P. 1
Sociologie1

Sociologie1

4.88

|Views: 15,967|Likes:
Published by iulia_m

More info:

Published by: iulia_m on Feb 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2015

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
Facultatea de Asistenţă Socială, Sociologie şi Filosofie

Maria BULGARU
coordonator –

SOCIOLOGIE

(manual)

Volumul I

Aprobat de Consiliul
metodico-ştiinţific şi editorial
al Universităţii de Stat din Moldova

Chişinău – 2003
CE USM

- 2 -

CZU 316(075.8)
S 65

Recomandat de Consiliul Ştiinţific

al Facultăţii de Asistenţă Socială,
Sociologie şi Filosofie

Recenzent: Tatiana COMENDANT, doctor în sociologie, conferenţiar universitar

Lista autorilor:

Maria BULGARU, doctor habilitat, profesor universitar
Andrei TIMUŞ, doctor habilitat, membru-corespondent al AŞM
Lidia DERGACIOV, doctor habilitat, profesor universitar
Ludmila MALCOCI, doctor habilitat, conferenţiar universitar
Vasile ONICOV, doctor în filosofie, conferenţiar universitar
Stela MILICENCO, doctor în sociologie, conferenţiar universitar
Tatiana SPĂTARU, doctor în sociologie, conferenţiar universitar
Oxana ISAC, doctor în sociologie, conferenţiar universitar
Marcela DILION, doctor în sociologie, lector superior
Diana CHEIANU, doctor în sociologie, lector superior
Valentina FLOCOSU, lector-asistent
Mariana BUCIUCEANU, lector-asistent
Lucia BOLOGAN-SPOIALĂ, lector-asistent
Angela MIRON, lector-asistent
Liliana SÂRBU, lector-asistent

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii

Sociologie / Maria Bulgaru, Vasile Onicov,
Oxana Isac, …, coord. Maria Bulgaru; Univ. de Stat
din Moldova. Facultatea de Asistenţă Socială,
Sociologie şi Filosofie. – Ch.: Centrul Ed. al USM,
2003.

Vol. 1. – 2003. – 331 p.

ISBN 9975-70-260-0
100 ex.

316(075.8)

© M.Bulgaru, 2003

ISBN 9975-70-260-0

© USM, 2003

- 3 -

CUPRINS

PREFAŢĂ

6

SECŢIUNEA I. Sociologia ca ştiinţă despre universul social

11
Capitolul I. Obiectul şi problematica ştiinţei sociologice (M.Bulgaru) 12

1. Definirea sociologiei. Statutul şi obiectul ei de studiu

12

2. Funcţiile sociologiei. Problematica sociologică şi
aparatul ei conceptual

19

3. Cadrele vieţii sociale şi condiţiile ei determinante

23

4. Locul sociologiei în sistemul ştiinţelor socioumanistice.
Relaţiile ei cu alte ştiinţe sociale

25

5. Sociologia generală – sociologii de ramură

31

Capitolul II. Învăţământul şi ştiinţa sociologică în Republica
Moldova (M.Bulgaru, D.Cheianu)

36

1. Rolul Şcolii Sociologice de la Bucureşti în organizarea
învăţământului sociologic

36

2. Dezvoltarea ştiinţei sociologice în Republica Moldova

46

3. Sociologia în învăţământul superior

56

SECŢIUNEA II. Viaţa socială şi structura socială

65

Capitolul I. Sistemul social (M.Bulgaru, M.Buciuceanu)

66

1. Teoria generală a sistemelor. Conceptul de sistem social

66

2. Tipologia sistemelor sociale. Subsistemele sociale

76

3. Mecanismul structurării şi funcţionării sistemului social

82

4. Modelul metodologic în analiza sistemelor sociale

85

Capitolul II. Structura socială (V.Onicov)

88
1. Conceptul de structură socială. Caracteristici fundamentale 88
2. Statusul şi rolul – elemente fundamentale
ale structurii sociale

92

3. Mobilitatea socială. Tipologia mobilităţii sociale

101
4. Clasele sociale. Teorii fundamentale privind clasele sociale 104
Capitolul III. Fapte, procese şi relaţii sociale (S.Milicenco, L.Sârbu) 112

1. Teoria faptului social

112

2. Noţiunea de proces social. Tipologia proceselor sociale

115
3. Relaţii sociale: delimitări conceptuale, tipuri de relaţii sociale 121

- 4 -

Capitolul IV. Grupurile sociale – mediu esenţial
al activităţii umane (V.Onicov)

130

1. Conceptul de grup social. Particularităţile grupului social

130

2. Tipologia grupurilor sociale

136

3. Structura grupului mic

143

4. Sociometria – metodă sociologică de studiere
a relaţiilor interpersonale în grupul mic

148

Capitolul V. Instituţiile sociale: rolul şi locul lor în organizarea
societăţii (V.Onicov)

154

1. Conceptul instituţionalizării. Caracteristicile instituţiilor

sociale

154

2. Tipuri de instituţii sociale

159

3. Statul – principala instituţie de organizare şi de conducere
a societăţii

165
Capitolul VI. Factorii existenţei şi dezvoltării vieţii sociale (T.Spătaru) 176

1. Conceptul de viaţă socială

176

2. Populaţia ca sistem şi factor al vieţii sociale

178

3. Mediul natural şi societatea

182

4. Raportul economie – societate

185

5. Conştiinţa socială

187

Capitolul VII. Schimbarea socială – parte componentă
a vieţii sociale (M.Dilion)

192

1. Definiri şi conceptualizări ale schimbării sociale

192

2. Teoriile schimbării sociale. Abordări sociologice privind
schimbarea socială

196

3. Factorii schimbării sociale

199

4. Actori, mecanisme şi ritmuri ale schimbării sociale.
Schimbări actuale şi perspective de viitor

204

Capitolul VIII. Conducerea vieţii sociale (O.Isac)

212

1. Definirea conducerii vieţii sociale. Structurile şi funcţiile
conducerii

212

2. Clasificarea metodelor moderne de conducere

215

3. Stiluri de conducere: definire şi clasificări

226

Capitolul IX. Integrarea şi cooperarea în spaţiul social
organizat (V.Onicov)

234

1. Conceptul de integrare. Raportul dintre integrarea socială
şi integrarea profesională

234

- 5 -

2. Profesionalizarea ca relaţie socială. Strategii de
integrare socioprofesională

244

3. Cooperarea şi competiţia în cadrul grupului primar
de sarcină

251

SECŢIUNEA III. Comportamentul social

259
Capitolul I. Componente de bază ale acţiunii sociale (S.Milicenco) 260

1. Coordonate definitorii

260

2. Teorii sociologice privind acţiunea socială

264

3. Structura sistemului acţiunii sociale

269

4. Manifestări practice ale acţiunii sociale

273

Capitolul II. Comportamentul colectiv şi mişcările
sociale (V.Onicov, L.Bologan-Spoială)

277

1. Coordonatele definitorii ale comportamentului colectiv

277

2. Forme de comportament colectiv

280

3. Mişcările sociale. Caracteristicile şi etapele
mişcărilor sociale

288

Capitolul III. Etiologia comportamentului delincvent:
modalităţi de abordare teoretică (O.Isac)

296

1. Devianţa şi delincvenţa: precizări conceptuale

296
2. Principalele orientări clasice privind etiogeneza delincvenţei 299
3. Concepţii asupra determinismului social al fenomenului
de delincvenţă

302

4. Abordarea delincvenţei din perspectiva contradicţiilor
socioculturale

308

Capitolul IV. Narcomania – formă a conduitei deviante
(M.Bulgaru, A.Miron)

315

1. Semnificaţiile flagelului drogului

315

2. Dependenţa de droguri: tipuri şi caracteristici

320

3. Dimensiuni sociale ale consumului de droguri

326

4.Măsuri de prevenire a consumului de droguri şi
de acordare a asistenţei sociale persoanelor
dependente de drog

333

- 6 -

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->