CISCO Network Eğitimi

MODUL 2: Switching Teknolojileri
Amaçlar:

• •

L a y e r 2 s w i t c h i n g i şl e m i ni t a n ı m l a m a k . Layer 2 özelliklerini açıklamak.

I. Layer 2 Switching L a y e r 2 s w i t c h i n g t e k n o l o ji s i d o n a n ı m a d a y a l ı d ı r . B u n e d e n l e h o s t ü z e r i n d e k i M A C a d r e s i n i k ul l a n a r a k n e t w o r k ü f i l t r e l e r . S w i t c hl e r d e f i l t e r t a b l o l a r ı n ı o l u ş t u r m a k i ç i n A S I C ( A p p l i c a t i o n S p e c i f i c I n t e g r a t e d C i r c ui t s ) y ö n t e m i ni k u l l a n ı r l a r . L a y e r 2 s w i t c h a y g ı tl a r ı p a k e t l e r i ( f r a m e ) d o n a n ı m a d r e s l e r i n e g ö r e g ö nd e r d i k l e r i i ç i n hızlıdırlar. Layer 2 özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz:

• • •

D o n a n ı m t e m el l i k ö p r ü ( b r i d g i n g ) Hız Düşük maliyet.

A. Layer 2 Switch Fonksiyonları L a y e r 2 s w i t c h i n g s ü r e c i n d e ü ç i ş l e m y e r i n e g e ti r i l i r :

• • •
Adres

Adres öğrenme (address learning) Yönledirme/filtreleme (forward/filtering) D ö n g ü ö nl e m e ( l o o p a v a i d a n c e ) öğrenme i ş l em i her paketin MAC adresinin bir MAC veritabanına tutulmasıyla

s a ğ l a n ı r . Y ö n l e n d i r m e i şl e m i i s e a l ı n a p a k e t i n h e d e f a d r e s i n i n b u l u n m a s ı n ı s a ğ l a r . D ö ng ü ö nl e m e ö z e l l i ğ i i s e , s w i t c h l e r a r a s ı n d a b i r d e n ç o k b a ğ l a n t ı n ı n o l d u ğ u d u r u m l a r d a f a z l a l ı k ( r e d u n d a n c y ) o l u ş u r s a , b u ö z e l l i k d ö n g ü y ü ö n l e r . D ö n g ü ö n l em e d e S T P ( S p a n n i n g T r e e Protocol) kullanılır.

B. STP (Spanning Tree Protocol) S T P ( S p a n n i n g T r e e P r o to c o l ) , D E C t a r a f ı n d a n g el i ş t i r i l m i ş v e I E E E t a r a f ı n d a n 8 0 2 . 1 o l a r a k k a b ul e d i l m i ş b i r p r o t o k o l d ü r . S T P ' n i n a n a g ö r e v i L a y e r 2 n e t w o r k l e r i n d e o l u ş a n d ö n g ü l e r i

7 6 8 ' d i r . K üç ü k M A C a d r e s i s e ç i m e n e d e n o l u r .T r e e İ şl e m i D. B u y ö n t e m d e y a l nı z c a a d r e s s a k l a n d ı ğ ı i ç i n z a m a n olarak daha azdır. Switch Türleri C i s c o a l a n ı n d a L A N s w i tc h i n g m o d l a r ı ş u n l a r d ı r : • • • Store and forward Cut-through FragmentFree S t o r e a n d f o r w a r d s w i tc h i n g a n a L A N s w i tc h i n g t ü r l e r i n d e n b i r i d i r . B u y ö n t e m d e s w i tc h p a k e t i n t ü m ü n ü k e n d i b e l l e ğ i n e k o p y a l a r v e C R C ( C y c l i c R e d u n d a n c y C h e c k ) b i l g i si n i h e s a p l a r . R o o t b ri d g e ö n c e l i k v e M A C a d r e s i n i n n u m a r a s ı n a g ö r e s e ç i l i r . . B i r n e t w o r k t e y a l n ı z b i r r o o t b r i d g e v a r d ı r . B u süreçte paketin tamamı switche kopyalandığı için zaman (latency) alabilir. P a k e t ( f r a m e ) h a t a i ç e r m i y o r s a h e d e f a d r e s b ul u n u r v e p ak e t g ö n d e r i l i r . n e t w o r k ü i zl e r v e g e r e k s i z h a t l a r ı k ap a t a r a k döngü 3.t h r o u g h s w i tc h i n g y ö n t e m i n d e i s e s w i t c h y al n ı z c a h e d e f a d r e s i k o p y a l a r . Ş e k i l : S p a n n i n g .durdurmaktır. STP sürekli olarak oluşmamasın sağlar. Spanning Tree İşlemi S T P n e t w o r k ü z e r i n d e k i b ü t ü n b a ğ l a n t ı l a r ı b ul u r v e f a z l a ( g e r e k s i z ) b ağ l a n t ı l a r ı k ap a t ı r . B u i şl e m n e t w o r k ü z e r i n d e b i r r o o t b r i d g e s e ç i l m e s i y l e o l u r . C u t . D i ğ e r s w ti c h l e r i s e n o n r o o t b r i d g e o l a r a k a d l a n d ı r ı l ı r . A r d ı n d a n h e d e f a d r e s i a r a r v e p a k e t i g ö n d e r i r . B i r S T P ' ni n v a r s a y ı l a n ö nc e l i ğ i 3 2 .

arsivi. L a y e r 2 s w i tc h i n g ö z e l l i k l e r i n i s a y ı n ? 3 . Hata kontrolü özelliklerine sahiptir. H a n g i L A N S w i t c h y ö n t e m i h e r f r a m e ü z e r i n d e b i r C R C ç al ı ş t ı r ı r ? 5 .pcnet. ] . L a y e r 2 s w i t c hi n g i ş l e m i n i n f o n k s i y o n l a r ı n ı a ç ı k l a y ı n? 6 . B i r n e t w o r k ü z e r i n d e k aç t a n e r o o t b r i d g e o l a b i l i r ? 7 . H a n g i L A N s w i tc h y ö n t e m i ö n c e d o n a n ı m a d r e s i n i k o n t r o l e d e r ? 4 . Gözden Geçirme 1 .FragmentFree yöntemi ise cut-through yönteminin değişik bir şeklidir. R o o t b ri d g e n a s ı l b e l i r l e n i r ? 2 .com sitesinden indirilmiştir. S T P ' n i n v a r s a y ı l a n ö nc e l i ğ i n e d i r ? : : : C I S C O NE T W O R K E Ğ İ T İ M İ : : : [ MODUL 1 | MODUL 2 | MODUL 3 | MODUL 4 | MODUL 5 | MODUL 6 | MODUL 7 ] [ Bu döküman www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful