör ki s z í v ü n k b ő l : N é p s z ö v e t ­ s é g és k ö z i g a z g a t á s i r e f o r m , j ö j j ö n el a t e o r s z á g o d ! D e m e g t o l d j u k a fohászt azzal a kérdéssel, melyet az elha­ gyatott népnek nyilt s lappangó barátaihoz intézünk : N e m l e h e t n e - e a n y i l v á n o s s á g i g é n y b e v é t e l é v e l is e z e k e n a r o t h a d t állapotokon lendíteni? így végezne a sajtó közhasznú m u n k á t !

248

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

Jól dolgozunk.
1902 szept. 28. S. P . , k i v é r é n é l , s z í v é n é l , h a g y o m á n y a i n á l és f o g l a l k o z á ­ s á n á l f o g v a a n n y i r a v a n a n é p p a n a s z a i - , f o h á s z a i - és s ó h a j a i t ó l , m i n t M a k ó J e r u z s á l e m t ő l , illetőleg J e r u z s á l e m Makótól, beállt Magyarország közéletébe fonográfnak, m a g á b a v e t t e a nép b á n a t á t , fohászát, nyögését s most Sopronban kiharsogtatta v i l á g g á , h o g y m i k e l l , m i n e m k e l l a n é p n e k , m i f á j , m i n e m fáj neki. A s z a t ó c s o k n a k , a z o k n a k a h i r h e d t , falusi s z a t ó c s o k n a k , k i k n e k b r a n s á b ó l k e r ü l n e k k i a f a l u k a t fölszívó p i ó c á k , — a z o k n a k a b a t y u v a l b e j ö v ő s s z á z e z r e k k e l k i b u j d o s ó , «földhöz t a p a d t » , é r t s d 5 0 0 — 5 0 0 0 h o l d h o z t a p a d t , s z e r é n y új f ö l d b i r ­ t o k o s o k n a k , — a n n a k az élelmes boltos, k o c s m á r o s , szatócs­ céhnek, mely n é p ü n k élhetetlenségének s volt k o r m á n y a i n k ostobaságainak o k m á n y á t nyúlbőrön kiállítva örökíti meg a v i l á g t ö r t é n e l e m b e n — e z e k n e k p r o t e k t o r a , S. P . , b í r t a n n y i b á t o r s á g g a l , hogy kimondja, h o g y m i kell, m i n e m kell a n é p ­ nek. Ily j ö t t - m e n t , 50 krajcáros hazafi, kinek m i n d e n porci­ kája idegen, kinek a néphez nincs m á s viszonya, m i n t épen az, h o g y a g y o r s v o n a t első o s z t á l y á b ó l v é g i g n é z a r o n g y o s m a g y a r o r s z á g i falukon s m i k o r m á r m e g u n t a az u n a l m a s k é ­ p e t , i l l a t o s , k é k f ü s t f e l l e g e k e t fúj a k u p é a b l a k á r a ; ez a f i r m a a d t a n í t á s t gróf K á r o l y i S á n d o r n a k s k i t e s s é k e l i ő t a l i b e r á l i s , népkedvelő népképviselők társaságából. K á r o l y i gróf p e d i g a l i g h a n e m e r r e is a z t fogja m o n d a n i : az elérhető n a g y o b b j ó é r t i t t m a r a d o k ; t á n csak n e m d o b n a k ki ; s o t t m a r a d s z s e b r e v á g j a S. P . ú r k e l l e m k e d é s e i t . Az ellentéteknek e nagy huzavonájában a népnek külön­ féle é r d e k e i k e r ü l n e k s z ó b a , m e l y e k e t a k e r e s k e d ő k a z a r i s z ­ t o k r a t á k n a k , az a r i s z t o k r a t á k a kereskedőknek h á n y n a k sze­ m ü k r e s m e l y e k e t végleg rendezni csak ú g y sikerül majd, h a a n é p n e k p é n z e is, földje is lesz elég. A n é p n e k n e m egy, h a n e m sok p a n a s z a , m e r t n e m egy, h a n e m sok, sőt t ö m é n t e l e n sok baja v a n . P a n a s z a az, h o g y n i n c s földje ; d e m é g n a g y o b b p a n a s z a a z , h o g y a m i földje v a n , a z is e l ú s z i k , s a m i el n e m ú s z i k , a z o n is m á s n a k , a z u z s o r á n a k robotol. Sok helyen nincs földje; óraszámra utazik az e m b e r lati­ f u n d i u m o k k ö z t ; e z e k b ő l g o n d o l o m , i t t i s , o t t is, e g y - k é t e z e r holdat lehetne a népnek számára kihasítani, m e r t különben

TÁRSADALMI

NÉPMENTÉS

249

n e m f e j l ő d h e t i k . D e m i t h a s z n á l a z i s , a m i v a n , h a a b b ó l is k i ­ stájgerolják, s h a élhetetlensége s műveletlensége v a g y primi­ t í v g a z d á l k o d á s a r é v é n e l m a r a d s a d ó s s á g o k b a öli k e s e r v e s keresetét. A pénzuzsora m á r csak n e m titok Magyarországon ! S az s e m t i t o k , h o g y e g y i k - m á s i k falusi s z a t ó c s a z egész f a l u t z s e ­ b é b e n t a r t j a , v a g y d o b r a v e r e t i ! E v é g z e t e s r o m l á s ellen v a n ­ n a k a szövetkezetek, s hogy valóban beütnek, azt a lárma m u t a t j a , m e l y e t a S. P . - f é l e é r d e k s z ö v e t k e z e t a z o r s z á g k ü l ö n ­ böző pontjain i d ő n k é n t csap ! A n é p n e l e g y e n s e n k i k e d v é é r t , h a n e m ö n m a g á é r t s fel­ sőbb rendeltetéseért a világon. N e legyen a világon az agráriu­ soknak, de m é g k e v é s b b é az u z s o r á s o k n a k k e d v é é r t ! Az a g r á ­ r i u s o k k e d v é é r t n e m lesz, h a t i s z t e s s é g e s n a p s z á m a l e s z ; a z u z s o r á s o k n a k k e d v é é r t n e m lesz, h a s a j á t f ö l d j é n a k e r e s e t a z ö v é s n e m a z u z s o r á s é lesz. D e a z uzsora o l y a n , h o g y a k á r v a n földje a n é p n e k , a k á r nincs, a k á r v a n keresete, a k á r nincs, befészkeli m a g á t s visz, r a b o l , a m i t ér, s ez ellen v a n n a k a s z ö v e t k e z e t e k . M i t h a s z n á l n a a n é p n e k föld, m i t a k e r e s e t , h a a z t a z uzsora elszedi? A d j a t o k földet a n é p n e k , — kiáltják az idege­ nek, — adjatok neki keresetet! N e robotoljon nektek a nép, n e m a t i k e d v e t e k e r t v a n a v i l á g o n ! H e l y e s ; ez szép b e s z é d , de hogy foganatos legyen, necsak ezt hangoztassátok, h a n e m t e g y é t e k h o z z á : h o g y p e d i g a m i v a n föld, a z el n e ú s s z é k s a f ö l d h ö z földet, h a j u t , s z e r e z n i l e h e s s e n , t o v á b b á , h o g y a k e r e ­ set, m e l y e t az a g r á r i u s o k o n k i v a s a l t u n k , a Pinkelesz b á t y ú ­ j á b a n e v á n d o r o l j o n , a d j a t o k f ö l d ö n és k e r e s e t e n k í v ü l s z ö v e t ­ k e z e t e k e t a n é p n e k , m e l y e k m e g ó v j á k b i r t o k á t és s z ü k s é g b e n segítik j ó m a g á t . E z s z é p és e g é s z b e s z é d ; ez m á r n e m is b e s z é d c s u p á n , h a ­ nem t e t t ; népmentő tett ! M a r a d j u n k mi m e g a t e t t n é l ; az ü d v ö z í t ! Ne kérdezzük se I c i g t ő l , se S. P . - t ó l , h o g y m i k e l l a n é p n e k ; j ó l t u d j u k m i azt. Csak egyben h a g y j u k m a g u n k a t megerősíteni jajgatásaik által, hogy a szövetkezetek által tényleg tünedezik a pénzha­ t a l o m s a közvetítő uzsora uralma. Urak, papok, tanítók, kik a népet szeretitek s a kizsák­ m á n y o l á s ellen v é d i t e k , h i g g y é t e k el S. P . - n a k , h o g y t i a l a p o ­ s a n és s i k e r e s e n d o l g o z t o k ! L ö v e g e i t e k t a l á l n a k , m e r t n a g y a z «aj-vaj» I z r a e l b e n . T i h i v a t á s t o k a t e r r e s e n k i m á s t ó l , m i n t az intelligenciának vezető szerepétől s a fajszeretet sugalataiból veszitek. Ti n e m a k a r t o k e l n y o m n i senkit, ti a s z a t ó c s o k a t

250

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

sem akarjátok kipusztítani, hanem a gyöngét akarjátok meg­ v é d e n i . T i n e m v a g y t o k a n t i s z e m i t á k , d e n e m is v a g y t o k b u t a jafetiták, hogy tönkretenni engedjétek fajotokat a szemiták által. Ti nem v a g y t o k békebontók, h a n e m hazafiak, m e r t tevé­ k e n y s é g i e k n e m a h a r c s a g y ű l ö l k ö d é s , h a n e m a z é p í t é s és a l k o t á s . Ti n e m szórtok szét, h a n e m g y ű j t ö t ö k ; e g y b e g y ü j t i t e k a s z é t s z e d e t t , ü t ö t t - k o p o t t n é p e t , h o g y é l e t k é p e s fajjá s n e m z e t t é legyen s k o l d u s b o t r a ne kerüljön ! R a j t a , d o l g o z z u n k t o v á b b ! S. P . d i a g n ó z i s a b í z t a t , h o g y a b e t e g n e m z e t o r v o s l á s a s i k e r e s . É l n i fog !

Szocialisták s antiszemiták.
1902 nov. 23. V á d o l n a k szocializmussal, antiszemitizmussal, radika­ l i z m u s s a l , k i ezzel, k i a z z a l , a h o g y j ö n ; a z e g y i k e z t , a m á s i k azt hajtogatja, természetesen aszerint, amint elevenjükre t a p i n t u n k s egyéni v a g y osztályérdekeiket veszélyeztetjük. Kijelentjük, h o g y n e k ü n k az egészen m i n d e g y , h o g y mások, k i k m a t r i c á k k a l és f r á z i s o k k a l d o l g o z n a k , miféle é r z e l m i m e g h á b o r o d á s o k b a e s n e k ; r e á n k n é z v e a dolog, n e m a név, h a n e m a k ö z ü g y , s n e m a részleges érdek a d ö n t ő . M i k o r t á r s a d a l m i s g a z d a s á g i á l l á s f o g l a l á s r ó l v a n szó, a k k o r n e m theóriák, h a n e m gyakorlati szükségletek lebegnek szemeink előtt, s főelvünk az igazságnak s a gyöngének védelme. H a ezt szocializmusnak, antiszemitizmusnak, radikaliz­ m u s n a k t e t s z i k h í v n i a z i l l e t ő u r a k n a k , ez e g é s z e n p r i v á t passziójuk, de r e á n k nézve n e m i r á n y a d ó , s hozzá t e h e t j ü k b á t r a n , h o g y a jogfejlődés s az emberi szellem t ö r t e t é s e s e m f o g ez a k a d é k o k b a b e l e b o t l a n i , s a z é r t ú t j á r ó l b i z o n y o s a n e g y p a r a s z t h a j s z á l l a l s e m fog l e t é r n i ! D e lássuk h á t , h o g y m i fán t e r e m az a m i szocializmu­ sunk, s ami m é g borzasztóbb, a mi antiszemitizmusunk? Mi l á t j u k a n é p n e k n y o m o r á t s a g y e n g é k n e k v í v ó d á s á t ; l á t j u k , h o g y a j o g a z e r ő s e k é , s h o g y ez a f ö n n á l l ó j o g a h a ­ t a l m a t , a b i r t o k o t , a v a g y o n t s ezzel a z u r a l m a t a « b e a t i possidentes» számára köti l e ; látjuk, hogy élettelen dolgok fölhalmozása, milyen a pénz, cárinál n a g y o b b s kegyetlenebb h a t a l m a t g y a k o r o l m u n k á s , g a z d a s a szegények milliói fölött; vaspántokat kovácsol s életet p u s z t í t ; látjuk, hogy a h a t a l o m n e m enged s a b s z u r d á l l a p o t o k b a kergeti bele a m i l l i ó k a t ; látjuk, hogy az áriái fajoknak i d e a l i z m u s á t s a

TÁRSADALMI

NÉPMENTÉS

251

keresztény k u l t ú r a moralitását nem osztó szemiták m i n t h a s z n á l j á k föl a g a z d a s á g i k a l ó z k o d á s t s m i n t s z á r n y a l j á k t ú l n e m a z ész, h a n e m a b u t a p é n z t ö m e g n ö v e k v ő h a t a l ­ m á v a l a m a g y a r n é p e t ; s mikor ezt mind látjuk, akkor ki­ lépünk s k i m o n d j u k : szabad teret a fejlődésnek ! K e n y e r e t és f ö l d e t és l e v e g ő t a g y ö n g é n e k ! S z a b a d t e r e t a z e r ő g y ű j ­ tésnek ! M e r t m i n d e n k i fölzizzen, a k i t t a p o s n a k , s m i n d e n k i föl­ s i k í t , a k i t e l e v e n e n m e g n y ú z n a k , s a p a n a s z n a k és s í r á s n a k s a protestálásnak szabadságát, azt méltóztassék nekik még k e g y e s e n m e g e n g e d n i ! J o g o k , j o g a l k o t á s , új s j o b b á l l a p o t o k , új i n t é z m é n y e k n e k l é t b e h í v á s a , a f e j l ő d é s új ú t j a i n a k m e g ­ nyitása mindig a gyöngék erőgyűjtésének s ritkán a hatalom s az erősek ö n m é r s é k l e t é n e k az e r e d m é n y e . M a g y a r o r s z á g o n a nép fejletlensége, k u l t u r á l i s e l m a r a ­ d o t t s á g a és g a z d a s á g i t e h e t e t l e n s é g e n e m e u r ó p a i , h a n e m ázsiai. A szatócsoktól k i s z i p o l y o z o t t f a l u k n a k sora e g y oly rémségesen sötét v o n a l a t húz bele Magyarország térképébe, a m i l y e n csak a sírt, a h a l á l t jelképezheti. A m a g y a r k ö z ­ szellemnek iskolázatlansága a nemzetek hadviselésében, mely nem golyókkal s puskaporral, hanem értékpapírokkal s való­ ságos é r t é k e k e t fikciókkal e l t ü n t e t ő p é n z m ű v e l e t e k k e l fo­ lyik, — gondoljanak a papiros-búzára ! — egyre n a g y o b b s t ű r h e t e t l e n e b b függésbe hozza az intelligenciát és a n é p e t a nemzetközi pénzhatalomtól. A földbirtoknak aránylag kevés kézben való fölhalmozódása a faluknak szaporodását s gazdasági föllendülését lehetetlenné teszi. Szóval a m a g y a r gazdasági viszonyok olyanok, hogy a tényleges állapotoknak s az a z o k a t megörökíteni v á g y ó j o g n a k vaskapcsaival v a n odakovácsolva a nép, mely a gyengéknek számítatlan soka­ sága, a szolgaságnak s n y o m o r ú s á g n a k gránitsziklájához. M i t h i r d e t ü n k m á r m o s t m i ? A z t , h o g y a k i e r ő s és h a t a l ­ m a s , az a d j o n ; a g y ö n g e p e d i g t ö m ö r ü l j ö n . A t ö m ö r ü l é s a z egyensúlyt helyreállítja s a valóságos többséget uralomra j u t t a t j a . E z t a célt a t ö m ö r ü l é s kétfélekép szolgálja : úgyis, h o g y n a g y o b b v a g y o n t állít a k a p i t a l i z m u s ellen, úgyis, h o g y a t ö r v é n y t a m a g a j a v á r a megváltoztatja. Mihelyt ezt meg­ t e t t e , e r ő s lesz ! M e r t a jog m i n d i g a h a t a l o m m a l , az erőssel, a v a g y o n ­ nal t a r t ; a jog csak variációja a n n a k a híres m o n d a t n a k : melior est conditio possidentis ! N e k ü n k a gazdasági liberalizmus ellen s az a z t k i h a s z ­ náló a k á r k e r e s z t é n y , a k á r zsidó elem ellen az a kifogásunk,

252

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

ami a kifosztott s kiszipolyozott embernek a hatalmasabbal s a z e l n y o m ó v a l s z e m b e n . M i n e m s z e m é l y t , n e m fajt, n e m v a l l á s t t á m a d u n k , m i a r e n d s z e r t , a h a t a l o m n a k rossz r e n d ­ szer révén v a l ó e l h a t a l m a s o d á s á t t á m a d j u k . A z u t á n t a n o k a t is ü l d ö z ü n k , m e l y e k m á s m o r á l t á l l í t a n a k föl a z á r i á i n é p e k idealizmusával s jelesen a kereszténységgel szemben. M e r t a genfi k o n v e n c i ó m i n d e n ü t t ér : m é r g e z e t t g o l y ó k k a l lődözni n e m szabad, s m i u t á n a kereskedelemben s a gazdasági élet­ b e n sok v a n az erkölcsi tényezőkre s a lelkiismeretre bízva, azért mi a mi érdekeinket csak egyenlő morálisú népekkel szemben vagyunk képesek megvédeni 1 É r - e a m i tisztelt zsidó p o l g á r t á r s a i n k k ö z t m é g a tal­ m u d , v a g y n e m é r ? S m e l y i k k i a d á s é r ? K i a színnel ! Hisz i t t nincs hosszú vezércikkekre, h a n e m csak egyszerű igen v a g y nem-re szükség ! Mi a n é p e t , m e r t g y e n g e , m i n d e n ü t t t ö m ö r i t j ü k , s z ö v e t ­ kezetekbe sorakoztatjuk, mert látjuk, hogy különben meg­ e s z n e k a z i d e g e n e k , n e m a z ész s a m ű v e l t s é g h o r d o z ó i , h a ­ n e m a «dicső sár»-, a p é n z h a t a l o m n a k e s z m é n y t e l e n s z o l g á i . S í m e m e n n y i t k e l l a z é r t h a l l a n u n k n é p b u t í t á s r ó l és f a n a t i z á lásról 1 Igen, ez a f a n a t i k u s o k beszéde, k i k a n é p e t n e m szere­ tik, mert n e m az ő vérük, s m e r t idegenek közte! De nekünk a m a r o k n y i «elelmes» t ö m e g n e k j a j v e s z é k e l é s e t y r t a e u s i é n e k , m e l y biztat, hogy jól dolgozunk s hogy jó i r á n y b a n h a l a d u n k a g y ő z e l e m felé. Mi tudjuk, hogy a gazdasági liberalizmus fölszabadítás a k a r t lenni s k ü l ö n ö s e n a szerzési s z a b a d s á g o t szolgálta, de látjuk, hogy most m á r nem fölszabadítássá, h a n e m kalóz­ k o d á s s á v e d l e t t á t . «A l i b e r a l i z m u s , m e l y k i i n d u l á s a i d e j é b e n az egyenlőségnek sugárzó géniusza volt, a l k o n y á n a birtokt a l a n n a g y t ö m e g e k éhségi t ö r v é n y é v é l e t t » , s k o l d u s s á g b a s a g a z d a s á g i e l n y o m o r o d á s r é v é n s z e l l e m i e l e r n y e d é s b e , le­ mondásba, jellemtelenségbe vezetett. E z a m i á l l á s f o g l a l á s u n k , s ez se n e m g y ű l ö l k ö d é s , se n e m irigykedés; m é g kevésbbé középkorba való visszaesés; h a n e m a l e g é l e t r e v a l ó b b k ö v e t e l m é n y n e k s a fejlődés l é t f ö l t é t e l é ­ nek hangoztatása ! N e m kell a z é r t m i n d e n t felosztani, n e m kell a t u l a j d o n ­ jogról l e m o n d a n i : csak az é r t e l m e s fejlődésnek s a t ű r h e t e t l e n állapotok rendezésének k í v á n u n k szabad tért. N e m a jog­ r e n d fölbomlásáról v a n itt szó, h a n e m arról, h o g y millióknak lehetővé tegyük a legprimitívebb életfunkciókat. A k i e m i a t t k ö v e t dob r á n k , az v a g y r e a k c i o n á r i u s , v a g y

TÁRSADALMI

NÉPMENTÉS

253

szürke hiéna, m e l y jól találja m a g á t a p u s z t u l á s s a r o m l á s kietlenségében, igazi r a g a d o z ó élősdije a szenvedő t á r s a d a l o m ­ n a k s sárga filloxérája kizsarolható p o l g á r t á r s a i n a k .

Csak egy föltétel alatt.
1903 m á r c . 22. Ma egy hete ültük meg a szabadság ü n n e p é t ; megültük ; m e g t e t t ü k , amivel a történelemnek t a r t o z t u n k ; b á r élvezh e t n ő k is m á r e g y s z e r a z t , a m i t a n n y i s z o r s o l y á r a d o z ó l e l ­ kesüléssel ü n n e p e l ü n k ! B á r ne kellene az ünnepi lelkesülés délibábjából mindannyiszor visszatérnünk, a szürke, ízetlen életnek robotmunkájába ! N e m c s a k h o g y n e m élvezzük az igazi s ö n t u d a t o s n e m ­ zetnek való szabadságot, hanem inkább nyögünk a szabad­ ságnak nevezett szolgaság alatt, mely törvényes formák alatt nehezedik r á n k s n e m kímél meg a valóságos szolgaság­ n a k s e m m i f é l e á t k á t ó l . F i z e s s s v e r e j t é k e z z é l s i s m é t fizess ; dolgozzál az á l l a m n a k s koplalj m a g a d ; tápláld k a t o n á é k a t , fizess h i v a t a l n o k o k a t ; a d d r á j u k a v á n k o s o d a t i s , m a g a d pedig, ha tetszik, vándorolj k i ; ime a szabadságnak gyakor­ lati magyarázata. K e d v e s népképviseletünk, m e l y a m i képviseletünk, leg­ a l á b b a n n a k t ú l n y o m ó része, m o s t épen azon dolgozik, h o g y az a l k o t m á n y o s s z a b a d s á g n a k nevezett ezt a n y ű g ö t m é g kiállhatatlanabbá s az igát még elviselhetetlenebbé tegye. Az a l a t t az ország közönsége kézzel-lábbal dolgozik, h o g y t á v o l t a r t s a m a g á t ó l a szeretett n é p k é p v i s e l e t n e k ily i r á n y ú h a t á r o z a t a i t s a z o k n a k á l d á s a i t ; gyűlésezik, agitál, p e t í c i ó n á l , p r o t e s t á l , d e a z é r t , h a új v á l a s z t á s k e r ü l , m é g i s adófölemelést megszavazó h o n a t y á k a t választ. S így a z u t á n m i , a fölséges n é p , m e l y n y ö g s v e r e j t é k e z i k , m e l y a d ó p r é s b e n v é r é t c s u r g a t j a , m i p r o t e s t á l u n k i s , s m e g s z a v a z z u k is a z t , a m i fáj s k i á l l h a t l a n m á r n e k ü n k . M i s z a v a z z u k m e g a c i v i l liszta fölemelését, a k a t o n a i l é t s z á m fölemelését, a tisztvise­ lők fizetésének fölemelését, az a d ó k fölemelését, s a z u t á n jajgatunk, hogy nem fizethetünk, h a n e m inkább kivándorlunk. A z t m o n d j á k erre, hogy n e m m i tesszük ezt, h a n e m a képviselők. A képviselők pedig a z t m o n d j á k , h o g y n e m ők teszik, h a n e m a k o r m á n y . A k o r m á n y a z t m o n d j a , h o g y leg­ a l á b b a m i a k a t o n a i l é t s z á m emelését illeti, a z t n e m ő teszi,

254

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

h a n e m a k i r á l y . A k i r á l y a z t m o n d j a , h o g y ő n e m teszi, h a ­ nem a hármas-szövetség. A hármas-szövetség azt mondja, h o g y ő n e m t e s z i , h a n e m a z e u r ó p a i h e l y z e t . N o s , és a z e u r ó p a i h e l y z e t m i t fog m o n d a n i ? A z m á r elvisel m i n d e n t ; a z t i n t e r ­ pellálni, a z t ü t n i n e m l e h e t ; az a m o l y a n n é m a , n a g y úr, mint maga a végzet ! A m i v é g z e t ü n k t e h á t a z : fizess a v é g k i m e r ü l é s i g — í g y v a n ez m e g í r v a a c s i l l a g o k b a n , a k a r o m m o n d a n i a z e u r ó p a i konstellációban. Bármilyen legyen valakinek a nézete a népképviselet­ ről, a k á r a z t t a r t s a , h o g y a k é p v i s e l ő , m i n t a n e v e m o n d j a , igazán képviseli választóinak nézeteit s kívánságait, a k á r azt, h o g y n e m képviseli a z o k a t , d e m i n t a legjobb s a leg­ o k o s a b b közülök, ő áll ki o d a s ő m o n d j a meg, h o g y m i kell a n e m z e t n e k s m i jó az országnak : de oly képtelenséget m á r csak n e m állíthat senki, h o g y n é h á n y embernek, h a nagy u r a k is v o l n á n a k , a z ö t l e t e i é r t t ö n k r e h a g y j á k m e n n i a n é p e t s katonásdi kedvtelésekért Amerikába szorítsák a m u n k á s kezeket! Aki a n é p e t tekinti s fizetésképességét tartja szem előtt, az n e m s z a v a z h a t m e g semmiféle civillisztafölemelést, s e m m i ­ féle k a t o n a i k ö l t s é g t ö b b l e t e t , s e m m i f é l e t i s z t v i s e l ő f i z e t é s föl­ e m e l é s t , m i e l ő t t n e m t a l á l föl új a d ó t , m e l y e t n e a n é p , h a ­ n e m a j o b b l é t n e k ö r v e n d ő t á r s a d a l m i rétegek fizessenek. H a ilyet kitalál és kiró, s bejön a pénz, a k k o r m e g s z a v a z h a t b e l ő l e , a m e n n y i t e l i k a z o k r a a f é n y e s p a s s z i ó k r a . M í g a z t ki n e m találja s m í g a népen n e m könnyít, addig adófölemelé­ s e k r ő l s f i z e t é s j a v í t á s o k r ó l szó n e m e s h e t i k . A teheremelési h a t á r o z a t o k a t csak k a p c s o l a t b a n volna s z a b a d t á r g y a l n i a n é p j a v á t célzó t ö r v é n y j a v a s l a t o k k a l . Először azt kellene kérdezni : m i t tesztek a n é p é r t ? Mert udvarért, katonákért, hivatalnokokért t e s z t e k ; azt látjuk ; de h á t é r t ü n k m i t t e s z t e k ? Üj a d ó t rendeltek, u g y - e ? K ö ­ szönjük ! L á t t u k a fizetésfölemelést m e g v i t a t ó b i z o t t s á g o k b a n , h o g y a n é p p á r t a tisztviselők fizetésének fölemeléseért sem lelkesült ilyen körülmények közt s a népnek ilyetén egyoldalú m e g t e r h e l t e t é s e m e l l e t t . T ö b b e k n e k ez f ö l t ű n t s a z t m o n d t á k : ej, h á t a n é p p á r t így szereti a szegény e m b e r e k e t , é r t s d a t i s z t v i s e l ő k e t ? C s o d á l o m , h o g y e z t m o n d t á k ; h i s z é p ezzel m u t a t t a ki, hogy szereti a szegényeket. A n é p p á r t szereti a szegény embereket, de azért még­ s e m l e l k e s ü l h e t a «szegeny» e m b e r e k n e k a l e g s z e g é n y e b b e k

TÁRSADALMI

NÉPMENTÉS

255

rovására való fölsegélyezéseért! A n é p p á r t belátja, hogy, h a a s z e g é n y t s e g í t e n i a k a r j u k , a z t n e a k o l d u s n a k filléreiből t e g y ü k . A z u t á n m e g a z t is g o n d o l j u k , h o g y a s z ü k s é g l e t e n t ú l fölszaporított hivatalnokseregért, azokért a hivatalokért, me­ lyeket csak a t ö n k r e m e n t exisztenciáknak valamelyes elhelye­ zéseért t e r e m t e t t e k , lelkesülnie e g y á l t a l á b a n senkinek sem lehet. H o g y a n é p n e m lelkesül é r t ü k , a z b i z o n y o s . H o g y n e m l e l k e s ü l a s z o l g á l a t é r t , m e l l y e l b o l d o g í t j á k , a z is v i l á g o s . Fizetésfölemelésben az igazi m u n k á t , a reális s z ü k s é g l e t e t s a k ö z j ó n a k t e t t szolgálatot kell r é s z e s í t e n i ; a z é r t k í v á n t a a néppárt, hogy mindenekelőtt teremtsék meg a tisztviselők pragmatikáját. N o de A u s z t r i a mindenről g o n d o s k o d o t t , civillisztáról, katonáékról, tisztviselők fizetésfölemeléséről; h á t mi elma­ r a d j u n k ? I g a z , g o n d o s k o d o t t ; d e h i s z m i is a k a r u n k g o n d o s ­ kodni s rögtön beleegyezünk minden kiadástöbbletbe, ha azt, a m i t A u s z t r i a a n é p é r t m á r m e g t e t t , m e g t e s z i k m i n á l u n k is. Beleegyezünk a kiadástöbbletbe, ha meghatározzák a lét­ m i n i m u m o t , mely a d ó m e n t e s legyen, hogy az igazán szegény e m b e r n e fizessen a d ó t ; ez a z e g y i k p o n t ; s h a l e s z á l l í t j á k a f ö l d a d ó t ; ez a m á s i k p o n t . Tessék ezt megtenni, akkor belemehetünk a kiadásokba. Aki enélkül m e g y bele, az m o n d h a t j a , hogy tekintettel van E u r ó p á r a , a hármas-szövetségre, az intelligenciának érdekeire, a hadsereg dicsőségére, a m o n a r c h i a n a g y h a t a l m i állására, de biztosítom, hogy nincs tekintettel a szenvedő népre. N á l u n k ez a z első t e k i n t e t , a m e l y d ö n t , m é g p e d i g n e m ­ c s a k a k o r t e s k e d é s e k a l k a l m á v a l , h a n e m az o r s z á g g y ű l é s n e k f é n y e s t e r m e i b e n is.

H á r o m apostola a romániai m a g y a r o k n a k .
1903 j ú n . 1 4 . H á r o m derék m a g y a r p a p indul ki e n a p o k b a n R o m á ­ niába, hogy az elhagyatott, h i t ü k b e n s nemzetiségükben e g y a r á n t v e s z é l y e z t e t e t t székely k i v á n d o r l ó k n a k g o n d o z á s á t elvállalja. H á r o m e m b e r százezrek közé, m i a l a t t Amerikáról m é g mindig hallgat a krónika, m e r t o t t ezidőszerint csak egy kétes-jogú püspöki vizitátor kisért a rutének közt, a többi sok ezer m a g y a r és t ó t k i v á n d o r l ó m i n d e n t e k i n t e t b e n m a g á r a v a n h a g y a t v a s nemzetiségi s vallási szempontból e g y a r á n t csak a m a g á n b u z g a l o m tesz köztük, ami jót vagy rosszat t e h e t !

256

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

E z a mi három romániai apostolunk mégis nagy viga­ s z u n k r a szolgál s e s e m é n y s z á m b a v e s s z ü k k i i n d u l á s u k a t , m e r t azt látjuk benne, hogy fölébredt m á r az illetékes körök figyelme, m e g m o z d u l t a szívük, hogy hozzáfogjanak a n a g y m e n t é s i m u n k á b a , m e l y e t az apostoli b u z g a l o m c s a k ú g y s ü r g e t , m i n t a p o l i t i k a . A k o r m á n y és a S z e n t L á s z l ó - t á r s u l a t itt m o s t kezet fogtak, s a kivitel a Szent László-társulat elnö­ kének, Szmrecsányi n a g y v á r a d i p ü s p ö k n e k lesz k i v á l ó érdeme. Szinte m e g f o g h a t a t l a n az a hosszú, szívtelen késedelmezés, melyet a magyarság e részben t a n ú s í t o t t ! H o g y pedig a z e g y h á z őrei és p á s z t o r a i s e m v e t e t t e k ü g y e t a k i v á n d o r l ó k ­ n a k lelki veszedelmére, a z t m e g é r t e n i csak ú g y t u d j u k , h a m e g g o n d o l j u k , h o g y a s z é k e l y s é g f ö l d r a j z i l a g is, g a z d a s á g i l a g is s a k ö z é j e s k ö z é n k b e f é s z k e l ő d ö t t i d e g e n s z á s z s á g s o l á h s á g m i a t t is a n n y i r a t á v o l e s ő v i l á g n e k ü n k , h o g y v e s z e d e l m e ez o r s z á g b a n n e m l e t t kiáltó szóvá, m e l y az a l v ó k a t felébressze, s a székely veszedelem prófétái sem bírtak mélyebb b e n y o ­ mást tenni a magyar közvéleményre ! N e k ü n k e veszedelem iránt nem volt érzékünk, amint­ h o g y m o s t sincs elég. Mi a k i v á n d o r l á s t n e m m é l t á n y o l t u k s a n n a k f o n t o s s á g á t és k i h a t á s á t föl n e m f o g t u k . H o g y a z i l y e n kivándorlás, amilyen i t t m i n á l u n k dívik, a tehetetlenségnek s g y á m o l t a l a n s á g n a k b i z o n y s á g a , h o g y s z é g y e n és g y a l á z a t , a z t föl n e m é r t e t t ü k . H i s z e n i n k á b b a z t s z o k t u k f ö l p a n a s z o l n i , h o g y sokan v a g y u n k , s a m a g y a r közész a gazdasági bajok főokául úgyis a túlnépesedést s egyedüli orvosságául a kiván­ d o r l á s t , h á b o r ú t és d ö g h a l á l t t e k i n t i . A n n á l is i n k á b b h a j l u n k e b ö l c s e s é g felé, m e r t h i s z e n k i v á n d o r l á s s a l m i n d e n ü t t t a l á l ­ kozunk ; kivándorlás mindig volt, nemcsak nálunk, h a n e m N é m e t - , Ir- s F r a n c i a o r s z á g b a n is. S n e m c s a k A m e r i k á b a , h a n e m O r o s z o r s z á g b a i s , B o s z n i á b a is v á n d o r o l n a k k i . V o l hiniába, mely Oroszország egyik t a r t o m á n y a , az 1870—1880. években Németországból évenként 5250 egyén v á n d o r o l t ki. Csakhogy a m i máshol, pl. Németországban, a túlnépesedés­ nek folyománya volt, az nálunk az erdő-törvénynek, tago­ sításnak, arányosításnak, népelhanyagolásnak, közigazgatási n y o m o r ú s á g o k n a k s a m u n k a e r ő föl n e m h a s z n á l á s á n a k v o l t következménye. De ha már nem tömhetjük be a kivándorlás gátszaka­ d á s á t s el n e m t ö r ü l h e t j ü k e g y s z e r r e o k a i t , m i n d e n e s e t r e g o n d o s k o d n u n k kell, h o g y k i v á n d o r l ó i n k az e g y h á z s a n e m ­ z e t s z á m á r a el n e v e s s z e n e k . L á s s a a n e m z e t s a z e g y h á z a

TÁRSADALMI

NÉPMENTÉS

257

k i v á n d o r l ó k b a n a s a j á t h í v e i t , v é d j e a t á v o l b a n is é r d e k e i k e t , s a m e n n y i b e n az eddigi intézkedések elégtelenek v o l n á n a k s a veszedelem nagyobb méretű mentési m u n k á t igényelne, h o z z a m e g a z á l d o z a t o t , m e l y m i n d i g a r á n y b a n áll a z e l é r e n d ő eredménnyel. H o g y h á n y százezer székely k a t h o l i k u s olvadt m á r be egészen a r o m á n s á g b a s a skizmába évszázadokon át, a z t ki n e m s z á m í t h a t j u k ; a R o m á n i á b a n m o s t élő s z é k e l y e k s z á m á t n e g y e d m i l l i ó r a t e s z i k . S o k ez o r s z á g b a n a z o l y falu, m e l y e t m a g y a r f a l u n a k t u d n a k és n e v e z n e k , d e m e l y n e k l a k ó i i m m á r csak r o m á n u l b e s z é l n e k ; e n n e k megfelelőleg sok a h i t e ­ h a g y o t t k a t h o l i k u s k ö z s é g is ; i t t a g ö r ö g s k i z m a a f ö l t é t l e n ú r . M a a j a s s z y - i e g y h á z m e g y é b e n élő s z á z e z e r c s á n g ó ­ székelynek egyetlenegy m a g y a r lelkésze v a n ; pedig az e g y h á z ­ m e g y é n e k ezidőszerint 1 belga, 7 lengyel, 7 német, 2 osztrák, 7 r o m á n , 14 o l a s z s h o z z á a z e m l í t e t t e g y m a g y a r p a p j a v a n . S m i n d e z a l e n g y e l , r o m á n , olasz, n é m e t n e m t a n u l m e g m a g y a r u l , h a n e m i n k á b b oláhul beszél s oláhosítja s k ö z v e t v e a skizmába kergeti a székely k a t h o l i k u s o k a t . A b u k a r e s t i egyházmegyében v a n két m a g y a r s egy magyarul értő p a p , p e d i g i t t is s z á z e z e r n é l t ö b b r e r ú g a m a g y a r o k s z á m a . E l g o n ­ d o l h a t j u k , h o g y h á n y e l h a n y a g o l t m a g y a r k a t h o l i k u s lélek lesz o t t a g ö r ö g k e l e t i s z a k a d á r s á g p r é d á j á v á ! N e m így á l l n a k a n é m e t e v a n g é l i k u s o k ! E z e k fölött őrködnek a német követ, a német konzulok, a « G u s t a v - A d o l f - V e r e i n » . E b b ő l a 15 e z e r n é m e t b ő l n e m r o m á n o s í t el e g y e t s e m a r o m á n p ó p a . I g e n , d e e z e k n e k v a n ­ n a k n é m e t p a p j a i k , v a n n a k n é p - és k ö z é p i s k o l á k , m e l y e k mintául szolgálhatnak egyáltalán minden iskolának ! S z é g y e n p í r ö n t h e t i el a r c u n k a t é l h e t e t l e n s é g ü n k l á t t á r a , h a erre a m a r o k n y i németségre gondolunk, m e r t íme, a R o m á ­ n i á b a n élő 2 5 0 e z e r m a g y a r n a k n i n c s e n e g y e t l e n e g y r e n d e s i s k o l á j a s e m , m i n e k k ö v e t k e z t é b e n a n n a k a 2 5 0 e z e r n e k is n a g y része elzüllött, cigány-nép. Miután t e h á t ezt a romlást sokáig t ű r t ü k s véreinkből százezreket elvesztettünk, megjött végre a jobb belátás órája, mely fölébresztette lelkiismeretünket s eltalált azon buzgó p a p o k n a k szívébe, kik keleten bolyongó testvéreinknek t á m a s z a i s apostolai lesznek. M i n d e z e k u t á n p e d i g r e m é l j ü k , h o g y A m e r i k á r a is t e r e ­ lődik az intéző k ö r ö k n e k figyelme, s n e m a m a g á n - b u z g a l o m r a h a g y j á k a s z á z e z r e k n e k lelki g o n d o z á s á t , h a n e m k i j e l ö l n e k tíz-húsz buzgó papot, akik egyházmegyéik kötelékeihez tarProhászka : Az Jgazság napszámában, 17

258

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

tozni m e g n e m szűnnek s jó kedvvel v á g n a k neki az Óceán­ nak, m e r t t u d j á k , hogy ezáltal n e m lesznek földönfutókká, h a n e m a z e g y h á z k o r m á n y z a t s z e m é b e n is é r d e m e s f é r f i a k k á .

A

szociáldemokrácia. 1903 júl. 1 1 .

A német szociáldemokrácia a m a g a 85 képviselőjével s h á r o m milliónyi szavazatával i m m á r az elméletből a gyakor­ latba készül átlépni s p r o g r a m m j á t a megvalósulásra érettnek, tehát kivihetőnek akarja bemutatni. Csakhogy ennyire v a g y u n k ! Az a k a d é m i k u s veszekedé­ sek s a bölcsészeti d i s p u t á k t e h á t v é g e t é r n e k ; a p r ó f é t á k k o r a , k i k a g y r é m e k k e l s a földi p a r a d i c s o m n a k k e l e t i szín­ p o m p á b a n való kifestésével b o l o n d í t o t t á k az embereket, l e j á r ; a f e l i z g a t o t t , l á z a s fejek l e h ű l n e k , s m e g l á t j u k s z e m e i n k ­ k e l a z i g é r e t f ö l d j é t . A z a h á r o m m i l l i ó n y i s z a v a z a t is a z t a k a r j a ; kiáltó szóvá lett, m e l y t ő l m e g s i k e t ü l a szociál­ d e m o k r á c i a m a g a , s ez a k i á l t ó szó k ö v e t e l i a z t a z új r e n d e t , látni akarják azt a paradicsomot. B á n k ó d j u n k - e ezen v a g y ijedezzünk tőle? Ü g y l á t o m , h o g y a z i j e d e l e m n e m i g e n fog r a j t u n k , részben u g y a n a restség s az indolencia m i a t t , m e l y szeretni, lelkesülni s küzdeni n e m t u d ; részben a z o n b a n — bevallom — b i z o n y o s filozófiai v i l á g n é z e t m i a t t s e m , m e l y e l m é l e t i j ó z a n ­ ságával bénítja gyakorlati tevékenységünket. Hozzászoktunk u g y a n i s a t á r s a d a l m i m o z g a l m a k a t a fejlődés t ö r v é n y e i s z e r i n t m e g í t é l n i , s ez a m i á l l á s p o n t u n k b i z t o s í t m i n k e t a r r ó l , h o g y a fák a z é g b e n e m n ő n e k , s h o g y a z e x c e n t r i k u s , t ú l z ó m o z g a l m a k is l a s s a n k é n t e l a p a d n a k , t ú l z á s a i k o n t ú l a d n a k s szenvedélyességüket levetkőztetik. A véresszájú demagó­ g o k b ó l is j ó s á g o s p o l g á r i e m b e r e k v á l n a k , a k i k k e l b e s z é l n i lehet. I l y e n n e k g o n d o l j á k sokan a szociáldemokráciát is. I g a z u k v a n - e ? E z a filozófia l y u k a s d i ó , m e r t é p e n a f e j l ő d é s t t é v e s z t i s z e m elől s c s a k a z e r e d m é n y e k e t t e k i n t i . H a a fejlődést v e n n é szemügyre, l á t n á , h o g y a n n a k az útja c s u p a h a r c és t ö r t e t é s , k ü z d e l e m és b a j v í v á s ; s n e m c s a k h o g y n e m p i h e n ő r e int, h a n e m i n k á b b h a r c r a , m é g p e d i g élet­ h a l á l h a r c r a vezeti a k ü z d ő feleket. N e m t u n y a s á g b a n s t é t l e n k o n t e m p l á c i ó b a n fejlik k i a t á r s a d a l m i h a l a d á s , h a n e m ellen­ kezőleg h a r c b a n szembe kell állniok a t ö r t e t ő s a birlaló h a t a l m a k n a k s ellensúlyozniuk kell e g y m á s n a k törekvéseit,

TÁRSAD ALM I

NÉPMENTÉS

25!)

m e r t a z e g y i k fél m i n d e n t b o n t a n i , a m á s i k m i n d e n t i n s t a t u q u o f ö n n t a r t a n i a k a r . A k ü z d e l e m fog i t t r e n d e t t e r e m t e n i ; a réginek szívósságába az életrevaló újításoknak oltó-ágát fogja b e o l t a n i . A t é t l e n s é g t e h á t legföljebb g o n d o l a t i s érzelmi i n d o ­ l e n c i a és g y á v a r e s t s é g , d e s e h o g y s e m n e v e z h e t ő v i l á g r a v a l ó filozófiának. A b b ó l n e m k é r ü n k . Aki n e m küzd, az áruló ; elárulja az emberiségnek s az igaz h a l a d á s n a k szent ü g y é t . Másodszor azonban azt k é r d e m : b á n k ó d j u n k - e a szo­ ciáldemokráciának a gyakorlati életbe való kilépésén? S azt felelem : N e b á n k ó d j u n k . E n n e k m e g kell lenni. E r ő s z a k k a l a szociáldemokráciát elnyomni nem lehet; tehát léptessük ki, s próbálkozzék m e g a m a g a módja s a k ö r ü l m é n y e k szerint a gazdasági problémával. Mikor ezt m o n d o m , n e m azt a k a r o m értetni, hogy adjuk á t az élet k ü z d t e r e i t a szociáldemokráciá­ n a k k a r d c s a p á s n é l k ü l ; e fölfogás ellen a z i m é n t u g y a n c s a k t i l t a k o z t a m ; csak azt a k a r o m m o n d a n i , hogy engedjük a szociáldemokráciát befolyni a gazdasági életnek megrefor­ m á l á s á b a a k ö r ü l m é n y e k szerint, m e r t a t ö m e g e k kijózano­ d á s a c s a k a k k o r fog i g a z á n b e á l l n i , h a a s z o c i á l d e m o k r á c i a hozzáfog a gyakorlathoz, ha belép az életbe. A szociáldemokráciának ereje u g y a n i s n e m az elmélet, h a n e m az érzelem, n e m az elméletnek alapossága, h a n e m a r e m é n y , a v á g y a j o b b exisztencia u t á n . Ily óriási m o z g a l ­ m a k a t u g y a n i s l e l k e s , új é r z é s e k i n d í t a n a k m e g . Üj é r z é s e k ­ n e k m o n d o m , n e m m i n t h a e d d i g e g y á l t a l á b a n föl n e m t ű n t e k volna, h a n e m mivel m o s t ü t ö t t órájuk, s a népek bizalommal f o r d u l n a k feléjük. M e g é r t i k a z o k a t , m e r t m e g é r t e k r á j u k . N é p s z e r ű h a t a l o m m á n ő t t e k , m e r t e g y új k o r s z a k n a k ö n t u d a ­ t á b ó l f a k a d t a k , s ép azért á r a m o k k á d a g a d t a k . í g y szokott a z lenni I Minden lépésnél, m e l y e t az emberiség előre tesz, új é r z é s e k f o g l a l j á k el l e l k é t , m e l y e k m e g t u d j á k r a g a d n i . Üj érzések, r e m é n y e k , v á g y a k s tényleges gazdasági reformok s a jobb-létre való gyakorlati törekvés képezi a szociáldemokrácia erejét. Az érzelmi elem mellett t e h á t egy jó darab praxis, mely máris sürgetett javításokat s alkotott is ilyeneket, azonkívül pedig t o v á b b ügyekszik megreformálni s módosítani a termelést. S m i m i n d e n t lehet e részben m é g t e n n i ! K i tudja, h á n y ága a termelésnek válhatik államivá ! K i tudja, hogy lehet majd szabályozni a termelést, hogy túlzásokba, krízisekbe s másrészt zsarnoki versenyekbe át ne csapjon ! Mindezt a jót a szociáldemokrácia n e m a régi állami regényeknek, n e m a 17*

260

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

távoli lehetőség- s a tehetetlen reménykedésnek ködébe buj­ tatja, h a n e m közvetlenül megadja, v a g y kilátásba helyezi. D e k é r d e m , h á t szociáldemokrácia-e ez? E j a v í t á s o k , m ó d o s í t á s o k k é p e z i k - e p r o g r a m m j á n a k jellemző p o n t j a i t ? E b b e n t é r ü n k - e m i el a s z o c i á l d e m o k r á c i á t ó l ? Szó s i n c s r ó l a . E z t m i m i n d n y á j a n e l f o g a d j u k . A fejlő­ désnek, a m u n k a s a termelés módosulásainak útjait senki e l ő r e m e g n e m r a j z o l h a t j a s a z o k a t el n e m v á g h a t j a ; t e h á t m i n d e z t m i is e l f o g a d j u k . D e m i t n e m f o g a d u n k e l ? N e m f o g a d j u k el é p a z o k a t a z e l v e k e t , m e l y e k a s z o c i á l d e m o k r á ­ ciának alapelvei m i n d e n m u n k á n a k elállamosításáról, a h i v a t á s o k n a k s s z e r e p e k n e k k i j e l ö l é s é r ő l , a z e g y é n i t e t t - és teremtő-erőnek háttérbeszorításáról; azután nem fogadjuk el a z o k a t a filozófiai h ó b o r t o k a t , m e l y e k e t a s z o c i á l d e m o k r á c i a a t ö r t é n e t i m a t e r i a l i z m u s t ó l k ö l c s ö n b e v e t t , az Isten s a lélek tagadását, aminek semmi köze a gazdasági rendszerhez; ezeket a képtelenségeket s a b s z u r d u m o k a t tőlünk teljesen é l v e z h e t i ; t u d j u k , h o g y h a n e m m á s o n , h á t e z e n fog t ö n k r e ­ menni. í g y kell n e k ü n k a s z o c i á l d e m o k r a t i k u s n é p m o z g a l o m b a n a valót a hamistól, az igazat az agyrémtől megkülönböztet­ n ü n k , h o g y t u d j u k , h o g y m i ellen f o g l a l j u n k á l l á s t s m i ellen küzdjünk. A jobb-létnek sohasem leszünk ellenségei; bárki h o z z a , s z í v e s e n l á t j u k ; d e m i k o r a j ó t h o z z a , n e r a b o l j a el nélkülözhetlen j a v a i n k a t , s ne rejtsen m é r g e t a k e n y é r b e , m é g h a v a j j a l k e n i is a z t m e g .

Biztató

tünet.

1903 szept. 27. A posta egyre hozza h o z z á n k a különféle oldalról érkező f ö l s z ó l í t á s o k a t és t e t s z é s n y i l v á n í t á s o k a t , s ő t k e r ü l e t i h a t á r o ­ z a t o k a t aziránt, hogy mily okos dolgot m ű v e l t e k E s z t e r g o m B a j n á n a afeketek», m i k o r a «vörösek» k ö z é á l l t a k s b e s z é l t e k . Ü g y is t ö r t é n t , h o g y o t t a z u t á n ez a z e r e d m é n y m i n t v a l a m i é l t e t ő szellő j á r t a b e a v i d é k e t , s f ö l v i l l a n y o z t a s é r d e k l ő d é s b e v o n t a a k e d é l y e k e t , s el is h a t á r o z t á k s o k a n , h o g y e z e n t ú l ő k is í g y t e s z n e k . E z é l e d é s és b u z d u l á s l á t t á r a m i n d e n e k e l ő t t i s b á m u l a t b a esünk. M e g b á m u l j u k s megcsodáljuk u g y a n i s azt a régi, k i t a p a s z t a l t igazságot, hogy mily közel fekszik az, a m i jó é s h e l y e s , s h o g y m i l y k ö n n y e n t a l á l j u k el a z t , a m i t t e n n i k e l l ,

TÁRSADALMI

NÉPMENTÉS

261

h a l e l k e s e n s i g a z á n a k a r u n k , Ö, h o g y a s z é l v é s z v i n n é el a z t a gondolatsívár, lelketlen örökségét a m a g y a r közéletnek, melynek a sopánkodás a fülbemászó nótája, s mely mellett «sirva v i g a d a m a g y a r ! » Valóban m i n t h a egy b a b o n á z ó determinizmus ülne nyakunkon, mely beköti szemeinket, mely bánatossá teszi h a n g u l a t u n k a t , de t e t t e k r e s kiindulásra n e m késztet soha. D e u g y a n a k k o r a z é l e d é s s b u z d u l á s b i z t a t ó is. M e r t v i l á g o s lesz e l ő t t ü n k , h o g y n e m s z a b a d f é l n ü n k , h a n e m r á kell l é p n ü n k a s z a b a d eszmecserék s a népszerű g o n d o l a t ­ j á r á s n a k k ü z d ő p o r o n d j á r a , s o t t kell e l v e r n ü n k a p o r t igazán azokon, kik p o r t hintenek az emberek szemeibe. Appellálni a régi formákra, ráállni s o t t vesztegelni a szerzett jogok sziklatömbjein, m i k o r az ár e sziklákat m á r n e m csapdossa, d e s z é t is h o r d j a , ö n t u d a t o s a n h i r d e t n i a s z ó s z é k r ő l a z e v a n ­ géliumot, mindez m i n d e n e s e t r e szép s elengedhetetlen dolog, d e le is kell s z á l l n u n k a z z a l a z e v a n g é l i u m m a l a t é v e l y e k f o r r o n g á s á b a , k i is kell l é p n ü n k a m e g r ö g z ö t t j o g f o r m á k f a l a i m ö g ü l az erjedő e m b e r i s é g n e k m o s t a n i nézetei közé, m e r t e n é z e t e k szerint a k a r j a a régit m e g d ö n t e n i s az ú j a t f ö l é p í t e n i ; e n é z e t e k d ö n t e n e k t e h á t r é g i s é p í t e n e k új v i l á g o t ; s h a a k a r u n k részt kérni az újból, m i n t a h o g y busás részt k a p t u n k s élveztünk a r é g i b ő l : hic R h o d u s , hic salta, m a g y a r u l : i t t a K a t a , t e s s é k ; tánctól aligha vonakodik. Az eszmék- s n é p s z e r ű t ö r e k v é s e k n e k t e r e ezek u t á n a vándorapostolok porondja, a gyújtó gondolatok széke bizo­ n y á r a a g y a l o g j á r ó p r ó f é t á k (igaz, h o g y a s z o c i a l i s t a p r ó f é t á k 15—20 forint n a p i d í j j a l «gyalogolnak») szószéke, a h a n g p e d i g m e l y e t az emberek megértenek, a nép közvetlenül á t é r z e t t bajainak, vágyainak s reményeinek visszhangja. Aki m a úgy a k a r beszélni, h o g y figyeljenek r á s ne b ó b i s k á l j a n a k s m e g ­ é r t s é k és g o n d o l k o z z a n a k , a z l é p j e n e r r e a t é r r e , e r r e a s z ó ­ s z é k r e s ü s s e m e g e z t a h a n g o t . Ce t o n f a i t d e la m u s i q u e , e b b ő l a h a n g b ó l lesz n ó t a . M e r t v é g r e i s a n é p s z e r ű s z o c i a l i z m u s e r e j e az a n é h á n y t e m p e r a m e n t u m o s szónok, kik a nép szájaízét kiérnie, s azért b e s z é l n e k ú g y , a h o g y k e l l ; oly s ó v á r a n , m i n t a h o g y a n é p s z o m j a z , oly t ü z e s e n , m i n t a h o g y a z l á z a d , s o l y i g a z á n , m i n t a h o g y a z s z e n v e d és n y ö g ; ú g y , h o g y e b e s z é d e k b e n n e m k e l l b i z o n y í t á s ; m i n e k ? M i k o r o t t é r e z n e k , l á t n a k és markolnak ! I g e n , d e v a n n a k ez i r á n y n a k g y ö n g é i , s e z e k e t s z e m e l ő t t kell t a r t a n u n k .

262

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

E demagógok zsarnokok, akik hízelegnek, hízelegnek képtelenül s ö n t u d a t t a l a nép szenvedélyeinek. Hízelegnek lefelé, a m i n t m á s o k fölfelé; d e m i n d n y á j a n a h a t a l o m é r t , a kegyért hízelegnek, s n e m azért, m e r t becsületesen szeretnek ! B e l e m a r k o l n a k a népnek lelkébe, de n e m hogy sebeit gyógyít­ sák, h a n e m , hogy elkeserítsék s lehetetlen agyrémekkel telít­ sék. A k a r j u k a j o b b a t , de ne a lehetetlen legjobbat, m e r t hiszen a l e g j o b b á l l a p o t , a z az e z e r e g y é j - m e s e : m e r ő l e h e t e t l e n s é g . E t t ő l a l e g j o b b t ó l v a k u l el a n é p s elfelejti b i z t o s í t a n i m a g á n a k az erejében fekvő közvetlen jót. K e n y é r helyett dudaszót a d n a k neki, dudaszót a m e g á l m o d o t t , de b e l á t h a t l a n időkig lehetetlen boldogságról. Agyrémekkel félrevezetik a népet, m e r t hisz é p a n é p l é l e k v a n a l e g n a g y o b b t é v e l y e k n e k a l á ­ v e t v e , s m i k o r s z a b a d s á g o t hirdetnek, a k k o r m é g a szólás­ s z a b a d s á g o t is s z e r e t n e k e l n y o m n i , m i h e l y t ez a s z a b a d s á g ellenük fordul. H á t n e m ú g y n é z n e k ki ezek, m i n t a k i k u r a l o m r a , zsarnok-uralomra, mint akik trónra, csakhogy párttrónra vágyódnak? A népszabadság bizonyára nem nyer e modern t r ó n k ö v e t e l ő k k e l ; a k i r á l y i t r ó n t n e m lesz k e d v e b e c s e r é l n i sehonnai firmáknak párttrónusával. A z u t á n tisztességes dolog az, kisajátítani a j ó i n d u l a t o t egy párt, egy törekvés számára s eltagadni azt minden m á s e m b e r t ő l ? A szocializmus ú g y tesz, m i n t h a csak neki v o l n a szíve a nép i r á n t ! H i h e t ő - e az az érzelmi elkorcsosodás, h o g y senki ne legyen m á r a nép barátja, n e m a p a p , n e m a t a n í t ó , n e m az intelligens osztály v a l a m e l y , h a c s a k fehér holló­ s z á m b a v e h e t ő t a g j a is ; h a n e m h o g y m i n d e z e k n e m é r t e n e k a b b ó l , a m i a n é p e t n y o m j a , s e m m i t , s h a é r t e n e k is, a k k o r k é s z a k a r v a b u t a s á g b a s t é v e l y b e b a b o n á z z á k bele a v é d t e l e n n é p e t ? N e m , n e m ; a t e r m é s z e t e s ö s z t ö n i s k i é r z i , h o g y ez képtelenség, s hogy nem más, m i n t párthazugság ! Pátens a szeretetre nincs. A z t a szociáldemokrácia sem osztogathatja ! A k i n e k t e h á t v a n s z í v e s é r z é k e a n é p i r á n t , a z n e m fog m e g ­ hőkölni, h a n e m érvényesíti jogait, a jogot, hogy újdonsült n é p d i k t á t o r o k e l ő t t is m e g j e l e n j é k s m a g á t b e m u t a s s a , h o g y i t t v a g y o k é n is s m e g m o n d o m é n is, h o g y m á s o l d a l r ó l is f ú j h a t a szél. A z i s t e n e k e t l e d ö n t i t e k s b á l v á n y o k a t e m e l t e k helyükre, sőt ö n m a g a t o k ültök oda ; engedjétek meg, hogy l e v e g y e m r ó l a t o k a f á t y o l t s a régi u r a k h e l y e t t b e m u t a s s a l a k új u r a k g y a n á n t , a k i k r e a nép bizonyára a z t m o n d j a m a j d : a z ú r b ó l v o l t elég, n e m k e r e s ü n k új u r a k a t , h a n e m t i s z t e s s é g e s megélhetést.

TÁRSADALMI

NÉPMENTÉS

26á

A n é p b a r á t a i n a k i l y e t é n e l j á r á s a s á l l á s f o g l a l á s a , de a m e l y n e l e g y e n m a r a d i és k o n z e r v a t í v , h a n e m a z észszerűt á r s a d a l m i fejlődésnek megfelelő, n a g y o t l e n d í t h e t n e a m a g y a r közéleten s a szociáldemokráciának képtelen garázdálkodásait sarokba szorítaná. Reakció. 1 9 0 3 n o v . 6. Sárgás fényben úszik m o s t a vidék ; kert s erdő telei v a k o d o t t a z őszi h e r v a d á s n a k o k k e r - s z í n é v e l ; n e m a n a p ­ sugár aranya, h a n e m a gyertyafény sárgasága, a novemberi h a l o t t i g y e r t y á k é , ö m l i k el r a j t a . I l y e n a v i l á g a l e l k e k n e k novemberében is: szomorúság, hervadás, mélaság, pusztulás — s z e n v e d é s . P e d i g n e m is a s z e n v e d ő l e l k e k t ú l v i l á g á t é r t e m , h a n e m ezt a m i h e r v a d ó , h a n y a t l ó v i l á g u n k a t i t t fönn, m e l y n e k n e m r o m l a n i , h a n e m fejlődni, n e m h e r v a d n i , h a n e m virágozni a hivatása. Legkiáltóbb pedig a hervadás s a halotti halaványság az ifjúság lelki v i l á g á b a n ; a l e g m é l y e b b s z o m o r ú s á g o t v á l t j a k i b e n n ü n k , m i k o r a z r o m l i k , a m i n e k az é l e t e r e j é b e n s p o m p á j á b a n k e l l e n e m e g n y í l n i a , az ifjúság eszményektől s lelkesüléstől fölhevített lelkületének. A b u d a p e s t i e g y e t e m e n e g y - k é t é v ó t a e g y r e f a k a d n a k a r o m l o t t s á g f e k é l y e i ; i t t is, o t t is j e l e n t k e z i k a r é s z b e n m a t e r i a l i s t a , r é s z b e n m á r teljesen szocialista i r á n y z a t , s d u r v a s z e n t s é g t ö r é s e k b e n s k á r o m ­ k o d á s o k b a n n y e r k i f e j e z é s t . A z erkölcstelen s eszménytélen zsidóság m e g m é t e l y e z i a vallásos érzésben sekélyes, v a g } ' a k a t h e d r a i bölcseség által hitében m e g i n g a t o t t , szenvedélyes k e r e s z t é n y e l e m e k e t is. A hisztorikus materializmus a j o g r a a l k a l m a z v a , m e l y n e k P i c h l e r G y u l a is a k a r t e g y i k f ö l f e d e z ő j e l e n n i , p e d i g c s a k a z t f e d e z t e föl, a m i t M a r x K á r o l y n y o ­ m a i b a n N é m e t o r s z á g b a n m á r régen kultiválnak, k o z m o ­ p o l i t a , lelketlen s hazátlan irányzattá fajul. M u l t h é t e n i s a szocialista-zsidó i r á n y z a t szemtelen t á m a d á s t intézett i s m é t a k e r e s z t s a k e r e s z t é n y s é g ellen N é g y e s y t a n á r g y a k o r l ó e l ő ­ a d á s á n , s v i l á g o s a n l á t t a t j a , h o g y az i f j ú s á g b a n j ó s o k a n m á r martalékul estek a romlásnak, s hogy az eszmények zászlaját m á r n e m c s a k i g n o r á l n i , d e t á m a d n i és s á r b a r á n t a n i is l e h e t . Ezen cseppet sem csodálkozunk. A jog tisztelete s az e r k ö l c s i é r z é s m e g f o g y a t k o z i k e g y oly i f j ú s á g b a n , m e l y n e k s z á m á r a «igazsag» n i n c s , s m i n d e n a fejlődés s a z e l v á l t o z á s folyamában úszik. H a s o n l ó k é p e n meglazulnak az eszményte-

2(>4-

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

len, b l a z í r t v i l á g n é z e t b e n a hazafias erények s a k e r e s z t é n y e s z m é n y e k ; a «megvetes türelmessege» egy d a r a b i g m e g ­ k í m é l i u g y a n e f é l t e t t n e b á n t s v i r á g o k a t , de a s z e n v e d é l y r a d i k a l i z m u s a n e m t é r ki n e k i k s o k á i g ; v é g r e is s z a k í t v e l ü k s a l o m t á r b a dobja. Az ilyen n e m z e d é k b e n a lelkiismeretet s a hazafiságot az a t h e i z m u s s a c s ú n y a önzés t a r t j a o s t r o m a l a t t ; a z e r k ö l c s i s n e m z e t i i d e á l egy d a r a b i g e l l e n t á l l a z a l á v a l ó s á g n a k ; d e félő, h o g y a k o z m o p o l i t i z m u s v é g r e is g y ő z a t á r s a d a l m u n k a t létesítő s n e m z e t ü n k e t s k u l t ú r á n k a t f ö n n t a r t ó valláserkölcsös alap fölött. E z ü l l é s ellen n e m elég a z e d d i g i v a l l á s o s n e v e l é s n e k l i m o n á d é j a ; n e m elég a k a t h o l i k u s g i m n á z i u m o k c í m e s a szerzetestanárok sematizmusa, mely szerint m i n d e n vallásos é s k a t h o l i k u s ; e z ü l l é s ellen n e m elég a P á z m á n y - e g y e t e m k i k e z d é s e i r e h i v a t k o z n i ; h a n e m i g e n i s szükség van erőteljes reakcióra, mely vallásos életet teremt s a v a l l á s o s é r z é s s e l a z e s z m é n y e k e t is m e g ó v n i , i l l e t ő l e g m e g m e n t e n i k é p e s . S ez a r e a k c i ó m e g is i n d u l t m á r . A k ö z é p i s k o l á k b a n e m o z g a l o m n a k hordozói a Mária-kongregációk, melyek fölött m a g a s a n l o b o g a «Zaszlonk». N a g y s z e r ű s n e m e s t ö r e k v é s e k l e n d í t i k e m o z g a l m a k a t , m e l y e k e t csakis a lélek s az idők kiáltó szüksége sugalmaz. Ez t e r e m t e t t e meg e mozgalmat, ez l ü k t e t b e n n e . N e m a t ö r v é n y r e n d e l k e z e t t i t t , h a n e m a l é l e k ; n e m a h a t ó s á g l é p e t t i t t föl, h a n e m a b u z g ó s á g . L é p t e n ­ n y o m o n t a p a s z t a l t u k , h o g y a f i ú k s a z ifjak n e v e l é s e el v a n h a n y a g o l v a , s h o g y ezzel a « k a t h o l i k u s » n e v e l é s s e l é p e n h o g y a sír szélére j u t u n k ; d e a z u t á n ö s s z e r á z k ó d t u n k a p u s z t u l á s h i d e g , fagyos szelétől s h o z z á f o g t u n k p r a k t i k u s a n t e n n i : ö n t u d a t o s a b b , m é l y e b b s erkölcsi tisztaságtól ihletett vallásos­ s á g o t t e r e m t e n i . A z e g y e t e m e n is m e g i n d u l t a r o t h a d á s és züllés elleni reakció, m e l y a k e r e s z t é n y eszmék zászlaját l o b o g t a t j a s egy j o b b , jellemesebb k o r s z a k n a k r e m é n y s é g é t éleszti m i n d n y á j u n k b a n . Ezekre a törekvésekre utaltam a katholikus nagy­ g y ű l é s e n s k é r t e m a k a t h o l i k u s k a r i t a s z a n g y a l á t , h o g y for­ dítsa rájuk s nevezetesen a Damjanich-utcai «Regnum Marianum»-ra a katholikus áldozatkészség figyelmét, s teszem a z t m o s t is. A k i e szükséget, á t n e m é r z i , a z n e m é r i n t k e z i k az ifjúsággal, v a g y elfogult a férfi-intelligenciának v i l á g o t i n t é z ő s z e r e p e i r á n t . N o , d e A"í lehetne ily csodabogár, s ki zümmögne jiíleinkbe skeptikus unalmat, mikor harci éneket s telkesítést várunk? A z e s z m é n y e k s a z e r k ö l c s ö s é l e t r e a k c i ó j a h e v í t i a z i f j ú s á g o t ; b á r m e l e g í t e n é föl a z o k n a k s z í v é t is, k i k

TÁRSADALMI

NÉPMENTÉS

265

áldozataik által az eszmények kultuszának mécsesébe olajat c s ö p ö g t e t n i s a m o z g a l o m n a k az e g y e t e m e n az i n t e r n á t u s n a k s a középiskolákban a Damjanich-utcai «Regnum Marianum»n a k , m i n t k ö z p o n t n a k m e g t e r e m t é s e és b i z t o s í t á s a á l t a l t á m a s z t nyújtani képesek.

A hecc

végén.

1903 nov. 8. A hecc végén n e m á r t egy kis tanulság. Az esztergomi p r e p a r a n d i a sztrájkja szerencsésen elült m á r ; a z ifjak v i s s z a v é t e t t e k , m e r t b i z o n y á r a b e l á t t á k s m e g ­ b á n t á k megfontolatlan k i h á g á s u k a t ; bizonyos lapocskáknak v á s á r i h ű h ó j a is m e g s z ű n t é r d e k e s l e n n i : a n n á l k ö n n y e b b m á r m o s t az ilyen fegyelmezetlen csetepaténak lélektana iránt mindezek után tisztába jönnünk s rámutatnunk arra a t a n u l s á g r a , m e l y e t a z ily s z o m o r ú t a p a s z t a l a t b ó l is k e l l m e r í ­ tenünk. M i v o l t ez a n a g y m é r v ű r e n d e t l e n s é g , — k é r d e z h e t i m a g á t méltán mindenki — mi volt e makacs heveskedésnek o k a ? K i csinálta, ki t á m a s z t o t t a ? T a l á n egy k o r m o s lelkű embernek, egy d é m o n n a k m ű v e volt, vagy talán természetes m e g n y i l a t k o z á s a a belső fejleményeknek? Rengés volt, a z t t u d j u k ; m e g r e n g e t t az intézet talaja ; de ki csinálta ezt a r e n g é s t ? C s i n á l t á k - e e g y á l t a l á b a n v a g y l e t t ? Oly k o r h a d t - e az intézet a l a p z a t a , az etnikai a l a p ? Oly b o m l o t t a k - e a viszo­ n y o k , a fegyelem s a tisztesség, h o g y ilyesmi, az ilyen föld­ rengés természetszerűleg állt be? K i a k a r n á ezt elhinni? D e k i m e r n é a z i l y e n f ö l t e v é s t , m e l y s ú l y o s v á d d a l é r föl, m é g csak sejtetni is? D e ha n e m lett s ha n e m állt be m a g á t ó l , v a g y i s t e r m é s z e t e s f e j l e m é n y k é p e n , t a l á n k é s z a k a r v a esz­ közölték-e azt, t a l á n kívülről szította valaki az elégületlenség t ü z é t s l á n g r a l o b b a n t o t t a a z t a szikrát, m e l y e t h a n e m f ú j n a k s n e m é l e s z t e n e k , elalszik, m i n t a n n y i s o k m á s d e á k e l k e s e r e d é s és s é r e l e m ? ! N é m e l y e k e g y o l d a l ú a n és k i z á r ó l a g o s c é l z a t t a l a z i l y n a g y m é r v ű rendetlenségnek s makacs fegyelmezetlenségnek egyedüli o k á t a kifogásolt t a n á r n a k b á n á s m ó d j á b a n l á t t á k , s m i n d a z é r t , a m i t ö r t é n t , csakis őt okozzák. E z e k az u r a k , ú g y látszik, rendesen a holdvilágban laknak s csak néha­ n a p j á n t e s z n e k e g y - e g y k i r á n d u l á s t a földi é l e t k ü z d ő p o r o n d ­ jára ; m e r t ha k ö z t ü n k élnének, látnák, hogy iskoláinkban

266

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

a t a n á r u r a k g y a k r a n n e m igen v á l o g a t ó s a k kifejezéseikben s n e m a góthai a l m a n a c h b ó l veszik a n a g y r e m é n y ű ifjúság­ n a k c í m z é s e i t . N e m is l e h e t a z o n c s o d á l k o z n i , h o g y a k e m é n y fejűség s hozzá m é g szerénytelen ónfejűség a t a n u l ó k részéről a t a n á r t n e m egyszer kihozza sodrából, s ha ilyenkor a meg­ s é r t e t t ifjú d u z z o g is s o r r o l is, a z u t á n m é g i s c s a k m e g b é k ü l ; v a g y csak az esztergomi p r e p a r a n d i s t á k n á l kellene föltéte­ l e z n ü n k a z i d e g e s s é g n e k és r á t a r t ó s s á g n a k ily t ú l z o t t s s z i n t e beteges m é r v é t , h o g y felejteni s m e g b o c s á t a n i n e m b í r v á n , nyilt lázadásba törjenek ki? E z t nem vagyunk hajlandók elhinni ! Mi m á s b a n k e r e s s ü k a z ily t ü n e t n e k o k á t . M e g m o n d j u k nyíltan ; mi a megrendülésnek o k á t a közszellem hiányossá­ g á b a n s az összetartozásnak s egyetértésnek megzavarodásában keressük. Megrendülések nagyobb m é r v b e n nem fordul­ h a t n a k elő o t t , h o l a k ö z é r z é s s a z ö s s z e t a r t á s k o m p a k t , h o l az ü g y m e n e t s az intézet életének folyása egységes, hol az érzés egyensúlya nincs m e g z a v a r v a . Megrendülések csak o t t lehetnek, hol az egyensúly n e m szilárd s n e m biztos, a k á r a föld, a k á r a t á r s a d a l o m r é t e g e i r ő l v a g y a z i n t é z e t e k s i n t é z ­ m é n y e k b e l s ő é l e t é r ő l s s z e l l e m é r ő l l e g y e n szó. A z é r t k e l l a k ö z é r z é s n e k s a z e s z m é n y i i r á n y z a t n a k egységére s a z el­ j á r á s n a k k ö v e t k e z e t e s s é g é r e oly n a g y s ú l y t f e k t e t n ü n k o t t , hol sok e m b e r r ő l , sok t é n y e z ő r ő l v a n szó, k i k n e k k ö z r e m ű k ö ­ d é s é b ő l á l l elő a z i n t é z e t n e k é l e t e . E z e k n e k n e m s z a b a d h e t e ­ rogén, h a n e m homogén elemeknek lenniök, úgy az eszményi i r á n y theóriáját, m i n t az eszmények gyakorlati k u l t u s z á t tekintve ! Az intézet szellemét m i n d e n e k e l ő t t n e m az elvont elvek, h a n e m a t a n á r i k a r n a k e g y ö n t e t ű nevelése s kollegiális össze­ t a r t á s a biztosítják ; ebben az ö s s z e t a r t á s b a n rejlik a k i h a t á s s a z á l d á s t i t k a s a f á r a d a l m a k n a k r é s z b e n e n y h í t é s e is. G y a n ú s í t á s , félreértés, féltékenykedés m e g r o n t m i n d e n t , s a közszellem fegyelmezetlenségét s e m m i sem éleszti a n n y i r a , m i n t a lazultság s a bizalmatlanság, mely a vezetőség kebelé­ b e n l a p p a n g , s m e l y n e k oly nehéz m e g n e m n y i l a t k o z n i a s oly könnyű észrevétetnie. H i b á k m i n d e n ü t t v a n n a k s h i b á t l a n e m b e r e k t a l á n sehol sincsenek, de a l e g n a g y o b b hiba, ha a h i b á k szeretetlenül k o n s t a t á l t a t n a k s a v i l á g elé v i t t e l l e n s z e n v b e n n ő n e k k i ; a k k o r a hibát m é g nagyobb egyéni gyarlósággal tetézve, b o t r á n y k ö v ü l az országútra gurítjuk s a keserű lapdacsból, m e l y n e k lenyelésére az érzékeny, p a n a s z o s feleknek erejük

TÁRSADALMI

NÉPMENTÉS

207

n e m volt, mérget csinálunk a közszellem m e g r o n t á s á r a s a közérzés meggyöngítésére. A n e v e l é s e r e j e a z e t h i k á b ó l f o l y i k . C s a k s z é p és n e m e s j e l l e m e k n e v e l h e t n e k , s a z o k is c s a k a k k o r , h a ö s s z e t a r t a n a k ; az összetartás a szép j ellemességnek m i n t e g y külső hitelesí­ t é s e , m e l y h a n i n c s m e g , folt esik a s z é p l é l e k r e i s , s b i z o n y á r a m e g i n o g a z e r k ö l c s i e g y e n s ú l y s a b i z a l o m a n e v e l e n d ő ifjú­ s á g b a n is. A b i z a l o m m e g r e n d í t é s é t e l ő m o z d í t o t t a ez e s e t b e n a z e r k ö l c s i é r z é s n e k n a g y o n is a l a c s o n y f o k á n álló i r k á s z o k n a k személyeskedése is, kik m e g s e m h a l l g a t v a a m e g v á d o l t t a n á r t , az ifjaknak fogták p á r t j á t s a közönségnek okos tájé­ koztatása helyett hajtóvadászatot rendeztek, s a tanárt dob­ t á k ki a k ö z v é l e m é n y célzatos megítélésének. K i n e k szolgál­ t a k ezzel, a z i s k o l a ü g y n e k - e v a g y a n e v e l e t l e n s é g t o v a h a r a p ó d z á s á n a k - e , a z i r á n t ö n m a g u k a t felelősségre n e m v o n t á k ; talán megszokták s remélték, hogy n e m veszik őket k o m o l y b a ? ! í g y e s t e k h i b á k i t t és o t t ; í g y m é r g e s e d e t t el a m o z ­ g a l o m s k í v á n c s i v á t e t t e a szemlélőt a t u l a j d o n k é p e n i eszközlő o k o k n a k s a szereplő céloknak fölismerésére, m e l y e k e t m i u t á n m a g á b a n a t a n á r b a n s a « s e r t e t t » i f j ú s á g b a n föl n e m lelhettek, arra a gondolatra vetődtek, hogy e mozgalomban rosszakaratú izgatóknak kellett közbenjárniuk, m e r t lehetet­ l e n n e k l á t s z o t t , h o g y a z ifjúság k e g y e t l e n a k c i ó t i n d í t s o n a z ellen, a k i t m é g a m u l t t a n é v v é g é n is p á r t o l t . Mi ezt n e m k u t a t j u k , e l e g s z o m o r ú b b eshetőségre n e m g o n d o l u n k ; de ismételjük, a m i t m o n d t u n k : szellemet egy intézetben csak homogén elemek teremthetnek meg, melyek i d e á l i s i r á n y z a t , k i c s i n y e s k e d é s e k e n fölülálló k ö z é r z é s , férfias j e l l e m e s s é g , a f e g y e l e m s a szigor a l k a l m a z á s á b a n e g y ö n t e t ű e l j á r á s t e k i n t e t é b e n ö s s z e t a r t a n a k , s ez ö s s z e t a r t á s e r e j é b e n m i n d e g y i k ü k érvényesül a m a g a körében. Ily összetartás t e r e m t e r ő t s s z e l l e m e t , ily ö s s z e t a r t á s b i z t o s í t s i k e r t s t e s z i lehetetlenné a m e g b o l y g a t o t t erkölcsi e g y e n s ú l y n a k a m o s ­ tanihoz hasonló megnyilatkozását.

A legnépszerűbb

mozgalom.

1903 nov. 22. É r d e k e s j e l e n s é g t á r u l föl s z e m e i n k e l ő t t a k e r e s z t é n y ­ szociális g y ű l é s e k n é p s z e r ű s é g é b e n . M i n d e n f e l é k e r e s z t é n y ­ szociális n é p g y ű l é s t t a r t a n a k : B u d a p e s t e t k ö v e t t e S z o m b a t ­ h e l y , K e c s k e m é t , P á p a , S z e n t e n d r e , s a z «Uj L a p » m á r

2«8

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

szinte k e r e s z t é n y szociális l a p p á fejlett. M i a l a t t u g y a n i s k é p v i ­ selőink obstruálnak s az a l k o t m á n y védelmében u n a t k o z n a k ; m i a l a t t a néppárti lapok csak írnak a szervezkedésről, s hirdetik, hogy a várakozó álláspontot m á r megelégeltük s v é g r e v a l a h á r a a k c i ó b a is s z e r e t n é n k m á r l é p n i : a d d i g a keresztényszociális népgyűlések tényleg ráléptek a szervez­ k e d é s t e r é r e s a z é l e t r e v a l ó s á g f i n o m é r z é k é v e l el is t a l á l t á k a h a n g o t , m e l y e n beszélni kell, s r á n y i t o t t a k a r r a az é r d e k r e , m e l y égető, n a g y szükséglete a n é p n e k . E z az é r d e k a n e m z e t ­ gazdasági szükség, melynek kerekei közt m e g t ö r n e k társa­ dalmi osztályok, állami szervezetek, kulturális intézmények, p a r l a m e n t i p á r t o k , m i n i s z t é r i u m o k és o b s t r u k c i ó k . E z a m é l y s é g e s á r a m e l s ö p ö r m i n d e n t ; ez a k i á l t ó é r d e k l e t o r k o l m i n d e n m á s h a n g o t , s t e r e m t h a l a d á s n a k s fejlődésnek alkal­ m a s alapot. N e m is k e l l m e s s z e m e n n ü n k , h o g y ez á l l í t á s u n k a t a l k a l ­ m a s a n megvilágítsuk. Mert ime az obstrukciónak nagy harcát a k a t o n a i l é t s z á m fölemeléséről való j a v a s l a t i n d í t o t t a m e g , melyet a szabadelvű p á r t főemberei n a g y h a t a l m i érdekeink hangoztatásával védelmeztek ; folytatólag azután a m a g y a r n y e l v é r t m o z d u l t m e g az egész ország, s mégis m i t l á t u n k ? A z t , h o g y e z t a z egész h a r c o t f ö l a d n i k é s z e k m a g u k a n e g y v e n ­ n y o l c a s m a t a d ó r o k n é h á n y szociális é r d e k ű v í v m á n y é r t . A z t m o n d t a erre Zboray, hogy szégyen-gyalázat, hogy v a n n a k emberek, k i k n e k szemei közé szórnak m i n t p a p r i k á t egy kis szociális p r o g r a m m o t , s a t t ó l ú g y m e g v a k u l n a k , h o g y leteszik a f e g y v e r t . N e k ü n k ez a f e g y v e r l e t é t n e m i m p o n á l u g y a n , s a szociális p a p r i k a s z ó r á s r a s e m f e k t e t ü n k n a g y s ú l y t , de ez a k ö r ü l m é n y , h o g y a n e g y v e n n y o l c a s o k e g y k i s szociális p r o ­ g r a m m é r t l e s z e r e l n e k , fölségesen i l l u s z t r á l j a a z t a m i föl­ f o g á s u n k a t , m e l y s z e r i n t a n e m z e t g a z d a s á g i é r d e k b e n első­ r e n d ű vezető s intéző h a t a l m a t l á t u n k , m e l y a fölingerült t ö m e g e k e t lecsitítani s a p o l i t i k u s o k a t , m é g h a ideális h a r c ­ b a n t e s z i k is le a f e g y v e r t , m e n t e n i k é p e s . L e g y ü n k m e g g y ő z ő d v e , h o g y m i e r r e a szociális p a p r i ­ k á r a r á s z o r u l u n k , h o g y p o l i t i k á n k a t s i n t é z m é n y e i n k e t is a szociális b o l d o g u l á s n a k s a l a k u l á s n a k s z e m p o n t j á b ó l kell megítélnünk. H a e szompontra helyezkedtünk volna mindjárt k e z d e t b e n , a k k o r a k a t o n a l é t s z á m s a civillista fölemeléséről szóló t ö r v é n y j a v a s l a t n a k b e n y ú j t á s a k o r k e l l e t t v o l n a a leg­ e l s z á n t a b b p a r l a m e n t i és t á r s a d a l m i a k c i ó b a l é p n ü n k , m e r t k e r e s z t é n y és n e m k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a e l ő t t e g y a r á n t v i l á ­ gos v o l t s világos m o s t is, h o g y a m i l i t a r i z m u s s a fényűző

TÁRSADALMI

NÉPMENTÉS

269

államháztartás, melyet a nyugati államokat utánozva, nya­ k u n k b a v e t t ü n k , h ó b o r t és á t o k és b ű n ; h ó b o r t a g o n d o l k o z ó e l ő t t , á t o k a z a d ó z ó n é p e n s b ű n a n e m z e t i fejlődés e l l e n . E z t a hóbortot semminemű nagyhatalmi érdek n e m törvé­ n y e s í t i ; e z t a z á t k o t és b ű n t s e m m i f é l e h i ú s á g és n a g y z á s nem menti. E g y e t l e n e g y reflexió a z i p a r i l a g f e j l e t t n y u g a t r a s a gazdaságilag e l m a r a d t keletre, melyhez Magyarországot, Oroszországot s a B a l k á n t számítom, kielégítően tájékoztat­ h a t állásfoglalásunk s nézeteink helyes voltáról. N y u g a t E u r ó p á b a n a n a g y i p a r ki v a n fejlesztve s m i n t h a t a l m a s adózó szolgáltatja az államnak a m o d e r n á l l a m h á z t a r t á s h o z s a militarizmushoz megkívántatott költséget; Kelet-Európá­ b a n , m á r m i n t n á l u n k s lejjebb a d u n a i á l l a m o k b a n , ez az erős forrás n e m bugyog. De azért a m i á l l a m h á z t a r t á s u n k a militarizmus molochjának, ennek a kulturális szörnynek, ép­ oly n a g y á l d o z a t o k a t hoz, m i n t a nagyipari fejlettségű N y u ­ gat. Honnan vegye tehát a költséget? A modern militarizmus előbb k e r ü l t K e l e t - E u r ó p á b a , m i n t a n a g y i p a r ; erről n á l u n k m é g m a sem beszélhetünk ; a költséget t e h á t itt a földmívelésből, a parasztságból s a kisszerű kisiparból kellett előterem­ teni ; a számtalan milliókat ott a nagyipar, itt a nyomorúság f i z e t t e s fizeti. E z á l t a l m e g y t ö n k r e a n é p , s u g y a n c s a k ez korlátozza az ipari h a l a d á s t ; azért m o n d t a m e n a g y z á s t á t o k n a k a n é p r e s b ű n n e k a n e m z e t i f e j l ő d é s ellen. A u s z t r i á b a n a v a l l á s - és k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t é r i u m t á r c á j á n a k k ö l t s é g v e t é s e 60 millió k o r o n a , a földmívelésügyi m i n i s z t é r i u m é 42 millió korona, de a h a d s e r e g r e 300 millió k o r o n á t fizetnek ; n á l u n k az a r á n y m é g r é m í t ő b b ; hogy lehet a k k o r fejleszteni n é p e t , i p a r t , h o g y lehet m e g t e r e m t e n i a m a ­ g a s a b b k u l t ú r á t , m i k o r a k a t o n a p a r á d é n y e l i el a n é p e k gazdagságát? Az északamerikai Egyesült-Államoknak gyors g a z d a s á g i f e j l ő d é s é t b i z o n y á r a a n n a k is k e l l t u l a j d o n í t a n u n k , h o g y sokáig, egész m o s t a n i g az állam p é n z é t n e m v e s z t e ­ gették a militarizmusra. H a most vesztegetni akarják, á m tegyék, v a n nekik, s v a n n a k gazdag forrásaik, melyekből meríthetnek. De honnan merítsünk m i ? A rongyos falukból t á n , v a g y a s t r á z s a h e g y i ü v e g h u t á b ó l s a n n y i sok m á s k o n kurrálni képtelen, v a g y csak állami szubvenciókkal tengődni képes iparvállalatokból? A m i l i t a r i z m u s t ú l t e n g é s e ellen i n d í t o t t h a r c l e t t v o l n a i g a z á n n é p p á r t i és k e r e s z t é n y p o l i t i k a ; a m e l l e t t o l y a k c i ó t lehetett volna indítanunk, mely hatalmasabb s népszerűbb

270

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

l e t t v o l n a m é g a p o l g á r i h á z a s s á g r ó l v a l ó j a v a s l a t o k ellen m e g i n d í t o t t m o z g a l m a k n á l is. E z t a z a k c i ó t e l m u l a s z t o t t u k akkor megindítani; várakoztunk, evickéltünk, álmadoztunk a kormányképesség kéklő távolairól, melyek egyre megrövi­ dültek a mi képzeletünkben, de nem a közönség közvélemé­ n y é b e n , s m i k o r fölébredtünk, azon v e t t ü k m a g u n k a t észre, h o g y e g y k i s p a p r i k á s szociális p r o g r a m m - a d a l é k l e t t a h a r c o k közvetlen, gyakorlati eredménye. Okuljunk hát legalább m o s t ; az alap a h a r c r a m é g m i n d i g a régi, s a gazdasági Pro­ g r a m m talaján m e g i n d u l h a t ó akció m é g nem m u l t a idejét, s a z a k ö r ü l m é n y , h o g y szociális m o z g a l m a k z á s z l ó j a a l a t t i n d í t h a t ó m e g , m é g a z o k a t is v o n z z a és h ó d í t j a , k i k a n é p ­ p á r t i r á n t elfogultak. A z é r t t e h á t ezt a m o z g a l m a t kell sür­ g e t n ü n k , s h a képviselőink az o b s t r u k c i ó t ó l r á n e m é r n e k a népgyűlések vezetésére, örömmel üdvözöljük a keresztény­ szociális m o z g a l m a k v e z e t ő i t s a n é p g y ű l é s e k r e n d e z ő i t . Dol­ gozzanak b á t r a n s bizalommal, s legyenek meggyőződve, h o g y v é g r e is a szociális p r o g r a m m é l e t r e v a l ó s á g a k é p e z i d e r e k á t a politikai p á r t o k n a k ; anélkül az eszmei t a r t a l o m e l é g t e l e n , s a l e l k e s ü l é s h ő s ö k e t n e v e l h e t u g y a n , de n é p b o l d o ­ gulást nem teremthet.

Mi kellene a

néppártnak?

1903 nov. 29. Mikor a m i n a p a n é p p á r t k e b e l é b e n az a kis k a v a r o d á s m e g t ö r t é n t , mely a t á v o l állókra tényleg n e m m i n t kis k a v a ­ r o d á s , h a n e m m i n t v i l l á m c s a p á s h a t o t t , a k k o r a különféle la­ p o k b a n sokféle n é z e t p a t t a n t k i és sokféle é r z e l e m n y i l a t k o ­ z o t t m e g , s a k ö z ö n s é g k ö r é b e n is k í s é r t e t t a z a t e t s z e t ő s s z i r é n ­ kép, melyhez egy-egy politikus a n é p p á r t o t hasonlította. A n é p p á r t — m o n d t á k ezek — olyan, m i n t a mesebeli szirén ; a feje szép l e á n y - f e j , ez a z a r i s z t o k r á c i a , a g r ó f o k ; a t e s t n e ­ h é z k e s , v a s t a g a l a k u l á s , ez a p a p s á g ; a n é p p e d i g c s a k o l y a n hal- v a g y gyíkfark rajta. Ilyen a n é p p á r t ! Igazi h a r m ó n i a , b e l s ő e g y s é g e s s é g , e r ő t e l j e s e g y ö n t e t ű s é g ily s z e r v e z e t b e n n e m l e h e t ! Mi t e r m é s z e t e s e b b t e h á t , m i n t h o g y egyelőre a s z é t h ú ­ zás kísért benne, azután pedig a bomlás érvényesíti hatalmát. M a g y a r , ő s r e n d i a r i s z t o k r á c i á n a k é r d e k e és f e j l ő d ő , e m e l k e d ő n é p n e k ö n t u d a t a k ö z t a p a p s á g s e m fog t e r e m t e n i h a r m ó n i á t , a n n á l k e v é s b b é , m e r t é r z ü l e t e s z e r i n t ez o s z t á l y ú g y s e m b a ­ r á t k o z i k m e g n a g y o n a z új i d ő k k í v á n a l m a i v a l ; é l e t m ó d j á t és

TÁRSADALMI

NÉPMENTÉS

271

gazdasági állapotát véve pedig n é m a küszködő s nem a válság­ gal k ü z d ő nép k ö z t v a n helye. E g y d a r a b i g létesít m a j d v a ­ lami összeköttetést s apostoli hivatását, s a néppel való éiintkezését tekintve bizonyos időre biztosít valamiféle egyensúlyt a k é t v é g l e t k ö z t ; d e ez e g y e n s ú l y b o m l ó s t ü n é k e n y lesz, s mihelyt erőteljesebb s lázasabb t e m p ó b a n lüktet a politikai élet, a klérus k ö z v e t í t é s e elégtelennek b i z o n y u l , sőt a k l é r u s m a g a is, k i v á l t a n n a k n e m n a g y - ú r i , h a n e m a n é p p e l érző s a n é p p e l k ü z d ő r é s z e , i n k á b b a n é p h e z áll m a j d s v e l e k ü z d e g y sorban. E z a fölfogás a n é p p á r t r ó l í r t c i k k e k e t h a l o t t - j e l e n t é s e k k é minősítette ; a nyomdafesték b e n n ü k gyászszegéllyé vastago­ dott, s aki azokat olvasta, a n n a k orrát a parté-illat csapta meg. Mi a z o n b a n n e m p a r t é k n a k n é z z ü k a c i k k e k e t , h a n e m a néppárt-probléma érdekes fejtegetéseinek. Mert — valljuk be — a n é p p á r t n a k szerencsés s erőteljes fejlődése p r o b l é m a , m e ­ l y e t m e g kell o l d a n u n k , m e l y e t l e h e t s z e r e n c s é s e n é s s z e r e n ­ c s é t l e n ü l is m e g o l d a n u n k , s a s z e r i n t a z u t á n é l ü n k s b o l d o g u ­ lunk, vagy tengődünk s bomlunk. Temetkezni nem kívánunk, h a n e m ellenkezőleg élni a k a r u n k , de h o g y erőteljesen éljünk s reményteljesen föléledjünk, a h h o z az kell, hogy szervezetünk­ nek hiányait kipótoljuk, a széthúzásnak veszedelmeit elhárít­ suk s a megerősödés nehézségeit legyőzzük. I l y v e s z e d e l e m és n e h é z s é g m i n d e n k e r e s z t é n y a l a p o n álló p á r t a l a k u l á s b a n a d e m o k r á c i a . A demokrácia képezi nehézségét a c e n t r u m p á r t n a k Né­ m e t o r s z á g b a n ; a d e m o k r á c i a megölője a francia k a t h o l i k u s o k n a k , s é p ú g y v e s z e d e l m e a z olasz k e r e s z t é n y r e a k c i ó n a k . Németországban, úgy látszik, a c e n t r u m legyőzte m á r e nehézséget, mely kebelében szintén n a g y veszedelemmé ala­ k u l t k i é p a z é r t , m e r t a sziléziai a r i s z t o k r á c i a — a R a j n a ­ t a r t o m á n y b a n is v o l t a k s v a n n a k p á r t h í v e i — v e s z é l y e z t e t v e l á t t a érdekeit a n y u g a t i , iparilag r e n d k í v ü l fejlett s mégis a centrumpárthoz ragaszkodó néprétegek érdekei által. A demo­ k r á c i a e l ő r e t ö r t e t ; új a l a k u l á s o k a t s ü r g e t ; az a r i s z t o k r á c i a pedig ezekért n e m lelkesül n a g y o n , a n n á l kevésbbé, minél fáj­ d a l m a s a b b á l d o z a t o k a t követelnének tőle. A h a t a l o m s az u r a l k o d ó o s z t á l y o k új a l a k u l á s o k a t e g y á l t a l á n s e h o l és s o h a ­ s e m s ü r g e t n e k ; ez o l y l é l e k t a n i f o l y o m á n y , m e l y e n k é t e l k e d n i a t h e ó r i á b a n is fölösleges, s o l y t ö r t é n e t i t é n y , m e l y e t m i n ­ denki lát, akinek szeme v a n . E z a k ö r ü l m é n y képezi nehézségét a francia p á r t a l a k u l á s j o b b fejlődésének. Á francia k a t h o l i k u s o k n e m képesek t ö m ő -

272

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

rülni, n e m képesek oly p r o g r a m m o t a l k o t n i , m e l y k ö r é a k a t h o likusok t ö b b s é g é t csoportosítani lehetne. A h e l y e t t a szétfor­ gácsolt k a t h o l i c i z m u s n a k j o b b r a - b a l r a , előre-hátra húzó ele­ meiben s a nacionalistákban bizakodnak, — hogy mily ered­ ménnyel, azt napról-napra egyre világosabban látjuk. M i n e m í g y t e t t ü n k . Mi m e g a l a k í t o t t u k a k e r e s z t é n y n é p ­ p á r t o t , d e a z é r t a d e m o k r á c i a n á l u n k is p r o b l é m a , a m e l y egyre kiáltóbb s sürgősebb szükséggé válik, annál sürgősebbé, minél j o b b a n emeljük e l m a r a d t n é p ü n k e t s élesztjük e l m a r a d t k u l t ú r á n k a t . E g y e s í t e n i a k a t h o l i k u s o k a t egy k ö z ö s p r o g r a m m a l a p j á n n e k ü n k s e m s i k e r ü l t ; fog-e s i k e r ü l n i e z e n t ú l , a z a jövő titka. R e á n k nézve ugyancsak fontos volna, elhárítani a s z é t h ú z á s nehézségeit s c s o p o r t o s í t a n i az elvhű, t e h á t hívő katholikusokat. E nehézségek közt a demokráciának kényes pontján kí­ vül, o t t v a n m é g a közjogi alap. L e h e t valaki meggyőződve, hogy Magyarországot az ideiglenes é r d e k A u s z t r i á h o z k ö t i s félhet, h o g y a s z é t v á l á s á r á t az a g y o n n y o m o r í t o t t m e z ő g a z d a s á g n a k kellene megfizet­ nie ; de m i n d e z e k d a c á r a be kell l á t n u n k , hogy a n e m z e t i érzés é b r e d é s e a k ö z j o g i a l a p o t oly i d e g e n s z e r ű e l e m n e k m u t a t j a b e , h o g y a z t k e r e s z t é n y p á r t i a l a p u l u g y a n c s a k fölösleges f ö l t o l n i . E x k l u z í v p o l i t i k á n k a t a közjogi téren sokan h i b á z t a t j á k azok közül, kik a keresztény elveket velünk osztják s kik velünk mennének, ha e ponthoz nem ragaszkodnánk. A l k a l m a s - e m á r m o s t s i d ő s z e r ű - e a' k e r e s z t é n y p o l i t i k á t e p o n t h o z , m i n t föltétlen föltevéshez k ö t n ü n k ? T o v á b b á arról sem k é t e l k e d h e t i k államférfiú, de m é g az e s e m é n y e k n e k h i g g a d t megfigyelője sem, hogy ezidőszerint csakis a bevallott s a következetesen keresztülvitt d e m o k r a ­ t i k u s i r á n y z a t h ó d í t h a t t é r t s t e h e t szert erőre. K u l t u r n é p e t kell t e r e m t e n ü n k , n e m pedig n a g y h a t a l m a t s k a t o n á s d i t j á t ­ s z a n u n k . P o l i t i k a és k ö z i g a z g a t á s , e g y h á z és á l l a m , p a p i és v i l á g i , gróf és p a r a s z t é r t s é k m e g a z i d e á l t . M i n d e g y i k s z o l g á l ­ h a t j a a m a g a h i v a t á s á n a k k e r e t e i k ö z t ezt a n é p - és k o r s z e r ű i r á n y t . I s k o l a és v a l l á s o k t a t á s , n é p m ű v e l é s és g a z d a s á g i fejlő­ d é s e b b e n a m e d e r b e n t ö r t e s s e n e l ő r e ; p o l i t i k a i p á r t o k is c s a k ezzel b i z t o s í t h a t j á k n é p s z e r ű s é g ü k e t . A v a l l á s d r á g a k i n c s , a z e g y h á z fölséges i n t é z m é n y ; e z e ­ k e t m e g v é d e n i elsőrendű, fontos érdek, de t a r t ó s érdeklődést, m e l y n e c s a k p i l l a n a t n y i f ö l h e v ü l é s e k k e l és m o z g a l m a k k a l j á r ­ j o n , h a n e m a z é l e t összes é r d e k e i n e k f ö l k a r o l á s á b ó l s z á r m a z ­ zék, csak egy oly p r o g r a m m t e r e m t h e t , m e l y az alsóbb r é t e -

TÁRSADALMI

NÉPMENTÉS

273

g e k politikai s g a z d a s á g i e m a n c i p á c i ó j á t szolgálja. S o k a n k ö ­ z ü l ü n k csak visszafelé szeretnek nézni s ép azért n e m é r t i k meg korukat. A középkori állapot s a vallásos életnek olyatén szupremáciája, mely mellett az állami, nemzeti s gazdasági érdekek i r á n t n e m fejlett ki a n é p b e n a hódító ö n t u d a t , igen egyszerűvé tette akkor a helyzetet; manapság azonban a hely­ z e t k o m p l i k á l t ; az élet az állami, n e m z e t i , gazdasági é r d e k e k felé g r a v i t á l ; a p o l i t i k a i p r o g r a m m n a k is t e h á t e b b e a z á r a m b a kell e r e s z k e d n i e ; k ü l ö n b e n a p a r t o n áll, m i a l a t t a n e m z e t i é l e t f o l y a m a elsiklik a m a r a d i n a k l á b a i a l a t t . N e v á g y ó d j u n k t e h á t m e g h a l a d o t t korok politikai s szo­ ciális é s g a z d a s á g i é l e t é b e v i s s z a . A m i v a n h a t a l o m , m e l y m o s t is é r v é n y e s ü l h e t , m i l y e n a v a g y o n , a pozíció, az előkelőség, m i n d e z e k a t é n y e z ő k e r e s z k e d j e n e k le a r é g i k o r o k s a j á t o s v i ­ s z o n y a i b ó l a m a i k o r b a . E r e s z k e d j e n e k le a z o k r ó l a m a g a s , d e t ő l ü n k t á v o l álló s é p a z é r t i d e g e n s z e r ű p i e d e s z t á l o k r ó l , s á l l ­ j a n a k közénk dolgozni a népért s szeretni a népben szenvedő K r i s z t u s t . A m a g a s s á g , mely távolít, a messzeség, m e l y elkülönöz a néptől, az n e m hatalom, h a n e m gyöngeség. A m a g y a r e g y h á z n a k is ez a g y e n g e s é g e . G y ö n g e s é g e a z u r a s á g . A k l é r u s ­ ról még m i n d i g n e m ú g y gondolkozik a szegény, vergődő nép, hogy ezek a m i embereink, kik é r t ü n k élnek-halnak, m e r t ér­ t ü n k tesznek s t ű r n e k . Sok helyen u g y a n i s n e m látni a n é p j a v á é r t folyó m u n k á t . N e m l á t n i , m e r t n e m d o l g o z n a k . M é g a m e g s i r a t o t t s lassanként elállamosításba kerülő felekezeti iskola is j á r á s - s z á m r a n e m l á t p a p o t a h i t t a n ó r á k b a n . A poli­ t i k á b a n is k e v é s s é é r v é n y e s ü l a n é p é r d e k ; p a r a s z t és ú r , ez a két kategória két n a g y k ő , melyet a magyar politikának struccg y o m r a n e m t u d o t t e d d i g m e g ő r ö l n i és h o m o g é n c h í l u s s á , m o ­ dern nemzetalkotó tényezővé változtatni. H a ezeket szívünkre vesszük s e gondolatok programmja szerint v e r ü n k lelket a n é p p á r t b a , a k k o r a meggyöngült libe­ ralizmus s a demagóg s lump proletárság közt a népnek nem lesz k e d v e v á l o g a t n i , h a n e m á t p á r t o l h o z z á n k , ahol m e g é r z i , hogy szeretik őt. A mi eszméink.

1904 j a n . 3 . B í z v á s t m u t a t u n k r á az év elején eszméink h a r m ó n i á j á r a , m e l y b e n e m v e g y ü l a f a n a t i z m u s n a k r i k á c s o l ó h a n g j a •— e z t senki sem foghatja r á n k — s melyből a mérséklet épúgy veszi k i r é s z é t , m i n t a z e l v h ű s é g és a k ö v e t k e z e t e s s é g . R á m u t a t u n k
Prohászka: Az igazság napszámában, 18

274

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

e h a r m ó n i á r a , h o g y lelkesülésünket fölszítsuk s m á s o k b a n is b i z a l m a t ébresszünk, k i v á l t a z o k b a n , k i k szinte fázva s félén­ k e n t e k i n t e n e k r á n k , s i t t - o t t föl is p a n a s z o l j á k , h o g y m e g h a ­ sonlást t á m a s z t u n k a politikai s társadalmi életben s egy­ oldalú m e g g y ő z ő d é s ü n k szélsőségeit f a n a t i z m u s s á élesítjük ki. Ezeknek szeretnénk újra meg újra bemutatkozni s őket j o b b meggyőződésre s igazabb belátásra segíteni. M i m e g v a g y u n k g y ő z ő d v e , h o g y a z é l e t e t sokféle e r ő n e k és é r d e k n e k h a r m o n i k u s e g y m á s b a f o l y á s a a l k o t j a . S z á m t a l a n , n é h a m e g n e v e z h e t l e n é r z é s és ö s z t ö n , fölfogás és n é z e t , l e l k e ­ s ü l é s és t ö r e k v é s i p a r k o d i k b e n n e e g y e n s ú l y r a j u t n i . Ó r i á s i e n e r g i á k l ö k é s e i , a m i l y e n a v a l l á s s a m ű v é s z e t , a földi j ó l é t s a hatalmi ösztön, egyesülnek apró, szinte inponderábilis ingerekkel, m e l y e k e t a m o d e r n élet r o h a m o s s á g a fokoz s ide­ g e s s é g g é fejleszt. I t t e g y o l d a l ú e l v e k k e l , p é l d á u l c s a k i s v a l l á s ­ s a l v a g y m ű v é s z e t t e l , s é p ú g y c s a k földi j ó l é t t e l v a g y h a t a l m i p o l i t i k á v a l b o l d o g u l n i n e m l e h e t ; s a f a n a t i z m u s s az elfogult­ s á g a k k o r is á r t , m i k o r a l e g j o b b a k a r a t s u g a l m a z z a a z t . M á s az egyház s m á s az állam, m á s a vallás s más a t u d o m á n y , m á s a p a p s á g s m á s a szociális életnek m o s t e m a n c i p á l ó d ó n e g y e ­ dik rendje ; az egyik segítse a m á s i k a t , de ne azonosítsa m a g á t a m á s i k k a l ; erősödjék mindegyik ö n m a g á b a n ; gyökerezzék a k e r e s z t é n y elvek t a l a j á n , de fejlődjék ö n m a g á b a n önálló s érdekeit legjobban képviselni tudó szervvé. Kellenek t e h á t elvek, vezető gondolatok, melyek ragyog­ j a n a k m i n t a n a p az égen ; de é p ú g y szükséges az egészséges s erőteljes fejlődéshez szabadság, szabad-ég, m e l y a sokoldalú érvényesülésnek lehetőségét szolgálhassa. A m i az elsőt illeti, a m i n a p u n k , melyből s u g a r a k k é n t o l v a d n a k le v e z e t ő e s z m é i n k , a s z e n t k e r e s z t é n y s é g , m e l y e t m i n t vallásos meggyőződést v á l t u n k ki érzésünkben épúgy, m i n t cselekvésünkben. E részben vonakodást, széthúzást, v a g y elleneinkkel való kacérkodást n e m ismerünk s bibliai Nikodémusokkal nem barátkozunk, kik sompolyogva, kul­ l o g v a , f á z v a s z e r e t n é n e k v e l ü n k is t a r t a n i , d e a z ö r d ö g n e k i s g y e r t y á t g y ú j t a n i ; n e m c s a p u n k föl a n n a k a z olcsó b ö l c s e s é g n e k magasztalóivá, m e l y csak csendre int, lefegyverez s egy t e h e t e t l e n k v i e t i z m u s b a evez ; p a x - p a x - o t kiált, de m e g h a m i ­ s í t j a a s z ö v e g e t , m e r t v é g r e is a z t a k a r j a , a m i t a z a n g y a l i s z ó ­ z a t n e m h i r d e t e t t , b é k é t a k a r k ö t n i az ördöggel is, s a szöveget úgy k o m m e n t á l j a , hogy az tulaj donkép m o s t m á r úgy h a n ­ gozzék : p a x hominibus malae voluntatis — béke az ördög­ nek is.

276

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

állítjuk, h o g y a t á r s a d a l m i fejlődéshez a s z a b a d s á g o t szüksé­ gesnek t a r t j u k , s a n n a k észszerű s m é l t á n y o s m é r t é k é t létföltételnek tekintjük. É r t j ü k mi a korszellemet s a modern élet i r á n y á t , mely a bensőbe i n t s n e m a n n y i r a a formaliz­ m u s t , m i n t i n k á b b az igazi bensőséget t a r t j a szem előtt s b e ­ csüli é l e t é r d e k ü l . M é l t á n y o s s á g o t k ö v e t e l m á s o k n é z e t e i i r á n t , s n e m a k a r elfogadni t a n o k a t a h a t a l o m t ó l , sőt lelkiismereti ü g y e k b e s ideális é r d e k e k b e n e m t ű r h a t a l m i b e a v a t k o z á s t . E z t e r e m t e t t e m e g a l e l k i i s m e r e t i s z a b a d s á g o t is. B i z t o s í t a n i a k a r t a az egyén meggyőződésének megnyilatkozását, ú g y h o g y a z t m á s el n e n y o m j a , s i s z o n y ú h a r c o k á r á n k i is v í v t a a z t . A h a r c o k a t m e g v í v t á k s az a l k o t m á n y o k s a k u l t ú r a a l a p ­ jaiba e szabadságokat ékelték gránittömbökül. Érvényesüljön hát a szabadság, érvényesüljenek a n e m ­ zeti s t á r s a d a l m i erők, hisz a n n y i a p a r l a g s annyi a p u s z t a s á g n á l u n k ; sőt segítse a h a t a l o m s a t á r s a d a l o m az e r ő k n e k szer­ vezkedését m i n d e n téren. Erős, ö n t u d a t o s , gazdaságilag fej­ lettebb életet sürgessünk s egyleteink, szövetkezeteink által é p ú g y , m i n t a k i v á l ó a n n e m e s férfiak á l d o z a t k é s z s é g e á l t a l é l e s s z ü k a sok h e l y ü t t a l i g p i s l o g ó ö n t u d a t o t ; ö n t u d a t á t a n n a k , h o g y t u d u n k mi is t e n n i , k ü z d e n i , p r ó b á l n i m é g a k k o r is [ k e l l ] , h a a s i k e r b i z o n y t a l a n s h a a k u d a r c v e s z e d e l m e nincs elhárítva. F o g j u n k kezet a r r a a n e m évi, n e m évtizedi, h a n e m sok­ szor évszázados m u n k á r a , mely egy n é p e t s z a b a d í t s k u l t ú r á j á t emeli. E g y - k é t év alatt n é p m e n t ő m ű v e k e t véghezvinni n e m lehet, de kötelességet teljesíteni mindig, m i n d e n n a p lehet. S m i most erre nézünk. E l t e k i n t v e sikertől, kilátástól, á b r á n ­ doktól, melyek csalnak s kápráztatnak, hogy azután alaposan l e l o h a s s z a n a k , m i k ö t e l e s s é g e t a k a r u n k t e l j e s í t e n i ez ú j e s z t e n d ő b e n . L e l k ü n k e l ő t t lebeg Nelson angol a d m i r a l alakja, ki T r a f a l g á r n á l k a t o n á i t b u z d í t o t t a , m o n d v á n : «Ne g o n d o l j a ­ tok, k a t o n á k , Anglia nagyságára, n e m a király dicsőségére, n e m a nemzet h a t a l m á r a ; nem ezekre hivatkozom, m i k o r m o s t h a r c r a t ü z e l l e k s á l d o z a t k é s z s é g r e f ö l h í v l a k ; én c s a k egyet m o n d o k : k a t o n á k , teljesítsétek kötelessegteket». E z l e g y e n a m i ú j é v i b u z d í t á s u n k is : E l v t á r s a k , e g y ú j év k ö v e t e l h a r c o t , m u n k á t , á l d o z a t o t ; ne a dicsőségre, ne a n é p hálájára, ne érdekeitekre gondoljatok ; h a n e m teljesítsé­ tek kötelessegteket.

f

TÁRSADALMI NÉPMENTÉS

275

Ily c u k r o s v i z e t be n e m vesz a g y o m r u n k . A legnagyobb eszméket nem lehet kofákra b í z n i ; azok fölött v á s á r t csapni nem szabad. A legmagasztosabb elvek mindig mint mélyen átérzett s következetesen keresztülvitt világnézet é r v é n y e s ü l n e k , s ha ezt n e m teszik, n e m r a j t u k múlik, h a n e m azon, hogy nem találnak embert, kiben a gon­ d o l a t meggyőződéssé, s a m e g g y ő z ő d é s lelkesüléssé fokozód­ h a t n é k . Angolbetegségben nyögő g y á m o l t a l a n o k b a n az élet s e m é r v é n y e s ü l h e t m i n t c s o n t és i z o m ; l á g y , h e r v a d t r a j t u k m i n d e n . N o , de ezek a k ó r h á z a k n a k lakói s n e m a pezsgő élet­ n e k m u n k á s a i . A z e r ő t e l j e s é l e t b e n az e s z m é k h a t n i s v i l á g o t alakítani kívánnak. Mihelyt öntudatra ébrednek, azonnal é l e t e t g y ú r n a k s f o r m á l n a k . A m i v i l á g n é z e t ü n k is i l y e n ; végigvonul érzésen, erkölcsön, jogrenden, művészeten, t á r s a ­ dalmi életen. Intéz életet; közéletet épúgy, m i n t m a g á n é l e t e t ; b e f o l y c s a l á d b a , i s k o l á b a , t á r s a d a l m i é r i n t k e z é s b e ; ez a d a cselekvésnek értéket, az életnek ízt, a t ö r e k v é s e k n e k i r á n y t , a közszellemnek ihletet ; szóval rásüti bélyegét a korra, s rá­ nyomja csókját a k u l t ú r a homlokára. A k u l t ú r a m a g a m i n d i g a t e r m é s z e t , de emberi, szép k i ­ a d á s b a n . A m e g m u n k á l t szántóföld, a m e d e r b e szorított folyó, a g y a l u l t fa, a f a r a g o t t k ő a g o n d o l a t u r a l m á t j e l z i a n y e r s t e r m é s z e t f ö l ö t t ; é p ú g y kell a legfőbb g o n d o l a t o k a t érvényesí­ t e n i az e m b e r i n y e r s életben, a k k o r k e r e s z t é n y k u l t ú r é l e t e t k a p u n k . M é l t á n t ö r e k s z ü n k p e d i g e r r e , m e r t h a é r d e m e s és j ó dolog, h o g y az élet a l a k u l telegráf, telefon, l o k o m o t í v , a u t o m o b i l erejében, alakuljon h á t K r i s z t u s s a M a d o n n a esz­ m é n y i i g a z s á g á n a k és s z é p s é g é n e k e r e j é b e n i s ! D e h a ezt a közéletben részint nyíltan, részint hallgata­ g o n el is f o g a d j a a k ö z ö n s é g s c s a k t ö r p e l e l k e k r á g c s á l ó d n a k m é g a z i l y m é l t á n y o s és n e m e s f ö l f o g á s o n : m é g i s l e s z n e k , a k i k a g g ó d v a n é z n e k e v i l á g n é z e t g y a k o r l a t i k i v i t e l e elé ; a z elvet elfogadják, de p r a k t i k u s érvényesítésében föltétlenül n e m b í z n a k ; félnek u g y a n i s az egyoldalúságtól, s m i k o r k e ­ r e s z t é n y s é g r ő l v a n szó, f é l n e k — e g y e n e s e n n e v é n n e v e z v e a dolgot — a p a p i u r a l o m t ó l . M á s o k féltik a felekezeti b é k é t s a r r a b u z d í t a n a k , h o g y h a m á r v a l l á s i l a g m e g is o s z o l t u n k , d e a lelkiismereti szabadsághoz s a vallások egyenlőségéhez m i n t a l k o t m á n y u n k feltételeihez s a békés együttlét föltételeihez törhetlenül ragaszkodjunk. H i g g y é k t e h á t e z t el n e k ü n k , h o g y a l k o t m á n y o s é l e t ü n k ­ b e n e h h e z t é n y l e g r a g a s z k o d u n k , s h o g y a m i r é s z ü n k r ő l ilyf éle veszedelem a m a g y a r t á r s a d a l m a t n e m fenyegeti. Sőt n y í l t a n 18*

TÁRSADALMI

NÉPMENTÉS

277

Május

elseje.

1 9 0 4 m á j . 1. E z idén a szocialisták ünnepe az Ü r napjával, virágos v a s á r n a p p a l esik egybe ; de mily n a g y különbség v a n e k é t ünnep közt. A vasárnap a teremtő Istennek, a kháoszból k i a l a k u l t r e n d n e k , a győzelmes e s z m é n e k ü n n e p e ; a szocialis­ t á k vasárnapja pedig a küzdelem<nek>, a zavarnak s a k h á o s z n a k n a p j a . G o n d o l a t , eszme, rend h i á n y z i k m é g belőle ; a t á r s a d a l o m k a v a r o g ; bizony o t t május m é g nincs. S nemcsak nincs, h a n e m abból a kháoszból rend, abból a z a v a r b ó l a r e n d n e k s a v i r á g z á s n a k m á j u s a n e m fejlik k i soha ; n e m fejlődik azért, m e r t a t é v e l y t állítja bele a világba a j o b b világ kiindulási p o n t j á u l , s m e r t morálisa, d a c á r a az altruizmus unos-untalan hangoztatásának, fölszabadulás a t í z p a r a n c s o l a t alól. A tévelyben s a b ű n b e n pedig egység s alakító életerő nem adatik. Az egységnek a szocializmusban sehol s e m m i n y o m a . Nincs egység a theóriában. Zúgnak, zsibongnak vásári z a j b a n filozófusaik ; 50 év óta s z á m t a l a n reformot élt á t a s z o c i a l i z m u s ; p ó t - és f ü g g e l é k - e l v e k k e l f e j e l t é k m e g a szisz­ t é m á t ; v e z e t ő g o n d o l a t o k a t , m i l y e n e k az elcsenevesedés törvénye s a kérlelhetlen bértörvény, ejtettek e l ; sem a ter­ melés, sem a fogyasztás rendszeresítése iránt nincs meg­ egyezés. Nincs egység a k ö v e t e n d ő akció iránt a fönnálló rend m e g d ö n t é s é r e , m e l y m i n t f ö l t a r t ó z t a t h a t l a n s á r - és t ö r m e l é k ­ lavina szakadna a társadalmi rend békéjét megbontó kobol­ d o k és t ö r p e m a n ó k n y a k á b a , s r o m j a i a l á t e m e t n é a z a v a r ­ g ó k a t is, m i h e l y t a l a p j a i t m e g b o l y g a t n á k . N e m t u d j á k a szocialista főemberek, vájjon véres, fölforgató forradalom, v a g y lassú á t v á l t o z á s útján lépjenek-e az eddigi t á r s a d a l m i rendnek s a világkormányzásnak örökébe. D e h a n i n c s is e g y s é g s e m a t h e ó r i á b a n , s e m a z a k c i ó i r á n y á n a k m e g h a t á r o z á s á b a n : a n n á l n a g y o b b az egység az agitáció szenvedélyeinek fölélesztésében ; v a n egység a t a g a ­ d á s b a n , v a n egység a gyűlölködésben. V a n egység a fölvonu­ l á s t r e n d e z ő e z r e k n e k és s z á z e z r e k n e k t ü n t e t é s é b e n , l é p t ü k d ü b ö r g é s é b e n ; v a n e g y s é g s z í v ü k n e k d o b b a n á s á b a n is v a l a ­ mennyire, a n n y i b a n tudniillik, a m e n n y i b e n t a g a d n a k , gyűlöl­ ködnek, nemet, á t k o t k i á l t a n a k ; v a n egység az izmok m u n -

278

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

k a j á b a n , a m e n n y i b e n t a p o s n a k és r ú g n a k ; v a n e g y s é g a z ö k l ö k ö s s z e s z o r í t á s á b a n ; d e n i n c s e g y s é g a k é z n e k s az é s z n e k pozitív munkájában. E g y s é g az i n d u l a t o k s a z e g y é n e k i n s p i r á c i ó j á b ó l n e m áll elő. A szocializmus lelkesülése és t ü z e t é n y l e g a k r á t e r e k p u s z t í t ó h e v e ; t á r s a d a l m a t ez a z e g y o l d a l ú g o n d o l a t m e n e t és s z e n v e d é l y e s g y ű l ö l k ö d é s n e m t e r e m t h e t . Mily szegénység s egyoldalúság kísért a szocializmusban s a t á r s a d a l o m n a k szocialisztikus fölfogásában ; a gazdagon tagolt, mélységes életű, változatos szervezetű társadalom h e l y e t t a s z o c i a l i z m u s f ö l l é p t e t i a l e g s z e g é n y e b b , m e r t lege l v o n t a b b e g y s é g e t : a s z o c i á l d e m o k r a t á t , a z t az e m b e r t , a k i k ü l ö n b s é g e t n e m h o r d t e r m é s z e t é b e n , n e m m u t a t föl fejlő­ d é s é b e n , n e m t ü n t e t föl h a j l a m a i b a n , h i v a t á s á b a n , v á g y a i ­ b a n . E z a z e g y s é g a l e g s z e g é n y e b b egyféleség, a l e g l a p o s a b b e g y e n l ő s é g , a l e g t a r t a l m a t l a n a b b a t o m . A z é r t t á r s a d a l m a is egy-egy a t o m - r a k á s . E t á r s a d a l o m b a n nincs fajsúly, nincs tehetségek, hajlamok, képességek, klimák, vérmérsékletek s z e r i n t v a l ó s z a b a d , ö n k é n y e s t a g o z ó d á s ; m i n d e n ü t t az e g y e n ­ l ő s é g t ö r le m i n d e n s z a b a d a l a k u l á s t ; a k a d á l y o z m e g m i n d e n s z a b a d m o c c a n á s t . I t t d ü h ö n g a z t á n egyenlő élet, egyenlő m u n k a , egyenlő élvezet, egyenlő f o g y a s z t á s ; itt d ü h ö n g a fegyházi, rabszolga élet. N e m , nem, ily egység n e m a szervezetnek, n e m az életnek e g y s é g e ! I l y e g y s é g n e m a z a l a k í t á s s a fejlődés e g y s é g e . A t á r s a d a l o m m á s egységre szorul. A t á r s a d a l o m szervezet, s o k s z e r v v e l ; a t á r s a d a l o m e r ő s z i s z t é m a sokféle, h a t a l m a s e r ő v e l ; a t á r s a d a l o m egy gazdagon rétegezett világ, melyben r e n d s z e r b e , d e n e m s a b l o n b a v a n n a k l e f o g v a a z e r ő k és i r á n y ­ zatok. A t á r s a d a l o m szervezet, telve élettel, érdekekkel s erkölcsi e l e m e k k e l ; sajátszerűen k i a l a k í t v a a szükségletek, e g y é n i h a j l a m o k , h i v a t á s o k s k e d v t e l é s e k s z e r i n t . S é p ez e r k ö l c s i i r á n y z a t i r á n t a s z o c i a l i z m u s v a k is, s ü k e t i s ; ú g y tesz, m i n t h a az s e m m i t sem n y o m n a a l a t b a n s k á r v o l n a vele törődni. Neki az erkölcs csak ideológia ; neki a vallás, a család, a haza, az o t t h o n , az e m b e r belső világa egy teljesen historikus funkció, mely m a j d elváltozik, h a a társas, kollektív termelés beköszönt. E z u t ó b b i fölfogás n y o m j a r á a s z o c i a l i z m u s r a a z á l l a t jegyét s materialista eredetének anyafoltját. Az elkeseredett e m b e r e k n e m s z o k t a k i d e a l i s t á k l e n n i ; m e g l e h e t , h o g y m i is, k i k n e k n e m volt szívünk s p r a k t i k u s segítő k e z ü n k n y o m o ­ raik iránt, m a g u n k r a v e t h e t ü n k e szellemtelen, sivár n e m z e -

TÁRSADALMI

NÉPMENTÉS

27Í)

dék naggyánevelése ügyében ; de annyi bizonyos, hogy mérh e t l e n ü l m e s s z e á l l a n a k t ő l ü n k fölfogás, v i l á g n é z e t , e r k ö l c s i eszmények tekintetében. Az á l l a t - e m b e r r e l k i b é k ü l n i n e m l e h e t ; a z t e m b e r r é kell n e v e l n ü n k ; az állat-embert lehet e m b e r r é nevelni. Az elkese­ r e d e t t e m b e r e k k e l é r e z t e t n ü n k kell s z e r e t e t ü n k e t , akkor e l v á l t o z n a k ; m u t a t n u n k kell n e k i k t ű r h e t ő életet, k i l á t á s b a k e l l n e k i k h e l y e z n ü n k c s e n d e s o t t h o n t ; le k e l l e r e s z k e d n ü n k hozzájuk, h o g y felemeljük ő k e t e s z m é n y e i n k h e z s az e s z m é ­ nyeink által hordozott élethez. E z ú t o n a t á r s a d a l m a t fenyegető veszélynek ú t j á t áll­ h a t j u k , s a m á j u s elseje n e m lesz p u s z t u l á s s a l f e n y e g e t ő ü n n e p n a p , h a n e m a régi r e n d n e k s e r k ö l c s i v i l á g r e n d f ö l v i r á g zásának ünnepe.

A z erkölcsi esőd a gazdasági 1 9 0 4 j ú l . 8.

bajban.

A m a g y a r társadalomban ezidőszerint földindulás v a n ; m e g m o z d u l t a k rétegei s pusztulást hoztak a gazdasági, ipari s nemzeti életre. A sztrájk m o s t d i v a t ; egyik a m á s i k a t é b r e s z t i , m i n t a b e t e g t e s t b e n e g y i k b a j a m á s i k a t szüli, s m i m á r i s e l k é p z e l h e t j ü k , h o g y a b e t e g s é g a h a l á l t is r á n k h o z ­ hatja, s hogy egy általános sztrájkban, mely mozdonyt s gépet megállít, t á r n á t s m ű h e l y t bezár, kocsist a bakról s k a l a u z t a v o n a t r ó l leszállít, a t á r s a d a l o m v é g l e g e s c s ő d ö t mondhat. A s z t r á j k l e h e t j o g o s m o z g a l o m , l e h e t g y ő z e l m e s és i g a z ­ s á g o s f e g y v e r e a z e l n y o m o t t a k n a k ; d e a sztrájk mint járvány, sem n e m jogos, sem nem igazságos, h a n e m i n k á b b nagy gaz­ dasági k á r s óriási erkölcsi csőd. S n e k ü n k a m o s t a n i m a g y a r sztrájkolásban ezt az óriási erkölcsi h i á n y t kell n y o m a t é k o z n u n k ; m e r t a sztrájkolás i t t j á r v á n y , m e l y b e belesodorja a k ö n n y e n h i v ő s v é r m e s r e m é n y ű szegénységet a rossz p é l d a , a csábító szó, a d e m a g ó g i a , az á l t a l á n o s e l é g ü l e t l e n s é g , z ú g o l ó d á s és e r j e d é s , m e l y a l e l k i v i l á g o t k i e t l e n n é s ö r ö m t e l e n n é t e s z i ; d e a főbaj n e m a s z á r a z kenyér, a kézbői-szájba való élet, h a n e m elsősorban a n a g y t ö m e g e k n e k erkölcsi romlása. N e m t a g a d j u k , h o g y gazdaságilag sok reformra v a n s z ü k s é g ; m i m i n d i g p á r t j á t fogjuk az aránylagos s viszony­ lagos l é t j a v í t á s n a k ; m i reméljük, hogy a m u n k á s o k erős

280

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

szervezeteinek sikerül m a j d kivívniok m a g u k n a k a nekik megfelelő gazdasági p o z i c i ó t ; de m i k o r a jelenlegi sztrájkolási lázt szemléljük csődületes jelentkezéseivel, kitörésszerű m o z ­ galmaival, erőszakos t ü n e t e í v e l ; mikor a sztrájkok úgy t e r e m n e k m i n t eső u t á n a g o m b á k : el n e m t i t k o l h a t j u k , h o g y e t á r s a d a l o m b a n sok a r o t h a d á s , s h o g y i t t a g a z d a s á g i h i á n y o k o n és s z ü k s é g l e t e k e n k í v ü l n a g y e r k ö l c s i b a j o k i s vannak. Nemcsak azt nézzük m i ki mindebből, hogy nagy r é t e g e k gazdaságilag n y o m o r o g n a k , de a z t is, h o g y e széles r é t e g e k b e n a z e r k ö l c s i a l a p o k is g y ö n g é k , s n e m t a r t j á k k i a nagy kísértéseknek erőpróbáit. Őszintén szólva, mi eziránt n e m v o l t u n k kétségben. Tisztában v a g y u n k az iránt, hogy úgy a sztrájkoló földmíves m u n k á s o k b a n m i n t a főváros sztrájkoló iparossegédeiben és k o c s i s a i b a n , t o v á b b á a v a s u t a s o k b a n és s z a b ó k b a n m e n n y i r e mély a belátás s a tájékozódás a társadalmi tényezők s a gaz­ dasági világ összeköttetései i r á n t ; tisztában v a g y u n k e réte­ geknek erkölcsi t a r t a l m a , hitbeli meggyőződésének mélysége, tekintélytisztelete, mérséklete s higgadt ítélete i r á n t ; tudjuk, hogy nagy itt m i n á l u n k a szegénység úgy gazdasági, m i n t erkölcsi t e k i n t e t b e n . A g a z d a s á g i é l e t - h a l á l h a r c a z egész m a g y a r t á r s a d a l m a t , de különösen a g y á m o l t a l a n m u n k á s v i l á g o t n e m találta erős erkölcsi fegyverzetben, s a h a r c h e v e s az élet emésztő g o n d j a e l p u s z t í t o t t a m é g a z t is, a m i t e r k ö l c s i t a r t a l o m b ó l s ö n m é r ­ sékletből a t y á i t ó l örökölt. A z é r t v a n az, h o g y az erkölcsileg elgyengült, t a r t a l o m t e k i n t e t é b e n üres, de szenvedélyeitől annál i z g a t o t t a b b t á r s a d a l m i rétegeket erjeszteni k ö n n y ű ; sem belátásuk, m e l y hiányzik, sem erkölcsiségük, m e l y silány, n e m szegi a k o r r u p c i ó n a k ú t j á t . í g y o s z t j a a z u t á n t á r s a d a l ­ m u n k Boldizsár király sorsát, hogy a mérleg serpenyőjére t é t e t v é n k ö n n y ű n e k találtatik, s az élet viharja szétszedi s elsöpri m i n t az országút p o r á t , m i n t a szemetet. E z erkölcsi züllésben n a g y b ű n ö s m a g a a gazdasági élet. A k i e t l e n s ö r ö m t e l e n m u n k a , m e l y e t n e m é d e s í t h i t és e r k ö l c s , melyet nem nemesít nagy gondolat, borzasztó járom, s akit a b b a belefog a k é n y s z e r ű s é g , a z t k ö n n y e n á l l a t t á f o k o z z a l e . A kietlenség, a m u n k a k é n y s z e r , a szürke h é t k ö z n a p i élet, a szárazmalom-taposás hétről-hétre s közbe a vasárnap demagóg-izgalmai, a l á r m a , az élvezet, okvetlenül kiölik ezekből az emberekből m i n d a z t , a m i d e r ű t h o z h a t n a lelkükre s m e g n y u g v á s t szívöknek. B a r b á r s á g b a n é l n e k ; csoda-e, h o g y b a r b á r o k l e s z n e k ? K l a s s z i k u s r ó m a i p o m p a és f é n y ű z é s

TÁRSADALMI NÉPMENTÉS

281

v e s z i ő k e t k ö r ü l , k l a s s z i k u s s z í v k e m é n y s é g g e l és g ő g g e l p á r o ­ sulva ; csoda-e, hogy a l a t t o m o s a k , ravaszok, szemtelenek lesznek ideig-óráig, s kegyetlenek s erőszakosak elkeseredésük vagy reménységük órájában? T o v á b b á az erkölcsi züllésben n a g y b ű n ö s a vezető t á r ­ s a d a l o m a z egész v o n a l o n ; a p a r l a m e n t a m a g a o b s t r u k c i ó i v a l és f é k t e l e n k e d é s e i v e l ; a k o r m á n y a m a g a ö n k é n y é v e l , pazarlásával, korteskedésével, igazságtalanságával; a jólét a m a g a k o r r u p c i ó j á v a l és h a t a l m a s k o d á s á v a l . B ű z l i k , b ű z l i k D á n i á b a n ; a rothadás kiverődik embereken, rétegeken, intézményeken. Tisztelheti-e a m o d e r n nemzedék a tekintélyt, a kormányt, a parlamentet, a hatóságot? A parlament a tekintély megvetésének az iskolája; a p a r l a m e n t a r i z m u s széles e v i l á g o n l e j á r j a m a g á t , s a n é p e k m a j d h á l á s a n ü d v ö z ­ lik a z t a z i g a z á n á l d á s o s k e z e t , m e l y a s z a b a d s á g n a k e z á l a r c á t l e r á n t j a a felelősség n é l k ü l i h a t a l m a s k o d á s a r c á r ó l . L á t s z a t ez m i n d , l á t s z a t a a s z a b a d s á g n a k , a n é p ö n k o r m á n y ­ z a t n a k , l á t s z a t a a f e l e l ő s s é g n e k és ö n i n t é z k e d é s n e k ; v o l t a ­ k é p e n p e d i g e l n y o m á s és s z o l g a s á g . T i s z t a e r k ö l c s , e s z m é n y i v i l á g n é z e t , i g a z s á g és j o g n é l k ü l nincs boldogulás. A t á r s a d a l m a t erkölcsi t a r t a l m a teszi első­ sorban életképessé; e m b e r t emberhez csak eszményi kötelé­ kek : érzelmek, gondolatok, eszmények, kötelességek, jogok k ö t h e t n e k . E s z m é n y i h a t a l m a k teszik az életet elviselhetővé; e s z m é n y i h a t a l m a k v é r t e z n e k s e r ő s í t e n e k k i s és n a g y k ü z ­ delmekre. A m i t eddig h i r d e t t ü n k , a z t m o s t az élet logikája s a r o t h a d á s fejlődése t e t t e k k e l bizonyítja. E v e s z e d e l e m m e l c s a k a z a z i r á n y z a t fog g y ő z e d e l m e s e n m e g k ü z d e n i , m e l y a t e k i n t é l y t tisztelni t u d j a , m e r t b e n n e az Isten fölségét látja, s m e l y a t e k i n t é l y b e n b í z n i is t u d , m e r t a z I s t e n f é l e l m é t látja a tekintély p r o g r a m m j á b a n vezető gondolatul s legfőbb elvül. E nélkül nincs rend a t á r s a d a l o m b a n .

Törekvések útja

1905-ben.

1 9 0 5 j a n . 1. A nemzetek alkotmánya valamint társadalmi s gazdasági szervezete egy oly szövőszék, m e l y e n a n e m z e t i életnek s b o l d o g u l á s n a k s z á z a d o k rőfével m é r t hosszú-hosszú v á s z n á t szövik. Szövik mesterek, kik remekelnek ; szövik k o n t á r o k , k i k n y o m o r ú s á g o t , c s e l t és á r m á n y t s z ő n e k ; a m e s t e r e k

282

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

géniusza erőteljes, ideális m u n k a t á r s a k a t n e v e l ; a k o n t á r o k k ö r ü l is s e t t e n k e d ő i n a s h a d g y ü l e k e z i k ; a z o k a f e j l ő d é s , a h a l a d á s s z á l a i t fűzik a s z ö v ő s z é k k e r e t e i k ö z é ; e z e k k ó c o t , drótot, hóhérhurkot, az erőszak- s a h a n y a t l á s n a k fonalait d o l g o z z á k föl, s lesz b e l ő l e n e m a b o l d o g u l á s s a z ö s s z m ű k ö d é s vég-vászna, h a n e m az elszegényedés, az elkócosodás vászon­ vége, nemzeti hanyatlás, dekadencia ! H o g y kóc, drót, hóhér-hurok a l a t t m i t értünk, azt n e m kell soká m a g y a r á z n u n k . Az európai k u l t ú r á l l a m o k n a k élete az erőszaknak a n n y i elemeire, annyi á l l a t n y o m r a m u t a t , hogy könnyebb volna a kultúrán kételkedni, mint azokat vadságukb a n s erőszakosságukban ignorálni. N e m , n e m ; ignorálni azt, amibe mély megbotránkozással nap-nap után beleütközünk ; e l t a g a d n i azt, a m i az államok n a g y színpadján, a világ színe előtt kalamárisokkal hajigálkozik, elnöki székeket döntöget, pofoz, k ö p d ö s ; ignorálni azt, h o g y k é p v i s e l ő k fütykösökkel s revolverekkel fegyverkeznek s a szónak teljesen elvesztege­ t e t t súlyát ólomgolyókkal pótolgatják, n e m lehet, n e m szabad; e jelenségnek b á t r a n s elfogulatlanul kell szemébe nézni s f ö l i s m e r n i d ú l t v o n á s a i b a n a z á l l a t o t , s föl-föllángoló t e k i n t e ­ tében az ösztönös erőszak lelkét. De h á t ki i t t a hibás? Rosszul tesznek-e a verekedő h o n ­ a t y á k , s ú g y kellene, h o g y illedelmesen viseljék m a g u k a t n e m ­ csak a s z a l o n o k b a n , h a n e m az o r s z á g h á z b a n is? V a g y így kell m a g u k a t viselniök, m e r t a r u g d a l ó z á s s z a l o n o k b a n csak oly e l k e r ü l h e t l e n , m i n t a z o r s z á g h á z b a n , h a a szó h a t a l m a s e m m i , s az érvek súlya tollúpehely lett, s a h e l y e t t a hóhérkötél d o l g o z i k ? N e k e m a z m o s t m i n d e g y : én e b b e n a z e u r ó p a i világtörténésben egy osztatlan t ü n e t e t látok, az erőszak t ü n e t é t ; s a z t az egy, m e g d ö n t h e t l e n k ö v e t k e z t e t é s t v o n o m le, h o g y a k u l t ú r a n e m erkölcs, s h o g y csak az erkölcs őrzi s óvja meg az e m b e r t az állatba való visszaeséstől. Mert m i ezt folyton h i r d e t j ü k ; de a világ n a g y o t hall, s b e l á t á s a is r o p p a n t f o g y a t é k o s ; k ü l s ő s é g e k e n f ö n n a k a d s a fától n e m látja az erdőt s a kesztyűtől a k a r m o t . H i r d e t t ü k s hirdetjük, hogy az e m b e r t az erkölcs s n e m az ösztönösség jellemzi, s hogy csak az erkölcsiség a l a p j á n s erkölcsi elvek erejében lehet e m b e r t e m b e r h e z fűzni s t á r s a d a l m a t szervezni. A finomság a viseletben s az öltözetben, a műveltség az erudiciót, t e c h n i k á t , m a t h e m a t i k á t , j o g o t és zenét illetőleg, a k o m f o r t o s élet m a g a s nívója, a szalonélet causerie-jai, a v i l l a m o s l á m p á k s a p a r k e t , a s z e c e s s z i ó s b ú t o r és s z ő n y e g , a s e l y e m b l ú z o k és p á r i s i f r a k k o k , a g l a s z é k e s z t y ű és g l a s z é c i p ő s

TÁRSADALMI

NÉPMENTÉS

283

m i n d e n egyéb, a m i t még műveltségnek hívnak, m i n k e t egy percig sem i n g a t o t t m e g ítéletünkben, s t i s z t á b a n v o l t u n k az iránt, h o g y e s z a k a d ó , foszladó szálakból, ebből a tépésből erőteljes t á r s a d a l m i s állami életet szőni lehetetlenség. P e d i g a m ű v e l t v i l á g e z t s a j á t p r i v á t t a p a s z t a l a t á b ó l is t u d h a t t a ; lelkiismerete t a n ú s á g o t t e h e t e t t róla, h o g y ezekkel a foszladt fonalakkal embert, szenvedélyt, érdekeket kötni, önzést, élvezetet, féktelenséget zabolára fűzni n e m lehet. P r i v á t tapasztalatai, melyek bukásokról regéltek s a chronique scandaleuse-nek egész k ö n y v t á r á v a l r e n d e l k e z t e k , a d i s z k r é t h a l l g a t á s és s o k s z o r l e l k i i s m e r e t l e n e l t u s s o l á s l e p l é r e s z o r u l t a k , s az emberek ú g y m e n t e k e leplezett b ű n ö k s e lefátyolozott s z é g y e n f o l t o k m e l l e t t el, h o g y s z i n t e m e g s z o k t á k s a z e r k ö l c s i tehetetlenség változhatatlanságába kényes-kénytelen meg­ nyugodtak. A világnak imponál a külső, s a belsőre, bizonyosan saját r o s s z h a j l a m a i r a v a l ó t e k i n t e t b ő l is, s z í v e s e n s z e m e t h u n y . Az erkölcs lehetetlenséggé d e k l a r á l t a t v á n , az erkölcstelenség lesz d i v a t , d e n e m a z a k ö v e t k e z e t e s , s h a l e h e t , a z t m o n d o m : j e l l e m e s e r k ö l c s t e l e n s é g , h a n e m a k o n v e n c i ó s , szép m a s z k b a n , az illem m a s z k j á b a n járó, de kölcsönösen e l t ű r t s m i n d e n k i t ő l ismert s a legtöbbtől folyton űzött s gyakorolt erkölcstelenség. D e az erkölcstelenség az erkölcsnek t a g a d á s a , s e t a g a d á s b a n m e g á l l a p o d á s n i n c s ; a h a t á r v o n a l a t , h o g y e d d i g és n e t o v á b b , m e g v o n n i sehol s e m lehet. A z erkölcs u g y a n i s logikailag helyesen egyberótt s dialektikailag kifogástalan rendszer, m e l y b e n m i n d e n összefügg, l e g a l á b b is o l y s z o r o s a n , m i n t a z élő s z e r v e z e t b e n — m i n t m a g á b a n a z e m b e r i t e s t b e n a m é t e l y e s t a g a d á s , a z inficiáló m é r e g n e m u r a l k o d h a t i k c s a k e g y szervben : a r o t h a d á s elharapódzik szövetről szövetre, h á r t y á ­ ról h á r t y á r a , e d é n y r ő l e d é n y r e ; r o t h a d n i félig n e m l e h e t , c s a k egészen. S z a k a s z t o t t í g y v a n ez a t á r s a d a l o m b a n ; e n n e k a szer­ v e z e t n e k is v a n n a k szövetei, h á r t y á i , v a n vére ; i t t is a l a p p a n g ó halál csak ideig-óráig t a k a r ó z h a t i k az élet s az egészség l á t s z a t á v a l . A látszat szétfoszlik, s a r o m l á s é r v é n y e ­ sül a l e g k i f o g á s t a l a n a b b l o g i k a s z ü k s é g e s s é g é v e l . I t t is a z élet v a g y nincs m e g m é t e l y e z v e s o s z t a t l a n épségben érvé­ nyesül, v a g y ha a t a g a d á s bele v a n oltva a szervezetbe s o n n a n ki n e m v e t t e t i k , e l h a r a p ó z i k a r o m l á s , s e l ő b b - u t ó b b k a t a s z ­ t r ó f á k b a n n y e r szomorú kifejezést. S E u r ó p a e z e k e t a s z i m p t ó m á k a t t ü n t e t i föl m a g á n : n e m c s a k a p r i v á t élet, de a n a g y gazdasági, t á r s a d a l m i s

284

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

politikai élet az erkölcsöt t a g a d ó erőszaknak s ösztönösségnek j e g y e i t ölti m a g á r a , s e g y á s z o s s z í n e - v á l t o z á s t ó l n e m ó v j a m e g semmiféle m ű v e l t s é g ; m é g pedig azért nem, m e r t n e m a m ű v e l t s é g , h a n e m a szigorú erkölcsiség hordozza az é l e t e t ; a m ű v e l t s é g pedig még n e m erkölcsiség. A chronique scandaleuse ezt g y a n í t t a t t a , de m e g n e m é r t t e t t e a laposeszű e u r ó p a i v a l ; de m a j d megtanítja őt erre az erőszak a gazdasági s a politikai életben. A mi föladatunk a X X . s z á z a d f á r a d t s z e m e i t az e r k ö l c s i s é g ez ö r ö k k é r a g y o g ó csillagára fordítani s elveinek térfoglalását az élet összes terein előmozdítani. Tömegeket mozgatni a szenvedélynek k ö n n y ű , de a pozitív m u n k á l k o d á s n a k , mely az állatiság inspirációit nélkülözi, nehéz. T á r s a d a l m a k a t elvekkel, jellem­ mel, erkölccsel á t j á r a t n i csak félisteneknek, vagyis h o g y m é g a z o k n a k sem, h a n e m i n k á b b csakis a n n a k az egy I s t e n n e k f ö l a d a t a , k i a z e m b e r i s é g e t o k t a t j a és n e v e l i v i l á g o s s á g g a l és k e g y e l e m m e l é p ú g y , m i n t s ö t é t s é g g e l és s z e n v e d é s s e l . B á r ­ m i l y k e s e r v e s p e d a g ó g i a i k e z e l é s a l á fogja a z I s t e n a z e u r ó p a i n e m z e t e k e t , a n n y i b i z o n y o s , h o g y a z e r k ö l c s i s é g n e k a z egész v o n a l o n való érvényesítése, az a b s z o l ú t u r a l o m t r ó n j á r a v a l ó v i s s z a h e l y e z é s e : ez a t e l j e s és f ö l t é t l e n r e d i n t e g r á c i ó a G o n d ­ v i s e l é s n e k célja, s e n a g y f ö l a d a t o n d o l g o z n i a s z á z a d o k n a k , t e h á t az 1905. é v n e k is, kötelessége m e g dicsősége.

Székesfehérvár üdvözlete a 1908 j ú n . 6.

dalosokhoz.

Ö r ö m m e l üdvözöljük d a l o s a i n k a t ; örülünk, hogy eljöt­ t e k , m e r t é n e k e l n i j ö t t e k . Ü n n e p i e s érzéssel f o g a d j u k ő k e t , m e r t lelket, k e d v e t , lendületet h o z n a k n e k ü n k . Mindez m e g ­ v a n a d a l b a n ; h o g y n e , hisz szívből f a k a d s v i s z o n t a r r a s z o l ­ gál, h o g y szívbe h a t o l v a , o t t lelket, ö r ö m e t fakasszon. A k i k dalolnak, a z o k t e h á t j ó j á r a t b a n v a n n a k : a lélek útjain j á r v a szívünkhöz férkőznek, hogy jótevőink legyenek. 0 t e h á t Isten hozott dalosok, énekeljetek ! Énekeljetek b í z v á s t ; itt Fehérváron megértenek s megbecsülnek titeket 1 Megértünk t i t e k e t ; m e r t a dal az az anyanyelv, m e l y e t m i n d e n k i m e g é r t , m e r t h a a s z ó t n e m is é r t e n é , d e a l e l k e t kiérezné, a z t a lelket, m e l y a r i t m u s hullámain vibrál, m e l y száll v e l ü n k s e m e l k e d i k r a j t u n k , s m a g á v a l e m e l m i n k e t , hogy elringasson b á n a t a i n k b a n s ö r ö m ü n k b e n egyaránt. Megértjük az érzést, mely a h a n g o k h a r m ó n i á j á n a k szépségé­ b e n j ö n felénk, s a k i n e k szíve v a n , az m e g h ó d o l neki.

TÁRSADALMI

NÉPMENTÉS

285

M e g é r t i a z t m é g a k i s d e d is, r i t m u s á t ó l a l s z i k el a síró b a b a ; m e g é r t i a z t a b a r b á r is, hisz daloló lelkek, p r ó f é t á k és s z e n t e k s z e l í d í t e t t é k m e g v a d e r k ö l c s e i k e t , s a m e s e b e l i O r f e u s z u g y - e d a l l a l és z e n é v e l h ó d í t o t t s r á m u t a t o t t a n e m ­ mesebeli h a t a l o m r a , a b a r b á r o k a t szelídítő szeretetre, m e l y a lelkit h a n g s ú l y o z z a m i n d e n ü t t , s a belső világgal a k a r j a l e g y ő z n i a k ü l s ő t , s a z é r t a belső v i l á g n a k e g y i k n a g y h a t a l ­ m á t , a z e n é t s é n e k e t h a s z n á l j a föl g y e r m e k e i m ű v e l é s é r e . M i n d e n d a l a lélek emelkedése. A legédesebb é r z e l m e k d a l b a n h a n g z a n a k e l ; azért v a n éneke az erőnek s örömnek, d e főleg v a n é n e k e a z ifjú, s z é p é l e t n e k ; a z é r t v a n é n e k e a t a v a s z n a k , az ifjúságnak, a párzó m a d á r n a k ; azért v a n é n e k e a h ő s n e k , a d i a d a l n a k ; s a z e m b e r i lélek, m e l y a z i m á b a n I s t e n h e z e m e l k e d i k , a z e m e l k e d e t t s é g é r z e t é t is d a l ­ b a n ö n t i k i ; a legfölségesebb s legmélyebb i m á k n é m á k n e m m a r a d t a k , h a n e m zsoltárokban s h i m n u s o k b a n törtek ki. A n e m z e t i l é l e k n e k is v a n n a k é n e k e i . H o g y h i á n y o z h a t ­ n é k o t t a d a l , a h o l n é p e k s z e n v e d n e k és ö r v e n d e z n e k ! H o g y n e z ú g n a föl o t t , h o l a n é p l é l e k b e n i z z i k a h a r c o k s z e n v e d é l y e , a h o l b ú g és sír m i l l i ó k b á n a t a ? A z é r t a z a n e m z e t , m e l y n e k m é g n i n c s e n e k d a l a i , a z m é g n e m é b r e d t föl l e l k é n e k ö n t u d a ­ t á r a , az m é g kiskorú ; sírni t u d , de énekelni m é g n e m t u d . Az ilyen n e m z e t n e k m é g nincs művészete, m e r t a m ű é r z é k első m e g n y i l a t k o z á s a a d a l ; az h a n g z i k a b á r d o k k o r á l j á b a n , az cseng a t r u b a d ú r o k énekében. Gondolhatjátok hát, hogy akik így gondolkoznak, akik így éreznek, azok h o g y örülnek a dalosok l á t o g a t á s á n a k , azok hogy üdvözlik énekes vendégeiket; úgy örülnek, úgy ü d v ö z ö l n e k , h o g y ö r ö m ü k l e n d ü l e t é b ő l ü d v ö z l e t ü k is d a l l á válik ! Tiszteljük törekvéseiteket s hálásak leszünk a z o k é r t ! ö r ü l a s z í v ü n k , h o g y e n n y i d a l o s t , egész d a l o l ó h a d a t f o g a d ­ h a t u n k falaink közé, — daloló h a d a t e k ü s z k ö d ő v i l á g b a n ! Más hadakhoz hozzászoktunk m á r ; de akik énekelnek, akik v i g a s z t a l n a k s e n y h í t e n e k , a z o l y h a d m é l t á n lesz c s o d á l k o ­ zásunk t á r g y a s elismerésünk birlalója. R a j t a t e h á t , szívből kívánjuk, legyen m ű v é s z e t e t e k n é p ­ szerű, találjon sok-sok művelőt, hódítson természet-adta szépségével s h a t a l m á v a l ! Legyen m ű v é s z e t e t e k hálás m u n k a , örvendeztessen s o k a k a t s váltsa ki b e n n ü k a h a r m ó n i á k áldá­ s á t és ö r ö m é t . I s t e n h o z o t t !

286

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

Sajtóvasárnapra. 1913 okt. 2. A Sajtóvasárnapon azt a nagy érdeket akarjuk híveink­ n e k szívére k ö t n i , m e l y e t m a g a X . P i u s p á p a jellemzett leg­ j o b b a n , m i k o r a z t m o n d t a : Hiába építünk templomokat, hiába tartunk missziókat, hiétba alapítunk iskolákat, ha emellett elhanyagoljuk a katholikus sajtót. A S z e n t a t y a e s z a v a i n a k n y o m á b a n e g y r e j o b b a n föl k e l l f o g n u n k k ö t e l e s s é g ü n k e t , hogy melegen érdeklődjünk a k a t h o l i k u s sajtó iránt s h o g y buzgón s kitartóan dolgozzunk a katholikus sajtótermékek elterjesztésén. E lelkes m u n k á r a n a g y szükség v a n híveink­ k e l s z e m b e n is, m e r t ő k m é g n e m é r t é k e l i k e l é g g é , s e m a rossz sajtónak k á r o s h a t á s a i t , s e m a j ó n a k áldásait s n e m veszik észre a z o k a t a n a g y v e s z e d e l m e k e t , m e l y e k k e l a rossz sajtó a h i t e t s az erkölcsöt, s a lelkek ü d v é t fenyegeti. N e m k é t e l k e d e m a z o n b a n , h o g y e b e l á t á s t é r t foglal majd, ha minél g y a k r a b b a n s minél b e h a t ó b b a n kifejtjük, h o g y a katholikus sajtóra úgy van szükségünk, ahogy szüksége van a harcban álló katonának fegyverre ; továbbá, hogy a ka­ tholikus sajtó termékeire szükségünk van saját felvilágosításunk s szellemi látókörünk kitágítása végett; s végre szükségünk van reá, a katholikus akció szervezése s a kereszténységnek szélesebb kihatása végett. A m i a z e l s ő t illeti, t a g a d h a t a t l a n , h o g y a m o d e r n v i l á g legharciasabb i n t é z m é n y e a sajtó, s a b b a n a n a g y szellemi h a r c b a n , hol eszmék s érdekek ü t k ö z n e k , hol az igazság s z e m b e n áll a hazugsággal, s a valóság a l á t s z a t t a l , s az er­ kölcs s az eszményiség az ö s z t ö n n e k s szenvedélyességnek h a t a l m a i v a l , o t t a l e g k i h a t ó b b s döntő fegyver a sajtó. A s z á m ­ beli súly n e m t e s z i ; a h o g y a hadseregnél sem teszi a szám, h a n i n c s j ó f e g y v e r z e t e : ú g y b i l l e n fel a t á r s a d a l m i é l e t b e n is a számbeli súly, az értelmi műveltség, az intelligencia, a jó tollforgatás varázsának túlsúlyától. A z o n b a n n e m c s a k m i n t fegyverre az ellenséges á r a m ­ l a t o k k a l s z e m b e n , h a n e m m i n t életszervre v a n a k a t h o l i c i z m u s n a k a sajtóra szüksége. A sajtó által v a g y u n k belekap­ csolva a m o d e r n szellemi világba, a korkérdésekbe s á r a m ­ l a t o k b a , a t u d o m á n y o s , művészeti, bölcseleti s irodalmi v i l á g b a . A z i d ő f o l y i k s a z é l e t fejlik s f o l y t o n új g o n d o l a t o k a t , új e s z m é k e t s p r o b l é m á k a t v e t fel, m e l y e k a m a i k o r e s z m é ­ n y e i , v á g y a i s é l e t i n g e r e i . A m i él, a n n a k c s a k a j e l e n b e n

TÁRSADALMI

NÉPMENTÉS

287

l e h e t élnie, i n g e r e i t a j e l e n b ő l k e l l v e n n i e , i n d í t á s a i t a v i l á g m o d e r n szükségleteiből fogadnia. N e k ü n k sem s z a b a d elszige­ t e l ő d n ü n k . Az elszigetelődés ér-elmeszesedés s a végnek kez­ d e t e v o l n a ; d e é p e n a s a j t ó lesz a z e l s z i g e t e l ő d é s e l l e n s z e r e , m e r t az eszközli a k a p c s o l a t o t a h i t világa s a m o d e r n világ forgataga k ö z t ; a sajtó erezetén s idegzetén á t t ö r t é n i k az i n g e r k i v á l t á s s a z új e l e m e k s m o t í v u m o k f ö l s z í v á s a , m e l y r e m i n d e n életnek szüksége van, legyen az a k á r természetes, a k á r természetfölötti. Ugyancsak szükségünk v a n életrevaló sajtóra a keresz­ t é n y s é g k i h a t á s á r a v a l ó t e k i n t e t b ő l , a r r a n é z v e , h o g y akciónk­ ban s z e r v ü n k l e g y e n . A v i l á g n e m k é s z , h a n e m f e j l i k ; a k a t h o l i k u s v i l á g s e m k é s z , h a n e m a fejlődés t ö r v é n y e a l a t t áll, s í g y f o l y t o n m u n k á b a á l l í t m i n k e t ; a l k a l m a s i n t é z m é ­ n y e k e t s ü r g e t s v á r j a , h o g y szociális s n é p n e v e l ő b e f o l y á s u n ­ k a t é r v é n y e s í t s ü k . E z az akció folyik a b b a n az a p o s t o l k o d á s b a n , m e l y e t a z e g y h á z i r e n d fejt k i , d e folyik a b b a n a n a g y t e v é k e n y s é g b e n is, m e l y e t a s a j t ó g y a k o r o l , e b b e n a — m o n d h a t n á m — laikus apostolságban. A sajtó az egyházi apostolságnak laikus kiadása ; a sajtó az a m o d e r n diakonát u s , m e l y k e n y e r e t szeg, m i n t a h o g y a z t a r é g i d i a k o n á t u s szegte ; m i n d k e t t ő n e m az Ü r asztalát, h a n e m a köznapi élet szükségleteit gondozza. Dolgozzunk tehát buzgón, dolgozzunk fáradhatlanul a k a t h o l i k u s s a j t ó f e l l e n d í t é s é n ! V i l á g o s í t s u k fel h í v e i n k e t , hogy önmagunkból, hitünkből s erkölcsiségünkből ű z ü n k c s ú f o t , h a a k e r e s z t é n y s é g - e l l e n e s s a j t ó t p á r t o l j u k . K i fogja n a g g y á nevelni a z t a s ö t é t s h a z u g h a t a l m a t , m e l y az igaz­ ságot támadja s mely mikor hitünkben, meggyőződésünkben s é r t e g e t , a k k o r m é g p é n z ü n k e t is e l s z e d i s h a t a l m á t ö n m e g alázásunkra h a s z n á l j a ? ! E z a népfelvilágosító mozgalom, mellyel a jó sajtót terjesztjük, kisodor majd sokakat a ke­ reszténység-ellenes á r a m l a t b ó l s felébreszti b e n n ü k a k ö t e ­ lességérzetet, hogy a katholikus sajtótermékeket olvassák is s t e r j e s s z é k i s , s a k a t h o l i k u s s a j t ó f e l v i r á g o z t a t á s á é r t á l d o z a t o t is h o z z a n a k .

288

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

Fölhívás a keresztény

társadalomhoz.

1 9 2 3 febr. 1 8 . Most, hogy a farsang lezajlott s a féktelen m u l a t o z á s i k e d v egyelőre pihenőre tért, elérkezettnek látom az időt, hogy a Margit-kongregációból kiindult s az erkölcstelen t á n c o k s a t á n c o l á s i m ó d ellen i r á n y u l ó m o z g a l o m r ó l í t é l e t e t m o n d j a k , s a n n a k a k e r e s z t é n y t á r s a d a l o m b a n való térfoglalását elő­ mozdítsam. Ü g y történt, hogy másfél évvel ezelőtt a székesfehérvári Margit-kongregáció, m i n t elsősorban erkölcsi a l a p o n álló testület, fölvette a harcot a m o d e r n t á n c d ü h s ennek erkölcs­ t e l e n s é g e ellen ; v o l t a k l e á n y o k , k i k b á l b a n e m m e n t e k , v a g y haza mentek, bizonyos táncokat nem táncoltak ; voltak s v a n n a k nők, kik k ö n y ö k e i k e t előretolva, v é d ő p a l á n k o t állí­ t a n a k m a g u k s a túlbizahnas tolakodó táncos közé. A kongre­ g á c i ó n a k ez a z e l s z á n t föllépése s a n e m k o n g r e g a n i s t a n ő k ­ n e k is ez a m a g a t a r t á s a m e g s z é g y e n í t ő v á d s u g y a n a k k o r fulmináns ítélet a k u l t ú r v é g i züllöttség<gel> s az erkölcsi érzés eldurvulásával szemben. Ezért nekik s elsősorban a Margit-kongregációnak f ő p á s z t o r i e l i s m e r é s e m e t f e j e z e m k i . T u d o m , h o g y ez elis­ m e r é s e m m e l n e m állok egyedül, s h o g y azt m i n d a z o k osztják, kik hűséges meggyőződést, korrekt s b á t o r lelket s elszánt nem-farizeus jellemet becsülni t u d n a k . S ha talán volnának, k i k e m a g a t a r t á s t t ú l z o t t n a k í t é l n é k , a l a p j á b a n m é g a z o k is el f o g j á k i s m e r n i , h o g y a n n a k a d e k a d e n s s n y e g l e m u l a t o ­ zásnak, a n n a k a nyilvánosság előtti meztelenkedésnek s a női h ú s o k k i r a k a t o z á s á n a k mégis csak jó volna, m é g pedig a z egész t á r s a d a l o m é r d e k é b e n , v a l a m i k é p ú t j á t á l l a n i s ú t j á t v á g n i . N e m is lesz ez l e h e t e t l e n s é g , h o g y a m i t a k o n g r e ­ g á c i ó s a s z e m é r m e s e b b n ő k m á r is m e g t e t t e k , a z t a z egész t á r s a d a l o m f e l a d a t á n a k i s m e r j e s m a g a is g y a k o r o l j a . E z t a z á l l á s f o g l a l á s t m é l t á n e l v á r h a t o m a z egész t á r s a ­ dalomtól, nevezetesen azonban a katholikus hívektől, kikhez e l s ő s o r b a n v a n s z a v a m . H i s z e n ez a h a r c s ez a m o z g a l o m n e m lehet csak a kongregációnak v a g y épen egy kongregáció­ n a k a feladata, a m i n t h o g y az erkölcs s a köztisztesség n e m ­ c s a k a kongregációk ügye, h a n e m az egész k e r e s z t é n y t á r s a ­ dalomé. Azért, amikor dicséretet m o n d o k azoknak a fiatal leányoknak, akik reájuk nézve sokszor nehéz helyzetben megálltak a kongreganista fegyelem alapján, s a meggyőző-

TÁRSAD ALM I N É P M E N T É S

28«J

e l e s ü k é r t el t u d t a k v i s e l n i e g y - e g y b l a z í r t g r i m a s z t is, u g y a n ­ a k k o r ó h a j t o m , h o g y a z egész k e r e s z t é n y , főleg k a t h o l i k u s t á r s a d a l o m felelőssége ö n t u d a t á b a n s a r k á r a á l l j o n , s h o g y m i n d e n e g y l e t és s z e r v e z e t , m i n d e n férfi és n ő , ifjú és l e á n y , kiknek lelkében az erkölcsi érzék az életrevalóbb s szebb m a g y a r j ö v ő g o n d o l a t á v a l párosul, h a s s a n a k oda, h o g y r u h á z ­ k o d á s b a n , t á n c b a n , t á r s a l g á s b a n , m o d o r b a n s a szeszes i t a l o k élvezetében a k e r e s z t é n y erkölcsi elvek érvényesüljenek. H o l v a n n a k a z o k a z i d ő k , a m i k o r a férfiak a b á l b a n s z e s z e s i t a ­ l o k a t a l i g i t t a k , a m i k o r az e g y s z e r ű csín a l e á n y o k ö l t ö z e t é b e n össze n e m l a p í t o t t a a c s a l á d a t y á k b u g y i l l á r i s á t , s n e m b o r í ­ t o t t a b e a g o n d o k f á t y o l á v a l a b á l t e r m e k csillárjait ! Ma nincs m u l a t s á g esztelen költekezés nélkül, nincs ö r ö m m á m o ­ ros idegcsiklandozás n é l k ü l ; u g y a n a k k o r pedig borgőzös szájak lehellete vegyül a parfömbe, s intelligenseknek neve­ z e t t u r a k és h ö l g y e k b i z o n y t a l a n l é p t e k k e l t á m o l y o g n a k a bálvégi reggeli ó r á k b a n . I t t i g a z á n n a g y ö n e s z m é l é s r e s a szó i g a z é r t e l m é b e n keresztény nemzeti reakcióra v a n szükség. Reakcióra m i n d e n a l a c s o n y s á g , s z e m é r m e t l e n s é g és s z a b a d o s s á g ellen ! Már m o s t n a g y o n fontos, hogy e részben állásfoglalásunk k o r r e k t és s e m m i b e n se t ú l z ó l e g y e n . F o n t o s , h o g y n e nevek és elnevezések, h a n e m lecsuszamlások s kihágások ellen k ü z d ­ jünk. E r r e való tekintetből, a kongregáció vezetőségének m e g h a l l g a t á s a u t á n főpásztori h a t a l m a m n á l fogva föloldom a Margit-kongregációnak az one-stepre vonatkozó t i l a l m á t ; e z t n e m a z é r t t e s z e m , m i n t h a ezzel a k o n g r e g á c i ó n a k a k ö r ü l ­ m é n y e k által indokolt intézkedését helyteleníteni a k a r n á m ; m é g k e v é s b b é a z é r t , h o g y e z á l t a l a k o n g r e g á c i ó ü d v ö s és feltétlenül szükséges fegyelmét l a z í t s a m s a s z a b a d s á g o t lóra ü l t e s s e m : h a n e m a z é r t , h o g y minden táncban minden illetlen­ séget és szemérmetlenség el minden hívemre n é z v e t i l a l m a z z a k s e z á l t a l a k ü z d e l m e t a visszaélések ellen kiszélesítsem. Mikor a z o n b a n így az one-step t i l a l m á t föloldom, u g y a n ­ akkor mindjárt megjegyzem, hogy v a n n a k modern táncfor­ m á k , melyek szinte predestinálva v a n n a k arra, hogy a zabo­ látlan s erkölcstelen táncolás útját egyengessék: ezeknél fokozott önérzetet s fegyelmet kívánok, s föltétlenül követe­ l e m , h o g y kerüljék el a táncok szemérmetlen figuráit, — m é g p e d i g éjfél után is, sőt akkor leginkább. A m u l a t s á g r e n d e z ő i e részben sokat tehetnek ; azért kérem őket, álljanak e per­ verz divat útjába, küszöböljék ki a n e v ü k s tekintélyük alatt lezajló m u l a t s á g o k b ó l a t á n c o k n a k s z e m é r m e t l e n s é g r e i n g e r l ő ,
Prohászka : Az igazság napszámában. 19

290

PROHÁSZKA

OTTOKÁR

e r o t i k u s f i g u r á i t , s e g y á l t a l á b a n m i n t m a g y a r e m b e r e k e t is k é r e m , n e engedjék e t á n c o k a t a régi s a l a p j á b a n tisztességes táncok rovására túltengeni. V a n azonban m é g egy n a g y s a legilletékesebb címre f e l a d o t t k é r é s e m , s a z szól a k e r e s z t é n y n ő k h ö z . A k e r e s z t é n y e r k ö l c s ü g y e , m i n t m i n d e n ü t t , ú g y a b á l t e r e m b e n is f ő k é n t a nő kezében v a n letéve ; azért k é r e m m i n d e n n ő h í v e m e t , a s s z o n y t , l e á n y t e g y a r á n t , d e e l s ő s o r b a n i t t is a k o n g r e g á c i ó t a g j a i t , h o g y t e l j e s í t s é k e t é r e n is k ö t e l e s s é g e i k e t s t i l t a k o z á s , rendreutasítás, a tánc rögtöni abbanhagyása, a szemérmet­ lenül tolakodó táncosok megvetése s energikus helytállás által t e g y e n e k t a n ú b i z o n y s á g o t keresztény női ö n t u d a t u k r ó l , s kifogástalan erkölcsi érzékükről. D e h á t bocsánat, hogy ezeket m o n d o m , hiszen a keresz­ tény nemzeti éledés(nek) s Magyarország kínlódásának n e h é z k o r s z a k á b a n s z i n t e n e m t u d o m , h o g y k i k ellen l e g y e n a n ő i f r o n t n a k i l y e n f ö l l é p é s r e s z ü k s é g e ? Kik l e g y e n e k a z o k , s h o n n a n v e g y é k m a g u k a t , kikre a fölháborodott női ö n t u d a t s az erkölcsi m e g v e t é s ostorával kellene r á v á g n i ? H o n n a n szakadjanak közénk, tán a nemzeti hadseregből vagy a k e r e s z t é n y n e m z e t i ifjúság e g y e t e m i s z e r v e z e l e i b ő l , t á n a Széchenyi szövetségből? H o n n a n jöjjenek, kik a közerkölcsöt zülleszteni a k a r n á k ? O n n a n n e m jöhetnek, v a g y csak a k k o r jöhetnek, ha nem méltók nagy eszményeikhez. Adja Isten, h o g y ez ö n l e f o k o z á s r a m a g y a r ifjú sose v á l l a l k o z z é k ! B á r m i n t legyen, álljunk m i n d n y á j a n h e l y t az erkölcs, a fegyelem s a köztisztesség védelmében, s lobogjon fejünk fölött l á t h a t ó l a g a Szent Szűz zászlaja.

A kiadó jegyzetei.
A z i t t k ö z ö l t cikkek t ú l n y o m ó része m i n t vezércikk jelent m e g ebben az újságban : «Esztergom, politikai és társadalmi hetilap. L a p t u l a j d o n o s és kiadó dr. Prohászka Ottokar.» A lap m e g i n d u l t 1896-ban Prohászka és K e m é n y í f y Dániel szerkesztésében és 1904-ig viselte h o m l o k á n Prohászka n e v é t . Az első két é v f o l y a m b a n m i n d e n aláírás nélkül írt Prohászka ; i t t t e h á t külső t a n ú s á g o k és belső kritériumok (lásd 0 . M. 1 3 . k. B e v e z . ) alapján kellett eldönteni a szerzőséget. Magától értető­ dik, h o g y e kritériumokat megszorító értelemben a l k a l m a z t a m : amiről nem t u d t a m teljes bizonyosságot szerezni, azt elhagy­ t a m . 1898-tól k e z d v e cikkei a Dr. P . jelzetet viselik. Másutt jelentek m e g a k ö v e t k e z ő k (a számok e k ö t e t l a p ­ s z á m a i t j e l z i k ) : 113., 117., 119., 149., 156., 178., 196., 218. : A l k o t m á n y ; 222. : Szövetkezés : 263. : E g y h á z i Lapok ; 2 7 9 . : Igaz Szó ; 284., 286., 288. : Fejérmegyei N a p l ó - m é g pedig m i n d , az E s z t e r g o m - b a n megjelentek is, a b b a n a szám­ b a n , m e l y n e k p o n t o s kelte e k ö t e t b e n a címek alatt o l v a s h a t ó . A pontos kelet közlését ezeknek a cikkeknek kortörténeli jelentősége javasolta. A csoportokba foglalás merőben kiadói-technikai okokból t ö r t é n t . A csoport-címek a cikkek címeiből v a n n a k v é v e , és e g y - e g y csoportnak inkább uralkodó t é m á j á t akarják jelezni, m i n t szigorú keretét megadni. Tartalmi megjegyzések : 34. lap : Roszival kanonok rektora v o l t annak a szemi­ náriumnak, m e l y n e k Prohászka ugyanakkor spirituálisa és tanára v o l t . Prohászkát éles állásfoglalása m i a t t e g y ideig k o m o l y a n az a v e s z é l y f e n y e g e t t e , h o g y falura kerül plébános­ nak. A z o n b a n az alsó papság E s z t e r g o m b a n és országszerte o l y e g y h a n g ú s á g g a l állott Prohászka m e l l e t t , h o g y a rektori kellett a szemináriumból elmozdítani. 52. lap : Prohászka az egyházi v a g y o n r a v o n a t k o z ó egyházjogi alapelvek tiszteletben tartásával (1. Ö. M. 20. k. 7 3 . kk. 11.) a m a g y a r egyházi v a g y o n korszerű értékelését sürgeti. Lásd m é g e k ö t e t 221. 1.

292

A KIADÓ

JEGYZETEI

08. lap, utolsó bekezdés : Prohászka az egész cikk össze­ függése szerint itt csakis m a g y a r egyházi állapotokról szól. Vesd hozzá e k ö t e t 213. és 220. 11. 213. lap : E z t a cikket a maga egészében kell nézni, és nem e g y - e g y k i s z a k í t o t t f é l m o n d a t á b a n ; s akkor kitűnik, h o g y n e m e g y é b az, m i n t I X . Pius Syllabusa 50. tételének energikus alkalmazása. 260. lap : Az e s e m é n y , amelyre o t t utalás történik : B a p i á n megjelent a budapesti szocialista agitátortól r e n d e z e t t gyűlésen a káplán is, Prohászka t a n í t v á n y a , szót kért és talpra­ esett fölszőlalásával falhoz szorította az agitátort.