You are on page 1of 6

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PEMANTAUAN SEKOLAH CONTOH MAKLUMAT SEKOLAH:

1. NAMA SEKOLAH 2. DAERAH 4. TARIKH PEMANTAU 5. PEGAWAI PEMANTAU SK Wan Sulaiman Sidik Kota Setar 7 Oktober 2012 a. Badariah binti Ahmad b. Nor Rofizah binti Jamaluddin c. Yusnah Yusuf d. Hj. Zaini bin Rafie e. Mohamad Mahzur bin Megat Halim 3. NEGERI Kedah

LAPORAN PEMANTAUAN
PENGURUSAN UMUM BIL 1 PERKARA Fail PBS telah dibuka dan didaftar dalam senarai fail pengurusan pejabat/pentadbiran
a. Surat-surat berkaitan PBS disimpan dan direkod dalam fail contoh:
i. ii. iii. iv. pekeliling/surat pekeliling/surat arahan surat panggilan mesyuarat/memo dalaman/surat panggilan kursus surat pelantikan JK PBS minit mesyuarat JK PBS

CATATAN

b.

Carta Organisasi JK PBS


i. ii. iii. disimpan dalam fail diedar kepada semua ahli dipamer pada papan kenyataan bilik guru/bilik PBS dll

c.

Senarai Tugas JK PBS


i. ii. iii. disimpan dalam fail diedar kepada semua ahli dipamer pada papan kenyataan bilik guru/bilik PBS dll

d.

Jadual Pengoperasian PBS

BIL
i. ii. iii. disimpan dalam fail

PERKARA

CATATAN

diedar kepada semua guru dipamer pada papan kenyataan bilik guru/bilik PBS dll

e.

Jadual Kerja PBS


i. ii. iii. disimpan dalam fail diedar kepada semua guru dipamer pada papan kenyataan bilik guru/bilik PBS dll

Kursus/Latihan
a. Penataran DSK dan DSP
i. ii. iii. iv. v. vi. vii. guru Tahun 1 telah menghadiri kursus guru Tahun 2 telah menghadiri kursus guru Tahun 3 telah menghadiri kursus guru Tingkatan 1 telah menghadiri kursus guru Tingkatan 2 telah menghadiri kursus latihan dalaman telah diadakan telah menghadiri kursus-kursus PBS anjuran PPD/JPN

PENGURUSAN DOKUMEN BIL 1 PERKARA Dokumen Standard Kurikulum KSSR Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
a. b. Dokumen disimpan di pejabat/bilik PBS dan mudah di akses Guru mempunyai salinan Standard Kurikulum/KBSM

CATATAN

Dokumen Standard Prestasi


a. a. Dokumen disimpan di pejabat/bilik PBS dan mudah di akses Guru mempunyai salinan Standard Prestasi

3 4 5

Dokumen Standard Prestasi Murid OKU Buku Panduan Pengurusan dan Pengendalian PBS Manual Pengguna SPPBS

PENGURUSAN KES KHAS BIL 1 PERKARA Guru-guru memahami prosedur pengurusan murid pindah masuk, murid pindah keluar, murid ponteng, murid sakit berpanjangan, murid pulang dari luar negara dan lain-lain Guru-guru mengetahui rekod dan dokumen berkaitan kes-kes khas perlu disimpan dalam fail-fail pengurusan kes berkenaan yang terdapat di pejabat/pentadbiran sekolah (contoh: kes murid ponteng rekod dan dokumen disimpan dalam fail kes disiplin) CATATAN

2.

APLIKASI SISTEM PENGURUSAN PBS (SPPBS)


Pengguna: Setiausaha Peperiksaan

BIL 1

PERKARA Mendaftar semua pengguna sistem:


a. b. c. d. Pengetua/Guru Besar Guru mata pelajaran Mata pelajaran Kelas

CATATAN

2.

Memastikan keselamatan data prestasi murid

APLIKASI SISTEM PENGURUSAN PBS (SPPBS)


Pengguna: Pengetua/Guru Besar/Guru Mata Pelajaran

BIL 1 2. 3. 4.

PERKARA Mempunyai kemahiran mengakses dan menggunakan sistem Guru mata pelajaran mendaftar murid yang diajar dalam sistem Guru mata pelajaran merekod prestasi murid dalam sistem Memastikan keselamatan data prestasi murid

CATATAN

PENGURUSAN/PENYIMPANAN EVIDENS BIL 1 PERKARA Pengetua/Guru Besar mengetahui kaedah pengurusan/penyimpanan evidens murid dalam Fail Perkembangan Murid dan Fail Showcase Guru mata pelajaran memahami dan mengetahui kaedah pengurusan dan penyimpanan evidens murid dalam Fail Perkembangan Murid Guru mata pelajaran memahami dan mengetahui kaedah pengurusan skor murid dalam rekod transit Pengetua/Guru Besar/guru Fail Perkembangan Murid dan Fail Showcase di tempat selamat CATATAN

2.

3. 4.

PELAN KOMUNIKASI BIL 1 PERKARA Makluman tentang PBS kepada ibu bapa diadakan dengan cara:
a. Taklimat/penerangan (contoh: semasa hari pendaftaran/mesyuarat PIBG) Surat edaran Lain-lain kaedah (nyatakan...)

CATATAN

b. c.

2.

Makluman tentang PBS kepada guru diadakan dengan cara:


a. b. c. c. Taklimat/penerangan (contoh: semasa mesyuarat guru) Surat edaran Kursus/latihan dalaman Lain-lain kaedah (nyatakan...)

3.

Makluman tentang PBS kepada murid diadakan dengan cara:


a. Taklimat/penerangan (contoh: semasa hari pendaftaran/perjumpaan khas) Penerangan dalam kelas Lain-lain kaedah (nyatakan...)

b. c.

PROGRAM PEMBUDAYAAN PBS BIL 1. 2. PERKARA Makluman tentang PBS dipamer di tempat yang mudah diakses (contoh: poster diletak di papan kenyataan laluan pejalan kaki) Pelaksanaan PBS diketahui dan difahami oleh semua warga sekolah melalui:
a. Pengetua/Guru Besar/Guru menyebut tentang PBS dalam ucapan di perhimpunan sekolah Pengetua/Guru Besar/Guru menunjukkan penghayatan tentang PBS dengan membuat pencerapan dalam kelas

CATATAN

b.

3.

Guru mata pelajaran membuat penilaian dan pentaksiran (jika menepati keperluan diskriptor) murid melalui aktiviti/program yang dilaksanakan

JAWATANKUASA PBS SEKOLAH BIL 1 2. PERKARA Mengadakan mesyuarat mengikut jadual Menjalankan aktiviti/program mengikut Jadual Pengoperasian/Jadual Kerja CATATAN

PENJAMINAN KUALITI
Pementoran

BIL 1

PERKARA Program pementoran dijadualkan dan dipatuhi pelaksanaannya:


a. b. Pementoran dalaman Pementoran luaran

CATATAN

2. 3.

Laporan bertulis aktiviti pementoran disediakan Aktiviti pementoran dilapor dalam mesyuarat JK PBS sekolah

PENJAMINAN KUALITI
Pemantauan

BIL 1

PERKARA Program pemantauan dijadualkan dan dipatuhi pelaksanaannya:


a. b. Pemantauan dalaman Pemantauan luaran

CATATAN

2. 3.

Laporan bertulis aktiviti pemantauan disediakan Aktiviti pemantauan dilapor dalam mesyuarat JK PBS sekolah

PENJAMINAN KUALITI
Penyelarasan

BIL 1

PERKARA Program penyelarasan dijadualkan dan dipatuhi pelaksanaannya:


a. b. Penyelarasan dalaman Penyelarasan luaran

CATATAN

2. 3.

Laporan bertulis aktiviti penyelarasan disediakan Aktiviti penyelarasan dilapor dalam mesyuarat JK PBS sekolah

PENJAMINAN KUALITI
Pengesanan

BIL 1

PERKARA Program pengesanan dijadualkan dan dipatuhi pelaksanaannya:


a. b. Pengesanan dalaman Pengesanan luaran

CATATAN

2. 3.

Laporan bertulis aktiviti pengesanan disediakan Aktiviti pengesanan dilapor dalam mesyuarat JK PBS sekolah

Cadangan Pegawai Pemantau:


Sekolah ini boleh dijadikan sekolah contoh. Walau bagaimanapun, tindakan berikut perlu diambil : i. membuka fail induk PBS di pejabat (didaftar dalam sistem fail sekolah). Pegawai Kerani sekolah telah dimaklumkan tentang fail ini. Semua surat berkaitan PBS hendaklah disimpan dan diurus dalam fail ini. ii. Kemaskini Fail Perkembangan Murid (FPM). Seorang murid satu FPM. iii. Kemaskini Fail Showcase (FS). Sekolah hanya ada sebuah kelas bagi Tahun 1 dan sebuah kelas bagi Tahun 2. Hanya sebuah FS bagi setiap mata pelajaran perlu diwujudkan. Mohon dipastikan setiap FS bagi setiap mata pelajaran mengandungi EVIDENS TERBAIK BAGI SETIAP DISKRIPTOR. iv. Guru-guru di sekolah ini perlu dimantapkan pemahaman tentang pelaksanaan aktiviti penjaminan kualiti (pementoran, pemantauan, penyelarasan dan pengesanan) untuk memastikan boleh berperanan dengan baik sebagai sekolah contoh kepada sekolah-sekolah dalam daerah.

------------------------CONTOH-----------------------------

Tarikh: