You are on page 1of 2

Pasasalamat Una sa lahat, pinapasalamatan namin ang Panginoon sa pagbibigayng kaisipan at kalakasan upang maisagawa naminang tesis na itoat

paggabay sa amin tuwing kamiy ginagabi. Pinasasalamatan dinnamin ang aming mga magulang na nagsilbing aming inspirasyon saaming pag-aaral at sa tesis na ito. At ang kanilang suportangpinansyal at emosyonal. Pinasasalamatan din namin ang aming gurosa asignaturang Filkom na si Gng. Ophalyn Mortera na nagbigay ngmaraming kaalaman sa amin at sa pagbibigay gabay sa amin sapaggawa ng tesis. At Pinasasalamatan din namin ang mga mababaitna mga taong nagpahiram ng flash drive, at kompyuter. Kund hindidahil sa kanilang kabaitan, hindi naming maisasagawa ang tesisna ito.Mga Mananaliksi

MGA IMPLUWENSYANG NAIDUDULOT NG INTERNET SA MGA ESTUDYANTE ANG EPEKTO AY PWEDENG MASAMA KUNG ANG MOTIBO NG BATA AY LARO LAMANG AT KUNG ANGEPEKTO AY MABUTI DAHIL ANG MOTIBO NG BATA AY GUSTONG MATUTOMaraming naidudulot na magandang epekto at hindi magandang epekto ang Internet sa kabataan.Nagdudulot ito ng magandang kapakinabangan sa mga kabataan, ang Internet lalo na, sa kanilang mga research papers, mga project at mga takdang aralin. Halos lahat na ng kailangan ng isang tao ay masasabi nating nasa Internet na o masasagot na sa Internet sa isang click lamang. Pero dahil sapagiging kampante na nasa Internet naman lahat ang dapat kailanganin, tatamarin na ang mgakabataan na aralin ang kanilang mga leksyon.Hindi lahat ng mga information na nakapose sa Internet o hindi lahat ng mga nahahanap na source saInternet ay reliable o mapagkakatiwalaan. May mga websites na akala mo tama iyong binibigay nainformation iyon pala kathang isip lamang o kaya ay hindi maikokonsiderang isang fact dahil wala naman itong basehan. At ang iba naman na mga websites ay ginagamit upang makapangloko ng

ibang tao upang perahan sila dahil sa sobrang hirap ng buhay ngayon.Maraming naidudulot na magandang epekto at hindi magandang epekto ang Internet sa kabataan. Nagdudulot ito ng magandang kapakinabangan sa mga kabataan, ang Internet lalo na, sa kanilang mga research papers, mga project at mga takdang aralin. Halos lahat na ng kailangan ng isang tao aymasasabi nating nasa Internet na o masasagot na sa Internet sa isang click lamang. Pero dahil sapagiging kampante na nasa Internet naman lahat ang dapat kailanganin, tatamarin na ang mgakabataan na aralin ang kanilang mga leksyon.Hindi lahat ng mga information na nakapose sa Internet o hindi lahat ng mga nahahanap na source sa Internet ay reliable o mapagkakatiwalaan. May mga websites na akala mo tama iyong binibigay na information iyon pala kathang isip lamang o kaya ay hindi maikokonsiderang isang fact dahil walanaman itong basehan. At ang iba naman na mga websites ay ginagamit upang makapangloko ngibang tao upang perahan sila dahil sa sobrang hirap ng buhay ngayon.marami ang epekto ng computer games sa mga kabataan tulad ng mapapabayaan ang pag-aaral nilaat mahihirapan ang kanilang magulang sa paghahanapbuhay dahil kailangan pang idagdag sa budyetang perang gagamitin sa paglaro.kadalasang bumabagsak ang mga estudyante sa mga pagsusulit dahil imbes na mag aral,nag lalarolamang sila.Nakakasira din sa kanilang mga mata ang masyadong pagkababad sa computer.Malaking impluwensya ang mga nilalaro nila sa kanila,it's either bad or good.