You are on page 1of 8
Vulnerable Group
Vulnerable Group
Problem & Change theory สถิติแสดงจ านวนผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย ปี 2555 ที่มา : สท.
Problem & Change theory
สถิติแสดงจ านวนผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย ปี 2555
ที่มา : สท.
สถิติคนพิการ องค์การอนามัยโลก (WHO) คิดประมาณการสัดส่วนคนพิการร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรโลก ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข : ร้อยละ 8.1 ของจ านวนประชากรไทย ส านักงานสถิติแห่งชาติ
สถิติคนพิการ
องค์การอนามัยโลก (WHO)
คิดประมาณการสัดส่วนคนพิการร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรโลก
ประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุข : ร้อยละ 8.1 ของจ านวนประชากรไทย
ส านักงานสถิติแห่งชาติ : ร้อยละ 1.8 ของจ านวนประชากรไทย
ส านักงานสถิติแห่งชาติส ารวจประชากรไทย ปี 2553 มีจ านวนทังสิ
น้ 65.4
ล้านคน
สถิติข้อมูลคนพิการจากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ (พก.) ปี 2555
คนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ มีจ านวน 1,278,605 คน (2 ก.ค.2555)
Sector Eco-system (Key players) -สานัก ส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส (สทอ.) * สภาพัฒนาสังคมภาคประชาชน * การสนับสนุนส่งเสริมบทบาทและศักยภาพองค์กรเครือข่าย - สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
Sector Eco-system (Key players)
-สานัก ส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส (สทอ.)
* สภาพัฒนาสังคมภาคประชาชน
* การสนับสนุนส่งเสริมบทบาทและศักยภาพองค์กรเครือข่าย
- สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ (สท.)
-สานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)
- สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
Current movements & Stage -ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส -แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555-2559 - การพัฒนาศักยภาพคนพิการโดยชุมชน (Community Based Rehabilitation - CBR)
Current movements & Stage
-ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส
-แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555-2559
- การพัฒนาศักยภาพคนพิการโดยชุมชน
(Community Based Rehabilitation - CBR)
Case : SE
Case : SE
NISE Positioning
NISE Positioning