Universitatea Spiru Haret Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Disciplina- Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei, Teoria şi metodologia curriculum-ului), Anul I, sem. II Conf.univ.dr. Adela Mihaela Ţăranu

SINTEZA
Modul I. FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI
ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI ŞI PEDAGOGIA Evoluţia si dezvoltarea ştiinţelor educaţiei Pedagogia – ştiinţă a educaţiei Relaţia pedagogiei cu alte ştiinţe EDUCAŢIA ŞI SOCIETATEA CONTEMPORANĂ Perspective asupra educaţiei Educaţia şi provocările societăţii contemporane Educaţia permanentă EVOLUŢII ALE MEDIILOR EDUCAŢIONALE Educaţia formală, educaţia nonformală, educaţia informală Alternative educaţionale instituţionalizate (Programul Step by Step, Pedagogia Waldorf, Educaţia Montessori, Pedagogia Freinet) Parteneriatul şcoală – familie - comunitate CONŢINUTURILE EDUCAŢIEI Componentele clasice ale educaţiei Noile educaţii

Modul 2. TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUM-ULUI
TMC CA DISCIPLINĂ PEDAGOGICĂ Conceptul de curriculum Domenii de cercetare COMPONENTELE CURRICULUM-ULUI Finalităţi – componente şi criterii de definire Conţinuturi – tipologii, criterii de selecţie, modalităţi de organizare Timp de învăţare PRODUSELE CURRICULARE Planul de învăţământ, programa scolară şi manualul şcolar – funcţii şi evaluare Produse curriculare auxiliare – pachete de învăţare, caiete de muncă independentă, softuri educaţionale, ghiduri pentru profesori etc. DIFERENŢERE ŞI PERSONALIZARE ÎN PROIECTAREA CURRICULUM-ULUI Principiile diferenţierii si personalizarii curriculum-ului Curriculumul la decizia şcolii (CDS) 1

ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI ŞI PEDAGOGIA
1. 1. EVOLUŢIA ŞI DEZVOLTAREA ŞTIINŢELOR EDUCAŢIEI

1. Sistemul ştiinţelor educaţiei (pedagogice) – definire şi conţinut

Ştiinţă şi practică deopotrivă, pedagogia constituie astăzi unul dintre domeniile spiritualităţii umane cu o mare influenţă asupra vieţii şi activităţii marii majorităţi a indivizilor ce constituie societatea contemporană. Având ca obiectiv de studiu educaţia – ca acţiune social-umană specifică ce urmăreşte formarea personalităţii umane în vederea integrării sale active în viaţa socială – pedagogia a apărut şi a evoluat din necesitatea orientării şi fundamentării ştiinţifice a acestui proces. Acţiunea educaţională este o relaţie teleologică în sensul că, în acest proces subiectul (agentul acţiunii) urmăreşte un scop anticipat pe plan subiectiv sub forma unui proiect privitor la succesiunea faptelor educative şi, mai cu seamă, la transformările ce urmează să le producă în personalitatea celui asupra căruia se exercită acţiunea. Pedagogia, ca ştiinţă a educaţiei, s-a constituit aşadar în timp, ca un sistem teoretico-aplicativ coerent, capabil să explice, să prevadă şi să controleze eficient acţiunea educaţională desfăşurată în cadrul sistemului social pe baza surprinderii şi interpretării regularităţilor şi legităţilor ce îi sunt proprii. Dată fiind complexitatea fenomenului educaţional, în studierea ştiinţifică a acestuia s-a manifestat aceeaşi tendinţă de multiplicare şi specializare pe care o întâlnim şi în cadrul altor ştiinţe ale socio-umanului. Ca atare, astăzi putem vorbi despre un adevărat sistem al ştiinţelor educaţiei (pedagogice), ca sistem unitar de discipline teoretice şi practice orientate spre studierea aprofundată a activităţii de formare şi dezvoltare a personalităţii umane sub toate aspectele şi dimensiunile sale. Construcţia sistemului ştiinţelor educaţiei presupune o multitudine de exigenţe de ordin structural şi logico-metodologic: scop, conţinut, structură, legăturile dintre diferitele ştiinţe pedagogice, dintre acestea şi celelalte ştiinţe, unitatea, diversitatea, integralitatea ştiinţelor 2

pedagogice, precum şi criterii de clasificare, de ordonare sau supraordonare etc. Dificultatea evidenţierii disciplinelor care fac parte integrantă din acest sistem apare însă în momentul în care ne referim la ultimul aspect şi încercăm o clasificare a lor. O clasificare interesantă şi, în acelaşi timp, deosebit de aprofundată şi argumentată a ştiinţei educaţiei, o întâlnim la Elena Macavei (1997). Autoarea citată structurează sistemul ştiinţelor educaţiei pe cinci domenii distincte, şi anume: Domeniul teoretic fundamental, care include: Pedagogia generală – disciplină teoretică ce studiază problemele generale ale educaţiei, esenţa şi legile ei, factorii formării şi dezvoltării personalităţii, problemele generale ale procesului didactic, principiile, metodele şi modalităţile de realizare a educaţiei, problemele conducerii (managementului) activităţii instructiveducative; Didactica – teorie a procesului de învăţământ care studiază esenţa şi conţinutul procesului de învăţământ, principiile, metodele, formele de organizare a procesului instructiv-educativ, organizarea şi conducerea sistemului de învăţământ; Pedagogia comparată care studiază, în mod comparativ, diferite sisteme educaţionale; Pedagogia prospectivă care studiază, în mod prospectiv, tendinţele de organizare şi desfăşurare ale instruirii şi educaţiei pe termen mai scurt sau mai lung; Istoria pedagogiei care studiază evoluţia în timp a gândirii şi practicii educaţionale. Domeniul specializat al ştiinţelor educaţiei, care vizează: Pedagogia experimentală, care studiază teoria şi practica investigării experimentale în domeniul instruirii şi educaţiei contribuind la constituirea unei pedagogii ştiinţifice şi restrângând aria pedagogiei empirice şi teoretico-filosofice; Pedagogia vârstelor, care studiază particularităţile educaţiei determinate de trăsăturile anatomo-fiziologice şi psihice ale celor educaţi, constituindu-se astfel subramuri specializate: pedagogia preşcolară, pedagogia şcolară, pedagogia universitară, pedagogia adultului; Pedagogia specială (defectologia sau pedagogia învăţământului special) – studiază legităţile dezvoltării persoanelor deficiente, al educării şi integrării sociale, respectiv al readaptării sociale şi profesionale a acestora; Pedagogia socială, care studiază legităţile procesului de educare a individului în cadrul grupului social în care trăieşte şi se manifestă;

3

Pedagogia aplicată, care studiază conţinutul şi modalităţile concrete ale educaţiei î medii sociale şi profesionale specifice; pe această bază s-au constituit subramuri distincte, cum ar fi: pedagogia industrială, pedagogia artistică, pedagogia sportivă ş.a. Domeniul interdisciplinar, constituit din medierea între diferitele sfere ale teoriei despre om şi societate privite prin prisma ştiinţei despre educaţie. Dintr-o asemenea interrelaţionare a pedagogiei cu alte ştiinţe sau forme ale conştiinţei sociale, s-au constituit: Filosofia educaţiei, care studiază educaţia prin prisma raportului existenţă-conştiinţă, constituindu-se astfel ca o reflectare generalizată a fenomenului educaţional; Sociologia educaţiei, care studiază fenomene pedagogice din punctul de vedere al condiţiilor sociale care determină dezvoltarea activităţii educative; ea este astfel un studiu global al raporturilor dintre educaţie şi societate; Pedagogia culturii, care studiază modalităţile de realizare a educaţiei prin intermediul culturii, prin asimilarea creatoare a valorilor ei; Psihologia pedagogică – studiază dezvoltarea vieţii psihice a individului sub influenţa educaţiei şi a tuturor resurselor ei, cât şi fundamentarea psihologică a întregului proces instructiv-educativ; Axiologia pedagogică (axiologia educaţiei), care studiază educaţia din perspectiva valorilor pe care le promovează; Epistemologia ştiinţelor educaţiei, care se constituie ca o fundamentare a teoriei cunoaşterii ştiinţifice în sfera educaţiei; Ergonomia învăţământului, care studiază legităţile şi modalităţile de organizare a activităţilor în învăţământ prin adaptarea condiţiilor de muncă la elev şi invers; Pedagogia informaţională, care încearcă o nouă viziune (informaţională) asupra procesului instructiv-educativ în care să se ia în considerare atât intrările şi ieşirile din sistem, cât şi procesualitatea specifică acestuia. Domeniul aplicativ al ştiinţelor educaţiei, care include: • Pedagogia conducerii (managementul învăţământului), care studiază conţinutul, principiile şi modul de realizare a îndrumării, controlului şi gestionării instituţiilor de învăţământ la diferite niveluri; • Pedagogia orientării şcolare şi profesionale, care are ca obiect de studiu conţinutul, principiile şi metodele de îndrumare a individului şi a colectivităţilor spre un anumit

4

tip de şcoală sau profesiune, conformă cu aspiraţiile, interesele şi aptitudinile tinerilor, dar şi cu cerinţele societăţii existente la un moment dat; • Pedagogia mijloacelor de comunicare, care studiază problemele teoretice şi practice ale comunicării prin intermediul diferitelor mijloace utilizate în procesul educaţional şcolar şi extraşcolar. • În domeniul aplicativ al ştiinţelor educaţiei sunt incluse în această clasificare şi alte subramuri mai puţin amintite în lucrările de specialitate, dar cu un mare impact asupra îndrumării indivizilor şi colectivităţilor umane, a diferitelor aspecte din viaţa lor: pedagogia creativităţii, pedagogia timpului liber, pedagogia autorităţii. În finalul acestei clasificări, autoarea citată include şi un alt criteriu de departajare a ştiinţelor educaţiei în raport cu care distinge un domeniu al interferenţelor filosofice cu acest complex fenomen social care este fenomenul educaţional. În raport cu acest criteriu sunt evidenţiate: pedagogia progresivistă, pedagogia esenţialistă, pedagogia reconstructivistă, pedagogia perenialistă, pedagogia fenomenologică ş.a. care, după, opinia noastră, nu se înscriu însă în sistemul ştiinţelor educaţiei, ci reprezintă doar viziuni diferite asupra fenomenului educaţional.

1. 2. PEDAGOGIA – ŞTIINŢĂ A EDUCAŢIEI

Prezentarea succintă a sistemului ştiinţelor educaţiei şi a specificului disciplinelor pe care le integrează, ne-a oferit posibilitatea să desprindem concluzia că educaţia nu reprezintă un obiect de studiu exclusiv al pedagogiei, ea intrând în sfera de reflecţie şi a altor ştiinţe. Aşa după cum s-a putut constata, fiecare dintre aceste ştiinţe abordează fenomenul educaţional dintr-o perspectivă proprie, evidenţiindu-i un anumit gen de caracteristici şi precizându-i locul şi rolul pe care acesta îl ocupă în ansamblul celorlalte fenomene sociale. Pentru o mai nuanţată precizare a ceea ce denumim educaţie, se cuvine să amintim aici cuvintele lui M. Debesse care, evidenţiind rolul socializator şi umanizator al educaţiei, afirma totodată că „educaţia nu creează omul, ea îl ajută să se creeze”. Cuvintele pedagogului francez aduc în discuţie dimensiunea praxiologică a acţiunii educative, calitatea ei de a fi un proces organizat prin care se urmăreşte atât socializarea tinerilor (prin imperativele sociale pe care le impune acestora), cât şi individualizarea acestora (prin asigurarea unor premise ale formării şi dezvoltării personalităţii tinerilor supuşi actului instructiv-formativ). Pedagogia, prin specificul ei, este menită să confere consistenţă, în primul rând, acestei dimensiuni ale acţiunii educative. 5

Ca atare. Deşi. paidas – copil). conţinutul. despre fenomenul educaţiei. fără să amintim şi faptul că unii autori caracterizează pedagogia nu numai ca pe o ştiinţă a educaţiei. modurile de a simţi. fapt care a făcut să înţelegem astăzi. Pedagogia poate fi definită ca fiind ştiinţa ce studiază legiile (principiile). Nu putem încheia aceste consideraţii cu privire la statutul ştiinţific al pedagogiei. este un fenomen specific uman. Pedagogia se include în categoria ştiinţelor cu caracter socio-uman în virtutea faptului că însăşi educaţia. 22) conform căreia calitatea de a fi artă aparţine educaţiei şi nu pedagogiei. ca teorie a acţiunilor prin care se formează ideile. Se are în vedere faptul că. mijloacelor. atât scopul şi sarcinile educaţiei. de pregătire socioprofesională a acestora. educatorul trebuie să dovedească măiestrie didactică şi capacitatea de a adapta actul educaţional la cele mai diverse situaţii educative. metodele. studiind etapele pe care le parcurge fiinţa umană în procesul formării ei ca personalitate. p. principiilor. în munca sa de educare a tinerilor. idealul. cât şi un caracter practic-acţional (pune la îndemâna formatorilor mijloacele şi strategiile de instruire şi educare cele mai eficiente). metodelor. ca totalitate a legilor. termenul pedagogie a însemnat iniţial „conducerea” (grecescul agoge) „copilului” (pais. 1. RELAŢIA PEDAGOGIEI CU ALTE ŞTIINŢE 6 . apare necesitatea de a desprinde specificul pedagogiei ca ştiinţă a educaţiei. aşa după cum am subliniat deja – educaţia. obiectul ei de studiu. trebuie să evidenţiem faptul că împărtăşim opinia exprimată de C.În consecinţă. evoluţia sa în timp a determinat un adaos de semnificaţie. trăi şi munci a indivizilor. procedeelor şi tehnicilor de lucru pentru realizarea educaţiei. deprinderile. Cucoş (1998. esenţa. cât şi modalităţile concrete prin care ea poate fi finalizată. din punct de vedere etimologic. ci şi ca pe o artă a desfăşurării acesteia. Ea are atât un caracter teoretico-explicativ (explică procesul de devenire a omului din „fiinţă de sine” în „fiinţă pentru sine”). mijloacele şi formele de instruire şi educare a tinerilor. verificate în practică şi organizate sistematic. prin acest concept. pedagogia s-a impus prin dimensiunile sale specifice: ca totalitate de cunoştinţe ştiinţifice. ca domeniu al spiritualităţii umane menit să confere educaţiei un suport teoretic şi aplicativ mult mai consistent decât al celorlalte ştiinţe educaţionale. convingerile. Obiectul de studiu al pedagogiei îl reprezintă. Deşi nu contestăm acest adevăr. 3.

ca ştiinţă a educaţiei. sociologie pedagogică. în conformitate cu anumite obiective riguros elaborate şi atent orientate. a reacţiilor acestora în urma unor intervenţii active în anumite condiţii date (psihologia experimentală) ş. există orizonturi interdisciplinare în care pedagogia. statistică pedagogică etc. Astfel: cu psihologia – ştiinţă a proceselor.. de apreciere şi atitudine a omului faţă de lume şi existenţa ei. implicată. psihologia vârstelor). în mod ştiinţific. fiind o proiecţie umană asupra realului.mai cu seama cea privitoare la moştenirea ereditară. a diferitelor tipuri de colectivităţi şi grupuri sociale – pedagogia interferează prin obiectul ei de studiu (educaţia este un fenomen social-uman). etica sau logica. procedee şi tehnici de investigaţie prin care esenţa fenomenelor pe care le analizează să fie descifrată.m. Astfel. cu filosofia – ca modalitate specifică de cunoaştere şi gândire. este.d.Datorită intersecţiei educaţiei cu alte fenomene umane. a diferenţelor specifice dintre indivizi (psihologia diferenţială). şi trebuie să fie. dimensiunile multiple ale fenomenului educaţional. o afirmare supremă a conştiinţei de sine a omului. nevoia de a oferi explicaţii veridice cu privire la o serie de aspecte cum sunt: raportul 7 .a. a mediului social-valoric în care aceştia interacţionează (psihologia socială). Multe dintre aceste informaţii dau posibilitatea ştiinţei cu privire la educaţie de a explica. cu biologia – ştiinţă care studiază organismele vii şi diferitele aspecte ale vieţii. pedagogia îşi valorifică potenţialul ei practic-aplicativ. axiologia. Îndeosebi prin mijlocirea unor discipline filosofice cum sunt praxiologia. aduc informaţii şi experienţe utile pentru optimizarea procesului instructiv-educativ. filosofia oferă pedagogiei un sens în conştiinţa şi practica umană.) care sporesc cantitatea şi calitatea informaţiilor cu privire la acesta. În cele urmează vom încerca să sintetizăm acest gen de relaţionare a pedagogiei cu alte ştiinţe. Diferitele ştiinţe constituite în cadrul psihologiei în vederea studierii particularităţilor de vârstă şi individuale ale individului şi a evoluţiei acestora (psihologia genetică. cu sociologia – ca ştiinţă specializată în studiul relaţiilor interumane. este relaţia cea mai benefică pentru pedagogie. ca urmare a unor cercetări interdisciplinare ale aceluiaşi fenomen social – educaţia – s-au constituit numeroase discipline de frontieră (psihologie pedagogică. funcţiilor şi însuşirilor vieţii psihice a persoanei. ea oferă pedagogiei informaţii variate cu privire la capacitatea fiziologică a organismului uman de a răspunde solicitărilor şi influenţelor exercitate asupra lui din partea mediului natural sau social. îndeosebi cu cele cu care ea se apropie cel mai mult de fenomenul educaţional. dar şi prin subsistemul de metode. Astfel.

sistemul şcolar şi mobilitatea socială şi socioprofesională. a învăţământului. pedagogia.a. de pildă. ca ştiinţă a educaţiei. Ea studiază fenomenul educativ în evoluţia şi dinamica sa. instituţiile în care se desfăşoară aceasta. concepţii despre educaţie) şi până în prezent. economia. clasa de elevi ca grup social ş. Fiind o ştiinţă aplicativă care se ocupă cu prelucrarea matematică şi automată a informaţiilor.în afara relaţiei cu conţinuturile şi preocupările acestor ştiinţe. Desigur. pedagogia interacţionează. ar fi insuficient pregătită pentru a orienta formarea personalităţii individului în conformitate cu exigenţele lumii contemporane. cât şi de dispozitivele tehnice (electronice) apte de a efectua operaţii logico-matematice (calculatoare. cu informatica – ştiinţă a prelucrării raţionale şi automate a informaţiilor.din perspectiva inovării procesului instructiv-educativ. lingvistica. gama ştiinţelor cu care pedagogia interferează este mult mai largă şi doar lipsa de spaţiu ne împiedică să facem referiri şi la alte ştiinţe cum ar fi. prioritar . viitorologia. istoria pedagogiei reprezintă o parte componentă a sistemului ştiinţelor pedagogice. Putem însă concluziona subliniind faptul că. politologia. nu poate fi ruptă de istoria vieţii sociale şi nici de istoria gândirii pedagogice. pedagogia relaţionează. analizează condiţiile istorice în care apar şi se dezvoltă sistemele de educaţie. ergonomia ş. estetica. a determinat ştiinţele despre educaţie să îşi orienteze studiile către unele rezultate la care sociologia ajunsese deja. cu istoria – ca ştiinţă a legilor evoluţiei şi dezvoltării societăţii omeneşti. norme. poziţia socială şi personalitatea profesorului. medicina. a optimizării tehnologiei didactice. Fiind o reflectare în plan cognitiv a procesului obiectiv de dezvoltare a ştiinţei pedagogice de la începuturile gândirii pedagogice (idei. o disciplină ştiinţifică de sine stătătoare.educaţiei cu societatea şi cu celelalte fenomene sociale. apariţia şi dezvoltarea gândirii pedagogice de-a lungul timpului. 8 . cu tehnica – ansamblu de cunoştinţe ştiinţifice şi tehnologice.din nevoia de a se cunoaşte pe sine. raportul educaţiei şcolare cu cea post-şcolară. în primul rând . ordinatoare).a.. informatica se foloseşte atât de teoria informaţiei. de instrumente şi deprinderi de muncă create şi perfecţionate de către societate în vederea creşterii eficienţei activităţilor oamenilor – pedagogia relaţionează îndeosebi în scopul de a moderniza mijloacele de învăţământ şi tehnologia didactică utilizată. Istoria educaţiei. precum şi transformările educaţiei privite în perspectiva istoriei.

luîndu-se drept criterii de analiză în special raportarea la dimensiunile existenţei umane (funcţia cognitivă. • Educaţia nu este o etapă limitată la o anumită vârstă. Dimitrie Todoran.) sau la domeniile vieţii sociale (funcţia politică sau civică. În acest sens. cf. perspectiva adultului pe care o conţine idealul educaţional. naţionale şi internaţionale. aspecte statice (constante. funcţia culturală (cf. Perspective asupra educaţiei Educaţia reprezintă unul dintre domeniile de cunoaştere cu mari implicaţii în procesul dezvoltării umane şi sociale. Realizând o sinteză a trăsăturilor definitorii ale educaţiei ca fenomen individual şi social complex. 40) evidenţiază următoarele: • Educaţia este un demers caracteristic exclusiv fiinţei umane pentru că presupune existenţa conştiinţei. ci sunt mediate. 1982. Cucoş (2002. aspecte instituţionale sau neinstituţionale. EDUCAŢIA ŞI SOCIETATEA CONTEMPORANĂ 2.2. perspectiva procesului educaţional. • Educaţia se realizează din perspectiva unui ideal de persoană. structurare şi chiar planificare din perspectiva sarcinilor şi a timpului. Sorin Cristea. 9 . funcţiile educaţiei sunt percepute diferit. Complexitatea educaţiei este evidentă şi din perspectiva consecinţelor pe care acesta le poate avea în planul dezvoltării umane şi sociale. • În măsura în care influenţele sunt asumate de instituţii. acţiunile educaţionale permit organizare. ci un proces continuu şi permanent care se întinde pe tot parcursul vieţii unui individ. valori) şi dinamice. Complexitatea sa este dată de abordările multiple care trebuiesc avute în vedere: • • • • perspectiva subiectului aflat sub influenţă educaţională (nevoi şi particularităţi). funcţia economică. care ţin de psihologia vârstelor sau de caracteristicile unei generaţii.1. • Educaţia este deliberată. exploatate şi integrate într-un complex de mesaje educaţionale. o intenţie şi nu o certitudine. p. Acţiunile întâmplătoare nu pot avea influenţă automată. ideal acordat la reperele culturale şi istorice. însă este mai mult o propunere. 2000). precum şi la determinante psihologice. perspectiva situaţiilor educaţionale. în literatura de specialitate. aşa cum sunt ele surprinse de diverse definiţii în literatura de specialitate. economică şi axiologică. C.

ca experienţă globală. La nivel individual. educaţia trebuie să-şi propună dezvoltarea subiecţilor în spiritul armoniei internaţionale. La nivel instituţional. La nivel individual. completă şi complexă). Menţionăm ca sunt valorificate aici ideea educaţiei ca „resort autoregulator” (datorită căruia subiectul se creează pe sine) subliniată de Constantin Cucoş (2002. instituţional. La nivel 10 . facilitarea mobilităţii sociale în cadrul structurii sociale existente şi consolidarea conceptului de echitate socială. cooperării sociale. La nivel comunitar educaţia răspunde nevoilor sociale prin funcţii ce includ integrarea socială a membrilor. Asigurarea relevanţei şi calităţii educaţiei în privinţa funcţiilor socio-umane este în prezent un subiect fierbinte în alcătuirea şi dezbaterea politicilor educaţionale. şcolile şi celelalte instituţii educaţionale facilitează apariţia şi întărirea calităţii relaţiilor interumane şi a comportamentului organizaţional. politic. precum şi educaţia pentru eliminarea discriminării naţionale. p. comunitar. relaţiilor sociale la nivel global. rasiale şi sexuale. 2. socio-uman. Acestea alimentează nivelul global printr-un sistem educaţional şi de formare a adulţilor capabili şi responsabili din punct de vedere economic. 1. educaţia contribuie la dezvoltarea maximală a potenţialului psihic şi social al elevilor. modifică şi formează comportamente economice şi contribuie la dezvoltarea şi stabilitatea societăţii în ansamblul său. Funcţiile politice reflectă impactul educaţiei asupra dezvoltării politice. angajaţi şi partenerii organizaţiilor. La nivel instituţional. pornind de cele două dimensiuni propuse de Cheng (2000) în analiza calităţii educaţiei: domeniul (tehnico-economic. instituţiile educaţionale se preocupă de calitatea şi transparenţa serviciilor pentru clienţi. Datorită creşterii conştiinţei globale. 41) şi perspectiva internaţională/globală ca nivel de analiză a educaţiei anticipată de George Văideanu (1988).In cele ce urmează propunem o perspectivă asupra funcţiilor educaţiei care încearcă să valorifice perspeciva holistică asupra educaţiei (educaţia ca tot. cultural şi educaţional) şi nivelul de impact (individual. Funcţiile tehnico-economice se referă la contribuţia educaţiei la dezvoltarea şi nevoile tehnice sau economice la fiecare dintre cele cinci nivele. naţional şi internaţional /global). 3. la o comunitate mondială în formare. educaţia oferă elevilor oportunităţi de acces la cunoştinţele şi abilităţile necesare existenţei şi concurenţei într-o societate modernă. tehnologic şi ecologic. La nivelul comunităţii şi al societăţii. Funcţiile socio-umane ale educaţiei se referă la impactul acesteia în planul dezvoltării personalităţii omului şi al relaţiilor sociale la diferite nivele. regionale. şcolile şi instituţiile educaţionale sprijină nevoile economice şi instrumentale ale comunităţii locale.

Importanţa în creştere a învăţării de-a lungul întregii vieţi pentru dezvoltarea viitoare întăreşte rolul acestor funcţii. prin dezvoltarea educaţiei globale şi a cooperării educaţionale internaţionale. educaţia poate încuraja înţelegerea şi sprijinul reciproc dintre naţiuni. rapiditatea şi dinamismul transformărilor actuale au condus la acceptarea faptului că educaţia este prin ea însăşi un scop crucial. ca integratori culturali în cadrul unui spaţiu multicultural şi ca revitalizatori culturali. Spre deosebire de percepţia tradiţională potrivit căreia educaţia reprezintă un mijloc pentru atingerea unor valori economice. politice şi culturale. instituţiile educaţionale deseori servesc ca şi spaţii culturale care reflectă normele explicite şi aşteptările comunităţii locale. La nivelul societăţii şi al comunităţii sunt oferite servicii pentru diferitele nevoi educaţionale ale comunităţii. instituţiile educaţionale servesc ca loc unde profesioniştii în domeniu lucrează împreună pentru a îmbunătăţi metodele de învăţare şi predare prin sprijinul reciproc şi împărtăşirea inovaţiilor. La nivel instituţional. instituţiile educaţionale activează ca locuri pentru încurajarea discuţiilor critice pe teme politice de interes direct. educaţia joacă un rol important în promovarea conştiinţei democratice şi facilitează dezvoltarea şi schimbarea politică. educaţia poate contribui la valorizarea diversităţii culturale şi toleranţei faţă de normele. valorile şi credinţele altor ţări şi regiuni. educaţia urmăreşte dezvoltarea atitudinilor şi aptitudinilor civice pozitive. Funcţiile educaţionale aduc în atenţie educaţia ca valoare în sine (″comoara ascunsă″. 5.însemnând dezvoltarea pe termen lung (durabilă) a indivizilor.. precum şi contactul cu valorile culturale specifice. Conştientizarea creşterii interdependenţei globale întăreşte nevoia unei educaţii pentru înţelegere şi eliminarea conflictelor internaţionale. reprezintă o mare provocare pentru managementul educaţional la nivel local şi organizaţional. Datorită dificultăţilor realizării practice a acestor funcţii. Într-o lume interdependentă. contribuind astfel la formarea unei societăţi care învaţă. societăţii sau a întregii lumi. comunităţii. Instituţiile educaţionale activează ca agenţi de transmitere sistematică a culturii. sociale. 11 . tradiţiile. relevanţa culturală pentru viitor a educaţiei . după cum este numită în documentul Comisiei UNESCO) şi reflectă rolul politicilor în dezvoltarea şi menţinerea educaţiei. facilitează dezvoltarea tuturor mediilor educaţionale. La nivelul societăţii şi al comunităţii. Funcţiile culturale au în vedere contribuţia educaţiei la transmiterea şi crearea culturii. La nivel instituţional. La nivel individual. educaţia promovează ca scop ″a învăţa să înveţi″.individual. La nivelul societăţii şi al comunităţii. ca şi pregătirea copiilor şi tinerilor pentru exercitarea drepturilor şi responsabilităţilor cetăţeneşti. La nivel individual. educaţia îşi asumă dezvoltarea laturii creative şi estetice. 4. La nivel global.

competiţia pe piaţa internaţională şi aspiraţiile socio-politice în continuă creştere. Educaţia şi problematica societăţii contemporane La sfârşitul celui de-al doilea mileniu se remarcă o nouă problematică a educaţiei ce intră în atenţia publică. răspunzând marilor provocări pe care globalizarea economică. promovând politici capabile să recunoască diferenţele existente. comunităţilor şi indivizilor. numeroase reforme educaţionale au fost iniţiate peste tot în lume. • provocarea resurselor: într-o societate în permanentă schimbare. De la începutul secolului XXI. avansarea tehnologiei informaţiei. apare provocarea legată de cât de relevante sunt practicile existente pentru nevoile în transformare ale societăţilor. de unde şi promovarea cultului pentru ″zero defecte şi calitate totală″. Alături de întrebarea cum poate educaţia să se adapteze mai bine nevoilor publicului.2. să garanteze că aceste diferenţe se transformă în oportunităţi oferite elevilor pentru aşi folosi întreg potenţialul. • provocarea descentralizării: sistemele educaţionale trebuie să se bazeze pe o mărire a autonomiei şi responsabilităţii şcolilor. de acastă dată având în atenţie principalele provocări pe care globalizarea le lansează educaţiei şi care configurează contextul în care autorităţile publice de la toate nivelurile responsabile în educaţie vor opera cât de curând: • provocarea incluziunii sociale: sistemele educaţionale trebuie să asigure integrarea tinerilor pe piaţa muncii şi să-i pregătească pentru un rol activ în societate. datorită strânsei legături între societatea cunoaşterii şi educaţie. sistemele educaţionale trebuie să fie capabile să ofere elevilor oportunităţi şi mijloace moderne de educaţie.2. Ca şi consecinţă. 12 . fără a creşte povara financiară a statelor. • provocarea cunoaşterii: organizarea sistemelor educaţionale trebuie să aibă abilitatea să se restructureze în concordanţă cu schimbările pieţei de muncă globale şi să genereze o societate bazată pe educaţia permanentă. globalizarea a transformat sistemul social într-unul mai sensibil la erorile sistemului educaţional.

schimburi şi colaborări internaţionale. inclusiv între aspectele tehnologice. alianţe şi competiţii internaţionale. - - stimularea motivaţiei. promovarea creativităţii şi iniţiativei. Asia-Pacific Centre for Education Leadership and School Quality. autoevaluare. relevanţa şi legitimitatea locală. colaborarea şi suportul local. preocuparea pentru nevoile. economice. culturale şi ale educaţiei. implicarea. preocuparea pentru nevoile speciale. accentuarea pontenţialului uman şi individual. normele şi etosul şcolii. - - G L O B A L I Z 1 existenţa unei reţele de comunicare locală.respectiv globalizarea. sociale. adaptarea iniţiativelor tehnologice. parteneriate internaţionale în predare şi învăţare la nivel de grup. dezvoltarea unui nou curriculum pe baza localizării tehnologice. implicarea părinţilor şi a comunităţii în educaţia şcolară. economice. 13 . încurajarea elevilor şi a profesorilor pentru auto-învăţare. asumarea responsabilităţii educaţionale. încurajarea perfecţionării. proiectarea şi folosirea metodelor individuale de învăţare şi graficelor de progres. dezvoltarea inteligenţelor multiple contextualizate. a iniţiativei şi creativităţii elevilor şi profesorilor în procesul de învăţare. creşterea reţelei informatice globale (internet. Hong Kong Institute of Education). descentralizarea la nivel comunitar. model pe care Cheng1 (2000) îl numeşte paradigma triplizării în educaţie. satisfacerea nevoilor speciale individuale. autonomiei şi auto-guvenării. comunităţi. Yin Cheong Cheng. este o personalitate internaţională şi director a numeroase programe de cercetare în regiunea Asia-Pacific (Centre for Research and International Collaboration. colaborarea dintre casă şi şcoală. economice. programe internaţionale de vizite sau schimb internaţional. FENOMENE ŞI CARACTERISTICI ASOCIATE I N D I V I D U A L I Z A R E L O C A L I Z A R E - IMPLICAŢII PENTRU EDUCAŢIE asigurarea de servicii individualizate. culturale şi educaţionale externe la specificul comunităţii locale. c1asă sau individual. comunicaţia electronică globală şi transporturile). culturale şi de învăţare. interacţiuni prin intermediul videoconferinţelor între ţări. politice. caracteristicile. sociale. perfecţionare. implementarea managementului şcolar şi a curriculum-ului legat de comunitate. satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor comunităţii. localizarea şi individualizarea. politice. predarea şi învăţarea prin intermediul programelor educaţionale individualizate. - - - - învăţarea după pagini web şi internet. politice. Creşterea interdependenţei globale. sociale.Pentru realizarea acestor imperative nu pot fi însă atinse decât prin multiplicarea perspectivelor educaţionale . dezvoltarea culturii tradiţionale.

În această viziune antihedonistă. în noua paradigmă resursele locale şi globale ca şi reţelele sociale pot fi folosite în proiectarea şi materializarea oportunităţilor de învăţare pentru dezvoltarea elevilor. noul conţinut curricular pe probleme tehnologice. alături de o exacerbare a concurenţei la nivel interindividual. E instituţii şi indivizi. economice. Toate activităţile de învăţare sunt legate de şcoală şi bazate pe profesori. Prin localizare şi globalizare elevii pot învăţa din multiple surse.comunitate globală. a avansat patru directii de dezvoltare a educaţiei in mileniul actual. Prin contrast. 2000). se concentrează pe cum învaţă şi creează elevul. Grupurile şi reţelele de învăţare devin o forţă majoră în susţinerea climatului de învăţare şi multiplică efectele învăţării prin împărtăşire şi stimulare.interculturalitate şi folosirea unor standarde de nivel internaţional. ceea ce înseamnă că poate deveni o experienţă completă. Pornind de la înţelegerea educaţiei ca tot. personal şi social – Raportul UNESCO pentru secolul XXI elaborat de Comisia Internaţională pentru Educaţie (Delors. Cunoaşterea devine astfel ″proprietate privată″ în lipsa oportunităţilor de colaborare şi împărtăşire iar absolvirea tinde să fie sfârşitul învăţării. Noul model educaţional aşează elevul în centru şi-i oferă oportunităţi de învăţare individualizată. abordare disciplinară şi ritm comun. A învăţa să cunoşti. În perspectiva tradiţională elevii şi învăţarea sunt părţi dintr-un proces de reproducere şi perpetuare a structurii cunoştinţelor existente pentru a susţine dezvoltarea societăţii în aspectele sociale şi economice. 14 . după cum demonstrează Bernstein prin perspectiva sa asupra curriculumului tip colecţie. în şi din afara şcolilor. politice. Oportunităţile de învăţare sunt nelimitate. Aceste sisteme educative creează un puternic sentiment al apartenenţei pentru membrii săi (şi implicit dependenţă). local şi global. sociale. cu un număr nelimitat de profesori. respectiv 4 categorii de metacompetete pentru tinerii secolului XXI: 1.. care presupune însuşirea instrumentelor intelectuale. R . ca experienţă completă – în plan cognitiv. programe standard. culturale şi de învăţare globalizată. cu accent pe trăirea valorilor şi aplicarea informaţiei.A . Educaţia primită în şcoală este în acest fel doar impulsul pentru o educaţie permanentă. Participarea în programele de învăţare locală şi internaţională poate contribui la realizarea unor experienţe comunitare sau globale de învăţare în reţea. J. practic. educaţia şcolară este privită ca un proces în care se experimentează greutăţile care se pot întâlni în viaţă. localizată şi globalizată. Învăţarea este de obicei percepută ca o activitate care necesită o muncă grea şi controlată pentru a fi recompensat şi pentru a evita pedeapsa.

Educaţia include modalităţile formale dar şi pe cele nonformale: învăţarea planificată. Comunitatea. adică a competenţelor personale şi specifice activităţii profesionale. învăţarea accidentală (spontană). educaţia postuniversitară. axă ce pune problema formării profesionale. educaţia secundară. A învăţa să trăieşti împreună cu ceilalti. Principiile definitorii pentru educaţia permanente sunt: Educaţia nu se termină odată cu finalizarea studiilor ci acoperă întreaga existenţă a individului. a fi capabil de autonomie şi spirit critic. 4. 15 . Scopul final al educaţiei este să sporească calitatea vieţii. a cooperării. educaţia permanentă reprezintă unul dintre răspunsurile fundamentale la provocările societăţii contemporane. Împotriva caracterului elitist al educaţiei. A învăţa să fii. întregul mediu deţin un rol important în educarea individului. a dialogului şi a empatiei. 2. Educaţia permanentă Educaţia permanentă reprezintă un principiu organizatoric şi filozofic care presupune că educaţia este un continuum existenţial ce poate avea la bază un sistem complex de mijloace care trebuie să răspundă nevoilor şi aspiraţiilor de ordin educaţional şi cultural ale fiecărui individ. educaţia permanentă se afirmă cu un caracter universal şi democratic. educaţia primară. Educaţia nu înseamnă exclusiv educaţia adulţilor.2. educaţia liceală. educaţia universitară. În contextul dinamicii şi complexităţii actuale. ea unifică toate componentele şi etapele educaţiei: educaţia preşcolară. ceea ce presupune învăţarea nonviolenţei. A învăţa să faci. Principalele funcţii ale educaţiei permanente: integrare şi adaptare reciprocă a individului şi a societăţii.3. grupurile sociale. 3. Şcoala va avea rolul de a integra şi de a coordona toate celelalte influenţe educaţionale. respectiv a se determina pe sine.

Educaţia pentru timpul liber. Alfabetizarea. Preocuparea autoformativă se dezvoltă în procesul afirmării personalităţii în relaţie cu lumea exterioară ce apare la sfârşitul preadolescenţei şi când se accentuează năziunţa spre realizarea de sine. Educaţia recurentă. autoeducaţia potenţează rezultatele educaţiei formale. autodepăşire şi creativitate. Sistemul instituţional al educaţiei permanente include: învăţământul instituţionalizat şi organizaţii de cultură. de obicei înaintea vârstei adulte. nonformale şi informale. Ca nivelul cel mai înalt al educaţiei. biserica.. societăţile ştiinţifice etc. care la rândul lor cedează locul educaţiei permanente care nu se poate realiza fără autoeducaţie. fără nici un fel de discriminare. mass-media. cuprindere şi organizare un subsistem în cadrul educaţiei permanente. Educaţia compensatorie (sau “a doua şansă”). pentru completarea cunoştinţelor generale sau pentru formarea profesională continuă. Educaţia adulţilor cuprinde totalitatea proceselor de educaţie care continuă sau înlocuiesc educaţia iniţială. 1994. Saltul spre autoeducaţie se realizează în adolescenţă.355): 1. ea presupune existenţa unui sistem social concret care să includă ansamblul experienţelor de învăţare oferite de către societate individului. armata. presa etc. educaţia adulţilor include: • • • • • Formarea profesională continuă. Această extindere a educaţiei mult timp după perioada şcolarităţii obligatorii se face pentru a compensa o educaţie iniţială insuficientă. p. Sistemul de învăţământ reprezintă prin conţinut. odată cu tendinţa tânărului de emancipare şi de afirmare a propriei personalităţi. 2. tuturor cetăţenilor.Educaţia permanentă este mai mult decât o paradigmă sau normă pedagogică. Educaţia iniţială se referă pentru majoritatea populaţiei la educaţia de bază şi cuprinde învăţământul preşcolar şi învăţământul general obligatoriu. Aceasta se bazează pe capacitatea şi nevoia individului de a se defini ca subiect şi obiect al propriei formări. 3. P. Acest sistem are trei componente majore (Belanger. Motivaţia 16 . academiile. În sens temporal. ea include oferta de educaţie pe care majoritatea statelor sunt obligate să o ofere. Autoeducaţia reprezintă o componentă a educaţiei permanente. ea asigurându-i continuarea şi finalizarea. mass-media şi alte forme instituţionalizate care desfăşoară activităţi educative cum sunt asociaţiile profesionale. Educaţia difuză se referă la totalitatea mediilor culturale şi sociale care au valenţe educaţionale intrinseci: comunitatea.

Trăsurile caracteristice educaţiei formale sunt: • Este instituţionalizată. învăţământul apare ca o etapă importantă în formarea individului dar nu singura. moduri) de educaţie: formală. precum şi o permanentă autoevaluare la toate nivelele personalităţii. • Este proiectată riguros sub aspectul finalităţilor. universitate. Philip Coombs şi Ahmed. Procesul prin care subiectul face opţiunea pentru un anumit model pe care-l transformă ulterior într-un ideal propriu de viaţă tangibil este foarte personal şi greu de anticipat. moral şi spiritual.automodelării personalităţii la nivel caracterial este dată de modelul şi idealul de viaţă ce devin scopuri ale autoeducaţiei. sistematică şi evaluată. Termenul cel des folosit şi care s-a suprapus multă vreme peste sensul educaţiei este cel de educaţie formală sau şcolară. realizându-se în instituţii destinate acestei activităţi. strategic şi acţional termeni noi legaţi de diversificarea surselor influenţelor educaţionale. educaţia nonformală. conţinutului si temporal (pe cicluri. • Este organizată sub forma activităţilor instructiv-educative concrete în cadrul procesului de învăţământ. niveluri şi ani de studii) sub forma documentelor şcolare cu caracter oficial. Pornind de la conceptul de învăţare şi prin echivalenţă cu acesta. 17 . 3. încredinţată unor educatori cu o pregătire specială şi realizată în instituţii specializate (grădiniţă. Din perspectiva educaţiei permanente. Educaţia formală. nonformală şi informală. în cadrul sistemului de învăţământ. şcoală.1. Metodologia educaţională dă numai parţial soluţii pentru autoeducaţie. educaţia informală În paralel cu evoluţia conceptualizării educaţiei s-au impus la nivel conceptual. organizată. EVOLUŢII ALE MEDIILOR EDUCAŢIONALE 3. centru de formare). Acesta are la bază procesul de formare a unei identităţi de sine autentică şi de dezvoltare personală în plan afectiv. Semnificaţia corectă este cea de educaţie intenţionată. încă din anii 70 au diferenţiat între trei tipuri (forme.

fiind principala ţintă a politicilor educaţionale. • Monotonia şi rutina practicilor didactice care accentuează lipsa iniţiativei şi a participării active a elevilor în învăţare. pe de o parte. permiţând accesul tuturor indivizilor la valorile şi experienţa umanităţii. dar nonşcolar. specialişti pe domenii de studiu şi persoane investite special cu facilitarea învăţării pentru o categorie de beneficiari cu un statut complementar – elevi. • Relaţii slabe cu alţi factori educativi – familia. dar şi prin preluarea de către ceilalţi agenţi educativi a unor sarcini atribuite în mod tradiţional exclusiv şcolii. Educaţia nonformală este educaţia de tip instituţional. Aceasta perspectivă conturează principalele direcţii ale dezvoltării relaţiei între educaţia formală şi cea nonformală. în defavoarea aspectelor formativ-educative ale experienţelor oferite elevilor. alte instituţii cu rol educativ. muzee etc. Acest termen „desemnează o realitate educaţională mai puţin formalizată sau neformalizată. • Accentul informativ şi instructiv. teatre. • • Este generalizată. Principalele critici aduse educaţiei formale vizează: • Inerţia sistemului de învăţământ sub raportul practicilor instituţionale şi didactice. asociaţii. în detrimentul aspectelor practic-aplicative relevante pentru experienţele cotidiene cu care se confruntă elevii. • Este realizată într-un cadru pedagogic determinat. Este prioritară din perspectiva politicilor naţionale privind dezvoltarea resurselor umane.). • Este întotdeauna evaluată social. Depăşirea acestor limite se estimează că poate fi realizată în condiţiile deschiderii şcolii faţă de problemele comunităţii şi ale societăţii contemporane. studenţi. potrivit unor criterii sociopedagogice riguroase şi vizează cunoaşterea atât a rezultatelor activităţii instructiv-educative. biserica. dar 18 . relativa sa “încremenire” prin comparaţie cu dinamica societăţii în ansamblu. cât şi a procesului educaţional. cu metode şi mijloace de predare. • Prioritatea acordată elementelor teoretice.• Este dirijată de un corp profesoral specializat. învăţare şi evaluare cu funcţii pedagogice precise. comunitatea. desfăşurată în locuri care nu au în mod special o misiune educaţională proprie (în cluburi.

tendinţa instituţiilor şcolare şi nonşcolare de a-şi extinde şi diversifica aria de acţiune pentru a răspunde nevoilor concrete ale indivizilor şi grupurilor sociale. constituindu-se ca “o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal”. Cozma.). indiferent de sursă. concerte. (George Văideanu. face ca demarcaţia între formal-nonformal să se atenueze. În realitate însă.. acţiuni care vizează educaţia adulţilor (acţiunile paraşcolare/acţiuni de reciclare. acest impact fiind dat de câteva caracteristici: • • • marea varietate şi flexibilitate a acestor situaţii educaţionale. Cele mai semnificative mesaje informale sunt transmise prin mass-media. diferenţierea conţinuturilor şi a modalităţilor de lucru în funcţie de interesele şi capacităţile participanţilor Acesta implică mai multe tipuri de acţiuni: • • acţiuni extraşcolare realizate sub îndrumarea profesorilor. p. nu poate fi total dacă nu se asigură continuitatea şi întărirea lor reciprocă. de reorientare profesională). diverse situaţii cotidiene). fapt care întreţine şi accentuează ruptura dintre şcoală şi realitatea psihosocială.întotdeauna cu efecte formative” (T. aceste educaţii rămân ″paralele″. Însă impactul acestor experienţe educaţionale.. conţinutului şi modalităţilor concrete de realizare. Experienţele nonformale şi informal ale şcolarilor. care se realizează prin contactele directe ale individului cu mediul social. 232) Tradiţional. această formă de educaţie a fost considerată în raport de complementaritate cu educaţia formală sub raportul finalităţilor. Recent. în continuă expansiune datorită evoluţiei tehnico-ştiinţifice şi 19 . de cele mai multe ori aceste influenţe fiind hotărâtoare în evoluţia individului (programe TV. • acţiuni care se realizează în mediul socio-cultural ca mijloace de divertisment sau de odihnă activă (acţiuni peri-şcolare sau şcoala paralelă). Principala calitate a acestei forme de educaţie constă într-un pronunţat caracter formativeducativ. Educaţie informală sau incidentală este acea educaţie cu caracter spontan şi nesistematic. câştigându-se în acest fel coerenţa şi consecvenţa acţiunilor educative în spiritul unor finalităţi comune. 1988.. Această formă precede şi depăşeşte ca durată şi experienţă educaţia formală şi ar trebui să constituie substanţa şi temeiul educaţiei. caracterul opţional sau facultativ.

părinţii şi întreaga comunitate le au în urma implicării: • Beneficii pentru profesori. • • • • temelor pentru acasă. nu mai pot fi ignorate de şcoală.prezenţă la ore şi motivaţie crescută pentru învăţare. • Beneficii pentru părinţi. presupune adoptarea unei noi optici în formarea cadrelor didactice şi în practica şcolară (T. istorie. atitudinilor faţă de şcoală . Aceste cunoştinţe pot conduce la creşterea eficienţei profesorilor precum şi la îmbunătăţirea climatului din clasă.Cozma). ştiinţe sociale. Pe de altă parte. alegerilor potrivite ale opţionalelor sau a planurilor de viitor. comunitatea asigură. realizarea acestei integrări.COMUNITATE În cei aproape o jumătate de secol de cercetări asupra implicării parentale.exploziei informaţionale. profesorii. Participarea lor în cadrul activităţilor educaţionale din şcoală este un prilej pentru adulţi de a-şi împărtăşi abilităţile şi interesele. alături de toţi profesioniştii implicaţi. a intereselor specifice. profesorii. PARTENERIATUL ŞCOALA. Ea poate oferi elevilor şi familiilor lor o varietate de oportunităţi sociale. ceea ce contribuie la crearea unei relaţii pozitive cu proprii 20 . Pe de altă parte. cercetătorii au evidenţiat faptul că implicarea părinţilor şi a comunităţii are efecte pozitive asupra elevilor. dezvoltării talentelor. vor fi mai angajaţi în muncă şi vor avea sentimentul că eforturile lor dau roade. Odată cu creşterea implicării părinţilor în activitatea şcolară cresc şi cunoştinţele personalului didactic referitoare la contextul socio-cultural al comunităţii pe care şcoala o deserveşte. culturale sau vocaţionale. fiind un proces extrem de complex. suport financiar elevilor. în special în privinţa: • anumitor cunoştinţe sau abilităţi pe domenii ca limba maternă. De asemenea.FAMILIE. precum şi valorile sociale şi culturale necesare succesului. dar nu se limitează la promovarea dezvoltării copiilor în mediul academic şi socio-emoţional. geografie. Implicarea părinţilor şi a comunităţii în scoli include. Literatura de specialitate prezintă o serie de avantaje sau beneficii pe care şcoala. prin şcoli. Părinţii care se implică în activitatea şcolară experimentează ocazii variate de a contribui la educaţia copiilor şi devin ei înşişi motivaţi să-şi continue educaţia.

cultura şi învăţarea în şcoală. S-a demonstrat că în şcolile unde există şi se implică comunitatea. Dunn. Şcolile pot 21 . De asemenea. Luarea în considerare a îmbunătăţirii relaţiilor şi condiţiilor existente în comunitatea locală conduce natural la îmbunătăţirea societăţii în cele mai largi aspecte. • Beneficii pentru comunităţi. În al doilea rând comunitatea locală furnizează o apropiere psihologică cu întreaga societate şi formează copilului relaţia cu societatea. Orice comunitate este o societate în miniatură. responsabile. Comunitatea poate deveni parte vitală a curriculum-ului în mai multe feluri. • Beneficii pentru şcoli. aceasta poate să le sporească simţul propriei valori. J. Pe de altă parte. părinţii pot reprezenta o “forţă” care să aducă schimbarea în şcoala copiilor lor. atenţia acordată imaginii publice a instituţiei şi transparenţa contabilităţii pot da instituţiilor educaţionale şansa să capete legitimitate în comunitate. informaţional şi economic al familiilor şi comunităţii Secretul în susţinerea schimbărilor. este transformarea părinţilor în avocaţii copiilor lor. atunci comunitatea. când noile iniţiative nu mai sunt chiar noi. centrate pe copil şi să se afle în strânsă legătură cu comunitatea şi familia” (Booth. comunităţile oferă mediul şi contextul care poate întări valorile. Scopul relaţiilor între comunitate şi şcoli este îmbunătăţirea coeziunii comunităţii şi obţinerea sprijinului pentru proiectele comunităţii. Dacă şcoala este preocupată în primul rând de dezvoltarea copilului în societatea existentă şi de continua îmbunătăţire a societăţii. Pentru a se ajunge la aceasta. Când aceste prime două instituţii (familia şi şcoala) formează o echipă. Apoi. în cazul în care membrii mai experimentaţi ai comunităţii sunt solicitaţi să împărtăşească din experienţa lor celor tineri. spirituală sau socială. Prin stabilirea relaţiei cu comunitatea.E.. Reţelele informale din comunitate ar putea ajuta familiile şi copiii în nevoi de bază. de natură economică. precum şi la dezvoltarea conştiinţei propriei valori şi a încrederii în sine.. ca întruchipare a societăţii pentru copil. şcoala devine o adevărată forţă în societate. implicarea alături de ceilalţi părinţi din comunitate creează oportunităţi şi reţele de implicare sporite. chiar dacă incompletă în anumite detalii. prin monitorizarea atentă a programelor sale şi prin verificarea semnalelor de ineficienţă şi riscuri. A.copii şi cu şcoala. sedimentează relaţiile sociale şi poate creşte sentimentul de control asupra mediului de viaţă. şcolile pot controla mai uşor problemele care le ameninţă. trebuie să fie implicată ca o componentă de cea mai mare importanţă. şcolile “trebuie să devină mai sensibile. prin promovarea unei dezvoltări integrale şi continue a copiilor. De asemenea. ea devine o bogată sursă de materie primă care poate fi folosită pentru a face procesul de predare-învăţare mai legat de realitate şi mai profund. Şcolile pot beneficia de suportul moral. Multe experienţe educaţionale bogate (în înţeles) pot rezulta din contactul direct cu comunitatea locală. 1996:165).

oferă comunităţilor o referinţă valorică semnificativă. pe de o parte. de la asigurarea că elevii ajung la şcoală hrăniţi corespunzător. inclusiv teme şi decizii legate de programa de studiu. însărcinat cu cercetarea fundamentală şi dezvoltarea de programe de parteneriat şcoală-familie-comunitate până la nivelul liceului. Communities. pe de altă parte. pregătiţi pentru învăţare. este important să fie valorificate calităţile şi interesele fiecărui părinte. acordarea de suport pentru înţelegerea dezvoltării copilului şi adolescentului şi crearea condiţiilor de acasă pentru a încuraja învăţarea la orice vârstă. până la propunerea unor standarde ridicate în aşteptările acestora cu privire la reuşita copiilor în învăţare. munca de voluntariat trebuie să fie valoroasă pentru ei. Schools and Children`s Learning) din Stele Unite. ca ultimele instituţii publice ale comunităţii datorită. se dezvolta o relaţie pozitivă problemele sunt mai uşor rezolvate iar studenţii fac un mai mare progres. Simbolic şcolile sunt văzute. Majoritatea familiilor sunt de acord să-şi Joice Epstein este coordonatoarea Centrului pentru educarea familiilor. Când părinţii şi profesorii comunică efectiv.dezvolta servicii comunitare iar. pentru ca părinţii să se simtă bine veniţi şi apreciaţi. Cunoştinţele elevului cresc atunci când părinţii sunt implicaţi în procesul de învăţare acasă. odihniţi. potenţialului de a forma cetăţeni bine educaţi. Studiile au ajuns la concluzia că. Comunicarea între casă şi şcoală. fiecare putând fi operaţionalizat prin sute de practici la nivelul şcolilor: Calitatea de părinte (parenting) reprezintă un tip de abordare care presupune asistarea familiilor prin formarea abilităţilor necesare unui părinte. Personalul din şcoli promovează sfaturile şi implicarea părinţilor în rolul lor. în unele comunităţi. în ambele sensuri. 2 22 . pregătiţi să-şi asume responsabilităţi ca membrii ai comunităţii şi. şcolilor şi copiilor (Center on Families. datorită faptului că pot contribui la revitalizarea comunităţilor într-o societate avansată din punct de vedere tehnologic. Potrivit lui Joice Epstein2 (1996). Principiul de la care se porneşte este că părinţii sunt bine veniţi în şcoli. Voluntariatul presupune încurajare şi implicarea părinţilor în acţiuni de voluntariat pentru rezolvarea problemelor specifice şcolii şi comunităţii sau în diverse activităţi legate de stimularea studiului şi dezvoltarea programelor susţinute de alţi voluntari. pot fi promovate şase tipuri fundamentale de implicare. este considerată fundamentul parteneriatului. comunităţilor. suportul şi asistenţa lor fiind spre beneficiul elevilor. prin educaţia oferită elevilor. De aceea. Învăţarea acasă implică copiii şi familiile lor în activităţi de studiu.

Cercetările recente asupra implicării părinţilor în sfera educaţiei formale confirmă existenţa unor conexiuni pozitive între implicarea familiei şi succesul şcolar al elevilor. Luarea deciziilor presupune un nivel superior de implicare în activitatea şcolii. de la problemele elevilor până la curriculum şi disciplină. cu atât mai eficient este acest proces (Cotton şi Wikelund. apud. pe parcursul anilor de studiu. aceştia vor comunica implicit interesul faţă de educaţia copiilor. consilii şi alte organisme ale părinţilor. Implicarea părinţilor ca indivizi sau ca reprezentanţi ai altora este crucială în colaborarea cu administraţia. 1996: 242). Ca parte a unei comunităţi mari. Epstein. Diferenţele de organizare dintre şcoala primară şi cea gimnazială pot contribui. agenţiilor. colegiilor. J.. Cele mai eficiente forme de implicare s-au dovedit a fi acelea care angajează părinţii în munca directă cu copiii lor în activităţile de învăţare acasă. au studenţi cu un performanţe mai mari şi suportul comunităţii.ajute copiii dar de obicei nu sunt sigure ce ajutor pot oferi. Eccles şi Harold (1996) au descoperit că. parteneriatele şcoală-familie produc o diversitate de rezultate în toate planurile. implicarea părinţilor în activitatea şcolara este gradată. prin asumarea de către părinţi a unei responsabilităţi directe în luarea deciziilor de conducere. CONŢINUTURILE EDUCAŢIEI 23 . universităţilor şi a altor grupuri din comunitate astfel încât să îmbunătăţească programele şcolare. ajutând părinţii să comunice cu copii lor. în concluzie toate reformele din interiorul şcolii. la implicarea graduală a părinţilor. Pe de ală parte. Altfel spus. comitete. activităţi de susţinere. Colaborarea cu comunitatea poate presupune coordonarea muncii şi a resurselor afacerilor.L. De aceea. respectiv în clasele elementare relaţiile şcoală-familie sunt mai frecvente decât în gimnaziu sau liceu. dar se cunoaşte încă destul de puţin despre care practici. Autorii explică cum implicarea părinţilor în activitatea şcolară scade pe măsură ce copilul creşte. ceea ce reflectă faptul că elevul are nevoie de o mai mare autonomie pe măsură ce se apropie adolescenţa. Parteneriatul efectiv se dezvoltă atunci când fiecare este respectat şi se acceptă participare totala în procesul de luare a deciziilor. comunitatea oferă o larga varietate de resurse importante de care şcolile şi familiile se pot folosi mai uşor pentru binele copiilor. practicile familiale şi educaţia elevilor. de asemenea. 4. pentru cine şi de ce se întâmplă asta. Studiile arată că şcolile care acceptă implicarea părinţilor în deciziile administraţiei. şcolile şi alte programe împlinesc importante ţinte ale comunităţii. 1989. Cu cât această participare se realizează mai devreme.

Obiectivul general al educaţiei morale se referă la ambele laturi ale problemei. realizabilă în plan teoretic. absolvent calificat într-un anumit domeniu de activitate supus unei permanente acţiuni de perfecţionare profesională etc. 24 . prin toate abilităţile aplicative cultivate în mediul şcolar şi extraşcolar. în orice medii educogene şi la orice vârstă. Educaţia morală reprezintă procesul de formare-dezvoltare a conştiinţei morale a personalităţii care se realizează prin intermediul valorilor etice referitoare la dimensiunile binelui moral.4. Această direcţie se bazează pe însuşirea şi aplicarea valorilor ştiinţei ţinând seama de particularităţile fiecărei trepte şi discipline de învăţământ. Răspunsul este pozitiv. urmărind formareadezvoltarea conştiinţei morale care reflectă o anumită modalitate de raportare a personalităţii umane la realitatea socială şi la sine prin intermediul normelor etice (oficiale şi neoficiale. scrise şi nescrise). educaţia estetică. profesională şi socială a obiectului educaţiei (elev. educaţia tehnologică. finalizate în cadrul procesului de orientare şi integrare şcolară. cu observaţia că şcoala contemporană are menirea de a pune bazele autoînvăţării continue. Educaţia tehnologică vizează formarea conştiinţei tehnologice. Educaţia intelectuală reprezintă procesul de formare-dezvoltare a personalităţii "prin ştiinţă şi pentru ştiinţă ceea ce înseamnă pregătirea omului astfel încât să poată înţelege. Conştiinţa morală exprimă de fapt. componentele clasice ale educaţiei integrale – educaţia intelectuală. Nicola. productivitate. a ştiinţei în practică în viaţa socială. Ioan. Componentele clasice ale educaţiei Ca o reacţie la complexitatea societăţii contemporane se pune problema dacă educaţia integrală sau totală a personalităţii umane rămâne o finalitate pertinentă a şcolii. prin însuşirea paradigmelor ştiinţei (care constituie modele exemplare de aplicare a teoriei. eficienţă).1. Tehnologia reprezintă astfel tot ceea ce permite aplicarea cunoaşterii la acţiune”. educaţia morală. Educaţia intelectuală are ca obiectiv general formarea-dezvoltarea conştiinţei ştiinţifice care înseamnă stimularea inteligenţei şi a spiritului de investigaţie necesar unui om cult în societatea actuală şi viitoare Educaţia tehnologică reprezintă procesul de formare-dezvoltare a personalităţii umane prin intermediul valorilor ştiinţei aplicate (utilitate.). Prin urmare. ceea ce în literatura de specialitate este definit prin termenul de profil moral al personalităţii (cf. student. recunoscute la scară socială într-o etapă istorică determinată) şi în plan practic. 1996). aplica şi crea ştiinţa în activitatea sa”. educaţia sportivă şi igienică şi educaţia religioasă – constituie fundamentul unei dezvoltări armonioase a fiinţei umane.

a. Frumosul ca mijloc întemeiază educaţia prin artă care vizează realizarea unei instruiri morale. pe când educaţia artistică are în vedere dezvoltarea capacităţilor creative în registrele metodice. consolidarea sănătăţii corporale şi psihice. mobilitate) care pot fi valorificate în practica diferitelor discipline sportive (ca amatori dar şi ca viitori profesionişti). “Frumosul ca scop stă la baza educaţiei pentru artă. ritm.). reprezentând atât un scop cât şi un mijloc al educaţiei estetice. „noile educaţii” sau noile tipuri de conţinuturi care.Educaţia estetică reprezintă procesul de formare-dezvoltare a personalităţii umane prin intermediul valorilor generale ale frumosului existent în natură. problema înarmării ş. degradarea mediului. viteză. conflictele inter-etnice. 4. fizice etc. 1996). în accepţia sa de valoare general-umană poate fi interpretată într-un dublu sens pedagogic. Acest conţinut general al educaţiei constituie “o componentă necesară a educaţiei integrale” care urmăreşte dezvoltarea fizică echilibrată. Constantin. sistemele educaţionale şi-au construit. educaţia estetică se desfăşoară. Din punctul de vedere al finalităţilor. caracterizată prin globalitate.2. receptarea şi integrarea frumosului artistic. ca modalităţi proprii de răspuns. dublate de un ansamblu de trăsături moral-volitive (valorificabile în cazul practicării sportului dar şi orice activitate proprie omului. intelectuale. prin intermediul frumosului artistic” (Cucoş. stimularea capacităţii de rezistenţă fizică şi psihică a organismului.).d. educaţia estetică îşi propune formarea receptării şi creativităţii estetice.m. complexitate şi caracter prioritar (explozia demografică. specifice fiecărei arte. rezistenţă. artă. Din punctul de vedere al formelor de realizare. 25 . îndemânare. sunt: • • educaţia relativă la mediu. adică permite realizarea premiselor pentru înţelegerea. conform programelor UNESCO. cultivarea unei “estetici corporale” şi a unor calităţi psihomotrice specifice (forţă. universalitate. societate. ţinând seama de particularităţile de vârstă şi individuale). Educaţia fizică reprezintă activitatea de formare-dezvoltare a personalităţii prin intermediul valorilor sănătăţii umane. sub forma unor activităţi teoretico-informative. educaţia pentru pace şi cooperare. Categoria de frumos. cu preponderenţă. pe când educaţia artistică se derulează mai mult pe un traiect practicaplicativ” (idem. Noile educaţii Odată cu definirea problematicii lumii contemporane.

) a dimensiunii globale şi interculturale a educaţiei. amplificarea interdependenţelor la nivel global şi accentuarea caracterului democratic al gestiunii socialului.a. educaţia demografică. datorită mizelor sociale pe care aceasta le prezintă.această listă a noilor educaţii stă şi ea sub semnul schimbării. „infuzarea” şi introducerea de mesaje ce ţin de aceste noi conţinuturi în cadrul disciplinelor clasice (cea mai frecventă. Anglia. Văideanu. eficientă. dar în cadrul disciplinelor tradiţionale. Modalităţile practice prin care aceste noi educaţii ar putea fi implementate în programele educaţionale naţionale sunt (cf. şi a responsabilizării civice a indivizilor şi comunităţilor locale . Date fiind mutaţiile continue în plan economic şi socio-politic . în consecinţă. educaţia privind drepturile fundamentale ale omului ş. educaţia nutriţională. educaţia pentru comunicare şi mass-media. educaţia pentru timpul liber. G. crearea de module specifice tematicii noilor educaţii cu abordare interdisciplinară. Ieşirea educaţiei din graniţele naţionale. educaţia economică şi casnică modernă. a determinat încorporarea în curriculum-urile sistemelor naţionale racordate la pulsul globalizării (cum sunt Statele Unite. ceea ce înseamnă: • • • introducerea ideilor legate de lumea globală dezvoltarea unui spirit civic la nivel global înoirea practicilor educaţionale convenţionale. dar şi greu de realizat strategie). educaţia pentru schimbare şi dezvoltare. Japonia etc. nu prin dispariţia unor “educaţii” ci în special datorită impunerii unor noi cerinţe şi conţinuturi educative.intensificarea schimbărilor din sfera profesiunilor. această formă putând însă conduce la supraîncărcarea programelor şcolare.• • • • • • • • educaţia pentru participare şi democraţie.d. 1988): introducerea lor ca discipline distincte. 26 .m..

27 .

nonformale şi informale” (idem) Pentru o imagine mai clară asupra complexităţii conceptului redăm şi alte definiţii reprezentative (apud.(R. (Mialaret.” (C.Modul 2. 1981) • În sens larg. În prezent conceptul are mai multe sensuri/ accepţiuni. (D”Hainaut. Conceptul de curriculum. curricula cu sensul de alergare. “tradiţional curriculum semnifică conţinuturile obiectivate în planuri de învăţământ. Creţu. a reprezentat şi încă mai reprezintă. Etimologic. unul dintre conceptele controversate ale ştiinţelor educaţiei. căile. ar însemna un anumit traseu de învăţare bine definit. Teoria şi practica evaluării constituie nucleul tare al disciplinelor pedagogice. (Kerr. mijloacele şi activităţile folosite pentru atingerea acestor scopuri.59) Într-un sens larg.74-75): • Curriculum semnifică întreaga activitate de învăţare care este planificată şi îndrumată de şcoală. TMC CA DISCIPLINĂ PEDAGOGICĂ CONCEPTUL DE CURRICULUM Teoria şi metodologia curriculum-ului. TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUM-ULUI 2. provine din latinescul curriculum. programe şi manuale. 1967) • În prezent. p. În sens restrâns. Adaptat. p. curriculum este considerat ca ansamblul experienţelor de învăţare pe care un elev le are sub auspiciile şcolii. se desemnează prin curriculum ansamblul proceselor educative şi al experienţelor de învăţare prin care trece elevul pe durata parcursului său şcolar.1988) • • Curriculum indică lista de conţinuturi ale disciplinelor şcolare. D. Într-un sens foarte restrâns. indiferent dacă se realizează în grup sau individual. alături de Introducere în pedagogie. . metodele şi instrumentele necesare evaluării rezultatelor obţinute. Doll. cursă. curriculum reprezintă “întreaga experienţă de învăţare dobândită în contexte educaţionale formale. Teoria şi metodologia instruirii. în interiorul sau în afara şcolii. scopurile şi obiectivele unei acţiuni educaţionale. care stă la baza pregătirii cadrelor didactice.1. curriculum-ul cuprinde ansamblul acelor documente şcolare de tip reglator în cadrul cărora se consemnează datele esenţiale privind procesele educative şi experienţele 28 învăţării. 1979) Curriculum este considerat un proiect care defineşte ţelurile. Potolea .

Curriculum general sau core curriculum oferă o bază de cunoştinţe. relaţiile interpersonale. sistemul de recompensări şi sancţionări sunt elemente semnificative ale mediului instrucţional. precum culegeri de texte şi exerciţii. Curriculum predat reprezintă experienţa de învăţare oferită direct de educatori elevilor în activitatea curentă. Tipuri de curriculum C. de curs organizat de şcoală la sensul amplu. Curriculum specializat pe categorii de cunoştinţe şi aptitudini (literatură. din perspectiva cercetării fundamentale: b. iar pe de altă parte este evidenţiată evoluţia conceptului dela sensul său restrâns. (Crişan et al. personalitatea profesorilor. pe parcursul primelor stadii ale şcolarităţii. din atmosfera cotidiană a familiei.de învăţare pe care şcoala le oferă elevului. organizată şi evaluată conform unor exigenţe specifice societăţii în care trăieşte individul. B. abilităţi şi comportamente obligatorii pentru toţi cursanţii. al universităţii.60-61) evidenţiază două criterii de clasificare a tipurilor de curriculum: a. Curriculum scris are un caracter oficial şi este specific unei instituţii educaţionale concrete. muzică etc) se focalizează pe îmbogăţirea şi aprofundarea competenţelor. curriculum recomandat este util profesorilor ca un ghid general.În vizuinea autorului. pe formarea comportamentelor specifice determinării performanţelor în domenii particulare de studiu. cursuri de perfecţionare. 1998) Definiţiile de mai sus sugerează faptul că noţiunea de curriculum este pe de o parte o noţiune complexă. din viaţa muzeelor. 29 . Acest ansamblu de documnte poartă de regulă. care trebuie proiectată. din perspectiva cercetării apilcative A. Curriculum recomandat de un comitet special de experţi sau de autorităţi guvernamentale ca fiind cel mai bun la un moment dat. al şcolii. ştiinţe exacte. Curriculum de suport desemnează materialele curriculare adiţionale. religioase. a instituţiilor culturale. ştinţe umaniste. pe exersarea abilităţilor înalte. Curriculum informal derivă din ocaziile de învăţare de societăţi educaţionale nonguvernamentale. din mass-media. Curriculum subliminal rezultă ca experienţă de învăţare din mediul psiho-social şi cultural al clasei de elevi. echipamente electronice. de experienţă de învăţare. Creţu (pp. Reprezintă fundamentul pe care vor fi dezvoltate aptitudinile speciale. Climatul de studiu. dar el ignoră de obicei realităţile şcolii. de curriculum formal sau oficial.

variabilele curriculare definitorii sunt finalităţile educaţionale.78-83) noţiunea de curriculum este multidimensională şi presupune mai multe planuri de analiză conceptul se poate defini printr-o familie de termeni.Curriculum testat este experienţa de învăţare transpoziţionată în teste. care nici unul luaţi izolat nu oferă esenţa conceptului în interpretarea curriculum-ului este utilă o abordare istorică. pp. Abordarea multidimensională presupune trei planuri de analiză: planul structural.Ş T (imp) DS= disciplina şcolară C(conţinuturi) Conform acestui model. Aceste variabile ar trebui să se regăsească în orice tip de curriculum. cu recunoaşterea priorităţii finalităţilor educaţionale Situarea disciplinei şcolare în centrul 30 . ca o rezultantă a acţiunii cumulate a celorlalte tipuri de curriculum. Curriculum învăţat semnifică ceea ce elevul achiziţionează de fapt. D. Structura triunghiulară pretinde relaţii funcţionale între toate variabilele.2002. deoarece conceptul evoluează continuu. Autorul citat se opreşte aupra primei premise pe care o prezintă amănunţit.Potolea prezintă principalele modele de analiză ale curriculum-ului pornind de la următoarele premise ( Păun. planul procesual şi planul produsului. conţinuturile instruirii şi timpul de instruire/ învăţare. Potolea. a. Modelul triunghiular F(finalităţi) D. Planul structural indică componentele esenţiale ale curriculum-ului şi relaţiile dintre ele. probe de examinare şi alte instrumente de apreciere a progresului şcolar. Domenii de cercetare Putem contura problemele de cercetare curriculară pornind de la principlele modele de analiză a curriculum-ului.

ce funcţii pedagogice îndeplinesc obiectivele? • • • Care este semnificaţia şi tipologia conţinuturilor? Care sunt sursele şi criteriile de selecţie a conţinuturilor? Cum se alocă timpul de instruire/învăţare? b. Ele constituie criterul fundamental de proiectare. programa şcolară.2. independent de subsistemul social în care ele se intreprind sau formele de abordare (formal. COMPONENTELE CURRICULUM-ULUI 2.1. 2. finalităţile. organizare şi evaluare a tuturor activităţilor educative. îndeplinind următoarele funcţii: • • de comunicare a valorilor în slujba cărora este pusă educaţia. Planul produsului indică rezultate aştepatate ale proiectării curriculare. Din perspectivă curriculară. Planul procesual se referă la trei procese prin care există curriculum : proiectare. finalităţile au menirea de a fundamenta pedagogic curriculumului în plan teleologic (tele. conţinuturile şi timpul sunt repere obligatorii.2. • • Care sunt principalele categorii de finalităţi şi în ce raporturi se află? Ce factori determină elborarea finalităţilor. altele secunadre (ghiduri metodologice pentru cadrele didactice. caiate de muncă independentă pentru elevi.triunghiului semnifică ideea că în definirea. nonformal informal). Pot fi diferenţiate mai multe categorii de produse curriculare: unele principale (planul de învăţământ. seturi multimedia). evaluare. 31 . Fiecare dintre cele trei variabile angajează probleme particulare de cercetare.= distanţă în spaţiu şi/sau în timp) şi axiologic. c. manualul şcolar). implementare. de anticipare a rezultatelor învăţării. construcţia şi evaluarea disciplinei şcolare. Nici un proces nu poate fi înlăturat fără a afecta înţelegerea deplină a conceptului de curriculum. Finalităţile educationale Finalităţile educaţiei reprezintă orientările valorice ale educaţiei şi sunt sistematic structurate şi prezentate în legea învăţământului.

Detreminantele şi caracteristicile idealului educaţional: • • Are caracter social în sensul că poartă amprenta societăţii care-l elaborează. p. stabilită pentru întreg sistemul educaţional al unei societăţi. • Deşi idealul înclude o doză de ″irealitate″. în cazul societăţilor deschise. 1994. Nivelul de autoritate educaţională la care se stabilesc aceste finalităţi depinde de gradul de centralizare al sistemului de învăţământ dintr-o ţară. finalităţile educaţionale sunt stabilite de către autorităţile centrale (Ministerul Educaţiei şi Comisii de Specialitate) până la nivelul obiectivelor operaţionale.• • de evaluare a rezultatelor. într-o societate dată. • Este exprimat într-o noţiune sau o sintagmă cu un accentuat caracter abstract care surprinde însuşirile considerate a fi esenţiale pentru omul de mâine. tipul de relaţii pe care le cultivă explicit sau implicit. cu valoare socială. în cazul societăţilor închise tendinţa este de depersonalizare prin impunerea normelor şi modelelor în număr limitat de alternative. • Caracterul istoric al idealului educaţional face ca aceeaşi societate în perioade istorice diferite să–şi definească idealuri diferite.I. Idealul educaţional este intenţionalitatea cu cel mai înalt grad de generalizare. 2. În cazul României. Nicola.101): 1. Dimensiunea psihologică reflectă principalele însuşiri de personalitate pe care societatea 32 . Trecerea de la un ideal educaţional la altul poate fi radicală (cazul reformelor sociale şi structurale profunde) sau progresivă. Elementele structurale ale sistemului de finalităţi sunt idealul educaţiei. libere – de cultivarea identităţii personale prin provocare la elaborarea de noi norme şi modele dezirabile. rolul său este de a determina acţiunile educaţionale să urmeze un anumit traseu valoric. de organizare şi reglare a procesului educativ. care surprinde tipul de personalitate care se doreşte la un moment dat. sau societăţi diferite să aibă idealuri diferite în acelaşi timp istoric. scopurile educaţiei şi obiectivele educaţionale. Dimensiunea socială arată tendinţa generală de dezvoltare a societăţii. Reprezintă un model orientativ şi nu unul standard care tinde către cultivarea unui minim de însuşiri necesare fiecărui membru al societăţii pentru autorealizare permanentă şi participare activă la dezvolatrea socială. Între cele trei categorii de finalităţi trebuie să existe unitate şi continuitate. Idealul educaţional este descriptibil pe trei dimensiuni (cf.

controlabile după un interval de timp relativ scurt. deci să se refere la însuşiri educabile.doreşte să le dezvolte . acestea se stabilesc în funcţie de logica ştiinţei şi de psihologia învăţării. 3. scopul educativ priveşte o componentă a acestei activităţi. Însuşirile de personalitate exprimate prin idealul educaţional sunt dimensiuni instrumentale. Scopuri generale ale învăţământului. Acestea sunt determinate de particularităţile vârstei şi structurilor profesionale şi sunt precizate în Curriculumul Naţional. testabile. 2. Aceste însuşiri pornesc de la un potenţial general uman şi privesc latura educabilă a personalităţii. Dimensiunea pedagogică se referă la strategiile de acţiune prin care idealul educaţional se poate transpune în componentă a structurii psihice.stabileşte achiziţii specifice. Categorii de obiective: 1. A doua componentă a finalităţilor educaţiei .scopul educativ – este strâns corelat cu idealul educaţional. sunt urmărite de-a lungul mai multor ani de studiu şi asigură coerenţa disciplinelor în cadrul unei arii curriculare. să se urmărească perseverent realizarea acelor însuşiri atribuindu-i-se rolul de criteriu strategic al acţiunii educative.un demers educaţional larg şi complex precum şi modalitatea prin care se intenţionează a se obţine acele rezultate. Scopul educativ reflectă rezultatele urmărite printr. să fie conştientizat de către educator . Idealul educaţional îndeplineşte rolul de orientator al activităţii educative cu următoarele condiţii: • • • să fie realizabil. determinate de rolul învăţământului. Obiective de referinţă – precizează rezultatele aşteptate la finalul unui an de studiu şi asigură progresul acestora de la un an de studiu la altul. de funcţiile sociale şi individuale pe care acesta trebuie să le îndeplinească. În timp ce idealul educaţional se referă la ansamblul activităţii educative. concrete. un anumit segmentul de educaţie. Obiective generale (cadru) specifice fiecărei discipline şcolare. 33 . caracteriale şi/sau atitudinale determinate în evoluţia lor preponderent de factorii mediului social de evoluţie a persoanei. Cea de-a treia componentă a finalităţilor educaţionale – obiectivul educaţional . Scopuri specifice ciclurilor curriculare şi tipurilor de şcoli. Sunt astfel delimitate două categorii de scopuri: 1. 2.

reprezinta ansambluri structurate de cunostinte si deprinderi dobândite prin învatare. 3. Aptitudini.stabilite de cadrele didactice pentru fiecare activitate în parte. 2.În cazul învăţământului liceal.2. • Obiective psihomotorii (vizează formarea operaţiilor şi conduitelor motrice). fiind etape în dobândirea acestora. Competentele generale . Ele sunt derivate din competentele generale. Ele au un grad ridicat de generalitate si complexitate si au rolul de a orienta demersul didactic catre achizitiile finale dobândite de elev prin învatare. date factuale. 34 . După natura achiziţiei. Competentele specifice . în funcţie de particularităţile clasei de elevi şi particularităţile individuale ale elevilor. în ultimele decenii s-a produs o răsturnare a priorităţilor: ierarhia tradiţională a finalităţilor educaţionale (Cunoştinţe. Conţinutul învăţământului Conţinutul include ansamblul valorilor din câmpul de influenţă educaţională sub forma unor corpuri organizate de informaţii. • Obiective afective (vizează formarea convingerilor. atitudinilor. obiectivele operaţionale sunt: • Obiective cognitive (care se referă la transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor).Văideanu). Competentelor specifice li se asociaza prin programă unitati de continut. capacităţi şi atitudini integrate în sistemul curriculumului preşcolar/ şcolar/universitar/postuniversitar″ (Carmen Creţu). Atitudini) s-a răsturnat. modele de acţiune şi gândire. situaţii problemă. noţiuni. definit ca ″sistem de valori selecţionate din cunoaşterea savantă. principii. accentul mutându-se pe formarea atitudinilor şi a aptitudinilor (G. acumulate de societate până la un moment de referinţă. aceste obiective sunt exprimate în termeni de competenţe. care sunt selecţionate. Obiective operaţionale .se definesc pe obiect de studiu si se formeaza pe parcursul unui an scolar.2. Competentele . acestea permit identificarea si rezolvarea în contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu. şi care sunt transpuse didactic în termeni de cunoştinţinţe. sentimentelor). Din punct de vedere axiologic. Perspectiva curriculară asupra procesului instructiv-educativ propune termenul de conţinut curricular. organizate în raport cu anumite norme pedagogice.se definesc pe obiect de studiu si se formeaza pe durata învatamântului liceal. din practicile sociale şi din cultura şcolară.

informaţional şi cel al aspiraţiilor umane. care poate fi identificat cu educaţia de bază (şcoala generală). juridice. 6. Conform UNESCO.cunoştinţe ştiinţifice despre lume şi om. 2. 2. Cum vor fi organizate aceste informaţii? 3. Fenomenul ″exploziei educaţionale″. 5. Conţinuturile care corespund nivelurilor superioare de educaţie vizează prespecializarea şi specializarea în diferite domenii.cunoaşterea şi practicarea culturii fizice.cunoştinţe de matematică. Cultura profesională se dobândeşte prin educaţia vocaţională. a sportului şi îngrijirea sănătăţii. 4. Conţinuturile învăţământului sunt selectate din întreg patrimoniul cultural al omenirii ca un ansamblu de valori esenţiale pentru dezvoltarea personalităţii umane (în conformitate cu idealul educaţional) şi se obiectivează într-un trunchi de conţinuturi comune. structura culturii generale ar putea fi. a creat presiuni asupra culturii şcolare. obligatorii. prin cursuri şi practică de specialitate obligatorii şi prin cursuri opţionale sau facultative. realizabil prin programe comune de studii şi discipline obligatorii sau prin cursuri opţionale şi facultative (educaţia diferenţiată). 7. 3. înţeles la nivel demografic. In acest sens se pot delimita două categorii de surse: 35 .cunoştinţe de tehnică şi tehnologie. Când vor fi proiectate din punct de vedere temporal şi psihologic să fie transmise aceste informaţii? Un alt raport semnificativ în orientarea procesului de învăţământ contemporan îl constuie cel între cultura generală şi cultura profesională.ştiinţe sociale.limba maternă şi cel puţin două limbi străine.Selecţia conţinuturilor: sursele şi criteriile de pertinenţă : Stabilirea conţinutului presupune răspunsul la trei întrebări: 1. 8. următoarea: 1.cunoaşterea artelor şi practicarea activităţilor artistice. ale relaţiilor interumane). Ce informatii vor fi selectate din cultura socială? (în ce cantitate şi ce calitate vor avea aceste informaţii?) Răspunsul indică gradul în care cultura socială devine cultură şcolară. Cultura generală contituie conţinutul educaţiei generale. în formula ariilor curriculare.cunoaşterea şi însuşirea valorilor convieţuirii sociale (morale.

Orientarea prospectivă a conţinuturilor. 5. tehnologice şi artistice. Conceperea şi dozarea conţinutului astfel încât să presupună învăţarea şi participarea activă a elevilor. faţă de trebuinţele comunităţii locale şi naţionale. Acord axilogic al conţinuturilor cu valorile şi evoluţia în domeniul artei şi culturii. să iniţieze elevul în metodologia cunoaşterii şi în limbajul ştiinţific etc. de politica educaţională. selecţia conţinuturilor se realizează simultan pe trei categorii de considerente: teoretice. Creţu). între modurile de organizare a învăţării şi diferitele metode de predare-învăţare. la nivelul ideilor şi al capitolelor. 7. Asigurarea coerenţei între discipline şi în interiorul unei discipline. Deschidere faţă de achiziţiile şi progresele ştiinţifice şi tehnice. • legate de psihologia dezvoltării: conţinuturile trebuie adecvate evoluţiei şi caracteristicilor psiho-culturale ale elevilor. pe de altă parte. între grupele de discipline. psiho-motorii). Din punct de vedere pragmatic. Realizarea echilibrului între conceperea conţinutului la nivel central şi conceperea la nivel instituţional. să reflecte logica internă a ştiinţei. între diferitele grupe de obiective (cognitive. între elementele teoretice şi cele practice. astfel încât să crească şansele de succes social şi profesional ale elevilor. 8. psihologice şi fizice ale celor implicaţi în învăţare. conţinuturile trebuie să satisfacă o serie de criterii: • ştiinţifice: acces la valori ştiinţifice validate de către practica umană. care să răspundă trebuinţelor. • psihologic-individuale.• social-cognitive. • Conform considerentelor teoretice. să surprindă tendinţele de specializare sau de integrare prin demersuri interdisciplinare ale unor ştiinţe. 2. pe de o parte faţă de problematica planetară şi. Realizarea echilibrului. care să răspundă nevoilor de competenţă socială şi în domeniile cunoaşterii ştiinţifice. intereselor. 6. Au fost identificaţi o serie de indicatori cu caracter general (criterii de pertinenţă) pe care trebuie să-i satisfacă conţinuturile selectate (G. aptitudinilor individuale. 3. Adecvarea conţinutului la caracteristicile şi trebuinţele spirituale. moral-afective. 36 . 4. personale ale cadrelor didactice (C. Văideanu): 1.

accentuarea valenţelor formative prin selecţia acelor conţinuturi care dezvoltă capacităţile de cunoaştere şi de operaţionalizare în practică a achiziţiilor cognitive. în special la nivelul cunoştinţelor şi al competenţelor cognitive. de stilul didactic. informaţii sau metode din mai multe domenii. scopurile şi obiectivele şcolare. • Conform considerentelor personale ale cadrelor didactice. Riscul principal al acestei abordări constă în supraîncărcarea programelor şi a manualelor şcolare şi volumul mare de informaţii redundante. Dezavantajul major este hiperspecializarea (specializare limitată) şi lipsa unei perspective de ansamblu asupra realităţii.• • legate de psihologia învăţării cu care se operează în şcoli. selecţia şi organizarea conţinuturilor depind de preferinţele profesorilor. 37 . de concepţiile lor despre cultură. • Conform considerentelor de politica naţională. curriculumul naţional reprezintă o formă de expresie a unor finalităţi care sunt rezultatul unor decizii politice la nivel central. Tendinţe în organizarea conţinuturilor Monodisciplinaritatea Monodisciplinaritatea este o modalitate de abordare a realităţii şi de organizare a conţinuturilor pe discipline predate relativ independent una de cealaltă. Pluridisciplinaritatea Pluridisciplinaritatea constă într-o abordare complexă (din mai multe perspective) a unei problematici. asigurarea unităţii între conţinuturile generale şi cele de specialitate. Avantajul acestei abordări îl constituie faptul că elevul are un traseu de învăţare car-ie poate garanta atingerea unor performanţe. în scopul evidenţierii caracteristicilor comune ale acestora. Această abordare conduce către enciclopedism şi nu este recomandabilă pentru nivelurile care cer o specializare înaltă. în scopul evidenţierii relaţiilor multiple existente între diverse realităţi. pedagogice: asigurarea conexiunilor între conţinutul învăţării şi idealul. Multidisciplinaritatea Multidisciplinaritatea presupune existenţa unor transferuri disciplinare care se realizează în special prin juxtapunerea unor cunoştinţe. dar şi de caracteristicile psihio-comportamentale ale clasei de elevi. teme sau situaţii.

chimie şi fizică). ca durată. Eficienţa aceste organizări este deosebită din perspectiva educaţiei permanente deoarece promovează demersurile educative de tip integrat şi interdisciplinar. complexă a unui fenomen. de la câteva ore. situaţii didactice. psihologie şi pedagogie. se pot delimita câteva tipuri de demersuri interdisciplinare (C. decizie. mijloace materiale″ (D`Hainaut) ce pot fi parcurse de subiect independent de restul sistemului din care face parte. metode de abordare astfel încât ceea ce rezultă să poată fi contextualizat şi aplicabil în situaţii de viaţă reală. • interdisciplinaritatea ca transfer de concepte (valorificarea semnificaţiilor şi valenţelor unui concept în domenii diferite de cunoaştere). abordarea transdisciplinară porneşte de la o temă. Modulul se poate întinde.Transdisciplinaritatea Transdisciplinaritatea presupune întrepătrunderea mai multor domenii şi coordonarea cercetărilor astfel încât să conducă la descoperirea unui alt spaţiu de cercetare. la câteva luni. În învăţarea şcolară. Creţu): • interdisciplinaritate ca transfer din domenii învecinate (ex. metode analizei istorice). Cunoaşterea. biologie. interdisciplinaritatea reprezintă o abordare globală. • • interdisciplinaritate prin problematica abordată (teme cum ar fi Omul. inovaţie). formare sau reorientare profesională. activităţi. Proiectarea conţinuturilor în moduli didactici ia forma unor ″seturi de cunoştinţe. Interdisciplinaritatea Comparativ cu aceste abordări. forma de organizare a conţinuturilor fiind axată pe nevoile şi interesele elevului (pe comunicare. metoda analizei statistice a datelor. Concret. Organizarea interdisciplinară a conţinuturilor constituie o dominantă a politicilor educaţionale. 38 . interdisciplinaritatea ca transfer de metode de cunoaştere sau de cercetare (ex. Creaţia). istorie şi geografie. fiind o caracteristică a epocii noastre. dar scopul ei este dincolo de informaţie şi de subiect. creaţie. abordare care implică transferuri de cunoştinţe. Organizarea modulară Organizarea modulară a conţinuturilor a apărut ca răspuns la nevoia de perfecţionare. concepte. este adaptat cerinţelor şi ritmului de studiu al cursantului.

Creţu): • • • • integrarea în jurul unui pol ştiinţific. se specificau disciplinele de studiu pentru un an şcolar şi. cercetare) integrarea printr-un ansamblu flexibil de lecţii. şi nu o variabilă: pornindu-se de la calendarul şcolar. • timpul angajat efectiv pentru învăţare – cantitatea de timp efectiv utilizată din totalul timpului alocat. metodele de cercetare specifice. fiecare dintre ele fiind concepută printr-o schemă integrativă de tipul: noţiunile esenţiale ale domeniului. Modalităţile concrete de integrare a disciplinelor ar putea fi (C. 2. ci a întregii experienţe de predare-învăţare (transmiterea şi asimilarea lui). dar şi o condiţie a învăţării. personal sau social. Modelele de cercetare axate pe eficacitatea educaţiei din punctul de vedere al timpului demonstrează de ce şi cum timpul apare ca o componentă esenţială. organizarea conţinuturilor învăţământului alternativ etc. S-a evidenţiat astfel existenţa a trei categorii temporale ce trebuie avute în vedere: • timpul alocat pentru învăţare – cantitatea de timp destinată strudiului unei discipline sau realizării unei sarcini de învăţare. Vreme îndelungată. În educaţia bazată pe competenţe acest raport se schimbă: se porneşte de la competenţele aşteptate şi se cercetează timpul necear dobândirii acestor competenţe.2. 39 . organizarea conţinuturilor pentru educaţia la distanţă. Timpul de învăţare Timpul reprezintă o constrângere. integrarea în jurul unor activităţi fundamentale (creaţie. practic.3. variante de optimizare sau de soluţionare. în raport cu care celelalte componente a curriculum-ului au fost ajustate.Abordarea integrată a disciplinelor Abordarea integrată a disciplinelor presupune organizarea interdisciplinară nu numai a conţinuturilor. Alături de modalităţile de organizare a conţinuturilor prezentate aici pot sta şi alte demersuri inovative şi eficiente cum sunt: organizarea din perspectiva informatizării învăţământului. Modalitatea în care şcoala îi organizează unui elev timpul reprezintă totodată o formă de control şi influenţă asupra existenţei acestuia. organizarea diferenţiată şi personalizată. integrarea în jurul unei singure discipline. fenomene implicate. pentru sistemul de învăţământ timpul a fost considerat un factor dat. în funcţie de aceasta erau specificate rezultatele aşteptate. construcţie.

În consecinţă.• timpul necesar individual pentru învăţare (sau timpul personal) – potrivit ritmului diferit al fiecărui subiect pentru învăţare Într-un studiu amplu realizat în anii `70 în Statele Unite asupra performanţelor şcolare ale elevilor (cunoscut sub numele de Raportul Coleman) s-a concluzionat că: inegalitatea socială existentă la nivelul familiilor elevilor se tranformă în inegalitate şcolară. Concluzia care se desprinde de aici este că nu timpul garantează succesul. Timpul efectiv utilizat de elev în învăţare depinde de capacitatea cadrelor didactice în a-l determina să se implice în rezolvarea sarcinii. creşte şi performanţa. Unul dintre modelele de instruire care ilustrează această situaţie. planificarea eficientă a timpului necesitând luarea în considerare. nivelul de învăţare poate fi exprimat sub forma raportului între timpul utilizat (angajat efectiv) şi timpul necesar (personal) pentru învăţare. Această ipoteză a fost dezvoltată ulterior. este modelul învăţării depline (Caroll şi Bloom – 1963 ) stipulează faptul că aptitudinile individuale diferite şi instruirea diferită sub raportul sarcinilor de învăţare şi a timpului alocat. de aici rezultând diferenţele între performanţele elevilor. Planificarea eficientă a timpului presupune parcurgerea unor etape: • stabilirea unor obiective axate pe un număr delimitat de domenii de interes ce trebuie îndeplinite. Studiul său demonstrează că atunci când creşte timpul alocat învăţării. fie săptămânal. fenomenele de indisciplină şi delincvenţa pot fi asociate cu anumite caracteristici şi procese interne ale instituţiilor şcolare. 40 . alături de o alocare convenţională de timp şi alte criterii cum sunt: • • • natura obiectivelor extensiunea ariei de conţinut a disciplinei natura disciplinei. Timpul este considerat şi o importantă resursă managerială. printre alţii. • planificarea activităţilor specifice realizării sarcinilor. pentru elaborarea planului de învăţământ. conduc la creşterea performanţelor. ci modul în care acest timp este folosit şi capacităţile intelectuale implicate în învăţare. prin urmare. de P. Ipoteza inegalităţii sociale şi şcolare este contrazisă de Michael Rutter care demonstrează că diferenţele de performanţă şcolară. şcoala este factorul cauzal. în condiţiile în care şcoala este o instituţie care reproduce inegalitatea socială şi care nu poate realiza egalitatea de şanse pentru elevi. Bourdieu: deficitul de capital cultural cu care vin din familie unii copii se accentuează la intrarea în şcoală. fie zilnic.

este prevazuta activitatea pe grupuri/clase de elevi în scopul diferentierii parcursului scolar în functie de interesele. Principiul selecţiei şi al ierarhizării culturale constă în decupajul domeniilor cunoaşterii umane şi ale culturii . programa scolară şi manualul şcolar – funcţii şi evaluare Planul-cadru de învăţământ Planul-cadru . în realitate acesta este un instrument de organizare a vieţii elevilor. • stabilirea de date precise la care să se facă evaluarea . În prezent. nevoile si aptitudinile specifice ale elevilor.3.în sens larg . Planul de învăţământ. PRODUSELE CURRICULARE 2. Principiile de generare a planurilor-cadru de învăţământ: 1. În acelaşi timp. sunt cuprinse activitati comune tuturor elevilor din tara în scopul asigurarii egalitatii de sanse a acestora. posibilitatea existentă ca decizia de la nivelul şcolii să intervină asupra timpului şcolar se materializează prin planuri-cadru de învăţământ. Consecinţa fundamentală a aplicării acestui principiu la nivelul planului de învăţământ o reprezintă 41 . stabilind numărul de ore minim şi maxim pentru fiecare disciplină sau arie curriculară. Acest document are caracter oficial în care se structurează conţinuturile învăţării pe nivele şi profiluri şcolare. planul de învăţământ include concepţia pedagogică ce fundamentează ştiinţific procesul instructiv-educativ la nivel naţional. în acest fel unităţile şcolare devind responsabile într-o mai mare măsură decât înainte faţă de calitatea învăţării.reprezinta documentul reglator esential care planifică resursele de timp ale procesului de predare-învatare oferind solutii de optimizare a bugetului de timp: • pe de o parte. • pe de alta parte.• stabilirea priorităţilor astfel încât să existe o succesiune logică în rezolvarea sarcinilor dar şi o corelare între complexitatea sarcinii şi timpulm alocat învăţării. Deşi planul de învăţământ este văzut adesea ca un instrument de politică educaţională ce afectează în primul rând normele profesorilor.în domenii ale curriculumului şcolar.1.

42 . ponderea acestora în planul de învăţământ variind în funcţie de vârsta elevilor şi nivelul de studiu: 1. XII vocaţional Ciclul curricular Scopul ciclului curricular Specializare prespecializarea în vederea integrării eficiente în învăţământul universitar de profil sau pe piaţa muncii. liceu – cca 28% ) 3. Omul şi societatea ( gimnaziu – cca 10%. Arte (gimnaziu – cca 10%. liceu – cca 4% ) 2.Limbă şi comunicare ( gimnaziu – cca 37%. Matematică şi ştiinţe ( gimnaziu – cca 20%. tehnologic. precum şi a ariilor curriculare • • la vârstele şcolare şi la psihologia vârstelor. liceu – cca 28% ) 2. a determinat structurarea procesului de învăţământ în cicluri curriculare. Consiliere şi orientare ( gimnaziu – cca 5%. coroborat cu o serie de strategii de organizare internă a curriculumului. liceu – cca 8% ) 5. grupând mai mulţi ani de studiu. în noul plan s-a optat pentru gruparea obiectelor de studiu pe arii curriculare pentru întreg învăţământul preuniversitar (I-XII/XIII). Ariile curriculare reprezintă grupaje de discipline care au în comun anumite obiective de formare.stabilirea disciplinelor şcolare. precum şi gruparea şi ierarhizarea acestora în interiorul unor categorii mai largi. liceu – cca8% ) 7. Tehnologii ( gimnaziu – cca 8%. liceu – cca 16% ) 4. Principiul funcţionalităţii vizează racordarea diverselor discipline. Plan-cadru de învăţământ românesc stipulează constituirea următoarelor cicluri curriculare: Ciclurile curriculare sunt prezentate în schema care urmează: Vârsta Nivelul de studiu 19 18 Anul de studiu XIII Liceu teoretic. Sport ( gimnaziu – cca 10%. care au în comun anumite finalităţi. Principiul funcţionalităţii. Conform acestui principiu. la amplificarea şi la diversificarea domeniilor cunoaşterii. respectiv periodizări ale şcolarităţii. liceu – cca 8% ) 6.

Planurile-cadru prevăd de asemenea. pentru majoritatea obiectelor de studiu. acomodarea la cerinţele sistemului şcolar şi alfabetizarea iniţială. în acelaşi timp. iar în cadrul ariilor. Aplicarea acestui principiu impune: obligativitatea învăţământului general şi existenţa trunchiului comun. o plajă orară ce presupune un număr de ore minim şi unul maxim. o pregătire generală. Acest principiu are în vedere gradul de integrare orizontală şi verticală a ariilor curriculare în interiorul sistemului. 5. în măsură să asigure elevilor accesul la "nucleul" fiecărei componente a parcursului şcolar. Principiul egalităţii şanselor are în vedere asigurarea unui sistem care dă dreptul fiecărui elev în parte să descopere şi să valorifice la maximum potenţialul de care dispune. între ariile curriculare. a obiectelor de studiu. Acest lucru poate fi realizat prin descentralizarea curriculară. atât pe orizontală. Această variabilitate permite concretizarea la nivelul şcolii a planului-cadru prin schemele orare.17 16 Şcoala profesională Şcoala de ucenici Învăţământ gimnazial XI X Aprofundare 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 IX VIII VII VI V IV III Observare şi orientare aprofundarea studiului în profilul şi specializarea aleasă. 4. orientarea în vederea optimizării opţiunii şcoalre şi profesionale ulterioare formarea capacităţilor de bază necesare pentru continuarea studiilor. 43 . între discipline. Principiul flexibilităţii şi al parcursului individual vizează trecerea de la învăţământul pentru toţi la învăţământul pentru fiecare. asigurînd. Principiul coerenţei vizează în esenţă raporturile procentuale. Dezvoltare Învăţământ primar II I Învăţământ Anul preşcolar pregăti tor Achiziţii fundamentale 5 4 3 3. Principiul coerenţei vizează caracterul omogen al parcursului şcolar. în cadrul acestora. cât şi pe verticală. iar. În învăţământul obligatoriu numărul total de ore alocat prin planurile-cadru variază între un minim şi un maxim.

6. Principiul racordării la social presupune ca planurile să fie astfel concepute încât să favorizeze tipuri variate de ieşiri din sistem. Programa descrie oferta educaţională a unei anumite discipline pentru un parcurs şcolar determinat fiind echivalentă cu curriculumul scris sau oficial. bacalaureatul să asigure în mod real diplome diferite ca specializare. Din acest demers. Noile programe şcolare sunt construite pe principiul flexibilizării şi descentralizării curriculare. Programele şcolare actuale definesc în termeni generali informaţiile necesare pentru formarea intelectuală. în vederea asigurării legăturii optime dintre şcoală şi cerinţele sociale. se precizează obiectivele pentru fiecare an de studiu al ariei respective. urmăreşte să coreleze mai bine resursele şcolii cu dorinţele copiilor. Programele şcolare Programele şcolare reprezintă o sinteză a conţinuturilor învăţământului pe ani de studiu sau pe cicluri de învăţământ. Concret. maxim şi mediu de performanţă). oferind profesorilor posibilitatea conceperii unor trasee curriculare diferenţiate şi personalizate. fără a mai preciza timpul (unic) necesar asimilării fiecărei unităţi de conţinut. pentru a veni în întâmpinarea reorientării elevilor. este necesar ca. alături de curriculumul nucleu sau obligatoriu (65-70%). pe termen mediu. Conform principiului racordării la social. singurele în măsură să ofere posibilitatea accesului direct la specializarea universitară. Noile programe şcolare realizate pe arii curriculare se deosebesc de programele tradiţionale prin: • • • • tipul de abordare a conţinutului domeniului ca perspectivă şi obiective. este necesar să existe pasarele de trecere de la o filieră/profil/specializare la alta. De asemenea. Diferenţierea creată în acest mod între şcoli este echilibrată prin prezenţa în plan a trunchiului comun. Rămâne la latitudinea autorului de manual şi a învăţătorului/profesorului să organizeze instruirea în funcţie de obiectivele şi conţinuturile prevăzute în programele şcolare şi de propriile opţiuni privind progresia. rezultă necesitatea manualelor alternative şi a stimulării iniţiativei şi a creativităţii la nivelul practicii şcolare. există curriculum 44 . contribuind în final la valorizarea fiecărei şcoli. la crearea unei personalităţi proprii acesteia prin diferenţierea ofertei de educaţie. în diverse puncte ale parcursului şcolar. sunt sugerate temele opţionale la alegerea profesorului sau la decizia şcolii. abordarea metodologică şi interesele elevilor. se fac sugestii privind metodologiile de predare şi evaluarea elevilor în funcţie de standardele naţionale de evaluare (se precizează nivelul minim.Tot la învăţământul obligatoriu curriculumul la decizia şcolii (CDS).

scrisori metodice destinate cadrelor didactice. Nu există elevul "în general". caiete de muncă independentă pentru elevi/profesori. chiar tipuri diferite de "inteligenţe"). prin exerciţiile pe care manualul respectiv le propune. Cadrul didactic foloseşte ghidurile şi materialele metodice ca 45 . neutru. dar şi afective în experienţa de învăţare. Manualele şcolare Manualele şcolare concretizează conţinutul precizat în programa şcolară şi realizabil în relaţia concretă dintre profesor şi elev. pachete de învăţare. Ghidurile şi materialele metodice au rolul de a prezenta cadrelor didactice noile orientări la care aceştia trebuie să se adapteze. căruia să-i prescriem o evoluţie standard în şcoală. tematica şi standardele pe care le pretinde programa trebuie să corespundă calitativ şi cantitativ normelor precizate în planul de învăţământ. Manualele alternative reprezintă o necesitate derivată din faprul că nici profesorii nu sunt identici şi nici elevii. în funcţie de specificul zonei geografice sau al comunităţii din care face parte şcoala. Între programa şcolară şi planul-cadru trebuie să existe unitate. funcţia de autoinstruire şi de menţinere a interesului pentru învăţare – această funcţie depinde foarte mult de tehnicile de autoevaluare pe care le foloseşte manualul. funcţia de formare a capacităţilor şi de dobândire a cunoştinţelor pe care le vizează profesorul – se realizează prin modul în care este prezentat conţinutul. în sensul că obiectivele.la decizia şcolii (35-30%) care presupune libertatea opţiunilor pentru anumite activităţi didactice. unul şi acelaşi. Funcţiile pe care le îndeplineşte manualul: • • funcţia de informare – se realizează prin mijloace didactice sau grafice specifice. interese diferite. • • funcţia de antrenare a capacităţilor cognitive. soft-uri educaţionale etc. îndrumătoare. PRODUSE CURRICULARE auxiliare PRODUSE CURRICULARE auxiliare Se concretizează în: ghiduri. seturi multimedia. ritmuri diferite. neurobiologia şi psihologia demonstrează diferenţele individuale ale fiecăruia dintre noi (abilităţi diferite.

O regulă fundamentală a elaborării acestui tip de materiale se referă la corespondenţa necesară dintre starea de pregătire (informativă şi formativă) a elevului/preşcolarului pentru receptarea unor noi conţinuturi şi modul de prezentare a acestora pentru a declanşa. Autorii unor asemenea materiale trebuie să conştientizeze faptul că în demersul lor optează pentru un model specific al inteligenţei sau intelectului celui care învaţă şi cu o concepţie predominantă despre predare şi învăţare. Principii privind curriculum-ul ca întreg • Curriculum-ul trebuie să reflecte idealul educaţional al şcolii româneşti aşa cum este acesta definit în Legea învăţământului. La ora actuală la dispoziţia cadrului didactic şi a elevilor se află o multitudine de instrumente de prezentare.4. 46 . îndrumare. Acestea alcătuiesc „pachete de instruire şi învăţare”. creând în acelaşi timp motivaţie pentru învăţare. de prelucrare a informaţiilor şi de comunicare. conturarea şi aprofundarea învăţării. altele sunt destinate elevilor pentru individualizarea. A.). Principiile diferenţierii curriculum-ului Noul Curriculum Naţional a fost elaborat pe baza unui set de principii şi de criterii a cărui menire este aceea de a asigura o coerenţă la nivelul proiectării şi dezvoltării sale. DIFERENŢE ŞI PERSONALIZARE ÎN PROIECTAREA CURRICULUM-ULUI 2. menţine şi a perpetua învăţarea. Unele componente sunt utilizabile numai de cadrul didactic ca materiale didactice necesare organizării „predării” (ghiduri metodice. culegeri etc. Activităţile sugerate sau îndrumările prezente în aceste documente oferă posibilitatea unei abordări flexibile şi deschise ale elementelor de conţinut. 2. fie explicit. 1. atât cele ştiinţifice cât şi cele de natură psihopedagogică. fie implicit.4.structuri de perfecţionare. Aceste principii sunt enunţuri sintetice care exprimă caracteristicile noului demers curricular în viziunea reformei învăţământului. Principiile de elaborare a curriculum-ului ţintesc componentele de bază ale procesulul de învăţământ. Materialele destinate profesorului şi elevilor trebuie să fie realizate în conformitate cu prevederile programei.

• Predarea trebuie să se desfăşoare în contexte care leagă activitatea şcolară de viaţa Predarea trebuie să faciliteze transferul de informaţii şi de competenţe de la o disciplină la cotidiană. Învăţarea presupune investigaţii continue. • Profesorii şi învăţătorii trebuie să descopere şi să stimuleze aptitudinile şi interesele elevilor. • Învăţarea se produce prin studiu individual şi prin activităţi de grup. Profesorii şi învăţăţorii trebuie să creeze oportunităţi de învăţare diverse. C. B. Principii privind evaluarea • • • Evaluarea este o dimensiune esenţială a procesului curricular şi o practică efectivă în clasă. • Curriculum-ul trebuie să stimuleze dezvoltarea unei gândiri critice şi creative. 47 . • Curriculum-ut trebuie să-i ajute pe elevi să-şi descopere disponibilităţile şi să le valorifice la maximum în folosul lor şi al societăţii. Evaluarea trebuie să implice folosirea unei mari varietăţi de metode. ci şi de comportamente şi de atitudini. • Curriculum-ul trebuie să reflecte dinamica valorilor socio-culturale specifice unei societăţi deschise şi democratice. care să faciliteze atingerea obiectivelor propuse. Învăţarea trebuie să pornească de la aspecte relevante pentru dezvoltarea personală a elevului şi pentru inserţia sa în viaţa socială. • Predarea nu înseamnă numai transmitere de cunoştinte. Principii privind învăţarea • • • • Elevii învaţă în stiluri diferite şi în ritmuri diferite. efort şi autodisciplină.• Curriculum-ul trebuie să respecte caracteristicile de vârstă ale elevului. corelate cu principiile de psihologie a învăţării. Evaluarea trebuie să fie un proces reglator care informează agenţii educaţionali despre calitatea activităţii şcolare. Principii privind predarea • • Predarea trebuie să genereze şi să susţină motivaţia elevilor pentru învăţarea continuă. capacităţi şi contribuie la însuşirea de cunoştinte. Învăţarea dezvoltă atitudini. D. • alta.

Drept consecinţă. obiective de referinţă. Din punctul de vedere al implementării însă.• Evaluarea trebuie să-i conducă pe elevi la o autoapreciere corectă şi la o îmbunătăţire continuă a performanţelor. cu opţiuni multiple. CDS este un segment de mare noutate care a indus şi o serie de disfuncţii. iar programele de opţional au repetat trunchiul comun. orele de CDS au devenit plase de siguranţă pentru norme. CDS rămâne o realitate a şcolii de azi. conţinuturi ale învăţării şi standarde curriculare de performanţă. CDS-ca-putere-a-şcolii permite crearea unui etos propriu care conferă diferenţa în cadrul genului proxim "şcoala românească la începutul mileniului III". Prin intermediul acestora. Derivată din libertatea . (a) Curriculum-ul nucleu corespunde trunchiului comun. • Evaluarea se fundamentează pe standarde curriculare de performanţă. curriculumul la decizia şcolii (CDS) este de fapt emblema puterii reale a acesteia. această putere dă posibilitatea definirii unor trasee particulare de învăţare ale elevilor. fie de însăşi decizia şcolii. adică numărului minim de ore de la fiecare disciplină obligatorie prevăzută în planurile-cadru de învătământ. în momentul în care procesul de consultare s-a derulat formal. Curriculum-ul Naţional are două segmente: curriculum nucleu şi curriculum la decizia şcolii. Curriculum la decizia şcolii (CDS) Prin dreptul de a lua decizii conferit şcolii. Altfel spus. Curriculum-ui nucleu reprezintă unicul sistem de referinţă pentru 48 . noile programe şcolare pe discipline cuprind obiective cadru.oferită de planul-cadru de învăţământ . realitate care şi-a câştigat o serie de adepţi (printre aceştia numărîndu-se majoritatea elevilor) şi care presupune starea de normalitate prin acceptarea diferenţei.numărul de ore alocat CDS. se asigură egalitatea şanselor în contextul învăţământului public.de la lansarea proiectului privind noile planuri-cadru şi metodologia de aplicare a acestora . Dar dincolo de disfuncţii. care ţin de fie de politica educaţională care a redus în fiecare an . Libertatea de decizie la nivelul şcolii este consonantă cu democratizarea societăţii şi reprezintă o şansă de adecvare la un sistem deschis. orientate spre ceea ce va fi elevul la finalizarea parcursului său şcolar şi la intrarea în viaţa socială. obligatorii pentru toate şcolile şi pentru toţi elevii.de a decide asupra unui segment al Curriculumului Naţional.

(coord. 2007. Editura Fundaţiei România de Mâine. Ţăranu. Cristea. 49 . Această variantă de curriculum la decizia şcolii se poate realiza cu elevii ale căror interese nu sunt orientate spre respectiva disciplină şi/ sau arie curriculară. pe disciplină şi pe an de studiu. Bucureşti.cnc. situatiile specifice şcolii. capacitătile şi «atitudinile. prin diversificarea activităţilor de învăţare până la acoperirea numărului maxim de ore din plaja orară a disciplinei respective. Proiectarea curriculumului elaborat în şcoală va avea ca repere: resursele umane şi materiale ale şcolii. interesele elevilor. Se lărgeşte astfel oferta de învătare în ceea ce priveşte cunoştintele.).5) Bibliografie obligatorie: 1. Florea N. (1998). Curs de formare iniţială pentru cariera didactică. 3. ea ar putea fi relevantă şi pentru elevii în cazul cărora numărul de ore alocat trunchiului comun nu este suficient pentru însuşirea acestuia. Teoria curriculum-ului şi conţinuturile educaţiei. Editura Didactică şi Pedagogică. respectiv a segmentelor obligatorii şi a celor neobligatorii marcate prin asterisc. 2000. Presupune parcurgerea segmentului obligatoriu din programa disciplinei (nemarcat prin asterisc).ansamblul proceselor educative si al experienţelor de învaţare pe care fiecare şcoala le propune în mod direct elevilor săi în cadrul ofertei curriculare proprii.diversele tipuri de evaluări şi de examinări externe (naţionale) din sistem şi pentru elaborarea standardelor curriculare de performanţă.. (b) Curriculum la decizia scolii (CDS) .ro). necesităţile comunităţii locale (Pălăşan. Curriculum extins. Această variantă de curriculum la decizia şcolii se poate realiza cu elevii care manifestă interese speciale pentru anumite discipline sau arii curriculare. Presupune parcurgerea în întregime a programei. Pedagogie. Cuza”. Curriculum elaborat în şcoală. C. S. Bucureşti 2. “Al. (2000). La nivelul planurilor de învăţământ.ise. Tipuri de CDS: Curriculum nucleu aprofundat. Dicţionar de termeni pedagogici. Creţu. Curriculum-ul la decizia şcolii acoperă deci diferenţa de ore dintre curriculum-ul nucleu şi numărul minim/ maxim de ore pe săptămână. Iaşi: editura Univ. până la acoperirea numărului maxim de ore din plaja orară a disciplinei respective. prevăzute în planurile-cadru de învătământ. M. I. Implică diverse tipuri de activităti optionale pe care le propune şcoala (sau pe care aceasta le alege din lista avansată de la nivel central). CDS reprezintă numărul de ore alocate şcolii pentru construirea propriului proiect curricular (sursa www.

Cucoş.. Miroiu. (coord). (2002). Pedagogie. www.. (2002). Editura Polirom. Iaşi: Editura Polirom. Iaşi.cnc. Potolea. Păun E. (2002). I. Şcoala la răscruce. A..ro 50 .ise. Vlăsceanu. Neculau. L. 6.. Schimbare şi continuitate în curriculum-ul învăţământului obligatoriu. D.. Pedagogie. 5. 7.. Potolea D. C.4. Fundamentări teoretice şi demersuri applicative. Iaşi:Editura Polirom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful