You are on page 1of 31

68 2.7.

2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

HRVATSKI SABOR
2066 Na temelju lanka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
O PROGLAENJU ZAKONA O PRUANJU USLUGA U TURIZMU
Proglaavam Zakon o pruanju usluga u turizmu kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. lipnja 2007. godine. Klasa: 011-01/07-01/54 Urbroj: 71-05-03/1-07-2 Zagreb, 21. lipnja 2007. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesi, v. r.

ZAKON
O PRUANJU USLUGA U TURIZMU
I. OPE ODREDBE lanak 1. Ovim se Zakonom ureuje nain i uvjeti za pruanje usluga u turizmu. lanak 2. Usluge u turizmu u smislu ovoga Zakona su: pruanje usluga turistike agencije, turistikog vodia, turistikog pratitelja, turistikog animatora, turistikog zastupnika, turistike usluge u nautikom turizmu, turistike usluge u seljakom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, turistike usluge u ostalim oblicima turistike ponude i ostale usluge koje se pruaju turistima u svezi s njihovim putovanjem i boravkom.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (1 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

lanak 3. (1) Usluge u turizmu mogu pruati: trgovaka drutva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici koji ispunjavaju uvjete za pruanje turistikih usluga propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, ako ovim Zakonom i posebnim propisima nije drugaije odreeno. (2) Pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona turistike usluge mogu pruati i javne ustanove koje upravljaju zatienim podrujima prirode za potrebe podruja kojim upravljaju. (3) Pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona odreene turistike usluge u zdravstvenom turizmu mogu pruati specijalne bolnice i ljeilita. (4) Pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona odreene turistike usluge mogu pruati ustanove u kulturi. (5) Pod uvjetima propisanim ovim Zakonom odreene turistike usluge mogu pruati udruge, kole i druge odgojno-obrazovne ustanove. (6) Pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, odreene turistike usluge mogu pruati fizike osobe koje za pruanje tih usluga nisu registrirane kao obrtnici ili trgovci pojedinci. lanak 4. (1) Pravne i fizike osobe iz lanka 3. stavka 1. do 4. ovoga Zakona pri pruanju usluga u turizmu dune su: 1. objaviti uvjete, sadraj i cijenu svake pojedine usluge i pridravati se tih uvjeta, sadraja i cijena, 2. za svaku izvrenu uslugu, korisniku izdati raun, kartu ili potvrdu s brojem kojom se potvruje primitak uplate i uvati kopije tih dokumenata najmanje tri godine od dana njihovog izdavanja, 3. postupati s poveanom panjom, prema pravilima struke i obiajima (panja dobrog strunjaka), 4. dune su voditi knjigu albe na propisan nain, u roku od pet dana izjavljeni prigovor dostaviti nadlenoj ispostavi podrune jedinice Dravnog inspektorata te u roku od 15 dana od dana izjavljenog prigovora odgovoriti na prigovor. (2) Ministar nadlean za turizam (u daljnjem tekstu: ministar) pravilnikom e propisati oblik, sadraj i nain voenja knjige albe. lanak 5. (1) Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedee znaenje: Turistika agencija je trgovako drutvo, trgovac pojedinac, obrtnik ili njihova organizacijska jedinica koji pruaju usluge organiziranja putovanja ili posredovanja usluga vezanih uz putovanje i boravak turista.
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (2 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

Putnik je osoba koja pribavlja turistiku uslugu, osoba za iji raun i/ili u ije ime se pribavlja turistika usluga ili bilo koja osoba na koju se prenese pravo koritenja turistike usluge. Paket aranman (paualno putovanje) jest unaprijed utvrena kombinacija od najmanje dvije pojedinane usluge koje se sastoje od prijevoza, smjetaja ili drugih turistikih i ugostiteljskih usluga to ine cjelinu, a pruaju u vremenu duem od 24 sata ili ukljuuju barem jedno noenje, te se prodaju po ukupnoj unaprijed utvrenoj (paualnoj) cijeni. Izlet jest unaprijed utvrena kombinacija od najmanje dvije pojedinane usluge koje se sastoje od prijevoza ili drugih turistikih i ugostiteljskih usluga, a traju manje od 24 sata i ne ukljuuje noenje. Turistika cjelina (lokalitet) je podruje, prostor ili objekt na kojem se nalaze ili koji sadrava prirodne, kulturne, povijesne, tradicijske i druge vrednote na kojem uslugu turistikog voenja moe pruati samo ovlateni turistiki vodi. lanak 6. (1) Sindikati, udruge umirovljenika, udruge planinara i sline udruge (u daljnjem tekstu: udruge) mogu radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka propisanih statutom udruge organizirati putovanje (paket-aranman i izlet) iskljuivo za svoje lanove, s tim da paketaranman moe trajati do dva dana ukljuujui najvie jedno noenje. (2) Udruge mogu organizirati putovanje iz stavka 1. ovoga lanka samo povremeno i bez svrhe stjecanja dobiti. (3) Promidba i predstavljanje putovanja iz stavka 1. ovoga lanka ne moe se obavljati sredstvima javnog priopavanja. (4) kola odnosno druga odgojno-obrazovna ustanova moe za svoje uenike, odnosno polaznike organizirati izlet radi ostvarivanja nastavnih i odgojno-obrazovnih sadraja i postizanja svojih ciljeva i zadaa koji se organiziraju kao djelatnost kole, odnosno odgojnoobrazovne ustanove. (5) Udruge su dune organizaciju putovanja iz stavka 1. ovoga lanka, a kole i druge odgojnoobrazovne ustanove organizaciju izleta iz stavka 4. ovoga lanka, prijaviti nadlenoj ispostavi podrune jedinice Dravnog inspektorata prema svome sjeditu, najkasnije tri dana prije poetka putovanja. (6) Udruge su obvezne za organizaciju putovanja iz stavka 1. ovoga lanka, odnosno kole za organizaciju izleta koristiti samo prijevozna sredstva u kojima su putnici i prtljaga osigurani. (7) Na putovanja koja bez svrhe stjecanja dobiti organiziraju izviake (skautske) udruge za svoje lanove u svojim objektima ili opremi za kampiranje i amaterski portski klubovi radi odlaska na pripreme i natjecanja, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona. (8) Pravne osobe iz stavka 1. i 4. ovoga lanka dune su pri pruanju usluga postupati sukladno lanku 4. stavku 1. toki 1. do 3. ovoga Zakona. II. USLUGE TURISTIKE AGENCIJE (TURISTIKA AGENCIJA)

1. Usluge turistike agencije


http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (3 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

lanak 7. (1) Turistika agencija moe pruati sljedee usluge: organiziranje paket-aranmana, sklapanje i provedba ugovora o paket-aranmanu, organiziranje izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu, organiziranje kongresa, posredovanje u sklapanju ugovora o organiziranom putovanju (paket-aranman i izlet), posredovanje ugostiteljskih usluga (prodaja i rezervacija smjetaja i drugih ugostiteljskih usluga), posredovanje usluga prijevoza (prodaja putnih karata i rezervacija mjesta za sva prijevozna sredstva), organiziranje prihvata i transfera putnika, posredovanje u pruanju usluga u posebnim oblicima turisti-ke i ugostiteljske ponude, organiziranje i posredovanje u pruanju usluga turistikih vodia, turistikih pratitelja i usluga upravljanja plovnim objektima nautiara (skipera), zastupanje domaih i stranih putnikih agencija, davanje turistikih obavijesti i promidbenog materijala, posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage, pomo u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, isprava za lov, ribolov, ronjenje, plovidbu nautiara te drugih isprava potrebnih za organizaciju i provoenje razliitih oblika turistike ponude, rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr., te prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potreptine, suveniri, turistike publikacije i sl.), organizacija i pruanje usluga u svezi s poslovanjem karticama i putnikim ekovima, te pruanje mjenjakih usluga sukladno posebnim propisima, iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila, letjelica i plovnih objekata, agencijsko-pomorske usluge za prihvat i opremu plovnih objekata u nautikom turizmu. (2) Usluge iz stavka 1. podstavka 1. do 9. ovoga lanka moe pruati samo turistika agencija, ako ovim Zakonom ili drugim propisima nije drugaije propisano. (3) Iznimno od stavka 2. ovoga lanka, pravna i fizika osoba iz lanka 3. stavka 1. ovoga Zakona moe na plovnom objektu koji je kategoriziran kao plovni objekt nautikog turizma organizirati putovanja (paket-aranman i izlet), sklapati ugovore o istom te ih provoditi na tom plovnom objektu, bez osnivanja turistike agencije, ako je registrirana za pruanje usluga organiziranja putovanja (paket-aranman i izlet). (4) Ako putovanje iz stavka 3. ovoga lanka ukljuuje obilazak turistikih cjelina (lokaliteta), za njihovo razgledavanje mora se koristiti ovlatenog turistikog vodia. (5) Prodaja i rezerviranje (bukiranje) usluge iz stavka 3. ovoga lanka moe se obavljati na plovnom objektu, neposredno uz mjesto priveza plovnog objekta, na za to predvienom mjestu u objektu smjetaja gostiju, ili na prostoru koji moe odlukom odrediti predstavniko tijelo jedinice lokalne samouprave ili luka uprava, ili uz suglasnost korisnika prostora sukladno posebnom propisu, ili putem turistikih agencija. (6) Iznimno od stavka 2. ovoga lanka, Hrvatski ferijalni i hostelski savez moe, u svrhu
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (4 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

promicanja omladinskog (mladenog) turizma i turistike kulture mladih, u svojim poslovnim prostorima, za svoje lanove i lanove meunarodnih udruga omladinskog (mladenog) turizma kojih je savez lan, pruati usluge putnike agencije iz stavka 1. podstavka 1., 4., 5., 7., 10., 11. i 13. ovoga lanka. (7) Turistika agencija smije organizirati ili posredovati u pruanju usluge smjetaja samo za smjetajne kapacitete pruatelja ugostiteljskih usluga koji je za pruanje tih usluga ishodio rjeenje nadlenog tijela. lanak 8. (1) Naznaka turistika agencija obvezno se koristi u tvrtki turistike agencije kao poblia naznaka djelatnosti. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, umjesto naznake turistika agencija kao poblia oznaka djelatnosti moe se koristiti i naznaka putnika agencija. (3) U tvrtki, turistika agencija moe, uz naznaku kojom se obiljeava ime turistike agencije, koristiti i izraze uobiajene u turistikom poslovanju, kao to su: tours, travel i sl. lanak 9. (1) Turistika agencija za pruanje usluga mora imati poslovnicu, odnosno poslovni prostor koji ispunjava uvjete glede ureenja i opremljenosti kao i osoblje prema vrsti usluga koje prua. (2) Ministar pravilnikom propisuje uvjete glede ureenja i opremljenosti poslovnice odnosno poslovnog prostora i osoblja koje prema vrsti usluga koje pruaju moraju ispunjavati turistike agencije.

2. Uvjeti za pruanje usluga turistike agencije


lanak 10. (1) Pravna ili fizika osoba ne moe pruati usluge turistike agencije prije nego to ishodi rjeenje ureda dravne uprave u upaniji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadlenog za poslove turizma (u daljnjem tekstu: nadleni ured) prema sjeditu, odnosno mjestu poslovnice, odnosno poslovnog prostora turistike agencije kojim se utvruje da ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona. (2) Rjeenje iz stavka 1. ovoga lanka mora se ishoditi za svaku poslovnicu odnosno poslovni prostor turistike agencije. (3) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. i 2. ovoga lanka nadleni ured utvruje rjeenjem u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva. (4) Rjeenje iz stavka 3. ovoga lanka upisuje se u Upisnik turistikih agencija koji vodi nadleni ured. (5) Ministar pravilnikom propisuje oblik, sadraj i nain voenja Upisnika iz stavka 4. ovoga lanka.
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (5 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

(6) Trokove postupka iz stavka 3. ovoga lanka snosi podnositelj zahtjeva. (7) Odredbe ovoga Zakona odgovarajue se primjenjuju i u sluaju promjene usluga koje prua turistika agencija. (8) Turistika agencija moe pruati usluge koje su utvrene rjeenjem nadlenog ureda. (9) Protiv rjeenja iz stavka 3. ovoga lanka moe se izjaviti alba ministarstvu nadlenom za turizam (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). lanak 11. Zahtjev za izdavanje rjeenja iz lanka 10. stavka 3. ovoga Zakona sadri: 1. tvrtku i sjedite turistike agencije, 2. rjeenje o upisu u trgovaki ili obrtni registar, 3. popis usluga koje e pruati, 4. dokaz o pravu koritenja poslovnice, odnosno poslovnog prostora, 5. podatke i dokaze glede ureenja i opremljenosti poslovnice, odnosno poslovnog prostora, 6. podatke o voditelju poslovnice i dokaze o ispunjavanju uvjeta za voditelja poslovnice, odnosno o osobi koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice, sukladno odredbama ovog Zakona, ako turistika agencija prua usluge neposredno korisniku usluge, 7. dokaze o ispunjavanju uvjeta, sukladno posebnom propisu, bez kojih, prema tom propisu, Ministarstvo ili nadleni ured ne moe izdati rjeenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti. lanak 12. (1) Rjeenje iz lanka 10. ovoga Zakona sadri: 1. tvrtku i sjedite turistike agencije, 2. usluge turistike agencije i identifikacijski kd turistike agencije, 3. mjesto, ulicu i kuni broj poslovnice, odnosno poslovnog prostora turistike agencije, ako se usluge pruaju neposredno korisniku usluge, 4. ime i prezime, datum i mjesto roenja te adresu voditelja poslovnice, odnosno osobe koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice, ako se usluge pruaju neposredno korisniku usluge. (2) Svaku promjenu podataka iz stavka 1. ovoga lanka turistika agencija duna je prijaviti nadlenom uredu u roku od osam dana od dana nastale promjene. (3) O promjeni podataka iz stavka 1. ovoga lanka nadleni ured donosi rjeenje koje se upisuje u Upisnik iz lanka 10. stavka 4. ovoga Zakona. (4) Ministar pravilnikom propisuje oblik i sadraj identifikacijskog kda turistike agencije. lanak 13. Pored obveza propisanih lankom 4. ovoga Zakona, turistika agencija duna je: 1. na ulazu u poslovnicu, odnosno poslovni prostor vidno izloiti natpisnu plou na kojoj je istaknuta tvrtka i sjedite turistike agencije,
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (6 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

2. na ulazu u poslovnicu, odnosno poslovni prostor vidno istaknuti radno vrijeme i pridravati se istaknutog radnog vremena, 3. ako zastupa druge turistike agencije, izjasniti se o svojstvu u kojem nastupa i koja ovlatenja ima, 4. u svim reklamnim i promidbenim materijalima kao i u svim poslovnim dokumentima vidljivo naznaiti tvrtku i sjedite te identifikacijski kd turistike agencije, 5. uvati, kao poslovnu tajnu, sve to je saznala o putniku i bez njegovog odobrenja, osim u zakonom propisanim sluajevima, nikome ne smije priopiti: njegovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaenu cijenu, kao ni imena njegovih suputnika, 6. putniku pruiti usluge utvrene u ugovoru, 7. upoznati putnika sa sadrajem vaeeg ugovora o osiguranju od odgovornosti za tetu koju prouzroi putniku neispunjenjem, djelominim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranman, 8. ponuditi putniku osiguranje od posljedica nesretnog sluaja i bolesti na putovanju, oteenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju trokovi pomoi i povratka putnika u mjesto polazita u sluaju nesree i bolesti, te ga upoznati sa sadrajem. lanak 14. (1) Turistika agencija koja organizira putovanja (paket-aranman i izlet) ili prua uslugu prijevoza putnika duna je koristiti prijevozna sredstva u kojima su putnici osigurani od posljedica nesretnog sluaja i prtljaga od gubitka i oteenja, kao i ugostiteljske objekte u kojima su korisnici usluga osigurani od posljedica nesretnog sluaja. (2) Smatra se da turistika agencija ispunjava obvezu iz stavka 1. ovoga lanka ukoliko ima sklopljen ugovor s osiguravateljem o osiguranju od odgovornosti koji obuhvaa rizike navedene u stavku 1. ovoga lanka. lanak 15. Turistika agencija je duna prijevoz putnika obavljati vlastitim prijevoznim sredstvima ili prijevoznim sredstvima drugih prijevoznika sukladno posebnim propisima koji ureuju prijevoz putnika. lanak 16. (1) Ako turistika agencija organizira putovanja (paket aranman i izlet) obvezna je tijekom cijelog putovanja koristiti najmanje jednog turistikog pratitelja, koji ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom, za svaku grupu od 15 do 75 putnika. (2) Za razgledavanje turistikih cjelina (lokaliteta) turistika agencija obvezna je koristiti turistikog vodia koji je ovlaten za pruanje usluga turistikog vodia za tu turistiku cjelinu
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (7 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

(lokalitet), odnosno osobu iz lanka 26. stavka 8. ovoga Zakona. lanak 17. Turistika agencija obvezna je za svako putovanje koje organizira (paket-aranman i izlet) izdati program, prospekt ili katalog (promidbeni materijal - tiskani ili elektroniki) koji treba staviti na raspolaganje putniku prije sklapanja ugovora o organiziranju putovanja, a koji ovisno o uslugama mora sadravati obavijesti o: cijeni putovanja, odreditu (destinaciji), sredstvu, karakteristikama i kategoriji prijevoza, vrsti smjetajnog objekta, njegovoj lokaciji i kategoriji te turistikoj klasifikaciji prema pravu drave u kojoj se objekt nalazi, broju dnevnih obroka, planu putovanja, iznosu ili postotku predujma te o broju i iznosu obroka otplate ostatka cijene, graninim, viznim i zdravstvenim formalnostima glede putovanja i boravka u odreditu, najmanjem broju putnika koji je potreban za organiziranje putovanja te o roku u kojem e putnik biti obavijeten o otkazivanju putovanja ako za putovanje nije prijavljen dovoljan broj putnika.

3. Jamevina za paket-aranman
lanak 18. (1) Turistika agencija koja organizira putovanje duna je za svaki paket-aranman osigurati jamevinu kod banke ili osiguravajueg drutva radi naknade putniku: plaene cijene putovanja, ako zbog platne nemogunosti ili steaja turistike agencije izostanu usluge putovanja i trokova, koji su nastali zbog platne nemogunosti ili steaja putnike agencije za povratak putnika u mjesto polaska. (2) Jamevina moe biti u obliku police osiguranja, gotovinskog pologa ili bankovnog jamstva (garancije). (3) Turistika agencija duna je putniku prilikom uplate iznosa za turistiki paket-aranman izdati potvrdu o osiguranju jamevine koja mu omoguava neposredno ostvarivanje prava na naknadu iz stavka 1. ovoga lanka prema banci ili osiguravajuem drutvu.

4. Osiguranje od odgovornosti
lanak 19. Turistika agencija koja organizira putovanje (paket-aranman) duna je s osiguravateljem sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za tetu koju prouzroi putniku neispunjenjem,
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (8 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

djelominim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranman.

5. Poslovnica
lanak 20. (1) Turistika agencija koja neposredno prua usluge putniku mora imati poslovnicu. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, turistika agencija koja neposredno prua usluge putniku putem interneta (internetska prodaja) ne mora imati poslovnicu ali mora imati poslovni prostor. (3) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, turistika agencija moe neposredno pruati usluge putniku i izvan poslovnice i to: na za to predvienom mjestu u objektu smjetaja gostiju, na prostoru koji moe odlukom, sukladno lanku 7. stavku 5. ovoga Zakona, odrediti predstavniko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno luka uprava ili na drugom prostoru uz suglasnost korisnika prostora sukladno posebnom propisu. (4) Poslovnica mora ispunjavati sljedee uvjete: 1. da prema vrsti usluga koje prua ispunjava uvjete propisane pravilnikom iz lanka 9. ovoga Zakona, 2. da je zasebna poslovna cjelina u odnosu na druge poslovne prostore u istom objektu. (5) Iznimno od odredbe stavka 4. toke 2. ovoga lanka, poslovnica ne mora biti zasebna poslovna cjelina ako se taj prostor nalazi u objektima namijenjenim trgovakim i bankarskim aktivnostima, u hotelima, u sajamskim prostorijama, na kolodvorima ili terminalima za javne usluge kopnenog, pomorskog ili zranog prijevoza i sl.

6. Voditelj poslovnice
lanak 21. (1) Turistika agencija koja neposredno prua usluge mora u svakoj poslovnici imati najmanje jednog zaposlenog voditelja poslovnice, a ukoliko nema poslovnicu najmanje jednu zaposlenu osobu koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice, u punom radnom vremenu. (2) U sluaju opravdane sprijeenosti (bolovanje, rodiljni dopust, prestanak radnog odnosa i sl.) voditelja poslovnice, odnosno osobe zaposlene u turistikoj agenciji sukladno stavku 1. ovoga lanka, turistika agencija moe privremeno, ali ne due od 6 mjeseca u tri godine, za vritelje tih poslova odrediti osobu koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice iz lanka 22. stavka 3. toke 1. do 3. i toke 5. ovoga Zakona. (3) Voditelj poslovnice odgovoran je za rad u poslovnici sukladno ovom Zakonu. (4) Osobe iz stavka 1. i 2. ovoga lanka odgovorne su za rad u turistikoj agenciji kao i voditelj poslovnice. lanak 22. (1) U smislu ovoga Zakona voditeljem poslovnice smatra se dravljanin Republike Hrvatske koji
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (9 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

ispunjava uvjete za voditelja poslovnice propisane ovim Zakonom. (2) Voditeljem poslovnice u smislu ovoga Zakona smatraju se i dravljani drava lanica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora koji ispunjavaju uvjete za voditelja poslovnice propisane ovim Zakonom. (3) Voditelj poslovnice treba ispunjavati sljedee uvjete: 1. da je poslovno sposoban, 2. da ima najmanje srednju strunu spremu, 3. da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik i poznaje jo jedan te poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova rukovoditelja poslovnice, 4. da ima poloen struni ispit za voditelja poslovnice i dvije godine radnog staa na odgovarajuim poslovima u turistikoj agenciji ili drugim odgovarajuim poslovima u turizmu, 5. da mu nije pravomonom sudskom presudom ili rjeenjem o prekraju izreena mjera sigurnosti ili zatitna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice, dok ta mjera traje. (4) Dokaze o ispunjavaju uvjeta iz stavka 3. toke 1. i 5. ovoga lanka pribavlja nadleni ured po slubenoj dunosti. (5) Strani dravljani koji u Republici Hrvatskoj imaju registrirano vlastito trgovako drutvo ili obrt za pruanje usluga turistike agencije ili imaju odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj mogu obavljati poslove voditelja poslovnice uz suglasnost Ministarstva ukoliko ispunjavaju uvjete iz stavka 3. ovoga lanka. lanak 23. (1) Struni ispit za voditelja poslovnice polae se pred ispitnom komisijom koju rjeenjem imenuje ministar pri odgovarajuem visokom uilitu. (2) Struni ispit za voditelja poslovnice polae se prema utvrenom ispitnom programu. (3) Ministar pravilnikom propisuje ispitni program za struni ispit za voditelja poslovnice. (4) Ispitni program iz stavka 2. ovoga lanka objavljuje se u Narodnim novinama. (5) O poloenom strunom ispitu izdaje se uvjerenje.

7. Prestanak pruanja usluge turistike agencije


lanak 24. (1) Turistika agencija prestaje pruati usluge: 1. odjavom poslovanja danom navedenim u odjavi ili danom podnoenja odjave nadlenom uredu, ako je u odjavi naveden datum unatrag, 2. ako je inspekcijskim nadzorom utvreno da za pruanje usluga turistike agencije nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima, a utvreni nedostaci nisu otklonjeni u zadanom roku, s danom isteka toga roka, 3. ako nadleno tijelo naknadno utvrdi da je izdano rjeenje utemeljeno na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokumentima, 4. radi utvrene neaktivnosti turistike agencije koja je neprekidno trajala due od jedne
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (10 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

godine, 5. radi izricanja mjere zabrane pruanja usluga turistike agencije sukladno ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, 6. ako turistika agencija u roku od godine dana od dana pravomonosti rjeenja ne zapone pruati usluge. (2) O prestanku pruanja usluga iz stavka 1. ovoga lanka nadleni ured donosi rjeenje i upisuje u Upisnik iz lanka 10. stavka 4. ovoga Zakona, te ga dostavlja nadlenoj ispostavi podrune jedinice Dravnog inspektorata i nadlenoj ispostavi podrunog ureda Porezne uprave. (3) Protiv rjeenja iz stavka 2. ovoga lanka moe se izjaviti alba Ministarstvu. lanak 25. Na pruanje usluga iz lanka 7. stavka 3. ovoga Zakona, ako se ne pruaju putem turistike agencije, i usluga iz lanka 7. stavka 6. ovoga Zakona na odgovarajui nain, osim u dijelu koji se tie uvjeta i oznaavanja poslovnog prostora, voditelja poslovnice turistike agencije, zastupanja drugih turistikih agencija i identifikacijskog kda turistike agencije, primjenjuju se odredbe lanka 4. i lanka 13. do 19. ovoga Zakona. III. USLUGE TURISTIKOG VODIA, TURISTIKOG PRATITELJA, TURISTIKOG ANIMATORA I TURISTIKOG ZASTUPNIKA

1. Turistiki vodi
lanak 26. (1) Turistiki vodi je fizika osoba iz lanka 3. stavka 6. ovoga Zakona koja prua turistima usluge pokazivanja i strunog objanjavanja prirodnih ljepota i rijetkosti, kulturno-povijesnih spomenika, umjetnikih djela, etnografskih i drugih znamenitosti, povijesnih dogaaja, linosti, legendi o tim dogaajima i linostima, gospodarskih i politikih tijekova i zbivanja. (2) Turistiki vodi moe osobno pruati usluge turistikog vodia i kao obrtnik ili trgovako drutvo. (3) U smislu ovoga Zakona turistikim vodiem smatra se dravljanin Republike Hrvatske koji ispunjava uvjete za turistikog vodia propisane ovim Zakonom. (4) Turistikim vodiem, u smislu ovoga Zakona, smatraju se i dravljani drava lanica Europske unije i Europskoga ekonomskog prostora koji ispunjavaju uvjete za turistikog vodia propisane ovim Zakonom. (5) Turistiki vodi moe pruati uslugu na podruju turistikih cjelina (lokaliteta) i na ostalom podruju Republike Hrvatske koje nije odreeno kao turistika cjelina (lokalitet) ako je poloio opi dio strunog ispita za turistikog vodia te posebni dio toga strunog ispita koji se odnosi na turistike cjeline (lokalitete). (6) Turistiki vodi moe polagati i samo opi dio strunog ispita za turistikog vodia na temelju kojeg moe pruati usluge turistikog vodia na podruju Republike Hrvatske koje nije
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (11 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

odreeno kao turistika cjelina (lokalitet). (7) Ministar pravilnikom propisuje popis turistikih cjelina (lokaliteta) po upanijama uz prethodno miljenje ministra nadlenog za kulturu i zatiena podruja prirode. (8) Ne smatra se turistikim vodiem osoba koji obavlja poslove strunog voenja u muzeju, galeriji, zatienom podruju prirode, na arheolokom lokalitetu i sl., gorski vodi, planinski vodi, speleoloki vodi, voditelj u ronilakom turizmu te vodi u lovu i ribolovu. (9) Ne smatra se turistikim vodiem u smislu odredaba ovoga Zakona, strani dravljanin koji prati organizirana grupna putovanja stranog organizatora koja su zapoela u stranoj dravi i zavravaju povratkom u stranoj dravi ukoliko ne prua usluge turistikog vodia na podruju turistikih cjelina (lokaliteta). lanak 27. (1) Za pruanje usluga turistikog vodia turistiki vodi mora imati rjeenje o odobrenju koje izdaje nadleni ured prema podruju za koje je poloen struni ispit. (2) Rjeenje o odobrenju iz stavka 1. ovoga lanka izdat e se na zahtjev turistikog vodia ako ispunjava sljedee uvjete: 1. da ima poslovnu sposobnost, 2. da ima najmanje srednju strunu spremu, 3. da ima poloen struni ispit za turistikog vodia, 4. da zna jezik na kojem e pruati usluge turistikog vodia i poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pruanje usluga turistikog vodia, 5. da mu pravomonom sudskom presudom ili rjeenjem o prekraju nije izreena mjera sigurnosti ili zatitna mjera zabrane obavljanja poslova turistikog vodia, dok ta mjera traje. (3) Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 2. toke 1. i 5. ovoga lanka pribavlja nadleni ured po slubenoj dunosti. (4) Nadleni ured duan je rijeiti o zahtjevu iz stavka 2. ovoga lanka u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva. (5) Rjeenje o odobrenju za pruanje usluga turistikog vodia upisuje se u Upisnik turistikih vodia koji vodi nadleni ured. (6) Ministar pravilnikom propisuje oblik, sadraj i nain voenja Upisnika iz stavka 5. ovoga lanka. (7) Rjeenje o odobrenju za pruanje usluga turistikog vodia nadleni ured dostavlja nadlenoj ispostavi podrune jedinice Dravnog inspektorata i nadlenoj ispostavi podrunog ureda Porezne uprave. (8) Protiv rjeenja iz stavka 1. ovoga lanka moe se izjaviti alba Ministarstvu. lanak 28. Rjeenje o odobrenju iz lanka 27. ovoga Zakona sadri: 1. ime i prezime, datum i mjesto roenja te adresu turistikog vodia, 2. podruje na kojem e pruati usluge, 3. strunu spremu i datum kada je poloio struni ispit za turistikog vodia,
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (12 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

4. jezik na kojem e pruati usluge turistikog vodia, 5. razdoblje u kojem prua usluge, ako ih prua sezonski. lanak 29. (1) Struni ispit za turistikog vodia polae se pred ispitnom komisijom koju rjeenjem imenuje ministar pri odgovarajuem visokom uilitu. (2) Struni ispit za turistikog vodia polae se prema utvrenom ispitnom programu koji se sastoji od opeg i posebnog dijela. (3) Ministar pravilnikom propisuje ispitni program za struni ispit za turistike vodie, sastav ispitne komisije, kao i nain polaganja ispita. (4) Ispitni program iz stavka 2. ovoga lanka objavljuje se u Narodnim novinama. (5) O poloenom strunom ispitu izdaje se uvjerenje. lanak 30. (1) U sluaju znaajnijih izmjena propisa i drugih uvjeta koji zahtijevaju bitno drugaiji sadraj ili nain pruanja usluga turistikog vodia ili u sluaju utvrene potrebe obnavljanja njihovog znanja moe se obaviti provjeravanje strunog znanja turistikih vodia. (2) Potrebu za provjeravanjem strunog znanja turistikih vodia iz stavka 1. ovoga lanka te nain provjeravanja, kao i druga pitanja u svezi s provjeravanjem strunog znanja turistikog vodia odlukom utvruje ministar. lanak 31. (1) Turistiki vodi mora pruati usluge turistikog vodia u skladu s izdanim odobrenjem. (2) Turistiki vodi duan je za pruenu uslugu izdati raun korisniku usluge ukoliko pruanje usluge ne organizira turistika agencija ili raun ne izda udruga turistikih vodia koje je lan. lanak 32. (1) Turistiki vodi, prilikom pruanja usluga turistikog vodia, mora nositi na vidljivom mjestu iskaznicu turistikog vodia kojom se utvruje njegovo svojstvo. (2) Ministar pravilnikom propisuje oblik i obrazac iskaznice turistikog vodia te nain njezinog izdavanja i uporabe. lanak 33. (1) Rjeenje o odobrenju za pruanje usluga turistikog vodia prestaje vaiti: 1. odjavom turistikog vodia danom navedenim u odjavi ili danom podnoenja odjave nadlenom uredu, ako je u odjavi naveden datum unatrag, 2. ako nadleno tijelo naknadno utvrdi da je izdano odobrenje utemeljeno na neistinitim
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (13 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

podacima ili krivotvorenim dokumentima. (2) O prestanku vaenja odobrenja iz stavka 1. ovoga lanka nadleni ured donosi rjeenje i upisuje u Upisnik iz lanka 27. stavka 5. ovoga Zakona te ga dostavlja nadlenoj ispostavi podrune jedinice Dravnog inspektorata i nadlenoj ispostavi podrunog ureda Porezne uprave. (3) Protiv rjeenja iz stavka 2. ovoga lanka moe se izjaviti alba Ministarstvu. lanak 34. (1) Istaknutim znanstvenicima i strunjacima moe se priznati svojstvo poasnog turistikog vodia iz podruja ue specijalnosti, uz ispunjavanje uvjeta propisanih lankom 27. stavkom 2. tokom 1., 4. i 5. ovoga Zakona. (2) Poasni turistiki vodi moe obavljati poslove vodia samo povremeno. (3) Priznavanje svojstva poasnog turistikog vodia rjeenjem utvruje ministar. lanak 35. Turistika agencija i drugi korisnici usluga turistikog vodia obvezni su za pruanje usluga turistikog vodia koristiti osobu koja ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom za turistikog vodia. lanak 36. Udruge turistikih vodia mogu u ime i za raun svojih lanova posredovati u pruanju usluga turistikog vodia uz obvezu izdavanja rauna korisniku usluge.

2. Turistiki pratitelj
lanak 37. (1) Turistiki pratitelj je fizika osoba iz lanka 3. stavka 6. ovoga Zakona koja obavlja operativno-tehnike poslove u voenju i praenju turista te koja tijekom putovanja moe, osim u turistikim cjelinama (lokalitetima), davati putnicima osnovne informacije o podrujima obuhvaenim putovanjem. (2) U smislu ovoga Zakona turistikim pratiteljem smatra se dravljanin Republike Hrvatske koji ispunjava uvjete za turistikog pratitelja propisane ovim Zakonom. (3) Turistikim pratiteljem, u smislu ovoga Zakona, smatraju se i dravljani drava lanica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora koji ispunjavaju uvjete za turistikog pratitelja propisane ovim Zakonom. (4) Ne smatra se turistikim pratiteljem, u smislu odredaba ovoga Zakona, strani dravljanin koji prati organizirana grupna putovanja stranog organizatora koja su zapoela u stranoj dravi i zavravaju povratkom u stranoj dravi.
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (14 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

lanak 38. (1) Za pruanje usluga turistikog pratitelja turistiki pratitelj mora imati poloen ispit za turistikog pratitelja. (2) Ispitu za turistikog pratitelja mogu pristupiti osobe koje su poslovno sposobne i imaju najmanje srednju strunu spremu. (3) Osobe koje imaju poloen struni ispit za turistikog vodia osloboene su obveze polaganja ispita za turistikog pratitelja. lanak 39. (1) Ispit za turistikog pratitelja polae se pred ispitnom komisijom koju moe imenovati turistika agencija, strukovna udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnika komora, uz prethodnu suglasnost ministra, a prema ispitnom programu koji pravilnikom propisuje ministar. (2) Ispitni program iz stavka 1. ovoga lanka objavljuje se u Narodnim novinama. (3) O poloenom ispitu izdaje se uvjerenje. lanak 40. (1) Turistika agencija obvezna je za pruanje usluga turistikog pratitelja koristiti osobu koja ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom. (2) Turistiki pratitelj prilikom pruanja usluga mora imati uvjerenje o poloenom ispitu kojim se utvruje njegovo svojstvo.

3. Turistiki animator
lanak 41. (1) Turistiki animator je fizika osoba iz lanka 3. stavka 6. ovoga Zakona koja osmiljava i izvodi programe provoenja slobodnog vremena turista, a koji se odnose na portskorekreativne i zabavne sadraje. (2) Pravna ili fizika osoba za pruanje usluga turistikog animatora moe koristiti osobu koja ima poslovnu sposobnost i najmanje srednju strunu spremu.

4. Turistiki zastupnik
lanak 42. (1) Turistiki zastupnik je fizika osoba iz lanka 3. stavka 6. ovoga Zakona koja u odreditima putovanja zastupa turistiku agenciju koja organizira putovanja (paket-aranman) pred davateljima usluga i klijentima.
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (15 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

(2) Najkasnije 15 dana prije zapoinjanja obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga lanka turistiki zastupnik obvezan je dostaviti ugovor o turistikom zastupanju turistike agencije Ministarstvu radi upisa u Upisnik ugovora o turistikom zastupanju turistike agencije. (3) Ugovor o turistikom zastupanju turistike agencije s turistikim zastupnikom moe sklopiti turistika agencija koja organizira paket-aranman ili druga turistika agencija na zahtjev turistike agencije koja organizira paket-aranman. (4) Turistika agencija koja je sklopila ugovor o turistikom zastupanju s turistikim zastupnikom duna je pisano izvijestiti davatelja usluga o turistikom zastupniku, njegovim ovlatenjima i svim nastalim promjenama. (5) Upisnik ugovora o turistikom zastupanju turistikih agencija vodi Ministarstvo. (6) Ministar pravilnikom propisuje oblik, sadraj i nain voenja Upisnika iz stavka 5. ovoga lanka. lanak 43. Ovlatenja i poslovi turistikog zastupnika su: 1. tititi interese i prava putnika i organizatora putovanja kod davatelja usluga, 2. pruati obavjetenja i upute putnicima kod izvrenja programa putovanja i dodatnih usluga, 3. u ime i za raun organizatora putovanja za korisnike paket aranmana pribavljati dodatne usluge (izleti, kulturne i portske priredbe i sl.) predviene utvrenim programom putovanja, a prema dobivenim ovlatenjima, 4. obavljati i druge poslove potrebne za zatitu interesa putnika i organizatora putovanja. IV. TURISTIKE USLUGE U NAUTIKOM TURIZMU lanak 44. Nautiki turizam je plovidba i boravak turista nautiara na plovnim objektima (jahta, brodica i brod, za osobne potrebe ili gospodarsku djelatnosti, i sl.), kao i boravak u lukama nautikog turizma radi odmora i rekreacije. lanak 45. (1) Usluge u nautikom turizmu su: 1. iznajmljivanje veza u lukama nautikog turizma za smjetaj plovnih objekata i turistanautiara koji borave na njima, 2. iznajmljivanje plovnih objekata s posadom ili bez posade, s pruanjem ili bez pruanja usluge smjetaja, radi odmora, rekreacije i krstarenja turista nautiara (charter, crusing i sl.), 3. usluge upravljanja plovnim objektom turista nautiara, 4. prihvat, uvanje i odravanje plovnih objekata na vezu u moru i suhom vezu, 5. usluge opskrbe turista nautiara (vodom, gorivom, namirnicama, rezervnim dijelovima, opremom i sl.), 6. ureenje i pripremanje plovnih objekata,
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (16 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

7. davanje razliitih informacija turistima nautiarima (vremenska prognoza, nautiki vodii i sl.), 8. druge usluge za potrebe nautikog turizma. (2) Ministar moe pravilnikom propisati minimalne uvjete za pruanje pojedinih usluga iz stavka 1. ovoga lanka. lanak 46. (1) Turistike usluge u nautikom turizmu pruaju se, poglavito, u lukama nautikog turizma i na plovnim objektima nautikog turizma. (2) Luke i plovni objekti nautikog turizma razvrstavaju se u vrste, a pojedine vrste se kategoriziraju. (3) Luka i plovni objekti nautikog turizma moraju ispunjavati propisane uvjete za pojedinu vrstu i kategoriju ukoliko se kategoriziraju. (4) Ministar pravilnikom propisuje vrste i kategorije luka i plovnih objekata nautikog turizma, minimalne uvjete koje moraju ispunjavati luke nautikog turizma te kategorije i nain kategorizacije luka i plovnih objekata nautikog turizma. lanak 47. (1) Pravna ili fizika osoba iz lanka 3. stavka 1. ovoga Zakona ne moe pruati turistike usluge u nautikom turizmu prije nego ishodi rjeenje da su ispunjeni uvjeti za pruanje tih usluga propisani ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te uvjeti propisani drugim propisima bez kojih se prema tim propisima ne moe izdati rjeenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti. (2) Ministarstvo, na zahtjev pravne ili fizike osobe utvruje rjeenjem ispunjavanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju za luke nautikog turizma koje se kategoriziraju. (3) Nadleni ured prema mjestu sjedita luke nautikog turizma, na zahtjev pravne ili fizike osobe, rjeenjem utvruje ispunjavanje minimalnih uvjeta za luke nautikog turizma koje se ne kategoriziraju. (4) Nadlena tijela iz stavka 2. i 3. ne mogu izdati rjeenje iz stavka 1. ovoga lanka pravnoj ili fizikoj osobi koja nema koncesiju za koritenje luke nautikog turizma. (5) Nadleni ured prema mjestu upisa plovnog objekta, na zahtjev pravne ili fizike osobe, utvruje rjeenjem ispunjavanje uvjeta za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju plovnih objekata. (6) Rjeenja iz stavka 2., 3. i 5. ovoga lanka dostavljaju se nadlenoj ispostavi podrune jedinice Dravnog inspektorata i nadlenoj ispostavi podrunog ureda Porezne uprave. (7) Rjeenje iz stavka 2. i 3. ovoga lanka upisuje se u upisnik luka nautikog turizma koji vodi Ministarstvo, odnosno nadleni ured, a rjeenje iz stavka 5. ovoga lanka u Upisnik plovnih objekata nadleni ured. (8) Ministar pravilnikom propisuje oblik, sadraj i nain voenja upisnika iz stavka 7. ovoga lanka. (9) Trokove postupka iz stavka 2., 3. i 5. ovoga lanka snosi podnositelj zahtjeva.
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (17 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

(10) Protiv rjeenja iz stavka 3. i 5. ovoga lanka moe se izjaviti alba Ministarstvu. (11) Protiv rjeenja iz stavka 2. ovoga lanka nije doputena alba, ve se protiv tog rjeenja moe pokrenuti upravni spor. lanak 48. (1) Rjeenje iz lanka 47. stavka 2. i 3. ovoga Zakona prestaje vaiti: 1. odjavom poslovanja danom navedenim u odjavi ili danom podnoenja odjave nadlenom uredu, ako je u odjavi naveden datum unatrag, 2. ako je inspekcijskim nadzorom utvreno da za pruanje turistikih usluga u nautikom turizmu nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima, a utvreni nedostaci nisu otklonjeni u zadanom roku, s danom isteka toga roka, 3. ako nadleno tijelo naknadno utvrdi da je izdano odobrenje utemeljeno na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokumentima, 4. radi utvrene neaktivnosti pruatelja usluge koja je neprekidno trajala due od jedne godine, 5. ako pruatelj usluge u roku od godine dana od dana konanosti rjeenja ne zapone pruati usluge 6. prestankom koncesije za koritenje luke nautikog turizma. (2) Rjeenje iz lanka 47. stavka 5. ovoga Zakona prestaje vaiti iz razloga propisanih stavkom 1. tokom 1. do 5. ovoga lanka. (3) O prestanku vaenja rjeenja iz stavka 1. i 2. ovoga lanka Ministarstvo odnosno nadleni ured donosi rjeenje i dostavlja ga nadlenoj ispostavi podrune jedinice Dravnog inspektorata i nadlenoj ispostavi podrunog ureda Porezne uprave. (4) Protiv rjeenja iz stavka 3. ovoga lanka koje donosi nadleni ured moe se izjaviti alba Ministarstvu. (5) Protiv rjeenja iz stavka 3. ovoga lanka koje donosi Ministarstvo nije doputena alba, ve se protiv tog rjeenja moe pokrenuti upravni spor. V. TURISTIKE USLUGE U SELJAKOM GOSPODARSTVU ILI OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU lanak 49. (1) Turistike usluge radi odmora i rekreacije turista mogu se pruati u seljakom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu upisanom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i u umama umoposjednika upisanih u Upisnik umoposjednika sukladno propisima iz nadlenosti ministarstva nadlenog za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: seljako gospodarstvo). (2) Turistike usluge iz stavka 1. ovoga lanka su poljoprivredne, umarske i sline aktivnosti koje su vezane za seljako gospodarstvo (berba voa i povra, ubiranje ljetine, iznajmljivanje konja za jahanje i sl.). (3) Turistike usluge iz stavka 1. ovoga lanka mogu se pruati za najvie 50 turista istodobno.
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (18 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

(4) Ministar moe za usluge iz stavka 1. ovoga lanka pravilnikom propisati minimalne uvjete za njihovo pruanje. lanak 50. (1) Za pruanje turistikih usluga iz lanka 49. ovoga Zakona lan seljakoga gospodarstva duan je ishoditi rjeenje o odobrenju za pruanje turistikih usluga u seljakom gospodarstvu nadlenog ureda prema mjestu pruanja usluga. (2) Rjeenje o odobrenju iz stavka 1. ovoga lanka izdat e se na zahtjev lana seljakoga gospodarstva koji ispunjava sljedee uvjete: 1. da je poslovno sposoban, 2. da je vlasnik ili nositelj prava koritenja sredstava za pruanje usluga, 3. da ispunjava minimalne uvjete za pruanje turistikih usluga, ukoliko su ti uvjeti propisani pravilnikom donesenim na temelju ovoga Zakona ili drugim propisom, 4. da su ispunjeni uvjeti propisani drugim propisima bez kojih se prema tim propisima ne moe izdati rjeenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti. (3) Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 2. toke 1. ovoga lanka nadleni ured iz stavka 1. ovoga lanka pribavlja po slubenoj dunosti. (4) Nadleni ured iz stavka 1. ovoga lanka duan je rijeiti o zahtjevu iz stavka 2. ovoga lanka u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva. (5) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, lan seljakoga gospodarstva koji je ishodio rjeenje o odobrenju za pruanje ugostiteljskih usluga u seljakom domainstvu, sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, moe pruati usluge iz lanka 49. ovoga Zakona, uz ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona za pruanje tih usluga, bez ishoenja rjeenje iz stavka 1. ovoga lanka. (6) Protiv rjeenja iz stavka 1. ovoga lanka moe se izjaviti alba Ministarstvu. lanak 51. (1) Rjeenje o odobrenju iz lanka 50. ovoga Zakona sadri: 1. ime i prezime, datum i mjesto roenja te adresu podnositelja zahtjeva, 2. matini identifikacijski broj poljoprivrednoga gospodarstva, 3. vrste turistikih usluga koje e se pruati i prema potrebi sredstvo i mjesto pruanja usluge, 4. naznaku prua li se usluga tijekom cijele godine ili samo sezonski. (2) Nadleni ured iz lanka 50. stavka 1. ovoga Zakona dostavit e rjeenje iz stavka 1. ovoga lanka nadlenoj ispostavi podrune jedinice Dravnog inspektorata i nadlenoj ispostavi podrunog ureda Porezne uprave. lanak 52. Pri pruanju turistikih usluga lanu seljakoga gospodarstva koji je ishodio rjeenje o odobrenju iz lanka 50. ovoga Zakona mogu pomagati lanovi njegovog domainstva.
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (19 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

lanak 53. (1) Rjeenje o odobrenju iz lanka 50. ovoga Zakona prestaje vaiti: 1. odjavom, danom navedenim u odjavi ili danom podnoenja odjave nadlenom uredu iz lanka 50. stavka 1. ovoga Zakona, ako je u odjavi naveden datum unatrag, 2. ako je inspekcijskim nadzorom utvreno da za pruanje turistikih usluga iz lanka 49. nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, a utvreni nedostaci nisu otklonjeni u zadanom roku, s danom isteka toga roka, 3. ako nadleno tijelo naknadno utvrdi da je izdano odobrenje utemeljeno na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokumentima, 4. ako se turistike usluge u seljakom gospodarstvu ne ponu pruati u roku od godine dana od dana konanosti rjeenja o odobrenju. (2) O prestanku vaenja odobrenja iz stavka 1. ovoga lanka, nadleni ured iz lanka 50. stavka 1. ovoga Zakona donosi rjeenje te ga dostavlja nadlenoj ispostavi podrune jedinice Dravnog inspektorata i nadlenoj ispostavi Podrunog ureda porezne uprave. (3) Protiv rjeenja iz stavka 2. ovoga lanka moe se izjaviti alba Ministarstvu. VI. TURISTIKE USLUGE U OSTALIM OBLICIMA TURISTIKE PONUDE lanak 54. (1) Turistike usluge mogu se pruati i u posebnim oblicima turistike ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, portskom, golf-turizmu, portskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilakom turizmu, portskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i koljaka i dr., a mogu ih pruati pravne ili fizike osobe iz lanka 3. stavka 1. ovoga Zakona, ako ovim Zakonom nije drugaije propisano. (2) Ministar moe pravilnikom propisati, uz suglasnost ministra nadlenog za podruja obuhvaena pojedinim oblikom turistike ponude, minimalne uvjete za izvoenje pojedinih turistikih usluga iz stavka 1. ovoga lanka. (3) Za pruanje turistikih usluga iz stavka 1. ovoga lanka pravna ili fizika osoba duna je ishoditi rjeenje o odobrenju za pruanje tih turistikih usluga nadlenog ureda prema mjestu pruanja usluga. (4) Na izdavanje, sadraj i prestanak vaenja rjeenja iz stavka 3. ovoga lanka na odgovarajui nain primjenjuju se odredbe lanka 11., 12. i 24. ovoga Zakona. (5) Za pojedine posebne oblike turistike ponude, a ovisno o interesu Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske ili Ministarstvo moe donijeti posebne programe. VII. OSTALE TURISTIKE USLUGE lanak 55.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (20 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

(1) Ostale turistike usluge, u smislu ovoga Zakona, su iznajmljivanje pribora i opreme za port i rekreaciju, kao to su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, lealjke i sl., a mogu ih pruati pravne ili fizike osobe iz lanka 3. stavka 1. ovoga Zakona, ako ovim Zakonom nije drugaije propisano. (2) Pravna ili fizika osoba koja prua usluge iz stavka 1. ovoga lanka duna je korisnike usluga osigurati od posljedica nesretnog sluaja. (3) Predstavniko tijelo jedinice lokalne samouprave odlukom propisuje uvjete i mjesta za pruanje usluga iz stavka 1. ovoga lanka. (4) Za pruanje turistikih usluga iz stavka 1. ovoga lanka pravna ili fizika osoba duna je ishoditi rjeenje o odobrenju za pruanje tih turistikih usluga nadlenog ureda prema mjestu pruanja usluga. (5) Na izdavanje, sadraj i prestanak vaenja rjeenja iz stavka 3. ovoga lanka na odgovarajui nain primjenjuju se odredbe lanka 11., 12. i 24. ovoga Zakona. VIII. TURISTIKE USLUGE KOJE UKLJUUJU PORTSKO-REKREATIVNE ILI PUSTOLOVNE AKTIVNOSTI lanak 56. (1) Turistike usluge koje ukljuuju portsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti (skijanje, ronjenje, jedrenje, jahanje, gorsko-planinsko voenje, splavarenje, ukljuujui i rafting, vonju kanuima i drugim slinim plovilima, padobransko jedrenje /paragliding/, skakanje s uetom / bungee-jumping/ i sl.) pruaju se pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima i uz uvjet da ih pruaju struno osposobljene osobe (treneri, instruktori, uitelji, voditelji, vodii i sl.). (2) Prije zapoinjanja pruanja usluge iz stavka 1. ovoga lanka, pruatelj usluge je obvezan istaknutom informacijom u pisanom obliku, te usmeno, upoznati korisnika usluge s vrstama rizika provoenja usluge. (3) Za pruanje usluga iz stavka 1. ovoga lanka pruatelj usluge obvezan je osigurati korisnike usluga od posljedica nesretnog sluaja. (4) Osobama mlaim od 18 godina usluge iz stavka 1. ovoga lanka mogu se pruati samo uz pisanu suglasnost roditelja, odnosno skrbnika. (5) Pruatelj usluga iz stavka 1. ovoga lanka moe odbiti pruanje usluga osobi mlaoj od 18 godina bez obzira na suglasnost roditelja odnosno skrbnika. (6) Ministar moe pravilnikom propisati, uz suglasnost ministra nadlenog za obrazovanje i/ili port, uvjete za pruanje turistike usluge iz stavka 1. ovoga lanka, tehnike uvjete sredstava kojima se pruaju te usluge te nain i program strunog osposobljavanja osoba iz stavka 1. ovoga lanka koji nisu regulirani posebnim propisom. IX. NADZOR lanak 57.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (21 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

(1) Upravni nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja Ministarstvo. (2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te pojedinanih akata, uvjeta i naina rada nadziranih pravnih i fizikih osoba provode nadleni gospodarski inspektori (u daljnjem tekstu: gospodarski inspektor) i drugi inspektori, svaki u okviru svoje nadlenosti, sukladno posebnim propisima. lanak 58. (1) U provedbi inspekcijskog nadzora usluga u turizmu gospodarski inspektor e usmenim rjeenjem u zapisniku do otklanjanja utvrenih nedostataka, a najkrae na rok od 30 dana, zabraniti pravnoj ili fizikoj osobi daljnje pruanje usluga u turizmu: ako se usluge pruaju bez upisa u propisani registar, odnosno upisnik, ili bez odobrenja, ako se usluge pruaju bez rjeenja kojim je utvreno da prostor, ureaji i oprema udovoljavaju propisanim uvjetima. (2) Rjeenje iz stavka 1. ovoga lanka izvrava se odmah peaenjem prostorija, postrojenja, ureaja i druge opreme za rad ili na drugi pogodan nain. (3) Otpravak usmenog rjeenja iz stavka 1. ovoga lanka gospodarski inspektor je duan otpremiti stranci u pisanom obliku u roku od osam dana od dana izricanja zabrane usmenim putem. alba se moe izjaviti samo na pisani otpravak rjeenja. (4) Pravna ili fizika osoba na koju se odnosi usmeno rjeenje iz stavka 1. ovoga lanka moe pisanim putem, u roku od 24 sata od dana peaenja prostorija, zatraiti da se zapeaena prostorija privremeno otpeati i u prisutnosti inspektora odmah iznijeti pokvarljive namirnice i poduzeti sigurnosne i druge mjere radi spreavanja tete, nakon ega e inspektor prostorije ponovno zapeatiti. (5) alba izjavljena protiv rjeenja iz stavka 3. ovoga lanka ne odgaa izvrenje rjeenja. lanak 59. (1) Ako poslovni prostor, ureaji ili oprema u kojem ili kojima se pruaju turistike usluge ne udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Zakonom i drugim propisima, gospodarski inspektor naredit e otklanjanje utvrenih nedostataka i nepravilnosti, odreujui rok u kojem se ti nedostaci i nepravilnosti moraju otkloniti, ako ih je mogue otkloniti. (2) Ako nedostaci i nepravilnosti iz stavka 1. ovoga Zakona ne budu otklonjeni u odreenom roku, gospodarski inspektor zabranit e pruanje turistikih usluga u prostoru u kojem su utvreni nedostaci i nepravilnosti dok se ti nedostaci i nepravilnosti ne otklone. (3) Ako turistika agencija prua usluge za koje ne ispunjava propisane uvjete ili prua usluge koje nisu obuhvaene rjeenjem nadlenog tijela, gospodarski inspektor zabranit e turistikoj agenciji pruanje tih usluga. lanak 60.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (22 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

(1) Ako turistika agencija koja organizira putovanje (paket-aranman i izlet) ili prua uslugu prijevoza putnika ne koristi prijevozna sredstva u kojima su putnici osigurani od posljedica nesretnog sluaja i prtljaga od gubitka i oteenja, kao i ugostiteljske objekte u kojima su korisnici usluga osigurani od posljedica nesretnog sluaja, gospodarski inspektor izrei e zabranu pruanja tih usluga turistikoj agenciji. (2) Iznimno se mjera iz stavka 1. ovoga lanka nee primijeniti ako turistika agencija ima sklopljen ugovor s osiguravateljem o odgovornosti od obavljanja djelatnosti za navedene rizike. (3) Ako sredstva, oprema i ureaji kojima se pruaju turistike usluge ne udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Zakonom, gospodarski inspektor izrei e zabranu koritenja navedenih sredstava, opreme i ureaja za pruanje tih usluga. X. KAZNENE ODREDBE lanak 61. (1) Novanom kaznom od 10.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna osoba ako: 1. prua turistike usluge za potrebe zatienog podruja prirode kojim upravlja, a ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, ili prua usluge koje nisu za potrebe toga podruja (lanak 3. stavak 2.), 2. prua turistike usluge u zdravstvenom turizmu a ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona (lanak 3. stavak 3.), 3. prua turistike usluge a ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona (lanak 3. stavak 4.), 4. prua usluge na plovnom objektu bez ispunjavanja uvjeta propisanih lankom 7. stavkom 3. ovoga Zakona ili prua usluge koje nisu obuhvaene tim lankom (lanak 7. stavak 3.), 5. prua usluge protivno lanku 7. stavku 6. ovoga Zakona ili prua usluge koje nisu obuhvaene tim lankom, 6. prua usluge turistike agencije iz lanka 7. stavka 1. ovoga Zakona bez rjeenja nadlenog ureda ili prua usluge koje nisu utvrene rjeenjem (lanak 10. stavak 1., 2. i 8.), 7. prua usluge u nautikom turizmu bez rjeenja Ministarstva, odnosno nadlenog ureda (lanak 47.), 8. prua usluge u ostalim oblicima turistike ponude bez rjeenja nadlenog ureda, ili ih prua bez ispunjavanja propisanih uvjeta (lanak 54.), (2) Novanom kaznom iz stavka 1. ovoga lanka kaznit e se pravna osoba koja prua usluge u turizmu, a nema pravo pruati te usluge u smislu lanka 3. ovoga Zakona. (3) Za prekraje iz stavka 1. i 2. ovoga lanka kaznit e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna. (4) Za prekraje iz stavka 1. i 2. ovoga lanka kaznit e se fizika osoba novanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna. (5) Za prekraje iz stavka 1. i 2. ovoga lanka gospodarski inspektor moe naplatiti novanu kaznu odgovornoj osobi u pravnoj osobi na mjestu izvrenja prekraja u iznosu od 3.000,00 kuna.
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (23 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

(6) Za prekraje iz stavka 1. i 2. ovoga lanka, gospodarski inspektor moe naplatiti novanu kaznu fizikoj osobi na mjestu izvrenja prekraja u iznosu od 3.000,00 kuna. lanak 62. (1) Novanom kaznom od 8.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna osoba ako: 1. organizira putovanje (paket-aranman i izlet) za osobe koje nisu njezini lanovi ili ga ne organizira samo povremeno i bez svrhe stjecanja dobiti ili paket aranman organizira u trajanju duem od dva dana, odnosno ukljuujui vie od jednoga noenja ili za promidbu i predstavljanje putovanja ne koristi sredstva obavjeivanja sukladno lanku 6. stavku 3. ovoga Zakona, ili ne koristi prijevozna sredstva u kojima su putnici i prtljaga osigurani, ili organizaciju putovanja ne prijavi nadlenoj ispostavi podrune jedinice Dravnog inspektorata prema sjeditu udruge najkasnije tri dana prije poetka putovanja, ili ne postupa sukladno lanku 4. stavku 1. toki 1. i 2. ovoga Zakona (lanak 6.), 2. organizira izlet za svoje uenike, odnosno polaznike protivno lanku 6. stavku 4. ovoga Zakona ili ne koristi prijevozna sredstva u kojima su putnici i prtljaga osigurani ili organizaciju putovanja ne prijavi nadlenoj ispostavi podrune jedinice Dravnog inspektorata prema sjeditu udruge najkasnije tri dana prije poetka putovanja, ili ne postupa sukladno lanku 4. stavku 1. toki 1. i 2. ovoga Zakona (lanak 6.), 3. naznaku turistika agencija ne koristi sukladno lanku 8. ovoga Zakona, 4. prua usluge a da nisu ispunjeni uvjeti glede ureenja i opremljenosti poslovnice, odnosno poslovnog prostora i osoblja putnike agencije, odnosno neposredno prua usluge putniku a nema poslovnicu, osim u sluaju iz lanka 20. stavka 2. i 3. ovoga Zakona (lanak 9. stavak 1. i lanak 20.), 5. svaku promjenu podataka iz lanka 12. stavka 1. ovoga Zakona ne prijavi nadlenom uredu u roku od osam dana od dana nastale promjene (lanak 12. stavak 2.), 6. organizira putovanje (paket-aranman ili izlet) ili prua uslugu prijevoza putnika, a ne koristi prijevozna sredstva u kojima su putnici osigurani od posljedica nesretnog sluaja i prtljaga od gubitka i oteenja, kao i ugostiteljske objekte u kojima su korisnici usluga osigurani od posljedica nesretnog sluaja (lanak 14.), 7. prijevoz putnika ne obavlja vlastitim prijevoznim sredstvima ili prijevoznim sredstvima u vlasnitvu drugih prijevoznika sukladno posebnim propisima (lanak 15.), 8. ne osigura jamevinu za svaki turistiki paket-aranman kod banke ili osiguravajueg drutva ili ako prilikom uplate iznosa za paket-aranman putniku ne izda potvrdu o osiguranju jamevine, koja mu omoguava neposredno ostvarenje prava za nadoknadu tete zbog nastalih trokova iz lanka 18. stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga Zakona prema banci ili osiguravajuem drutvu (lanak 18. stavak 1. i 3.), 9. ne sklopi s osiguravateljem ugovor o osiguranju od odgovornosti za tetu koju prouzroi putniku neispunjenjem, djelominim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranman (lanak 19.), 10. ne prua usluge na nain propisan lankom 25. ovoga Zakon, osim glede postupanja sukladno lanku 4. stavku 1. toki 3. (lanak 25.),
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (24 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

11. posreduje u pruanju usluga turistikog vodia turistikim vodiima koji nisu lanovi udruge, ili ne izda raun korisniku usluge (lanak 36.), 12. turistike usluge koje ukljuuju portsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti (skijanje, ronjenje, jedrenje, jahanje, gorsko-planinsko voenje, splavarenje, ukljuujui i rafting, vonju kanuima i drugim slinim plovilima, padobransko jedrenje /paragliding/, skakanje s uetom / bungee-jumping/ i sl.) ne prua sukladno odredbama lanka 56. ovoga Zakona, ili ih prua bez ispunjavanja propisanih uvjeta (lanak 56.). (2) Za prekraje iz stavka 1. ovoga lanka kaznit e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna. (3) Za prekraje iz stavka 1. toke 3. do 10. i 12. ovoga lanka kaznit e se fizika osoba novanom kaznom od 8.000,00 do 15.000,00 kuna. (4) Za prekraje iz stavka 1. toke 3. do 9. i 12. ovoga lanka kaznit e se i voditelj poslovnice, odnosno osoba iz lanka 21. stavka 1. ovoga Zakona koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice novanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna. (5) Za prekraje iz stavka 1. toke 7. ovoga lanka, uz novanu kaznu moe se izrei i zatitna mjera oduzimanja prijevoznih sredstava kojima je prekraj izvren. (6) Za prekraje iz stavka 1. ovoga lanka gospodarski inspektor moe kazniti odgovornu osobu u pravnoj osobi na mjestu izvrenja prekraja novanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kuna. (7) Za prekraje iz stavka 1. toke 3. do 9. i 12. ovoga lanka gospodarski inspektor moe kazniti voditelja poslovnice, odnosno osobu iz lanka 21. stavka 1. ovoga Zakona koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice na mjestu izvrenja prekraja novanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kuna. (8) Za prekraje iz stavka 1. toke 3. do 10. i 12. ovoga lanka, gospodarski inspektor moe naplatiti novanu kaznu fizikoj osobi na mjestu izvrenja prekraja u iznosu od 2.500,00 kuna. lanak 63. (1) Novanom kaznom od 6.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna osoba ako: 1. ne objavi uvjete, sadraj i cijenu svake pojedine usluge i ne pridrava se tih uvjeta, sadraja i cijena (lanak 4. stavak 1. toka 1.), 2. za svaku izvrenu uslugu korisniku ne izda raun, kartu ili potvrdu s brojem kojom se potvruje primitak uplate ili ne uva kopije tih dokumenata najmanje tri godine od dana njihovog izdavanja (lanak 4. stavak 1. toka 2.), 3. ne vodi knjigu albe ili je ne vodi u propisanom obliku, sadraju i na propisani nain ili u roku od pet dana izjavljen prigovor ne dostavi nadlenoj ispostavi podrune jedinice Dravnog inspektorata te u roku od 15 dana od dana izjavljenog prigovora ne odgovori na prigovor (lanak 4. stavak 1. toka 4.), 4. na ulazu u poslovnicu, odnosno poslovni prostor vidno ne izloi natpisnu plou na kojoj je istaknuta tvrtka i sjedite turistike agencije (lanak 13. toka 1.), 5. na ulazu u poslovnicu, odnosno poslovni prostor vidno ne istakne radno vrijeme ili se ne pridrava istaknutog radnog vremena (lanak 13. toka 2.),
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (25 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

6. se ne izjasni na zahtjev korisnika usluga o svojstvu u kojem nastupa i koja ovlatenja ima, ako zastupa druge turistike agencije (lanak 13. toka 3.), 7. u svim reklamnim i promidbenim materijalima, kao i svim poslovnim dokumentima vidljivo ne naznai tvrtku i sjedite te identifikacijski kd turistike agencije (lanak 13. toka 4.), 8. ne uva, kao poslovnu tajnu, sve to je saznala o putniku sukladno odredbi lanka 13. toke 5. ovoga Zakona (lanak 13. toka 5.), 9. putniku ne prui usluge utvrene u ugovoru (lanak 13. toka 6.), 10. ne upozna putnika sa sadrajem vaeeg ugovora o osiguranju od odgovornosti za tetu koju prouzroi putniku neispunjenjem, djelominim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranman (lanak 13. toka 7.), 11. putniku ne ponudi osiguranje od posljedica nesretnog sluaja i bolesti na putovanju, oteenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju trokovi pomoi i povratka putnika u mjesto polazita i posebno osiguranje od ozljeda, bolesti, smrti i gubitka prtljage tijekom putovanja i boravka (lanak 13. toka 8.), 12. za svako putovanje koje organizira (paket-aranman i izlet) ne izda program, prospekt ili katalog (promidbeni materijal), odnosno ne stavi ga na raspolaganje putniku prije sklapanja ugovora o organiziranju putovanja sukladno lanku 17. ovoga Zakona (lanak 17.), 13. neposredno prua usluge a u svakoj poslovnici nema najmanje jednog zaposlenog voditelja poslovnice, a ukoliko nema poslovnicu najmanje jednu zaposlenu osobu koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice, u punom radnom vremenu, te u sluajevima iz lanka 21. stavka 2. ovoga Zakona due od 6 mjeseci u tri godine za vritelja poslova voditelja poslovnice koristi osobu bez strunog ispita za voditelja poslovnice (lanka 21. stavak 1. i 2.), 14. prua turistike usluge u luci nautikog turizma ili plovnom objektu nautikog turizma koji ne ispunjavaju propisane uvjete (lanak 46. stavak 3.), (2) Za prekraje iz stavka 1. ovoga lanka kaznit e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novanom kaznom od 2.500,00 do 10.000,00 kuna. (3) Za prekraje iz stavka 1. ovoga lanka kaznit e se fizika osoba novanom kaznom od 6.000,00 do 15.000,00 kuna. (4) Za prekraje iz stavka 1. toke 1. do 12. ovoga lanka kaznit e se i voditelj poslovnice odnosno osoba iz lanka 21. stavka 1. ovoga Zakona koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice novanom kaznom od 2.500,00 do 10.000,00 kuna. (5) Za prekraje iz stavka 1. ovoga lanka gospodarski inspektor moe kazniti odgovornu osobu u pravnoj osobi na mjestu izvrenja prekraja, novanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna. (6) Za prekraje iz stavka 1. toke 1. do 12. ovoga lanka gospodarski inspektor moe kazniti voditelja poslovnice odnosno osobu iz lanka 21. stavka 1. ovoga Zakona koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice na mjestu izvrenja prekraja, novanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna. (7) Za prekraje iz stavka 1. ovoga lanka gospodarski inspektor moe kazniti fiziku osobu na mjestu izvrenja prekraja, novanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna. lanak 64.
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (26 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

(1) Novanom kaznom od 5.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna osoba ako: 1. organizira putovanje (paket-aranman i izlet) koje ukljuuje obilazak turistikih cjelina (lokaliteta) a za njihovo razgledavanje ne koristi ovlatenog turistikog vodia ili ako prodaje i/ ili rezervira (bukira) usluge iz lanka 7. stavka 3. ovoga Zakona protivno lanku 7. stavku 5. ovoga Zakona (lanak 7. stavak 4. i 5.), 2. organizira ili posreduje u usluzi smjetaja za smjetajne kapacitete pruatelja ugostiteljskih usluga koji za pruanje tih usluga nije ishodio rjeenje nadlenog tijela (lanak 7. stavak 7.), 3. organizira putovanja (paket aranman i izlet), a da tijekom cijelog putovanja ne koristi najmanje jednog turistikog pratitelja koji ispunjava propisane uvjete, za svaku grupu od 15 do 75 putnika, ili ako za razgledavanje turistikih cjelina (lokaliteta) ne koristi usluge turistikog vodia koji je ovlaten za pruanje usluga turistikog vodia u toj turistikoj cjelini (lokalitetu), odnosno osobe iz lanka 26. stavka 3. ovoga Zakona (lanak 16.), 4. za pruanje usluga turistikog vodia koristi osobu koja ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom za turistikog vodia (lanak 35.), 5. za pruanje usluga turistikog pratitelja koristi osobu koja ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom za turistikog pratitelja (lanak 40. stavak 1.), 6. za pruanje usluga turistikog animatora koristi osobu koja nema poslovnu sposobnost i najmanje srednju strunu spremu (lanak 41. stavak 2.) 7. pisano ne izvijesti davatelja usluga o turistikom zastupniku, njegovim ovlatenjima i svim nastalim promjenama (lanak 42. stavak 4.), 8. prua ostale turistike usluge iz lanka 55. stavka 1. ovoga Zakona bez rjeenja nadlenog ureda ili ne osigura korisnike tih usluga od posljedica nesretnog sluaja (lanak 55. stavak 2. i 4.), (2) Za prekraje iz stavka 1. ovoga lanka kaznit e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna. (3) Za prekraje iz stavka 1. ovoga lanka kaznit e se fizika osoba novanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna. (4) Za prekraje iz stavka 1. toke 2. do 8. ovoga lanka kaznit e se i voditelj poslovnice, odnosno osoba iz lanka 21. stavka 1. ovoga Zakona koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice novanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna. (5) Za prekraje iz stavka 1. ovoga lanka gospodarski inspektor moe kazniti odgovornu osobu u pravnoj osobi na mjestu izvrenja prekraja novanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna. (6) Za prekraje iz stavka 1. toke 2. do 8. ovoga lanka gospodarski inspektor moe kazniti voditelja poslovnice, odnosno osobu iz lanka 21. stavka 1. ovoga Zakona koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice na mjestu izvrenja prekraja novanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna. (7) Za prekraje iz stavka 1. ovoga lanka gospodarski inspektor moe kazniti fiziku osobu na mjestu izvrenja prekraja novanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna. lanak 65.
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (27 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

(1) Novanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit e se za prekraj fizika osoba ako: 1. prua usluge turistikog vodia bez odobrenja iz lanka 27. stavka 1. ovoga Zakona, ili ako ne prua te usluge u skladu s izdanim odobrenjem, ili ne izda raun sukladno lanku 31. stavku 2. ovoga Zakona, (lanak 27. stavak 1. i lanak 31.), 2. ne prua usluge poasnog turistikog vodia samo povremeno (lanak 34. stavak 2.), 3. prua usluge turistikog pratitelja bez poloenog ispita za turistikog pratitelja (lanak 38. stavak 1.), 4. prije zapoinjanja obavljanja poslova turistikog zastupnika ne dostavi Ministarstvu ugovor o zastupanju turistike agencije radi upisa u Upisnik ugovora o turistikom zastupanju (lanak 42. stavak 2.), 5. turistike usluge u seljakom gospodarstvu prua bez rjeenja nadlenog ureda o odobrenju za pruanje turistikih usluga u seljakom gospodarstvu osim sluaju iz lanka 50. stavka 5. ovoga Zakona, ili ih prua za vie od 50 turista istodobno, (lanak. 49. stavak 3. i lanaka 50. stavak 1). (2) Za prekraje iz stavka 1. ovoga lanka, gospodarski inspektor moe kazniti fiziku osobu iz stavka 1. ovoga lanka na mjestu izvrenja prekraja novanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna. lanak 66. (1) Novanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit e se za prekraj fizika osoba ako: 1. prilikom pruanja usluga turistikog vodia ne nosi na vidljivom mjestu iskaznicu turistikog vodia kojom se utvruje njegovo svojstvo (lanak 32. stavak 1.), 2. prilikom pruanja usluga turistikog pratitelja nema uvjerenje o poloenom ispitu za turistikog pratitelja (lanak 40. stavak 2.). (2) Za prekraje iz stavka 1. ovoga lanka gospodarski inspektor moe kazniti fiziku osobu iz stavka 1. ovoga lanka na mjestu izvrenja prekraja novanom kaznom u iznosu od 200,00 kuna. lanak 67. (1) Za prekraje utvrene lankom 61. do 64. ovoga Zakona poinjene drugi put u roku od dvije godine od pravomonosti prvog rjeenja o prekraju, uz novanu kaznu, izrei e se pravnoj ili fizikoj osobi i zatitna mjera zabrane pruanja usluga u trajanju od tri mjeseca do godine dana. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, zabrana pruanja usluga za turistiku agenciju koja ima vie poslovnih prostora, odnosno poslovnica izrei e se zabrana pruanja usluga samo u poslovnom prostoru, odnosno poslovnici u kojoj su prekraji izvreni. (3) Pod uvjetima iz stavka 1. ovoga lanka izrei e se zabrana pruanja usluga voditelju poslovnice odnosno osobi iz lanka 21. stavka 1. ovoga Zakona koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice u trajanju od jednog do est mjeseci.
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (28 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

lanak 68. Za prekraje utvrene lankom 65. ovoga Zakona poinjene drugi put u roku od dvije godine od pravomonosti prvog rjeenja o prekraju, uz novanu kaznu, izrei e se fizikoj osobi i zatitna mjera zabrane pruanja turistikih usluga u trajanju od est mjeseci do godine dana. XI. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE lanak 69. (1) Turistike agencije koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona pruaju usluge nastavljaju s radom, ali su obvezne u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona, osim glede uvjeta radnog staa zaposlenih voditelja poslovnice. (2) Turistikim agencijama iz stavka 1. ovoga lanka koje ne usklade svoje poslovanje sukladno stavku 1. ovoga lanka nadleni ured rjeenjem e utvrditi prestanak vaenja izdanog rjeenja o pruanju usluga turistike agencije. lanak 70. (1) Fizike osobe (graani) koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona pruaju turistike usluge u nautikom turizmu iz lanka 2. stavka 1. Pravilnika o turistikim uslugama u nautikom turizmu koje moe pruati graanin (Narodne novine, br. 109/96.) i turistike usluge iz lanka 64. Zakona o turistikoj djelatnosti (Narodne novine, br. 8/96., 19/96., 76/98. i 76/99.) dune su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona. (2) Fizikoj osobi (graaninu) koja ne uskladi svoje poslovanje sukladno stavku 1. ovoga lanka nadleni ured rjeenjem e utvrditi prestanak vaenja izdanog rjeenja o odobrenju za pruanje usluga. lanak 71. (1) Sa strunim ispitom za voditelja poslovnice iz lanka 23. ovoga Zakona izjednaava se struni ispit za voditelja poslovnice poloen sukladno odredbama Zakona o turistikoj djelatnosti (Narodne novine, br. 8/96., 19/96., 76/98. i 76/99.) i propisima donesenim na temelju toga Zakona. (2) Do donoenja propisa iz lanka 23. stavka 3. ovoga Zakona struni ispit za voditelja poslovnice polagat e se po dosadanjim propisima. lanak 72.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (29 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

Fizike osobe koje su do stupanja na snagu ovoga Zakona ishodile odobrenje za pruanje usluga turistikog vodia sukladno odredbama Zakona o turistikoj djelatnosti (Narodne novine, br. 8/96., 19/96., 76/98. i 76/99.) nastavljaju s pruanjem usluga turistikog vodia. lanak 73. (1) Sa strunim ispitom za turistikog vodia iz lanka 29. ovoga Zakona izjednaava se struni ispit za turistikog vodia poloen sukladno odredbama Zakona o turistikoj djelatnosti (Narodne novine, br. 8/96., 19/96., 76/98. i 76/99.) i propisima donesenim na temelju toga Zakona. (2) Do donoenja propisa iz lanka 29. stavka 3. ovoga Zakona struni ispit za turistikog vodia polagat e se po dosadanjim propisima. lanak 74. (1) Fizike osobe koje su do stupanja na snagu ovoga Zakona ishodile uvjerenje putnike agencije o poloenom ispitu za turistikog pratitelja sukladno odredbama Zakona o turistikoj djelatnosti (Narodne novine, br. 8/96., 19/96., 76/98. i 76/99.) nastavljaju s pruanjem usluga turistikog pratitelja. (2) Do donoenja propisa iz lanka 39. stavka 1. ovoga Zakona struni ispit za turistikog pratitelja polagat e se po dosadanjim propisima. lanak 75. Ispitne komisije za polaganje strunog ispita za voditelja poslovnice i strunog ispita za turistikog vodia ustrojene rjeenjem ministra na visokim uilitima sukladno Zakonu o turistikoj djelatnosti (Narodne novine, br. 8/96., 19/96., 76/98. i 76/99.) i propisima donesenim na temelju toga Zakona nastavljaju s organizacijom i provoenjem strunih ispita na temelju izdanih rjeenja. lanak 76. Do stupanja na snagu Pravilnika iz lanka 26. stavka 7. ovoga Zakona turistikom cjelinom (lokalitetom) smatra se podruje upanije, odnosno podruje Grada Zagreba. lanak 77. Propise na osnovi ovlatenja iz ovoga Zakona ministar e donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. lanak 78.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (30 of 31) [13.2.2008 12:18:54]

68 2.7.2007 Zakon o pruanju usluga u turizmu

Postupci zapoeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovrit e se po odredbama ovoga Zakona. lanak 79. Do stupanja na snagu propisa iz lanka 77. ovoga Zakona, ostaju na snazi propisi koji su doneseni za izvrenje Zakona o turistikoj djelatnosti (Narodne novine, br. 8/96., 19/96., 76/98. i 76/99.), osim u dijelu u kojem su u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona. lanak 80. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje vaiti Zakon o turistikoj djelatnosti (Narodne novine, br. 8/96., 19/96., 76/98. i 76/99.) i odredbe lanka 58. stavka 5. Zakona o Dravnom inspektoratu (Narodne novine, br. 76/99., 96/03., 151/03., 160/04., 174/04., 33/05., 48/05., 129/05. i 140/05.) u dijelu koji se odnosi na provedbu inspekcijskog nadzora u podruju turistike djelatnosti. lanak 81. Ovaj Zakon stupa na snagu 15. rujna 2007., osim odredaba lanka 22. stavka 2., lanka 26. stavka 4. i lanka 37. stavka 3. koji stupaju na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u lanstvo Europske unije. Klasa: 334-01/06-01/02 Zagreb, 15. lipnja 2007. HRVATSKI SABOR Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir eks, v. r.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2066.htm (31 of 31) [13.2.2008 12:18:54]