KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

1

“Peneraju Pendidikan Negara”

2

3 .

kemahiran dan maklumat Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab 4 .B.Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu.

kemahiran dan kompetensi serta menerapkan nilai 5 .Teras ke-2 PIPP Dasar Membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni Matlamat Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan.

Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan untuk melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan 6 .

Kurikulum Sekolah Rendah 1983 – Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) 1993 – Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 2003 – KBSR (Semakan) 2011 – Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) 7 .

ROHANI. KEMAHIRAN. UNSUR KEBUDAYAAN DAN KEPERCAYAAN UNTUK MEMBANTU PERKEMBANGAN SESEORANG MURID DENGAN SEPENUHNYA DARI SEGI JASMANI. MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK MENANAM DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL YANG DIINGINI DAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENGETAHUAN” [ AKTA PENDIDIKAN 1996 PERATURAN-PERATURAN (KURIKULUM KEBANGSAAN) PENDIDIKAN 1997 ] 8 . NORMA.KURIKULUM KEBANGSAAN “… SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN. NILAI.

rohani.Murid yang seimbang dari segi intelek. jasmani dan emosi • • • • • • Berilmu Pengetahuan Berketrampilan Percaya kepada Tuhan Berakhlak Mulia Berkeyakinan Murid yang Berdikari Warga Negara Bertanggung jawab TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM • Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Dasar Pendidikan Kebangsaan • Wawasan 2020 • Rangka Rancangan Jangka Panjang • Cabaran Abad Ke-21 • Model Baru Ekonomi (MBE) • Teori Pembelajaran • • • • • • Berbudi Bersatu padu Patriotik Adil Penyayang Berbakti Pekerja Berilmu • • • • Inovatif Kreatif Dahagakan Ilmu Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi • Pencipta Teknologi • Belajar Sepanjang Hayat Global Player • Daya Saing • Daya Tahan • Kemahiran Berkomunikasi • Jati Diri • 4 Pillars of Education (UNESCO) 9 .

kandungan. peruntukan masa. kaedah pentaksiran. 10 . organisasi.Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. pedagogi.

BENTUK BAHAN ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM KSSR KANDUNGAN PENTAKSIRAN PEDAGOGI PERUNTUKAN MASA 11 .

Peluang dan Kualiti Pendidikan yang Sama untuk Semua Murid .Pendekatan Bersepadu .Perkembangan Individu Secara Menyeluruh .Pendidikan Seumur Hidup 12 .• Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Berasaskan Prinsip KBSR : .

Nilai dan Sikap Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Kemanusiaan dan Persekitaran Sains Kajian Tempatan MURID PERKEMBANGAN DIRI INDIVIDU Kesenian dan Rekreasi Muzik Seni Visual Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup 13 .KOMUNIKASI Kemahiran Asas (Membaca. Menulis & Mengira) Bahasa Matematik MANUSIA DENGAN ALAM SEKELILINGNYA Kerohanian.

.

BAHASA Keusahawanan NILAI MURNI SAINS & TEKNOLOGI INSAN SEIMBANG Berfikiran Kritis & Kreatif dan Inovatif Kreativiti dan Inovasi Teknologi Maklumat & Komunikasi PATRIOTISME PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 15 .

kerohanian. persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 3M dan menaakul 16 . sikap dan nilai Tahap l Sekolah Rendah (Tahun 1 – 3) penguasaan kemahiran 3M dan menaakul. perkembangan sosioemosi.Tahap ll Sekolah Rendah (Tahun 4 – 6) pengukuhan dan aplikasi 3M dan menaakul. sikap. kerohanian. sahsiah. perkembangan sosioemosi. kerohanian. fizikal. kemahiran asas TMK. fizikal. kognitif. kognitif. fizikal. dan nilai Prasekolah perkembangan sosioemosi. kemahiran asas TMK.

17 . Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. kemahiran dan nilai.KSSR digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan.

kemahiran dan nilai diukur dengan jelas • Memberi fokus terhadap keberkesanan pelaksanaan p&p • Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning) 18 .• Memastikan semua murid mencapai tahap yang ditetapkan dalam standard • Membolehkan pengetahuan.

Kadazandusun Perhimpunan 90 30 30 30 Jumlah 19 1380 1380 1380 . Iban/B. Arab/BCSK/BTSK//B.BIL MODUL TERAS ASAS 1 2 3 4 5 6 7 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil MODUL MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) SK 360 300 SJKC 300 150 360 SJKT 300 150 360 180 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 Pendidikan Islam /Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Matematik MODUL TERAS TEMA 8 Dunia Kesenian: • Dunia Seni Visual • Dunia Muzik 9 Dunia Sains dan Teknologi 60 30 60 60 30 60 60 30 60 MODUL ELEKTIF 10 B.

Iban/B.MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) BIL MATA PELAJARAN SK SJKC SJKT MATA PELAJARAN TERAS 1 2 3 4 5 6 7 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Sains Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani 300 300 180 120 180 60 270 150 300 180 120 150 60 270 150 300 180 120 150 60 8 9 10 11 12 Pendidikan Kesihatan Pend. Seni Visual Pend. Muzik Reka Bentuk & Teknologi/TMK Sejarah MATA PELAJARAN ELEKTIF B. Arab/BCSK/BTSK/B. Semai Perhimpunan 30 60 30 60 60 90 30 1500 30 60 30 60 60 30 1500 30 60 30 60 60 30 1500 20 13 Jumlah . Kadazandusun/B.

Masalah Pendengaran “Peneraju Pendidikan Negara” 3.ENDIDIKAN KHAS Kurikulum Pendidikan Khas terdiri daripada :1. Masalah Pembelajaran 2. Masalah Penglihatan .

Bahan Kurikulum • Dokumen Standard Kurikulum Bahan Sokongan Kurikulum • Buku Teks • Buku Panduan Pengajaran • Buku Panduan Kreativiti • Buku Panduan Keusahawanan • Buku Panduan TMK 22 .

Belajar Cara Belajar Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran & Pembelajaran Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran & Pembelajaran Pembelajaran Masteri PEDAGOGI Penggunaan Teknologi Maklumat & Komunikasi Pembelajaran Akses Kendiri Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Secara Konstruktivisme 23 .

Penilaian P&P • Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran • Menggunakan kaedah penilian pelbagai • Bersifat autentik dan holistik 24 .

KPM menyediakan laman web KSSR (www. 2.Apakah saluran yang disediakan kepada guru-guru yang menghadapi masalah berkaitan KSSR? 1. pegawai PPD atau pegawai JPN untuk mendapatkan khidmat nasihat berkaitan KSSR. 25 .my/bpk) untuk memudahkan guru berinteraksi sekiranya menghadapi masalah. Guru digalakkan menghubungi JU.gov.moe.

5 & 6) • Mata pelajaran Teras. 2 & 3) dan • Mata pelajaran Teras. Wajib & Tambahan Tahap II (Tahun 4. 2 & 3) • Modul Teras Asas. Modul Teras Tema & Modul Elektif. Keusahawanan dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK) secara eksplisit . Wajib & Tambahan FOKUS 3M (Membaca. Elemen Kreativiti dan Inovasi. Menulis Mengira dan Menaakul). Sikap & Nilai • Kemanusiaan • Perkembangan Fizikal & Estetika • Sains dan Teknologi • Keterampilan Diri BAHAN KURIKULUM • Dokumen Standard Kurikulum ORGANISASI KURIKULUM Tahap I (Tahun 1. Tahap II (Tahun 4. 5 & 6) • Mata pelajaran Teras & Elektif BAHAN KURIKULUM • Sukatan Pelajaran ORGANISASI KURIKULUM Tahap I (Tahun 1. Menulis dan Mengira) Elemen Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif FOKUS 4M (Membaca.KBSR VS KSSR KBSR (1983-2010) REKA BENTUK KURIKULUM Linear berasaskan 3 Bidang: • Komunikasi • Manusia dan Alam Kelilingnya • Perkembangan Diri Individu KSSR (bermula 2011) REKA BENTUK KURIKULUM Modular berasaskan 6 Tunjang: • Komunikasi • Kerohanian.

ibu bapa serta pihak berkepentingan.  Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan. pengurus kurikulum. Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21. dan  Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar. 27 .

28 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful