Carl Sagan Alvajárók és rémhírterjesztõk: értelem és ostobaság a természettudomány határmezsgyéjén

A növények szívverése sokkolta a tudósokat az oxfordi gyûlésen. A hindu tudós további szenzációja: bemutatta, miként folyik a virágok „vére". A hallgatóság feszült érdeklõdése. Feszülten figyelték, amint az elõadó haláltusára késztette a tátikát. THE NEW YORK TIMES 1926. augusztus 7., 1. oldal William James rendszerint „a hit akarásáról" prédikált. Ami engem illet, én „a kételkedés akarásáról" szeretnék prédikálni. ... Nem a hit akarását kívánjuk, hanem szeretnénk kitalálni, melyik a pontos ellentét. BERTRAND RUSSELL Szkeptikus esszék (1928) Görögországban, a Kr. u. II. évszázadban, Marcus Aurelius római császár uralkodása idején élt egy Abonuticai Alexander nevû, nagystílû szélhámos. A jóképû, okos és abszolút gátlástalan fickó egyik kortársa elbeszélése szerint „arra tette fel az életét, hogy az okkult tudományokon éló's-ködjék". Leghíresebb szélhámossága elkövetésekor „szinte anyaszült meztelen, csupán egy aranysávokkal ékesített ágyékkötõt viselve kirohant a piactérre, handzsárján kívül semmit sem vitt magával, hosszú, vállára omló haját a Cibele nevében adományokat gyûjtõ fanatikusok módjára rázta, felmászott egy magaslatra és szónoklatot tartott", amelyben egy új és csalhatatlan isten eljövetelét hirdette. Alexander ezután odarohant, ahol egy templom épült, a tömeg pedig utánatódult. Ott „rátalált" egy általa elásott lúdtojásra, amelynek a belsejébe elõzõleg egy újszülött kígyót rejtett. Alexander feltörte a tojást és fennhangon bejelentette, hogy a kígyócska nem más, mint a megjövendölt istenség. Ezután néhány napra visszahúzódott a házába, ahol egy a testére fonódott hatalmas kígyóval jelent meg, és közölte az õt lélegzetvisszafojtva figyelõ tömeggel, hogy a kígyó idõközben rohamosan növekedett. A kígyó valójában egy nagyra növõ és jól idomítható fajta egyede volt, amelyet korábban kifejezetten erre a célra Makedóniában szerzett és amelynek egy vászonból készített fejjel némileg emberi külsõt kölcsönzött. A szobában csak halovány fény derengett. A tömeg nyomása miatt senkinek nem volt lehetõsége hosszasan ott idõzni vagy alaposabban szemügyre venni a kígyót. A sokadalom határozott véleménye szerint a látnok valóban egy istent hozott el közéjük. Alexander ezután bejelentette, hogy az isten hajlandó az írásban feltett és lezárt borítékban továbbított kérdésekre válaszolni. Amikor egyedül maradt, felnyitotta vagy lemásolta a pecsétet, elolvasta az üzenetet, visszazárta a borítékot és csatolta a választ. Az emberek az egész Birodalomból odatódultak, hogy lássák a csodát, az emberfejû, jövendõmondó kígyót. Azokban az esetekben, amikor a jóslat nem

a szeánszok is sötét szobákban zajlanak le. lezárt borítékokban feltett kérdésekre válaszolt. Keene azt vallja. figyelemre méltó könyvében. a szeánsz sötétségében pedig szellemekkel és materializálódott ökoplazmával beszélgetett. ám õ nem magánlevélben. Megmosolyoghatjuk a Jövendõmondó Alexandert. A könyv fõ erénye. Képes volt elveszett tárgyakat megtalálni. eredményesen cserélik ki egymás között a potenciális ügyfelekre vonatkozó adatokat. Tampában a New Age gyülekezeti egyház lelkipásztora. hanem nyilvánvalóan hibásnak bizonyult. hanem a nyilvánosság elõtt. és sok éven keresztül az amerikai spiritiszta mozgalom egyik vezetõ személyisége volt. hanem emellett rendkívül jól szervezetten. mint a kísértetjárta házakat.egyszerûen kétértelmû volt. hogy a leírt csalások és megtévesztések a múlt ködébe vesznek. az elhunyt barátok és rokonok iránt érzett szomorúság és vágyódás megvámolása. hogy rávilágított azokra az ostobaságokra. A levelek tartalmát egy elrejtett erõs lámpával átvilágítva olvasta el. hogy minden spiritiszta olvasmány. amelynek egy célja van. hogy nemcsak az efféle csalások terjedtek el a spiritiszták körében. a keresztes hadjáratokat. Legsikeresebb éveiben Keene mai pénzben ugyanannyit keresett. Keene. Egy bájos és sok mindenre fényt derítõ beszámoló olvasható ezekrõl az átverésekrõl Charles Mackay Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds címû. Bernard Baruch állítása szerint ez a könyv dollármilliókat takarított meg a számára. akárcsak egykor Harry Houdini. Alexander nem riadt vissza a zsarolástól sem. vagy bekente a borítékot valamilyen színtelen folyadékkal és úgy tette átmenetileg átlátszóvá. Akárcsak Alexander kígyójának bemutatása. az Egyetemes Spiritiszta Szövetség igazgatósági tagja.elsõ kézbõl származó ismeretei alapján meggyõzõdéssel hiszi. Mindemellett önvallomást tett csaló. aki . miközben olyan híressé vált. de szükség volt hozzá megingathatatlan önbizalomra és mindenekelõtt a hívek és az ügyfelek részérõl az elképesztõ mértékû hiszé-kenységre és a kételkedés tökéletes hiányára. Mindennek eredményeként akkora jövedelemre tett szert. mint csak igen kevés kortársa. feltehetõen azáltal. akárcsak Jövendõmondó Alexander történetéé. mint annak idején Alexander. ami mai pénzben kifejezve évi sok százezer dollárnak felel meg. a próféciák hirdetését és a szuggesztióval végzett gyógyítást éppúgy. amelyekrõl „senki sem tudhatott". Mindezek a lehetõ legegyszerûbb trükkökön alapultak. Sok ilyen esetet elolvasva azonban kíváncsiakká .sõt valószínûleg inkább mióta ember él a Földön az emberek minden korban rájöttek. szeánsz és a halottaktól jövõ. médiumok által közvetített üzenet tudatos csalás. az embereket a magánéletükre vonatkozó olyan részletek kinyilatkoztatásával döbbentette meg. akárcsak Alexander. Alexander egyszerû megoldáshoz folyamodott: megmásította az általa adott válaszról készített feljegyzését. Természetesen mindannyian szeretnénk a jövõbe látni és kapcsolatot teremteni istenekkel. Mackay bemutatja az alkímiát. Manapság azonban nem dõlnénk be egy ilyen trükknek. mert világosban a trükkök túlságosan könnyen leleplezõdhetnének. Lamar Keene tizenhárom éven keresztül volt spiritiszta médium. miként vezették félre az elmúlt korok emberét. Vagy talán mégis? M. hogy ezáltal fokozzák a szeánszokon elhangzó kinyilatkoztatások keltette megdöbbenést. Alexander korától napjainkig . hogy a misztikus vagy okkult tudás látszatát keltve pénzhez juthatnak. amelyekbe nem szabad pénzt fektetni. Ha viszont egy gazdag ember vagy asszony kérdésébõl valamilyen gyenge pontj ára vagy bûnös titkára derült fény. 1852-ben Londonban megjelent. továbbá „a politika és a vallás hajra és szakállra gyakorolt befolyását". A legtöbb szélhámosságnak nincs meg a mai környezete és csak halványan emlékeztetnek mai szenvedélyeinkre: nyilvánvalóvá válik viszont.

Az állítások korántsem szokványosak. a nukleáris energia szolgálatunkba állítása. hogy különleges erõfeszítés és segítség nélkül is lehet a levegõben lebegni -. Asztrális projekció Vegyük szemügyre a néha asztrális projekciónak nevezett jelenséget. akkor miben különbözik ez az elõzõektõl? Semmiben. Ennek okán az igazsággal folytatott kettõs játék nagyon súlyos vétség. Az alábbiakban ezek közül mutatunk be egy csokorravalót. hogy kiléptek saját testükbõl. annak nemcsak tudományos. DNS-nek nevezett molekula rejti. Ez természetesen mind a mai napig elõfordul. hogy napjaink átveréseinek jó részét tudományos körítéssel tálalják. Az efféle állítások túlságosan fontosak ahhoz. Az emberi érzések éppoly erõsek. Ennélfogva ma is bõvelkednünk kellene rászedésekben. félrevezetnek bennünket és elvonják figyelmünket az emberiség legfontosabb céljától. Nos. a tudomány egyre fontosabb helyet kapott az emberek tudatában. becsapásokban.például az. a kételkedés pedig legalább annyira nem divat ma sem. Vallásos extázisban vagy hipnotikus álomban.akár tetszik. hogy generációról generációra örökített információkat egyetlen hosszú. az élet eredetének vagy a Világegyetem történetének a kutatása. és amelyek . Az elmúlt száz évben azonban . ennek ellenére eddig még sohasem sikerült a csalás lehetõségét kizáró filmfelvételt készíteni egy olyan jól megvilágított személyrõl. hogy a tárgyak lebegni képesek. És valóban. Akik azt állítják. esetleg hallucinogének hatása alatt egyesek arról számolnak be. átverésekben. Olyan állítások. szélhámosságokban. amint arról a bûnbánó spiritiszták vallomásai és az utólagos. Akik kritikátlanul végzik a megfigyeléseket vagy csalárd kijelentéseket tesznek. mint a múltban mindig. akárcsak Mackay évszázadában a vallás volt a szellemi éleslátás és a legszélesebb körben elfogadott világkép forrása. akik esetleg kétségbe vonják az állítás hitelét. aki képes külsõ segítség igénybevétele nélkül öt méter magasra fölemelkedni a levegõbe.ha igaznak bizonyulnának -tudományos szempontból óriási jelentõségûek lennének. de ezek közé tartozik az egyetemes tömegvonzás vagy a kontinensvándorlás felismerése. szakítást jelentenek az egyhangúan unalmas mindennapi világgal és néha valamilyen reményteli következménnyel járnak: például hatalmas kiaknázatlan erõforrások állnak a rendelkezésünkre. mint a Világegyetem megismerésének legfõbb eszköze. A bizonyítás kényszere mindenképpen õket terheli. és erõlködés nélkül a szoba egy másik helyén lebegtek (rendszerint a mennyezet . az úgynevezett levitációra vonatkozó kijelentések legtöbbje az elmúlt száz évben hangzott el. vagy létezik a Világegyetemben egy eddig még fel nem ismert rendezettség és összhang. nem pedig azokat. akár nem -. gyakran a vallási nyelvezet köntösébe bújtatva próbálkoztak. És ez így is van. hanem sokkal általánosabb értelemben vett emberi következményei is óriásiak lennének. vagy láthatatlan erõk még saját magunktól is megvédenék bennünket. így történik. Ezért joggal számíthatunk arra. Kivéve a bizonyítékok ügyét. akik félre akarták vezetni az embereket. mint annak idején. világunk mûködésének megértésétõl. idõnként a természettudomány oldaláról is elhangoznak efféle kijelentések. teljesen elhagyták azt. Az elmúlt mintegy egy évszázadban sok különféle kijelentés hangzott el a természettudományok határterületein. Ha a levitáció lehetséges lenne. A nehéz tárgyak lebégésére. például az. mik lehetnek a régi esetek mai megfelelõi. kötelesek a jelenséget ellenõrzött körülmények között bemutatni a kételkedõknek. leleplezõ hírek részletesen tanúskodnak. hogy könnyelmûen véleményt mondjunk róluk. Alexander korában. amelyek közérdeklõdésre tartanak számot.válunk. Azok. Ha ezek mellett felmerül egy újabb állítás .

kérünk meg a könyv kiválasztására és elhelyezésére. még nem feltétlenül jelenti azt. amikor ismét egyesülnek saját testükkel. anatómiailag hibás kapcsolódása. lebegjünk oda a könyv közelébe és olvassuk el a címét. mi a könyv címe. ahol viszont mostani életükben még sohasem jártak. A Fox nõvéreknek csodájára jártak. Ebbõl arra a következtetésre jutottam. ellenõrzött körülmények között. ami bizonyos körülmények közt az asztrális projekció mindenkiben hasonló élményét idézi elõ. A jelenlétükben furcsa. hogy hihetünk benne. elsõsorban az emberi személyiség természetére és a „halál utáni élet" lehetõségére vonatkozóan. Sokan. amit késõbb a szellemvilágból érkezõ kódolt üzenetekként értelmeztek. és legalábbis elõfordulhatott. hogy helyes választ adtunk-e. hogy Indiában és a Közel-Keleten sok fiatal gyerek részletesen beszámolt elõzõ életükrõl. vagy akiket sikerült a klinikai halálból visszahozni. akik halálközeli élményre tettek szert. vagy a könyvet elrejtõ barátunk elfecsegi valakinek a címet. Legjobb tudomásom szerint soha senki nem számolt be még az asztrális projekció ilyen. hogy a gyerekek leírása meglehetõsen jól ráillik egy nem sokkal korábban elhunyt személy tapasztalataira. aki azután visszamondja nekünk. Elsõsorban Keene társasága érezte magát a Fox nõvérek lekötelezettjének. amelyet egy nem túl távoli helyen éltek le. és még Európában is felfigyeltek rájuk a mûvelt emberek és irodalmárok. Ha ezután asztrális projekció élményében van részünk. Stevenson munkája valószínûleg a legérdekesebb az „érzékszerveken túli érzékelés" körében végzett kortárs kutatások közül. Az utóbbi lehetõséget úgy kerülhetjük el. Kérdezz bármit a szellemtõl: egy kop-pantás azt jelenti. Mindez azonban nem egy ellenõrzött körülmények közepette végzett kísérlet eredménye volt. Ugyanennek a személynek kell azután megítélnie. akikrõl különös történetek terjedtek el. a Virginia Egyetem pszichiátere egy sor bizonyítékot gyûjtött össze arra vonatkozóan. hogy a gyerekek véletlenül meghallottak vagy elmondtak nekik olyan információkat. hogy elolvassuk a könyv címét. A kopogó szellemek New York állam északi részén 1848-ban élt két fiatal lány. Ha ilyesmi valóban megtörténhet. hogy egy számunkra teljességgel ismeretlen személyt akinek még csak a létezésünkrõl sincs tudomása . kopogó hangokat lehetett hallani. mint például Elizabeth Barrett Browning. Lehetséges például valamilyen közös tapasztalat vagy az emberi neuronok valamilyen azonos. azonban kevés érv szól amellett. hogy valaki beszámol egy tapasztalásáról. amely szerint néhány tehetséges ember különleges akarati erõfeszítés árán képes a halottak szellemével kommunikálni.közelében). Az élmény akkor ér véget. amelyekrõl a vizsgálatot végzõ kutatónak nem volt tudomása. Létezik egy egyszerû módszer az asztrális projekció valóságosságának ellenõrzésére. sõt a további vizsgálatok azt bizonyították. idõsebb nõvérük szervezésében beutazták az egész országot. a két koppantás az igen. amikor senki sincs a közelben. Kérjük meg egy barátunkat. Másrészt viszont Ian Stevenson. hogy az pontosan az elhangzottak szerint történt meg. Természetesen ki kell zárni bármilyen egyéb lehetõséget arra. akkor annak igen nagy a jelentõsége. akkor sikerült bizonyítékot szolgáltatnunk az asztrális projekció fizikai realitása mellett. hogy bár az asztrális projekció létezése nem zárható ki teljesen. Margaret és Kate Fox. hasonló tapasztalatokról számolnak be. . például leselkedünk. hogy távollétünkben tegyen egy könyvet címoldalával fölfelé könyvtárunk egy hozzáférhetetlen polcára. Ez azt jelenti. ha a kísérletet „kétszeresen vakon" végezzük. Ha újra tudatunkra ébredve pontosan tudjuk. kételkedõk jelenlétében történt ellenõrzésérõl. nem. Önmagában az a tény. A Fox nõvérek „megnyilatkozása" lett a modern spiritualizmus alapja.

Barnum pénztárcája pedig szépen hízott. úgy tûnik. teljes mértékben tisztában volt a csalás tényével. mintha Margaretet csak valamilyen racionalista ítélõszék kényszerítette volna a beismerõ vallomásra. mint „trafikos.Negyven évvel az elsõ „megnyilatkozás" után ... A kopogó hangot álló testhelyzetben. Ez a közönséget félelemmel vegyes bámulattal töltötte el." (Móz.) Többen megjegyezték. hogy még soha senki nem vesztette el a befektetett pénzét azért. Utóbbiak közé tartozott Dickson White. Az eredeti jelenleg a New York állambeli Cooperstown Farmermúzeumában pihen. Senki sem gyanakodott trükkre. Õt a pénzszerzés vágya motiválta. L. Barnum tehát a hamisítvány hamisítványát állította ki. ezenfelül förtelmesnek is találta a szobrot. a matematikus ló . aki az utazásokat szervezte. aki 60 000 dollárt ajánlott azért. de akkor már nem lehetett kiszállni. anyánk megijesztésére. A nõvérem tudatosan. Miért voltak még az apró. 1. A megjegyzés egyébként szerte a világon. Barnum amerikai vállalkozót. anyánk pedig önkéntelenül vezetett erre az útra. Nem az intelligencia hiányzik azonban. kék erek rendszerei is láthatóak? Másokat azonban kevésbé nyûgözött le a lelet. A csalás célja a turisták megkopasztása volt. beugratás. Papok és tudósok egybehangzóan állították. akkor egyszerûen csináltatott egy másolatot a szoborról és azt állította ki. aki kegyes csalásnak minõsítette. Ez a kínos leleplezés sem tartotta azonban vissza R T. így azután bebizonyosodott. gyerekekre. Úgy tettek. hogy az alak részletei sokkal aprólékosabban kidolgozottak annál. megkövesedett emberi lényrõl lehet szó. amikor olyan sok ember volt kíváncsi ránk.és könyökízülete ropogtatásával váltotta ki. amely talán alátámasztja a Biblia szavait. 6. A Fox-ügynek nem az a legérdekesebb tanulsága. úgymond „kútásás közben". hogy három hónapra kölcsönvehesse a Cardiffi Óriást. hanem a kritikus gondolkodásra való képesség rendszeres gyakorlása a hiánycikk. alkimista és ateista". Állítólag Barnum és H. mert alulbecsülte az amerikai átlagember intelligenciáját. „így kezdõdött az egész. Elõször csak egyszerû trükknek látszott. hogy nagyon új keletû darabról van szó. mintha azt egy mesterember kõbõl faragta volna ki. a régmúltból fennmaradt. hogy milyen sok embert lóvá lehetett tenni. másutt is igaz. A „kék erezet" a szobor alapjául szolgáló kõtömb természetes mintázata volt. Az emberek csak ritkán hálásak hiszékenységük leleplezéséért. a Cornell Egyetem elsõ rektora. A roppant elfoglalt ember úgy mutatkozott be. Okos Hans. hogy a Cardiffi Óriás csupán egy szobor. Menecken egyaránt azt a kiábrándító megfigyelést tette. amelyet a binghamtoni George Hull készített. hogy a rászedettek közül sokan még a beismerõ vallomás után sem voltak hajlandók elhinni a csalás tényét. mert abból bõven akad. 4. hasonlóan ahhoz." A legidõsebb nõvér. a mozgás legcsekélyebb jele és erõfeszítés nélkül a nagy lábujj. Késõbb. Az alapos vizsgálat azután kiderítette. jóllehet Margaret Fox egy New York-i színházban a nyilvánosság elõtt is bemutatta „természetfölötti nagy lábujját". hogy egy.lelkiismeret-furdalástól gyötörve Margaret Fox aláírásával hitelesített beismerõ vallomást tett. miszerint „Az óriások valának a földön abban az idõben. Amikor Barnumnak nem sikerült megszereznie egy utazó kiállításra (a tulajdonosok túlságosan sok pénzért lettek volna csak hajlandók lemondani róla). mert olyan kis gyerekek voltunk. ahogyan nagyon sok ember képes a csuklóízületét megropogtatni. hanem az. akkor mi magunk is megrettentünk. feltaláló. A Cardiffi Óriás 1869-ben egy életnagyságúnál nagyobb emberi alak kõszobrát ásta ki egy farmer a New York állam nyugati részén fekvõ Cardiffben.

akkor rövid gondolkodás után a ló felemelte a mellsõ lábát és ötöt dobbantott. Amikor Osten nem tudta a kérdésre a választ. Osten. amikor szóbeli kérdéseket tettek fel. Minthogy személyesen a gazdájának feltett kérdésekre is válaszolt. hogy a ló kevesebbet dobbant a kelleténél.anélkül. nem így Hans számára. Még a kételkedõk csoportja is érdeklõdéssel figyelte a kérdés feltevését követõen Hans lábát. vagy egyszerûen csak felengedett benne a feszültség. akkor Hans is teljesen tanácstalan volt. Mindez az emberi megfigyelõk számára látszólag teljesen érzékelhetetlen maradt. attól tartva. egy idõsebb berlini úr volt. jóllehet Osten nem tartózkodott a szobában. Okos Hansszal ellentétben Lady Wonder tudatos csalás bûnrészese volt. azonban a lónak rendkívüli perifériális látása volt. hasonló történetek különbözõ országokban továbbra is szédítették a könnyen rászedhetõ embereket. aki tudta. lelkesen üdvözölte a vizsgálatot. Ha például valaki így szólt hozzá: „Hans. Amikor matematikai kérdést tettek fel. Tulajdonosa Wilhelm von Osten. A lovat Okos Hansnak hívták. a parapszichológus J. majd õk is valamilyen apró mozdulattal vagy testtartásuk megváltozásával reagáltak. a virginiai ló úgy tudott a neki feltett kérdésekre válaszolni. akinek ismerõsei egyöntetû véleménye szerint olyan makulátlan volt a jelleme. Legalábbis úgy tûnt. ugyancsak nem kaptak helyes választ. olvasó és politikában járatos lovakról. Hans a neki feladott matematikai kérdések eredményét mellsõ lába megfelelõ számú dobbantásával közölte. hasonló jelzésekkel segítik õt hozzá a helyes válaszadáshoz. amikor a ló eljutott a megfelelõ számú dobbantásig. Pfungst egyértelmû bizonyítékai ellenére a számoló. aki szentül meg volt gyõzõdve Hans képességeirõl. amikor az a fejét valamelyik fakocka felé közelítette. század elsõ éveiben élt Németországban egy ló. értett a matematikához és széles körû jártassága volt a politikai kérdésekben. . nem verbális jelzések iránt. amikor Osten nem volt a szobában vagy ha a ló szemét bekötötték. Amikor azonban Hans elérkezett a megfelelõ számú dobbantásig. sõt még a városban sem. Rhine kijelentette. Osten kissé feszültebbé vált. hogy a helyes válasz jutalmaként kockacukorra számíthat.A XX. Hasonló jelzéseket továbbítottak a jelenlévõk a ló felé . Minél nehezebb volt a kérdés. hogy az orrával elrendezte a fakockákra írt betûket. rájött. Hans egyáltalán nem értett a matematikához. hogy a ló nemcsak olvasni tud. azonban kifinomult érzéke volt az öntudatlan. hogy a csalás lehetõségét teljesen kizártnak tekintették. hogy maguk észrevették volna -. Máskor viszont a kételkedõkkel körülvett Hans a számára idegen helyeken is helyes választ adott. A tulajdonos látszólag a ló látóterén kívül állt. az egyéb természetû kérdésekre pedig az Európában szokásos módon feje rázásával vagy bólintással adott választ. A Porosz Tudományos Akadémia Oskar Pfungst vezetésével bizottságot küldött ki az állat alaposabb tanulmányozására. Okos Hansnak találó nevet adtak. amely tudott olvasni. hogy más emberek. mert miután begyakorolta az egyik ember apró jelzéseinek érzékelését. Néha. akikkel azelõtt még sohasem találkozott. Mindamellett. John Scarne bûvész viszont megállapította. És mi a helyzet Szentpétervárral? Most bólintott. Végül azonban nyilvánvalóvá vált a megoldás. annál hosszabb ideig gondolkodott. malacokról és libákról szóló. 449. hanem telepatikus képességei is vannak (Journal ofAbnormal and Social Psychology. Moszkva Oroszország fõvárosa? A ló rázta a fejét. Osten önkéntelenül és észrevétlenül bólintott. B. Pfungst felfigyelt néhány érdekes szabályszerûségre. 1929). Kiváló tudósokból álló küldöttségek szemlélték meg és nyilvánították zseniálisnak a csodalovat. 23. így például Lady Wonder. mennyi kilenc négyzetgyökének a kétszerese mínusz egy?". hogy gazdája tudatosan jelzéseket adott a ló számára az ostorával.

így bármilyen pszichológiai gyökerei is lehettek a megérzésemnek. akiknek a megérzései helyeseknek bizonyulnak. hogy a megérzések meglehetõsen gyakoriak. A helyes magyarázatok leggyakrabban két csoport valamelyikébe sorolhatók. sokan számolnak be a megérzés roppant érzelmi erejérõl. miközben teljes bizonyossággal éreztem egy közeli hozzátartozóm halálát. aki olyan csapást álmodik meg. A jelenségek a laikusok felületes vizsgálódásának a próbáját mindenképp kiállják. Az egybeesésnek valaki esetében a statisztikát alapul véve néhány havonta egy alkalommal kell elõfordulnia. amint azt a Fox nõvérek vagy a Cardiffi Óriás esetében tapasztaltuk. Aligha tudnának meggyõzni. szokatlan. nehogy esetleg a telefonzsinórban (vagy valami másban) megbotolva a jóslat közbeavatkozásom nyomán önmagát beteljesítse. a Fox nõvérek. akkor azt a levelet a prekogníció létezése melletti bizonyítéknak kellene tekinteni. a statisztikák szerint azonban az Egyesült Államokban évente csupán néhány nyilvánvaló prekognitív eset történik. de legalábbis nem unalmas esetekrõl. Az egyik kategóriába a tudatos csalások tartoznak. Okos Hans és a prekognitív álmok -jellemzõen olyanok. Olyannyira hatalmában tartott a kísértõ érzés. Keene. hogy az esemény ezt követõ beigazolódása során ellenállhatatlan erõvel keríti õket hatalmába a valóság egy másik birodalmával való kapcsolat érzése. Tételezzük azonban fel. azokat jól rászedték. Azok a személyek. ha a . amelyeket a természettudomány határán fekvõknek tartunk. nyilván nem fogadják el a véletlen egybeesést magyarázatként. majd ezt követõen a megjósolt esemény valóban bekövetkezik. és arról. Akik elhiszik a jelenséget. azok ellenállnak bárminemû hagyományos magyarázatnak. Sok évvel ezelõtt az éjszaka kellõs közepén arra ébredtem. akiknek már volt részük ilyen élményben. egy szeretett személy halálát vagy egy üzenetet fog fel egy réges-rég elvesztett barátjától. A találatokat jegyzik. a mellélövéseket elfelejtjük. hogy kivert a hideg veríték. a Cardiffi Óriás. de torzulnak az ilyen események gyakoriságáról készített statisztikáink. hogy az egybeesés pusztán a véletlen mûve. amelyek indítéka rendszerint az anyagi haszonszerzés. Az ilyen esetek hátborzongatóak és félelmetesek. Egy ilyesféle levélnek nincs is sok értelme. Nos. A fenti esetet követõen nem írtam levelet a parapszichológiái intézetnek és nem hívtam fel a figyelmüket arra. ha a rokonom valóban meghal azon az éjszakán. Ha azonban a megérzett haláleset valóban bekövetkezett volna. azonban nagyon ritka az olyan személy. az asztrális projekció. nem szándékosan. de néha alaposabb tanulmányozásuk után híres tudósok szájából is hatásos támogatás hangzik el. Ilyen élményben nekem is volt részem. Akik igaznak fogadják el a beszámolókat. az semmiképpen nem a való világban rövidesen bekövetkezõ esemény képének elõrevetülése volt. ez a rokonom még ma is él és jó egészségnek örvend. Ennélfogva az emberi természet sajátosságából adódóan. csodálatos vagy félelmetes. hogy meggyõzõ erejû jóslatot tartalmazó álmom mégsem vált valóra. mi történik ha minden egyes amerikai élete során néhány alkalommal részese efféle megérzésnek. ami azután hamarosan be is következik. Meghökkentõ állítások hangzanak el. Azzal kell számolnunk. mi történt volna. Azok közül. amikor valaki félreérthetetlenül megérez egy küszöbön álló katasztrófát.Prekognitív álmok Az érzékszerveken túli érzékelés legmeghökkentõbb nyilvánvaló esete a prekognitív élmény. hogy fel sem mertem hívni az illetõt. Mindezek az esetek-Jövendõmondó Alexander. Könnyen kiszámíthatjuk azonban. A másik magyarázat rendszerint akkor kerülhet elõ.

hatalmas vonalrendszere állítólag kivétel nélkül a Földön kívüliek felügyelete mellett készültek. Sokkal nehezebb megérteni és ezért nem is olyan kényelmes az egzotikus biokémiájú. az emberi vagy állati viselkedéssel. Ezek nem különböznek a természettudomány hozzáállásától és céljaitól. Hatalmas. mert oly keveset teszünk tudományterületünk népszerûsítéséért. saját érzékszerveinkkel ellenõrizhetõ. Ezekben az esetekben nagyon gyakran mi magunk tesszük lóvá saját magunkat. hiszen mindezen intézmények csak hellyel-közzel tesznek erõfeszítéseket a tudomány népszerûsítése érdekében. Mindennek ellenére még ezek az egyszerû csalások. kiaknázatlan érdeklõdés van jelen az emberekben a legmélyebb tudományos problémák iránt. akik elkészítik és támogatják a tudomány peremvidékére esõ hitrendszereket.mondjuk a klónozásról. intelligens lények csillagközi rádióüzenetei keresésérõl hallani. amikor a természet jelenségei az általunk vártnál sokkal rafináltabbak. akik hajszálpontosan olyanok. akik mindezt elhiszik. Sokak számára a tudományok perifériáján felállított hitvány tételek jelentik a tudomány még felfogható része felé a legszorosabb kapcsolatot. eltûnt kontinensekrõl vagy azonosítatlan repülõ testekrõl? Tegyünk különbséget azok között. az utóbbiakról ez sokkal kevésbé mondható el. Ugyanakkor mi. a Chariots of the Gods? (Istenek ivadékai vagyunk?) címû könyvében . vagy a tõlünk biológiailag nagyon különbözõ. Egy vasoszlop Indiában. Ez korántsem terheli túl a képzelõerõnket. hogy feldühödjünk a modern spiritiszták elbizakodottsága hallatán.jelenség szokatlanul bonyolult és nehezen megfogható. Mennyivel veszélyesebbek és nehezebben megítélhetõek a sokkal kevésbé közismert tudományterületek határmezsgyéjérõl származó állítások . sõt repülõgépeiken. Mégis azt hiszem. szélhámosságok és félremagyarázások is milliókat ejtettek át. a kozmikus katasztrófákról. egy plakett a mexikói Palenque-ben.azt állítják. és azok között. ahol a bizonyítékok hitelessége közvetlenül.mindenekelõtt Erich von Danikén. hogy akiket felizgatott az õsi ûrhajósok lehetõsége. A bevezetõben bemutatott eseteket más okból válogattam össze. a sajtónak és a kereskedelmi televízióknak egyaránt szemrehányást tehetünk. Nem kell fizikából tudományos fokozattal rendelkeznünk mondjuk ahhoz. Az õsi ûrhajósok ügyének szószólói . miközben mindenfélére megtanították az õsi civilizációk emberét. Az ilyen áltudományok népszerûségéért az iskoláknak. hogy a múltban Földön kívüli civilizációk képviselõi léptek kapcsolatba õseinkkel. amelyek létrejötte csakis azzal magyarázható. természettudósok is hibásak vagyunk. a perui Nazca-fennsík geometrikus alakzatokat mutató. Az utóbbiakat általában az elképzelés újszerûsége. Az elõbbi nézetek széles körben elterjedtek és könnyen hozzáférhetõek. az egyiptomi piramisok. de itt röpködtek közöttünk saját ûrhajóikon. a Húsvétsziget egy tömbbõl faragott (és Jacob Bronowski szerint Benito Mussolinire hasonlító) kõszobrai. Mindegyikük szoros kapcsolatban áll a hétköznapi élettel. marsbéli mikrobák utáni kutatásról. de ezek a próbálkozások sem kötik le a fantáziát és nem elég hatékonyak. hogy számos olyan régészeti lelet áll rendelkezésünkre. miáltal még kényelmesebben felfoghatók. ugyanakkor nagyon hasonlítanak a nyugati vallások jól ismert történeteihez. valamint a megismerés vágya és a nagyszerûség érzése ragadja meg. Ebbe a második csoportba tartozik Okos Hans mellett számos prekognitív álom. Könnyû elképzelni a Földön kívüli látogatókat. Egyik eset megítéléséhez sincs szükség bonyolult mûszaki berendezésekre vagy nehezen felfogható elméleti háttérre. egyszerûen. amikor a jelenség megértéséhez sokkal alaposabb vizsgálatra lenne szükség. azok közül sokakat az õszinte tudományos (és ritkábban vallásos) kíváncsiság motivált. mint az emberi lények. A kérdéses mûalkotások keletkezésére .

amelyet csakis egy idegen civilizációval létrejött kapcsolat útján szerezhettek meg. a Bermudaháromszög szószólói is felületes tudományos fel-készültségûek és fellengzõs kérdéseket tesznek fel. hogy a piramisok belsejében jobban érezzük magunkat és borotvapengéink is tovább maradnak használhatóak. a Bermudák közelében fekvõ részén. világító rovarok repülnek el fölöttünk. Mindeddig azonban egyetlen bizonyítékot sem szolgáltattak. hogy a megfigyelések jobb összhangban legyenek elméletével. De a magam részérõl nyomasztónak találnám. vallásos elképzeléseket. (Lásd Carl Sagan Broca agya címû könyvének 6. mint ahogy az emberi történelem legnagyobb részében sem az ilyen lakókörülmények voltak a jellemzõek. esetleg a meteorológiai megfigyelések során használt nagy erejû keresõreflektorok fényét látjuk. talán azért. Technológiájuk mai szemmel nézve fejletlen volt. A Bermuda-háromszög rejtélyében hajók és repülõgépek megmagyarázhatatlan eltûnéseirõl van szó az óceán egy hatalmas kiterjedésû. hogy a jármûvek elsüllyedtek. amint egy piramidológus lereszel egy kitüremkedést. Sokat írtak a piramisok méretében elrejtett. Az eltûnések legegyszerûbb magyarázata (feltéve. fejezetében) Nem meglepõ. Spectra nevû galaxisból. vagy más néven ufókat csaknem mindenki jól ismeri. hogy egy autó fényszórójának a fénykévéje verõdik vissza egy magasan fekvõ felhõrõl. A bizonyítékok súlya alatt ez az elmélet is összeroppanna. Dick Cavett így válaszolt: „Úgy látszik.a legkülönbözõbb . A „piramidológia" a piramisok iránti újabb keletû érdeklõdés. hogy mindig csak hajók és repülõgépek tûnnek el titokzatos körülmények között. az intelligenciát és a kemény munkát egyesítve még minket is ámulatba ejtõ dolgokat hoztak létre. Elõfordulhat. A piramidológia állításait mindenesetre sohasem ellenõrizték megfelelõ körülmények közt.elõfordult ugyanis olyan eset is. Õseink egyáltalán nem voltak fajankók. õk azonban éppoly leleményesek voltak. modern. Néha az eltökéltséget. mintha egy kockába zárva ülnénk. Az ókori Egyiptom civilizációja már a napóleoni hódítások óta nagy hatással volt Európa szellemi fejlõdésére. Számos olyan esetrõl is olvashatunk . Sohasem állták ki még a bizonyítékok próbáját. Egy alkalommal egy televíziós mûsorban felvetettem. A repülõ csészealjakat. A magyarázat helytállónak tûnik. feltételezett numerológiai információkról. Az õsi ûrhajósok elképzelése érdekes módon nagy népszerûségnek örvend a Szovjetunió funkcionáriusai és politikusai körében. hogy az õsi ûrhajósokról szóló írásokban központi szerepet játszanak az egyiptomi piramisok. milyen érdekes. hogy az állítólagos eltûnés be sem következett) az. sem a mai ûrhajósokhoz.azonban minden esetben adható kézenfekvõbb és sokkal egyszerûbb magyarázat. mint mi. egyesek szerint ennek magasságának az alapélei hosszához viszonyított aránya megfelelõ mértékegységek használata esetén megadja az Ádám és Jézus élete között eltelt évek számát. Lehetséges. hogy az idegen civilizációnak semmi köze sincs sem az õsi. hogy azok tényleg bekövetkeztek . az még nem feltétlenül tanúskodik idegen ûrhajósok érkezésérõl a Vénusz bolygóról vagy egy távoli. Az Õsi ûrhajósok történetének legújabb változata szerint a Mali Köztársaságban élõ dogon nép körében olyan csillagászati hagyomány él a Szíriuszra vonatkozóan. szokatlan formájú repülõgépet vagy szokatlanul kivilágított közönséges repülõgépet látunk. amikor kiderült." Akárcsak az õsi ûrhajósok lelkes hívei. Ha azonban különös fényjelenséget veszünk észre az égbolton. mert elfogadható. hogy egy kockába bepréselve üljek. a téma körül számtalan ostobaság csapódott le. Fokozottan így történt ez a Gizehi (Gizai) nagy piramis esetében. tudományos környezetben õrzi meg a régi. ön még sohasem várakozott a Long Island-i vonatra. amely például azt állítja. Erre a mûsorvezetõ. vonatok például soha. Egy alkalommal észrevették. azzal a megszorítással.

amint az látszik. hogy az idegen ûrhajó fedélzetére vitték õket. bizonyítékokkal alá nem támasztott tanúvallomása áll a rendelkezésünkre. mert ha a tudomány határmezsgyéjén álló valamirõl kiderül. ami ugyancsak kellemes lehetõségnek látszik. általános csalódottság lett úrrá a társaságon. Ennek ellenére soha. Ha az asztrális projekció valóban létrejön. hogy az ufó nem más. Földön kívüli civilizáció képviselõi. hogy igaz. Az emberek gyönyörködtek a látványban. ahol voltunk. az emberi lélekbe sokkal mélyebben beépült oknál fogva. a pincérnõk. ruhátlan hölgyek beszélgetnek Viktória-korabeli urakkal). Laboratóriumaink felettébb bonyolultak. Ennek tudható be. az állítólagos idegen ûrhajóról származó anyagdarabkát. vagy valamikor a múltban meglátogattak bennünket egy nagyon fejlett és jóindulatú. amikor egy vagy két ember azt állítja. ahol megtapogatták és szokatlan orvosi mûszerekkel megvizsgálták. amiért a nyilvánosság elõtt kiderült a hiszékenységük. lidércek és tündérek (ismerek egy csodálatos. Viktória-korabeli képeskönyvet. akkor sokkal izgalmasabbá válik az egész világunk. tárgyi bizonyítékok sincsenek. mindenki az ujjával vagy éppen a villájával az ég felé mutogatott és az elképedéstõl még a szavuk is elakadt.nagy sorszámú találkozások -. Az. akkor lehetó'vé válik. érzékelésre és gondolkodásra képes részem minden különösebb erõfeszítés nélkül elutazzék távoli helyekre . akkor a világunk sokkal izgalmasabb hely. talán pusztán azért. Miután a csalásokat és a légbõl kapott kitalációkat kizárták. akkor személyiségünk és vágyaink ezer szállal kötõdnek a kozmosz többi részéhez. hogy valamilyen. hogy valamely. a NASA idõjárás-kutató repülõgépeinek egyike). mert füstbe ment egy jó sztori. Nem csak a szóban elmondható bizonyítékok hiányoznak. Ha az asztrológia állításai igazak. Ezekben az esetekben azonban kizárólag egy vagy két ember. akkor talán az emberiség mégsincs olyan súlyos helyzetben. amelyen keresztül tisztán kivehetõ volt. Ha valóban léteznek törpék. megmutattam néhány barátomnak. „lebegõ" ufót. amikor sok ember egymástól függetlenül és hitelt érdemlõen bizonyítani tudta volna egy idegen ûrhajóval történt találkozásukat. Ha mostanában. de az is lehet. hogy mennyire látszanak õszintének. Hamarosan a vendégek. Legjobb tudomásom szerint az 1947 óta feljegyzett sok százezer ufóbeszámoló között egyetlen olyan eset sem akad. amelynek fényképein pókháló finomságú szárnyakkal rendelkezõ. Ha létezik az érzékszerveken túli érzékelés. mert majd talán a Földön kívüliek megmentenek bennünket saját magunktól. de meg is rémültek. amely kiállta volna a szükséges fizikai vizsgálatok próbáját. hogy 1977-ben a NASA felkérést kapott az Elnök Végrehajtó Irodájától. mint ahogy azt a legtöbb felnõttel elhitették. és az étteremben. nem is beszélve a csillagközi ûrhajó kapitányának fedélzeti naplójáról. Egy alkalommal megfigyeltem egy fényes. senki nem tudott még felmutatni egyetlen. a szakácsok és a tulajdonos gyûrûjében szorongtunk a járda szélén. hogy vesse alá alapos vizsgálatnak az ufójelentéseket. majd szabadon engedték õket. Jó néhány hasonló esetben nem vagyunk tárgyilagos megfigyelõk. akkor halálom után a lelkem túl fogja élni a testemet. mint egy különleges formájú repülõgép (mint késõbb kiderült. valami szokatlan esemény -látogató egy idegen világból. A Földön kívüli ipar terméke könnyen azonosítható egy korszerû laboratóriumban. Valamilyen érzelmi viszonyban vagyunk az események végkifejletével. mint amilyenek vagyunk. függetlenül attól. Mások egyszerûen csalódottak voltak. amelynek révén sokkal hatalmasabbak lehetünk annál. tizenöt centiméteres. Amikor azonban visszatértem egy látcsõvel. hogy ezek a tények . semmi sem maradt. amit tanulmányozni kellett volna. Néhányan bosszankodtak. akkor sokunkban olyan rejtett tehetség bújik meg.ami igazán felvillanyozó lehetõségnek látszik. Ha a lélekvándorlás valóságos.

a közelmúltban végzett brit közvélemény-kutatás szerint több ember hisz a Földön kívüliek látogatásában.néha csak vonakodva kimondott . (2) Tanároknak bemutatnak két diákcsoportot. Ennek ellenére a tévedések kiszûrése a szemtanúk beszámolójából bizonyos esetekben lélegzetelállítóan izgalmas munka. A leegyszerûsítõ. látott . Vagy talán ezek a régi korokból származó beszámolók a tanúk babonásságát. Az ókori görögök bõvelkedtek az olyan történetekben. mint Istenben. (1) Amikor egy imitált rablást játszanak le alsó tagozatos iskolások szeme láttára. többek között ilyeneket: „Megállt-e a kék autó a stoptáblánál?" Egy héttel késõbb ismét kikérdezik õket. a másikban a butább gyerekek vannak. hasonló elképzelés esetében egyszerûen nem léteznek meggyõzõ bizonyítékok . A Földön kívülieket gyakran bölcs. ennek ellenére könnyen felismerhetõek. az elhangzott megjegyzésekrõl. de ezt a tanárok nem tudják. akiket álruhába bújtattak és enyhén modernizáltak.egyszerûen csak bájosak vagy éppen felkavaróak. Márpedig a saját . hibás értékítéletet tükrözik. Az igazság kizárólag azon múlik. Ezután feltesznek nekik egy sor kérdést. Ha viszont ez a jellemzés hamis. az események sorrendjérõl és a rablás idõpontjáról. fehér palástot viselnek. Nekik azt mondják. hogy saját értékei alapján ítélnénk meg minden egyes embert. bár nem a mennyekbõl. újra meg újra a lehetõ legélethûbben ábrázolták. Ezt követõen az osztályzatok ezt a kezdeti. függetlenül a diákok tényleges teljesítményétõl. Nagyon hasonlítanak az istenekre. hanem ûrhajóval. továbbá nem szárnyaik segítségével közlekednek. amikor is a tanúk jelentõs része úgy emlékszik. Az ufók és az õsi ûrhajósok iránti érdeklõdés legalább részben a vallások által teljesítetlen elvárásokban gyökereznek. akkor igazságtalanok vagyunk a jellemzett személyekkel szemben. illetve azok nem tudnak lóvá tenni másokat. csak néhány tanuló ad egybehangzó leírást a behatolók számáról. de a teológiai elõzmények egyértelmûek: sok esetben a feltételezett õsi ûrhajósok és ufonauták istenségek. akik hosszú. hogy az egyik csoportban az okosabb. emberi megjelenésû lényeknek írják le. ahol az istenek leszálltak a Földre és elbeszélgettek az emberi lényekkel. (3) Szemtanúknak bemutatnak egy autóbalesetrõl készített filmet. ahelyett. Ha azt hisszük. A szexizmus és a rasszizmus gyakorlata szerint elõre kialakított típusokba skatulyázzuk be õket.megítélésem szerint ezen és sok más. melyik hónapban születtek. hogy a jó szándékú Földön kívüliek megoldják a problémáinkat. Mi történt azután? Hová tûntek a szüzek? Mi történt az Olümposz isteneivel? Talán ezek a lények egyszerûen itthagytak minket az újabb és kételkedõbb korunkkal együtt. semmit sem árul el az igazságtartalmukról. erõs. jó szándékú. Sõt a legtöbb tétel. hogy a bizonyítékok meggyõzõek-e. A középkor ugyanilyen gazdag volt a szentekkel és szüzekkel foglalkozó történetekben. fegyvereikrõl. egyúttal ártalmas is. hogy a bajokat mi magunk hárítsuk el. ha hamisnak bizonyul. a szenteket és a szüzeket évszázadokon keresztül. A valóban érdekes ufóesetek mind azon alapulnak. hanem más bolygókról jönnek.legalábbis egyelõre. amint az az évezredes vallásokkal kapcsolatban oly sokszor megtörtént már az emberiség történelme során. akkor hajlamosak lehetünk arra. Egy. ruházatukról. népszerû asztrológiában például az embereket tizenkét jellemtípus valamelyikébe soroljuk be. hogy ne tegyünk meg minden tõlünk telhetõt annak érdekében. hogy egy vagy néhány tanút nem lehet lóvá tenni. Az isteneket. Az eleve meglévõ irányultság torzítja a következtetéseket. attól függõen. hiszékenységét és megbízhatatlanságát tükrözik? Ez egyúttal az ufókultusz elburjánzásának társadalmi veszélyességére is utal. Ez már kissé átnyúlik az áltudományokvilágába. akik minden korábbi vizsgájukon azonos eredményt értek el.

Azt hiszem. az olyan igazság. ha valóban meglátogatnák bolygónkat intelligens. mert a rádiótechnika fejlõdésének köszönhetõen ma már óriási rádiótávcsöveket és érzékeny vevõberendezéseket tudunk építeni. Elõvigyázatosaknak kell azonban lennünk. Sok izgalmas lehetõségrõl egyszerûen kiderül. Azt hiszem. Ez lehet az ok.öntudatlanul is befolyásolhatja a szemtanúként átélt esemény elraktározódását. Ez összehasonlíthatatlanul könnyebbé tenné a munkámat. különösen az elmúlt másfél évtizedben a közvélemény széles körben elterjedõ hiszé-kenysége jellemezte. Ha egyedül vagyunk. mint amennyit szerettem volna. Nem feltétlenül azok kételkednek sok. amiért a kormányok. A legtöbb tudós valamilyen középutat választ. hogy helytelen.) Vannak ugyanakkor könnyen kezelhetõ tudományterületek. ezért uralkodó hitünk . hogy van egy pillanat. a tudomány perifériájának tekintett területben. elõzetes érzelmi hozzáállásunktól független válaszok. röviddel a látott eseményt követõen. Ez utána örökre így tárolódik a memóriánkban. A kemény kérdések megfogalmazásának ezen túlmenõen további elõnye is van. amelyek elérése különösen fontos lenne. Tisztában vannak vele. Az emberiség történelme során korábban ez még sohasem volt lehetséges. Amerika politikai és vallási életét. Az új lehetõségek iránti nyitottságra és a kemény kérdések megfogalmazásának akarására egyaránt szükség van a tudomány elõrehaladásához. hogy õk maguk is sérülékenyek. Ám a modern tudomány kínálta elkápráztató lehetõségek ellenére nyitottságunkat konok kétkedéssel kell fékezni. A helyzet fõként azért változott meg újabban. A fogyasztók szkepticizmusa jobb minõségû termékeket eredményez.az Olümposz isteneiben.egy kék autót. a téma mûvelése viszont meglehetõsen idõigényesnek tûnik. így például sok kollégámmal együtt módfelett érdekló'dünk az intelligens vagy egyéb élet lehetõsége iránt más bolygókon. amelyek felfoghatják az irányunkba kisugárzott jeleket. hogy láttuk. hogy szembeszálljon az áltudományos hipotézisek ellenõrzése jelentette kihívásokkal. Ebben a szakaszban nagyon sérülékeny a gondolkodásunk. Földön kívüli lények. amikor verbális formába öntjük azt. ami nemzetünk lelki egészségi állapotának kimutatható leromlásához vezetett. (Sok éven keresztül ez jellemezte a Földön kívüli értelem kutatását. hogy valami nagyon érdekesre lehet bukkanni . Több idõt töltöttem azzal.legalább részben . az egyházak és az iskolarendszerek nem mutatnak túlzott lelkesedést a kritikus gondolkodásra ösztönzés iránt. a keresztény szentekben vagy mondjuk a Földön kívüli ûrhajósokban . Annak az esélye. akik tartanak az újdonságoktól.örvendetes. Ám senki sem lenne nálam elégedettebb. Mindamellett az a tény. Ennek eredményeképpen nagyon kevés tudós vállalkozik arra. hogy senkinek sem akaródzik ezeket a területeket kutatni. jóllehet a filmben még csak hasonló sem szerepelt. ahol viszont az elérhetõ eredmények tudományos szempontból jelentéktelenek. ám a siker reménye oly csekély. semmiképpen . nehogy vágyainkat és félelmeinket becsempésszük a kozmoszba. amelyet tudomásul kell vennünk. Vannak olyan célok. hogy az ufók és az õsi ûrhajósok problémáján gondolkozzam. a közvélemény fokozott érdeklõdése ezen kérdések iránt .eltekintve az emberi természet jobb megismerésétõl -. hogy mik a valódi. Vonakodtak megfogalmazni a kényes kérdéseket. amirõl úgy véljük. Úgy tûnik. A megszokott tudományos módszer értelmében ehelyett annak kitalálása a célunk. hogy valamely állítással kapcsolatban nem bontakozik ki élénk tudományos vita. A hivatásos kutatóknak általában választaniuk kell a lehetséges kutatási célok közül. roppant csekély. a tudósoknak sokkal több idõt kellene szentelniük ezeknek a problémáknak a megvitatására.

Ennek ellenére mindkét szimpóziumot megtartottuk. és akiket egyúttal irritált. Még mindig sok olyan ember él az Egyesült Államokban. ugyanakkor felhasználhatnánk arra is. ha az Amerikai Tudományfejlesztési Társaságban (AAAS. még arra sem méltatják. furcsán . az feltétlenül igaz. megtalálhatja a helyi könyvtárban az áltudományokkal szemben állók nézeteit tartalmazó könyveket is (lásd 73. a spiritizmus és a szcientológia ürügyén pedig rengeteg pszichológiai és pszichiátriai ismeret adható át. Amikor az AAAS-ben Velikovsky elképzeléseinek nyilvános megvitatására szerveztem szimpóziumot. összehasonlító vitákkal lehetne valamennyire felkelteni a nagyközönség érdeklõdését. és természetesen a haszon is az õ zsebükbe vándorolt. ezért nehéz a tudományos kérdésekben intelligens politikai döntéseket hozni. A tudománynak az újdonsággal szembeni közömbössége és ellenállása legalább akkora problémát jelent. Minthogy oly sok bizonyítatlan spekuláció és erõszakos képtelenség jelent már meg különféle könyvekben. egy másik híres tudós bírált meg. különösen napjainkban. Azok a tudósok. hogy a tudósok ésszerûnek. akik megsértõdtek Immanuel Velikovsky Ütközõ világok címû könyvén.sem jelenti azt. miként mûködik a tudomány. másrészt tartanak attól. éljen akár Duluthban vagy Fresnóban. hogy átadjunk valamit a tudomány erejébõl és a mûvelése által okozott örömbõl. hogy a tudósok azonnal elvetik. a hallgatóság érdekesnek találta õket. hogy esetleg a nyilvánosság elõtt folyó vitában a közvélemény szemében vesztesnek tûnhetnek. A tudomány léte. Minthogy sajnos a legtöbb ember természettudományos és mûszaki ismeretei nem kielégítõek. ahol az ufók eredetét csillagközi ûrhajókkal magyarázó hipotézis képviselõi is szót kapnának. Velikovsky katasztrófaelmélete és elveszett kontinensei. de sikeresen nyomást gyakoroltak Velikovsky kiadójára. akkor legalább a tudomány határterületeirõl folytatott. aki azzal érvelt. Az asztrológia felhasználható a csillagászat elemeinek megtanítására. akik nem csupán a téma elkötelezettjei. Egyes tudósok kerülik az olyan alkalmakat. akadnak ezeknek olyan szószólói. Részben sajnálják az erre fordítandó energiát. amikor a hitrendszer oly képtelen. szégyenletes módon. hanem annak köszönhetõen komoly jövedelemre is szert tesznek. az elõadások szövegét pedig könyv formájában megjelentettük. aki hisz abban. mint az átlagember hiszékenysége. Pedig ez kiváló alkalom lenne annak bemutatására. Ennek köszönhetõen egy mai fiatal. az alkímiához a kémia kapcsolható. hogy a közvélemény figyelmének ráterelése akkor is Velikovsky malmára hajtja a vizet. Vannak olyan esetek. amikor a nyilvánosság elõtt kellene szembeszállni az áltudományok apostolaival. így azután egy másik cég jelentette meg a könyvet. a közvélemény támogatásától függ. hogy álljon el a könyv megjelentetésétõl. Agnew-t. American Association for the Advancement of Science) olyan összejövetelt merészelnék szervezni. Ezek az emberek készek jelentõs pénzösszegeket fordítani állításaik megvédésére. hogy ami nyomtatásban megjelenik. hogy rám uszítja Spiro T. ha az negatív szövegösszefüggésben történik. Az áltudomány bizonyos ágai jövedelmezõ vállalkozásnak bizonyultak. oldal). Meggyõzõdésem szerint ez nem helyes. A tudományos vállalkozás határai mentén mindkét oldalon jó adag nehézkességet tapasztalunk. hogy ellenérveiket nyomtatásban közzétegyék. Ha már a természettudomány gyengén szerepel az iskolákban és a médiában. Egy kiváló tudós egy alkalommal azzal fenyegetett meg. elfogadhatónak tartják a szóban forgó állítást. az Egyesült Államok akkori alelnökét. jól elõkészített. hogy Velikovsky figyelmen kívül hagy egy sor jól megalapozott tudományos tényt. például Atlantisz kapcsán megtanítható a geológia.

Lamar Keene. azt olvasva. akik szerint minden tan ellen fel . 1973 Õsi ûrhajósok: Space Gods Revealed: A Close Look at the Theories of Erich von Daniken Ronald Story. Ballantine. M. székhelye pedig 923 Kensington Avenue. olyannyira. A nonprofit szervezet elnevezése: Bizottság a paranormalis állítások tudományos vizsgálatára (The Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal). beleértve a racionális és az irracionális közötti legújabb összeütközésekrõl szóló tudósítások publikálását. mit volt kénytelen nyilatkozni a világ egyik legnagyobb kiadójának a fõszerkesztõje. A fõszerkesztõ kijelentette: „Úgy gondoljuk. St. 1975 Atlantisz és más „elveszett kontinensek" Legends of the Earth: Their Geologic Origins. hogy a kiadónak kötelessége ellenõrizni bizonyos ellentmondásos. 1977 A növények érzelmi élete: „Plant 'Primary Perception'" K. hogy a hírt ma már sokkal erõsebb kételkedéssel fogadnák. mi tekinthetõ igaznak. A bizottság hivatalosan tiltakozott a tévétársaságoknál és a Szövetségi Távközlési Bizottságnál a kirívóan kritikátlan áltudományos mûsorokkal kapcsolatban. N. A mi gyakorlatunk az. Ez az a vita. 1974 UFOs: A Scientific Debate Carl Sagan és Thornton Page szerk. Science. Az alábbi táblázat összefoglalja a fõbb bírálatokat. Sprague de Camp. Dorothy B. Indiana University Press. Harper & Row. Ballantine. hogy a könyvet elõzetesen elküldjük az adott terület egyik független szaktekintélyének. amelyik Jövendõmondó Alexanderig és az epikureusokig. tárgyilagos véleményét kérve. Bermuda-háromszög: The Bermuda Triangle Mystery . 1973 Velikovsky: Scientists Confront Velikovsky Ütközõ világok: Donald Goldsmith szerk. 1975 (magyarul: A Bermuda-háromszög rejtélye -megfejtve. R. Lost Continents L. Cornell University Press.. 1976 Uri Geller: The Magic of Uri Geller James Randi. amikor a korábbi elnöki tanácsadó és elítélt bûnözõ H. Ballantine. Az egyik oldalon azok álltak. a vita korántsem új keletû. jóllehet az elmúlt évtizedek legostobább áltudományos könyvei közül jó néhányat éppen az õ kiadója jelentetett meg. koruk racionalista gondolkodóiig nyúlik vissza. Buffalo. 1924 The Psychic Mafia. hogy némi kétkedéssel vegyék szemügyre a természettudomány határmezsgyéit. Amint fejezetünk (a tátika haláltusáját említõ) mottójából is látható. Az egyik bírált állítás szerint a növényeknek érzelmi életük van és bizonyos zeneszámokat különösen kedvelnek. mint 1926-ban. Néhány újabb keletû áltudományos tan és bírálataik Mialatt sok újabb keletû áltudományos tan széles körben terjed. Sprague de Camp. Vitaliano. Jól szórakoztam. 14215. 1975 Ufók: UFOs Explained Philip Klass. Horowitz és társai. hogy Gary Trudeau „Doonesbury" címû vicclapjában heteken keresztül zöldségekkel beszélgettek. Néhány évvel ezelõtt magasra csaptak körülötte az érdeklõdés hullámai. nem irodalmi mûvek pontosságát. 1976 The Ancient Engineers L. kritikus tárgyalásuk és a bennük található súlyos hibák kimutatása korántsem kap ekkora nyilvánosságot.. Random House.Solved Lau-rence Kusche. Norton. Érdekes vita alakult ki a bizottságon belül. Haldeman könyvének tartalma idõ elõtt megjelent a sajtóban. 1979) Spiritizmus: A Magician Among the Spirits Harry Houdini. 189: 478-480 (1975) Néhány évvel ezelõtt egy többek között tudósokból és bûvészekbõl álló bizottságot szerveztek. Harper & Row." Ezt mondja a fõszerkesztõ. õrjöngõ vitát váltva ki. Talán az egyetlen. Harper.Y. A bizottság nemrég kezdte meg áldásos tevékenységét. Martin Press. A. Zrínyi Katonai Kiadó.eltorzult kép kezdett kialakulni arról. ami biztatást adhat.

ugyanis túl sok tekintély túl sokszor tévedett már. A másik tábor szerint minden egyes ügyet a saját erényei és gyengéi alapján kell megítélni. hogy a tudományos gondolkodásnak ezeket a nagyon hatékony mûködési módszereit az iskolák és a média egyaránt közvetítik. várakozása teljességgel közömbös. ha az új bizonyítékok vagy érvek súlya erre kényszeríti õket. hogy két jenki hazudni volt képes. a Mars és a Vénusz drámai éghajlatváltozásait. A tudósok természetesen emberi lények. Ha meg akarjuk fejteni. Múltbeli teljesítményük alapján a legtöbb ilyen határterületi rendszerrõl várhatóan ki fog derülni. Meteoritoknak nevezzük õket. Thomas Jefferson az egyik ilyen esettel kapcsolatban megjegyezte. Nem utasíthatjuk azonban el gondolkodás nélkül az összes ilyen állítást. de a bizonyítás kötelezettsége természetesen azt terheli. többtucatnyi szemtanúja vallomásának tüzetes elemzését követõen bizonyosodott be. elegáns szerkezetû. Szeretném megérni. századi tudósok számára. éppúgy. teljes mértékben olyan szemtanúk beszámolójának hitelességén alapulnak. A természettudomány sikerének záloga a szellemi kaland és a gyakorlati alkalmazások területén egyaránt a tudomány önmagát korrigáló jellege. az ötleteken és a ragyogó alkotó fantázián kívül minden egyes lépés kétkedó'en aprólékos vizsgálatára is szükségünk van. Anekdotaszerû-ek. Meggyõzõdésem. önreprodukáló molekulákat és a Világegyetem. Véleményem szerint a határterületi tudományok állításai érdektelenül unalmasak a valódi tudomány kutatási területeihez és felfedezéseinek százaihoz képest. Meghökkentõ és élményszámba menõ lenne.kell venni a harcot. de egymástól félig-meddig független két agy létezését. Mindamellett. akkor a megérzéseken. az öröklõdésünket és evolúciónkat szabályozó. mint azt. akik notóriusan megbízhatatlanok. hogy kövek hullanak az égbõl. hogy elõbb hiszi el. Az igazság azonban csak egy közönséges meteorhullás egymástól független. Holott ezen eszmék alkalmazása. mégiscsak hullanak kövek az égbõl. ahogy látatlanban el sem fogadhatjuk õket. a fekete lyukak valóságosságát. A természettudomány peremvidékén felépülõ hitrendszerek közül sokat nem vetettek alá szigorú kísérleti ellenõrzésnek. A tudósok gyökeresen és akár a nyilvánosság elõtt is meg tudják változtatni nézeteiket. Ha felülkerekedik bennük a szenvedély. mint egész eredetére. hogy a rendkívüli jelenségeket alaposan meg kell vizsgálni. Az alkotó szellem és a kételkedés egymásnak feszülése hozta létre a természettudomány meghökkentõ' és váratlan felfedezéseit. aki kirukkol valamely állítással. Jómagam nagyon határozottan az utóbbi táborhoz tartozónak érzem magamat. hogy a bizonyítékok alátámasztják-e az állítását. a Földön kívüli élet keresését. hogy terjedelmes szikladarabok hullhatnak az égbõl. A tekintélyelvû érvek szintén semmit sem nyomnak a latban. ha ezeket még a politikában is alkalmaznák. csak az számít. amelynek áltudományos szaga van. Nem emlékszem arra. Bármely elfogadott elképzelésnek ellenõrizhetõnek kell lennie. a csimpánzok nyelvét. Az az elgondolás például. A tudósok hite. beleértve . miként mûködik a világ. A szemtanúk vallomását számos fizikai bizonyíték is alátámasztotta. egykori elõítéleteink pedig nem befolyásolják e tény igazságtartalmát. az úgynevezett tudományos módszer roppant hatékonynak bizonyult. hogy nem helytálló. természetére és sorsára vonatkozó észlelési bizonyítékokat. Utóbbiak közül elég ha megemlítjük az egyazon emberi koponyában egymás mellett létezõ. mikor mutatott utoljára valamelyik politikus ilyen mértékû nyitottságot és változtatásra való készséget. teljességgel elfogadhatatlan volt a XVIII. Csak a megismételhetõ kísérletek elfogadhatóak. átmenetileg félrelökhetik tudományuk eszméit. a nagy múltra visszatekintõ emberi fajt. A rendkívüli állítások azonban rendkívüli bizonyítékokat igényelnek. a kontinensek vándorlását és összeütközését.

amikor bírálat éri õket. hogy nem csak érzékszerveikkel képesek érzékelni. . Sokan. ami a technológia kora elõtti ember számára teljességgel ismeretlen volt. hanem a hétköznapi élet ügyeiben is alkalmazzuk. akkor ez irányú képességeik csökkennek. õk ugyanis pontosan ismerik az ember teljesítõképességének határait. Nevettek Kolumbuszon és Fultonon éppúgy. akkor az már nem elõítélet. ha elõvigyázatosak vagyunk és ragaszkodunk az írásos garanciákhoz. és környezetüket is mágneses jellemzõi alapján tudják azonosítani: felismerik a fém esõvízcsatornákat. Másrészt viszont. Ugyanezzel a módszerrel. • A galambokról . Ahol a kételkedõ megfigyelést és a vitát elnyomják. akik kitérõ választ adnak ilyen irányú kéréseinkre. ha kételkedõ bûvészekbõl álló közönség elõtt kell produkcióját bemutatni. amennyire csak tudjuk. Geller azonban gyakran felsül. ha a bizonyítékok gondos és nyílt elemzését követõen vetjük el a javaslatot. hogy ha erõsen figyelik õket. akit kinevetnek. hogy a kvazárok a galaxisok szívében bekövetkezõ. nem következik azonban az. amikor kapásból visszautasítunk egy állítást. miközben tisztában kell lennünk saját korlátainkkal és hajlamainkkal. akkor olyan nyitottan kell megközelítenünk a kérdést. ahol kétszer egy nem egyenlõ egyszer kettõvel. akik azt állítják. hogy a Föld dipólterénél százezerszer gyengébb mágneses teret is képesek érzékelni. nem a szilárd alapokon nyugvó érvelésé. valamilyen elektromos nyelven kommunikál lehetséges partnereivel és fajtársaival. A galambok ezt a figyelemre méltó képességüket nyilvánvalóan a tájékozódáshoz használják. Állandó elektromos teret kelt. a mágus például boldog. Ugyanakkor a határterületi tudományok mûvelõi megsértõdnek. ott az igazság is háttérbe szorul. Az áltudomány legjobb ellenszereként én szilárdan hiszek a tudományban. De nevettek Bozón. Uri Geller. sõt õk maguk is elõ tudnak adni hasonló bûvészmutatványokat. egyúttal azt is hozzáteszik. mint a Wright fivéreken. Az elõítélet az erõteljes érzelmek szülötte.a Föld egyik legkevésbé rokonszenves állatfajáról -újabban megállapították. tökéletesen ésszerû és ellentmondásmentes területe. mielõtt megvizsgálnánk a bizonyítékokat. amelyek világok millióit -közöttük talán sok lakottat . A kritikus és kétkedõ vizsgálat módszerét nemcsak a tudományban. Ha új vagy használt autót vásárolunk. gyakran hivatkoznak azokra a múltbéli zsenikre. akik hozzászoktak ahhoz. hogy a titkainak megfejtéséért folyó küzdelemben a természettel. elbírálását jelenti. az elektromos távvezetékeket. Abból a ténybõl. amit ilyen formában ember soha meg nem pillanthat. amelyek idõközben lakóházak ereszeibõl és felszántott mezõk barázdáiból kerültek elõ. Az áltudományos nézetek propagálói. a próbaúthoz és bizonyos alkatrészek ellenõrzéséhez. a bohócon is. és ennek a perturbációi alapján tudja megkülönböztetni a rá vadászó ragadozókat a saját zsákmányától.képesek elpusztítani. hogy néhány zsenit kinevettek. tehát egy titkait tisztességes eszközökkel védõ ellenféllel van dolguk. Ez természetesen a tudás elõfeltétele. Ehhez olyan szervrendszert és érzékelõképességet fejlesztett ki. Ha meg akarjuk tudni egy ügyben az igazságot. ha tudósok jelenlétében görbíthet meg kulcsokat és evõeszközöket. akiket a maguk korában kinevettek. a tûzlépcsõket és a hasonló tárgyakat. amelyik vak. ha hasonló alapossággal akarjuk vizsgálat tárgyává tenni elméleteiket. Ezt talán „utóítéletnek" nevezhetnénk. Óvakodunk azoktól az autókereskedõktõl. • Úgy tûnik. • Létezik az aritmetikának egy olyan. csaknem elképzelhetetlen hevességû robbanások.olyan meteoritok tudományos elemzését. Az elõítélet szó szerint valaminek az elõre eldöntését. • Él Afrikában egy olyan édesvízi hal. hogy mindenki zseni. akkor nem árt. Olyasmiket érzékelhetnek tehát.

mint az áltudományok legtöbb tanítása. hogy a modern természettudomány és matematika efféle felfedezéseinek még a felületes ismerete is sokkal lenyûgözõbb és izgalmasabb. a vulkáni hamu 3. amikor kialakultak a soksejtû szervezetek. A teremtés lángjai máig látszanak. az öklén járó emlõsállat nyomai láthatók. és hathatósan kiváltja belõlünk a csodálat érzését. amelyek lassan szervezõdtek a sejteken belül kölcsönös függõségi viszonyba. hanem mintegy tízbillió. varázslók. Az újabb bizonyítékok arra utalnak. amely mintegy egymilliárd évvel ezelõtt jött létre. Ez az elrendezõdés akkor is megõrzõdött. e. Mindezeken túl van egy további és nagyon fontos elõnye: az.• Kelet-Afrikában. hogy évmilliárdokkal ezelõtt a mitokondriumok önálló élõlények voltak. általa egy sokkal gazdagabb Világegyetem tárul fel elõttünk. A szó nagyon valóságos értelmében mi nem is egyetlen szervezet vagyunk.5 millió éves folyamában lábnyomokat találtak . ión filozófus: „alvajárók. A tudomány azonban sokkal bonyolultabb. A Vénuszon még ennél is nagyobb vulkánok létezhetnek. rémhírterjesztõk". a szõlõprés istennõi. nem is teljesen egyforma élõlény rendszere. • Rádiótávcsövekkel sikerült kimutatni a kozmikus feketetest-háttérsugárzást. az õsrobbanásnak nevezett esemény távoli visszhangját. Az okkult tudományok mûvelõit már a Kr. amely talán a majmok és az emberek közös õse lehetett. Hiszem.egy körülbelül 120 centiméter magas. • A Marson van egy csaknem 26 kilométer magas tûzhányó. Bacchus papjai. amelyek az elfogyasztott táplálék molekuláit oxigénmolekulákkal egyesítik. • Minden egyes sejtünk mitokondriumoknak nevezett parányi gyárak tucatjait tartalmazza. céltudatos léptekkeljáró lény nyomait. V században így marasztalta el Hérakleitosz. Szinte a végtelenségig folytathatnám a sort. hogy igaz. hogy a szervezet számára megfelelõ formában energiát vonjanak ki a tápanyagokból. . Részlet Carl Sagan Broca agya címû könyvébõl. A közelben egy olyan. amely egyetlen eddig felfedezett állatéval sem azonosítható.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful