You are on page 1of 2

Υπάξρεη κηα παιηά ηζηνξία γηα έλα παηδί πνπ πήγε λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ελόο ζνθνύ: Ήξζα,

δάζθαιε, γηαηί λνηώζσ ηόζν αζήκαληνο πνπ δελ έρσ όξεμε λα θάλσ ηίπνηα. Μνπ ιέλε όηη δελ αμίδσ ηίπνηα, όηη δελ θάλσ ηίπνηα ζσζηά, όηη είκαη αδέμηνο θαη ραδόο. Πσο κπνξώ λα βειηησζώ; Τη κπνξώ λα θάλσ γηα λα κε εθηηκήζνπλ πεξηζζόηεξν;" Ο δάζθαινο, ρσξίο λα ηνλ θνηηάμεη, ηνπ είπε: "Πόζν ιππάκαη, αγόξη κνπ. Γελ κπνξώ λα ζε βνεζήζσ γηαηί πξώηα πξέπεη λα ιύζσ έλα δηθό κνπ πξόβιεκα. Μεηά, ίζσο.." θαη ύζηεξα από κηα παύζε ζπλέρηζε : "Αλ ζέιεηο λα κε βνεζήζεηο εζύ, κπνξεί λα ιύζσ γξήγνξα ην πξόβιεκά κνπ θαη κεηά λα κπνξέζσ λα ζε βνεζήζσ." "Δ.κεηά ραξάο, δάζθαιε" είπε δηζηαθηηθά ν λεαξόο, λνηώζνληαο όηη ηνλ ππνηηκνύζαλ γηα άιιε κηα θνξά θαη κεηέζεηαλ ηηο αλάγθεο ηνπ. "Ωξαία" ζπλέρηζε ν δάζθαινο. Έβγαιε ην δαρηπιίδη πνπ θνξνύζε ζην αξηζηεξό ηνπ ρέξη θαη ην έδσζε ζην αγόξη, ιέγνληαο :"Πάξε ην άινγν πνπ είλαη εθεί έμσ θαη ηξέμε ζηελ αγνξά. Πξέπεη λα πνπιήζσ απηό ην δαρηπιίδη γηα λα πιεξώζσ έλα ρξένο. Δίλαη αλάγθε λα πάξεηο όζν πεξηζζόηεξα ρξήκαηα κπνξείο γηα απηό. Καη κε θαλέλαλ ηξόπν κε δερηείο ιηγόηεξα από έλα ρξπζό θινπξί. Πήγαηλε θαη έια κε ην ρξπζό θινπξί όζν πην γξήγνξα κπνξείο." Ο λεαξόο πήξε ην δαρηπιίδη θη έθπγε. Μόιηο έθηαζε ζηελ αγνξά άξρηζε λα πξνζθέξεη ην δαρηπιίδη ζηνπο εκπόξνπο πνπ ην θνίηαδαλ κε θάπνην ελδηαθέξνλ, ώζπνπ ν λεαξόο έιεγε ηη δεηνύζε γη' απηό. ΋ηαλ ην παηδί έιεγε "έλα ρξπζό θινπξί" άιινη γεινύζαλ, άιινη ηνπ γύξηδαλ ηηο πιάηεο θαη κόλν έλαο γέξνληαο θάλεθε αξθεηά επγεληθόο γηα λα κπεη ζηνλ θόπν λα ηνπ εμεγήζεη όηη έλα ρξπζό θινπξί ήηαλ πάξα πνιύ γηα έλα δαρηπιίδη. Θέινληαο λα βνεζήζεη, έλαο ηνπ πξόζθεξε έλα αζεκέλην λόκηζκα θη έλα κπαθηξέλην ηάζη, όκσο, ν λεαξόο είρε νδεγίεο λα κε δερηεί ιηγόηεξα από έλα ρξπζό θινπξί θη έηζη απέξξηςε ηελ πξνζθνξά. Αθνύ πξνζπάζεζε λα πνπιήζεη ην θόζκεκα ζε όπνηνλ ζπλάληεζε ζην δξόκν ηνπ ζηελ αγνξά - θαη ζίγνπξα ζα ήηαλ πάλσ από εθαηό άηνκα - , παξαδέρηεθε ηελ απνηπρία ηνπ, θαβάιεζε ην άινγν θαη γύξηζε πίζσ. Πόζν ζα ήζειε ν λεαξόο λα είρε έλα ρξπζό θινπξί γηα λα ην δώζεη ζην δάζθαιν θαη λα ηνλ γιπηώζεη από ην πξόβιεκά ηνπ. Έηζη, ζα έπαηξλε θη απηόο ηε ζπκβνπιή θαη ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ. Μπήθε κέζα ζηελ θάκαξε. Γάζθαιε" είπε, "ιππάκαη. Δίλαη αδύλαην λα ηα θαηαθέξσ. Ίζσο λα κπνξνύζα λα πάξσ δύν ή ηξία αζεκέληα, όκσο, λνκίδσ όηη δελ κπνξώ λα γειάζσ θαλέλαλ γηα ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ δαρηπιηδηνύ." "Απηό πνπ είπεο είλαη πνιύ ζεκαληηθό, λεαξέ κνπ θίιε" απάληεζε ρακνγειώληαο ν δάζθαινο. "Πξέπεη πξώηα λα κάζνπκε ηελ αιεζηλή αμία ηνπ δαρηπιηδηνύ.

Καβάιεζε πάιη ην άινγν θαη πήγαηλε ζηνλ θνζκεκαηνπώιε. Πνηνο άιινο ζα μέξεη θαιύηεξα; Πεο ηνπ όηη ζέιεηο λα ην πνπιήζεηο θαη ξώηεζέ ηνλ πόζα κπνξεί λα πηάζεη. ΋κσο, κελ ηνπ ην πνπιήζεηο όζα θη αλ ζνπ πξνζθέξεη. Γύξηζε πίζσ κε ην δαρηπιίδη." Ο λεαξόο θαβάιεζε ην άινγν θη έθπγε πάιη. Ο θνζκεκαηνπώιεο εμέηαζε ην δαρηπιίδη ζην θσο ηνπ θεξηνύ, ην θνίηαμε κε ην θαθό, ην δύγηζε θαη κεηά είπε ζην παηδί: "Πεο ζην δάζθαιν, αγόξη κνπ, όηη αλ ζέιεη λα ην πνπιήζεη ακέζσο, δελ κπνξώ λα ηνπ δώζσ παξαπάλσ από πελήληα νρηώ ρξπζά θινπξηά γηα ην δαρηπιίδη ηνπ." "Πελήληα νρηώ ρξπζά;" θώλαμε ην παηδί. "Ναη" απάληεζε ν θνζκεκαηνπώιεο. "Βέβαηα, κε ιίγε ππνκνλή ζα κπνξνύζακε λα βγάινπκε γύξσ ζηα εβδνκήληα ρξπζά θινπξηά, όκσο, αλ είλαη επείγνλ." Ο λεαξόο έηξεμε ζπγθηλεκέλνο ζην ζπίηη ηνπ δαζθάινπ λα ηνπ πεη ηα θαζέθαζηα. "Κάζηζε" ηνπ είπε ν δάζθαινο αθνύ ηνλ άθνπζε. "Δίζαη θη εζύ ζαλ απηό ην δαρηπιίδη. 'Έλα πνιύηηκν θαη κνλαδηθό θόζκεκα. Καη ζαλ ηέηνην, πξέπεη λα ζ΄ εθηηκήζεη έλαο αιεζηλόο εηδηθόο. Γηαηί ζηε δσή ζνπ γπξίδεηο εδώ θη εθεί δεηώληαο λα εθηηκήζεη ν θαζέλαο ηελ πξαγκαηηθή ζνπ αμία;" Καη κ' απηά ηα ιόγηα, έβαιε πάιη ην δαρηπιίδη ζην κηθξό ηνπ δάρηπιν ηνπ αξηζηεξνύ ηνπ ρεξηνύ. Δίζαη θηηαγκέλνο από ηαιέληα, ζνθία θαη αγάπε. Δίζαη όια όζα αλαδεηάο, ηα έρεηο όια κέζα ζνπ. Πνηέ δελ καο ραξαθηεξίδεη απηό πνπ καο θάλνπλ νη άιινη, καο ραξαθηεξίδεη απηό πνπ επηζηξέθνπκε εκείο ζηνπο άιινπο. Αλ έρσ ηελ πεπνίζεζε όηη δελ αμίδσ, ηόηε ην ππνζπλείδεηό κνπ ζα θάλεη ηα πάληα γηα λα επηβεβαηώζεη απηή κνπ ηελ πεπνίζεζε. Δίλαη αλαγθαίν λα αιιάμνπκε ηηο πεξηνξηζηηθέο καο πεπνηζήζεηο, γηαηί καο θνζηίδνπλ πνιύ πόλν. Οη πεπνηζήζεηο καο γίλνληαη ζπλαηζζήκαηα, ηα ζπλαηζζήκαηα γίλνληαη ζπκπεξηθνξέο, νη ζπκπεξηθνξέο θέξλνπλ απνηειέζκαηα. Γηα λα αιιάμνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ παίξλνπκε από ηηο πξάμεηο καο, ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπκε ηηο πεπνηζήζεηο πνπ έρνπκε. Αληί λα δεηάκε ηελ απνδνρή από ηνπο γύξσ καο, ρξεηάδεηαη λα δώζνπκε εκείο νη ίδηνη ηελ απνδνρή ζηνλ εαπηό καο, όρη όηαλ ζα απνθηήζνπκε ρξήκαηα, όρη όηαλ ζα πεηύρνπκε εθείλν ή ην άιιν, αιιά ΤΩΡΑ έηζη όπσο αθξηβώο είκαζηε απηή ηε ζηηγκή, λα απνδερηνύκε ηνλ εαπηό καο θαη αλ ην θάλνπκε απηό, ηόηε θαη νη άιινη γύξσ καο ζα αξρίζνπλ λα καο δείρλνπλ ηελ απνδνρή ηνπο. Γελ κπνξνύλ λα θάλνπλ δηαθνξεηηθά. (Χόρχε Μπουκάι "Να σου πω μια ιστορία")