PRIJEDLOG Na temelju članka 7.

Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________ godine donijela ODLUKU o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit I. Na temelju članka 138. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000 – pročišćeni tekst, 28/2001, 41/2001 – pročišćeni tekst, 55/2001 – ispravak, 76/2010 i 85/2010 – pročišćeni tekst) pokreće se postupak za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit.

II. Dosadašnja suradnja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Republike Kosova odvijala se temeljem Memoranduma o suglasnosti o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Kosova koji je potpisan u Prištini 7. listopada 2009. godine. Republika Hrvatska i Republika Kosovo potvrdile su interes i iskazale spremnost za daljnje promicanje i produbljivanje međusobne suradnje sklapanjem dvostranog međunarodnog ugovora o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit. III. U interesu je Republike Hrvatske i Republike Kosovo unaprjeđenje i produbljivanje međusobne suradnje u području predaje i prihvata vlastitih državljana, kao i državljana trećih država koji nezakonito ulaze ili borave na državnom području druge ugovorne stranke. Zbog navedenih razloga postoji potreba da se suradnja na ovom području uredi dvostranim međunarodnim ugovorom.

IV. Prihvaća se Nacrt Sporazuma iz točke I. ove Odluke kao osnova za vođenje pregovora. Nacrt Sporazuma iz stavka 1. ove točke, sastavni je dio ove Odluke. V. Određuje se izaslanstvo Republike Hrvatske za vođenje pregovora u sljedećem sastavu: - predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova, voditelj izaslanstva; - predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova, član; - predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova, član; - predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova, član; - predstavnik Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, član. Troškovi za rad izaslanstva obuhvaćaju troškove za vođenja pregovora, a osigurat će se u Državnom proračunu Republike Hrvatske, u okviru redovitih proračunskih sredstava tijela čiji predstavnici sudjeluju u pregovorima. VI. Ovlašćuje se ministar unutarnjih poslova da, u ime Vlade Republike Hrvatske, potpiše Sporazum iz točke I. ove Odluke. VII. Izvršavanje Sporazuma iz točke I. ove Odluke neće zahtijevati dodatna financijska sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. VIII. Sporazum iz točke I. ove Odluke ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona, ali podliježe potvrđivanju sukladno odredbi članka 18. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora. Klasa: Ur.broj: Zagreb, PREDSJEDNICA VLADE Jadranka Kosor, dipl.iur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful