You are on page 1of 4

1. bazna istrazivanja 2. klima, lokacija...

dostupnost duznickih sredstava je karakteristika pa nesto kao - medjunarodne konkurencije ili konkurencije u propulzivnim privrednim delatnostima 3. tvorac neoklasicne teorije 4. karakteristike IT-a pa izabrati koliko je navedenih karatkeristia (radno stedne, stede obrtni kapital, stede osnovni kapital...) tacno 1.Navesti taan broj optih podruja menadmenta tehnolokih inovacija od navedenih: 1)rizik, 2)proces kompjuterizacije, 3) inventivnost, 4)razvoj novih usluga, 5)znanje, 6)tehnoloka politika, 7)komplekstnost 1.jedan 2.dva 3.tri 4.etiri 5.pet 6.est 7.sedam 2.J.A.Schumpeter je za neravnomernost tehnolokih inovacija upotrebio termin: 1)polovi rasta i razvoja 2)dijamanti 3)grozdovi 4)tehnoloki distrikti 5)nijedan od navedenih 3.Teorija koja naglaava ulogu ekonomija obima, ulaganja u R&D sektor, ljudski kapital i medijatorsku ulogu ulaganja u difuziju i promociju tehnikih promena naziva se: 1.neoklasina teorija rasta 2.klasina teorija rasta 3.nova teorija rasta 4.nijedna od navedenih 4.Definicija: Tehnologija se odnosi na procese pomou kojih organizacija transformie rad, kapital, materijale i investicije u proizvode ili usluge je: 1.tana 2.netana* 5.Grupe meusobno povezanih proizvodnih i procesnih, tehnikih i organizacionih inovacija koje deluju na mnoge grane privrede se zovu: 1.novi tehnoloki sistem 2.tehnoloka trajektorija 3.tehnoloka paradigma 4.tehno-ekonomska paradigma 6.Od navedenih osobina visokih tehnologija: 1)visoka i opadajua kapitalna, obrazovna, nauna i informaciona intenzivnost; 2)visoka i rastua energetska i resursna intenzivnost; 3)mali ili opadajui tetni efekti na prirodno i drutveno okruenje; 4)visoka akumulativnost; 5)via osetljivost na krize i slabiji efekti kriza u okruenju; netano su navedene: 1.1osobina 2.2osobine 3.3osobine* 4.4osobine 5.5osobina 7.Model koji naglaava centralnu ulogu dizajina, feedback efekta izmeu faza i brojne meusobne veze i uticaje izmeu nauke, tehnologije i inovacionog procesa u svakoj fazi se zove: 1.linearni 2.disruptivni 3.interaktivni* 4.nijedan od navedenih 8.Po ukupnom uticaju na poslovnu aktivnost inovacije se klasifikuju na: 1.komponentne i arhitekturne 2.radno intenzivne i kapitalno intenzivne 3.odrive i disruptivne 4.inovacije procesa i inovacije proizvoda 5.inkrementalne i radikalne 9.Znanje koga je teko jasno iskazati na nain da je potpuno razumljivo i kompletno naziva se:

1.nevidljivo u upotrebi 2.negativno 3.autonomno 4.nekodifikovano (implicitno)* 10.Pristup strategiji koji polazi od toga kako firma obezbeuje faktore potrebne za kreiranje jezgra kompetentnosti i sposobnosti kao osnove za razvoj i odravanje konkurentskih prednosti naziva se: 1.proizvod-trite pristup strategiji 2.pristup strategiji zasnovan na resursima* Pitanja na kojima je napisan samo jedan odgovor su tana pitanja. 11.Faktor uslova, tranja, srodne i pratee privredne grane, strategija, struktura i rivalitet firmi su determinante: Odgovor:2.konkurentskih prednosti drava* 12.Konstatacija znanje je nerivalsko znai: Odgovor: 2.injenica da neko neto zna nimalo ne spreava drugoga da zna to isto i koristi odreenu informaciju za svoje potrebe 13.Naunoistraivaka (R&D) aktivnost intenzivno generie: Odgovor:2.eksterne ekonomije 14.Od konstatacija nova ekonomija je: 1)ekonomija znanja 2)inovaciona ekonomija 3)digitronska ekonomija 4)investiciona ekonomija 5)globalna ekonomija, tane su: Odgovor: 3.tri 15.Konstatacija: B-Web nije tehnoloka kategorija, nego organizaciona i poslovna forma je: Odgovor:1.tana 16.Konstatacija: Savremeni raunarski sistemi su zasnovani na mikroprocesorima, a ne na poluprovodnicima je: Odgovor: 1.tana 17.Od navedenih obeleja informaciono-tehnoloke paradigme: 1)poveanje energetskih i sirovinskih sadraja 2)poveanje informacionih intenziteta 3)rast zaposlenosti izvan materijalne proizvodnje 4)poveanje upotrebe novih materijala, tane su: Odgovor:3.tri 18.Gordon Moore je formulisao zakon po kome: 1.Svaki ip ima priblino tri puta vei kapacitet memorije i pojavljuje se u periodu od 18-24 meseca u odnosu na prethodni 2. II dva puta - II 18-36 3. IIdva -II18-24 4. II6-12 19.Koncept koji se upotrebljava da se opise evolucija svake pojedinane inovacije, putanje od nastanka do zrelosti bilo koje odreene tehnologije naziva se: Odgovor:3.tehnoloka trajektorija 20.Inovacije koje ukljuuju adaptaciju, poboljanje i usavravanje postojeih proizvoda i usluga i/ili postojeih sistema proizvodnje i distribucije zovu se: 1.radikalne 2.arhitekturne 3.odrive 4.nijedan od navedenih odgovora 21.Obeleiti tanu def. Sposobnosti: 1.Sposobnosti su resursi firme koji su nevidljivi i implicitni i ukljuuju znanje, iskustvo i kvalifikacije zaposlenih u firmi i organizacione rutine 22.Konstatacija:kompetentnost su integrisani klasteri specifine imovine firme je: 1.tana 23.Alokativna kompetentnost, transakciona kompetentnost, funkcionalna kompetentnost i administrativna kompetentnost su kljune komponente: 2.organizacione kompetentnosti 24.Funkcionalna kompetentnost je sposobnost efikasnog upravljanja razliitim aktivnostima unutar firme i sposobnost uenja u tom okviru: 1.tano

25.Od konstatacija:jezgra kompetentnosti omoguavaju potencijalno irok pristup razliitim tritima 2)jezgra kompetentnosti znaajno doprinose poveanju nevidljivih koristi za potroae od finalnih proizvoda 3) konkurenti lako mogu imitirati jezgra kompetentnosti, posebno ako postoji kompleksna harmonizovanost izmeu pojedinih tehnologija i proizvodnih znanja i vetina, tane su: 1.jedna 2.dve 3.tri 26.Statistike sposobnosti: reim prisvojivosti; komplementarna imovina i paradigma dominantnog dizajina su kljune komponente za objanjenje tokova rezultata inovacione aktivnosti: 2.netano 27.U vrstom sistemu prisvojenosti (zastita tehnologija je relativno laka), inovator moe relativno lako prisvojiti profit poto moe, zahvaljujui efikasnim pravnim instrumentima i karakteristikama tehnologije da sprei ostale uesnike da to uspeno urade: 1.tano 28.U reimu slabe prisvojivosti (zastita tehnologije je gotovo nemogua) kooperacija sa ostalim firmama je od sustinskog znaaja za firmu inovatora ako eli da prisvoji bar jedan deo rezultata vlastite inovacione aktivnosti: 1,tano 29.Komplementarna imovina moe biti: 1.generika, specijalizovana i kospecijalizovana 2.generika i kospecijalizovana 3.generika i specijalizovana 4.generika, dinamika i specijalizovana 5.nijedan od navedenih odgovora 30faze ciklusa industrijske inovacije su: 3.fluidna, tranziciona i specifina 31.Faze ivotnog ciklusa delatnosti su: 1.dominantni dizajin, inkrementalne inovacije, zrelosti, disrupcija 2.dominantni dizajin, arhitekturne inovacije, zrelost, disrupcija 3.dominantni dizajin, radikalne inovacije, zrelost, disrupcija 4.dominantni dizajin, arhitekturne inovacije, zrelost, disrupcija 32.Arhitekturne inovacije su inovacije koje ne menjaju nain na koji su komponente proizvoda meusobno zajedno povezane, pri emu koncept kljunog dizajina proizvoda i baznog znanja sadranog u komponentama ostaju netaknuti. 2.netano 33.Tehnoloka S kriva je koristan okvir za opis starih tehnologija na nivou privrednih delatnosti, ali i za menadera na nivou firme z aplaniranje razvoja novih tehnologija. 2.netano 34.Firma mora prei na novu S krivu onda kada su dostignute fizike granice stare tehnologije ili kada su dostignute granice dominantnog dizajina proizvoda 1.tano 35.Dinamike sposobnosti su one sposobnosti koje omoguavaju da se rekonstruiu i zatite imovina zasnovana na znanju, kompetentnosti, komplementarna imovina i tehnologije radi postizanja odrivih konkurentskih prednosti, 1.tano 36.Radikalno nove tehnologije se ee razvijaju od firmi koje ulaze u delatnost, nego od ve postojeih lidera delatnosti. 1.tano 37.Kada se koristi za procenu poboljanja na trajektoriji komponentnih tehnologija, S kriva moe biti korisna u opisu iskustva pojedinane firme, a ima i ozbiljne prednosti ako se koristi za predvianje pravca i usmeravanje buduih programa istraivanja. 2.netano 38. postoje znaajna empirijska evidencija o tome da firme koje ranije preu na novu komponentu S krivu ostvaruju znaajne odrive prednosti prvog uesnika 2.netano 39.Model tehnoloke S krive je korisniji za menadere pri planiranju komponentnih tehnolokih promena

2.netano 40.Veina istraivakih rezultata podrava tezu da mala i srednja preduzea pokazuju natprosene stope inovativnosti. 2.netano 1

Ova, kao i ostale, skripta je skinuta sa Web Portala Studenata Megatrend Univerziteta na adresi http://www.megastudent.co.yu Posetite Nas !