Guest Name

Brijesh Saxena
Santosh Pandey
Man Singhji
Arun Sinha
GM UBI
R.K. Pandey
Jyoti Buildtech
Madhur Jain
Mr. S.K. Batra
Mr. Bhagwan Singh
Dr. Kirti
Mr. Sunil Rohtagi
Mr. P.K. Bhasin
Mr. C.S. Bhandari
Mr. Sanjay Mehta
Mr. Sushil Puri
Mr. Sanjay Bhatia
Mr. Rajendra Dua
Dr. Gautam
Mr. Inder Bhiyana
Mr. Naresh Chawla
Mr. T.P. Singh
Mr.R.K. Batra
Mr. Rajnesh Wadhwa
Mr. P.Rupani
Mr. Bhutani
Mr. Makhija
Dr. Harjeet Singh
Dr. Abir Saraswat
Dr. Neeraj Bora
Manoj Uncle
Gulshan Uncle
Chawla Uncle's Brother
Chawla Uncle's Brother
Chawla Uncle's Brother
Chawla Uncle's Sister
Chawla Aunti's Sister
Jagdish Uncle
Suresh Uncle
Romi Uncle
Rajeev Arora Uncle
Ramesh Bhaiya

27th Nov
Phone no.
09335906251
09335238561
09839013463
09839101008
09335246455
09839034457
09936293760
09838071000
09415033199
09335904728
09695678608
09335086805
09415104522
09935222333
09415028596
09415107800
09415466255
09415001131
09415419643
09792446677
09415106029
09412152723
09839512911
09415010700
09335906519
09839178074
09839137748
09450649700
09415359702
09839025380
09515313627
09307705135
05224041735
05223209008
05224006390
05224047249
09415418491
09415418492
09839010438
09415005347

Botham I. Gupta I.Khalid Masood Sanjay Seth Pawan Uncle A. Agarwal PWD Athar Singh PWD Navneet Saigal I. Chandresh Mudgal Mrs. Renu Chandra Mr.K.A. Usha Bajaj 09335282828 09839290999 09838782828 09839011252 09415091737 9415105000 09971910001 09793854444 09415608151 0939022956 09415101850 09335232065 09839015580 09415024958.K. Indu Agarwal 09839609887 09918648333 09889566034 . Rajini Khanna Mrs. Gauri Mathur Mrs.S. Gupta Bhatnagar Rita Madhuri Pawa Sarita Anju Raj Sona Chandi Jugal Kishore Aishpra Hema Hema Mama Mrs.A.K.K. Sudha Agarwal Mrs.A. 2371845 09839021661 Mrs. Luthra Mrs.S. Agarwal A. Shashi Malik Mrs. Manju Seth Mrs. Rati Khanna Mrs. A. Kum Kum Mahendra Mrs. Bina Agarwal Mrs.S. Rashmi Bhatia Mrs. 09336576640 0522-2329975. Rajeev Agarwal VC LDA S. Suman Kapoor Mrs. 09415024959 09415011372 09415753364 09415759300 0522-2789576 09936699235 09452677116 09792002681 09451388886 09415408581 09935979767 2331350. Neeru Malik Mrs.

M.2334553. 2371674 09335903956 09369667001 0522-2450428 9889004591 9935830233 9839084070 9451424697 09935620002 09415296568 09807545611 07388888474. 08285450657 07164726266 09794640323 07800199999 09044969742 09958889677 09648010101 09838222247 08799099900 09415005060 09918196999 +6590066181 09923006410 07800877777 09899633210 07350201007 07376547842 09839331701 . Kevashnath Dhawan Mr. Yogesh Mohan Karuna Sanju Mausi Vishal Bhaiya Tauji 1 Jhunjhunwala Gunjan Bhaiya Dr. Prakash Kapoor Asha Garg Preeti Gupta Anjail Arora Jh vjfoUn flag xksi th Jh ujs’k vkxzoky th Awasthi Uncle Tripti Mahana Bade Papa Pawan Chacha Shakshi Raman Chacha Kaku Bhaiya Radha Behenji Ravi Mama Batale Bua Daughter Papa Mausi Kanpur Vilaeto Son in Law Sen Akshay Kumar Apurva Gupta Ashish Jain Meeraj Manzar Nikhil Seth Rajdeep Bhargava Raman Singh Ravi Chauhan Sahib Bagga Sandeep Anand Saurabh J-Park Saurabh Khanna Tanuj Dixit Tarang Singhal Tarun Seth Vicky Yogesh Tulsiani Awasthiji 09450208877 09335062070 0522. Sonia Jain Mr.Mrs.M Dewan (Saroj) Mr.

Aneeta Gupta Mrs. Alka Rastogi Mrs.Inder Bhayana Dr. Poonam Rastogi Mrs. Suneeta Khanna Mrs. Suman Agarwal Mrs. Saroj Rastogi Mrs. 2375808 09335249809 09335920878 09335918314 0522-4060704 09450932048 09450932048 09838640000 0522-2789189 09335229493 0522-2636373 09335299794 0522-2322993 09415010743 0522-2325587 09415002486 09839381054 0522-2662799 09839124024 0522-22005777 09839073987. Geeta Nigam Mrs. Anju Kaushal Mrs. Molly Garg Mrs. Neelam Kohli Mrs. Sandhya Rastogi Raj Mehra Shammi Goel Mrs. Amita Gupta Mrs. Kavita Mehra Mrs. Geeta Rastogi Mrs. Neelu Rastogi Mrs. 2628308 09335201460 09335023249 0522-2377350. Deepali Garg Mrs. Bala Gulati Mrs. Kirti Kumar Mrs. Preeti Jindal Mrs. Shashi Suri Mrs. 2205395 09919063666 09307954370 09335201460 09319514565 0993666094 09335903162 0522-2208733. Suman Singhal Mrs. Archana Rastogi Mrs. 09839011901 0522-4006120 09415010968 09335237804 09415009854 .Shankarji Mr. Deepa Singhal Rajiv Chopra 09838504536 09792446677 09335910603 09415026933 0522-6536030 0522-261553. Sarita Bhasin Mrs. 0522-2205647 0522-2208307. Neeta Singh Mrs. Bharti Agarwal Mrs. Binni Rastogi Mrs.

2480956 09839685835 09565943917 09415108749 09415087008 09839277014 09839277611 09839277011 09839301177 09415011393 .K.Sarna Marbles Manjeet Talwarji Chhappan Bhog Kirti sir Mam Sanjay sir Brij Mohan Jee Asha Bogra Navneet Vaid Mahavir Agarwal Mohanji Anand Rastogi K. Baluja Abhiskek Gupta Renu Seth/ Mayank Seth 09415922116 0522-2480856.

K. Singh Mr. S. P.S. Rajendra Dua Dr.K. Rajnesh Wadhwa Mr.S.P. Abir Saraswat Manoj Uncle Gulshan Uncle Chawla Uncle's Brother Suresh Uncle Romi Uncle Rajeev Arora Uncle Ramesh Bhaiya Khalid Masood Pawan Uncle A. Agarwal 27th Nov Phone no. Agarwal PWD Navneet Saigal I. Sanjay Bhatia Mr. Makhija Dr. Sunil Rohtagi Mr. P. 09335906251 09335238561 09839013463 09839101008 09335246455 09839034457 09936293760 09838071000 09415033199 09335904728 09695678608 09335086805 09415104522 09935222333 09415028596 09415107800 09415466255 09415001131 09415419643 09792446677 09415106029 09412152723 09839512911 09415010700 09335906519 09839178074 09839137748 09450649700 09415359702 09839025380 09515313627 09307705135 09415418491 09415418492 09839010438 09415005347 09335282828 09839290999 09838782828 09839011252 09415091737 9415105000 09971910001 09793854444 . C.A.K.A. Gupta I. Inder Bhiyana Mr. Bhandari Mr. Naresh Chawla Mr. Sanjay Mehta Mr. Bhutani Mr.S.K. T. Kirti Mr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Guest Name Brijesh Saxena Santosh Pandey Man Singhji Arun Sinha GM UBI R.K. Batra Mr.R. Bhagwan Singh Dr. Bhasin Mr. Sushil Puri Mr. Harjeet Singh Dr. Batra Mr.K.S. Gautam Mr. A. Pandey Madhur Jain Mr.No.Rupani Mr. S.K.

Neeru Malik Mrs. Manju Seth Mrs.M Dewan (Saroj) Gunjan Bhaiya Awasthi Uncle Bade Papa Pawan Chacha Shakshi Raman Chacha Kaku Bhaiya Papa Mausi Kanpur Sen 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Akshay Kumar Apurva Gupta Ashish Jain Meeraj Manzar Nikhil Seth Rajdeep Bhargava Raman Singh Ravi Chauhan Sahib Bagga Sandeep Anand Saurabh J-Park 09415608151 0939022956 09415101850 09335232065 09839015580 09415024958. Usha Bajaj 58 Mrs. Gupta Sona Chandi Jugal Kishore Aishpra Mrs. 08285450657 07164726266 09794640323 07800199999 09044969742 09958889677 09648010101 09838222247 08799099900 09415005060 09918196999 . 09415024959 09415011372 09415753364 09415759300 0522-2789576 09936699235 09452677116 09792002681 09451388886 09415408581 09935979767 09336576640 09839021661 09839609887 09918648333 09889566034 09450208877 09335062070 09335903956 09369667001 9889004591 9935830233 9839084070 9451424697 09935620002 09415296568 09807545611 07388888474. Kum Kum Mahendra Mrs. Chandresh Mudgal 51 52 53 54 55 56 57 Mrs. Luthra Mrs. Rati Khanna Mrs.42 43 44 45 46 A. Indu Agarwal Mrs.K. Rajini Khanna Mrs. M. Sonia Jain Mr. Shashi Malik Mrs. Suman Kapoor 47 48 49 50 Mrs. Rashmi Bhatia Mrs. Bina Agarwal 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Mrs. Renu Chandra Mr. Gauri Mathur Mrs. Sudha Agarwal Mrs.

Deepali Garg Mrs. Neelu Rastogi Mrs. Kirti Kumar Mrs. Shashi Suri Mrs. Archana Rastogi Mrs. Amita Gupta Mrs.84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Saurabh Khanna Tanuj Dixit Tarang Singhal Tarun Seth Vicky Yogesh Tulsiani Awasthiji Shankarji Mr. Aneeta Gupta Mrs.K. Sarita Bhasin Mrs. Alka Rastogi Mrs. Geeta Rastogi Mrs. Bala Gulati Mrs. Deepa Singhal Rajiv Chopra Manjeet Talwarji Kirti sir Mam Sanjay sir Brij Mohan Jee Asha Bogra Navneet Vaid Anand Rastogi K. Baluja Abhiskek Gupta +6590066181 09923006410 07800877777 09899633210 07350201007 07376547842 09839331701 09838504536 09792446677 09335910603 09415026933 09335201460 09335023249 09335249809 09335920878 09335918314 09450932048 09450932048 09838640000 09335229493 09335299794 09415010743 09415002486 09839381054 09839124024 09839073987 09919063666 09307954370 09335201460 09319514565 0993666094 09335903162 09839011901 09415010968 09335237804 09415009854 09415922116 09839685835 09565943917 09415108749 09415087008 09839277014 09839277611 09839277011 09839301177 09415011393 . Sandhya Rastogi Raj Mehra Shammi Goel Mrs. Bharti Agarwal Mrs. Molly Garg Mrs. Geeta Nigam Mrs. Neelam Kohli Mrs. Preeti Jindal Mrs. Kavita Mehra Mrs. Anju Kaushal Mrs. Binni Rastogi Mrs. Suneeta Khanna Mrs. Neeta Singh Mrs.Inder Bhayana Dr. Suman Singhal Mrs.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful