You are on page 1of 4

PRIMERI PITANJA SA ODGOVORIMA SA PREDAVANJA IZ PL (16.01.2012.) 1. ta je zajedniko za sve pristalice paradigme o individualnim razlikama?

Osnovni postulat teorija inividualnih razlika je da svi ljudi poseduju univerzalni (jednak) kontigent osobina koje su zajednike svima, ali koje se ispoljavaju na razliite naine i cilj psihologije individualnih razlika jeste da izmeri te razlike u manifestnom ponaanju. Na osnovu manifestnog meri se latentno putem faktorske analize. To su tri najvanije stvari. 2. Osnovni postulat diferencijalne psihologije: Diferencijalna psihologija je sinonim za psihologiju individualnih razlika. Osnovni postulat nomotetskih teorija tj. teorija inividualnih razlika je da svi ljudi poseduju univerzalne jednak kontigent osobina koje su zajednike svima, ali koje se ispoljavaju na razliite naine i cilj psihologije individualnih razlika jeste da izmeri te razlike u manifestnom ponaanju. Na osnovu manifestnog meri se latentno putem faktorske analize. To su tri najvanije stvari. 3. ta je leksika paradigma? Leksika = jezika Paradigma = teorija To je pristup u psihologiji individualih razlika koji pretpostavlja da se u jeziku svakog naroda nalaze osnovne osobine tj. da jezik naroda subsumira osnovne osobine linosti i oni ine listu poetnih varijabli za odreivanje postupka (primena faktorske analize). 4. Prema Katelu, da bi pouzdano govorio o postajanju linosti dimenzije moramo se bazirati na tri grupe podataka. Koje su tri grupe podataka? Q - samoopisivanje L - procenjivanje od strane procenjivaa T - test 5. Interpretiraj profil linosti dobijen primenom instrumenta 16PF? Nakon analize napii procenu da li osoba odgovara poslovima menadera prodaje. A+ afekcija, emocionalna toplina B= umerena inteligencija C+ snaga ega, emocionalno stabilan, dobro se kontrolie E- submisivnost H- nije parmian tj. stidljiv, plaljiv, povuen, kolebljiv L+ sumnjiav Q4+ napetost NE BI GA ZAPOSLILI zato to je nabijen unutranjom napetou i postoji velika mogunost da ta napetost izbije napolje ZAPOSLILI BI GA zato to ima emocionalnu toplinu 6. Koji Katelovi primarni faktori linosti potvruju sutinu Frojdovog odreenja sadraja instance linosti? Objasni. C odgovara egu; D super egu; O oseanju krivice 7. Zato je petofaktorski model svrstan u eklektike modele? Eklekticizam - biranje i korienje onoga to se smatra najboljim u raznim pristupima umesto da se dosledno potuje samo jedan pristup 8. Da li osoba koja postie visoke skorove na dimenziji neuroticizam ima iste osobine ako se interpretira sa aspekta petofaktorskog modela i sa aspekta modela Big Five? Nema jer je ista dimenzija, ali su postavljene u razliitim smerovima. Po jednom modelu osoba je vrlo reaktivna, a po drugom je flegma 9. Proceni koji od dva kandidata zadovoljava u veoj meri uslove konkursa za prijem u stalni radni odnos na alterskim poslovima u banci? Primenjen jeinventar NEO PI R. Prva osoba: N+, E-, O=, P+, S= Neurotian (anksiozan), introvert, umerena otvorenost ka iskustvu, prijatna saradnja, umereno fokusiran Druga osoba: N-, E=, O-, P=, S+ 1

Emocionalno stabilan, u zavisnosti od situacije je ili ekstrovert ili introvert, ne prihvata rado druga miljenja (nije otvorenog uma), relativno je prijatan, vrlo savstana (radoholik) Za posao preporuujem drugog kandidata zato to nije neurotian i imae razumevanja za ljude koji dolaze sa problemima 10. ta su bazine tendencije i koji su osnovni postulati? Ono to je bazino je unutra, uroeno je, stabilno i razvija se celog ivota ??? 11. Primenom EPQ testa merene su osobine kandidata koji su konkurisali za posao uitelja? Pogledaj sledee profile i odredi ko je od kandidata proao selekciju i zato. a) E=, N=, P+ b) E-, N-, Pc) E+, N+, P+ d) E=, N-, P= Uitelj treba da bude empatian, altruista, emocionalno stabilan (da nije neurotian), ekstraverzija nije jako bitna u ovom sluaju (ali je poeljno da ne bude introvert) zato je odabran kandidat pod D 12. enska osoba, 24 godine, po profesiji je prevodilac za italijanski jezik i konkurie za posao prevoenja u ekspertskom timu. Primenjena je baterija testova KOG 3 i KON 6, dobijeni su sledei rezultati, proceni da li prema psiholokom profilu kandidat odgovara ili ne za taj posao i obrazloi zato odgovara ili zato ne odgovara. KOG 3: IT1=45 AL4=67 S1=65 (Prvo gledati ono to odstupa) U ovom primeru je karakteristino da ima pad na perceptivnim sposobnostima (IT1), verbalne i spacijalne sposobnosti su skoro ujednaene (samo dve jedinice razlike). Gledajui samo ovaj profil moemo da kaemo da osoba u svom kognitivnom ostvarenju u gotovo jednakim koracima koristi i verbalne i sposobnosti spacijalizacije, odnosno (poto S faktor visoko korelira sa optom inteligencijom, sa globalnim kapacitetom) moemo da kaemo da ima sposobnost uvianja, sposobnost promene direkcije miljenja, da je fleksibilna, da ume da apstrahuje, da dobro prevodi simbolika znaenja. Bitno da kaemo je: postoje perceptivne sposobnosti koje su uroene i imaju pad, a predstavljaju uvianje odnosa u spoljanjoj stvarnosti; povezivanje relacija spolja; zakljuivanje na odnosu uvianja odnosa izmeu objekata u spoljanjoj sredini. Obzirom da je spacijalizacija visoko ispoljena moramo postaviti pitanje da li je ovaj skor na testu realan i zato postoji pad na perceptivnim sposobnostima. Odgovor traimo na testu KON 6. Odgovor na pitanje: Postoji relativno ujednaena kognitivna struktura, kandidat dobro apsorbuje, generalizuje, ima mogunost promene direkcije u miljenju, ima dobru sposbnost simbolikog prevoenja, ali postoji pad na perciptivnim sposobnostima. KON 6: Prvo pogledati gde je iljak (alfa - anksioznost). Osoba pokazuje jedan generalni neuroticizam koji je iznad svake mere zbog ega je normalno da ima pad na percepciji. Anksioznost nije trajno stanje, ve je povremeno prisutna (povremeni napadi anksioznosti, nervog sloma). Da se ne bi ego slomio anksioznost se povlai unutra zbog ega dolazi do psihosomatizacije (visok skor na HI). Na stresnu situaciju reaguje anksiozno, a tu anksioznost konvertuje u psihosomatiku. Epsilon pokazuje da osoba ima nizak energetski drajv. Obzirom da je Delta u granicama normale (oko 50), osoba nije bolesna, ali ima smanjenu efikasnsost. Odgovor na pitanje: Prisutan je generalni neuroticizam, u konfliktinim situacijama reaguje anksiozno, i najverovatnije e mnogo vremena provoditi na bolovanju. Ovaj kandidat se nee sukobljavati sa kolegama. Nije pogodna za timski rad.
K ON 6 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 eps ilon hi alfa s igm a delta eta KON 6

Primer kada bi ista osoba imala visok skor na Sigmi: Obzirom da su poveane vrednosti na Alfi i Sigmi, a Delta je normalna osoba je veoma nestabilna, anksiozna, neurotina koja na stres reaguje impulsivno. Ta anksioznost se prazni tako to na spoljanje ugroavajue situacije momentalno reaguje, to je primarna (oralna) agresija koja se odlikuje slabom kontrolom impulsa (nije pokvarena, ima jak oseaj krivice zbog izraenog neuroticizma npr. alkoholiari).
K ON 6 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 epsilon hi alfa sigm a delta eta K ON 6

Primarna agresija potie iz sigme, sekundarna iz alfe. Odbrambena agresija dolazi iz alfe, napadaka iz sigme. Oralna agresivnost je pre svega smetena u sigmi, a vei deo varijanse analne agresivnosti se nalazi u delti 13. Racionalni pristup u definisanju poetnog skupa varijabli? Racionalni pristup se odnosi na Ajzenkovu teoriju. Ajzenk je polazio od hipoteza koje su zasnovane na empirijskim istraivanjima, a ne od opisa osobina linosti iz renika. Postavljao je hipoteze, koje je eksperimentalno proveravao, na osnovu ega je izvodio listu poetnih varijabli. 14. Katel je klaster analizom utvrdio postojanje ____________, a faktorskom analizom____________. Povrinske crte linosti (36) - klaster analiza Izvorne crte linosti - faktorska analiza. Osnovna premisa faktorske analize jeste da se na osnovu manifestnog (povrinskog) otkriva ono to je latentno (unutranje). Klaster analizom je dobio 36 povrinskih crta linosti, a njihovom faktorskom analizom je dobio 16 izvornih crta linosti. 15. Primenjen je Katelov 16 PF i dobijen je sledei psihogram C-, F+, I-, M=, N+, O-, Q2+. Da li osoba odgovara poslovima glavnog menadera sektora za odnose sa javnou? C- emocionalna nestabilnost, slaba kontrola F+ surgencija, ivahnost I- prezatienost, objektivan, grub M= umereno kreativan N+ lukav O- nisko oseanje krivice Q2+ samodovoljan DA, zato to je lukav, zato to nema oseaj krivice, moe da lae, (malo slabije se kontrolie) 16. Koji Katelovi faktori dinamike linosti odgovaraju Frojdovim instancama? Katel: Frojd: alfa id beta ego gama super ego delta epsilon 17. Kako su Kosta i Mekre doli do petofaktorskog modela linosti? Eklektikim pristupom 18. Da li osoba koja postie visoke skorove na dimenziji neuroticizma ima iste osobine prema petofaktorskom modelu i prema Big Five? Nema jer je ista dimenzija, ali su postavljene u razliitim smerovima. 3

19. Imate dva kandidata koji konkuriu za posao poslovnog sekretara. Primenjen je inventar NEO PI R. Koga biste zaposlili? Prva osoba: N+, E=, O+, P=, S+ N+ reaktivan E= po potrebi ekstrovert, po potrebi intovert O+ otvoren za iskustvo (kortikalna budnost) P= umereno prijatan S+ radoholik, veoma fokusiran na zadatke Druga osoba: N=, E-, O+, P-, S= N= umereno reaktivan, stabilan E- introvert O+ otvoren za iskustvo P- neprijatan S= umereno fokusiran na zadatke Zaposlili bi prvog kandidata jer je prijatana, a njegova savesnost moe da nadomesti reaktivnost 20. ta su karakteristina prilagoavanja i koji su osnovni postulati? FFT - karakteristini oblici prilagoavanja su: a) adaptacija - osoba se prilagoava spoljnoj sredini u zavisnosti od bazinih osobina i ranijih iskustava b) neprilagoenost - posledica povremenog fal odgovora na spoljne zahteve c) prilagodljivost - nain prilagoavanja se menja u skladu sa psihofiziolokim sazrevanjem i promenama u sredini 21. Primenom EPQ merene su osobine linosti kod grupe kandidata koji su konkurisali za posao stjuarda. Pogledaj sledee profile i odredi koji je od kandidata proao selekciju. Zato? a) E=, N+, P= b) E+, N=, P= c) E-, N=, P+ d) E-, N+, PC otpada zato to ima sklonost ka psihoticizmu (antisocijalno ponaanje) B je proao zato to je uravnoteen, ekstrovertan (dinamian je i dobro se snalazi u kriznim situacijama) 22. enska osoba, 27 godina, po profesiji je diplomirani ekonomista. Konkurie za posao ef raunovodstva. KOG 3: IT1=67 AL4=70 S1=70 Visok IQ, jednako koristi i sposobnosti vienja i sposobnosti zakljuivanja, mate i apstrakcije... KON 6
KON 6 80 70 60 50 40 30 20 10 0 e ps ilon hi a lfa s igm a de lt a eta KON 6

Zbog visokog skora na IQ testu kao i na epsilonu, a umereno niskih na ostalim skalama, a naroito niska eta (to znai da se nikada ne sukobljava sa drugima), da mehanizmi odbrane efikasno rade, da je sigma umerena (kada treba - reaguje, kada ne treba - ne reaguje), nije anksiozna, nije prisutna psihosomatika... zakljuak je da je vrlo verovatno kandidat davao socijalno poeljne odgovore. Preporuka je da se kandidat odbije zbog verovatnoe da je lagala na testu. Da bi se postigla objektivnost potrebno je koristiti minimum dva testa i intervju. 4